Sie sind auf Seite 1von 177

DANIEL REID

TAO METODA
DETOKSIKACIJE
ORGANIZMA
Prirodni način čišćenja vašeg
tijela za zdravlje i dugovječnost
Ova je knjiga posvećena V. E. Ironsu zato što je ušao
u srž problema i pokazao nam način na koji
ćemo ga riješiti, kao i Marlene i Juliji koje
su nastavile njegov dobar rad.
SADRŽAJ

Predgovor 9
Uvod: Toksičnost tkiva 15

PRVI DIO: DETOKS/KACIJA 29


Poglavlje 1: Temeljni protokol detoksikacije 31
Poglavlje 2: Voda: Hidratacija i hidroterapija 47
Poglavlje 3: Fizioterapija: Masaža i lagane vježbe 69
Poglavlje 4: Zrak: D a h života 91
Poglavlje 5: Hrana: Ishrana i dodaci tijekom detoksikacije 129
Poglavlje 6: 'Brza ulica': Post i crijevno ispiranje 167
Poglavlje 7: 'Anđeo sunčanog svjetla': Helioterapija 189
Poglavlje 8: Eliminatori: Detoksikacija biljem 199
Poglavlje 9: M o d e r n a elektrodetoksikacija 215

DRUGI DIO: RETOK.SIKACIJA 233


Poglavlje 10: Umijeće racionalne retoksikacije 235
Poglavlje 11: Prehrana: Ishrana tijekom retoksikacije i
dodaci 243
Poglavlje 12: Savjet za pušenje i pijenje 281
Poglavlje 13: Savjet za medicinske i relaksirajuće droge 293
Poglavlje 14: Podešavanje vaših satova detoksikacije/
retoksikacije 299
Poglavlje 15: 'Ne brini, raduj se, osjećaj se dobro!' 307

DODACI:
Dodatak 1: Recepti i formule 313
Dodatak 2: Dobavljači za poštanske narudžbe 327

Kazalo pojmova 335


PREDGOVOR

U sprkos "čudima suvremene medicine", ljudsko se zdra­


vlje d a n a s u cijelom svijetu sve više pogoršava, i to alar­
m a n t n i m stopama. Ovo pogoršavanje nastaje j e d n a k o u bo­
gatim, industrijski razvijenim dijelovima svijeta, kao i u siro­
mašnim, nerazvijenim područjima. Amerika, primjerice, ima
po glavi stanovnika j e d a n od najviših stupnjeva mortaliteta
od raka u svijetu, a sindrom manjkajućeg imuniteta, poznat
kao SIDA, proširio se na sve dijelove Zemlje, pogađajući bo­
gate i siromašne, stare i mlade jednako. Bolesti oslabljenog
organizma i kronična degenerativna stanja, koja su se sto
godina ranije rijetko pojavljivala, osim kod slabijih i starijih,
danas su sve češća kod mladih te osobito kod ljudi zrelije ži­
votne dobi. Kronična bol i umor, loša probava i nesanica, hi­
pertonija i srčane m a n e te sve slične smetnje sada se jedna­
ko pojavljuju tijekom života muškaraca i žena diljem svijeta,
smanjujući kvalitetu njihovih života i izazivajući neizrecivu
patnju.

U čemu je problem?
Problem je toksičnost, j a s n o i jednostavno, istovjetna to­
ksičnosti koja privlači m u h e na nečistoću, ubija ribu u rije­
k a m a i stvara otpad u okolini, osim što u ovome slučaju mi
govorimo o toksičnom otpadu koji zagađuje k r v i tkivo u ljud­
skom tijelu. Suvremeni zapadni stil života, p o s e b n o široko
prihvaćen "američki način življenja", proširio se kao masna
mrlja preko cijelog čovječanstva, gušeći tradicionalne živo­
tne načine koji su nekada održavali ljudsko tijelo u razmje-

9
Tao metoda detoksikacije organizma Predgovor

rno zdravom stanju ravnoteže. Brza hrana i štetna prehrana, bletama, injekcijama, operacijom ili n e k i m drugim brzim
konzervansi i aditivi, kemijski zagađeni zrak i voda, energi­ medicinskim procesom. Jedini način djelovanja na samode-
čan stil života i nerazborito korištenje droge, medicinski kao toksikaciju tijela je samodetoksikacija, a jedina osoba koja to
i rekreativno, sve je to pridonijelo u k u p n o m slabljenju ljud­ m o ž e učiniti je ista koja je dopustila da se sve dogodi - VI sa­
skog zdravlja i neumoljivoj zagađenosti ljudskog tijela. mi. Izreka kaže: "To je prljav posao, ali netko ga m o r a napra­
D a n a s ljudi više pažnje posvećuju održavanju svojih au­ viti!", i u ovom slučaju taj netko ste vi.
tomobila, nego svojih tijela. Zamislite što bi bilo kada biste Srećom, ima jednostavnih načina da se posao detoksika­
nepromišljeno natočili benzin, dizel, kerozin, propan i šali­ cije obavi brzo i djelotvorno i da se popravi šteta koju toksi­
cu šećera u rezervoar vašeg automobila. Slikovito rečeno, to čnost učini vitalnim organima i funkcijama. Ipak sve ovisi o
je n a č i n na koji mnogi ljudi danas jedu, miješajući meso, v a m a - trebate uzeti vremena i primijeniti disciplinu potre­
kruh, mlijeko, masti, šećer i ostale nekompatibilne vrste bnu za ispravnu detoksikaciju vašeg sustava te raditi to re­
hrane po obroku i sipajući ih istovremeno u svoje želuce. Što dovito poput skrbi za vaš vlastiti automobil, redovitim servi­
bi se dogodilo da nikada ne mijenjate ulje u motoru, zapo­ sima i pravilnim svakodnevnim održavanjem. Život je po
stavite čišćenje filtera i dopustite da se rasplinjač napuni prirodi toksičan i j e d n a k o kao što vatra stalno proizvodi dim
čađom? Rezultat bi bio očit: gorivo ne bi sagorijevalo kako i pepeo, tako životni metabolički procesi brzo počinju pono­
treba, proizvodilo bi prljave toksične otpatke i smrdljive pli­ v n o zagađivati vaše tijelo onog trenutka kada završite pro­
nove, motor bi uskoro počeo krkljati i kašljati, važni bi po­ g r a m detoksikacije. Dakle, tajna uživanja u d u g o m i zdra­
kretni dijelovi počeli otkazivati i prestajati s n o r m a l n i m ra­ v o m životu, biti u mogućnosti "jesti, piti i biti sretan" dok
d o m i, konačno, cijeli bi motor otkazao i morali biste ga od­ istovremeno radite, napredujete i ostajete u formi, je uvje­
vesti do najbliže radionice na popravak. Sve ovo se m o ž e la­ žbavanje discipline periodične detoksikacije i primjenjiva­
ko spriječiti i m o g u se izbjeći skupi popravci, jednostavno, nje pravila "racionalne retoksikacije" vašega svakodnevnog
redovitim održavanjem motora, redovitim mijenjanjem ulja i života.
filtera, čišćenjem rasplinjača, korištenjem pravoga goriva i Na D a l e k o m istoku, gdje ljudi vole n a p o r n o raditi, g r u b o
ispravnim svakodnevnim održavanjem vozila. igrati i uživati u svim aspektima života, zdravlje i dugovje­
Mnogobrojna, danas najčešća, oboljenja i s m r t n e bolesti, čnost su se uvijek njegovali kao dva najdragocjenija životna
kao što su rak, dijabetes i jetrena ciroza, nisu izazvane vi­ blaga i činili su temelje o kojima ovise uživanje i uspjeh sve­
r u s i m a ili bakterijama, nego dugotrajnim nakupljanjima to­ ga što je vrijedno raditi.
ksina i kiselinskih viškova u organizmu,, koji stvaraju sta­ Neovisno o t o m e koliko su posla imali u neumoljivom lo­
nje tkivne toksičnosti, potrebno bakterijama da zaraze lju­ vu za slavom i srećom, h r a n o m i seksom, blagostanjem i za­
dsko tijelo. Isto tako, najveća kronična degenerativna sta­ dovoljstvom, ljudi u tradicionalnim azijskim društvima uvi­
nja, kao artritis, ateroskleroza i manjak imuniteta, prima­ j e k su si uzimali vremena za odmaranje svojih tijela i mo­
rno nastaju kao rezultat krvne i tkivne toksičnosti, proizve­ zgova, kako bi obnovili zalihe energije i uravnotežili svoje su­
dene tvarima koje ljudi nakupe u svojim vlastitim tijelima. stave te su planirali svoj način prehrane i druge osnovne
Kako ovi kiselinski toksini trule i propadaju u različitim tki­ navike na n a č i n da obrane svoje zdravlje i produže živote,
vima, oni oštećuju organe i žlijezde, nagrizaju zglobove i umjesto da pospješe njihovo izopačenje i smrt. Prateći nji­
arterije, oslabljuju živčani sustav i imunitet te ostale klju­ hova osnovna načela tradicionalne istočne kulture, vidimo
da razvijaju umijeće zdravog života, koje potiče, a ne srna-
čne funkcije. Ovo se oslabljeno stanje ne m o ž e ispraviti ta-
Tao metoda detoksikacije organizma Predgovor

njuje životna zadovoljstva, te pripomaže umjesto da se se ko­ peutske snage ovih drevnih istočnih ljekovitih vještina po­
si sa zahtjevima teškog rada. Japanci, koji, primjerice, rade j a č a n e su spajanjem sa suvremenom tehnologijom i novim
napornije danju i više se igraju noću nego bilo tko u svijetu, zdravstvenim proizvodima, i njihova osnovna načela su ja­
i koji žive s najjačim modelima suvremene industrijske za­ snija promatranjem u svjetlu suvremene medicinske zna­
gađenosti, nastavljaju uživati u najdužem prosjeku životnog nosti. Selektivno spajajući najbolje s istoka i zapada u održa­
vijeka na svijetu, jednostavno nastavljajući pratiti tradicio­ vanju zdravlja, ova knjiga predstavlja iscrpan sustav zaštite
nalne načine osobnih životnih navika. O n o što su J a p a n c i i zdravlja i produženja života p o m o ć u unutrašnjeg čišćenja
druge istočnoazijske kulture naučili staro je kineska umi­ te predstavlja različite praktične programe koje svatko mo­
j e ć e dugovječnosti p o m o ć u kontroliranja štetnih toksično­ že naučiti prakticirati u okviru svojih svakodnevnih živo­
sti, poznato kao "način njegovanja života" (yang-sheng dao). tnih sadržaja.
Odnosno, oni prakticiraju "TAO detoksikacije". Ipak, knjiga v a m s a m o može pokazati put; želja da slijedi­
"Način njegovanja života" je iscrpan sustav održavanja te taj put m o ž e poteći samo od vas samih. N a d a m se da će
vlastitog zdravlja, stoje značajno za ljudske uvjete danas kao ova knjiga probuditi tu želju u vama.
s t o j e bilo i k a d a je prvobitno izumljeno prije 3 0 0 0 godina u
staroj Kini, i rezultati produženja života za o n e koji uvje­ Daniel Reid
žbavaju ovaj način života su bolji danas nego ikada prije. U Byron Bay, Australija
knjizi "Tao zdravlja, seksa i dugovječnosti" predstavio s a m veljača 2 0 0 2 .
sljedeći sustav samopročišćavanja:

"Bitno pravilo je boriti se protiv oslabljenja, smrtono­


snih djelovanja otrova iz okoliša i samozagađenja ob­
navljanjem, životno v a ž n i m protuotrovom osobne hi­
gijene i samopročišćavanja... Svrha redovitoga disci­
pliniranog samopročišćavanja je jednostavno biti ne­
koliko koraka ispred nemilosrdnog procesa zagađi­
vanja i propadanja. "Starenje" nije samo stvar vreme­
na; to je stopa po kojoj mi dopuštamo propadanje na­
ših tijela kroz neko vremensko razdoblje."

Prakticirajući osobno ove metode gotovo 30 godina, sla­


ž e m se s njihovim načelima više nego ikad, i ja z d u š n o pri
h v a ć a m ovaj sustav kao najbolji način za zaštitu zdravlja,
očuvanje vitalnosti i produljenje života.
Ova knjiga predstavlja najpraktičnije i najrealnije načine,
korištene tisućama godina u tradicionalnoj istočnoazijskoj
kulturi za održavanje zdravlja i dugovječnosti o s o b n o m hi­
gijenom i svakodnevnim održavanjem ljudskog tijela. Tera-
UVOD

Toksičnost tkiva

P roteklih godina, zagađenost prirode i trovanje naše hrane,


zraka i v o d e postali su predmet glavne brige i vruće te­
me rasprave u svijetu, ali ništa nije učinjeno za rješavanje
ovih problema. Zapravo, kako se povećava broj ljudi na pla­
netu i ubrzava tempo industryalizacije.tako se povećava i
širi svakodnevno trovanje života na Zemlji.
Uz ove radikalne degradacije našega životnog okoliša, do­
šlo je do j e d n a k o brze erozije kvalitete ljudskog zdravlja: rak,
SIDA, srčane bolesti jetrene infekcije, respiratorne bolesti,
živčani poremećaji i mnoštvo drugih bolesti proširilo se kao
divlja vatra na stanovništvo diljem svijeta, uništavajući živo­
te u svim segmentima društva. Sve ono vrlo primamljivo ki­
rurško oružje i masovni arsenali kemijskih lijekova uobiča­
j e n e medicine nisu obranili čovječanstvo od ovoga malignog
napada. Umjesto da štiti ljude od ovoga neumoljivog napada
bolesti i degeneracije, suvremena alopatska medicina jedno­
stavno pokušava nadgledati njezine simptome narkoticima
i operacijama, a ti tretmani kasnije često dovode do j o š gorih
simptoma.
S u v r e m e n a medicina, kao i sve današnje žrtve bolesti, ne
m o ž e prepoznati izravnu povezanost između vanjske zaga­
đenosti okoliša i unutarnje zagađenosti ljudskog tijela. Je­
dnostavna činjenica je ovo: svi otrovi koji se nalaze u makro-
kozmičkom ekosustavu prirode stalno prodiru u mikroko-
zmički biološki sustav ljudskog zdravlja. Vanjska toksičnost
hrane, zraka i vode uvijek uzrokuje unutarnju toksičnost
Tao metoda detoksikacije organizma Uvod

krvi, tkiva i staničnih tekućina, i ova toksična stanja posta­ kao rezultat mišićnih napora. Kada narastu nove stanice da
nu plodno tlo za bolesti i degeneracije. Nikakav lijek ili kiru­ bi zamijenile oštećene, stare se stanice onesposobljavaju i
rški postupak ne m o ž e ispraviti ovaj problem, j e r uzrok nisu rastope enzimima, a to znači j o š više toksičnog otpada koji
bakterije, geni ili prirođene mane. Uzrok je stanje toksično­ se m o r a ukloniti iz tijela. U zdravome, dobro uravnoteženom
sti u krvi i tkivu ljudskog tijela, stanje poznato kao toksemi- ljudskom tijelu sav se ovaj prirodni metabolički otpad auto­
ja. A k o vidite trule hrpe smeća koje v r v e m u h a m a , ne krivi­ matski uklanja iz sustava organima izlučivanja, kao što je
te m u h e za stvaranje prljavštine, i nemojte ih se pokušavati poznati američki liječnik dr. J o h n Tilden napisao u svojoj
riješiti kemikalijama. Trebate se riješiti smeća i počistiti ne­ knjizi "Toksemia": "Toksin je suproizvod konstantan i potre­
red, pa se m u h e neće razmnožavati i nestat će na prirodni b a n kao s a m život. Kada je organizam normalan, on se pro­
način, i tako ćete ukloniti problem bez objavljivanja kemi­ izvodi i uklanja brzo kao s t o j e i proizveden."
j s k o g rata prirodi. Normalno, zdravo ljudsko tijelo tako će prirodno čistiti sa­
Isto pravilo vrijedi za ljudsko zdravlje. Jedini pravi način mo sebe uklanjanjem svojih samoproizvedenih toksičnih ot­
za izlječenje svake kronične bolesti ili degenerativnog stanja padaka tako b r z o kako se i proizvode. Toksemija se javlja, i
je ukloniti uzrok u korijenu, oslobađajući tijelo toksičnosti tako se stvaraju stanja za razvoj bolesti, kada se toksini za­
koja zagađuje krv i tkiva, privlači bakterije i oslabljuje otpo­ drže i uskladište u tijelu zbog toksične preopterećenosti ili
rnost i imunitet. To zahtijeva detoksikaciju unutarnjeg okoli­ slabljenja funkcija prirodnih tjelesnih detoksikacija i elimi­
ša ljudskog tijela, popravljajući toksične štete učinjene vita­ nacija. Dr. T i l d e n navodi: "Bez toksemije n e m a bolesti... Tako
lnim organima i obnavljajući ravnotežu svih osnovnih vita­ je zadržavanje metaboličkih toksina prvi i isključivi uzrok bo­
lnih funkcija. Kada se k r v i tkivo tijela očiste od otrova, ba­ lesti... J e d n a od prvih stvari koju treba učiniti da bismo se
kterije ne m o g u napasti, degenerativna stanja se zaustavlja­ riješili svih takozvanih bolesti je riješiti se toksemije, j e r to
ju i prirodni m e h a n i z a m liječenja tijela popravi štetu i obno­ je stanje krvi koje omogućava bolest." Dr. Theodore Baroody,
vi optimalno zdravlje u cijelom sustavu. Dok se svijet ne pro­ pisac knjige "Alkaliziraj ili umri", slaže se s ovim mišljenjem:
budi i vidi s m r t n u opasnost koju zagađenost prirode supro­
tstavlja ljudskom zdravlju i dugovječnosti, i p o d u z m e djelo­ "Mnoga imena povezana s bolešću zapravo nisu bitna.
tvorne mjere kako bi se očistio naš planet, ljudi koji žele živje­ Bitno je da svi u korijenu potječu od istog uzroka.., a
ti duge i zdrave živote na ovome svijetu nemaju nikakav iz­ to je v i š a k kiselog otpada u tkivu i tijelu! To je osta­
bor, nego poduzeti vlastite mjere redovite detoksikacije i zašti­ tak tkiva koji odlučuje o bolesti ili zdravlju!"
te unutarnjeg svijeta njihova vlastitog tijela. Trebaju pokuša­
ti ostati nekoliko koraka ispred konstantnog procesa zaga­ Zadržavanje toksina u ljudskome tijelu ima dva osnovna
đenja koji se događa prirodno tijekom svakodnevnog života. uzroka: j e d a n je masovna toksična preopterećenost ispod
Č a k i bez zagađenosti okoliša, ljudsko tijelo proizvodi prirodnih razina metabolizma, zbog prekomjernog izlaganja
unutarnju toksičnost kao prirodni nusproizvod probave i neprirodnim toksinima u hrani, zraku i vodi; drugi je sla­
metabolizma. Kada glukoza i kisik sagorijevaju u stanicama bljenje n o r m a l n o g procesa izlučivanja zbog nezdravih oso­
kako bi stvorili energiju, stvara se također i višak kiselina te b n i h navika, iscrpljenosti i iznemoglosti živčanog sustava
drugi toksični nusproizvodi, kao ugljični dioksid. Mliječna uzrokovanih hiperaktivnim suvremenim životnim stilom. U
je kiselina, na primjer, toksični otpad proizveden u tkivima najviše slučajeva, toksemija je rezultat kombinacije različi-

17
Tao metoda detoksikacije organizma Uvod

tih okolnosti - nekritičnog načina ishrane i kemijski zara­ funkcije izlučivanja. Poznata je također kao "odmori se i
žene h r a n e i vode; pušenja i pijenja, "fast-lane" životnog sti­ opuštaj" krug ("R&R"), j e r je jedini način za pokretanje i rad
la n a p o r n o g rada i n a p o r n o g igranja; suvišnog stresa i ne­ ove grane potpuno opuštanje i potpuni o d m o r tijela i mozga.
dovoljnog odmora i tako dalje. Neovisno o izvorima toksi­ Ljudsko tijelo je načinjeno tako da u zdravome stanju ravno­
čnosti, krajnji rezultat je uvijek isti - stanje toksemije - a teže funkcionira između dva modela živčanog reagiranja:
toksemija je osnovni izazivač svih bolesti i degeneracija. intenzivna navala djelatnosti u simpatičkom "F ili F" krugu
Z b o g toga, prvi korak u liječenju svake bolesti, korigiranju akcije treba biti praćena razdobljem dubokog odmora i fizi­
njezinih uzroka i sprječavanju daljnjih bolesti je detoksika- čkog opuštanja u parasimpatičkom " R & R " krugu iscjelji­
cija cijelog sustava, j e d n a k o kao s t o j e čišćenje s m e ć a jedini vanja da b i s m o dopustili sustavu oporavak i povratak vla­
način da se riješite muha. Nakon svakog razdoblja intenzi­ stite ravnoteže. Kad god je živčani sustav duže razdoblje
v n e detoksikacije, možete poduzeti odgovarajuće mjere sa- zaključan u m o d u s u intenzivne akcije, kao u suvremenim
mokontrole u svakodnevnom životu, tako da p o n o v n o zaga­ gradskim stilovima života, imunološka reakcija izostaje, fu­
đenje slijedi usporeno i manje intenzivno nego prije. To uklju­ nkcije čišćenja i izlučivanja su potisnute i toksični se otpa­
čuje i mijenjanje vlastitih prehrambenih navika, prilagođa- ci neprekidno skupljaju u ljudskom tijelu, stvaraju pred­
vanje različitih aspekata svojih životnih stilova i učenje ne­ uvjete za bolest i propadanje. S a m o kada se živčani sustav
koliko osnovnih pravila koja vladaju radom tijela, kao pri­ odmara u parasimpatičkom modusu, tijelo m o ž e neutralizi­
mjerice pravila: "Ti jesi to što jedeš!" rati i eliminirati toksine, preraditi i izbaciti probavne otpa­
tke i vratiti se u stanje zdrave ravnoteže koje omogućuje dug
J e d n a od najvažnijih stvari koju treba naučiti o t o m e ka­
život.
ko v a š e tijelo radi, pogotovo glede čišćenja i zagađenja, je na­
čin kako funkcionira autonomni živčani sustav. Sve su vita­ Virtualno, danas se svi na svijetu nađu zaključani u hipe-
lne funkcije ljudskog tijela kontrolirane a u t o n o m n i m živča­ raktivnom, iscrpljujućem, vrlo toksičnom simpatičkom kru­
n i m sustavom, koji ima dvije suprotne grane. J e d n a se zove gu a u t o n o m n o g živčanog sustava, s vrlo malo v r e m e n a za
simpatička grana, također poznata kao "krug akcije" ili "bo­ liječenje i obnavljanje parasimpatičkim m o d u s o m . Suvre­
ri se ili bježi" ("F ili F"). To je grana koja se uključuje kod sva­ m e n i životni stil, sa svojom etikom "Teško radi, teško se za­
kog fizičkog napora, teškog rada, uzbuđenja, stimulacije bavljaj!", dopušta malo vremena za odmor i opuštanje. Pre­
osjetila, emotivnog uznemirenja i svake druge intenzivne komjeran rad, prekomjerno konzumiranje h r a n e i pića, pre­
djelatnosti. Kada se aktivira "F ili F" krug, cjelokupna ops­ komjerna osj etilna stimulacija i prekomjerna uzbuđenja za­
krba živčane energije tijela izgori u aktivnoj reakciji na va­ j e d n o djeluju na očuvanju kruga akcije ljudskoga živčanog
njske uvjete, emotivnoj reakcije i osjetilnoj stimulaciji, i ove sustava, uključenog danju i noću, i ovo vodi stanju stalne is­
funkcije sagorijevaju živčanu energiju brže nego se ista mo­ crpljenosti i preopterećenosti toksinima. Ovo zauzvrat pro­
že proizvesti. Rezultat takvog neuroaktivnog iscrpljenja je izvodi stanja kronične toksemije, koja je osnovni uzrok svih
stanje živčane iscrpljenosti ili iznemoglosti, koje je danas bolesti i degeneracija. Tako dr. Tilden tvrdi: "Toksemija je
postalo kronično stanje svakodnevnog života za većinu ljudi uzrok svih bolesti i iscrpljenosti - oslabljenja ljudskog tijela
u cijelom svijetu. i mozga." J e d i n o rješenje je tijelu i mozgu pružiti duže razdo­
Druga grana živčanog sustava naziva se parasimpatičkom, blje cjelovitog o d m o r a i potpunog opuštanja, tako da se ži­
i to je grana koja vlada imunološkim sustavom, kontrolira včani sustav preusmjeri na m o d u s ozdravljenja parasimpa-
samodetoksikaciju i reagiranje na samočišćenje te regulira tičke grane i dopusti cijelome tijelu samočišćenje i samopro-
Tao metoda detoksikacije organizma Uvod

čišćavanje prirodnim putem, kako bi obnovilo zalihe energi­ Uspoređujući ovo sa smećem i m u h a m a , m o ž e m o zaklju­
je te svoju prirodnu otpornost na bolesti i degeneracije. čiti da ljudi čiji su krv i tkivo zagađeni nagomilanim toksi­
Pobliže ć e m o upoznati osnovnu prirodu toksemije. U no­ čnim otpadom postanu osjetljivi na bakterijske infekcije, je­
r m a l n o m e , zdravome ljudskom tijelu krv i sve ostale tjele­ dnako kao što smeće privlači muhe. Svi mikrobi imaju vrlo
usko područje uvjeta u kojima m o g u opstati i razmnožavati
sne tekućine trebaju biti ponešto alkalne. K a o m o r s k a voda,
se. Dva najosnovnija stanja koja dopuštaju patogenim ba­
i tkiva i stanice trebaju biti dobro opskrbljeni kisikom. Z b o g
kterijama kolonizirati ljudsko tkivo su v i š a k kiseline i ma­
toga su alkali i kisik tijesno povezani stupovi dobrog zdra­
njkavost kisika. Svaki proizvođač vina ili piva m o ž e potvrdi­
vlja i j a k e imunološke reakcije. Bakterijske, v i r u s n e i gljivi­
ti činjenicu da bakterije koje koriste fermentaciji njihovih
čne infekcije ne mogu se razvijati u tkivima koja su dovoljno proizvoda zahtijevaju srednju kiselost vrlo određenog stu-
alkalizirana i oksigenirana, i gotovo su svi mikrobi i toksini nja, bez izlaganja kisiku, da bi sve funkcioniralo. Na smrtnoj
neutralizirani uz nazočnost elemenata lužine i kisika. Ipak, postelji Pasteur je osobno j a v n o opozvao svoju teoriju bacila
kada unutarnja toksičnost prijeđe kapacitet tijela, razine i priznao d a j e "zemlja sve". Bez određenih prethodnih sta­
lužine i kisika postaju olovne i razvija se stanje toksemije. nja acidoze i hipoksije, bakterije j e d n o s t a v n o ne mogu pre­
Ovo stanje se karakterizira prema dvama o s n o v n i m stanji­ živjeti u "zemlji" ljudskog tkiva, j e d n a k o kao što se m u h e ne
ma: v i š a k kiseline (acidoza) i nedostatak kisika (hipoksija). m o g u razmnožavati na čistoj zemlji. To znači da prisutnost
A c i d o z a i hipoksija su osnovna stanja koja dopuštaju ba­ bakterija u krvi nije osnovni razlog neke bolesti, nego prije
simptom toksemije. Toksemija daje plodno tlo bakterijama i
kterijama, virusima, gljivicama i drugim m i k r o b i m a napa­
zbog toga postaje osnovni izazivač svih bolesti.
dati i množiti se u ljudskom tijelu. Virtualno, sve su stanice
koje zaraze ljudsko tijelo anaerobične, što znači da napre­ Implikacije ove činjenice nalaze svoje najveće značenje u
duju u okolišu koji n e m a dovoljno kisika, kao s t o j e toksično razumijevanju i liječenju raka. 1931. godine dr. Otto Warbu­
tkivo. Otkad je Louis Pasteur predočio svoju teoriju bolesti rg dobio je Nobelovu nagradu za medicinu za otkriće da su
bacila, suvremena zapadna medicina postala je opsjednuta za sve vrste raka, bez iznimke, karakteristična dva osnovna
pojednostavljenim mišljenjem da svaka bolest m o r a biti iza­ stanja: acidoza i hipoksija. Karcinomi vole bakterije i napre­
zvana određenim bakterijama koje se pojavljuju u oboljelom duju s a m o u kiselinskim, anaerobnim okolinama, gdje se
tkivu, i d a j e lijek za određenu bolest uništiti bakteriju pove­ oni razmnožavaju vrlo brzo kao fermentiranje bakterija. Ovo
otkriće j a s n o pokazuje da je najbolji n a č i n za liječenje i
zanu sa simptomima bolesti. Posljedica toga je da se suvre­
sprječavanje raka alkalizacija i oksigenacija krvi i tkiva j e r
m e n a zapadna medicina veže uz eskalirajuću kampanju
se time uklanjaju uvjeti u kojima karcinomi uspijevaju. Ipak,
"kemijskog ratovanja" protiv bakterija, koje se vodi na boji­
suvremena je medicina sasvim ignorirala rad dr. VVarburga,
šnici ljudskog tijela. Ovaj pristup potpuno otpada na račun
a umjesto toga je izabrala napasti rak isto kao što on napa­
činjenice da se p o d istim uvjetima izloženosti neki ljudi infi­
da bakterije: trovanjem toksičnim kemijskim lijekovima,
ciraju bakterijama i obole, dok drugi ne. Razlika između
spaljivanjem terapijskom radijacijom i rezanjem radika­
onih koji "uhvate" bakterije i onih koji "ne uhvate" je da neki l n o m operacijom. Niti j e d a n od ovih konvencionalnih tre­
imaju slabiji otpor dok drugi nemaju. Poznati američki lije­ tmana r a k a ne daje pravo izlječenje osnovnog uzroka raka;
čnik dr. Charles Mayo zapisao j e : "Svi se bojimo bakterija j e r zapravo, oni i dalje pogoršavaju osnovni uzrok, snažno podi­
ne z n a m o dovoljno o njima. Bakterije su vani, a o n o čega žući razinu tkivne toksičnosti, dok u isto vrijeme sprječava­
b i s m o se trebali bojati je smanjena unutarnja otpornost." ju reakciju vlastitog tijela da se samo čisti i obnavlja.
Tao metoda detoksikacije organizma Uvod

Prije sto godina, manje od j e d n o g čovjeka na tisuću umi­ A k o se rak otkrije dovoljno rano, prije nego izazove nepo­
ralo je od raka. D a n a s će u Engleskoj, j e d n o m od trojice biti pravljivu štetu vitalnim organima, moglo bi ga se tretirati i
postavljena dijagnoza raka tijekom života, a j e d a n od svaka liječiti kombinacijom različitih detoksikacijskih metoda, ka-
četiri će umrijeti. Kako je očito odavno izgubljen "rat obja­ 0 što su post i crijevno ispiranje, sirovi sok i terapija detoksi-
vljen raku", suvremena medicina ipak u p o r n o nastavlja ig­ kacijskom dijetom, biljnim i prehrambenim dodacima, alka-
norirati njegove osnovne uzroke i sada tvrdi da ljudi dobiju lizacijom i oksigenacijom krvi i tkiva te d r u g i m holističnim
rak zbog "genetskih sklonosti", kao d a j e rak nešto što se na­ načinima, bez potrebe za toksičnim tretmanima kao što su
sljeđuje, poput pjegica i plavih očiju. Ovo je besmisleno. Ia­ kemoterapija, radijacija i radikalna operacija. Ipak, ako lije­
ko 5 do 10 posto slučajeva raka m o ž e biti nekako povezano čnik kaže pacijentu d a j e rak izlječiv p o m o ć u detoksikacije
s neispravnim genima, kad bi svi rakovi bili određeni ge­ krvi i tkiva, i ponudi mu osigurati takav tretman, on će ja­
netski, kako neki doktori danas tvrde, tada bi prije sto go­ mačno biti kažnjen. Nije "politički ispravno" u današnje vrije­
dina učestalost raka trebala biti ista kao što je danas, a ne me da liječnici raspravljaju o aktualnim uzrocima raka, niti
2 5 0 puta manja. Čini se da je glavna medicina krenula kri­ da osiguraju pravo liječenje koje uspijeva, j e r p r i h o d i m a ja­
kih farmaceutskih kartela i drugih industrijskih grana su­
v i m p u t e m u liječenju raka, ali ne želi to priznati j e r je te­
vremene medicine prijeti se istini glede aktualnih uzroka i
rapija za rali postala j e d n a od najprofitnijih grana u suvre­
liječenja te bolesti. Zato ovisi o svakome od n a s da d o z n a m o
menoj medicinskoj industriji. U međuvremenu, ove konve­
istinu i n a s t u p i m o tako da p o d u z m e m o učinkovite preventi­
ncionalne terapije nastavljaju pogoršavati zdravlje oboljelih
v n e mjere za obranu našeg zdravlja te produljimo naše živo­
od raka, povećavajući stanje toksemije koja je osnovni uzrok
te u svijetu koji postaje sve toksičniji i "neljubazniji za ko­
svih vrsta raka.
risnike".
Činjenica je da se 80-90 posto svih vrsta raka m o ž e pra­
titi unatrag do osnovnih faktora prirodnog okoliša, od kojih R a k je završno, kobno stanje toksičnosti tkiva, ali mu je
je ispravna ishrana najvažnija. Toksini nastali zbog vanjskih potrebno dosta v r e m e n a za razvijanje, i prije nego što to po­
izvora skupljaju se i raspadaju unutar ljudskog tijela, izazi­ stane, kronična toksemija naplaćuje ljudskom zdravlju na
vajući unutarnju toksičnost krvi i tkiva i stvarajući uvjete m n o g e druge načine, unesrećuje život milijunima ljudi koji
acidoze i anaerobne okoline na kojima se hrani rak. Odgo­ ne shvaćaju d a j e osnovni uzrok boli njihova vlastita krvna
vor na r a k je počistiti skupine toksičnog tkiva, koji mu do­ 1 tkivna toksičnost. O s i m što bakterijama daje plodno tlo za
puštaju da se prvobitno i razvije, i prestati koristiti ljudsko zarazu, toksemija također oštećuje vitalne organe i šteti imu­
tijelo kao odlagalište za sav toksični otpad koji ulazi u su­ nitetu, izazivajući široki spektar degenerativnih bolesti koje
stav s hranom, vodom, zrakom, dimom, lijekovima i drugim se neprekidno povećavaju dok se stanje toksičnosti nasta­
vlja. Navodimo najpoznatije simptome koji se povezuju s krv­
vanjskim izvorima. D a n a s ne postoji način potpunog izbje­
n o m a c i d o z o m i tkivnom toksičnosti:
gavanja toksičnih onečišćenja, ali sigurno možete smanjiti
rizik ako napravite neke osnovne promjene u vašoj ishrani i
žgaravica gastritis
načinu života te provedete nekoliko jednostavnih preventi­
alergije psorijaza
vnih mjera. Sigurno se možete zaštititi od raka, srčanih i
drugih opasnih bolesti redovito ispirući iz organizma otrove glavobolje sinusitis
koji su uzroci raka, umjesto da im dopustite nakupljanje do gnojne rane umor
kritične razine. gljivične infekcije gubitak kose

22
Tao metoda detoksikacije organizma Uvod

kostobolja/artritis depresija S a m o će duže razdoblje "R&R" kuga dopustiti a u t o n o m n o m


truli tjelesni smrad slinavost ž i v č a n o m sustavu da se prebaci na okrepljujuću parasi-
učestale prehlade hiperaktivnost i bojazan mpatičku g r a n u dovoljno dugo da dopusti tijelu potpuno
čišćenje i obnavljanje, dok daje potreban dugo očekivani od­
vaginitis sve vrste raka
m o r pretjerano radnom, pretjerano stimuliranom simpati-
D o k razni drugi faktori, kao neuhranjenost i štetne navi­ čkom k r u g u akcije. Zapamtite: djelotvorna detoksikacija i
ke, m o g u također pridonijeti ovim stanjima, osnovni uzrok oporavljanje tijela m o ž e se postići j e d i n o kada se um odma­
ra i živčani sustav ordinira u modusu liječenja parasimpa-
uvijek ostaje isti - toksemija. I ako se drugi faktori isključe,
tičke grane. Ne možete to učiniti s a m o jedući pravu hranu i
simptomi će se i dalje manifestirati sve dok se unutarnja to­
uzimajući prave dodatke, ako ste ostali zaključani u hekti-
ksičnost, koja im dopušta da se razvijaju, prvobitno neutra­
čnim aktivnostima svakodnevnog života. A k o se niste voljni
lizira i toksini izbace iz sustava.
povući iz svakodnevnog života na neko vrijeme i priuštiti si
Jedino i isključivo rješenje za zagađenost je čišćenje. Po
v r e m e n a da to učinite kako treba, n e m a m n o g o svrhe ni po­
pitanju unutarnje zagađenosti ljudskog tijela i stanja kroni­
kušavati detoksikaciju.
čne toksemije koju izaziva, to znači redovito čišćenje krvoto­
ka i potpunu detoksikaciju tjelesnog tkiva. O s i m ako odluči­ Uz čišćenje krvi i tkiva od viškova toksičnosti, razdoblje
te boraviti u zabačenoj gorskoj pećini i živjeti samo na divljim detoksikacije pruža i druge potrebne dugoročne koristi za
plodovima i izvorskoj vodi, n e m a načina kojim bi se izbjeglo zdravlje i dugovječnost. Jedna od tih koristi je čišćenje i oži­
gomilanje toksičnih viškova u v a š e m tijelu. Sve dok količina vljavanje kompletnog sustava lučenja - čišćenje začepljenih
toksina ne prijeđe kapacitet imuniteta i sustava izlučivanja, crijeva i prezasićenih pluća, čišćenje prljave limfe i oštećene
zdravlje i vitalnost se lako održavaju, no prije ili kasnije to­ kože i ispiranje prljavih bubrega i mjehura. Što s m o više
ksični viškovi svakodnevnog života nadiđu s p o s o b n o s t toksični, manje djelotvorno funkcioniraju naši organi luče­
vašeg tijela da se samo očisti kako treba, i tada se razvija to­ nja, i ako se kronična toksemija predugo nastavi, mogu se
ksemija i počinju bolesti i degeneracije tkiva. Najgora pogre­ pojaviti ozbiljna oštećenja organa izlučivanja. Druga je korist
ška bi bila početi koristiti farmaceutske lijekove i kirurške periodične detoksikacije obnova m a k s i m a l n o g imuniteta i
zahvate da privremeno olakšate simptome tjeskobe i teško­ otpornosti, koji ovise o odgovarajućoj alkalizaciji i oksigena-
će s kroničnim bolestima i degenerativriim stanjima izazva­ ciji krvi i staničnih tekućina. Bakterije i drugi mikrobi j e ­
n i m a toksemijom, j e r taj pristup samo pogoršava problem. dnostavno ne m o g u preživjeti u tijelu koje je dovoljno alkali-
Smanjuje toksičnost krvi i tkiva, ali oslabljuje imunitet i dru­ zirano i oksigenirano. Čak i mikrobi koji su agresivni kao
ge vitalne funkcije. Jedini djelotvoran način u rješavanju to­ antraks m o g u zaraziti samo osobu čije se tijelo već nalazi u
ksemije je "srediti se" regularnim p r o g r a m o m detoksikacije toksičnom stanju acidoze i anaerobnih uvjeta. Ovo obja­
i racionalnim pristupom ponovnog zagađenja. To znači re­ šnjava zašto, pod točno istim stupnjem izloženosti, neki lju­
dovito oslobađanje krvi i tkiva od skupina toksičnih viško­ di "uhvate", a drugi ne. Danas, sa svim o p a s n i m kemikalija­
va, pa i promjenu osobnog životnog stila koji najviše prido­ ma i m i k r o b i m a koji ugrožavaju n a š životni okoliš, provodi­
nosi acidozi i toksičnosti tkiva. ti tri do s e d a m dana j e d n o m ili dvaput godišnje ozbiljan pro­
gram detoksikacije svakako je vrijedno uloženog v r e m e n a i
Da bi p r o g r a m detoksikacije bio učinkovit, trebate uzeti truda.
najmanje tri dana potpunog odmora i totalnog opuštanja.
Osnovni problemi toksemije i rješenja detoksikacije saže­
Bolje bi bilo s e d a m dana, j e r je točno toliko potrebno za ko­
ti su shematski na dijagramu.
mpletno odmaranje i čišćenje krvotoka i unutarnjih organa.

24 25
Tao metoda detoksikacije organizma Uvod

Da bi razdoblje odmaranja i opuštanja kao apsolutnog


preduvjeta za svaki program detoksikacije bilo djelotvorno,
ne m o ž e biti pretjerano, pogotovo u današnje vrijeme brzog
napredovanja vrlo stresnog svijeta, gdje se odmarati ništa
ne radeći smatra "traćenjem vremena". Tako je dr. Tilden za­
bilježio: "Napornost do današnjeg dana izaziva malaksalost
koja kontrolira izlučivanje, a zadržana toksičnost uzrokuje
toksemiju... O d m o r od ostalih navika koje oslabljuju je jedi­
ni način da se priroda stavi u službu liječenja. Spavanje i
odmor tijela i u m a potrebni su za održavanje dovoljne ops
krbe energijom. Mali se broj ljudi u aktivnom životu odmara
dovoljno." To znači uzimati predah, ne s a m o od teškog rada
i n a p o r n e igre, nego i od briga, ljutnje i j a k o g emotivnog uz­
buđenja, svega što oslabljuje živčani sustav, koči imunitet i
ometa dovoljno lučenje toksina iz tijela.
A k o n e m a t e dovoljno mira i tišine da detoksikaciju radite
kod kuće ili ako v a m manjka discipline da provedete vlastiti
detoksikacijski program, najbolje je rješenje najaviti se u
mirne, ugodne toplice ili zdravstveno odmaralište koje ima
potrebne pogodnosti za podržavanje djelotvornog programa
detoksikacije i obnavljanja. Takva odmarališta postaju sve
popularnija u cijelom svijetu, pružajući veliki raspon pogo­
dnosti i usluga koje ubrzavaju uspješnu detoksikaciju, ali i
čine cijeli proces puno ugodnijim. Tražite mjesta koja leže u
m i r n i m okruženjima uz more ili u brdima, najbolje ona koja
nude pogodnosti kao terapeutsku masažu, p a r n e kupke,
kupke s virovima, vruće izvore, barove sirovih sokova i dru­
ge obnavljajuće zdravstvene usluge. Umjesto da uvijek pro­
vodite praznike p u n e akcije od kojih ste j o š iscrpljeniji i to-
ksičniji, pokušajte za promjenu provesti opuštajući zdravi
odmor, koji će vas učiniti sasvim odmornima, osvježenima i
cjelovito obnovljenima. Začudit ćete se kako se k u d i k a m o
bolje osjećate i kako bolje funkcionira vaše tijelo n a k o n što
dopustite v a š e m sustavu isprati sve toksične viškove, uklo­
niti viškove kiselina i obnoviti prirodnu ravnotežu krvi i
tkiva. U sljedećim poglavljima raspravljat ć e m o o najboljem
načinu kojim se ovo postiže.

26
PRVI DIO

Detoksikacija
POGLAVLJE 1.

Temeljni protokoli detoksikacije

O nečišćavanje je postalo sastavni dio života i nitko na to


nije otporan. Iako je ljudsko tijelo oblikovano tako da
čisti s a m o sebe prirodnim putem od viškova probave i me­
tabolizma, očito nije opremljeno za borbu s dodatnim otro­
v n i m viškovima koji su nastali kemijskim konzervansima i
pesticidima, farmaceutskim lijekovima i umjetnom h r a n o m
te d r u g i m izvorima unutarnjeg onečišćenja, koje je postalo
n o r m a l n o s m o d e r n i m načinom života. Ovo je unutarnje
onečišćavanje osnovni uzrok bolesti, degeneracije i skraći­
vanja životnog vijeka.
Najvažnije načelo tradicionalne kineske medicine (TCM)
je univerzalni zakon polariteta poznat kao "veliki princip yin
i yanga". U knjizi "The Yellow Emperor's Classic of Internal
Medicine" važni kineski medicinski tekst, napisan prije više
od dvije tisuće godina, navodi: "Ako je v r u ć (yang), ohladi ga
(yin)! A k o je prazan (yin), napuni ga (yang)!" Sve su prakse
tradicionalne kineske medicine temeljene na ovom princi­
pu d i n a m i č n o g polariteta. Proširujući to na problem krvne
i tkivne toksičnost, mogli bismo reći: "Ako je zagađen (yang),
očisti ga (yin)! A k o je kiselo (yang), alkaliziraj ga (yin)!"
Na žalost, kao i kod drugih podvojenosti u životu, proces
čišćenja nije ni približno zabavan, niti toliko jednostavan
koliko proces onečišćavanja, i zbog toga većina ljudi ima te­
ndenciju previdjeti važnost samodetoksikacije ili se pretva­
ra da to nije potrebno. Međutim, čišćenje zagađene krvi i tki­
va prijeko je potrebno da bi se očuvalo zdravlje i produžio

31
Tao metoda detoksikacije organizma Temeljni protokoli detoksikacije

život, a naročito su opasna zagađenja okoliša koja danas Isto se odnosi i na limfni sustav. Postoji 600-700 limfnih
prevladavaju cijelim svijetom. Periodična detoksikacija je žlijezda u tijelu, i postoji oko tri puta više v o l u m e n a limine
najbolji p u t pročišćavanja tijela od vlastitih prirodnih otro­ tekućine, nego što ima krvi u ljudskom tijelu. J e d n a je od
va, kao i od neprirodnih i m n o g o opasnijih otrova uvjetova­ glavnih limfnih funkcija čišćenje kiselinskih viškova iz krvi
nih vanjskim izvorima. Poduzimajući mjere redovitog čišće­ i tkiva, ali ako je sama limfa zagađena kiselim otpacima, ta­
nja v a š e krvi i tkiva, sprječavate toksemiju i štitite se od sla­ da ne m o ž e valjano izvesti ove funkcije čišćenja. Kiseline se
miješaju sa slobodnim protokom limfe unutar limfnih ka­
bljenja organizma, naročito acidoze i hipoksije koje tkiva či­
nala, a time j o š više smanjuju njezin kapacitet čišćenja krvi
ne osjetljivijima na rak. Acidoza i hipoksija su glavni izvori
i tkiva.
neravnoteže koja pospješuje razmnožavanje bakterija, dege­
neraciju tkiva i razvijanje raka, a periodična detoksikacija Bez obzira na vrstu detoksikacijskog programa koji izabe­
je najučinkovitija preventivna mjera koju možete poduzeti rete, m o r a t e zapamtiti da trebate uvijek piti b a r e m 2-3 litre
da zaštitite vaš život od cijelog spektra bolesti i degenerati- čiste alkalne vode svakodnevno, kako biste neutralizirali,
vnih stanja. Detoksikacija je najbolji način liječenja većine razrijedili i isprali velike količine kiselina i drugih otrovnih
otpada koji se u procesu detoksikacije oslobode iz tkiva cije­
ovih stanja.
log tijela. Ljudsko tijelo ima više od 70 posto vode. Kod sva­
kodnevne opskrbe organizma dovoljnim količinama čiste
Čišćenje kiselina alkalne vode, zagađivači se neprekidno ispiru iz krvi i tkiva
i uklanjaju se preko bubrega, crijeva i kože. Posljedica je to­
Prvobitna i najbolja strategija svakog detoksikacijskog pro­
ga da su sva tjelesna tkiva "oprana" i sve su vitalne tekući­
grama je u izbacivanju viškova kiseline iz krvi, limfe i drugih
ne obnovljene zalihama svježe vode. Ovo se m o ž e usporediti
tjelesnih tekućina, koje bi trebale biti malo alkalne. Gotovo
s mijenjanjem prljavoga motornog ulja u v a š e m o s o b n o m
svi otrovi u tijelu uzimaju oblik kiselina i ove kiseline zbog
automobilu, kao i akumulatoru, kočnicama i u mijenjaču.
toga moraju biti neutralizirane i isprane iz sustava, kako bi
Cijeli m e h a n i z a m postaje učinkovitiji i proizvodi manje
se vratila n o r m a l n a ravnoteža lužine u krvi i d r u g i m tjele­
otrovnog otpada kada se prljave tekućine zamijene čistima.
s n i m tekućinama. U TCM-u, krv, limfa, žuć i druge važne
tjelesne tekućine skupno se nazivaju jing-yi (vitalne tekući­
ne) i stanje osobnog jing-yi, naročito krvotoka, drži se gla­ Uspostavljanje potrebne pH vrijednosti
v n i m čimbenikom odlučivanja o ljudskom zdravlju i bolesti.
Prirodna posljedica protokolarnog izbacivanja kiseline je
Pokojni V. E. Irons, j e d a n od vodećih stručnjaka zapa­ vraćanje ispravne pH vrijednosti u krvi i tkivu. " p H " je sta­
dnog svijeta u terapeutskoj detoksikaciji za zdravlje i dugo­ ndardna mjera ravnoteže kiseline/lužine, kalibrirano na lje­
vječnost, slaže se s tradicionalnim kineskim mišljenjem u stvici od 1 (ekstremno kiselo) do 14 (ekstremno lužnato) sa
pogledu stanja krvotoka kao kritičnim indikatorom zdra­ 7 kao neutralnom razinom. Svaka naša vitalna tjelesna te­
vlja i bolesti. Tako Irons kaže: "Svaka stanica u tijelu je ops­ kućina ima specifičnu pH razinu na kojoj najbolje funkci­
krbljena krvlju. O n a hrani stanice, zamjenjuje istrošene di­ onira. O s i m trbušne tekućine i nekoliko ostalih, većina bi
jelove i pročišćava otpad." Očito je da zagađeni krvotok no­ naših vitalnih tekućina i tkiva tiebala biti m a l o alkalna.
si premalo hrane i već je toliko zagađen da ne m o ž e valjano Krv, primjerice, ima niski alkalni pH, ocijenjen između 7.3 i
ispunjavati svoju funkciju odvođenja staničnog otpada. 7.4, isto kao i morska voda. A k o krvni pH padne ispod 7.1 ili

33
Tao metoda detoksikacije organizma Temeljni protokoli detoksikacije

se povisi iznad 7.5, manifestirat će se o d m a h j a k i simptomi Jetra


neravnoteže i ako se pH brzo ne vrati u ispravnu ravnotežu, J e d a n od glavnih zadataka jetre je pročišćavati otrovne
uskoro će uslijediti smrt. otpade iz krvotoka. Drugi zadatak je proizvodnja dovoljno
Gotovo svi oblici unutarnje toksičnosti uzrokuju stanje alkalnih e n z i m a od kojih ovise imunitet i ostale vitalne fu­
acidoze cijelog tijela. Izmjenjujući se, pretjerane razine kise- nkcije. A k o je k r v neprekidno zagađena preostalim viškom
linskih viškova u krvi i tkivu smanjuju imunitet, utječu na kiseline zbog krivih prehrambenih navika, alkohola i droge,
n o r m a l n i metabolizam, koče probavu i asimilaciju, razvijaju
h o r m o n a stresa i ostalih čimbenika koji formiraju kiseline,
gljivične i bakterijske iniekcije i uzrokuju svakakve druge
jetra se v r e m e n o m preoptereti kiselinskim viškovima i zače­
biološke zastoje i slabosti. Da biste shvatili koliko je važna
pi se otrovnim ostacima. Ovo zauzvrat smanji sposobnost
pH vrijednost u cijelome ljudskom sustavu, evo v a m nekoli­
pročišćavanja kiseline iz krvotoka, tako da tijelo počne de­
ko primjera koliko su vaši vitalni organi ovisni o ispravnoj
ponirati višak kiselina u stijenke i druga čvrsta tkiva, uzro­
pH-vrijednosti da bi funkcionirali kako treba:
kujući artritis i toksičnost tkiva u cijelom tijelu.

Srce
Ljudsko srce pumpa oko 130 litara krvi na sat. A k o je krv Bubrezi
zasićena kiselinskim viškovima, tada te kiseline m o g u uči­ Bubrezi također pomažu pri pročišćavanju viška kiseline
niti ozbiljna oštećenja srčanog tkiva kada kroz njih protječu, iz krvotoka, obrađujući oko litru krvi po minuti. To p o m a ž e
postupno uzrokujući slabljenje srčanog mišića. O s i m toga, zadržati krvni pH na njegovoj normalnoj alkalnoj razini.
n o r m a l n i je ritam kucanja srca ovisan o alkalnoj okolini, Pretjerani kiselinski viškovi u krvi, zbog neispravne ishra­
koja utječe na viškove kiselina u krvotoku. K a k o kiselinski ne, farmaceutskih lijekova i drugih čimbenika ovisnih o na­
otpaci drastično smanjuju kapacitet nosivosti kisika u krvi, činu života, m o g u teško nagristi nježno tkivo u kojem se pro­
srce ne p r i m a dovoljnu količinu kisika iz krvi koja je zasiće­ čišćava krv kroz bubrege. Oni mogu također prouzročiti
na kiselinama. stvaranje bubrežnih k a m e n a c a te upalu mjehura i mokra­
ćnoga sustava.
Pluća
Postoje dva osnovna povezana puta za obnavljanje ispra­
Jedini n a č i n na koji tijelo m o ž e samoregulirati pH vrije­ vne pH vrijednosti u krvi i tkivu tijekom detoksikacije, nakon
dnost u krvi je kontroliranje razine kisika kroz ispravno di­
pročišćavanja kiselinskih viškova. J e d n a metoda je alka-
sanje. Kod m a k s i m a l n e razmjene plinova u plućima, ispra­
lizacija, a druga je oksigenacija, odnosno terapija kisikom.
v n o dijafragmalno disanje opskrbljuje krvotok svježom koli­
činom kisika te pročišćava od ugljičnog dioksida. Kisik po­ Alkalizacija se m o ž e izvršiti dosta brzo ako prilagodite is­
država alkalnu okolinu u krvi i tkivu, dok ugljični dioksid h r a n u strogo ograničenim unosima h r a n e koja stvara kise­
pridonosi acidozi. A k o dopustite vašoj krvi da se preoptereti line, dok se povećava potrošnja elemenata koji su alkalni.
viškovima kiselina, ona ne m o ž e upiti i nositi dovoljno kisi­ Najbrži i najučinkovitiji nosači lužina su svježe istiskani so­
ka iz pluća da održi lužnati pH krvi i tkiva, što rezultira sta­ kovi od sirovog povrća, kao primjerice sok od mrkve i cikle.
njem kronične hipoksije (nedostatak kisika) i njezina dvo­ Piti m n o g o čiste alkalne vode tijekom dana drugi je učinko­
j n o g stanja acidoze, u svakom tkivu i stanici u tijelu. Ovo za­ viti način brze alkalizacije vaše krvi i tkiva dijetalnim sre­
uzvrat otvara put razvoju bakterija i tumora. dstvima.

34
Tao metoda detoksikacije organizma Temeljni protokoli detoksikacije

D a n a s je j e d a n od glavnih pomagačkih č i m b e n i k a za kro­ vode, teški vodik sulfat (ESF), ioniziranu alkalnu mikrovodu
ničnu acidozu kritični nedostatak alkalnih minerala i osno­ (microwater) i ostalo. Nekima od ovih proizvoda posvetit će­
vnih elemenata, osobito kalcija i magnezija. Tijelu je potre­ mo se detaljnije u sljedećim poglavljima.
b a n cijeli niz važnih minerala da bi pravilno m o g l o reguli­
rati pH vrijednost u krvi i tkivu. Na primjer, ako je krvotok
Čišćenje crijeva
neprekidno preplavljen kiselinama od slatkih bezalkoholnih
pića, zasićenih ugljičnom kiselinom, slatkiša i druge štetne Tijekom svakog detoksikacijskog programa organi izluči­
hrane, i unos kalcija nije dovoljan, tijelo će automatski vući vanja moraju raditi dodatno kako bi proizveli i izlučili sav
kalcij iz kostiju i zubi i sve ubaciti u krvotok kako bi neutra­ nakupljeni otrovni otpad koji se ispušta i oslobađa iz organa
liziralo navalu viška kiselina od pojedenih prerađenih šeće­ i tkiva cijelog tijela. Kako su organi izlučivanja već izmoreni
r n i h proizvoda. Kalcij je najjači i najobilniji alkalni agens ti­ stalnom b o r b o m s onečišćavanjem iz prirode i s pogrešnim
j e l a i svaki put kada se krv preoptereti kiselinama, tijelo "po­ p r e h r a m b e n i m navikama, dodatna količina otrova koja se
sudi" kalcij iz kostiju i zubi da bi brzo p o n o v n o uspostavilo odjednom oslobađa u krvotok, crijeva, bubrege i kožu u pro­
ispravnu pH vrijednost u krvi. Ovo pak rezultira slabim ko­ cesu detoksikacije m o ž e jako opteretiti organe izlučivanja.
stima, koji daju povoda osteoporozi, i slabljenjem zubi, što Zato je vrlo v a ž n o dati vašim sustavima izlučivanja svu po­
rezultira njihovim propadanjem i kvarenjem. Z b o g toga je trebnu podršku tijekom detoksikacije, i time osigurati ma­
odgovarajuća opskrba mineralima ključna strategija za od­ ksimalnu učinkovitost u izlučivanju s m i n i m a l n i m stresom
ržavanje ispravne pH vrijednosti u krvi i tkivu. J e d a n od naj­ za organe.
boljih izvora dijetalnih uravnoteženih minerala je morska Postoje četiri glavna "odvodnjavanja" u tijelu, preko kojih
sol iz Keltskog mora, koja se može upotrijebiti u sve kulina­ se izlučuju proizvodi otrovnog otpada iz organizma: koža,
rske svrhe u kuhinji, a također i rastopljena u čaši vode kao pluća, bubrezi i mjehur te debelo crijevo. Kako vaša krv i tki­
izvrstan mineralni dodatak. S p o m e n u t a m o r s k a sol iz Kelt­ vo postaju zagađeniji tijekom svakodnevnog života, ovi ka­
skog m o r a je cijela sirova morska sol, ručno v a d e n a po pra­ nali se začepe otrovnim ostacima, s u h o m sluzi, m r t v i m ba­
starom keltskom običaju iz nezagađenog primorja te sušena kterijama i d r u g i m "biološkim otpadom". U slučaju debelog
na vjetru i suncu. crijeva situacija je vrlo slična onome što se dogodi u odvo­
Oksigenacija je druga bitna metoda za b r z o obnavljanje dnoj cijevi vašega kuhinjskog sudopera: sloj po sloj masti,
p'H vrijednosti u krvi i najbolji način iskorištavanja ove me­ djelomično natrula hrana i drugi ostaci zalijepljeni na cije­
tode je j e d n o s t a v n o naučiti se pravilno disati p o m o ć u dija­ v i m a postupno sužavaju prolaz kroz koji teku otpadne vode.
fragme, umjesto gornjih prsa, za izdisanje. Dovoljna oksige­ I kako je taj ljepljivi sloj pun bakterija i otrova, on zagađuje
nacija je v a ž a n čimbenik za održavanje primjerene razine krvotok o s m o z o m preko zida debelog crijeva, dopuštajući
lužina u krvi i tkivu. Rastuća acidoza krvi i tkiva uvijek je otrovima da kruže cijelim tijelom.
povezana s nedovoljnom oksigenacijom i u skladu s time po­ Postoji nekoliko načina kojima bi se olakšalo pročišćava­
većanje kisika u krvi i tkivu je protuotrov ili lijek za acidozu. nje otrovnih otpada kroz četiri organa izlučivanja i kojima
O s i m što treba učiti kako pravilno disati i vježbati duboko b i s m o se zaštitili od oštećenja u procesu detoksikacije. I o
disanje, možete također oksigenirati vašu k r v i tkivo uzima­ ovome ć e m o p o d r o b n o raspravljati u sljedećim poglavljima.
j u ć i razne vrste dopune kisika, kao primjerice vodu oksige- Ukratko, evo nekih od glavnih protokola podrške pročišća­
niranu ozonima, nekoliko kapi hidrogen-peroksida u čaši vanju za svaki od najvažnijih kanala tijekom detoksikacije:
Tao metoda detoksikacije organizma Temeljni protokoli detoksikacije

Koža plućima s m i r e n o funkcionirati i podržati detoksikaciju tije­


Golema količina otrovnog otpada prođe kroz kožu, pose­ kom sna.
b n o kada je vruće i kada su pore otvorene danonoćno. Tije­
kom detoksikacije otrovni se ostaci koncentriraju u znoju i Bubrezi i mjehur
mogu oštetiti kožu kada njome prolaze pri lučenju. Jaki i ne­ Kroz bubrege prođu neki od najotrovnijih otpadaka, koji
čisti miris tijela, kao i ljepljiv znoj, dodatno se manifestiraju se pročišćavaju iz krvi, a luče se preko mjehura kao mokra­
teškom toksičnosti tijekom detoksikacije. Mogli b i s m o spri­ ća. K a d a su ovi otpaci j a k o kiseli, mogu oštetiti osjetljivo bu­
ječiti oštećenje kože, kao i olakšati i obnoviti kožu, kad bi­ brežno tkivo kroz koje prolaze i također mogu stvoriti bolne
s m o se svakodnevno kupali u vrućoj kupelji s m o r s k o m soli bubrežne kamence. Iz ovog je razloga preporučljivo piti mno­
ili " e p s o m " soli, uz dodatak potrebnih ulja koja p o m a ž u pri go biljnih čajeva tijekom detoksikacije, p o s e b n o onih s diju-
b r ž e m izlučivanju otrovnih otpada kroz pore. J o š j e d n a uči­ retičnim djelovanjem i svojstvima čišćenja bubrega, kako bi
nkovita metoda čišćenja kože detoksikacijom je tradiciona­ se olakšalo brzo ispražnjavanje i zaštitili bubrezi od štetnog
lna tajlandska biljna parna kupka, koja izvlači otrove kroz trovanja. D r u g a važna mjera zaštite bubrega i ubrzavanje
kožu, dok ujedno smiruje kožno tkivo ljekovitim biljnim eks­ izlučivanja je piti dnevno 2-3 litre čiste alkalne vode, a naj­
traktima. A k o radite program detoksikacije u blizini mora, bolja je ionizirana mikrovoda. Ova voda razrjeduje konce­
svakodnevno skakanje u more također pridonosi čišćenju ntraciju otrova u krvi i bubrezima, neutralizira kiselost i
kože. brzo ispire otrove iz sustava.

Ptuća Debelo crijevo


Pluća izlučuju ugljični dioksid i druge hlapive plinovite Od svih organa lučenja, debelo je crijevo d a n a s najviše is­
otpatke iz krvi, upijajući kisik, negativne ione i druge eleme­ korišteno i preopterećeno. Vjerovali ili ne, prosječan muška­
nte iz zraka te ih prenose u krvotok. Kada je krv vrlo toksi­ rac na z a p a d u danas nosi u sebi 5-6 kilograma gustog, gu-
čna, kao tijekom programa detoksikacije, njezin je kapacitet mastog i sluzavog materijala - debeli otrovni mulj udomljen
nosivosti kisika smanjen, i to uzrokuje hipoksiju u cijelom je u njegovim crijevima, i ništa od toga nije obični talog. To
sustavu. A n a e r o b n o stanje izazvano hipoksijom podržava je nekakav zbijeni mulj kao onaj koji nađete u ispustu kuhi­
kiselu okolinu, time stvarajući uvjete za bolesti i degenera­ njskog sudopera. Tijekom programa detoksikacije bilo bi do­
cije. U okviru toga, učenje vježbe dubinskog disanja i svako­ bro ukloniti s t o j e moguće više ovih otrova iz crijeva, a da bi­
dnevno vježbanje preporučljivo je tijekom svakog programa ste to postigli, trebate uzimati izvorno psyllium sjeme pro­
detoksikacije. Ispravno disanje opskrbljuje kisikom krv i tki­ m u ć k a n o u vodi, barem dvaput dnevno, i dodatno biste tre­
vo te p o m a ž e ukloniti acidozu, također olakšavajući brzo is- bali piti obilje vode. Psyllium i voda stvaraju gel u obliku ko-
pražnjavanje ugljičnog dioksida i drugih plinovitih otpada­ nčaste pilule koja prolazi kroz vaša crijeva kao metla, oslo­
ka koji njoj pridonose. Tajlandska biljna p a r n a k u p k a tako­ bađajući i uklanjajući nasipe prepune otpada s crijevnih
đer je dosta učinkovita kao podrška terapiji pluća tijekom stijenki. Za j o š dramatičnije rezultate i potpuno čišćenje cje­
detoksikacije: umirujući biljni ekstrakti u parnoj kupki nje­ lokupnog debelog crijeva preporučljiva je serija crijevnih is­
ž n o m p l u ć n o m tkivli djeluju ljekovito uz svaki dah, j e r izvla­ piranja, p o s e b n o tijekom prvih nekoliko dana programa de­
če otrovne ostatke iz pluća. Također bi bilo dobro držati ne­ toksikacije. Dodatno čišćenje debelog crijeva i uklanjanje ot­
gativni ionski generator u svojoj sobi, kako biste pomogli rovnog viška iz krvotoka, crijevno ispiranje, pokreće j a k i de-

39
Tao metoda detoksikacije organizma Temeljni protokoli detoksikacije

toksikacijski odgovor jetre i veliko čišćenje u cijelom tijelu. "Uklanjanje neprerađene hrane i drugih otpadaka
N e m o g u ć e je riječima opisati potpuni v o l u m e n i nevjeroja­ j e d n a k o je v a ž n o koliko i ispravna probava i asimila­
tno lijen izgled truloga sluzavog otpada koji u nastavcima iz­ cija hrane... Najbolje dijete ne mogu biti bolje od naj­
lazi vani, kotrljajući se iz tijela crijevnim ispiranjem, nakon gorih sustava ispiranja debelog crijeva koje je zače-
višegodišnjeg nakupljanja u crijevima. Definitivno je posri­ pljeno r a z n i m otpacima i truležom."
jedi poslovica: "Vjeruj samo svojim očima!", j e r svatko tko je
to učinio m o ž e posvjedočiti kako se dobro osjeća kada se Oni koji su ispirali crijeva uvijek primijete kako se m n o g o
riješi lošeg otpada iz svoga tijela. bolje osjećaju kasnije i kako često na taj način uklone kro­
A k o uistinu želite "početi iz početka" u progresivnom pro­ nična stanja koja su sprječavala svako drugo liječenje. Ništa
g r a m u potpunog čišćenja otrova i obnavljanja cijelog organi­ ne olakšava unutarnje čišćenje i neće ubrzati proces deto­
zma, onda biste definitivno trebali početi serijama crijevnih ksikacije učinkovito kao crijevno ispiranje. A k o ste ipak j o š
ispiranja da očistite vaša crijeva od trulih, napola probavlje- "crijevna djevica" i želite uistinu znati kakav je to osjećaj od-
nih ostataka i otrova koji su se nakupili tijekom godina. Ovo čepiti crijeva i oprati ih "škripavo čisto", vi biste trebali zasu­
je najbolje učiniti zajedno s trodnevnom, o d n o s n o sedmo- kati rukave i krenuti velikim korakom v a š o m vlastitom "ce­
d n e v n o m dijetom soka ili vode. Dok ne učinite to, bez obzira stom u Wellville '*.
koliko je v a š a krv zdrava i tkivo čisto od drugih sredstava,
mulj u v a š i m crijevima neprekidno će propuštati otrove na­ Pokretanje vode, aktivna ravnoteža
trag u vaš krvotok, a praktički svi danas imaju ovaj problem.
Čak i prije sto godina, slavni Amerikanac, alternativni lije­ Stari kineski tekst o ljudskom zdravlju navodi: "Pokreta­
čnik, dr. Harvey Kellogg, koji je izumio "cornflakes" i bio pri­ nje vode nikad ne stagnira; aktivna ravnoteža nikad ne za-
hrđa." To znači, ako svakodnevno blago vježbate da održite
kazivan u r o m a n u i filmu "Cesta u Wellville", napisao je: "Od
vašu krv, limfu i druge vitalne tjelesne tekućine slobodni­
22 tisuće operacija koje sam osobno izveo, nikada nisam
ma, i održite v a š e zglobove i druge pokretne dijelove aktivni­
naišao na n o r m a l n o debelo crijevo." V.E. Irons, koji je posve­
ma, tada v a š a tjelesna tekućina neće stagnirati i postati to­
tio svoj dugi život promoviranju zdravlja debelog crijeva, pri­
ksična, a vaši zglobovi "neće zahrđati" s kostoboljom i uko-
mijetio je: "Jedino mjesto gdje u današnje vrijeme možete vi­
čenošću. Redovna ritmička tjelesna vježba d o s t a j e važna za
djeti n o r m a l n o zdravo debelo crijevo je u knjizi anatomije!"
pokretanje limfe, jer, različito od krvi koju p u m p a srce, lim­
B e s m i s l e n o je pridružiti se velikom n o v o m dijetalnom fni protok ovisi isključivo o gravitaciji i tjelesnim pokretima.
programu i potrošiti m n o g o novca na skupe p r e h r a m b e n e i Kako limfa m o r a raditi teže nego obično za očistiti krv i tkivo
biljne dodatke ako su vaša crijeva puna otrovnog otpada od tijekom p r o g r a m a detoksikacije, v a ž n o joj je p o m o ć i u do­
godina zagađivanja i pogrešnih prehrambenih navika. Ne broj protočnosti uz svakodnevne vježbe.
samo da ovaj debeli mulj neprekidno luči otrove u krvotok Vrsta vježbe potrebne tijekom detoksikacije je potpuno
preko zida crijeva, nego u m a l o m crijevu on blokira prihva­ različita od n a p o r n i h sportskih aktivnosti k a o što su tenis,
ćanje hranjivih tvari i biljnih ekstrakata u krvotok. Dr. No­ nogomet, lagano trčanje i podizanje tereta. Zapadnjački spo­
r m a n Walker, koji je doživio dob od 116 godina pridržavajući rtovi na otvorenom i drugi oblici "čvrstog" stila vježbi pro­
se onoga što je propovijedao, izjavio je u svojoj knjizi "Zdra­ izvode mliječne kiseline u tkivima i ugljični dioksid u krvo­
vlje debelog crijeva: ključ za vitalnost": toku kao sporedni metabolički proizvod mišićnog napora, i
Tao metoda detoksikacije organizma Temeljni protokoli detoksikacije

ovo pridonosi acidozi, s t o j e uvijek kontraproduktivno deto- I što je najznačajnije, duboko disanje, pogotovo kada se
ksikaciji. J e d n a od glavnih zadaća svakog programa deto­ radi u sastavu sporih ritmičkih tjelesnih pokreta, o d m a h
ksikacije je uklanjanje kiselina i alkaliziranje sustava. Na­ proizvodi stanje fizičkog i psihičkog opuštanja, potrebno za
porni stilovi vježbanja drže autonomni živčani sustav za­ prelaženje a u t o n o m n o g živčanog sustava u obnavljajući
ključanim u "bori se ili bježi" simpatičkoj grani, koja isklju­ m o d u s parasimpatičke grane. Detoksikacija i liječenje se mo­
čuje samočišćenje i reakcije na liječenje i izaziva mišićnu že nastaviti S A M O kada živčani sustav radi u parasimpa-
napetost u člancima i tetivama, koja se miješa sa stanjem tičkom krugu, i j e d n a od osnovnih funkcija svih tradiciona­
kompletnog fizičkog opuštanja potrebnog za nastavak deto­ lnih azijskih vježbi "mekanog" stila jest aktivirati tjelesni me­
ksikacije. h a n i z a m unutarnjeg samopročišćavanja i liječenja tako da
Umjesto "grubih" vježbi, trebali biste vježbati na tradicio­ prebacite živčani sustav u blagi parasimpatički modus.
nalni azijski "mekani" način, jogu, tai chi i chi gung, svako­ Upravo t o m e je ova vrsta vježbi i namijenjena i zato igra ta­
dnevno tijekom cijelog trajanja svakog detoksikacijskog pro­ ko važnu ulogu u tradicionalnom azijskom sustavu zdra­
grama. " M e k a n i " stil vježbanja ima potpuno različita djelo­ vstva i liječenja.
vanja na ljudsko tijelo od "tvrdog" načina. Mekani, spori,
blagi pokreti ovih vježbi nježno pumpaju limfu kroz sustav,
dok istovremeno p o m a ž u osloboditi cirkulaciju krvi, bez iza­ Zagađenost i čišćenje
zivanja ikakve mišićne napetosti i bez zasićenja tkiva mlije­ Zagađenost i čišćenje su prirodni životni ciklusi. K a o ro­
č n i m kiselinama ili prezasićen]'a krvi ugljičnim dioksidom. đenje i smrt, rast i propadanje i svi sezonski prirodni ciklu­
Ovi nježni tjelesni pokreti pomažu razrijediti i ukloniti kri­ si, zagađenost i čišćenje prate svoj vlastiti prirodni ritam fa­
stalne naslage kiselina u zglobovima i držati cijelu kon­ za yin i y a n g (slika 1). Ljudsko tijelo ima svoj vlastiti ugra­
strukciju kostura slobodnom i gipkom. đeni ciklus čišćenja da bi se borilo protiv prirodnih zagađe­
" M e k a n i m " stilom trebalo bi uvijek vježbati u spoju sa nja proizvedenih probavom, disanjem i metabolizmom, no,
sporim, dubokim, ritmičnim disanjem koje uključuje dija­
fragmu. Kombinacija sporog rastezanja i vježbi s dubokim
dijafragmalnim disanjem gura krv i limfu kroz tijelo kao ja­
ka pumpa, olakšavajući brže odvođenje toksina iz tkiva i br­
zo izručenje otpada do organa lučenja. D u b o k o disanje po­
jačava opskrbu kisikom za krv i tkivo, što p o m a ž e neutra­
lizirati acidozu i održava zdravi lužnati okoliš u ljudskom
tijelu. Kada dišete pravilno, ošit side duboko u trbušnu šu­
pljinu, dajući okrepljujuću masažu unutarnjim organima i
žlijezdama. Dijafragmalno disanje nježno stišće unutarnje
organe kao spužva kada upija, istiskujući ustajalu krv, na­
kon čega popusti pritisak izdisanjem i vuče svježu k r v op­
skrbljenu kisikom u organe. Ovaj duboki ošitni pritisak na
unutarnje organe i žlijezde ubrzava proces detoksikacije i
prolazi do najdubljeg, najgušćeg tkiva u tijelu. Slika 1. Prirodan krug zagađenja i čišćenja
Tao metoda detoksikacije organizma Temeljni protokoli detoksikacije

j a s n o , sustav nije projektiran da se bori protiv goleme pre- ličana, s t o j e često ponavljano u ovoj knjizi. Morate izdvojiti
opterećenosti umjetnih zagađivača u s u v r e m e n o m životu. razdoblje od b a r e m 3 do 7 dana kompletnog mira i privatno­
Ljudi koji sada žive na Zemlji stvore više opasnog toksina u sti i morate ostati, koliko je moguće, u m i r n o m i tihom sta­
j e d n o m danu, nego što bi učinili za cijelog života stotinjak nju cijelo vrijeme. Ovo neće djelovati ako se opuštate i danju
godina ranije. Jedini način da ispravno postupite s ovim to­ radite detoksikaciju, pa izađete vani na piće i zabavljate se
ksičnim viškovima i spriječite da v a m upropaštavaju zdra­ cijelu noć, ili ako radite puno cijeli dan, pa pokušavate deto­
vlje i skraćuju život jest pomoći m e h a n i z m u samočišćenja ksikaciju provesti noću. Dobro bi bilo izbjeći gledanje nasi­
vašeg tijela redovitim programima detoksikacije te prilago­ lnih filmova, slušanje gromoglasnu glazbe, razgovor s dosa­
diti t o m e svakodnevni životni stil, kako je predstavljeno u d n i m ljudima ili išta što bi vam moglo uzbuđivati mozak ili
ovoj knjizi, tako da pročišćavanje uvijek ostane nekoliko ko­ uzburkati emocije tijekom detoksikacije. O n o g trenutka ka­
raka ispred zagađivanja. da postanete uzbuđeni ili uzrujani, vaš se autonomni živča­
ni sustav vraća natrag u "F ili F" k r u g akcije, pumpajući
Treba naglasiti da su programi opisani u ovoj knjizi pro­
stresne h o r m o n e u krvotok i dovodeći cijeli postupak deto­
jektirani tako da se ljudsko tijelo oslobodi toksičnosti krvi i
ksikacije u zastoj.
tkiva koju većina ljudi d a n a s proizvede tijekom svakodne­
v n o g života iz izvora kao što su nesavjesne p r e h r a m b e n e Postoji v i š e različitih načina za olakšanje detoksikaci­
navike, zagađenost prirode, kemijski dodaci hrani i vodi, ko­ jskog postupka - hidratacija i hidroterapija, propisana pre­
zmetika i drugi proizvodi za domaćinstvo, kao i m o d e r n o po­ hrana i dodaci hrani, masaže i vježbe - ali niti j e d n o neće
vremeno uzimanje alkohola i droge. Ipak, oni nisu projekti­ djelovati kako treba ako ne usporite, smirite se i ohladite se
rani za liječenje dugoročne ovisnosti o alkoholu i drogama, dovoljno dugo da dopustite v a š e m vlastitom prirodnom me­
koje obično zahtijeva p o s e b n u p o m o ć središnjeg živčanog h a n i z m u da reagira te da dobije priliku raditi u potpunom
sustava. Jedina iznimka je kada neuroelektrična terapija skladu s ovim različitim dodatnim programima. Pola bitke
(NET) služi kao osnovni način odustajanja od ovisnosti o je već dobiveno omogućavanjem neprekidnog odmora i opu­
alkoholu ili drogama, kao što je opisano u poglavlu 9, a u štanja: parasimpatička grana vašeg živčanog sustava i ugra­
tom slučaju druge detoksikacijske metode prikazane u ovo- đena raekcija liječenja radit će sve potrebno za vas.
j knjizi m o g u biti vrlo učinkovite kao podrška procesu od­ 60-ih godina hipijevska je generacija svima poručila: "Upa­
vikavanja od droga. K a d a je odvikavanje završeno, m o ž e se li se, podesi se i otkači!" Danas bismo svi bili p u n o bolje
nastaviti s ovim programima kao sredstvima pročišćavanja poučeni da " u g a s i m o " naše n o r m a l n e svakodnevne navike i
krvotoka i čišćenja tkiva od ostataka toksičnosti droge, i da djelatnosti na nekoliko dana, da nakratko "isključimo" osta­
bi se popravilo oštećenje unutarnjih organa i obnovila fun­ tak svijeta i "svratimo" na čaroliju u najbliže toplice ili zdra­
kcionalna ravnoteža cjelokupnog sustava, kako bi se pono­ vstveno odmaralište, očistimo se, oporavimo se i obnovimo
v n o vratili n o r m a l n o m e , zdravom stilu života. n a š sustav koji je premoren radom i igrom. Mnogi odrasli se
Da biste provodili vašu redovitu, periodičnu detoksikaci­ danas ne m o g u sjetiti što znači biti dobro iznutra, tako oni
ju kod kuće ili u zdravstvenom odmaralištu, m o r a t e biti ap­ traže sličnost s t o m senzacijom izvana, u alkoholu i narko­
solutno sigurni da v a m nitko neće smetati, uzrujavati vas, ticima, h r a n i i seksu, novcu i snazi, svemu o n o m e što nepre­
dosađivati ili vas prekidati, od početka do kraja. Važnost po­ kidno iscrpljuje i oslabljuje sustav, pa završavaju osjećajući
tpunog o d m o r a i totalnog opuštanja za tijelo i m o z a k tije­ se j o š lošije. Vrlo je malo ljudi koji prestanu sa svojim djela­
k o m cijeloga detoksikacijskog procesa ne m o ž e biti preuve- tnostima i p o v u k u se od svijeta b a r e m na s a m o 24 sata, što
Tao metoda detoksikacije organizma

je p u n o manje od potrebnih 3 do 7 dana za pravu detoksika­


ciju. Za te ljude, razdoblje detoksikacije i samopročišćava-
nja inače dolazi kao vrlo poučno iskustvo, na više razina, i POGLAVLJE 2.
nitko tko je to učinio kako treba nije žalio za v r e m e n o m , tru­
d o m ili troškom koje je u to uložio. Zaista, detoksikacija bi u
budućnosti mogla postati nova "droga bez narkotika", kori­
sna kao v a ž n o terapeutsko liječenje, ali i za "prirodnu visi­ Voda: Hidratacija i
n u " dobrog života i dobrih osjećaja.

