You are on page 1of 12

Europäisches Magazin SOWA

13. Mai 2016

Biuro Podaw ze odpowiedź a pis o z
d . - 4PK I Ko
9.
Lance's
legislation
would
require the
FDA to look
at the
benefits and
risks of
opioids
Escrito por
sowa (») hoy en
14:11 en
categoría
Servire Veritati,
leído: 12×
"Studies have
shown health
care providers
write nearly 300 million opioid prescriptions a year in this country," Lance said. "That
number is truly staggering." Von: Biuro Podawcze [mailto:biuro.podawcze@pk.gov.pl]
Gesendet: Freitag, 6. Mai
: A : skosie ski@g ail. o Betreff: odpo iedź a
pismo z dn. 27-04-2016 PK I Ko2 119.2016 Mx-m354n-20160506-135859

Jutro, 14 maja
w Lanckoronie,
Małopolska
od ędzie sie X.
jubileuszowy
Rajd Szlakami
Konfederatów
Barskich,
impreza
edukacyjna,
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

13. Mai 2016

turystyczna, z wieloma atrakcjami, okazja do zapoz a ia sie z iły i ludz i, trady ja i
La koro y; iegdyś iaste zka, którego za ek sta o ił astio ko federató , zaś dzisiaj
ro a ty z e rui y za hę aja turystó o e y h
pobliskich Wadowicach do ubogacenia wycieczki o
jakże istot y ele e t tradycji Narodu Polskiego.
Pozdrawiamy serdecznie Uczestników rajdu i
Organizatorów, Towarzystwo Przyjaciól Lanckorony,
której to G i ie ży zyć ależy przy ró e ia pra
iejski h. )apraszają do udziału w rajdzie, bo
jeszcze pora, podajemy numnery telefonu adres
internetowy Organizatorów: Tel.608071711,
664905478 e-mail: kontakttpl@gmail.com
Przesyłają pozdro ie ia dla Rady G i y i pa a
Wójta G i y La koro a, Tadeusza Łopaty
wszystkich Mieszkanców, Polaków i Katolików. Bóg naszych ojców i dzis jest nad nami! Wiec
nie dopusci upasc zadnej klesce. Wszak póki On byl z naszymi ojcami, Byli zwyciezce! mówia
slowa Piesni Konfederatów Barskich. http://sowa-magazyn.blogspot.de/2016/05/
Gwiazda Lucyfera na kiju wyniesiona PDO239 Tusk na Aniol Panski FO 197 Antypapiez
Franciszek FO 267 ZECh von Stefan Kosiewski ZR CANTO DCCXVII

Rzeczpospolita Polska Prokuratura
Krajowa Biuro Prezydialne Pani
Prokurator Renata Kosior
Szanowna
Pani
Prokurator,

potwierdzam
niniejszym
otrzymanie
pisma PK I
Ko2 119.2016
z 5 maja
2016, które
pły ęło
dzisiaj, we
Freitag, 6.
https://de.scribd.com/skosiewski

