Sie sind auf Seite 1von 21

c  !"##$ 


% &'()' *c+'
*c,-./ *c0 '.
 c+& 1c+'(
2c 3 c

c#& .

( & .


' LU 9 (Tai Yuan)
'* LI 4 (He Gu)
$. ST 42 (Chong Yang)
4 SP 3 (Tai Bai)
 HT 7 (Shen Men)
$* SI 4 (Wan Gu)
 2 BL 64 (Jing Gu)
5 KI 3 (Tai Xi)
.$ PC 7 (Da Ling)
4 TH 4 (Yang Chi)
62 GB 40 (Qiu Xu)
 LV 3 (Tai Chong)

c6 7(8

(9 /9

6"$ "$ 6$ "$


66' DU 26 (Ren Zhong) Ghost Palace DU 26 (Ren Zhong)
6.
6: LU 11 (Shao Shang) Ghost Light DU 24 (Shen Ting)
6
6 SP 1 (Yin Bai) Ghost Wrist DU 16 (Feng Fu)
6
6: PC 7 (Da Ling), Ghost Body M-HN-37 (Hai Quan)
6 [LU 9 (Tai Yuan)]
6 BL 62 (Shen Mai) Ghost Door REN 24 (Cheng Jiang)
6
63 DU 16 (Feng Fu) Ghost Barrier ST 6 (Jia Che)
6
6' ST 6 (Jia Che) Ghost Room LU 11 (Shao Shang)
62
6 REN 24 (Cheng Jiang) Ghost Heart PC 7 (Da Ling),
6(
 [LU 9 (Tai Yuan)]
6 PC 5 (Jian Shi), Ghost Arm PC 5 (Jian Shi),
6 [PC 8 (Lao Gong)] [PC 8 (Lao Gong)]
6' DU 23 (Shang Xing) Ghost Site ST 17 (Ru Zhong)
6 
6' REN 1 (Hui Yin), Ghost Leg GB 34 (Yang Ling Quan)
6 [Yu Men Tou, Yin Xia Feng]
6 LI 11 (Qu Chi) Ghost Festival SP 1 (Yin Bai)
6'
6' M-HN-37 (Hai Quan) Ghost Road LV 2 (Xing Jian)
6 

c;.'<c=((<

( 

' LU 7 (Lie Que)


'* LI 6 (Pian Li)
$. ST 40 (Feng Long)
4 SP 4 (Gong Sun)
 HT 5 (Tong Li)
$* SI 7 (Zhi Zheng)
 2 BL 58 (Fei Yang)
5 KI 4 (Da Zhong)
.$ PC 6 (Nei Guan)
4 TH 5 (Wai Guan)
62 GB 37 (Guang Ming)
 LV 5 (Li Gou)
( REN 15 (Jiu Wei)
1( DU 1 (Chang Qiang)
6 4 SP 21 (Da Bao)

c+:> /..$48
c#$ $=!'?$

( :> /..$


' LU 6 (Kong Zui)
'* LI 7 (Wen Liu)
$. ST 34 (Liang Qiu)
4 SP 8 (Di Ji)
 HT 6 (Yin Xi)
$* SI 6 (Yang Lao)
 2 BL 63 (Jin Men)
5 KI 5 (Shui Quan)
.$ PC 4 (Xi Men)
4 TH 7 (Hui Zong)
62 GB 36 (Wai Qiu)
 LV 6 (Zhong Du)
&'@ BL 59 (Fu Yang)
&' GB 35 (Yang Jiao)
&@ KI 8 (Jiao Xin)
& KI 9 (Zhu Bin)

Five elements points use


Meridian Excessiveness syndrome Deficiency syndrome
Sedation Tonification Sedation Tonification
Lung LU5, KI10 LU10, HT8 LU9, SP3 LU10, HT8
Large Intestine LI2, BL66 LI5, SI5 LI11, ST36 LI5, SI5
Stomach ST45, LI1 ST43, GB41 ST41, SI5 ST43, GB41
Spleen/Pancreas SP5, LU8 SP1, LV1 SP2, HT8 SP1, LV1
Heart HT7, SP3 HT3, KI10 HT9, LV1 HT3, KI10
Small Intestine SI8, ST36 SI2, BL66 SI3, GB41 SI2, BL66
Urinary Bladder BL65, GB41 BL40, ST36 BL67, LI1 BL40, ST36
Kidney KI1, LV1 KI3, SP3 KI7, LU8 KI3, SP3
Pericardium PC7, SP3 PC3, KI10 PC9, LV1 PC3, KI10
Triple Heater TH10, ST36 TH2, BL66 TH3, GB41 TH2, BL66
Gall Bladder GB38, SI5 GB44, LI1 GB43, BL66 GB44, LI1
Liver LV2, HT8 LV4, LU8 LV8, KI10 LV4, LU8

;6

 6
Yang Points TH 5 (Wai Guan)
DU 1 (Chang Qiang)
Yin Points PC 6 (Nei Guan)
LU 7 (Lie Que)
REN 1 (Hui Yin)

09.& .

( 
Lung Lu 9 (Tai Yuan) Great Abyss
Heart PC 7 (Da Ling) Great Mound
Spleen Sp 3 (Tai Bai) Supreme White
Liver LV 3 (Tai Chong) Great Surge
Kidney KI 3 (Tai Xi) Great Ravine
Gao REN 15 (Jiu Wei) Turtledove tail
Huang REN 6 (Qi Hai) Sea of Qi

(Gao Huang is the region below the Heart and above the Diaphragm)

, ('

 ('
3' LV 13 (Zhang Men)
 REN 12 (Zhong Wan)
@ REN 17 (Shan Zhong)
2 BL 17 (Ge Shu)
 GB 34 (Yang Ling Quan)
9 LU 9 (Tai Yuan)
2 BL 11 (Da Zhu)
( GB 39 (Xuan Zhong)

%" '&'

*= 6 ,6'


+3 A01'B
+ &C 62 
5*c&'@ 1c;&(
5*: !"c#3'
First group (Wonderful meridian I - Wonderful Second group (Wonderful meridianV - Wonderful
meridian IV) meridian VIII)

Dispersion Tonification Dispersion Tonification

First pair SI3 TH8 Third pair LU7 SP6


Hou Xi Son Yang Luo Lie Que San Yin Jiao

BL62
Shen Mai KI6
Zhao Hai

Second TH5 GB39 Fourth pair PC6 PC5


pair Wai Guan Jue Gu Nei Guan Jian Shi

GB41 SP4
Zu Lin Qi Gong Sun

2.
/.7 D4'8
1 24D*2.