hidroterapija

V oda je univerzalno otapalo. Ona je kvintesencijalni znak


T a o u kineskoj filozofiji. K a o što navodi Lao T z e u "Tao
T e h Chingu", "ništa nije popustljivije od vode, / ali kada na­
pada stvari tvrda i otporna, / nitko je ne m o ž e nadvladati."
Uz dovoljno v r e m e n a i izloženosti, voda m o ž e razrijediti go­
tovo sve toksine, držati ih rastopljenima i dostaviti drugdje
za izlučivanje. K a o i u gradskoj kanalizaciji i sustavu ukla­
njanja industrijskog otpada, tako je voda posrednik potreban
i za ispiranje viškova iz tijela. Iz tog razloga, kada detoksi-
cirate vaše tijelo, trebate piti dodatne količine čiste alkalizi-
rane vode da biste razrijedili, neutralizirali i isprali sve to­
ksine i kiselinske viškove koje proces detoksikacije ispušta
u krvotok iz tkiva.
Voda je također element koji izvlači hranjive tvari iz pre­
hrane, prenosi ih u krvotok i dostavlja otopljene u stanice
metabolizma. Više od 70 posto ljudskog tijela sadrži vodu;
90 posto krvi i 85 posto mozga je voda; čak i kosti sadrže 30
posto vode. Voda je potrebna kao hrana i nadopunjavanje vi­
talnih tekućina, kao i za detoksikaciju krvi i tkiva i izbaci­
vanje otpadnih viškova. Da biste proveli detoksikaciju, sva­
kodnevno trebate konzumirati vodu dobre kvalitete u dovo­
ljnim količinama kako bi se ispravno realizirale obje bitne
funkcije.
Voda ima jedinstvenu ulogu da nosi energiju i informaci­
ju i m o ž e biti vrlo točno "programirana" kao j a k o i vrlo uči­
nkovito o r u đ e za čišćenje i liječenje ljudskog tijela. Koriste-
Tao metoda detoksikacije organizma Voda: Hidratizacija i hidroterapija

njem različitih metoda, kao što su elektroliza i magnetska aktivne, spontano čisteći same sebe od toksičnih viškova.
polja, svjetlo i zvuk, kisik i biljne esencije, vodi se m o ž e pro­ Sva tjelesna tkiva su umotana u omotače od vrlo fine me­
mijeniti energija i m o g u joj se dodati određeni informacijski m b r a n e poznate kao fascija (tanki sloj vlaknastog tkiva koji
obrasci koji sadrže svojstva terapeutskog čišćenja i liječenja. obavija neki organ), koji se neprekidno dodiruju kada se
D a n a s i m a nekoliko djelotvornih načina, tradicionalnih i različiti dijelovi tijela pokreću. Svaka fascija treba sloj vode
tehnološki suvremenih, kojima je moguće poboljšati kapaci­ da bi izvršila podmazivanje kada se različiti organi i tkiva
tet hidratacije tkiva i dostaviti hranjive tvari i medicinske bi­ m e đ u s o b n o dodiruju. Kada je ljudsko tijelo dehidrirano,
ljne esencije u stanice. Voda se m o ž e terapeutski progra­ ovaj se p o d m a z a n i sloj medufascijalne tekućine suši, pro­
mirati za unutarnje kao i vanjsko korištenje, i obje primjene izvodeći medufascijalno trenje koje uzrokuje upalu i kroni­
su vrlo korisne u svakom programu detoksikacije. čnu tjelesnu bol. Ovo je j e d a n od glavnih uzroka sindroma
kronične boli na koju se mnogi ljudi d a n a s žale, i zbog koje
potroše milijarde dolara vrijednosti na toksične kemijske
Interna upotreba: hidratacija narkotike kako bi ublažili bol. Većina bolova bi se mogla rije­
Kronična dehidracija danas je postala zajedničko obilje­ šiti jednostavno, ako pijete dovoljne količine čiste alkalizi-
rane vode svakog dana. A k o pijete specijalno energiziranu
žje cijelog svijeta. Procjenjuje se da oko 75 posto američkog
vodu, kao što je ionizirana mikrovoda ili voda s kisikom, ta­
stanovništva živi u stanju kronične dehidracije. J a m a č n o je
da terapije hidratacijom postaju j o š korisnije i brže djeluju.
vrlo sličan postotak i u drugim industrijaliziranim zemlja­
Zbog toga je ispravna svakodnevna hidratacija kvalitetnom
ma. O v o uzrokuje reakciju prirodne žeđi tijela, pa treba si­
v o d o m prvi lijek koji bi čovjek trebao iskušati za sve vrste
gnalizirati tijelu da pije vodu kada osjeti žeđ, a ne da pogre­
kronične boli, uključujući glavobolju i u m o r tijekom dana.
šno signalizira glad, j e r poticanje na učestalo jedenje vodi
do ovisnosti o hrani i do gojaznosti. U studiji koja je prove­ Voda koja se d a n a s najviše koristi u cijelome svijetu nosi
dena na sveučilištu u Washingtonu dokazano je da j e d n a više toksičnih elemenata u ljudska tijela, nego što ih ispire.
čaša v o d e uspješno uključuje sindrom "ponoćnog žvakanja" Obična voda iz slavine sadrži klor, fluoride, aluminij i razli­
u 100 posto testiranih ljudi na dijeti. čite toksične tvrde metale kao što su olovo, kadmij i nikal.
Dehidracija proizvodi stanje kronične toksemije i j e d a n je Ovo je "mrtva" voda, ubijena kemijskim dodacima i kiselim
od osnovnih uzroka svakodnevnog umora, pridonosi raku. elementima, a ne "živa" voda koja je potrebna tijelu za ispra­
Nekoliko istraživanja je pokazalo da, ako prosječna osoba v n o funkcioniranje. Većina komercijalno flaširane vode nije
popije dnevno pet čaša čiste vode, m o ž e smanjiti rizik za do­ p u n o bolja i minerali u takozvanoj "mineralnoj vodi", koja se
bivanje raka debelog crijeva za 45 posto, raka dojke za 80 d a n a s prodaje kao skupo gurmansko zdravo piće, nije u io-
posto i raka mjehura za 50 posto. Druga ispitivanja pokazu­ niziranom, mikro-nagomilanom stanju, potrebnom stanica­
ju da se ispijanjem do o s a m čaša vode dnevno ljudi osjetno ma za prilagođavanje i korištenje.
oslobađaju kronične boli u leđima i zglobovima. Potrebna n a m je alkalizirana, ionizirana v o d a koja je
Dehidracija je često prikriveni uzrok u slučajevima kroni­ "preformirana" u strukturu mikroskupina. Jedino alkalizi­
čne boli, uključujući glavobolje i kronični umor. Dehidracija rana voda m o ž e uspješno neutralizirati kiseline u krvi i tki­
isušuje krv i druge tjelesne tekućine, uzrokuje smanjenje vu i odnijeti ih za izlučivanje, i isključivo su alkalizirani mi­
stanica i zadržavanje njihovih toksičnih viškova. K a d a su nerali korisni ljudskom tijelu. Voda koja je p u n a negativnih
stanice hidratizirane optimalno, one se prošire i postanu iona služi kao j a k i antioksidant koji čisti slobodne radikale

49
Tao metoda detoksikacije organizma Voda: Hidratizacija i hidroterapija

i sprječava degenerativna oštećenja na stanicama i tkivu; vodom, a j a p a n s k i ljubitelji alkohola tvrde da, kada miješa­
negativni ioni također neutraliziraju sve toksične tvari u ju svoj viski s mikrovodom i koriste led od mikrovode, nikad
krvotoku, j e r svi toksini u ljudskom tijelo uzimaju pozitivni ne budu m a m u r n i slijedeće jutro, neovisno o tome koliko su
naboj. Voda koja je prerađena u strukturu m i k r o s k u p i n a la­ pili tijekom noći. To je zbog toga što negativno napunjena al-
ko prolazi kroz stanične stijenke i m e m b r a n e tkiva, brzo hi- kalizirana mikrovoda neutralizira kisele sporedne proizvo­
drira cijelo tijelo i dostavlja potrebne hranjive tvari u stani­ de alkohola i ispire ih iz tijela prije nego se m o g u nataložiti
ce, dok istovremeno ispire i iznosi toksične viškove. Tako vo­ u jetri, m o z g u i drugim tkivima.
da igra četiri osnovne uloge u ljudskom tijelu: hidratacija,
alkalizacija, mineralizacija i detoksikacija.
Alkaliziranje
Ovaj postupak isključuje svaku molekulu kiseline, dok
Mikrovoda zadržava sve lužnate minerale, alkalizira vodu s blagotvo­
Nedavno je u J a p a n u izumljen uređaj koji proizvodi alka- r n i m mineralima. Ovi lužnati elementi služe za dvije funkci­
liziranu, ioniziranu, vodu strukture mikroskupina, koja je u j e : oni neutraliziraju kiseline i zbog toga vraćaju normalnu
zdravstvenim krugovima poznata kao mikrovoda ili "obno­ pH vrijednost u krvi i tkivu; i mineraliziraju stanice blago­
vljena voda". To je mali stroj veličine rječnika koji se m o ž e tvornim lužnatim mineralima u ioniziranom mikrostruktu-
staviti na kuhinjski stol i može se priključiti na svaku slavi­ riranom obliku.
nu. Najprije voda protječe kroz vrlo fini aktivirani ugljeni fi­
lter da bi se uklonili trulež i mikrobi, tada ulazi u p o s u d u s Ioniziranje
dvije titan-ploče koje su obložene platinom. Procesom ele- Elektroliza ionizira molekule vode kao i minerale s doda­
ktrolize svi lužnati minerali sadržani u otopini vode v u k u se tnim elektronom, dajući im negativni naboj i mijenjajući ih
prema jednoj ploči, dok se svi kiseli elementi, kao što su klo- u j a k e antioksidancije koje čiste slobodne radikale u cijelom
r, fluorid i teški metali, povlače prema drugoj ploči. Kisela se tijelu. Slobodni radikali su vrlo reaktivne toksične čestice
voda ispušta kroz cijev u sudoper za odvodnju, a alkalizira- koje tijelo proizvodi kao sporedni proizvod metabolizma, kao
na se voda izdvaja kroz cijev za konzumiranje. i kod kemijske zaraze zagađivačima iz hrane, vode i zraka.
U J a p a n u se mikrovoda uspješno koristi za liječenje raka, Ovi agresivni molekularni komadići l o m e čestice sa stani­
upale zglobova, imunoloških disfunkcija kao i mnogobro­ čnih stijenki i reagiraju s tjelesnim tekućinama, proizvodeći
j n i h drugih stanja oslabljenja, što se u novije vrijeme počelo više slobodnih radikala u eskalirajućoj lančanoj reakciji ko­
širiti p r e m a zapadu. Dr. Theodore Baroody, pisac spretno ja izaziva strukturalnu štetu unutarnjim organima, zglobo­
nazvane knjige "Alkaliziraj ili umri", koristi mikrovodu kao vima, koži i drugim tjelesnim tkivima. Negativni ioni imobi-
terapeutsko sredstvo u svojoj kliničkoj praksi i kaže: "Moje liziraju slobodne radikale, pripajajući ih i neutralizirajući
je mišljenje da će ova tehnologija promijeniti pristup zdra­ njihov pozitivni naboj, dopuštajući im ispiranje iz ljudskog
vlju svih davatelja zdravstvenih usluga i j a v n i pristup zdra­ tijela. Negativni ioni također pune svaku molekulu vode ja­
vlju u b u d u ć i m godinama." Mikrovoda je postala toliko po­ kim antitoksičnim svojstvima koji sprječavaju neutralizira­
p u l a r n a u J a p a n u da kafići i noćni klubovi sada prave led i nje i odvođenje pozitivno nabijene toksične molekule u krv
miješaju sva svoja pića s alkaliziranom ioniziranom mikro- i tkiva.
Tao metoda detoksikacije organizma Voda: Hidratizacija i hidroterapija

Mikroskupine ishrane; njezini minerali m i k r o s k u p i n a m a i elementima u


Ova tehnologija također lomi lužnate minerale i s a m u vo­ tragovima daju potrebne hranjive tvari koje kronično nedo­
du u manje mikroskupine, tako da lakše i brže prođu u sta­ staju suvremenoj prehrani; i njeni negativni ionski naboji
nice i tkivo za hidrataciju, alkalizaciju, mineralizaciju i de­ neprekidno čiste slobodne radikale i uklanjaju toksične j e ­
toksikaciju tijela. Obična voda tvori skupine s oko 12 mole­ zgre iz krvotoka, pojačavajući vitalnost. Sve ove koristi stoje
kula, dok je mikrovoda ograničena na samo 5-6 molekula. samo dio onoga što b i s m o platili za skupi prehrambeni i
Isto tako, lužnati ionizirani minerali smanjeni su u manje antioksidancijski dodatak koji se prodaje u zdravstvenim
trgovinama, a dugoročno to je također m n o g o jeftinije od ku­
molekularne skupine, tako da i oni mogu prolaziti lagano u
povanja flaširane vode za piće.
stanice i remineralizirati ih.
Postoje m n o g i dobri razlozi da nabavite ovaj uređaj i kori­ Druge nove tehnologije koje pojačavaju moći vode kod či­
stite ga pri svakoj vašoj potrebi za vodom, kod k u ć e i na po­ šćenja krvi i detoksikacije tkiva uključuju "Vortex Energi-
slu, uključujući kuhanje, pravljenje kave i čaja, k a o i za pri­ zer" i "Grander Living Water System", koji iskorištavaju jedi­
p r e m u kockica leda. Tijekom programa detoksikacije piti nstveni kapacitet vode za prenošenje energije i informacija
mikrovodu znači dobar način neutralizacije i izbacivanje u ljudski sustav, označavajući u njemu frekvencije ljekovite
toksina i kiselina koji nastaju u tkivu i tjelesnim tekućina­ energije i s h e m u valova. "Vortex Energizer", izrađen u Ce­
ma te je dobro za brzo rehidriranje tijela i za održavanje krvi ntru za istraživanje u Engleskoj, mala je naprava koja ener-
lužnatom. A k o koristite mikrovodu za piće i kuhanje kod ku­ gizira v o d u i protudjeluje na oštećenja uzrokovana umje­
će, to za vas znači svakodnevnu malu detokisikaciju. tnim elektromagnetskim poljem u okolišu. Pijući ovu aktivi­
Mikrovoda je vrlo brza antioksidancija, i ako je pijete ti­ ranu v o d u j a č a t e imunološki sustav, pročišćavate krv i štiti­
j e k o m cijelog dana, ona osigurava stalnu antioksidancijsku te tijelo od toksičnih zaraza.
djelatnost u krvi i tkivu. Šteta slobodnih radikala sada je
"Grander Living Water System", koji je izumio austrijski
poznata u medicinskoj znanosti kao osnovni uzrok prera­
prirodoslovac J o h a n n Grander, oživljava običnu vodu iz sla­
nog starenja i propadanja tkiva, a ako pijete svakodnevno
vine, tako da ona teče kroz komoru koja se nalazi u zapeča­
mikrovodu, ona v a m p o m a ž e usporiti proces starenja i spri­
ćenom cilindru visoko energizirane vode, dobivene iz 5000
ječiti m n o g e nepotrebne štete slabljenja vašeg tkiva. Mnogi
godina starog arteškog zdenca u Austriji. Ova voda, koja ima
se ljudi žale da im je teško piti veće količine vode, ali popiti
prirodna elektromagnetska svojstva same zemlje, se dalje
dvije velike čaše alkalizirane mikrovode je lagano i ugodno
kodira informacijama ljekovite energije, izlažući je tehno­
j e r mikroskupine dopuštaju da se brzo asimilira kroz vaš
želudac i u vašu krv i tkiva. Za usporedbu, s a m o j e d n a čaša logiji implozije i ispravno uravnoteženim biomagnetskim
obične "mrtve" vode iz slavine ili komercijalno flaširane vo­ poljima. K a k o prolazi kroz komoru, tekuća voda pokupi po­
de čini vaš želudac napunjenim i teškim, j e r ona s a m o stoji trebne frekvencije energije i polariteta kodiranih u progra­
i skuplja se kao i stojeća bara, i zato tako m a l o ljudi danas miranoj vodi u komorama, zbog čega dobiva prepoznatljivu
voli piti vodu. Mikrovoda rješava problem "hidrofobije", kao "informaciju" za izvođenje čišćenja i liječenja tjelesnih fun­
i problem dehidracije, i čini ugodnim pijenje dovoljnih koli­ kcija. Uz čišćenje krvotoka i detoksikaciju tkiva, "Grander" vo­
čina v o d e tijekom cijelog dana te se njezina pozitivna djelo­ da upućuje svoju bioaktivnu energiju u sve vitalne tekućine
vanja m o g u osjetiti odmah. Njezina alkaliziranost protudje- ljudskog tijela, pojačavajući imunitet olakšavajući izlučivanje
luje na višak želučane kiseline izazvane modernim načinom i povećavajući u k u p n u vitalnost i otpor cijelog organizma.

53
Tao metoda detoksikacije organizma Voda: Hidratizacija i hidroterapija

Morska voda i morska sol na otopina", gusta je preostala tekućina koja ostane u solje-
nci n a k o n što vjetar i sunce ispare vodu i sol se pokupi. Ve­
Morska voda ima istovjetnu pH vrijednost kao zdrava krv ćina slane v o d e koja ostane u obrađenoj morskoj soli daje
i sadrži sve bitne minerale i elemente u tragovima', u točnim joj karakterističnu svijetlosivu boju i blagu vlažnost, koja ra­
omjerima, potrebnim ljudskom tijelu. More je zato kvalite­ zlikuje izvornu keltsku morsku sol od obične rafinirane mo­
t a n izvor mineralnih hranjivih tvari za ljudsko zdravlje, po­ rske soli. Izraz "keltski" određuje ovu vrstu cijele, sirove, pri­
gotovo onih rijetkih elemenata u tragovima koji općenito ne­ rodno obrađene morske soli, koja je vrlo različita od takozva­
dostaju suvremenoj ishrani. To je bogat izvor alkaliziranih ne morske soli koja se danas m o ž e kupiti u većini prodava­
elemenata koji protudjeluju na acidozu u krvi i tkivu. onica. Komercijalno rafinirana morska sol se grije i izbjelju­
A k o živite blizu mora, j e d a n način kako koristiti morsku je te je često tretirana aditivima da bi postala snježno-bijela
vodu kao dopunu j e s t držati bocu u hladnjaku i popiti sva­ i da se spriječe grumeni, ali ovaj postupak također izvlači iz
kodnevno nekoliko mililitara morske vode, razrijeđene u ča­ soli m n o g e njezine bitne p r e h r a m b e n e elemente, pogotovo
ši čiste vode. Dr. N o r m a n Walker, koji je doživio dob od 116 vitalne elemente u tragovima sadržane u njezinoj gorčini.
godina, periodično je detoksicirao svoje tijelo, održavajući Keltska m o r s k a sol sadrži 84 minerala i elementa u tra­
njegovu pH vrijednost krvi i tkiva. Također je j e o pravilno i govima, uključujući sve potrebne za ljudsko zdravlje. Njezina
pio svakodnevno male količine morske vode da bi osigurao svijetlosiva boja i vlažni kristali su obilježja za identifikaciju
krvotoku sve bitne elemente, poznate i nepoznate, potrebne koja pokazuju nazočnost gorčine u soli. Osim što osigurava
krvi i stanicama. A k o radite program detoksikacije u zdra­ sve bitne minerale potrebne ljudskom tijelu, sadrži posebne
vstvenom odmaralištu blizu mora, dobro bi bilo p o m o ć i ne­ koristi koje p o m a ž u kod detoksikacije i obnavljanja. Sadrži
utraliziranju svih kiselinskih viškova koje ispuštaju tkiva organski jod, drukčiji od oplemenjenog j o d a koji se dodaje
pri detoksikaciji, tako da opskrbite vaše tijelo sa svim bitnim industrijsko prerađenoj kuhinjskoj soli, koji štiti tijelo od
mineralima koji mu trebaju kao podrška postupku detoksi­ štetne radijacije u okolišu i radioaktivnog otpada u atmosfe­
kacije. Ipak, vrlo je važno biti siguran da se voda vuče iz či­ ri. Mikrominerali u keltskoj morskoj soli opskrbljuju nadbu­
stih, nezagađenih dijelova mora, a ne iz zagađenih obalnih brežnu žlijezdu i hipofizu svim elementima koji su potrebni
područja. J e d a n od načina da to učinite je pitati nekoga na za održavanje ravnoteže lučenja vitalnih organa. Istraživa­
brodu za ribarenje ili ronjenje da v a m uzme četiri litre čiste nja su pokazala da su lučenja nadbubrežne žlijezde i hipofi­
morske vode iz dubokog mora, daleko od obale. ze dosta smanjena kada se koristi oplemenjena kuhinjska
Drugi način iskorištavanja mora kao izvora alkaliziranih sol, što rezultira niskom vitalnošću, niskom motivacijom i
niskim libidom.
minerala i važnih elemenata u tragovima je korištenje cijele,
nerafinirane sirove morske soli za sve vaše kulinarske po­ Denaturirana, industrijski oplemenjivana kuhinjska sol,
trebe te kao prehrambeni dodatak. Najbolji izbor je ono što koju d a n a s koriste svi ljudi u svijetu, više šteti tijelu, nego
je poznato kao keltska morska sol. "Keltski" se odnosi na sta­ što mu pomaže. Ova sol je lišena svojih sinergističnih mine­
ri sjevernoeuropski način kupljenja cjelovite m o r s k e soli ko­ rala, elemenata u tragovima i drugih nusfaktora, ostavljaju­
ji se j o š uvijek prakticira na obali Bretanje u sjevernoj Fra­ ći denaturiranu bijelu jezgru koja je 99.9 posto natrij-klorid.
ncuskoj. O v o m se metodom zadrže svi potrebni elementi u Liječnici d a n a s često savjetuju ljudima drastično smanjenje
soli, kao i važni elementi u tragovima sadržani u slanoj vodi. unosa soli u svrhu sprječavanja visokoga k r v n o g tlaka, ali
Morska voda, također poznata kao gorka ili "majčina vode- ovaj se savjet odnosi samo na p o g u b n e efekte industrijski

55
Tao metoda detoksikacije organizma Voda: Hidratizacija i hidroterapija

obrađene kuhinjske soli, koja sadrži neprirodno visoki stu­ jelu tijekom procesa detoksikacije, j e r je magnezij bitan ele­
panj natrija i nikakve sinergistične nusfaktore koji bi ura­ ment za proizvodnju raznih alkalnih enzima, potrebnih za
vnotežili višak natrija. Uz to, natrij se skameni u rafiniranoj proces detoksikacije. Zbog svega navedenog dobro je uklju­
kuhinjskoj soli i zato ostaje zatočen u tijelu dugo vremena, čiti neki oblik magnezijskog dodatka u svaki detoksikacijski
što izaziva probleme s visokim tlakom. Natrij u keltskoj mo­ program, k a o i u svakodnevni život.
rskoj soli zadržava svoj jednostavni oblik, manje je konce­ S a m i možete pripremati izvrsni dodatak magnezija kod
ntriran i izlučuje se b r z o iz tijela. Uz to, neki se elementi u kuće, p o m o ć u keltske morske soli i magnezij-klorida heksa-
tragovima sadržani u gorčini automatski neutraliziraju i is­ hidrata. Rastopite 8 grama keltske morske soli u jednoj litri
piru zajedno s viškom natrija iz krvi i tkiva, zbog čega sprje­ hladne v o d e i začepite čvrsto u boci s kapicom. Zatim rasto­
čavaju stvaranje ikakvih problema.
pite 12 g r a m a magnezij-klorida heksahidrata u jednoj litri
J e d a n od načina korištenja keltske morske soli kao alka- hladne v o d e i također začepite u čistoj boci. Za upotrebu mi­
liziranog mineralnog dodatka je da jednostavno otopite oko ješajte j e d a n dio solne otopine s pet dijelova magnezijske
j e d n e trećine male žlice u čaši vode i to popijete. Ovo je ta­ otopine i tri ili četiri dijela vašeg omiljenog v o ć n o g ili biljnog
kođer vrlo korisno kada imate višak kiseline u želucu. Dru­ soka, o d n o s n o čaja, za j e d n u punu šalicu (250 ml). Pijte j e ­
gi način je načiniti gorku ili "majčinu v o d e n u otopinu" od dnu šalicu ujutro i drugu navečer u razdoblju od 10 do 15
cijelih k o m a d a keltske morske soli, koja je bogato popunje­ dana, kako biste ispravili stanja vezana uz nedostatak ma­
na gorčinom, i to koristiti kao prehrambeni dodatak. Da bi­ gnezija, i k a o podrška svakom detoksikacijskom programu.
ste napravili vlastitu gorku otopinu, stavite od 2.25 do 4.5 Za n o r m a l n u upotrebu, kao svakodnevni dijetalni dodatak,
kilograma obične svijetlosive keltske morske soli u čistu, ne- dovoljna je j e d n a čaša ujutro.
bijeljenu p a m u č n u vreću i zavežite vreću k o m a d o m užeta.
Dok smo u okviru teme o terapiji internom slanom vodom,
Napunite veliki lonac čistom izvorskom v o d o m i natopite
vreću sa soli u vodi 3 do 5 minuta. T a d a objesite natopljenu osvrnimo se na prastaru indijsku tehniku detoksikacije i
vreću sa soli iznad keramičke ili staklene zdjele (ali ne me­ obnove nježnog tkiva sinusnih šupljina. Poznata kao "Neti"
talne), i pustite da se sva tekućina iscijedi u zdjelu. Ulijte ju nazalni tuš, ova metoda sadržava cijelu morsku sol otoplje­
u čiste staklene bočice i popijte oko 30 mililitara ove prera­ nu u toploj vodi za blago pranje sinusa i ispiranje prašine,
đene gorke otopine, razrijeđene u čistoj vodi, j e d n o m ili dva dima, zračnih zagađivača i drugih otrovnih ostataka koji se
puta dnevno. n a k u p e u s i n u s n i m šupljinama. Ovo je vrlo osvježavajuće
Magnezij je j e d a n od makrominerala najpotrebnijih lju­ čišćenje koje z n a t n o poboljšava nazalno disanje, potpuno
dskom zdravlju, ali danas više od polovice ljudi na svijetu vraća njuh i detoksicira komplicirane sinusne prolaze.
pati od kroničnog nedostatka magnezija, uključujući ljude
Za "Neti" nazalni tuš stavite oko dvije trećine male žlice
u najbogatijim, visoko razvijenim zemljama, kao što su A m e ­
keltske morske soli u maleni keramički čajnik kapaciteta od
rika i zapadna Europa. Nedostatak magnezija uvelike poma­
oko 3 5 0 mililitara. Dodajte toplu vodu (otprilike tjelesne te­
že u razvoju srčanih bolesti, a istraživanja u A m e r i c i su po­
mperature) i miješajte dok se sol potpuno ne otopi. Nagnite
kazala da bi se više od polovice kobnih srčanih udara naj­
se naprijed ili kleknite, stavite izljevak čajnika čvrsto u lije­
vjerojatnije moglo spriječiti kad bi se na vrijeme unio odgo­
vu nosnicu, zatim nagnite glavu lagano na desnu stranu,
varajući dodatak magnezija. Manjak magnezija pridonosi
depresiji, nesanici, razdražljivosti i drugim p r o b l e m i m a ve­ dok se voda ne počne slijevati u lijevu nosnicu, kroz lijevi si-
z a n i m uz disfunkciju središnjeg živčanog sustava. Magnezij nusni prolaz, i izlaziti kroz desni sinusni prolaz i desnu no­
je također j e d n a od najvažnijih hranjivih tvari potrebnih ti- snicu, kao ravnomjerni potočić. Kada iskoristite polovicu
Tao metoda detoksikacije organizma Voda: Hidratizacija i hidroterapija

otopine, prebacite se na drugu stranu i učine isto. K a d a po­ Jedan od najbržih načina oksigeniranja vode za proizvo­
trošite otopinu, sagnite se naprijed i mičite glavu gore i do­ dnju dodatka kisika je staviti nekoliko kapi vodik-peroksida
lje, zatim na j e d n u i drugu stranu, dok ispuhujete zrak iz no­ u čašu čiste vode. Vodik-peroksid ima istu molekularnu stru­
snica da izbacite preostalu vodu iz nazalnih prolaza. kturu kao i voda, osim što on ima p o s e b n u molekulu kisika.
K a d a je otopljen u vodi, svaka se molekula vodik-peroksida
rastapa i proizvodi j e d n u molekulu obične v o d e i j e d n u mo­
Voda s kisikom lekulu slobodnog kisika. Ove dodatne molekule slobodnog ki­
Prije manje od 2 0 0 godina Zemljina je atmosfera sadrža­ sika udu u krvotok i kruže tkivom, tako obogaćujući cijelo
vala oko 38 posto kisika. Danas kisik sačinjava s a m o oko 19 tijelo pričuvama detoksiciranog kisika. Kada prvi put počnete
posto zraka koji dišemo, s t o j e polovina njegove bivše razine, koristiti vodik-peroksid kao dopunu kisika, potrebno se sa­
a taj je postotak j o š p u n o manji u zagađenim gradovima u vjetovati sa zdravstenim stručnjakom za stručno vodstvo.
unutrašnjosti. Nedostatak kisika postao je uobičajeno sta­ Tijekom detokisikacije, mala dnevna doza vodik-peroksida
nje u cijelome svijetu, a to dodatno pridonosi toksemiji, ne­ daje porast kisika potrban krvi da se m o ž e riješiti toksičnih
dostatku imuniteta, raku i gotovo svim stanjima kronične viškova koji se oslobađaju u krvotoku iz tkiva. Nadalje, mo­
degeneracije. Kako n a s zrak koji udišemo opskrbljuje sa sa­ žete svakodnevno uzimati doze ove oksigenirane vode da se
mo polovinom potrebnog kisika po udisaju, p o m o g l o bi uzi­ zaštitite od gripe i drugih zaraznih bolesti tijekom epidemi­
mati dodatak kisika tijekom detoksikacije, a j e d a n od naj­ ja. U j e s e n 1983. godine, usred navale "avian" gripe koja je
učinkovitijih načina je upotreba oksigenirane vode. ubila više od 11 milijuna pilića u Americi, otprilike j e d n o m
O s i m što ima bitnu ulogu kao gorivo za metabolizam, ki­ milijunu pilića bile su dane male količine vodik-peroksida u
sik je također sjajan agens čišćenja tijela. Svi se toksini naj­ vodi za piće i nijedan od tih pilića nije uginuo od ove bolesti.
prije moraju kombinirati s kisikom da bi bili izvedeni iz sta­ Drugi učinkoviti način za oksigeniranje vode je dodava­
nica i tkiva za izlučivanje. Kisik ubija bakterije i viruse, ne­ njem mjehurića ozonskog plina, ali da biste ovo učinili, mo­
utralizira toksine i čisti krv, tkivo i individualne stanice. Me­ rate imati p o s e b a n ozonski stroj. Neke toplice i lječilišta sa­
đutim, za razliku od antibiotika koji ubijaju prijateljske kao da imaju ove uređaje. Voda za piće tretirana s oslobođenim
i štetne bakterije, kisik ubija samo štetne anaerobne bakte­ ozonima ispušta j o š više slobodnoga kisika u krvotok, nego
rije koje napadaju unutrašnjost tijela, bez oštećenja blago­ voda koja je tretirana s vodik-peroksidom, i to ju čini kori­
tvornih bakterija u crijevima i drugim tkivima. Brian Goulet, s n i m e l e m e n t o m tijekom unutarnjeg čišćenja. Tako je dr.
zdravstveni djelatnik koji iskorištava terapiju kisikom u svo­ George Freibott iz Međunarodnog udruženja za terapije ki­
joj kliničkoj praksi, kaže: "Kamenac, smeće, toksine, otpad, i sikom rekao: "Kisik je moćan detoksikant, i k a d a on nedo­
sve beskorisne ostatke kisik uništava i izbacuje iz sustava. staje, toksini p o č n u uništavati tjelesne funkcije i crpe iz tije­
J e d n a k o kao što čista kuća ima malo prolaznih muha, tako la životnu energiju".
je svako kisikom bogato tijelo tvrđava teška za osvajanje." D a n a s je na tržištu j e d n a od najboljih d o p u n a kisika
Molekularni biolog dr. Stephen Levine vjeruje da bi nedosta­ p o s e b n o formulirana otopina "teške v o d e " (teški deuterium-
tak kisika mogla biti početna faza sindroma nedostatka sulfat) p o z n a t a kao ESF, odnosno "Everett Storey Formula",
imuniteta. On kaže: " M o ž e m o gledati na nedostatak kisika nazvana po američkom nuklearcu koji ju je izumio tijekom
kao j e d i n i veliki uzrok svih bolesti. Vjeruje se i podržala su pedesetih godina 20. stoljeća. Ovaj se proizvod prodaje u či­
m n o g a istraživanja da manjak kisika u krvi m o ž e biti poče­ je l o m svijetu po licenciji tvrtke koja drži patent, koristeći
tno stanje za slom imunološkog sustava." razne vrste naziva proizvoda, uključujući Cellfood (stanična
Tao metoda detoksikacije organizma Voda: Hidratizacija i hidroterapija

hrana), Liquid Life E S F (tekući život), Hydrocell, Cellogen i Treba n a p o m e n u t i da bi, za razliku od unutrašnjosti tije­
Hydroxygen. la koja treba biti malo lužnata, vanjska površina kože treba­
E S F se zasniva na patentiranoj tehnologiji "podijeljene la biti malo kisela da štiti tijelo od vanjskih patogenih proce­
vode". Njezin je zadatak razdvojiti vrlo male količine vodenih sa. D o k su mikrobi koji napadaju unutrašnjost tijela ana-
molekula u v a š e m tijelu kako bi oslobodila j e d n u molekulu erobni i napreduju u kiselom okruženju, oni koji napadaju
slobodnog kisika i dvije molekule slobodnog vodika, koje vanjsku površinu su aerobni i ne p o d n o s e kiselu okolinu,
ulaze u k r v i p u n e stanice. Kako smo već naznačili, kisik je pa zbog toga koža treba imati malo kiseliju pH vrijednost.
j e d a n od najjačih prirodnih detoksikanata, a razina kisika Većina ljudi opere svakodnevno ovaj kiseli sloj, korištenjem
u zraku koji dišemo, i koji je naš glavni izvor, pala je za polo­ komercijalnih sapuna i šampona koji sadrže j a k a alkalna
vicu u proteklih dvjesto godina. E S F zato rješava ovaj nedo­ sredstva. Koža ovo uzvraća osjetljivošću na infekcije, osipe i
statak kisika, opskrbljujući tijelo stalnim unutarnjim poto­ druge iritacije. Zato je preporučljivo smanjenje upotrebe ko­
mercijalnih sapuna i šampona ili korištenje blažih vrsta ko­
k o m slobodnog kisika, oslobođenog iz vode. Također, oslo­
je su napravljene s a m o od čistog povrća, oraha i eteričnih
bađa se slobodni vodik koji je važan element za proizvodnju
ulja, bez kemijskih dodataka. Drugo rješenje je držati posu­
energije, obnavljanje stanica i održavanje j a k o g imuniteta.
du ionizirane kisele vode dobivene iz jedinice za ioniziranje
E S F sadržava sićušne, ionizirane vrste 78 vitalnih minera­
mikrovode u kupaonici i ispirati vašu kožu i kosu s nekoli­
la, 34 bitna enzima i 17 važnih aminokiselina, što se sve za­
ko šalica ove vode nakon završenog tuširanja ili kupanja.
j e d n o unosi u stanice, zajedno s kisikom i vodikom. E S F je,
Ova je kisela voda filtrirana, ionizirana i smanjena do mi­
dakle, j a k i prehrambeni dodatak i vrlo učinkoviti agens de­
kroskupina, pa j e d n a k o kao stoje vrijedan njezin alkalni dio
toksikacije.
koji se potroši iznutra, to je također ekstremno čista i j a k a
E S F treba uzimati tri puta dnevno (rano ujutro, poslijepo­ terapeutska v o d a koja služi kao antiseptički element i podi­
dne i navečer) da b i s m o osigurali stabilan protok slobodno­ že kiselost kod vanjske upotrebe za kožu i kosu.
ga kisika i vodika u krvi i tkivu. Za detoksikacijske progra­
me ili za p o m o ć liječenja specifičnih bolesti, o s a m kapi ESF- Najbolji način zaštite kože od ubrzanog ispražnjavanja
a uzetih tri puta na dan u čaši obične vode ili soka je odgo­ otrovnih otpada preko pora tijekom detoksikacije je nama­
kanje tijela, ili b a r e m vaših stopala, u vreloj vodi s morskom
varajuća količina. Za jednostavnu upotrebu, k a o svakodne­
soli ili " e p s o m " soli te s nekoliko kapi eteričnog ulja za deto­
vni dodatak, dovoljno je pet kapi tri puta dnevno. A k o želite
ksikaciju. A k o nemate v r e m e n a za potpuno namakanje, ili
naručiti ovaj proizvod, pogledajte poglavlje "Dobavljači" u
ako nemate k a d u kod kuće, samo namočite vaša stopala i
Dodatku 2!
gležnjeve u posudu s v r u ć o m slanom vodom, s t o j e također
dosta djelotvorno j e r izvlači otrovne otpade preko limfnih
Vanjske upotrebe: hidroterapija kanala p r e m a stopalima i olakšava njihovo lučenje iz tijela
Tijekom detokisikacije koža nosi posebno težak teret kao u vodu.
izlučni izlaz za otrovne otpade i može se lako oštetiti i ukoči­
ti se zbog dodira sa svim toksinima koji prođu kroz njezine
Vruće kupke sa slanom vodom
pore. Zato koža treba posebnu pažnju dok se tijelo samode-
toksicira, da bi se spriječila šteta izazvana otrovima i ola­ D a n a s je najpopularniji način za pripremu kupke s vru­
kšalo b r z o uklanjanje svih toksina koji su izbačeni vani iz li- ć o m slanom v o d o m dodati šalicu ili dvije " e p s o m " soli u ka­
mfe, krvi i tkiva na površinu kože. du p u n u v r u ć e vode. " E p s o m " soli su razni oblici magenzij-

60
Tao metoda detoksikacije organizma Voda: Hidratizacija i hidroterapija

ske soli i oni su naročito učinkoviti za detoksikaciju zato što korištenje blatnih obloga iz Mrtvog mora i namakajući se
stimuliraju limfnu drenažu i izvlače o s m o z o m toksine vani učestalo, tijekom više mjeseci, u k u p k a m a pripremljenih od
kroz pore. soli iz Mrtvog mora. Dok su takvi dokazi često neprihvaćeni
Možete također upotrijebiti grubu sivu keltsku morsku i drže se "anegdotalnim", ipak postoji dokumentirana činje­
sol za pripremanje vruće slane kupke u svrhu detoksikaci­ nica da se to dogodilo, i ako je takav lijek djelovao jednom,
je, j e r o n a sadržava mnoge blagotvorne mikrominerale i ele­ sigurno m o ž e i ponovno.
m e n t e u tragovima u gorkoj otopini. S a m o dodajte 1,35 kilo­ Terapeutske koristi vrućih slanih kupki mogu se j o š una­
grama sive keltske morske soli i 450 grama magnezij-klorida prijediti dodavanjem eteričnih ulja koja imaju svojstva
heksahidrata u kadu p u n u vruće vode i kupajte se oko pola detoksikacije i ljekovitosti. Kako su ova ulja također vrlo mi­
sata. Što je veća slanost vodene kupke, time je j a č a m o ć os­ risna, neka od njih se upijaju putem sinusa i pluća kada mi­
m o z e koja izvlači toksine preko kože. T a k o za intenzivne risi isparavaju iz vruće kupke. Ulje sjemena i kore grejpfru­
svrhe detoksikacije trebate upotrijebiti veće količine morske ta osobito je dobar izbor kod detoksikacije limfnog sustava.
soli i dodati magnezij-klorid za poseban porast detoksikaci­ Kadulja i r u ž m a r i n imaju j a k a svojstva za čišćenje tkiva, a
je limfnih žlijezda. Za običnu solnu k u p k u dovoljno je 4 5 0 ulje metvice m o ž e se također koristiti u detoksikacijske svr­
do 9 0 0 g r a m a sive keltske morske soli za očistiti kožu i bla­ he. A k o se osjećate slabima i "napetima", u v a š u vruću sla­
go detoksicirati sustav, a magnezij-klorid možete preskočiti. nu k u p k u pokušajte dodati nekoliko kapi ulja tamjana ili
Posebna vrsta j a k e morske soli potječe iz Mrtvog m o r a u mrvica lavande. Držite razna potrebna ulja u kupaonici i is­
dolini Jordana. Na 4 0 0 metara ispod razine mora, Mrtvo kušavajte različite kombinacije za različita stanja.
more je najniže mjesto na površini zemlje te se tu proizvodi Drugi n a č i n za povećanje terapeutske moći kupke je kori­
sol za kupke koja je ekstremno bogata ljekovitim minerali­ stiti j a c u z z i ili kadu s virovima. Vodeni mlazovi stvaraju
ma i prirodnim sredstvima detoksikacije. Sol za kupke, koja umirujući ljekoviti energetski puis duboko unutar tijela kao
je dostupna kod dobavljača ljekovitih proizvoda, ima i deto- rezultat "piezoelectric učinaka" vibracija u vodi na krista­
ksikacijsko i ljekovito djelovanje, a vruće kupke od soli iz lnim strukturama kostiju, žlijezda, vezivnog tkiva i tjelesne
Mrtvog m o r a daju vrlo blagotvornu podršku koži tijekom tekućine. Vibracijska stimulacija također aktivira limfnu dre­
detoksikacije. nažu i potiče mikrokruženje u tkivima o d m a h ispod kože,
Drugi proizvod iz Mrtvog mora, koristan za detoksikaciju time olakšavajući uklanjanje otrovnih otpada kroz pore.
kože, terapeutsko je mineralno blato. Blato Mrtvog mora ima
sposobnost zapanjujućeg čišćenja i ljekovitosti, i čini se da Kupanje u moru
djeluje na fizičkoj i biokemijskoj razini, kao i na energetskoj
elektromagnetskoj razini. Kod upotrebe blata iz Mrtvog mo­ A k o živite blizu mora ili boravite u lječilištu kraj mora,
ra za detoksikaciju, stavite dovoljnu količinu blata u zdjelu dnevno ronjenje je drugi dobar način da v a š e m tijelu pruži­
i stavite zdjelu u vrelu vodu da zagrijete blato. Namažite bla­ te slanu detoksikacijsku hidroterapiju. Morska voda sadrža­
to debelo preko pogođenih dijelova kože, pokrijte folijom ili va sve ljekovite minerale, a elementi čišćenja sadržani su u
celofanom i osigurajte medicinskom trakom. Ostavite tako morskoj soli, i zato morsko kupanje dopušta koži detoksika­
oko sat vremena, zatim isperite blato i pripremite v r u ć u ku­ ciju i samoobnavljanje, iako ne toliko intenzivno kao u vru­
p k u od soli iz Mrtvog mora. Jedna žena iz Australije tvrdi da ćoj kupki koja sadržava visoku koncentraciju mineralnih
je sebe izliječila od raka dojke i sasvim uklonila tumore uz soli. Opet, budite sigurni d a j e m o r e čisto prije n e g o uskoči-

62
Tao metoda detoksikacije organizma Voda: Hidratizacija i hidroterapija

te j e r ćete inače izaći vani toksičniji nego prije. Izbjegavajte Kako su toplice obično smještene u neravnim planinskim
lučke vode i područja kanalizacijskog ispusta. područjima koja često imaju i vodopade, potrebno je nešto
Druga korist od svakodnevnoga kupanja u otvorenim reći i o moći čišćenja padajuće vode. Vodopadi proizvode
m o r s k i m v o d a m a je da more, koje ima vlastito g o l e m o ele­ m o ć n a pulsirajuća energetska polja, koja zrače na udaljeno­
ktromagnetsko energetsko polje, prirodno p o n o v n o puni i st od m n o g o metara, i kada čovjek m i r n o sjedi i odmara se
uravnotežuje ljudski energetski sustav kad god u nj uroni­ pokraj vodopada, učinak toga vibracijskog polja na ljudski
m o . To značajno pridonosi procesu detoksikacije i procesu energetski sustav zapravo je detoksikacija i obnova cjeloku­
obnove te ubrzava liječenje. Nadalje, zrak je uz m o r s k u oba­ pnog sustava. Jednostavno, sjedeći tiho pokraj velikog vodo­
lu visoko napunjen negativnim ionima, koji također poma­ pada i uživajući u m i r n o m stanju mentalne vedrine i fizi­
žu detoksikaciji krvi i tkiva i olakšavaju brzo uklanjanje čkog opuštanja, brzo se čiste blokade i ispravljaju neravno­
otpada. Napokon, ritmička sila valova i struje u m o r u pažlji­ teže u ljudskim energetskim poljima, što zauzvrat aktivira
vo m a s i r a cijelo tijelo, dajući slične terapeutske učinke ka­
čišćenje i liječenje u živčanom i endokrinom sustavu. Nada­
kve s m o spomenuli kod korištenja kupke s vrtlozima. Uze­
lje, zrak je oko vodopada obilno nabijen negativnim ionima.
vši sve u obzir, ove raznolike koristi čine svakodnevno ura­
Udišući ovaj zrak, prožimate krv negativnom ionskom ener­
njanje u m o r e djelotvornom i ugodnom terapeutskom akti­
gijom, a o n a djeluje kao m o ć n a antioksidancija koja čisti
vnošću. N e m a sumnje da je to razlog zbog kojeg su m n o g e
slobodne radikale i neutralizira toksine u krvotoku, tkivu i
toplice i lječilišta smještena uz more.
stanicama. Ovaj je učinak detoksikacije brz i dosegne naj­
dublja tkiva u tijelu. Ovaj oblik hidroterapije radi na obje ra­
Mineralni izvori zine, fizičkoj i energetskoj, i može se koristiti kao učinkovita
podrška svakom detoksikacijkom programu. Doista, "sjediti
Od prastarih vremena, u Aziji kao i z a p a d n o m svijetu,
i ništa ne raditi" pokraj vodopada je prastari taoistički
namakanje u parnoj kupki s mineralnom v o d o m na priro­
način prakticiranja meditacije, tako da možete kombinirati
d n i m v r u ć i m izvorima tradicionalni je način opuštanja, či­
meditaciju s v a š o m hidroterapijom i izvući najbolje iz obje.
šćenja i liječenja tijela. Danas se taj prastari običaj j o š uvi­
j e k često primjenjuje kao režim zdravlja u istočnoj Aziji, na­
ročito u Japanu, Koreji i Tajvanu, čiji su planinski lanci pre­ Moć biljne pare
plavljeni prirodnim izvorima. U Japanu, brdoviti j u ž n i otok
Kyushu je mjesto koje bi trebalo posjetiti zbog tradiciona­ J e d a n od najugodnijih i najučinkovitijih načina detoksi­
lnih vrućih izvora, uz koje se mogu naći očaravajuće stare kacije je upotrijebiti tradicionalnu tajlandsku terapiju bi­
j a p a n s k e gostionice sa svim tradicionalnim privlačnostima. ljne pare, kojom se tijelo oslobađa otrovnih otpada kroz ko­
U Koreji postoje brojni vrući izvori u gorjima uzduž j u ž n e i žu i pluća. U osnovi princip je isti kao kod bilo koje uobičaje­
istočne obale, a na Tajvanu se cijeli otok dimi zbog više od ne p a r n e prostorije (saune), osim što su dodana vrlo miri­
stotine v r u ć i h izvora, od dobro razvijenih tradicionalnih sna ljekovita bilja vodi u kotlu kako bi proizvela terapijsku
vrućih izvora Peitoua na sjeveru, do seljačkih otvorenih to­ biljnu p a r u koja aktivira kožu i pluća u procesu detoksika­
plica u središnjim gorjima i jugoistočnim o b a l n i m regijama. cije. Ovo je također oblik aromaterapije, ali umjesto da samo
Neki od ovih izvora su služili kao toplice i odmarališta stoti­ udišete mirisna ulja oslobođena zrakom, vi utopite cijelo ti­
n a m a godina. j e l o u to i udišete vruću vlažnu paru koja unosi ljekovite mi-

64 65
Tao metoda detoksikacije organizma Voda: Hidratizacija i hidroterapija

rise biljaka duboko u vaša pluća, gdje se brzo upiju u krvo­ mirisne biljke. Napunite parni bojler v o d o m i neka ona do­
tok i kruže izravno u sva tkiva tijela, dostavljajući svoje tera- bro proključa prije dodavanja bilja, koje bi trebalo biti isje­
peutske moći svakoj stanici. U isto vrijeme, vruća para otvo­ ckano. Bilje se m o ž e dodati izravno u proključalu vodu ili ga
ri pore i dopusti biljnoj pari ući u kožu i znojem izvući toksi­ možete staviti u tkanu začinsku torbu i zavezati koncem
ne vani. Tajlandska biljna parna kupka istodobno čisti tije­ prije stavljanja u vodu. Možete iskušavati raznovrsne mje­
lo iznutra i izvana, dajući dvostruki detoksirajući učinak, šavine dok ne otkrijete onu koja v a m najbolje odgovara. U
kao i odmaraj uče, umirujuće iskustvo. m e đ u v r e m e n u , kao opća smjernica, nekoliko klasičnih ko­
Početkom 20. stoljeća postojalo je stotinu biljno-parnih mbinacija koje se j o š često upotrebljavaju u tradicionalnoj
ustanova posvuda u Tajlandu. Svaki grad i selo su ih imali, tajlandskoj biljnoj parnoj terapiji navedeno je u poglavlju
i m n o g i su bili smješteni na zemljištu budističkih hramova, Recepti i formule u Dodatku 1.
gdje se j o š uvijek redovnici uče i prakticiraju tradicionalnu Za korištenje biljne parne kupke u detoksikacijskoj tera­
tajlandsku medicinu. Biljna para je služila kao glavni oblik piji, najprije popijte nekoliko šalica vrućega biljnog čaja koji
liječenja i zdravstvene zaštite, sa specifičnim formulama za ima svojstva čišćenja ili opuštanja, primjerice čaja od kami­
svaku bolest i stanje. D a n a s su te biljne ljekovitosti zamije­ lice, metvice, kadulje ili đumbira. Zatim uđite u saunu i u ti­
njene z a p a d n i m farmaceutskim lijekovima, i posljedica toga šini sjedite oko 20 minuta, dišući duboko kroz nos. Zatim
je smanjenje j a v n o g zdravlja u Tajlandu. Ipak, j o š uvijek mo­ napustite s a u n u i skočite u bazen s h l a d n o m vodom ili sta­
žete naći tradicionalne biljno-parne ustanove u većini taj­ nite pod hladan tuš kako biste ohladili tijelo, oprali znoj s
landskih gradova i okolnih područja, a možete također i
kože, zatvorili pore i stimulirali limfne i endokrine sustave.
sami postaviti vašu vlastitu parnu prostoriju kod kuće.
Opustite se 5 do 10 minuta, zatim ponovite isti proces dva-
Više je od 70 različitih mirisnih biljaka korišteno u tradi­ tri puta. K a d a završite, svakako popijte b a r e m dvije velike
cionalnoj tajlandskoj parnoj terapiji, ali najvažnije su m e đ u čaše alkalne vode za rehidraciju vašeg tkiva i reminerafi-
njima limun, afrički limun, korijen đumbira, korijen galan- zaciju vaše stanične tekućine.
ge, bosiljak, cimet, ružmarin, majčina dušica, p a p a r i metvi­
ca. Nadalje, možete također upotrijebiti m i r i s n e ljekovite bi­
Manjak vode
ljke iz drugih krajeva svijeta, osobito o n e poznate po svo­
jstvima čišćenja, odmaranja i pomlađivanja kakve su, pri­ D a n a s se zaliha čiste, prirodno uravnotežene vode sma­
mjerice, lavanda, limunski m e l e m i kadulja. T o č n i omjeri njuje zabrinjavajućom brzinom. Situacija s v o d o m postala
nisu naročito važni i m o g u se miješati po osobnoj želji. Što je toliko loša da mnogi ljudi sada ovise o punjenim bocama
se tiče količina, to ovisi o tome koliko j a k u p a r u želite napra­ vode u svojoj svakodnevnoj potrebi za pićem, j e r je voda do­
viti i koliko je velik kotao u vašoj parnoj prostoriji. Općenito bivena iz gradskih vodovoda prepuna kemikalija koje tijelo
govoreći, možete upotrijebiti u k u p n o od 2 0 0 do 2 5 0 grama p u n e dodatnim otrovima.
miješanih svježih biljaka, ili od 100 do 125 g r a m a miješanih Nevjerojatna solventna svojstva vode su kao dvosjekli
osušenih biljaka, za srednji parni bojler kapaciteta od 20 do mač. S j e d n e strane, voda je potrebna za rastvaranje i tran­
40 litara. Svježe i osušene biljke mogu se i zajedno miješati. sport najbitnijih elemenata hranjivih tvari, elemenata u tra­
Bolji je svježi limun od osušenoga, j e r j e d i n o tako izvlačimo govima i biljnih ekstrakata u stanice i tkiva, vodene pare
m a k s i m a l n u korist od ove osvježavajuće, odmarajuće, vrlo m o g u nositi ljekovitu biljnu energiju u pluća i kožu te voda

66
Tao metoda detoksikacije organizma

m o ž e neutralizirati i isprati praktički sve toksine iz tijela. S


druge strane, to također znači da voda otapa svaku otrovnu
tvar koja se nalazi u okolini, drži je u otopini i transportira
POGLAVLJE 3.
na odgovarajuće mjesto. Dakle, što je okoliš zagađeniji, za-
trovanije su svjetske vodene zalihe. Bez obzira upotrijebili je
iznutra ili izvana, voda v a m može nauditi donošenjem rasto­
pljenih toksina u vaše tijelo ili vas izliječiti od otapajućih
toksina koji su se već udomili u vašem sustavu, noseći ih iz Fizioterapija: Masaža
tijela kao otpadne viškove. To ovisi o izvornoj kvaliteti vode
koju upotrebljavate, koliko je dobro pročišćavate i "progra­ i lagane vježbe
mirate" l i j e za održavanje, čišćenje i liječenje vašeg tijela.
Gotovo je sva voda na Zemlji danas ozbiljno zagađena i
zakiseljena raznim umjetnim sredstvima, kakva su, primje­
rice, industrijski otpad, kanalizacija i kemikalije kao što su
S tagnacija tjelesnih tekućina zbog nedovoljnog kretanja
velika je nesreća modernog života i j e d a n od glavnih fa­
ktora koji pridonose kroničnoj toksemiji. Kako život život po­
kloridi i fluoridi. Jedini način čišćenja i alkalizacije je upo­ staje 'lagodniji' - vožnja automobilima umjesto hodanja,
treba p o s e b n e tehnologije koja ju čini dobrom i ljekovitom perilice rublja, dizala umjesto stuba te razni strojevi za oba­
za ljudsko zdravlje. Kada se koristi za intenzivne svrhe deto­ vljanje svih bitnih zadataka - tako ljudi sve više sjede, a sve
ksikacije, voda treba biti posebno programirana r a z n i m na­ manje se kreću i vježbaju svoja tijela. K a o vode stajaćice, nji­
činima, koji su već spomenuti u ovom poglavlju, kako bi se hove tjelesne tekućine postaju pasivne i mutne, gube vita­
povećala njezina hidrirajuća i alkalizirajuća svojstva, pove­ lnost i kapacitet podržavanja života. U poglavlju o zdravlju u
ćali njezini učinci čišćenja i detoksikacije te njezine anti- Konfucijevu klasičnom djelu "Proljetni i j e s e n s k i anali", na­
oksidancijske aktivnosti. p i s a n o m prije 2 0 0 0 godina, stoji: "Ako se tijelo ne kreće, ži­
votne tekućine ne teku. Kada esencijalne tekućine ne teku,
Također je važno zapamtiti d a j e kod ispijanja vode u svr­
energija stagnira." Kada energija stagnira, cijeli je sustav na
hu detoksikacije, kao i za svakodnevnu potrošnju, količina
gubitku, a p r v a funkcija koja će otkazati je sposobnost či­
j e d n a k o važna kao i kvaliteta. Voda m o ž e očistiti i izliječiti
šćenja i obnavljanja ljudskog tijela.
vaše tijelo j e d i n o ako svakog dana popijete količine dovoljne
za održavanje vaše krvi i tkiva konstantno dovoljno hidrati- Ljudskome tijelu priroda je namijenila kretanje kako ne
ziranima i tako potpuno obnovite zalihe vode koja je izgu­ bi ostalo pasivno i nepokretno, a isto tako tjelesne tekućine
bljena tijekom izlučivanja otpada. Da biste spriječili dehi- trebaju teći, a ne stajati i mirovati. Neke od ovih ključnih te­
kućina, kao limfa, sasvim su ovisne o tjelesnim pokretima
draciju i održali vaše tjelesne tekućine svježima, trebate piti
za svoju vlastitu mobilnost. Kada gledate televiziju ili sjedi­
oko dvije litre (6-8 čaša) čiste vode svakodnevno.
te za stolom, vozite se u automobilu ili stojite u dizalu, vaša
se limfa umiri i vaša krv uspori, i uvijek k a d a se to dogodi,
prestaje izlučivanje otpada i vrlo brzo se toksini skupljaju u
krvi i tkivu. Nedostatna vježba također ukruti zglobove i na­
pinje tetive, zakrči crijeva i smanji učinkovitost metabolizma.
Pokretljivost je glavni atribut energiji i s a m o m životu, dok
pasivnost i stagnacija pospješuju put propadanju i smrti.

69
Tao metoda detoksikacije organizma Fizioterapija: Masaža i lagane vježbe

Tijekom detoksikacije vrlo je važno omogućiti krvi, limfi i M o g u ć e je pojačati terapeutske koristi detoksikacijske
drugim tjelesnim tekućinama slobodan protok, održavati m a s a ž e ako potpuno operete vaše tijelo (ili učinite biljnu pa­
zglobove labavima i gipkima, rastezati tetive i druga vezivna rnu kupku) prije masaže, kako biste uklonili prljavštinu, ulje,
tkiva te stimulirati organe i žlijezde. Dok traje detoksikacija, znojne i toksične ostatke s vaše kože. Uklanjanje ovog uljnog
moglo bi v a m se dogoditi da ostanete mirni i pasivni, j e r taj sloja prašine, mrtvih stanica i suhog znoja s površine kože
proces detoksikacije čini vaše tijelo u m o r n i m , slabim i us­ p o m a ž e prelijevanju i razmjeni energije između vašeg tijela i
porenim budući da se toksini neprekidno ispuštaju u krvo­ ruku fizioterapeuta, a to onda povećava koristi masaže i is­
tok za izlučivanje. Međutim, ako se ne krećete i ne dopustite pravlja neravnotežu u v a š e m energetskom polju. Važno je da
v a š i m tekućinama slobodan protok, ispušteni toksini osta­ se odmarate u miru i ostanete sasvim opušteni tijekom tra­
nu kolati u v a š e m krvotoku za dulje razdoblje, čineći da se janja terapeutske masaže. Ne smije v a m smetati glasna gla­
osjećate j o š lošije te produžujući i nelagodu i trajanje proce­ zba, treštanje televizora, hitni telefonski pozivi ili bilo koja
sa detoksikacije. druga ometanja, i suzdržite se od razgovora tijekom masa-
Srećom, ako ste prelijeni ili u m o r n i za pokretanje vašeg žne terapije. Energija uvijek prati usmjeravanje vaše pozo­
tijela, o d n o s n o vaše krvi i limfe tijekom detoksikacije, može­ rnosti, i ako usmjerite pozornost na vanjske senzore tijekom
te platiti nekom drugom da to učini za vas terapeutskom masaže, v a š a će energija istjecati prema tim ometanjima i
masažom, koja "mijesi" toksine iz tkiva, pokreće limfnu dre­ raspršiti se. Međutim, ako vi fokusirate v a š u pozornost
nažu, potiče izlučivanje žlijezda, umiruje živčani sustav te unutra, obasjavajući njome poput svjetiljke dio tijela koji se
oblikuje zglobove, mišiće i tetive. A k o si ne možete svakodne­ masira, v a š a će energija poteći tamo, povećavajući terape-
v n o priuštiti profesionalnu masažu, možete primijeniti te­ utsku energiju masaže na t o m e dijelu tijela. I, konačno, ne
hnike s a m o m a s a ž e kako biste olakšali detoksikaciju i spri­ zaboravite piti j e d n u ili dvije čaše čiste alkalizirane vode
ječili stagnaciju. Alternativno, možete uvježbati neki oblik o d m a h n a k o n svake terapeutske masaže, pogotovo tijekom
tradicionalnog azijskog "mekog" načina vježbi, kao što su j o ­ programa detoksikacije. Ovo je potrebno za brzo rastvara­
ga, tai chi ili chi gung, ili se samo šetati, o d n o s n o plivati sva­ nje, ispiranje i izlučivanje bujice toksina koja se ispušta tije­
kodnevno, što također održava tijelo labavim I gipkim, raste­ kom masaže dubokog tkiva u krv i limfe iz svakog dijela tijela.
že vaše tkivo i omogućava slobodni protok vaših tjelesnih te­
kućina.
Tradicionalna tajlandska masaža
Masaže Tajlandska masaža je nastala u Indiji, no stoljećima su
Doslovno preveden na engleski kineski izraz za masažu uvedene neke tehnike iz Kine, kao s t o j e primjena akupresu-
glasio bi "tiskaj i trljaj", što upravo izražava njezine dvije gla­ re vitalnih točaka uz energetski meridijan. To je j e d a n od
vne tehnike: pritisak na duboko tkivo, zatim plitko površno najiscrpnijih i najučinkovitijih terapeutskih m a s a ž n i h su­
trljanje, primijenjeno naizmjenično. Duboki pritisak potiče stava u svijetu, koji spaja masažu dubokog tkiva, jogu, tera­
ključne točke uz meridijan i istiskuje toksični otpad u tkivo; piju akupresurom, manipulaciju zglobova i kralježnice te iz­
trljanje tada razbacuje ispuštene toksine i olakšava njihovu ravno stimuliranje m n o g i h žlijezda. Čak se i snaga gravitaci­
drenažu kroz krv i limfu. Postoje različite vrste tradiciona­ je koristi za mobilizaciju protoka vitalnih tekućina, tako da
lnih azijskih masaža i većina njih se radi kombinacijom pri­ se tijelo drži u različitim obrnutim položajima. Drugi postu­
tiska dubokog tkiva i trljanja glatke površine. p a k jedinstven u tajlandskoj masaži je opstrukcija arterija,

70
Tao metoda detoksikacije organizma Fizioterapija: Masaža i lagane vježbe

kojim se glavne arterije koje dovode krv u n o g e zatvaraju po cijeloj dužini određenog meridijana energije i živčanim
pritiskom za 30-45 sekundi, pa se naglo puste. To rezultira kanalima povezuje s organima i tkivima kojima treba tre­
j a k i m v a l o m krvi koji naglo toplo krene kroz noge, počisti tman. Organi u zastoju i toksična tkiva aktivirana su dubo­
oslobođeni plak i drugi otpad sa stijenki ovih arterija te osi­ kim pritiskom uzduž meridijana i živaca koji ih kontroliraju,
gurava veliku p o m o ć cirkulaciji sustava. potiče ih se na ispuštanje toksina te se p o n o v n o n a p u n e nji­
T r e t m a n tradicionalne tajlandske masaže, koja je pozna­ hove stanice, p o p u n e njihove tekućine i obnove njihove fu­
ta k a o nuat boran, i j o š se uvijek često primjenjuje u Tajla­ nkcije. Duboki pritisak i ritmično trljanje postupno "izmije­
ndu, trebao bi trajati barem sat vremena, a bolje dva ili tri. si" toksične ostatke iz tkiva i vodi ih u limfni sustav za izlu­
Neki stariji, klasično trenirani majstori m a s a ž e u Tajlandu čivanje.
odbijaju raditi tretman kraći od dva sata, j e r je ova terapija Kako k r v n e žile i limfni kanali prate osnovne tokove kroz
bila namijenjena za usporenu i vrlo sustavnu detoksikaciju, tijelo j e d n a k o kao i meridijani i živci, tui-na terapija potiče
tonus i obnavljanje cijeloga ljudskog sustava, uključujući k r v n u cirkulaciju i limfnu drenažu.
sve organe, žlijezde i tkiva tijela, kao i kanale, čakre i polja Ovo olakšava brzo uklanjanje toksina i kiselinskih viško­
tjelesne energije. Za ovo treba vremena, i kako su neke te­ va ispuštenih iz organa i drugih tkiva.
hnike dosta jake, kao opstrukcija arterija i rastezanje kralje­ Tui-na masaža je pogotovo djelotvorna zato što istiskuje
žnice, ne m o ž e m o ih primjenjivati ubrzano i učestalo. Zbog potisnute toksine iz živčanih tkiva, tjerajući ih u limfne pu-
toga se j a č e i slabije tehnike primjenjuju naizmjence, postu­ teve za izlučivanje. Kako je ranije napisano, neki od opasnih
p n o pripremajući tijelo na dublje tehnike i tako mu davajući toksičnih tvari u ljudskom tijelu, kao što su teški metali i ne-
v r e m e n a da se prilagodi i obnovi samo sebe n a k o n svake organske kemikalije, imaju određene sličnosti sa živčanim
promjene. tkivom zbog njegove elektromagnetske potencijalne energi­
Opet, ne zaboravite piti j e d n u ili dvije velike čaše čiste vo­ je. Tjelesni prirodni m e h a n i z a m čišćenja ne m o ž e lako uklo­
de n a k o n tajlandske masaže, kao i nakon bilo koje terapeu­ niti ove teške toksine i tako se oni priljube uz živčano tkivo,
tske masaže. Rad na dubokim tkivima oslobađa velike koli­ postupno se t a m o udomljuju i izazivaju različite bolesti i
čine toksičnih ostataka pohranjenih u ljudskom tijelu i iz­ zastoje živčanog sustava. Tui-na masaža primijenjena po ci­
baci ih u krvotok I limfne kanale za izlučivanje; ako ne pije­ jeloj dužini vrata i kralježnice, i niže po glavnim živcima ru­
te m n o g o v o d e da ih nakon toga isperete, ovi se toksini vrlo ku i nogu, oslobađa i ispušta komade toksičnih nakupina iz
živčanog tkiva, dopuštajući im rastapanje i izlučivanje u krv
brzo nakupljaju u krvotoku i izazivaju n e u g o d n e posljedice.
i limfu. K a d a se pritisak na duboko tkivo opusti i uslijedi po­
vršinska k r u ž n a masaža, svježa krv i energija pune tkivo,
Kineska tui-na masaža popravljajući i p o n o v n o puneći živce oštećene dugotrajnom
J e d a n od najstarijih oblika terapeutske m a s a ž e je kine­ toksičnošću.
ska tui-na masaža, doslovce "tiskaj i trljaj", koja se radi lopti­ Neki tui-na terapeuti počinju svaki tretman tako da se 10
c o m palca ili katkad zglobovima kažiprsta i srednjaka. Tui- do 20 m i n u t a usmjere na četiri grane meridijana mjehura,
na m a s a ž a obavlja se j e d n i m pritiskom palca ili zgloba, gu­ koji se penje po kralježnici, s dva usporedna kanala na sva­
rajući ga duboko u tkivo, a tada se olabavi pritisak i o d m a h koj strani. Ovo opušta unutarnje organe, prebacuje živčani
se masira površina okruglim pokretima za širenje stagna- sustav u m o d u s liječenja parasimpatičke grane i opušta na­
n t n e energije. Ova terapija tiskanja i trljanja primjenjuje se petost iz mišića koji štite leđnu moždinu. Ove grane rneridi-

72
Tao metoda detoksikacije organizma Fizioterapija: Masaža i lagane vježbe

j a n a mjehura prolaze kroz debele, čvrste tetive mišića koji Japanska Shiatsu masaža
okružuju leđnu moždinu. Kod većine ljudi ovi su mišići če­
Shiatsu je tradicionalna j a p a n s k a terapija zasnovana na
sto napeti kao opruge živčane napetosti, pa pritišću gornji
j o š starijoj kineskoj tehnici akupresure, gdje se palac ili zglo­
kralježak i sprječavaju prolaz živčanih signala kroz leđnu
bovi koriste za primjenu dubokog pritiska različitih točaka
m o ž d i n u i izvan organa i žlijezda. Ova napetost u živcima i
akupunkture, kako bi stvorili određeni terapeutski učinak
mišićima kralježnice također drži autonomni živčani sustav
u organima povezanim s ovim točkama. Ova tehnika je po­
zatvoren u hiperaktivni 'bori se ili bježi' krug simpatičke
sebno djelotvorna kada ju primjenjuje terapeut koji je izgra­
grane, zbog čega blokira detoksikaciju i liječenje. Kod pri­
dio sposobnost 'isijavanja energije* (fa-chi) kroz svoje ruke,
mjene izmjenjivanja pritiska na duboko tkivo i kružnog
čime potiče terapeutske koristi akupresure, prenoseći 'tu-
trljanja po cijeloj dužini meridijana mjehura na obje strane
rbo-punjenje' ljekovite energije izravno u pacijentov energi-
kralježnice, napetost se u mišićima oko kralježnice postu­
jski sustav. Proteklih godina, S h i a t s u i tradicionalna tajla­
p n o oslobađa i cijela leđna moždina te svi kralješci i okolna
ndska m a s a ž a su postale prihvatljive alternativnim zdra­
vezivna tkiva postupno se opuštaju, usmjeravajući živčani
vstvenim djelatnicima u Europi i Sjevernoj Americi, i mnogi
sustav u smireni, zacjeljujući krug parasimpatičke grane i
ambiciozni mladi iscjelitelji iz zapadnog svijeta sada dolaze
dopuštajući živcima slobodnu komunikaciju s organima i
u Tajland i J a p a n naučiti ove stare umjetnosti liječenja pod
endokrinim sustavom, što omogućava čišćenje i liječenje su­
vodstvom pravih majstora, poslije čega se vraćaju u svoje
stava.
domovine i profesionalno liječe. Radite li program detoksi­
Postoji posebna grana tui-na masaže u T C M - u koja se kacije u području gdje je moguće naći liječnika koji praktici­
zove hsiaoer tui na, ili doslovce "tui-na male djece", razvijena ra S h i a t s u ili tradicionalnu tajlandsku masažu, možete ubr­
potpuno za primjenu u pedijatriji. Mnoga se djeca b u n e pri zati tempo i smanjiti nelagodu procesa detoksikacije ako
uzimanju gorkih biljnih mješavina i ritaju se poput divljeg imate svakodnevne tretmane masaže.
konja ako liječnik pokuša staviti iglu za a k u p u n k t u r u u nji­
hova tijela. Pedijatrijski tui-na je tako razvijen kao posebna
g r a n a T C M - a koja se vrlo učinkovito primjenjuje u medici­ Tradicionalna azijska masaža nogu
nskoj terapiji kod djece i koju djeca prihvaćaju. Da bi bila j o š
Sve azijske tradicije liječenja uključuju poseban oblik te­
prihvatljivija djeci, na kožu im se obično utrljaju razblažuju-
rapeutske m a s a ž e primijenjene isključivo na glavnim ener­
ća mirisna ulja kako bi se povećale terapeutske koristi ma­
gy skim meridijanima i živčanim kanalima smještenima u
saže, a djeci razvilo pozitivnije raspoloženje. Djeca su pristu­
pačnija na dodir nego odrasli, i oni obično ne n o s e menta­ stopalima. Na zapadu, ovaj oblik nožne terapije naziva se re-
lne napetosti koje ukoče tkivo odraslih. Razmjerno laganiji fleksologija, no nije ni približno razvijena niti učinkovita kao
dodir treba dječjim tijelima od onoga na tijelima odraslih, stara azijska metoda, koja se na istoku prakticira nepreki­
što čini terapiju manje agresivnom. Zbog mekoće i osjetljivo­ dno više tisuća godina.
sti dječjih tijela u razvoju rezultati terapije su obično brzi i Tehnike tradicionalne azijske nožne masaže slične su pri­
uspješni. Tjedno ili mjesečno "podešavanje" pedijatrijskom tiscima na duboko tkivo i trljanju površine korištenima u
tui na m a s a ž o m kvalificiranog terapeuta je izvanredna pre­ tui-na, primjenjivane su samo na vitalnim t o č k a m a glavnih
ventiva za održavanje mladog dječjeg sustava zdravim i ja­ meridijana i živčanih kanala koji završavaju u stopalima.
kim te zaštita od toksičnosti koju prehrambeni otpad i zaga­ Šest od dvanaest bitnih energijskih odgovorni za filtriranje
đenost okoliša danas stvara u dječjim tijelima. toksina iz krvi, ne mogu valjano obavljati svoju funkciju či-

74
Tao metoda detoksikacije organizma Fizioterapija: Masaža i lagane vježbe

šćenja kada su meridijani energije meridijana i m a završetke znat po izvođenju "medicinskih čuda", i n o ž n a terapija us­
u stopalima - slezena, jetra, bubrezi, želudac, mjehur i žu­ koro je postala njegova glavna djelatnost, budući da je sve
čni mjehur te glavne grane autonomnog živčanog sustava više liječnika i kirurga Medicinskog centra svoje "beznadne
također imaju t a m o svoje korijene. Stimuliranjem određe­ slučajeve" upućivalo njemu, dajući im posljednju nadu. Če­
n i h točaka na stopalima pritiskom na duboko tkivo, odre­ sto bi ih on potpuno izliječio. Dosta skeptični, njegovi medi­
đena terapeutska djelovanja očituju se i u povezanim orga­ cinski kolege sada i sami idu kod njega na tretmane, a po­
n i m a i žlijezdama tijela. trebno je čekati mjesecima na slobodan termin. Na sreću, dr.
U TCM-u, zgrčena i izobličena stopala su osnovni uzrok Lee uvježbava nove generacije terapeuta za ovu tehniku ja­
kronične disfunkcije unutarnjih organa i žlijezda koji su po­ ke detoksikacije i liječenja pa se n a d a m o se da će ova terapi­
vezani sa živcima i kanalima energije u stopalima. Ova mje­ ja uskoro svima biti dostupnija.
sta su doslovce zdrobljena tvrdim tkivom i k o š t a n o m defo­ A k o uskoro doputujete u Tajland, primijetit ćete desetke
rmacijom u stopalima. Jetra i bubrezi, primjerice, koji su i novih salona za n o ž n u masažu u svakome glavnom gradu i
krajevi živaca koji ih reguliraju ukliješteni i blokirani u sto­ svim odmaralištima. Tradicionalna azijska n o ž n a masaža
palima. Dakle, toksični otpaci se skupljaju u krvi i tkivu i nedavno je doživjela veliki napredak u Tajlandu, i m n o g i su
tjelesne tekućine postanu kiselije, proizvodeći stanje kroni­ saloni popunjeni educiranim terapeutima. Ovo stoji manje
čne toksemije koja pospješuje bolesti i degeneracije. Dubo­ od nekoliko piva u kafiću, i zato je to usluga koju si posjeti­
ka akupresura, koja se primjenjuje na blokiranim živcima i telji m o g u svakodnevno priuštiti. Čak i ako ne sudjelujete u
meridijanima s donje strane stopala, pokreće veliko unuta­ programu detoksikacije, povremeni odlazak na tradiciona­
rnje čišćenje u povezanim organima, p o s e b n o u jetri i bu­ lnu azijsku n o ž n u masažu čudesan je n a č i n kompletnog
brezima. O s o b e s velikim toksičnim viškovima katkad će opuštanja tijela kojim ponovno napunite vaše "baterije", dok
trčati do najbližeg nužnika kako bi izbacili do litru smeđe se čiste unutarnji organi, stimuliraju izlučivanja žlijezda i
obojene m o k r a ć e o d m a h nakon prvog tretmana ili očistili obnavljaju energijski meridijani i živčani kanali u stopalima.
crijeva n a p a d o m proljeva, a često se osjeti s m r a d koji koža Dobar način za samostalno izvođenje m a s a ž e dubokog
ispušta k a d a se toksini izbacuju kroz pore. Očito, ovo je j a k a tkiva stopala je b o s o n o g o hodanje po zaobljenim kamenčići­
detoksikacijska terapija. ma ulegnutim u betonu, poput malih kockica. Ova tehnika,
Dr. Lee Shih-min, liječnik iz Tajvana, koji je medicinski poznata k a o "koračanje po kamenju" (tsai shir-tou), korište­
educiran na zapadu, proteklih je godina privukao m n o g o na je g o d i n a m a u Kini, i drugdje u Aziji, kao terapija samoli-
ozbiljne profesionalne pozornosti na ovaj starinski kineski ječenja, i njezino je djelovanje brzo i učinkovito, djeluje na
način liječenja u Americi. Na južnokalifornijskom Sveučili­ točke duboko smještene u tkivima stopala. Lako možete na­
štu Medicinskog centra, gdje je prakticirao 'zapadnu' medi­ praviti vlastiti terapeutski k a m e n za hodanje kod kuće tako
cinu m n o g o godina, često je bio izvrgnut n a p a d i m a i kontra- da postavite glatke okrugle kamenčiće različitih veličina, od
produktivnim m e t o d a m a m o d e r n e alopatske medicine te veličine šljive do breskve, u j e d a n ili dva četvorna metra
radikalnim operacijama. Nakon nekog v r e m e n a postao "je m o k r o g c e m e n t a te pustite da se osuši. Želite li koristiti ka­
u m o r a n od svih igala, noževa i lijekova" pa je počeo prouča­ m e n za m a s a ž u dubokog nožnog tkiva, hodajte po kamenči­
vati starinske načine tradicionalne kineske medicine u po­ ćima bosih stopala, pauzirajući i ljuljajući se naprijed i na­
trazi za boljima metodama. T a m o je otkrio n o ž n u terapiju i trag na stopalima kad god naiđete na b o l n e ili senzitivne to­
uključio je u p r o g r a m e svoje klinike. Uskoro je postao po- čke. Potrebno je omekšati tvrda mjesta i rastvoriti sve krista-

76 77
Tao metoda detoksikacije organizma Fizioterapija: Masaža i lagane vježbe

lizirane čestice na koje naiđete u stopalima, pritišćući i trlja­ Vruća masaža s biljnim uljem
jući ta mjesta na kamenju. Za najbolje rezultate pokušajte
U Indiji, Tajlandu i Baliju oblik tradicionalne terapeutske
ovo raditi oko 20 minuta, dvaput dnevno, u razdoblju od je­
m a s a ž e koja koristi vruće biljno ulje i zasnovana je na pra­
dnoga do dva tjedna. To je također dobra dopuna terapiji
vilima klasične ayurvedic medicine j o š je uvijek često pri­
svakog detoksikacijskog programa jer ubrzava unutarnje či­
mjenjivan. Prirodna ulja za masažu, primjerice od sezama,
šćenje i izlučivanje otpada te potiče liječenje cijelog sustava.
slatkog b a d e m a i kokosa, miješaju se s m i r i s n i m eteričnim
uljima poznatima po njihovoj čistoći i svojstvima medici­
Nei-dzang masaža unutrašnjih organa nskog liječenja i zagriju se na nešto višu temperaturu od tje­
lesne. V r u ć e ulje primjenjuje se liberalno na tijelo uz j a k u
T C M ima posebnu vrstu masaže koja je osmišljena za iz­
masažu, trljajući hlapive medicinske esencije duboko u tki­
ravno stimuliranje unutarnjih organa, olakšavajući njihovu
vo, gdje one ulaze u krvotok i energijske meridijane te cirku­
drenažu toksičnog otpada i usmjeravajući cirkulaciju krvi i
liraju cijelim sustavom. Ova vrsta m a s a ž e pogotovo je djelo­
energije u organe i žlijezde kako bi ih popravila i obnovila
tvorna u liječenju kostobolje, reumatizma i bilo koje upale
njihove zalihe. Poznata kao nei-dzang (doslovno, "unutarnji
zglobova i ligamenata. Također, ona čisti limfne kanale, to-
organi") masaža, ova tehnika zapošljava p r u ž e n e vrhove
nira kožu i smiruje živčani sustav.
zglobova prstiju, tako da srednji prst i prstenjak prodiru du­
boko u trbušnu šupljinu i primjenjuju terapiju m a s a ž e izra­
v n o na unutarnje organe. Ovaj izravni pritisak pročišćava Kiropraktika
ustajale tekućine i izdvaja začepljenu energiju, istjeruje to­ Kiropraktika je vrlo učinkovita medicinska terapija koja
ksične viškove iz tkiva organa i potiče usporene organe na se razvila k a o grana zapadnjačke medicine tijekom devetna­
obnavljanje n o r m a l n i h funkcija. To je vrlo dobar način ra- estog stoljeća i postala je vrlo popularna zbog neagresivne,
sterećivanja trbušnog nadimanja i zadržavanja vode, po­ izrazito ljekovite tehnike. Nakon pojave m o d e r n i h operacija
kretanja začepljenih crijeva, čišćenja jetrene kongestije, sma­ i alopatskih terapija lijekovima, konvencionalni liječnici sa
njivanja otoka u gušterači i uklanjanja plinova. N e m a mno­ zapada općenito odbijaju kiropraktiku kao nekakvu vrstu
go terapeuta koju su kvalificirani koristiti se ovom meto­ vudu-medicine i rijetko ju preporučuju svojim pacijentima.
dom, a ovo bi trebao činiti samo netko tko je temeljito pro­ Ali kao s t o j e terapija koju je prihvatio dr. Lee tradicionalna
šao obuku za rad na m e k a n o m tkivu trbušne šupljine. A k o terapija kineske nožne masaže, kiropraktika se zasniva na
uspijete naći kvalificiranog čovjeka, dobro je organizirati se­ znanstvenim pravilima i često daje pozitivne rezultate kada
riju tretmana kao p o m o ć svakom programu detoksikacije. niti j e d n a od metoda m o d e r n e medicine ne uspije. Posljedi­
K a d a m a s a ž u unutarnjih organa obavlja iscjelitelj koji je ca je toga da javnost počinje ponovno otkrivati i koristiti ove
svladao umijeće "odašiljanja energije" kroz ruke, poznato tretmane, koji preustroje sve glavne zglobove i uravnoteže
kao chi nei-dzang, rezultati su j o š dramatičniji. Ruke takvog cijeli kostur. Nenamještene kosti, pogotovo u vratu, kralje­
iscjelitelja su u kineskom jeziku poznate kao "zastave ener­ žnici i križima, m o g u ukočiti i opstruirati živčane i energi­
jske kanale, oduzimajući energiju organima i žlijezdama i
gije", j e r m o g u unositi energiju izravno u kanale boležljivih
zaustavljajući put živčanim signalima p r e m a mozgu. Opu-
organa preko dlanova i vrškova prstiju, proizvodeći terape­
štanjem zglobova i ligamenata i postavljanjem kostiju na nji­
utske učinke u energijskom sustavu te pojačavajući fizičku
hovo pravo mjesto, obnovljena je protočnost krvi, energije te
terapiju kojoj daje taktilni pritisak.
Tao metoda detoksikacije organizma Fizioterapija: Masaža i lagane vježbe

živčanih impulsa p r e m a svim unutarnjim organima, dopu­


štajući im da se čiste i zaliječe sami. Tijekom produženih ra­
zdoblja toksičnosti tijelo zadržava m n o g e toksične otpatke
kao kristalne n a k u p i n e u zglobovima, što postupno izaziva
neravnotežu i gura kosti izvan njihovih ležišta. Znači, neko­
liko kiropraktičnih prilagodbi, bilo prije ili tijekom progra­
ma detoksikacije, m o ž e pomoći tijelu pri čišćenju i obnavlja-
j u ć e m m e h a n i z m u za što učinkovitiji rad.

