You are on page 1of 12

Europisches Magazin SOWA

13. Mai 2016

Biuro Podaw ze odpowied a pis o z


d . - 4PK I Ko
9.
Lance's
legislation
would
require the
FDA to look
at the
benefits and
risks of
opioids
Escrito por
sowa () hoy en
14:11 en
categora
Servire Veritati,
ledo: 12
"Studies have
shown health
care providers
write nearly 300 million opioid prescriptions a year in this country," Lance said. "That
number is truly staggering." Von: Biuro Podawcze [mailto:biuro.podawcze@pk.gov.pl]
Gesendet: Freitag, 6. Mai
: A : skosie ski@g ail. o Betreff: odpo ied a
pismo z dn. 27-04-2016 PK I Ko2 119.2016 Mx-m354n-20160506-135859

Jutro, 14 maja
w Lanckoronie,
Maopolska
od dzie sie X.
jubileuszowy
Rajd Szlakami
Konfederatw
Barskich,
impreza
edukacyjna,
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

13. Mai 2016

turystyczna, z wieloma atrakcjami, okazja do zapoz a ia sie z iy i ludz i, trady ja i


La koro y; iegdy iaste zka, ktrego za ek sta o i astio ko federat , za dzisiaj
ro a ty z e rui y za h aja turyst o e y h
pobliskich Wadowicach do ubogacenia wycieczki o
jake istot y ele e t tradycji Narodu Polskiego.
Pozdrawiamy serdecznie Uczestnikw rajdu i
Organizatorw, Towarzystwo Przyjacil Lanckorony,
ktrej to G i ie y zy aley przy r e ia pra
iejski h. )apraszaj do udziau w rajdzie, bo
jeszcze pora, podajemy numnery telefonu adres
internetowy Organizatorw: Tel.608071711,
664905478 e-mail: kontakttpl@gmail.com
Przesyaj pozdro ie ia dla Rady G i y i pa a
Wjta G i y La koro a, Tadeusza opaty
wszystkich Mieszkancw, Polakw i Katolikw. Bg naszych ojcw i dzis jest nad nami! Wiec
nie dopusci upasc zadnej klesce. Wszak pki On byl z naszymi ojcami, Byli zwyciezce! mwia
slowa Piesni Konfederatw Barskich. http://sowa-magazyn.blogspot.de/2016/05/
Gwiazda Lucyfera na kiju wyniesiona PDO239 Tusk na Aniol Panski FO 197 Antypapiez
Franciszek FO 267 ZECh von Stefan Kosiewski ZR CANTO DCCXVII

Rzeczpospolita Polska Prokuratura


Krajowa Biuro Prezydialne Pani
Prokurator Renata Kosior
Szanowna
Pani
Prokurator,

potwierdzam
niniejszym
otrzymanie
pisma PK I
Ko2 119.2016
z 5 maja
2016, ktre
py o
dzisiaj, we
Freitag, 6.
https://de.scribd.com/skosiewski

