Sie sind auf Seite 1von 12

, , .

- ,

" ,

. ,.

."

-

.,

,

\

• ". '.;. :j ..... ->- .

.. .,,' . ."::. -->: ~~,.~~'-.'~~

., r ••• r. :,~. _ '.

_.,# .;... .. ", \ .' .

. . _ -' .... ,'.

.. • • o_ .. "

\.

-~ ,'.'

., "

.. : ,-: J

\

. "

'';

• :,4'

"').

,

.:. "

.,'

. "

"

". .

I

. . ,, _:..:. .

. . -~

', ..

_a

l

..

\ , 1.-

.

' .. ". , ~ .

. '-:-/.

" ..• r: . ._.. • ~" ......

'"

-, .

,

..• "

r

llw ftQD~rtrt gc~m<kt,1Dlm 1~1

~ . . . ,

'bpQdgtrt bv J. tmq I). tlcbcnfca.. lDIm US1

t

. "

..... -. " ..... _'

.. : ...... ' ...

. «

.. ~ ,' ..

f .. :~ • . \. .. ,-

,

IIb~, It. • . ' ;

"~h. til Tit ;'ltt"nl'lr "on ~1. ,...1", I", ",",'rh", ,,,,itblt" flit" ~'"tlm",·,tftitl1J. ('''1t'1/~.(ldJ''"I1A elM br" ""IIf·mr';lrrrn",n 'I'c"~lIltol Ibal "~b. 111.1",,1,,". 11,1·,,11111. ~rt Dln!tii""n 'IJIl'toD,"X'H, .. ".n" u"t- ~t"UU". 'rUtrn' "frotcnlUlIha bn .drtbtufunh. Ibtnn flit .)nnotl( "IUt f\bIiI'bU't1f rin ihv1·'lIbnu •• ·

. (inf''' t\t('ltllt'ftfn: 1'0'";' "ntf"-Urn ~ ,'.

,

1Ibll. ,.0. ""b. :1.

tlbb. !I'. 1111111d1t ... ", .. I br. mr~lt.rra"·""'Od." "In;tlf. 111'0 .. ",.1 'fnnl 1\'. (IIa.IIIIII. t l:lJtI in &e"I" "a.la 10' •• '1II; •• fI,a. 1'rr ~IIII "Ibll, .In rrln •• nll" '":~It err a"rr "flIDOlllanrr,"a.ana

.,lrO.",,, ., ... _Ron'· r .. ''' ·11 III .0"1 ",I, .1" I&bll"rr 1Il........ bft'jI,'I.UI obr, .1. .ml1l1"'"

ca'lI~ra .. I •. l,b"",I e, '.0111111 Ibrel.alll", ..... A.br ••• 0.,"1.1",. ~ .. lIr" ... urf. b" \'t",.1f In _"t.,.i,,,

•••• ,1", ... « .. " !lo" ,Ill .1" In .In .. Obr.,I.,III'"". :IIob",." •• 11.111, bft. ''''".1' ",hrll,'".nlhlJl. ibn· lab",. ".,,1. lanD""lIla! 'llfl, "Iallir III ""IIett fD •• 1. ,,1 .. lIir br. I""i" ;;lilDf.lo" .. U.I .. bl.i ...

'l'oIOP Iou .... bal ~rl .... tI"u'" .. "b bamlt bit 18"10"'lu". br. Ubrill.llluml _"Irr.lridlnfl.

1(bll. " ... 11,1.1 nrobrrnU. bBIII. " .... ,,""III .... ~ tlllbfl;lurr.l. l"u •• "blD ....... ). men 11 ... 1 ail.,. ~'i.b.

bill •• 1ft anl1< li.bl. •

,

'II'b. IJ. j'

.~ •. u. ",.11.1 auo II.", .ro,," __ " .1,1.""IH •• 'II1.,a"t,. 11.1 "roW.n- ".n 1 ~., '" I _I. ft olf

""11,,111 .I"rr bu.II""" er.I"tur, bl, nul III. "'It.ft 'Ii"'" I1r"It~, II" 'II.fII. ·lu,DlfA •• II •.

.ntr ontttt .Kulturltr~i9 im b~1onbu~n.

<JItlJttlid) mit in bem otitntalild)fn jlUltutfrfls DnlAuft ~ (fntmidluhtJ im gtitdJi[cfJ·r&milcfJtn Rultutfrris. mit fJobq~tt erne pYimitiot Runlt, bit tbn\falls an bit dtlantildJt !Bilb~mi an. htilpft, bodj ift "itt bet norbaUa.n1ild)t <EinfluB grOBet unb Ofrbtcillgt in btn jungnm.'.ptriobfn immer Ildtra bm fiibCltlantifd)m. l)it norbatlanti(d)t 'lJlaltir ilt mt~r aUf bas 3mtchnll&i9t grrid)td, als bit lilbatlanti}d)t '.plaltif, bif Id)on friil)3tTtig !)dorationmnlt um-b. !)it . iilbatlontild)t !Bifbl}aumi ill aud) I)iiratild)n unb "unfadjlid,tt", mdlr renb ~trQ'bt bit 6a!fJIid)r.it 'btl l}ttooTltrd)rnbltr [f)arafttT3UQ .btl , norbctlcntilqen $Lnltif III .

910dj eine nnbere 3mirlvdltigfri1 ~~rrldJt Don ben Ur!Jhilngrn an bit' milbl)aumi be; gritdJildJ·yomildJrn RUlturfHilrs. Dit Rul~r bieles jlultutfrti[cs nnrrbe tntmidtlt unb grtrognt in bet dUmn 3tit non o111tdn3ritlidjrn unb ntulttin3titnd)m Gdjiffs. lin!> 9Jlonbgolttr~olfnu, in b(( jiingmn 3dt non mffQII3ritlidjrn 9lollt·, W!lgtn- unb

6onnrngoltH.molfttn. . _

~mmrr maren es cber ariognoi\d)r ober ~rroibr cus bern nnrbwrltlid)tt}. an bit .9ItJo.nti.6 anltoBtnbt''l :rril.(fulo~5 oU5!dJ~rmtnb< (rJrfolgldJaftrn, bit mit Wjm Rultur OlldJ Il)rt ~llbf)QUml brodJtm unb nus ben primitinen 9Infangtn eine grallbiolt tdJt ~troif~ jlunlt IdJuftn, bit mit nod) grutf in b<rftrust.:r~n unb nod) mt~r in ber m I) f e nil dJ • ci gin e til dj e n ~Ialtif 6tDklnl>ern rOnntn. i!rijtm 1llallir ~ot. mit mit fdJon btmttfttn, bit dilJptild)t unb oritntalildJr ~i1bnmi lfgt ItQrf bttinnulJt. (E;n ltntfts ard)ittHonild)rs unb ltili. [ierenbes 6)rfu~l. bf~mlcf)t bitlt Gfllptuun; man !'kgt aud) DiflfodJ,

. bo~ bit (frbaun bitltt maumutt unlr'bif GdJiipftr bitltt Gfulpturrn rintrftits mit ben urnlten 9Jlf1Jolit~irmt, 0110 motClTinn unb !Itlanti· fun, 3uiQml11fngdngtn, cnberleits abet bod) neu lDftbtnbm un!> ~t mor~ttrldJaft anlttigtllbtn Qrio~noircfJtn 9taift ongt~otm.

. l)itlt frild) auflpto~tnbtn 9ln1'ftnrtiiftr dUB I'm lid) in einer un· gtmtin origindltn mirfullgs- unb [tiloontn ~i,Ibnabanlt, lIIit mit ~e btlonbtts in btn (junbtn Don .Rnofios btmunbtrn fonntn. !)as ijt tint burcfJnus obtlig;,OOtnt~mf SbinJi, iad)lici) unb brlotctiol trGli~ilcf) unb ibtaUltilcf) 3U9(tid) to). efint 3mritt !BIiitt, ~if tigfntlidJ ~ e 1. I e n i t.dJ f ~ultutllh1te •. ie1Jt tin, bel notbif~t, ~etoifdJ( !Jtdarto6Ua bit !Jlit1tlmtttgfbirlt unb !3otbetal~, bit Don Itri113fTtlidJrn t>troiben &omits btfitbdt· maun, flbaflu.t.cten. l>it meUe bet ~tDifcfJcn (boti-o f~.n 11) '91onf~ unb· ma9tnb~lftr brndJte bie ittbijdJf, Pffftf~ unb ~tIlrnilcf)f ~un[tbUitr in btt !Ji1b~trfi. '3n ba iJTiedJlf~~lltnitct,m ~iIb"mltr!u1t~ um Jirta 500 D. (t~t. mtid)t bit 'lJlaltir ilJrm t>6~ punrt in bittem S\ultudrtis. tlolltnbrlt ~nit in bet ~ltftung unb tJftmtnbu"il bts !JlahtiQ(s peart fief) mit einer Qrigino(ttdt unb

.~tniarM, brs Q;tiltts. 3" bitTtt '.pttiDbt bt~r¥ibCt i1troilct,m

I ) 61 T If, a I Q b Q II: Dit 81,1111' Don Rllllfiol. . .

.. :1') 6hlmmt, bit. n lIir .. 7 It IT h. e r", Mn ~ It ok 6 ........ " -

tllTlfn.1 ~ II Dr· Do •• , 1ft 310"10. mao"'· anll ,..,101100". ...

I • // 17

I

.

I

,, StOnl1Irr bribt tyorm(T1 bfi' 5ilblJaurtti, olro bit 91rlirf· unb !Jo"" pta Itir mit buJtlbm ,bt1DllnbttnsmOtbigtn (fitlcf)ilfti,cf)frit; bit Gtul".

. turm M~fn rief} ber !lrlf}itrrtut anter, fotlm nicf)t aus bem ~o~mm ~naus, mirltn ~rT bod) monumtnial, a~tbrnb unb btgrirtnnb. 6trin unb (fll ~rn glricfJlam, eber bit 6futptuttn tinb gItid)fam in ftftt i)ormrn 9tbonntts 1!rbtn unh in ftItt ~ormtn 9tbonntt 6d)6nfJrit. !nan Jlt~t es birlrn RunlhDtrltn en, bah lit nur tinm 31Ptd, nut einen (fitbcln1tn unb tin 3itl lJattflt: !) e r ~ t r t 1 i cf) un 9 b e r 6 cf)" n ~ e i tun b 0; e i Iii 9 hit b U I u t ~ r, If) Itt n H r "u· lid) \ nun b -g e i It ( 9 e n. !J 0 I If 0 m m f t1 ~ r itt n t mid l It t n

~ e l b i 1 d) e n ~ a II e. ~ ..

m3iI baben Iernen (Drunb 3U bt3tOtifdn, .bah bw ~lIrnild)rn ~nnglm~,' ~abd)mt STldT\,llCI unb (jtaurn tUirf{idJ it') ous9tlt~n unb ltd) [e, bt1Dtgt ~ab(n"mll lif bit ~lafti'lm itnd ~Int*it berltellten. 9:rifft bas~, bonn 1I)Qun bitfr !Rrnld)tnllOn einer mol]r~aft g~tt1id)tn 5\otptrld)on~tit unb 91nmut, mod). ilJnn [teinernen Illbbilbcm entItrllm1 bas tjluib reiner UT1b3:::0~ ~antn'tdtn.!)as gilt fomo~l OOn

ben bo_rgrltrfl1m 9Jltn\d)mtl). ols aud) Don ben ~il'bQaurrn, bit

b ie[e unilbtrlttfflid:)nt gntil e IdJuftn. l)a~ilb~Quufunlf biftn

3rit"Hiobr tmhHod)tn cud) bit cnberen Rnn(tt, bit nliHtn1d)oft, bie ~tllgion unb bit ~laltir:Utbf(on mutttn ,f,6l)tpunrtt ttttid)t.

(fiM dlptlid)t 5lh1tpuiolw in bu ~ilbrittti, aoo· aud) in ber 9tolitnrntmidlu"iJ ,mQnfn mit um lHtfrlbt 3tit obu um tin poor !3a~tlJunbn1r ~Qrt bei btn -g 0 til cfJ e n lJ6ltan annrbmtn, Don benen bit ~ritcf1t(d)tn Gt&mmt, btloribtrl bit :D or it t ( .... 7~nrin. gtr, XfJor. obh :Donat.!J&lfn) ausgfgcmgtn (inh.

l>ab ~ <Dottn gtobortigr ~IQltifn mGTtn, '6nllrn mit inbinrt au ber i6nt~lit6t ber Dan ibMn abltommtnbm f)tlltnir~n 23itbnari, bitdt abet aul ifltn gro1Jartigtn btoqat3titlicfJm 1l10ltif fntMf]mm. !luf ben (fitbidm, mo .bit (Dottno6Un mo~tt;', I- 5. U ng a r n, 'l' 01 e n, mtt'bnt n'oll) IJe'uh bit ~rrlidJttrn 23r0nat(d)mtrt·, 58ro11~ kfltl. unb lonJtigm 6bll.,rut!n gtfunbfn. 6tttnf!ul"tuttn ~btn bit mottn "falt hint lJintnlafftn, bt11n oIl notbifd,rs' !Jon btvotingtm f~ pam 6ful"ittm bQ.! f>o15 all !Jlatnial unb nid)t fo Jt~ btn 6tfin.

,1)it r '& Tn i t d) t ~i1bn'tttf, bam,· 6cfJ6pftt unb Xt4gtr rin

" f1n6iJdJtt ,~JttaVDntnttomm 11) iDOt, ift 10dJlidJtr, nllcf)tnntt, intdld· turilu als bit gtitdJiJdJt ~i1bnati, abn 9nabt baburd, 1)idfocf) Jtf7r originell. 9IucfJ blmt btt ~ilbntni mriJt CfitbtOlldJs3mtdm 3Ut ::t>at- ' rtttluna., btt f)ausgllttft, 'bet ,Dtttc1ts Don !JnJtOtbtlltll, fUt'1)atfttllung linb Tldotati8n filt CfitabJttint, CfiTilftt, 6ftalltn- unb ~tildm'6autm. (Srrobt an IrjirTtn S8auUn, ~it·t1Jl'ifcfJ fUt bit t6mifd)t Shtltut finb, mt{attrtr ficfJ bit trntliJcfjt ~i1bf)auati 3U td]~nfta iltlltr.