Samomasaža
S a m o m a s a ž a je jednostavna praktična tehnika koja se
m o ž e primjenjivati u svako doba i svugdje u svrhu održava­
nja protočnosti tjelesnih tekućina, oslobađanja napetosti i
toksina iz tkiva te ublažavanja bolova koji nastaju u tijelu
tijekom procesa detoksikacije. Svatko to m o ž e učiniti, a ne
zahtijeva p o s e b n o vježbanje.
Slika 2. Četiri glavne točke akupresure za obavljanje terapije
K a d a uvježbavate samomasažu, najbolje je sjediti na sje­
samomasaže
dalici sa ili bez naslona, ravno držeći kralježnicu i s ravnim
stopalima na podu. Prije početka protrljajte dlanove ruku
ubrzano za oko 30 sekundi dok ne osjetite da su se ugrijali, Četiri najkorisnije točke za s a m o a k u p r e s u r u tijekom de­
kako biste ih napunili energijom i povećali njihovu polarno- toksikacije, prikazane na slici 2, ukratko ć e m o objasniti:
st. Ovo naglašava terapeutsku dobrobit samomasaže, pogo­ Ho-gu ("dolina sklada") je j e d n a od osnovnih energijskih
tovo kada radite na vitalnim točkama po meridijanima ener­ točaka tijela i njezina stimulacija pripomaže cijelom energi-
gije. Napunite dlanove na ovaj način svake 2-3 minute tije­ j s k o m sustavu. Nalazi se na velikom meridijanu crijeva, u V-
kom cijelog tretmana. oblikovanoj depresiji, u čvorištu između baze palca i kaži­
prsta. Pritisnite vrh palca duboko u "dolinu" dok ne nađete
Akupresura osjetljivu točku, tada desetak sekundi čvrsto pritisnite, pu­
Ima nekoliko glavnih energijskih točaka u tijelu koje mo­ stite pa trljajte površinu u krugovima, i ponovite dva ili tri
gu biti uspješno stimulirane u svrhu detoksikacije p o m o ć u puta. Ova točka potiče rad debelog crijeva, ublažava glavo­
samoakupresure. Bitno je ostati opušten s t o j e više moguće bolju i zubobolju, a pritisnuta sa strane smanjuje bolove i
dok ovo radite, j e r energija ne može teći slobodno kroz tkivo poboljšava disanje, sve što pridonosi procesu detoksikacije.
koje je fizički "krajnje napeto". Najbolje je ovo raditi dok di- Tai-chung ("glavni neoprezni lovac") nalazi se na stopalu i
šete dijafragmalno, duboko i polako, kako biste pomogli ci­ ekvivalent je "dolini sklada" na ruci. Smještena na meridija­
rkulaciji krvi i energije te održali živčani sustav u parasi- nu jetre na v r h u stopala, točka je uvučena između tetiva ve­
mpatičkom krugu. likog i drugoga nožnog prsta, oko 3 centimetra poviše prore-

80 81
Tao metoda detoksikacije organizma Fizioterapija: Masaža i lagane vježbe

za između nožnih prstiju. Pritisnite palac duboko između tijela, pa ubrzano trljajte površinu otvorenim dlanom. Počni­
ove dvije tetive dok ne nađete točku, tada primijenite priti­ te na vratu i ramenima, obrađujte prema dolje, niz ruke do
sak i trljanje kako je ranije navedeno. prstiju, i masirajte od vrha butine niz nogu do nožnih prsti­
Ovo je najjača točka meridijana jetre i ova akupresura po­ j u . Nakon toga lijevom rukom masirajte desnu stranu tijela.
tiče sve jetrene funkcije, potiče detoksikaciju jetre, p o m a ž e u
liječenju hepatitisa i drugih jetrenih bolesti, rasterećuje gla­ Chi "četkanje"
vobolje i bolove u očima izazvane kongestijom i "vatrom" u
Ova metoda koristi napunjen dlan ruke kao 'četku' za iz­
jetri, i također je dobar način prevladavanja mamurluka.
dvajanje začepljene energije iz različitih tkiva i organa, otva­
San-gin-jiao ("trostruki yin presjek") je točka smještena
rajući protok krvi i energije do tih tkiva, čisteći toksine iz
na spajanju meridijana triju glavnih yin organa. Meridijani
tijela. Ovo je dobar način ublažavanja bitnih bolova u lju­
jetre, bubrega i slezene križaju se na unutarnjem listu noge,
dskom tijelu. Nakon što dlanove napunite trljanjem, dok se
i ova se točka nalazi za j e d n u širinu ruke iznad gležnja, na
ne ugriju, koristite j e d a n dlan četkajući prema dolje površi­
unutarnjoj strani goljenične kosti. Jetra i bubrezi su važni
nu tkiva koje želite tretirati, kao da pokušavate nešto obri­
organi izlučivanja, a pritisak na ovu točku stimulira oboje.
sati s kože i baciti daleko. Primjerice, ako vas boli mišić
Također, njome se oslobađa seksualna energija, povećava
r u k u ili nogu, prevucite napunjen dlan preko bolnih mišića,
potencija kod muškaraca i pomaže pri regulaciji menstru­
uvijek zamahujući nadolje i daleko od tijela. Ovaj 'rastjerani
alnog ciklusa kod žena. Ovo je dobra točka za poticanje ener­
chi' (San chi) u tkivu gdje se energija i tekućine skupljaju i
gije kada v a m opada vitalnost tijekom detoksikacije.
zadržavaju ublažava bol i smanjuje upalu koju izaziva takva
kongestija. A k o želite očistiti i ublažiti bolnu jetru, koristite
Yung-chuan ("pjenušavo proljeće") je najjača točka na
napunjen dlan lijeve ruke, kojim ćete prijeći i očetkati po­
meridijanu bubrega, smještena na sredini lopte tabana, pet
vršinu p r e m a dolje na koži izravno iznad jetre. Kako ova te­
centimetara ispod srednjega nožnog prsta. Pritiskom na ovu
rapija ordinira primarno na energijskoj razini, pročišćava­
točku potiče se funkcija bubrega i energizira cijeli sustav.
nje i razblažujući učinci nisu samo potvrđeni na fizičkim
Ovo je dosta učinkovito kod liječenja hipertenzije, straha i
površinama gdje se četkanje primjenjuje; r u k a služi kao ne­
nesanice te uravnotežuje neredovit ritam srca. Također, ova
ka vrsta "energijskog štapa" kojim se odašilju terapeutske
točka potiče nadbubrežne organe izlučivanja, zaslužne za
koristi duboko u tkiva ispod površine.
lučenje h o r m o n a koji ističu vitalnost i p o m a ž u držati cijeli
Dok s m o kod teme 'četkanja', drugi pokušani i provjereni
endokrini sustav u ravnoteži.
način olakšavanja brze detoksikacije s a m o m a s a ž o m je če­
tkanje cijele površine tijela, osim glave, kod kojeg koristimo
Tiskanje (ya) i trljanje (mo) suhu četku za kupanje napravljenu od prirodnih biljaka i
Ova tehnika se m o ž e upotrijebiti na m e s u i zglobovima čekinja. Četkajte b r z o unutarnju i vanjsku stranu ruku, od
vrata, ramena, r u k u i nogu da se potakne drenaža limfnih r a m e n a do dlanova, niz cijelu površinu nogu, od bokova do
kanala, pokrene cirkulacija krvi, izbace toksični viškovi iz stopala te niz prednji i zadnji dio trupa i s obje strane reba­
tkiva i oslobodi napetost iz mišića i tetiva. Trljajte dlanove ra, krećući se od vrata dolje do struka. Ovo je kvalitetan na­
da ih napunite energijom, tada prstima i p a l c e m desne ruke čin pokretanja limfne drenaže i stimuliranja mikrocirkula-
naglo uhvatite i čvrsto stisnite mišiće i tetive lijevog dijela cije krvi u p o v r š n o m tkivu. Ovo također uklanja mrtve sta-

82 83
Tao metoda detoksikacije organizma Fizioterapija: Masaža i lagane vježbe

nice kože i potiče njezino obnavljanje, koje je vrlo spasono­ efekta su vibracije koje odjekuju u kristalnoj građi kostiju,
sno tijekom detoksikacije. pretvaraju se u impulse energije koji potiču proizvodnju bi­
jelih k r v n i h zrnaca i drugih imunoloških faktora u moždini.
Chui-da "lagano udaranje" Posljedica je jačanje imuniteta, što čini proces detoksikacije
uspješnijim.
Ritmičko lagano udaranje u različita tjelesna tkiva pro­
izvodi valovito kretanje koje nosi terapeutsku stimulaciju Postoje dva načina primjene terapije laganim udaranjem.
duboko u tijelo i probija se kroz kost i koštanu srž. Terapija Jedan n a č i n j e lagano presaviti prste i palac da se stvori 'pe­
lupkanja ima mnogostruku korist koja p r i p o m a ž e procesu har' u dlanu (slika 3A).
detoksikacije. Ovo razbacuje začepljenu energiju i stagna- Ovo stvara m a l u "odzvanjajuću k o m o r u " u dlanu koja po­
ntne tekućine s površine tkiva kao i unutarnjih organa, po­ jačava vibracije lupkanja i odjekuje unutar praznih šupljina
kreće cirkulaciju krvi i limfnu drenažu, potiče izlučivanje prsa i trbuha, gdje stimulira organe i žlijezde. Ova tehnika je
žlijezdi, čisti blokirane meridijane te oslobađa toksične vi­ osobito učinkovita zbog toga što istiskuje toksične viškove iz
škove iz živčanih i drugih tkiva. Prednosti piezoelektričkog pluća i trbušnih organa. Najprije napunite ruke te koristite
savijeni dlan j e d n e ruke za lagano udaranje dolje prema su­
protnoj strani rebara, od pazuha prema bokovima, i od klju­
čne kosti niz prednji dio prsiju i trupa do struka, a onda ra­
dite to isto s d r u g o m rukom na drugoj strani.
Drugi n a č i n je stisnuti šaku: palcem pritisnite kažiprst
sa strane, umjesto preko zglobova prstiju (slika 3B), i koristi­
te zgrčene zglobove i deblji dio dlana kao malj za lupkanje
Slika 3. po tijelu. Ovaj n a č i n j e dosta uspješan j e r oslobađa toksične
A) lagano presavijen dlan za nakupine sa živčanih tkiva i potiče izlučivanje h o r m o n a en­
lupanje meridijana i energijskih dokrinih žlijezda. On ima i j a k piezoelektrički učinak na kri­
vrata
stalne grade unutar ljudskog tijela.
Postoji i tradicionalni niz samopunktiranja izvučen iz chi
gung prakse, koji se m o ž e primjenjivati kao vrlo djelotvorna
terapeutska p o m o ć tijekom detoksikacije. Poznata kao 'tri
punkcije" (slika 4), ovo je kvalitetna jutarnja vježba koja da­
je polet imunitetu i uravnotežuje endokrini sustav. Opisao
sam to u nekoliko svojih prethodnih knjiga, no kako je dosta
korisno za detoksikaciju i zahtijeva s a m o desetak minuta,
vrijedi ukratko ponoviti ovdje. Uključuje ritmičku punkciju
triju dijelova tijela gdje se nalaze v a ž n e žlijezde: glava i vrat
B) zgrčena šaka za lupkanje (hipofizno), središte prsiju, sve do srca (timusno) i bubrezi
meridijana i energijskih vrata (nadbubrežno). Posvetiti tri-četiri minute svakoj već je tera-
peutski dosta korisno. Tri ćemo lupkanja ukratko objasniti:

85
Tao metoda detoksikacije organizma Fizioterapija: Masaža i lagane vježbe

iznad srca. Uskladite lupkanje s j e d n i m težim udarcem iza


kojeg slijede dva lakša: JEDAN, dva, tri; J E D A N , dva, tri; itd.
Ovaj način p o s e b n o stimulira prsnu žlijezdu, koja se nalazi
o d m a h ispod prsnog koša i čije izlučivanje igra veliku ulogu
za imunitet. J e d a n od prvih simptoma SIDE je radikalno
smanjena proizvodnja imuniteta prsne žlijezde poznata kao
proizvodnja "T-stanica".
S v a k o d n e v n o lupkanje po prsnoj žlijezdi postupno pove­
ćava ovu v a ž n u žlijezdu, koja ima tendenciju smanjenja s
godinama, a stimulira izlučivanje "T-stanica" i drugih imu­
noloških čimbenika. Ova vježba također oslobađa toksične
nakupine iz pluća i ima stimulirajući učinak na srce.

Lupkanje po bubregu
Upotrijebite poleđinu ruku za blago lupkanje na bubrezi­
ma, naizmjence lijevo i desno, od vrha do dna, pokrivajući
područje na leđima, od mekanog tkiva o d m a h ispod rebara
do trećeg rebra. Vibracije stimuliraju izlučivanja nadbubre­
žne žlijezde, koja sjedi kao šešir na vrhu bubrega i čiji hormo­
ni reguliraju širok raspon vitalnih funkcija. Kronični stres
Lupkanje vrata i glave iscrpljuje nadbubrežne žlijezde, tako da je ovo dobar način
Protrljajte ruke m e đ u s o b n o da ih napunite energijom, ta­ za p o n o v n o ih napuniti. Kao u sve tri vrste lupkanja, vibra­
da zgrčite šaku, s palcima stisnutima sa strane kažiprsta. cije rade na fizičkoj razini, vibrirajući žljezdana tkiva, i na
Udarajte unutarnjom stranom šake snažno s obje strane vra­ razini energije, zahvaljujući piezoelektričnom učinku na kri­
tne kralježnice, naizmjenično lijevo i desno, krećući se od ra­ stalne građe unutar žlijezda. Lupkanje po bubrezima isti­
m e n a i polako preko vrata, nastavljajući straga preko luba­ skuje otrovne n a k u p i n e u tkivu bubrega i p o m a ž e ukloniti
nje i po vrhu glave do crte kose, pa p o n o v n o udarajući na­ iskristalizirane kiselinske viškove prije n e g o se m o g u formi­
trag do vrata. Udarajte malo tvrđe i duže na području gdje rati bubrežni kamenci. Ovo je osobito učinkovito kao po­
se vrat spaja s lubanjom. Vibracije udaranja odbijaju se kroz drška b u b r e z i m a tijekom detoksikacije.
lubanju u glavu, stimulirajući izlučivanje h o r m o n a hipofize,
istiskujući toksine iz moždanog tkiva i debelih živčanih vla­
kana u vratu te pokrećući cirkulaciju krvi i energije u glavi. Mekana vježba
Ovo je dobar način za čišćenje jutarnje "paučine" u vašoj Mnogi ljudi danas sasvim izbjegavaju vježbe zato što ih
glavi i poticanje m o ž d a n i h funkcija. povezuju s teškim disanjem i znojem, ozljedama, m u k o m i
patnjom. Popularni zapadnjački stil vježbanja uključuje ta­
Prsno lupkanje kvo brzo udaranje srca, trljanje zglobova, pucanje tetiva kod
Za ovu vježbu koristite drugi red zglobova na šaci za ri­ aktivnosti kao što su trčanje i podizanje utega, tenis i nogo­
tmično lupkanje na prsnoj kosti u p r s n o m središtu, izravno met, jahanje na valovima (surfanje) i skijanje, aktivnosti za
Tao metoda detoksikacije organizma Fizioterapija: Masaža i lagane vježbe

koje većina ljudi nije opremljena, niti je njima sklona. Sva­ disanjem, koje oksigenira i alkalizira k r v i tkivo, dok "tvrde"
kako, kad je u pitanju vježba, manji je broj ljudi koji to do­ vježbe tiskaju dah na plitak, teško dišući način, koji iskori­
ista ćine, dok većina njih samo promatra. štava s a m o uži dio gornjeg dijela pluća. Ova vrsta brzog pli­
U Aziji se vježba tradicionalno držala nećim potrebnim u tkog disanja gornjim plućima obuhvaća s a m o vrlo maleni
terapeutske svrhe, ne za šalu, i j o š uvijek igra ključnu ulogu dio plućne površine ulaznim zrakom, j a k o reducirajući ula­
u najtradicionalnijim istočnjačkim medicmskim sustavima. zak kisika i ispuštanje ugljičnog dioksida. Posljedica je toga
K a o s t o j e uvijek pravilo medicine, i prvo načelo vježbe je da kiselost krvi i tkiva te manjak kisika sve dok vježba traje.
ona ne smije 'činiti štetu'. Ovo očito uklanja svaku aktivnost To nije sve. "Tvrda" vježba uzrokuje brzo nakupljanje mli­
koja je n a p o r n a za tijelo, koja ozljeđuje tkivo i čini čovjeka j e č n e kiseline u tkivima, time pridonoseći acidozi. Mliječna
premorenim. Umjesto toga, tradicionalne azijske vježbe, na­ kiselina je metabolički otpad koji se stvara zbog mišićnog
ročito kineski stilovi, dizajnirane su tako da p o m o g n u tijelu napora, i posljednje što želite učiniti tijekom detokisikacije
u obnavljanju i samoizlječenju, pruže p o m o ć krvi i limfi u je proizvoditi kiselinske viškove. Za usporedbu, "mekana"
detokiskaciji tkiva i izlučivanju viškova i sustav p u n e ener­ vježba, koja treba samo minimalni mišićni napor, izbjegava
gijom, a ne iscrpljuju ga. Takve su vježbe poznate kao "me­ nakupljanje mliječne kiseline u tkivima, i kako se obično
kane vježbe". Dodatno, uz to što su "mekane", o n e su tako­ čini duboko dišući, ona alkalizira i oksigenira krvotok, stoje
đer vrlo spore i lagane. m n o g o bolje nego ga puniti kiselinama i ugljičnim dioksi­
dom. "Tvrda" vježba opterećuje srce j e r ga tjera "trčati" da bi
U svome sjajnom remek-djelu "Dragocjeni recepti", napi­
se ubrzala cirkulacija krvi u mišićima. Nadalje, kako "tvrda"
s a n o m prije otprilike 1500 godina, glasoviti l i j e č n i k T a n g di­
vježba učini disanje plitkim, dijafragma nije uključena u
nastije S u n Ssu-MO izjavljuje:
proces disanja i tako srce mora nositi puni teret pumpanja
dodatnih količina krvi kroz tijelo. " M e k a n a " vježba, kombi­
"Tao o hranjenju života kaže da treba sebe držati pro­ nirana s d u b o k i m disanjem, uspješno pokreće dijafragmu u
točnim i fleksibilnim što je više moguće. Nitko ne bi "drugo srce", angažira ju da p o m o g n e pumpati krv kroz
trebao stajati na mjestu predugo, niti bi se itko tre­ sustav cirkuliranja, zahvaljujući različitim pristiscima na
bao mučiti i pokušavati izvesti n e m o g u ć e zadatke. trbušnu i p r s n u šupljinu. Ovo lišava srce golemog opsega
T r e b a o bi se naučiti kako vježbati prirodno, uočava­ posla i k a d a se svakodnevno prakticira, kumulativna korist
j u ć i činjenice da tekuća voda nikada ne stagnira i srcu m o ž e biti spasonosna.
stalno otvorena vrata s aktivnim okovima nikada ne
S t o j e m o ž d a najvažnije, " m e k a n a " vježba izvedena uz du­
hrđaju ili trunu. Zašto? Zato što sami sebe vježbaju
boko sporo disanje uključuje autonomni živčani sustav na
neprekidno i gotovo su uvijek u pokretu."
miran, čist i iscjeljujući način parasimpatičke grane i ova­
kvim ga dugo održava. Ovo je važna stavka zato što, ako ne
O s v r n i m o se na neke osnovne razlike između "tvrdog" poduzmete učinkovite mjere za odvijanje, opuštanje i održa­
zapadnjačkog stila vježbanja i tradicionalnog istočnjačkog vanje parasimpatičke grane živčanog sustava uključenom,
"mekanog" stila. "Mekana" vježba se usredotoči na rasteza­ a simpatičku granu isključenom, za b a r e m nekoliko dana,
nje mišića i tetiva i labavljenje zglobova i udova, time otvara­ samočišćenje i liječenje neće moći funkcionirati ispravno i
j u ć i sva tjelesna tkiva za slobodan protok krvi i energije. proces detoksikacije se neće nastaviti. " M e k a n o " vježbati uz
"Tvrda" vježba steže mišiće i zbija zglobove, blokirajući ci­ duboko disanje, sat ili dva svakog dana, vrlo je dobar način
rkulaciju, i dugo zadržava otrovni otpad u tkivu. " M e k a n e " za opuštanje i zadržavanje vašega živčanog sustava u krugu
vježbe se rade zajedno s dubokim sporim dijafragmalnim odgovarajućem za liječenje i detoksikaciju.

88 89
Tao metoda detoksikacije organizma

Najbolje vrste " m e k a n e " vježbe u svrhe detoksikacije su


"stretching" rastezanje i tehnike opuštanja, kao primjerice
one u j o g i i u kineskim vježbama povezane s TAI chi i chi
POGLAVLJE 4.
gungom. Rastezanjem mišića istiskuje se potisnuta k r v u ži­
l a m a iz tkiva, dok iduća relaksirajuća faza dopušta utjeca­
nje svježe arterijske krvi. Kako se ovi pokreti uvijek čine me­
kano, polako i lagano, uz minimalni napor, oni ne rezultira­
ju nakupljanjem mliječnih kiselina u tkivima, oni ne optere­
Zrak
ćuju srce i ne skraćuju disanje. Rastezanje također drži otvo­
r e n i m a i aktivnima živčane i energijske kanale te stimulira Dah života
limfnu drenažu.
Danas su na raspolaganju mnoge dobre knjige o jogi i mno­
gi osposobljeni učitelji joge. Što se tiče tradicionalnog kine­
skog rastezanja i vježbi opuštanja, ja sam ih nekoliko opisao
V ećina se ljudi svakodnevno muči s količinama i kvalite­
t o m h r a n e koju pojede, ali j e d v a dostatnu pozornost us­
mjerava dovoljnim količinama dobre vode, dok zrak i disa­
i ilustrirao u prethodnim naslovima (vidite "Tao zdravlja, se­ nje u z i m a potpuno - 'zdravo za gotovo'. Međutim, u smislu
ksa i dugovječnosti", "Čuvajući tri blaga" i "Kompletan vodič životnih potreba većina ljudi ima izvrnute prioritete. Majstor
za chigung"). Prije izvršavanja ovih vježbi važno je upoznati chi g u n g a H u n g Yi-hsiang iz Tajvana često je podsjećao svo­
se s o s n o v n i m načelima chi gung pokreta i disanja i prove­ je studente: "Možete živjeti dva mjeseca bez h r a n e i dva tje­
sti nekoliko mjera opreza, zbog čega spominjem čitateljima dna bez vode, ali možete živjeti samo nekoliko minuta bez
gore navedene knjige kao vodiče za ove vježbe. zraka!"
A k o vi jednostavno ne volite ponavljati formalne vježbe, Z r a k sadržava bitne elemente koji su isto toliko važni iz­
gotovo svaka vrsta nježne, spore aktivnosti, koja ne optere­ vori za život kao i oni iz hrane i vode, a ispravno disanje pri­
ćuje srce i ne skraćuje disanje, ali pokreće v o d u i vraća ra­ donosi zdravlju i dugovječnosti više nego ispravna ishrana.
vnotežu, m o ž e se izvoditi umjesto njih kao način održavanja Međutim, ostaje činjenica da vrlo malo ljudi d a n a s zna pra­
protoka tekućina i toniranja tkiva tijekom detoksikacije. Du­ vilno disati. T o m e dodajte činjenicu da je zrak na svijetu
ge šetnje plažom ili pješačenje šumom, lagano veslanje u ba­ uglavnom postao toliko promijenjen i k o n t a m i n i r a n zagađi­
zenu ili u moru, obrađivanje vrta - svaka će takva aktivnost vačima k a o što su i hrana i voda, i postaje j a s n o da većina
učiniti čudo, sve dok to radite mekano, polako i lagano. A k o ljudi d a n a s ne prima dovoljne količine dobroga kvalitetnog
ste potvrđeni "kauč-krumpir" i glatko odbijate učiniti čak i zraka, što lišava njihova tijela važnih elemenata iz zraka, ko­
to, tada b a r e m možete platiti nekome d r u g o m e da terapeu- ji su potrebni za održavanje optimalnog zdravlja i vitalnosti.
tskom m a s a ž o m održi vašu krv i druge tjelesne tekućine pro­ Čak k a d a je kvaliteta zraka dobra, ako ne dišete ispravno,
točnima i vaša tkiva aktivnima. v a š e ga tijelo ne m o ž e ispravno apsorbirati, cirkulirati i isko­
Zaključimo poslije svega: krv, tijelo i disanje stvoreni su ristiti bitne elemente sadržane u zraku, niti m o ž e ispravno
za kretanje, ne za mirovanje i stagnaciju. Sve što ostaje na izvoditi širok raspon drugih vitalnih funkcija koji su izravno
mjestu i predugo miruje nepromjenjivo izgubi svoju vita­ ovisni o ispravnom disanju.
lnost i počinje propadati. Osnovna poruka ovoga j e : "Pokre- D a h je m o s t koji povezuje tijelo i mozak. K a o j e d i n a vita­
ni se prije nego se izgubiš!" lna a u t o n o m n a funkcija koja se m o ž e svjesno kontrolirati

90
Tao metoda detoksikacije organizma Zrak: Dah života

mozgom, disanje m o ž e biti iskorišteno kao nekakvo podeša- sno dišete usporeno, duboko i dijafragmalno, j e r duboko di­
vajuće sredstvo za uravnoteženje i harmoniziranje svih dru­ sanje o d m a h isključuje živčani sustav iz 'bori se ili bježi'
gih sustava funkcioniranja u tijelu, i kao p u m p a za obna­ akcijskoga kruga i tako onemogućava prijenosnicima živča­
vljanje svih vitalnih organa i tkiva svježim zalihama krvi i n i h signala dovođenje h o r m o n a stresa.
energije. Tako, kod svjesnog reguliranja daha, m o z a k posta­ Dobar zrak i ispravno disanje mogli bi se koristiti kao uči­
je sposoban za izravno prilagođavanje stanja i balansiranje nkoviti terapeutski alati za sprječavanje i liječenje bolesti, za
funkcija svih unutarnjih organa i žlijezda u tijelu. O s i m to­ pripomoć i ubrzavanje detoksikacije i obnavljanja tijela, te
ga, kod ispravljanja neravnoteže u sustavu ljudske energije harmoniziranje tijela i mozga, izjednačavajući cjelokupni
i povećavanja zalihe i dotoka energije, vježbe disanja mani­ energijski sustav. U "Dragocjenim receptima" stogodišnji lije­
festiraju terapeutske koristi za mozak, kao i za tijelo, pojača­ čnik T a n g dinastije Sun Ssu-mo izjavljuje:
vajući m e n t a l n u j a s n o ć u i poboljšavajući m o ž d a n e funkcije,
zato što su i tijelo i m o z a k ovisni o istoj osnovnoj životnoj
"Kada se prakticira ispravno disanje, m n o g e se bole­
energiji.
sti neće pojaviti. Kada je disanje neravnomjerno ili
Petnaest m i n u t a sporog, reguliranog, dubokog disanja napeto, svakakve će se bolesti pojaviti. Oni koji žele
daje neposredan poticaj krvotoku, snižava krvni tlak, alkali­ njegovati svoje živote najprije moraju naučiti ispra­
zira i oksigenira krvotok, stimulira žljezdano izlučivanje, po­ vne metode kontroliranja disanja i balansiranja ener­
boljšava probavne funkcije i aktivira detoksikaciju i imuni­ gije. Ove metode disanja mogu izliječiti sve bolesti,
tet u cijelom tijelu, preusmjeravajući živčani sustav u para- velike i male."
simpatički krug. U isto vrijeme, ono smiruje mozak, umiru­
je emocije i smanjuje stres izazvan 'bori se ili bježi' akcijom
Najprije ć e m o ponovno pogledati osnovna načela uključe­
simpatičkoga kruga autonomnog živčanog sustava, time za­
na u učenje 'točnih metoda kontroliranja disanja i balansi­
ustavljajući i izlučivanja h o r m o n a stresa, kakvi su, primjeri­
ranja energije' i vidjeti kako ove metode m o g u biti korištene
ce, adrenalin i kortizol.
za podržavanje procesa detoksikacije. Zatim ć e m o se pobli­
A k o sumnjate u izravnu vezu između načina disanja i va­ že osvrnuti na sami zrak i otkriti što ga čini takvim bitnim
šeg emocionalnog i mentalnog raspoloženja, tada pokušajte e l e m e n t o m života i kako se može upotrijebiti k a o dodatak za
ovo: sljedeći put kada budete tjeskobni, pod stresom ili ljuti, p o m o ć detoksikaciji i za obnavljanje tijela.
zastanite na trenutak i provjerite stanje vašeg disanja. Ot­
krit ćete da, kad god se osjećate 'krajnje napeti' ili ste 'jako
bijesni', tjeskobni ili ljuti, vaš dah postaje vrlo kratak i plitak
Način kontroliranja disanja
te je zadržan u gornjim plućima, dok dijafragma ostaje za­ Ključ u osvajanju umijeća kontroliranja disanja je akti­
mrznuta. T a d a uspravno sjednite, izravnajte kralježnicu i v n o angažiranje dijafragme kako bi služila kao p u m p a za
nekoliko minuta dišite sporo, duboko, koristeći dijafragmu potiskivanje daha. A k o promatrate n a č i n na koji diše životi­
za tjeranje i reguliranje disanja, udišite zrak duboko u niže nja ili beba dok spava, primijetit ćete da se trbuh proširi na
dijelove pluća. Brzo! Tjeskoba i ljutnja iščeznu bez traga, udisaj i stegne na izdisaj, dok prsa ostaju mirna. To je zbog
tijelo i m o z a k se opuste i oslobode svoje napetosti i stanje prirodnoga dijafragmalnog disanja, koji je način na koji su
smirenosti razlije se kao val cjelokupnim sustavom. Stanje naša tijela i stvorena za disanje. Z b o g pasivnoga životnog
tjeskobe ili ljutnje jednostavno se ne m o ž e održati kada svje- stila s p u n o sjedenja, siromašnog fizičkog stanja, pretilosti i

92
Tao metoda detoksikacije organizma Zrak: Dah života

obilježja kroničnog stresa i zamora disanja, odrasle osobe manoff opisuje kardiovaskularne funkcije dijafragme kako
imaju tendenciju disati visoko, gornjim djelovima svojih plu­ slijedi:
ća, p o m o ć u ključne kosti i gornjih rebara koji usisavaju
zrak u uske prostore povrh plućnih krila, umjesto da koriste "To je najmoćniji mišić u tijelu; radi kao savršena tla­
dijafragmu za udisanje dolje prema trbuhu, kako bi niže na­
čna pumpa, vrši pritisak na jetru, slezenu, crijeva i
punili velike rese plućnih krila zrakom. Klavikularno gornje
stimulira cijelu trbušnu i vensku cirkulaciju.
plućno disanje, koje je ekstremno neučinkovito, h i t a n j e od­
Pritiskom na limfne žlijezde i trbušne k r v n e žile
govor tjeskobi i stresu i n a č i n j e disanja povezan s hiperakti-
dijafragma p o m a ž e venskoj cirkulaciji iz trbuha pre­
v n i m "bori se ili bježi" sustavom. Za većinu odraslih danas
ma p r s n o m košu.
ovo je postao uobičajeni način disanja.
Broj dijafragmalnih kretnji po minuti odgovara če­
tvrtini srčanih kretnji. Ali njezina h e m o d i n a m i č n a
m o ć je m n o g o veća od srčanih kontrakcija j e r je po­
vršina 'tlačne p u m p e ' puno veća i zato s t o j e njezina
m o ć propuštanja veća od srčane. T r e b a m o s a m o za­
misliti površinu dijafragme kako b i s m o prihvatili či­
njenicu da ona radi kao 'drago srce'."

Kada dijafragma siđe u trbušnu šupljinu kod udisanja,


j a k je unutarnji pritisak na šuplju venu, a to je glavna vena
koja odvodi istrošenu krv iz trbušnih organa i dostavlja je
do srca i pluća da izbaci ugljični dioksid i obnovi zalihe svje-
žeg kisika u krvi. Silazni ošitni tlak radi kao tlačna pumpa
Slika 5. Korištenje dijafragme za kontrolu disanja
za odvođenje istrošene krvi iz unutarnjih organa kroz šu­
A) udisanje
B) Izdisanje plju v e n u do prsiju. Ovo uštedi srcu golemu količinu energi­
je i uspješno transformira dijafragmu u 'drugo srce' za po­
m o ć pri cirkulaciji.
Ispravnim dijafragmalnim disanjem ošit pri udisanju si­
đe u trbušnu šupljinu (slika 5A), proširujući donji dio plu­ Nadalje, kada razmotrite činjenicu da se m o z a k ispire s
ćnog krila i dopuštajući uvlačenje zraka duboko u prostra­ oko dvije tisuće litara krvi dnevno, i da cerebralna kora sa­
ne k o m o r e nižih plućnih resa. Kod izdisanja (slika 5B) trbu­ država oko tisuću metara mikrokapilara po gramu, tada po­
šni zid je uvučen i dijafragma se diže uvis, gurajući zrak iz činjete shvaćati koliko je važno održati cirkulaciju krvi kroz
pluća j a k i m , stabilnim tokom. Ne samo d a j e dijafragmalno m o z a k i koliko je to težak posao za srce, posao koji je j o š teži
disanje najučinkovitiji način disanja, nego također potiče kad se radi protiv sile gravitacije. D u b o k o trbušno disanje
dijafragmu na drugu vitalnu funkciju koja joj je i namijenje­ uvelike rasterećuje srce i prebacuje dio posla na dijafragmu,
na: p o m o ć i srcu pri pumpanju krvi kroz tijelo, time uzimaju­ koja sa svakim d a h o m p o m a ž e pumpati krv do mozga.
ći golemu količinu posla sa srčanog mišića i produžujući Kako dijafragma silazi dolje u trbušnu šupljinu, povećava
život cijelog organizma. Stručnjak za dišni sustav dr. A. Sal- unutarnji trbušni pritisak, dajući stimulirajuću terapeutsku

94
Tao metoda detoksikacije organizma Zrak: Dah života

masažu svim internim organima i žlijezdama, posebno bu­ stu tijekom programa detoksikacije, kako bi olakšale nela­
brezima, nadbubrežnim žlijezdama i jetri, koji su smješteni iz­ godu, pripomogle detoksikaciji i procesu liječenja, alkalizi-
ravno ispod dijafragme. Nabrojat ćemo neke od dodatnih zdra­ rale i oksigenirale krv, uklonile loša raspoloženja, opuštale
vstvenih koristi dubokoga dijafragmalnog disanja: tijelo i mozak i držale cijeli sustav u optimalnom stanju unu­
tarnjeg sklada i ravnoteže.
• Za svaki dodatni milimetar savijanja dijafragma se ra­ Duboko dijafragmalno disanje se obavlja u četiri različite
zvije pri disanju, kapacitet plućnih krila se povećava za faze, i njegovi terapeutski učinci m o g u biti unaprijeđeni tri­
v o l u m e n od 2 5 0 do300 mililitara. Istraživanja u Kini ma m a n e v r i m a poznatima u chigungu i j o g i kao "tri brave ",
pokazala su da se nakon šest mjeseci vježbanja disa­ koji se primjenjuju tijekom stanja zadržavanja. Četiri faze su
nja prosječna savijanja dijafragme povećavaju za 4
kako slijedi:
milimetra, čime se povećava opći kapacitet pluća za
Udisanje: Opustite dijafragmu i neka se postupno širi
1000 -1200 mililitara po dahu.
prema dolje u trbušnu šupljinu dok udišete stabilan pritok
• Istraživanje rađeno u Indiji pokazalo je da se nakon sa­
zraka kroz raširene nosnice i šaljete ga u niže dijelove pluća.
mo 15 minuta dubokog ošitnog disanja prosječan volu­
m e n zraka uvučen po dahu podigao za 50 posto, dok je Kada se niži dijelovi pluća napune, proširit će se rebra i klju­
prosječan broj udisaja po minuti pao s 15 na 5. Ovo či­ čna kost te dopustiti da zrak uđe i ispuni uske gornje dijelo­
ni disanje m n o g o učinkovitijim, energijski i doslovno ve pluća, zatim blago pritisnuti cijeli 'mjehurić' uvučenog
'spašava dah'. zraka dolje u dijafragmu, što uzrokuje ispupčenje trbušnog
• Veliko istraživanje disanja obavljeno u Kini pokazalo je zida.
veliki porast eritrocita brojenih nakon samo 30 minu­ Zadržavanje: Primijenite "tri brave" (vidite dolje) da 'zaklju­
ta regulirane vježbe dubokog disanja. Ovo povećava čate' dah i povećate unutarnji pritisak u trbuhu i krstači,
kapacitet krvi za držanje i nošenje kisika, što je velika zadržite dah od 3 do 10 sekundi, ne duže, zatim ga pustite.
prednost tijekom detoksikacije.
Izdisanje: Uvucite trbušne zidove i neka se dijafragma po­
• Sve probavne funkcije se odmah poboljšaju nakon ni­ digne gore u prsa tiskajući dah iz pluća s dugim, uspore­
za vježbi dubokog disanja, koje stimulira izlučivanje nim, stabilnim protokom zraka, kroz nos ili usta, ovisno o
žuči, pepsina i drugih probavnih sokova u jetri, želucu
vježbi.
i gušterači, i povećava peristaltičke kontrakcije kroz ci­
Stanka: Trebate nakratko zastati nakon s t o j e ispuštanje
jeli probavni sustav.
završeno i dopustiti trbušnom zidu i dijafragmi opuštanje i
• Duboko dijafragmalno disanje aktivira unutarnje tjele­
povratak na svoje mjesto, prije početka sljedećeg udisanja.
sno čišćenje i ljekovito djeluje kod prebacivanja živča­
nog sustava u obnavljajuću parasimpatičku granu, ti­ Faza zadržavanja daje najjače terapeutske koristi u četiri
me aktivirajući prijenosnike živčanih signala i hormo­ stupnja dijafragmalnog disanja, p o s e b n o k a d a su učinci
na koji signaliziraju tijelu da se treba detoksicirati i povećani s "tri brave". Zadržavanje dulje od 10 sekundi ne bi
sebe obnoviti. se trebalo isprobavati bez prethodnog vježbanja s osposo­
bljenim učiteljem. Već i kratko zadržavanje od 3 do 10 seku­
Sve ove koristi imaju očite primjene za proces detoksika­ ndi, koje se m o ž e sigurno raditi bez nadzora, daje duboke te­
cije i mogu biti lako iskorištene bilo kada i na bilo kojem mje- rapeutske učinke cijelom tijelu.

97
lao metoda detoksikacije organizma Zrak: Dah života

Dah zadržavanja pokreće ono s t o j e poznato kao 'uranja- nitalnih kanala. Kako se pluća pune i dijafragma silazi u
j u ć a reakcija', ili stanična respiracija, p o m o ć u čega se kuca­ trbuh tijekom udisanja, zdjelično dno ispod je pritisnuto ra­
nje sr ca uspori upola i krvni tlak pada, dok stanice počnu stućim tlakom dijafragme, rastežući tkiva urogenitalne dija­
spontano 'disati' kako bi proizvele energiju, smanjujući še­ fragme p r e m a dolje i reducirajući unutarnji tlak na trbušne
ćer, oslobađajući kisik i generirajući toplinu unutarnjeg ti­ organe i žlijezde. Tlak prema dolje na urogenitalnu dijafra­
jela. Tuljani koriste ovaj mehanizam kada uranjaju za ribom gmu također prouzrokuje izlijevanje unutarnje energije kroz
u ledenim h l a d n i m m o r i m a i novorođena djeca ga instinkti­ analni i urogenitalni otvor.
v n o primjenjuju k a d a su zaronjeni u vodu, ali ga odrasle Da biste spriječili ovaj gubitak unutarnjeg pritiska i ener­
osobe izgube zbog nepravilnih navika disanja. Prakticiraju­ gije, primijenite analnu bravu čim završite s udisanjem, na­
mjernim stiskanjem analnog sfinktera, i produžujući sti­
ći četiri stupnja dubinskog disanja sa zadržavanjem, postu­
skanje do urogenitalnog otvora, kao da trebate mokriti i is­
p n o se vraća ovaj urođeni metabolički m e h a n i z a m .
pustiti vjetar, ali ne možete naći nužnik. Ovo steže sva tkiva
Duboko disanje uz kratko zadržavanje daha o d m a h umi­
urogenitalne dijafragme i podiže cjelokupno zdjelično dno.
ruje živčani sustav, preusmjeravajući ga na parasimpatičku U j o g i poznata kao "mula banda", a u "chi gungu" kao "ti ga­
granu, i brzo spušta krvni tlak jer usporava kucanje srca. ng" (doslovno 'dizanje čmara'), analna brava uspješno zatva­
Aktiviranjem staničnog disanja potiču se stanice na ispu­ ra i sprječava gubitak unutarnjeg pritiska i energije odozdo,
štanje toksina i proizvodnju energije. Zadržavanje daha po­ time p o m a ž u ć i održati podignuti ošitni tlak u n u t a r trbuha i
većava djelomični tlak kisika u krvi prema k a p i l a r n i m stje- trtične kosti i povećati terapeutski učinak zadržavanja da­
nkama, time povećava razmjenu plina i z m e đ u krvotoka i ha. Stežući a n u s i podižući zdjelično dno na kraju udisanja,
stanica. To je također stanje zadržavanja disanja koje signa­ protudjeluje se na tlak urogenitalne dijafragme i sprječava
lizira želucu lučenje pepsina i drugih probavnih enzima i se gubitak unutarnje energije i terapeutskog pritiska na tr
stimulira peristaltiku crijevnog sustava. Uz to, zadržavanje buh i trtične kosti.
primijenjeno zajedno s "tri brave" istiskuje istrošenu krv iz Primjenjujući analnu bravu, savijamo veliki broj mišića i
unutarnjih organa, povećavajući trbušni tlak i gurajući je tetiva, živce i k r v n e žile trtične kosti, uključujući one koje su
gore kroz šuplju venu u srce i pluća za nadopunjavanje. Ta­ uključene u mokrenje, stolicu, orgazam, mjesečnicu te fu­
kođer raspršuje zadržanu energiju iz organa kroz sustav nkciju prostate i jajnika. Sve su ove funkcije stimulirane i
meridijana. balansirane analnim stezanjima j e r su njihova tkiva sva is­
prepletena unutar urogenitalne dijafragme. Prakticirajući
Da bi se povećao unutarnji tlak unutar trbušne šupljine
ovu tehniku, m o ž e m o također spriječiti i liječiti hemeroide,
i zadržao tijekom kratkog stanja zadržavanja, možete primi­
ispirući ustajalu krv iz začepljenih kapilara analnog sfin­
jeniti prastare azijske postupke povećanja disanja poznate
ktera i navodnjavajući ih svježe oksigeniranom krvi. Zapra­
kao "tri brave". Navest ćemo ukratko kako to pravilno učiniti:
vo, ako pažljivo promatrate životinje, primjerice krave i ko­
nje, pse i mačke, primijetit ćete da one ritmički stežu i opu­
Analna brava štaju a n u s nekoliko puta odmah n a k o n svakoga pražnjenja
D n o je zdjelične šupljine podržano m r e ž o m mišića i teti­ crijeva. Ovo p o m a ž e izgurati preostali izmet iz debelog crije­
va, poznato kao 'urogenitalna dijafragma', koja kontrolira va na kraju stolice i obnavlja analna tkiva svježim protokom
aktivnosti čmara, debelog crijeva, mjehura, medice i uroge- krvi i energije.
Tao metoda detoksikacije organizma Zrak: Dah života

A n a l n u bravu bi trebalo "zaključati" do kraja stanja za­ i zadržavanje daha, dok također napola ograničavate kreta­
državanja, s a m o od 3 do 10 sekundi, i "otključati" na poče­ nje vratne žile kucavice, sprječavajući krv od izlijevanja gore
tku izdisanja. u mozak. Dok kontrahirate i zatvarate grlo u prednjem dije­
lu, v r a t n a brava lagano zateže vrat otraga, otvara živčane i
Trbušna brava energijske kanale koji ulaze u glavu od kralježnice i daje te-
rapeutsko naprezanje cjelokupnoj leđnoj moždini. Ovo pro­
T r b u š n a brava se primjenjuje o d m a h nakon analne, bra­
tezanje aktivira protok energije u moždini i ohrabruje da se
va je uključena ako namjerno vučemo trbušni zid malo unu­
digne preko meridijana trtične kosti u mozak, gdje unosi
tra p r e m a kralješnici, time sprječavajući gubitak unutar­
energiju u sve m o ž d a n e funkcije. Djelomični pritisak na vra­
njeg pritiska s prednje strane. Kako se pluća p u n e i dijafra­
tnoj žili kucavici također regulira srce, usporavajući i pro­
g m a silazi, trbušni zid se napuhuje prema v a n i zbog rastu­
dubljujući puis, blago povećavajući kardiovaskularnu uči­
ćeg unutarnjeg pritiska unutar trbušne šupljine. A k o povu­
nkovitost.
čete trbušni zid pred kraj udisanja, njegovo širenje prema
K a o i druge dvije brave, vratna brava se drži do kraja za­
vani smanjuje unutarnji pritisak unutar trbuha, i neke od
državanja, zatim se opušta puštanjem daha kod početka iz­
terapeutskih koristi zadržavanja su izgubljene. Primjenjuju­
disanja. K a d a se primjenjuje vratna brava, isprva postoji
ći trbušnu bravu, zadrži se unutarnji pritisak s prednje
tendencija da se pogrbe ramena, što uzrokuje napetost u
strane, dok analna brava sprječava da izmakne ispod. Iz go­
re navedenog, unutarnji pritisak je čvrsto zaključan u trbu­ vratu i gornjem dijelu leđa i blokira slobodan protok živča­
hu od silazne dijafragme, a kralježnica je j a k i potporni zid nih i energetskih impulsa u tom dijelu, pa tako provjerite va­
otraga. Trbušna i analna brava tako zatvaraju uzdignuti tlak še držanje n a k o n što se vratna brava postavi i uvjerite se da
unutar trbuha i trtične kosti, i terapeutske koristi ovoga po­ su vaša r a m e n a opuštena.
j a č a n o g unutarnjeg pritiska na organima i žlijezdama na­ "Tri brave" se primjenjuju samo kada vježbate kompletno
stavljaju se dok su brave "otvorene" i dah oslobođen. dubinsko disanje u četiri stupnja, m i r n o sjedeći ili m i r n o
stojeći. K a d a vježbate pokretne oblike disanja, k a o na pri­
mjer tai chi ili "osam komada", koji uključuju konstantno ri­
Vratna brava tmičko kretanja tijela, koristi se prirodno dvostupanjsko di­
Vratna brava nije izravno uključena u postizanje pojača­ sanje, bez zadržavanja ili zastajanja, svako udisanje i izdi­
nog pritiska unutar trbuha. Umjesto toga, ona je dizajnira­ sanje koje slijedi teče glatko tempirano u n e p r e k i d n o m nizu,
na kako bi pomogla pritisnuti dah dolje u niže dijelove pluća kao njihajući utezi sata. Četverostupanjsko disanje u mi­
i t a m o ga zadržati, te spriječiti povećani unutarnji pritisak u r n o m stavu i dvostupanjsko disanje tempirano prema ritmi­
trbuhu da ne prouzroči iznenadni nalet krvi u m o z a k tije­ ci tjelesnog kretanja imaju svoje pojedine terapeutske kori­
kom faze zadržavanja. Vratna brava također povlači leđnu sti. Četverostupanjsko dubinsko disanje sa zadržavanjem
m o ž d i n u odozgo, dajući joj stimulirajuće istezanje. Da biste osobito je učinkovito za sintezu važnih elemenata iz zraka i
primijenili vratnu bravu, stegnite mišiće grla s prednje stra­ ispuštanje toksina iz krvi i tkiva te za stimuliranje stani­
ne i zatvorite ulaz u grkljan preko unutarnjeg bronhalnog čnog metabolizma. Sporo ritmičko tjelesno kretanje sinkro­
ulaza, također uvlačite bradu malo je spuštajući i rastežući nizirano s dvostupanjskim dubokim disanjem najbolji je
stražnji dio vrata, bez izvijanja vrata prema naprijed. Vratna n a č i n za davanje j a k o g poticaja cirkulaciji krvi i energije
brava zatvara ulaz u grlo, olakšavajući pritisak prema dolje kroz cijeli sustav, uklanjajući blokirane meridijane, preno-
Tao metoda detoksikacije organizma Zrak: Dah života

šeći zadržanu energiju, potičući drenažu limfnih kanala i


aktivirajući sve tjelesne "ravnoteže".
O s v r n u t ćemo se ukratko na oba stila.

Disanje u tišini
Vježbe m i r n o g disanja mogu se raditi u sjedećem ili sto­
j e ć e m položaju. Tradicionalno držanje primijenjeno kod ki­
neskih vježbi disanja nazvano je 'konjsko' držanje (slika 6).
Stopala bi trebalo držati usporedno na podu, razmaknuti ih
za širinu ramena, s malo savinutim koljenima, zdjelicom
malo izbačenom naprijed, a ramena trebaju biti opuštena i
vrat ravan, ruke labavo visjeti s dlanovima okrenutim pre­
ma stražnjem dijelu. Trebalo bi stajati u ravnoj crti od vrha

Slika 6. Osnovni konjski stav za chigung vježbe Sjediti ravno na sjedalici, sa stopalima na zemlji

102
Tao metoda detoksikacije organizma Zrak: Dah života

glave kroz središte tijela do točke na pola puta između pu­ preko grla i prsiju do dan-tien točke u sredini nižeg trbuha.
pka i kralježnice, zatim dolje preko medice do srednje točke Ovo je put središnjih kanala, preko kojih kozmičke energije
između stopala i zemlje. Tjelesna težina bi trebala biti na ja­ neba ('raj') i elementarne zemaljske energije ('Zemlja') putu­
stučićima stopala, ne na petama, sa središtem težine smješte­ ju i miješaju se s organskim energijama ljudskog sustava
nim u sredini donjeg dijela trbuha, pet centimetara ispod pu­ ('čovječnost').
pka. Ova točka leži u drugoj čakri i poznata je u kineskom
Raj, Zemlja i čovječnost (tien, di, ren) poznati su kao "tri
kao dan-tien, ili 'eliksirno polje'. Ovo je 'slatka točka' tijela,
moći" u taoističkoj unutarnjoj alkemiji i predstavljaju zbroj
mjesto gdje se energija skuplja kada vježbate disanje i naj­
svih vitalnih energija u svemiru koji pridonose moći života
bolje mjesto za fokusiranje dok obavljate vježbe dubokog di­
na Zemlji. Kineske vježbe disanja su prilagođene tako da
sanja.
kucaju u beskrajne izvore iskonske energije i da ih harmo­
Većina ljudi, međutim, preferira vježbati m i r n o disanje u niziraju te kruže ljudskim sustavom za zaštitu zdravlja i
sjedećem položaju, a to se može na dva osnovne načina produljenje života. Kralježnica, z n a n a k a o 'ljestve raja', pove­
(slika 7). J e d a n n a č i n j e sjediti prekriženih nogu na jastuči­ zuje zemaljske energije, koje se podižu s tla, s kozmičkim
ću ili prostirci raširenoj na podu.ili u potpunom, odnosno energijama koje padaju sa neba, i transformiraju ih u fre­
polovičnom lotus položaju. Polovični lotus položaj, kao s t o j e kvencije i obrasce koje može iskorištavati ljudski energijski
p o k a z a n o na slici, m n o g o je lakši za duža razdoblja vježba­ sustav. A k o je kralježnica blokirana ili se iskrivila, ili ako
nja i zato se predlaže početnicima. Umjesto toga, vi možete nije u ravnini s glavom i trtičnom kosti, energijski kanali ne
sjediti na rubu niske stolice ili stolice bez naslona, s oba sto­ m o g u valjano voditi i transformirati razne vrste energije
pala čvrsto priljubljena uz pod, m e đ u s o b n o r a z m a k n u t a za koje se proizvode dišućim vježbama.
širinu ramena. A k o sjedeći prekriženih nogu na podu vaše Postoje tri različite vrste energije koje putuju kroz kra­
noge trnu i niži se dio vaših leđa napinje, trebali biste iza­ lježnicu, svaka unutar svoga vlastitoga kanala (slika 8).
brati položaj sa sjedalicom, koji se vrlo lagano m o ž e održati Najočitija je energija koju signaliziraju živci, koja putuje
bez j a k o g naprezanja ikojeg dijela tijela. U oba položaja, ruke kroz leđnu moždinu i povezuje mozak s perifernim dijelovi­
bi trebale biti opuštene i otvorene na bedrima, s dlanovima ma tijela. Tijekom vježbi dubokog disanja aktivira se smiru-
prema gore, o d m a h iznad koljena. Ovo omogućava energiji j u ć a parasimpatička grana živčanog sustava, povezujući
teći n e s m e t a n o preko m o ć n i h lao-gung točaka koje se nala­ m o z a k izravno s endokrinom žlijezdom koja upravlja deto-
ze na sredini dlana. ksikacijom i imunitetom. Drugi oblik energije koja putuje
uzduž kralježnice je energija koja kontrolira razne unuta­
Bez obzira na to koji položaj preferirate, stojeći ili sjedeći, rnje organe. Ova se energija kreće kroz velike meridijane koji
vrlo je važno obratiti pažnju na ispravno držanje kralježnice; su smješteni uzduž kralježnice, koji se zatim razdijele po
inače se g u b e m n o g e terapeutske koristi vježbi disanja. Kra­ organima i d r u g i m tkivima tijela kroz mrežu od dvanaest
lježnica se m o r a držati s t o j e ravnije moguće, a vrat i trtična glavnih energyskih kanala i nebrojenih manjih g r a n a kana­
kost moraju stajati s njom u ravnini. Poravnajte vrat, podvi- la. Treća vrsta energije povezane s kralježnicom je kozmička
jte vašu bradu dolje prema grlu, u isto vrijeme uspravljajući energija koja ulazi u ljudski sustav preko v r h a glave i spušta
poleđinu vrata, kao u vratnoj bravi, ali ne b a š u onolikoj se sustavom čakri do trtične kosti. Čakre, poznate u kine­
mjeri. Za ravnanje krstače, izbacite zdjelicu naprijed da bi se skom kao 'polja eliksira", funkcioniraju kao transformatori
izgubila zaobljenost niže kralježnice. Kako je ranije navede­ energije koji mogu zaustaviti visokofrekventne energije koje
no, trebali biste moći pratiti pravu crtu od vrha glave dolje ulaze u ljudski sustav s neba kako bi se mogle iskoristiti u
Tao metoda detoksikacije organizma Zrak: Dah života

A B C U Kini se duboko disanje vježba u okviru "chi gunga", i


opet je m o g u ć e vježbati na oba načina, m i r n i m i pokretnim.
"Chi gung", koji doslovno znači 'energijski rad' ili 'vještina
disanja', općenito se prakticira u sinkroniziranom spoju sa
sporim tjelesnim kretnjama, ali postoje također stilovi koji
se mogu raditi stojeći ili sjedeći. Osnovnu "chi gung" vježbu
disanja m o g u sigurno raditi početnici služeći se knjigom,
bez prethodnih uputa učitelja, sve dok se osnovne smjerni­
ce oblika i držanja slijede, a zadržavanje daha nikada ne
prelazi deset sekundi. Dao sam detaljnije upute za razne
takve vježbe u nekoliko mojih prethodnih knjiga, osobito u
knjigama "Tao zdravlja, seksa i dugovječnosti", "Čuvajući tri
blaga" i "Kompletne upute za chi gung", tako da ovdje ograni­
čavamo pregled na j e d n u jednostavnu vježbu disanja koja
se lako m o ž e raditi bilo gdje i bilo kada. Zove se Tu Na', do­
slovno 'izbaci i skupljaj', olakšava unutarnje čišćenje, alka­
lizira i oksigenira krvotok, umiruje mozak, ublažava živce,
ponovno balansira cijeli energijski sustav, a sigurna je i la­
Slika 8. Kanali, cakre i splet živaca
gana za vježbanje.
A) Središnji kanal mreže meridijana i njegove bitne točke
B) Sedam "kotača energije" sustava čakri "Zli Na' disanje se provodilo u Kini tisućama godina kao
C) Leđna moždina i glavni splet živaca središnjeg živčanog sustava jednostavni i učinkoviti način liječenja i preventivne zdra­
vstvene zaštite. Uključuje četverostupanjsko disanje, s pri­
ljudskom tijelu i mozgu. Sve ove raznolike vitalne energije mjenom "tri brave" tijekom kratkog zadržavanja. Z a m i s a o je
teku p r v o kroz glavni kanal, koji ih zatim raspršava grana­ da se prvo 'izbaci' zadržani zrak iz plućnih krila i zadržana
ma kanala u organe i tkiva. A k o je kralježnica iskrivljena, energija iz meridijana dugim, j a k i m izdisanjem, zatim treba
skučena ili je blokirana zbog ozljeda ili prirodno lošeg drža­ 'skupiti' svježi zrak i energiju dubokim, j a k i m udisanjem.
nja, sva tri oblika energije su blokirana i stagniraju te cjelo­ Tijekom stanja zadržavanja krvotok 'skuplja' kisik i negati­
kupni sustav oslabi, uspori i postaje sklon bolestima i dege­ vnu ioniziranu energiju iz zraka u plućima i stanice u ciklu­
neracijama. su 'skupljaju' to iz krvi kroz kapilare; tako se cijeli sustav
U indijskoj tradiciji joge, vježbe dubokog disanja su po­ ponovno napuni. Da bi se osigurala ravnoteža i stabilnost,
znate kao "pranayama" i rade se zajedno s r a z n i m položaji­ 'Tu Na' bi trebalo raditi u j e d n o m e od m i r n i h sjedećih polo­
ma j o g e z v a n i m "asane", ili m i r n o sjedeći prekriženih nogu. žaja, ne stojeći, b a r e m dok se tijelo ne navikne na pojačanu
Međutim, "pranayama" bi se trebala vježbati s a m o uz vo­ cirkulaciju krvi i energije, a nakon toga se m o ž e raditi i sto­
dstvo kvalificiranog učitelja j e r su neke od tehnika disanja jeći u 'konjskom položaju.
dosta m o ć n e i komplicirane i ako se ne rade onako kako tre­ Usvojite stalan sjedeći položaj s izdignutom kralježnicom
ba i u točnom nizu, m o g u prouzročiti ozbiljne unutarnje de­ i glavom u ravnini s trticom, zatim otvorite nosnice i zapo­
vijacije energije. čnite dugo, sporo udisanje, tiskajući zrak duboko u donji
Tao metoda detoksikacije organizma Zrak: Dah života

dio pluća, zatim napunite gornje dijelove pluća i blago pu­


štajte cijeli dah što je moguće dalje u dijafragmu. O d m a h
primijenite analnu, vratnu, i trbušnu bravu, opustite rame­
na i zadržite dah za samo 3 do 5 sekundi; kasnije, ako želite,
možete raditi duža zadržavanja od 5 do 10 sekundi. Zatim
opustite brave i oslobodite dah, izdišući u dugačkim, stabi­
lnim potocima dok postupno uvlačite trbušni zid i dopušta­
te dijafragmi da se podigne do prsne šupljine kako biste sa­
svim izbacili zrak. Zastanite nakratko i dopuste dijafragmi i
trbušnim mišićima da se opet opuste, tada započnite sa slje­
dećim udisajem. Da biste dobili učinkovite terapeutske re­
zultate, terapija 'Tu Na' treba trajati b a r e m 15 minuta.
Izdisanje se m o ž e činiti preko nosa ili usta, ovisno koji as­
pekt vježbi želite naglasiti - eliminacijski ili apsorpcijski. Iz­
disanje kroz n o s stavlja glavni naglasak na 'sakupljajućem'
aspektu, dopuštajući krvi i tkivu brzo stapanje i spremanje
svježih zaliha kisika i energije. Izdisanje preko usta mijenja
naglasak na fazu 'izbacivanja', povećavajući izbacivanje ug­
ljičnog dioksida iz krvi, tjerajući preostali istrošeni zrak iz
pluća i vodeći zadržanu energiju iz meridijana. Obje vrste iz-
disanja m o g u se prakticirati u istome sjedećem položaju.
Postoje dva načina izdisanja kroz usta: j e d a n je napučiti us­
ta i ispuhivati zrak dugim stabilnim tokom kroz uski prorez
u ustima, kao da pokušavate pomaknuti upaljenu svijeću Slika 9. Tu-Na chi gung' disanje s rastezanjem kralježnice
metar ispred vašeg lica bez d a j u ugasite; onaj drugi je ogra­ A) Početni položaj; udahnite
ničiti pomicanje vrha grla, djelomično zatvarajući ulaz u gr­ B) Izbacite bradu i protegnlte se prema naprijed; počnite s
kljan, zatim ispuštati zrak polako i snažno iz pozadine usta izdisanjem
dok ispuštate nizak, surov, 'kašlj ucajući' zvuk. C) Sasvim se istegnite prema naprijed; završite izdisanje
D) Uvucite bradu i zakrivite kralježnicu prema gore; predah
Drugi oblik ovih vježbi disanja je povezivanje s dugim, ri­
disanja
tmičnim istezanjima kralježnice, kako je prikazano na slici
E) Izravnajte leđa; počnite s udisanjem
9. Da biste ovo učinili, sjednite na rub stolca, sa stopalima
¥) Vratite se na početak; završite udisanje
p o l o ž e n i m čvrsto na podu i položenim r u k a m a s dlanovima
prema dolje na bedrima, iznad koljena. Udahnite, primijeni­
te "tri brave" i ukratko zadržite dah dok sjedite ravne kra­ bude p o t p u n o ispruženo prema naprijed na kraju izdisanja.
lježnice, zatim popustite "brave" i izbacite b r a d u naprijed, Zatim opustite vrat i neka v a m glava prirodno visi za vrije­
istežući kralježnicu dok se polako istežete i p r e m a dolje, si­ me kratke stanke, prije započinjanja sljedećeg udisanja. Vra­
nkronizirano s izdisanjem, tempirajući tako da vaše tijelo tite kralježnicu natrag u uspravan položaj, gurajući tijelo
Tao metoda detoksikacije organizma Zrak: Dah života

polako gore, koristeći ruke položene na bedrima kao pomoć. va i pažljivo okretanje i zakretanje trupa pojačavaju cirkula­
Primijenite opet tri brave, zadržite kratko dah, i započnite ciju u najdaljim tjelesnim ekstremitetima i u najdubljim tki­
drugi krug. Ova vježba isteže cijelu leđnu m o ž d i n u i sve po­ vima unutarnjih organa. Ovo brzo čisti meridijane zadržane
m o ć n e mišiće i tetive te također sve kralješke, stimulirajući energije i čisti organe i druga tkiva od istrošene krvi, prepla­
sve velike m r e ž e živaca i energy ske meridijane uzduž kralje­ vljujući s v a k u stanicu tijela svježim zalihama krvi i energi­
žnice, i aktivirajući slobodan protok cerebralno-spinalnih j e . T C M je uvijek gledala na slobodan protok krvi i energije
tekućina unutar kralježnice. Ritmičko tvoren)e luka i nagi­ kao glavni temelj zdravlja, a na neravnotežu kao uzrok bole­
njanje kralježnice aktivira također sedam čakri i stimulira sti. Slavni liječnik Hua To, koji je živio stoljeće prije Ko Hu-
izlučivanja vitalnih h o r m o n a iz povezanih žlijezdi - epifize nga, i tretirao prinčeve i seljake jednako, navodi ovo načelo
(najvažnija čakra), hipofize (čakra 'trećeg oka'), štitnjače (ča- vrlo jezgrovito: "Kada krv teče nesmetano venama, bolest se
kra grla), prsne žlijezde (čakra srca), n a d b u b r e ž n e žlijezde ne m o ž e ukorijeniti."
(čakra solarnog pleksusa), testisa/jajnika (čakra nižeg trbu­ H u a To je razvio seriju pažljivih ritmičnih vježbi disanja
ha), i prostate/vaginalne žlijezde (čakra korijena). D o b a r na­ temeljenih na životinjskim kretanjima u prirodi, i opisao ih
čin kombiniranja m i r n o g sjedenja Tu Na' s pokretnim kra- kao ljekovita terapiju za širok raspon bolesti, uključujući
lježničnim istezanjem je početi s nekoliko m i n u t a vježbe is- kostobolju, reumu, probavne teškoće, probleme sa srcem i
tezanja za poravnanje kralježnice i stimuliranje živaca i ča- cirkulacijom te poremećaj živčanog sustava. Z n a n e kao dao
kre, zatim završiti s 10 do 15 minuta m i r n o g sjedenja kako gin ('prouzroči i vodi'), ove vježbe uzrokuju tok krvi i energije
biste se usredotočili na izbacivanje i prikupljanje zraka i i vode ih dok kruže sustavom. Kako se ovi oblici zasnivaju
energije. na načinu kretanja životinja, također su nazvane 'wu chin
his' ili 'igra pet stvorova'. Cheng Yuan-lin, suvremenik Hua
Toa, komentirao je ovaj oblik terapije na sljedeći način: "Di­
Disanje s tjelesnim kretanjem sanje rađeno skupa s kretanjem sličnim medvjedu, ptici i
Duboko dijafragmalno disanje sinkronizirano s uspore­ drugim životinjama pomaže pomaknuti našu energiju, hra­
nim, ritmičkim tjelesnim kretanjem, izvedeno u stanju fizi­ niti naša tijela i izgrađivati naš duh."
čkog opuštanja i mentalne mirnoće, radi se u Kini kao oblik Ova vrsta terapeutskog disanja sa sinkroniziranim tjele­
preventive i ljekovite terapije od prastarih vremena. Tako snim kretanjem osnova je svih oblika kineskih vježbi chi
sjajni kineski alkemičar i iscjelitelj Ko H u n g objašnjava u ganga, koje dovode tijelo, dah i mozak u ujedinjeno stanje
četvrtom stoljeću: "Početak bolesti je znak da se energija ne sklada. U kineskom, ideogram 'chi' m o ž e biti korišten za obi­
kreće. Čovjek m o r a vježbati kako bi deblokirao nebrojene lježavanja 'energije' kao i 'daha* i 'zraka', reflektirajući mi­
meridijane i olakšao slobodni protok energije." šljenje d a j e vitalna energija, a ne kisik, najbitnija kompone­
Sinkronizirano disanje i tjelesno kretanje daje moćni di­ nta u zraku i d a j e dah vozilo koje donosi v a ž n u energiju u
namični porast cirkulaciji krvi i energije kroz cijelo tijelo. tijelo. 'Gung' se odnosi na svaku vještinu ili posao kojem tre­
Kako se ove vježbe uvijek izvode polako, m e k a n o i lagano, uz ba p u n o v r e m e n a i m n o g o prakse da se usavrši. 'Chi gung'
m i n i m a l n e mišićne napore, one ne prouzrokuju nadogra­ je izvorno razvijen otprilike prije 5000 godina kao nekakav
dnju mliječne kiseline u tkivima, kako to čini teška vježba. terapeutski ples protiv reumatizma, energijske stagnacije,
Duboko ošitno disanje povećava slobodni protok krvi i ener­ problema s disanjem i drugih bolesti prouzročenih zbog
gije, tjerajući ih kroz odgovarajuće kanale, dok istezanje udo- pretjerano vlažne klime u poplavljenim područjima doline
Tao metoda detoksikacije organizma Zrak: Dah života

Žute rijeke, gdje se kineska civilizacija najprije razvila. U te­ nga" suvremeni chi gung majstor, dr. Yang Jwing-ming, obja­
kstu s naslovom "Plesni stih", napisanom u d r u g o m stolje­ šnjava značenje navedenoga:
ću, učenjak Fu Yi izjavljuje: "Chi gung je umjetnost koja za­
dovoljava duh, usporava proces starenja i produžuje život."
"Prema kineskoj medicini, vaše tijelo se kvari ugla­
Najrašireniji oblik prakticiran]a chi gunga d a n a s je Tai v n o m zato što vaša krv gubi sposobnost hraniti i šti­
Chi Chuan, mirniji oblik, potekao iz borilačkih vještina, na­ titi v a š e tijelo. Vaša koštana srž proizvede eritrocite i
stao kada je taoistički mudrac promatrao zmiju i ždrala za­ j e d n u vrstu bijelih krvnih stanica, ali kako postajete
klane u smrtnoj bitci. Ali Tai Chi je složeni oblik koji treba stariji, koštana srž proizvodi sve manje količine kori­
p o s e b n u obuku kvalificiranog majstora i potrebne su duge
snih krvnih stanica. Da bismo održali srž svježom i
godine prakse za dostići razinu vještine koja daje konkretne
živom te da funkcionira kako treba, 'chi* mora biti
terapeutske učinke. Vrlo je malo ljudi danas s p r e m n o uloži­
dobro i neprekidno opskrbljen. Kad god postoji ma­
ti toliko v r e m e n a i napora koliko je potrebno za postizanje
njak 'chi', srž neće ispravno funkcionirati."
savršenstva. Srećom, postoje mnogi jednostavniji oblici chi
gunga koji se lako uče iz knjige. Oni daju j e d n a k o dobre te­
rapeutske učinke kada se primjenjuju svakodnevno, ali uzi­ Najbolji način da osigurate neprekidnu zalihu svježeg 'chi'
maju puno manje vremena i strpljenja dok se nauče raditi u srži je vježbati redovito chi gung. Tijekom programa deto­
ispravno. Ovi jednostavniji oblici uključuju skup vježbi "osam ksikacije dovoljna proizvodnja eritrocita je j o š važnija nego
komada", "šest ljekovitih zvukova", "pet elemenata" i j o š neke inače, zbog toga što krvotoku treba m n o g o eritrocita za ops­
lakše i jednostavnije oblike. krbu dodatnim količinama kisika, potrebnog stanicama ti­
j e k o m detoksikacije. I dodatne bijele k r v n e stanice su potre­
Potrebno je dati kratki pregled nekih važnih koristi za
bne za održavanje imuniteta.
zdravlje dobivenih redovnom chi gung vježbom, tako da čita­
telji shvate zašto ih milijuni Kineza rade neprekidno tisuća­
ma godina i z a s t o j e to odgovarajući sustav terapeutske vje­ Mozak i središnji živčani sustav
žbe za današnjeg čovjeka. Prije otprilike tristo godina tao­ Kako s m o već vidjeli, duboko disanje sinkronizirano sa
istički upućen čovjek Shen Chia-shu primijetio j e : "Disanje sporim tjelesnim kretnjama prebacuje a u t o n o m n i živčani
i povezane vježbe su stotinu puta učinkovitije od medici­ sustav u umirujuću parasimpatičku granu, koja upravlja
nske terapije bilo kojeg lijeka. Ovo znanje je n u ž n o za čovje­ prirodnim samočišćenjem tijela i liječenjem. Tijekom detoksi­
ka i svaki bi liječnik to trebao temeljito učiti." Vodeća mode­ kacije bitno je zadržati vaš živčani sustav o d m o r n i m u ovom
rna medicina se napokon budi prema istinitosti ove izjave, m o d u s u liječenja tijekom cijelog programa, a za to ne postoji
koja se potvrdila konkretnim znanstvenim dokazima. Evo bolji način od svakodnevne vježbe chi gunga.
nekih od činjenica:
Elektroencefalografički (EEG) uređaji su pokazali da chi
gung unosi energiju i aktivira 90 posto mozga koji u većine
Krv i srž ljudi vječno miruje. Svima n a m a je rečeno da u prosjeku
Eritrociti, koji dostavljaju kisik u stanice, i j e d n a vrsta bi­ upotrebljavamo manje od 10 posto od u k u p n o 15 bilijuna
jelih krvnih tjelešaca, koji su najbitniji element za imunitet, m o z g o v n i h stanica u n a š i m glavama, ali n a k o n vježbe chi
proizvedeni su u koštanoj srži. Zdrava srž proizvede 4 8 0 mi­ gunga cijeli je m o z a k 'uključen', bili vi toga svjesni ili ne.
lijuna eritrocita u minuti. U djelu "Korijen kineskog Chi Ku- Ovo značajno poboljšava sve m o ž d a n e funkcije, primjerice