1.5

Europisches Magazin SOWA

13. Mai 2016

Mai
: . Dzikuj za sz zego e yja ie ia oraz pou ze ie, pod py e ktry h
za ierza ustosu ko a si z ile i erytory z ie, terminie przewidzianym
rozporzdze ie Mi istra Spra iedli o i z . .
Dz.U. z
r., poz.
. I for a ja
tu zoo a pro adza tylko a i ie rozu ia grada j arto i, potrze spoe z y h, a
ktre dzie ikarz z pier sz legity a j za odo z
r. odpo iada za iesz zaj
i ter e ie u agi for z lio e do klasy z ej Ga dy Polskiej, ktra podo ie jak poe at
romantyczny, czy teatr Shackespeare'a, ktrego 400-let i ro z i ier i ielo a
do iosy i ydarze ia i ituj pra dzi e elity Europy, nie paru odznaczonych medalami
sto arzysze ia zarejestro a ego sdzie grodzki
Aa he , ktrzy d
drodze do
Watyka u, jako Tusk sa otrze dzisiaj z Merkel i S hulze , kuje a pa kilka try ial y h,
iez yt dry h a przy ty
yso e iestoso y h zda prosty h, przypisy a y h
elok e ji sy oli z ie od zo ego od aparatury sztu z ie podtrzy uj ej y ie,
asoskie ito
aja, pa Go o skiego, spisko y z Magdale ki, ytat z ypo iedzi
yd ki Si o e Weil a te at rzeko ej yszo i zo ieka ar ego ad Miosierdzie
Boy
roku Miosierdzia Boskiego Bergoglio, o ie
arksisto sko-trockistowskie
do iad ze ie filozofi z e, odpisy a e od spo ia ej yd ki, posuyo zo ieko i
prostemu po studiach w PRL-u do powiedzenia w oczy papieo i Rzy skokatoli kiego
Ko ioa . tz . pra dy o yszo i tz . zo ieka Weil ad Pa e Bogie Pis a .,
al o ie zda ie Tuska, zy te yto a ego przeze rda, zo iek a ie t yszo
real ad Bogie , e oe poda doso ie hle drugie u zo ieko i, u zy ie zda ie szefa Rady Europy, jak r ie Biko skiej, zastp y Ko isarza U ii Europejskiej
Brukseli, ardziej oe do iad zo ej ko su p ji hle a poda a ego rastaura ja h a
talerza h do zupy ze skorupy ii. A Pa Bg hle a aszego, po szed iego zo ieko i
poda ie oe, tyle to o i ju iedz, Oj o ie Europy. Bo Do ald Tusk ie yli z Do at,
iaste zko z dziurk, przys ak ydoski! ie hadza dzie kie
d a lek je religii, ie
zyta do u oj o ski Pis a ., jak Merkel, crka czerwonego pastora i szefowa
propaga dy ydoko u isty z ego FDJ, ya asyste tka o y Ho e kera ie ie, o to
MANNA z ie a zrzu a a ezpored io przez YHWH ydo ko zo i zy , szara za
se i kie u ludo i y ra e u rozda a a za pokar , eby wszystkich ludzi i narodw na
ie ie Pa Bg ie usia do iad za iesz z ie , jakie Bergolio y i s oi
iesz zs y ie o do ro y ie Europie, z ktry zdradzi si dzisiaj pu li z ie do
ikrofo u, za iast od i Modlit A e Maria Na A io Paski, z ai o i grafo a a,
idioty patrz, o a te te at, epitetu tego, aopo iada yd Pols e alado a y o e ie
Nie ze h przez plagiatora podaj ego si za puri o ego przygupa tele izji, e y
eztrosko apo a Hitlera jak Chapli Dyktatora poddaj ego si Tur ji Atatrka za
o ie o ego a plakata h dla gupi h logo ar ki Erdoga a, jak plagiator s u Murzy a
A ery e jest papiee
Do u . Marty(...).
PDF: https://pl.scribd.com/doc/311903437/Gwiazda-Lucyfera-na-kiju-wyniesiona-PDO239Tusk-na-Aniol-Panski-FO-197-Antypapiez-Franciszek-FO-267-ZECh-von-Stefan-Kosiewski-ZRCANTO-DCCXVII-2016050
mysowa

iesi e/ iesi y te u 16:22 4

384

Stefan Kosiewski do Congressman Leonard Lance PDO298


)a a h a sy a Walesy FO o Stefa Kosie ski

https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

13. Mai 2016

sowa2.quicksnake.net/Politics/Stefan-Kosie sk ONET adaje z d ud io y polizgie to,


o Wasa ysya a )a hd! Magazyn Europejski 20110902 SOWA
sowafrankfurt.wordpress.com/tag/stefan-kosiewski/ March 9, 2016 Dear Friend, As your
Represe tati e
Share

Lu i to

Can't see the pictures? Select "Always display images" or view this message in your browser

May 12, 2016

U.S. House: Feds should probe


dangers of opioid meds By Jonathan D. Salant
(Click the picture above to watch Rep. Lance speak on the Opioid Review Modernization
Act.)
WASHINGTON, D.C. Legislation requiring the Food and Drug Administration to review
how doctors and their patients are told of the benefits and risks of opioid pain
medications passed the U.S. House on Tuesday, one of several bills lawmakers are
debating to cope with a rise in drug addiction.
The bill in question, the Opioid Review Modernization Act, was sponsored by Rep. Leonard
Lance (R-7th Dist.), a member of the House Energy and Commerce Committee, and Rep.
Sean Patrick Maloney (D-N.Y.). It is one of 18 bills on the subject moving through the
House this week.
"Studies have shown health care providers write nearly 300 million opioid prescriptions a
year in this country," Lance said. "That number is truly staggering."
Lance's legislation would require the FDA to look at the benefits and risks of opioids,
highly addictive drugs used to treat pain, and how that information is given to doctors and
patients. It also asks the FDA to encourage the development of opioids that would not be
abused.
Opioid addiction has become a major problem across the U.S.
In New Jersey, if all 128,000 heroin addicts lived in the same place, it would be the state's
fourth largest city. The Centers for Disease Control and Prevention said that opioids, which
include prescription pain medications and heroin, were involved in 28,648 deaths in 2014.
The Senate has passed its own legislation to address the issue, including providing more
first responders with naloxone, a drug administered to individuals who overdose.
President Barack Obama has proposedspending $1.1 billion over two years for treatment
and prevention of addiction.
http://sowa-magazyn.blogspot.de/2016/05/lances-legislation-would-require-fda-to.html
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

