Sie sind auf Seite 1von 80

ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

KRIZNO PLANIRANJE
+
Krizni
menadžment +
Operativne snage

Kritična
infrastruktura
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

• ZAŠTITA LJUDSKIH ŽIVOTA I ZDRAVLJA

• IMOVINE

• OKOLIŠA

• UOBIČAJENOG NAČINA ŽIVOTA


Treba Treba skratiti –
produžiti krizno upravljanje
– krizno
planiranje

udar
Upozoravanje
i evakuacija
ograničavanje
posljedica oporavak
osnovnih
pripreme usluga
spašavanje obnova i
za slijedeći
izgradnja
događaj
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

KRIZNO PLANIRANJE – SUSTAV ELEMENATA ZA


PRIPREMANJE ZAJEDNICE ZA DJELOVANJE U
IZVANREDNIM (KRIZNIM) SITUACIJAMA I TO:

• ZA DJELOVANJE U KATASTROFAMA IZAZVANIM PRIRODNIM


UGROZAMA
• ZA DJELOVANJE U KATRASTROFAMA IZAZVANIM
LJUDSKIM DJELOVANJEM – nehaj, tehničke pogreške
sustava ili zlonamjerno djelovanje – terorizam, kriminal, ratna
djelovanja
• ZA DJELOVANJE U DRUGIM KRIZAMA SUSTAVA (KRITIČNA
INFRASTRUKTURA)
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

OSNOVA KRIZNOG UPRAVLJANJA:

ZADOVOLJITI NARASLE POTREBE SA


MAKSIMALNOM UČINKOVITOSTI I BRZINOM ALI SA
OGRANIČENIM IZVORIMA I U NEDOSTATKU NUŽNIH
INFORMACIJA
PLANIRANJE ZA IZVANREDNE SITUACIJE
(otklanjanje posljedica)

RASPOLOŽIVI HITNE
IZVORI POTREBE
HITNE
PROCEDURE PLANOVI
DJELOVANJA
SPONTANE
IMPROVIZACIJE

KRIZNO OKRUŽENJE
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

ZAŠTO TREBAMO KRIZNO PLANIRANJE:

• NEDOSTATAK UVJEŽBANOG OSOBLJA, MATERIJALA,


OPREME i VREMENA
• ODLUKE SE MORAJU DONOSITI BRZO
• POSTOJI VELIKA POTREBA ZA INFORMACIJAMA
• NEUČINKOVITI PLANOVI ZNAČE VEĆE ŠTETE I VEĆE ŽRTVE
KOJE SU SE MOGLE IZBJEĆI
• IMPROVIZACIJA POMOĆI KOJA SE DOSTAVLJA NE MOŽE
BITI U POTPUNOSTI ZADOVOLJAVAJUĆA
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

PLAN DJELOVANJA U KATASTROFAMA TREBA:

• DATI ODGOVARAJUĆA RJEŠENJA PRIJE NASTANKA


KATASTROFA
• UTVRDITI ODLUKE KOJE SE MORAJU DONIJETI TIJEKOM
KATASTROFE
• USPOSTAVITI MEHANIZAM BRZOG DONOŠENJA ODLUKA
• STVORITI JEDNOZNAČNU I JASNU STRUKTURU
¾ ZAPOVIJEDANJA

¾ IZVOĐENJA OPERACIJA

¾ RAZDIOBE ODGOVORNOSTI
Raspodjela
podataka iz više
Postotak živih

katastrofa
spašenih

sati u ruševinama
manjak ublažen
odgovor
dobrom
manjak mobilizacijom
USAR

odgovor
potreba
potreba

vrijeme vrijeme
katastrofa katastrofa

U KRIZNOM PLANIRANJU UČINKOVITOST SE MJERI BROJEM


SAČUVANIH (SPAŠENIH) ŽIVOTA I IMOVINE
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

OSNOVNA ZADAĆA PLANA JE:

• INFORMIRATI, UPUTITI I VODITI SUDIONIKE

• PROCEDURE POSTUPANJA

• IZVORI POTREBNIH RESURSA


ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

OSNOVNA ZAKONITOST KRIZNOG PLANIRANJA:

• POMOĆ IZVAN PODRUČJA KATASTROFA MORA


OJAČATI, A NE NADOMJESTITI LOKALNE IZVORE

• RAZVIJANJE LOKALNE SAMODOSTATNOSTI I OČUVANJE


JAVNOG REDA I MIRA

• SVEOBUHVATNO PLANIRANJE, KOJE OBUHVAĆA SVE


PRIJETNJE I UGROZE
IZAZOV KRIZNOG PLANIRANJA -

NEZADOVOLJENE POTREBE

potrebe
RACIONALIZACIJA
RACIONALIZACIJAIIPRAVOVREMENOST
PRAVOVREMENOST
POMO
Pomoć ĆIsa
POMOĆI IZVANA
strane
IZVANA
količina

Lokalna samopomoć
POVE ĆANJE SAMODOSTATNOSTI
POVEĆANJE SAMODOSTATNOSTI

vrijeme
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

OSNOVNA ZADAĆA KRIZNOG PLANA:

• USPOSTAVA PROCEDURA I PROTOKOLA ZA


UPRAVLJANJE KATASTROFAMA

• UNAPRJEĐENJE KAPACITETA SLUŽBI I ORGANIZACIJA DA


RADE ZAJEDNO UČINKOVITO

• USKLAĐIVANJE KOLIČINE OPREME I MATERIJALA, TE


LJUDSKIH RESURSA SA POTREBAMA U KATASTROFI
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

UPRAVLJANJE U KRIZI ZA RUKOVODITELJA:

TO JE PROCES PROCES DONOŠENJA ODLUKA U


IZVANREDNIM UVJETIMA KOJI MOŽE IMATI
ZNAČAJNE POSLJEDICE ZA SIGURNOST SREDINE U
KOJOJ SE DOGAĐA, EKONOMSKO ZDRAVLJE, JAVNU
SIGURNOST ILI ODRŽANJE REDA
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

ZAKONITOST POSTUPANJA USPJEŠNOG


RUKOVODITELJA:

• KONTROLA NAD SITUACIJOM


• PREŽIVLJAVANJE INICIJALNOG ŠOKA
• IZBJEGAVANJE DISKREDITACIJE
• USPOSTAVA SUSTAVA ZA PROCJENU SITUACIJE
• ODREĐIVANJE POZICIJE
• RAZVOJ PLANA DJELOVANJA
• AKTIVIRANJE DONOSITELJA ODLUKA
• UPRAVLJANJE SUSTAVOM
• ODNOS S JAVNOŠĆU
• KORIŠTENJE STRUČNJAKA
• RASPUŠTANJE AKCIJE
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

PLANSKI DOKUMENTI
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

TEMELJ ZA IZRADU:

PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA IZRADU


PROCJENA UGROŽENOSTI I PLANOVA
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA (“NN, broj 38/08)
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

PRAVILNIKOM SE PROPISUJE
METODOLOGIJA:

• ZA IZRADU PROCJENA UGROŽENOSTI


• ZA IZRADU PLANOVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
• IZRADA OPERATIVNIH PLANOVA ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA
• IZRADA OPERATIVNIH PLANOVA CIVILNE ZAŠTITE
• ZA IZRADU VANJSKIH PLANOVA
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

PROCES IZRADE PLANSKIH DOKUMENATA

1. PROGRAM RADA NA PRIPREMI, IZRADI I DONOŠENJU


PROCJENE I PLANA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

2. PROCJENA UGROŽENOSTI STANOVNIŠTVA I


MATERIJALNIH DOBARA I KULTURNIH DOBARA
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