!5n btt ~r~Dn' !Rll113rn, !Rtbailltn, im 61f1neibm :DOn ffitmmrn unb .Romfrn, unb \_n btl ~odJfntmid'dttn ,otirc1tploltil ftnidJt fOll)o~( bti ben .i)ttlmf'ft\all cmcf) bri btn 9l~mnn ,bie ~oifl)f

11) Dlr 50 Itn ,,,,b G II 1Jm~m .tI Donnrtgotttf tin 3." i tr fDOIl. lIl,' "Dlftn a bn nil ._Ift l:',U "Ir C5rltllm oil' :Jft4alonm tin !m r r r u r DOlt

18

l ..

n

"oUIWUI ~U. :1~. :rl~IIt' uno ~lIoQOurttt til. :uu,

,- . , ,

5~lbntnipt~~ i~tm .D~~t~unft, mit bern abet QUet, butt\ ~ (fin. ' btlngtn mrbdtttqnu 9Ianf~tlfmtntt. hie UrbnJ"itung, iitttiliiti\rung 1mb. cud) fd10n ber !lftfalt btgmnt. • "-... ' "

!M~mtb unb nadJ bt!" prlopontfild)fn Rritg bei ben ffiritd)m, tOO~mtb unb met, ben puntld)fn s\ritgtn bei bm 9t6mrrn btgimrt bit !RebitttTan!(im11111 ~s grird}i'lIJ.t.6mil~tn. S\ulturlrtihs unb.-nrit aud) btt 23ltbl)auntt. !>os !natrTlol mtTb m ber m e b it uta n f n ~i(b~aucttiprtiobt mit ""rna gT~hrT 1DfTbtnbtr !Jirtuolit4t bt~. btU, btt Wo~mo1ilnnl5 im!"tr ~6~ unb. ill trlr~mtt 9IidJtunjl Jlt4Jftl ba1l:n.ttorohof, ~tQttohtdr"laJhJd}f ~111 entmidelt. 91115)itt aIttn rnonumentelen, ~itroti(d)fn ~ilbnnti miTb bit tljtCltralifcfJe un.b ~o .. f~nt 23i1'o1itttj. 9lilf)t mt~[ bit. Xtmptlfol1togitn unb bit 51lrrtm fmb - b~ !(uf1rQ-ggebu, lott~tn/m~~ ~htlslJat~n unb mdd}tiQ gtmorbtll~ ~olimtr, biefltibt hem ,<trublihlm burd) l>tm~oPt Id}mti~e1n mellen. 'Volitif, SJlartt 'fiorum},Gport, ~eata unb Gpitl bt9inntn [omie bas gan3t 6fJtntlid}e 2tbm, awl} bit tiilb~Qutdunlt 3U b~~trtfd)fn. l)itft bt~mmt niele unb nicf)t !lUftrOgf 3ut ~usld)mD~ung ber X~fat(t unb)3irlullt, jOlDoQl in <DritdJrnlanb als aulf) in 9lom tDttbm ben Gi~gtrn in ben !Ihttlpirlm 9Ronumttdt nrid)tt1, tbtnlo ben ~o1itifnn, 9t~bnm11 !)i~tm1 unb ~9ilofop~ 9)ltbitttrOnf Rulturperioben tinb [erners immet ~rriobrn btl 6d)mdtJrt unb eitlen ~eTranlid)rri1tn. X>itlt mellen i~rt ,orttdt"rortrun a:uf ben lIfftntlilf}tn 'lQ~tn lt~m unb nad) hem l:obt fog or hurd, eine ~ot1rQtpIo'tit cu] ihten <Dttibttn ~b in iQnn !Rautolftn Dttn,igt ftln. l)it mebitertnne ~ilbl)aua"rV0bt bes gritdJir~[lImild)rR 5W. turtrtilu mitb 0110 - ciQnlilf) mit( ,im orirntalifd)~n S\ultutfrris! "Don btt ItlbrtdnblDrn" 2l01l1'1alt~'f bet l)rloTationsplaftif bt~fcfJt unb IttQt, bem Dbtttljrgti3iatn t[tn bet mebiterrcnen 9lafftll tntfprtd}tnb, 9on3 im :Ditnlte btr" Jfilnlid)rn <titelfrit.·

. l>tr mebiterranen lltT(~t fol11t im gritd}ilcfJ·TlImif~(n S\u1tUr. trtts nU11mtQT bit un i D e r t a l e if d) Q 11 btl 1 i 1 cfJ • m 0. n 11 0 I i I d) t Gtilptriobt. Dos gtitel]ifdJt unb rllmildJt !ne1ttad} bringt alit ~aHt1\ mitrin41lbn in ilrtbmbung unb aur !JmnitcfJung. :Dn !JlilcfJung bts 9toHmblutes folgt natumohDmbig auel] bit !htmiltt,ung btt Rultunn ~nb RnnJtt'. Dit ttef}anbalifitrlr 5itbf1aufrri bfs bmits abgtflOt&mtn orifntoiiflf}tn ·~ultudttirts fttd! bit ,1aftit bts btlabtnitn gritdJitdJ-'

tomit.n RuItudrtift5 mit il]ta Wchttnis an. .

- . !Rit bt1t orimtcrlitdJtn 5\uIbn fommt audJ orientolifcfJ-tf~. . Hr.t (firlll)mad in bit gritcf)ifcf).tlImild)m 5i1bmuitn bet ~

. <Drittf)en(01tb ;,upditrr' btn 4gl)piilcf)tn unb bab~lonifd)tn Stll, 9tDm tqltiin:t ffirltd)eJ:Ilcmbl, mit bem !lu51tttbtn bel f}ttoif.n 9la.ffmdcmcntc unb btt butcf) Utbfttttibung &ercfJlrunigttn <ftrdJ6,fung bn mtbitncllnm 6d)afftni;ftoft, DtttcfJminbd aUl bet ~iIb~uari imma md}t bit OriginnUtM unb btt gtnidIt 6cf)tD11ng bri n~m CfifbcmIa. :Dit Rtaft btt 6tilbilbung unb 91rufcf)affUng DDn 6ti1rn Dtr1~ 'H nid}t grrabt aus, bit !)otbilba frll~ttrT RunJtprTiDbftl nlf,t .u JdJltdJt iU fo"irrtn, obu altt .3btm III Drt~~ unb.JU onl~ "

:Dos an~mfint !l&ttttbtn bet RuItur unb RUllt! unb ~t (!rttamma

\ 19

i ' i

lu~b !1I:umif~it~nQ_~n- .l;anbmnf. 6d)cibl~nr unb CDtmrr'e btgmnt. 60 b~tri bi .. .1Jklftif bet QU6Qt~nbtn gritdJifd)-r~mifdJtn 'Bitb~uari bas trolt1os~ret,modloJt 'BUb bt~ 211) 3 anti n i S D\ us, btr 'in

I, bem 1I\o'6rrntn JtamifdJ'Dttl)obo1:t'n 2l1J30ntinis'mus [einen ausgttproet,tn _)JtOl1goliltf)otldJanbaHld)optimitiDoibtn ~usnang ftnbd; (in( lct,aubn.~ flaftt. d)intfml,afft "Runff", mit I~r in art~ttirdJrr unb ronrnt,afta

~t3iflJung aufs. tngJtt aU''lDOnbtl.-· -. '

mon bitftm erltarrten rt3tntm mongolildj·~rtmitiDtn ~1)30ntinism~!I ,mZ,~k id) itb~d)'. ben a!tm ,~t)~Qntlnismus ber ~~lfmD(m~.

: '¥ngsptuob( Itrrng ,---untntcfJ;rhfn wllifI'. ~ (h gtl)lJrt einem gon3 anbtnn. Rulturfrfis. on; er ift-.nomlidf bt~ It~tt 3",pul!J bes norbil~ iltrmaulfd)m ~ulturfrrllrs,. bt-r cu] bit Sll\~t bu. abgtftorbmtn otkntolild)munb ,antifm RuttuItTtifts' fin~itN. 3d) eertrete nlimHd) bit ~nfd)a_uun.g 13), bo1J fid) ber 109'"O"ntt "Iomonifd)t" (tjgtntlidJ gtr'!"QJtlld)r) ~allJtil fdntslDtQ5 GUS bem ~1)3cntinifd)tn. {o"btln um~ gt.fil).~l ~t b1J30ntinild){ unb fpatillmifdlt 6ril oiflmtt,T GUS b.tt

. (fm~H:furrg ber norbildJ-gtt!"onild)tn ..2Jouhlnlt,mtwidtlt I)obt. :Drnn 10. IDlf btl <Dtrmant unb . <VOlf els ~ril'{ltt uR'O' ..GtDatsmonn -immer ~I)runb mt~r bas abttabrnbt tftmitd)(_ 1Dfltrtlcf)'lrurd)tt1Jtt, to bet.!11f1t1tl1t er 015 Slnnftlrr unb Dtnftr ~ucf)bif Runft. Damit [inb mit cud) Id)"n bei bu UntnJu4)ung ber ffitldJid)1t ber ' ~ilbl)outrti im

nor'Oild)·~frmtntitdJ~n .Rultutfni9 Qng,tangt, '.

J)(tr norblfd}·g~rmOnlfdl~ une 'bfu3tttUdl'c Kut~~k;de.

'. l)ie p r 4 ~ i·lt 0 f i J d) ~ p'r i rnA t i n t . ,qiDbt bts norbilet,-gtr. '

mQnit~tn .Slultutfreiit9 bifid .un<i btt,.,Qi'8tsle unb nidJlte 'lIusma~l ...... eer tjunbobjtrtt. ,!Vir fbnntn an i~ntn .. bit orgQnitet,t «Entmidlung btr .

• llfa,m gan& OtftQ1:l unb in ellen il}un llf1artn ,tubintn. :Dtnn in' '1;111 norbit~·ctlQntiJ.n !II,ilitu, fttl}tn lOir aUf bem CDtbidt ber Ut-

. at ber IJnoifdJen 9l0nt. ~,~obe _~it ,~l)iftot~cfJn' ,1armtn in, .

.6 m, tom, Xcn-tmb- _dalt rlnb .l}irr bit itfebttfltrl 3n1gtn bn ' ~lamttn 's\ulfllrrntmidfung. f>vr fAUt bit pt'd~iJtotirdJt~ri~bt· btu its in ben ffn~Jttn !lnf4ngtn mit ~r l}aoifcf)tn . StH"niobf :.. ~tammtn unb beuert unge(dJ1DdcfJt unb nltounlicf) rmfcf)Dpftnb unb immtt nWi fcfJafftnb bi. ,um ... nang bet <5otif unb lotmt flis tn unfett 3ttt an. In bitler .mt~nt !54~ouJmbc umlaJftnben 1lniobf rul}t biot ~troit. 6cfJ"pftrfraft nidJt, mtfolttt Wotm unb ,3nf)aIt bn

,!Jilbnttei in 1DUnbetbartt :!lJtift unb in tmu .tJielf41tigftit unb in eintJ1l StilnicfJtum, lDie ifJR bet otientali(d)t unb antite .Rultutheis nidJt cmfJu1Dritm Deonag. :Die Dr1G1lted)nil unb 6d)mudplaftif bet gotitcfJcn !J6ffu btt !D61fft1DClDbmtn9~rit finb tbenlo ,f)6f1tl'uitftr bn ,IaJU'6>en .Runft, lOit bit "ntnir. !Jilbl)4utrti. !3egniflid) aud), btnn bribe 6tilartm finb !JUlten besft'lbm "aumrs unb btsfdb(1f t4nen~m unb blut~oftm Urt,rungs. l>fr botiJd)t unb btt alt. tomanif. (rigmtticf)t gttmctniJ.d)t) ~ftil Itnb birmit il}m or-

, tClnitd} Dabunbtnt, llit~,(fi linb 3mti glrilfJmntigt f>odipunftt

tI) !Jel. .. OItClI1l~ 911."";: .. 9IoIlt .,,' 8Cl.tnll tm 1Utfttltm UII' !RUttl-

• un"; 9h. as: .. 91411' •• ~outn1t hi lin 9t""it." . ,

20

','

lI:"~ bt~~t1t" ml:f bt~dbm 'itil.iftitdJtn ~t1~ rilnttitritdJ~b (J)tullbprht. ' atp~, ~\t bit ~'dJU9t ,f)ptmomt 3mitd)tn 3wcdol unb 6dJmudJtU em.. _:.. f1aJttff .1mb glel~ltQt' ott ~rfihbung5fraft. uttb OtiginatitcU rillb.

. .3)" .,rad)t bt~ /¥to,td)tn ~ilbnnei b~ 'norbitdJ1ltl'manifd)m . .SlultudrtttH fantdt ~n' nod) forgf4l1ign mQniJeftint 1Dtrbcn IDr1m unt ane f>ot&plattiftn b~ pr6~ntori'''''unb· ~iftori~tn 3tit'm.bts ~orbtn5 .. ~rl)al1tn gt,bhrbm lDlittn. l>od) btren b~~rn mit -nui . rilmmtlhd)t 'trltt .. :Dleie 91tlit' abtt btmtiltn urn [e li1mfciIligC£ bit

'. ". ~robt unb ben itef.n Qjt~Qrt bieler Slunft. 3nbirtrt fon1\f!f1 mit aba. au.btl .QodJrttljtnbtt'!; $ttinplaJtir ber ~TtO m 0,\ i f ;~n" (getman.lf~) 6h.lepod)( auf bit n_od) ~ol)ni~tQtnbt .f>olMlIOlhf Jd)lie1Jm. 3u!,,- Unttrld)lt~ tlO~ ber ~nhrtn ~IQThr bet ~toil~rn ~iIbntu" pma})e toenbet fld) bit norblldJ-f)rToird)t ~[alm mt~r btl .!luslJiIbung bet (f)"~ man b~lait(~t~ cls ber 1Il Q d t r or" t rptaltifen iu. \, .

" G:l~2tt.blt.ngs9tbltl bt~ nor~itcf)·f)uoii~n <.plalh1 itt bit (flftn· ~ttnfet,ni1jntl, m~befolt~He ·'~..-'3ufammtn~¢tg mit )B u dJ e i n b 6 nb~ n! unb (l~ft~(Il4lt bit .. JUhnplaltil. lDitAit bit ,orildJ.d)riltlidlt £i • turg~t brnot!~tt. !IuJ..Mtltm (r,tbirit 1d)1Jof' bit norbild).~t~d)t ~iJb. ~tm une~[(Id)!t.Atunf!mnf(, [omof)(. iT} [ormcler ols aud) m inl)o[t. hct,tt ~(J\tlJUltg unb obtnbuin in tin'tr lJiillt, bit uns mit 6taunen un~~~unbuuDg . t rf.ull en mu~: !Ius bifftn Slunttmtrftn mr~t uns

_M[ gtrQ~(3U gofthd)e QlIgttoolttg~ Gd)opfefUtift unlerer 9tallc tnt. ~en unb ll{)trfd)iittrt uns mit einem ljiln~orn Don (f)tbanfen unb

'3btcn:' . .