13. Mai 2016

EMINENCJO PDO323 Ks. Abp Stanisaw Gdecki


Przewodniczcy Episkopatu Polski FO von Stefan Kosiewski ZECh
ZR CANTO DCCXI
Written by sowa () 27. 4. in category communists, read: 98
Radio:
https://gloria.tv/audio/AndMwqio5xB
Do listu yy h prezyde t Prolego e a do Odydza ia po
Myli prof. Feliksa Ko e z ego L.dz.
po Jaruzelski , z oli Kisz zaka Bro isa
Komorowski PDO160 Fascy a ja O de
o Stefa Kosie ski A ty hryst eo ipso Polski
Ko itet Narodo y
Rze z ik I teresu Spoe z ego
) i e zo a Rze zy isto
https://sowafrankfurt.wordpress.com/2016/04/26/

Eminencjo,
aja
r, e Wigili S ieta Najs ietszej Marii Pa y, Krlo ej Polski
ogosie
i ter e ie krytyk Ru hu a Rze z De okra ji po ty , jak dzie
ze iej,
aja
r. gazeta Rze zpospolita poi for o aa, e szereg
yy h akty ist ydokomunistycznych, m.in.: Marek Borowski (bratanek
szefa u o Ber a a , Wodzi ierz Ci osze i z TW CAREX ,
Aleksa der K a ie ski TW "OLEK", oszust, ktry poda si za agistra, sy ydou o a
Sztolcmana), Bogdan Lis (oficjalnie PZPR w tzw. Wolnych Zwizka h Boruse i za z
trockistowskiego KOR-u , A drzej Ole ho ski TW MUSK , Wisa a Szy orska ya z
Wodkie
a iaderku, podjudzaa u o do za ordo a ia pa Ka z arka , Ja
Wida ki, i e i ister MSW rzdzie Mazo ie kiego, ktry ze stra hu, e szystko oe
si yda, ie da si zlustro a, rypa a z e o ji za ie g, za i za ra pu li z ie gos,
ato iast przeszed do historii stosu k
idzy arodo y h po au kie pojed a ia
ydosko-ydoskiego z szefe past a za hod io ie ie kiego, jako pre ier tz . past a
polskiego po Magdale e; Ru h a Rze z De okra ji z udziae Wasy i Frasy iuka ie
zosta igdy zarejestro a y jako sto arzysze ie, ie podj ad ej dziaal o i, ie oja
ty jed ak zasuga, Bg iadkie . http://sowa.typepad.com/blog/2016/04/

Stefan Kosiewski
Wczoraj o 07:34 Na S iato y Dzie Krzy ki
..uchowaj od ognia
piekielnego oczu ......
)o a z i ej
so a: O ro o y ia
po ztego. Jakie uda, taki
ity; po o o a h i h
poz a ie: jp ity...

