Sie sind auf Seite 1von 10

"~II, u,"1I1 MIII"11 II"] IUIIIU I:IIIULlII\4I1UJla UII: 'CUllucnDlgttlt emu "'tllllion DU,briinnrll. lI~cr ble meriOion, b!

e far .UII' ?(tier Ul1b a tl r d)e 'i>clItjcflm aln \lo{jcnbfh:n 1ft, bntiUler taun tCIII SIutllcl fCIII. (!~ tenn nut bo. l!~riPentunt . ; .•. QUctbing~ ba·3 orijrfJe (!C)riflentllnt feill •. ~I i~ mein !8erbienll, c,,~ erfler btl;

• ~croijcf)cn lltjprullg ber 1er(lriiluille~re allfoc:&eigt au ~nliell. 1!DaG on ben d}tifUirf}clI ltonlcfiioncn l.-f)lcdjt if I, fillb bie lllrifliputclI nid)t()etuilrfJen ,Dla!tcntllln4. !lIun bickll €rI)mutlfplltcn '6elreit if I baC l!~riilclllum bie ib~alOe ~leligiun, ill ~ctoilc()cr

I mnfjCllfll:t. 30) bin mit !lJleiOct !lBolaollcn einer !Dlcinllnn. lInli lUit um bn~

r,), cll'ijrf}c (H)rijlC:l1tum lllitbctf)Cr';1I0cl(cn nicf)t en], bo~ .~cibnij[~e" Glc!fmouel1tunl

bee lallbe~iifllio)ell ~JllJlC)ulo{lic.S!C£}rbilo)cr ~urilcf!lef)cn brollrf}en. ~nl IUnt l!.!o!f13. , ~iclini(lll. 1jilt baG ljcutige cine 9Jlilrf}rnfle barrtcllcnbe .. !8o (tN genilgcn bie bct. . frl)icbcnCII Uunicliiunen boUrtiinbig, mJl1: braurljeu "iclnlef)r nut au] bna germoni.

Idjc ~J!ittdoltcr 3nriicf5110rcifcn, cu] bie !Uh)rli(ct lInb bort anaufniipfcn. '!lort ill bic ~lIh1:)icUIl1l0 gcrlurt morben, bott mufl 111011 meltee linllell. . 11m ben 3n~nlt bIelet tDnllber"oU tiejcn ~Hiir~er 511 d)nrotteriiicfClI ntcife ic~ 1I11r eillige ifnllitcl. Ubcrio)rifrcu [)craUiJ: ,,~clltfd)er QJlnube", ,,!8cl'nciOiIlIl1l9 bcr Blnlie", ,,1tullit ullb

. liitl~e", ,,!lBicbcrnclinrt bee mc!inioll", ,,'!ler Irj)~licf)c (!(Jrifl". 3c~ folic m~:II.

Ilrtci! i'lb;:r bn~ ~urfJ fur.; ~UIOlllll\ell: ble i'lfJ!:racllocnblle !!Ipologie bc; (!;(}rirlcn' tums, luci! nu6 tieffler unb ccf)tcjitl: pnlunlic{}cr ilberlicugullg jlomtnenb, eine [ettcue ~[I(~cinulIg im ~ellt!gell J)eutlr~lnnb.· IOU d fo IUcnig ~ct.\en~ticrc Uber&eugung aber um 10 mc[)!: enD~cr,~ige:~ uub fil.fjlc~ 311teUigen3protlelltunt !liM,

bo~ ~u lIhbt.l reeitcr nl~ ~n eincr Illltell ~forl'icte touqt. .

~~fn ~Jcl'ijjlllldJ~cit, eine li()oroUctflubic bon Cl)l'. !lnrl m3t£bcl, ~Jla'C(lolb'. Id)c ~erlag!bllr1)()allblllng ~nUe n. 6., HH3. 2. ~(Illt. !Im. 2,-. UIIl linG bie ~crli)nlicf)tcit Sclu n\l~cr A" '6tingcn Icf}liigt '.Dr. !W ci bel einc~ eigclltlirf) letfJjl'

-, llcrfldnblidjclI unb l\nturlid)clI mJcg ein. G;t {ommtlt 'einjnrf) bie lIntiitlirf)CII ~11I3.

IpriidJc bc~ !Dlcijrer6, nrbnet unb bclclld)tet fie. Unb borl) i~ bicle ~ldrJobe [}elltt, teibcr, nicfJt bie: gCloii~lItic{)e. ~aG ijuangclium irt ber ~eutigcn unter nnbcrcn CEilt. ilii!icn fld)cubcn ~clt unlicflucm. <;Die Qlotte~gde~rten ~aben reill 3ntcre:lle en bem !BdCl\3tenl bc{; l!bdrlfntum3, [oubem nn [elnen Ed)n{clI. '!lie: .. 6d)n'C. tcten", ,,(!ob:ceil", "mebnWonm", bie "merfolft'C", bie H3n~teil3Q~I", bie: ,,'llntcn", ble ,,~atcu" unb tuicber bie ,,<1:aten" [inb bie ~auptlad'e gcltlorben. ~lon biclcr gnlt,\ 61Detfloien Gcf)alcnbci£;m:,i Icbt bie [)cutigc st~eoIDgie. ~" til bo~cr eln iuar)rc~ l!nbjal, ben ~lerfnlier itt [eiueu IURrmf)craigen &cbollfcngiingell unb [eineu Gcf}ilbmlllgen. mit bencu er uns ba3 !8ilb 3c[u mo[aitnttig allialltntellle~t, au folgell. (!in £~rlid)e.l. jhlt[eil !!.lll.-f), baA gCluijj [einen !IDeg mad)en Itlitb, lOO~ nllef) bie 910tlUcllbigfeit einee BlUcitnuflallc belUeill.

~OIOI:;ftcn'ZnnC:1 bon !tnrl tl'diJ; ~oljj, 6ellipberlaR. lUuAen, K ·t'5Q. - Ge:it 10 3a~rcn [ammelt bet bcrDienftl)oUe tirolilrf)e !!otnlfo'ClrlJcr EaRm, 1l&erlicferungw, ~lardje:n unb (fr~a[)luIIDCII ber beutid)cn Ullb InbiniidjclI 'J)olumitc1\. liCItlO[)IICT. !!3orliege:l\ber !Uallb ift bo~ ~~cfultat [einee tlicnlo bCtrliillblli~. ol~ (ieflelloUel1 !8emiU)llllgcn. !ill 0 I If ~ lUerbicnft mll\i umju ~uf)et anlJclr~lagcl1 loer. ben unb ift um{o bead)tcn!llucrtcr, nl3 bie alteu iibcrlieferullgcn O()IIC [eln ijin. nrtifcn fiit immer uerlorcn gcgongen IUn'Ccn. lID 0 I If et3~(}1t onmlltio ullb tunji. lcriir~ 1mb tocili Rcl~n1Ol"fuoU bie 2ucten ber Driginal.llbcrlicfc'ClllIg nil U{lr'C' 6raclen. ~n~ lUiinbcfJCl\ [)at ba~er nio)t ehon rcin luill~l1lc~nftlir!,ell mJcrt. '!'ie 9Jlorrf}ell 1I11b Eancn fillb 311 IIcucnl 1!cbel1 cnocrft lUurbcl1 ul1b toiden bof)c'C

nucf! QI~ frilcf,e: Icbcllbiqc ~ellilrc. . , ' .

NrJ)chntd)tt uub (~cTJclltnuliicltfIfJ!,ft, "011 ~nu3 tjre!mnl'f, !brtloq. ~. ~CIIII;J, 1!eip,~ig HJ13, IDH. ~ .. lU. ~ii!)tlidl C~ld)~lItt eme .ltlllllohc ~UII .DtfUltlllllc{JCII IIl1b tf)cuicp{}iid,CII (5d;rifrclI. ~ICIII ~.'lclllc~ 1ft me{)r tltlflollbc, flr~ III bCIII IIl1ge()WCt Qllir(JlUeUenbclI IDlntcl'io( 6Ul'eef)!5I1iillbcn. (!ill .llcrliiil!irl)cr ~H~r~'C, be!. ill bicjc; (lJcbict fdJllcU eillfiit)rt, fct)ue bl,')~Jet. ~nl}. bo~llcgcllbe ~lIC9 1ft ell~ tt~!IIt({~cr :u~. ~:If UI1I nliet bie moDerne Q!cl)cllnlolf)cnln)nlt au inform!,c'CCIt, ubcrllcl,Uld) IIl1b Un; gcjrf)ricbcn, tcirf)f}llltig ulIll bor oUeln biUig. ~elll Ubcrnnti'lrlirf)clI Degen· iill~r tler(,iilt linl ber :!:crlaiier nblc~lIellb.

'lllll[it tlnb Cm'tlll', {)erau'~Dcnebell bOil !Drllllno ed'JnOllinnn, !tlcdnlJ (I!lIflotl ~uii". :Hcllm~bll'r\l 1 nl:.1, . ~Jlr. 3.-. .8111: '3~ier bce} ~U. illcblltt~.t!,IJC~ be.;; ~!I~ii(,· ~\il()ctcn ~l. Edbl f,nt Cllle ~r{)nt bcbcutcnbct ~Jlllittct. IIl1b JI11[)ctCII IfJr~ !.~1I' [id,t iilicr Wluiit lIub ~illltllr IIciiuji(rt. ~U~ bcjoubcr~ bcocf,lclI';lU~rtc ~~lt,tI1gc trludf)IIC irf): Scf)u{)monn: ~ttllt Etibl. 6torr~: !tcm~el bcr ltllllr~: €1~lIIlt;;r: (11t)1II111liiolbctricb (ciue tiiitlid)e: nber gclr~ue :Ecl)llbcrllllll bct Er~ulblobcl~I)1 11110. ~l'rir1JtlnmIG. Sit ~1'C. 72, 6. 12, 1. Belle bDIt o6en foil el [lntt 10 ~hUID"CIt: 1U WlillintDen (Jciiicn!

'.:,

1

.:;' einb.~:6ie':~~blonb? IDaltli btl) ~ett· 3~nen: 6)cf{\~rell! ~cfen (5ie bal)cr' bic ,,~~.tata'l, mitd)ec'ei '1 . bet mfonben Hllb IDlanlle~ted)t(et!',

.: ~

..

' .. :.

" 1)1c. 73

,: ... ' ..

" .',

1)ie mfonbclt a{~' ffi?uftf * (5d)opfer,

bon 5'. f'\Il&:fiebenfel~

3nr)a{t: Ut'fprllllg uub <.me~ttlng . bee ~uftr, H)re fe~ucUe (;JJ3lll'~cI, inpbulkl'tc ~,mllftrcr, mllffcnpr)l'enl'logie lInb I11llfif'llifcf)e Q)cfdr)i~lll1g, Nc ftlfilicf) [cnfimcutoleu ~littclhlnbel', bic w alitlifd~~fllturiOifd)Cll ltIollgolifd)CIl ~dl'mma(bcr, bie mloni)cn

al~ Q:l'pllbcc bee ~)lllnfillllnl1l1cntc, Q:nu"jcflullg bel' .parfe ml~ bem mo~cn, bie altmifcbcn E5aitm~ lInb %laoinOruf mente, bie arifd)c ~)ll1fif im ~((rertll1l1, bie Q)et:1lhlllCll ~hw bl'orill~, ~mllin, .pllCblllb lInb illllibo allf ~orberet· bee mittc{$ altcrlicl)cn ~)ll1nt 1)ic mlonbcn old ~r~l1bcl' bee 1)1I'tcnfd)tift lInb s))lcbrOimlllinfcit, \:lie mc!obi;cf)cll uno f)Clt1l1ollifd)cn ~)11)~ I Oericn bet mittcll1ltcrlid)w ~)lllri~, bie' ~n'II11ll1el' eiucr \)Ct: funfmcll ~)1l1nh\,c{t, Nc 1)1iebcl'hl11bcl', bie 1)llnfclmlTcn "(~ gcil1igc jDicbe Ullb <;BcrfnIl6I11ujifcr, mllITclhlntf)l'opologie bet bcbcutcnbllm altcn lIllb nClIcllcn ~)ll1fthr, ~1otmbcifpiclc nIter ~)ll1rif: S;hmnolliftcl'Ullg bc6 ~lb\)entf)VllllIll~ \)011 <St. ~lmbl'ofilt~.

Qlc\'la9 bet ",cOIU\''', ~oNiIl9~qBiCII, HJ13

\ ~lu5lieferul1g Hit ben %lI({)I)lll1bct bllt'd)

~ricbrid). (5cf)aIE in cmicll.

.~.-- .. - ... - ... ---.- ... -,-- .. -.------------------------------

:

Urfprllllg UI1'O mJertll1l9 'Ofr' tmll~f.