 3'DD
.D2 '
BL 11 (Da Zhu) Great Shuttle, bones
BL 12 (Feng Men) Wind Gate
BL 13 (Fei Shu) Lung Zang
BL 14 (Jue Yin Shu) Pericardium Zang
BL 15 (Xin Shu) Heart Zang
BL 16 (Du Shu) Du Mai (Governing Vessel)
BL 17 (Ge Shu) Diaphragm
BL 18 (Gan Shu) Liver Zang
BL 19 (Dan Shu) Gall Bladder Fu
BL 20 (Pi Shu) Spleen Zang
BL 21 (Wei Shu) Stomach Fu
BL 22 (San Jiao Shu) San Jiao Fu
BL 23 (Shen Shu) Kidney Zang
BL 24 (Qi Hai Shu) Sea-of-Qi Shu, Lumbar
BL 25 (Da Chang Shu) Large Intestine Shu
BL 26 (Guan Yuan Shu) Gate of Origin Shu, Lumbar
BL 27 (Xiao Chang Shu) Small Intestine Fu
BL 28 (Pang Guang Shu) Urinary Bladder Fu
BL 29 (Zhong Lu Shu) Sacrum
BL 30 (Bai Huan Shu) Perineum

Yang pairs Yin pairs


1. Large Yang: SI ± BL (Tai Yang ) 4. Large Yin: SP ± LU (Tai Yin)
2. Small Yang: TH ± GB (Shao Yang ) 5. Small Yin: KI ± HT (Shao Yin )
3. Bright Yang: LI ± ST (Yang Ming ) 6. Narrow: LV ± PC (Jue Yin )
$-8/$ (.'
2.
/. 4'


3' /$D(4 /. 4 $-8 4..4
$
Lung LU 1 (Zhong Fu) BL 13 (Fei Shu) Respiratory system disorders such as
cough, dyspnea, thoracic fullness and
distension
Pericardium REN 17 (Dan Zhong) BL 14 (Jue Tin Shu) Heart diseases such as cardiac pain
and palpitations
Heart REN 14 (Ju Que) BL 15 (Xin Shu) Heart and Stomach disorders such as
palpitations, stomach pain, and
neurasthenia

Liver LV 14 (Qi Men) BL 18 (Gan Shu) Liver and Stomach disorders such as
liver region pain, vomiting and
regurgitation of acid fluid
Gall Bladder GB 24 (Ri Yue) BL 19 (Dan Shu) Liver and gall Bladder disorders such
as pain in the area of GB 24 (Ri Yue)
and jaundice
Spleen LV 13 (Zhang Men) BL 20 (Pi Shu) Liver and Spleen disorders such as
enlargement or pain in either organ,
abdominal pain or distention, and poor
digestion
Stomach REN 12 (Zhong Wan) BL 21 (Wei Shu) Stomach region disorders such as
stomach pain or distention and lack of
appetite
Triple Heater REN 5 (Shi Men) BL 22 (San Jiao Shu) Fluid metabolism dysfunctions, such
as edema, ascites, and diarrhea
Kidneys GB 25 (Jing Men) BL 23 (Shen Shu) Kidney and genitourinary disorders,
low back pain or soreness, seminal
loss, and premature ejaculation
Large Intestine ST 25 (Tian Shu) BL 25 (Da Chang Shu) Large Intestine disorders such as
constipation, diarrhea, and abdominal
pain
Small Intestine REN 4 (Guan Yuan) BL 27 (Xiao Chang Small Intestine, Bladder and
Shu) genitourinary disorders such as
gripping intestinal pain, Shan Qi,
enuresis, urinary block, and seminal
loss
Urinary Bladder REN 3 (Zhong Ji) BL 28 (Pang Guang Bladder and genitourinary disorders
Shu) such as enuresis, urinary block,
seminal loss, and menstrual disorders

"84E./$ (/. 4.$4D

$ ..--$<

$-8& . .'


3' & $-8 ' $4$

' LU 9 (Tai Yuan) LI 6 (Pian Li) Bronchitis, sore throat, shortness of breath, copious
phlegm, perspiration, heat in the palms and soles, breast
pain, shoulder pain that follows the Lung meridian
'* LI 4 (He Gu) LU 7 (Lie Throat and gum illnesses, lymph node inflammation in
Que) the neck, mumps, sore throat, dry mouth, yellow eyes,
clear nasal discharge, nosebleed, Large Intestine
meridian Shoulder pain
$. ST 42 (Chong SP 4 (Gong Nosebleed, facial numbness, Stomach meridian leg pain,
Yang) Sun) malarial illness, abdominal distension, general weakness
4 . SP 3 (Tai Bai) ST 40 (Feng Stiff tongue, abdominal pain, bodily weakness and
Long) heaviness, constipation, jaundice, leg pain along the
Spleen meridian, malarial illness
 HT 7 (Shen SI 7 (Zhi Heart pain, rapid heartbeat, dry mouth, yellow eyes,
Men) Zheng) Heart meridian arm pain
$* SI 4 (Wan Gu) HT 5 (Tong Submandibular swelling and pain, shoulder pain, neck
Li) pain, deafness, arm pain along the Small Intestine
meridian
 2 BL 64 (Jing Gu) KI 4 (Da Eye pain, neck pain, pain in the back, lower back or
Zhong) legs, epilepsy, psychiatric disorders, nosebleed, rectal
prolapse, hemorrhoids, malarial illness
5 KI 3 (Tai Xi) BL 58 (Fei General weakness and lassitude, lack of appetite,
Yang) decrease in visual acuity, lower back soreness, weakness
in the lower extremities, grey facial color
.$ PC 7 (Da Ling) TH 5 (Wai Spasms or pain in the forearm or hand, chest pain,
Guan) palpitations, nausea, restlessness, heat in the palms,
incessant laughter
 TH 4 (Yang PC 6 (Nei Deafness, sore throat, conjunctivitis, shoulder and back
Chi) Guan) pain, intra-vertebral pain, constipation, urinary block,
enuresis
62 GB 40 (Qiu Xu) LV 5 (Li Pain in the chest and lateral costal region, headache, eye
Gou) pain, malarial illness, enlarged thyroid, swollen lymph
nodes in the neck
 LV 3 (Tai GB 37 Testicular pain and swelling, Shan Qi pain, thoracic
Chong) (Guang fullness, vomiting, abdominal pain, diarrhea, enuresis,
Ming) urinary block

$$ C 8,!?(

!?( '( ' '


