You are on page 1of 38

Bogdan unjar

OBADVA! OBADVA! OBA SU PALA!

MALA BIBLIOTEKA
4

NAKLADA BOKOVI
Za nakladnika: Zoran Bokovi

( II'- Kalalogizaeija u publikaciji


SVEUILINA KNJINICA U SPLITU
DDK 355.58(497.5) 1991
un jar Bogdan
Obadva, obadva, oba su pala:
(Kogoznica. 20. rujna 1991.)/ Bogdan
unjar. - Split: Naklada Bokovi. 2005.
- (Mala biblioteka / Naklada Bokovi : 4)
Na oba spojena lista ilustracije.
ISBN 953-7090-88-4
120211006________________________
ISBN 953-7090-88-4

NAKLADA BOKOVI, 2005.


Nijedan se dio ove knjige ne smije, bilo kako, umnoavali ni
preslikavati bez nakladnikova doputenja.

Bogdan unjar

OBADVA! OBADVA!
OBA SU PALA!
(R O G O Z N IC A . 20. R U JN A 1991.)

NAKLADA BOKOVI
Split
2005

Poginulomu h n cttskom hranitelju Filipu aini,


koji je, 20. rujna 1991. godine, pri oharanju dvaju
neprijateljskih zrakoplova, uskliknuo:
Obadva, obadva! Oba su pala! Oba su pala!

H R V A T SK I D O M O V IN S K I R A T

Rat je, 1991. godine, zapoeo ...agresijom


Jugoslavenske narodne armije potpomognutoj
paravojnim postrojbama iz Savezne Republike
Jugoslavije na Republiku Hrvatsku, a uz pomo
dijela lokalnog srpskog stanovnitva....*
Hrvatski je narod odbio velikosrpski napad.
Taj uspjeh pripisujemo Bojoj pomoi. Osjeaj
snage, s milou Bojom, ohrabrio je narod da
uini velika djela. S prvim uspjesima radost je
obuzela sve Hrvate. To je vodilo pobjedi
hrvatskoga naroda.
U ljutim bitkama, koje su se vodile u Hr
vatskoj, od grada Vukovara do Dubrovnika, i u
drugim gradovima: Osijeku, Vinkovcima, u
panji, Slavonskomu Brodu, Pakracu, Sunji,
Karlovcu, Zagrebu, Gospiu, Zadru, Biogradu,
Vodicama, ibeniku, Splitu, Sinju, Ploama i
Metkoviu,
ostali
su
svijetli
uzori
neravnopravne ali smjele i neustraive borbe.
Mnotvo hrvatskih sela i zaselaka srueno je i
spaljeno. Nae more, gore i planine, ume i
panjaci, livade i njive, jezera i rijeke uvaju
uspomenu na te slavne i povijesne dane nae
lijepe domovine Hrvatske. Mnogobrojne su
ljudske rtve i
*Priopenje Vlade Republike Hrvatske 23. oujka 2001. g.
7

patnje, koje je goloruki hrvatski narod u


ovomu ratu podnio za svoju domovinu.
Hrvatski gradovi na moru: Zadar, Biograd,
ibenik, Split, Ploe i Dubrovnik, bili su vojni
ciljevi za izlazak Srbije i Crne Gore na Jadran
sko more. Kao jedan od mnogobrojnih svjedoka
sastavio sam ovih nekoliko stranica o sedmodnevnoj obrani grada ibenika od srpske et
nike vojske, od 14. do 20. rujna 1991. godine,
a osobito o ruenju srpskih zrakoplova nad
Rogoznicom i Primotenom. Hrvatski se narod
nije nikada odrekao svoje hrvatske dravnosti.
On se uvijek smatrao zasebnim politikim naro
dom, a svoje teritorije zasebnom politikom
cjelinom.

Na poloaju obalne bitnice Junoga irja, koncem rujna


1991. godine. Snimio: Branimir Perika.
8

N E D J E L J A 15. R U J N A 1 9 9 1 .