• (t~ . fQlrnur auf ben 2D e If e ~ f d) Q ~ bes .Doules !Btaunld)mrig ~tn~mltf~ mnbtn 14). mtbtnOrl lei nodJ bemerft, bah biele ~rt IJ!totld]tt . ~lQft~r - bit faft burd)mtgs rdigi6s-fiiurgqd)en 31Dtdm buntt -: fatt lrnmn. ou~ t'btlrttm unb folthatJttnf !Ratnial ~. gtltdlt ttt unb oud) emen 6ad)mnt ul'tnfrntitd, JUir i~n bit 6futp. .. turen anbtni. llaiobtn .nicfJt aufrotiJen. 1)05 iJt ilbul}aupt tmt (tigtntllmlicf)ftd' ber ~ftoiJd)tn _!Bilbnadperiobtn eller Rult1lrfrrift. - ~tl lit brJonbtn ould)mmber~d] mit fottbaum !Ratnial finb, belli he l}ol}e Run{tfbun aucfJ· mit (oJtlid)lten· !Ratuiattn, tfbt.lmdoUm., (tbttlttinm, unb foltbonm f)ot3 unb ~tin borJttntn. :Darin Ipitgdt liet, eintrfeit~ b\t 6d)tn'fnubigfdt. aber OlldJ bet trligills-JOiialt Ginn btt ~e[oildJtn !tafft tDibtr, be'( bn1 ffiiUtmt nUl bns ·Roft·

bar~e opftttt. '

, In btt llniobt btr l)aoildJt11 ~iIb~Quati. in bn 3lomanif unb _ ~ii~ohl IJRlrl)fn btfonber5 bie 6dultnfopit4la, bit (irielt unb . _ .. 6d)fubltfinc (fiegen{tanb tinn ungtmtin reilf1tn unb origintUcn Ranft.

. , !lud) bit 5\~minr in btn -$UfgfJl als bit btiligt {jnauft4ttm ullb 1Jlittdpunfte bts l)Quslid)tn i!tbrns gthtn bet l1troil~n $laftir mm-. fommtnm 9(nl01l aut (fntfoltung i~rts Ronnent. ffitbitglJlt {)ola'd)ni1Jtr~itn, f)tfoTtbas on btm (Debalf unb on bem .f)a.utTa.t Off· . JdJOnnttn bit romanifd)-frilt,gotiJd)tn 3ntrriruts unb Dttli~ ~nnl tint mittbigt ~rad)t, Don btr moMnt ~Dlfn'd)m 'Qum tilft ~t

~a . ,

'II) ner1llltr lilt glll't !lOftOllnJ,IIif Don ", tDm.-11ll tl f ...... 0 ......

I,

21

" ,

\ \

"OJiclrc" 9lt.95: 9{cnt )ilJb i3ilbf)cunri (II. Xtln

\ ' 3n bn lIntDfttbung btr l~tDitiigtn unb ftltmm ~ m Q i I runt! filt 9I1t6rt, 91diquim, Oltmforlm, Xtinr- ultb'~tl~in, fit IitllrgitcfJtlJ unb ~Auslid)H (Vtrot unb in ber !lulld)m1lcrun9 bitlet: ~,gtnJtihtbt mit <fbrl. unb valbtbrllttfbtn uttfcf1\t bit "tDmCln'J~" unb ftafJo gotifdJt 1J(aftit einen f>6~unrt, mit IOlr il1n in ~lltolifd]tn 3tittn ni~l wiibn fintlm. Ditlt l1uTIlct,t,-lllclHr ItOt rift bmbtH 3tU9nti lomolJl filt, Mn {ldTtlgm 0.1, o.ucfr fnr btn meteriellen 91ridJtum ber t)ttpird)tn "all' bitftr 3fit,,,ocf)t ab. Ch mer ble ld3tf pblJfilcfJt unb 'b4~tt ou4J 'wirtldJaftlid)t unb g,iJtigt ~IOtf. unftnt 9l0ijt, btt in b~n 5l tt1l33{1.grn iQttn 6>ipftlP'llnft unb 3U91tid) ibnn !lbld)lub rtttid)k

, 2i~anbclild} tI~dttntt mcberne ffitlcfJid)ts{d}rtibl't unb 5lunit·

~iftorifu f~nnm uns nid)t gtTnlg tr3a~rfn Don ben G:ITlflOllfn ·bn bamol!iJtJ orim.olifd)m Runl! eu] bit obtnbl6nbird)f S\unJt. "6it

I ,ilbttlt~rn ober DtT_9tlltn cber, bo~ bie G:inmirtung ber bomaliRtn oMnhll\~bitd}· ~rrot1d}m Rultur ouf ~it oritntcilildjt S\UUUf unb ' Slunll till( 11)('11 {ltbBUt mot. 'Das toilildjt unb cud) fultl,J,ullt (h. 1t~t!<1I. bu :tarim u."b o.moonbtn 'IJ&1!~' 'lIufllammm i~H1 •

fmgtnld)tn S\tdft Ilt erne tJD1gf btt IIi !3hrtmtllt. bit. ~ ,

5lrru33fi.gf nod) tlorbotrQJim 6Tad}trn. 'Dlt trfung bitln 93lutifl,nt .• '

itt his 1ltr[itn, ia nod) !lis Jnbitn unb G:~tna, alltrbmgl Qb~trdfl.D6d)f, ' iU .otrlpQun. S&!onbul bit ~lcJtif bi,tJrt ~6lttf brfom in ,blt~t' . 3tit niele unb (terft ~[OHd)f 3mpuJir Don !Dtltm- ~u; !non mQ immer uritbrr· betau] fJinlDdfin, tjo~ bit Shtll3fat,rcr tm It. unl)

, ~3: Ja~tf}~nbtrt &mnoniid)t ~nr!tCrtQ~tToin"~lfinatifn"~ Gt)iitn,· }n logn[ m $9S01\3.Ron~QntVtoJ)tl frrt~t1fn unb s\itdj,h; !3uTgm u"b .. ~QtMtt in 1lI1banitM. '~IitlfjtnfQnbj ;Rltinarim, 61)rirn (faIt bis ' ~nf <biAro.t .~in) tnilfjtittn. !Dn bit.7tmpdlitttt.,Rott,tbralf 0011 (jCl1llOgurta,.:blt 9lutn!1'\ebfr ~"dritt~!~uI9 5uffooento (auf (tl)ptm) ,btt OBstrum perwnoontln. on ba Jt)hldfm Rfllte gtltf}tn ~t, bet lIIitb"" batau!! nfttT bjt tHlit~n9tn PJild)m obtrib- Unb morgtnl4T1.

. bit~tt SluItur unb SlunJt ~ bitttIJ 3tHtn tin ticf)tigtrH 'BiIb gtmhmtn,

a15 cus ,,~i1~'tmitit~fn mobtmrn Datlttllungt}i. ." .

. !Do~f fann cngmomJ11nt)Dttbtn, bali bif bamaIigfn 9lrcf)itdttn

,u"b $~Ittrtt, lcf)oft' but~t. 6tbniM btl !Bluttl' Mro'ttn unb tn· ,,,irifrt, mondJt lDfrlvollt !I"'tgungtn tbm bn frll~tn ~toircf)m I' SlUq!tPfriobcll bts omitrn unb oritniaHtcf)m Sluittttreitt5, lOit tif i~n,en . ~lct, b;e ~uil1f1t dUnn IJaumnft bitfrr l!4nbtr gebotm.

" on&tbtn, 9ft.n~ btnfl,Un unb olnDaTlbtm. .3a bie ~tmp'ttrittn 8",·

, . na'mm bit l)rirH~. Omar.!Jtotct,u auf btm ,not;a~&ag in .3etul~

• lem (uttpI01\gli~ tint bt)3antiniflf1t Slirc\t) btbtllftnlos I09Qt ells . . IRu.ttttfitcf)t, jf1rtS Dt.btns. ~tm !Dtlft" bu ~roiTlf1en Slunlt mi. fpttdJ~, blitb bit romanifcf)t unb. fdlf}gotildJt ~Iottir 901tJ im , ' ~Q~mtn btl IJaufunlt unb au~ im :Oitntt bet !ltli9ioll, oidlticf}t )'lod)

• fanger ~:,!11;9tt cis i!" ot;mtalif~t1\' unb" antirtn. 5\ultutfr~. '"

!Robtmt mact,tn lilt batous flnm !lOninltf, unt ft~.l1 barm.

-, mit finen 130 aug. '. . I

Jll b,m ~o_", !JlahrialtDfrt ber 1lICJtiftll ba. ~aoitd}t1\ lltt(ob .. t'ft lag cbn bet-Rlnreta fill' bit immn bollc:fJf1Difilct, 9tJinTlttn DUftftt·

22 .

l

, I

,.... . J . ~

'~IO~CltCIl 9h-.95: 9lallt unb ~lb9autrri (II..Xcil)

\'

I I ."," •

fQn~, bit~, ~t[t.li~fn RUtiJtlD~r( au taUbenunb 3U , DUTilbcm". 60 Itt. es .tbtr ,1m gtt1l'!all1JdJ otbildJtn ,Rultuttrtis gt{cf)t\m, uQ AlDQI In gI flgtgff mt)i! bu bie- '9tenaiHoll<t. unb 91tvotutioutrd)Q~ba(fTl~linb ~,~notUt.n,lo bolt uns oon bieftn Ronbarftiten nut .

,f4tgbcf)t ~, UnggcBhtbtn (i1th, bit uns ilbtt, mtt pm Stir,,1 ber !8 e f' ~ n J cf) a ~ ebee btl' t) e r bunt,r ![ It e r btl ~opftti Sl[0(ttt1~ubur9 ,unb tin~lnt. SUlde ber 'Darn· unb 6tiftsJ~,rQm. mern, em ilbtrtd4ltf_tJtnbts ~Ilb einer unttf}bdm llrQ~t bidm. •

. Gillon aut :~tlt. btl rp4tutJt ~omQnir. bodJ nqcf) 'm~1Jr itt bet ffiohf, ~tf)ttn illfj mebiterrcne J:tnbtnim bfmnfbaI 1Dflcf)t bit .. ~Hatt~f, b.eio~bt[s in r~ur(llm Gfulptunn, gtgtniibtL b:r 9ltd)itdtut olfbnnghtf) in, ben ~rbtTgrunb (udtin. !)itltm l1burponntrn mebiterrcnen f>ong JU;m 1)d,OTo~iD$ trQttn ~mtr ber (jil~n9 bes fltili9rn~ 23nn~atbs. ber mdJt nut em grolju Qtlolop~ifd)fr ~fologt. 6cf)rift. IttIlt~ unb Gtoatsmcnn, [cnbern oud) tin ftinlinnigtt ariOTDP~~ft

• !nullffr u~b !Bou~nTtfad}Dt~ftiinbig{r IDOt, bit .3~tfT3irnftt tnagitGJ e~tgtgfn, tnbrm_ Itt iJl'gtn bltft Utbmoud)trung bfs·ttinrn GdJl1Qld. ~~Is u~b btl, f'Qurolt~ 6fulptuHn in bet f) ocf)go! if, einen ibealen , .3iotdihI .fdJufen uttb ,tnt. 3tlt [an9 brn ~frfQII bet &ufunff uUb 1l10!tif Qtntan~alttn !oh"tm.

. SO'ClRgt lidj ber Drben r.Qllrnttin rrlJielt unb [einen (lliofop~iflf1m ,Ghfh.ntg5grunbl41jtn treu blieb, fonnlt er bit ous 9tcifTmmifd]un. am Itammm~ l)dQbt~s auf1)alttll. 211s er ober frlbft bem 91llflmnetlcll ttlCQ, tDutbt ttn'n bit ~Ilgtmtinr !lftobrn~ mit ~intingtrint'll.

, ;l.ubt~, unb '?tdbttt {lt~ngttn immer md~ 3um G:innUB, unlS. brnngen m.. S\trcf}t unb Gtao.t tIn. (fs-. bfgonn bit 3tif ber l)isputi.ttmut lln'b tdJOJo!til~tn 91abuHtHr, ber !Jltbi-ttrronismus mit 'tinn f¢lmubifd}tn UtbrrtttibJlItiJ ~Qttt au] allen Q;rbit1tn iQtfitgt. !lu gtiltlDftn iibtt· ttirben t~DrclJti'cf}-tQlmllbircfJ~1\ '6piMinbigfrit tn ~olitif unb XblolOiJir tntfJJfod) bit fiba!JJonnft matI,tmatifdle' 6,,"finbigfttt bts fpdtgoti{cf}tl) fjcurtiIs un.b btr Ipcitgotillf1tTl ~loTlir .

!lie rpc1tgotirtt,t !3ilbf}cuttti, gon3 unter mrbitmanfm G:influB Itt~nb, i(t in bet l)QT[tt.ltUllg. bt!onbtts bet <fitlDCnbfoIte1l unb bt'r 1JotIJm ~ltung bn, (ligann cusgfrprod)m mmtirirrt. !lit gdnittrrltn ijaltrtl - Don lJto'tgem !Jlodat fommtnb - 'lDttbtll mit !lotUebt bargt~tnt, bit Ijigllttll l)aben cUt tiRe 9Qitrlt, gtlDunbtflr .{)aUung, babti abet .tigen bit batgtfttllttn !Jlf11fd)rn b!f btnf'bat ~~tilfjftm ffittid}ts- unb Sl6t1'frfotmtll, im 1d}tofftn ffitgtn(aij JU btn ODtOUSgtf}rnbtn tomllTl;Jcf}m unb frii~gottld}fn .1lttiObm, 11)0 bit ~Icltir !"~ motIiebt, je.., ClUsTIfjUtlIlic:fJ nut, ben rbh:n, blonbm. atio~rDit..-c 9laHtntl)pus mit gro~tt ~onrommtn~c.it biltfttllt U). ." , ....