Thoroughfare Vessel (Chong SP 4 (Gong Sun) Spleen Meridian (leg) Stomach, heart and chest
Mai) PC 6 (Nei Guan) Pericardium Meridian
Yin Link Vessel (Yin Wei Mai) (arm)
Governor Vessel (Du Mai) SI 3 (Hou Xi) Small Intestine Meridian Inner eye corner, neck, ear,
Yang Heel Vessel (Yang Qiao BL 62 (Shen Mai) (arm) shoulder, upper back
Mai) Bladder Meridian (leg)
Yang Link Vessel (Yang Wei TH 5 (Wai Guan) Triple Burner Meridian Outer eye corner, cheek,
Mai) GB 41 (Zu Ling (arm) neck, back of ears and
Girdling Vessel (Dai Mai) Qi) Gallbladder Meridian (leg) shoulder
Conception Vessel (Ren Mai) LU 7 (Lie Que) Lung Meridian (arm) Chest, diaphragm and throat
Yin Heel Vessel (Yin Qiao KI 6 (Zhao Hai) Kidney Meridian (leg)
Mai)

1 24DF2.8
4. 4

 /4. 4


BL 42 (Po Hu) Po; Corporeal Soul, Instinct, Animal Spirit
BL 43 (Gao Huang Shu) Gao Huang; between the Heart and the Diaphragm, location of chronic or
incurable disease.
BL 44 (Shen Tang) Shen; Divine Spirit, overall Spirit
BL 47 (Hun Men) H¶un; Ethereal Soul
BL 49 (Yi She) Yi; Ideas, Memory, Meaning
BL 52 (Zhi Shi) Zhi; Will, Will Power, Ambition

Points location Points name


(meridian and other zones)
Lung (LU) (LU5) Chi Ze, (LU10) Yu Ji, (LU11) ShaoShang

Large Intestine (LI) (LI1) Shang Yang, Qu Chi (LI11)

Stomach (ST) (ST36) Zu San Li, (ST40)Feng Long, (ST44) Nei Ting, (ST45) Li Dui

(SP1) Yin Bai, (SP6) San Yin Jiao, (SP9) Yin Ling Quan
Spleen-
pancreas (SP) (HT9) Shao Chong

Heart (HT) (SI1) Shao Ze , (SI6) Yang Liao

Small Intestine (SI) (BL13) Fei Shu , (BL31) Shang Liao , (BL32) Zi (???) Liao , (BL33)
Zhong Liao , (BL34) Xia Liao , (BL36) Cheng Fu , (BL39) Wei Yang,
Urinary Bladder (BL) (BL40) Wei Zhong , (BL60)Kun Lun, (BL67) Zhi Yin

(KI2) Ran Gu

(PC3) Qu Ze , (PC6) Nei Guan , (PC9) Zhong Chong


Kidney(KI)
(TH1) Guan Chong , (TH3) Zhong Zhu , (TH5) Wai Guan
Pericardium (PC)
(GB31) Feng Shi , (GB34) Yang Ling Quan , (GB35) Yang Jiao , (GB43)
Triple Heater (TH) Xia Xi , (GB44) Zu Qiao Yin

Gall Bladder (GB) (LV1) Da Dun , (LV2) Xing Jian

(GV2) Yao shu , (GV10) Ling Tai , (GV14) Da Zhui ,


Liver(LV) (GV20) Bai Hui

Governing Vessel (GV) (PC1) Yin Tang , (PC9) Tai Yang , (PC86) Shi Xuan, (PC90) Shang Si
Feng , (PC107) Ba Xie , (PC137) Ba Feng

Extra points (EP) (AP106-108) Er Bai Gɟ Dian

Auricular points (AP)


/$7(D.'8

 3'
c3' Lung Zang
!"c013' Pericardium Zang, Upper Jiao
9c=@( Liver Zang
62#= & Gall Bladder Fu
9c3'( Spleen Zang
62#;C'( Kidney Zang
!"c=C@ Heart Zang
!"c#3' Stomach Fu, Middle Jiao
#; Large Intestine Fu
!"; ( San Jiao Fu, Lower Jiao
!"=6& Small Intestine Fu
!"3'C Urinary Bladder Fu

Luo point name Associated meridians

TH 8 San Yang Luo Yang hand meridians TH, SI, LI


PC 5 Jian Shi Yin hand meridians PC, HT, LU
GB 39 Jue Gu Yang feet meridians GB, BL, ST
SP 6 San Yin Jiao Yin feet meridians LV, KI, SP

 (717&'

$  *.


0@ One-sided headache, wind painful obstruction and numbness of the whole body,
obstruction of phlegm in the upper body, and lockjaw
*= 6 Headache, swelling of the face, malaria with chills and fever, tooth decay,
nosebleed and lockjaw with inability to speak.
*cc@ Aching elbow, hemiplegia with inability to close the hand, inability to draw a bow,
flaccidity of the sinews so that a person cannot comb their hair, throat painful
obstruction as if going to die, recurring fevers, skin disorders due to wind
+3 Cold stomach, borborygmus and diarrhea, swelling of the leg, soreness of the knee
and calf, injury by Cold, weakness, emaciation, parasitic infection of all types.
=="' Deathly chill in the hands and feet, dislike of voices, skin rashes, sore throat,
continuous yawning, toothache, malaria with inability to eat
;' Inability to speak despite a desire to do so, vexation and anger, pounding of the
heart, when excess there is heaviness of the four limbs, the head, cheeks and face
are red, when deficient there is inability to eat, sudden loss of voice and an
expressionless face.
2= 3' Lumbar pain with inability to straighten up severe lumbar pain that radiates up the
back with pain and stiffness of the sinews and bones, wind painful obstruction that
frequently reoccurs, difficulty in stretching and bending the knee.
2;0' Lumbar pain, hemorrhoids, difficulty in defecation, leg Qi, swelling of the knee,
cramps and spasms and pain with cholera, tremors.
2+ 5 Cramping of the lumbar region and sacrum, sudden dyspnoea, fullness of the
Heart, inability to walk or even to take a step, as soon as he moves he groans.
62  Cold Wind and Damp painful obstruction, pain radiating from the hip to the calf,
sighing with pain when turning over.
62=&''@ Swelling and numbness of the knee, Cold painful obstruction, hemiplegia, inability
to raise the leg.
9' Fright epilepsy Wind, distension of the throat and Heart, both legs unable to walk,
the seven types of Shan disorder, unilateral sagging and swelling of the testicle,
cloudy vision, lumbar pain.

