Sie sind auf Seite 1von 90

MOHron yncbiH CTAHAAPT

LUaapflnara

M3Hfl, aioynryu 6aiwibm

yflnpfljiarbm TOITOJIUOO.

OHSAS 18001 : 2012 craHflapTbir X3p3DKYYJi3X aaaeap

MNS OHSAS 18002 : 2015

CTAHflAPTHl/l/lA/1. X3M>KH.n 3YMH TA3AF

CTAHflAPTblH

An6aH xaensn

ftyi

Ant) iyt,(ii:ni> HI,II>;I;I > <yO,in(J>i* i,if

CTAHAAPTHMJIAJI, X3M)KMn 3YI/IH TA3AP VnaaH6aaTap XOT

2015 OH

MNSOHSAS 18002:2015

I " XYBMJ1AH OJlUJPyyJIAX 3PX Hb XAMfAAJlArflCAH. OnoH yncbm ciaHflapTHnnnbiH 6ai/iryynnara (ISO)-bm HMI/IT craHflapT 6onoH TSflraapMMr yHflacHni/i 6onroH 6arancaH xyenn6apbir xyyn6apnaH onmpyynax apx Hb xaMraanarflcaH, MMMA eepeep rycratinaH aaacnaac Sycafl joxnonflonfl res 6awryynnaraac Ounraap onrocon aeBLLjeepenrvMraap ISO SonoH TSflraspni/ir YHA3CHHi/i SonroH 6aiancaH xyenn6apbiH anneaa xscrnMr sneicrpoH, MexaHHK, flypc Syynrax aapar anneaa apraap xyyn6apnan oniupyynax, aninrnaxbir xopurnono. Seeiueepen xyccsH

CiaHflapTHnnan, x3M>Knn ayi/iH raaap SHxraiiBaHbi epren nenee 46A VnaaH6aaTap, 13343, Monron Vnc 3-LuyyAaH: standardinform@masm.qov.mn Ba6 xyyflac: w\AAA/.estandard.qov.mn

xaaraap acxyn OnoH yncbm CTaHflapiHunnbiH Saftryynnara (ISO)-bm flapaaxb xaaraap xynaan aBHa:

ISO copyright office Case postale 56 CH-1211 Geneva 20 Tel: +41 2274901 11

Fax: + 41 22 749 09 47

E-mail: copyriqht@iso.org Web: www.iso.orq

eMHexvr

1,

2,

3= Hap TOiwbeo 6a TOflOpxoiinoJiT.,

4. X3MAB-biH yAHpflJiarbiH TorrormooHbi waapAnaryyA

XaMpax XYP33 MLLJ rarcaH 6apMMT SidHnr

MNS OHSAS 18002 : 2015

i

Error! Bookmark not defined. Error! Bookmarknot defined.

Error! Bookmark not defined.

Error! Bookmark not defined.

4.1

EpeHXHi/i ujaapflJiara

Error! Bookmark not defined.

4.2

X3MAB-biH 6oAnoro

Error! Bookmark not defined.

4,3, TeneenenT

Error! Bookmark not defined.

4.4

Xap3r>KYY-n3J"iT 6a y^n a>Knnnaraa

Error! Bookmark not defined.

4.5

UlanranT

Error!

Bookmark not

defined.

4.6

X3MAB-biH yAMpA/iarbiH Torrormoor H3BipYY^3x a>Kribir yAnpAax yi/in axunnaraaHbi

YHanraa

Error! Bookmark not defined.

XaecpariT,

Error! Bookmark not defined.

HOM 3YM.

Error! Bookmark not defined.

Ill

MNSOHSAS 18002; 2015

0MH6X

CiaHflapTHnnan, x3M>Knn ayi/iH rasap (CX3F) Hb OnoH yncbiH 6auiryynnarbm TULUVYH 6eree,q y^n axunnaraanbixaa xypssnfl repugn 6onoH 6yc 6aMryynnaryyflTaM xaivupan yHflscHnPi CTaHflapiHunnbiH 6oflnorbir xspsDKyynsx

craHAapTbrn Tecnui/ir can6apbm CTaHflapiHunnbiH TexHUKMMH xopoo (TX), A3fl xopoo (flX)-Hbi xypnaap xsnsnusx 75-aac floomryi/i xysuap A3M>KC3H Toxnonflonfl YHASCHMM aeenen (CYS)-HMH xypnaap xsnsnusH 6aianHa.

cjaHflapibir

MoHronbm

Axun

Onrorn

Safiuum

HsrflcsH

XonSooHbi

EpeHxniinerH , MV- H seene x nnxeHep , A>K Y^nflBSpuw H raebaa i axunra H X.raH6aara p

CypranT, xerxnuMH xanrcuMH Aapra P.faHxyqr, 3c 3dp Cn 3c XXK-Hbi aaxupan JITyHranar Hap SonoBcpyynae.

Vr

crahflapTbir

xeflenMepui/iH

nexuen,

aKjynn/M

axunnaraanbi

xopooHbi xypnaap xananqa^ ASIVDKCSH 6onno.

IV

MOHrOJl YJlCblH CTAHflAPT

AHrmiajiTbiH KOfl: 13.100

; PTHH/IAD. X3M/KH.T 3YMH TA3AP

MNS OHSAS 18002: 2

onpiRPDw n AruM n

>^j i w D ^ r y y

j iA I MH/4

O/irOCOH XVBb

'ictih ynd^cnuii ctnandap/ii MOH be

XefleniviepMMH 3pYYi MSHA, AtoyjiryM A)KM/inaraaHbi y,qnpAnarbiH Torro/moo-OHSAS 18001 CTaHflapibir xapaDKyY^sx saaeap Occupational Health and Safety management systems- Guidelines for the implementation of OHSAS 18001:2007 LjSS ^

015

YHASCHUM aesnenniiH 2015 onbi 09 AV33P capbm 24-HMM eApm/m 32 Ayraap Torroonoop 6ajnaB.

3H3XYY craHflapTbir 2015 OHN 10 Ayraap capbm 12-Hbi eflpeec axnan

1. XaMpax

aaaepaap

XeflenMepniiH

spYY^

MSHA,

aKDynryM

SaMflJibm

M6He>KMeHTHMH TorroriLiooHbi OHSAS 18001 CTaHflaprbir HSBTPYY^SH

ryxafi epeHXMM 36BneM>KHMrTaHMJiL|yyncaH.

18001 craHflapTbrn

aopnyna/iT, maapflnara rye 6ypni/ir xspaDKyyiiaxafl LuaapAnaraiaM opq, rapq 6yxni/i

3HA

OHSAS

18001 CTaHflapibm

cyypb

aapniviyyA,

OHSAS

yfin flBM, H3BTPYYJ13X Y ^

axunnaraaHbi raMn6apbir

opyyncaH. SHS Hb

OHSAS

18001:2012

ciaHflapTbir

OMnrox,

6oflm

SaMflnaap

xspSDKYYJmsfl

A3M

6onox

6ojiHo.

OHSAS 18002 ciaHAapr Hb OHSAS 18001 ciaHflapTbiH xypssHfl TOITOOCHOOC eep H3M3J1T Luaapflnarbir xanrax acyyflnbir Syrflniir Tycrax aopunr TaBnan/M 6ereefl

OHSA S 1800 1 ciaHflapTbi r xspsDKYY^ 3 ^ ^ xspsrns x

6yx xaHflnarb m HsrflMs n H KDM yy ,

Son uopbm rahq xyBHJi6apbm aarsapbirH caHan Sonrooryii.

OHSAS 18001-HT6KCT

XeAeiMepMMH spyyn MSHA, afoynryM 6av\f\nb\H (X3MAB) xypssHMi/i uyspan 3H3xyy

onoH yncbiH ciaHAapiaap ax axyPm HSDK 6aMryynnarbiH TYBLLJHHA xeAenMepntiH spyY^ M3HA, araynryM Sai/iAan (X3MAB)-iaii xonSooioii eepuwH spcAsnuwr YHSJDK, xanax, caiixpyynax ywn axunnaraaraa Tenesnex X3psr>KYY^3x aaiviaap X3MAB-bm YAMpAJiarbiH Tonronuoor 6m 6onrox 6yx SOJIOIVDKMT HexiinnMH XSM xsMxaar TOITOOCOH. 3H3xyy ciaHAapT X3MAB-bm yAnpAnarbm Torrormoor 6m Sonrox xypsaHni^ uopbm aarsapbir 6m 6onrox aopmiro TaBnaryii 6ereeA yA^Pfl^arbiH TorroriMOOHbi H3r n

Sonrox TexHUKnuiH HexunnMr H TOAOpxoi/inox rs>K oponAOoryii

6oriHO.

xycsn spMsnsnsn 6yxni/i anb M 6ai/iryynnara, eepni/iHxee yiin axunnaraaHbi ToxupyynaH HSBTPYYIDK xspsrnsx SOJIOMXTOM.

>KMLiirnMr 6m

Xapi/m X3MAB-biH

yAnpAJiarbm TorronuooHbi

3H3xyy

CTaHAapTbir

a) AxunnarcAbiHxaa SOJIOH coHMpxorH ranyyAbrnxaa X3MA5-raw arayriA eprex MaraAnan 6yxnw apcAanni/ir apunrax, acBan 6yypyynax; caprnMiiax aopunroop X3MAB-biH yAHpAfiarbm TorTonuoor 6v\\/\r xycn

6ai/iraa;

b) X3MAB-biH

yA^pAJiarbiH

Torronqoor

xapsDKYynax,

MepAex,

6ai/iHra

xeujedexttHeejuenA

jiqidEtfHEio xdeetf HeotfjeuhCHum OEEdhA wy\v\j_

X9J0

eejuch A

tteidEtfHEio

CMC

tfeA

-EEJMEg >KEUUM>KE dooxojuog

tfe0j0g Heoeuaeuei

MOjjKi/\iouog

HEOtfjEuisg

dBEXEuAAdl/MEX

JiqidEtfHElO

RHOOhUOJJOl

HiqJEUtfdHtfA

Hiq-gVIAIGX

>KLfAA>KejdQ

jeedAx xemedex HiqidEtfHBio n,06L OSI tfneedAx HMHuoei kiAg >KuAA>Kjedex HEUiBg tfdso dEEjAtf £ RHO 9002 ossjEuuAAji/iEg mquunhidEttHEio HiqouA HOUQ :dV9LTMVl

xmx t/HOOhuouoi HiqjELfti'dub'A iqHhdo quEJMBg Houog dEHEh 2002 :H06l OSI OAO

'(lOO£:HSO-O~ll) '1002 dEaEEE xeuAAdiaeH joohuojjoi HiqjEUtj'dntf'A

'tfHeiAi

uAAde

HiqutiViEg

HMndei^iuetfex

MAjLrAoiB

'

:BJBLruAAjMEg

HyudeiAiLretfex

HiqouA

HOLTQ

uAAde

HMndQi/Muetfex

oohuouoi

SVSHO

'Z00£:i'008l

'OHUOg HBOBLTJUfTIE HOULJOJ

iiAindsg xBEdEtf WEXEIEI ueumH 'jetfeuaee jwnxeujedex JiqdBgunaAx HJ/IHJI/MEX xouog quE HMntfAAjhug iiAindBg deejtfe 'HEOuAAdo jjeoex

iiAc IAIOH JiqjLUEEOJEx

Hi/intfAAjhug iiAindEg Houog ueueetfei/M HEOEUJums

'l/lAjEEdEEIAlEX

ene UEtfAAos tfsoAg jedec ueueeuen iqHhdo qusjMEg 'uodnxox HMnjnedox HI/MS ' yAjuAcHE MUHAAxetfjeeiAg 'degueiex HMUXIAIBUBX HMHIAIJI/IHH HiqtfojEuuMXE HudEx tfeejeg HEOuAAtfHBx UEdEEXHE HOUUOJ tfuBtfAAoB xojuog v\v\g joohuojjoi

AjuAoiE

't/nei/^

uAAde

Hi/inaA

xeuxde

dei^iuetfex

qn

idsWHEio

>KOOJJOI HEuAAhnxoe HBIEX KmA hdEEi/MBx oeeuMAe HUhAx iei/\ xe j UEbf^iEg uehxeH 'jouhH O 'dBHEh nei/\ RHEBJEUUHXE UMA 'ojoutfo g Hiq-gviAIGX

jeedAx

xeujedex

jiqidBtfHEiQ

'iioi>Ki/\iouog

xeuAA>Kjedex

HeuAAhMHH MEitfAAidEtfHEio HiqouA HOUO Houog oohuojjoi h dBi/\iB tfBoAg qn tfAAjEutfdEEm xAg yunAAi 'idEtfHBio AAxeHe NHOOhuojjoi HiqjEub'dub'A Hiq-gviAIGX

>KCJUMMX

±UBuAA>KEEJUElEg

dEEJBUUAAjMBg

HeooAx jynxeuAAxeejunhdej

HMUJHQUtfHeX

EBJiqHOBUdEg

(t?

ueaoe 'HeooAx jiqxsudBe XUOIOH HeuAAdeemaee dBEJBuuAAjtiBg WsoAg nouog HMUJHeutfHex jeejuenA H^ndee HiqjEuuAAjysg

(^

ueaoe 'HeooAx jiqxBuAAuion EEutfMBg uehxen xdeetf EEdBEtfAAusi hjohuodo nouogtfHee>Ki/\iexEBXHiqjEuuAAjyEg (3

ueaoe 'jiqxsudEC eetfodee eeji/innAA 'XUOIOH nedAg eejtfej neouAA>Kjedex joohuojuoi HiqjEutfdntfA H-VC9VX (l^

itfHAA 'EEJMEg hOAx

jiqxEuisg dEEutr'kiBg xdoot?1 eedee EBdBEJEEJEUuwKE u^A eejtfej BBJMBg >KBJHBX

tfHumaAi HiqidBtfHBio H-VG9VX HR-AO

'HeooAx jiqxouiOH eetfodee eejtfej BBJ^Bg xuAAMaedex ojoutfog xdBBUBi Hiq-gviAIGX hoAx jiqxEuAAd>Ki/iEo

Joohuojjoi HiqjButfdntfA Hiq-gviAIGX (P

91-02 : 20081. SVSHO SNIAI

1S002°0006 OSI] JetfLrAA>Kjedex >KLmnjdeo oooxouog Mug neoAA uotfuouxoi MEIL/ACHE IAIMH J-(9[/£) ee>Ki/Mex BjdE xeiwHjdeo HEunhtfqdA HndBx uog jetfuAAMaedex wiwujdeo HMXEtf Lfodnxoi uA HMExAi jee>Ki/\iex EjdB XEuAAduEe "3-dV9LfMVl

"OHL/og >KMsg h HOLTO meetf oeejen UEbViBg uehxeH Hiqirdnxoi ux °kdV9UI/IVl

irehxeH iiAjeeoAx

!ee>KiAiex BJdB (xBJioA) XBJUndE tT'BoAg Heodeun Houog Jiq-(n/£) uodnxoi irA

HOUXOC HBuAAhnxoe MBULTBEC

"

OSI °2"dV9LfMVl

jedee HCJCH uBaBBe tfnumaAi xAg RHBEJELTUHXB LIMA qn hab LTMA AAxene VdV9LJMVl

LJMA xstfjEiaBt?1 WneedAx

BJdB xojuog MAjHodoaouog HEirAAd>KMEO HeuoetfHA WHeejucHA »y\v\-(g {,'£,) iqHBBJEULrn>KB LwA >KuAAjMBg Honxoe HGLraeuei tfHeedAx oox-(g|/e)

hjeirAA>Kjedex

J-, '

oohuouoi

lUBLfAAd)KMBO

 

AA eneA oee

OSI dBEL/Ei Hiq-((dAAjuBm

,, Houog I(iiAindBg

°2-dV9LfkIVl

OEEJBLfhAndBX JedAA XdBBLJEl 6H6

'OHLTOg XOJUMO tfUOtfLTOUXOi XHCXH 'BEJBLrUHXB UMA BBJMBg >KMMX IMtfAB HMEXAl

oA g iBBdB x yBtfAAjELruAAjMBg xhiexki jede e >KjeH HtiAxB >KB tfHAt f !JH>KH>K n mn g

Heoej M0108 XMBg EJBLTLrAAjMBg HnnyBj UEasEe qH jetfej oAg iBBdEx

°|,-dV9LfMVl

'[|/6'e '9003:0006 OSll

XOUIOH HiqhatJ LrtiA ^HHeejuenA neodn >Kn>Kii/MMdBg netfjeuiex dBBoAg

'LTOIAIJJOI

BJHMBg hwAxBJHBX jiq-((dAAjLJBm

HiqinWAB,,

qn jetfej (1iiAindBg

:(HnmaAi HMHut/ode) uetfode HBouAAdAAg tT'neexiAiex hMAxetfjedegrnaee neeuAx t/needAx Hiq-(g|,'e) ojoirtfog Hkindee xdBBUBi Hiq-gviAIGX nouog BJELrWdBBm HMM>KI/\IOOUOI quAAx oeejAe

uet/ode xettiedeemaes °i°£

 

SVSHO

eneujedex

Joaq.iAioi

den

HSOJQ

31,03-10081

SVSHO

J-innug

AAxene

9103 : 30081. SVSHO SNIAI

iLTOLfiioxdob'oi eg

den '

MNSOHSAS18002:2015

3.6.5]

3.5,

EapUMT 6nMnr

Maflaanan, TyyHMi/ir xaflranarn, ryraarH, flaMxyynarH aeern xaparcan

TAMJ1BAP: Xaparcan (ayiin) raflarr qaac, xanbc, coponaon, uaxnM 6yK)y orm/iK AHCK, CJDOTO sypar 6onoH TaflraapniiH xocnonbir xaMaapyynHa. [ISO 14001:2004, 3.4]

3.6. Aroyn

XyHi/mr T3MT33X, spyy/i M3Hfl3fl Hb xoxupon (3.8) ynpyyn>K 6onox 6onon acesn

Hb xoconcoH SaiJiflnaap ynpyynax 6oflni

ax yycryvP. Hexqen

YI/UIAJIHI/IH yp

flarasap;

3.7. Atoy/ibir TOITOOX

(3.6)-A

xypra>K

Y3YYJ13J1T, LJJMH>K

6onox

Hexi4en

6ai/iraar

3.8. M3Hfl3fl yMpyyncaH xoxupon

nenee,

Axun n/MM3Tr3X qeqafl 6onoH/6yK)y TYYHTSI/I xonSooTOii nexqen 6auiflnaac xyHMii 6ue

6anflap 6a csrrsn canaanfl , TYBLJJMH;

ynpyyncaH ceper HeneennnMr unpyY^SH TOITOOX 6oJiox

3.9. AjoyniaM

Xefleniviep apxnax yefl xynfl ynpyy/DK 6onox raMian, apYY^i MSHflniiH xoxupon (3.8),

xenreneec yr\)

acean yxs^fl xyprax 6onox 6ai/ican acean xypracaH

Hexqen 6aMflan;

TAMJ1BAP-1. Ocon raflar Hb raiviTan, apyyn xyprax apcflan 6yxnti Hexuen

xoxupon ynpyynx 6onox

TAMJ1BAP-2. FaMian, apyyn Manflafl xoxupon ynpyynx 6onox 6y>oy yxanfl xypraaryti roxnonflnbir "araynfl .qexcen roxnonAon", "aioynTaM nexuen", "ocon OMPTCOH ye" -fl xaMaapyynx 6onHo,

TAMJ1BAP-3.

6atiAan

(4.4.7-r

yy)

Hb

Men

Toxnonflonfl

xaMaapna,

3.10. CoHupxcrn ran

BaPiryynnara

(3,17)-bm

X3MAB-bm

ryt/mayran

(3.15)-fl

xon6ooTOM

xaMaapanrai/i Tyxai/iH axnbin 6aCip (3.23)-HA acean TYYHMM raflna 6aiiraa xacar 6ynar

3.11. Yn ToxMpon

MNSOHSAS 18002 : 2015

LUaapAnara yn xanrarAax Hexqen 6aMAan, [ISO 9000:2005, 3.6.2; ISO 14001, 3,15]

TAMJ1BAP: flapaax repnui/m waapAnarbir

Y33>K 6OJ1HO:

xanraxn/M 6atixbir y^ Toxupon raw

- Xo/i6orAOX craHAapr, AYPSM, >KypaM, xyynb apx syi/iH waapAnara r.M.

- X3MAB-NH yAHpA^iarbm TorToni_;oo (3.13)-Hbi waapAiara.

3.12. XefleriMepHMH apyyn

, atoyjiryM 6aM,qan (X3MAB)

A>KnbiH 6aMp (3.23)-aHA Y^^ axunnaraa flsyynx 6aiiraa eeputfH SOJIOH 6ycaA SawryynnarbiH axunnarcaA (TYP,rapaar 6onoH rycnaH ryi/iLiaTrarH awmiTHyyA opno), SCHWA 3CB3n 6ycaA xyMYYCH^H spYY^i MSHA, awynrYM 6aMAanA ceper Heneenex acsan Heneen>K 6onoxyMLi Hexqen

TAMJ15AP: Batiryynnara (3,17) Hb a>Knbm 6atipaHA 6onon TYYHMM OPMMHA a>Knn ryi/iL43Tr3>K 6awraa axuniHyyAbm spyy^ MSHA, aKDynryii 6artAan ceper neneeHA epiBen xyynnMH xapi/iyqnara xynaaAar 6aM>K Sonno (XAB3A-H Lunna xyynbA HMM saan j op>K

6ainarAcaH)

3.13» X3MAB -biH

TOITOJIMOO

BonoBcpyyncan X3MAB-bm 6oAnoro (3.16) -bir xapar>KYYr|3x. X3MAB-bm (3.21) -mr Syypyynax opnunr 6ni/i 6onro>K yAnpAaxaA Hurnacan Sawryynnara (3,17)-bm TorronqooHbi 6ypanA3XYYH xacsr;

TAMI1BAP-1. YAHpAnarbm Torronqoo rsAsr Hb 6oA/ioro, aopuniyyAbir

xypsx

xapunqan

xaMaapan

qorq KDM.

SYXMM

yAHpAnara

SOXMOH

6aMryynanTbiH

TAMJ1BAP-2. YAMpAnarbiH TorronqooHbi 6yp3nA3XYYHA SOXHOH SaPiryynanTbiH Tenesnem (spcAsnuiin ynsnraa 6onon LUMMAsapnax sopunryyA aapar Sarrax) - a>Knnnaraa, YYP^1" xapnyqnarbiH saar jqnraa, AYP3M. >KypaM (3.19), 6onoH neeq Sononqoor Aawnnax acyyAJiyyA Sarrana.

TAMJlBAP-3. ISO 14001 :2004-MMH, 3.8-Tati Toxupn 6aMX e

3.14. X3MAB-biH aopMnro

X3MAB-biH Tanaap raBbcan sopunro, TYYHUMr xapaDKYY11^ 6yw YMJ1 awi/mnaraanbixaa

rYMqairan

6ai/iryynnar(3.17)-biH syraac XHMX yv\r\;

(3.15)-A

xntican

Y H3Jir33HA

YHA3CJ13H

caMxpyynaxbm

TAMJ1BAP-1. SopunjyyA 6aiix e

Hb anb 6onox AYrH3>K Sonox anrnMH, aMbApanA

TAMflEAP-2. 4,3.3-T jycrax X3MAB-NH sopuniyyA Hb X3MAB-biH 6oAnoro(3.16)-TOM HUMqcan 6ai/ix ecTOM.

3.15= X3MAB-biH

MNSOHSAS 18002:2015

Baftryynnara

(3.17)-biH

xsiuxurflsx yp

X3MAB-bm

3pcA3n-(3.21)-i/WH

TAMJ1BAP-1.

X3MAB-bm

ynsnsn

XSM>KHX

6aMryynnarbm

yp Heneer TOOLJOX,

MSH xaiviaapna.

 

6aiiryynnar-

TAMJ1BAP-2. X3MAB-biH yAnpAnarbm Torronqoo(3.13)-Hbi (3 17)-bm X3MAB-biH 6oAJioro-(3,16), 30pnnT-(3.14)-yyAbiH 6onoH 6ycaA tuaapAJiarbm ryi/msTrsjini/ir HHMMYY^>K Men TOOUOX

yp

AYH

3,16, X3MAB-biH 6oflnoro

b an6aH ecoop TOAOpxotinx, X3MAB-bm n/i/iL|3Tr3Ji-(3.15)-HMr

xanrax

ranaapx

TyxaPlH

6awryynnara-(3.17)-aac

6anaacaH spx syi/iH 6apnMT

SapuMTnax

nur

6apnM>Kaa

6a

TAMJ1BAP-1.

X3MAB-UH

6oAnoro

Hb

X3MAB-bm

3OpnnTyyA-(3.14)

Sonon

 

YMJI a>KnnnaraaHbi xypsar xaMaapyyncaHapra X3M>K33.

 

TAI/inBAP-2. ISO 14001:2004-MMH, 3.11-T3M Toxupcon 6aMxecroM.

3.17.

Bawryynnara

 
 

HUP

yYP 3 r

SOJIOH

yAnpA/iara ,

sacarna n

6yxnii ,

xys b

HUMnyyncsH

SOJIOH

xapnyunaraiaM, repuMH, xysmiiH xaBiunnuiH 6onoH OJIOH KOMnann, Kopnopaun , nyyc , a>K axyui n HSDK, Tepuw n aaxupraanb i 6awryynnar a

6yK)y

TAMflBAP: Onon H3r>Kni?ir Hb SaPiryynnara

[ISO 14001:2004, 3.16]

axunnaraa

OOJIHO.

