Sie sind auf Seite 1von 745

Grégoire 01 (pape ; 0540?-0604).

Sancti Gregorii papae I, cognomento Magni, Opera omnia ad manuscriptos codices romanos, gallicanos, anglicanos emendata, aucta, et
illustrata notis. Studio et labore monachorum ordinis Sancti Benedicti, e congregatione San.... 1849.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la
BnF.Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 :
*La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source.
*La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits
élaborés ou de fourniture de service.

Cliquer ici pour accéder aux tarifs et à la licence

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit :

*des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans
l'autorisation préalable du titulaire des droits.
*des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur
de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non
respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter reutilisation@bnf.fr.


PATROLOGLE

CURSUS COMPLETUS
SIVE
BIBLIOTHECA UNIVERSALIS, INTEGRA, UNIFORMIS, COMMODA, OECONOMICA,

OMNIUIU SS. PATRM, DOCTORUMSGRIPTOBCMQVE ECGLESIASTIGOBUM


QUl

AB MVO APOSTOLICO AD INNOCENTII III TEMPORA


FLORCERGNT;
RECUSIO CHRONOLOGICA
OMNIUMQVM EXSTITERE MONUMENTORUM CATHOLICE TRADITIONISPER DUODECIMPRIORA
ECCLESLE SJECULA,
JUXTAEDITIONES ACCURATISSIMAS, INTERSE CUMQUE NONNULLIS CODICIBUS MANUSCRIPTISCOLLATAS,
PERQUAM DILIGENTER CASTIGATA ;
COMMEN1ARU&.IECTIONIBIJSQUE
DISSERTATIONTMIS, VAMANTIBUS CONTINEKTER ILLUSTRATA;
OMNIBHS OPERIBUSPOSTAMPLISSIMAS EDITIONES QU.ETRIBUSNOVISSIMIS S/ECULIS DEBENTUKABSOLUTAS
DETECTIS, AUCTA ;
INDICIBUS
TARTICULARIBUS ANALVTICIS,SINGULOS SIVETOMOS, SIVEAUCTORES ALICUJUSMOMENTI
SUBSEQUENTIBUS,DONATA;
CAPITIJLIS
INTRAIPSUMTEXTUM RITEDISPOSITIS, NECNON ETTITULIS SINGlfLARUM FAGINARUM MARGINEM
SUPERIOREM
DISTINGUENTIBUS SUBJECTAMQUE MATERIAM SIGMFICANTIBUS, ADORNATA ;
OrERlBUSCUM DUBIISTUMAP0CRVHIIS, VERO
ALIQUA AUCTORITATE INORDINE ADTRADITIONEM
ECCLESIASTICAMPOLLENTIBUS, AMPLIFICATA;
DUOBUS INDICIBUS
GENERALIBUS LOCUPLETATA : ALTERO SCILICET RERUM, QUOCONSULTO, QUIDQUID
PATRUM
UNUSQUISQUE I N QUODLIBET TUEMA SCRIPSERIT UNOINTUITU CONSPICIATUR; ALTERO
SCRIPTUR^E SACR^E, EX QUOLECTORI COMPERIRE SIT OBVIUM QUINAM PATIIES
ET IN QUIBUS OPERUM SUORUM LOCISSINGULOS SINGULORUM LIBRORUM
SCRIPTURJETEXTUS COMMENTATI SINT.
EDITIO
ACCURATISSIMA,
CETERISQUE OMNIBUS FACILEANTEPONENDA, SI PERPENDANTUR : CIIARACTISHUH
NITIDITAS
CHART.E QUALITAS,INTEGRITAS TEXTUS,PERFECTIO CORRECTIONIS, OPERUM RGCUSORUM TUMVAKIETAS
TUMNUMERUS, FORMA VOLUMINUM PERQUAM COMMODA SIBIQUEINTOTOOPERIS DECURSU CONSTANTER
PRETIIEXIGUITAS,
SIMILIS, ISTACOLLECTIO,
PR/ESERTIMQUF. UNA,METHODICA ETCIIRONOLOGICA,
SEXCENTORUM FRAGMENTORUM OPUSCULORUMQUE IIACTENUS IIIC ILLICSPARSORUM,
PRIMUM AUTEM IN NOSTRA BIBLIOTIIECA,EX OPERIBUS AD OMNES .ETATES,
LOCOS, L INGUAS FORMASQUE PERTINENTIRUS, COADUNATORUM. /""""//>.
SERIES PRIMA,
IN QUAPRODEUNTPATRES,DOCTOHES SCRIPTORESQUEECCLESl/ELATINyE
A TERTULLIANO AD GREGORIUM MAGNUM.
2l«uv<mte 3.^. SSKigne,
BIBLIOTHECS CLEKI UNIVERSJE,
SIVE
CURSCCMCOMPLETORGM 1N SINGCLOSSCIENTI.EECCLESIASTiCiE RAMOSEDITORE.

PATROLOGIJ2 TOMUS LXXVIII.


SANCTI GREGORII MAGNI
TOMCSQCARTCS.
VENEUNTQGINQCETOMI35 FRANCISGALLICiS.

PARISIIS, VENIT APDD EDITOREM,


L\ V(A DICTA D'AMBOISE,PROPE POIITAM VULGO D-ENFER NOMINATAM»
SFU PETIT-MONTROUGG.
fbW
SANCTI

GREGORII VkVM I

COGNOMENTO MAGNI,

OPERA OMNIA.

AD MANUSCRIPTOSCODICES ROMANOS,GALLICANOS,ANGLICANOSEMENDATA, AUCTA,


ET ILLUSTRATA NOTIS.
STUDIOET LABOREMONACHORUM
ORDINISSANCTLBENEDICTI,E CONGREGATIONE
SANCTIMAURI.
EDIITIO
MEMORATISSMA
QU^JPARISIIS
PRODIIT
ANNODOMINI NUNCAUTEM
MDCCV, ACCURATIOR
ET AUCTIORREVIVISCIT

ACCURANTE J.-P. MIGNE,


//
BIBLIOTHECJE CLBXI UMIVSHSA \\
SIVE
CURSUCMCOMPLETORUMIN SINGULOSSCIENTUEECCLESIASTICERAMOSEDITORE.

e
TOMUS QUARTUS.

VENEUNTQUINQUETOMI 35 FRANCISGALLICIS.

PARISIIS, VENIT APOD EDITOREM,


IN VIA DICTA D'AMB0ISE, PROPE PORTAM VULGO D'ENFER NOMINATAa»,
SEUPETIT-MONTROUGE.
1849
ELENCHUS OPERUM

QVJE IN HOG TOMO LXXVIII CONTINENTUR.

Liber Sacramentorum cum variis praefaiionibus et supplemenlis. col. 9-637


Liber Antiphonarius. ^fcl
Liber Responsalis. "^3

APPENDIX.

Ordines Romani sexdecim, cum APPENDICE. 851

Ex typis8HG.NE,
au Petit-IHoiiiroiige.
EDITORIS PATROLOGI^E MONITUM.

In admonitionebrevi,tomo primo liujus editionisoperum S. Gregoriimagni (Palrologim LXXV) prmposila,


prmfati sumusnonnullajam excellentissima recensioniBenedictinma nobis addenda (ore. In Iwc tomohabentur
illa addililia, nempe : primo, Benedictionale quoddam bealo Pontifici a Kollario in suis Vindobonensibu*
Analectisvindicatum; secundo, plures (quindecimscilicet) Ordines Romanos quoscongregavitet elucidacianibu»
illuslravit in suo MuseoItalico doctissimusMabttlonius.
Benedictini voluminis prima medielas comprehendebal librum Sacramentorum cum aliis documenlis ad
liturgiam spectantibus: secunda vero, CommenUria in varios Veteris Testamenti libros. Priorum servamus
locum, minimevero posteriorum,qui opporlunissime, ut censemus,cedenlvicemrebus addendis. Istm enimsic
constiluenl, cum libro Sacramenlorum el documenlis hunc sequentibus, amplissimamet preiiosissimamcol-
lectionemmonumenlorumquibus servatur traditio sacrorumrituum pristinm Ecclesim; Commentariavero ipsa
aplius locabunturanle Palerii Compilationem,Scripturas quoque elucidantem, in tomo sequenti, vice Triplicis
S. Gregorii Vitm, quam, leclori consulentes,omnibus operibus sancli Patris prmposuimus.
Ctaudent volumen Pontificum Romanorum catalogi duo, quorum unus ex Corbeiensimanuscriplo sexti
smculi primum editus fuit ab illuslrissimo Mabillonio, alter ab Emm. Schelslralo, ex Vaticanocodice beali
Ponlificis comvo.

PIUEFATIO IN LIBRUM SACRAMENTORUM.


I. Sacramenlorum librum cseteris sancll Gregorii Magnioperibus accensemus, non quod primus ipsius
fuerit parens (superioribus enim Romanis pontificibus, maximeqiie Galasio 1, debeiur), sed quod summa
cura meliorem in formam ipsum sancius Doctor redegerit, ut docel Joannes Diaconus, iib. H, cap. 17.
Joanniconsentiunt Walafridus Strabo, de Officiisdivinis, seu de Rebus Eccl., c;ip. 22, et alii qui de hoo
argumento scripserunt plurimi, ul legere est in omnibus quae libro Sacramentorum jain saepiusediio prae-
fixaesnnt praefationibus: neque enim placet jam dicta iterare. Gelasianum Codicein primigeniiim Romaepu-
blicavil primus, in rebus liturgicis versatissimus, Joseplius Miria Tliomasius, clericus regularis; Gelasiani
vero CodicisaGregoriano discrimen totum est in Orationum quas Collectasvocamus varietate ac numero, uti
observat noster Mabillonius, de Liturgia Gallicana, lih. I, cap. 2,num. 5.
II. Porrocum ad librum Sacramentorum a sanclo Gregorio collectum, correctum, ordinatum, auctum,
novis typis edendum nos accingeremus, quem potissimum tot ex Codkibus aut editis aut manu exaratis ,
qui penes nos sunt plurimi, publicandum eligeremus, diu solliciie quaesituma nobis et maturo consilio de-
liberaliim.
1° Se offerebat is quem Angelus Rocca ex velustissimo bibliothecaeVaticanseexemplari, ut in prsefatione
testalur, excudendum curavit, quique in colleciinne operum sancli Gregorii multoties est recusus. At de
laudati Codicis antiquitate dubios nos fecit, quod observavil Hugo Menardus in praefationesua, noslrsg mox
subjicienda. Ad Codicis eiiam intcgritatem non pauca desiderari, omissasque fuisse praesertim Benediciio-
nes, consial ex his qua?in festo sancli Pauli apostoli leguntur : Prmfalio et Benedictioqum superius; quod
nimirum argumento est olim Benedictiones in libro Sacramentorum exslilisse, cum tamen in toto volumine
ne unam quidem nunc legere liceai.
2" Jacobi Pamelii Editionem, tomo II Liturgicon Ecclesiae Lalinae, plurimi factam a viris eruditis, intel-
lexeramus tanquam fontibus propiorem, si additamenta parenthesibus vel uncinis inclusa omitiantur : eam
sic expurgatam aiunt convenire cum duobus vetuslissimis Codicibus olim bibliothecae Reginaj-Sueciae,
scriptis sub Carolo Magno, vel Ludovico Pio ejus filio. Collaia csi hsec Pamelii Kditio cum uno ex laudatis
Godicibus, qui nunc in bibliotheca Vaticana numero 1275 asservatur; qua ex recensione nobis compemim
est eum a Pamelii edito, etiam sepositis omnibus quae intra parentheses includuntur, ssepe discrepare, non
in verbis tantum, sed etiam in Colleciis aliisque Orationibus, imo inofficiis integris.
5"Sancti Eligii Codicem a nostro Hugone Menardo evulgatum, ac notis observationibusque illuslralum,
maxima apud erudilos auctoritale valere minime nos fugiebat. Et sane perpensis ornnibus aequiorilance,
nullum ipsi vel ob antiquitatem, vel ob integritatem, praeferendum duximus, lecta quam Editioni suae vir
doctissimus praefixitpraefatione.Ut autem hunc prse cxteris Codicem ederemus, id nos potissimum movit,
quodnulli alteriaptari poluissent Menardianaeobservationes et nota}, quas melioribus formis recudere, rei
lum sacraetum litlerariae non parum intererat. Ex lam copiosaevidelicet exquisitarum annotationum sup-
pellectilis accessione, plurimum aut utilitatis aut voluptatis studiosum leciorem percepturum haud dubita-
mus. Utautem lacilius et expeditius inveniri possint (quandoquidem illas columnis pro more nostro subjicere
integrum non erat, propter nimiam plurimarum prolixitatem), eas seorsim excusas numeris distinguendas
censuimus; et in libro Sacramentorum singula, quse iis notis illustrantur et ornantur, totidem numeris in
margine scriptis indicavimus (1).
III. Quoniam vero post Hugonem Menardum mulli de rebus lilurgicis egregie scripserunt, in his emi-
nenlissimus cardinalis Joannes Bona, Josephus Maria Thomasius jum laudatus, Joannes Fronio sanctae
GenovefasParisiensis canonicus regularis, ex nostris Joannes Mabillonius,qui liturgiam veterem Gallicanam
pene e tenebris eruit, et Edmundus Martene, qui de Ecclesiae ritibus tria edidit volumina, in quibus quid-
quid praesertim ad sacramenlorum administrationem pertinet diligenler fuseque pertractat, qusecunque ex
(1) In hac noslra edilione numeri habentur inter parentheses lextui insertas. EDIT.
PATROL.LXXVIII. 1
!1 PB^EFATIO IN LIBRUMSACRAMENTORUM. 12
onriimlucubrationibus colligerc licuit a Menardo pratermissa, unde argumento proposito nonnihil lucis
affnlgercposset, ca in notulis ad columnarum calcem atiextis observare curavimus.
IV. Consnluimus etiam plurimos Codices manu lantum exaratos, de quibus pcrpauca hjc alljngemus et
breviier delibabimus.
Codicis Regina; Sueciaeanleannos octingentos descripli variantes lectiones omnes, collatione facta cum
Pamelii Edito collegimus, unde utriusque discrimen in multis adverlimus. Certe ipso in limine Codex or-
dinaliones episcoportim, presbyterorum et diaconorum exbibet ante Natalis Qhrisli vigiliam ; quce omnia
desunt apud Pamelium, ut de caeteris taceamus. Exaralum fuisse pro Eeclpsia, ubi celebris erat sancti
Clilodoaldi memoria, etquidemin agro Parisiensi, inde conjicimusquod in oratione, Libera nos, qumsumus,
qu;e post Patcr noster dicitur, recitatis nominibus sanctorum Apostoloruni Petri et Pauli atque Andreae,
aildaiur : nec non et bcalo Dionysio marlyre tuo alque ponlifice, cum sociis suis Ruslico el Eleutherio, et
beato Cldodoaldo; liine vix dubitamus olim hunc Cotlicempertinuisse ad ecclesiam Novigenti, vulgo Saint-
Cloud, prope Parisios.
Cum hoc regio Codice de antiquitale cerlare potest Calensis, seu Codex parlhenonis beatae Mariaede
Calis : bic ad nostram Editionem proprius accedit, at conlractior est, et pauciora continet festa.
Superiores omnes cetate vincerc videniur duo Theodericenses, seu monasterii sancii Theoderici non
procul a Rhemis. Prior nolalus 62, ob figuras quibus ornatur spectabilis, scriptus creditur octavo saeculo
desinenie, vel ineuntennno, quod in eo fiat menlio ermorum Leoni papae III oculornm, tanquam facinoris
non diu anlea pcrpelrati. Sic enim legitur : Benedictioad signum faciendum, etc. Missa de inventione sancti
Slcphani, quando Romani propter invidiam tulerunt oculos dominoLeoni papm. Sedit hic ab anno 795 ad
810. Vim autem passus ab semuliscreditur anno 799. Iloc in Codice praemittuniur ordinaliones lecto-
ris, etc.,subdiaconi,diaconi, presbyteri,episcopi. Sequuntur bencdictiones longe plures quam in vulgalo Be-
nediclionali, ct in Editione Mcnardi. Post Orationem specialem exomologicam seu confessionem, et plu-
rimas alias, subjicilur Missa de Transfiguralione. Succedunt Prmfalio, Communicanies, elc. Postea legilur,
nono Kal. Januarii in vigilia de Nalali Domiid, ctc. Eodcm in Codice ad marginem designantur quae sin-
gulis in Missis cani debeant, ut in Anliplionario praescribitur : cxempli gralia, pro prima Natalis Doinini
Missaassignrrnr Antiph. Dominusdixit ad me, Psalm. Quare fremuerunt, Resp. Tecum principium, Vers.
Dixii Dominus, Allet. Dominus dixit ad me, Offert. Lajienlur cceii, Vers. Cantate Domino, CommunioIn
splendoribus.
Alter Cpdex Theodericensis, notalus C3, ejusdem fere videtur aelatis. Scriplus procul dubio fuit ad usum
monasterii beataeMariseSuessionensis; nam ibi legitur : Memenlo,Domine... famulurumqueluarum omniscon-
yregalionisbcataiDci Genitricis Marim, sanclorumqueconfessorumMedarctiet Eligii. Tres in partes dividilur,
quarum ullima Proofaiionesconlinet. In utroque Theod. plurimae sunt Missae,ut nunc dici solenl, votivae,
quae in Edilis non exstant, ut de Ilumitiiale, de Misericordia,de Fide, Spe ei Charitale. Sex habentur Alissae
pro Abbate vel Congregatione. In Ordine ad benedicendum abbaiem, niliil de mitra.baculo pastorali,
annulo; niliil denique legiiur de pompa quae banc hodie benedictionem comitatur. Continuo sequitur Missa
pro puero die oblatimiis su;c, scilicet juxta regulam sancti Benedicti, caelera omitto ut prolixiora. Ex his
duobus Godicibus antiquiiaie spectatissimis liq.netnonsemper pro recentioribus habendos Imjusmodisacros
libros, qui ampliores siinl. Hos Codices describi jussil illusirissimus Ecclesiaeprinceps Carolus Mauriciusle
Tellier, Khemoium archiepiscopus el dux, atque ad nos transmittendos curavit, cui multa alia debemus.
Laudatis Codicibns cctate quidem iuferior est Gemeiicensisquo usi sumus, at elegantia et inlegritate nulli
cedit. ln ignoto Anglioemonasierio Benedictini ritus in honorem sanctae Dei Genitricis, et sanctorum apo-
stolorum Petri el Pauli constructo exaratus est anno nnllesimo, ut liquet ex festorum mobilium labula;
monasterio vero Gemeticensi dono dams a Roberto praefalicoenobiiAnglicani prius abbale, tunc Londinensi
episcopo, anno 1043, deindc Cantuariensi archiepiscopo, qui, sede sua pulsus, cum Roma, quo religionis
causa perrexeral, reverleretur, Gemeliciobiit die 26 Maii an. circiter 1052. Hoc in Codice plurima desunt
quac in Vulgatis legimus. Sane libri bujus Anglicanimagna prae coeteris habenda ralio videlur, quia Ecclesia
Anglicana ab ipso sancto Gregorio liturgiam stalim sacrosque ritus accepit, cura tardius Ordo Romanus in
omni Ecclesia Gallicana obtinuerit, hoe est Pipini etCaroli Magni temporibus.
Neque lainen omnes illius Codicisaut aliorum difforentias exhibere integrum fuit; alioquin in immensum
opus boc excrevisscl. Nam libruin Sacramenlorum suos in usus ita concinnarunt Occidentales Ecclesiae,
addilis et detractis nonnullis, ut vix duo Codices anliqui prorsus similes reperiantur. Plura de hoc argu-
niento suppedilavit nosler Edmundus Martene , qui libro de antiquis Ecclesiae Bitibus, lom. I, de admini-
stratione sacramenii Ecclesiae, ct incruenti sacrilicii celebralione plurimos diversarum Ecclesiarum Ordines,
seu Rituales libros exhibet.
Y. Quo loco veleres librum Sacramentorum habuerint, palet ex eburneis, argenleis, imo eliam aureis
tabulis quibus in nonnullis Ecclosiis vestiebalur. Elodoardus, lib. m Hist. Eccl. Rhem., cap. 9, scribil:
Librum quoqueSacramenlorumsub eburneistabulisauro praisignitis conlulit. Eum quasi memoriler addi-
scere lenebanlur olim presbyleri, ut colligere licet ex Burchardo, lib. xix, cap. 8. Nunc ergu, o fratres,
qui voluerit sacerdolis nomenhabere, in primis propler Deum cogitet ul discal ea qum necessariasunt id est
Psallerium, Leclionariumcum Evangeliis, Sacramentorumlibrum, etc. Nec immerito sane, cum hoc ex libro
tola fere Chrislianae religionis ratio repeiaiur. Uinc qui pio fide conira hoerelicos olim decertarunt, ex
solemnibus precibus eo in Codice conleniis argumenta deprompsere, pula in controversiis de Incarnatione
contra Elipandum, de cullu ac usu imaginum, de Christi corpore in Eucharisiia. Vide Mcnardi notas 251
et 257. HaecPoslcommunio : Perficianl in nobis, qumsumus,Domine, lua sacramenla quod conlinent, clc,
ul in Sabbato qoaluor temporum Septembris, laudatur a Gratiano, de Consccrat., dist. 2, c. 34, et a Lan-
franco, Guitmundo, et aliis realis praesenliaeaut impugnatoribus, aut defensoribus. Unde vero praesertiin
Augustinus contra Pelagianos divinaegratiae necessitatem tuetur, nisi ex Oratioiiibus quibus ejusdem auxi-
lium Ecclesia semper nobis adesse postulal?
Ut autem meriio jure ordinem rilumque Bomanum quem hic liber Saeramentorum exponit ubique tandem
obtinuisse demonstretur, satis est illuni conferre cum MissalibusGothico, Francico, et veteri Gallicanoquae
edidit Mabillonius, lib. in de Lilurgia Gallicana, etcum Sacramenlario Gallicano ejusdem Mabilloniiopera
edilo Musei llalici lomo primo, n parte. In bis enim senteniiaeobscurseet abjectae, sermo barbarus, verba
corruptissima, Deusbone! quam longe absunt a gravitate et majestate libri Sacramentorum Gregorio ascri-
pli. Et haecde ipso sufliciant; nunc vero de notis et observationibus in ipsum a Menardo Iucubralis, hicque
iteriim etlilis brcviter lector proemonendiis.
VI. IBiis laudat saepe vir cruditus quasdam sancti Ignatii martyris epistolas, quae nunc pro spuriis
13 PR^FATIO IN LIBRUMSACRAMENTORUM. 14
habenlur, qua in re communem suo ocvo doctorum pene omnium sentenliam secutus est; idem dicendum
desupposiiitiis Romanorum pontificum epistolis decretalibus, ex quibus frcquenter adducit testimonia vir
multarum Ijtterarum. Haecautem mutare et corrigere non pracsumpsimus; ubi vero manifesto errore praeli
potius quam scriploris quaedam laudala invenimus secus ac debuissent, ea emendare non dubitavimus. Sic
pag. 104 legitur : Ecce mersisti; venisti ad sacerdotem; tibi dixil? Deus, etc.; quod sic reslituimus : Ergo
mersisti quid tibi dixit? Deus. pag. Iu5 prioris Ediii babes, de sanclo Gelsino martyre, Iegendum , Gela~
sino, uli nunc exstat in bac Editione. Pagina 115, apud Menardumsic profertur ille locus Deuleronomii vi, 4 :
Audi, lsrael, DominusDeus tuus est. Nuric autem, col. 563 : Audi, Israel, Dominus Deus unus est. Theodulplii
Aurelianensis episcopi libellus de Ordine baplismi in notis Menanli excusus, pag. 113 et seq., mullis mendis
scatet. Multo emendatior prodiit cura Jaeobi Sirmondi, ex cujus recensione plurima errata correximus.
Corrupla vero loca in quae suas Menardus conjecluras proposuit, aut notas attexuit, relinquere intucta
coacti sumus, ul Menardianam Editionem majori iide exprimeremus. Indulgendum autem viro docto qui in
Codicem corruptum incidit; non raro tamen ex conje.cturaMenardus quoecorrupta sunt sanat, ct gentiinam
lectionem, quam postea Sirmondus amplexus est, resiituit.
Menardianis noiis eas adjecimus quas Angelus Rocca, Camers, apostolici sacrarii praefectus, in librum
Sacramentorum Edit. Vatic. scripsit. Ilis succedunt Benedictiones episcopales quoein Codice sancti Eligii
desiderantur. Sequitur Gregorianus Antiphonarius, quae ia Missis canenda sunt exhibens. Tandem Ifbrum
Responsalem seu Officialem,in quo cursus ecclesiaslicus, tam pro nocturnis quam pro diurnis horis in' ordi-
nem digestus continetur, ex veteri Codice Compendiensi descriptum, subjunximus. lia omnia fere quaead
rem sacram pertinent hic collecta reperiuntur, exceptd dunlaxat Lectionario; quem addere non ausi sumus,
ttim quia eum sancto Gregorio nemo tribuit, sed polius Hieronymo et Damaso papae; lum quia jam non
scmel excusus est, nimirum a Jacobo Pamelio, tom. II Liturgicon, et longe emendatior a viro clarissimo
Stephano Baluzio. Coelerum hoc in Leciionario lantum indicantur lectiones, tnm ex Apostolo {paucis tamen
aliunde ex Veteri Testamenlo adductis) tum ex Evangelio; quae fege omnes adhuc eaedemirt Missa recitan-
tur. Qnod vero spectatad fivangelicas,eas maxima ex parie suppedilanl homilioein Evangelia, totrio pririjO;
VII. Quamvis ad Menardi landem notae ac observationes ab illo seriplae in librum SacrarilentorutH salis
esse videanlur, de illo lamen ac de aliis ejiisdem lucubrationibus paueis jam est dicendum.
Nicolaus Hugo Menardus Parisiis, anno 1585, honesto loeo naius, a puerili aelate pietati simiil ac fitleris
operam dedit. Memoriaerat acri atqiie adeo tenaci, ut quae semel legerat, nunquam obllviohi daret. Sicque
Laiine, Graece,ac Hebraicebrevi facilique negotio doctus, ad sacrarum lillerarum stuiliilm, totum se con-
ferre constiluit. Necminus serio de vita sancte ac pie instituenda eogitans, Cum adhu6 adolescens regulaS
sancti Benedicli sese (1) obslrinxisset in regali sancti Dionysii ccenobio, ut qua; Deo pollicitus fuerat facilius
praestaret, annos jam natus 29, strictiori se observantiaj addixit in hidhasterio et congregatione sancti Vitohi
apud Virodunum die quinta Augusti anno 1614. Inde Parisios missus, in collegio Cluniacensi Hietdricani
multis annisdocuit. Postea in monasterio sancti Germani a Pratis reliquum vita? egit, sacris studiis obser-
vantiaequeregulari liberrimo in otio totns incumbens. Temporis jacturam pfa; caeteris dellebat. Hiricretessus
cl solitudinis amanlissimus paucis amicis cohientus efat iisque selectis, quos inter principem locum obtiiiuit
Jacobus Sirmondns e socielate Jesu theologus, quo non alius fuit aut in litteras, aut ih liitefatos pfopehsior.
Talium censorum judicio et criterio quidquid elucubraret, permittere solitus erat vir sumhiaftin primis
modestiae.
Prior ejus felus fuit Marlyrologium Benedictinurn notis illustratum, de quo opere fetraclahdd et secuhdis
curis edendo sollicitus erat, quando eum oppressit mors. . k
Concordiam Regularum auctore sanclo lienedicto Anianaeabbate, ex Codice Floriacensi efiiif, et holis
observalionibusque auctam publicavit Parisiis anno 1638.
Quatuorpost unnis librum Sacramentorum sancti Gregorii in lucem emisit, cum notis seorsim et aniriiad-
versionibus amplissimis.
Anno sequenti, suam de miicoDionysioAreopag. Alhenarum ei Parisior. episcopo diatribam iacilo iuo no*
mine vulgavit adversusJoannis Launog discussionemMilleiianmresponsionis.
Anno 1645, prodiit in publicum opus ejus posthumum, scilicet epistola sancti Barnabmex antiqua versione,
cum doctissimis nolis, inquit Guillelmus Cave in Scriptorum ecclesiasiicorum Historia litteraria,
Anno vitoe quinquagesimo nono niorie pene repentina, et quidem cx animi voto, correptus esl die 20 ja-
nuarii, anno 1644, cuni ex alvi doloribus paucis horis decubuisset.
(1) Monachum induit die Dominica 3 Februarii ann. 1G08,et professionem emisit die 10 Sepfembris
ann. 1612.
'' ' "> ——
i

D. HUGONIS MENARDI EPISTOLA DEDICATORIA


AD EMINENTISSIMUMS. R. E. CARDINALEMARMANDUMJOANNEM, DUCEMDE RICHELIEU, Ei
PAREM FRANCL£.
Satis implevil orbem Gregorius, cardinalis eminenlissime, ul nemo nescial magniludinem illius, qui cttm
imminsi ponderis dignilatem suslineret, et ncgotiorumturba circumfusus, vix ab iis explkare se posse viderelur,
tamen singulis occurrens, expedire difftcilia,infesta eluctari, salutaria cotistiluere non desinebal.Alque inler alia
eliicet quam vere Magnus assurrexeril in promovendareligionis disciptina, sacrorumque cultu atque usu, qum
nunquam aut ad majestatemauguslius, aut ad sensumpietulisingerendnmcoiwcnienlius,quain posl illius singula-
rem operam exsplenduerunt. Quo mentemac sotliciludinemcerte nihilo remissius appeltebat, quam si unum icl
elaborandumsibi fuisset otioso de cmleris. Utque diligentiam hanc el solliciiudinemtestenlur prmclarissima illius
scripta, tamenliic Sacramenlorum liber prmsertim luculenta probatione demonstrat: qui cum nova quasi par-
turitionein publicumprodeat, nieis UtcunquelucubratiunciUisillustratus, in cujus nominis luce nasci oporluit,
nisi tui, cardinalis eminenlissime, aut cujus nhi tui favorisauspicio? Si auctorem Gregoriumspeclo, non potuit
qui usquequaqueMagnus esl nisi ad illius purpuram venire qui inler cwlerosEcclesim principes eminel, neque
clarissimumlumen noslri ordinis debuit, nisi ad illum deferri, cujus ope rursus ad novwn reparationis diem evi-
gilat. Quod si ad operis dignitalem animum converlo,el hoc nominetibi polissimumdebetur; nam si Gregorius
quanti faceret rem sacram, hoc sum singularis providentim ac pietalis fetu, hoc, inquam, Sacramentorum libro
15 PRiEFATIO IN LIBRUMSACRAMENTORUM. 10
demonstravit, tu quanti rem eamdem mslimares, et propriis olim ingenii, doctrinmet xeli monumentiseditis
simililerprobasti. Si parlem sum magnitudinisGregorius invenit in cultu divinoet cmremoniisChristianamreti-
gionemilluslrantibus,quas dignilale extulit, concinnilaledecoravit, sanclione firmavit, tu ex eodemdivino cullu
non minimampartem splendorisad purpuram luam adjunxisli, cum et hostes illius non uno modo repressisli, et
hierarchas doctrinaet pietate prwslantissimosluo consilio in administralionemrei ecclesiaslicmpromovisti, el in
ipsis lemplorumoperosissimisauguslissimisquemdificiis memoriamluam ad mternilatemcommendasti. Denique
ii meascetarum ullimumvel paulisper attendo, cum sim ejus congregationisalumnus quoele suum instauratorem
agnoscil,qumsnb auspiciis luis nunquamnon secundis nova quolidie incrementa suscipit, ac slalum sub tua au-
ctoritale haclenus lutum obtinuil, ex tua benevolenliaftorenlem habcl, eS lua felicitalepropemodumbeatumspe-
rat. Cui laberem hunc qualemcunquemeum deferam poliori jure quam tibi, cardinalis eminenlissime,qui ad
cmterasItiaslaudes islud adjicis, ul quemadmodumGregoriohuic noslro nihil parvum, niliil indignum suis infu-
lis videbalur,quod Cliristianmpietali accederet, ita neque lua eminenlia ea qumvel minimacenseripossunt, si de
pietatis fonle proficiscuntur, respuis. Quare el hoc munus inler innumera quai ad purpuram tuam deferunlur
benevolusaccipe, tanquamsymbolummagnitudinis luceex auclore Magno, zeli lui ex materia sua, gratiludinis
vere congregationisBenediciinmex commenlaloresuo, eminenlimlum, devolissimoFr. HUGONE MENARD, Bene-
dictino.

D. HUGONIS MENARDI PR^FATIO.


1 AD LIBRUM SACRAMENTORUM.

Pignus oeternsesalutis, et amoris sui perpelui, candide lector, corpus et sanguinem suum Chrislus Jam
jam moriturus suae iradidit Ecclesiae.Se lolum quod erat dedit, ut cum toto sanguine totum in nos effunde-
ret amoreih. Nec salis duxit se in nostrae redemptionis pretium in ara crucis Patri suo omnipotenti olferre,
nisi se quolidie ipse sacerdos et hoslia per sacerdolum ministerium offerret, non quidem in uno lerrae angu-
lo, sed in universo terrae ambitu juxta Joelis prophetiam, cujus verilas et certitudo quotidiana patet expe-
rientia. Siquidem ex quo sacrilicium istud insiilutum est, per universum orbem haec bostia nunquam desti-
tit immolaii; et quamvis diverso ritu, res tamen ipsa ac veritas semper inconcussa permansit. Difficileest
enim universum orbem in eosdem ritus et caeremonus conspirare, quamvis ipsa fides rituuin diversitatc la-
befactari non possit. Haectamen diversitas multis retro saeculis, multis in regionibus ac praesertim occiduis,
quae jam pridctn Romanum celebrandas Miss.eordinem amplexalse sunt, videtur abrogata. Id olim fuerat iu
llispania tenlatum. Nam Profnturus Bracarensis pontifex rationem celebrandaeMissaejuxta Romanum ordi-
nem a sede apostolica susceperal, el sub Lucrelio ejus successore in concilio Bracarensi primo, quod anno
Christi 561 juxta Garsiam, vel 563 juxta Baronium, habitum est, can. 22, decretum fuerat: Ut eodemordi-
ne Missmcelebrenlur,Profuturus, quondamhujusmelropolilanceEcclesimepiscopus,ab ipsa apostolica:sedis au-
ctoritale scriplum suscepit. Nimirum per lotam Galliciam, cujus provinciae hoc crat conciiium : cui tamen
postea constilutioni per MissamMozarabumderogatum est, quaefuit in usu per tolam Hispaniam usquead lem-
pora Gregorii VII pontificis maximi, qui eam abrogavit, jussiique Hispanos ordinem sequi MissaeRomanae;
Gallia vero suum olim habuit Missae celebrandae ritum, donec illo Pipini regis diligentia antiquato, Missae
Romanae suscepit ordinem, ut clarum est ex epistola CaroliCnlvi imperatoris adclerum Raveniiatem : Nam
et usque ad tempora abavi nostri Pipini, GallicanmEcclesicealiter quam Romana et MediolanensisEcclesia ce-
lebrabanl. Quod eliam postea cautuin est lib. vCapitul. Caroli et Ludovici impp., cap. 219 : Utunusquisque
presbyter Missam ordiue Romanocum sandaliis celebret. Confirmaique Carolus Calvus , epist. citata : sed nos
sequendamducimus Roinanam Ecclesiamin Missarum celebralione. Et merito quidem, est enim Ecclesia Ro-
mana aliarum mater, quam omnes aliae imitari debent eique subjici. Quamobrem cum MissaeRomanae digni-
talem attenlius spectarem, in meniem subiit eam pro virili parte illustrare, maxime vero occasione nacta
oplimi atque vetuslissimi libri Sacramentorum sancti Grcgorii papae, qui vulgo Missale sancti Eligii nuncu-
patur; insuper ad id impulsus amici cujusdam precibus, qui me obnixe rogavit ut hunc librum in lucem edc-
rem, nec tautum the^aurum cum Christiantf religionis dispendio diutius lalere sinerem. Hic igitur liber est
bililiolhecae monasterii sancti Petri de Corbeia in exlrema Picardia, quem vulgo lerunt fuisse olini sancti
Eligii Noviomensis episcopi Missale.Nam in dorso ejusdem Codicis.scripium habeiurin hunc modum: Missate
S. Etigii. Sed illius fuisse pauca quaedamquaein eodem Codice reperiunlur, reclamare videntur, ut 1'esia
sancii Projecli, et sancti Leonis II, qui aliquot annis post obitum sancti Eligii floruerunl. ltaque arbkror
librum quidem Sacramentorum sancti Gregorii papae lolim sancto Eligio ab aliquo Romano poniifice fuisse
transmissum, sed postea transcriptum, eique paucula quaedam addita fuisse, et nomen sancti Eligii ob
exemplar ex quosumpium est relinuisse ; aut certe dicendum est ideo librum hunc nuncupari sancli Eligii,
quod olim ad monasterium sancti Eligii Noviomisitum pertinuerit, quod tamen , cum id penitus non con-
stct, asserere non ausim. Quidquid sit, lamen certum cst Codicem ms. esse velustissimum. lllius cliara-
cteres aocedunl ad similiiudinem alterius libri ms. Sacramenlorum, quem olim scripsii quidam presbyter
nomine Rodradus, qui vixit anno Domini 855, de quo infra; sed apparent vetusliores cum ipsa libri lorma.
Aciedit ad coinmendandam illius veluslatem quod in eo pauciora festa sint quam in aliis Saciamentariis, et
Ordinibus mss. quae sunt penes nos, et in escusis ex Codice Vaticani. Nam processu temporis festa et so-
lemnitates accrevisse nemo est qui ignoret. Hac eadem hujus Codicis vetuslas colligi potest ex antiquis
scriptoribus. In hoc Codice sancli Eligii sunt quinque DominicaeAdventus, et quae remotior est a Natali
Christi dicitur quinla, el quae hancseqmlur appellatur quarta, etsicdeinceps. At Amalarius Fortunatus, lib.
iii de Officiis Ecclesiasticis, cap. 40, testatur hanc esse Dominicarum Adventus raiionem in antiquis Missa-
libus, ut in eis scriplum reperiatur : Hebdomadaquinta ante Nalaiem Domini. In eodem Codice sancti Eligii
scripium est, qui tecumvivit etregnat Deus, alque haee verborum series est antiquissimorum exemplarium,
ut docel Micrologus,cap. 6, de observationibus ecclesiasticis: Sciendum est aulem in illa usitatissimaconclu-
sione, per Dominumtioslrum,quod RomanusOrdo el antiquissimaexemptaria exponunt, ubi dicilur, qui lecum
vivil el regnat Deus, c-lc.
Kt sane quidam vir doctissirmis, qui nuper Vaticanam et illustriores Romoebibliothecas perlustravit, mihi
testalus estse nullum ibi librum Sacramenlorum sancti Gregorii vidisse, qui de antiquitate cum hoc sancli
Eligii Missali certare possit. Apparet eliani hunc librum luisse ante Caroli Maguiscriptum imperium, eum ii\
17 PRJEFATIO IN LIBRUMSACRAMENTORUM. 18
illo nulla sit imperatoris mentio, quam lamen videre est in aliis libris Sacramentorum mss. quisunt penek
nos, de quibus statim agendum erit.
Libri auctoritatemet dignitatem haecverba commendant: Ex authenlicolibro bibliothecmcubiculiscriplus.
Quaeetiam habentur in libro Sacramentorum ejusdem sancti Gregorii, qui sub Clemente VIII pontificemaxi-
nio ex bibliolbeca Vaticana praelosubjectus est cura et studio R. et doclissimiP. Angeli a Rocca papae sa-
cristae; nam significant hunc Codicem exscriplum fuisseex libro qui servabalur olim in aliquo cubiculo, seu
secretario basilicaesanclorum apostolorum Petri et Pauli cum aliis sacris libris, quibus Romanuspontifex ad
divina ulebatur officia.
Hunc igitur Iibrum notis et observationibus illuitravirnus, ad quod praestandum baecpraecipuanobis fue-
runt adndnicula, et in primisopiimi alii libri Sacramentorum mss. quorum primus est ex biblioiheca itisi-
gnis monasterii sancli Remigii Rhemensis scriptus a quodam Lantberto sacerdole et solitario, jussu cujus-
dam Gaudelgaudipresbyteri, monacbi, et decani, ul ipse Lanlbertus in suo prologo docel, quem hic scripsis-
sem, nisicrebra solceca, quibus scatet, obstiiissenl. llli in nostris observationibns nomen Codicis Rliemen-
sis attribuimus. In altera Codicis pagina e regione prologi apparet efligies ipsius Godelgaudiinduli casula
ad normam anliquam ellicla, medio capiteraso, mento orbiculariter ationso ac veluli raso, sinislra librum
clausum tenente, cum bac circa caput inscriptione GAUDELGAUDUS PRESBYTER. IIIadversa pagina stat (1) effi-
gies sancti Gregorii papaecum casula et lonsura ejusdem formaeac ipsius Gaudelgaudi, et dalmatica manicis
longis, et latis satis juxla aniiquain formam, et pallio arcbiepiscopali albo sine crucibus, sinistra tenens li-
brum ; habetque hanc circa caput inscriplionem, CKCrPErilPlOCHIA.IU,id est, Sanctus GregoriusPapa. In
sequenli pagina slateffigies sancti Remigii lUiemorum episcopi, eadem lonsura, pallio et habilu cum san-
cto Gregorio lenens etiam librum manu sinistra, cum liac circa caput inscriptione CKCPEMinoc EPK. OPB.
PEMP.,id esl, Sanctus RemigiusEpiscopusurbis Rhemorum. In fine prologi dicit se hoc opus inccepissexi
cal. April., indictione sexta, et colophonem imposuisse x cal. Aug., indictione octava, anno xxxi. REGNI
DOMNI NBI.CAROLI cLomosissiMiREGISFRANCORUM. Sed cum ejusmodi indictiones non possint convenire
Carolo Calvo, et Carolo Simplici, puto librum hunc scriplum fuisse tempore Caroli Magni. Nam indictio
sexta, qua liic liber incceplus est, incidit in annum tricesimum primum regni Caroli Magni, qui re-
gnum iniil anno septingentesimosexagesimo octavo, ut manifestum est ex Eginhardo, et ex ejusdem Caroli
Vila apud Piihoeum; ila ut scriptor hujus libri videalur usus hyperbato, ut annus tricesimus primus Caroli
Magni referendus sit ad indictionemsextam qua liber inchoalus, non ad oclavam qua perfecius est. In fine
bujus Codicisduaesuntimagines habitu sacerdotali depictaesine inscriplione, quaevidentur esse hujus Lant-
beni scriploris, et sequens pagella litteris Graecis exaralajjest, non Graecumtamen, sed Laiinum discursum
complectens iucondilum valde, et soloecisconfertum. In ipsa narratione profitetur se esse scriptorern et
pictorem hujus Codicis, incoepisseanno 29, etabsolvisse 31 regni Caroli Francorum regis iisdem calendis
ut supra, indictionibus suppressis; postea agit de scribendi difiicultate, tandem poscit lectoris preces. lbi
semper ponit litteram 0 pro V, ut supra in effigie sancti Remigii dixit, ORBIS,pro URBK.Tandem in ad-
versa pagina, quaeest ultima libri, haecverba reperire est: Liber S. Remigii RemorumPontificisa frulribus
ejusdem toci fruilur usque hodie. llincmarus Abbas.
Secundus Codex (2)ms. Rodradi presbyteri dicitur, qui fuit illius scriplor, bibliothecaesupra dicti monasle-
rii sancti 1'etri deCorbeia. Floruit annoChristi 855, nam in sua praelaiione dicitse fuisse ordinatum sacer-
dotem eodem ainio ab Hilmeradoepiscopo. Hic autem Ililmeradus episcopus fuit Ambianensis, ut videre est
in conciliis Turonensi iv, anno 849, Suessionensi n anno 853, et Vermeriensi eodem anno celebratis, qui-
bus interfuit. Quaeut ciariora siut, producemus duas ejusdem Codicis praefaliunculas,priorem prosa, aileram
metro in hunc modum :
Ego Rodradus misericordiaDei indigens, victus Hilmeradi anlistitisjussionibus,vinctusqueepiscopalisaucto-
rilatis excommunicationibus IIII. nonas Martis Sucerdolalisminislerii trepidus suscepiofficium,anno Incarna-
tionis DominicceDCCCLIII. iiidictione1. Epacla VII. concurrenle VII. termino Paschali. 1111. Kal. Apr.
Quicumquehanc ordinationismemadnotatiunculamlegeris, et per hunc codicemDominici Corporisconsecratio-
nem recitaveris, tuis quwsoprecibusadjulus, dicatumChrisloexhibcreSacerdolium, et supernmvhionis conse-
qui braviummerear.
Altera praefatiuncula,quaemclrica est, ita se habet:
Huncego HrodradusSanctorumindignusaltimnus AltithronoItegi, ferimusquojudicecuncti
Composui librumCbristisui>honoredicaiidum, Pro ineritonostromercedispraemiadignse.
. Ofliciissacrisaguidumviclimadigni Te quoquesuppliciter,CliristibenedicleSacerdos,
lleligionepia sjcrarnmactaturad aram. Codicisistiusfrueris qui forsitanusu,
Qui licet indignus meritonim dotebonorum Inter sacrorumsolemniasismemoripse
Destituar,noxsenimiobubponderevilis, Poscomei, precibusque.Deummihiconciliato,
Sakem hujussludiidonetpietateplacere Obsequiocujuscoelesliamuneralibas.
llicliber poiissimum in duas partes dividitur. In prima conlinentur ea quacipse Rodradus exislimat tanlum
liibse a sancto Gregorio collecla, excepiis nonnullis quae dicit se ad dislinctionem virgulis jugulasse , in
aliera comprehendit ea quae, a sancto Gregoriopraetermissa,ait ipse Rodradus se ex iis quae a probatissimis
et erudiiissimismagna diligentiaexarala sunt viris collegisse,adjectis preefationibuset Benedictionibus epi-
scopalibus ; necnon et illud quod in praefatoopere beati Gregorii ad gradus inleriores in Ecclesia constiluen-
dos non habetur, ita enim ipse loquiiur in sua praefationepost priinain libri sui partein : Huc usqueprmce-
dens Sacramentorumlibellusa bealo Gregorio constalesse cditus, exceptishis quce in eodem in quadrugesima
virgulisunte positis lecloris inveneritjugulala, solerlia. Nam sicul quorumdamrelalu didiciinus,domnus uposlo-
licus >neisdemdiebus astalionibus penilus vacal, eo quod cwterisseptimanmferiisslaliombusvacando(uligalur;
eisdemrequiescitdiebus, ob id scilicet,ul tumultiiationepopulari carens, el eleemosynaspaupenbus distr'bvere,
et negoliaexlerioraliberiusvuteat disponerc. Missumvero pimslitutamin natale ejusdembeali Grcgoriitirgulis
anle positisjugulatama successoribusejus causaamoris, imo venerationissum eidem operi non dubium est esse
interpositam, etc, ut apud Pamelium, qui eamdem praefationemrelerisub noniine Grimoldi abbatis, eiiaiu
post priorem illam partem qtiam Roilrauus dicil esse sancti Gregorii. Hanc prajfationem excipil series capi-
lulorum secundaepariis, quae apud Pamelium cadem prorsus est, ita ut hic liber ita disirioutus duos sibi
vendicet auclores, Uodradurasaccrdotem, el Grimoldum abbatem. Nec lauien controversia magua est. Nam
(1) Has effigieshabes col. 559. et 560. Gaudelgaudivero effigiemexhibet Mabill.in Annal. Benedici, lom.
H,pag. 155.
(sj Speciiueu scripturaehujus codicis, videIib. de Re diplom., p. 363, toin. n.
19 PR^EFATIOIN LIBRUMSACRAMENTORUM. 20
quamvis sit eadem utriusque libri melhodus, clutunus ab altero praefationememendicarit, non minimumla-
men interceditinterutrumquediscrimen. Primo, missas faciamOrationes seuCollectasin quibusaliquando
Rodradi, et Grimoldilibri inler se dissident, in pritna parte Rodradi Codicisexarata reperies quae spectant
ad superiores ordines consiituendos,excepiis quibusdamrubricis, quorum nulla est mentio in toto Codice
GrimobJi.Secundo in secunda parte Rodradi habentur ea omnia qiiBespectantad inferioresordines confe-
rendoscumeorumrubricis; sed nihil horumsimilereperire eslin CodiceGrimoldi, etsi in ejus praefationebaec
verba legeresit :Necnonel illud quodin prwfatoCodkebealiGregoriiad gradusinferioresinEcclesiaconslituen-
dos non habelur.Tertio in CodiceRodradi,in Sabbatosancto describunturritus qui baptismumpracceduut,sed
conlraclius quam in CodiceGrimoldi, caeterisin secundam partem rejectis, quibusdamtamen sub finem prae-
termissis. Quarto sub fiuem primaepartis Codicis Rodradi continelur baptismus inlirniorum, et nonnullaalia
qtioein Codice Grimoldiabbalis desideranlur. Quinto Benedicliones episcopales in secunda parte Rodradi
sunt lere in omnibus fesiis sanclorum ; in Dorniiiicisvero habentur dunlaxal usque ad diem Pentecostes
inclusive; at inCodice Grimoldi, in Dominicisexstant bencdiciiones episcopales usque ad Dominicamunde-
cimam post Pentecosleu inclusivc; in solemnitatibusverosanctorum paucinres, videlicel de sancta Cruce, in
natali sancii Joannis Baptistae,in natali apostolorum Petri et Pauli, in nalivitalesanctae Marioe,in martyrio
sancti Joannis Bapiisiae,et in commemorationeoumiumSunclorum.Sexto, in secundaparieRodradihabeniur
praefalionesquaeabsunt a CodiceGrimoldi, etsi in sua praefalioneillarum mentionemfaciat. Pamelius lamen,
qui primus hunc Grimoldi librum in lucem edidit, multas subjunxit praefationes ex libro Sacramentorum
Alcuini. Tandem in Codice Rodradisecundaeparii subjiciuntur appendicisinsiar multacMissaecuui apoiogiis,
et ralione conferendiextremam unctionem, quaeneuiiqtiamexstant in CodiceGrinioldi. Ex his omnibus facile
colligilur Rodradi librum alium esse a Grimoldi Codice, et hos auctores seorsim scripsisse, et collegisse
suum Sacramentoruni Iibrum. Quis autem lueril hic Giimoldus abbas non satis constat. InjVita sancti Not-
keri Balbuliapud Henricium Canisium, loiu. VI aniiquoeleclionis, mentio fit Grimaldi cujusdam, qui fuit
abbas canonicusceleberrimi ccenobiisancti Gaili, et arcliicapcllanusLudovici Pii imperaloris, sed an hic
idein sitcum Grimoldo quaerendumcst. Yerum, ut ad eumdein Rodradi librum nostra reverlatur oratio, si
iidem habemus Micrologo,similemlibrum coiuexuissevidetur MagisterAlbinus, qui vulgo Alcuinus dicitur.
Sic enim ait cap. 6, de EeclesiaslicisObservationibus: F-ecitlamcnidcm Albinusin sancta Ecclesia non con-
temnendumopus. Nam GregorianasOrationesin libris Saciamentorumcollegisseasserilur paucis aliis adjeclis,
quas tamen sub obelonotandas csse indicavit; deinde alias Oraliones, sive Prwfaliones, etsi non Gregorianas,
ecclesiasticmtamencelebritaliidoneas cotlegil, siculprologus lestatur, quemposl GregorianasOralionesin medio
ejusdemtibricollocavit.Quaesaneverba indicanlAlbinumscripsisse librumSacramentorumsimilem Rodradi et
GrimoldiCodicibus.Nam uiriusque Codicissupra nolaia praelalioest in medio operis inter primam el secun-
dam panem. Nec potest esse error librarii, ut vult Pamelius, qui scripserit Albinuspro Grimoldus.Nam cum
videamus Rodradilibrum diversumesse aCodice Grimoldi, fieri potest ut suum eliam Albinus concinnarit.
Sed miror cur liaacdistiiiciio, seu divisio olliciorumot Missarumbis aucloribus in menteni venerit, ut una
pars, paucis quibusdam exceptis, videatur esse sancti Gregoriipapoe,altera vero minime. Siquidem in Yita
sancti Gregorii a Joanne Diaconoscripta, cum agit de Sacranientorumlibro coilecloa sanclo Gregorio, dicilur
sinipliciter : Sed et GelasinumCodicemde Missammsolemniismidta subtrahens, pauca convertens, nonnulta
superadjkiensin unius libeliivoluminecoarctavil.Idem proferl Walfridus Sirabo, lib. de Rebus ecclesiasticis,
cap. 22. Neque eslsiinile vero Gelasiaiium Codicem,elsi iu quibusdatn correctione indigeret, fuisse adeo
niutilum, utMissasquaeper loiiusanni curriculumdicendaeerant noncomplecleretur. Quodetsi concederetur,
non credibile est sancluin Cregoriuni,qui Gelasianunilibrum reccnsuit, nonnullis deiractis, quibusdam veio
aliis. adjeclis, librum Missarumquoepcr tolius anni circulum dicuntur, adco mutilum reliquisse, ut major
pars Dominicaruni, seu Missarum quoe in Domiuicisdici debeanl, in eo desideretur. Nam juxta doclrinam
supra cilatorum sctiptorum in boc GregoriiCodtce Missae dominicales, quae interjeclae sunt a Nalivilale
Dominiusquead Adventum,esceptisSeptuagesima,Sexagesimae,et Quinquagesimae, Paschaeet illiusoetava;,et
Pentecostes, non sunl sancti Gregorii, quod dicere absurduin cst. Nain incredibile est in illis Dorainicis
tempore Gelasli et sancii Gregorii nullas Missas celebrari solilas; quod si celebrarentur, detur ratio
quare non essent in Codicibus Gelasii ct sancti Gregorii descriptae. Nostram opiuionem coiifirmat
inscriptio libri Sacramentorum lam in edilis quani inCodicibus nostris nianuscriplis, imoin ipsis Codicibus
Rodradi, et Grimoldi,quae est ejusmodi : Incipil liberSacramenlorumde circuloanni exposilusa sanctoGre-
gorio papa, qualiterMissa Romanacetebralur.Cujus liiuliverilas starenon polcslcum adversariorumopinioue,
ciimin eorutn Codicibusmajor parsMissarumdoiiiinicaliunidesit.Noslram opinionemsuadent Codicesmanu-
scripiisaiicliEligiietRemensis, anliquiores ipsis RodradielGrimoldi voluminibusqui ejusmodicodicisGrego-
riani scparaiionem non admiitunt. ConfirmatCodexmanusciiptus Ratoldi, abbatis, dequo statim agenduiu
est, etsi poslerior sit CodicibusRodradi et forsan Grimoldi, qui cjusmodi divisiouemnon agnoscil, quemad-
moduin nec liber Saciamentorum tempore Clementis VIII, ex bibliotheca Vaticanaeditus.
Terlius liber(l) Sacramenlorum nianuscriptus quo usi sumus est etiam bibliolhecaeCorbeiensis, quem
nomine Ratoldi abbalis indigitamus, quod ejus jussu scriplussil, ut clarum est excaleudario ejusdem iibri,
in quoldibus Marliis hic disticbusreperilur :
Abbalisdomnislat OieuliosauctaUatoldi
Isluniqui fecit scriberequippelibrum.
Ratoldus aulem fuit abbus Corbeiensis vigesimussextus, qui et uiortem obiit anno Domini nongenlesimo
octogesimosexto, Idibus Marliis, ex quo apparet hunc librum scriptum fuisse aute hunc annuiti. llic Codex
optimus est, et correctissimus, plures habetcaercinonias, dies lestos, Benedictiones episcopales, et Prxfa-
liones, quam alii, quia recentior est.
Ad hos Codices accessit liber manuscriplus bibltolhecaeTilianae, qui cst Ordo Romanus, cujus mihi co-
piam fecit ^irclarissimus Joannes Tilius. Sunt tamen quaedamin eo quaein Ordiue Uonianonon exstant; ut
in Ordine Roroano quaedainreperire cst quoein hoc CodiceTilianodesiderantur. Ilicliber initio caret, priore
quaternione avuiso. Videtur olim fuisse EcclesiaeSagiensisiu Nonuaiiuiasub metropoh Rothomagensi. Nam
in eo Codiceubi agitur de ordinibus , haec habeutur : Salariensis Ecclesia atque episcopalnaucloritas tibi
concedunt,elc. Salariensis euim Ecclcsia et Sagiensis idem sunt, et Sagium dictumluit ctiani Salarium , ut
clarumest ex OrdericoVitali,qui libro viu Hist. eccl. Serloneui antea abbatcm monasterii sancti Ebruipbi
ubi uominavit episcopumSagiensem, lib. xu ejusdem llislorias in Epiiaphio Kogeri, qui succcssit Serloni in
abbaliam sancti Ebrulplii, ait:
(1) Specimenscriplurucliujus libri liabes in lib. de Ue Diplom.,p, 567.
21 PRyEFATlO IN LII5RUMSACKAMENTORUM. 22
PraesulejamfactoSerloneSalaribtis,iste
CcenobiisauctiregimensuscepilEbrulphi.
Et infra : EodemmensevenerandusSerlo poslquamSalariensemxxxu annis rexit Ecclesiam,etc. Adde quod in
hocCodiceTiliano passim habetur celebris memoriasanctorum marlyrum Gervasii et Prolasii, et in com-
memorationeSanctoruin, post Orationem Dominicamhis verbis, Atque Andrea, subjungitttr : necnon beatis
martyribustuisGervasioet Prolasio. Quod quidem factum est quod Ecclesia Sagiensis dedicala sit sub titulo
sanctorum marlyrum Gervasiiet Protasii, utplanum estex Orderico Vitali, libro citato, ct GuillelmoGeme-
ticensi, lib. vu llistor., cap. 13 et 15. Sub finemhujus Codicisest successio RomanoruinPomificum, qu«
desinit in Sergio l-ertio.Sequilur Cbronicon ab ortumundi iu cujus line hoechabentur : Et a CarlOiet Car-
lomannousquead Carlumanni qualuor, el deindedomnusCarlus solus regnumsuscepit, et Deo protegeniegu-
bemat, usquein prwsenlemannum feliciter,qui est regniejusquadragesimussecundus.Sunt autem totiussummcs
ab originemundi, usque ad prmsenlemannumIVMDCCLXI. In eodem Codiceseries habetur regum Francorum ,
in cujus fine haecscripta sunl: MorluoRoberlo rege Henrkus fdius ejus, adhucjuvenculus, multas insidiaset
calamitalesperpessusest a principibusregni; auxilio Dei munilus, omnesinimicossuos subjugavitsuceservi-
tuti. Ex quibus planum est hunc Codicem scriptum fuisse, Henricoillo, qui primus appellalur , iti Francia
regnante, qui regnuin iniit anno Domini 1032,juxta Sigiberlum in Cbronico, quod etiam videtur forma cba-
racterum hujus libri suadere.
Usi etiam sumusordine Romanovetustissimo manuscriplo bibliothecaeCorbeiensis; sed quia magna ex
parte lacer est, pauca ex illo baurire poluimus.
Non mihi etiam parum profuit Ordoquidam manuscriptus bibliolhecaemonasteriisancti Germani a Pratis
prope Lutetiam Parisiorumsiti, in quo preesentemlucubratiunculam , Deo juvaule, composui. Codex saiis
antiquus videiur, et scriptus ante quingenlos annos : ad cujus calcem esl ordo ungendiinlirmi, sed scripturae
a toto opere discrepantis, nec adeo vetusiae, siquidem trecenlos annos vis superare videlur, sequiturque
usum extremaaunctionis recentiorem, babetque lormam deprecaloriam, hodiernaequesimilem, non indica-
tivam, quam vetustiores Codices manuscripti aghoscunt.
lnsuper collectaneaquaedammisit ad me vir doclissimusJoannes le Prevosl, cano;iicuset bibliolhecarius
insignis Ecclesi;eRoihomagensis, ex duobus anliquis Sacramenlariis seu Ponliftcalibtismanuscriplis , quae
in ejusdemEcclesioesecrelario asservanlur; quorum alterum videlur esse Anglicanum,ut ipse opinatur,
idque patet ex sanctis Anglicanis, qui passim in hoc libro nominanlur , et ex coronatione regum Angliae,
quaciu hoc Codiceexslat. Alterumvidetur fuisse olim EcclesiaeRhemensis, quia in litauia coronatiouis re-
gum, quaeillic habelur, hi sancii EcclcsiaeRhemensis noniinanlur : Nicasius, Remigius,Sixtus, SiniciuSjet
Rigobertus.
Usussum etiam Codicemanuscriplo mihi tradito ex bibliotheca monasterii sancti Remigii, Rliemis fun-
dati, scripto circiler annum Christi millesimum, in quo praeter aUa mulla quaead nostrum propositum mi-
nime speclant duo sunt ordines, alter ad dandam pcenitentiam, alter ad visitahdum infirmum, qui niilii ad
hoccduosacramenla illuslranda non mediocrem lucem aitulerunt.
Non mihi etiam parum comulit opis Martyrologiumsancti Hieronynii ms. ex bibliolheca Corbeiensi, quod
quidem, ut liberedicam quid de eo sentiam, non videtur purum, cuui in eo mulia sanciorum, qui post san-
ctum Uieronymumvixerunt, nomina adjecta videantur ab ipso scriptore, qui sane fuit monachus Corbeien-
sis. Siquidem ibi notaiur translaiio sancti Praecordii, cujus corpus in diclo Inonasterio servatur, obilus
Tlieofredi primi abbatis Corbeiensis, obitus Ratoldi abbatis ejusdem ccenobii, dedicatio ecclesiaeejusclem
loci, et nonnullorumsacellorum,quaeadbuc Corbeiaevisunlur. Codex tamen aniiquus est, el videtur scriptus
ante anuos sexcenlos. Huic accesserunt caetera quaedamMartyrologiaetlialenduria manuscripta quoenobis
etiam in hoc opere praeluxefunt.
Noncst hic omittendus (1) Ordo Romanus jampridem typis mandatus, quem etiam diligcnter contulimus
cum Codice sancti Eligii. llonorius Augustodunensis,lib. de illustribus EcclesioeScriptoribus, Ordinis Ro-
niani auctorem facit Bernoldumquemdam EcclesiaeConsianlieiisis presbylerum, qui floruit sub llenrico IV
imperatore; ita enim ail: BernoldusConslanliensisEcclesimpresbyler OrdinemRomanumsub quarto Henrico
composuit.Quod tainen non videlur usquequaque verum. Siquidem hic Ordo Romanus est antiquior ipso
Bernoldo, et Henrico quarto imperatore. Etenim Ordo Romanus citalur in libro Sacranientorum manu-
scripto Ratoldi abbalis, de quo supra egimus, in feria quinla iu CcenaDomini, ubi agitur de pcenitentiuin
rcconciliatione, in hoccverba : Faciatque sermonemlampopulisquam pmnilenlibus,skuiOrdoprmcipitRoma-
iius. Hicautemiiber scriptus est ante anntim 980, nondumnato Bernoldo. Mentioucm euamilliusfacillsaac
Lingonensisepiscopus, can. 55, qui floruittemporeCaroli Calvi imperatoris, longe ante Bernoldumnatuui :
El ibi, iuquit, ab episcopo cunoniceel ordinabiliur, sicul in Sacramentario, et RomanoOrdiue continelur,
reconcilienlur.Ciiatur eiiani ab Amalario, qui floruit teinpore Ludovici Pii imperatoris, lib. i de Olflciis Ec-
cles., cap. 12 : Reslat unum iu Ordine Romano, ubi prmcipitur adhuc ul a feria quinta , usquein Sabbato
sanclo nuda sint altaria. Quod exstat in Ordine Romano, feria quinla in CcenaDomini: A vesperaautem
hujus diei nuda sint aliaria usque in mane Sabbali. Quare non proprie dici potest hic Bernoidusauctor
Ordinis Komani, sed tantmn iustaurator, qui illum recognovit quibusdam detractis et additis juxia usuin
quem in Ecclesiasuo tenipore videbat. Quod satis credibilc est, cum ille Ordo Romanus, qui jampridem
lypis ediius est, purus non sil, quia in multis ab anliquis Sacramenloruin libris deficii. Iino ipse liber in
ordine Sabbati sancti sub finem oidinationis Missaecitat Ordinem Rouianum , et ab illius ritu recedit.
Deinde, inquit, dicildiaconus, Ite missa est, secundum Roinanum Ordinem, sedusus Ecclesiwnon vull hoc
propler Vcsperos.In hac nocle de vesperlinalisynaxiapud Romanosnihil agitur, neque antemissam , neque
posl missam.Apudnosautem unusde sclwla, cui jussuin fucril, pro Antiphonaincipil Alleluiaad Vesperam;
ei dum communicaverint,cunlatur pro vesperufesliiianterpsalmus Laudate Doniinum, omnes gentes , elc.,
secunduni hodiernuni usum, qui postea invaluil etiam in EcclesiaRomana.
llunc cliam Codicem sancti Eligii diligenter coutuli cum cdito Sacramentorum libro qui lempore Cle-
mentis YIIl exiit cx bibliotlieca Vaticana; sed non miiiimum discrimen inter uirumque reperi, licet in
multis coiiveuiant. NainCodex manuscriptus bibiiothecacVaiicanae,unde editus transcriptus est, non vide-
tur esso adeo antiquus, cum uonuulia complectaturquaeatitiiiuiiatem non redoleant, ut plurima festa quoe
longo |iost lempore in usti fuere, nullasque in eo Benedictionescpiscopalcs reperire est, quae lamen adhuc
usitati! eranl tempore Honorii Aiigustodunensisauctoris l;bii qui inscribilur Gemmaanimw, in quo earum
ratio et methodus describitur, qui vixit anno 1120,juxta Trithemium, imo adhucin quibusdam Ecclesiis ce-
(i.) DeOrdiue Roniano lege commealarium prseviujn iu ipsum D. Mabill. tom. II MuseiItalici.
23 PR/EFATIO IN LIBRUMSACRAMENTORUM. 24
lebrantur. Quod tamen miror, quia in ejusmodi Edito ex Vaticano, in 1'estosancli Pauli scriplum babetur :
Prmfatio et Benedictioqumsuperius, ut in Codicesancti Eligii.'Unde fit ut credam Codicem illum manuscri-
ptum descriptum quidem fuisse ex alio anliquissimoexemplari, sed quaedampartim detracta fuisse, parlim
addila ab exscripiore, prout videbat ille usui temporis sui convenire. Qui expunxit feslumsanctaeMariaead
Martyres, quod sua aetateabrogatum erat. Nam cum ipse ponat feslum omniuni Sanctorum, quod diu post
festum sanclseMariaead Mariyres institutum est, signum est eum non vixisse ante bujusmodi festi institu-
lionem, sed post illius abrogationem, cum festum omnitim Sanclorum duntaxat celebraretur, quod constal
ex omnibusnostris Sacramenlariis manuscriptis diu celebratum fuisse vigemeadhuc feslo sanciaeMariaead
Martyres. Quamvisaulem quaedamdesint in Codicesancti Eligii, quaeIiabenlurin excuso Sacramentario ex
bibliolheca Valicana, est tamen eo locupletior, ul dixi in libri programmale , longe enim plura quam ille
continet et anliquioris notae.
i Praeterea illa quoein his tribus SacramentariismanuscriplisRodradi, Rhemensiset Ratoldinotatu digniora
erant, maxime quoad Sacramenlorumralionem el festorum celebritalem, in nostrisobservationibusannotavi,
illuslravi etexpiicavi, quaequerariora eranl in CodiceTiliano in easdem transtuli diligenler cum Codice
sancli Eligii collala. Quoe sunl inappendice, ex nostris obscrvationibus detracta, ad libri calcem sub
appendicis titulo re.jeci, ne in illis veluti sepulta jacerent. Sicautem in his observationibusmegessi, ut illa
quae sunl hodierni usus,quantum in me situm fuit, ad antiquos Ecclesiaeritus revocarem, ab eorum lamen
menie alienus, quiomnes ccclesiasticasinslitutiones et ritus, atque etiam recentiores ad aposlolorum tem-
pora omnibusremis et velis, ut aiunt., referre contendunt, quo nihil absurdius esse semper judicavi. Nam
ejusmodi homincs antiquorum Patrum et conciliorumverbis ac sententiis vim inferre non dubitant, modo
suis nugis in olficina cerebri sui cusis colorem aliquem et fucum tribuere possint; non eorum menlem
sequi, sed eam ad sincipitis sui ucbulas perlrahere cupienles, non sine gravi antiquitatis ecclesiasiicae, et
veritatis dispendio; non advertentes omnes traditionesecclesiasticas non fuisse ubiquelemporumet locorum
easdem : ac proinde omnia confundunt, et pessundant; et in hoc sebelle putant Ecclesiaeauctoritati con-
sulere, cum eam hac ratione scribendi penitus convellant. Nemoest enim adeo ab omni judicio aversus ,
qui nesciat concilia, episcopos, summos pontilices, quos Deus posuit mysteriorum suorum dispensatores,
posse velera quaedamabrogare, et nova statuere, prout, sancti Spiritus impulsu ducli, ecclesiasticoeutilitati
ac dignitati ea conducere providerint.
Tandem ritus et caeremoniasulriusque Ecclesiae, Latinae et Graecae, sludiose inter se contuli, in quo
convenirent ac discreparent, quanium in me fuit, diligenlius annotavi. v
Ne quis autem offeudaturquod dixerim munduin plenum esse vagis sacerdotibus, profueor id me non
intelligere de honestissacerdoiibus, qui aut certas sedes habent, aut in Ecclesiiset parochiisresident, sed
de Iiis duntaxat qui per civitates vagantur, «ntipmaXoi,sacerdotio prorsus indigni.
Neminemetiam laederedebet illud quod annolavi ad quemdam extremaeunctionisritum , in quo, allero
ungenle, alter verba pronunliat, cum dixi hoc favcre eorum opinioniqui dicunt hunc valere baptismum, si
uno infundente aquam, aut mergente, alter verba proferat. Non enim boc ideo protuli, quasi in ea sim
sententia, quam vulgo repudiari non ignoro.
IIa:c te monitum volebam, candide lector. Si quid est in bis meis lucubraliunculisquod tibi sapiat, ulere
libenter; si quid najvi ac maculaerepereris, ocquusac benevolus excusa.

DE LIBRO SAGRAMENTORUM INSIGNE TESTIMOMUM.


(Ex Pelri LambeciitomosecundobiblioluecseCaesareae,cap.5, pag. 298,num.14.)
Secundus augustissimmbibliothecmCwsaremCodexad vitam et res gestasimperat. Caroli Magni perlinent
esl inter mss. Codkes theologkosLalinos 560, ct continetprmcipue sancli GregoriiMagnipapml librum Sa-
cramenlorum.ldcirco aulemdixi eum codicemad hisloriam vitm Caroti Magni pertinere, quia hic estille ipse
quem summusponlifexAdrianusI Caiolo Maijno, ad pelitionemipsius, dono misit, ul videre esl ex epistola82
cotlectionisepislolarumvelerumsludio el cura ipsius Caruli Magni adornalm; quippe ubi papa Adrianusislius
Codicis menlionemfacit his verbis: De sacramemario a sancto praedecessorenostro Deifluo Gregorio papa
disposito, jampridem Paulus Grammaticusa nobiseum pro vobis peliit, et secundumsanctaenostra;Ecclesiae
tradilionem per Joannem inonachum atque abbatem civitatisRavennatiumvestraeregali emisimusexcellen-
liae; quatenus optantes pro vestra regali invictissima excellenlia euuidem Dei apostolum veslruinque pro-
teciorem, posceiites quaesumusut semper ubique vos comilans victores super omnes barbaras nationes
efficiat, et una cum domna spiritali filia nostra excellentissiuia regina, vesiroequeprosapieenobilissima
prolc, longiori aevoin hoc rcgnantes mundo, in viiam aeternam cum saiiclis omnibus regnare sine line ejus
interventioiiibus faciat. Incolumein excellentiam vestram gratia superna custodiat. Uuc usque clausula
ephtolmpapw Adriani I, in qua libri Sacrainenlorumsancti GregoriiMagni ad CarolumMagnumtransmissifit
mentio.Titulus aulem ejusdemlibri in ipso Codkems. ita se habet:
1 N N 0 M 1 N E. D N I.
INCIPIT. LIBER. SA
CRAMENTORUM. DE
CIRCULO. ANNI. EXPO
SITUS. A STO. GREGO
RIO. PAPA. ROMANO.
EDITUS. EX AUTHENTI
CO. LIBRQ. BlBLlOTHECiE.
CUBJCULI. SCKIPTUS.
SANGTI GREGORII BIAGNI
KOMANIPONTIFICIS

LIBER SACRAMENTORUM.
K^—^^— i^—™< ' - — »«..». IMM i iii i III i iw—~_-»M>__i_*»naaM^«

5 IN NOMINE DOMINI.
a de circulo anni i>
(1') Hic liber (2) Sacramentorum expositus, a sancto Gregorio papa
Romano edilus, (3) ex authentico libro bibliothecce c Cubiculi scriptus, qualiler (4) Missa
Romana celebralur , hoc est :
\ ln primis (5) ad inlroilum Antiphona, qualis A CTUS,SANCTDS Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunl
fuerit statulis temporibus, sive diebus festis, seu quo- cceliet terra gloria tua, osanna in excelsis. (22) Be-
tidianis. nediclus, qui venit jn nomine_Domini,(23) Osanna
eleison. in excelsis e.
' (6) Deinde, Kyrie TE (24) IGITUR,clementissime Pater, per Jesum
Itemdkitur, (7) Gloria in excelsis Deo. (8) Siepi-
scopus fueril, lantummododie Dominico,sive diebus Chrislum Filium tuum Dominum nostrum, (25) sup-
festis. (9) A presbyteris aulem miniine dicilur, nisi plices rogamus, el pelimus, uli accepta habeas et
solo in Pascha. d Quando vero lilania agitur, neque benedicas (2G) haec f doua, haeemuuera, boecsan-
Gloria in excelsis Deo, neque Alleluia canitur. cta sacrificia (27) illibata : in primis (28) quae tibi
(10) Postmodum dicilur Oraiio; deinde sequitur offerimus 3 P>~o (29) Ecclesia tua sancta catholica,
(11) Apostolus. quam (50) pacificare, custodire, (51) adunare, et
(12) Ilem Graduale, seu Alleluia. regere digneris (52) toto orbe terrarum, uua cum
Postmodum iegilur (13) Evangelium, deinde (14) famulo tuo papa nostro IU., et (53) rege noslro
O/feriorium,el dicilur Oralio super oblala. 27/., (34) et omnibus orthodoxis, alque calbolicacet
Qua completa, dicit sacerdos excelsa voce : Per apostolicaefldei culloribus.
omnia saeculasaeeulorum. i§ Amen. Dicit: Domi- B Memento, Domine, famulorum famularumque
nus vobiscum. )%Et cum spirilu luo. Dicit: (15) tuarum III. et ///., et omnium (55) circumastan-
Sursum corda. fl (16) Habemus ad Dominum. Di- tium, quorum tibi fides cognita est, et nota devoliq :
cit: 2 (17) Gratias agamus Domino Deo nostro. ^ (56) qui libi offerunl boc sacrificium laudis pro se,
Digutim(18) et justum est. suisque omnibus, pro redemptione animarum sua-
VEREdignum et justum est, sequum et salutare, rum, pro spe salutis, et incolumitatis suoe, tibi red-
nos tibi semper (19) et ubique gratias agere, Domiue dunt (57) voia sua, aeterno Deo, vivo et vero s.
sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus, per Chri- (58) Communicaiites, et mcmoriam (39) veneran-
stum Dominumnostrum. Per quem Majestalem tuam les, in primis gloriosaesemper virginis Mariaegeni-
(20) laudant angeli, adorant dominationes, tremunt tricis Dei et Domini nostri Jesu Christi. Sed et bea-
polestales : coeli, ccelorumque virtutes, ac beata se- torum aposlolorum ac martyrum luorum, Petri,
raphim socia exsultatione concelebrant. Cum quibus Pauli, Andreae, Jacobi, Joannis, Thomae, Jacobi,
et nostras voces, ut admitli jubeas, deprecamur, Philippi, Barlholomaei, Matlhaei, Simonis, et (40)
supplici confessione dicenles : (21) SANCTOS, SAN- Taddei, Lini, Cleti, Clemenlis, (41) Syxli, Cornelii,
a Per sacramenta inlelliguntur vel omnia novae1Q rum.... custodesqui dicunlur cubicularii.
legis sacramenta ; quo sensu tbeologi de Sacramentis d Lilania ad luctum pertinet. Hinc Gregorius ar-
tractalum edunt; vel tria potissimum sacramenta, guit Joannem episc. Ravennatem, quod in lilaniis,
quaesimul accipiebantur olim, scilicet baptismus, hoc esl, cineris el cilicii lempore, pallium pompatice
confirmaiio, et Eucharistia; de quibus scripli libri deferret. Vide lib. m, al. u, ind. 11, epist. olim 34,
sex de Sacrameniis, inter Ambrosti opera, tom. II nunc 56. Eadem litit ratio cur in litania ab hymno
novae Edit.; vel solum Eucharistiae sacramentum, Gloria in excelsisDeo abstineretur, et ab AUeluia.
quod plurali numero, in singulis fere Missis designa- 0 In priori Theoder. anle Te igitur, etc., exstant
tur, tum propler duplicem panis et vini maleriam, plures Orationes : unam tanlum retuiimus post no-
tum propter corpus et sanguinem Christi quae conti- tam 23 Menardi.
net. Videnotam 2 Menardi. 1 ln Mss. Theoder. et Gemel. hoc modo ires si-
h In 2 Theod. et in Val. Cl. hic litulus legitur : gnantur cruces, ad haecverba : hmc dona f hmcmu-
Incipil liber Sacramenlorumde circulo anni a sancto nera f hmc sancla f sacrificia illibata.
Gregorio papa Romanoeditus. B In 2 Theod.: Memento.... omniumque propin-
c Vide notam 5 Menardi, cui addere liceat quod quorum meorum, et quorum eleemosynas suscepimus,
legitur de sancto Leone I in Rom. Pontificali: Hic seu qui mihi eonfessisunl, necnon et quorum nomina
etiamconstiluit et addidit super sepulcra aposlolo- super sanctum allare luum scripta habentur.
* Kumerisinter
parentheses ioclusisrevocaturlector ad notasD. Hugonis MenarcUad calcemlibri Sacramentorum
amandaias.EPIT,
27 SANCTi GREGGV.llMAGNI 28
Cypriani, Laureniii, Chrysogoni, Joannis et Pauli, A allare tuum, iu conspectu divinae Majeslatis tuoe,ut,
Cosmte et Damiani, (42) Hilarii, Martini, Augustini, quolquot ex bac altaris participatione sacrosanctum
Gregorii, Hieronymi, Behedicti, el omnium sancto- Filii lui f corpus, et f sanguinem sumpserimus,
rum tuorum, (45) quorum merilis precibusque con- omni benediclione ccelesti, et gratia repleamur. Per
cedas ut in omnibus proteclionis luaemuniamur au- Christum Dominurn noslrum.
xilio. Per Christum Dominum nostrum. (69) Super diptycha. — (70) Memento etiam,
Hanc igitur oblationem servilutis nostrae, sed et Domine, famulorum famolarumque tuarum III. qui
cunctee familiae tuae, quoesumus, Domine, ut placa- nos praecesserunt cum signo fidei, (71) et dormiunt
tus accipias: (44) diesque nostros in tua pace dispo- in somno pacis. Ipsis, Domine, et (72) omnibus in
nas, atque ab oeterna damnalione nos (45) eripi, et Christo quiescentibus, locum refrigerii, lucis et pa-
in eiectorum luorum jubeas grege numerari. Per cis, ut indulgeas, deprecamur. b Per eumdem.
Cbristum Dominum noslrum. Nobis quoque peccatoribus famulis tuis de multi-
Quam oblationem lu, Deus, in omnibus, quaesu- tudine miserationum tuarum sperautibus, parlem
mus, (46) benedictam, (47) ascriptam, (48) ratam, aliquam et societalem donare digneris, cum luis
(49) rationabilem, acceptabilemque facere digneris, sanctis apostolis, et martyribus, (73) cum Joanne,
ut nobis corfpus, et sanf guis fiat dileclissimi filii B (74) Slephano, Mallhia, Barnaba, Ignalio, (75) Ale-
tui Domini Dei nostri Jesu Christi. xandro, Marcellino, Petro, Felicitate, Perpelua,
(50) Qui, pridie quam pateretur, (51) accepit pa- (76) Agallie, c Lucia, (77) Agne, Caecilia,Anastasia,
nem in sanctas ac venerabiles manus suas, (52) (78) a et cum omnibus sanctis luis, inlra quorum
elevatis oculis in ccelum adte Deum Palrem suum nos consortium, non aestimator (79) meriti, sed ve-
omnipotentem, tibi gratias agens, benefdixit, fre- niae, quoesumus, largitor admitte. Per Chrislum Do-
git, (55) dedit discipulis suis, dicens : Accipile, et minum nostrum.
manducate (54) ex hoc omnes : (55) Hoc ESTENIM Per quem haec (80) omnia, Domine, semper bona
CORPUS MEUM. creas, (81) sanclif flcas, (82) vivif (icas, benefdicis,
Simili modo, postea quam coenatum est, accipieus et praeslas nobis. Per e ipf sum, et cum f ipso, el in
et (50) bunc (57) preeclarum calicem in sanctas ac J- ipso, est tibi Deo Patri omnipotenli in unitate
venerabiles manus suas, item tibi gratias agens, Spiritus sancti, omnis bonor et gloria.
benef dixit, (58) dedit discipulis suis, dicens : Acci- Per omnia saecula saeculorum. Amen.
pite, et bibite ex eo omnes : (59) Hic ESTENIM CAHX Oremus. — (83) Praeceplis salutaribus moniti, et
SANGUINIS MEI,KOVlET ^ETERNlTESTAMENTI, (60) MY- divtna institulione formali, audemus dicere :
STERIUM FIDEI,QUlPROVOBIS ET PROMULTIS EFFUNDE-1 . (84) Pater noster, qui es in ccelis, Sanctificelur
TURINREMISSIONEM PECCATORUM. noineu tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat volunlas
Haecquotiescunque feceritis, in mei niemoriam luasicutin coelo, et in lerra. Panem noslrum quoti-
facietis. dianum da nobis hodie. Et dimitte nobis debiia no-
(61) Unde et memores sumus, Domine, nos lui stra, sicut et nos dimiuimus debitoribus nostris. Et
servi, sed et plebs lua sancta, Christi Filii tui Dei ne nos inducas in lenlationem. Rj Sed libera nos a
nostri, tam bealae passionis, necnon et ab inferis malo.
resurrectionis, sed etiu ccelos gloriosae ascensionis. Libera nos, quaesumus, Domine, ab omnibus ma-
Offerimus praeclaraeMajestati tuae (62) de tuis do- lis, praeteritis, praesentibus, et futuris, et inlerce-
nis, acdalis, (63)Hosliam fpuram, Ilostiam 4f san- dente beaia et gloriosa semper virgine Dei genitrice
ctam, Hosliam f (G4) immaculatam, Panem f san- Maria, et (85) beatis apostolis tuis, Petro, et Paulo,
ctum viloeoelernae, et calicem f salutis perpetuoe. atque (80) Andrea, necnon et beato (87) Stephano
Supra qtiae propitio ac sereno vullu respicere di- protomarlyre tuo, f et omnibus sanctis, da propi-
gneris, et accepta habere, (65) sicuti accepta babere lius pacem diebus nostris, ut, ope misericordiaetuae
dignatus es munera pueri tui justi Abel, et sacrifi- adjuti, et a peccato simus semper libcri, et ab omni
cium patriarchae nostri Abrahoe, et quod tibi oblulit 0 penurbatione securi. Per Dominum.
a 5 Pax Dominisit semper vobiscum. i%. Et cum
(60) summus sacerdos tuus Melcbisedech sanctum
sacrificium, immaculalam Hostiam. Spiritu luo.
Supplices te rogamus, omnipotens Deus, (67) jube (S8) Agnus Dei qui tollispeccala mundi, miscrere
baec perferri per manus angeli tui in (68) sublime nobis s.
* Ex lib. Pontific, in Vita sancli Leonis I, quae f InCod. Reg. Suec. addilur : Necnon et bcalo
tom. III Concil. inseritur, col. 1290 et seq., sanctus Dionysio marlyre tuo atque ponlifwe curii sociis suis
Leo constituil ut intra aclionem sacrificii diceretur, Rustico et Eleulherio, et beato Clodouldo confess. t.,
sanclum sacrificium, immaculatam Ilosliam. et omnibus, elc. In Pamel. Cod. cum bealo Cyriaco
h In Cod. Pame). et Reginse Suec., per Christum Marl. t. ei sancto Martino confess. t. quae in Cod.
Dom. nost. Reg. Suec. desiderantur. In 2 Theoder. inseruniur
c Pamel., Agatha, ut in aliis Edilis. hic nomina sanclorum Quintini, INicasii, Gregorii,
d ln Gemei. liic inscruntur noinina sanctarum Medardi et Eligii.
^Elheldrytlrae et Gertrudis. s Post Agnus iu 1 Theod. sequunlur sex Orationes
0 Gruces hic signaloe non videntur in Cod. P.eg. ex quibus secuuda est: DomineJ. C. qui dixisti apo-
Suec. stolis luis, pacem relinquo vobis, etc., quajjJegimr in
oo LIBER SACRAMENTORUM. 50
o IX KALEND. JANUARII. — IN VIGILIANATALIS 1IV Prmfatio. — Vere dignum et juslum est, ccquum
• et
DOMINI. salulare, nos tibi semper et ubique gralias agere,
Ad (89) Nonam. — (90) Deus, qui nos Redemptio- Domine sancte, Pater omnipolens, Eclerne Deus,
nis noslraeannua exspectaiione loctificas,(91) praesta « Per Christum Dominum noslrum. Cujus divinae
ut Unigenilumtuum quem Redemptorem laeii susce- Nativitalis polenliam ingenita virlutis tuoe genuit ma-
pimus, venientem quoque judicem 6ecuri videamus gnitudo. Quem semper Filium , et anic tempora
Dominum noslrum, Jesum Chrislum, Filium tuum, oeterna genilum , quia libi pleno atque perfeclo
(9?.)qui tecum vivit et regnat Deus in unitale Spi- seterni Patris nomen non defuit, praedicamus,et ho-
ritus sancli (93) per omnia saeculasaeculorum. nore, majeslale atque virtute aequalemtibi cum Spi-
(94) Super oblata. — Da nobis, quaesumus, omni- ritu sancto confitemur, et (99) in trino vocabulo
potens Deus, ut, sicut adoranda Filii lui Natalia unicam credimus Majestatem. Et ideo cum angelis,
praevenimus, sic ejus munera capiamus sempiterna etarchangelis, cum thronis, et dominationibus, cum-
gaudentes. Per eumdem. que omni militia coelestis exercitus, bymnum glorioe
(95) Prmfatio *>.— Vere dignum et justum est, tuaecanimus sine fine dicentes:
aequumet salutare, nos tibi semper et ubique gratias Te igitur, clementissime Pater, etc.