:!os ~llufiMUroblem Ht ba§ bunfelite '.Ptoblem bet gQnaell S'lunit' unb trcffenb foot QS r 0 f f enon bet rolufif,. "it,t meid~ [ei nid)t non bieler 1B.tclt." (fine tieHinnigc mellletfung, ble un6 toeit ill bie IDhJftif I)ineill' fiil)rt. ~n ~reube unb 2eib nerlieren tuir bie ·evrod}e uub briicfell

. uuiere @Scfiir)fe eigentlid) in rI)\)tr)lIIjfd)en unb meIobHd)ell 2mlten mi6. £n()et ber teil§ giHUid)e, teil~ biimonifcf)e m)arofter nllet IDhlfif. eie ilt bie evrad)e bet ~od)flcn ~Or,en unb tieHten Xiefcn, bet QSoUet unb ber ~omonen. ~e{\lucgcn Hifit un~ hie IDlufif in ~i;"!Illlel unb ~ollc. fd)ouen, bcsluegen tuirft fie auf elllvfinbfollle IDlonner, obct foft burd).· tul'gg auf bie ~rauen un{lcmein·:crotifd) ein. mood unb ~icre roerben in in bet !DtUufiaeit mufifolifd}. mne gtOBI! ~n3(1)1 bebeutenber IDIuiifcr mor l1uffoUenb erotifdJ bcmnlngt, eine !tatfad)e, bie fdJon ben ~lten .(tuffiel, [o bob [ie hie rolufifer "infioulierten" - i, e. ihnen per nrneputium Stinge ein30gen r=, [o bob i[)lIeil bie ~o{)oflitotio 1l1)t)fifdJ benounuen roar. etillll1le unb 6timmluerfaeuge ftef)en mit bet ee~ualitat in engftem .sufammenI)'lng. IDlit bet meife tritt IDlutation bet 6timme ei II, beneti{dJc $l'ranfl)eitcn {IteHen befonbers fiel)Ifopf unb 8timlll' bOllbcr an, jn fa}on bie crotifd)(!' ~rrcgllng bei gana nonnnlem OSe· fd)fcdH~bedcr)r wirft, roie bie~ aUe !Deruf~fanoet unb merufgjongerinnen ()cftatigen, lIlerflid) au] bie Stimme ein.

:Die '.P[)tenologie2 unb @SeT)itnfunbe etflOrt un~ biele .sufammen~onge. $Det t>£)tenologjfd}e ,,@Sefd}(edJt~finn" (9lr. 1) liegt im meinr,irn; & a ([ Iolnlijlert iI)n gana am ~inter£)aul>t unb totift ihm cine fcf)ltIa(e a m i· I d) e n {) e i ben () [) ten iiber ben 91acten nerlnujenbe .sone an. ~unbe un)) anbeie~ !tiere befd)nullllern lid) bort bor bern <rongreHu1J. ~n bet ·D{)r. unb 6tf)lafengegenb [inb nod) nnbere ~I)renofogifd)e \Binne Iolcli[icrt, bie [ilt bie IDlu~if cine moue [pielen, 60 91r. 32: bet ID'lufiffinn;

·91r. 9: bet !Dnu· unb StunUfinn; 91r. 7: bet !Uer£}eintlid)ung~iinn; 9lr. 6: bet gerftorungsfinn; 9lr. 5: bet nam~Hinn. stet roirUid) grone gcnillle IDlufifct roirb eben 6d)Ol>fer unb GSenie burd} hie nunft bes lIIujifnIHd)cn ea~bonc~. sti@ IDlufifer [inb nidJt [clten fd)cue, linter ltlllitiinbm fogar aufflrnulenbe, acrftorungsmiitige unb befonbers fam~lf· Iultiqe IDlcnjd)en.

lBcbcutiolll ift, baH auf bet @ron[}irnrinl>c· bie ~orjpr)ore unb bas frniorijd)e IDlulif3cntrtllll in nod}itcr 91of}e bcs tcmpornlcu mlicf3clltru1l1~ lofilliiicrt iuurbe. $tamit mirb bas ben mcilten IDlulifcrn eigelltiimlid)c i!lu(liOrcr)cn bcr $tone UIIl> ~orntonicn crfliirlid}. ~ll bet wirffia) grobe I,Crllild}e IDlufifcr IIIl1B bie ~ijlle mcbr [chen a{~ I,iircn.3

~ic wlufif {clJt fid) aus [iin] <Hcmen!cn 3u{0l11ll1cn, bie nid)t non glcid)CIlI m.\~rtc fitlb: 1. 9H)t)tT)IIIU6, 2. ~orlIIonie,· 3. IDlclobic, 4. IDlobull1tion,

.'

1 !U1l!. Qlto ft e, 'llie itnfange bet ftllnll, 18!lt.

t !tIn!. nOjla'Ca" !nt. 37 .. [I)arnfterbeurlei(ung nadj bet 6djabelformM•

s !tIll!. baru&et "O~QrQ· 91t. 3G ~Ginnd. unb llieillelleben bet 18(onben unb

, ~lIf(en". . ' ... ,

aSS~SSl5>~" ~ ~sSssss<s:' ,: <:':i::.~

5. em.· ~r m~l}tIJmug ift bal niebriofte ~lel1lent, bie IDlufif ber matu.r •.. · .... .;.: ,; " ..

. nolfcr unb niebcren StoHen beftcl)t bot'luiegenb Qui StIJt)tI)nten, mClft. ..

5tonarf)lJtr)t1Icn. 2:ona unb : m£Jl)tr)mu! [teben mit ber CSe{uoIitat in' innigftclII .3ufOllll1lcn()augc. Ilnter ~nrlllonie berffe~e id} aunodJf! ben

[iir bo~ £)[)r tuo[)[tuenben oldcf)acitigcn obet tufaeUiben .sufommrnf(ang.

(fine bcrortige Wlufif ift tdJon menfd)lid), nber immer nod) feine Stuuft

im ()iHJeren eillllC. ~rft bie gJZcfobif, b. i, bie bCIl)ubte uub aid[trcbcnbe 8till1ll1fiiI)rung, mndit bie ID2ufif aur Stuuft. ~iefe 6tillllllfii£)rung mub cine ebenlo aieUtrebcnbe ~ormonicfii1)runo, bie IDlobu.

. lotion, beolri!en. Ta§ l)od)fte, rein geiffior, Olittlid)c unb fel:opfcrjfd)e. (Hement ift ber etil, roorunter id) Me @lieberung unb 8ufnul1l1CIlfnfiullO ber nnberen (F£cmente 3U einenr (lcHtigen, unb aIDe\[ eiI)i\cI,en .3loecf, Z£)clllotif, ~criobcn- unb BigurenlJnu nerflel)e. $Diete @runbbegriffe [inb nctmeubiq, urn IDlufif rid)tig au merten, ~e mel)r obct mcniqcr in ciuer ID2ufi( bie ~Iell1eutc 1, 2 iiber bie ijlemcnte ~,

4 uno 5 \)orl)crrjdwn, bclto uiebriner abet l)iH)er ift fie 3U merten, ~le 9Rittdlonbct [tel,CIt in bet IDlufi~ [o mie . in ollem in einem ertremen Okgcnfob au ben 9:l?onnolen. aie Iiebcn ble Slontonanaen, hie reid) uer-' fel)l1orfrltc, fobell3ierte ID2eIobif, bie nid}t bid meI}t aIS cine ~o(oe ouf·

geroftcr i1Uforbe ift. ~I)re ~llfif iit aroar rooI,ltlingcnb, abet fiir tll'~ fcinere £1)r au ltlcidJliel) unb trlnlcl, tin bie IDlobulntion tid) primitiu alujfd)en OSrunMon, ~ol1linnnt, Unterbominant belDcgt, bo in bet ~."rmcnilierung ber fd)ol1ferjftfJe ~tiIgcbanfe fel,a unb bail rI)t)l£)11lltd)e !tom-l:am bip fd'lnClIaige, umonbre 6entimentalWit oner rol,c mll- . nnlitdt bdrl}errfrf:t <tine ()elicbige {)per ber mel-(!onto·l.Ueriobe o.~cr

. aud) cine moberne itllHenHd}e ()per ober moberne Cpetette genugt

og mdipieL ~er IDlilteIIonber' berlobt in [einem fd)rnnfenlofcl1 m~- ,. fiif)lsiibrrfd)lDOng' iebe meolitiit. ~ie IDlufif loft fid) ()ci iI)1I1 boUflonblg . non bent $tert, ber [eroeiliqen eUuotion unb bem jelDeiligen 8~ue(f' llb unb ergcI,t tid) in "Biorituren", Z.riIIern, ~olorohltCn utlb IUlrb uncel)i. :tic IDlongolcn bagrgcn finb bie S!)itfonona-ID2ufifct. eie fdjluc({len in, ber I)orlllonjfdicn Ubcrlobung unb bernod)Ioffigcn bog !llle[o~. ~ie ~p(ld)e bet einfeitig l)ormonifd)en IDlufif febt au glcid)er Beit IIllt bem eieg ber IDlonooloiben cin. ~ie 3teubc an. bem Buf~l1tll1ellf(I~.1I0 fd)eint ouf bie mreitenentrnidlung· beg mongololben asc~ltns aurll~Augd)en. ~ic (s;I)ineten unb Z,\opaner "rii[)lItcn fid)", bah if)r Wel,or "fciner" oI~ bas brt (futo~iiet fei. ~enl1 fie. fanbe~! ben ~U!llI1I1I1Cn(10110 meT)rerer aUell nid)t fonfonierenber ID2e(obten fd)on, .ba ftc tllIrtlln~c feien, gleid}aeitig meT)reren ID2cIobien au folgen.l ID.1e,t ~Ie Z~nbl'na ber

lIIobcrnrn bdonbcr~ ber Bututiftrl1-IDlufjf berfolgt, "mb flllbcn, bah '

bie ID'lobe~ne in ber 2:Clt einel11 bernrtigen d)inefifd)en ID'lufif-~beol 3U· ftrrbt. ;rronot fid) oci bent IDlufif;d)offen ~er ~ittdlanbcr b~t ii~crfel)Il>llllg, fo bronot bei ben IDlongoloiben. ~Ie nlld~te~ne 91ef[cpon u~lb

lIer mcnli6J11u~ in bell morbergrunb. ~lele ID2Uflf .Ift tro~ I()rcr %cbonterie, trob ber mod}oI)1I1uno nITer 91nturlaute feme Stunft, fonbern

'1

' .. '

I

. ·1

I I

.•.. ~

l

I

i

.j

i

· I • I

i

f I

. ~.

I I

· I

. ·1

"·1

!

. I I

I

· : I

I

'S!!!f::)S"E!iS'St=!)'S~ 3 ~ss~~~~~ ... ::~.~;

· hunter eln d)inefifd)el 611eftafel, bal arrerbingl bei bem Stfd)anbaIen.·" \.,~ .. mo~el1>egeifterten meifoII filtbet.·· ' I. <~:,:' ~ie S!)unfeltonen ()efiben aHo im @}tunb genom men Ielne ID2ufiffun{t, '.::.< ~.'~ [cnbem I)od)ftentl ein ID'lufifgctuetoe. snie ronI)te eble ID'lufif fonn aloor ':>.~;::' bon i~nen genonen, teprobuaiert, unb mitunter imitiert roerben, abet • gefel)offen murbe unb roirb fie nut bon bet l)eroHel)en Slone. ~l'nri nut

bide mane 1ft imltonbe, melobifdt unb mobulatorifd) [til- unb aluedbOUe

· ID2ufif au tel}o~fen. S!::ie IDlufjf murbe erU bnnn !tunft, a(6 [ie ol'tHd) fou-

· bnr gelDorben War unb bag gcfcf)OI) burd) bie IDlufifinftrull1ente. ~o! . ollerte ID~ufifinftrllment ift bie f [a t f d) e n b e .v n n b. ~(ud) bie [Jlllfif

gcl)t nu] hie ~onb Auriid. !Bei ben :tonaen h)ielt bog .vonbef(atfd)cn

· 015 rI)l)U)IIIi{el)es Beid)en cine luid)tige moue. Wuf hie .vonb fo[gen auerU bie :toninfirlll1ll'nte, bie burd) bie .vanb, unb arnor birclt mit ber gonaen ~onb lJetiitigt merben, bCls [inb bie roben SHClNH~r{)nftrumente, !to[tognettell, strommeln unb ed)e((en, :ttiongcIn. 6ie [jllb I)cllte nod) fiit bie IDlu[jf ber primittueu 9lClturbi.ilfer uuo ber ihncn rnllenuerreoubten aibiljfierten 6tnMlJo()cl·molfer h)pifcf). edjon in ben iilteften ed)icl)ten bet oUfleinaeitIid)en 3unbftiitten 3rnnfreid;~ [inbcu tuir ou~ Strinel1 unb ID?ufel,cln aUfClmlJlCl1ocfe~teH mopperfel)lIlUd. ~ene orten SHopper. injtrumente erbcllen fid} ols fuItud)irtorifd';e .{lieronh)pl)cn in ben £iturgien, a. m. in ben mit @IOdel)en beI)ollofcn @eluiinllcrn be~ jiibi • fcr)en .{lol)l!nprieftcrs, bem 6i{trulII ber ogt)l,1tijd)en ~riciter unb ben mloden, mal'l'ern unb ed)oUbrettern bcr dJriftlicf,en £iturgie. mne ~ufift()eorie, eine 3irierung bet ~one unb ein berouBtes JIIujifil(HdJc~ ed)iil>fcn fonnte tid) rrrt bonn entroideln, ols bic Zone nu] IDlufmllitru •