https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

13. Mai 2016

sowa-magazyn. blogspot.com|Od: sowa Ru h a Rze z De okra ji po prostu y tak sa o


kiepsk hu p, ik ze ie , o ydli zady puri o y h przygup , jak ze iej
ROAD Frasy iuka po ko pro ita ji U ii Wol o i Bal ero i za i jak o e a, trze ia
kompromitacja tej samej tragifarsy wg. scenariusza napisanego przez gen. Kiszczaka a
wyniesionego w teczkach dyplomatkach ze spalonego w Magdalence teatrzyku przez
iesz zs y h u zest ik ha ie ej z o y: Le ha Ka zyskiego, ktry za ystp ty
spisku a typolski doz a a s oje iesz z ie kariery, ktrej katolik rogo i aj iksze u
ie y zy tak sa o, jak ie zazdro i trze ksio zaprza o i zaprzeda o pj ia
iskupy t sa drog, road po a gielsku, podpo iedzia Frasy iuko i z yra y
ak e te ydou e ki , ktr
Kato i a h idzie
zaparte TW D ro ski, a p Wiktor
Skworc.
Nie od osi y si dzisiaj zate , o z ie a po o i do zego, do Listu
ot artego ty h sa y h,
ik ze y h zo zy , opu liko a ego
przedwczoraj w gazecie wyborczej Adama Michnika, syna Szechtera, ktry po
rze ia
r. przeszed za Bug do olsze ik , e y zosta szefe
Ko u isty z ej Partii )a hod iej Biaorusi a tere a h yej Polski; sy
wspomnianego zdrajcy Polski, uczestnik spisku w Magdalence, spiritus movens
szataskiego y iesie ia post
orte
zo ka asoskiej Grupy Wi dsor
katedrze
katoli kiej a krle ski Wa elu jako i przed ioto ego uy ia ty elu ks. Dzi isza, DON
STANISLAO, szarej e i e ji Su y Bezpie zest a repreze to a ej e Watyka ie za
zas jp przez oj a Hej o tudzie Dyrektora Muze Watykaski h jak i trze iego,
oso istego przyja iela Ja a Pa a II, ktry lat ro i za kleryka i dzie ikarza e Watyka ie,
ae y do trze h je o zli zy ogra i zaj paj zy ity h kr a etata h kretw, Bondw,
age t
; przy zy
dekoduje si i iejszy ze z aku a drz ia h odt ieraj y h
ROAD do taje i y, za li z a , to iado o: ito dla o rzeza y h, ka aa itd.(...)

Ekspulsja z Wawelu EMINENCJO PDO323 Abp


Stanislaw Gadecki Przewodniczacy Episkopatu Polski FO
von Stefan Ko... by Stefan Kosiewski
PDF:

sowa
magazyn europejski european magazine europisches magazin
Luty 23, 2016
Do Prokuratury Generalnej PDO287 FO von Stefan Kosiewski ZR ZECh CANTO DCLXXX Lech
Wasa Ujaw i roz ow telefo i z ra i Ka zyski h z kwiet ia 2010
Aktual o i Adrzej Mrowicki udostp i link. 2 min
Le h Wasa: Uja i roz o telefo i z ra i Ka zyski h z k iet ia
2010 Le h Wasa: Uja i roz o telefo i z ra i Ka zyski h z
k iet ia
a Wrzuta.pl. kulturzentrum.wrzuta.pl|Od: kulturzentrum
Udostp ij
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

13. Mai 2016

kulturzentrum
Materia : 104 z ie odt orze: 175 920
http://kulturzentrum.wrzuta.pl/audio/5RPjIpZRYaE/lech_walesa_ujawnic_rozmowe_telefoni
czna_braci_kaczynskich_z_10_kwietnia_2010
Szef IPN Kaminski mataczy ZDRADE PANSTWA PDO281 FO von Stefan Kosiewski ZECh
CANTO DCLXXV Do Prokuratury Generalnej RP
Napisa Sowa.blog.quicksnake.pl() 18. 2. w kategorii Stefan Kosiewski, czytaj: 70
Radio:
https://gloria.tv/media/yHPmGSU2kfe
Zgosze ie ata ze ia przez szefa IPN, Ka iskiego w sprawie
Pakietw Zdrady Pastwa Stefan Kosiewski Polnisches
Kulturzentrum e.V. 800626 65906 Frankfurt am Main
Prokuratura Generalna Biuro Prokuratora Generalnego PG VII Ko2 78.2016 oraz AP III Ko
726/ 10
Pa i Prokurator El ieta Szawurska
Szanowna Pani Prokurator, https://gloria.tv/media/6SUaNKoiRsF
za. do )gosze ia z . . r. przesya
a
Wasy i ioskuj o ysu ha ie argu e ta
Czesa a Kisz zaka r orzd y part ere
ktry h a pier szy
iejs u przy sy oli z

na zlecenia
KGB (jak pisze
dzisiaj
gazieta.ru)
usadzili Lecha
Ka zyskiego,
ktry ia
zej ze
iata
tragicznych

https://de.scribd.com/skosiewski

o iku orygi al y plik ypo iedzi Le ha


ji Le ha Wasy, ktry ie y jednak dla gen.
taje y h roz
Magdale e
r.,
y , ydoski ie z iku u o y dziaaj y

