Sie sind auf Seite 1von 18
Republic of the Philippines Bepartment of Cducation 14 JUN 2016 DepEd MEMORANDUM No. gg +8 2016 LEARNING RESOURCES FOR THE IMPLEMENTATION OF GRADE 5 ENHANCED CURRICULUM UNDER THE K TO 12 BASIC EDUCATION PROGRAM. To: Undersceretaries Assistant Secretaries Bureau and Service Directors Regional Directors Schools Division Superintendents Public and Private Elementary and Secondary Schools Heads 1. ‘The Department of Education (DepEd), through the Bureau of Learning Delivery, issues the lists of available Learning Resources for the Implementation of Grade 5 Enhanced Curriculum under the K to 12 Basic Education Program as reference materials for planning instruction across the subject areas. 2. The lists of learning resources which are contained in the following enclosures are intended to support the implementation of the Enhanced Curriculum across the subjects under the K to 12 Basic Education Program: Enclosure No. 1 - Filipino; Enclosure No. 2 - English; Enclosure No. 3 - Mathematics; Enclosure No. 4 - Science; and Enclosure No. 5 - Araling Pantipunan. 3. The regional, schools division and district offices, and schools are encouraged to make an inventory of their available materials to supplement the lists provided in this Memorandum, Likewise, they should ensure that the identified existing materials be used. 4, Immediate dissemination of this Memorandum is desired. — Enels.: As stated Reference: DepEd Memorandum No. 65, s. 2014 To be indicated in the Perpetual Index under the following subjects: CURRICULUM PROGRAMS INSTRUCTIONAL MATERIALS PUPILS INVENTORY SCHOOLS LIST STRAND: Curriculum and Instructions Maul: Ls for the Implementation on Grade 5 Enhanced Curriculum 0351-May 24, 2016/June 6 Depa Campi Merazo Aven, ang ity 1600 2.7208 /633-708/632-1361 PM 626-4876/57.5200 4 ance dep ph (Enclosure No. | to DepEd Memorandum No. 96, s. 2016) BATAYANG KASAYANAN SA FILIPINO 5 AT ANG KAUGNAY NA ARALIN SA AKLAT DOMAIN BATAYANG KASANAYAN CODE AKLAT/PAHINA Wikang Nagagamit nang wasto ang mga | FSWG-la-e-2 | Hiyassa | 38-42 Binibigkas pangngalan at panghalip sa Wika pagtalakay tungkol sa sarili, ‘mga tao, hayop, lugar, bagay, at Pangyayati sa paligid Pagaunawasa | Nasasagot ang mga tanong FSPBI15 | Hiyassa [89 Binasa tungkol sa binasang kuwento Pagbasa Pagsulat ‘Nakasusulat ng isang maikling | T5PU-Ia-28 | Tliyassa | 48-51 balita Wika Estratchiya sa | Nabibigyang-kahulugan ang Pasis | Hiyassa | 10-411 Pag-zaral patalastas Paghasa ‘Gramatika Nagagamit nang wasto ang mga | F5WG-la-e-2 | Hiyassa | 43-47 pangngalan at panghalip sa Wika pagtalakay tungkol sa sail, mga tao, hayop, lugar, bagay, at pangyayari sa paligid Pag-unawasa | Napagsusunod-sunod ang mga | F5PB-Ib-34 | Hiyassa | 8-10 Binasa pangyayari sa kuwento sa Pagbasa tulong ng nakalarawang balangkas Esiratehiyasi | Naitatalaang mahahalagang | FSEP-Ib-10 | Miyassa | 206-207 Pag-earal impormasyon mula sa binasang Pagbasa teksto Gramatika ‘Nagagamit nang wasto ang mga | F5WG-la-c-2 | Miyas sa | 61-65 pangngalan at panghalip sa Wika pagtalakay tungkol sa sail, mga tao, hayop, lugar, bagay, at pangyayari sa paligid Grumatika ‘Nagigamit nang wasto ang mga | FSWG-lae-2 | Hiyas sa | 68-69 pangngalan at panghalip sa Wika pagtalakay tungkol sa sarili, mga tao, hayop, lugar, bagay, at pangyayari sa paligid