Sie sind auf Seite 1von 6

6/3/2016

Indigodjeca|2012TransformacijaSvijesti

Intro

Informacijeobjavljenenaovomportalupotencijalnomogu
promijenitiVaivot,stogaakonistespremnistavitipo
stranisvetomislitedaznadeteiostavitimogunostdaste
modaitavivotbilisustavnozavaravaniilagani,onda
ovajportalnijezaVas.Neoekujemodapasivnoprihvatite
svetoproitate,aliVaspotiemodaobratitepanjuna
oveinformacijeradiVassamih.

POETNA

IZDVOJENO

KOLUMNE

KATEGORIJE

DOWNLOAD

VIDEO

LINKOVI

METAFIZIKADUHOVNOST

TRAI

TOP20
LINKOVI
DOWNLOAD
KONTAKT

KONTAKT

GETCONNECTED!

Indigodjeca
byVELIMIRG.onVelj18,201121:10

ONAMA

RSSFeed

Facebook
Budimiprijatelj!

Nemakomentara

TkosuIndigodjeca?

FACEBOOK

Brianjeproblematinodijete.Nevolipratitipostavljenapravilaukoli,iodbijauitigradivoukojemnevidi
smisao.Unatoloimocjenama,njegoviroditeljiznajudajeonnadarenodijete.Kodkuemoesatima
koncentriranoraditinasvojimmodelimaraketa.
Dijagnosticiranmujeporemeajkoncentracije(ADD).
Brianoviprijateljiikolegeganazivajupogrdnimimenima,onplae..Osjeaseprogonjenimizaklinjesena
osvetujednogdana.Ponekadvidisvojeprijateljeokrueneobojenomsvjetlou,vidianele,ujeihirazgovara
sanjima.Intuitivnoosjeabolsvojemajke,iznadaejojbitiboljeakopoloisvojerukenanjena
lea.Uznemirenjesvjetskimproblemima,poputbeskunitvaiunitavanjauma.Cijelimsvojimbiemeli
rijeititajproblemipoboljatisvijet.BrianjeIndigodijete.

2012Transformacij
87,045likes

LikePage

Share

Bethefirstofyourfriendstolikethis

MnogadananjadjecasuIndigodjeca,uindijanskojkulturisupoznatapodnazivomDjecaSunca,dokihneki
autorinazivajuDjecomMilenija.Prematvrdnjamanekihstrunjakasmatrasedaseoko90%djece,udobido9
godinastarosti,moeokarakteriziratikaoIndigodijete.Istotako,malidioodraslihtakoerpripadaIndigo
generacijama.Indigodjecumozemoprepoznatiponjihovimjedinstvenimkarakteristikama.Vrlosuinteligentnai
kreativna,aliibuntovnapremaautoritetimaidrutvenimsustavima.Vrloestoimsedijagnosticiraporemeaj
koncentracijeilihiperaktivnost,teimsepreporuujurazneterapijeusvrhuispravljanjaiprevladavanjatakvog
ponaanja.Nafizikojrazinisuestoosjetljivaikrhka,nonaemocinalnojrazininjihovaosjetljivostdolazido
ekstrema.Imajurazvijenosjeajbrinostiiempatije,noistotakomogurazvitinesjetljivostukolikoihse
emocionalnozlostavljaumladosti.
Indigodjecamoguizraavativelikibijesinjimajepotrebnasigurnomjestoukojemebitiprihvaeniotputen
tajbijes.Indigodjecamoguiskusitivelikuegzistencijalnudepresijuuranimgodinama,ukolikosenesjetetkosu
izatosudoli.
Sarah,Indigodijetekaeosebi:kaodijetesamznaladasamdrugaija.Potvrdamojihosjeajamijedolajo
doksambilauvrtiu.Jednogdana,doksamgledalastarijuenukakosamaobjedujeurestoranu,preplavilesu
memisliovremenu,starenjuismrti.Osjetilasamvelikorazumjevanjeenekojasebliikrajusvogivota
tjeskobupripomislinavlastitusmrt,ivelikuempatijuzasvabiakojapostojeikojaeikadapostojati(znala
samdaeproikrozslineduhovneturbulencije).Obuzelamebeskrajnatuga,izatrenutaksamzaboravilada
ja,eteverogodinjakinja,postojim.Utomtrenutkusamimala80+godina.
SarinapriajetipinapriaojakojveziizmeuIndigodjeceicijelogovjeanstva.MisijaIndigodjecenaZemlji
jepomoiovjeanstvuprilikomevolouiranjanaviurazinu.Mnogaindigodjecasuprirodnonadarenaitrebaim
pruitipomoipodrkuurazvoju.NekaIndigodjecasuprirodniiscjeliteljiiinisedaimjereikienergijavrlo
prirodnaibliska.UkolikojeIndigodjetetudijagnosticiranautizamiliAspergerovsindrom,trebaimpomoi
raznimenergetskimtremanima,poputreikia,shamballeiliENFuravnoteenjem.Takodatakvadjecamoguizai
izsvogoklopa.
NazivIndigodijetedolazioddominantnebojeunjihovojauri(indigoplavatamnoplavasadodatkomcrvene).
BojaindigapredstavljaakruTreegoka.VjerujesedajeTreeokorazvijenouveineindigovaca.Posebnost
indigovacajeutomestoosjeajutankiveorazdavanjaizmeuZemljeiduhovnogsvijeta.Zbogosjaaja
tankogvelanjimasudostupnemnogeinformacijeidrugaijaznanjaoduvrijeenih.
Uenjeoindigodjeciepoboljatinausposobnostzaradsadjecom.Pomoienamdarazumijemonove
energijekojesesputajunaZemlju,jerindigodjecaedonijetinovuenergijuipomoinamdastvorimonovi,
harmononijiivot.Onisudolidaprosvijetlesvijetidanasuzdignudonoverazine,bezobziradalismo
spremniiline.Tkoenasboljevoditinovimputevimaponaanja,razmiljanjaiosjeanjanegodjecakojase
vetakoponaaju,razmiljajuiosjeaju?