agere, Domine sancie, Pater omnipotcns, aeterne)B (100) Benedktio. Omnipotens Deus, qui incar-
Deus. Per Cbristum Dominum nostrum : cujus hodie natione Unigeniti sui mundi tenebras effugavit, et
faciem in confessione proevenimus, et voce supplici gloriosa nativitate banc sacratissimam hocicm irra-
exoramus, ut superventuraenoclis officiis nos ita per- diavit, effuget a vobis lenebras vitiorum, et irradiet
vigiles reddat, ut sinceris menlibus ejus percipere corda vestra luce virlutum. Amen. Quique ejus sa-
mereamur Natale venlurum, in quo invisibilisex sub- cralissimaeNativitatis gaudiuni magnum pasloribus ab
slanlia tua visibilis per carnem apparuit in noslra , angelo voluil nunliari, ipse super vos benediclionis
tecumque unus non tempore genilus, non nalura sua>gratissimum imbrem infundat, alqueipsopastore
inferior , ad nos venit ex tempore natus. Per vos ad aeternorum gaudiorum pascua oeterna perdu-
quem, etc. cat. Amcn. Et qui per ejus incarnationcm terrena
(96) Ad Complendum<=.— Da nobis, Domine, quae- coelestibus sociavit, internae pacis et bonaevoluntatis
sumus, Unigenili Filii tui recensita Naiivilate respi- vos nectare repleat, et ccelestis militiae consortes
rare, cujus ccelesti mysterio pascimur et poiamur efficiat. Amen. Quod ipse, etc f.
(97). Per eumdem, elc. Ad Complendum.— Da nobis, queesumus,Domine
Ad Vesperas. — Pracsla, misericors Deus, ut ad Deus noster, ut qui Nativitatem Domini noslri Jesu
suscipiendumFilii tui singulare Nativitatis myslerium, C Chrisii nos frequenlare gaudemus, dignis conversa-
et mentes credentium praeparentur, et non creden- tionibus ad ejus mereamur perlinere consorlium.
tium corda subdantur. Per eumdem. Qui tecum vivit, etc.
(98) IN..VIGIL1ADOMINl IN NOCTE. Ad Matutinum. — Respice nos, misericors Deus,
Deus, qui hanc sacratissimam noctem veri luminis et mentibus clementer humanis, nascenle Christo,
fecisti illustratione clarescere, da, quaesumus,ut cu- summaeveritatis lumen ostendc. Qui tecuni vivit et
jus lucis mysteria in terra cognovimus, ejus qttoquei regnat.
gaudiis in ccelo perfruamur. Qui lecum vivit, etc. 7 MISSA(101) 1NMANE PRIMA NAT.DOM.,SIVESAN-
Q d Super oblata.—Accepla sit libi, Domine, quae- CT/EE ANASTASM.
sumus, hodiernae feslivitatis oblatio, ut, tua gratia Da (102), quaesumus, omnipotens Deus, ul, qui
largiente, per haccsacrosancla commercia in illiusi nova incarnati Verbi lui luce perfundimur, hoc in
inveniamur forma in quo tecum est nosira substan- nostro resplendeat opere, quod per fidcm fulget in
lia. Qui lecum vivit el regnat Deus in unitate. mente. Per eumdem.
hodieroisMissalibus.In C. Reg. Stiec. ante AgnusDeii D Reg. Suec, Gemet et Theoder. Post Prafat. Pamel.
ponilur Benedictio episcoporum, adesto suppl., ut ini habet : infra actionem Communicantesei noclem sa-
Pontilic. Rom. postea Consecratio : Deus bonorum cratis. celebr., ut in Missali. Favent Mss.Theoder. et
oinnium. Deinde superoblata, hmc hostia, elc, ut ini Gemet. Abest hoc a Cod. Reg. Suec. Sic adeo dis-
Pontif. Rom., Praefatio, Hanc igitur, etc. Ad com- crepanl Codices ab invicem, ul immensi prope laboris
plendum, limcnos communio,etc. Iloecexcipiunl ordi- sit omnes variantes lectiones observare.
nationes presbyteri et diaconi. { H;cc Benedictioquae bic non exstat in Ed. Vat.
» Hic non consenliunl Mss., nisi in duabus priori- et aliis
poster. est in Benedictionali a Lambecio edito,
bus Oralionibus. habes in Edit. Gussanvil. Ibidem reperiuniur
i>Abest Proefatio Cod. Pamel. et Reg. Suec. Ini quod omnes aliaeBenedictiones in Codice Menardino, Mis-
Gemet. assignatur Praefatio quae in Edit. Vatic. et; sarum ofliciis insertae. Sic absolvitur apud Lambe-
Giissanvil. ponitur pro lertia missa Natalis Domini. cium : quod ipse prwstare dignelur cujus regnum el
o lh Cod. Reg. Suec. et apud Pamel. legitur posl' imperium sine fine permanet in smcula swcnlorum.
Communionem.Sequitur apud Paniel. Oratio super Ainen.BenedictioDei Patris, et Filii, et Spirilus san-
poputumquae abest a Cod. Reg. Suec. sicut alia ad' cti, et pax Dominisit semper vobiscum.
Vesperos. s quoque statio, ad sanctamAnastasiam
d ln C. Pamel., secreta, conlradicenle Cod. Reg. tum Assignalur
in plerisque Codd. lum in Kalend. Rom. In Cod.
buec. Suec. duoesunl hujus missoePraelationes, prior
• Apud Pamel., quia per incamali verbi mysterium, Reg. dc saucla Anaslasia, alia de Nativitaie.
etc, ut in Missalibus hodiernis. Consentiurit Cod.
31 SANCTI GREGORIIMAGNI 52
Alia. — Da, quaesumus, omnipolens Deus, ut qui A\. ducat ad satietatem seternorum prsemiorum. Amen.
beatae Anastasiaemartyris tuae solemniacolimus, ejus (lll)Quique ejus infanliamvilibusvoluitindui pannis,
apud te patrociuia senliamus. Per Dominum noslrum ipse vosccelestiumvestimenlorum induatornamentis.
Jesum Chrislum. Amen. Quod ipse praestare dignetur, cujus regnum
Super oblala. — Munera noslra, quoesumus, Do- et imperium sine flne permanet in sxcula saeculorum.
mine, Nalivilatis hodiernaemysteriis apta proveniant, Amen. Benediclio Dei Patris, elFilii, et Spiritus
ut (105) sicut homo genilus idem refulsit Deus, sic Sancti. Et pax Dominisit semper vobiscum.
nobis haic terrena substantia conferat quod divinum Ad Complendum.— (112) Praesta , quaesumus,
est. Per eumdem. omnipoiens Deus, ut natus hodie Salvator mundi,
. Alia. — Accipe, quaesumus,Domine, munera di- sicut divinae nobis generationis est auctor, ila et
gnanter oblala, et, beatae Anastasiae suffraganlibus immorlalitalis sit ipse largitor. Qui tecum vivit et
merilis, ad nostrae salulis auxilium provenire con- regnat Deus.
cede. Per Dominumnostrum Jesum Chrislum Filium Alim Oraliones. — Concede nobis, omnipotens
tuum. Qui tecum vivit. Deus, ut Salutare tuum, novaccelorumluce roirabile,
(104) Prwfalio. — Vere dignum et juslum est, quod ad salulem mundibodierna feslivilate processit,
aequum et salulare, nos libi semper el ubique gra-1B nostris semper innovandis cordibus orialur. Qui
tias agere, Dominesancle,'Pater omnipotens, aeterne tecum.
Deus : quia nostri Salvatoris hodie lux vera proces- Alia* — Omnipotens sempilerne Deus, qui hunc
sil, quaeclara nobis omnia et inlellectu manifestavit, diem per incarnationem Verbi tui et partum beatae
et visu. Et ideo cum angelis et archangelis, cum Mariaevirginis consecrasli, da populis tuis in bac
thronis et dominatiouibus, cumque omni mililia coe- celebritate consortium ut, qui tua gralia sunl redem-
leslis cxercitus, hymnum gloriae tuae canimus, sine pti, tua sint adoplione securi. Per euindem.
line dicentes. Alia.— Fundamenlum fidei nostrae Deus, (115)
Ad Complendum.—(105) Ejus nos, Domine, (106) qui in menlibus sanctis, tanquam in excelsis monli-
saciamenti semper (107) natalis instauret.cujus (108) bus, selernilaiis porlas, justilia munienle, componis,
Nativilas singularis humanam repulit velustalem. Qui concede nobisin te gloriose credere, tuumque Filium
tecum vivit. Dominum nostrum ad Redemptionem animarum
Alia. — Satiasli, Domine, fainiliam tuam muneri- hominem factum procdicabiliter conhleri. Qui te-
bus sacris ; ejus, qusesumus, semper inlervenlione cum, etc.
nos refove cujus solemnia celebramus. Per Dominum Alia. — Largire, quaesumus,Domine, famulis luis,
nostrum Jesum Cliristum, etc. ( (114) iideietsecuritatis augmenlum, ul qui de Nati-
C
VIIIKAL.JANUARH ". — IN DIENATALIS DOMINI. vitale Filii tui Domini nosiri glorianlur, et adversa
' (109) Concede, quaesumus, omnipolens Deus, ut mundi, le gubernante, non senliant, et quae lempo-
nos Uuigenili Filii lui nova per carncm Nalivitas raliter 9 celebrare desiderant, sine fine percipianl.
liberet, quos sub peccati jugo vetusta servitus tenet. Per.
Qui tecuwivivit. Alia. — Deus, qui per bealae Mariae virgiiiis par-
Super oblata. — Oblata, Domine, munera nova tum sine humana concupiscentia procreatum, in Fi-
Unigenili lui Nalivilate sanctifica, nosque a pecca- lii tui membra venientes (115) paternis fecisti prae-
tortun nosirorum 8 maculis emunda. Per euin- judiciis non teneri, praesta, quaesumus,ul, (116) liu-
dem, etc. jus creaturoe novilale suscepta, vetustatis antiquae
Prwfatio. — Yere dignum el justum est, aequumct contagiis exuamur. Per eumdem.
salulare, nos libi semper el ubique gralias agere, Alia. — (117) Deus, qui humanae substantiae di-
Dotnine sancte, Pater omnipotens, aelerue Deus:quia gnitatcm et mirabiliter condidisti, et mirabilius re-
per incarnati Verbi mysterium nova menlis nostrcc formasli, da nobis, quaesumus, ejus divinitatis esse
oculis lux tuaeclarilalis infulsit. Ul, dum visibililer consortes qui humanitatis nostrae fieri dignalus est
Deum cognoscimus, per htinc (110) invisibilium D particeps, Jesus Christus Filius tuus, qui tecum
amore rapiamur. Ef ideo cum angelis. vivit.
Te igitur, clemenlissime Pater, etc, ul supra b. Alia. —Omnipotens sempilerne Deus, qui in Filii
Benediclio. — Benedicatvobis omnipotens Deus, tui Domini nostri Nativitate tribuisli totius religio-
veslramque ad superna excitet inlentionem, qui hauc nis initium perfectionemque constare, da nobis,
sacralissimamdiem Nativitate Filii sui fecit esse so- quaesumus, in ejus porlione censeri, in quo lolius
lcinnem. Amen. Et quieum qui Panis est angelorum salulis humanae summa consistit. Qui lecum vivil et
in proesepiEcclesiaecibum fecilesse fidelium anima- regnal Deus.
lium, ipse vos et in praesenli saeculodegustare laciat Alia. — Da, quaesumus, Domine, populo tuo in-
seternorum dulcedinem gaudiorum, et in futuro per- violabilemfidei flrmilatem, ut qui Unigenitumtuum.
a In Kalend. Rom., sir.ulin Ed. Pamel. et pleris- acl. Communkanleset diemsacratiss. celebr.quo B. M.
que Mss., legitur ad sunctumPelrum, ubi statio indi- inlem. virginitas(per errorem nativitas), etc, quaele-
catur. guntur in Ed. Vatic. et Gussanvil., necuon in Geinet.
h Apud Pamelium post Praefaiionemhabes . infra Abcst a Cod. Reg. Suec.
33 LIBER SACRAMENTORUM. 34
in lua tecum gloria sempifernum, (118) in veritate A VI EAL.JANUARli e. —NATIVITAS SANCTIJ0ANNIS
nostri corporis natum de matre Virgine confitentur, EVANGELISTJ3.
et a prsesentibus liberentur adversis et mansuris (122) Ecclesiam tuam, Domine, benignus illusira,
gaudiis inserantur. Per eumdem Dominum nostrum ut, beali Joannis evangelistse illuminala doctrinis,
Jesum Cliristum Filium luum, qui tecum. ad dona perveniat sempilerna. Per.
VIIKAL.JANUARII. — NAT1VITAS SANCTl STEPHANIa. Super oblala. — Suscipe munera, Domine, quae in
Da nobis, quaesumus, Domine, imitari quod coli- ejus tibi solemnitate deferinius, cujus (125) nos con-
mus, utdiscamus et inimicos diligere, quia ejus na- fldimus patrocinio liberari. Per.
talitia celebramus, qui novit eliam pro persecutori- Prwfatio. — Vere dignum et justum est, sequtim
bus exorare Dom. etsalulare, nos tibi semper et ubiquegratias agere,
Super oblata. — Suscipe, Domine, munera pro Domine sancte, Pater omnipolens, aeterne Deus,
tuorum commemoratione sanctorum, (119) ut sicut beali apostoli lui et evangelislaeJoannis veneranda
illos passio gloriosos, sic nos devotio reddat inno- natalitia recensenles : qui Domini noslri Jesu Chri-
cuos. Per Dominumb. sti Filii tui vocalione suscepta terrenum respuil pa-
Prmfatio. — Vere dignum et justum est, aequum trem, ut posset invenire ceelestem, adeptus in regno
et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, B ccelorum sedem apostolici culminis, qui tanlum re-
Domine sancte, Paler omnipotens, seterne Deus, tia (124) carnalia contempserat geniloris; quique ab
beali Stephani levilaesimul et martyris natalitia re- Unigenito tuo sic familiariler est dilectus, et im-
colentes : qui fidei, qui sacrae mililiae,qui dispensa- mensec gratiae muneribus approbatus, ut eum \\
tionis et castitalis egregiae, qui praedicationis mira- idem Dominus in crucejam posiius, (125) vicariura
bilisque constantiae, qui confessionis ac palientiae suaemalri Virgini filium subrogaret, quatenus beatoe
nobis exempla veneranda proposuil. Et ideo Nativi- Genitricis inlegritati probati dilectique discipuli
tatem Filii lui merito prae caeteris passionis suaefe- virginitas deserviret. Nam et in ccenoemysticoe sa-
stivitale prosequilur, (120) cujus gloriaesempiternae crosancto convivio super ipsum vitae fontem aeter-
primus martyr occurrit. (121) Per quem Majesta- num, scilicet pectus recubuerat Salvaloris. De quo
tem, etc. perenniler mananlia ccelestis hauriens fluenta do-
10 Benedictio.— Deus qui bealum Stephanum ctrinae, lam profundis ac myslicis revelationibus est
protomartyrern coronavit, et confessione fidei, et imbutus, ul omnem transgrediens creaturam, ex-
agone martyrii, mentes vestras circumdet, et in prae- celsa mente conspiceret, et evangelica voce profer-
senli socculo corona justilise, et in futuro perducat ret quodin principio erat Verbum, et Verbum erat
vos ad coronam gloriae. Amen. Illius obtentu tribuat C apud Deumt et Deus erat Yerbum. Et ideo cum an-
vobis Dei et proximi charitate semper exuberare, gelis.
qui hanc studuit eliam inter lapidantium impetus Benedictio.— Omnipotens Deus dignetur vobis pcr
obtinere. Amen. Quo ejus exemplo roborali, et in- intercessionem beati Joannis apostoli et evangelislee
tercessione munili, ab co quem ille a dextris Dei benedicere, qui per eum arcana verbi sui voluit Ee-
vidit stantem, mereamini benedici. Araen. Quod clesiae revelare. Amen. Concedat vobis ut quod ille
ipse praeslare dignetur, etc. Spiritus sancti munere afflatus vestris auribus infu-
Ad Complendum.— Auxilientur nobis, Domine, dit, ejusdem Spiritus dono capere menle valeatis.
sumpta mysteria, et intercedenle beato Siephano Amen. Quo ejus documento de divinitate nostri Re-
martyre tuo, sempiterna protectione confirment.-Per. demptoris edocti, et amando quod tradidit, et exse-
Alia. — Omnipotens sempiterne Deus, qui primi- quendo quod jussit, ad dona pervenire mereaminr,
lias marlyrum, in bcati leviloe Stephani sanguine quae idem Jesus Christus Dominus noster repromi-
dedicasti, iribue, quaesumus, ut pro nobis interces- sit. Quod ipse praestare dignetur.
sor existat, qui pro suis etiam persecutoribus exora- Ad Complendum.— Refecli cibo potuque ccelesti,
vit. Per.
Alia. — Deus, qui nos Unigeniti lui clementer in- Deus noster, le supplices deprecamur, ut in cujus
carnatione redemisli, da nobis palrocinia tuorum haec commemoratione percepimus, ejus muniamur
conlinuata sanctorum, quibus capere valeamus salu- et precibus. Per.
taris mysterii porlionem. Per eumdem. (126) Ad Vesperos.— Beati Joannis evangelistae,
Alia. — Gratias agimus , Domine, muliiplicalis quaesumus, Domine, supplicalione placatus, et ve-
circa nos miseralionibus tuis, qui et Filii tui Nati- niam nobis tribtie, et remedia sempiierna concede-
vilate nos salvas, etbeali martyris Stephani depre- Per Dominumnostrum.
catione sustentas. Per eumdem. (127) Alia.— Beati evangelistaeJoannis, Domine,
" Apud Pamelium, martyris, ut in Edilis Vatic. et Reg. Suec. etabest ab Edit. Vatic, Gussanvil., elc.
Gussanvil. Abest a Cod. Reg. Suec et a Kalend. <=In Kalend. Rom. nulla fit menlio stationis.
Rom., ubi ntilla statio assignaiur, sed pro Evangelio Evangelium idem notatur, quod in hodiernis Missa-
indicatur : Dkebat Jesus lurbis Judmorum, usqui!, libus legimus. In Cod. Pamcl. aliae prorsus Oratio-
benedktusqui venil in nom. Dom. Malth. xxm. nes assignantur. In tina praemittilur ad saucJumAn-
b Post hanc Oralionem, apud Pamelium sequilur dream. Aliquas ex illis habet Codex Reg. Suec, scd.
Oratio : grata libi sint, etc, quoedesideratur iu Cod. non omnes; imo tres priores desunt.
35 SANCTIGREGORIIMAGNI T56
precibus adjuvemur, ut quod possibilitas nostra non ,A.geniti veneranda infanlia infantium innocenlium
obtinet ejus nobis inlercessione donelur. Per. catervas Herodis funesli peremit saevitia, Suaivobis
(128) Alia. — Sit, Domine, quresumus, bealus benedictionis tribuat dona gratissima. Amen. Et qui
Joannes evangelista nostroc fragilitalis adjutor, ut eisconcessit ut unicum Filium ejus, Dominum no-
pro nobis libi supplicans copiosius audiatur. Per. slrum, non loquendo, sed moriendo confiterentur,
Alia. — Deus qui per os beali aposloli tui Joan- concedat vobis ut fidem veram, quam lingua vestra
nis Verbi tui nobis arcana reserasti, praesta, quaesn- falelur, etiam mores probi et vila inculpabilis fa-
mus, ut quod ille nostris auribus excellemer infudit leanlur. Amen. Quique eos primitivum fructum san-
inlelligentiaecompetentis eruditione capiamus. Per. ciae suae suscepit Ecclesiae, cum fruclu bonorum
Alia. — Omnipotens sempilerne Deus, qui hnjus operum vos faciat pervenire ad gaudia oelernaepa-
diei venerandam sanctamque loetiliambeati aposloli triae. Amen. Quod ipse praeslare dignctur, ciijus
tui Joannis et evangelislse festivitate tribuisli, da regnurn.
Ecclesiaetuse, qusesumus, et amare quod credidit, et Ad Complendum.—(132) Votiva, Dothine, dona
praedicarequod docuit. Pcr. percepimus, quae sanclorum nobis precibus, et proe-
Alia. — Adsit Ecclesiaetuae, Domine, quoesumus, sentis, quoesumus, vitoe pariter et aeternae tribue
beatus 12 evangelista Joannes, tit cujus perpetuus B conferre subsidium. Per.
doctor existit, semper esse non desinat suffragalor. 13 Alia.—b Deus, qui licet sis magnus in magnis,
Per Dominum. mirabilia tamen gloriosiusoperarisin minimis, da no-
Alia. — Praesta, qusesumus, oninipotens Deus, ut bis, quaesumus, in eorum celebritate gaudere , qui
excellentiam Verbi tui, quam beatus evangelista Filio luo Domino noslro testimoniufn prapbueriint
Joannes asseruit, et convenienter intelligere valea- eliam non loquenles. Per eumdem, eic.
mus, et veraciter profiteri. Per eumdem. Alia. — lpsi nobis, Domine, quoesumus, poslulent
VKALEND. JANUARH. a NATALIS INNOCENTUM. mentium puritatem , quorUm innocentiambodie so-
Deus, cujus hodierna die praeconium innocentes lemniler celebramus. Per.
martyres non loquendo, sed moriendo confessi sunt, Alia. — Adjuva rios, Domine, qtiaeslimtis, e'6rum
omnia in nobis vitiorum mala mortifica, ut fidera deprecatione sanctorum , qui Filium luum humana
tuam, quam lingua nostra loquilur, etiam moribus necdum voce profitentes coelesti sunt pro CjusNati-
vita fateatur. Per. vitate gloria coronati. Per eumdem.
Super oblata. — Adeslo, Domine, muncribus In- PRID.KALENDAS JASUARII. NATIVITASSANCTI SltVESTRI
c PAPJE.
nocenlum festivitate sacrandis, etpraesta, quaesumus,
ut eorum sinceritatem possimus imitari, quorum tibi G (133) Eodem die sancti Fulgentii episcopi.
dicaiam veneramur infanliam. Per. Da, quaesumus, omnipotens Deus, utbeati Silve-
Prmfalio. — Yere dignum et juslum est, aequum stri confessoris tui, atque pontificis veneranda so-
et salulare, nos libi semper et ubique gratias agere^ lcmnitas , et devotionem nobis augeat, et salutem.
Domine sancte, Pater omnipotens, aelerne Deus: Per.
(129) el in pretiosis mortibus parvulorum, quos pro- Super obtata.*—Sanctorum tuorum nobis, Domine,
pler nostri Redemptoris infaniiam bestiali saevitia pia non desit oralio, quaeet munera noslra conciliet,
Herodes funeslus occidit, immensa clemenlioeluae et luam nobis indulgentiam semper obtineat. Per.
dona proedicare, in quibus fulget sola magis graiia Ad Complendum.— Quaesumus,omnipotensDeus,
quam volunlas, (130) et clara est prius confessio ut hodiernaemunus solemnitalis acceptum, interce-
quam loquela, (151) anle passio quam membra ido- dente beato Silvestro confessore tuo , et corporibus
nea passioni. Existunt testes Chrisli, qui ejus non- nostris salutem praestet et mentibus. Per Dominum.
dum fuerant agnilores. 0 infinita benignilas! oinef- Alia. — Adesto, Domine, supplicalionibusnoslris,
fabilis misericordia, quaepro suo nomine trucidalis nec eos ullis mentis el corporis patiaris subjacere
meritum gloriae perire non patitur, sed proprio periculis, quos beati Silvestri pontificis tui munit
cruore perfusis et salus regenerationis adhibetur, et •Dgloriosa confessio. Per.
imputalur corona martyrii. El ideo cum angelis, elc. KALENDIS JANUAItH. (154) — INOCTAVIS DOMINI d.
B.enedictio.— Omnipotens Deus, pro cujus Uni- Deus, qui salutis aeternae,beatoeMarioevirginitate
a Apud Pamel. Nat., sanctorum lnnocenl. Abest omnia bona sua consiilueteum, sine ulla slalione.
saitcioriiiit,a Cod. Reg. Suec, a Kalend. Rom. et ab d Licet hoc festum a Circumcisione nomen haud
Edit. Valic. et1 Gussanvil. In eodem Painel. Cod. accipiat ih Kalehdar. Rom., cui cohsentiuht libri Sa-
legitur ad sanclumPaulum. Silelur de statione in cramentorum Codices sive editi sive manu exarali,
Kalend. Rom., ubi Evangelium idein quod in ho- assignatur tamen Evangelium de Circumcisione,
dierna sanclorum Innocentium Missa designatur. poslquam consummaiisunt, quod proirahilur, usque
b Haecoratio el ultima, adjuva, etc, deestin Cod. el qioriamplebislumIsrael. NuIIastationis fit ineniio.
Reg. Suec. In Edilis lamen consentiente Cod. Reg.
u Abest papm, a Cod. Pamel., exstat in Cod. Reg. Suec, legitur ad Pamelianis,
sanctamMariamad Marlyres.In hoc
Suec In neutroilegitur quod-hic de sancto Fulgentio Cod. desiderantur quatuor Oraiiones ultimae apud
adiiilum , uti nec in aliis Vulgatis. In kalcnd. Rom., Pamelium uncinis [ ] inclusae; Pncfaiio et Bene-
ubi papaelitulus sanclo Silvestro non datur , nulla- dictio quoehic habentur, ubi Circumcisionisfit men-
que lit sancti Fulgentii memoria, proescribiturEvau- lio, in Pamel. et Reg. Suec. Codieibusnon leguntur.
gel. Dixit Jesus discipulissuis: Vigilate, usque super In Kalendar. Rom. eodem die notatur riatalesanclm
37 LIBER SACRAMENTORUM. 58
fecunda, humano generi praemia praestitisti, tribue, A i Prwfatio. — Vere dignum et justum est, oeqtiuni
quaesumus, ut ipsam pro nobis intercedere sentia- et salutare, nos tibi semper etubique gralias agere,
mus, per quam meruimus auelorem vitae suscipere Domine sancte, Pater omnipotens , aelerneDcus :
Dominumnostrum Jesum Christum Filium tuum. Qui peccato primi parenlis hominem a salutis lini-
Alia. — Deus, qui nobisnati Salvatoris diem cele- bus exsulantem , pietatis indulgentia ad veniam vi-
brare 14 concedis octavum , fac , quoesumus, nos lamque revocasli, mittendo nobis unigenilum Filium
ejus perpetua divinitate muniri cujus sumus carnali tuum Dominum et Salvalorem nostrum; per quem
commercio reparali. Qui tecum vivit, etc. Majestatem tuam, elc.
Super oblata. — Proesta, quaesumus, Domine , ut Benedictio.— Deus , qui Unigenitum suum misit,
per haecmunera , quae Domini nostri Jesu Christi ut mundum salvaret, ejusdem salutis vos panicipes
arcanaeNativitatis mysterio gerimus, purificatoemen- efficiat, et in ea perseverabileSreddat. Amen. Iram
tis intelligenliam consequamur. Per eumdem. quae super infidelesmanet a vobis amoveat, et ab ea
Prwfatio. — Vere dignum et juslum esl, cequum vos in perpetuum liberos efflciat. Amen. Spiriium
et salutare, nos libi semper et ubique gratias agere, Filii sui vobis altribuat, ejusque donjs vos affatim
Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus, per exuberare concedat. Amen. Quod ipse praestare di-
Christum Dominum nostrum : cujus hodie Circum- B ] gnetur cujus regnum.
cisionis diem , et Nativitatis oclavum celebrantes, Ad Complendum.— Per hujus, Domine, operatio-
lua, Domine, mirabilia veneramur. Quia, quoepe- nem mysterii, et vitia nostra purgentur, et justa de-
perit, et maler et virgo est; qui natus est et infans sideria compleanlur. Per Dominum, etc.
et Deus est. Et ideo cum angelis, etc. Super populum. — Propitiare , misericors Deus ,
Benedictio.— Omnipotens Deus, cujus Unigenitus supplicalionibus nostris , et populum tuum pervigili
hodierna die , ne legem solveret, quam adimplere prolectione custodi, ut qui Unigenitum tuum in
venerat, corporalem suscepit circumcisionem , spi- carne nosiri corporis Dominuni naium esse fatetur,
ritali circumcisione menles vestras ab omnibus vi- nulla possit diaboli falsilale corrumpi. Pereumdem.
tiorum incentivis expurget, et smarnin vos infundat NONIS JANUARII.— (139) INVIGILIA b TIIEOPHANI.E.
benedictionem. Amen. Et qui legem per Moysen Ad Vesperes.—Cordanostra, quoesumus,Dominc,
dedit, ut per Mediatorem nostrum benedictionem venturoe festivilatis splendor illustret, quo mundi
daret, exuat vos mortificalioneviliorum et faciat per- hujus tenebris carere valeamus, et perveniamus ad
severare in novitale virtutum. Amen. Quo sic in se- patriam claritatis seternae.Per.
narii numeri perfectione in hoc sacculo vivatis, et in Super oblata. — Tribue, quoesumus, Domine, ut
septenario ihter beatorum spirituum agmina requie- C < proesenlibusilli immolemus sacrificiis, et sumamus
scatis. (135) Quatenus in octavo resurrectione reno- quae venturae solemnitatis pia munera prasloquunlur.
vati, jubiloeiremissione ditati, (136) ad gaudia sine Per, etc.
fine mansura perveniatis..Amen. Quod ipse praestare Prmfatio. — Vere dignum et justum est, oequum
dignetur, cujus regnum. et salutare, nos libi semper et ubique gratias agere,
Ad complendum.— Praesta, quaesumus, Domine, Domine sancle, Pater omnipotens, teterne Deus : et
ut quod Salvaloris noslri ilerala solemnitate perce- te Iaudare mirabilem Dominumin omnibus opei ibus
pimus , perpetuae nobis redemplionis conferat medi- tuis, quibus sacratissima regni tui mysteria revelasli.
cinam. Per eumdem. Hanc etenini festivitatem dominicae apparitionis in-
Super popidum. — Omnipolens sempiterne Deus , dex stella praecessit, quoe natum in terra coeli Do-
qtii in unigenito tuo novam CreatOram nos libi esse minum magis stupenlibus nuntiaret. Ut manifeslan-
fecisti, custodi opera misericordiee luae, et ab omni- dus mundo Deus et ccelesti denuntiaretur indicio, et
bus nos maculis vetustaiis emunda , ut per auxilium temporaliler procreatus signorum temporaliura mi-
graliaetuoein (137) illius inveniamur forma , in quo nisterio pandereiur. Et ideo, etc.
tecum est nostra substantia. Qui lecum vivit. 1G Ad Complendum,—Hlumina,quoesumus,Domi-
a
(158) DOMINICA POSTNATALEM DOMINI. JD ne, populum tuum, et splendore gratiae tuae cor ejus
Omnipolenssempilerne Deus, dirige aclus noslros semper accende , ut, Salvatoris mundi stella famu-
in beneplacilo tuo, ut in nomine dilecti Filii tui me- lante , manifesiata Nativitas mentibus eorum et re-
reamur bonis operibus abundare. Qui tecum. veleiur, scmper et crescat. Per eumdem.
Super oblata. — Concede, quaesumus,Domine, ut VIIIIDUSJANUARH. — (140) IN o EPIPHANIA DOMINI.
oculis luoe jg.5 Majeslalismunus oblatum, et gratiam Deus, qui hodierna die Unigenilum tuum gentibus
nobis devotionis obtineal, et effeclum bealoe peren» (141) stella duce revelasli* concede propidus ut qui
nitatis acquirat. Per Dominum nosirum. jam te ex fide cognovimus,usquead contemplandam
Mariw; quod oplime convenit cum sancti Gregorii Marim virg. (.
Antiphonario, ut a Pamelio exhibetur. Ea forte de b Sic appellatur Epiphaniaefeslum a sanclo Grego-
causa eliam nunc festi Circumcisiouis officium ma- rio, hom. 58 in Evang.: Veni; ut quia Nalalem domi-
gnau ex parte ad beaiissimam Virgincm perlinel. nkum sine te feci, sanclam Theophaniam jam tecum
Ilujus Dominicaeuihil exslat in Pamel. anl in Reg. faciam.
Succ. Codicibus, proeterOrationem, omnipotens,etc. c Hac die in Ed. Pamel. slalio figitur ad sanctuni
In Cod. Gemet. Oratio est, Deus qui sal. wt. beatm Petrum; quod optime respondet titulo bom. 10 in
39 • SANCTI GREGORIIMAGNl 40
a DOMtMCA '
speciem. luse celsitudinis perducamur. Per eum- A i POSTTHEOPHANWW.
dem, elc. Vota , quaesumus, Domine, supplicantis populi,
Super oblala. — Ecclesiaetuae, quoesumus,Domi- ccelesti pietaie prosequere , ut et queeagenda sunt,
ne, dona propitius inluere, quibus non jam aurum, videant; et ad implenda quaeviderint, convalescant.
thus el myrrha profertur, sed quos eisdem muneri- Ter.
bus declaratur, immolalur ct sumitur, Jesus Christus Super oblaia. — Oblatum tibi, Domine,sacrificium
Dominus noster. viviflcet nos semper et muniat. Per.
Prmfatio. — Vere digntim et juslum est, aequum Prmfatio. — Vere dignum et juslum est, aequum
et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere : et salulare, nos tibi semper et ubiquegratias agere,
Domine sancte , Pater omnipotens, aeterne Deus : Domine sancle , Pater omnipotens, seterneDeus:
quia cum Unigenilus tuus in substantia nostraemor- Quia cum Unigenitustuus in substantia nostrsemor-
talilatis apparuit, (142) in novam nos immortalitalis talitalis apparuit, in novam nos imraortalitatis suae
suaelucem reparavit. Et ideo cum angelis, etc, lucem reparavit. Et ideo cum angelis.
Te igitur, clementissime Pater, etc Benedictio.— Deus, qui Filii sui temporalempue-
Benedictio.— Deus , lumen verum , qui Unigeni- ritiam fecit esse mirabilem, spiritu prudentiae corda
tum suum hodierna die stella duce gentibus voluit 13 ] vestra illustrare ac docere dignetur. Amen. Quique
revelare, sua vos dignetur benedicttone ditare. Amen. illum parentibus temporaliler subdi voluit, ipse vos
Quo exemplo (143) magorum mystica DominoJesu bumilitatis et pietatis muneribusraiseratus informel.
Chrislo munera offerentes, spreto antiquo hoste, Amen. Et (145) qui eum sapientia, aetate, et gratia
spretisque contagiis vitiorum , ad oeternam patriam proficere tribuit, spiritalium vobis profectuum in-
redire valeatis per viam virtutum. Amen. Delque crementa propilius largiatur. Quod ipse praestare
vobis veram menlium innocenliam qui super Unige- dignetur.
nilum suum Spiritum sanctum demonstrare voltiit Ad complendum.— Supplices te rogamus , omni-
per columbam, eaque virtute menles vesirae exer- potens Deus , ut quos luis reficis sacramentis, libi
ceantur ad intelligenda divinae legis arcana, qua in eliam placitis moribus dignanler deservire concedas.
Cana Galileaelympha est in vinum conversa. Amen. Per Dominum.
Quod ipse praestaredignetur. Super populum.—•Conserva, quaesumus,Domine,
Ad Complendum.— Praesla, queesumus, omnipo- familiam tuam, 18 cl benedictionum luarum propi-
tens Deus, ul qnaesolemni celebramus officio, puri- tius uberlate purifica, et eruditionibus luis semper
ficalaementis intelligenliaconsequamur. Per. multiplicelur et donis. Per.
AlimOrationes. — Omnipotenssempiterne Deus , C i (146) INbOCTAVIS THEOPHANLE.
ildelium splendor animarum, qui hanc solemnitatem1 Deus cujus Unigenilus in substantia nostraecarnis
electionis genlium (144) primitiis consecrasti, imple1 apparuit, praesla, quaesumus, ut per eum, #quemsi-
jnundum gloria tua, et subdilis tibi populis per lu- milem nobis foris agnovimus, intus reformari me-
minis lui appare claritalem. Per. reamur. Qui tecum vivit, etc
17 Alia.—Deus, illuminator omnium gentium,, Super oblala. —Hostias tibi, Domine, pro nati tui
da populis tuis perpelua pace gaudere, et illud lu- Filii apparilione deferimus, suppliciter exorantes,
men splendidum infunde cordibus nostris, quod trium1 ut sicut ipse nostrorum auclor est munerum, ila ipse
jmagorummenlibus aspirasti. Per. sit misericors et susceptor Jesus Cbrislus Dominus
Alta. — Da nobis, quaesumus,Domine, digne cele- noster, qui tecum vivit et regnat Deus.
brare mysterium, quod in nostri Salvaloris infantiai Ad Complenlium.— Ccelesti lumine, quaesumus,
miraculis coruscantibus declaratur, el corporalibus3 Domine , semper et ubique nos praeveni,ut myste-
incrementis manifcsta designatur humanitas. Perr rium, cujus nos parlicipes esse voluisli, et puro cer-
eumdem. namus intuitu, etdigno percipiamus effectu. Per.
Alia,—-Prasta,quaesumus,omnipotensDeus,ut Sal- XIXKAL.FERRUARII (147) NATALISSANCTI FELICISc.
vatoris mundi, stella duce, manifesta Nativitas menti-- D Concede, quoesumus,omnipotensDeus, ul ad me-
bus nostris reveletur semper el crescat. Per eumdem. liorem vitam sanctoruin tuorum exempla nos pro-
Alia. — Illumina , quaesumus, Domine , populum 1 vocent, quatenus quorum solemnia agimus, etiam
tuum , et splendorc gratiae tuaecor ejus semper ac- actus imitemur. Per.
cende, ut Salvatorem suum et incessanter agnoscat,, Super oblata.— Ilostias tibi, Domine, pro com-
et veraciter apprebendat. Per Dominumnostrum. memoratione sancti Felicis (148) confessoris offeri-

Evang.: Cum natus esset Jesus in Bethlehem; ubi le- xix Kalend. Febr.
gitur habita in basil. sancti Petri. ln Kalendario o b Pro octava Epiph. nihil assignalur in Kalend.
Uom. omittitur stalio; assignaturque tantum Evan-- Rom.
gelium Cumnalus essetJesus, elc. In eodem Kalend. « In Kalend. Rom. et in Cod. Reg. Suec. quem
post festum Theophaniaetres dies festi celebrantur ; sequitur hic Pamel. additur in Pincis. ConsuleBol-
el in primo legilur stalio ad sanctum Pelrum add landum, tom. Isancloium Januarii; etTillemontium,
. Yincula. tora. IV Comment Eccles. Hujus sancti solemnitas
a Vacat haecDominicain Cod. Pamel. In Ms.Reg. ;. notalur 14 Jan. in Kalend. Rom. et apud Pamel., at
Succ omnia desunt ab Idibus Januarii, usque ad d die 15 in Cod. Reg. Suec.
41 LIBER SACRAMENTORUM. 42
mus, suppliciter depretames , ut sicut illi tribuisti A J meritis adjuvemur, cujus passione loetamur.Per Do-
sacrae fidei largitatem, sic nobis indulgeuliamlargia- minum nostrum, etc
ris et pacem. Per. Super oblata. — Suscipe, quaesumus,Domine, mu-
Prmfatio. — Vere dignum et justum est, aequum nera dignanler oblata, ei, beati Marcelli suffraganti-
et saltitare, nos libi semper et ubique gratias agere, bus meritis, ad nosiroc saluiis auxilium provenire
Domine sancte , Pater omnipotens, aeterne Deus: et concede. Per.
confessionem sancti Felicis memorabilem non tacere Prmfatio. — Vere dignum et justum est, oequum
qui (1.49)nec baereticis pravitalibus, nec saeculiblan- et salutare , nos tibi semper el ubique gratias agere,
dimentis a sui slatus rectitudine potuit immutari, Domine sancle, Pater omnipotens, aeierne Deus: qui
sed inler utraque discrimina veritatis assertor, fir- glorificaris in tuorum confessione sanctorum, et 20
mitaiem tuae fidei non reliquit. Per. non solum excellentioribus proemiis marlyrum luo-
Ad Complendum.—Quaesumus, Domine, salutari- rum merita gloriosa prosequeris, sed etiam sacra
bus repleti mysleriis , ut cujus solemnia (150) cele- mysteria competentibus serviiiis exsequentes, gau-
bramus, ejus orationibus adjuvemtir. Per Dominum. dium Domini sui tribuis benignus intrare. Per Cbri-
a DOMINICA II POSTTnEOPUANIAM. slum Dominum.
Omnipolens sempiterne Deus , qui coelestiasimul B 1 Ad Compkndum.—Saliasti,Domine,famiIiam luam
et terrena moderaris, supplicationes populi tui cle- muneribus sacris; semper kjus, quaesumus,inlerven-
nienter exaudi, et pacem tuam nostris concede tem- tione nos refove, cujus solemnia celebramus. Per.
poribus. Per. XVKAL.FF.BRUARIl.— NATALIS SANCTiE PRISCJJ

Alia. Adesto, qusesumus, Domine, supplicatio- VIRGINIS.
nibus noslris , et in tua misericordia confidentes, ab Da, quoesumus, omnipotens Deus , ut quibeatac
omni nos adversitale custodi. Per. Priscae martyris tuaenatalitia colimus, et annua so-
Super oblata. —Ut tibi grata sint, Domine, munera lemnitate laetemur, el lantoefidei proficiamus'exeru-
populi lui supplicantis , ab omni, quaesumus, eum plo. Per.
contagione perversitalis emunda. Per. Super oblata.—Hostia, Domine, qusesumus, quam
Prmfatio. — Vere dignum et justum est, aequum sanctorum luorum natalitia recensentes offerimus,
ei salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, et vincula nostroe pravitatis absolvat, et tuoenobis
Domine sancte , Pater omnipotens, aeterne Deus : misericordiae dona conciliet. Per.
virtutes et laudes tuas labiis exsultalio- Ad Complendum.— Qucesumus, Domine, salutari-
semperque
nis effari, qui nobis ad relevandos islius vitoelabo- bus repleii mysteriis, ut cujus solemnia celebramus,
res diversa donorum tuorum solatia , et munerum IQ ejus orationibus adjuvemur. Per.
salutarium gaudia contulisti, mitlendo nobis Jesum XIIIKAL.FEBRUARIl. c NATALISSANCTI (151) FABIANl.
Chrislum Filium luumDominumnoslrum. Per quem. Infirniitatem nostram respice, omnipolens Deus,
Benedktio. — Deus qui sua mirabili potestate et (152)quos pondus propriae aetiouis gravat, beafi
aquam vertit in vinum, vos a vetustate subtractos in Fabiani martyris tui aique ponlificis inlercessio glo-
bealaevilse transferat novitatem. Amen. Et qui nup- riosa nos protegat. Per.
tiis interesse voluit, ut earum sua proesentiacom- Super oblata. — Hostias tibi, Domine, beat: Fa-
probarel bonum, ipsc vobis castiiatis el sobrietatis biani mariyris lui dicalas meritis benignus assume,
perpetuae conferat donum. Amen. Ipse vobis sancta- et ad perpetuum nobis tribue provenire subsidium.
rum intelligenliam Scripturarum tribual spiritalem, Per Dominum.
qui aquas in vina verlendo hoc ipsum voluit dcsigna- Ad Complendum.— Refecti participatione muneris
re. Amen. Quod ipse praestare dignelur, cujus. sacri, quacsumus, Domine Deus nosler, ut cujus ex-
AdComplendum. — Augeatur in nobis, Domine, sequimur cultum, sentiamus effectum. Per
quasumus, luoevirlutis operatio, ut divinis vegetatv EODEM DIE.— NATALIS SANCTISF.BAST1ANI MAUTVRIS
sacramentis, ad eorum promissa capienda tuo mu- Deus qui beatum Sebastianum martyrem luum vir-
nere praeparemur. Per. ] tute constantiae in passione roborasti, exejus nobis
j)
Super populum. — Auxiliare, Domine, populo tuo, imitatione tribue pro amore luo prospera mundi de-
ut sacraedevotionis proficiens incrementis, et tuo spicere, et nulla ejus adversa formidare. Per
semper munere gubernelur, et ad redempiiouis aeier- Super oblata. — Accepla sit in conspectu tuo, Do-
nae perlineat, te ducente, consortium. Per. mine, nostra devotio, et ejus nobis fiat supplicalione
XVIIKAL.FEBRUARII. — NATALIS b SANCTI.MARCELLI salutaris, pro cujus solemnitate deferlur. Per.
PAPJE. 21 Prmfalio. — Vere dignum et justum est»
Preces populi lui, quoesumus, Domine, clementer aequumet salutare, nos libi semper et ubique gratias
exaudi, ut beali Marcelli martyris tui atque pontificis agere, Domine sancte, Pater oranipotens, scterne
a Omiltilur in C. Pamel. et Reg. Suec, necnon in Kal. Rom.
Kalend. Rom., cujus loco occurrit : Fer. iv post o In Kalend. Rom. festum sancti Sebastiani est
Theophania. ante festum sancti Fabiani; secus in Cod. Pamel.
" Apud Pamel. notatur die 18 Januar.; al in Cod. ac Reg. Suec. et in Yatic Ed. atque aliis. Poste?
Reg. Suec die 16 ejusdem mensis , conseniiente ulraque solemnitas in unam coaluit.
PATROI, LXXVllI. 2
45 SANCTI GREGORIl MAGNI 44
Deus : quoniam marlyris beati Sebasliani pro con- \A gloriosus Ievila Vincentius, et miles invictus, ra-
lessione nominis tui venerabilis sanguis effusus bidi hostis insaniam interriius adiit, modestus su-
simul et lua mirabilia manifestat, quo perficis in in- stinuit, securus irrisit, sciens paralus esse ut re-
lirmilale virtutem, et nostris studiis dat profectum, sisleret, nesciens elaius esse (156) ut viiicerei, in
ei infirmis apud te proesial auxilium. Per Christiim uiroquc, Domini ac Magistri 'sui vesligia seqmns,
Dominum nostrum. qui liumilitatis custodiendae, et de hostibus trium-
Ad Complendum Sacro munere satiali, suppli- pliandi, suis sequenda exempla monstravit. Per
ces te, Domine, depreeamur, ut quod debiise servi- quem.
ttitis celebramus officio, intercedenle beato Seba- Ad Complendum.—Qusesumus, ommpolens Deus,
sliano martyre luo, salvalionis tuae senliamus aug- ut qui coelestia alimenla percepimus, inienedenie
mentum. Per Dominum nostrum. Ceato Vincenlio marlyre luo, per haeccontra omnia
Xn KAL. FEBRUARU. — NATALIS SANCT*(155) adversa muniamiir. Per.
a AGNETIS.
VIIIKAL.FEBRBARII. —° CONVERSIO SANCTI PAULI.
Omnipotens sempiterne Deus, qui infirma mundi
(157) Deus qui universum mundiim leati Pattli
eligis, ul fortia quseque confundas, concede propt-
tius ut qui beatse Agnetis martyris tuae solemnia apostoli lui praedicatione docuisti, da noliis, quaesu-
colimus, ejus apud te palrocinia sentiamus. Per. g" mus, ut qui ejus bodie Conversionem colimus, per
— ejus ad le exempla gradiamur. Per.
Super oblqta. Hosti.is, Domine, quas libi offe-
Super oblala. — Apostoli tui Pauli precibus, Do-
rimus, propitius suscipe, et, iniercedente beata
rnine, plebis luae dona sanclifica, ut qux tibi luo
Agnete martyre lua, vincula peccaforum nostrorum
absolve. Per Dnminum. grata sunt inslituto, graliora (iant patrocinio suppli-
— Vere caniis. Per Dominum.
Proefaiio. digntim et justum est, aequum
Prwfatio. — Vere dignum et juslum esl, aequum
et salutare, nos libi semper et ubique gratias agere,
Domine sancte, Pater omnipotens, seterne Deus: et et salutare, nos libi semper et ubiqiie gralias agcre,
diem bealae Doinine sancte, Paler otnnipntens, aeterne Dcus: et
(154) Agnelis marlyrio consecratam
solemuiter recensere , quae, lerrenae generositatis \Majeslalem tuam suppliciler exornre, ut Ecclesiam
beati Patili apostoli lui proedicalioneedoctam,
oblectamenta despiciens, coeleslem meruit dignita- luam, nulla sinas fallacia violari ; et sicut nibil in vera
tem; societalis bumanoe vola contemnens, seterni
religione manere dinoscilur, (158) qtiod non ejus
Regis est sociata consortio; et pretio^ainmorlcm, condierit
sexus fragilitale calcala , pro Chrisii confessione disciplina, ita ad peragenda ea qtiaedocuit
simul est facla conformis et sem- ejus oblentu fidelibus tribuatur efficacia, senlialqua
suscipiens (155) _ credentium gentium mullitudo euin pm se apud
piternitatis ejus et gloriae. Per C
quem Majeslatem te inierccssorem
tuam. quem habere cognovit Magistrum
doclotem. Per Christum Dominum nostrum.
Ad Complendum.— b Sumentes, Domine, gaudia atquc Benediclio. — Dcus qui gralia sua bealutn Pau-
sempiterna de participalione sacramenli festivilatis lum ex persecutore fccit
sanctae martyris Agnetis, suppliciter deprecamur, ut apostolum, ipse vobis com-
punctionis pioeque conversionis spiriium dignetur
quoe sedula servitule, donanle te, gerimus, diguis impenire. Amen.
sensibus tuo munere capiamus. Per. Quique ei secrelorum ccelestiurn
dignatus est revelare, ipse vobis Scriptu-
XI KAL.FEBRUARII. — NATALiS SANCTI VINCENTII niystetia
rarum suaruni abdila dignetur aperire. Amen. Et
MARTVRIS.
Adeslo, quaesumus, Domine, supplicationibus no- qui ei perseveraiitiam fidei, 23 conslantianique
stris, ut qui ex iniqnitaie noslra reos nos esse cog- in persecutionibus inflexibilem dare dignatus esi,
noscimus, beali Yinccntii mariyris tui inlercessione3 eisdem vestram infirmitatem donis roborare atque
liberemur. Per. munirc dignetur. Amen. Quod ipse praestare di-
22 Super oblata. Ilodiernum, Domine, sacrifi- gnelur.
cium lseiantes offerimus, quo bcati Yinreiilii ccele- Ad Complendum.— Sanctifica nos, Domine, quae-
slem vicloriam recensentes, et lua mognalia praedi-. n] sumus, salutari myslerio; et pro nobis ejus non de-
camus, et nos acquisisse gaudemus suffragia glo- sit oratio, cujus nos donasii patrocinio gubernari.
riosa. Per. Per Dominum.
Prmfatio. — Vere dignum et jtislum cst, acquum 1 (159) E0DEM DIE.—NVTALIS d SANCIlrROJECTI
et salulare, nos libi semper et ubique gratias agere,t HAHTVRIS.
Domine sancle, Pater omnipolens, oeierne Deus,, Martyris tui Projecti nos, quacsumus, Domine, in-
per Christum Dominum nostrum : pro cujus nomine; terventio gloriosa commendet, ut quod nostris acii-
a In Cod. Reg. Suec, sanclm Agnm. ln Kalend. c Kalend. Rom. el Cod. Reg. Suec. festum istud
Roui., sanctce Agnm de passione. Legitur etiam Agaw 5 nesciunt. Kjus meminit Cod. Pamcl., sed adhibiia
in potioribus Mss. Iioiuil. in Evang., ubi undeciuiai uncinorurn nota. Anie ipsuin iu 1 Theoder. ponitur
est de liac sancta virg. el mort. festuin santtorum Emereutiauae et Macarii aiarty-
b ilauc Oraiiouem Mx duoe sequunlur in Cod. ruiii. la Gemcl. nullae hic assiguantur suncloruin
Painel. Tres absuut a Cod. Reg. Succ Apud Pame- fesiivitates.
lium unciiiis claudunlu». Fere omnia quae intra un- d Yel Prejecti, ut exhibent Theod. Mss.
Hujus
cinos lcgunlur ibi non cxstmit in Cod. Reg. Suec. nari.vris noti meminere Kalemlar. Rojn. aul Cyd.
45 LIBER SACRAMENTORUM. 46
bus non meremur, ejus precibus conseauamur.Per. A IVNONAS FEBRUARIf. — (163) PURIFICATIO b SANCTJ!
Pominum. MARI^EVIRGINIS.
Super oblata. — Suscipe. Domine, propitius oratio- (164) Ad Colkctam. —(165) « Erudi, quaesumus,
nem nostram cum oblationibus hosiiarum superim- Domine, plebem tuam, et quoeextrinseciisanntia tri-
positis, et marlyris tui Projecli deprecatione pie- buis devotione venerari, interius assequi gratiaetuae
lati tu;c perlice benignusacceplas, et illam quoein eo luce concede. Per.
fiagravit fortem dilectioncmin nobis aspira benignus. Ad Missam. — Omnipotenssempiterne Deus, Ma-
Per. jestaleni luam supplices exoramus, ut sicut Unige-
Prwfaiio. — Yere dignum et. justum est, sequura nitus Filius tiius hodierna die cum noslrae carnis
et salutare, nos tibi seniper ct ubique gratias agere, substanlia in tempio cst praesentatus, ila nos facias
Domine sancle, Pater ommpolens, aeierneDeus: pnrificatis tibi meniibus prsesentari. Per eumdem
et tuam misericordiam deprecari ut mentibusnostris Dominum.
beali mnriyris tui Projecli (160) repetiia solemni- Super oblala. — Exaudi, Domme, preces no-
late spiritalis laetiliaetribuas jugiier suavitatem. siras; ei, ut digna sintmunera quae oculis tuse Ma-
(161) Concedasque nobis, ut, venerando passionis jestatis offetimus, subsidium nobis luae pietatis^ira-
ejtis liiumphum, obtentu illius, et peccatorum remis- g pende. Per.
sionem, el sanctorum mereamur adipisci consorliuni. Prmfatio. — Vere digntim et justura est, ocquura
Per Christum Dominum. el salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere,
Ad Complendum.— Votiva, Domine, pro beali Domine sancte, Pater omnipolens, octerne Deus:
tnartvris tui Projecii passione dona percepimus : quia per incarnati Verbi mysterium nova memis
qnaesumus, ut cjus preuibus, et praeseniisvilaeno- nostrae oculis lux tuoe claritatis effulsit, ut dum
bis pariter et acieriioetribuas conferre praesidium. visibiliter Deum cognoscimus, per hunc invisibilium
Per. amore rapiamur. Et ideo cum angelis et archan-
VKAL.FEDRUARII. — NATALIS SANCT/E AGNETIS. gelis.
De a Nativitate (162). Benedktio. — Omnipotens Deus qui Unigemtum
Deus, qui nc-s annua heatae Agnetis marlyris luae suum hodierna die in assumpta carne in templo vo-
solemnitaie laetilicas,da, quaesumus,ut qnam vene- luit pracseniari, benediclionissuaevos munere fultos
ramur officio, etiam piae convcrsalionis sequamur bonis operibus faciat exornari. Amen. Et qui eum,
exemplo. Per. ul legera adimpleret, (166) ministrum voluit efficile-
Superobtata.—Super bas, quaesumus,Domine,ho- gis, 25 meniesveslras instruat legis suae spiritalibus
stias benediciio copiosa descendat, quaeet sanclifl- rI documenlis. Amen. Quo ei et pro turturibus castita-
cationem nobis clemenier operetur, et de marlyrura lis seu chariiatis munera offerre valeatis, et pro pul-
nos so.lenini.tateIaetificet.Per. lis columbarura Snirilus sancli donis exuberetis.
QltPrwfaiio.—Yerediguumet juslum est, aequutn Amen. Quod ipse.
et salutare, nos tibi semper et ubiqiie gratias agere, Ad Complendum.—Qunesumus,Domine Deus nos-
Domine sancte, Paler omnipntens, aeterne Deus, ter, ut sacrosancla mysleria, quae pro repirationis
beatae Agnelis nalaliiia geminanles. Yere enim bu- nostroeniunimine conlulisti, inlercedente beata sem-
jus bonorandus estdies, quaesic lerrena generaiione per virgine Maria, et proesensnobis remedium esse
processit, ut ad divinilatis consortiumpervenirel.Per facias et futurum. Per.
Chiistum. Alia.—Perfice in nobis, qusesumus.Domine, gra-
Ad Complendum.— Sumpsimus, Domine', cele- liam tuam, qui jusli Simeonis exspectationem
britatis annuaevotiva sacramenta; pracsta,quaesumus, implesti, ut sicut ille morlem non vidit priusquam
ul et tempuralis nobis vitae remedia praebeant et Chrislum Dominum videre mererelur, ila et nos
seternoe.Per. vilain obiineaniusaelernam. Per.
Superpopulum.—Adeslo nobis, omnipot^nsDeus, NONIS FEBRUARII — NATALIS d SANCT/E AGATHiE
beatae Agnelis fesla repelenlibus, qimni, hodiernoeID MARTVRIS. f
festiviiatis prolalam exorlu, ineffabili munere suble- Detts qui inler cselera pntentiae ttiae miracula,
vasti. Per. ctiam in sexu fragili victoriam martyrii contulisti,
Pamel. et Reg. Suec. In Edit. Vatic. etal. illius fit t^m Editis quam m.inti exorotis conlrariom est. In
mcntio.
a Ita in Kalend. Rnm. IIoc festum in Cod. Pamel. C d. Pamel. praefigiiur: oralio ad Collectamad s.an-
ctum Adrianum. Et. pnst Oraiioneni lepitur : ad mis-
noialur die S7 .lanuarii, el die '28, liini in Cod. Rcg. sfimad sanclam Mar. Majorem. ldem exsiat in duo-
Suec, lum in Kalend. Rom. bus Tln'od. et in Cod. Suec, nisi quod in isto,
'' In d.unbusTheoijcr., Ypapanli, quod in muliis pro ad missam, ha.besR.'g. Missa. In miillis Cod., ut ob-
aliis Coilicibus lcgitur. Abe-t a Knl'iid. Rom., iilii servai Pamel., esl Benedicliocereoruin. In Theoil.
tanlum habelur : die2 (Februarii) secnndumLucam. not;<nitir multae Autiphoiuc, praesertim Adorna
Postquain impl. c., usque , gloriam plebis l.na tliat.
lsrael. JIn officio sanctaeAgathaemultum discrepat Edit.
? In Edit. Vatic. et Gussanvil. IiaecOratio adhue Pamel. aCod. Reg. Suec.
pertinet ad ofliciumsanctae Agnetis; quod aliis Cod.
H SANCTIGREGORII MAGNI 48
concede propitius ut cujus natalitia colimus, per A Ad Complendum.— Qws fanlis, Domiue largiris
ejus ad le cxemplagradiamur. Per Domiuum. uti mysteriis, qtiaisumusul effectibusnos eorum ve-
Super oblala.— Suscipe, Domine, munera quae raciler aptare digueris. Per.
in beatae Agathae martyris luoe solemnilate deferi- Super poputum. — Adsit, Domine, quaesumus,
mus, cujus nos confidimus patrocinio liberari. Per propitiatio tua populo supplicanli, ul quod te inspi-
Dominum nostrum. rantc fideliter cxpctit, tua celeri largilate percipiat.
Prwfatio. — Yere dignum et justum cst, oequum Per Dominumnostrum.
et salutare. nos tibi semper ct ubique gratias agere, DOMINICA IV POSTTHEOPIIANIAM.
Domine sancte, Paler omnipolens, oeterne Deus, per Deus qui nos iu lantis periculis conslitutos pro
Cbristum Dominum nnstruin : pro cujus nomine liuinana scis fragilitate non posse subsislere, da nobis
(167 ) pcenarum mortisque conlemplum in ulroque salutcm mentis et corporis, ut ca quoe pro peccatis
sexu fidelium cunclis oetatibus contulisli, ut inter nostris patimur, le adjuvante, vincamus. Per.
felicium martyrum palmas (168 ) Agathen quoque Super oblata. — Concedc, quaesumus, omnipotens
beatissimam virginem victrici palientia coronares. Deus, ut hujus sacrificii munus oblatum fragilitatem
Quaenec minis lernta, nec suppliciis superata, de noslram ab omni malo purget semper et muniat.
diaboli saevitia triumphavit, quia in tuoe Deitalis BPer.
confessione permansit. Et ideo. Prwfatio. — Vere dignum et juslum est, sequumet
Ad Complendum.—BeatoeAgathoemartyris tuae, salutare,27 nos l*bisemper et ubique gratias agere,
Domine, prccibus confiilcnies, quaesumus clemen- Domine sancle, Pater omnipolens, aeterne Dcus,
tiam tuam, ul per ea quoesuinpsimus oelerna reme- qui genus humanum pro praevaricalionesua in ipsius
dia capiamus. Per. originis radice damnatum (171) per florem virginalis
Alia.—Indulgenliam nobis, Domine, beata Aga- uteri reddere dignatus es absolutum, ut hominem,
the martyr imploret, quoe libi grala (169) seinper quem per Unigenitum creaveras, per Filium tuum
exstiiit ct merito castitatis, et luae professione virlu- Deum et hominem recreares; et diabolus, qui Adara
tis. Per Dominum nostrum. in Iragili carne devicerat, (172 ) conservata juslitia,
a DOMINICA III TOSTTHEOPIIANIAM. a Dco carne viuceretur assumpta. Per quem Majesla-
Omnipotens sempiterne Deus, infirmitatem nos- tem tuam.
tram 26 propilius respice, alque ad protegendum Benedictio.— Tenlationum omnium a vobis Domi-
nos dexteram tuae Majestatis cxlende. Per. nus pericula removeat, et perturbationum procellas
Super oblata. — (170) UaecHostia, Domine, quae- miseratus excludat. Amen. Tentatoris fraudes atque
sumus, emundet noslra delicta, et sacrificium cele- G molimina dissolvat, et vos adversus eura cauios at*
brandum subdilorum tibi corpora menlesque saucti- que invincibiles faciat. Amen. Conlinuae pacis vobis
ficet. Per Dominum noslrum. muncra tribuat, et vos in portu tranquillitatis ac
Prmfatio.—Vere dignum et juslum est, sequum et securitatis propitiatus constiluat. Amen. Quod ipse
salutare, nos libi semper et ubique gratias agere, praestaredignetur.
Domine sancte, Pater omnipolens, seterne Deus : et Ad Complendum,— Muneratua nos, Deus, a delec-
le omni lempore collaudareet benedicere, quia in le talionibus lerrenis cxpediatil, ct cceleslibus semper
vivimus, et movemur, et sumus. Et nullum lempus instruant alimenlis. Per.
nullumque momenlum est quod a beneficiis pielatis DOMINICA V POSTTDEOPIIANIAM.
luse vacuum transigamus. Variis elenim solemnita- Familiam luain, quaestimus, Domine, conlinua
tum causis, salutarium nobis operum tuorum et pietaie custodi, ut quoe in sola spe gratiae coelestis
munerum memoria praesentisvitoe tempora exornat. inuitiiur, lua semper proteciione muniatur. Per Do-
Unde et nos vel innovante laetitia praeteriti gaudii, minum.
vel permanentis boni tempus agnoscentes, indefessas Super oblala.— Hostias tibi, Domine, placalionis
Majeslati tuoe grates cxsolvimus.Per Christum Do- offerimus,. ut ct delicta nostra miseratus absolvas,
minum nostrum. D et nuiautia corda tu dirigas. Per.
Bcnedktio.— Oinnipotcus Deus vos ab omniumi Prmfatio. — Vcre dignum et justum est, aequumet
peccalorum maculis emundet, qui leprosum suppli- salutare, nos libi semper et ubique gratias agere,
cem lactu proprio dignatus est cmundare. Amen. Domine sancte, Patcr omnipotens, seterne Deus : et
Quique cenlurionis servum non aspernatus esl visi- tibi hanc immolationis hostiam offerre, (175) quai
tare, ipse cordium vestrorum hospitium dignetur est salutifera et ineffabilediviusegraiiaesaciamenlum,
imsericordiler iniroire. Amen. Sicque vos fidei suoe ; quaeofferlura plurimis, (174 ) et unum Chrisli cor-
jilenitudine iuformet, ut cum sanctis suis in coelorurai pus sancti Spiritus infusione periicitur; singuli acci-
regno accumbere concedat. Amen. Quod ipseproes- piunt Cliristum Doniinum, et (175 ) in siiigulis por-
lare. tionibus tolus est; nec (170) per singulos minuitur,
a In Cod. Reg. Suec. ct in Edit. Pamel. omittitur cem heb.domadae post Theophania cum singtilis
haecDom. cum caeteris post Epiphaniuii , quod niu- Evangelijs; et inira iilas hebdomadas multae saepe
lilalionis argumentum videtur. In Kalend. Rom.,, feriui tanquani soleniucs noiantur, ut fer. 4, fer. 6,
uulla Dominicarumfacta mciilione, assignaiiiur de- Sabbatum, in quibu* etiam itidicuniur Evangelia.
48 LIBER SACRAMENTORUM. 50
sed integrum se praebet in singulis. Proplerea ipsi A Valentinimartyristuinatalitia colimus, a cunctis ma-
qui sumimus communionem bujus sancti panis et lis imminentibus ejus intercessione liberemur. Per
calicis, (177)!unumChristi corpus efficimur.Per ipsius Domiuum noslrum.
itaque Majestatem te supplices exoramus, ut nos ab Super oblata. — Oblatis, Domine, quaesumus, pla-
omnibus emundes conlagiis vetuslatis, et in novitate care muneribus, 29 et, inlercedente bealb Valen-
vjtoeperseverare concedas. Per Christum. tino mariyretuo, a cunctis nos defende periculis.
Benedktio. —Deus, qui bonum seraen in sua Ec- Per Dominumnostrum.
clesia serere consuevit, in vobis illud conservare at- Ad Complendum.— Sit nobis, Domine, reparatio
que multiplicare nunquam desistat. Amen. Zizanio- mentis et corporis coeleste mysterium, ut cujus ex-
rum superseminalorem a vobis procul repellat, et stii sequimur actionem, sentiamus effectum. Per.
verbi pabulo vos indesinenter reficiat. Amen. Quo XIIIKAL.MARTII.—(179) b CATnEDRA SANCTI PjtTRI.
cum dies judicii advenerit, a reprobis separati, ad Deus qui beato apostolo tuo Pelro, collalis clavi-
dexteram judicis sistamini, et in bealissimo ipsius bus regni coeleslis, animas ligandi atque solvendi
regno collocemiBi. Amen. Quod ipse prsestare. (180) pontificiumtradidisli, concedeut intercessionis
28 Ad Complendum.— Quaesumus, omnipotens cjus auxilio a peccatorum noslrorum nexibus libere-
Deus, ut illius salutaris capiamus effectum, cujus per B mur. Qui vivis et regnas.
haec mysteria pignus accepimus. Per eumdem. Super oblata.—Ecclesise tuse, quaesumus,Domine,
Super populum. — Ecclesiae luoe, Domine, voces preces et hoslias beati Petri apostoli commendet
placatus admitte, ut, destructis adversitalibus univer- oratio, ut quod pro illius gloria celebramus nobis
sis, secura tibi serviat libertate. Per. prosit ad veniam. Per Dominum.
DOMINICA VIPOSTTHEOPHANIAM. Prwfutio. — Vere dignum et justum est, sequum et
Prassta, quaesumus, omnipotens Deus, ut seinper salutare, nos libi semper et ubique gratias agere,
ralionabilia meditantes, quae libi sunl placila, et Domine sancte, Pater omnipotens, seterne Deus; et
diciis exsequamur et lactis. Per. te laudare mirabilem Deum in sanctis tuis, in quibus
Super oblata. — Hoecnos oblatio, Deus, mundet, glorificatus es vehemenler. Per quos Unigeniti tui
quaesumus, et renovet et gubernel et protegat. Per sacrum corpus exornas, et in quibus Ecclesiaetuse
Dominum. fundamenta constituis, quam (181) in patriarchis
Prmfatio. — Vere dignum et justum est, aequumet fundasli, in propbeiis proeparasii, in apostolis condi-
salutare, nos tibi sempcr et ubique gratias agere, disli. Ex quibus beattim Petrum apostolorum princi-
Domine sancte, Pater omnipotens, aelerne Deus : ad pem, ob confessionem Unigenili Filii tui, per os
cujus immensam pertinet gloriam, ut non solum mor- C ejusdem Verbi tui confirmatum, in fundamento do-
talibus tua pietate succurreres, sed de ipsa etiam mus tuae, mutato nomine, ccelestium claustrorum
mortalitate nostra nobis remedium provideres, et prsesulem cusiodemque fecisti, divino ei jure con-
perditos quosque unde perierant, inde salvares. Per cesso, ui (182) quae statuissct in terris, servarentur
Christum Domiuumnostrum. in ccelis. In cujus veneratione hodierna die Majestati
Benediclio.—Deus qui mare suis pedibus fecit esse tuae hoecfesia persolvimus, et graliarum ac laudis
calcabile,'vobis quidquid est noxium ipse substernat. Hostiam immolamus. Per quem Majestalem.
Amen. Contrarios immundorum spiriluum molus Ad Complendum.— Loelificetnos, Doraine, munus
compescat, et vos in sua pace confirmet. Amen. oblaium, ul sicut in apostolo tuo Petro te mirabilem
Crucis suocnavi inler mundi fluclus gubernet, et in prsedicamus, sic per illum tuoe sumamus indulgenliae
liltus beaiae perennilatis perducat. Amen. Quod ipse Jargilatem. Per.
prsestare dignetur. Super populum. — Benedic, quaesumus, Domine,
Ad Complendum.— Ccelestibus, Domine, pasti de_ plebem tuam; et beali Pelri npostoli tui precibus
liciis, quoesumusut seraper eadem per quaeveraciter tribue consequi tuae defensionis auxilium. Per.
vivimus appetamus. Per. VI KAL.MARTII. — c NATALIS^ (185) SANCTI MATTHIJB
APOSTOLI.
Super populum.— Conserva populum tuum, Deus, J)
et tuo nomini fac devotum, ut, divinis subjectus offi- Deus, qui beatum Maithiam apostolorum tuorum
ciis, et temporalia viriliter et seterna dona percipiat. collegio sociasti, tribue, qusesumus, ut ejus inler-
Per Dominumnoslrum. ventione, 30 lu8Bc'rca nos pietatis semper viscera
XVIKAL.MARTII. — ( 178) NATALIS SANCTI VALENTINIsentiamus. Per Dominum.
" MARTVRIS. Super oblala. — Deus, qui prodiloris apostatserui-
Prsesla, quaesumus,omnipotens Deus, ut qui beati nara, ne apostolorum tuorum (184) numerus sacratus
a Abest martyris a Cod. Reg. Suec. In 1 Theoder. ad distinctionem alterius festi Calhedroesancti Petri
anie natalem sancti Valcntini notalur vn Idus Febr. Amiochiw,die 18 Januar., quod uirum antiquis co-
Translatio sanctmHetena?reginw; el IVIdus Febr.: Na- gnituin. Consule observalionem nostram ad no-
tal. sanctwScholaslicmvirg. Post festum sancti Valen- iam 179. Kalend. Rom. Joan. Fronlonis utrumque
tini ibidem addilur : Eodemdie nal. sanclorumVitalis, festuin nescit, ut et Codex Reg. Suec.
Felkulm ei Zenonis. c Omiltitur hoc feslum in Kalend. Rom. et in
b In Ed. Vatic. et Gussanvil.Cathedra sancti Petri Cod. Reg. Suec. In 1 Tbeoder., immediate post nat.
in Jioma, quod minime habent alii Codices edili.aut sancti Matth., sequitur festum sanctarum Perpetuae
ms<. Recenter itaque additum suspicamur, in Roma, ct Felicitatis.
51 SANCTIGREGORIIMAGNI 52
perfectione careret, beatiMatthiaceleciione supplesti, Anienubus
t beaii Gregorii meritis, ab omnibus nos
praesenlia munera sanciifica, et per ea nos gralioe absolvat peccotis. Per.
tusevirtute confirma. Per. VIIIKAL.APRILIS.— (180) B ANNUNTIATIO ANGELI AD
BI:ATAMMARIAM.
Prmfatio. —Vere dignum et jusliim cst, aequumet
salutare, nos tibi semperet ubique graihs agere, Deus, qui in (187) be:itsa Miiriae virginis ulero
Domine sancle, Paleroinnipoiens, aeieme Deus : et Verbum luum , angelo annunlianie, carnem susci-
le laudare mirabilem Deum in beatis aposlolis tnis, pere voiuisti, prsesia supplicibus luis, ut qui vere
in quibus glorificatus es vehemenler. Per quos Uni- eam Geniiricem Dei creiliinus, ejus apud le inier-
geniti tui sacrum corpus colligis, et in quihus Eccle- cessionibus adjuveniur. Per eumdcm.
sise tuse fundainenla constituis. Unde poscimus cle<- Ad Missain.— Deus, qui hodiema die Verbum
mentiam luam, piissime omnipoiensDeus, ni inlcr- tuuin iu (188) beatas Yirginis alvo (189) iiicamari
cessione beati apostoli lui Malihiae,cujus p;issionis voluisti, 1'ic nos iia praesentem(190) soleinnitatein
triumphum solemniter celebramus, mereamur a pec- peragerc, ul tibi— placere valeainus. Pcr eumtlem.
catorum nostrorum nexi'>us sohi, et aeternae^iiae Super oblala. Altari tuo, Domine, superposita
felicitati reddi, ati|ue sanctorum luoruni ccetibus miinera Spirilus sanctus assumat, qui bodie beatse
connumerari. Per qiiem. ] Mariseviscera splendoribus suacvirtutis replevit. Per
B
Benedictio.— Deus, qui vos in aposlolicis tribuit Dominumiiostrutn.
consistere fundamcnlis, benedicere vobis dignetur, Prmfalio. — Vere digmim el justum est, aequum
beali aposloli sui Matthie intercedeniibus meriiis. et salutare, nos libi seniper el ubique gratias agete,
Amen. Defendalquevos a cunclis adversis, apo*toli- Dominesancte, Pater omnipolens, oelerne Deus, per
cis prsesidiis, qui vos corum voluit ornari et mune- Cliristum Doniiiiiiin noslrum : queni pro salute ho-
rari exemplis et documentis. Amen. Quo per eorum lninum nasciturum Gabriel archangelus nunliavit,
inlercessionem perveniatis ad aclernaepatrioehacre- virgo Maria Spiritus sancti cooperalione coucepit; ut
ditaiem, per quorum doctrinam tenetis fidei integri- quod angelica nuntiavit sublimitas, virginea crede-
lalein. Quod ipse praestare dignetur. ret purilas, ineffabilisperliceret Deitas. Illius ilaque
Ad Complendum.— Proesla, quoesumus, omnipo- optamus, te upiiulanle, cernere faciem sine coufu-
tens et misericdrs Deus, ut per hoec sancia, quae sione, cujus lncarnaiioiiis gaudemus solemnitate.
Per quem Majesiatem.
sumpsimus, intervenienlc beato Matthiaapostolo tuo,
veniam conseriuamur el pacem. Per Doniinuin. Ad Complendum.— In mentibus nostris, Domine,
crae fidci sacramenla confirma, ut qui concepluin
Super populum.— Percipiat, Domine, quaesumus,'
populus luus, iniercedenle be;ilo Matilua apostolo Q ' de Virgine Deum verum et honiinem confilemur,
s ilutiferaeresurrectionis poteutiam ad aeter-
tuo, misericordiam, quam deposcii, et quara prcca- per ejus
tur bumiliter, iudulgeiiliain consequaiur cl pacem. nam mereamur pervenire Letiliam. Per.
Per Domiuum. Super populum. — Protege, Doinine, famulos tuos
— NATALIS subsidiis pacis, 32 et bealae Mariae[iairociniis con-
IV IDUSMARTH. SANCTI GREGORH TkVX.
fidentes a cunclis hostibus redde securos. Per.
Concede, quaesumus,Domine, fidelibus luis digne Alia. — Gratiam luam, qtiaesumus,Domine, nien-
saticti Gregorii pontificis iui delebrare soleuinia, ut tibus nostris infunde, ut qui angelo nuniiante Cbrisli
ejus e't bic ex"perian'tu'rauxilia, et aetemis effecli- Filii tui Incarnationem cognovimus, pcr passionem
bus app^eljencl&fit. Per. el crucem ad resurreclionis gloiiam perduca-
a Super oblata. — Ilostias, Domine, quas nomini ejus mur. Qui lecuin vivit et regnat Deus.
tuo sacrandas offerimus, sancti [Gregorii prosequa- A't'o. — Oinnipolens sempiterne Deus, qui coaeter-
lur oraiio, per'quam noset expiari facias, etdefcndi. nttm libi Filiimi hodie pro mundi salute secu;idum
Per. carnem Spiritu sancio concipiendum angelico mini-
31 Prwfalio.—Vere dignum et justum est, acquum sterio beat;e Mari;e semper virgini declarasti, adesto
et salulare, nos tibi sernper el ubique gratias ;igere, D propitius populoluo, ut ad ejus Nativitatem, (191) pa-
Domine sancte, Paier omnipoteus, aeiernc Deus : ce concessa, liberioribus animis occutramus. Per
qttia sic liibuis Ecclesiam tuam sancti Gregorii pon- euiudem.
lificis tui commetiiorationegaudere, ul cam illius et Alia. — Exaudi nos, Domine sancte, Pater omni-
festivitale laeliliccs, ct exemplo piae convenationis potens, ooterne Deus, qui per bealae Mariaesacri
exerceas, et verbo praedicationiserudias, grataque uteri (192) divinaegratiae obumbralioneinuniversum
\ibi supplicaiione tuearis. Per. munilum illuminare dignalus es, el praesta ut quod
Ad Complendiiin.— (18.'.) Praeslcnt nobis, quoesu- nostris meritis non valemus obtinere, ejus adipisci
mus, Domine, tua sancta proesUium,quod, interve- pra.sidiis mereamur. Per Dominumnosiriim.
11In Cod. Reg. Suec. lenifn'r hocc Oratio : Amnie ut boc festtimoctavo die anteCbristi Naiiviiatemoe-
nobis, Domine, ul animrc fainuli lui 'Gregorii prosit lebniretur, quodiemporeQuadragesimse,uihil de san-
oblalio, quam immolaudo loliits niundi iiibuisti re- ctiirumsclemnitulibus...convcnitcelebrari.Assignaiur
laxari delicla. Sic legi quibusdam in Codicibusobser- lamen boc fcsluiiidie 25 inensis Martii, in Kalend.
vat Pnmelius. iu Cod. Reg.Suec. apud Painel. el in orani-
b ObservalJoan. Fronto, iu nulis ad Kalend. Roni., Roni.,
bus ed. libris Sacrauicuiorum.
a ConcilioToletauo x, an. 656, cau. 1, cauium esse
55 LII3ERSACRAMEiNTORUM. 54
Alia. —Beatseet gloriosaesemperque virginis Dci A oiniiia Doctoris Genlium protectione muniamur.
genifricis Marioe nos, Domine, quoesumus,merila Per.
consequantur, et luam ndbis indiilgentiamsemper Super oblaia. — Intende , quoesumus, Domine,
implorent. Per. Hostias familiae tuae, et quam sacri muneris facis
Alia.—POrrigC nobis, Deus, dexleram luam, eti esse participem, tribue (198) ad ejus plenitudinem
'per intercessionem bealae et gloriosoe semperque: pervenire. Per.
'virginisDei geniiricis Mariaeauxilium nobis supemaes Prmfuiio. — Vere dignum et jtislum est, oequum
Virlutis impende. Per eumdem. el salutare, nos tibi semper el ubiquegratias agere,
IN(195) SEPTBACESIMA a. Domine sancte, Paler omnipotens, aelerne Dcus :
Concede,quaesumus,omnipotens Deus, fragilitatii qui rationalem creaturam, he, temporalibus dedita
hostraesufficienliam competeiiiem, ut suoe rcpara- bonis, ad praemia sempiterna non tendat, *eadispen-
tionis effectum, et pia conversatione recenseat, et; satione dignaris erndire, ut nec casiigulionedeficiat,
cum exsultafionesuscipiat. nec prosperitatibus insolescat, sed hocpotius fiat
Super oblala.— Concede nobis, misericors Deus, ejus gloriosa devotio, quo nullis adversitatibus
et digne luis servire semper altaribus, et eorum obruia snperetur. Per Christum Dominum.
perpetua participatione salvari. Per. B Benedictio.— Det vobis Dominusnosse mysleria
Prwfatio. — Vere dignum et jusium est, aequum regni Dei, qui jam dare dignatus est auditum verbi
et salulare, nos tibi semper et ubique graiias agere, sui. Ainen. Sicque menies vestras seminissui copia
Domine sancle, Paier omnipotens, acterne Deus: repieat, ut in vobis illud sibi placite fruclificarecon-
quia per ea quae conspiciuulur instruimur qui- cedat.Amen. Et iia vos ab omni tentatione muniat,
bus mndis ad invisibilia tendere debeamus. De- quatenus(199) triceni, sexageni, atque cenleui fru-
nique commonemur,anni ducente successu, de prae- ctuspro suaegraliae distributione, magnificenliamu-
terilis ad fulura, de vetustatein novitatemvilaetrans- neret. AinUn.Qtiod ipse.
ire, (194) ut, terrenis sustenlalionibus expediti, 345Ad Complendum.— (200) Adsit nobis, ;quae-
coelestisdoni capiamus desiderabiliusuberlatem. Et sumus, Domine, cibus «acer, potusque saluiaris, qui
(195) per eum cibum qui beneliciis praerogatur al- el temporalem viluin muniat, «t ptaestet sciernam.
ternis 33 perveniamusad vicium sine fine mansu- Per Dominumnostrum.
rum, Jesum ChristumDoniimininoslrum.Terquem. Super populum. — Tuere, qusesumus<,Domine,
Benedktio.—Omnipotens Deus ita stadium vestri plebem tuam, et sacram solemnitatem recolentem
cursus dirigere dignetur, ut bravium vos oeternre graiiae ccelestislargiiate prosequere, ut, visibilibus
vilae comprebenderefaciat. Amen. Et ita vos absti-1Q adjula solatiis, ad iuvisibiliabona promptius incile-
nentiae armis circumdet,>utnullis vitoehujus oneri- lur. Per.
bus a (190)perventione retardemini. Amen. Quique UOMINICA c IS QUraQUAGESIMA.
vos viueam suam vocare vobisquesanctos operarios Preces nostras, quoesumus,Domine, clementer
mittere dignaius est, ipse vos sua gralia digneiur exaudi, atque a peccatorum vinculis absolutos ab
excolere, ut denario viiae perennis munerare non omni nos adversilfltecuslodi.rPep.
abiiuat. Quod ipse praestare. Super obtata. —UsecHostia, Domine, qusesumus,
Ad Complendum.— Fideles tui, Deus, per tua emundet nostra .delicfa, {201) tet sacrificium cele-
dona firmeniur, ut eadem el percipiendo renuirant, brandum subditorum libi corporalueiitesque sancti-
et quserendosine fine percipiant. Per. ficet. Per.
Super populum.—'Preces populi tui /quoesumus, Pimfatio.—Tere dignum et justum e$t, oequuni
Domine,clementer exaudi, ut qui juste pro peccatis etsaluiare, nos tibi semper et ubiquegralias agere,
nostris affligimur,pro tui nominis gloria misericor- Domine sancte, Pater omnipotens, seterne Deus : et
diter liberemur. PerDominum. (202) Majeslalem tuam (205) d cernua devotione
(197) INSEXAGESIMA b. exorare, ut modulum lerrenae fragilitaiis aspiciens,
Deus, qui conspicisquia ex nulla nosira actione D ] non in ira tua pro nostra pravilate nos arguas, sed
confidimus, concede propitius ut contra adversa immensa clementia purifices, erudias, consoleris.

aInCod. Reg. Suec. et ;in '1 Tbeoder., in Sep- Tertullianus, nb. de Orat. : Similiter,jnquit, de s'a-
tungesimo.In utroque aildilur, ad sanclum Lauren- tionnmdiebus,nqfi pulant pleriqne sacrificiorumOra-
tium, et in Theoder. foris inurum. ln Cod. Pamel. : lionibus intervcniendmn,quod stalio solvenda sil at-
Slutio ad sanctum Laurenllum,sine ullo addilo. Ea- cepto corporeDoiuini. Consuleeruditorum notas ad
dum assignatiir in Kilend. Rom. cuih Evang., quod Iiunclocuui.
eiiani nmic legitur. Prima Oratioubinue est : Prcces c Apud Pantel., et in Codicibusnostris M-s. ad-
populilui, ut in oflicio Septuagesimsenuuc etiam ha • ditur , ad sanctum 1'elrum. Ita in K;<lend. Rom.,
benir. ubi Evangel. est, Awunpsit J. duodecim, ut boilie
b Apud Pamelium, consenlienlibusMss. nostris, quoquu legitur. Homil. 2 sancti Gregorii in idem
siaiio est ad sanclumPuulum. Ua eiiam in Kalend. Evangelium babiia liiit DomiuicaQuinquagesiinae,iu
ROIII.,uhi Evangel. nracscribitui', Cumlurba pln- sancti Peiri Basilica.
rima..cit:., ui in liodieruis Missalibus.Porro quid <•Ita quoipie iu Cod. Gemet., et in duobus Theod
inielligerentveteres per stationem docere videtur In Edil. Vatic et Gussanvill.legiturcongrua.
55 SAKCTIGREGORIIMAGNI 56
Qui cumsine te nibil possimus facere quod tibi sit A Super populum.— Inelinantes se, Domine, Ma-
placitum, lua nobis gralia sola pracslabit ut salubri jestati tuoepropitiatusintende, ut qui divinomunere
conversationevivamus.Per Cliristum. sunl refecti ccelestibus semper nutriantur auxiliis.
Benediclio.— Omnipotens Deus sua vos bene- Per Dominumnostrum e.
dictione confirmet, et immiuenti quadragesimali f FERIA VINTRA QUINQUAGESIMAM.
abslinenliaeaplos efficiat.Amen. Quique caccosup- Deus, qui culpa offenderis, pcenitentia placaris,
plicanti per divinitatis potentiam lumen restituit, preces populi tui supplicantis propitius respice, et
caecitatemvestri cordis clementissimus illuminator flagella tuae iracundioe, quoe pro peccatis noslris
abstergal, et Iucis suaeradiis mentcs vestras bcni- meremur, averte. Per.
gnus illustrel. Amen. Quatenus, vitiorum sordibtis Super oblala. — Sacriflciisproesenlibus, Domine,
emundati, et charilalis ardore solidali, ccelestem auoesumus,inlcnde placatus, ut et devotioni nostroe
baereditaiempercipere valeatis illaesi.Amen. Quod proficiantet saluti. Per Dominum.
ipse prsestaredigneiur. Prafatio.—Ycredignumet justumest, oequumet sa-
a Ad Complendum.—Repleti sumus, Dnmine, do- lutare, nostibi semper et ubique gratias agere,36 R°-
norum participationecoelestium;praesta,quoesumtis, mine sancte, Pater omnipotens,seterneDeus:quoniain
uteadem et sumamusjugiter, et incessabiliier ain- I illa festa remeant quibus nosirae morlalitati procu-
biamus. Per. ratur immoriale cbmmercium, ac temporali viiae
Super populum.— De multitudine miscricordioe subrogalur aetemitas; et (208) de peccati pcena,
tuae,Domine,populum tibi prolege confiieulem, el peccata mundantur, mirisque modis conficitur de
corporalilergubernatum.pioemeniisaffeclu, tuis mu- perditione salvatio, ut status conditionis humanoe,
neribus assequendiseffice promptiorem. Pcr Domi- qui per felicitatis insolentiamvenit ad tristitiam ,
num nostrum. bumiliset modestusad oeiernagaudiaredeatper mce-
" JEJUNH. rorem. PerCbristum.
35 FERJAIV.— (204)CAPUT
c — Ad Complendum— Ccelestis doni benedictione
(205) Ad Collectam. Concede nobis, Domirie, percepla, supplices te, Deus omnipolens, depreca-
prsesidiamililiseChristianaesanctis inchoarejejuniis, mur, ut hoc idem nobis et (209) sacramenti causa sit
ut contra spirilales nequitiaspugnaturi coniinentiae
et salutis. Per.
muniamur auxiliis. Per.
d AdMissam.— Prsesta, qusesumus,Domine,fide- Super populum.— Parce, Domine, parce populo
in tua mi-
libus tuis, ut jejuniorum veneranda solemnia, et tuo, ul, dignis flagellationibuscastigatus,
seratione respiret. Per.
congruii pietate suscipiant, el secura devolione per- .
' FERIA VI1NTB.A QUINQUAGESIMASI.
currant. Per.
Super oblala.— Fac nos, Domine, quoesumus,hi'0 Incboata jejunia, quaesumus,Domine,benigno fa-
muneribus offerendis eonvenienter aplari, quibus vorc prosequere, ut observantiam,quam corporaliler
ipsiusvenerabilis (206) sacramenticelebramusexor- exbibemus, mentibus eliam sinceris exercere va-
dium. Per. leamus. Per Dominum.
Prwfatio. — Vere dignum et justum est, aequtim Super oblata. — Sacrificium, Domine, ( 210 )
et salulare, nos libi semper et ubiquegraiias agere, observantiaepascbalisquod offerimus,praesta, quae-
Domine sancte, Pater omnipotens, seterne Deus: sumus, ut tibi et mentes nostras reddat acceptas, et
qui corporalijejunio vitia comprimis, mentem ele- continenlioepromplioris nobis tribuat facultalem.
vas, virtutem Iargiris et prsemia.—Per Christum. Per Dominum.
Ad Complendum.— Percepta nobis, Domine,proe- Prmfatio— Vere dignum et justum est, sequtimet
beant sacramenta (207) subsidium, ut el libi grata salutare, nos tibi seraper et ubique gratias agere,
sint nostra jejunia, et nobis proliciant ad medelam. Domine sancte, Pater omnipotens, oelerne Deus :
Per. elmajestatem luam suppliciter deprecari, tif intelli-
a ln Cod. Reg. Suec. Oratio, ad Compl.est: Quce- ) noiatur«rf Vesperos, singulis Quadrag. diebus,quoe
sumus,omnip. Deus, ut qui cmtesliaatimenla perce- non soltim in Codd. aliis Editis desideratur, scd
pimus, per hwc conlra adversa omnia muiiiainur. etiam in Ms. Reg. Suec, qui raro a Pamel. discre-
Abest baecOratio a Cod. Pamcl., quod observamus pat.f Tbeodcr. Mss.exhibenl has Oral. ad Vesperos.
ui eos aliquandominiineconvcnireostendatur. Officiaferiae5 per lotam Quadragesimam inter
b Deestcaputjejunii in Cod. Reg. Suec, licet apud ea sunt quse Grimoldus abbas dicil olim luisse vir-
Pamel. legatur. gulis antepositis jugulata; instiiuta enim postea a
c In Cod. Pamel., consentienle C. Reg. Suec, Gregorio juniore lestalur Micrologus,c. 49. Hoec
logitur : Collecta ad sanclam Anasl. Concede «o- Painclius. Idem fere seniit Joan. Fronto, in Kalend.
bis, elc. El postea : ad Missamslalioad sanctamSa- Roin., ubi hacc feria ciim sequenii noiatur, additis
binam. In Kalend. Rom. lanlum cxslat : Fer. 4 , stationibusel indicaiis Evangeliis,quaeadbtic legun-
ad sanclamSavinam.Evaiigcl.est : DixitJ Cum tur iis dicbus. De Sabbato siletur. Apuil Pameliura.
jejunatis. In Gemet. ct 1 'lheod. praimiitilur Bene- slatio fer. 5 est ad sanctum Georgium,et fer. 6 ad
dictiocinerum. sanctosJoannem et Paulum,quaein KalendarioRom.
d Id minime legitur in Cod. Reg. Stiec. in quo designalur litulo Pammachii. CodexPamel. pro sta-
eliam multa desunt qus?exsiant in Cod. Pamel. in lione Sabbati habet : ad sanclumTryplwnem;codo;
hac fcr. 4. Reg. Suec. nibil habet nro Sabbato,
e In Ed. Pamel., post omnes alias Orat., u»>aan-
57 LIBER SACRAMENTORUM. 58
genlise noois spirilum benignus infundas, quo vel A Cbristum Dominum nostrum : qui continuatis qua-
ipsi ralionabiliter agenda cernamus, vel eis, qui draginta diebus et noctibus hoc jejunium non esu-
(211) inutilia sentiunt, indicemus, esse (212) riens dedicavit; poslea enim esuriit non lam cibuui
censendum; nee studia nostra sectemur, sed offe- hominum quamsalulem; nec escarum saecularium
rentibus meliora subdamur. Quoniam haec apud epulas concupivit, sed animarum desideravit potius
te sapientia est quae non suis inhaeret viiiis, sed un- sanctitatem. Cibus namque ejus est 38 redemptio
decunque prolatam diligitveritatem. Per Christum populorum. (215) Cibus ejusest totius bonai volun-
Dominum. tatis effeclus : qui nos docuil operari-, non cibum,
Ad Complendum.— Spirilum nobis, Domine, tuae qui terrenis dapibus apparatur, sed eum qui divina-
charitatis infunde, ut quos uno ccelesti pane satiasli, rum Scripturarum lectione percipilur. Per quem.
tua facias pietate concordes. Benedktio. — Benedicat vobis omnipoiens Deus,
Super populum. — Guberna, Domine, quoesumus, qui quadragenarium numerum in Moysi et Eliae
plebem tuam , et tuis beneliciis semper accumula, necnon et Mediatoris nostri jejunio consecravit, con-
ut et praesentis vitse subsidiis gaudeat, et seternae. cedatque vobis ila transigere proesenlis vitae dispen-
Per. sationem , ut, accepto a Patrefamilias remuneralio-
37 SABBATO 1NTRA QUINQUAGESIMAM. B nis denario, perveniatis ad peccatorum omniiim re-
omnibus
Exaudi nos, miserator et misericors Deus, et con- missionem, et ad gloriosam cum sanclis
vir-
tinentiae salutaris propitius nobis dona concede. Per resurrectionem. Amen. Detque vobis spiritalium
lutum invictricia [Forte, victricia] arma, quibus
Dominum nostrum.
— , Do- exemplo Domini devincere valeatis antiqui hostis sa-
Super populum. Prsepara nos, qusesumus
lentamenta. Amen. Quo non in solo pane,
mine, hujus abslinenlise festivis officiis, ut hsec sa- gacissima
crificia venerauda sobriis semper mentibus celebre- sed in omni verbo quod de ore ejus procedit, spiri-
talem sumentes alimoniam, per jejuniorum obser-
mus. Per.
vationem et caeterorum bonorum operum exhibiiio-
Prmfalio. — Vere dignum et justum est, oequum nem
et salutare, nos tibi semper et ubiqua gratias agere, percipere mereamini immarcescibilem glorise
coronam. Amen. Quod ipse praestare dignetur.
Domine sancte, Pater omnipotens, seterne Deus : e,t
Ad Complendum.—Tui nos, Domine, sacramenli
Majesialem tuam suppliciter deprecari, utmenlem sancta restauret,et a vetustate purgatos in
nostram tibi placitam benignus efficias, quae non lan- libatio
salutaris faciattransire consorlium. Fer.
tnm speciem bonitatis oslendat, sed justitioe fructi- mysterii
bus illuminata c arescat, luaeque semper dedila Ma- Super populum. — In populum tuum, quaesumus,
benelicia desiderata percipiat. Qui necessa- Q Domine, benedictio copiosa descendat, indulgentia
jestaii, fides sancta succrescat,
riis prosequi muneribus non omittis quos luo cultui veniat, consolatio iribuatur,
redemptio sempiterna flrmetur. Per.
praestiteris convenienter intenlos. Per Christum Do- Alia. — Da nobis, qusesumus, omnipotens Deus,
minum noslrum.
Ad Complendum. — Tribue nobis, omnipotens aeternsepromissionis gaudia quserere, et qusesita ci-
lius invenire. Per.
Deus, ut dona ccelestia, quse debito frequentamus Alia. — Adesto, qusesumus, Domine , supplicatio-
obsequio, salutaria nobis jugiter sentiamus. Per.
nibus nostris, et in tua misericordia confidentes ab
Super populum.—Tuere, Domine, populura tuum,
clementer omni nos adversitate cuslodi. Per Dominum no-
et ab omnibus peccatis emunda, quia
nulla ei nocebit adversitas, si nulla dominetur ini- strum. —
Alia. Concede, qusesumus, omnipotens Deus,
quitas. Per.
* IN QUADRAGESIMA. ut per annua Quadragesimalis exercilia (214) sacra-
menti, et ad inielligendum Chrisli proficiamus ar-
Ad Missam. — Deus, qui Ecclesiam luam annua canum , et effectus ejus digna conversatione secte-
Quadragesimali observatione purificas, praesta fami- mur. Per.
liae tuse ut quod a te obtinere abstinendo nililur, n (215) Per lolam Quadragesimam, quolidianis die-
•>hoc bonis operibus exsequatur. Per Dominum.
bus, finita Missa, episcopus el clerici discedunt, el
Super oblata. — Saerificium Quadragesimalis initii exuunlur sacris vestibus, et tunc redeunt ad Vesperos.
solemniler immolamus, te, Domine, deprecantes, Etnullus clericus in ecclesia (216) stal operlo capite,
ut cum epularum reslriclione carnalium a noxiis nisi habeal infirmilatem, ullo tempore.
quoque voluptatibus lemperemus. Per Dominum. FEJJIAII 1NTRAQUADRAGESIMAM c.
Prmfatio. — Yere dignurn et justum est, aequum Converte, nos, Deus salutaris noster, et, ut nobis
et salulare, nos tibi semper et ubique gratias agere, jejunium Quadragesimale proficiat, mentes nostras
Domine sancte, Pater omnipotens, seterne Deus, per 39 cceleslibus instrue disciplinis. Per.
a Al., in Quadragesimo. Apud Pamel. additur Ad Edilis, tum Mss., excepto Pamel., ubi habes hoc bo-
sanctum Joannem in Laleranis. In Kalend. Rom. tan- nis moribus. Hic Cod.Reg. Suec. in mullis discrepat
tum : Ad Lateranis, assignato Evang. Ductus est a Pamel.
Jesua.elc. Ilom. 16 sancii Gregoiii in Evang. legi- c Pamel., consentiente Kalend. Rom., addit: Ad
lur liabita in basilica sancli Joannis quw dicitur Con- sanctum Petrum ad vincula. In Kalendario non aliud
slanliiiiana, Dominicai in Quadrageshna. nunc legitur.
*>Iia Cod. Reg. Suec, consentientibus aliis tum assignatur Evang. quam quod
g9 SANCTI GREGORII MAGNl (ift
Super oblata. — Accepta tibi sit, Domine , nostroe .A exatidi, et contra cuncta nobis adversantia dexteram
devotionis oblaiio,qnoe et jejunium nostrum, leope- luse Majestalis extende. Per Dominum nostrum.
rante, sanclificet, el indulgenliam nobis tuaeconso- Alia. — Devotionem populi tui, Domine, qua>su-
lationis obtineat. Per. mus, benignus intende, ut qui per abstinentiam ma-
Prmfatio. — Vere dignum et juslum est, oequum cerantur in corpore, per fructum boni operis rcfi-
et salutare, nos tibi semper et ubique gralias agere, ciantur inmente. Per Dominum.
Domine sancle, Patcr omnipotens, seterue Deus : Super oblata. — Suscipe, Crealor omnipotens
qui das escani omni carni, et nos non solnm car- Deus, qtiaejejunanles de tuse muiiificcniiae largiiale
nalibus, sed etiam spirilalibns escis reficis, ut non deferimus, ct pro temporali nobis collata pisesidio,
in solo pane vivamus, sed in omni verbo tuo vitalem ad vitam convene propitiatus seternam. Per Domi-
babeamus alimoniam; nec tanlum epulando, sed nuin nostrum.
etiam jejunando pascamur. Nam ut dapibns et po- — Vere dignum et jusimh est, seqtmm
culis corpora, sic jejuniis ei virtiitibus animae sagi- el Prwfalio.
nantur. Magnam in boc munere salubritalem meiuis Domine salutare, nos libi semper et ubique g.ralias agere,
sancte, Paler omnipoiens, aelerne Deus :
ac corporis contulisti, quia jejunium nebis venera-
qui in aliifientuiii corporis humani frugum copi:im
bile deiiieasii, m ad paradisum, de quo non absti- et in alimentum animarum jejunii
produci jussisti,
nendo decidimus, jejitnando solcmnius redeamus. nobis medicinam indidisti. Te
iiaque supplices in-
Per Chrisium Dominum nostrum. vocamus , ut tibi sit acceptabilejejunium iiosirum,
Ad Complendum. — Saluiaris tui, Domine , mu- et nos a cibis 'absolvas. Per
jejunanies-, peccatis
nere saliati, supplices exoramus, ut cujus laulamur Ghristum.
gustu, renoveiriur effectu. Per eumdem. Ad Complendum.— Tui, Ddmine/perceptiOne sa-
Super populum.— Eslo, Domine, propilius plebi
el a noslris mundemur occultis, let ab ho-
tiwc, et lemporali consolatione non deseras quani vis cramenti,
ad seterna contendere. Per Dominum. stium liberemur insidiis. Per Dominum.
a FERIAIII. Super populum. —Mentes nostras, quaesumus,
Respice, Domine, familiam tuam, et prscsla', ut Domine, lumine luae clarilalis illustra, ut videre
apud te mens nOstra tu» desiderio fulgeat, quoese possimus qux agehda sunt, et ijuoe recla sunt agere
carnis maceralione castigat. Per. valeamus. Per Dominum nostrum.
Super oblata. — Oblatis, Domine/pbicare mune- FERIAc V INTRAQUADRAGESIMAM.
ribus, eta cUriclisnos defende periculis. Suscipe, quacsumus, Domine,preces uostras, et ad
Prwfatio. — Vere dignum et justum est, sequum " aures misericordioc tuae
postulationes sacratae tibi
etsaltttare, nos tibisemper et ubique gratias agere, plebis admitte. Per Dorainum.
Domine sancte, Paler oniuipotens, seterhe Deus, per
Chrisium Domihtim nostrura : in quo jejunantium Super oblata. — Sacrificia, Domine, quocsuraus,
fides alitur, spes provehitur, charilas roboraiur. ista nossalvenl, quae mediciiialibus sunt inslituta
jejuniis. 'Per.
Ipse enim est partis vivus et verus qui subslaniia
8eternitalis'et esca virtutis est. Verbum enim lituin, 41 Prmfatio. — Vere dignum et justum est,
per quodfacta simt omnia, non sohiiii liuinaiiarum aequumetsaluiare, nos libi semper et ubique gra-
mentium , sed ipsorum panis est angelorum. Hunc tias agere, Domine sancte, Paier omnipolens, oeierne
panem minislrare nobis non desinis, et, ut ehm in- Deus : quia compeleiiler aique salubriter religiosa
desinenter esuriarhus, horiaris. Ciijiis carne dtim stint nobis insiituta jejunia, ut corporcsejuciinditalis
pascimur, roboramUr, et sanguine duin potamur, immoderatas coerceamns illecebras, et terrenae dele-
abluimtir. sPe'rquein. Clationis iusoletitm refrepalo, purior atque iran-
Ad Complendum.— Sumpsimus, Domine, celebri- quillior appetitus ad coelestia coniemplatida myste-
talis annuaevutiva'saCramenta : praesla, quaesumus, ria fidelium reddaturauimarum. PerChristum Domi-
ut el teriiporalis vitae 40 nobis (217) remedio pro- D num nostrtim.
vciiiaiil,'et aeternae. Per Dominum nostrum Jesum Ad Complendum.— Tuorum nos, Domine, iargi-
Ghrislurii. tale donorum, et temporalibus attolle praesidiis, et
Super populum. — Ascendant ad le, Domine, renova sempilernis. Per Ddminum nostrum.
preces nostrae, et ab Ecclesia lua cunctam repelle Super populum. — Da, quaesumus, Domine, po-
nequitiam. Pcr. pulis Cliristianis, ei qu;e prOfitenlur agnoscere, et
b FERIAIV MENSIS PBIMI. coelesl': munus diligere qtiod frequentant. Per Do-
Treces nosiras, quaesumus, Domihe, clementer minum.
a Siatio hujnsdiei ex Paiiicl. el Kalend. Rom. est ruinper dissentil a Pamel.
"dd t.anctam Anastasiam. Iflem Evanjel. prspscrihifur c Kalend. Rom. : Ad sanclum Laurenliuin, adFor-
quod iu bodierno oflicio exstat. Idem intelligenduin monsum, quod Pamel. exhibet pr» diversa lect.
de caet. feris, nisi aliter notciiir. Apud eum legilur : Ad sanclum Laur. (orismurum.
bApudPamel.: Fer. 4 heinlbmadmprimm Quadrag. Favet priirius Tlieod., at secuiidus habet : Ad Lau-
ad sanctam %Iar. MajoTem.In Kalend. Ri m. : Mense renl. in Formosa.
vrimo, ad sauctam Mariam. Codex Reg. Suec pa-
61 LIBER SACRAMENTORUM. 02
e FEBIAVI INTR.A QUADRAGESIMAM. \ jejunia nosira sanctifica, ut quod observantia nostra
Eslo, Dotnine, propifius plebi lua3,et quam tibi profiteturextrinsecus, inlerius operetur. Per Domi-
focis esse devotam.benignorefovemiseratus auxilio. nura nostriim.
Per Dominumnostrum. Prmfatio.— Yere dignum et justuih est, aequum
Super oblala. — Suscipe, quaesumus, Domine, et salulare, nos libi semper et ubique gratias agere,
nostris oblala serViliis, et tua propilius doha sancti- Domine sancte, Pater omnipotens, seleriie Deus :
fica. Per. illuminator et Redemplor animarum nostrarum, qui
Prwfalio. — Vere 'digniifhet jusluhi est, ecqiium nos per pririiumAdam, abstinenlioelege violaia, pa-
et salutare, nos"tibi seihper et ubiqrie gralias agere, radiso ejectos, fortiores jejunii remedib ad aiitiquae
Doiuine sancte, Paler omnipOtens,seierne Deus : palriaebeatithdinem per graiiam revocasti. Nosque
institutionedocuisti quibus observalionibusa pec-
qui jcjuriii observatione et eleemosynarum gratissi- pia
ma largitione nos docuisii nbstrorum consequi re- cafis omnibus liberemur. Per Chrisium Doiiiiuum
media peccaiorum. Unde tuam iriiplorairiusclemen- nosirum.
liani, ut, his observationibus et coeteris bonortini Ad Complendum.— SancliOcationibustuis, omrii-
operum exhibilionibus ihuniti, ea operemiir qiiibns potens Deus, et vitia nostra cureritur, e'l (219) re-
ad aeternagaudia consequenda et spes ndbis suppe- I} mediaiiobis aeterna proveniarit. Per ChrislumDomi-
lat el facultas.Per Christum. num noslrum.
Ad Complendum.—Per hiijus, Domine, operalio- Super populum.— Ab omnibus nos, quaesumus,
uein mysterii, et vilia nosfra purgentur, et justa de- Domine,peccatis propitihs absolve,uVperceptavenia
sideria impleahtur. Per Doininuinnostrum. peccatorum, liberis tibi hieiitibuVserviamus.Per.
Super populum.—'Coriserva,quoesumus,Domine, 43 CD0.MINICA IIIN QUADRAGESIMA.
populum tihim, et a'bomnibus quas miereturadversi- Deus, qui conspicis orani nos virluie destilui, in-
talibus redile seciiruin, rit, franquillitate percepta, terius exleriusque custodi, ut et ab omuibusadversi-
devota libi mcnle desefviat. Pcr. latibus muuiamur in corpore, et a pravi» cogitatio-
(218) SABBATOIN b XIILECTIONIBUS MENSIS PRIMI. nibus raundemur in mente. Per Dominum.
Populum tUum, Domine, quaesnmus, propitius Super oblata. — Ecclesise tuae, Domine, munera
42 respice, atque ab eo fiagella tuaeiracundi;ecle- placatus assume, quaee't misericors «fferenda tribui-
menter averte. Per Dominmnnosirum. sti, el in nostrae salutis potenler efficisiransire my-
Alia. — Drus qui delinquenles perire non paleris, sterium. Per Dominumnoslrum.
sed exspectas, ut coriverlanlur et vivant, debitam, ^ < Prmfatio. — Vere dignum et justum est, seqhum
qucesumus, peccaiis nostris suspende vindictam, et el 'salutare, nos tibi semper et ubique-gratias agere,
praesta propiiius ne dissimulalio cumulet ullionenl, Domine sancle, Paier omhipoteris, selerne Detts:
sed potiusiperjejunium ijmendalio prosit ad veniam. ct Majeslatemtuam suppllciter exorare, Ul mentibus
Pcr. nostris medicinalisobservantiae!lnunusinfundas. E't
Aiia. —Prolector rioster aspice, Deus, ut qui ma- qui hegligentibtisetiam subsidiumferrenoh desinis,
,ori;m nostroruin pondere premimur, percepta mi- beneficia praebeas poiiora devotis. Per Christum
sericordia, libera tibi menie famulemur. Per. Dominurii.
Alia. — Adesto, quoesumus,Domhie, supplicatio- Benedklio. —Omnipotens Deus, jejhnii caelera-
nibus nosiris, ut e»se, te largiente, mcreamur el in- ruinque virlulum dedicalor alqne amalor,sua vos
ter prospera homiles et inter adversa securi. Per. benedictione sanctificel. Amen. Accendat ni vobls
Atia. —Acliones noslraS, quaesumus, Domine,et piaedevulioiiis affectum, et praebeiit supplicaniibus
aspitando praeveui, et adjnvando prosequere, ut suum benignus audilum. Amen. Quaierius mentes
cuncta nostra ftperatioel a le semper incipiat, el per vestraesinceris purgatae jejuniis, bohorum oiniiium
te coapiafiniatur. Per. exubercnt iricremenlis. Amen. ^Quodipse prsestare
Ad Missam. — Deus, qui tribus pueris mitigasli ^dignetur.
flammas igniuni, concede propitius ut nos famulos Ad Comptendum.— Refecli, Domine, pane coe-
tuos non exurat flamraa vitiorufn. Per Chrislum Do- lesli, ad vitam , qusesumus, nutriamur selernam.
minum. Per.
Super oblala. — Praesentibus sacrificiis, Domine, Superpopulum. — Familiara tuam, qusesumus,
a Magnbconseiisubic Pamel., Kalend. Rorn., Co- cum.
dex Reg. Suec. et duoTheod. notarit pro statione : c Apnd Pamelium legitur hic : Dominka vacat.
Ad Apostolos.
h Ila Cod. omhes editi elifiann exarati. Apnd P,i- Sed legendum ex nnstris Mss. et praeserlimex Cod.
Res. Suec. : Die dominicavacal. Sic quoque legitur
meliuinet iu Caleiul. R nn. additur: Ad sanciumPe- in Kalend.Rotn.Ciir atitem dicatur vacare,ex Joanno
irum.Ciun in Mss.habeaiiirxli Lect., suspicatur Joau- Froiitoiie repeie. Certe in Cod. Reg. Suec, in Ge-
nes Froiilo lcgeiidlniiin duodecimaleclione, nimrrum inei., in Tiieod., etc, oflicufti hujns Dominic* as-
e\ Evanicelio,quaeposl midecimiilias ex variis sacrae signalur, sicut in aliis Dominicis,excepia statione.
Sc-ifitUralibris (iebat. Ex Pamelio Salibarum boc Forlasse ergo propter sacros ordines, vespere Sab-
duodecimleclioniunmincupalur, quod aia xn soleant baii niagno labore collatos, uon fiebat processio et
lcifileclionesdiversw,aut sex emlem lectionessemel siaiio, nec homiliahabebatur.
Grmceel semel Latine. Consule Pamel. ad huuc lo-
«5 SANCTI GREGORllMAGNI C*
Domine, propitiatus illuslra, ut beneplacitis inhae- A.quoque vitiis cessare concede. Per Dominum no-
rendo, cuncta quae bona sunt mereatur accipere. strum.
Per. Super oblata. — Hostias, Domine, quas tibi offe-
" FERIAII IN IIEBDOMADA SECUNDA. rimus, propitius respice, et per haec sancta com-
Prsesta, quaesumus, omnipolens Deus, ut familia mercia vincula peccaiorum nostrorum absolve.Per
tua (220) quae se, aflligendo carne, ab alimentis Dominum.
abstinet, sectando justiliam a culpa jejunet. Per. Prwfatio. — Vere dignum et justum est, oequum
Super oblala. — HoecHostia, Domine, placalionis et salutare, nos libi semper et ubiquegraiias agere,
el Iaudistua nos propitiaiionodignos efficial.Per. Domine sancte, Pater omnipotens, seierne Deus,
Prmfalio. — Vere dignum et justum est. sequum per ChristumDominum nostrum. Per quem humani
et salutare, 44 nos l'bi semper et ubique gralias generis reconciliationemmirabili dispeusalioneope-
agere, Domine sancte, Pater omnipotens, seterne ralus es, praesta, qusesumus, ut sancto purificati
Deus : et pietatem tuam supplicidcvotionedeposcere, jejunio, et tibitoto corde simus subjecti, et inter
ut jejunii nostri oblatione placatus, et peccalorum mundansepravitatis insidias, te miseranle perseve-
nobis concedas veniam, et nos a noxiis liberes insi- remus illaesi. Per quem Majestalem.
diis. Per Christum Dominumnostrura. g Ad Complendum.— Sumptis, Domine, sacramen-
Ad Complendum.— Haecnos communio,Domine, tis, ad (221) redemptionis seternse, quaesumus,pro-
purget a crimine, et ccelestisremedii faciatesse con- ficiamus augmenlum. Per Dominum.
sories. Per. Super populum. — Deus, innocentiaerestitulor et
Super populum. — Tuis, quacsumus,Dominc,ade- amalor, dirige ad le tuorum corda servorum, ut spi-
sto supplicibus,el inter mundanae pravitalis insidias ritus lui fervore concepto, et in fidc inveniamur
fragilitatem nostram sempilerna pietaie prosequere. slabiles, et in opere efficaces.Per Dominum.
Per. d FERIAV INHEBDOMADA SECUNDA.
b FEBIA III 1NIIEBDOMADA SGCUNDA. Prsesla nobis, Domine, qusesumus, auxilium gra-
Perfice, qusesumus, Domine,benignus in nobis tiae luae, ut, jejuniiset orationibus convenienterin-
observantiaesanclae subsidium, ut qusete auctore fa- tenti, Iiberemur ab hostibus mentis et corporis. Per
cienda cognovimus, te operanle impleamus. Per Do- Dominum.
uiinuin. Super oblata. — Accepta tibi sint, Domiue, quae-
Super oblala.— Sanclificalionemtuam nobis, Do- sumus, nostri dona jejunii, quseet expiando nos lua
mine , his mysteriis placatus operare, quaenos et a gralia dignos elficiaut, et ad sempiterna promissa
terrenis purget vitiis, et ad ccelestia doua perducat. r<perducant. Per.
Per Dominum. Prmfatio. — Yere dignum et justum est, sequum
Prmfatio. — Vere dignum et justum esl, sequum et salutare, nos libi semper et ubique gratias agere,
et salutare, nos tibi semper el ubique gratias agere, Domine sancte, Pater omnipotens, seterne Deus:
Domine sancte, Pater omnipotens, oeterneDeus: qui et tuam cum celebratione jejunii pielalem devotis
ob animarum medelam jejunii devotione castigari mentibus obsecrare, ut qui, peccatis ingruentibus,
corpora prsecepisli; concede, quaesumus, ut corda malorum pondere premimur, et a peccatis omnibus
noslra ita pietatis luae valeant exercere mandata, liberemur, et libera tibi mente famulemur.Per Chri-
ut ad lua mereamur, te opitulante, pervenire pro- stum Dominumnostrum.
uiissa. Per Dominumnostrum. Ad Complendum.— Gralia tua nos, qusesumus,
Ad Complendum.— Ul sacris, Domine, reddamur Domine, non derelinquat, quseetsacrse nos deditos
digni muneribus : fac nos tuis, qusesumus,obedire faciat servituli, et luam nobis opem semper acqui-
mandalis. Per Dominumnostrum. rat. Per Dominumnostrum.
Super populum.— Praesta populo tuo, Doraine, 46 Super populum. — Adesto, Domine, famulis
quaesumus,consolationis auxilium, et diuturnis ca- tuis, et perpetuam benignitatemlargire poscentibus,
lamilatibus laborantem propitius respirare concede. T) ut his qui te auctore el gubernalore glorianlur, et
Per Christum Dominumnostrura. congregaia resiaures, et restaurala conserves. Per
FEBIAc IVINHEBDOMADA SECUNDA. Dominum.
0 FERIAVI ]N HEBDOMADA SECUNDA.
Populumtuum, Domine,propitius respice, 45 el
quos ab escis carnalibus prsecipisabslinere. a noxiis Da, qusesumus, omnipotens Deus, ut sacro nos
11ApudPamelium, cnnsentienlibusMss. Reg. Sue- d In liac fer. statio , juxta Ed. Pamel., consen.
ciae, Gemel., duobusTbeod., necnon Kalend. Rom., tientibus Cod. Reg. Suec. et duobus Theod., est aa
staiio est ad sanctumClementem. sanclamMariam trans Tiberim.ln Kalend. Rom. ad-
b In Ralend. Roin., cui suffragantur duo Theod., dilur: Titulum Callixti. Observandum est, in his
statio est ad sdnctam Ralbinam,cujus liluli mentio Quadragesimaeolficiis, Editiones Vatic. et Gussan
est in synodo habita sub sancto Gregorio, ut obser- vil.e parum, imo vix a nosLradiscrepare.
val Joan. Fronto. Apud Pamel. legilur : Ad san- Mss., quibus consenlanea sunl Pamelii Edita :
clam Albinam,et in Cod. Reg. Suec, Salbinnm. Ad sanctumVitalem.At in Kalend. Rom. legitur : Ad
c Staiio iiujus diei in Kalend. Rom., iu Cod. Pa- Apostolosinler Vestinw,nisi forie, pro inter, legen-
mel. el in Mss. nostris , est ad sanctam Cmciliam, dum sit in iif.,id est, in lilulo Veslinm, ul conjicit
cujus tituli meminit synodus Rom. sub nostro Gre- Joan. Fromo.
gorio,
H5 LIBER SACRAMENTORUM. GO
— Suscipe, qusesumus, Domine,
purificantejejunio, sinceris mentibus ad sancta ven- A Super oblata.
lura facias pervenire. Per Dominum nostrum. devotorum munera famulorum , et tua divinis puri-
Super oblala. — Hsecin nobis sacrificia, Deus, et fica servientes pietate mysteriis, quibus etiam iusii-
sanctificalione permaneant, et operatione firmen- ficas (223) ignorantes. Per.
ttir. Per. Prwfaiio. — Vere dignum et jusiuin est, seqttum
Prm(atio. — Yere dignum et juslum est, sequum et salutare, nos tibi semper et ubique graiias agere,
ct salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine sancte, Pater omnipotens, seterne Deus :
Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus : et te suppliciter exorare, ut cum abstinentia corpo-
qui delinquentes perire non pateris, sed ut ad te rali mens quoque noslra sensus declinet illicitos. Et
convertantur et vivant liortaris. Poscimus itaque (224) quae terrena delectatione carnalibus epulis ab-
pielatera tuam ut a peccatis nostris tuae severitalis negamus , humanoe voluntatis pravis intenlionibus
suspendas vindictam, et nobis oplaiam misericor- amputemus. Quatenus ad sancta sanctorum fideliter
diler tribuas veniara; nec iniquitatum nostrarum salubriterque capienda competenti jejunio valeamus
molestia provocet ad ullionem, sed jejunii obser- aptari. Tanto nobis certi propensius jugiler adfulura,
vatio et morum emendatio le flectat ad peccatorum quanto fuerimus eorum instilutionibus gratiores. Per.
noslrorum remissionem. Per Christum Dominum JJ Benedictio. — c Omnipotens Deus jejuniorum ve-
nostrum. strorum victimas clemenler accipiat, et sua vos be-
Ad Complendum.— Fac nos , qusesumus, Dorcii- nediclioue dignos efficiat/Amen. Menles vestras ita
ne, accepto pignorc salutis acternocsic lendere con- parcimonisedono conira vitia muniat, prseceptoruin
gruenler, ut ad eara pervenire possimus. Per Do- suorum doclrinis erudiat, charilaiis donorepleat,
minum. ut vos in omnibus sibi placere concedat. Amen. Qua-
Super populum. — Da, qusesumus, Domine, po- tenus, prseseniis Quadragesimoe diebus devoiissime
pulo tuo salulem menlis et corporis , ut, bonis ope- celebratis, ad Paschalia festa purificatis cordibus
ribus inhserendo, luoeseniper virtutis mereatur pro- accedere valealis. Amen. Quod ipse proeslare.
lectione defendi. Per. Ad Complendum.— Cunctis nos, Domine, reati-
a SABBATO IN HEBDOMADA SF.CUNDA. bus et periculis propitiatus absolve, quos tanli my-
Da, qusesumus, Domine, nostris effectum jejuniis sterii tribuis esse participes. Per Dominum nostrum.
salutarem, ut castigatio carnis assumpta ad nostra- 48 Super populum. — Subjectum tibi poptilura,
rum vegetalionem transeat animarum. qusesumus, Domine, propiliatio coelestis amplilicet,
Super oblata. — His sacrificiis, Domine, concede et luis semper faciat servire mandatis.
placatus, ul qui propriis oramus absolvi delictis, G d FERIAII IN HEBDOMADA TERTIA.
non gravemur (222) externis. Per Dominumnostrum.
— Cordibus nostris, quaesumus, Domine, benignus
Prm(alio. Vere dignum et justum est, sequum infunde, ut sicut ab escis corporalibus abstiuentus,
et salutare, nos libi semper et ubique gratias age-
ila sensus quoquc nostros a noxiis retrahamus exces-
re, Domine sancte, 47 Pa'er omnipotens, seterne
sibus. Per Dominuninostrum.
Deus : et tuam jugiter exorare clementiam, ut
ntentes nostras, quas conspicis terrenis affectibus Super oblata. — Munusquod tibi, Domine, nostrse
prsegravari, medicinalibus tribuas jejuniis exoncra- servitutis offerimus, tu salutare nobis perfice sacra-
ri, et per afflictionemcorporum proveniat nobis ro- mentum. Per.
bur animarum. Per Chrisium. Prwfalio. — Vere dignum et justum esl, sequumet
Ad Compiendum.— Sacramenti tui, Domine, di- salutare, nos libi semper et ubique gratias agere ,
vina libatio penetralia nostri cordis infundat, el sui Domine sancle, Paler omnipolens, selerne Deus : et
participes potenter efficial. Per Cbristum Dominum clemenliam luam cum omni supplicatione precari,
nosirum. ul per hanc jejuniorum observationem crescat nos-
Super populum. — Familiam tuam, quaesumus, trae devotionis affectus, et nostras actiones religiosus
Domine, continua pietaie cusiodi, ut quae in sola exornet effectus; quatenus, te auxiliante, et ab hu-
spe gratise ccelestis innititur, ccelesii eiiam prote- *' manis semper relrahamur excessibus, et monitis
ctione muniatur. Per eumdem. inhserere valeamus, te largienle, ccelestibus. Per
b DOMINICA III 1NQUADBAGESIMA. Christum Dominumnoslrum.
Quaesumus, omnipotens Deus, vota bumilium re- Ad Complendum.— Praesla, quaesumus, omnipo-
spice, alque ad defensionem noslram dexteram tuae leiis et misericois Deus, ut quaeore conlingimus pura
Majestatis extende. Per Dominum mente caoiamus. Per Dominumnoslrura.