Neprijatelj se oprezno pribliava ibeniku.


uju se pucnji, uglavnom iz strjeljakoga
oruja. Poslije podne neprijatelj, iz haubica 122
mm, rui sela u ibenskoj okolici: Raslinu,
Dubravice, Bilice, a projektili padaju i na
otoi Visovac, na Krki, gdje se nalazi poznati
franjevaki samostan. Srpski zrakoplovi lete
nisko, vjerojatno izviaju nau protuzranu ob
ranu (koja nema nita uinkovito za borbu
protiv zrakoplova). Sve je manje vremena za
temeljitu pripremu obrane ibenika. Najtee je
to se tie protuoklopnoga oruja, topova i
runih bacaa. Nema ih. ibeniku nema tko
pomoi, jer su svi primorski gradovi u slinoj
muci.
Vrijeme u ibeniku: promjenjivo oblano i
kino, a katkada i zagrmi. Tijekom se dana raz
vedrilo. Sunce izlazi u 6.30 a zalazi u 19.05
sati. Temperatura zraka je 25C.
Dnevni tisak objavljuje da je od poetka ra
ta srpska i crnogorska vojska sruila 56 kato
likih crkava. Imaju providan cilj: unititi sve
to je hrvatsko - narod i kulturu. Tijekom su ra
ta temeljito ostvarivali te svoje faistike na
mjere.
9

Topnici na otoku irju pripremaju topove


za gaanje ciljeva na kopnu.

Srpski borbeni zrakoplov jastreb leti ispred obalne


bitnice 100 mm Zeeva u Rogoznici.

10

P O N E D J E L J A K 16. R U J N A 1 9 9 1 .

Oklopna neprijateljska vojska pribliuje se


ibenskomu mostu (9. kninski korpus, naelnik
taba Ratko Mladi). Obalna topnika bitnica
Juno irje gaa samo jednim topom koji moe
pucati kruno, da bi zaustavila tenkove srpske
vojske. Top 90 mm moe gaati do 18 km.
Pribliavanjem oklopne postrojbe ibenskomu
mostu i drugo topnitvo postaje uinkovitije.
Neprijatelj stradava, to se vidi po gustu dimu
na nekoliko mjesta.

Rahim Ademi, general- bojnik Hrvatske vojske. Njegova


uloga u pripremi topnitva i njezinoj obrani grada
ibenika bila je velika.

Policija, krizni tabovi u Rogoznici, Primotenu, dragovoljci


Primotena Burnjega i
okolice te dijelovi 113. ibenske i 4. gardijske
brigade (Imotska bojna) pripremaju se zauzeti
vojarne u Rogoznici : Smokvicu, Kruicu i Zeevo.
To je vodio asnik Rahim Ademi, naelnik
topnitva 113. brigade, jedan od najzaslunijih
branitelja grada ibenika u to doba (danas generalbojnik Hrvatske vojske), i zapovjednici policijske
ispostave Ministarstva unutranjih poslova u
Rogoznici, Ivica Fakevi, Primotena, Jure oban,
zapovjednik voda iz Primotena Burnjega, Bla
Jurin i djelatnici Jaran, Depina i Bogavi.

Ivica Fakevi, zapovjednik policijske postaje ti


Rogoznici, bio je uskladitelj zauzimanja
vojarni JNA u Rogoznici.
12

ibenski most - odsudno mjesto bitke za ibenik. Branitelji su


pobijedili poslije teke sedmodnevne bitke.

Zoran Klane i protuzrakoplovci na irju, u sedmodnevnim


borbama, sruili su dva borbena zrakoplova i jedan helikopter.

13

U T O R A K 17. R U J N A 1 991.

Dana 17. rujna, u 12 sati, zapoelo je


osvajanje vojarni.
Vojarna Kruice zauzeta je bez neprija
teljskoga oruanog otpora. U vojarni je zaplije
njena pokretna obalna bitnica topova 130 mm,
topniko strjeljivo i razliita vojna oprema. Topovi
su odmah poslani prema Primotenu Gornjemu
(Bumjem), na paljbene poloaje kraj zaseoka
Drage, odakle se pripremaju pomoi ibenskim
braniteljima. Promatranica je bila na brdu
Jelinjaku.
Zapovjednik vojarne u Zeevu odbio je pre
daju bitnice. Traio je vrijeme da bi "razgovarao"
s pretpostavljenima, ustvari, ekao je pomo s
mora ili od zrakoplova. Gospodin Ademi
proniknuo je namjere zapovjednika vojarne i, ne
ekajui bilo to, zapovjedio napad. Budui da su
vojnici otkazali poslunost zapovjedniku vojarne,
nije bilo rtava, a zapovjednik se vojarne predao.
U ruke Hrvatske vojske pao je veliki ratni
plijen:
- obalna topnika bitnica, 4 topa od 100 mm, s
dometom 20 km,
- pokretna obalna topnika bitnica, 4 topa od 130
mm, s dometom 27 km,
14