CC - (727;

(727;DCCD' 4. CC


.8 4.-.$D <;7c.$1(<
4...D..$-'DE-
4E-44..-<..4$$?.D'
c04.<
*.8 '4D- $. 
2D1(D!?4.- 4.CC4<

Meridians, out-of-channel "new" Point name and its number on Homeopathic remedy
points meridian (Latin name)
1 2 3
Lung (LU) Zhong Fu (LU1) Hepar sulfuris
Yun Men (LU2) Acidum benzoicum
Chi Ze (LU5) Ferrum phosphoricum
Agaricus muscarius
Lie Que (LU7) Phosphorus
Tai Yuan (LU9) Ammonium carbonicum
Carbo vegetabilis
Sanguinaria canadensis
Shao Shang (LU11) Belladonna
Large Intestine (LI) He Gu (LI4) Opium somniferum
Hydrastis ɫanadensis
Veratrum album
Shou San Li (LI10) Arsenicum album
Antimonium crudum
Qu Chi (LI11) Alumina
Causticum
Jian Yu (LI15) Arnica
Ying Xiang (LI20) Alumina

Stomach (ST) Shuitu (ST10) Petroleum


Conium maculatum
Quepen (ST12) Zincum metallicum
Hyoscyamus niger
Kufang (ST14) Arnica
Yingchuang (ST16) Drosera rotundifolia
Rugen (ST18) Nux moschata
Burong (ST19) Adonis vernalis
Liangmen (ST21) Carduus marianus
Taiyi (ST23) Bryonia alba
Tianshu (ST25) Berberis vulgaris
Wailing (ST26) Ignatia amara
Daju (ST27) Acidum phosphoricum
Shuidao (ST28) Plumbum metallicum
Qichong (ST30) Helonias
Aurum metallicum
Zusanli (ST36) Arsenicum jodatum
Pulsatilla nigricans
Fenglong (ST40) Moschus
Jie Xi (ST41) Graphites
Li Dui (ST45) Nux vomica

Spleen (SP) Da Du (SP2) Arsenicum album


Tai Bai (SP3) Chininum
Shang Qiu (SP5) Silicea
San Yin Jiao (SP6) Acidum fluoricum
Secale cornutum
Kalium carbonicum
Yin Ling Quan (SP9) Causticum
Nux vomica

Heart (HT) Shao Hai (HT3) Kalium phosphoricum


Tong Li (HT5) Phosphorus
Gelsemium sempervirens
Shen Men (HT7) Aurum metallicum
Spigelia anthelmia
Aconitum napellus
Shao Chong (HT9) Digitalis purpurea

Small Intestine(SI) Hou Xi (SI3) Plumbum metallicum


Zincum sulfuricum
Wan Gu (SI4) Alumina
Cuprum metallicum
Zhin Zheng (SI7) Veratrum album
Staphysagria
Jian Zhong Shu (SI15) Phosphorus
Arsenicum album
Urinary Bladder (BL) Zan Zhu (BL2) Mercurius corrosivus
Magnesium carbonicum
Da Zhu (BL11) Phellandrium
Feng Men (BL12) Millefolium
Fei Shu (BL13) Antimonium tartaricum
Xin Shu (BL15) Gelsemium sempervirens
Kalium carbonicum
Du Shu (BL16) Phytolacca decandra
Ge Shu (BL17) Naja tripudians
Apis mellifica
Gan Shu (BL18) Fadiana imbr
Dan Shu (BL19) Berberis vulgaris
Pi Shu (BL20) Ceanothus
Wei Shu (BL21) Abrotanum
San Jiao Shu (BL22) Argentum nitricum
Shen Shu (BL23) Terebinthina
Da Chang Shu (BL25) Aloe socotrina
Xiao Chang Shu (BL27) Cantharis vesicatoria
Pang Guang Shu (BL28) Pareira brava
Shang Liao (BL31) Lachesis mutus
Wei Zhong (BL40) Luesinum
Gao Huang Shu (BL43) Ferrum metallicum
Marmoreck
Cuprum metallicum
Fei Yang (BL58) Medorrhinum
Kun Lun (BL60) Magnesium phosphoricum
Shen Mai (BL62) Cimicifuga racemosa
Jing Gu (BL64) Causticum
Apis mellifica
Shu Gu (BL65) Cantharis vesicatoria
Nux vomica
Zhi Yin (BL67) Kalium carbonicum

Kidney (KI) Yong Quan (KI1) Lycopodium clavatum


Ran Gu (KI2) Sulfur
Tai Xi (KI3) Arsenicum album
Phosphorus
Da Zhong (KI4) Equisetum
Gelsemium sempervirens
Plumbum metallicum
Zhao Hai (KI6) Apis metallica
Lachesis mutus
Fu Liu (KI7) Mercurius solubilis
Sepia
Jiao Xin (KI8) Secale cornutum
Heng Gu (KI11) Cantharis vesicatoria
Qi Xue (KI13) Pulsatilla nigricans
Si Man (KI14) Kalium bichromicum
Zhong Zhu (KI15) Plumbum metallicum
Huang Shu (KI16) Aurum metallicum
Bu Lang (KI22) Graphites
Shen Cang (KI25) Lycopodium clavatum
Yu Zhong (KI26) Antimonium tartaricum
Shu Fu (KI27) Antimonium tartaricum

Pericardium (PC) Tian Chi (PC1) Cactus grandiflorus


Nei Guan (PC6) Calcium carbonicum
Zincum metallicum
Da Ling (PC7) Spigelia anthelmia
Staphysagria
Murex
Origanum
Naja tripudians
Cactus grandiflorus
Zhong Chong (PC9) Aconitum napellus

Triple Heater (TH) Zhong Zhu (TH3) Silicea


Yang Chi (TH4) Psorinum
Sulfur
Wai Guan (TH5) Phosphorus
Causticum
Tian Jing (TH10) Phosphorus
Tian Liao (TH15) Natrium sulfuricum
Tian You (TH16) Arsenicum album
Phosphorus
Graphites
Yi Feng (TH17) Kalium muriaticum
Sizhu Kong (TH23) Capsicum annuum

Gall Bladder (GB) Ting Hui (GB2) Chininum


Jian Jing (GB21) Arsenicum album
Phosphorus
Yuan Ye (GB22) Ptelea
Zhe Jin (GB23) Chelidonium
Ri Yue (GB24) Kalium carbonicum
Jing Men (GB25) Berberis vulgaris
Dai Mai (GB26) Terebinthina
Wei Dao (GB28) Solidago
Huan Tiao (GB30) Rhus toxicodendron
Yang Ling Quan (GB34) Plumbum metallicum
Guang Ming (GB37) Myrica
Silicea
Yang Fu (GB38) Berberis aquifolium
Qiu Xu (GB40) Lycopodium clavatum
Colocyntis
Xia Xi (GB43) Chininum

Liver (LV) Xing Jian (LV2) Bryonia alba


Tai Chong (LV3) Phosphorus
Cuprum metallicum
Li Gou (LV5) Chelidonium
Qu Quan (LV8) Lycopodium clavatum
Zhang Men (LV13) Nux vomica
Chininum
Ceanothus
Qi Men (LV14) Nux moschata