3.18. CapruPmax apra X3M>K33

6auiryynnarbiH 6nea

yn Toxnpon-(3.11) SOJIOH SycaA xycssryti 6aMAan yycsx

LuanTraanbir

unpyynx, Hnrri3C3H apra XSIVDKSS;

flMap

H

ToxnonAonA

HMM

nexuen

yycsxss c

csprni/msxsA

TAMJ1BAP-10 Yn Toxupon Hb nsrssc

Luaniraanaap yyccsn 6aM>K Sonno.

TAMJ1BAP-2. Cspri/i^insx apra x3M>K33r flMap

nsr ajoyniaM ToxuonAon rapaxaac Hb,

aanpyynax apra XSIVDKSS (3.4) - r yr aKjyniaii ToxnonAon ASXHH

aopunroop asn xspsnKyynAsr. [ISO 9000:2005, 3.6.4]

3.19. >KypaM

TAMI15AP >KypaM H

[ISO 9000:2005, 3.4.5]

3.20D EYPTTSJI

Xypc3H yp AYHr 6apHMT>Kyynax Syioy

[ISO 14001:2004, 3.20]

3.21.

MNS OHSAS 18002: 2015

6yK)y

6aii>K 6onHO

axunnaraa xspsnKCSHniir HOTJIOX Sapnivir

Toxnonflon YYCH Sonox Hexqen Maraflnan 6a TYYHSSC mariTraanaH 6m/i Sonox ajoyn SonoH spyy^ M3HA3fl ynpyynax xoxnpoji-(3.8)-bm X3M>K33, HMMJ163P, xocnon;

3^22

 

6aMraa

annsaa

xflHanibir

HUMMSX

6aMraa

rax

y33H.

Yr

HB

seBHieeperflex x3M>K33Hfl 6aMraa scsxm/ir TOITOOX saiviaap aK)ynaac (3.22)-HMr YHsnsH TOAOpxoi/inox

 

3.23.

A)KiibiH 6anp

A>KMJI y^^^^^r33 ryi/iuaTrsx aoxnx nexuen xanracaH, yv\n axunnaraa aopnynamraii SaMryynnaraac 6nM SonrocoH opnuH, SoflMT opoH aaii;

flByynax

TAMflBAP: BaMryynnara (3.17) Hb a>KJibm SaMpanfl Kiyr xaMaapyynax BS?, a>KJibiH 6aiipbir 6nM 6onrox,qoo rytiLisTrsx a>KM^ YYP31". Tyxatin6an 3aMA ?IB>K 6atiraa 6yK)y 3CB3n Hsr 6aMpiunaac Hereefl LJJUJDKIDK 6yii (aBTOMaiunHaap, OHroiioop, yean OHroiioop Syray rani rsprssp rax MST) 6onoH xaparnam, y^L'^YY^3rHM^H SawpaHfl TeflMMrYM

asn

rapraa

a>Knnna>K 6ai/iraa

axuriTHyyflbiH X3MAB-bir

xaHrax 6onoM>K Hexunni/ir

Y3B3J1 3OXMHO.

4. X3MAB-biH yflMpfliiarbiH rorronMOOHbi tuaapflnaryyfl

4.1 EpenxnM tuaapflnara OHSAS 18001-HTGKCT

Baiiryynnara HbX3MAB-NH onon yncbiH CTaHflapibm ujaapA^arafl HMMUCSH X3MAB- biH yflnpfliiarbiH Torroimoor 6ni/i 6onrox, 6apnMT>Kyynax, xspsr^KYY^sx, Mepflex, TacpanTryi/i cai/i>Kpyynax ywn axunnara a aeyynax , MSH sflrssp Hb 3H3YY Luaapflnarbir xspxsH xanra>K 6aiiraaflaa eepee YH3J13JTr erH. TOflopxoMiiHo. Bai/iryynnara Hb X3MAB-bm yflnpflnarbiH Torroni-iooHbixoo xaivipax xypssr \fv\r\a eepcflee Torroo>K 6apMMT>Kyyn>K,

4.1.1 X3MAB-biH yflMpflnarbiH TonroriMOO

OHSAS

18001

cranflapTbiH

flaryy

6ai/iryynjiaraA

X3MAB-bm

joohuouoi mqjEutfdkitfA Hiq-gvi/MGX tfEJEuuAAjkjEg qn ojundoe kjkiHeejueHA xdeeff

•jotfuog ueueetfeiAi qdAAo xEUJkirnstfBXEuAAdwkjBOkjBiEEdEtf iBm 'xeueHA Eshabs 'xEuAAjkjsg HOHXOE jee>Ki/\iex BjdB xeuAA>Kjedex lx0Lra0LT0i JEEJEUUH>KE ukjA xeuAAdiaeH joohuouoi Hiqjsutfdkit/A Hiq-gviAIGX tfBJEUuAAjkjEg qn eejuenA

•kjeuedex xoukioxdotfoi

xde ) eejuenA

u0hx0H RHBEJELTUUXE

jiqubVisg

ikitfog

wkjnx

(HEOuAAdi/\isx

jkjkiuhx0H

tfsoAg

Hnndo

HkjAe

HEOuAAhqdsx kjEitfAAjEUtfdEEm

HMn-^ooSl SVSHO

tfuEtfkjsg

HiqjEULfAAjMBg jA 0HI/M0 HMUxeuAAdiaeH joohuouoi

CCJLTCHA Hisutriieg uehxeH (isHeedej) HMmreuxQ z I fr

•JEtfUBEJlLrBm OOOJOUtlHO HHEEJEULrnXB UkjA HOUOg

>KIAIOLTOg h00H

HiqJELfLfAAjkjBg

qH (HnmaAi 'LrEtfMBg iinxH0d9 'heiAg 'GOKI/MGX) jnnug ii^indBg t/BoAg x0tfd0i/\ tfHeedAx RHOOhuouoi HiqjBLrtfdntfA Hiq-gviAIGX '00J0Lra0u©i HEom/ihaiindBH Houog i/inxH0d9 RHEEJEUunxB uiiA xeuAAdiaeH joohuouoi HiqjEUtfdub'A Hiq-gyiAIGX

BHUBoAi

xeLrAAma0u0i >KOJUog king joohuouoi HRJELrWdkitfA XEUAAdAAg jnnueti'ode

neoeujnh

Hiq-gviAIGX dEEiAiuA 'kjeuedex tfEXEuAAdLTBC xBase JkjkiHAAi

xuAAcA

I/\IEXUE

'ojoutfog

dEi/MB

Hiq-gviAIGX

'Hnndo

'xukjoxdot/oi

J0d0o

eeoukjAe

HkihAx

kiAjmoeirog

uAAde

00U0H

J0d0o

AcnAg

kjei00i_r0H

tfuEWkieg

kjAjirAcHE

'tfHei^i

klHHAx tfHEEJELTUH>KE LTkjA HRJELTUAAjklEg dEEI/ME£ XOUkJOXdotfOl 80S JHkimaAl 'UEtf'MEg

LT0hX0H

1^0091

RHEBdEJ X0HI^I0

HMklXGLTXe

EEJEUUkDRB

UkjA XGUAAAdaGH JRldBt/HBlO

SVSHO qH GHG '(AA encA ooo-2'|,> JkjA-iHedejLretf MExAi xELrAAjkjBg HOHXOE nexdex jeejun>KHnm HAb1 'jeueA xoouoi HkimaAi iqHEBdBj) kjeuedex xeuxe oooxoukjoxdotfoi EELftfkjEg u0hx0H intfog '>KLfAAjkjEg HOHXOC JkinjeircA xoouoi HkimaAi RHBEdsj x©Hi/^0 Hkjnxeuxe xuAAdiaeH jootiuouoi HNJELrWdnt/A Hiq-gviAIGX HiqjELruAAjkiEg Hkikid00 WHAAjdei HGH tfAAjELruAAjkiEg HeoeueiAide jkikixeirAAdiaeH joohuouo i Hiq-gviAIGX HEOEJHEX JiqjELjtfdEsm HiqidEtfHEio |,Q08l SVSHO

ojundoc Hiqidstf'HEio tfexeuAAdiaeH HeuAAMaedex yHkimaAi 'tfjki>K 'kjeiHAbf dA yHEEJEuukixE UkjA xAg EBXHiqjELfLfAAjkiEg Jkjki-(jedee xkjnx eejuki>KHnm HAtf t/HOOhuouoi HRjEufefdntfA 'XEBB eexiAiex Bjds xBLrAAdLrse 'x0Lra0u0i 'XEHBX 'eejuenA RHEEdsj) tfAAjoex HAAxetfuedAg HeotfHA HiqidBtfHEio [,0081 SVSHO oeeniMn JoWironxoi xn qH xkjEg kjAjhAt?1 dA oeejkjAjJBtj'dEEXHB oj0i HedAg tfshaB HkjniLreuAA>Kjedex 'H jetfuexe HkiEo Jkinueuxe Hiqu>KB xeirAAdiaeH joohLrouoi HiqjEub'dkit/A iqHEEJELruki>KE WAAjELTuAAjkiEg xnexn 'jEtfkjBg kjeuedex xsjdsj lUkjBiAidBh HkihAx Hcxeexn HkikixeuAAmaex joohuouoi HiqjELrtfdkitfA iqHBBJEuuki>KE kjAjurAcHE BJELruAAjkiEg

'OHOJUkjo jkikixeuAAtfd0i/\ WHBiBm xAg HOJtrog LfkiA Hkjnaex HiqjEuuAAjkjBg joohuouoi HNJEuydkitfA iqHEEJBuun>KB kjAjuAcHB

qH

UkjA EEXHiqjEuuAAjkjBg JkjkitfAAiH9iAi0ue nnoohuouoi HiqjEutfdntfA XEUUMXB kjAjuAcHB dBBi/^Be X0J0 XBJuAAo eetfiH© i/\i>K9H0i/\ HRjEuWdkitfA kiAg >K0tfd0i/\ deetf BJSuuAAjkjBg

HkjExAi joohuouoi xEWdntfA J-VG9VX qH Jetfej JxeuAAdiaen) xojuog kjng,,

'enuex jkjkixeuAAmaex HeuAAma0u0i EBtfHEEJEuukDKB

jet^ej

CHuAAxaedex,,

 

OHUog

HEOBEC

tfsb'AAjEub'dBEm

HiqidBtfHBio

jA

jkintfAAueujkih

kjnxH0d0

iqHBBjeuLrn>Ke

SI-02- Z0(m SVSHO SNIAI

MNSOHSAS 18002:2015

H3BTPYYJ13X flBMbiH rapaaHbi cyypb yzyynsnjmr TOITOOX, yniviaap X3MAB-T3M xon6ooTOM apCAsnMMr 6yypyynax apra saivibir OHOBHTOM Tenesnen xapaDKyyJisx 6onoM>KMMr 6YPAYY-n>K ©rAer. BaMryynnara rapaaHbi Hexqnee ynanaxASs Aoopxn HMrnanA anxaapax xaparrai/i leAMMryM LuaapAJiaraiaM TOXMOJIAOJIA YHS^TSSHMM xypaar Aoopxoop xflsraapnaxryM 6ai/i>K H Sonno.YyHA:

Xyynb apx ayi/in Sonon SycaA tuaapAnara (4.3.2 Synarr saacan BaMryynnarbm yv\n axunnaraaHbi 3pcA3nm?ir yHanax, aioynur X3MAB-A 6YP3H yHsnraa XMMX; OAoornMH TorronuooHbi 6ai/iAan, WMLLJSS, rypiiinara, ywn JIBU SonoH MepAew 6yi/i >KypMyyAbir xaHa>K ysax; X3MAB-bir cai/ixpyynax apiviananan, caHaannarbir yHsnax; 6MH0 Hb rapcan afoynTaM ToxnonAon, M3pra>Kn33c LuaniraancaH eannen, ocon, OHL|roi/i 6aMAnbm ToxnonAnyyAaA ascaH xapny apra x3M>K33r yHsnsx; AA-Hbi yAnpAJiarbiH Torronuoor HSBrpyynsxsA neneenex 6onoM>KiiT

ynsnrss XMI/IXSA Aoopx apra a>KnnnaraaHyyAbir aiunrnax Hb onoBHioi/i,

LUanrax xyyAac, apunqnara, LuyyA xanani,

9MH0X yAnpAJiarbiH

6onooA 6aiiryynnarbiH ywn axunnaraanbi OHLinorrow xon6ooioi/i 6ycaA

TorroniiooHbi

ayAUT,

acsan

SycaA

YH3J"T33Hnti

rapaai

6ai/iryynnaryyA

6onon

6ycaA

XI/IMCSH yynaanr, sesnenAeeHMM yp AYHi

YP AYH

yenMH aioynbir TOITOOX, apcAsnuwr ynanax ywn

a>Knnnaraa Hb 6aMryynnarbm

AA-Hbi eneernMH nexqen 6ai/iAan OHSAS 18001 craHflapibiH LuaapAnarbir xanra>K

6yii acaxnwr ynan aeeeep ynanaxsA

3xHMii LuaiHbi ynanraa 6on anaxyy ciaHAapTbrn 4.3.1-A aaacnbi Aaryy aioynbir Torroox, apCAannMr ynanax, munaap xanax Torronuoor 6nPi Sonrox saMaap 6yT3L4T3kis CHCT6MT3M 6onox apra aaMbir xspaDKyynsxsA nurnsrASsryM, xapun aeBxen rapaaHbi SOAUTOOP ynanax aBAan rsRrwwr UOXOH Taivmarnaw 6aMHa.

XapnH 3XHHM ynanraa Hb qaaiuAbiH caiixpyynax ywn flBi4bm TenesnenieHA

6onflor.

4=1.3 X3MAB-biH

cyypb

X3MAB-biH yAnpA-narbm rorronuooHbi xaivipan xapaDKyynax xypsar 6atiryynnarbiH X3M>K33HA 6yp3H 6yiH33p Hb 3CB3n SaMryynnarbiH TOAOPXOM HSDK xscsrr H X3p3DKYyn>K Sonno. YAHpAJiarbiH TorronMOOHA xaMpyynax a>KnbiH Saiip, TOAOpxotinoH conrocoH 6on TyxaMH xscsr 6onon a>KnbiH 6ai/ipaHA xniirAAsr 6yx a>KM/i/iaraa, axnn6ap, Y^J1HMJir33r xaivipax xypasHA X3MAB-biH Torronqoor 6v\\/\K Sonno.

Bai/iryynnara HSFSHT X3MAB-UH yAnpA^arbm TorronMoor 6nw 6onron

TOITOOCOH

6on

ana

xypssHA

XSH

icy

XMMX

xapMyqaxbir

sqbir 6apMMT>KyynaxaA anxaapax xaparrsM. BaMryynnara X3MAB-bin Torronuoor xapsrTKyynax xypaar xasraapnarAMan SaMAnaap COHTOH x3p3DKyyn>K 6aMraa M racan ana apra xaM>KaaHA Sai/iryynnarbiH 6ycaA 6onoH XYMYYCMMT opyynaxryi/i 6aM>K, xaaraapnax Sonoxr/M.

oEEXBuAAd>KMEO JHnmaAi Houog jouhHO Hi/WLretfode HeodeLM 1/1010ogurox MBiBBJBLTLrn>KB iwA HiqjEuuAAjMBg qn ojoutfog HHoohuouoi HiqjEUtfdutfA Hiq-gviAIGX

•EHdBEi/\iEx uedAA HiqjEutfdntfA tfeetf qn xohuodo MdiAAxuxaetfn (>KLfAA_MBg Honxoe HBUhBEHEO JBEJEuuHWE Lfi/iA XEuAAmiAiEdA HkDKi/MCb1 jiqhabJ HMHiLfeuAAdiaeH

Hiq-gvi/MGX

jMuiuu>Kjedex jedAA HiqjeLrtfdutfA

Hiqjoutfog

tfeetf

iqHoohuouoi

HiqjEutfdntfA

iqHiem

HiqjELTLrAAjiiEg qn xeuAAMaedex

HELrnhUBidAo jmoutfog RHOOhuouoi HiqjEub'dMt/'A Hiq-gviAIGX HBOUBiEg

"jetfueeueHtfexeLjAAumeeb1xuAAjuMO jiqjEuhAndEX xeeuAx HwnoAAiAiAx dEEi/MirA 'xojuog iioxdotfoi AAun jiqjBuhAndBx jedAA kinxnoda xeeuAx dBBLrsi RH-W HNJELruAA-WBg nouog oAAiAiAx EEjMsg >KBLfLfn>KE qn ojoLrtfog ne|/\

UOIAIJJOI

'hJuxiAietf

jyniueuAAdiaeH

jotfuog

iqHoohuouoi

Hiq-gviAIGX 'xunmeeb1 LrstfiiEg uehxen NH-VV '^umaeuei HMBO oohLrouoi tf-gviAIGX HiqjBLruAAjkiBg Lrea>Kjedex MEJJ.UHXIAIB ojoirtfog Hiq-gviAIGX

yeuedAA

HBLfAAd)Kk1BO

HMmunMaedex 'HeuAALrmeet/ JiqutfyBg uehxeH Hiq-gviAIGX (>KLrAA>Kjedex oohLrouoi HNJEuWdntfA HR-gviAIGX BBtfBJBLruAAjkiBg qn BJEuWdntfA

HGLfdeJUA

')KBt/dntfA

JBBJBUUM>KB

LT^A

XBLlAA>KdoaJJOl

jetfMnx eejuenA uoi^iuoi t/UBti'MBg MeihMMH Houog UQueeueH Hnjoutfog

MGl>KIAieeidAx tfEtfAALTBI HJOXdHHOQ

IxeLrAAmiAieee HedAg HBC 'BJBut/'HBx IUOJUMO 'jeirtfei/M xnxo e iroaojLfO nouo g BJEirhAndBx 'jedAA xeeuAx yoiooguox MeixeuAA>Kjedex JH-gviAIGX ttetfAAHiLwwB xAg

'HEO>KEii^indEg

IXBJUMBg

XEHBX tfsA MEiEJEufdEBm 'xuyoxdotfoi jeedAx XBdiAisx Hiq-gviAIGX !xMEg HEOoAi jedAA 'uehxQH XEULJH>KE >KEJHEX

xde

'>KIAIOOUOI

'quAAx

JEBJELrunxs

uv\\g

'P

Hiq-gviAIGX woiooguox MOuouhHO iqHEBJBLrun>KB utiA HiqjBLruAAjMBg HMBxAi o IxBLrAAdxiiBO BJHMsg joohuouoi HiqjBubf'dub'A Hiq-gvi/MGX HeLroeWHA tf'LrejiehMAj Houog xeuiiujdeo oeoxeide tfuodnxox HMHWHCI/M LrAAde nouog uooo 'uAcnv q !xyBg Hoodnxoi uehxGH 'jouhno Hwnuetfode Hiq-gviAIGX HiqjEULrAAjMEg

B

'eHetfjeujnh qn ojoutfog tfoxojuog wng joohLrouoirnqjEuWdMtfAHiq-gviAIGX HEOEJHBX JiqjBLrtfdBBm nxdootf tfeejog XMBg HBouBiBg xuAAdoaouog jyndegueiex 'ojouttog Hiq-gviAIGX BEXHiqjBULrAAjMEg qn EJBub'dubf'A fleet/1

ojoutfog

SVSHO

jynxeudeatfiium MWEg >K9hunmaGe iireuhdee lueiAien tfneedAx HOOOOUOI nouog xoouoi jeedAx xeuAAdiaeH

oohuouoi

HiqjButfdntfA

dBE^i^iBtfdntf'A

LOO^HSO'Ol!

H|C|-gXAO

91^02-20081. SVSHO SNIAI

MNS OHSAS 18002 : 2015

SaiiryyjiJiarbiH xenKJim/iH HurnaniaM HMMLJITSM Sawx eciOM. HHMLITSM Sai/ixbin X3MAB-NH SoAJioro Hb:

6onoH MPSSAY^H ancbm xapaaHA Hni/iL|T3M 6ai/ix;

Sai/ix,

Sai/iryyjiJiaraA

Syui

apcflsiiMMr

xaTpvynsH

T3flr33pni/ir xspsrcsxryi/i opxi/ixn/M Sai/ix.

ynanaxrYM,

Bai/iryynjiara X3MAB-bm SoAJioroo 6onoBCpyyjiaxbiH TyjiA flapaax 3yv\r\\A\/\r anxaapax

X3P3IT3M:

BawryynnarbiH

spxsM

sopmiro,

ancbiH xapaa,

cyypb YHST syiiJic

6onoH

YH3MLJJMJ1;

BycaA 6oflnoroTOM yanflyynax (yflnpfljiarbm, HSFACSH rax MST); Bai/iryynnaraA axunnax 6aMraa XYMYYCHMH XYCSJI, coHupxon; Bawryy/inaraA OPLLJM>K 6yw X3MAB-NH afoyn, ocon; Bai/iryynnaraA OPLUM>K 6yi/i X3MAB-bm aioyn, ocribir apunrax ranaap 6aMraa xyynb apx sytiH AYP3M> wypMyyA 6onoH 6ycaA 6apMMT Sunn/YA; Bai/iryynnaraA xapaDKyy/DK upcan X3MAB-bm TorroiiMooHbi lyyx 6onoH eneerm/iH

Ocon, raMTan 6onoH Mapra>KJi33C ujamraanax csprni/insx SOJIOH TorrMon cai/i>Kpyynax 6onoM>K; CoHupxorn ranyyAbm 6ai/ip cyypb, canaa BOAHT SereeA xypn 6onox aopuniyyAbir

eBHneneec

BaMryynnara Hb Sc-AJioro x3p3DKYYri3X XYPSSHASS xaMrniiH 6araAaa aopunryyAbir LUMMABSPJISCSH 6aMxaap TOOUO>K Tycraxbir xnnaax xaparraM.

