You are on page 1of 5

THC TRNG HOT NG CA CC CNG TY CHO THU

TI CHNH TRN A BN TP. HCM


GII PHP TNG TRNG & PHT TRIN BN VNG
Thc s L Th Thi
Ngn hng Nh nc CN TP.HCM
Hot ng cho thu ti chnh, tr thnh hot ng dch v khng th thiu trong
nn kinh t th trng hot ng trong lnh vc ti chnh ngn hng. Dch v cho thu
ti chnh, b sung, a dng ha cc hot ng dch v ti chnh ngn hng, to cho khch
hng, doanh nghip c nhiu s la chn trong vic tip cn dch v, tip cn vn phc
v cho hot ng sn xut kinh doanh mt cch tt nht. Tuy nhin trong thi i ngy
nay, s pht trin ca tin b khoa hc cng ngh c tc ng mnh ti nhiu ngnh,
nhiu lnh vc hot ng kinh t khc nhau, p lc v i mi, v cht lng v hiu qu
dch v ti chnh ngn hng cng ngy cng cao. Hot ng dch v cho thu ti chnh
cng khng nm ngoi qu trnh . c bit trong mi trng nhiu bin ng v kh
lng, kh d bo nh hin nay, i hi cao hn khng ch trong i mi nng cao cht
lng dch v, m cn i hi i mi, nng cao hiu qu qun l, hiu qu qun tr kinh
doanh. Trong vic xy dng v ra chin lc kinh doanh ng n, ph hp thc
tin v hiu qu l nhu cu cp thit hn bao gi ht.
Thc tin mt s nh ch ti chnh ni chung v mt vi cng ty cho thu ti
chnh ni ring gp kh khn khi mi trng kinh t thay i, tnh hnh kinh t kh khn
v khng hong phn nh nhng i hi v nhu cu v mt chin lc kinh doanh hiu
qu, bn vng hn bao gi ht i vi cc cng ty cho thu ti chnh trn a bn thnh
ph H Ch Minh.

Thc trng hot ng ca cc Cng ty cho thu ti chnh (Cty CTTC) trn a bn
Tp. H Ch Minh:
1. V tnh hnh ngun vn hot ng: Hot ng trong lnh vc cho thu ti chnh,
ngun vn ca cc Cty CTTC gm: vn v cc qu, vn huy ng v ngun vn vay,
trong , ngun vn vay ch yu l vay t cc TCTD khc. Tnh hnh ngun vn ca cc
Cty CTTC trong giai on 5 nm (2008 -2012) phn nh qua bng s liu phn tch nh
sau:

- Tng ngun vn hot ng:


n v tnh: t ng
Ch tiu
Ngun vn hot ng
Tc tng trng
-

2008

2009

2010

2011

2012

9.780

14.242

15.861

16.916

18.434

33,46%

45,62%

11,37%

6,65%

8,97%

Phn tch theo c cu ngun nh sau:


n v tnh: %

T trng cc ngun
vn

2008

2009

2010

2011

2012

Vn v cc qu

16,0

21,2

33,1

39,9

48,4

Vn huy ng

33,2

39,1

31,4

19,6

17,1

Vay TCTD khc

50,8

39,7

35,5

40,5

35,5

Tng ngun vn hot


ng

100

100

100

100

100

+ Vn huy ng:
Huy ng vn ca cc CTy CTTC trn a bn thnh ph ch
yu nhn tin gi ca cc c nhn v t chc vi k hn t 01 nm tr ln v pht hnh
giy t c gi (c k hn trn 01 nm) huy ng vn t cc c nhn v t chc kinh t.
+ Vn vay ca TCTD khc: Ngun vn vay t cc TCTD khc ca Cty CTTC
ch yu vay t Ngn hng m. y l ngun vn quan trng trong qu trnh m rng v
tng trng tn dng ca cc Cty CTTC trn a bn thnh ph.
2. V hot ng cho vay cho thu ti chnh: hot ng ca Cty CTTC ch yu l cho
thu ti chnh. Tnh hnh cho thu ti chnh trong giai on 2008 -2012 ca cc Cty
CTTC nh sau:
n v tnh: t ng
Ch tiu
D n cho thu ti chnh
Tc tng trng

2008

2009

2010

2011

2012

10.440

11.683

13.008

14.249

13.986

33,76%

11,91%

11,34%

9,54%

-1,85%

+ Hot ng tn dng ca cc Cty CTTC ch yu l hot ng cho thu ti chnh.