kolska obalna topnika bitnica, 4 topa od


88 mm, s dometom 14,8 km,
- pokretna obalna topnika bitnica, 6 topova
od 85 mm, s dometom 15,8 km,
- protuzrakoplovnih topova od 20 mm,
trocjevnih, A3, jedanaest,
- protuzrane rakete strijela 2M, 4 komada,
- mnogo strjeljiva za sve vrste topova.
Radio ibenik poziva topnike, osobito iz
protuzrane obrane, da se urno jave u Krizni
tab.
U ibenskoj su luci tri neprijateljska ratna
broda. Jedan od njih puca po gradu. Glavni mu
je cilj prvostolnica Sv. Jakova, jedan od
najdragocjenijih spomenika hrvatske kulture na
istonoj jadranskoj obali. Prvostolnica je teko
oteena
(kupola).
To
su
izvanredno
graditeljsko zdanje gradili uveni majstori:
Juraj Dalmatinac, rodom iz Zadra, od 1441.1475., i Nikola Firentinac, iz Italije,po. XVI. st.
Oko 18 sati prvi srpski tenkovi, koji dolaze
od sela sela avice-Gaeleza, izlaze pred
ibenski most.
Poeli su gaati i topovi od 130 mm iz sela
Drage u Primotenu Gornjemu.

15

Ante Vuki {lijevo) i eljko Balti. eljko Bcdti bio je


pokreta zauzimanja bitnice Junoga irja s
postrojbom ibenskoga MUP-a.

Neprijateljski tenkovi, na zapadnoj strani


ibenskoga mosta, pripremaju se za napad i
zauzimanje grada ibenika. Imaju jaku pomo
topova i zrakoplova. Hrvatski topnici gaaju
zaprenom vatrom i srpskoj vojsci nanose sve
vee gubitke. Neprijatelju ne doputaju da se
uvrsti na polaznim poloajima za napad preko
mosta. Pojavljuju se i nai "lovci" na tenkove s
runim bacaima. S obiju strana mosta, do
jednoga kilometra, zagluujui su prasci, pucnji
i dim. Vrijeme je promjenjivo oblano. Ne e
proi!
Nove povoljnije vijesti dolaze s drugih
podruja
ibenskoga
bojita.
Postrojbe
Ministarstva unutarnjih poslova na otoku olti.
16

s pomou otonoga Kriznog taba, zauzele su


dvije obalne bitnice: na koti 208. Velu Strau,
kolsku bitnicu s 4 topa od 85 mm i bitnicu na
rtu Marina Rat, s 4 topa od 88 mm i mnogo
topnikoga strjeljiva. Doli su dragovoljci za
topove protuzrane obrane. Poslani su u
Rogoznicu, gdje su ih ekali osvojeni topovi.
im su doli na Zeevo, preuzeli su 4 topa 20/3
A3:
1. top Goran Pauk s posluiteljima,
2. top Branko Viljac s posluiteljima,
3. top Marinko Baeli s posluiteljima i
4. top Zoran Trklja s posluiteljima.

Goran Pauk, iznimni zapovjednik i strijelac na


protuzrakoplovnomu topu.
17

Branko Viljac na protuzranomu topu 20/3, na


paljbenomu poloaju u Zeeva, prvih ratnih dana.

Dva su prijenosna lansirna ureaja i dvije


rakete Strijele 2M preuzeli Ivan Cukrov i
Neven Livaji.
Time je stvoren Laki topniki vod protuzrane obrane 113. brigade. Zapovjednik voda
bio je Boris Skori Arambai a dozapovjednik
Branko Viljac.
asnik Rahim Ademi, koji je stizao na sve
strane, alje u ibenik jedan top sa Zoranom
Trkljom i poslugom, da sudjeluje u osloboenju
vojarne na Palacinu. Tri je topa Ademi
rasporedio na Zeevu, dva prema moru, a jedan
prema sjeveru (magistrali). U vojarni Zeevu
18

nije promijenjena zastava na jarbolu, radi za


varavanja zrakoplova.
U rogozniku luku uplovljivaju tri ratna
broda, jer jo nije zauzeta vojarna Smokvica (o.
Vela Smokvica). Ratni brodovi nisu pucali a
borbeni su zrakoplovi nadlijetali Rogoznicu.
Nisu pucali zbog nejasnoga stanja.