Ocons rsMian 6onoH M3prs>KJi33c Luaniraanax esH/ieneec ypbAHnnaH caprni/inax Hexqen GYPAYY^sx. X3MAB-biH yAHpAJnarbiH Torrojnuoor TorrMon caMwpyynax; X3MAB-biH nexqen 6aMAnbir TOITMOJI caMXpyynax; Byx Y^n a>Knnjiaraaraa xyynb, >KypMbm XYPSSH BaMryynnara xynaax HSH nyxan 6ycaA LuaapAJiaraA

X3MAB-biH SoA^oro xonSooioti

Hb 6aMryynnarbiH SycaA

HSH

6ai/ix

eciOM

SereeA

6oAJiorbm 6apMMT

flJiaHryaa

6aiiryynjiarbiH

, naHapbiH SOJIOH 6artrajib opHHbi yAnpAnarbin TorronuooHbi 6oAJioryyAiati

Maiu napuMH 6oAJioro SOJIOOA yftn axunnaraaHbi xyebA yariAcaH 6aMx xapunqaH yanAaa xonSoor xanrax HbAapaax sepsr Heneeraii:

X3MAB-HH

YYPrM|?ir TOAOpxoM SoJirox; SapuMT SMHUFT rycrarAcan xapnyujiara, YYP™1^ TaJiaapx MSAJisr xaHAJiarbir Syx LuaraHA A33U-i^YYJ13X, HSMSFAYY^^X; X3MAB-bm Torrojiuoor HDYHA, X3HA aopnyjian HSBTPYY^H xspsDKYY^^ Sai/iraar Tai/iJiSapjiaH OMJiryyjiax;

X3MAB-bm xypssHA xynssx YYP^1". xapnyujiara

SOJIOH MJI TO A SaMAaJi , Tai/uiamaJibi H Tanaap x ouuirojiibi r usrMTsP i erex , (4,4.2-bi r

XyBb XYMYYC. axmuiarMAaA

SOJIOH

SaMryyjuiarbiH

SycaA

SYX

tuai TYBLUMHA

flr

Y3H3 YY)

xojiSoojoi/i SoAJioro Hb SaiiryyjiJiarbiH yAnpAJiara, a>KMJiTHyyA SOJIOH LUUH3

MAJUACHE

'tfHCI/M

(p

(o

'.EEJEUUH>KE UMA JEtfuAAaB mq -(EHdEBiAisx tfne oAAi/\iAx HUhoe Houog deejeedej) tfAAHiuMWB xAg i/inxAg xde xediaen tfHBdMsg HNLDKV (q

(B

LfAAdC

HMMOAAlAlAx

JEtfEUUH>KE

tfHEdMEg

HRU>KE

HiqjEUUAA-MEg

louwAe HUhAx MunAx tteoAg nouog dEatteh 'unmdAe UBttet/

:(tfAAdEgun>KB) BEJEUUHWE uwA jetftfjMux oAg HRJHMEg HOirog HiqjHMsg

'yeuedex xEdssxHE t/eouyAe XEEdEt/ eet^xeueHA jynuetfode 'xeuAAdun

•neuedAA xeuAA>Kjedex HeuAAtfdeiAi 'xojuog nng HEuAAdoaouog jiq-(t7'AA)iAiEdA>K HiqiuEHBx (xnEg >Ketfjwnx BJHMEg MAJ^EJEIAI) xysg xuAAjMsg Honxoe tf"9A kiEiBJEutfdEEm BHtfBJ OEEXEuAAjMBg Honxoe JEEJBUUH>KE uyA xeuenA 'xeuAAdun JiquAcHB yAg xumdo tfHeedAx BEXHiqjEuuAAjMsg qH

SVSHO

XBHUX 'xeueHA JMML/etfode 'xeuAAdi/M

"OHuog

>KOJUMO Jiqhjo h yunAA i 'BEJEUUH>KB UMA Meinxaetfn xAg HsauAAhnxoe HECUBA xeuAAMaedex 'XBHBX 'xEtfdntfA Jiq-gviAIGX HiqjsuuAAjiiBg HEIEJJLA UH>KH JGH (!oohuouoi HiqjButfdntfA Hiq-gviAIGX,, ^H Jetfej ^EJEuWdMtfA mq-gvi/MGX,, :dV9LTMVl

TI0108

XE8E ee>Ki/\iex sjds xeuAAxiAinnde jymun>Kjedex '>KuAAAhuMHBi nsunhUBidAo ttetfhjEBX HsguE 'HEIUM>KB xAg dEBUEi eexHMniueuhdee ueuhGHum AAxene uog nsouAAdo lueuhdee ootfcuoutfog EJBUuAAjMEg weuedex XMHX jiqtfAAwExuE xBuAAd>KMEO eexi/inHeejueHA HBOMEg >KMHX tfBhaB HMH±un>Kjedex !xsuAA>KEBJUEiBg

EBJMEg

MeinAtf

dA

'xcuuog

weihi/iHH

AAun

oojoohuouoi

Hiq-gviAIGX Houog ojoutfog Hiq-gviAIGX eeyxejHH tfeejeg JBtfdsj HEJdA xeuhdge 'xecA HBHBX oojout/og Hiq-gviAIGX BJEuuAAjMEg HECUBA Meiun>Kjex MAg xetfjeuhde e HEoqaAx nouog ueuhGHum iqnhdo Hi/iAe xde quAAx

EJBuhAndsx jedAA HiqjBuuAAji/isg qn xv\eg (AAjBtf HiqiuBse 9^) xecA HEHBX BBut/wsg uehxen 'Me eejuenA uoiAiuoi uedee HAtf dA 'uEtfMEg i/ieihMHH MUHAAi liun>Kjedex Hiqjoutfog Hiq-gviAIGX OHuog xeujedex jMndeguex HOUO jedee xsEdsi xeuaex HEUMEJoAi 'xsuAAmdi/iBg tfEiMBO gea usgukiExAi tfeejeg weuedex xEdEEXHE tfexejdAx HeejAi ttetfAAusi hJOxdnHoo xAg JBEJEUUHXE uwA xsunhUBidAo oojout/og Hiq-gviAIGX BJBuuAAji/iEg

qH xeeA jiqt/AAutfAAos jedes xej UQOO j/innoetj'HA 'sudB 'uex 'nurnaAi HiqdEatfBh dA 'uodoaouog

HiqtfhUH>KE

'JOUhHO

RHdMBg

HRUX E

HOUOg

RHEBJEUUHXB

Ul/lA

HiqjEUUAAjWBg

b'exeuAA>Kjedex jiqjoutfog ne|/\ onuog i/io±>Ki^iouog xn>Kjedex doointfog tfuehxen HeouAAtfdeifl xuAAdo nojuog IUCIAICH tfeiei^i xej JEdAe 'idEM 'lAisdAx 1>Ki^iBt/'dMblA 'i/\iedAtf !jnhng ii/Nindsg Hiqjoutfog uxAg HiqjEuuAAjkiBg nudBX tfeejeg MAjxn>Kjedex dEEHOEudBS HEUJExnAi Hexaee qH xsuAAtfuBA i/io±ojoutfog tteoAg Jiqjoutfog Hiq-gviAIGX

•jotfuog lAieb1 oAi oodoojtfojuo JMM>Ki/\iouog IAIOI FTIEIAI xeuAAumeet/1

ji/iMjeutfei/\

xot/joguox

'xeje

EJEut/HEX

'IUOJUMO

RHEEJEUUIDKB

yAjuAcHE

: ZOOSL SVSHO SNIAI

MNS OHSAS 18002 : 2015

6aMflanfl cepreep Heneenex 6onoM>KToii raflHbi rapan YYCSJITSM

e) BaPiryynnarbiH TOITMOJI yum a>Ki/innaraa flsyyuflar axcnbin 6aMpTafi xon6oojoi/i SOJIOH a>KJibiH Sai/ipHbi opMi/mfl yycH 6onox aroyn; TAMJ1EAP-1, flsspx TepnuMH aroynbir Tooqoxfloo Saiirajib opHHbi Hexqen SaMfliibir xaMaapyynaH ynsnsx Hb miyy ToxnpoM>KTOMr anxaapax.

f) Bai/iryynnarbiH a>KnbiH 6aMpaH,q eep airaaflaac HHM/IYY/IM 6aPiraa, fl3fl Oyraii, TOHor TexeeepeMx, MaiepnanyyA:

g) Bai/iryynnarbiH yv\r\a SOJIOH X3p3rn3>K 6ai/iraa

Maiepnanfl rapcan

scBan rapn 6o/iox eepHne/iTYYfl;

h) X3MA5-biH yflnpfliiarbiH Torro/mooHbi eepnneriT, MSH ry p ayypbm sapMM apra XSIVDKSSHUM ynMaac 6ai/iryynjiarbiH SOJIOH a^nnnaraaHfl ysYY^^x Heneenen; 3pcfl3Jiui/ir YHSJISX 6onoH LuaapflnaraTaM xainax yv\r\M xyy/ib apx syM, AYP3M xypaM

TAMJIBAP-bir ysna yy)i

j) A>KribiH 6aMpHbi SOXMOH SaMryynanr, MaiunH TOHOF YMnflBSpnanni/iH y^ n a>KMnnaraas Mepflex wypaM, XYHMM HeeM

6onoM>Kyyfl.

yrcpanT;

SOJIOH

6onoH

aHxaapax acyyflan:

a>Knnjiaraar SOXMOH 6aPiryynaxafl

a) XaMpax xypaa, SOAUT 6aM,qan, uar xyrauaaHfl anxaapaxaacaa unyy caprniinax, apunrax ywri axunnaraaHA Tynxyy anxaapax;

b) 3pcfl3nni/ir unpyYnax, Luamraai-ibir onox, TYYHMMP anrnnax, aeubir 6apnMT>Kyynax SOJIOH ToxupcoH xanax rorronuoor 6m 6onroxofl an xon6orflon erex.

Bartryynnara Hb X3MAB-biH yflnpflnarbm TOITOJILIOOHAOO eepnnenT xniixaac eMHe YMJI axunnaraaHflaa opiunx 6yM X3MAB-bm oco/i, awyn 6onoH spcflanfl Y H3Jir33 XMM>K, yr YHsnraaHMM flYHA TyjiryypiiaH X3MAB-bm yflnpflnarbm Torronuooroo caM>Kpyynax anxaM axunnaraaraa Tenesnex xspsirsti.

Baiiryynnara Hb yflnpflnarbiH TorronuooHbi xspsDKunisfl lasnx 6onroxflOO flaspx yHsnrasHMii AYHA YHA3cn3B3n unyY SoflmoM 6onno.

T3BHX

yv\n flBi_ia,q apCAannuir

Syypyynax

anxaiviyyflbir

floopxn

3P3M63H3H aoxnoH Saiiryyjiax Hb SYMTSM. YyHfl:

a) Byp Mecen apunrax;

b) SaMnyynax (csprni/insx);

c) TexHMKMMH xflHafiT (ys/isr);

d) floxMO/canaivDK

e) XyBUMH xaMraanax xspsrcsn aninmanTbiH xanani (Y3fi3r);

(anxaapyynra)/ 6yK)y aaxupraanu xflnanj (Yansr);

Sai/iflnaap

Baiiryynnara Hb unpyY^csn aroyn, spcflsnA XMMCSH ynsrirss 6onoH xflHanTbm asu, yp 6apMMT>KyynaH 6aranraa>Kyyn>K, Sawnra LUHHSHunx 6aiix

Bai/iryynnara

Hb

X3MAB-bm

TonroiiLioor

6m

6onrox,

x3p3DKyyn>K

MNSOHSAS18002:2015

xaHanibir 6aranraa>Kyyn>K 6ai/ixaA wnyy anxaapax ecioM.

TAMJ1BAP-2 AKDynbir i/mpyynax, apcflsni/iMH yhianraa xi/mx, xflHanibir roflopxownox ranaapx yAMpAaM>Ki/ii/ir OHSAS 18002-ooc ysina yy.

4.3=10

Aroyn Hb ocon, raMian 6onoH Mapraxnaac LuanTraanax eeHnenntir yycrax HeneeiaM XYHMH syi/in 6aCiflar. MI/IMA ocon, raMTaji, esnnen rax Mar afoyniai/i xon6ooioi/iroop yycn 6onox apcAanyyflUMr ynanax, jyyHaac caprnrtnax, ofloo 6ai/iraa xflHani Hb niaapflnara xaHraxn/M 6aMraa 6on OHOBHTO!/! xaHanibm Torro/moo 6ni/i 6onrox anxaMyyflbir ye ujaTnanTatiraap xapaDKyyn>K yp AYHT TOOI_IO>K 6ai/ix xaparrai/i [OHSAS 18001:2007, 4,31-MMH (a-raace xypTanx) aaamyyflbir yana yy].

Bawryynnara Hb aK)ynTai/i ToxnonfliibiH apcflanntir 6yypyynax (3.9-ni/ir ysna yy)-afl Hurnacan xaHanibiH Torro/iMOor 6nfi Sonroxbin jynfl aioyn (3.7-r ysna yy)-bir njipyynax LuaapflnaraTaM 6ereeA yyHnw rynfl apcflanniiH yHanraa (3.22-bir ysna yy)-r XHMX xaparraw 6onho. 3pcflani/mH yHanraaHUM ron aopunro Hb 6aMryyrmarbiH YMJI a>KMnnaraaHbi fiBqafl yycn 6onox araynbir unpyynax, LuaniraaHbir TOITOOX, oi/inrox, Maflax (3.6-A flypbflcan), a^raap afoynaac yyflan xyMyycj yayynax apcflanyyAMMH Heneenenyyfl (3.21)-ni/ir ynanaH TOAOpxoiinox, ynMaap aKjynaac yycax apcflanni/ir apaM6anaH, xynaan aeeiueeperflex xaivixaanfl xypjan 6ypyynax (3.1), ana y^n xanan flyma>K 6ai/ix Sononqooioi/i rorrormoor SUM Sonrox flBflan HDM.

Hb flapaax 6ati,qnaap 6ypan xapaDKyyji>K 6onno. AKDynbir unpyynax Sonon apCflanni/iH ynanraa XMMX aprannanbir caiixpyynax; AhDynbir unpyynax, LuaniraaHbir TOITOOX; TyxaMH xacarr apcflannwn ynanraa xni/ixflaa loyn TypyyHfl OAOO 6ai/iraaraa ynanax, xanax 6yx n Tononqoo xap TOXMPOM>KTOI/I 6aiiraaraac axnax xapanrai/i aee ynanraa XMMXMMH jynfl Luaapflnarajai/i 6ycafl ivia^aanan uyrnyynx, junxunraa, ynanani, AY™^1" XMM>K 6onHo); Ynanraa XHMX TOflOpxoMnoxfloo unapn 6yii apcflanyyA Hb aeBiueeperflex xaM>Kaanfl 6atiraa acaxafl an xon6orflon ern anxaapax, SpcflannMH ynanraa XMMX Sonon xanani 6m 6onrox yv\n axunnaraar LuaapAnararaM rasap, xacar 6yHDy iRMap M nexuenA xnuiAar 6ai/ix (a>Knbm 6ai/ipHbi aioynbir ynanax 6onoH xanax Torronqoor 6i/iti 6onrox ywn aBi_i Hb SOXHOH 6aMryynarAax ciaHAapi, 6ainarAcaH >KypaM, ropMM, Aarax MepAe ax yMnABapnuiH canSapi xaparnaAar saasap 6onon SapuMT

AYHA 6atiryynnarbiH yi/in axunnaraaHbi apcA3nni?ir 6yypyynax xapbqyynaH raprax, yniviaap yp Heneeraui apcAanniiH yAnpA^iarbm TorronLjoor SUM Sonrox neeu Sononqoo, 6onoM>KyyAbir apaivi6anaH TOFTOOXOA OawryynnaraA TycanAar

Awynbir unpyynax, apcAanm/iH ynanraa XHMX, xanax OHOBHTOM Torronqoor 6m/i 6onrox

yi/m

jononqoo r cai/i>KpyynaH OHOBHTOM xapaDKyynax HUT 6apmvi>Kaa 6onAorr opiunHO.

flBUbiH

aqcuMH

eree>K,

yp

AYH

Hb

6awryynnaraA

X3MAB-bm

ui/iA

xAg

tfuAi

•QHnxoe usaMEg neoejidAg HEuAA>K±i/\iMdBg

HMMxeuAAumeetf

Jkwuueeuen

HMHouwAe

HMhAx

MMHecjucHA wAg wuAAjMEg nonxoe

'lUEUAA>KJ.I/\IHdEg

!iueuhdee HiqjButfdntfA

'1UEHBX

'uetfode

'UACHE

qn xeeA wohooi HEeuEJdBX JMHOUMAC XEBdEtf Hiqxojuog yeDKeeje 'MeiHAtf dA JEBJBLJLJM>KB uyA xeuenA JMHtretfode 'xeuAAdun

tfuAi

tfoxojirog yoxdotfoi yoihaono AAun jMn±ueLrhdee XBuAAdo ttHoohLfouoi HRjEuydntfA eetfuexAg qn LreuheHum HiquBUhBjdB MuneejueHA •JBtfEJoAuMnt/AAiLreHjAb1 UBHBO HMUJHAW dA HiqiuBHbx HeouAA>Kjedex nouog oohuouoi XEHBX 'uetfode neoueHA tf-(xeeA JH-9'l'O ) iLreuhdee iqHOOliLrouoi

BHBJdBJ nAtf dA XBHBX 'xueHA HeuAAduM dBButfi/iBg intfog jwnuet/ode xAg Hiq-gviAIGX deeHoeujedex HOJHOO nouog HBuAAuoox JiqtfAAjdE deejtfe y

qn XOJHOO JiqLTEUhEJdB BJds neoeni/Mex 'BBhEjAx JBh 'xeje HeuAAWdAg JMnxiAiouog XEBB HBJdBJ jnnLrLreetfei intfog BEJMBg neuedex b'BJEutT'dBEm eehjedex HMndee 'noodnxoi eetfueujnh 'eedAx XBuAAdiAiBx WHeejuenA noirog joutmo iqHBBJBLrun>KE uyA nyndee dAg

MO±>KV\iOLrog XMMX HejdAi HEUJHmE LTEUhBjdB dee jeejirenA xeuAAdirn irAcHB RHhdo HiqoncJDcjDO ueaoe >KiAiedeexei JOHOI tfBXMEg yeuedex BEhBjAx HEBtfA idA tfexeuAAdun jiquAcHB yoiooguox neinAAxetfjeeiAg HMHI/MMX qn eemnx 'jotJ'uog wejjedex xeujedex UBUhBjds dee dee xeuAAdun jiquAoiB hdBBi/\iBx oeeudei HiquAois xeuAAdun

•jotfuog >KMBg uedei HOUO uEUhBJdE HEdEEi/MBx eeoeejHnmaAi

BBJMBg xeujedex

'hat s UMA xueidA x xmx eejuen A nedA g >KH tfeeux e oeeneejuen A HMUJHG HiqtfAAdEgus o HMMdeatfuwA >KB q n UEUhBjdB xeuen A jynuetfod e 'xeuAAdu n

tfuoltfuonxoi

HMBxAi

tfeejeg

XEuAAdi/MBx jiqiuEuAA>Kii/\iMdBg w

XBLfAAd)KMBO JBBJeLTUM>Ke

XGLTGHA

SIOZ '• ZOQQl SVSH O SNIAI

MNSOHSAS18002:2015

OHSAS

18001:2007

ciaHAapTbiH

4.3.1-A

a)-aac

j)

xypTsnx

aaanjyyflbir caiwpyynaxaA

cai/i>Kpyynax Tanaapx aaaepbir 4.3.1 .3-4,3,1 .8 flaxb ASA 6YnrYYA33C Y 33 X 6onoM>KTOi/i

anxaapax xaparrsi/i Tanaap saacan. Sflraapni/ir

4.3.1.3 Aroyribir

Hb 6ai/iryynnarbiH yv\n axunnaraahbi apcAsnaac YYA3H raPH ocon, rsMian 6onoH M3pr3>KJi33c Luamraanax eennen (3.6 flaxb "aK)yn"-bm

(SCBSJI

6onox

TOflopxoMJionTbir ysHS YY) YYcr3X 6yx Hexuen 6ai/iflan, ywn^n

xaBcapcaH)-ni/iH ceper mipannMrTOflopxoi/iJiox aopunroioM. TyxaMn6an:

3x YYCB3P (TyxaiinSari TOHOF TexeepeMXHMH xeflenreeHT xscn/YA,

3CB3H 3PHHM XYHHUM 3X YY^BSp T3X M3l),

OPHMH nexLien

(TyxaMn6an eHflepi axunnax).

(ryxai/mSan rapaap eprex).

OJIOH repnui/iH HexL;en 6aCiAan, sx YYCB3PT3^ xonSorflOH ryxaMn6an SaPipHbi, CJDHSMK, XHMM, Snonorn, csirs n SY^IH rax MST inanTraaHaac xaiviaapan unpsx aHDynbiH Tepen onon 6aiiflar (3H3 Tyxai/i xascpanT C-rni/iH araynbiH >KHiii33

T3C3H X3CF33C Y33>K 60flHO).

Bai/iryynnara eepi/WHxee Y ^ axunnaraaHbi OHU/IOIT ToxupcoH aHDynbir saasap, >KypaMTaM 6aiixbiH aspsrqss yr saasap >KypaM Hb X3MAB-bm Torronqoo, TYYHMM xaMpax xypaar TOITOOXOA HMMMTSM 6awx

AKDynbir nnpYY^3XA33 3aMJiLurYM ujaapflnaraTaM floopx MSflaanan SOJIOH Sycafl opu, ax cypBan>KyyAbir asn ysax xapsrraM. YYHA:

- X3MAB-biH xyynb, apx SYMH 6onoH 6ycaA (4.3.2-T Tyccan) AYP3 6onoH ajoynbir unpYY^sx Tanaapx aaaeap rax MST,

- X3MAB-NH 6oAJnoro (4.2-bir Ysax), Ssnsn (4.5.1»m/ir YSHS YY). Hexqen 6a SPYY^ axywH YHsnraa, YpTr3H (3.9-niir Y3H3 YY). 0MH6X ayAMT, YHanraa 3CB3J1 AYrH3J1TI/l^H Tai/inaH, unTrsnyYA,

AwmrmyyA Sonon coHMpxorn TanyyAbm oponqoo (4.4.3-bir YSHS YY).

BycaA

yAnpAnarbiH

TonronqooHbi

Tanaapx

M3A33Ji3n

(Tyxai/in6an

6onoH SaMranb opMHbi yAnpAnarbm TorrormooHbi Tanaapx rsx MST) X3MAB-UH Tanaap axuriTHyyATaii XWMCSH aeeneiireeHbi M3A33n3Ji, 6ai/ipHbi cai/i>KpyyjiajiTbiH apra X3M>K33 Sonon TYYHUM ynsJirss, TypmnarbiH ranaapx M3A33Ji3n 6onoH SOJIOH n>Knn TOCTSII 6ai/iryynnara Aaxb aKDynbiH Tanaapx HUMTnsr M3A33n3n, M>KHJI T6CT3M 6ai/iryyjinaraA rapn 6ai/icaH aroynTai/i Toxno/iAnbiH Tai/inaH, Bai/iryynnarbiH TSXHUK, TOHornon, A3A Syrau, Y^^ axunnaraaHbi Tanaapx 6onoH

Aoopx M3A33nnYYA^^i" 6arraacaH M3A33nnnMH 6aaa:

• AxnbiH 6ai/ipHbi SOXMOH 6ai/iryynanT, saMbiH xeAenreeHMi/i Teneeneree (Tyxai/inSan, aeraH XYHUM SonoH AyrywH 3aM, MauinHbi xeAenreeHHi/i HUT), Tan6ai/iH Teneeneree rax MST,

• Yi/inABspnsnm/iH ypcranbm (inyraMbiH) 6onoH yv\n axunnaraaHbi saaepyyA,

(TYYXH^I 3A,

xa^rAan, xarac SonoecpyyncaH 6YT33rA3xyYH rsx MST),

h\oymav\H

SypTrsn

MaTepnan,

XUIMUIMH

• ToHorTexeepeM>KMi/iH anrnnan,

MNS OHSAS 18002 : 2015

BYT33rA3xyyHm/i anmnaji, MarepnanbiH sioynryw 6ai/iflJibiH janaapx SYPTTSJIMMH xyyAac, xoprofl ryxart SOJIOH SycaA X3MAB-Tafi xojiSooToi/i MSflaanan Syxm/i SYPTTSJIMMH xyyAcyyA xspsinsx. pYY^sx YMJI axunnaraa Hb TOITMOJI 6onoH TorrMon 6yc (ryxaMJiSajn, ye Y^ , aapajiiai/i 6yK)y OHUFOM rax MST) xsjiSspssp SOXHOH SaiiryynarAAar 6ati>K

6onHo.

Aroyjibir unpYYJisx TonrMon 6yc Y^^I awmuiaraa, Hexqen 6aM,qajifl floopx Toxnonflnyyfl

6arraHa:

BaMryynaivDK, 3CB3n TOHorTexeepeM>KYYfln^H Msespnsrss,

- Typ ayypbiH eepnneH SOXMOH SaiiryynanT, 6yc aacsap Y^HM/iraa, 6onoH TOHOF lexeepeMxntir aninmax sxriax/ aninrnariTaac xacax, najn, (ryxaMnSan, Y^flBapnaniai/i Tannnuax aanan, xapsmam SOJIOH xanraH HUMnyY^srHflniiH aana/i, cyflanraaHbi SOJIOH sHmiiH aanan), MX aacBap SOJIOH muHSHJian XI/IMX, L|ar araapb m OHM Sartflaji, flaA SYTMMLIH xoivicflOJi (apnuM xyn, yc, XMM rax MST) Typ ayypbiH apra XSMMOS, SOJIOH flapaniaM nexqeji

A>KJibiH

Sawp

pyy

HSBTSPH

SopJiyynarHUA,

xaparrm

Sawraa

Syx

axmirnyyA)

xyn

(ryxai/iJiSaji,

Aapaa*

SYMJICMMT

xapamarHi/ifl,

anxaapn

awyjiaac

axmijiaraanaac YYfl^H YYCSX arayji 6a apcA3JiYYA33C, a^mi, yMJiHunraar SaMryyjuiaraA HUMJIYY^X asqaA YYC3X A>icnbiH SawpraM TaHUJiuarMAbiH MSAJISH, anxaapaji aan

SawpHbi opHHbi SOJIOH Toner TexeepeMXMMH aujurjiajiTbiH yeniiH afoyn, OCQJIS

YH3J13X,

TYYH33C

C3prMI/IJ13X3A

XyBb

XYHMM

HaABap,

HaflaM)K,

33H

anxaapajn SOJIFOOMX rsx aspsr XYHUM XYHMH SYMJIC nxaaxan nejieersM 6aiiflar OHSAS-18001:2007, 4.3.1-MMH c) aaanj].

A>KMJiJiax opnuH, a>KJibiH SatipHbi nexiien SatiAaJi, ryxaiiJiSaji axmiSap ajiAaa, ^Aapraa, ywn a>KHJUiaraaHbi cipecc, SycaA AapaMT rax sapar Hb naiviarAYY11^ XYHMM XYHMH SYMJICHMT caapyyjian cyjipyyji>K

SaMryyjuiarbiH

yv\r\H

Aaxb

aHDyjibir

MJipYY^3XA33

3Y^iJ^CM^1^ caapyyjian cyjipyyjiarH nejieejuiMMr YHSJDK, TyYHniir SaracraxaA

Aoopx acyyAJiyyAaA n^YY anxaapax xaparraM.