Governing Vessel(GV) Yao Yang Guan (GV3) Hypericum perforatum


Ginseng
Staphysagria
Murex
Uranum nitricum
Ming Men (GV4) Selenium
Xuan Shu (GV5) Argentum nitricum
Ji Zhong (GV6) Corallium rubrum
Zhong Shu (GV7) Bufo rana
Shen Dao (GV11) Osmium
Tellurium metallicum
Stramonium
Hydrofobium
Shen Zhu (GV12) Paris quadrifolia
Tao Dao (GV13) Coca
Da Zhui (GV14) Acidum picrinicum
Carboneum sulfuratum
Lathyrus sativus
Ya Men (GV15) Menyanthes
Feng Fu (GV16) Cuprum arsenicosum
Nao Hu (GV17) Rhus radicans
Bai Hui (GV20) Zincum metallicum
Theridion

Conception Vessel (CV) Qu Gu (CV2) Ferrum iodatum


Zhong Ji (CV3) Rhus toxicodendron
Guan Yuan (CV4) Hydrastis
Shi Men (CV5) Phosphorus
Qi Hai (CV6) Silicea
Yin Jiao (CV7) Cantharis vesicatoria
Shui Fen (CV9) Silicea
Jian Li (CV11) Mezereum
Jodum
Zhong Wan (CV12) Thuja occidentalis
Shang Wan (CV13) Cuprum metallicum
Ju Que (CV14) Tabacum
Veratrum album
Jiu Wei (CV15) Acidum phosphoricum
Zhong Ting (CV16) Phosphorus
Argentum metallicum
Dan Zhong (CV17) Raphanus sativus
Yu Tang (CV18) Mercurius biiodatus ruber
Zi Gong (CV19) Calcium iodatum
Hui Gai (CV20) Bromum
Xuan Ji (CV21) Rumex crispus
Tian Tu (CV22) Rumex crispus

Out-of-channel (PC) and «new» Ya Xue ə-ɫɸɟ (PC 25), right Stramonium
(PN) points
Ya Xue ə-ɫɸɟ (PC 25), left Belladonna
Tan Chuan Ɍɚɧɶ-ɱɭɚɧɶ (PC33), Natrium muriaticum
right
Tan Chuan (PC33), left Iris versicolor
Long Huan Ʌɭɧ-ɯɭɚɧɶ (PC34) Argentum metallicum
Huan She ɏɭɚɧɶ-ɲɷ (PC39) Silicea
Wu ming ɍ-ɦɢɧ (PC55) Acidum picrinicum
Ju Jue Shu (PC57) Cyticus
Zhu Zhang ɑɠɭ-ɱɠɚɧ (PC70) Uranium nitricum
Xia Ji Shu ɋɹ-ɰɡɢ-ɲɭ (PC71) Selenium
Jiang Shu ɐɡɹɧ-ɲɭ (PC127), Chininum
right
Jiang Shu (PC127), left Ledum palustre
Qian Yin ɐɹɧɶ-ɢɧɶ (PN31) right Barium carbonicum
Qian Yin (PN31) left Tongo
Tai-Jian (PN70), right Murex purpurea
Tai-Jian (PN70), left Calcium sulfuricum
Disbalanced meridian Dispersion Tonification
(activity time)
LU (3-5 a.m.) KI1 SP2
LI (5-7a.m.) BL65 ST41
ST (7-9a.m.) LI2 SI3
SP (9-11a.m.) LU5 HT9
HT (11-13p.m.) SP5 LV8
SI (13-15p.m.) ST45 GB43
BL (15-17p.m.) GB38 LI11
KI (17-19 p.m.) LV2 LU9
PC (19-21 p.m.) SP5 LV8
TH (21-23 p.m.) ST45 GB43
GB (23-1 a.m.) SI8 BL67
LV (1-3 a.m.) HT7 KI7

Disbalanced Excessiveness of a disbalanced meridian Deficiency of a disbalanced meridian


meridian Dispersion (period) Tonification (period) Tonification (period) Dispersion (period)
LU LV2 (1-3 a.m.) LI11 (7-9 a.m.) LV8 (3-5 a.m.) LI2 (5-7 a.m.)
LI LU5 (3-5 a.m.) ST41 (9-11 a.m.) LU9 (5-7 a.m.) ST45 (7-9 a.m.)
ST LI2 (5-7 a.m.) SP2 (11-13 p.m.) LI11 (7-9 a.m.) SP5 (9-11 a.m.)
SP ST45 (7-9 a.m.) HT9 (13-15 p.m.) ST41 (9-11 a.m.) HT7 (11-13 p.m.)
HT SP5 (9-11 a.m.) SI3 (15-17 p.m.) SP2 (11-13 p.m.) SI8 (13-15 p.m.)
SI HT7 (11-13 p.m.) BL67 (17-19 p.m.) HT9 (13-15 p.m.) BL65 (15-17 p.m.)
BL SI8 (13-15 p.m.) KI7 (19-21 p.m.) SI3 (15-17 p.m.) KI1 (17-19 p.m.)
KI BL65 (15-17 p.m.) PC9 (21-23 p.m.) BL67 (17-19 p.m.) PC7 (19-21 p.m.)
PC KI(1 (17-19 p.m.) TH3 (23-1 a.m.) KI7 (19-21 a.m.) TH 10 (21-23 a.m.)
TH PC7 (19-23 p.m.) GB43 (1-3 a.m.) PC9 (21-23 p.m.) GB38 (23-1 a.m.)
GB TH10 (21-23 p.m.) LV8 (3-5 a.m.) TH 3 (23-1 a.m. ) LV2 (1-3 a.m.)
LV GB38 (23-1 a.m.) LU9 (5-7 a.m.) GB43 (1-3 a.m.) LU5 (3-5 a.m.)

Meridians Active period Outflow period Passive period


Time, Sedation Time, Tonification Time, Tonification Point-
hour point hour point hour point assistant
Lung 3-5 LU5 5-7 LU9 15-17 LU9 LU9
Large Intestine 5-7 LI2 7-9 LI11 17-19 LI11 LI4
Stomach 7-9 ST45 9-11 ST41 19-21 ST41 ST42
Spleen- 9-11 SP5 11-13 SP2 21-23 SP2 SP3
Pancreas
Heart 11-13 HT7 13-15 HT9 23-1 HT9 HT7
Small Intestine 13-15 SI8 15-17 SI3 1-3 SI3 SI4
Urinary 15-17 BL65 17-19 BL67 3-5 BL67 BL64
Bladder
Kidney 17-19 KI1 19-21 KI7 5-7 KI7 KI3
Pericardium 19-21 PC7 21-23 PC9 7-9 PC9 PC7
Triple Heater 21-23 TH10 23-1 TH3 9-11 TH3 TH4
Gall Bladder 23-1 GB38 1-3 GB43 11-13 GB43 GB40
Liver 1-3 LV2 3-5 LV8 13-15 LV8 LV3
Number of a meridian pair Meridians Luo channels

I Lung-Large Intestine LU 7 È LI 4
LU 9 LI 6

II Stomach-Spleen ST 40 È SP 3
ST 42 SP 4

III Heart-Small Intestine HT 5 È SI 4


HT 7 SI 7

IV Urinary Bladder -Kidney BL 58 È KI 3


BL 64 KI4

V Pericardium-Triple Heater PC 6 È TH 4
PC 7 TH 5

VI Gall Bladder-Liver GB 37 È LV 3
GB 40 LV 5

  '8
$ &'.