Na popritu bitke ostalo je vie od trideset unitenih


tenkova i oklopnih transportera.

19

Predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik


dr. Franjo Tuman doao je na irje estitati braniteljima
- topnicima veliku pobjedu.
Snimio: Bozo Vukievi.

20

S R IJ E D A 18. R U J N A 1 9 9 1 .

Osamnaestoga rujna slavi se Dan Hrvatske


ratne mornarice. Nadnevak je povezan s
pobjedom ratnoga brodovlja hrvatskoga kneza
Branimira, 887. godine, nad brodovljem
Mletake Republike. Hrvatske lae, koje jedan
mletaki pisac onoga doba naziva "liburnama",
u ljutomu su pomorskomu boju porazile
mletake trireme. U tomu je boju poginuo i
mletaki dud P. I. Candiano. Mletaki pisci
piu da se "boj bio vie oduevljenjem
protivnika nego silom brodovlja". Moe se
rei da smo vie od tisuu i pol godina na
Jadranskomu moru, unato burama i olujama,
asno sauvali svoje slobodno more, a to emo
initi i ubudue.
Za ibenik se bori na ivot i smrt. Nastavlja
se razaranje Kreimirova grada, s kopna i mora,
(hrvatski kralj Petar Kreimir IV., 1058.-1074.,
u jednoj ispravi prvi put spominje grad ibenik
1066. g.). ibenski most jo uvijek nadziru
branitelji. Sve je vie srpskih oklopnih
transportera i tenkova obavijeno dimom. Neki
gore kao buktinje.
Topnika bitnica sa irja pokazala se
pravom tvrdjavom ibenske obrane. U povijesti
21

ratova poznate su mnoge


zaustavile napadae.

utvrde koje

su

Neprocjenjiv je doprinos radnika Remontnoga


brodogradilita u ibeniku u stvaranju Hrvatske ratne
mornarice i pomoi ibenskoj obrani i drugim hrvatskim
gradovima. Snimio: Zdenko Zjai, dipl. ing.

Zaplijenjeni topovi odlaze iz Rogoznice za


pojaanje ibenske i splitske obrane s mora.
Neprijatelj je onesposobio nekoliko topova uze
vi dijelove zatvaraa, ciljnike sprave i
instrumente,
ali
su
pomogla
naa
brodogradilita, koja su zakratko osposobila
topove. Poduzee Remontno brodogradilite u
ibeniku ostat e u povijesti Domovinskoga
rata kao primjer otpora radnika zavojevau.
22

Naime, radnici su 4. svibnja 1991. zauzeli poduzee


koje je bilo pod JNA-om i stavili ga u slubu nove
hrvatske vlasti. Sve ratne brodove koji su bili na
popravku (vie od 30), onesposobili su tako da nisu
mogli ui u flomi sastav neprijateljske mornarice, kada je
Hrvatsku otvoreno napala srpska vojska mornarica i
zrakoplovi, a poslije toga su ih zakratko osposobili za
novu Hrvatsku ratnu mornaricu. Na rogoznikomu
podruju uspostavljene su motriteljske postaje
protuzrane obrane na vanim vrhovima: Supljaku Movaru - Kremiku - Kanici - Zeevu - Bucavcu,
istodobno znakovnom i radiovezom. Neprijatelju su
uniteni: jedan helikopter, jedan zrakoplov, etiri tenka, a
zarobljeno je sedam tenkova

Zloglasni brod "jugpmornarice" DJ-622, koji je drsko


napadao ibenik danju i nou, zarobljen je.
Promijenio je zastavu, ali zauvijek. H n atska se
zastava vihori. Snimio: Joko Celar.
23

Srbima je osobito bilo stalo unititi najvanije hn'atske


kultumo-povijesne spomenike, a meu njima bila je i
ibenska stolna crkva Sv. Jakova,
koja je pod zatitom UNESCO-a.

24

Pogodak u kupolu prvostolne crkve pogodak je u svjetsku


kulturu. etnicima je najvaniji zakon bio zakon pljake.
Tako bi se njihov napad na Hrvatsku, mogao nazvati i:
opljakati sve, oteti sve, sruiti sve, unititi sve, pobiti sve!
Snimio: Bolo Vukievi

25

Neprijateljska raketna topovnjaa u napadu na


kopnene gospodarske objekte.