A>KJibiH Safip (a>KJibiH SaiipHbi epenxni/i TejiesJiejiT, SOXMOH Sai/iryyjiajiT, ryMuaTrax yv\n a>KMJiJiaraa, a>KJibiH anaajian, SnenwH XYHHMM xeAejiMep, a>KJibiH xas iviaar rax M3T), A>KMJiJiax opHMH nexqeji (xanyyH, rapajiTYY^sr, AYY HHM33, ujyyrnaH, araapbm nanap), 3an nanap (xynnti Tepenxni/iH san aaiu, aypiUMJi, xaHAJiara), Csirsji ayMH HaA3M>K (raHMH MSASX HaABap, anxaapax HaABap), 0M3HonornMH HaAaMX (SnoMexaHMK, aHiponoMeipnK / xyMyycHMH

3api/iM

Sai/ipaHA

TOXMOJIAOJIA,

Saiiraa

a>icnbiH

xyMyycT

Sawpnaac

raAHa

nejieejDK

SOJIQX

17

sx

yycBspssc

6ai/i>K

aroyjiyyA

yycsjirsM

SOJIHO

H a>KJibm

(Tyxai/iJiSan,

MNSOHSAS 18002: 2015

sapranflaa ytin a>Knnnaraa asyynflar Saiiryynnaraac xopi 6oflnc anrapax rax Mai). \A\AM aioynbir ypbflHMnan xapw Sonox 6on Taflraap Toxwonflnooc capn/mnaxafl aHxaapnaa xanflyynax Hb

aioynbir aawnyynax, api/mrax xyynb ecHbi yypar, COHOP capaMwiati 6ai/ix xapuyunara 6aftryynnarafl 6artflar Son 6aiiryynnara a>KnbiH 6ai/ipHaac raflHa yyccain aioynbir apunrax, caprnuinaxafl anxaapax yyparraM SonHO. 3apMM Toxi/ionflonfl, spx syi/iH xyBbf l MMM xeHflneHruMH aioynbi r 6atiryynnarbi H 6ai/iran b opHHbi Torroniiooroop AaMxyynaH anxaapn, uuni/iflBapnax 6onoM>KTOM 6awflar 6ai/iHa.

unyy ereexiai/i, yp aninrraM 6onroxbm jynfl 6ai/iryynnara Hb sx yyceapssc MSflsansn aeax, ananryaa 3H3 nurnsnui/iH a>Knbm M3fln3r, eHflep yp nafleap, RSRnara 6yxnii xyMyycuMH rypiunarbir yiin axunnaraaHflaa aiunrnax 33psr onoH apra aaivibir xapsrnsx Sonno. Tyxauin6an:

3aH yMnnMH TeneBinunT, awnbm rypiunara 6onoH araynfl eprex 6aMraa LuaniraaHA (aan HanapbiH Tanaac Hb) Ayrnsni xnuix, >KMLUMX cyflanraa, /63HHMapKnnr/, 6onon acyynrbm cyflanraa, AioynryM SaMflnbm a^nan 6onoH x^Hani, ToxnonflnbiH 6onoH yp flaraspbm cyflanraa, HeneennnCiH (XHMMMH 6a CJDHSMKMMH) ynanrss 6onon MOHMTOPHHT, epie>K 6yM san yi/in 6i/iM 6on>K 6ai/iraa LuanrraaH, HexunyyflMtir unpyynsx cyflanraa XMMX, jyyHUMr apunrax apra X3M>K33 aeax,

Ep Hb aKDynryii a>Kiinnax rypiunara, apra Sapunbir SSSMUJCSH (4.4.2-T lycracan), M3fln3iT3M, enflep yp Haflsapjai/i xyMyycuMH oponi_|ooToi/iroop aioynbir unpyynsx a>Knbir a>Knbm Saiipanfl SOXHOH 6atiryynBan unyy yp flynT3^ 6aMflar. LLIanrax xyyflcbir, flMap ywn axunnaraanbi aioynbir i/mpyynsxsfl amnrnaxaac xaiviaapn sopnynanibir eepnnen xspsrnsx 6onno faxflaa nianrax xyyflac Hb aioynbir unpyynax qopbiH raHLj rynryyp raxaac anb 6onox aai/incxni/iBan SOXUHO (Xascpani C-r ysna yy), LJJanrax xyyflcbir ynanax rax 6yti a>KnbiH 6aMp, ywn axunnaraa, TOHOF TexeepeivixniiH aopnynx Toxupyynan, rycrai/inaH eepnunx 6onno.

4.3=1.4

4.3.1.4.1

Spcflan raflar Hb aioynrai/i roxnonflon yycn Sonox ywn a>Knnnaraa (3.31-aac yaax), Hexuen Maraflnan 6a TyyHaac LuaniraanaH 6nui 6onox aioyn, ocon, raivnan 6onon apyyn MaHflafl ynpyynax esMnen, xoxnpon-(3.8)-bm xaM>Kaa, raflraapni/iH HMi/in6ap, xocnon KDM,

3pcflanni/iH ynanraa raflar Hb jyxai/iH apcflan xynaan sesiueeperflex xaivixaanfl 6ai/iraa acax (3.22-bir yana yy), xanax Torronuoo ToxupoMxioii 6ai/iraa acax 6onon apcflanaac yycax aioyn (ocon, raMTan)-bm TysmMHr TOITOOX yi/in ?iBL4 HDM.

Xynaan aeBiueeperflex xaMxaanni/i apcflan (3.1-niir yana yy) raflar Hb 6ai/iryynnara X3MAB-bm 6oflnoro aopunro yyprni/iHxaa flaryy Teceenen xycn 6yti 6onon xyynm/in xypaanfl aesiueepex xaMxaanfl xypian 6aracracan aioynTati opnun nexqen IOM.

TAMJ1BAP: SapuM I/ILJJ laican 6apMMT 6nHnrr aroynbir Torroox, apcflanni/ir ynanax,

MNSOHSAS 18002: 2015

TOflopxoi/mox yfin fleqbir 6yxsnA Hb xaMapcaH "spcflannwH yHsnrsa" H3r H3p TOMteo MSI X3p3rn3fl3r; XapMH OHSAS 18001 Sonon OHSAS 18002-T Son SArssp yi/in flBiiyyflbir jy c rycafl Hb aBH ysflsr 6a "spcflsnuiiH yHsnrss" rsflsr H3p TOMteo Hb sflrssp ywji flBMyyflbiH xoep flaxb TYBUJHHA flasxap yrraryiirssp

4.3=1.4.2 SpCAanMMH yH3nr33HMM opqyyfl

yH3Jir33Hm/i ywn aBqbiH opiiyyflafl flapaax MSflssnsn scssn ererflen 6arrax 6onoBH sapMM YSA 3AI"33P33P xflsraapnarflaxryii 6awx Toxnonfljiyyfl Saiina.

Yi/m axMnnaraa asyyiDK Sawraa 6atipLu(nyyfl)-biH 6awp 6onoH a>Knn ryi/n^sTrsx yi/in axunnaraanbi xooponflbm yycn 6onox xypss 6a ,qaBTaM>K, XaMraananibiH apra X3M>K33, a>KJibir yprs/DK, SCBSJI xaaaa ryMiisTrsflsr xyMyycMiiH xanflnara, MaflaM>K, Typuinara, cyprani, aan YMJIMMH TeneBiunn, XopiOM nexuen Sonon esHJienniiH ranaapx MSflssnsn, Men XYHMM spYYn M3HA3fl Heneenex 6ycafl MSflssnsn, AioynbiH HeneeHfl op>K 6onox oi/ip opnuHfl axunnax 6ai/iraa XYMYYCMMH 6ai/iflan SOHMA, jycnaH ryiiusTrsrHUfl 6onoH Sycafl), axun, yypsr rywusirsx ye,q erex afoynryw axunnaraaHbi saasap, axunna x xypaM , MSH axun sxnsx aeBLueepriYYfl, ToHornon SOJIOH rexeepeMwi/mr a>KMnnyyriax, aojurnax yeA YiinABSpnsrM 6onoH HHMJiYYJi3rH33C erceH afoyjiryi/i axminaraaHbi saasap, XaMraananibiH 3opnynanTbiH xspsrcnyYA SOJIOH TYYHMMT xspsrnsxsA ioxnpOM>KTOM 6aMflan (TyxaMJi6an, araapxyynanj, xaiviraananTt xyeniiH xaMraanax xspsrcnyYA (XXX) rsx MST) XSBMMH 6yc Hexqen (TyxaMJiSan, qaxunraaH yc 6onoH SycaA caaran aspsr iyxai?m6an axyi/iH yMJiHunrss, xaHraMXHMH caaian, Tacanflan), A>KnbiH 6ai?ipaHfl Heneenex xypssnsn 6yii opMHbi nexqen, BaftryynnarbiH yiin a>Knnnaraa, 6yT33rA3xyYHfl ceper nenee x3M>K33Hfl rapcan y\/ir\p,B3pn3r\, MauiMH TOHOF TexeepeM>KMMH 6onoH xaiviraannbiH xspsrcnssc yyAsnisti TOMOOXOH caainyyA, 6atiflanfl axunnax >KypMbm Hexi_|en/HMML|T3M SaMflan, axunnax renesneree, OHMFOM Sai/iflnbiH TOHOF rexeepeM>K, a>Knnnax rapu, 3aM /TSMflar TSMflarnsraa SarraHa/, oHLiroM 6aiiflnbiH xonSoo Sapnx xsparcnyYfl, raflHaac asax OHuroi/i 6aiiflnbiH TycnaM>K rax aapar amnrnax Sonoiv/DKTOM, LuaapflnararaM flYP3M >*<ypMyyfl, A>Knnnax Tycraw Hexqen, a>Knn6ap LuaapflnaraiaM a>KnbiH

AioynTaii

axunrai/i

xon6ooTOM

xm/irflcsH

Hexqen

6atiAnbiH

SonoH

Yi/in a>Knnnaraar asyynx Satiraa xyeb XYMYYC 6onoH SycAaap (ryxaiinSan, xeHflneHrnMH XYHS SOHMA, rapaanarnnfl rax MST) yi^wrAcaH aKDynrati janaapx A3^r3p3Hryii Tawnan, MSflaanan, &YP3H 6yc xflHax 6onoH 6ycafl nianTraaHaac YYfl^H rapax caarnyyA, Yypsr Aaanrasap ryMMairax xyrauaa 6a AaBiaM>Kaac yyAanTaii aroynyyA 3pCA3nniiH yHsnrasHA xaparnarAax M3A33nni/iMH HaMAsapjaM, ynsn see 3pcA3nuiMH yHsnrssr xspxsH asyynax scesn xynssH seBiueeperAex KDynaac 6ypA3x Tanaap 6apMMTnaH MepAex spx ayi/iH 6onoH 6ycaA xyynb,

MNSOHSAS 18002:2015

TOITOOM>K, aprannanbir MepAex xaparrsM, TyxaPui6an, apcAsnMMH Hexu.e/1 SaMAibir TOAC-pxoMJiox TYYBSPJISHTMMH apra, apcASJiMMr YH3;13X TycraMncan apra, SCBSJI sesiueeperAex Hexqen 6aMAJibm TYBUJMH TOFTOOX apra rax MST.

Xon6orAox apcAsnMMH yHsnrss XMMX a>KJibir ana MMrnanMMH OHAOP yp naABap

333MLUC3H, YH3J~ir33HMM apra 6a

T6XHMKMMH M3AH3rT3M, 3>KnblH

XMMX 6yK)y YAMPABH SOXMOH SaMryynx

4.3 1 4,3

SpcflorwMH YH3Jir33HMM aprannan

BaMryynnara Hb eepMMH \f\/\n axMnnaraanbi nus 6ypMMH xscsrr spcAanMMH YH3J1T33 XMMXASS KOMnaHMMH xeDKnMMH epeHXMM cipaierMA HMML1C3H eep eep apra, apraHJiaiibir MnraxMMH lyjiA OAOO TanaM 6aMryynnaraA xaparnax 6ai/iraa xaMraanax, xaparcan, apra x3M>K33HYYfl HMHb xaHramraM caMH 6onoM>KMMH TYBUJMH, X3MX33HA Men YY rsArss M3A3X xspsiTSM. XaMraaiiax, csprMMJisx xspsrcsn, apra X3M>K33 HMHb Liianryyp xaHracaHt TOXMPOMMCTOM rsArMMr TOAOpxoMnoxbiH HapMMBHMJicaH 3pcA3J~iMMH yHSfirss XMMX xspsrTSM 6onAor.

3pcA3/iMM H YH3nr33HM M apr a

sopMynajrraM rsx MST OJIOH ans SaMAar H xaMrMMH ron Hb araynbir

H b M>K 6YP3H , HapMMBHna H Tepenxce n 6ono n TycraMnca n

TOXMPH 6aMX ecTOM,

TyxaMnSan,

XMMMMH 6onoBcpyynax

3^f"33r XMMH3 T3X3A 3HA a>KMnna>K 6aMraa xysb XYMYYC SonoH O/IOH

HMMTSA ceper nenee ysYY11^ SonoxyMU, XOPTOM 6oAMcyyAbm anrapan, TYYHSSC YYCSX aioynbir Mnpyy^sn csprMMiisxsA HMITISCSH acap enAep MaraAnan 6YXMM napMMH

M3T6M3TMK

MMM H ynpaa c OJIOH opoHA 3pCA3JiMMr Y H3J13 X

a>KMnnaraa can6apbiH onunor, ywn awMJinaraanbi MMmsnssp anrMnarAax TycraM

Toouoonon

6aMAar.

AYP3M >KypaM, spx 3YMH HMMTnsr opHHOop 3OXMu,yyjiarAa>K 6aMAar.

Men OJIOH TOXMonAonA X3MAB-bin spcASJiMMr YHSJISX a>Knbir anrMMH apryyAaap, SOXMOH 6aMryyn>K 6onHO. MMM apra aaMyyA Hb epenxMMAee napMMH TOOH Tap 6yp TynryypnaAarrYM yHMp YH3nra3HMM eHAep TYBLUMHT xanraAarr/M H 3HTMMH OMnroMXTOM, XYMYYCT xypT33M>KT3M, xspsrxMX MaraAJiaiiTaM 6aMAJibir eepTee 6arraaAar OHUJIOITOM. SapMM TOXMOHAOJIA, xaana MJIYY HapMMBMMncan yHsnrss XMMX 6ai/iraa xscsrr Asspx SHTMMH apryyAbir YHSJITSSHMM SXHMM ye UJ3T

3pcA3JiMMH YH3Jir33 XMMXA33 axMHTHyyAbir -4/preneep opormyyn>K canan xycsjiTMi/ir Hb

, T3A3HT3M 3eBUJMJlL|eX, M6H T3AHMM 6aMp CyypMMP Xyy/lb 3pX 3YMH 60J1OH AYP 3M.

Tycraxbir anxaapax xspsrrsM 6aMAar YnanraaHMM yAMpAaMX, aaasap Hb

xaparnaxaA

HMMUTSM 6aMx ecTOM.

BaMryynnarbiH apcAsnMMH YHSJT'SSHA aniMrnax 6yM ererA/iMMH ynsn 6OAMT 6onoH HanapbiH ujaapAnara xanra>K 6yM 6aMAJ"ibir caMTap xanan y33>K 6aMX xsparraM 6ereeA

3H3

Hb 3pCA3nMMH YH3J~ir33HMM TOOUOOHbl 3L|CMMH YP AY H §OAMT 6aMAailA

OMpTOXOA

neneenAer. GrerA/iMMH 3pr3ii333T3M xoepAMon 6aMAnbm TYBLUMH eHAep 6aMX Hb xyn33H seBLueeperAex XSMWSSHA 6ai/iraa SCSXMMF TOOU.OH ynsnsxsA Mam MX yMMp ererAJiMMH nanap, 6oAMT SaMAanA anxaapariTaM, 6onrooM>KTOM Maiu caMH HarraiDK 6aMXbir LuaapAAar. JAMJ1BAP: 3pcfl3/iMMH YHSJIFSSHMM xspsrcnyYA SOJIOH aprannanbir xascpanT D-c

YY-

HetfjeuoetfHA ttHeejuenA RHEEJEULM>KE twA xeuenA

tfAAiugLfhdgg

jede e xnuo o jiquEnd9iEi/M EBJMEg >KeLfjedex 'Lwds g Ejd B 'BBJELTLJI/DKE UMA 'oohirouo i

nouog xeLrAAdun JiquAcnE SH

tfAAiLr9Uhd99

I/MMI/I

'EHEUEg

'tfAAHiun>KE

'iLfEuAAjyEg

HOHXOC

heiAg

HiqjEULrAAjMEg

I>KEHKX

JMniLT9Lrhd09

xAg

RHOOhuouoi

HiqjEutfdi'itfA

90U9H jedae ttnAtf dA 'xBuAAdAAg jMniret/ode nouog uAoiE nn-gviAIGX qH

iireuhdee

•yeuedex xEdEBXHB deeb1 xejiehtiAj WnnmaAi HEOBJHBX BJEuydEEm MEidBHBh hwAxouog >KueHA JiquttyEg u9hx9H HiqumdMEg nouog U9hx9H xAg qn jeejuenA deaAAi 'OHUog >KMHX dEEJdE HMmueLrdeaAAi Houog UEti'MBg u9hx9H Hj/indAg CHB jeejuenA HMMiretfode 't/Lrotfuonxoi

xeuAAMCjedex

has ee>Ki/\iex EjdB tiBihBBb1 xEuAAduBe >KBOBe J99U9H dA HMnuhx9H weiuetfode neooAA HNOMtfog idox 'dEaBJEtf dA J9d90 eehjedee HiqxsdEEXHB bfExsjundE

Houog

OHUJog

jiqubViEg

LJ9hx9H

neooAA

HeLroetfHA

t/neejireHA

qn EJEUirAAjiiBg -jetfynx eejuenA WnnmaAi HiqiLrotfdox (Lrodnxox dEBiAise xmx

iLTEuAAhqdBx MEiEJBut/'dBErn HiqidB^HBio ueaoe dBBJSBX X9tfj9d99ma9e HwwdQwuQVQx jHnmaAi 'ee>Ki/Mex HiqtfAuhEdiHahHOM Hoouiioxdot/'oi deejtfe

OOOXOUMOXdolD'Ol

JiqhBdlH9hHO>l

HMHLrU99U9H

J0d90

HGLDKHUfTI

h8E

>Keetf

OOOHhdO

'tfAAuojedex

HEodBj

uotfuonxoi HMBxAi qn LJBLrhEjdE xeuenA JiqiLrotfdox !uodnxox

HRLfACHE

HGOtfAA 099H90ld9

tfuetfode

HMMLrU99Lr9H MOldOX HMUMMEUCt) 'MJOUOUg !MI/MHX

>KLrn>Ki/MOOJLrog '>KLrAAtfHEx usdEEXHE tfAndoe h HEOMsg sjsg mei/\ qn

LfBtfklBg

U9hX9H

HMBXAl

'UBt/WBg

U9hX9H

XOUOg

>KLfAAdhA

LTOdUXOX

Houog UACHB tfnAx RHOOI HOUO BbjAjHBir^ -weuedex x^Bg hdBBXHB BBtfBBJi/iBg >KeeA nexdex t/HeejuenA HMHuetfode JwnoAAi^iAx hyAxoirog >K9id9 tfuAcHE y

weeA hdEEXHE eetfxMnx eejuenA u9hx9H xeeA HejieWnAx jedee (BEJunhdEasBe X9J9 tfnAx yAjjBti'EJLrK 9JH9 :qn >K) uEtf^B g jeei/\i e kiojhH o h9i/\id98 9 MUHAX qaA x '(W^HIUHX B MAjsjEirmdA i :qn >K) jeuA g

Heov\iedn>K :qn >K oAAiAiAx MMJiiAiedtfei/M EB_wB

>KEUUH>KE

•kieuedex XEJUwsg fmAxojuMO dBBJiA UH>KH u jen tteEmHA oAAi^Ax

JO9.q.iAioi den yAg >KCLrjedex deejdee xej .^AjLTButfEJEi/M,, IllMEiLrBLrblEJBiAi,) '

xoLTO9q.iAioi

Hoiwoxdotfoi

MODKIAIOJUIIO

mEi^i

jnnmaAi

tfuotfuonxoi EEJMEg >KELrjnmE tfexeueHA jiqusutfEJEi/M MMHmaAi Hiqudnxox xouog hoAAosEuAoiE 'irAoiE EEXRHEBJELruuxE uyA Jiqjds MMHeejueHA HMmjetfode BJBLruAAj|/iEg

•jotfuog lAieb1 oAi tfexeuAAumeetf J99U9H dA '>KLjAAd>KMEO HBJHBX JBBt/LTbjA HMntfAAHecjueHA HMMLretfode t/BoAg yAg xwnx doojundoe IW>KH b'99J9g jotfojuog MeinAtf dA 'HEtfdAx Jiqhab utiA i/iMHeejueHA HMnuetfode qn EjdB AAxene 'Mejjedex XMEg hMAxouog >Kunhd90 HBirAAdnxoi t/UEt/Msg U9hx9H Moxdotto± tf99J9g jotfirog IBITI 9A HMHueuxe kinneejueHA HEOLrnnaiindBH AAun qn wnxH9d9 \ny\y\x jeejuenA i/inxH9d9 HMULretfode HOJHOO eedeeb1 jeoex neoeA >KCJ MEiEJELrWdEEm nouog EEJELTUH^E ui/iA jeuiMHH HMnd99 EJEUirAAji/iEg i/\indBg

tfeoAg xedeexHe t/HCCJircHA HMMireb'ode

yy

MNSOHSAS18002:2015

bawryynnara Hb 6aMryynnarbiHxaa ofloomi/m yi/m axunnaraa, yPiriABspJisn, a>Ki/m yi/mHMJirss 6onoH xanra n HMMnyYnsrHflSA eepHnenr rapcan, MBH SOXUOH 6yT33nTHMH LuajaHfl LUUH3 apra axi/mnaraa H3BTpyyjic3HT3M xon6ooioi/iroop yycsx LJJMH3 aHDyn SOJIOH 3pcA3nniir apunrax, csprm/msx sopunroop yflnpflnarbrnxaa TorrojiLiooHfl eepMnenr xm/iflsr, YflnpflnarbiH eepHnenr, LJJMHSHJISJIT xi/ii/ix sai/mnm/ii LLiaapflnara SOJIOH Hexi^en 6aMflnbm aapi/iM

LJJMH3 opnuH Y^HMH TexHonom (nporpaM xaHraM>KMMH niUHSHnsn M 6arraHa) H3BTpyync3H, TOHOF TexeepeMX, TOHomon 6onoH axunnax opHi/m

Yi/in a>KMJinaraa LUMHSMnsrflcsH, a>KnbiH apra Sapun eepHnerflceH, SOXHOH 6YT33nT 6onoH craHflapTbiH aHrnnan, Luaapflnara LjJUHSHnsrflcsH, Xspsrnsx 6aMraa TYY*^ 3fl, Maiepnanfl eepnnenT opcoH, BawryynnarbiH SOXHOH 6ai/iryynanT SOJIOH a>KMnnax xyn (jycnaH oponqyynaafl)-Hni/i xypasHA XHMCSH 6yrLini/iH TOMOOXOH eepMnenj, AfoynryPi Oaiiflan, apyyn axyMH 6onoH 6ycaA TOHOF rexeepeMxyyA, raeux Torroni4OOHbi eepMneni,

eepHnenr Hb XMtfrflaw 6yi/i 6yx LunHSHnajiT eepHJienrni/iH yjiMaac yycaH 6onox HIMH3 spcflanyyA Hb xyri33H seBiueeperflex XSIVDKSSHA 6a^Ha yy, yryi/i ray xapny erex xaparrai/i 6onflor, Yynm/i Tynfl flapaax acyynryyflafl xapny erex

ecroM.

LLJMH3 arayn 6nCi 6oncoH yy? (4.3,1 .4-ni/ir ysna YY) ajoymai/i xon6ooTOM flMap spcflsnYYA SUM 6oncoH eepHnenreec YYA3H rapax apcflanyYfl eepMnerflcen YY? b ofloomiiH apcflan xanax TOITOJIUOOHA cepreep Heneenex

 

6onoxyML|,

xynaaH

seBLueeperflexyMM,

flapaniaM

6onoH

ypi

xyraqaaHbi

sapflnyyA

asprni/ir

6oflonL;coH

xaivirMMH

TOXMPOM>KTOII

TonroriMoor coHrocon yy?

4.3.1.6. XfiHax Torre/moor 6nii 6onrox

3pcfl3nnMH YH3^""33HMM ryMMSTrsjini/ir raprax y ^ axunnaraa Hb OHOBHTOM xanax TonojiLiooroop unapxm/insrflaH yHanarflax 6ai/iflar. l/lMMfl ofloo 6ai/iraa x^nanTbiH Torroniiooroo x^HaH yscsHaap 6aMryynnara ofloornPiH xflHanr Hb maapflnara xanrax 6aMraa acax, TorronuooToi/iroo HUMLISX 6aMraa acax, rayr Hb caiixpyynax qa>K LUMH3 xfiHani SUM Sonrox B3? rsflrni/ir Luni/iABSpnsHs racan yr KDM.

XapnH LUMH3Hn3H caM>KpyyncaH xanax Torronuoo 6on lUMHaHnansac YYCC3H apcflannMr apunrax y^11 a>KMnnaraar floopx COHTOCOH flapaannbm flaryy SOXHOH 6aMryynax asu KDM. ©epeep X3n63n 3pcp,3nv\wr unpYY^SH 6yypyynax, YYHm^ flapaa Asapx 3pcfl3ri33c YYCC3H aKDynbir yciraH api/mrax (6yK)y ocon, TSMTSJI scssn xoxi/ipon ynpax 6oflni/ SOJIOIVDKMT atoyn TOXMOJIAOX Maraflnanbir 6yypyynax aaiviaap), CYY^A axunTHyyAbir xysni/iH xaMraanax xspsrcsn (XXX)-33p xanrax cyprax rscsn LuaTJianbiH aapniviaap

LUaTancaH xanax Torroniioor floop

a) YcTrax- araynbir ycjrax apunraxafl HurnyY^SH SOXHOH SYTSSJITMI/IH eepHJienj xni/ix, ryxai/in6an, rap axunnaraanbi yeni/iH aKDynbir apunraxbin rynfl Mexani/iKaap eprex

366X xaparcnni?ir naBTpyynax,

MNSOHSAS 18002: 2015

b) Opnyynax (conux)- aroyn 6ara Marepi/ian, Tonor TexeepeMxi/itir naBTpyynax, acsan apHMM xyHMtir 6yypyynax (ryxawnSan, xyn naflan, ry\/\f\nv\v\H xyn, flapanr, TeMneparyp 6yypyynax rax Maraap),

c) TexHMKMMH xflHani- araapwyynarHMMH cucieM, MamnHbi xaMraanani, xaanr, Ayy HHMaa Tycraapnarn rax Mai;

d) TaMAsr, raMAarnaa/saxHpraanbi xanax YYP^1" -afoynryi/iH TSMflar, afoymaM 6ycm/m raMAarnaraa, rapan oiiJirorHTOM TaMflar, aeraH XYHMM aaMbiH raMflr/YA, anxaapyynax flyyi 6onoH rapa^ floxno, floxnonnyyfl, aKDyjiryii axunnaraaHbi >KypMyyfl, TOHor TexeepeM>KHMH Luanra/iT, HaeipaxaA raeux x^Hani, 3\oyr\ry\/\x apra 6a

seBiueepen onrox 6yM 6onoH saaBapnnara ern 6yi/i 6aMflan rax Mai;

e) XyenMH xaMraanax xaparcan (XXX)- aHDynryMH HYAHUM LUMJIHYYA, coHcroribm xaMraanariT, HYYPHUM xaMraana/iT, aKDynrYMH 6axanraa 6a 6yc rainara, xopr 6ar 6a Saannw.