. mentcn lDiflfiirlidj l)CrbOroebrad)t unb mit optifdlcn ~inbriidelt in ~eaicf)uIIO gebrod}t merbcn fonnicn. ~ie berjd,iebellCn rHlwperinftrumente mnren b03u nin)t gceignct. ~iefc monlligfortioc unb reirhe ~[rt non ~n. rt.rUl1lellte~ Mieb bor)et cbne ijinf!uf3 nu] bie IDlufifenhuidfultg. ~(uf b.lefe r)n~ blelll1l'~r, ~Ilb aloor feit ben ltqeitcn ()i~ nuf ben I)eutigcII Zog hn fionn be~ 5Hnolcrtl) om npel)I)ClItigften bos ~aiteninrtrut1lent. unb aluor lIefil'n oIterte B=orm, bie 4jClrfe, eingclDirft. 5IDit loiHen, ban ber ~(ollbe ~m.cnfd, :'er ed)opf~r .unb ~rfinber oUer ted)lljfdjen ~erf&euge Ift.l 0:5 hegt ba()er IICll,e, m l~m aud) ben ~rfinber bet 4jCltfe au fdJen. 1;1'3u fOl1llllt obcr ein IDin)tiocS otel)ooIogi!d)e~ unb ten)nolooifd)es ~(r~ulnc~lt. ~ru~ ben o(!l'ftcn ~orfenforlllen lout fid) beutliell er£cnnell, bon f,el). ~Ie .t}orfe ~us emer. Slrieos- unb ~noblvoffc, bent mogen, [,crousocotlb;t .()~b.e. ~h un oller 1ft ber m(li1~n burel) bie 11I0ffcn~oft borfollllllen. b;1I .. \l..'~cII.1PI(Jen Hnb o!ld) burd) 9hl;3cidlnungen fd,on fiir bn6 nlteile m~1[OolttIJlrUm B=T~lfreld)s feftocftcUt. ~ene IDlCllfd)cll (coten borlUlI~genb bOil ber ~aob lInb lIIusten boI)ct' aud) ben !Booen mit 'ber ZcI)n~ ~m frii!'3eiliofien entmidelt r~Clbcn.1 ~o5 9IofdJIlcUen 1>C5 I.Ufej(g, bas lj,;rufen brr 6e[)nenfPnnnung mit ben ~m(Jern munte: bie Dnenjcf)en

I !l1Rf. "Opo'Co- !nr. 70 • 'tlie 18(onben at. 6djOpfet bet ~ecfjnir. . .:

I !B~1. bie liinf[aitige !BogE!\~Qtfe bel' l'l:Jt~ilcfjen ~pOnDr bit IBoito (SQnto-18i1bet

\((I~tlPI. nunll, 1913, 9lt. 3). . . .

boll! lIornuf gebrod,t f)oben, ben mOgeR nun) ali Xoninftrulltcnt ~u ber· mcnben. 1:lie .sol}( bet ec!}l1en rou the betbolJlleli, betbreifod)t, neruierfod)t, berfiinffocf)t, c~ entitnnb bie mcl)rfnitige ~arfe. ijjS Inbt fid) Clu~ i)er ~lIhvid(u"(J bet ~nrfc ou~ bern mlol1od)orb (ijjn-aoitcll-~Ilf!rumcnt) 611 bent ben f ii n f 5inocnt her .~cmb enU~ted}enben mentad)orb miillf,80iten-~nUrlll1lcnt) crtldren, nmrum bie 3 ii 11 f tone-30lge bie l»rllnbln{1c ber iiltcftcn :tontr}eorirn ift. ~rus ber QSegenf!cI!ung uon ~(\lImeI11 3U ben iibrioen b i e r 3ingern 10M fid) bie IDierilinc,301gc, bie in bcr altcn :tl)corie oleid)f(\lI~ cine molle h)iell, begriinllen. c;I)ie nubere (Iinfe) S50nb butte bos ~nftrulllent 3U I) nlt en unb Ionnte ba~et anfonglid) nid)t lotio cilloreifen. ~rft n(~ hie .\?arfe fid) 3U oroncrcn SCi men[ioucn ouBbilbcte unb [rei feftftc[}cn ober fefml'gen fonnte, murbe bic linfe ~"nb [rei unb bie HoI)I her 80itel1 fonnie nun lJeIiebig crI)oI)t tncrbcn, ein (fnilllidIungs[tnbiulII, bas UI1S idJon au] ben iigl)lltijd)Clt milberbarftellungelt begegnd. ~elbftberftiinMid) I)otie fid) unterbellen oud) bns mCl~lIIenlucd ber ~orfc roeiter eutroidelt, fo bat ber Urf~rung aufS bem mogen nid)i meI}r 31l erfcnnen I1lOr. mod) ber, fur bas ~nftru- . ment an fid) unroelentlidien, berfd)iebcnen mOI)I1ICnforl11 erI)idt bie .\?orfc bonn berfd,ic~enc 9?nlllell: u:itI)ora, .8itI)er, S,Ojolteriulll, mom~fe uho, ~n ftJiitcrer .scit Iom- bnnn bet ~oI)fc 8'n)OUfor4>cr b03U, ben oud) bie ~')r(l, cine 2lbort ber ~nrfe, fef)on fll'faU. !a e non t i u ~ 50 r tun 0-

t U~, '"II, 8, fogt, bOB bie lateinjfn)c s:!l)ta, ber germon\fd)en [)Or~ll unb bcr britifd)en d)rotta elltrllredjc. ~ai ~ort d)roUa fOllllllt oli erot im 5l'eUHd)en, ar~ crmtf im ~ll)l11rifdlen, alS cromb = 3iebe( im ijngHfd)en UIIl\ o(g ~rotta im lli!tl)on)bcutfd)en bor. (iinige 9J2ufifI,ifiorifer mie 3. m. 9l a u III ann! mellen arojfd)en l)arl'a· (= ~orfc, iiberl}aU4>t 60itellinltrument) unb dlrotto (= <Meige, 3icbel) einen IDCfentlid)en Iluterfd,icb mndien. ~icie Unterfd)eibung erfd)cint un~ nid)t Illcfentlid), inbeiu jcbcs ~nitcninnrumcnt - ebenlo roie ~cute nod) im "lli331cato" ber ~Biolinc - fOIDO[)! mit ben Bingetn a[i auef) mit bem mogcn betiitigt lllerben fattn. .\?or~c unb brotta roaren boIler _ meiner ~rnfid)t nod) eoitcninftrumente, bie foroo()I gerinen, gefd)lagen al~ aud) gcfirid)cn lUerllen fonntrn. ~l'btere~ fann 1Il0n in um fo eI)er anncI) III en, bn bie eaitcninftrumente (lr)ne~in (lug bem mogen entftanben fin1>.1

einb bie geriffencn eaiteninftrumente norbHd)cn Urf~rung~ unb ~rfinbungen ber bfonben [)erojfd)cn mnne, bonn girt bosjellJe nud, 11011 bclt gcfirid)cncn enitcninftrul11enten. 2((s eill ~od fiir bicfe ~1If1rlllIIentcnort l)nbt' in) ~ie ()rotto erluo()nt, bag rbenfo IDie l)nr~ln eill lout· 11I1l!cllt"le6 Um'ort Ht, unh bo~ nrod)3en illlitiert. (fin urocrlllonjfd)('s unh t'lJcnf,'U~ Inutl1lofenbe~ m)ort ift bo~ nlte Wad fiir meige: Bictld (lIIhi).: \lit!cl: (1)1I.: ji~lI(n). ~11 ber norbiid)'gCT1l1onjfn)en enge ufd)l'i11 t

, 'tn' a. lU. brn mn~mrn bcr t1Qrre ~aUcn muntc. 2 :\ollftritrle IDlunfl\rlrf)irf)le, Stuttgart, 1888-8OJ.

a ~n3 $lefttol1 ill pfrilliirmip, roieber fin f)inroeil auf tlen Butammen~ang bet EllittninfttutRcnte mit brnl mOReno <iin rel)t aUertilmlidjel Dem morben cige"" tfimlir~ci 6treicf)infl'Cumtnt ill bai ~rumtdjrit. .: .. : . . .

, .

. f

, .

I'

l I

I

,
,
I I
I I
I
, !
, I
I
I
:j
.:
,
I
,
I
I
i
I ,
'. I
! I
I
I
i
. !

. I

..,

I

; '.,. , I ;. I

, I.

,it

sssessss~ 5 ~~ssssssss ..... cbenfo· role im ritittdaItcrIid)en ijpoB bet' blonbe !Reefe ltllil !tricg·rr nid)t··

[elten aUn) oIs Sanger unb Spicier ber ~orfe obee gjebel. ~n bCIII

!Bolfer beiJ mibe( ullgenlicbc6, in .\?oran1:l1 bC5' G.lullt'unHcbe! unt! in

niinig 9'lotI)er merben un~ foId)e QScftaUen gefdJilbert. ..

':Die mras. unb ~fl'ifcninftrllntel1te gel)en in il)relt Ur;~riingen glcid}.

fa[(~ in hie grou41e Uraeit 3uriitf. en)On in ber dltercn IStcinacit Iennnen Rttod)en~*ifen nor, 9)od) rteI}cn bie m[asinftrulllente {tel! in

eincm geroiffen QSegcnfob au hen eaiteninrtrumenten. st;enn fie gelllon.

ncn erft bid fpntcr 0[6 bie eoiteninftrulllente eine I)ol)ere ted)lIi{d)c <fnt. )!)icUullg, bie bo~ .\?rrborbringen bertd)iebener :tone crmoglid)tc. ~ie :!on[)i.iI)cn Ionntcn nid)t [o ftnltfiimg mie bet ben eaiteninftrumcnicn be. cinfIlIflt merben, &ei 'ucId)clt bie 9J2eltfd)cn feI)on frii[)3Cilig barnuffamcn,

bon bie :tonI}o[)e eine ~unftion ber 60iten!iinge, eiaiten{tiirfc unb @5oitt'nfl1annuno [el, 9)ie mlosinfirumente hliebcn bnher big in bie

ncuere Seit IJcrein ungefiioe unb tnnumjnngorute ~nftrumente unl)

bcher ble (!mDIellle einer prlmitlnen ober ftimlin) bomonjfd)cn ID1u[if.

~er !llIofer fonnte nid}t ~ug(eid) fjngen. ~on, her Q50tt ber Urlllenfd)en,

1ft ber ~rfinber bet 6l)rin~ ober ber man~f1ote, b. i. bie Sufallllnen"

jcbulIg bon [ieben ung[eidi Innqen, ba~er nerldiicbcn Ilinqenben s'ofeifcn.

::Cer fd)almei{)(afenbe mottenfiingcr, ber lJ1e~rofcntant ber· bOlllotiifd) berfiiI)rerifd)cn 9'Hcberroffl'n mit ibren (uggeftib roirtenben, tei!~ auf •. reiaenben, leil~ cinfn)[afcrnben !U[iiferlUcjfen, ift her :tt).,d. unlerer lltujir.tfctjanbalifd)en .seit gctoorbcn, mie er ;tt}~US bcs lllllllonj(d)cl1 $lufifgaufIers ber allen Seit nxir. ijoune unb Sotl)re erfd)eincn meilt

mit 6d)CIlmcicn unb nod) [)cute [)nbcn nlle uiebcren bunllen 9loHel1 cine

oroue lnorlicf>c fiir !B[os- unb befonbers [ilr bie grellcn !l}(cd)inflru-

mente. ~ic .\)0[ab(asinflrU111l'ltte, mie 3. ~. ~oboe, [)obcn cinen IIIct)r [treidjenbeu :iron, td)lieBcn fid} bo()er in H)rer lnertoenbung bielfnd) aud)

1IIc1)r all l)ic Etrcin)inftrumcnte on unb tuerben aud7 bon ben ID1ufifern

bcr [)eroiid}.orjfd)elt 91"rre ocrne in 2(nroenbllng gcbron)t.