26

E T V R T A K 19. R U J N A 1 9 9 1 .

Boj se odvija nesmanjenom estinom. Jesu


li ovo najtei trenutci u povijesti grada, hoe li
se dogoditi nesrea branitelja ili e biti najvea
pobjeda herojskoga grada ibenika?
Topnika vatra branitelja, osobito topova
130 mm, sve vie ovladava bojitem.
Neprijateljske postrojbe gube tenkove i oklopne
transportere, ali se ne povlae, jer nemaju
kamo, a etnici pomalo uzmiu, ostavljajui
razbijenu oklopnu jedinicu da se sama bori.
Neprijateljski zrakoplovi nadlijeu branite
lje na cijelomu bojitu, ali ne nalazi pravi cilj
(topnitvo), to e uvelike olakati posao bra
niteljima.
Stie dobra vijest o predaji obalne bitnice
88 mm na o. Smokvici, pa ibensko obalno
topnitvo raspolae zavidnom snagom:
- bitnica Juno irje: 4 topa 90 mm,
- bitnica Smokvica: 4 topa 88 mm,
- bitnica Murter: 4 topa 85 mm i
- bitnica Zeevo: 4 topa 100 mm.
Sve su se bitnice pripremile za gaanje i na
kopno. Za uspjeh branitelja toga dana zasluni
su i pripadnici protuzrakoplovnoga voda 113.
brigade, s bitnice u Zeevu.
27

Srueni zrakoplov na primotenskoj obali.


Sruio ga je Neven Livaji, strijelom 2M.
Snimio: Foto Ivo, Primoten.

Dopodne, 19. rujna, oko 17.30 sati, dva


borbena zrakoplova nadlijeu poloaje. Na oko
tri km prema morskoj puini, zaokreu i
pripremaju se na napad. Dolaze dosta nisko
letei, na visini od oko 800 m, s pravca "34"
(jugoistoka). Topovska posada 20/3 s ciljaem
Brankom Viljcem i posluiteljima Markom
Pavlakom, Domagojem Tintiem i Saom
Periem pogaa prvi zrakoplov mig 21. Na
zrakoplovu se pojavio dim, ali je on nastavio
letjeti bez pucanja i pao je kraj Skradina, u
Prukljansko jezero, gdje je olupina i naena.
28

Drugi je zrakoplov naletio nekoliko minuta


poslije, na malo veoj udaljenosti, odustajui
od napada (vjerojatno je vidio sudbinu prvoga
zrakoplova). Kada je odlazio, cilja, na raketi
strijeli 2M, Ivica Cukrov, pogodio je zrakoplov,
koji je pao u more, blizu uvale Movar-a. Na po
molu je rasplet ovoga boja, moda najteega u
tisuu godinjoj povijesti grada ibenika.
29

Poslije je naletio i trei zrakoplov iz pravca


"12" (sjeverozapad). Ciljai na topovima 20/3
Goran Pauk i Ante Bila istodobno pogaaju
neprijateljski zrakoplov, koji se sruio ispred
bitnice kraj otoia Svilana.

30

P E T A K 2 0 . R U J N A 1991.

Vrijeme je vedro i postojano. Ujutro je bila


izmaglica, a temperatura zraka bila je +27.
Velika pobjeda hrvatskih branitelja grada
ibenika. Vrhovni zapovjednik dr. Franjo
Tuman pohvalio je branitelje ibenika i
Vukovara. Srpska se vojska povlai prema selu
Gaelezima - isti Maloj. Ostavljaju uniteno
oruje i ratne strojeve. Pokazalo se da su topovi
nadmoniji od tenkova. Je li Domovinski rat
poetak kraja tenkova u suvremenomu
ratovanju? Jo se uje neznatna pjeaka paljba
i koji topovski hitac. Neprijatelj je zaustavljen
ispred Zadra, Biograda, Vodica i ibenika.
Pjeake i inenjerijske postrojbe Hrvatske
vojske poinju se oprezno ukljuivati u borbu.
S mora se neprijatelj povukao na puinu, izvan
dometa obalnoga topnitva. Njegovi zrakoplovi
jo uvijek lutaju nebom, ne znajui to bi
uinili nakon gubitka vie zrakoplova i jednoga
helikoptera. Nisu zaboravili protuzrakoplovce
iz Rogoznice.