LLJaTancaH xanax TorroriMoor HaeipYY^sxASs xonSorflOH rapax aapflan, apcflanniir SyypyyncHaap 6nii Sonox yp ereex, coHronibiNxoo TOXMPOMXTOM 6onoH anxaapax xaparrati.

Bawryy/inara Hb flapaax 3yMncMiir anxaapn asn yana:

xocnyynax 6onoH mama/ibm anxaMyyflbir xocnyynaH (TyxaiinOan, 6onoH saxupraaHbi xflHaniyyflbir xocnyynax) SOXMOH 6ai/iryynax, SOXHOH 6ai/iryynax asuflaa atoyn apunrax 6ai/iraa caMH rypiunarbir on>K HaBipyynax, OHMnorr roxupyynax (lyxawnSan, xysb XYHMM oioyH caHaaHbi 6a naABap oHunorniir xapransan yaax), cawxpyynax aaiviaap TexHMKMMH flaBiunnMr HaBTpyynax, Byx xyHMMr xaMraanax apra xaivixaar HaBTpyynax (jyxaMn6an rexHUKMMH x^Hanibir conroH xapaDKyynax aBLwaa atoynbiH owp opMHbi xyH 6ypnPir xaMraanax SonoH xysuMH xaMraanax xaparcnuwr ses COHTOXOA anxaapax), AxunnarMAbiH san y\/\n, saHiunn 6onoH xapaDKcan xanax TorroniiooHA rynryypnaH yp ereexiaii xapaDKyynax, XYHMM rapraAar HMMinar anAaa (jyxai/in6an, onoH yAaa AaeiarAAar ytinAnnPiH 3Hrni/iH anAaa, canaMW 6onoH anxaapan caapax, AaA^araryPi 6ai/ix, AYP3M >KypMbir 3epHnx)-Haac ypbAHnnan capruwnax apra saMyyA, TeneeneceH rexHMK yi/inHnnraar qar xyraqaaHA Hb aaaean XHM>K Satix, ryxaMn6an, MSLIJI/IH, TOHor TexeepeMxuMH a\oyr\\yv\H yanaryyA, 3pCA3JiutiH xflHanibiH anAaaHbi ynMaac yycn 6onox OHqroM Hexqen Sa^Aan 6ono H MMM HexqenA ae n xaparTKyynax 6onoM>KMT apr a xaMxaaHA Sana n 6atix , BaiiryynnarbiH xanax Torroniioo 6onoH aKDynryii a>KnnnaraaHbi saaBpbirraHMnMyynaaryii 6aiiAJiaac YYASH SOMMH, rycnan r/MuaTrarH rax Mar 6aMHrbm a>Knn xeAenMep xMMAsrn/w XYMYYC epiex, roxnonAOX 6onox awyn, ocnyyA,

Torronuoor 6v\v\, TyxaMH 6ai/iryynnara Hb raAraapntir xapar>KYYn3X a>Knnnaraar an xon6orAnoop Hb apaM6anan raprax xaparraM. Xapar>KYYn3x 3paM6a Hb Teneenecen xanax rorronqooHbi yp AYHA apcAanntiH TYBLUHH ape 6yypcan 6ai/ixaA Murnax ecrow. BaMryynnara Han jypYYHA QHAep apCAanjaui yum a>Knnnaraar SyypyynaxaA anxaapnaa xaHAyynax, yryi/i 6on apcAannwr TorrMon 6yypyynax yum

MNSOHSAS18002:2015

awwrmaraar fl3M>Knx, YYHHM flapaa xaaraapnarflMan spcflsni/mn 6yypanTafl anxaapax 6aMflnaap yi/in awwnnaraaraa 3p3M63nax Hb MJIYY SOXUMXTOM KDM.

3pcfl3ni/iMH xananTbir UJUHSHJISH 6onoBcpyyn>K flyycran, ywiflBspnsnm/iH apra a>Knnnaraaraa eepnneH Mepflyynax xypTan sapuM Toxuonflonfl TYPsyypi/iMH apcfl3nnCir Torronqoor MepflYYJ13X LuaapflnaraTaM 6onflor. >KnLU33n63n: flyy HHMSSHUM sx apunrax xypTaii TYP xyraqaaHA concron xaMraanax xaparcnuMr xaparnax, flyy ujyyrnaHbi Hejieennni/ir 6aracrax xypian eep apra amnrjiax rax MST. Typ Hb unyy YP AYHT31^ YPT xyraqaanfl apcflannMr xanax apra X3M>K33r opnox

6ai/ix

OHM aK)ynTai/i roxnonflonfl Toxupcon xanax Torronqoor xyynntiH xyp 33Hfl 6onoBcporflcoH 6aMryynnarbm ciaHflapj (rycrai/i rexnuKni/iH Hexqeji)-yyfl 6onoH Mepflerflex HMMinar ec sy^H xypiviyyflaap soxnqyynx Sonno. SapuM TOXMOJIAOHA, H^IM xanax TorronqooHfl "YHflscnanTai/iraap xaparnax 6onoxyMq 6ai/ix TycaM 6ara (ALARP)" spcflanniiH TYBLJJUHA xyprsx apra aprannanbir aujumax 6o/iHO. Bawryynnara Hb xanax TorronqooHbi TOXMPOM>KTOI/I SaMfliibir xassap xaArancaap SawxbiH Tynfl 6awHrbm MOHHTOpur XMM>K 6aCiHa (4.5.1-ui/ir ysna yy).

TAMJ1BAP:

"Ynflcan

apcflan"

raflar

nap

TOMteor

xanax

Torronqooroop

unpax

 

6onoH apcflanni/ir TOflopxci/uioxofl

 

4.3.1.7

Yp flynr 6ypTr3X 6a 6apiiMT>Kyyjiax

 

OHSAS:18001 CTaHflaTbm TSKCTSSC

BaMryynnara Hb aHDynbir unpyynax, apcAsnuMH yHsuraa 6onoH xanax Torronqoonbi xypssHfl aBH xapsDKyyncaH apra xsMxaanuM yp flynr OapuMTxyynan xaflrarix 6ai/ix

YYP3IT3M,

flapaax y^Ji axunnaraanbi M3fl33nnntir 6ypTraH xaflrancan 6ai/iHa.

AHDynbir MJipyynax ytin a>KMJiiiaraaHbi, MnapcsH aHDynTati xon6orflon rapax apcAannMr TOITOOX YMJI axunnaraanbi, AKDynaac yycax spcA3nni/iH TyBUJMHr TOITOOCOH flsqbiH, xflnax Tanaapx asax apra xaivixaa, xapanKyynax aaqbin, xspSDKyynax xypaan flaxb naflaivix (4.4.2.) A33LJjnyyn3X apra X3M>K33

SonoH xspsnKyynsxssp Tenesnex 6yti xnnanT Tasnx Torronqooroop unpyyncsH X3MAB-bm spcflsn, TyyHMi/ir sacax caiixpyynax apra x3M>K33r Maui cawn SypTrsH 6apnMT>KyyncaH 6av\x LuaapAnaraTai/i Sereefl unrscnssp XOKMBIH eflep xypcsn yp flyn flSBLunni/ir xapbqyynan raprax cyypb MSflssnsn 6on>K erfler.

3pcfl3nni/ir xqHax, MOHMTopunr XMMX \v\n a>Knnnaraa Hb SaiiryynnarbiH xananT TorronqooHb! nnl/iTnsr flypSM xypaMfl Tycran soxnqyyncan 6ai/iHa (4.4.6-r ysns YY) HaflaM>K fl33iiinYY^3x apra X3M>K33r 6ai/iryynnarbiH cypranTbm Tenesneree, cypranT SOXMOH 6ai/iryynax xypaMfl Tycran soxnqyynflar (4.4.2-bir ysna yy).

4.3.1.8 Hexijeji 6aMflnaa YH3J13H

MNS OHSAS 18002 : 2015

EafiryynnarbiHxaa X3MAB-bm eneerm/iH nexqen SaMflnbir nnpYY^3x 6onoH apcflannMr ynsnax awnbir Satfmra 6yioy Tornvion SOXMOH 6aMryyn>K 6ai/ix LuaapA/iara rapfla r MMM maapflnara Hb 6aiiryynnaraA nexuen Saiiflnaa yH3n>K 6ai/ix Mar xyrauaa 6onoH AaBTaM>KMMr TOITMOJI Sonrox, Men floopx LuaapflnarbiH LuanTraaHyyflbir TOApyy^ax, ynMaap Hexqen 6aMA^aa AaxnH xaHax, eep«-mex 6an3H 6ai/ixaA H

OAOO 6ai?iraa 3pcf\3nv\v\r x^Hax TorronqooHbi YP ereex 6onoH uuaapAnara xaHra>K Sawraa ryBLUMHr TOAopxoMnox, UJMH33P unapcaH aHDyiiA ysyyusx xapny apra X3M>K33, (LuaapAJiara), Bai/iryynnarbiH xni/ic3H eepHjiemrsM xonSooioi/i yyccsH afoynaac apra XSMXSS (tuaapAJnara) MoHMTOpuHroop ywn a>Knnnaraa 6onoH aHDynraM TOXHOJIAOJIA cyAanraa, x^nacaH 6apnMT (4.5.3-bir y3H3 yy), MSH OHLjroM 6aMAHbiH 6aMAan (4.4.7) Aaxb yi/iji a>Knnnaraa acean OHqroM 6aMAJ"ibm xypMbir TypmcaH 6atiAan aapraac rapracan ceper ysyynanTuPlr saca>K caMxpyynax apra

X3M>K33j

Xyynb spx ayi/m opHHbi eepHnenTyyAHMr xspsDKyY^^x.

unpyynax,

iyxai/in6an) yycn 6yii xeAeniviepni/iH apyy/i MSHA, axyi/iH ceper HexunyyA, X^HariTbiH TexHonorniiH xer>Knn, ASBLLIMJI, Tycnan ryi/maTrarH, rapaai 6onoH jyp axunnnA napbir oponqyyncaH xeAenMepnuiH HeeqeA rapn 6yM eepHneni, a>KJibiH 6awp LUHJIXMH a>Knnnax (nar 6apnnraac Heree 6apmiraA LUUJDKHX) rax MST, TorroriMOoroop MJipyynaH caprni/inax, aanpyynax apra X3M>K33 6onoH

FaAHbiH xynnH syMnyyAH^H

Heneenneep yycn Sonox aKDynyyAbir

(4.5.3-A

TOITMOJI AaBTaivDKratfraap xniirAcan xaHanr, YHanraaHYYAH^H 6apnMT>KyyjianT Hb eep Ljar yeA a>Knnna>K Saiiraa eep eep XYMYYCT 6aiiryynnarbiH apcAsnuMH ranaap see OMJironT erexeA Tycan>K 6aMAar. Hexuen eepnnerAceH 6onon i/myy caMH rexHonorn, apra 6apnn 6nPi 6oncoH y^A cawxpyynanT XHMXSA H

6apMMT>KyynanT

Xapae ypbA eMHe XHMCSH yH3Jir33HyyAHMH nanap, 6apnMT>KyynanT Sonon OAOO 6ai/iraa xanax TOITOJIUOO HMMUTSII, luaapAnara xanracan TYBLUHHA 6ai/iraa rs>K LUMH33P spcAsnuMH yH3Jir33r xnPix LuaapAJnararyM 6aM>K 6ormo.

(4.5.5-bir y3H3 yy)-aap aKDyjibm MJipyynsnT, YH3nr33 SOHOH xanax TOITOJIUOO sspsr Hb soxnx ecoop MepAerAe>K, xapsDKnx 6artraa 6onoH LUMH3Hn3rA3>K Sawraa scsxnwr unpYY^sx ynsnsx, tuanrax 6onoM>KMiir 6ai/iryynjiarafl eepr HB 6ni/i 6onroAor. YHanraa, TYYHHM Aaryy aen xapar>KYY^C3H caM>KpyynanT 6oAHT Hexi4en 6ai/iAanA xapxsh xaparxuDK Sartraar Saiiryynjiara AQTpoo eepee TOITOOX, ynanax 6onoM>K onAAoroopoo AOTOOA ayAMT Hb nx

25

MNS OHSAS 18002 : 2015

4.3.2 Xyynb TOITOOIS/DK 6onoH 6ycafl apx sywH aiayya

OHSAS 18001-HTGKCT

Bafiryynnara Hb xyynb, TorrooM>K 6onoH TYYHMM flaryy rapcaH spx X3MAB-biH xon6orAOX AYP3M> >KypMyyflaa Hni/iuyynsH 6onoBcpyyn>K xspsDKyynsx, MepAYY^s* ecTotf. Batiryynnara Hb MepABen aoxnx SArssp xyynb TOITOOIVDK, apx syi/iH aicryyflbir X3MAB-UH yflnpflnarbm TorronqooHA TycraH ern,

xapaDKyyiDK,

caxnH

MepflYY^sx

aP ra

X3M>K33r

SOXMOH

6aMryynax

YYP3rr3^

Bawryynnara

Hb

aflraapni/iH

Tanaap

MSflaannm/iH

6aaa

6nM

6onroH

LUMH3Hnn>K

6ai?ix ecroi/i. Bai/iryyiinara Hb xyynb TOITOOM>KMMH Aaryy xap3r>KYY^>*< paM 6onon 6ycafl xon6orflox M3fl33nn33 HUMT a>Knnna>K 6ai/iraa SonoH xon6orflox Sycafl COHMPXOFH Tanyyflafl TaHnnqyyn>K, MSflsanx 6ai/ix

BaMyyynnara Hb xyynb TOITOOMX, X3MAB-bm arayn (4.2-bir ysna yy) 6onon X3MAB- bin yflnpflnarbiH TorronqooHflOO HMMMyyucaH 6oflnoro, 6ycafl 3px ayi/in 6apnMT 6ai/ix ecroM, xyynb 3px ayi/m 6apnMT SUMMT Hb onon ans, X3n63pi3i/i 6ai/i>K 6onHO, 3px ayiiH LUMMABsp floipoo AYP3M >KypaM, HMMinsr Aara>K oponuyynan Oaiancan, SaxupaivDK, an6an Aaanrasap 3oxnMyyn>K >KypaMnacaH ryiuaanyyA, SeBiueepen, nnqeHa, rycrai/i spx onrocon YHST qaac, 6onoH sacar aaxupraanbi myyxuMH qnyyA, 3eBneM>K, npoTOKonyyA-

SycaA

>KnLU33HA AypbAcan

"BycaA spx sytin 6apMMT 6nMrYYA"-niiH 6arrax

fspss, A>KnnnarMHATaii XMMX CoHupxorH TanyyATaw XMMX rspss, 3pyyn MSHAHMH 6ai/iryynnaraTaM xuiix rspss, Soxnqyynax 6i/iuj yypsrrsM yAnpA3M>K, Cai/iH Aypbm YHAC3H A33P xspsDKYY^isx aapMMyyA, HMMT33P xynssH ssBLiieepceH XSM X3M>K33 (KOfl), TyHxar SuMnr/AYPMYYA BawryynnarbiH scssn TYYHI/IM Tonrofi 6atiryynnarbiH onoH HI/IMTI/IMH eMHe ascaH aMnanryyA, Sacarnan /KOMnaHMMH xynssx YYPrYYfl-

flsspx 6apnMT SuHur, rspss, xsnuan, XSM X3M>K33, YYP3 r aivmaniyyA Hb X3MAB-bm acyyAnaap HSMsnissp epren xypssHA acyyAJiyyAbir asn yasx nii/iMflBapnax nexqen 6onflor. X3MAB-UH yAnpA^iarbm Torronqoor LUMHSHnsH xapaDKyynax flBL4Aaa raAaaA rapaa, xanuan, YYP3r aivinanTbir rycraH xspaDKYynax xspsirsw SereeA 6aMryynnara X3MAB-HH xypssHA unspn 6yM 6yx Tepnui/iH aroynbir apunrax, csprni/insx onoH yncbm XSM x3M>K33r333p xyn33C3H TYBLUMHA TycraH Lum/iABSpnsx Hb nyxan.

BaMryynnarbm XAB3A-H 6oAnoro, TYYHUM aesneMxyYflssp ererAcen YYP3r aMnanraa SnenYynsxMLiH rynA 6aMryynnarbmxaa XSMWSSHA MepAex 6yii xyynb, AYP3M. spx sywH 6onoH 6ycaA 6apHMT SUHH/YASS xanan y33>K, x3p3D Toxwp4 6yw 3C3XMMT yH3n>K, x3psr>KYYri3x, MepAYY^sx CYY^^^H xyennSapaa 6yT3i4 SOXMOH SaMryynanraa caiixpyynax LuaapAnaraA Hni/mYynsx e

Mcuedex XMEg HBOEJoAi jiq-(AA eneA Jiq-£» ) XMEg >KLreetfei/\

>KeejAi nexdex

jMMLrLreettei/M MBIB jeutfd Berntfi/MEdA>KHMAe xde quAAx xetfdoiAi tfHee>Ki/\iex

'xeuAAMciedex XEB jMMLnjeetfei/M jA

deeiAiuA

'XMEg

has

neeuAx

Hex

•MO108 XMEg Hootfjodoaouog XEJHBX JiqjELrtfdEEm HMMiuQUhdee RHOohuouoi HiqjELrtfdMtfA iqHBBJELfiJM>KE

Houog

xBJUMdB

'xeLJMMjdeo

'xeuAAdLJM

JiquAcME

WHCOKI/MCX

HMExAi qn lAisdAx 'lAiedAtf HMAe xde quAAx MOiuotf'jogLrox MEi-gviAIGX

'ME11LJEJHEX Lf t/EXMEg HCOLjAAt/dAg U JMMLrhXGH MODKIrtlOLJOg

XEUJMrns has jMMLrijeet/'ei/M Meuedex HMdBX 'MAjBJELrtfdEEm XMEg MBIHEO HRI/MOH BEtfEJELruAAjMEg tfsA oot/o :qH eemM>{< •MAjEJEirta'dEBm xejiAe xe j xeirAAtrdAg JMM>KLrEadAo xe xAg HMMLrueetFlei/\ HMdBX 'onuog xedAx t/nAb1 dA AAun dooHOUMOxdot/oi HOJHOO age EEXBJoAi >KEB 'nexdcx uMhMg ii/MMdsg HMAe xde !i/MBdA>K 'lAiedAb1 xetfdeiAi tfHee>Ki/\iex HiqjELruLrAAjMEg JMMtfAAjdAA HeoeeuAx tfneedAx Hiq-(>KLrEadAo xe tteoAg >KiAi0Lraee 'eedej HiqouA HOUO) tfAA>KLrBadAo xe t/Bst/EJ HMMLrireetT'ei/v H9|/\

'OHuog UBxAh qn xsdEBXHE

tfoxojuog

MMg jMM>Ki^ioLrog XM>Kjedex

iiAiMdsg HMAe xde xeuAAMaedex netfdei/M WneedAx nmBLJuAAjMBg 'Lroeuog 'uehxen HBOtfqdAb1 WBtfAA^uEadAo xe tfEEtfEJ HMMuueetfew EH^BJ oeexdeet/1 •iei/\ xej uMmdMEg HiqjELruAAjMEg

'hAx XBLJUM>KE 't/C MMXAAl LfBMd81BI/M '>KI/\iede9Xei

JOHOI !>Ki^iBLjAAjMEg BJUMdBg 'BjdB XELfAAab ueudeatfLTMA 'nAAxetfjeeiAg EBdsg

'JOLTtlHO HMMUCUJMh HHEEJELTLTM^V

MAg xuexde EEJELTLJMXB

'Meuedex xEdssxHE JMoioa XMsg HBOEJOAI EBti'AAjOLrhHO xBEdsb1 eetfxeLrheHMm EEtfAAi^E HMAe xde nouog lAisdAx 'lAiedAb1 'quAAx qn BJELruAAjMEg HCLroetfHA WnAb1 MMHeejuenA MMHxe neoMMX BEtfLrBtfMBg uehxen H-VG9VX

'ICI/M xej t/MhJOhLfodo t/BoAg '

'

'HeXMMHCOKLrAo HMMJlde 'tfMhJeuAALJMMH HEJHBX LJBMd81E|/\

'tfMhjeuAALrMMH 'WMnjeudeatfuMA >Ki/\iedeexei JOHOI

'tfMhjeuAAeA eejuMhUMA XQiraoe 't/'AAxeuaoe Hiq-gviAIGX

't/'AAjBLTuAAjMBg jEtfirAAat f BBJEUUMXE UMA deeueujM h Hiq-gviAIGX 'tfMhjeuAAeA eejuMhUMA xeuaoe HMAe xde quAAy

'>KLrBadAo xe Hiqtfooguox HMMLDKejde|/\ Hiqi/\ioj-j

:OHLTOg >KBUJMmB

JMMtfAAdeaoAA xe t/BoAg xBBdBb1 BHtteJ OBEXELrdAAjirAi t/M>KiAiOLrog 'jeutfeiAi 'BjBLrmdAi HiqjBULrAAjMBg HMMdee eetfxejiehMAj >KMMX jMMtfAAiLreuheHMm nouog lueuhdee xdeet/ "Moioa XMEg >KLfMhdee HeuAAhMMH oonhdo HMAe xde tfsoAg Houog siAiBdA>K 'i^iedAb1 'qt/AAx mq-gviAIGX t/HMmaAi xeudeatfMMm nedAg jMMiueLfhdQS mqut/MBg uehxen HiquAoiB Hiq-gviAIGX Moiooguox MenueuheHMm HMMjdee xej UEMd8±Bi/\ tfe MMxAAi 'xiAiedeexei JOHOI 'BEJELTUM^B UMA'HiqjBUL/AAjMEg neirhHAAi ne|/\

91QZ ' ZOQQl SVSHO SNIAI

MNSOHSAS18002:2015

Bai/iryynnarbiH X3MAB-bm yflnpflnarbm TorronqooHbi xypasHA Mepflex xyynb apx syi/iH 6api/iMT SuHp/Yfl^r xapxan 6onoBcpyynax Tanaapx rapbm asnara, Haiv/ianr saaepur 3H3XYY OHSAS 18001 CTaHflapraac flsnrapYY^SH y33>K 6onHO.