112
Tao metoda detoksikacije organizma Zrak: Dah života

memoriju i učenje, i u nekim slučajevima, kada se vrijedno mehanizama, p o m o ć u čega posebni neurotransmiteri izlu-
prakticira, također razbudi neke od izvanrednih mentalnih čeni u m o z g u izravno komuniciraju sa žlijezdama imunolo­
moći koje leže mirujući u našim mozgovima, kao na primjer škog sustava, kako bi se aktivirale detoksikacijske i ljekovi­
telepatiju, ESP, vidovnjaštvo i tako dalje. J o š bitnije, E E G te reakcije u cijelom tijelu. Kathy Keaton, urednica časopisa
snimke starijih odraslih osoba iz Kine, koje vježbaju chi gu­ "Omni", u članku napisanom u svibnju 1992. godine, opisu­
ng svakodnevno, pokazuju uzorke i frekvencije m o ž d a n i h je ovu reakciju na sljedeći način:
valova koji se n o r m a l n o mogu naći samo kod male djece, što
dokazuje da oni koji vježbaju chi gung m o g u vratiti svoje
"Otkriveno je postojanje živčanih vlakana u prsnoj
m o ž d a n e funkcije na razinu iz mladosti. Kineska medici­
žlijezdi, glavnoj žlijezdi imunološkog sustava, kao i u
nska literatura vrvi uputama o 'huan tung' (mladenačko ob­
slezeni, limfnim čvorovima i koštanoj srži - svim vi­
navljanje) koristima chi gung vježbe, a studije koje koriste
talnim dijelovima imunološkog sustava... D r u g i m ri­
m o d e r n u E E G tehnologiju daju znanstvenu autentičnost
ječima, postoji sve više dokaza koji upućuju na to da
ovoj tvrdnji.
m o z a k razgovara izravno s imunološkim sustavom
Chi gung ne s a m o da puni mozak energijom, nego tako­
putem elektrokemijske inačice A T & T (telefonske ra­
đer povećava opskrbu 'vitalnih srži', stimulirajući izlučiva­
zmjene)."
nja važnih neurotransmitera, primjerice serotonin, dopamin
i endorfine. Ovaj učinak uravnotežuje sve m o z g o v n e funkci­
Da bi se oslobodili neuropeptidi koji aktiviraju žlijezde i
je, povećava m e n t a l n u j a s n o ć u i olakšava komunikaciju iz­
m e đ u mozga i perifernog živčanog sustava. imunološku reakciju tijela, mozak mora ostati miran, tijelo
opušteno i živčani sustav prebačen na parasimpatičku gra­
nu. Chi g u n g proizvodi ovu ravnotežu mentalne mirnoće i fi­
Imunološka reakcija
zičkog opuštanja brzo i učinkovito, dajući prikladan alat za
Već s m o vidjeli kako chi gung povećava i m u n o l o š k u rea­
aktiviranje PNI ljekovite reakcije, i otvara izravni put ljekovi­
kciju, prebacujući živčani sustav u parasimpatički ljekoviti
toj biološkoj povratnoj sprezi između živčanog i endokrinog
m o d u s i stimulirajući proizvodnju crvenih i bijelih krvnih
sustava.
stanica u srži. A l i također potiče imunitet na nekoliko dru­
gih načina. Chi gung stimulira prsnu i druge žlijezde na iz­
Sustav srca i cirkulacije
lučivanje velikog spektra imunoloških čimbenika, dok u is­
Kako s m o već gore naveli, ispravno disanje transformira
to vrijeme koči izlučivanje nadbubrežnih h o r m o n a stresa,
dijafragmu u virtualno 'drugo srce' za p o m o ć u cirkulaciji
oslobođenih aktivnošću 'bori se ili bježi' sustava, a koji ima­
krvi. Učenja u Kini su pokazala da 20 minuta chi gung vje­
ju jake, za imunitet pogubne učinke. Chi gung također pove­
žbe smanjuje puis za prosječnih 15 posto, dok povećava opći
ćava proizvodnju prirodnih steroida, time p o m a ž u ć i kosto- volumen krvi koja cirkulira, i da se ovaj učinak nastavlja j o š
bolji, pa je nepotrebno pribjeći otrovnim sintetičkim stero- nekoliko sati kasnije. Ovo pojačavanje cirkulacijske moći je
idima koje većina liječnika propisuje za ovu bolest. potpuno v e z a n o uz način na koji chi gung prebacuje teret
Jedan od najznačajnijih nedavnih otkrića vezanih uz chi posla s krvotoka srca na dijafragmu. Visoki krvni tlak, koji
gung je činjenica da aktivira PNI reakciju, ili psihoneuro- je postao o p a s a n po život na cijelom svijetu, m o ž e se lako ko­
imunitet. PNI je j e d a n od najmoćnijih tjelesnih ljekovitih ntrolirati svakodnevnom vježbom chi gunga, bez potrebe za
Tao metoda detoksikacije organizma Zrak: Dah života

lijekovima. Studija koja obuhvaća stotinu slučajeva kroni­ j e d a n od glavnih ciljeva svakog detoksikacijskog programa.
čnog visokoga k r v n o g tlaka i hipertenzije na šangajskom In­ Chi gung brzo alkalizira krvotok, time vraćajući ispravnu
stitutu za istraživanja hipertenzije pokazala je da se nakon pH vrijednost, tako da krv može izbaciti kisele viškove iz sta­
samo pet m i n u t a vježbe razina krvnog tlaka kod svih pacije­ nica i tkiva. Ovo p o m a ž e detoksicirati tijelo i o d m a h podiže
nata počela dramatično smanjivati, a d a j e n a k o n 20 minu­ otpor na bolesti. Dr. Peschier i dr. Michel iz Francuske, na­
ta njihov krvni tlak pao na n o r m a l n u razinu, koja se m o ž e kon provođenja opsežnih studija o koristima dubokog disa­
dosegnuti tri sata n a k o n uzimanja lijekova za k r v n i tlak, nja, primijetili su sljedeće:
propisanih za ovo stanje od m o d e r n e zapadnjačke medici­
ne. Devedeset i s e d a m ovih pacijenata trajno se oslobodilo
"Svaki organski ili funkcionalni poremećaj koji vodi
visokoga k r v n o g tlaka i nisu više trebali piti lijekove, nego
do stanja bolesti podložan je utjecajima, ako ne uvi­
su jednostavno nastavljali vježbati chi gung svakodnevno
j e k lijeka, onda kontroliranog disanja. Kontrolirano
kod kuće, dok je troje njih, koji su odlučili prekinuti vježbe,
disanje je najveća izvanredna metoda n a m a poznata
uskoro doživjelo pogoršanje i morali su se vratiti terapiji lije­
za povećanje organskog otpora... Osnovana je na ra­
kovima.
vnoteži kiseline/lužine, regularnost koje se usposta­
vlja p o n o v n o sa svakim udisajem."
Probava
Loša probava je postala uobičajeno stanje kod ljudi s mo­ Učinci antioksidancija
d e r n o m zapadnjačkom ishranom, tako da se želučane tego­ Slobodni radikali su glavni krivci preranog starenja i de­
be uzimaju 'zdravo za gotovo', kao neizbježna p r e h r a m b e n a generacije ljudskog tijela, a antioksidancije, također nazva­
popratna pojava. Više od polovice anketiranih A m e r i k a n a c a ne 'besplatni čistači radikala', glavna su crta obrane tijela pro­
žali se na kroničnu probavnu nelagodu, uključujući plinove, tiv štete slobodnih radikala. Većina zdravstvenih entuzijasta
nadimanje, začepljenje, refluks i trbuhobolje. Istraživanja je već upoznata s antioksidancijskom dopunom, primjerice
su u Kini pokazala da 15 minuta chi gung vježbi uvelike po­ s v i t a m i n i m a C i E, mineralima selenom i cinkom te razno­
veća izlučivanje pepsina i drugih probavnih enzima u želu­ likim biljkama, ali nisu svjesni da vježbe dubokog disanja
cu i lizozima koje luče žlijezde slinovnice u ustima. Chi gung m o g u također povećati aktivnost antioksidancija. Najjači či­
balansira pH u želucu, time p o m a ž e spriječiti 'lošu kiselu stači slobodnih radikala koji se proizvode u tijelu su enzimi
probavu', a spuštajuće kretanje dijafragme u chi g u n g disa­ 'super-okside dismutase' (SOD). Laboratorijska analiza krv­
nju daje okrepljujuću masažu jetri, želucu, gušterači i dru­ nih uzoraka uzeta od starijih ljudi koji vježbaju chi gung po­
gim probavnim organima i žlijezdama unutar trbuha, pro­ kazuje da nakon 30-minutne vježbe razina SOD-a u njihovoj
tjerujući plinova, pomičući zadržane tekućine i stimuliraju­ krvi raste dvostruko više od prosjeka n a đ e n o g kod onih koji
ći probavne funkcije. ne rade ove vrste vježbi. Ovo otkriće je naročito značajno za
detoksikacijske programe j e r tijekom detoksikacije tijelo tre­
pH vrijednosti ba obilne i neprekidne zalihe SOD-a i drugih antioksidanci-
Acidoza je postala j e d n a od velikih boljki m o d e r n o g živo­ jskih e n z i m a da se suprotstavi aktivnostima slobodnih radi­
ta. Pretjerana kiselost krvi i tkiva j e d a n je od glavnih predu­ kala i toksina koji se oslobađaju u tkivima. Chi gung je zato
vjeta za početak svih bolesti i degenerativnih stanja; supro­ brz i lagan način za udvostručenje SOD-a tijekom programa
tno, alkalizacija krvi i tkiva je glavna strategija u liječenju i detoksikacije, kao i u svakodnevnom životu.
Tao metoda detoksikacije organizma Zrak: Dah života

Za daljnje detalje o m n o g i m koristima chi gunga za lju­ zračni zagađivači, kao što su dim, prašina i otrovne kemika­
dsko zdravlje i dugovječnost, i osobito za detoksikaciju, čita­ lije, uzimaju oblik velikih sporih molekula s pozitivnim nabo­
telj m o ž e potražiti moj prethodni naslov "Kompletan vodič jem. U u r b a n i m područjima, gdje je zrak p o s e b n o gust i za­
za chi gung". Stavke koje su ovdje navedene dovoljno poka­ gađen, teški pozitivni ioni uspore i zadrže negativne ione u
zuju koliko koristan chi gung m o ž e biti kao terapeutski alat zraku, reducirajući njihovu aktivnost, negirajući njihovu
za ljudsko zdravlje i liječenje. Mnoge prednosti chi gunga kao energiju i oduzimajući zraku njegove potencijale vitalnosti i
oblika medicinske terapije uključuju činjenicu da g a j e be­ ljekovitosti. Čisti seoski zrak, primjerice, sadrži tri negativna
splatno i lagano izvoditi; sigurno je i učinkovito, a n e m a ne­ iona i j e d a n pozitivan, dok zagađeni gradski zrak ima oko
gativnih nuspojava ako se radi pravilno; m o ž e se vježbati bi­ 500 pozitivnih molekula za svaki negativni ion, 1500 puta
lo kada i bilo gdje bez posebne opreme; praktički svatko, uk­ smanjenu kvalitetu zraka. Negativni ioni su također uklo­
ljučujući djecu i starije, m o ž e naučiti kako se izvodi; uravno- njeni iz zraka rashlađivanjem i centralnim grijanjem, što zna­
težuje tijelo i mozak, istovremeno ispravljajući probleme na čajno smanjuje kvalitetu zraka u m o d e r n i m uredima i sta­
obje razine i najbitnije je d a j e 'stotinu puta učinkovitiji kao novima. Zato se ljudi koji rade za stolom u klimatiziranim
medicinska terapija od bilo kojeg lijeka'. uredima sa zatvorenim prozorima osjećaju iscrpljenima i
'iscijeđenima' na kraju dana, iako ne rade ništa o s i m 'preba­
civanja papira' i javljanja na telefon, za razliku od poljopri­
Yin čestice vrednika i vanjskih građevinskih radnika koji rade u znoju
Dok mi svi z n a m o da trebamo disati zrak kako b i s m o op­ teški fizički rad, ali na suncu i otvorenom zraku.
skrbili n a š u k r v i tkiva sa životno važnim kisikom, malo lju­ Pogledajmo brojeve negativnih iona u raznim tipovima
di shvaća d a j e zrak puno više od samoga kisika. O n o s t o j e zraka koji se danas nalaze na Zemlji:
najbitnije u kvaliteti zraka nije njegov sadržaj kisika, nego
'Zagađeni zrak', primjerice onaj u tvornicama, zrakopra­
određeni oblik energije koja aktivira zdrav zrak i daje dina­
z n i m u r b a n i m prostorima, kemijskim tvornicama i gustom
mičnu vitalnost potrebnu za održavanje života. Izvor ove va­
prometu, proizvede od 20 do 200 negativnih iona po kubi­
žne zračne energije su vrlo aktivne m o l e k u l a r n e čestice na­
č n o m centimetru u sekundi. Udisanje ove vrste zraka uzro­
zvane 'negativni ioni', svaka ima negativan teret jednoga slo­
kuje bolest, stresne reakcije i toksemiju krvi i tkiva.
bodnog elektrona. U kineskom, ove jedinice negativno napu­
'Nezdravi zrak', kao na primjer onaj u unutarnjim grado­
njene energije nazivaju se 'yin li dze' ili 'yin čestice'. Po tao-
vima, visokim uredskim zgradama i trgovačkim centrima,
ističkom principu 'yin/yang' polarnosti, 'uin'je uvijek 'nega­
proizvede od 200 do 500 negativnih iona po k u b i č n o m ce­
tivna' stavka, a 'gang' je 'pozitivna'.
ntimetru u sekundi. Udisanje zraka ove kvalitete m o ž e pro­
Brojenje negativnih iona je najtočnija mjera kvalitete zra­
uzročiti glavobolje, razdražljivost, kronični u m o r i razne re­
ka u smislu njegove koristi za ljudsko zdravlje. Negativni io­
spiratorne probleme, primjerice astmu.
ni su proizvedeni u zraku akcijom vjetra i sunca, posebno
'Prosječan zrak', kao na primjer onaj u predgrađu i nizi­
na velikim visinama, i kretanjem zraka preko velikih površi­
nskim farmerskim područjima, proizvede od 500 do 1000
na vode. Zato se od pamtivijeka ljudi uvijek osjećaju osvježe­
negativnih iona po k u b i č n o m centimetru u sekundi. Ova vr­
nima i p o m l a đ e n i m a nakon provedenog dana na plaži ili ho­
sta zraka ne uzrokuje nikakve specifične zdravstvene pro­
dajući visokim planinama: svaki udisaj zraka koji je bogat
bleme, ali n e m a ni pozitivnih učinaka za zdravlje, osim op­
negativnim ionima napuni ponovno vašu krv i stanice sa
skrbljivanja o s n o v n i m količinama kisika.
svježim zalihama čistim, ionski negativnim energijama. Svi
IUXJ iiicLuua aeioKsiKacije organizma Zrak: Dah života

'Dobar zrak', primjerice onaj uz more, u velikoj š u m i ili u oni funkcioniraju kao m o ć n e antioksidancije za čišćenje
područjima niskih do srednjih planina, proizvede od 1000 slobodnih radikala u krvi i tkivu. Uzimajući u obzir koliko je
do 2 0 0 0 negativanih iona po kubičnom centimetru u seku­ toksična većina ljudi danas, i koliko je zagađena okolina,
ndi. Udisanje zraka ove kvalitete ima p o s e b n e učinke obna­ ovaj zaštitni čimbenik u zraku je važniji nego ikada za one
vljanja i energiziranja cijelog sustava. Također p o m a ž e či­ koji žele živjeti dugo i u dobrom zdravlju. O s i m čišćenja slo­
šćenju krvotoka. bodnih radikala, negativni ioni p o m a ž u također ukloniti sve
'Zdravi zrak', kao na primjer onaj u visokim gorjima, pro­ druge toksine, vežući se s njihovim pozitivnim nabojem i
izvede više od 4 0 0 0 negativnih iona po k u b i č n o m centime­ dopuštajući izlučivanje.
tru u sekundi. Ovo je najčišći, terapeutski najkorisniji zrak Z r a k koji obiluje negativnim i o n i m a neprekidno čisti
na Zemlji. Ima j a k a svojstva detoksikacije, okrepljuje krv, tkiva od toksina i pročišćuje krvotok sa svakim dahom.
ponovno puni ljudski energijski sustav i ubrzava rast novih Tijekom detoksikacije, kada krv mora nositi višak otrovnih
stanica i tkiva. T a k o đ e r stimulira m o z a k i aktivira umiruju- otpada iz tkiva u organe lučenja za eliminaciju, negativni
će m o ž d a n e moći, zato su jogini i pustinjaci prastare Indije, ioni postanu važni saveznici j e r p o m a ž u održati krvotok
Kine i Tibeta izabrali živjeti u udaljenim špiljama između čistim, t i m e olakšavajući krvi da neprekidno ispire toksine
divljih i vjetrovitih vrhova najviših azijskih planinskih vije­ i kiselinske viškove iz unutarnjih organa i tkiva te ih dosta­
naca. Prastari kineski ideogram za 'besmrtnu mudrost' je vi u izlučne odvodne kanale. Negativna ionska energija iz
'hsien', koji se sastoji od simbola za 'čovjeka' i 'planinu'. zraka također poveća električni potencijal svake stanice u
tijelu, a zajedno ovaj porast povećava m o ć i vibriranje cjelo­
Da b i s m o ostali zdravi i jaki, naše tijelo treba zrak s bro­
kupnog polja ljudske energije. Ne s a m o da povećava cjelo­
j e m od oko 2 0 0 0 negativnih iona po k u b i č n o m centimetru
k u p n u otpornost tijela na bolesti, nego također p o m a ž e za­
u sekundi. To je vrsta zraka nađena na n e z a g a đ e n i m obala­
štititi tijelo od invazije devijantnih vanjskih energija, kao na
ma, duboko u čistim š u m a m a i visoko gore u planinama.
primjer onih proizvedenih od umjetnih elektromagnetskih
Međutim, većina ljudi danas ne živi blizu takvih mjesta, što
polja, mikrovalova, atomske radijacije i drugih oblika 'ener­
znači da dišu zrak koji nije ni upola bogat kisikom koliko je
getskog onečišćavanja'.
bio 2 0 0 godina prije, ali tu je također kritična manjkavost
Najprikladniji i vrlo učinkoviti način povećanja asimilaci­
potrebne energije negativnih iona. Jedini mogući načina ko­
je negativnih iona je vježbati svakodnevno duboko disanje
j i m možete kompenzirati srozavanje kvalitete zraka d a n a s
dobroga kvalitetnog zraka. Međutim, ostaje činjenica da se
na svijetu je povećati učinkovitost vaših m e t o d a disanja.
većina ljudi ne m o ž e odlučiti uložiti potrebno vrijeme i
Nije slučajnost da su lječilišta i toplice tradicionalno smje­ napor za učenje i vježbanje chi gunga. Za sve takve suvreme­
šteni visoko u gorjima ili uzduž obale mora i jezera. Dugo is­ na tehnologija je smislila neke elektroničke uređaje koji us­
kustvo n a s je naučilo da zrak u gorjima i na m o r i m a ima pješno nabiju zrak u sobi, uredu ili automobilu s visokom
j a k u vitalnost za b r z o čišćenje krvotoka, energiziranje živča­ koncentracijom negativnih iona, tako da ljudi m o g u skupiti
nog sustava i preporod tijela. Ta vitalnost povezana je s viso­ obilne količine potrebne energije, čak i dok ljenčare u mreži
kim brojevima negativnih iona u zraku na takvim lokacijama. Ili fotelji.
J e d a n razlog zašto su negativni ioni tako važan čimbenik J e d a n takav uređaj je generator za stvaranje negativnih
u zraku, p o s e b n o za svrhe detoksikacije i liječenja, je taj što iona, koji emitira stalni potok negativnih iona u zrak od ele-

120 121
Tao metoda detoksikacije organizma Zrak: Dah života

ktrično nabijenih metalnih iglica. Ovaj uređaj, koji m o ž e biti brodu, što je o d m a h omogućilo njihovim astronautima iz­
raznih veličina i izlaznih kapaciteta, moguće je montirati u držati m n o g o duže svemirske letove.
svaki ured, spavaću sobu, radni prostor ili drugo ljudsko pre­ D a n a s se avionski putnici na cijelom svijetu žale na pro­
bivalište, da nadoknadi negativan ionski nedostatak u zra­ bleme s cirkulacijom, umor, virusne bolesti dobivene na le­
ku. Mnogi m o d e r n i uredi i visoke hotelske zgrade i zgrade za tovima, teškoće s disanjem i druge zdravstvene probleme, ko­
stanovanje u J a p a n u rutinski su opskrbljene generatorima ji su izazvani primarno kritičnim nedostatkom negativnih io­
za tvorenje negativnih iona za čišćenje i energiziranje zraka na u zraku unutar zrakoplova. Generator za stvaranje nega­
koji će ljudi unutra udisati. To možda pridonosi činjenici da tivnih iona, dovoljne izlazne moći za napuniti veliki prostor
ljudi u J a p a n u prednjače u dugovječnosti. Postoje također i sa životno v a ž n i m negativnim ionima, vuče manju snagu od
posebne jedinice namijenjene upotrebama u automobilima one koja je potrebna 60-vatnoj žarulji, tako da troškovi nisu
i jedinice opremljene baterijama koje se mogu nositi bilo gdje, nikakva isprika za neinstaliranje ovih uređaja u svim zrako­
plovima. Ipak, dok avionska industrija ne bude prisiljena
uključujući i zrakoplove.
zahtjevima javnosti učiniti zrak u zrakoplovima sigurnim i
Komercijalna industrija avionskih kompanija godinama
odgovarajućim za ljudsku potrošnju, instaliranjem genera­
se odupirala instaliranju generatora za tvorenje negativnih
tora za tvorenje negativnih iona (ili nudeći putnicima preno-
iona na svim letovima jer, ako to učine, priznali bi da su cije­
sive jedinice na početku svih letova kao što nude slušalice
lo vrijeme imali problema za zrakom u avionima. Ovaj je pro­ za zabavu tijekom leta), najbolji način za zaštititi se od opa­
blem postao j o š gori u doba mlažnjaka kada je komercijalna snosti zagađenog zraka koji ste prisiljeni udisati na letovi­
industrija avionskih kompanija odlučila zaustaviti uvlače­ ma zrakoplovom je da sami ponesete vlastiti prenosivi ure­
nje svježeg zraka u zrakoplov kako bi se izbjegli troškovi re­ đaj, generator za tvorenje negativnih iona s baterijskim upra­
guliranja pritiska i grijanja na tako velikim visinama. Umje­ vljanjem. Sada su n a m takvi uređaji dostupni.
sto toga, zrak kod svih komercijalnih zrakoplovnih prijevo­
Tijekom programa detoksikacije vrlo je važno držati gene­
znika sada se reciklira tijekom trajanja svih letova, prisilja­
rator za tvorenje negativnih iona u spavaćoj sobi dok noću
vajući putnike da dišu i ponovno udišu isti ustajali, zagađe­
spavate. Ne s a m o da on neutralizira i taloži svu prašinu,
ni zrak koji izdišu drugi putnici. Na dugim letovima, ova si­
dim i druge zagađivače u zraku sobe u kojoj vi spavate, nego
tuacija može izazvati ozbiljne zdravstvene poteškoće poje­
također opskrbljuje jaku, neprekidnu antioksidancijsku akti­
dinim putnicima, posebno onima sa slabim imunološkim vnost u krvi i tkivu, tako da se proces detoksikacije m o ž e
sustavom. nastaviti uspješno i neprekidno dok spavate. Nadalje, štiti
Potreba za generatorom koji stvara negativne ione u zra­ vas od bakterijskih infekcija: prirodno propadanje bakterija
koplovu otkrivena je tijekom ranih dana svemirskog progra­ u običnom zraku danas je oko 23 posto, ali kada se zrak na­
ma, kada je bilo uočeno da prvi astronauti, kao na primjer puni negativnim ionima, propadanje bakterija penje se više
J o h n Glenn, nisu mogli ostati lebdjeti u svemirskom prosto­ nego trostruko, do 78 posto. Kad promislimo koliko pacije­
ru više od j e d n o g dana bez doživljavanja slamajućeg u m o r a nata pokupi svakodnevno smrtonosne bakterijske infekcije
i mentalne zbrke. Rusi su prvi prepoznali d a j e izvor proble­ d a n a s u bolnicama, lako je zaključiti kako bi instaliranje
ma bio nedostatak negativnih iona i oni su to riješili instali­ generatora negativnih iona u svim bolničkim s o b a m a spasi­
ranjem generatora koji tvore negativne ione u svemirskom lo m n o g e živote uz zanemarujuće troškove.

122
Tao metoda detoksikacije organizma Zrak: Dah života

Aktivirani zrak je u hlapivim parama, oslobođenima u zraku mirisnom te­


rapijom, upijeni su primarno posebnim receptorima, smje­
Novi uređaj - d a n a s j e d n a od najučinkovitijih detoksika- štenima u šupljinama nazalnih prolaza i s i n u s n i m šuplji­
cijskih elektroničkih tehnologija na tržištu - nedavno se po­ nama. Z a t o su jogini prastare Indije izmislili "Neti" nazalni
javio u Australiji. Poznat kao 'sustav aktiviranog zraka', pro­ tuš (pogledajte poglavlje "Morska voda i morska sol"), kako
izveden je u G E O M E D biomedicini, generira protok zraka s bi održali nazalne receptore čistima i osjetljivima, tako da se
negativnim ionskim nabojem od 5 milijuna iona po kubi­ važne energije iz zraka mogu slobodno upiti. Kada su ovi re-
č n o m centimetru u sekundi i daje sjajno obećanje kao brz, ceptori čisti i funkcioniraju kako treba, prenose energiju
m o ć a n i sasvim siguran terapeutski alat za tretiranje veli­ negativnih iona i hlapivih mirisnih isparavanja izravno u
kog raspona bolesti i degenerativnih stanja prouzročenih energijske meridijane, krvne žile i živce glave, odakle se pre­
toksikacijom krvi i tkiva. nose u m o z a k i tijelo.
A r o m a t i č n e pare ispuštene u zrak iz upotrebljenih ulja i
G E O M E D sustav aktiviranog zraka radi proizvodeći sta­ cvijeća isparavanjem nose važne energije tih biljaka i tra­
bilni protok visoko ioniziranog zraka, koji sadrži isti priro­ nsportiraju njihova j a k a terapeutska svojstva izravno u lju­
dni omjer kisika i dušika kao običan zrak. Ionizirani kisik dski sustav, putem nazalnih i sinusnih receptora. Srednjo­
pojačava kapacitet krvi koja čisti i hrani tkiva. Međutim, du­ vjekovni arapski liječnik često je tvrdio da su se kolera, veli­
šik je j e d n a k o v a ž a n za detoksikacijske svrhe, zato što fu­ ke boginje i druge zarazne bolesti periodično širile preko
nkcionira kao vezivna molekula za izbacivanje raznih otpa­ Srednjeg istoka, a proizvođači tamjana i parfema, koji su
dnih proizvoda, kakvi su na primjer mokraćna kiselina i amo­ svakodnevno radili s j a k i m mirisnim biljnim sastojcima, ri­
nijak. G E O M E D generira ionizirani kisik i dušik, time pro­ jetko su podlijegali ovim smrtonosnim bolestima. To je zato
izvodeći zrak koji ima ekstremno jaka svojstva detoksikaci­ što su bili zaštićeni j a k o m ljekovitosti biljaka od kojih su
je i obnavljanja. proizvodili mirise. D a n a s se isti fenomen uočava kod profe­
sionalnih cvjećara, koji rade usred mirisnih energija svježeg
Udisanjem ovog aktivno ioniziranog zraka, u razdoblju od
cvijeća i zbog toga rijetko hvataju prehladu, gripu ili druge
s a m o 30 minuta, događa se neposredni, mjerljivi napredak
zarazne bolesti koje često zaraze ostale ljude.
u cijelome metaboličkom sustavu tijela i veliki porast imu­
nološke reakcije, osobito antioksidancijske aktivnosti. Ovi Međutim, treba naglasiti da samo mirisi izvađeni iz pri­
učinci dosta povećavaju i ubrzavaju proces detoksikacije i rodnih biljnih izvora daju ljekovite koristi i m o g u se učinko­
olakšavaju liječenje i obnavljanje na staničnoj razini. O n i vito upotrijebiti u terapiji mirisima. O v o uključuje razne vr­
koji su zainteresirani za naručivanje ili doznavanje daljnjih ste cvijeća, sjemena, korijena, kora, listova i drugih dijelova
informacija o G E O M E D sustavu aktiviranog zraka trebaju biljki koji sadržavaju hlapive mirisne elemente. Sintetički
kontaktirati odgovarajućeg dobavljača koji je naveden u Do­ mirisi imaju 'miris', ali nemaju nikakve bioaktivne energije
datku 2. s terapeutskim svojstvima, i svaki dobro izučen nos m o ž e
o d m a h otkriti razliku između prirodnih i sintetičkih mirisa,
ne toliko preko njihova stvarnog mirisa, nego kroz oštroumne
'Nos zna!* efekte njihove vibracijske energije. Ovi su posebni efekti pro­
D o k su pluća stvorena za skupljanje kisika i ispuštanje izvedeni ioniziranim energijama koje su oslobođene u zrak
ugljičnog dioksida preko disanja, kompleksniji elementi ener­ iz eteričnih ulja mirisnih biljaka p r o c e s o m isparavanja. U
gije u zraku, kao na primjer negativni ioni i ljekovite energi- taoističkoj terminologiji sintetičke tvari lišene su prirodnih
Tao metoda detoksikacije organizma Zrak: Dah života

'biti' (jing) potrebnih za proizvodnju bioaktivne energije' (chi), 'Šutnja je zlato'


sadržane u ioniziranim isparavanjima ljekovitih biljaka.
Francuski medicinski naučnik dr. J. Valent, pišući u časo­ Svi s m o već čuli ovaj izraz, ali što to zapravo znači? Ču-
pisu "L'hopital" 1960. godine, objašnjava kako funkcionira j m o što kaže majstor Chang San-feng, taoistički mudrac,
aromatska terapija: koji je vjerovao u razvoj Tai Chi-Chuana prije 6 0 0 godina.
On je savjetovao da zaboravimo na riječi i n e ć e m o razbaci­
"Prenošen krvotokom, ionizirani miomiris biljke op­ vati našu energiju. Taoistički upućen čovjek i komentator
lodi svaki kutak tijela, m o ć n o revitalizira polarizira­ Liu I-ming napisao je prije dvjestotinjak godina u osnovi is­
ne i ispražnjene stanice, obnavlja zalihe elektroničke tu stvar:
manjkavosti, puneći ponovno bioelektromagnetske "Kada usta govore, energija se razbacuje." I u tibetanskoj
baterije, te raspršava stanične ostatke otapanjem lje­ budističkoj tradiciji riječ za 'govor'je često korištena za ozna­
pljivih i bolesnih tvari tjelesnih tekućina. Oksidira čavanje 'energije', j e r govor troši i rasipa strahovitu količinu
otrovni metabolički otpad, povećava ravnotežu ener­ daha i energije. Jedina vrsta 'govora' koja usredotoči, a ne
gije, oslobađa m e h a n i z a m od organskih oksidancija razbacuje energiju je mantra, molitva i harmonična pjesma.
te doseže do pluća i bubrega, odakle se izlučuje ili iz- Danas, sa svim mnogostrukim pritiscima i kroničnim
diše bez traga." stresom m o d e r n o g života, mnogi ljudi, čini se, imaju sindrom
'motornih usta'. Osjećaju se prisiljenima neprestano ćaska­
Ovdje vidimo kako aromatska terapija m o ž e biti korisna ti, tračati i održavati maratonske monologe, bez obzira na to
kada se odnosi na proces detoksikacije. Potrebna ionizirana sluša li ih tko uistinu ili ne. Doista, neki ljudi su tako ovisni
energija uvučena iz udahnutih para ljekovitih biljaka probi­ 'puštati p a r u ' na ovaj način, stalno razgovarajući, čak i ka­
ja se do najdubljih tjelesnih tkiva i dosegne u svaku stani­ da ih nitko ne sluša. Ovo nije mjesto za mozganje o psiholo­
cu, gdje "raspršava stanične ostatke otapanjem ljepljivih i škim i e m o c i o n a l n i m implikacijama m o d e r n o g sindroma
bolesnih tvari tjelesnih tekućina i oksidira otrovni metabo­ 'motornih usta', ali je svakako bitno istaknuti činjenicu da
lički otpad", šaljući ih sve u pluća i bubrege za izlučivanje. stalno ćaskanje iscrpljuje vitalnu energiju i troši vaše 'bi-
Praktične primjene aromatske terapije za detoksikaciju su obaterije'. K a k o je energija osnovno gorivo potrebno za deto­
očite: korištenjem mirisno-terapeutskog isparivača u sobi, u ksikaciju, oporavljanje i uravnoteženje ljudskog tijela, pose­
kojoj n o ć u spavate i potrošite većinu v r e m e n a danju, zasiti­ bno tijekom intenzivnog programa detoksikacije, nema mno­
te zrak koji udišete ioniziranim energijama ljekovitih bilja­ go smisla nepotrebno tratiti ovo vitalno sredstvo, bacajući
ka, koji ulaze u vaš sustav sa svakim dahom, te p o m a ž u i ga kroz usta u vodoskok riječi. Mnogo je bolje ostati tih i u
ubrzavaju detoksikaciju i ljekoviti proces. svrhe liječenja fokusirati vašu energiju unutra.

Tijekom dana trebate birati eterična ulja koja su poznata Z b o g toga je potrebno reći koliko je n u ž n o tijekom progra­
po svojim svojstvima jačanja krvi i čišćenja tkiva, primjerice ma detoksikacije biti što tiši, kako bi se zadržale ograničene
kadulju, ružmarin i borovnicu. Noću je najbolje upotrijebiti količine vitalne energije za unutarnje čišćenje. Pokušajte se
miomirise sa svojstvima smirivanja živaca, kao na primjer oduprijeti trošenju vremena u telefonskim razgovorima s
lavandu, tamjan ili sandalovinu, koji pomažu dobro spavati. prijateljima ili za provjeru vaših poslova; sve to m o ž e čekati
Oni također imaju svojstva detoksikacije, ali su nježniji od dok završite s programom. I također, pokušajte ne trošiti ci­
onih korištenih danju, tako da vas ne ometaju u odmaranju. j e l o p o p o d n e bacajući vašu energiju u vjetar pri tračanju s

126 127
Tao metoda detoksikacije organizma

drugim gostima u toplicama i lječilištima, to definitivno us­


porava proces detoksikacije i ne omogućava živčanom su­
stavu odmaranje u m o d u s u liječenja. Umjesto toga, otiđite
na m a s a ž u ili p a r n u kupku, idite u šetnju š u m o m ili pla­ POGLAVLJE 5.
žom, ili p o m a l o vježbajte chi gung. Govorite s a m o kada je
n u ž n o komunicirati o n e č e m u važnome, i kažite to mekano,
s m i n i m a l n i m bacanjem energije. 'Štedeći svoj dah' na ovaj
način, također čuvate svoju energiju za unutarnje čišćenje i
Hrana:
svrhe liječenja, i ta posebna rezerva energije je 'jednako do­
bra kao zlato' u smislu njegove vrijednosti za ljudsko zdra­ Ishrana i dodaci tijekom detoksikacije
vlje i izlječenje.
I zato: 'šutnja je zlato'!
O no što ne jedete zapravo je važnije od onoga što jedete
tijekom detoksikacijskog programa. Zapravo, najbolje bi
bilo tijekom detoksikacije ne jesti ništa. O s n o v n a dijetalna
strategija detoksikacije je potpuno uklanjanje sve kisele hra­
ne i pića i konzumiranje samo malih količina nekih j e d n o ­
stavnih alkalizirajućih elemenata, koji daju mješavinu naj­
važnijih p r e h r a m b e n i h sastojaka, potrebnih tijelu kada se
nalazi u procesu detoksikacije. Držeći se jednostavne i rije­
tke ishrane koliko je to moguće, probavni otpad svodi se na
m i n i m u m i goleme se količine energije i enzima, koje naše
tijelo inače sagorijeva zbog konstantnih, složenih probavnih
zahtjeva naše dnevne ishrane, umjesto toga usmjeravaju se
na dužnosti detoksikacije. Što manje hrane jedete i što više
vode pijete, b r ž e će se i uspješnije vaše tijelo detoksicirati i
obnoviti.
S druge strane, neke hranjive tvari aktivno p o m a ž u pro­
cesu detoksikacije, tako, kad odlučite jesti tijekom progra­
ma detoksikacije, trebate izabrati hranu koja će v a m priskrbi­
ti točno te elemente. Najvažniji prehrambeni elementi koje
tijelo treba za čišćenje krvotoka i detoksikaciju tkiva su en­
zimi, minerali i elementi u tragovima te vitamini. Životinjski
proteini, masti i rafinirani šećer i škrob, koji danas sačinjava­
ju oko 90 posto kalorija većine ljudi na zapadu, ne samo da
su beskorisni u svrhe detoksikacije, nego oni zapravo bloki­
raju proces čišćenja i proizvodu velike količine kiselog otpa­
da, i zbog toga se trebaju strogo ukloniti iz prehrane tijekom
detoksikacije.

128 129
Tao metoda detoksikacije organizma Hrana: Ishrana i dodaci tijekom detoksikacije

Kratki post ostaje nadaleko najbolji način za detoksikaci­ Prije svega, trebate ukloniti sva hranu životinjskog pod­
ju tijela, a dijetalni pristup detoksikaciji uključuje četiri osno­ rijetla iz vaše ishrane tijekom detoksikacije, uključujući me­
vne strategije. Prvi i najvažniji korak je apstinencija svakog so, jaja i mliječne proizvode. Svi su životinjski proizvodi eks­
jedenja ili pijenja bilo čega što čini vašu krv i tkivo kiselima. tremno acidozni za probavni sustav i krvotok te također pro­
Sljedeći korak je napraviti plan ishrane tijekom detoksika­ izvode vrlo štetni proteinski otpad u crijevima. Stanice raka
cije, temeljen s a m o na nekoliko jednostavnih, sirovih biljnih napreduju na životinjskim proteinima i brzo se m n o ž e u vr­
izvora hrane koji alkaliziraju krv i tkivo, dok također daju lo kiselinskim okolinama koje oni stvaraju u tijelu, dok crvi
osnovne dodatke koji su potrebni tijelu za podržavanje pro­ i paraziti napreduju u otrovnom mulju koji ostaje ljepljiv na
cesa detoksikacije od početka do kraja. Treći korak je izabra­ crijevnim zidovima. Kada uklonite sve kisele proizvode živo­
ti raznovrsnost posebnih dodataka koji su napravljeni cjelo­ tinjskog podrijetla iz vaše prehrane i poduzmete dodatne mje­
vito od prirodnih izvora kako bi pomogli i ubrzali detoksika­ re za alkalizaciju vaše krvi i tkiva, izgladnjujete sve stanice
ciju, opskrbljujući tijelo s čistim, koncentriranim oblicima va­ raka koje se razvijaju u tijelu i lišavate ih kiselinske okoline
žnih hranjivih tvari i alkalizirajućih elemenata. Četvrti ko­ koja im je potrebna za množenje i formiranje tumora. U svje­
rak je smanjenje unosa kalorija koliko god je to moguće, ka­ tlu pandemičnog širenja raka kroz sve segmente društva da­
ko bi se smanjila proizvodnja probavnog i metaboličkog otpa­ nas, ova preventivna strategija protiv raka glavni je cilj sva­
da, a energija i enzimi sačuvali za detoksikaciju, umjesto u kog detoksikacijskog programa.
probavne svrhe.
Hrana životinjskog podrijetla treba velike količine energi­
je i moći enzima za probavu i proces, mnogo više od hrane bi­
Apstiniranje od kiseloga ljnoga podrijetla. A k o jedete meso, jaja i mliječne proizvode
dok pokušavate detoksicirati vašu krv i tkivo, ne postoji na­
"Najdulje putovanje počinje prvim korakom." Prvi korak
čin na koji vaše tijelo može skupiti dodatne energetske i en-
prema detoksikaciji je apstinirati od jedenja svega što pro­
zimske rezerve koje treba za čišćenje i oporavljanje. Vaše ti­
izvodi kisele reakcije u probavnome sustavu i ostavlja kise­
jelo neće moći upotrijebiti ove pričuve za funkcije detoksika­
le ostatke u krvi i tkivu. Ovaj se korak treba poduzeti tjedan
cije, kao na primjer za otapanje tumora, rastavljanje ošteće­
ili j o š više prije početka vašega punog programa detoksika­
nih stanica i uništavanje opasnih mikroba, nego će biti pri­
cije. Neka obrađena hrana, kao na primjer rafinirani šećer i
siljeno odvratiti većinu svoje energije i enzima na probavnu
škrob, kao i mnogi kemijski prehrambeni dodaci, imaju ovi-
dužnost, kako bi obradilo složene proteine i teške masti u ži­
snička svojstva poput lijekova kada se troše u velikim količi­
n a m a kroz duga vremenska razdoblja, i tijelu će biti m n o g o votinjskoj hrani i riješilo se trule kiseline koju oni proizvedu
lakše ako postupno povučemo ove elemente iz ishrane, umje­ u p r o b a v n o m sustavu.Ovo ruši samu svrhu detoksikacije i
sto da naglo zaustavimo njihov unos. Naglo prekapčanje s zbog toga ovakvu hranu treba izbjeći.
visoko kiselinskog stanja toksemije u alkalno stanje intenzi­ Druga p r e h r a m b e n a kategorija koju treba izbrisati iz is­
vne detoksikacije m o ž e proizvesti neugodne simptome po­ hrane tijekom detoksikacije je rafinirani škrob, posebno pro­
pularno poznate kao 'hladni puran'. Započinjući suzdržava­ izvodi od bijelog brašna, primjerice kruh, tjestenina, kolači i
nje od kisele hrane i pića tjedan ili više prije provođenja gla­ keksići. Ovi elementi su jako kiselo formirajući i sagorijeva­
vnih dijelova vašeg programa detoksikacije, dajete v a š e m ti­ ju strahovite količine energije i enzima u procesu. O s i m to­
jelu šansu za prilagodbu strogim mjerama procesa alkaliza- ga, kako oni ne daju apsolutno ništa od hranjivosti u proce­
cije i detoksikacije. su detoksikacije, treba ih svakako izbaciti iz ishrane tijekom

130 1C
"
Tao metoda detoksikacije organizma Hrana: Ishrana i dodaci tijekom detoksikacije

istog procesa. Svi visoko pročišćeni jestivi proizvodi koji udu laje glavni uzročnik osteoporoze, naročito u Americi, gdje lju­
u ljudsko tijelo, zato što su oguljeni od svojih bitnih hranji­ di troše zapanjujući prosjek od 53 male žlice rafiniranoga
v i h tvari, moraju posuditi ove nestale hranjive tvari iz tjele­ bijelog šećera dnevno, mnoge od njih u obliku zasićenom
snih rezervi za upotpunjavanje svojih p r e h r a m b e n i h profila ugljičnom kiselinom bezalkoholnih pića.
te da m o g u biti ispravno probavljeni i metabolizirani u tije­ Nije s a m o šećer u bezalkoholnim pićima o n o što ih čini
lu. Z b o g toga, ako j e d e m o visoko pročišćenu obrađenu hra­ opasno kiselim u krvi i drugim tjelesnim tekućinama. Karbo-
nu, zapravo lišavamo tijelo bitnih hranjivih tvari potrebnih nacija u bezalkoholnim pićima proizvedena je tjeranjem pli­
za podržavanje procesa detoksikacije. na ugljičnog dioksida u slatku tekućinu, zatvarajući ga pod
Najopasniji je dijetalni element, u smislu njegova svojstva pritiskom, pa kada otvorite bocu ili limenim, plin se osloba­
stvaranja kiselosti i oduzimanja hranjivosti, pročišćeni bije­ đa u obliku uzavrelih mjehurića. Kako već znamo, ugljični
li šećer. Rafinirani šećer ili 'saharoza' zakiseljava krvotok dioksid je otpadni proizvod ljudskog metabolizma i glavni
brže i j a č e nego bilo koja druga hrana i daleko najlošiji pre­ p o m a g a č k i čimbenik za krvnu acidozu. Da bi bilo j o š gore,
kršitelj u ovoj kategoriji je slatka, uzavrela 'kisela bomba', aktivni sastojak u većini ovih pjenušavih slatkih bezalkoho­
poznata kao 'bezalkoholno piće'. Jedna limenka od 3 5 0 mi­ lnih pića je fosforna kiselina, koja ima ekstremno kiselu pH
lilitara cole, pepsija ili sličnoga bezalkoholnog pića dosta­ vrijednost od 2,8. Kako ljudska krv mora održati pomalo al­
vlja šećerni fiks koji je isti kao u devet malih žlica rafinira­ kalni pH od 7,35 u svako doba, i mala kolebanja mogu pro­
noga bijelog šećera stavljenih ravno u krvotok, o d m a h ga za- uzročiti žestoke reakcije, pa ubacivanje 'kisele b o m b e ' sa še­
kiseljavajući do krajnje točke, tako da bi vas, bez neposre­ ćerom, ugljičnim dioksidom te j o š i fosfornom kiselinom u
dne hitne reakcije tijela, to ubilo u nekoliko minuta. Za pro- želudac uzrokuje konstantnu, brzu odvodnju zaliha kalcija
tudjelovanje na iznenadno radikalno dizanje k r v n e kiselosti u tijelu. A k o ovo pijete dok pokušavate detoksikaciju, j a k a
od čaše slatko zasićene ugljičnom kiselinom koju prouzroči kiselo formirajuća svojstva spriječit će vašu krv i tkivo u po­
cola, i da p o n o v n o uspostavite vitalnu ravnotežu k r v n o g pH stizanju stupnja alkalnosti potrebnog v a š e m tijelu za deto­
prije nego umrete, trebali biste brzo popiti 32 čaše alkalizi- ksikaciju i uključivanje te funkcioniranje ljekovitog mehani­
rane vode. Naravno, nitko ne popije 32 čaše alkalizirane vo­ zma. Umjesto toga, vaša će krv i tkivo ostati u stalnom sta­
de n a k o n svakog bezalkoholnog pića da spriječi smrt od aci­ nju acidoze, i umjesto da se čisti i oporavlja, vaše će tijelo bi­
doze, nego tijelo brzo reagira crpeći velike količine organsko­ ti prisiljeno boriti se i voditi biokemijsku bitku s a m o da za­
ga kalcija iz kostiju i zubi i ulijeva ga u krvotok za neutrali­ drži vaš krvni pH, kako ne bi pao do kritično opasne razine.
zaciju prekobrojnih kiselina i za brzo vraćanje alkalne ra­
vnoteže. Kalcij je najjači alkalni agens tijela i j e d a n od najhi­
tnijih elemenata potrebnih za detoksikaciju. A k o konzumi­ Alkalni jelovnik
rate bezalkoholna pića i druge rafinirane slatkiše tijekom
O s n o v n a je svrha detoksikacijske ishrane dati visoko al-
programa detoksikacije, ne s a m o da će oni konstantno aci-
kaliziran, sasvim nekiseli izvor hrane, koja podržava proces
dirati vašu k r v i tkivo kada bi ih vi trebali alkalizirati, oni će
detoksikacije, dok istovremeno proizvodi koliko je moguće
također odvući vaše vitalne rezerve kalcija i prisiliti vaše ti­
manje otpada u tijelu i treba najmanje količine energije za pro­
j e l o na izlučivanje dodatnoga kalcija iz vaših kostiju i zubi,
bavu. Sve što se konzumira tijekom detoksikacije treba oso­
kako bi se borilo protiv stalnih kiselinskih priljeva. Ova ob­
bito pripomoći u alkalizaciji tijela, čisteći krvotok i detoksi-
rambena reakcija na prekomjernu acidozu krvotoka posta-
cirajući tkivo, dok također pomaže uklanjanju kiselih viško-

132
Tao metoda detoksikacije organizma Hrana: Ishrana i dodaci tijekom detoksikacije

va i otrovnih ostataka preko organa izlučivanja. Svi mnogo­ toksičnosti i loše probave. U okviru navedenog, osnovno pra­
struki simptomi k r v n e i tkivne toksičnosti, kao na primjer vilo u vezi s v o ć e m j e : "Jedi ga samog ili ga ostavi!" Nekome
kronične glavobolje i tjelesna bol, upala zglobova i tkiva, nadi­ povrću, p o s e b n o kada se j e d e sirovo, m o ž e trebati do tri sata
manje i oticanje, loša probava i začepljenje, jetrena prena- za probavu zbog njegova celuloznog sadržaja, tako da se vo­
trpanost i nervoza, brzo reagiraju na dobro planiranu ishra­ će i povrće uvijek trebaju jesti odvojeno. U detoksikacijskoj
nu detoksikacije, koja ne samo da daje simptomatično ola­ ishrani, na primjer, povrće se m o ž e uključiti u obroke za do­
kšanje, nego također pomaže ukloniti glavni uzrok ovog stanja ručak, r u č a k i večeru, a voće se m o ž e jesti između njih.
- toksemiju. Najprije pogledajmo dio jelovnika povrća za detoksikaci­
Dva stupa detoksikacijske ishrane su svježe voće i svježe ju. Najbolji izbor povrća je ono koje aktivno čisti i liječi tijelo,
povrće. O n o ne samo da treba biti svježe, nego mora također alkalizira krv i tkivo i dostavlja optimalne količine hrane s
organski rasti, ne smije biti genetski preinačeno te treba biti m i n i m a l n o m cijenom probave. Takvo povrće uključuje sla­
slobodno od svih kemijskih pesticida i zračenja. Svako voće tke krumpire, bundevu, tikvice, mrkvu, ciklu, kupus, celer, pe­
ili povrće koje je genetski modificirano, ozračeno ili uzgajano ršin i sve t a m n e lisnate zeleni. Ovi elementi su bogati ne
s kemijskim pesticidima i gnojivima beskorisno je za svrhe samo organskim karotenima, koji su na listi među najmo­
detoksikacije, niti je dobro za svakodnevnu ljudsku potro­ ćnijim dijetalnim ljekovitim čimbenicima, nego također enzi­
šnju. Svježi organski proizvod, s druge strane, čist je i j a k mima, m i n e r a l i m a i raznim elementima u tragovima koji su
izvor alkalnih elemenata i antioksidancijskih čimbenika, osobito blagotvorni u podupiranju izlučne funkcije jetre,
kao i važnih hranjivih tvari za pomoć detoksikaciji i ljekovi­ pluća, bubrega i crijeva. Češnjak, đumbir i crveni luk tako­
t o m procesu. Voće ima primarno svojstva čišćenja i proči­ đer imaju j a k a svojstva čišćenja i liječenja i zbog toga se mo­
šćavanja, dok je povrće uglavnom ljekovito i regenerativno. gu uključiti u detoksikacijsku ishranu da poboljšaju okus
Oboje su visoko alkalni, proizvedu vrlo malo otpada i ne tre­ inače blagog povrća.
baju m n o g o energije ili m n o g o enzima za probavu. Voće i po­ Postoje tri načina na koje možete pripremiti povrće tije­
vrće zajedno daju široki spektar prehrambenih i terapeu- k o m detoksikacije: skuhano u kipućoj j u h i od povrća; kuha­
tskih elemenata potrebnih tijelu za detoksikaciju i obnovu. no na pari, kuhanjem ili dinstanjem; i u sokovniku. Zapa­
Svježe voće je tako čist i jednostavan oblik p r e h r a n e koja mtite da salate od sirovog povrća nisu preporučljive tijekom
je potrebna probavu svega u želucu. O s i m toga, brzo dospi­ detoksikacije. Stijenke stanica sirovog povrća, posebno one
je u dvanaesnik, gdje se rastope i oslobode njegove hranjive s visokim sadržajem celuloze, kakvi su, primjerice, salata,
tvari za brzo upijanje u krvotok, unutar pola sata od guta- celer i mrkva, dosta su tvrde i trebaju duže v r e m e n a i m n o g o
nja. Međutim, ako postoji neka druga hrana koja se proba­ snage e n z i m a za probavu prije nego se njihove hranjive tvari
vlja u želucu kad i svježe voće, voće mora podržati i čekati mogu osloboditi. Ne samo da ovo trati m n o g o dragocjene ene­
dok se druga h r a n a ne obradi, prije nego m o ž e nastaviti put rgije na probavu, nego također odgađa dotok hranjivih tvari
do dvanaesnika. Tijekom ove odgode, stalno n a z o č n e bakte­ i ljekovitih č i m b e n i k a u krvotok, time usporava detoksikaci­
rije u želucu uživaju u voću, metabolizirajući njegove hranji­ j u . Za svrhe detoksikacije sirovo povrće treba konzumirati
ve tvari, i sve što se nađe u želucu fermentira umjesto da se kao svježe iscijeđeni sok, u kojem se stijenke stanica povrća
probavi, proizvodeći otrovni kiseli otpad i crijevni plin te ome­ zdrobe i u tekućem obliku oslobode sve hranjive tvari i lje­
tajući cjelokupni probavni sustav. Voće koje bi n o r m a l n o kovite čimbenike koji brzo ulaze u krvotok, bez potrebe za ve­
alkaliziralo, hranilo i čistilo tijelo tako postaje izvor acidoze, likom probavom.

135
Tao metoda detoksikacije organizma Hrana: Ishrana i dodaci tijekom detoksikacije

Čista juha od povrća ncu. J e d n o s t a v n o izrežite izabrano povrće s korom na veli­


Čista je j u h a od povrća dobar izbor za ljude sa želučanim ke komade i parite ih 20-30 minuta. Lisnatome povrću tre­
čirevima ili slabim probavnim sustavom j e r želudac i crije­ ba s a m o nekoliko minuta na pari. A k o želite začiniti povrće
va ne trebaju obrađivati velike komade krutih tijela i otpa­ s malo soli, đumbira ili češnjaka, treba ih dodati tijekom po­
daka cijelog povrća. Dok proces kuhanja uništava enzime i sljednjih m i n u t a kuhanja.
neke od vitamina, svi važni minerali i elementi u tragovima Pirjanje - Narežite sve povrće u komade veličine zalogaja
su zadržani i lako se stapaju, a ovo su najvažnije hranjive tva­ i stavite ih u veliki lonac za kuhanje. Dodajte morske soli,
ri za svrhe detoksikacije. Kako ne treba nikakvu probavu u đumbira i češnjaka, ako želite. Dodajte dovoljno vode da sa­
želucu, čista j u h a od povrća može se pijuckati cijeli dan u svim pokrije povrće, neka zakuha, zatim pokrijte poklopcem
m a l i m količinama ili uzeta s drugim k u h a n i m povrćem tije­ i neka se lagano kuha na niskoj temperaturi 30 - 40 minuta.
kom obroka. Možete također zamiješati j e d n u žlicu organske Povremeno promiješajte, i dodajte j o š vode k a d a ispari. Do­
paste u šalici vruće j u h e od povrća da bi povećali njezinu pre­ bra kombinacija je tikva, slatki krumpir, mrkva, kupus i ce­
h r a m b e n u i terapeutsku vrijednost, a i kao p o m o ć u pro­ ler, s malo nasjeckanog peršina i špinatom, ubačenim tije­
bavi. Preporučena kombinacija povrća za pripremu čiste j u ­ kom posljednjih pet minuta kuhanja. T i k v a ima blaga svoj­
he je napisana u poglavlju Recepti i formule u Dodatku 1. stva čišćenja i dijetetska svojstva, koja pomažu podržati fu­
nkcije izlučivanja crijeva i bubrega tijekom detoksikacije.
Kuhano povrće Dinstanje - Ovo je definitivno najbolji način kuhanja svje-
Povrće se m o ž e kuhati na pari, kuhanjem ili dinstanjem. žeg povrća j e r očuva njegov svjež okuse i hrskavu građu, kao
Jedini začini koji se trebaju dodati povrću su m a l o morske i njegovu hranjivost. Visoka temperatura omekša stijenke
soli, m a l o nasjeckanog korijena đumbira i češanj ili dva če­ stanica s celulozom i kuha povrće t a m a n dovoljno da bude
šnjaka i malo nasjeckanog luka, ako želite. Morska sol daje lagano za probavu, dok kratko vrijeme kuhanja sprječava
široki spektar minerala i elemenata u tragovima za dopunu gubljenje čvrstoće i izbljedivanje svijetle boje. Kada dinstate
glavnim hranjivim tvarima u povrću i za p o m o ć u njihovoj povrće, nasjeckani dumbir i češnjak m o g u se dodati povrću
probavi i preradi. Korijen đumbira je j a k alkalizator i tako­ u tavi, ali soliti treba pri s a m o m kraju procesa kuhanja. Ko­
đer p o m a ž e pri probavi, dok češnjak ima j a k a antibakteri- nj ensko povrće, primjerice slatki krumpir i cikla, nije uisti­
j s k a i svojstva čišćenja tkiva i j e d a n je od nekolicine dijeta­ nu odgovarajuće za dinstanje, ali bundeve, tikvice i celer, kao
lnih izvo ra elementa selena, koji je potreban tijelu u proizvo­ i zeleno lisnato povrće dobro je za dinstanje. Najbolje je upo­
dnji njegovih najmoćnijih antioksidancijskih enzima. Luk ta­ trijebiti s a m o maslinovo ulje, zato što ono daje najblagotvo-
kođer sadržava razne korisne elemente za čišćenje krvi i de­ rnije oblike važnih m a s n i h kiselina i ne proizvodi obilje slo­
toksikaciju tkiva. bodnih radikala na visokim temperaturama kuhanja, kao
Budući da ovo nije "kuharica", umjesto raspravljanja o de­ što čini većina drugih ulja. Dobar izbor za dinstanje povrća
taljnim receptima, jednostavno ćemo ponoviti pregled osno­ u detoksikacijskoj ishrani uključuje špinat, lisnati kelj, zele­
vnih metoda pripreme povrća za upotrebu u detoksikaci- ni gorčak, kupus, "bok ehoi", bambusove mladice i potočarku.
jskoj ishrani i prepustiti stil kuhanja vašoj vlastitoj kulina­ Potočarka opskrbljuje s obilnim količinama organskog su­
rskoj mašti. mpora, kalcija i magnezija i ima naročito j a k a svojstva za
čišćenje krvi. A k o su vaši bubrezi i mjehur bolesni i trebaju
Kuhanje na pari - Na pari možete kuhati tikvicu, slatki
čišćenje alkalnim ispiranjem, pokušajte izdinstati malo mla-
krumpir, mrkvu, tikvu i ciklu zajedno u istome p a r n o m lo-
Tao metoda detoksikacije organizma Hrana: Ishrana i dodaci tijekom detoksikacije

din svježih šparoga sa dumbirom, češnjakom i morskom so­ s u m p o r o m i M o r o m za svrhe čišćenja tkiva, kalcijem i ma­
li. Šparoga je j e d a n od najmoćnijih prirodnih biljnih alkali- gnezijem koji su podrška procesu detoksikacije te prirodnim
zatora u biljnom kraljevstvu i brzo ispire velike količine ki­ karotenom, koji daje jake antioksidancijske aktivnosti. Mr­
selog otpada iz krvi i bubrega, tako da možete namirisati kva je također najbolji osnovni sok za miješanje i kombina­
amonijak u vašoj mokraći pola sata nakon konzumiranja cije s d r u g i m sokovima.
hrane. A k o to volite, šparoge se mogu također kuhati na pari Cikla - Sok od cikle je jako sredstvo za čišćenje jetre i ni­
dvije-tri minute, umjesto da ih dinstate. žih crijeva. Također omogućava razvoj eritrocita, povećava
njihov kapacitet nosivosti kisika i ž e n a m a p o m a ž e regulira­
Sok od sirovog povrća ti menstrualne cikluse. Sok od cikle je dosta j a k i zato treba­
Za cijeđenje soka iz svježega sirovog povrća potreban te po obroku s a m o 50 do 100 mililitara, k o m b i n i r a n o sa 175
v a m je ispravni biljni sokovnik, koji istiskuje sok iz stanica do 250 mililitara mrkve ili drugih sokova, i ne bi trebalo piti
povrća pod velikim pritiskom, istiskujući v a ž n e tekuće sa­ više od 2 5 0 mililitara dnevno.
držaje i odbacujući končasto meso. Posebna prednost siro­ Celer - S o k od celera je izvrstan izvor organskoga natrij-
vog soka je zadržavanje svih j a k i h aktivnih enzima povrća, skog klorida, koji ima j a k a svojstva čišćenja i alkalizacije i
koji se uništavaju temperaturom kod procesa kuhanja. Si­ p o m a ž e ohladiti cijeli sustav. On je također bogat izvor ma­
rovi sok također očuva sve vitamine i druge bitne hranjive gnezija, koji je potreban za proizvodnju alkalnih enzima u
tvari u povrću i dostavlja ih u želudac koji je s p r e m a n za asi­ detoksikacijske svrhe. Sok od celera je učinkoviti lijek za ne­
milaciju oblika tekućine koji ne trebaju probavu. Čaša siro­ rede živčanog sustava, uključujući nespavanje i nervoznu
vog soka povrća je savršeno komplementarno piće uz obrok napetost. Celerova svojstva pomažu održati tijelo i mozak
detoksikacije k u h a n o g povrća: sok daje aktivne enzime i vi­ opuštenima i laganima tijekom detoksikacije. Čaša svježeg
t a m i n e koji nedostaju k u h a n o m povrću, a k u h a n o povrće soka od celera u prijepodnevnim satima je vrlo dobar način
daje vlakna koja se uklanjaju iz soka. ublažavanja mamurluka nakon duge noći pijenja, nešto što
Sokovi od povrća se mogu uzimati pojedinačno ili miješa­ se, n a d a m o se, neće dogoditi tijekom programa detoksikaci­
ni u različitim kombinacijama, koje daju specifične terapeu­ je, ali m o ž e dobro doći u drugim prilikama.
tske koristi određenim organima, žlijezdama i d r u g i m tkivi­ Peršin - Peršin je, kao i šparoga, moćan alkalizator, s jakim
ma, zahvaljujući njihovim prirodnim farmakodinamičnim sklonostima p r e m a bubrezima i mjehuru. Uz svoja svojstva
svojstvima za specifične dijelove tijela. Postoje m n o g e dobre čišćenja bubrega i mjehura, sok od peršina ublažava i sma­
knjige o terapijama sirovim sokom, a i m n o g e toplice imaju njuje upale u urogenitalnim kanalima i detoksicira jetru.
posebne 'sokovne barove', gdje gosti mogu uživati u njihovu Bogat je izvor organskoga kalcija i magnezija i p o m a ž e čistiti
'sretnom satu' uz koktel od mrkve i cikle umjesto piva ili vi­ krv. U kombinaciji sa sokom od mrkve, peršin hrani oči i
skija. Navest ć e m o nekoliko kušanih i testiranih sokova od poboljšava vid. S o k od peršina je j a k lijek i treba se uzimati
povrća za detoksikaciju: s a m o u kombinaciji s drugim sokovima, kao na primjer mr­
Mrkva - Ovo je možda najvrjedniji biljni sok za detoksika- kvom. Nemojte upotrijebiti više od 75 mililitara dnevno.
cijske svrhe. Čisti j e t r u od ustajale žuči i naslaga zgrušanih Sokovi pšenične trave - Ako imate pristup svježe iscijeđe­
otrovnih ostataka koji se godinama skupljaju u jetri kao re­ n o m soku pšeničnih trava ili ako ste opremljeni za pripre­
zultat kemijski kontaminirane hrane i pogrešnih prehra­ mu kod kuće, preporučuje se uključiti 50 do 75 mililitara
m b e n i h kombinacija. Sok od mrkve opskrbljuje organskim dnevno u v a š u ishranu prilikom detoksikacije, kombinira-

138 139
Tao metoda detoksikacije organizma Hrana: Ishrana i dodaci tijekom detoksikacije

no s m r k v o m i drugim sokovima. Sok pšenične trave je ide­ proteina i sluzavih tvari u crijevima. Sve voće uključeno u
alna hrana detoksikacije: daje svježi organski klorofil koji detoksikacijsku ishranu trebalo bi biti uzgojeno organski i
čisti krvotok i izgrađuje j a k u krv, alkalizira krv i tkivo, sa­ sasvim slobodno od pesticida i drugih kemijskih sprejeva, i
država cijeli niz važnih aminokiselina, minerala i vitamina treba jesti j e d i n o svježe voće, ne sušeno. K a o rezultat proce­
potrebnih za staničnu obnovu te sadržava aktivne enzime. sa dehidracije, suho voće sadržava m n o g o gušću koncentra­
Breussov sok od povrća - Ovo je recept za sok upotreblja­ ciju voćnog slada i m n o g o manje enzima nego svježe voće,
v a n u tretmanima raka, koji je razvio Rudolf Breuss, austri­ tako da tijelo troši vlastitu energiju i enzime za procesiranje.
jski zdravstveni djelatnik, čiji je program p o m o g a o izliječiti Svježe voće, koje je više od 95 posto voda i sadržava svoje
od raka više od 40 tisuća ljudi. Također je izvrsna terapeu- vlastite aktivne enzime, lako se probavlja.
tska mješavina za opće svrhe detoksikacije. Da biste napra­ Postoje tri načina kako jesti voće za svrhe detoksikacije.
vili dovoljno soka za j e d a n dan, stavite sljedeće povrće u J e d a n od načina je izvaditi sok i iscijediti gotovo sve meso.
dobar sokovnik, zatim procijedite preko finog sita ili muslin- To v a m daje čisti, visoko alkalizirani nektar koji se lagano
tkanine da se ukloni sav talog: 3 0 0 g r a m a cikle, 100 g r a m a upija i b r z o dolazi do krvotoka. Drugi način je upotrijebiti
mrkve, 100 g r a m a celera, 70 grama krumpira, 30 g r a m a ki­ miješalicu za izradu Voćne kaše', ali bez dodavanja mlijeka,
neske rotkvice. Možete piti čašu ovog soka k a o dio detoksi- jogurta, sojinog mlijeka, meda ili bilo kojeg drugog sastojka
kacijskog obroka ili ispijati polako, 25 mililitara svaki put, - s a m o svježe voće i čista voda. Ovo proizvodi sok smiješan
tijekom cijelog dana, kao dio vaše detoksikacijske ishrane. s usitnjenim v o ć n i m mesom, koji daje izvrstan izvor hidrati-
Breussov sok od povrća proizvodi u flaširanom obliku "Bi- ziranih v l a k a n a za probavni sustav. Treće, možete jednosta­
otta", poduzeće iz Švicarske. Pravi se s a m o od organskog, ke­ v n o jesti cijelo voće sa ili bez guljenja. Kora voća, primjerice
mijski slobodnog povrća, a hladnim prešanjem očuvaju se jabuke, kruške i grožđa, sadržava m n o g o bitnih hranjivih
sve vitalne hranjive tvari, enzimi i drugi ljekoviti čimbenici. tvari i ljekovitih čimbenika, ali mora biti vrlo dobro sažvaka­
Ovo je čisti sok od povrća koji zadržava terapeutske koristi i na u ustima prije gutanja da bi se oslobodili spomenuti ele­
hranjivosti svježega sirovog soka. Ovo je prikladni način uzi­ menti, i voće treba biti deklarirano kao organsko da izbje­
manja povrća tijekom detoksikacije. Zapravo, dvije čaše Bre- gnete trovanje kemijskim sprejevima koji su upotrijebljeni
ussova soka od povrća dnevno, domaćeg ili punjenog u bo­ na većini komercijalnih usjeva.
ce, dovoljno je za dobivanje potrebne podrške i alkalnih či­
Mnogi ljudi su zbunjeni s obzirom na ulogu j u ž n o g voća
m b e n i k a tijekom detoksikacijskog programa.
u održavanju ispravne pH vrijednosti u želucu i krvotoku.
Svježe voće-je drugo glavno uporište detoksikacijske is­ Sokovi j u ž n o g voća su dobri čistači želuca i probavnog su­
hrane, ali nije svako voće odgovarajuće za svrhe detoksika­ stava i p o m a ž u pri rješavanju viškova sline i truležnog otpa­
cije. Najbolji izbor za unutarnje čišćenje su j u ž n o voće i po- da, ali ako mjerite pH vrijednost bilo kojeg citrusova soka
luslatko voće iz umjerenih klima, kao na primjer jabuke, kru­ lakmus-papirom, nalazom ćete utvrditi odlučno padanje u
ške, lubenice, crne trešnje i crno grožđe. Tropsko voće, pri­ kiseli raspon. Međutim, pH vrijednost h r a n e izvan želuca ne
mjerice mango, ananas, banana i liči, ima visok sadržaj sla- određuje ima li kiselo formirajuće ili alkalno formirajuće uči­
dora voća i ima tendenciju pregrijavanja sustava; j e d i n a iz­ nke unutar želuca; bitno je kako određena h r a n a reagira s
n i m k a je papaja, koja olakšava detoksikaciju i vrlo je važna probavnim sokovima i drugom h r a n o m u želucima nakon
za probavni sustav zbog bogatog sadržaja aktivnih enzima s t o j e pojedete i zakiseljava li ili alkalizira krvotok nakon pro­
(proteinska-probava), koji se rješavaju napola probavljenih bave. Po pitanju j u ž n o g voća, ako se j e d e natašte i prolazi
Tao metoda detoksikacije organizma Hrana: Ishrana i dodaci tijekom detoksikacije

n e s m e t a n o u dvanaesnik, postane visoko alkalizirajuće i vr­ juretički učinak, čiste ih i rastvaraju kristalne kisele osta­
lo blagotvorno za unutarnje čišćenje i detoksikaciju. Među­ tke prije nego se mogu formirati bubrežni kamenci.
tim, ako popijete čašu narančinog soka ili soka od grejpa s Grožđe - Najbolja vrsta grožđa za detoksikacijske svrhe je
obrokom tosta, jaja, palačinki ili žitnih pahuljica - kao što crno grožđe. S o k sirovoga crnog grožđa je poznat među ve­
milijuni ljudi čine svakoga dana kada j e d u m o d e r n i zapa­ getarijancima kao 'vegetarijansko mlijeko' zbog njegove spo­
dnjački doručak - tada sok nema sposobnost proći u dva­ sobnosti da održi dojenje male djece lišene majčina mlijeka,
naesnik, dolazi na drugu hranu i brzo fermentira, sprječa­ bez korištenja proizvedenog mlijeka. C r n o grožđe je naroči­
vajući ispravnu probavu svega drugog u želucu i pretvaraju­ to učinkovito kod tretiranja začepljenja i gastritisa, detoksi­
ći sve u pjenušavu fermentiranu masu koja uzrokuje plino­ kacije jetre i bubrega i čišćenja krvi. U Rusiji postoje cijele kli­
ve, formira kiseli otpad i povećava toksičnost tkiva. Z b o g to­ nike koje su se posvetile isključivo o n o m e što zovu 'tretma­
ga, da biste dobili m a k s i m u m koristi od njegova svojstva či­ ni grožđa', gdje su pacijenti hranjeni samo sirovim crnim gro­
šćenja i alkaliziranja i da biste izbjegli njegove kiselo formira- žđem do mjesec dana ili više. Ovaj režim je učinkovit kod li­
juće reakcije s drugom hranom, južno voće se uvijek treba je­ ječenja nekih oblika raka, bolesti srca, hepatitisa, disfunkcija
sti odvojeno od svake druge hrane, uključujući i sve druge vr­ živčanog sustava i drugih ozbiljnih stanja koja konvenci­
ste voća. onalna medicina često drži 'neizlječivima'. Glukoza, koja je
K a o i sa svim elementima u ishrani tijekom detoksikaci­ također poznata kao 'krvni šećer' i glavni je oblik šećera na­
je, s t o j e manji vaš izbor voća, jednostavnije ćete ga kombini­ đen u grožđu, glavno je metaboličko gorivo tijela i posebno
rati, bolje će čistiti vašu krv, detoksicirati vaše tkivo i očisti­ je važno za moždane funkcije. Kako grožđe izravno opskrblju­
ti vaš probavni sustav. Evo v a m nekoliko prijedloga: je krvotok s točnim oblikom goriva potrebnim za stanice, ono
p o m a ž e potisnuti pohlepu za drugom hranom, koja se često
Jabuke - Jabuke pomažu probavi i čiste crijevni trakt i
pojavi kada pokušavate ograničiti ishranu na samo ne­
mogu se jesti cijele ili u soku. Kora j a b u k e je bogata pekti-
koliko j e d n o s t a v n i h elemenata. Koža i sjeme grožđa bogati
nom, koji je j a k i crijevni detoksikant, a sok sirove jabuke
su hranjivim tvarima i čimbenicima čišćenja, ali se moraju
obično smanjuje temperaturu i upalu tkiva, koja se pone­
dobro prožvakati da bi oslobodili ove elemente za asimila­
kad pojavi tijekom detoksikacije, kao i što p o m a ž e istiskiva­
ciju. A k o n e m a t e strpljenje za žvakanje kože i sjemena cijelo­
ti teške toksine i osloboditi ih u krvotok za izlučivanje. Dru­
ga grožđa, možete ih usitniti mikserom, koji će odraditi po­
gi proizvod sirove j a b u k e koji se može upotrijebiti za svrhe
sao žvakanja za vas. K a o i svako voće, grožđe treba jesti ba­
detiksikacije je organski jabučni ocat. Za razliku od svih
r e m j e d a n do dva sata odvojeno od povrća i druge hrane.
drugih ocata, koji sadržavaju octenu kiselinu pa su zbog to­
A k o izaberete jesti samo grožđe u vašoj detoksikacijskoj is­
ga kiselo formirajući, jabučni ocat sadržava j a b u č n e kiseli­
hrani, možete ga jesti koliko želite od j u t r a do večeri.
ne koje alkaliziraju tijelo. Dvije j u š n e žlice j a b u č n o g octa,
pomiješane s j e d n o m m a l o m žlicom sirovog m e d a u čaši to­ Citrusi - Naranče, grejpfruti i limuni uvelike pridonose al-
ple vode, m o g u se uzimati j e d n o m ili dvaput dnevno, prije kalizaciji i čišćenju kada se j e d u sami, cijeli ili u soku. Oni
obroka, za čišćenje želuca i uravnoteženje pH u cijelome p o m a ž u rješavanju sline i sluzi u cijelom sustavu, alkalizi­
p r o b a v n o m sustavu. Ovo je posebno korisno i blagotvorno raju krv i tjelesne tekućine i obnavljaju jetru. Svježi grejp­
onima koji pate od gastritisa. frut je posebno bogat salicilinom kiselinom, koja uklanja kri­
Kruške - Kruške su pune alkalizirajućih elemenata i ima­ stalizirane kalcijske nakupine u zglobovima, time ublažava­
ju prirodnu sklonost prema bubrezima, gdje imaju nježni di- jući kostobolju. Zajedno s dugoročnim reformama svakodne-
Tao metoda detoksikacije organizma Hrana: Ishrana i dodaci tijekom detoksikacije

vne ishrane, n a k o n nekoliko programa detoksikacije, kosto- li sasvim izbaciti: ne samo d a j e pšenica j e d n a od najkiseli-
bolja se može postupno i trajno izliječiti terapijom grejpfruta. j i h žitarica, nego također prouzrokuje alergijske reakcije kod
Citrusov sok također ima jaka antiseptična i antigljivična svo­ m n o g i h ljudi, koje se mogu pojačati tijekom detoksikacije.
jstva, koja m o g u biti važna tijekom detoksikacije. Nemojte S a m o potpuno organski uzgojena žitarica treba biti uklju­
nikada dodavati šećer ili drugi zaslađivač svježem citruso- čena u ishranu tijekom detoksikacije, i apsolutno nikakvi bra-
v o m soku j e r će svaki dodatak prouzročiti fermentaciju u šnasti proizvodi, kao na primjer kruh, tjestenina i kolači.
želucu i umjesto da alkalizira, zakiseljavat će sustav. Uvijek Žitarica se treba dobro oprati i namočiti u čistoj vodi najma­
konzumirajte j u ž n o voće i sokove odvojeno od druge hrane, nje šest sati, ili preko noći, zatim je treba kuhati nekoliko sa­
natašte. ti s puno vode i malom žlicom morske soli, dok se ne formira
rijetka kaša. Kinezi ovu vrstu razvodnjenog kuhanja žitari­
Lubenica - Lubenica je izvrstan čistač unutarnjih orga­
ca nazivaju 'his-fan', doslovno 'razvodnjena riža'. Tijekom ku­
na, p o s e b n o bubrega i mjehura. Kada ju jedete cijelu, treba
hanja, ako kaša postane jako gusta, umiješajte koju šalicu vo­
je izrezati na k o m a d e veličine zalogaja i žvakati polako, zalo­
de. Proso napravi izvrsnu kašu, kao i j e č a m i smeđa riža. Još
gaj po zalogaj, tijekom cijelog dana. Umjesto toga, m o ž e se
bolji izbor je u k u s n a ljekovita žitarica zvana J o b o v e suze, ili
usitniti mikserom, uključujući i bijelu koricu koja sadržava
'yi-yi-ren' u kineskom, koja ima dijuretička svojstva, osloba­
j a k e čimbenike za čišćenje bubrega. Lubenica je j e d a n od
đa pluća, čisti slinu i uklanja prekomjernu vlagu iz zglobo­
najjačih voćnih alkalizatora i, zbog njene prirodne sklonosti
va i tkiva. Jednostavni recept za Jobove suze i kašu smeđe
prema bubrezima, p o m a ž e rastvaranje i sprječava stvaranje
riže n a p i s a n je u poglavlju Recepti i formule u Dodatku 1.
bubrežnih kamenaca.
K a š a napravljena iz cijelih žitarica razmjerno je lagana za
Papaja - Papajin obilan sadržaj enzima čini ju posebno
probavu i daje razne bitne hranjive tvari, uključujući razne
učinkovitom kao probavnu pomoć i detoksikacijsko sredstvo
B vitamine, minerale i aminokiseline. K a š a također dodaje
za crijeva koja su začepljena trulećim proteinskim otpacima
končasta vlakna ishrani za olakšavanje stolice i daje uglji-
zbog pretjerane potrošnje mesa, jaja i mliječnih proizvoda.
kohidrate za metaboličku energiju. Kako je već rečeno, opće­
Papaja također stimulira izlučivanja probavnih sokova u že­
nito je najbolje apstinirati od žitarica tijekom detoksikacije
lucu i dvanaesniku i, kada nema ništa u želucu, ovi probavni i sačuvati probavnu energiju i enzime za unutarnje čišće­
enzimi putuju dalje, rastapajući slinu i pokvareni otpad u nje. Međutim, u n e k i m slučajevima, primjerice kod detoksi­
crijevima. kacije jetre i živaca, dobro je uključiti određenu mjeru cijelih
žitarica kao izvor B vitamina, aminokiselina i drugih čimbe­
Žitarice i koštunice nika koji su od specifične koristi za jetreno i živčano tkivo.
Zapamtite da svaka žitarica postaje alkalno formirajuća
Gotovo sve žitarice su kiselo formiraj uće i trebaju m n o g o
kada naraste klica. Klijanje ih mijenja u potpuno živu hranu
energije i enzima za probavu, tako da bi se trebale potpuno
punu važnih hranjivih tvari, aktivnih enzima i energije. Zbog
ukloniti ili strogo ograničiti u ishrani tijekom detoksikacije.
toga se svježe klice naraslih žitarica uvijek m o g u uključiti u
Jedina alkalno formirajuća žitarica je proso, tako da je to naj­
glavne obroke tijekom detoksikacije.
bolji izbor kada žitarice treba uključiti u i s h r a n u tijekom de­
Sirove koštunice izvrstan su izvor biljnog proteina, potre­
toksikacije. A k o v a m je proso nedostupan, sljedeći najbolji iz­
bnih m a s n i h kiselina, vitamina i minerala, ali da b i s m o ih
bori, po redu važnosti, su pir (dinkl - vrsta pšenice), j e č a m ,
probavili i iskoristili njihove p r e h r a m b e n e koristi, moraju
raž, heljda ili smeđa riža. Svi pšenični proizvodi bi se treba-
Tao metoda detoksikacije organizma Hrana: Ishrana i dodaci tijekom detoksikacije

biti n a m o č e n e preko noći u čistoj vodi prije nego ih j e d e m o . vodu i b a d e m i su spremni za jelo. Dobro bi bilo oguliti sme­
Sve koštunice imaju posebno ugrađeni 'antiprobavni' čimbe­ đu kožu, koja se vrlo lagano uklanja nakon što su koštunice
nik, naročito dobar za prirodno sprječavanje od truljenja (tj. bile namočene, j e r svaki zagađivač koji je s njima bio u dodi­
probavljaju sami sebe). Zato se mogu držati dugo izvan hla­ ru ' u h v a ć e n ' j e u koži. Namočeni bademi ostanu svježi i mo­
dnjaka, bez straha od kvarenja. Međutim, ako ih takve jede­ gu se jesti cijeli dan; ostatke trebate držati u hladnjaku i mo­
te, ovaj prirodni čimbenik konzervansa također v a m sprje­ gu se j o š jesti sutradan. Namočeni b a d e m i su tako zasitni,
čava želudac u valjanome probavljanju i tako oni fermenti­ tako lagani za probavu i tako hranjivi, pa kada ih uključite
raju, proizvodeći plinove i kiseli otpad. Kada se sirove koštu­ u ishranu tijekom detoksikacije, olakšavaju apstiniranje od
nice n a m o č e preko noći, voda uklanja antiprobavni čimbe­ teške kiselo formirajuće hrane, kao na primjer mesa i mlije­
nik i signalizira orahu ili sjemenu da se 'probudi', j e d n a k o čnih proizvoda, kruha i tjestenine, što većina ljudi norma­
kao da su bili posađeni u zemlju i zaliveni. D o k se n a m a č u lno j e d e u svojoj svakodnevnoj ishrani. Kod ovisnosti o ba­
u vodi preko noći, koštunice ožive i oslobađaju svoje bogate demima tijekom detoksikacije možete tako zavoljeti njihov
rezerve hranjivih tvari i drugih čimbenika zdravlja. K a d a ih fini okus i hrskavu građu da počnete trajno zamjenjivati ba­
takve jedete, oni se vrlo lako probavljaju i sav njihov potenci­ demima n e k u od teže kiselo formiraj uće hrane.
j a l obilnih hranjivih tvari asimilira se u sustavu.
Međutim, kao i žitarice, i koštunice pojačavaju kiselost Detoksikacija pićem
organizma i ne bi se trebale jesti tijekom detoksikacije. Na-
O n o što pijete dio je vaše ishrane kao i ono što jedete, a i
sreću, j e d i n a iznimka je najblagotvorni]a koštunica od svih,
u ishrani tijekom detoksikacije voda i druga tekuća hrana
'svevišnji' badem, koji ne samo što alkalizira ljudski sustav,
osobito je važna. Da biste neprekidno izbacivali toksine iz
nego također važi za j e d n u od najboljih prirodnih hrana za
bubrega i obnovili zalihe svih tjelesnih tekućina čistom vo­
ljudsko zdravlje i dugovječnost. Bademi su j e d a n od najči- dom, m o r a t e piti barem 6 do 8 čaša (1,5-2 litre) čiste, najbo­
šćih, najjačih izvora važne aminokiseline i m a s n i h kiselina lje alkalne i ionizirane vode svakog dana dok traje program
koji formiraju 'opeke i stupove' stanica i građe tkiva; oni tako­ detoksikacije. Ovo je apsolutno bitno za uspjeh. Čaša voćnog
đer daju obilne količine drugih vitalnih hranjivih tvari, soka ili soka od povrća, ili šalica biljnog čaja, ne vrijedi kao
naročito kalcija i magnezija - 'dinamičan par' mineralnih čaša vode s a m o zato što je tekuće i sadržava vodu. Sokovi i
elemenata za detoksikaciju. Samo Bog zna kakvi drugi ne­ čajevi funkcioniraju na potpuno drukčiji način u ljudskom
poznati ljekoviti čimbenici leže skriveni u bademima, čeka­ tijelu nego čista voda, i jedino voda koja se 'izravno' konzu­
jući da budu otkriveni. Slavni iscjelitelj Edgar Cayce, koji je mira m o ž e čistiti krv, detoksicirati tkiva, rehidrirati stanice
uspješno postavio dijagnozu i izliječio tisuće teško bolesnih i obnoviti zalihe tjelesne tekućine. Voda se treba konzumira­
ljudi, često je govorio da onaj tko pojede nekoliko sirovih ti odvojeno od hrane, ne s obrocima, i prve dvije čaše treba­
b a d e m a svakoga dana nikada neće oboljeti od raka. li biste popiti o d m a h ujutro, prije nego išta pojedete, da izba­
Što se tiče načina pripreme badema, jedite ih s a m o siro­ cite slinu i p r e h r a m b e n e ostatke iz želuca i probavnog su­
ve, najbolje organski uzgojene cijele b a d e m e koji su bili olju­ stava. Popijte j o š čašu ili dvije između doručka i ručka pa
šteni, ali nisu izbijeljeli. Stavite ih u zdjelu, pokrijte čistom opet između r u č k a i večere, i posljednju između večere i od­
vodom, i ostavite ih n a m o č e n e preko noći. Ujutro ocijedite laska na spavanje.