Pag-unawa sa | Nasasagot ang mga tanong FSPB4c3.2 | Hiyasa | 18-22 Binasa tungkol sa binasang tekstong sa pang-impormasyon Pagbasa DOMAIN: BATAYANG KASANAYAN CODE AKLAT/PAHINA Gramatika | Nagagamit nang wasto angmga | F5WG-la-e-2 | Hiyas sa | 70-73 pangngalan at panghalip sa Wika pagtalakay tungkol sa sarili, mga tao, hayop, logar, bagay, at pangyayari sa paligid ‘Pag-unawasa | Nasasagot ang mgs tanong FSPB-1d-34 | Hliyas sa | 63 Binasa tungkol sa binasang. anekdota Pagbasa Estratchiya sa | Nagagamit ang pangkalahating | F5EP-1d-6 Hiyas sa__| 101-105 Pag-aaral sanggunian sa pagtatak ng Pagbasa mahahalagang impormasyon tungkol sa isang paksa Wikang Nabibighas nang may wastong | F5PS-Ie-25 | Hiyas, 3 Binibigkas tono, diin, antala at damdamin saPaghasa ang napakinggang ula ‘Pag-unawa sa | Nasasagotang mga tanong FSPB-1e33 | Hiyassa | 9495 Binasa tungkol sa binasang talaarawan ‘Wika Tistratehiya | Nagagamit ang isinalarawang | FSEP-Ie-8 | Hiyassa | 139 saPag-zaral | halangkas upang maipakita ang, Paghasa nakalap na impormasyon Pag-unlad ng | Naibibigay ang kahulugin ng | FSPT-I-1A | Hiyas sa | 86 ‘Talasalitaan salitang pamilyar o di-pamilyar Pagbasa ‘sa pamamagitan ng kasingkahulugan Pag-unawasa | Naibibigay ang mahahalgang | F5PB-Ifh-11 | Hiyassa_| 8485 Binasa pangyayari sa binasang Pagbasa ‘alambuhay Esiratchiya sa | Nebibjgyangkahulugan angbar [FSEPIrg2 | hiyassa | 210211 Pag-aaral ‘graph, pie, tulahanayan at iba pa Paghasa ‘Pag-unawasa | Nakapagbibigay ngangkopna | F5PB-Ig-8 Hiiyas sa. | 99-101 Binasa pamagat sa isang talata Paghasa ‘Estratehiya sa | Nabibigyang-kahulugan ang | FSEP-Ifg-2 | Hiyas sa | 130-132 mapa ng pamayanan Pagbasa Nakapagbibigay ng panuto TSPSIn-B | Aliyas sa | 156 Wika Pag-unlad ng | Naibibigay ang Kahulugan ng | FSPTIhi15 | Hiyas sa | 1 Yabsalitian | salitang pamilyar o di-pamilyar Paghasa sa pamamagitan ng kasalungat Pag-unawasi_| Naibibigay ang mahahalagang | FSPBAGh-A1 | Hiyassa | 868 Binasa pangyayari sa binasang Pagbasa talaarawan/talambuhay Estratehiya sa | Nakasusulatng balangkas sa | F5EP-Ih-A1 | Hiyassa | 28-29 Pagraaral anyong pangungusap 0 paksa sa Pagbasa | 34-35, binasang teksto 89 Pagsulat Naibibigay ang datos na FSPUT416 | Hiyasca | 185-186 hinihing: ng isang form Pagbasa DOMAIN | BATAYANG KASANAYAN CODE [AKLAT/PAHINA Pag-unawasa | Naibibigay ang paksa ng isang FS5PB-F-10 ‘Hiyas sa] 80-83 Binasa talata Pagbasa Pagsulat ‘Nakasusulat ng isang ham FoPU23 | Hiyassa_ [52 pangkaibigan, Wika Geamatika | Nagagamit nang wasto ang pandiwa | FSWG-lla-e5.1 | Tliyas sa | 78-81 ayon sa panahunan sa pagsasalaysay Wika tungkol sa mahahalagang. pangyayach Pag-unawasa | Nailalrawan ong mga auhanat | SPBTat10 |Fiyassa | 042 Binasa tagpuan ng teksto Paghasa_| 126-197 Estratehiya sa Naitatala ang mga impormasyon | FSEPTa E10 | Hiyassa_| 30-32 Pageanral mula sa binasang teksto aghasa Gramatika | Nagagamit nang wasto ang pandiwa | F5WG-Ie, ‘88 ayon sa panahunan sa pagsasalaysay tungkol sa mahahalagang, pangyayai Pagunawasa | Nasasagotangmga tanongna bakit | FSPBibpil | iyassa_ | 146-147 Binasa at piano Pagbasa Pagsulat Nakasusulatng isang pagsasalaysay | PSPU-IDED1 | Hiyassa | 87 Wika Wikang ‘Naisasalaysay muliiang, FSPSAthe-6.2 | Hliyas sa | 150-153 Binibigkas napakinggang teksto sa tulong ng Wika ‘mga pangungusap Pagsunawasa | Nasasabi ang sanhiatbungiag | FSPBIc-61 | Hiyassa | 74-75 Binasa mga pangyayari Pagbasa Pagsulat Nalasusulat ng tilambuhay FaPUTe25 | Hliyassa_ | Pagbasa Gramatiia | Nagagamic ang pang-us sa TSWGAiig +2 | Tiyassa | 105-117 paglalarawan ng pamayanang Wika Ikinabbdangan Tsuarehiya sa | Naitarala ang mga impormasyon Tadhi0 | Wigassa | 112 Pag-aaral mula sa binasang teksto Paghasa ‘Gramatika ‘Nagagamit ang pang.usi ca PESWGTifg42 | Tiyas sa | 112-117 paglalarawan ng raong lila sa Wika pamayanan Pag-unlad ag | Napapangkat ang mga salting TSPT Hgts |Fiyassa | 2233 Talasalitaan | mapkaksugnay Pagbasa Pagsunawa sa_| Naibibigay ang mahahalagang TSPBTg ti | Hiyas sa | 59-60 Binasa _pangyayari sa nabasang talambubay Pagbasa ‘Estratehiya sa) Nabibigyang-kabulugan ang bar | FSEPIIE28 | Hiyassa | 19195 Pageaaral graph Pagbasa ‘Pagsular Nakassubrnang my wastong | PSPUIE28 7+ 100 baybay, bantas ang mgs idiniktang 141 180 talata Grmatika | Nagagamic ang pang-ud sa FOWGijg+2 | Hiyas sa | 118-123 paglalarswan ng magagandang Wika tanawain sa pamayanan, Pag-unlad ng | Naibibigay ang kahulugan ng Trane [Fiyassa [a2 ‘Valasalitaan | salieang: pamilyar at di-pamilyar sa Paghasa pamamagitan ag kayarian nito DOMAIN, | BATAYANG KASANAYAN CODE [ARLAT/PAHINA Pagaunawa sa_| Naibibigay ang paksa ng isang talata | FSPBTih-10 Tyas sa | 44 Binasa Pagbasa Gramatika ‘Nagagamit ang pang-ad sa FSWGliig42 | Fliyassa | 124-129 paglalarawan ng mga hayop na Wikr exotic ‘Pag-unawa sa | Nasasagot ang mpa tanong:sa FSPBl0-32 | Hiyassa | 64-65 Binasa binzsang tesktong pang- Pagbasa imponnasyon ‘Gramatika ‘Nagagamit ang pang-un sa. FSWG-litg4.2° | Hiyas sa | 130-135 paglalarawan ng makabagong Wika kagamitan Paganhd ng | Naibibigay ang kahulogan ag FSPT-Ai-1: Thiyas sa_| 188 Talasalitaan | salitang pamilyar at di-pamilyar sa Pagbasa pamamagitan ng kasalungat Esiratchiyasa_| Nakasusulat ng balangkas ng FSEPSIbpil | Hiyassa | 142-144 Pag-aanal Dinasang teksto sa anyong Pagbasa pangungusap o paksa Pag-unlad ng | Naibibigay ang kahulugan ng” FSPT-lila-1.7 | Hiyas sa | 155-156 Talasalitaan | salitang pamilyar at de-pamilyar sa Pagbasa pamamagitan ng depinisyon Fstratchiyasa | Nabibigyang-labulugan ang poster | PSEPIla15 | Tiyassa | 38 Pag-aaral Wika Pagsulat ‘Nakasusulat ng simpleng patalastas | F5PU-Fab- | Hiyas sa | 192-197 2i1 Wile Pag-unlad ng | Napapangkat ang mga salicang FOPT-Ib-3.3 | Hiyassa_ | 199-200 ‘Talasaitaan | magkakaugnay Pagbasa Estratehiya sa | Nagagamit ang pangkalahatang FSEP-Tb-6 | Hiyassa | 109-110 Pag-aaral sanggunian sa pagsasaliksik tungkol Pagbasa saisangisya Pag-unawa sa | Naiuugnay ang sarling karanasan sa | F5PB Ile Fliyas sa | 76-78 Binasa binasang wlambuhay Paghasa Estratehiya sa | Nakakukuha ng tala buhat sa F5EP-IMicg-10 | Hiyassa | 76-78 ‘Pag-aaral binasang teksto. Paghasa Pagsulat ‘Nababaybay nang wasto ang FoPU-lileg-1 | Hliyas sa | 103 salitang hiram/natutuhan sa aralin Pagbasa ‘Gramatika ‘Nagagamit ang pang-abay et pang | F5WG-Ilde-9 | Hliyassa | 159 uti sa paglalarawan_ Wika Pagaulat ‘Nalasisipi ng talata mula sa FSPUAd4 | Hiyasea | 169 Ihuwaran Wika Pagsulat ‘Nakasusulat ng idiniktang ham FSPU-Me-2.8 | Hiyas sa | 148-149 ayon sa tamang anyo at ayos Wika Gramatika ‘Nagagamit nang wasio ang pang- | FSWG-IM-10 | Hliyas sa_| 164-169 angkop sa pakikipagtalastasan Wika Pagunawa sa) Nasusui kung ang pahayag