4,3.3 3opmiT(yyfl) 6cmoH xeTen6ep(YYA)

4.3=3.1 3opmiT(yyfl)-aa TOflopxoMnox

OHSAS8001- H TGKCT

Batiryynnara Hb yflnpflnarbm AOTOOA 6yx HSDK war, TYBLJJMH 6ypi Hb Toxupcon X3MAB-Taii xon6ooioii sopuni (Murnsn, xynaax YYP3r). xapnyiinarbir 6onoBcpyynaH 6aranraa>Kyynx TyYHMfir xap3r>KYYr13X» MepAYYJ13X. 6apnMT>Kyynax a>Knbir SOXHOH

Toflopxoi/incoH sopunryyfl anb 6onox x3M>Knrfl3XYMM, 6nen3rfl3X i, X3MAB-NH 6oflnororoi/i HJRIT yanflcan 6ai/ix jef\m\yv\a aK)yn, ocon5 H^SA ynpyynax xoxupon 6onoH Msprswnssc LuanTraanax eBHneneec MurnscsH, MepAew gy^j xyynb spx 3yi/iH 6api/iMT OMHUITSM HMMMCSH, X3MAB-biH yflnpflnarbiH Torronqooroo 6aMHra caii>Kpyynax 6onoM>KMuir xanraxafl HurnscsH 6ai/ix ecioM. Bai/iryynnara XAM3B-biH aopmiTyyAaa TOAOpxoi/inoxAOO a\oyr\r\f\/\a XHMCSH YH3nr33Hnii AYH> MepAe>K 6yw xyynb spx SYMH 6apmviT 6nnnr 6onoH oconjoti Hexuen YY^sx spcAsnYYA^^r TOOMOH y33x ecioi/i. Men rexHonorni/iH caHxyvrMMH QBWRBn 6onoH 6nsHecnMH opnun Hexqen, coHupxcrn ranyyAbiH 6awp cyypb, canan xycsnTMi/ir xapransaH yssx ecjoti. Bawryynnara Hb TOAOpxcwncoH sopuniyyAbrnxaa 6nen3nTMi/ir xanraH x6Ten6epniir 6onoecpyyn>K, x3p3DKyYri3H MepAene. XeienOepi Aapaax saaean Tycrana. YYHA:

a) BawryynnarbiH yAnpAnarbm 6yx TYBLUHH, HSDK, Luai, anSaH yyiuaanTaH OypniiH xeTen6epni/ir x3p3DKYYJ13X XYPSSHA xynssx yypsr xapnyunara, spx saar anraar Hapni/iH TOITOO>K rycran erex xypsx sopunj, qar xyraqaa 6a apra xspsrcsn.

b) XeTen6epnMH xspsDKunii/ii/iH asqaA TOAOpxoM Teneenereer yansr, TonrMon XMM>K, sopi/iniyyAbm Snensnrni/ir xanrax YYAH33C YHA3cn3H cai/i>Kpyynax apra XSIVDKSS aen Satix

4.3,3.1 3opmiT(yyfl)-aa TOflopxoiiJiox

Sopunioo TOAOpxoMnox Hb X3MAB-bm yAHpA^arbm Torronqoor Teneenereej \\/\n a>KnnnaraaHbi canmryi/i xscsr KDM. 0epni/iH 6ai/iryynnarbiH X3MAB- bm 6oAnoro, TYYH AQTpoo arayn, ocon, rsivusn 6onon Msprsxnssc LuanTraanax eBMHeec ypbAnnnan csprni/insx ranaapx YYP3r xapnyunaraa 6nenyY^3X3A apra x3M>K33HYYAH^r COHTOH asn aopunroo 6onron roAopxownox

ToAopxoi/incoH aopunjyyAAaa YHs^1"33 XMMX, aacax caMxpyynan 36B OHOBHTOM rs>K

y3B3n TYYHHi/ir xspsDKYY^sx xeTenOepYYA^^r 6onoBcpyynax xspsrrsi/i 6ereeA MHTSXASS

H

X3MAB-bm

A^^arbi H Torronoor 6auinra A33Lun^3 X

28

X3MAB»bm

apra

xaivDKaa

xapsDKMX

MexannsMbir

MNS OHSAS 18002 : 2015

eypAYY^H fl3M>KMX3fl anxaapan

xaHflyynax

Batfryynnarbm zy\/\T3\A ra>K Y33>K coHroH TOflopxoMiicoH X3MAB-bm xeTen6epYYA Hb xyynb apx syrtH AYP3M, >KypMyyflbir xapaDKYYisxsfl 6onoH X3MAB-NH apCAJiYYA (4.3.1 6onoH 4.3.2-T flypbflcaH)-ntir apwnraxaA Batiryynnara Hb TenesnenTMMH yiin HBU, (Tyxatfn6an, X3MAB-bm >KarcaanT)-aA xaparnacan 6yx MSASsnnnuir 6aiiryynnarbiH XSIVDKSSHA MepAex xyynb, AYP3M> >KypMyyAbir catixpyynax 6onoH X3MAB-bm spcAsnyYAH^r apunrax Tycrati aopunryyA xspsrrsi/i acaxni/ir TOAOpxoi/iJioxoA aiunmaHa. Mi?iM33c 6ai/iryynnara Hb xyynb, AYP3MS >KypaM Oypi, 3CB3n unspcsn X3MAB-bm spc Tycrawnan aopuni, xeienSep SUM 6onrox LuaapAnaran/M M 6aM>K 6onno.

33p3ru33 6aMryynnara

Hb rycraiinaH sopum TOAOpxoi/inox LuaapAnararaPI 6aw>K

6onox Aoopx 6ycaA acyyAan, XYHMH ayi/mci/wr xapranaan yssx xspsrrsii.

TexHonorntiH conronTbin xyBnn6apyyA, canxyy, Y^1 axunnaraanbi 6onon 6M3H6CMMH Hexi4en SauiAnyyA, BaMryynnarbm 6n3Hecni/iH yv\n awwnnaraaHA 6yxsnA Hb neneeisM 6oA/ioro 6a sopunryyA, Ajoynbir unpyynsx, spcAsni/ii/iH ynsnrss 6onon OAOO MepAe>K 6yfi xananibiH yp AynryYA,

X3MAB-biH

ynsnrss

(jyxai/inSan AOTOOA ayAHTbin ynsnrssr xapranacan), AxuninyyAbiH canan, 6aMp cyypb (jyxaiinOan, axuniHyyAbiH oCinroni, MaAnar,

cairan xaHaM>K rax MST), X3MAB-biH acyyAJiaapx aeenenAeeH, XMMCSH yHanraa SonoH a>Knbm 6ai/ipaH Aaxb catixpyynax yi/in axunnaraaHbi Tanaapx axuniHyyAbm M3A33nans AymsnTyyA (sArssp ywn axunnaraa Hb sepsr 6onon ceper neneencen scesn

yAHpAnarbiH

TorronMOOHbi

YP

neneeisii

6aMAnbiH

MA3BXM C3pr33C3H Y^^A-HYYfl 6aMC3H T3X M3T),

©MH9 xspsDKYY11^ 6awcaH X3MAB-biH aopuniyyATaM xapbqyyncan ryMuaTranni/iH ynanani, AYrH3flT. X3MAB»biH y^ Toxupon 6a araynbin nexqen 6a^AnyyAbiH iH AYH LUHH>KMnr33HMii yp AYHrYYA (4.6-r Y33X), 6ai/iAan 6onoH

TycrafincaH, xaivDKurASXYMU, ryiiL|3Tr3>K Sonoxyi/m 6onoH qaraa oncon sopuniyyAbir TOAOpxoiinox Hb6aiiryynnarbir TaBbcan sopunryyAAaa xypsxrynxsu 6onAor.

Bawryynnara Hb sopuniyyAaa TOAOpxotinox asuaA XHM>K 6aMcan ywn axunnaraanbi 6ypTr3nnMr xeienx, xaAranx 6awx xspsrrsti 6ereeA 3H3 Hb upssAyi/iA AYH uJMH>KMnr33 xspsr 6onflor.

ToAopxoMncoH sopuniyyAaA Aapaax wi/imssr 6arraa>K Sonno:

rycrai/incaH

sopunryyA (ryxai/in6an, TaaBapnanim/iH aKDynrati joxi/iojifljibir 20%-nap Syypyynax rax MST), Xanani TOITOOX acsan araynbir apunrax sopuniyyA (TyxauinSan, uexnwn Ayy HMiviaar xanax acsan AYY nuiviaar naivicrax, apunrax rax Mai), OPUOA xaparnax 6yii aKDynrati Marepnanbin xaparnaar

6yypyynaxaA

Hurnacan

TOOH

x3n6apnMH

29

MNSOHSAS18002:2015

Syypyynax sopuruyyA, X3MAB-biH acyyflnaapx axunTHbi cairan xanaMWHi/ir

sopi/mryyA

(Tyxai/in6ani a>Knbm Satfpnbi cjpecci/mr 6yypyynax rax MOT), Ahoynraii 6oflnc, TOHOF TexeepeivDKTSM xapbqax 6onoH yi/m a>KnnnaraaHbi spcAariA epiex Saiwibir 6yypyynax sopuniyyfl (iyxai/m6an, seeiueepnui/iH

CMCT6M H3BTPYY.T13X, 3CB3J1 XaMraanaJTT H3BTPYY^3X)

A>Ki/m YYP1"33 aKDynn/ii rytii-isTrsx yp naflsap, ownrojiT xanflnarbir sopuruyyA, flyp3M xypMbir 6aTan>K MepflYY^^x^^033 ©MHS 6onoM>KMMrTOflopxoi/inox (TypninH yssx) sopunjyyfl.

X3MA5-biH sopunryyAbir YHA3CJ13JTr3^ 6ereefl nm/iT33p xynssn seBLueepcen 6ai/mraxbiH lynp, jyyumr TOflopxciinox asuflaa X3MAB-biH spcflsn, awynbm HeneeHfl epiex Maraflnamati xyMyyc SOJIOH Sycafl janyyflaac anb 6onox epren M3fl33, M3fl33Ji3n asaxafl rycratinaH aHxaapsan SOXUHO. Men TYYHHJISH rspaaiYYfl 6ycafl coHupxorM ranyyfl aapar raflHbi ax yycBapaac MSflaa M3fl33JinnMr MSH

X3MA5-biH aopniiTyyfl Hb KOMnaHUMH X3MAB-bm acyy.qriyy.qbir anb 6onox epren XYP33T3M xaMpyynaxbir apMSJiasxaac raflHa 6awryyrinara Aaxb xysb XYHUM xynssx xapnyitnara, Hi/ir YYP3r SonoH 6yx TYBLUHMLI X3MAB-biH acyyflnyyflafl anxaapnaa xaHflyyncaH 6atix

X3MAB-bm

TeBeriunn, Hexuen 6av\f\an 6onoH qar xyraqaaHbi XYHMH 3yMn33c xaiviaapn

saflapn 6onflor. X3MAB-NH fins SYPHMH TyBLUMHrMMH sopunro SOJIOH xoopoHfloo Maiu HapufiH yanflaa xon6ooToii 6atiAar.

aopunjyyfl

Hb

jyxai/iH

SaMryynnarbiH

X3M>K33,

X3MAB-biH

Bai/iryynnarbiH flH3 SYPHMH HUT YYPsr. TYBLJJHH.E; X3MAB-biH Tycraw sopunryyflbir TOflopxoPin>K 6onHO, BaMryynnarbiH X3M>K33Hfl 6yx3nfl Hb xspsrnsx Mepflex X3MAB- biH sopmiTyyflbir sesxen fl33fl yflnpflnara TOITOO>K SO/IHO. Bycafl TyBiiinHfl saMfiLuryti MepAYY^SH xspsDKyynsx X3MAB-bm sopunryyflbir xon6orflox 6ne flaacan xanrsc, H3DKYYA 3CB3n HUT YYP r33 P 3 3 xapnyqa x an6a TOITOO>K 6oriHo. YYHSSC 6ycaf l Toxnojiflorifl 6yx H3DK xscryyfl, an6a aaasan rycrai/i X3MAB-NH sopuniyyAiai/i 6aMX Luaapflnararyii,

4.3,3.2

XeTen6epYYfl

xeTen6ep(YYA) 6onoBcpyynflar. XeienSep Hb X3MAB-bm sopuniyyA, 3CB3n X3MAB-bm jycraii sopunTyyflbir iuntiAB3pn3x xyp33Hfl xapSDKyynsx ywn axunnaraaHbi (anxaiviyyA) jeneBneree KDM, sopunryyAbiH xysbA, unyY an6aH ecnbi HapnuiBHuncaH TeneBnereer 6onoBcpyyn>K qoru xeTen6ep(yYA)ni/iH H3r xacsr 6onroH x3p3DKYY^>*< 6onHO. XeTen6ep(YYA)n^r 6onoBcpyynaxAaa Sai/iryynnara Hb HSH TypYY Hfl LLJMMAB3pJi3X3A TynxyY anxaapaxbiH sspsruss eepi 6awraa neeq A3A SYTMMMH) 6ononi4OOHA Tynryypnax xapsrrsi/i. TOAOPXOM sopmrroA XYPSXHMH 6awryynnara 6onoBcpyyn>K 6yi/i xeienSepee (HSH ananryaa TycraMncaH xeTen6epm/m XSPSDKHX qar xyraqaaiaM, xspsDKyynsx xypssHA YYP3r xapnyunara xynaax 333HT3I/1, 6yx niaiaHA apx MSAJIHI/IH saar anraar napni/in raprax ercen 6ai/ixaap 6onoBcpyynax

30

eexHMAjeeuAAu8ng '^uAAusng LfBirruB JiqdaEBe 'i/MEdA>K li/\iedAtf Hiq-gviAIGX >KuAA>Kjedex OEBJBULrAAjiiBg Houog uEt/AAoE Hiq-gviAIGX tfHee>Ki/\iex HiqjELruAA_wEg •MEiEJELrtfdEErn XMEg MeiLreueueiAide xsuAAdEx HOLTIOH eejtfej MeuedAA HeoeeuAx HMndee doo dEBUBi xEirAAdwi/iEO EJHMEg JEEJEULWWE iwA MAg >KuAA>Kjedex dBBLTEi Hiq-gviAIGX tfAAHii_w>KE xAg ynxA g jedAA JHh XEtfdMtfA •CHetfjetfei/v 'wLrAAhiJMHEi doooa HEgus ±oAAi/\iAx 'HEILW>KE 'HEiLrEEmAi HsguE xAg

EE-WEg >KBLJUH>KB t/BJELJuAAjMBg EB-(tfAA)HBiLTM>KE xAg HOOLWi/Moi qH BJELftfdMtfA tfeet/

tfLrotfuonxoi

ene eetfxej 'onuog >KLrAA>KLrnm tfetfegue tfeoAg nouog HBiuBemAi HBguB tfootf eejdAA JMH VMndse (oHuog >KMBg deedeguex ueuaeg 'oodox t/Lrotfuonxoi

•enetfLrA

deeaex qH BJEuhAndsx HMnohe H

H9|/\

'OHuo g

>KMBg

oeitre x

'dECEJ

tfqaAx

HMH>KjeH

HMAXE

>KE

I/MOI)

t/AA^EgLTB'jEgjHBiLrkDKB deejt/e HOOLTHI/MOI mqjEutfdntfA tfeet/ :dMV9UMVl •XBJHBX JMmuMMaedex HBirAAjdBJ deafMum xoWjoguox 'xL/AAhuMHEi tfBJELrt/dntfA tfeetf HBLrAAdoaouog BBLTBHBO xBuAAd>KMBO joohuouoi

Hiq-gviAIGX iwex HMMJHBUMBI 'XEHJBLTMBI jiqhaK 'XMHX eejuenA 'xnaBi iLTEHBx tfLTEt/iiBg HMHiun>Kjedex RHOohuouoi HiqjBub'dntfA Hiq-gviAIGX !xELrAAjMEg Honxoe HBtfdBj jiquxE xeuAAtJ'dei/M HeuAA>Kjedex '>KOJLrog

y\v\g AAjBtf HiqidEtfHBio

(Q

IQQQI

SVSHO

Joohuouoi HiqjBLrtfdMtfA Hiq-gviAIGX ( B

WAA^BgLrs !jBg)HBiLrn>KB

deejtfG -oHum/\ioi JRHILTUXE HBOhAndBX HEuAAdoasx jiqirtfAAoE Hiq-gviAIGX AcHAg xouni^ioi deeji/ieuedAA JMH HeotfHA xshAndEx HEutiEJoAi uBtfAAoB

jiq-(EguB 'jEg)HiLJH>KE Hetfex tfex ueaoe JGH BJELft/dntfA

!xBLrAAjMBg HOMXOS JMHiLreuang xuAAjuMO HBuAAhunHBi t/BtfAAHiLrnxs jA 'xBuAA>Kii/MndBg jMniunMaedex 'xoouoi jee>KiAiex IAIGX xde Houog EEJLJB JEEE mqjELrhAi/idBX 'qdEBaAx HMUjdAA UH>KB xeeuAx

itfRAx 'BHMBg MeuedAA 'xde xBBdBtf

tfeetf

xAg tfHeedAx xeuAA>Kjedex

MeiHAtf

dA joohuouoi

HiqjBUb'dMb'A

Hiq-gviAIGX

(P

°BHBusg tT'AAdeaoAA xe HMUJHedex 'AAxHEo Houog eexi^iex BjdB HiqiuEuAAjMBg HOMXOC HMMJOUOHXSI 'heiAg t/et/1 'dEatfBh dA HMHir>Kejdei/M 'heeH wnnAx uetfej heen 'dV9UMVl JxeuAAtfdAg jynheoH 'XEJHBX deeuhxeH xAg xEuAAd>KkiEO uoiAiLoi Houog xeLrAAtfdeiAi xuAAMaedex HOJUog v\v\g joohuouoi HiqjBirtj'dub'A Hiq-gvi/MGX

(e

itfHAx'eHejiehkiAj >KLrAAjMBg HOMXOS HEhAndBX ti'HAAdAi HCH jEEJBULrn>KB uiiA XEsdEtf WheedAx eexHMUJdAA HeoeeuAx H^indee BJEuttdMtfA t/eet/ 1 •CHeeuAx jiqjEifhAndBx xAg HMHohe xdEEUEi iqHoohuouoi

Hiq-gviAIGX

Houog

gviAIGX

q H

EJBLjtfdub'A

tfeeb1

- 1,008 1SVSHO

xde 'ejcuhAMdex 'jedAA '

OHuog >KLrAAjMBg HOUXOC nojuog H jeoex jen HiqiLTEHBx uoi^iuoi xejiehwAj

>KMHX oeejAe

HSI/M

tfeejgg

eejuenA ILTBHBX xiisg >KMHX oeejAe HiqjBLrtfdntfA qn

xBLrAAd>KMBO >KBOBe jMH-(blAA)degu0iex

tfuotfLronxoi

Meuedex XEBE ee>Ki^iex

MEiEJButi'dBBm

HeuoetfH

'>KMMX eejuenA 'lUBHb'x LJOIAIUOI tfEhay HymunMCjedex HMn(blAA)d9gu0i9x xMBg HEOLrAAjuMo HMBO uiEiAi '>KLreettei/\ EBtf^EEJirnhdEaBBe 'Heejueuaee MBxdAAm 'uBdAx HMHMcien ireaoe 'iLrsjdAo 'LrBguMExAi) tfAAHiunxB xotfjoguox dBBUBi HMM~(t3>AA)degLr9iex HEOLrAAdoaoLrog deexeuAA>Kjedex jynHAAi 'WAAiundoe Hiq-gviAIGX

9102 : 20081- SVSHO SNIAI

MNS OHSAS 18002 : 2015

ynMaac a>KJibiH 6ai/ipaH flaap rapraca n sepHiin, ocon, aKDynbm rene e HSH TypYY HA

flapaa Hb ar xaMT a>KMrma>K 6yv\T OJIOH axnaafl xapnyuax xapnyi_|nara 6ai/ix apx SY^H xapunuaar SaMryynnarbiH floroofl flypaMfl napuMH aaarnan Tycraw erex xaparraii.

,

TAMJ1BAP: "Xapi/iyi_|nara xynaax" raflar Hb yhflcaiH "yYP3r xapnyqnara"-aa 6v\er\yyr\33\y\/\, flyiyy XMII>K rytiLisTrscaH, SCBSJI eepuMH sopunroAoo xypaaryi/iH ynMaac rapracan anflaar xynaax yypar 6yxnti xyH, xaMT OJIOHTOII xon6orflox yiinflan HDM.

X3MAB-biH yflnpflnarbiH TorronMoor aMxumrai/i xspSDKYynax Hb SaCiryyiuiarafl a>KMnna>K Satiraa 6yx xyn XAB3A-H flypSM, xypiviaa xapxan caxnH 6nenyYn>K Saiiraa MSH ana lanaap x oi/ijiroriT xanflnara, xapi/iyijnaraac xaMaapna. XAB3A- H >KypMbir caxnH Mepflex Hb 6aMryynnarbm A33A yA^PA/iaraac 3xn3H

3XJ13X 6CTOM.

jy/ifl ,q33A yflnpflnara Aapaaxb YYP^r

Axnbm 6awpaHfl rapn Sonox awyn, ocon SonoH M3pr3>KJi33C Luamraanax eBMneneec ypbAHnnaH csprnMnsxsfl HurnscsH LuaapflJiaraTai?! 6yx apra x3M>K33r qar xyrauaaHfl Hb aen xspaDKYY-nsx. Heei_tni/ir flai/innax, xepenre Menrni/ir Luni/iflsx, yp HeneeTSM yflnpflnara, apra 6apmiaap xanrax, X3MAB-WH yflnpfl/iarbiH TorronqooHbi xypaaHfl XSH foy xapnyqax, aMap axunnax axun yYPm^H xyeaapni/ir HapuPiH aaar flnraaiati SainaH

TYYHMMT33 xaMT onoHfloo TaHnnqyyjDK,

OMnryynaH

xanrax, BaMryyrmarbm XSIVDKSSHA X3MAB-bm acyyflnaap YYPsr xapnyunara axnnna>K 6yw yflnpflnarbiH 6ar, yr yflnpflnarbm SarnuiH n/nuYYAH a>KMnjiaraaraa xapsnKYY^sx XYPSSHMM apx MSA/IHI/IH X3M x3M>K33r TOITOO>K erex, BaMryynnarbm yflnpA/iarbm 6yx ye Luai, ytin axunnaraaHbi xypssHfl XAB3A-H acyyflnaap xynssx YYP^1" xapnunarbm saar anraar HapuMH TOITOOX erex (TyxawnSan, xsnisc, raaap, an6a, HSDK xooponfl, yflnpfl/iarbm flnraaiaii TYBLUHH xoopoHfl, a>KMJiTaH H3DKMMH yflnpflnara xoopoHfl, 6ai/iryynnara 6onoH rspssi rycnaH ry^uaTrarH xoopOHfl, 6aMryynnara 6onoH Sycafl oponuorMUfl xoopOHfl rax Maraap), X3MAB-bm yAnpflnarbiH TorrormooHbi xapar>KMJiTni/iH 6arnPiH ruLUYYAnwH naraHA Luyyfl xapnyMyyii>K erex,

X3MAB-NH yAnpflnarbiH Torronuoor 6ypTran>KYYJiaH xaflranaxflaa 6ai/iryyrmara eepni^H

rynryypnax xaparraw, YyHfl:

floopx

neeu,

yp

AYHr

CaHXYY, XYHMM 6onoH 6ai?iryynnarbiH \fv\n axunnaraaTaM xon6orflcoH 6ycafl 6onoM>K HeeuYYA, TexHonornMH YMJI axunnaraaHbi OHunoryyA, flaA Syrau, TOHOF rexeepevix, MaflaannniiH Torronuoo, YHanraa 6onoH cypranrbm apanr xapari4aa.

XAB3A-biH yv\r\i ryMi^aTranm/iH xapaDKunj, MOHMTOPHHT 6onoH X3MAB- WH xejenSepYYAn^H JIBLI, Hexuen 6ai/iAanfl yflnpflnara TOITMOJI flaBTaMxiaii yHanraa LUHH>KH/7r33r SOXMOH 6aMryyn>K, yp flYHA Hb TynryypnaH Heeq, 6ojioni_iooroo OHOBMTOM xyeaapunax acyyflnbir H xaHan yaax aoxnqyynx 6awx xaparraii.