ZADNJIUNOSI

K.MiakKONOPLJA:korporatisti
neeenergetskuneovisnostljudi
Kol28,2015

ParadoksNavezanosti
Kol20,2015

DavidIckeoISILu:Zavadipavladaj
Islamskiekstremistiibijelirasisti
svirajunaistojviolini
Kol14,2015

Stotinuinjenicakojepropituju
obavezucijepljenjaicjepiva
Srp23,2015

Mesoseneprobavljaveseraspadau
elucuicrijevima,tojeuvodumnoge
bolesti
Srp15,2015

MarijanJot:Kadizumrupele
Srp9,2015

OsjeajkojimnogiindigovciizraavajunajboljejesaeoTegan:

KATEGORIJE

http://2012transformacijasvijesti.com/metafizika/indigodjeca

1/6

6/3/2016

Indigodjeca|2012TransformacijaSvijesti

Akomogueljetinetozaovajsvijet,ondabitobioosjeajkrajnjegrazumjevanja,prihvaanjailjubavimeu
svimduamanacijelojplaneti!
KARAKTERISTIKEINDIGODJECE
Ovasudjecaosobitonadarena,alisemogupobunitiakosesnjimaophodimokaosmalomneukomdjecomili
ihelimopoduitineemutoveznaju.Tekosepokoravajukrutimpravilimaitradicionalnimulogama.esto
ruepravilaisustave.Obinotusvojudozubuntovnitvazadravajuidoodrasledobi,meutimestojerijeo
suptilnoj,mudrojvrstisuprostavljanjakojomzapravopostajuizuzetiodoekivanihpravila.Zanjihbirokracijakao
danepostoji.Nekibiihnazvaliiizvrsnimmanipulatorima.Odbijajuslijeditizapovjediiupustvaosimakoim
zaistadobroneobjasnitezatobinetotrebalinapraviti.Nemoeteimnabitiosjeajkrivnjejednostavno
morateimatisnaneargumente.Tosuonadjecakojanampostavljajubujicenemoguihpitanja(nakojamii
preestoneznamoodgovor!).
Veomasukreativnaimoguraditiviestvariodjednom,zapravolakoimnetodrugoodvuepanjuisklonisu
skakatisajednestvari/teme/aktivnostinadrugu.Imajuproblemasastrpljenjemtetekoekajured.Tekose
nosesrigidnouijednodimenzionalnounaeg(iveine)obrazovnihsustava.koluestosmatrajununim
zlomijedvaekajudazavri.Stoganijerijetkodamnogiodnjihnaprasnoprekidajukolovanjeiakosuveliki
zaljubljeniciuknjigeiuenjekaotakvo.Mnogaindigodjecaostajusparispitadodiplomeinikadnezavre
fakultet/ekojesuzapoeli.
Njihovisuinteresiintezivniistrastvenitepotpunouranjajuupodrujakojaihzanimaju,naspecifian
hologramskinain.Istovremenovideicjelinuidjelieodkojihjesastavljena.
Mnogisuindigovci,mladiionistariji,strastvenizaljubljeniciznanstvenefantastike,mitologije,prieovilamai
arobnjacima,parapsihologije,igaraulogazapravosvegatoinspiriraipotienjihovumatuipredstavljaim
intelektualniizazov.Sklonisupovlaenjuuintimnisvijetknjigaimateizapravopreferirajusamouiliuskikrug
bliskihosoba.Velikeguveihpomaloplaeiodbijaju.
Indigodjeca(iodrasli)suestofrustriranaloimnainimanakojesenekestvariradeteznajuboljenaine.
Karakteriziraihiekstremnafizikaiemotivnaosjetljivost.Izuzetnosuosjetljivinaintezivnemirise,buku,vruinu,
jarkebojeiguve.Znajupatitizbogpretjeraneizloenostisvimtimpodraajimasuvremenogsvijeta.Mogubiti
sklonirazliitimalergijskimoboljenjimaiproblemimasdinimsustavom.Nunaimjepovremenasamoa,tiina
