Sie sind auf Seite 1von 2

VI Klavuzu - Yasin KAPLAN - (2003)

VI Klavuzu
VI, Unix iin geli tirilmi komut satrndan al trlabilen metin tabanl bir metin editrdr. Yeni
Unix/Linux kullanclar iin kullanm ok zor gibi grnse de, bir sre sonra ok verimli olarak
kullanabilmek mmkn olmaktadr. VI sahip oldu u i levler iin menler iermez; i levler klavye
ksayollar ile tetiklenirler. A a da temel olarak kullanlan i levlere ili kin bilgiler bulunmaktadr.
a
A

mleten sonra metin ekle.


Etkin satrn sonuna metin ekle.

#G
$

mle pozisyonunda metin ekle


(Insert).

Etkin satrn ba na git.

Etkin satrn ba na metin ekle.

Etkin satrn altna yeni bir satr a ve


metin ekle.
Etkin satrn stne yeni bir satr a ve
metin ekle.
mle altndaki harfi yazlan ile
de i tir.

/
n

/den sonra belirtilen kelimeyi ara.


Aranan kelimenin bir sonra bulundu u
konuma git.
Aranan kelimenin bir nce bulundu u
konuma git .
De i iklikleri kaydet ve editrden k.
De i iklikleri kaydet.

O
c

N
:wq or ZZ
:w

Etkin satr sil ve yerine yeni metin


yaz.

:q

R
C

stne yaz (Overwrite).


mlecin bulundu u konudan satr
sonuna kadar sil ve yeni metin ekle.

:q!

x
dw
# dw
D
dd
# dd
yy
# yy
p
J
u
.

mle altndaki harfi sil.


mlecin altndaki dahil kelimen sonuna
kadar olan btn harfleri sil.
Etkin kelime dahil # ile belirtilen kadar
kelimeyi sil.
mleten satr sonuna kadar sil.
Etkin satr sil.
Etkin satr dahil olmak zere # ile
belirtilen sayda satr a a do ru sil.
Etkin satr kopyala.
Etkin satr dahil olmak zere # ile
belirtilen sayda satr a a do ru
kopyala.
Kopyalanan satr ya da karakterleri
imleten sonraki pozisyondan itibaren
kopyala.
Etkin satr bir sonraki satr ile birle tir
(Satr sonu i aretini sil).

j
k

Son de i ikli i geri al (Undo).


Son dzenleme komutunu tekrarla
(Redo).
Bir alt satra ilerle (Alt ok).
Bir st satra ilerle (st ok).

h
l
w
b

Bir karakter geri git (Sol ok).


Bir karakter ileri git (Sa ok).
Bir kelime ileri git
Bir kelime geri git

:set nu
:set nonu
^g
/deneme
?deneme
n
N
:s/tek/cift
:1,$s/tek/cift/g
:1,3s/tek/cift/g

vi
vi dosya.txt
vi dos1 dos2
dos3
vi *.txt

e
CTRL + F

Etkin kelimenin sonuna git.


Bir sonraki ekrana git (Pagedown).

vi -r dosya.txt

CTRL + B
CTRL + D

Bir nceki ekrana git (Pagedown).


Ekrann yars kadar ilerle.

view dosya.txt

Dosyada # ile belirtilen satra git.


Etkin satrn sonuna git.

E er de i iklik yaplmadysa editrden


k.
De i iklikleri kaydetmeden editrden
k.
Satr numaralarn gster.
Satr numaralarn gsterme.
Etkin dosya adn ve toplam satr
saysn gster.
deneme kelimesi iin a a do ru
arama yap.
deneme kelimesi iin yukar do ru
arama yap.
Tekrar ara (Belirlenen arama yn ile
ayn ynde).
Tekrar ara (Belirlenen arama yn ile
ters ynde).
Etkin satr zerinde tek (ilk tek
ile) kelimesini cift kelimesi ile
de i tir.
Dosyada tek (Tm tek lar ile)
kelimesini cift kelimesi ile de i tir.
Dosyada 1. ve 3. satrlar arasnda tek
(Tm tek lar ile) kelimesini cift
kelimesi ile de i tir.
sim verilmemi bir dosyay
dzenlemeye ba la.
dosya.txt adl dosyay dzenlemeye
ba la.
Parametre olarak verilen dosyay
dzenlemeye ba la. lk olarak dos1
gsterilecektir.
Uzants txt olan tm dosyalar
dzenle.
dosya.txt dosyasn salt okunur olarak
a.
vi -r ile ayn.

Dosyann sonuna git.

http://yasin.kaplan.net/

VI Klavuzu - Yasin KAPLAN - (2003)

lgili Komutlar
A a da : girildikten kullanlabilen baz komutlar anlatlmaktadr.
E er vi editrn komut satrnda parametre olarak birden fazla dosya ile al trd iseniz :n ile bir
sonraki dosyaya gei yapabilirsiniz. lk dosyaya dnmek iin :rew komutu girilebilir. Bir nceki
dosyaya dnmek iin ise :e# girilebilir.
vi editrn ba latrken girdi iniz parametreleri grntlemek iin :args komutunu girebilirsiniz.
zerinde al lan etkin dosya k eli parantezler iinde [] grntlenecektir.
Vi editr al rken yeni bir dosyaya gemek iin:
:e dosyaadi.txt
Girilebilir. Dosyalar aras gei yapmadan nce de i iklikler kaydedilmelidir.

http://yasin.kaplan.net/