You are on page 1of 4

Buduænost bez iluzija [t o z n a č i t a z v ij e r s a p o s eb n i m dijela (diadorska carstva) - predstavljena s četiri glave

Prošlih godina bili smo svjedoci sve većeg broja katast- `igom? (Makedonija, Trakija, Sirija i Egipat).
rofa. Suše, poplave, razorni vihori i potresi nizali su se Da bismo razumjeli što znači zvijer, moramo pratiti Četvrta ZVIJER
jedno za drugim. Tisuće ljudi izginulo je u nesrećama na povijesni slijed doga|aja koji je doveo do njezine pojave. “Zatim u noćnim vi|enjima, pogledah, kad eno:
kopnu, moru i u zraku. Milijuni umiru od gladi. Mnoge Počet ćemo s knjigom proroka Daniela gdje je zapisano čet vrta neman, strahovita, u`asna, izvanredno
su zemlje u financijskom bankrotu i nisu u stanju vratiti veličanstveno proročanstvo kojim je predvi|ena povijest sna`na: imaše velike gvozdene zube; ona
kredite. Ratovi, pobune, demografska eksplozija i ne- svijeta od 6. stoljeća prije Krista pa do danas. `deraše, mrvljaše, a što preostade, gazila
zaustavljivo uništavanje prirode ispunjavaju zebnjom srca Tu m a č e n j e s i m b o l a u D a n i e l o v i m je nogama. Razlikovala se od prijašnjih
ljudi. Čovječanstvo sa strepnjom gleda na budućnost. proročanstvima nije višeznačno poput nemani i imaše deset rogova.”
Mnogi od tih doga|aja predvi|eni su u kakve zagonetke. Bibli- (Dn. 7,7.) I tu neman nalazimo u Dn.
Bibliji (Mt. 24,4-31; Lk. 21,25-28; Otk. 6,12-17; 16-18. j s ko pr or o č a n s tvo u n apr i - 2,33.40.41. Četvrta velika sila koja je
pogl.). Bog je uvijek upozoravao ljude pri- j e d j e n a p i s a n a p o v ij e s t naslijedila Grčku jest carski R im
je nego što su se kazne, kao posljedica s v ije t a . K ljuč z a r a z u m ije v a n - (168. pr. Kr. - 476.A.D.). Ta je neman
bezbo`nosti, počele izlijevati na Zemlju je B ibl ije n a l a z i s e u njoj s a moj bila toliko različita od svih drugih koje je Daniel vidio
(Iz. 24,5-20; 46,9.10; Amos 3,7; Otk. 1,1.). (2. Pt. 1,20.21.). da ju nije mogao pobli`e opisati. Deset rogova u
Simbol zvijeri u proročanstvima odnosi se na kral- Dn. 7,24. znači: “...Od ovog kraljevstva nastat će deset
POUka iz prošlosti ja ili kraljevstvo. To se objašnjava u Dn. 7,17.23.: kraljeva...”. Povijesna je činjenica da se Rimsko carstvo
Bog je, primjerice, objavio Noi dolazak potopa , raspalo 476. godine, da bi na njegovo mjesto došlo
”One četiri goleme nemani
Abrahamu i Lotu uništenje Sodome i Gomore, deset kraljevstava, odnosno deset germanskih plemena
jesu četiri kralja... Četvrta
Mojsiju zla koja će zadesiti Egipat. od kojih su nastale moderne europske nacije. Usporedno
neman bit će četvrto
Ti doga|aji zapisani su kao pouka za naše vrijeme, da s Dn. 7,7. nalazimo u Dn. 2,42-44. stopala s deset prstiju.
k ra ljevst vo na zemlji...” U
bi nam bilo jasno kako su se sva proročka upozorenja Bila su to sljedeća plemena: 1. Alemani (Njemačka), 2.
Dn. 7,3. piše: “Četiri goleme
u Bibliji uvijek na zadivljujući način ispunjavala te kako Franci (Francuska), 3. Anglosasi (Engleska), 4. Burgundi
nemani izi|oše iz mora...” -
će se i ubuduće ispunjavati (1. Kor. 10,6-12; 2. Pt. 2,5-9; (Švicarska), 5. Zapadni Goti (Španjolska), 6. Svevi (Por-
“more” ili “voda” su “ljudi
Hebr. 4,11.). tugal), 7. Langobardi (Italija); 8. Heruli, 9. Vandali, 10.
i mnošt va, narodi i jezici”
Nama, kao posljednjem ljudskom naraštaju, upućena je Istočni Goti.
(Otk. 17,15. usp. Iz. 8,7.).
hitna, upozoravajuća Bo`ja poruka - U sedmom poglavlju knjige pro-
Mali rog
roka Daniela proroku su buduća “Promatrah joj rogove, i gle: me|u
svjetska kraljevstva prikazana njima poraste jedan mali rog ;
kao nemani. Sličan pristup nal- i pred tim se rogom iščupaše
azimo u Dn. 2,27-45. gdje pojedini dijelovi tijela jednog tri prijašnja roga. I gle, na tome
kipa simboliziraju tijek političke povijesti svijeta. rogu oči kao oči čovječje, i usta
koju nalazimo u 14. poglavlju Ivanova Otkrivenja. To je
koja govorahu velike hule.”
posljednja Bo`ja opomena koju nam šalje prije dolaska
Lav (Dn. 7,8.)
“Prva bijaše kao lav...” (Dn. 7,4. usp. 2,37.38.). Tu se
Isusa Krista kao kralja i suca. Različite upute za prepoznavanje:
opisuje babilonsko carstvo (608-
Sadr`i najozbiljnije upozorenje o dolazećem sudu koje
538. pr. Kr.) koje je vladalo za Danielova 1. Izrastao je me|u onih deset rogova (kraljevstava) i tri
se mo`e pronaći u Bibliji:
vremena. Još i danas se mo`emo diviti su bila iščupana nastupanjem njegove moći.
1. “Bojte se Boga i dajte mu slavu jer do|e lavu na ulaznim vratima grada Babilona, 2. U Dn. 7,24. piše: Mali rog treba doći nakon pojavlji-
čas suda njegova! I poklonite se njemu koji stvori izlo`enim u Pergamon muzeju u Berlinu, vanja deset rogova.
nebo i zemlju i more i izre voda!” kao povijesnom svjedoku onog vremena. Samo jednoj vlasti u povijesti odgovara taj opis. U samom
Rimu, u centru raspalog svjetskog carstva, nakon 476.
2.”Pade, pade Babilon, veliki koji vinom gnjeva i bluda
Medvjed godine nastaje papinstvo, vrhovništvo rimokatoličke
svojega opi sve narode!” “Kad eno druga neman: gle, sasvim drukčija: kao crkve utjelovljeno u jednom čovjeku. Pred tom rastućom
3.”Tko god se klanja Zvijeri i kipu njezinu medvjed, s jedne strane uspravljena, tri joj rebra u silom uništena su i uklonjena s povijesne scene tri
te primi `ig na čelo ili ruku, pit će vino ustima, me|u zubima. I bijaše joj rečeno: germanska plemena: Heruli, Vandali i Istočni Goti.
gnjeva Bo`jega, nerazvodnjeno, natočeno već u čaši Ustani, na`deri se mesa!” (Dn. 7,5.) Ta Uredbom bizantskog cara Justinijana (Codex Iustini-
srd`be njegove! I bit će udaren na muke u ognju i sum- neman ima isto značenje kao prsa i ruke anus) rimski je biskup 533. god postavljen za vrhovnog
od srebra u Dn. 2,32.39. Predstavlja onu poglavara svih kršćana. Posljednje od tri plemena koja
poru svetim an|elima naočigled i naočigled Jaganjcu.
silu koja je zamijenila babilonsko carstvo; su prihvatila arijansku herezu (Istočni Goti), nastavilo
Dim muke njihove suklja u vijeke vjekova. Ni danju
dvojno medoperzijsko carstvo se protiviti i ometalo je izvršenje te uredbe. Tada je
ni noću nemaju počinka oni koji se klanjaju Zvijeri
(538-331. pr. Kr.). U njemu su prevlast imali najprije Justinijanov general Belizar 538. god. vojskom istjerao
i kipu njezinu i tko god primi `ig s imenom
i uništio Istočne Gote. Uklanjanjem arijanskih plemena
njezinim.” (Otk. 14,6 -11.) Medijci, a potom Perzijanci. Dvije ruke u kipa i medvjed
otvoren je put prevlasti rimskog biskupa na osnovi Jus-
oslonjen na jednu stranu objašnjavaju te osobitosti: jedna
Značenje tog poziva va`no je za svačiji `ivot! Ali, kako tinijanove uredbe, čime je otpočeo jedan prorečeni
polovina bila je sna`nija od druge (Perzija). Tri rebra
mo`emo izbjeći da se ne poklonimo Zvijeri i njezinu vremenski period.
simboliziraju nacije koje je Medoperzija pokorila, a to
kipu te da ne primimo njezin `ig kad ne znamo pravo 3. U Dn. 7,25. piše da će
su Babilon, Lidija i Egipat.
značenje tih riječi? Manjak znanja mo`e nas dovesti u “potirati svece Višnjega”, što
smrtnu opasnost. “Moj narod gine: nema znanja” (Hoš. ukazuje na veliko progonstvo
4,6; usporedi s Iz. 29,13.14.).
Leopard istinskih vjernika. Ni jedan
“Gledah dalje, i evo: treća neman kao leopard, poznavatelj povijesti ne mo`e
No Bog je obećao da će iskrenim ljudima dati znanje
na le|ima joj četiri ptičja krila: imaše četiri glave, poreći da se te riječi ne odnose
(Izr. 2,1-7; Dn. 12,4-10; Mt. 7,7.8.).
i dana joj je moć.” I ta neman ima na srednjovjekovno papinstvo.
“@ivota mi moga - riječ je Jahve Gospoda - nije meni
svoju usporedbu u Dn. 2,32.39. Bilo Ta strašna progonstva u Sred-
do smrti bezbo`nikove, nego da se odvrati od zloga
je to grčko carstvo (331-168. pr. njem vijeku (lomače, vjerski
puta svojega i da `ivi! Obratite se, dakle, obratite od
Kr.) koje je na čelu s Aleksandrom progoni, kri`arski ratovi) svima
zloga puta svojega! Zašto da umrete, dome Izraelov?”
Makedonskim pokorilo Perzijance, ali se su poznata kao tamno poglavlje
(Ez. 33,11; usp. 2. Pt. 3,10.11; Mal. 3,18-20.)
nakon njegove smrti rascijepilo u četiri u povijesti svijeta.
4. Dalje piše: “...pomišljat će da promijeni vremena 7. U Otk. 13,3. pi{e: ”Jedna joj glava bija{e kao na smrt premje{tanje sedmoga dana počinka s posljednjeg na
i zakone...” Papinski sustav doista je promijenio Bo`ji zaklana, ali joj se smrtna rana zaliječila. prvi dan tjedna.” (Catholic Press, Sidney, 25.08.1900.)
zakon deset zapovijedi time što je uklonio iz katekizma Sva se zemlja, začu|ena, zanijela za Zvi- “Slav imo nedjelju u mjesto subote zato {to j e
drugu zapovijed koja zabranjuje idolopoklonstvo jeri!” To nam jasno obja{njava da će ta vlast trajati sve katolička crkva na laodicejskom Saboru 364.
(obo`avanje ili slavljena kipova i slika). Takoder je do ponovnog Kristovog dolaska. (usp. Dn. 7,21.22.) god. premjestila svetkovanje sa subote na
promijenio četvrtu zapovi- nedjelju.” (“The Convert’s Catechism of Catholic
8. U vremenu izme|u smrtne rane i povratka vlasti
jed koja zahtijeva svetkovanje Doctrine” od P. Geiermanna, djelo koje je 25.01.1910.
jedna druga neman privlači pozornost: “I
subote (jedina zapovijed koja dobilo “apostolski blagoslov” pape Pia X.)
vidjeh: druga jedna Zvijer uzlazi iz
odre|uje dr`anje “vreme - “Subotu kao sedmi dan svetkovali su Krist, apostoli
zemlje, ima dva roga poput jagan-
na” ) - premjestio je Bo`ji dan
jca, a govori kao Zmaj. Vr{i svu vlast
i prvi kr{ćani, sve dok laodicejski sabor nije ukinuo
odmora sa sedmoga na prvi svetkovanje subote. Laodicejski sabor prvi je rije{io
one prve Zvijeri, u njenoj nazočnosti.
dan u tjednu (usporedi 2. Sol. pitanje dana Gospodnjeg, zabraniv{i svetko -
Prisiljava zemlju i sve pozemljare
2,3.4; Ps. 94,20.). vanje sedmog dana- subote pod prijet-
da se poklone prvoj Zvijeri kojoj ono
Time je promijenio “vri- njom anateme (izopćenja iz crkve).” (William
zacijeli smrtna rana.” Otk. 13,11.12.
jeme ” slavljenja i štovanja Prynne, čuveni engleski teolog, iz djela “Dissertation on
Koja je sila je ovdje opisana?
Boga. Jedan pogrešan dan uzdignut je za slavljenje Boga. Lord’s Day”, str. 32.)
Umjesto izvorne nepromjenljive subote (usp. Izl. 20,8-11;
Simboli: Zna~enje: “Subota, najslavljeniji dan u Zakonu, promijenjen je u
1. Nastaje iz nove ili slabo
1. Izlazi iz zemlje (Otk. dan Gospodnji. Ovo i tome slièno nije prestalo zbog
31,13.16.17; Ez. 20,12; Iz. 56,2.3.6.7; Ps. 89,35; Jevr. 4,1-11;
13,11.) naseljene zemlje Kristova propovijedanja (jer On je rekao da nije došao
Jak. 2,10.) - sedmog dana kojeg su svetkovali Krist
2. Postat }e narod kad se
2. Izlazi iz mora u vrijeme promijeniti zakon nego ispuniti ga), nego
i apostoli (Lk. 4,16; Mt. 24,20; Dj. 13,42; Jevr. 4,10.11.)
pada Zvijeri (1798.A.D.slomi sila papinstva (1763- je prom ijenjeno autor itetom Crkve.”
ubačen je prvi dan tjedna (bezbo`ni “dan sunca”) 1800. god.)
Otk. 13,1.3.10.) (nadbiskup Rheggia, propovijed od 18.01.1562. - Mansi
kojeg Bog nije odredio za svetkovanje (Otk. 14,9-11; 3. Dva kr{}anska principa
3. Ima dva roga kao janje XXIII, str. 526.)
16,2; 19,20. usp. Ez. 8,16-18.). (Otk. 13,11.) daju mu mo} (gra|anske i “Katolièka crkva bila je ta koja je dan
5. “I dana joj biše usta koja govore velike stvari i vjerske slobode) od odmora premjestila sa subote na ned-
huljenja... i otvori usta svoja za huljenje na Boga, da 4. Nema kruna na rogo- 4. Nema monarhiju, nego jelju - prvi dan tjedna ... Kojoj crkvi cijeli
huli na ime njegovo, i na kuću njegovu, i na one koji vima (Otk. 13,11.) republike civilizirani svijet iskazuje poslušnost? Protestanti...
`ive na nebu.” (Otk. 13,5.6. usp. Dn. 7,8.25; 11,36; 2. Sol. 5. Vladat }e kao prva 5. Bit }e najja~a svijetska priznaju da imaju veliko strahopoštovanje prema
2,3.4.). Kako Biblija objašnjava što je to bogohuljenje? Zvijer (Otk. 13,12.) sila Bibliji, ali ipak priznaju premoæ Katolièkoj crkvi
Napadajući jednom prilikom Isusa, optu`ili su Ga da svetkovanjem nedjelje. Biblija kaže: ‘Sjeti se da
Samo jedna sila u povijesti ispunjava svih ovih pet
je pohulio na Boga: “...što ti, čovjek budući, gradiš svetkuješ dan subotni!’, ali K atolièka crkva
proročkih oznaka, tj. Sjedinjene Američke Dr`ave koje
se Bogom.” (Iv. 10,33.). O drugoj vrsti bogohuljenja kaže: ‘Ne, svetkuj nedjelju, prvi dan tjedna!’ - i cijeli
su nastale u vremenu od 1763-1800. Iz Otk. 13,11-18. ju svijet sluša!” (Otac Enright, 15.12.1889.)
čitamo u Lk. 5,21: ”Tko je ovaj što huli na Boga? Tko vidimo da ona počinje kao bezazleno janje, ali prerasta
mo`e opraštati grijehe, osim jedinog Boga?” “Naravno da K at ol i è k a c rk v a t vrdi da je
do kraja vremena u jednu sasvim odre|enu svjetsku promjena [od subote na nedjelju] njezino djelo ...
Oba oblika spomenutih bogohuljenja mogu se primijeniti moć. Prorečeno je da će Amerika postavl- Taj postupak je znak njezina autoriteta u
na papinstvo (“Na ovoj zemlji mi smo postav- janjem jedne slike pred ljudima dati ra- vjerskim stvarima.” (H. F. Thomas, kancelar kardinala
ljeni umjesto svemogućeg Boga” - enciklika zlog obo`avanja zvijeri koja se iscijelila Gibbonsa, 2.10.1895.)
pape Leona XIII. - 20.06.1894.). Često se za papu ka`e od smrtne rane . Ta slika je točna kopija “Svetkovanje nedjelje bila je uvijek samo ljudska ure-
“Sveti Otac”, premda je Isus zabranio korištenje takve tit- onoga {to je papinstvo bilo u vrijeme svoje dba.” (Neander: “Povijest Crkve”, I. sv., str. 399.)
ule za ljude (Mt. 23,9.), jer ona pripada jedino nebeskom 1260-godi{nje vladavine. To prethodno opisano “Božjoj se crkvi svidjelo premjestiti svetkovanje subote
Ocu (Iv. 17,11.). obo`avanje nedvosmisleno ukazuje da će opet nastati na nedjelju.“ (Rimski katekizam, str. 247, nakon odluke
6. U Dn. 7,25; 12,7. i u Otk. 12,14. prorečeno je čak i jedna vjersko-politička vlast. sabora u Trentu, po naredbi pape Pia V.)
vrijeme trajanja papinske prevlasti. Bit će tri i pol U Dn. 3,5.10.14.18.28. jasno se obja{njava da religiozno 9. U Otk. 13,18 nalazi se još jedna oznaka - broj Zvijeri:
vremena , ili 42 mjeseca (Otk. 11,2; 13,5.) ili 1260 obo`avanje ljudskih slika, ikona i simbola moći pred- “U ovome je mudrost: u koga je uma, nek odgoneta
dana (Otk. 11,3; 12,6.). stavlja idolopoklonstvo, a to je protivno drugoj Bo`joj broj Zvijeri. Broj je to jednog èovjeka, a broj mu je
zapovjedi (Izl. 20,4-6.). Nedjelja predstavlja simbol šest stotina šezdeset i šest.”
moći, znak papinskog autoriteta; papinstvo naime sma- Jedan naziv pape je “Vicarius filii Dei”, {to u
tra da mo`e postavljati vlastite zakone (vidi dolje prijevodu znači “Namjesnik Sina Bo`jeg”. Kao
{to sama Rimokatolička crkva ka`e o
sebi!). Proročanstvo nam obja{njava da će Amerika
postavljanjem “slike” iznuditi svetkovanje nedjelje
(“`ig Zvijeri”). Ta slika nije ni{ta drugo do ot-
Biblijsko načelo mjerenja proročkog vremena dan za pali protestantizam u ekumenskom savezu
godinu (vidi Ez. 4,6. i Brojevi 14,34.) obja{njava crkava koji će se povezati s dr`avom da bi
nam da se u sva tri primjera radi o jednom te istom silom nametnuli vjerske zakone. Cijeli će svijet
periodu od kalendarskih 1260 godina. Jedno vrijeme time prihvatiti svetkovanje nedjelje (vidi knjigu “Velika
znači, u tada{njem razumijevanju jezika, jednu godinu. borba”). Papinstvo se ponosi time {to je promijenilo
Hebrejska godina sastojala se od 12 mjeseci s po 30 Deset Bo`jih zapovijedi. Bit će to pitanje od presudne
dana (usp. Post. 7,11.24; 8,4), tj. 360 dana po godini. Iz va`nosti za na{u budućnost, odluka za `ivot ili za smrt
takvog računanja slijedi da biblijskih tri i pol vremena (Otk. 13,14.15.): slu{ati Boga ili slu{ati ljudske zakone
(godina) pomno`eno sa 12 mjeseci iznosi 42 mjeseca. (Mal. 3,18.19; Otk. 16,2.).
Sve to pomno`eno sa 30 dana iznosi 1260 proročkih Obratite pozornost na upozorenje kako Amerika u to
dana ili, drugim riječima, kalendarskih 1260 godina. vrijeme “čini znamenja velika: i oganj spu{ta s neba na
Taj prorečeni vremenski period uistinu nalazimo ispun- zemlju naočigled ljudi” (pomislimo na bacanje atomske
jen u povijesti papinstva: Uni{tavanje Istočnih Gota oko bombe 1945. na Hiro{imu, na učinak zrakoplovstva u Ir- odgovor na pitanje čitatelja, u Katoličkom listu “Our
538. god., kao trećeg i posljednjeg roga, protivnika aku ili pak na la`nu duhovnu vatru karizmatskih pokreta Sunday Visitor” od 18.04.1915. stoji: “Na papinskoj mitri
prevlasti papinstva, bilo je opći početak papinske nastalih u Americi.); tako zavodi pozemljare znamen- (kruni) ugravirana su slova “Vicarius filii Dei”. To ime
političke prevlasti. Kad toj godini pribrojimo 1260 go- jima koja joj je dano činiti u nazočnosti Zvijeri (usp. (koje je samo po sebi bogohulno jer se time negira pravi
dina, dolazimo u 1798. godinu. Točno te godine papa Mt. 24,24.), svjetuje pozemljarima da načine kip Zvijeri namjesnik ili zamjenik Krista na zemlji, a to je Sveti Duh;
Pio VI. bio je zarobljen u pohodu francuskog generala (papinstvu) koja bija{e udarena mačem, ali pre`ivje.” Iv. 16,12-15; 14,26; Rim. 8,26.) je ime Zvijeri (17.stih).
Beriera u Francuskoj revoluciji. Papa Pio VI. umro je u Otk. 13,13.14. Papinstvo smatra promjenu dana Prema podrobnim podacima u 17. i 18. stihu mo`e se
odmora (subote) kao osobni čin kojim iska- izračunati broj njegova imena, a to je 666. U latinskom
zarobljeni{tvu. Tako se ispunilo proročanstvo: “Tko u
zuje svoju moć u religijskim pitan- jeziku pojedina slova imaju i svoju brojevnu vrijednost
ropstvo vodi, bit će u ropstvo odveden” (Otk. 13,10).
koja se mo`e zbrajati. To je proročanstvo koje obilje`ava
Papinstvo nikada vi{e nije imalo takvu prevlast i utjecaj jima (usp. Dn. 7,25). “Nedjelja
Antikrista (usp. 2. Sol. 2,3-12; 1. Iv. 4,3; 2. Iv. 7; Rim. 8,3).
kao prije. Uvedena je demokracija i Rim je postao je katolička ustanova i
Grčka riječ “Antikrist” znači “onaj koji se nalazi na
republika. Time je slomljena sila papinstva, točno kako njezino svet kova nje mo`e se
mjestu Pomazanika (anti-umjesto, khrio-pomazati).”
je i predvidjelo proročanstvo od 1260 godina. bra n it i sa mo na osnov i au-
(Konkordancija NZ, str. 371).
U Otk. 13,1-10. ukratko je opisana cijela povijest toriteta katoličke crkve... U
Drugim riječima, Antikrist se predstavlja da je on Krist,
papinske vlasti: kako je proizi{la iz Rimskog carstva, Svetom Pismu ne mo`e se od
a papa za sebe ka`e da je namjesnik Kristov na zemlji.
kako će vladati 1260 godina te kako će na kraju dobiti početka do kraja pronaći ni
Me|utim, u svjetlu novozavjetne objave, papa bi za sebe
smrtnu ranu. jedno mjesto koje odobrava
trebao reći: “Ja sam namjesnik Antikristov!”
Isus Krist je nakon uznesenja na Isus je rekao: “Ne mislite da sam do{ao ukinuti Za- Mo`ete li opstati na sudu?
nebo jedini istiniti Veliki sveæenik u kon ili Proroke. Nisam do{ao ukinuti, nego ispuniti. Prvi an|eo govori o Bo`jem sudu koji će se odr`ati
nebeskom svetištu, “koji sjede zdesna Zaista, ka`em vam, dok ne pro|e nebo na nebu prije ponovnog Kristovog dolaska (usp. Dn.
prijestolja Velièanstva na nebesima i zemlja, ne, ni jedno slovce, ni jedan 7,9-12; 2. Kor. 5,10), jer prije nego {to se On pojavi,
kao bogoslužnik Svetinje i Šatora potezić iz Zakona neće proći, dok se sve mora se utvrditi tko će od mrtvih uskrsnuti na vječni
istinskoga što ga podiže Gospo- ne zbude.” (Mt. 5,17.18.) `ivot, a tko će od `ivih biti preobra`en (1. Sol. 4,15-17;
din, a ne èovjek.” Hebr. 8,1.2. Tu nam Jedan je čovjek do{ao Isusu i upitao ga: “Učitelju, Iv. 5,27-29; Otk. 20,5.6.). Nadalje, Biblija govori o sudu
Isus kroz svoju prolivenu krv svaki koje mi je dobro činiti da imam `ivot na nebu u vrijeme milenija nakon drugog Kristovog
dan omoguæava pristup k prijestolju vječni?” Isus mu je odgovorio: “Ako hoće{ u dolaska, kada će vjernici biti porotnici na sudu umrlim
milosti nebeskog Oca (Iv. 14,6.13.14; `ivot ući, čuvaj zapovjedi... Ne ubij! Ne nevjernicima i palim an|elima (Dn. 7,22; 1. Kor. 6,2.3;
Rim. 8,34.), kome mi bez ljudskog posredovanja - samo čini preljuba! Ne ukradi! Ne svjedoči la`no! ...” (Mt.
Otk. 20,4). Ta æe presuda biti proglašena i izvršena
vjerom i pouzdanjem – uvijek molitvom imamo pristup 19,16-19.)
kada, nakon 1000 godina, uskrsnu svi nevjernici (Iv.
(Hebr. 4,14.-5,10; 7,25; Mat. 6,6-15.). Nauk koji je dodan Sedmi dan - subota va`an je dio Bo`jeg zakona, tjedno
5,29; Otk. 20,7-15.). Dekalog - 10 Bo`jih zapovijedi -
o posredovanju ljudi ili “umrlih svetaca” predstavlja po prisjećanje na Krista, na{eg Stvoritelja i
nepromjenljivo je mjerilo na Bo`jem
Otkr. 13,6 hulu Zvijeri protiv Boga: “I ona otvori usta Spasitelja.
“U početku bija{e Riječ, i Riječ bija{e kod Boga - i Riječ sudu (Prop. 12,13.14; Otk. 11,18.19;
da huli Boga, da huli ime njegovo, njegov Šator i Ps. 89,35, Mt. 7,21); taj zakon odrazio
nebesnike.“ (usp. Dan. 8,11-14 i 12,11 - tamo se to stanje bija{e Bog... sve je po njoj postalo... i Riječ je tijelom
postala i nastanila se me|u nama. I mi smo promatrali se u uzornom karakteru Isusa Krista
naziva “opaèinom što pustoši” i “grozotom pustoši”). (Fil. 2,5; Rim. 15,5) o kojem je napi-
slavu njegovu, slavu koju ima kao Jedinoro|enac od
@IG ZVIJERI Oca - pun milosti i istine.” (Iv. 1,1-3.14.) sano: “Milje mi je, Bo`e moj, vr{it
To nije vanjski znak kojim se obilje`ava svaki čovjek Kao {to je Izraelcima bilo obećano da će dobiti mir volju tvoju, Zakon tvoj duboko u
protiv njegove volje. Kad se ne bi bio u kada u|u u Kanaan, tako je i subota sjećanje na srcu ja nosim.” (Ps. 40,9; usp. Iv.
stanju obraniti od toga, Bo`ja bi opomena obećani “subotnji mir” nebeskog Kanaana (2. Pt. 3,13; 6,38; 4,34; Ps. 40,7-9; Heb. 10,9;
o neprimanju toga `iga bila besmislena. Heb. 11,10.39.40; Otk. 21,2.) u koji ćemo ući kada Isus Lk. 22,42). U “Očena{u” molimo:
Oni koji odbiju primanje `iga (znaka au- ponovno do|e (Heb. 3,10-19; 4,1-11; usp. Pnz. 4,1.2; 1. ”Neka bude volja Tvoja”, ali kako to, u na{em grje{nom
toriteta ili pripadnosti), “...čuvaju Kor. 10,11-13.) nakon {esttisućgodi{njeg putovanja `ivotu, doista stoji s ispunjenjem Bo`je volje? Biblija nam
zapovijedi Bo`je i vjeru Isusovu” (Otk. kroz “pustinju ljudske povijesti” koja je počela u raju, ka`e: “Grijeh je bezakonje” (1. Iv. 3,4), dakle ne{to {to
14,12.), a to znači da oni koji su primili `ig padom u grijeh. je učinjeno bez zakona, to jest prekr{aj zakona, a “plaća
ne dr`e Bo`je zapovijedi. Oni koji su dobili Ako se malo potrudimo i zbrojimo godine koje su je grijeha smrt” (Rim. 6,23). Kada jo{ uz to čujemo iz
Bo`ji pečat (Otk. 7,3.4; 14,1.) pobjednici su napisane u biblijskim rodoslovljima, počev{i od Adama usta proroka: “Mo`e li Etiopljanin promijeniti ko`u
nad `igom Zvijeri (Otk. 15,2, usp. Dn. 3.). pa sve do Krista, utvrdit ćemo da je to razdoblje tra- svoju? Ili leopard {are svoje? A vi, mo`ete li činiti
Dakle, `ig Zvijeri je kr{enje Deset Bo`jih zapovjedi (usp. jalo otprilike 4000 godina (vidi u Atlasu svjetske pov- dobro, navikli da zlo činite?” (Jr. 13,23; usp. Rim.
Jak. 2,10.), jer se Bo`ji pečat, kao znak saveza, nalazi u ijesti, 1990., K. Thienemanns Verlag, Stuttgart, Wien). 7,24.), te kada pogledamo svoj `ivot, moramo ustvrditi
deset zapovijedi (usporedi s naslovom dolje). Slijedom toga jasno je da se nalazimo na kraju od Boga da sami nemamo mogućnosti izbjeći Bo`ju osudu, a
@ig Zvijeri prima se na čelo ili na ruku (Otk. 13,16; odre|ene povijesti svijeta, na kraju {estog milenija time i vječnu smrt. Ali Bog je pripremio put spasenja
14,9.). Čelo simbolizira svijest (vjera, shvaćanje), a ruka (tisućljeća). Vezano uz Kristov dolazak, Biblija nam ka`e za sve ljude koji su do sada bili u slu`bi sotone. Taj put
simbolizira ljudski čin (dr`anje ili nedr`anje zapovijedi). “...da je u očima Gospodnjim jedan dan kao tisuću Bo`je ljubavi zove se
Slično tome nalazimo u Pnz. 11,8.18. (usp. Pnz. 13,1-6), godina, a tisuću godina kao jedan dan.” (2. Pt. 3,8.). “Isus Krist”: “Da, Bog je tako
gdje se zapravo govori o Bo`jem znaku. Prepoznajete li sada ”...da je blizu - na samim vratima”? ljubio s v ijet d a je d a o s vog
Onaj tko shvati {to zahtijeva Bog u četvrtoj (Mt. 24,33.) jedinoro|enog Sina da ne pog-
zapovjedi i odbaci uredbu za koju Bog ka`e Bo`ji narod u Novom Zavjetu na ziva se ine ni jedan koji u njega vjeru-
da je znak Njegova autoriteta, a umjesto toga duhovnim Izraelom koji kroz vjeru u Isusa Krista je, već da ima `ivot vječni.” (Iv.
počasti ono {to je Rim izabrao kao znak svoga posti`u duhovno obrezanje srca (usp. Kol. 2,11.12; Rim. 3,16.) Golgota stoji kao spome-
autoriteta, primit će znak saveza s Rimom, 2,28.29; Gal. 3,6-9.28.29; 5,6; 6,15; Rim. 11,25; 1. Pt.
nik neshvatljive `rtve koja je
odnosno `ig Zvijeri. Tek kada ljudi budu preko na- 2,9.10.). Novi zavjet s Kristom, kroz Njegovu stvaralačku
bila potrebna da bi se oprostilo
cionalnog nedjeljnog zakona morali birati izme|u Bo`jih moć, stvara novo stvorenje u svakom čovjeku. Prorok
kr{enje Zakona te stoga nikada ne
ili ljudskih zapovijedi, oni koji nastave grije{iti dobit će Jeremija to je već davno prorekao: “Nego, ovo je Savez
smijemo gledati na grijeh kao na
`ig. Za iskrene {tovatelje nedjelje do tada vrijedi ovo: “I {to ću ga sklopiti s domom Izraelovim poslije onih
ne{to bezazleno (Rim. 6,15 i dalje).
ne obazirući se na vremena neznanja, nutka sada Bog dana - riječ je Jahvina: Zakon ću svoj staviti u du{u
njihovu i upisati ga u njihovo srce. I bit ću Bog njihov, Stoga i Bo`ja ponuda milosti uopće
ljude da se svi i posvuda obrate.” (Dj. 17,30.) nije jeftina ponuda. Ona zahtijeva va{
a oni narod moj.” (Jr. 31,31-33.)
Bo@ji peČat To znači da će Njegov narod uvijek uzdizati Njegove pristanak i potpuno predanje Bogu. Isus ka`e: “Ja sam
Znak ili pečat u Bibliji ima isto značenje Zapovijedi: “I razgnjevi se Zmaj na @enu pa ode i zarati Put, Istina i @ivot; nitko ne dolazi k Ocu osim po meni.”
(Rim. 4,11.). se s ostatkom njezina potomstva, s onima što èuvaju (Iv. 14,6.). Isus nam je svojim `ivotom pokazao primjer
Slu`beni pečat mora imati tri dijela: Božje zapovijedi i drže svjedoèanstvo Isusovo.” (Otk. puta k Ocu, puta u vječni `ivot.
1) Ime vlasnika - npr. Franjo Tu|man 12,17; @ena u proročanstvu simbolizira crkvu, a bludnica
2) Slu`beni polo`aj - npr. predsjednik dr`ave predstavlja otpalu crkvu - usp. 2. Kor. 11,2; Ez. 16. pogl.; KUPON
3) Područje vladavine - npr. Republika Hrvatska. Otk. 17. i 18. pogl.). za jednu knjigu i dopisni biblijski te~aj (molimo ozna~ite)

Bo`ji pečat, znak vječnog saveza, povezan je s Njegovim Sada znamo {to znači vijest trojice an|ela Velika borba
zakonom i sadr`an je u četvrtoj zapovjedi (Izl. 20,8-11.): iz Otk. 14. pogl.: Ova knjiga (631 stranica, prevedeno na 45 jezika)
“Sjeti se da svetkuje{ dan subotni. [est dana radi i obav- 1. Ona nam ka`e da je sada vrijeme suda (dakle sada opisuje kako Biblija rasvjetljava pro{lost, sada{njost
ljaj sav svoj posao. A sedmoga je dana subota, se odlučuje o na{em vječnom `ivotu; 6. i 7. redak). i budu}nost.
počinak posvećen Jahvi, Bogu tvojemu.
Tada nikakva posla nemoj raditi: ni ti, ni sin 2. Ona nam ka`e da je protestantizam
tako|er pao (8. redak) te, povezano s Te~aj biblije dopisnim putem
tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni slu{kinja Ovaj besplatni dodatni studij mo`e vam pomo}i
tvoja, ni `ivina tvoja, niti do{ljac koji se Otk. 18,1-5. “postade prebivalištem
zloduha, nastambom svih duhova da korak po korak bolje razumijete svoju Bibliju i
na|e unutar tvojih vrata. Ta i Jahve pokazuje vam pouzdanost njezinih proro~anstava koja
nečistih, nastambom svih ptica nečistih
je { e s t d a n a s tv a r a o neb o, govore o pro{lim, sada{njim i budu}im doga|ajima u
mrskih.” An|eo govori svim iskrenim
zemlju i more i sve {to je u svijetu (besplatni materijal za ku}ni studij!).
kr{ćanima (Bo`jem narodu): “Izi|ite
nji m a , a s e d m o g a j e d a n a iz nje, moj narode, da ne pos-
počinuo. Stoga je Jahve blagoslovio i t a n e t e s ud i o n i c i m a nj e z i n i h Ime i prezime:
posvetio dan subotni.” (usp. Izl. 31,13.17.18.) grijeha i da ne dijelite njezinih
Premda su pred Bogom sve zapovijedi jednako va`ne Adresa:
zala...” (Otk. 18,4.).
(Jak. 2,10.), samo u četvrtoj zapovijedi mo`emo naći sve
oznake Bo`jeg pečata: 3. Vrlo ozbiljno Bo`je upozorenje, puno
1) Bo`je ime - “Jahve (Gospodin), Bog tvoj” ljubavi, upućeno je cijelom svijetu: Svi koji se
klanjaju papinstvu ili njegovu protestansko-ekumen-
2) Titula - “Stvoritelj” Ispunjenu narud`benicu po{aljite na sljede}u adresu:
skom kipu (slici) i pokoravaju se svetkovanju nedjelje,
3) Područje vladavine - “nebo, zemlja i more i Missionsgesellschaft zur Erhaltung und
unatoč tome {to poznaju istinu, primit će `ig Zvijeri i
sve {to je u njima” umrijet će vječnom smrću. (Otk. 14,9-11) Förderung adventistischen Glaubensgutes e.V.,
Biblija govori o suboti kao o vječnom Bo`jem znaku: Elstergasse 21, 13505 Berlin, Deutschland
“Dadoh im i svoje subote, kao (vječni) zn a k 4. Dvanaesti redak prikazuje nam grupu ljudi koji neće (Njema~ka)
izme|u sebe i njih, neka znaju da sam ja Jahve koji primiti `ig Zvijeri, nego će dr`ati sve Bo`je zapovijedi www.mefag.com
ih posvećujem.” (Izl. 31,13; usp. Izl. 31,16.17; Ez. (sve zapovijedi, uključujući i zapovijed o svetkovanja
subote; usp. Dj. 7,38) i imati vjeru Isusovu. Bez dodatnih tro{kova i ikakvih drugih obaveza!
20,12.20.)
Kako ćemo primiti vječni `ivot po Kristu? Isus nije umro zbog svojih grijeha, jer stoji napisano: izme|u mene i vas, kako bi se znalo da sam ja Jahve,
Isusov odgovor danas je isti kao i jučer: ”Dr`i zapovje- “Pomirite se s Bogom! Njega koji je bio bez ikakva Bog va{!” (Ez. 20,18-20; Jr. 9,12.13.).
di... i hajde za mnom!” (Mt. 19,17.21. usp. 1. Pt. 2,21-25; grijeha Bog učini umjesto nas grijehom...” (2. Kor. Ljudski zakoni i predaje ne osloba|aju nas vr{enja
Otk. 14,4.). 5,20.21. usp. 1. Iv. 3,5; Iv. 8,46.). To znači priznati na{e kr{ćanskih načela: “Treba se vi{e pokoravati Bogu nego
Slijediti Isusa danas za nas znači proučavati Isusov `ivot grijehe i kajati se zbog na{e nepravednosti, ne grije{iti ljudima!” (Dj. 5,29; 4,19.).
u Bibliji (Iv. 5,39; 8,31.32.) i izvr{avati Njegove vi{e (ne prestupati Božje zapovijedi) i poslu{no Ga Za {to ćete se vi odlučiti - za Bo`ju subotu ili
riječi (Iv. 3,36; Heb. 5,8.9; 11,8 i dalje; Jak. 4,7; slijediti (Izr. 28,13; 1. Iv.1,6-10; 2,4; 3,3-10; 1. Pt. 2,21; papinsku nedjelju?
Rim. 16,26.). Sveti Duh će tada imati isti učinak Mt. 10,34-39.). (Jr. 10,2; 1. Kr. 18,21;
u nama kao i za vrijeme Pedesetnice kada su Vjera i kajanje Božji su dar onome tko to traži iskrena 1. Sam. 15,22.23.).
ljudi prepoznali svoje grijehe i uzviknuli: “[to srca. Tada Bog, kad mu za to damo priliku, oboje èini Sveti Duh nas pozi-
nam je činiti, braćo?” Petrov odgovor u nama kroz Svetog Duha. Vjera dolazi kroz propovi- va: ”Da na s, k a d
glasio je: ”Obratite se!” (Dj. 2,37.38.). jedanje i prouèavanje Božje rijeèi čujete glas njegov,
Tako|er, jednom drugom zgodom Petar je ne otvrdnite srca
(Rim. 10,17.). Isus je rekao: “Vi
rekao: “Pokajte se dakle i obratite da se izbri{u grijesi s v o j a ! ... Z a i s t a ,
istražujete Pisma u kojima
va{i.” (Dj.3,19.). tko u|e u njegov
mislite da ima život vjeè- počinak, počinuo
Bo`ji zakon nam kao ogledalo pokazuje ni. I upravo ona svjedoèe je od djela svojih
koliko smo uprljani grijehom (Rim. za mene.” (Iv. 5,39. usp. Lk. kao ono i Bog od
4,15; 3,20; 7,7.) kojeg će Isus oprati 24,25-27; Iv. 2,22; Rim. 16,26; svoji h. Poh it omo
svojom krvlju opro{tenja. To je Dj. 17,11.12.). dakle ući u taj (sub-
trenutak ra|anja ljudske ljubavi Proučavanje Bo`jih proročanstava koja su se točno ispunila otnji) Počinak da nitko
prema Bogu. Isus je rekao o ve- (vezano uz prorečenu povijest svijeta i dolazak Njegova ne padne po uzoru na takvu
likoj gre{nici: “Opro{teni su joj Sina), učvrstit će našu vjeru u bo`anski plan otkupljenja nepokornost!” (Heb. 4,7.10.11.).
grijesi, i to mnogi, jer je poka- čovjeka kroz Isusa Krista te postaviti siguran temelj za Bit će spa{eni i
zala mnogo ljubavi.” (Lk. 7,47.) “Mi ljubimo, jer je On vjerovanje u buduća otkrivenja. (2. Pt. 1,19-21.). Iskreno oslobo|eni samo
nas ljubio prije... Jer u ovome (stoji) ljubav prema Bogu: proučavanje Bo`je riječi bit će popraćeno utjecajem “nevi- oni za koje Biblija
Da vr{imo njegove zapovjedi. A njegove zapovjedi nisu dljivog učitelja”: “A Branitelj, Duh Sveti, kojeg će Otac ka`e: ”Na tome
te{ke.” (1. Iv. 4,19; 5,4.). Iz ljubavi prema Kristu tada u poslati zbog mene, naučit će vas sve i sjetiti vas svega se t emelji pos -
nama raste od Boga dana snaga da nadvladamo grijeh - {to vam rekoh... upućivat će vas u svu istinu... tvoja je t oja nost svet i h
“Ako me ljubite, vr{it ćete moje zapovjedi... i Otac će koji čuvaju
riječ istina.” (Iv. 14,26; 16,13; 17,17.). Onaj tko odbaci
vam dati drugog Branitelja,... Duha istine.” (Iv. 14,15- Bo`je zapovjedi
Božju ponudu milosti i svjesno ne sluša rijeè istine, ne
17.). Ljubav i snaga dobivena od Svetog Duha omogućit i vjeru u Isusa.”
èita ju i ne istražuje, neæe primiti od Boga spasonosnu (Otk. 14,12.).
će nam da nadvladamo grijehe kao {to je to učinio i Isus snagu vjere te æe biti jedan od onih koji æe biti zauvijek
(Iv. 15,10; 1. Iv. 5,4.5; Otk. 3,21.). Stra{ne muke
izgubljeni (Jr. 6,17-19; 9,12-15; Ho{. 4,6.). i kazne uskoro
Kroz utjelovljenje Bo`jeg Sina, Isusa Krista
“Nedostaje li komu od vas mudrosti, neka ište od će z a d e s i t i s v e
(Fil. 2,5-8; Iv. 16,28.), mo`emo imati sigurn-
Boga, koji svima daje rado i bez negodovanja, i dat ljude koji prime
ost da Bog točno zna koja nam je snaga
æe mu se.” (Jak. 1,5). Isus nam kaže: “Molite i dat æe `ig Zvijeri, ime ili
potrebna da ispunimo njegove zahtjeve
vam se!... Ako vi, premda ste zli, možete davati djeci broj Zvijeri, ili na one
i odolimo isku{enjima premda smo osla-
svojoj dobre darove, koliko æe više Otac vaš nebeski koji će obo`avati Zvijer i
bljeni u grje{nom tijelu. “Pa budući da djeca
dati dobra onima koji ga mole?” (Mt. 7,7.11). Molite njegov kip (to znači pokornost bezbo`nom duhovno-
imaju zajedničku krv i meso, i sam On tako
se stoga kao što je to èinio David: “Èisto srce stvori političkom autoritetu) i time se jasno suprotstaviti
postade u tome sudionikom da smrću obeskrijepi onoga Bo`joj volji i upozorenju (Otk. 13,16-18; 14,9-11; 16,2;
mi, Bože, i duh postojan obnovi u meni!” (Ps. 51,12.
koji ima{e moć smrti, to jest |avla, pa oslobodi one koji cijelo 18. pogl. i 19,19-21.).
usp. Ps. 139,23.24).
- od straha pred smræu - kroza sav život bijahu podložni Ta vijest o sudu mo`da će u nekome izazvati strah, ali
Tko iskreno vjeruje i moli, do`ivjet će sljedeće iskust-
ropstvu. ... Stoga je trebalo da u svemu postane braæi Bog pun ljubavi na kraju daje vijest spasenja: ”Jer neće
vo: “Sve mogu u Isusu Kristu, koji mi moć daje.”
slièan, da milosrdan bude i ovjerovljen Veliki sveæenik da se itko izgubi, nego da svi pristupe obraćenju”
(Fil. 4,13.).
u odnosu prema Bogu kako bi okajavao (2. Pt. 3,9.).
Samo kad Isusa iskreno slijedimo i oslanjamo se na
grijehe naroda.” (Heb. 2,14-18.) Svatko iskren iskusit će da je ”strah je Gospodnji
Njega kao na na{eg `ivog Spa-
Mi moramo Isusovu pravednost početak spoznaje” (Izr. 1,7. usp. Lk. 12,4.5; Izl. 20,20.).
sitelja, mo`emo razviti karakter
(bezgrje{ni `ivot umjesto grijeha - usp. Strah je samo proizvod grijeha (vidi Post. 3,10.11.), ali
sličan Njegovom kako bismo bili kada primimo i prihvatimo opro{tenje grijeha, kroz Bo`ju
Rim. 8,3; Heb. 4,15; Iv. 6,28.29.) i
spremni za dolazak Gospodina. ljubav i kroz Isusa iskusit ćemo da ”u ljubavi nema
njegovu zamjeničku `rtvu prihvatiti
“Ovo je Savez koji ću sklopiti s straha; naprotiv, savr{ena ljubav isključuje strah... A
kao osobni izraz svoje vjere (Iv. 3,16;
njima poslije onog vremena, veli tko se boji, nije savr{en u ljubavi. [to se nas tiče, mi
1,29.). Tek tada ćemo dobiti snagu da
Gospodin: stavit ću zakone svoje ljubimo, jer je On nas ljubio prije.” (1. Iv. 4,18.19.).
nadvladamo grijeh.
u srca njihova i upisat ću ih u pamet njihovu“ (Heb. Osjećaj izgubljenosti pretvara se u osjećaj sigurnosti u
10,16. usp. Jr. 31,33.). spasenje, a strah od Boga u strahopo{tovanje i ljubav.
”Izbavi du{u svoju ... da ne pogine{.“ Sjetite se da je Bog proku{avao poslu{nost ljudi u Bezizlaznost se pretvara u te`nju za ciljem, a tjeskoba u
Post.19,17 Edenskom vrtu na radosno očekivanje Bo`jeg obećanja. Ta Bo`ja ponuda
”Tako nam je potvrðena proroèka plodovima jednog - prilika za pokajanje i povratak - vrijedi jo{ samo kratko
rijeè te dobro èinite što uza nju pri- stabla (drvo raspoz- vrijeme! Koristite vrijeme za ozbiljno ispitivanje vlastita
anjate kao uza svjetiljku što svijetli navanja dobra i zla stanja i za povratak Bogu, jer vrijeme milosti istječe
na mrklu mjestu - dok Dan ne os - - Post. 2,16.17.)? U neposredno prije Kristova dolaska. Znaci vremena
vane i Danica se ne pomoli u srcima posljednjim danima govore nam da se nalazimo u zavr{nici svijetske
na{eg vremena na{a povijesti!
vašim.“ 2.Pt.1,19
poslu{nost bit će pon- “Ali će doći dan Gospodnji kao lopov; u taj
”Ništa ne èini Jahve Gospod a da os-
ovno ispitivana kroz jednu Bo`ju zapovijed (Jak. 2,10.). će dan nebesa i{čeznuti
nove svoje ne otkrije slugama svojim
U ono doba lukava je zmija bila rekla: “Zar vam je s velikom lomljavom,
prorocima.“ Amos 3,7
Bog rekao...?” počela će se u ognju
”Vi istražujete Pisma jer mislite po
Kakve li su katastrofalne posljedice za ljude uslijedile r a s t op it i , a z e m lja
njima imati život vjeèni. I ona svje -
zbog tog neposluha?! (Post. 3. pogl.) Bo`ji protivnik i se sa svojim stvoren-
doèe za mene.“ Ivan 5,39 jima neće vi{e naći...
”Ovi su Židovi bili plemenitiji od danas je posijao sumnju u srca ljudi u vezi s jasnom
Bo`jom zapovije{ću: “Misli li Bog doista ozbiljno u vezi revno nastojte da bez
solunskih: primili su Rijeè sa svom ljage i mane budete
spremnošæu i danomice istraživali sa sedmim danom?”
Kada tvrdimo da nedjelja nije ni{ta drugo nego ljudska u Njegovim očima u
Pisma, da li je to tako.“ Dj.17,11 miru!” (2. Pt. 3,10.14. usp.
uredba, ne smijemo zaobići Isusove riječi: “...Dobro
” P r or o š t av a ne pr e z i r ite! Sve Iz. 55,6-9; Mal. 3,17-20.).
prorokova Izaija o vama, licemjeri, kad napisa:...
provjeravajte: dobro zadržite, svake “ Č uj m o (s r ` c ij e l e
Uzalud me {tuju naučavajući nauke - uredbe ljudske. Na-
se sjene zla klonite! A sam Bog mira p or u ke), s ve mu
pustili ste zapovijed Bo`ju, a dr`ite se predaje ljudske.”
neka vas posvema posveti i cijelo (Mk. 7,6-9.). z a v r { n u r ij e č : Boj
vaše biæe - duh vaš i duša i tijelo - I preko proroka Ezekiela opomenuo je Bog svoj narod: se Boga, izvr{uj njegove
neka se besprijekornim, savršenim “Ne hodite po uredbama svojih otaca, ne čuvajte zapovijedi, jer - to je sve
saèuva za Dolazak Gospodina našega zakona njihovih [tradicija, predaka] i ne kaljajte se čoveku. Jer sva će skrive-
Isusa Krista... Zaklinjem vas u Gos- kumirima (idolima) njihovim! Ja sam Jahve, Bog va{! na djela , bila dobra ili
podinu: neka se ova poslanica proèi- Po uredbama mojim hodite, čuvajte i vr{ite moje za- zla, Bog izvesti na sud.”
ta svoj braæi.“ 1.Solunjanima 5,20-27 kone, i svetkujte moje subote, neka one budu znak (Prop. 12,13.14.)