imir.Potrebnoimjevrijemezanjihsamekakobiobnovilisvoje(spiritualne)baterije.Senzibilnasuzatue
problemeipatnjeiestozamaludjecuneobinosvjesnageneralnihproblemaovjeanstva,poputekolokog
zagaenja,ratovaigladi.(PremaLorriJohnson,nahttp://www.sunfell.com
Nekaindigodjecaimajuipotpunosuprotnoponaanjetesuhladnaitvrdoglavaiuopenepokazujuempatiju
zadruge.Znajubitisklonasnanimneobuzdanimizljevimabijesa,teopenitoimajuproblemasaljutnjom.(
premaWendyChapman,http://www.metagifted.org.
Ovesekarakteristikeobinoveuuznovijeindigogeneracije,kojeseraajubezzatitnihslojevauauritesujo
senzibilnijanabombeinformacijakojimaihsvijetsvakodnevnozasipa,auztonemajuadekvatnupodrku
roditeljaiokoline.Njihovaimhladnoailjutnjapostajudragocjeniobrambenimehanizmi,aliihiudaljavajuod
njihoveivotnemisije.VieoprevencijiirjeenjimaovihproblemamoetenaiupoglavljimaIndigogeneracije
iSavjetizaroditeljeindigodjece.
Nosvaindigodjecaimajusnanorazvijenuintuiciju.Naravnoestonisusvjesnadaseradiotome,katkadase
todogaakrozsnoveilivizije,ponekadkroznizpodudarnostikojepovremenoprimjeuju,anajeeseradio
jednostavnimslutnjamakojeseostvare.Drugimasemoeinitidasuiznimnisrekovii,jerimsemnogeelje
ostvaruju,aliindigodjecaznajudasmomisamistvarateljisvojesreeijednostavnoseravnajupotomzakonu,
usklaujuisesritmovimaprirodeisvojimViimvodstvom.
Indigodjeca(iodrasli)posjedujuizuzetandetektorlai.Takvadjecaimajuduboke,mudre,stareoikojimakao
dagledajuravnouvauduuikojimajenemogueslagati.Laiimanipulacijeihzbunjuju,rastuujui
razljuujuposebnoakosuzlonamjerene.Stoga,estopostajugorljiviistjerivaipravdeiistine.Obinoupravo
indigodjecastoljetneobiteljskedrameitajneiznosenasvjetlostdana.

AnthonyDeMello(20)
ChemtrailsGeoinenjering(21)
Cjepiva:Istinaocjepivima(44)
DavidIcke(67)
DNA(5)
EckhartTolle(25)
GMOGenetskimodificiraniorganizmi(29)
Iistinaevasosloboditi(13)
KOLUMNA"Gurujeunama"IvaSolarevi
Jelii(4)
KOLUMNA"Triprincipa"DarkoPribeg(8)
KOLUMNAAlakhNiranjan(25)
KOLUMNAblogera"DuhVremena"(63)
KOLUMNAblogera"NovaVizija"(71)
KOLUMNAblogera"Smisaoivota"(30)
KOLUMNABooBori(1)
KOLUMNAMarkoUi:razmiljanje,logika,
kreativnost,ljubav,mir(3)
KOLUMNAoDuhovnosti(35)
KOLUMNAVelimiraGaparia(40)
KOLUMNAZigAtman(4)
KreimirMiak(62)
Kvantnafizika(11)
Manipulacijeljudima(389)
MarihuanaKonopljaTravaKanabis(19)
MetafizikaDuhovnost(477)
Mikroipiranje(21)
NaRubuZnanosti(15)
Novisvjetskiporedak(42)
Openito(336)
Osho(16)
PolitikaEU(87)
PorukeRatnikaSvjetlosti(13)
Preporukefilmova(24)
RAK:Istineilaitekakogaizlijeiti(46)
Recenzijeknjiga(13)
Religija(24)
SatsangwithMooji(29)
Sjetise(11)
SriNisargadattaMaharaj(7)
STRAH:Razotkrivanjepraveprirodestraha(20)
VanzemaljciNLO(21)
VIDEO(254)
Zabludedananjegvremena(10)
Zdravljeialternativnamedicina(269)
Zdravljeiprehrana(53)