146
Tao metoda detoksikacije organizma Hrana: Ishrana i dodaci tijekom detoksikacije

D r u g o važno piće tijekom detoksikacije je biljni ćaj. Biljni Dopune detoksikaciji


čajevi su v i l o korisna podrška raznolikim aspektima deto­
ksikacije i procesu čišćenja, povećavaju funkcije organa i Kod utvrđivanja detoksikacijske ishrane s p o s e b n o m mo­
žlijezda koje su uključene i pomažu ukloniti simptome nela­ ći čišćenja i ljekovitosti, razni prehrambeni dodaci mogu bi­
gode tijekom detoksikacije. Gotovo svi biljni čajevi su alka­ ti uključeni kako bi selektivno pomogli r a z n i m dimenzijama
procesa detoksikacije, i za ciljane specifične organe i tkiva ko­
lni i imaju terapeutske koristi za detoksikaciju, tako da ih
j i m a treba posebna pažnja. S a m o se dodaci napravljeni od
m o ž e ispijati slobodno tijekom cijelog dana. Ovisno o tome
prirodnih prehrambenih koncentrata i čistih biljaka ili mi­
kojim organima i tkivima treba posvetiti najveću pozornost
neralnih ekstrakata trebaju uključiti u ishranu tijekom de­
tijekom detoksikacijskog programa, možete izabrati specifi­
toksikacije, a sve s t o j e sintetizirano s kemikalijama ili dru­
čne biljne čajeve, koji imaju ono s t o j e u T C M - u poznato kao
gim umjetnim sastojcima trebalo bi strogo izbjegavati.
'prirodna sklonost' (gui jing) za te pojedine organe i tkivo,
Dodaci služe za tri osnovne svrhe u ishrani tijekom deto­
kao na primjer p o m o ć u maslačka i osljebada (cardius ma-
ksikacije: p o m a ž u alkalizirati krv i tkivo, time održavajući
rianum) p o m a ž e se detoksikaciji jetre, 'konjski rep' i kopriva
unutarnju 'klimu' alkalnosti koja je potrebna za čišćenje i lje­
dobri su za bubrege, ili odoljen i 'cvijet strasti' za ublažava­
kovite reakcije i za pravilno funkcioniranje; nadalje, oni daju
nje živaca i tako dalje. Raznovrsni biljni čajevi i druge biljne
pričuve antioksidancija, klorofila, karotena i drugih bitnih
formule, koje se m o g u upotrijebiti kao dodaci za p o m o ć pri
elemenata detoksikacije; i j o š opskrbljuju s p o s e b n i m priču­
detoksikaciji specifičnih organa i tkiva i olakšati nelagode
vama vitalnih hranjivih tvari za detoksikaciju, posebno svim
tijekom detoksikacije, predstavljeni su u o s m o m e poglavlju, v a ž n i m v i t a m i n i m a i mineralnim čimbenicima, koji su tako
o biljnoj detoksikaciji, i možete njihov odabir uključiti u sva­ izravno uključeni u m n o g e metaboličke reakcije koje se po­
ki program detoksikacije, po vaš osobnim zahtjevima. javljuju tijekom detoksikacije. Predstavit ć e m o nekoliko naj­
Jedan biljni čaj koji je općenito blagotvoran za sve vrste korisnijih detoksikacijskih dodataka:
detoksikacije i svrhe unutarnjeg čišćenja i zbog toga se mo­
že uključiti u sve programe detoksikacije je čaj od kadulje, Minerali
koja igra središnju ulogu u Breussovu liječenju raka (vidite
D o b r a je z a m i s a o uključiti neki oblik cijelog spektra lako
6. poglavlje). Starorimljanska poslovica pita: "Zašto umrijeti, topljivih mineralnih dodataka u sve programe detoksikaci­
kada postoji kadulja m u d r a u vrtu?" 'Mudra' kadulja je bila je, i najbolji izbor u tu svrhu je morska voda, koja se m o ž e
korištena od starih v r e m e n a zbog njezina svojstva j a k o g či­ uzeti izravno iz čistih morskih dubina ili kao koncentrirani
šćenja i ljekovitosti, i kao učinkoviti preventivni lijek protiv tekući izvadak čistih morskih minerala. Drugi dobar izbor
bolesti i degeneracija. Sadržava čimbenike koji h r a n e sve je gorka keltska morska sol, napravljena kod kuće od j e d n e
žlijezde kao i kralježničnu moždinu, time pomažući tijelu u trećine m a l e žlice keltske morske soli otopljene u čaši čiste
proizvodnji h o r m o n a i neurokemikalija koje su uključene u vode. Morska voda i morska sol sadržavaju cijeli niz minera­
čišćenje, liječenje i regeneriranje cijelog sustava. Velika te- la i elemenata u tragovima potrebnih tijelu, i u točno ispra­
rmosica p u n a vrućeg čaja od kadulje m o ž e se pripremiti v n o m omjeru. Zapravo, mineralni sastav i pH vrijednost lju­
svakog jutra i možete ga piti koliko želite tijekom dana i veče­ dske krvi i morske vode su praktički jednaki.
ri. Recept za ovaj biljni čaj, izvrstan za detoksikaciju, pro­ Dodatno, uz puni spektar mineralnih dodataka, tijelo ta­
naći ćete u poglavlju Recepti i formule. kođer treba posebne količine kalcija i magnezija tijekom de-

149
Tao metoda detoksikacije organizma Hrana: Ishrana i dodaci tijekom detoksikacije

toksikacije. Kalcij je glavni alkalni agens tijela, i također je Hemoglobin je element u krvi odgovoran za prijenos kisi­
potreban za uravnoteženo funkcioniranje glavnih sustava ka i bez dovoljno hemoglobina kapacitet krvi za nošenje ki­
organa, uključujući živčani sustav. Uključenje u svaku veli­ sika brzo se smanjuje, reducirajući moći detoksikacije i hra­
ku metaboličku reakciju i najbitniji je element za rast novih njenja tkiva. Klorofil izgrađuje j a k hemoglobin i brzo čisti
stanica i obnovu tkiva. Izvrstan izvor ovog m a k r o m i n e r a l a je krvotok, time podržavajući cijeli proces detoksikacije, pove­
koralj kalcija, koji je iznimno alkalizirajući i razmjerno la­ ćavajući kapacitet krvi za držanje kisika i dostavu u tkiva.
gan za apsorpciju. Jednostavno rastopite prašak u čistoj vo­ Tako dr. B e r n a r d Jensen, j e d a n od glavnih autoriteta za te­
di i uzimajte ga dva-tri puta dnevno, sa ili bez hrane. rapiju detoksikacijom, izjavljuje: "Klorofil m o ž e u velikoj mjeri
Magnezij je ključna komponenta u širokom rasponu al- ubrzati čišćenje crijeva, krvotoka, i jetre". K a k o čišćenje cri­
kalnih enzima koje tijelo mora proizvoditi za postupak pro­ jeva, krvotoka i jetre predstavlja oko 75 posto detoksikacij­
cesa detoksikacije, i također je vitalan čimbenik za izjedna­ skog posla, klorofil je izuzetno važan element za brzo i uspje­
čenje funkcija srca i živčanog sustava. Kalcij i magnezij rade šno obavljanje toga posla.
zajedno kao 'dinamični par' detoksikacije i v a ž n o je dobiti Zelena h r a n a također sadržava cijeli niz vrlo važnih ami-
dovoljne količine oba da bi bilo koji od njih bio sasvim učin­ nokiselina potrebnih za reproduciranje stanica i oporavlja­
kovit. Najlakši oblik magnezija za asimilaciju je magnezij- nje tkiva, također sve bitne vitamine, minerale i enzime koji
klorid, kakav je n a đ e n u moru, i izvrstan izvor ovoga je gorki trebaju tijelu za čišćenje i liječenje. Zelena h r a n a dobavlja
magnezij koji je izvađen iz keltske morske soli, koji možete sve živežne elemente u njihovim najčišćim bioraspoloživim
lako pripremati kod kuće kako je opisano u d r u g o m pogla­ oblicima. K a o potpuno prirodna hrana i kao bogat izvor či­
vlju. Umjesto toga, možete upotrijebiti koncentrirane mors­ m b e n i k a za čišćenje krvi i tkiva, zelena se h r a n a m o ž e upo­
ke ekstrakte minerala izvađenih iz čiste morske vode, dostu­ trijebiti kao jedini oblik ishrane tijekom programa detoksi­
pne u m n o g i m trgovinama lijekovima ili preko poštanske na­ kacije, bez potrebe za bilo kojom d r u g o m vrste hrane. Kada
rudžbe. je zelena h r a n a čista, s visoko koncentriranim biljnim eks­
traktima, p u n a je aktivnih enzima i zbog svega navedenog
Zelena hrana probavi se bez potrebe za dodatnom energijom ili enzimima
Zelena h r a n a se odnosi na svaki očišćeni prehrambeni iz vašeg tijela, a njezini hranjivi sastojci brzo se oslobađaju
koncentrat napravljen od svježe iscijeđenog soka mladih ži­ za asimilaciju u krvotoku i prijenos u stanice i tkiva. To zna­
tnih trava, kao primjerice pšenice, raža i j e č m a , ili izvađen iz či da ona ne proizvodi gotovo nikakve viškove kiselina u tije­
vodenih biljaka i zelenih algi koje rastu na površinama veli­ lu - s t o j e očita prednost tijekom detoksikacije - dok mirno
kih, nezagađenih jezera. Oni se zovu 'zeleni' zbog njihove vi­ izručuje cijeli niz bitnih hranjivih tvari u najčišćem, naj­
soke koncentracije čistog organskoga klorofila, koji je j e d a n spremnijem m o g u ć e m obliku za iskorištavanje.
od prirodno najjačih krvnih pročišćavača i čistača tkiva i po­ S o k m l a d i h žitnih trava, primjerice pšenice i j e č m a , j e d a n
treban v a m je za svaki program detoksikacije. Zanimljiva i je od najraširenijih upotrijebljenih oblika zelene h r a n e u de-
značajna činjenica prirode je ta da, s j e d i n o m i z n i m k o m je­ toksikacijske svrhe i m o ž e se koristiti svježe iscijeđeni (za
dne molekule, klorofil u biljkama i hemoglobin u ljudskoj kr­ što treba p o s e b a n stroj) ili u formi osušenog praška stisnu­
vi imaju točno isti biokemijski sastav. Jedina razlika je ta tog u tablete. D a n a s na tržištu j e d n a je od najboljih dopuna
što h e m o g l o b i n ima molekulu željeza, a klorofil ima moleku­ pšeničnih trava nazvana 'zeleni život', koju je u Americi na­
lu magnezija. pravila tvrtka V.E. Irons Co. kao dio svoje izvrsne linije Vit-
Tao metoda detoksikacije organizma Hrana: Ishrana i dodaci tijekom detoksikacije

ra-tox proizvoda unutarnjeg čišćenja. 'Zeleni život'je napra­ trebaju se izbjeći tijekom detoksikacije, zelena hrana daje pri­
vljen od sušenih, hladno iscijeđenih sokova iz organski uz­ kladni alternativni izvor ovih važnih p r e h r a m b e n i h čimbe­
gajane žitne trave, uključujući pšenicu, j e č a m , zob i raž, i na nika u čistom, j a k o m obliku koji alkalizira, a ne acidira tijelo.
raspolaganju je kao prašak ili kao tablete. Također sadržava
praškast izvadak cijelog soka cikle za detoksikaciju jetre i Melasa
crijeva, morski pepeo od algi za obnovu krvi i e n z i m e papa- Prirodan n e s u m p o r n i šećerni sirup j e d a n je od najbogati­
je za rastvaranje proteina i zbijenih osušenih sluznih tvari j i h i najlakše asimiliranih izvora važnih minerala u uravno­
u crijevnom sustavu. Ovaj proizvod sadržava sve elemente t e ž e n o m organskom obliku. Korijeni šećerne trske mogu ra­
potrebne tijelu za detoksikaciju i samočišćenje, uključujući sti do dubine od 56 metara u zemlju, što im daje obilne re­
50 tisuća IU prirodnog beta-karotena u dozi od sto grama, zerve minerala koji leže ispod iscrpljenih površinskih sloje­
s t o j e gotovo dvostruka količina od one koja se nalazi u svje­ va tla i ostanu izvan dosega drugih usjeva. K a k o je minera-
žim mrkvama. Nadalje, sadržava oko 25 posto čistih biljnih lizacija krvi i tkiva j e d n a od glavnih strategija svih detoksi-
proteina, uključujući valjano uravnoteženu mješavinu od kacijskih programa, melasa je prikladni i učinkoviti doda­
20 prirodnih aminokiselina, za pomoć pri izgradnji novih sta­ tak u te svrhe, posebno za ljude s dugoročnim mineralnim
nica i oporavku oštećenog tkiva. nedostatkom. Melasa je j e d a n od najboljih prirodnih izvora
Drugi izvrsni zeleni prehrambeni dodatak je j e č m e n o ze­ organskog željeza, kao i bakra, koji je prijeko potreban ele­
leno', koji je proizveo A I M International iz SAD-a. Ovo je laki m e n t za iskorištavanje željeza u tijelu. Ovo ga čini izvrsnim
zeleni prašak koji se m o ž e umiješati u sok ili vodu ili s a m o dodatkom za građenje jake krvi i dobrim tonikom za one koji
progutati sa žlice i zaliti sokom ili vodom. Oslobođen iz čiste pate od anemije. Nadalje, crni šećerni sirup daje p u n o kalci­
j e č m e n e trave, gusto je pakiran s klorofilom, hranjivim tva­ ja i magnezija, koje tijelo treba u dodatnim količinama tije­
rima i aktivnim enzimima u visoko koncentriranom obliku. kom detoksikacije.
'Spirulina', plavo-zelena alga, i 'chlorella' primjeri su zele­
ne hrane napravljene iz jednostavnih j e d n o s t a n i č n i h vode­
Alkalni vitamin C
nih biljaka koje rastu na površinama velikih nezagađenih
Alkalni v i t a m i n C ili 'C-soli' su nekiselinski oblik vitami­
jezera, smještenih u prastarim gorjima i š u m s k i m područji­
na C, koji je vezan uz razne alkalne k a m e n e soli. Dopušteno
ma. Ovi se organizmi nalaze među najstarijim oblicima živo­
je korištenje u velikim količinama bez straha od proizvodnje
ta na zemlji, prvi su se put pojavili prije otprilike dvije mili­
kiselih učinaka kao kod najobičnijih, manje skupih, kiselih
j a r d e godina, kada je biljni život j o š vladao planetom. Njihov
oblika v i t a m i n a C. Vitamin C je i j a k a antioksidancija i va­
prehrambeni profil uključuje zapanjujućih 58 g r a m a čisto­
žna hranjiva tvar koja igra nužnu metaboličku ulogu u pro­
ga biljnog proteina i veliki 2,1 gram čistog organskoga kloro-
fila na 100 grama. K a o s t o j e zelena hrana izvađena iz žitne cesu detoksikacije. Zbog toga bi bilo dobro uključiti dodatni
trave, 'spirulina' i druge mikroalge također daju sve bitne B izvor alkalnog vitamina C u sve programe detoksikacije. Kal­
vitamine potrebne za detoksikaciju i liječenje, uključujući cijeva i natrijeva askorbinska kiselina su dvije najraširenije
najviše poznati biljni izvor vitamina B12, koji je vrlo teško upotrijebljene 'C-soli' i obje su raspoložive u tabletama ili kao
dobiti od bilo koje druge neživotinjske hrane. B vitamini su čisti prah, koji se m o ž e umiješati u vodu ili sok i piti tijekom
naročito važni za oporavljanje i rebalansiranje jetre, mozga cijelog dana. Odgovarajuća količina za svrhe većine detoksi-
i živčanog sustava, i kako su uobičajeni izvori ovih vitamina kacija je od 3 do 5 grama po danu, iako se m o ž e uzimati i u
zrna i životinjski proizvodi koji su visoko kiselo formirajući i većim količinama za dodatnu antioksidancijsku aktivnost.

152
Tao metoda detoksikacije organizma Hrana: Ishrana i dodaci tijekom detoksikacije

Tekući bentonit uobičajenu stolicu, očisti crijevo od opasnih otrovnih osta­


Također poznat kao 'glinena voda', bentonit je izuzetno fi­ taka koji su se t a m o nakupljali godinama i ubrzava cjeloku­
ni, koloidafni oblik eruptivnog pepela koji se sastoji od mi- pni proces detoksikacije. Jedna do dvije doze dnevno nata­
kromolekula, koje su 500 puta manje od v o d e n i h molekula, šte dovoljna je kada upotrebljavate psyllium kao dodatak u
i svaka nosi j a k e negativne naboje. Ove molekule prožmu ishrani tijekom detoksikacije, ali kada postite, trebate uzi­
krv i tjelesne tekućine, prodiru u mjesta gdje čak ni voda ne mati četiri doze dnevno da biste osigurali stalno čišćenje
m o ž e proći i postupaju kao milijuni m i k r o m a g n e t a koji na­ unutar crijeva. Zapamtite da uvijek nakon uzimanja psylliu­
padaju i neutraliziraju pozitivno napunjene toksične mole­ ma trebate o d m a h popiti dodatnu čašu vode, i ako upotre­
kule, smještene duboko u tkivima i tekućinama cijelog tije­ bljavate bentonit, dodajte drugu čašu vode. Temeljni prašak
la. Neutralizirani toksini zatim se odvode u krvotok za izlu­ psyllium sjemena proizvodi tvrtka Vit-ra-tox kao dio svoje li­
čivanje. J e d n a molekula bentonita može apsorbirati dvjesto nije dodataka za detoksikaciju nazvane 'Crijevna sredstva
puta više otrovnih otpada od svoje vlastite težine, a njegove za čišćenje', i to je j e d a n od najboljih takvih proizvoda danas
akcije čišćenja su potpuno mehaničke, ne proizvode nika­ na tržištu. Druga izvrsna alternativa važnog dodatka deto­
kve kemijske reakcije u tijelu. Jedan od najkvalitetnijih teku­ ksikaciji je 'biljna vlaknasta mješavina', proizvedena pod A I M
ćih bentonita na tržištu je onaj marke Vit-ra-tox, koji se mo­ natpisom. Ovo je uravnotežena mješavina od 18 biljaka sa
že naručiti poštom na adresama navedenima u poglavlju Do­ svojstvima čišćenja, kombinirana u bazi praha psylliuma. Bi­
bavljači u Dodatku 2. Jedna j u š n a žlica bentonita umije­ ljke uklanjaju crijevne parazite, stimuliraju funkcije izluči­
šanog u čašu vode i uzeta 2-3 puta dnevno, odvojeno od hra­ vanja, detoksiciraju unutarnje organe i rebalansiraju cjelo­
ne, odgovarajuća je količina za većinu detoksikacijskih pro­ kupni probavni sustav.
grama, iako se udvostručena količina m o ž e uzimati u kra­
jnjim slučajevima toksičnosti krvi i tkiva. A k o upotrebljava­ Kajenska paprika
te psyllium, popijte bentonit o d m a h nakon psylliuma.
Kajenska paprika je j e d n a od najučinkovitijih ljekovitih
biljaka na Zemlji i ima j a k a svojstva čišćenja koja m n o g o
Sjeme psylliuma pomažu procesu detoksikacije. Kajenska paprika daje veliki
O s n o v n o sjeme i ljuska psylliuma (Plantago ovato blond) poticaj krvnoj cirkulaciji i balansira srčane funkcije, time
u Indiji su poznati kao 'buba sjeme', a to je svakako najuči­ osiguravajući dovoljne količine kisika i hranjivih tvari svim
nkovitiji prirodno vlaknasti dodatak za čišćenje začepljenih tkivima. Nadalje, kajenska paprika stimulira cijeli endokri­
crijeva prepunih izmeta, suhih sluznih naslaga i trulećih pre­ ni sustav, ojačava imunitet, čisti jetrenu prenatrpanost, akti­
h r a m b e n i h ostataka. Nema boljeg lijeka za kronično zače­ vira peristaltiku i niže crijevno funkcioniranje te unosi ener­
pljenje i spori rad crijeva od praha psylliuma koji, kao i te­ giju u cijeli probavni sustav. Vjerujete ili ne, kajenska pa­
kući bentonit, funkcionira potpuno na mehaničkoj bazi, bez prika je također j e d a n od najboljih lijekova za želučane čire-
izazivanja ikakve kemijske reakcije. J e d n a m a l a žlica praha ve: čisti i dezinficira čireve i ubrzava njihovo liječenje. Iznad
psylliuma, dobro rastopljenog u otprilike 3 0 0 mililitara vode svega, kajenska paprika je visoko alkalizirajuća, s t o j e čini
i brzo popijenog natašte, formira veliku, gustu, sluzavu pilu­ izvrsnom d o p u n o m za detoksikaciju, p o s e b n o za one koji
lu koja prođe kao metla kroz cijeli probavni sustav, osloba­ imaju p r o b l e m a s cirkulacijom i srčanim problemima, želu­
đajući i uklanjajući džepove zbijenog trulećeg otpada i slu- čanim čirevima ili usporenim probavnim sustavom. J e d n a
znog mulja iz dubina savijenih crijeva. Psyllium olakšava ili dvije kapsule, uzete j e d n o m ili dvaput dnevno s čašom to-
Tao metoda detoksikacije organizma Hrana: Ishrana i dodaci tijekom detoksikacije

ple vode, djelotvorna je terapeutska doza za detoksikacijske der suzdržavate od napornog mišićnog rada koji proizvodi
svrhe. Kajenska paprika je najučinkovitija ake je pijete na mliječnu kiselinu u tkivima, tijelo treba m n o g o manje kalo­
prazan želudac, ali se može također uzimati s obrocima za rija tijekom detoksikacije, nego inače. O s i m toga, detoksika-
ublažavanje topline koju ona proizvede u v a š e m želucu. Mo­ cija treba i s h r a n u koja proizvodi minimalni kiseli otpad i
žete brzo ublažiti toplinu kajenske paprike koju popijete iz­ troši m i n i m a l n u probavnu energiju, dok isporučuje maksi­
među obroka ako uz nju pojedete jabuku. malnu ishranu i daje točno one elemente koje tijelo treba za
detoksikaciju i samočišćenje. Takva ishrana ne ispunjava
zahtjeve svakodnevnog života aktivnoj osobi, j e r ne daje do­
Limun
voljno kalorija za stvaranje energije potrebne za dinamičan
Svježi limun je jedina hrana na svijetu koja je anionična,
životni stil, niti sadržava ispravne mješavine prehrambenih
što znači da nosi negativne naboje u molekulama. Ovo se ne
elemenata koje tijelo treba za svakodnevni život. Detoksi-
odnosi na drugo j u ž n o voće, kao na primjer limetu ili grejp­
kacijska ishrana izložena u ovom poglavlju treba se koristi­
frut, nego s a m o na svježi limun, čiji se sok mora konzumi­
ti s a m o za specifičnu svrhu namjerne detoksikacije tijela,
rati svježe iscijeđen da bi se zadržala njegova anionična svo­
najbolje zajedno s drugim načinima detoksikacije pred­
jstva u detoksikaciji. Negativni naboj, kombiniran s njego­
stavljenima u ovoj knjizi, za razdoblja od tri dana do tri tjed­
vim j a k i m efektima alkalizacije, čine svježi limunski sok jed­
na. Nakon toga, ako želite reformirati vašu ishranu tako da
n i m od najmoćnijih dodataka detoksikaciji, i m o ž e se kori­
ona štiti vaše zdravlje i produži vaš život, proizvodeći mini­
stiti za pomoć pri bilo kojem programu detoksikacije. Uvijek
malne toksičnosti i dajući m a k s i m a l n u ishranu, možete
bi se trebao uzimati na prazan želudac, zajedno s čašom či­
usvojiti neke od dijetalnih prijedloga koji se nude u pogla­
ste vode, bez dodatka zaslađivača. Svježi limunski sok poma­
vljima Retoksikacijska dijeta i Dopune u d r u g o m dijelu ove
že jetri u proizvodnji žuči, a bez adekvatne proizvodnje žuči
knjige.
n e m o g u ć e je valjano probavljati hranu i asimilirati hranjive
tvari. Izvrstan je način upotrebe svježeg limunskog soka K a o opća smjernica za pomoć čitateljima u sastavljanju
kao d o p u n e detoksikaciji mješavina s usitnjenim cijelim la­ njihovih vlastitih dnevnih jelovnika za programe detoksika­
n e n i m sjemenom, alkalnim praškom vitamina C i izabra­ cije u trajanju od tri dana do tri tjedna, predstavljeno je šest
n i m biljkama za izradu limunsko-lanenog koktela. Možete uzoraka detoksikacijskih menija. Ovi meniji zahvaćaju ra­
ga piti dvaput dnevno, između obroka, dok traje program de­ zličite apetite, u k u s e i detoksikacijske zahtjeve, i svaki se
toksikacije. Ovaj ćete recept ćete naći u poglavlju Recepti i prvobitno fokusira na određene organe i tkiva kojima treba
formule. posvetiti najveću terapeutsku pozornost. Izvolite miješati i
usklađivati preporučenu hranu i dopune prema vlastitim
ukusima i individualnim terapeutskim potrebama, samo pa­
Svakodnevni detoksikacijski jelovnici zite da ne uključite neke elemente ili kombinacije koji su ko-
ntraproduktivni za detoksikaciju i liječenje.
Dijetalne smjernice ovog poglavlja, uključujući navedene
uzorke menija, p o s e b n o su osmišljene za detoksikacijske Općenito govoreći, što više tekućine, a manje krutih tvari,
svrhe, ne za svakodnevni život. Kako pokušavate ostati mi­ što više sirovih, a manje kuhanih obroka, što više hranjivih
rni i tihi tijekom detoksikacije, odmarajući se u stanju ne­ tvari, a manje kalorijski bogatih elemenata uključite u vašu
prekinutog opuštanja i izbjegavajući sav stres i napetost ko­ ishranu tijekom detoksikacije, to će ona više pridonositi de­
ja bi mogla aktivirati "bori se ili bježi" reakciju, dok se tako- toksikaciji i uspješnije će izliječiti vaše tijelo. Važno je zapa-
Tao metoda detoksikacije organizma Hrana: Ishrana i dodaci tijekom detoksikacije

mtiti pravilo detoksikacijske ishrane: "Manje je više!", odno­ 8 - 1 2 namočenih sirovih


sno, što manje jedete, to ćete više detoksicirati. Zapravo, naj­ badema
bolja je ishrana tijekom detoksikacije post, kako ć e m o vidje­ Marenda: svježa jabuka i/ili crno grožđe
ti u sljedećem poglavlju. Zbog toga vas m o l i m da se ne osje­ Ručak: pola svježeg avokada s
ćate obveznima strogo slijediti navedene prijedloge kada pla­ isjeckanim češnjakom, sol
nirate vaš osobni program detoksikacije. Umjesto toga, upo­ Keltskog mora i maslinovo ulje
trijebite ih kao dijetalne smjernice pomoći pri sastavljanju
Sok od povrća: 2 5 0 ml
jelovnika koji zadovoljava vaše vlastite terapeutske zahtjeve,
Breussove mješavine ili
bez prevelikog poremećaja vašeg p r e h r a m b e n o g ukusa.
Biotta mješavine
Kada se j e d n o m opredijelite za pojedini detoksikacijski jelo­
vnik, nemojte m n o g o odstupati od njega za vrijeme trajanja
Popodnevni međuobrok: svježa papaja ili sok od
lubenice
vašeg programa. Što ga učinite jednostavnijim i dosljedni­
jim, bolje će raditi za vas. Večera: špinat ili potočarka dinstana
sa đ u m b i r o m i češnjakom s
Nekoliko osnovnih elemenata treba uključiti u sve nave­
dene detoksikacijske jelovnike. Najvažnije od svega je piti ba­ prosom,
rem 6 do 8 čaša (1,5-2 litre) čiste alkalne vode svakog dana, tropska trava slična
i to na sljedeći način: 2 čaše odmah nakon ustajanja ujutro; kukuruzu i kaša od smeđe
1-2 čaše između doručka i ručka; 2-3 čaše između ručka i riže
večere; 1 čaša između večere i vremena za spavanje. Čaj od Večernji zalogaj: svježa j a b u k a i/ili crno grožđe
kadulje predlaže se za opće čišćenje i u ljekovite svrhe u Biljni čaj: čaj od kadulje
svim detoksikacijskim menijima, uz dodatne razne vrste dru­ Dopune: zelena hrana, 3 puta dnevno,
gih biljnih čajeva za posebna stanja. U svim j e l o v n i c i m a se uz obroke
preporučuje neki oblik mineralnog dodatka p u n o g spektra,
Morski minerali i koralj ni
kakvi su na primjer morski minerali ili sol Keltskog mora,
kalcij, 1 do 2 puta dnevno, uz
kao i neka vrsta zelene hrane', primjerice pšenica ili sok
obroke,
j e č m e n e trave, 'spirulina' ili 'chlorella'. Drugi dodaci se mo­
sjeme psylliuma, 1 do 2 puta
gu uključiti za povećanje raznih aspekata procesa detoksi­
dnevno, na prazan želudac.
kacije prema vašim vlastitim individualnim zahtjevima.

Meni 1. Primjedba: Avokado je bolje jesti cijeli, a ne kao sok, j e r


m e s o ne sadržava čvrstu celulozu, bogat je izvor važnih ma­
Terapeutski fokus: opća detoksikacija tkiva
snih kiselina, biljnih proteina i drugih hranjivih tvari i daje
obilno gorivo za metaboličku energiju. A k o je vaš problem
Doručak: zaparena tikva s usitnjenim đ u m b i r o m i kostobolja, koristite svježe iscijeđen sok grejpfruta umjesto
soli Keltskog mora drugog voća za tri međuobroka; grejpfrut je j e d a n od najbo­
Sok od povrća: 250 ml svježeg Breussova ljih izvora organske salicilne kiseline, koji oslobađa anorga­
soka od povrća ili Biotta mješavine iz boce nske kalcij ske naslage iz zglobova.

158
Tao metoda detoksikacije organizma Hrana: Ishrana i dodaci tijekom detoksikacije

Meni 2. Primjedba: K u h a n o povrće i čitavo svježe voće daju obilje


prirodnih vlakana za pomoć pri izbacivanju otpada iz crije­
Terapeutski fokus: crijeva i probavni sustav
va, i okra je naročito učinkovita za čišćenje debelog crijeva
te olakšava stolicu. Organska pasta (miso) daje bogat izvor
Doručak: varivo: mrkva, tikvica, repa,
aktivnih e n z i m a za pomoć u probavi trulećeg otpada saku­
bundeva
pljenog u crijevima. Psyllium opskrbljuje s dodatnim čistim
Čista j u h a od povrća s
biljnim v l a k n i m a za rastapanje i uklanjanje nabijenih slu­
organskom pastom
zavih otpadaka, dok bentonit upija otrovne čestice oslobo­
12 do 15 n a m o č e n i h sirovih
đene iz stijenki probavnog sustava od strane psylliuma. Ka­
badema
j e n s k a paprika čisti i liječi čireve u želucu i crijevnom susta­
Marenda: svježa papaja, j a b u k e
vu, a sok aloe vera j e d a n je od najučinkovitijih prirodnih či­
Ručak: 12 do 15 n a m o č e n i h sirovih
stača probavnog sustava i izvrstan je za uklanjanje začeplje­
badema
nja i kolitisa.
Sok od povrća: 2 0 0 ml
mrkve, 100 ml cikle
Popodnevni međuobrok: svježa papaja, j a b u k e Meni 3.
Večera: dimljena okra s isjeckanim Terapeutski fokus; srce i sustav cirkuliranja
češnjakom, đumbirom, i soli
Keltskog mora.
Doručak: pola svježeg avokada s
pola svježeg avokada s
maslinovim uljem
češnjakom, soli Keltskog
Sok od povrća: 200 ml mrkve,
mora i maslinovim uljem,
čista j u h a od povrća s 50 ml špinata, 50 ml celera,
organskom pastom 8 do 12 n a m o č e n i h sirovih
Večernji zalogaj: crno grožđe badema
Biljni čaj: kaduljin čaj Marenda: svježi sok od naranče
Dopuna: sjeme psylliuma, 2 puta Ručak: špinat i potočarka dinstana s
dnevno, na prazan želudac, češnjakom,
tekući bentonit, 2 puta tikvica k u h a n a na pari s
dnevno, o d m a h poslije đumbirom
psylliuma,
Popodnevni međuobrok: svježi sok od naranče ili
kajenska paprika, 1 kapsula
crnog grožđa
2 puta dnevno, uz r u č a k i
Večera: Proso ili j e č a m ili Jobove
večeru,
suze i kaša od s m e đ e riže,
zelena hrana, 3 puta dnevno,
uz obroke, dinstano lisnato zeleno
sok aloe vera, svježi ili povrće s češnjakom
flaširan, 1 do 2 puta dnevno S o k od povrća: 3 0 0 ml mrkve

160 161
Tao metoda detoksikacije organizma Hrana: Ishrana i dodaci tijekom detoksikacije

Večernji zalogaj: j a b u k a ili/i c r n o grožđe Marenda: crne trešnje i/ili crno grožđe
Biljni čaj: kaduljin čaj; glogov čaj Ručak: proso ili j e č a m ili Jobove
Morski minerali i koralj ni suze i kaša s m e đ e riže,
Dopune:
kalcij, j e d n o m dnevno, prije špinat ili potočarka ili lisnati
doručka, kelj dinstan s češnjakom i
kajenska paprika, 1 kapsula soli Keltskog m o r a
2 puta dnevno, poslije Sok od povrća: 2 0 0 ml
doručka, mrkve, 100 ml celera
CoQIO, 60 mg dnevno, Popodnevni međuobrok: svježe j a b u k e i/ili kruške,
crne trešnje i/ili crno grožđe
nakon doručka,
zelena hrana, 2 puta dnevno, Večera: proso ili j e č a m ili Jobove
suze s k a š o m s m e đ e riže,
uz doručak i večeru,
varivo od povrća
ekstrakt gloga, 1 do 2 puta
Sok od povrća: 100 ml mrkve,
dnevno, u toploj vodi, između
50 ml celer
obroka.
Večernji zalogaj: jabuke i/ili kruške
Biljni čaj: kaduljin čaj; čaj kamilice; čaj
Primjedba: Češnjak p o m a ž e čistiti k r v n e žile i uklanja na­
od cvijeta 'Božje krunice' i
slage, dok je kajenska paprika najblagotvornija biljka za re­
mirisni čaj od limuna
guliranje srčanih funkcija, j e r uravnotežuje puis i stimulira
Dopune: biljne formule za živce
krvotok. Morski minerali daju bitne elemente u tragovima
(pogledajte poglavlje 8.), 2 puta
koji su potrebni srcu i krvotoku za reguliranje k r v n o g tlaka;
dnevno, između obroka,
zelena hrana čisti krvotok i povećava kapacitet k r v n e nosi­
korijander cilantro ekstrakt,
vosti kisika, a sirovi su bademi bogat izvor organskoga ka­
2 do 3 puta dnevno, između
lcija i magnezija. Glog j a č a srčani mišić i srčane žile te po­
obroka
maže stabilizirati kucanje srca, a C o Q I O se pokazao kao
p o m o ć kod ispravljanja poremećaja u srčanoj funkciji. ginkgo biloba, 2 puta dnevno,
nakon doručka i ručka
morski minerali, 2 puta
Meni 4.
dnevno, prije doručka i
Terapeutski fokus: mozak i živčani sustav večere.

Doručak: 12 do 15 n a m o č e n i h sirovih Primjedba: Koncentrirani ekstrakt korijandera je j a k de-


badema, toksikant m o ž d a n i h stanica i daje snagu tkivu, i posebno je
čista j u h a od povrća, učinkovit za uklanjanje teških metalnih toksina. Ginkgo bi­
tikvica k u h a n a na pari s loba potiče j a k u antioksidancijsku aktivnost u mozgu i ži­
đumbirom i soli Keltskog vcima i također povećava mikrocirkulaciju u mozgu. Tijelo
mora treba B vitamine za detoksikaciju i za obnovu živaca i mo-

162 163
Tao metoda detoksikacije organizma Hrana: Ishrana i dodaci tijekom detoksikacije

zgovnog tkiva, i ono ih dobiva iz zobene kaše, b a d e m a i zele­ Večernji zalogaj: crne trešnje ili crno grožđe
ne hrane'. Sok od celera sadržava elemente koji umiruju ži­ Biljni čaj: kaduljin čaj: Breussov čaj za
včani sustav i ublažavaju nesanicu. Morski minerali i mo­ bubrege
rska sol daju puni spektar bitnih minerala i elemenata u tra­ Dopune: zelena hrana, 2 puta dnevno,
govima, koji su potrebni mozgu i živčanom sustavu za is­
uz doručak i večeru,
pravno funkcioniranje, a biljni čajevi i ekstrakti održavaju
morski minerali ili soli
živčani sustav opuštenim, sprječavaju pojavu tjeskobe tije­
Keltskog mora, 2 puta dnevno,
kom procesa detoksikacije i omogućavaju čvrsto spavanje.
prije doručka i večere

Meni 5.
Primjedba: Šparoga ima jake učinke čišćenja bubrega i
Terapeutski fokus: bubrezi i mjehur mjehura, ispirući kiseli otpad tako brzo da možete mirisati
amonijak u vašoj mokraći uskoro nakon obroka. Peršin pro­
Doručak: sok od povrća: 2 0 0 ml mrkve, čišćava i štiti bubrežna tkiva, s t o j e p o s e b n o v a ž n o kada bu­
60 ml cikle, 40 ml peršina, brezi prekovremeno rade zbog lučenja otrovnih otpada. Va­
6 do 12 natopljenih sirovih žno je piti p u n o vode kada čistite bubrege, i bolje je jesti više
badema, tekuće, a manje krute hrane. A k o jedete svježu lubenicu po­
Čista j u h a od povrća s organ­ lako, ona dopušta stabilni protok elemenata čišćenja koji
skom pastom protječu kroz bubrege i mjehur, detoksicirajući ih i umiruju­
Marenda: svježa lubenica, izrezana na ći upale u tim tkivima.
komade veličine zalogaja koji
se trebaju jesti polako Meni 6.
Ručak: Sok od povrća: 2 5 0 ml Terapeutski fokus: jetra i krv
svježeg Breussova soka od
povrća ili flaširane Biotta Doručak: tikvica k u h a n a na pari s
mješavine đumbirom i soli Keltskog
potočarka dinstana s mora,
češnjakom 8 do 12 n a m o č e n i h sirovih
Popodnevni međuobrok: svježa lubenica, u m a l i m badema
komadima Sok od povrća: 200 ml mrkve,
Večera: kuhana na pari ili kašasto 50 ml cikle,
svježa šparoga s češnjakom i Marenda: crno grožđe
soli Keltskog mora, Ručak: sok od povrća: svježa rajčica,
'millet' kaša 200 ml,
Sok od povrća: 100 ml Jobove suze i kaša smeđe riže
mrkve, 30 ml cikle, 20 ml tikvica k u h a n a na pari
peršina (ostaci od doručka)

• 164
Tao metoda detoksikacije organizma

Popodnevni međuobrok: crno grožđe


Večera: špinat ili potočarka dinstana
s češnjakom i soli Keltskog POGLAVLJE 6.
mora,
Jobove suze i kaša smeđe riže
Sok od povrća: 200 ml mrkve,
50 ml cikle 'Brza ulica':
Večernji zalogaj: crno grožđe
Biljni čaj: kaduljin čaj; sikavica i čaj Post i crijevna ispiranje
maslačka; slatki korijen i čaj
od krizantema
Post j e savršen primjer skrivenih moći prirode koje se ra-
Dopune: bentonit, 2 puta dnevno
zbude kada se prastari taoistički princip 'wu-wei', 'ne či­
između obroka,
neći' ili 'neupletanje', stavlja u funkciju. Kod 'nečinjenja ni­
zelena hrana, 3 puta dnevno,
čega' Tao Teh Ching napominje: "Pametnom će sve uspjeti!".
uz obroke, U dijetalnim uvjetima 'ne činiti ništa' znači ne jesti ništa i pre­
ekstrakt stikovice ili pustiti prirodi da učini svoje, a ovo suzdržavanje o d j e l a po­
silimarin tablete, takne u tijelu najmoćnije reakcije čišćenja i liječenja.
biljne jetrene formule Post je prirodni način liječenja bolesti, obnavljanja zdra­
(pogledajte poglavlje 8.) vlja i produljivanja života. Kao što svi vlasnici zooloških vrto­
va i k u ć n i h ljubimaca znaju, sve životinje, neovisno o vrsti,
Primjedba: Tikvica, tamne lisnate zeleni, mrkva i zelena instinktivno odbijaju jesti kada su bolesne, a isto pravilo od­
hrana bogati su organskim karotenima, koji su najbitniji nosi se i na životinje u divljini. Davnih dana ljudi su također
elementi za detoksikaciju i popravljanje jetre. Sokovi od ci­ imali ovaj prirodni instinkt obnavljanja, čak i d a n a s primi­
kle, stikovice i maslačka pomažu pri detoksikaciji i obnovi je­ tivna p l e m e n a u udaljenim regijama Afrike, Azije i A m a z o n e
trenog tkiva. Kako jetra filtrira krv, toksična jetra znači to­ j o š uvijek imaju posebne 'bolesne kuće', smještene u pred­
ksični krvotok, i obratno, tako da se oboje moraju čistiti za­ građima njihovih naselja, gdje se bolesni odmaraju tiho i ugo­
jedno. Crno grožđe pomaže čistiti krvotok i jetru, posebno ako dno, bez uzimanja ikakve hrane, sve dok se ne oporave.
se koža i sjemenje žvaču dobro i jedu se skupa s mesom. Klo­ D a n a s je, međutim, terapeutski post m o d e r n a medicina
rofil u 'zelenoj hrani' čisti krv i povećava njezin kapacitet no­ napustila kao 'primitivan'. Tako mi je j e d a n eminentan ki­
sivosti kisika, dok bentonit aktivno apsorbira sve toksine rurg u N e w Yorku j e d n o m rekao: "Post je nestao s konjima i
koji plutaju krvotokom i transportira ih u bubrege za izluči­ jednoprezima!" Ipak, zbog pionirskog posla nekoliko hrabrih
vanje. Čajevi od slatkoga korijena i krizanteme detoksicira- zdravstvenih stručnjaka tijekom druge polovice 20. stoljeća,
ju i hlade krv i jetru, a i druge biljne formule m o g u se uklju­ z a p a d n i j e svijet ponovno otkrio duboke ljekovitosti posta, i
čiti za povećanje učinkovitosti detoksikacije. praktičari alternativne medicine sada ih primjenjuju s uspje­
h o m za stanja u kojima svi drugi tretmani nisu pomogli.
O s i m toga, nedavno zdravstveno istraživanje, provedeno uz

167
Tao metoda detoksikacije organizma 'Brza ulica': Post i crijeuno ispiranje

opsežne kliničke studije, potvrdilo je da je periodični post i živio 'normalan' ljudski životni vijek od 120, da sudbina nije
ograničenje unosa kalorija jedan i jedini dokazani način zna­ intervenirala s automobilskom nesrećom u dobi od 98 godi­
čajnog produljenja životnog vijeka. na. Svaki od ovih pojedinaca, i drugih koji su im slični, po­
28. svibnja 1986. Udruženi izdavači (Associated Press) iz­ novno su otkrili svojim vlastitim iskustvom sve što su životi­
vijestili su sljedeće o rezultatima znanstvenog istraživanja o nje i primitivni pračovjek već znali: d a j e post prirodan na­
starenju, provedenog u Americi, gdje su u laboratoriju štako­ čin čišćenja i izlječenja tijela te obnavljanja vitalnosti.
ri bili periodično stavljeni na prisilan post: Suzdržavanje od hrane dopušta tijelu da svoj urođeni me­
h a n i z a m za detoksikaciju pusti u funkciju s p u n i m kapaci­
"Kada se ishrana laboratorijskih štakora j a k o ogra­ tetom i dopusti imunološkim reakcijama djelovati u petoj
niči, oni žive m n o g o dulje nego što inače žive iste ži­ brzini. K a d a postite, sva energija i m o ć enzima koje tijelo
votinje kojima je dopušteno jesti koliko žele. Zapravo, m o r a n o r m a l n o upotrijebiti za probavu i procesiranje hrane
istraživači kažu da su takve p r e h r a m b e n e granice preusmjerava se na mjesto 'probavne bolesti', dok probavni
'jedini način' koji je njima poznat za značajno produ­ sustavi ne proizvode nikakve otpatke u tijelu. Post također
ljivanje n o r m a l n o g a životnog vijeka." pokreće proizvodnju ljudskog h o r m o n a rasta hipofize i oslo­
bađa ga u krvotok, gdje on kruži cijelim tijelom za obnovu
oštećenog tkiva, regenerira vitalne funkcije i pomlađuje cije­
Nedavno je dr. Roy Walford, član ekipe koja je živjela dvije
li sustav. Normalno, proizvodnja h o r m o n a rasta se smanju­
godine u eksperimentalnom projektu biosfere u Americi, vo­
je brzo n a k o n što ljudi dosegnu zrelu dob, a gubitak zaliha
dio j o š iscrpnije istraživanje o vezi između ograničenja kalo­
ovoga m o ć n o g a regenerativnog h o r m o n a je j e d a n od glavnih
rija i životnog vijeka, pomoću raznih životinjskih vrsta, uklju­
uzroka starenja i početak kroničnih degenerativnih stanja.
čujući štakore i pse. U svojoj knjizi "Dalje od 120-godišnje is­
Kod stimuliranja izlučivanja ljudskog h o r m o n a rasta, post
hrane" on predstavlja svoj dokaz i j a s n o pokazuje da ograni­
ne s a m o da p o m a ž e liječiti bolest i obnavljati tijelo, nego ta­
čenje kalorija produljuje životni vijek svih vrsta koje je testi­
kođer usporava proces starenja, vraća oslabljenu vitalnost i
rao za 50 do 80 posto. U ljudskim uvjetima to bi značilo ži­
produljuje život.
votni vijek od 120 do 150 godina.
Dok dugoročna ljudska istraživanja o djelovanju posta na
dugovječnost j o š nisu završena, individualni primjeri neko­ Liječenje kaduljom
liko suvremenih praktičara terapeutskog posta nadahnjuju Post nije ništa novo. Hinduistički jogini, budistički redo­
i vrlo ohrabruju. Dr. N o r m a n Walker, na primjer, koji je zago­ vnici i taoistički pustinjaci postili su tisućama godina da
varao periodični post i svakodnevno konzumiranje sirovih održe svoju vitalnost i produže svoje živote. Prije nekoliko go­
sokova, i izvršavao s t o j e propovijedao, doživio je 'zrelu' dob dina u Indiji, stariji meditacijski majstor je postavio novi
od 116 godina, ostajući aktivan do samog kraja. Paul Bragg, svjetski rekord neprestanog posta tijekom 2 0 0 dana, u ko­
koji je postio po deset dana četiri puta godišnje tijekom ve­ j e m razdoblju on nije uzimao ništa osim obične vode. Pla­
ćeg dijela svog života, živio je gotovo j e d n a k o dugo kao dr. ton, Aristotel i drugi grčki filozofi, čije su misli položili teme­
Walker, i on je također ostao zdrav i produktivan do poslje­ lje zapadne civilizacije, redovno su postili za poboljšanje svo­
dnjih dana. V.E.Irons, koji je sebe izliječio od 'neizlječive' ga fizičkog zdravlja i zaoštravanje svojih m e n t a l n i h moći. I
bolesti postom, zatim je išao razvijati danas najučinkovitiji Pitagora je tjerao sve svoje starije studente da 40 dana poste
uradi-sam-post i unutarnji sustav čišćenja, bez sumnje bi kako bi očistili svoje tijelo i um prije primanja njegovih naj-
Tao metoda detoksikacije organizma 'Brza ulica': Post i crijevno ispiranje

viših podučavanja. Praktičari tradicionalne medicine u pra­ Nakon anđela zraka, tražite anđela vode... Ne misli­
staroj Kini također su razumjeli izravnu vezu između lju­ te d a j e dovoljno da vas anđeo vode zagrli s a m o izva­
dske bolesti i toksičnih nečistoća koje se skupljaju u crijevi­ na. Ja v a m istinu govorim, nečistoća iznutra je puno
ma zbog neprirodnih prehrambenih navika. Liječnik S u n g veća nego nečistoća izvana... Tražite, zbog toga, veliku
dinastije C h a n g Tsung-cheng ustvrdio je: "Ako su želudac i tikvu, visine čovjeka; izvadite njezine iznutrice i na­
crijeva blokirani, tada krv i energija stagniraju!" Stoljeće punite je v o d o m iz rijeke koju je zagrijalo sunce. Obje­
prije slavni kineski liječnik, Chai Yu-hua, napisao je: "Proči­ site je na granu drveta i kleknite na zemlju... i ispijte
šćavanje crijeva je uklanjanje izvora otrova, time se dopušta svu vodu, da ona prijeđe sve prepreke u v a m a i ispu­
krvi i energiji prirodno obnavljanje. Kada čistimo crijeva, mi ni v a š a crijeva. Zatim, neka voda isteče iz vašeg tije­
popravljamo tijelo!" la, da m o ž e odnijeti iznutra sve nečiste i zlo-mirišuće
Sveto p i s m o spominje post 74 puta, i Isus je često postio, tvari.. I vi ćete vidjeti svojim očima i mirisati svojim no­
p o n e k a d po 40 dana. Kada su "mrtvi morski svici" bili otko­ s o m sve zloće i nečistoće koje su uprljale h r a m vašeg
pani u Palestini u r a n o m 20. stoljeću, najvrjedniji dokume­ tijela... Obnovite vašu pričest s v o d o m svakoga dana
nt, n a p i s a n na aramejskom i datiran iz trećeg stoljeća došao vašeg posta, do dana kada vidite d a j e voda koja is­
je na vidjelo. Na engleski g a j e 1937.godine preveo E d m o n d tječe iz vas čista kao pjena rijeke."
Szekely pod naslovom "Essene evanđelje mira" i ovaj pra­
stari tekst pripovijeda podrobno o n e k i m v a ž n i m izlječenji­ Ova metoda čišćenja i izlječenja tijela p o m o ć u crijevnog
ma koje je Isus izveo među Palestincima, i m n o g o toga zvuči ispiranja korištenjem tikve koja se penje i tople riječne vode
vrlo slično o n o m e što dr. Bernard J e n s e n piše o postu i cri­ često se primjenjivala među prastarim Essenesima, među
j e v n i m ispiranjima u svojoj knjizi "Čišćenje tkiva redovitom kojima je Isus živio i učio tijekom svojih ranih godina, i to
stolicom". Na žalost, niti j e d a n od ovih zapisa nikada nije na­ sačinjava j e d n o od njegovih najblagotvorni]ih podučavanja
šao svoj put u Bibliju, unatoč činjenici da je ovo evanđelje za dobrobit čovječanstva. Na žalost, kako je spominjanje ovog
zapisano nekoliko stotina godina prije od drugih evanđelja razdoblja Isusova života namjerno isključeno iz Novog zavje­
koja se pojavljuju u Bibliji. Možda su rani urednici Biblije mi­ ta, ovaj aspekt njegova rada danas ostaje praktički nepo­
slili d a j e tema crijevnog ispiranja osjetljive prirode za uklju­ znat m e đ u kršćanima, iako su izlječenja bila opće poznata
čenje u kršćanske knjige, ali kako ovaj prastari povijesni do­ kao Isusove discipline. Antički mudraci bili su svjesni neo­
k u m e n t sadržava podučavanja vitalnog značenja za zdravlje dvojive veze između stanja tijela i stanja uma, j e r su oni zna­
zapadnog svijeta danas, pogledajmo neke ključne dijelove i li da otrovna k r v i tkivo formiraju rasplodno tlo, ne samo za
poslušajmo što je Isus rekao svojim sljedbenicima o temi de­ bolesti i degeneraciju ljudskog tijela, nego za zamračenje i
toksikacije i ljudskog zdravlja: degradiranje ljudskog duha. Oni su znali zakon koji su mo­
derni liječnici i filozofi zaboravili: što god zagađuje tijelo, ta­
"Obnovite sami sebe i postite... Tražite svježi zrak šu­ kođer zagađuje i um. Zato tolike antičke svete knjige propi­
me i polja i t a m o ćete usred njih naći anđela zraka... suju post i detoksikaciju kao prvi preliminarni korak na pu­
Zatim dišite dugo i duboko, da anđeo zraka m o ž e ući tu d u h o v n o g samopročišćavanja.
u vas. Ja v a m istinu govorim, anđeo zraka će izbaci­ D a n a s je uzajamna ovisnost fizičkog i d u h o v n o g zdravlja
ti iz vaših tijela sve nečistoće koje se nalaze unutra i uvelike zaboravljena i samo nekoliko ljudi vidi uzročnu po­
vani... vezanost i z m e đ u masivnog onečišćavanja planeta i degra-
Tao metoda detoksikacije organizma 'Brza ulica': Post i crijevno ispiranje

dacije ljudskog tijela te razuzdanih zločina, kroničnog nasi­ "Možda niste svjesni da debelo crijevo ostaje kroni­
lja i d u h o v n o g pobolijevanja koje obilježava ljudski život u čno zbijeno nakupljenim otpadom i sluzi sve do ta­
suvremenom razdoblju. Prema psihofiziološkom receptu pra­ nkog crijeva..., zapravo, vaši unutarnji odvodi... djelu­
starih m u d r a c a koji su dali rađanje zapadne civilizacije, či­ ju kao p u n a i prelijevajuća septička j a m a . K r v n e i li­
šćenje planeta i detoksikacija ljudskog tijela su najbolji lije­ mfne žile u crijevima pokupe toksine i nose ih u sve
kovi za obnavljanje mira na Zemlji i vraćanje zdravlja i du­ dijelove tijela... Krvotok se napuni do prelijevanja su­
hovnog integriteta čovječanstva. Sada, međutim, znanstveni višnim organizmima bolesti... i toksinima, koji onda
dokazi potvrđuju i istinu ovoga prastarog podučavanja, koje kruže cijelim tijelom, uzrokujući upale, zadržavanje
se počinje i primjenjivati. 1972. godine, na primjer, moskovs­ vode, povećanje težine, iritacije, oksidacije, štetu i bo­
ki Institut za psihijatrijska istraživanja objavio je rezultate lesti. Izmet i toksini neprirodno ponovno cirkuliraju
kliničkog istraživanja u kojem su post i detoksikacija tkiva krvotokom kao rezultat kroničnog začepljenja, što
bili uspješno upotrijebljeni, bez korištenja ikakvih lijekova, objašnjava zašto organi izlučivanja, koža i pluća, ima­
za liječenje više od 7 tisuća pacijenata koji boluju od ra­ ju čudan zadah: smrdljivi znoj i loš dah koji smrdi
znovrsnih ozbiljnih mentalnih poremećaja, kojima nikako kao izmet... Kao zaštitnu mjera za izbacivanje toksi­
na koji uzrokuju bolesti, tijelo uklanja ove otrove iz
nije pomogla niti psihijatrija, niti terapija lijekovima. Od ta­
krvotoka i sprema ih u stanice i tkiva, izvan puta...,
da je to postalo poznato kao 'liječenje glađu' i j o š se koristi u
uzrokujući o n o što dr. N o r m a n Walker naziva zače­
Rusiji.
pljenjem tkiva, a to znači d a j e tkivo opterećeno pre­
Čak i površni pogled na današnje stanje, što se tiče ljud­
kobrojnim toksinima koji zatim uzrokuju upale sta­
skih poslova na cijelom svijetu, otkriva dvije neosporne činje­
nica i tkiva, prenatrpanost, osipe i bolesti. Općenito,
nice: j e d n a je da ljudi svugdje i u svim načinima života po­
prekobrojni toksini neprestano su sadržani u stani­
staju bolesniji i otrovniji nego ikada prije u ljudskoj povije­
cama i tkivima, sve dok osoba uzima određenu uvre­
sti; druga je da ljudsko ponašanje postaje agresivnije i nasi-
dljivo nezdravu hranu, alergene, drogu i slično. Kada
lnije i svjetski poslovi postaju svakoga dana sve više krvni­
se takva hrana ili tvari sasvim uklone iz ishrane, sa­
čki i barbarski. M o ž d a je već prekasno izabrati 'sporu uliči­
mo tada stanice uklanjaju određene toksine natrag
cu' detoksikacije s postupnom dijetalnom reformom; možda
u krvotok i limfu na njihovu putu u organe izlučiva­
je naša j e d i n a preostala nada skočiti izravno u 'brzu ulicu'
nja i izvan tijela. Jedino kada se vrate u krvotok i li­
detoksikacije s a m o zrakom i vodom.
mfe, toksini čine prljavi posao zapaljivanja i iritiranja
tijela dok se ne uklone i izbace iz tijela. Ovo pooštra-
'Brza ulica* vanje ili pogoršavanje simptoma n a z v a n o je krizom
liječenja. Osoba koja radi detoksikaciju m o ž e biti u
Toksičnost tkiva je smrtonosno ozbiljno stanje, posebno g o r e m stanju prije nego nastupi poboljšanje i tada
danas kada toliko m n o g o kancerogenih i drugih otrovnih ima želju za h r a n o m ili navikama koje su je prvobi­
kemikalija zagađuje našu hranu i vodu i zagađuje zrak koji tno učinili toksičnima."
mi dišemo. Da biste shvatili ozbiljnost situacije i doznali što
se m o ž e dogoditi, evo citata iz knjige "Ishrana tijekom deto­
ksikacije i Wellness stil života", koju je napisao dr. Grady De­ Post je najbrži i najučinkovitiji način rješavanja krvne i
al, vlasnik klinike za detoksikaciju na Havajima: tkivne toksičnosti i oslobađanja tijela od toksičnih viškova i

173
Tao metoda detoksikacije organizma 'Brza ulica': Post i crijevno ispiranje

trulećeg otpada u debelom crijevu, koji neprekidno truju hrane, lakše se podnosi, a on također daje izvrsne rezultate
krvotok, začepe stanice i oduzimaju vitalnost. Dok se ovi to­ čišćenja i liječenja. Takozvano 'liječenje grožđem', u kojem
ksini ne uklone, n e m a načina kojim se tijelo m o ž e popraviti se ne j e d e ništa osim crnog grožđa tijekom razdoblja od j e ­
i uravnotežiti. Iako postoje blaže detoksikacijske metode od dnog tjedna do cijelog mjeseca, također je neka vrsta polu-
posta, one sve traju m n o g o duže i manje su učinkovite, a ni­ posta i osobito je učinkovita za čišćenje krvotoka, detoksi­
j e d n a ne m o ž e odgovarati moći duboke ljekovitosti i produ­ kaciju jetre i ispravljanje ozbiljnih gastrocrijevnih nesklada.
ljenja života postom. Da bi bio učinkovit za detoksikaciju krvi i tkiva, terapeu-
Da bi iskoristio te moći, čovjek mora htjeti trpjeti neugo­ tski post m o r a se nastaviti minimalno tri p u n a dana. Toliko
dne simptome takozvane 'krize liječenja', koju post uvijek po­ je potrebno tijelu za unutarnje čišćenje i m e h a n i z m u liječe­
krene nakon trećeg dana. Kriza liječenja otvara vrata stanju nja da se pokrene p u n o m parom. Međutim, tri dana nisu do­
sjajnog zdravlja i dugovječnosti koje j e d i n o post m o ž e stvori­ voljna da se sasvim očisti krvotok i detoksiciraju unutarnji
ti, a nelagoda tijekom detoksikacije je cijena koja se plaća za organi, niti je dovoljno dugo za iskušenja takozvane 'krize lije­
prolaz kroz ta vrata. Izbor je vaš: ili izbacite otrove koji vas tru­ čenja', koja se n o r m a l n o pojavljuje između trećeg i petog da­
ju iz vašeg sustava, ili živite kao inače s posljedicama od nji­ na od početka posta. 'Kriza liječenja' označava točku u po­
hovih zadržavanja tijekom cijeloga vašeg života. O toj temi sam stu kada je detoksikacija tkiva dosegnula svoj vrhunac, i si­
pisao u svojoj knjizi "Tao zdravlja, seksa & dugovječnosti": mptomi najozbiljnijih stanja izlaze na vidjelo, počinju se ma­
nifestirati. Na primjer, kod nekoga s kostoboljom, 'kriza lije­
čenja' se dogodi kada su najdublje uskladišteni otrovni osta­
"Ako ne živite isposnički život daleko od civilizacije i
ci istisnuti v a n i i izvučeni iz zglobova, što uzrokuje bol u
izbjegavate svu dijetalnu budalaštinu, vaša k r v i tki­
zglobovima i tkivima. Za nekoga tko ima tešku toksičnost j e ­
va će sigurno skupiti toksine i postupno će izgubiti
tre, 'kriza liječenja' događa se kada se najotrovnije tvari ra­
funkcionalne vitalnosti. A k o redovito ne čistite tijelo
stapaju i uklanjaju iz jetrenog tkiva, izvlačeći vani sve neu­
od ovih toksina, toksemija će se pogoršavati, sve dok
godne simptome jetrene toksemije, primjerice sveobuhvatni
tijelo to više ne bude moglo podnositi i s a m o sebe po­
umor i bezvoljnost, ljutnju i razdražljivost, žute oči i kožu,
čisti spontano u obliku proljeva, akni, prištića, čire-
ustajali dah i tjelesni miris i oštru bol u samoj jetri. Dobra
va, j e t r e n i h mrlja', smrdljivog znoja, lošeg daha, i ta­
vijest je da ova 'kriza' označava srednju točku od koje osta­
ko dalje, ili se jednostavno odrekne borbe i podlegne
tak posta ide nizbrdo. To znači d a j e najteži dio detoksikaci­
raku, tuberkulozi i drugim kobnim stanjima."
je prošao i da počinje ljekovita faza. Zato se ovo naziva 'kri­
z o m liječenja'. A k o ne nastavite s postom dovoljno da 'udari­
Mega post mini post i polupost te u zid' i prođete kroz t a m n a vrata 'krize liječenja' kako bi­
ste dosegnuli sunčano stanje sjajnog zdravlja, nećete uspje­
Postoje m n o g e različite vrste terapeutskog programa po­
ti u p o t p u n o m ispravljanju glavnih uzroka vaših bolesti. Tri
sta s promjenjivim stupnjevima intenziteta i trajanja. Najinte­
dana su svakako nedovoljna za postizanje velikog crijevnog
nzivnija detoksikacija i najbrži rezultati liječenja proizlaze iz
čišćenja i čišćenja krvotoka te za povratak ravnoteže unu­
posta bez ikakve hrane u kojoj se ne koristi ništa o s i m vode
tarnjih organa i djelomičnu detoksikaciju tkiva.
i nekoliko dopuna unutarnjeg čišćenja, kakve su na primjer
psyllium i bentonit. Polupost, p o m o ć u vode i dopuna, i uz j e ­ Idealno trajanje terapeutske detoksikacije postom je od 7
dnu vrstu soka od povrća ili voća za dobivanje energije i is- do 10 dana. Razlog je tomu što treba točno s e d a m dana da
Tao metoda detoksikacije organizma 'Brza ulica': Post i crijevno ispiranje

se sasvim očiste krvotok i limfni sustav od preostalih viško­ mi rak. S d r u g e strane, nitko j o š nije u m r o pokušavajući
va. Kada se krv i limfa sasvim očiste, znači d a j e cijelo tijelo Breussovo liječenje raka, a dosada je bilo više od 40 tisuća
sa svim svojim dijelovima oslobođeno toksičnosti, j e r čista dokumentiranih slučajeva liječenja raznih oblika raka ovom
krv i čista limfa automatski čiste tijelo i svakodnevno ukla­ metodom, od kojih su neki bili već u naprednoj fazi razvoja.
njaju toksine iz tkiva. A k o reformirate vaše p r e h r a m b e n e Čudno, većina ljudi oboljelih od raka prije bi se odlučila za
navike i promijenite vašu ishranu nakon posta detoksikaci- kemoterapiju ili radijaciju, unatoč njihovim strašnim nu-
j o m , vaša krv i limfa duže će moći držati vaša tkiva čistima, spojavama i dvojbenim rezultatima, nego bi podnijela 42-
nego ako vi i dalje nastavite s onečišćavanjem pogrešnim dnevni detoksikacijski post koji se dokazao i bio zabilježen
p r e h r a m b e n i m navikama i lošim izborom hrane. A k o jedete kao realna terapija. Teško je reći je li njihova nevoljkost za
pravilno, nećete trebati postiti tako često da se oslobodite pokušaj liječenja postom zbog pomanjkanja vjere u metodu
trulećeg probavnog otpada i metaboličkih toksina. Općenito ili zbog s a m o g straha od posta.
govoreći, j e d n a sedmodnevna, odnosno desetodnevna deto­
Breussovo liječenje raka nije dobro s a m o za tretiranje ra­
ksikacija postom svake godine, dok u m e đ u v r e m e n u vodite
ka. Kako je prije navedeno, rak je konačna faza toksičnosti
računa o vašoj ishrani, obično je dovoljno za zaštitu od ozbi­
tkiva i kronična toksičnost tkiva je glavni uzrok raka. Zbog
ljnih bolesti, kakve su na primjer rak i ateroskleroza, te za
toga se Breussov program posta m o ž e upotrijebiti kao sre­
sprječavanje degenerativnih stanja, primjerice kostobolje i
dstvo periodičnog čišćenja, opće detoksikacije tkiva, i to slu­
senilnosti, i, na koncu, da popločite put p r e m a dugom i
ži kao vrlo učinkovita preventivna terapija protiv razvoja ra­
zdravom životu. Gotovo svatko može učiniti sedmodnevni
ka. A k o već imate rak i želite upotrijebiti ovu metodu kao li­
post, ali za one koji to nikada nisu pokušali i brinu se zbog
jek, nije n u ž n o slijediti Breussov program posta za puna 42
toliko dugog suzdržavanja od hrane, najprije možete iskuša­
dana. J e d a n do tri tjedna dovoljni su za uspješnu detoksika­
ti pokoji trodnevni mini post, kao neko zagrijavanje'. Ovo je
ciju cijelog tijela.
dobar način da stvorite povjerenje i postupno se pripremite
Mini post je onaj manji od tri dana. Nije učinkovit za ozbi­
za sedmodnevni post.
ljne svrhe detoksikacije, ali je izvrstan oblik održavanja izme­
Najdulja m e n i poznata terapeutska detoksikacija postom đu duljih terapeutskih postova. Na primjer, neki ljudi poste
je izvanredno Breussovo liječenje raka, koje je razvio Austri­ j e d a n p u n i dan svakog tjedna, uzimajući s a m o čistu vodu ili
janac, naturopat Rudolf Breuss. Ovo uključuje 42-dnevni j e d n u vrstu alkalnog voća ili biljnog soka. Ovo daje proba-
(šestotjedni) post, tijekom kojeg se dnevno pije samo j e d n a v n o m sustavu tjedni odmor i dopušta tijelu kratak predah
šalica Breussova biljnog soka (svježeg ili flaširanog), polako od 'aktivne dužnosti' za ponovno usklađivanje i rebalansira-
je ispijajući m a l o m žlicom, uz dodatak čaja od kadulje i j e ­ nje s a m o g sebe. Drugi način je postiti dva-tri dana svakog
dnog ili dva druga biljna čaja, ovisno o organima i tkivima mjeseca, što je j e d n a k o korisno kao tjedni j e d n o d n e v n i p o s t
koji trebaju glavnu pozornost. Dok ovo m o ž d a zvuči eks­ D o k mini post ne daje dramatične rezultate čišćenja kao du­
tremno, imajte na u m u d a j e rak ozbiljno stanje koje m o ž e ži post, ipak je učinkovit kao oblik uobičajene preventivne
lako ubiti pacijenta i da konvencionalne terapije koje se da­ medicine protiv širokog raspona bolesti i degenerativnih sta­
n a s primjenjuju kod raka, kao na primjer kemoterapija i ra­ nja, posebno ako činite duži detoksikacijski post s v r e m e n a
dijacija, učine tijelu m n o g o više štete od najdužeg posta. Za­ na vrijeme. T a k o je grčki pisac Plutarch sugerirao: "Umjesto
pravo, opća terapija raka često ubije pacijenta brže nego sa- lijeka, postite j e d a n dan!"
Tao metoda detoksikacije organizma 'Brza ulica': Post i crijevno ispiranje

Dopune za post ko biste poboljšali loš okus psylliuma i povećali njegova svo­
jstva čišćenja.
Voda je glavni agens čišćenja koji je uključen u terapeu-
Laktobacili: Ovo je takozvana 'prijateljska flora' crijeva j e r
tski post i vrlo je v a ž n o piti barem dvije litre čiste alkalne vo­
laktobacili sačinjavaju j e d a n od najvažnijih elemenata po­
de tijekom trajanja svakog posta, čak i ako upotrebljavate trebnih za ispravnu probavu hrane, asimilaciju hranjivih tva­
dodatno i sirove sokove. Uz vodu, također se m o g u koristiti ri i obrađivanje probavnog otpada. U zdravim crijevima pri­
raznovrsni učinkoviti dodaci za povećavanje i ubrzavanje či­ jateljske bi bakterije trebale sačinjavati oko 80 posto uku­
šćenja krvi i detoksikaciju tkiva te za brzo liječenje tijekom pne populacije bakterija, truleće bakterije preostalih 20 po­
posta. Ovi su dodaci 'alati' terapeutskog posta: sto. U toksičnim crijevima, kakva su danas u više od 95 po­
Psyllium: Ovo je najvažniji dodatak za čišćenje i pročišća­ sto ljudi na planetu, odnos je obrnut, s trulećim bakterija­
vanje probavnog sustava, naročito donjih crijeva. Ljepljiva ma koje okupiraju 80 posto ili više crijevnog terena, a 'poziti-
svojstva ove m a s e također pomažu potisnuti glad i pridono­ vci' trebaju očistiti crijeva od svih bakterijskih kolonija, uk­
se osjećaju punog želuca i crijeva. loniti septičku nečistoću u kojoj se one množe, zatim obno­
viti zalihe cjelokupnoga crijevnog sustava sa svježim kolo­
Bentonit: Koloidni bentonit postaje kao 'magnetski meka­
nijama prijateljskih lakto-bakterija. Psyllium i bentonit rade
na metla' i neutralizira i odnosi toksine koji su oslobođeni s
posao odvoda tvari vrlo dobro, ali ovisi o v a m a hoćete li po­
crijevnih stijenki pomoću vlakana psylliuma. Petsto puta ma­
duzeti mjere uvođenja novih kolonija blagotvornih lakto-
nje od vodenih molekula, negativno napunjene mikromole-
bakterija u crijevima nakon svakog posta, prije nego se s uo­
kule bentonita također ulaze u krvotok i stanične tekućine,
bičajenom h r a n o m l o š i momci' u v u k u natrag i ponovno sve
gdje se spajaju s pozitivno napunjenim toksinima, do 200
preuzmu.
puta težim, i prate ih kroz krvotok u bubrege za izlučivanje.
Jedan način za obnovu zaliha prijateljskih bakterija u
Zelena hrana: Zelena hrana je nadaleko najbolji prehra­
crijevima je uzimanje dobre laktobakterijske dopune, pri­
m b e n i dodatak za upotrebu tijekom terapeutskog posta. Je­
mjerice acidofila, bifudusa i drugih sličnih kultura korište­
dan od najbogatijih i najčišćih izvora krvnog čistača - klorofila nih za izradu jogurta. Oni su u obliku praška i kapsula, ali
- i životno važnih hranjivih tvari, zelena h r a n a se lagano morate paziti i kupiti pouzdanu vrstu koja zaista sadržava
topi i ne treba složenu probavu. Također daje dovoljnu meta­ predviđenu snagu proizvoda.
boličku energiju za pomoć pri protudjelovanju apetita koji se
Većina današnjih vrsta na tržištu sadržava praktički ne-
često pojavi tijekom posta.
živuće kulture. Drugi izbor je jesti svježi jogurt od kozjeg mli­
Limunski sok: Tijekom posta, svježi limunski sok m o ž e se jeka tjedan dana o d m a h nakon posta, ali ovo nije toliko uči­
koristiti za pomoć u procesu detoksikacije zbog svojih alka- nkovito kao visoka snaga praškastog dodatka, j e r mliječni
lizirajućih svojstava i svojstava čišćenja. K a o jedini anioni- proizvodi stvaraju sluz u crijevima, a najbolje je ne konzu­
čni (negativno-ionsko punjenje) prehrambeni izvor, daje ja­ mirati sluzavo formirajuću hranu dok čvrsto ne utemeljite
ku antioksidancijsku aktivnost i unosi energiju u proces de­ novu koloniju prijateljske flore u v a š e m debelom crijevu.
toksikacije. Limunski sok ima prirodnu sklonost jetri i sti­ Postoji također i treći način koji vi možete lako priprema­
mulira proizvodnju žuči, time pomaže detoksikciju i obnovu ti kod kuće u vašoj vlastitoj kuhinji. Popularno poznat kao
jetre. Trideset do pedeset mililitara svježega limunskog soka 'rejuvelac', fermentirani kupusni sok, j e d a n je od najčišćih i
m o ž e se dodati vodi zajedno s dozom praška psylliuma, ka- najobilnijih izvora obnavljanja laktobakterija u ljudskome

179
Tao metoda detoksikacije organizma 'Brza ulica': Post i crijeuno ispiranje

probavnom sustavu, i ne treba upotrebu nikakvih mliječnih povrća. Nakon desetljeća ovisnosti o antibioticima, upala plu­
proizvoda. Nakon prve serije, koja traje oko tri dana, svaka ća je postala otporna na terapiju lijekovima i p o n o v n o je po­
sljedeća količina brzo fermentira, preko noći, dodavanjem stala veliki ubojica u cijelome svijetu. K a o i kod najzarazni-
oko pola šalice (100 ml) prethodno pripremljenog napitka je bolesti, pravi lijek za upalu pluća nije novi lijek, nego pra­
kao pokretača za pripremu sljedeće. Možete pripremati ku­ stara naturopatska metoda koja je preteča alopatske medi­
lturu svakog dana koliko god želite, tako da jednostavno usi­ cine, ali je ležala zakopana i nezapažena stoljećima u arhivi­
tnite malo kupusa, dodavajući vodu i malo pokretača iz pre­ ma medicinske literature. Metoda je post i crijevno čišćenje.
thodne doze i ostavljajući da fermentira j e d a n dan. Recept 1935. godine j e d a n je čovjek otišao u knjižnicu u potrazi
za pravljenje 'rejuvelca' naveden je u poglavlju Recepti i fo­ za boljim lijekom i tada ponovno otkrio ljekovite moći posta
rmule. i crijevnih ispiranja, a to je bio V. E. Irons, prosječni ameri­
Bez obzira na to hoćete li upotrijebiti mliječno baziranu čki biznismen, koji je u dobi od 40 dobio dijagnozu upalne
laktobakteriju ili k u p u s 'rejuvelac', vi biste ju trebali uzima­ kralježnične bolesti nazvane 'ankilozantni spondilitis'. Nje­
ti ubrzo nakon posta, prije vaše prve hrane, te nastaviti uzi­ govi su liječnici rekli da je bolest neizlječiva i da će uskoro
mati dvaput dnevno barem deset dana, da biste osigurali afi­ biti vezan uz invalidska kolica. Odbijajući prihvatiti njihovu
rmaciju nove kolonije prijateljskih bakterija u v a š i m crijevi­ presudu, Irons je počeo izučavati medicinsku literaturu. Za­
ma. Nakon toga, dobro bi bilo ponoviti ovo više puta svake pisi su ga vodili do ranih učenih glava genijalaca naturopa-
godine, čak i bez prethodnog posta, kako biste pomogli una­ tske medicine u Americi, kao što su dr. Tilden, dr. Kellogg i
pređivanju prijateljskih bakterijskih saveznika u v a š i m cri­ ostali, a zatim je odlučio uzeti stvari u vlastite ruke, liječeći
j e v i m a i održavanju trulcćih neprijateljskih bakterija pod svoju bolest serijama terapeutskih postova i crijevnih ispi­
kontrolom. ranja. U č i n a k je bio gotovo trenutačan:

Nagli skok "Unutar dva mjeseca nisam imao više bolova i u ro­
ku od 14 mjeseci praktički nikakvih n a z n a k a bolesti.
Iako sedmodnevni post sasvim očisti krvotok, očisti lim­ Sve je riješeno čišćenjem, postom i prirodnom hranom
fni sustav i detoksicira tkiva, sami post n e ć e ukloniti od 2 - bez ikakvih lijekova!"
do 7 kilograma otrovne sluzne tvari koja se stvrdne duboko
u crijevima zbog dugogodišnjih neispravnih p r e h r a m b e n i h Vlastito g a j e iskustvo i terapija koju je primijenio toliko
navika i pogrešnog izbora hrane koji počinje j o š u djetinjstvu. j a k o impresioniralo d a j e posvetio ostatak svog dugog života
Jedini način za uklanjanje ovoga gumastog otrovnog mulja istraživanjima i razvoju ovoga prirodnog puta detoksikacije
iz crijeva je isprati ga vani sa serijama crijevnih ispiranja, i izlječenja ljudskog tijela. T i m istraživanjem on je stvorio li­
učinjenih zajedno s terapeutskim postom. niju proizvoda koja omogućuje svakome obavljati ovu mo­
Prije stotinu godina, kada je upala pluća j o š bila glavni ćnu ljekovitu terapiju sigurno i djelotvorno kod kuće. Tije­
uzrok smrti u Americi, dr. J. H. Tilden iz Denvera, Kolorado, k o m 1950. godine V E. Irons je nakratko bio u zatvoru u
izliječio je tisuće ljudi od ove smrtonosne bolesti, a da nika­ A m e r i c i zbog toga što je j a v n o iznosio svoje revolucionarno
da nije izgubio pacijenta, jednostavno tretirajući ih postom shvaćanje ljudskog zdravlja i liječenja i odbijao se odazvati
i crijevnim ispiranjima, zatim im propisujući stroge dijete sa p r a v n o m e pritisku američkoga medicinskog činovništva.
svježom sirovom h r a n o m koja se sastoji uglavnom od voća i Trideset godina kasnije, u ironičnom obratu događaja, pre-
Tao metoda detoksikacije organizma Brza ulica : Post i crijevno ispiranje

dsjednik Reagan uputio je javnu pohvalu V. E. Ironsu za nje­ debelo crijevo ili crijeva uopće uključi u razgovor, svima je
gov veliki doprinos zdravlju i liječenju i dodijelio mu nacio­ n e u g o d n o i pogled se okreće na stranu, a tema se brzo mije­
nalnu nagradu za njegove znanstvene doprinose dugovje­ nja. Trebalo bi takvima reći da im crijeva gotovo pucaju po
čnosti. Irons je ostao zdrav i aktivan kroz svih 98 godina šavovima od nakupina truležne prljavštine i da bi bilo dobro
svoga života, startajući u drugu obitelj u dobi od 72 godine, isprati ih serijama crijevnih ispiranja, i većina ljudi će tada
a postao je otac svome najmlađem djetetu u dobi od 80. skočiti na noge i potražiti najbliži izlaz. Evo što Irons kaže o
'crijevnom plaču bebe' u intervjuu koji je dao 1982. godine:

"Ako ljudi ne mogu napraviti j e d n o s t a v n o k u ć n o cri­


j e v n o čišćenje kako bi očistili svoja začepljena, ko-
nstipirana, trula crijeva, kažite im da počnu tražiti sta­
rački štap... A k o ovi ljudi strepe od svih 'strava' koje
im se m o g u dogoditi kada stave sitnu plastičnu cijev
od j e d n o g 'mikroinča' u svoju stražnjicu, n e m a p u n o
nade za njih... Mnogi ljudi će lako govoriti o većini inti­
m n i h seksualnih iskustava, ali će se naljutiti kod pr­
vog spominjanja debelog crijeva."