.. .6 .Die. mrithn. !ldta~ter, jll, log~itlt 5\u~'t~ittotift~ btgtillib~ btc tn, buttt 3tit ollftauif}el\btn I}allhd)m 6fu~tutrll mit bmt * nifd)m UnDttm6gm.~r bonfoligtll i3ilbflall~t. Dos Itimmt, 11\"\" IRCl1l 'cs ridJtig ClUffqi unbqogt: Dtt "'tbitttTOnt fOIm tbtn nut 1I\itmtbia, tettcmtt ~td)n" [futpiutn .unb ti: rQTm, 'bel '!Rtbitmant DOf1DWg'rll\ feme ~uftrog9t&tt ,linb lln~ {tine 3fit unb nobt mrbitrmm Uti

- j'fiol. ~ tJloftht~ 1m.- fJambtrarr tlDm. L

_-

(

Z3

~ ..

1: . \ ... / .. f

• "Oltaro" 9'h ... 95: "arlt unb JBilbf)cwuri (II. Xtil)

,

- t - I .

;-. . "

eben nUT 1n!biteuollc' l:l)pen bOrJtdlen. l)it Runtl unb !Rohf iit balJtt innrilig immer ber licf)dJle unb unttilgli~rtt !lus'~nitt einer' 3cit unb ber in i~r f1trrTd)tltbt1\~anr. l)agegm fann man guo.bt ben berneI~('"" ~Pilbf}.autrn ni~t, s.na~tl an Xtc!}1\il·.n~logrn, i'm. ffirgmlril, II.c rocren mirtuotrn im 6d)niljtn, 6fulilicrrn unb (fHlticn. 6ie monten (mfo.d) blelt :DaTltdlungm, tomit ja dud) bie mcbernen S\ubi{tcnif1n

l~(Ublid)tn f>4hlid.lrriltn als c\ltl)dild)rs 3brol barltellcn. •

:Ditlt GtUbnoegung lommt am tlarlten unb linnf411igUcn in ben ~ r Q b II ~. i n l r u I p t U T.t n ~um 9Iu'3brud. 3n ber l)noild}tn 11t. ricbe alit! 5l.ultutfuilc, unb '0 belonbers bes .nor'oild)"1\trmanild)en RUItUTfttilts ilt bM Q)rabmonumcntmtilt ciii btld}t~btntr, moglidrit f~dffr .. 9od)lhns' mit eiirem ijlad)rtlitf gt3icrtft {fHQbltrin." ber entmeber mit ber ~~mpcl. ober Rird}tnmanb, eber bern mobtnllfla!trr in

felfaOt uno organild}cm 3ulammcnbang Ittl]t. . I

(fine ffirab,latlc, bie 3um ~tifVit[ in' bes ; 'llflnllrr tina Rrt)pt~ ober eines Rrtu3Qangt<j dnntlaffe" murbe, obcr bit on bit Wan'o gtUrnt merben [etlte, burflt nid)t abet nUT lDtnifl au\ ber u41d)1 ber Wanb ober 'bts llfla!ttfs ~troort,rttn, lOti! -lie tonlt tW\ ~tdt~~l)inbnnis gtbllbd ober ben ru~igtn· <f:inbrud bet 'ltrd)itrttuf

. gtllott ~attt. :Dtsrotgtn li~ bie [lndien romanild)fn unb frfl~nbti!d)tn (J)\Obplatttn, il\. bit mcirt nut bit (f,rabirtld)tift in ~trrlid)tr, ullein IdJon belcrctin mirtenber Undot!dJrift, ober god}ltfns IVmbolild}t eber

JtiliHft!t (jormfn. tingu.ttt tDQttn, bas Gd)llflftt Vb (J;t!d)madDollllt, tI)Q~ . bit Q)rabltttnplolhf eller ~trJobtn un~ Sl.l!tturftrilr aufmrilrn fanft; 3n bet 3rit ~n !Jhbittrtonismus unb btl oustlingenben motif mtrbtn. Don ben !nrbntrTd1\In audj bie mtilbtt ~u ,,'mobfl" u.nb ~ol,,,lart~~n u~gtttaltd: <Denau. mit il oTitntalildjt~ unbnn-> brtn Rultumtts, unit ber eitle 'mtblttna 109m nod) tm (i)to6t auHalttri un'o er 3wingt einen, balJ man Qbtt [ein (prab !tolptrt ober

~ ~n It in (Drab anttoot.

.~ 'nit <Drabplatttn mtrben immer "~Qbentr reliejiett unb, nalildid)

~u ~ott moglid.l!t ,,~rtr6t~aft batgtlttllt. !Ran gt~t nod) mtitn, btr

t1\ btt manb obtr In 'om (jUl!bobm ein~IQncn.t. flad>e" ffituftbcdrl. gh"lgt· nid.ltbtm 8ot~rAAgttitd)tn, .pt·o~tnbrn mebiturantn !tan tnd)ayaftrr. 1)ic ~od)u1itfitrtt Q)rabplattt mirb auf tiMn IQrgci~ntilf,n(. Godcl gtttdlt· unb bas ga"3t bann als ,teintt}'tts (Gbtr ~613tmt5) !Jillbflmtnt,' ,,6odo.pt,ag", "f)odJgrab': gtni:ntnt, in ber Ritd.lt, RQpellr .o'ott aUf bern ~ricb~f placint. Dicle Q)tuftmablitlung5manit ~ bauert· In ber· nacfJfotgmbcn mongDUrd.l·tld)Qnbalildjc!f'"1Jtriobe on[Id~nocf) Qn unb ma.d.ltt QUS brn~i~cJ.1 .. unb '~riebgaf~n'bann bif

~e:ub9tn !Jl6bdmaQQ31nt, . '1:' .

'nit 9Jt6btiuung unb mntrobtlultg btt C§oHtsf}du!u lnth '.Uti", oatt,dufu mit. ,naftifrn IDClt· im ,..3ugt ·btt 3tit". bas ift iln ctl}afafttt btt mcbitatanrn !lallc' g~lt~ •. bie ia bit 9tont btl: ~nbln, Xr6bt~ llnb !Jl6bdfdJacf)ttu ift. ·l>tr,f)noitif6l' als rticl}n unb u11GblJc1~gigct. ~runb~nr. in tigmtm uault :..... ~urg, ~1Q-lt - 1D~l)nmb,. bhtb itln _9Qft3ts 1!tbrn lang. aUf rtiner 6d)ont nnb .in {f'"tm f;l,m. 'lIne. Q)fbtOu~~gt1\flcinbf morf1l ba~ manio, fcTt unb

24

. , ..... , . ...4. .

mt~tl fila mit bun ~~!r oerbunben, in bit !D~~ng "in bo.s !In.I .' ttTlnlt ttng~bclut. .. ' . _

. llnbcrs_ i~ ben Gldbttn mit bem tngtn 'Jlautit, beft iU(Qm~,;. . gtpfttc:fJ1rn ~Jhdmo~ungtn unb btm·f!urtuitttnbtm .3ubtltblm. l>a bem ffi~u~~~~~c.n tnllaUft".t 6p~~ftbflritn unb ba !Jubtf}crltt hint ,,;J,mmoblhrn , \m~t9tnttll cr mu1Jtt ltitl~ t)abf mAgli~ft itt "nob.lIltn" . (ba~ f.omm1Qud), bas ~rt ,,~d"), ·-bas ilt in btmfiJ. hdJen !Bt~dMn unftt~tingtn. <111s nun im 13. unb 14~ :Jaf)t~lInbtrt ./ ble tJtr~ldbtuung, ~(rl.ubung unb bie !JlebitmaniJiuung bts 1\otbiflfl,gnman,',ld)tn Ru~tUI~H1I~~ beqann, bn Ittlte audJ bi, ,,!nbblitln1ngs- .

tenhm3 • tomo~1 im rlfd)lIdj~n uno profantn £tbtn tin unh midtt audJ~ nad}~altiglt auf bit ~il'ol)aJlnfun\t 3uriid. .

.;3" bu SHrd)t,. in b~ ~is .. 'oQ~in ette litutgtl4jm .Q)trcitr l&Itb mortlt1Jtungt~ ftlt un~ org.am{d) nusgebaut 1D<1r't~, murbtn losgdilit non btr ~rd}lt~Nut "hturglldJr ~i'lbtl" - es beIogt nJlf)ts, ball bitIt ~obtl 1\1d}t tmmer cus ~o13, [onbern oiflfalf) aud) cus Gttin IOOrt!' -~ting(ltdl~. ~old}t ,,~obd" moun it~t: bie·!I It iir e, bum 3a~ ins .Un~t~mhdJt 3uno~m, bit G a fro 11} e n t 5 ~o. u I e r, .Ron3t1n,_mttdjtlt~tJle ·unb Rteu~mtgltat\onen, a:~or. Ita~It",.-x(lu1brunntn, 9l3ti~ma'ltHbTunntn unb - bas <f1cidJatt Ipittt bei hen '!)unfclran,.n bit .f>al4lhollc - bit .0" f e r «; ItO d i, GUS benen' bit snittd flolftn, mit benen.mon 'bieftn immer-geld}madloltt mtrbtnbtn Xrobd ~ttltdlen Iennte. *

<1:5 mot [ene ungliidlid.lf 3dt. mo bie 6J}nagoge eereiat nfit bem ~tbittr~an;!il~US bie alt,e f),eTbi!dJ-d}ri{tlid}t Ritcl)t i~re5 mI)Jtild)m, QtlOlo"~ltd)tn ltf}arafttTs enttleibete unb in' rational p I a It i I dJ - •. rot pet I i dj e tyoTmen umgoB unb tntgtiI1ttr.<ts lo~nt licf), 'oicIt

<tntmidlung tui~tt au bclcudJbn. . ..-

:Dit·!d}olarti1djt UmgtltaUung llH 9IltatfaftamtntsltlJrt ld)uf bit

.6 Q r r a III e n t.s ~ ii u r f t in ben SHTdjrn, bie bann bit ~orbilbft fut immer tdbltanbigtt mttbrnbt .~lIplaltitt'A in ben' lIt. mig e n i! idJ t· t d u 1 e nil, ." 9B e 9 mat t e r I nil, "R t e u 3 to e 9 e n" unb "R Q lUG 0 tit it b t r 9 It'a t ion t nU mut'bm. 3d) Qabt nidJt.s,·tltgtn bitft. ~til.

. hlmV an Ticf), 1DCnnlit-oit ~ad)folgtr aUn JtminTciJlIm unb .f)Ot1elbttgt Tinb. :ni~~bfmut u~ .'~isputittfttubt 'ott gt.~~. . . rantn .HtlJ ~m R a n'3~ I n in bm RirdJtll eint '9t6~m St.bni" . tung . ~'omme", . Dit ~lartit btmiidjtigtt lid) mitf(.;0~a 'Wttubt . .bitrn fur tit n. t.um· 06jtrte unb 9tltaltttt (i~ tMni . Ditlfdltig GUS, .

. ,mit bit um bitJ~lbt 3tit - tbmfoHs bur~ b~'lcfJolo if. tbtmidlung f •• :: ~tt Gaftammts(tlJre bcbinghn - tnttttl1tnbm !h i cfJ t It il ~ It.

. Die !R c I 'C Qttliut immn mtflt' .kn· ~~rClttn rilUs lanett.

..' fb01it~m I)ramoldts, btlltn 'mittl'ielu ~i~lttr unb b~ 9Cllqt (i~

• ·n'lt 1inb, unb mit'b fin unDfttt6nblid) fcfJ'o~~ftifcfJ~ 3G1Lb«·91itp fit

t Xl}tolO9tn ·aUtin. Dn jtu~tt frtiftt~cltk tinfa. 11\ t Cl f-t i , •• T

• btm bu. ~ritlttr mit bem.ffitJid)t ~t (fjt!"ci~'bt gmftbttl,) ub

T. btn ¥lugm Jlnb .unttt Xttlnofnnt bu. (fjmtftnlt bu Opfn baT· .

. . . .. .

It) mtt·.~ It" nOeb ~f "apt! ""u.l! lh fi;d 111 ·.....,~M . ~ - .

!RoII.,ol ,,_Irrl! . \ .

\ -,

-15 '

I#

• ,J •

. . ,

br.o~tt· mtrb an bit !Danb ilffet,obtn unb au tintm grohtft fdb-

.. . It4nbig~n Q;r~llfr mit ~o~m 9l0cfaufIJau, a.lfo pi einer .s\lrcf)t im ntintn mit rrieIJrm p(alti(cf)rw (figllralrm unb om4mtntaltm~ GelJmucl ausgtJtaUd, mo brr ~rirJttt mit btm 9l0cfm fUm !JoUr, ~lrJeIJ'om 1m Q;tlJthnm unottlt4nbllcfJt unb unficfJtbatt 91dm pafoloitrl. Q;aabe birfr umTUiq1ailcfJt mtftnl1DCl1lblung bts tlltot1Gframrnlrs uRb bn !Rtllt 1DGr fOr bit tinb~trd DDn tinJcfJntibtnbfl' "tbtutung. Ju •. n4cfJ~ mitftr [ie flet, f6tbfrnb unb Qfttfgrnb aUI, inbem lit neuetnnlHttilcfJt tluf9abm fOr bft ,101m leIJuf. Dmn frilf}ft ronnt~ un.lJ burftt ber tlltar, bet tin ~infQcfJrr OpfrrtifeIJ frin mublt, bomlt btt Opfrtf>qnblung nen btt Q}emtinbt gtltfJtn unb ~tgrlfftn roerben tennte, hiM tluf. unb Umbautrn t,abrn. f,fld)ltutl em Utbnbo.u auf 6aulm Ittf1t'nb «fJborium) IDOt magucI! unb ltattlJaft;

l)elft murbt fe4t Clnbttl.jIrllu, btm on birct~ot~nb gHfllffm .tlltar bogtgln fanntm:-bjl ium &Vtlltrrftgem&~bt .fJinaufrt1~fn~ .'l1'ufbautm cmgtbtadjt mubtn, bit bu tJllbfJauttfl wdJf unb 0Irllrd~9.t ~ridtl· gu"g mnbglidjtm. !nan fanb immrt m~~r iJml~ .an f>el.ltgtn. unb ffiot1Jtatum unb ~laltjrtn, brionbul bIt tJollplalttt ~r~ It~r 9~· pflegt tlnb gtlcfJ4~t.1:lI41 gotitdJt Glubtn[lJfltm 1&ltt bie !Ddnbt m

• ,:lftilH au] 1ft~ flbnf1o.uvt bit flad}t !Dobb 9(1113 ~inttt bn ,:llaltK

btt ~eil(t: Gclu)tn, tJflnbd unb Dlfnftt, Q;tm61"!ipptn ulm .. ottIdJminbm. ~n btn tjmlht1l14~merftn unb an 7urmmlmpagtn, ~.Ialtn S\ro&bm tobte fief) cine mtblttrtan Obalpitjtt ~rtubt ill 1>tfora1io".1( pkftH in tintm !1tClht. (lUI, mi! fir- rtint amrite. Gtil~t;m uTJb Sh.I.·, periobt rnmt. 3m !lnfcmg mot tHl gotild)t ~(alh' nod) Im~tt.-IJno,b _

, bt~rtlcfJt unb rdJuf 9IoIsGriige Runttmaft. GpAtn obet tntott~tt 'tIitln StU unter mebiterrunem (finflu&, unb ,mot bt3ticfJntnbttu)tltt am frll~rttm unb aufflUligftm in btm faIt rein mtbittnantn 310}ltn unb Sponien, mo btr ilotlf~t ~u.'til unb bit gotil •. 'I~ttit iU emer

gtflf1macflofen epi,tnifd)nir in Gt~in ~rbt.. . .