&'F' ' ''.
Small Intestine, hand Tai Yang ST 39 (Xia Ju Xu) Dysentery and appendicitis
Triple Heater, hand Shao Yang BL 39 (Wei Yang) Urinary difficulties
Large Intestine, hand Yang Ming ST 37 (Shang Ju Xu) Intestinal infection or abscess
Stomach, foot Yang Ming ST 36 (Zu San Li) Stomachache
Gall Bladder, foot Shao Yang GB 34 (Yang Ling Quan) Abdominal colic
Urinary Bladder, foot Tai Yang BL 40 (Wei Zhong) Urinary difficulties

  '8
$ &'.

&'F' ' ''.
Small Intestine, hand Tai Yang ST 39 (Xia Ju Xu) Dysentery and appendicitis
Triple Heater, hand Shao Yang BL 39 (Wei Yang) Urinary difficulties
Large Intestine, hand Yang Ming ST 37 (Shang Ju Xu) Intestinal infection or abscess
Stomach, foot Yang Ming ST 36 (Zu San Li) Stomachache
Gall Bladder, foot Shao Yang GB 34 (Yang Ling Quan) Abdominal colic
Urinary Bladder, foot Tai Yang BL 40 (Wei Zhong) Urinary difficulties


Meridian First method Second method Third method
Dispersion Tonification Tonification Tonification
LU LU9 LI6 BL58 HT5
LI LI4 LU7 KI4 SI7
ST ST42 SP4 PC6 GB37
SP SP3 ST40 TH5 LV5
HT HT7 SI7 GB37 LU7
SI SI4 HT5 LV5 LI6
BL BL64 KI4 LU7 TH5
KI KI3 BL58 LI6 PC6
PC PC7 TH5 ST40 KI4
TH TH4 PC6 SP4 BL58
GB GB40 LV5 HT5 ST40
LV LV3 GB37 SI7 SP4

( $8c#$ $F4..8 4
( .

(4 4 (. .


' LU 9 (Tai Yuan) LU 5 (Chi Ze) SP 3 (Tai Bai) KI 10 (Yin Gu)
'* LI 11 (Qu Chi) LI 2 (Er Jian) ST 36 (Zu San Li) BL 66 (Zu Tong Gu)
$. ST 41 (Jie Xi) ST 45 (Li Dui) SI 5 (Yang Gu) LI 1 (Shang Yang)
4 SP 2 (Da Du) SP 5 (Shang Qiu) HT 8 (Shao Fu) LU 8 (Jing Qu)
 HT 9 (Shao HT 7 (Shen Men) LV 1 (Da Dun) SP 3 (Tai Bai)
Chong)
$* SI 3 (Hou Xi) SI 8 (Xiao Hai) GB 41 (Zu Lin Qi) ST 36 (Zu San Li)
 BL 67 (Zhi Yin) BL 65 (Shu Gu) LI 1 (Shang Yang) GB 41 (Zu Lin Qi)
2
5 KI 7 (Fu Liu) KI 1 (Yong Quan) LU 8 (Jing Qu) LV 1 (Da Dun)
.$ PC 9 (Zhong PC 7 (Da Ling) LV 1 (Da Dun) Sp 3 (Tai Bai)
Chong)
4 TH 3 (Zhong Zhu) TH 10 (Tian Jing) GB 41 (Zu Lin Qi) ST 36 (Zu San Li)
62 GB 43 (Xia Xi) GB 38 (Yang Fu) BL 66 (Zu Tong Gu) SI 5 (Yang Gu)
 LV 8 (Qu Quan) LV 2 (Xing Jian) KI 10 (Yin Gu) HT 8 (Shao Fu)

 .8!?$4.D/E.1<

'D3' . /E. 1


VERTEX Du 20 (Bai Hui), GB 20 (Feng Chi), LV 3 (Tai Chong),
BL 7 (Tong Tian) M-HN-9 (Tai Yang), GB 34 (Yang Ling Quan)
M-HN-1 (Si Shen Cong)
FOREHEAD, GB 14 (Yang Bai), GB 15 (Tou Lin Qi), LV 3 (Tai Chong),
TEMPORAL REGION M-HN-3 (Yin Tang), BL 5 (Wu Chu), ST 43 (Xian Gu),
GB 7 (Qu Bin), M-HN-9 (Tai Yang) GB 41 (Zu Lin Qi),
ST 8 (Tou Wei) TH 3 (Zhong Zhu)
EYES BL 1 (Jing Ming), M-HN-9 (Tai Yang), GB 37 (Guang Ming),
TH 23 (Si Zhu Kong), DU 23 (Shang Xing), LV 3 (Tai Chong),
ST 1 (Cheng Qi) ST 2 (Da Du), SI 6 (Yang Lao)
GB 20 (Feng Chi)
EARS GB 2 (Ting Hui), GB 20 (Feng Chi), TH 5 (Wai Guan),
TH 17 (Yi Feng), SI 17 (Tian Rong), GB 41 (Zu Lin Qi),
SI 19 (Ting Gong) TH 21 (Er Men) TH 3 (Zhong Zhu)
NOSE LI 20 (Ying Xiang), M-HN-3 (Yin Tang), LI 3 (San Jian),
DU 25 (Su Liao) DU 23 (Shang Xing), LI 4 (He Gu),
BL 7 (Tong Tian) ST 44 (Nei Ting)
THROAT REN 23 (Lian Quan), REN 22 (Tian Tu), LI 4 (He Gu),
SI 17 (Tian Rong) ST 9 (Ren Ying) LI 11 (Qu Chi),
KI 6 (Zhao Hai)
MOUTH (tongue, cheek) ST 4 (Di Cang), M-HN-9 (Tai Yang), LI 4 (He Gu),
ST 6 (Jia Che), GB 20 (Feng Chi) HT 5 (Tong Li),
ST 7 (Xia Guan) ST 44 (Nei Ting),
DU 15 (Ya Men)
SHOULDER LI 15 (Jian Yu), LI 14 (Bi Nao), ST 38 (Tiao Kou),
SI 9 (Jian Zhen) SI 10 (Nao Shu), LI 4 (He Gu)
LI 16 (Ju Gu)
LUNG BL 13 (Fei Shu), DU 14 (Da Zhui), LU 5 (Chi Ze),
LU 1 (Zhong Fu), REN 18 (Yu Tang), LU 7 (Lie Que),
REN 17 (Dan Zhong), KI 25 (Shen Cang) ST 40 (Feng Long)
REN 22 (Tian Tu)
HEART BL 15 (Xin Shu) REN 14 (Ju Que), HT 7 (Shen Men),
REN 17 (Dan Zhong) DU 11 (Shen Dao), PC 6 (Nei Guan),
BL 14 (Jue Yin Shu) PC 5 (Jian Shi),
PC 4 (Xi Men)
SPLEEN, STOMACH REN 12 (Zhong Wan), LV 13 (Zhang Men), ST 36 (Zu San Li),
BL 20 (Pi Shu), SP 15 (Da Heng), SP 4 (Gong Sun),
BL 21 (Wei Shu) REN 10 (Xia Wan) PC 6 (Nei Guan)
UPPER ABDOMEN REN 12 (Zhong Wan), REN 8 (Shen Que), ST 36 (Zu San Li),
REN 13 (Shang Wan) ST 19 (Bu Rong), SP 4 (Gong Sun),
KI 21 (You Men) PC 6 (Nei Guan)
LATERAL COSTAL LV 13 (Zhang Men), LV 14 (Qi Men), GB 38 (Yang Fu),
GB 25 (Jing Men) SP 21 (Da Bao) TH 5 (Wai Guan),
GB 43 (Xia Xi)
LIVER LV 14 (Qi Men), REN 12 (Zhong Wan), LV 3 (Tai Chong),
BL 18 (Gan Shu) BL 20 (Pi Shu) GB 34 (Yang Ling Quan)
GALL BLADDER GB 24 (Rie Que), ST 21 (Liang Men), GB 34 (Yang Ling Quan),
BL 19 (Dan Shu) REN 11 (Jian Li) GB 40 (Qiu Xu),
LV 3 (Tai Chong)
LARGE INTESTINE SP 15 (Da Heng) ST 25 (Tian Shu), LI 11 (Qu Chi),
BL 25 (Da Chang Shu) ST 37 (Shang Ju Xu),