1.5

Europäisches Magazin SOWA

13. Mai 2016

Mai
: . Dziękuję za sz zegóło e yjaś ie ia oraz pou ze ie, pod pły e który h
za ierza ustosu ko ać się z ięźle i erytory z ie, terminie przewidzianym
rozporządze ie Mi istra Spra iedli oś i z . .
Dz.U. z
r., poz.
. I for a ja
tu złożo a pro adza tylko łaś i ie rozu ia ą grada ją artoś i, potrze społe z y h, a
które dzie ikarz z pier szą legity a ją za odo ą z
r. odpo iada za iesz zają
i ter e ie u agi for ą z liżo e do klasy z ej Ga ędy Polskiej, która podo ie jak poe at
romantyczny, czy teatr Shackespeare'a, którego 400-let ią ro z i ę ś ier i ielo a
do iosły i ydarze ia i ś iętują pra dzi e elity Europy, nie paru odznaczonych medalami
sto arzysze ia zarejestro a ego sądzie grodzki
Aa he , którzy ędą
drodze do
Watyka u, jako Tusk sa otrzeć dzisiaj z Merkel i S hulze , kuje a pałę kilka try ial y h,
iez yt ądry h a przy ty
yso e iestoso y h zdań prosty h, przypisy a y h
elok e ji sy oli z ie odłą zo ego od aparatury sztu z ie podtrzy ują ej ży ie,
asońskie ś ięto
aja, pa Go ło skiego, spisko y z Magdale ki, ytat z ypo iedzi
żydó ki Si o e Weil a te at rzeko ej yższoś i zło ieka ar ego ad Miłosierdzie
Boży
roku Miłosierdzia Boskiego Bergoglio, o ie
arksisto sko-trockistowskie
doś iad ze ie filozofi z e, odpisy a e od spo ia ej żydó ki, posłużyło zło ieko i
prostemu po studiach w PRL-u do powiedzenia w oczy papieżo i Rzy skokatoli kiego
Koś ioła ś . tz . pra dy o yższoś i tz . zło ieka Weil ad Pa e Bogie Pis a ś .,
al o ie zda ie Tuska, zy też yto a ego przezeń źródła, zło iek a ieć tę yższość
real ą ad Bogie , że oże podać dosło ie hle drugie u zło ieko i, u zy ie zda ie szefa Rady Europy, jak ró ież Bińko skiej, zastęp y Ko isarza U ii Europejskiej
Brukseli, ardziej oże doś iad zo ej ko su p ji hle a poda a ego rastaura ja h a
talerza h do zupy ze skorupy żół ii. A Pa Bóg hle a aszego, po szed iego zło ieko i
podać ie oże, tyle to o i już iedzą, Oj o ie Europy. Bo Do ald Tusk ie ylić z Do at,
iaste zko z dziurką, przys ak żydoski! ie hadzał dzie kie
ędą a lek je religii, ie
zytał do u oj o ski Pis a ś ., jak Merkel, córka czerwonego pastora i szefowa
propaga dy żydoko u isty z ego FDJ, yła asyste tka żo y Ho e kera ie ie, o to
MANNA z ie a zrzu a a ezpośred io przez YHWH żydo ko zo i zy , szarań za
se i kie u ludo i y ra e u rozda a a za pokar , żeby wszystkich ludzi i narodów na
ś ie ie Pa Bóg ie usiał doś iad zać iesz zęś ie , jakie Bergolio yś ił s oi
iesz zęs y ś ie o do ro y ie Europie, z który zdradził się dzisiaj pu li z ie do
ikrofo u, za iast od ó ić Modlit ę A e Maria Na A ioł Pański, z ai oś ią grafo a a,
idioty patrz, o a te te at, epitetu tego, aopo iadał żyd Pols e aślado a y o e ie
Nie ze h przez plagiatora podają ego się za puri o ego przygłupa tele izji, że y
eztrosko ałpo ać Hitlera jak Chapli Dyktatora poddają ego się Tur ji Atatürka za
oś ie o ego a plakata h dla głupi h logo żaró ki Erdoga a, jak plagiator s u Murzy a
A ery e jest papieże
Do u ś . Marty(...).
PDF: https://pl.scribd.com/doc/311903437/Gwiazda-Lucyfera-na-kiju-wyniesiona-PDO239Tusk-na-Aniol-Panski-FO-197-Antypapiez-Franciszek-FO-267-ZECh-von-Stefan-Kosiewski-ZRCANTO-DCCXVII-2016050
mysowa

iesią e/ iesię y te u 16:22 4

384

Stefan Kosiewski do Congressman Leonard Lance PDO298
)a a h a sy a Walesy FO o Stefa Kosie ski …

https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

13. Mai 2016

sowa2.quicksnake.net/Politics/Stefan-Kosie sk… ONET adaje z d ud io y poślizgie to,
o Wałęsa ysyła a )a hód! Magazyn Europejski 20110902 SOWA
sowafrankfurt.wordpress.com/tag/stefan-kosiewski/ March 9, 2016 Dear Friend, As your
Represe tati e…
Share