So)on 'tn ber !Dron3c3cit fomlllcn im ger1l1nnjfd)en 9~orhen !Blasillilru. lI~cnte mit. [)ontiiI}nl_id)cn ID'1unhftiicfcn bor. eic I}cinen s:!uren 1In1:l finll CIlI ~lrrocIB, 1:Ion bte b(onbe beroijd)c moHe auell bie (hfillberin ber mldnlI-~nitrulII~nie ift, luas ia id;Iicfllief) ()cgreiflid) iU, 1111 ia bie IDle. t(lllc 311crft bon ben I)eroi\d).arii([)cn mi)lfem ted)ni;d) bcrnrbcitet luurben.' ijlJclIjo Itlie fijr bie SoiteninUru111rnte ~atten bie {)croiid,ori!r{1C1l molfer ~es 9~orben~ cigcne llrllJorte fiir bie !Dlnitillf!nllllt'nic. 'tic Zrolllpctc, ~(1iOl1ne, lot. tubn, orird). fo[.,ig1; iibt'rict,t U1iilnlJ 3. m. I lillr. XV, ~2, lIIit H)ut.[)oum, olio mit cinent oon3 {Il'tIl"'"lfd)l'lt m.,lort. [mum tit unfer ~orn. ~n t~tlt ift bicUdd)t bos ol)b. aint, "ttll Ill'ill)od)i)eutjd)c Sinfe, cin orofic~ ~013f1Insinftrlllllent au frl,cn. SDaroll~ ItliirllC ht'rborgl'[)Clt, lIoh liM Illtrinii<f;t' tub" IlIIb tibio (=: 3Iiitd lIIii l:IclII II rllrrllloniieI)cn nnb Illutllllllcllllt'1I ::tut'born = lull'lIlles ~l'rn bcrluoni)t fittb. ~o~ norbifd)e ~nftrulllent lviire tlclIlIIIld, alld; Iinguijtifcl)

, ~rid(n"b l!lieU in bet IDlurifgefr~icf)te bie roirfJtigpe !noot.

\ t !B91. "D~Q'CQ· mt. 70 ,,'llie ~lonben all €djOpfet bet ~e~nit·.

, .. '

bo§· (iUere. (fin e6rnfo aUe! foutmotenbel germanifd)d Urwod ift 8d)lDcgeIl."feife. ~~ ift id)on in ber gotifd)cn ~i6e( bel UlfiIalS, IDlattIJ. I X, 23, flcIcOt.

~(u6 bern !l3orrte~enbcn ergibt fidj, bob bie norbifd)en, germonifd)en ElJran)cn eine gronere 1mortou~luo()l [ilr bie ~nftrulllente l)nben, ng ble fiiblid}cn 8l'rad]cl1, obcnbrein [tcllen bie norbitd)en mlode eincn ciltc. rcn 2Borttl)t.lUs hnr. Tn311 Ionunt nonr cine amciteXatfad}e. ~n r)Htorifd)er Sdt rooren ober fort ollsfn)liculid) ~lriooerl1lClncn bit (rrfinbcr ll11b metbeHcrcr tier ID1ufif.~nrtrulllentc. ~ic ~io(S()nrfe [ell uom I) I, SO u nit a n (X, [occ.) erluuben [ein, 'Xol Bogott, bon ~frQnio begIi ~(lbonefi, SlOllonifus in ijer.un(1539), erjunben, berfll'Uert bon ~ I melt r i:i 21 e r. c:!:os 5t lor i net t, erjunben 1700 bon ~Or). crI)r. ~ e It n e r in 9Wrn· berg. c:!:os mla[b()orn ift eine frnnaofHn)e ~rfinbung bar aida 1630 unb tuurbe bon ~£. Z\ 0 f. ~ a m lJ e I in ~resben 1753 aunt ~Ilbelttion~·~orn mit gcfiolJften :;tonen untqcbilbe]. ~a~ ~entj[()orn murbe 1815 bon ben Sd)[eficrn 8 t 0 131 unb m r it I) m e I erfunben. g)er ru:Usglll1gs11unft ullfcres mobernen ~oll1merfrobiers ift bas oberbeutfcf)e ~ndbrett, bns ~al1tnlcon .\) e ben It rei t (1669-1750)berbeHetie. SDol tlatmoniullt rourbe uon QS r e n i ~ (1810) in motil unb ~ a tf e I (1818) in 5ffiien ousgebilbct. ~ie ~tutid)clt ~ 0 d) f> r u tf e r, $l'r u m p [) 0 I a unb m f r (\ n 9 I! r [inb I)Cluptbeteiligt an ber tedJltifcf)en ~usbilbung ber mobcrnen .\Jarfe. m30[)[ mirb bcrid)tet, bon ble erjte ()rgel1 757 ous 181130113 a{g t-!5efd}enf bes stoifed Stonftantin Stopront)l1Iol nod) bern 9fbcnb(onbt fa 111. £lIber fd)on IZnbe X. fMC. gob es in 5ffiindjcfter cine Drge( mit 400 ~fcifen, 2 ID10imaIien unb 10 :taUen.1 1325 rourbe in

!l)eut[d)[onb bas mebor erjunben, tuoI)renb bereit~ im 12. ~aI)rI)unbett . I

bie !Ufeifen au !negiftern aUfoJ1ll11engefteUt murben. (rrft bie Icutcre (frfinbulIg utodite bie .,orgel aur CrgcI. ru:U5 ber uiebernen Drgel, bie

im Qlegenlob au ber nlten 8eit, bie grellen blofenben IDletnlI. unb 8ungcn~}fcifel1 beboqugtc, entmideltcn fid) al~ tt)Pifcf)e ,,!DoIU"inftru. mente Ilie ~rel)orgeln, Drd)eftrio, IDl a n 0 pan e (sicl) unb~orlllonifad.s

1)ie ~{onben in bel' (lntifen unb mittda{ttrtid)en IDlll(if.

mlenn unfere ~ebuftioltCn rid)tig fein foUen, bonn lIIiiffcl1 fie· burnt bie WluHfgefd)id)te it)re tntfiid)lin)e ~eftiitioung finben. eo iibcrroldlenb es fiir bie 8iinftler fein mag, ber ,\)o[)ct>unft tuirflid) UilboUcr ID1ufif fiiUt rtrt!J unb iibcrnU mit belll ~iir)cpunft ber I)erojfd)cll 9laifenenttoictlung 3ufmlllllen. ~rne groben clJocfjolcn IDlulifereigniHe gel)en bon mloni:len

I)crojfd)er mofic au~. . ..

~jc {lnn31! ontife ID~ufif tuitb bon ber oricn)ild)en IDlufif f>e£)crrfdlt: llber bie IDlufif bet olten dlomilUd)en unb fcmitilnlen !Dolfer [)errld)t 11 on, ~u llic1 Unfid)erI)eit, (\I~ bon 'Dir uns l11it il)r ,uciter befoH~1l 11loIlrn. ~cr blonbe I)ctojfdle ~(riet, bct it)ncn bie Slu(iur unb !l:cd)l\1f bradltc-,·

-.

I (!ntftonbcn aul br't 6l):inl unb bem 'llubeljad.

w ~hc m H, ual\blf{iton, 1. ~ufit. 6. 342. .

1 1 tl28 .,on '2l ami a n in mlit" ctfunben.

• ~nl. .Ofta"CCl" 9lt. 70. .

.. I

v • r I

I . I

':1

.~Qt iI)nen .au<£) bie IDlufjf unb hie ~nrtrumente gebtacf)t. ~ie in !8drad)t . ~

I'fommenben ~nrtrumenten.~c3eiti)nungen im 6emitjfti)en 1 ~aben ftarfe

'21£)nlid)fcit mit bem Q}ried)Hd)en. .

·~et 910tben 1ft bag s:!nnb bet fingenben6d)wiine unb ~l'oUoi. ~efon· bcr§ fd)cint bai moIf bet is'riefen bon ben IDlufen unb ~l'ono begiin. ftigt au [ein, ~cnn, bn st a cit u g in [einer Q}etmania 3 bon ben bei ben @mnanen gebraucf)Hd)en ,t;elbengefiingen (bern !Barbit ober ~ar. rit) er30[)It, fomlllt er auf bie 91ieberlnnbe unb bie bort f)eimHcf)e !nero ·c()rung be~ Uli~cs au flJred)en. stns Qlubtunlieb, bie germanifd)e -Dbt)nee, in bern bet €Songer unb 6l,lie£monn ,t;oronb (= {)rtDanbil = Ulh;cl) cine [o roid)tige !none innehat, fl'ieft auf friefifdjem ~oben. st:d tllOQ ·bicUeid)t eine ~ltbClltUl1g [ein, bob f)eroi[d)e urarifd)e 8eefagret aud) bie !Derbreiter ber IDluHf gcroefen [eien. ~ebenfQn9 ~atten bie ellen ·QSerll1onen in iI)ten efo[ben, unb hie @.Iafliet in ihren ~arben fine

.. barb lJrie{terlicf)e [)o(l) fricoerild)e lIlufmunbige Eongetgilbe. ~lpoIIo iU ber getmonijd)e mr)o( 08olbur) ober groI), ber Q30tt ber Monben nor. bifdjen ed)on~eit. ~s ift beaeidjnenb, bOB er 3ug1cicf) auef) ber mott ber l)iH)cten, ibenlen IDlufif, bet @ott bes 6aitenflliele9 unb bet t)'-iiI)ret bet ~lufen HI. !roir tuiHen, ban hie WoUergeftaltcn ber fpiiicren arjfti)en .Stunft n[s antr)ropo[ogjfd)e unb ted)nologifdje ~ietog[t)p[)cn au Ieien unb lojcn finb" ~{pono Iommt fo\uo1)1 aIS £!eierfllieler aIS aud) als !Bogen. fn)ii lJe bor, ~urcf) ble ~ntrteI)ung ber ~orfe unb s:!eicr aus bem !Bogen mcrben uni nunmehr biele (tmbleme berUanblin). ~(poUo Ht ber ale· ,tJrcHcntnnt bet fonnen~onrigen (be9,uegen Eonnengott), friegetijcf)en, Iultur- unb lIlufiffd}Ollfctjfd)en notbi{n).{}eroifd)cll maHet.

'!lie nltgried>ildlc IDlufifgefdJid>te fnii~ft nn bie eanger unb Stitr)aroben (~a r felt lnieler) n r t> ~ e u s, ~r m n g ion unb l!( r i 0 nan. ·'crlll)eu§ ftn11l11lt ou~ bent 91orben, au~ st~rofien. l!(nwl}ioll ift -eiu 9d)iiler be~ ~llerfur3 ober bel blouben ~llorro, be~ S!eitgotie5.bet norbildien IDletbU.

. UI1~ 91oHe·IDiHfcr. ru:rion [tonunt oud) aU5 bem morhen· (s:!esbos), er ·'uirb oClui.ibn1icf} ouf einem ':telt>l)in f1~enb unb s:!eiet Ipiclenb bargcjteUt. ·l!(uS bicfen 11I1)tl)jfd)en GScftolten ergif>t fid), bab bie G:itl)aro bo~ altcjtc unb tuin)tigfte Wlufifinftrlll11entift, unb bob bie IDlufifer ciltcm bOil 9lorllrn ftoll1111enben, au !moocn' ober 3U Ed)iff (= ~clt>l)ilt) (ommen. ~cn ~[VoUo· obet W?crfur·molf onocl)orien.

':tic tl)coreljfdjc ~r1l5bilbuno ber oricdlHdlcn Wlufif Ot'l)t ouf ben Ea1llin m \) t [) n g 0 r 0 g autiicf, ber iebod) in llnteritolicn Iellte unb \uirfte. rom ibm ttcien tuif oug bem stiillll11erllunfcl ~cs m1\)ti)O~ in bo~ S!id)t

. ber QkfnJid)te. !Ul)tI)ogorn5 foll olSerftcr bie firbenftllfigc biotolljfdle Efnhl oufoefteDt [)oben. Z e r 4l a It 21 e r, oleid)foUs eill ~l)rofet (s:!cfbier)

I g. m. !tinot = liit~Qta; in '2la.n. IU, 6 gOt qijtatoli cf)alij( = uUlte offenfJat

bot gtirdJ. Dt)lol. .

I !Ugl ... O~atn" !l'lt. 70.

J '.l:rr 2.l.lanbttRott, bet fjttoitcfj.aritcf)e 1lBotDn, btt filfjtenbe Qlott bet atilcf)cn !'sidn. unO Ecf]lff~tJOlfct.