Neki ljudi tvrde da post i terapija sirovog soka sami m o g u


Tijekom svoga života V. E. Irons usavršio je sustav samo- ukloniti stvrdnute sluzave naslage sa stijenki debelog crije­
detoksikacije temeljen na postu i crijevnome čišćenju, koji
va, ali nisu u pravu. Irons odgovara na ove tvrdnje i kaže
osobno držim j e d n i m od najvažnijih doprinosa modernoj
"Zaboravite! To neće ići... Morate upotrijebiti 'Colema Bo­
medicini i svjetskom zdravlju u 20. stoljeću. Uz svoju liniju
ard', zajedno s crijevnim sredstvima za čišćenje, ako uistinu
Vit-ra-tox dopuna unutarnjeg čišćenja, Irons je igrao ključnu
želite očistiti v a š e debelo crijevo kako treba. A k o ne, debele
ulogu u izumu i razvoju 'Colema Board' (slika 10) - najboljeg
naslage sluzi sa stijenki crijeva neće se nikada opustiti. Os­
'prijatelja' crijeva - i prijeko potrebnog alata za čišćenje cri­
tat će t a m o dok ne umrete."
j e v a kod kuće. 'Colema Board' potpuno radi na gravitaciji i
dopušta praktički svakome sigurno ispiranje vlastitih crije­ Važno je znati da ste taj čvrsti otrovni sloj trule sluzi i na­
va u privatnosti svoje kupaonice. Kako Irons kaže u inte­ pola probavljenih proteina vi sami tamo stavili, ne na priro­
rvjuu, tako je lagano da i dijete to može učiniti: dni način, nego zbog vaših vlastitih neprirodnih prehra­
m b e n i h navika i lošeg izbora hrane. Vaši prirodni mehani­
"Moj sedmogodišnji sin Robert često radi crijevno is­ zmi tijela nisu dizajnirani za rješavanje ove neprirodne zbr­
piranje - sam. Ja i m a m 87 godina i stalno to radim. ke; potrebne su posebne metode da se uklone. Te metode su
Tako, ako ste bilo gdje između sedam godina i 87, ne post i crijevno čišćenje, i svatko tko se odvaži učiniti ovaj skok
biste trebali imati problema... To je sasvim sigurno." uvijek dobije spektakularne rezultate i nikada ne žali zbog
donesene odluke. Pročitajte Ironsove opise o tome što će se do­
I još, dok ljudi d a n a s ne oklijevaju raspravljati o detaljima goditi k a d a uključite crijevna ispiranja u terapeutski post,
osobnog i tuđeg seksualnog života, u trenutku k a d a netko temeljene na n e k i m a od slučajeva koje je on osobno vodio:

182 183
Tao metoda detoksikacije organizma 'Brza ulica': Post i crijevno ispiranje

"Dobit ćete izvanredne rezultate. Neki od materijala bez obzira na vaše ranije zdravstveno stanje, bez obzira na
najlošijeg mirisa poznatog čovjeku iziđu kada ljudi vašu dob ili seksualnu aktivnost, vi imate tu stvrdnutu sluz
program rade ispravno... Jedna žena je ispuštala više u vašem crijevu i začudit ćete se kada vidite što će izaći vani."
od litre trulog materijala crne boje tri dana za redom. Jedini način da otkrijete što će izaći vani i da se toga oslo­
J e d a n čovjek je ispustio puno materijala koji je izgle­ bodite j e d n o m zauvijek je popeti se na 'Colema ekspres', na
dao kao posteljica. Jedan meni poznat čovjek neda­ s e d m o d n e v n u avanturu posta i crijevnih ispiranja.
v n o je ispustio 6,35 kilograma gnjilog materijala -
sve n a j e d n o m tretmanu... Gotovo svi bi trebali ispu­ Sedam dana na 'Colema ekspresu'
stiti p u n o crne, stvrdnute sluzi četvrti ili peti dan,
ako provode dva pet-galonska (19 litara) ispiranja na S e d m o d n e v n i post i program unutarnjeg čišćenja kori­
dan... Ova sluz je najčešće crna kao drveni ugljen i steći Vit-ra-tox dopunu i 'Colema B o a r d ' j e Ironsov sjajni dar
tako tvrda da se m o ž e rezati nožem. U m n o g i m sluča­ znanosti, zdravlju i dugovječnosti, i d a n a s njegova obitelj u
j e v i m a je kao guma bicikla... Najdulji komad takve Kaliforniji nastavlja proizvoditi i distribuirati ovu finu liniju
sluzi m e n i poznat imao je 8,2 metra, izišao u koma­ proizvoda te daje tiskane informacije u vezi s p r o g r a m o m
du. Ponekad će ona izaći kao hrpa teška oko 5 kilo­ samočišćenja svakome tko ih zatraži. Oni koji su zainteresi­
grama i nastavljat će izlaziti nekoliko dana do cijelog rani za dobivanje daljnjih informacija ili određenih proizvo­
tjedna." da m o g u kontaktirati adrese napisane u poglavlju Dobavlja­
či za poštanske narudžbe.
Unatoč j a s n i m dokazima, nakon što ljudi doznaju da su
njihove najgore kronične bolesti prouzročene prodiranjem
otrova u krvotok zbog začepljenih, toksičnih crijeva te da tre­
baju seriju crijevnih ispiranja kako bi se izliječili, većina njih
reagira s nevjericom i odgovara defanzivno: "Tko, j a ? " Odgo­
vor na ovo pitanje je ponavljanje: "Da, vi!" Prije trideset godi­
na, u rijetkom trenutku iskrenosti, j a v n o zdravstvo u Ameri­
ci je priznalo da 'više od 90 posto' svih A m e r i k a n a c a ima oz­
biljna začepljenja debelog crijeva, primjerice kako je opisa­
no na slici 11. J o š davno prije, na početku 20. stoljeća, sla­
vni naturopat i vrlo poštovani kirurg dr. Harvey Kellogg re­
kao j e : "Od 22 tisuće operacija koje sam o s o b n o izveo, nika­
da n i s a m našao n o r m a l n o crijevo." A k o je tako bilo prije sto
godina, pokušajte zamisliti s t o j e stoljeće otpadne hrane, si­
ntetičkih dodataka, kemijski kontaminirane govedine i mli­
Slika 11. Začepljena crijeva: crijevo je danas u 'najlošijoj formi' od
j e č n i h proizvoda, smrznute pizze i sada genetski modificira­
svih organa
ne hrane učinilo suvremenome zapadnjačkome debelom cri­
A) Zdrava crijeva kao što Je opisano u anatomskim knjigama
jevu. Irons kaže: "Neovisno o v a š e m financijskom stanju, B) Rendgenske snimke današnjih tipičnih ljudskih crijeva

184 _ _ _ . 1 8 5 .
Tao metoda detoksikacije organizma 'Brza ulica': Post i crijeuno ispiranje

Dajemo čitatelju predodžbu o tome što m o ž e očekivati na nju simptomatičnih nelagoda tijekom detoksikacije, iako ih
s e d m o d n e v n o m postu i čišćenju upotrebljavajući detoksi­ možete smanjiti biljnim čajevima, v r u ć i m mineralnim ku­
kacijske dopune i ispiranja, opisano iz dana u dan, na teme­ pkama, m a s a ž o m i drugim metodama, kao na primjer infra-
lju osobnog iskustva tjedna na 'Colema ekspresu', koji je brza c r v e n o m saunom. Postoji uvijek određeni stupanj 'bez boli,
uličica do zdravlja, dugovječnosti i kristalno čistog debelog bez dobiti' dinamike kada dođe do detoksikacije. Ali s postom,
crijeva. dobit je m n o g o veća i trajnija od privremene nelagode koju
1. dan - Najbolje je preskočiti večeru dan prije započinja­ on prouzrokuje, da se to čini zanemarujućom cijenom koju
nja terapeutskog posta ili samo jesti svježe voće i uzeti dva- ćemo platiti za osobnu korist.
tri Vit-ra-tox biljna sredstva za čišćenje prije spavanja, tako da 3. dan - Proces detoksikacije se nastavlja ubrzavati i po­
počnete prvi dan posta s crijevima oslobođenim svih preos­ jačava se danas, čineći da se osjećate j o š umornije i neugo-
talih izmetina. Ujutro počnite uzimati psyllium i bentonit sre­ dnije. A k o se osjećate naročito slabo, možete uzeti nekoliko
dstva za čišćenje, kao i Greenlife i druge p r e h r a m b e n e do­ dodatnih doza bentonita, koji p o m a ž e neutralizirati toksi­
datke, p r e m a rasporedu koji je izložen u glavnim c r t a m a u čne viškove u krvotoku. Možete također uzeti dodatno Green­
programskom prospektu te obavite dva 19-litarska ispiranja life za povećanje krvnoga kapaciteta nosivosti kisika, a oni i
dnevno. Prvi d a n j e vrlo lagan i ne izaziva nelagodu, zato što daju dodatno gorivo za metaboličku energiju. Ovo je dan ka­
m e h a n i z m i detoksikacije tijela j o š nisu dosegli potrebnu ra­ da pristupate pragu krize liječenja, koja označava maksima­
zinu i tkiva j o š nisu počela ispuštati svoje toksine u krvotok. lni intenzitet provedbe detoksikacije i početak procesa lije­
2. dan - Nastavite uzimati dodatke i ispiranje. Do sredine čenja. Nije podudarnost d a j e ovo također dan kada oni koji
poslijepodneva vjerojatno ćete se početi osjećati m a l o slabi­ poste prvi put počinju odustajati i poigravati se idejom o za­
ma, u m o r n i m a i ravnodušnima. Ovo NIJE zbog izgladnjiva­ vršetku posta. Nemojte se predati ovom izazovu! Već ste do­
nja ili nedostatka hrane. To se događa zbog potpunog poče­ šli dovde i zažalit ćete ako sada odustanete j e r ćete ostati li­
tka procesa detoksikacije, koji se uključi oko 36 sati nakon šeni glavne nagrade posta.
što prekinete uzimati hranu. Probavni enzimi, inače uklju­ 4. dan - Za većinu ljudi ovo je najteži dan, posebno ako
čeni u beskonačni zadatak probavljanja h r a n e u želucu, sa­ su vrlo toksični, j e r ovo je dan kada se pojavljuje kriza lije­
da ulaze u krvotok i patroliraju tijelom u misiji 'nađi i uni­ čenja. Tijelo izlučuje 'prljavi miris' i hladni ljepljivi znoj, dah
šti', odvajajući oštećene i kancerogene stanice, s m r t o n o s n e smrdi kao kanalizacija, a jezik dobiva sloj bijele i žute sluzi.
bakterije i viruse i likvidirajući toksične naslage u zglobovi­ Sve ovo je toksični otpad iz najdubljih tjelesnih tkiva koji do­
ma, organima i drugim tkivima. Sav ovaj toksični otpad se lazi na površinu za uklanjanje, i uvijek je to znak uspješne
zatim ubacuje u krvotok za izlučivanje. Prvih nekoliko dana detoksikacije. Nemojte sada odustati! Ovo je polovica posla,
toksini sukljaju iz tkiva m n o g o brže nego što ih bubrezi i ko­ i ako možete izdržati do kraja dana, ostatak je lakši, i bez
ža mogu lučiti, ostavljajući plutajuću rezervu toksičnih osta­ problema ćete završiti program.
taka u krvotoku. Ovi toksini kruže tijelom i m o z g o m dok če­ 5. dan - Ovisno o tome koliko ste toksični bili na početku,
kaju vlastito uklanjanje, kao zrakoplovi što kruže nad uzleti- kriza liječenja će proći danas ili će se nastaviti s opadajućim
štima dok čekaju na red za slijetanje, a to m o ž e prouzročiti intenzitetom do sljedećeg jutra. Ovako ili onako, danas ćete
glavobolje, tjelesnu bol, zamor i razdražljivost. Vi možete, se početi osjećati bolje i kako su najteži toksini vani, vaše će
možda, dobiti m a l u utjehu znajući da što se vi gore osjećate, tijelo imati viška energije za obične funkcije. Počet ćete osje­
bolje se odvija proces detoksikacije i izlječenja vašeg tijela te ćati lakoću u v a š i m udovima, gibljivu fleksibilnost u vašim
da će sve proći za nekoliko dana. Nema prečaca u zaobilaže- zglobovima i b r z o rastuću j a s n o ć u i veselje u v a š e m umu.

186
Tao metoda detoksikacije organizma

Shvatit ćete prema načinu kako se osjećate danas, bez sjene


sumnje, da ste usred najdubljeg čišćenja i ljekovitog isku­
stva vašeg života, i d a j e to što radite najbolji m o g u ć i način
za obnovu vašeg tijela, očuvanja zdravlja i produžetka vašeg POGLAVLJE 7.
životnog vijeka. Ova je spoznaja obično dovoljna da se dobro
nosite s ovim p r o g r a m o m do kraja.
6. dan - Energija se sada brzo vraća i k r v i tkivo su goto­
vo sasvim čisti. Vaše tijelo je već započelo sa zamjenom ošte­
'Anđeo sunčanog svjetla':
ćenih stanica, obnavljanjem krvi i oporavljanjem organa i
tkiva; posljedica je toga da se vi osjećate j a č i m svakim sa­ Helioterapija
tom, iako niste jeli nikakvu hranu gotovo tjedan dana. Tre­
bali biste nastaviti s dva ispiranja dnevno, j e r se najveće ko­ Prastari kineski medicinski tekstovi opisuju sunčano svje-
ličine najdubljih sluzavih tvari i trulećih otpadaka ispiru iz tlo kao oblik 'hrane za mozak' i recept koji daju za ispra­
crijeva posljednja dva ili tri dana posta, nakon što se uklone vljanje stanja prouzročenih nedostatkom ove vitalne 'hranji­
površni slojevi sluzi. Pa tako Irons i svi koji su učinili ovaj ve tvari'je 'usmjeriti sunčane zrake' prema pacijentovim oči­
program napominju: "Začudit ćete se što sve izađe iz vas, po­ ma i koži. Ovi tekstovi jasno opisuju kako 'sunčano svjetlo ko­
sebno u posljednjih nekoliko dana, nakon što gotovo ništa risti mozgu stimulirajući proizvodnju vitalnih osnova'. U mo­
niste jeli cijeli tjedan." zgu, 'vitalna osnova' odnosi se na hipofizne h o r m o n e i neuro-
7. dan - Sada se trebate osjećati zdravijima, energičniji­ transmitere.
ma i uravnoteženima više nego ikada prije, i vjerojatno neće­ M n o g e su prastare kulture razumjele vitalnu vezu izme­
te osjećati m n o g o potrebe za hranom. Mnogi ljudi se osjeća­ đu zdravlja i s u n č a n o g svjetla i one su znale da se ono m o ž e
ju kao da bi mogli lako postiti j o š nekoliko dana, i doista primijeniti kao lijek za čišćenje, liječenje i rebalansiranje lju­
biste mogli ako želite. Sjećajući se teških gnjilih hrpa koje
dskog sustava. U "Essene evanđelju mira", nakon što uči svo­
su se izlijevale iz vaših crijeva, i shvaćajući kako se m n o g o
je sljedbenike kako će vodom očistiti tijela, Isus ih savjetuje
bolje osjećate n a k o n što se vaše tijelo oslobodilo ovoga to­
na sljedeći način:
ksičnog tereta, vjerojatno ćete odlučiti promijeniti vašu is­
hranu i j e d a ć e navike da biste izbjegli onečišćavanje vaših
crijeva, krvi i tjelesnog tkiva, a to će se dogoditi nastavite li "Tražite anđela sunčanog svjetla. Izujte cipele i skini­
opet s pogrešnim p r e h r a m b e n i m izborima, neprobavljivim te v a š u odjeću i dopustite anđelu s u n č a n o g svjetla
p r e h r a m b e n i m kombinacijama i kemijskim zagađivačima. da grli cijelo vaše tijelo..., da se anđeo sunčanog svje­
Ne zaboravite uzeti dobre laktobakterijske d o p u n e tjedan ili tla m o ž e unijeti u vas. I anđeo sunčanog svjetla izba­
dva n a k o n svakog posta i osigurajte prekidanje v a š e g posta cit će iz vašeg tijela sve zlo-mirišuće i nečiste tvari ko­
postupno i oprezno, jedući samo svježe voće i povrće dan ili j i m a ste uprljani izvana i iznutra."
dva, zatim se polako vraćajući na n o r m a l n u svakodnevnu
ishranu korisne zdrave hrane, dobro pripremljene i ispra­ M o d e r n a medicinska znanost rasplela je tajnu mehani­
v n o kombinirane. z m a p o m o ć u kojega 'anđeo sunčanog svjetla' izbacuje 'neči­
Iskušajte 'Colema ekspres'! Vjerojatno nećete m n o g o vo­ ste tvari' iz ljudskog tijela. Oni ga zovu okuloendokrini su­
ljeti vožnju, ali ćete voljeti rezultate! stav, a nova g r a n a znanosti koja je rezultirala ovim otkrićem

189
Tao metoda detoksikacije organizma 'Anđeo sunčanog svjetla': Helioterapija

poznata je kao fotobiologija. Važni čimbenik u s u n č a n o m njenjem od 27 posto u UV dijelu spektra. Ovo prouzrokuje
svjetlu, koji 'hrani mozak', nevidljiv je trak dugog vala ultra- probleme za ljudsko zdravlje koje je ugroženo zbog 'kontra-
ljubičastog (UV) svjetla koji ulazi u oko zajedno s vidljivim imunoloških' učinaka proizvedenih od zagađenih izvora hra­
frekvencijama svjetla. UV svjetlo ima duge valove i kratke ne, vode i zraka.
valove; s a m o pretjerana izloženost kratkim valovima štetna Najveći p r o b l e m prouzročen manjkom sunčanog svjetla
je za oči i kožu. Dugi valovi UV svjetla, međutim, apsolutno je nedostatak imunološke reakcije i niska otpornost, koja ne
su bitni čimbenici za održavanje ljudskog zdravlja; mogu se s a m o što smanjuje obranu tijela protiv bolesti i degeneraci­
također primijeniti kao pomoć u detoksikaciji i liječenju. je, nego također smanjuje njegovu sposobnost detoksikacije
Okuloendokrini sustav radi na sljedeći način: kada puni i samoobnavljanja. Utjecaji l a k o g onečišćavanja' na ljudsko
spektar s u n č a n e svjetlosti uđe u oči, vidljivi trakovi svjetla zdravlje u velikim gradovima i teško industrijaliziranim regi­
uzbude stanice u mrežnici poznate kao štapići i čunjevi u j a m a slični su zagađivačima u hrani, vodi i zraku: svi oni ne
proizvodnji boja i oblika. Nevidljive dugovalne UV frekvenci­ dostavljaju bitne elemente i potrebnu energiju za održavanje
je, koje udaraju mrežnicu zajedno s vidljivim trakovima, akti­ jakog imuniteta i otpornosti. Ovaj problem je j o š pogoršan
viraju posebni sloj stanica u mrežnici nazvanih epitelne sjedećim, 'kućnim' stilom života koji vodi većina ljudi, a što
stanice, dizajnirane od prirode točno za primanje ovih nevi­ ih drži daleko od sunca cijeli dan i gotovo uvijek, kad god oni
riskiraju nakratko izići vani, stavlja sloj stakla između nji­
dljivih frekvencija ultraljubičastog svjetla unutar očiju. Du-
hovih očiju i sunčanog svjetla.
govalna UV stimulacija epitelnih stanica u mrežnici proiz­
vodi moćni impuls, koji se prenosi vidnim živcem i dostavlja Svako staklo blokira blagotvorne dugovalne UV frekven­
izravno u hipofizu i epifizu, gdje ovi signali stimuliraju pro­ cije s u n č a n o g svjetla. To znači da vaš očnoendokrini sustav
izvodnju važnih h o r m o n a koji reguliraju cjelokupni endo­ ne prima h r a n u i stimulaciju kada sjedite iza vjetrobran-
krini sustav i time određuju snagu i brzinu prirodnih imu­ skog stakla osobnog automobila, gledajući kroz prozor va­
noloških tjelesnih reakcija. šeg d o m a ili ureda, vozite se autobusom ili vlakom, ili ako
nosite naočale dok ste vani. S a m o plastična prozorska sta­
Hipofiza igra osobito važnu ulogu u o č n o e n d o k r i n o m su­
kla i objektivi dopuštaju blagotvornim UV valovima proći i
stavu, posebno za imunološku reakciju. Poznata kao 'glavna ući u oči. Ovdje leži drugi važni uzrok m o d e r n o g sindroma
žlijezda' tijela, hipofiza izlučuje h o r m o n e koji uređuju i bala­ kroničnog umora, boležljivosti i mentalnog pobolijevanja kod
nsiraju sve druge žlijezde u endokrinom sustavu, i bez dovo­ ljudi koji potroše svoje cijele radne vjekove sjedeći za stolom
ljne stimulacije dugih valova UV svjetla p u t e m mrežnice i vi­ u ostakljenim uredima i najviše slobodnog v r e m e n a potroše
dnog živca, hipofiza je lišena svoje najpotrebnije 'hrane' i cje­ sjedeći kod kuće i gledajući televizor u umjetno osvijetlje­
lokupni okuloendokrini sustav pogrešno funkcionira, rezu- n i m domovima. Neto rezultat takvoga manjkavog životnog
ltirajući oštećenom imunološkom reakcijom. Sa svim smo­ stila je dobiveni nedostatak imuniteta, prouzročen kroni­
gom, dimom, prašinom, kemikalijama i d r u g i m današnjim čnim 'solarnim nedostatkom' i posljedica je neravnoteža u
onečišćivačima zraka, snaga i kvaliteta sunčanog svjetla ko­ o k u l o e n d o k r i n o m sustavu.
je dopire do Zemlje ozbiljno su smanjene, što rezultira općim
Pogledajmo nekoliko konkretnih primjera za ilustraciju
UV nedostatkom i pridonosi općem pogoršanju ljudske imu­
ovog problema. Tijekom hongkonške epidemije gripe, koja je
nološke reakcije. Smithsonian institut izvješćuje o 15-posto-
pomela A m e r i k u u zimi 1968./69. godine, sve tvornice i ro­
tnom smanjenju općeg intenziteta sunčanog svjetla koje do­ bni centri u Sarasota Countryju, na Floridi, bili su prisilje­
pire do Zemlje kroz proteklih 75 godina, s povećanim sma- ni zatvoriti zbog velikog broja oboljelih od gripe m e đ u njiho-
Tao metoda detoksikacije organizma 'Anđeo sunčanog svjetla': Helioterapija

vim zaposlenicima. Međutim, u svim velikim tvornicama 'Duboko u kožu'


gdje su nedugo prije toga bili instalirani plastični prozori, s
p u n i m spektrom interne rasvjete, niti j e d a n zaposlenik nije Koža je drugi važni primatelj hrane i energije od solarne
se razbolio tijekom cijelog trajanja epidemije. Slični rezulta­ radijacije. 1967. godine skupina je ruskih znanstvenika izvi­
ti su uočeni i drugdje gdje su instalirani izvori svjetla punog jestila o rezultatima opsežnog istraživanja vezanog uz ovu
spektra. temu:
Drugi dobar primjer za presudnu ulogu okuloendokrinog
sustava u ljudskome zdravlju je situacija u državnim škola­ "Ako ljudska koža nije izvrgnuta solar noj radijaciji
ma u Americi i m e đ u drugim 'naprednim' narodima. Žesto­ (usmjerenoj ili razbacanoj) za duga v r e m e n s k a ra­
ka hiperaktivnost, kronično nasilje, nesposobnost konce­ zdoblja, pojavit će se nemiri u fiziološkoj ravnoteži
ntracije i drugi problemi ponašanja postali su tako česti me­ ljudskog sustava. Posljedica će biti funkcionalni ne­
đu mladima u školama da su mnogi od njih sada svako­ red živčanog sustava i nedostatak v i t a m i n a D, sla­
dnevno pod dozom m o ć n i h sedativa, sredstava za umirenje bljenje obrane tijela i pogoršanje kroničnih bolesti."
i amfetamina, koji r e d o m vode do j o š žešćih doživotnih zdra­
vstvenih problema, primjerice drogiranja i oštećene jetre. Me­
Glavni m e h a n i z a m pomoću kojeg s u n č a n o svjetlo daje
đutim, kada su obično fluorescentno svjetlo, koje ima ekstre­
v a ž n u 'hranu' ljudskom tijelu izloženošću kože je proizvo­
m n o iritantan učinak na okuloendokrini sustav, zamijenili
dnja v i t a m i n a D. S u n č a n o svjetlo stimulira tkiva ispod kože
s osvjetljenjem punog spektra, i staklena prozorska stakla s
na proizvodnju vitamina D, koji je važan čimbenik za asimi­
plastičnim, u nekoliko izabranih škola u okrugu, ovi proble­
laciju i iskorištavanje kalcija u tijelu. Bez nazočnosti vitami­
mi ponašanja praktički su nestali nakon nekoliko tjedana i
mnoga problematična djeca su se iznenada pretvorila u uzo­ na D ne postoji način na koji tijelo m o ž e apsorbirati najči-
rne studente. Slični pozitivni rezultati su dobiveni proma­ šće, najbolje izvore kalcija, a bez potrebne opskrbe kalcijem
tranjem u svakoj testiranoj učionici. Nevjerojatno, ovo istra­ n e m a načina za detoksikaciju i obnovu tijela. Solar ni nedo­
živanje se namjerno ignorira i potiskuje zbog povezivanja s statak uvelike pridonosi kroničnom nedostatku kalcija, i to
uobičajenim konvencionalnim kućnim sustavom rasvjete. je j e d a n od glavnih razloga što moderni ljudi, posebno u urba­
n i m područjima, imaju tako slabe zube i kosti.
Treći primjer je sindrom 'zimskog lošeg raspoloženja' koji
se dugo promatra u zemljama poput Švedske i Kanade, gdje Činjenica je m o d e r n o g stila života kod većine ljudi zapad­
duge zime i kratki dani proizvedu kritični nedostatak kori­ nog svijeta da im nedostaje adekvatna izloženost čistom su­
snih UV stimulacija tijekom tih godišnjih razdoblja. Sredi­ nčanom svjetlu punog spektra, a nekolicina koja iziđe na su­
n o m zime ove zemlje doživljavaju značajan porast smrtnosti nce nalik je poslovici 'ludi psi i Englezi', sunčajući svoju ko­
zbog bolesti, kao i povećani broj samoubojstava, a razlog je žu na p o d n e v n o m suncu samo za kozmetičke svrhe. Ovo je
'izgladnjivanje' hipofize zbog nedovoljne izloženosti sunča­ zloporaba sunčanog svjetla koje ima jednake vrijednosti kao
n o m svjetlu punog spektra. Danas ove zemlje imaju klinike potrebna n a m hrana. Ispravna dnevna doza sunčanog svje­
sa svjetlom, gdje ljudi mogu otići po svoju d n e v n u dozu du­ tla je oko 30 minuta, više-manje, i trebalo bi mu se izlagati pri­
gog vala UV energije svjetla, a i mnogi domovi, uredi i j a v n a je 10.30 ujutro ili nakon 15.30 poslijepodne. Dr. T h e o d o r e
mjesta koriste k u ć n u rasvjetu punog spektra kako bi nado­ Baroody izjavljuje u svojoj knjizi "Aikaliziraj ili umri": "Barem
knadili smanjivanje prirodnih vanjskih izvora tijekom du­ pola do j e d n o g sata izravnog sunčanog svjetla dnevno je po­
boke zime. trebno sustavu tijela za proizvodnju ispravnih h o r m o n s k i h

193
Tao metoda detoksikacije organizma 'Anđeo sunčanog svjetla': Helioterapija

razina i uspostavljanje alkalno-kisele ravnoteže... Između 11 detoksikacije; sve što v a m je potrebno je mir i dosta priva­
sati i tri sata poslijepodne sunce je prejako i previše izravno tnosti, čisti zrak i čista voda te sjaj sunčanog svjetla.
pa svojom radijacijom proizvodi učinke kiselosti u tijelu." Najbolji dio dana za helioterapiju ili 'terapeutsko sunča­
Opet ovdje m o ž e m o vidjeti kako nedovoljno izlaganje blago­ n j e ' j e prije 10.30 ujutro i nakon 15.30 popodne, kada je su­
tvornome s u n č a n o m svjetlu, kao i pretjerana izloženost šte­ nce nisko na nebu i ne šteti koži ili očima. Dvadeset do tride­
tnom s u n č a n o m svjetlu, pridonose trenutačnoj krizi ljud­ set m i n u t a izloženosti po sunčanju, i j e d n o do dva sunčanja
skog zdravlja. Ne samo da ovaj problem proizvodi kritične dnevno, dovoljno je za postizanje poželjne terapeutske kori­
neravnoteže u okuloendokrinom sustavu, nego također do­ sti, a dnevna izloženost ne bi trebala prijeći j e d a n sat. Što vi­
nosi kiselo formiranje koje utječe na krv i druge tjelesne te­ še kože izložite dok se sunčate, to su bolji terapeutski uči­
kućine, a što pridonosi kroničnoj acidozi i toksemiji. nci. Ovo se također odnosi na oči: ne nosite sunčane naoča­
le tijekom helioterapije j e r one blokiraju blagotvorne dugo-
valne UV frekvencije sunčanog svjetla, a to su solarni čim­
Helioterapija za detoksikaciju i liječenje
benici koji aktiviraju okuloendokrini sustav i podižu imu­
Terapeutska m o ć sunčanog svjetla je drugi razlog zbog nološku reakciju.
kojega se zdravstvena lječilišta i toplice tradicionalno smješ­ Na žalost, nije uvijek moguće naći sunčano mjesto i vrije­
taju u blizini mora ili visoko u planinama. Z b o g visoko nega­ me za p r o g r a m detoksikacije, posebno ako je sredina zime u
tivnog ionskog broja, i u planinama i na p r i m o r s k o m zraku, sjevernim geografskim širinama i vaši su dohoci ograniče­
čisto s u n č a n o svjetlo daje j a k u podršku m n o g i m imunološ­ ni. Unatoč tome, kada stanje vašeg zdravlja zahtijeva da de-
kim reakcijama uključenima u detoksikaciju i liječenje. Sti­ toksicirate v a š sustav bez odgode, možete donijeti ljekovi­
mulirajući hipofiznu žlijezdu putem okuloendokrinog su­ tost prirodnog sunčanog svjetla u vaš vlastit d o m instalira­
stava, s u n č a n o svjetlo osigurava adekvatne dnevne zalihe j u ć i svjetlosne žarulje punog spektra i svjetlosni sustav, što
važnih h o r m o n a potrebnih za obnovu i rebalansiranje tije­ je sada svugdje dostupno. Kao hranu, vodu i zrak, m o d e r n a
la. Nadalje, kod poticanja proizvodnje vitamina D, važnog ele­ tehnologija je analizirala 'aktivne sastojke' s u n č a n o g svjetla
m e n t a u asimilaciji i iskorištavanju kalcija, s u n č a n o svjetlo i razvila 'solarne dodatke', koji nadoknađuju smanjenje kva­
također osigurava dovoljne količine kalcija potrebne za de­ litete prirodnih izvora ovoga za život bitnog elementa. Ova
toksikaciju i liječenje. nova tehnologija uglavnom se zasniva na radu fotografa Jo-
hna Otta, koji je slučajno otkrio ljekovitosti sunčanog svje­
Dok je sigurno velika prednost činiti p r o g r a m detoksika­
tla kada je stao na svoje sunčane naočale i razbio ih dok je
cije bez prekida i na mjestu s m n o g o sunčanog sjaja, ne tre­ radio na vanjskom projektu snimanja ciklusa rasta biljaka.
bate potrošiti bogatstvo za posebne toplice gdje ćete naći do­ Prezauzet za kupovinu novih naočala, on je radio bez njih, i
voljno sunčanog svjetla na tjedan ili dva. Možete izbjeći tro­ nekoliko tjedana kasnije primijetio je d a j e bolna kostobolja,
šak boravka u lječilištima i toplicama, dizajnirajući svoj vla­ koju je trpio više godina, počela ubrzo nestajati. Daljnja istra­
stiti program detoksikacije i obavljajući ga na s u n č a n o m mje­ živanja su razotkrila da je UV svjetlo, kojem su sunčane
stu i u v r e m e n u koje v a m a odgovara. A k o n e m a dovoljno su­ naočale blokirale ulaz u njegove oči, olakšalo tegobe s kosto-
nčanih dana t a m o gdje živite, ili ne možete naći dovoljno mi­ boljom, stimulirajući njegovu hipofizu za lučenje h o r m o n a
ra i privatnosti kod kuće, možete otputovati do najbližeg go­ koji signaliziraju nadbubrežnim žlijezdama da proizvode
rja ili primorja, iznajmiti[jeftinu sobu ili kućicu na tjedan ili prirodne steroide, a oni sadrže predviđeni lijek tijela za ovo
dva, i to učiniti sami. Nije v a m potreban luksuz za program stanje.
Tao metoda detoksikacije organizma 'Anđeo sunčanog svjetla': Helioterapija

D a n a s postoji širok raspon svjetla punog spektra koje je "Neka bude svjetlo!"
dostupno na tržištu, uključujući Ott svjetlo i Ott žarulje, ko­
U p r e t h o d n i m poglavljima već s m o vidjeli kako bitni či­
je proizvode kućno svjetlo s punim spektrom prirodnih la­
mbenici, k a o hrana, voda i zrak, m o g u biti korisna i učinko­
kih frekvencija, vidljivih i nevidljivih, koje se nalaze u čistom
vita detoksikacijska sredstva, a sada m o ž e m o sunčano svje­
s u n č a n o m svjetlu. Ovakvo se osvljetljenje m o ž e upotrijebiti
tlo dodati n a š e m sve većem arsenalu oružja za borbu protiv
u svakom domu i uredu; možete ponijeti vaše vlastite sijali­
toksičnosti tkiva, jačanje imunološke o b r a n e i zaštitu našeg
ce punog spektra s v a m a u lječilište ili kućicu na plaži i ta­
zdravlja. J e d n a k o kao što se dobra hrana, čista voda i čisti
mo ih upotrijebiti za osvljetljenje vaše sobe. U nedostatku
zrak m o g u potpuno integrirati u svakodnevni život kao du­
adekvatnog izvora cijelog prirodnog sunčanog svjetla na
goročna o b r a n a protiv bolesti, degeneracija i prerane smrti,
otvorenom, osvijetljenje punog spektra u kući daje sve va­
tako b i s m o se na svjetlo punog spektra također mogli oslo­
ž n e frekvencije sunčanog svjetla, potrebne za stimulaciju
niti kao na svakodnevni izvor životno važnih elemenata i ene­
okuloendokrinog sustava, time održavajući j a k u imunolo­
rgije. D o k i m a t e odgovarajuću svakodnevnu izloženost očiju
šku reakciju i promovirajući proizvodnju v i t a m i n a D za asi­
i kože p r i r o d n o m e s u n č a n o m svjetlu na otvorenom, nema
milaciju kalcija. Rasvjeta punog spektra izvrstan je oblik
sumnje, to je najbolji način za postizanje navedenoga. U stva­
preventivne medicine u svakodnevnom životu. S rasvjetom rnosti, većina ljudi je prezauzeta za svakodnevno izlaganje
vašeg d o m a i vašeg radnog mjesta u 'cijelom svjetlu', vi se s u n č a n o m svjetlu, njihovi rasporedi jednostavno to ne dopu­
opskrbljujete dodatnom linijom obrane protiv bolesti i dege­ štaju ili žive na mjestima gdje je rijetko sunčano vrijeme.
neracija i pomažete protudjelovanju na imunološki ugroža­
A k o je takva vaša situacija, tada imate dvije alternative.
va j u ć e efekte štetnih umjetnih lakih frekvencija, primjerice
Živite li u s u n c e m izgladnjelim područjima, u velikim grado­
onih proizvedenih televizijskim ekranom i fluorescentnom
v i m a ili na d a l e k o m sjevernom području, gdje su zime duge
rasvjetom.
i dani kratki, možete osigurati odgovarajuće svjetlo u vašem
Drugi oblik nedavno razvijene kućne helioterapije je infra- vlastitom d o m u i uredu, koristeći sustave unutarnje rasvje­
te punog spektra. U suprotnom, ako živite u sunčanoj regiji,
crvena sauna. Za razliku od običnih sauna, koje zagrijavaju
možete 'žeti' dovoljno dugovalnih UV frekvencija od sunča­
tjelesna tkiva i prouzrokuju znojenje s a m o m toplinom, in-
nog svjetla, čineći svakog dana jednostavnu seriju očnih vje­
fracrvene saune griju najdublje organe i tkiva tijela zahva­
žbi rano ujutro ili predvečer. Da biste ovo učinili, stoj te okre­
ljujući sjajnoj prodornoj energiji infracrvenih zraka priro­
nuti p r e m a s u n c u bilo kada između z o r e i 8.30 sati ili iz­
dnog svjetla. Ta sjajna energija zagrije unutarnja tkiva bez
m e đ u 4.30 poslijepodne i zalaska sunca. Bez izravnoga gle­
pregrijavanja kože i respiratornog sustava, što obične saune
danja u Sunce, okrečite očima u velikim krugovima u smje­
često čine. Kako se probija u dublja, gušća tkiva ispod kože,
ru Sunca, tako da sunčano svjetlo okupa cjelokupnu po­
infracrvena toplina omekša naslage iskristaliziranih toksi­ vršinu mrežnice. Okrečite oči 10 -20 puta u svakome smje­
na i kiselinskih viškova u zglobovima, živcima i vezivnim tki­ ru. Z a t i m zažmirite dok gledate prema S u n c u i trepćite brzo
vima, dopuštajući im da se rastope, razvodne i o d n e s u za iz­ deset puta, zatvorite opet načas oči i trepćite brzo drugih
lučivanje putem krvi, limfe i znoja. Cjeloviti ljekoviti centri i deset puta. To je to: vaša hipofiza sada je primila svoju dne­
toplice počinju uključivati infracrvene saune m e đ u svoja te- v n u dozu cijeloga čistog sunčanog svjetla i vaš endokrini
rapeutska sredstva, a postoje također i manje jedinice koje sustav je primio svoju solarnu dozu za cijeli dan. Idi dalje i
su na raspolaganju za domaću instalaciju. sjaj!

197
POGLAVLJE 8.

Eliminatori:
Detoksikacija biljem

T radicionalni biljni popis lijekova sadržava stotine medi­


cinskih biljki koje učinkovito uklanjaju otrovne tvari i
ispiru preostali metabolički otpad iz krvi i tkiva. Također po­
m a ž u popraviti štete nanesene organima i vraćaju funkcio­
nalnu ravnotežu cijelom sustavu. Velika prednost korište­
nja prirodnih biljaka u odnosu na kemijske lijekove za opo­
ravljanje i rebalansiranje tijela je da svaka biljka m o ž e biti
isključivo izabrana za ciljane, određene organe i tkiva, s vrlo
preciznom i intenzivnom terapijom detoksikacije, bez pro-
uzročenja opasnih nuspojava u drugim dijelovima tijela, što
čini većina kemijskih lijekova. Takva terapeutska točnost
m o ž e se ostvariti s a m o lijekovima dobivenima izravno iz pri­
rode, zahvaljujući bliskoj rezonanci između njihovih važnih
energijskih frekvencija i sličnih organskih energijskih fre­
kvencija u tijelu. Svaka biljka ima tako u TCM-u nazvanu 'pri­
rodnu sklonost' (gui jing) za specifična tkiva i sustave orga­
nske energije u tijelu, i nakon mnogih tisućljeća neprekidne
kliničke prakse tradicionalni trgovci ljekovitim biljem odre­
dili su specifične prirodne afinitete i terapeutska djelovanja
za tisuće ljekovitih biljaka. Sva ova znanja su bila brižljivo za­
pisana i sačuvana za nove naraštaje u tradicionalnim bi­
ljnim priručnicima, koji se j o š i danas koriste, i m o g u se la­
ko primjenjivati kod kuće za postizanje bržeg, dubljeg, uči­
nkovitijeg rezultata svakog detoksikacijskog programa.
Biljne se dopune mogu koristiti za ubrzanje i povećanje
detoksikacije i liječenja u programima temeljenim na ishra-

199
Tao metoda detoksikacije organizma Eliminatori: Detoksikacija biljem

ni tijekom detoksikacije, kao i programima posta. Kada kori­ Pogledajmo velike sustave organa koji su uključeni u pro­
stite biljke za podršku kod detoksikacije u terapeutskom pro­ ces detoksikacije i vidjet ćemo kako ljekovito bilje m o ž e biti
g r a m u posta, najbolje ih je pripremati kao biljne čajeve, ko­ iskorišteno za čišćenje njihovih tkiva i rebalansiranje njiho­
ji imaju lagan, manje agresivan učinak od koncentriranih bi­ vih funkcija, d o k ih također štiti od otrovnih utjecaja tijekom
ljnih izvadaka. Kada postite, tijelo postaje m n o g o osjetljivije procesa detoksikacije.
na utjecaje svih vanjskih dodataka, i zbog toga blagi biljni
čaj daje istu terapeutsku snagu nekome tko posti, kao što bi
Jetra: čišćenje filtera
koncentrirani izvadak iste biljke davao n e k o m e tko je na de­
toksikacij skoj ishrani, ali bez intenziteta kondenziranih eks- U T C M - u jetra je opisana kao 'stožerni upravitelj' unuta­
trakata. K a d a se upotrebljavaju kao dodaci u ishrani tije­ rnjih organa. O n a se drži odgovornom za filtriranje toksina
k o m detoksikacije, biljke se mogu uzimati u svim oblicima, iz krvi, rastvaranje složenih proteina, masti i ugljikohidrata
od najblažih čajeva do najjačih alkoholnih otopina, praškova te opskrbu krvotoka stalnom infuzijom sastojaka za daljnju
i tableta. isporuku u razna tjelesna tkiva. Vanjski znakovi unutarnje
jetrene toksičnosti uključuju žute oči i mutni pogled, krhke
U tradicionalnoj kineskoj medicini, sve biljke su kategori­
nokte i napukle nokte na nogama te negativne emocije lju­
zirane na dva načina: prema njihovim prirodnim sklonosti­
tnje, depresije i razdražljivosti. Tijekom detoksikacije jetra
ma za specifične organe i tkiva, koje određuju gdje će u tije­
mora spremiti višak toksičnih otpada ispuštenih iz tkiva, dok
lu biti usmjerena njihova terapeutska energija; i prema pri­
ih krvotok postupno p o m i č e do raznih organa za izlučivanje
rodi njihove bioaktivne energije, koja određuje njihove tera­
kako bi se uklonili iz tijela. Zbog toga ljudi s toksičnom j e ­
peutske učinke. Ova posljednja klasifikacija zasniva se na
trom, p o s e b n o od pretjerane upotrebe alkohola i droga ili od
prastaroj kineskoj teoriji o pet elementarnih energija (ivu
kemijskog onečišćavanja, trebaju uključiti nekoliko sredsta­
hsing), koje se u hrani i lijekovima manifestiraju kao pet va­ va za čišćenje na bazi bilja, uz dodatke koje oni izaberu kao
žnih okusa (wu wei). Najviše detoksikacijskih biljaka u TCM-u podršku za p r o g r a m detoksikacije.
pripada 'gorkoj' kategoriji lijekova, i to je slično u tradiciona­
Najučinkovitije biljke za detoksikaciju jetre su sikavica
lnoj zapadnjačkoj botanici. Nema sumnje, ovo je porijeklo
(cardius m a r i a n u m ) i maslačkov korijen (taraxum), koji se
'gorkog lijeka', j e r prije dolaska kemijskih lijekova i umjetno
m o g u uzimati kao biljni čajevi, kapsule stučenih biljnih pra­
začinjene hrane, većina bolesti liječena je čišćenjem gorkim
hova ili k a o tekući ekstrakti. Mliječni stričak ima naročito
travama i hranom, i medicinske su 'gorke' biljke bile uobiča­
j a k a svojstva jetrenog čišćenja. Njegov glavni aktivni sasto­
j e n i kućni sastojak u domovima na cijelom svijetu. Danas,
j a k je silimarin, smjesa koja ima j a č a antioksidancijska svo­
ne samo da su u medicini bezukusne kemijske pilule zami­
jstva u jetri od vitamina E, C ili betakarotena. Silimarin se
jenile gorke biljne napitke, nego je vrlo proširena ovisnost o
m o ž e uzimati izravno u tabletama ili kapsulama, 100 mili-
šećeru dovela do sindroma 'slatkog zuba', koji je praktički
g r a m a tri puta dnevno, kao podrška jetri tijekom detoksika­
uklonio gorke začine iz moderne zapadnjačke prehrane. I još,
cije. Uz detoksikaciju jetre, mliječni stričak stimulira proi­
prema načelima tradicionalne botanike, gorki okusi su pri­
zvodnju proteina potrebnih za izgradnju novih stanica i opo­
rodni protuotrovi za toksemiju, a gorke trave i h r a n a donose
ravak oštećenih tkiva u jetri. Formula za čaj tijekom detoksi­
u tijelo energiju koja čisti krvni protok, detoksicira tkiva i ini­ kacije jetre, u kojem su mliječni stričak i m a s l a č a k kombini­
cira ljekovite reakcije. rani s četiri druga biljna čistača jetre, n a p i s a n a je u pogla-

200 201
Tao metoda detoksikacije organizma Eliminatori: Detoksikacija biljem

viju Recepti i formule. Dragon River Herbals (pogledajte po­ će j e t r e n o održavanje i preventivnu zaštitu protiv bolesti i
glavlje Dobavljači) proizvode formulu n a z v a n u 'regenerator jetrenih degeneracija.
jetre', koja je čista, vrlo snažna mješavina ekstrakata masla­ Kineska biljna medicina, koja je glasovita po učinkovito­
čka, mliječnog strička, crvene djeteline, čička i priljepaka u sti svojih formula za liječenje jetrenih oboljenja, nudi neke
koncentriranom tekućem obliku. Ovo je izvrsni dodatak ti­ p o s e b n o vrlo snažne jetrene formule za detoksikaciju koje
j e k o m detoksikacije i jetrenog obnavljanja, uz detoksikaci- se m o g u upotrijebiti u slučajevima žestoke jetrene toksično­
j s k u i s h r a n u u trajanju od j e d n o g do tri tjedna. sti zbog lijekova, alkohola ili kemijskih trovanja. One se ta­
Brzi i lagani način kojim se jetra duboko i intenzivno oči­ kođer m o g u koristiti za liječenje raznih oblika hepatitisa.
sti je 'jetreno ispiranje'. To se može činiti j e d n o m dnevno, u Ovo su m o ć n e formule s j a k i m učincima i trebale bi se ko­
razdoblju od tri do deset dana, najbolje ujutro, kao sredstvo ristiti s a m o u n u t a r konteksta cjelokupnog programa deto­
ispiranja dodatnih toksina iz jetre tijekom programa deto­ ksikacije ishranom, najbolje uz pomoć zdravstvenog profe­
ksikacije ishranom, ali nije odgovarajuća metoda za upotre­ sionalca. U svome prethodnom naslovu, "Priručnik kineskih
bu tijekom posta. Jetreno ispiranje potiče intenzivno čišće­ ljekovitih biljaka", predstavio sam klasičnu kinesku formu­
nje jetre, i osobito je blagotvorno u slučajevima dugoročne lu za liječenje teških jetrenih oboljenja, koja je pokazala po­
kronične jetrene toksičnosti. Za najbolje rezultate dopunite novnu učinkovitost u kliničkoj praksi. Poznata kao 'Major
jetreno ispiranje dodatnim čajem za detoksikaciju jetre. Evo B u p l e u r u m with Artemisia Decoction', ova formula je izne­
kako ćete to učiniti: sena u poglavlju Recepti i formule, zajedno s nekoliko smje­
rnica o ishrani i drugim čimbenicima koje treba slijediti ka­
da je koristite.
Pomiješajte j e d n u šalicu (250 ml) svježe iscijeđenog
soka od a g r u m a prema v a š e m izboru, primjerice od
n a r a n č e ili grejpa, ali svakako iscijedite i m a l o svje­
Krv i limfe: cjevovodi
žeg limunova soka. Dodajte dovoljno čiste vode da ra­
zvodnite prema v a š e m ukusu. Dodajte sok od dva če­ U T C M - u stanje krvotoka drži se glavnim indikatorom
šnja češnjaka i pola male žlice svježe izribanog đu- zdravlja i bolesti i odlučujućim faktorom u liječenju. K r v je
mbirova soka (izribajte đumbir, zatim stisnite m e s o odgovorna za dostavu kisika i hranjivih sastojaka u stanice
kroz tkaninu). Pomiješajte u jednoj jušnoj žlici kvali­ te za odnošenje ugljičnog dioksida i drugih metaboličkih
tetno djevičansko maslinovo ulje i pola male žlice ka- otpadaka za izlučivanje. U kineskoj medicini veliki je nagla­
jenske paprike, zatim promućkajte sve zajedno u sta­ sak na čišćenju krvotoka kao najbitnijeg preliminarnog ko­
klenci s poklopcem dok se dobro ne izmiješa i popi­ raka u liječenju svake bolesti. Limfa se rješava najgrubljih
jte. Nakon toga polako ispijajte j e d n u do dvije šalice toksina i većine kiselinskih otpadaka u tijelu i igra posebno
(250-500 ml) čaja za detoksikaciju jetre. v a ž n u ulogu tijekom detoksikacije, kada krvotok postane
preopterećen otrovnim ostacima koji se ispuštaju iz tkiva.
Iako jetreno ispiranje uključuje dva p r e h r a m b e n a eleme­ Za razliku od krvi, limfa n e m a svoju vlastitu p u m p u za po­
nta (limunov sok i maslinovo ulje), ovo je terapeutska hrana kretanje kroz sustav, kao što srce p u m p a krv. Umjesto toga,
sa sklonostima prema jetri, i daje joj potporu s tri aktivna bi­ limfa ovisi o težišnoj sili i uobičajenim kretanjima tijela, zbog
ljna sastojka - češnjak, đumbir i kajenska paprika. Pravilno čega je limfni sustav oslabljen u stagnaciji, kod ljudi koji pu­
izveden j e d n o m ili dvaput godišnje, to je odličan način za op- no sjede.

202
Tao metoda detoksikacije organizma Eliminatori: Detoksikacija biljem

Biljke koje čiste k r v i limfu poznate su kao 'alternative', Bubrezi i mjehur


zato što one promijene stanje ovih vitalnih tjelesnih tekući­
na od otrovnih u čiste. Najšire upotrijebljene k r v n e alterna­ U T C M - u bubrežni je sustav poznat kao 'ministar moći', a
tive u zapadnjačkom travarstvu su echinacea, verba mansa, njegova je energija toliko važna da je također poznata kao
chaparral, crvena djetelina, čičak i petrovsko cvijeće. O n e se 'korijen života'. J e d a n od razlog zbog kojih je bubrežni su­
stav tako v a ž a n za opće zdravlje i vitalnost je taj što su nad­
m o g u uzimati pojedinačno ili u različitim kombinacijama,
bubrežne žlijezde pričvršćene na vrh bubrega. Z b o g toga,
kao cijeli čajevi, koncentrirane tablete ili ekstrakti. Ukusni
kad god bubrezi postanu toksični ili slabi, nadbubrežne žli­
čaj upotrijebljen u TCM-u za detoksikaciju i 'hlađenje' krvo­
jezde također slabe, oslabljujući imunološku reakciju, kao i
toka napravljen je namakanjem sušenog cvijeta krizanteme
seksualnu snagu. Po TCM-u, bubrežna energija također re­
i slatkog korijena 15-20 minuta u uzavreloj vodi; ovo se mo­
gulira stanje kosti i srži, koja proizvodi crvene i bijele krvne
že pijuckati cijeli dan i noć tijekom svakog detoksikacijskog
stanice. K a o posljedica, kada je bubrežna energija manjka­
programa, kako bi p o m o g l o održati krvotok čistim i spriječi­
va, krv oslabi i imunološki sustav je narušen. Bubrezi su
lo pregrijavanje krvi zbog preopterećen]a otrovima. Kaje­
odgovorni za filtriranje tekućeg metaboličkog otpada iz krvo­
nska paprika također pomaže čistiti krvotok tijekom detoksi­
toka, a mjehur je prvi ispust za uklanjanje ovoga kiselog
kacije, dajući j a k i porast cirkulaciji i time ubrzavajući ispo­
otpada iz tijela. O s o b a m a sa smanjenim b u b r e ž n i m funkci­
r u k u toksina u organe za izlučivanje.
j a m a i n a d b u b r e ž n i m pomanjkanjem dobro bi bilo uzeti ne­
Alternativna formula koja čisti krv i limfu m o ž e se pripre­ ki oblik biljne podrške bubrezima tijekom detoksikacije, ka­
miti kombinirajući j e d n a k e količine koncentriranih tekućih ko bi zaštitili bubrege i mjehur od otrovnih oštećenja i pomo­
ekstrakata echinaceje, crvenoga korijena, korijena baptisije, gli im pri b r z o m lučenju otpada iz tijela.
lista thuje, korijena stillingije, korijena 'plave zastave' i pe-
Izvrsna formula za čišćenje bubrega i mjehura i uravno­
pelne kore. Popijte 20 do 30 kapi ove mješavine s toplom vo­ teženje b u b r e ž n i h funkcija je Breussov čaj za bubrege, koji
dom, 3 do 5 puta dnevno, između obroka. O v i m se tretma­ se m o ž e upotrijebiti pri detoksikaciji ishranom, ali i tijekom
n o m m o ž e započeti tijekom programa detoksikacije, zatim terapeutskog posta. Trebate početi piti ovaj čaj prvog dana
se s njime nastavlja do tri mjeseca, posebno k a d a je potre­ programa detoksikacije i nastaviti tri puta dnevno točno tri
b n o duboko čišćenje tkiva ili ako je oslabljen imunološki su­ tjedna, čak i ako vaš detoksikacij ski p r o g r a m traje s a m o ne­
stav. koliko dana. Možete također upotrijebiti ovaj biljni čaj tri
Najvažnije biljke za čišćenje limfe su crveni korijen, echi­ uzastopna tjedna, j e d n o m ili dvaput godišnje, zajedno s va­
nacea, ocotillo, crvena djetelina, priljepača, strupnik (scro- š o m uobičajenom d n e v n o m ishranom, kao učinkoviti način
phularia nodosa), xanthoxylum fraxineua i Phytolacca. K a o povremenog čišćenja bubrega i preventivne zaštite protiv
i s k r v n i m alternativama, one se m o g u konzumirati pojedi­ b u b r e ž n i h bolesti. Formula za Breussov čaj za bubrege mo­
n a č n o ili u različitim kombinacijama, kao čajevi, tablete ili že se također n a ć i u poglavlju Recepti i formule, k a o i formu­
biljni tekući ekstrakti. Zapamtite, međutim, da bi se tijekom la koja je osobito učinkovita za čišćenje m o k r a ć n o g sustava
terapeutske detoksikacije postom ove biljke trebale koristiti i mjehura.
s a m o kao čajevi, a ne u njihovu koncentriranom obliku. Fo­ Čaj od peršina, koji se m o ž e lako pripremiti u kuhinji od
r m u l a detoksikacijskog čaja za limfne žlijezde napisana je u svježeg ili sušenog peršinova lista, ima j a k u sklonost bubre­
poglavlju Recepti i formule. zima i izvrsno je sredstvo za njihovo čišćenje. Peršin također

205
Tao metoda detoksikacije organizma Eliminatori: Detoksikacija biljem

ublažava upalu bubrežnog tkiva, koje se upali zbog prebrzog gim biljkama za crijevno čišćenje. Klasična kineska formula
prolaza velikih količina toksičnog otpada tijekom intenzivne temeljena na ravenu, koju sam naveo,u "Priručniku kineskih
detoksikacije, i kako je svjež peršin dostupan u većini trgo­ ljekovitih biljaka" kao 'vlažno crijevno otapalo', nalazi se u
vina i u m n o g i m vrtovima, dobro g a j e držati pri ruci u kuhi­ poglavlju Recepti i formule. Vit-ra-tox linija dodataka za unu­
nji, u slučaju potrebe za osvježavajućim ispiranjem bubrega tarnje čišćenje uključuje izvrsno biljno sredstvo za čišćenje u
tijekom detoksikacije. Za pripremu jakoga biljnog sredstva prikladnom obliku tableta, sadržavajući cascara sagradu,
za čišćenje bubrega koje sadržava peršin i biljke koje ojača­ aloe curacao i slatki korijen. Ova formula p o m a ž e uklanja­
vaju cjelokupni mokraćni sustav, kombinirajte iste količine nju zbijene sluzave tvari i trulih bakterijskih otpadaka iz de­
fino samljevenog praška osušenoga korijena šljunka, boro­ belog crijeva, omekšava i čisti čvrste zapreke koje začeplja-
vice, venje, hortenzije, uva urse, peršina, đumbira i korijena vaju crijeva te stimulira j a k u peristaltiku debelog crijeva.
čička. Uzmite j e d n u ravnu malu žlicu ovog praška tri puta Može se naručiti poštom izravno od proizvođača navedenog
dnevno, između obroka, u kapsulama ili umiješanog u šali­ u poglavlju Dobavljači.
cu vrele vode. Biljke u prahu općenito imaju jači, dugotraj­ Učinkoviti način rješavanja kroničnog začepljenja i či­
niji terapeutski učinak od cijelih čajeva, ali se ne bi trebale šćenja začepljenih crijeva tijekom programa detoksikacije je
koristiti tijekom posta. upotreba praškastog sjemena psylliuma miješanog s raznim
biljkama u p r a h u koje imaju svojstva čišćenja debelog crije­
va. Herbal Fibre Blend, mješavinu biljnih vlakana, koju pro­
Crijeva: čišćenje
izvodi A I M , već s m o spomenuli kao izvrstan primjer ovog do­
u T C M - u poznato kao 'ministar transporta', debelo crije­ datka. Vi možete također pripremati vašu vlastitu mješavi­
vo transformira probavne otpatke iz tekućine u čvrste obli­ nu od psylliuma i biljaka za crijevnu detoksikaciju, kombi­
ke, obnavljajući i reciklirajući većinu vode i pomičući kruti nirajući 115 g r a m a osnovnog psylliuma s j e d n o m ravnom
otpad naprijed u debelo crijevo za izbacivanje. K a d a se crije­ m a l o m žlicom svake od sljedećih biljaka u prahu: slatki ko­
vo začepi trulim viškovima, toksični ostaci se vraćaju prema rijen, skliski brijest, cascara sagrada i ljuska crnog oraha. Mi­
plućima i koži za izlučivanje, uzrokujući plućnu prenatrpa- ješajte zajedno dok se dobro ne promiješa i upotrijebite na
nost, bronhalne infekcije i osipe gnojne kože. Začepljenje i isti n a č i n k a o kod jednostavnog psylliuma.
crijevna toksičnost glavni su uzroci krvne i tkivne toksemi­ A k o imate svježe aloe vere koja raste u v a š e m vrtu, ili zna­
je cijelog tijela, j e r duboko uglibljeni toksini u crijevu nepre­ te nekoga tko ju ima, možete napraviti jako sredstvo za čišće­
kidno prolaze kroz zidove crijeva o s m o z o m i zagađuju krvo­ nje cijedeći svježi sok. Jednostavno odrežite veliki list aloe i
tok. Od svih organa ljudskog tijela danas, niži dijelovi crije­ ostrugajte načičkane šiljke rubova, ali ne gulite. Izrežite na
va su najzačepljeniji otrovnim otpadom, i čišćenje ovog otro­ komade, stavite u miješalicu i napravite pire. Iscijedite pire
vnog otpada iz crijeva trebao bi biti glavni cilj svakog progra­ preko gaze da dobijete čistu tekućinu i odvojite meso. Popi­
ma detoksikacije. A k o crijeva nisu očišćena kako treba, neo­ jte j e d n u do dvije žlice u čaši vode na prazan želudac, odmah
visno o t o m e kako čistite vašu krv, j e t r u i druga tkiva, sve će ujutro i opet prije spavanja. A k o su učinci pročišćavanja
uskoro opet postati zagađeno toksinima koji se cijede u krvo­ prejaki, smanjite navedenu količinu; ako nije dovoljno jaka,
tok iz debelog crijeva. postupno je povećajte. Svježi sok aloe vere m o ž e se upotrije­
U TCM-u, rabarbara raven je provjeren lijek za začeplje­ biti za čišćenje kao dopuna detoksikaciji ishranom ili se mo­
nje i m o ž e se koristiti pojedinačno ili u kombinaciji s dru- že p o v r e m e n o piti, na tjedan ili dva, za stimuliranje sporih

... 206 207


Tao metoda detoksikacije organizma Eliminatori: Detoksikacija biljem

crijeva, rješavanje kronične začepljenosti ili, jednostavno, za se ponekad dogodi kada se pluća čiste od toksina, mikroba
redovito čišćenje crijeva. i zračnih zagađivača.
Tijekom programa detoksikacije ljudi s dugotrajnom cri­ Plućnjak i korijen porebrice su dvije najmoćnije biljke za
j e v n o m toksičnosti i drugim probavnim p r o b l e m i m a pone­ čišćenje i liječenje pluća. "Dragon River Herbal" daje vrlo do­
kad će doživjeti vrlo veliko stvaranje plinova u crijevnome b r u biljnu formulu za pluća nazvanu "Dah života", a to je ko­
sustavu. Ovo je prouzročeno aktivnostima trulećih bakteri­ ncentrirani tekući ekstrakt, načinjen pomoću plućnjaka, ko­
ja koje se iznose iz crijeva, fermentacijom istiskivanog otrov­ rijena porebrice, korijena oshe, slanovica i drugih biljaka s
nog otpada i drugim biokemijskim reakcijama pokrenutim posebnim sklonostima prema plućima. Dodatno uz detoksi­
u p r o b a v n o m sustavu procesom detoksikacije. A k o v a m to kaciju i čišćenje pluća te čišćenje bronhalnih cijevi, ova fo­
postane problem, vi možete upotrijebiti biljke sa svojstvima rmula također ojačava slaba plućna krila, tonira bronhalna
smanjivanja plinskih reakcija u crijevnom sustavu i olakša­ tkiva i p o m a ž e vratiti funkcije oštećenim plućima.
vanja vjetrova koje one prouzrokuju. Formula za biljni čaj U T C M - u u k u s a n čaj za čišćenje sluzi iz plućnih krila mo­
protiv vjetrova i za kontrolu plina navedena je u Receptima že se pripremiti desetominutnim kuhanjem svježeg đumbi-
i formulama. ra i suhoga slatkoga korijena u vodi, n a k o n čega se iscijedi
tekućina i doda malo meda za bolji okus. Ova mješavina po­
maže pri zastoju pluća i potiče iskašljavanje sluzi iz bronha.
Pluča i bronhi: čišćenje zračnih ventila
A k o v a m je uporno kašljanje problem tijekom detoksikacije,
Pluća su poznata kao 'prvi rninistar' unutarnjih organa, možete upotrijebiti pčelinji propolis u tekućem ekstraktu za
p o m a ž u ć i 'kralju' srcu u obavljanju zadatka cirkuliranja kr­ ublažavanje peckanja grla, kontrolu kašljanja i zaštitu nje­
vi kroz tijelo i regulirajući puis i krvni tlak, zahvaljujući dija- žnog b r o n h a l n o g tkiva od mikroskopske infekcije. Jedno­
fragmalnom disanju. Uz to što disanjem i m e t a b o l i z m o m stavno umiješajte pola male žlice propolisa u 60-75 milili­
opskrbljuju stanice kisikom, pluća također luče ugljični di­ tara tople vode, dodajte malo meda za okus, i pijuckajte toli­
oksid i drugi plinoviti otpad iz tijela. Stanje se pluća ogleda­ ko polako da napitak kaplje neprekidno niz grlo.
va izvana na koži: slojevite nakupine i drugi kožni problemi Jedan od najboljih oblika biljne terapije za obnovu pluća
često su pokazatelj oštećenih plućnih funkcija, i k a d a su i bronhalnog sustava tijekom programa detoksikacije je tra­
oba plućna krila začepljena i zatrpana sluzi, toksični se ot­ dicionalna tajlandska biljna para, o kojoj je bilo riječi u 2.
padi izbacuju iz tijela preko kože, uzrokujući daljnje kožno poglavlju. Sve mješavine biljne pare (Recepti i formule) po­
oštećenje. mažu pročistiti i očistiti pluća, potiču izbacivanje sluzi i za­
A k o je osoba nedavno prestala s dugogodišnjom navikom gađivača iz bronhalnih cijevi te olakšavaju disanje.
pušenja, program detoksikacije obično će pokrenuti veliko A k o n e m a t e pristup biljnoj sauni, možete improvizirati
istjerivanje sluzi iz plućnih krila i bronha, kako se tijelo čisti parni stroj kod kuće postavljanjem velikog lonca vode na
i oporavlja plućno tkivo. Ovaj proces može biti p r i p o m o g n u t peć, puštajući da voda proključa, zatim smanjujući tempe­
upotrebom biljnih ekspektoransa, koji p o m a ž u razrijediti raturu do srednje laganog vrenja. Dodajte malo mirisnog bi­
sluz i izgurati je vani iz pluća i bronhalne cijevi. Određene lja ili eteričnih ulja sa svojstvima pročišćavanja i širenja bro­
biljke m o g u se dodati formuli za pluća kao p o m o ć pri ko­ nha, primjerice cimeta, eukaliptusa, nane, kamfora i klinči­
ntroli kašljanja i ublažavanju bolova u grlu, i 'umirujuće' bi­ ća, zatim se nadvijte nad loncem s p a r o m držeći teški ru­
ljke m o g u biti uključene za ublažavanje upale sluznica koja čnik za kupanje kao šator preko vaše glave kako biste za-

209
i ao mezoaa aetoKsiKacije organizma Eliminatori: Detoksikacija biljem

držali i udisali aromatičnu paru. Ovo je izvrstan način za či­ ma detoksikacije. Može se također koristiti kao uobičajeni
šćenje pluća i bronhalnih prolaza svakodnevno tijekom pro­ svakodnevni dodatak, koji daje dugoročnu antioksidancijsku
g r a m a detoksikacije; može se također koristiti bilo k a d a u zaštitu mozgu protiv štete prouzročene toksinima iz prirode.
svakodnevnom životu za brzo čišćenje pluća i za otvaranje
'Umirujuće' biljke, koje smiruju živčani sustav, osigurava­
bronha.
ju čvrsto spavanje i vraćaju ravnotežu mozgu i živčanim fu­
nkcijama, m o g u biti dosta od pomoći i kao naknadna po­
Mozak i živci: Čišćenje i balansiranje krugova drška u programu detoksikacije. Tijekom detoksikacije krvo­
Tkiva mozga i živaca osobito su podložna teškim metali­ tok mora nositi viškove otrovnih tvari iz tkiva u organe
ma i mineralnoj toksičnosti. Zbog svojih električnih potenci­ izlučivanja, i kako ovi toksini kruže cijelim sustavom čeka­
jala, stanice mozga i živaca poput magneta privlače teške me­ j u ć i izbacivanje, oni mogu pogoršati i preopteretiti mozak i
tale i druge otrovne metale. Ljudi koji žive i rade u gusto živce, uzrokujući nervoznu napetost, razdražljivost, nespa-
naseljenim urbanim područjima ili u visoko industrijalizi­ vanje i druge simptome 'lošeg raspoloženja tijekom detoksi­
ranim regijama, gdje tvornice i automobili svakodnevno ispu­ kacije'. K a d a se to dogodi, najbolje rješenje je uzimanje bi­
štaju na tone otrovnih metala i minerala u zrak, vrlo su osje­ ljnih formula koje umiruju živce, opuštaju um i omogućuju
tljivog i često oštećenog moždanog i živčanog tkiva, upravo čvrsto spavanje. Tijelo ne može ostati u stanju mirovanja i
zbog tih zagađivača. Iako praktički svaki tip detoksikacijske relaksiranja koje mu je potrebno u postupku detoksikacije
ishrane ili program terapeutskog posta pomaže ukloniti otro­ ako živčani sustav poskakuje od pretjerane izloženosti otro­
vne metale i minerale iz mozga i živaca, ljudi koji žive u j a k o vima i m o z a k odzvanja zbog napetosti izazvane istima. 'Umi­
zagađenim mjestima trebali bi poduzeti posebne mjere za rujuće' biljke mogu zato igrati ključnu ulogu u programu de­
čišćenje ovih otrova. toksikacije, sprječavajući napetost i nestrpljivost zbog kojih
J e d n a od najboljih biljaka za uklanjanje teških metala iz biste mogli i prekinuti vaš detoksikacijski post ili pogriješiti
mozga i živčanih stanica je korijander cilantro, ali se mora u ishrani tijekom detoksikacije.
uzimati kao j a k o koncentriran ekstrakt kako bi bio potpuno Postoje m n o g e izvrsne 'umirujuće' biljke u biljnoj farma­
učinkovit za ovu svrhu. Korijander ima j a k u sklonost za mo­ ciji, uključujući kamilicu, cvijet strasti, potplotušu, Gospinu
zak i živčana tkiva, gdje se povezuje i istiskuje teške metale travu, lipov cvijet, valerijan i lavandu. M o g u se uzimati poje­
koji se drže za živčane stanice, dopuštajući im ispiranje u dinačno ili u različitim kombinacijama, kao čajevi ili tekući
krvi i limfi. "Dragon River Herbal" proizvodi čisti, vrlo snažni ekstrakti, a neki od njih, kao na primjer lavanda, mogu se
ekstrakt korijandera koji se posebno pravi za tu svrhu; ina­ upotrijebiti kao eterična ulja za terapiju mirisom. Formula
če biste trebali pitati nekoga dovoljno stručnog i s potrebnom za čaj, koji se m o ž e uzimati svakodnevno za smirenje živaca
o p r e m o m da v a m proizvede koncentrirani korijander. i opuštanje tijela i u m a tijekom terapeutskog posta ili u pro­
Ginkgo biloba je dugo bio poznat po svojoj moćnoj antio- g r a m u detoksikacijske ishrane, nalazi se u poglavlju Rece­
ksidancijskoj aktivnosti u mozgu i živčanom sustavu, za ko­ pti i formule. Nekoliko izvrsnih formula u prikladnome te­
ju ima posebnu prirodnu sklonost. Ginkgo se m o ž e konzu­ kućem ekstraktu osmislila je i proizvela tvrtka "Dragon Ri­
mirati kao čaj, tableta ili tekući biljni ekstrakt za p o m o ć pri ver Herbals", uključujući i formulu čvrstog sna nazvanu 'Uga­
pročišćavanju mozga od otrovnih ostataka tijekom progra- site svjetla' i mješavinu za opuštanje 'Mir i tišina'.

210
211
Tao metoda detoksikacije organizma Eliminatori: Detoksikacija biljem

Crvi i paraziti Productsa" u Australiji. Ne zaboravite zatražiti od vašeg do­


bavljača kopiju ispravnog rasporeda određivanja količine.
Crvi, crijevni paraziti i veliki broj drugih običnih parazita
D r u g e biljke koje pomažu ukloniti crve i parazite uključu­
koji uđu i koloniziraju probavni sustav obično ne uzrokuju
ju ekstrakt sjemena tikvice, lincure, kore gorkog drveta (qu-
m n o g o p r o b l e m a sve dok ostanu u crijevima i dok je unuta­
asia), lišća neema, češnjaka i đumbira. Svježi češnjak i đu-
rnja crijevna 'klima' dovoljno uravnotežena da ih t a m o zadr­
mbir m o g u se dodati svim jelima s povrćem tijekom ishrane
ži. Ozbiljni problemi, međutim, mogu se pojaviti kada imu­
pri detoksikaciji, kao pomoć djelovanju anthelmintika; mo­
nitet oslabi i tkiva dozive stanje kronične acidoze i hipoksi-
žete ih također uključiti u svoju svakodnevnu ishranu kao
j e . Kada je tijelo visoko toksično i otpor je nizak, crvi i para­
trenutnu zaštitu protiv parazita.
ziti cvjetaju i otimaju se kontroli te se brzo šire prema dijelo­
vima tijela u kojima se ne bi trebali naći, primjerice u jetri i
mozgu. 'Narodna medicina'
Svi se paraziti u tijelu hrane i napreduju na vlastitim hra­ Tradicionalna biljna medicina dopušta ljudima liječiti obi­
njivim tvarima, otimajući ljudskom sustavu bitne prehra­ čne zdravstvene probleme - uključujući temeljni problem
m b e n e elemente, potrebne za održavanje zdravlja, a i izluču­ tkivne toksičnosti - sigurno i uspješno kod kuće, uz m n o g o
ju svoje otrovne metaboličke otpatke u tjelesna tkiva. Para­ manje troškova i riskiranja zdravlja od liječenja m o d e r n i m
ziti su zbog toga veliki izvor krvne i tkivne toksičnosti, a ka­ lijekovima. U studiji koju je Svjetska zdravstvena organiza­
ko se udvostručuju i šire, oni požderu veće količine hranji­ cija (WHO) objavila 1992. godine ljekovito je bilje opisano
vih tvari, dodatno oslabljuju obranu tijela i onečišćavaju orga­ kao 'narodni lijek'. Izvještaj kaže da "ljekovite biljke nude...
nizam. Postoje biljke koje uništavaju crve i druge parazite neposredan pristup sigurnim i učinkovitim proizvodima za
tako da ih je moguće izbaciti iz sustava, a poznate su kao upotrebu kod samoliječenja", i d a j e "ispravna upotreba lje­
anthelmintici, i vrlo su učinkovite u oslobađanju tijela od kovitih biljaka u terapiji potreba, a ne luksuz". Kako patoge­
ovih opasnih nametnika. ni uzročnici postaju sve otporniji na utjecaj kemijskih lije­
Najučinkovitija mješavina biljaka za kontrolu svih crva i kova, ovi lijekovi postaju sve manje učinkoviti u kontrolira­
parazita je trostruka formula, koja uključuje ljusku crnog nju i onih perifernih simptoma bolesti, dok također pogo­
oraha, pelin i klinčić. Ove se biljke mogu samljeti u prašak i ršavaju temeljni problem toksičnosti - istovremeno izisku­
uzeti u obliku kapsula ili kao koncentrirani tekući ekstra­ j u ć i sve veći trošak, ali i sve veći rizik za potrošača.
kti, koji su m n o g o prikladniji. Trostruka formula m o r a se Razlog zbog kojeg biljna medicina j o š ostaje 'narodni li­
uzimati neprekidno tijekom dva-tri mjeseca, u preciznim dne­ j e k ' j e taj što biljke ne mogu biti patentirane i time monopo­
v n i m količinama, kako bi se potpuno iskorijenili svi parazi­ lizirane od privatnih farmaceutskih poduzeća. Z b o g toga su
ti, uključujući ličinke i jaja. Kada se koristi uz elektronički biljke dostupne gotovo svima i mnogi ih ljudi m o g u posaditi
'Zapper' uređaj, predstavljen u sljedećem poglavlju, trostru­ u svojim vlastitim vrtovima. Osim toga, neke od najučinko­
ka formula uspješno ukloni više od stotine raznovrsnih pa­ vitijih ljekovitih biljaka su ujedno najčešće i najjeftinije, a to
razita iz svakoga zakutka u tijelu. Trostruki biljni tekući eks­ se p o s e b n o odnosi na biljke korištene za unutarnje čišće­
trakti su dostupni u mnogim biljnim trgovinama i zdravstve­ nje. K a d a tijelo i um ostanu relaksirani i o d m o r n i te se ži­
n i m prodavaonicama, a također se mogu naručiti poštom iz včani sustav prebaci na modus liječenja parasimpatičke gra­
"Dragon River Herbalsa" u SAD-u ili "Inner Glow Health ne, h o r m o n i , enzimi i drugi prirodni biokemijski proizvodi,

213
Tao metoda detoksikacije organizma

stvoreni tjelesnim radom, u terapeutskoj su sinergiji s orga­


nskim fitokemikalijama, oslobođenima u sustavu od ljeko­
vitih biljaka. Sve dok se točno slijede dijetetske i druge smje­
POGLAVLJE 9.
rnice, i dok je ljekovito bilje pravilno izabrano i pripremlje­
no, povećava se čišćenje i ljekoviti proces tijekom detoksika­
cije, bez uzrokovanja neugodnih i opasnih nuspojava, do kojih
neizostavno dolazi korištenjem kemijskih lijekova.
Zbog svojih posebnih prirodnih sklonosti za određene or­
gane i tkiva u tijelu, ljekovite biljke mogu se izabrati i miješa­
Modema elektrodetoksikacija
ti s velikom preciznošću za postizanje terapeutskih rezulta­

U
ta u ciljanim dijelovima tijela. Uz malo razboritosti i uz po­
z tradicionalne metode detoksikacije i liječenja ljudskog
m o ć dobrog i praktičnog vodiča za upotrebu medicinskog
tijela, k a o što su post, hidroterapija, helioterapija i tera­
bilja kod kuće, kao na primjer moje knjige "Priručnik o kine­
pija biljem, sada postoje različiti moderni 'elektrodetoksika-
skom ljekovitom bilju" i knjige A l m e Hutchen "Priručnik
cijski' uređaji, koje su razvili neovisni medicinski istraživači
izvornih američJdh biljaka"*, gotovo svatko m o ž e formulirati i
koristeći najnovije napretke m o d e r n e elektronike i kompju­
pripremati svoje vlastite osnovne biljne čaj eve i k u h a n e so­
torske tehnologije. Zapravo, alternativno zdravstveno tržište
kove od trave, namijenjene detoksikaciji kod kuće, ili izabra­
je preplavljeno novim patentima i n a p r a v a m a koji obećava­
ti prave mješavine biljnih tableta i tekućih ekstrakata u lje­
ju izlječenje od svega, od kostobolje do Alzheimera, te ispra­
karni, točno prema osobnim zahtjevima. Bilo bi najbolje tra­
vljanje svih nedostataka, jednostavnim stiskanjem dugme­
žiti pomoć osposobljenog zdravstvenog djelatnika koji je spe­
ta. Kupci, pozornost! Dok su tradicionalne ljekovite metode,
cijalizirao biljnu terapiju, ali takva vrsta p o m o ć i j o š nije na
primjerice biljke i akupunkture, isprobane i provjerene tera­
raspolaganju u m n o g i m dijelovima svijeta, tako da oni koji
pije, koje su bile dokazane kao sigurne i učinkovite tijekom
žele iskoristiti ljekovitost biljaka za detoksikaciju i liječenje
vremena, mnogi od ovih novih elektroničkih uređaja, sa svim
kod kuće moraju uzeti 'narodni lijek' u svoje ruke i primi­
svojim impresivnim zvonima i zvižducima te trepćućim svje­
jeniti ga zajedno s 'ljekovitim anđelima' hrane, vode, zraka i
tlima, nemaju nikakve terapeutske vrijednosti, a neki v a m
sunčanog svjetla.
od njih mogu nauditi. Zbog toga je najbolje uvijek biti na opre­
zu pri izboru novih modernih detoksikacijskih alata i posa-
vjetovati se s n e k i m tko ima iskustva u njihovoj upotrebi.
Ispravno upotrijebljeni, neki od ovih elektrodetoksikacijskih
uređaja m o g u dosta olakšati čišćenje i proces liječenja, dok
također ispravljaju osnovne neravnoteže u ljudskom ener­
getskom sustavu, koje su glavni uzroci m n o g i h fizičkih ošte­
ćenja. Z b o g toga se isplati upoznati s n e k i m a od ovih novih
tehnologija i naučiti kako se koriste za p o m o ć detoksikaciji
* Izdavač je Shambhala Publications, Boston, SAD; može se naručiti po­ i procesu liječenja.
štom u svakoj knjižari ili Internetom.