Lu ię to

Can't see the pictures? Select "Always display images" or view this message in your browser

May 12, 2016

U.S. House: Feds should probe
dangers of opioid meds By Jonathan D. Salant
(Click the picture above to watch Rep. Lance speak on the Opioid Review Modernization
Act.)
WASHINGTON, D.C. – Legislation requiring the Food and Drug Administration to review
how doctors and their patients are told of the benefits and risks of opioid pain
medications passed the U.S. House on Tuesday, one of several bills lawmakers are
debating to cope with a rise in drug addiction.
The bill in question, the Opioid Review Modernization Act, was sponsored by Rep. Leonard
Lance (R-7th Dist.), a member of the House Energy and Commerce Committee, and Rep.
Sean Patrick Maloney (D-N.Y.). It is one of 18 bills on the subject moving through the
House this week.
"Studies have shown health care providers write nearly 300 million opioid prescriptions a
year in this country," Lance said. "That number is truly staggering."
Lance's legislation would require the FDA to look at the benefits and risks of opioids,
highly addictive drugs used to treat pain, and how that information is given to doctors and
patients. It also asks the FDA to encourage the development of opioids that would not be
abused.
Opioid addiction has become a major problem across the U.S.
In New Jersey, if all 128,000 heroin addicts lived in the same place, it would be the state's
fourth largest city. The Centers for Disease Control and Prevention said that opioids, which
include prescription pain medications and heroin, were involved in 28,648 deaths in 2014.
The Senate has passed its own legislation to address the issue, including providing more
first responders with naloxone, a drug administered to individuals who overdose.
President Barack Obama has proposedspending $1.1 billion over two years for treatment
and prevention of addiction.
http://sowa-magazyn.blogspot.de/2016/05/lances-legislation-would-require-fda-to.html
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

13. Mai 2016

EMINENCJO PDO323 Ks. Abp Stanisław Gądecki
Przewodniczący Episkopatu Polski FO von Stefan Kosiewski ZECh
ZR CANTO DCCXI
Written by sowa (») 27. 4. in category communists, read: 98×
Radio:
https://gloria.tv/audio/AndMwqio5xB
Do listu yły h prezyde tó Prolego e a do Odżydza ia po
Myśli prof. Feliksa Ko e z ego L.dz.
po Jaruzelski , z oli Kisz zaka Bro isła
Komorowski PDO160 Fascy a ja O łęde
o Stefa Kosie ski A ty hryst eo ipso Polski
Ko itet Narodo y
Rze z ik I teresu Społe z ego
) i e zo a Rze zy istość
https://sowafrankfurt.wordpress.com/2016/04/26/

Eminencjo,
aja
r, e Wigilię S ieta Najs ietszej Marii Pa y, Królo ej Polski
ogłosiłe
i ter e ie krytykę Ru hu a Rze z De okra ji po ty , jak dzień
ześ iej,
aja
r. gazeta Rze zpospolita poi for o ała, że szereg
yły h akty istó żydokomunistycznych, m.in.: Marek Borowski (bratanek
szefa u o ó Ber a a , Włodzi ierz Ci osze i z TW CAREX ,
Aleksa der K aś ie ski TW "OLEK", oszust, który podał się za agistra, sy żydou o a
Sztolcmana), Bogdan Lis (oficjalnie PZPR w tzw. Wolnych Związka h Boruse i za z
trockistowskiego KOR-u , A drzej Ole ho ski TW MUSK , Wisła a Szy orska żyła z
Włodkie
a iaderku, podjudzała u o ó do za ordo a ia pa Ka z arka , Ja
Wida ki, i e i ister MSW rządzie Mazo ie kiego, który ze stra hu, że szystko oże
się ydać, ie dał się zlustro ać, rypać a z e o ji za ie ógł, za i za rał pu li z ie głos,
ato iast przeszedł do historii stosu kó
iędzy arodo y h po ału kie pojed a ia
żydosko-żydoskiego z szefe państ a za hod io ie ie kiego, jako pre ier tz . państ a
polskiego po Magdale e; Ru h a Rze z De okra ji z udziałe Wałęsy i Frasy iuka ie
został igdy zarejestro a y jako sto arzysze ie, ie podjął żad ej działal oś i, ie oja
ty jed ak zasługa, Bóg ś iadkie . http://sowa.typepad.com/blog/2016/04/