KOLUMNE

Osjeajusepovezanasasvimljudimatekatkadasasobomnosestraanosjeajboliiuniverzalnepatnje.
Dogaaseidaovadjecanasebepreuzimajuuloguroditelja(roditeljima,braiisestrama,ostalojdjeci,svijetu)
jounajranijojdobtepostajustarmalaiitavivotnaleimanosetunepotrebnu,prevelikuodgovornost.Jako
ranosusposobnaapstraktnorazmiljatitesuiznadprosjenointeligentnainadarena.
DrunvaloMelchizedektvrdi(premaasopisuTheSpiritofMa`at,Volume1,izKolovoza2000.)dapostojii
genetskapromjenakodovedjece,promjenaunutarDNAstrukture.Meutimzatojouvijeknemajasnih
znanstvenihdokaza.IstiautornavodiidajeIQovjeanstvanagloporastaosdolaskomovedjecejerjemeu
njimaprosjekkvocjentainteligencije130.
Izgledadatakvadjecaestouranojdobidoivljavajurazliiteoblikezlostavljenjailidoivljavajunekuveliku
traumu(smrtroditelja,naputenostiodbaenost,bolestisl.).Takviprobleminanjihmogudvojakodjelovati.S
jednestranetakvaihiskustvanaprostotjerajudaseokrenusebi,unutraidatraeduhovnovodstvoiutjehu,te
ihinesenzibilnimaiempatinima.Zbogtogabimoglizakljuitidajeupravotakvaokolinageneratornjihovog
razvoja.Crnonijeuvijekcrno.
Sdrugestranemogupopustitipritiskuizaboravivisvojumisijupostatisklonazlouporabirazliitihdrogai
alkohola,delinkventnomponaanjuakisuicidu.Mnogiautorikojisebaveproblemimaovisnostiestopiu
kakosuovisnicizapravoizuzetnosenzibilneiduhovnostiskloneosobe.Modatoobjanjavaizatosugotovo
jedinerelativnouspjenemetodelijeenjaovisnikaupravoonepovezanesreligioznimsustavimai
duhovnou?!

http://2012transformacijasvijesti.com/metafizika/indigodjeca

2/6

6/3/2016

Indigodjeca|2012TransformacijaSvijesti

Naalostestosedogaadaizuzetnasenzibilnostitalentiindigodjecenaiunanerazumijevanjei
ismijavanje,njihovesevizijeimudrostestosmatrajuporemeajem,boleuiliunajblaemsluajurezultatom
bujnemate.Mnogasuodovedjecesvrstanaukategorijuporemeajauponaanju,poremeajadeficita
panje(ADDAttentionDeficitDisorder)ilinekogdrugogoblikahiperaktivnostijersesmatralodaimaju
problemaspanjom,disciplinomtesetekokoncentrirajunanastavnesadraje.Meutim,inisedazapravo
obrazovnisustavnijedorastaonjihovimsposobnostimaidaseovakvadjecajednostavnodosaujuzbog
sporostiipreplitkogsadrajainformacijakojeimseuveinikolanude.Ukolikoimdatetemukojaeihzaista
zainteresiratiibitiimizazovvidjetetenaglupromjenunjihovekoncentracijeivjerojatnostvarnudemonstraciju
njihovihizuzetnihintelektualnihsposobnostiizadivljujuekreativnosti.
Moglibireidaseindigodjecaraajusizuzetnimpotencijalima,alioobiteljiisrediniukojojsenauovisihoe