SMALL INTESTINE REN 4 (Guan Yuan), BL 27 (Xiao Chang Shu), SI 4 (Wan Gu),
REN 9 (Shui Fen), KI 14 (Si Man) ST 39 (Xia Ju Xu)
ST 28 (Shui Dao)
LUMBAR REGION BL 23 (Shen Shu), GB 25 (Jing Men), SI 6 (Yang Lao),
DU 4 (Ming Men) GB 30 (Huan Tiao) SI 3 (Hou Xi),
BL 60 (Kun Lun),
BL 40 (Wei Zhong)
KIDNEYS BL 23 (Shen Shu), REN 4 (Guan Yuan), SP 6 (San Yin Jiao),
BL 52 (Zhi Shi) ST 29 (Gui Lai), KI 3 (Tai Xi)
DU 4 (Ming Men)
URINARY BLADDER REN 3 (Zhong Ji), BL 23 (Shen Shu), KI 3 (Tai Xi),
BL 28 (Pang Guang Shu) ST 28 (Shui Dao) KI 7 (Fu Liu),
BL 39 (Wei Yang)
UROGENITAL REN 4 (Guan Yuan), BL 23 (Shen Shu), SP 6 (San Yin Jiao),
ST 29 (Gui Lai), BL 32 (Ci Liao), KI 3 (Tai Xi),
M-CA-18 (Zi Gong) REN 3 (Zhong Ji) LV 3 (Tai Chong)
RECTUM REN 1 (Hui Yin), BL 30 (Bai Huan Shu), BL 57 (Cheng Shan),
BL 35 (Hui Yang), BL 34 (Xia Liao) DU 20 (Bai Hui),
BL 54 (Zhi Bian) M-UE-29 (Er Bai)

Points of connections Connected meridians


GV12 GV , BL
GV 14 LI, ST, SI, BL, TH, GB, GV
GV, BL
GV15 LI, ST, SI, BL, TH, GB, GV
GV19 CV, LV, KI, SP
CV, GB, HT
CV4 LU, SP, ST, TH, CV
CV 7 LI, ST, CV
CV 12 CV, LV, KI, SI, PC, SP
CV 13 LV, GB, TH, PC
CV 17 GB, BL, SP, LU
GB, TH, SI
PCI GB, TH
BL11 GB, TH
TH 22 LV, GB, BL, SP
TH 17 GB, LV, SP
GB21 GB, TH, ST, LI
GB24 LU, SP
LV 14 CV, LI, ST
GB3 BL, SP, ST
LU1 GB, LV
LI20
BL1
LV13

'$$

 *.
LU 7 (Lie Que) Disorders of the head and nape of neck
LI 4 (He Gu) Disorders of the face and mouth
BL 40 (Wei Zhong) Disorders of the lumbar region and back
ST 36 (Zu San Li) Disorders of the abdomen
PC 6 (Nei Guan) Disorders of the chest and lateral costal region
DU 26 (Shui Gou) Resuscitation