ay FSPBUAT | Hiyas sa | 172175 Binasa katotchanan opinyon Paghasa ‘Estatchiyasa | Nagagamit nang wasto ang card PSEP-IIE9.1 Fiyas sa | 189-191 Pag-aaral catalog ‘Pagbasa_ 4 DOMAIN | BATAYANG KASANAYAN CODE [| AKLAT/PAHINA Pagsulat Naiguguhit ang paksa ng binasang | FSPU-IN8-3 | Fliyas sa | 12 tala Pagbasa Gramatka | Nagagamitnang wasto atangkop | FSWG-IIb-1T | Hiyas sa | 174 ang pangatnig. Wika Estmichiya ca | Nalakuluha ngimpoamasyonsa | PSED-ITAA1 | Miya ca | 227-238 Pageaaral parnamagitan ng; palapyaw na Pagbasa paghasa Geamatka | Nasasabikaang ano ang simuno at | FSWG-IGp8 | Flas a 3-10 panaguri sa pangungusap Wika Esteatchiya ca | Nakasusular ag balangkas sa FSEDATRAT | Hiyas sa [77 Pag-aaral anyong pangungusap © paksa Wika Pagsilat Naiguguhit ang paksang binasang | FSPUAUG3 | Hiyassa_| 17 teskto. Pagbasa Pagaunladng | Naibibigay ang kahulogan ng FSPTIM-6.1 | Hiyassa_] 9-10 Talasalitaan | salitang pamilyar at di-pumilyar sa Pagbasa pamamagitan ng pag-wugnay ea ibang asigrataee Gramatika | Nagagamitangiba'tibanguci ng | FSWG-Ive13.1 | Hiyassa ] 15-20 pangungusap sa pagsasalaysay ng Wika napakingeang balita Pag-unawa sa | Nasasagot ang mga tong angkol | FSPBIved32 | Hiyassa_| 117-118 Binasa sa binasang tekstong pang. Pagbasa impormasyon Wikang Nakapgabibigay agpanuto gamit | FSPS-IId-88 | Hiyassa_| 156 Binibigkas ang pangunahin at pangalawang, Wika diteksyon = ‘Pagunawa sa | Nakasusunod i nakasulat na FSPBIVe2 | Hiyassa_| 15-157 Binasa paauto Wik Fsuatchiya sa] Nagagamit angiba't ibang babag | FSEPIVah71_| Uiyas sa_| 148-150 Pag-zaral ‘ng pahayagan ayon sa Pagbasa Pangangailangan 7 wala nang kasunod °° (Enclosure No. 2 to DepEd Memorandum No. 96, s. 2016) ENGLISH 5 DOMAIN] TEARNING CODE TILE OF CONTENT COMPETENCY THE BOOK/PAGE Note significant details | ENSLCIa21 English Expressways Reading 5 pages 143-1445 164- [ 165 Tistening Tnfer the speakees tone, | ENSLCIF English Gomprchension | ™00d-and purpose AB1/282(289' | Bepemis teading 5 pages 1375 201-202 Distinguish fact from pCHd210 | English opinion Expressways Reading 5 pages 215-216 Use appropriate facial ENSOL 261 [English expressions Expressways Reading 5 page 4 Recount events effectively | ENSOL-Ag-4.8 English Expressways Language 5 page 25 Give precise information [ENSOLT1b126 | English ‘on a given topic Lxpressways = Reading 5 page Oral Language = 1s Provide evidence to ENSOLTIF33.1 | English ‘support opinion/fact Expressways Reading 5 page 205 Use appropriate facial ENSOLIVa261 | English expressions Expressways Reading 5 pages 214-215 Use appropriate body ENSOLTVe262 | English movements/ Expressways Gestures Reading 5 pages 206-210 Tnfer the meaning of ENSVTei2and 13 | English unfamiliar words based on | EN5V-lc-I2and 13. | Expressways given context clues Reading 5 pages ‘Vocabulary (ynonyms, antonyms, 31-325 42-445 535 Development word parts) and other 57s 66-67; 15-76; strategies 78-79; 83; 103; 109-110: 132; 142; 153-154; DOMAIN/ LEARNING CODE TITLE OF CONTENT COMPETENCY THE BOOK/PAGE 163-164; 169; 173-174; 200; 211; 216-217; 221-222 Clarify meaning of words | ENSVD-T- English using dictionaries, 8.1/8.2/8.3 Expressways thesaurus, and/or online Reading 5 pages resources 5517; 305425915 102; 119-120; 173; 183; 211 Identify different ENS V-Ib-20.2.1 English ‘meanings of content Expressways specific words (denotation Reading 5 pages and connotation) 48-49; 59; 64-65 (Science, Health, Math ‘Summarize narrative ENSROAC223, English tests based on Expressways elements Reading 5 pages 33-36; 94 “Theme ~Serting, Characters (Heroes and Villains) Plot (beginning, middle and ending} Tdentify main idea, key | ENSRC-Ia-221 | English sentences and Expressways supporting details of a Reading 5 pages given paragraph 54-56; 76-775 BA- 87; 107; 121- Reading 124; 134-137 Comprehension | Nakean outline froma | ENSRC-Ih-2151 | English selection read Expressways Reading 5 pages 145-148 Distinguish text-types ENSRC-Ile-326 | Finglish according to features Expressways (ctractural and language) Reading 5 pages -Cause and effect 132-135; 155- 159 ‘Respond appropriately to | ENSRC-IVES.5 ‘English messages of different Expressways authentic texts Reading 5 page 106 DOMAIN/ TEARNING CODE ‘TITLE OF CONTENT COMPETENCY THE, BOOK/PAGE Read aloud grade level | ENSF-Ib-1.6 English appropriate text with an Expressways accuracy rate of 95 — Reading 5 page 100% 39 ‘Observe accuracy, ENSFAVE-16 English appropriate mite, proper | ENSP-IVh-13 Expressways expressions and comect | ENSF-IVh-1.7 Reading 5 pages pronunciation in dramatic | ENSF-IVh-1.14 | 206-210; 214- readings and presentations 215, Oral Reading Use card catalog to locate [ENSSS-1Ib-153 | English Fluency resources Expressways Reading 5 pages 125-127 Gather relevant ENSSS HeLa English information from various | EN5SS-Ild-14 Expressways sources ENSSS-Me-14 Reading 5 pages -Glossaries ENSSS-IEL7 45-47, 184 Dictionaries ENSSS-Ig-1.7 Thesaurus -Online references ‘Compose clear and ENSGb-33 Tagish coherent sentences using Expressways appropriate grammatical Language 5 structures: pages 116-137; ~Aspects of verbs 140-1515 156: 171 ‘Compose cleat and ENSG-1e83/84 | English coherent sentences using Expressways appropriate grammatical Language 5 structures: pages 25-31 conjunctions ‘Compose clear and ENSGHc222 | English coherent sentences using | EN5G-Ile-3.9 Expressways Grammar appropriate grammatical Language 5 page structures: 213, irregular nouns and verb agreement ‘Compose clear and ENSG-IESS English coherent sentences using Expressway appropriate grammatical Language 5 page structures: 205 -order of adjectives ‘Compose clear and ENSGHig52 English coherent sentences using Expressway appropriate grammatical Language 5 structures: pages 184; 205- -degrees of adjectives 207 DOMAIN] LEARNING CODE ‘TITLE OF CONTENT COMPETENCY T BOOK/PAGE Compose clear and EN5G-Ila-7.3.1 English coherent sentences using |ENS5G-Ila-7.32 | Expressways appropriate grammatical ‘Language 5 structures: pages 242-251; -Prepositions & 253-257 Prepositional Phrases Use compound sentences | EN5G-IVd-1.8.2 to show — problem- solution i relationship of ideas apreese ys Use complex sentences to ENSGAVei91 | angvage> show pages 36-41 cause and effect Plan a two to three ENSWCIe1161 | Rngish paragraph composition ‘Expressways using an outline /other Language 5 page | graphic organizers 149) Write paragraphs ENSWCIIF226 | English showing Expressways comparison and contrast Langnage 3, pages 210-212 English ‘Weiting/ Eexpressways Composition Reading 5 page 187 Tillout forms accurately English (school forms, deposit and Expressways ‘withelrawal slips, etc) Reading 5 pages 1315 English