VIDEO

lisetemogunostizaista(ikada)izraziti.Potrebnaimjenaapotporailjubavkakobiotkrilisebe.
INDIGOGENERACIJA
Premdajeoduvijekbiloposebnosenzibilneinadarenedjeceuposljednjevrijemeprimjeujemopravu
najezdumalihgenijalaca.inisedasuseindigodjecapoelauestalijejavljatiposljednjih40godina.To
naravnoneznaidasusvadjecaroenautomperioduindigodjeca,alimnogiautoritvrdedaod1996.godine
naovamoak95%roenedjecespadautukategoriju(premaEASCu).
AutoricaL.Johnsonsistematinojeprilatojpojavipodjeliviindigopopulacijunanekolikogeneracija,ovisnoo
vremenunjihovaroenja.Patakoonarazlikuje5indigogeneracijatesvakojodnjihpripisujeposebneosobine,
specifinostaurinihovojakaoivremenskiokvirtvz.GodinaBuenja.
Prvageneracijaindigodjeceroenajeizmeu19581968.godine.AutoricaihnazivaAlfageneracijom.
Karakteriziraihplavozelenoljubiastizatitnislojaure,najeemaskiranmentalnimililjupkimokerom(radise
obojamaslojevaaure).Tiimovojisluekaosvojevrstantit,ugraenazatitnasklopkakojaihtitiod
pretjeranihpodraajaivanjskihutjecajaiomoguavaimpostepenootkrivanjeirazvijanjeindigopotencijala.
Istovremenosuimtiovojipomoglidaseuklopeuuobiajenupopulacijusvogvremenakojajonijebila
spremnazapotpunumanifestacijunjihovihstvarnihsposobnosti.Iakosetakvaosobajooddjetinjstvaosjea
drugaijom,kaodanepripadaobitelji,mjestu,zemljiilivremenuukojemsenala,ivjerojatnoprimjeujesvoju
iznimnusenzibilnostinekeposebnedarove,razloziteizdvojenostisujojnejasniiobinoihodbacujeili
racionalizira.Tekkaddovoljnomentalnosazrijedabisemoglanositisasvojimdarovima,doivljavaiskustvo
MranenoiBuenja,ilikakotoLoriJohnsonnazivarazdobljeSaturnovaPovratka.Zaovuindigogeneraciju
tajseprocesodvijaizmeu19861996.godine.Tonije,zasvakuindigoosobuRazdobljeBuenjazapoinjeu
njenoj28.ili29.godiniivota.Duinatogprocesamoevarirati,aliobinotraje7ipogodina.Tajpovratakk
Sebi,isvojojivotnojMisijiznabitizaistateak.Tojerazdobljepunozamkiiproblema,prepreka,bolesti,
ivotnihtekoaiizazovakojesluizaskidanjemaskiiprivida,zaotkrivanjenjihovogistinskogpotencijalai
povratakkSebi.Kasnetridesetesurazdobljaoporavkaiprocvatapsihikihsposobnosti.Dotihjegodinaosoba
imaladovoljnovremenadaiskua,testira,istanasvojuintuicijuinauivjerovatisvojimpsihikim
sposobnostima,alisadsenjenamoisposobnostijoprodubljuju(jasnainepogreivaintuicija,snano
unutarnjevodstvoikomunikacijasduhovnimsvijetovima,uvidumisli,osjeajeinamjeredrugihljudi,pristup
paralelnimrazinamastvarnosti,istinskiuvidupriroduVremena,svakodnevnisinkroniciteti,imnogidrugi
intrigantnidarovi.)Utridesetimasekristaliziraiizuzetnaiscjeliteljskamoovekategorijeljudi(Reikiisline
alternativnetehnikesuposebnobliskeIndigovcimasvihgeneracija).Alfageneracijaindigajeveizilaizfaze
buenja,anekiodnjihdanasprelazeusvojuOktarinfazutoznairazdobljeekstremnesenzibilnostiijovee
sposobnostuvida.SudeipoLorriJohnsontektada(u40tima)poinjepravazabava!Vieotomprocesumoi
eteproitatiupoglavljuSkidanjevelova:TranzicijaizIndigauOktarin,kojejeupripremi.
DrugaindigogeneracijailiBetaGeneracijajeonaroenaizmeu19681978.Ovajegeneracijatakoerdola
nasvijetsasvojimzatitnimtitomtj.splavozelenoljubiastimovojemuauri.Razlikajeumentalnomokeru,
kojisekodovegeneracijenemoeprimjetiti.RazdobljeBuenjaSposobnostizaovugeneracijujeperiodod
19962006.Poetaktogprocesajeidaljezaveinuu28.ili29.godinizasvakuosobutegeneracije.Danasje
dioAlfaIndigautojfaziBuenjatoznaidapolaganopostajusvjesnisvojihsposobnostiiprisjeajusesvoje
ivotneMisije.JakoserijetkodogaadaosobapotpunoosvjestisvojuMisijuisposobnostiprije30tegodine,
stogabuditestrpljivipremasebi.Utomperiodublijedeinestajuzatitniaurinislojeviiosobaseestomoe
osjeatiogoljeno,ranjivoislomljeno,prolazikrozsnaneproceseienjanafizikojipsihikojrazini,temisli
daludi.Buditenjeniiblagipremasebi,povjeritesebliskimosobama,potraitestrunupomoakojepotrebno
(alinastojteizbjeimedikamente),potraitedrutvosebislinihonivammogupruitipodrkuisuosjeanjekoje
vamjesadtakopotrebno.Iznadsvega,razvijajtesvojuintuicijuivjerujtesvomunutarnjemvodstvu.Sviodgovori
suuvama!Ovotovamseiniludilomibezdanomeproianadrugojvasstraniekajuuda!