Europisches Magazin SOWA

13. Mai 2016

okoliczno ia h, jak i i iadko ie, u zest i y spisku Gere ek, Sekua itd. po yko a iu
szeregu zada a sta o iska h past o y h, realizatorzy tz . pieriestrojki Gor a zo a,
pisuj si do historii iata o ok taki h iesz z ik , jak a kster Wojtyy i ason (P2)
Ro erto Cal i, ktry zosta po ieszo y z y zaje
afii pod oste
Lo dy ie a take
Boris Nie o , o udzo y
r . do pe ie ia aj yszy h fu k ji past o y h przy
Jel y ie oraz upio y po szystki
a o ie Mosk ie, za po iert ie zasz zy ony na
koszt RP z oli J.K. Biele kiego ypa e ie r e za itego
dolar
e for ie
za z ika do Nagrody Wasy, ktr i ister Wasz zyko ski zlik iduje
r. a tylko jesz ze
ie ia tego
kto po iedzie,
doradzi
ieodpat ie,
interesie
specznym.
Polnisches
Kulturzentrum
e.V. przyj a
siebie
statutowo
przed laty rol
Rze z ika I teresu Spoe z ego Pols e, tej roli postrzega y jeste
Nie ze h jako
emigrant Polski stanu wojennego. W innych miejscach: we Francji, w Sejmie Litwy, na
Biaorusi, przy yy h i ia h polity z y h Cze hoso a ji. Gdzie jest potrze a
skazy a ia a arto i, sta ia ia Spra y dla do ra ogl ego, ie przed ioto e
obstawanie po stronie jednostkowych interesw osb, czy zainteresowaynch grup ludzi.
O zekuj uz a ia
ie przez Warsza sk Prokuratur Wojsko za Czy ik Spoe z y i
Stro do hodze iu, ktre i o z ierza do poz a ia pra dy o spra a h tragi z ej
katastrofy S olesku, spra y iesz z Polski, przegra ej lisko -milionowego,
jed olitego ko stytu yj ie past a Narodu Polskiego. Wyja ia , e ie z z ty
o zeki a ie ad y h korzy i fi a so y h, a i z i o y atelski o o izek Polaka.
Dlatego poz ala si ie skaza a te frag e t ojego pis a t sty z ia 2011 r do
Prokuratury Apela yj ej Warsza ie, ktry sta ia Spra jas y i so y:
z i doty z ej postpo a ia spra ie aj ej iejs e d iu k iet ia
r.
katastrofy sa oloto ej pod S oleskie Wojsko a Prokuratura Okrgo a Warsza ie
nie odpo iedziaa doty h zas a kiero a e do iej przeze
ie ioski, o oe
pot ierdza susz o tezy o stro i zo i tej Prokuratury i podej o a iu przez i
ezpra y h dziaa a korzy Jarosa a Ka zyskiego.
Wojsko a Prokuratura Okrgo a ykazaa si stro i zo i repreze tuj pry at y
i teres Jarosa a Ka zyskiego i grupki jego koleg partyj y h, a ie zad aa o i teres
Rzeczypospolitej Polskiej.
Prokuratura aruszya o ie
a korzy Jarosa a Ka zyskiego ko stytu yj zasad
r o i o y ateli RP o e pra a. Nie ez a o Jarosa a Ka zyskiego iez o z ie a
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

13. Mai 2016

przesu ha ie, e y ie trze a go yo zapyta o to, o a o do po iedze ia a te at


okoli z o i, ktre dopro adziy do katastrofy S olesku i ier i os ?
Ta sama Prokuratura z r ia si ty zasie o zy isty i teresie Jarosa a
Ka zyskiego z zapyta ie do rzdu USA o to, zy rzd a erykaski posiada i zy h ia y
uja i zapis roz o y przepro adzo ej przez ra i Ka zyski h przez telefo satelitar y,
ktre to ujawnie ie ogo y zaszkodzi ka dydo a iu Jarosa a Ka zyskiego.
Jarosa Ka zyski ie zosta przesu ha y
ezpored i zasie po katastrofie i g
afaszero a y arkotyka i z aga si z Bro isa e Ko oro ski o aj yszy urzd
past ie.
europisches magazin
sowa