Expressways Language 5 pages 11323 (Enclosure No. 3 to DepEd Memorandum No. 96, s. 2016) MATHEMATICS 5 DOMAIN] LEARNING COMPETENCY CODE TITLE OF CONTENT THE BOOK/PAGE Whole Number and | Simplifies a series of MSNS-1d 68.2 | Mathematics Number Sense operations on whole numbers for Better involving more than two Life! operations using PMDAS or p.2-15 GMDAS rule Solves routine and non MSNSHe-39 | P.22-23 routine problems involving factors, multiples, and divisibility rules for 2,3,4,5,6,8,9,10,11, and 12, Uses divisibility rules 2,5, | MSNS-Ib-58.1 | P. 26-27 and 10 to find the common factors of numbers. Uses divisibility rules for 3,6, | MSNS-Ib-58.2| P. 26-27 and 9 to find common factors. Uses divisibility rules for MSNS-Ib-58.3— | P. 26-27 4,8,12 and 11 to find common factors. Finds the common factors and | MSNS-1d-68.2 | P, 28-29 the GCF of 2-4 numbers using continous division. Finds the multiples and LCM | MSNS-Id-69.2 P. 30-31 of 2-4 uding continous division. Solves real-life problems MSNSHe-702 | p52-33 involving GCF and LCM of 2-3 numbers, Creates problems(with MSNSTe 712 | p. 32-36 reasonable answers) involving GCF and LCM of 2-3 given numbers. Adds fraction and mixed MSNS-Ie-84 p.54-57 fractions without and with regrouping Solves routine and non- ‘MSNS-If-87.2 p. 74-75 routine problems involving additions and/or subtraction of fraction using appropriate problem solving strategies and tools. Subiracts factions and mixed |MSNS-IE85 | p. 80-101 fractions without and with regrouping, MATHEMATICS 5 DOMAIN/ CONTENT LEARNING COMPETENCY CODE TITLE OF BOOK/PAGE Creates problems( with reasonable answers) involving addition and/or substraction of fractions using appropriate roblem solving strategies ‘MSNS-IF- 88.2 Pp. 106-109 Multiplying a fraction and a whole number and another fraction ‘MSNS-Ig-90.1 plata “Multiplies mentally proper fraction with denominators up to 10 MSNS-Ig-91 p.ia-193 Solves routine or non-routine problems involving multiplication without or with addition or subraction of fractions and whole numbers using appropriate problem solving strategies and tools “MSNS-Th-92, 1 p. 124-127 Visualizes addition and subtraction of decimals Gives the place value and the value of a digit of a given decimal number through ten thousands ‘MSNS-lib-105 MSNS-fia-101.2 p.132-133 p. 136-137 Rounds decimal numbers to the nearest hundredth and thousandth MSNS-Tia-103.2 p-138-139 ‘Adds and subtracts decimal numbers through thousands without and with regrouping, ‘MSNS-ib-106.1 p. 142-143 Solves routine and non- routine problems involving addition and substraction of decimal numbers including money using appropriate problem solving strategies and tools. ‘MSNS-Ilc-108.1 p. 152-155 Visualizes multiplication of decimal numbers using pictorial models ‘MSNS-Hid-110 162-163 “Multiplies decimals up to 2 decimal places by I-to 2- digit whole numbers. ‘MSNS-Id-111-T p 168-175 ‘Visualizes division of decimal numbers using pictorial models. ‘MSNS-IIF115 p. 180-181 MATHEMATICS 5 DOMAIN/ CONTENT LEARNING COMPETENCY CODE TITLE OF THE BOOK/PAGE Divides decimals with up to2 decimal places MSNS-HIFI16.1 p. 182-183 Divides whole numbers with qoutients in decimal form. MSNS-IIE-116.2 p. 184-185 Solves routine and non- routine problems involving division without or with any of the other operations