32

•yeuedAA xwEg M/uxuhdee i/\iEdA>K wedAtf 'woftuodo tfAAm qn tfHBEJEULrwKE imA 'M/uxouog dojio i WEED qH tfexejiehkiAj eejdAA LW>KE jiqH±Lfn>KE HeotfnA rnqjELruAAji/iEg neoeeuAx BJBuhAndBX JedAA dEEutfAAoE Hiq-gvi/MGX eetfxeLrAAueMg eejdAA HEILTWKE Hootfjoirni/MOi UBg iqn-vG9VX OEBJEutfdMb'A fleetf

"jotfuog MODKVMOirog xeuAAeA jeLr>Ki/Metf LTOI/MJJOI >Kohuodo MeiMxaebVi tfeiunMciedex MAji/intfei jetftfdAg uehxen deeLrueetfei/M LTOI/MJJOI dBBUBJ. HMmueugng HiqbfAAiundoe Hiq-gviAIGX ' HMmun>Kjedex NHOOhuouoi HnjELrWdntfA H-VG9VX (JEg)tfAAHiLrn>KE

usatfEh >KEUUH>KE M<ejH[/| 'yoios XEUUM>KB

deexeuAA>Kjedex

oohLrouoi HNJEut/dntfA

hdBllAIBX MEltfAAHlLTH>KB MHXAg EJELlhAndBX JedAA XMHX JHMdOlUHOI^I

tfHEEJELmHWE

LJMA

HMniun>Kjedex nHoohuouoi Hiq-gviAIGX tfAA-(jBg)HEiLrn>KE HOOWJOUMIAIOI dEEXEWdnt/A JoohLJOuoi HRJEUt/dntfA Hiq-gviAIGX 'Jetfeuaec jiqxBuAAhLrodo nAx oeetfAAmnj HiqjEutfdntfA tfeet/1 ynAb1 Hiqt/'AAH-(jBg)HEiLfM>KE HootfjouniAioi deexeuAA>Kjedex JoohLJOuoi HRJELrWdntfA Hiq-gviAIGX HiqjBLJLfAAjMEg dEBidEtfHEio 1,0091 SVSHO

•tfBtf'hJBBX HEgUB

(HEILTH>KB HRUBI hjohuodo HeueeueitfEiuBELrAAxetfueuaee 'usdAx Hiq-gviAIGX - 'tfEtfAAHiutDKE MnxAg neomejdei/M HR

-9VIAIGX Houog WUKJEBX HsguB HBOhAndsx uBtfAAoB Hiq-gyiAIGX HiqjBLfLrAA_MBg -

-

'ioAAi/\iAx jBtfEuun^E deet/1 >Ki/\iedeexei JOHOI Meiuet/ode Hiq-gviAIGX -

'ioAAi/MAx HBOhAndBx iirELrjumB HMH>Ki/\iedeexei JOHOI iqndMsg HRLDKV

'oAAiAiAx XEhAndEx iLJBJdAo Hiq-gviAIGX HEOhAndBX gviAIGX HRJEULrAAjkisg icedej

'oAAiAiAx XEhAndEx iLJBJdAo Hiq-gviAIGX HEOhAndBX gviAIGX HRJEULrAAjkisg icedej

~

-

1MMH HOLJOg (tfAAdOlEdGUO) HB±UM>KB

!hjBg HBOhAndsx UBtfAAoB HiquWMBg yAjuAaB /Lreuaee HiqutfiiBg ii

'HEOBBJJBg

iqHism Weeb1 'HBiuBBmAi HBguB xBt/dntfA RHiBm xAg 'ioAAi/\iAx HBOhAndBX gviAIGX H0ot/jouni/\ioi

weideiAien oAi t/'exejiehMAj eejdAA UH>KB loAAi^iAx xBEdEtf qn i^indsg HBOLrAA>Kii/\indBg >KejH|/| 'OHuog xeujedex HOJHOO weieeueh HBirAAdnxoi HMMdee BJBULrAAjMBg jiqxyBg Meideguex dEi^itj tfAAjhug ii/Mndsg xdeet/1

xBtfuBJEtT1 MunAAi 'degueiex 'iqdssaAx HMMjdAA LTM>KE HOLrog iLroLrMOxdotfoi iqndiiEg HRLDKV MuneedAx ioiundoe Houog xetfdei/M tT'HBdMBg HISLDKB HOLrog EEjBLrLrn>KB 'lAiedAb1 RHOOhLrouoi HiqjBub'dMb'A Hiq-gviAIGX

'EHMEg HBOEJoAi tfetfAAjhug ii^indsg HMndegirex xBBdBtf qn deejtfe •JEWdEEm jiqxMsg HEOLrAAxiiAindEg McuAAxEBJUEiEg !v\iedAtf doooe HBguB jMHdEEaAx HMULftfeiAi xde Eg EJEutiAMdsx JedAA xeeuAx

EEJUEg >KEULrn>KB HEdi^iEx

IMMH xBULruxE

HeuAA>Kjedex

JnnnAAi

r*.

tfeejeg

~S

n

^

tfneedAx

iqHOOhuojJoi

HiqjEUtT'dMb'A

Hiq-gviAIGX

HiqjELruAAjMEg

qn

LQ081-

SVSHO

 

OHLfog >KLrAA>Kjedex

jeoKi^iex

EjdB

'BBJELruuxE

ukiA

enum

Lreaoe/Houog

xBirAAdo

iireuhdee

eet/LrwAe

HeoeLfaeuei HBirdAAjuAi t/HeejueHA HMnxeeje dA HiqiLrELrjumB RHOOhuouog tieen

XMEg >KueHA HemAtf dEEiAiES xBuAAhqdBx dA intfog Hiqiundoc HeoeLraeue± JMUxeeje dA HiqiLTBLrndBBaAx EJBLTLrAAjMBg neoLrAAdiaen joohLrojJoi HRjELrWdntfA Hiq-gvi/\IGX

9K)Z " ZQQQV SVSHO SNIAI

MNSOHSAS18002:2015

BaMryyrmara Hb X3MAB-bin acyyAJiaap 6yx luaTHbl awi/mian, an6aH xaarnAbm xynaax, yypar, xapnyunarbir a>KJibiH 6ai/ip nsr 6ypa3p Maw napni/iH rapra>K 6ainaH 6ereeA 3H3 Hb ani/isaa xapnyMJiararYii y\/\r\p,n33C capn/iMJiAsr (y-wp Hb X3MAB-bm acyyAnaap xapnyunara XY/ISSXP/M 6aiix TOXMOJIAOJI nx

Ep

Hb X3MAB-bm

acyyAnyyA

SOJIOH

6ai/iryynjiarbiH

HByyn>

a>KnnjiaraaHbi xoopoHA rapn Sonox aepHMJiAeeH, \/r\H LuaapnaraTaw y^A Hb A33A yAnpAJiarbm TYBLJJUHA uiyypxaM asn Y33H LUHMAB3pri3>K

63MX X3P3IT311,

&YX X3MAB-NH xspSDKHJiTMi/ir 6aMHra caM>KpyynaxaA eepcAee ynrspnsH MannaMnx, MASBXHTSM axminax xaparraM. YYHMII ryriA a>KnbiH Gawp, TanSapi SOMMJIX axiin SaMAaniaM TaHMiiuax 6yjoy ysnsr xni/ix, YMJiABapnannMH aKDyniaM ToxnoriAJibir unpYY^sx, aanpyynaxaA Heeq 6onoM>KMMr apra X3M>K33 asax, X3MAB-NH acyyAJiaapx yy/iaaniaHA HASBXMTSM oponMOX, 6aMA^bm yi/m a>KnnnaraaHbi xspsnKuni, XSM x3M>K33Hni/i ranaap xapunuan M3A33J13J1 connnqox, X3MAB-bm XSPSDKMJITMMH caMH xnujss Typiunarbir ASMXHH AsnrspYY-nsx sspsrT yAnpAax a>KMJiTHyyA MASBXMTSM oponqox eciOM.

BaMryynnarbiH XSIVDKSSHA xspSDKYY11^ 6yM X3MAB-bm yAnpA^arbm TorronqooHbi XYPSSHA XYnssx YYP31". xapnyunara Hb aesxen yAnpA^arbm TonronuooHbi a>KMiiTaH(6ar)-bi YYPsr 6mu xapun 6aMryynnarbm axunian 6yx xyn 6yp xspsnKYYJ1^ SOAMT sywn 6onox ecjoiir xaMT onoHAOo OMnryynan TannyricaH 6awx X3MAB-biH acyyAJiaap xapnyunara xynssx rsAar Hb a>KnbiH 6awpaHA 6yx xyn 39BX9H eepniiHxee aHDynrvM 6aiiAanA xanariT rasnx 6yc, xapun xaMT a>Knnna>K 6yi/i XYMYYCHi/iHX33 aHDynryM 6aMAanA Aasxap xanani lasnx YYP3rT31^ xaMTbm xapnyunarbiH Torronqoo rsArnPir awHnjan 6ypT OMfiryyncan 6ai/ix ecioi/i.

4.4.2

cypranr,

OHSAS 18001-HT6KCT

6onrox

Batiryynnara Hb awmuiaw naABap, HaAaBxn onroH

cypraniaA

x3Mpyyn>K

6aMX

ecioM

SereeA

a>KnriT3H cypranraA xaMparA3>K

Typninsras

xejerme. X3MAB-biH 3pcA3n SonoH X3MAB-bm yAHpA/iarbiH TorroriMOOHbi ranaap 63tiryyjiax cyprsnibm spsni, xspsrussr SaMryynnsrs cyAanx TOITOOHO. TOAOpxoi/iJicoH cypr3nibiHX33 spsnisA HUMLIYY^SH cyprs/iT SOXMOH 63Mryyn>K, 3H xonSorAon 6onoH YP AYH. ereexuPir YHSJDK, xon6orAox GypTrsnuiir xeieriHe.

SOXMOH

Bai/iryynnara Hb a>KnnTHyyAAaa

onrox

y\/\r\ axunrnaa X3MAB-bm janaapx

sxunnsraar

Aoop

So^oscpon, yp

Murnsnssp SOXMOH 6aMryyn>K

xspsrrsii.

a)

6aMraa a>Ki/ms Y^ 4Wfir33r3 3

X3MAB-bm

san Y ^ 333MLUC3H 6onoH X3MAB-bir caxnn axunnax xysniiH xapnyunaraa caPi>KpyyncHaap aiviap sepsr YPAYHA xypsx;

 

b)

X3MAB-biH 6oAJioro, AYP3M» >KypaM, X3MAB-bm yAnpA^iarbm TonroniiooHbi 6onon OHuroM 6aCiAanA 63fi3H 6ai/ix HexLjenA asax apra X3M>K33 (4.4.7-r ysns YY)-HMI^ LuaapAnarbir 6nenYY^3X3A axmiTHyyAbm xynssx YYP31". xapnyqnarbiH an xon6orfl,nbir oM/iryynan SSSMLUYY^SX;

MNSOHSAS 18002:2015

CypranibiH ywn axunnaraaHA floopx XYHMH SYMUCMMH anraa, TyBLUMHr xapranaax xaparrai/L YYHA:

a) Xapi/iyunara, SonoiVDK, Mapraxni/iMH MSflnar 6a SUNUP year TaiiJiarflcaH 6ai/iflan rax

M3T;

b) 3pCAan;

4.4.2.1 EpeHXnii

BauiryynnaraA

a>Knnnaraa(AA)-Hbi apra 6apnn asaMLuyynaxLiLiH rynfl 6yx xyMyycss Aapaax

cypraniafl xaivipyyncaH SaMHa. YyHfl:

axunnaflar

axunrHyyflbir

aKDynryti

axi/mnax

6y>oy/acBan

- BaiiryynjiarbiH X3MAB-bm spcfls/i, arayn oc/ibiH Tanaap MSflnsr onrox,

- ©epee xapnyqax AA-Hbi yypsr, xapnyunarbiH ryxati MSflnsr erex,

- X3MAB-NH eree>KMMr flSSLJjJiyynsx 6onoH aopunjyyflbir xspsDKyynsx nafleap, naflasxn 333MLuyyji3x,

- LUaapflnaraiaM AA-Hbi naflasxn, xaivipyyncaH

yp

yp

Hafleap

onrox

cypraniafl

saaean

fspssrssp axmi ryi/iMSTrsx Saiiraa 6auiryyiinara eepMMH axuniHyyAflaa axMJiriaraaHbi an6aH ecHbi cypraniaHfl xaivipyyncaH 6yK)y/3CB3n AA-Hbi yp

333MLUYync3H rsflrnMr HoroncoH 6ai/ixbir Saiiryynnara Luaapflax SCTOM. TAMJ1BAP: Vp naABap 6a naflaexn rsflsr Hb nxnn yiraiai/i 6mu. Haflasxn rsflsr Hb H3r ayi/inni/iH ranaapx xyeb XYHMM see oiinronT, MSflnsr, Tyxaiin6an X3MAB-biH

6a

araynaac cspruwnsx Tanaapx OMnroni, MSflnsr rsx MST. Xapun yp

Hb ryxaiiH xyeb xyn 333MLUC3H MSflnsr M3pr3>Kn33 xspsrnsx 6yv\) TyBLUHHrilllH X3M)KYYP

4.4.2.2 Vp naflBap

X3MAB-A neneenex 6aMflnaapaa spcflsnisM Sonon apcflan enflep rax YSCSH a>Knbm awwmarcAbiH ranaap Saiiryynnara flapaax apra X3M>K33 asn

YH3J1|"33r33P

QHflep

spcflsnisM

rax

rapcan

a>KnbiH

apcflanniir Syypyynax apra xaivixaa asax, X3MAB-NH apcflaniaw Hexqen 6aPiflnbir x?iHa>K 6aMX, X3MAB-NH yflnpflnarbiH TorronuooHbi xapanKunriiMH xypaaHA

a>KnbiH 6aMpyyflaA Toxupox TycraM apra xaivixaa asn

Hb

xysb

xyHA

aaaMLUYY^can

luaapAnarwr TOAOpxoMnno.

6aftBan

aoxnx

yp

naABap

(HaAaM>K)-biH

Baiiryynnara

sesenree, sesneivDKHMr asn Sonno. Yp naABapbin tuaapAnarbir TOAopxoiinoxAoo,

Hb

yp

naAsap

(naAaM>K)-biH

maapAnarbir

TOAopxoMnoxAOO

Aapaax xynun ayiincMMr anxaapn asn ysna. YYHA:

- A>tcnbiH SawpaHA xynaax yypar, xapnyunara (axun ryi/maTrax yeni/iH X3MAB-bm apcAanyYA^r SyypyynaxraM xonSooroM yyprwwr oponqyyncaH),

- YMJI axunnaraanbi fiBuaA erex AA-Hbi aaaBapnnarbir SYpan rerc 6aMnrax LuaapAnara,

rapcan araynTaM ToxnonAonA xuwcan cyAanraanbi YP

MNSOHSAS18002:2015

Xyynb apx ay^H 6onoH 6ycaA AYP3M Xyeb XYHMM HaAaexM (jyxatinSan, 6nHur year TatinarAcaH 6aMAan, xanni/iM yp naABap rax Mai), Baiiryynnara Hb Aapaax awi/miHyyAAaa AA-Hbi Hwrnanaap i/myy yp naAsap onroxoA Tycratinan anxaapax xapanrati YYHA:

flasA yAnpAJiaraac TOMUJICOH AA-Hbi axi/mian (4.4.1-m?ir ysna yy), 3pCA3nnMH ynanraar XMMX an6aH TyuiaajiTHyyA (4.3.1-MMr yana YY). Heneenni/ii/iH ynanraa XHMX awmiTHyyA (4.5.1-ni/ir ysns YY). AYAUT HByynax anSaH xaarnnA (4.5.5-ni/ir YSHS YY). 3an saHLuiibiH TeneBmnniiH cyAanraa flsyynax xyMyyc (4.5.1.1-MMr ysn AKDyrrraM Hexuen SawA^bm cyAanraa XMMX XYMYYC (4.5.3-MMr ysna YY). Afoyn ynpyyiDK 6onox Hb apcAsnuMH ynsriraarssp TorroorACOH xapnyqaH ryMLtarrax an6aH TyiuaariTaH,

Baiiryynnara

Hb A33fl

yAnpA/iarbir

opormyynaH

6yx

a>KnriTHyyAaa

X3MAB-bm

yAnpA^arbiH Torrormoo, TYYHMM aopunryyAbir x3par>KYYn>K axnaxui/ir seBiueepexeec

6MH6 maapAJiarajai/i yp naABap SSSMLUYY^CSH 6aMHa.

Yi/in axunnaraa aByynaxaA xaparraw uunna yp naABap 6onoH ywn a>Knnnaraa qByyn>K 6awraa xysb xyn SSSMLUCSH yp naABap xoepbm XOOPOHAOX anraar 6ai/iryynjiara eepee YH3ii>K TOAOpxoMfiHO. 3h3 fliiraaHA YHA3cn3H xysb xynnii OAOO 6aiiraa yp HaABapbir cypraniaA xaMpyynax 6yray SCBSJI 6ycaA apra XSMXSS asax saiviaap yp ASSLU^YY^^H 6aMHa. TyxawiSan HSMsni 6onoBcpon onrox 6onoH yp axuynax TycraM AaA^araA xaMpyynax rsx MST.

X3MAB»biH yp naABapwr LUMHsap a>KnnA asn 6yw axunraHA axunA opoxbm Hb aaasan SSSMLUYY^CSH 6aiix eciow SereeA Men ryxaiiH 6aMryynnaraA a>Knnna>K 6aiiraa xyHMiir eep an6an TyiuaanA TOMnncon 6on LUMHS axunA OHMXOOC Hb eivme AA-Hbi apra X3M>K33HA saasan xaivipyyncaH SaMHa. TyxatiH axunian yp naAsap SSSMLUHX apra XSIVDKSSHA xaMparAcan 6onoxbir Sawryynnarbm xon6orAOX 6ypTr3nyYfl3A noronroo 6onroH 6ypTr3>K 6apHMT>KyynaH xaAranna (4.5.4).

4.4.2.3

Cypram

BaMryynnara a>Knnna>K Saiiraa xyMyycT (rspssi, rycnan ryi/ii43Tr3rHHA Sonon ryp axunran 6yrA xaiviapna) aopnyncan cypranibm 6onon SycaA apra xsMxssr X3MAB-HH yAnpAnarbm rorronuoo Sonon X3MAB-UH 3pcA3ni3M xonSooroi/i n/ML|3Tr3x YYP31". xapnyi;nara, XSM XSIVDKSSHMM OHunorr Tynryypnan SOXHOH 6aiiryynax xaparraii.

Cyprani 6a SycaA SOXMOH 6afiryynarAa>K 6yM apra X3M>K33 Hb yp naABap 6onon H3AaM>K, M3Anar A33LunyY^3x spam xapariiaaHA HHIIUCSH 6awx maapAnararafi.

CypranibiH xeienOepyYA Sonon 6ycaA apra X3M>K33HYYA Hb X3MAB-bm apCAsn 6onon a>KnnTan xysb xynnti naAasxn ryxai/in6an 6nMnr year Tai/inarAcaH 6a^Aan, M3pra>KniiMH M3Ansr rax saprm/m onunornCir xapranscan 6ai/ix ecioM. >Kniuaan6an, xan6apxan oi/inro>K xaparxyY11^ Sonox aypar, AnarpaM, anrax raiviAar, TaMAarnaraar epren aiunrnaxbir apxaivinax rax Mar 6onno. BaMryynnara Hb cypranTbm Maiepuanbir raAaaA xsn A3ap op^yynax xaparrai/i acax, xapae xapanaii 6on aiviap xan A33P opnyynax eepcAee TOAOpxoi/inx

weuedex xMBg wuAAjMEg HOMXOS ttneewirtiex unxn HQI/M EJEuuAAjMsg jMndegueiex

XOJLTO

HMMutfode

HEOuAndoe ioAAi/\iAx jedee xej tfMhoe 'bVihUM>KE dAi nouog tfHhjejiehMAj HEUoAx !±eedej

Mxastteh

'jeutfei/v

xdEEUEi

mq-gviAIGX

xouog

xeide

kiHHtfei

•tfAAutfAAoE tteoAg BEanuE xouog xueeueH

tf-gviAIGX ~

'uotfjoguox HE HMnxeuAAusng HMXEO jiqtfAAi/\idA>K Bg ojouWog Hiq-gviAIGX

"

'tfAAdasjEtf dA jedeo xeoAA oeej^AjeetT'deiAi i/\iedAtf 'iAiEdA>f(

-

'oAi jurnE HisxBuAAdxiiEO JMMuejiehyAj HR-gviAIGX 'dBasjEtf dA XBdBJ Bg xotfjoguox Hexdex weiuetfode His-gviAIGX ^H umnHBe HBS nouog BBJEUUH>KE utiA M

~

'tfAAl/\ldA>K

itfnAx 'Meuedex XMEg HBOuAA^nxaBt/Bh >KOJUO jeutfei/\ MBHUBJHBX JMnouyAe XEEdEb1 eeioAAiAiAx BEJMBg >KBUUH>KB qn BJBuuAAjMsg tfuAi HiqxsuAAaB

UOOO

EBJEEJBUUMXB

UllA

HOUOg

XEUAAUUH>KB

uxaetfeh '

HBdEBXHE

JMMHOGJ

(1XMBg

>KuAAaB

deaA

nyujBh

HRLDKB

uog

•xeuAA>Kjedex

aedex

yoi>KiAiouog

xsuAAjtiEg

HOUXOC deejMAjdeguei

enA

HMi^KiAiBWdntfA

tfot/hjohuodo

xAg JiqiuBjdAo,, AAjst?1

|^003:il/\l9VX-3XAO :<dV9LfMVI

KiAioua9e ueuAg xet/ p'p'£

'(^'9'^) BHUEjb'EX M<uAA>K±i/\iMdEg HCJidAg HMndBH jiqhaB •deeieiAi xej x0j© luemAb1

HMM1U000

HMHXIAIEtfBh JGUtfGI/M

Eg

dBBtfEh

dA

UGaOG

'lUGUmeGtf

hMXB

HiqumHBe

HEE

qxBtz1 HEBhBjAx XBUUM>KB 'xBUJM>KB ooojHoutfHox 'xeuAAjiehMAj deetf HBdMBg HRLDKB deeti1 UBdtfqi/MB 'XEBE IUBJUEFTI deedeguex HBI/MB nouog deejnug 'uBguMExAi -onuog >KuAAj^Eg HOUXOC dsEjdE nebex ti'ex JMUHA^ 'iioios xMBg >Kohooi jnAb1 dA '>KMMX eejuenA BBt/HBEJBUunxE uyA BEJMBg >KuAAaB decueujMh ene nouog HiqiUEJdAo qn

91.02 : 30081. SVSHO SNIAI

MNSOHSAS18002:2015

4=4.3

M3A333J13J1 cojiujiLioo, oponqoo 6a aeenenree

OHSAS18001-HT6KCT

4.4.3.1. M3A33J13J1 conn/moo

Bawryynnarbmxaa X3MAB-bm TorronqooTOM xon6ooTOM a>Knnnaraar SOXHOH 6aMryynna

,

aioyn

6onon

X3MAB-bm

Aapaax

M3A33Ji3n

conwnqooHbi

yv\r\A 6onon Sai/iryynna

a)

xon6ooTOi/i AOTOOA M3A33nniiMr connnqon Tyraax;

b)

c)

f3p33T 6onoH 6ai/iryynnaraA soMunx 6awraa xyMyycT erex M3f\33r\3H]

FaAHbi coHupxorn TanyyAaac npyy^csH acyyAnbir xynssx asax, , xapny MSAaansx MSAsansn coni/mqoo.

4.4.3.2. Oponqoo 6a aeeneree

Bawryynnara Hb Aapaax ywn axunnaraar SOXHOH 6aiiryyn>K

a) H oponqoor ©epniiH Hb axi/inTaM xon6ooToi/i aroynbir TOITOOX, spcAsni/mr ynsnsx 6onon xflnax ywn a>KMnnaraa, Yiin axunnaraanbi XYP33HHM awynTaM TOXnonA/ibm cyAanraa, X3MAB-NH SoAnoro, aopunTyyAbir 6onoBcpyynax Sonon xanax ytir a>Knnnaraa, X3MAB-NH neneennni/ir cai/iwpyynax Tanaap canan aen X3MAB-NH acyyAnaapx Teneennuwn ytin a>Knnnaraa.

flsspxn acyyAnyyAaA oponqox oponqooHbi YYP31" xynsscsn Tanaap 6onon X3MAB-NH acyyAnaap Teneenex Soncon a>KnnTHbi Tanaap 6ycaA axunTHyyAaA

b)

X3MAB-bm Tanaap xni/irA3>K 6yCi anneaa

ToxnonAonA 6ai/iryynnara Hb raAHbi conupxorM TanyyATaM X3MAB-bm acyyAnaap 3eenenAe>K 6aMX nexgnnbir xanracan 6auix ecTOM.

4.4.3.1=1 EPGHXHM

connnqoo 6a seeneree erex yi/in axunnaraaraap AaMxyynan 6ai/iryynnara Hb X3MAB-UH caMH Typiunarbir AS^rspYY^sx, X3MAB-UH 6oAnoro 6onon X3MAB-bin sopunTyyAbm xspsnKunTni/ir ASMXMX, X3MAB-bm yAnpAnarbm TorronqooHbi yCin awi/mnaraar conupxcon 631/iryynnara, XYMYYCHWH oponqoor xanrax nexqen 6onoM>KMi/ir

BaiiryynnarbiH M3A33nsn connnqoo Hb seexen

A3M>Kyynax

yv\n

axunnaraa

6yc, 6aiiryynnarbiH

Son AOOLJJOO

dBj) ueojedex xouog WEUJMITIE tteoAg Houog dsgi/Niso HMi/iuueetfei/\ 'OEtfAAx gea 'dogueiex/jshdMBx HiquBHEO 'HEtfAAm lAinxEh 'OEtfAAx jjsdAe 'HMHOO i/\inxEh 'ueuaex 'HUHOO HEOEEUBg JMnuueettei/\ xdBEUBi Hiq-gviAIGX 'iei/\ xej EMdtf XOJLTO EE>KiAindEg

'neejueaee MBxdAAm Hiq-gviAIGX

:oHLfog JBEJEUUHWE UMA xcjdA x ueueetfei/M idEH hjejiehwA j HEuoAi ieede j nouo g

Hiq-gvi/MGX

•eejuenA HiqutfMEg iieiHAt/1 dA NHEEjELruuxE uy\K HMmrLreet7'e|/\ HOMXOE MeiueueeueH dA dEEJds dee dee MBIBBJUK jBBJBLrun>KE iwA xejdAx ueueetfei/M tfHodoox HumaAi xAg HiqjBirb'dMtJ'A Houog t/AA>KjeH HiqjBULrAAjMBg

tfBoAg Houog HwAe xde quAAx HUhAx yAg xuog WEEO WHEBJELTUHXB LIMA Hi/iHLrLreetfei/\ iqHdMsg HNLDKE jedec xej irex Houog lUEtfjEUMEi HIIUJOA junug 'eewwex sg ueWdAg heiAg 'lUEuAAjtiEg HOMXOE hjo|~|

'MJOLTOHX81

'LTHrnHBe 09 HMMJlAH HOdQ

'xeujedex HOJHOO jMMtfAAuojedex Hymjueetfei/M noirog xnnxei Ejds noodnxoi 'eehjedex iirede XBJHEX deeuueeWei/M

'uEdAx Houog HEEUjAh luseuAA

HBuAA>Ki/\iEtf deetfAAuojedex

xBEdEtf JiqtfAAutfAAos

1BEJELTLW>KB

BJdB XOdMXOl HOLJOg JBEIAI 8GX JCtfeUIAiexde

QHnxoe uEadBEXHB jMnouMAc XBEdBt/1 eeblxeuAA>Kjedex JBEJELJUMXE uviA HMMLrLreetfe|/\

>KuAA>KMxaetilM HBLfAA>Ki/\iEtf deeuueetfeiAi jeexi/Mex Bjds xeuAAxi/Meb1 xouog qus JEEJBUUM>KB uy\k xeuMUjdeo HEunhtfqdA oeeueuhae XEUBBJiuEm oeeu>KejdeiAi nouog UGII/MGJ EHt^Ej oeexeuAAtfjei/Men joohuodo nxaetfn kmntfei 'nejdAx qn tr'MBxAi jEh jMnuueetfei/v Moiooguox Mejj.un>Kjedex nnoohuouoi HiqjEutfdMtfA Hiq-gyiAIGX Houog uooo 'uAcwB Hiq-gviAIGX eeioAAwAx EBJMBg >KEUUH>KE tfneedAx Nnoohuouoi HiqjEutfdMtM RH-VV

EJHMBg BEJBUUHXB UM

Hooxdnnoo WetfAAjuAg hjoxdnnoo HiqHtfEj ueaoe xejdAx ueueetfeiAi

ueoe x

MEiBJEutiAndsx jedAA

dee

dee

nouog

numaAi Hi/indAg EHB

X0J6

tfooiotf

BBJeULJM>KB UMA HMMLJLJectfeiAl tfBBtl'BJ BQ

•QHUog >KMBg hjeuaec h Hex t7"eej tfuhJEShMBg HiqiuEHtJX 'HEIUH>KE Hiqdesj HMUJOEC

