You are on page 1of 3

SLOVENSK PRACOVN STRETNUTIE NA TMU DETSK LEUKMIA 31.1. -1.2.

2013
pod ztitou:
predsednky Sekcie detskej hematolgie a onkolgie SLS: MUDr. Judity Pukovej, PhD
zstupkyne riaditea pre LPS, DFNsP Bratislava: MUDr. Zuzany Laluhovej Strieencovej, MPH
prednostky KDHaO LF UK a DFNsP Bratislava: Doc. MUDr. Emlie Kaiserovej,Csc
predsednky Zdruenia na pomoc detskej onkolgii: MUDr. Daniely Sejnovej,PhD

POZVNKA
V Bratislave 14.1.2013
Ven kolegyne a kolegovia,

praktick morfologick seminr a celoslovensk pracovn stretnutie na tmu detsk


leukmia sa bude kona v doch 31.1.2012 1.2. 2012 v seminrnej miestnosti
Kliniky detskej hematolgie a onkolgie, - 2.poschodie v DFNsP, Limbov 1,
Bratislava. Program priloen.
S pozdravom
MUDr. Alexandra Kolenov, PhD
vedca nrodnej pracovnej skupiny pre leukmie
Sekcie detskej onkolgie a hematolgie SPS SLS
MUDr. Judita Pukov, PhD
prezident Sekcie detskej onkolgie a hematolgie SPS SLS

Prihlka na SLOVENSK PRACOVN STRETNUTIE NA TMU DETSK LEUKMIA


31.1.-1.2.2013

Meno a priezvisko:
Pracovisko:
Veera - 31.1.2013 o 19,00 v Austria Trend Hotel: no

nie

Ubytovanie v Austria Trend Hotel (2 lkov izba 79 eur/1 noc): no


Prihlsenie prosm polite na email: sasa.kolenova@gmail.com

nie

SLOVENSK PRACOVN STRETNUTIE NA TMU DETSK LEUKMIA 31.1.-1.2.2013

Program

TVRTOK, 31.1.2013
AML/MDS

11,00

Praktick seminr - pacienti s AML od 1.4.201031.12.2012


(morfolgia, imunofenotypizcia, genetika,
klinick priebeh)

Prof. Dirk Reinhardt, MD,PhD

Bratislava: 11 pacientov
Bansk Bystrica. 2 pacienti
Koice: 1 pacient

Morfolgia
BB: Dr. Eva Bubansk, PhD,
KE: Dr. Irina Oravkinov,
BA Dr. Oksana Fabri
Imunofenotypizcia:
Dr. Peter vec,PhD
Genetika:
Dr. Lucia Copkov

14,00

Analza toxickch mrt


Bratislava 2 pacienti v KR po TKB
Bansk Bystrica 1 pacient vasn mrtie

Prof. Dirk Reinhardt, MD,PhD


Dr. Sabna ufliarsk, PhD Dr.
Peter Mesr

15,00

Prestvka

15,30

Analza vsledkov AML lieench poda protokolov


AML BFM 1998 a Interim 2001

Dr. Alexandra Kolenov, PhD

15,50

AML BFM 2012 nov protokol, prprava novej tdie

Prof. Dirk Reinhardt, MD, PhD


Dr. Alexandra Kolenov,PhD

APL najnovie trendy v liebe


16,20

2. a 3. lnia lieby AML

Prof. Dirk Reinhardt, MD, PhD


Dr. Alexandra Kolenov, PhD

17,00

Indikcie k TKB pre pacientov s AML

Dr. Alexandra Kolenov,PhD


Dr. Sabna ufliarsk,PhD

17,20

MDS predstavenie novho projektu

Dr. Oksana Fabri,

17,30

Data management v rmci leukemickch tdi

Dr. Miroslava Makohusov

17,40

Diskusia

18,30

Veera

SLOVENSK PRACOVN STRETNUTIE NA TMU DETSK LEUKMIA 31.1.-1.2.2013

Program

PIATOK, 1.2.2013
ALL

9,00

Praktick seminr vybran pacienti s ALL a HR od


1.4.2010-31.12.2012
(morfolgia, imunofenotypizcia, genetika, klinick priebeh,
odpove na liebu)

Prof. Dirk Reinhardt, MD,PhD

Morfolgia
BB: Dr. Eva Bubansk, PhD,
KE: Dr. Irina Oravkinov,
BA: Dr. Oksana Fabri
Imunofenotypizcia:
Dr. Peter vec,PhD
Genetika: Dr. Lucia Copkov

11,00

Analza vsledkov ALL lieench poda protokolu ALL


IC BFM 2002 analza Flow MRD de 15

Dr. Alexandra Kolenov, PhD,


Dr. Peter vec, PhD

11,30

Analza exitov a relapsov

Dr. Zuzana ubov

11,50

ALL IC BFM 2009 predstavenie novho protokolu


analza Flow MRD de 15

Doc. Emlia Kaiserov, Csc


Dr. Peter vec, PhD

12,20

Aktulne indikcie k TKB pre pacientov s ALL

Doc. Emlia Kaiserov, Csc,


Dr. Zuzana ubov
Dr. Sabna ufliarska, PhD

13,00

Biobanking a nov laboratrna databza

Dr. Peter vec, PhD

13,15

Vytvorenie slovenskej pediatrickej leukemickej skupiny

Dr. Alexandra Kolenov, PhD

13,25

Diskusia

14,00

Obed
Zver