of decimals and whole numbers including money using appropriate problem solving | strategies and tools, MSNS-IIg-120.1 p. 186-189 ‘Visualizes the ratio of 2 given numbers. ‘MSNS-lih-122 p. 194-195 Expresses ratio using either the colon (:) or fraction. MSNS-Tih-123 p. 196-197 Identifies and writes equivalent ratios. MSNS- Tii-124 p. 200-201 Visualizing perceni and its relationship to fractions, ratios, and decimal numbers using models, ‘MSNS-11 1a-136 p. 204-205 ‘Visualizing percent and its relationship to fractions,ratios, and decimals numbers using models. MSNS-IIla-136 p. 206-207 Visualizing percent and its relationship to fractions, ratios, and decimals using models MSNS-Iila-136 p. 208-209 GEOMETRY ‘Visualizes, names, and describes polygons with 5 or more sides MSGE-IIlc-19 p. 216-219 Visualizing congruent polygons. MSGE-Iild-22 p. 220-231 ‘Visualizes and describes a circle. MSGE-Iild-23.1 p. 232-233 Identifies the terms related to circle. MSGE-Ild-23.2 p. 234-235 Draws circle with different radii using a compass MSGE-Ile-24 p 236-237 MEASUREMENT ‘Visualizes the circumference ofa circle. MSME- ITTH-67 P. 242-243 Finds the circumference of a circle. MSME- I-70 P.244-245 Solves routine and non- MSME-Iilj-71 P.246-247 MATHEMATICS 5 DOMAIN/ CONTENT LEARNING COMPETENCY CODE TITLE OF THE BOOK/PAGE Toutine problems involving circumference of a circle. Visualizes area of a circle. [MSME-Iva-72 p. 252-253 Finds the area of a given circle MSME-Iva-74 p. 254-255 Solves routine and non- routine problems involving | the area of a circle. MSME- Ivb-75 P. 256-257 Converts cu. om. to cu. m. And vice versa; cu. em. to L and vice versa -Ivd-80 p. 260-261 Finds the volumes of a given cube and rectangular prism using cu. om. and cu. m. MSME-Ivd-61 1.262-263 Solves routine and non- routine problems inolving volume of a cube and rectangular prism in real-life situations using appropriate strategies and tools. MSME-Ive- 83, 204-265 Reads and measures temperature using thermometer (alcohol and/or digital) in degree Celsius. ‘MSME-IVE85 266-267 Solves routine and non- routine problems involving, temperature in real-life situations. | MSME-IvE87 p. 268-269 STATISTICS and PROBABILITY Collects data on one to two variables using any source. MSSP-ivg-1.5 p. 272-275 Organizes data in a tabular form and presents them in a line graph MSSP-Ivg-25 p. 278-279 Tnterprets data presented in different kinds of graphs __| (ingle to double line graph). MSSP-Ivi-3.5 p. 280-281 Draws inferences based on data presented in a line graph. ‘MSSp-lvh-5.5 p 282-283 (Enclosure No. 4 to DepEd Memorandum No. 96, s. 2016) SCIENCE FOR DAILY USE 5 Author: Conchita Tan / Copyright 2002 DOMAIN/ PAGE COetnN,, | LEARNING COMPETENCY | cope | "NG! investigate changes that happen in Sead Changes that Materials. | materials under the following snnneas | Tse Undergo conditions: ey 211 presence or lack of oxygens and = 2.2 application of heats Fars and Functions | describe the pars of the 3 11 Hlumans reproductive system and their Sarust | 35 1.2'The reproductive _| functions; describe the changes Ghat occur ae during puberty; explain the menstrual cycle; SSLT-Mc-3 15-18 give ways of taking care of the ‘SSLT-Id-+ 19-22 reproductive organs: 1.3. Plants: 1.3.1 reproductive parts o in plants deccribe the reproductive partsin. | SSETIFS | sag tig 13.2 modes of plants and theie functions; reproduction in plants 3. Electricity and infer the conditions necessary to | SSFE-ILIE6 mrike'a bulb light up; Ape G 3.2 Electromagnets determine the effects of changing the number or type of components | SSFE-Ig-7 | 157-158 ina cieouits infer that electricity can be used fo ed produce magnets; and design an experiment to determine the Factors that affect the sirength | SSFE-IIE}9 | 169-171 of the electromagnet. 