31

OBADVA! OBADVA!

U predveerje, dva borbena zrakoplova


Jastreba dolijeu iz pravca "2-32" (zapad-jugozapad) pa na veoj udaljenosti zaokreu ulijevo
i uzimaju pravac za napad s pravca "3" (jug).
Prati ih prvi top koji opsluuju cilja Goran
Pauk i posluitelji: Damir Frop, Draen Bila i
Mladen Teulov.
Kada je prvi zrakoplov uletio u podruje
djelovanja, pucati je poeo Goran Pauk i po
godio ga s vie projektila. Sav u dimu odletio je
prema ibeniku i sruio se kraj Bilica, koji
kilometar od ibenika.
Drugi je zrakoplov raketama napao prvi top
i promaio ga za nekoliko metara. Krhotina
jedne rakete izbila je iz ruku Ivana Cukrova
strijelu 2 M. Vojnici Neven Livaji i Zdeslav
Belamari drugom su raketom, strijelom 2 M,
pogodili u rep zrakoplov koji je odlazio (Jas
treb). Sruio se blizu paljbenoga poloaja u
more kraj rta Kremika, na dubinu oko 7,5 m. pa
mu je jedno krilo virilo iz mora, a pilot je mrtav
plutao po moru.
Taj je napad neprijateljskih zrakoplova
videokamerom snimio branitelj Ivica Bilan.

32

Neven Livaji i Ivica Bilan, snimatelj


ruenja zrakoplova.

Ushien prizorom pogotka rakete u rep


zrakoplova, vojnik je Filip Gaina uskliknuo: Pogodija ga! Pogodija! Obadva! Obadva. Oba!
Oba su pala! Oba su pala! -

33

Kao asnika za vezu i nekadanjega


zapovjednika diviziona topova 130 mm u
Rogoznici
upoznao me je
zapovjednik
topnikoga odjela bitnice asnik ikanja
Dragan, d a je dogaaj snimljen videokamerom.
Videokasetu odnio sam na TV Marjan u
Split. Kada je snimak prikazan na Hrvatskoj
televiziji, cijela je Hrvatska slavila ovu vanu
pobjedu hrvatskih branitelja, ne samo vojniku
nego i veliku politiku pobjedu, to je
prethodilo
meunarodnomu
priznanju
Republike Hrvatske, kao nezavisne drave, 15.
sijenja 1992. godine.
F I L I P G A IN A

Ratna sudbina ne zavrava uvijek u ratu


nego i poslije rata. Nakon razvojaenja, Filip
Gaina pok. Jose zaposlio se kao miner u
razminiranju minskih polja kraj Zadra. Poginuo
je od protupjeake rasprskavaj ue mine, u
subotu, 19. rujna 1998. godine. Od slavne
pobjede prolo je sedam godina. Grob mu se
nalazi u Gornjemu Primotenu, u zaselku
Prhovu. Rodio se u Primotenskim Stanovima,
1968. godine. Iskrenu suut izraavam majci
Luci, sestrama Marici i Ivani i brai Vladi i
Juri.
34

Junak Domovinskoga rata Filip Gaina,


hrvatski hranitelj, (1968.-1998.).

35

Za tisak priredio: Bogdan unjar,


Zapovjednik Obalne topnike grupe
ibenik (1. listopada 1992. - 23. lipnja 1993.)
i prvi zapovjednik artiljerijskoga diviziona 4. brigade Zbora
narodne garde (1 .studenoga 1991.).
-

Tiskane su mu knjige:
BRODOGRADNJA U SPLITU, od prvih poetaka do
1941.(1989.)
RIMSKI IMPERATOR DIOKLECIJAN (1995.)
VILLA CARA DIOKLECIJANA U SPLITU (2003.)
SVETI DUJAM I SALONITANSKI MUENICI (2004.)

Legende:
N A S L O V N A K O R IC A

pogodak u zrakoplov. Snimio: Ivica

Bilan.
zemljovid ibenika i okolice.
Dio krila sruenoga zrakoplova kraj Primotena.
slui kao podsjeajui izloak u vojarni u Zeeva.
K O R IC A 4 . Topnici na irju 1992.
K O R IC A 2 .

K O R IC A 3 .

36