a Hic magno consensu legitur stalio ad sanctos d Slatio in Cnd.Pamel.etMss. indicitur ad sanclum
Marcellinumet Vctrum. Marcum, ulin Kalend. Rom. Observat. Joan. Fronto
b Non niinus consentiunl Codicesediti et mss. in sanctum Marcum,de quo hic, esse Rom. Ponlificem,
assignanda hodiema statione ad sanctumLaurentium qui die 7 Octobris colitur, cujus nomine exstat in
foris murum. In Kalend. Rom. tamen simpliciler le- urbe antiquus titulus. Adraonet Pamelius hac feria
gitur : Ad sanClumLaurenlium marlijrem. fieri solitam denuntiationem primi scrutinii electi1-
c Benedictio hoecabest ab Ed. Vatic et Gussau- rum sive catechumenorum, quod feria 4 scq. cele-
vil. necnon a Mss. nostris et a Cod. Pamel. hrabatur.
67 SANCTI GREGORIIMAGNI 08
" FERIAVIN HEBDOMADA
Super populum. —Conserva , Domine, fdmiliam l k.: TERTIA.
luani bnnis semper operibus ernditam, et sic prae- ^oncede, quaesumus, omnipolens Deus , ut qui
senlibus consolare subsidiis, ul ad supema perducas proteciionis luae gratiam quaerimus, liberali a malis
dona propitius. Per Dominum noslrum. omnibus, secura tibi mente serviamus. Per.
a FERIAIII IN HEBDOMADA TEBTIA. Super obtala. — Deus , de cujusgraiiae rore des-
Exaudi nos, omnipolens el misericors Detis , et cendil ulad mysteria lua, purgatis sensibus, acceda-
coiitineulise salutans propitius nobis dona concede. mus, prsesla, quocsumus, ul in corum tradilione so-
Per. lemniter honoranda compelens deferamus obse-
Super oblata. Per bsec vcniat, quassumus, Domi- quium. Per.
ne, sacramenia (225) nostrae rcdeinplionis effecius, 50 Prmfatio. — Vere dignum et justum est,
qui nos et ab humanis retrahal sctnper excessibus, sequuinet salutare, nos tibisemper et uliiqtie graiios
el ad salutaria cuncta perducat. Per Dominum nos- agere, Domtne sancie, Paier omiiipotens, aeterne
trum. Deus : et tuam immcnsam clementiam supplici voio
Prwfatio. — Vere dignum el juslum cst, aequum deposcere, ut nos famulos luos, et jejunii macera-
et salulare, nos tibi semper et ubique gralias agere, lione casiigatos, et coeterisbonorum operum exhibi-
Domine sancle, Pater omnipolens, oeterne Deus: ]8 tionibus erudilns, in mamlaiis luis facias perseve-
qui peccantium non vis animas perrre, sed culpas ; rare sinceros, et ad pascba:ia festa pervenire illacsos;
ct peccantes non semper conlinuo judicas, sed ad sicque prxsenlibus subaidiis consolemur, qualenus
pceniteniiamprovocatns exspeclas. Averte, quaesu- ad aeieriia gaudia pertingcre mereamur. Per Cliri-
mus,49a nobis quam meremur iram, et quani sium Dominum.
optamus super nos effuude clementiani, ut, sacro Ad Complendum.— Sacramenii tui, Domine, ve-
purificali jejunio, electorum tuorura ascisci merea- neranda perceptio, et mystico nos mundel cffectu,
mur Per Christtiin Dominumnostrum. et perpetua virtuie defendat. PcrDominum.
' Adcollcgio.
Compiendum.—Sacris, Domine, mysteriis ex- Super populum. — Conserva, qusesiimus,Domine,
piati, et veniam cousequamur ct gratiam. Per. populum luum, ei gratioe luoein eo dona multipiica,
Super populuin. — Concedc, ndsericors Deus, ul ut ab omnibus liber offensis, et temporalibus non
devoins libi pupulus semper existat, el de tua clc- destituatur auxiliis, et sempilernis gaudeat institu-
mentia, qnod ei prosit, iiidesineuter oblincal. Per. lis. Per Dominum nostrum.
h FER'AIV1NUEBDOMADA TERTIA. d FERIAVIINHEEDOMADA.
Praesla nobis, quacsumus, Domine, ut salutaribus Jejunia nostra, quaesumus, Domine, benigno fa-
jejuniis cruditi, a noxiis quoque viliis absiinentes , Ij vore prosequere, ut sicut ab alimentis in corpore ,
propiliationem tuam facilius impetremus. Per. ita a vitiis jejunemus in menle. Per.
Super oblala. — Suscipe, quaesitmtis,Domine,pre- Super oblata. -~ Respice, Domine, propitius ad
ces populi tui cum oblaiionibus hostiarum, el lua munera quae sacramus, utel tibi sintgrala, et nobis
niystcria celebranies ab oinnibus nos defende pericu- salutaria semper exiilant. Per.
lis. Per. Prwfatio. — Vere dignum et justum est, eequum
Prmfalio. — Yere dignum el justum esl, aequum et salutare, nos libi semper et ubique gratias agere,
et salutarc, nos libi seinpcr el ubique gratias agere , Domine sanctc, Pater omnipotens, seternc Deus :
Domine sancte, Paler omni|iolens, scterne Deus : qtsi ad insinuandum bumilitaiis suse mysterium , fa-
tttamque misericordiam suppliciter exorare, ut jeju- tigatus resedit ad puteum; qui a mubere Samari-
niorum nostrorum sacrosancla mysieria tuse sint tana aquaesibi peiiit porrigi potum, qui in ea crea-
pieiaii semper accepia; concedasque ut quorum verat fidei donum. Et ita ejus siiire dignaius est fi-
corporaabstinenliae observationemaceranlur, menies dem, ut dum ab ea aquam peteret, in ea ignein divini
quoque \iriutibus et ccelestibusinstilutis exorncniur. amoris accenderet. Implorimus itaque tuam immen-
PerCbiislum Dominumnostrum. sam clenientiam, ut coniemnenies tenebrosam pro-
Ad Complendum.— Sanclificel nos, Douiine, qtta D fundiialem vitiorum, et relinqucnles noxiarum (227)
pasli sumus, niensa ccelesiis, et a curiclis erroribns byilriam cupidilaium, et te , qui fons vitae et origo
expiatos (226) supemis promissionibus reddat ac- bonitatis es, semper sitiamus, et jejuniorum nostro-
ceplos. Per Dominum. rum observatione libi placeamus. Per quem Majes-
Super populum. — Defende, Domine , familiam tatem.
tuam, cttoto libi corde prostialam ab bostium tuere Ad Complendum.— Hujus nos, Domine, perceptio
forniidiiic ; nec bona tua difficulter inveniat, pro sacramenti mundet a crimine, et ad ccelesiia regna
quibus et sancii tui ct angelicselibi supplicant potes- perducat. Per.
lates. Per Domiiiuuitiostrum. Super populum. — Gaudeat, Domine, quscsumus,
R Addilur in Kalend. Rom., in Cod. Pamel., Reg. c Jam sscpe laudati Codices sive manu exarati,
Suec. et aliis Mss. : Ad sanctamPolentianam. Eadem sive editi, habent hic : Ad sanctos Cosmamel Damia-
esl ac sancta Pudentiaua. num.
h Sialio indicuur ad sanctitmXislum ; sive, ut le- d Slalio est ad sanctum Laurentium in lil. Lucinw,
gjtur iuCod. Reg. Suec, ad Sistum, cujus tituli meu- sive, ut habet Patnel., conseutiente Cod. Reg.Succ,
tio in synodo Rom., sub Grcg. II, an. 721. iu Lucinm.
09 LIBER SACRAMENTORUM. 70
popultis, tua semper benedictione confisus, ut et A Amen. Abstinentiamvestram prateritamacceptet, fu-
temporalibus beneficiis adjuvelur, et erudialur scter- turam sibi placitam reddat, ut sicut ab illicitis cibis,
nis. Per Dominum. ita vos etiam a vitiis omnihus abstinere coneedat.
51 a SABBATO IN HEBDOM. TERTIA. Amen. Qtio de praeteriiiset fuiuris charismatum fru-
Praesla, quaesumus, onihipotens Deus, ut dignitas gibus ei grates persolvenles, ad sancluin Pascba per-
condilionis hiimanae per immoderanliam sauciaia , venire |io>sitis (228) indemnes. Quod ipse praestare
medicinalis parcimoniaestudio reformeiur. Per Do- digneiur.
mintim. Ad Complendum.— Da nobts, mtsencors Detis, ut
Super oblata. — Concede, quaesnmus, omnipolens sancta lua, quibus incessanter explemur, sinceris
Deus, ut bujus sacrificii munus fragililalem noslrara iracienms obsequiis, et semper fidelitnenie sumamus.
ab omnimalo purgct semper et muniat. Per Domi- Per.
inim. Super populum.—Deus qui in deserli regione mul-
Prmfatio.— Vere dignum et jusium esl, nequumet litudinem pnpuli tua virtute satiasii, in hujus quoque
salutare, nos tibi semper et ubique graiias agere, saeculitranscuniis excttrsu viclum nobis spirilalem ,
Domine sancte, Paler onmipotens, oeterne Deus: ne deficiamus,impende. Qui vivis et regnas.
qui jejunii Quadragesimalisobservationem in MoyseB d FERIAII INHEBDOMADA QUARTA.
et Elia dedicasti, et in Unigenito Filio iuo,legis el Praesta, qttaesumus,omnipotens Deus, ut observa-
prophetarum nostroque omuiuin Domino, exornasti. tiones sacras annua devotione recolenles, et corpore
Tuam igitur immensam bonilatem supplices exposci- tibi placeamus et menle. Per.
mus.nt quod iHe jugi jejuniorum complevit conli- Super oblata. —Oblatum libi, Domine, sacrifi-
nuatione, nos adimplere valeamus illius adjuli lar- cium vivificetnos semperet muniat. Per.
gissimnmiseralione, eladimplenles eaquaepr.-rcepit, Prmfatio. — Vere dignum et justum est, aequum
dona percipere mereamur quae proinisit. Per qtiein. ei salutare, nos lilii seinjier et ubique gratias agere,
Ad Coniplendiim. —Qtiarsumus,omnipotens Deus, Domiiiesancte, Pater omnipotens , aeterne Deus : et
ut inter ejus membra iiumeremur cujus corpori com- tuam suppliciler niisericordiam implorare, ul exer-
mtmicamuset sanguini. Per Dominuin. cil;itiovenerauda jejunii salutaris, nos a peccatorum
Super populum.—Prsetende, Domine , fidelibus iioslrnrummaculis purgalos reddat, et ad superno-
tuis dexieram cceleslis auxilii.ut te toio corde per- rum civiumsocietatem perducat, ut etliicdevotorum
qnirant,et qusedigne postulant consequi mereantur. aciuum sumamus augmentum, et illic aelernaebeati-
Per Doiuinum nostrum. ludinis percipiamus emolumenlum. Per Cbrislum
b DOMINICA IVIN QUADRAGESIMA. C Doniinumnoslrum.
Concede, quaesumus,omnipotens Deus, nt qni ex Ad Complendum.—Divinisatiati munerislargilale,
merilo noslroeactionis aflligimur, luaegratiaeconso- qnsesiimus, DomineDeus noster, ul in bujus semper
laiinne respiremus. Per Dominumnostrum. participalione vivamus. PerDominum nosirum.
Super oblala. — Suscipe, Domine, sacrifici.ttmcu- Super populum. — Proficial, quaesumus,Domine,
jns le voluisti dignanter immolatione placari, et plebs tibi dicata piae devotionis alfeclti, utsacrisac-
piwsta, qii.sesumiis, ut hujus operalione mundaii, tionibiis erudiia , quanio Majeslatituoe (it gratior ,
beneplacitiim libi uostroemeniisofferamus affectum. lanto donis potioribus augeatur. Per Domiuuni.
Per Dominum. 53 e FEIUA III 1NHEBDOM. IVQUAIlRAGESIM^E.
Prmfalio. — Verc dignuin et jtistum est, oequum Sacrse nobis, Domine, quaesumus, observationis
el salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, jejunia , el pise conversationis augmenlum, et tuae
Domine sancte, Pater omnipotens, a-terne Deus : et propitiationis oontinuum praestentauxilium. Pcr Do-
le Creatorcm omniumde praeteritis fructibus glori- ininum.
ficare, et de venluris suppliciter exorare, ut cuin de Super oblaia. — Purifica nos, misericors Deus, ut
perceptis non iuvenimur ingrati, de percipiendis non Ecclesiaelu;c preces, qu.aetibi graiae stint, pia mune-
judicemur indigni; sed exlnbilis toties solemni de- " ra defereniis, fiant expiatis meniibus graiiores. Per
votioue jejuniis, cum subsidiis corporalibus 52 Pr0" Dominumnostrum.
fectum quoque capiamus animarum. Per ChrUtuin Prmfulio. — Vere dignum ct jtistum esi, aequum
Dommum. et salntare, nos tibi semper el ubiqtie graiias agere,
Benedkiio.— Deus, c qui vos ad praesentiumQua- Domiiie sancte', Paieromnipolens, aeteiiie Deus, per
dragesimalium dierum medietalem dignatus est per- MediatoremDei et homiuum, Jesuin Christum Do-
ducere, ipse vos sua miseratione dignelur benedicere. minura nustrum : qui medianle die festo ascendil in
0 Legitur apud Pamel. et in Kalend.Rom.: Adsan- autem a Cod. Theodor. et Ed. Vatic.
ctam Susannam, quibns favenl Mss. d Magnoconsensu staiio bujus fer. esl ad sanclos
b fn C. Pamel. habes pro slatione ad Jerusalem.. Coronalos.
qualuor
c
AsseniiuiilnrCoriri.Reg. Suec. et duo Theod. Atin Liitis fer. staiio pari consensu ad sunclum Lna-
Kalend. Rnm. legilur: ln Suxurio , quod idem signi- rentiumin Uamaso,sive, ut liabet Cod. Reg. Stiec,
ficaie puiat Joan. Fionto ac iu sessono ; ipsius notas in Duma.iuni.lu Kalendar. Rnm. legilur lauluiti : ln
ad bunc lncuin <onsule. titulo Damasi, dissnnulato saucii Laureutii nouiine.
' Benedictiohoec lcgilur in Benedictionali; abest
11 SANCTIGREGORHMAGNl 74
lemplum docere, qui de ccelo descendit, mundumab .Mua protectione confidimus, cuncta nobis adver-
iguoranlise tenebris liberare; cujus descensus gcnus sanlia, te adiuvante, superemus. Per Dominumno-
humanuni doctrina salutari inslruit, mors a perpeiua strum.
morte redemit, ascensio ad ccelestiaregna perducit. Super oblata. — Efficiatur hsec Hostia, Domine,
Per quem te, summe Pater, poscimus,ul, ejus insti- qusesumus,solemnibus grala jejuniis : et, ut libi fiat
tutione edocti, salutaris parcimonise devolione pu- acceplior, purificatis mentibus imraoletur. Per Do-
rificaii, ad tua perveniamus promissa securi. Per niiniim nostrum.
quera Majestatemtuam. Prwfatio. — Yere dignum et justum est, sequum
Ad Complendum. — Ccelestia dona capienlibus, et salutare, nos libi semper et ubique gratias agere,
qusesumus, Domine, non ad judicium pervenire Domine sancte, Pater omnipolens, aeterne Deus : cu-
patiaris quod fidelibus tuis ad remedium providisti. jus honilas hominem coudidit, juslilia daranavit,
Per. misericordia redemit. Te humiliter exoramus ut sic-
Super populum. —a Tueatur, qusesumus, Do- ut per illicitos appetitus a beala regione decidimus,
mine, dextera tua populum tuum deprecantem, et sic ad seternam palriam per abstinentiam redeamus.
purificalum dignanter erudiat, ut consolatione prae- Sicque moderetur lua miseratione nostra fragilitas,
senti ad futura bona proficiat. Per Dominum no- B ut et transitoriis subsidiisnoslra susientetur mortali-
strum. tas, et per bonorum operum incrementa beata acqui-
b FERIAIVINIIEBDOMADA QUARTA. ratur immorlalitas. Per Christum.
Omnipotenssempiterne Deus, qui et juslis prse- Ad Complendum.— Sancla tua nos, Domine,quac-
mia merilorum, et peccatoribus per jejunium veniam sumus, el vivificandorenovent, et renovando vivifi-
proebes,miserere supplicibus, parce peccantibus, ut cent. Per Dominumnostrum.
realus noslri confessioindulgenliam valeat percipere 55 Super populum. — Populi tui, Deus, inslitu-
delictorum. Per Pominum noslrum. tor el reelor, peccata quibus impugnatur expelle, ul
Alia. — Prsesta, qusesumus, omnipotens Deus, ut semper libi placitus, etluo muniminesit securus. Per
quos jejunia voliva castiganl, ipsa quoque devotio eumdem Dominuni.
sancla laelilicet,ut, terrenis affectibus mitigalis, fa- FERIAd VIINHEBDOMADA QUARTA.
cilius coalestiacapiamus. Per Dominum. Deus, qui ineffabilibus mundum xenovas sacra»
Super oblata. — Supplices, Domine, te rogamus, mentis, praesta,qusesumus, ul Ecclesiatua et oeternis
ut bis sacriiiciis peccata nostra mundentur, quia proficiat institutis, et temporalibus non desliluatur
lunc vcram 54 nobis iribuis et menlis et corporis auxiliis. Per.
sanitalem. Per Dominumnostrum. C Super oblata. — Munera nos, quaesumus,Domine,
Prmfatio. — Vere dignum et juslum est, sequum oblala purificent, et te nobis jugiter faciant esse pla-
et salulare, nos tibi semper et ubique gratias agere, catum. Per Dominum nostrum.
Domine sancle, Pater omnipotens, seterne Deus; Prmfatio. — Vere dignum et justum est, orquum
qui illuminalionesuse fidei tenebras expulit mundi, et salulare, nos tibi semper et ubique gralias agere,
el genus humanum, quod primse matris ulerus pro- Domine sancle, Pater omnipotens, seierne Deus,
fuderat csecum, Incarnationis suae mysterio reddidil per Christum Dominumnostrum. Qui est dies seter*
illuminatum, fecitque filios adoptionis, qui teneban- nus, lux indeficiens, clarilas sempitema. Qui sic
tur vinculis justse damnationis. Per ipsum te peti- sequaces suos in luce praecepii ambulare, ut noctis
mus, ut tales in ejus inveniamurjusiissima exami- seternaevaleant caliginemevadere, et ad lucis patriam
nalione, quales facii sumus in lavacri salularis feliciler pervenire. Qui per bumililatem assumplse
felicissimaregeneralione, ut, ejus Incarnalionisme- bumanilalis Lazarum flevit, per Divinitatis poten-
dicamine imbuli, sacrosancti lavacri ablutione loli, tiam vitse reddidit, genusque humanum (229) qua-
parcimonisedevolione ornati, ad seterna gaudia per- drifida peccatorum mole obrutum ad viiam reduxit.
veniamus illaesi.Per quem Majeslatem. Per quem pelimusjejunii observalione a peccatorum
Ad Complendum.— Sacramenta quse sumpsimus, D nostrorum nexibus solvi, selernse vilsefelicitati red-
DomincDeus noster, el spiritalibus nos repleant ali- di, et sanctorum ccetibus connumerari. Per quem.
. mentis, et corporalibus lueanlur auxiliis. Per Domi- Ad Complendum.—Hsec nos, qusesumus, Domine,
num nostrum. participatio sacramenti, et propriis reatibus indesi-
Super populum. — Pateant aures misericordise nenter expediat, et ab omnibus tueatur adversis.
tusc, Domine, precibus supplicanlium, et, utpetenti- Per.
bus desiderala concedas, fac cos quae libi sunt placi- Super populum. — Da . qusesumus, omnipotens
a postulare. Pcr. Deus, ut qui infirmitalis nostrseconscii de lua virlute
ic FERIAVINHEBDOMADA QUARTA. confidinius, sub tua semper pietale gaudeamus.
Prsesta, qusesumus, omnipotens Deus, ut qui in Per.
a Hoecoratio in Cod. Pamelii legilur in ofticio fe- libris noslris qui slationum meminerunt.
rise praecedeuliscum hoc titulo : Ad vesperos.Abest c Indicilursialio ad sunclumSilveslrum,in laudalis
a Cod. Reg. Suec, ad quem tamen multum accedit supra Codd. qui de stationibus agunt.
Edii. Panieliaii;). « III iisdem supra laud. Codd. iegitur bic: Ad san-
b Siatio assignalur ad sanclumPaulum in omnibus clum Eusebium.
75 LIBER SACRAMENTORUM. 74
a SABBATO INHEBDOM. QUARTA. \. noster, et quos tuis mysteriis recreasti, perpetuis
Fiat, Domine, qusesumus, per gratiam tuam fru- defende d prsesidiis. Per Dominum nostrum.
cluosus nostrse devotionis affectus, quia tunc nobis Super populum. — Da, qusesumus, Domine, nobis
proderunt suscepta jejunia, si tuoesint placita pietati. persevcrantem in tua voluntale famulatuin, ut iu
Per Dominum nostrum. diebus noslris, 57 et merito et numero populus tibi
Super obtata. — Oblalionibus, quaesumus, Domme, serviens augeatur. Per Dominum nostrum.
0 FERIAII IN HEBDOMADA
placare susceptis, el ad le nostras, etiam rebelles, QUINTA.
compelle propitius voluntaies. Per Domiuum. Sanctifica, quaesumus, Domine, nostra jejunia, et
Prmfalio. — Vere dignum et jusKim est, ocquum cunctarum nobis propilius indulgenliam largire cul-
et salutare, nos tibi semper et ubique gratias ogere, parum. Per Dominum noslrum.
Domine sancie, Pater omnipotens, aeterne Deus: mi- Super oblata.—Concede nobis, Domine Deus
sericordioe 56 dalor et lotius boniiatis auclor, qui noster, ut haec Hostia salutaris, et noslrorum fiat
jejuniis, orationibus et eleemosynis peccaiorum re- purgaiio deliclorum , et luae propilialio Majestalis.
media et virtulum omnium tribuis incrementa. Te Per.
humili devotione precamur, ut qui ad haec agenda Prmfaiio. — Vere dignum et justum est, sequum
saluberrimam dedisli doclrinam, ad complendum B et salutare, nos tibi semper et ubique gralias agere,
indefessam tribuas efficaciam, ut obedienter lua exse- Domine sancte, Pater omnipotens, seterne Deus : te
quentes praecepta , feliciier lua capiomus promissa. suppliciter exorantes ut sic nostra sanclificenlur
Per Chrisium Dominum nostrum. jejunia, quo cunctorum nobis peccatorum proveniat
Ad Complendum. — Tua, nos, quoesumus,Domi- indulgeniia, qualenus, appropinquante Unigeniti Filii
ne, sancia purificent, et operatione sua perficiant lui passione, bonorum operum tibi placere valeamus
esse placitos. Per Dominumnostrum. exbibitione. Per quem Majeslatem.
Super populum. — Deus qui sperantibus in te, Ad Complendum.— Sacramenti tui, qusesumus,
misereri poiius eligis quam irasci, da nobis digne Domine, participatio salutaris et purificationeiu no-
flere mala quoefecimus, ut tuaeconsolationis gratiam bis prabeat et medelam. Per Dominum noslrum.
invenire valeamus. Per. Super populum. — Benedictio, quacsumus, Do-
DOMINICA V INQUADRAGESIMA. b DEPASSIONE DOMINI. mine, in tuos fideles copiosa descendat, et quam
Qusesumus, omnipotens Deus, familiam tuam pro- subjectis cordibus expelunt largiter consequanlur.
pilius respice, ut te largiente regatur in corpore, et Per.
te servanle custodiatur in mente. Per Dominum. FEBIAIII f IN HEBDOMADA QUINTA.
Super oblata. — Haec munera, Domine , quaesu- G Nostra tibi, quoesumus,Domine, sint accepta jeju-
mus, et vincula nosirae pravilalis absolvant, et tuae nia, quoe nos et expiando s gratia tua dignos effi-
nobis misericordiae dona concilient. Per. ciant, ct ad (250) remedia perducant seterna. Per
Prm(atio. — Vere dignum et justum est, sequum Dominum.
et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, Super oblala. — Hostias libi, Doinine, deferimus
Domine sancte, Pater omnipotens, seterne Deus : immolandas : qusesumus, temporaletn consolationem
Majestatem tuara propensius implorantes, ut quanto nobis impendant, ut promissa certius nou despere-
niagis dies salutiferae feslivitatis accedit, tanto de- mus seierna. Per.
votius ad ejus digne celebrandum proficiamus pa- Prwfalio. — Vere dignum et justum est, sequum
schale myslerium. PerChrislum Dominum noslrum. et salutare, nos tibi semper et ubique gralias agere,
c Benedictio. — Accendat in vobis Dominus vim Domine sancte, Pater omnipotens, seterne Deus : et
sui amoris, et per jejuniorum observantiam iufundat le devolis meutibus supplicare, ut nos inlerius ex-
iu vobis donum suae beiiedictionis. Araen. Sic ei teriusque restaures, et parcimonia salutari a pecca-
parcimoniae victimas offeralis, ut contriti ei cordis et torum sordibus purges. Et quos illecebrosis delecta-
humiliati sacrificio placcatis. Amen. Quatenus oratio tionibus non vis impediri, spiritalium virtutura facias
vestra jejunii et eleemosynse alis subvecta ad aures D vigore muniri, et sic in rebus transitoriis foveas, ut
vestri conditoris ascendat, ut vos seternae beaiitudi- perpetuis inhoerere concedas. Per Chrislum Domi-
nis hseredes, et supernorum civium consorles effi- num nostrum.
ciat. Amen. Quod ipse prsestare dignetur. 58 Ad Complendum. — Da, quoesumus, omni-
Ad Complendum.— Adesto, nobis, Domine, Deus potens Deus, ut quae divina sunl, jugiter exsequen-
a In Kalend. Rom. hic legilur : Ad sanctum Lau- e Stalio ferioeliujus est ad sanctum Chrysogonum.
'
rentium ad Mart. licet in Cod. Pamel. et in nostris Apud Pamel., assentientibus Mss. Reg. Suec. et
Mss. legalur : Ad sanclum Laur. (oris murum. Sic Theoder., statio est ad sanctum Cyriacum. In Ka-
quoque legenduro censet Joan. Fronto. lend. Rom. legilur : Ad sancium Qitiriacum. Ilujus
b Sic legilur in omnibus libris nosiris lam editis tituli mentio est proesertim in synodo Rom. sub no-
quaui manu descriptis, si Kalendarium Rom. exci- stro Gregorio quae in prius Vulgatis est lib. iv,
pias, in quo, ut in coelerispro slatione legitur : Ad epist H, nunc ad Registri calcem; huic enim synodo
sanctumPetrum. subscripsit Aventius presbyter sancti Quiriaci.
c Haeclienedictio legitur in Benedictionali. t' Apud Pamel., graliw luw dig. Favent nobis Mss«
d In Ed. Pamel., defende subsidiis, dissentiente ipseque Codex Reg. Suec.
Cod. Reg. Suec, qui habet prwsidiis.
PATROL.LXXVIII. 3
75 SANCTI GREGORII MAGNI 76
tes, donis mereamur cceleslibus appropinquarc. Per, A stram gubernet et protcgal, et in porluin perpciuse
Dominumnostrum. salutis inducat. Pcr Dominum noslruin.
Super populum. — Libera, qusesumus, Dontine, a Super populum. — Concede, niisericors Deus, ut
peccaiis et hostibus libi poptilum supplicantem , ut sicul nos tribuis solemne libi deferre jejunium, sic
sancta conversatione vivenies, nullis inlicianlur ad- nobis indulgentiae luae praebeas benignus auxilium.
versis. Per eumdem Dominum nosirum. Per.
FERIAa IV1NIIEBD03IADA QUINTA. 0 FERlAVI IN HEBDOMADA QUINTA.
Sanclificato hoc jejunio, Deus, luorum corda fide- Cordibus nostris, Domine, benignus infunde, ut,
lium miseratus illuslra, ct quibus dcvotionis pracsias peccala noslra casiigatioue voluntaria
-0011111611163,
affeclum, praebe s.uppIicanLibuspium benignus audi- teniporaliter politis niaceremur quant suppliciis de-
tum. Per Dominuin. puteiuur octcrnis. Per.
Super oblata. — Annue, misericors Deus, ut ho- Super oblata.—Prscsta nobis, misericors Deus,
siias placationis et laudis sincero tibi deferamus ob- ut digne tuis semper servire allaribus niereamur, et
scquio. Per. eorum perpetua participatione salvari. Per Doiiii-
Prmfalio. — Vere dignum et justtim est, oequum num.
et salutare, nos libi semper et ubique gratias agere, '.•* Prmfatio. —Vere dignum et justum est, sei|uum
Domiinesancte, Puter omnipulcns, seterne Deus : et ct salutare, nos libi semper et ubique gralias agere,
te supplici devoiione exorare, ul per jejuisia, qune Domine sancte, Paler oinnipolens, alerne Deus: (252)
sacris instilutis exscqttiniur, a cnnciis reatibus cujus nos miscricordia proevenit ut bene againiis,
emundari mereamur, luamque percipere valeamus subsequitur ne fruslra agamus, accemlit intcniio-
propitialionem, qui praeparamur ad celebrandam nem qua ad bona opera peragenda inardescainus,
Unigeniti Filii tui passionem. Per quem Majesta- tribuit efficaciam qua Iiaec ad perfeclum perducere
tem. valeamus. Tuam ergo clememiam indefcssis vocibus
Ad Complendum.— Ccelestis doni benediciione obsecramus, ut nos
jejunii viclinus a pcccalis niuii-
percepla, supplices te, Deus omnipotens, depreca- daios ad celebrandam Uuigenili Filii lui Domini no-
n«ur, ut hoc idem nobis et (251) sacramenli catisa slri passionem facias esse devotos. Per fiuem Ma-
sit et saluiis. Per Dominum. jeslaiem.
Alia, — Exaudi, qusesumus, Domine, gemilum
Ad Complendum.—Snmpti sacrificii, Donisue,
populi supplicanlis, et qui de merilorum qualitate nos tuilio non relinquat, el noxia sempcr a
dilfidimus, non judicium, sed misericordiam ccnse- perpetua
qui niereamur. Per Dominum. . 'p nobis cuucta depellat. Per Dominum noslrum.
b FERIAV IN UEBDOMADA Super populum. — Proiege, Domine, populuiu
QIINTA. tuae patrocinio confidenlem
Tribue nobis, quaesumus, iiidnlgentiam peccato- tutim, el in Majestalis
delensione gubernn. Per.
rum, ut instituia jejunialibi placitis seusibus opere- perpelua
gO SABBATCM d ANTERAMOS PALM.VRUM.
mur. Per Dominum.
Super oblala. — Concede nobis, Domine, qusesu- Omnipolens sempiteme Deus, clcmetiliam tuam
mus, ut celebraluri sancta mysteria, non solum ab- suppliciter exorarnus, ut qui mala nosira semper
slincntiam corporalem, sed, quod est polius, habea- praevenis miserando, facias tibi piacilos, ei piis actio^
mus mentium puritalem. Per. nibus el jejuniis salubribus expiando. Per.
59 Prw(alio. — Vcre dignum et jusliim est, Super oblala. — Praesla , quaesumus, onmipolens
•xquum et salutare, ncs libi sempei et ubiquc gra- Deus, ut jejuniorum placatus sacrificiis, remissionis
lias agere, Domine sancle,Paier oinnipolens, a:(erne tuae nos venia prosequaris. Per Domiuum nostrum.
Deu» : qui sic nos tribuis solemne libi deferre jeju- Prwfatio. — Yere dignutn et jnslum est, a'qtium
nium, ut indulgeuliae ttioe speiemus nos percipcre et salutare, nos libi seiuper et ubi.jue gratias agere,
subsidium; sic nos instituis ad celebranda Pascbalia Domine sancte, Pater mnnipolens, seierne Deus :
fesla, ut per haecacquiramus gaudia sempiteriia. Per D cujtis nos fldes escitai, spes erigit, cliariias jungit.
Chrisium Dominum. Cujus miseratio graiuita purificat quos conscientiae
Ad Complendum.— Vegetet nos, Domine, semper, reaius accusat. Tc igiiur cum intcrno rugitu depre-
et innovet tuae mensae libatio, quse fragiliiatem no- camur, ul, camalis alimoniae refrenatione castigali,
a Apud Pamel. el in Kalend. Rom. slatio asslgna- (ulmn liujus diei, atque ideo sequens officium non esse
lur ad sanctum Murcellum, cnm quibus couvenil pri- Gregorianum, palel ex Ordine Romano,pug. 4.1.fied-
inus Tbeoder. lu Cod. Reg. Suec.: Ad sanctum Mar- dit aulcm raiionem hujus tituli Alcuinus, quod etsi a
cetlinum. In secuudo Theoder. : Ad sanctam Ma- pontilice otiiiii teinpore eleeniosyna detur, sperialius
riam. lamen id bodie faciat, quia Evangeliuiii pauper m
b Pro slatione legitur in Kalend. Rom. et apud Pa- nieniionem lacli, cnjus hisioria hoc die ante sex dies
inel. : Adsanctum Apollinarem. Id coniirmant Mss. Pascliae conligit. !u Cod. Keg. Suec. legitur : Sab-
* Hujus fer. statio, juxla eosdem Codd., est ad balum, ad sanctum Pelrum qvando eleemosynadntur.
sanctum Slephanum. Consentit bnie leet. seciindin prinr au;ein
d Apud Pamelium tittiltis est: Sabbutum vacat. eadcm liabel ac Pamel. Ed. ln Thcod.; Ralend. Rom. vero :
Dominuspupa eleeinosyuamdttt. Ad sanclmn Pelrum. Sabbato dutur fermeniumin consistorioLalermensi.
Ad marginoin atitetn haechabel: Hunc esse verum li-
77 LIBER SACRAMENTORUM. ™
ad celebrajwbim paschale mysterium inveniamur iA Alia. — Reminiscere miseralionum tuaruin, Do-
idonei. Per Cliristtim. mine, et famulos luos oelernaprnteclione sanctifica :
Ad Complendum.— Adeslo, Domine, fidelibus proquibusJesus Cliristus Filius tuus per suum cruo-
luis, et quos coslestihus reficis sacramentis, a terre- rem nobisinstiluit paschale mysteiium. Qui leciiin
nis conserva periculis. Pcr Dominuinnostrum. vivil.
Super poptdum.— Plebs lua, Domine, quaestnnus, Super Oblata. — Haec sacrificia nos, omnipotens
benedictionis sanciae munus accipiat, per quo;i et Dcus, polcnti virtute mundatos ad suum faciant pu-
noxia quaequedeclinet, et optata reperiat. Per Do- riores venire principium. Per Dominmu.
niinum. Prwfatio .—Yere dignum el justum est, sequum
(235) DOM. IN BAMIS PALMABUM a. et salmare, nos libi semperet ubique gratias agere,
Omnipotenssempiterne Deus, qui bumano generi Dominesancie, Paler omuipotens, aeierne Deus, per
ad imiiandum humilitatis exemplum Salvatorem no- Chrisiuui Dominuin nostrum : cujus nos humanitas
struin carnem sumere et crucem subire fecisii, con- colligit, (25ti) humilitas erigit, traditio absolvit, poe-
cede propiiius ul et patientiae ipsius habere docu- na redemil, crux salvilicat, sanguis einaculat, caro
menta, et Resurreclionis consortia mereamur. Qui saginat. Per quem, te, suuinie Pater, cum jejuniorum
lecum vivit. B obsequiis obsecramus, ut ad cjus celebrandam pas-
Per quem.
Super oblata. — Concede, qtiacsumus,Domine, ut sionem purificatis mentibus accedamus.
oculis ttiseMajestatis munus oblatum, et graliam no- Ad Complendum.— Praebeant nobis, Domine, di-
bis devotionis obtineat, eteffectum beata; pereunitatis vinum lua sancta fervoretn, quo eorum pariter et
acquirat. Per. actu delectemur ct fruclu. Per Dominuranostrum.
b Prw(aiio. — Vere dignum et justum cst, aequum Saper poputum. — Adjuva nos , Deus salutaris
et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, noster, et ad beneficia recolenda, quibus nos instau-
Domine sancte, Pater omnipolens, aclerne Deus, per rare dignaius es, 62 iribue venire gaudenles. Per
Christum Dominum nostruui: per quem nobis in- Dominum nostrum,
dulgeutia largitur, et pax peromne sscculum praedi- FERIAIII POSTd PALMAS.
catur, tradilur cunctis credentibus disciplina, ut Omnipotenssempiterne Deus, da nobis ila domi-
sanctificatos nos possit dies venturus excipere. Et nicae passionis (237) sacramenta peragere, ut iudul-
ideo cum angelis. gentiani peicipere uiereamur. Per eumdem.
61 Benedktio. — Benedicat vobis omnipotens Alia. — Omnipotenssempiterne Deus, qui Cbrisli
Deus, cui ei jejuniorum maceratione, et praesenlium tui beala passione nos reparas, conserva in nobis
dierum obcervatione placere studeiis. Ainen. Con-' " opera misericordiae tuoe, ut in hujus celebritate my-
cedatijue vobis ut sicut ei (25i) cum ramis palmarum sierii perpetua devotione vivamus. Per.
caeterarumvefrondium pr*sentaristuduistis, iia cum Super obtata. — Sacriflcia nos, quaesumus, Do-
palma victoriaeet fruclu bouorum operum post obi- mine, propensius ista resiaurent, (258) quaemedici-
luin apparere valeaiis. Amen. Quiijue Unigeniti Fi- nalibus sunt iustiiuta jejuniis. Per Dominumnoslrum.
lii ejus passionem puro corde creditis, raente devota Prmfatio.—Vere dignum et justum est, aequum
venerari studetis, ad resurrectionis ejus fcsta et ve- el saltiiare, nos libi semper et ubique graiias agere,
strae rcmuneiaiionis prsemia ipsius fulti niunimine Domine sancte, Pater omnipolens, selerne Deus, per
veniaiis. Ainen. Qtiodipse praestare dignetur. Christiim Utmiimunuostrum : cujns saluiiferse pas-
Ad Comptendum. — Pr.TentaIIQL=IS , omnipotens sionis, el gloriosse Resurrectionis dies appropin-
Deus, ul quia vitiis subjacct nnstra mortnliias, lua quare noscimtur, in quibus et andqui hostis superbia
nos medicina purilicet, et poleniia tueatur. Pcr. triumpbattir, el nostrae redemptionis mysierium ce-
Super populum. — Da, misericors Deus, ut qtiod lebrattir. Unde poscinius tuam immcnsam clemen-
in tui Filii passior.emundus exercuit, salutare nobis tiam, ut sicul.in eo solo consistit tolius nostraesalva-
fidelibusseniiamus. Per. tiouis suiuuia, ita per eum tibi sit jejuniorum et
c FERIAII POSTPALMAS. actuum nostroruni semper victima grata. Pcr queni.
(235) Da, quoesumus,omnipoiens Deus, ut qui in Ad Complendum.—Repleli, Domine, sacri mune-
lot adversis ex nostra infirinitate dcficimus, inter- ris graiia, supplicesexorainus, ut qua?gustu corporeo
cedente Unigenili Filii lui passioncrespiremus. Qui dulci veneralione contingimus, dulciora menlibus
tecum. sentiamus. PerDominum noslrum.
a In Edit. Pamel., ctrt conseniiiint Mss. : Ad san- hoc smculo hostis aniiqui lenlamenla
superare, el in
clum Joannem in Lateranis. In Kaleud. Roin. lantuin futuro cum palma victoriwet fruclu bonorum operuin
legiturm Laleranis. ln Cod. Reg. Suec. lcgitur hiec tibi vuleantapparere. Per eumdem.
riiniorum Benediciio. quse abesl ab Ed. Painel. et h Aliain Praefal. habet Edit. Angeli Roccoe,seu
aliis. Eamdeni exhibet prinius Theoder. : Dcus, cu- Valicana.
jns ftliuspro salute generishumani de cwla Uescendil c ln Cml. Reg. Siiee. et secundoTheoder. siatioarf
ad lerrus, et appropiuquantehorti pussionissuwHiero- sancttunPraxedem. ideui habet Pamelius. Al in Ka-
solymamin asino venire,el a lurbis rex appellari ac lend. Rom. ei tn priinoTheoder. legitur: Ad sanctos
luudari voluit, benediceredignare hos ptilmarumcmle- Nereum et Acliilleum.
larumvr (rondiumramos, ut omnes qui eos laturi sunl <iCiin.-iciuiuniCudices omnes in assignanda sta«
ita bencdktionis luw dono repleanlur, quaienus el in tione ad sunctam Priscam.
79 SANCTI GREGORH MAGNl 80
Super populum. — Tua nos misericordia, Deus, et A. manu sunt omniura pofesiates et omnia jura regno-
oinni subreptione veluslalis expurgct, et capaces rum, (250) respice ad Romanorum alque Francorum
sanctaenovitalis efficiat. Per Dominum. benignus imperium, ut genles quae in sua feritate
FERIA" IV. confidunt potentiae luoedextera coniDrimantur. Per.
b Hora tertia ponlifex cumclero et ordine suoproce- Oremus et pro catechumenis noslris, ut et Deus et
dil ad altare in ecclesiamajore : el (239) dicit Oraliones Dominus nosier adaperiat aures praecordiorum ipso-
sotemnes hoc ordine : (240) Oremus. El Diaconus: rum, januamque misericordise, ut per lavacrum re-
(241) Flectamus genua. (242) Postquam oravennt, generotionis, accepta remissione omniuni peccatorum,
(245) dicil, Levate. El pontifex dat oralionem. el ipsi inveniantur in Christo Jesu Domino nostro.
Deus,aquoet Judasreatus sui poenam et confessio- Oremus. —Omnipolens sempiterne Deus, qui Ec-
nis suaelatro praemium sumpsit, concede nobis tuae clesiam tuam nova semper prole fecundas, auge fi-
propitiationis effeclum, ut sicut in passione sua Jesus dem et intellectum catechumenis nostris, ut, renati
Christus Dominusnoster diversa ulrisque inlulit sli- fonte baplismatis, adoptionis tuse filiis aggregenlur.
pendia meritorum, ila nobis, ablato vetustatis errore, Per.
resurreclionis susegratiam largialur. Qui lecum. Oremus, dilectissimi nobis, Deum Patremomni-
Posl, Amen sequilur, el dicil Oraliones solemnes: B potenlem, ut cunclis mundum purget erroribus,
(244) lanlummodo pro se inlermillil. Alii vero sacer- inorbos auferat, famem depellat, aperiat carceres,
doles in suis ecclesiispro eo dicunt. El cum in cwteris 64 vincula dissolvai, peregrinantibus reditum, in-
fleclant genua, (245) pro Judwis non flectanl. firuianlibus sanitatem, naviganlibus porium salulis
63 Oreraus, dilectissimi nobis, pro Ecclesia san- indulgeat.
cta Dei; ul eam Deus et Dominus nosler pacificare Oremus.—Omnipotens sempiterne Deus raceslo-
et custodire dignetur lolo orbe lerrarum, subjiciens rum consolatio, Iaboranlium forlitudo, pervenianl ad
ei principalus et potestates, detque nobis quielam et te preces de quacunque tribulalione claniantium, ut
tranquillam vitam degenlibus, glorificare Deum Pa- omnes sibi in necessitatibus suismisericordiam luara
trem omnipolentem. gaudeant adfuisse. Per.
Oremus. Dkit Diaconus: Fleclamus genua. Post- Oremus et pro hsereticis atque schismaticis, ut
ijuam oraverint, dicit: Levate. Deus ac Dominus nosler eruat eos ab erroribus uni-
Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriam tuam versis, el ad sanctam malrem Ecclesiam catholicam
omnibus in Christo genlibus revelasti, custodi opera atque apostolicam revocare dignelur.
miscricordise tuai, ut Ecclesia tua toto orbe diffusa Oremus. — Omnipotens sempiterne Deus, qui sal-
stabili fide in confessione tui nominis perseverel. C vas omnes, et neminem vis perire, respice ad ani-
Per eumdem Dominum noslrum. mas diabolica fraude deceplas, ut, omni haerelica
Oremus el pro beatissimo papa nostro III., ut Deus pravitate deposita, erranlium corda resipiscant, el
et Dominus noster, qui elegit eum in ordinem epi- ad veritatis tuse redeant unilatem. Per Dominum
scopalus, salvum atque incolumem custodiat Eccle- noslrum.
sise suse sanctse ad regendum populum sanctum Dei. Oremus et pro perfidis Judaeis, ut Deus et Domi-
Oremus. — Omnipolens sempiterne Deus, cujus nus nosier auferat velamen de cordibus eorum, ul
judicio universa fundantur, respice propitius ad pre- et ipsi agnoscant Jesum Clirisium Dominura no-
ces nosiras, el electum nobis antistitem tua pietate slrum.
conserva, ut Christiana plebs, quae lali gubernatur Oremus. — Omnipotens sempiterne Deus, qui
auclore, sub tanlo ponlifice, credulitatis suse meritis cliam Judaicam perfidiam a tua misericordia non re-
augeatur. Per Dominum noslrutn Jesum Chrislum. pellis, exaudi preces nostras, quas pro illius populi
Oremus et pro omnibus episcopis, presbyleris, obcaecatione deferimus, ut, agnita veritaiis luae luce,
diaconibus, subdiaconibus, acolythis, exorcistis, le- quae Cbristus est, a suis lenebris eruantur. Per eum-
cioribus, ostiariis, (240) confessoribus, (247) virgi- dem Dominum noslruni.
nibus, (248) viduis, et pro omni populo sanclo Dei. j) Oremus et pro paganis, ut Deus omnipotens au-
Oremus. —Omnipotens sempiterne Deus, cujus ferat iniquitatem a cordibus eorum, el relictis idolis
spiriiu lolumcorpus Ecclesisesanctificatur et regitur, suis convertantur ad Deum vivum et verum, et uni-
exaudi nos pro universis ordinibus supplicantes, ut cinn Filium ejus Jesum Christum Deum et Domi-
gratise tuaemunere ab omnibus tibi gradibus fideliter num nostrum, cum quo vivit et regnat cum Spirilu
6erviatur. Pereumdem Dominum. sancto Deus. Per orania saeculasaeculorum.
Oremus ei pro (249) Cliristianissimo rege nostro Oremus. — Omnipolens sempiterne Deus, qui noii
UL, ut Deus et Dominus nosler subditas illi faciat moriem peccatorum, sed vitam semper inquiris,
omnes barbaras nationes, ad nostram perpetuam suscipe propitius oralionem nostram, et libera eos
paccm. ab idolorum cultura, et aggrega Ecclesiseluse sanctae
Oremus. — Omnipotens sempiterne Deus in cujus' ad laudem et glonam norainis tui. Per.
n Ubique legilur pro statione ad sanclam Mariam, b Omnes orationes hic assignatse nullibi legunlm
scilieei, Majorem, ut habenl oinnes Codd., excepto in hac fer. 4, prseterquam in Codd. Aiigeli Roccse,
Kalend. Rom. scu Vatic, apud Guss. rccusa et Menard.
LIBER SACRAMENTORUM. 82
Sj
osculalur altare, et egreditur. j L (259) dalmalkas, tam pontifex, quam omnes diaconi,
(251) Quibus expletis,
Postea vero (252) hora oclava ingrediuntur ad missam vel omnia ornamenta, sedente ponlificein sella sua; et
hoc ordine : Dicil (253) schola antiphonam ad introi- prwparantur (2C0) ampullw dum cum oleo, quarum
tum. Qua finita, dat orationem ponlifex. melior defertur pontifici, ut, (261) acceplo balsamo, et
commiscilalocum oleo, manu sua impleat eam. Itlani
(254) "Prsesta, quaesumus, omnipotensDeus, ut
noslris excessibus incessanter affligimur, per vero aliam minislri relineant plenam. Et pontifex, lotis
qui
tui liberemur. Qui. manibus, procedit cum septem(262) cereostatisad Mis-
Unigeniti passionem
Deinde legilur leclio una. Sequilur Resp. Postea sam. Dicla Anliphona ad inlroilum, dicil, Gloria in
dkalur allera. excelsis Deo. Quo finilo, dkit, (265) Pax vobis, et dat
Oratio. — Deus qui pro nobis Filium tuum crucis orationem hanc. Et cwtera omnia sicul in alia solemni
patibulum h subire voluisti, ut inimici a nobis ex- Missa.
pelleres potesiatem, concede nobis famulis tuis , ut Deus, aquo et Judas reatus sui pcenam, et confes-
Resurreclionis gratiam consequamur. Per eumdem: sionis suse Latro prsemium sumpsit, concede nobis
ut sicut in passione sua
(255) Sequitur allera lectio, et poslea responsorium, tuae propitiationis effectum, in-
Domine, exaudi, cum suis versibus quinque. Deinde Jesus Chrisius Dominus noster diversa utrisque
velustatis
pronunliatur a diacono, (256) Passio Domini nostri g lulit stipendia mftritorum, ita nnbis, ablato
Jesu Chrisii secundum Lucam. Qua perlecla expletur errore, 66 Resurreclionis suae gratiam largiatur.
Missa ordine suo. Tunc legitur Epistola, et sequilur Resp. Gradale et
65 Super oblata. — Suscipe, quaesumus, Domine, Traclum ac deinde Evangelium, quo leclo, peragitur
munus oblatum, et dignanter operare ut quod pas- Missa ordine suo.
sionis Filii tui Domini nostri mysterio gerimus, piis Super oblata. — Ipse tibi, quaesumus , Domine
effectibus consequamur. Per eumdem. sancle, Pater omnipoiens, Deus, sacrificium nostrum
Prwfatio. — Vere dignum et justum est, sequum reddat acceplum, qui discipulis suis in sui commemo-
et salulare, nos tibi semper et ubique gralias agere , rationem hoc fieri (264) hodierna traditione monsira-
Domine sancte, Pater omnipotens, seterne Deus, per vit Jesus Christus Dominus noster.
Christnm Dominurn nostrum : qui innocens pro im- Prwfatio. — Vere dignuin et justum est, sequuin
piis voluit pati, et pro sceleralis indebile condem- et salntare, nos libi seuiper et ubique gratias agere,
nari. Cujus mors delicta nostra detersit, et resur- Domine sancie, Paler omnipotens, seterne Deus, per
rectio justificationem nobis exhibuit. Per quem Christutn Dominum nostrum : quem in hac nocle iu-
tuam pietatem supplices exoramus, utsic nos hodie ter sacras epulas increpantem mens sibi conscia tra-
a peccatis emacules, ut cras venerabilis coenaeda- G dilorts ferre non potuit, sed, apostolorum relicto
pibus saties; hodie acceptes confessionernnostrorum consoriio , sanguinis preiium a Judseis accepii, ut
peccaminum, et cras tribuas spiritalium incrementa vilam perderet quam (265) dislraxit. Ccenavit igitur
donorum ; hodie jejuniorum nosirortim voia susci- bodie proditor mortem suam, et cruentis manibus
pias, et cras nos ad sacratissimai cosnaeconvivium panem de manu Salvatoris exiturus accepit, ut sa-
introducas. Pcr quem. ginatum cibo major pcena constringeret, (266) quein
Benediclio. — Omnipotens Deus qui Unigeniti sui nec sacrati cibi collatio a scelere revocaret. Patitur
passione tribuit vobis humilitaiis exemplum, conce- itaque Dominus noster Jesus Chrislus Filius tuus
dat vobis per eamdem humilitatem percipere susc cum hosle novissimum participare convivium, a quo
benediciionis ineffabiledonum. Amen. Ipsius Resur- se noverat continuo esse tradendum, ut exempluni
reclionis percipialis consortia, cujus paiientise vene- innocentise mundo relinquerei, et passionera suam
ramini documenla. Amen. Quo ab eo sempilernse pro sa;culi redempiione suppleret. Paiitur niiiis Deus
vitae munus percipiatis, per cujus temporalem mor- immitem Judam, et sustinet pius crudelem convivani,
tem, aeiernam vos evadere creditis. Amen. Quad qui meriio laqueo suo perilurus erat, quia de Magts-
ipse praestare dignetur. tri sanguine cogitarat. 0 Dominum per omnia patien-
Ad Complendum.— (257) Largire sensibus nostns, tem! 0 Agnum inter suas epulas mitem! Cibum ejtis
oinnipotens Deus, ul per temporalem Filii tui mor- Judas in ore ferebat, et quibus eum traderet perse-
tem, quam mysfeiia veneranda testantur, vitam te cutores advocabat. Sed Filius tuus Dominus noster ,
nobis dedisse perpetuam confidamus. Per eumdem. lanquam pia Hostia , et immolari se tibi pro nobis
Super populum.— Respice, Domine, qusesumus, patienter permisit, et peccatum quod mundus com-
super hanc familiam luam, pro qua Dominus nosler miserat, relaxavit.Quoesumusigiturut qui pro saluie
Jesus Cliristus non dubitavit manibus tradi nocen- nostra se tradi permisit, ipse nos suae graiiae dono
tiuin, etcrucis subire tormentum. Quitecum vivit. locuplelet; et qui per buccellam panis suum prodidit
c FERIAv. traditorem, ipse nos sui panis perceptione faeiat sibi
Inde hora (258) tertia ingressi sacrarium, induunt inliaerere; quique discipulorum pedes eluere digna-
Hic incipit officiumhujus ferisein aliis Codicibus c Hic variant Cod. in Kalend. Rom. legitur : Ad
siveexcusis sive scriptis. Lateranis confwilurchrisma.Apud Pamel.: Ad sanclum
b Apud Pamel., subire fecisti. Favetnostroe lectioiii Joannem in Lateran. In printo Theod., statio ad sanc-
Lodex Iteg. Suec. tum Peirum,
83 SANCTI GREGORHMAGNl }T4
tus est hodie, ipse nos ab omnibus deliclis emaculet, Aj sine fine permanet in sseculasseculorum. Amen. Be-
et coetui fideliura discipuloruin associet. Per quem ncdiciio Dei Patris, et Filii, et Spiritiis sancti, et pax
Majeslalem, elc. Domini sit semper vobiscum, et cum spirilu luo.
Te igitur, clemenlissime Palnr, clc. Tunc comniunicaisolus ephcopus, el diaconus offerl
Communicanies, et diem sacratissimum celebran- ei ceXicem,ilto lanlummododie. Poslquttm communi-
tes, (267) quo Domiuus nosler Jesus Cbrislus pro caverit, ponit calkem super altare, deinde acceplam a
nobis est traditus; sed et memoTiam. suhdiacono patenam ponit juxla calkem de latere si-
Hanc igitur oblaiionera servitutis noslroe, sed et nistro, et slatim cooperilura duobusdiaconibusulrttm-
cunctse familioeluse, quam libi offerimus ob diern in que de sindone munda, quam prius prwparaveran!in
(268) qua Dominus noster JesusChrisms tradidit dis- ora alleris, e regione pontificisposl corporale expttn-
cipulis suis corporis et sanguinis sui mysieria cele- sam. El continue duo acolylltiinvolutasamputlas cum
branda, qusesumus, Dnmine, ut placatus. sindone alba serka, ila ut videri possinta medio, ie-
Qui pridie quam pro nostra omnium salule pale- - nentin brachiosinistro, projeclis sindonibussuper sca-
retur, hoc «st, hodie, accepit panem in sanctas ac pulam sinisiram, ila ul pertinganl scapulamdexlram ,
venerabiles manus suas. qualenus possinl dependentia retineri. A quibus sitb
(2G9) Tunc offerlnr ponlifici oleum, el benedicilB 1 humeroslantibus, venilsubdiaconuset accipitampullam
eum lnm ipse, quam omnes presbyteri ad ungendum commistam,una cum smdone,et dat eamarchidiacono,
inftrmum,his verbis: et ille deferl pontifici r.ntesidem. Tunc ponlifcx stans
a Emille, Dnmine, Spiritum sanctnm tuuiu rora- insede, e( (2~1) respkiens ad orientm, archidiacono
cliiumde ccelisin hancpinguedinemolivse, 67<luain lenente ante ipsum ampullam in sinisiro brachio revo-
de Tiridi ligno producere dignatus es ad refectionem lula sindone, ut supra prmfiximus,el hulal in ipsa am-
corporis, ut tua sancia benedictione sit onnii hoc putla, el intral (272) in consecralionemchrismalisex-
unguentum tangenti tulamentum mentis et corporis, celsa voce:
ad evacuandos omnes dolores, omnesque infirmita- Domimis vobiscum. Et cum spiriiu luo. Sursum
les, omnetn segritudinem corporis. Unde unxisii sa- 68 corda. Habemus ad Dominum. Gratias agamus
cerdotes, reges, prophelas etmarlyres, (2T0)chrisma Domino Deo nostro. Dignum et justum est.
luum perfectum, Domine, a te benelictum in nomine Vere dignum el jusium est, sequum et salutaj-e,
Domini noslri Jesu Chrisli. Pcr quem haec omnia nos tibi semper el ubique grstias agere, Doiuine
Domine, semper bona creas, sanfctificas, vivifficas, sancle, Paier omnipotens, seteine Deus; qui iu prin-
bef nedicis ct prsestas nobis. Per ipsum, et cum ipso, ' cipio, inter caelera bonilatis et pielatis luaemunera ,
et in ipso est libi Deo Pairi omnipoienti, in unitate C lerram producere fruclifera ligna jussisti, iuier quae
Spiritus sancti, omnis honor et gloria. bujus pinguissimi liqtioris ministrse oleoe nasceren-
Pcr omnia ssecula saeculorum.Amen. tur, quarum fruclus sacro cbrismati deserviret. Nam
Oremus. Praeceplis salutaribtis monili, et divina ct David, proplietico spirilu graiise lusc sacramenta
inslitutione formali, audemus dicere : Pater noster , pracnoscens, vultus nostros in oleo exhilarandns esse
qui es in coelis, sanctlficetur nomen (uiim, etc. cantavil. Et cum mundi crimina diluvio quondara
Sed Iibera nos a malo, expiarentur efftiso, sirnilttudinemfuturi muneris co-
Libera nos, quacsumus,Domine, ab omnibns maiis, lumba demonsirans, (275) per ol/vaeramum pacem
prseterilis, pnesenlibus ct fuluris; ct iniercedenti: terris redditam nuniiavit. Quod innovissimis tcmpo-
beata et gloriosa semp.r virgine Dei Getiiirke Maria, ribus manifestis est effectibus declaralum, cum bap-
et beatis apostolis luis, Petro et Panlo, aique Andrea, tisinatis aquis omniuui crimiuum commissa delenti-
et omnibus sanclis, da propiiius paeem in riiehus bus, boecolei unctio vulius noslros jucundos clficit
nostris, ut, ope misericordioetuse adjuti, et a peccato ac serenos. Inde eliam Moysi f.iniulo luo maudatuin
simus semper liberi, el aborani perturbationc sectiri. dedisii , ut Aaron fratrem suum prius a |iia loiuin
Per Dominumnoslrnm. per infiisioncinbujus unguenti constiiueret sacerdo-
Benedktio. — Bcnedicat vos Deus, qui per Unigo D 1 tem. Accessitad hoe amplior honor, ctim Filius luus
uiliFilii sui passionem velus Pascha in novum voluit Jesus Chrisius Dominus nosler lavari se a Joaniie un-
converii; concedatque vobis ut, expurgato veieris dis Jordaniciscxegissei, ut, Spirilu sancto in coluiubcc
fermenti contagio, nova in vobk perseveret consper- siniililudinem desuper misso, Unigeniiiim luum , in
sio. Amen. Et quia ad celebrandam Redemptoris quo libi oplimecomplacuisset, testimonio subseiucn-
Ccenam mcute devola convenhlis, n-ternaruin dapum tis vocis ostenderes, et lioc illud esse manifestissime
vobiscum epulas repnrtelis. Amen. Ipsius quoque comprobares, quod eum oleo loctii'oeprse consortibus
opilulante clemcniia imindemiuia sordibus pcccato- suis ungendum David propheta cecinisset. Te igitur
rum,qui, ad insinuandum huniilitaiis exemplum, dcprecamur , Domine sancte, Patsr omnipolens,
pedes voluit lavare discipulorum. Aincn. Quori ipe aeierne Deus, per eumdein Jesum Clirismm Filium
prtcsiare dignetur, cujus regnum et impeiium luum Dominuui nostrum, ut bujus crealurae pingue-
" In Ed. Pamel. bic prscmittiliir : Benedicth otei. meliunt, per quem hwc omnia, Domine,ctc., quse m
Verum addcndnm ex Cod. Reg. Stiec, adinfirmum. Cod. Ueg. Suec. habeuiur.
In eadcm Benedicli"iie, cmitle, etc; deest apud Pa-
85 LIBER SACRAMENTORUM. 86
dinemsanciificaretua bencdictionedignens, et sancii.A majori ecclesia,el exspectantpontificem,vel qui vicem
Spiriius ei adiniscere virttttem, cooperante noieulia illitis tcnnerit. Qui dumveniensde sacrario, processe-
Christi lui, a cujus sancto uomine cbrisma nomen ril anle altare, ad orandumordinequo in (285) Sacra-
aceepit; (274) unde unxisti saccrdotes, (275)reges, mentnrio conlinelur; moxut surrcxerit, cum silenlio
(276) proplielas et (277) niariyres, ut spiritalis Ia- (286)ascenditad sedem.Quosedentcstatimsubdiacvnus
vacri baplismo renovandis ereaturani chrismatis in ascendilad legendum.Et posl hmccanlaluf cantkum
sacramcntum perfecne saltitis viisequeconlirmes; ut Domine, audivi; deinde sequitur altera teclio, pos!
sanctilicalione unctionis infusa, corruplionc priinoe quamsequiturTraclitsDeuslaudem ineam. Quofinilo,
naiivitaiis absorpta, sanrluin uniusciijtisqiie(emplum legitur Passio Domini uoslri Jesu Chrisli secundum
accepiabiiis vitie, innncensodore rcdolescat; ut se- Joannem. llac expleia, venit pontifex ante aliare, ct
cundum constitiiiionistua? sacrameiiiuni regin ei sa- dicit : Oremus, dileclissiminobis, pro Ecelesia san-
cerdoiali prophetico.|iie bonore perfusi, vestimcnto cta Dei, elc. (287) SiciUin d quarla (eria habentur.
incorrupti muncris iiidiiaiilur; ut sit bis qui renati Qu/tsut finierit, siatim duo diaconinudanl aliare sin-
fuerintex aqua ct Spiritu saucto cluisiiia salulis, done, quw prius fuerat sub Evangelioposila, el ista
eosque selernocvitoeparlicipes, et coelesiisglori.c fa- omnia tacite, el exeunl foras; presbyleri vero eccle-
cias csse consortes. Pcr ciimdcm Duminiiiu«. ] siantm, sivede urbe, sive de suburbanis, vadunl per
B
(278) Qua explcla, benedicil ampullam ordine quo ecclcsias suas, ul hoc ordine cuncla ad vesperum
supra declaratumesl; ct simililerhalat in ipsa, sed feciant. Iloc lanlum mutantes, ul ubi pontifexmeminit
tacile ipsnm benedicit. Aposlolicum,ipsi nominentepiscopumsuum. Ad Ve-
Domii.usvobiscum. Et cum spiritu tuo. sperum verotam in ecclesiam qua pontifcxdicil Ora-
Orcmits.— D;us incrciiicnloriimct (279) profec- tiones, quam in cwlerispresbyierorum,posl Orationes
ttium spiriialium, qui virtule sancti Spiritus tui im- prwpitralttr crux anle allare, interposilospalio inter
becillnriiiiiiueiiliuinrudinicnla confirmas,le oramus, ipsumct altare, sustcnlatahine indea duobusacotgihis.
Doininc, ul veuiuris ad beaiic regeneialionis lava- Posiloanle eamin (238) oralorio, venil ponlifex,(289)
cruiii iiijnas per unciinnem islitts crcalune purga- adoratam deosculalurcrucein. Deinde episcopi,pre-
lioiiemmeiitis et corporis, ut, si qnaeillis adversan- sbyteri,diaconi,el cwleriper ordinem,deindepopulus;
tium spirituum maculseinhsescrunl, ad laclum sanc- ponlifexveroredil in sedemusquedumomnessululent;
tificati olei litijus absceiiant. Nulliis spiritalibus prcsbyleri vero duo priores, mox ut saiutaverint, in-
ncquiiiis locus, nulla (-280)refugis virtuiibus sitgQ tranl in sacrarium, velubi posilum fueril 70 corpus
faculias, nulla insidiantibiis nialis latendi licemia Domini,quodpridie remansit,ponenlesillud in palena;
rclinqiiatiir; scd veniciililius ad fidem servis tuis , (r et subdiaconusleneat ante ipsoscalicemcnm vino non
ei sancii Spiiitus lui opcratione muudaudis, sit unc- consecrato, et alter patcnam cum corpore Domini.
tioais liiijus pram.iratio utilis ad sahitem, quam Quibuslenentibus,accipit unus presbyterpalenam, et
eiiam cade.iiis regcncrationis nativitate in sacra- (2110)aller caticem,et deferunlsuper allare nudalum.
menio sunt bap'ismaiisadepturi. Per Dominumnos- Pontifcx vero sedet dum persalutelpopulus crucem:
Irnui Jesuni Chrislum Filum tuum, qni vcnluriis cst nam srUutante.poniifice, velpopulo crucem, (201)
judicare vivoset iiiorluns et s-iciilum per igncm. canilur semperAnliphonaEcce liguum crucis. Dkilitr
Amputla aittem qum cv.mclirismateest, slaiim ut (2132)Psaliniiscxvm. Quasalutaia, et reposila in loco
bcnedkta fueril cooperilur,nl a nemine vidcatnr; scd suo, descenditpontifexante ultare, et dicit :
tenenteeuinucolytho,omnescamper ordinemsulntcnt; Oremus.—Pr.cceplis salularibusmoniti, el divina
nniiicpicopus ct diaconi omneseam niidam salutant. in-iituiioneformaii,audemtisdicere: Paler nosler qui
Hoc explelo,ablulis manibus,ponlifex valit anle al- es in coelis, sanciilicetur nomen tuum; Advcniat
lare, et (2.-:!)communicalomnispoputusin ordine sito, rcgnum tuum; Fiat volunias lua sicut in coelo et in
et (2S2) servanl deipso suerificioin craslinum, unde leira ; Panem nostruin quotidianumda nobis hodie ;
coininunkenl. Et diinitie nobis debi(a nosira sicul et nos dimitiimus
Ad Complendum.— Refecli vilalibus alimemis, ID dcbkoribus noslris; Et ne nos inducas in tentationem.
quaesumus Domiue, Deus noslcr, ut quod teinpore Resp. Sed libera nos a malo.'
nosirae morialitatis exse<|iiimurimniortaliiatis tuae Libera nos, quaesumus,Domine, ab omnibus malis
munere consequainur.Per Domiiiumnostrtmib. proeleritis, pracsentibus et futuris, et inlcrcedeule
(285) FF.RIA c vt. beata el gloriosa sempcr virgine DciGenitrice Maria,
(-84) Hora terlia convcniuntomnespresbyleritain et beatis apostolis Ittis Petro et Paulo atque Andrea,
civitalis tjUinnde suburbanis, el omnis clerus cum et omnibus sanclis, da propitius pacem in diebus nn-
populoin ccclesiastalula inlra Uibem, non tnmen in stris, ut, ope misericordiaetuoeadjuti, el a peccatn
" Post banc Beneriiclioneniscquitnr npud P.imel. ritsnlem.In Kalend. Rom. : In Suxxurio, quod est in
exorcismusnlei : Deus q»i virlwesancii Spirilus, etc. basilica,1tvnsalem.
h In Ed. Valic. seu Anacli l.occa! se<(i!itiii' : lle.in d In Oratinne pro imperatore et imperio, qu.i' ba-
oralio ad reconciliandump.riiucniein, cuui qualunr beliir in aliariiinseri<!quarin, Ms. Iie,r. Sueo. habet :
slii-iOral.in c ;<i<l(v.;
fi'i!i. ilis Siibriiiiiliir,adMissam, Respiread Chrisiianumbemgnusimp.; priiiius Tbco-
supcr obtatn, cl ad cuinplenduin,ircs Oraliune-'. dur. : Ad Chrisiianiss.Pamelius, cui favcl sccuiidus
c ApuriPamel. pvostatione tantuni legitur in Jc- Theod. : Ad Iloiuaiium.
87 SANCTIGREGORIIMAGNl 88
simus semper liberiet ab omni perlurbationesecuri. A ium utriusque Testamenli paginis instruis, da nobis
Per Dominumnoslrum Jesum Chrisium Filium tuum, inlelligere misericordiam tuam, ut ex perceplione
qui lecum vivit el regnat Deus in unitale Spiritus prsesentium firma sil exspectatio futurorum. Per.
sancli. Per omnia sseculasaeculorum.Amen. Lectio Jonw Propheiw : Factum est Verbum Do-
Cum dixerint Amen, sumit de (295) sancta, et ponit mini.
in calicem (294) niliil dicens. Et (295) communicant Deus, qui divitias misericordiae tuse in hac prse-
omnescum silenlio, e/(296) expletasunl unkersa. cipue nocle largiris, propitiare universo ordini sacer-
A feria 5, vetpere, (297) nuda sint altaria usque dolalis officii, et omnes gradus famulatus nostri per-
mane Sabbatia. fecla delictorum remissione sanctifica, ut miuistra-
(298) b SABBATO SANCTO. turos regeneratrici gratiae luse nulli esse obnoxios
Hora (299) octava veniunl omnestam clerus, quam patiaris offensae.Per.
c LectioIsaiw Prophelm: Hcecdicil Dominus in die
poputus in ecclesiam,el ingrediuntur clerici in sacra-
rium, et induunt se vestimenlis,sicut mos est, et tunc illa radix Jesse,
illuminanlur duo cerei, quos tenenl duo (500) notarii, Concede, quaesumus,omnipotensDeus, nt qui festa
unus in dextro cornu altaris, et alter in sinislro, et pascbalia agimus, ccelestibusdesideriis accensi, fon-
uscenditlector in (501) ambonempronuntians : B tem vilaesitiamus. Per.
Lectiotibri Genesis: In Principio. SimUileret iltas Tract. Sicut cervus desideral ad fontes.
lectionesomnes. Ante In Principio, non dictl Oratio- Alia Oratio, in eodempsalmo.— Omnipotenssem-
nem. Prima lectionefinila, dicit hancOralionem: piiemeDeus, respice propitius ad devotionem populi
Deus, qui mirabiliter creasti hominem, et mirabi- renascentis, qui, sicut cervus, aquarum tuarum
lius redemisti, da nobis contra oblectamenta peccati expetit fonlem, et concede propitius, ut fidei ipsius
mentis ralione persisiere, ut mereamur ad gaudia sitis, baplismatis myslerio, animam corpusque san-
seterna pervenire. Per Dominumnostrum. ctificel. Per Dominumnostrum.
Lectiolibri Genesis: Tenlavit Deus Abraham. Expletis lectionibus, slatim (505) venitunus mini-
Deus, qui in Abrahoe famuli tui opere humano strorum lenensampultasin manibussuis, slat in dcxlro
generi obedientiaeexempla praebuisti,concede nobis, cornu allaris, qui prmcedatponlificemad fontes. Tunc
et nostrsevolunlatis pravitalem frangere, et tuoruin deindesctwladescenditad fontesadlitaniainfaciendam,
prseceptorum rectitudinem in omnibus adimplere. exspeclanlesparali ponlificem. Secundus vero scltolw
Per. tenet vas aureum in manu sua sinistra super planetam,
71 LectioLibri Exodi: Dixit Dominusad Moysen unde ponlifexmittal chrismain fonlem, el jussi faciunt
et Aaron. C (504) litaniam seplenam; el cum jam prope fmemejus
Deus, qui peccativelerisbsereditariam morlem, in fuerinl, tunc proceditponlifex cum omni decore, su-
qua posterilaiis genus omne successerat, Christi tui stentatus a duobus diaconibus : Ei illa (50"i) duo
Domini nostri passione solvisti, da ut conformes cereoslala, quw anlea fuerant iltuminata, semper tmte
eidem facti, sicut imaginemterreni, nalurse necessi- ipsuin procedunlusque dum omniafinieril. Qui mox,
tale, porlavimus, ita imaginem ccelestis, gratise san- ut veneril ante fontes, (506) stans benedicit (onies,
ctificatione portemus Christi Domini nostri. Qai dicensea voee, qua alias oraliones. Et prima oralio a
lecum vivit. , Dnminusvobiscum 72 incipit, et finilur Per omiiia
Lectio Libri Exodi : Factum est in vigilia ma- saeculasaeculorum,sicul alia Oralio ad Missam.
tulitia. Dominusvobiscum. Resp. Et cum spiritu tuo.
Cuntkum: Canlemus. Oremus. — Omnipolens sempiterne Deus, adeslo
Deus cujus antiqua miracu.a m prsesenii quoque magnaepietatis luse mysleriis, adesto sacramentis, et
sseculo coruscare sentimus, praesla, quaesumus, ut ad creandos novos populos, quos libi fons baptismatis
sicut priorem populumabiEgyptiis liberasti, hoc ad parturit, spiritum adoptionis emitte ul quod nostrae
salutcm genlium per aquas baptismatis opereris. humilitatisgerendum est minislerioi tuaevirtutis im-
Per. 1) pleatur effectu. Per Domimim.
Leclio (502) Isaim propheim: Haechoereditas. Consecraliofonlis canilur sicut prwfatio, usque El
Deus, qui Ecclesiam tuam semper gentium voca- Spirilns sancli: et non incipit a Vere dignum. Deinde
tione multiplicas, concede propiiius ut quos aqua dicilur decanlado.
baplismatis abluis, conlinua proleciione luearis. Deus, quiinvisibili potentiasacramentorumtuoruni
Per. mirabililer operaris effecium, et licel nos laulis my-
Leclio lsaim Prophetm: Apprehendent septem mu- steriis exsequendis simus indigni, lu lamen, gratise
lieres. tuse dona nondesercns, etiam ad noslras preces aures
Canlkum : Cantemus. luse pietatis inclinas. Deus, (507) cujns Spiritus super
Deus, qui nos ad celebrandum paschale sacramen- aquas inter ipsa mundi primordia ferebatur, ut jam
a In fine efficii hujtis feriaeapud Pamelium sequi- Rom., ubi Sabbalo sanclo, ad Lateranis.
legitur:
tur : Ordoad (ackndum calecliumenum,qui non repe- c Haec lectio cum Oratione sequenti omillilur in
riinrin Cod. Reg. Suee. magna s.iliemex parie.
b Stalionis hacdie nulla lilmenlio, nisi inKalenri. Ed. Vatic.
8'J LIBER SACRAMENTORUM. 90
tunc virtutem sanclificationis aquarum natura (508) A piincipii, vetustatis cunctis squaloribus emundelur,
conciperel. Deus, qui, (509) noccntis mundi crimina ut omnis homo hoc sacramentum regenerationis in-
per aquas abluens, regenerationis speciem in ipsa gressus in veroeinnocentiaenovam infantiam renasca-
diluviieffusione signasti, ut unius ejusdemque ele- lur. Per Dominum nostrura Jesura Christuin Filium
me.niimysteno, et finis esset vitiis el origo virtulibus, tuum, qui venturus est judicare vivos et raortuos, et
respice, Domine, in faciem Ecclesise ttise, et mulli- soeculumper ignem,
plica in ea regenerationes tuas, qui gratioe tuaeaf- lndeaccipiensvas aureum cumchrismate,(519) (undit
fiuentis impetu Isetificascivitatem luam, fontemque chrisma in fonte, in (520) modum crucis, el expandit
baptismatis aperis, toto orbe lerrarum (510) gcntibus aquam cum manusua. Tunc baplizaiuur infantes, pri-
innovandis, ut tuse Majestatis imperio sumat Unige- mum masculi, deinde feminw. Et lenenle eo infanlem,
niti lui gratiam de Spiritu sancto. a quo suscipiendusest, interrogat poniifex, velsacerdos
f Hic cum manu sua dividit aquam in (311) mo- ita: Quis (521) vocaris? Resp. III. ltem interrogat sa-
dum critcis. ceirfos:(522)Credis in Deum patrem omnipoteniem,
Qui hanc aquam regenerandis hominibus prsepa- creatorem cceli et lerrse? Resp. Credo. Intenogat:
ralam arcana sui luminis admislione fecundet, ut, Et in Jesum Christum Filium ejus unieum Donii-
sanciificatione concepta, ab immaculato divini fonlis B num, nostrum, nalura et passum? tlesp. Credo. In-
ulero in novam renata crealuram progenies cceleslis terrogat : Credis et in Spiritum sanctum, saitctam
emergat. Et quos aut sexus in corpore, aut aelasdis- Ecclesiam Catholicam, sanctorum communionem,re-
cernit in tempore, omnes in unam pariat gratia mater missionem peccalorum, carnis resurreciionem, vitam
infantiam, Procul ergo hinc, jubenle te Domine, seternam? Resp. Credo. Interrogat: Vis haptizari ?
omnis spirilus immundus abscedat, procul lota ne- Resp. Volo : El dkit. Et (525) ego baptizo te.in no-
quitia diabolicsefraudis absislat. Nihil hic loci ba- mine Patris, et Filii, et Spiritus sancli.
beat contrariaevirlulis admistio, non insidiando cir- Ut aulem surrexerit a fonte, ille qui eum suscipit,
cumvolet, non Iatendo (512) subripiat, uon inficiendo offert eumuni presbytero,(524) qui facial signum cru-
corrumpat. Sit hsecsancta et innocenscreatura libera cis de chrismatecum police, in vertice ejus dicens.
ab omni impugnaloris incursu, et lotius nequiiise (525) Deus omnipotens, Pater Domininostri Jesu
purgata discessu; sit fons vivus, aqua regenerans, Cliristi, qui te regeneravit ex aqua et Spirilu sa»-
unda purificans; ut omnes hoc Iavacro salutifero cto, quique dedit tibi remissionem omnium peccalc
diluendi, operanie in eis Spiritu sancto, perfeclae rum, ipse te Iiniat chrismate salutis in vilam aeter-
purgaiionis indulgentiamconsequantur. nam. Resp. Amen.
Unfde benedico te creatura aqufae, per Deum C Et baptizantur, et sunt parati, qui eos suscepluri
vivufm, per Deum sanctum qui te (515) in mundi sunt, (526) cum linleis in manibus eorum, el accipiunt
crealione principio Verbo separavit ab arida, cujus ipsos a presbylerisqui eos baplizant. Pontifex verore-
(514) Spiritus super te ferebatur, qui (515) (e de dit in sacrarium exspectans,(527) ut cum vestili fue-
paradiso nianare et in quatuor fluminibus lotam ter- rint infantes, confirmeleos. Qui (528) eliam non pro-
ram rigare proecepit; (516) qui te indeserto amaram, hibentur laciari anle sacram communionem,si necesse
suavilate indila, fccit esse potabilem, et sitienti po- fueril. Induti veroordinantur per ordinemsicut scripd
pulo de petra produxit. Bef nedieo te et per Jesum sunt. Et in'anles quidem in brachiis dexlris tenenlur ;
Chrislum Filiumejus unicumDominum nostrum, qui (52S)mr.joresveropedem ponunt super pedem (530)
te in Cana Galilseoe,signo admirabili, sua potenlia, palrini sui. Deindesclwlajussa facil lilaniam quinam
converlit in vinum, qui pedibus super le ambulavit, ad fonles, pontifexvero veniensad infantes, lenente
ct a Joanne in Jordane in te baptizatus est. Qui te archidiacono chrisma, involutis scapulis, el bruchiis
una cum sanguine suo de latere produxit, et disci- ex panno lineo, et (551) levata manu sua super capila
pulis suis jussit ut credenles baptizarentur in te, di- omniumdicit :
cens : Ite, docete omnes gentes, baptizantes eos, (552) Omnipotens sempiterne Deus , qui regene-
in nomine f Patris, et Filii f et Spiritus sancti. rare dignams es hos famulos luos ex aqua et Spiritu
73 ff)c mulalvocemquasi lectionemlegens: sanclo, quique dedisli eis remissioneui omnium pec-
Haecnobis praeceptaservantibus tu, Deus oinnipo- caiorum, emitte in eos septiformem Spiritum tiuim
tens, clemens adesto, tu benignusaspira, tu has sim- sanclum paraclitum de coelis, Spiriium sapientiae,et
plices aquas luo ore benedicito, ut praeter naturalem intelleclus, Spirilum consilii et forlitudinis, Spiriium
emundalionem, quam lavandis possunt adhibere cor- scientioeel pietalis : adimple eos 74 Spiritu timoris
poribus. sint etiam purificandis mcntibus efficaces. tui, et consigna eos signo crucis in vitam propitiatus
(517) El mitlunlur prwdicti duo cerei inlus in bap- oeternam. Per Doniinum nostrum Jesum Chrisliim
listerio.Hk (518) sufflat tribus vkibus in aqua. Filium tuum, qui lecum vivit et regnat Deus in uni-
Descendal, Domine, in hanc plenitudinera fontis, late cjusdem Spiritus sancti. Per.
virlus Spiritus tui, totamque hujus aquoe subsian- Et inierroganlibusdiaconibus nomina singulorum,
tiam, regenerandi fecundet effeciu. Hic omnium (553) ponlifex, tincto pollice in chrismate, facil (334)
peccalorum maculaedeleantur, hic natura ad imagi- crucemin fronte unius, simililer per omnessingitlalim.
nera tuam condita, et ad honorem sui reformata Quibusexplelis,jussi incipiunl in ecclesialilaniam ler-
91 SANCTI CREGORII MAGNI 92
tiam. ElcumdixerintAgnusDei.magislerscholifidicit: ,A lari certelis, et vascula mentium vestrarum exemplo
Ascendile : El illiiniinatur ecclesia, ei procedil poiitifex prasenlium luminum illuslrctis, ul cum bouorum
de sacrmio cum duobus cereoslatis, sicul superius , el operum lampadibus ad ejus sponsi thalamum cujus
slant, sicui anlea, a dextris el a sinislrisatlaris. Liia- Resurrectionem celebralis, cum prudentibtis virgi-
nia expiela, dicit pontifex: (555) Gloria in excelsis Deo. nibus intrare possitis. Amen. Quod ipse praeslare
Quo finilo, dicil: Pax vubiscum. Resp. Et (536) cum dignelur, cujus regnum.
spir.lu tuo. Et dal Oralionem : Deus, (~<57)qui banc Ad Complendum.— Proesta,quoesfimus,omnipotens
sacratissimam rioctetn gloria riominicaeResurreclionis Deus, ut, divino munere saiiati, ct sacris mysteriis
illuslras, conserva in nova familiaetuoe progenic ado- innovemur et moribtis. Per.
piionis spirilum , quem dedisti, ut corpore et mente (540) IN a DIESANCTO PASCHiG.
renovali, purain lifi exhibeanl servilutem. fer Deus, qui hotiierna die per Unigenilum tuum
eumdem Doniinnm nostrum Jesum Christum Filium seterniiatis noliis adilum, devicta morte, reserasti,
tiinm, qui lecuin vivil et regnat Deus in iiniiale ejus- vota nostra, quae pr.iiveniendo aspiras, edam adju-
dem Spirtus sancii. l'er. vando prosequere. Per eumdem.
Deinde (egitur Apostolus, et canilur Alleluia. Super oblata.— Suscipe, Doniine, qtisesumus, pre-
Quod primum pontifexinchoal. Confitemini Domino. JJ ces popnli lui cum oblalionibus Hnsliarum, ut pascha-
Tract. Laudaie Domiuuin oinnes genles. Scquitur libus iniliala mysteriis , ad aclernilatis nobis niede-
Evangelium.(558) Non cantent Uffertorium, (33j) ne- Iam, te operante, proficiant. Per.
que Agnus Dei, neque Communionem. Prwfatio.— Vere dignum et jiislnm csi, aequum el
Super oblalu. Suscipe, qusnsiimus,Domine,et plebis salutare, nos tibi semper et ubi]ue gratias agere, Do-
tuse et tuoruni llostias renaiorum, ut et confessioiie mine sancte, Paier oninipnteus, aelerne Deus : Te
tui nominis, et bapiismaie renovali sempilernam quidem omni tempore, sed in hac potissimum die
beatiludiuem conseqiianttir. Per. gloriosius praeriicare, ctim Pascha uoslriim iinmo-
Pnvfatio.—Vere diguuni et juslum csl, sequum et latus esi Cbrisius. Ipsc cnim verus esl Agnus, qui
saluiare, nos libi scmper elubiquc graliasagere. Do- abstulit peccala mundi. (541) Qui moriem nosirata
mine sancle, 1'ater oiiinipoiens, oeterne Deus: te om- moriendo desiruxit, et vitam resurgendo repara-
ni quidem tempnre, sed in hac poiissimum nocie vii. El ideo cum aiigelis.
gloriosius collaudare et pra:dicare, per Cbristum Do- Communicantes, et diem sacratissimum celebran-
ininiim nosirum : qtii inferorum claustra disrumpens, les, etc.
viclorise suse clara vexilla suscopit, et tiiumphato Hanc igitur oblalionem servilulis noslrae. Sed el
diabolo, viclor a mortuis resurrexil. Et ideo cum (Q cunctse, elc.
Angclis. h Benedktio.— Benedical vos omnipoiens Deus,
Te igitnr, elementissime Pater, etc. liodicrna inlervenienie paschali solemniiaie, el ab
Comiiiunicanie-", ct nociem sacratissimam eele- omni miseralus dignciur defendere pravilale. Aiuen.
branies Resurrcciionis Domini nosiri Jesu Cbrisli Et qui ad oeternam viiaui in Unigeniti sui resurrec-
secundum carnem. Scd et memoriam vciieramcs, tione vos reparat, in ijisius adventu iinmorialiiaiis
in primis gloriosac semper virginis Mariae, Genilri- . vos gaudiis vesiiat. Amen. Et qui, expleiis iejunio-
eis ejusdem Dei ei Domininostri Jestt Chri-ti. rum sive passionis Doniinicoediebus, pascbaiis fcsii
llanc igitur oblaiionem serviiuiis nosirae, sed et gaudia celebraiis, ad ea ffsta, quse non sunt aniitia,
cunctse faniiliae luae, auam libi offerimus, pro bis sed continua, ipso opiiulanie exsuhantibus animis
qnoque quos regenerare dignatus es ex aqua et veniatis. Amen. Quod ipse proeslare.
Spiritu sancto, tribueiis eis remissionem omniuin Ad Complenditm.— Spiritum nobis, Domine, tuae
peccatorum, quusumus, Doiniue, ul placatus ac- charitaiis iufunde; ut quos sacramentis paschalibus
cipias. satiasii, lua facias pietate concordes. Per.
Benedktio. — Deus, qui Ecclcsiae su;o inlemera- c Ad Vesperos. Concede , qiiacsumus, omnipotens
to utero novos populos producens , cam virginilate [) Deus, nt qtti Resurrectionis Dominicsesolemnia co-
inanenie nova semper prole fcecundat, lidei, spei et litnus, innovatione 76 lu' Spirilus a morie aniuiae
cbarilalis vos munere repleat, et suaoin vos benedic- resurgainus. Per eumdem Dominum nostrum Jesum
tionis dona infundat. Amen. El qui banc sacratissi- Christum Filiuni tiium , qui tecum vivit et regnai
inam noclemRedemptoris nosiriUesurreclione voluit Deus in unitale ejusdem Spiritus sancti, per onmia
75 illuslrare, mentes veslras peccalorum lenebris ssecula saeculorum.
mundalas virtultim copiis faciat coruscare. Amen. Ad fonles. — Prsesfa , qusesumus , omnipolens
QIIO corum qui modo rcnati sunt innocentiam iuii- Deus, ut qui Resurrectionis dominicse solemnia co-
•>.Apud Pamelium : Domwica sancta Paschm. non reperiiur. Est in Benedictionali vulgato a Lam-
OmittHur Paschm in Cod. Reg. Suec. In Kalend. bec:o et Gtissanv.
Rom. legtur : In Pusclia Dominica suncla. In oinui- c Huic Oraiioni in Ed. Pamel. pracmitiit<ir: Ad
bus slano est ad sanclam Mariam mejorem ad prm- sanclum Joannem, ad Vesperos. Seqi<enli, Prwsta....
legilur in ut qui gratiam, otc, prsefigitur : Ad sancluin An-
sepe. Abesl majorem » Kaleud. Roui., ncc iiabiisc.
tiiulo bom. 25, in Evang., ibidein bacdie dream.
b Reuedictio bscc in Edilis Pamel. et Angeli Roccse
93 LIBER SACRAMENTORUM. 85
limus, ereptionis nostrae stiscipere loetiliam merea- .A c FERIAIII INALBIS.
mur. Per eumdera. Deus, qni Ecclesiam tuam novo semper felu multi-
Alia. — Prsesla, quocsumns, omnipotens Deus, ut plicas, concede famulis luis ut (343) sacraiuentum
qui gratiam dominicae Resurreclionis agnovimus,ipsi vivendo teneant, quod fide perceperunt. Per.
per amorem Spirilus a morte Snimae resurgamus. Super oblata. — Suscipe, Domine, fidelium preces,
Per cumdem. cuin oblationibus Hosliarum, ut per hsecpiaedevoiio-
Alia. — Deus, qui paschale nobis remedium con- nis oflicia, ad ccelestem glnriaiu transeamus. Per.
tulisli , populum tuum ccelesti dono prosequere, ut Prmfatio. — Verc dignum el justum est, sequuui
inde post in perpetimm gaudeat, unde nunctempo- et salutare, nos tibi semper et ubique gralias agere,
raliter exsullat. Per Dominum nostrum Jesum Chri- Domine sancle, Pater omnipotens, selerne Deus, pcr
Stlllll. Cliristum Dominiimnosirmn. Qui oblatione sui cor-
* FERIAII IN ALBIS. poris, remolis sacrificiorum carnalium observationi-
Deus, qui solemnitate Paschali mundo remedia bus, (544) seipsum libi sacram Hostiam, Agnumque
im-
contulisti, populum tuum, quaesumus, coelesti dono iimnaculatum summus Sacerdos pro salule nostra
prosequere, ut et perfectam lihertatem consequi me- molavil. Per quem.
reaiur, et ad vilam proficiat sempiternam. Per. B Teigiiur, skut in Pascha."
Super oblata. — Pascbales hoslias reccnsentes , Benedktio. — Deus, qui vos lavit aqua sui laleris,
in vobis confir-
quaesumus, Domine, ut quod frequenlamus actu , et redemit effusione cruoris, ipse
comprehendamus affeclu. Per. inet gratiam adeptae Redemptionis. Amen. Per quem
vos coe-
Prmfatio. — Vere dignum et juslum esl, sequuro renali estis ex aqua el Spiritu sancto, ipse
el saluiare, nos libi semper et ubique gratias agere, lesti consociei regno. Amen. Quique deJit vobis iui-
Domine sancte, Paler omnipotens, seteme Deus, et tia sanclse fidei, ipse conferatel perfectionem operis,
te suppliciter exorare, ut fidelibus ttiis dignantcr im- et plenitudinem cliariiatis. Amen. Quod ipse prsc-
pendas, quo el paschalia capiant sacramenia, et de- slare dignelur.
sideranter exspectent venlura,ut,in mysieriis quibus Ad Complendum.— Concede, qusesumus, omni-
renati sunt permanentes, ad novam vitam his ope- potens Oeus, ut paschalis percepiio sacramenti (345)
rantibus perducantur. Per Christnm. conlinua in nostris mentibus perseveret. Per.
Te igitur, sicul in Pascha. Ad Vesperos. — Concede, qusesumus, omnipolens
b Benedictio.— Deus, qui pro vobis suscepit in- Deus, uf qui paschalis feslivilaiis solemnia colimus,
iu ttia semper sanctificatione vivamus. Per.
juriam crucis, laetitia vos innovet suse Resurreciio- <JAd fontes. — Praesla, quaesumiis, omnipoiens
nis. Amen. Etqui pendenti secum in cruce latroni' C
omisit delictum vos salvet a cunctis Deus, nt per bac psschalia festa, quoe colimus, de-
(342) , nesibus
Amen. Ut vestrse voii in tua semper laude vivamus. Per.
peccatorum. rcdemptionis mysle-
riutn et digiie conserveiis in opere, et locupletius 78 Aha. — Deus, qui conspicis familiain luam
seierna perfruamini remuneralione. Amen.Quod ipse omni huniana virtute desiiiui, paschali interveniente
festivilate,tui earn bracbii proiectione custodi. Per.
proesiare dignelur.
Ad Complendum.— Implealur in nobis, quaesumus, e FERIAIV1NALBIS.
Domine, sacramenti paschalis sancta libalio, nosque Deus, qui nos Resurrcctionis dominicoeannua so-
de terrenis affectibus ad cceleste iransferat instiiu- lemnilate lactificas, concede propitius ut per lempo-
luin. Per. ralia fesla, quaeagimus, pervenire ad gaudia selerna
77 Ad Vesperos.—Concede, qnaesumus,omnipo- mereamur. Per eumdein.
tens Deus, ul qui peccatorum nostrorum pondere Super oblala.— Sacrificia, Domine, paschalibus
premiuiur, a cunclis malis imminentibus per hsec gaudiis immolamus, quibus Ecclesia mirabililer et
Pasciialia festa liberemur. PerDominuin nostrum. (348) nascitur et nutritur. Per.
Ad fontes. — Concede, qnaesumus, omnipotens _ Prmfatio. — Yere dignum et justum est, aequum
Deus, iil festa pasclialia, qnae venerando colimus, et salutare, nos libi semper et ubiqiie graiias agere,
etiam vivendo teneamus. Per Domimimnostrum. Domine sancte, Pater omnipolens, oelerne Deus, et
Alia. — Deus, qui populum tuum de hnstis callidi pieialem luair. indefessis precibs implorare, ul qui
seivitute liberasti, preces ejns misericorditer respi- pascbalis festivitalis solemnia colimus, in lua sem-
ce, et adversanfes ei tua virtufe prosterne. Per Do- per sanciilicalione vivamus. Quo per lemporalis festi
minum nosirum. observationem pervenire mereamur ad seternorum
« In Kalend. Rom., ct apud Pamel., legilur : Ad Suec, tam bic, quam in seqiienlibus feriis.
sanct.m Patrum; convenit liiolus homil. 25, in d IirEd. Angeli Rocc;<*non inseribitur bx'c Oraiio
Evangel., hac die habitorc.Abest in atbis a Kalend. ad fotitcs, ut bic et in Ed. Pamcl., consentieiitilius
Hom. Mss.
b.Ahesl non solnm ab aliisVnlgalis, Pamel.,Yatic, e Pro siatione adiiitur iu Ei|. Pamel. : Adsancinm
etc, sed eiiam a Beneriiciionalijam btudalo. Laurentium foiis muntm. Duo ulti;iia vcrba desunt i.<i
l; Siatio lnijtis ferise tam i<iEdilis quam in Mss. est Ealend. ROIIK,cl in dunbus'iheod., uecnon in tit
ad sanctumPaulum. Desideratur in ttbis in Cod. Reg. bom. 24, in Evang., hodie liabiite.
95 SANCTI GREGORHMAGNI flf.
gaudiorum continualionem. Per Christum Dominum jA Ad Vesperos.— Deus, qui in nobis ad ceicbrandum
nostrum. paschale sacramentum liberiores aniraos praestitisti,
Te igitur, ticut in Pascha. doce nos et metuere (548) quod irasceris, et amare
» Benedictio. — Dominus Deus noster vos perdu- quod prsecipis. Per.
cat ad arborem vitse, qui eruit de lacu miseriae. d Ad fontes. — Da, qusesumus,
omnipolens Deus,
Amen. Ipse vobis aperiat januam paradisi, qui con- ut Ecclesia tua, et suorum firmilate membroruin, et
fregit portas inferni. Amen. Ipse vos eruat flagello, et nova semper fecunditate Iaetetur. Per Dominum no-
in regnum suum perducat confitentes, qui pati digna- strum.
tus cst pro impiis innocens. Amen. Quod ipse prse- Alia. —Multiplica, quaesumus, Domine, fidem po-
stare dignetur. puli lui, ut cujus per te sumpsit initium, per te con-
Ad Comptendum.— Ab omni nos, qusesumus,Do- sequatur augmenlum. Per.
mine, vetuslate purgatos, sacramenti lui veneranda CFERIAVI INALBIS.
perceptio in novam translerat creattiram. Per Domi- Omnipotens sempiterne Deus, qui paschale sacra-
num nostrum. mentum in reconciliationishumanacfoederecontulisti,
Ad Vesveros. — Proesta, quoesumus, omnipotens da mentibus nostris, ut
quod professione celebramus,
Deus, ut hujus paschalis festivatis mirabile sacra- ]B imitemur effectu. Per.
menlum, et lemporalem nobis tranquillitatem tri- Super oblata. — Hoslias, qusesumus, Domine, pla-
buat, et vitam conferat sempiiernam. Per. catus assume, quas et pro renatorum expiatione de-
Ad (onles. — Deus, qui nos per paschalia fesia lse- ferimus, et pro acceleratione ccelestis auxilii. Per.
lificas, concede propitius ut ea quae devoie agimus, 80 Prmfatio. — Vere dignum et justum est,
le adjuvante, fideliier teneamus. Per. aequumet salutare, nos libi semper el ubique gralias
Alia. -r- Tribue, qusesumus, omnipotens Deus, ut agere, Domine sancte, Pater omnipotens, seterne
illuc tendat Christiansedevotionis affectus, quo tecum Deus, per Chrislum Dominum nostrum : qui, secun-
est nostra subslantia. Per eumdem. dum promissionis suae incommulabilem veritatem,
b FERIAV1NALBIS. coelesiis pontifex factus in selernum, (549) soltisom-
Deus, qui diversilaiem gentium in confessione lui nium sacerdotum peccati remissione non eguit, sed
noniinis 79 adunasli, da ul renatis fonte baptisma- (550) potius peccatum mundi idem verus Agnus ab-
tis, una sit fides mentium, et piclas actionum. Per. stersit. Per quem.
Super obtata. — Suscipe , qusesumus, Dnmine, Te igitur, sicut in Pascha
niunera populorum luorum propitius, ut confessione f Benedictio.— Benedicat vos de coelis
omnipo-
lui nominis, et bapiismate renovati, sempiternam' Q tensDeus, qui per crucem et sanguiuem passionis
beatitudinem conscquantur. Per Dominum nostrum. suaevos dignatus est redimere in terris. Anien. Ipsc
Prw(atio. — Yere dignum et justom est, acquum vos renovet a vetuslate peccati, qui pro vobis digna-
et salutare, nos tibi semper et ubique grattas agere, lus est crucifigi, vosque ad ccelestia suscilet, qui pro
Domine sancle, Pater omnipotens, selerne Deus: nui vobis inferos penetravil. Amen. Vitam suam Domi-
nos per pascbale mystenum docuit vetti-talem vilse nus vobis tribuat, qui mortem vestram snscepit, et
relinquere, et in novitaie spiriius ambulare, a quo perditlil. Amen. Quod ipse praestare.
perpeluse mortis superatur acerbitas, et aeiernoevilse Ad Complendum.— Respice, quaesumus, Domine,
fidelibus tribuilur integritas. Per quein Majesiatem. pnpulum tuum, et quem aeternis dignalus es renova-
Te igitur, sicul in Pascha. re mysteriis, a lemporalibus culpis dignanter absolve.
c Benedktio. — Omnipotentis Dei et Domininoslri Per Dominum noslrum.
benediclionibusrepleamini, cujus estis sanguine pre- Ad Vesperos.— Deus, per quem nobis et redeni-
tioso redempti. Amen. Ejus vos indeficiens repleat ptio venit et praestaiur adoplio, respice in opera mi-
gratia, cujus ineffabilis plasmavit potentia, (547) et sericordiaetuae, ut in Chrislo renalis et seterna tri-
qui vobis in hoc mundo praestiiit condiiionem nascen- buatur hsereditas et vera Iibertas. Per euindem.
di, ipse in regno seterno tribuat mansionem sine fine ij Ad fontes. — Adesto, qusesumus, Domine, familiae
vivendi. Amen. Quod ipse prsestare dignelur. tuoe, ei dignanler impeude, ut quibus fidei graliain
Ad Complendum.— Exaudi, Domine, preces no- contulisti, el coronam largiaris aeternam. PerDomi-
stras, ut redempiionis nostrse sacrosancta commer- numnostrum.
cia, et vitse nobis conferant prsesenlis auxilium, et S SABBATO IN ALBIS.
gaudia sempilerna concilient. Per. Concede, qusesumus, omnipotens Deus, ut qui fe-
n Benedictionale laudalum hane Bened. non ex- Pamel., elc. : Ad sanctam Mariamad Marlyres.
bibet.' t In nullis librorum nostr. hsec occurrit.
b Unanimi consensu librorum nostrorum, tam ex- e Pro statione in Ed. Paniel. legitur : Ad sanctum
cusorum quam inanu exaratorum, assignatur slalio Joannem in Laleranis. Abest in Lateranis a Cod. Reg.
ad Apostolos. Suec. et ab utroque Theoder. Kalendarium Rom. tan
c llujus Bened. ne quidem Benediclionale me- tum habel ad Laleranis. In tilulo houi. 26, in Evang.,
minit. Cum seroesset,elc, quod hodielegitur juxta Kalend.
d Omiitur ud fenles in Ed. Valic. et Gussanvil. Rom., habes quoque factam esse in basil. sancti
« Pro statione legitur in Kalend. Rom. in Cod. Joan. quae dicitur Conslanfiniana.
ti-7 LIBER SACRAMENTORUM. M
ascisci valeatis. Amen. Quod
stapaschalia venerando egimus, perhaec contingere jk sanctorum ccetibus
ad gaudia seterna mereamur. Per. ipse praeslare.
Ad Coinplendum. —•_Quocsumus, Domine Deus
Super oblata. — Concede, quaesumus, Domine,
scuiper nos per lisec mysteria paschalia gralulari, ut nosier, ut sacrosancta mysleria, quse pro reparalio<-
conlinua noslrse reparationis operatio perpetuae no- nis noslrse lnunimine coululisli, et prsesens nobis
his fiatcausa laelilia;. Pcr. remedium esse facias et futurum. Per.
Prwfalio. — Vere dignum et justum est, sequura AHa, _ Deus, qui nos fecisti bodierna die pa>clia-
ct salutare, nos tihi semper etubique gratias agere, lia festa celebrare, fac nos, qusesumus, in ccelesli
Domine sancte, Pater oinnipotens, seterne Deus : per rcgno gaudere. Per,
qucm supplices exposcimus, ut cujus muneris pignus Ad Vesperos. — Deus, qui nos exsultantibus ani-
fac nos,
accepimus, manilesla dona eompreheiidere valeamus. inis Pascha tuum 82 celebrare tribuisti,
El quse nobis fideliler speranda paschale contulit quaesumus, ct temporalibus gaudere subsidiis, et
sacramentum , pcr Resurrectionis ejus altingere aetcrnilatis affeciibus gratulari. Per Dominum no-
uiereaiiiur ineffabile mysterium. Per quem. strum.
Te igilur, sicul in Pascha. (355) ALI<£C ORATIONES PASCIIALES.
Renediciio. Deus, qui credentes iu te ionie bapiisinaiis inno-
ut
81 Ad Comptendum.— Redemptionis nostroeniu- vasti, hanc renatis in Christo concede cuslodiatn,
nere vegelati, quaesumus, Domine, ut hoc perpetuoe nullo erroris incursu graliam luse benediciionis amit-
salulis auxilium fides semper vera (551) perticiatr tant. Per eumdera.
Ad Vcsperos.— Deus, toiius conditor creaturae, Alia. — Deus, qui ad seternam vilam in Cbrisli
famulos luos, quos lonte renovasti baptismatis, Resurrcctione nos reparas, erige nos ad conseden-
ut qui
quosque graiiae tuaepleniludine solidasti, in adoptio- lem in dexlera tua nostroe salutis aucioreni,
nis sorte facias dignauler ascribi. Per Dominimi propter nos judicatidus advenit, pro nobis judicaiu-
nostrum. rus adveniat Jesus Christus Filius tuus Dominus no-
Ad fontes. — Oeus, qui multiplicas Ecclesiam ster. Qui tecuni vivit et regnat.
luam in sobole renascentium, fac eam gaudere pro- Aiia. — Deus el reparator innocentiaeet amator,
ad te tuorum corda servorum, ul de infidelita-
pilius de suorum profeciibus filiorum. Per Dominum dirige
noslrum. lis tenebris liberati, nunquam a tuae veritatis luce
" discedant. Per Dominum.
(352) DOMINICA OCTAVAS PASCII.E.
Alia. — Deus, qui credenies in te populos gratiie
Proosta, quaesumus, omnipoteus Deus, ul qui pa- tuae largitate mulliplicas, respice propiiius ad ele-
schalia fesia peregimus, hsec, te largiente, uioribus CI clionem tuara, ut qui sacramenlo baptismatis sunt
et vita teneamus. Per Dominum nostrum. renati, regni coelestis mereantur introitum. Per.
Super oblata. — Suscipe munera, qusesumus, Do- Alia. — Omnipotens sempiterne Deus, qui huma-
nnjne, exsullaniis Ecclesiae, et cui causani lanti gau- nam naturam supra primaeoriginis reparas digniia-
dii pracsiltisii, perpeluum fructum concede lsetitise. tem, respice pietalis tuae ineffabile sacranienlum, et
Prwfatio.— Vere dignum el juslum esi, oequum quos regenerationis raysterio*"innovare dignalus es,
et salutare nos tibi semper et ubique gralias agere, in his*doria tua perpetuae gratise protectione con-
Doimne sancte, Paier 6mnipotens, selerne Deus , serva. Per.
et te supplicitcr obsecrare, ne nos ad illuni sinas Alia. — Omnipotens sempiterne Dcus, deduc nos
redire actum cui jure dominaiur inimicus, sed in ad societatem ccelestium gaudiorum, ut Spiritu san-
bac polius facias absolutione persistere, per quam cto renatos regnum luum facias introire, atque eo
diabolus exsiiiit, Filio tuo vincente, captivns. Et perveniat humilitas gregis, quo praiccssil celsiludo
ideo cum angelis. Pasloris. Qui lecum vivit.
b Benedictio. — Deus, cujus Unigenitus discipulis Atia. — Deus, qui pro salute mundi sacrificium-
suis januis clausis dignatus est apparere, suaevos paschale fecisti, propitiare supplicationibus nostris,,
benedictionis dono locupletare et cceleslis vobis re- D• et interpellans pro nobis Pontifex summus, (554))
gni januas dignetur aperire. Amen. Et qui ab eo- nos per«id quod nosiri est similis reconciliel, per id<
rum pectoribus atlaciu sui corporis vulnus amputa- quod tihi est sequalis absolvat Jesus Christus Filius
vit dubietatis, concedal ut per Ddemqua eum resur- luus.
rexisse creditis omnium delictorum maculis carea- Alia. — Prsesla nobis, omnipotens et misericors
lis. Amen. Et qui cum Thoma Deum et Domi- Deus, ut in Resurrectione Domini nostri Jesu Chri-
num credilis, etcernuis vocibus invocatis, ab eo et sti percipiamusveraciter ponionem. Qui tccum vivit.
in hoc sseculo a malis omnibus lueri, et in futuro Alia. — Deus, qui ad seiernam vitara in Cliristi
" Aptid Pamelium soluin subditur : Ad sanctum quam in Codice Grimoldi, quein Pamelius edidil Li-
Pancialium. Nulla statio assignalur in Kalend. Rom. turgic, tomo II, ubi tamen, pro Et qui ab eorum,
SecttudusTheoder. habet: Ad sanclos Cosmamei Da- legi.tur: Ut qui ab eorum, etc
mianum; quod eliara prsefigitur iu Cod. Reg. Suec. c Apud Pameliuin longe plures assignantur Ora-
Oiationi ad Vesperos ejusdein Doininic;e. tiones Paschales, et plerseque a uosiris diversae.
b*IIaccDenedictio •nullibinobis occurritj praeter-
99 SANCTI GREGORIIMAGNI iOO
Resurrectione nos reparas, imple pietatis luaeinef- JA ejus bcneficia poscimus-,(556) dona luae gratiae con-
fabile sacramenlum, ul, cuin in Majeslaie sua Sal- sequamur. Per.
vator noster advenerit, quos fecisti haptismo rege- Svper oblata. — Munera, Domine, oblat» sancLi-
iierari, lacias beata immortalilate vestiri. Per eum- fica, ei, iniercedente beato Georgio martyre luo,
dem. nos per haec a peecalorum noslrorum maculis
83 Ab'«. — Dcus, humani generis conditor et emunda. Per Domiuum nosirum.
Redemplor, da, qusesuunis,ut rcparalionis noslrae Prmfatio.— Yere dignuin et jnstum est, aequum
collata subsidia, le jugiter inspirante, sectemur. Per. ei saluiare, nos tibi sempcr et ubique gratias agere,
Alia. — Deus, qui renaiis ex aqua et Spirilu san- Doniinesancle, Pater omnipotens, aeterne Deus, per
clo cceleslis regni pandis inlroitum, auge supcr fa- Chrisium Doiiiinum nostrum : pro cujus nominis
niulos luos gratiam, quam dedsti, utqui ab omnibus veneranda confessione, beatus mariyr Gcorgius
sunl purgati peccatis, nullis privenlur proniissis. Per. diver^a supplicia snstinuit, et ea deviucens, corouam
Alia. — Conserva in nobis, qua>sumus, Domine, perpeluitatispromeruit. Pcr queinMajeslaleniluam.
misericordiam luam, ul quos ab erroris liberasti Ad Complendum.— Beati Georgii marlyris lui,
caligine, veritatis tuae firmius inharere facias docu- Domine, suffragiis exoralus, percepla sacramenti
mento. Per Domintun. ] tui nos virtule defende. Per.
B
Atia. —SoliLa, quaesiimus, Domine, nns pielate VII (357) c KAL.MAII.— NATALIS SANCTI MARCI
custodi, ut qui Unige.iiii tui passione stinl redempti, EVANGKLIST^.
ejus Resun ectione laeientur. Per cumdem. Deus, qui beaium Marcum evangelislam tuum
Alia. — Omnipotenssempiterne Deus, propensius evangelicaeprsedicationis gratia suhlimasli, tribue,
liis diebns luam misericordiam consequamur,quibus quoesumus,ejus nos semper et eruditione proficere
eara plenius, te largienie, cognovimus. Per. ei oratione defendi. Per.
— Super oblata. — Beati Marci evangelistse lui so-
XVIII K AL. M AII. KATALIS SANCTORUM
VALERIANl " ET HAXIMI. TIDURTII, lemniLate tibi munera deferenles, qusesumus, Do-
ut sicut illum proedicatioevangelica lecit glo-
Prsesia, quoesumus,omnipolens Deus, ut qui san- mine, ita nos
clorum tuoruin Tiburtii, Valeriani et Maximi solem- riosuin, ejus intercessio et verbo et opere
libi reddat acceplos. Per.
iiia colimus, eorum etiam virtutes imileniur. Per — Yere dignura et jusium est, sequam
Dominumnosirum. Prwfatio.
et salutare, nos libi seinper et ubique graiias agere,
Super oblala. — Hosiia hsec,quaesumus,Domine,
Dominesancte, Pater omnipotens, seterne Deus, per
quam sanctorum tuorum nataliiia recensenles offeri- (', CbrLluin Dominum noslrum :
cujus gratia beatum
inus, et vincula nostrae pravitalis absolvai, et luse Marcum in sacerdolium
nobis niisericordisedona conciliel. Per. elegit, docliina ad praedi-
— Yere ei candum erudiit, potenlia ad perseveranilum conlit-
Prwfalio. dignum jiislum cst, acqtium
el salniare, nos tibi semper et ubiijuegraiias agere, mavit, ut per sacerdolalem infulam (5^8) perveniret
instruens
Dominc sancte, Paier omnipotens, aeterne Deus: et ad nuiriyrii palmam ; docensque subdilos,
le in sanctorum martyrum tuorum fesiivitate lau- vivendi exeinplo, confirmans palieuuo, ad te coro-
naudus perveniret, qui per^ecut.iruin minas iutrepi-
dare, qui semperes mjrabilis in luorum commemo-
raiione sanctorum, et ui3gnoe(idei largiris affectum, dus superassel. Cujus interventus, nos, qusesumus,
a nostris mundet delictis, qui tibi placuit lol dono-
el toleranliam tribuis passionum, et aniiqui hoslis
facis superari machinanientum, quo egregii marty- ruui praerogativis.Pcr quem Majestatein.
res tui ad capiendam supemoruin beatitudu.etn prae- dB..R.

