You are on page 1of 1

Tahun

Masa
Objektif

Enam
30 minit
Di akhir P&P pelajar dapat:
1. Mengenalpasti dan mengetahui definisi Yellow Pages
2. Mengetahui sejarah ringkas mengenai Yellow Pages
3. Mengetahui cara-cara menggunakan Yellow Pages.

Tajuk
Bidang
Kemahiran
Perincian
Set Induksi
( 3 minit )

Buku Panduan Yellow Pages


6.
Kemahiran maklumat
6.2 Mengetahui dan menggunakan buku panduan
6.2.2 Buku Panduan Yellow Pages
- Guru menceritakan satu situasi yang memerlukan
penggunaan Yellow Pages

Pengenalan
( 5 minit)

Definisi dan Maksud Yellow Pages


Halaman Kuning
Buku Panduan Perniagaan

Langkah
Perkembanga
n

Guru menerangkan sejarah ringkas mengenai Yellow Pages".


Sejarah kewujudannya
Perkembangan penggunaanya

( 10 minit )
Langkah
Pengukuhan
(10 minit )
Penutup
( 2 minit )

Guru menerangkan tentang cara penggunaan Yellow Pages


Melalui kategori
Mengikut abjad
Pelajar menyatakan cara penggunaan Yellow Pages