.4$$$4

$4 $4$ $$


Abdominal distension ST 36 (Zu San Li), ST 25 (Tian Shu),
REN 6 (Qi Hai), PC 6 (Nei Guan),
SP 4 (Gong Sun)
Abdominal pain SP 4 (Gong Sun), ST 34 (Liang Qiu),
PC 6 (Nei Guan)
Abdominal water REN 9 (Shui Fen) moxa, KI 7 (Fu Liu)
Bitter taste in mouth GB 38 (Yang Fu)
Bleeding piles M-UE-29 (Er Bai)
Chest pain and Oppression PC 6 (Nei Guan), PC 5 (Jian Shi),
TH 6 (Zhi Gou), REN 17 (Dan Zhong)
Congested throat REN 22 (Tian Tu), LI 18 (Fu Tu), LI 4 (He Gu)
Constipation TH 6 (Zhi Gou), KI 6 (Zhao Hai),
ST 25 (Tian Shu)
Cough 1) BL 12 (Feng Men), BL 13 (Fei Shu), LU 5 (Chi Ze)
2) REN 22 (Tian Tu), LU 7 (Lie Que)
Diarrhea ST 25 (Tian Shu), SP 9 (Yin Ling Quan),
ST 36 (Zu San Li), LI 11 (Qu Chi)
Dizziness GB 20 (Feng Chi), M-HN-3 (Yin Tang),
DU 20 (Bai Hui), LV 3 (Tai Chong)
Dysphagia REN 22 (Tian Tu), PC 6 (Nei Guan)
Enuresis REN 2 (Qu Cu), SP 6 (San Yin Jiao)
Excessive dreaming BL 15 (Xin Shu), HT 7 (Shen Men),
LV 3 (Tai Chong)
Excess perspiration, LI 4 (He Gu), KI 7 (Fu Liu)
Spontaneous perspiration
Fainting DU 26 (Ren Zhong), M-UE-1 (Shi Xuan)
Fever DU 14 (Da Zhui), LI 11 (Qu Chi), LI 4 (He Gu)
Frequent urination REN 3 (Zhong Ji), KI 3 (Tai Xi), KI 7 (Fu Liu)
Frozen shoulder ST 38 (Tiao Kou) joined to BL 57 (Cheng Shan)
[modern usage]
Fullness in chest REN 12 (Zhong Wan), PC 6 (Nei Guan)
Gastric pain REN 12 (Zhong Wan), ST 34 (Liang Qiu),
PC 6 (Nei Guan)
Gastocnemius spasm BL 57 (Cheng Shan)
General weakness ST 36 (Zu San Li), REN 4 (Guan Yuan),
DU 4 (Ming Men), REN 6 (Qi Hai)
Halitosis PC 7 (Da Ling)
Heart pain, palpitations PC 6 (Nei Guan), PC 5 (Jian Shi),
HT 6 (Yin Xi), PC 4 (Xi Men)
Heel pain BL 62 (Shen Mai), BL 40 (Wei Zhong)
Hiccough PC 6 (Nei Guan), PC 8 (Lao Gong),
BL 17 (Ge Shu)
Hoarseness LI 18 (Fu Tu), PC 5 (Jian Shi), DU 15 (Ya Men),
LI 4 (He Gu)
Hyoglossus m. paralysis REN 23 (Lian Quan), DU 15 (Ya Men),
LI 4 (He Gu)
Impotence, Premature ejaculation, Spermatorrhea REN 4 (Guan Yuan), SP 6 (San Yin Jiao)
Indigestion ST 36 (Zu San Li), SP 4 (Gong Sun)
Insomnia HT 7 (Shen Men), SP 6 (San Yin Jiao), KI 3 (Tai Xi)
Insufficient lactation REN 17 (Dan Zhong), SI 1 (Shao Ze)
Itching, pruritis LI 11 (Qu Chi), SP 10 (Xue Hai), SP 6 (San Yin Jiao)
Jaundice SI 3 (Hou Xi), PC 8 (Lao Gong)
Lack of pulse LU 9 (Tai Yuan), ST 12 (Que Pen)
Masseter m. spasm ST 6 (Jia Che), ST 7 (Xia Guan), LI 4 (He Gu)
Nasal congestion LI 4 (He Gu), LI 20 (Ying Xiang), LI 10 (Shou San Li)
Nausea and vomiting PC 6 (Nei Guan), REN 12 (Zhong Wan),
ST 36 (Zu San Li)
Night sweats SI 3 (Hou Xi), HT 6 (Yin Xi), Du 14 (Da Zhui)
Nosebleed ST 44 (Nei Ting), LI 4 (He Gu), LU 11 (Shao Shang)
(bleed), DU 20 (Bai Hui) (moxa)
Orchitis LV 4 (Zhong Feng)
Pain in the lateral costal region GB 34 (Yang Ling Quan), TH 6 (Zhi Gou)
Painful urination REN 3 (Zhong Ji), LV 8 (Qu Quan)
Phlegm expectoration ST 40 (Feng Long), LU 5 (Chi Ze),
REN 12 (Zhong Wan)
Plum-stone qi REN 22 (Tian Tu), PC 5 (Jian Shi), KI 6 (Zhao Hai)
Prolapse of rectum, anus DU 20 (Bai Hui), DU 1 (Chang Qiang),
BL 57 (Cheng Shan)
Rectal pain DU 1 (Chang Qiang), BL 65 (Shu Gu), LU 6 (Kong Zui)
Rib pain TH 6 (Zhi Gou)
Shivering DU 14 (Da Zhui), PC 5 (Jian Shi)
Shock Needle ST 36 (Zu San Li), moxa DU 20 (Bai Hui),
REN 8 (Shen Que), REN 4 (Guan Yuan)
Somnolence ST 36 (Zu San Li), SP 4 (Gong Sun), TH 2 (Ye Men)
Urine retention SP 6 (San Yin Jiao), SP 9 (Yin Ling Quan)
Uterine bleeding LV 1 (Da Dun) (moxa)
Vaginal itching LV 5 (Li Gou), LV 3 (Tai Chong)
Wrist sprain TH 5 (Wai Guan), TH 2 (Ye Men)

Meridian Tonification Dispersion


Lungs (LU) LU10 LU1
Large Intestine (LI) LI5 LI3
Stomach (ST) ST43 ST43
Spleen / Pancreas (SP) SP1 SP9
Heart (HT) HT3 HT4
Small Intestine (SI) SI2 SI1
Urinary Bladder (BL) BL40 BL60
Kidney (KI) KI3 KI2
Pericardium (PC ) PC3 PC5
Triple Heater (TH) TH2 TH1
Gall Bladder (GB) GB44 GB34
Liver (LV) LV4 LV3

 

"$  4 ' : 14 '


Sea of Nourishment upper, ST-30 (Qi Chong); Abdominal distention. Inability to eat, ³..there is
(Grain and Water ± the lower, ST 36 (Zu San Li) ³.. there is abdominal hunger with inability to
Stomach) fullness´. eat´.
Sea of Blood upper, BL 11 (Da Zhu), Sensation that the body General malaise, with
(Chong Mai ± Sea of 12 lower ST 37 (Shang Ju has increased in volume. inability to ascribe any
Channels) Xu), ST 39 (Xia Ju Xu) ³..there is a sensation as if particular cause. ³ the
the body were big; one sensation of one¶s body
feels disquiet, but does not being small; one feels
know what disease there reduced but does not know
is´. what could be the illness´.
Sea of Qi (Chest Centre) above clavicle, BL 10 Chest pains, flushed Inability to speak. ³ there
(Tian Zhu), [DU 15 (Ya complexion, dyspnea. is scanty energy insufficient
Men), DU 14 (Da Zhui)]; ³ there is fullness in the for speech´.
below clavicle, REN 17 chest, urgent breathing,
(Da Zhong); and at ST 9 and a red complexion´.
(Ren Ying)
Sea of Marrow (the Brain) above, DU 20 (Bai Hui); Feeling of excess energy. Fatigue and cramps in the
below, DU 16 (Feng Fu) ³..there is lightness of the lower extremities. ³ a
body and much strength .. whirling sensation of the
a person¶s seld exceeds brain, dizziness, tinnitus,
the normal level´. pain of the lower legs,
vision impairment,
indolence and desire to
sleep´.