Ad Compiendum. Tribuanl nobis, quaesumus,
miorum iiullis iinpedianlur reiinaculis bl.uidimeulo-
rum. Per Chrisium. Doiuine, conlinui<m85 lua sancta prsesidiuui,quod
MarcicvangelUtictui precibus nos ab omnibus
Ad Comptendum.— Cceleslimtinere soginaii, quoe- bcali
Doniine Deus ut haec nobis seinper lueaiur adversis. Per.
sunius, nost.r, (355)
D IVKALENDIS MAII.— KATAI.I= SANCTl VITALIS
dona mariyrum luorum intercessio bcala sanciificei. c MAHTVRIS. (559)
Per. Praesta, qtiaesumus,oiniiipolensDeus, ut, interce-
84 IX KAL.MAII.—NATALIS SANCTI GEORGII b denle beato Viiale martyre tuo, el a cunclis adversi-
MARTYB.IS. tatibus libercmur in corpore, eia p;avis cogiialioni-
Deus, qui nos beati Georgii mariyris tui merilis' bus f niunilemur in nienie. Per Domintimuoslruin.
et intcrcessione laeiilicas, concede prop-Uius ut quii Super obtala. — Accepla sil in conspectu tuo,
n Deest Maximi in God. Reg. Suec. In Kalend. Litania
thajor, nulla sancti Marci facta mentione,
R.iiii. lcgitur Maximiani. Obscivat Joan. Fronto, in praelerquamapud Pamel., ubi inlra uncinos includi-
Kalcud. Itom., Maximi nomen in Auiipbonarioquo- lur : Officinmsancti Marci, quod signifieai in anliq.
omssiim.
quch Abcst martyris a Kalend. Rom. In Cod. Reg. codi"ibiHdcsiderari. _
d Id esl, Beiiediciionem require.
Siiec. pnst nutal.sanct; Georyii, legilur el sanctiliegulii e Aliest martyrisab Ed. Pamel. etaKalend. Rom.
cpiscopi. f Pamel., reiuciante Cod. Reg. Sdec. el aliis Mss.,
c In Kalend. Rotn. et in Edii. Pamel., consenlien- libcremur iu menle.
libus Mss. Reg. Suec, duob. Tbeoder. et Geuict.,>
101 LIBER SACRAMENTORUM. 102
Doniine, nostra devoiio, et ejus nobis fiat suppiica-*\ lii lui, ad conterendas potcstatis adversne insiilias,
lione salutaris , pro cujus solcmniiale deferlur. Per. nos in tuoe prolcctionis sccurilale constituat. Per
Ad Complendum.— KxsuUel, Doinine , populus cumdiin.
iiius in sancti tui commemoratior.e Viialis, et cujtis Prwfatio. — Vere dignum et justum est, oequum
votivol.ciaiur oificio, suilragio relcveiur opla'o. I'er. et saluiare, nos tibi semper et ubiqtie graiias ageie ,
KALENDIS HAII.— NATALIS " SANCTCRUM APOSTOLORCM Doniine sancte, Paler omnipotens, aeicrne Deus, per
DRl, PlilLIPPIi:T JACOBl. Cliristum Dnminumnostrum : qui (364) per passio-
Deus, qtii nos annua apostolorum luorum Pbilippi nem crucis mundum redemit, et antiquae arboris
et Jacobi aofcninitnle lacuficas, prscsta , quaiumus, amarissimum gustum crucis iiieilicamineindulcavit;
ut quorum gaudenius nieritis , instruamur exemplis. morieinque quoepcr lignum vetiium venerat, per ligui
Per. trnphxum devicil, ut mirabili suaepieiatis dispeusa-
Super oblala. — Munera , Pomine, quso pro apo- lione, qui ptr ligni giisiuin a florigera setle discesse-
stolorum luorum Pbilippi ct Jacobi solemniiate de- ramus, per crucis lignum ad paradisi gaudia redea-
ferimus, propitius suscipe, et mala omnia, quse me- nius. Per quein.
rcmiir, averle. Per. '• Benedkiio.— Benedicat vobis omnipotens Deus,
Prmfatio. — Vere dignum et justum esl, seqummB qui per Unigcnili sui Domininoslri Jesu Clitisli pas-
et salttiare, nos lihi semper el ubique gratias agere, sionem et crucis paiibulum genus redcmit humanuni.
Doniino sancle, Paler oinnipolens, aelerne Deus: qui Anien. Concedalque vobis ut ctim omnibiis saiiciis ,
Ecclesiam liiiin in aposioiica soiiditaie (irinasii, de (365) fjnaes't ejusdem crucis longitudo, lalitwio, su-
quoruni ronsorlio sunt beaii Philippus ct Jacobus, blimitas et profiiiidum, nieute de\ota comprebendere
quoruiu passionis hoilie fesia veiieriimur; poscenles nossitis. Aiuen. Quatenus vosnietip-os abnegando ,
ut sicut eornm doclrinis instruimur, iia exemplis cinceinijue gesiando , ita in praesenlis viU: siadio
iiiuniamur, et precibus adjuvcmur. Pcr Cbristum Redemptoreui nostrum possitis sequi, ut ei inter
Dominumnosirum. chorns angelorum post ol.itum mereamini ascisci.
(560) B. R. Amen. Quod ille praestare, elc.
Ad Complendum.— Qiiscsunnis,Domine, salutari- g7 &d Complendum.— Repleli alimonia coelesli,
bus repleli myvteriis, ut quorum mysteria celebra- et spiritali poculo recreati, quae>unius, oinnipoteus
mus, eorui!; oiationibus adjuvemur. Per Doininum. Deus , ub ab hosle maligno defendas, quos per li-
Super populiim.— Bealorum aposiolorum Philippi gnuni sanctaecrucis Filii tui, arma justitite pro sa-
et Jacobi honore continuo, Dominc , plebs lua sem- late niundi iiiumphare jussi-li. Qui iccum.
per exsultet, ei bis prsesulibtisgubernctur, quorum C Alia. — Deus, qui omnia verbo luo fecisli, suppli-
et doctrinis gandet et meritis. Per. ces quaesumusincffabilemclemen:iam tuam, ut quos
86 VNONAS MAII.—NATALIS S.VNCTORUM (36!) ALEXAN- per lignum sanctoe crucis Fiiii tui pio cruore (56!i)
EVENTII ET TIIEOUOLI. es dignatus redimere, omnibns in te credemibus dira
Proesta, qusesumtis, omnipotens Deus , ut, qui vencna exstinguas, et per gratiam Spirilus
sanctorum tuorum Alexandri, Evenlii, et Theodoli serpenlis
sancti poculumsalutis semper inlunrias. Pereumdeni.
nalalilia colimus, a cunctis malis imminentibus eo-
rum intercessionibus liberemur. Per Dcminum. PRIDIE NONAS MAII.— d NATALIS (567) SANCTI JOANNIS
— ANTEPORTAM LATINAM.
Super oblata. Super has Hostias, Domine, bcne-
diclio copiosa deicendat, quoe et sanctificationcin Deus, qui conspicis quia nos undique mala noslra
nobis clementer operetur, et de niarlyrum nos so- perturbant, proesta , quoesumus, ut bcati Joannis
lemuitate loeiilicet.Pcr. apostoli lui inlercessio gloriosa nos proiegat. Per.
Ad Coinpleiidum.— Pasce nos , Domine , luorum Super oblata. — Muncribus n<stris , quaesumus,
Doniine, precibu^quc c susceptis, cl ccelestibusnos
gaudiis ubique sanclorum , qttia nosl'ae salulis aug-
meiita sunl, quuiies illis bonor impendilur, in qui- lnunda n.yslcriis, cl clemcnler cxaud'. PerDomiiium.
bus tu uiiiabilis prsedicaris. Per. Ad Complenditm.— Rcfecli, Domine, paue coelesti,
EODEM DIE. — (562) b INVENTIO SANCT/E CRUCIS. ad viiam, quaesumus, nutiiamur ocicriiam.Pcr.
Deus, qui in prseclarasalutiferse crueis inventione, VIIDUSaiA.II. — NATALIS SANCTORUM (568) GORDIANI ET
EriMAClII.
(505) passionis luaemiracula susciiasii, coucede, ut
viialis ligni prelio , aeieruaevitae suffragia cousequa- Da, qusesumus, omnipolens Deu~,ul qui beatoruni
mur. Qui vivis el regnas. Gordiaui atque Epimacbi solemnia colimus, eorum
Super populum. — Sacrificium , Dotnine , quod apud te intercessionibus adjuveniur. Per.
inimolamds, piacatus inlende , ut ab omni nos exuat Super oblala. — Ilostias libi, Doniine , bcalorum
bellorum nequitia, et per vexillum sanctaecrucis Fi- marlyrtun Gordiani atque Epimacbi dicaias merilij
a Iu Edit. Vatic. et Gussanv., pridie celebratur c Repeiitur m Benedictionau , In festivitutesuncta
vigilia sanctoruin iloruiii npnslolorum. Crucis.
b ln Kalend. liom., ct in autiquis Codd., minime d Oniiiiiiur lioe festum in Kalend. Rom. Illius offi-
ex^lat hoc testiim. H.ibetur lahien in secunjo Tlieo- ciuin coiitini-tiirin Cod. R<g. Suec.
der. et iu Edit. Pamclii, etsi fateatur abesse a suo c Idem Codex habet couceptis.
Cod. Colon.
103 SANCTI GREGORII MAGNI 104
benignus assume, et ad perpetuum uobis (ribue pro-, <VDomine, famulari salularis cibus et sacer polus effi-
venire subsidium. Per. ciai, ui renovatio conditionis humanae, quam uiyste-
Ad Complendum.— Qusesumus, omnipoiens Deus, ria continent, in nostris jugiter sensibus offeratur.
ut qui coelestiaalimenta percepimus, intercedenlibus Per.
sauctis luis Gordiano alque Epimacho, per haeccon- Prmfatio. — Vere dignum et jusluuiest, sequum
tra adversa omnia mnniaraur. Per. fit salulare, nos tibi semper et ubique gratias agere,
IV a IDUSMAII.— NATALIS (569) SANCTI PANCUATH Dominesancte , Pater omnipotens, seterne Deus: el
MARTYRIS. immensam bonitalis tuse pielatem bumiliter exorare,
Praesta , qusesumus, omnipotens Deus , ut qui ul ignoranliam nostrse niortalitatis attendens, ex tua
beati Pancratii martyris, tui nataliiia colimus, a cun- inspiratione nos facias poslulare quod rectum est,
ctis malis imminentibus 88 eJus ihtercessionibus et tua clementia tribuas impelrare quod poscimus.
liberemur. Per Dominum. Per Christum.
Super oblaia. — Munera, quoesumus,Domine, libi Benedklio. — " Benedicatvos omnipolens Deus,qui
dicata sanctifica , el. intercedenle bealo Pancralio vos gratuila miseratione creavit, etia resurreclione
martyre luo, per eadem nos placatus intende. Uuigeniti sui spem vobis resurgeudi concessil. A-
(370). B. R. ]B inen. Resuscilet vos de viliorum sepulcris, qui eum
Super populum. — Beati Pancratii martyris lui, resuscilavit a morluis. Amen. Ut cum eo sine fine
Domine, intercessione placalus, prsesta, qusesumus, feliciter vivatis, quem resurrexisse a mortuis veraci-
ul quse temporali celebramus actione, perpetua(37I) ter creditis. Amen. Quod ipse prsestare.
salutalione capiamus. Per. Ad Complendum.— Paschalia nobis , qusesumus,
III 1DUS MAIl. — (372) NATALIS b SANCT^E MARI/E AD Domine, remedia dignanter impende, ut terrena de-
MARTVRES. sideria respuentes, discamus amare ccelestia. Per.
Concede, qusesumus, omnipotens Deus, ad eorum — Familiam tuam,qusesumus, Do-
Super poputum.
gaudia seterna perlingere, de quorum nos virtute tri- miiie, dextera tua perpetuo circumdet auxilio,
buis annua solemnitate gaudere. Per. ut,
oblata. — has , hostias , paschali inlerveniente solemnitate , ab omni pravi-
Super Super , quscsumus tate defensa donis ccelestibus prosequatur. Per.
Domine, benedictio copiosa descendat, quse et san-
clilicationem nobis clementer operetur, et de niarly- D0.MINICA11POSTOCTAVAS PASCH<E.
rum nos solemnitate lsetificet. Per. Deus qui errantibus, ut in viam possint redire ju-
Ad Complendum.— Supplices te rogamus , omni- stitise , veritatis tuse lumen ostcndis, da cunciis qui
poleus Deus, ut quos luis reficis sacramentis, tibi P Christiana perfessione censentur, elilla respuere quse
ctiam placilis moribus dignanter deservireconcedas. huic inimica sunt nomini, et ea quse sunt apla sec-
Per. tari. Per.
VIIIKALENDAS c JUNII.— (573) NATALIS SANCTl URBANl Super oblala. — Deus , qui solemnitale
PAP.E. paschali
cceleslia mundo remedia benignus operaris, annua
Da, quaesumus,oranipotens Deus, ut qui beati Ur- festivitatis liujus dona prosequere; ut observanlia
bani martyris tui atque ponlilicis solemnia colimus,
Per. lemporalis ad vilam nobis proficiat sempiternam.
ejus apud le intercessionibus adjuvemur. Per.
Super oblala. — Hsec Iloslia, Domine, qusesumus,
Prmfatio. — Vere dignum et justum est, sequumet
cmundet noslra crimina, el, intcrcedenle bealo Ur-
salutare , nos tibi semper et ubique gratias agere,
bano martyre tuo, (574) sacrificium celebrandum
Domine sancte , Pater omnipolens, seterne Deus:
subditorum tibi corpora mentesque sanclificet.
Ad Complendum.— Beali Urbani martyris tui at- qui, de Virgine nasci dignatus, per passionetu el
mortem a perpetua nos morte liberavil, et resurrec-
quc pontificis, Domine, intercessione placatus, prse- tione sua selernam nobis viiam conlulit. Per quein.
sta, qusesumus,ut qusetemporali celebramus aciione,
f Benedictio.— Deus, qui per resurreciionein Uni-
perpelua salvationecapiamus.Per Dominumnostrum.
d DOMINICA 1 POSTOCTAVAS PASCUJE. " geniti sui vobis conlulit el bonum Redemplionis et
Dcus, qui in Filii lui humililate jacenlem mundum decus adoplionis, 90 suaJvobis conferat prsenriabe-
crexisti, fidelibus tuis perpetuam laelitiam 89 cor'- nedictionis. Amen. Et quo redimentepercepistisdo-
cede, ut quos perpeluse mortis eripuisti casibus, num perpetuse libenaiis, co largiente cousories ef-
gaudiis facias sempiternis perfrui. Per. ficiaminiscternaehaereditatis. Amen. Et cui consur-
Super oblata. — Digne nos tuo nomini, qusesumus, rexistis in bapiismale credendo, adjungi mereamini
a In Kalend. Rom. et Ed. Pamel. : Nat. sancto- ascensa. Denique : Festum sanclm Polenlianm virg.
rum Nerei, et Achitlei, et Pancralii. Solius sancti Quod cliam exhibet Kalend. Rom., ad diem 19 Maii,
Pancratii meminitCod. Reg. Suec. Observanduniest sed sub nomine sanciae Pudentianae.
in Kalend. Rom. prius annotari feslum sanclorum d HaccDominica post Pascha vacat cum cscteris in
Nerei et Achillei, el postea saucti Pancratii. Ed. Pamel.
b In sola Edit. Pamel. : Dedicalio basilkm sanctm c HaecBeneriictio in Benediclionali Gregorii assi-
Mar., etc, reluctaiite ipso Cod. Reg. Suec gnaiur: De Rcsurreclione,•post Benedictionenincla-
c Anle liuc feslum. in Kd. Pamel. legitur: Ascensa vse Pascbae.
Douiini, ad sanclum Petrum. Ilem : Dominka post f Legiiur in Benediciionalipost prsecedenlem.
IftS LIRER SACRAMENTORUM. 105
fn ccelesti regione bene vivendo. Amen. Quod ipse A. A^ Benedidio.
prsestare. Ad Complendum.— Prsesta, qusesumus, omnlpo-
Ad Complendum.— Qusesumus, omnipotens Deus, tens Deus, ut percipienles Paschali munere veniam
jam non teneamur obnoxii sententise damnationis peccatorum, deinceps peccala vitemus. PerDomi-
humanse, cujus nos vinculis hacc redemptio paschalis num nostrum.
absolvit. FERIAII. .
Alia. — Fac, qusesumus, omnipotens Deus, ut qui, In (380) Litania Majore. Mentem familiae tuse
paschalibus remediis innovali, ^similitudinemterreni qusesumus, Domine, inlercedenle beato ltl., et mu-
parentis evasimus, ad formam ccelesiis transferamur nere compunctionis aperi, et largitate pietalis exaudi.
auctoris. Qui tecum. Per Dominum.
DOMINICA III POSTOCTAVAS PASCHJE. Alia. — Deus , qui cmpas delinqucnlium districte
Deus, qui fidelium mentes unius efficis volunlatis, feriendo perculis, fletus quoque lugenlium non recu-
da populis tuis id amare quod prsecipis, id desidera- ses, ut qui pondus tuse animadversionis cognovimus,
re quod promittis , ut inter mundanas varielates ibi etiam pietatis gratia.ni sentiamus. Per.
nostra fixa sint corda, ubi vera sunt gaudia. Per. Alia.—Parce, qusesumus, Domine, parce populotuo
Super obtata. — Exuberet, qusesumus, Domine, in gB et nullis jam patiaris adversiiatibus (582) fatigari,
tnenlibus nostris paschalis gratia sacramenti, ut do- quos prelioso Filii lui sanguine redemisli. Qui tecum.
nis suis ipse nos dignos efficiat. Per. Alia. — Deus, qui culpas noslras piis verberibus
Prmfaiio. — Vere dignum el justum est, sequum et perculis, ut nos a nostris iniquitalibus emundes , da
salutare, nos libi semper et ubique gralias agere, nobis et de verbere luo proficere, et de tua citius
Domine sancte, Pater omnipotens , seterne Deus : et consolatione gaudere. Per Dominum nostrum.
(375) tui misericordiam muneris postulare, ut lem- Alia. — Adesto, Domine, supplicalionibus nostris,
pora, quibus post resurrectionem suam Dominus 110- et sperantes in tua misericordia, intercedente beato
BterJesus Christus discipulis suis corporaliter appa- Petro apostolo tuo, coelesti protege benignus auxilio.
Iruit, sic (376) ipso opitulanle pia devotione tracte- Per.
mus, quatenus in bis omnium vitiorum sordibus Alia.—Prsesta, qusesumus, otnnipotens Deus, utad
careamus. le totocorde clamanles, intercedente beato Petro apo-
stolo tuo, tuse pietalis indulgentiam consequamur.
(STiyBenedictio.
Ad Complendum.— Concede, qusesumus, miseri- Per b.
cors Deus , ut quod paschalibus exsequimur institu- Ad Musam. — Praesta, qusesumus, ommpoiens
Q Deus, ut qui in afflictione nostra de tua pietate con-
tis, salutiferum nobis omni tempore sentiamus. Per
Dominum nostrum. fidimus, contra adversa omnia tua semper proteclio-
ne muniamur. Per Dominum noslrum.
Super populum.— Gaudeat, Domine, plebs fidelis;
et cum proprise recolil salvationis exordia, ejus pro- 92 Super oblaia. — Sacrificium noslrse poeniludi-
moveatur augmenlis. Per Dominum nostrum Jesum nis jejunantes, Domine, tibi persolvimus, obsecran-
tes ut, ejus virtute muniti, semper ad coelesle con-
Ghristum.
vivium festinemus. Per.
BOMINICA IV POSTOCTAVAS PASCH.E. Prmfatio. — \ere dignum et juslum est, sequum
Deus a quo bona cuncta procedunt, largire suppli- et salutare , nos libi semper et ubique gratias agere,
cibus luis ut cogilemus te inspirante quaerecta sunt, Domine sancie, Pater omnipotens, seterne Deus: et
et te gubernante eadem faciamus. Per. tc auctorem et sanctificatorem jejunii collaudare,
Super oblala. — Clementiam luam, Domine, sup- per quod nos liberas a nostrorum debitis peccatorum.
pliciter exoramus, 91 ut paschalis muneris sacra- Ergosuscipe jejunantium preces;atque ut nos a inalis
menlum, quod fide recolimus, et spe desideramus omnibus propiiialus eripias, iniquitates nostras.quibus
intenli, perpetua dileclione capiamus. Per. merito affligimur, placalus absolve. Per Christum.
Prwfatio. — Vere dignum et justum est, sequum U c Benedictio.— Omnipolens Deus devotionem ve-
]
et salutare, nos libi semper et ubique gratias agere, stram dignanter inlendat, et susevobis benedictio-
Domine sancte, Pater omnipolens, seterneDeus: et nis dona concedat. Amen. Indulgeat vobis mala om-
(578) Majestatem tuam indefessis precibus exorare, nia quse egistis, et tribuat veniam quam ab eo de-
ut mentes nostras bonis operibus semper informes. poscitis. Amen. Sicque (384) jejunii vestri et precum
Quia sic erimus praeclari muneris prompta sinceri- vota suscipiat, ut a vobis adversa omnia, quse pec-
tate cultores, si, ad meliora jugiter lranseuntes,(379)i catorum relribuiione meremini, avertat, et donum
Paschale mysterium studeamus habere perpetuum. in vos Spiritus paracliti infundat. Amen. Quod ipse
Per Ghrislum. prsestare dignetur.
a Apud Pamei. et inKalend. Rom. non hic assi- b Post' hanc Oral. in Edit. AngelfRoccje, seu Va-
gnatur litan. Quse vero exhibet Pamel. ad diem 25i tic, sequuntur quatuor Orationes quibus prsemitti-
Aprilis, ubiindicilur lilania major, a nostris omninoi tur : Ad campum.
discrepant. Prior Theoder. hoc loco meminit lita- c Exstai ia Benedictionali, et inscribitur: Deje^
nise maj., et fere convenit cum Edit. Pamel. ad diem junio.
25 Aprilis.
PATROL. LXXV1H, *
107 SANCTI GREGORII MAGNI 108
Ad Complendum. Vota nosfra, qusesumus,,Do-l\ tuo, ct conlinuis tribulationibus Iaboranlem celeri<
mine, pio favoro prosequere , ut duin dona tua in propiliatione laotifica.Per Dominumnoslrum.
tribulatione percipimus, de consolatione nostra in Alia. — Auxiliare, Domine, quaerenlibus miseri-
tuo amore crescamus. Per Dominumnostrum. cordiam tuam.etda veniamconfitentihus, parce sup-
Super populum. — Praetende nobis, Domine, mi- plicibus, ut, qui nosiris meritis flagellainur, tua mi-
sericordiam luam , ut quse votis expetimus, couver- seralione salvemur. Per Dominumnostrum.
satione tibi placita consequamur. Per. Alia. — Prsesta, quaesumus, omnipotens Deus, uf,
FERUIII. quiiram tuae indignaiionis agnoviraus, misericordise
tuse indulgentiam consequamur. Per.
Conserva, qusesumus, Dominc, populum tuum, et Ad Missam. — Intende, quaesumus, Domine, pre*
ab omnibus, quas meretur, adversitalibus redde se-
ces nostras, et qui non operando justiliam correp-
curum, ut, tranquillitate percepta, devola libi mente
deserviat. Per Dominum nostrum. tionem meremur, afflicti in tribulatione, clamantea
Alia. — Afllictionem familiaelusc, quoesumus, Do- respiremus audili. Per.
mine, inlende placatus, ut, indulta venia peccato- 94 Alia.-rPrsesta, qusesumus, omnipotens Paler,
ut noslrsemenlis inlentioquo solemnitatis hodieruoe
rum, de tuis semper beneficiis gloriemur. Pcr.
Alia. — Ab omnibus nos, quaesumus, Domine, pec- ]n gloriosus auctor ingressus est semper intcndat', et
catis propitiatus absolve, ut, percepta venia peccate- quo fide pergit, conversalione perveniat. Per eumdem
rum, liberis tibi menlibus serviamus. Per Dominum. Dominum nostrum.
Alia. — Precibus noslris, qusesumus, Domine, au- Super_oblata Jejunantium, Domme, qusesumus,
rem lusepietatis accommoda, etorationes supplicum, supplicum vola propitius intuere, et munera prscscn-
occultorum coguilor,.beniguusexaudi, ut, te largien- tia sanclificans, perceplione eorum occulla cordis no-
stri remedio luic clarifica pietalis , ut nec opera car-
te, ad vitam perveniant sempiternam. Per.
Alia. — Qusesumus,omnipotens Deus, ut qui (585) nalia, nec fluxa nos teneant, quos instilulor jejunii
nostris fatigamur 93 offensis, et meriio nostrae ini- Christus Dominus reparavit. Qui tecum.
Atia. — Sacrificium, Domine,pro Filii lui suppli-
quitatis affligimur. pielatis tuae graliam consequi me-
reamur. Per Dominum. ces venerabili quam prsevenimus nunc Ascensione
AdMissam. deferimus, prsesta , qusesumus, ut et nos per ipsum
his cnmmerciis sacrosanctis ad ccelesiia consurga-
Deus, qui nos conspicis in lot perlurbationibus
non posse subsistere, affliclorum gemilum propilius mus. Per eumdem Dominum.
respice, et mala omnia quse meremur averte. Per. Prwfalio. — Vcre dignum et jiislura est, oequumct
Super oblala. — Offerentium, qusesumus, Domine, (n salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, Do-
vola multiplica, et omnes (586) verse credulilatis in- mine sancte,Pater omnipoiens, seterne Deus : ut
struinenlis perlustra. Sicque nobis per hoc sacrifi- quia tui est operis, si quod libi placilum est, aut co-
cium adesto placatus, ut nos et a peccatis et a peri- gitemus, aut agamus, tu nobis semper et intelligeu-
culis omnibus miseratus absolvas. Per Dominuui no- diquse recta stmt, et exsequendi tribuas facultatcm.
strum. Per Christum Dominura nostrum.
Ad Complendum. — Tribue, Domine, qiisesuinus,
Prmfalio. — Vere dignum et jusium est, sequum
et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, ut per hsec sacra qusesumpsimus illuc tendat nostroa
Domiiic sancle, Pater omnipotens, seterne Deus : devotionis affectus, quo tecum est nostra subsiantia,
ct Majeslalem tuam suppliciter exorare, ul non nos Qui lecum vivit et regnat.
nostrae malitise, sed indulgeutiss luse prseveniat sem- Super populum. — Familise luae, qusesumus, Do-
per affectus, qui nos a noxiis voluptatibus Indesi- mine,esto protector, etmisericordiamluam concede
nenter expediat, et a mundanis cladibus dignanter poscenli, quo tibi semper fiat obediens, et tua dona
eripiat. Per Christum. percipiat. Per.
Ad Comptendum. — Purifica, qusesumus, Domin.e, IN a ASCENSA (587) DOMINI,
luorum corila fidelium, ut, a lerrena cupidilate mun-1P Ad Missam. — (388) Concede, qusesumus, omni-
dati, etprsesentis vitse periculis exuantur, et perpe- potens Dens, utqui hodierna die Unigenitum tuum
luis donis firmenlur. Pcr. Redemptorem noslrum ad ccelos ascendisse credi-
mus, ipsi quoque mente in ccelestibus liabitemus. Per
F.ERUIV. eumdem.
Exaudi, Dotuine, populum tuum tota tibi mente Super oblata—Suscipe, Doniine, munera quse pro
subjectum, ut, corpore et mente protectus, quodpie Filii tui gloriosa Ascensione deferimus, et concede
credit, tua gratia consequatur. Per. propitius ut a prsesentibus periculis liberemur, et ad
Alia. — Subjectum libi populum, qusesumus, Do- vilam perveniamus seternam. Per eumdem.
mine, prppitiatio ccelestis amplificel, et tuis semper Prwfaiio. — Vere dignum et iuslum est, sequtim
faciat seryire mandalis. Per Dominumnostrum. et salutare, nos tibi semper el ubique grafias agere,
Alia. — Misererejaiu, qusesumus, Domine, populo Domine sancte, Paler omnipotens, seterne Deus, pet
a In Kalend. Rom. Imic festo
assignalur ct stalio; at in Edit. Pamel. legitur : Ad sanctumPer
Oostea legitur : Fer. 5 in Ascensa Dom. Ibivigilia,
nulla est trum, quod abesl a Cod. Reg. Suec.
100 LIBER SACRAMENTORUM. flO
Ghristum Dominum nostrum : qui post Resurrectio- A . ad ccelos nobis spem ascendendi donavit. Per queiu
iiem suam omnibus discipulis suis manifestus appa- Majestatem.
ruit, et ipsis cernenlibus est elevatus in ccelum , ut a Benediclio. — Benedictionum suarum
super vos
95 nos divinitatis suae tribueret esse participes. Et Dominus imbrem infundat, et charitatis suse thesau-
cum angelis. ros ccelestesvobis aperiat. Amen. Faciat vos Dominus
Te igiiur, Clementissime Pater, elc. vitseseteruse participes, et regni ccelesiis cohseredes.
Comraunicantes, ct diem sacratissimum celebran- Amen. Dignam in vobis habitalionem Spiritus san-
tes, quo Dominus noster Unigenilus Filius tuusuni- clus invenial, ut ejus gloriosa Majeslas placide in ve-
iam sibi fragilitatis nostrae substantiam in glorise slris cordibus requiescat. Amen. Quod ipse prsestare
tuse dextera collocavit. Sed et memoriam, etc dignetur.
Benedictio.— Benedicatvobis Deus, cujus Unige- Ad complendum. —Repleti, Domine, muneribus
nilus hodierna die ccelorum alla peneiravit, et vo- sacris, quoesumus ut in graliarum actione semper
bis ubi ille esl ascendendi aditum palefecit. Amen. maneamus. Per Dominumnosirum.
Concedat propitius ut sicut post Resurrectionem Alia. — Deus, vita fidelium, gloria humilium, et
suam discipulis visus est manifestus, ila vobis in ju- beatitudo justorum, propitius respice supplicutn
dicium veniensvideatur placatus. Amen. Et qui con-; B preces, ut animse quse promissiones tuas sitiunt de
sedere Palri in sua Majeslate creditis, vobiscum ma- tua semper abundantia repleantur. Per Dominum
nere usque in finem sseculi secundum suam promis- nostruin.-
sionem sentialis. Amen. Quod jpse praeslare. IflCIPIUNTORATIONES DE PENTECOSTE.
Ad Complendum.—Praesla nobis, quscsumus, om- b Die Sabbato (591) ante descensumfonlis.
riipolens et misericors Deus, ut quse visibilibus my- Leciio Libri Genesis. Noe, cum quingenlorum esset
steriis sumenda percepimus, invisibili consequamur annorum.
effectu. Per Dominum noslrum. Deus, qui Ecclesiam tuam semper gentium voca-
Alia. — Tribue, qusesumus, omnipotens Deus, ut lione multiplicas, concede propitius ut quosaqua
munere feslivitatis hodiernse illuc filiorum tuorum baptismatis abluis, continua protectione tuearis. Per
dirigatur intenlio quo in tuo Unigenito tecum est no- Dominum.
stra subslantia. Qui lecum vivit etregnai. Lectio Libri Deuleron. Scripsit Moyses.
Alia. <•—Adesto, Domine, supplicationibus noslris, Caniicum : Attende.ocelum.
ut sicuthumani generis Salvalorem consedere tecum Deus, qui nobis per prophetarum ora praecepisti,
in tua Majestate confidimus, ila usque ad consum- temporalia relinquere, atque ad seterna festinare,
malionem ssecuu manere nobiscum, quemadmodum < Q da famulis tuis ut quae a le jussa cognovimus im-
est pollicilus, sentiamus Jesum Christum Dominum plere ccelesti inspiralione valeamus. Per Dominum
nostrum. Qui tecum. noslrum.
Alia. — Da , qusesumus, OmnipOtens Deus, illuc Lectio Libri Levitici. Cum ingressi fueritis terram,
sUbsequi luoruni membra fidelium, quo caput no- quam ego dabo vobis.
slrum principiumque prsecessit Jesus Christus Do- Deus, qui diversitafcm omnium gentium in con-
minus noster. Qui lecum vivit et regnat Deus. fessione tui nominis adunasti, da nobis ct velle
Alia. — Deus, cujus Filius in alta ccelorum poten- et posse quod praecipis, ut populo ad oclernilateni
ter ascendens, caplivitatein nostram sua duxit vir- vocato una sit fides mentium et pietas aclionura
tute captivam, lribue,!qusesumus, ut (389) dona quse Per.
suis (390) participibus contulit, largiatur et nobis Je- Lectio Isaim prophelw. Apprehendent seplem mu-
sus Chrislus Filius tuus. lieres.
DOMINICA 1 POSTASCENSIONEM DOMINI. Canlkum: Yinea.
Omnipolens sempiterne Deus, fac nos libi semper Deus, incommulabilis virtus et lumen seternum,
el devolam gerere volunlaiem , et Majestati luae sin- respice propilius ad tolius Ecclesiae mirabile sacra-
cero corde servire. Per. ]Q menlum, et da lamulis luis ut hoc quod devote agi-
Super oblala. — Sacrificia nos, Domine, immacu- mus etiam rectitudine vilocleneamus. Per Pominuin
lata purilicent, et mehlibus nostris supernse gralise noslrum.
dent vigorem. Per. 97 Canticumde Psal, XLI.Sicut cervus desiderat
96 Prmfatio. — Vere dignum et juslura est, ad fonles.
ocquuinet salutare nos tibi semper el ubique grafias Post Tractum. — Concede, quaesumus,omnipoteiis
agere, Domine sancte, Paler omnipolens, seterne Deus, ut qui solemnitatem doni Spiritus sancM coli-
Deus, per ChrislUm Dominumnostrum : qui generi mus, coelestibus desideriis accensi, fonlem vilse si-
humano nascendo subvenit, cum per morlem passio- tiamus. Per.
nis mundum devicit, per gloriam Resurrectionisvitse Oraiio ad Missam post ascensum fontis. — Prsesta
seternaeaditum patefecit, et per suam Ascensionem, qusesumus. omnipolens Deus ut claritatis tuse supet

" Nullibi hanc Benediclionem invenimus. Rom.: Die Sabbal. in viqUiaPentecoslet,


bApud Pamel.:inSabbatoPenlecostes,MiaK&tenA»
•1H SANCTI GREGORIIMAGNI 1J2
nos splendor effulgeat, et lux luse lucis corda eorum J\L tus illustratione docuisti, da nobis in eodem Spiritu
qui per gratiam tuam renati sunt sancti Spirilus recia sapere, et de ejus semper consolalione gaudere.
illustraiione confirmet. Per Dominum nostrum Je- Pcr. In uniiale ejusdem.
sum Chrislum Filium tuum, qui lecum vivit et regnat Super oblata, — Munera, Domine, qusesutmis,
Deus in unitate ejusdem Spiritus sancli. oblata sanclifica, et corda nostra illustratione saucli
Super obtala. — Hoslias populj tui, quaesumus, Spiriius emunda. Per. In unitate ejusdem.
Domine, miseralus inlende, et ul tibi reddantur Prwfatio. — Vere dignum et juslum est, sequuni
acceptse , conscientias noslras sancli Spiritus salu- et salutare, nos libi semper et ubique gratias agere,
taris emundet adventus. Per Dominum, etc, in uni- Domine sancte, Paler omnipolens, seterne Deus, per
taie. Clirisluut Dominum noslrum : qui (594) ascendens
Prwfalio. — Yere dignum et justum est, sequum super omnes cceios, sedensque ad dexteram luam,
et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, prouiissum Spirilum sancium hodierna die iu filios
Domine sancle, Paier omnipotens, aeterne Deus : adoplionis effudit. Quapropier profusis gaudiis lotus
(392) qui, sacramentum paschale consummans, qui- in orbe terrarum mundus exsultat. Sed ct supernse
bus per Unigeniti tui consortium filios adoptionis esse virtutes, atque angelicoepotestates bymnum gloriae
tribuisli, per Spiriium sanctum largiris dona gratia- ][$luse concinunt, sinc fiue dicentes.
rum , et sui cohseredibus Redemptoris jam nunc su- Te igitur, etc.
pernse pignus haereditatis impendis, ut lanto se cer- Communicanles, et diem sacralissimum Penteco-
tius ad eum conlidanl esse venturos, quanto se sciunt stes celebranies, quo Spiritus sanctus apostolis (595)
ab eoredemptos, et sancti Spiritus infusione ditatos. in igneis linguis apparuit. Sed et memoriam.'
Et ideo cum angelis. Hanc igitur oblationem serviluiis noslrse, sed et
Te igitur, etc. cunclse familiae luse, quam libi offerimus, pro his
Communicantes, et (393) diera sacralissimum quoque, quos regenerare dignatus es ex aqua et Spi-
Pentecostes prsevenienles, quo Spirilus sanctus apo- ritu sancto, tribuens eis remissionem omniura pec-
<stolos,plebemque credenlium prsesentia suae Maje- catorum, qusesumus, ul placatus.
StatiS implevit. Sed et memoriam venerantes, etc c Benedktio. — Deus, qui hodierna die discipulo-
Hanc igitur oblalionem servilutis nostrse, sed et rum menles Spiritus paracleti infusione dignatus est
cunctse familiae tuse, quam libi offerimus, pro his illustrare, facial vos sua benedictione repleri, et ejus-
quoque, quos regenerare dignalus es ex aqua et Spi- dem Spiritus donis exuberare. Amen. Ille ignis, qui
ritu sancto, tribuens eis remissionem omnium pec- superdiscipulos apparuit, peccatorum vestrorum sor-
catorum, qusesumus, ut placatus. iC des expurget, et sui Iuminis infusione corda vestra
a Benedictio.— Renedicat vobis omnipotens Deus, perluslret. Amen. Quiquedignaius est diversitalem
ob cujus paracliti Spiritus adveutum mentes vestras linguarum in unius fidei confessione adunare, in ea-
jejunii observaniia prseparatis, et prsesentem diem dem vos faciat fide perseverare, et per hanc (596) a
solemnibus laudibus bonoratis. Amen. Iustar modo spe ad speciem pervenire. Araen. Quod ipse prsestare
renatorum infantium lalera innocentiain habeatis, dignetur.
ut templum sancli Spirilus ipso tribuente esse pos- Ad complendum.— Sancti Spiritus, Domine, corda
sitis. Amen. Alque idem Spiritus sanctus ita vos bodie nostra mundel infusio, etsuiroris intima aspersione
sua habilatione dignos efficiat, ul cras se vestris fecundet. Per Dominum.
mentibus vobiscum perpelim habitaturus infundat, Alia. — Omnipotens sempiterne Deus, qui Pa-
et peraclo prsesenlis vitse curriculo vos ad ccele- schale sacramenlum quinquaginia dierum voluisli
stia dona perducat. Amen. Quod ipse prseslare di- mysterio conlineri, prsesla ut geniium facta dispev-
gnelur. sio divisione linguarum ad unam confessionem tui
Ad Comptendum.— Prsesta, qusesumus, omnipo- nomiiii?, 99 ecelestiraunere congregetur. Per Do-
tens Deus, ut Spiritus sancius adveniens Majestatem minum.
nobis Filii lui manifestando clarificet. Per eumdem. I) Alia. — Deus, qui sacraraento feslivitatis hodier-
In unitate cjusdem. naeEcclesiam luam in omni gente et natione saucti-
98 ^',a> — Deus, cujus Spirilu totum corpus Ec- ficas, in totam mundi latiludinem Spiritus lui dona
clesise mulliplicalur el regitttr, conserva in nova diffunde. Per.
familisBtuse progenie sanctificationis graliam, quam d FERIAII.
dedisti, ut, corpore et mente renovati, in unitate Deus, qui aposiolis tuis sanctum dedisti Spiritum,
lidei ferventes, tibi Domino servire mereanlur. Per concede plebi luse piaepelitionis effectum, ut quibus
Dominum noslrum. In unitale ejusdem. dedisli fidem, largiaris et pacem. Per.
DIEb SANCTO PENTECOSTKS. Super oblata. — Propitius, Domiue, quaesumus,
Deus, qui hodierna die corda fidelium sancti Spiri- haecdona sanciifica, et, Hostise spiritalis oblatione
a Exstat in Vigil. Pentecostes in Benedictionali cosie.
Gregorii. d Apud Pamel. et in Kalend. Rom., pro statione
h Apud Pamel. pro stalione : Ad sanclum Pe- Ad Vincula. In uiroque Theoder. : Ad san-
legilur:
trum.
c In Benedictionali assignatur eliam pro Pente- clum Pelrum ad Vincula.
!13 LIBER SACRAMENTORUM. 114
suscepta, nosmetipsos tibi perfice munus seternum. &^ Super oblala. — Accipe, qusesumus, Domine, mu-
Per Dominum nostrum. nus oblatum, et dignanter operare, ut quod myste-
Prwfatio. — Vere dignum et juslum esl, sequum et riis agimus, piis effeclibus celebremus. Per Dominum
Kalutare, nos tim semper et ubique gralias agere, nostrum.
Domine sancte, Pater omnipotens, seterne Deus, per Prmfatio. — Vere dignum el justum est, sequum
Christum Dominum nostrum : qui promissum Spiri- et salulare, nos tibi seraper et ubique gratias agere,
tum paraclemm super discipulos misit, qui principio Domine sancle, Pater omnipotens, selerne Deus,
nascentis Ecclesise cunctis genlibus inibuendis, et per Christum Dominum iiostrum. Per quem discipu-
Deitatis scientiam inderet, ellinguarumdiversilatern lis Spiritus sanctus in terra daiur ob dilectionem
in unius fidei confessione sociaret. Per quem Maje- proximi, et de coelo mittitur propter dilectionem
statem luam supplices exoramus, utcujuscelebramus tui. Cujus infusio petimus ut in nobis peccaiorum
adventum, ejus muliimodsegratiaecapiamus effeclum. sordes exurat, tui amoris ignem nutriat, et nos ad
Perquem Majestatem. amorem fraternitalis accendat. Per quem Majestatem
Ad Complendum.— Adesto, Domine, quaesumus, tuam.
populo luo, el quem mysteriis coeleslibus imbuisli, Ad Complendum.— Suraentes, Domine, scelestia
ab hostium furore defende. Per. ]n sacramenta, quacsuniusclementiam luam, uc quod
Alia. — Deus, qui discipulis tuis Spirilum san- temporaliter geriraus aeternis gaudiis consequamur.
clura paracletum in ignis fervore miitere dignatus Per.
c (397) FERIAV.
es, da populis tuis in unitate fidei esse ferventes, ut
in tua semper dilectione permanentes, et in fide in- Illo nos igne, qusesumus, Domine, Spiritus sanctus
veniantur stabiles, et in opere efficaces. Per Domi- inflamraet, quem Dominus noster Jesus Christus mi-
num, sit in terram, et voluit vehementer accendi, Qui le-
a FERIAIII. cum vivit et regnat Deusin unitaie ejusdem.
Adsit nobis , Domine, quaesumus, virlus Spi- - Super oblata. — Virtule Spiritus sancti, Domine,
ritus sancti, quse et corda nostra clementer expurget, munera nostra
continge, ut quod solemnitale prse-
et ab omnibus tueatur adversis. Per Dominum. senti tuo nomini dedicavit, et intelligibile nobis fa-
Super oblata. — Purificet nos, quaesumus, Do- ciat etseternum. PerDominum.
mine, muneris prsesenlis oblatio, ct dignos sacra — Vere dignum et justum esl, sequum
Prm(atio.
pariicipatione perficiat. Per Dominum, et saiufare, nos tibi semper et ubique gralias agere,
Prmfatio. — Vere dignum et jusium est, oequum Dornine
et salulare, nos tibi semper et ubique gratias agere, sancte, Paler omnipotens, aeterne Deus, per
G Chrisluni Dominum nostrum. Per quem pieta-
Domine sancte, Pater omnipotens , seierne Deus, 101
tem tuam suppliciter petimus, ut Spirilus sanctus
per Christum Dominum nostrum : qui Spiritus san- corda nostra
Cti infusione replevit corda fidelium, ut sua admira- expurget, ei sui luminis irradialione
ut in eo qui gratiarum largitor est recta
bili operatione, JOO et su' amoris in eis ignem perlustret,
et de ejus consolalione in perpetuum gau-
accenderet, et per diversitatem linguarnra gentes in sapiamus,
uniiate fidei solidarei; cujus dono pelimus, et ille- deamus. Per quem Majestatem tuam.
cebrosas a nobis excludi voluptaies, et spiritales in Ad Complendum.— Sacris cceleslibus, Domine,
nobis exslrui planlarique virlules. Per quem Maje- sanclo Spiritu operanle, vitia nostra purgentur, ut
statem. k muneribus tuis possimus semper aptari. Per Domi-
Ad Complendum.— Mentes nostras, quaesumus, nuni nostrum.
Domine, Spiritus sanctus divinis repareisacramentis, Alia. — Prsesla, qusesumus, Domine, ut a nostris
quia ipse est remissio omnium peccatorum. Per menlibus carnafes amoveat Spiritus affectus, et spi-
Dominum. ritalia nobis dona potenter infundat. Per Dominum
b FERUIV. MENSIS IV. nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vi-
Mentes noslras, qusesumus, Domine, Paracletus, vit et
regnai, Deus, in unitale ejusdem.
qui a te procedit, illuminet; et inducat in omnem, TJ
sicut luus promisit Filius, veritalem. Qui tecum vi- FERIAVI. d MENSIS IV.
vit et regnat, iu uiiiiate ejusdem. (598) Da, quaesumus, Ecclesiae luae, misericors
Alia. — Praesta, qusesumus, omnipoiens et mi- Deus, ul, sancto Spirilu congregata, hostili nullalc-
sericors Deus, ut Spirilus sanclus adveniens, tem- nus incursione turbetur. Per Dominum nostrum.
plum nos glorise suae dignanter babilando perficiat. Super oblata. — Sacrificia, Domine, tuis oblati
Per. conspeclibus ille ignis divinus assumat, qui discipu-
a Iisdem in Codicibus stalio est ad sanctam Ana- non esse, patet ex Ord. Romano ,
pag. 83; et AI
stasiam. pag. 09; item Micrologo, cap. 50. Nequr
b Ed. Pamel. babet pro stat. : Ad sanctam Mariam< cuino, sane in uno Coloniensium Codicum habebatur, in-
Maj. el ad sanctum Petrum. Kalend. Rom. lan- quit Pamel. Abesse quoque a Cod. Reg. Suec. obser-
:
lum Ad sanciam Mariam. Addunt duo Theod. ilia- vamus.
jorem. d Indiciiur slatio ad Apostolos in Kalend. Rom..
» Apud Pamel. statio ferise hujus est ad sanclum' consentientibus Edit. Pamel. et Codd. mss.
Law. foris murum. Islud officium Gregorii primii
115 SANCTIGREGORIIMAGNl H6
Iorum'Chrisli tui perSpiritum sanctum cordasuccen-1\. et salutare, nos tibi semper et ubique gralias agere,
dit. Per eumdem Dominumnostrum Domine sancte , Pater omnipotens, seterne Deus : et
Prwfatio. — Vere dignum et justum est, sequumct tuain omnipotenliam devotis precibus implorare, ut
salulare, nos tibi semper et ubique gratias agerc, nos (100) Spiritus lui lumen infundat, cujus nos sa-
Domine sancte, Pater omnipotcns, octerneDeus : cl pientia creat, pielas recreat, et providentia guberrtat.
Majeslatem tuam suppliciter exorare, ut Spiritus pa- Qtii, cum a tua substantia nullo modo sit diversus,
racletus adveniat, et nos, inhabitando, lemplum suan sed tibi et Unigenito tuo cowsubstanlialiset coaeler-
Majestalis efficiat; quod cum Cnigenilo Filio tuo c!e- nus, diversitate lamen donorum renlet tuorum corda
menli respectu semper digneris invisere, et tusein- fidelium. Et ideo cum angelis.
babitationis fulgore in perpetuum perlustrare. Per b Benedkiio. — Benedicalvobis omnipolens"Deus,
quem Majeslatem, qui cuncla ex nihilo creavit, et vobis in baptismate
Ad Complendum.— Sumpsimus, Domine , sacri pcr Spirilum sanctum remissionetnomnium peccato-
dona mysterii, bumiliter deprecantes, ut quse in lui rum tribuit. Amon. Quippe eumdem Spiritum san-
commemorationem nos facere prsecepisli, Iargienle ctum in igncis lingtiis discipulis suis dedit, ipsius
sanclo Spirilu, in nostrse proficianl infirmitalis auxi- illuslraticne corda veslra perlustrel, alque in suum
lium. Per Dominum. p amorem jugiler accendat. Amen. Quatenus ejus dono
Super popw/um,(599)siinjejunio fuerit,—Danobis, a vitiis cunclis etnundati. ipsius opilulatione ab om-
qusesumus, Domine, per gratiam Spiritus sancti, no- nibus adversitatibus defensi, (emplum ipsius effici
vam tui Paracleli spiritalis observantiaedisciplinam, mereamini. Anien. Quod ipse prsestare dignetur.
ut mentes nostras sacro purificante jejunio, cunctis Ad Cotnplendum.—Praebeant nobis, Domine, di-
reddantur ejus muneribus aptiores. Per Dominum.In vinum tua sancta fervorem, quo eorum pariler et
unitate ejusdem. , actu delectemur et fruclu. Per.
SABBATO IN » XII LICTIONIBUS MENSIS IV. 103 DOMINICA (401) <-OCTAVAS PENTECOSTES.
Menlibus nostris, Domine, Spirilum sanctum beni- Omnipotens sempiierne Deus, qui dedisti famulis
gnus infunde, cujus et sapientia condili sumus, et tuis in confessioneveroe fidei oeiernaeTrinitalis glo-
providenliagubernamur. Per Dominura noslrum. riam agnoscere, et in potenlia Majestatis adorare
Alia. — Annue, misericors Deus, ut qtii, divina Unitatem, queesumusut ejusdem fidei firmitate ab
prsecepia 102 violando, a paradisi felicitate decidi- omnibus semper muniamur adversis. Per Dominum
mus, ad seternsebeatitudinis, duce sancto Spiritu, re- noslrum.
deamus accessum, per tuorum custodiam mandato- Super oblala.—Sanctifica , qusesumus, Domine
rum. Per. ,In unitate ejusdem. r> Dens nosler, per Unigeniti tui virlutem, hujus obla-
Alia. — Deus, qui ad animarum medelam jejunii lionis Hostiam,et, cooperanie Spiritu sanclo, per
devotione casligari corporaprsecepisti, concede nobis eam nosmetipsos libi perfice munus oeternum.Per
propitius, etmente et corpore semper libi esse de- eumdem. ln unitate ejusdem.
votos. Per. Prwfalio. — Vere dignum et justum est, aequumet
Alia. — Prsesta, qusesumus,omnipotens Deus, ul, salutare, nos libi semper et ubique gratias agcre :
salularibus jejuniis eruditi, ab omnibus etiam vitiis Domine sancte, Paler omnipolens, teterne Deus :
abslinentes, propitiationem luam facilius impetre- (402) qui cum Unigenito Filio tuo et Spiritu sanclo
mus. Per. unus es Deus, unus es Dominus, non in unius sin-
Alia. — Prsesta, qusesumus, omnipolens Deus, sic gulariiate personoe,sed in unius Trinitate subslantiae.
nos ab epulis carnalibus abstinere; ut a viliis irruen- Quod cnini de lua gloria, revelanic le, credimus,
tibus pariter jejunemus. Per Dominumnoslrum. hoe de Filio tuo, hoc de Spiritu sancto sine differen-
Alia ad Missam. — Deus, qui tribus pueris miti- tiaediscrelione senlimus; ul in confessioneveraesem-
gasti flammas ignium, concede propilius ut nos fa- piiern;oque Deilalis, et in personis proprietas, ct in
mulos luos non exurat flamma viiiorum. Per. essenlia Unitas, et in Majesiale adoreiur oequalilas.
Super oblata. — Omnipotenssempiierne Deus,qui T^Quam laudant angeli.
non sacrificiorurnambitione placaris, sed studia pise d Benedktio. — OmnipolensTrinilas, unus et ve-
devotionis intendis, da familiseluae Spiritum rectum rus Deus, Pater, et Filius, et Spiritus sanctus, det
et habere cor mundum, ut fides eorum hsecdona tibi vobis se desiderare lideliier, agnoscere veraciler,
conciliet, et humilitas oblala commendet. Per. diligere sinceriter. Araen. ^Equalitatem atque in-
Prwfatio. —Vere dignum et justum est, aequum comuiulabiiilaiem suae essentiae ita vestris men-
* Legilur in Ed. Pamel. et in Kalend. Rom. : Ad esse. De octava interim Pcntecosles celebranda late
sanclumPelrum. traciat Berno, de Missa,cap. 3, ei olliciumhoc au-
h HaecBenedicliononlegitur in aiiis Ed., nequidem llienlicum esse idem probat, cap. S, ex concordia
in Benedietinnali. Exsiat in 1 Theoderic liiijus Orationis cum Antipliona et lection. in hac
c Malein Edit. Vatic ct Gussanvil., in noctePent. Dominica praescriplis. Facii ejusdem mentionem Mi-
Forte priores Editores ila legeruni, pro in oct., addi- crologus, cap. 59, elc
tione lilt. ii. Apud Pamel. sunt aliae Orationes. Ad d De Benedictione hac nihil invenio, nisi in 1
inargiiiem vero hsec habet: Dominka vacat. Ollicii Theoderic
quoque hujus titulus satis indicat Gregorianum non
117 LIBER SACRAMENTORUM. 118
tibus infigat, ut ab ea nunquam vos quibuscun- A . sidium, ut, ab omnibus noxiis expedita, cunela sibi
que phanlasiis aberrare permittal. Amen. Sicque profutura perficiat. Per Dominumnostrum.
vos in sui fide, spe et charitate perseverare con- V IDDSJUNH.— (404) NATALIS SANCTORUM c PRIMIET.
cedat, ut per ea postmodum ad sui manifestatio- FELICIANI.
nem visionemqueinterminabilemintroducat. Araen. Fac nos, Domine, qusesumus, sanclorum tuorum
Quod ipse praestare digoetur. Primi et Feliciani semper festa sectari, qubrum' suf-
Ad Complendum.— Proficiat nobis ad salutem cor- fragiis proteclionis tuse dona capiamus. Per.
poris et animse, Domine, qusesumus, hujus sacra- Super oblata. — Fiat, Domine, qusesuhnisV Hostia
menti perceptio, et sempilerna sanctae Trinitalis sacranda placabilis 105 pretiosi celebritate marly-
cjusdeniqueindividuaeUnitatis confessio.Per. rii, quse et peccato noslra purificet, et luorufn' tibi
famulorum. Per DominumnostrUrii'.
Super populum.— Domine Deus, Pater omnipo- vota coriciliet
tens, famulos tuse Majestali subjectos per unicum Ad Complendum.— Qusesutnus,oihnipotensDeus,
Filium tuum in virtute sancti Spiritus benedic et ut sanctorum luorum coelestibus mystcriis celebrald
prolege, ut, ab omni hoste securi, in lua jugiter solemnitas, indulgentiam nbbis luae propiliationis
Iaude Isetemur. Per eumdem. acquirat. Per.
I> PRIDIE I DUS JUNIl.— NATALIS d SANCTORUM
KALENDAS JUNII.— a DEDICATIO (403) BASILICE SANCTI BASILlIlIS,
NICOMEDIS. NAB0RIS
CVUINI,- ETNAZARII.
Deus, qui nbs beati Nicomedismarlyris lui 104 Sanctorum Basilidis, Cyrini, Naboris, et Nazarii,
meritis et intercessione lsetificas,concede propitius, qusesumus, Domine, italalilia nobis votiva resplen-
ut, qui ejus beneficiaposcimus, dona tusegratioecon- deant, et (405) quod illis contttlit excellentia seiiH
sequamur. PerDominum nostrum. piterna, fruclibus noslrse devotionis adcreseat. Per.
Super oblata.— Munera,Domine, oblala sanclifica Super oblata. — Pro sanclbrum Basilidis, Cyrini,
et, intercedente beato Nicomede niartyre tuo, nos Narboris et Nazarii sanguine venerando, Hostias libi,
per haeca peccatorum nostrorum maculis eniunda. Domine, solemniter immolamus, lua mirabiliaper-
Per Dominum; tractanles, (406) per quam lalis est perfecla vicloria.
Ad Oomptendum.— Suppllces te rogamus, omni- Per.
potens Deus, utquos luis reficis sacramentis, inter- Ad Complendumi— Semper, Domine, sanclorum
cedente bealo Nicomedemartyre luo, tibl etiam pla- mariyrum Basilidis, Cyrini, Naboris et Naiarii so-
citis moribus dignanter tribuas deservire. Per Doini- lemnia celebremus, ut eorum patrocinia jugiter sen-
num. tiamus. Per.
— NATALIS
IVNONAS JONII.— NATALIS SANCTORUM MARCELLINI ET i"_ XIVKALENDAS JULII-. SANCTORUM MARCI ET
PETRIb. MARCELLIANI.
Deus, qui nos annua bealorum martyrum tuorum Prsesta, qusesumus, omnipolens Deus , ut, qui
MarcellinielPetrisolemnilate Isetificas,prsesta,quse- saiiciorum Marci ct Marcellianinatalitia colimns, a