4 !J3gL 'ilpoUo.tJeliol mit ben 6onnentOnen unb 6onnentoagen, cine IDlt)t~e, bie ~en DUd) ant~to"o(OQild) unll ttd)nDlogil~ au bruten iil. .

·1

i

i I. I

f· I

I

I

I

}::.)es>eeese~. 8 . ~c=sc=assc:::::t ~rndHe im YII. [oec. b. <H)r. ~rfonberi in bem bori[d)en lIn~ 0111 meilten fJeroifC£,.&IonbclI e~nrto bie mU)orobic all eluer fiir gema ~clIo6 tonoll!lc&clI!>cn CfllhuidhlllO, rocir)rcn!> ber beifiiufig gleidJaeitill Icbcnbe, lllliJ. WI)rtJoicn 1I0111111CIII\C .t' f l) III ., 0 ~ bie ~{u(obie (i;lOtenmufif) nll~bH!>rte. Unter ellen [)eUcnjfd,cn ZHillllllen acid)neten fia) bie ~i)rier non nltersber burn) ibre ~lIfir~lf1eoc ous. ~ie Xoricr unb bor aUcm bie epor· to ncr mUB ilion fid, og cine ocrmonijd)c illcfolofd)oft noritcllcn, bie cin WOOCII- UI1l> IDMllllllnlf mor, bon :tf)rofien her nod) ~cUng cillbrod) ·1I1Il> hie nlte, tcils bcrmilditc, tcilg [dion ollfocfouotc l)eroHd).orifd)~ $crrcllfd)id,te, bic ill ber etcin- unb @5n)iffsAcit cingC\Ullllbcrt mer, uuterjndjte. :!)ic bori[d)e ID2ujif roor non 9(nfnllO nn ben nnbcrcn etilnrtru iibrr(corn. 8ic fd)\tlono fid) [pfiter [oqnr biB aur (Jud)rten ~hll((,lIbuIIO aUIII meriol>cnbou unb allr CH)or(t)rif nu].! . rolit belli UntcrgollO ~cs blonben ()crojfd)en CfIclllents (olfo l)cfonbcrlS ber el'ortoner) in $cUns tnirb bie urf.,riinglici} nur religio~-cH)ifd;en .Brocden bieucnbe IDlufif inuner nxltlidicr, bos cr(ltifd)c ~iebeglieb unb bie Zonalllufif niuunt ubcrbonb, em bie EStelle ber sU~orll1in~t fl:lieIenben golbIocfigell 4)clbcn unb s.t3riefter treten f{otenf>lafenbc bunfle mittcUCinbijn}c coer prlmitine ~f1oben unb (MauUer. ~ie feierIin)en 91I)l)tr)l1Ien 1I1od)CIt. cine", 5ton-~efd)noUer ~Hob,' .eine introid(ung, bie rid) rege{miinig in her ID2ufifgcfd)id)te tniebcrbolt.

~ie aUorifd)e ID2ufif, olfo aud) Me IDlurtr unlerer germanjfd)en !l3orw fnr)ren ift uns, roie nUc~ ~ci~tullt, notiirlid, berlJiiUt, in bet geift.

·lid}en ID2ufif be~ germaniftf)·d}riftlid)en IDlilte[a[teri, reenn aud) ()unlft liicfenI)a It, au fbeluolJrt.

~ie Ilrlpriinqe ber {)eute bon ber riimifdien ~ird)e in ihren 9{ntivf)o.

. nnlieu, @robuaHcn unb me~l'erolien erbcltenen nlten IDlufifbcnflllo{cr [inb nidit in ~taIi~n, [onbern 1111 germonHd)en ~rnufreid) unb nuqreu- 3t'llben Q~cJ)icten au {ud)en.' 45 i lor i u ~ bon moiHers (nod) cinem olten 8tid) cine rein I)eroifd)e irfd)einuno) fHI)de aida 3GO bte ~t)IIIl1Cn cin. 9lrbigiert, hereid!crt llnh in hie uns ()eute iiberHefertc 30rm Ol'Dnldlt \l1urhell biefe IDlufifbenfmiirer bas er[temoI bon ® t. ~(11I b r 0 f i u f.,. 374-39i !Bifli')of bon ro2niIonb. 'Hber fein ~tllf3ere~ roifrcn roir nicIJts. meftimlllteg, a&er cr \tlor in ::tricr, olfo nuf gcrmonifC£lcllt !Boben geDonll. ~ie bCIll ~[1Il b r 0 f ius 3t10efd)rir&enen 45\)lI1nclt l)o&en nu~oclvrocI)cn oriicf)·rnffrnl1tl)ftHdll'~ QSepriioe.5 Q;inc alveitc meboWon crfllfJr bie Slird)rl1l11ufif onorb£id) btm{) mo~1ft OS r cOo r I. (590-00.1), nod) nnllCrCIt burd) O~rcoor I r. (715--731). (\} reo 0 r 1. fiOllll1ltC 0116 brill oltri.illli· fd)clt ~(hclsocrd)IN{)tc ber 91 nicier, (Mrroor H. 1o('lf cin 91 i.i III er. ~dll'lI' JnUs gcbi1rcn £Jeibc cincr .Brit on, bo ~tntien ftnrf bon {,(ollbell ()l'rojjrl).

,

• ~lnUIIIQIt1l, I. C. 6. 10. tlgl.!pruflen alllirer 9J1ujir in Vlmbtol, Q.I(lcfJ. b. IDlufif, .\!cip~ig 18G~-82.

I ,\lndwi1()nlir~t!! Sniteninnrument. ., . .

I t!gl. 9Iaumnlln.Sct)miu. 6. O. ff.· .

I ~. Wag n u filnb in ben grel1orianii~en IDltfobitn Vlnf[ange' an bie f~ottil d)e

6~~. . I

• ~1It. gum CSrf)fufs ben ~errfi~en ~bbent.{)t}mnul: "trrento"t alme liberum.-

I

I

I'

I

I ..

.

.,

I

l .

, i

If -"\

. ,

~

..

: .... "eeseseee~:9 ~aaaaaaca .: gcrmnnijn)Clt 9lonenclcmcnten. riufgefrifd;t \llOrben lllar. 91od) eiueut ellen, oUcrbhlO~ nid)t mofJoebcnben 6tid) lunr ~ r I! g 0 t I. blonb, (lcU· iiuOig unb bon IJeroiber ~lartif, ()ottc nber ei nc grone .conbe!e (meoiterroue) mofe. QS reg 0 r 1. biirfie im iBefcn nur Die ru:rbeit bcs ~hnbro· fius fortgefe~t ~o£Jen.1 SDie 30lgpaeit Iiejett einen td)lagcnben melUci6.

~enn bie amDrofianHd)'gregoriani[d)e ID2ufif murbe ousfd)lieillid} "on OScrmancn, in ber bomoligen .Belt aucf) borloicgenb blonben, berojfcf)en W1ell{d)en; tueitcroebilbet. ~n ben oermoniftf)en eangcrjd}u(en bon ~u(bn (91 () 0 bon u ~ ro1 our It g), et. Qhlllen (910 t f e r 1! 0 b c 0), ~lcidJcnau (l: uti 10, 9l 0 t fer m 0 I 0 U I u s, mer n 0 unb , 45 e r m 0 n n u ~ U; 0 It t rae t 11 s), unb uor nflem 9Jlcb (!8jfd)of· G; I) rob ego n 0) fonb cie rolufif .8uflucf)t. unb mflegcftiiitcn. ~ie el)ficll1otif unb !t[)eorie ber gOllacn lIIittcloltcr(id)cn 9Jlufif belllt fid) ouf ben 3otfa}ullgen be~ groBen ~r I cui n, mbti\ \Jon ~ours, auf. <ir murbe aida 735 atlg einem . e b I l' n Q n 0 elf a d) f i f d) e n QScfn)Icd)te geboren. ~cr nlte 8tidj bon· ~. ~. 9? i I f 0 n (1776) gibt ilJn o(g t\)~ifcf) ()crojfd)en, £)cUougigen, lang· ' gcfid)tigcl1 moHennricrloiellcr. mlonl>e ~crl1lOl1cn mic !8 ern () orb bon (£ I a it b e 0 u 1.,' ~(b n m b. e t. !3 i f tor 11. b. n, fd)ufen IDldfier.s merle ber ~icf)t. unb ~onflln[t, ble bi.1S <Sd)onfte unb (!rI)obenfie bar[tellen, ron~ bie IDlenfd)I)cit bcfibt. ~iefe 91IciUer ermcijen jid) aud) info-

• Ierne aIs ed)te @crmollcn. o(~ [ie ~exte mit afaentuierenbelll mblJtr)mU~ unb Vleim in 9rnrocn~lIng brad}ten.

~n ben norbjfd)-gerlllani!d}en !D1ufifUiitten t01la)t aud) bie crUe 9loten;n)rift, ble 9leumen,' auf, allS benen fid) bie <rf)ornlltoten uub uniere {)entioe Ulotenfd)rift entmicfeU. (frrt mit biefer (frfiltllUIIO Iounte bie

~lIfif ben .\Sol)e.,lInft if)rer ~ntmicflung erflimrnen. ~ u e b n ( b (3irfa. 930), ber 6d)l'vfcr be~ ,,~rgnnum", her erlte - UIlS befallnte - mcriun} einer fd)riftlid) firicrten ~arl11onic, unb ru II i b 0 ". ~(r e ~ a 0 (airfa 995-1050), bcr 9{usbiIber unferes I)cutigen 910tennnicllftJftelll~ unb ber 30rbcrer beg md)rfiimllligen GobI'S, lOOren 910rbfran~ofcn unb (I)crlllonen .. SDie bcilliu fig im 12. ~oI)rI}unbl'rt ouffommelllle 9Jlenh,r rierllng, h. i. ~nngeltmerhlltg ber Zone unil 3iricru1tg beric1ben in bet CZd)rift, ift eben foils cine gcrlJlnni{cf)c (!rfinbullg. ~ e rot i n u 5 ultb iY rOll rob. morts lInb 3 ron fOb. niHn lunren bie Q311r)nbrea)cr. ~((~ bie ~eintat ber lIteI)rftimmigcn Zonfllnft Ht in nUerneuefier .seit aur

'.

.'

I Rur .2iternlur fii~re ldi an: 9)t. !p. !magner, (!!emente bel grtnotinnilrf)en I.3Jr!nllgel. !negmlburg. 1 !JO!); !B i bell, 1>er grellorinnilr~e GJelan!l. 190-1: 'H i tf II', finlccWnml bell <rI)oralp,einnnel. fiiir bie 'lflte: SJ.·~. 1> n n i ef, ~~rfnuru. ()I)mnulogiclI'. ~nli', IM",I, i!illfine 18U, 18.Hi, 18j5, 18:11;; SJ. ~. ~l 0 n" £otcinildje ~t)mlltn bel ~Jl. ~., fittibutR, 18(13 ft.; Q). 9Jl. '.13arf)tler, 'DIe N)ntnrn ber ral~Dlilcf)rn fiirdje tibeTrt~t, 9"llnillA, 1868. ~!l1 !lltimdrqueUcn filr bit IJJlulit: ~ie betjri)iebwel1 tihnijr£)rn (!~urnlbiir~tr (<Dltbicaea, btionbrtl bie ~~ntiennn) IInb fiir ci~nlpine !Dlulit loidjtig bie m,ornlbiict)cr bc3 .8ipet6ienletOrben~.

! !U01t i£lm bie ~errlidjen ~l)mntn ,,~e(1I bu!d. mtmorinN _ffnput rrutntatum-. s :t101l i()I~ b!! <5equtlt& ,,!Beni lanete <5pititu~- unb bnl (cf)i)ne .. !pnl1ge 1!inguQ",

N~nubn 610n . ,

\ • !Ug!. 0, alelr~er, 9leumen\lubien, 1895-1904.

•• . ,' ..

~eeeeee~ '10' ~scs~ca:sca~·-:;:.·~ .. ' .• ~ f.':'.