PROGRAM RADA: RAZLOG IZRADE

• PRECIZNO DEFINIRANJE ZADAĆA NOSITELJA


IZRADE

• DEFINIRANJE ROKOVA

• UTVRĐIVANJE NOSITELJA IZRADE


ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

PROGRAM RADA: SADRŽAJ

• NAZIV AKTIVNOSTI – ZADAĆE


• SADRŽAJ AKTIVNOSTI – ZADAĆE
• ROKOVI
• NOSITELJI IZVRŠENJA ZADAĆA
• DRUGI SUDIONICI
• NAPOMENA
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

PROGRAM RADA: TKO IZRAĐUJE

• TIJELA DRŽAVNE UPRAVE


- PRAVNE OSOBE OD INTERESA

• ŽUPANIJSKA UPRAVNA TIJELA, GRADOVI I OPĆINE


- PRAVNE OSOBE OD INTERESA

• PRAVNE OSOBE KOJE U PROCESU PROIZVODNJE KORISTE,


SKLADIŠTE….
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

PROGRAM RADA: TKO DONOSI

• STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA (RAZMATRA I PREDLAŽE)

• POGLAVARSTVO (DONOSI)

• DIREKTOR, RAVNATELJ ILI DRUGA ODGOVORNA OSOBA U


PRAVNIM OSOBAMA OD INTERESA....
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

PROCJENA UGROŽENOSTI
STANOVNIŠTVA, MATERIJALNIH I
KULTURNIH DOBARA
KOLEGIJ ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

DIJELOVI PROCJENE UGROŽENOSTI SU:

1. VRSTE, INTENZITET I UČINCI TE MOGUĆE


POSLJEDICE DJELOVANJA ...

2. POSLJEDICE PO KRITIČNU INFRASTRUKTURU

3. SNAGE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

4. ZAKLJUČNE OCJENE

5. ZEMLJOVIDI
KOLEGIJ ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

TEMELJ ZA IZRADU PROCJENE


UGROŽENOSTI:

• POLOŽAJ I KARAKTERISTIKE PODRUČJA (dio


priloga)

• DODATAK
IZVADAK – ZAHTJEVI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U
DOKUMENTIMA PROSTORNOG PLANIRANJA
(sastavni dio dokumenata prostornog uređenja)
KOLEGIJ ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

POLOŽAJ I KARAKTERISTIKE
PODRUČJA

• UKUPNA POVRŠINA PODRUČJA


• STANOVNIŠTVO
• RIJEKE, JEZERA, DUŽINA OBALE MORA
• BROJ OTOKA
• PLANINSKI MASIVI
• MATERIJALNA DOBRA
KOLEGIJ ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

POLOŽAJ I KARAKTERISTIKE
PODRUČJA

• PROMETNA STRUKTURA (CESTE,


ŽELJEZNIČKE PRUGE; ZRAČNE, POMORSKE,
RIJEČNE LUKE; MOSTOVI, TUNELI, VIADUKTI;)
• RELJEF
• HIDROLOŠKE KARAKTERISTIKE
• GEOLOŠKO-PEDOLOŠKE KARAKTERISTIKE
KOLEGIJ ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

1. VRSTE, INTENZITET I UČINCI TE MOGUĆE


POSLJEDICE DJELOVANJA KATASTROFA I
VELIKIH NESREĆA:

• PRIRODNE
• TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE
• RATNA DJELOVANJA I TERORIZAM
• PROIZVODNJA, SKLADIŠTENJE, PRERADA,
RUKOVANJE, PRIJEVOZ, SAKUPLJANJE ...
OPASNIH TVARI
KOLEGIJ ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

PRIRODNE KATASTROFE:

• POPLAVE

• POTRESI

• OSTALI PRIRODNI UGROZI (SUŠE, OLUJNO I


ORKANSKO NEVRIJEME, PIJAVICE, KLIZIŠTA,
SNJEŽNE OBORINE, TUČA, POLEDICA)
KOLEGIJ ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

POPLAVE: RAŠČLANJUJE SE

• HIDROLOŠKI POKAZATELJI (vodotoci, jezera,


akumulacije)
• OPASNOST OD POPLAVA ILI BUJIČNIH
VODOTOKA
• UGROŽENOST STANOVNIŠTVA I MATERIJALNIH
DOBARA
• STATISTIČKI POKAZATELJI – KRITIČNI MJESECI
• ANGAŽIRANE SNAGE – STATISTIČKI PODACI
• KARAKTERISTIKE PODRUČJA UZ VODOTOKE
• i drugo
KOLEGIJ ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

POTRESI: RAŠČLANJUJE SE

• SEIZMIČKE KARAKTERISTIKE PODRUČJA I


SEIZMIČKI RIZIK
• UČESTALOST, INTENZITET I EPICENTRI
POTRESA U ZADNJIH 100 GODINA
• SEIZMOLOŠKA KARTA ZA POVRATNI PERIOD
50, 100, .. godina
• KARAKTERISTIKE URBANIH PROSTORA
• KARAKTERISTIČNA GRADNJA
• MOGUĆE POSLJEDICE PO STANOVNIŠTVO,
MATERIJALNA DOBRA, INFRASTRUKTURU
• i drugi bitni elementi
KOLEGIJ ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

OSTALI PRIRODNI UGROZI:

RAZRADA - PROCJENA MOGUĆEG


UGROŽAVANJA, ISTI PRINCIP
KOLEGIJ ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

TEHNIČKO – TEHNOLOŠKE KATASTROFE:

PROCJENA POTENCIJALNIH OPASNOSTI I MOGUĆIH


POSLJEDICA U SLUČAJU:

• NESREĆE U GOSPODARSKIM OBJEKTIMA (broj,


vrsta i veličina postrojenja u kojima se skladište,
koriste ili proizvode opasne tvari)
• NESREĆE U PROMETU – CESTOVNI, ŽELJEZNIČKI,
POMORSKI, ZRAČNI U OVISNOSTI OD GUSTOĆE
PROMETA, STVARNOJ KOLIČINI I VRSTAMA
OPASNIH TVARI ....
KOLEGIJ ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

PROCJENA POTENCIJALNIH OPASNOSTI I


MOGUĆIH POSLJEDICA U SLUČAJU:

• PROLOMA HIDROAKUMULACIJSKIH BRANA

• NUKLEARNIH I RADIOLOŠKIH NESREĆA

• EPIDEMIOLOŠKE I SANITARNE OPASNOSTI


KOLEGIJ ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

RATNA RAZARANJA I TERORIZAM:

OSNOVA ZA IZRADU:

• STRATEGIJSKI DOKUMENTI

• JAVNO DOSTUPNI

• MORH, MUP
KOLEGIJ ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

2. POSLJEDICE PO KRITIČNU
INFRASTRUKTURU:

• IDENTIFICIRATI OBJEKTE KRITIČNE


INFRASTRUKTURE
• PROCJENITI MOGUĆE ŠTETNE POSLJEDICE
(SVAKE KATASTROFE) NA OBAVLJANJE REDOVNE
DJELATNOSTI
• PROCJENA POSLJEDICA PREKIDA OBAVLJANJA
DJELATNOSTI
KOLEGIJ ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

PROCJENA POSLJEDICA NA KI U
PODRUČJIMA:

• PROIZVODNJE I DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE


ENERGIJE
• OPSKRBE VODOM
• PREHRANE (proizvodnja, distribucija, skladištenje)
• PROIZVODNJA, PRERADA.... OPASNIH TVARI
• JAVNOG ZDRAVSTVA
• ENERGETIKE
KOLEGIJ ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

PROCJENA POSLJEDICA NA KI U
PODRUČJIMA:

• PROMET
• FINANCIJSKE USLUGE
• ZNANOSTI, KULTURNIH OBJEKATA
• druga KI
KOLEGIJ ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

MOGUĆE POSLJEDICE

• BROJ POVRIJEĐENIH I POGINULIH


• OŠTEĆENJA I UNIŠTENA OSOBNA IMOVINA
• PREKID UOBIČAJENOG ŽIVOTA
• GUBICI OSNOVNIH SREDSTAVA ZA ŽIVOT
• SOCIOLOŠKE I PSIHOLOŠKE POSLJEDICE
KOLEGIJ ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

3. SNAGE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE:

• POSTOJEĆI KAPACITETI I SNAGE REDOVNIH


SLUŽBI
• POSTOJEĆI KAPACITETI PRAVNIH OSOBA KOJE
ZAŠTITOM I SPAŠAVANJE BAVE U REDOVITOJ
DJELATNOSTI
• SNAGA CIVILNE ZAŠTITE
• DRUGIH OPERATIVNIH SNAGA ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA
• SVEUKUPNO RASPOLOŽIVIH MATERIJALNIH
RESURSA
KOLEGIJ ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

3. SNAGE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE:

• POTREBNE SNAGE ZA ZAŠTITU I


SPAŠAVANJE
• STRUKTURA I VELIČINA SNAGA
• OVISNO O VRSTI KATASTROFE ILI
NESREĆE
KOLEGIJ ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

4. ZAKLJUČNE OCJENE

• STUPANJ UGROŽENOSTI
• MJERE KOJE TREBA PRIMIJENITI
• UKUPNE POTREBE ZA ORGANIZIRANIM
SNAGAMA CIVILNE ZAŠTITE
• VRSTA I JAČINA POSTROJBI
• MOGUĆNOSTI
• POTREBNO OPREMANJE I
OSPOSOBLJAVANJE
KOLEGIJ ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

ZAKLJUČNE OCJENE:

• PLANIRANJE RAZVOJA (VIŠE GODINA)

• ZADAĆE DRUGIH SUBJEKATA

• DRUGE AKTIVNOSTI
KOLEGIJ ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

5. ZEMLJOVIDI
KOLEGIJ ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA


KOLEGIJ ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

TEMELJ ZA IZRADU:

„ PROCJENA UGROŽENOSTI CIVILNOG


STANOVNIŠTVA I MATERIJALNIH DOBARA

„ RASPOLOŽIVOST LJUDSKIH I MATERIJALNIH


MOGUĆNOSTI

„ PRIPREMLJENOST SUBJEKTA
KOLEGIJ ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

SADRŽAJ:

„ ZADAĆE
„ PODACI O RASPOLOŽIVIM SNAGAMA
„ USTROJSTVO
„ MJERE I POSTUPCI ZA PROVEDBU
PLANA
KOLEGIJ ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

PREDSTAVLJA SKUP MEĐUSOBNO USKLAĐENIH


I MATERIJALNO OSIGURANIH MJERA I
AKTIVNOSTI KOJIMA OSIGURAVA UČINKOVITO
DJELOVANJE I IZVRŠAVANJE ZADAĆA
ORGANIZIRANIH SNAGA CIVILNE ZAŠTITE U
ZAŠTITI I SPAŠAVANJU TE OTKLANJANJU
POSLJEDICA PRIRODNIH, TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH
I EKOLOŠKIH NESREĆA TE RATNIH RAZARANJA
I TERORIZMA
KOLEGIJ ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

IZRAĐUJU SE POJEDINAČNO ZA SVAKU


OD PROCJENJENIH OPASNOSTI

„ PRIRODNIH NESREĆA
„ CIVILIZACIJSKIH KATASTROFA
„ EKOLOŠKIH NESREĆA
„ RATNIH RAZARANJA
KOLEGIJ ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

SADRŽAJ:

1.1. UPOZORAVANJE

1.2. PRIPRAVNOST, MOBILIZACIJA I


NARASTANJE OPERATIVNIH SNAGA

1.3. MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA


KOLEGIJ ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

PLAN PRIPRAVNOSTI: RAZRAĐUJE

„ POSTUPAK PRIMANJA, PRENOŠENJA I


OBAVIJEŠĆIVANJA NOSITELJA IZRADE
PLANOVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA O
PRIMLJENOJ ZAPOVJEDI I PODUZIMANJU
MJERA PRIPRAVNOSTI
KOLEGIJ ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

PLAN PRIPRAVNOSTI: RAZRAĐUJE

„ NAČIN PROVOĐENJA MJERA


PRIPRAVNOSTI S POSTUPCIMA I
KONKRETNIM ZADAĆAMA

„ IZVRŠITELJI MJERA

„ ROKOVI IZVRŠENJA ZADAĆA


KOLEGIJ ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

PLAN PRIPRAVNOSTI

PLAN PRIPRAVNOSTI PODIJELJEN JE


U TRI STUPNJA

JEDINSTVEN JE ZA CIJELU DRŽAVU

NE SMIJE SE MIJENJATI PO STUPNJU,


REDNOM BROJU I SADRŽAJU
KOLEGIJ ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

PLAN PRIPRAVNOSTI: SADRŽAJ


PRILOGA

„ SHEMA PRENOŠENJA ZAPOVJEDI O


PROVOĐENJU MJERA
„ PREGLED IZVJEŠĆIVANJA O PROVOĐENJU
MJERA
„ KNJIGA DEŽURSTVA
„ NAPUTAK ZA NADLEŽNO TIJELO VOĐENJA
CIVILNE ZAŠTITE
KOLEGIJ ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

PLAN PRIPRAVNOSTI: SADRŽAJ


PRILOGA

„ SHEMA POZIVANJA IZVRŠITELJA MJERA


„ PREGLED OSOBA UPOZNATIH SA MJERAMA
PRIPRAVNOSTI
„ PREGLED IZVRŠENOG AŽURIRANJA I
USKLAĐIVANJA MJERA
KOLEGIJ ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

PLAN MOBILIZACIJE

POD POJMOM MOBILIZACIJA PODRAZUMIJEVA SE:


POZIVANJE I DOLAZAK PRIPADNIKA ORGANIZIRANIH
SNAGA CIVILNE ZAŠTITE NA UTVRĐENU LOKACIJU,
POZIVANJE I DOLAZAK OBVEZNIKA DAVALACA
MATERIJALNO-TEHNIČKIH SREDSTAVA I OPREME,
KONTROLA ISPRAVNOSTI TIH SREDSTAVA I NJIHOVO
ORGANIZIRANO PREUZIMANJE, UZIMANJE POTREBNE
OPREME I SREDSTAVA IZ SKLADIŠTA TE NJIHOVA
RASPODJELA PRIPADNICIMA ORGANIZIRANIH SNAGA
CIVILNE ZAŠTITE
KOLEGIJ ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

PLAN MOBILIZACIJE: SADRŽAJ

NAREDBA O PRIPREMI I NAČINU PROVOĐENJA


MOBILIZACIJE CIVILNE ZAŠTITE

„ SUSTAV PRENOŠENJA, PRIOPĆAVANJA I OBJAVE


ZAPOVJEDI
„ PRIORITETI I SUSTAV POZIVANJA
„ AKTIVIRANJE SUSTAVA ZA POZIVANJE
KOLEGIJ ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

PLAN MOBILIZACIJE: SADRŽAJ

„ PRAĆENJE I USMJERAVANJE
„ UTVRĐIVANJE RASPOREDA PO OSNOVI
CIVILNE ZAŠTITE
„ NAČIN PREUZIMANJA SKUPNE OPREME I
SREDSTAVA
„ KONTROLA PROVOĐENJA SIGURNOSNIH I
ZAŠTITNIH MJERA
„ IZVJEŠĆA
„ PRILOZI
KOLEGIJ ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA


PLAN MOBILIZACIJE: PRILOZI

„ PREGLED NOSITELJA IZRADE PLANOVA


ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
„ SHEMA PRENOŠENJA ZAPOVJEDI O
MOBILIZACIJI
„ PREGLED POZIVANJA I AKTIVIRANJA
ORGANIZIRANIH SNAGA
„ POPIS PRAVNIH OSOBA KOJA SU SE DUŽNA
UKLJUČITI U ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
KOLEGIJ ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

PLAN MOBILIZACIJE: PRILOZI

„ ORGANIZACIJA MATERIJALNO-TEHNIČKOG
OSIGURANJA
„ SHEMA OSNOVNE I PRIČUVNE
MOBILIZACIJSKE LOKACIJE
„ IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ MOBILIZACIJI
„ OSOBE UPOZNATE S TIJEKOM MOBILIZACIJE
„ DRUGO
KOLEGIJ ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

PLAN DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE

PROVEDBA PLANA OSIGURAVA:

„ UČINKOVITO I PRAVODOBNO PROVOĐENJE


OSOBNE I UZAJAMNE ZAŠTITE
„ UČINKOVITO I PRAVODOBNO PROVOĐENJE
MJERA I AKTIVNOSTI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
„ BRZO I USPJEŠNO ANGAŽIRANJE I
DJELOVANJE POSTROJBI I DRUGIH
ORGANIZIRANIH SNAGA CIVILNE ZAŠTITE

UBLAŽAVANJE I OTKLANJANJE POSLJEDICA


KOLEGIJ ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

MJERAMA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA


RAZRAĐUJE SE:

• POSTUPANJE KOD POPLAVE I PROLAMA


HIDROAKUMULACIJSKIH BRANA
• POTRESA
• OPASNOSI OD DRUGIH PRIRODNIH UZROKA
• TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE NESREĆE
• NUKLEARNE I RADIOLOŠKE NESREĆE
KOLEGIJ ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

PLAN DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE

SADRŽAJ :

„ ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE OSOBNE,


UZAJAMNE I SKUPNE ZAŠTITE

„ ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE AKTIVNOSTI I


MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
STANOVNIŠTVA I MATERIJALNIH DOBARA
KOLEGIJ ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

PLAN DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE

SADRŽAJ :

„ ORGANIZACIJA I DJELOVANJE
ORGANIZIRANIH SNAGA CIVILNE ZAŠTITE

„ DRUGI PROVEDBENI DOKUMENTI


KOLEGIJ ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

PLAN DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE

ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE OSOBNE,


UZAJAMNE I SKUPNE ZAŠTITE

OBUHVAĆA:
„ UPUTE, ZADAĆE I AKTIVNOSTI U CILJU PRIPREMA
I PRIPRAVNOSTI STANOVNIŠTVA

„ PREGLED STANJA OPREMLJENOSTI OSOBNIM I


SKUPNIM SREDSTVIMA ZAŠTITE
KOLEGIJ ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

PLAN DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE

ORGANIZACIJA I DJELOVANJE ORGANIZIRANIH


SNAGA CIVILNE ZAŠTITE

SADRŽI:
„ USTROJ, BROJ, POPUNJENOST I MATERIJALNO-
TEHNIČKU OPREMLJENOST
„ NAČIN ANGAŽIRANJA SNAGA CZ

„ OSIGURANJE VEZE ZA POTREBE ZAPOVJEDANJA

„ OVLASTI, NADLEŽNOSTI, KOMUNICIRANJE


KOLEGIJ ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

AKTIVNOSTI I MJERE CIVILNE ZAŠTITE

PRIPREMAJU SE I ORGANIZIRAJU RADI:

„ ZAŠTITE I SPAŠAVANJA STANOVNIŠTVA


„ SMANJENJA I OTKLANJANJA NASTALIH
POSLJEDICA
KOLEGIJ ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

AKTIVNOSTI I MJERE CIVILNE ZAŠTITE

OBUHVAĆAJU:

„ MJERE ZAŠTITE U NEPOSREDNOJ OPASNOSTI

„ MJERE SUDJELOVANJA U ZAŠTITI

„ MJERE ZA UBLAŽAVANJE I OTKLANJANJE


POSLJEDICA
KOLEGIJ ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

AKTIVNOSTI I MJERE CIVILNE ZAŠTITE

AKTIVNOST

PODRAZUMIJEVAJU SE DUGOTRAJNA
ISTORODNA DJELOVANJA USMJERENA
OSTVARENJU ODREĐENOG CILJA A
SASTOJE SE OD NIZA MJERA
KOLEGIJ ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

AKTIVNOSTI I MJERE CIVILNE ZAŠTITE

MJERE

PODRAZUMIJEVAJU SE JEDNOKRATNI
POSTUPCI ZAŠTITNO OBRAMBENOG
OBILJEŽJA
KOLEGIJ ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

AKTIVNOSTI I MJERE CIVILNE ZAŠTITE

MJERE CIVILNE ZAŠTITE

„ SKLANJANJE STANOVNIŠTVA I
MATERIJALNIH DOBARA
„ ZAMRAČIVANJE
„ MASKIRANJE
„ EVAKUACIJA UGROŽENOG I STRADALOG
STANOVNIŠTVA
„ ZBRINJAVANJE UGROŽENOG I STRADALOG
STANOVNIŠTVA
KOLEGIJ ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

AKTIVNOSTI I MJERE CIVILNE ZAŠTITE

„ ZAŠTITA I SPAŠAVANJE OD RUŠENJA


„ ZAŠTITA OD RBK OPASNOSTI
„ ZAŠTITA I SPAŠAVANJE OD POPLAVE
„ ZAŠTITA I SPAŠAVANJE OD POŽARA
„ PRVA MEDICINSKA POMOĆ
„ ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ŽIVOTINJA I
NAMIRNICA ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA
„ ZAŠTITA I SPAŠAVANJE BILJA I BILJNIH
PROIZVODA
„ ASANACIJA
KOLEGIJ ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

AKTIVNOSTI I MJERE CIVILNE ZAŠTITE

ASANACIJA: OBUHVAĆA
„ SAHRANJIVANJE POGINULIH OSOBA
„ POKAPANJE LEŠEVA UGINULIH ŽIVOTINJA
„ UKLANJANJE BIOLOŠKOG OTPADA
„ UKLANJANJE MEHANIČKOG OTPADA
„ UKLANJANJE I UNIŠTAVANJE
NEEKSPLODIRANIH UBOJNIH SREDSTAVA
„ OSPOSOBLJAVANJE IZVORIŠTA PITKE VODE,
VODOCRPILIŠTA I DRUGIH VODNIH OBJEKATA
„ DRUGE AKTIVNOSTI NA …
KOLEGIJ ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

PRAVILNIKOM SE PROPISUJE
METODOLOGIJA:

– ZA IZRADU PROCJENA UGROŽENOSTI


– ZA IZRADU PLANOVA ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA
– IZRADA OPERATIVNIH PLANOVA ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA
– IZRADA OPERATIVNIH PLANOVA CIVILNE
ZAŠTITE
– ZA IZRADU VANJSKIH PLANOVA
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

2. KOLOKVIJ I PONOVLJENI 1. KOLOKVIJ:


31. siječanj 2010

I. GRUPA: OD 12,00 sati


OD SLOVA J DO SLOVA P (zaključno)

II. GRUPA: OD 12, 30 sati


OD SLOVA R DO SLOVA Ž

III. GRUPA: OD 13,00 sati


OD SLOVA A DO SLOVA I (zaključno)