214
Tao metoda detoksikacije organizma Moderna elektrodetoksikacija

Ljudski energetski sustav vibracijske mjere kompatibilne s HES-om. Zatim se prenose


za u n o s energije specifičnih funkcija tijela i uma. K a d god se
Kako najviše elektrodetoksikacijskih uređaja radi na te­ pojavi blokada ili neravnoteža u razvoju pojedinih čakri, po­
melju ljudskog energetskog sustava, dobro je znati osnovna vezane fizičke i mentalne funkcije se oštete i tijelo postaje
načela ljudske energije. Cjelokupno ljudsko tijelo i svi njego­ sklono bolestima i degeneracijama.
vi nebrojeni dijelovi funkcioniraju zahvaljujući energiji, na
Treći je aspekt ljudske energije poznat u T C M - u kao 'wei-
j e d n a k i način kao što kompleksna snaga kompjutorske ko­
chi' ili 'zaštitna energija', koja putuje kroz cijelo tijelo, ispod
nstrukcije radi zahvaljujući struji. Sve dok su svi krugovi
i iznad s a m e površine kože, formirajući zaštitni štit protiv
otvoreni i dovoljna snaga slobodno teče sustavom, sve razne
agresivnih vanjskih energija. Ovaj je površinski štit zaštitne
funkcije podsustava i pokretni dijelovi rade glatko. Ali čim
negdje u energetskoj mreži nastane kratki spoj ili se blokira energije najdublja jezgra multislojevitog polja ljudske ener­
veza, 'izgori osigurač ili zahrđali prekidač', cijeli se sustav gije (HEF), koje ima brojne dodatne slojeve energije aure po­
'sruši' i različiti se čudni simptomi počnu pojavljivati u na­ višeno složene kvalitete, koji ga okružuju i preklapaju. Za
šem 'uređaju'. Neće pomoći ako negdje dodate malo ulja, svrhe fizičkog zdravlja i liječenja to je uglavnom unutarnja
promijenite poneki dio ili petljate s brojčanicima. Da biste jezgra HEF-a koji se tretira bioelektroenergijskom medici­
vratili ispravno funkcioniranje, morate ukloniti problem u nom. Sa svim opasnim neprirodnim energijama i umjetnim
korijenu, otkrivajući i uklanjajući blokade u energetskom elektromagnetskim poljima u današnjoj okolini, zaštitna ulo­
sustavu, rebalansirajući krugove i obnavljajući izvor napa­ ga zaštitne energije je, zbog odbijanja negativnih energija i
janja svih dijelova sustava. odupiranja štetnim poljima sile, važnija nego ikada za lju­
Ljudski sustavi energije (HES) sačinjavaju nevidljivi pred­ dsko zdravlje i dugovječnost.
ložak energije koja motorizira i regulira cjelokupno fizičko Iznutra, svaka od 75 trilijuna stanica u tijelu funkcionira
tijelo. Kod korištenja vanjskih izvora energije za ponovno kao mikrobaterija i ima svoju individualnu polarnost i ener­
punjenje i rebalansiranje HES-a, svaka je stanica u svakom
getsko polje. Sveukupno, zbroj svih ovih staničnih energija
tkivu tijela obnovljena i sve vitalne funkcije su vraćene u no-
određuje opću snagu i zračenje polja zaštitne energije, i pre­
rmalu. Postoje tri osnovne dimenzije u HES-u. O n a koja je
dstavlja neto-latentnu energiju raspoloživu u cijelom susta­
najizravnije vezana uz organske funkcije tijela je sustav od
vu. A k o se u određenom dijelu tijela dogodi blokada ili nera­
12 organa -energijskih meridijana, koji aktiviraju i kontroli­
vnoteža energetskog toka zbog oštećenja ili toksičnosti
raju vitalne organe i s njima povezane žlijezde i tkiva. Ovo je
tkiva, trilijuni stanica su 'isključeni' iz energetske mreže i pre­
energijska mreža upotrijebljena za terapiju a k u p u n k t u r e u
TCM-u. Druga dimenzija HES-a je sustav čakri, koji se sa­ staju raditi, smanjujući polje zaštitne energije i drastično
stoji od s e d a m čakri ili 'energijskih kotača', složenih j e d a n reducirajući opskrbu energijom čitavog sustava. Ovo rezu­
iznad drugog od trtične kosti do krune uzduž kralježnice, ltira niskim imunitetom i slabim otporom te otvara vrata bo­
kao h r a m energije. Poznate kao 'polja eliksira' (Dan-tien) u lestima i agresivnim vanjskim energijama.
TCM-u, čakre funkcioniraju kao energijski trans-formatori Opći električni potencijal HEF-a m o ž e se lako mjeriti obi­
za 'usporavanje' ultra-visokih frekvencija kozmičke energije čnim voltmetrom. Snažni pojedinac 'sjajnog zdravlja' zabilje-
koja isijava s neba na Zemlju i ulazi u ljudski sustav preko žit će značajno veći električni potencijal od slabog i boležlji-
krunske čakre na vrhu glave. Svaka čakra primi specifične vog, dok m r t v o tijelo čak ne p o m a k n e iglu mjerača. Elektro­
frekvencije ovih viših energija i trans-formira ih u uzorke i magnetska energija je j e d n a od osnovnih energija koje akti-

216
Tao metoda detoksikacije organizma Moderna elektrodetoksikacija

viraju svemir i sve u njemu. H E F funkcionira unutar veliko­ Opasnosti 'energetske zagađenosti'
ga konteksta Zemlje i Sunčeva elektromagnetskog polja i
snažno je pod utjecajem svake promjene u p l a n e t a r n i m i so- J e d n a k o kao što otrovni ostaci i kiseli otpadi u tijelu zaga­
larnim energijama. Specifična frekvencija elektromagnetske de krv i tkivo, negativne misli i emocije poremete um, tako i
energije koja aktivira organski život poznata je kod mode­ neprirodne energije i štetna polja sile u okolini 'zagađuju'
rnih energijskih iscjelitelja kao 'bioelektroenergija' ili j e d n o ­ H E S i onečišćuju polje zaštitne energije. Prije razvoja mode­
stavno 'bioenergija'; u TCM-u je nazvana 'istinska energija'. rne industrije i urbanih stilova života, jedini čimbenici koji
Ovaj spektar bioelektrične energije elektrodetoksikacijski ure­ su remetili ravnotežu i integritet HES-a bile su prirodne sile
đaji generiraju i prenose u HES, kako bi se p o n o v n o na­ 'raja i zemlje', kao na primjer toplina i hladnoća, vjetar i kiša
punio i rebalansirao. Potencijalno značenje ovih nedavnih te iznenadne promjene vremena, kao i puis Zemljinog ele­
otkrića za budućnost ljudskog zdravlja i liječenja je nemjeri- ktromagnetskog polja i cikličke fluktuacije u solarnoj radi­
vo. Tako dr. Robert Becker, j e d a n od vodećih svjetskih auto­ jaciji te d r u g e kozmičke energije iz neba. Danas, uz obranu
riteta po pitanju ljudske energije i bioelektrične terapije, od ovih prirodnih sila, H E S se mora također braniti protiv
izjavljuje: stalnog n a p a d a m n o g o agresivnijih i štetnijiih oblika umje­
tne 'energije onečišćavanja', proizvedene razvojem industri­
je i m o d e r n e tehnologije. Cjelokupna okolina u današnje vri­
"Podaci sakupljeni u proteklih nekoliko godina vrlo
j e m e vrvi od nevidljivih mikrovalova radijacije, neprirodnih
j a s n o pokazuju da sada m o r a m o uključiti n o r m a l n o
radiofrekvencija, atomske radijacije, umjetnih elektroma­
Zemljino geomagnetsko polje kao ekološku varijablu
gnetskih polja (EMF), proizvedenih od strujnih linija i tran­
velikog utjecaja kad su u pitanju osnovne funkcije ži­
sformatora, te drugih devijantnih energija koje izazivaju
vih stvari... Daje n a m ključ m e h a n i z m a po kojem sva
žestoke devijacije i neravnoteže u HES-u. O v a vrsta one­
elektromagnetska polja proizvode biološke učinke..."
čišćavanja je j o š rasprostranjeni]a i opasnija od običnoga
zračnog zagađenja j e r ove toksične energije i neuravnoteže­
Beckerovo istraživanje daje znanstvenu potvrdu prasta­ na polja sile probijaju staklo i beton i ispune sva ljudska pre­
roga kineskog shvaćanja ljudskog energetskog sustava kao bivališta, kako na otvorenom, tako i u kući. Također se pro­
složene m r e ž e koja se sastoji od stotine energijskih kanala i bijaju u najdublja tjelesna tkiva. D a n a s postoji 250 milijuna
preklapajućih energijskih polja, kojom se m o ž e manipulira­ više umjetno stvorenih radiovalova u atmosferi, nego s t o j e
ti za prijenos terapeutske energije u ljudski sustav u svrhu postojalo prije s a m o 70 godina, a mikrovalna radijacija
izlječenja tijela, uravnoteženja u m a i ispravljanja devijacija prouzročena industrijom mobilnih telefona dovela je oneči­
u HES-u. Dr. Becker razvio je tehnike za aktiviranje priro­ šćavanje naše energijske okoline do zabrinjavajućih mjera.
dnih tjelesnih reakcija čišćenja i liječenja korištenjem ele­ Evo što dr. Robert Becker kaže o mikrovalovima:
ktričnih stimulatora u HEF-u, i on je također izumio elektro­
ničke uređaje koji se mogu koristiti za ubrzano zarastanje "Noviji znanstveni podaci pokazuju da mikrovalovi
slomljene kosti i liječenje traumatskih rana. Ove jedinice pro­ imaju bitne biološke utjecaje na razine energije 'dale­
izvode točne valne oblike i energijske frekvencije, potrebne ko ispod', potrebnih za zagrijavanje [kao na primjer
za signaliziranje mozgu kako bi aktivirao i održavao unuta­ onih koji se upotrebljavaju u mikrovalnim pećnica­
rnje čišćenje i ljekovite reakcije. m a ) . Većina ovih utjecaja su uzroci raznih stanja bo-
Tao metoda detoksikacije organizma Moderna elektrodetoksikacija

lesti, p r i m a r n o raka i genetskih nedostataka... Opa­ uznemiruju um i dovode cijeli ljudski sustav u stanje ener­
snost potječe od činjenice da izloženost mikrovalovi- gijske neravnoteže, koja uvelike pridonosi krvnoj acidozi i
ma, kao i izloženost svakom n e n o r m a l n o m elektro­ tkivnoj toksičnosti. Tradicionalna energijska medicina, kao
magnetskom polju, proizvodi stres, pad sposobnosti akupunktura, helioterapija, aromoterapija i disanje, koja is­
imunološkog sustava, i promjene u genetskom ure­ korištava prirodne energije za rješavanje prirodnih nera­
đenju. Tako, razine izloženosti, za koje vlast kaže da vnoteža u ljudskom sustavu, često je nedovoljna za rješava­
su 'sigurne', zapravo nisu sigurne." nje dubljih devijacija u HES-u, prouzročenih umjetnim EMF-
om, intenzivnom mikrovalnom radijacijom i d r u g i m izvori­
Mislite o ovome sljedeći put kada budete zvali s vašeg mo­ ma onečišćavanja neprirodne energije. K a d a se H E S ošteti i
bitela ili nešto zagrijavali u mikrovalnoj pećnici. biološko polje poremeti kroničnim izlaganjem opasnoj umje­
Visokonaponski vodovi, koji rade na 60 herca, stvaraju tnoj energiji, najčešće je najbolji recept temeljen na izreci
umjetni E M F od 100 miligaussa, koji se pružaju 20 metara 'klin se klinom izbija', dakle primjenom posljednjih saznanja
u svim smjerovima oko njih. Razina izloženosti umjetnom o m o d e r n i m tehničkim elektrodetoksikacijskim terapijama.
EMF-u, iznad koje se mogu pojaviti rak i m o ž d a n a oštećenja,
određena je na tri milligaussa. Dr. Becker piše: "U n a š e vri­ Recepti za 'Bioelektričnu energiju liječenja'
j e m e znanstveni dokazi pružaju apsolutni zaključak: 60
herca magnetskog polja prouzrokuje da ljudske stanice ra­ Primat energije nad tvarima najveća je i odlučujuća činje­
ka trajno povećaju svoju stopu rasta od 1600 posto, a isto nica u ljudskom zdravlju i životu. Iako je bez sumnje dokaza­
vrijedi za razvoj malignih karakteristika." na u znanstvenoj teoriji i kliničkoj praksi, medicinska indu­
Obično kućanstvo sadrži televizor, računalo, sušilo za ko­ strija j o š uvijek se uporno drži vlastitih interesa u kemi­
su, električni brijaći aparat i m n o g e slične uređaje koji una­ j s k o m pristupu alopatske i kirurške medicine, zbog čega ne­
pređuju okolinu ljudske energije s umjetnim EMF-om, koji gira ova nova otkrića. Ali to nije spriječilo inventivne čaro­
se kreće do 100 miligaussa u snazi. Dobar pokazatelj kakav bnjake m o d e r n i h alternativnih liječničkih znanosti da pod
je to rizik za zdravlje je činjenica da žene koje rade kao profe­ svaku cijenu razvijaju nove tehnologije liječenja, bazirane
sionalne kozmetičarke i frizerke trpe neobično visok posto­ na poimanju ljudskog tijela kao dinamičnog, interaktivnog
tak raka grudi, a u velikoj mjeri je uzrok t o m e električno bio-električnog energijskog polja, i da razviju uređaje koji omo­
sušilo za kosu koje one drže samo nekoliko centimetara od gućuju da se propisana ljekovita bioelektrična energija si­
svojih grudi više sati svakoga dana. Zadrhtim kada pomi­ gurno dostavi u sustav ljudske energije.
slim kakvu štetu ovo čini m o ž d a n i m stanicama njihovih kli­ Najteži dio ove nove bioelektrične medicinske tehnologije
jenata, j e r kod udaljenosti od 15 centimetara prosječno ele­ je točno ponoviti točne frekvencije, strujne i valne uzorke,
ktrično sušilo generira umjetni E M F od 50 miligaussa. raspored ljudske energije, reproducirati njihov puis i složeni
Neto-rezultat kronične izloženosti ovim različitim oblici­ ritam i predstaviti izvana generiranu energiju u ljudskome
ma nevidljive umjetne energije onečišćavanja je trenutačni biološkom polju. D o k su mnogi novi patenti na današnjem
napad na ravnotežu i snagu HES-a i njegovo okruženje bio­ tržištu beskorisni, a ponekad i opasni, postoji nekoliko ne­
loškog polja te stalni izazov zdravlju koji iscjeđuje vitalnost davno razvijenih uređaja koji su pokazali izvanredne rezu­
cijelog sustava. Ova a b n o r m a l n a polja i energijske frekve­ ltate kao terapeutsko oruđe za detoksikaciju, obnavljajući i
ncije remete vitalne funkcije, oslabe imunološke reakcije, uravnotežujući ljudsko tijelo.
Tao metoda detoksikacije organizma Moderna elektrodetoksikacija

U prethodnim poglavljima ukratko s m o raspravili kako oko zapešća ili gležnjeva, gdje se j a s n o emitiraju raspored i
dva od ovih novih izuma - G E O M E D aktivirani zračni su­ puis HES-a, zatim stavljajući pripadajuću elektrodu ispod
stav, i alkalizirani, ionizirani mikrostrukturni vodeni sustav svake trake. To dopušta ulaznom električnom naboju komu­
- koriste elektroenergiju za porast snage zraka i v o d e kao niciranje i miješanje s uzorcima HES-a, otisnutog u vodi
elemenata čišćenja i liječenja tijela. Na sljedećim stranica­ u n u t a r traka. Prilagođavajući vanjski naboj preciznim uvje­
ma upoznat ć e m o se s j o š pet modernih elektrodetoksikaci- tima ljudske energije, voda vodi signale od rezultirajućeg
jskih uređaja koji se mogu koristiti sigurno i učinkovito uravnoteženog biološkog polja izravno u tijelo, gdje ulazi u
zajedno s tradicionalnim terapijama za povećanje i ubrza­ energetske kanale, koji zauzvrat dostavljaju točno programi­
nje funkcija čišćenja i liječenja tijekom detoksikacije. Ove rani puis terapeutske energije u cijeli sustav.
metode su bile sveobuhvatno testirane i pokazale su se tera­ Elektrotlačna terapija obnove daje mnogostruke koristi
peutski učinkovitima u kliničkoj praksi, a m o g u se sigurno ljudskom zdravlju i dugovječnosti. Ulazni bioelektrični na­
koristiti i kod kuće. boj otvara energijske meridijane, povećava protok energije i
balansira distribuciju energije u cijelom sustavu. Olakšava
bol i smanjuje upale u mekanim tjelesnim tkivima, omogu­
'JAT elektro pritisak regeneracijske terapije
ćuje brzo zacjeljivanje rana i podiže imunološke reakcije. Jai
JAI uređaj je malena baterijska jedinica, džepne veličine, ima j a k u antioksidancijsku aktivnost koja čisti slobodne ra­
koja proizvodi nježan val elektrona koji pređu kroz tjelesna dikale i neutralizira toksine u cijelom tijelu, što ga čini pose­
tkiva i ponovno napune svaku stanicu 'elektropritiskom'. Vo­ bno korisnim kao oblik pomoćne terapije u svakome deto-
đ e n strujom koja je kompatibilna s prirodnim bioelektri- ksikacijskom programu. Za razliku od p r e h r a m b e n i h i bi­
čnim energijama HES-a, Jai dostavlja detoksirajuće antio- ljnih antioksidancija, čija isporuka ovisi o hirovima proba­
ksidancijske aktivnosti u cijeli sustav i stimulira brzo zalje- vnog i cirkulacijskog sustava, elektrotlačna terapija obnove
čenje rana i oštećenih organa. Kliničke su studije pokazale odbacuje fizičke staze i dostavlja svoju j a k u antioksidanci­
da Jai jedinice ubrzavaju stopu liječenja kod starijih ljudi i j s k u aktivnost izravno u svako tkivo i stanicu tijela putem
donose iste dobrobiti za mladež, regenerirajući tjelesnu spo­ bioelektričnog obrasca, predloška HES-a. Jai se također mo­
sobnost samočišćenja i samooporavljanja. že koristiti tijekom svakodnevnog života za brzu, prikladnu
mini-detoksikaciju i za ponovno punjenje i uravnoteženje ci­
Kako smo ranije uočili, voda ima jedinstveni kapacitet za
j e l o g sustava k a d god mu ponestane energije.
snimanje i prijenos svih uzoraka energijskih rasporeda i
frekvencija kojima je izložena. Jai koristi prirodnu vodljivost
vode kao medija preko kojeg izvana generirani električni 'BEFE' bioelektrična kupka
naboj komunicira s bioelektričnim nabojem polja ljudske
energije, kako bi se ostvarili terapeutski učinci u ljudskom Q-Tech iz Australije je nedavno razvio elektromagnetski
sustavu. Radeći kao senzibilni posrednik između tjelesnog uređaj koji programira običnu vodu kao moćni alat za deto­
polja energije i polja liječenja proizvedenog Jai uređajem, vo­ ksikaciju i liječenje. Ovaj sustav, poznat kao 'BioElectric Fi­
da generira i bioelektroenergijsko polje koje harmonizira HEF eld E n h a n c e r ' (BEFE), iskorištava vodu za kupanje kao me­
s ulaznom energijom iz jedinice, time stvarajući terapeutsko dij za čišćenje sustava limfnih žlijezda i rebalansiranje cije­
blagotvorno polje bioelektrike. Ovo se ostvaruje umakanjem loga ljudskog energetskog polja. U TCM-u, 'istinita energija',
upijajućih pjenastih traka u vodu, njihovim omotavanjem koja aktivira ljudsko tijelo, drži se najhitnijim e l e m e n t o m ži-

223
Tao metoda detoksikacije organizma Moderna elektrodetoksikacija

votne sile, temeljem zdravlja i glavnim ključem liječenja. Ovo 'Zapper*


je energija kojom B E F E jedinica manipulira kako bi stimu­
lirala detoksikaciju i ljekovite reakcije u ljudskom tijelu. Tijekom svog istraživanja o opasnostima koje prijete lju­
dskom zdravlju od preplavljenosti običnih parazita, m e đ u
K a o i Jai uređaj, B E F E tehnologija iskorištava vodu kao
kojima je osobito opasan Fasciolopsis buskii, koji koristi lju­
medij za prijenos signala ljekovite energije u tijelo i rebala-
dski crijevni sustav za razmnožavanje i kao piknik-područje,
nsira ljudsko energetsko polje. Kako voda reproducira i za­
dr. Hulda Clarke razvila je mali, baterijski uređaj koji pro­
država precizne uzorke i vibracijske mjere svakog energe­
tskog polja kojemu je izložena, kada ljudsko tijelo - koje samo izvodi struju od o s a m volta frekvencije 30 kHz s četvrtastim
ima više od 70 posto vode - zaroni u kadi vode, tjelesno bio- v a l o m uzorka, točno podešene za uništenje ili 'zap' ovih žila­
energetsko polje rezonira sebe i proizvodi posebni osobni vih parazita, ne oštećujući ljudsko tijelo. Ovaj neuromišićni
'energetski profil' u vodi, uključujući sve neravnoteže i devi­ stimulator, popularno nazvan 'Zapper', m o ž e se koristiti za­
jacije koje treba ispraviti. U isto vrijeme, B E F E jedinica pred­ j e d n o s trostrukom biljnom formulom protiv parazita, koja je
stavlja savršeno izbalansirano, dobro p o d e š e n o bioenerge- predstavljena u prethodnom poglavlju, za j o š bolje rezultate.
tsko polje u vodi, gdje se sučeljava i sažima s tjelesnim ener­ Prema dr. Clarkeu i mnogim drugim naturopatskim iscje­
getskim poljem, ispravljajući neravnoteže i podešavajući ab­ liteljima, j e d a n od glavnih uzroka nekih od svjetskih otro­
normalnosti u poljima tjelesne energije dok se dva polja ne vnih i često kobnih bolesti je krajnja tkivna toksičnost, pro­
harmoniziraju i postaju kao j e d n o u vodi. Kada se tjelesno uzročena otrovnim izlučivanjem i metaboličkim otpadom
energetsko polje ponovno napuni i rebalansira od izvana ge­ koji crvi i drugi paraziti oslobađaju u tijelu. Uobičajena iscr-
neriraj ućih bioelektričnih polja u vodi, fizičko tijelo o d m a h pljujuća stanja, kao astma, rak, kronični sindrom u m o r a i
reagira odgovarajućim uravnoteženim signalima detoksika­ kandida gljivične infekcije, često se razviju kao izravna po­
cije i samooporavljanja. Dobro je znati da se B E F E terapija sljedica preplavljenosti parazitima, i kad god su paraziti gla­
m o ž e primijeniti u kupki za noge s j e d n a k o učinkovitim re­ vni uzroci ovih bolesti, jedino učinkovito liječenje je njihovo
zultatima. potpuno uklanjanje. Iz tog je razloga i izumljen 'Zapper'. Žr­
Ispravljanjem pogrešnih krugova u HES-u i uravnoteže­ tve kronične astme i gljivičnih infekcija obično brzo reagira­
njem tjelesnog biološkog polja, B E F E terapija pokreće i gla­ ju na antiparazitne terapije, a nekoliko doživotnih astmati­
v n u reakciju čišćenja kroz kožu, izvlačeći otrovne ostatke i čara u Australiji koji koriste 'Zapper' za ove svrhe izvješćuje
kisele otpatke izvan potkožnih tkiva i limfnih kanala te ih da im više ne trebaju inhalatori i da ponovno m o g u slobo­
izlučujući preko kože u vodu za kupanje. Naturopatski iscje­ dno disati n a k o n s a m o deset tjedana tretmana.
litelji u Australiji, koji su upotrijebili ovaj uređaj u svojoj kli­ Kada koristite 'Zapper', važno je pažljivo slijediti upute za
ničkoj praksi, izvješćuju da nakon samo 20-30 m i n u t a tera­ tretmane. O b i č n o se rade tri uzastopna tretmana od 7 mi­
pije neki od njihovih j a č e toksičnih klijenata pretvore vodu nuta, s 15-minutnom stankom među njima. Razlog za ovaj
za kupanje u smeđu s toksičnim otpacima koji se izlučuju niz je taj što neki od parazita unutar ljudskog tijela nose
kroz kožu. Ovo je m o ć n a tehnologija detoksikacije i najbolje manje parazite u sebi, i kada su zatečeni i ubijeni ulaznim
je potražiti stručno savjetovanje kada je upotrebljavate kod električnim valom, oni oslobađaju ove druge parazite izra­
kuće ili bi bilo dobro najprije je iskušati u odgovarajućoj kli­ v n o u tijelo, a neki od njih su opasniji za ljudska tkiva od
nici, o d n o s n o lječilištu. svojih domaćina. Drugi krug tretmana je potreban za uni-
Tao metoda detoksikacije organizma Moderna elektrodetoksikacija

štenje ovih skrivenih putnika, a treći krug da se p o k u p e pre­ NET: nema više 'hladnog purana'
živjeli iz prva dva kruga. Dr. Clarke preporučuje sljedeći plan
tretmana za potpuno uklanjanje parazita: J e d a n od najvažnijih novih izuma na području elektro­
energetske medicine, osobito u smislu njegove potencijalne
primjene u rješavanju velike svjetske zdravstvene krize ne-
1. tjedan: Jedan tretman dnevno od tri uza­
uroelektrične terapije, je NET.
stopna 7-minutna razdoblja, s
To je također savršen primjer kako se 'najbolje s istoka i
15-minutnom stankom među njima.
zapada' m o ž e uspješno kombinirati u medicinskoj terapiji, i
2. tjedan: Jedan tretman dnevno od s a m o 7
kako se spajajući prastare ljekovite metode iz Azije s mode­
minuta.
r n o m zapadnjačkom tehnologijom m o g u postići sjajni tera­
3. tjedan: J e d a n 7-minutni tretman svaka peutski rezultati, koji se bez ove kombinacije nikada ne bi
dva dana, ukupno tri puta tjedno. postigli.
4. tjedan: J e d a n 7-minutni tretman tjedno, NET-tehnologija nastala je sretnim slučajnim otkrivanjem.
istovremeno početi koristiti Škotski kirurg, dr. Margaret Meg Patterson, radila je u bolni­
trostruku biljnu formulu. ci u H o n g Kongu tijekom kasnih sedamdesetih, gdje je pro­
matrala zapadnjački izučene kineske kirurge koji su upo­
Za bolje rezultate ovaj se program m o ž e raditi dok slijedi­ trebljavali električnu akupunkturu kako bi pomogli svojim
te strogu ishranu tijekom detoksikacije, za ubrzavanje izlu­ pacijentima oporaviti se brže i manje bolno poslije operaci­
čivanja mrtvih parazita i svih metaboličkih otpadaka koje ja. Također je primijetila da su neki od ovih pacijenata ustra­
oni ostave u krvi i tkivu. Kada se j e d n o m potpuno uklone j n o gnjavili svoje liječnike da ih drže priključenima na elek­
paraziti, serije tretmana od j e d n o g do tri tjedna, svakih šest tričnu a k u p u n k t u r u cijelo vrijeme, danonoćno, te da bez to­
do 12 mjeseci, obično su dovoljne za održavanje tijela bez ga postaju krajnje nemirni i iritantni. Kasnije, nekoliko je njih
parazita, p o s e b n o ako se promijenila dnevna ishrana i uklo­ napokon priznalo da su zapravo dugoročni ovisnici o heroi­
nili su se unutarnji uvjeti za razvoj acidoze i toksemije, koje nu i opijumu, čije su navike bile iznenada prekinute zbog
pogoduju razvoju parazita. Drugi način korištenja 'Zappera' operacije, prisiljavajući ih da podnesu oštre simptome odvi­
je j e d n o m tjedno ili u tretmanu od tri uzastopna dana sva­ kavanja, koji su bili dodatno mučenje n a k o n operacijske tra­
kog mjeseca. Iako je 'Zapper' vrlo učinkovit k a d a se koristi ume. Oni su objasnili da, kad god su primijenili terapiju ele­
samostalno, u kombinaciji s trostrukom biljnom formulom ktričnom akupunkturom, simptomi odvikavanja, popularno
uklanja širi raspon parazita i probija dublje u tkiva. nazvani 'hladni puran', nestali bi za par minuta.

'Zapper' ne bi smjeli koristiti ljudi s p a c e m a k e r i m a ili Poslije toga je dr. Patterson otišla u A m e r i k u i zajedno s
drugim elektroničkim implantantima, niti trudnice. Inače je dr. Robertom Beckerom istraživala ovaj fenomen. Uskoro su
siguran za upotrebu kod ljudi koji žele svoja tijela oslobodi­ oni otkrili da ključni faktor koji je proizveo neposredno ola­
ti od parazita te izliječiti bolesti i degenerativna stanja koji­ kšanje simptoma odvikavanja nisu bile niti igle akupunktu­
ma su oni uzrok. Postoji nekoliko modela na tržištu i različi­ re, niti igle točaka, nego pulsirajuća električna struja koju su
ti rasporedi tretmana, pa nastojte provjeriti jeste li dobili igle prenosile u tijelo. Uskoro nakon toga dr. Patterson razvi­
onaj koji je ispravno proizveden i je li testiran kontrolom la je NET-uređaj, koji je gotovo iste veličine kao Jai jedinica i
kvalitete, te uvijek slijedite upute koje ste uz njega dobili. pričvršćuje se na tijelo s dvije malene elektrode na masto-

227
Tao metoda detoksikacije organizma Moderna elektrodetoksikacija

idne kosti iza svakog uha. NET-uređaj generira nježnu mi- N E T definitivno djeluje, kako gitarist Rolling Stonesa Ke­
krostruju točno istih frekvencija i valnih uzoraka koje proi­ ith Richards, pjevač Boy George i brojne druge rock-zvijezde,
zvodi m o z a k kada je pod utjecajem određene droge. Genija­ koji su j e d n o m bili uporno ovisni o heroinu, m o g u posvjedo­
lni rezultat rada dr. Patterson leži u činjenici d a j e ona usp­ čiti. Dr. Meg, kako je srdačno nazivaju oni kojima je pomo­
j e l a točno odrediti frekvencije i m o ž d a n e valove povezati sa gla, darovala je svijetu najdjelotvorniju metodu odvikavanja
svakom drogom - heroin, kokain, amfetamini, barbiturati i od droge ikada pronađenu. Međutim, dok vladine zdravstve­
alkohol - zatim je proizvela maleni kompjutorski čip za sva­ ne agencije i medicinske ustanove priznaju dokazanu uči­
ku, koji unaprijed programira NET-uređaj za liječenje speci­ nkovitost NET-terapije, i dopuste njezinu kliničku upotrebu
fične ovisnosti o drogama. za programe odvikavanja od droge i alkohola, oni koji žele
upotrijebiti ovu metodu morat će tražiti tretmane privatnim
Nakon što ovisnik uzme svoju posljednju dozu droge i spre­
kanalima.
m a n j e za detoksikaciju i odvikavanje, N E T se pričvrsti na ti­
j e l o i ostane pričvršćen danonoćno, osim za vrijeme tušira-
nja, p u n i h deset dana koji su potrebni za učinak potpunog Radionics: rebalansiranje bioelektričnog
odvikavanja. Tijekom ovog razdoblja, N E T dostavlja nepreki­ polja tijela
dnu struju glatke neuroelektrične terapije do mozga. Frekve­
ncije i valni uzorci koje N E T proizvodi sprječavaju da paci­ Radionics je nova tehnologija energetske medicine koja
j e n t proživljava najteže simptome odvikavanja od droge, i u radi sa specifičnim spektrima univerzalne energije poveza­
isto vrijeme omogućuju tijelu da ostane sasvim bez droge ne s ljudskim sustavom. Radionics terapija je temeljena na
tijekom tretmana, dopuštajući mu brzu i djelotvornu samo- znanstveno dokazanim načelima da se sve u svemiru, od ato­
ma do zvijezda i od mikroba do ljudi, konačno svodi na osno­
detoksikaciju. Kada tretman završi, nakon deset dana, tijelo
v n u k o m p o n e n t u - energiju - te da je svaki posebni oblik
je već otišlo korak dalje i bezbolno premostilo kritičnu fazu
energije upravljan svojim vlastitim jedinstvenim unutarnjim
odvikavanja od droge, bez nedopustive traume 'hladnog pu­
data-poljem (IDF), koje određuje njegove karakteristike i ure­
rana', i bez potrebe za korištenjem dodatnih lijekova kao što
đuje njegove aktivnosti. Dr. Karl Jacobs, iscjelitelj energijom,
su m e t a d o n ili sedativi, koji ne samo da p o n o v n o izazivaju
koji specijalizira u radionics terapiji u svojoj Vili Deva klini­
ovisno ponašanje, nego također sprječavaju proces detoksi­
ci energetske medicine u Chiang Mai, Tajland, objašnjava
kacije. sljedeće:
Unatoč v i s o k o m postotku liječenja, iznad 90 posto u po­
novljenim kliničkim istraživanjima, medicinska udruženja "Navedeni su izvori ovog spektra imali m n o g o imena,
u A m e r i c i i m n o g i m drugim zapadnim državama j o š uvijek kao radionics, psionics, dowsing, bioplasm, bioelektri-
odbijaju ovo službeno odobriti za program odvikavanja od čna energija; biološka polja i Instrinsic Data Fields,
droge. Razlog je t o m e što NET-terapija ne treba nikakve sku­ kao i CHI i P R A N A u tradicionalnoj azijskoj medicini.
pe lijekove, odvija se bez kliničkog tretmana i bez ovisnosti o Bez obzira na ime, ova oštroumna energetska polja,
liječnicima, i zato što tako dobro djeluje, postaje velika prije­ ili biološka polja, sadržavaju bitnu 'inteligenciju', ili
tnja m n o g i m m o ć n i m utjecajnim krugovima u medicinskoj informaciju, koja daje zasebni uzorak, odnosno 'ener­
industriji, te su s a m o Irska, Njemačka i j o š p o n e k a zemlja gy sku matricu', određuje organizaciju određenog obli­
službeno odobrile njegovu upotrebu. ka tvari. Ove informacijske uzorke nazivamo 'urođe-

228 229
Tao metoda detoksikacije organizma Moderna elektrodetoKsiKacya

na energetska polja', i u mnogim primjerima oni obja­ 'Novi val, isto more*
šnjavaju fenomene koji se ne mogu objasniti konve­
n c i o n a l n o m medicinskom znanošću." M o d e r n a energetska medicina je svakako 'novi val' u bu­
dućnosti ljudskog liječenja i preventne zdravstvene zaštite, i
to je p o s e b n o učinkovito za popravljanje štete i ispravljanje
Najčešće upotrijebljen uređaj za primjenu radionics tera­
devijacija u HES-u, koje su prouzročila onečišćenja moder­
pije nazvan je SE-5, koji je kompaktan, kompjutorski baziran
nih energija, kao umjetni EMF, mikrovalovi i neprirodne ra-
elektronički instrument veličine prijenosnog računala. Ovaj
diofrekvencije. Unatoč tome, važno je zapamtiti da, neovisno
uređaj, također poznat kao analizator biološkog polja, pro­
0 t o m e koliko su sofisticirani i 'napredni' ovi m o d e r n i ure­
g r a m i r a n j e za otkrivanje i ispravljanje neravnoteža u HEF-
đaji, terapeutska energija koju proizvode j o š uvijek dolazi iz
u i čišćenje negativne energije iz HES-a, time uklanjajući gla­
v n e uzroke m n o g i h fizičkih, mentalnih i emocionalnih ošte­ 'istog mora' osnovne univerzalne energije, od koje je ljudsko
ćenja i obnavljajući optimalnu energetsku ravnotežu u cije­ tijelo sastavljeno i koje je tradicionalna medicina svjesna ti­
lome ljudskom sustavu. sućama godina.
Rijetko je m o d e r n a elektrodetoksikacijska terapija sama
SE-5 se također m o ž e koristiti za povećanje terapeutske
dovoljna za postizanje učinkovitosti i trajnih rezultata u lije­
snage eteričnih ulja i biljnih ekstrakata za proizvodnju tera­
čenju ljudskog sustava. Da bi ove nove bioelektroenergijske
peutskog unosa energije 'eliksira', za programiranje kristala
sa specifičnim ljekovitim energetskim frekvencijama i za či­ tehnologije postigle optimalne rezultate i omogućile trajna
šćenje negativne energije iz domova, ureda i drugih ljudskih izlječenja, uvijek se moraju primijeniti uz prikladnu ishra­
prebivališta. Općenito, radionics terapeut će zatražiti od kli­ nu, disanje i vježbe te uz terapiju vodom i sunčanim svjetlom
j e n t a uzorak kose ili odrezanog nokta, koji se koristi za po­ 1 drugim tradicionalnim terapijama, koje su temeljene na
dešavanje SE-5 senzora za jedinstvene identifikacijske frek­ o s n o v n i m energijama i elementima ljudskog sustava. Mode­
vencije klijentova osobnog energijskog sustava. "Radionics rna elektrodetoksikacija i bioelektroenergijska medicina su
je moćni alat za liječenje", izjavljuje dr. Jacobs, "i kada se pri­ j o š na svojim počecima, i do sada je nekoliko ovih novih te­
javite za savjetovanje ili privatni tretman čišćenja kod mene, hnologija dokazalo terapeutsku učinkovitost. Predstavljeni
ja ću zatražiti uzorak vaše kose i po njemu ću odrediti koje ueđaji nalaze se medu onima koji su pokazali dosljedne po­
ću eliksire napraviti posebno za vas te pripremiti ukupni pro­ zitivne rezultate u kliničkoj upotrebi, kao i kod kuće.
g r a m o s o b n i h prioriteta dizajniranih kao p o m o ć u postiza­ Zapravo, u n e k i m slučajevima, ove nove tehnologije mogu
nju vašeg optimalnog stanja zdravlja i zadovoljstva." napraviti presudnu razliku između uspjeha i neuspjeha u
Kako radionics terapija radi potpuno u dimenzijama ener­ detoksikaciji i programima liječenja. Neuroelektrična tera­
getike, savjetovanje se m o ž e obaviti na daljinu: jednostavno pija (NET), na primjer, dokazala se kao ključni čimbenik u
se pošalje p o š t o m uzorak kose terapeutu, koji zatim analizi­ liječenju najtvrdoglavijih slučajeva ovisnosti o drogama i al­
ra klijentovo bioenergetsko polje, priprema točne energetske koholu, zbog toga što dopušta detoksikaciju bez trauma i bez
eliksire potrebne za ispravak neravnoteže i čišćenje blokada pribjegavanja d r u g i m lijekovima. 'Zapper' m o ž e biti odluču­
u klijentovu energyskom sustavu te ih šalje p o š t o m natrag jući faktor u liječenju bolesti koje je prouzročila dugogodi­
klijentu. A k o je itko zainteresiran za daljnju informaciju o ra­ šnja preplavljenost parazitima, a G E O M E D sustav aktivira­
dionics terapiji ili dogovoru za savjetovanje, m o ž e posjetiti nog zraka obećava da će postati prijeko potreban alat za tre­
internetsku stranicu dr. Jacobsa www.cleanse41ife.com. tiranje respiratornih i drugih bolesti koje nastaju kroni-

231
Tao metoda detoksikacije organizma

čnim nedostatkom energije negativnih iona u zraku, pose­


b n o u z a g a đ e n i m gradovima. Još, kada birate terapije deto­
ksikacije i liječenja, uvijek je najbolje početi s osnovnim živo­
t n i m elementima u tijelu, kao što su hrana, biljke, voda, zrak
i sunčano svjetlo, zatim povećajte i ubrzajte te terapije mo­
d e r n i m elektrodetoksikacijskim metodama.
DRUGI DIO

Retoksikacija
POGLAVLJE 10.

Umijeće racionalne retoksikacije

Priznajmo, život na Zemlji je toksičan. Čim je učinjena de-


toksikacija, nastavlja se retoksikacija. Onoga trenutka
kada počnete opet n o r m a l n o jesti, vaš probavni sustav za­
počinje proizvoditi toksični otpad, stanični metabolizam po­
novno zagadi krvotok ugljičnim dioksidom i kiselim viškovi­
ma, n a p o r n o vježbanje optereti mišiće mliječnom kiselinom
i cijeli proces progresivne tkivne toksičnosti iznova počinje.
Unutarnji m e h a n i z a m samočišćenja tijela dizajniran je
za svakodnevno uklanjanje ovih prirodnih izvora tkivne to­
ksičnosti uobičajenim izlučnim funkcijama, ali nije opre­
mljen za svladavanje teških viškova anorganskih toksina i
trulog otpada, nastalog neprirodnim izvorima unutarnjeg
onečišćavanja, primjerice kemijski obrađenom hranom i lije­
kovima, toksičnim zrakom i vodom te neprobavljivim kombi­
nacijama neprirodne hrane. Za većinu današnjih ljudi stanje
tkivne toksičnosti dodatno je pogoršano nemilosrdnim iscrp­
ljivanjem živčanog sustava, koje je posljedica kroničnog stre­
sa, nedovoljnog odmora i opuštanja, osjećaja preopterećenja
i pretjerane ovisnosti o stimulansima i opojnim sredstvima.
Ovi stresovni čimbenici drže autonomni živčani sustav ne­
prekidno u pokretu, u 'bori se ili bježi' simpatičkom modu­
su, iscrpljujući nadbubrežne žlijezde, oslabljujući imunitet i
preplavljujući krvotok visoko kiselo formirajućim ostacima
stresnih h o r m o n a i otrovnim metabolitima koje proizvode u
tkivima. Nesposobno za obrađivanje i rješavanje ovoga rastu­
ćeg preopterećenja toksinima 'normalnim kanalima', tijelo

235
Tao metoda detoksikacije organizma Umijeće racionalne retoksikacije

je prisiljeno slagati ih u zglobove i kosti, j e t r u i crijeva, mast ti štetu koju oni čine. U nekim slučajevima, primjerice kod
i limfu te u svako drugo drugo tkivo, odakle m o g u izravno šećerne ovisnosti, živčani sustav postane ovisan o otrovnim
trovati krvotok. A k o se ove otrovne naslage ne čiste redovito nusproizvodima šećernog metabolizma, koji djeluju kao ži­
iz tkiva i ne uklanjaju iz tijela, pitanje je v r e m e n a kada će včani stimulansi. Kada se ove tvari iznenada povuku iz tije­
one prouzročiti ozbiljnu štetu tkivima i dovesti do staničnih la, njihovi toksični viškovi ostanu u krvi i tkivu, ostavljajući
zastoja, koji za posljedicu imaju rak, srčane bolesti, Alzhei- 'metaboličku memoriju' koja omamljuje um p o h l e p o m za
merove bolesti te druga teška oboljenja. njima. D o k simptomi liječenja p r e h r a m b e n i h ovisnosti nisu
tako intenzivni i dramatični kao kod ovisnosti o drogama,
Jedino moguće rješenje m o d e r n o g problema toksičnosti
ipak su vrlo slični, i uključuju hipertenziju, nesanicu, glavo­
u svakodnevnom životu je razvijati 'umijeće racionalne reto­
bolje, lošu probavu, depresiju i nervozu. U p r o g r a m u deto­
ksikacije'. Pojednostavljeno rečeno, ovo znači promijeniti svoj
ksikacije za čišćenje krvi i tkiva i potpuno oslobađanje tije­
životni stil tako da smanjimo unutarnje onečišćavanje, a po­
la od svih otrovnih ostataka bivših p r e h r a m b e n i h navika,
v e ć a m o funkcije unutarnjeg čišćenja. To bi značilo izmijeni­
svi simptomi odvikavanja nestaju u p r v o m e tjednu detoksi­
ti svakodnevnu ishranu i reorganizirati svakodnevne priori­
kacije, tijekom kojega nemate što raditi nego se razmaziti
tete. Da biste ovo učinili, morate si uzeti v r e m e n a za upozna­
vrućim morskim kupkama, biljnim parama, dubinskom ma­
vanje s funkcioniranjem vlastitoga tijela, obraćajući posebnu
s a ž o m tkiva i d r u g i m ublažavajućim detoksikacij skim pro­
pozornost na to kako ono reagira na ono što vi jedete i čini­
tokolima za olakšavanje simptoma čišćenja. Kada program
te. Trebate razmotriti 'štete i koristi' čimbenika uključenih u
detoksikacije završite, sva će pohlepa za bivšim prehrambe­
vašu hranu, piće i vaše svakodnevne životne navike te poku­
n i m n a v i k a m a i ovisnostima sasvim nestati i možete razvija­
šati izbjeći one koje kumulativno štete zdravlju i dugovje­
ti nove zdrave navike i novi izbor hrane, u zamjenu za stari.
čnosti i znatno nadmašuju postojeće koristi. Prakticirajući
ovu vrstu 'razumne retoksikacije' u svome svakodnevnom A k o v a m je teško odreći se svih nezdravih navika jedenja
životu, možete napraviti veliki korak, od kroničnih bolesti i i lošeg p r e h r a m b e n o g izbora nakon vašega prvog detoksika­
degeneracija do dugoročnog zdravlja i dugovječnosti, a, po­ cij skoga kruga, tada pokušajte b a r e m djelomično, a na osta­
sebno ako je primjenjujete zajedno s p o v r e m e n o m detoksi­ lome poradite kasnije, nakon vašeg sljedećeg detoksikaci­
kacij om i s h r a n o m ili terapeutskim postom. jskog programa. Romanopisac Nelson Algren primjećuje:
"Život je težak kao metar, ali opasan kao centimetar." Ovo je
Bolje je najprije provesti program detoksikacije, prije ne­
posebno istinito kod zamjenjivanja starih navika novima. Ali
go što pokušate isključiti štetne p r e h r a m b e n e ovisnosti i
ako krenete korak po korak, zamjenjujući pogrešne izbore
promijeniti loše prehrambene navike, j e r ta preUminarna de­
ispravnima, uskoro ćete otkriti da su dobre navike toliko la­
toksikacija čini m n o g o lakšim prekid s nezdravim prehram­
gane za usvajanje kao i loše, i j e d n a k o teške za prekršiti, te
b e n i m ovisnostima i usvajanje zdravih navika. Ljudi koji
da zdrava i s h r a n a i zdravi stil života m o g u prije pridonijeti
naglo prestanu jesti šećer, meso ili mliječne proizvode, bez
stvaranju dobrih navika, nego nekritično ugađanje vlastitim
prethodnog čišćenja svojih crijeva, krvi i tkiva od otrovnih
sklonostima.
ostataka hrane u tijelu, obično se teško m o g u oduprijeti po­
hlepi za tim stvarima, i gotovo im je n e m o g u ć e strogo se dr­
žati nove ishrane. Razlog je tome što su fiziološke prehra­
Detoksikacija / retoksikacija
m b e n e ovisnosti vrlo slične ovisnosti o drogama. Tijelo po­ Prvi korak u 'umijeću razumne retoksikacije' je promije­
stane ovisno o njihovim metaboličkim učincima i nauči trpje- niti i s h r a n u i druge komponente životnog stila na način koji

236
Tao metoda detoksikacije organizma Umijeće racionalne retoksikacije

dopušta v a š e m tijelu svakodnevno izbacivanje većine svojih životnih elemenata - zraka i vode - koji protječu kroz tijelo
otrovnih otpada, bez mogućnosti za njihovim sakupljanjem, neprekidno, danju i noću. Ispravno upotrijebljeni, zrak i vo­
koje lako prouzroči k r v n u acidozu i tkivnu toksičnost. Što da neprekidno alkaliziraju i oksigeniraju tijelo, ulazeći u su­
se tijelo uspješnije svakodnevno detoksicira, manje će toksi­ stav, te neprekidno izbacuju otrovni višak i kiseli otpad pri
na ostati spremljeno u tkivima, i sve će lakši biti svaki slje­ izlasku.
deći detoksikacijski program. Recimo na drugi način, što Da biste olakšali dnevnu detoksikaciju u današnjem mo­
više dopuštate v a š e m tijelu svakodnevno samoizlječenje, ma­ d e r n o m svijetu, ništa nije brže i učinkovitije od pijenja alka-
nje će žestoka biti 'ljekovita kriza' u intenzivnom programu lizirane ionizirane mikrovode, predstavljene u 2. poglavlju.
čišćenja. Učinkovita svakodnevna detoksikacija također či­ Cjelodnevno pijući ovu vrstu aktivirane vode i koristeći je za
ni život p u n o ugodnijim i produktivnijim, podižući energiju, pripremu v a š e hrane i pića, postižete neprekidnu unutar­
potičući fizičku vitalnost i povećavajući m e n t a l n u j a s n o ć u . nju detoksikaciju i aktivnost čišćenja koja ispunjava sva tje­
Iako je retoksikacija prirodni životni proces koji funkcio­ lesna tkiva i tekućine te dopušta stanicama uklanjanje nji­
nira automatski, možete poduzeti razumne mjere za uspora­ hova metaboličkog otpada čim se proizvede. Negativni naboj
koji prenosi ionizirana voda neutralizira otrovne viškove u
vanje retoksikacije i smanjivanje učinaka unutarnjeg one­
krvi i tkivu zbog svojih j a k i h antioksidancijskih svojstava, a
čišćavanja. Uz to, ovisno o veličini tih preventivnih mjera, one
mikrostrukturirani minerali i vodene molekule lako probi­
mogu imati presudan utjecaj na opće zdravlje i dugovječno­
jaju stanične m e m b r a n e da održe sva tkiva dovoljno hidra-
st. Detoksikacija je također prirodna tjelesna funkcija, ali je
tiziranima i mineraliziranima te omogućuju tijelu održava­
kao takva namijenjena samo prerađivanju toksičnih otpada
nje ispravne pH vrijednosti u staničnim tekućinama.
iz prirodnih izvora. Da biste se moglo nositi s preoptereće-
njem neprirodnih toksina, koji se danas skupljaju u ljudskom Negativni ioni također sačinjavaju v a ž a n element u zraku
tijelu zbog zagađivača u hrani, vodi, zraku, lijekovima i dru­ koji p o m a ž e držati tijelo alkalnim i oksigeniranim te olakša­
gim izvorima, morate poduzeti posebne korake kako biste va neprekidnu unutarnju detoksikaciju. K a d a su molekule
pomogli v a š e m tijelu u svakodnevnom uklanjanju ovih otro­ kisika u zraku koji dišemo ionizirane, postaju m n o g o bioak-
tivnije u tijelu, a njihova svojstva čišćenja i ljekovitosti po­
va, i time se zaštititi od šteta koje oni prouzrokuju ako im se
staju m n o g o jača. Negativni broj iona u zraku je točna mjera
dopusti nagomilavanje. Ovi toksični kemijski viškovi indu­
njegova kapaciteta za podršku životu, i bez te energije zrak
strijskih izvora zagađuju krvotok i nagrizaju tkiva m n o g o
je samo koktel inertnih plinova. Dišući 'mrtav zrak', s niskim
brže i teže od prirodnog metaboličkog otpada, i ako ih povre­
ili n i k a k v i m negativnim ionskim brojem, p o m a ž e m o razvoju
m e n o ne ispirete iz tijela, oni brzo pripreme put bolestima,
kroničnog umora, kronične toksemije i kronične degenera­
degeneracijama i preranoj smrti.
cije tijela, pa je iz tog razloga danas to najveća opasnost za
Ključni elementi potrebni za stvaranje p o g o d n e tjelesne ljudsko zdravlje. Živjeti u šumi, visoko u gorjima ili na neza­
'klime' za d a n o n o ć n u detoksikaciju i m e h a n i z a m samoči- gađenoj morskoj obali bez sumnje bi bilo najbolje rješenje
šćenja su alkali i kisik. Sve dok krv i tkivo ostanu dovoljno problema, ali jednostavno većini ljudi to nije m o g u ć e učini­
alkalizirani i oksigenirani, oni će sebe čistiti i rebalansirati, ti. Sljedeće najbolje rješenje, koje svi mi m o ž e m o izabrati,
i tijelo će moći neutralizirati i ukloniti toksine čim se pojave. obnavljanje je mrtvog zraka u našim d o m o v i m a i uredima
M e đ u mjerama koje se mogu poduzeti za održavanje krvi i upotrebom generatora negativnih iona ili svakodnevno, po-
tkiva alkalnima i oksigeniranima svakodnevno, svakako je lusatno do jednosatno, udisanje čistog zraka iz G E O M E D
najučinkovitije ispravno iskorištavanje dvaju najosnovnijih sustava aktiviranog zraka.

238 239
Tao metoda detoksikacije organizma Umijeće racionatne retoKsiKacye

Povrh disanja bioaktivnog zraka, također je j a k o važno retoksikacije. Razlog tome što je ishrana glavni prioritet je
naučiti ispravno disati, koristeći dijafragmu za udisanje du­ jednostavan: pogrešne prehrambene kombinacije i pogre­
boko u trbuh, umjesto da dišemo uskim gornjim prsnim dije­ šan izbor h r a n e su postali glavni uzroci k r v n e acidoze i tki­
lom. Ispravno dijafragmalno disanje znatno povećava oksi- v n e toksemije, a to su stanja koja prethode bolesti i degene­
genaciju krvi i tkiva, kao i eliminaciju ugljičnog dioksida. raciji tijela. K a d a se j e d n o m odreknete ovisnosti o nezdravoj
Također ima neposredni alkalizirajući učinak u krvotoku, prehrani i prekinete s navikama kiselo formirajuće ishrane,
time protudjelujući na acidozu i pomažući detoksikaciji sa usvajajući nove zdrave prehrambene navike, sve postaje ugo­
svakim dahom. dno i lagano, j e r se pojačava želja za alkalizirajućom hra­
n o m koja hrani i uravnotežuje tijelo, umjesto da ga remeti i
O s i m zraka i vode, drugi čimbenici svakodnevnog života,
uništava.
primjerice prehrana i dopune, također m o g u p o m o ć i održa­
vanju krvi i tkiva alkalnima te pridonijeti tjelesnoj funkciji U sljedećem poglavlju ponovno ć e m o pregledati najvažni­
samočišćenja. Svježe iscijeđeni sokovi sirovog povrća osobi­ ja pravila za kombiniranje hrane u svrhu smanjenja unuta­
to su brzi i učinkoviti alkalizatori; uključujući čašu ili dvije rnje toksičnosti i povećanja probavne učinkovitosti. Zatim
svakog dana u svoju ishranu, dodatno sprječavate acidozu i ćemo pregledati bitne kategorije hrane u svjetlu njihovih uči­
olakšavate brzo izlučivanje otrovnih otpada. Razni se dijeta­ naka i nuspojava unutar tijela te odlučiti što je danas uisti­
lni dodaci također m o g u koristiti kao izvori elemenata alka- nu zdravo i sigurno jesti, a što ne.
liziranja i detoksikacije krvi i tkiva, uključujući svu zelenu
hranu, kao na primjer chlorellu, spirulinu i sok žitne trave,
a isto tako i sol Keltskog mora, ekstrakte morskih minerala
te antioksidancijske hranjive tvari kao što su vitamin C i E,
betakaroteni, cink i selen. Sunčano svjetlo također igra vita­
lnu ulogu u ovom procesu, stimulirajući tijelo za proizvod­
nju dovoljne količine vitamina D, kako bi se osigurala maksi­
malna asimilacija kalcija iz hrane, vode i mineralnih doda­
taka. K a k o je kalcij glavni unutarnji alkalizirajući tjelesni
agens i v a ž a n element u svim procesima detoksikacije, su­
n č a n o svjetlo m o ž e biti važan pomoćni čimbenik u održava­
nju svakodnevnog obrambenoga tjelesnog m e h a n i z m a pro­
tiv acidoze i toksemije.

Kada je sve već rečeno i učinjeno, obično je ishrana glavni


čimbenik u s l o ž e n o m izjednačavanju detoksikacije i retoksi­
kacije koje određuje ljudsko zdravlje. "Vi ste što jedete!" nije
s m o domišljati slogan, nego osnovna životna činjenica. Ura-
vnoteživanje vaše ishrane po načelima tropology e - znanosti
kombiniranja hrane - i recenziranje vaših p r e h r a m b e n i h iz­
bora u svjetlu njihova utjecaja na pH vrijednost i druga vita­
lna tjelesna stanja su prvi i drugi korak na putu racionalne

241
POGLAVLJE 11

Prehrana: Ishrana tijekom


retoksikacije i dodaci

D ijeta i ishrana su glavne komponente ljudskog zdravlja


i dugovječnosti, i za život važni elementi iz hrane se ne
mogu kopirati ili se zamijeniti nekim oblikom m o d e r n e te­
hnologije. Zahvaljujući masovnoj proizvodnji i korporacijskim
kontrolama svjetskih dobavljača živežnih n a m i r n i c a u pro­
šlom stoljeću, ljudska hrana je postala toliko zagađena otro­
v n i m otpadom kao i s a m o m proizvodnjom u m o d e r n i m po­
trošačkim mdustrijama. Industrijski rafinirana hrana, koju
većina ljudi d a n a s jede, kontaminirana je otrovnim pestici-
dima i konzervansima, kemijski promijenjenim umjetnim
okusima i dodacima boja, ozračivanjem te je genetski pre­
inačena. U procesu rafiniranja, najviše bitnih hranjivih tva­
ri je izvađeno iz hrane, a nekolicina koja ostaje ima m a l u ili
nikakvu hranjivost. Prije dolaska kemijski procesirane hra­
ne, slavni američki liječnik dr. Charles Mayo, osnivač Mayo
klinike, opisao je središnju ulogu korisne hrane u ljudskome
zdravlju:

"Prirodna otpornost na bolesti izravno ovisi o odgo­


varajućoj hrani, prirodni otpor bolestima nikada ne
dolazi iz pilula. Odgovarajuća hrana je kolijevka pri­
rodne otpornosti, igralište prirodnog imuniteta, radi­
onica dobrog zdravlja i laboratorij dugog života."

Moderne su zapadnjačke navike jedenja, naročito brza hra­


na i tzv. zalogaj-ishrana, propagirane američkom industrijom

243
Tao metoda detoksikacije organizma Prehrana: Ishrana tijekom retoksikacije i dodaci

hrane, daleko od 'adekvatnih' izvora ishrane za ljudsko zdra­ daje praktičan način kontroliranja ravnoteže kiseline i alka-
vlje. Spomenuta je ishrana gotovo potpuno sastavljena od tri lnih elemenata u tijelu.
najkiselije formirajuće vrste hrane: životinjske hrane (meso, U TCM-u, 'sjajan princip yin i yanga', koji leži u srcu svih
mast, jaja i mliječni proizvodi), rafiniranog bijelog škroba (bi­ životnih funkcija, manifestira njegovu p o l a r n u dinamiku u
jeli kruh, kolači, krumpiri i grickalice škrobne hrane) te rafi­ ishrani i probavi u obliku alkalne (yin) i kisele (yang) ravno­
niranog bijelog šećera (slatkiši, sladoled, kolači, keksi i slatka teže. Kako je vidljivo iz terminologije, tradicionalni kineski
bezalkoholna pića). U Sjevernoj Americi, zapadnoj Europi i liječnici su držali 'alkalnim', kao refleksiju na hlađenje i sti-
Australiji ove tri kategorije hrane u k u p n o čine više od 90 šavanje, hranjivi 'vodeni' element yin, a 'kiselim', kao refle­
posto kalorija koje većina ljudi konzumira; također, one pri­ ksiju na grijanje i pokretanje, iscrpljujući 'vatreni' element
donose barem u istom tolikom postotku bolestima i degene- yang. Glede ovog zaključka, moderna je zapadnjačka ishrana
rativnim stanjima od kojih ljudi pate u tim zemljama. Nad- ekstremno neuravnotežena, s viškom visoko kiselo formira­
m o ć u visoko kiselo formirajuće hrane, primjerice mesa, mli­ j u ć e h r a n e - y a n g - kao meso, mlijeko, jaja, mast, šećer i
jeka, šećera i škroba, koja je praktički lišena alkalizirajućih
škrob. Ova neravnoteža je dodatno pogoršana zakiseljava-
elemenata kakvih ima u svježem voću i povrću, m o d e r n a
j u ć i m učincima koje daju pogrešne kombinacije ove hrane,
zapadnjačka ishrana prožme ljudsko tijelo otrovnim kiselim
što gura unutarnje organe sve dublje u pakao onoga što T C M
otpacima, truje krv i tkivo, oslabljuje otpor i imunitet te otva­
naziva 'izlaz vatrene-energije' (huo-chi da). Jasno je d a j e rje­
ra vrata kroničnim bolestima i degenerativnim stanjima. Je­
šenje ovoga problema, prekomjerno kiselo formirajućeg ya­
dini n a č i n rješavanja ove svakodnevne prijetnje zdravlju i
nga, uravnoteživanje ishrane prema više alkalno formiraju-
dugovječnosti je razumno usklađivanje vaše ishrane i pro­
ćim yin čimbenicima.
mjena vaših p r e h r a m b e n i h navika, na način koji smanjuje
Strogo primijenjena, tropology a postaje vrlo složena di­
formiranje kiselog otpada i povećava alkaliziranost. To zna­
sciplina koja se m o ž e kombinirati i s uživanjem u hrani. Ka­
či promjena vaših prioriteta u izboru p r e h r a n e i uvođenje
ko sve što j e d e m o reagira na yin ili yang način s onim što ina­
osnovnih zakona kombiniranja hrane koji će upravljati va­
šim p r e h r a m b e n i m navikama. če j e d e m o zajedno, kao i sa svime s t o j e već u želucu, može­
mo dosegnuti točku, ako ste profinjeni, izbirljivi u kombini­
ranju hrane, gdje se usudimo jesti s a m o j e d n u vrstu hrane
Yin i Yang ishrane svaki put. Ovo je nepraktično i dosadno, a i odstupa od pri­
Z n a n o s t o kombiniranju hrane, na način koji sprječava rodnog zadovoljstva jedenja. Srećom, to je i nepotrebno. Mo­
kiselo formirajuće reakcije vrenja i truljenja u p r o b a v n o m guće je sastaviti obroke koji su tropologijski dobro uravnote­
sustavu, dok povećava alkaliziranost i reducira proizvodnju ženi, a gastronomski potpuno zadovoljavajući, slijedeći tzv.
otrovnog otpada, u prehrambenoj znanosti je poznata kao pravilo od '75 posto', gdje osnovni zakon kombiniranja hra­
tropology a. Praćenje ovih načela u vašoj svakodnevnoj is­ ne upravlja s oko 75 posto vaših p r e h r a m b e n i h izbora kad
hrani i o s o b n i m p r e h r a m b e n i m navikama prvi je i osnovni god sastavite obrok, dopuštajući v a m 25 posto pogrešaka za
korak primjenjivanja 'umijeća racionalne retoksikacije' u va­ nekritično ugađanje vlastitim sklonostima. Ovo je racionalni
šem svakodnevnom životu. Ispravna kombinacija h r a n e je pristup praktičnim i učinkovitim p r e h r a m b e n i m kombina­
j e d n a od najučinkovitijih mjera koje čovjek m o ž e poduzeti u cijama, i m o ž e se primijeniti s j e d n a k o m lakoćom kod kuće
sprječavanju razvoja k r v n e acidoze i tkivne toksemije i ona i u restoranu.

245
Tao metoda detoksikacije organizma Prehrana: Ishrana tijekom retoksikacije i dodaci

Na primjer, ako pravilo kaže 'Ne kombiniraj m e s o i škrob da uči svoje ljude jesti meso i kruh u zasebnim obrocima: "Na­
u istom obroku!', ne trebate biti fanatici i vaditi nekoliko ot­ večer ćete jesti meso, a prijepodne se trebate napuniti kru­
kinutih komadića piletine nađene u kineskom p r ž e n o m jelu h o m ! " D r u g i m riječima, kruh i drugi škrobni ugljikohidrati
s više od 90 posto tijesta i povrća. Isto tako ne trebate bri­ trebaju se jesti za doručak, bez ikakvog mesa, a m e s o se tre­
nuti zbog samo j e d n o g malenog komada rolade od cjelovitih ba jesti s a m o navečer, za večeru, bez kruha. Ovaj savjet je to­
žitarica s obrokom mesa i m n o g o povrća. S druge strane, je­ čno u skladu s p r v i m zakonom tropologye.
dući veliki pečeni krumpir s kiselim vrhnjem, uz debeli od­ Jednostavno slijedeći ovo prvo glavno pravilo, najjači izvor
rezak ili m a s n i cheeseburger, na škrobno bijeloj zemički, de­ kisele loše probave i otrovnog truljenja u želucu i crijevima
finitivno kršite pravilo, a kazna je loša probava i druge želu­ uklanja se iz ishrane. Kad god j e d e m o meso, jaja ili sir zaje­
čane tegobe. dno s k r u h o m , rižom ili drugim škrobom, škrob počne pro­
Da pojednostavimo stvari za vas koji želite iskušati tropo- bavljanje u ustima izlučivanjem alkalnog enzima ptijalina, i
logiju kao način prevencije loše probave, kontrolirajući unu­ ovaj alkalno formirajući proces probavljanja nastavlja se ka­
tarnju kiselost i smanjujući tkivnu toksičnost, najvažnija pra­ da škrob dođe do želuca, blokirajući probavu proteina pe-
vila za izjednačavanje alkalno formirajućeg yina i kiselo for- p s i n o m i h i d r o k l o r n o m kiselinom te drugih kiselo formira-
mirajućeg yanga u ishrani prema tropološkim načelima j u ć i h e n z i m a potrebnih za probavu životinjskih proteina.
predstavljena su u nastavku, u smislu njihovih praktičnih Z b o g toga se alkalni zahtjevi probave škroba sukobljavaju u
primjena u šest glavnih kategorija hrane: složeni životinjski želucu s kiselim zahtjevima proteinske probave, rezultira-
proteini, škrobni ugljikohidrati, masti, šećeri, voće i povrće. j u ć i u s p o r e n o m probavom, fermentacijom i truljenjem oba.
To zatim proizvede j o š više toksina i kiselih otpadaka koji i
Složeni životinjski proteini dalje koče probavu i dopuštaju bakterijama proždiranje svih
Ovdje raspravljamo o kompleksnom, koncentriranom pro­ raspoloživih hranjivih tvari i izbacivanje svojih vlastitih ki­
teinu koji se nalazi u hrani životinjskog podrijetla, kao na pri­ selih tvari u vaš probavni sustav.
mjer u mesu, ribi i mesu peradi, jajima i mliječnim proizvodi­ Drugo osnovno pravilo s obzirom na potrošnju životinjskih
ma, a ne o laganom, jednostavnom proteinu sadržanom u ko­ proteina glasi: 'Ne kombinirajte dvije razne vrste životinjskog
štunicama i sjemenkama, grahu i žitaricama te drugim bi­ proteina u istom obroku!', kao na primjer m e s o i mlijeko,
ljnim izvorima. Biljni proteini su m n o g o manje složeni od ži­ jaja i sireve. To je također spomenuto u Bibliji i postalo je po­
votinjskih proteina i zbog toga se m n o g o lakše probavljaju. znato kao 'drugi Mojsijev zakon' ishrane, j e r je Moj sije zabra­
Također, oni se dobro kombiniraju s većinom druge hrane. njivao svome narodu jesti meso i mlijeko zajedno. Ovo je mu­
Meso, jaja i mliječni proizvodi, s druge strane, prouzrokuju dar savjet u kombiniranju hrane i ima snažni znanstveni
probavnu katastrofu kada se pogrešno kombiniraju s dru­ temelj. Najjače želučane aktivnosti enzima na m e s u dogode
gom h r a n o m ili kada se nepravilno kombiniraju međusobno. se tijekom p r v o g sata probave, mlijeko se probavlja ugla­
Prvo pravilo kombiniranja hrane je: 'Ne jedite koncentri­ v n o m tijekom posljednjeg sata, a jaja negdje između. Upravo
rane životinjske proteine i škrobne ugljikohidrate zajedno!'. zbog toga, ako dvije različite vrste životinjskog proteina jede­
Ipak, ova kombinacija temelj je m n o g i h m o d e r n i h zapadnja­ mo zajedno u istom obroku, nijedan se ne m o ž e valjano pro­
čkih obroka - odrezak i krumpir, kosani odrezak i pomfrit, baviti, i umjesto toga oba propadaju. Dok je u redu kombini­
prženi k r u h i jaja, bolonjske špagete. Najranije zabilježena rati dvije vrste mesa, kao na primjer govedinu i piletinu, ili
zabrana protiv probavno štetnih prehrambenih kombinaci­ janjetinu i ribu, tunjevinu i kozice, nikakvo meso ne treba je­
ja pojavila se u Starom zavjetu, gdje Jahve upućuje Moj siju sti zajedno s mlijekom, sirom ili jajima.
Tao metoda detoksikacije organizma Prehrana: Ishrana tijekom retoksikacije i dodaci

Škrobni ugljikohidrati j e r koči potrebna želučana izlučivanja. Z b o g toga, za dva ili


Škrob je ugljikohidratni krivac koji prouzrokuje kiselu pro­ tri sata n a k o n uzimanja značajnih količina masti, razine pe-
bavu, i kako je većina ugljikohidrata koji se d a n a s j e d u viso­ psina i hidroklorne kiseline u želucu su j a k o smanjene, što
ko rafinirana, njihov je škrobni sadržaj neprirodno povećan. rezultira trulenjem mesa ili jaja pojedenih zajedno s mašću.
Cijele žitarice, koje sadržavaju m n o g o manje škroba po j e ­ Z b o g toga biste trebali jesti masti i proteine odvojeno ili ko­
d n o m g r a m u nego rafinirane vrste, laganije su za probavu i mbinacijom vrlo malih količina j e d n o g s nor m a l o m količi­
m n o g o se bolje kombiniraju s drugom hranom, ali sve što se n o m drugog, a svakako izbjegavajte jesti 'išarano' m e s o po­
sastoji uglavnom od rafiniranog škroba, kao na primjer bije­ put slanine i m a s n i h odrezaka.
li kruh i kolači ili bijela riža i tjestenina, treba se jesti odvo­
j e n o od svih koncentriranih životinjskih proteina, primjeri­ Šećer
ce mesa, jaja i sireva. Rafinirani bijeli šećer je najkiselije formirajuća hranjiva
Većina ljudi danas j e d e škrobne ugljikohidrate za doru­ tvar u m o d e r n i m ishranama i njegova nazočnost u želucu
čak, u obliku tosta, slatke kaše ili žitarica. Inačice cijelih ži­ smeta ispravnoj probavi gotovo svake druge hrane. Kada se,
tarica ove hrane su svakako bolji izbor: o n e sadržavaju ma­ primjerice, j e d u slatkiši ili piju bezalkoholna pića u istom
nje škroba, imaju više vitalnih hranjivih tvari od rafiniranih obroku s m e s o m , šećer blokira izlučivanje želučanog soka
vrsta i prouzrokuju blaže kiselo formirajuće reakcije kada koji je potreban za probavu mesa, što rezultira trulenjem,
se nepravilno kombiniraju s drugom hranom. J e d n a od naj­ fermentacijom i krajnjom kiselošću. Kada sa škrobom jede­
lošijih kombinacija za doručak je pakirana suha žitna kaša mo ugljikohidrate, šećer prekida dovod i izlučivanje ptijalina
napravljena od tvornički obrađenog zrna, gusto posipana u ustima i škrob završava u želucu bez najbitnijeg enzima
rafiniranim bijelim šećerom i namočena u pasterizirano kra­ koji je potreban za pretprobavu, rezultirajući fermetacijom i
vlje mlijeko. Djeca najviše trpe od ovih neprobavljivih pre­ proizvodnjom kiselih otpadaka. U manjem stupnju, šećer ta­
hrambenih kombinacija, a njihove su posljedice pretilost za­ kođer prouzrokuje fermentacije i 'kiselu probavu' kada se je­
čepljenje, problemi s kožom i niska otpornost na bolesti koje de s voćem i povrćem. Zbog toga bi najbolji savjet prema hra­
n a s danas muče. ni i piću koji sadržavaju m n o g o rafiniranog šećera bila ne-
kombiniranje s proteinima, škrobnim ugljikohidratima ili ne­
K a k o ispravna probava škroba mora započeti u ustima
k o m d r u g o m kategorijom hrane u istom obroku. A k o si že­
temeljitim izlučivanjem ptijalnih enzima, v a ž n o je da se sva
lite povremeno priuštiti 'slatki zub', jedući sladoled, kolače,
ugljikohidratna hrana dobro sažvače prije gutanja, te da ne
kekse i druge slatkiše spravljene od rafiniranog šećera, jedi­
pijete nikakvu tekućinu uz njih. Svako piće koje se uzima za­
te ih same, a najbolje bi bilo n e k i m v r u ć i m čajem ili čašom
j e d n o sa škrobom razvodnjava izlučivanja ptijalina, sprječa­
alkalne vode isprati želudac sat ili dva kasnije.
vajući ispravnu pretprobavu škroba u ustima i rezultirajući
fermentacijom u želucu.
Voće
Svježe voće je toliko 'zrela' hrana da praktički ne treba
Masti probavljanje u želucu. Umjesto toga, ono se b r z o p o m a k n e u
Masti poput maslaca i ulja mogu se kombinirati s veći­ dvanaesnik gdje se rastapa, a njegove se hranjive tvari oslo­
n o m ugljikohidrata i svim povrćem, ali se ne trebaju kombi­ bađaju za brzu asimilaciju. Međutim, ako je njegov brzi put
nirati s koncentriranim životinjskim proteinima, k a o na pri­ do želuca blokiran nazočnošću neke druge hrane, voće se
mjer m e s o m i jajima. Mast oštećuje probavu m e s a u želucu zadržava u želucu, a njegove bogate količine prirodnog šeće-

248 249
Tao metoda detoksikacije organizma Prehrana: Ishrana tijekom retoksikacije i dodaci

ra o d m a h napadaju uvijek prisutne bakterije u želucu. To čajno povećaju i brže se iskorištavaju. Najbolji način konzu­
uzrokuje brzo fermentiranje svega u želucu, što proizvodi ki­ miranja svježeg povrća je kratko kuhanje cijelog povrća na
seline, stvara plin i remeti cjelokupni probavni proces. Dinje pari, naglo prženje ili dinstanje, koje dovoljno o m e k š a celu-
i j u ž n o voće fermentiraju brže nego druga voća i prouzroku- lozni sadržaj da dopusti laganu probavu, bez uništavanja
ju j o š gore želučane tegobe kada se kombiniraju s drugom njegove hranjivosti zbog duge izloženosti toplini.
hranom, uključujući i druge vrste voća, i zato ih ne b i s m o
trebali jesti ni s čim drugim. Kratki popis alkalne i kiselo
A k o se j e d e u dovoljnim količinama i raznovrsno, svježe formatirajuće hrane
voće m o ž e dati sve važne hranjive tvari, potrebne za život,
uključujući aminokiseline, koje su osnovne komponente Da biste naučili kako sastaviti skladne i uravnotežene obro­
proteina, kao i vitamine, minerale i aktivne enzime. O s i m ke s obzirom na alkalna i kiselo formirajuća svojstva različi­
što h r a n i tijelo, svježe voće također alkalizira probavni te hrane, prikazana tablica daje v a m široki izbor uobičaje­
sustav, čisti krvotok i detoksicira tkiva. Međutim, da bismo nih p r e h r a m b e n i h stvari alkalnih i kiselih kategorija, a na­
iskoristili sve te prednosti, voće m o r a m o jesti samo, ne vedeni su p r e m a svojoj relativnoj snazi. Broj uz svaki eleme­
kombinirajući ga s drugim vrstama hrane, i dok se većina nt pokazuje stupanj njegovih alkalizirajućih ili kiselo formi-
voća m o ž e slobodno kombinirati s d r u g i m voćem, dinje i rajućih učinaka s osnovnim brojem 1 za najmanje alkalizi-
j u ž n o voće se uvijek trebaju jesti samostalno, u strogom rajuće ili kisele elemente na popisu. Na primjer, tofu je naj­
skladu sa 'zlatnim pravilom' tropologije: 'Jedite ga samog ili manja alkalno formirajuća hrana u alkalnoj kategoriji i zbog
ga ostavite na miru!'. toga ima ocjenu 1. Jagode, s ocjenom 56, su 56 puta više al­
kalne od tofua, a đumbir je 211 puta jači. Slično tome, kame­
Povrće nice su 80 puta više kiselo formiraj uće od šparoga, ali su sa­
mo malo 'kiselije' od lososa. Ova tablica zasniva se na poda­
Povrće je uobičajeni nazivnik za većinu j e d n a d ž b i kombi­
cima iz izvrsne knjižice Hermana A i h a r a "Kiselo i alkalno".
niranja hrane. O n o se dobro kombinira sa svim proteinima,
uključujući m e s o i jaja, kao i sa škrobnim ugljikohidratima
Kiselo formirajuća hrana Alkalno formirajuća hrana
kao što su tjestenina, kruh i riža, i također s mastima. Po­
vrće p o m a ž e probavi i asimilaciji druge hrane, dajući najbit- riža b r a n 852 w a k a m e morska trava 2608
nije minerale i enzime koji olakšavaju probavnu funkciju. bonita flakes 371 k o m b u m o r s k a trava 400
Također p o m a ž e izlučivanju, opskrbljujući fibroznim vlakni­ đumbir 211
sušena sipa 296
ma za odvođenje probavnih viškova kroz crijeva, a većina
sušena riba 240 kidney grah 188
njih ima i j a k a alkalno formirajuća svojstva. Povrće se m o ž e
žumanj ak j aj eta 192 shitake gljive 175
jesti u neograničenim količinama kao dopuna obrocima te­
meljenima na proteinima ili ugljikohidratima. Jedina hrana zobeno b r a š n o 178 špinat 156
s kojom se dobro ne kombinira je voće. smeđa riža 155 soya grah 102
tuna 153 banane 88
K a d a se sirovo povrće j e d e cijelo, kao u salatama, m o ž e se
oduljiti probava i oslobađanje njegovih hranjivih tvari, du­ hobotnica 128 kesten 83
gujući to visoko celuloznom sadržaju. Međutim, kada se ko­ piletina 104 adzuki grah 73
nzumira kao čisti sok i kada se celulozno m e s o ukloni, nje­ očišćeni j e č a m 99 mrkva 64
gove se prehrambene vrijednosti i alkalizirajuća svojstva zna- kamenice 80 gljive 64

250 251
Tao metoda detoksikacije organizma Prehrana: Ishrana tijekom retoksikacije i dodaci

Kiselo formirajuća hrana Alkalno formirajuća hrana okusima, sintetičkim bojama i drugim neprirodnim dodaci­
losos ma, kao i svaku hranu koja je visoko rafinirana, ozračena ili
79 jagode 56
genetski preinačena. Takvi prehrambeni proizvodi su diza­
heljda 77 krumpir 54
jnirani sa s a m o j e d n o m svrhom: produživanje roka upotre­
Jakovska kapica 66 kupus 49 be proizvoda. Oni ne čine ništa za produljivanje života potro­
svinjetina 62 radič 46 šačima.
kikiriki 54 bundeva 44 J e d a n n a č i n isključivanja mrtve hrane iz v a š e ishrane je
govedina 50 slatki k r u m p i r 43 jesti 40-50 posto dnevnog utroška u obliku sirove ili vrlo la­
sir 43 bijela repa 42 gano k u h a n e hrane. Sirova i lagano k u h a n a hrana je jesti­
Petrovo uho (školjka) 36 va k a d a je svježa i sadržava elemente v a ž n e za život, i ta se
sok od n a r a n č e 36
prirodna svježina i vitalnost ne mogu udvostručiti umjetnim
cijeli j e č a m 35 jabuke 34 začinima, kemijskim konzervansima i d r u g i m dodacima ko­
račići 32 bjelanjak jajeta 32 rištenima u proizvodnji obrađene hrane. Živa sirova hrana
grašak 25 kruške 26 p o m a ž e pri smanjivanju i uklanjanju otrovnih viškova, pro­
pivo 11 sok od grožđa 23 izvedenih u p r o b a v n o m sustavu od obrađene mrtve hrane,
kruh 6 krastavci kod opskrbljivanja aktivnim enzimima i vitalnim elementi­
22
ma u tragovima, potrebnih za probavu ovih pasivnih toksi­
maslac 4 lubenica 21
čnih nakupina, te opskrbljivanjem svježim fibroznim vlakni­
šparoga 1 aubergine 19 ma koja pridonose brzom čišćenju otrovnih viškova u crijevi­
kava 19 ma te njihovu izbacivanju iz tijela.
luk 17 Drugi n a č i n za osiguranje života u hrani koju jedete - kao
čaj 16 i u v a š e m vlastitom tijelu - je stroga eliminacija iz ishrane
mahune 11 svih elemenata koji sadrže kemijske konzervanse, boje, zači-
tofu 1 nske agense, kao na primjer M G S (mononatrijev gluminat) i
mnoge druge neprehrambene dodatke. Tisuće otrovnih kemi­
kalija, uključujući neke koje su poznate kao kancerogene,
Živa hrana za žive ljude
često se upotrebljavaju u proizvodnji "junk" hrane, brze hra­
J a s n o je da m r t v a hrana' ubrzava smrt, tada 'živa hrana' ne i druge takozvane pogodne hrane. Svi ovi sintetički doda­
čini suprotno i produžuje život. R a z u m a n izbor za retoksika- ci su krajnje kiselo formirajući i u tkivima ostavljaju naku­
cijsku ishranu je jesti s a m o živu hranu. Najbolju definiciju pljene otrovne viškove koji se vrlo teško izlučuju. To se jedna­
'žive h r a n e ' formulirao je u razdoblju koje prethodi "junk" ko odnosi na svježe proizvode koji su rasli s pesticidima, her-
hrani u Americi, u tridesetim godinama 20. stoljeća, dr. E. V. bicidima i kemijskim gnojivima, što sve pridonosi teškoj aci-
McCullum, vodeći znanstvenik za hranu na J o h n s Hopkins dozi i toksemiji. Iako je organsko proizvedena hrana skuplja
fakultetu. Njegov je savjet bio sljedeći: "Nemojte ništa jesti i teže ju je pronaći od tvornički obrađivane hrane, vrijedno
ako će se pokvariti ili istrunuti, ali jedite prije nego se po­ je dodatnog truda i napora ako jedete samo živu prirodnu hra­
kvari!". Ovaj savjet odbacuje svu obrađivanu i u p a k i r a n u nu koja obiluje hranjivim tvarima i lišena je otrova. A k o je ci­
hranu proizvedenu s kemijskim konzervansima, umjetnim j e n a organske h r a n e prevelika za vaš džep, svakako je kupi-

252
Tao metoda detoksikacije organizma Prehrana: Ishrana tijekom retoksikacije i dodaci

te, ali kupite manje. A k o jedete samo malu porciju organski luje na stanja koja daju povod bolestima i degeneracijama i
uzgojene hrane, ona produžuje život i daje više tijelu od gole­ daje ispravnu ravnotežu važnih elemenata i energije potre­
mih količina tvornički obrađene hrane. b n e za podršku zdravlju i dugovječnosti.
I konačno, ali ne manje smrtonosno, na popisu mrtve hra­ Tradicionalni kineski liječnici znaju već tisućama godina
ne koju trebate izbaciti iz svoje ishrane su "varalice": umje­ kakve koristi za produljenje života ima ograničenje kalorija,
tne p r e h r a m b e n e zamjene koje lijepo poziraju na policama a njihovi su dijetalni recepti za zdravlje i dugovječnost j e ­
supermarketa, sjajno su upakirane i s etiketom koja zapinje zgrovito sažeti u prastarom dijetalnom pravilu da se j e d e
za oko, pretvarajući se da su zdrave zamjene za pravu hra­ s a m o 'chi-ba fen bao', ili '70-80 posto puno'. Tradicionalna
nu. Između najlošijih prekršitelja su margarin, nemliječni na­ kineska kuhinja bila je precizno balansirana, dajući opti­
mazi i sva druga lažna hrana koja je napravljena od hidrati- m a l n u ishranu, tako da je jedini dijetalni čimbenik kojemu
ziranih biljnih ulja, kao i sve sintetičke šećerne zamjene, pri­ je trebalo posvetiti pozornost bila količina. 'Kinesko pravilo'
mjerice saharin. Ne samo d a j e ova lažna h r a n a mrtva, ona da jedete s a m o dok ste 70-80 posto sitiji prikladna je mjera
nikada nije ni bila živa, tako da ne sadržava ništa što bi po­ za odlučivanje o količini hrane kod svakog obroka, j e r važno
državalo život, i sva ta hrana opterećuje ljudski metaboli­ je znati kada treba stati.
zam. Ove lažne m a s n e i šećerne zamjene su ekstremno kise­
Drugi učinkoviti način smanjivanja količine hrane koju
lo formirajuće, krajnje toksične, a ako se prekomjerno troše,
jedete te također povećanja njezine hranjivosti je žvakati,
također mogu djelovati vrlo kancerogeno.
žvakati, žvakati vašu hranu dok nije prilično dobro sažvaka­
na u ustima prije gutanja. Ovo je naročito od pomoći kada
CRON ishrana: jedete ugljikohidrate, koji trebaju pretprobavu u ustima da
ograničenje kalorija / optimalna ishrana bi se valjano probavili u želucu. Dobro žvakanje hrane poma­
že kod sprječavanja kiselo formirajuće reakcije truljenja i fe­
C R O N ishranu, koja predstavlja ograničenja kalorija/op­ rmentacije u želucu, povećava asimilaciju hranjivih tvari i
timalnu ishranu, razvio je kao sredstvo za produljenje živo­ smanjuje prolazno vrijeme potrebno za transportiranje pro-
tnog vijeka dr. Roy Walford, veteran Biosfere i autor knjige bavnih otpadaka kroz crijeva.
"Nakon 120-godišnje ishrane". Temeljena na o p s e ž n i m dugo­
Međutim, v a ž n o je zapamtiti, da bi uspješno produžili lju­
ročnim studijama koje je dr. Walford radio sa štakorima, psi­
dski životni vijek, oba aspekta C R O N ishrane moraju biti j e ­
ma i drugim vrstama sisavaca, CRON ishrana je dizajnirana
dnako provedena - dakle, ne samo 'ograničenje kalorija', ne­
koristeći znanstveno dokazani odnos između niskih kalori­
go i 'optimalna ishrana'. Kao posljedica niskokalorične ishra­
ja, o d n o s n o visoko hranjivih tvari ishrane i dugovječnosti.
ne, koja se sastoji uglavnom od neprirodne 'praktične' hra­
Osnovni razlog za to izravno povezivanje C R O N ishrane i
dugog životnog vijeka je jednostavan: m a k s i m a l n o hranjive ne i neprobavljivih kombinacija koje daju tijelu s a m o 'pra­
tvari s m i n i m a l n i m kalorijama znače m a k s i m u m metabo­ zne kalorije', događa se suprotno djelovanje upropaštavan]a
ličke energije s m i n i m a l n i m toksičnim otpadom. To također zdravlja i skraćivanja života. Na sljedećim stranicama ukra­
znači da tijelo treba manje energije za probavu h r a n e i ukla­ tko ćemo se osvrnuti na nekoliko velikih kategorija hrane ko­
njanje otpada, ostavljajući više energije u pričuvi za održa­ ja se često troši u modernoj ishrani i utemeljiti nekoliko ra­
vanje internog čišćenja i imunoloških funkcija. K a d a redu­ cionalnih smjernica za određivanje koju hranu treba uklju­
cirate unutrašnju kiselost i toksičnost tkiva do minimalnih čiti, a koju isključiti kada pripremate n o v u ishranu za pobo­
razina, koristeći optimalnu ishranu, CRON ishrana protudje- ljšanje zdravlja i dugovječnosti.