sumus, ut quorum gaudemus meritis, provocemur cuuetis malis imminenlibus eorum intercessione
exemplis. Per. liberemur. Per.
Super oblala. — Voliva, Domine, munera deferen- Super oblala. — Suscipe, Domine, munera tuorum
tes, in tuorum Marcelliniet Petri marlyrum passione populorum votiva, et sanctorum Marciet Marcelliani
tuam magnificenliamveneramur, et per eain nobis tibi precibus esse grata concede, pro quorum solem-
imploramus tuse pieiatis auxilium. Per. nitatibus offerunlur. Per.
Ad Complendum.— Inlercessione beatorum mar-
Prwfatio. — Vere dignum et justum est, sequuinct
salutare, nos libi semp.er el ubique gratias agere, tyrum tuorum Marci et Marcelliani, qusesumus, Do-
Domine sanctc, Pater omnipolens, seterne Deus : mine, ut myslicis nos dapibus foveas ac reformes.
apud quem semper est prseclara vita sanctorum, Per Dominum noslrum.
quorum nos pTetiosa mors loetificatet luetur. Qua- (407) f DESDNTIATIO JEJUNTORUM, PRIMI , QUARTI, SEP-
propter manyrum tuorum Marcelliniet Petri gloriosa •TIMlETDECIMI MENSIS.
recensentes nalalitia, laudes tibi referimus, et ma- Anniversariam, fratres charissimi, jejunii purila-
gnificentiam tuam supplices exoranvus, ut quorum tero, qua et coTporis acquiriiur et animsesanctilas,
Biimusmartyria venerantes, beatiludinis mereamur nos commonet///. mensisinstaurata devotio; quarta
esse consortes. Per Chrislum Dominumnostrum. igitur ct sexla feria sollicito convenientes occurSu,
Ad Complendum.— Intercedentibus sanctis (uis, offeramus Deospiritale jejunium. Die (408) vCroSab-
Dcmine, Marcellinoet Petro, plebi tuse prsesla sub- bati, apud beaium Petrurn apostolum, cujus nos in-
a ApudPame!,, dedicatioNkomedis martyris. Augustini episc, vn Kalendas Junii, etc. In eodem
h Addilur in Kalend. Rom., via Lavicana. Cod. Gemet. habetur festum et officium'sancti Bar-
" lloc officiumcum
sequenli desideratur in Cod. nabm aposloli IH Idus Junii, quod nullibi nobis oc-
Reg. Suec el Calensi. Exslat utrnmque in duobus currit.
Tbeoder. Prius exhibet Codex Gemei., in quo, prae- (1Abest a Ms. Calensi.
ler lestain aliis Codd.contenta et a nobis observaia, 0 In Cod. Reg. Suec, inlercessionibus.
noianiuc multa alia Anglicanse Ecclesise, ul sancti ! llaec non exslant iu rsstris Codd. Mss., nee in
Dunstani archieviscopi, xiv Kalendas Junii; sancli Pamel. aul Kalend. Rom. sunt inserta.
ll9 SANCTI GKEGORIIMAGNI 120
tercessionibus crediiniis adjuvandos, sanctas vigiliast\ mus, tales nos hen tuaegratiselargitale, ut bona lua
Chrisliana pietate celebremus, ut per hanc institu- et fiducialiler impelremus, et sine difficullate suma-
tionem salutiferam 106 peccatorum sordes, quas mus. Per.
eorporum fragilitate contrahimus, jejuniis et eleenio- Alia. — Da nobis, Domine, regnum tuum, jusli-
synis abluamus, auxiliante Domino nostro, Jesu tiamque semper inquirere, ut quibus indigere nos
Christoqui cumPalre etSpiritu sanclovivit etregnat pcrspicis, clemenler facias abundare. Per.
Deus, per omnia sseculasseculorum. Alia. — Deus, qui nos de prsesentibus adjumeniis
Alia. —1(1. Mensisjejunia in hac hebdomadano- esse veiuisti sollicilos, tribue, qusesumus, ut pie
bis snnt tenenda; ideoque horlamur sanctam fidem seclantibus, quae tua sunl, universa nobis salutaria
vestram, ut quarla, sexta, vel septima feria jejune- condonenlur. Per.
mus, quatenus divinis inhserendo mandatis, propilia- Alia. —-Deus, qui misericordia tua prsevenisnon
lionem Dei nostri perseverantia debilse servitutis petentes, da nobis affectum Majestatem tuara jugiter
obtineat, auxiltonte Dorainonostro Jesu Christo, qui deprecandi, ut pielate perpetua supplicibus potiora
cum Patre et Spiritu sancto vivit et regnat Deusper defendas.Per Dominumnostrum.
onmia sseculasseculorum. Alia. — Deus, qui non despicis corde coniritos et
(409) MENSIS IV. FERIA IV. B afflictos miseriis, populumtuum jejunii ad te devotio-
(410) Si post HebdomadamPenlecostesadvenerit. ne clamantem propitius exaudi, ut quos humiliavit
Oratio ad Missam. — Omnipolens et misericors adversilas, altollat reparalionis tuse prosperilas.
Deus, apta nos tuse propilius voluntati, quo, sicut Per.
ejus prselereuntes tramiiem deviamus, sic integro (411) POSTtt BENEBICTIONES.
lenore dirigamur, ad illius semper ordinem rectrr- Ad Missam.— Deus, qui tres pueros de camino
renles. Per Dominumnostrum. ignis, non solum illaesos, sed etiam tuis laudibus
Alia. — Da nobis mentem, Domine, quse libi sit conclamantes liberasti, qusesumus ut nos peccato-
placita, quia lalibus jugiler quidquid est jprosperum rum nexibus obvolutos velut de voragine ignis eri-
ministrabis. Per Dominumnostrum. pias, ut criminum flammas, operumque carnaliura
Super obtata. — Solemnibus jejuniis expiatos tuo incendia superantes, hymnum libi debilum jure
nos, Domine, mysterio congruentes, hoc sacro mu- meritoque reddamus. Per.
nere, effice,quia tanto uobis salubrius aderis, quan- Super oblata. — DomineDeus noster, qui in his
to id devotius sumpserimus. Per. polius creaturis quas ad fragilitatis nostrse prsesidium
Prmfatio. — Vere dignum et justum est, aequum condidisli tuo quoque nomini munera jussisli dicaii-
et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, G da conslitui, tribue, quaesumus,.ut et vitse nobis
Domine sancte, Pater omnipotens, selerne Deus : prsesentis auxilium, et seternitatis efficiant sacra-
quia post illos lsetitisedies quos in bonore Dominia mentum. Per.
niorluis resurgentis et in ccelosascendentis exegi- Ad Complendum:— Sumptum, quaesumus, Domi-
inus, postque perceptum sancti Spiritus donum , ne- ne, venerabile sacramentum, et prsesentis vitse sub-
cessario nobis jejunia sancta provisa sunt, ut pura sidiis nos foveat, et seternse.Per.
convcrsalione viventibus qusedivinitus sunt Ecclesise 108 Super populum. — Proficiat, Domine, quse-
collata permaneant. Per Christum. sumus, plebs tibi dicala piae devotionis affeciu, ut,
Ad Complendum.— Concede, qusesumus,Doraine, sacris actibus erudita, quanto Majestati tuse fit gra-
populo tuo veniam peccalorum, ut quod meritis non tior, tanto donis polioribus augeatur.Per.
prsesumit, indulgentise luse celeri largitate perci- XIIIKALENDAS JULII.— NATALIS (412) SANCTORUM GER-
piat. VASIIETPR0TASH.
FEBJA VI. (415) Sanctorum martyrum nos, Domine, Gerva-
Ut nobis, Domine, terrenarum frugum tribuas sii et Protasii confessiobeata communiat, et Iragili-
ubertatem, fac mentes nostras ccelesti fertilitate fe- tati noslroe subsidium dignanler exoret. Per Domi-
cundas. Per Dominumnostrum. D num nostrum.
Super oblata. — Ut accepta tibi sint, Domine, no- Super oblala. — Concede nobis, omnipolens Deus,
stra jejunia, praesta nobis, qusesumus,hujus munere ut his muneribus, qase pro sanctorum martyrum
sacramenti purificatum tibi pectus offerre. Per Do- Gervasii et Protasii honore deferimus, et te place-
minura nostrum. mus exhibitis, et nos vivificemuracceptis. Per.
107 Ad Complendum.— Annue, quaesumus,om- Ad Complendum.— Da, qusesumus, omnipotens
nipotens Deus, ut sacramenlorum tuorum gesta reco- Deus,ut mystcriorum virtule sanclorum, et (414)
leutes, et temporali securitate relevemur, et erudia- inlercessione beatorum Gervasii et Protasii marty-
; inur legalibus institutis. Per Dominumnostrum. rum tuorum, vita nostra (415) fulciatur. Per.
Super populum. — Fideli populo, Domine, mise- IXEALENDAS JULII.— (416) VIGILIA SANCTI JOANNIS
ricordiam tuam placatus impende, et praesidiacor- BAPTISTJE.
poris copiosa tribue supplicanti. Per Dominum. Prsesta, qusesumus, omnipolens Deus, ut familia
SABBATO INxii LECT.— Prsesta, Domine, qusesu- tua per .viam salutis incedat, et heati Joannis Prse
aNon legitur inEd. Valic. post Benedictiones;csetera sunt similiq,
121 LIBER SACRAMENTORUM. 122
cursoris hortamenta sectando, ad «um quem prsedixit A Domine sancfe, Paler omnipotens, aeterne Deus, et
secura perveniat Dominumnostrum. in die festivilatis hodiernse, qua beatus Joannes
Supcr oblata. — Munera, Domine, oblata sanctifi- exortus est, tuam magnificentiam collaudare, qui
ca, et intercedente beato Joanne Baptista, nos per vocem matris Domini nondtim edilus sensit, et (419)
hsec a peccalorum nostrorum maculis emunda. adhuc clausus utero adventum salutis humanae pro-
Per. phetica exsultatione significavit. (420) Qui et geni-
Prmfatio. — Vere dignum et justum est, sequum tricis sterilitatem conceplus abstulit, et patris liu-
et saluiare, nos tibi semper et ubique gratias agere, guam natus absolvit, solusque omnium prophelarum
Domine sancle, Paler omnipolens, aelerne Deus: Redemptorcm mundi, quem procnuntiavit, ostendit.
(417) exhibentes solemne jejunium quo beati Joan- Et ut sacrse purificationis effectum aquarura natura
nis Baptistae natalitia praevenimus. Cujus genitor, conciperet, sanclificandis Jordanis fluentis ipsum
dum euin dubitat nascilurum, sermonis amisit offi- baptismo baptismatis Iavit Auctorem. Et ideo cum
cium, eteo nascente et sermonis usum, et prophe- angelis.
tiaesuscepit donum; cujusque genitrix, senio confe- c Benedictio.— Benedicat vobis omnipotens Deus,
cta, sterilitate multata, in ejus conceptu non solum beati Joannis Baptistoe intercessione, cujus hodie
Rlerililatem amisit, fecunditatera acquisivit, sed jj natalilia celebratis, concedalque ut cujus solemnia
etiam Spiritum sanclum, quo Matrem Dominict Sal- colitis patrocinia sentiatis. Amen. Illius obtentu ab
vatoris agnosceret, accepit. Per quem Majeslalem. oronibus adversis tueamini, et bonis omnibus per-
Ad Complendum. — Beali Joannis Baptistse, nog fruamini, quiadventum Redemptoris mundi necdum
Domine, prseclara comitelur oratio, et quem ventu- nalus 110 cognovit, malris sterilitatem nascendo
rum esse pracdixit, poscat nobis favere placatum. abstulit, patris linguam natus absolvit. Amen. Qua-
Per Dominum nostrum. tenus ipsius Agni, quem ille digito ostendit, cujus
(418) IN R PRIMA MISSA BENOCTE. imiholatione estis redempti, ila virtulum lanis vesti-
Concede, qusesumus, omnipotens Deus, ut 109 ri, et innocentiam valeatis imitari, ut eiin oeternse
qui beati Joannis Baptistse solemnia colimus, ejus patriae feliciiate possitis adjungi. Quod ipse prseslare
apud te inlercessione muniamur. Per Dominura. dignetur.
Super oblala. — Munera, Domine, oblata sancli- Ad complendum. — Sumat Ecclesia tua, Deus,
fica, et intercedente beato Joanne Baplisla, nos per beati Joannis Baptistae generatione laetitiam, per
liseca peccatorum nostrorum maculis emunda. Per. quem suse regenerationis cognovit Auclorcm, Domi-
Ad Complendum.— Prsesia , quaesumus, omnipo- num nostrum. Quitecum vivit.
tens Deus, ut qui ccelestia alimenta percepimus, in- C d Ad Matutinos. — Omnipolens, et misericors
tercedente beato Joanne Baptisla, per haec contra Deus, qtii beatum Joannem Baptistara lua provi-
omnia adversa muniamur. Per Dominum. dentia destinasti ut perfectam plebem Cbrislo Do-
Super populum. — Proesia, qusesumus, Domine, mino prsepararet, da, qusesumus, ut familialuahujus
ut populus tuus ad plense devotionis effectum beati intercessione proeconis, et a peccatis omnibus exua-
Joannis Baptistsenalalitiis praeparetur, quem praemi- tur, ct ad eum quem prophetavit pervenire mereaiur
sisti Filio tuo parare plebem perfectam, JesuChristo Dominum.
Dominonosiro. Qui. Alia. — Omnipolens sempiterne Deus, da cordibus
Atia. — Beati nos, Domine, Joannis oralio, et in- nostris illam tuarum reclitudinem semitar.um quam
lelligere Chrisli tui myslerium postulet, et mereri. beali Joannis Baptistae in deserlo vox clamantis edo-
Per eumdera. cuit. Per Dominum nostrum.
VIIIKALENDAS JULIINATALIS SANCTI JOANNIS BAPTI- Alia. — Deus, qui conspicis quia nos undique mala
ST.4E. nostra contristant, per Prsecursorem gaudii corda
Oeus, qui prsesentem diem bonorabilem nobis in nostra laetifica. Per Dominum nostrum.
beali Joannis nalivitate fecisti, da populis tuis spiri- Alia. — Da, quaesumus, omnipotens Deus, intra
talium gratiam gaudiorum, et omnium fideliummen- D sanclse Ecclesise tuoe uterum constitutos, eo nos
les dirige in viam salutis seternae.Per. Spirilu ab iniquitate nostra justilicari, quo beatum
Superoblala.—Tua, Domine, muneribus altaria Joannem inlra viscera matema docuisli. Per Domi-
cumulamus, illius nobis per bsec opem adesse poscen- num nostrum Jesura.
tes, et nativitatem honore debito celebrantes, qui Alia. — Deus, qui nos annua beati Joannis Bapti-
Salvatorem mundi et cecinit adfuturum, et adesse staesolemnia frequentare concedis, prsesla, qusesu-.
niouslravil, Dominum nostrum. nius, ul et devntis eadem mentibus celebremus, et,
b Prmfatio. — Yere dignum et justum est, sequum
ejus patrocinio promerente, plensecapiamus securi.
el salutare, nos libi semper et ubique gratias agere, tatis augmentum. Per.
a In Ms. Calensi: vni Kalend. Julii naial. sancli b Eadem pene legitur in Sacram. Gallic.
Joannis Baptisim; in prima Missa, Concede,elc. Con- c In Benedictionaii exstat, nec non apud GrimoL
sentiunrCod. Reg. Suec.Gemet., Theod. At in vet. diiiii a Pamelio ediluni.
Sacram. Gall. unica lantum boc die exstat Missa in d Forle legendum ad Vesperoi, ut legitur in Edit
sancii Joannis Baptislw. Sed postea habetur Missa in Vatic.
Joann. passione.
m SANCTI GREGORUMAGNl 124
VI KALfflSDAS JULH.--NATALIS SANCTORUK JOANNIS ET J i clorum apostolorum, qusesumus, deprecatio quorum
PAULI. solemnia.prsevenimusefficiat. Per,
Qusesumus, omnipotens Deus, ut nos geminata Prmfalio. — Vere dignum el justum est, aequumet
laititia hodiernae feslivilatis excipiat, quse de beato- salutare, nos tibi semper et ubiquc gratias agere,
rum Joannis et Pauli glorificatione procedii, quos 112 Domine sancle, Pater omnipolens, seierne
eadem fides et passio vere fecit esse germanos. Deus : apud quem cum beatorum aposlolorum con-
Per. linuata feslivilas triumpbique cceleslis perpetua et
Supcr oblata. — Hosiias allaribus tuis, Domine, seterna sit celebrilas, nobis tamen eorom fesla annuis
placationis imponimus, potentiam luam in sanctorum reeursibus tribuis frequenlare, ut et illorum passioni
luorum passionibus honorando, et per eos nobis sit veneralio ex nostra devolione, et nobis auxi-
iraplorando veniam peccatorum. Per Dominum no- lium proveniat de eorum sanctissima intercessione.
Strum. Per.
Prwfalio. — Vere dignum et justum est, oequumet Ad Complendum.— Sumplis, Domine, remediis
salutare, nos tibi semper et ubique gralias agcre, sempiternis, luorum mundentur corda fidelium, ut
Domine sancte, Hl Pater omnipolens, sc.ier»e apostolici Petri et Pauli nalalis insignia, quse corpo-
Deus, per Chrislum Dominura nostrum : pro eujus ;8 ralibus officiis exsequuntur, pia cordis intelligenlia
amoregloriosimartyres Joannes et Paulus martyrium coinprehendant. Per.
uon sunt cunclati subire; quos in nascendi lege junxit Super populum, — Deus, qui ligandi solvendique
germanitas, in gremio malris Ecclesise fidei unitas, licentiam tuis apostolis conlulisli, da, qusesumus,ut,
in passionis ace.rbitale ferenda unius amoris societas. per ipsos selernis viliis expediti, liberi possimus cot-
Per quem nos pelimus eorum precibus adjuvari, lestibus interesse mysteriis. Per eumdem Domi-
quorum fesla no.scimur venerari. Per quem Maje- num.
slatem. Ad Vesperos. — Aposlolicisnos, Domine, quacsu-
Ad Complendum.— Sumpsimus, Dominc, sancto- mus, bealorum Petii et Pauli attolle prsesidiis, ut
rum tuorum Joannis et Pauli solemnia celebranies, quauto fragiliores suraus, tanlo validioribus auxiliis
cceleslia sacramenia : prsesta, qusesumus, ut quod foveamur. Per.
temppraliler gerimus ielernis gaudi.is consequamur. Ad c Malutinos,— Deus, qui Ecclesiam tuam (426)
Pcr Chrislum Dominum, apostoli tui Petri fide et nomine consecrasti, quique
JV KALENjDAS JULII. — (421) NATALI.S SANCTI LEONIS beatum illi Paulum ad praedicandumgentibus gloriam
PAPJE. tuam sociare dignatus es, concede ut omnes qui ad
Deus, qui beatum Leonem ponlificem sanctorum C apostolorum luorum solemnia convenerunt spiritali
tuorum meritis coaequasti, concede propitius ut qui remuneratione diteniur.
commemoralionis ejus festa percolimus, vitse quoque ' III KALENDAS JULII.— NATALIS EJUSDEM d PETRIET
iraitemur exempla. Per Dominum. PAULI.
Super oblala. — Annue nobis, Domine, ut (422) Ad Missam. — Deus, qui hodiernam cUemaposto-
animsefamuli ft tui Leonis bsec prosit oblatio, quam lorum tuorum Pelri et Pauli mariyrio consecrasli, da
immolando totius mundi tribuisli relaxari delicta. Ecclesia? luae eorum in omnibus sequi prsecepium,
per Dominum nostrum. per quos religionis sumpsit exordium. Per Doininum
Ad Complendum.— Deus, qui anirnse famuli lui noslrum.
Leonis.aeleruaebealitudinisprsemiaconlu!isti,concede Super oblala..— Ilostias, Domine, quas nomini tuo
propitius ut , qui peccatorum nostrorum pondere sacrandas offerimus, aposlolica prosequatur oratio,
premimur, ejus apud ie precibus sublevemur. Per. per quam nos expiari tribuas et defendi. Per.
EODESI DIE. — (425) VIGILIA SANCTI PETRIET PAULI. Prw(alio. — Vere dignum et juslum esl, sequuin
(42i) Quandoapostolkus duas Jl/issascelebrat una et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere,
die, inter eas (425) non lavat os, nisi post officium; Dominesancte, Pateromnipotens, seierne Deus : et IQ
sed absqueinlervallo, finita priore, incipitur altera. D suppliciter exorare, ut gregem tuum, pastor aeterne,
h Deus, qui nobis apostolorum beatorum Petri et non dcseras, sed per beatos apostolos tuos conlinua
Paulinatalitia gloriosa prseire concedis, tribue, quse- proteclione cuslodias, ut iisdein rectoribus guberne-
sumus, eorum nos sempcr et beneficiis prseveniri, et lur, quos operis lui vicarios eidem conLulistipraccsse
orationibus adjuvari. Per Dominum nostrum. pastores. Et ideo cum angelis el archangelis.
Super oblata. — Munera, Domine, tuaeglorificalio- 113 6 Benedictio. — Benedicat vobis omnipo-
nis offerimusquse libi pro nostris grata jejuniis san- tens Deus, qui vos beali Petri saluberrima coiifes-
n Apud Pamelium sic mutata est haec Oratio : Ut Kalend. Rom. habes : Translatio corporisbealiLeonis.
inlercessionefamuli lui Leonishmcnobisprosit oblatio.. Utrum Leonis II, aut alieiius, consule notas Joan.
Faletur tanien non consentire rnss. Cod. huic muia- Frontonis ad hunc locum.
tioni. Favere lamen videtur sectindus Theod., ubi <•In Kal. legilur : Ad vigilias in noctc.
legilur : Ul intcrcedenlebealo Leonc, etc A In vet. Sacrani. Gal. : Missa in nalale Petri et
11Loco hujus Orationis, legjtur in Edit. Pamel., Pauli, postquam legitur Missa sancti Sigismundi
consentieniibus Ms?. Reg, Suec. et Getnet. : Prwsta regis.
qu. omnip. D. ut nullis nos permillas perturbalionibus c Hanc cxbibet Benediclionale.
coneuti,quos in aposl. confessionis petra solidasti, In
125 LIBER SACRAMENTORUM. 128
fcione in ecclesiaslicse fidei fundavit soliditale. JA. Super populum. — Proesta, qusesumus, omnipo-
Amen. El quos beati Pauli sanclissima instruxit prse- tens Deus, ut nullis nos permiitas perturbationibus
dicalione, sua tueatur gratissima defensione. Amen. concuti, quos in apostolicse confessionis petra soli-
Quatenus Petrus clave, Paulus sermone, utrique in- dasli. Per.
tercessione ad illam nos cerlent patriamintroducere, VINONAS JULII.— NATALIS SANCTORUM PROCESSlET
ad quam illi, alter cruce, alter gladio, hodicrna die MARTINIANI.
pervenere. Amen. Quod ipse prsestare. Deus, qui nos sanctorum tuorum Processi et Mar-
Ad Complendum. — Quos ccelesti, Domine* ali- tiniani confessionibus gloriosis circumdas et prote-
mento satiasli, apostolicis intercessionibus ab omni gis, da nobis, et eerum imitatione proficere, et in-
adversitate custodi. Per. tercessione gaudere. Per.
Super populum.— Familiam tuam, qusesumus, Do- Super oblata. — Suscipe, Domine, preces et mu-
mine, propitius inluere, et aposlolicis defende prse- nera, quse ut tuo sint digna conspeclui, sanctorum
sidiis, ut eorum precibus gubernetur, quibus nilitur, luorum precibus adjuvemur. Per Dominum.
te constituente, principibus. Per. Ad Complendum.— Corporis sacri, et pretiosi
Atia.—Deus, qtii apostolo luo Petro, collatis sanguinis repleti libamine , qusesumus, Domine ,
1 Deus noster, ut quod pia devoiione gerimus, certa
clavibus regni ccelestis, ligandi aique solvendi (428) B
pontificium tradidisti, concede ut intercessionis ejus redemplione capiamus. Per.
auxilio, a peccatorum nostrorum nexibus liberemur. PRIDIENONAS JULII.— (451) OCTAVA APOSTOLORUM
Per Dominum. PETRIET PAULI.
Alia. — Omnipotens sempiterne Deus, qui Eccle- Deus, cujus dextera beatum Petrum ambulan-
siam tuam apostolica solidilate fundatam ab infer- tem in fluctibus, ne mergeretur, erexjt, et coaposto-
narum eruis terrore porlarum, praesta ut, in tua lum ejus Paulum lertio naufragantera de profundo
veritate persistens, nulla recipiat consortia perfido- pelagi Iiberavit, exaudi nos propitius, et concede ut
rum. Per. amborum meritis, seternitalis, gloriam cansequamur.
Atia. — Exaudi nos, Deus, salutaris noster, et PerDorainum.
apostolorum tuorum nos tuere prsesidiis, quorwn Super oblala. — Hostias, quaesumus, Domine ,
donasti fideles essedoetrinis. Per. suscipe placatus oblatas, quae merilis apostolorum
Atia. — Esto, Domine, plebi luse sanctificator, et t.uorum Peiri el Pauli, te sanctjficaple, nobis effician-
custos, ut apostolicis munila prsesidiis, et conversa- tur salutares. Per.
lione tibi placeat, ei sccura deserviat. Per. Ad Complendum. — Beatorum ^ppstolorqm tuo-
PRIDIEKALENDAS JULII.— (429) NATALIS SANCTIQ rum, Doinine, Pelri el Pauli dpsiderafa sqlemnia
PAULI. resensenies, prsesta, qusesumus, ut eorum suppli-
Deus, qui muliiludinem gentium beati Pauli apo- cationibus muniamur, quorum r.egimur principatu.
stoli prsedicatione docuisli, da nobis, quaesumiis,ut Per.
cujus nataiitia colimus, ejus apud le palrocinia sen- Super populum. —. Prolege, Domjne, populum
tiamus. Per. tuum, et apostoJorum tuorum patrocinip confidentem
Super oblata. — Ecclesioc tuac, qusesumus, Do- perpelua defensione conserva.
mine, preces etllostias apostolica commendet oratio, 115 VI 1DDS /WJI. — NATALIS ( 452 ) SEPTEM b FRA-
nt quod pro illorttm gloria celcbramus, nobis prosit TRUM.
ad veniam. Per. Prsesta, qusesumus, omnipotens Deus, ut qui glo-
(450) Prw(atio a et benediclio,quw esl superius. riosos martyres forles in sua confessione cognovi-
Ad Complendum. —Perceptis , Domine, sacra- mus, pios apud te in nostra intercessione sentiamus.
inentis beatis apostolis inlervenientibus H4 de- Per.
precamur, ut quacpro illorum celebrata sunt gloria, Super oblata. — Sacrificiis praesentibus, Domine,
nobis proficianlad medelara. Per Dominum nostrum. quaesumus,intendeplacatus,et, intercedentibus san-
a Idem legiiur in Edil. Vatic. et Gussanvil., quod J)
] perpositas sanclus Benedictus, qusesumus, in salu-
Significat superius in festo sanctorum aposl. Pelri tem nobis provenire deposcat. Per.
et Pauli exstare benedictionein, quae minime tamen Prw(aiio.—r Vere dignum et justum est, sequum et
ibi reperitur. salutarc, nos tibi semper et ubique gralias agere,
b In Kalend. Rom.: Seplemfralrum Apiiel Sala- Domine sancte, Paler omiiipotehs,' seterne Deus :
riw. At ccnset Joan. Fronto legendum via Appia et el gloriam luam profusis precibus exorare; ut qui
Salaria. Septem fralrum nomina exhibet Panielius , beati confessoris tui Renedicti veneramur festa, M
at contra vet. Mss. fidem. Post hoc festum, iu Codd. opitulante,ejus sanctitatis imiiari valeamusexempla.
Gcmet. et duobus Theoder. legitur : Translatio cor- Et ctijiis meriiis nequaquam possumus cosequari ,
poris vel natale sancti Benedictiabb. cujus officium, ejus precibus mereamur — adjuvan. Per Cbrifitum.
utest in utroque Theoder.hic exbibemus. Ad Complendum. Protegat nos , Domme , cura
Oratio. — Omnipotens sempilerne Deus, qui per tui percepiione sacranienii, beatus Benedictus abbas
gloriosa exempla humiliiatis triumphum nqhis pro nobis intercedendo, ut et conversauonis ejtis
ostendisti seicrnum, da , quaesumus, ut viain tibi experiamur insignia,ei intercessionis ipsius percipia-
placitic obedienti;e, quam venerabilis Pater illsesus mus suffragia. Per.
aniecedebat Benedicius, nos prsedaris ejus merilis Alia,— lntercessio nos, qtisesumus, Domine, beali
adjuti sine errore subsequamur. Per. Benedicti abbatis commendet, ut quod nosiris me-
Secreta. — Sacris altaribus, Domine, Hostias su- ritis non valemns, ejus patrocinio assequamur. Per.
19.7 SANCTl GREGORII MAGNI 128
ciis tuis, devotioni nostrse proficiant, et saluli. A ^da famulis tuis suorum veniam peccatorum ut san-
Per. clorum luorum intercedentibus meritis ab omnibus
Prwfatio. —-Vere dignum et juslum est, sequum mereamur adversitatibus liberari. Per Dominum no-
elsalutarc, nos libi semper et ubique gratias age- strunu
re, Domine sancte, Pater omnipoiens, seterne Deus: Super oblata. — Munera tibi, Domine, pro sanclo-
donari nobis suppliciler exorantes , ut sicut sancii rum martyrum Abdon ct Sennen passione deferimus,
tui munilum in tua virtute vicerunt, ita nos a mtiii- qui dura finiuntur in terris, facli sunt ccelesii luc.e
danis erroribus postulenl expediri. Per Christum perpelui, bumiliter poslulantes ut eorum semper
Dominum. meritis muniamur. Per. j
Ad Complendum.— Qusesumus, omnipolensDeus, Prmfatio.— Vere dignum et justum esl, sequum
ul illius salutaris capiamus elfectum, cujus per haec. etsalutare, nos tibi semper et ubique gralias agere,
mysleria pignus accepimus. Per Dominum noslrum. Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus :
VIIIKALENDAS AUGUSTI. —(455) NATALIS SANCTIJACOBI ct 117 te 'audare mirabilem Dominum in sanclis
APOSTOLI. luis, qttosante constitutionem mundi in seternam tibi
Esto, Domine, propitius plebi tuse, sanclilicator gloriam praeparasti.utpereoshuicmundoveritatisluae
etcustos, ut apostoli tui Jacobi munila praesidiis, Q TJlumen ostenderes, quos ita spirilu veritalis armasti,
el conversalione libi placeal, et secura deserviat. ut formidineni mortis per infirmitatem carnis eviu-
Per. cerent. De quorura collegiosunt martyres tuiAbdon,
Super oblata.—Oblationes populi tui, Domine, (456) et Sennes, qui in Ecclesioe luoe praio sicut
quaesumus, beati apostoli lui Jacobi passio beata rosse etlilia lloruerunt, quos Unigeniti tui sanguis in
conciliet, et quse nosiris apta non sunt meritis, prselio confessionis, roseo colore perfudit et ob prae-
fianl tibi placita ejus deprecatione. Per. inium passionis niveo liliorum splendore vesiivii.
Prmfaiio.— Vere dignum est, oequumet salulare, Per quem Majestatem.
nos tibi semper et ubique gratias agere, Doraine Ad Complendum.— Populum tuum, Domine, per-
sancle, Pater omnipotens, aeterne Deus : quia Iicet pelua munitione defende, nec difficuller, quod pie
nobis semper salutem operetur divini celebratio sa- et juste postulat consequatur, cui sanctorum luorum
cramenli, propensius tamen nobis confidimus pro- merita suffragantur. Per.
futuram, si beali apostoli tui Jacobi intercessionibus KALENDIS AUGUSTI. — ADSANCTUM PETRUM AD
adjuvemur. Per Cbrisluin. VINCULA.
Ad Complendum.— Beati apostoli tui Jacobi, cu- Deus, qui beatum Petrum apostolum a vinculis
jus hodie festivilate 116 corpore et sanguine Filiii , absolutum illaesum abire fecisti, nosirorum, quaestt-
lui nos refecisli, qusesumus, Domine , intercessione, mus, absolve vincula peccaiorttm, et omnia mala a
Bdjuva, pro cujus solemnitate perceoimus lua dona, nobis propitiatus exclude. Per.
laelanles. Perenmdem. Super obtata.— Suscipe, Domine, Uosliam re-
Super populum.— Solemnilatis aposiolicje multi- demptionis humanse, interveniente beato Petro apo-
plicatione gaudentes clemenliam tuam deprecamur, stolo, et salutem nobis mcnlis et corporis operare
omnipoiens Deus, ut tribuas jugitcr nos eorum ett placatus. Per.
confessione benedici, et patrociniis confoveri. Perr Ad Complendum. — Corporis sacri et preliosi
Doiiiinum. sanguinis repleti libamine, quaesumus, Domine Deus
b
IV a KALENDAS AUGUSTI. — NATALIS ( 454) SANCTI noster, ut quod pia devotione gerimus, intcrcc-
FELICIS. dente beato Petro apostolo luo, certa redemptione
Infirmitatem nostram respice, omnipotens Deus, ;, capiamus.
et (455) quos pondus proprioe aclionis gravat, beati li IV NONASAUGUSTI. — NATALIS SANCTISTEPIIAM
felicis marlyris lui atque pontittcis intercessio glo-,. EPISCOnETMARTVUIS.
riosa nos protegat. Per Dominumnostrum. Deus, qui nos beati Stephani martyris tui alque
Super oblata.—Hostias tibi, Domine, pro comme- >_ pontificis annua solemnitate laelificas, concede pro-
moratione sancti Felicis offerimus , quem a tui cor- .. D pitius ut cujus nataliiia colimus, de ejusdem etiam
poris uuitate ntilla lenlatio separavit. Per. protectione gaudeamus. Per Dominum nostrum.
Ad Complendum.— Spirilum nobis, Domine, tuae x Super oblata. — Munera libi, Domine, dicata
cliarilatis infunde, ul quos uno pane ccelesii satiasti,
i sanctifica; et intercedente bealo Stephano martyre
B. tuo aique poutifice, per eadem nos placatus in-
inlercedente beato Felice martyre luo, tua facias pie-
late concordos. Per. lende. Per Dominum.
III KALENDAS AUGUSTI.— NATALIS SANCT0RUM ADDON ET Ad Complendum.— Hsecnos communio, Domine ,
SEN.NEN. purget a crimine; el intercedente beato Slepbano
Deus, qui sanctis tuis Abdon et Sennen ad hanc nc martyre luo atque pontifice cceleslis remedii faciat
gloriam veniendi copiosum munus gratise contulisti, i, esse consorles. Per.
ft Ante hoc festum in Codd. Theoder. et Gemet. !t. ulroque Theoder. et sancti Pantaleonis in Gemet.
occurrunt festa sanclse Praxedis , el sancli Apolli-Ii- b In Cod. Reg. Suec, gerimus , certa redemplione
naris, sanctorum vero Nicasii et Soeiorum mart. in capiamus. Per, etc. In Ed. Pamel. alia est oratio.
LIBER SACRAMENTORUM. 13»
129
VUIIDUSAUGUSTI— a NATALIS SANCTI SIXTIEPISCOPl.A sacrosancta mysteria. quae sumpsimus, actu subse-.
Deus, qui conspicis, quia ex nulla nostra virtute quamur et sensu. Per.
3.18 subsistimus, concede propitius', ut interces- VIDUSAUGUSTI. — VIG1LIA SANCTI LA.URENTII.
siune beati Sixti martyris tui alque ponlificis, conlra Domine, supplicationibus nostris; et in-
Adeslo,
omnia adversa muniamur. Per. tercessione beati Laurentii martyris tui, perpeluam
Super oblata. — Suscipe, Domine, munera propi- nobis misericordiam impende. Per Dominum no-
tiains oblata, quae majestaii luse bealus Sixtus sa- slrum.
cerdos commendet et marlyr. Per. oblala. — Hoslias, Domine, quas tibi offe-
Super
Prmfatio. — Vere dignum et justum est, sequum rimus, propitius suscipe; et intercedente beato Lau-
et salulare, nos tibi semper et ubique gratias agere, rentio tuo. vincula peccalorum nostrorum
martyre
Domine sanete, Pater omnipotens, seterne Deus : absolve. Per.
et in die feslivitatis hodiernoe, qua beatus Sixtus pa- — Vere dignum et justum est, sequum
Prmfalio.
riter sacerdos et manyr devolum tibi sanguinem et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere,.
exsultanter effudit, qui ad eamdem gloriam prome- Domine sancte, Pater omnipotens, seterne Deus : et
rendam doctrinse suse filios incitavit, et quos eru- devotis menlibus natale beati marlyris tui Laurentii
diebat hortatu praeveniebal exemplo. Per Christum. "
— praevenTre,qui levita simul martyrque venerandus,
(459) Prwfatio uvm. Inlra quorura nos consor- et
proprio claruit gloriosus officio, et meuiorandae
tiutn, non sestimator meriti, sed venise, qusesumus, passionis refulsit martyrio. Per Christum Dominum
Iargitor admiite. Per Christum. nostrum.

(440) Benedictiouvw. Benedic, Domine, et hos Ad Complendum.— Da, quaesumus, Deus nosler,
fructus novos uvao, quos tu, Domine, rore cueli, et ut sicut beati Laurentii marlyris tui commemora-
inuudantia pluviarum, et lemporum serenitate alque tione, temporali gratulamur officio, ita perpetuo lse-
tranquillitate, ad maturitatem perducere dignalus temtur aspeclu. Per.
es, et dedisli eos ad usus noslros, cum gratiarum Alia. — Da, qusesumus, oranipotens Deus, ut
actione percipi, in nomine Domini noslri Jesu Chri- triumphum beati Laurentii marlyris lui, quem de-
sti. Per quem hsec omnia. spectis ignibus consummavit in lerris, perpetua cce-
Ad Complendum.— Praesta, qusesumus, Domine lorum luce conspicuum, digno fervore fidei veuere-
Deus noster, ut cujus nobis festivilate votiva sunt mur. Per Dominum nostrum.
sacramenta, ejus salutaria nobis intercessione red- Ad Malutinos. — Deus, mundi Creator et rector,
dantur. qui hunc diem iu beati levitae tui Laurentiimartyrio
EODEM b DIE. -- NATALIS SANCTORUM FEL1C1SSIMI ET ^ consecrasti, concede propitius ut omnes qui inarly-
AGAPITI. rii ejus merita veneramur, intercessionibus ejus, ab
Deus, qui nos concedis sanctorum martyrum tuo- seternis gehennae incendiis liberemur. Per.
rum Felicissimi et Agapiti natalitia colere, da nobis IN (442) « PRIMA MISSA DE N0CTE.— Excila, Do-
tn aaterna laeiiiiade eorum societate gaudere. Per. mine, in Ecclesia tua Spiritum cui beatus Lauren-
Super obtata. — Munera libi, Doraine, nostrae de- tius levita servivit, ut eodem nos 120 replente
votionis offerimus, quae et pro tuorum tibi grata studeamus amare quod amavit et opere exercere
sint honore justorum et nobis salutaria, te mise- quod docuit. Per.
rante, reddaniur. Per Dominum. Super oblata. — Sacrificium tibi, Domine, quse-
Ad Complendum.— Prsesta nobis, Domine, qusesu- sumus, beati Laureniii precatio sancla conciliet, ut
muSjiniercedenlibussanclis tuis Felicissimo et Agapi- cujus bonore solemniter exhibetur, meritis efficiatur
lo, utquseore conlingimuspura mente capiamus. Per. acceptum. Per.
VI IDUSA.UGUSTI. — RATALIS SANCTICVRIACI. Ad Complendum.— Supplices le rogamus, omni-
nos annua beati tui potens Deus, ut quos donis ccelestibus satiasti, in-
Deus, qui Cyriaci martyris
concede ut cu- n tercedenle beaio Laurenlio martyre tuo, perpetua
119 solemnitate lsetificas, propilius
proteclione cuslodias. Per.
jus natalitia colimus, virtuleni quoque passionis
IVIDUSAUGUSTI. — NATALIS SANCTI LAURENTII.
imitemur. Per Dominum nostrum.
Super oblata—Suscipe, Domine, sacrificium pla- Da nobis, qusesumus, omnipotens Deus, vitioruro,
cationis et laudis, quod nos, inlerveniente sancto noslrorum flammas exstinguere, qui beato Lauren-
tuo Cyriaco, et perducat ad veniam, et in perpetua tio lribuisti tormentorum suorum incendia superare.
gratiarum constiluat actione.Per. Per Dominum noslrum.
Ad Complendum.— Qusesumus,Domine, Deus no- Super oblala. — Accipe, qusesumus, Domine, mu-
ster, ut interveniente beato Cyriaco martyre tuo, nera dignanter oblata; et beati Laurentii suffragan-
a Ex tractatu 27 sancli Aug. in Joan. coostat tunc hiijus mensis.
sancli Sixti festum eadem die fuisse celebratum. c Edit. Pamel. habet, in primo mane. Kalend.
b In Kalend. Rom. : Die 5 mensis Aug. natat. Rom., in prima Missa, cseteris omissis. Poslea : Die
sancti Sixli, Felicissimi et Agapiti. Sanctus Sixtus SS., ad Missa publica natat. sancti Laurenl. Pro qu;>
idem est qui supra. ln Cod. Reg. Suec, iiaiale san- legitur apudPamel. : In die ad Missam; ubi Codex
cii Xisli noialur quoque, non die sexia, sed quinta Reg. Suec : Itein alia Missa.
151 SANCTI GREGORII MAGNI 152
libus meritis ad nostrse salutis auxilium provenire iA IDIBUS AUGUSTI. — (451) NATALIS SANCTIHIPPOLVTI
conccdc. Per. MARTVRIS.
Prmfalio. — Vere dignum et justum esl, sequum Sancti martyris lui Hippolyti, Domine, qusesu-
et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, mus, veneranda festivitas salutaris auxilii nobis prra-
Domine sancle, Pater omnipotens, seterne Deus : et stet augmentum. Pcr.
proccipue (444) in die solemnitatis hodiernoe, qut Super oblata. — Respice, Domine, munera po-
beatu.s Laurcntius hosiia sancia viva libi placens puli tui, sanctorum festivitate voliva, et luoetestifi-
(445) oblalus est; qui, igne accensus lui amoris, catio veritatis nobis proficiat ad salutem. Per Do-
conslanter ignem sustinuil passionis, et per imma- minum.
nitalem lormentorum pervenit ad societalem civium Prmfatio. — Vere dignum et justum est, sequum
superuorum. Per Chrisium Dominum. et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere,
Ad Complendum. — Supplices te rogamus, omni- Domine sancte, Pater omnipotens, selerne Deus:
potens Deus, ul quos donis coelestibus saliasii, in- et (452) tuam clementiam votis supplicibus implo-
lercedente bealo Laurenlio marlyre tuo, perpetua rare, ut beali Hippolyli intercessio peccatorum no-
proiectione cuslodias. Per. slrorum uobis oblineat veniam, qui per tomienta
Super populum. — Deus, cujus charitalis ardore ]B passionis selernam pervenit ad gloriam. Per Cllri-
beatus LaurCntius edaccs incendii flammas, con- slum.
teinpto persecutore, devicit, concede ut omnes qui Ad Complendum.— Sacramentorum luorum, Do-
martyrii ejus merita veneraraur protcctionis tuse mine, communio sumpta nos salvet, et, intercedente
auxilio niuniamur. Per. beato Hippolyio martyre luo, in liioeveHfatis luce
AUa. ,— Saneli Laurentii nos, Domine, sancta confirmet. Pcr.
XIXKALENDAS SEPTEMBItlS. — NATALIS SANCTI EU-
precatio lueatur, et quod nostra conscientia non b
SEBII CONFESSORIS.
merelur, ejus nobis qui tihi placuil oralione donetur.
Per. Deus, qui nos beati Eusebii confessoris tui annua
Atia. <—Adsit nobis, Domine, qusesumus, sancli solemnitate 122 ltetificas, concede propiiins ut cu-.
Laurentii martyris tui in tua glorificatione benedi- jus natalitia colimus, per ejus ad le exempla gradia
mur. Per.
ctio, ciijus nobis est hodie facla suffragium in lua
virtute «onfessio. Per Dominumnostrura. Super oblata. —Laudis tuse, Domine, immola-
Alia. — Prsesta, quaesumus, Domine, ut semper mus Hostias in tuorum commemoralione sanctorutn
nos 121 beati Laurentii Iseiiflcent(440) voliva mar- quibus nos ct prsesentibus exui malis confidimus et
fuluris. Per Dominum.
lyria, quaesemper esse non desinunt admiranda. Per. ni — Vere dignum et juslum est, aequiin;
III IDDSAUGUSTI. — (447) NATALI3 SANCTI TIBUR- Prmfalio,
TII a MARTKRIS. et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere,
Beali Tiburlii nos, Doraine, foveanl continuata Dominesancle, Paler omnipotens, selerne Deus: et
pracsidia, quia non desinis propitius inlueri quos clementiam tuam pronis meutibus implorare, ut pec
lalibus auxiliis concesseris adjuvari. Per. beaii Eusebii confessoris lui intercessionem, saluti.
Super oblala. — Adesto, Domine, precibus po- feram in noslris mentibus firmes devotionem. Con-
puli lui, adesto muneribus, ut qusesaciis stmt oblata cedasque ut sicut te solum credimus Auctorem, et
mysteriis, tuorum tibi placeant intercessione san- veneramur Salvalorem, sic in perpetuum ejus inter-
clcrum. Per Dominuin nostrum. ventu habeamus adjulorem. Per Chrislum.
Prmfatio. — Vere dignum et justum est, sequum Ad Complendum.— Sancti Eusebii nalalilia cele-
et salutare, nos tibi semper et ubique gralias agere, brantes, supplices te, Domine, deprecamur, ut hoq
Domine sancte, Pater omnipolens, seterne Deus: idem nobis semper indulgentiae causa sit et salulis.
qui dura beali Tiburtii merita gloriosa veneramur, Per.
(448) auxilium nobis luse proteciionis adfore depre- EODEM DIE. (454) c VIGILIA ASSUMPTIONIS SANCT<E
camur, (449) quoniam credimus nos per eorum in- n MARI^E.
tercessionem qui tibi placuere peccatormn nostrorum Deus, qui virginalem aulam beatse Marise, in qua
Veniamimpetrare. Per Christum. habltares, eligere dignatus cs, da, quaesumus, ut sua
Ad Compiendum.— Sumpsiraus, Domine, pignus nos defensione munitos jucundos (455) faciat suae
redemptionis scternse : sit nobis, quaesumus, inter- interesse festivitati. Qui vivis el regnas.
veniente beato Tiburtio marlyre tuo, (450) vitse Super oblata. — Magna est, Domine, apud clemen-
procsenlisauxilium pariter et fulurae. Per. liam luam Dei Geuitricis oralio, quam idcirco de
« In Kalend. Rom. additur : Die SS., hoc est, verisimile ipsi videatur. Sane exstanl in Cod. Reg.
supra scripta : Natal. sanclmSusannm.Die vero seq. Suec, in ulroque Theod., in Gemet., etc, etiam
legilur : Die 12 Meus. Aug. Natal. sancli Eupli. sub Assumptionisliiulo. Notatur hoc modo in Ka
h In Calensi, presbyteri. Ita quoque legilur in Edit. lend. Rom. : Die 15 inens. Aug. Soltemnia de Pau
Pamel., sed presbyteri desideratur in Cod. Reg. satione sanctwMariw. Ubi quoque assignatur Evang
Suec intravit Jesus in quoddam castell. Consule doctis-
c Censet Pamelius hoc officium et
sequens non simi Joan. Frontonis nolas ad bunc locum.
esse sancti Gregorii, licet Gregorio esse vetusliora,
,33 LIBER SACRAMENTORUM. 134
— Mensse coelestis participes
prsesenti sieculo transtulisti, ut pro peccatis nostris A Ad Complendum.
(ipud tc fiducialiter intercedat. Per eumdem Domi- effecti, imploramus clemenliam tuam, Domine Deus
lium. noster, ut qui festa Dei Genitricis colirnus a malis
Ad Complendum. — Ccelesti munere saliatos, imrainentibus ejus intercessionibus liberemur. Per
oinnipoiens Deus, tua nos protectione custodi, et eumdem.
casiiinonise pacem mentibus nostris atque corpori- Alia. — Porrige nobis, Domine, dexteram tuam,
bus, intercedente beata Maria, propiliatus indulge, el per inlercessionem beatse et gloriosse semperque
ut veniente sponso Filio tuo Unigenito, acceusis virginis Genitricis Mariseauxilium nobis supernoc vir-
Iampadibus, ejus digne proestolemur occursum. Qui tutis impende. Per eumdem.
Vivitet regnat Deus in unitate Spiritus saneti. XVKALENDAS SEPTEMBRIS. — NATALIS SANGTI
b
AGAPiTI MARTYRIS
Alia. — Concede, misericors Deus, fragilitati no-
stroe prsesidium, ut qui sanctse Dei Genilricis re- (460) Sancti martyris luiAgapili merila nos, Do-
in quibus, tuse Ma«
quiem celebramus, intercessionis ejus auxilio a no- mine, 124 pretiosa lueanlur,
stris iniquitatibus resurgaraus. Per eumdeni, jestalis opera proedicantes, et prsesens capiamus ad-
Alia. — Concede, qusesumus, ouinipotens Deus,, juloriura etfuturum. Per.
ad bealse Mariaesemper virginis gaudia scterna per- g Super oblata. — Suscipe, Doraine, munera, quse
in ejus tibi solemnitate defenmus, cujus nos confi-
wingere, de cujus nos veneranda Assumplione tribuis
annua solemhitate gaudere. Per. dimus palrocinio liberari. Per Dominum.
— (456) Ad Complendum.—Prolegat, qusesumus, Domine,
123 xvin KALENDAS SEPTEMBRIS.
ASSUJIPTIO SANCT^E MARIJE VIRGINIS. populum tuum, et parlicipalio coelestis indulta con-
et collata sanctorum. Per Dominum
(457) Veneranda nobis, Domine, hujus est diei fe- vivii, deprecalio
6tivitas, in qua sancia Dei Genitrix mortem subiit nostrum.
nec mortis XIKALENDAS SEPTEMBRIS, — NATALIS SANCTI TIMO-
teinporalem, tamen nexibus deprimi po- THEIMARTVRIS.
luil, quaeFilium tuum Dominum noslruin de se ge- Auxilium tuum nobis, Domine, qusesumus, placa-
nuit incarnatum. Qui tecum vivit et regnat Deus. tus impende, et, intercedente beato Timotheo mar-
Ad Missam. — Famulorum tuorum, Domine, de-
tyre tuo, dexteram super nos tua; propitiationis ex-
liclis ignosce, et qui placere de aclibus nostris non tende. Per.
Valemus, Genitricis Filii tui Domini nostri interces- Super oblata. — Accepta tibi sit, Domine, sacra-
sione salveniur. Qut tecum vivit. tse plebis oblatio pro luorum honore sanctorum,
Swper oblata. — Subveniat, Domine, plebi tuse,
quorum se meritis percepisse de tribulatione coguo-
Dei Genitricis oratio, quam etsi pro conditione car- scit auxiliutn. Per Dominum.
nis migrasse cognoscimus, in ccelesti gloria apud te Ad Complendum.— Divihi muneris largilate sa->
pro nobis orare senliamus. Per eumdem Dominum liali, qusesumus, Domine Deus
nostrum. noster, ut inlerce^
denle beato Timotheo marlyre tuo, ejus semper par-7
Prwfalio. — Vere dignum et justum esl, sequum liwpatione vivannis. Per.
et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, IX KALENDAS SEPTEMBRIS. — (462) NATALIS SANCTI
Domine sancte, Pater oranipotens, seterne Deus; c BARTHOLOM<EI APOSTOLI.
cl te in veneralione sacrarum virgiuum exsulianlibus Omnipotens sempiterne Deus, qui Imjus diei
nnimis laudare, benedicere et prsedicare : venerandam, sanctamque lsetitiam beali apostoli luj
(458) Inler quas intemerata Dei Genitrix virgo BaTtbolomseifeslivitate tribuisli, da Ecclesise luse,
Maria, cujus Assumptionis diem celebramus, glo- quoesumus,et amare quod credidit, et prsedicarq
riosa effulsil: Quae el Unigenitum tuum sancli Spi- quod docuit. Per Dominum nosirum.
ritus obumbratione concepit, et virginitatis gloria Super oblata. — Beati apostoli lui Bartbolomsei,
permanente, huic mundo Iumen oelernum effudit, Je- cujus solemnia recensemus, qusesunras.Domine, au^
suin Christuni Dominumnostrum. Per quem. xilio tua beneficia capiamus, pro quo tibi Hosiias
a Benedicfio. — (459] Deus, qui per bealse Marioa laudis offerimus.
virginis partum genus humanum dignatus est redi- Prmfatio. — Veredignum et justum est, aequunj
mere, sua vos dignelur benedictlone locupletare. ei salutare, nos libi seniper et ubique gratias agere,
Amen. Ejusque semper et ubique patrocinia sentia- Domine sancte, Pater omnipotens, selerne Deus ;
tis, ex cujus intemeralo utero auctorem viiae susci- qui Ecclesiam tuam sempiterna pielate (465) non de-
pere meruisiis. Amen. Et qui ad ejus celebrandam seris, sed per beatos apostolos tuos jugiter erudiSj
festivitatem hodierna die devotis mentibus conveni- el sine iine custodis. Per Christum Dominum no.
stis, spiritalium gaudiorum et seteTnoriimprsemiorum strum.
vobiscura munera reportetis. Amen. Quod ipse prse- Ad Complendum. — Sumpsimus, Domine, pignuj
slare dignetur. salutis selernse, celebrantes beali BarthoJomoeiapo.
* Benediclio haec in Benediclionalicontinetur. eodem die prius legilur : Nat. sancti Audoeniepiscopi
b Deest marlyris, in Cod. Reg. Suecise. Sed in sc. Rolliomagensis, vi Kaieudas Septembris. Ii
prima Oralione legitur. uiroqne Theod. et is Gemet. assignatur: JSat. san*
e Hoc feslum ottiiiiiiur in Kalend. Rom., in Ca- cli Rufi marlyris.
l.ensiei in Cod. Reg. Suec. Exstal in Gemel., ubi
155 SANCTI GREGORIIMAGNI 156
stoli lui votiva solemnia, et perpelua merita vene- A (V Ad Complendum.—Purificetnos, DomineDeus, et
rantes. Per Dominum nostrum. divini perceptio sacramenti, et gloriosa deprecatio
125 Super populunu—Protege, Domine, populum sanctseSabinse. Per.
tuum, et apostolorum luoruin patrocinio confidentem EODEM DIK.— b DECOLLATIO SANCTI JOANNIS BAPTISM.
perpetua defensioneconserva. Per. Sancti Joannis Baptislse et martyris tui, Duinine,
VKALENDAS SEPTEMBRIS. — NATALIS SANCTI AUGUS- qusesumus, veneranda festivitas, salutaris auxil.i
a
TlNI EPlSCOPl. nobis praestet effectum. Per.
Adeslo supplicationibus nostris, omnipotens Deus, Super oblata. — Munera tibi, Domine, pro sanctt
et quibus fiduciamsperandte pieiatis indulges, inter- martyris lui Joannis Baplistae passione deferimus,
cedente beato Auguslino conlessore tuo atque pon- qui dum finitur in lerris, factus est ccelesti sede
tifice , consueise misericordise tribue benignus effec- perpetuus, quaesumus,ut ejus obtentu nobis profi-
tum. Per Dominum nostrum. ciant ad salulem. Per.
Super oblata. -— Sancli confessoris tui Auguslini Prwfalio. — Vere dignum et justum est, ocquum
nobis, Domine, pia non desit oralio, quoe et munera et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agerc,
lioslra conciliel," et tuam nobis indulgentiara semper Domine sancte, Pater omnipotens, seterne Deus : qui
oblineat. Per. iB
prsecursoreraFilii tui tanto munere ditasti, ut pro
Prmfatio.— Veredignum et justum est, aequumet veritatisprseconio capite plecteretur, et quiChrislum
salulare,nos libi semper et ubiquegratias agere, Do- aqua baplizaverat, ab (408) ipso in spiritu baptizatus,
mine sancte, Pater omnipolens, seterne Deus : qui pro eodem proprio sanguine lingeretur. Prseco
beatuui (404) Auguslinum confessorem tuum, et quippe veritalis, quse Christus est, Herodem a fra-
scieuliae documenlis replesli, et virtulum ornamcnlis lernis thalamis prohibendo, carceris obscurilate de-
ditasti; quem ita multimodo generepietatisimbuisti, truditur, ubi solius divinitatis tuae lumine (409)
ut ipsetibi, et ara, el sacrificium, et sacerdos esset, fruerelur. Deinde (470) capitalem senteniiam subiit,
et templum. Per Chrislum Dominumnostrum. et ad inferna Dominum prsecursurus descendit. Et