(fin~tltpitlltMr mtbihnan Bbnlllltjten tDotif linb bttid6.nbft Dom, Gud) flf)on btt Dom VOl 51otnt'l. D1\b. bi! mtifhn it litn~ldJt~ , Doml- l)H !Rtbittrmnt unhtbtOcft mifltnlhnftlDtI 9If1nu §lo'l9'~f gtrobe bit-- t,ftoifcfJm !RotiOt btt gotilcfJtn Slilltt) unb f411t I\~ itt (fitfcf)mccflotigftitm ~ Ue'btrtnifnangm btl !ltbtnfa t~, .blt f'"'tm protjigm, Obuiponntm 9lantn~arta tnt1ptt~n. ~~t da· limilcf>t Q;otit, to fogat ~omQ1\i' !.ftnGlnancdt" lcf)on fr{lwtmA. unb I)at tint auffaUmbt !lt~n~idJrtit mlt..bm mi!l(u1t1JtMn nt()OIoman\I~n unb nto-gotil.t,rn edJ6pfungtn mobtmu &Ufilnltln unb ~IQltita.

Dtt !Jhbru~ni5muJ oabotrt in bn ni't l!intf Utbtrfct,IDCl"9ts unb in btl ptM Q;ni1'pr (lUsgtg·lilfJttn 6 pcltgotif, um bann in bas m 0 n ~ 0 I i I dJ • t I cf) Q n b a I i f cf) t «Utnm, in bit ·"fU3eitlicfJt, 91 t • n Cl i , ya net- un b ~ or D d bt1Df9Ung Unqutcf)1aRfn. ~iI Unntn gmau bitftlbm C&fcf)ri~ngtn mit. im antiftn unb ~rifnt"hf~tn .Rulturfrrit fonJtatitrm. 1)" !Ra1ttlCllDuf611et,ung ftlm Orgte",. nota ton Shin, !'Irian, CSolb ulm. vortAulcfJm Dbtr umgtfelJrl.Gltm (~n

~ nDla DoriaufdJm. 3n bn ~tnGinan(f. 1Jnb !8arotlatit U)id)atlgtmtm

11) 3.", tirifo(tl to4a"na,f ar~ttartiof 1> ... mI~ 5f'IDiD~.ItnHtJIII.

, '.

26

,;nftarQIi 9h.95: 91alft unb ~ilb~trri (1I.!OO1)

bit 3 i e 9 e l m a u e r u.nh bet i'I t r l' u ~ an9~nbd. '!qo im «Dtunb'hmt~t btl. RDnl~on id9t fill) fin !lbJti~, inbem tin tftfcq. matmal bIt 6klnmaUft, belonbers bit aus Ouabtt. un. f)au. Ittinm f}ft9tfttlltf !nOUft trfe~fn [ell, t>tsmegm &md1~ Ii'" bie 9lenGiqat'cf in btt !ltt bts ~ttPU~ts - ,,~u It i f' - finnjeits bm f>aultt1n DOqutc'htldJtn, anbuJri1s foil ber 6 t u d bie fttt mit bet f)anb au~ef)Clumtn 't}loltifm, obtr menn er bfmGlt JDitb ben !)tat" mor ob,! anbtt'f gtfd}liffmt foftban Gttinfortm, bit bit ~oilcf)t Runltp~noll.t Ittts unotrf~lfcfJt i~ 9InlDtnbung brocf)tt, vorfdllcfJea:

D.lt 3i~Inu1.Utt unb ber 31tgtl an I.illl ift ftin tinfilnltlttif~ !)lo.tmQ( fOr tltd}itdtut unb 't}laltit. (fr mull nut leintm !Btftn M'" angtmmbd merbm: l)~ nfQl1nftn Ilf)on bie ~bt)lonia unb tlHlJItr bie in,fonft~ttr !neilt "elnen 3~gdballfti1-unb tint btm 3if'IJf:i unb 70n cmgtpobte 't}laftif mtmidrlkn. snit ~f(tn tmt $aralldttl1f1t1ftU"1I in. bet ~froileIJfn Gtilptt~~ brs. norbifct,.gmncinijcJ,m. Rullumt1lrl In bfn tlotbbtuttd)tn trrilf)gohr.~adlttinbauttn btr

: .3ifttqitnln.

Go mit in rtligillftt mQit~ung, 10 mat aud) in filnftltrif«fltt Sf. 3it11ung bit 9ItnoiJfdnct- unb &lrocf3tit bit 't}~ rifttS unQu~ltt . [cmen ttOdgQ"11f'S. l)Q1 fpitgdt lid) Gulf) in bt~laltif jtnK 3tit •. qlO~ ,mibn. 3utrft ~mld)t nod) iinigr 3eit bit mtbitmClnt "4fTt

• oor, Ilnb tr4gt bit ~Ialtif bitftt 3eit 'bas ffirptdgt einer mtbittTTGJIo f1btrrcfJm4nlllid)tn, ltin bdotatiom Runft, bit mie mit lcfJon gqrigt ~btn, JdJon In bH ~ttfdlfcf)ung· bet ffitunbmatmalt bet 'Iaftif. ba5

I, Ronltrurtiot btlD1llJi 1tU9ftri. , .. _

. ~ttabt bit 9lttiaiijanct [t~tt uns tin lD!ittrts 'tinail' btl rafltn. blologlldJtn .RunrtgtJdJlcf)te mtnnm: stommt till 9loflendt. men t in b nR u n ft tin e s R U 1 t·u t f r e if e 5 iU r f, e t r f cfJ aft,

.. 10 guift e s UnbtlDu~t unb Don (!llItt e u] btn 6tit bn tigent~afle in ~fh 41teItn Rulturhtiffn IUlile!,

e s u" e ti e r t 9 It i d) , a m b e n G ti I. 3" bitftr &Icf)tinung Jd)r

icfJ eintn Ir~t mmoolltn !3tmtis fiir b~ atiofopflifcf)e 1!e~n btr . mit~l'Omllf1'nung bn 6ttltlll (ts ilt 1o, als ob bir Gtt:lm mitbtr • .- i gebomt U1\b btlmr bit im Dorigrn 1!tbe1l begonntnt !lIbtit m~ .. fortft'en. 3cfJ mill bits nUl flndjtig an btt- 9ititaiffancdunft erlaut~. I' !lIs mit brr ~tnainancebtlDt1lllng btr !Jlongolo·~fdlanbclli.mnts tiegtt, griff ft, btl u'unfdfJig lDat, 'tfmas orgonifd)91tuK PI ,.fftft,

mit ranm~fttm 3nltinrt ouf bit tllf)anboltrdje 6ti1ptriobt ·bH aritifton Rultumtift5 iurid. 1>et 9{tnaifJanctJtil fn~. be1P1lhi ern l bit !JtrfonS4tit bts gritlf)if~n unb ri'lmifd)tn !ntltrrid,H (l1I 1l~

"lq)ftim" bitte etilaritn. _. '

:Dies btilcft fief) nat in btt 'Iattif OUS. -l)i~ 9tt~iflc1ncr. ~ ~arodplGftif menbd fieIJ mithet bem ffOlilHld)m nocrtm R6tptr p, btDOqugt bit btmtgtt, t~a11QliJcfJ·patbditd)t ~on,laltif; bie !Bcnab bts !Jaumtrfes mirb mit ,(a1tn ilbtrfnlltd, ootlabtnWQ;rfimft. tifft Rt~tllngm, tin g'l~mQcflortr Urbmridjrum oon iJig1lt't'ft im 3Jmrm uttb 'Ilutstnn, .mtt'tmt, 9tilalitc. ~ uw~ ~bJhlrn. \lftilu unb ,t;Glbpfriln, RClthlfcf)fft uftb Dor GIltm Stu"" ObmDa~

,__",

·1 . 2J7

, ,

.. n»GTa" gn. 95: ~Gnt unb ~ilbf)auttti (II. 7.e11)

bit ~ldcf)t obtt umrQ~mrn [ie, IMnn [ie irgrl\blUo 'notmtnbigmotlJt rt~lttn merben muhtr. Ditrt ~oTmgt&ung gibt ber ~rnafnonct unb btm &tod bit rtao6fr UnTu~r, ben pto~i9rn 1kunr, aber auef) bm (t~rClrttt ber Unoufrief)tiQftit un~ !)OTtd.ulcf)ung Don ~tief)tum" ~intu btm lief) bir 'lItmldf.grrtt, bunr~lra1lio" CEmportammlingr onbrr.gt. &rod. unb 9l0rororunft fnlb bit .slunlt. unb 6tilfotmtn ber bunftlraJfigrn, ,btfonbrrs ba tfd)Qnbalifef)rn ~rDrnurs unb uod)lfapln, Unb lDQun rs nicf)t tflf)onbalifd)t 1Jatotnurslunb f)ocf)o Itaplrr, bit bitlt Q;ottts~uftr, 1lo14J!!l .sl16ftn, 1Jlaftirrn UllU, br[tellten, bitlr D.,n 3uhn! llGmmm~ 'll~'lr. ~flrftbiJdiOft unb ~tbtt" bit'" im t~fbrtcf)triJef)m 2JtilGgtr mit jflbifd)tn !ttT"3trn unb ·Ru.nftJl~tUntrn rt3tUgtm ~Qr'ttn? Ditf' m~bitrrran-tld)anbalHd)r 6hlpmobr brepiert ibn innere f)ot,II,rH unb 9litbrigrtit mit finn

patf)ttild"',,!Cltrolifd)tn "lj d c a ~ t". DOl mort ,,(jacabt" logt clles, brnn GUts ilt "gtmad)t", "Q;rfld,I" rtint l)o~lt 6d}Glr' o"lfr 5lnn!

"l)ir 9lrnaiffancr., ~arod· unb ~ororopla'tif ram 'bt[ rin.bifd)rn ~rtUbr bff l)unrrlranrn an brn ~upprn tntgrgrn unb brmfif)tt fid), bie .C=;tatutn momllglicfJ naturilf)nlid) unb rroliftifdJ bat3uftrl1rn. Urbrr·' t,aupt fiftb bitrt 6Warlrn un"tiligt, -unrtligi6fr unbprofant. ja profo~irrrftbr Stilarttn. ijrOf)tr in brr ~rroifcf)tn 61i1prriobr l)at ber rit.1id)r etil ben faitnftif brrinflulJt. bit 1J'riDotbrbaaifun9 brs .£>noi. Iers murbt fo gltid)fam otrgriftlidJt lInb gt"r~. 3n bieler 'lJtti. 1DC1r es umgdrl)rt, bit 1Jto'anfunlt ptofanimr bit )\ircfJrnfunft. '''''If) bie Rircf)t mutbt bflblidJ unb 1D6rtUd) "fa~abirrt". !nan ft"r Jtd) aum ~tifpirl bit ffall4brn Don 6t. 'lJdtt im !Jatifan obrt tin nodJ fraf!ttfl !Jrijpif'1 bit batodt {,aKptfdffabr ba urfptOnglidJ Aotifd)rn . 9Jlariclitllrr manfa fJrtlfitdJr an. Dit', (janClbtn linb Clbficf)tltd) hri- 6tite'tint' gn:06l)nlidJ,n {,auirt, tinK tbtltlicf)tn 1loIa,t,s grl)altm. ~ri ellen ~tnainontt. unb ~orocftirdJrn l]at man nicfJt brn Cfinbrud,

in tin .f>tiligtum uftb in ~Stdttt tints flbtribifd)m mtltns~ fonbrtn' .in bas mtl}r obu mrnigrt gtfdJmodoollt ,vous eines rricfJgf1Dor~nrn CEmporf6mmlings tinauttrtrn. Ditftn SUtd)rn, birftn 'lJlaftiftn entfpridJt oucfJ. btt (fiottrsbtgriff, brn jtnr3rit'g'd,ilbd ~ot. D,tt

• cf)tiftlidJt o;ott murbf bomols Don btm mtbi1e:rranifitrttn f>odJnnus mtbi1ruanilirri, tt#)allbalifirrt. 3li tintm m4d)1igtn, ItlJr ftidJrn abtl gut recf)nrnbtn S;onbtI5~tttn oniQbtlt, ber in fittlicl)m.!Bnttn l)an. brit, fir lDirgt, prilft, 3al)1t unb btlt~( mit tin f>linbltr bie mann.

,311 ben rat~olifd)rn SUr.n gtif 1DCl~1;tnb bitftt .1luiobr bir

,,,!n6blitrung" brr Riref)tn mit aUrm m"glicfJtn ftillDibrigen 3ru, immtr mt~r urn lid). !JJ1ttbings gab 'bitlt 9Jl6blirrung ben 2Jifb. ~aulC1t Dirl 3U orrbitntn. !no nut tm frtift .1Jld~ ober rim frrir (jlcidJt mar, mutbr rin - mrHt GUS farfcfJtm '9Jlabriel ftoautrr - "«Itat, fin 2Jrid)tftulJl, rinf' {)tiligtnfto~r, tint RrtU31DfgftCltion obfr tin i)ocf)grab obrr rin l)odJrrlitfimrr Q;rabfttin ~tn8tpa"pt. l>if lDti1t, nine ~aumlUitfu"g btJonbas 'btt ... tomanifef)m Ritcf)m mit ilJrrn glattrn !Banbm, rrfd)irn birltm ,vod}ftaplft3titaUn 3U irilcfJtr;m. g)Ut ~rrfrr'mDutJtilf3trn fit lid} gn. aUf lIit ~auttlllilnbillaft;rm bn romaniJd)·lJaoifcfJm 6tilprriobt, um fif 3Utrft ifJrt5 foftbltrtn

28

,,1)ftoro" ~. 95: 9lallt unb 2JiTh~ml (1I.l:eiI)

/

'inattrials au berauben, bann abu als berebtr 3t11grn brr ariofop~ifef)rn !Btrgon{ltm,tit ber Sl ird)t au anJforrn unb burd) gqcUfdJtm -, mt'bittnan-batodm 6cf)unb au trft,rn. ~ti bielen Xransartiontn" murbe natilrlidJ tJlm bttriligttn Slrrifm, ~lIu~rrrm '~nb !)auttiirm tilef)tig nerbient unb grtto~trn.· '

, !Do man bit altm romanifd)rn ober friiIXJotitcf)rn Saultn nidJt 3uffarrn ronnie, be ~Qt man fir mit bcrcder Gtud· unb !Jlorttlplaftil Dtt~un3t unb orrld)c'i1rbrt, 10 bab uitlfad) nUT bas ~ug( bes .Rr"nfts· ben romQ1tiJcf)·~ttoild)rn .Rtrn ber 9InIQg~ erlennen unb ~rausldJdltn ronn.