Stefan Kosiewski
Wczoraj o 07:34 · Na S iato y Dzień Krzyżó ki
..uchowaj od ognia
piekielnego oczu ......
)o a z ię ej
so a: O roń o ży ia
po zętego. Jakie uda, taki
ś ięty; po o o a h i h
poz a ie: jp ś ięty...

https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

13. Mai 2016

sowa-magazyn. blogspot.com|Od: sowa Ru h a Rze z De okra ji po prostu ył tak sa o
kiepską hu pą, ik ze ą ś ie ą, o żydli ą zady ą puri o y h przygłupó , jak ześ iej
ROAD Frasy iuka po ko pro ita ji U ii Wol oś i Bal ero i za i jak o e a, trze ia
kompromitacja tej samej tragifarsy wg. scenariusza napisanego przez gen. Kiszczaka a
wyniesionego w teczkach dyplomatkach ze spalonego w Magdalence teatrzyku przez
iesz zęs y h u zest ikó ha ie ej z o y: Le ha Ka zyńskiego, który za ystęp ty
spisku a typolski doz ał a s oje iesz zęś ie kariery, której katolik rogo i aj iększe u
ie ży zy tak sa o, jak ie zazdroś i trze księżo zaprzań o i zaprzedań o pójś ia
iskupy tą sa ą drogą, road po a gielsku, podpo iedzia ą Frasy iuko i z yraź y
ak e te żydou e ki , którą
Kato i a h idzie
zaparte TW Dą ro ski, a p Wiktor
Skworc.
Nie od osi y się dzisiaj zate , o z ó ie a po o i do zego, do Listu
ot artego ty h sa y h,
ik ze y h zło zyń ó , opu liko a ego
przedwczoraj w gazecie wyborczej Adama Michnika, syna Szechtera, który po
rześ ia
r. przeszedł za Bug do olsze ikó , że y zostać szefe
Ko u isty z ej Partii )a hod iej Białorusi a tere a h yłej Polski; sy
wspomnianego zdrajcy Polski, uczestnik spisku w Magdalence, spiritus movens
szatańskiego y iesie ia post
orte
zło ka asońskiej Grupy Wi dsor
katedrze
katoli kiej a króle ski Wa elu jako i przed ioto ego uży ia ty elu ks. Dzi isza, DON
STANISLAO, szarej e i e ji Służ y Bezpie zeńst a repreze to a ej e Watyka ie za
zasó jp przez oj a Hej o tudzież Dyrektora Muzeó Watykański h jak i trze iego,
oso istego przyja iela Ja a Pa ła II, który lat ro ił za kleryka i dzie ikarza e Watyka ie,
aże y do trze h je o zli zyć ogra i zają paję zy ę ś ięty h kró a etata h kretów, Bondów,
age tó
; przy zy
dekoduje się i iejszy ze z aku a drz ia h odt ierają y h
ROAD do taje i y, zaś li z a , to iado o: ś iętość dla o rzeza y h, ka ała itd.(...)