Hot ng ny lun duy tr tc tng trng qua tng nm. Trong nm 2008 v nm
2009 c tc tng trng cao nht: nm 2008 tng 33,76% v nm 2009 tng
11,91%%. Trong cc nm tip theo hot ng cho thu ti chnh tip tc tng trng,
2

song mc tng thp hn v chm li. Ring nm 2012 d n cho thu ti chnh tng
trng m so vi nm 2011.
+ Tuy nhin nh gi tng quan chung, so vi nm 2008 hot ng cho thu ti
chnh ca Cng ty tng 33,96%;
Qua cc bng s liu trn cho thy hot ng ca cc Cty CTTC trn a bn
TP.HCM cha c nhng kt qu ni bt. Quy m cng nh mng li ca cc Cty CTTC
trn a bn cn hn ch, hot ng ca cc Cty CTTC ch chim mt th phn nh trong
tng hot ng ca cc TCTD trn a bn TP.HCM (d n cho thu ti chnh ch chim
3% - 4% tng d n trung, di hn trn a bn TP.HCM).
Nhng tn ti hn ch v nguyn nhn:
+ Ngun vn thp, trong c cu ngun vn hot ng ca Cty CTTC ch yu l
ngun vn vay, vn huy ng rt thp v gim dn qua cc nm;
+T l d n cho thu ti chnh so vi vn huy ng lun trn 100%;
+ Th trng cho thu ti chnh cha pht trin: mc d c pht trin vo nhng
u thp k 90 ca th k trc. Song th trng cho thu ti chnh ca Vit Nam vn l
th trng nh, hp. Khch hng, doanh nghip tip cn ngun vn ny ch yu l doanh
nghip ngnh ngh kinh doanh c th, my mc thit b c th v khng ph bin (my
thi cng; my dt may; tu bin);
Cc gii php tng trng v pht trin bn vng:
1. a dang hoa va nang cao chat lng cua san pham dch vu cho thue tai
chnh, bng cc gii php sau:
- Chu trong thc hien cong tac nghien cu th trng nham thau hieu va nam
bat c nhu cau cua khach hang. Da tren c s o, co the xay dng chien lc phat
trien cac dch vu mi cung nh tiep tuc khai thac cac dch vu hien tai nhng van con
nhieu tiem nang phat trien nham ap ng nhu cau a dang cua khach hang.
- Hon thien cac quy trnh nghiep vu, ong thi tang cng cac bien phap kiem
tra, giam sat va quan ly rui ro, nang cao chat lng dch vu cham soc khach hang.
2. Nang cao tiem lc tai chnh va kha nang canh tranh cua cac Cty CTTC, bng
cc gii php:
- Lanh manh hoa cac hoat ong cung cap dch vu tai chnh cung nh nang cao
nang lc tai chnh cua cac cong ty cho thue tai chnh;
- Phat trien so lng cac nha cung cap dch vu tai chnh, cho thue tai chnh di
hnh thc a dang nh cong ty co phan, lien doanh hoac cong ty 100% nc ngoai,
van phong ai dien.