Dit 1lrotrltantcn ubtrna~mrn mtift bit clten rat~oid}m .slitd,m, fibtT309tn fir 3lDor auef) mit bcroder 1lla{tit, bod) nief)t'm.·-btm !Ra'llf mit bit Rati)olifrn. 3um ~ri! mllr es lUo~1 bas ~ttoifdJf 6tiIttfflf){, bas fir Don ber !Bn~un3Un1J ab1)irlt, bod) oitlfadJ audj bit fil,igt 6parfamrrit, tid)figtt ber «mi3 mancf)tr pro'fltantifcf)tn (jurJtt" unb Rird)tnpotronr, bit 3lUar frrubigft "im Ditnftr ber protffiantijd)m . 5ad)t" .Ritef)tnnttmogrn {taf>trn, nber nur ,"oufrt~g "'tr tigfm SUrd)t brfUftdtn. mo lif: rigen_t unb neue .Rird)tn bauten, bet ~Ibi.gtt bit '.'ploftif in Qlticf)tr !Drift bern barodrn E1irg6~rn bts !ntbi1manis. mus un'b Xrcf)anbalis",us. 2lirllridJt f6n'ntt man fagm, ba~ 1m 'rOo trltontismUJ mtf)r bit mongoloibt «(1olUifdJr) unb ,rimitior "affm. fomponmtr 3um DurdJbrudi 'am unb lid) im ~ifbnJturm unb in ber oMlittn !Btrbbung btl fird)1id)rn :Jntniruts austobtr.

3mar ft~[trn bti ben ~totrftonttn bet ~Ialtif 015 Objdtt bit !tltlitt, .f)tiligtnJtaturn unb 2Jtid)tJtit~Ir, bafiir aba &tmlidJtigtt fir fief) um 10 tifrign btr Ran 3 tl unb ber 0 r g e l A e ~ ci u r e, ba lid! im 'llrottftantismus ber gan3r S\ult rigrn1licb auf bir ~Tfbigt unb ben (t~otol betd)tiinftf unb ton3rnttin1r. 1)et .RirdJmltil mat moll-

gr&rnb ffir ben ~t.ofanpi1. ' _

:1);r nidJrn .f)tntn ftiegrn non i~rrn mt~t~afttn tomanifcf)rn obtr

(' gotifcfJtn ~utgtn; [emeit fir i~ntn bi~ 2Joutrn-, 91r1igions- unb 9lfUO. lutionsftiegt gr,fanrn ~atttn, ~erClb"'unb boutrn lief) im Xclt ungtfdJubtr 5cf)lJfJtr mit ~racfJtuolt;n Q;arltnatdJitdturm, bit in .CD a :t r n r r u ( ~ t u r f n, 6pringbrunnm, CDattrn~ufmt 'btt ~IGftft 'ottl

!lr&tit unb SBdciUgung gattm. .

. . Dit .rroliftiTcfJr, matrtiatj,ftilef)f 1lrunrfrrubf bts mtbitruovn ~nb batodtn !Jlrn(d)tn fibuaOQ au.d) bit Q;dJtauef)sgtgrn!tclnbt "!il flnft lltbtrfiUit pon 1.I1.Oltif, bit mrilt finblief) unb gtfdJmadlos ~. 60 btm4d)tigtt fldJ bit (uIlodr 1JIaftir brfonbtrs ba 5ltiegs- unll {)a.btIsI dJ iff f btl ~ run r mag r n., bn S\ a n 0 nr n t 0 b u unb 'b!rs Q;egrnftOds, brr Qj 1 0 d t n. -!Das auf birlrn Qjrbidrn bit· ba~o1ft Slllattit ge1ttTtd l}at, gunat mondJmal ~n' ~s CDrot~sM!4cfJflh'"

!Jd) btmtrlt aum 9tbf'lJlu~ birfrt 6ttlpmobt, bah Ief). bas &Tod nicfJt galla unb gar Drrbammr. 3n brr f)anb ~n {)rroifrrn. f>at tJ 9an3 rr13oo[[t 6ef)bpfungm ~trOorgtbTad)t, tnSbffonbrt~ 1m 3DfommtnlJang mit brt IfibbrutldJfn &rodbaufunlt, 1Dtl~t flet, 0011 brt ilbrigtn !Botodfuntt but~ tinr grfcfJmachJoltt ~rtllfbtinguft' bt. l)doyotiotn unb burdJ riMnrrltaunlief)nt 3brrnnrd)tum ou§3t1d)nr1,4

29

.. DltaTo" 9lt. 95: ~Ont unb ~ilbl)autrti (II. ~II)

bit 316cf)f eber umrcbmen lit, menn .fit frgrnbmo 'notmrnbigrt:n,)(l~ tr~lttn mnbtn mu~tt. IHtit Oormgtbung gibt ber 9ttnolnanct unb bem ~rod bit ntrD61t Unru~r, btn pto~igtn $cunr, cber aud) ben (['!Grartn bt~ U!'OufTidjtiqrt~ un}, tlOTtdufdJung Don 9ttid). tum,. f1mttr bem lId) bie 91rmldfgrtn bunrtlraJligtr CfmporUmrnlingt Dtrbngt. ~rod. unb 9toroforu"ll linb bit Run!t. unb 6tilforrnrn bet bunrdron~tn.bt'onbrr5 ber tld)QnbaliJdjtn '.parornuts unb .bod}lto.pln. Unb Q)QTfn es nidjt tfd}anbolir~ 'l)oTDrnuts,unb f>o~ [tcpler, bi~ bitlt (}jottt5~ulrr, 1.lo1cil~ RI~Jtrr, 'lJloUirrn ulm. be[tellten, birlt Don 3ubm 110rnmrnbCJ 'lJclpllt, (Jfitltbil~afr unb !ltblt, bieje im tf;)tbrtd]rtirdjm I.Btilcgrr mit jObiftt,rn C]In3ltn unb ·.5\unltJigruntrn rt3t'Ugtm 30rJtrn? 1)itlt m~bittrron.tld)onbolild)t Gtilprriobt brnpiert if}rt innere f,of}l~rit unb 91irbtiqrtil mit tinn pot~tti'dH,,!a1rali'd)tn .. fi d e 0 ~ r: 1)ot !Dort "ffo~Qbt" logt clles, benn allts lit .. grmod)''', .. (J)tJId)t" reine "0,,1, Gd)olt' of}tfr 5ltrn!

'Dit 9ttnoiffonct-, ~orod- unb 9toforoploftir Icm ·'"lin !inbifdjrn rr.tru-bt ber nunftlrofltn on ben <pupptn tntgtgtn unb btrnfi~tr lidj, bie ·6taturn mom&glid) Mturd~nlid) unb traliftifd} bar3ulttlltn. Urbtt·· f)Q114't ri"b bittt <StUartrn un~riligt, -unnligiaft unb profont, jo profo~itrt"bt Etitarttn. ~rOfJfr in bn ~troifdJtn 6tUpftioM l)at ber rir4Jid)t Etil brn 1!aitnJtiT brrinfrubt, bit 1)'rioafbtl)Qufung bes {)noi. Ins murbt 10 gltid1fom orrgtifllid)t lInb gta,tjf1t. 3n bitltt 'lltriobt mdr es umgdt~rt, bit <profonrunft profonittit bit ~irdJrnrunlt. jlu~ bit 5UrdJt murbt bilblid) unb m6rtl1dJ .. fa~abitrt". !JIan It~t Jfd) aum !Btifpitl bit 3aTJ4btn Don Gt. 11ftrr irn tlotifon obtr tin nod) frorrntf !Jrirpif'f bit barodt t;allptfdfJobt ba urrprOnglidj gotild)tn . 'Dlot~tlltt mallfQl7rt.rit~r an. Ditt, (jo(fabtn finb ablidJtUd) imGtilr . rint~ iJf1D6IJnlid)tn t;auJ", tints tbtttlitt,tn <.palottts g(1)alttn. ~ti alltn 9ltnainonu· unb 23arodfird}rn 1)ot man nill)t btn. (frnbrucl,. in tin f}tiligtum urrb in wtr Stdttt tints flb,ribird),n mrftns~ [enbern in ba.s mrl1r obrr mtnigrr g,llI)modoof(t t;ous eines rrid)gf'IDot~ntn (fmporf6mmlings ri11duttrftn. t>irftn Rird)tn, bitltn 1)loflifnt tnttPrid)t Qud). btl (f)olttsbrgriff, brn jtnratit'O'd,ilbd ~at. Du

• dJriftlicfJr ffiott murbt bamols Don brm mtbitertanirimtn f)od)naus mrbitrHanifit'(t) tf!f)a"balifitrt, 31l tintm m6d)tigm, Irflr trid]tn abtt gut tedJntnbtn vanbttflJtrm Dttjilbrl1, bet in fitt1i~!Dtttrn ~onbtlt, ftt mir-gt, PrUft, 30~lt unb btltf1ntJ mit tin vdnbl-rr bie mann.

3" btn rotl)oUfdJtn 5\ircf>m grifT ma~~tnb bitfn. 'ttiobe bir

.. !Jl6blitrllng" brr RirdJtn mit oUtm m6gficfltn ftilmihrigtn 3tuj immtt mtl]r um 1111). !JlltTbings gab bitft 9Jlablirrung btn ~i)b,. ~OUent Dirl $U Dtrbirnrn. mD nUT tin frtta. ~ld1j Dba rim frrir C}ldd)t mot, murbt tin - mtHt GUS falfcf)tm '!nqtrrial rroautn - '!lltor, rin ~rid)tltu~I, tint· f)filigrnJtatut, tint Rrtuamrgflotion obfr tin .DocfJgtab obtt Nn ~od1nlitfitrttr <Drablttin ~in9qappt; :nit mri1t, nint ~aummitrung btloftbtts btl'romanifd)m Rircf)m mn i~rtn groftrn W4Ilbm, rrfd)i~n bitftm f>odJftop1rt3titoUn lU nilcl)tqn. !Rtf i3trrrrfmnut .JhlT3ttn lit Jid) gnabr auf 'it ~Qutrl1Junb iJ1aftift'tt bn romonild)·~noHd}m 6til4>triobt, urn fit 1utrlt il1tt5 roltbctnn

28

,,"1)lto£o" Th. 95: ~anf unb !lilbl)numi (II. '!tiT)

/

~attriol5 au beruuben, bann nber cls berebte 3t'l1ijtn ber erierop~ild)tn !Jrrganf1t1l'f1tit ber Rirdjt au arrltorrn unb burd) grf6lJct,tm mebiterrcn-bereden 6d]unb au ttl~ljtll. I.Bri biejen l:ronsoftiontn" murbe notiltlid) Dtm btttiligttn RTfi!m, 1.B1Iu~mm '~nb ~Qutti1rrn, lildjtiQ nerbient unb gtlto~ttn.·

. !Do man bit nlten romonild]rn ober fyiil)gofild)fn ~utrn nict,t jUfti'lHn Iennte, bo l)at mon fir mit bcroder 6fud· unb ~ortt!"loltil of't~un3t unb orrldJli1tbtt, 10 bOB oitlfod} nUT bas ~ugt bes ShnntTs· hen romoni'd].~t"Toild)cn Run ber 9Inlogt rrrmnrn unb f}trausfcfJdlfn fatm.

:nit <.prottftantrn iibtrna~mrn mei]! bie ol1rn rot~0lltd)m RiTdJm, ilbrr30iJtn IiI' 3ma[ Qud) mit bnrodet <.prolti', bod) nidJt!'fu:.btm !JIoBt mie bit ROt!1oliftn, 3um ~l'il m~T (5 mol}l bas I1rroifcf)t 6ti1gtfll~, bcs lit non ber ~rr~un3ung obf)irlt, bodj oi(lfodj oudj bit filaigt 6pGr~rnrtil, ridjtiiJtT ber ffitoi3 rnond)tr prole!tantirdjtn O:iir~tn ll1\b Rirdjrnpatronr, bit' 3mot frtubiglt "im 'l)it'nllt ber prottfto1ttijd)m . 6ad)c" Ritd)tn'orrmllgtn ItQ~ltn, cber nUT fnQulnig i~[r ,igrnt. Rird)t brltiftrttn. 2no Ii,: rl9tn.t unb 'neue Rird)tn bauten, bel lIulbigh bit ~IQrtir in illtid)tt !IDtilr bern barodt'n etirga~tn bes !Jltbitmo1tismus unb Xrdjonbolis",us. ~itnddjt r6h"ntr man lagm, bah [m 1hottftantismll! mt~t bit rnongoloibt' (llo1Djfd)r) unb ,rimitiDr !lo"mtomnenente lum l)utdjbrull)' rom unb fidj im ~ilbrtlturrn unb in ber or,Uigrn ~nr,bung bet fhd.)1id)tn :'5ntnirurs eustebte,

31DQ1 fr~lttn bet ben <.protrflonttn bet ~Ioltir als Obidtt bit !Utdrt, vtiligtnltotutn unb ~eidjtltu~lt, bafiir oba &rm4djtigtt lit fidj um (0 tifrigrr ber R Q n 3 e I unb ber 0 r g e l At b QuI e, be fiet, im llro1tltantismu5 btl" gon3r Rult tigt'ntlidJ ouf bit \lTfbigt unb ben ct~OTaI btrdjtonf1r unb lon3tnttitrtt. !)tr Ritd)mltil mot mo~

gtbcnb ff'n bm 1110fonftil. .