Ekspulsja z Wawelu EMINENCJO PDO323 Abp
Stanislaw Gadecki Przewodniczacy Episkopatu Polski FO
von Stefan Ko... by Stefan Kosiewski
PDF:

sowa
magazyn europejski – european magazine – europäisches magazin
Luty 23, 2016
Do Prokuratury Generalnej PDO287 FO von Stefan Kosiewski ZR ZECh CANTO DCLXXX Lech
Wałęsa Ujaw ić roz owę telefo i z ą ra i Ka zyński h z kwiet ia 2010
Aktual oś i Adrzej Mrowicki udostęp ił link. 2 min ·
Le h Wałęsa: Uja ić roz o ę telefo i z ą ra i Ka zyński h z k iet ia
2010 Le h Wałęsa: Uja ić roz o ę telefo i z ą ra i Ka zyński h z
k iet ia
a Wrzuta.pl.… kulturzentrum.wrzuta.pl|Od: kulturzentrum
Udostęp ij
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

13. Mai 2016

kulturzentrum
Materiałó : 104 Łą z ie odt orzeń: 175 920
http://kulturzentrum.wrzuta.pl/audio/5RPjIpZRYaE/lech_walesa_ujawnic_rozmowe_telefoni
czna_braci_kaczynskich_z_10_kwietnia_2010
Szef IPN Kaminski mataczy ZDRADE PANSTWA PDO281 FO von Stefan Kosiewski ZECh
CANTO DCLXXV Do Prokuratury Generalnej RP
Napisał Sowa.blog.quicksnake.pl(») 18. 2. w kategorii Stefan Kosiewski, czytaj: 70×
Radio:
https://gloria.tv/media/yHPmGSU2kfe
Zgłosze ie ata ze ia przez szefa IPN, Ka ińskiego w sprawie
Pakietów Zdrady Państwa Stefan Kosiewski Polnisches
Kulturzentrum e.V. 800626 65906 Frankfurt am Main
Prokuratura Generalna Biuro Prokuratora Generalnego PG VII Ko2 78.2016 oraz AP III Ko
726/ 10
Pa i Prokurator Elż ieta Szawurska
Szanowna Pani Prokurator, https://gloria.tv/media/6SUaNKoiRsF
zał. do )głosze ia z . . r. przesyła
a
Wałęsy i ioskuję o ysłu ha ie argu e ta
Czesła a Kisz zaka ró orzęd y part ere
który h a pier szy
iejs u przy sy oli z

na zlecenia
KGB (jak pisze
dzisiaj
gazieta.ru)
usadzili Lecha
Ka zyńskiego,
który iał
zejść ze
ś iata
tragicznych

https://de.scribd.com/skosiewski

oś iku orygi al y plik ypo iedzi Le ha
ji Le ha Wałęsy, który ie ył jednak dla gen.
taje y h roz ó
Magdale e
r.,
y , żydoski ś ie z iku u o y działają y