Ad Compkndum. Ut nobis, Domine, tua sacri-
quem in mundo digito demonstravit, ad inferos pre-
ficia dent salutem, beatus confessor tuus Augusti- liosa morte proecessit.F.t ideo cum angelis.
nus, et pontifex, quxsumus, precalor accedat. Per c Benedktio. — Deus, qui nos beati Joannis Bap-
Dominum nosirum. tislseconcedit solemnia frequenlare, tribuat vobis et
EODEM BlE. — NATALIS SANCTI HERMETIS MARTYRIS. eadem devolis mentibus celebrare, et suse benedic-
Iniercessio, Domine,(465) Hermetis marlyris tui,et lionis dona percipere. Amen. Et qui pro legis ejus
tuam nobis non desinat placare jusliliam.et nostrum ( prseconiocarceralibus est retrusus in tenebris, inter-
G
tibi devotum jugiter efficere famulatum. Per Domi- cessionesua a tenebrosorum operum vos liberet incen-
num nostrum. livis. Amen. Et qui pro veritaie, quaeDeus est, caput
Super oblata. — Muncra, Domine, noslra, quoesu- non est cunctatus amiltere, suo interventu ad caput
mus, propiiiatus assume, et, ut digne tuisfamulemur nostrum, quod Christus est, vos faciat pervenire.
altaribus, sancti tui nos Hermelis inlercessioue cus- Amen. Quod ipse prsestare digneiur.
todi. Per Dominum nostrum. Ad Complendum. — Conferat nobis, Domine,
Prmfalio. — Vere dignum et justum esl, aequum sancti Joannis ulrumque 127 solemnilas, ut el
et salulare, nos tibi semper et ubique gratias agere, magnifica sacramenia, quse sumpsimus dignc vene?
Domine sancte, Pater omnipolens, seterne Deus ; remur, el nobis salutaria sentiamus. Per Dominum
quoniam fiducialiler laudis tibi immolaraus lioslias, noslrum.
(466) quas sancti Hermetis martyris tui precibus tibi Alia. — Perpetuis nos, Domine, sancti Joannis
esse petiraus acceptas. Ter Christum. tuere prsesidiis; et quanto fragilioressumus,
Ad Complendum.— Repleti, Domine, benedictione Baptistce tanto magis necessariisaltolle suffragiis. Per.
ccelesti,quacsumus clementiam luam, ut, inlercedenle
— NATALIS
beato Hermete martyre luo, quse humililer gerimus, n** III KALENDAS SEPTEMBRIS. SANCTORUM
FELICISETADAUCTI.
salubriter sentiaraus. Per.
126'v KALENDAS SEPTEMBRIS. — NATALIS SANCT.E Majestatem tuam, Domine, supplicesdeprccamur,
SABIN/E. ut sicut jugiter sanclorum tuorum commemoraiione
(467) Exaudi nos, Deus, salutaris noster, utsicut lsetificas, ila semper supplicationedefendas. Per.
sanctae Sabinaefestiviiate gaudemus, ila pice devotio- Super oblata. — Hoslias , Domine, tuse plebis in-
nis erudiamur effectu. Per. tende, et quas in honore sanctorum tuorum devota
Super oblata. — Gratanter, Domine, ad munera mente celebrat, proficere sibi sentiat ad saluiem. Pci-
dicanda concurrimus , quse nomini tuo pro solemni- Dominumnostrum.
tate sanclsernarlyris tuse Sabinsc suppliciter immola- Ad Complendum.— Repleli, Domine , muneribus
mus. Per Doininumnostrum. sacris, qusesumus, ut, intercedentibus sanctis luis,
a Nihil quoque legitur de sanclo Augustino In b De hoc festo fit die seq. in Kalend. Rom.
prsediciis CodicibusCalensi et Reg. Suec,sed exstat; c Exslat in Benedict, in festo sancti Joannis dt
ejus natalc in Mss. Gem. el Theod. post feslum Marlyrio.
ganci Herinelis.
ST7 LIBER SACRAMENTORUM. 138
in graliarum tuarum semper aciione maneamus. Per. A. J ut quae temporaliter gerimus perpetua salvalione
VIIDUSSEPTEMBRIS. — a NATALIS SANCT.45 MARI45 VIR- capiamus. Per °.
GINIS. III IDUSSEPTEMBRIS. — NAT.SANCTORUM (475) PROTIET
Orationes ad Matutinos. — Adeslo nobis, omni- HYACINTHI.
poicns Deus, beatae Marise festa repetentibus, quam Beati Proii nos, Domine, et Hyacinthi foveat pre-
liodiernaefestiviiatis prolatam exortu ineffahili mu- tiosa confessio, et pia jugiler intercessio tueatur.
nere sublevasti. Per. PerDominum nostrum.
Ad (471) Processionem.— Supplicaiionem servo- Super oblaia. — Pro sanctorum tuorum Proti et
rum tuorum, Deus miserator, exaudi, ut qui in nati- Hyacintbi mnnera libi, Domine, commeraoralione
viiate Dei Genitricis et virginis congregamur, ejus quse debemus exsolvimus : prsesta, qusesumus, ut
intercessionibus atedeinstanlibuspericulis eruamur. remedium nobis perpetuse salulis operentur. Per.
Per eumdem Dominum nostrum. Ad Complendum.— Ut perpelua nos, Domine, tua
Ad Missam. — Famulis tuis , Domine , coelestis sanciapurificent, beatiProii etllyacinthi, qusesumus,
gralise munus iinpartire, ut quibus beatse Marioevir- imploret oralio. Per.
ginispartus exstilit salutis exordium, nativitatir, ejus XVIIIKALENDAS OCTOBRIS. — (474) EXALTATIO SANCT<B
votivasolemniias pacis tribuat incremenium. Per. , CRUCIS<
"
Super oblala. — Unigeniti tui , Domine, nobis (475) Deus, qui Unigeniti tui Domini nostri pre-
succurrat humanitas, ut qui natus de virgine raatris tioso sanguine humanum genus redimere dignatus
iiilegritatein non minuit, sed sacravit, in nativitaiis es, concede propitiusut qui ad adorandam vivilicam
ejus solemniis, a nostris nos piaculis exuens, obla- ejus crucem 129 adveniunt, a peccatorum suorum
lionem nostram lihi faciat acceptara. Qui tecum nexibus liberentur. Per etimdem.
vivit. Super oblala. — (476) Devotas, Domine, humilita-
Prmfalio. — Vere dignum et justum est, sequum tis nostrae preces, et Hostias misericordiae tuae prac-
et^salutare, 128 nos l'bi semper et ubique gralias cedat auxilium, et salutem, quam per Adam in para-
agere, Domine sancte, Pater omnipotens, octerne disi ligno clauserat temerata prsesumptio, ligni rur-
Deus: elprsecipue pro meritis beatseDei Genitricis, sum fides aperiat. Per.
et perpetuse virginis Marise, gratia plense, tuam om- Prwfalionem, quw est in Inventione sanctm crucis,
in
nipotentiam laudare, benedicere et praedicare. Per require v Nonas Maii.
Ad Complendum.— (477) Jesu Christi Domini nn-
quem.
Ad Complendum. — Sumpsimus, Domine, celebri- stri corpore et sanguine sagtnaii, per quem crucis est
tatis anuiiiBvoiiva sacramenta : praesia, quaesunuis, sanctificatura vexillura, quaesumus, Domine Deus
interccdente beata semper virgine Maria, ut et lem- G noster, ul sicut adorare meruimus, ita perennitatis
poralisnobis vitaeremedia prsebeant etaetcrnse. Per. ejus glorise salutari potiamur effectu. Per Dominum
Super populum. — Adjuvet nos, qusesumus, Do- nostrum.
mine, sanctae Marise intercessio veneranda, cujus Super populum. — Adeslo familise tuse, quoesu-
etiam diem, quo felix ejus est inchoata nativitas, ce- mus, clemens et misericors Deus, ut in adversis ei.
lebramus. Per. prosperis ejus preces exaudias, et nefas adversa-
EODEM DIE.<—(472) NATALIS b SANCTI ADRIANl MAR- riorum per auxilium sanclse crucis digneris con-
TYRIS. terere, ut portum salutis tuoevaleat apprehendere.
Presla, qusesumus , oninipolens Deus , ut qui Per.
beati Adriani martyris tui natalitiacolimus, a cunctis EODEM DIE. — NATALIS (478) SANCTORUM CORNELIl ET
malis imminentibus ejus intercessionibus liberemur. d CYPRIANI.
Per, '(479) Beatorum marlyrum, parilerque poniifi-
Super obtala. — Munera, qusesumus, Domine, cum, Cornelii et Cypriani nos, quscsuraus, Domine,
tibi dicala sanclifica, et intercedente beato Adriano festa tueaniur, et eorum commendet. oraiio vene-
martyre luo, per eadem nos placatus inlende. Per. randa. Per.
Ad Complendum.— Beati Adriani martyris tui, "1 Super oblata. -— Plebis tuse, Domine, munera
Domine, intercessione placatus, prsesta, qusesumus, benignus inlende, quae Majestati tuse pro sanctorum
a Idem sentit Grimoldus abbas de hoc quod supra c Post feslum sancii Adriani sequilur :,.v Idus
de officio Assumptionis Mariae adnotavimus. Vetus- Septembris, nat. sancti Gorgonii mart., in Edil. Va-
tum tamen esse palet ex Ord. Rom., pag. 84, ubi tic, faventibus Mss. Theod. et Gemet. De illo vero
etiaiii stationis ad sanctum Adrianum fitmenlio, ad silent Edit. Pamel., Kalendar. Rom. et Cod. Reg.
quatn prima haec Coilecta pertinet, Missaeauiem ad Suec
sanclam Mariam. Facit hujus Orationis etColl. men- a Celeberrimi natalis sanctiCypriani meminitCas-
liouein Radulphus Tungr., cap. 13 et 25, ubi insti- siodorus, Vaiiar. lib. vin, epist. 55, et ipse Grego-
tiitatn fuisse hoc die a divo Gregorio litaniam scribit rius, lib. ii, indict. 10, epist. 52. In Kalendario
a sancto Adriano ad sanctam Mariam majorem. Rom., sex hebdoinadse quaefestum boc sequuntur ab
PAMELIUS. HOCtamen fesium et officium babeiur iu illonomen accipiunt, quod celebritatis et soleuinita-
Cod. Reg.£uec et in al., necnon in Kalend. Rom., tis insigiie est argunienlum. Apud Pamelium, fa-
ubi assignatur ad diem 9 Sepiembris, et praescribi- venteCod. Reg. Suec, festuin sancti Cypriani prae-
tur Evang. Exsurgens Maria'ubiit in montana. mittitur solemnitati Exalt. sanctse crucis, quae eodetti
•>Abest a Ms. Cal. dlAf.r.ciirril.
PATROL. LXXVIII. 5
1$:. SANCTI GREGORll MAGNl 140
— '<VIGILIA
wartyruiiMuorum Cornelii et Cypriapi solemniiaii- A XII KALENDAS 0CT0BRIS. SANCTI MATTILEI
•bus siinl dicala. Per. «VANGELIST.E.
Da nobis, omnipoiens Deus , ut beati Matihaei
Prwftitio. — Yere dignum ei juslum est, oequtim
etsaluiare, pos tibi seuiper elubique gralias agere, apostoli tui et «vangelistae, quani prsevenimus vene-
Domiiic s^ancte, Paier omntpoiens, seterne Deus : ra.ida sofemnitas, et devotionem nobis augeai et sa-
lutem. Per Dominum nosirum.
(480) f«a<»jiquein sauctoruni tuorum Cornelii simul
el Cypriani festivitate prsedicare virlutein, quos di- Sttper oblata.— (482) Apostolici reverenlia cul-
versis lerrarum parlibus, gieges saeros divino pane niinis offercntes libi 131 sacra mysleria, Domine,
pascentes, una lide, eademque die pari nominis lui qiisesumus ut beali Matthaei evangelisise suffragiis,
confessioue coronasti. Per Chrislura. cujus natalitia praeimus, (485) hic plebs lua semper
Ad Complendum.— Qusesumus, Domine, saltitar*j et sua vota depromat, et defciderata percipiat. Per
bus repleli inysteriis, ut quorum solemnia celebra- Doiiiinum nostrum.
mus orationibus adjuveuiur. Per. A'l Compleixdum.— Beati MaUhsei evangelislse',
- qusesumus , Domine, supplicatione placatus, et ve-
XWI KALENDAS OCTOBRI<. NATALIS SANCTl NIC0MED13
~-~... MARTYRIS. niam nobis tribue, et remedia sempiterna concede.
g Per Dominumnostrum.
Adesto, Domine, pnpulo luo, ut beati Nicomedis
Alia. — Sit, Domine, bealus Mattbaeus evange-
marlyris luimcrila prxclara'(48l) suscipiens, 130 lisia nostrae fragili,tatis adjutor, ul pro nobis tibi
ad inipelrandam misericordiam tuam semper ejus
Per. supplicans copiosius audiatur. Per.
patroctniis adjiivenmr. XIKAHNDAS 0CT0BRIS. — NATALIS SANCTl SlATTH^EI
Super oblaii. — Suscipe, Domine, munera pro-
AP0ST0L1,ET EVANGELISTJE.
pitius oblata, qtise Majeslali tuae beati Nicoruedis
oraiio. Beali Mallbaei evangelistae , Domine , precibus*
martyris comtnendet Pcr.
ut quod possibilitas noslra non obtinet,
Ad Complei.dum.— Purificent nos, Doriiine, sa- adjuvemur,
intercedenle beato ejus nobis intercessione donelur. Per Dominum
«ramenia quse sumpsimus, et
noslrum.
Nicomede martyre tuo, a cunctis efiiciatii vitiis abso-
Super oblala. — Supplicalionibus aposlolicis beati
lulos. Per.
MaithaeievangeliSoe, qnoesiimus, Domine, Ecclesioe
XVIKALENDAS —
OCTOCRIS.NATALIS SANCHE EUPHEMIB tuae coinmendetur oblalio, cujus magniflcis prsedica-
MARTYItlS.
lionibuseruflTiur. Per.
Omnipo/.ensscmpiterne Deus, qui itifirma iiiundi Prwfatio. — Vere dignum et jusWm est, sequum
eligfe, ut forlia qiurque confundas, concede propi- G ct salutare, nos libi seinper el ubique giaiftis agere,
lius ut qui bealae Eupbdmise martyris tuoesolemnia Domine sancte, Pater omnipolens, acierne Deus :
colimus ejusapud te patrociuia sentiamus., Per. qui Ecclesiam tuam in tuis fidelibus ubique pollen-
Super oblala.— Prsesla , qusesumus, Doiiiilie Dcus tem apostolicis facis cortsiare doclrinis; praesta,
noster, ul sicut,.in tuo conspeclu mors est pretiosa quaesumus, ut per ouos iniiium divinae cogt.itionis
sanclorum, jta eoium merita veueraniium accepla accepit, per eos usque in finein sseculi capiat (484)
libi redriatur oblatio. Per. regni ccolestis augtnentum. PerChristum.
Ad Comptendum.— Sancriftcel nos, Domine, quae- Ad Coinplendum:— Percepiis, Domine, sacrainen-
sumus, lui perceptio sacrauieiili, et intercessio lis, bcato Matibaeoapostolo luo eL evangelisla in-
bealse marlyris luaj Eupheniia: tibi reddat acceptos. lcrveniente, deprecamur ul qua; pro ejus celebrata
Pcr. sunL gloria nobis proficiantad medelam. Per.
EODEM —
DIE. NATALIS SANCTORUM a
LUCliE ET GEMI-
NiANI. Atia.— (485) Praesla, quaesumus,omiiipvoiensDeus,
noslris cum exsultatiohe ut qui jugiter aposiolica defensione munimur, nec
Praesta, Domine, precibus.
ul annua devo- succumbamus viiiis, nec opprimamiir adversis. Per
provjenlum, quorum djetn pnssionis
lione recoiimus, etiam fidei constantiam subsequa- Dominum noslrum.
mur. Per. ** «ENSEVII. FERIAc IV.
Super oblata. •—Vola populi tui, Dqmine, propi- Misericordise,tuse remediis , qusesnmtrs, Domine,
liaius inleYide, ut quoruin nos tribuis solemnia ce- fragililas uostra stjbsistat, ut quae sua conditione
lebrare, facias gaudere suffragiis. Per. attcritur, lua clemeniia reparetur. Per.
Ad Complendum.— Exaudi, Domine, preces no- Alia. — Praesta, qu;BSumus,Domine, familiaesup-
sltas, ut saiictoruni luorum, quorurn fesia solemni- plieanli, ut dum a cibis corporalibus se abstinent, a
ler celebramus, continuis fovcamur auxiliis. Per. vitiis menle jejunenl. Per.
R Noii meminit sancti GenVmiqniKalend. Rom. uncinos couclusura. Habelur in utroque Theod. ctin
Ejus auteiii noinen consignatur in Codd. Mss. etiain Geniel.
autiquissimis, quales suiH Cod. Reg. Suec et hi c Apud Pamel.jin Ms. Calensi et iri Kal. Rom.,
quos Pamelius coiisuluit. slatip assignatur ad sanclam Mariam; add;t. Pamel.
h De hac Vigilia sihitur ifi Edit. Pamelii et Ka- Apud euriidem , conieniiente Cod. Reg.
Majorem.
leiid. Rom., antiquisquc Codd. lino in Cod. lieg. Suec, prius annotaiur Dominica , otfjus siaiio indi-
Suec et hi Ms. Calcnsi nutlum de sancio Maltbaeo citttr ad sanclum Pelrum.
exsiat offijijyp. In Edii. Puiuelii reperitur, sed iuira'
141 LIBER SACRAMENTORUM. 143
132 Super oblata. — Deus fidelis, qui fidelia A , naniium deprccaiione placatns, et praesentia nobij
promissa confirmas, dum vocalas genies ex fide subsidia prscbeas et fuiura. Per.
ptsiificas, tu cognilinnem nobis individuae tribue Alia. — Da nobis, quaeFumus, omnipotens Deus,
Trinilatis , ut pacifn i conversemur inter filiosuni- ut jejunando tua gratia satiemur, el abstinendo cuu-
tatis, quo, islius sanclaeconfes.sionissacrificio poten- ctis efficiamur hosiibus fortiores. Per Dominumno-
tcr obiato, visiiationem tuam jugifer mereamur ex strum.
alto. Per. Alia. — Tttere, quaesumus, Domine, familiam
Prmfatio. — Vere dignum el justum est, sequumet tuam, ril salutis acternse remedia qusc te aspirante
saluiare, nos libi seinper et ubique graiias agere, requirimus, te largiente consequamur. Per Doini-
Doniiuesancle, Palcr oninipotens, oeterne Deus : qui iiuin nostrum.
nos ideo, colleclis lerroe fruetibus, per abstineniiarr. Alia.—Tribue, qusesumus, Domine , fidelibus
tibi gratias agere voluisli, ut ex ipso dcvotionis gc- luis ut ei jejunio convenienler aptentur, el suscepla
nere nosceremus, ncn hscc ad exuberaniiam corpo- solenmiter casligatio corporalis ad fructum nostra-
ralem, sed ad fragiliialis susicntalionem nos perce- rum transeat animarum. Per Dominum nostrum.
pisse, ut i|uod ex his parcius sumeremus egenliiim Alia. — Ut nos, Domine, tribuis solemne tibi de-
proficeret alimentis, ct salulaiis casligalio inortalitatis B ferre jcjunium, sic nobis, qua^sumus, indulgenliae
insnlenliam mitigarel, el pieias Iargiloris nos tuse praesta subsiilium. Per.
benigniiati commeudatos elficeret, sicque donis utc- Alia. — (486) Deus, qui tribuis puers mitigasti
remur iransitoriis, ut disceremus inhiare perpetuis. llaminas ignitim , concede propiiius ut nos famulos
Per Chrisliim Domiirumnostrum. luos iioii exurat ffamma vitiorum. Per Dominum
Ad Comptendum.— Sumentes, Domine, dona coe- noslrum.
lesiia suppliciier deprecatnur ul quse sedula servi Super oblata. — Ilaec Hostia, Domine, qusesumus,
luie, donante te, gerimus, dignis sensibus tuo mu- ct vineula nostroe iniquitatis absolvat, et tuaenobis
neie capiamus. Per Dominuin nostrum, misericordiae dona conciliet. PerDominum nostrum.
Aliu. — Qiioesumus,omnipolens Deus, preces no- Prmfatio. — Yere dignum et jusium est, seqiiuin
slras respicc, et lure super nos viscera pietatis im- et saltitare, nos tibi semper ct ubique gratias agere,
pcnde, ul qui ex nostra culpa affligimur, ex tua pie- Domine sancte, Pater omnipoiens, aeterne Deus, et
lale misericorditer liberemur. Per. libi sanclificare jcjunium, quod nos ob sedificationem
a FERlAVI. animarum ct castigaiionem corporum servare do-
Praestn,quaesumus, omnipoiens Deus, ut, obser- cuisti, qttia (487) restrictis corporibus , aninioe sagi-
vaiiones sacras annua devoiione recolentes, et cor- G nantur, in quo homo noster alfligitur exterior, dila-
tatur interior. Memento, quaesumtis, Domiue, jcju-
pore tibi placeamus et inenie. Per.
Super oblata.'—Accepla libi sint, Domine, quse- nioruni nobirorum et miseiicordiarum ttiatum, quas
sumtis, nosfri dona jejunii, quse expiaudo nos lua peccatoribus pie seinper jcjiinautibus contulisti, et
non soluin a cibis, sed a peccaiis omni-
gratia dignos efliciant, et ad sempilerna promissa praista ul,
perducant. Per. bus abslinenles, devoiionis tibi jcjunio placeanius.
Prwfalio. — Yerc dignum et juslum esl, oequuro Perc Cbristuni Dominum.
et salutarc, nos libi seinper et ubique graiias agere, V.enediclio.— Ueus fons indulgentise suscipial
Domine sancte, Paler omnipotens, setcrnc Deus: propiiius liialionem absiinenliae veslrsc. Amcn. Im-
qui justo pioque moderauiine , et pro pcccaiis fla- pleat corda vcslra stiarum delectationibus Hosliarum,
gella irrogas,et posl flagella veniaro propilialus con- et det vobis posse stiis parere praiceplis. Anien. Ut
donas, el peccatoruin vitam potius volens quam quod non poleslis carnali ex inlirmitate perficere,
mortem , non eos ad inleriium cnnriciunas, seil ut ipsius grati;e ubertale 134 mereamini adimplere.
corriganiur miseratus exspectas. Per Cliristurn Do- Amen. Quod ipse prseslare dignetnr.
minuro liosirum, d
Ad Complendum.— Perficiant in nobis, Doinine,
Ad Complenduin.— Quacsumus,omnipoiens Deus, D qtiaesumus, tua sacramenLaquori coiiLinenf, ut qtise
ul de perceptis muneribus gratias exhibentes , bene- niiiic specie gcrimus rerum vcrilate capiamus. Per.
ficia poliora sumatnus. Per Dominum nosirum Je- Stiper populitm. — Gaudeat, Domine, qusesumus,
sura Cltristtim. plcbs tua beneficiis impelrntis, ci cui (iduciam spe-
randae pielatis indulges, optaia; misericordiae prsesta
133 L SABBATO 1NXII LECTION,
benignus effectum. Per Dominum nostrum.
Omnipotens sempiterne Deus, qui per coutinen V KALENDAS 0CT0BRIS. — NATALIS e SANCTORUM
liam salutarem, et Corporibus mcderis et meniibns, COSM^: ET DAMIANI.
Miijesiatem tuam supplices exoramus, ut pia jeju- Adesto, Domine, marlyrum deprecatione sancto-
a Ferioehujus slalio est ad
Aposlolosjuxta Kalend. niundo et aliis qui adversus Berengarium decer-
Rom., edit. Pamel; et Codd. Ms<, tarunt.
b Ex iisdem libris statio esl ad sanctum Pelrnm, e Anie hoc fesium in Ralend. Rom. legitur : DU
c Hane Benediclionem nullibi reperimus excu- 11 m. Septembris, sancti Eustochii, sed legendum
sam, ne in ipso quidem Benedictionali. Eustachii censct Joan. I|routo. In nullis Mss. nostro-
A Hoecluiidantur a Gratiauo, de consecrat., disi. rum habeiur.
2, cap. 54, Species; uecuon a Lanfranco, Guit-
N3 SANCTI GREGORII MAGNI H)
rum, el quos pali pro tuo noniine voluisti , fac tuis. \. Super oblata. — Benediclio ttia, Domine, larga
liilelibus suffragari. Per. descendat, quae nuinera noslra, deprecante sancio
Super oblala. — Anticipa nos misericordia tua Marco confessore tuo atque ponlifice, libi reddat ac
priusquam zelus irse desaeviat, raisericors Deus, et cepta, el nobis sacramenlum redemptionis efficiat,
haec dona sanctifica, ut, adjuli patrociniis beatorum, Per Dominum nostrum.
quorum propier le sanguis effusus est, propitiationem Ad Comptendum.— Da, qucesumus, Domiiie, fi-
tuam cum peccalorum venia consequamur. Per. delibus populis sanclorum tuorum semper venera-
Ad Complendum.— Sit nobis, Domine, sacramenti tione Isetari, et eorum perpelua supplicatione mu-
tui certa salvatio, quse cum beatorum marlyrum tuo- niri. Per Dominum
rum Cosrose et Damiani merilis imploralur. Per. PRIDIEIDUSOCTOBRIS. — NATALIS SANCTI CALISTIPAP.E.
!1I KALENDAS OCTOBRIS. — DEDICATIO a BASILICJB Deus, qui nos conspicis ex nostra infirmiiale de-
SANCTI MICHAELIS. ficerc, ad amorem luum nos misericordiier per san-
Deus, qui miro ordine angelorum ministeria, ho- clorum tuorum exempla restaura. Per Dominum
minumque dispensas, concede propiiius ul quibus nostrum.
tibi ministrantibus in ccelo semper assistitnr, ab his Super oblala, — Mystica nobis, Domine, prosil
in terra nostra vita muniatur. B oblatio, quse nos et a reatibus nostris expediat, el
Super oblat-a.— Hoslias libi, Domine, laudis of- perpetua salvaiione confirmet. Per.
ferimus, suppliciter deprecantes ut easdem, ange- Ad Complendum.— Quaesumus,omnipotens Deus,
Iico pro nobis interveniente suffragio, ei placatus ut realum nostrum munera sacrata purificent, el
accipias, et ad salutem noslram provenire concedas. recte vivendi nobis operentur effeclum. Per Domi-
Per Dominum. num nosirum.
Prmfalio. — Vere dignum et justum est, sequum
XVKALENDAS NOVEMBRIS.— c NATALIS SANCTI
et salutare, nos libi et
semper ubique gratias agere, LUCSEVANGELISM.
Domine sancle, Patcr omnipotens, seterne Deus:
Interveniat pro nobis, Domine, quaesumus, 136
sancti Michaelis archangeli merita praedicantes ;
sit omnis veneranda sanctus luus Lucas evangelista, qui crucis mortifi-
quamvis enim nobis angelica cationeni in suo corpore pro tui nomiiiis
sublimitas, quee in Majestatis luoe consislit conspe- bonore jugiter Per Dominum
poriavit. nostrura.
ctu, illa tamen est propensius honoranda quse in
ordinis dignitale coelestis mililise meruit prin- Snper oblala. — Donis nos ccelestibus, da, quae-
ejus
cipaium. Per Chrislum Dominum nostrum. sumus, Domine, Iibera menie servire, ut munera
b Benedktio. — Deus, qui ad salulem nostram Q qttse deferimus, interveniente beato evangelista tuo
angelorum suorum ulitur minisierio, eorum vos Luca, et medelam nobis operentur et gloriam. Per.
muniraine communi 135 (488) custodiat custodia. Prmfatio. — Yere dignum et juslum est, sequum
Amen. Det vobis mentittm puriiaiem , et jugem cor- et salutare, nos tibi semper et ubiqtte gralias agere,
Domine sancte, Pater omnipotens, aiterne Deus; et
porum castitatem, qui eorum eleciis omnibus repro-
misit sequalitatem. Amen. Quique illis cenissimam te in tuorum sanciorum meritis gloriosis collaudnre,
sme permansionis tribuit fiduciam, ipse vos fidei, benedicere et pracdicare, qui eos dimicantes contra
spei, charitatisque perseverabili virtule confirniet, antiqui serpenlis machinainenta, et proprii corporis
atque ad eorum beatitudinis socielatem perducat. blandimenla , inexpugnabili virtute, Rex gloriae, ro-
Amen. Quod ipse prsestare dignetur. borasti. ExquibusbeatusLucas evangelisla luus, (491)
Ad Complendum.— Beaii archangeli tui Michaelis assumpto scuto fidei, et galea salutis, et gladio Spi-
inlercessione suffulti, supplices, le Domine , depre- ritus sancli, et viriliter contra vitiorum incentiva
camur, ul quos honore prosequimur, contingamus et pugnavit, et evangelicae nobis dulcedinis fluenla
menle. Per Dominum. (492) rnanavit. Unde petimus immensam, Domine,
Super populum. — (489) Adesio plebi luse, mi- pielatem luam , ut qtii eum tot meritorum donasti
sericors Deus, et, ut gratiae luse benelicia potiora p prserogativis, nos ejus et informes exemplis, et
meritis. Per Christum.
percipiat, beati Michaelis archangeli fac supplicem adjuves
deprecationibus sublevari. Pcr Dominum nostrum. Benedklionem require, in nalali (Vide nolam 508).
NONIS OCTOBEIS. — NATALIS SANCTI (490) MARCI PAPJ2. Ad Comptendum.—Prsesta, quaesumus omnipo-
Exaudi, Domine, qusesumus, preces nostras, et, tens seterne Deus, ut id quod de sanclo altari luo
inlerveniente beato Marco confessore tuo alque pon- accepimus precibus beati evangelistse lui I.ucaesan-
tifice, supplicationes nostras placatus intende. Per ctificet animas nostras, per quod tuti esse possimus.
Dominum noslrum. Per.
a In Kalend. Rom. : Dedkalio ecclesimarchangeli. c In Cod. Reg. Suec. post officiumde sanclo Cal-
lu Ms. Calens., sancli angeli. In vet. Sacramentario lixio omnia omittuntur usque ad Kalendas Novein-
Gallic exstat Missa in honore sancti Mkltael., ab Itac bris, in quibus non omnitim sanciorum festivitas,
longe discrepans, in cujus Prariaiione seu Contes- sed snluin sancti Coesarii natale celebratur. Codex
lalione dedicationis fil uienlio. Calensis nescit fesla sancti Lucae, sanctorum Siiuo-
b Benediclionem hanc nescinnt alii libri noslri. nis ei Jiirise, ei sancti Thorose.
*AS LIBER SACRAMENTORUM. MO
VI KALENDAS NOVEMBRIS — V1GIL1A APOSTOLORUM A lisapostolis tuis, quaepro illorum veneranda gerimus
SIMONIS ET JUD.E. passione, nobis proliciant ad medelam. Per.
Concede, quaesumus, omnipolens Deus, ut sicut Alia. — Esaudi nos, Deussalutaris noster, et apo-
aposiolorum luorum Simonis el Judae gloriosa nata- stolorum tuorum nos luere praesidiis, quorum dona-
iitia preevenimus, sic ad taa beneficia promerenda sti fideles esse doctrinis. Per.
majestatem tuam pro nobis ipsi prxveniant. PRIDIE KALENDAS NOVEMBR1S.VIGILIA OMNIUM
Super obtata-.— Muneribus nostris, Doinine, apo- SANCTORUM.
stolorum Simonis et Judae festa prsecedimus, humi- Domiue Deus noster, mulliplica super nos gra-
liter poslulantes ut quse conscientiae nostrae praepe- tiain luam, et quorum praevenimus gloriosa so-
riiiintur obstaculis illorum meritis grata reddanlur. lemnia, tribue subsequi in sancta professione Iseli-
Per. tiam. Per.
Prwfutio. — Yere dignum et justum est, sequum Super oblala. — Altare luum, Domine Deus, mu-
et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, neribus cumulamus oblatis: da, qusesumus, ut ad
Domine sanclc, Paler omnipotens, aeterne Deus , salutem nostram omnium sanctorum luorum pre-
quia tu es mirabilis in omnibus sanclis tuis, quos catione proficiant, quorum solemnia ventura pfse-
et nominis lui confessione prseclaros, et suscepta g currimus. Per.
pro te fecisli passione gloriosos. Unde sicut illi je- Ad Complendum.— Sacramentis, Domine, et gau-
junando orandoque cerlaverunl, ut bane possent aiis oplata celebritale il38 explelis, qusesumus ut
obtincre victoriam, ita nos (495) eorum exemplis eorum prccibus adjuvemur, quorum recordalioni-
iuforniemur ut ad celebranda proesentiafesta idonei bus exhibeutur. Per.
inveniamur, et ad seierna percipienda eorum inier- Super poputum. — Erudi, qusesumus, Domine,
venlu digni judicemur. Per Christum. populum tuum spiriialibus inslrumenlis, et quorum
Ad Complendum.— Sumpto, Domine, sacramen- prsestas solemnia prsevenire, fac eorum et conside-
lo, suppliciler deprecamur 137 ut >intercedeniibus ratione devotum el defensione securum. Per.
beatis apostolis, quod lemporaliler gerimus , ad vi- (495) KALENDIS NOVEMBRIS.—NATALIS a SANGTICESARII
tam capiamus aeternam. Per. MARTYRIS.
Ad Vesperos. — Omnipolens sempilerne Deus, (496) Deus, qui nos beati marlyris tui Csesarii
mundi Creator et reclor, qui bealos apostolos nonii- annua solemnilate lsetilicas , concede propitius ut
nis tui gloria sublimasli, exaurii, quaesumus, Do- cujus natalilia colimus, etiain actiones imitemur.
mine, populum tuum cum sanciorum tuorum tibi Per.
patrociniis supplicantem, ut nobis et pacis donuni G Super obtata. — Hostias tibi, Domine, beati Coe-
tribuas, el continualtim proficiat ad fidei et charita- sarii marlyris lui dicatas meritis benignus assume,
tis augiiienium. Per Dominumnostrum et ad perpeluum nobis tribue provenire subsidium.
V IiALENDAS ROVEMBRIS.— NATALIS SANCTORUM APO- Per,
STOLORUM SIMONIS ETJUD/E. Ad Complendum.— Quoesumus,omnipotens Deus,
Deus, qui nos per bealos apostolos tuos ad agni- ui, qui cceleslia alimenia percepimus, intercedente
lioncin tui nominis venire tribuisti, da nobis gloriam beato Coesario martyre tuo, per hoecconira omnia
sempiternam proficiendo celebrare, et celebrando adversa muniamur. Per Dominum.
EODEM DIE. (497) NATALIS b OMNIUH SANCTORUM.
proficere. Per.
Super oblata. — Gloriam, Domine, sanctorum Oinnipotens sempiierne Deus, qui nos oninium
aposiolorum perpcluam venerantes, quaesumus ut saiictoruin merila sub una iribuisti celebritale vene-
eam, sacris mysteriis expiati, dignius celebremus. rari, quoesumus ut desideratam nobis tuse propiiia-
Pcr. lionis abundantiam, multiplicalis intercessionibus,
Prwfatio. — Yere dignum et justum est, sequum largiaris. Per.
et salulare, nos libi semper el ubique gratias agere, Super oblala. — Munera tibi, Domine, noslroe
Donrinesancte, Paler oinnipotens, aelerne Deus : le "' devolionis olferimus, quse et pro cunctoruin tibi
in luoium apostolorum glorificanies bonore, qui ct grata unt honore sanctorum, el nobis saluiaria, te
illis iribuisti beatiiudinem sempilernam, et infiimi- miserante, reddantur. Per.
laii nostraetalia praeslilisti suffragia, per (494) quae Prwfalio. — Veredignum et justum est, aiquuiu
lua possimusadipisci subsidia, et pervenire ad prae- et salulare, nos libi semper et ubique gralias agerc,
mia repromissa. Per Christum. Domine sancie, Pater omnipolens, oeterne Deus : t:i
BenedklionemR. Q. (ld esl Require qumsupra.) clementiam tuam suppliciicr obsecrare, ut cuni ex-
Ad Complendum.— PercepLis,Domine, sacramen- sultantibus sanctis in coelesiisregni cubilibus gaudia
tis, suppliciler le rogamus, ul, iiilercedentibus bea- nostra subjungas. Et quos virtutis iraitatione noii
a Exstai in Codicibusnoslris et in Mss. Reg. Suec in Edit. Gussanvil. legilur) bujus diei officium i:i
qui solemnitatis omuium sanctorum niininie nie- oinhihus reperiri Mss. Cerle de ipso sileturin Co<i
niin;'. Reg. Suec, in duobus aliis a Menardo hic indiealis,
)! Miramur hic annotatum a Pamelio (quod etiarn et in Kalend. Rom.
I'47 SANCTI GREGORII MAGNI 148
pnsstinuis sequi, debitse veneralionis contingamus JA, 140 III IDIISN0VEMBRI3. — NATALIS SANCTIMENNJE
affectu. Per Christum. MARTVRIS.
Benedictio.— Sanctorum siiorum meritis vos Do- Proesta, quaesumus, omnipotens Deus, ut qul
minus faciat benedici, et conlra advcrsa oniiiia eo- beoti Mennoemanyris lui nalalitia colinms, iuier-
rum intercessione muniri. Amen. Enmm elficiant cessione ejus in ttii nominis amore roboreumr. Per.
sulfragia felices, quorum festivitatis diem celebrntis Super oblata. — Beali Mennae marlyris lui, Do-
ovantes. Amen. Quo eorum imitantes exempla, ad mine, soleninia recensenles, quoesumus ut ejus
cceleslia possitis pervenire promissa. Amen. Quod auxilio tua beneficia capiamus, pro quo tibi Hoslias
ipse praestare dignetur. laudis offerimus. Per.
Ad Complendum.— Sanctorum omnium gloriosa id Complenduin.— Benediclio tua, Deus, impleat
confessio, Deus, 139 tribue nobis, quaesumus,ut, corda fidelium, talesque perficiai, qui et martyrum
per hsec sancta quoe sumpsinius, tuorum adniisli bonorificent passiones, et remeilia salulis seternae,
conciliis, misericordise lusedapibus saginemur. Per. eisdem patrocinanlibus, assequantur. Per.
Alia. — Da, quaesumus, Domine, fidelibus populis F.ODEM DIE.— NATALIS tt SANCTI MARTIM CONFESSORIS.
omnium sancioruni sempcr veneratione loetari, et co- Deus, qui conspicis quia ex nulla nosira virtule
rum perpelua supplicatione muniri. Per g1 siibsistimus, concede propitius ut iulercessione
(498) Qualuor Coronalorumnomina liwc suiil: Se- beati Martini confessoris tui atque ponlilicis contra
verus, Severianus, Viclorinus, et Carpophorus, (199) oninia ariversa muniamur. Per Dominum nostrum.
quorum dies rialalis per incuriam ncglectus minime Super oblata.—Reali Martini pontllicis, qtiaesu-
reperiri poterat; ideo sla'tilum est ut in eorum eccle- nvus, Domine, nobis pia non desil oratio, quae et
sia, horum quinque sanclorum, qui in missa recilanlur, munera nostra conciliet, et luam nobis induigentiam
nalalis celebrelur, ul cum istis eorwn quontie memoria scmpcr obtineat. Pcr Dominum noslrum.
pariter fiat. Prmfatio. — Vere dignum el justuni est, sequum
VI IDUSNOVEMBRIS. — NATALIS SANCTORUM QCATUORet saluiare, nos tibi seniper et ubique gratias agere,
COUONATOilUM. Domiiie sancle, Paier omnipotens, oeternc Deus :
Prsesta, qusesuraus, ^mnipuiens Deus, ut q.ii glo- cujus (5U2) nuineie beatus Martinus confessor pari-
riosos martyres, (500) Claudium, Nicoslratum, (591) ter et sacerdos, et bonorum operum incremenlis
Symphonianum, Caslorium atqueSimplicium, fnrles excrevil, et variis virtuium donis exuberavit, et mi-
in sua confessione cognovimus, pios apnd te in no- raculis coruseavil: qui, quod verbis docuit, ope-
slra intercessione sentiamus. Per. rum exhibitione complevil, et documento sinittl et
Super oblata. — Benediciio tua, Dominc, larga ni exeuiplo subdilis ad coelestia regna pergendi duca-
descendal, quse et munera nostra, deprecaniibus ttun prsebuit. Unde tuam clemenliam petimus ut
sanctis iuis, tibi reddal accepta, et nobis sacramen~ ejus, qui tibi placuit, cxem.plis ad bene agendum
tum redemptionis efficiat. Per. inlormemur, meritis muniamur, inlerccssiunibus
Prmfatio. — Vere dignum et justum esl, sequmn adjuvemur, qualiter ad cceleste regnuin, illo intcr-
et salutare, nos tibi semper et ubique grotias agere, venienie, te opkulanie, pervenire mereamur. Per
Domine sanctc, Paler omnipotens, seterne Deus: Cbristiiin.
celebrantes sonetorum nataliiia Coronatorum : quij. Ad Complenduin. — Tua, Domine, sancla sumen-
(luui tui nominis per eos gloriam frequenfamus, les, suupliciter deprecamur, ut quoriim veneramur
in noslrse<lideiaugmenlo sucerescimus. Per Cliri- confessionem, prscsi.lia seniiainus. Per,
stura. Super poputum. — Exaudi, Dpmine, populum
Ad Comptendum.— Ceelesiibus refecti sacramen- tutini tota tibi mente subjecium, et beaii Martini
lis et gaudiis, supplices lc, Domine, deprecamur, ut poniificis supplicatione cusiodi, ui, corpure et corde
quorum gloriainur triumphis, protegamur auxiliis. proteclus, quod pie credit apnelau et quod juste
Per. sperat obtineat. Per. >
V IMJSNOyjEMBRlS. — NATALIS SAXCTl THEODORID X KALENDAS DECEMBRIS. — b NATALIS SANCT/E
MARTYRIS. CMC\um.
Deus, qui nos beati Thcotlori martyris lui con- Deus, qui nos annua beatse Csecilise marlyris
fessione gloriosa circumdas ct protegis, prsesia nobisi tuse solemnilate 141 lfeiificas, da ut quam vene-
ejus imilatione prolicere, et oratione fulciri. Per. ramur officio, etiam pise conversalionis seauamur
Super oblala. — Suscipe, Doniine, fidclium preces: exemplo. Per.
ciim oblaiionibus Ilosliarum, et, intercedente beaioi Super oblala. — HaecIlostia, Doniine, p<acaiionis
Theodoro marlyre l|to, per hsecpise devoiionis olii- el Iaudisquaesumusui, inlervenienie bcala Caecilia
cia ad ccelestemgloriam iranseainus. Per. niartyre tua, nos lua propitiatione dignos seniper ef-
Ad Complendum.— Proesla nobis,, Domine, quoe- ficiat. Per.
sumus, intercedente beato Theodoro niariyre (uo, utl Prw(atio. — Yere diguum et justum est, aequum
quae ore coniigimus, pura mente capiamus. Per. et salutare, nos libi semper et nbiquegratias agere,
a Iu Theod. sancti Marlini fesium ponitur aule b Ex priori Theotl. Iioe festum cum vigilia cele-
nal. sancli Mennse,elvigilia solemui prsuveiiitur. bratur.
,,0 LIBER SACRAM.iSiuRUM. 150
Domine sancie, Paier omnipotens, aeterneDeus : qui A, A.beati Chrysogoni maftyris tui intercessioii%libere-
in infirmitate virtuiem perlicis, et humani generis mur. Per.
iniinicum non soluni per viros, sed etiam per temi- Super oblala. — Oblatis, quaesumus,Domine, pia-
nas vincis ; cnjus munere beata Caecilia, ct in virgi- care munerihus, et, intercedenie bealo Chrysogono
nilatis proposilo, el in confessione fidei roborala esl, martyre tuo, a cunciis nos dcfende periculis. Per.
ut nec aclatis lubrico ab inientione mutareiur, nec Prw(aiio. — Vere dignum et jusLiitnest, oequuni
blandimeniis carnalibiis deinulcerelur, nec sexus et solutare, nos libi semper et ubique gralias agere,
fragililale deierrcrclur, nec lormcntorum immahi- Domine sancte, Pater omnipotens, oeterne Deus:
taie vincerelur, sed servando corporis ac menlis in- qni nos assiduis martyrum passionibus «onsolaris,
tegrilatem, cum virginilalis et martyrii palroa oetcr- et eorum sanguinem triumpbalcm, quem pro profes-
nain niereretur adipisci beatiludinem. Per Clirislum. sione nominis tui infidelibus praubuere fundendum,
Ad Complendum.—Sic nos, Doinine, gratia (ua, ad tuorum facis auxifkim transire fidelium.
qusesumus, semper exerceat, ut et divinis iusta«ret Ad Complendum.— Tui, Domine, perceptione. sa-
noslra corda mysteriis, et sanclse Caeciliaemartyris cramenti, et a noslris mujbnmur occultis, &."ab
tuaecommemoratione lajjificet. Per Dominum no- hosiium liberemur insidiis. Per.
strum. J ifl (505) KALENDAS
® DECEMBIUS. — |SATAL1S SANCTI SA-
IX KALF.NDAS DECEMBRIS. NATALIS SANOTICLE- TURNINI MARTYRIS.'
MENTIS.
Deus, qui nos beati Saturnini martyris tui concedis
Omnipotens sempiterne Deus, qui in omnium san- nataliiio pc«frui, cjus nos tribue nieritis adjuvari.
ctorum luoruni es virlutc mirabilis, da nobls in Pcr
beati Clemcniis annua solemiiitaie lal.iri, qui Filii Super oblala. — Munera tibi, Domine, dicata san-
tui martyr et pontifexquod iitinisierio gessit testi- ctifica ; ei, intcrcedcnie beato Salurnino martyre
monio comprobavif, ct quod prsedicavit ore confiiv tuo, pcr eadem nos placatus iniende. Per Dominum
mavit exemplo. Per. noslrum.
Super obiata. — Sacrificium libi, Domiue, laudis Ad Complendum.— Sanctificel nos, Domine,quae-
offerimus, pro sancii celebritate Cleincnlis, ut propl- sumus, lui perceptio sacramenii, et intercessiojie
tiationem luam, quam nostris opGiibus non mere- sanctoriim tibi reddat acceptos. Per.
mur, pii suffragatoris interccssiouibus assequamur. EODEU DIE. — VIGILLV SANCTI ANDRE^).
Per.
— Yere et et Quaesumus, omnipotens Deus, ut beatus Andreas
Prm(dtio. dignum justum est, sequum
nos tibi et <Capostolus lutim nobis imploret auxilium, ut,- a no.-
saluiare, semper ubique glatias agcre, stris reatibtts absoluti, a cunctis eliam uericulis
Domine sancle, Pater omiiipolcns, aeterne Deus : et exuatnur. Per Dominuinnostrum.
in hac die, quam beaii Clemeniis passio consecravit,
143 Super oblata. — (104) Sac.randum libi, Do-
et nobis venerabilem exhibuit : qui aposiolica piae- beaii Anilreacsoleuinia
dicaiione imbuttts, doctrinis ccelestibus educaius, mine, munus'bfferiiiius, quo,
successionis dignitateconspicuus, et martyr insignis rccolcntes, purilicationem quoque nostris mentibus
Per.
etsacerdos refulsit egregius. PerCluiaum Dominuin imploramus.— Vere
nostrum. Prmfatio. dignum et juslum cst, scqttum
ct salutare, nos tibi seuiper et nbique gratias agere,
Ad Comptendum.— Da, qusesiimus, Dcmine Deus
Doniine sancte, Paler omnipotens, a'ternc Deus: ct
nostar, ut sictit tuorum cpinmemoraiionc sanclorum
Majeslatem tuam suppliciter exorare; ut qiii
lcmporali gralulamur officio, ila perpcluo laeieniur (505)beati Andrese apostoli festum soleinnibus jejuniis
aspecfu. Per.
et devotis praevenimusofficiis,illius apiid Majesialem
EODEM DIE, — NATALIS SANCTvE FELICITATIS.- tuam, et adjuvemur meritis, et
iu'&lru>Smurexen!plis.
Prsesla, (|usesumus,^pmnipoteus Deus, ut 142 I Per Christum.
beaiae Felicilaiis marlyris Uia; solemnia recensenies. |I) Ad Complendum,— Percepiis, Domine, sacra-
nieritis ipsius proiegamur et precibus. Per. menijs, suppliciter exoramus, ut, inlercedenie beato
Super oblata. — Suscipe vota tuorum, Domine, Andrea apostolo luo, quoe pro illius veneranda ge-
famulorum, et oblal.um libi pro cominemoratione; rimus passione, nobis proliciant ad medelam, Per.
bealre Felicitatis pacifici libaminis sacrificium pro- Alia. — Tuere nos, miseri.cors-Oeus, et Andreae
piliatwsintcnde. Per. apostoli tui, CIIJBSnatalitia praevcnimus',semper gu-
Ad Complendum.— Supplices te roganuis, omni- berna prxsidiis. Per Dominuinnostftim.
potens Dcus, ut, inlervenientibussanclis luis, et tua Ad Vesperos.— Adjuvet Ecclesijm ttiam ilbi, Do-
iu nojjis dojia mulliplices, et tenipora noetra dispo- inine, suppiieandu, beatus Andreas apostolus, c'v
nas. Per. pius interveitior efficiatur, qui tui nommrs exsiitit
VIIIKALENDAS DECESBRIS. — NATAI.IS SANCTl CHRYSO-prx>dicator. Per Oominuwi.
GONIMAItT*VRIS. Ad Malntinos. — Deus, qui es sanctorum ttioruui
Adesto, Domine, supplicalionibus nostris, ut, qui spleiidor mirabBis, quique bunc diem bea(j Aiidreae
ex iniquitale nosira rcos nos essc cognoscimiis, uiuriyrio consecrasti, dii Ecclesiae luaede ejus nala-
151 SANCTI GREGORHMAGNl 152
litio semper gaudere, ut apud misericordiam tuam .A bealse Lucise festivitate gaudemus, ila pisedevolionis
exemplis ejus proteganyir et meritis. Per. erudiamur effectu. Per.
PRIDIEKALENDAS DECEMBRIS. — NATALE a SANCTI Super oblala. — Quacsumiis, virtulum ccelesiium
ANDRE.G. Deus, ttt sacrificia pro sanctse luaeLuciaesolemnitaie
Majestatem tuam supplices, Domine, exoramus, delaia desiderium nos temporale doceanl babere con-
ut sicut Ecclesise tuae beatus Andreas apostolus ex- tcmplum, et ambire dona faciant ccelestium gaudio-
slitit praedicaloret reclor, ila apud le sit pro nobis rum. Per.
perpetuus intercessor. Per. Ad Complendum.— Laeti,Domine, sumpsimus sa-
Super oblata. — Sacrificiumnostrura tibi, Domine, cramenia coelestia, quae, intercedente pro nobisbea-
quoesumus,beali Andreoeprecatio sancta conciliet, ta Lucia iiianyre tua, ad vitam nobis proficiant sem-
utcujushonore solemniter exhibetur mcritis eflicia- piternam. Per Dominum.
tur acceptum. PerDominum noslrum. Alia. — Intercessio nos, Domine, quaisumus,
Prmfatio. — Vereiljgiium ct justum est, sequumet sanciae Lucicemarlyris luse votiva confoveat, ut cjus
salutare, nos tibi Icriiper et ubique graiias agere, sacrata natalitia et temporaliter frequentemus, et
Domine sancle, Paier omnipotens, aeterne Deus: conspiciamus seierna. Pcr Doininuni nostruni.
(506) quoniam adest nobis dies magnificivotiva mys- B i XII KALENDAS JANUARII. — NATALIS c SANCTITIIO-
lerii qua vcnerandus Andreas aposlolus germanum KMAPOSTOLI.
se gloriosi aposloli tui Pelri tam prsedicationeChristi Da nobis, qusestunus, Domine, beati apostoli lui
lui quam conversatione monstravit, ut id b quod li- Thouioesolemniiatibus gloriari, ul ejus semper J.45
bera prsedicaverat voce (507) nec pendens 144 la_ et patrociniis sublevemur, el fidem congrua devo-
ceret in cruce, Aucioremque vilse pcrennis lam in tione seclemur. Per.
bac vila sequiquam in mortis genere meruit imiiari, Super oblata.— Debitum, Domine, noslroe reddi-
ul, cujiis prsecepto terrena in semelipso crucifixcral mus servitutis, suppliciter exorantcs, ut suffrngiis
desideria , ejus exemplo ipse patibulo figeretur. beati Tbomae apostoli in nobis tua munera"lueaiis,
Uirique igitur germani piscatores, ambo cruce ele- cujus honorando confcssionem, laudis libi hoslias
vantur adcoelum. ut quos in hujus vitaecursu graiia immolamus. Pcr Doininum nostrum.
tua tol vinculis pietatis obstrinxerat, hos iunnarce- Prwfalio. — Yere dignuni et justum est, aequuin
scibilis iu regno cceloruni necteretcorona. Et quibus et salulare, nos tibi sempcr el ubique gratias agerc,
crat una causa ceriaminis, una relributio esset ct Domine sancte, Pater omuipotens, oeterne Deus :
praemii. Per qtiem Majestatem itiam. qui Ecclesiam luam in apostnlicis tribuisii consistere
Benedictionemrequire, (508) in natali. C fundamentis, de quoruin collegio beati Thoinoeapo-
Ad Complendum.— Sumpsinuis, Domine, diviiia sloli lui solenniia celebrantes, lua, Domine, proeco-
mysteria, beati Andre;efestivitatc laelantes, quac sic- nia non laceaiinis. Per Dominum nosirum.
ut luis sanctis ad gloriam, ita nobis. quacsumus, ad R. Q. Bened. in natali.
veniam prodesse perlicias. Per Dominuin. Ad Complendum.— Conserva, Domine, pnpulum
Ad Vesperos. — Da nobis, quaesunius, Domiue luum, etquein sanctorum luorum praesidiis non dc-
Deus noster, beali apostoli lui Andreoeintercessio- sinis adjuvare, perpetuis tribue gandere remcdiis.
nibus sublevari, ut (509) per quos Ecclesiactuoesu- Per.
perni muneris rudimenta donasti, per eos subsidia Super populum.~-Da, quaesumus,Domine, populo
perpeiuoe salutis impcndas. Per Dominum nostrum. tuo, Spiritum veritalis et pacis, et, intercedente
Alia. — Exaudi, Domine, populum tuum cuiu bealo Tlioma apostolotuq^et le tota mente cognoscat,
sancti apostoli lui Andrese palrocinio supplicantcm, ei quae libi suntplacita toto corde sectetur. Per Do-
ut luo semper auxilio secura tibi possit devotione minum nostrum Jesum Chrislum.
servire. Pcr. (510) INCIPITA ORDOAD«ECCLESIAM DEOICANDAM.
IDlBUS DECEMBRIS. — NATALIS SANCT.E LUCLE VIRGINIS. Primilus enim anlequampontifexinlroeut eciiesiam,
Exaudi nos, Deus salutaris noster, ut sicut de (511) illuminenturxn candelwper circuititm ecclesim:
t
" In Kalend. Rom. prsescribitur Evangel. Ambu- D d Deecclesiaededicatione non agunl hoc loco Mss.
lans Jesus juxla mare, in quod homilia 5 saucti Gre- noslri, sed alilri fusissime, maximeGemet., nbi etiam
gofii legitur habita.
b Ex describitur totum officiumnociurnum de dedicatione,
his corroborantur acta sancii Andreoeproba- assignalis riuodecimPsalmiscum singulis Antiphonis
lurque noiiiia recentem fuisse eorum ex prsescripto reg. sancii Benedicti. Psalmi aiitein
c Nihil liabetur de sanclo Thonia inpublicaiionem,
Codice Rcg. non sumuntur de feria, sed ex diversarum ferinruui
; Siiec.in Calensi, et in Kalend.
Rom., ubi assignan- Psalmis delecti sunt. Unde liquetquomorio tunc in-
< inr posl fesium sanciaeLuciocqualuor Domiiikmante lelligeretur quod deceruitur cap. 14 reg. sancli ISene-
, Natale Domini. Apud Pamclium, eonseiilieiile Ms. dicli : In sanclorum feslivilalibus,vel omnibus solem-
Calensi, legilur : De advcntu Domini, Dominica1, et nitalibus, sicut diximns Dominico die agendum, ita
,: consequenter Dominka 2, ctc Post Sabbalum iu agatur, exceploquod Psalmi aul Antiphonwvel tecliones
duodecimleciionibus,seu quatuor temp., apud Pa- ad ipsum diem pertiuenles dkunlur. lu Etlit. Pamel.
mclium inscrilur officium de sancto Thoma, sed coulractius e^t officium in riedicalione, oinuino pie
iinra unciuos cotuprehcndilur. De DominicisA.lven- divcrstini. Pauciora adhuc habet Codex Reg. Stiec.
lus inlra babetur officiuui in Ed. Angeli Roccoe et At uterquc Tbeod. longe plura et longiora. In bis
iu allera HugonisMenardi, quam sequimur. legitur beticdictio ad signum ecciesiw, quod appcl-
153 LIBER SACRAMENTORUM. 154
et induant se veslimentis sacris. Et cum venerinl ad A brseorum in (525) molem durata constringeris, tu
ostium ecclesiw,percutiat ponlifex ter superliminare rursum salsis resolula vorticibus Nili accolas perdis,
de (512) cambutta sua, dicensante portam Anliphonam et hosiilem globum freto sseviente persequeris. Una
(515) Tolliteportas principesveslras. Et cananl ipsum eademque es salus fidelibus, et ullio criminosis. Te
psalmum totum anle oslium, (514) et aperto oslio in- per Moysempercussa rupes evomuit, nec abdita cau-
trantes dicant, Pax huic domui. Deinde incipiat clerus tibus lalere poluisli, cum Majestatis imperio jussa
litaniam. Et cum venerintsacerdoles,(515) vel levitm prodires. Tu geslala nubibus imbre jucundo arva
anle allare, prosiernanl se (516) super slramenta cum fecundas.
pontificeusque duindicalur Agnus Dei. IIt aulem sur- (526) Per le aridis sestu corporibtis dulcis ad gra-
rexerint ab oralione, non dical pontifex Dominus vo- liam, salularis ad vitam polus infundilur. Tu intimis
biscum, sed Oremus lantum. Et diaconus dkat Fle- scaturiens venis, aut spiritura inclusa vitalem, aut
ciamus genua ; posiquam oraverint, dkat Levaie. Et succum fertilem prsestas, ne, siccatis examinata vis-
sequitur Oralio. ceribus, solemnes neget lerra proventus. Per le ini-
Magnificare, Domine Deus nosler, in sanctis luis, tium, per te finis exsullat, vel potius ex Deo tuum.
et in hoc lemplo sedificationistuaeappare, ut qui om- est, ut terminum nesciamus. At tu, Domine omnipo-
nia in filiis adoptionis operaris, ipse semper in lua B lens Deus, cujus, virtulum uon nescii, dum aquarum
hseredilate lauderis. Per Dominum nostrum Jesum merita promimus, operis insignia praedicamus,bene-
Chrisium Filium tuum. dictionis auclor, salulis origo, le supplices depreca-
(517) Deinde incipial ponlifex de sinislro angulo ab mur et quaesumus, ut imbrern graliae tuae super hauc
Orknte scribens per pavimentum cum cambutta sua, domum cum ahundantia luse benedictionis infundas,
(518) A, B, C, usque iizdextrum angulum Occidentis; bona oninia largiaris, prospera tribuas, adversa re-
incipiensiterum similitera dextro angulo 146 Orien- pellas. Malorum fautorem dsemoneradesiruas, ange-
lis, A, B, C, scribil usque in sinislrum angulum Occi- lum Iucis amicum, bonorum provisorem defenso-
dentisBasilicw. reraque constituas. Doraum in luo nomine coeptam,
Deinde(519) veniensanle allare dical : Deus in ad- te adjutore, perfectain benediclio lua in longum
jutorium meum intende, Domine, ad adjuvandum me uiansura confirmet. Tuum hsec fundamenla prsesi-
festina. GloriaPatri, et Filio, et Spiritui sancto. Sicut dium, culmina 147 legumentum, oslia introiium,
erat in principio, et nunc et semper, et in ssecula penelralia mereantur accessum. Sit per lusirationetn
sseculorum. Amen, (520) absque, Alleluia. Deinde vultus lui uiilitashorainum, stabililas parietum; sit
(521) sequiturexorcismusaqum. positis crux invicta iiminibus ; ulrique postes gra-
(522) Discede, imrounde spiritus, ab omnibus qui- C lise tuse inscriptione signenlur, ac per mutliludi-
bus fides nostra usura est religiosi ofiicii (525) sa- nem propitiationis tuoevisitaloribus domtis hujus sii
cramentis. Nec praetendas culpam criminis, qui pa.v.cum abundantia, sobrietas cum modeslia, redun-
agnoscis potenliam Salvatons. Non est meriti confi- dantia cum misericordia. Inquietudo omnis et cala-
dentia, sed prsecepti, licet ipsa potestas min'Sterii mitas longe recedal, inopia, pestis, morbus, languor,
dignilas sit minislri. Te igilur per communem Deum, incursusque malorum spiriluum lua sempervisiiatio-
aquse crealnra, convenio, ut, conservato motu sensi- ne discedat. Et ita fusa in boc loco nostrse supplica-
bilitaiis, intelligens subjici servitio, .quoplacere Deo tionis oratio exlensos ejus terminos et alria circum-
nitimur, non recuses. Omnem a te communionem jecta percurrat; sicque per cunctos angulos ac reces-
dsemonum, ornne collegiura iniquitalis expurges. sus dala benedictio hujus gurgitis purificatione per-
Totam phantasmatis labem capax dominicse prote- labatur, ut semper hic lsetitia quietis, gratia hospita-
ctionis extermines, ut, gralia sanclificalionis indepta, litatis, abundantia frugis, reverenlia religionis, copia
tuo nostroque pariler Creatori debito fainulatu de- sit salutis. El ubi invocatur sanclum tuum noinen,
serviens, omnem spirituum pravorum nequitiam bonorum succedat copia, malorum tentamenta procul
quocunque loco fueris aspersa dejicias, et sanctae effugianl. Et mereamur angelum pacis, caslitatis, et
copiam benedictionisiufundas. Per Dominumnostrum D verilalis, qui nos semper ab omnibus malis custodiat,
Jesum Christum, qui venlurus est judicare vivos et protegat atque defendat. Per Dominum.
morluos, et sseculura per ignera. Benedklio aquw. — (527) Domine Deus, Patcr
Deindedkai hanc orationem. omnipotens, statutor et conditor oinnium elemenio-
(524) Sanctificare per verbum Dei, unda coelestis, rum, qui per Jesum Christum Filium tuum Dominum
sanctificare, aqua Christi calcata vestigiis. Qusemon- nostrum elemenlum hoc aquse in salutem huuiani
libus pressa non clauderis, quse scopulis illisa non generis esse voluisti, le supplices deprecamur, ut,
frangeris, quse terris diffusanon deficis. Tu suslines exaudilis orationibus nostris, eam luoe pielatis res-
aridam, porlas m.onliutn pondera, nec dimergis. Tu peciu sanciifices ; atque ila omniiim spiriiuum im-
ccelorum vertice contincris, circumlusa per toium mundorum ab ea recedat incursio, ut ubicunqtie fue-
iavas omnia, nec lavaris. Tu fugientibus populis He- rit in nomine luo aspersa, gratia tuse benediclionis
latur vasculum ad invilandos filios Ecclesim prwpara- in Benedictione signi quam ex Cod. Gemet. noster
lum; et ut ubicunque sonuerit ejus linnibuluin, longe Edmundus Martene suis Anliquis EcclesiaeRitiljus
recedat virtus itiiinicorum. Inlra, signuitl quod bene- inseruit lom. III, lib. n, pag. 269.
dicilur appellatur tinnibv.lu.in.Similia uou babcnlur
155 SANCTI GREGORHMAGNl 156
adveniat, ct mala omnia, te pfopitiante, procul rece- A \ angelorum custodia semper inibi mansura consistat.
dant. Per eumdem Dominumnoslrum Jesum Chri- Per.
stum. Deinde misceturvinumcum aqua, et dicit hanc Ora-
a Exorcismussalis. — (528) Exorcizo te, crealura tioncm.
salis, in nomine Palris, et Filii, ct Spiritussancti, qui Oremus. — (555) Creator et conservalor humairi
le per Eliseum in aqtia miiti jttssit, ut sanarenlur generis, datorgralia: spiritalis, largitor aeleriia:salu-
aquse sleriles ; (529) qui divina oris sui voce ait dis- tis, tti, Dominc, (550) perroitle Spiriluro sancitiin
cipulis suis : Vos cstis sal terrse ; et (530) per aposto- tuum super vinum hocaqua mistum, ul(537) armala
lum suiim Vas electionis : Sermo vesier sale sit con- virlute coelestisdelensionis ad consecralionem bujtis
ditus. Ideoque efficere sal exorcizatum, ui sis in ecclesiaevel allaris prolicianl. Per Dominum nostrum
remissionem peccalorum, et sanitatem mentium, in Jesum Ciiristum.
prolectionem animse atque ccrporis, in confirmalio- (558) Inde fucil critcem de diqilo suo cum ipsa
nem salulis, ad espelleudas et excludendas omnes aqita in dexlra parte, (559) per quatuor cornua allaris.
dsemonuin tentaliones, in uomine Dei Patris omni- Inde venkiis anle iillure (510) cum hyssopo aspergit
potentis, el Jesu Christi Filii ejus, et Spiritus sancii ipsum allare septem vicibuscanendo AnliphonumAs-
vivenlis in sseculasocculorum. B pergcs me, Domine, byssopoet mundabor, (541) cum
Benedictiosatis. — Yirtutis luae inviciam lortilu- ipso Psalmo. El vadil in circuitu altaris spargendo.
dinem deprecamur, Doniine sancle, Pater omnipo- Deinde in dextra parte per parietes ecclesiw, (54-2)
lens, selerne Deus, qtii intcr omnia necessaria quae usque dum veniensanle altare, spargit iterum desuper
per Jesum Christum Dominuin nostrum procreari in circuilu ullaiis (545) vel ecclesim,canendo Aitli-
•jussisti, non niinimam gratiam conferre dignatus es phonam Exsargat Deus, cum ipso Psalmo; usque dum
Bali, utex illo possiut universa condiri qtiaeomnibus veniens ilerum anle altare aspergil desuper, et in cir-
ad escam per etimdem tuum Filium Dominum no- cuitu ecciesiw(544) canendo AnliphonamSanclilicavit
slrum procreasti. Ideoque te supplices exoramus, ut Doininus tabernaculumsuum, quia haec.est; Psalnmm,
liocsal digneris aspicere, quatenus ex Majeslatis tttse Deus Deus noster, et, Ecce nunc Et mitlit ex mini-
virtute contra omnes spiritus immundos" valorem slris aut clerkis duos vel tres (545) qui extrinsecus
possit accipere. Expellal ab omni loco, ubi lua fuerit ecclesim parieles una voce psallanl. Inlerim ipse
invocaiione aspersum, quidquid potesl esse pestife- ponlifexvadil de ipso allari spargcndo per tnedium
rum, ut exhibeai plenum saluiis effeclum. Deterreat ccclesiwin longum et lalum, (546) facicndo ciucein
omnes prsestigias inimici, et omnia nionslruosorum super pavimenlumcum AnliplionaDomusmca domus
genera longius faciat effugari. (551) Gravedines om- C oraliouisvocabilur, cum Versu, Narrabn nomen tiinm
nes 148 phantasiasque compescat, et per signum fratribus meis. Item Versus, Domiuedilexi, cimi GIo-
micis Filii lui Domini noslri Jesu Christi lutelam ria : et veniensin medio ecclesimdicil : Orenius. Et
fidelissimam desiderantibus prseslet. Qui tecum vivit dkit diaconus: Flectamus genua, poste.adicit : Lc-
ct regnat Deus. vaie. Et dkil Oraiionem.
(552) Et miscetur sal et cinis; faciensque ter (£47) Deus, qui loca nomini tuo dicata sanclificas,
inde crucem suoer ipsam aquam , dkat hanc Ora- cfftiiidedesuper bauc sanctificaiionisdomum graiiam
tionein. tuam, 149 ut flb omuibus bicinvocaulibus teauxi-
Oremus. — (555) jEterne omnipotens Deus, qtii lium tuae misericordioesenliatur. Per Doniiuumno-
nobis a le condilam creaturara aquse in lide dislinxi- strum Jesttm Chrisium.
sti, ul liquorem simplicem ad lavacrum, salsam soli- llerum dicit: Orenius, ct diaconus: Flectamus ge-
ditalem prseberes ad condimentum, quatenus ei sor- nua; postea dicit: Levale. (548) Et sequiiur oratio.
dida possent ablui, ei fatua imbui, quo et noxaiolle- Deus sanctificationum, omnipoiens dominaior, cu-
retur originalis, et corrigereiur errorad viam salutis, jus piclas sinefine scntilur; Deus, qui ccelestia sinuil
le officii nostri funclione immeriii deprecamur nt: et lerrestria moderaris, scrvans misericordiam Luam
bsec salis ct aquoe in luo nomine facta permistio cle- D ! populo luo ambulanti ante conspe<lum glorioe tua:;
menlise tuaesanctificetur oblutti. Quod<|uemysteria- cxaurii preces servoruin luoruin, ut sint oculi lui
liter baptismo commodum, ctilpac(534) traduci ini— aperti stiper domum istam die ac nocie. Ilancque
micum, sapieniise apium, errori praestas adversuin, basilicain, in bonore saucti ///. sacris mysteriis in-
sancti Spiritus uii sanclitale reddas sanctilicalum ;; stiluiam, clumenlissimus dedica, miscratus illuslra,
nec ullo contagio rcddalur immunduin quod tua fieiii proprk) splendore clarifica. Oinneinque hoiiiiueiiive-
crediinus majeslale beatum. Sed ita per le pracbeat t nienlem adorare in loco hoc placalus admitte, pio-
plenum sanctilicalionis effectum, ul ubicunque invo- piiius dignare respicere, et propler noiueii muiti
calo nomine tuo fuerit manu emissum, vel quolibctt magnum, et inaiuiiti luam fortem et brachiiim cscel-
niodo assumptum, expulsis et explosisomnibus insi- sum in habilaculo boc supplieanles libeus protege,
diis contrariaepotesiatis, et cuiiciadaeninnumma<:lii- dignanier cxaudi, acierna dcfensione conserva, ut
namenta ex eodem loco fugaia delitianl, etsanctoruinl sempcr felices, semper tua religioue l»taiites con-
«Hic cxorcismus cum Benedictione seq. legitur in vet. Sacram. Gallic. proemiltiturque : Exorcismus aa
salis sparsum (aciendum.
157 LI.BER SACRAMENTORUM. 158
stanferinsanclseTrinilatis fidecatholicaperseverent. ,\ cto tuo dicari ttiof.queliabifationis locavocari voltiisti,
Per Doniiiiumnoslrum Jesum Chrislum Filium tutim, quique per famulum tutim Moyscn vestimenla ponti-
qui tccuin vivil et regnat Deus in unilate ejusdem. ficalia et sacerdotalia, seu Leviiica, et alia quaeque
(519) Ipsa expleta, incipil Anliphonam Iut.roiboad diversi generis ornamenta ad cultum et decorem ta-
nHare Dei mei, ipsam canendo, cum ipso Psalmo. beriiaculi et altaris tui fieri decrevisii; ex.audi pro-
Vadit ante altare, (550) et (undit quod remnnsil de pitius preces nosiras, ei oinnia baecdiversarum spe-
ipsaaqua ad basim altaris. Et exlergitur allare de lin- cierum onianienta, in usum lu;e biijiis basilicae vcl
teo; (551) poslea offerl incensum, et mitlit o.eumsu- aliaris ad honorem etgloriam luain procparaia,(564)
per allare, (652) in medio crucem faciens, et super purificare et sauctilicare, benedicere et consecrare per
qualuor angutoscumAnliphona canendo Erexit Jacob, nostrse humililalis servitutem digneris, ttt et divinis
cum Psalmo (555) Fundamenta ejus; (554) et unguit cullibus sacrisque m.inisleriis apta existant,et bis
cum manu sua ipsum tapidem, semper incensum in con/ectioni corpijris et sanguinis Jesu Cliristi Filii
circuitu ipsius altaris alio sacerdole faciev.le, Posl, tui Domini noslri dignis parealur famulatibus. Qui
(555) explelo Psalmo, miilil ilerum oleum similiter lecinsivivit et regnal.
sicut pritts canendo Anliphonam(550) Mane surge.ns Alia. —(565) Omnipoiens sempilerne Deus, aquo
Jacob, cum Psalmo Bonuni est confileri Domino. Ipso \B onwiiaimniutula purgantur, et in quo omnia purgata
explelo (557) mitlit chrisma simililer canendoAnli- clarescunt, supplices famuli tui luain omnipotenliam
phonam Ecce odor Filii mei, cum Psalmo Lauda, Je- invocamus, ut ab hoc vase, vel vesiimenio, quae libi
rusalem, Dominum. ltem Antiphonam Unxit le Do- offerunt famuli tui III., omnis spiritus immundus
minus, Psalmum Eruclavil cor metim. Dende in cir- confusus longe riiscedat, et per lidei benedictioncm
cuilu ecclesimper parietes (5ii8) dexlro in dcxlro fa- buic saiicto altari tuo sint perlecla, et utilia ad opus
ciens crucem cum potlice de ipso chrismale cum Anti- minislerii tui, te juvanle, sanctificata permaneant.
phona Sanclificavit Dominus, Psalmum Magnus Do- Per Dominumnostrum Jesum.
niinus, et Ecce nunc Item dicit AnliplwnamLapides (5GG)a Benedictiosuper munus quod quis Ecclesiw
prctiosi, Psalmitm Landa, Jerusalem. (559) Intle olfert.—Deus,cujusvcrbuetpoientiafaciasuntomnia,
f.ciens crucem incensi super atiare dicit: Oremns. cujus dono perci.pimusquoe ad vitscremedimn possi-
Diaconus, ut supra. Et dicil Orationemsuper allare. demus, te supplices nixis precibus exorainus, tit de
Dei Patris oninipotenlis misericordiam, dileciissi- se<leMajestatis tuoc huic oblationi fidelium sunciifi
mi fralres, deprecemur, ut hoc aliare sacrificiis spi- cator accedas. Susc.ipe de manu famulorura tuorum
riiualibus cotisecrandum vocis nostraeexoratus offi- 17/.munus oblatum, quod a lua clemeniia beiiedictuin
cio praesenti benediciione sanciifieet, ut in eo semper C in btijus sancluarii lui usum maneat consecrafuui.
oblationes famulorum suortim studio suaedevotionis Sint bacc in conspeclu tuo libenter acccpta, sicut
impositas beiiedicere et sanctificare d-goelur, et qtiondam Abel alumni tui, vel Melchisedech munera
spiritali placatus incenso precanli familiaesnse prom- tihi placueninl oblata. Etquia ob bonorem tui amo-
pius exauditor assistat. Pcr Dominuni noslrum Je- ris ecclesiam luam sumniis nimnttir decorare obse-
sum Clirisluin Filittra luum qui venturus. Iterum di- quiis, tu eis, Domine, mogna pro parvis recompensa,
cit: Oremus. Diaconus xttsvpra. ut, devotionem eorum accipiens, peccala diniiilas,
Sequilur Benediciio.— Deus omnipoiens, in cujus fideeos repleas, indulgentia foveas, misericordia pro-
honoreallare lioc (5G0)sub invocaiioneluinoininis in- tegos, advcrsa destruas, prospera co,nce'la.s.Ila! eant
digtiiconsecramus,cleniens et propitjuspreces nosirae in hec saectilobon;e actionis documentura, cbaritalis
bumililalis exaudi, et prsesla ut in liac mensa sint libi siudiura, sancii amoris effectum , et in fuluro cuui
lihamina 150 accepla, sint grala, sint pinguia, et Spi- sanctis angelis adipiscantur perpetuum regnura. Per
rilussancti tui semper rore perfusa, ut omni tempore in Dominum.
hocloco supplicantis tibi familiaeluoeanxietates rele- ^51 A/iff. — Exaudi nos, Domine, quaesimuis,
ves, ocgritudines cures, preces cxaudias, votasusci- ut hsec linleamina, aliaque indiimenla, iiecnou et
pias, desidcrata confirmes, poslulata concedas. Per D vasa sancto altari tuo atque ecclesiae tuae cuncloque
Dominum. sacri minisierii usui praeparata, benedicerc et sancii-
Deindedicit Antiplwnam Confirma hoc Deus, cum ficare digneris. Per Doniin,um npstrura Jesum Gbri-
Gloria. stuiu.
(5G1) Deinde, lenentibus subdiaconis vel acolytltis Ad (567) consecrandam patenam. —(568) Conse-
linleamina, vetomniaornamenta ecclesim,seu vasa sa- cramtis et sanctificamtts hanc patenam, b ad confi-
cra qiiwcunqiiead cullum Dei ei ecclesiwpertiuere vi- ciendum in ea corpus Domini nostri Jesu Cliristi
denlur, benedicitea pontifex. palientis crucem pro salute nosiraoninium, qui cuin
Benedktio (5G2) ad linteaminu, vel ad omitia in Patre et Spirilu sancto vivit et regnat per ctincta sse-
usnm basilicw. — (505) Omnipotens et misericors cula sccculorum. Amen.
Deus, qui ab initio utilia et necessaria liominibiis (563) Inde faciens tignum crucis de oleosanclo su-
creasti, templaque manu hominuni facta nomini san- per paienam, dicit.
" Haccbenedictio iisdem pene verbis legitttrin vet. h In duobus Tlieod. : Ad confringendum in ca cor-
Sacram. Gall. pus, etc
159 SANCTl GREGORHMAGNI 160
Coiisecrare et sanctificare digneris, Domine, pa-A<\. Oremus. — (578) Domum luam, quaesumus, Do-
tcnam hancper isiamunciioneinet noslrambenedictio- mine, clementer ingredere, et in luorum tibi cordi-
nem, in Christo Jesu Domino noslro, qui vivis,etc. bus fideliumperpetuam constitue mansionem, ut cti-
(570) Benedictio patewe. — Domine, Deus omni- jus sedificationesubsistit, hujus fiat habitatione prae-
potens, qui per Moysen famulum tuum tabemaculi clara. Per Dominum.
tui allare, et vasa onmia divino ctiltui mancipasti, Alia. — Oremus.Deus, qui sacrandorum tibi au-
clementiam tuam supplices deprecamur, ut hoc vas ctor es munerum, effunde super hanc orationis do-
aplum cullibus tuis, dignumque altaribus reddas, ul mum benedictionem luam, ut ab oinnibus hic invo-
sanctificatum in nomine tuo, corporis lui pretiosum caniibus nomen tuum defensionistuse auxilium seu-
ferculum deptilelur. Qui vivis et regnas cum Patre tiaiur. Per Dominum nostrum Jesum Christum Fi-
in unitaie Spiritus sancti, pcr omnia saeculasaeculo- lium.
rum. Amen. Deinde pergant ad altare, ubi condendmsunt, el
(571) Ad " calicein benedkendum.—Orenms, dile- (579) exlenso veloinler eoset populum, et recondat
clissinii fratres, ui Dominus Deus nosier calicem in ponli(ex propria mam ipsas reliquias (580) in loco
usum sui ministerii consecrandum ccelestis graliae allaris, canendo Anliphonam Exultabunt sancti in
inspiratioue sanctificet, ct ad bumanam benedictio- IB gloria, (581) cumPsalmo Laudale Dominumde ccelis.
nem plcuitudinein divini favoris accoinmodei. Per Item AntiphonamCantate Dominocanlicum novum ,
Dominum. Psalmum ipsum. llem Anliphonam Sub aliare Dei
Item alia. — Oremns. Dignare, Domine, calicem sedes acccpistis, Psalmum Laudate Dominum in
islum in usum minislerii lui, (572) pia famulilui ///. sanctis ejus. Finilo hoc dkat hanc oralionem.
devoiione formatum , ca sauciilicaiione pcrfundere Oremus. — Deus, qui ex omni coaptatione sancto-
qua Melchisedech famuli lui sacraium calicern per- rum scternum libi condis habitaculum, da sedificalioni
fudisti. Ei quod arle, vel metallo effici iiou potest al- tuse increiueuta ccelestia, ut quorum hic reliquias
taribus tuis dignum, fiat tua beuedictione pretiosum. pio amore complectimur, eorum semper meriiis ad-
Per. juvemur. Per Dominum
Item b alia. — (575) Deus, qui Moysi famulo luo (582) Post hmc vesliatur allare (585) cum Anli-
i<illoreb moiite servanda populo luo praeceptadis- phona In velamento alarum tuarum, Psalmum Deus,
ponens tcmplum sancium luutn qualiter acdificaret Deus meus, ad te luce vigilo. Et dicatur hwc
instiiuisli, sacra quoque vasa quae inferri altari tuo Oralio :
debcrenlad instar vasorum coelesliunidocuisti, pre- Oremus. — Descendal, quaesumus, Doroine, Deus
camur ut hunc calicem, in quo celebraturi sunius G ( nosier, Spiritus sanctus luus super hoc allare, qu'
sacrosancla mysieria, emissione sancii Spiritus tui et populi tui dona sanctificet, ei sumentium corda
coslesti benedictione sanctilices, gratumque et acce- dignanler emundet. Per Dominum.
ptabilem habeas, alque benedicas, ac digne sociatum litde (584) reverlulur ponlifex in sacrarium cum
vasculis tuis, et accepiabilein deferat famulatuin, ct otdinibus suis, et induanl se veslimenlisaliis solemni-
digne luis mysteriis consecretur. Per Dominumno- bus. Inlerim ornelur ecctesia, el accendanlurluminaria
siruni Jesum Chrislum Filiuin tuum. multa; el incipial cantor Anliplionam ad introilitm:
(574) Deindevadunlad eum locitm in quo reliquiw Terribilis est locus iste. Et procedat 153 pontifex
prwlerita noclecumvigiliisfuerunt, et eleventeas. de sacrario cum ordinibus suis, sicul consueludoest
152 Oratio quando etevunturreliquim. iii festivilalibus. (585) Celebreluribi solemniiermissa
Oremus. — (575) Aufer a nobis, quaesumus, Do- more solilo, ordine suo, cum Gloria in excelsis Deo.
mine, iniquitales nosiras, ut ad sancta sanctorum (586) Tota vero hebdomadaMissw publkm in ecctesia
puris inereamur mentibus introire. Per Doininuin. fient.
Alia. — Fac nos, Domine, sanctorum luorum spe- Oraliones ad Missas in dedkalione ecclesiw.—
cialiter dicaia membra contingere, quorum cupimusi Deus qui invisibiliier oninia contines, el tamen pro
pairocinia incessanter liaberc. Per Dominum, D saluie generis huinaui signa tuae poienliae visibiliter
Finilahac oralioneeleventeas cum feretro, et cum ostendis, templum hoc Majesiaie tuse inhabilationis
mognohonorecanlandohas Anliphonas: (57C)Anibu- illu'lra, ut onines quicunque huc deprecaturi conve-
late, sancti Dei, Anliphonam De Jerusalcm, Anii- nerint, ex quacunque ad le tribulaiione clamaverint,
phonam Ecce populus, Anliphonain Cum jiictiudi- consolationis luse beneficia conseauamur. Per Do-
lale, (577) cum crucibus, et thuribulis, et candelabris; minum.
mttllkque luminaribus. Et veniant ad basilkam in: Super oblata. — Omnipotens sempiteme Deus, al-
qua deponendmsunl, el moxut inlro pedemintutcrint, tare nomini luo dicatum coelestis virtulis benedic-
dical hanc Orationem: tione sanctifica, et omnibus in te speraniibus auxilii
a llaecOratio cum duabus sequentibus legilur ini lurre geslari solitum docet Mabill. in Liiurgia Gallic.
otroque Theod. et in commentario in Ordinem Rom., § 20, cujus
11In vel. Sacram. Gallic haec Oratio, notinullisi sentetitia confirmalur ex Gregorio Turon., 1. de
iininuUitis,adbibetur tttt benediclionemcaliciscl pale- Gloria Marl., cap. 86: Acceptaque lurre, diaconus
mv, el lurris siimil. Turris lnijus usus eral ad sacrumi in qua mysterhm dominicicorporis habebalur.
iiiinisteriuin dcleiendum. Ipsum Christi corpus inl
101 LIBER SACRAMENTORUM. 162
mi im.B-j?ostende, ut hic sacramentorum virtus, et K populi tui, et prsesta ul quisquis hoc teinplum bcne-
votorum oblineatur effectus. Per Dominum noslrum. ficia pelilurus ingreditur cuncta se impetrasse laetetur.
Prwfatio. — Vere dignum et juslum est, sequum et Per Dominum.
salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, Super oblata. — Annue, quaesumus,Domine, pre-
Dominesancte, Paler omnipotens , seierne Deus : per cibus nostris, ut quicunque intra templi hujus, cujus
quein te supplices deprecaniur, ut altare hoc sanclis anniversarium dedicaiionis diem celebramus, ambi-
usibiis prseparaium ccelesti dedicaiione sanclifices. Et lumconiinemur, plena tibi alque perfecta corporis et
sicut Melchisedech sacerdotis prsecipui oblationem animoedevotione placeamus, ut, dum hoec proesentia
dignatione mirabili suscepisli, ila imposita huic novo vota reddimus, ad aeterna prsemia te adjuvante per-
altari munera semper accepla ferre digneris, utpopu- venire mereamur. Per.
lus qui in hanc Ecclesiaedomum sanctam couveneril, Prwfatio. —• Yere dignum et justum est, sequum
per haec libamina ccelesti sanciificatione salvatus, et saluiare, nos libi semper et ubique gratias agere,
aniniarum quoque suarum salutem perpelnam con- Domine sancte, Paler omnipotens, seterne Deus : et
sequatur. Per quem Majestalem pro annua devolione tabernaculi hujus honorera libi
Ilem Prmfalio. — Vere dignum et justum esl, debilum referre, per Chrisluni Dominum nostrum;
oequumet salutare, nos tibi semper et ubique gratias B cujus virtus magna, pietas copiosa. Respice, qusesu-
agere, Domine sancte, Pater omnipolens, scterne mus, de coelo, ei vide, et visita domum istam, ut si
Deus : qui cuin ubique sis totus, et cum universa quis in ea nomini luo supplicaverit, libenter exau-
lua Majestaie conlineas, sacrari lamen tibi loca luis dias, et satisfacieniibus libenter ignoscas, Hic libf
uiysleriis apta voluisti, ul ipsse orationum domus sacerdotes lui sacrificium laudis offerant, hic fidetfs
supplicum menles ad invocationem lui nominis inci- populus vota persolvat, hic peccatorum onera depo-
tarent. Effunde, quaesumus, super bunc locum gra- naiitur, hic fides sancta siabiliatur, hic pietas abso-
liam tuam, et omnibus te invocantibus auxilii tui luta redeat, liic iniquitas emendaia discedat. Inve-
munus ostende, ut hic saciameniorum virtus omnium niat apud te, Domine, locum venise,quicunque satis-
lidelium corda confirmet. Per eumdem Dominum. faciens huc confugerit, etconscio dolorevictus allaria
a Benedictio.— Benedicat et custodiat vos omni- lua rivis suarum eluerit lacryniarum. Hic, si qiiando
potens Dominus, domumque hanc sui muneris prse- populus tuus tristis mosstusque convenerit, acquiesce
senlia illustrare, atque su;c pietalis oculos super eam rogari, et rogatus indulge pelentibus. Per quem.
die ac nocte dignetur aperire. Amen. Concedatque Ad Complendum.—Multiplica,Domine, quaesumus,
propitius ut omnes qui ad dedicationem hujus basi- per hsec sancta, quse sumpsimus, veritateni tuara in
licae devote convenistis, intercedente beato 17/. et 3 manibus nosiris, ut te in templo sancto jugiter ado-
coeterissanctis suis, quorum reliquiae hic pio vene- remus, cl in conspeclu tuo cuin sanctis angelis glo-
rantur amore vobiscnm, binc veniam peccaloruiu liemur. Per.
vestrorum reportare valealis. Amen. Quatenus eorum 155 Super oblata. — Deus, qui Ecclesiam tuam
inlervenlu ipsi templum saucLi Spiritus, in quo san- Unigeniii lui sponsam vocare diguatus es, utque ha»
cta Deus Triniias jugiter habitare dignetur, ellicia beret gratiam per fidei devoiionem, haberet ctiam ex
mini, el post liujns vitaelabenlis excursum ad gaudia nomine pielaiem, da ut omnis hsec plebs noinini luo-
seterna feliciter pervenire mereamini. Amen. Quod serviens hujtis vocabuli consortio digna esse inerea-
ipse praestare dignetur. tur. Et Ecclesia tua in teniplo, cujus anniversarius
154 Arf Comptendum.— Qusesumus, omnipolens dedicationis dies celebratur, libi collecta, te limeat,
Deus, ut in hoc loco, quem nomini tuo iudigni dica- te diligat, te sequatur , ul dum jugiter per ejus vesti-
vimus, cunctis petenlibus aures tuae pietatis accotn- giagradilur, ad ccelestia proinissa, ipso ducente,
modes. Per. pervenire mereatur. Qui lecum.
Alia. — Sanciorum tuorum , Domine, precibus INVIGILIA APOSTOLORDM.
ut ea (588)
conlidentes, quaesumus, per quae sumpsimus
ven-
seterna remedia capiamus. Per. II Concede nobis, quaesumus, omnipoiens Deus,
turam apostoli tui ///. soleranitatem congruo prseve-
Super populum. — Copiosa beneficia, qusesumus,
assequatur, ut qui in hono- nire honore, et venientem digna celebrare devotione.
Domine,Cbristianuspopulus
remsanctorum luorumsacrandis tibiliminibusdevotus Per.
occurrit, et vitaesubsidia prsesentis accipiat, et gra- Super oblala. — Accepta tibi sit, Domine, nostrse
tiain serapiternse redemptionis inveniat. Per. devotionis oblatio, et ad apostolicam puriores laciat
Alia. — Dona, Domine, virtuiem populo tuo, et ef- nos venire festivitatem. Per.
fice nos templum Spiritus sancti, ut tibi de cordo Prwfatio. — Vere dignum et justum est, sequum et
bolocaustum prseparemus. Per. salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere,
puro acceptabile
INANNIVERSARIO DEDICATIONIS RASILIC<E. Domine sancte, Pater omnipotens, seterne Deus : et
(587)
nobis annos hujus sancti venientem naialem beali apostoli tui ///. debila ser-
Deus, qui per singulos
et sacris sem- vitute praevenire, suppliciter obsecrantes ut ipsum
templi tui consecrationis reparas diem,
tuam clementiam sentiamus habere patro-~
per niysteriis repraesentas incolumes, cxaudi preces nos apud
a Benedictionem hanc non habet Bcnedictionale.
165 SANGTIGREGORIIMAGNI tii
num, quem, tua gratiaTargienic, meruimus selernseA A non praesumit, intercessione beati martyris tui ///.
salutis suscipere ministrum. Per Christum. assequi mereatur. Per Dorninuinnosirum.
Ad Complenduin.— Prsesla nobis, aelerne largilor, Alia. — Detis, uiuiidi Creator cl rector, qui I)u<:c
ejus ubique prolegi oraiione cujus naialitia per bacc diein in beali ///. martyrio consecrasti, concede pro-
sancia, quae sumpsimus, votivo proevenimus obse- piiius, ut omiies qui martyrii ejus merila venerantnr
quio. Per. intercessioiiibus ejus ab seternis gehennoeincendiis
Ad Vesperos.— Sancii tui nos, quaesumus,Domitie, liberentur. Per.
///. aposloli solemniias, quam praevenimus,tueatur, MISSA 1NNATALl O.NIUS
MARTVRIS.
quia lanto liducialius luo nomini supplicamus, quanio (592) Yotivos,Douiine, qusesumus, beati marlyris
frequeiiiius apostoloruin inlercessionibus confove- lui ltl. naiabs uos
niur. Per Duminuninostrum. scmper excipiat, qui ei jucun-
ditatein nobis sua; glorifieationisinfuudat, et tibi nos
Alia. — Dcus , tiiorum gloria justorum, prajsla,
reddat acccptos. Per Domiiiumnostruni.
quaesumus , ul sancli lui ltl., cujus diem passionis
celebrando praevcnimus, senliamus auxiiium. Per. Super oblata.—Praesenlia munera, qusesumu;,
Ad Matulinos. —Deus, qui es omniuin sancloru<m Domini', ita serena pietale iniuere, ut sancti Spiritus
tuorum splendor mirabilis , quique hunc diem beatt \_ perfundaiilurbenediciione, el in nostris cordibus eam
aposloli lui ///. martyrio consecrasti, da Ecclesiae dileciionem 157 validius infundant, per quam san-
luae de naialitio lantx feslivilalis ltciari, ul, quoe clus maiiyr ///. omnia corporis lormenta dcvicit. Per.
aposlolorum luorum proedicatione floruit, eorum Prwfalio.— Vcre dignum et jnsitim esl, a;quum
exemplis munialur et inlercessionibus adjuvelur. Pcr et salulare, nos libi semper et ubique gratias agere,
Dpmintiin a. Domine sancie, Paier omnipotens, seierne Deus: et
MISSA INVIGILIA UNIUS MARTYRIS. in prsesenii festivitate sancli mariyris lui ///. tibi
Quaesumtis,omnipotens Deus, ut noslra devoiio, confitendo laudis Hostias iinmolare; luamque ini-
quaenatalilia beaii ///. (589) marlyris antecedil, pa- mensam pietatcui impiorare, ut sicui illi dedisiicoe-
trocinia nobis cjtis accuinulet. Per. Icstis palmam liiumphi, sie, eo suffrag.inle, nobis
156 Supet oblata. — Magnilica, Donune, beali emeiidaiinnemac vemaiii concedas pcccaii; ut in te
/H. solemiiia recensemus, quse, prompiis coidibus exsultemus in iniscricordia, in quo ille laelaiur in
ainbienies, oblaiis muneribus et suscipimus et praei- gloria. Per Clirisinm,
mus. Per Duminumnosirum. ltem alia Prmfatio. — Vere dignum et jusium est,
Prmfaiio. — Vere diguum et jiislum esi, sequumet aequumet salutare, nos tibi semper et ubique gra-
salulare, nos libi semper et ubique gratias ageie, iQ lias agcre, Doinine sancte, Paler onulipoiens,
Domine sancle, Paier omnipolens, aeierne Dcus : et asterne Deus : et le in omnium inartyrum Iriumphis
gloriosi ///. martyris pia cerlamina praecurrcndo, laudare. Quoniam tu's donis ati]ue muneribus beati
cujus honorabilis annua recursione soleiiinitas, et martyiis lui ///. passionem bodierna solemniiaie ve-
perpetua seinpcr et nova esl, quia et in conspeclui neramur, qui pro confessione Jesu Cbristi Filii tui
ttise Majestalispermanet mors luorum preu<>sajtis- Domininostri diversa supplicia suslinuil, ct, eadem
toruni ei (5E0) restauranltir incremenla Isclhiae,cuin, vincens, corouatn perpetuilaiis pronieruit. Per qucm.
lelicilaiis selerna-.recoluulur exordia. Per Christum. (595) Item alia Prmfatio. — Vere dignum et ju-
Ad Complenduin.— Sancta lua, Domirie, in bcaii[ sluiii est, scquuiii et saluiare, nos libi semper ct ubi-
///. mariyris (591) pretiosa passione, quara praeimus, quegratias agere, Douiinesancte, Pater omnipoteus,
nos refoveant, quibus el jugiter saliamur, et semper sclerne Deus, per Christum Dominum nostrum : cu-
desidcramus expicri. Per Dominum. jus gralia beaitini ///. iii sacerdolium elegit, doctrina
Super poputnm.— Pncsta, quaesunnis,omnipotenss ad pradicandum crudiit, polemia ad persever.indum
Deus, ut qui sancti martyris tui ///. solemnia praei confirniavil, ut per sacerdoialetn infulatn perveniret
nnis, cjus eliam virtutes iniitemur. Per. ad inartyrii palniam. Docensque subditos, instrucns
Ad Vesperos.— Deus,qui nobis beaii ///. marlyriss«vivendi exemplo, coiifiruianspatiendo, ad tc corn-
lui natalilia gloriosa prasire conccdis, iribue, quae- nanrius pervcnirei, qui persecutorum minas inirepi-
suhius, cjiis nos semper et beneficiis nrxveniii, ei( dus superasset. Cujns interventus nos, quaesumus, a
oralionibus adjuvari. Per. noslris mundel deliclis, qui tibi placuil lot donoruni
Alia. — Deus, qui nos beati marlyris lui Ilt. con- prserogativis. Per qucm Majeslaiem.
cedis nalalitia praevenire,ejus nos tribue meritis ad- h Benedictio.— Beati martyris sui ///. inierccs-
juvari. Per. sione vos Dominns benedicat, el ab mvini malo de-
Ad Matutinos.— Omnipotens senipiteriie Deus , fendat. Amen. Extendat in vos dexteram suaepropi-
foriiiudo certaiitiuin, et marlyrum palnia, solemniia- tialionis, qui eum suscepit per supplicia passiunis.
tem bodiernsediei propitius iuluerc, et Ecclesiam i Amen. Quo ejus in coeloniereamini babere consor-
luam continua fac celebriiate laetaii, ut quod ineriiiss tium, cujus devotis rnentibus in terra celebralis
" Nulla hic Missade communi aposlolorum legiturr h Legiiur in Bencdiclionali, ubi assignatur, in na-
sicut iufra d.ecommuni martyrum, fonasse quod om> tkitati unius maiiyris.
liiis apostoli MiSsamhabereuf propriaui'
J6S LIBER SACRAMENTORUM. 16®
iritimphum. Amen. Quod ipsa praestare dignetur, A Alia. — Sint tibi, Domine, quaesuiniis,,nostri mu-
cujtisrcgnum. nera grat.i jejunii, quia tunc eadem in sanctorum
Ad Compiendum.— Sumpsimus, Domine, sancti III. digna cominemoratione deferiraus, si el actus
III. mariyris solemnitaie ctelestia sacramenla, cujus illorum pariler subsequamur. Per.
siiffragiis,quaesumus,largiaris ot quod tumporalitcr 159 Alia. — Praesta , qoaesumus, omnipolens
geriinus, aeleriiisgaudiis conscquamur. Per. DeuS, ut populus tuus ad plenae devolionis affeclura
Super populum. — Fac, qutcsumus, DonriiieDeus bfiaiornm martyrum ///. natalitiis pncparetur, et eo-
nosier, intercedenle beato marlyre tuo ///., poptilum rum patrocinio promerente, plense capiat securitalis
liiiiin in tua devotione gaudere, qnia perpelua est et augnientum. Per Dominum.
plena felicitas, si bonoruin omnium serviauius Au- Atia. — Deus, qui nos annua beatorum marlyrum
Clori. Per Dominumnostrum Jesum-Christum. luoruin ///. solemnia fiequentare coneedis, pnesla,
Alim Oraliones. — Sancti ///. martyris toi, Do- quaesumus, ul et devotis eadem meiilibns ceiebre-
mine, nos oratio sancta conciliet, quaesacris virtuli- mus, et eorum intercessionibus adjuvemur. Per Do-
bus veneramla reftriget.-Per Domiuumnoslrum. rainnni noSlrum.
• 158' A(ia. — Beati martyris tui ///. quaesumus Ad Malulinos.— Deus, qui hoiliernam diem san-
Domine, precibus adjuvemur, et ejus digae solemnia B cijorumtuorum ///. marlyrio consecrasti, da nobis
celebranies tuo nomini fac nos semper esse devo- saluteiu meniis et corporis, ut ct illoium pa-sioni
los. Per. sit veueraiio ex nostra devotione, ei nobis auxilium
Alia. — Beati1 martyris tut ///., qusesumus, Do- proveniat de eorum sanctissima inlercessione. Per.
mine, nos patrncinium collatuni non deserat, quod INNATALI PLURIMORUM MARTVRUM.
fragilitatem nostram et precibus tueatttr et meritis. Omnipotens sempiterne Deus, qui per gloriosi
Per. bella certaminis ad immortales triuinpbos marlyres
Aiia. — Deus, qtoi sanctam nobis liujus diei so- extulisti, da cordibus noslris digiiain pro eorum
lcmnitatem pro cotnmemoratione beaii mariyris lui commemoralione laeliliam, ut quorum memoriain
///. fecisti, adesto famHiae luae precibus, et da ut nio amore ampleclimur, eornm precibus adjuvemur.
cujus hodie'festa celebramus, ejus merhis et inter- Super oblata. — Munera libi, Domiiie, uosiroede-
cessionibns aiijnvemur. Per DominuTnnoslrum. votionis offerimus, quoeet pro luoruin libi grata sint
Alia. — Plebs' tua, Domine, sancli martyris tui honore jiistorum, et nobis salutaria le miserante,'
Itl. le glorilicaiione magnilicet, et eodem semper reddantur. PCr.
precante, te mereamur liabere reeiorem. Per Domi- Prwfatio. — Yere dignuni ef justunYest, seqiiuW
num nostrum. G et salutare, nos libi semper el ubique graiias agere,
IIISSA(594) IN VIGILIA rLCIUMORDir MARTTRUM. Domtne sancte, Paler omnipolens, selerne D'eus :
Bwatorum martyrum ///. et Ilt. naialiiia vene- qui sanctorom martyruin fuoruni pia ceriamina ad
randa, quae-sumtis,Domine, Eeclesia ttia devota su- copiosam' perducis victoriam, atque perpetuura eis
scipiat, et fiat magnseglorificalionis aniore devolior. largiris iriurophum, ut Eccfesisetuac semper sint in
Per. exemplum ; prsesta nobfe,.qusesunms,ut per eorura
Super oblata. — HsecRostia1,Domine, quacsumus, intercessionem, quorum lesta celebramus, pieiatis
eniundet nnstra delicia, et ad veuturam festivita- luaenuinera capianius. Per Christum.
leih a lantoruin marlyrum tuoruiti ///. celebrandanv Beirtdktio. — ' Benedicat vobis Dominns beato-
subdiiorunvsibi cnrpora menie;que saiieLificei.Per. rum iuariyrura suoruin /,/. sufl'ragiisf et liberet ab
Prwfaiio. — Vere digiiimi el justutn esl, aequuni' adversitatibus cuiictis. Amen. Cominendet vos eo-
et salniare, nos libi seuipcr et Ubique gratras' a<„'ere, rum iniercessio gloriosa, quorum in eonspcciu ejus
Domine sancte, Pater omuipoteils, aeterne Deus : esl mors preiiosa. Amen. Ut sicut iili per diversa
miscricordioe dator, et lotius bonitaiis auctor, qui genera lormenlorum cosleslis regni sunl sortili hae-
jejuniis, orationibus el eleemosynis, pcccalorum reditaiem, ita vos eorum mereainini cousortium per
remedia et virlutum omniura1tribuis incremenia ; te D bonoiiini operura exbibilionem. Aiiien. Quod ipse
humili devotione precamur ut qui sanciis luis ///., prsestare dignelur.
quoruin fesia praevenimus, mariyrii dedisti coro- Ad Complendum.—Proesla.nobis, Domine, quae-
nam, intercessionibus eorum ad hocc agenda nobis' sumus, uLqusepro martyrum tuorura ///. beata pas-
tribuas indefessam efficaciam.Per Christuin. sione peregimus, ipsorura nobis fiant intercessione
Ad Compknduui.— Pasce nos, Doinine, tnorum salularia, in quorura natalitiis sunt exsultanter im-
gandiis ubique sanchvrum, quia nostrae saltitis an- pleta. Per Dominum nostrum.
giiieuia sunt, quoiics illis honor impenditur, in qui- Atia. — Omiiipotenssempiterne Dcus, qui in san-
bus tii iiiiKVbrlfeprocdicaris. Per. ctorimi tuoriini cordibus fiammam luai dilcctiouis
Super populum. — Protege , Domine , plebem' acceiidis,-1©0 &*mentibus noslris eanideni lidei et
ttiam, et quam martyrum lunrum ///. as»i<luairi- charitaiis viitutem, utqnorum gaudemus Iriumphis,
buisti lesiivitaie devoiam, libi sempcr placiiara fieri: proliciamus exemplis. Per.
precibus concedejustorum. Per. Alia. — Ad defensionem fidelium, Domine, quae-
*tu Vatic. et Gussanv. Edil. legitur sanctorum. h In Benedictionali,ubi bsecleguntur, benedkatvosw
itt SANCTl GREGORIIMAGNl 168
sumus, dexteram tuse Majestatis exlende, et, ut per- A MISSA IN NATALIUNIUS CONFESSORIS.
petua pietatis luse prolectione muniantur, intercessio Misericordiamtuam , quaesumus, Domine, nobis,
pro his non desit martyrum continuala sanctorum. inierveniente beato confessore tuo ///., clementer
Per. impende, et nobis peccatoribus ipsius propitiare suf-
Alia. — Omnipolens et raisericors Deus, fidelium fragiis. Per.
liimcn animarum, adeslo votis solemnilalis hodier- Super oblata. — Propitiare , quaesumus, Dominc,
nai, ct Ecclesise luse gaudiis de bealorum niartyrum supplicationibus nostris, et, interveniente pro nobis
///. gloria concept-is benignus aspira, ut cl corda sancto ///. confessore tuo, his sacramentis ccelesti-
nostra passione ipsorum (595) iguiantur, et apud dus servienlcs, ab omni culpa liberos esse concede,
misericordiam luam eorura juvemur meritis, .quoruni ut purificante nos graiia tua, iisdem quibus famula-
gaudcmus cxemplis. Per Dominumnoslrum. mur mysleriis emundemur. Per.
Alia. — Concede, qusesumus, omnipotens Deus, Prm(atio. —Vere dignum et justum esl, oequiim
ut sanctorum martyrum luor.um, quorum celebra- elsalutare, nos libi semper et ubique gratias agerc,
nius victorias, parlicipemus et prsemiis. Per Domi- Doniiue sancte, Pater omnipotens, seterne Deus : ct
num nnslrum. in hac die, q.uam transitu sacro beati confessoris
IN VIGILIA UNIUS (596) C.ONFESS0RIS. g tui ///. consecrasti; qusesumus ergo clementiam
Concede nobis, qusesumus, omnipotens Deus, ven- tuam, ul des nobis illani sequi doctrinam quam ille
turam beati confessoris tui ///. solemnitatem con- et verbo docuit, et opere complevit, quatenus nos ad-
juvari apud misericordiam luain et exemplis ejus
gruo prsevcnire honore, et venientem digna cele- seniiamus el raeritis. Per Christum Dominum no-
brare devotione. Per Dominumnosirum.
— nostrse sirum
Super oblala. Accepta tibi sit, Domine, — Vere dignum et justura est,
Alia Prwfalio.
devotionis oblatio, et ad sancti confessoris lui ///.
faciat nos venire festivilatem. Per. acquum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias
puriores
agere, Domine sancle, Pater omnipotens, seterne
Prwfatio. — Vere dignum et justuin est, sequum Deus : ct te in sanctorum tuorum virtute laudare,
et salutare, nos tibi semper et ubique gralias agere,
Pater scterne Detis; ct quibus pro meritis suis bealiludinis prsemia conlu-
Domine sancte, omnipotens,
ut beati listi. Quoniam semper in manu tua sunt, et non tan-
Majeslalera tuam suppliciter exorare, qui
tormentum moftis, quos, le custodienie, bea-
Jtl. confessoris tui festum solemnibus jejuniis et de- getillos tiiudinis sinus intercludit, ubi perpetua semper exsul-
volis praevenimus officiis, illius apud Majestatem latione ubi etiam beatus confessor tuus ///.
tuam et adjuvemur meritis, et inslruaraur exem- sociatuslaetantur, exsultat. Pelimus ergo ut meraor sit mise-
Per. C
plis. riarum nostrarum, et de tua misericordia nobis im-
Ad Complendum.— Beali confessoris tui ///., Do- pelret beatitudinis suae consortium. Per Christum.
mine, suffragiis exoratus, percepta nos sacramenti Benedktio.— Omnipotens Deus det vobis copiara
lui virtute defende. Per Dominura nostrum. benedictionis, qui beatum ///. sibi ascivit virlutc cou-
Super populum. — Benediclionis tuae, Domine, lessionis. Amen. Et qui illum tecit coruscare miracu-
gratiam, intercedenle sancto confessoreluo ///., sus- lis, vos exoinet bonorum operuin incrementis. Amen.
Cipiamus, ut cujus praeveniendo gloriam celebra- Quo ejus et exemplis eruditi, et inlercessione muniti,
pius, ejus supplicando auxilium sentiamus. Pcr Do- cujus depositionis diem celebratis, illi possilis iu cce-
minum nostrum. lesti regione adjungi. Amen. Quod ipse prsestare
Ad Vesperos.— Concede, quaesumus, omnipotcns dignelur.
Deus, ut ad meliorem vilam sancti confessoris tui 162 &d Complendum.—Prsesta, qusesumus,om-
III. exempla nos provocent, qualenus cujus solemnia nipotens Deus, ut, de perceptis muneribus graiias
praevenimus, etiam actus imiteraur, et intercessioni- eshibentes, inlercedenle beato confessore luo ///.,
bus adjuvemur. Per. beneficia poliora sumamus. Per.
^.jja, — Concede, qusesumus, omnipotens Deus, j) Super populum.— Aures pietalis tuse, qusesumus,
nt sicut 161 confessoris lui ///. gloriosa nalalilia Domiue, precibus nostris inclina, ut qui peccatoruui
prsevenimus, sic ad tua beneficia promerenda Maje- nostrorum flagellis percutimur, intercedente beato
slalem tuam pro nobis ipse prseveniat. Per. confessore luo ///., miserationis tuse gratia libeie-
Ad Matutinos.— Adesto, Domine, populo tuo, ut, mur. Per.
beati confessoris lui ///. merita praeclarasuscipiens, Alia. — Sancti confessoris tui ///. nos, qusesumus,
ad impetrandam misericordiam tuam semper ejus pa- Domine, luere praesidiis, ut ejus semper inlercessio-
trociniis adjuvetur el merilis. Per Dorainum nos- nibus adjuvemur. Per.
trum. Alia. — Adesto , quaesumus, Domine, precibus
Atia. — Absolve, qusesumus, Domine, luorum de- nostris, quas in sancli confessoristui ///. commemo-
licta populorum, et a peccatorum nexibns, quse pro ralione delerimus, ut qui nosirse jusiiiiae liduciam
nosira fragilitaie conlraximus, inlercedente bealo non habemus, ejus qui libi placuit precibus adjuve-
confessore tuo ///., liberemur. Per Dominum no- mur. Per Dominum nostrum.
sirun). Alia. — Exsulieinus, quacsumus, Doiuine, Deuf
• 69 LIBER SACRAMENTORUM. 170
noster in solemnilate beali confessoris tui ///., ut J!K runtvrr, ipsorum digna perficiantur et meritis. Per
ejus sacra nstalitia celebrantes, ad impetrandam mi- Dominum nostrum.
sericordiam tuam semper ejus palrociniis adjuvemur. Prwfatio. — Vere dignum et justum est, sequum et
Per. salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, Do-
Alia. — Omnipotens sempiterne Deus, cui cuncta mine sancte, Pater omnipotens, seterne Deus : et Ma-
famulanlur elementa, exaudi propitius, intercedenle jestatem tuam supplici devotione exorare, ut beato-
pro nobis coulessore tuo ///., orationem nostram, et rum confessorum tuorum ///., quorum bodie festa
tribue nobis misericordiam luam; et qusecunque celebramus, obtentu mereamur tuum obtinere auxi-
prsecipis ut agamus, ipse adjuva ul implere possimus. lium. Per Christum.
Per Dominumnostrum. Alia Prmfalio. — Vere dignum et justum cst,
Alia. — Sancti confessoris lui J7/. tribue nos, Do- sequum et salutare, nos tibi seraper et ubique gralias
mine, supplicationibus foveri, ul cujus depositionem agere, Domine sancte, Pater omnipotens, selerne
annuo celebramus obsequio, ejus apud te inlercessio- Deus : et te in tuorum honore sanctorum ///. glorifi-
nibus et meritis adjuvemur. Per. care, qui et illis pro certaminis constantia beatiludi-
MISSA IN VIGiXIA PLCRIMORUM CONFESSORUM. nem tribuisti sempiternam, et infirmitali nostrae ta-
Beatorum confessorum tuorum, Domine, ///. na- B ] lia praeslitisti suffragia, qusepro eorum merilis possis
talitia prseeunles, supplices te rOgarnus, ut quos cce- audire dignanter. Per Cbrislum.
Icsti gloria sublimasti, tuis adesse concedas fidelibus. ' a Benedkiio.—Sanctorum suorumconfessorum///.
Per. merilis vos Dominus faciat benedici, et conlra ad-
Super oblata. — Sacrificium, Domine, quod pro versa omnia eorum intercessione muniri. Amen. Eo-
beatis confessoribus luis ///. offert nostra devotio, rum efficiat suffragio felices, quorum festivilalis diem
eorum meritis augeal nobis, te donante, suffragium. celebratis ovantes. Amcn. Quo eorum imilantes
Per. exempla , ad ccelestia pervenire possilis promissa.
Prwfalio. — Vere dignum et justum est, aequum Amen. Quod ipse prsestare dignetur.
et salutare, nos tibi semper et ubique gralias agere, 164 Ad Complendum.— Et natalitiis sanctorum,
Domine sancte, Pater omnipotens, seterne Deus: Domine, etsacramcnti munere vegetali,qusesumus ut
sanctorum tuorum ///. solemnitatem praevenientes, bonis quibus per tuam gratiam nunc fovemur per-
concede propitius, ut qui donis tuis ita exstiterunt fruamur selernis. Per Dominum nostrum.
gloriosi, apud te nostris exislant nominibus idonei Super populum. — Adesto, Domine, precibus po-
interventores. Per Christum. puli tui cum sanclorum ///. patrocinio supplicantis,
163 Arf Complendum.—Qusesumus, Domine, sa- Q ut quod propria fiducia non praesumit suffraganlium
lutaribus repleti mysteriis, ut quorum solemnitatem Hieritis consequalur. Per.
praeimus, eorum orationibus adjuvemur. Per. Alia.— Magnificantes, Domine, misericordiam
Super populum. — Conserva, qusesumus, Domine, tuam suppliciter exoramus ut qui nos sanciorum tuo-
familiam luam, et benedictionum tuarum propitius rum frequentibus facis natalitiis interesse, perpetuis
ubertate purifica, ut per intercessionem beatorum tribuas intcresse consortiis. Per.
confessorum tuorum ///. et eruditionibus tuis sem- Alia. — Da nobis, omnipolens Deus, in sanctorum
per multiplicetur, et donis. Per Dominum nostrum. luorum te semper commemoralione Iaudare, quia
Alia. — Propitiare, misericors Deus, supplicatio- refovere curabis quos in honore luo perseverare
nibus nostris, et populum tuum pervigili protectione concedis. Per Dominum nostrum.
custodi, ul qui beatorum confessorum tuorum ///. Atia. — Sanctorum tuorum ///., Domine, suffragiis
sdlemnia prseveniraus,tribuas nobis ex eorum imita- imploramus, ut a cunclis liberemur offensis. PerDo-
tione prospera mundi despiccre, et nulla ejus ad- minum nostrum.
versa formidare. Per. Alia. — Exaudi nos, omnipolens et misericors
Alia. -—Deus, qui beatos confessores tuos ///. Deus, et sanclorum tuorum nos ubique tuere praesi-
sanctorum tuorum meriiis cosequasti, da nobis in eo- D diis. Per.
rum celebrilate gaudere, ut quorum commemoralio- Atia. — Tribue, quaesumus, Domine, sanctos lims
nem agimus, eorum imitatione proficiamus, et inier- jugiter orare pro nobis; et semper eos clemeiiler
cessionibus sublevemur. Per Dominum nostrum Je- digneris audire. Pcr Doininiimnostrum.
sum Christum. Alia. — Sancli tui, qusesuraus, Dominc, jngiter
IN NATALl PLURIMORUM CONFESSORUM. nobis a te et veniam postulent, et profectvinv.Per.
Prsesla, Domine, qusesumus, ut sicut sanctorum IN VIGILIA VIRGINUM.
luorum ///. nos natalitia celebranda non deserunt, iia Sanctse martyris luse ///., Domiu.e, supplicalioni-
jugiter suffragiis comitentur. Per. bus tribue nos foveri, ut cujus venerabilem solemni-
Super oblata. — Munera, Domine, plebis ttia), quse- tatem praevenimus obsequio, ejus intercessionibus
sumus, beatorura confessorum tuorum ///. fiant grala commendemur et merilis. Per Christum.
suffragiis, et pro quorum triumpbis tuo nomini offe- Super oblata. — Muneribus noslris , Domine,
Misdem verbis habeturin Benedictionali pro nativitate plurimorum confessorum.
PATROL. LXXVIII. (5
»71 SANCTI GREGORIIMAGNI m
sanctse ///. martyris tuse festa prsecedimus, prsesta J\<\.mundi hujus adversa nobis praestet auxilium. Per
qusesumus ut quae peceaiorum nostrorum prsepe- quem Majestatemtuam.
diuntur obstaculis illius meritis reddamur accepla. Alia Prmfatio — Vere dignum et justum est,
Per Dominum nostrum. aequum et salutare, nos tibi seraper et ubique gra-
Prmfatio. — Vere dignum el justumest, aiquumet tias agere, Domine sancte, Pater omnipotens, seierne
salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, Deus, per Christum Dominum uoslrum : cujus clia-
Domine sancte, Pater omnipotens, seierne Deus : et ritatis ardore ista, et omnes sanctaevirgines, a beata
tc beaise ///. natalitia praeveniendolaudare, prsedi- Maria exeniplum virginiiatis accipientes, prsesentis
care et benedicere, quam tanlo munere subliraasli, ut saeculi voluptatcs ac delicias contempserunl. Quo-
ei conferres ei virginilatis coronam et martyrii pal- niam tuo dono actum est (597) ut posiquam Virgo
niam. Cujus inlerventus nos, quaesumus, a nostris de Virgine prodiit, sexus fragilis esset forlis, et (5ii8)
mundel deliclis, el supernorum civiumfaciat ascisci in quo 166 fmt peccandi facilitas, esset vincendi
consorliis. Per Christum. felicilas. Antiquusque hostis, qui per antiquam vir-
165 AliaPrwfatio. — Veredignum et justum est, ginem genus humanum se vicisse gloriabalur, per
aiquum et salulare, nos tibi semper et ubique gratias sanctas nunc virgines, sequaces potius Mariae quam
agere, Domine sancle, Paier oninipotens, seterne 1B Evae, vincatur. Et in eo major ei confusio crescat,
Dcus: ct le, beatae ///. nataliiia prseveniendo, lau- quod de eo etiam sexus fragilisjam triumphat. Qua-
dare, praedicare et benedicere, quam lanto munere propter immensam piclatem luam humililer expos-
sublimasti, ut ci conlcrres virginitatis coronam, et cimus, ut per earum intercessionem, quse et sexum
martyrii palmam ; sicque virtutc lidei et decore pu- vicerunt et sseculum, libique placuerunt et virgini-
dicitiac pollcrel, ut ad coelestia regna virgo pariter et tatis decore, et ^assionis vigore, nos mereamur et
niartyr iniraret. Per Christum. invisibilem bostem superare, et Unigenito luo Do-
Ad Complendum.— Quoesutnus,omnipotcns Deus, mino nosiro adhsererc. Per quem Majesiaiein.
a Benediclio.—Benedicat vobis Domiuus qui bea-
ut qiiorum nos tribuis conimunicare memoriis, eo-
rum facias veraciter iiuiiaiores. Per. toevirgini ///. concessit et decorem virginitatis ct
INNATALI VIRGINUM. gloiiam passionis. Amen. Et cujus opitulatione illa
mcruit et sexus fragilitatem et persequentium rabiem
Deus, qui inlercsetera potentiaeluac iniracula etiam devincere, vos possiiis et vestrorum corporum ille-
in sexu fragili vicloriam niartyrii conlulisii, concede cebras et antiqui bostis machinamenta superare.
propitius ut cujus natalitia colimus, per ejus ad te Amen. Quo sicut illa sexu fragili virile nisa est cer-
exempla gradiamur. Per Dominutnnostrum. (G tamen adire, et posl certamen de hoslibus trium-
Super obtata. — ln sanctae virginis ///. festivilate phare, ila vos in hac mortaliiate vivcnies valeaiis ct
preliosa, lua, Domine, mirabilia praedicantes, mu- antiquum hostcm devincere, et ad regna coelestia
nera voliva deferimus; prscsta, quaesumus, ut sicut pervenire. Amen. Quod ipse prsestare.
ejus tibi grala sunl merita, sic nosiroeserviiutis ac- Alia Benedktio. — Omnipotens Dominus, interce-
cepia reddantur officia. Per Domiuutn nosirum. dcntibus sanctis virginibus suis ///., vos dignetur