. :l)ir tridJfn f>tnrn Ititgcn Don i~ttn mt"Qtl)afttn romonif~rn eber

( gotifd)tn 23uqJrn; tomtit fit i~nfn bie 23auern-, ~rligions- unb !lrDo(utionsftitgc gdoncn ~Qtttn, l]triff)';unb bouten lid) im 2o.It ung'" 1d)f1btc 6cf}lalltr mit procf}toolljn (J)arftnardJittlturtn, bit in .(f, o.t. t t n ( r u I p t U t t n, 6pringbTUnnrn, ffimtrn¥ulml -btr 1l1a.Jtif 'oltl IlItbrit unb 23dcitigung 94i1m.

. nit ,Ifotlltildjr, mottriGl~tild)t 'ltrunrfnubi bes mtbitmQ~n ~nb bOTodrn !Jltnrd)tn fibtt301l alLd) bit <DdrToucfJsgtgtnltanbt ,,!it rlnft Utbelfilrie ,oon 1Jloftrf, bit rnrilt finblid) unb grldj~odlos tDlftt. 60 bCmdct,tlgtf fld) bit lIarodt <.plo[tif brron~rs brr Rmg5- unb f>allbrlsf d) iff r btr 1\ [ U n f m 0 9 tn) btT Ron 0 n tnt 0 ~ It unb 'i~ts (JjtgtnftBds" brr (f, I ° If c n .• !IDas auf birrr" <DtbirttTt bit· ba:olft ~ra!tir ttlelltd f1at, gttna1 rnond)mol ~n' ~s (Jjrot~sf.1~4~ah"

3d] btmtrfr 3um 91bf'lllul! bitJrt 6hlpmobt, bQ~ 1dJ. ba.s &tod nid)t gona unb gar Drrhammr. :3n bfT bonb ~n f)rroittm. ~t H gan3 rrQoollt Gd)apfungm ~troorgrbrQd)t, ,"sbrlonbtt~ 1m 3D. IQmmtn~Qng mit brr rlibbrutldjtn ~rocfbaufun!t, 1DC1d)t lufJ DOll brt fibrigtn 23a(odfunIt hurd) tinr gt[d)modoollc ~rlld'btangun~ btl 1)rlorotiotn unb burd) tiMn rrJtounlid1nl 3bttnTt1ctturn au§!t,d)nrt,

<

follann.___ lDaUll'art IDoltl •. JnpiIflr1~U~~1 •

" IDI¢n XIII, nommavtro~ne ,. '

'ohlctfartO'"D: .In A 111.111, ~ffll .. "uai, "-lie"" ".tlt, 'flit 71.11'. ~.rMr.l .. u.: .CI'I. (u.lta.'.U t. ~ ..• ' •. ~.ltl"''" OIt,III" air. ~IU. ~ .. t'"",("

~Jt .. eft"., tJrl"".ttfl 'rr tJl ••• ' ....

lD05 .. als .. Oltara, !tad)tui bn 'BIOllb," II1Ib iRannflf,cflU't" Otorllllbd, buoug,glllfn unb grl'iht 0011 3. 1!0", oon .i!i,&m'tll. <~cbtinl 1ft IlDClnllolu nOlle In tJDrm Don all banbl~'fl Odmullen !Jri,f,,,, um bit Dttoriffrlltll un) fottg,I,,1 bring,,,. 1Iulanghn 6dniflcn 1!olQ.1!lrllrnfdl' nUl ,u'cfllI,,1I6 1I,m f", U m " r t n 1 I '" Sh,i. [einer tJr.unbe lI"b 660lu. unb IlDar '0 It,"I II I, luohglictr'IU macfl"l: 3,b,. Srlt{b,fI mlb41t ,I", 'Iavl'cfI a1l0,lcfllon"" lIbllG.blunD. !Infra",,, iTI.91i11tllorlo IIrquTtD'ft. !IJIonulfrlllt, ban',,,b allgtltb~t.

"fII, .. O".r •. tlrlt'U.trtl tI" "Iolltl'.'~ lit 'I; uh, ••• ,1t.,1., 1II."r'rr', .d ....

ar'"ofr.tII6, .nt .," .. ·.,'"11., a.r'fl'.' .

IIi, In mOtt unb 'Bitb b," 9(adjOl,il rrbrlngl, bu~ bet IIlonb,' bdllll~t !Rul6. ~ff !dlDn,. tiltlhfJ.c,abrliD" ibtoliftildlr. Dtni.lIt unll rtll0161t !ntnldl. bn G&h!rr unb (frbalttt alltr. ~i"rn'd!afl, Runlt.· ~ultur pnb bfr b4U11tlt4gn 'It, <lioUbtit fit. 9111,. ~4~ .unb .!alll' Itammt Don bft !ltanfn.erml'cflung bn. II" bas Wtib ~ous IIhlioloDihflfn ISrOftbtn meln ttglbtn afar unb III. 011 bfr !nann. l)'r .,Oltato. !BrirfbQdjiul. bft !Blonbtn" .. llt baber ·In flnu 3ell. h, bal m,ibHdJr un). ·91irbnroniot lotalam DUral unb lIit IIlo"b, flelblllbt ~rnr'rnQtt tiidii~I.'qs GqtoMrt, btt 60mmrlnnrt allft .arn,bJII,n EicbDnbtH,

• molltbrit. l!tbtn!1~rcf m molt lucbr,."n ::Jbfaliltrn o flDO then •.. ' .

, l)'!lrtt •• nltll' ~ ••• fn 'rr } "Oltlfl. 11,,,, ,,,1 '" "1.~" ... : .

•• t)1t Olla" .,,11 lloa "'let lin "11 .. bell.: n. &1ttITr1 k •• nn' •• k. (I .•• 11.)

. (I. _.1101'.). ,',N. '_lItll, .". ".~. II. -"dt lIu ... IIt .. -

.1. I),,' .. fBdthlt\.o 1111 •• !1tllT .. ",1 &tr 'nllllct!fll .""",,1I0llllt. II. _.11.)

.JlII.'111I I'tt. It 1J1.1It",. U. 'tlr ""."ftll lie. I)r •• r~t. ..II ...

I.·~k· rfttltruDllltlDlI., H' .rall lief . II.hDellll""ltlle.ItI •• t t'.II .•• II.)

"'111M...· . Ie. Tk .Q!1tIl.ln'.ItI* '.111 ...

4; tlr ..... tkUITttIlf", .... arT!· ... 11 EI'I , ~,.tOH -"i'." II. -.flAItt·l

kt .,Io.bell. ..' II. II,.t ,,1I,IU.l * .... ''It,,, ... 1, ... e.-

' •. Ut .... I .. " .an •• h1Jl.f!"l4tt kf _1ft ,It .. , Itl. kf _I,. (1.".11.'

.6U,,[I: ~t •• l .. ~."D· II .. ' Dltt N. til.IIlIIt .... II.I"." •• lIertll •• k.

. "tt."1I ••• 11 •• ·) •• " .1' .. tI,.. (I ••• ,L)" .

". Ut.,HIDllc 1I:'!l" 5._....."rlllr II. Tw. .., • .,..... ••• t!lcktlt"'. ""

WIlt 11". (I .•• Ildlt.l. lIl."k. ..II .,..tllII, I.: •• t'npaloo

~~::::I' III: tit ...... 1'." ... " 11,." ttll.. (t. -.Il)

..... It • ..D"t. (I. -.II.ec.) ',.. r n. "... "'.lIttIt.. ..t t!""'''tIleD 11ft

10 .• DI~D.Dt"lfe. Urllln'. • lIIenr' "lo.lIe .... 11 h.",II, 1I.:,..lhqcl4,*,

I.. rt,n ... be, _Itt ... (' 11.1 ItdNr 'I,". (I. WIlli.) . .

It. t)n .. rtld!altlldle .""n."". hnll 4'. tlIIIID'nfl, ttl "It Etlllel·.',11I .""

lilt ~I •• kll. d.r 1I1",.,nll, I. &I, IItt t!ltk DII "" ltt"I" (2. W.II.)

• ,rl"tlIJlu,,'UI'" "."'IIIf •• _It. U. Sl" ".1'. , I. lit ...... IlIcfll4

"11. t)1t !)lhIItn lie ..... __ ""tAIDIi. •• "Intr •. (I ••• l1ett.) .

dllt It'.""n •• I. lilt ".a ••• lrt'dlaft. • •. !Ille .... " lin "I«lI4le .. ftelth-. "!In.

'. Ildle •• nr.I! .. _Ic. ,,,leal"'" eftIIln ", 1I1It. In L

."It. br '''I''~ ••• '.1 .... "... Uf· .... trftllt •• (I. -.IIDr') .

, trl 1 ... 11.... "I., "O~1II1t alltr.It... IItr ","tte.

II. Ut " : tin totat ~... . ••• . ... kqntp ••• (I. _.,l.)

_ eatt. (I ••• p.~.) . It. ,..ftn.IId!tt.. ... .."' ... '-11"l1li"

•• ,.t. ~.'D.Iog. V: ~f """".tn •• " (1 ••• 11.)" '.

"tbr •• r" .NT "It 1II1ftn.u.,.rtlt I. ft .•• ftn.",tr,tl_ "'~ftI ... l •• Ic .tta-

.•• ttN •••• lfL II. _.fI •. ,: "dfttlllle • ., ..... " (I. _1If1atr). .

II. :t?::"'~I';'it ~ =.~: .. :: : to. !)d , .. .._. ern""n _ ".lnlnI

(I .• 'fl.., I 2DI""" •• ,.It ... InbelrtttHtlllrt

...... ~ .... ~" VII ..... , !) ••• 'ed- .'" ."' ..... 1tIna"~ I •• 'I. e. .

lillie "tttrtlTdlr. (I .• ~.) .. ,.,. tic ~II"" .11 .. liar 1Ie··

It ••• 1Ie ••• a'_lfqrtblltat, dD _.,.,., IlCldlltatltdtt etnaal".,.. .

, •• ~I! lief _,110," e"nlt!thlt. N. f1ille •• 11 ,,'C*.,ftl I (ft!le_"!\nt,... .....

CI. -.ft.) 1 .. lrdlc, teU). . .' ...

II .•• tIe •• ~ " ~t .. _"".lIe ", IS. II ...... "" .... "1 U ("~14t.

lin .... "" _rtII"l-.CL _.) Ildttf 'l.ell). : .

1IIJII."tII ••• ••• ... "., .... " lOt. 2... •. t!lrllnltt. • •• ' It" lint.

kI •••• (I .•• Ifaet.) I. ~Il, .''''',"111..'. II" ~erit ••

. PI .... ,. ........ bit .. lin ...... (a. _.11.) !lot· "I~ •• If\. (I .• lIfl4ofC.)

. ~ .

-,

'.

r. - . I • •

f-I' -~.; OJ- ; 'i..lo. ~l

I~-·I \~.2] . 1 :- . ._

t .

.'

"

f

,r ,

./

I

r

'flt.lli. I:;.

\ -

)~'~I

_.

".

-.

"

./

.'

- __ "'.

I· •

. t· '1

,

'111111. '!. 11.,,10'1,1 .. brr ~,,'," b. 1110 r, 1m IInUAnnnll i .. ~fili.rn!rru,. aut btm 'XIII !:Iabrbu ... i, ~ ... Hpl.1 II .. buDII .... " 4IIralolltl,,"lftlll! ~rr .omanl flJfn illl"roJobf. tor ill (lfn n.dl;rn Glfll"flfin Ii".

,crilif itIIrli' II' bl, ,InA ill' r.fDtaIlDn. ",If II a .... u·nQ.m.ln Dorn.Ij",. .

'''b. III. ~"III'D'II!bf ;"'lIl\fnl An b.III UbO[MJtnbl btr Uillrr4' 'DI8IIIbrenn. bAl ~1.Il_rf In .. "It. 'O"D."llon.lll1ftb M. ,,1.I"n'oll."1I b.nUI IIIa .. lrhnlbrll""'rll.!I.I"rn ...... ,Innrnbtn 'DI.biln .. oni ......

'1Io~. II. 'Ir •• ,lfl" bt •• 6r.,r' C 1111 bom t>Ollt"IIIlUtI nut ... m·"rU.la.nA In ~IIIA e .r".l, Xlii. ;\allr.

11",,11"1. n,brn btr .;",.111 'rlrb •• i~ .in ""I ....... <I"o.rleltl "filA alf l'.I".alio". .

r

""b. 17.

'IIblo. ·I~. Qnll.lhi,. au' !I. 9ic11 ... 1 In t'.I .... bri"'. al' t\ti!pifl IIrr ~."'blli'. M litre Ii ... " I ••• ",uildlr,,·, elli· ",,;"Dr. 9an bradll< be. allp'III,in IIrrn, •• "'~bnltr i-Q"" "'rtrl, un& ~lih'lrru"t '"~ !fltTI4IIf"'n~1I un' (,iai .... li.lI.

brr .i"I.I"," dIal." ••• pil~l .... a 1tf'I.;r,

roq~ wauqan WOlfl, . .1npil1trleUt!. : I

'. lDtCD XIII, l)ommovtrgoffe ,.

Softl4tift"at.; A l'I.ln. errll. Iii .• , ~ i.., ... 'fIt n. TH. .

~.ftHdl".a.:.Ctlt. 1,,,, ,,.1,' t. 0 ...... ~ftl Ok.' •••• ". ~un ..... l1h.If"{,

• ~t .. O".r.. 8rl" ••• ",1 ',r tn ••• , ....

'. 1905 Alit .. ortora. "O."ti bn "Ionb,n unb Uo.nnesrt4U't" ararllnlltl. bua_ota.btn unb adritd Don :3. ~IUII Don i!i,bmf.I.. ~~cfttinl 1ft IIDCll&ololtt thlu In ty.,rm Don all ~anblcf»tlfl arbr .. lft,n tirit'tn,; um bit Dttlriff'''tn un" 'orlll,r,.t brinGtnb DulanGttn S.rlften 1!atqo1!ltbtn'tlt' nur luI4lU"II4I 'em tn. 11 mat tn, len .RUt. r,inn 6rt .. nbt .. nb ScIatlltr. Inb 1_' '0 fI tn. lot. lug4ft'lh'··.. mo4ltil: ::ltbes .rlefbtff tnlb411 tint la'··fI4 lbatf4lloRent 1Ibba.bluflo. !lnfraotn ifl. ,uRlporto ",la .. ltlltn. !JIan .. lldptt banr",b 4IJo~l~b~t.

~Ir .OH.rl. ~rlr' ••• ;rtl )" "I •• '''~ 1ft )1. "ttt ••• ~1 .. I.r 111'''rl,,'' arl,...