ZANIMLJIVOSTI

SpecifinakarakteristikaAlfaiBetageneracijejenjihovizuzetnomladolikizgledsvedostarijedobiizgledate
znatnomlaiodsvojestvarnekronolokedobi,aveinaeiivjetiznatnodueodsvojihvrnjaka.Pravu
indigozrelostiovaegeneracijaindiga,kaoiostale,doivjetitekuetrdesetima.
GamaGeneracijajetreageneracijaindigovaca,roenaizmeu19781988.godine.Ovojeprvageneracijas
minimalnimzatitnimovojima.Akouopeimajutitonjeuglavnomljubiast,katkadsnaznakamaKristalne,ili
Oktarin.Upravojeovageneracijunajeedijagnosticiranakaodjecasporemeajimauponaanjuilisnekim
oblikomhiperaktivnosti.RazdobljeBuenjazaovugeneracijuebitiizmeu20062016.godine,tj.unjihovim
kasnimdvadesetima.UOktarinfazu,takoerprelazepoetkometrdesetih.
DeltaGeneracijajeetvrtageneracijaindigodjece.Ovojeprvageneracijaistihindigovacatj.njihovesuaure
isteizraajneindigoplaveboje,bezikakvihobojenihzatitnihslojeva.Iznimno,nekimeunjimamoguimati
kameleonskiOktarinovoj.Svetoznaidajeovageneracijaekstremnosenzibilnaidaimjepodrebnavaa