,;nITgemeinen ii6errofcf)ungH ber nod) immer born ()rient 001 rihf)t er: .. . . :. ;" t '.' '.

loortcnbcn QlelerJr.trn~l!nft, bn6 rJeroifef}.n~ifd)c ~ngranb I . fcf~g~rtcUt '. ": I ,

roorben. Et! ~at [eiue tlcle 18ebeutul10, bnb lilt ~a~pen bet uereiniqten '. . '. I

6ritifd)en Slonioreid)e bie ~orre uerfonunt, 3iir bie fJo()nbrea,enbf!en . • :6

ij~ei!Jniffe. ber IDlufifoefd)id)te I)a()en inuner roicber 91orbfranfreid), bet t-

'9~tel'lcrr[)em unb ~nolanb, alto bie ber~altni5ntiiBig blonbeften QSebiete "

hie gri,ute !Bebeutung.· ,11

~ie mtiite bcr Clmbrofinnifdj·gregotianifd)en IDlunf fiint mit elner . :·l

ijpoef)e bes nITerbino~ lebten ~(uff[ncfetnB I)eroifd)er Blaffenfraft au[am. I

men. ~riicft fief, i>ies audy in her 9nufif aus? CMeroib, benn bie[e ; i

IDlufif erreidi! boil bon uns in ber o:inleihnig oufgeftcnte ~beor. ~ie .~ . I

olllbrofionifdJ·orcQorianifdJen IDlcIobien tucrben ouf bie fogcnannten .' od)t flird)cnlonc auriicfoefij[)rt. ::Diefe [inb: 'Xorifd) (:tonul I): b e f

9 0 I) c' h'. ~l)"l'bori[d) (:tonns II): ~ ~ e b e f 9 a. m()rt)gifd, (:1:onul ItI): e f g 0 I) c' b' e', ~\JPOlJl)rt)giid) (~onul IV: ~ ~

1'1 e f 0 n I). ~t)bjfd) (~onuB V): f 9 n I) c' b' e' f' .: ~t)l'oh)bifa) ;. ('.tonu5 VI): e b r f 0 a () c', IDli!olt)bj[ti} (~onuB YII): g n ~ c' b'

·e' f' s', ~t)lJomir.ollJhi[d) (~onu~ YIII): b e f g a ~ c' b'. $t)ie ungcroben ~oni filtb bie "outr)cntijd)en", bie geraben stoni bie "lJlogalen'" ' :toni. mie aufgearioten- :l:onleitern [inb biatoni[d)e. 5tonleitern aUIll' Unterfcf)iel)e non ben ntobernen d)romatjfef}en stonIeitern. ~nnct1)olb bieler Zonleitern I,ies ber ffirunbton, mit bem bie IDlelobie a&[d)IofJ nnb bern fie auftrebte ,,&inolii", toal)renb ber :ton, um ben rid] bie IDleIobie l)oulJtii:id)rid, f>eroegte, ,,~enor" I)ient. ~§ maten in I: 3in. b. !ten. n. ~n 11: &in. b, !ten. f. ~n III: fiin. e, sten. c. ~t\ IV: ·3in. e, ~en. a. ~ri Y:: 3in. f, 5ten. c. ~n YI: Bin. f, Sten. c. ~n YII: tjin. s, Xcn. e. ~n VIII: Bin g, ~en. c. sad ben nuU)enti[d)en .:tonen lag clio ber QSrunbton untcn, f>ei ben lJlngnlen in ~er IDlitte. Biir jeben borurteiI§Iofen IDlufifberftiinbigt'n roirb ad biefelll 2Dckn

ber 2:oni, bcfonber5 ber !Bebeutung bon "BinaIig" unb ,,2:enor" flar, bon e!3 fid) bei biefer st~corie nid,t urn .eine fur bie !tollt~ofitions~ra~is .aiemlid) lUerUoie ,,!tonarten".:rl)eoric im mobernen @Sinne, fonbcrn

UIII eine ~rnftiid)e ~(nIeitltno ~U11l IDMollienbou, nlfo um eine e t i I·

:tr}eoric ()emllclk $I) erSt 0 m ~ 0 n i ft, b e r [i ti) n n ~ i e f e :t I) e o. t· .

ric I) i e I t, III U b t e III i t ben f ~l n r f n 11I ft e nun b e i It f 0 d)·

tt e n ID1 itt e 1 n b i e e bel ft e 91\ i r f u It gin b e r 9Jl e ( 0 b i f I) c r· .

\) 0 r b r i n gen. ~a§ <Il)romn roor ben ~{{tcn luol)1 bernnnt, ober fil! fol)cn borin ein irbi{d)cs, bOl11oni{d)cs, belll1rur)i{lclthe~ gnomenl, bo~

nur on Gtellen, roo I)od)f!er :Zd'll1cr~ obcr lJod>f!e 2Donnl! aUIII ~(u~brtlcf

. rOlllmen foUte (in bCIII b lIIulle) nnoeronnM lucrhen burUe.

(g iit eine aroue Bronc, ob unfere lIIobcrne ~ur- unb IDlolI·~oItIeiter!tl)corie unb il)re (fn()ormonif roirflief, cine bl!fiere unh bor nHclII proftijd)cre Xr)eorie ift ol!! bie. ~()corie ber ~lten. 8uniia)ft leoe id, .

I !S. S! E bern, il&rt teimat unb Urflltung bet me~rpimmlgen 'tonrunp, i?eillaig, lU~ •. !8QI. aud) bat tuidJtige 'i1ntip~OlIQt bon IDlontpeUiet mit me~tftimmiQen 1Beljptelen.

· )

· ,

i

.. i. t

. ,

i

l

. ,

I

I I

· ~

,

1i.

J

'. 'ees~~eee~;'1 t' ~se~sss~ ,·:k;'·;~·

. .••• ~. if

. . . :~ . .. ".

arnei munfte aUt lfrlDiigung ncr: 1. Unfere berfd)iebenndigen IDloU· '.: .,

stonlritern f)oren tid), ruenn fie 3um ~rftenmat borgeh)ielt merben, '. . ". . burd)nus niall nntiirlid) on, fie [inb bielrne~t ebenjo ein burd) bie

. 5tI)corie toiUfiirlid) oufgcftentes QSebilbe role bie griecf)ifcf)en unb mittel-oUcrlid)cn :;toni. 2. SDie ~ur- unb ID2oU-5t~eotie unb ber G:brontatismul' 1)oben nur im merdn mit her ~n~armonif l'raftifdien 5IDert. 91un aber ift [o befanntIid) bie ~n~armonif eine Wd Romtlromin, eine :tbeorie; bie mit $I)urd,;dmiitsh:>erten redinet, inbem fie a. !B. bie tl)coreti{cf) nid,t . illcntifd)en Zone cis unb bes ibentifiaied. Ilnlere mor'Oiiter boben ali

natiirlid)e IDlenfd)!!n fd)otfer al~ roir nud) bie mierte[.Z;nterbnlIe nod) gcl)ort. ed)on in ber critifen IDlufif befante man fid) mit ijn~armonif, en ble fid) nber, roie U( rift 0 ten 0 5 fagt, "bas DI)[ nur f d) m e r gClnor'"t".1 ~d) fel)e in bern iiberoange foroo~I bon ber afaentuierten ombrofiani[d}en ~u bet menlurierten mobernen IDlu[if, als aud) bon ben

. clten "Zoni" au bem ,,5t;on.QSc[cfJfed)ter"· unb ,,;tonarten"·2t)ftem nur elncn 3ortfd)ritt aur ffiegello[iofeit unb @Slillofigfeit berIDlu[if. SDiefe ijntroicflung Ht bie BoIge ber ffiorrenmifd)ung ber StuIturmenfd)beit, bie bas innere @fl!id)geteid)t unb ®tiIoefiiI)[ nerloren unb nid)t 'in bet ~ualitiit, [onbern leMgIid) in ber .;.ouantitiit, in ber IDlcHung unb ~&. ~al)lung ber ~one, in bet mer rn e b run 9 her :;tone, bet ~nftrumente, ber iibereinanber aufoebouten @Stimmen ben ~ortra)ritt fid)t. S!)er IDlnrren. unb ,vcrbenmenfd) ge~t auf .sorJI unb IDlon, ber I)eroifd)e WbeI~· 1I1cnfd) au] OUClIWit. seer beriir)mte G:fJoraIift unb IDlufiffor[cf)er 1$. QS r i e sf> n d) e r faot: ,,2Der monte Icugnen, bafJ eg aud) [iir 'boiS Wlc[os @}renaen gibt? SI)of3 Clud} bcrgnelisl1Iotif ifJr. 8id gdeut, iiber bos (,inous [ebe glote cine jnerfdjlUenbungl bcbcutd? ~on enbloie 1ffiicberI)olung au iibrr !tnutoIogie fii{)rt?"· 'Xie etten, (IUS ben !toni . euhoidcltcn ~Tldobien meibcn oeroHfc ~nterbaUc unb gemiHc !ton • folgen, [ie I)oben big (luf ben - onocblicf) nus ~(nen (l) ftammenben ._ II)i)jfn)en "Ston" (= (i.~ur) i)ul'd)l1u~ ~llo{{·<S()C\rnftcr. '1:ur Ht irilJial, ori)iltar. mod) me£)r', luer ein unlJer~orbenes £{)r {,ot, luirb bie ulloerltlclflid)c, iuoenblid)e grifdie, bie iiberir~iid)e I.Urnd,t unb bie - illl GSrocnhlt;c au brr lIIobcrnen ID'lllfif - bcrulliocnbe, gcrobe31l erQuidclli)c unb I)eilenbe SlraH jcltcr ult\)ergleidJlid,CIt IDlclobien crfeltlten. Side ID?cIobien filtb bon cinelli jebc ~orlllonifierultO bura)i)rillgclIben ~(beI. (!in nad) ben altell Xoni fomtloniertcs IDluiifitiicf fonn n i c ~Jlott lUcrbcn. "g::er mcIobijdje ~ou ift bon gcfunbcr \)olfstiimlid)cr( (finfodJI)eit unb belJoraugt fd}rittloejfc lBellleoullO unb bie fleinen ~nter; bl,Hc. ~iocntiillllid) ift ben orcgorinnifd)cn IDlcIobien bie ed)ell bor llClIl 5;!rittoll uni:> cine ~lbnei!Jung, bie iiber bem illrunllton i£)rer 2fll[ell brfinMid)cn !tera au beriil)rcn, bie ••• birlm ber orcgorionj[a)cn IDlelo.

I 91a.umann, (. c. 16. llIu~orenol flu:idjtet o~dj bon ~atmonien.

I m~llcr: QJclcf]macflolillteit!

I ~ ti e~.b ad)et, cr~ot~1 unb fiitdjenlieb. ffiegrnilburg, 1912, 6. 36. <.Dieftl grosQr~.'lIe, hebell~1I gelr~r~cbtne ~ucf] ~Qt Quf mirf! eine bltibcnbe ~itrung Qui. Reubt unb ml(~ ermutlgt, mune IJlnficf)ten unummunben Qui&u{pte~en

'~QI b:flteite icf) I' .

"

"

~

I~

"

bien e i n en u n bert i 111 m ten, f d) ro e ben ben 0 b ere i u e It 111 I) ft i f cf) e nun b tu e ( ten t f r e III bet en" u I b r u cf • l) e r· Ici(,t."J