Europäisches Magazin SOWA

13. Mai 2016

okolicznoś ia h, jak i i ś iadko ie, u zest i y spisku Gere ek, Sekuła itd. po yko a iu
szeregu zadań a sta o iska h państ o y h, realizatorzy tz . pieriestrojki Gor a zo a,
pisują się do historii ś iata o ok taki h iesz zęś ikó , jak a kster Wojtyły i ason (P2)
Ro erto Cal i, który został po ieszo y z y zaje
afii pod oste
Lo dy ie a także
Boris Nie o , o udzo y
r . do peł ie ia aj yższy h fu k ji państ o y h przy
Jel y ie oraz uśpio y po szystki
a oś ie Mosk ie, zaś poś iert ie zasz zy ony na
koszt RP z oli J.K. Biele kiego ypła e ie ór e za itego
dolaró
e for ie
załą z ika do Nagrody Wałęsy, którą i ister Wasz zyko ski zlik iduje
r. a tylko jesz ze
ie iał tego
kto po iedzieć,
doradzić
ieodpłat ie,
interesie
specznym.
Polnisches
Kulturzentrum
e.V. przyjął a
siebie
statutowo
przed laty rolę
Rze z ika I teresu Społe z ego Pols e, tej roli postrzega y jeste
Nie ze h jako
emigrant Polski stanu wojennego. W innych miejscach: we Francji, w Sejmie Litwy, na
Białorusi, przy yły h ięź ia h polity z y h Cze hosło a ji. Gdzie jest potrze a
skazy a ia a artoś i, sta ia ia Spra y dla do ra ogól ego, ie przed ioto e
obstawanie po stronie jednostkowych interesów osób, czy zainteresowaynch grup ludzi.
O zekuję uz a ia
ie przez Warsza ską Prokuraturę Wojsko ą za Czy ik Społe z y i
Stro ę do hodze iu, które i o z ierzać do poz a ia pra dy o spra a h tragi z ej
katastrofy S oleńsku, spra y iesz zęść Polski, przegra ej lisko -milionowego,
jed olitego ko stytu yj ie państ a Narodu Polskiego. Wyjaś ia , że ie łą zę z ty
o zeki a ie żad y h korzyś i fi a so y h, a iążę z i o y atelski o o iązek Polaka.
Dlatego poz ala si ie skazać a te frag e t ojego pis a t sty z ia 2011 r do
Prokuratury Apela yj ej Warsza ie, który sta ia Spra ę jas y i sło y:
„… zęś i doty zą ej postępo a ia spra ie ają ej iejs e d iu k iet ia
r.
katastrofy sa oloto ej pod S oleńskie Wojsko a Prokuratura Okręgo a Warsza ie
nie odpo iedziała doty h zas a kiero a e do iej przeze
ie ioski, o oże
pot ierdzać słusz ość tezy o stro i zoś i tej Prokuratury i podej o a iu przez ią
ezpra y h działań a korzyść Jarosła a Ka zyńskiego.
Wojsko a Prokuratura Okręgo a ykazała się stro i zoś ią repreze tują pry at y
i teres Jarosła a Ka zyńskiego i grupki jego kolegó partyj y h, a ie zad ała o i teres
Rzeczypospolitej Polskiej.
Prokuratura aruszyła o ie
a korzyść Jarosła a Ka zyńskiego ko stytu yj ą zasadę
ró oś i o y ateli RP o e pra a. Nie ez a o Jarosła a Ka zyńskiego iez ło z ie a
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

13. Mai 2016

przesłu ha ie, że y ie trze a go yło zapytać o to, o a o do po iedze ia a te at
okoli z oś i, które dopro adziły do katastrofy S oleńsku i ś ier i osó ?
Ta sama Prokuratura z ró iła się ty zasie – o zy isty i teresie Jarosła a
Ka zyńskiego – z zapyta ie do rządu USA o to, zy rząd a erykański posiada i zy h iał y
uja ić zapis roz o y przepro adzo ej przez ra i Ka zyński h przez telefo satelitar y,
które to ujawnie ie ogło y zaszkodzić ka dydo a iu Jarosła a Ka zyńskiego.
Jarosła Ka zyński ie został przesłu ha y
ezpośred i zasie po katastrofie i ógł
afaszero a y arkotyka i z agać się z Bro isła e Ko oro ski o aj yższy urząd
państ ie…”.
europäisches magazin
sowa

Ar o Lustiger o żydo ski h ko u ista h: – Dla
z rod iarzy ie a litoś i, ez róż i y, zy
hodzi o Żydó , zy ie-Żydó …
Veröffentlicht am 27. November 2004
OSWIATA
Artikelnavigation
← Vorherige Nächste →
– Ci profesjo al i re olu jo iś i ie i tereso ali się k estią żydo ską,
yo o ali się ze środo iska, ie ó ili – yją szy ieli z y h –
językie jidysz. Przyszli a ś iat rodzi a h stosu ko o za oż y h, z
racji pochodze ia ieli jed ak za k iętą drogę do zro ie ia pra dzi ej kariery. A yli
a it i. Opo iedzieli się za aj ardziej ez zględ y i utopij y kieru kie , jaki