http://2012transformacijasvijesti.com/metafizika/indigodjeca

3/6

6/3/2016

Indigodjeca|2012TransformacijaSvijesti

pomoipodrkakakobizaistapronalisebe.Ovajegrupameunajizraenijimhiperaktivcimaivjerojatno
izgarajuupretjeranojstimulacijiivritavimpodraajimamodernogsvijeta.Tuspadajuindigodjecaroena
izmeu19881998.Stvaranjetihemirneoazezavaeindigodijetebitiepunoprikladnijaodpropisivanjasilnih
lijekovazasmirenjeistabilizaciju(tojetrenutnovrlopopularnouAmerici).Toukljuujekoritenjedubokih,
toplihbojaunjihovomokruenju(najboljeplavihiljubiastihtonova),koritenjeumirujuihzvukovaisporih
ritmova,izbjegavanjevelikihguviivisokihtemperatura.GledanjeTVasveditenaminimum,apomogunosti
ukloniteelektrineinstalacijeiaparateizprostoraukojemdijetespavainajeeboravi.Oveistepreporuke
umiritieisvakouznemirenoIndigodijete.toeiboravakuprirodi,penjanjepostablimailileanjeutravi
pravesublagodatizavaegmalogIndigovca.Usklaivanjesritmovimaprirodevraaimnutarnjuravnoteui
mir.Sobziromdaeovagrupaindigovacaimatiizuzetnoteakpubertetivrlovjerojatnoebitisklona
zlouporabidrogaialkoholatesuicidalnomponaanjuslijeenjeovihsmjernicabitiedjelotvornaprevencija
riskantnihoblikaponaanja.Pomozitedjetetudapronaeoslonacusebi.Viekonkretnihsmjernicaoodgoju
takvogiostaleindigodjecemoeteproitatiupoglavljuSavjetizaroditeljeIndigodjece,kojejeu
pripremi.RazdobljeBuenjazaovugeneracijubitieod20162026.godinetj.unjihovoj28.ili29.godini.
PetageneracijaIndigovaca,nazvanaOmegaGeneracijaukljuujedjecuroenuurasponuod19982008.
SudeipotvrdnjamaLorriJohnsonovoebitiposljednjageneracijaistihindigovaca.Ovaegeneracija
vjerojatnoimatijoveeproblemeuprilagodbiokruenju,aestoeproivjetiekstremnotekodjetinjstvo.
Meuovomdjecompostojiopasnostodtekihoboljenjaipovlaenjaodvanjskogsvijetapoputautizmaili
Aspergerovasindroma,ameunjimajeivelikastopasmrtnosti.Rezultatjetonjihoveekstremnesenzibilnostii
preranograzvojaKristalnihtj.Oktarinobiljeja.MnogiodnjiheseroditikaodjecaIndigoroditelja,anekieak
samibitireinkarnacijaranopreminulihAlfaiBetaIndigovaca.Ovisnoolokalnimuvjetimaiindividualnim
znaajkamaovaegeneracijasvojSaturnovPovratakproivljavatiizmeu20262036.
Nakon2036.godinenagloeopastidolazakindigodjecenasvijet,idaljeeseraatializnatnorjee.
*Napomena:Ovivremenskiokvirisurelativniakosteroeniprije1958.toneiskljuujemogunostdaspadate
uindigopopulaciju.Tosamoznaidajeokovasjakomalovamaslinih.IstotakovaperiodBuenjamoedoi
ranijenegojenavedenozavaugeneraciju.
InezaboraviteVistvaratesvojusudbinuradomnasebiisvjesnoumoetezaobiimnogeneugodnostii
preprekenasvomputu,aliiubrzatiiprodubitisvojrast:
10SAVJETAZARODITELJE
1.Buditeiskreni
Dajtepotpunoobjanjenjekolikogodjetomoguezanjihovuinteligencijuizrelost.
2.Nemanipulirajte
Beznametanjakrivnje.TonedjelujekodIndigovaca.
3.Pokaiteimpotovanje
Onisusamomanjipogodinama,aliestomudrijiuduhu.Neodgovarajteim,jerevamioniodgovoriti.
Pokaiteimpotovanje.Tretirajteihkaojednakekolikogodjetomogue.Dopustiteimdapomognupri
stvaranjupravilaiposljedica.Osigurajtedaimajugranicekojeeihzatititi.
4.Potiiteih
Nekarazvijuautonomijutakodaradekolikogodmogusami.Nekabirajuodjeu.Odmaledobiihuitedase
samikupaju.
5.Potujtenjihovepsihikesposobnosti
Pomogniteimdarazvijumentalnesposobnostisavjebom,predavanjimaiohrabrivanjem.
6.Poduiteihzatitienergijeimetodamauzemljenja
Indigovcisuvrloemotivnoosjetljivi.Imatedrastinepromjeneraspoloenjaitojeestouzrokovanoupijanjem
energijadrugihokonjih.Treningiraznemetodeiscjeljenjaenergijemogupomoi.
7.Poduiteihmetodamarelaksacijeimeditacije
Tevjetinepomoieimdaboljesvladavajuivot,nauravnoteu,idasespojesaduhovnimsvijetom.
8.Potujtenjihovuemocionalnuipsihikuosjetljivost
Kojajenajeeekstremnaiiniseneuobiajena,alioniseNEaleimodatrebajuvaupomodatolerirajute
osjeaje.
9.PronaitealternativnuterapijuzaADDiostalenesposobnosti
NedajteimlijekovekaotosuRitalinisl.,zaADDiliostalenesposobnosti.Naitealternativnenaineradasa
takvimponaanjima,kaotosudodaciprehrani,esencijecvijea,modifikacijeponaanja,idoputanjeueniku
priizboruuenja.
10.Pomogniteimdarazvijusvijestonjihovojindigoprirodiinjihovojmisijiuivotu
Indigovcisusviovdjesrazlogom.Imajujedinstvenekarakteristikeponaanjadabibilisposobnijidapomognu
unosunovihenergijaidapomognupoboljanjusvijeta.Doktoneshvate,moglibiimativeliketekoesa
savladavanjemnjihoveljudskostiinoenjesainjenicomdasupreosjetljiviirazliiti.Akonauedapostoji