, 1",..rrl ... 6, I.' Irl'''_lkIl6t etrlft •• ' ••• I.... .

li' In !Dod unb !Bllb ben W'oc!lllltit n"rlno,. hll bel IIfonbi "lbl14, IJ'lcn14l. )If '.6ne. 'iltlllflc.obtliot.ibtoliftil.r. ormole vnb rillalafr at"fe'. II" 6lbh'tr unb IErboltu olin. miflrnlcf»aft. Runlt." ltultur )lnb be, bdQllrlGtf bu (fiotlll,it ift. !lllft ~a~ .unb .!B6,e ·ItoMml Don brr "oRtu,nnll.unl b,a, .n bot tDrib :OU5 pbufiolollU.rn (firOflben mrbr rrae"m .r unb HI. clll btr man", 1)1, .. Oflola. fititfbO.ittl. bn tJlonb,n". ·flt "ollft ·In etne. 3dl. liN bOI mtibil4lt u'"\. ,9Ueburaniot forll'am "flfal unb bl, ~Ionlle IItlblf~ !Jlrn'lbrnort tillfii.ts-1ql ou.,ot1,t. btr Sommtl"unfl oUtt oorn,"",rn- e~6n",ii.

!Dabrbrit. 1!lbrn!l~'If,1Iftb SoU ru.r1,n ::lbtoliltrn IIt1DOlben ..• ' •

'. !)1~Jrtt .onlfltt •••• tr. )" , .. O"lrl. """ ••• ,,,1 '" ~I.~.,. .. :. .

•• Ilk ettaN ull ... Ittl.- &II "I.nll, •• : n. "'kflftl"'k •• """ ..... (I ••• 11.)

• ll. ,.tl.lr.). t' JII. ·."lli' ... 11 ltallt. ,I •• 'rll IItt t."' •.

. 1. t)e, •• lIrtk.- IItl •• ",,,r.,,,,, hr' I.nllll ••• ",,, ... _If. (I .•• ll.)·

~.'I ..... ble tll •• BeIt. u. ~Ie .,.,.". hi BtA.';" URII'"

I;·"!llt· "tlkllt1,,'.llCI1I- ... I .Nt lilt I· •• hDtlllll,ftlllldll.... 11.(1 ••• 11.)

a.".eft..· .... ~II .NftI •• ,nr.tUt41 ••• ht

,: ~r ,&tlkltfrlt ....... 1. 1Ittt· ••• .1,. , luuD, •• N~.I. II ••• flqe.)

hr .,1 •• 11111. • ~ • U. 1t,IIt ".",. • _ •• "-t" • .,I,1k til-

• '1. nu, •• I .. 1t "" •••• "" ..... " "I .,11t ,Dr Ie, It .. IIU ~I •• (1 ••• fLJ

.atter1"1: ~ _.\It tlalllI- •• 11 .lteM. toil.'a .. '_".lllrll.h.llu.lllllIn

e.tt. '1.1 ••• n.".) ... 1' •• tI... (' .•. tL)" .

'i. ~ILI.I .. " 11:' ~It .'.'Il"a, II. ~.' "'41_'" ' •• 11 1!lrhll.h. lie,

•• 11 ""jIII ... lftt'. (I ••• 11"'",). . til •• ",. ••• e..IlIft, I.: •• ',rD,'''' ..

~~lt 111: I'lt ..... 1',." n' 111"'1 ~tlt. ,,, •• ,L) .

. 1'1. lilt ...... 1I1I!tr. II .•• 11.,,,, . ". r . II. "a' ., .. Itclt.. ..11 1!"""klln IIct

••.•• t~."'''''I''. Ilnn,.,,, •• , •• ",. tll •• " ••• II~.rtc.,II':'h"hfl'f4~·

I. dIU .. , h' .lIe •• (' ".1 IIlIIte %111. CI. "n.) .' :

It. ~ • n,""tlldtt 81th" "nil u. ClI.tll'nalll ... III, .p.I ..... "r IlIIr

'" 810 ..... ,I., .'."'111., I. Il~' lilt ~lrh ." .1II;JdIt"',.1t {I. W.Il.)

- 1n.-n.ruf4la,flll4t •••• arn_te. n. "It ... tt. '''h~l. I ...... d ,lien ...

.., ..... tltrtahl' "I .,. "arlil_t.. ._ .. INte .. (I ••• " •• )' •

"., .,.,,,111,, t. lilt t •• ,rtf .... t. n. !!lit ••• , te, ,tllllldln 't. nftn·

'. 1,* "1In1!n-... , ..... , .... tItiIIln ,b In ..

.. ,.&. t'eT '"'''~Ik •• 11 •• 1 .... '411 'b. ~-.tml1llll. (I ••• " ) "

'tna •• IItl 11clIne...... _- -I •• ' "IlIIIIIIIl ,lilt lilt ".,1 kt kllntltt.

II. "'n ... 1r : 11ft 11ft •••• , •• 11 JtI.IIe~ ... (I ••• fl.) .

.... WL (I ••• n.ee.) , . I •• ',.. ... ,..... nil ..... t.tIIt ....

111'1. ~""'1r V: t)r, ....,... .. tn •• 11 II. 'tI ••• ) .' . . . .

Mtlll-"£" .an lilt llatttTtl14,.lt I. . 71 " •• _ftItItnI .. ,. 'It.de-

.•• tnte •• 11 etl" II ••• '1 .... , ~ 4Ittltl "'" (I ••• fIatt). .

.1. ~.I .. 1t VI: 11ft eItte\1... .., ' • ,t. rafIa"" ~I=

": .=~~"It , ,. ..IIL., ' 10. e.:'"" •• , .. "I ~Id

""'tI. ~"'"&all VIt. II.. , .. II II'mqta'" I •• ,L I!nt.

I au"' •. (a .• ~.) . ..,... tit 1.... .11 fIIthlr- •• 11 Nftn-

II ftc •• , ."""nOIlle. rI •• atn, ackhIItlfdlr Dltratl"".. .

I •• IItftIl ", _,tlo," ."UllttekIL N. liafle! i •• 11 tllbta.'ft' I fftfte ... ~ ,

II. •• fL) I .. ' ifltt ~1I). ; " . ,

I ..•. ", .. ~ lira ... Ithlt 8nfl ,., IS.... .. ttu..._m u (N~"'t.

.... .... lin .Ia"" •• m CL .. , I .... ~II). . .

am..... .., .... t ••• ..I ~th$ .0 •. "... •. 91e....... nll{ Itla 1Iftt.

....... fl ••• ,....) I. Ettb et.,., ... ._ t. II. ~ ...

...... " ........ 11 "lInfll • .,. (I. •• ll.) 3'-· .... __ rt •• 111. (I •• 1IfIatI·)

'. .'-,

'fIltl'. Il. '111'1'. '''.

\ '

'111111. U. "'ralll1tl" IItr ""'dI,n lit IIIl1r, 1m IIrtUARanA in (ltill.,nfrru,. au. IItm XIII. 3abrlJuntnr. '.!'til,I'1 IItr ,""olldlr. Ulrablttlnlll.fttr IIrr romnnll.n il""rQQllr. 7"lr In HII "Illiln OItallfttia ,In.

Ut'llr ~IIIl III lilt ,lnliAt ~trofatlon. "'Irlt alln unarm"" JDmr_m. .

IIbb. ,A. llllllll.lIfdlf 'dla"',,' an IItm IIborlKfUlll1 IItt Uill,qr "'8Ibronn. bat .'alilftrt lit hftlll '0""'"110 .. ,11l1li11 IIlr 1tI,IIIt,!altanllllt,,11I ma;,ldlnl MlIan'rlt. H,II',n IItI ""I"nrallta !IIrbUrn-.lllltnl.

'II ..... ,I. ",.1Iftr'" lit •• I~tr' (liD Dom 0Dltramnrfl n ... hm·a"".(glllll In ~lIlt1rtlltfM" XIII. ~a"f-

IIU"lItrl. 1l,IItn IItt idlrlll nldlti'" tin "nlftltlt. ,In.nl,lt' JhotUI alf ~tl"rntiDa.

' .

.1,

" J ,r .

~.

-.

: i.

I

, .

" ....

'" .

. \ , ..

"

,nt .. I •.

"

. .-,

...._~
.,.
, ,: ....... .""
, \ -"'" ''"'" ,.~
~ , _' I.'
, ...
• .,.
1 1 \
, I
, . - ~
~- ...... ......._- . ... _-
-- flU. n .

'fIbb. ·1;. Cfnlltllritl .ul !I, !IIldI.tl I .. (lilbdlltl",. all ~1I11'fllltf .t'.dlbllilt Wr lIt.foiidltn (."'.IIIIII<II.n-, ~til· IInhlllt. !JIan lIt.ttI" lit. allAtlllrin """' Itltlllllntrr eli"" ""ll'lt IInll elll illlnnt III, IIffldlltllfnbtll UIl' (rilin"lilBC

err ,Inltlntn dl.ltn, '8,,11111. ulllfl"i.j.,

·"

IQIllQIllQJlnl ~(elne ~n3elgen. ·Ialnlaln.

511 thfft •• 1Id1l .... fa " III,,,,, .... ".,. _,ftft VJlII.n~ _. tefft .1If. - Sr- •• ft II."" 10 "

·5unger 9Rann

GUS bn Gho&ftQbt, bn ~ntmlft ~at, bit 20dtDldfdJaft III nlnnrn, blUrt um WHlrfmbt ettUt; am Itrbftm aUf 1I1nnmm f>of In mrflfalm obn Umg_rbung.- 3ufdtrlflrn an 11m tJalQg btrlrr lIrUldJrlft unln ~ 75.

<fbener $f{anaenbutter

tfl bn Jtu~buttn nbmaldJmb iI~nndJ 1m 91usfr~m, CBrfdJmadt, 91li~nDrrt. 58mombung unb 9JrkommlldJllnL ~fan' u.r leU.

(fbmn ~flcmarnbuttn (u. 911.)

mt~Mt Itrlnaln tlrrlldJr iJdtr, CPlmu: ~flcmambuUa (0. sm.)

1ft lid Don Jtonfrt'1)ltrungsmIUrln. ~rbn: CUrlofoplt tft erbm.uformrr unb aftlJt .,buttn butdJ ~flaltjrnbuttn. ~oftDrtfanb: 9JrI ~orrinftnbunil_ bK 9Jdragt. 9 ~fb. 8,50 JIM. unb 'lJortD,

, ~tobrfmbungm au 3 ~Iunb.

eonlt ~ttfanb grgm 91adJna~mr. Rtfot'1ltlJcaR •• 9t~R~ S!,.,ulqu,D,·, 3olkrnfH, 9JorftoftrafJr 14- (9lIUglltb Don .91tuform 58. b. SR..)

(fnblic9 geloft

maS - - - bit 5trebsfraOt! ~(turtngritltur Magler ~at ft.t nad) 25li1IJrlgrm .,artm edJQlftn unb 6ud)m bm .ltrtnpunld, bit UtfQdJt ttblDrbn Itub ... att\gm.ftianItIJtU gtfunbm. <!Inr u .. rrlJart~ ~Gt D.". .ng~'ml'ft' ~rbrlltung fA .. blr .rfalld~ mtmfdJlJtlt. 6dn ,tjdlmlUd 1ft

(ftbftoff·

(Bt1Donnm GUS 9DlIbPflcmar".l_ IItm ee irbr !lrt DO Stt~"ldbm, ~IQJt. 9tIJmmG unb feuflls" auf ~lld"trflllfl'llftg br .. ru"mbrs 2dbm. $onil ~otfnunr,slofr ijilUr tDutbrn fdJon gr~rilt. ~(nr rau ,afte ~ratt-. ~araa- unb Unttflrl". reb •• ~ fIratr, btllanntt CBro&m, l)aUm oUrs DnfudlL elf tlClbm bI, Wrcna Guf. \nagler "dftf tI, trfilH.

$)rr ~m. filt «fl"'ofJ tft btnlg,1Jro ~altrt nut JtK.1.8O. 5iit elne lbir rrtdJm 5c.pakdt.

9Jrftdlungm rrbtttrt:

,.It, _ 9kfmI'. 5rdhrg L tJr.

,~." •• ".".",'1."

<6tubent (.Ralanber)· .

fudJt In ~erlln 91e"morr"enft (91ad).. , ~nftflunbrn). - CBrfliUtgt 91ngtbolt untn .~nlln .. aarom· an bm ~rrlag abrlm.

, €>d)rtftbtagnofttk

burd) 9tobrrt ~o. ~fDtil'dm, 9ltbtrrt .. badJrtftra&t 25.

"(fflol)·e~mur

,tjanbgrtrlrbmt unb ousgrfllgtr _ 611bnunb 911rff\ngbrofdlm, Jtnilpfe unb 9lrlfm mit 9tuntn unb ~(umt1tilrr nad, !5)ru~ ungm Don (Jutbo tt. elft llrfrtt an ~t\OQtr .

• (,tlb, EltlafJ, i!Dn'cltrl) l W. aunftgtlDttbltdJr 9BnltflilUt.

JUrln, ~ftl.ttlfte {ftl.!

SIDappen-

btutung unb CHuffhUung ntun 9Bcqlpm '. Qufgrunb btl 9lQmm. unb CBtburt9batutlll . iibrmlmmt In forgfa(tlgftn !lu9f1lllrung , 9lJU",lm mrdJ""', mtGgb'''lttg.91tuf' .. 9BlHmbrrgrtflr.30, III. 4)onotat.1U 10.-. 9ld~m9 aUf 91nfrag, bortfdbft. .

9Rebtnle ~ngaben

fibn SI)r morltbm, fOIDl, bal ""Q.t !!tbtn auf "mnb Don ,Ingrfanlltm ~rltfm ulm. ttlll ~"ntn mit

Wrt C!mmca CEO"canl, Wlrn XII, WrltlllgQftt 83.

f)anb-u.91agelbtagnofttk

bunfJ (!.SlJ"ernrr-sr,Glban" ~Iln W62, .Raldlrrut"lr. 19, I. snli~m. _lIafrlbft.

f)anbfd)rtftenbeutung

ir grfdJilflL unb 1JrIuate !lngrlrgm.,rltm. rtngG .. b 3anber, grJrllftt IOlftmfdJaftlldJt tQ1Jl)ologln, O.na"ril" 4)abtt{tr. ,19. _ «1tnfad)rs CButll~ M 5.-, oulffliJr .. UcfJes .fU 10.-, milt !lu'fil~mng .1U 15.-.