Wlnn mir]! ber Qlllbrofianifd'J·oregorianifd)cn ID'lufif i~re l!inftill1migfeit nor. :ter melUei~, lIoB unjere ()eroifd).orj[djcn !norfo(Jrcn Ieine ~nrlllo. nien fnnntcn, if! nidrt ftrifte 3U erbrinqen. (fs IQst fid) nur folgCllbc~ fcftfteUclI: ein I11cl)rfiiml11iocr ill e fan 9 tum nor fiixicfllllO riner ~l~otl'nfcf}rift nicf)t mOoIilf), ilt bolJer nid}t tuol,rfd}cinlid,. »Dol} ( nber ift eine r)lul11onijd)c !8eglcihtng bcs elnitimmiqen ~efonges o~cr be!}. lt nijono·(H)orril jel)f tuol)rjd}einlidJ. @crabe bie Xoni [inb ein fd)Iogcn. bcr ~elucis bofiir. ~enn bie rtrcngc ~iotonif bl'S IDleIoil crl1loglid)te, hl bctlnnqte lotent nnd) einer [Jarmoni fd)en ~eolcitung. 9lull ober (Jobe id) eine nana I1Irrfltliirb:oe ~lItbcc!ung gCl1Iod)t: Sl)ie nltcn ID'lcfobicll erlltonlidlen me[}!" nlil bie in bas IDloU· unb tJ)ur·et)fte1ll ld}061oncn!Jllft gl'prrfiten mobernen IDlelobien eine unqeutein bie10eftaItigc 45amonijie. rU110. ~(lS mubtc fo [ein, benn ber bcglcitcnbe ~nftrulllentolift, mnn f}at I)icr norruieqeub nn .varfell, r)od)flen~ on ffic.beIn au bcnten, fonnte lUc{Jen IDlongcl einer 920tenfdJrift nut nodJ bem QSeIJor innitouiliercn, ~in belicbig obcr fd;lcd)t georiffener 2[fforb fonnte, [n f 0 I ( t e oft cine gona ul1beobfia)tigte grobartige ~irfung. I)cr\)orbringcn.1 ~Ur£l hrnfe id) mir, bon biefe .~arl11onHierung nur eingclne 5tongruNu!n unb hntinuen nur ben nu] ben ~ort· (refl". IDlc(obic·)~[f3cnt fnllcnbcn Zon llllrd) eincn ~rfforb begleitete. ~ie gonae nlte (rr)oro(.~noticrung beutet , nu] bcrortigcg I,i n. ~ie nmbrofionifd)·gregorionifd)e IDlnfif ift cine ~lunf mit afaenfuierenbem 9'lI,t)tI,mu6, cine tuid)tige ~atfod)e. ~ie rein C,eroiidJ·orifcfJe !,pocfie ift ebenlo ofaentuierenb, fie erfont ben einn bc~ l:cl:fl's unb 2Borte~ unb fdmticgt fid) bern ~n(,aIte be~ ~cfanges 011,. lvo()rcnb hie mocjie bet IDlifcf)· unb $DunfdrnHcn ein ousbrudlofcs, bcrf iui rfenbes X a nag e l" 0 r t e r non S!iingen. unb miraen·mI)\)tf)men i It. 9Hd)t nur in bcr rolelobif, [onbern OllCr) tnt em [tellt ber nmbrofinniid). (Jregorianifa)e (notal cinen ~o[)ClJultft hnT. {frrt bie ncucn ~llrI110Ili. jil'tlmot'll brit1~en {eine lttufifolifd}C mrnd;t bOU aur QScItung. ,,':ter (oreO(lrianHdic) (H)(lro[ bertriiot nid)t blOB, er berIangt {lcbieterifd) bie lIlobcrnfh! liI)roll1otif. ~n ber ticforiinbioen 9latuT feiner IDle£obie forbert er tlie oanae i)=arbelwrodJt ber ~ormonie in bie ed)ronfen unb nur bi~ rerUoic 2rllfh:>cnbllng nITer dJroltlotifd)cn· ID'littcI fonn fein nll)ftifcf}c!; m,\dl'n bo(( unb 011113 l'lItr,iillen."3 (fr cntr)iiUt oud) ill ber 1C1t jeill IIIl)jtijd;l'5 m_tl'ien 0111 boHUen bci einer ~ic ~(f~l'ntc I)C1rIllOnificrcnbcn ~nrfcllbeolritun{l, IvcH bie .\jnrfentoltc h:>cnigct (ong onIloltcn ols lIic ~l'~cltlllle Ulll'! hie nIll6rofinniicIj.grc!lorinltiicf:e Mutif (W[)IHobie iit.t '!ie iOfll'IlCllll1fl'l~ .. m..lngnerijc£:clI", ::t()coricn bon ber ~Clt"11Hul1g an IIrn

I ~ Q U m Q It 11, I. c. e. 3G,

t mql, ,,\}JluficQ bibin,," 1913, 9lr. G. '. _

S (ljrie'bQrileT, I. l'. 6, B(j, !URI. Qurfj IDlftr 6.,tiI1Ae-c. ~ie stltllll bet (f~orCl(. 6tAlcitung: bctitlbe: (£~otQlgeIQng in ~or£jnmt unb !l.Ieipet unb be[ftn ~nrmo1\i.

iictlll1g, .

& !UBI. gum ed)lu, bie ~QrmoniPetung bel· lI(treotor Q(me".

I'· , , "

I ...

" .'.

I', '.

,j

I ,I

. ].

, .

.

. !.

I

i

I !

. i

i

.:

I

!

I

, .

.

~

Ii

1

., "

r

., . .

~CIt, bon bem' ~ticfterIid')cn unb nationoI·ctr)jfn)en ~tt>cdet\obe5 mui~· fillifn)cn Stunftl\)crfc~ rocren td)on. bO~ 'lIIct)r 0~5 tou!cn1> oijol)te.n ,'ote WrunilIage ber alllbrofionifd}.gre~ortom~d)c~ Muhf, S!cfttolten,·£rotlone,~tt sto~itel unb ~bongelien rourben rm 9le3ttahonsocfan~ b~rgctragen. gl!r hie !,pfahnen· als feierlid)e mrofn unb befonbed \1)1~lhge .~cbete ~~te mrCifation unb !Ullternoftcr) fommen fl"ar{om ntelt~l1111hlcf) ~e3t~rte mcaihltionsgefonge in .Ulnlt>C.nbung: ~n .. ben 45tJmnen. foUte~ m hcf: -linnigem meriobcnbou unb m fd)ltd)tfd)o~em IDle~os b.te It)rtfd}en Q5e

fiil)lc 3um 2lus~rud gebrod)t merben, !"a[)renb !t~, bie ~reube, m~r <,:' aiic£lIng, mlJftHn}c IDerfcnfung lInb. reurqe . .8erfmrld)ung m ~en re~d} llcr3ierlcn IDlcuocHlllOl'Il, bern Sh).n.t', @I~na, .. QSrob~loIc, .brn ~melUJ.o. IDerfen unb ~rnti~ll)otten bes Dfhalll1l15 .tII. fll~tftIc:tfd~·fhlboller UDetfe ollncrtelt. snie ehle, mOBboIIe 5Dralllahf, rote ftc, 11\ m ~ d) B unb

,,\5 a n bel 5 Drotorien autnge triU,· Ht Qui ben maHtonsgef~noen entItnnoeu. snie 91il'berInnbe~. Jtc~en nod} ft.?rf unte~ bent (r1l1f(uB bet

(H}ornMDlclobif unb .etihfhf. mod), ~ 0 n 11 e I, }o [oqnr UD a g n e r uub ~ i 5 3 t ()oben iT)re fcfJonnelt CMcbonfen, beh>uBt unb unbCltlUB.t, ber oltllrj[d}en ombroflonHdJen IDluf\f entuouunen, ID'l 0 3 o,r t gcft~n~ el!unaI unuunnuuben 3U, bOB er bier borum ga?C, ber S'tom\)ontft bcr mrofll~tOng. ID?clo~ic au [ein, ~ 0 In $ 0 t I) i e r,l emer ber I)Ctborrogenbften. Stenner. ber nltcn unb mitfeloUerlicf)l'n IDlufif, fogt, bOB bie etten IDleIo~tc~ :,oI~ Me fo[tbllren ~riitlllner aui$ belli Ed)Hfbrud}e ber tu a IJ ten I.l3rmatpten Clnaule()en [eien. .. .' ~o mit ftrI)en ncr ben 5triinunerre[icn bet ed)t lJerot[d)en M~hf, bie ~n6 9:l1cnfd}cngefd)Icd)t au lid)ten ~3[)en el1lp~d)ob. u~b fiir b~e ~eeIe I)cill'nbcr !Bonnin rocr, ~ic moberne ID?uflf ~T1tt t~ren primitinen IDlenfur.91~t)tlJmen, i~ren Otl5 rl'geUo§ cf)rom?hfd)~n o~er a~ rege[. ()Ilft 3crlegten ~morbetl beftcl)enbcll. ID1clobten ~rt em ~(\lnonen. gcid)cnf, bos hie ID'lenfd)cn nid}t erqmc!t yn'o ,er~o[)t, f,ontler!, fr?nf IIIlln't. 9(us ber gl'iftHcI)rn Munf nabm bie Itttttelolterltd)~ ntterhd)e UII~' f)o'fiid}c \l!ocfic ~(nrl'gllngcn. '1:ic f~iblidJclt. ullb tlICtft bu~tf(cn. :!roufJO(lours tooren boslclbe, lUas f)eute, ~te bcrld)t,cb~te~~ mongoltfd}cn UIIl) miUc[1iinbifdlen IDirtuofcn fin'o, feme IDluf'f •. ~cfJolJfc~, fonbern IDlufif. unb QSejd)oftemanlet, l)QlIl'tfCid}Hd} ab~r ~c,~cr\)erf'~()rer. ru!, etelle· bes edJt IJcroifn)cn miUcr.{f:\Jos trat bte erotllcf}e ID'llllncfang~· h)rif unb ber moitCl1tCllta, bie iioer ben lliiroerIid}cn ID'lci~~croc[o.ng 3Uf tIIobcl'Ilcn \)crlucrtlidJtclt, entgeiftigtelt, auf ~{lIIt unb 0cfd)l,ft omd)teh'n '::tl)l'otrr. unh S\onaert·IDlufif.~nbuftrie mit iI)ren ()~etn, £4Jerelten· unb hlnflnretten reiten.

'Dic 'i8[onbttt itt btf nClI&ritticf)tn IDlnftf.

~,~ ift ~in ItIrrfl\1iirbior{\ !UcrI)illlonii\,· ~on nITe tcdlltiid:t:1I unb \\l~Jfell. Irlllljtlid)en (frrllllomidloften be-lit fd}i.)~lferiirl~cll= bl~ni)~n,. bC(bll~l~·!t ~lllcllid;l'1I aum mcr~l'rbelt {1crcid)l:~II, IUCIlIt cr. he l~ !cldltf~~hOl'r mlcllc l1Iit brn ~liltberroiicn teilL [t luirb Ulll fem gelrtlg~~ ~lgrnhlll1 6~··.

~ 'llii gtegorinni!cf)e (t~oroi, i:ourai. 1881, (5. 7.

.: E5'E5>~essss>~ 14'~<:=eraaae~aE"'" >::.\;'

. . .. . ~i~

ftoI}len unb obenbrein nodj ~ernbgefebt. ~ie IDlebiterranoibcn ·rounten ,.

. .. ficfj, "ana befonbers gut mit ben.ocftoI}[encn 3'cbern au fcfj11liicfen. ijrft .. .. ;

. bie jiinoffe IDlufifforid)ung I}at ben 9HmflUs ber "l11ufiffd)opferifd)cn" .:~

. ~talicner griinblid) aerftilrt. mon (fng(anb (~o ~ n $I) un ft n b (e) [JerIonnnt ble mel)rftintlllige ~onfunft Onolt}ll()onie) unb relrb mit ber fid) immer 1I1eI,r ausbilbenben rnenlurlerten 91otenfd)rift bon ben fo. genannten ,,9~ i e b e r I a n b ern" rard) aur ~odJUen IDleiftcrfd)aft ent .. tuidcU. ~Urd)aU5 ruriogermanen [inb bie ~eiter()ilber: m u fa 1), !8 i n· c I) 0 i 5, 0 f e g I} e rn, ~ usn 0" i B, ~ 0 b r e d, t, ~ 0 5 qui n, & r f nbel t, ~ i 11 a e r t unb ibr granter IDleiffer 0 r I an bob i 2 a f f 0,. ein blonber, beIIiiugioer I}croifd)er ~1}lJU!t mon ben 91ieberIonbern ftatf becinflunt ift s.n a I e [t r inn. <r.r I)ieB eigentlid) <5 ant. [cine 3nmifie biirftc nllo gcrrnnnjfdjcn UtHmmgcs [ein, (fr roar Monb, langgefid)tig, {}cUnugio, bos Untctgefidjt abet borgebaut.

~urdj 2B i II a e r t unb cnbere 9liebcrliinber runr niimritfJ bie neue IDlujif nncfj ~tolien gcfommen, um fin, bon bort QU5, nbcr berllobclt, ncrbrfimt unb _. mie immer - umettifettiert, a(5 ob fie itolicnjjd)en ltrhmangs mdre, iiber bas .nunmebr irnmer meI}r burd) !no HCllber. mijd,ung berbunfelte (furolJo au berbreiten. ~ie nlte reine erhobeue IDlurif fanb Dei bew ~rusfter[)en ber Monben I)croifd)l'n !noHe innuer meniner, bie berfdjonbete ID2ufif urn fo mer}r SuIJorer unb tjrcunbc. ~o~ ~~lIblifu," rourbe mit bel' Beit au ungebilbd unb roffenIJoft au minbermertiq, urn bie [}ol)e Stunft bel' au~ mebreren g(eid)rocrtigen, ober au' [cmmenjtinrrnenben ID2cIobien befte~enben bofo(en $oIlJ~I)onie au ncrjtcC)en. run ibre ~terIe trat bie !Bor~errfd,aft ber Oberftimme ("IDloJlo, bie") tlnb bie ficlj immer meI}r ousbiIbenbe ~nftrull1entaI·IDlufif. ~ie· Scit ab £rfonbo fnnn in bcr IDlufif tnie in orren !Belangcn nur meI)T a(g eine .Beit beg !Brrfo({eg geUen. <Melvin fdlufen oud) noef) luoT}renb bider .BeH unh big [)rute, arrein nur bronoe IJeroifef,e &rier !Debcutenbc~. ru6er fie muutcn fidl merJr ober meniger bcr ID20be ultb belll miibel beugen. ID3ofJ{ nlerU man bei ben roirflid) @rofien imltler. eine - ifJI1C1t mcjft gar lIid)t beroubte unb erf(crbore - morIiebe fiir bos ~[(te, jei:lenfoUg filr erf,obenc, religiafe unb rnt}tr}ifclje Stoffe. ~e reinroffioer eill nomtlonjft iff, befto mcl)r folot cr biefc1I1 ~nUinft. Q}erll1anell Ollcr ~lll'nid}('n ber Monben f)erojfd)ell !nnffe luoren C5 bof)cr, bie boB luinclIid)oftlid)e etubiuIII ber gregorionjfef)cn IDlufif neu bclebtcn.l ~ttllicf)l'. alfo oermnnjfcf)e giflcraicnfcr ullb !Bend)iftincr lunrcn c~, bie on'no' rionifef~e IDlufif biil in unferc !toge f}ercin (ebcllbtg erf)oIten Ullb oe~'ffeot I}nbcn.t GSona ~erborragcnb rei ncr f}eroifef)cr !ntlHe unter bCII .'I·ol1t~loniftl'n finb: e cor ( ott i, (i i III n r 0 f 0, ~ 0 f) a n 11 ~ 0 f e f 3 1I dl~, Sf e r f I (nul' ehoo!J mebiterrnner 2fuocnfd)nitt). as r a u 11, Z e I e III n n n, <r 0 r el (i, ~ e i d) arb t, IDl Cl t t b e f 0 n (~I)cort~ti-

I bt (huHtmnh'C'. l'art barmonique au XII. et XIII. si~c1e 1852; 'DOnt IDl 0 tq u n ea u, Palcographie musicale, 1889 ff., !Veitttl Stt tn [t, R 0 tn .. mUller, Qjtiel&acf)et, !Springtt, !Dlittuer, ~tt, (Jolinl, tIlttt ufltl.