http://2012transformacijasvijesti.com/metafizika/indigodjeca

4/6

6/3/2016

Indigodjeca|2012TransformacijaSvijesti

razlogzanjihovurazliitost,biteboljiunjihovomsavladavanjuiraditipremanjihovojmisijiplanetarnog
dolaska.
Autor:WendyH.Chapman
TESTDALISTEINDIGO
1.Dalisesmatrate(ilivasdrugismatraju)natprosjenointeligentnomosobom?
2.Dalisteizrazitokreativnaosoba,imatemnotvoidejaokotemekojavasinteresira,volitesamiizraivati
stvariitd.?
3.UvijekmorateznatiZATOjenetotakvokakojeiliZATOmorateuraditinetotovamsekae?
4.Bilisteprilinobuntovniukoli,tekosteprihvaaliautoriteteilisteseosjealibuntovno,aliseniste
usudilireagiratiradiRODITELJA?
5.Dalistejooddjetinjstvaprolazilineobjanjivastanjavelikihdepresijaiosjeajabespomonosti(takva
stanjasumoglavariratiodtugedodubokogbeznaa,abilasupraenaisuicidalnimmislima)?
6.Daliopenitosmatratedavamjeprvidioivota(djetinjstvoipubertet)bioiznimnoteakperiod?
7.Imateliproblema/potekoauraduuvelikimpoduzeima,uslunoorijentiranimposlovima,otporprema
autoritetimaiureenjuposlanaprincipukasta?
8.Dalipreferirateposloveukojimasteiliravnopravanpartnerilivoailimoeteraditipotpuno
samostalno?
9.Daliestoosjeatekakojecijelisvijetjednaporodicainijevamsvejednotosedeavadrugomovjeku
nadrugomkrajuZemlje?
10.Sposobnistedubokosuosjeatisaostalimaaliopetnepodnositeneijuglupost/tupavost?
11.Daliseubrajateuosobekojesuilitolikoekstremnoemotivnosenzibilne(kojeselakomogurasplakati,
rastuitiitd.)iliskoronikadaneizraavatesvojeemocije(ljudivassvrstavajuuemotivnohladneosobe)?
12.Dalisteunekimfazamasvogivotaimalinapadajebijesaililjutnjeestobeznekogznaajnijeg
povoda?
13.DalijePOLITIKAnetoskrozNEZANIMLJIVOzavasimateosjeajdavaglasionakonemanekog
utjecaja?
14.Dalistejedan/jednaodonihkojinemogupronaizadovoljstvoiskljuivoutradicionalnimvrijednosti:
karijera,brak,2.5djeceitd.?Daliosjeatedabiivottrebaobitinetovieodroenjaiumiranja,
zaraivanjazapreivljavanje,odlaskaidolaskanaposao,produenjavrste,seksa,hranjenjaispavanja?
15.Daliestoosjeatevelikutenjudauinitenetousmisludapromijeniteilipoboljatesvijet?
16.Daliimatevelikozanimanjezapsihologiju,duhovnetemeipraksujooddjetinjstva?
17.Daliimatejakuintuicijutj.koristitetusposobnostuivotu?
18.Daliimatepotekoadafokusiratesvojupanjunajedanpredmetosimakotosvjesnoneodluiteili
vamjeakdijagnosticiranADD(AttentionDeficitDisorder)poremeajpanje,poremeajuponaanjuili
hiperaktivnost?
19.Dalisteimalikadiliimateiskustvapoput:vizijeanelaiostalihduhovnihbia,sposobnostvidovitosti,
telepatijeitd.?
20.Daliaktivnonastojitesaznatikojijesmisaovaegivotaicjelokupnogpostojanjakrozrazliiteduhovne
pravce,religije,grupeiliknjige?
21.Daliestoimateproblemsasvojimstrpljenjempogotovokadsuupitanjusvarisapodrujabirokracijei
inertnostdrutvenogsustava,kaonpr.ekanjeuredovimaitd.?
22.Dalisteizrazitoosjetljivinabuku,jakemirise,vruinu,jarkebojeivelikuguvu?
23.Dalivamjeestopotrebnovrijemekadmoetebitisamisasobomdabiobnovitisvojebaterije?
NAPOMENA:Zbogsvojeopenitostiovajtestjesamosmjernicagdjeviepozitivnihodgovoraupuujenaveu
vjerojatnostdasteIndigo.
Izvor:
ByWendyChapman
http://metagifted.org
http://www.indigosvijet.hr

Recommend

Share

200

Previouspost
LjudskiDNAjebiolokiinternet

Nextpost
Onisumeunama

20102013::2012TransformacijaSvijesti

http://2012transformacijasvijesti.com/metafizika/indigodjeca

5/6

6/3/2016

http://2012transformacijasvijesti.com/metafizika/indigodjeca

Indigodjeca|2012TransformacijaSvijesti

6/6