Prmfatio. Vere dignum ei justum est, aequiimet benedicere, qui de antiquo hoste non solum per vi-
salutare, nos libi semper el ubique gratias agere, ros, verum etiam per feminas voluit triumpharc.
Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus, per Amen. Et qui illis voluit centesimi fructus donuni
Christum Dominumnostrum. Quem beata virgo pa- decore virginitatis et agone martyrii couferre, vos
riter et niartyr ///. et diligendo limuit, el limendo dignetur et vitiorura squaloribus expurgare, el virtti-
dilexit; illique conjuncia est raoriendo, cui se con- luni lampadibus exornare. Amen. Quatenus virluium
feecraveratcaste vivendo; et pro eo lemporalemsiu- oleo ita pectorum veslrorum lampades possint re-
duit sustiiiere pcenam, ut ab eo percipcret gloriam pleri, ut cum eis ccelestis sponsi thalamum valeaiis
Eempiternam. Quae, dum duplicem vult sumere pal- ingredi. Amen. Quod ipse prx'stare dignetur, cujus
mam in sacri certaminis agone, et de corporis inte- I)
regnum et imperiura.
grilate, et de fidei puritate, laboriosius duxit longa Ad Complendum.— Auxilienlur nobis, Domine,
aniiqui hoslis suslinere tenlamenta, quam vitam
intercedente beata ///, marlyre
praesentemcito amiltere per tormenta. Quoniam crim sumpta mysteria, el,
in martyrio proponantur ea quse terreant, iii carnisi tua, sempilerna proteclione confirment. Per Domi-
vero delectamentis eaquac mulceant, molestius susti- nura nostrum.
netur boslis occullus, quam superatur infestus. Cum Alia. — Indulgentiam nobis, Domine, beata ///.
ergo in utroque tui sit muneris quod vicit, quia ni- marlyr implorei, quse tibi semper grata exsiitii, eL
hil valet •huroana fragililas, nisi lua hanc adjuvet merito caslitatis, et luse professioue virlutis. Per
pietas, pro nobis, quaesumus, tuam pietatem exorct, Domiuumnoslrum Jestim Chrisiutn Filium (uuiii.
quae a te accepit ut viuceret. El quae Unigeniti tui (599) Alia Missa. — Deus, qui nos hodie sand,fi
inlrare meruit thalarauiii, intercessione sua inter virginis ///. annua solemnitale lajtificas, concede
0 HsecBened. assignatur in Benediclionalipro nat. unius
virginis, et sequens in nativitate plurim. vir-
ginum.
175 LIBER SACRAMENTORUM. 174
propiiitis ut ejus adjuvemur meritis, cujus caslita- A sirictos adhuc conditione mortalium jam ad simili-
lis irradiamur ev.emplis. Per Dominum noslrum. tudinem provehas angelorum; respice super hanc
Super oblata. — Grata sit tibi, Domine, haec obla- famulam luara ///. (609) quae libi devotionem suam
lio plcbis tuae, quam tibi offerimus in honorem offert, a quo et ipsa idem (610) votum assumpsit.
sanlae ///. virginis, ut cunctis proficiat ad saluiem. Sit in ea, Domine, per donum Spiritus lui, prudens
Pcr. modestia, sapiens benignitas, gravis lenitas, casta
Ad Complendum. — Adjuvent nos, quaesumus, libertas; ferveat in charitate, et nihil extra te dili-
D niine, et hsec mysteria sancta, quse sumpsimus, et gs.t, laudabililerque vivat, et laudari non appetat,
bealae ///. virginis intercessio veneranda. Per. le timeal, tibi amore serviat; lu ei hoiior, tu gau-
16.7 Benedictio vestium virginis, (600) vel vidum. dium, tu in moerore solatium, 168lu in ambiguitaie
— Deus, seternorum bonorum fidelissime promissor, consilium, tu in injuria defensio, in tribuhuione pa-
et certissinie persolutor, qui vestimentum salutare tienlia, in pauponate abundantia, (611) in jejunio
ct indumentum seternae jucunditatis tuis fidelibus cbus, in infirmitale sis medicina; per te, quem dn
promisisli, clemenliam luam suppliciter exoramus, ligere super omnia appelit, quod est professa cu-
uttiacc indumenla humilitatem cordis et contemptum stodiat, ut et hostem antiquum devincat, et vitio*-
mundi significanlia, quibus fa-mula tua ///. sanclo B rum squalores expurget; (612) quatenus centesimi
visibilitcr est informanda proposito, propitius bene- fruclus dono virginitatis decorari, virlulumque lam-
j-dicas, et beatae castitatis habitum quem te inspi- padibus exornari, et eleclarum virginum tuarum
ranie susceperit, te prolegenle cuslodiat; et quam consortio, te donante, mereatur uniri. Per eumdem.
vcslibus venerandaeprofessionis induis lemporaliier, MISSA 1NCONSECRATIONE VIRGINIS.
beata facias immortalilate vestiri. Per Dominumno-
slrum. Da, quaesumus,Domine, famulaetuse ///., quam
honore dignatus es decorare, inchoali
Item alia. — Deus, bonarum virluluin dator, et virginitatis
consummalum effectum, et, ut perfectam
omnium benedictionum largus infusor, exaudi preces operis
tibi offerat plenitudinem, initla sua perducere me-
nostras, et hanc vestem, qua famula tua ///. pro con- reatur ad finem. Per.
servandsecastilalis signo se adoperiendam exposcit,
Super oblata. — Oblatis hostiis, Domine, qusesu-
benetdicere et sanclificare digneris. Per Dominum. mus,
Benedktio veslis virginis. *—Exaudi, omuipotens prsesenlis famulse luse ///. perseverantiam
perpetme virginitalis accommoda, ul aperlis januis,
Deus,preces nostras, et hanc veslem, qua famula tua summi in adveniu, regnum coeleste cum lse-
///. se adoperiendam exposcit, uberrimse benedictio- Regis
titia mereatur intrare. Per.
nis imbre perfunde, sicut perfudisti oras vestimen- p Ad Complendum.— Respice, Romine, famulse tuae
a
lorum Aaron benediciione profluente capite in bar-
///. debitam servitutem, ut inier humanse fragilitatis
bain unguenli. Et sicut beuedixisti vestes omnium
incerta nullis adversitatibus opprimatur, quae de
religiosorum libi per omnia placenlium, ita eam bene-
tua protectione confidit. Per.
dicere dignare ac prsesta, clementissirae Pater, ut su-
Oratio ad abbatissam faciendam. — Exaudi, Do-
pradiclae famulselusehsecsit vestis salubrisprotectio, nosiras, el super hanc famulam tuam
haec cogniiio religionis, hoec inilium niine, preces
sanctitatis, hsec lll. tuse benedictionis emitte, ut, ccelesli
contra omnia tela inimici robusta ut cen- Spirilum
defensio, munere ditata, et tuse graiiam possit Majestatis ac-
tesimi muneris opulenlia perseveranli continentia
quirere, et bene vivendi aliis exemplum praebere.
diletur. Per Dominumnostrura.
Per Dominura nostrum Jesum Christum.
(601) Benedktio ab
virgiuis (602) episcopodicenda, Oratio (615) ad a ancillas Dei velandas. — Famu-
(605) qum fit in Epiphania, (604) vel seeunda feria las tuas, Domine, luse custodia muniat
pielatis, ut
Paschm, aut (605) quando aposlolorum nalalitia ce- sancise propositum, quod le inspirante
et vestimenta virginiialis
lcbrantur; (606) nigra forinsecus ges-
tant. susceperunt, te protegente illsesum cusiodiant. Per
j» Dominum.
Respicc, Domine, propitius super hanc famulam
luam ///., ut sanctae virginitatis proposilum, quod (614) Oratio ad abbatem faciendum. —Concede,
etfamulum luum lil.,
le inspiranle suscepit, le gubernanle cuslodiat. qmcsumus, omnipotens Deris,
Per. quem ad regimen animarura elegimus, gratise luse
te largiente, cura ipsa libi no-
Consecralio.— Deus, castorum corporum beni- dono prosequere, ut,
stra electione placeamus. Per Dominum.
gnus inhabitalor,etiucorruptarum amator animarum,
humanam subslantiam in b (615) nEBOOMACA II POSTPENTECOSTEN.
qui primis hominibusdia-
bolica fraude vitiatam, ita in Verbo luo, per quod Deus, in te sperantium fortitudo, adesto propitlus
omnia facla sunl, reparas, ut eam non soluni ad invocaiionibus nostris; el quia sine le nihil potest.
primsc oviginis innocentiam revoces, sed etiato ad mortalis infirmilas, prsesta auxilium gratise Itijs,
experienliam (607) quorumdam bonorum, qtiae in ui in sequendis mandalis tuis et voluntale libi et
/608) novo SKCUIO sunt habenda, perducas, et ob- oclione placeamus. Per.
R In vet. Sacram. Gall. exstal ordo ad consecrah- dklio abbalissw, el super vjduam veslemulandam.
das monachas,et ad velandam virg. Sequitur Bene- h In Edil. Pamel. nihil de Dominicis posl Pente-
175 SANCTI GREGORIIMAGNI 176
vobis cor earneum.
169 Super bblata,—Oblationemnostram, qusesu-. 1 rat a vobis cor lapideum, el det
mus, Domine , misericordiler acceptare et sancti- Amen. Quod ipse praestare.
ficare digneris, ut ejus sanctificalione nobis salus Ad Complendum.— Sumptis muneribus; Domine,
proveniat, et defensio sempiterna. Per. quaesumus ut cum frequenlatione myslerit crescat
Per Dorninum.
Prmfatio. — Vere dignura et juslum est, sequum nostrse salulis efleclus.
et salutare, nos tibi semper et ubique gralias agere, Super populum. — Deus, qui te in reclis ac since-
Domine sancte, Pater omnipotens, seterne Deus: ris manere pectoribus asseris, da nobis tua gratia
in habitare digneris. Per Do-
qui Ecclesisetuse filios sicut non cessas erudire, ila tales exislere, quibus
non desinis adjuvare, ut scientiam, te miserante, minum nostrum J^esumChrisium.
recla faciendi, el possibilitatem cnpiant exsequendi. HERDOMABA IV POSTPENTECOSTEN.
Per Christum. Deprecationemnostram , qusesumus, Domine, be-
" Benedictio.— Benedicat vobis Dominus, etcusto- nignus exaudi, et quibus supplicandi prasias affo-
diat vos. Amen. Illuminet faciem suam super vos, et ctum, tribue defensionis auxilium. Per Dominum.
miserealur vestri. Amen. Convertat vultum suum ad Super oblata. — Munera, Domine, oblala sancii-
vos, el donet vobis pacem. Amen. Quod ipse prsc- fica, ut lui nobis Unigenili corpus et sanguis fiant.
stare dignetur, cujus regnum et imperium sine fine B Per Dominum.
permanet, per omnia ssecula saeculorum. Amen. Prwfatio. — Vere dignum et juslum est, aequum
Benedictio Dei Patris et Filii et Spiritus sancti, ct et salulare, nos libi semper el ubique gratias agcre,
pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu Domine sancte, Pater omnipolens, seierne Deus:
tuo. cujus hoc mirificum opus ac salutare mysterium fuit
Ad Complendum.— Tantis, Domine, repleti mu- ut perditi dudum atque proslrati de diabolo el mor-
neribus, quaesumus ut et salutaria dona capiamus, tis aculeo ad hanc gloriam vocaremur, qua nunc ge-
el a lua nunquam laude cessemus. Per. nus eleclum sacerdotiumque regale, populus acqui-
Super populum. — Fideles tuos, Domine, bene- silionis et gens sancta vocaremur. Agentes igitur
dictio desiderala confirmet, quse eos et a tua volun- indefessas gratias sanctamque munificentiam luam
tale faciat nunquam discrepare, et tuis scnipcr in- praedicantes, Majestali tuoe hsec sacra deferimus,
dulgeat beneficiis gralulari. Per eumdem Domiuuin quae nobis ipse salutis nostroe auctor Clirislus insli-
nostrum. luit. Per quem Majeslatem tuam.
UERDOMADA III POSTPBNTECOSTEN. <•Benedktio. — Benedicat vobis Dominus nostri
Sancti nominis lui, Domine, limorem pariter et oris alloquio, et cor veslrum sinceri amoris copulet
amorem fac nos habere perpeiuum, quia nunquara C nexu perpeluo. Amen. Floreatis rerum prsesentium
tua gubernalione destiluis, quos in soliditaie luae copiis, justitiaacquisitis, gaudeatis perenniler fructi-
dileclionis instituis. Per Dominuin. bus sincerissimae charitatis. Amen. Tribuat vobis
Super oblala. — Oblaiio nos, Domine, tuo noinini Dominus dona perennia, ut (616) posl lempora feli-
dicanda purificet, et de die in diem ad ceelestis vitae citer dilalata percipiatis gaudia sempiterna. Arnen.
transferataelionem. Per. Quod ipse prsestaie dignetur.
Prwfatio.—Vere dignum et juslum est, sequum Ad Complendum.— Sacris muneribus, Domine,
et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agcre, perceptis, qusesumus ut nos eorum virlute, et a
Domine sancle, Paler omnipolens, seterne Deus, per vitiis omnibus expies, et donis luse gratisejugiler
Christum Dominum nostrum : per quem Majesiatem repleas. Per Dominum noslrum.
tuam suppliciter exoramus, ui ab Ecclesia tua quid- Super poputum. — Tempora nostra, quaesuirius,
quid est noxium lu repellas, et quod eidem saluiare Domine , pio favore prosequere, et quibus cursum
est largiaris; nosque conlra superbos spiritus humi- tribuis largiorem, prsesta conlinuum benignus auxi-
lilatem tribuas ratiouabilem custodire, cum graliam lium. Per Dominum nostrum.
tuam clemenier nobis impendis; nec bumani incer- 171 HEBDOMADA VP0STPENTF.COSTEN.
tos consilii dereljnquas, sed tua, quse falli uon po- D Protector in te sperantium, Deus, sine quo nihii
fest, gubernatione disponas. Per quem. est validum, niliil sancluin, muliiplica super nos u;i-
b Benedictio.— Propilietur Dominus cunctis ini- sericordiam tuam, ut, te rectore, te duce, sic trans-
quitalibus vestris, 170 et sanel omnes languores eamus per bona tempcralia, ul non amitlamusselcr-
vestros. Amen. Redimat de inleritu animam vcstram, na. Per Dominumnostrum.
et satiet in bonis desiderium veslrum. Amen. Aufe- Super oblata. — Respice, Domine, munera sup-
coslen occurrit. Sed. post officium dedicalionis eccl. Theoderic. ac in nostris Editis. In Codiee vero Ge-
sequilur : In nalali papw. In ordinalione presbyteri. met. reperiuntur immediaie post octavam Pcnte-
Ad sponsambenedkendam.Orationespro peccatis,elc. costes.
Sic etiam legitur in Cod. Reg. Suecise, ex quo multa a Legiiur in Benediction. inscribiturque: Benedi-
Edilionis Pamelianse errata emendari possuut, ul clio quolidianis diebus.
pag. 384,, in Oratione ad capillaluram: Ad novam b Beucdiciionem hanc nullibi legi.
tondendi graliam vocare dignatus es, pro Ad comam c lisec quoque aliis ex Codicibus minime nota.
tondendi, eic, uli exhibel hic Codex ms. Omiltunlur De cseteris quae sequuntur eadem dicta sunlo, nisi
quoque Dominic»!post Pentecosten in Kalend. Rom. aliter rem se habere monearaus.
Earum Missseassignantur eodem ordine ia duobus
177 LIBER SACRAMENTORUM. 178
plicanlis Ecdesiaj, et saluli credentium perpelua j L missiones tuas, quse omnc desiderium superant,
sanctificationesumenda concede. Per. consequamur. Per.
Prwfatio. — Vere dignum et juslum esl, sequum Super oblata. — Propitiare, Domine, supplicatio-
et salutare, nos libi semper et ubique gralias agere, nibus nostris, et bas oblationes famulorum famula-
Domine sancte, Pater omnipotens , oeterne Deus: rumque tuarura benignus assume, ut quod singuli
et omnipotentiam tuam jugiter implorare, Ut nobis obtulerunt ad honorem nominis tui, cunctis proficiat
et praesentis vitae subsidium, et aeternsetribuas prae- ad salutem. Per Dominum nostrura.
mium sempiternum. Quo sic mutabilia dona capia- Prmfatio. — Vere dignum et juslum est, sequum
mus, ut pcr haec ad incommutabilia dona pervenire et salutare, nos libi semper et ubique gratias age-
valeamus; sic temporalis laelitiae tempora transeant, re, Domine sancte, Pater omnipotens, seterne Deus,
uteis gaudia sempilerna succedant. Per Christum per Christum Dominum noslrum, verum oelernum-
Dominum noslrum. que pontificem, et (617)solum sine peccali macula
Benedictio.— Emundet Dominus conscienlias ve- sacerdotem, cujus sanguine lidelium corda mundan-
stras ab omni malitia, et repleat sanctificaiione per- tur, cujus inslilutione placationis tibi hoslias non
pelua. Amen. Vota vesira clemenler inlendat, et solum pro delictis populi, sed etiam pro noslris
peccata omnia propitiatus indulgeat. Amen. Quse pie 8 offensionibus immolamus; tuam poscentes clemen-
optatis miseratus attribuat, ac quse pavescitis, pius tiam ut omne peccatum quod carnis fragilitate con-
propugnator procul repellat. Amen. Quod ipse prse- traximus, ipso summo pro nobis Antistite interve-
slare dignetur. niente, solvatur. Per quem.
Ad ComplendUm.—Sancla tua nos, Domine, sum- Benedictio. — Amoveal a vobis Dominus lotius
pta vivificent, et misericordise sempiternae prsepa- maculas simuliatis, et imbuat vobis munera purse
renl expiatos. PerDominum noslrum. dilectionis. Amen. Subjuget in vobis reluctationem
Super populum. — Respice, Domine, propitius carnis et sanguinis, et opem conferat perpeluas
plebem tuam, et toto tibi corde subjectam praesidiis castitatis. Amen. Idque vos in prsesenli saeculo di-~
invictse pietatis attolle. Per Dominum. ligere faciat, quod a ccelestis paradisi hseredilale
HEDDOMADA VI POSTPENTECOSTEN. non dividat. Amen; Quod ipse prsestare dignetur.
Da nobis, qusesumus, Domine, ut et mundi cursus Ad Complendum. — Quos coelesti, Domine, dono
pacifice nobis luo ordine dirigatur, et Ecclesia tua satiasti, prsesta, quaesumus, ut a nostris munderaur
tranquilla devolione Isetetur. Per Dominum. occultis, et ab bostium liberemur insidiis. Per.
Super oblata. — Ascendant, qusesumus, Domine, 173 Super populum.— Protegat, Domine, quse-
preces humilitatis nostrse in conspectu cleroentise ^ sumus, tua dextera populum suppiicanlem , ut prse-
luse; el descendat super haec oblata virtus tuse divi- sentem vitam sub tua gubernatione transcurrens ,
nilatis, quam noslris quoque purificandis mentibus mereatur invenire perpeluam. Per Dominura no-
largiaris. Per Dominum. strura.
Prwfatio. — Yere dignum et justum est, sequum VIIIP0STPENTECOSTEN.
HEBDOMADA
et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere,
Deus virtutum, (618) cujus est totum quod cst
Domine sancte, Pater omnipolens, ajterne Deus:
optimum , insere pectoribus noslris amorem tui no-
Majestatem tuam suppliciter deprecanles, ut opem el prsesta in nobis religionis augmentum , ut
luam 172 petentibus dignanter impendas, et de- minis,
sunc bona nutrias, ac pietalis studio quse sunt
sideranlibus benignus tribuas profulura. Per Chri- quae nutrita custodias. Per.
"tum Dominum.
a Benedktio.— Omnipotens Deus sua vos cleraen- Super oblata. — Propitiare, Domine, supplicatio-
tia benedicat, et sensura vobis sapientise salutaris nibus uostris, et has populi tui oblaliones benignus
infundat. Arnen. Catholicse fidei vos documentis assumc, e(, ut nullius sit irrilum volum , et nullius
et in sanctis red- vacua postulatio, praesla, quacsumus, ut quod fideli-
enutriat, operibus perseverabiles
dal. Amen. Gressus vestros ab errore convertat, et D ter petimus, efficaciler consequamur. PerDominum.
viam vobis pacis et charitatis ostendat. Amen. Quod Prwfatio. — Vere dignum et justum esl, sequum
ipse prseslare dignetur. et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere ,
Ad Complendum.—Mysteria nos, Domine, sancta Domine sancle, Paler omnipotens , aeterne Deus : cf
purificent, et suo munere tueantur. Per. libi vovere conlriti sacrificium cordis, (619) tibi litaro
bonum su-
Super populum. — Exaudi nos, Deus salutaris humiliali victimam pectoris, a quo omne
nostcr, et dies nostros in tua pace dispone, ut a mimus, omnem jucundilatem haurimus. Precamur
cunctis perturbationibus liberati, tranquilla tibi ser- itaque ut tibi conscientia nostra famuletur, et, ul in
Vitute famulemur. te de die in diem meliorata proficiat, luse gratiae in-
HERDOMADA VIIPOSTPENTECOSTEN. temerata subdatur. Nostris nos, qusesumus, Domine,
Deus, qui diligentibus le bona invisibilia praepa- evacua malis, tuisque reple per omnia bonis, ul,
a
rasli, infunde cordibus nostr<s lui amoris affectum, percepta gratia, quam nosira non exigunt merita,
Ut te in omnibus, et super omnia diligentes, pro- cunciis adversilaiibus liberaii, et iu bonis omnibus
0 Exstat in Benedict. post Benedictionem quotidianis dicbus.
M9 SANCTI GREGORII MAGNI 180
oonflrmali, supemis civibus mereamur conjungi.,A sentis vitse nos conversatione sanctiflcent, et ad gau-
Per Cbrislum. dia sempiierna perducant. Per Dominumnostrum.
* Benediclio.— inclinel Dominus aurem suam ad
Prwfalio. — Vere dignuin et justum est, aequumet
preces vestrse humilitatis , et del vobis gratiam suse salutare.nos libi semper et ubique gralias agere ,
benedictionis, et pramium sempiiernae salutis. Domine sancle, Pater omnipotens, seterne Deus: et
Amen. Semper etubique Dominura propilium habea- tuara misericordiam exorare, ut le annuenie valca-
tis, et in ejus laudibus exsultetis. Amen. Omniuni mus quae mala sunt declinare et quae bona sunt
peccatorum veslrorum vincula solvat, et ad gloriam consequenler axplere; et quia nos fecisti ad lua sa-
sempilernam pervenire vos faciat. Amen. Quod ipse cramenta (625) pertinere, tu clementer in nobis eo-
prsestare. rum munus opcrare.' Per Clirisium.
Ad Comptendum. — Repleti, Domine, muneribiis b Benedictio.—Mullipbcetin vobis Dominuscopiam
Mis, quaesumus ut eorum et mundemur effectu, et suaebenedictionis , et confirmet vos in spe regni cce-
muniamur auxilio. Per eumdem. lesiis. Amen. Actus vestros corrigat, vitam emendet,
Super poputum. — Da nobis, quoesumus, Domine, 175 mores componai, et vos ad ccelestis paradisi
ut in lua gratia veraciter confidentes, etquse digna . hoereditalem perducai. Amen. Talique intenlione
sunt poslulemus, et jugiler poslulata sumamus. Per. repleri valeaiis, qua ei in perpeiuum placeatis. Quod
HEBDOMADA IX POSTPENTECOSTKN. ipse prsestare.
Deus , cujus providentia in sui dispositione non Ad Complendum.— Sumptis, Doinine , luae insti-
fallilur, te supplices exoramus, ut noxia cuncta tutionis muneribus, qusesurausut nos eorum etmun-
submoveas, etomnia nobis profutura concedas. Per. ditia purges, el poienti virlute defendas. Per Domi-
174 SuPer oblata. — Deus, qui legalium diffe- num.
rentias hostiarum unius sacrificii perfectione (620) Super populum. — Concede, qusesumus, omnipo-
sanxisti, accipe sacrificium a devotis tibi famulis, et lens Deus , ut, viara tuam devola mente currentes,
pari benedictione, sicutmunera Abel, sanctifica, ut (624) subripientium delictorura laqueos evadamus.
(621) quod singuli oblulerunt, ad MajestaLisluoe ho- Per Dominum nostrum.
norem, cunctis proficiat ad salulem. Per Dominum HEBDOMADA XIPOSTPENTECOSTEN.
nostrum.
Prwfalio. — Vere dignum et juslum est, sequum ut Prsesta, quaesumus,omnipotens et misericors Deus,
inler hujus vitae caligines, nec ignorantia fallenle
et salulare, nos tibi semper et ubique gratias agere,
Doriiinesancte , Pater omnipotens, seterne Deus : et i_ mergamur, nec praecipiti studeamus voluntate pec-
tuam misericordiam lotis nisibus exorare, ne pro care, sed quibus liduciam sperandaepietatis indnlges,
noslra nos iniquitate condemnes, sed pro tua pietate oplatse misericordiae praesta benignus cffeclum. Per.
in via recta semper disponas; nec, sicut meremur, Super oblata. — Concede nobis hsec, qusesumus,
Domine , digne frequenlare mysteria, quia quolies
delinquentibus irascaris, sed fragililati noslra; in-
victa bonitate subvenias. Per Cbristum. hujus Hostiseconimemoratio celebratur, (625) opus
exercetur. Per.
Benediciio. — Sanctificct vos Domini gratia , et ab nostrse redemptionis
— Vere dignum et justum est, sequum
onini malo custodiat. Amen. Arccat a vobis omne Prmfatio.
et salulare, nos tibi semper et ubique gratias agere,
quod nialuin esl, et spiritus vestros corporaque
Amen. vos sibi charitatis Domine saucie, Pater omnipoiens, seterne Deus : et
purificct. Alliget vinculo , tibi
el pax ejus abundet in cordibus vestris. Amen.Quod debitam servilutem , per rainisterii hujus imple-
tionem persolvere , quia nou solum peccantibus ve-
ipse prsestare.
Ad Complendum.—Tua nos, Domine, medicinalis niam tribuis , sed etiam proemiapetentibus imperli-
ris. Et quod perpeli malis operibus promeremur,
operalio, et a nostris perversitatibus clementer ex-
magnifica pietate depellis, ul nos ad tuaereverentiae
pediat, et ad ea quse sunt recta perducat. Per.
— cultum , et (626) terrore cogas, et amore perd.ucas.
Super populum, Plebis tuae, quaesumus, Domi-
Per Christum.
ne, ad lc semper corda converte, ul quam tantis facis Benedktio. — Deus, qui est vila mortalium, salus-
palrociniis adjuvari, perpeluis non desinas guber-
nare prsesidiis, Per. que peccatoruin, auferat a vobisomnes raaculas de-
lictorum. Anien. lnduat vos decore virtutum, sancii-
HEBDOMADA X POSTPENTECOSTEN. ficet mentes , purificet voluntates , et donet vobis
Largire nobis, Domine, quoesumus, semper (622) sanctorum consortium angelorum. Ut probabiles fide,
spiritumcogitandiquserecia sunt, propitius ct ageudi, et opere immaculati, perveniatis ad seternam gaudio-
ut qui sine te esse non possumus, secundura te vi- rura ccelestiumhsereditatem. Amen. Quod ipse prae-
vere valeamus. Per. slare.
Super oblata. — Suscipe munera, qusesumus, Do- Ad Complendum.— Tui nobis , Domine , commu-
mine, quse de lua largitate deferimus, ut hsec sacro- nio sacramenti, ct purificationem conferat, el tribuat
sancta mysteria, gratise tuae operante virtute, et prse unitatem. Per.
0 Habetur in Benedictionali versus finem. commuui leguntur.
h In Benedictionali loctnn habet, inler illas qusede
181 LIBER SACRAMENTORUM, 182
Super populum. — Conserva, qusesumus,Domine, Aintendat,
. et culparum omnium vobis veniam cle-
tuorum corda fidelium, et gratise luaevirtute corro- menter attribual. Amen. Quod ipse prseslare.
bora, ut et in tua sint supplicatione devoti, et mulua Ad Complendum.— Senliamus , Domine , qusesu-
dilectione sinceri. Per Dominumuostrum. mus, lui perceptione sacramenti subsidium mentis
HEBDOMADA XII POSTPENTECOSTEN. et corporis, ut in utroque salvati, ccelestis remedii
plenitudine gloriemur. Per.
Deus, qui omnipotentiam tuam parcendo maxime, — Tuere, Domine,populum tuum,
et miserando manifestas, muliiplica super nos Super populum.
176 et salutaribus prsesidiis semper adjulum beneliciis
inisericordiam luam, ut, ad tua promissa currentes,
cceiestium bonorum facias esse consortes. Per Do- atlolle conlinuis et menlis et corporis. Per.
niinum nostrum. HEBDOMADA XIVPOSTPEXTECOSTEN.
Super oblata. — Tibi, Domine , sacrificia dicata Omnipotensserapilerne Deus, per quem ccepit esse
reddantur, qua; sic ad honorem nomiuis tui defe- quod non erat, ei (627) faciura est visibiie quod la-
renda tribuisli, ut eadera remedia lieri noslra prse- tebat, slultitiam nostri cordis emunda, et quse in no-
stares. Per Dominum. his sunt vitiorum secrcta purifica, ut possimus tibi
Prmfatio. — Vere dignum et justum est, acquum'. Domino pura mente servire. Per Dominum.
et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, Super oblata. — Offerimus tibi, Domine, Hostiam
Domine sancte, Pater omnipotens, seterne Deus: cu- placalionis el laudis, humiliter implorantes, ut et
jus primura tuoepietatis indiciumest, si tibi nos fa- eam placabili pietaie respicias, et offerentium preces
cias toto corde subjectos , et spiriium nobis tantae clementi largitale esaudias. Pcr.
devotionis infundas, ut propilius largiaris conse- Prmfalio. — Vere dignum et justum est, sequumet
quenier auxilium. Per Cbristum. salutare, nos libi semper et ubique gralias agere,
a Benedktio. — Devotionem vestram Dominus di- Domine sancte , Paier omnipotens , selerne Deus:
gnanter iutendal, et susevobis benediclionis dona quia lu in noslra semper faciens infirmitate virtu-
concedat. Amen. Talique vos in prsesenli sseculo lem, (628) Ecclesiam luam inler adversa crescere
subsidio muniat, ut paradisi vos in futuro habiiato- tribuisti, ut cum putaretur oppressa, tunc polius
resefficiat. Amen. Sicque corda vestra sanciificando prsevaleret exaltata, dum simul el experientiam fidei
benedicat, et benedicendo sanciificet, ut vobiscum, declarat afflictio, et victoriosissima semper perseve-
imo in vobis eum habitare delectet. Amen. Quod rel, te adjuvante, devotio. Per Chrislum.
ipse prsestare. Benedictio. — Det vobis Dominusmunus suae be-
Ad Complendum.— Quaesumus, Domine Deus no- nedictionis, et repleat vos spirilu verilalis et pacis.
"
sler, ut quosdivinis repararc non desinis sacramen- Amen. Quateuus sic per viam salutis devoia mente
tis, tuis uon destituas benignus auxiliis. Per. curralis ut subrepenlium delictorum laqueos salubri-
Super populum. — Fideles luos, Domine , qusesu* terevadatis. Amen. Sicque efficiaminiin ejus suppli-
mus, corpore pariter et mente purifica, ut, Jua in- catione devoti, etin mutua dilectione sinceri, ut ad
spiratione compuucti, noxias deleclationes vilare ceeleste regnum pervenire possitis securi. Amen.
prsevaleant, aique, ut earum uon capianiur illece- Quod ipse praeslare.
bris, tua semper suavilaie pascanlur. Per. Ad Complendum.—<Vivificet nos, quaesumus, Do-
HERDOMADA Xlll POSTPENTECOSTEN, mine, hujus parlicipatio sancta mysterii, et pariter
Omnipotenssempilcrne Deus, qui abundantia pie- nobis expiationem tribuat et munimen. Per.
taiis tuae et merita supplicum excedis et vola, ef- Super populum. — Omnipotenset misericors Deus,
funde super nos misericordiara tuam, ut dimittas de cujus munere venit ut tibi a fidelibus tuis digne
quae conscientia metuil, et adjicias quod oralio non et laudabiliter serviatur, tribue, quaesumus, nobis ,
prsesumii. Per. ut ad promissiones luas sine offensione curraraus.
Super oblala. — Respice, Domine, quaesumus, Per.
nostram propitius servilutem, ut quod offerimus sit HEBDOMADA XVPOSTPENTECOSTEN.
tihi munus acceptum , sit nostraefragililatis subsi- " OmnipotenssempiterneDeus, da nobis lidei, 178
dium. Per. spei et charitalis augmenlum, et ul mereamur asse-
Prmfatio. — Vere dignum et justum est, sequum qui quod promittis, fac nos amare quod prsecipis.
etsalutare, nos tibi semperel ubique gratias agere, Per.
Domine sancte, Pater omnipotens, seterne Deus : Super oblata. — Propitiare, Domine, populo tuo,
qui nos castigando sanas, et refovendo benignus eru- propitiare muneribus, ut hac oblatione placatus et
dis, dum magis vis salvos esse correetos quam perire indulgentiam nobis tribuas et poslulata concedas.
dejeclos. Per Christum Dominum noslrum. Per.
Benedictio.— Gralia sua vos Dominus Iocupletet, Prmfatio. — Vere dignum el justum est, sequum
el coelestibenedictione multiplicet. Amen. Ab omni et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere,
vos adversitate 177 defendat, el pia semper mise- Domine sancle, Pater omnipotens, ueterne Deus;
ratione cusiodiat. Amen. Petitiones vestras placaius qui nos de donis bonorum temporalium ad percep-
a Exhibetur iu Benedictionaliinter communes, seu.nulli dici addiclas.
185 SANCTI GREGORII MAGNI 184
Uonem provebis oeternorum, et hsec tribuis el illa tA.consistere, luo semper (650) munere gubernelur. Per
largiris, ut et mansuris jam iucipiamus inseri, et prae- Dominum.
Jereuntibus non leneri. Tuum esl enim quodvivimus, Super oblata.— Tua nos, Domine, sacramenta cus-
quia licet peccati vulnere nalura nostra sit viliala, lodiant, et contra diabolicostueantur semper incursus.
tui tamen est operis ut terreni generati ad ccelcslia Per Dominumnoslrum.
renascamur. Per Cliristum. Prwfatio. — Vere dignum et justum est, sequum
Benediclio. — Benediclio vos Domini comitelur et salutare, nos libi semper et ubique gratias agerc ,
ubique, sibique semper facial adhserere. Amen. Ipse Domine sancle, Pater omnipotens, aeterne Deus: et
vos sua benedictione salvilicet, quidignatus estplas- te incessanler precari, ut qui te auctore subsistirous,
mare potenter. Amen. Atque ita vos prsestetfeliciter te dispensante dirigamur. Non (651) nostris sensibus
vivere, ut ccelestis beatitudinis elficiat cohseredes. relinquamur, sed ad luse reducti semper tramitem
Amen. Quod ipse prsestare. veritatis, hsec studeamus exercere quse praecipis,ut
Ad Complendum.— Ccelestihus,Domine, donis sa- possimus dona percipere quse promiltis. Per Chri-
liatos,quaesumusut et voluntate pie recleque vivendi, stura.
et virtute atque efficacia perficiendi nos jugiter do- Benedictio.— Omnipolens Deus peccatorum ve-
nare digneris. Per Dominum. B strorura maculaspurget, etsua vos benediclioneillu-
Super populum. — Conserva, quoesumus,Domine, stret. Amen. Repleatvos spiritalium donis virtutum ,
populum luum; et quem salularibus prsesidiis non et perseverare faciat in b»nis proposiium vestrum.
desinis arijuvare, perpeluis tribue gaudcre beneficiis Amen. Sicque humiliialcm vestram benignus accep-
cl menlis et corporis. Per Dominum iioslrum. tct, ut suae vos pietatis remuneratione Iocuplelet.
HEBDOMADA XVITOSTPENTECOSTEN. Amen. Quod ipse proestaredignetur.
Ad Complendum. — Menles noslras et corpora
Cuslodi, Domine, quocsumusEcclesiara luam pro-
et sine le labitur bumana possideat, Domine, quaesumus, doni ccelestis opera-
pitialione perpelua, [quia ul non nosler sensus in nobis, sed jugiler
mortalitas. tuis semper auxiliis et abstrahalur a uoxiis lio, (652)
et ad salularia dirigalur. Per Dominum. cjus prieveniateffectus. PerDomlnum.
Super populum. — Adesto, Domine, supplicatio-
Super oblata. — Hostiam sacrificii singularis libi,
nibus nostris, et nihil dc sua conscienlia prsesumen-
Domine, deferentes ut
petimus, ejus virtute nos et a
libus ineffabili miseratione succurre, ut quod non
peccatis emacules, et tua sanctificalione dignos effi-
habel fiducia merilorum, tua conferat largitas invicla
cias. Per Dorainum.
donorum. Per.
Prmfatio. — Vere dignum et juslum est, sequum
el salutare, nos libi semper et ubique gratias agere, 180 HEBDOMADA XVIIIP0STPENTECOSTEN.
Domine sancle, Pater omnipolens, seterne Deus, per Absolve, qusesumus, Domine, luorum delicta po-
Christum Dominum noslrum : qui selernitate sacer- pulorum, et a peccalortim noslrorum nexibus, quae
dotii sui omnes tibi servientes sanclificalsacerdotes, pro nostra fragilitate contraximus, tua benignitate
quoniam moriali carne circumdati, ila quotidianis liberemur. Per.
peccalorum remissionibus indigemus, ut non solum Super oblala. — Pro nostrse servilulis augmenlo
pro popnlo, sed etiam pro nobis ejusdem le Ponlifi- sacrificium libilaudis offerentes, qusesumus, Domine,
cis sanguis exoret. Per quem. (655) ut quod immeritis conlulisti, propitius exsequa-
179 a Benedklio. —Concedat vobis omnipoiens ris. Per Dominum.
Deusmunus susebenedictionis,quivestrseestconscius Prmfalio. — Vere dignum et justum est, oequum
infirmitatis. Amen. Et,(629) qui vobis tribuit suppli- et salulare, nos tibi semper et ubique gratias agere,
candi affectum.tribuat consolaiionis auxilium. Amen. Domine sancle, Pater omnipotens, seterneDeus: quia,
Ut ab eo et prsesentis et fulurse viise subsidium ca- cum laude nostra non egeas, grata libi tamen cst
piatis, cujus vos bonilale creatos esse credilis. Amen. tuorum devolio famulorum ; nec te augent nostra
Quod ipse prsestare. n prseconia, sed nobis proliciunt ad salulem. Quoniain
Ad Complendum.— Prsesta nobis, misericors Deus, sicut fontera vitaeprseterire causa moriendi est, sic
ut placalionem tuam promptis mentibus cxoremus, eodem jugiter redundare, effeclus esl sine fine vi-
et, per sacramenla quae sumpsimus peccatorum ve- vendi. Per Christum.
niam consequenles, a noxiis liberemur incursibus. Benedklio. — Omnipotens Deus ccelesli vos pro-
Per Dominura nosirum. tectione circumdet, et suse bencdiclionis dono locu-
Super populum.— Propiliare, Domine, populo luo, pletet. Amen. Concedatque vobis, ut qui in sola spe
ct ab omnibus illum absolve peccaiis, ut quod nostris graliac coslesiis innilimini, ccelesti etiam prolectione
oiTensionibuspromeremur, lua indulgentia repellatur. muniamini. Amen. Qualenus et in prsesenti sacculo
Per. mortalis vitse solalia capialis, et sempiternse gaudia
HEBDOMADA XVIIPOSTPENTEGOSTEN. comprehendere valeatis. Quod ipse prsestare.
Ecclesiam luam, Domine, miseratio continuala: Ad Complendum.—Salutaris Hostiseparlicipalione
inundei et muniat, et quia sine le non potest salva recreali, qusesumus, omnipotens Deus, ut ejus po-
a Exslal in Benediciionali, scilicel iit seric
benedictjonum de communi scu quotidianaruni.
185 LIBER SACRAMENTORUM. 186
tenlia siugulari nos ipsos tibi holocaustum facias A Ad Complendum.— Purifica, Domine, quaesumus,
sempiternum. Per. menies noslras benignus, el renova cceleslibus sa-
Super populum. — Da, quaesumus, Domine, po- cramenlis, ut consequenter et corporum praesens
pulo tuo el mentem qua libi devotus existat, ct in- pariter et fulurum capiamus auxilium. Per.
tellectum quo jusla deposcat, etpropitiationem tuam, Super populum. —Respice propitius, Domine, a<J
qua piedesiderantibus profulura perlicias. Per. debitam libi populi servitulem, ut inter humanse fra-
nEBDOMADA XIXPOSTPENTECOSTEN. giliiatis incerta nullis adversitatibus opprimalur, qui
Omnipotenssempileme Deus, misericordiam tuam de lua protectione confidit. Per Dominum noslrum.
ostende supplicibus, ut qui de (654) meritorura qua- 182 HEBDOMADA XXIPOSTPENTECOSTEN.
litate dilfidimus, nonjudicium tuum, sed indulgen- Da, quaesumus, Domine, populo luo diabolica vi-
tiam sentiamus. Per Dominum. lare conlagia, et le solum Dominum puro corde se-
Super oblala.— Ilujus te, Domine , muneris obla- ctari. Per.
tione placemus, et perpeluae vilae parlicipes hujus Super obtata. — Majeslatem tuam, Domine, sup-
operaiione reddamur. Per. pliciier deprccamur, ut hsecsancta, quse (655) geri-
Prmfalio. —Vere dignum et justum esi, sequumet mus, et prseteritis nos delictis exuant et futuris.
salulare, nos libi semper et ubique gratias agere , BPer.
Domine sancte, Pater omnipotens, seierne Deus, per Prmfaiio.—Vere dignum el justum est, sequum et
Chrislum Dominum noslrum : qui vicit diaboluni salutare, nos libi semper et ubique gratias agere,
181 et mundum, hominemqueparadiso restiluit, et Domine sancie, Pater omnipolens, seterne Deus : et
vilaejanuas credeniibus paicfeeil. Perquem. suppliciter le exorare, ul sic nos bonis tuis instruas
a Benedictio.— Omnipotens Deus dexteroe susu sempiternis, ut temporalibus quoque consolari di-
pcrpeltio vos circumdet auxilio, et benedictionum gneris; sic prsesenlibus refovere, ut ad gaudia nos
suarum repleat dono. Amen. Ab omni vos pravilaie 'mansura perducas. Per Chrislum.
defendat, et donis ccelestibus exuberare concedat. Benedictio.— Omnipolens Deus c universa a vo-
Amen. Quo corpore mundaii ac mentc, lalem ei bis adversa cxcludat, et suoe super vos benediclionis
exhibeatis scrvitutem, per quam suam consequi va- dona propitiatus infundat. Amen. Cordaveslra effi-
leatis propitialionera. Amen. Quodipse. ciat sacris intenta doctrinis, quo possinl repleri be-
Ad Complendum.— Ccelestis mensse, qusesumus, neficiis sempiternis. Amen. Qualenus et exsequenda
Domine, sacrosancla libatiocorda nostra purget sem- intelligenles et intellecta exsequentes, et inter ad-
per et pascal. Per Dominum noslrum. versa mundi inveniamini (656) iudemnes, et bealo-
Super populum. — Adesto, Domine, populis tuis C rum spirituum efficiamini cohseredes. Amen. Quod
in tua proteclione fidentibus, el luacse dexierse sup- ipse prsestare dignetur.
pliciter inclinantes perpetua defensione conserva. Ad Complendum.— Sacrificium, quod tuse, Do-
Per. mine Deus, obtulimus pietati, nobis ad veniam
HEBDOMADA XXPOSTPENTECOSTEN. noslrorum proficiat peccatorum, et tux miserationis
Fac nos, Domine, quoesumus,libi prompta volun- semper tribuat solatium. Per Domiuumnostrum Je-
tale subjeclos, et ad supplicandum tibi nostras sem- sum Christura.
per excita volumaies. Per. Super populum. — Benediclionem tuam, Domine,
Super obtala. — Mundanos, Domiue, sacrificii proe- populus fidelis accipial; qua, corpore salvatus ac
sentis effeclu, et perfice miseratus in nobis ut ejus menle, et gratom libi semper exhibeat servitulem,
mereamur esse participes. Per. el propitialionis tuaebeneficia semper inveniat. Per
Prmfalio. — Vere dignum et justum esl, sequura Dominum noslrum.
et salulare, nos tibi semper el ubique gratias agere, BERDOMADA XXIIPOSTPENTECOSTEN.
Domine sancle, Pater omnipolens, seterne Deus : et Dirigat corda noslra, Domine, qusesumus,tuse mi-
tuam Majesiatem humiliter implorare, ut Jesus serationis operatio, quia libi sine te placere non
Chrislus Filius tuus Dominus noster sua nos gratia •**possumus. Per Dominum.
protegat et conservet; et, quia sine ipso nihil recte Super oblala. — Deus, qui nos per hujus (657) sa-
valemus efficere, ipsius munerc capiamus ut tibi crificii veneranda commercia unius summseque di-
semper placere possirous. Per quem Majestalera. vinitotis participcs efficis, prsesta, qusesumus, ul et
L Benedictio.— Purificet omnipolens Deus veslro- tuam cognoscamusveritatem, et eara dignis mentibus
rum cordium arcana, et benediclionis suse vobis Iri- ac moribus assequamur. Per Dominum noslrum.
buat incrementa. Ameu. Ab omnibus viloe prsesentis Prmfatio. — Vere diguum et justum est, aequum
periculis exuamini, et virlutum spiritaliura orna- et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere,
mentis induamini. Amen. Quo illius adjutorio fulti Domine sancte, Pater omnipoiens, seterne Deus :
sic ei serviatis in terris, ul ei conjungi valeaiis in qui proplerea jure punis errantes, et cleraenier re-
ccelis.Amen. Quod ipse. foves 183 castigatos, ut nos a malis operibus abs-
a Est in Benediet. loco jam designato. c In Ed. deest universa, quod addidimus ex Ms.
b IlsecBenedictio praecedcnti subjicitur in Bene- ct cx Henediciionali.
diclionali.
187 SANCTIGREGORII MAGNI ISS
trahas, et ad bona facienda convcrtas, quia non vis A A.lis operatio, et a nostris perversitatibus clementer
invenire quod darones, sed esse pntiu.squodcorones. expediat.et ttiis faciat semper inhserere niandatis.
Qui cum pro nostris meriiis jugiter merearaur alfligi, Per.
tu tamen judicium ad correclionem lemperas, non Super populum. — Familiam luam , qua.sumus,
pcrpeiuam exerces ad pcenam. Juste enim corrigis, Domine, dexiera tua perpeluo circumdct auxilio, ut,
et clementer ignoscis, in ulroque verax, in uiroque ab omni pravilaie defcnsa, donis cceleslibusprosc-
misericors. Qui nos ea lege dispcnis , ut coercendo quatur. Per Dominum noslrum.
in xternum perire non sinas, et parcendo spatium HEkLOMADA XXIVPOSTIENTECOSTEN.
tribuas corrigendi. Qui ideo malis prsesentibus nos Largire, tiuaesumus, Domine, fidelibus tuis indul-
flagellas, ut ad bona futura perducas; ideo bonis gentiam placatus etpacem,ut pariler ab oiiinibiis
temporalibus consolaris, ut de sempiternis facias mundentur offcnsis, ct secura libi mente descrvianl.
certiores. Quo te et in prosperis et in adversis pia Per.
semper confessione laudemus. Per Chrisium Domi- Super oblala. — Cceleslem nobis prsebcant baec
iium nosirum. mysteria, quaesumus, Domine, medicinam , et viiia
a Benedictio. — Omnipotens Deus dics vestros in nostri cordis
expurgent. Per Dominum nostrum.
sua pace disponal, et suse vobis benedictionis dona B ] Prwfatio. — Vere dignum et justum est, aequum
concedat. Amen. Ab omnibus vos perturbatiouibus et salutare, nos libi semper el ubique gratias agere,
liberet, et mentes veslras suse pacis tranquillitate Domine sancte, Paier omnipotens, oeterne Deus :
consolidet. Amen. Quatenus spei, (idei et charitaiis Majestatem tua.m suppliciler deprecanies, ut, ex-
gemmis ornaii, et prsesentcm vitam iransigalis pulsis azymis velusialis, illius Agni cibo saliemur et
illscsi, et ad scternam pervenialis sccuri. Amen. poculo qui et nostram imaginem reparavit, et suara
Quod ipse prsesiare dignelur. nobis gratiam repromisit, Jesus Christus Filius
Ad Complendum.— Gratias libi referimus, Do- luus.
mine, sacro mu.nere vegetati, luam misericordiam Benedktio. — Omnipolens Dominus adaperiai cor
deprccanies, ut dignos nos ejus participatione per- vestrum in lege sua, ct huiniliet animas veslras ad
ficias. Per Doroiuum. capienda mandata ccelestia. Amen. Quidquid vobis
Super populum.•-- Familiai tuse, quscsumus, Do- pro salule animarum vestrarum os morialiiaiis no-
mine, eslo prolecior, et misericordiam luain con- strac enarral, acceplum vobis pietas divina cfficiat.
cede poscenli, qua libi semper fiat obediens, et lua Ameu. Ut, divinis sermonibus animati cum eis qui
dona percipiat. Per, pro vobis invigilant, ad oeternambeatitudinem me-
HEBDOMADA XXIIIPOSTPENTECOSTEN. 'G reamini pervenire illaesi. Amcn. Quod ipse praesiare
Oninjpolens et misericors Deus, universa nobis diccielur.
adversantia propitialus exclude, ut, menie et cor- Ad Complendum.— Sacrificiumsaluiis nostroelibi
pore pariter expediti, quse tua sunt Iiberis mcntibus offerentes, qua;sumus, Domine Deus noster, ut con-
exsequamur. Per Dominum noslrum. cedas nobis purificatis mentibus semper tuae pietalis
Super oblala. — Da, quaesumus,oiiiiiipolens Deus, celebrare mysierium. Per Dominum nostrum.
sic nos sacris muneribus luam veniam promcreri, Super populum. — Da salutem, Domine, quaesu-
ut nostros corrigamus excessus; sic faientbus re- mus, populo tuo nieniis et corporis, et perpeluis
laxare deliclum, ut coerceamus in suis praviiatibus cnnsolationibustuorum reple corda fidelium, ui, tua
obstinalos, Per Dominum. proteciione relevali, et pia libi devotione compla-
Prmfatio. — Vere dignum et justum est, sequum ceanl, et tua senipcr beneficia consequantur. Per
et salutare, nos libi semper et ubique gralias agere, Dominum noslrum.
Domine sancte, Pater omnipolens, a'lerne Deus : et 185 ^ HEBDOMADA XXVPOSTPENTFCOSTEN.
clcmenliam luam suppliciter exorare, ut Filius luus; Deus, qui nos regendo conservas, parcendojusti-
Jesus Christus Dominusnosier, qui se usque in finem ficas, et a temporali trihulatione nos eripe, et gaudia
sseculi suis promisit fidelibus adfuiurum, (658) et D nobis oeierna Jargire. Per Dominumnostrum.
praesentisecorporalis mysieriis non deserat quos re- Super oblata. — Suscipe, Domine, propiliatus Iio-
demit, el Majestatis suae beneliciis non reinqual. slias, quibus et te placari voluisli, et nubis salulem
Pcr quem Majestatem. polenti pielate restitui. Per.
Benedktio. •— Benedictionis Dmnini gratia vosi Prwfatio. — Vere dignum et justum est, aquum
semper protegai, et ab omni malo difendat. Amen. et salulare, nos tibi semper et ubique gratias age-
Mundetvos 184 ab omni crimine peccatorum, et re, Domine sancle, Paler onuripotens, aeierne Deus,
sibimel placere faciat iu aeternum. Amen. Ubique. per Chrislum Dominum noslrum : per quem sanclum
vobis Dominns placalus occurral, etsua: benediciio- et benedicium nomen Majeslalis tuae ubiquc vene-
nis opem dignanler atlribuat. Amen. Quod ipses ralur, adoralur, praedicatur et colilttr, qui est origo
pracstare dignelur. saltttis, via virlulis, et luae propitialio pielatis. Per
Ad Complendum.— Tua nos, Domine, medicina- queni.
a In Benedictionaliest uliinia. Penlecosl.; in Gemet. xxv ;JOS( octavas Penlecost.; in
b InCalensiassignanturiantumDominieaexxiv post! priori Tlieod. xxv posl Pentecesl., in altero xxvi.
189 LIBER SACRAMENTORUM. 190
(659) Req. Ben. A sacramenli quod sumpsimus medicatione curetur.
Ad Compkndum.— Immortalilatis alimoniam coii- Per.
secuti, quaesumus,Domine, ut quod ore percepimus, Super populum.— Excita, Domine, luorum corda
mente sectemur. Per Dominumnostrum. fidelium, ul, sacris inienta doclrinis, el intelliganl
Super populum. — Familiam luam , qusesumus, quod sequantur, et sequendo fideliter appreliendant.
Doniine,continua pietatecustodi, ut acunctisadver- Per Dominum noslrum.
silalibus le protegente sil libera, et in bonis actibus (640) a HEBDOMADA V ANTENATALEH DOMINI.
Luonomini sit devota. Per Dotninum. (641) Excita, Domine, potenliam luam, et veni, et
HEBDOMADA XXVIPOSTPENTECOSTEN. quod Ecclesiset'ase promisisti, usque in finem SK-
Deus, refugium nostrum et virtus, adeslo piis culi clementer operare. Qui viviset regnas cum Deo
Ecclesiseluse precibus auctor ipse pietatis, et proesta Patre in unitateSpirilus sancti Deus. Pcr omnia.
ut quod fideliter petimus efficaciter consequamur. Super oblata. — Sacrificium tibi, Domine, cele-
Per. brandum placalusinlende, quod et nos a vitiis noslrac
Super oblata. — Da, misericors Deus, ut haecsa- cpnditioniseraundet, et tuo nominireddat accepios.
lularis ublaiio et a propriis nos reaiibus indesi- Per.
nenter expediat, et ab omnibus tueatur adversis. B '. Prmfatio. —•Vere dignum et josium esl, aequum
Per Dominumnostruro. el salulare, nos tibi semper ct ubique gratias agere,
Prwfatio.—\ero: dignum et juslum est, sequumet Domine sancte, Paler omnipolens, seterne Deus,
salutare.nos tibisemper elubiquegratiasagere, Do- 187 Per Christum Dominumnoslrum : cujus (642)
mine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus : et tibi primi adventus mystcritim ita nos facias dignis lau-
debitas laudes pio honore deferre, et mirabilium dibus etofficiis celebrare, prsesentemque vitam in-
tuorum inenarrabilia prseconiadevotsementisvenera- culpabilem ducere, ut secundum valcamus interriti
lione celebrare. Teque ineffabilem, atque invisibilem exspectare. Per quem Majeslatem.
Deum laudare, benedicere, adorare. Per Christum Benedictio.— Concedat vobis Dominus prsemium
Dominumnostrum. sincerse charitatis, ut cum omnibus semper in pace
Req.Ben. vivatis. Amen. Iniraicorum omnium insidias supere-
Ad Complendum.— Ceelesti lumine, qusesumus, tis, et prsesentem vitam sincerissime peragatis.
Domine, semper et ubique nos prseveni, ut myste- Amen. Sitis eliam a reatu conscienliaeliberi, ut ni-
rium, cujus nos 186 parlicipes esse voluisli, et hil melualis in die judicii postfuluri. Quod ipse.
puro cernamus intuilu, et digno percipiamus af- Ad Complendum.— Animse nostrse , quoesumus,
'G
fectu. Per. omnipotens Deus, lioc potianlur desiderio, ut a luo
Super populum. — Protector in le speraniium , Spiritu inllammentur, ut, sicut lampades, divino
Deus, salva populum tuum, ut a peccalis liber, et ab munere saiiati, ante conspectum venienlis Christi
boste securus, in tua semper gratia perseveret. Per Filii tui velut clara lumina lulgeanius, Pereumdem.
Dominuranostrura JesuirtClirisium. Super populum. — Preces populi tui, qusesumus,
UEBDOMADA XXVIlPOSTPENTECOSTEN. Donrine, clementer exaudi, ut qui de adveniu Unige-
Excita, Domine, qusesumus, luoruin fidelium vo- niti Filii tui secundum carnem Iseiantur; in secundo,
lunlales, ut divini operis fructum propensius exse- cum veneril in Majestate sua, prsemiumseternaevitso
quenles, pietaiis tuse remediamajora percipiant. Per percipiant. Per.
Dominuni. HEBDOMADA IV ANTENATALEM DOMINI.
Superoblala.— Propilius esto, Domine, suppli- Excita, qusesumus, Domine, potcnliam tuam et
cationibus nostris, et, populi tui oblationibus preci- veni, ut ab imminentibus peccatorum nosirorum
busque susceplis, omnium nosirum ad le corda con- periculis te raereamur protegente eripi, te liberaute
verte, ut, a lerrenis cupiditalibus liberi, ad ccelestia salvari. Qui viviset regnas.
desideria transeamus. Per. Super oblata. — lntende, qusesunius, Domine, sa-
Prmfatio.— Vere dignum el justura est, sequum P crificium singulare, ut, hiijus participalione mysterii,
et saluiare, nos tibi semper et ubique gratias agere, quaesperanda credimus exspeclata sumamus.Per Do-
Domine sancte, Paler omnipotens, oelerne Deus: minum.
cujus esl operis quod condili sumus, muneris quod Prwfatio. — Vere dignum et juslum est, sequum
vivimus, pietaiis quod lua erga nos dona cognosci- etsalutare, nos tibi semper et, ubique gratias age-
mus. Quamvis enim natura nostra peccati vitiata sit re, Dominesancte, Pater omnipotens, selerne Deus,
vulnere, a terrenis tamen ad coelestia provehitur luo (645) cui proprium est et singulare quod bonus es,
inenarrabilimunere. Per Christum. el nulla unquam a te es commutaiione diversus,
Req. Ben. Propiliare, quaesumus, supplicationibus nostris, et
Ad Complendum.— Concede nobis, Domine.quse- Ecclesisetuaemisericordiam luam quam deprecatur
sumus, ut quidquid in nosira mente vitiosum est, ostende , manilestans plebi tuae, Unigeniii tui et
a In Kalendario, Rom. quaiuor lantum hebdo- in Ms. Calensi, nec plure:i invenio in Gemel. ac
madse assignantur ante Natale Domini, et totidem Theod.
191 SANCTIGREGORIIMAGNi 192
incarnationis mysterium, et advenlus admirabile, d Ad Complendum.— Repleli cibo spirilalis alimo-
sacrameutum; ut in universilate nationum (644) nise, supplices te, Domine, deprecamur, ut hujus
consiet esse perfectum , (645) quod vatum ora- participatione mysterii doeeas nos terrena despi-
culis fuit ante promissum, (646) percipianlque di- cere, et amare ccelestia. Per Dominumnostrum.
gniiatem adoptionis quos exornal confessioveritatis. Super populum.— Da, qusesumus, omnipotens
Per quem. Deus, cunctae familisetuoehanc voluntatem, Chrislo
Benedktio. — Omnipotens Deus , cujtis Unigeniii Filio luo Domino nostro venienti, in operibus justis
adventum, et praeterilum credilis, et fulurum ex- aptos occurrere, ut ejus dexterae sociati, regnum
spectatis, ejusdem adventus vos illuslratione sancii- mereaniur possidere cceleste.Per eumdem Dominum
ficei, et sua benedictione locupletet. Amen. In prse- nostrum.
seniis vitse siadio vos ab omni adversitate defendat, 189 HEBDOMADA II ANTENATALEM DOMINI.
et se vobis in judicio placabilem ostendat. Amen. Aurem luam, quacsumus,Domine, precibus nostris
Quo, a cunetis contagiis peccatorum liberaii, illius accommoda.et mentis noslrae lenebrasgralia tuaevi-
tremendi examinis diem exspecletis interriii. Amen. sitalionis illustra. Per Dominumnoslrum.
Quod ipse. Super obtata.— Devolionisnosirx libi, quaesumus,
188 Ad Complendum.— Suscipiamus, Domine , B Domine, Hosiia jugiter immoletur, quse el sacri per-
misericordiam tuam in medio lempli lui, et repara- agat instituta mysterii, et salutare luum nobis mira-
lionis nostrse veniura solemnia congruis bonoribus biliter operelur. Per eumdem Dominum nostrum.
prsecedamus. Per. Prmfatw. •—Vere dignum el justum est, aequttm
Super populum. — Da, quaesumus, Domine , po- et saluiare, nos tibi seniper et ubique graiias agere,
pulo tuo Spiritum verilatis et pacis, ut el le per Domiue sancte, Paler oronipoiens, aelerne Deus, per
adventum Unigeniti tui lola mente cognoscat, et Christum Dominum nostrum : cnjus incarnationesa-
quoetihi sunt placita, loto corde sectetur. Per eum- lus facta est mundi, el passione redemptio procurata
dem Dominumnostrum. est hominis procreati. Ipse nos, quaesumus,ad oeier-
HEBDOMADA 111ANTENATALEM DOMlNl. num perducat praemium,qui rederait de tenebris in-
Excita, Domine, corda nostra ad prseparandas fernorum, juslificetque in adventu secundo, qui nos
Unigeniti tui vias, ut per ejus advenlum purificaiis redemit in primo; qualenus illius nos a malis omni-
tibi mentibus servire mereamur. Qui tecum vivit et bus defendat sublimitas, cnjus nos ad vilam erexit
regnal Deus. humilitas. Per quem Majeslatemluam.
Super oblala,— Placare, Doraine, qusesumus, hu- Benedktio. — Omnipolens Deusvos placato vultu
militatis noslrse precibus el hostiis, et ubi nulla sup- C respiciat, el in vos donum suae benedictionis infun-
petunt suffragia merilorum, tuse nobis indulgenlise dat. Amen. Et qui hos dies incarnalione Unigeniti
succurre prsesidiis. Per. sui fecit solemnes, a cunctis praesentis el fulursevitse
Prm(atio. — Vere dignum et justum est sequuraet adversitatibus reddat indemnes. Amen. Ut qui de ad-
salulare, nos libi semper et ubique gratias agere, ventu Redemptoris noslri secundum carneni devota
Domine sancte, Pater omnipotens, seterne Deus: qui menle lsetamini, in secundo, cum in majestate vene-
(647) tuo inenarrabili munere prsestitisti ut naiura rit, prsemiisseternsevitsedilemini. Amen. Quodipse
bumana ad similitudinem tui condita, dissimilis per proestaredigneiur.
peccatum et raortem effecla, nequaquam in seicrna Ad Complendum.— Imploramus.Domine, clemen-
damnatione periret; sed unde peccalum mortcm liam tuam , ut haec divina subsidia a vitiis expiatos
contraxerat, indevitam lua pietasimmensarepararet, ad fesla ventura nos praeparent. Per.
et (648) antiqusc virginis facinus nova et inlenie- MF.NSISx a FEBIAIV.
rala virgo Maria piarel. Quaeab angelo salulata, a Praesla, qusesutnus, omnipoiens Deus, ut redem-
Spiritu sanclo obunibrata, illum gignere meruit, ptionis nostrseventura solemnitas,el prseseniis nobis
qui cuncta nasci suo nulu concessit : quse miraba- viiaesubsidia conferal, et sclernaebeatitudinis prscmia
tur et corporis integritatem, et conceptus fecun- D largiatur. Per Dominum.
ditatem, gaudebaique suum paritura parentem , Je- Alia. — Feslina, qusesumus, Domine, ne lardave-
sum Chrisluin Dominumnostrum. Per quem. ris, el auxilium nobis supernae virtutis impende, ut
Benedktio. — (649) Deus, cujus adventus incar- adventus lui consolationibus subleventur qui in tua
naiionis praeterilus creditur , et judicii vcnturus pietate confidunt. Qui vivis et regnas.
exspectalur, vos, antequam veniat, expiel ab omni Super oblala. — Grata libi sinl, Dotnine, munera
contagione delicti. Amen. Prius in vobis diluat ouine quibus mysteria celebrantur noslraelibertalis et vilac.
quod illa fulura examinatione puniturus est, ut cum Per Dominumnoslrum Jesum Chrislum
jusius advenerit judex, non in vobis inveniat quod 190 Prmfatio Yeredigniimetjustumesl.aequum
condemuet. Amen. Quo veniente nou incurratis sup- et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere,
plicium oeternuui, sed remuneremini donariis sein- Domine sancte, Paler omnipoiens, seterne Deus, per
pilernis. Aineii. Quod ipse praestaredigneiur. Christura Dominuui noslrum : qui ab anliquis pa-
* ln Kalend. Roin. sialio ad sanctam Mariam. dein esl statio in Calensi.
Evangclium Missus est, ut cliam hodie legitur. Ea-
103 LIBER SACRAMENTORUM. 194
tribus exspectatus, ab angelo nuntiatus, a Yirgine A famulostuos non exurat flamma vitiorum. Pcr Domi-
conceptus, in finc sseculorumhominibus esl proesen- num nostrum.
tatus. Qui, appropinquarileNalivitatis suoe festo, ita, Super oblata.— Ecclesioe luse, Domine, munera
qusesumus,sil nobis placalus, qtialiter tecum, etcum sanctifica, et concedeut per hsecveneranda mysteria
Spiritu sancio ad nos veniat nobiscum perpetim per- pane ccelestirefici mereamur. Per Dominumnostrum.
mansurus. Per quem. Prwfalio. — Vere dignum et justum est, sequumet
1 . Ad Complendum.— Conservent nos, quaesumus, salutare, nos libi semper et ubique gralias
agere, Do-
Domine, munera lua, et per advenlum Unigeniti lui mine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus: qui
tribuant nobis vitam seternam. Qui tecum. non solum peccata dimittis, sed ipsos etiam justificas
Super populum.— Gratise luse, qusesumus, Do- peccatores, et reis non tantum peccata relaxas, sed
mine, supplicibus luis tribue largitatem, ut mandata dona largiris et prsemia : cujus nos pietatem sup-
tua, teopitulante, sectantes, consolalionemprsesentis plices exoramus, ut qui jejuniis et volis solemnibus
vitsepercipiant et futurse. Per Dominura. nativitatem Unigeniti tui prsevenimus, illius dono
a FEBIAVI. et prsesentis vitae perturbationibus careamus, et
Exciia, qusesumus, Domine, polentiam tuam et seterna munera capiamus. Per quem Majestatem
vcni, ut hi qui in tua pietate confidunt, ab omni ci- B '. tuam.
lius adversitate liberentur. Qui vivis et regnas. Ad Complendum.— Qusesumus, Domine Deus
Super oblata. — Prsesia , Domine, quaesumus, ut nosler, ut sacrosancta mysteria, quae pro reparalio-
dicato muneri congruenlem noslroedevoiionis offera- nis nostrse munimine conlulisti, et prsesens nobis re-
mus effectum. Per. medium esse facias et futurum. Per.
Prwfalio. — Vere dignum el justum est, sequumet (651) DOMINICA I ANTBNATALEM DOMINI.
salutare, nos libi semper et ubique gralias agere, Do- Excita, Domine, potentiam tuam et veni, et magna
mine sancte, Paler oranipotens, seterne Deus: qui nobis virtute succurre, ut per auxilium gralise luse,
sanclificalor et inslitutor es absiinenlise, cnjus nullus quod nostra peccata prsepediunt, indulgentia tuse
finis, nullusque est numerus, effunde, quscsumus, propitiationis acceleres. Qui vivis et regnas, cum Deo
super nos, in diebus jejuniorum noslrorum, Spiritum Patre in unitate Spiriius sancii, Deus. Per omnia.
gratisesalutaris, et ab omnibusnos perturbalionibus Super obiala. — Hsectibi, Domine, oblata benignus
saeculihujus tua defensioneconserva, ut qui Unige- sanciificanda assume libamina, ut eorum perceptione
niii tui celebramus advenlum, continuum ejus sen- expiemur a crimine, et adventus Filii tui gloriam me-
lianius auxilium. Per quem Majestalem luam. reamur interriti prsestolari. Per eumdem Dominum
Ad Complendum.— Prosint nobis, Domine, sumpta C ( nostrum.
mysteria; pariterque nos et a peccatis exuant, el Prmfatio. — Y'eredignum et jusfum est, sequumeij
praesidiisluse propitiationis attollant. Per Dominura salutare, 192 D0Stibi semper etubiquegraliasagere,
nosirum. Dominesancte, Pater omnipotens, seterne Deus, per
b SABBATO IN XIILECT.MENSIS X. Christum Dominuranostrum : quem Joannes prse-
Deus, qui conspicis quia ex nosira pravitate aflli- cessit nasceudo, et in deseriis eremi prscdicandoet
gimur, concede propitius ut ex tua visilatione conso- in fluentis Jordanis baptizando, et ad inferna descen-
lemur. Per. dendo : cujus venerandaenativilatis proxime ventura
Atia. — Concede, qusesumus,omnipotensDeus, ut solemniias iia nos, quaesumus, tibi placitos reddat,
quia sub peccati jugo ex vetusia servilute deprimi- ul cum fruclu bonorum operum ad regna ccelestia
mur, exspectata Unigenili Filii tui nova nutivitate introducat, ut parando in cordibus nostris viam Do-
liberemur. Qui tccum vivit et regnat Deus. mino, fructusque dignos poenitentisefaciendo, per
191 -4/ia.—Indignosnos, qusesumus,Domine,fa- praedicationemJoannis obtemperemus monilisnoslri
mulos tuos, quos actionis pro[irise culpa contristat, Salvaloris. Sicque perveniamusper filium sterilis ad
Unigenili Filii tui adventti lsetifica.Qni tecum. Filium Virginis, per Joannem hominem magnum ad
Alia. — Pracsta, quaesumus, omnipotens Deus, ut D l eumdem Dominumnostrum hominern Deum, qui sic-
Filii tui ventura solemnitas, el praeseniisnobis vitse ut venit ad nos redimendum occultus, ita juslilicet
remedia conferat, et prsemia seterna concedat. Per cum ad judicandum venerit manifestus.Per queni.
cumdem. Benedklio. — Deus, qui vos et prioris advenlus
Alia.—Preces populi tui, quaesumus,Domine, cle- gratia reparavit, et in secundo daturum se vobis
menler exaudi, ut quijuste pro peccatis nostris affli- regnum cura sanctis angelis repromisit, adventus
gimur, pielalis luee visilaiione consolemur. Per Do- sui vos illustiatione sanctificet.Amen. Vinculavestra
minum. dissolvat, anlequain veniat, ut, liberati a vinculis
(650) Aliaad Missam.— Deus, qui tribus pueris peccatorum, inlerriti tremendum ejus exspectetis
miligasli flammasignium, concede propilius tit nos adventum. Amen. Et quem venissein terris pro ve-
« Ex eodera Kalendarioet Cod. Cal, statio lit ad trum. Praescribitnr legendumEvang. Anno15 imperii
Apostolos.Hujus feriseEvangel.assignaiur Exsurgens Tiberii. Hom. 20 sancli Gregorii in hanc Evangelii
Maria abiil in rnont. leclionemdicitur habita in basilica sancti Joan. Bapl.
h In Kalend. Rom. statio indicitur ad sanctum Pe- In Cal. post hoc Sabb. legilur: Domin.vucat.
IflS SANCTI GRRGORll MAGNI «on
stra salule creditis, venturumque ad judicium susti- j\^sumFilii tui Domini nnstri nulla impediant oper<*
nelis, ejus advenius gloriam impavidi merearaini con- aclus terreni, sed coeleslis Sapienlise crudilio facial
lueri. Amen. Quod ipse prsesiare dignetur. iios ejus esse consortes. Qui tecum.
Ad Complendum.— Triblie nobis, Domine, coele- Alia. —Prsesta, qusesumus, omnipotens Deus, ut
slis mensse virtute satiatis, el desiderare quse recta quia pro peccatis nostris mercmur affligi, peradven-
sunt, et desiderata percipere. Per. tum Filii tui a cunctis adversitalibus liberemur.Per.
Super populum. — Adjuva, Domine, fragilitalem Alia. — Deus, qui noslra nos conspicis semper
plebis tuae, ut ad votivum magnae festivitalis effe- infirmitale deslilui, advenlus Filii tui nos visilatione
ctum, etcorporalitergubernatarecurrat, etad perpe- custodi. Qui lecum vivit el regnat.
luam graliam devota merile perveniat. Per. Alia. — Adesto, quoesumus, omnipotens Deus, at-
(652) a Oraliones de advenlu Domini quolidianis que in cunciis aclionibus noslris, el aspirando nos
diebus. prseveni, et adjuv<ndo custodi. Qui vivis.
Concede, qUSesumus,omnipotens Deus, ut magnae Aiia. — Praeveniat nos , qusesttmus, omnipo-
festivitatis ventura solemnia prospero celebreinns lens Detis, tua giatia sempcr, et subsequatur, ut per
effectu; paritcrque reddamur et inlenti ccelestibus advenlum Unigeniti tui, quem summo cordis riesj-
disciplinis, et de nostris lemporibus laetiores. Per. B derio 194 suslinemus, et prscsentis vitoe stibsidia
Alia. — Conscicntias nostras, quaesumus,Domine, ei futurae otiain consequamur. Qui tccum vivii et
visitando purifica, ut veniens Jesus Cliristus Filitis regnat Deus.
luus Dominus nosler, paratam sibi in nobis invenial Atia. — Detis, qui conspicis quia in (ua pietale
mansionem. Qui lecura. confidimus, concede propitius ut per adveniura Uni-
Alia. — Prope esto, Domine, omnibos exspeclan- geniti tui de coelcsti semper proieelkme gaudeamus.
tibus le in veriiate, ut in adventu Filii lui Domini Qni lecum vivit et regnal Deus.
nostri placilis tibi actibus prsesentemur. Per eumdem Alia. — Subvcniat nobis, Domine, misericordia
DominiimnosirUm. tua, ut ab imminentilms p :ccalorum noslrorum pe-
Alia. — Conccde, quaesumus, omnipotens Deus, rieulis, te mereamur venienle salvari. Qui vivis et
hanc gratiam plebi tuae, adventum Unigeniti lui cum regnas.
193 sulnma vigilantia exspeclare, ut, sicut ipse Atia. — Exciia, Doniine, polentiam tnam,et veni,
auctornostrsesaluiis docuit, velutfulgenies iampadas, ut lna propitiaiione s:ilvemur. Qui vivis.
in ejus occursum uostras auiinas prseparemus. Per. Alia. — Festina, ne tardaveris, Domine Deus no-
Atia. — Menles nostras, qusesumus, Domine, lu- sier, et a diabolico furore nos potenter libera. Qui
mine tusevisilationis illustra, ut esse, te largiente, G ( vivis.
hiereamur et intcr prospera humiles, et inter advcrsa Alia. — Exsultemus, quaesumus, Domine Dens
sccuri. Per Doininum. nosler, omnes recti corde in unitate fidei congrcgati,
Alia. —Prsesta.quaesumus, omnipotens Deus, ut ut vcniente Salvatore nostro Filio tuo, immaculati
Filii tui ventura solemnitas, et praesenlis vitaenobis occurramus illi iu ejus sanctortim comilatu. Qui
remedia conferal, et prsemia oeterna concedat. Qui lecum.
tecum vivit et regnat Deus. Alia. — Fac nos, qusesumus, Domine, mala no-
AHa. — Concede, quaesumus, omnipotens Deus, sira loto corde respuere, ut veniente Filio tuo Do-
ut quia sub peccati jugo ex vetusla servitute depri- mino nostro, bona ejus capere valeamus. Qui tecum
niiinur, exspectata Unigeniti Filii tui nova nalivitale vlvii.
liberemur. Qui tecuni. Alia. — Prsecinge, quaesumus, Domine Deus no-
Alia. — Quaesutniis,oihnipotens Deus, preces no- ster, lumbos mentis nostrse divirra lua virtute po-
stras respice, ot tuae super nos viscera pielaiis im- tenter, ut, venienle Dominonoslro Jesu Christo Filio
pende, ut qui ex noslra culpa affligimur, Salvatore tuo, digni inveniamur selernseviiae convivio, et voia
nostro adveniente, respiremus. Qui tecum vivit. ccelesiium digniiatura ab ipso percipere mereamur.
Alia. — Voci nostrae, quscsumus, Domine, anres; D Qui tecum vivit et regnat.
tuse pietatis accommoda, el cordis nostri lenebras Alia. — Fac nos, quaesumus,DomineDeus noster,
lumine tuse visitaiionis illustra. Qui vivis. pervigiles atque sollicitos adventum exspectare Chri-
Alia. — Porrige nobis, Domine, dexteram tuae ve- sti Filii tui Domini noslri, ut dum venerit pulsans,
ncrationis, et veni, et peccala nostra propitiatus ab- non dormientes peccatis, sed vigilanles,et in suis in-
solve. Qui vivis et regnas. veniat laudibus exsultanles. Qui tecum vivit et re-
Alia. — Porrige nobis, Domine, dexteram tuoo > gnal Deus
h Incipiunl (6a3) Orationes pro peccalis.
venerationis, eiveni, ct peccata nostra propiiiatus5
absolve. Qui vivis et regnas. Succurre, qiiKSumus,Doraine, populo supplicanti,
Alia. — Festinanies, omnipotens Deus, in occur- et opem luam tribue benignus infirmis, ut sincera
a In Edit. Vatic. et Gtissanvil., Oraiio. Ediiis plerumque assentiatur, non pauca tamen stiiit
h In Edit. Pamel. sunt eliam Oraliones multse 3 in quibus varia1,sunt diversaeque lectioucs. Sic iu
pro peccalis, sed a noslris prorsus discrepantes,, Oral. 6, pag. 575, ubi legilur : liberis libi mcntibus
pauc'i6exccptis. Etsi vero Codex Reg. S. Pamel, serviamus, legendum ex Cod. ms, de Uiissemperbe-
197 LIBER SACRAMENTORUM. 198
libi menie devoti, et prsesenlis vitse remediis gau- j<\ mus, tuaeconsolationis gratiam sentiamus. Per Do-
deant, et futurse.Per Dominum. minum nostrum.
Alia. — Deus, qui jusle irasceris, et clemenler Alia. — Ne despicias, omnipotens Deus, populum
igooscis, afflicti populi lacrymas respice; et iram luum in alflictione clamantem, sed propter gloriam
tuae indignationis, quam jusle meremur, propitiatus nominis tui tribulatis succurre placalus. Per.
avcrle. Per Dominum. — Alia. Exaudi, Domine, gemitum populi tui; nec
195 A/ifl. — Qusesumus,omnipotensDeus,ut qui plus apud te valeat offensio delinqueniium, quam
nosiris faiigamur offensis,et merito nostrseiniquitaiis misericordia tua indulta flelibus supplicantiura. Per
afflig'nnur,pietatis tuae gratiamconsequi mereamur. Dominumnostrum.
Per. Alia. — Omnipotens Deus, misericordiamtuam no-
— Alia. Deus, cui proprium est misereri semper, bis placatus impende, ut qui te contemnendo culpam
et parcere, suscipe deprecationem nostram, etquos incurrimus, confilendoveniam consequamur. Per.
deliciorum catena constringit, miseratio tuse pielatis Alia. — Moveat pielatem tuam, quaesumus, Do
absolvat. Per Dominum nostrum. mine, subjectse libi plebis affectus; et misericordiam
Alia. — Da nobis, quaesumus,Doroine, de tribu- tuam supplicalio fidelis obtineat, Per.
lalionelsetiiiam,ut,qui diu pro nostrispeccatisaffligi- B Alia. — Averle, quaesumus, Domine, iram tuam
mur, intercedente beato ///. marlyre tuo, in tua propitiatus a nobis, el facinora nostra, quibus indi-
misericordiarcspiremus. Per Dominum nostrum Je- gnationem tuam provocamus , expelle. Per Domi-
sum Cliristum. num.
Alia. — Clamantium ad te, quaesumus, Domine, Alia. — Memor esto, qusesumus, Domine, fragi-
preces dignanter exaudi, ut sicut Niuivitis in affli- lilalis humanse, et qui juste verberas peccatores,
ciione posilis pepercisli, ita et nobis in praesenti parce propiiiatus afflictis. Per.
tribulatione succurras. Per. Alia. — Aures tuse pietatis, qusesunius, Dotnine,
Alia. — Tribulalionem noslram, quacsumus,Dorai- precibus nostris inclina, ut qui peccatorum nostro-
ne, propiiiusrespice,et iram tuae indignalionis,quam rum flagellispercutimur, miserationis tuse gratia li-
juste merenmr, propiliatus averte. Per Dominum. beremur. Per.
Alia. — Deus, qui peccanlium animas non vis pe- (654) a Incipiunl Orationes quotidianw.
rire, sed culpas, contine, quam meremur, iram, et Vox clamantis Ecclesisead aures, Domine, qusesu-
quam precamur super nos elfunde clementiam, ut de mus, luae pielatis ascendat, ut, percepla venia pec-
mcerore gaudium luaemisericordiseconsequi merea- catorum, te fiat operante devota, te protegente se-
mur. Per. 'C cura. Per Dominum nostrum.
Alia. — Quaesumus,omnipoiens Deus, afflicti po- Alia. — Propitiare, Domine,supplicationibus tio-
puli lacrymas respice, et iram tuae indignationis slris, et exorabilis tuis esto suppliclbus, ut concessa
averte, ut qui reatum nostrao infirmiiatis agnosci- venia, quam precamur, perpetuo misericordise tuoe
mus, tua consolatione liberemur. Per. munere gloriemur. Per Doniinum noslrum.
Alia. — Deus, qui culpa offenderis , pcenitentia Alia. — Nostris, Domine, qusesumus, propitiare
placaris, preces populi supplicantis propitius respice, temporibus, ut luo munere dirigaturj et Romana se-
et flagella tuae iracundise, quae pro peccatis nostris curitas, et devotio Christiana. Per Dominum no-
meremur, averle. Per Dominum. slrum.
Aiia. — Parce, Domine, parce populo tuo, ut di- Alia. — Dies nostros, qusesumus,Domine, placatus
gnis flagellationibuscastigatus, in tua miseraiione intende; pariterque nos et a peccatis absolve propi-
respirei. Per Doininumnostrtim Jesum Christum. tius, et a cunctis eripe benignus adversis. Pert
Alia. — Deus, refugium pauperum, spes humi- \QJAtia.—Quaesumus, omnipolens Deus, ne nOs
liuia, salusque miserorum, supplicaliones populi tui tua misericordia derelinquat, quse et errores noslros
clementer exaudi, ut quos justilia verberum fecit sempcr amoveat, et noxia cuncta depeilal. Per.
affiictos, abundantia remediorum faciat consolatos. D Alia. — Prsesta, quaesumus, omnipolens Deus, ul
Per. inter innumeres viise prseseutis errores tuo sem
Atia.— Praesta, qusesumus, omnipotens Deus, ut per moderamine dirigamur. Per Dominum nostrum
qui 196 offensamnostrara per flagella cognosci- Alia. — Perpetua, quoesumus, Domine, Dace cu-

neficiisgloriemur Orat. 8, eadem pag. ubi Ed. habet Cod. Reg. S, lilulus est idem ac in Ed. Menard., fi-
diurnis calamit., mellus legitur in Ms. diuturnis cal. cei in caeteris fere cum Ed. Pamel. consentiat. Er
Pag. i~4, 1.18, ut de merilo gaudium tuw misericor- eo tameii multa quae hac in Edit. deficiunt reslitui
dim, etc, ubi ex Cod. iaudalo resiiiuendum ul de posstint. Sic pag. 576, lin. antepenrilt., legiiur : e>
mmroregaudiuni, elc. Haec pauca observavimus, ut cui sperandm pktatis indutges. At supplendum ex Ms.
palam fieret in Edit. Pamel. ex Codice Reg. S. cu- cui fiduciam sp. piet. In Edit. Angeli Rocc:e, quse
jus penes nos variantes lecliones habemus, mulla Valicanis lypis excusa est, ac saepe alibi recusa, no-
posse corrigi. In Ms. Cal. 'hoc quoque loco exhiben- vissime vero cura Petri Gussanv. haec longa Oratio
tur OraLionespro peccatis,matulinales, quotidianm, num qtiotidianaruro, vespertinalium, maiutinalium,
etc, necnon in aliis Mss. noslris., elc.,series reperitur, paucisduntaxatexceptis.
aIn Ed. Pamel., oralionesauolidianisdiebus. At in
199 SANCTI GREGORHMAGNI 200
stodi, quos in le sperare donasti. Per Dominum no- j\ lolo corde respuere, ut bona tua capere valeamus.
trum. Per.
AHa. — Adeslo nobis, misericors Deus, et ttiae Alia.— Esto nobis propitius, Deus, ut tna nos
pietatis nobis propitius dona concede. Per. misericordia subsequaiur. Per Dominura nostrum.
Alia. — Rege noslras, Domine, propilius volunta- Alia. — Proeveniat nos, quoesumus, Domine, mi-
tes, ut nec propriis iniquitatibus implicentur, nec sericordia tua, et voces nostras clementia luae propi-
subdantur alienis. Per Dominuin nostrum. tialionis anlicipet. Per.
Alia. — Comprime, Domine, quaesurnus, noxios Alia. — Celeri nobis, quoesumus, Domine, pietate
semper incursus, et salutarem temporibus nostris succurre, ut devotio supplicanlium ad gratiarum
propilius da quielem. Per. transeat actionem. Per.
AUa. — Ab omnibus nos defende, quaesumus, Do- Alia. — Delicta nostra, Domine, quibus adversa
mine, semper adversis, et conlinuis tuere praesidiis. dominantur, 199 absterge et tua nos ubique mise-
Per Dominum. ratione custodi. Per.
Alia, — Da, qusesumus, omnipotens Deus, ut qui Alia. — Ahsolve, Domine, qusesumus, noslrorum
infirmitatis nostrse conscii de lua virtule confidimus, vincula peccalorum, et quidquid pro eis meremur
sub tua semper pietate gaudeamus. Per Dominum "'. averte. Per.
nostrum. Alia. — Ascendant ad tc, Domine, preces noslroe,

4/,fl> Fac nos, qusesumus, Domine Deus noster, et ab Ecclesia tua cunctam
et repelle nequitiam. Per.
in lua devotione gaudere, quia perpetua est, plena A&a. — Clamanies ad te, Deus, dignanter exaudi:
felicitas, sibonorum omnium serviamus Auctori. Per. ut nos de profundo iniquitatis eripias, et ad gaudia

AUa. Omnipotens sempiterne Deus, fac nos libi
seterna perducas. Per.
semper et devolam gerere voltinialem, et Majestati Atia. — Concede nobis, quoesumus, Domine, ve-
luse sincero corde servire. Per Dominum nostrum. niam delictorura, et eos qui le impugnare moliuntur

XHa. Deus, a quo cuncla bona procedunt, lar-
expugna. Per.
gire supplicibus ut cogitemus, le inspirante, quse
le eadem faciamus. Per. Alia. — Tua nos, Domine, qusesumus, gratia sem-
recta sunt, et, gubernante,
jtlia. — Vox nostra te, Domine, semper deprece- per et proeveniat, et sequalur, ac bonis operibus ju-
esse intenlos. Per.
tur, et ad aures tuse pietatis ascendat. Per Dominum. giter praestet
AHa. — Prsesla, quaesumus, omnipotens Deus, ut Alia. — Respice nos, misericors Deus, et nomiui
Iiberis tibi mentibus serviamus. Per Dominum 110- luo perfice veraciler obsequentes. Per.
strum. C Atia. — Tuere nos, superne moderator, et fragi-
Alia. — Ut luam, Domine, misericordiam conse- lilatera noslram tuis defende proesidiis. Per.
quamur, fac nos tibi toto corde esse devotos. Per. Atia. — Ut a nostris excessibus, Domine, tempe-
198 A/ifl.— Suscipe, Domine, preces noslras, et remus, tua nos prsecepta concede jugiter operari. Per.
clamantium ad te pia corda propitius intende. Per. Alia. — Auleranobis, qusesumus,nostras, Domine,
Alia. — Cunctas, Domine, semper a nobis iniqui- pravitates, ul non indignationera tuam, sed induigen-
lates repelle, ut ad viara salutis seternaesecura mente tiam sentiamus. Per.
curramus. Per Dominum nostrum. Alia. — Ut cunctis nos, Domine, foveas adjumen-
Alia. — Redemptor noster, aspice , Dcus, et tibi lis, luis apta propitius disciplinis. Per.
nos jugiter servire concede. Per Dominum nostrum. Atia. — Oculi nostri ad le, Domine, semper in-
Alia. — Deus, cceli terraeque dominator, auxilium lendant, ut auxilium luum et misericordiam sentia-
nobis tusadefensionis benignus impende. Per. mus. Per.
Atia. — Prsesla, qusesumus, misericors Deus, ut Alia.—Peccata nostra, qusesumus, Domine, memor
tibi placila raente serviamus. Per Dominuin nostrum. humauaeconditionis absolve, et quidquid eorum re-
Alia. — Purificet nos indulgentia lua, Deus, et ab tributione meremur averte. Per.
omni semper iniquitate custodiat. Per. D Alia. — Porrige nobis, Deus, dexteram tuam, et
Alia. — Adesto nobis, misericors Deus, et lua circa auxilium nobis supernae virtulis. Per.
nos propitiatus dona custodi. Per. Alia. — Exaudi nos, Domine Deus noster, et Ec-
A/tfl. — A cunctis iniquitatibus nostris exue nos, clesiam tuam inler mundi turbincs fluctuantem cle-
Domine, et in lua fac pace gaudere. Per. menti gubernatione moderare. Per.
Alia. — Vincula, Domine, qusesumus, humanae 200 A/ifl.— Intende, Domine, quaesumus, sup-
pravilatis abrumpe, ut ad confitendum nomen tuum plices luos, et pariter nobis indulgentiam tribue beni-
libera menle curramus. Per. gnus et gaudium. Per.
Alia. — Tua nos, Domine, qusesumus, gralia be- Alia. — Respice nos, cmnipotens et misericors
nedicat, et ad vitam perducat selernam. Per Domi- Deus, et ab omnibus tribulationibus propitiatus ab-
num nostrum. solve. Per.
Alia. — Vide, Domine, infirmitaies nostras, et ce- Alia. — Iniquitales nostras ne respicias, Deus, sed
leri nobis pietale succurre. Per Dominum nostrum. sola nobis misericordia tua prosit
— indignis. Per.
Alia. Fac nos, Domine, quoesumus,mala nosira Alk, — Fac nos, DomineDeus noster, luis obediro
201 LIBER SACRAMENTORUM. 202
manuatis, quia tunc nobis prospera cuncta prove- A t noslras, et totius noctis insidias lu repelle propitius.
nient, si te tolius vitae sequamur auctorera. Per. Per.
a Oratienes (655) aliw vesperlinales. Alia. — Qusesumus, Domine Deus noster, diei
noclis quiete sustenta, ut, necessaria tem-
Omnipoiens sempiterne Deus, vespere, et mane, et molestias,
meridie, Majestatem tuam suppliciter deprecamur, porum vicissitudine succedenle, noslra reficiatur iu-
firmitas. Per.
ut, expulsis de cordibus nostris peccatorum tenebris,
ad veram lucem, quae Christus est, nos facias per- Atia. — Adesto, Domine, precibus noslris, et die
venire. Per. noctuquc nos protege, ut quibuslibet alternationibus
Alia, — Vespertinae Iaudis officia persolventes , temporum tua semper incommutabilitate firmemur.
clemenliam luam, Domine, humili prece deposcimus, Per Dominum noslrum.
ut nocturni insidialoris fraucres, te protegente, vinca- Alia. — Deus, qui illuminas noctem, et lucem
uius. Per. post tenebras facis, concede nohis ut hanc noctem
Alia. — Propitiare, Doinine, vespertinis supplica- sine impedimento Salanse transeamus, atque matu-
tionibus nostris, et fac nos sine ullo reattt matutinis tinis horis ad altare tiium recurrentes, tibi Deo gra-
tibi laudibus prsesentari. Per. tias referamus. Per„
Alia. — Exaudi, Domine, famulos tuos vespertina B ' Alia. — Tuus est dies, Domine, et tua est nox,
nomini luo vota reddentes, et quos per singula diei concede nobis ut hanc noctera , elc, ut in superiori.
momenta servasti, per noclis quietem custodire di- Alia. — Tuus est dies, Domine, et tua est nox :
gtiare. Per. concedesolem justitiae pennanereincordibusnostris,
ad repellendas lenebras cogitationum iniquarum.
(656) Oraliones ad crucem. Per.
Qusesumus, Domine Deus noster, ut per vexillum
(658) Incipiunt Orationes matutinales.
sauctaecrucis Filii lui, ad conterendas adversariorum
nos in luae securitate constituas. Illumina, Domine, qusesumus, in te corda creden-
insidias, protecti&nis
Per eumdem. tium, ut tuo semper munimine, et tuo auxilio prote-
Per.
Alia. — Supplices cleroentiam tuam, qusesumus, ganuir, —
Alia. Tua nos , Domine, veritas semper illumi-
oranipotens Deus, ut ab hosle maligno defendas quos
sanclse crucis tui arma net, et ab omni pravitale defehdat. Per Dominum.
per lignum Filii justitise pro
salute mundi triumphare iussisti. Per eumdem Do- 202 Alia,—Salva nos.omnipotensDeus, et lucem
nobis concede perpetuam. Per Dominumnostrum.
minum.
Atia. — Exaudi nos, misericors Deus, et mentibus
Alia. — Deus, qui pro nobis Filium tuum crucis pa- C ( nostris gratiae tuaelumen ostende. Per.
tibulum subire voluisli, ut inimici a nobis expelleres Alia.— Matulina supplicum vota, Domine, propi-
potestatem, concede nobis famulis tuis ut, anliqui tius intuere, et occulta cordis nostri remedio tuao
bostis insidias tanli virlute mysterii superanles, sin- clarifica utdesideria lenebrosa non teneant,
pielatis,
cerissima libi perpetuo mente famulemur. Per eum- lux ccelestis gratioereparavit. Per.
dem Dominum. quos
— Alia. — Emille,qusesumus, Domine, lucem tuain
201 A/w. Deus, cujus Filius per trophoeum cordibus
nostris, ut, mandatorum tuorum lege per-
crucis mundum redimere dignatus est, concedepro-
cepta, in via lua ambulanles, nihil patiamur erroris.
pilius utqui de redemptione laetamur seternisgaudiis Per.
perfrui mereamur. Per eumdem Dominum. — Omnipotens sempiterne Deus, apud quem
— Alia.
Alia. Deus, qui per sanguinem crucis Domini
nostri Jesu Christi Filii lui dedisti pacem hominibus, nihil obscurum est, nihil tenebrosum, emilte luceiu
et coelestium collegiura angelorum, da nobis et luoe tuam cordibus nostris, etc., ut in superiori.
pacis ubertate repleri, et angelicse societatis uniiale Alia. — Deus , qui vigilantes iu Iaudibustuis cce-
lsetari. Per eumdem Dominura. lesti merceae remuneras , tenebras de cordibus no-
(657) Orationes ad Completorium. £0 stris auferre digneris, ut splendore luminis tui sem-
Oriatur in nobis, Domine, nascentibus tenebris, per gaudeamus. Per.
aurora justitise, *t,peracto die, tibi supplicitergra- Alia. — Exsurgentes de cubilibus nostris, auxi-
tias agentes,etiam manedignanler respicias vota sol- lium gratiae tuoe malulinis, Domiue, precibus implo-
ventes. Per. rauius, ut, discussis tenebris viliorum, ambulare me-
Atia. — Gralias tibi agimus , Domine, custoditi reaniur in Iuce virtutum. Per.
per diem , grates tibi exsolvimus custodiendi per Alia. — Te lucein veram , et lucis auctorem, Do-
noctem : reprsesenla nos , qusesumus, Doraine, ma- mine, deprecainur, ut digneris a nobis teuebras de-
tulinis boris incolumes , ul nos omni tempore ba- pellere vilioruin, et' clarificare nos luce virtutum.
beas laudatores. Per Dominumnostrum. Per.
Alia. — Ulumina, qusesumus, Domine , tenebras Alia. — Auge in nobis, Domine, qusesumus.fidem
a In Edit. Pamel. prsecedunt Orat. Matuiinales, el lionibus, sc,
prima, Omnipotens, elc., et 6, Propt-
quidein longe plures quam hic, peneque diversse. In tiare, etc.
vet. Sacram. Gall. leguntur tantura duse ex his Ota-
PATROL. LXXVIII. 7
203 SANCTI GREGORHMAGNI 204
tuam, et Spiritos sancli lucem in nobis semper ac-, \ salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere»
cende. Per. Domine sancte, Pater omnipotens, seterne Deu:.
Alia. — Deus, qui lenebras ignoranilse verbi tui suppliciter implorantes, ut nos ab oranibus peccatis
luce depellis,auge incordibus nostris virtutem fidei, clementer eripias, et a cunctis prolegas benignus
quam dedistl, ut ignis, quem gratia tUafecit accendi, inimicis. Per Christum.
nullts tenlationibus possit exstingui. Per. Infra actionem.—Hancigitur oblationem.Domine,
Alia. — Auribus percipe , Domine, qusesumus, quam libi offerimus pro peccatis atque offensionibus
verba oris noslri, clamoremque matutinum pius nostris, ut omnium delictorum nostrorum remissio-
scrutator intellige, ut orandi ad le nobis sit lida de- nem consequi mereamur, qusesumus* Domine, ut
votio, tuaque donelur nobis diluculo contemplatio, placatus accipias, diesque nostros in tua pace dispo-
et peccatorum omhium exoplata remissio. Per. uas.
Alia. — Veritas tua, qusesumus, Domine, luceat 204 &d Complendum.— Prsesta nobis, selerne
in eordibus nostris, et omnis falsitas inimici destrua- Salvator, ut percipientes hoc munere veniam pecca-
tur. Per bominum nostrum. torum, deinccps peccata vitemus.Per Dominum.
Alia. — Sensibus nostris, quaesumus, Domine, Alia. — Sancta tua nos, Doraine, quaesumus, a
lumen sanctum luum benignus infundc, ut libi sem- B peccatis exuant, et cceleslis vilae vigore confirment.
per 203 simus devoii, cujus sapientia creati suiuusj Per.
et providentia gubeniamrir. Per. Orationes temporebelli.
Ilem (659) ad Matutinos, lucescentedie. Omnipotens et misericors Deus, a beborum nos,
Deus, qui diem discernis a nocte, actus nostros a qusesumus, turbine fac quietos, quia bona nobis cun-
tenebrarum distingue caligine , ut semper quse san- cta prsestabis, si pacem dederis et mentis etcorporis.
cia sunt meditantes, in tua jugiler luce vivamus. Per Per.
Dominum nostrum. Alia.— Omhipbiehs Detis, Cbristiani nominis iiii-'
Aiia. — Gratias tibi agimus, Domine sancte* niicos virtiite, qusesufnus, ttisftComprimeMajestatis,
Pater omnipotens, seterne Deus, qui nos de trans- ut populus tuus et fidei integritate lseteltir, et teni-
acto hoctis Bpatio ad matutinas horas perducere di- porum tranquillilate semper exsultet. Per.
gnatus es; qusesumus ut dones nobis diem hunc sine Missa in lemporebelli.
pcccato transire, qualenus ad vesperum et semper Deus, regnoriim omniura regumque dominator,
tibi Deo gratias referamus. Per. qui hos et percutiendo sanas, et ighoscetido conser*
Aiia. — Gratias aginuis inenarrabili pietali lu», vas, proetende nobis misericordiam tuam, ut tran-
omnipolens Deus, qui nos depulsa noctis caligine C quillitate pacis, tua potestate firmata, ad remedia
ad diei hujus pfincipium perduxisli, et.abjecla igtlo- correcliohis ut&mur. Per.
rantise csecilate, ad cultum lui nominis alque scien- Aiia. — Deus cujus regnum regnum est oinnium
tiam revocasli : illabcre sensibUs nostris, omnipo- SEeculorum.supplicationesnostras cleraenter exaudi,
tens Paler, ut in proeccptorum luorum liimine gra- et Chrisiianorum Tegnum tibi subdilum protege, ut
diehtes, le ducem sequamur et principem. Per. in tua virtute fidenles, et libi placeant, et super om-
Alia. ^ Deus, qui nos ad principium hujus diei nia regna praecellanl. Pei\
pervehife fecistij da nobis buhc diem sine peccato Ilem alia. — Deus, qui conteris bella, el impu-
transire, ut in nullo a tuis semitis declinemus; sed gnatofes iti te sperantium potcntia tuae defensionis
ad iuam justiliam faciendam noslra semper proce- expugnas, auxiliare implorahlibus misericordiam
dant eloquia. Per. tuatli, ut, omhium getitium feritate compressa, iude-
Ad primaHu — Dirigcre dignare, Domine sancle, fessa ie gfaliarum actione laudemus. Per.
Pater omnipotens, oeterne Deus, hodie corda et Supei'oblala.~ SacrificiUtu,Domine,quod immola-
corpora nostra in opcra mandatorum luorum, ut in mus intende, ut ab omni nos exuat bellorum ncqui-
hac die ad nullum declinemus peccatum, sed semper tia, et in tuse proteclionis seCuritate constituat. Per
quse sancla sunt meditemur, alque opere complea- ** Dominum.
mus, et tuo ubique auxilio muniamur. Per Dominum Prwfatio. — Vere dignum el juslum est, sequum
nosirum Jesrim Ciiristum Filiuni tuum, qui tecum et salulare, nos libl semper et ubique gratias agere,
vivit et regnat Deus in unilate ejusdem Spiritus. Domine sahcie, Pater omhlpotens, setefne Deus: te
Missa pro peccatit. loto corde proslrali suppliciter exorantes, ut et prse-
Exaudi, qusesumus, Domine, supplicum preces, et teritoruiii nobis concedas veniam deiictorum, et ab
confitentium tibi parce peccatis, ut pariter nobis in- omiii morlalitatis Sricnrsuconliuua lios miseratione
dulgentiam tribuas benignus et pacem. Per Domi- protegas. Quia tUnc defensionem tuam iion diffidi-
num noslrum. mus adfuturam, cum a nobis ea quibUsteoffendimus
Super oblata. — Adesto, nobis qusesumus, Domi- dignanter expuleris. Per Chrislum.
ne, et preces noslras benighiis exaudi, ut quod lidu- Ad Compltndum.— Sacrftsancti corporis et san-
cianon habel meritorum, placatio obtiueat Hosiia- guinis Domini nostri Jesu Chrisli refectione vegetaii,
rura. Per. supplices te rogamus, omnipotens Deus, ut hac re-
Pwfalio. — Vere dignum et justum est, sequuraet medio singulari ab omnium peccatorum nos conta»
203 LIBER SACRAMENTORUM. 206
gione purifices, et a periculorui» munias incursidne A <\ Atia. — Deus conditor mundi, sub cujus arbitrio
cunctorum. Pcr eumd'em. sseculorum ordo decurritur, adesto invocationibus
205 A^a- — Protector noster aspice, Deus, et nostris, el tranquillilatem pacis praesentibusconcede
al hoMium nos defende periculis, ut, omni pertur- temporibus, ut in laudibus misericordiseluse iuees-
batione submota, liberis tibi menlibas serviamus. sabili exsultatione laetemur. Per.
Per Dominum. Super oblala. — Deus, qui credentes in te popu-
Ilem alia Missa. los nullis sinis concuti terroribus, dignare preces et
Hostium nostrorum, qusesuraus, Domine, elide Hostias dicatae tibi plebis suscipere, ut pax tua pie-
superbiam.,et dexterse tuae virtute prosterne. Per. tate concessa Chrislianorum fines ab omni hosle fa-
Super Obiata. — Hujus, Domine, qusesumus, vir- ciat esse securos. Per Dominum.
tute mysterii, et a nostris mundemur occultis, et ab Ad Complendum.— Deus auctor pacis et amator,
inimicoruraliberemur insidiis. Per. fraem nosse vivere, cui servire regnare est, prolege
Prwfatio. — Yere dignum et justum est, sequum ab omnibus impugnaiionibus supplices tuos, ut qui
et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, in defensione tua fidimus, nullius hostilitaiis arma
Dominesancte, Pater omnlpotens seterne Deus: qui timeamus. Per.
subjectas libi glorificas polestates, suscipe, quaesu- 1P Alia. — Deus, qui misencoraise tuse potentis au-
mus, propitius preces nostras, et vires adde princi- xilio, et prospera tribuis, et adversa depellis, uni-
pibus nostris, ut qui se dextera tua expctunt protegi, versa obstacula quseservis tuis adversanlur expugna,
nulla possint adversitate superari; fidelem quoque ui, remoto lerrore bellorum, et libertas secura, et
populum tuum polenliaetusemuniat invicta defeusio, religio sit quieta. Per.
ut pio semper libi devotus affeclu, et ab inlestis libe- Missa pro quacunque tribulatione.
rclur inimicis, et in tua jugiter gratia perseveret. Deus infinitse misericordise, et bonilatis immensse,
Per Chrislum. propitiare iniquitatibus nostris, et omnibus anima-
Ad Complendum.— Vivificetnos, qusesumus, Do- rura nostrarura medere languoribus, ut, peccatorum
mine, participatio tui sancta mysterii, et pariter no- nostrorum remissione percepla, semper in tua bene-
bis expiationem tribuat et munimen. Per Dominura diclione Isetemur.Per.
nostrura. Super oblata. — Tuere nos, Domine, divinis pro-
Item alia Missa. pitius sacramentis, et, ut his congrue famulemur,
Deus, qui providentia tua ccelestiasimul el terrena eorum prsesta potenter effectu. Pereumdem.
moderaris, propitiare Christianorum rebus et regi- Benediclio.— Deus, mcestorum solatium, tribula-
bus, ut omnis hostium fortiludo, le pro nobis pro- < p torum refugium, suo vos brachio foveat, et ab im-
pugnanie, frangatur. Per Dorainum. niinentibus periculis illsesosmiseratus efficiat. Amen.
Alia. —Deus, servientiumlibi fortitudo regnorum, Dexterse suae vos omnipotentis clypeo muniat, el
propilius Christianorum adesto semper principibus, muro suae inexpugnabili forlitudinis ab inslanti tri-
ut quorum tibi subjecla est humilitas, eorura ubique bulatione circumtegat. Amen; Iram suae animadver-
excellentior sit polestas. Per. sionis a vobis propitiatus avertat, et, porlum vobis
Super oblata. — Propitiare, Domine, precibus et salutis indulgens, in susevos protectionis interrilos
Hostiis famulorum luorum, ct propter nomen luum securitate constituat. Amen. Quod ipse prsestare.
Christiani nominisdefende reclores, ut salus ser?ien- Ad Complendum.— Muniat, quaesumus, Dominc ,
tium libi principum pax tuorum possit esse populo- ftdeles tuos sumpti vivificatio sacramenli, el a viliis
rum. omuibus expeditos in sancta faciat esse devotione
Prwfalio. — Yere dignum et juslum est, sequum currentes. Per.
et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, Item alia Missa.
Domine sancte, Pater omnipoiens, selerne Deus : Deus, sub cujus oculis omne cor trepidat, et oin-
subcujus potestatis arbitrio omniuin regnorum conti- ues conscientisepavescunt, propitiare omnium dolo-
netur poteslas, te bumiliter deprecamur, ut principi- D ribus gemenlium, et cunctorum medere vulneribus,
bus nostris propilius adesse digneris, ut qui lua ex- ut sicut nemo nostrum liber a culpa est, ila nemo
petunt proteclione defendi, omnibus sint bostibus sit alienus a venia. Per.
fortiores. Per Christum. 207 ^ta. — Omnipotens sempiterne Deus, qui
Ad Complendum. — Protege, Domine, famulos timore seniiris, dilectione coleris, confessione placa-
tuos subsidiis pacis etcorporis, et spiritualibus enu- ris, misericordiam tuam effunde supplicibus , ut qui
triens eos alimenlis, a cunctis hostibus redde securos. de meritorum qttalilate diffidimus,non judicium tuum,
Per. sed indulgentiam sentiamus. Per.
Missa pro pace. Super oblaia. — Suscipe, Domine, propiliatus
Deus, a quo sancta desideria, recta consilia, et Ilostias quibus et te placari voluisti, etnobis salutem
justa sunt opera, 206 da servis luis illam, quam palientia pietatis tuaerestitui. Per.
mundus non potest dare pacetn, ut et corda nostra Ad Complendum.— Quos munere ccelesti relicis,
mandatis tuis dedita, et hostium sublata formidine, Doinine, divino tuere praesidio,ut, tuis inysleriis perj
tempora sint lua protectione tranquilla. Pcr. frtienles, nullis subdamur adversis. Per.
£07 SANGTI GREGORII MAGNI 2i)8
Item alia Missa. A lia faciat veniam promereri. Per Dominumnostrum.
Deus humilium consolator, et fideliura forlitudo , Alia. —Deus, cujus tanta est excellenlia pietalis,
propitius esto supplicibus, et da ut hurnana fragilitas, ut, uno peccatore converso, raaxiraumgaudium facias
quse per se proclivis est ad labem, per te semper re- in ccelis haberi, respice in exiguam populiportioneiu,
paretur ad veniam. Per. ul, omni depulsa vexalione, hoereditas tua et nume-
Alia. — Suscipe, misericors Domine, supplicum ro augeatur, et devoiione proficiat. Per Domiuum
preces, et secundum multitudinem indulgentiarum nostrum.
tuarum ab omnibus nos absolve peccatis, ut ad om- Super oblala. —Protegat nos, Domine, qusesumus,
nia pietatis opera, te parcente, reparemur; et quos Hosiia salutaris, et quse ad honorem nominis tui ira-
venia feceris innocentes, auxilio facias efficaces. molatur, nobis prosit ad veniam. Per.
Super oblata. — HaecHostia, Domine, qusesumus, Ad Complendum. — Sancta tua , nos, Domine,
et ab occultis Ecclesiam tuam reatibus semper cxpe- sumpta vivificent, et misericordise sempiternse prse-
diai, et manifestis convenienter expurget. Per. parent expiatos. Per Dominum.
Ad Complendum.— Purificent nos, Domine, sa- ltem alia Missa.
cramenta quse sumpsimus, et a cunclis efficiant vi- Exaudi, Domine, qusesumus,populum tuum de tua
liis absolulos. Per B misericordia malorum suorum veniam supplicanlem,
Item alia Missa. et quia potens es dimittere peccata, supplicia quse
Quacsumusclementiam tuara, omnipotens Deus, ut nostris meremuroperibus poleiilia tuse pietatis averle.
ubi nulla fiducia suppelit aciionum, gratia tua co- Per.
piosaresplendeat, etcumdelicta remiitit imiignis, et Alia. —Iram tuam, quoesumus,Domine, a populo
cum benelicia prseslat immerilis. Per Dominum. tuo raiseralus averte, quam nostris quidem mereraur
Alia. — Misericors et miseralor Domine, qui operibus, sed humana fragilitate sustinere non -pos-
nos parcendo sustentas, et ignoscendo sanctificas, sumus, illa nos itaque contine pietale, quam prse-
dona veniam peccatis nostris, et sacrameniis ccele- stare soles indignis. Per.
Blibus servientes ab omni culpa liberos esse concede. Super oblata. — Concede nobis, Doinine, quoesu-
Per Dominura. ruus, ut haec Hostia salularis, etnostrorum fiat pur-
Super oblala. — (lostias tibi, Domine, placalionis gatio peccatorum, et tuae propitiatio potestatis. Per»
offerimus, ut et delicta nostra miseralus absolvas, et 209 ArfComplendum.— Plebem nomini tuo sub.
nutantia corda tu dirigas. Per Dominum. ditam, Domine, propitius inluere, et ei luas con-
Ad Complcndum. — Supplices te rogamus, omni- solationes jugiter per ccelestem gratiam diguanter
polens Deus, ut quos tuis relicis sacramentis, tibi' C operare. Per Dominum.
placitis moribus dignanter informes. Per Dominum. Ilem alia Missa.
Oralio tempore(quodabsit) morlalilatis. Deus, qui non mortem, sed pcenitentiam desideras
Ecclesiaetuse,qusesumus, omnipotens Deus, placa- peccalorura, populum tuum, quaesumus, ad le cou-
tus inlende convenlum; et misericordia tua nos po- verte propitius , ut dum libi devotus exstiterit, ira-
tius quam ira prseveniat, quia si iniquitates 208 cundiae tuae ab eo flagella amoveas. Per.
noslras observare volueris, nulla poterit crealura Alia. — Populum tnum, qusesumus, omnipu/ens
subsistere; sed admirabili pietate, qua nos fecisti, Deus, ab ira tua ad le confugientem paterna recipe
ignosce peccantibus, ut opera manuum tuarura non pietale, ut qui lusc Majestaiis flagella formidant, de
facias interire. Per. tua mereantur venia gratulari. Per.
Alia. — Exaudi, Domine, preces nostras, et ne Super oblata. — Subveniat nobis, Domine, quse-
velis cum servis luis adire judicium, quia sicut in sumus, sacrificii prsestntis operatio, quse nos ct ab
nobis nulla juslitia reperitur, de qua prsesumere va- erroribus universis potenter absolvat, et a totius
leamus, ila te fontem pieiatis agnoscimus , a quo et eripiat perdiiionis incursu. Per Dominura
a peccatis nostris nos absolvi, et a necessitatibui Ad Complendum. —Tuere nos, Domine, qusesu-
liberari confidimus. Per Dominurn. D mus, lua sancla sumentes, et ab omni propitius ini-
Super oblala. — Per haec, quoesumus,veniat, Do- quitate defende. Per.
mine, sacramenta nostroe redemptionis effeclus, qui Alia. Exaudi uos, Domine Deus nosler, et, inler-
nos et ab humanis relrahat semper excessibus, et cedente bealo marlyre luo ///., populum luum el ab
ad salutaria cuncla perducat. Pcr Doiniuumnostrum. iracundise luae lerroribus libera, et raisericordiac tuse
Ad Complendum.— Hujus operatio nos, Domine, fac largitate securum. Per Dominum nostrum.
sacramenti, qusesumus, purificet semper et muniat. Orationes ad pluviam postutandam.
Per. Terram tuain, Domine, quaiu videmus nostris
Ilem alia Missa. iniquitatibus labescenlem, cceleslibus aquis in-
Deus, cujus misericordia coalestium quoque virtu- funde; alque irriga beneficiis gralise sempiternse.
tura indigent potestates, et in cujus couspectu nullus Per Doininum
est hominum absque sorde, et pcena peccati, delictt Alia. — Da nobis, Domine, quaesumus, pluviam
populi, quoesumus, averle propiliatus, ut quos pro- salutarem, et aridam terrse faciem fluenlis coelesti-
prisc conscientiserealus accusat bonitatis tuse patien? bus digiianler infutide. Per Dominum nostrum.
£09 LIBER SACRAMENTORUM. 210
Atia. — Omnipotens sempiteme Deus, qui salvas A.mereamur, peccata, quaenobis adversantur, relaxa;
omnes, et neminem vis perire, aperi fontem beni- qui pluis super justos et injustos, etiam nostris of-
giiit.itis tuae, et terram aridam aquis fluenli cceleslis fensionibus relaxatis, exspectata nubium muuera
dignanter infunde. Per. largiaris, quibus et salus nobis, et alimenta praa-
Alia. — Delicla nostra, Domine, nos ipsi cogno- stentur. Per Christum.
scimus, ut ipsius terrse fceditas monstrat transgres- Ad Complendum.— Precibus populi tui, qusesu-
sionis excessus; tu aulem, piissime Pater, qui coeluin mus, Domine, placatus aspira, ut veniam tribuas
clausisti conturaacibus et mgratis, reseratum humili- bumanis excessibus, et opem miseris benignus im-
bus et contritis concede deprecaniibus subsidia plu- pendas. Per DominumTiostrum.
viarum, et largire moarenlibus abundantiam. Per Oraliones adposcendamserenitatem.
Dominum. Domine Deus, qui in ministerio aquarum salulis
Alia. — In afflictione maxima constitutis consola- tuse nobis sacramenta sanxisti, exaudi orationem po-
tionem tribue, fons largissimse pietatis : descendat, puli tui, et jube terrores inundanlium cessare plu-
qusesumus,pluvia salutaris, ut omnia quse sub ccelo viarum, flagellumque hujus elementi ad 211 en"e~
sunt irrigentur ab aquis; pasce servos tuos imbribus clum lui cqnverte mysterii, ut qui se regenerantibus
consuetis, quos ad laudem tuse creare dignatus es B aquis gaudent renatos, gaudeant his casligantibus
Majeslatis. Per. esse correctos. Per.
210 A//a. — Omnipotens Deus, qui solus aquas Alia. — Qusesumus,omnipotens Deus, clemenliam
emiilis e ccelis, dona servis tuis beneficium pluvise tuam, ut inundantiam coerceas imbrium , et hilari-
salutaris, ut quod facinore nostro suspenditur, tuo tatem tui vullus nobis impertiri digneris. Per Domi-
jam gratuito munere prorogetur. Per. num.
Missa ad pluviam postulandam. Missa ad poscendam serenitatem.
ueus, in quo vivimus, movemur et sumus, pluviam Ad te nos, Domine, clamantes exaudi, et aeris se-
nobis tribue congruentem, ul, prsesenlibus subsidiis renitatem nobis tribue supplicantibus, ut qui pro
sufficienter adjuti, sempiternafiducialiusappetamus. peccatis nostris juste affligimur, misericordia tua
Per. prseveniente, clementiam sentiamus. Per Dominum
AUa. — Delicta fragilitatis nostrse, Domine, quse- nostrum.
sumus, miseratus absolve, et aquarum subsidia prse- Super oblala. — Praeveniat nos, qusesuraus, Do-
be ccelestium, quibus terrena conditio vegetata sub- mine, tua gratia semper, et subsequatur, et has obla-
sistat. Per. tiones, quas pro peccatis nostris nomini tuo conse-
Super oblata. — Oblalis, Domine, placare tnune- C crandas deferimus, benignus assume, ut per inter-
ribus, et opportunum nobis tribue pluvise sufficien- cessionem sanctorum tuorum cunctis nobis profi-
tis auxilium. Per Dominum nostrum. ciant ad salutem. Per.
Ad Complendum.— Tuere nos , qusesumus, Do- Ad Complendum. — Plebs tua, Domine, capial
mine, tua sancta sumentes, et ab omnibus propitius sacrse benediclionis augmentum, et copiosis benefi-
absolve pecca.tis. Per Dominum. ciorum tuorum sublevetur auxiliis, quse tantis inter-
/(£m alia Missa. cessionum deprecationibus adjuvatur. Per.
Omnipotens sempiterne Deus, cujus munere ele- Oratio ad repellendam lempestalem.
menta omnia recreantur, reminiscere miserationum Deus, qui omnium rerum libi servientium natu-
tuarum, et saluliferos imbres humano generi con- ram per ipsos molus aeris ad cultum tuae Majeslatis
cede propitius, quatenus fecuuditatis tuoealimoniis instituis, tranquillitatera nobis misericordise tuse re-
omnis terra lsetetur. Per. motis largire terroribus, ut cujus iram expavimus,
Super oblala. — Placarc, Domine, muncribus clemenliam sentiaraus. Per.
semper acceplis, et diuturnam tempera diffusis im- Oratio contra fulgura.
bribus siccitatem. Per Dominura nostrum. Omnipotens sempilerne Deus, parce raetuentibus,
Prmfalio. — Yere dignum et justum est, sequum J) et propitiare supplicibus, ul post noxios ignes nubium,
et salutare, nos tibi semper et.ubique gratias agere, et vim procellarum, in materiam transeailaudis com-
Domine sancte, Paler omnipotens, seterne Deus: ob- minatio potestatis. Per.
secraules misericordiam tuam, ut squalentes agri fe- Alia. — Deus, cujus imperio nihil non verbo re-
cundis imbribus irrigenlur quibus pariter sestivi gilur, nihil non oratione mutatur, parce metuenti-
mitigeniur ardores, et saevientium morborum bus, propitiare supplicibus, ut post noxios ignes nu-
reslinguatur accensio, ac salus hominibus, ju- bium, et lurbines procellarum, in matenam transeat
menlisque proveniat; atque ut haec, te largienle, laudiscomminaliopoteslatis. Per Dominumnostrum a.
Cmn nullse hic aut alibi habeantur Orationes Collectatempore terrm motus.
contra lerrse niolum, visum est nobis appendicis lo-
co ailexere colleclam a sanclissimo D. N. Clemente Oralio. — Omnipolens sempiterne Deus, qui re-
papa _SI_,eleganiissime compositam, cum, ineunte spicis terram et facis eam tremere, parce nietnenli-
an. 1705, Italiae pars maxima Romaque ipsa terrae bus, propitiare supplicibus, ul cujus irain terrse fun-
moiibus quateretur ac ruinis foedarelur. damenla concutieniem expavimus, clementiam con-
811 SANCTI GREGORII MAGNl ai»
Oratio pro fratribus in via dirigendis. A- 2\3Benedktio. — Dirigat iter vestrum Dominus in
Deus, qui diligentibus te misericordiani tuam sem- bencplacito suo, vobisque inseparabililer benignissi-
per impendis, et a servientibus tibi nulla es regione mus.cuslos iuhsereat. Amen. Ducem vobis archange-
longinquus, dirige viam famuli tui ///. in voluntale lum Rapbaelem adbibeat, et omnem a vobis incom-
tua, ut le protectore, et te prseduce, 212 Per Justi- moditatem contrarietatemque propitialus amoveat.
tioe semitas sine offensione gradialur. Per Dominum. Amen. Desideriorum vestrorum pia vota clementer
Alia. —Exaudi, Domine, preces nostras, et iter impleat, ut et hic bona consequi, et ad seteruain
famuli tui ///. propitius comitare, eique misericor- beatitudinem pervenire feliciter mereamini. Amen.
diam tuam, sicut ubique es, Ita ubique largire, qua- Quod ipse prsestare,
lenus, ab omnibus adversitatibus tua opitulationc Ad Complendum.— Deus infinitse misericordiaeet
defensus, justorum desideriorum potiatur effectibus, Majestatis imraensae, quem nec spalia locorum, nec
et tibi graliarum referat actionem. Per. inlervalla temporura ab his quos tueris disjungunt,
Alia. — Deus, qui ad vilam ducis, et confidenles adesto famulo tuo ///. in te ubique fidenti, et per
in te paterna protectione cuslodis, qusesumus ut omnem quam iturus est viam dux ei et comes esse
praesenti famulo tuo a nobis egredienli angelicum dignare; nihil illi adversilalis noceat, nihil difficul-
tribuas comitatum, ut, ejus auxilio profectus, nul- B tatis obsistat; cuncla ei salubria, cuncta sint prospe-
lius mali concutiatur formidine, nullo coraprimatur ra; el, sub ope dexteroe tuse, quidquid juslo expe-
adversitatis angore, nullis irruentis inimici moleste- tierit desiderio, celeri consequalur effectu. Per.
lur insidiis; sed, spatiis neccssarii itineris prospero Oralionesad (660) clericum faciendum.
gressu peractis, propriisque locis feliciter restitutus,
universos reperiat sospites, ac debitas exsolvat tuo Oremus, dilectissimi fralres, Dominum noslrum
Jesum Christum pro boc famulo suo III., qui ad dc-
nomini gratias. Per Dominum.
Missa pro iter agenlibus. ponendam comam capilis sui pro ejus amore festi-
nat, ut donet ei Spiritum sanctum, qui habituin reli-
Adesto, Domine, supplicationibus nostris, et viaiu
in eo perpetuura conservet, et a mundi impe-
famuli lui ///. in salutis tuae prosperilate dispone, ut gionis
dimento, vel sseculari desiderio cor ejus defendat,
inter omnes viae et vitae hujus varietates iuo seinper
ut sicut immutattir in vultu, ita manus dexlera ejus
protegatur auxilio. Per Dorainum. ei virtutis tribuat incrementa , et ab omui caecitate
Super oblata. — Propitiare, qusesumus, Domme,
noslris, et oblationes has quas tibi spiritali oculos ejus aperiat, et lumen ei a;lernae glo-
Bupplicationibus rise concedat. Qui vivit cum Deo Palre in unitate
offerimus pro famulo tuo ///. benignus assume, ut
sancli Deus. Per omnia soecula
viam illius et prsecedentegraiia tua dirigas, et subse- r ejusdem Spiritus
sseculorum.
quentc comitari digneris, ul de actu atque incolumi- — Adesto , Domine, supplicationibus
Item alia.
late ejus secundum misericordise tuse prsesidia gati-
noslris, et bunc famulum tuura benedicere dignare,
deamus. Per.
— cui in tuo sancto nomine habilum sacrae religionis
Prmfatio. Vere dignum et justura est, sequum
ct salutare, nos libi semper et ubique gratias agere, iraponimus, ut, te Iargiente, et devolus in Ecclesia
et vitam percipere mereatur oeternam.
Doraine sancte, Pater omnipotens seterne Deus: a persistere,
coram ambulare vivere est. Per Dominum.
quo deviare mori, quo
et miseratione Dum tondes eum dicis AntiphonamTu es, Domine,
Qui fideles tuos in tua via deducis,
Isaac qui restitues mihi hotreditalem uieain. Vers. Donri-
gratissima in verilatem inducis; qui Abrabse,
nus pars hscreditatis meoe, el Gloria. Item atia Anti-
et Jacob in prsesentis viaeet vitae curriculo, custos,
Haec est generatio, el Gloria. Ilem alia An-
dux el comes esse voluisti, el famulo luo Tobiaean- phona,
Hic accipiet benedictionem.
gelum prsevium procparasti; cujus imnicnsam mise- tiphona,
ricordiam humillimis precibus imploramus, ut iier Oratiopost tonsionem.— Prsesta, omnipolens Deus,
famuli tui ///. cum suis in prosperitate dirigere, eum- huic famulo tuo ///. cujus hodie capitis comara pro
que inter vioeet vitoe hujus varietates digneris custo- D divino amore deposuimus , ut in tua dileclione per-
dire, qualenus, angelorum tuorum prsesidio fultus, petuo maneat et eum sine macula in seinpiternum
intercessione quoque sanctorum tnorum munitus, custodias. Per Dominum.
a cunclis adversitatibus tua miseratione defensus, Orationes el preces supcr (661) poinitentema confiten-
tem peccala sua more solito.
profectionis et reversionis suae felicilale politus, et
reddatur et de suorum (662) Exaudi, Doraine, preces nostras, et tibi
compos juslorum votorum,
lsetelur remissione peccaiorum. Per Christum. confitentium parce peccatis, ut quos conscientise rea-
tritiones ejus sanantem jugiter senliamus. Per Do- Postcommunio. — Tuere nos, Domine, qusesumus,
minuni. tua sancta sumentes, et terram, quam vidimus no-
Sccrela. —Deus, qui fundasti terram super stabili- stris iniquitatibustrementem, supernomunerefirma,
latem suam, suscipeoblationeselprecespopulitui, ac ut mortaliura corda cognoscant a te indignante talia
trementis terrse periculis penitus amotis, divinas tuae flagella prodire et te miserante cessare. Per Do-
iracundioeterrores in humams salutis reniedia con- minum. a Multae conlessionis formuloe a nobis oliiii cob
verte, ut qui de terra suut ct in lerram reverlcniur, de Confess. >
gaudeant se fieii sancla conversione ccelestes. Pcr leclse legi possunt in traci. Gallico
Domiuum. parte, cap. 12, 14,19. Maguam vero fuisse olim li<
Q15 LJBER SACRAMENTORUM. 214
tus accusat, indulgentia tuse miserationis absolvat.. A.tatcni ttiam, qusesumus, Domine, hujus famuli tui
Per Domiuum, lacrymosa suspiria. Tuejus medere vulneribus,215
— (665) Prseveniat hunc famulum lu jacenti manum porrige salutarem, ne Ecclesia tua
214 Atia.
inum, qugesumus, Domine, misericordia tua, ut om- aliqua sui corporis portione vasteiur, ne grex tuus
ues iniquitates ejus celeri indulgentia deleantur. Per. detrimentum sustineat, ne de familise tuse damno
Alia. — (664) Adeslo , Domine, supplicationibus inimicus exsultet, ne renatum lavacro salutari mors
nostris, nec sil ab boc famulo tuo clementise tuse secunda possideat. Tibi ergo, Domine, supplices
longinqua miseralio. Sana vulnera, ejusque remitle preces, tibi fletum cordis effundimus, tu parce confi-
peccata, ut, nullis a te iniquitalibus separatus, tibi teuti, ut sic in bac mortalitate pcccala sua, te adju-
Domino semper valeat adhserere. Per. vante, defleat, qualiter in iremendi judicii die sen-
Alia. — (665) Domine Deus noster, (666) qui of- lentiam damnationis seternse evadat; et nesciat quod
fensione nostra non vinceris, (667) sed satisfactione terret in tenebris, quod stridet iu flammis , alque, ab
placaris, respice, qusesumus, ad bunc famulum qui erroris via ad iter reversus justiiise, nequaquam ulira
se tibi peccasse graviter confitetur. Tuum est ablu- vulneribus saucietur; sed integrum sit ei atque per-
tionem criminura dare, et veniam procslare peccaa-. . petuura , et quod gratia tua contulit, ct quod mise-
tibus, qui dixisti pceniientiam te malle peccatorum B ricordia reformavit. Per eumdem Dominumnostrum
quam mortem. Concede ergo , Domine, hoc (668) Jesum,
ut tiffi pcanitentise excubias celebret, et correctis Missa (680) ? pro episcopodefuncto.
actibus suis, conferri sibi a te sempilerna gaudia
Da nobis, Domine, ut anlmam famuli tui ///. epis-
gralulelur. Per.
de sseculi educis labprioso certamine,
Alia. — (669) Precor, Domine, (670) elementiam copi, quam
tuoruni ccelui tribu.as esse consortem.
ttiec Majestatis ac nominis , ut huic famulo tuo pec- sanctorum
cata el facinora sua confiienti veniam dare, et proe- Per.
Super oblala. — Annue nobis, Rom>rie,ut animce
teriiorum criminum debila relaxare digneris, qui
im-
bumeris filii tui ovem perditam reduxisti (671) ad famuli UiiIU. episcopi baecprosit oblatio, quam
tolius mundi tribuisli relaxari delicla. Per
caulas; (672j qui publicani precibus vej confessione molando,
Dominum noslrum.
placatus es. Tu eliam , Domine , et huic famulo tuo
placare, tu cjus precibus benignus (675) asstste, ut, Infra actionem.T—Hanc igitur oblationem, quam
in confessione flebili (674) permanens, clementiam (ibi offerimus pro commenioraiione depositionis ani-
tuam celeriter exoret, et, (675) sanctis altaribus re- mse famuli tui //(. episcopi, qusesumus, Domine ,
stituius, spei rursus seternseet ccelesti glorise (676) Q ut placatus accipias; et quem in corpore consti-
reformetur. Per eumdem Dominum nostrum. tutum sedis apostolicae gubernaculo prseesse \ vo-
Oralionesad reconciliandum iuistij, in electorum tuorum numero constitue sacer-
(677) pmnitenlem. dolura; diesque nostros.
(678) Adesto , Domine, supplicationibus noslris, — Mementoetiam, Domine, famu-
et nie, qui etiam misericordia tua primus indigeo, Super diptycha.
lorum luorum ///., qui nos praecesserunt, et dor-
clementer exaudi; et quem non electione meriti,
miunt in somno pacis.
sed dono gratiae tuoe conslituisti operis hujus raini-
(681) Ilem post — Istis, Domine, et om-
lectionem.
slrum, da fiduciam tui muneris exsequendi, et ipse nibus in Christo
in nostro ministerio quod tuoe pietatis est operare. quiescenlibus, locum refrigerii, lu-
Per Dominum. cis et pacis indulgentiamdeprecamur. PerChristum.
Alia. — (679) Prsesta, qusesumus, Domine, huic Ad Complendum.—His sacrificiis, qusesumus,om-
faniulo tuo dignum posnitentioefructum, ut Ecclesise nipotens Deus, purgata anima famuli tui///. epis-
tuse sanclse a cujus inlegritate deviarat peccando, copi ad indulgentiam et refrigerium sempiternum
aeimissorumreddalur innoxius veniam consequendo. pervenire mereatur.
Per Dominumnostruro. Item Missapro episcopodefunclo.
Itemalia. -r- Deus, bumani geperisbenignissime Deus, qui inter apostolicos sacerdotes famulum
conditor, et raisericordissimo reformalor, qui homi- tuum ///. episcopum censeri jfecisti, proesta, quae-
nem invidia diaboli ab seternitate dejec^qm tmiei sumus, ut quorum vicem gerebat ad borain in ter-
Filii lui sanguine redemisli, vivillcaburic famulum, ris, eorum peripetuocorisor;lioIseteturin.coelis. Per.
quem tibi nuIlalenus niori desideras, et.qui non de- Super oblaia.—Haecoblatio, Domine, ^usesumus,
relinquis devium , assurae correclum. Moveant pie- animam famuli tui ///. episcopi omnibus vitiis hu~
brorum pcenilenlialiiimcopiara, quibiis et confessjo- tio, quod sane ssepe cqntingit. Sic in Orat. qusese-
nis et absolutionis sacefdotalis ritus docereniur, quilnr, legiturapud Pamel. educens, pro educis, vel
probavimus prsesertim cap. 21. <Juamplurimosau- eduxisli, ut habet Cod. Reg. S. Supra, in Orat. ulti-
tcm Ordines ad dandam pcenitentiam reconcilian- ma ad mor. animalium, ubi legilur, ut siae quibusnon
dosque pcenilentes, a nosiro D. Edmundo Martene habelur hum. conditio, deficiente sensu, scriptum est
collectos libro de Antiquis Ecclesiae riiibus, secunda optime quidem : ul sine quibus nonalitur hinn., ctc.
parie, cap. 6, articulo 7, consulere licet si libeat. In veteri Sacram. Gal. exstat una Mis.sain deposi-
"^Eadem Missa legitur in Ed. Pamel., consen- tione sacerdotis , et aitera pro dcfunctis quibuslibct
liente Cod. Reg. S., ubi mendosa non est Edit. lec-
215 SANCTl GREGORIIMAGNI 216
mauso conditionis absolvat, quse totius mundi tulit, A stias, ut pontificale cui donasti meritum, dones et
etiam immolata peccatum. Per. praemium. Per Dominum.
216 Prmfalio.— Vere dignum et jtislum est, ae- Ad Complendum.— Preces nostras, qusesumus,
quum et salutare , nos tibi semper et ubique gratias Domine, quas in famuli lui ///. episcopideposilione
agere, Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne deferimus, propitiatus exaudi, ut qui nomini tuo mi-
Deus: devotis clementiam tuam mentibus obsecran- nisterium fidele dependit, perpetua sancloruiu socie-
tes , ut animam ///. episcopi in electorum libimet tale Isetelur. Per Dominum.
pontificura numero jubeas consistere gaudentem, ut Missa pro episcopodefunclo.
qui bic tuo pro eis supplex deserviebat altari, glo- Deus, qui inter apostolicos sacerdotes famulum
riosa illic cum eis tua graluletur et laude. Per Chri- tuum ///. pontificali fecisti dignitate vigere, praesta,
slum Dominum noslrutn. qusesumus, ut eorum et perpetuo aggregetur consor-
Infra actionem. — Hanc igitur oblationem servilu- tio. Per Dominura nostrum.
lis noslra?, quam libi offerimus pro commemorationa Super oblata. — Ilaec oblatio, Domine Deus, ani-
animse famuli tui ///. episcopi, qusesumus, Domine, mam famuli tui ///. ab umnibus vitiis humansecon-
{jlacatusaccipias, et cum prsesulibusapostolicsedi- ditionis absolvat, qusc tolius mundi lollit etiam im-
gnitatis, quorum est secutus officium, habere tri- ;Q molala peccalum. Per.
buas sempiternse beatitudinis porlionem, atque intei Prmfatio.—Vere dignum et justum est, aequum
summi pasloris elficias prsecipua membra censeri; et salulare, nos tibi semper et ubique gralias agere,
diesque nostros. Domine sancte, Pater omnipotens, seterne Deus : de-
Ad Complendum.— Da veniam , Domine, qusesu- volis clementiam tuam mentibus obsecranles, ut
mus, per lisec sancla mysteria, animsefamulitui ///. animam famuli tui ///. in eleclorum libimet ponli-
episcopi, ut occursu non lerrealur malo, sed tuo ficum numero gaudeas consistere gaudendo, ut qui
protegaiur auxilio. Per. tuo pro eis supplex deserviebataliari, gloriosa iliic
Alia. — Prsesla, qusesumus,omnipotens Deus, ut cum eis gratuletur laude. Per Christum Dominum
anima famuli tui ///. episcopi, quam in hoc soeculp nostrmn.
commorantem sacris muneribus decorasti, ccelesti Ad Complendum.— Deus , cujus misericordiaenon.
sede gloriosa exsultet. Per Dominum. est numerus, suscipe pro anima famuli tui ///. sa-
Item alia pro episcopodefuncto. cerdotis preces nostras, et lucis ei laetitiaequeregio-
Suscipe, Domine, quiesumus, preces nostras pro nem in sanctorura tuorum societate concede. Per
anima famuli lui ///. episcopi, ut in pontificum tibi- Dorainumnostrum.
met placitorum perpetua sede Isetelur.Per. C Jll/ssapro sacerdoledefuncto.
Super oblala. — Offerimus,Domine, hostias placa- Praesta , quaesumus, Domine , ut anima famuliet
tionis, et laudis, ut perpetuse misericordiseIargilate, sacerdotis lui ///. quam in hocsseculo commorantem
ariiniam famuli lui ///. episcopi in lucis selernsefa- sacris muneribus
decorasli, ccelesii sede gloriosa
cias regione gaudere.
semper exsultet. Per Dominum.