bolszewizm.
Arno Lustiger
http://www.rzeczpospolita.pl/dodatki/plus_minus_041127/plus_minus_a_9.html
http://sowa.quicksnake.de/Der-Bischof/Nowenna-do-jp2-FO284-Stefan-Kosiewski20060711-ZECh-Adam-Kinaszewski-Karol-Wojtylas-Sohn
W ty h to zas u ają y h okoli z oś ia h ależy uz ać za yso e aga e składa ie przez
prezydenta RP A drzeja Dudę i pre ier Beatę Szydło stro i zy h, pry at y h izyt
do u Jarosła a Ka zyńskliego, jedy ego iesz zęś ika, który oże yć jesz ze podejrza y
spra ie przetrzy y a ia i teresują y h z pu ktu idze ia prokuratoró i ar hi istó IPNu Łukasza Ka ińskiego, iezli zo ycch pakietów kopii z akcjami Fundacji Prasowej
Solidar oś i, Spółki Sre r a, Telegrafu, Nieru ho oś i a ie przejęty h po PRL-u, itd.
Odrę z y h yt oró prozy polskojęzy z ej fil o y h tolpa zy, jidisz: ieuda z ik za
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

13. Mai 2016

który h głosy podłożyły aktorki, fotografii koloro y h śp. Le ha z rato ą , Kisz zakie ,
Mi h ikie i Wałęsą przy stole iesiad y
Magdale e, z trze a kapła a i Jezusa
Chrystusa, którzy za a o ą Gle pa a także za szatański podszepte Wojtyły, zy oże
nawet samego ojca Hejmo, Dyrektota Muzeó Watykański h, papuciowego Dziwisza, poszli
ezpra ie a grzesz ą, taje ą s hadzkę z podejrza y o kiero a ie z iązkie
przestęp zy , który .i . za ordo ał ks. Popiełuszkę; poszli a lukraty y dla i h
oso iś ie skok a państ o, z o ę
elu przekształ e ia PRL III RP, przekręt stule ia
Europy Ws hod iej, yz a zo y Koś ioło i ś . przez do ód ę żydoko u isty z ego
ko tr y iadu ojsko ego a pote jesz ze i szefa u o ó , zyli zgod ie z olą sa ego
dia ła ielo ego Kisz zaka, którego po ho a o po oć ie zie i poś ię o ej przez ks.
rzy skokatoli kiego, le z z y zaje rosyjski prze hrz zo y h dla pi u ó ią po
żydosku a e tarzu Koś ioła Ws hod iego, ra i aszy h, hrześ ija pra osła y h.
Le h Ka zyński a yć prze iesio y z Wa elu do grobu cywilnego na koszt prywatny.
Jarosła Ka zyński i ie się określić, o ie stoi przed y ore , zy h e u zest i zyć
ekspulsji do zes y h sz zątkó liź iaka, zy a się doko ać Spra a ez jego udziału.
Naród Polski stra ił ardzo iele a skutek bandyckiej zmowy w Magdalence przy udziale
zło zyń ó pokroju Ka zyński h, Mi h ika, Bujaka i Wałęsy. Nie zwróci Polkom i Polakom
po iesio y h strat oplu a ie się dla pozoru przez szu ra ó .
Z Panem Bogiem
) Fra kfurtu ad Me e
ó ił Stefa Kosiewski
https://gloria.tv/media/6SUaNKoiRsF
www.facebook.com/adrzej.mrowicki/posts/544418792393393
PDF:
Odczyt 24.02.2016 Herr Jan
Opielka – Do Prokuratury
Generalnej PDO287 FO von
Stefan Kosiewski ZR ZECh
CANTO… by Stefan
Kosiewski

http://sowa2.quicksnake.net/law/Do-Prokuratury-Generalnej-PDO287-FO-von-StefanKosiewski-ZR-ZECh-CANTO-DCLXXX-Lech-Walesa-Ujawnic-rozmowe-telefoniczna-braciKaczynskich-z-10-kwietnia-2010
https://de.scribd.com/skosiewski

Related Interests