3. Tang cng tnh hieu lc trong vai tro quan ly nha nc oi vi th trng
dch vu cho thue tai chnh, ong thi phat huy vai tro t quan cua cac Cty CTTC, bng
cc gii php:
- Tao lap moi trng kinh doanh bnh ang, on nh, minh bach, thong thoang
oi vi cac Cty CTTC;
- Tang cng tnh hieu lc, hieu qua hoat ong kiem tra, giam sat cua cac c
quan quan ly nha nc oi vi viec tuan thu phap luat, cung nh thc hien x ly
nghiem tuc oi vi cac hanh vi vi pham phap luat oi vi cac to chc vi pham.
- Tang cng vai tro t quan ly, giam sat, phoi hp hoat ong cua cac to chc
hiep hoi quan ly trong lnh vc dch vu cho thue tai chnh;
4. Tiep tuc nang cao hieu qua hoat ong cua cac Cty CTTC:
Cc Cty CTTC tren a ban can tiep tuc chu ong thc hien cac giai phap nang
cao hieu qua hoat ong. Cu the:
- Xay dng mot chien lc phat trien cac dch vu tai chnh nam trong chien
lc phat trien kinh doanh tong the: bao gom anh gia tnh hnh thc trang phat trien
dch vu tai chnh cua cong ty, xay dng nh hng, lo trnh va giai phap trien khai
cho tng giai oan. Trong chien lc phat trien nen xay dng phng an la chon dch
vu phu hp vi ac thu hoat ong cua cong ty, phu hp vi ac thu hoat ong cua
cong ty, cua nganh; phu hp a ban kinh doanh t o phat trien thanh nhng dch vu
rieng co.
- Hnh thanh bo phan nghien cu th trng, t o a ra cac san pham dch vu
mi ap ng yeu cau a dang cua khach hang, xay dng cac chnh sach cham soc
khach hang, ke hoach tiep th cu the phu hp vi tng oi tng khach hang; co chnh
sach gia va ph dch vu canh tranh.
- Nang cao he thong trang thiet b, phng tien, cong nghe nham theo kp s
phat trien cua th trng dch vu tai chnh.
- Can co s ket noi vi cac phng tien thong tin ai chung nham cung cap
nhng thong tin quan trong nh thong tin quan ly Nha nc. Tang cng c che kiem
tra giam sat noi bo nham ap ng yeu cau ro rang cong khai, minh bach, hieu qua, va
tuan thu phap luat trong quan tr ieu hanh cong ty.
- Thng xuyen ra soat va to chc thc hien nghiem tuc cac quy trnh nghiep
vu, Nang cao chat lng tuyen dung, ao tao, quan ly va s dung ai ly, nhan vien,
gan trach nhiem va hieu qua trong cong viec vi che o ai ngo.

- Xay dng va khong ngng hoan thien c che trao oi thong tin, chia se kinh
nghiem va phoi hp gia cac doanh nghiep trong nganh cung nh ngoai nganh.
- Duy tr moi quan he chat che vi khach hang e phuc vu khach hang tot hn,
xay dng moi quan he hp tac, tin cay vi cac nha cung cap dch vu.
5. M rng v tng trng ngun vn bn vng: Xay dng mot c cau nguon
von hp ly gia von t co va huy ong von, gia ky han huy ong von va ky han au
t nham tang cng hieu qua s dung von, ong thi giam thieu rui ro trong hoat
ong, tang tnh t chu cua cac CTy CTTC trong viec quyet nh nguon von cua mnh.
ieu nay hoan toan co the thc hien c thong qua phn tch chuoi so lieu qua cac
nam va xay dng cac d bao ve th trng.
+ Xay dng mot c che cho phep cac CTy CTTC ban cac khoan phai thu t cac
hp ong thue tai chnh. ay la mot nghiep vu kha pho bien cac nc (khong ch ap
dung vi cac khoan thue ma con ap dung c vi cac khoan n noi chung) nham
giup cac Cty CTTC chu ong ve nguon von va tao ieu kien cho th trng chng
khoan phat trien. Tuy nhien ay la mot nghiep vu kha phc tap ve mat ky thuat oi
hoi phai co s nghien cu ky lng trong s phoi hp chat che vi cac to chc quoc te
co kinh nghiem e co the a ra c mot c che hoan chnh va co the ap dung c
ngay cho cac Cty CTTC.
6. Nng cao cht lng nguon nhan lc: Nang cao trnh o nghiep vu chuyen
mon, ky nang khai thac dch vu, thai o phuc vu cho oi ngu can bo, nhan vien cua
mnh. Thc hien che o ao tao va boi dng lc lng lao ong hien co trong cong
ty nham xay dng mot oi ngu nhan vien lanh nghe, chuyen nghiep, ap ng c
yeu cau ve ao c nghe nghiep, trnh o chuyen mon, xem xet c che tuyen dung va
s dung lao ong, tao c hoi thang tien cho nhng nhan vien co nang lc. Nham
khong ch gop phan nang cao chat lng dch vu, hieu qua hoat ong ma con giam
thieu rui ro do yeu to con ngi gay ra. ac biet la rui ro tn dung, rui ro thue mua tai
chnh