Ar o Lustiger o ydo ski h ko u ista h: Dla


z rod iarzy ie a lito i, ez r i y, zy
hodzi o yd , zy ie-yd
Verffentlicht am 27. November 2004
OSWIATA
Artikelnavigation
Vorherige Nchste
Ci profesjo al i re olu jo i i ie i tereso ali si k esti ydo sk,
yo o ali si ze rodo iska, ie ili yj szy ieli z y h
jzykie jidysz. Przyszli a iat rodzi a h stosu ko o za o y h, z
racji pochodze ia ieli jed ak za k it drog do zro ie ia pra dzi ej kariery. A yli
a it i. Opo iedzieli si za aj ardziej ez zgld y i utopij y kieru kie , jaki
y
bolszewizm.
Arno Lustiger
http://www.rzeczpospolita.pl/dodatki/plus_minus_041127/plus_minus_a_9.html
http://sowa.quicksnake.de/Der-Bischof/Nowenna-do-jp2-FO284-Stefan-Kosiewski20060711-ZECh-Adam-Kinaszewski-Karol-Wojtylas-Sohn
W ty h to zas u aj y h okoli z o ia h aley uz a za yso e aga e skada ie przez
prezydenta RP A drzeja Dud i pre ier Beat Szydo stro i zy h, pry at y h izyt
do u Jarosa a Ka zyskliego, jedy ego iesz z ika, ktry oe y jesz ze podejrza y
spra ie przetrzy y a ia i teresuj y h z pu ktu idze ia prokurator i ar hi ist IPNu ukasza Ka iskiego, iezli zo ycch pakietw kopii z akcjami Fundacji Prasowej
Solidar o i, Spki Sre r a, Telegrafu, Nieru ho o i a ie przejty h po PRL-u, itd.
Odr z y h yt or prozy polskojzy z ej fil o y h tolpa zy, jidisz: ieuda z ik za
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

13. Mai 2016

ktry h gosy podoyy aktorki, fotografii koloro y h p. Le ha z rato , Kisz zakie ,


Mi h ikie i Was przy stole iesiad y
Magdale e, z trze a kapa a i Jezusa
Chrystusa, ktrzy za a o Gle pa a take za szataski podszepte Wojtyy, zy oe
nawet samego ojca Hejmo, Dyrektota Muze Watykaski h, papuciowego Dziwisza, poszli
ezpra ie a grzesz , taje s hadzk z podejrza y o kiero a ie z izkie
przestp zy , ktry .i . za ordo a ks. Popieuszk; poszli a lukraty y dla i h
oso i ie skok a past o, z o
elu przekszta e ia PRL III RP, przekrt stule ia
Europy Ws hod iej, yz a zo y Ko ioo i . przez do d ydoko u isty z ego
ko tr y iadu ojsko ego a pote jesz ze i szefa u o , zyli zgod ie z ol sa ego
dia a ielo ego Kisz zaka, ktrego po ho a o po o ie zie i po i o ej przez ks.
rzy skokatoli kiego, le z z y zaje rosyjski prze hrz zo y h dla pi u i po
ydosku a e tarzu Ko ioa Ws hod iego, ra i aszy h, hrze ija pra osa y h.
Le h Ka zyski a y prze iesio y z Wa elu do grobu cywilnego na koszt prywatny.
Jarosa Ka zyski i ie si okreli, o ie stoi przed y ore , zy h e u zest i zy
ekspulsji do zes y h sz ztk li iaka, zy a si doko a Spra a ez jego udziau.
Nard Polski stra i ardzo iele a skutek bandyckiej zmowy w Magdalence przy udziale
zo zy pokroju Ka zyski h, Mi h ika, Bujaka i Wasy. Nie zwrci Polkom i Polakom
po iesio y h strat oplu a ie si dla pozoru przez szu ra .
Z Panem Bogiem
) Fra kfurtu ad Me e
i Stefa Kosiewski
https://gloria.tv/media/6SUaNKoiRsF
www.facebook.com/adrzej.mrowicki/posts/544418792393393
PDF:
Odczyt 24.02.2016 Herr Jan
Opielka Do Prokuratury
Generalnej PDO287 FO von
Stefan Kosiewski ZR ZECh
CANTO by Stefan
Kosiewski

http://sowa2.quicksnake.net/law/Do-Prokuratury-Generalnej-PDO287-FO-von-StefanKosiewski-ZR-ZECh-CANTO-DCLXXX-Lech-Walesa-Ujawnic-rozmowe-telefoniczna-braciKaczynskich-z-10-kwietnia-2010
https://de.scribd.com/skosiewski

Related Interests