• 8. sa. bet ()Ionbe ~iu' X.

.: .. ~:.(:.:.o.;. 'SSJe'l9'19'=),t=J~'19~.: 1 ~ :~Set<=:tS~:aer: .:>~ j;~:

. : :,.; . '; . . . .. ; :; .

.' ...... :~:~. fer), n a r I 2 0 e lU e, 20 u II <5 ~ 0 I) f (gana ~ertTOrragenb fd)~ne mane ... ~:::;.,

-. erfd)einung, bo~er !nolllantiferl)~ S! ad) n. e r, e n, u man n (nlle .el>ot)r~,. ':,'.:.: . 6ild)er (molllontifl'rl), !DoleuIblCu, ~erolb, C;:Oonlaeth,: .. '; .. ~ e rI i 0 a, ~ 0 ~ ann e! !B r a ~ m IJ, $ f i ~ n,e r,l ~ r u d, n e.r, 6 m e .. ~~. ,>:" tan a, IDl. <5 d) i I lin g!. IDlitteIguter t beroiber ~alfe . hnb. S! u II t). :.;'!:'. ' (mebiterrcner ~u(lenfd)n'tt), m a 1I~ e ~ u (ehoo~ b,orfflrmgenbe~afe~.fd)~· .' .: ':_'. d)eUtinn), !p icc i n i (Monb, (JeUaugtg), m.a 1 f t e ( ( 0 (b1onb"rJe~auglg),;.;: :.,. 05. 3 . .ti ii n bel (blonb, gron, rorige @Serld)gfar~c, Ian.ggef1d)hg, aber .~ .",' bie 9Iugen rocren gron unb bor~ueUe~b, aud). n~~ ben ~llbern en~b!r ~ .<:'; braun ober bunlelqrnu, nllo em Heiner lJmmitber ijtnf~}lag). 0\) •• i!::) •.•

!l3 0 d) (in ben flod,cn, fleinen, atoar·lJeIlen .~ugen o~ne fld)tba~e ~!ber : ::.

ein Icicf)ter mongo(oibcr ~infd)lo(l). ~. 2£. S5 t I I e r ~~eU, abe~ lJrtmtbber :' ..

ijinfd)fog) !D e 11 b a (oIJnJief), @ I u cf (et1oo!. brette6 @Sehd)t. bunfel- .' • groue ~rU'gcn), ,~a t) b n (f)eU, mitteUonbjfcljer <f.inf.dl.fag_). gn 0 a art

(~eU, eltoa! ftJibe 91afe), @5 d) Ii b e r t. ((JcU, cber ~tlmlhbolb), gn a r i cf) ..

n e r (bcsgleid,cn), !ill e b c r (role S501)b,\), IDlenbcI5fo()n.~ Q r t ~ 0 ( ~ 1) (al)nlidj), 20 r bin g, 9l if 0 I a i (bribe beU aber brett), (1 I) 0 pin

(IJcU, etroa! borgebaute Unterli""e), S3 ann e r ({J~fO. ~(u II e r (I)en,. ..

&ugenl1nrticn mittrIlanbjfd)l! ~ e ~ e r b ~ e r (bunfclblonb, groue .

·~U(len in ber \.J3loftif etroGS mebiterruner ~tnfclj[ag), S5 a l e I> 1) (bl~nb,. : :; .

IJerIau~ig), @Sr e t r t) (T)crr, miUeWinbifd)ct mnf~)ra.g), .. IDl ~ ~ u ( (a(ln- ... : ..

lid,), (£ I) e rub in i ([JeU' mcblterrnnoib), m 0 f fir: 1 (al)nltd»" <5ll 0 n- :

tin i ((i[JnIidl), !B e I lin i (£JerI, (lana fh~iner ntebtterrn,t.ter. ijmfef)log), .

!n i d} 0 r b m\ Q 9 n e r (llrimitib.~eroib, nber blonb, l)crI~ugtg,· fo(offal~ .

Zef)obefentroidIung). S3 i sat, !n 0 b e r t 3 r 0 It a (besoleld!en), ~ e ,r .b 1 .

(~eU, 91afe mitteWinbifd», IDl ~ 5 cog n i (I)eIre ~gen, flellle l>rtllUhbe .: , !Dcimjfef)uno), @S 0 u It 0 b (brett, braune ~(ugen), .:::; u l> l> ~ ({)ell,. &ugen· .: .; fd)lIitt 1lI0ngo[oib), .!O u go m\ 0 I f (blonb, brnun~ ~(u~~n), m 1 dl a r ,b :

S t r a· u fJ (bIOllb, mrnftif {eflIedlt, eHorme e-d)abel~robe), :t f d) a t- .. ' f 01'0 sf l) (I)d!), !n tI bin ft d n ({,Cm, ~,a b e, ~ r t e 9 (betb.e I) ell): .' ~m c til gar t n e r (I)croib, lIur ehuGs bret.t), IDl Cl ~ I! f (mebtferran . I}eroib), .\') au 6 egg e r (f}cll, fleiner meblterrollcr Cftnfdllag), !t f). U·

i II e ({Jcll, fleiner ~rimitiber llinid)log), moe ~ e ((,CU, ~t~!5 brett),.

9t e 9 e r (ol)nr1d,). ~ir fiinnen rul)ig bcIJau_t:1tcn: ~IlI~ lUtrflt~ bebeu· ' tenbcn unb fd,ii~fcrifef,en Wlllfifcr (,ottcn. enllpredlc~til ~llrcII S!Cl{~ulI(len IIlc{)r ober rocniger [)croibclI Ilinfdllno. 9lur l'lIle lOlrfltd) berfdllUlIlb.enb . flcinc ~(n3n[lI bon bcbcutenbcn ::tonfiinft[crn .nei~t f.id) mcl,t ben md,t· [)eroiben !noHen au. Hnb bC3eief,nenber ~elle 1ft Ill:e m~b~ul~ng au

iifie rid11ibt, ober fic finb !Bcrtretcr einer mcrfaUs.funl.t. ~lCS gIlt ~or (lITem bon me e t IJ 0 ben (~rilliitib, bUllfel). ~({)l\ltdle ~\)vel\ fm~. ~ lU 0 ran f unb .\) u tit l> e r bin. f (ab~r ·I}eIles 5l_010rit). 2{u~£e{prod)cn ~unfeIraHige unb !BerfarIsl1luftfe~ rmb: ~ f ten b a~, .u 0 1) n n n e tr 0 11 b II., £) H 0 ret r au!, a (\ I n t e Cl ens. 53 eon· cab a I I 0, m u c c i n i ullb bie grobe ecf)or ber Dllcreltcn·IDlod}er.

I mad) l!ouil 'Dit beutrcf)e wtuftf btt 9ltUAtW, btt liebeuttnblh jt.~t fe&enbe IDlufi!tt. t!t atbeitet QtgenltllittiR fle4ti~nenbetltleitt. an tintm !ll ale Ittl n a-CStQcf!

'\ I 1]). i. mit IDllingd In bet ~(artit obet bem JMotlt.

1 1-. .}

. t .

.. \ ...

. .

,

. ,

. '

, .

0.

.'.,

. .;

. , .. , " .

~~~SSSSS~~1b~SSSSSSS :tic roiienQnU)rI)po[ogijd)e !lMrocf)tulIll bcr ID1nfjf forbert ii&errafd)cnbc, nbcl' 00113 fl1rOcrid)linc (f:rnc&IIiHe 3l1tooe. 3. !U. ble rein (11'l'lljflf,I'II ZWCII jillb rtd~ ncuercr. e C Q r I Q t t i : Ghiillber ber necpolltouilrhen ed)n Ie. !! j) In e: s:!l'itlllotib. e t> 0 [) r (heute IIl1tl'rid)ii~t): mcfiilll~'fIlIlO bc~ .. mo~~g".tolles. (5 dj n m 0 It 11: ~l'riilllpflll1ll ber Srnpl'lIl11eiTler.~llliir. <!ol'llfo lit :!6 raffel1llf\)cI'O((llliid) l'rf(iirIid), !lofl fid) ber ~'atl)ctildIC £pl'l"1Iftil I1Ut in ~to[jell auf lIlittclfollt\ifdjct 91a[fclluntcrlonc cuttuidelu Ionnte. ujm.

- .----

~'crnll~!lef!ct unb €:fJtiltlcitrt: 3. fan~.£iebenfc(l, !IJlilbling.

lGI;, 1:1 Cb .• oR. !lllldlbrurlrnl. u. lOcrlllllCArrrlllefiofl ellll·

ere - a - tor al - me si - de-rum ac - ter « na lux cre. den • Ii _ urn

I ~--.----- ·-._,-I -...

- - .. ---._- 1-·t-=+--4--.== .+--=::1===1-:::1. ~'::": - ,....:::=:.:::.==..:.=::

-----, -. -,;- -.- -~-- - - - --,-- _. --

0-j -I==.J-.-=- •. .: __ ~=-.:=:._-.r.- •. -.-.-.-T=-. -1_:r:_··1

~t f ~f i-.~ i -7" 'LJ c.r -trt--(i f-Cj #;--r-'-'

I !~. --,---1_+_. ··-------lJ-J--~-1_ ~...._j-~ !'Ooo

:-'-.--1-.3-----· .---- .-- _ ... _._._.I;-. __ ... .='-..:=~

- -.- - •. -. --1-;--_ .. _- -_.-.--.. "-'--1. '.-., __

. ..,,--,,-"'-,,--I---.----i- ._-._. ---- -_ -----'1. .. ----

----I:;;--=-I -j-, - .-.~ f -r--t 'f -r- _. r -T-r~--

Jc • su re-dem-tor om-nl-um ln- ten- de vo • cis sup-pll-cum,

I 't--~ ---~---.-: -.--.-~"::- --.-J_J_.~,,_._~ _

, ~-~ _'_':_'~.='._r:.=. ",-=!.-,,: ==J:="~-=~.~jJ+~Ct:.'!.__-=-!.._ •. ~!I~: I

' -- --- ·--r-L..----· -"'''-11-'' -II-f'-r--"-'-.;J:-~ft:-:r---r.:-"-'--

r&!-·-·-+-__""-:--:--~r-r -i-:-~ I ~- - r----

,-~:~ .. : . ..:=-=5--::=:_:7;""-:--==~-==.[r;:.-;:~~-.-.= •. -::--====-:.-=~ .•. _._ .. =--=:

f"~~~:~.J~---~--':=!~=~~~: ~'-~-:.::~~-~ l:~:~=tf:-:;?JI

.., I I r 1 I ~ -T:; - . ....: I

(21lter 2lboent.tl)mnuG, ~t~t bon 6t. 2lmfltoriu~, !D1doble nad) bet 9Jlebicato, ~tltmonifietunR 0011 Fr. Utibolin M. O. N. T. ~u lIDttlenrtein. lUOll .. 3ciu" nf! if I bie Qjeiang!;flimme urn 1 DUno tic let all bie notiede Dbttftimnte bet me. gleituttg ~u bentcu. I!tlcnjo iii bie QScrQlIll~rtimme bei side-r u m Quf g. ~ie botliegtnbe Drgdbegleitung roitb butd} t1Qtfm. (ttip_ n!abiet-}!8eg(eitung ngcillAt).