255
Tao metoda detoksikacije organizma Prehrana: Ishrana tijekom retoksikacije i dodaci

Vodlć kod prehrane sisavcima, pticama i ribom acidoze. Uz sve ove toksične lijekove i h o r m o n e , komercija­
lna stoka također asimilira sve otrovne pesticide, herbicide
U pretpovijesnim vremenima, kada je ljudska vrsta za pre­
i kemijska gnojiva koja se koriste za rast usjeva za njihovu
življavanje j o š ovisila o mesu, ljudi nisu dobivali m e s o u su-
hranu, a ovi toksini također prijeđu u tijelo potrošača. A k o ne­
permarketima, nego ubijajući sisavce, ptice i ribe u divljina­
tko želi doznati više o strašnom stanju koje stoka danas trpi
ma i jedući ih istog dana, sirove ili malo prokuhane, svježe,
i o bespomoćnosti ovih stvorova, koji su sustavno drogirani,
s kostima. Danas, većina ljudi j o š ima ovaj primitivan okus
trovani i h r a n e se mrtvom, preinačenom p r e h r a n o m koja
za m e s o druge vrste, iako su mesne prerađevine postale sa­
često uključuje takve sastojke kao što su piljevina, papirna­
svim nepotrebni i često vrlo štetni čimbenici u ljudskoj is­
ti otpad i obrađene lešine drugih životinja, uginulih od bole­
hrani. O s i m toga, m e s o koje ljudi dobiju za svoju večeru da­
sti, treba pročitati posljednju knjigu Johna Robbinsa "Prehra­
nas je daleko od svježega zdravog divljeg mesa koje su jeli nji­ mbena revolucija" i njegov priručnik "Dijela za novu Ameri­
hovi preci. ku". Stanja koja on opisuje prevladavaju u komercijalnoj me­
Meso koje se danas prodaje na tržištu opterećeno je j a k i m snoj industriji u cijelom svijetu, ne s a m o u Americi, i svatko
sintetičkim h o r m o n i m a i kemijskim steroidima s kojima se tko j o š j e d e tvornički obrađivano meso, nakon čitanja ovih
hrane žive životinje za stimuliranje brzog rasta, povećanje knjiga, ne m o ž e nikoga kriviti za posljedice.
težine i istovremeno zagrijavanje cijelih stada za rasplodne
Čak i bez toksičnog onečišćavanja u m o d e r n i m m e s n i m
svrhe. Kada ljudi j e d u ovo meso, upijaju h o r m o n e u svoja ti­
prerađevinama, govedina i svinjetina su uvijek bile teške lju­
jela, a oni također stimuliraju brži rast u njihovim tkivima,
dskom tijelu za probavu i asimilaciju, i obje su krajnje kise­
i ovo dodatno pridonosi rasprostranjenom p r o b l e m u preti­
lo formirajuće. Glavni problem je u količini masti: vrsta ma­
losti u m e s n o m p r e h r a n o m bogatim z a p a d n i m zemljama.
sti u govedini i svinjetini koči želučana izlučivanja, začepi pro­
Ovi kemijski poticaji rasta i sintetički h o r m o n i seksa tako­
bavu i stvara golemo opterećenje za jetru, gdje se sva hrana
đer teško poremete nježnu h o r m o n s k u ravnotežu u ljudsko­
obrađuje. Nakon provođenja opsežnih studija u 16 zemalja,
me tijelu, p o s e b n o kod žena u ovulaciji i kod djece koja ra­
istraživači iz Kanade su utemeljili blisku uzročnu vezu iz­
stu. Izvanredno veliki porast raka dojki i cervikalnog raka,
među visoke potrošnje svinjskih proizvoda i ciroze jetre, i u
ciste na jajnicima, i drugih reproduktivnih poremećaja kod
zemljama gdje se svinjetina često konzumira zajedno s alko­
žena u zapadnom svijetu, u velikoj je mjeri vezan uz onečišća­
holom, primjerice pivom i vinom, ciroza se pojavljuje 1000
vanje ljudskog p r e h r a m b e n o g lanca s h o r m o n i m a i steroidi­
puta više od prosjeka. Svakodnevna potrošnja govedine i svi­
ma, kojima se hrani stoka u tim zemljama.
njetine m o ž e također utemeljiti stanja koja v o d e razvoju ra­
Z b o g užasnog stanja u kojem se uzgaja komercijalna sto­ ka crijeva.
ka, te se životinje također moraju teško dozirati antibiotici­ O s i m plemenite divljači, koju je danas gotovo n e m o g u ć e
ma da bi ih održali živima dovoljno dugo da stignu do kla­ pronaći, j e d i n o crveno m e s o koje je blagotvorno za zdravlje i
onice. Više od 40 posto antibiotika koji se proizvode u SAD- prilično sigurno za konzumiranje je janjetina. Ovce općeni­
u namijenjeno je stoci, svinjama, kokošima i izravno kome­ to pasu na otvorenim pašnjacima i dobiju dovoljno svježeg
rcijalnim ribogojilištima lososa i pastrve. Svi koji stalno j e ­ zraka i prirodnog sunčanog svjetla, a nisu d a n o n o ć n o u ka­
du ove proizvode primaju neprekidnu infuziju antiobiotici- vezima, niti su napojeni i hranjeni m r t v o m industrijskom
ma, koji oslabljuju prirodni imunitet, ubijaju prijateljske la- h r a n o m . J o š je m o g u ć e kupiti janjetinu koja nije otrovana li­
ktobacile u probavnom sustavu i proizvode stanje kronične j e k o v i m a i steroidima. Za razliku od masti stoke i svinja, ja-

257
Tao metoda detoksikacije organizma Prehrana: Ishrana tijekom retoksikacije i dodaci

njeća mast se dosta dobro probavlja u ljudskom tijelu i bo­ američki n a č i n ishrane b r z o m h r a n o m ? Prosječno nagomi­
gat je izvor karnitina, aminokiseline koja transportira mast u lano tkivo prosječnih pilećih prsa u Americi danas je sedam
stanice metabolizma. Kako je srce najveći sagorjevać masti puta veće, nego s t o j e bilo prije samo 25 godina. Opet, čovjek
u tijelu, karnitin nosi mast iz jetre za sagorijevanje u srce, i se pita kakve učinke na prsna tkiva žena imaju umjetno pro­
ovaj proces, koji m o ž e obavljati samo karnitin, p o m a ž e u izvedeni h o r m o n i ovih prsatih pilića.
sprječavanju ciroze i drugih jetrenih oštećenja koja su pro­ Slobodno uzgojeni pilići svakako su m n o g o sigurniji za ko­
uzročena viškom nakupljenih masti u jetri. Na Himalajama, nzumiranje od 'zatvorskih', ali komercijalna industrija pili­
Srednjem istoku i u sredozemnim područjima, gdje je janje­ ća zloupotrebljava taj termin, pa je danas teško naći pile ko­
tina uvijek bila glavna m e s n a hrana, ateroskleroza, srčane j e m je dopušteno slobodno živjeti u prirodi i tražiti svoju vla­
bolesti, crijevni r a k i druge bolesti povezane s visokom po­ stitu hranu. U m n o g i m slučajevima, etiketa s naznakom slo­
trošnjom govedine i svinjetine razmjerno su rijetke. bodnog uzgoja znači d a j e piletu iz kaveza povremeno dopu­
šteno 'slobodno šetati' unutar ograda betonskog dvorišta
Kada pripremate crveno meso, dobro g a j e kuhati lagano, koje je bez vegetacije, slično zatvorenicima u zatvorskom dvo­
kako biste očuvali neke od njegovih enzima za p o m o ć proba­ rištu, koji se zatim ponovno zatvore i opet hrane istom pre­
vi i spriječili oštećenje proteina pretjeranom izloženošću vi­ i n a č e n o m komercijalnom hranom. Jedina etiketa koja da­
sokoj temperaturi. Pomoću nekog jakog senfa, hrena ili svje­ nas označava pravo pile, uzgojeno bez lijekova i drugih ke­
žeg đumbira, kao dodatka j e l u od mesa, stimuliraju se izlu­ mikalija, je 'nezatvoreno slobodno uzgojeno pile'. A k o ne mo­
čivanja želučanih sokova potrebnih za njegovu probavu. žete naći ove prave slobodno uzgojene piliće u v a š i m loka­
lnim trgovinama, jedini preostali izbor je izbrisati piletinu iz
Sto se tiče peradi, način njezine proizvodnje za današnje
vašeg jelovnika ili ih sami uzgajati.
tržište j o š je stravičnija priča od one sa svinjama i kravama.
Do 40 tisuća pilića lišeno je slobode u čeličnim krletkama A k o želite m e s o u vašoj svakodnevnoj ishrani, najbolji je
'zatvora za perad', s dvije do tri 'zatvorske ptice' u svakoj, a hra­ izbor svježa m o r s k a hrana. Riba iz velikih morskih dubina,
ne se s u h i m kuglicama štetne industrijske hrane, proizve­ primjerice tuna, sabljarka i losos, bogat je izvor važnih ma­
dene s h o r m o n i m a i antibioticima. O n o m e tko želi u cijelo­ snih kiselina koje čiste krvne žile od prekomjernog koleste­
sti doznati ružnu istinu o ovome prljavom poslovanju opet se rola i drugih m a s n i h naslaga, rastvaraju ugruške i sprječa­
preporučuju Robbinsove knjige. vaju grušanje eritrocita. Ovi učinci p o m a ž u pri sprječava­
Svake godine u Velikoj Britaniji ubija se više od 8 0 0 mili­ nju ateroskleroze, srčanih i moždanih udara. Svježa morska
j u n a pilića za meso. Oni su zatvoreni u čeličnim kavezima hrana također daje važne minerale i elemente u tragovima
na više katova u 'zatvorima za perad', ne većima od A4 for­ iz m o r a koje su potrebne za uravnoteženje m o ž d a n i h i živča­
mata papira. Pilići se selektivno uzgajaju i 'pumpaju se' lije­ n i h funkcija; zbog toga je riba i poznata kao 'mozgovna hra­
kovima kako bi dosegli 'veličinu za klanje' u s a m o 41 dan. na'. S m r z n u t a morska hrana je j e d n a k o dobar prehrambe­
Današnji se pilići kolju dok su im oči j o š plave i oni 'pijuču', ni izbor, sve d o k je 'svježe smrznuta' nedugo n a k o n ulova i
drugim riječima, oni su pilići u debelim odraslim tijelima. nije tvornički obrađivana. Komercijalna morska hrana iz ri­
D o k ih ne ubiju, većina ih je osakaćena j e r im n o g e ne m o g u bogojilišta, međutim, nije dobar izbor. Kao i komercijalna svi­
držati vlastitu tjelesnu težinu. Bi li to m o g a o biti uzrok veli­ njetina ili piletina, riba koja se uzgaja u ribogojilištima hra­
ke pretilosti, viđene danas kod djece u Americi, koja često j e ­ ni se industrijski obrađenom h r a n o m i teško je dozirana li­
du piletinu, i u d r u g i m bogatim društvima koja su usvojila j e k o v i m a i h o r m o n i m a , koji ulaze u tijelo potrošača kad j e d e

258 259
Tao metoda detoksikacije organizma Prehrana: Ishrana tijekom retoksikacije i dodaci

ribu. Slično tome, ako ju vi sami ne uhvatite u rijeci ili jeze­ izvor metaboličke energije, i alio potječe od krava koje su zdra­
ru, slatkovodna riba obično je kontaminirana otrovnim za­ ve i dopušteno im je pasti na zelenim pašnjacima, maslac je
gađivačima koje industrija - osobito komercijalna industri­ izvrsni dijetalni izvor m a s n i h hranjivih tvari. G H E E ili otop­
ja govedine - baca u j a v n e plovne putove. ljeni maslac napravljen je sakupljanjem svih bijelih prote­
inskih čestica s rastopljenog maslaca za proizvodnju čistog,
Masti i ulja očišćenog 'ulja maslaca'. On se m o ž e upotrijebiti za kuhanje
na visokim temperaturama bez prevelikog zagrijavanja ulja
Prije svega, prvo pravilo koje upravlja zdravim, raciona­ i proizvodnje slobodnih radikala. Mast govedine (loj) i svinje­
lnim izborima dijetalnih masti i ulja je sljedeće: "Strogo iz­ tine (slanina) treba potpuno ukloniti iz ishrane; obje su vi­
bjegavajte S V E umjetne zamjene za maslac i vrhnje, uklju­ soko kiselo formirajuće, pretvrde za probavljanje i uz to ošte­
čujući margarin, margarin za kolače, nemliječni n a m a z i ne- ćuju jetru.
mliječni šlag!" Svi su ovi gumeni, plastični proizvodi napra­
Općenito, najbolji izbor ulja za kuhanje, pripremanje sa­
vljeni s hidratiziranim uljem od povrća, koje se proizvodi na
lata i za druge kulinarske svrhe su kvalitetna maslinova ulja.
temperaturama većim od 225 Celzijusa (500 Ferenheita), ta­
Maslinovo se ulje može koristiti za pripremanje j e l a na viso­
da ključalim s vodikom i stvrdnutim s niklom. K a d a se pri­
kim temperaturama bez proizvodnje viška slobodnih radi­
rodne masti u ishrani zamijene tim umjetnim sintetizira­
kala, i ono sadržava samo 'dobre masti', kakva je na primjer
n i m mastima, tijelo ih utjelovi u proizvodnju novih stanica,
mononezasićena vrsta. Drugi zdravi izbori jestivih ulja uklju­
koje p o s t a n u defektne i ne funkcioniraju kako treba. Kako
čuju sezam, suncokret, kikiriki i druge razne vrste ulja ko­
stanice m o z g a i imunološkog sustava trebaju većinu masti,
ta tkiva trpe najveću štetu zbog potrošnje hidratiziranih bi­ štunica, a najbolje je hladno prešano iz organskih izvora.
ljnih uljnih proizvoda. Evo kako dr. Cass Igram, autor knjige M n o g a m a s o v n o proizvedena, obrađena ulja za kuhanje, ko­
"Jedi ispravno ili umri mlad", opisuje štetu učinjenu bijelim ja d a n a s n a l a z i m o na policama supermarketa, uključujući
k r v n i m stanicama i imunitetu kada se konzumiraju umje­ kukuruz, soju, repu i mješavine biljnih ulja, nisu korisna za
tne masti napravljene od hidratiziranih ulja: ljudsko zdravlje, a neka su potpuno opasna, posebno ona ko­
ji su bila hidratizirana. Kako biste bili sigurni, uvijek proči­
tajte deklaraciju.
"Ove stanice utjelove hidratizirane masti koje trošite
u svoje m e m b r a n e . Kada se to dogodi, bijele stanice
postaju trome i njihove m e m b r a n e zapravo postanu Mliječni proizvodi
krute... Ovo ostavlja tijelo sasvim otvorenim za razne A k o je zdravlje glavni prioritet kada birate h r a n u za svoju
poremećaje imunološkog sustava... Zapravo, j e d a n ishranu, postoji toliko dobrih razloga da ne konzumirate pa­
od najbržih načina paraliziranja vašeg imunološkog sterizirane kravlje mliječne proizvode iz komercijalnih mlje­
sustava je jesti svakodnevno značajne količine j a k o kara, d a j e teško razumjeti zašto ih j o š koriste ljudi koji žele
p r ž e n e hrane ili masti, primjerice margarina, koji je ostati zdravi. Kravlje mlijeko sadržava 4 0 0 posto više bjela­
povezan s pojavom raznih vrsta raka."
nčevina od majčinog mlijeka, uključujući velike količine ka­
zeina, žilave proteinske tvari, koja je toliko j a k a i ljepljiva da
Pravi mliječni maslac, koji je JEDINI dio kravljeg mlijeka se često koristi za izradu ljepila. Zamislite što ta tvar radi va­
što ga ljudsko tijelo m o ž e valjano probaviti, zapravo je bogat šim crijevima!

261
Tao metoda detoksikacije organizma Prehrana: Ishrana tijekom retoksikacye i aoaaci

Pasterizacija ubija aktivni enzim u mlijeku, koji je potre­ zlog je t o m e što ljudsko tijelo ne m o ž e asimilirati kalcij iz
ban za probavu, i kako se kod većine ljudi ovaj enzim ne kravljeg mlijeka. Z b o g njegova visokog sadržaja fosfora, koji
stvara, mlijeko ostaje u želucu i neprobavljive bjelančevine blokira apsorpciju kalcija u crijevima, kravlje mlijeko defini­
trunu u glibavi mulj koji curi probavnim sustavom i naslaže tivno nije dobar izvor kalcija za ljudsko tijelo. Zapravo, kise­
g u m e n e naslage sluzi na crijevne stijenke, formirajući žila­ lost koja je proizvedena u tijelu truljenjem mliječnih proiz­
vu, g u m a s t u podlogu koja dodatno vezuje crijeva. Razlog voda prisiljava tijelo da izvlači kalcij iz vlastitih kostiju, kako
zbog kojega bebe bljuckaju i podriguju pjenušavu bijelu pje­ bi se vratila alkalna ravnoteža u krvotoku, a to samo dalje pri­
nu nakon što ih nahranite pasteriziranim kravljim mlijekom donosi osteoporozi. Liječnici koji poznaju osnove prehra­
je taj što njihovi nerazradeni želuci, koji su genetski dizajni­ m b e n e znanosti nikada ne bi predložili kravlje mlijeko kao
rani za probavu majčina mlijeka, ne mogu probaviti protein izvor kalcija u ljudskoj ishrani, posebno kada postoje biolo­
kazein sadržan u kravljem mlijeku. ški izvori dijetalnog kalcija, toliko bogatiji od mlijeka, koji ne
U današnje vrijeme komercijalno mlijeko donosi j o š više uzrokuju probavne smetnje kao obrađeni mliječni proizvo­
opasnosti ljudskom zdravlju s visokim dozama sintetičkih di. Na primjer, dok 100 grama kravljeg mlijeka sadržava 118
h o r m o n a s kojima se hrane krave kako bi proizvele više mli­ miligrama kalcija, ista količina b a d e m a sadržava 2 5 4 gra­
jeka. Ostaci ovih m o ć n i h hormona, koji djeluju na g r u d n e ma, prokulica ima 130 grama, lisnati kelj 187 grama, sardi­
žlijezde krave i rezultiraju pet do šest puta v e ć o m proizvo­ ne 4 0 0 grama, smeđe alge velika 1093 grama, a 100 g sjeme­
dnjom mlijeka nego u normalnih krava, uđu u ljudski sustav na sezama ima megadozu od 1160 miligrama organskog ka­
kada se ovo mlijeko konzumira, a to m o ž e prouzročiti j o š že­ lcija. T k o sada treba kravlje mlijeko?
šće neravnoteže u ljudskom endokrinom sustavu, posebno Ljudi koji žele uključiti mliječne elemente, primjerice mli­
kod žena i djece. Ranijih godina, obiteljski liječnici u SAD-u jeko, sir i jogurt, u svoju ishranu, trebali bi birati proizvode
izvijestili su o zabrinjavajućem porastu p r e r a n o g puberteta od kozjeg mlijeka, koje ima pomalo alkalizirajuća svojstva i
kod djevojčica u dobi od osam i devet godina, uključujući sadržava iste osnovne omjere bjelančevina, kalcija, fosfora i
puni razvoj grudi, seksualnu zrelost i trudnoću. Mliječni ho­
drugih hranjivih tvari kao majčino mlijeko. K a k o sadržava
r m o n i u svakodnevnoj ishrani najviše pridonose ovome ne­
vrlo malo masti, kozje se mlijeko razmjerno lagano probavlja
n o r m a l n o m razvoju, a ovi hormoni prouzrokuju i devijacije
i ima niskokalorični sadržaj.
žlijezda kod odraslih žena. U svom djelu "Hrana i liječenje",
prehrambeni terapeut A n n e m a r i e Colbin piše: "Konzumaci­
j a mliječnih proizvoda, uključujući mlijeko, sir, j o g u r t i sla­ Žitarice
doled, čini se, snažno je povezana s različitim poremećajima
Većina žitarica je je 'topla', kiselo formirajuća y a n g hrana
ženskoga reprodukcijskog sustava, uključujući tumore na
i najbolje ih je jesti s hladnim, alkalno formirajućim povrćem,
jajnicima i ciste, vaginalne iscjetke i infekcije". U m n o g i m slu­
kako biste osigurali probavnu i metaboličku ravnotežu. Je­
čajevima ovi problemi brzo nestanu k a d a se mliječni pro­
dina velika prehrambena žitarica alkalizirajućih svojstava je
izvodi isključe iz ishrane.
proso, koja je bila prva žitarica kultivirana kao hrana u pra­
Ž e n a m a zapadnog svijeta njihovi su liječnici savjetovali staroj Kini. Pšenica, s druge strane, koja je stoljećima bila
da piju pasterizirano kravlje mlijeko kao izvor kalcija za sprje­ najpopularnija prehrambena žitarica z a p a d n o g svijeta, j e ­
čavanje osteoporoze. Međutim, osteoporoza se i dalje poja­ dna je od visoko kiselo formirajućih žitarica i m o ž e izazvati
vljuje u jednakoj mjeri medu ženama koje piju to mlijeko. Ra- alergične reakcije kod ljudi koju ju svakodnevno konzumi-

263
lao metoda detoksikacije organizma Prehrana: Ishrana tijekom retoksikacije i dodaci

raju. Raž je m n o g o bolji izbor od pšenice, p o s e b n o za pravlje­ Žitarica Vrijeme Količina Voda Gotovi
nje kruha, j e r je manje kiselo formirajući, daje veće izvore kuhanja sirove žitarice obrok
uravnotežene ishrane i rijetko izaziva alergije. smeđa riža 3 5 4 0 min. 1 šalica 2 šalice 2 y šalice
2

Zrnje je lakše probavljivo i hranjivije kada se konzumira 6 0 min. 1 šalica 4 šalice 3 y šalice
divlja riža 2

cijelo, nego rafinirano. Cijelo zrnje je zaista 'cijela hrana': ono


heljda 20 min. 1 šalica 5 šalica 3 šalice
sadržava ugljikohidrate, bjelančevine, masti, vitamine, mine­
rale i vlakna. Pridošlice u znanosti kombiniranja h r a n e če­ bulgur 15 min. 1 šalica 2 šalice 2 y šalice
2

sto pitaju zašto se proteinska i ugljikohidratna hrana, pri­ (vrsta pšenice)


mjerice m e s o i kruh, moraju jesti odvojeno za izbjegavanje
loše probave i acidoze, kad se hrana koja sadržava i bjela­ Drugi n a č i n pripremanja cijelih žitarica je samljeti ih u
nčevine i ugljikohidrate, kao na primjer cijele žitarice, može brašno i ispeći kruh. Kruh je prastara i široko proširena hra­
jesti bez straha od želučanih problema. Dr. Herbert Shelton, na z a p a d n o g svijeta, ali danas se praktički uvijek pravi s pe­
autor knjižice "Lagano kombiniranje hrane", odgovara na ovo karskim kvascem, koji ruši m n o g e hranjivosti k r u h a i pro­
pitanje sljedeće: uzrokuje alergične reakcije kod ljudi osjetljivih na kvasac.
Problem s k v a s c e m je taj što on čini kalcij i magnezij u bra­
š n u nerastvorivima i zbog toga su nedostupni tijelu. Kalcij i
"Postoji velika razlika između probave hrane, koliko magnezij su dva najvažnija makrominerala potrebna lju­
god bio složen njezin sastav, i probave 'mješavine ra­ dskom zdravlju i igraju posebno važne uloge u detoksikaci­
zličite hrane'. U jednoj prehrambenoj namirnici škrob- ji i alkalnoj ravnoteži. Cijele žitarice su j e d a n od najboljih pre­
proteinske kombinacije (cijele žitarice) tijelo se m o ž e h r a m b e n i h izvora ovih važnih hranjivih tvari. Čak i kada se
lako prilagoditi njezinim sokovima, a što se tiče sna­ koristi visokokvalitetna organski uzgojena pšenica za izra­
ge i tempiranja, to ovisi o probavnim zahtjevima hra­ du kruha, ako je tijesto dizano s kvascem, on oduzima tijelu
ne. Ali kada se dvije h r a n e j e d u s drukčijim, čak su­ važan izvor dijetalnoga kalcija i magnezija i čini kruh m n o ­
protnim probavnim potrebama (meso i kruh), prila­ go više kiselo formirajućim u probavnom sustavu.
godba sokova prema zahtjevima je nemoguća." Rješenje bi bilo 'vratiti se korijenima' i jesti s a m o kruh ci­
jelih žitarica pripremljen s prirodnim fermentiraj učim kva­
scem. Prirodni kvasac proizvodi točnu vrijednost pH i dru­
Kada se žitarice kuhaju cijele, kao glavna hrana za obro­
gih vitalnih čimbenika koji dopuštaju kalciju, magneziju i dru­
ke, trebaju se dobro oprati, ocijediti, zatim namočiti u čistoj
gim m i n e r a l i m a u brašnu cijelih žitarica probavljivost, što
vodi 2-3 sata ili preko noći, prije kuhanja. Umjesto toga, mo­
im olakšava asimilaciju u krvotok. Kada se u pravljenju ova­
žete p r v o propržiti žitarice do zlatno-smeđe boje u pećnici ili kvoga k r u h a koristi sol Keltskog mora, dodatno se povećava
u suhoj tavi na srednje vrućem plamenu, prije kuhanja. Ovaj sadržaj magnezija i poboljšava se fermentacija tijesta, što či­
proces pečenja, poznat kao dekstrinizacija, pretvara dosta ni kruh j o š probavljivijim. Upotrebljavati prirodne kulture za
škrobnog sadržaja u jednostavni šećer, olakšavajući pro­ fermentaciju b r a š n a za kruh, palačinke i druge proizvode
bavu k u h a n e žitarice i čineći je manje kiselo formirajućom dizanog tijesta je slično upotrebljavanju laktobacila za ferme­
u želucu. Dolje prikazana tablica navodi vrijeme kuhanja, ntiranje mlijeka i pravljenje jogurta: bakterije pretprobave
odnos žitarice i vode i količinu gotovog obroka za kuhanje protein i škrob u brašnu, kako bi se m n o g o lakše probavili
smeđe riže, divlje riže, heljde i j e d n e vrste pšenice (bulgur): u želucu.

265
Tao metoda detoksikacije organizma Prehrana: Ishrana tijekom retoksikacije i dodaci

K a d god jedete žitarice, ne zaboravite ih dobro sažvakan* graha i povrća lakši su za probavu i bogatiji hranjivim vrije­
prije gutanja. To prožme škrob ptijalinom, e n z i m o m pljuva- dnostima od komercijalnog jogurta proizvedenog od pasteri­
čnih žlijezda u ustima, bez kojeg se ne m o ž e valjano proba­ ziranog kravljeg mlijeka, i zato su najbolji izbor fermentira­
viti u želucu. K a d a se zrnasta hrana proždrljivo j e d e bez do­ ne hrane.
voljno žvakanja, ona fermentira umjesto da se probavlja u
želucu, što rezultira plinovima i lošom probavom. "Šećer loših raspoloženja"
"Šećer loših raspoloženja" naslov je knjige Williama Du-
Fermentirana hrana ffyja, u kojoj on izjavljuje: "Razlika između šećerne i narkoti­
Fermentacija se koristila kao način pripremanja hrane ba­ čne ovisnosti je tek j e d a n stupanj." U A m e r i c i je prosječan
rem toliko dugo koliko se koristi vatra, i fermentirana hrana dnevni utrošak rafiniranog bijelog šećera po osobi dosegnuo
igra v a ž n u ulogu u zdravim ljudskim ishranama. Fermenta­ zapanjujuće 53 male žlice, što se svodi na oko 225 g r a m a
cija prijateljskim' bakterijama slama složene ugljikohidrate šećera po osobi dnevno. Ovo se svakako drži 'iskorištava­
i bjelančevine u hrani, pretprobavlja ih kako bi se lakše pro­ njem tvari', i tako visoka količina šećera svakako izaziva ovi­
bavili i asimilirali. Fermentacija također poveća vitaminske snost, uzrokujući simptome poput ovisnosti o drogama.
sadržaje u hrani, posebno vitamina B, daje obilne zalihe bio- K a d god takve velike količine industrijski rafiniranog še­
aktivnih enzima koji pomažu probavi i reguliranju pH vri­ ćera uđu u tijelo, imunološki ga sustav drži otrovnom tvari,
jednosti u p r o b a v n o m sustavu. Kulture bakterija upotrije­ a to svakako i j e s t u tim količinama, i ova neprekidna auto-
bljene u fermentiranoj hrani podržavaju kolonije 'prijateljske' imunološka reakcija ruši cijeli sustav iz ravnoteže. J e d n a od
flore u nižim crijevima, koja olakšava uobičajenu stolicu. tih hitnih reakcija je stalno izlučivanje inzulina iz gušte­
U zapadnjačkim ishranama jogurt i kiseli k u p u s dobar rače, potrebnog za smanjenje prevelikih doza šećera u krvo­
su primjer fermentirane hrane koja daje p r e h r a m b e n e i pro- toku. Nakon nekog vremena, ovo rezultira natečenošću gu­
bavne koristi. Tradicionalne azijske kuhinje prikazuju širok šterače zbog prevelike stimulacije, i napokon njezinim kola-
raspon h r a n e finog okusa, napravljene fermentacijom. Ko- biranjem od iscrpljenosti, zbog čega se onda razvija dijabe­
rejci j e d u ljuto fermentiran prilog nazvan 'kimchee', napra­ tes. U m e đ u v r e m e n u , prekomjerna inzulinska aktivnost u
vljen s kupusom, mrkvom, češnjakom i feferonima gotovo u krvotoku onemogućuje izlučivanje h o r m o n a rasta iz hipofi­
svakom obroku. Tajlandska hrana je jako začinjena sa žesto­ ze, što oslabljuje imunitet i smanjuje otpor.
kim fermentiranim ribljim u m a k o m zvanim 'namphla', a ki­ Rafinirani šećer je j e d a n od glavnih uzroka pretilosti i
neski kuhari koriste dosta fermentiranog u m a k a od soje, ateroskleroze u z a p a d n o m svijetu. Kada se šećer konzumira
u m a k a od feferona, i 'beancurd' proizvode te pripremaju ra­ u većim količinama, jetra ga uglavnom pretvara u trigliceri-
zne vrste fermentiranog povrća kao prilog poznat p o d nazi­ de i sprema ih kao mast, ostatak pretvarajući u l o š ' koleste­
v o m 'pao-tsai'. Indonežani j e d u slasnu, bogatu fermentira­ rol koji se odlaže kao ljepljiv mulj na zidovima arterija. Šećer
nu hranu, sojin grah, zvan 'tempeh', a japanska kuhinja odli­ je također glavni uzrok osteoporozi i kvarenju zubi, zbog to­
kuje se obilno fermentiranim organskim p a s t a m a za j u h e i ga što proizvodi krajnju acidozu, koja prisiljava tijelo na po­
umake, fermentiranom ribom i prilozima od povrća te izva­ n o v n u alkalizaciju, izvlačeći kalcij iz kostiju i zubi.
nredno hranjivim fermentom jakog okusa iz sojinoga graha, To nije sve. Pretjerana potrošnja rafiniranoga bijelog še­
zvanog 'naddo, koji je j e d a n od neživotinjskih p r e h r a m b e n i h ćera ima također krajnje štetne učinke na ljudsko ponaša­
izvora vitamina B12. Svi ovi tradicionalno azijski fermenti nje, osobito kod djece. Hiperaktivnost, poremećaj učenja i

266
Tao metoda detoksikacije organizma Prehrana: Ishrana tijekom retoksikacije i dodaci

drugi poremećaji ponašanja koje danas doživljavamo kod slatke kaše i u druge kulinarske svrhe. Ima i dobar okus. Ne
m n o g e djece nastaju uglavnom zbog pretjeranog unosa še­ samo d a j e stevia bezopasna za dijabetičare, zapravo im po­
ćera. Studije koje je proveo dr. Keith Connors u dječjoj bolni­ m a ž e poboljšati potrebne aktivnosti inzulina u krvotoku.
ci u VVashingtonu utemeljile su, kako on naziva, smrtonosnu Stevia je nadaleko najracionalnija i najzdravija alternativa
povezanost' između pretjeranoga svakodnevnog unosa še­ šećeru ljudima koji imaju 'slatki zub', ali se ne žele udeblja­
ćera - posebno kada je kombiniran sa škrobom - i razvoja ti od svih tih dodatnih kalorija u šećeru, ili o n i m a koji se bri­
hipertenzije, nasilnog ponašanja i poremećaja učenja kod nu zbog dobivanja dijabetesa prekomjernom potrošnjom ra­
djece. 1991. godine, da bi se smanjila izloženost djece tome finiranoga bijelog šećera. Nije skupa i, iako nije baš svima
zdravstvenom riziku, Singapur je zabranio prodaju svih še­ na raspolaganju, može se naručiti od dobavljača poštanskom
ćernih, gaziranih pića u školama i centrima za mlade, iza­ narudžbom.
zvavši prosvjede prodavača popularnih i profitabilnih vrsta
ovih pića. Za usporedbu, mnoge j a v n e škole u A m e r i c i potpi­
sale su ugovore s velikim proizvođačima ovih kiselih, šte­
'Sol života*
tnih pića koja stvaraju navike, u zamjenu za dio profita, do­ K a o i m n o g a druga osnovna hrana, sol je promijenila svo­
puštajući djeci slobodno zadovoljavanje njihovih šećernih ju narav m o d e r n o m metodom p r e h r a m b e n e obrade i izgubi­
navika čitavog dana s njihovih automata. Eksperimentalna la svoje najbitnije hranjive tvari. Sol koja se d a n a s prodaje u
istraživanja pokazala su da kronično nasilje m e đ u zatvore­
supermarketima za kuhanje i dodatak j e l i m a je više od 99
nicima dramatično opada kada se povuče sva hrana napra­
posto natrij ski klorid i, kao i rafinirani bijeli šećer, tvornički
vljena s rafiniranim šećerom, i teško je ne povjerovati da se
obrađivana sol je štetna za ljudsko zdravlje, ali ne i prirodna
iz istih razloga događa kronično nasilje u školama.
cijela sol.
Umjetni zaslađivači, kao na primjer saharini i aspartami, Najvažniji element koji je nestao iz rafinirane soli je ma­
svakako su loši za zdravlje kao i rafinirani bijeli šećer i treba gnezij, čiji nedostatak pridonosi srčanim bolestima, pore­
ih j e d n a k o izbjegavati, osobito u svjetlu dokaza koji povezu­ mećaju živčanog sustava i nedostatku imuniteta. Klinička
ju ove sintetičke zaslađivače sa širokim r a s p o n o m nepravi­ istraživanja u Kanadi i Sjedinjenim A m e r i č k i m Državama
lnosti, uključujući rak. Najbolja alternativa za rafinirani bi­ pokazala su dramatičan pad smrtnosti kod pacijenata koji
jeli šećer su cijeli prirodni zaslađivači, kao na primjer sirovi su doživjeli srčani udar i kojima je intravenoznim injekcija­
šećer šećerne trske, m e d i javorov sirup. Posljednji je pose­ ma davan magnezij. U istraživanju 1997. godine, britanski
b n o dobar izbor zato što je kompletan s a m po sebi, opskrb­ su istraživači procjenjivali učinke 24-satne infuzije magne­
ljen potrebnim vitaminima, mineralima, elementima u tra­ zija kod pacijenata s anginom pectoris. Trideset i j e d a n paci­
govima i d r u g i m p r e h r a m b e n i m čimbenicima izvučenima iz j e n t je p r i m i o magnezij, a trideset i j e d a n tobožnji lijek. Na­
dubine zemlje uz p o m o ć javorova drveta. kon tretmana, bilo je manje ishemijskih (nedovoljna opskr­
O n i m a koji strogo održavaju svoju težinu i dijabetičarima bljenost krvi) epizoda u skupini koja je dobivala magnezij, a
priroda daje savršeni biljni zaslađivač u obliku biljke nazva­ trajanje ishemije u drugoj je skupini bilo duže. Magnezij je
ne stevia. Stevia je izvađena iz lišća izvornoga grmlja J u ž n e također b i t a n p o m o ć n i čimbenik kod fagocitoze, važne imu­
Amerike, i po svakome gramu je 100 puta slađa od šećera. Po­ nološke reakcije, p o m o ć u koje krvne stanice uništavaju za­
rcija veličine vrška šibice dovoljna je za zasladiti svako vru­ ražene bakterije i čiste ostale patogene u tijelu. M o ž d a naj­
će ili h l a d n o piće, a m o ž e se također koristiti za zaslađivanje važnije od svega, magnezij regulira ravnotežu kiselih i alka-

269
Tao metoda detoksikacije organizma Prehrana: Ishrana tijekom retoksikacije i dodaci

Inih elemenata u staničnim tekućinama, time držeći bioke­ lji dodaci ne mogu nadoknaditi sve loše učinke siromašne
miju cijelog tijela dobro uravnoteženom, s automatskim pri- ishrane, neishranjenosti, pretjeranog pušenja i pijenja, če­
lagođavanjem staničnih pH vrijednosti. Dr. J a c q u e s de La- ste upotrebe farmaceutskih lijekova i vrlo stresnog načina
ngre, autor djela "Skrivene moći morske soli", navodi ma­ života. A k o niste voljni sustavno prilagoditi sve osnovne či­
gnezij kao pojedinačno najvitalniji element potreban za odr­ m b e n i k e života, n e m a svrhe ulaziti u troškove i mučenje ko­
žavanje ispravne pH vrijednosti u tijelu: rištenjem skupih dodataka.
Svi suplementi koji su u nastavku predloženi dobiveni su
"Ljudski organizam funkcionira pravilno s a m o kada iz prirodnih izvora, i svaki daje poseban oblik zaštite protiv
je ostvarena ravnoteža između kiselina i alkala. Sve raznolikih čimbenika koji pridonose acidozi i toksemiji. Ia­
tvari koje hrane tijelo su kisele ili alkalne. Magnezij ko neki od ovih dodataka također imaju izvrsne prehrambe­
posjeduje izvanrednu sposobnost održavanja kiselo- ne koristi, glavni razlog za njihovo uključenje u ovaj popis je
alkalne ravnoteže u organizmu." njihova uloga olakšavanja svakodnevne funkcije detoksika­
cije: svaki od njih ima j a k a alkalizirajuća, detoksicirajuća i
probavna svojstva koja pomažu u uklanjanju toksina i kise­
Najbolji izvor magnezija i drugih bitnih minerala i eleme­
lih viškova iz tkiva i neprekidno čiste krvotok, time pomažu­
nata u tragovima je cijela sol Keltskog mora, o kojoj s m o ra­
ći održati cijeli sustav u ispravnoj ravnoteži.
spravljali u prethodnim poglavljima. Sol Keltskog mora sa­
država samo 87 posto natrijskoga klorida, uz to sadržava ve­
liki spektar od 81 drugog makro i mikrominerala iz mora, sve Antioksidancije
točno u omjerima koji su potrebni ljudskom tijelu. Oni koji Antioksidancije čiste i neutraliziraju slobodne radikale,
žele povećati unos magnezija radi ispravljanja krvne acidoze koji su visoko reaktivni molekularni fragmenti iznutra pro­
i alka-lizacije staničnih tekućina mogu upotrijebiti tekući­ izvedeni pri prirodnim metaboličkim procesima i od zagađi­
nu gorke soli Keltskog mora, ili tekuću mješavinu magnezij- vača koji se asimiliraju iz vanjskih izvora, primjerice iz hra­
klorida i soli Keltskog mora, koja se spominje u d r u g o m e po­ ne, vode i zraka. Slobodni radikali su 'stanični napadači tije­
glavlju. la', lutajući tkivima, bušeći rupe u staničnim zidovima, ošte­
ćujući D N A šifre, remeteći vitalne funkcije i odlažući otpad
u tijelu. Antioksidancije su posebni 'komandosi', uneseni u
Super suplementl tijelo s h r a n o m , v o d o m i zrakom, kako bi uhvatili slobodne
Ne prestaje oštra debata o učinkovitosti vitamina i drugih radikale i okončali njihovu destruktivnu aktivnost. S vrato­
koncentriranih prehrambenih suplemenata i, kao kod veći­ l o m n i m povećanjem aktivnosti slobodnih radikala, danas
ne zdravstvenih rasprava, obje strane imaju svojih predno­ prouzročenim otrovnim onečišćavanjima tijela, antioksida­
sti. Sigurno je da postoje velike razlike između koristi sinte­ ncije su postale j e d a n od najjačih saveznika u trenutnom
tički proizvedenih suplemenata i onih dobivenih iz priro­ ratu protiv 'staničnog terorizma' slobodnih radikala.
dnih izvora bez upotrebe topline ili industrijskih otapala. Uči­ Određene hranjive tvari, kao na primjer vitarriini C, E i be-
nkovitost svakog dodatka također ovisi u velikoj mjeri o dru­ takaroten te minerali cink i selen, igraju ključne uloge anti-
gim podržavajućim čimbenicima, kao na primjer ishrani, oksidancija u obrani tijela. Vitamin E razbija samogenerira-
upotrebi medicinskih i relaksacijskih lijekova, vježbanju i j u ć u l a n č a n u reakciju koju uzrokuju slobodni radikali, i po­
općem načinu života. Jedno se može sigurno reći: ni najbo- tiče imunitet i otpor tijela. Vitamin E također p o m a ž e štititi

270 271
Tao metoda detoksikacije organizma trenrana: isnrana tyeKom retoKsiKacye i aoaaci

tkiva od štete izazvane otrovnim kemikalijama, kao na pri­ na, koji se m o ž e slobodno konzumirati po cijele dane bez iri-
mjer živom, olovom, b e n z e n o m i drugim otrovima, i zausta­ tiranja želuca.
vlja razvoj raka i srčanih bolesti. Vitamin C učinkovito čisti Anti-rak učinak zelenog i 'oolung' čaja je proizveden od
široki raspon slobodnih radikala i djeluje unutar stanica, smjese poznate kao polifenoli, a istraživanja u J a p a n u su
također štiteći D N A od štete koju izazivaju slobodni radika-
pokazala da visokoplaninski 'oolung' čaj daje osobito j a k u
li. Uz to, daje specifičnu zaštitu protiv kardiovaskularnih
zaštitu protiv toksične štete i razvoja raka u plućima. U isto­
bolesti i povećava cjelokupni imunitet. Betakaroteni su naj­
čnoj Aziji, gdje ljudi p u n o puše, visokoplaninski 'oolung' je
j a č e antioksidancije za izbacivanje krajnje reaktivne vrste
dugo bio glavni čaj medu pušačima, i oni koji ga svakodne­
slobodnog radikala poznatog kao kisik, a također sprječava­
vno piju imaju zbog toga nižu stopu oboljenja od raka pluća,
ju razvijanje kancerogenih tumora.
nego pušači koji ga ne konzumiraju. J e d a n od načina na
Selen je element u tragu koji je gotovo sasvim isključen iz
koji ovaj čaj svladava rast kancerogenih tumora je sprječa­
p r e h r a m b e n o g lanca zbog m o d e r n e poljoprivrede i metoda
vanje angiogeneze, procesa p o m o ć u kojega tumori generira­
obrade hrane. Selen je najbitniji element za sintezu peroksi-
ju rast svojih vlastitih krvnih žila, dopuštajući im da se pro­
daze i j e d a n od najvažnijih antioksidancijskih enzima tijela,
šire, pa i udvostruče. Zeleni i visokoplaninski 'oolung' čaje­
koji neutralizira vodik-peroksid i druge peroksidne radikale
vi također sadržavaju mnoštvo bezbojnih kristala, jakih foto-
koje u tijelu proizvode masti. Selen se spaja sa živom, olovom,
kemikalija, koje ojačavaju antioksidancijsku obranu, stimu­
kadmijom i arsenovim trioksidom, neutralizirajući ove teške
lirajući proizvodnju peroksidaze, SOD-a i drugih važnih anti­
toksine i noseći ih dalje za izlučivanje. Selen je postao tako
oksidancijskih enzima u tijelu. Iznad svega toga, ovi čajevi
rijedak u hrani da su prehrambeni dodaci d a n a s jedini vi­
pomažu probavi, alkaliziraju tjelesne tekućine, čiste krvotok i
talni izvori za većinu ljudi. Cink je ključni element u sastavu
blago stimuliraju živčani sustav bez ubrzavanja rada srca,
drugog antioksidancijskog enzima, superoksid dismutase
kao što čini kava.
(SOD), koji čisti slobodne radikale u svim tjelesnim tkivima
i vitalnim tekućinama. Drugi glavni izvor antioksidancijskih obrana u tijelu su
negativni ioni oslobođeni iz ioniziranog zraka i vode, i naj­
Kad odlučite uzeti vitamine i mineralne dopune kao dio va­
bolji n a č i n njihova priključenja vašoj vojsci antioksidancija
še svakodnevne ishrane, definitivno trebate uključiti tera­
je piti ioniziranu vodu i udisati ionizirani zrak, o čemu je bi­
peutske doze vitamina E, C i betakarotene, zatim minerale
lo riječi u prethodnim poglavljima.
selen i cink, kako biste osigurali dovoljno aktovnosti anti­
oksidancija, posebno ako živite u zagađenoj urbanoj okolini.
Nedavna su proučavanja u Japanu, Kini i A m e r i c i poka­ Zelena hrana
zala da nefermentirani zeleni čaj iz J a p a n a i polufermenti- O zelenoj hrani smo već govorili u Poglavlju 5 kao o jakoj
rani visokoplaninski 'oolung' čaj iz Tajvana imaju vrlo j a k a dopuni čišćenju za vrijeme detoksikacije, ali je ona također
antioksidancijska svojstva i daju dovoljnu zaštitu protiv ra­ vrlo korisna kao izvor bitnih hranjivih tvari i sredstava za
ka. Iako oba imaju j a k u antioksidancijsku aktivnost, količi­ čišćenje krvi. Svojstva zelene hrane su j a k o alkalizirajuća i
na zelenog čaja koju treba piti da se postigne terapeutski imaju m o ć unutarnjeg čišćenja te je ona izvrstan dodatak
učinak m o ž e iritirati želudac, i on nije toliko m i r i s a n i zači­ za protudjelovanje unutarnjem onečišćavanju i kiselosti ko­
njen mirodijama koliko visokoplaninski 'oolung' čaj iz Tajva- ja je u tijelu proizvedena m o d e r n o m i s h r a n o m i načinima

273
Tao metoda detoksikacije organizma Prehrana: Ishrana tijekom retoksikacije i dodaci

jedenja, i njen puni spektar važnih hranjivih tvari bitan je Proteaze Ovi enzimi probavljaju proteine, kao i patogene
za n a d o k n a d u uobičajenih prehrambenih nedostataka, osi­ bakterije, oštećene stanice, membrane oko virusa, upalne te­
guravajući tijelu dnevnu zalihu svih vitalnih elemenata po­ kućine, primjerice gnoj i sluz, i svaku drugu štetnu tvar ko­
trebnih za njegovo funkcioniranje. j a sadržava protein.
Amilaze A m i l a z e probavljaju ugljikohidrate u hrani i po­
Enzimi m a ž u pri uklanjanju gnoja i sluzi iz oštećenih tkiva. Kombi­
Enzimi su svjećice ljudskog metabolizma j e r daju palje­ nirane s lipazama, amilaze probavljaju široki raspon virusa
nje koje katalizira svaku metaboličku reakciju u tijelu. Više i p o m a ž u pri izbacivanju zaražene sline iz upaljenih pluća i
bronhalnih prolaza.
od 5 tisuća različitih enzima dosad je identificirano u lju­
dskom tijelu, i bez njih bi se cijeli sustav zaustavio. Evo kako Lipaze Ovi su enzimi odgovorni za probavljanje masti. Ta­
dr. E d w a r d Howell, j e d a n od vodećih svjetskih autoriteta na kođer otapaju m a s n i dio m e m b r a n e koja obavija m n o g e vr­
području enzima, opisuje njihovu važnost u svojoj knjizi ste virusa i m a s n e naslage u arterijama.
"Ishrana enzimima": Celuloza Celulaza probavlja sadržaj celuloze u hrani, ta­
ko da ona može lako proći kroz probavni sustav, te uz pomoć
končastih vlakana p o m a ž e pri uklanjanju otpada.
"Nikakav mineral, vitamin ili h o r m o n ne m o ž e raditi
nijedan posao bez enzima. Naša tijela, svi naši orga­ P r e h r a m b e n i enzimi imaju j a k a alkalno formirajuća svo­
ni, tkiva i stanice pokreću se metaboličkim enzimi­ jstva koja p o m a ž u smanjiti kiselo formirajuće reakcije u ci­
ma. Oni su fizički radnici koji izgrađuju naše tijelo pro­ jelome probavnom sustavu i sprječavaju krvnu acidozu. Zbog
teinima, ugljikohidratima i mastima." toga što poboljšavaju probavnu učinkovitost, prehrambeni
enzimi također smanjuju proizvodnju otrovnog otpada u
p r o b a v n o m sustavu, time sprječavajući razvoj toksemije. Uz
M e đ u tisućama enzima u tijelu, tri najvažnije vrste za de­
to što ih se uzima za probavne svrhe uz k u h a n e obroke, pre­
toksikaciju i svrhe čišćenja su antioksi-dancijski enzimi, kao
h r a m b e n i enzimi se također mogu uzeti na prazan želudac
na primjer peroksidaza i SOD, probavni enzimi, kao na pri­
kada ste bolesni, i u tom slučaju oni ulaze u osnovnu cirku­
mjer oni koje luči gušterača za obradu n a p r e d n e faze proba­
laciju krvotoka, pomažući drugim imunološkim čimbenici­
ve, i p r e h r a m b e n i enzimi, koji se ne proizvode u tijelu i mogu
ma, kao na primjer bijelim krvim stanicama, u misiji 'traže­
se dobiti s a m o iz svježe sirove hrane. Prehrambeni enzimi,
nja i uništavanja' patogena i zagađivača te rastvaraju slinu,
koji se uništavaju toplinom pri kuhanju i kemijskim dodaci­
sluz i gnoj u bolesnim organima i oštećenim tkivima.
ma pri obradi hrane, potrebni su za prvi korali probave u že­
Dodaci koji sadržavaju i probavne i p r e h r a m b e n e enzime
lucu i, ako oni nedostaju, složena hrana, kao na primjer pro­
su na raspolaganju u tabletama ili k a p s u l a m a za prikladnu
teini i ugljikohidrati, ne m o ž e se sasvim probaviti. A k o se va­
ša svakodnevna ishrana ne sastoji od b a r e m 30-50 posto svakodnevnu upotrebu.
svježe, sirove, enzimima bogate hrane, trebali biste uzimati
kapsule prehrambenih enzima uz sve obroke koji se ugla­ 'Alka-ald'
v n o m sastoje od k u h a n e hrane. Četiri glavna p r e h r a m b e n a U slučaju iznenadnog probavnog poremećaja, prouzroče­
enzima koja su potrebna za probavu su sljedeća: nog prekomjernom kiselosti zbog krivih p r e h r a m b e n i h ko-

274
Tao metoda detoksikacije organizma Prehrana: Ishrana tijekom retoksikacije i dodaci

mbinacija, visoko kiselo formirajuće hrane, primjerice šeće­ Kratak popis prijedloga za usvajanje
ra i mesa, pretjerane upotrebe farmaceutskih proizvoda ili
racionalnih jedaćih navika
relaksirajućih droga te uzimanja otrovnih tvari, sljedeći do­
daci m o g u se uzeti za brzu, učinkovitu alkalizaciju u želucu Mnogi ljudi danas vole imati važne nove informacije o zdra­
i p r o b a v n o m sustavu. Svi su oni prirodni proizvodi i savrše­ v i m životnim navikama jezgrovito sažete na popisima, tako
da ih m o g u staviti na kuhinjski ormarić ili obiteljsku ogla­
no sigurni za upotrebu te ih možete uzeti više za j o š j a č e
snu ploču za brzo i lagano svakodnevno podsjećanje. 12 na­
alkalizirajuće učinke.
vedenih dijetalnih pravila moglo bi poslužiti upravo toj na­
Svježi limunov sok - Miješajte sok jednoga velikog ili dvaju mjeni:
malih svježih limuna (ne limete) sa 100 mililitara vode, i uzmi­
te 1 m a l u žlicu svakih 15-20 minuta dok ne prođe kisela kri­ 1. Ne jedite ako niste gladni, a kada jedete, slijedite 'kinesko
za. Ovo je naročito učinkovita terapija za bubrežne kamence. pravilo' chi-bafen bao, odnosno '70-80 posto pun'!
Jabučni ocat - Sjajni alkalizator želuca i probavna pomoć, 2. Pripremate li j e l o kod kuće ili naručujete u restoranu,
j a b u č n i ocat sadržava j a b u č n u kiselinu, a ne kiselu octenu držite vaše obroke što jednostavnijima, ne kombiniraju­
kiselinu n a đ e n u u drugim vinskim octima. Ona povećava ći više od tri ili četiri razičite kategorije hrane za isti obrok,
protok želučanih sokova u želucu i protudjeluje na kiselost ili ih kombinirajte kako treba, p r e m a zakonu tropologye!
u cijelome p r o b a v n o m sustavu. Kao probavna pomoć, uzmi­ 3. Strogo izbjegavajte jesti sve proizvode s hidratiziranim bi­
te dvije j u š n e žlice s j e d n o m m a l o m žlicom m e d a u toploj vo­ ljnim uljem!
di, 20-30 m i n u t a prije obroka; ili uzmite u bilo koje doba da­ 4. Uz prilagođavanje vaših individualnih obroka pravilima
na ili noći na prazan želudac za brzo alkalno olakšanje. kombiniranja hrane, prilagodite cijelu vašu ishranu se­
Tartar krema - Visoko alkalizirajući izvor prirodnoga ka­ zoni i klimi: u toplim ljetima jedite više rashlađenog svje­
lija, 1/2 male žlice tartar kreme može se miješati u otprilike 50 žeg povrća i voća; u hladnim zimama, jedite više zagrija-
vajućih proteina i ugljikohidrata; i uvijek pokušajte jesti
mililitara vode i uzeti za neposredno olakšanje kiselo formi­
sezonsku h r a n u !
raj ućih reakcija u tijelu, uključujući kiselost koja se proizvo­
5. Pokušajte jesti barem 30-50 posto svježe sirove hrane u
di stresom i tjeskobom.
vašoj svakodnevnoj ishrani - više ljeti, manje zimi!
Prašina drvenog ugljena - Čisti prah drvenog ugljena u ka­
6. Strogo izbjegavajte konzumirati svaki oblik umjetnih za-
psulama ili tabletama m o ž e se upotrijebiti u slučajevima vi­
slađivača i strogo ograničite unos rafiniranoga bijelog
soke kiselosti želuca zbog trovanja hranom, fermentacije i
šećera. A k o volite slatke stvari i bojite se kalorija ili dija­
truljenja ili slabe probave. Uzmite 4-5 kapsula, ili umiješajte
betesa, upotrijebite prirodnu steviu kao zaslađivač!
1 m a l u žlicu praška u čašu vode, za brzo simptomatično ola­
7. Pokušajte žvakati vašu hranu 30-40 puta prije gutanja,
kšanje j a k i h kiselih reakcija u želucu.
p o s e b n o k a d a jedete škrobne ugljikohidrate! S m e đ a ri­
Soda bikarbona - Soda bikarbona brzo neutralizira goto­ ža, koja je kiseloformirajuća, zapravo postaje alkalno for­
vo sve vrste kiselinskih viškova u želucu, i m o ž e se upotrije­ mirajuća ako se žvače b a r e m stotinu puta, zbog obilnog
biti često, prema potrebi za takvim olakšanjem. Uzmite j e ­ lučenja sline s alkalnim enzimom ptijalinom u ustima.
dnu ravnu m a l u žlicu umiješanu u čaši vode, i ponovite opet Vi m o ž d a ne želite žvakati kruh, rižu i tijesto toliko puta,
u slučaju potrebe. ali b a r e m budite svjesni toga da što h r a n u više žvačete,

276
Tao metoda detoksikacije organizma Prehrana: Ishrana tijekom retoksikacije i dodaci

ona se sve više primiče alkalnoj strani ljestvice i manje Zadnje, ali ne i posljednje: uvijek pokušajte slijediti 'zlatno
kiseline proizvodi u želucu! sredstvo' mjere hrane. Prastara kineska izreka kaže da 'bolest
8. Ne pijte sok ili vodu zajedno s vašim obrocima, zbog toga ude kroz usta', i ta dijetalna mudrost odjekuje u sličnoj za­
što razvodnjavaju slinu i želučana izlučivanja, a to odga­ padnjačkoj izreci: 'Kopamo naše grobove našim zubima'.
đa probavu i dopušta fermentaciju. Čaša piva ili vina, po­ Krajem 19. stoljeća, grupa znanstvenika je nekoliko godina
lako ispijana uz obroke, u redu je, j e r su piva i vina fer­ potrošila na putovanja kroz Evropu, Skandinaviju i britan­
mentirana pića, što znači da su 'pretprobavljeni' i sadr­ sko otočje, istražujući i pronalazeći pojedince koji su imali
žavaju enzime koji pomažu probavi u želucu; zato stara više od stotinu godin a. Ukupno su pronašli gotovo dvije tisu­
izreka kaže: "Uzmite malo vina zbog želuca!" će živih stogodišnjaka, a neki su imali i više od 150 godina i
bili na putu da postanu dvjestogodišnjaci. Nakon brižljivog
9. Pokušajte piti b a r e m šest čaša (1,5 litra) čiste alkalne
ispitivanja ovih poštovanja vrijednih staraca i njihovih obi­
vode svakoga dana, ali pijte samo između obroka! Dobro
telji, s obzirom na njihove osobne životne stilove i svakod­
je popiti dvije čaše odmah nakon ustajanja ujutro; j e d n u
nevne p r e h r a m b e n e navike, gotovo u svim slučajevima je
čašu kasnije, prije ručka; druge dvije čaše popodne izme­
kao osnovni faktor otkrivena mjera u količini hrane. Evo ulo­
đu r u č k a i večere; i j e d n u , posljednju čašu između veče­
m k a iz njihovih izvještaja, kako je citirano u knjizi dr. Theo­
re i spavanja.
dora Baroodyja "Alkaliziraj ili umri":
10. Jedite h r a n u koja odgovara vašem životnom stilu i ra­
d n i m navikama! A k o ne radite svakodnevno teške fizi­
"Ocjenjujući gotovo dvije tisuće slučajeva osoba koje
čke poslove, i niste uključeni ni u kakvo n a p o r n o fizičko
su živjele više od stoljeća, mi općenito nalazimo neku
vježbanje, nemojte jesti previše životinjskih proteina i
osobitost ishrane ili prehrambenih navika za razlog
masti, zato što će najviše toga trunuti u v a š i m crijevima
njihovoj dugovječnosti; nalazimo da su neki živjeli me­
i otrovati vaše tijelo toksičnim nusproizvodima, umjesto
đu s v i m luksuzima..., ostali u velikom siromaštvu...,
iskorištavanja za izgradnju novih mišića i vezivnog tki­
neki su pili velike količine vode, ostali manje; neki su
va. A k o ulažete veliki misaoni napor, jedite obilje slože­
bili apstinenti alkoholnih pića, drugi pijanci; neki su
nih cijelih ugljikohidrata za održavanje moždane energije,
bili pušači, ostali nisu; neki su živjeli samo na povrću,
ali pazite s rafiniranim šećerom i škrobom. 'Vi ste što ostali u velikoj mjeri na životinjskoj hrani..., neki su ra­
jedete', i zbog toga trebate jesti da zadovoljite to što jeste! dili umno, drugi isključivo svojim rukama; neki su jeli
11. Jedite v a š e obroke samo kada si možete uzeti v r e m e n a j e d a n obrok na dan, ostali četiri ili pet..., zapravo, pri­
sjesti, opustiti se i jesti kako treba; ne jedite 'na brzinu'!. mijetili smo veliko razilaženje u navikama i ishranama,
Što brže jedete hranu, to se ona sporije probavlja. ali u onim slučajevima gdje smo mogli doznati pouz­
12. Ne jedite čvrstu hranu kada ste bolesni, p o s e b n o kada danu ishranu, nalazimo jedan veliki razlog, zajednički
imate groznicu ili prehladu, ili kada osjećate oštru bol! I većini slučajeva dugovječnosti: mjera u količini hrane."
ne jedite kada se osjećate emocionalno uzrujanima ili
mentalno neuravnoteženima, primjerice kada ste ljuti, Ostavimo konačnu riječ o ovoj temi prastarom grčkom fi­
napeti, zabrinuti ili zbunjeni; probavni sustav se zatvara lozofu Diogenesu, koji nam je ostavio m n o g o mudrih savjeta
kod ovih stanja, pa što god ude u želudac, tamo samo pro­ s obzirom na slabe strane i pogreške ljudskog ponašanja:
pada, formirajući kiseline i toksine, što dodatno pogo­ "Kao što su kuće dobro opskrbljene h r a n o m pune miševa, ta­
ršava vaše stanje. Post je najbolji lijek za većinu bolesti. ko su i tijela onih koji m n o g o j e d u p u n a bolesti."

279
POGLAVLJE 12.

Savjet za pušenje i pijenje

P ušenje i pijenje danas su najčešći i široko rasprostranje­


ni oblici takozvane 'relaksacijske upotrebe droga' u cije­
lom svijetu. A k o ćemo raspravljati o racionalnim posljedica­
ma u kontekstima ljudskog zdravlja i dugovječnosti, mora­
mo biti savršeno j a s n i oko dviju ključnih točaka. Prva je či­
njenica da su duhan i alkohol jake, ovisnički formiraj uće dro­
ge, i pušenjem i pijenjem ove se droge u n o s e u ljudski su­
stav. Većina ljudi koji svakodnevno konzumiraju duhan i al­
kohol preplaši se kada ih podsjetimo da su ove tvari 'droge',
a m n o g i to poriču, uz obrazloženje da su d u h a n i alkohol le­
galni i ne trebaju recept, da nisu droge, niti su opasni. Ovo
je poželjno mišljenje, i svatko tko puši ili pije ima tendenci­
ju nevježbanja opreza i samodiscipline koja bi trebala upra­
vljati upotrebom svake jake droge.
Kod druge točke m o r a m o imati ovo na umu: razlika koju
ljudi prave između 'relaksacijske' i 'terapeutske' upotrebe dro­
ga, uključujući duhan i alkohol, je u najboljem slučaju ta­
nka, i razlika između 'relaksacijskih' i 'terapeutskih' učina­
ka određene droge je obično više stvar semantike, nego doti­
čnih tvari. Pray kaže: "Tko m o ž e reći da li žena koja sjedi u
kafiću i pripaljuje treću cigaretu uz istu šalicu kave puši
'kao dimnjak' zato što joj je to zabavno i ima dobar okus ('re-
laksacijski'), ili zato što olakšava njezinu napetost, umiruje
njezine živce i pomaže joj bistrije razmišljati ('terapeutski')? I
tko m o ž e reći da li čovjek koji pije treći martini tijekom 'sre­
tnog sata' u s v o m omiljenom baru n a k o n posla čini to kao

281
Tao metoda detoksikacije organizma Savjet za pušenje i pijenje

prijateljsku društvenu gestu i sladokusno uživanje frela- uživa u željenim efektima, bez obzira j e s u li oni namijenjeni
ksacijski'), ili kao brzu pomoć za izlječenja stresa, tjeskobe za 'relaksacijske' ili 'terapeutske' svrhe, ali bez nanošenja oz­
ili depresije ('terapeutski')? biljne toksične štete tijelu.
S gledišta zdravlja, n e m a veze j e s u li razlozi zbog kojih lju­
di puše i piju relaksacijski ili terapeutski, zato što su osno­
"Dimni signali"
vni učinci koje oni imaju na tijelo i um isti, ovako ili onako.
I duhan i alkohol pripadaju klasi droga poznatih kao opojna U prilogu, najbolji savjet za pušenje je sljedeći: "Nemojte
sredstva i, kako ime očito govori, oni su ne s a m o opojni, ne­ pušiti!".
go također toksični. Razlog zbog kojeg ljudi uzimaju takve Iako ne stvara svaka tvar koja se puši ovisnost, samo pu­
droge, unatoč činjenici da su toksični za tijelo, je taj što nu- šenje je ovisnost, i iako neko pušenje može biti neznatno šte-
spojava ovih tvari omamljuje um. Sva opojna sredstva imaju tnije od drugog, stvarna šteta zdravlju je prouzročena samim
j a k u prirodnu sklonost mozgu i živčanim tkivima, i 'najbo­ pušenjem, a ne određenom tvari koja se puši. Pušenje uklju­
lje' i 'najgore' što proizvode u u m u j e izravni rezultat njihovih čuje udisanje vrlo toksičnih nusproizvoda izgaranja, od kojih
toksičnih utjecaja na mozak i živčane stanice; zato je ovaj su mnogi kancerogeni. 'Gdje ima dima, ima i vatre', i kada va­
psihoaktivni učinak poznat kao intoksikacija. Izmjenjujući tra izgori, materijal osušene biljke, primjerice duhana, ne sa­
kemiju mozga i miješajući se u živčani prijenos, opojna sre­ mo da proizvodi spaljeni vrući dim, nego također proizvodi iz­
dstva (intoksikanti) promijene način na koji um doživljava uzetno otrovne kemikalije koje štete nježnoj stijenci bronha
svijet preko fizičkih osjetila, time proizvodeći 'promijenjeno i pluća, prouzrokuju visoko kiselo formirajuće reakcije u kr­
stanje uma'. Ljudi koji upotrebljavaju opojna sredstva (into- vi i ostavljaju štetne toksične viškove u tkivima. Tako da, ako
ksikante) čine to zbog toga što načini na koji n o r m a l n o do­ imate više nego zabavne razloge za pušenje, jednostavno ni­
življavaju svijet prouzrokuju osjećaj boli, ljutnje, tuge, boja­ je vrijedno rizika.
zni ili tjeskobe, i oni znaju da mogu promijeniti ove nesretne
Ipak, m n o g i ljudi u cijelom svijetu izaberu pušenje i, kao
osjećaje odmah, b r z o m dozom nečega što ih 'pokreće'.
kod svega ostalog u životu, postoje razmjerno dobri i loši na­
Između m n o g i h opojnih sredstava (intoksikanata) prona­ čini za prestanak pušenja, posebno za one kojima je pušenje
đenih u prirodi, m o d e r n a su društva izabrala, iz razloga o prvenstveno sredstvo uravnoteženja živčanog sustava i sti­
kojima mi ovdje nećemo razmišljati, duhan i alkohol kao gla­ muliranja moždanih funkcija. Tijekom 1950. glasoviti proni­
vne i jedine legalne oblike relaksacijskih droga. Međutim, os­ cavi iscjelitelj Edgar Cayce ponekad je savjetovao klijentima
taje činjenica da, kao sva otrovna sredstva koja imaju opo­ pušiti od 3 do 8 cigareta duhana dnevno za kontroliranje
j n e nuspojave na mozak - uključujući neke od najjačih ljeko­ simptoma živčanih poremećaja i za nadoknadu svojstvene
vitih biljaka i minerala u tradicionalnoj biljnoj medicini - neravnoteže u njihovoj živčanoj strukturi. Nije bilo bitno je
duhan i alkohol također imaju vrlo specifične fiziološke li klijent već pušio ili ne, Cayce je to određivao kako bi ste­
učinke u tijelu, i ovi učinci mogu biti korisno upotrijebljeni kao željene terapeutske učinke, a da ne ošteti zdravlje, i bilo
kao terapija za ublažavanje simptoma različitih bolesti i je bitno da se ne prekorači njegova preporučena dnevna ko­
ispravljanje unutarnje neravnoteže, osobito u živčanom su­ ličina od 3 do 8 cigareta. Duhan je j a k a ljekovita biljka s ja­
stavu. Z b o g toga, kao sve otrovne tvari koje