You are on page 1of 30

Ε

˳ Ύ͉ϨΟ
˴ Ϫ˵ ˸ϠΧ
˶ ˸Ϊϳ˵ Ϫ˵ ϟ˴ Ϯ˵γέ˴ ϭ˴ Ϫ˴ ˰͉Ϡϟ΍ ϊ˶ τ
˶ ϳ˵ Ϧ˴ϣ˴ϭ
Ϧ
˴ ϳ˶Ϊϟ˶ Ύ˴Χ έ˵ Ύ˴Ϭ˸ϧ΄˴ ˸ϟ΍ Ύ˴ϬΘ˶ ˸ΤΗ˴ Ϧ˶ϣ ϱ˶ή˸ΠΗ˴
˵ϡϱ˶ ˴υ ω˸ϝ ΍ ˵ί˸ϭ ϑ ˴ ˸ϝ΍ ˴ϙ˶ϝ ˴ Ϋ˴ ϭ Ύ˴Ϭϴ˶ϓ
ͼ˺˼ͽ

V 
 VV 
  V 
 V  V
 V V 
 VV 
V  V  
V V  V V 
 
 V V V V 
V V V V !
˵ϡϱ
˶ υ˴ω˸ϝ΍ ί˵ ˸ϭ˴ϑ˸ϝ΍ ϙ
˴ ϝ˶ ˴ Ϋ Ύ˴Ϭϴ˶ϓ Ϧ
˴ ϳ˶Ϊϟ˶ Ύ˴Χ έ˵ Ύ˴Ϭ˸ϧ΄˴ ˸ϟ΍ Ύ˴ϬΘ˶ ˸ΤΗ˴ Ϧ˶ϣ ϱ˶ή˸Π˴Η Ε
˳ Ύ͉ϨΟ
˴ ˸ϢϬ˵ ϟ˴ Ϫ˵ ˰͉Ϡϟ΍ Ϊ͉ ϋ
˴ ΃˴
ͼ́̂ͽ

Allah has prepared for them gardens beneath which rivers


flow, to abide in them; that is the great achievement. (89)
Ύ˴Ϭϴ˶ϓ Ϧ
˴ ϳ˶Ϊϟ˶ Ύ˴Χ έ˵ Ύ˴Ϭ˸ϧ΄˴˸ϟ΍ Ύ˴ϬΘ˶ ˸ΤΗ˴ Ϧ˶ϣ ϱ˶ή˸ΠΗ˴ Ε ˳ Ύ͉ϨΟ
˴ ˸ϢϬ˵ Ϡ˵Χ
˶ ˸ΪϨ˵ γ
˴ Ε
˶ Ύ˴Τϟ˶ Ύ͉μϟ΍ ΍Ϯ˵ϠϤ˶ ϋ
˴ ϭ˴ ΍Ϯ˵Ϩϣ˴ ΁ Ϧ˴ ϳ˶άϟ͉΍˴ϭ
ͼ˾̀ͽ ΍ ϝ˱ ϱ ˶ ˴ϝ υ΍˱ ϝ˷ υ
˶ ˸ϡ ϩ˵ϝ˶ ˸ΥΩ˵ ϥ˴ϭ ˲ Γ˴ έ˷˴ ϩ˴˵ρ˷ ϡ ˲ ΍Ν˴ϭ˸ί΃˴ ΍˴ ϩϱ˶ϑ˸ ˵ϡϩ˴˷ ϝ ΍˱ΪΑ˴ ΃˴
And if the followers of the
Book had believed and
guarded (against evil) We
would certainly have covered
their evil deeds and We would
certainly have made them
enter gardens of bliss (65)
Ύ˴ϧ˸ήϔ͉ Ϝ˴ ϟ˴ ΍˸ϮϘ˴ Η͉ ΍˴ϭ ΍Ϯ˵Ϩϣ˴ ΁ Ώ
˶ Ύ˴ΘϜ˶ ˸ϟ΍ Ϟ˴ ˸ϫ΃˴ ͉ϥ΃˴ ˸Ϯϟ˴ϭ˴
Ϣ˶ ϴ˶όϨ͉ ϟ΍ Ε ˶ Ύ͉ϨΟ ˴ ˸Ϣϫ˵ Ύ˴Ϩ˸ϠΧ
˴ ˸Ω΄˴ ϟ˴ ϭ˴ ˸ϢϬ˶ Η˶ Ύ˴Ό˶˷ϴγ
˴ ˸ϢϬ˵ ˸Ϩϋ
˴
ͼ˿˾ͽ
Purely (as for) those who believe and do good, their
Lord will guide them by their faith; there shall flow
from beneath them rivers in gardens of bliss. (9)
ͼ˻˺ͽ ˲Ϣϴ˶Ϙϣ͊ ˲Ϣϴ˶όϧ˴ Ύ˴Ϭϴ˶ϓ ˸ϢϬ˵ ϟ͉ Ε
˳ Ύ͉ϨΟ
˴ ϭ˴ ϥ
˳ ΍˴Ϯ˸οέ˶ ϭ˴ Ϫ˵ ˸Ϩϣ˶˷ Δ˳ Ϥ˴ ˸Σή˴ Α˶ Ϣ˵ϬΑ͊ έ˴ ˸Ϣϫ˵ ή˵ θ
˶˷ Β˴ ϳ˵

~heir Lord gives them good news of mercy from


Himself and (His) good pleasure and gardens,
wherein lasting blessings shall be theirs; (21)