'(xeeA J-z» )

WAAniunxB HiqutfMsg MOJhno 'HBXHiqdAtf HMEO 'tfAAmdex

jejiehkiAj nsuoAi nouog ieedej 'tfunun^B dAi uegueemn>K oAAwAx wohuodo ueaoe hjoxdnnoo joohuojjoi jA 'ueueeuei MUHtfei 'WAAHiun neuAA>Kjedex WHumaAi xAg joohuojjoi HnjEuWdnt/A Hiq-gviAIGX t/qaAx

JOtfOJUO >KIAIOUOg XEjdEJ

hiiAxebljedeema9e neeuAx dsBiAise xohunuoo eeuueetfeiAi 'qdAAo d^Bg 'uotfog ueeA deeHoejH|/| 'IAICH ha« uy\k xohuojuwo nehueuex EEUtfAAoB Hoonnaoe BBHBO EEtfii/\iEx ueueeuei HMndeejtfei 'oAAi/\iAx tT'BoAg nouog EJEuWdntfA qn xet/ueuaeg

'M0109

yoii^iouog xejdAx mjei tfoi un 'IIOI>KI/MOJUMO jynuueeWei/M kiAjwutfei XEJHEX ^

xAg

xot/joguox

deeuueetfei^i

Hiq-gviAIGX

eHG

'onuog hay UMA hjoh yoio9 xwsg uBJodA

HeejAi 'XBBB neeuAx JMnuueetfei/\ ueguex deedee

9102 ^OOSLSVSHOSNIAI

MNSOHSAS18002:2015

4.4.3.2.2 floToofl M3fl33Ji3n (xapmiLjaa xo/i6oo)

Bai/iryynnarbiH yflnpflnarbiH 6yx ye niai 6onoH yMJiflBspnanni/iH 6yx TYBLLJUHA X3MAB- bm apcflan 6onoH X3MAB-b m yflnpflnarbm TorrormooHbi Tanaap MSA 3 3 Jinn Mr ryrss x AOTOOA CYJDKSS, xapmmaaHbi Mexani/isM SUM 6onrocoH 6awx xsparrsM. flapaax MSflssnsn 6arraHa:

X3MAB-NH yflnpA/iarbiH TorTonqoor xspsDKyynsxrsM xon6ooTOM yAHpAJiarbiH syrssc xyn33C3H yyprnMH Tyxafi MSASSJISJI (TyxaMii6an, X3MAB-bir caM>Kpyynaxafl sapqyyncaH xepenre, aecan ron apra X3M>K33, Heeq, xeienOepyyA rsx MST),

(Tyxai/m6an,

TOHOP TexeepeMXMMH

6a a>KJibiH rypiujiarbiH a>KnrnanTbiH TyxaM rsx MST), X3MAB-bm sopuniyyA 6onoH 6ycaA HMrnsnssp 6aMHra caMxpyynaru XMMX ranaapx MSflssnsn, AhDynrai/i ToxnonflJibir unpyynsxrsw xon6ooTOM MSflssnsn (TyxaMJi6an, rapn 6awcaH aKDymaM Hexuen 6aMflnyyA, TYYHMI/I repen, aHDyjirai/i TOXHOJIAOJI rapaxafl HeneenceH XYHMH ayi/iJiYYA. atoyriTaM ToxnonfliibiH cyflanraaHbi yp flynryyA rsx MST), X3MAB-NH awyri, spcflsnuiir apunrax asn xspSDKyyncsH apra XSIVDKSSHMI/I ryxai/i M3fl33Ji3ii (TyxaMnSan, spcflsn apunracaH Tai/lnaHryyfl 6onoH xspsoKyyrDK 6yw 6ycafl apra X3M>K33, recen rsx MST), X3MAB-biH flnflnarbiH TorronqooHfl He/ieeri>K 6onox

6a

spcflnniir

RBLIS

unpyyii SXTSI/I

xspsrnsx

xon6ooToii

MSflssnsn

6awraa

Maiepnan,

4.4.3.2.3 T3p33T a>KMjiTHyy,q 6onoH 3OH,qofl 3opnyncaH

6onoH jycnaH ryMusirsrH Hap 6onoH axnbm SaiipaHfl upsx aoHflOA aopnyncaH

saaBapni/mraa,

MSAasnan erex

xypMbir SonoBcpyynaH flara>K Mepflen

X3BLUYYJ13X Hb M3LU Hyxail.

3H3xyy M3fl33n3nfl xaMmwH ron Hb flsspx TajiyyAafl 6ai/iryyjiJiarbiH yi/m opiun>K 6yM X3MAB-bi H spcflsnyyA , TYYHSSC csprniinsxsA HSH TYPYYHA anxaapa x acyyAnyyflbir yycracan 6auix xspsrrsii.

Baiiryynnara Hb ajianryaa rspssi, rycnaH ryMuaTrarH napi eepuMH yiin axunnaraaHbi X3MAB-bm yAnpAJiarbiH TOITOJILIOO, AYP3M* >KypaM, AOTOOAOA MepAA©r nui/iTnar spx syi/iH opHunr a>KMiiA opoxooc 6MH9 Mam caMH TaHJmyyncaH 6ai/ix yYpsrraM. flaspx a>KnriTHyyAaA Men ryMMSTrax yypanraM xon6ooToi/i X3MAB-biH ajoyn 6a spcASJnyyA TYYH33C xaMraanax ranaap TycrafinaH aaaBapHJiarbir a>KnbiH 6atipaHA Hb ern X3MAB- NH LuaapAJiarbiH yn ToxuponioM xon6ooToi/i YP AaraspyyAbm Tanaapx M3f\33r\nv\\Ar TannnMyyn>K aoxnx luaTHbi cypraruaA xaMpyynax ecioii. X3MAB-UH xyri33x xapnyqiiara 6onoH 6nenyYn>K axunnax YYP™^r Tycnan ryi/iusTrsrHTsii SafiryyncaH rspssHA Tycraxaac raAHa a>KJibiH 6aiipHbi aaaBapMnnraa 6aMHra erex saMaap xspsnKYY^x xaparraii.

A>KnbiH SaMpaHA rspaai awHrrmyyAbir anABHiiH spcA3Ji33C xaMraanaxbm ryriA a>Knn n/MUSirsx rspssHA TycraM 6yn3r 6onroH Tycraxaac raAHa LJjyypxaii xanariT Tasnx 6onoH 6ycaA apra x3M>K33r (Tyxai7m6an, a>Knn SXJISXHMH eMHex X3MAB-bin acyyA-naapx yynaanryyA, Typ cyprani, aaaBapnunraa erex rsx MST) asn

40

MNSOHSAS 18002:2015

fapaai awMrm-ibi XHM>K rywqaTrax a>Knn 6onoH a>Knri yypraa ryi/maTrax a>KJibiH caxMH MepAe>K 6yfi aHDynn/M a>KnnnaraaHbi apCAan, TYYHA raeux xflHanibiH ranaapx

MOH A3J~irapaHrYi/i ere x xaparrafi . 3h a janaap x M3fl33nnni/ir rapaa r rycna H axun ypraa ryiiL|aTra>K sxnsxssc eMHe SOJIOIVDKTOM 6on MaAaancan 6afix

Tan6aMH a^nan,

6ereeA axun

axnaxaA Hb a>KJibiH 6aMpaHfl (ryxai/m6an,

saaeapHnnraa) an6aH ecoop ern, yniviaap Oycafl HSMani 6onoH 6ycafl MSflaannni/ir Mar

ryxaii yeA Hb ern 6awx xapsnrsM. Batiryyrmara Hb rapaar Tycnan rytiuaTrarHm/iH xapnyuaH ryi?ii43Tr3X yiin axunnaraaHbi xypasHfl X3MAB-biH acyyfljiaap eepHneni xv\v\x (4.4.3.4-y33x) Son T3fl3HT3ii 3eBJienfle>K, aaaean

f3p33T 6onoH rycnaH ryi/msTrsrHni/iH axmiTHyyflbir aioynryii a>KnnnaraaHbi M3fl33nn33p xanraxbiH Tyjifl a>Knn ryMLisTryynsx SaiiryynnarbiH X3MAE-bm TYBUJMH, Hexqen 6a\/\f\r\b\H Tanaap rapaa 6awryynax LUHMABSP rapraxaacaa eMHe Aoopx an6aH ecoop aen cyAanx ysax xaparraii.

fapaar 6onon rycnaH ryMMSTrarM SaiiryynnarbiH X3MAB-bm TorrojiLiooHbi ryxaw 6yx MSAaanan (TyxaPiJi6an, X3MAB-bm jorrormoo, xon6orAOXAYp3M, >KypMyyA), A>Knn ryiiL43Tr3X3A aLunma>K 6onox xyynb, spx sywH opHHbi MSASSHSJI, AHDynryti a>KminacaH Typmnara (Tyxawji6an, X3MAB-bm ocon, aK)ynryi/i a>KnnnacaH Syprran, MaAaanan), A>KJibiH 6aiipaH A33P SycaA rapaaiyyATaii xaMiapn a>KnrmacaH 6aMAan, AxunTHyyAbiH aKDynryii awminax naAsap (jyxaiin6aji, Hexiien 6aiiAnaa yinanax, a>KMiinax TOHOF TexeepeM>Kni/iH ajoynryi/i 6aMA^t>ir manrax rax Mai), OHqroM Hexqen 6aMAa^A ysyynax xapny yi/mASJi, fapaar SOJIOH yycnaH ryi/iM3TrarH SaMryynnarbm X3MAB-bm GoAJioro, rypiunara Hb6ai/iryynnarbiH 6onoH xaMipan a>KMJina>K 6yfi SycaA rapaaj jycnan n/MLiaTrarM napbrnxraii HMi/ii4Taii HarAMan 6ai/i>K Sonoxianaapx MaAaanan, 3nrni/iH saeaapnunraa, seeneree, acBan eHAep apCA3niati OPHUHA a>KMJinaxaA erex HaivianT aeeneriree, saaeapHnnraarnMH M3A33Ji3Ji, X3MAB-biH ryiiMSTrsnssp HoinorACOH apcAanni/ir ynanax apra aprannanbiH ranaapx MaA33Jia^, Atoyniaii ToxnoriAnbir cyAnax, yuin joxupnbir MSAasnsx 6onoH aanpyynax apra X3M>K33HHM yMfi flBUbiH Tanaapx MaAasnriyyA, ryTMbiH M3A33nsn xyprsx, jyrsax apra xaM>KaaHMM

(xaHran HUMnyynarMMA, YMnHnyynarHMA, onoH HMMTHMH SatiryynnarbiH rnuJYYA, reneenen, ypurAarcaA rax Mai 6arrax)-bm xysbA MaAaanan erex raAarr aMaap 6onoH 6nnraap saaeapnunraa erex, anxaapax acyyAan, aJoynn/iiH TaMAarnaraa, xaMraanax xaparcnuMH Tanaapx MaAaanan 6arra>K Sonno.

SOHAOA aopnyncan MaAaananA Aapaax ayiinc 6arraHa:

anxaapax ecTOM aHDynryPi axunnaraaHbi MaAaanan saaepyyA, Lunnxyynax >KypMyyA 6onoH TyriJLiYYpMMH AoxnonnbiH y^A saaeap, yiinAan, 3aMbm xeAe^reeHMM x^Hani, HaeTpax yeA sai/mujn/i/i xaparnax xaMraanax xaparcnyyA (HYAHUM mun rax Mar)

MNSOHSAS18002:2015

4.4.3.2.4. CoHMpxorn Tanyyflafl erex

Batiryynnarbm ywn a>Knnnaraar coHupxorn raflHbi lanyyflaac xonSorflox xynssH asax, 6apmviT>Kyynax 6onoH xapi/iy erex YMJI axi/mnaraa fleyynax Sai/ina. BaftryynnarbiH ywn axunnaraar coni/ipxorH raflHbm janbir eepuwH 6aMryynnarbm X3MAB-NH aroyn, spcflsn Sai/iflan, X3MAB-NH yflMpflnarbiH Torroniioo 6onoH X3MAB-UH 6o,qnoro, TyyHHi/ir xapaDKyyiiax xyynb apx aywH opMHbixoo ranaapx M3fl33rm33p xanrax YypsrrsM, YyHfl 6ai/lryynnarbiH atoynryi/i a>Knnnaraar xanrax a>Knnnax 6onoH oHqroii Sai/iflnbiH Hexi4enT3i/i xon6oojoi/i MSflssnsn H 6arraHa.

M3fl333ii3n aeaxbir coHMpxom raAHbi Tanfl MSflssnsn erex acyyflan xapnyqcaH axmiTHbir TOMunx, xon6oo Sapwx yiac, xaarnwr saa>K ercen 6ai/ix xspsrrsrt. 3H3 Hb SOXMX MSflssnnssp coHupxorHMi/ir TOiTBopToui HaHapiaM xanrax 6onoM>Km/ir onroflor 6onHo. 3H3 Hb anaHryfia OHLjroM roxnojiflon 6onoH CYynnuiH yentiH MSflSsnnnMr xyccsH aapaniai/i rapra>K erex aspsr yefl nyxan 6ai/lAar

4.4.3.3. AwMHHflbiH oponMoor xanrax ynn a>KH/inaraa

Bai/iryynnara

Hb X3MAB-bm

6oflnoro, xeTen6ep 6onoH

xspsDKuriTMMr xaHrax, cai/ixpyynax canan Sonoecpyynax, X3MAB-bm aeqafl ynsnrss xniix, TYYHUM yp AYHA rynryypnaH Hexqen Sai/iflnbir ujuHSHnsxsfl awMJTmyyflbiH 6aiip cyypb, cananbir COHCOK, nfl3BxnT3M oponiioor xaHra>K fl3M>Knx asflan xaivirMMH nyxan.

XAB3A-H xyynb, flYP3M. >KypMbir a>K/ibiH 6ai/ipaHfl caxnn 6awx ecioM eepm/m Hb YYP^r, oponqoo, xapnyunara H Main nyxan

anxaapax

A>KnnTHyyAbir flaapx apra X3M>K33HA oponuyynaxflaa ypbflnnnaH M3fl33n>K oponuoonbi 63JiTr3nnMr xanryynaxaac raflHa X3MAB-bm apra XSMXSSHA TeneeneH oponqoK 6ai/icaH 6yK)y yr acyyflnaap flaflnara TypmnaraTai/i xyMyYcuiir anb 6onox epren oponL4yyn>K caHan xycsnTni/ir Hb asaxafl anxaapax xspsrrsi/i.

BaMryynnara Hb awmiHAbiH oponuoor xspxsn xanrax apra apraHJian, aaaspbir OHSAS 18001:2007 onon yncbm CTaHflapibm 4.4.3.2 aaaniafl rycracan 6ereefl YYHM^r SOXMOH 6awryynaxflaa flapaax acyyflanfl HSM>K anxaapax Hb syi/iTSi/i. YyHfl:

- Xanax TorronuooHbi TOXMPOM>KTOM X3n63p conrox, catixpyynax ranaap aeBJienflex, onqroi/i nexqen 6aMflnaac scssn ajoyjrrai/i aan ytijissc csprni/lnsx yefl T3BMX xananibiH Torro/mooHbi eep xyBunSapyyflbm ranaap xapunuaH canan connrmox apununarbir awi/mHflbiH oponuooTOM SOXHOH 6aMryynax,

- CaHan 6onro>K 6yi/i X3MAB-bm xapaDKuniMi/ir cai/iwpyynax acyyflnbir Luni/iflB3pn3X3A oponuyynax,

- X3MAB-A neneenex eepHnenTyyflntiH ranaap Sonon ananryaa Lunnssp unspcsH atoyn, spcflsnuwn ranaap ypbflMnnan apunqax aesnenflex rsx MST,

LLIHH3 3CB3n eepnnen cai/i>KpyyncaH ronor TexeepeM>KHMr Bapunra, 6aiiryynaM>K 6onon TOHOH TexeepeMxuMH eepnnenT scssn

LLJHH3 XHMUMH Sofluc 3CB3n Maiepnanbir xspsrnsx, LL/HH3Hnnc3H SOXMOH SaiiryynanT XHMX, LUMHS naienj 6onon LUMHS apra 6apnn

•42

MNS OHSAS 18002 : 2015

oponqooHbi yv\n awu/inaraar SOXHOH 6afiryynaxflaa, 6aMryy/i/iara Hb HA3BXH caHaannarbir ypaMiuyynax 6onoH oponqooHbi yv\n axunnaraaHfl caafl 6onox syMJic (jyxaiinSan, xan 6a 6nHnr year TawiarAcan SaMflan, flapaiviiafl opox Syray emee asa/iraA eprexeec aiviaax rax Mai)-aac capn/iwi3x330 raflHa raprax 6yw cana/i M3fl33nnnMH 6a xyenMH acyyflnyyflbir HyyunaH MaHflanx, xaMraanaxafl anxaapn 6ai/ix

TAI4J1BAP-1: OVXB-biH X3MAB-biH yflnpfljiarbm TorroniiooHbi ILO-OSH:2001 OJIOH yncbiH CTaHflapibiH 3.2.3-aap OynsiT "Axun onrorn Hb axunnnfl 6onoH TSflHMi/lr aK)ynryii SaiiAa^, spYY^1 axywn acyyflnaap Te^eenex XYMyycuMr X3MA5-bm yflnpflnarbiH TorroriMOOHbi SOXMOH 6ai/iryynajiT, TeneenenT, x3p3r>KYYri3JTr. 6onoH caMXpyynariTbiH ytin aeqafl nflsexmsM oponqyyjiaxaA HbflsivDKnsrysyyiDK, xyrauaa 6onoH Heeq 6ojionuooroop 6yx Tanaap xanrax apra XSIVDKSS aBHa" rs>K sesneceH

TAMJ1BAP-2: " Axu/iHUfl " TSASIT axuniHyyA, caiiH flypbm axun^arMMfl, ryp axunTHyyA, TSflHMM 16/169/1611

4.4.3.4. f3p33T 6o/ioH coHupxorH raflHbm ranyyflTaM 36Bne/i,qex YMJI a>KMnriaraa

BaMryynnara ToxupoMxroii 6onoH Luaapfl/iaraTaii qar y^A rspssryyA 6onoH 6ycaA raAHbi coHupxorn TanyyATaM sesnenAex ywn awH/inaraa flByyn>K 6aiix xspsrrsi/i. baiiryy/i/iarbiH xysbA X3MAB-bm acyyA/iyyAaap SO/IOH ajoynryM a>KM/inaraaHbi Hexi_;e/i 6awA-nbir cawxpyy/iax Tanaap rspssi 6onoH raAHbm coHupxorM TanyyATaii yyjiaani aesnereeH (iyxa 11/163/1, X3MAB-bm xyy/ib spx syi/iH opnuH, AYP^M. rsx M3i)»nuir 3OXMOH 6aPiryyn>K Satfxaac raAHa OHLirow nexuen 6aMAan (4.4.7)-A ryiiMSTrsx afoynn/M axunnaraaHbi ra/iaap flpn/ii_|a>K OM/iro/mox 6ai/ix Hb

6O/1HO.

X3MAB-biH acyyA^iaap rspssryYfl axu/i SX/ISXMMH eiv/ine y^^ axu/inaraaHAaa xm/ix Tanaap seene/iAexeA 6aMryyn/iara Aapaax ayi/mcm/ir aen yasx

Bai/JryynnarbiH OHU/IOITOM xo/i6ooTOM LUMHS 3CB3/1 y^i MSASFASX ajoyn Tann/myy/DK 6o/iox onii/ior racan aytinc 6arraHa)-bm ryxai/i

- Gepnnex SOXMOH 6aMryy/ia/iTyyAbiH ranaap,

- Maiepnan, Tonor rexeepeMx, neneenex 6aMAanA rapax eepn/ieriTYYA,

- OnqroM Hexuen 6aMA/ibm apra xaivDKaaHni/i eepn/ie/iTYYfl,

- Xyy/ib apx sy^H SO/IOH 6ycaA AYP3M xypMbm eepH/ie/iiyYA-

TanyyATaM xaparrai/i, YYHA:

sesne/iAQXAee,

6aMryy/inara

Aoopxn

XYMMH

ayi/i/iA

anxaapax

Hexuen 6ai/iA/ibiH yenMH apra xaM>KaaHMM eepnne/iTYYA, He/iee/i>K 6onox aK)y/i, acsan xepiUYYA33C np>K 6onox Xyy/ib apx SYMH SO/IOH SycaA AYP3M >KypMbm eepn/ie/iTYYA

MNS OHSAS 18002: 2015

4.4.4 BapHMT>KyynanT

OHSAS 18001-MMH TGKCT

X3MAB-biH yflnpflJiarbiH TorronqooHbi SapuMTxyynaruafl OPHCX

flapaax

6apMMT 6uHn/YA

a) X3MAB-biH Soflnoro, aopuriTyyfl;

b) X3MAB-bm yflnpflnarbiH TorronqooHfl xaivipax XYPSSHMM Tai/m6apyyA;

c) X3MAB-biH yflnpflnarbiH TorrormooHbi YHflC3H sJieivieHTYYA 6a TSflraapm/iH xoopoHflbiH xapunuaH yan,qaa 6onoH xon6orflox 6apmviT 6nHrni/iH MLLJ TaTanr;

d) "X3MAB"-biH yflnpflnarbiH TorronuooHbi CTaHflapibm Aaryy 6ai/iBan soxnx 6apnMT

6nHnr, SYpiran xeTneriTYYfl;

e) X3MAB-bm spCflannwH yAHpflJiarafl xaMaapanraM v\/\n flBqbir YP eree>KT3i/i reneBJiex, xapaDKyy^sx, xanaxafl Luaapflnarajai/i ra>K 6aMryyjinaraac

TAI/IJIBAP BapMMDKyynani raflar Hb awyn 6onoH apcflanni/iH TyBiunHfl YHSH aes xernerflceH, \ftin axunnaraaHbi YP Henee 6a eree>KT3M xaHramraM 6ypTr3>K

T3MA3rJ13C3 H

H>K

6yp3 H

X3MX33HM M

XaMTHM H

TOBH ,

Xaflranarfla> K

6OJ1OX

6HHB3 P

Bai/iryynjiara X3MAB-bm yflnpfljiarbm TorroriMOOHbi xspSDKYynsnTuPlH 6apiiMT>KyynanTbir xaHramraM OMnroM>KToi/i, yp AYHT3I^> eree>KT3i/i, YHSH 6oflHT 6ai/ix X3fi63p33p xeineH xaMrnMH CYY^^^H xysunOapaap 6nHH>K 6ypTr3n>KYYn3H xaflranna,

BapHMT>KyynanTbiH HUMrnsr oponryyAafl Aapaax aytinc 6arrflar:

- X3MAB-biH yAnpflnarbiH Torronuoor xspsDKyynsx, X3MAB-bir ASMWCSH yiin a>Knnjiaraa SOJIOH OHSAS 18001cTaHflapTbm 6yx OnenanTHMH JIBU, M3fl33nnniir Sawryyiuiara Hapni/lBHnaH xeienceH SaptiMT SuHryyfl, BaMryynarbiH 6yx LuaraHA AA-Hbi Murnanaap yypar xapnyunara 6onoH apx M3fljintiH HapuMBHuncaH xyeaapb, saar anraa,

- BapuMDKyynanibiH ranaap MSflssnsn xeinex jyxai/iH OPHMH Hexqen 6onoH 6apnMT>KyynanTbiH HaHapriaBnx luaapflnara, xaflranax X3n63p uaxi/iM rsx MST, MGH Sycaf l xaBrian M3fl33nnnMH xspsrciiss p rapra x

0epni/iH 6ai/iryynnarbiH X3MAB-bm 6apHMT>Kyynaxaacaa SMHS X3MAB-bm yflnpflnarbiH Torrormoor HSBTpyynsx acyyflnbir 6onoBcpyyncaH yiin axi/mnaraaHbixaa MSflaannni/ir 6apnMTxyynaH xaAranax BaMryyrmarbiH 6apnMT>KyynanTbiH xeinenT, ryyx, xaArananTbin Sai/iflnaac yyflSH aapmvi roxnonflonA LUMMASX sopunibir OHOBHTOW COHTO>K naflaxryi/i 6ai/ix, 3CB3D apcflanni/iH ranaapx MSflasnan flyiarflanTauiH yniviaac aes rapraxaA xyHflpan rapn apcflan aKDynbir

OHSAS 18001 craHflapiaA SapuMixyynanTbir Hm/iuYynaxMMH jynfl 6ai/iryynnara xeTen>K 6ai/iraa 6apMMT 6nHryYAni/ir niUHSHnsH 6onoBcpyynax LuaapAJnarar/M, xapSB jyxai/iH 6aiiryyjinaraA MepAex 6yi/i aKDynryi/i a>KnnnaraaHbi rapbiH asnara, AYP3M> xypaM, 3CB3J1 aaasap, saaBpnunraa 33par 6apnMT>Kyyn>K 6yii SapmviT SUMP/YA Hb OJIOH yncbm craHAapTbiH luaapAJiarbir xanrax 6ai/iBan TSArsspuwr opnyynax, LunHaniiax LuaapAnararyii HDM.

MNSOHSAS18002:2015

Hb Sara sapn/MH caM>KpyynanT xwi/iraaA OJIOH yncbm ciaHflapTbiH maapflnara SaiiBan nan aapaniaii cafixpyynax apra xaiviwaa asax Hb 3yv\T3v\. >Kmuaa Hb: