Sie sind auf Seite 1von 629
Marius Mercator. Marii Mercatoris, Opera omnia, sive Monumenta ad pelagianam nestorianamque haeresim pertinentia, editio

Marius Mercator. Marii Mercatoris,

Marius Mercator. Marii Mercatoris, Opera omnia, sive Monumenta ad pelagianam nestorianamque haeresim pertinentia, editio

Opera omnia, sive Monumenta ad pelagianam nestorianamque haeresim pertinentia, editio Novissima, juxta eruditissimam Garnerii

recensionem adornata, cujus amplissimis praesertim commentariis dissertatio

1846.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la BnF.Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 :

*La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source. *La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service.

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit :

*des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable du titulaire des droits.

*des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque

municipale de

(ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter reutilisation@bnf.fr.

PATROLOGIiE

CURSUS

BIBLIOTHECA.UNIVERSALIS,

COMPLETUS

SIVE

---.

INTEGRA, UNIFORMIS, COMMODA, OECONOMICA,

OMNIUM

SS.

PATRUM,

DOCTORUM

ECCLESIASTICORUM

SCRIPTORUMQUE

QUI AB MVO APOSTOLICO

AD USQUE

FLORUERUNT;-

INNOCENTII

RECUSIO CHRONOLOGICA OMNIUM QGM EXSTITERE MONUMENTORUM CATHOLICJE TRADITIONIS PBIQRA ECCLESLE SJECULA,

ni TEMPORA

PER DUODECIM

* ,-

.

YUXTAEDITIONESACCURATISSIMAS,1NTERSE CUMQUE NONNULLISCODICIBUSMANUSCRIPTIS COLLATAS,PERQUAM DILIGENTERCASTIGATA;

DISSERTATIONIBUS, COMMENTARHSLECTIONIBUSQUEVARIANTIBUSCONTINENTERILLUSTRATA;

OMNfBUSOPERIBUSPOSTAMPLISSIMASEDITIONESQVM TRIBUSNOVISSIMISS.ECULISDEBENTURABSOLUTAS DETECTIS, AUCTA ;

INDICIBUSPART1CULAR1BUSANALYTICIS,SINGULOSSIVE TOMOS, SIVEAUCTORESALICUJUSMOMENTl

SUBSEQUENTIBUS, DONATA;

CAPITULISINTRA1FSBMTEXTUMRITEDlSPOSITiS, NECNONET TITULISSINGULARUMPAGINARUMMARGINEMSUPERIOREM

DISTINGUENTIBUSSUBJECTAMQUE

MATERIAMSIGNIFICANTIBUS,

ADORNATA

J

OPERIBUSCUMDUBIISTUMAPOCRTPHIS,ALIQUAVEROAUCTORITATEINORDINEADTRA.DltlONEH

ECCLESIASTICAMPOLLENTIBUS,AMPLIFICATA;

DUOBUS1NDIC1BUSGENERALIBUSLOCUPLETATA: ALTEROSCILICETRERUM, QUOCONSULTO , QUIDQW»

UNUSQUISQUEPATRUMINQUODLIBETTHEMASCRIPSERITUNOINTUITUCONSPICIATUR

SCRIPTURiE

SACR^E,

;

ALTERO

EXQu6 LECTORlCOMPERIRESITOBVIUMQUINAM PATRESET IN

QUIBUSOPERUMSUORUMLOCISSINGULOS SINGULORUM^ LIBRORUM.SCRIPTUR^

TEXTUSCOMMENTATlSINT.'

. v

j*^-

SI PERPENDANTUR: CHARACTERUM

EDITIOACCCRATISSIMA,CETERISQUE OMNIBUSFACILE ANTEPONENDA,

NrflDlTAWjk,

CHART.EQUALITAS, 1NTEGR1TASTEXTUS,PERFECTIOCORRECTIONIS, OPERUMRECUSORUMTCM

VARI^fAiOx^

TUMNUMERUS, FORMAVOLUMINUMPERQUAMCOMMODASIBIQUEIN TOTOOPERISDECCRSU CONSTAN/TERV/^, y

SlMlLIS,PRETIIEXIGUITAS,PRiESERTIMQUE1STACOLLECTIO,UNA,

SEXCENTORUMFRAGMENTORUM

METHODICAET CHRONOLOGICA, j CP

I k—i'I

. \f\.

\

OPUSCULORUMQUE

HACTENUSHIC ILLICSPARSORUM, PRIMUM t"*

J_J,

T~~

AUTEMINNOSTRA BIBLIOTHECA, EXOPERIBUSADOMNEg^ETATES,LQCOS,LINGUAS

FORMASQUEPERTINENTIBUS, COADUNATORUM. V

SERIES

PRIMA,

:

"ZZ^

_^

%

IN QUA PRODEUNTPATRES, DOGTORESSCRIPTORESQUE ECCLESIJELATINJE ' Y^X C

A TERTULLIANOAD GREGORIUMMAGNUM.

\

<£ompletontm

IN SINGULOS SCIENTl

\ j-rt'

^^

ACCURANTE J.-P. MIGNE, Gureuum

ECCLESIASTICiE RAMOS EDITORE.

PATROLOGI^E

TOMUS

XLVIII.

MARU MERCATORIS TOMUSumcus.

PARISIIS, VENIT APUD EDITOREM, IN VIA DICTA D'AMBOISE, PRES LA BARRIERE D'ENFER, OBPETIT-MONTROUGE.

18W3. '

MERCATORIS

MARII

S. AUGUSTINO JEQUALIS

OPERA

OMNIA,

SIVE

MOMMENTA AD PELAGIANAM NESTORIANAMQUE HMESIM PERTINENTIA.

EDITIO NOVISSIMA,

JliXTA ERUDITISSIMAMGARNERIIRECENSIONEM ADORNATA, CUJUS AMPLISSIMISPR^SEKTIM COMMENTARIISDISSKRTATIONIBUSQUECOMMENDATUR ,

SICAUTEMAD EXQOISITASBALUZIIGALLANDHQUE EDITIONESCOLLATAET EMENDATA, CT OMNIUMLOCUPLETISSIMANECNON CASTISATISSIMAFACILEHABERIMERKATBR.

TOMUS

UNICUS.

PMX : 7 FRANGS.

PARISIIS, VENIT APUD EDITOREM,

IN VIADICTA D'AMBOISE, PRES LA BARRIERE D'ENFER, 0D PETIT-MONTROUGE.

1846.

ELENCHUS

OPERUM

QJLE IN HOC TOMO CONTINENTUR.

QglfiUM M, MPRQAT^QSIS MRS I&I8R.

Scripta ad PferSgnr.rd.tri h#resim perlinenlia.

PARJ PQfTERIQR,

Scripta ad Nestorianam Jijgrgsim per|jnent||,

Coll. 9-699

G99-1218

Barisiis.—ExcudebatBAILLY, in foroSorbonico, 2.

IN

HANC

NOVISSIMAM

ADMONITIO.

EDITIONEM

In ipso

hujus lomi limine lectorem aliquantisper sislendum duximus, quo nempc, de nostra

expeditius

simul et

tn hac nova operum Mercatoris edilione digerenda certior factus, leclionem

jucundius aggredialur. Quod vero ad ipsius Auctoris ingenium vel epocham, scriptorumque genus tum genuitatem et numerum pertinet, quia de his notitice sequentes satis superque documentorum exhibeant, eo viros studiosos revocare convenit, nec aliud nobis nisi de nostra

cum

tditionis cum prcecedentibus relatione, et quasi habitu typographico, superest dicendum. Equidem multce operum Mercaloris editiones, non autem pari eruditorum plausu, haclenus

publicijuris

factce sunt: inler quas principem locum oblinent Garneriana typis mandata anno

postremo Gallandiana, quce anno ITilprodiit.

Quce quidcm

l~>13,Baluziana anno 1684 cusa, ac

editiones- mutuo inter se nexu ila colligatce sunt ut unaquceque a prcecedenli non solum

originem suam, verum etiam peculiare quo pollet ulilitatis genus muluetur. Etenim Baluzii lucubrationes, paucis tanlum emendalionibus notisque de suo invectis, expressil Gullan-

dius, decessoris sui litteraturam et «xpigsiKv non immerito suspiciens; siquidem,

nullibi lextum auctiorem reperire sit, ex variis exemplaribus accuratissime collalis de-

promptum, sagacissimisquc illuslralum annotationibus, prceterea huic edilioni vel ipsum Ba- luzii nomen, optime de litlerarum republica merili, non parum auctoritatis contulit. Aliunde vero si quis rem acrius perpenderit, facile comperiet Baluzianam edUionem maximam laudit

Garneriance debere, cujus recensio et quasi necessaria appendix habenda esl,

prcctcrquam

quod

famceque parlem

quod ipse Garnerii

solum numero pene infinilo, scd etiam singulari erudilione conspicuis, disserere omitlimus,

profiteri videtur Baluzius, scepe scepius lectorem ad illam

de doctissimi

Viri

Ut ut sit, annotationibus, non

revocans.

vesligia in hac noslra edilione secuturi,

cum nemo sit, ut nobis videlur, qui hanc UWlaudem invidcat.

At vero quoniam ipsi a

quippe

nonnullis crimini vertitur quod totam operum Mercatoris collectionem in duas parles ita divi-

serit, ui monumentaad Pelagianorum historiam in priore, in posteriore aulem qi$e ad Nesto- rianorumhceresimperlinent comprehendanlur,illumab islainsimidatione vindicandi aocasionem

alacriler ampleciimur, talem partitionem midtum claritalis, nedum vel minimam confusionem, inducere existimanles, illamque in nostra editione eo Hbenlius usurpaturi quod in hoc Palro-

logim loco peropportune

historiam, quasi retrospiciendo, de more resumpluris : prcesertim cum Pelagianorum Nesto-

rianorumque

sese nobis offerat, hcereseon novissime adversus Ecclesiam luclata7~um

erudilissimisque

contra calholicam fidem agones nonparum lucis ex amplissimis

disserlationibus quibus'ulraque Garneriance editionis pars illustratur, percipiant. JHnc facile conjicere licet, nos operum Mercatoris edilionem omnibus numeris absolulam

quid-

quid emendalionum annotalionumve tam Baluzii quam Gallandii operaaccesserit, ad integrum

lilleratis viris prmstituros, modo Garnerii texlum, partilionem notasque, inscrto tamen

*.

expresserimus

Huic

igilur vice insisterc destinantes, tres supradictas

ediliones perquam diligcnler conluli-

infra paginam,

si

quando

inter se differrent, variantem lectionem sive

mus; quotiesque

res

aliqua explicatione indigeret, sive in ipso texlu inter uncinos descripsimus, nomine auctoris

esset mutuata semper apposito. Nomen eliam auctoris cceleris nolis ascriptum lector re-

Garnerio debeantur, cui tribuendum erit quidquid oecurrerit non alio nominc

a quo

periet",nisi

signatum.

*

Verumlamcnnotandumest, Graca qucedamfragmenta,

Mercaloreexpressa sunt ac la-

voro Garneriie regione lalini Leslus

consulloomisisse, leclorem ad opera S: Epi-

quas ex S. Cyrillo a Mario

linilatedonala,opera

descripta, nos

scopi,

niiiieiitos. Si quid de nosiro in

gnactilodigiioscelur; foiT.

in

aUera Patrologiicserie gracc excudenda, re-.

noiis conlulcrimns, facilehoc si»

"

P^TROL. XLVIIL

H

!»— .

W O.PERA MARil MERCAT01U8PROLEGOMENA.

iriiLg.lJ!

:»'.".J]-

L!rl,j

.

.-

' --

-

'-

'-

R.

P.

GARWi&I

' -—--————-i LIIIg IIr,,|u.,|

!2

;,y JIMIIIIIIini.nuj

:jg§.

tfZjffi

PRiEFATIO

GENERALIS

IN OMNIA OPERA MARII MERCATORIS.

PROOEMIUM.

Sei 6mriiri$^urif ,,emdite

diem

lecftff, qjM

tei

jdval prffinovissc, pfiusquam accedas ad tra-

Primum,

deAuciofp

riuric ipsb,, pririiuia cujjus

de opefibus, quae

in

emendandis mahuscrjptis

nomen in edurituf in codicibus ;

parlim in,.djsIrib,uen.dJs -u]Qnc"a

igripta

cognoscurituf

:

hoc volumine

contirieriiur.

ctanda opcra quse

hunc usque

yidelur ignotum; allerum,

tertium, de stbdio et jabore nostrp, partim

obseTvaliohibus,

opMbus : quaflum

; lucem,'.:

'> parVimin riitiorie

sicubi opus. ftiitr adhibendis;

de iis quae., cum hactenus ,

riuric pHmum ei

fuerint, quoad lia>resim

quinlurn ,

Mercatoris opera:•: sextum deriique, quitj epistolee a

Ccelestjariaro-

quompdo

iaticioAiigustiup'

et NcHtorianam,

ip

ad

hoc auctofe

venerint

manus nostras

Mercatoreiiv datre supersit.

,\'

CAPUT PRIMUM.

pe Mario Merculore, quibus notas fuerit;qudcelate auctoritatis

sit.

vixefit,

unde oftiis, qudlis et quantce

Prodeunt nunc primum

in lucem opera Marii Mercatoris, auctoris

quidein antiqui,

ei

ffiquali» AugusiTrio;

hactehus tamen iia

ignoli, eliam erudilis» ut ne appellalus

ejusdem eetatis ecclesiasticorum

supparibus.

sive

quidem sit scriptorum

tie riomirieVveV a Gennadio diligcnte CEetcrpquin

«ensore, vel a; Pairibus

Erit fprte qui

aliis, siveakjualibu>,

hoc.silentium

Mercatori fidern timidius

iJeoquei

Tpfodicus e* sepulcfo,

takiidiu,

rnodo, fugisset

perscrutandis

illudefe tentet prffistct, anlmis

miretur, immo qui iniquiofem in partem intefprelari vciil,

quasi

seialem suam mentiatur,

et velui umbra

noyiiate allonitis : qupmodo enim, inquiet,

latuisset

auctprpar

nobilissimis ?

qup-

iri

etiam- in Situ et tehebris biMiolhecrif urh,

hominum nostti

velerum monumfintis?

lemppfis curiosam diligentiam, iridcfcssumquesiudiuiri

alia dubitandi

lpcus; cerle Mercatoris

npmen

non ita

Verum, uttaniisper differam de Gennadio dicere, deque

opporturiior

dissereridi

causa, de quibus

ignolum est,

cfitsub Dherri ac videri:

iIIitis* enim memineruht > *»«^ Augustirius et Possidius, qui duo plurimoruiu

qiioest. dd pUlcil; q. 3).

Pelagianos', sive Ppera, sive

ppssit:

instar essepossunt,

autem, qui rapientur in nubibus, iri qiiadam epistold; quam scripsi AD

dubip nplissimum

morlemesse

vpbis, c.um me consu- peccato relribulam,

A'ugustinus jpet7/i-s

riLiuM

MEDM' MERCATPaEM,quoc incipit : Prpcul

luisset deqilibusdam qucestionibus Peldgiarioriim, qui ne.ganl

. qualfnm

.dUpuiaveriminsubclitislege,^ic.

Augustini adverstis Kcripsil:

Possidius, cum roccnserel

ticcihio scplimo loco

operum Augustirii

pafes,

iridiculd'

ras ineditionibus

reperiunte

Uiimmerius caponicus

adversus (Lib.de

VIII

Floruisse

lianuin

scriplffi

El

epistolas libris

llem ad MERCATPREMepislold conlra ebsdem una (Iri

Quse verba irri.to:I.a^"',« qtise'-

Augusiiiii appoiii.solet.

Lovariii Joaunes

:

sancli

Pclagiarios, annolSlh-).

iri fftfhie

operum

vulgaHbus indicis qui

enim in soia

piima qujtm separaiihi regularis.:

aCcuravit vulgavitque

ab arinoCbrisli

circiter 418 ad 450 ex co

cplligilur, quod acecpit ab Augusiirio

pbliijit Theoaosio -an.n. 429;

anri. 4T8; Gommdriitoriuhv advcrsus Cajleslianos

431 exeunte; meritioriem

cpistolam

contradixiVanalbematismis

Nestorii ann. 431 ineiirile; libfurii Subnolutionum contra Ju-

deiiique

fecit, ium epmtolfe

a TheiidorelO

scripsitann.

adT}pmriuni Aritioclienura ;;ium pohG?.pJi'S"-ab'^'od«-m'lia'bil*in-Eccie'sia';A!'nliorhen'"av

lum liffifcsis

Eutychiana? post ha3C temppra invalc-

cpnfirmanda

sunt.

arin. 418 ea fatiorieconGcilur.

qujestioiiibus,

iri

mentib

quo vita functus.

damnata? : quje omnia

idoneis argumenlis

Augiislino

lilteras ab

posl obilum siancli Gyrilli ann. 444;

scentis, et ann. 451

priinum quidem,, quod acceperit

ergp; Hierohymus

qugestipnibus

dies doniinicus

Hafuhicc litterarum

fitEivchiridii ad Laufentium

Gtinv

pars cpntinetii.r in libro de oeto Dulcitii

: in

obiefit ariri. 420

nori

fuisse scriplum

Enchiridio l«iudat:ur,Hierony.mus tamquam

pridie

ante

kal.

fatendum est libruin de octo

tradit

scriptum sic cnim ait :

Octpb , aririum 420. At eo anno

Duicitii

Augustinus, quo

Paschatis incidebal iri merisem Mafliuni;

Qudritum rixihi videlur, non tardavi respondere intcrrogutionibus tuis, per Pascha qaippe hoc

quo dominicus dics fuil vi kal.

Post eos.autem dies

Aprilis, a

mihi missas liltcrus tuce dilectio-

sed

abseriliamdiuiur-

anno,

nisaccepi.

nihilme

inde

Carlhagine

sanclos, confeslim Garlhaginem suniprofeetus, inqxici ciwtdte

pffsteaquam

dictare pcrmisit occupationum, qumibvnon pdtesl cleesse, multitudo;

nvstrds

quindecim diebus,qiiime:posi

regressus sum, peruclis apud

ndrii curare aiia isla non distidi, fueranl pertraclala, meam.

compiilerurit: nam post tres merises,

el abs (e missis

qucestionibus, quce

reddere

ex cisiem opusculis

'

--.-j, .

,;.

.,.„

libi reclire permissus sum, rescribere

a me per diversa opuscula

mea jam

vel certe disccplationem

, vel solutivnem,

^»;^iK«*;•

.$*»

:

iS

'*"'**""

GARNERII PRJEFATIO GENERALIS.

U

Guhi crgo Auguslinus,

tolo

ab anhp 419 ad 430 ,

quo vita excessit

eo ipso anrio

ineunte,

vel

mentio 6t

temppfis spatio qiiod Pascha non inciderit iri mensem

intefcessit

Martium, piaelerquani ann. 422,

patitur,

ut

Augustini.

iibev ille dici debet

scriptus : neque cnim falio

pfoximum

obitui

rejiciatur Tradit cnim sanclus

vel Julio

ad annum 430, nisi

doclor se

'diiieratur simul ad mensem

post exeunte Junio.

iri Retraclationum

jam

tres sailem a Paschate mertses

Ulruirique

inde a tribus

autem

fespondisse Dulcilio, et proinde

abest a vero : nam Jibri ad Dulcilium

prochl

libro securido ante

annum 428 absoluto,

obiit.

et Hippo Regius obsidcbalur

mensibus, quando Augustirius diem

quseslionibus

eo

quo

ad Marium Mercaloferii

Jam vero si liber de oclo

Ea

porro tempestate

totius ofbis

et ithid

,

quidhiric

Secundum

ex Grceco in Lalinum

diximus teinpore scriplus

epistola aliquot

sit, data est

procul dubio ab Auguslino

ribr, slatim atque

ad annuin saltem

anle annis, et, ut opi-

Zosimus ttilit serilenliam iri Gceleslium ac

418, quo

Pelagiuin, atque ita perlinet

vivcre dtisiil Zosihius vi kai. Januar.

debiiit Marius rihtinullius esse nominis, ut qui dc rebus maximrs

episcopuui,

occupalissimumque

interrogaret,

nec rcsponsuns veluli

quidem tam elaboralum, ulabipsomel

magislfum.

Augustino,

pra?-

eliam Sunt rogaretur enim ha;c

vicissim, ut si quitl

Augustini

verba :

raiioriabili atque perfecta vel audisii, vcl

mihi miltere non docere.

oblulerit, marii-

excogitare polueris, peto

celeberrirnum

merereluf tanlum

judicala de qnffistionibus fidei sententia, laudetur; sed

excogitarct

Si

de quaestione, doeerct Ecciesiei absolutum

ac

,

dejinilum disputdtiorie

aut

lcgisli,

graveris : ego enim, qiiod confilcndum est chafitati tuw, pius amo discere quam

vel eliam adhuc audire, aut legere

vero, quod

iiltilo

viris :

Coinmonitofium Mercator Theodosio anno 429

: Exemplum non solum EcclesiW

cst,

Coriimonilorii

quod super

fesie constat ex

ipso Sefmone a Mercatore claliim

this religiosissimis

ipsum

consulalu Florenlii et Dionysii VV.

nomine Cwlcslii Grceco

sed etiam pluri-

id-

in

par—

prwsenti

Conslantinopolitanw,

Tlieodosio

oblalum quOque piissimo pi-iricipi

trarislatumper

CC,

semper augusto, Ghristi servum t

cognito fiinestissimo> cwteris sociis et

urbedetrusi, in synodo quoqutr

euriidem Marium Mercalorem,

per quod Cbmmonilorium ct

sequax ejus,cum

sententia

lam

licipibus suis, quam poslea Cwlestius de Corislaritinopolilaria

Ephesiensi

damnati sunt. Habuit aulem, ul fasti

errore, irixperiaWprwcepto;

duceritorum

Julianus.defensor

scpiuaginta quinque episc.oporum

docenl,

postmodum

annus 459 consules Florenlium

el Dionysium.

Juliani,

Terliurh, id est, lempus quo conscriplus

coliigitUr, qucd

in

esl liber Subnotalionum in verba

ex eo

facile

concilii Ephesini, cum lamen maxime opoiiuisset, si modo per veritalem iicuissel, siquidens

mentio Oal veluli vita functi, non fiat autem

elaboratum est

lempore concilii Ephe-

Bceksiae Carthagi-

pia^fatione Augustini

£ ih eo Julianua cuni suis damrialus est. Hoc

sini, ut in nolis fusius demorislrabitur hensis diacOno

ann. 430 v kal.

Augustini Julianique

Seplemb.

igitur opus

: lunc enim Mercalor a Bassula

opus accepit. Contigit

hiixtum

mors Augustini

x kal. Julias. sequente scilicet conlradicliones a Mercatore

aulem

Datum concilio inilium anno

Quartuin eadem ralione probari potest, quo lempore

Neslorii analhemalismos.

Scriplffi sint adversus impios

Nestorius enim,ul conslal o.x tilulo

III AA.

CC. accepit cum

ut

opposuit, duhio anle Nestorii

suos lolidem

depositio-

si fas fuissel, exigeret sa^pius tem-

est:

annus

; duodecimi sermonis, vi id. Decembris, Theodosio xm et Valentiniano

litteris

analbemalismos

duofleeim

Cyrilli docet lilulus contradictibnum,

el locus. Hoc

culholicos, quibus

quas Mercalor scripsit, procul

fieri,

hem; dequa

pus

enim qui consulatu Theodosii xin et Valciitiniarii

siquidern nuilus sermo fit, cum tamon

igitur opus

anno 431, antc toncilium iuchoaium, elabofatum

iibi inentio quoque fit

gcslis quce

: Item ex

Theodorelus, posl

m consignalur, cst Christi 430.

seripsit,

Quintum de lempore quo Mefcator adversus Thcodoretum

Nestorianas

lisensis,

ausus

sit

nefandissiinus

poritificis,

liquido patei, noti

std ctiamex

tanium ex refutatione

liis verbis tituli adversus Thcodorelum

episcopum ccmscripla sunt, in quibus acciisalur idem Dimnus,

Ecclesia

Alexandrini

Kuiychiaiiae.;

contra Bomnum Anliochenum

quod

eo

prdseiUe palam in

obiluin sanctw rccordationis

ista

'

Cyrilii proferre, etc. Haac eniingesta in

et ahsoltitus. Euiyches. Scripsit

insultans beatw dormitidni

ejus.

xomcripla suhl ann. 449

igitur

cilii

Ephcsirii

in lalrocinali coriciliabulo

Ephesino secundo,

quo .prjesidente Dioscoro,

dicendus sit

depositus est Domuus, datnnatus Theodorelus,

cuiri liomine ab Ecclcsia

adversus Thcodorelum vel eodem auno, vel sequente, ctim scripsisse

Chalcedonense,

quo

Tueodorelus

adversario.

ante concilium

Neque enirii perinde egisset

post ahjuratum Nestpriuin receplus est.

rccepto, atque cum Theodorelo, =con-

Denique Mercaloiem,

vel rion pervenisse ad anhum 450 quo haibiia est Chaicedonensis

vel ex eo lompore nihil scripto mandnsse, quod ad nos

si Theodoietum rescivisset

per-

receplum a ta»la synodo,

licet, quod

solet

in opusculis quas

habentur. llactenus de

ad ser.mones Nestorii

quam quomodo nunc de

gente.

Lalinos: nam in prffifatione

ciicta ex Grwco in Lalinum,

vila-

synodus adversus Eutychem;

venerit, conjicere

post idoneam fidei suee approbationem, aliter profecto catbolicum cpiscopum hon.o ipse -ap-

priine calholiGus

tempore quo

ex eo

appellasset,

Mefcalor floruit,

Natus esiprocul

dubio in Occidente inler

hmretici ad

tcstalur, se nonnulla hujus

fervore fidei incitcUum

rentur. Fuit tamcn Grasca;

Commonitorium

cx Graeco Iranstulerit in Laliuum omnia fcrc opera illa qua} nunc edimus in iucem.

plebem blasphemiarum

transtulissa, ui a fidelibus linguw suw fratribus cognoscerentur,el

lingua? non mediocriler peritus, quippe qui et Grnece scrrpserit

ipsoque lmperatore legereter,

quod ab Eeclesia Conslantinopolilaiia

et

15

1N OPERA MARII MERCATORISPROLEGOMENA.

18

Quamvis aulem ex ipsius scripris definiri certo non possit, qua

vel Campanus

regione originem duxe-

fuit, vel Apulus, vel ex ea parte

pri-

cx

j-it, nisi me taroen mea fallit

Ilali33 quse vergit

ita

conjectura, ad Siciliam : nam res Coeleslii

Campani, Julianique

fueril

Apuli domesticas

novit, quemadmodum vix alteri licet, quam qui

Goeleslium vero e

Campania

Subnolalionum

vatasque

sallom provinciaj; riotis ad librum

ius hasresis, qua3 a Pelagio npmen aecepit;

ejusdem

aut civitalis aut

tum in

defensori-

Augusli-

tcrrena

duxisse originem, demonslramus

el przecipuis dncet

Apulianatum

lum in dissertatione de aucloribus

Julianum veruin

nus, his ipsum cpmpellans

inflatus pfopagine

mas gente,quia non potes

Quam porro priyataj ex nobili familia ortum

audivisse Rufinum

Julianum vero habitum tamen a nutricc

gendis Pctronio et

Marliali,

vcrbis : Noli islum Pwnum monenlem vel admoneniem

contemnere : nonenim

meme

quia teApulia genuit,ideo Pwnos vincendos cxisti-

(Lib. vi Operis Imperf. cap. 18).

Memorii filio ex

parentibus

sunt istee res

vitio naturse

utriusque hominis, quas Mercator refeii I Cceleslium

eunuchum,

inler auditoriales scholasticos

meruisse,

Anastasii, ex Urbe recessisse

Juliaha primaria vernulai

prolem;

anno 408, elc.

femina ; credituui tolum fuisse in le-

loquehdi scribendique

paribusque

habuisse,

per peccalum

Auguslino

manifeste,

Syrum Romai temporibus

quidem pro fuisse tantis

supposilam

obsccnis auctoribus,

elhinc conlraxisse

sua in custodia

' licenliam;

Accedil

obilum

duas.post

parentum sorores

cui

disciplinis instituisse; ab una, eloi

silere,

ruinam pudoris exprobraret regeslo

crimine coaclum

vicinisque provinciis de gratia

alia quoque conjcctura

dispularetur,

non levis, quod in Sicilia

Christi minus

cpntracto. Hanc

doceri;

parlim

versus

quam de peccalo originali, mprtisque

tractavit

Marius,

debito

vero unam qusestionem

sive ex Theodori

nec aliam peliit ab

quod apparet

immo ad

omnes ipse alias revoeandas

Mopsuesteni

ipsam ex Subnotalionum libro,

Pelagianos,

pulavit :

collectisque fragmcntis, sive ex Nestoni sermpnibus ad-

libro contra sanclum nonmediocrem habemus. Augustiuum; partim

ex

cpistola Auguslini ad Marium, cujus partem Non fuit

umquam, opinor, episcopus,immo neque presbyter,neque

tunc, vel episcopus vel presbyter, cum ad ipsum

quis enim nescit solitos fuisse ea

immo el

atque

lempestate

diaconis loquerentur, eos

eliam

eliam forlediaconus ;

Auguslinus,filium-

cum de ali.is

episco-

non erat cerle que nominaret:

scriberet

episcopos,

pis presbyterisque, el

Gonsulendus

lestino, elc; de presbyteris

el aliis scribil:

vel fralres

appellare vel coepiscopos

agerent

filios dixisse?

compresbyteros,

condiaconos; quoties vero de laicis

Augustinus,

in re tam manifesta solus

de episcopis quidem, cum Aurelio, Coe-

Paulinp, etc.;

ageret

in

de

laicis, cum Hilario,

epistola ad Memorium

Gommoni-

consedisset, si cpisco-

vero, cum Hieronymn,

Prosperoque episcopum, Non erat

torium adversus

palem dignitatcm gessisset; non consedisse vero constat ex uominibus cpiscoporum toties

recensilis.

cerle cum de Juliano diacono

et hunc fratrem cocpiscopumque dicit, et illum filium atque condiaconum.

concilii

episcopus lempore

Coeleslium et Julianum

Ephesini, cujus inter eos enim sine dubio

;

Palribus

suumoblulit

Non erat episcopus,

immo neque presbyter,

cum librum Subnotationum

utique,

milteret ad secundum tem-

refulalionem

ulramquepra-

Pientium, quem

poris moremi

venerandum

presbyterum appellat; appellalurus

compresbyterum,

cum circiter annum

vel fratrcm vel

si fuissel in eodem ordine constitulus.

446

Neulrum denique gradum tenebat,

(Nestorianam

et

Eutychianam)

vel in clero inferiore,

componeret his verbis : Necessario profecto credidimus

episcopi, frrovinciw Scythiw,

NeslorianismijClaudcretquelibrum

vilatem

Patris noslri Joannis Tomitanw urbis

Episcopos cnim, ut erant lempora,

sua per plurimos ignoratione serpenlem bealissimi

sermonibus

prodere,

clc.

illi spli

preesertim viventes, hunc in modum appellabant

semper,

vel eliam inter laicos censcrenlur.

ul credam

laicum

ad

qui

His porro saltem

facile adducor

vixisse : sin minus

quod (amen

faciunt,

se ipse

quamdiu scripsit opera quae

laici,

nos pervenefunt. Fidem

hanc mihi

passim

reor, quje prius

vocet sefvum Chrisli : solebanl vero

Sic Prosper

in Chronico

iium,

allala sunt; auget vero isla eliam animadversio,

ipsis dici,

quod ubiquc

et a se

et ab aliis

audire, servi Christi.

hostem, Constan-

epislola ad Ga-

generosum illum Iaicum, Pelagianea impielalis

Gonslantiusquc

servum Chfisli vocat: sic Vitalis

: sic alii

plurimi,

laici nominantur in

ul lectnres erudili norunt.

preolum

catorem

demuria;

Atque hinc emendes id

episcopum

Neque

qupd notariorum culpa positum est in

Legendum

Possidii indiculo, ad Mer-

epistola contraeos-

prajsertim

si, ut fieri

contra eosdem una.

enim, ad Mercatorem inler voccs cognalas,

ea

vero fuit difficilis hailucinatio

Epist., Episc.

forle Mercatorem

contractea fuerint

- solel,

^ Quod si quis dicat, factum

episcopum post

tempora quje meminimus,

deinde solitum

ab Au^-

- advertat

tantisper, Possidium, primo

Auguslinus

scribit,

longe

ad annum 450 vitam

iion produxisse;

iilos, quibus ctsi tluas gererent, ad Sixlum

Possidio, ad summum

non aliis titulis afficere

quam quos lempore scriptionis

ipso loco,

de

quo agilur,

vivente

postea, eliam

accepit

majoribus postea fuerint insignili.

Sie eo

presbyterum epistolas recenset,

ponlificalum non fuerit

cum lamen Sixlus

ascenderit. Cum ergo Manas lunc cum

guslino epistolam,

librariis

cpiscopus,

a Possidio certc non potuil episcopus dici, sed a

susp.icio^ militassc lloma} Mercalorem

peccalum esl. autem, ncque

mihi videlur lemeraria

Suspicor

inter audiloriaies

scholasticos, in eumque nmitem inletidisse Julianum, cum quereret.ur, in

il

CAP.NERIIPILEFATIO GENERALIS.

18

suam invidia/n

dissolutos, et de stanlium Vicanum

conetfari, plebeios

milites, scholaslicos

lurba

auditores,

adolescentes ex monachis

Con-

plebeios enim interpretor

scholasticos,

et Gralia

qualicumque ; milites, Valerium comitem;

Paulinum diaconum

et Contradictionibus,

clericorum

homines :

Mercalorem ; n contra

(Lib. : omnes enim isli fidei

Quidquod Mereator, sive in Commonilorio, sivo in

auditoriales

adolescentes, etc, Jacobum, TimaSium, adquos

JuL.cap. 10); clericos,

studio incensi Pelagianos insectati sunl.

Subnotalionibus,

Latina

«cholaslici

nioncm.

est liber de Nalura Ccelestii accusatprem

immo et in Praefationibus Grsecorum

Adde

operum, qua3

fecit,

rationcm scribendi

totam de foro adhibet.

quod et officii forte commu-

Cceleslii audilorialis

arcana quseque novit, quod indical societalis aliquid,

Neque vero, si laicus perpeluum vixerit,

magna admiratione,

quam

Deum,

laicos

et tumidam

idcirco videri debet minoris

ceeteris

auctoritatis, saltem

Patribus accusan- mundi

ab infirmis. Certe

in ea parle calholicse fidei

sine

sibus Pelagianje, Neslorianae el

tur, opposuisse primum

defendendam suscepit. Animadverli enim

manu

aliquando, iribus hserc- v

nec

qui amathumilium Massiliensi, quas pras

resistere superbis,

stiperbias a

homines, ut, quod ail Apostolus,

quasi Pharaonum polenliam

enim

per contcmplibilia

confunderet fortia,

confunderet

Pelagianis

Primus Neslorii dolum

primus obslitit Constantius, ex Vicano (sic

detexit, cleroque ostendil,

vel

legendum est) affixa ad ecclesise valvas obteslalione,

Romee habitans.

Eusebius

nes; vel rhetor, Massiliensibus

stolis quas consequens

tunc temporis

ut

o-^olko-ziy.og -tvs §xo-ilioo; KUVH-ZUVTMUKOIMS, ut loquilur Theopha-

vel

judex

forensis, ut scribit Leonlius. Reslitere et

Prosper, monuerunlque

Augustinum

primi

epi-

doctoris laboribus con-

providenlia

Merca-

tradit Nicephorus;

presbyteris

laici duo, Hilarius

setas ita suspexit, ut supremis magnigratise

junxerit quasi suppares. Quidnam

toremexcitatumsentiamus,qui Cerle Commonitorio

tim

epislplain

vulgus edita,

instrumentis

vero causge sit, cur non eadem Dci

inchoatum alaiconegotiumlaicus

ipseabsolvcndumcurarel?

expulit, cl Nestorium, par-

impiorum, partim

Grascis

suo Pclagianos Conslanliuopoli Ephesoque

et ccntradictipue analhematismprum

Laline exhibitis Occidenti exsecrandum proposuit.

velerum

Alque hinc videre licet quanli

et

Nestorio,

ab omnibus damnari

ita sunt

aliorum

sint momenti opera quaj nunc edimus : nam qnso tria

: scripsit de edidit

Juliano

eo lempore Quce scripsit,

a

solent conciliare fidem auctoribus, ea mirifice commendaut Mercatorcm

Ccelestioque quo poterat cdiditque,

veferibus

refundat.

qua? partim vidit, pai-lim etiam gessit. Scripta

mendacii, si quidalienum

avcro relulisset.

scriplis consona, ut quantum

Marius nuctoritalis

accipit,tanlum vicissim Iuminis,immo Iongeplus,veterumobscuris

alioqui scriplis

Facit eliam ad commendationem Mcrcatorjs

propter illos qui

de qua3slione difficillima ab ad

Quocl attinet, inquit,

sed cx hac morta-

ct

miltere non graveris : ego

adhibenda est;

plurimum, quod ul anlea dictum

credunlur non esse morituri,

eo sc doceri postulet ipsemet Augustinus,

quwslionem resurrection{s,

est.

lilate ad immortalitalem sine morte media transituri, inquisilio

si

enim plus amo discere quam docere, elc.

hinc absolulum dc

quid

definilum cxcogitare polueris, peto

diligcnlior

mihi

CAPUT II. De operibus Marii Mercatoris.

,i

Etsi

habemus Marium Mercaforem

forlissimum fuisse catholicffi fidei

potius

col-

opera qua;

probcnt

vindicem, adversus hseresim Cceleslianam et Neslorianam, in iis tamen videtur

causae

tractatus.unde

cur scriptis suis nomen potius

librorum

proprio

sajpe ad historiam ecclesiasticam prolixis

legisse certa velut instrumenfa

quibus peragerctur judicium quam elticubrasse

docerelur;

mens lectorum dogma fidei

iis tamen

sunt ex duobus

quce causa fuit, meo quidem judicio ,

cl

Contradictionum, quam

fecit, quam qu»

Commonitorii, Subnotalionumque,

elsi

longe plura

sint

quas

imponeret : verum, labore

composuit,

excerpta

ex Grajcis Lalina

quse vertit, praelaliones adjungcre solitus esf, aliorutn tractalibus.

antiquis codicibus, altero Vaticano,

ille

ex Hidelbergcnsi

uliliores

altero Bellova-

bibliotheca in Valica-

Ha3c omnia

censi, qui ambo sua sibi ffitate fidem conciliant:

nam

deportalus est; istc asservatur

apud venerabi!c capitulum

insignis Ecc!csia3 Bellova-

a;!atcni pisefert

: ulerque

Palalinum viderat vir

charlis

fensis : ulerque oplimae npta3, sed Bellpvacensis emendalior

liCtingenlorum

eruditissimus Lucas

circiler annorum, ul ex characterum forma

Holsteinius,

ex

colligitur.

eoquc dccerpserat nonnuila

continentur,

apinl R. P. Ppssini

vencrabile capilulum BelloYa-

qua3 in ipsius

opera

eininenlissimum cardinalem Franciscum Barberinum

rcperta huc transmissa. Bellovacensem nobis utendum commodavit

sunl, el

ila

censis

auctori

Ecclesia3,

benignitate numquam satis laudata.

opera, quae

in

utroque

codicc

Porro Mercatoris

Vaticano,

aliler

perlurbate, temereqne

qua3

habentur

sparsa sunl, aliisque permixta,

in

ut doclissimus Holsteinius crediderit omnia

et

: qua3 opinio,

veterem coricilii Ephesini versionem tribui debere eidcin

Thcodori

aliter

Mopsuesteni specie veri, sive

aliqua parte, cum symbolum

non caret tamen omni

quas suo loco

proferemus. visa sunt tamen re^-

vel iu-

ipsam quoque

ab

etsi laboral

a Mario,

interprete vetere versumsit,

propler auclorilatem lanli viri, sive alias eliam ob causas,

Ha3c aulem omnia tametsi dislributuri simus ordine duas in

parles, praescntanda eo quo sunt modo, immo et cum snia liiutis, ac verbis,

quibus sinaula

49

cipiunt, vel finiunluf

prseslitum

i;* OPERA MAM r.lEnGATOn,IS PROLEGpMENA.

in codice Bellovacensi, iec.foripteliigat. : alleia

paiies

S3

.

qui Valicanp lopge praeslat, ut quid a nobis

comple.cl.ilur quinlam syopdum, alfera pro3.fert hunc

sit, facilius

Habet illecodex duas

titulum recenliore

manu apposilum : SYNODUS EPHESIANA, UBI NESTORII HJERESIS<:DM sca

episcopi' ad Joannem Eierpsolymitauum

quidein.affeeiionis est,g\.c.

epiV

Fin.:: Yiderit

jtucToiiis DAMNATUK,ista deinceps sequuiitur.

I. Incipil epistoia

Anastasii

scopum super

ubipossit

II.

Romanae urbis

nomine Rufiui. Princip. : Probalm

absolvi.

Incipil prppter fidem cjusdcm Rufini. Princip.: Propier veneralionem, elc. Fin.: ADeo

quolidie fierii-anathemasint.

III.

a Mario Mercatbre servo

vincimus et deflemus.

Commpnitorium lectorj advorsus haeresim Pel.ag.ii elCoelesfii, vel etiam scripta

Christi. Princip.': Quwstio

Juliani

c.dritra calliolicam fidem, elc. Fin.: Con-

IV. Liber Stibnotalionum. "' "-"

Princip. : Nunc verba Juliani,

etc Fin. : Nascitur

ridiculus

mus. Vv Marius Mercafor Christi

est Theodori, otc> Fin.'":' Dcus unus iri Trih.itat.e semper et in swcula.

seryu.s, lccfor.i .coiiseryp sup salpteni, Princip- : Grmcus sermo

MprcatorChrisli servus, lectqri conseryo salutcm. Prineip.:

impia

quani vana doctrina, elc. Fin.:

Dain-

VI. Ilem alia

Marius

epistola.

Samosatcni Pauli el Nestorii est ista noriminiis

natiis est.

VII. Item alja. M. MercatPr .servus Cbrisli leclori conservo stio

Piincip.: Neslofiiquondqm

episcopi,

Nunc primus impielalis in

lapsus

Amen.

infeliciter

efc. Fin.;

in Domino salu-

parem

tem.

Grala est pulchritudo,

in

quo

pietads est,.

- VIII.

Ecclesia ad populum scrmo,

: Doctrina

de Incarnalione Do- efc. Fin. : In swcula

etc.

minica male

swculorum,

cprruit. Princip.

IX. Ilem tractatus alius.

Christo omnes

Princ. : ConiumeHas quidem in tne hmrelicorum arbitror,

vivificabuntur, cuigloriain

: Plausus

Fin.': Itain

smcula sceculorum. amatores Cliristi popidos his con-

X. Ilem tractatus

alius Nesiprii. Princip.

/err-e,

ctc Firi-. : Gloriam

judicare. sermo.in Ecelesia habitus,

XI. Item ejusdem

in qua lilteras Cpelestini Roinani episcopi,

consulatu Theodosii xni et

easdemlitleras sumpsil.Princ:

Dulcem

Aliis in terris alia '.:.-'

ulilitas,

et

Vaicritinianin

Gyrilli Alexandrini, denuiiliatipiiis acc«pit VIII id. Decenibris,

Augustoruni, postsextum"d'iem,qua.ni

elc. Fin.: Deus

id est,

nobisprmcedens f/ocfor,

Firi. : Ciiiest

XIII.

XIV.

pacis Dominica. Princ.:

erit vobiscum.

XII. Item ejusdem die alfera,

gtoriain smcula

etc. :

swculorum.

EjusdemNestorii liier ex Grasco in Latinum

gloria

rescribentis^ simi-

ctc. Fin. : Ipsi

epislola

ad Cyrillum Alexnndrinum episcppiim

: hijuriasquidem

transl.ata. Princ

admirabilium,

in smcula smculorum. Nunc

Aiexandrini ad eumdem Nestorium, ex Giaeco in

sicut audio, etc. Fin. : Inter sacerdotes Bei.

e Graeco in Latinum.

Princ. : Vcnera-

apud Constantinopolim

constilutos,

episcopo Cyrillo

Fin.:

Ab his

confcclo, elc.

exemplum epistolae Cyrilli

Latinum, cui impiissime contradiceris idemNestorius resppndendum essepulavit,: sicut.su-

perius continetur. Princ.: Garriunt quidam,

cjusdem biles viri, etc. Fin.:

XV. Item

ad eumdem Ncstoriumepislola Qui nobiscumsunt saluteni-

XVI. Hem

ejusdem episcopi Cyrilli

ad clericOs snos

ex Graeco sermone. Princ. :

Hlleras missas a vobis, etc. Fi.ri. : Mori maxime volum est.

libris vel tractalibus

exccrpta

: De codice

ab

Legi XVII. Item Nestorii de diversis

ejus ex Gra^co a nobis in Lftlinum versa. Princ

capitula,

asseritur servus^

XVIII.

IlemejusdemNestorii Primus sermo

eoriff.a hajresim Pelagii,

seu Co3leslii.Princ.:

Conlra

quorum

habiius,

etde-GfJBco iri Lalinum a. nobis translatus ad verbum de

clc. Fin. : Et reliqua

habitus. Princ.

pravam,elc.

vefbo.

remnon

Piinc. : Midlis et frequenter angorum imbribus,

periinentia.

in Adam in Ecclesia

ejusdem

Eaminde reslaurans.

pubiice

ad prmseniem .

J

:

'\

\

XIX. ltem

: Sol qitidem supra -

ctc. Fin ':'

terras, XX. Ilem

me;

ejusdem in id quod scriptum est : Emc oninia libi Aabo, siprocidens adoravcris

scrmonem, cic. Fin. : Alque proslravit.

in Adam. Princ swcula.

: Et auditorum

initium istud esl : In alium

cnjus

'{ me expetenthim J\

*

XXI. Ilem

ejusdem traclalus ad populum

: Iri Cliristo, cui

esl

doctrinam,

efc Firi.

gloriain Neslorii ad Coeiestium rescribeniis de Graco in

feligiosissimo, elc. Fin.: Religiosissime fraler.

Graeco sermoncdalum viris : ob-

plurimis religiosissimis ex Gra3co in Laiiiium

auguslo idipsum

in

Ghristi servum,

consUlatu Dionysii et Flo-^

imperiali

funesfissimo errore,

caeieris spciis et parlicipibus

in synodp quoque Ephesiensi

XXII. Nunc

exemplum

epislolae ejiisdem

et

Lalinum translatae. Princ. : Hdnornbili

XXIII.

rentii: VV.

larn Juliarius defensor et

Coelestius de Coristariiihppplitana

«eptuaginta quinque.episcopbruin nuehus, G{c,tin.;SuscepiisWit,

Item exemplum Commoniloril, quod super nopiineCoelestii

Ecclesipa Cpnstantinopolitanae.sed

piissimo pfineipi

Theodosip

semper

etiam

rsl, non solum

Iituia quoque

IrauslatUm, per euindem Mariuin Mercatorem

CC-,per quod Commoiiiloriuin cognito

sequax ejus,

cnm

urbedelrusi,

praecepto,

suis, quam ppstea

ducentorrim

iri jprassenti damnati

^

.',

v ,.

sunl. Princ. : Caleslius quidmn eu-

21

6ARNERH P.RiEFAliO GENERALiS.

$3

XXIV. Item

Nesiorii blasphemiarum cnpitula, quibus

episcopo, et Cyrillo

Alexandrino

lilleris

ad se missis a sanctis

Cce-

lestino Romanae urhis

vissimis respondendo XII capilula lidei, quae

Nunc

Synodus Auclor existeret.

contradicit, el disputalionibus

bre-

Princ. ;

Fiil. :

ad sc tnissa fuerant, refeHefe uititur.

po.test.

elc. Fin. : Prorsxis esse nihil

episcopi Cyrilli,

XXV.

Eptfesina. Princ. : Post consulatum

DD. NN. Flavii Thegdosii,.elc.

XXVI. Exeerpta

ex libro ipsius Nestorii. Princ

: Qualernione XVI, etc. Fin. : Px>puTp

prwdicasse. XXVII.

Nomina

episcoporum qul subscripscre.

Princ. :

CyriIlus.,Hc. Fin. : ExpUciiil^t

cxcin.

episcoporum nomina, qui interfuerunt synodo

mcntem Deo Cyrilli sancte episcppi devovcrunt,

XXVIII.

Alexandrini

.conlra Nestoriumnumero

Applogelicus

adversus Orientales. Pfirie.: Qyi suum

etc. Fin. : In swcula swcuiorum.

XXIX.

Cyrilli episccpi Alexandriae

Theodoreti

respo.nsio

ad ea

quae Theodorelus-cpnt.ra anathema,- fralriet.consacerd.otiE'vpplio,(ilt.

quinque, qnos adversuni peatum

Ephesinuni,

a

qupHesto-

convenius Ephesum, etc.

concilium

tismos dixit.

Fin. :

XXX.

XXXI.

reverendissitrio ct dileclissimo

ex praefalione librorum

antislilem,

sanctumque

Princ.:Cyrilius

Et adjiciet adpercipiendum.

Ejusdem Alexandrina^ civitatis

Cyrillum

rius

Fin.: Natura

damnatus est, diabplo instigante censcripsil.

ejus appellationem

Domino meo vere Deo

assumens.

amantissimo,

Princ.: Priusquam

et vcnerando S. Patri NeslPriP Theodorctus

in Domino salutem. Princ. : Quod urbana me conversalio ct obsequium, elc. Fin. : Plu-rimum

salutamus.

XXXII. Aliam in favorem Neslorianorum

: Quod duas quidem naturas,

destinavit., i.n q,ua dicit.

Constanlinopolim

Princ

etc Fin.: Delala sunt,

etc. Princ. : Magnificus vir Arislo-

XXXIII.

Epislola Theodoreti ad Andream Samosatenum.

: Confortanlc.

laus, ctc Fin.

XXXIV. Himerio

episcopo mus, etc. : Fin. : Tuis hwrendo

XXXV. Joanni Anliocheno,

Nicomediae inter alia. Princ.: Intentionem noslram cerlam faci- vesligiis.

postquam rescivit ipsum

damnassc dogtna Nestpfii, ppst alia.

Apostolica episcopiim coiiscripla sunt,

etc, Fin. :

contiriet

sitidem ne-

.ponlificis,,

prmdi-

Princ : Non tuam laleat sanctitatem, quodpostea,

XXXVI. item ex gestis, quae

quibus

accusatur idem Theodoretus,

insultans beatae dormitioni

fandissimus

cant Deum.

in

conlra Dominuni Anliochenum

Domnus, quod eo praesente palam in Ecclesia ausqs

post obilum sanclae recprdationis Cyrilli

ejus, ita proferre. Princ

:

Alexandrije

Nemo jdm neminem, etc.Fin.:

XXXVII.

Theodori Mopsuesleni

Augustinum

episcopi desecundo

codice 'libfi

quafti, frilio decimo,

per transgrcssipnem

conlra sanclum

defendentem

originale peccalum,

: Tanlis

et Adam

mortalem factum calholice dissercntem. Princ

sustinere.

exstantibus, Ptc. Fiti.:

Experienlium

XXXVHI.

libro adversusDominUria Jesuni Ghristum, et

EjusdemTheodori

Princ

ex

: Nec enim

alio quopiam

ejus

incarnationem.

inquit, e.lc Fin. : Fuerat factus.

XXXIX.

Fragmenlum sermonis ab Eulherio habiti. Princ : Considerata inquil inconside-

et epilogus. Princ.: Emcinterim cursiminmodum,

eic. Fin.:

Nesterius

episcnpus

CcnstanlinopolitariuSi

Pf iric. : Didici

Gon-

Priric. :

ratm, etc. Fin.: Posset eripere.

XL. Refuiatio Neslorianismi

Sermonibus

prodere. . XLI. Ad Ccelestinum

papam

honestissimum, etc. Fin. : Divinitatis Domini Jesu Chrisli.

XLII.

Epistola

stantinopolitanae

synodica S. Cyrilli

urbis

episcopo,

Alexandrini

episcopi, directa Nestorioquondam

analhematismorum/capitula.

duOdccim conlinens

Religioso et Deo amabili consacerdoti Nestorio, etc. Fin. : Vivificalor ut

XLIII.

Cyrilli episcopi

Christus, elc Fin :

analhema sit.

Deus, Princ : Quid est

Alexandria? scholia de incarnalione U