1. Processes that Shape Earth's Surface describe how rocks turn into soil | soe yy, {ut Weathering and SSFE-IVa-t | 219-222 Soil Erosion 2. Weather observe the changes in the weather Disturbances before, during and after a typhoon: 21 Types of weather disturbances: SOFE-IVE-4 2.2 Eflects of weather eae disturbances on living thingg and the environment. describe the effects oF atyphoon | scenes | 241204 on the community: describe the effects of the winds, given a certain storm waming sore-ives | 237-240 signal; (Enclosure No, 5 to DepEd Memorandum No, 96, s. 2016) ‘ARALING PANLIPUNAN 5 Palu-ay, Alvenia, MAKABAYAN: Kasaysayang Pilipino, Batayang Aklat, Hekasi, sapamilya AMAT: ikalimang Baitang. LG & M Corporation, Manila, 2010 NILALAMAN BATAYANG KASANAYAN Cope | PANINA Mga Sinaunang Lipunang 6. Naipagmamalaki ang lipunen ng sinaunang Pilipino Pilipino 6.1 Natatalakay ang mga uri ng lipunan sa iba’t ibang Orgonisasyong_ | bahaging Pilipinas paniipunan: | 6.2 Naipaliiwanag ang ugnayan ng mga tao saiba’t | APSPLP-it-6 | Pages3-21 barangay at _| ibang antas na bumubuo ng sinaunung lipunan sultanato, mga | 6.3 Natatalakay ang papel ng batas sa kaayusang uring pantipunan panlipunan Kabuhayan at _ | 7. Nasusuriang kabuhayan ng sinaunang Pilipino kalakalan, mga_ | 7-1 Natatalakay ang kabuhayan sa sinaunang panahon kagamitan, | kaugnaysa kapaligran,angmga kagamtan saiba't | poco pig | Pa@es 38 konsepto ng _ | ibang kabuhayan, at mga produktong pangkalakalan 53 pagmamay-ari | 7.2 Natatalakay ang kontsibusyon ng kabuhayan sa nglupa, pagbuo ng sinaunang kabihasnan ai 8. Naipailiwenag ang mga sinaunang paniniwale at foninwale | tadsyon at ang impluwensiya nto sa pang-araw- arawna buhay ear ag. apspupaigs | Pees ?5- 9. Nathahambing ang mga paniniwata n - Calan batt sng sia mes nil en atm | APSPLERS | oo og ihenguror | Ubangmalpaliwanegang mga nagbago at APSPLP-IF2 : eaeeerning | Naebapatuioy hanggans sa keselukuyen nyo ng sInIE | 10, Natatalakay ang pagleganap ng relihiyong Islam so atarkitektura ibang bahaging bansa. Kogewiang Lenoir 11. Nasusuri ang pagkakapareho at pagkakaiba ng eo ot kagawiang panlipunan ng sinaunang Pi Apspipstiat | Peer paniligaw, | eo acuyen 25 kasal, ugnayan Konteksto at Dahilan ng Pananakop sa _| 1. Natatelakay ang kahulugan ng kolonyalismo at ang Bansa Kontelsto nito keugnsy so parianekop ng Espanya sa 1.Kehulugan at | Pilipinas layunin ng APSPKE. kolonyatsmo | 2. Neipapaliwanag ang mga dahilan at layunin ng a 2. Paghahating | kolonyalismong Espanyol AAPSPKE-a- mundo s3 2 Pages 55- pagitan ng | 3. Nakabubuongtimeline nemgapaglalakbayng | APSPKE-Ib- | 65 Portugolat —_| Espanyol sa Pilipinas hanggang sa pogkaketatog ng 3 Espanya at mga | Manila at mga unang engkwentro ngmga Espanyol | APSPKE-Ib- paghlakbayng_| 2tPilipino 4 Espanya 3. Mga dahilan | 4. Nasusuri ang iba-ibang perspoktibo ukal