Prwfatio. Yere dignum et juslum est, sequumet Super oblata. — Suscipe, Domine, quaesumus,ho-
salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, stias pro anima famuli et sacerdotis tui ///., ut cui
Domine sancte , Paler omnipotens, aeterne Deus:
donasti praemium,dones el meritum. Per
ineffabilemtuaeclementiaepotentiam suppliciler exo- pontificale
Dominum.
rantes, ut famulus tuus ///., beatorum tabernaculis
218 Ad Comptendum.—Prxsii»,qusesumus,omni-
constitutus, evasisse se carnales glorietur angusiias,
cum voto potens Deus, ut animam lamuli el sacerdotjs tui ///.
diemque judicii gratulationis exspectet. in congregatione justorum seternse beatiiudinisju-
Per Chrislum Dominura nostrum.
— beas esse consortern. Per Dominum.
Infra actionem. Hanc igitur oblationem, quam
tibi offerimus pro anima famuli tui ///. episcopi, Missa unius defuncli.
qusesumus, Domine , ut placatus accipias; et quem D Omnipotens sempiterne Deus, cui nunquam sine
tuis altaribus servire tribuisti, ad beatorum pertinere spe misericordise supplicalur, propitiare animsefa-
jubeas consortia sacerdolum ; diesque noslros. muli lui ///., ul qui de hac vila in tui nomiiiiscon-
Ad Complendum.— Qusesumtis, omnipotensDeus, fessione discessit, sanctorum tuorum numero eum
ut animam famuli 217 tui ///. episcopi in congre- facias aggregari. Per Dominum noslrum.
gatione justorura oeternoebealiludinis jubeas esse Super oblata. — Propitiare, qusesumus, Domine,
consortem. Per Dominumnostrum. animac famuli tui, ///., pro qua libi hostias placa-
AliaMissa pro episcopodefunclo. lionis offerimus; et quia in hac luce in fide mansit
Deus, qui inier apostolicos sacerdotcs famulura catholica, in lulura vita ej"usretributio condonetur.
tuuiii ///. sacerdotali fecisii dignitate vigere', prse- Per Dominumnostrum.
sla, quoesumus, ut eorum quoque perpeluo aggrege- Ad Complendum.— Praesta, quscsumus, omnipo-
tur consorlio. Per. tens Deus, ut animam famuli lui /(/. ab angelis lucis
Supor oblala. — Suscipe, Domine, qusesumus,pro susceplara in praoparata habitacula deduci facias
anima famuli tui ///. sacerdolis, quas offerimusbo- bealorum, Per Dominuni»
217 LIRER SACRAMENTORUM. 218
Missa a in die depositionisdefuncli, (682) sive terlio, A sempiterna, ut, morlalibus nexibtis expeditas lux eas
seplimo trigesimoque. selerna possideat. Per.
Adesto, Domine , qusesumus, pro anima famuli Super oblala. — Hostias tibi, Domine, bumili pla-
tui ///., cujus in deposltione sua officium comme- catione deferimus , ul animse famulorum famularum-
morationis impendimus, ul si aliqua ei ssecularisma- aue tuarum per hsec placationis officia tuam miseri-
cula inhaesit, aut vitium mundiale infecit, dono luse cordiam consequanlur. Per.
pietatis indulgeas, et exlergas. Per Dominum no- Ad Complendum.— Inveniant, quaesumus, Domi-
strum. ne, animae famulorum famularumque tuarum ///. et

Aiia. Qusesumus, Domine , famulo tuo ///., cu- III., omniumque in Christo quiescentium , lucis
jus terlium , vel seplimum st't'eIrigesimum obitus sui seternae consortium, qui in hac luce positi luum con-
diem commemoramus, sanctorum tuorum atque seeuli sunt sacramentum. Per.
electorum largire consortium , et rorem ei miseri- (685) b INCIPIT onDO(684) ADSACROS ORDINES
BENEDI»
cordise luse perennem infunde. Per. CENDOS.
Super oblata. — Adeslo, Domine, supplicationibus (685)Jlffl/or«sgradus ante Evangelium, mtnores vero
nostris; et hanc oblationem, quam tibi offerimus ob post Communionemdantur; et (686) minores quidem
diem depositionis lertium, vel septimum, sive trige- £; Dominicis diebus , si necesseesl, (687) majores vero
simum, pro anima famuli ///., placatus ac benignus in Sabbalis auodecim leclionum per qualuor lempora
assume. lantummodo.
PrmfalXo.—"vere dignum et juslum est, sequum Ordinalio c osliarii.
et salutare, nos tibi semper et ubique graiias agere, (688) Osliarius cum ordinatur, poslquam (689) ab
Domine sancte, Pater omnipotens, seterne Deus, per archidiacono inslructus fuerit qualiter in domo Dei
Christum Dominumnostrum. Per quem salus mundi, 220 debcalconversari, ad suggestionemarchidiaconi
per quem vila hominum, per quem resurrectio mor- (69"0)tradat ei episcopus claves ecclesiw, dicens: Sic
tuorum. Per ipsum te, Domine, suppliciter depre- a?e , quasi redditurus Deo rationem pro his rebus
camur, ut animse famuli tui ///., cujus diem deposi- quae istis clavibus recluduntur. (691) Et tradal ei
tionis lertium, vel septimum, sivetrigesimum celebra- diaconus ostium ecclesim.
mus, indulgentiam largiri digneris perpetuam, atque Prwfatio ostiarii,—(692) Deum Patrem omnipoten-
contagiis morialitatis exutam in seternoesalvaiionis tem suppliciter deprecemur,ut huncfamulum suum ///.
partem restituas. Per quem Majeslatem. benedicere dignetur, quem in bfficium ostiarii eligere
219 Ad Complendum.— Omnipotens sempiterne dignatus esl, ut sit ei fidelissima cura in diebus ac
Deus, collocare dignare corpus et animam famuli tui C I noctibus, (695) ad distinctionem horarum certarum
///., cujus diem depositionis tertium, aut seplimura, ad invocandum nomen Domini, adjuvante Domino
vel trigesimum , celebramus, in sinibus Abrahse, nostro Jesu Christo, qui cum eo vivit et regnat Deus
Isaac et Jacob , ut cura dies agnitionis tuai veneril, in unitate Spiritus sancii, per orania ssecula ssecu-
inter sanctos et electos tuos eum resuscilari prseci- lorum. Aitieti.
pias. Per Dominum nosirum. (694) Benedktto ejusaem. — Dom.ne sancte, Pater
Missa in anniversariounius defuncli. omnipolens, oelerne Deus, benedicere digneris hunc
Praesta , Domine, qusesumus, ut anima famuli tui famulum tuum, ///. ostiarium, ut inter j.ajiitores
///., cujus anniversarium depositionis diem celebra- Ecclesise (695) paret obsequia , et inter electos tuos
mus, his purgata sacrificiis, indulgentiam pariter ct partem tuse merealur habere mercedis. Per Domi-
requiem capiat sempitemam. Per Dominum. nura nostrum.
Super obtata.—Propitiare, Domine, supplicalio- Ordinatio lcclons.
nibus noslris pro anima et spiritu famuli lui ///., cu- (696) Leclor cum ordinatur, facial (697) de illo
jus hodie annua dies agitur, pro qua tibi offerimus verbuin episcopus ad ptebem, indicans ejus fidem ac
sacrificium Iaudis, ut eam sanctorum luorum consor- vitam, atque ingenium; posl hmc, spectante plebe,
tio sociare digneris. Per Dominum. ]D (698) tradat ei Codicem, de (699) quo lecturus sit, di-
Ad Cotnplendum.— Suscipe , Domine; preces no- cens:
slras, pro anima famuli tui ///., ut si quoe ei maculse (700) Accipe, et esto verbi Dei relator, habiturus,
de terrenis contagiis adhseserunl, remissionis tua: si fideliter et utiliter impleveris officium, parlem
remedio deleanlur. cura his qui verbum Dei ministraverunt; eliguut le
Missa plurimorum defunctorum. fratres tui ut sis lector in domo Dei tui, et agnoscas
Propitiare, qusesumus,Domine, animabus famulo- officium tuum, et impleas illud; potens est ciiim
rum famularumque tuarum ///. et III. misericordia Deus ut augeat tibi gratiam.
a Hsec fere habent duo Theod. quoad titulum, at potissimum excerptos, quibus docelur quomodo
diversae omnino sunt Orationes et Prsefatio. Ecclesiaeministri ordinenlur apud Latinos, Graecos,
b Eadem leguntur deinceps in Edit. Vaiic. et Gus- Maronitas , Syros Ne.yorianos , Syros Jacobilas, el
sanvil. Qui plurade boc argumenio voluerit, consu- Eutychiatios, ac Coplitas.
lat nostrum JEdm.Mariene de Aniiquis Eccl. Riiibus, c Pene baecomnia exstant in prirao Thead., ubi
cap. 8, de Rilibus ad sacramentum ordinis spectan- mutilus non est; legitur tamen in plurali; Ord
tibus, art. 11, ubi cxbibet 23 ordiues ex libris mss. lectorum, exorceslarum,elc.
819 SANCTI GREGORH MAGNI 220
BeneUktiolectoris.— (701) Domine sancte, Pater /k talus renuit, quaesitus refugil, sacris est altaribus
omuipotens, seterne Deus, benedicere digneris fa- (726) n removendus, sic qui ultro ambit, vel im-
inulum tuum hrinc in officium Iectoris , ut assidui- porlunum se ingerit, est procul dubio repellendus;
tate Ieclionum, (702) dislinctus atque (705)ordinatus, nam qui nitilur ad altiora conscendere, quid agit,
et agenda dicat, et dicla opere compleat, et in utro- nisi ut crescendo decrescat ? Cur non perpendit
que sanctse Ecclesise consulat. Per Dominum. quia benedictio illi in maledictum convertilur, qui
Ordinatio exorcislm. ad hoc ut fiat haereticus proraovetur ?
(704) Exorcista, cum (705) ordinatur, accipiat de (727) Subdiaconus cum ordinaiur, quia manusim-
manu episcopi libelrlum,in quo scripti sunt exorcismi, posilionem non accipit, (728) patenam de manu epis-
dicenle sibi episcopo. copi accipiat vacuain , et calkem vacuum: de manu
(706) Accipe , et commenda memorise, et (707) archidiaconi accipiat (729) urceolum cum (750) aqua-
habelo poteslatem imponendi manuni super energu- manili, ac (7S1) manutergium. Exhibeatur in con-
menum, sive baplizatum, sive catechumenum. spectu episcopi patena el calix vacuus, el dicat epi-
(708) Prmfalio exorcislm. — (709) Deum Palrem scopus :
omnipolentein supplices deprecemur, ut hunc famu« (752) Vide, cujus ministerium tibi traditur; et
lum suum ///. benedicere dignelur in officium exor-1B ideo si usque nunc fuisti tardus ad Ecclesiam,
cistse : ut sit spiritalis imperalor ad abjiciendos dse- amodo debes esse assiduus ; si usque nunc somno-
mones de corporibus obsessis, cum omni nequitia lentus, amodo vigil; si usque nunc ebriosus, amodo
corum muliiformi, adjuvante Domino nostro Jesu sobrius; si usque nune inhonestns, amodo castus.
Chrislo. Qui cum co vivit et regnat Deus in unitate Oblationes quoe veniunt in allare panes propositionis
Spiritus sancti. appellantur. De ipsis oblationibus lantuin debet in
221 Benedictioexorcislw.—(710) Domine sancle, altari poni quanlum populo possit sufficere, 222
Paier omnipolens, seterne Deus, benedicere digneris ne aliquid putridum in sacrario remaneat. Pallse
hunc famulum tuum ///. in ofiicium exorcistse, et ad vero (755) quao sunt in subsiratorio, iu alio vase
imposilionem manuum el oris oflicium eum eligere debent lavari, in (734) alio corporales pallse. Ubi
digneris, ut imperium habeat (711) spiriluum im- pallse corporales lavatae fuerunt, nullum liuteamen
mundorum coercendorum, et (712) probabilis sit ibidem aliud debet lavari; ipsa aqua in baplislerio
reedicus Ecclesise, (713) gratise curationum virtutc debet vergi. Ideo; te admoneo, tu talem te exhibe,
confirmatus. Per Dominum, ul Deo placere possis.
Ordinatio acolylhi. Et tradat ei calicem et patenam.
(714) Acolylhus, cum ordinalur, (715) primum ab C ( Ordinatio subdiuconi. — (735) Oremus Deum ac
episcopo doceatur qualiler in officiosuo agere debeat; Dominum nostrura, ul super servum suuin ///.,
sed (716) ab archidiacono accipiat ceroferarium cum quem ad subdiaconatus officium vocare dignatus
cereo, ut scial se ad (717) accendenda ecclesimlumi- cst, infundat benedictionem et gratiam suam, ut in
naria mancipari, (718) ita sibi dicenle. conspectu suo fideliler serviens, prsedeslinata san-
(719) Accipite hoc gestatorium lumims, ut per il- ciis prsemia consequatur, auxiliante Domino noslro
lud valeatis adversariorura tenebras effugare, et ve- Jesu Christo, qui cum eo vivit et rcgnat Deus.
rissimum Iumen, quod illuminat omnem hominem Benedklio subdiaconi. — (756) Domine sancte,
venienlem in mundum, lideliter invenire. Paier omnipotens, seterne Deus, benedicere digneris
(720) Accipiat et urceolum vacuum f721) ad fun- famulum tuum hunc, quem ad snbdiaconatus offi-
dendum (722) vinum in Eucharislia corporis. cium eligere dignatus es , uti eum sacrario tuo san-
Benediclioacolythi. — (725) Omnipotens sempi- clo strenuum sollicitumque ccelesti miliiise instituas,
terne Deus, fons lucis, et origo bonitatis, qui per et sanctis altaribus fidcliter subministret, et requie-
Jesum Christum Filium tuum , lumen verum, mun- scat super eum Spirilus sapientise et intellectus
dum illuminasti, ejusque passionis mysterio rede- Spiritus cousilii et fortiludinis, Spiritus scieniise el
misli, benedicere dignare hunc famulum luum,! Dpielalis. Repleas eum Spiritu timoris tui, et eum
quem in acolytbi officium consecramus, poscentes ministerio divino confirmes , ut obediens facto, at-
tuam clementiam, ut ejus, menlem et Iuminescientise que dicto parens , tuam graliam consequatur. Per
illusires , et pielalis tuaerore irriges, ut ita perce- Dominum nostrum, etc., in nnilale ejusdein.
|)tum ministerium peragat, qualiter ad seternam re- (737) Ordo h qualiter in Roinana Ecclesiadiaconi
munerationem pervenire merealur. Per eumdem et presbyteri ordinandi sunt.
Dominum nostrum. Mensisprimi, quarli, seplimi et decimi, Sabbato-
(724) Ordinatio subdiaconi. rum die in duodecim tect., ad sanclum Pelrum, ubi
Capitulum sancli Gregorii. — /725) Sicut qui invi- Misswcelebranlur, postquamAniiphonamad Inlroilum
« Ita legit Hugo Menardus, ul ex ejus nola Hquet. possit settsus.
ln Editis tamcn Vatic. el Gussanv. legilur admoven- h lu primo Tlieod. IISBC omnia omiltunlur, usque
dus; quam lectionem conlirmant cpistolae sancti: ad : Oiemus, dilectissimi, etc., cnl. seq., ctii prm
Gregorii sive cxcnsae, sive manu dcscripla:. Adde niiltilur Orationes ad ordinandos diaconos. Eodeni
auod Meuardi Editionis leclioni vix ullus aptari: rim coeterapro ordin. presbyterietepiscopihabentur,
E21 LIBER SACRAMENTORUM. 222
dixerint, dala Oratione, venit archidiaconus , et offertt A excubiis permanentes, hsereditatem beuediclionis
eum qui ordinandus est pontifici, ila dkens : seternsesorte perpetaa possiderent. Snper hunc quo-
Postulat sancta mater Ecclesia catholica, ut bunc: quc famulum tuum, qusesumus,Domine, placatus in-
prsesentem subdiaconem ad onus diaconii, vel dia-• tende, quemtuis sacrariis serviturum in officium dia-
conum ad onus presbyterii ordinetis. coni suppliciter dedicamus, Et nos quidem, tanquam
Inlerrogat episcopus: Scis illum dignum esse ? Re- homines divini sensus et summse rationis ignari,
spondet offerens: bujus vitam, quantum possumus, sesiimamus. Te
Quantum humana fragilitas nosse sinit, et scio, et, autem, Domine, ea quse nobis sunt ignota non trans-
testificor ipsum dignum esse ad hujus onus oflicii. eunt, le occulta non fallunt. Tu cognitor secreto-
Et tunc annunliat pontifex poputo, dicens : rum, tu scrulator es cordium, tu ejus vitam ccelesti
Auxiliaute Domino Deo et Salvatore nostio Jesu poteris examinare judicio, quo seinper praevales, et
Christo. admissa purgare, et (747) ea quse sunt agenda con-
Iterum dieit: — Auxiliante Domino Deo et Sal- cedere. Emitte in euro, Domine, quoesumus, Spi-
vatore nostro Jesu Christo, eligimus in ordinem dia» ritum sanclum, quo in opus ministerii fideliter ex-
conii, sive presbyterii ///. subdiaconura, sive dia- sequendi sepiiformis gratise tuse munere roboretur.
conum de (738) titulo ///. ///., presbylerum (759) B Abundet in eo totius forma virtutis, aucloritas mo-
de lilulo ///. Si (740) quis aulem habet aliquid desta, pudor constans, innocentise puritas, et spi-
contra bos viros, pro Deo et propter Deura cum fi- ritalis observatio disciplinse; in moribus ejus proe-
ducia exeat, et dicat. Verumtamen memor sit con- cepta tua fulgeant, ut suoecastitatis exemplo imita-
dilionis sUse. tionem sancta plebs acquirat; et bonum conscientise
Et post nvodicumtntervallum mox (741) incipiurit testimonium proferCns, in Cbristo firmus, et stabi-
otnnes Kyrie eleison, cum litania. Hac expleta ascen- lis perseveret; dignisque successibus de inferiori
dunt ipsi elecli ad sedem poniificis, et benediciteos gradu per graliam tuam capere potibra mereatm\
nd quod vocati sunt, et descendentes stant in ordine Per eumdem Dominum nostrum Jesum Christum.
mo, benedktione percepta. 223 Diaconus cum or- (748) Quando stolam eum induis, sic dkes ,
dinatur , (742) solus episcopus, qui eum benedicit, Per hoc signum vobis diaconatus officium humi-
manum super caput illius ponat, quia non ad sacerdo- lifer 224 imponimus, ut finnamentum mensae di-
lium, sed ~adminisleriumconsecratur. Ad ordinandum vinte lanquam sustehtacula columnarum esse possi-
diaconumel presbyterum, prima Oratio dkitur iegen- tis, et prsecones regis ccelestis irreprehensibiliter
do. Et sequitiir Oratio. Et non dicitur, Vere dignum, existere mereamitii.
m consecraiione. ni (749) Presbyter cum ordinalur, episcopoeum bene-
Oralio. — Oremus (743), dilectissimi, Deum Pa- dicenle, et manum -super caput ejus tenenle, etiam
trem omnipotentem, ut super hunc famulum suum, omties presbyteri, qui prmsenles sunt, manus suas
quem in sacrum ordinem dignaiur assumere, bene- juxta manum episcopi super caput illius teneant.
dictionis suse graliam clemenler effundat, eique Oralio ad presbyleros ordinandos.
donum consecralionis indulgeat, per quod eum ad (750) Oremus, dileetissimi, Deum Pairem omnipo-
prsemia seterna perducat, auxiliante Domino nostro tentem, ut super hunc famuium suum, quem ad
Jesu Chrislo. Qui cura eo vivit et regnal. presbyterii munus elegit, ccelestia dona multiplicet,
Oremus. — (744) Exaudi, Domine, preces no- et quse ejus dignatione suscipit, ipsius exsequatur
stras, et super hunc famulum tuum Spiritum tuse auxilio, auxilianle Domino nostro Jesu Cbristo.
benedictionis emitte, ut ccelesti munere ditalus, et Oremus. —(751) Exaudi nos, qusesumus, Domine
luae graliam possit Majestatis acquirere, et bene vi- Deus noster, et super hunc famulum luuin benedi-
vendi aliis exemplum prsebere. Per Dominum, elc, ctionem sancti Spiritus, et gratise sacerdolalis ef-
in unitale ejusdem. funde virtutem, ut quem tuse pielatis aspectibus offe-
Consecratio. — (745) Adesto, quaesumus, omni- rimus consecrandum ..perpetua muneris tui largitate
polens Deus, (746) bonorum dalor, ordinum distri-] D'consequaris. Per Dominum.
butor, officiorumque disposilor. Qui in te manens (752) Consecratio.— (753) Domine sancte, Pater
innovas omnia, et cuncia disponens per Verbum, pmnipotens, selernse Deus, (754) honorum auctor,
Virlutem, Sapientiamque tuam Jesum Christum Fi- et distribulor omnium dignitatum, per quem profi-
lium tuum Dominum noslrum, sempilerna provi- ciUnt universa, per quem cuncta firmantur, amplifi-
dentia prseparas, et singulis quibusque temporibus calis semper m melius naturse rationalis incrementis
aptatida dispensas. Cujus corpus, Ecclesiam tuam per ordinem congrua ralione dispositura. Uhde et
cceleslium gratiarum varietate distinctam, suorum- sacerdotales gradus atque officia Leviiarum, sacra-
que connexara discretione membrorura , per Iegem mentis myslieis instituta creverunt, ut cum (755)
mirabilem tolius cOmpagis unitam in augmentum pontifices summos regendis populis prsefecisses, ad
leinpli lui, crescere dilalarique largiris, sacri mu- eorum societalis et operis adjumentum, sequentis
neris servitutem trinis gradibus minislrorum nomini ordiuis viros et secundae dignitalis eligeres. Sic in
tuo inililare conslituens. Electis ab inilio Levi fifiis, ereino per septuaginta virorum prudentrain mentes
qui, in mysticis operationibus domus tuse fidelibus Moysi spiiiium propagasti, quibus ille adjutoribus
223 SANCTIGREGORII MAGNI 224
usus in populo innumeras multitudines facile guber- A j sensum de exemplis priorum caperet secitura po-
navit. Sic in Eleazaro et Ilhamar filiisAaron palernse steritas, nec eruditio doctrinse tuaeulli deessetaelati;
pleniludinis abundantiam transfudisti, ul ad hoslias cum et apud veleres reverentiam ipsa significatio-
salulares et frequentioris officii sacramenta ministe- nura species obtineret, et apud nos certiora essent
riuui sufficeret sacerdotum. Hac providenlia , Do- experimenta rerum quam senigmala figurarum; il-
niine, apostolis Filii lui, doctores fidei, comites lius namque sacerdotii anterioris habitus nostrse
addidisli, quibus illi orbem tolum secundis proedi- mentis ornatus est, et (769) ponlificalem gloriam
caloribus impleverunt. Quapropter infirmitaii quo- non je.m nobis honor ,coinmendat vestium, sed
que nostrse, Domine, hoecadjumenta largire, quia splendor animarum, (770) quia et illa quse tunc car-
quanlo magis fragiliores sumus, tanto his pluribus nalibus blandiebanlur oblulibus, ea potius quae in
indigemus. Da, qusesumus, omnipotens Pater, in ipsis erant intelligenda poscebant; et idcirco huic
bunc famulum tuum presbylerii dignilatem , innova famulo luo, quem (771) ad summi sacerdolii mini-
in visceribus ejus Spiritum sancliiatis; et accepium sleriura elegisti, hanc, qusesumus, Dominc, gratiam
a te, Deus, secundi meriti munus obtineat, censu- largiaris, ut (772) quidquid illa velamina in fuigore
ramque morum exemplo suseconversaiionis insinuet. auri, in nilore gemmarum, in multimodi operis va-
Sit probus cooperaior ordinis nostri, et luceat in eo B ; rietale signabant, hoc in ejus moribus actibusque
tolius forma justilise, uf, bonam rationem dispensa- clarescat. (775) Hic accipis chrisma. Comple, Do-
tionis sibi creditse reddilurus, seternoebeatitudinis mine, in sacerdote tuo mysterii lui suramara, et or-
praemia consequatur. Per eumdem Dominum. namentis totius glorificaijonis instructum (774) cce-
(756) Hic vestisei casulam. — Benediciio Palris, lestis unguenti flore sanclif fica. (775) Hic fundis in
et Filii, et Spiritus sancti descendat super te, ut sis capul ejus. Hoc, Doiuine,copiose in ejus caput f in-
benedicius in ordine sacerdotali, et offeras placa- fluat, hoc in oris subjecta f decurrat, hoc in totius
biles Ilostias pro peccatis alque offensionibus populi corporis extrema descendat, ut tui Spirilus virtus,
oinnipolenli Deo. Cui est honor et gloria in saecula et interiora ejus repleat, et exteriora circutnlegat.
sseculorum. Abundet in eo conslanlia fidei, puritas dileclionis,
225 Consecratio manus. ~ (757) Consecrentur (776) sinceritas pacis; (777) tribuas ci, 226 Do-
manus istse, quaesumus, Domine, et sanclificentur mine, calhedram episcopalem ad regendam Eccle-
per istam unclionem el nostram benedictionem, ut siam tuam, et plebem universam. Sis ei aucioriias,
quaecunque benedixerinl, benedicta sint, et quae- sis ei firmitas, sis ei potestas. Multiplicessuper eum
cunque sanctilicaverint sanclificentur. Per a. benedictionem et gratiam tuara, ut ad exorandam
(758) Episcopus cum ordinalur, duo (759) episcopiC semper misericordiam luam, tuo munere semper
ponanl el leneant Evangeliorum codkem super capitt idoaeus , lua gralia possit esse devotus. Per.
ejus; et uno super eum fundente heimliclionem,(760) (778) Si papa c ordinalus est, hmc addi debent in
reliqui omnes episcopi, qui adsunt, (761) manibussuis loco ubi scnptum est:
caput ejus tangant. Et idcirco huic famulo tuo, quem apostolicsesedis
(762) Oralio ad ordinandos episcopos. prsesulem (779) et primatem omniuin qui. in orbe
(765) Oremus, dilectissimi nobis, ut his viris (764)1 terrarum sunt saceraotum ac umversalis Ecclesiae
ad ulilitatem Ecclesiae providendam elcclis benigni- tuae doctorem dedisti, et ad summi sacerdotii mini-
tas omnipotenlis Dei gralise suaetribuat largilatem. sterium elegisti, banc, qusesumus, Domine, gratiam
Per Dominura nosirum.
largiaris.
Bencdklio episcoporum.— (765) Adesto supplica- Super oblata. —Hacchostia, Domine, quaesumus,
tionibus nostris, omnipotens Deus, et quod humili- emundet noslra delicta, et (780) saerificium cele-
tatis noslrae gerendura est ministerio, tuaevirtulis5 brandum subdilorum tibi corpora mentesque sancii-
implealur effectu. Per. ficet. Per Dominum noslrum.
Alia. —(766) Propiliare, Domine, supplicationibus'
n Infra actionem. — (781) Hane igitur oblationcm
ncstris, et inclinato super hunc famulumtuum cornu1 servitutis noslrae, sed et cunctae familisetuae, quam
gratiae sacerdotalis. benedictionis tuae in eo effunde' tibi offerimus, eiiam pro famulo tuo ///., quem ad
virluiem. Per.
b Consecralio. — (767) Deus honorum omnium,' episcopalus ordinem promovere dignatus es, quse-
sumus, Doraine, ut placatus accipias, et propitius in
(768) Deus omnium dignitaium quseglorise tuae sa-
eo lua dona custodias, ut quod divino munere con-
cratis famulantur ordinibus, Deus qui, Moysen famu-
secutus est, divinis effectibus exsequatur ; diesque
lum tuuin secreli familiaris affalu inter cselera coe-
nostros, elc.
leslis documenla culturae de habitu quoque indu-
menti sacerdotalis instituens, electum Aaron myslico) Ad Complendum. — (782) Hscc nos comruunio,
amictu vestiri inter sacra jussisli, ut intelligentiae> Domine, purget a crimine, et coelestis remedii faciat
aInEd.Valic. et aliis, hic ante Orat.adord. episc. i>Ante consecralionem istam referunlur in lau-
: Examinatio iu ordinatione anie '-
lita- dalis Ldit. orationes, ad annulum dandum, et ad
ponitur episcopi
niam facienda. Niinirum qui ordinandus est episcc-- baculum (sc. pasforaleni) dandum.mantissa islacaret
o Ipsa Ed. Rom., seuVaiicana,
pus de Udei articulis inlerrogatur.
225 LIBER SACRAMENTORUM. -226
esse consortes. Per Dominum nostrum Jesum Chri- A , cerdotem, obsecro, Domine, placatus suscipias, Ma-
stum. jestalem tuam supplex exorans ut in me quod largiri
Oratio in (785) nalali papm. dignatus es, propitius custodire digneris. Per.
a Benedklio. — Omnipotcns Deus, qui in popnlo
Deus, qui licet sis in
magnus maguis, mirabilia
tamen gloriosus operaris in minimis, concede mihi suo ministerio uiittir sacerdolum, conferat vobissuae
indigno famulo tuo, sacris convenienter servire my- propitiationis el benediciionis donum. Amen. Qui-
me indignum nullis existentibus merilis, sed
steriis, atque in omnibus tua misericordia protegat que
quem conscientiserealus accusat. Per. gratuita sua pietate huic Ecclesise prseesse voluii,
sanctorum suorum me ab omnibus vincu-
Alia.—Deus, quipopulis tuis indulgeniia consulis, suffragiis
et amore dominaris, da Spirilum sapicntise quibus lis peccatorum absolvat, sanclisque suis altaribus
dedisti regimen disciplinoe, ut de profectu sancta- strenuum dignumqtte minislrum efficiat. Amen.
rum ovium fiant gaudia aHcrna pastorum. Per Do- Quatenus, per exempla sanctorum saccrdotum qui
minum nostrum. in hac sede et in hoc ministerio ei placuerunl gra-
commissum secundum suam vo-
Super oblata. — Hostiam tibi, Domine, laudis ex- dientes, gregemque eo opitulante, regentes, ab omnium pa-
golvo, suppliciter implorans, ut quod immerito luntaiem,
mihi contulisti, intercedenle bealo Petro apostolo B ^ slorum Pastore Chrisio Domino praemia sanclis
tuo, propitius exsequaris. Per. promissa una cum subditis pcrcipere et in eleclo-
rum numero mereamur adjungi. Amen. Quod ipse
Prmfatio. — Vere dignura ,'et justum est, sequum
et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, praestare dignetur.
Domine sancie, Pater omnipotens, aeterne Deus, ut 228 Arf Complendum.— Repleanlur consolalio-
nibus tuis, Doraine, qnaesumus, tuorum corda iide-
quia in manu lua dies nostri vilaque consistit, sicut
honorem nobis indignis largiris ministerii, sic quo- lium, pariterque etiara et de Ecclesiae prsesule, et de
suorum votoruin plenitudine gratiarum referanl
que tribuas rationabilis obsequii propitius incre- aclioucm. Per.
menlum. Et tua dona in nobis custodias, ut 227
ejus suffragiis apud te semper reddar acceplus, cu- Orationes pro adepla digmlale.
jus me vice hodie Ecclesise tuse praeesse voluisti. Deus, cui omnis potestas et digniias famulatur, da
Per Christum. famulo tuo ///. prosperum stise dignitatis effectum,
Ad Complendum. — Corporis sacri et preliosi in qua te semper timeat, tibique jugiter placere
sanguinis repleti libamine, qusesumus, DotnineDeus coniendat. Per Dominum.
nosler, ut gralise tuse munus, quod nobis immerilis Alia. — Omnium, Domine, fons bonorum. justo-
' rumque provectuum, tribue, qusesumus, ///. famulo
conlulisti, intercedente beato Petro apostolo luo, C
propitius muniendo cuslodias. Per Dominum no- luo adeptam bene gerere dignitatem, et a te sibi
strum. praeslitam bonis operibus comprobare. Per Domi-
Missa propria (784) in die ordinalionis suw. num uostrum.
(7S5) Oralio b ad abbatemfaciendum.
Deus, qui non propriis suffragantibus merilis, sed Qusesumus,omnipotens Deus, famulum luum ///.,
sola ineffabilis gratise largitate , me familise tuse quem ad regimen animarum
elegimus, gratise tuae
prseesse jussisti, tribue tibi digne persolvere mini- dono prosequere, ut te largienle cum ipsa tibi no-
Bleriumsacerdotalis officii, et ecclesiasticis conve- stra electione placeamus. Per.
nientcr servire ministeriis, plebemque commissam, c INCIPIUNT
te in omnibus protegeule, gubernare concede. Per. (786) AP0L0GI.E.
Alia. — Deus, mundi Crealor et rector, ad humi- (787) Impellit minislrandi officium (788) Hostia
lilatis meae preces placatus intende, et me famulura salutaris populi pro delicto, terret conscientia inde-
tuum, quem nullis suffragantibus merilis, sed im- bili sacerdotii pro reatu. Si a me omnium sacerdo-
roensa largitate clemenlise luse ccelestibus mysteriis lum (789) peripsema sacrificiutn offeralur, pollulse
servire tribuisti, drgnum sacris allaribus fac mini- jn conscienliaecrimen augetur. Si tantse Majestati uni-
strum, ut quod mea celebrandum voce depromitur, versse carnis judici non offerlur, negligeniiae reatus
tua sanclificatione firmetur. Per Dominum noslrum. ascribitur. Inter hsec tuse, omnipotens, libramen
Super oblata. — Ad gloriam, Domine, tui nomi- pjetaiis imploro, cujus ultionis diem accusante con-
nis, annua festa repelenles sacerdolalis exordii, scientia pertimesco. (790) Ne iudignum, quaeso,
Hostiam tibi laudis offerimus, suppliciter exorantes, misericordia tua judices, quem a tempore pceniten-
ut cujus ministerii vice libi servimus immeriti, suf- tisc non excludis. (791) Suspende securim, donec
iiagiis ejus reddamur accepti. Per. cultor vinese admoveat cophinum slercoris infru-
Infra actionem. — Ilanc igitur oblalionem, quam cluosae arboris ad radicem. Parce mihi, Domine cle-
tibi offero ego tuus famulus et sacerdos ob diem, in mentissine, pcenilenli, qui David post lapsum cle-
quo me dignatus es ministerio sacro constituere sa- menter ad veniam revocasli; qui Petri misericors
a In Benediclioiiali legilur alia pro anniversario c Hoec apologia cum sequenti in Ed. Vatic. ei
consecrationis episcopi. Gussanvil. conlinetur. In vet. Miss. Gallic. alia ro-
b Abesl ab aliis Edilis. perilur apologia, licet quoad isensura vis discrepet.
227 SANCTI GREGORH MAGNl 228
atnare flentis lacrymas respexisti, qui latronem in A accingere, lumbosque meos balteo lui amoris ambi-
crucis patibulo tanli facinoris reum divina gratia re, ac renes cordis mei igne tuaecharitatis urere, ut
illuslrasli, cui mox obtinuit confessio (792) per- pro peccatis meis possim intercedere, et astantis po-
spicue Dei Filium, fides praemium, pcena veniam , puli peccatorum veniam promereri, ac pacificas singu-
lamenta gaudia sempilerna, (795) dum confessor in lorum hostias immolare, me quoque tibi audaciier ae-
cruce, possessor exstilit paradisi post crucem. Sed cedenlem non siuas perire, sed dignare lavare, ornare
qiiia verba vcnia tuse pietalis indigent, quse indigni et lcniter suscipere. Per Dorainum nostrum Jesum.
sacerdotis opera non commendant, saltim astantiuni Item atia. — (818) Anle aelerniregis Christi prsesen-
vota suscipe, ut et mihi suis apud le precibus ve- liain nostra indigna acceduntprseconia quse valent po-
niam, et eorum meritis sacrilicia nostrorum vulne- puliimpetrare delicta. (819) Livore lorquetur conscien-
rum salubriter nobis conferant medicinam, (794) ut tia, quia sacris mysleriis offerendisseingerit crimino-
quia omnipotens pro omnibus factus es hoslia pro sam; etdum respicit adinissa, lerreiur luis conspecu-
pcccalis, adsis nobis sanctificatio in sacrificio pro bus astare confusa. Sed quseso humilis reus, quia ad
delictis, Chrisle, Salvalor niundi, qui cum seterno le post lapsum redeo devius, jaceo saucius, in te vilis
Palre una cum Spiritu sancto vivis et fegnas Deus. respiro, bone medice, vulneralus , ut qui sacrjficia
Per omnia ssecula sseculorum. gB allaribus luis munda offerri prseeipis , cum offeren-
Ilem apologia. — (795) Ante oculos tuos, Domine, tiummeritissacerdotisindignilabiapollulasanclifices,
rcus conscientiaeteslis assislo : rogare vix (796) au- qui indigere me miserum tua, Cbrisle Salvalor in-
deo quod impetrare 229 non mereor. Tu (797) ctyte, misericordia recognoseis. Qui vivis et regnas.
enini scis, Domine, omnia quae aguntur in nobis. 230 Ikm alia in festivilate sanclorum. — (8-20)
(798) Erubescimus confitcri quod (799) per nos non Eripiat nos, quaesumus,Domine, tuoruan deprecatio
timemus (800) admittere. Verbis libi lantum obse- sanclorum, et sicut per Moysem famulum tuum pec-
quimur, corde mentimur, et quod velle nos dicimus, cata populi dimisisti, ita per intercessionem sancto-
nolle nostris actibus approbamus. (801) Parce, Do- rum luorum noslra omnium jubeas relaxari delicia.
mine, confitenlibus ignosce. Peccavimus, miserere, Per Dorainura.
le rogamus. Et quia in sacramentis luis meus sensus Item apologim quolidianm sacerdohs proprim. —
(802) infirmus est, prsesla, quaesumus, (805) ul qui (821) u Mordacis conscientise stimulis et deliclorum
ex nobis duri cordis verba non suscipis, (804) per tc nostrorum recordatione commoniti (822), le Deu;n
nobis veniam largiaris. (805) Per Dominum. indulgentiae deprecamur, ut quidquid dicto, facto,
llem apologia.—(806)Conscientia quidcm trepidi, cogitaiione (823) peccatum est, sive lubricaeaetatis
oninipotens Deus, ad allare luum accedimus, sed li- G ( impulsu, sive ignorantise errore (824) commissum,
duciam de tuse pietatis misericordia relinemus. Et li- pietas Domini nostri Jesu Christi (825) resolvere ac
cet ad celebranda sacrificia semper inyeniaraur indi- indulgere dignetur. Per.
gni, (807) sed si recedimus, veremur de inobedien- Item alia.—(820) Indignumme, Domine,sacris tuis
lia condemnari. Pro (808) qua IC dignare nos pietate> esse fateor , qui innunieris quotidie peccatis fuscor.
paterna placito vuliu respicere, et cordis nostri inte- (827) Quid ego le blandis verbis rogare praesumo,
riora purgare. (809) Et si nos pondere peccatorumi quera improbis saepissime factis offendo? lu enim
noslroruni ac reatu constringimur, nostraruui tameni mihi medicinam (828) ingeris, ego (829) sanitali meae
precuin obientu tibi sint, quaesumus,Domine, in om- contraria ago. Legem tuam sacris inditam paginis le-
nibus placita mysleria consecranda. Per. go, sanam vero disciplinam infelix negligo.Adtuum
Item apologia.— (810) Ignosce, Domine, ignosce,, quidem altare quasi devotus accedo, sed a prseceptis
(811) quod dum rogare compellor, dum per immun- tuis conlumaci corde (830) recedo. Da ergo mihi,
dalabia nomen sanctum tuum assumo, et (812)curai Domine, cor coinpttnctum, quo veraciter odio ba-
pudendorum actuum secrela confiteor, (815) non ha- beam peccatum. Meum est, si donaveris, delicta
bco apud te nec verba sine crimine. Tu enim con- deflere ; ttium est etiam (831) nubem eam cito dele-
scienlise meeevulnera el (814) cogitalionum mearuml D 1 re, ut (852) qui lianc palmam amiseriin inimico frau-
occulta nosti, et immunditias meas tu soliis agno- dante, (855) ad veniam saltem penineani, te Domiuo
scis. Misererc milii, Domine, miserere mihi, igno- miserante. (854) Tibi enim Deo est honor regumRegi
sce niysterii tui secreta tractanti, nec indignum mi- cunclorum per cuncta regnanti ssecula sseculorum.
sericordia lua judices quem pro.aliis rogare permit- Itcm atia. — (855) Projectis nobis, Domine, in
tis, el in quo leslimonium boni operis non agnosciss condemnationem operum nostrorum, da capiti noslro
officium saltem dispensalionis crediloc non recuses. aquam, et oculis nostris fontem infunde Iacrymarum,
Per (815) Dominum nosirum. ut pcccali maculas abluendo ullrices poenarum flam-
Itemalia.— (816) Rogote, Deus Sabaolb altissime,, mas fleluum ubertate vincamus, (836) quia libi non
pater sancte, (817) uti me tunica castitatis digneriss sunt occulta quse (857) gerimus. Sit(858) in nobis,
u Legitur in laudaiis Edit. cum duabus sequenii- Domine, os meum ad benedicendum nomen tuum ;
bus, mordacis, elc., el, indignum me, etc. Priorr mitndaque cor meumab omnitmsmri.is el nequtssimia
Theod. exhibet etiara hujusmodi apologias partimii cogitalionibus,ut exaudiri merear deprecans te pro po*
sitniles, partim diversas. In his nolanda venit quae e putoquemelegisli.
adhuc nobis familiaris est, paucis immutalis: Aperi,»
229 LIBER SACRAMENTORUM. 230
Donrine, non oris tantum confessio, sed et doloris; A cisti (863) ex nihilo (864) qui rogarent. Clamantibus
non excusatio criminum, scd lamentatio peccato- nobis ad le ; Domine , miserere ; moveat misericor-
rum. (839) Castos enim noslri corporis oculos lasci- diam luam vox fidelis et flebilis; atque illa, de qua
viae (840) mundi violavit aspeclus. (841).Mores cor- totum speramus, pielas non repulet quod offendi-
rupii, disciplina vitiala, siraulatio in vuilu, fallacia mus, dura respicit quod rogamus; et cuni grandis sit
inverbis, dolus in corde, volubililas in lingua, opera- miseria esse nos reos, major tibi sit clementia esse
tio stulta, mens dubia, concupiscentia carnalis, (842) nos miseros. Tuo (865) supplices auxilio anie te et
sollicitudo earnis, oblivioanimae, negligentia sancti- criminis noslri mala ponimus , et dolores; a te pre-
tatis, super baecautem mortis timor increvit. Mise- cando misericordiam, quam peccando repulimus,
rere nobis, Domine, miserere nobis. Da (843) praete- exspeclamus. Pracstetur his de indulgentia (866)
ritisveniam, proesenlibusemendationem, futuris Jar- quod rogaris accipere, quos agnoscis fiduciam de
gire custodiam. Per. (867) tua justilia non habere. Erige nos, Domine
— Deus noster, et alleva in misericordia lua, ut
ttem alia. (844) Ila, Domine, immehsi criminis commuiiioue salutis, et gaudio charitalis, dum ipsi
rei, consciehlia leste, confundimur , ut ad officium salvari ex munere tuo cupiraus, etiam fide et pace
tuum nec securi possimus venire, nec liberi. Quis
g (868) cuncta regentium gaudeamus. Per Dominum.
enim pensans peccatum suum , (845) nec se a facie
Itemalia. —(869) Ignosce, Domine, (870) com-
tua vellet abscondere, si liceret tantae majeslatis
maculatseviseconscientisesordido, et crirainum con-
oculos declinare, si aut evasurus lateret, aut oc- me obtinere nihil me-
fusione captivo, (871) qui pro
cultatus evaderel? Aut quis non magis videre te
reor, pro aliis rogaturus assislo. Profero ad te, si
cuperet, si non jara hinc (846) qnodcunque peccan- , tribulatio-
tein prospicis plus timeret ? Ergo quia tu ubique nos digneris, Domine, gemitus caplivorum
nes plebium, pericula populorum, (872) anguslias
invenis, ad te confugimus, quem fugere non vale- necessilates peregrinorum, inopias debi-
mus. Restat miseris non latebras inlervenire, sed la- pauperum,
lium , desperaliones languentium, defeclus senum ,
crymas. Foveat 231 indulgentia, quoS lerret offeu- vola virginum, (873) lamenta vi-
sa. Minatur potentia, sed misericordia consolelur. suspiria juvenum,
duarum. Et (874) quoniam me eadeui, qusepopulum
Ex te est qui Iiberet, per te est qui excuset. Parce,
tuum catena constringit, (875) communes lugeo pas-
Pater omnipotens; et quos aspicis bumiles per rea- non obsit populo luo oratio subjugata pecca-
siones,
tum, ereclos munerare digneris in praemio. Et quoS lis. Per me tibi offertur (876) voturo, per te meum
intelligis per confessionem miseros, non facias in
examinatione confusos. Per Dominum. coinpleatur officium. Per.
G 232 Alia. — (877) Deus, ad quem accedere mun-
(847) Item alia a in tribulatione. — (848) Si ante di desideramus, et ob cujus gloriam in honorem tuo-
oculos tuos, Domine , culpas quas fecimus, et (849) rum martyrum expiari deposcimus, in vivara nos
plagas quas excipimus conferamus, minus est quod tibi prsepara hosiiam; cordiura. quoque noslrorum
patimur, majus est(850) quod meremur. Peccati pce- abdita omni crimine lava , et spiritali reple lseiitia.
nam senlimus, et peccandi pertinaciam non vitamus. Quique coram te, et pro nostris , et pro fralrura de-
In flagellis tuis fragililas noslra (851) frangilur, et lictis ingemiscimus, exaudiri a le quautocius nierea-
iuiquitas non mutatur. Menssegrotatorquetur, et cer- mur, ut nec nostro puniamur, nec alieuo peccato, ut
vix dura non flectitur.Vita in dolore suspirat, et (852) jusiitia etsanclilate vestili, praesentemur tibi indem-
in opere non (853) emendat. Si exspectas, (854) non nes in die judicii.
corrigimur ; si vindicas , non duramus. Confitemur Alia. — (878) Dimitte, Deus, (879) quiquidper in-
(855) in correplione quod fecimus, obliviscimur in lemperantiam mordacis linguse incauta oris noslrl
Visitatione quod flevimus. Si (856) impresseris increpatio momordit in subditos. Quidquid minus de
manum , facienda promitlimus; si suspenderis boni perFectionediximus,parce; quidquid incongruum
gladium, promissa non facimus; si ferias, clama- vel minus temperale protulimus, tu ignosce. Non in-
mus ut parcas, si (857) parcas, iterum te (858) cautum praesumptiopuniat, sed agnoscentem me ini-
n
provocamus ut Terias; si (859) angustioe veniunt, quitales meas pietas miserationis tuse absolvat. Et
tempus petimus pcenitendi; si misericordia subve- quia nou mihi alibi est fiducia, nisi in misericordia
niat, abutimur patientia quoepepercit. Adhuc plaga lua, tu et os meum prseconio veritatis (880) perarma
illata vix prseierit, etiam non recolit mens ingrata (ln Ms. per arma], et opus pleniori ubertale sancti-
quod pertulit. Si citius nos audias, ex misericordia fica, ut et indignum me salves, et commissum inihi
insolescimus; si lardius , ex impalientia murmura- gregem pro tua pietate (881) jusiifices. Quidquid in
inus. Te, Domine, volumus servare quod feceris , illis vitialum (882) respicis , sana; quidauid in me
(860,) non timemus observare quod jusseris. Habes, vitiosum inspicis, cura. Si (885) quam vitio tepidiia-
Domine, confitentes reos, parce, quia pius es. (861) lis mese, vel incuria contraxerunl, vel coiilrabunt
Noviuius quod nisi dimittas, recte nos (862) punias. iabem, omitte. Si quo etiani, me ignorante, vel (884)
Sed apud te est multa miseratio. et propitiatio pera- cogn to, deciderunt in crimine, atque si exempli mei
bundans. Praesta sine merito quod rogamus, qui fe- offendiculoproruerunt, (88S) ignosce; el pro culpis
a llaee apologia nonnullis iramulatislegituna vet. Sacrament. Gai,
S31 SANCTl GREGORIIMAGNl <m
lalibus misero mihi uitionis non restituas vicem. His JVin nomine Dei Patris omnipotentis, et in nomineJesu
tamen, quibus increpationis visus sum adhibere ju- Christi Filii ejus Domini nosiri, ul fias aqua exor-
dicium, et (880) increpatio ipsa eis proficiat ad sa- cizata, ad effugandam omnem polestalem inimici, et
Jutera , ct oratio hsec interpellans commissoeos re- ipsum inimicum eradicare et explantare valeas cum
vocet ab errore, ut non perferant lartareos cruciatus, angelis suis apostaticis, per virtutera Domini nosiri
quibus , ut pote (887) mortales, poenilenliseindixi- Jesu Chrisii, qui venturus est judicare vivos et mor-
mus leges; quo (888) ulrorumque incommodis par- tuos, et sseculum per ignem.
cens, illorum iniquitatibus tribuas veniam, et meam Benediclio aqum. — Deus, qui, ad salutem hu-
abluas contraclam de gerendi incommoditate offen- mani generis, maxima quseque sacrameula in aqua-
sam. Prsebe, Deus, aurem sacriGciis nostris, ct me rum substanliam condidisii, adesto invocationibus
Uiihiquecommissos tuis ascribe in paginis, quo cum noslris, el elemento huic uiullimodis purificalionibus
grege niibi credilo, et a cuncto eluar crimine, et ad prseparato virtutem tuse benedictionis effunde, ut
.e merear pervenire in pace. Pacatum redde, Deus, creatura mysierii (ui, tibi serviens ad abjiciendos
noslrorum cordiumhabiiaculum expulsionecarnalium iactnones morbosque pelleudos, divinse gralise sumat
viliorum. Et(889)qui in subdilis conor summaexer- effectum; ut quidquid in domibus vel in locis fide-
cere virtulum, pacaiis mentium corporumque incom- B Hum hsec unda resperserit careat immunditia, libe-
modis pacificusmerear, te judicante, coronari cum reiur a noxa. Non illic resideat spirilus pestilens,
angelis. Fac ergo, quaesumus, nos, pie Deus, aspi- non aura corrumpeus; discedant omnes insidise la-
cientes in conspectu tuo, (890) flammescentes luse tenlis inimici; el si quid est quod aul incolumitati
gralise dono, ul zelus tuae domus nos coraedat. At- habilantium invidet, aut quieti, aspersione hujus
que ita oer vigorem sancti Spiritus regenles subditos aquse effugiat, ut salubritas per invocationem lui
lemperemus ; (891) ut et disciplinis nostri regiminis nominis expelila, ab omnibus sil impugnalionibus
obliiieant lucrum , et illorum duriiia fraugatur, ac defensa. Per.
vila sanclificelur. Suscipe, Domine, nostrorum voto- Benedictiosalis el aqux pariler, — Hic miltitur sal
rum libamina, et per hsec quidquid in subditos cor- in aquam.
rectionis verbo vel merilo impertimus, non ad dis- Deus, invictae virtutis auctor, el a inseparabilis
cordiam nostri, sed ad perpeluum dulcedinis gau- iinperiiRex, ac semper magnificus triumphator, qui
dium, et nobis, et illis profecisse (892) laetemur. adversse dominalionis vires reprirais, qui inimici
Ahlue (893) nos, Deus, et alieno et noslro delicto, rugientis ssevitiam superas, qui hostiles nequilias
ut, in ulroque spiritalis gratisc efficientiam capien- potens expugnas, te, Domine, trementes ac suppli-
tes, fiducialius tuo nomini supplicemus. Per Domi- C ces deprccamur, ac petimus, ut hanc creaturam salis
num. et aquaedignanler accipias, benignus illustres, pieta-
(894) Oraliones ad visilandum infirmum. lis luse more sanctifices, ut ubicu.nquefuerit aspersa,
In primis facianl sacerdotes asperso sale aquam per invocationem sancli tui nominis omnis infestatio
benedictam, et (895) asperganl eam (896) cumAnti- immundi spiritus abjiciatur, 234 terrorque vene-
pltona 233 et Oralionibus super ipsum infirmum, el nosi serpenlis procul pellalur, et prsesentia sancti
super domum ejus. Spiritus nobis misericordiam poscentibus ubique
(897) Exorcismus salis. — Exorcizo le, crealura adesse dignetur. Per Dominum.
salis, per Deum vivum, per Deum verum, per Deum Oralio quando aqua spargilur in aomo.
qui te per Elisseum prophelam in aquam milti jussit, Exaudi nos, Dominc sancle, Paler omnipotens,
ut sanarelur sterilitas aquse; ut efficiaris sal exorci- sempiterne Deus, et mittere dignare angelum tuura
zalum in salulem credentium, et sis omnibus te su- sanctum de ccelis, qui custodiat, foveat, protegat,
mentibus sanitas animse etcorporis; et effugiat at- visitet, et defendat omnes habilanles in hoc babita-
que discedat ab eo loco quo aspersus fueris omnis culo. Per.
phantasia et nequilia, vel versulia diabolicee fraudis, Benedictio domus.— Adesto, Domine, supplica-
omnisque spiritus immundus adjuralus per eum D liouibus nostris, el hanc domum serenis oculis tu;c
qui venturus est judicare vivos et mortuos, etssecu- pielatis illuslra. Descendat super habitanles in ea
luni per iguem. gralise luae larga benedictio, ut in liis manufactis
Benedictiosalis. — Immensam clementiam tuam, habitaculis cuui salubritaie manentibus ipsi tuum
omnipolens seterne Deus, humiliter imploramus, ut semper sint habitaculum. Per Dominum.
banc creaturam salis, quam in usum generis buiuaiii Alia. — Exaudi nos, Domine sancte, Pater omni-
iribuisli, benedicere et sanctificare tua pietale di- polens, seterne Deus, ut siqua sunt adversa, si qua
gneris, ut sit omnibus salus menlis et corporis; ut contraria in hac domo famuli tui///., auctoriiatc
quidquid eo tactum vel respersum fuerit, careat Majestatis tuse pellantur. Per,
oinni.immundilia omnique impugnatione spiritalis (898) Benedictiouvm vel (899) favm. — Benedic,
nequilise. Per. Doniine, hos fructus novos uvx, sive favse, quostu,
Exorcismus aaum. — Exorcizo te, creatura aquse, Domiue, per rorem cceli, et inundantiam pluviarum,
n lla in Codice, ubi tamen Pamelius autumat le- Cod.
Grimoldi more, non rore, ut in vulgatis Missa-
gendum insuperabilis. Paulo post legitur etiam in libus.
225 LIBER SACRAMENTORUM. 234
et tcmpora serena atque tranquilla ad maturiiatem ,Acorporis laborantem placatus respice, et visita in
perducere dignatus es, ad percipiendum nobis cum salutari tuo, ac cceiestis gratise prsesta medicinam.
gratiarum aclione in nomine Domini nostri Jesu Per.
Chrisii. Qui tecum. Alia. — Deus, qui humano generi, et salulis re-
Benedktio ad ftuctus novos. -- Domine sanete , medium, et vitse setcrnae munera contulisti, con-
Pater omnipotens, seterne Deus, qui ccelum et ter- serva famulo luo ///. tuarum dona virtutum, et eon-
ram et omnia creasti, te supplices qucesumus ut cede ut medelam tuam non solum in corpore, sed
hunc Iructum novum bcnedicere et sanctificare di- etiam in anima senliat. Per.
gneris, et multiplicare abundanler offerenlibus tibi, Alia. Virtulum ccelestiura,Deus, qui ab humanis
ut repleas eorum cellaria cum forlitudine frumenti corporibus omnem ianguorera et omnem infirmiia-
et vini, ut laetantes in eis referant libi Deo omni- tem praecepti lui potestale depellis, adesto propilius
potenli laudes et gratias. Per. httic famulo tuo ///., ut, fugatis infirmitalibus, et
Benedktio ad omnia quw volueris. — Renedic, viribus receptis, nomen sanclum tuum instaurala
Domine, creaturam islam, ut sit remedium salutare protinus sanitate benedicat. Per Dominum nostrum.
generi humano; et praesta per invocationem nomi- Atia. — Domine sancle, Pateromnipotens, selerne
nis tui ut quicunque ex ea sumpserit corporis sani- !B Deus, qui fragilitatem conditionis nostroeinfusa vir-
latem et animoelutelam percipiat. Per. tulis tuse dignalione confirmas, ut salularibus reme-
Benedictio(900) panis. — Benedic, Domine, crea- diis pietatis tuse corpora nostra et membra vegeteii-
turam istam panis, sicut benedixisli quinque panes tur, super hunc famulum tuum ///. propitialus in-
in deserto, ut omnes gustantes ex eo accipiant lam tende, ut, omni necessilale corporese infirmitalis
corporis quam animse sanitatem. Qui vivis cum Deo exclusa, gralia in eo pristinse sanitatis perfecla repa-
Palre in unitate. relur. Per Dominum.
" Oratio ad (901) capi//atitram. Deinde a sacerdote dicalur hoecOralio :
(902) Omnipotens sempiterne Deus, respice pro- DominieDeus, (907) qui per apstolum luum locu-
pitius super hunc famulum tuum ///., quem h ad no- tuses : INFIRMATCR OCISINVOBIS? INDUCAT MESBYTE-
vara tondendi gratiam evocare dignatus es, tri- ROSECCI.ESHE, 236 ETORENT SUPEREUM,UNGENTES
buens ei remissionem omnium peccatorum, (903) EDMOLEOSANCTO INNOMINE DOMINI ; ET ORATIO FIDEI
atque ccelestium donorum consortium esse praece- SALVABIT INFIRMUM, ET ALLEVABIT EUMDOMINUS J ET Sl
ptorum. Per. IN PECCATIS EST, DIMITTENTUR EI ; cura, qusesurous,
235 Oratio " ad (904) barbas tondendas. Redemptor noster, gralia Spiritus sancli languores
Deus, cujus spiritu creatura omnis adulta congau- C-istius infirmi, et sua sana vulnera, ejusque dimilte
det, cxaudi preces noslras super hunc ramulum peccata, atque dolores cunctos cordis et corporis
tuum ///. juvenili setate decore lsetantem, et primis expelle, plenamque ei interius exteriusque sanitatem
auspiciis, ad tondendum, exaudi, Domine, ut in misericorditer redde, ut, ope misericordiae tuae re-
omnibus protectionis tuae munitus auxilio, ccelestetn stilutus et sanatus, ad pristina pietatis tuse reparetur
benedictionem accipiat, et prsesenlis vitse praesidna officia. Per.
gaudeat et eelernse.Per. Et sic (908) fleclal genu vel genua qui est langui-
Oralio ad (905) infirmum ungendum. dus, el slet ad dexteram sactrdolis, et sic decanietur
'
Inungo te de oleo sancto, sicut unxit Samuel Da- hmc Anliphona :
vid in regem et prophelam. Operare, creatura olei, in Dominus (909) locutus est discipulis suis : IN NO-
nomine Patris omnipotenlis, ut non lateat illic spiri- MINE MEOD.EMONIA EJICITE ; ET SUPER INFIRMOS MANUS
lus immundus, neque in membris illius, neque in VESTRAS IMPONITE, ET BENEIIABEBUNT. Psal. DeUS
medullis, neque in ulla compagine membrorura ; sed Deorum Dominus loculus est. El repetit: In nomine
in le habilet virtus Christi allissimi, et Spiritus san- meo, etc.
cti. Per eumdem. Sequitur Oralio. — Oremus Dominum nostrum
Oratio ad visitandum infirmum. D Jesum Chrislum, et cum omni supplicatione roge-
'< (906) Deus, qui famulo tuo Ezechiseter quinos an- mus, ut hunc famulum suum ///. per angelurn san-
nos ad vilam donasti, ita et famulum tuum illura a cium suum visitare, lsetificareet confortare dignelur.
lecto segritudinis lua polentia erigat ad salutem. Per. Sequitur Anliphona. — Succurre , Domine , in-
Alia. — Respicc, Domine, famulum tuum in in- iirmo islo ///. et medica eum spiriiali medicamine,
firmitate sui corporis laborantem, et animam refove ut, in pristina sanitate restitutus, gratiarum tibi sa-
quam creasti, ut, castigationibus emundata, conti- nus referat actiones. Psal. (910) Ad Dominum cum
IIUOse sentiat lua medicina salvatum. Per. tribularer. Sequilur alia Ant. Sana, Domine, inlir-
Atia. — Deus, qui facturse tuse pio semper domi- mum istum, cujus ossa lurbatasunt, et cujus anima
naris affectu, inclina aurem tuam supplicationibus turbata est vaide; sed lu, Domine, convertere, et
noslris, etfamulum tuum ///. ex adversa valetudine sana eum, et eripe animam ejus. Psal. Domine, ne
a Eadem legitur in Edit. Pamel., sed longe alio c Exstat in vet. Sacr. Gall. Benedictio super eum
ordine.
b In Cod. Reg. Suec, ad comamlondendi gratiam. qui in Ecclesia primitus londetur, cujus sensus idem
fere est ac Iiujus Oraiionis.
PATIUJL.LXXVIII. 8
235 SANCTI GREGORII MAGNI 236
in furore luo arguas me, cum Gloria; Et repetent: tA. (919) Jlftt//i enim sacerdolum infirmos (920) perun-
Sana, Domine. guent insuper in quinqm sensus corparis, id est in sit-
Et (911) sic perungat infirmum de oleo sanctiftcato, perciliis oculorum, el in (921) narifcus deintus, et in
cruces faciendo in collo et gutlure, el inter scapulas, narium summitale sive exterius,f el in labiis exterius,
el in pectore, seu in loco ubi plus dolor imminel am- et in manibusexterius, idest deforis. /n omnibusergo
di-
plius pcrungalur; et supplicando, dum ungilur infif- his membris crucem faciant de oleo sacvato (922)
mus, dicat unus ex sacerdotibushunc Orationem : cenles: In nomine Paflris, et Fiflii, et Spiriftus
Sequilur Oratio. — (912) Inungo te de oleo san- sancti.
cto in nomine Palris el Filii et Spiritus sancti, ut Hoe enim faciant, ut si in quinque sensus mentis et
non lateat in te spiritus immundus, neque in mem- el corporis atiqua macula inhmsit, hac medkina Dei
bris, neque in medullis, neque in ulla compagine sanetur.
membrorwn, sed in te habitet virtus Christi altis- Oralio in consummationehujus officii,— (923) Om-
simi, et Spiritus sancti, quatenus per hujus opera- nipotens sempiteme Deus, qui subvenis in periculis
lionem mysterii, et per hanc sacrati olei unctionern, et necessilato laborantibus, Majestatem tuam suppli-
anjue nostram deprecationem, virtute sanctt» Trini- ces exoramus, ut mittere digneris sanclum angelum
latis medicatus, sive fotus, prislinam et immeliora-; B tuura, qui famulum luum lil, in angustiis et ncecs-
tam recipere merearis sanitatem. Per eumdem. sitatibus laborantem consolationibus tuis atlollat,
Sequitur hwc Oratio. — Domine (913) Deus, Sal-. quibus et de praesenti consequatur auxilio, et aeterna
valor noster, qui es vera salus et medicina, et a quo remedia comprehendat. Per Doniinum nostrum.
omnis sanitas et medicamentum venit, quique nos Missa pro episcopo vel congregalione.
apostoli doctmicnlo inslruis, ut languentes olei li- Omnipotens sempilernc Deus, qui facis mivabilia
quore orantes tangeremus, respiee propitius super magna solus, prsetende super famulum luum ///. cl
hunc famulum tuum ///., etquem languor curvat ad super cunctos UUcomraissoa spiritum gratise saluta-
exitum, et virium defectus trahit ad oecasum, me- ris, et, ut in veritate tibl coinpjUiceaot, perpe-
dela luaegratise resiituat in salutem. Sana quoque, tuum eis rorej» tuse benedictionis iufunde. Per Do-
qusesumus, omnium medicator, ejus febriuro et cun- minum.
ctorum languorum cruciatus, segritudinemque, 237 Super «iiflfft, -**Hostiat»,Domifte, fomuli tqi ///. et
et dolorum omnium dissolve tormenta, viscerumque omnium sibi commissorum filacatus inlende, et quas
ac cordium interna medica, raedullarum quoque et in houorem nominis tui devota mente pro eis cele-
cogitationum; sana discrimina ulcerum, vanitatum- bramus 23JI proftcere sibi sentiant std medelam.
que putrediues evacua , conscienliarumque atque {C Per DOJWWUW,
plagarum obducito cicatrices veteres, inimensasque Ad Gomplmdum. -^- Famulum tuum ///, et omnes
remove passiones; carnis ac sanguinis materiam re-. sibi commissos pev hsec ccelestia munera perpetuo,
forma, delictorumque cunctorum veniam tribue; sic- Domine, comitare paesidio, ^osque fovere noudesi-
que illum tua pietas jugiter custodiat, ut nec ad cor- nens, dignos fieri sempilerna redempiione concede.
reptionem aliquando sanitas, nec ad perditionem Per.
nunc, te auxiliante, perducat infirmilas; sed fiat illi Alia Missitv
haec olei sacra perunctio morbi et langnoris prsesen- Omnipoteni sempilcrne Deus, misere famulo tuo,
lis expulsio, atque peccatorum omniura opLaia rei et dirige eum gecundum luam clementiam in viam
missio. Per Dominura uostrum. salutis icternao, ut, te donante, tibi placita cupial et
Alia. — (914) Propilietur Rominus cunctis ini-. lota virtute per<?ciat.Per,
quitatibus tuis, et sanet omnes languores tuos, redi- Super oblatft. -— ProJjciat, quaesumus, Domine,
malque de interitu vitam tuam, et satiei in bonis haec obiaLioquam tuse supplices offerimus Majestati,
desideriura luum, qui solus in Trinitate unus Deus ad salutem famuli tui ///., ut lua providentia ejus
vivit et regnat per immortalia ssecula sseculorura. vita inler adversa et prospera ubique dirigatur. Per.
Amen. D Ad ComplendMm,-*SumeRtes, Domine, perpetuae
(915) Deinde communket eum corpore et sanguine sacranienla salulis, niam deprecarnur clemenliam,
Domini. Et (916) sic facianl UU per seplem dies, si ut per ea lamulura tuum ab omni adversitate prote-
necessitas fucrit, tam de communionequain et de alio gas. Per.
officio; el susciiabil eum Dominus, et, si in peccuMs Alia ad Complendum.—-Famulmfn tuum, qusesu-
fuerit, dimitlentur ei. mus, Domine, tua semper prolectioae custodi, ut
a malis
(917) Debent etiam saeerdotes et ministri saneta libera tibi mente deserviat, et te protegenle
Ecclesim-eum summa reverentia infirmis decantare per omnibus sit securus. Per.
singulos dies Vesperas et Matulinos eum hymm: * Missa votiva.
(918) Cbriste ceelestis medicina Patris, et reliq., et Deu», qwijustiticas iiupium,et non vismortem pec-
cum Ariliphonis, et Retponsoriis, sive lectionibus el catorum, Majestatem MMIIH supplieiter deprecamur,
Orationibusad hoc pertinentibus. ut famulum luum ///. de lua misericordia confnlcn-
a In Cod. Cal. multse sunt Missaevotivse, sc. de gratiam Spirit.; in bonore sanctse Mariae; ad posiu-
sanctissima Trinitate de sapientia; ad poslulandam landa angelica suffragia; de sancto Joanne Bapi.; da
£37 LIBER SACRAMENT0RV3M, 258
tem coelesti protegas benignus auxilio, et assidua Js A dis tuse offerimus Majestati, ut per bsec sancla su-
protectione conserves, ut tibi jugiter famuletur, et pernse benedictionis gratiam obtineant, et gloriam
nullis tentationibus a te separetur. Per. s°,ternaebeatitudinis aequirant, Per.
Super oblala. — Hujus, Domine, qusesumus, vir- Ad Complendum.— Divina Iibantes inysleria, quae-
tute mysterii et a propriis nos munda delictis, et sumus, Domine, uf haec salutaria sacramenta illis
famulum tuum lll. ab omnibus absolve peccatis. proficiant ad prosperitaiem et pacem, pro quorum
Per. difectione hsec tuse obtulimiis Majestali. Per Do-
Ad Complendum.— Purificent nos, Domine, quae- minum.
sumus, sacramenta quse sumpsiraus, et famulum Jtfissa a quotidiana pro rege.
tuum III. ab onini culpa llberum esse concede, ut (924) Qusesumus, omnipotens Deus, ut famulus
quia conscientiaereatu constringitur, ccelestis reme- tuus ///., qui tua miseratione suscepit regni guber-
dii pleniludine glorietur. Per. nacula, virtutum etiam (925) omnium percipiat in-
Missa specialis sacerdotis. crementa, quibus decenter ornatus, et vitiorum
Fac mer quaeso, omnipotens Deus, ita jusfiliai m- monstra devitare, et ad te, qui via,, verilas et vita
dui, ut in sanctorum tuorura raerear exsultalione es, gratiosus valeat pervenire. Per.
Isetari, quatenus, emundalus ab omnibus sordibus J} ] Super oblata. — Munera , Domine, qusesumus,
peccatorum, consortium adipiscar placentium sacer- oblala sanclifica, ut et nobis Unigeniti lui corpus et
dotum, meque lua misericordia a vitiis omnibus exuat sanguis fiant, et (926) ///. regi ad obtinendam animse
quem reatus proprise conscientise gravat. Per. corporisque salutem, et (927) peragendum injun-
Super oblata. — Deus, qui te prsecipis a peccato- ctum officium^240 te1largiente, usquequaque pro-
ribus exorari, tibique sacrificium contriti cordis of- ficiant. Pter Domiuum.
ferri, hoc sacrificium, quod indignis manibus meis Ad Complendum. —Hisec, Domine, (928) oratio
offero, acceplare dignare, ut et ipse tibi hostia, et salutaris famulum luum ///. ab omnibus tueatur ad-
sacrificium esse merear, miseraius concede, quo per versis, qualenus et eeclesiasticae pacis obtincat tran-
ministerii hujus 239 exbibitionem, peccatorum quillilatem,. et post istius temporis decursum ad
omnium percipiam remissionem. Per. seternam perveniat hserediiatem. Per. .
Ad Complendum.— Hojus mihi, Domine, sacra- Missa pro pace..
menti perceptio sit peccatorum remissio, et tuae pie- Deus, a quo sancta desideriaf recla cansilia, et
tatis optata propitialio, ut per haec, te opitulanle, jusla sunt opera, da servis, tuis iilam, quaui. mundus
efficiar sacris mysteriis dignus, quse de lua pietalfi dare non potest paccm, ut et corda noslra mandatis
confisus frequentare prsesumoindignus. Per. lC tuis dedita, et, hosliuni, sublata, formidine, tempora
Missa pro salute vivorum. sint tua proiectione tranquilla. Per.
Prsetende, Domine, misericordiam liiam famulis Super oblala. — Deus, qui credentes in te popu-
et famulabus tuis ///. dexleram ccelestis auxilii, los nullis sinis coneuti terroribus, dignare et preces
ut te toto corde perquirant, et quse digna postu- et Hostias dicatse tibi plebis suscipere, ut pax, lua
lant assequantur, et medelam tuam non solum in pietate concessa, Christianor.um fines ob omni
corpore, sed eliam in anima sentiant. Per. boste faciat esse securos.
Superoblata,—Propiliare, Domine, suppllcationibus Ad Complendum.— Deus, auctor pacis et amator,
nostris, et bas oblaliones famulorum famularumque quem nosse vivere, cui servire regnare est, protege
tuarum, quas libi pro incolumitate eorum offerimus, ab omnibus iinpugnationibus supplices tuos, ul qui
benignus assume; et ut nullius sit irriiura votum, in defen«ione tua confidimus , nullius hostilitalis
nullius vacua postulatio, praesla, quaesuraus, ut quod arma limeamus. Per.
fideliler peiimus eflicaciter consequamur. Per. Missa pro quacunqueiribulalione.
Ad Complendum. — DaJamulis ei famulabus tuis, Ineffabilem misericordiain luam, Domine, nobis
qusesumus, Domine, m lua fide ei sineeritate con- clementer ostende, ut simul nos et a peccaiis exuas,
stantiam, ut, in ebariiate dlvina firmati, nullis lenta- JD et a pceuis quas pro his meremur eripias. Per.
tionibus ab ejus integritate vellantur. Per. Super oblata: — Purificet nos, 0'omine, qusesu-
Missa pro famhliaribus. nius, muneris prsesentis" oblatio, et dignos"sacra
Deus, qui cbarLtaiis dona per graliam sancti Spi- participatione perficial. Per.
ritus tuorum cordibus fidelium infudisti, da famulis Ad Complendum.— Prcesta, Dbmine, quaesumus,
tuis, pro quibus tuam deprecamur clementiam» sa- ut, terreiiis affectibus expiati, ad supernf ple-
lutem mentis et corporis, ut te tola virtute diligant, niiudinem sacramenti, cuj'us:libavimus sancta, teii-
et quse tibi placila sunt tota dileclione perficiant. damns. Per.
Per. JtfissB'proirifirmis.
Super oblata. — Miserere, quaesumus, Domine Omnipotens sempiterne Deus, saitas setema cre-
Deus, famulis tuis, pro quibus hoc sacrificium lau- dentium, esaudi nos< pro famulis tnis ///., quibus
sancto Petro;, de sanclo, Stephanoi rie sancta cru- « In vet. Sacram Gallic. babetur Mlssa
pro prin-
ce, etc; Missa spec. sacerdotis; pro saluie vivo- eipe.
rum, pro familiaribus, pro rege, etc.
539 APPENDIX AB S. GREGOMLMAGNI L!B. SACRAMENTOUUM. 240
niisericordise luae imploramus auxilium, ut reddita A periculis metuimus, de eorura salule Isetemur. Per
sibi sanitate, gratiarum tibi in Ecclesia lua referant Domlnum.
aclionem. Per Dominum. Ad Complendum. — Deus, infirmilatis humanae
— singulare prsesidium, auxilii tui super infirmos
Super oblala. Deus, sub cujus nulibus vitse no-
nostros ostende virtutem, ut, ope misericordiae luae
strae momenta decurrunt, suscipe preces et Hostias
adjuli, Ecclesic lusc sanctse reprsesentari merean-
famulorum tuorum, pro quibus aegrotantibus mise-
lur. Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium
ricordise luse imploramus auxilium, ul dc quorum tuum.

APPENDIX

AD LIBRUM SACRAMENTORUM S. GREGORII MAGNI.


VETUS MISSA. Post hwc vero ornet se cmteris indumentis, el mini-
sler adminislret (935) superhumerale, etdicat: Jube,
1 Ex CodiceRatoldiabbalisCorbeiensis. Domine, benedicere. Respondet episcopus:
Dominka in die sancto Paschm. Virlus sumraa Deus, cunctorum rectoropimus,
Primo Missam celebret, Tu benedic nostrum, quo nunc ornamur, ami-
241 antequam cpiscopus
ingredielur quoddam oralorium, et secundum cordis [clum:
Ut servire tibi valeamus corde pudico.
compunctionemseipsum libamine oralionis Deo offerat.
Dicat hanc orationem : Per omnia.
Postea ministret ei albam (936) et dicat, ul supra.
Via (929) sanctorum omnium Jesu Christe, qui ad Vestibus angelicis induti, Rex pietalis;
te venientibus claritatis gaudium conlulisti, introilum Possimus Iibare pii libamen odoris,
templi istius, Spiritus sancti luce perfunde, qui lo-
Clemens et pravse purges contagia mentis.
cum istum sanctorum luorum nianyrum nomine vel
Ac citius delenda (937) malse contagia menlis.
sanguine consecrasti : prsesta, quaesumus, omnipo- Peromnia.
teus Deus, ut omnes (930) isti inlercedentes obtineanl
Postea ministret ei (938) cingulum, et dicat, ut
veniam pro delictis, ab omnibus liberentur angustiis,
supra.
impetrent quidquid petierint pro necessitatibus suis, Scrutator cordis, et castse mcntis amator,
placere semper prsevaleant coram oculis tuis, quate-
Pelrum mililem tuum Tu lumbos prsecinge meos, Deusintime judex,
nus, per te el per sanctum
Per. Mortificans pravos in casto corpore gestus.
munili, mereamur aulam paradisi introire.
Per oronia.
Hora vero diei lertia (931) arma sibi deferantur „
Poslea detur ei balleum (959) pudicilim,et dicat mi-
sacerdolatia, quw induet exlra chorum sinistrm partis
riislerful supra. Respondel episcopus :
in loco (952) secretarii. Dum introkrit in secrelarium,
dicat hanc Oralionem : Rogo le, allissime Deus Sabaolh, Pater sancte, ut
mecasiigare digneris, accingere, et meos lumbos
Omnipotens et misericors Deus, qui sacerdotum balleo tui timoris ambire, ac renes cordis mei tuae
ministerio, ad tibi serviendum et supplicandum uli charitatis igne urere, ut pro peccatis meis possim
dignaris, qusesumus immensara clementiam tuam ut inlercedere, et astanlis populi peccalorum veniam
quidquid modo visitamus visites, quidquid beuedici- promereri, acpacificas singulorum bostias immolare.
mus benedicas, sitque ad nostrse bumililatis introi- Per.
tum, sanctorum luorum mcrilis, fuga dsemonura, Tum minisler efferat ei stolam jucunditatis, gerens
augeii pacis ingressus. Per.
vitam geminm contemplationis. El dicat, ut supra.
Primo quidem (933) minisler deferal caligas, usque Respondet episcopus :
adgenu lendenles,etdicat: Tu Doraine, optamus, jubeas Colla subdenda luo, Deus alme, sacrato,
jugo
benedicier omnes. RespondetepiscopuS: • Ad morte sepulcrum,
ad cujus dignum pretiosa
Tolius bonestatis auctor omnipotens Deus,
hostis nostrse D Yirtus angelica consederat ordine mundo,
reprimendas anliqui versulias, per Per omnia.
servitutis mysterium [forte, ministerium] jube san- ,
ctificari has caligas, ut et in gressu resplendeat 243 Super hmc itaque ministretur ei (940) tunica
et menlc fidei exerceatur gyris (941) in linlinabulis (942) mirice [Leg. nii-
Evangelii veritas, integri-
tas. Per omnia. rifice\ refecta, el dicat minister, ut supra. Respondet
Deindeminister det (934) sandalia, et dicat, ut tupra. episcopus:
Respondetepiscopus: Sanctifica tunicam qua nunc superinduor, istam,
Indue me, Domine, calceamentis justilise, 242 Omnipotens seterne Deus, sine numine cujus
quem Joannes vidit vestitum podere, ut possim tibi Nil humana valet devoti condere virtus.
omnilerapore cum litnore scrvirc Pcr omnia. Et qui me sacris voluisti veslPms uli,
241 APPENDIX AD S. GIIEGORII MAGNILIB. SACRAMENTORUM. 242
Da servire tibi, judex pie, menle fideli. A cogitatione» locutione, actione, atque omnibus sen-
Peromnia. sibus exstinclus; qui justificas impios et vivificas
Deinde minislrelur ei aqua ctd manus, el pecten mortuos, vivifica me, et resuscitame, et misererc
ad caput, et dicat minister, ut supra. Respondel epi- mei, Deus meus.
scopus: Annuenteepiscopo(955) incipiatur Psalmut a can-
Omnipotenset misericors Deus, precor clemenliam tore, cum Introitu reciprocante. (954) Inlerim quoque
tuam, ut me audaciter accedentem non sinas perire, esculelur omnes sibi circumdatos, incipiens (955) si-
sed dignare lavare, ornare et leniter suscipere. Per nistre, allernatimque veniens (956) dextre.
omnia. Hoc aulem expleto, (957) episcopus signo digiti sui,
Tunc ministrentur ei (943) manicm,ut supra. inchoet cantor Gloria Patri. El properet episcopus ad
Digna manus nosiras Christi custodia servet, allare stipanlibus minislris; dical hanc Orationem :
Ut traciare queant nostrse monuraenta salutis. Indignum (958) me, Domine, sacris tuis esse fa-
Per omnia. teor, qui innumeris quotidie peccatis fuscor. Quid
Postea (944) detur ei annutus in dextera manu de- ego blandis te, Domine, verbis rogare prscsumo,
super manica. Dicat minister, ut supra. Respondet quem improbis ssepissime factis offendo? Tu enira,
episcopus: S Domine, mihi medjcinam ingeris segro, ego sanitati
Pignore me fidei signatum pacis ct arrha, mese contraria ago; legem tuam, Domine, sacris
Custodi dextra, rex benedicte, tua. paginis inditam lego, sanara vero disciplinam infelix
Per omnia. negligo. Ad tuum quidem altare quasi devolus ac-
PoMea ministretur ei (945) casula, tandem vero cedo, sed a prseceptis tuis contumaci corde recedo.
(946) ralionale cohmrensvinctim [Forte junctim] su- Da ergo mihi, Domine, quseso, cor compunctum,
perhumerali. Et dicat minister, ut supra. Respondet quod veraciter odio habeat peccatum. Meum est, si
episcopus: donaveris, delicta deflere; tuum est ea ut nivem cito
Spes selerna, Deus, cunctorum cerla, salusque, delere. El licetpalmam amiserim inimico fraudante,
Tu memor esto mei toto te corde petenti, ad veniam saltem perveniam te miserante. Tibi Deo
Exsequar ut dignus ccelestis munia vitse. est honor, regnum Regi cunctorum cuncla rcgnanti
Dumque meis manibus tractatur mystica virtns, in sseculasseculorum. Amen.
Dispereat quidquid contraxerat ordo veternus. .Mora quidem orationis facla, sicut ordinati sunl,
Per omnia. aiter allerulrum presbyleri et diaconi osculenturaltarit
Deturque manui Imvm (947) manipulus castilatis, cornua. Et uliimus episcopus, minislrantibus illis, os-
et dicat minister: Jube, Domine, benedicere. Respon- J culetur Evangelium ab ipsis elevatum et apertum, a
del episcopus : subdiaconoseilicet in altaris medio posilum. Et tunt
Qui super astra sedes, qui regni sceptra tueris, canatur Kyrieeleison. Et ipsis ducentibus, pervenial
Summus adesto, Deus, mihimet tua jussa sequenti, episcopus ad solium. (959) Et tunc incipiat Gloria in
Ac levera capili complexibus adhibe dextram, excelsis Deo. Posl hmc autem canalur Missa secundum
Auxiliumque mihi tribuas per cuncta benignus, sui visum [forte usumj. Et annuntiat episcopus: Pax
Ut valeam casta tibi sistere perpeti viia. vobis. Resp. Et cum spiritu luo.
Per omnia. Oratio. — Deus, qui hodierna die per unigenitum
Cum omni quoque diligenlia episcopusveneretur a tuum, etc.
suis. Eo aulemrationabiliter (948) flamineato, accedat Exinde procedat subdiaconusin ambonem,et (960)
ordinalim omnis (949) processio. vn, aut v, aut iii, legat Epistolam, Expurgate. (961) Resp. Ilaec dies.
(950) etsi non presbyter, et diaconus. Presbyter quo- Alleluia, Pascha nostrum.
que ad dextram el diaconusad sinistram. Subdiaconus Incedat siquidem diaconus cum thuribulo, aliusque
vero anle oculosejus teneal Evangelium : qui eliam minister cum thure genufleclenles ad genua sedenlis
slipatus sil duobus acolylhis, aul pluribus cuin cande- episcopi, et mittat incensum, fumum suavis odoris, et
labris et thuribulis. Inlerim sane prmparel se sclwla, dical :
et cantor eorum mcdius (951) annuente episcopoin- Mitto incensum in odorem suavitatis et in nomine
choat An/ip/iowam,Resurrexi. Psal. Domine, probasli sanctse et individuaeTriniiatis.
me. Properante episcopo ad lempli veslibulum, el ad Et diaconus postulans inclinalo capile benedktio-
oslium secrelarii, osculetur Evangelium, el postea cum nem, et dicat: (962) Jube, Domine, benedicere. Re-
omni diligenliaincedant. Finiloquelntroituingrediatur spondet episcopus: Dominus sit in corde tuo, el in ore
mediusponlifex,cum cotlegio processionis. Eo aulem ad proferendam Evangelii lectionem.
aslante el oranle dical hanc Orationem : Accipiensipse Evangelium el deosculelur eum ct
(952) Suscipe confessionem meam, unica spes sa- altare. El ascendal in ambonem(963) adnurilianti [forte
lulis mese, Domine Deus meus, quia gula, ebrielate, ad nunciandum\ verba mternw felicitalis. Legatur
fornicatione, libidine, ace*dia, trislitia, somnolenlia, Evangelium (964) Maria Magdalense.Finito Evangelio
244 negligentia, ira, cupidilale, invidia, raalitia, portelur Evangetium a subdiacono, ul osculetur epi-
odio, detractione, perjurio, falsitate, mendacio, vana scopus, el (965) omnespost illum. Et dkal episcopus
goria, levitate ac superbia perditus sura, et oranino Dominus vobiscum. Resp. Et cum. Spiritu tuo. (966)
243 APPENDIX AD S. GREGORII MAGNILIB. SACRAMENTORUM. 244
Oremus. Tunc incipial Offerlorium(967) Terra tre- JA Per quem haac omnia, Domine, semper bona
muii. creas, sanctif(icas, vivifficas.
245 E° ctulem finito, et\ (908) oblatione recepta 246 Acolylhusvero cum patena skt retro diaconos
(969) cum omni processionereverlalur ad solium, el inclinansse cum diaconibus, usque dicat episcopusNo-
sxuat (970) mantcas, (971) lavelquemanus, et sic in- bis quoque peccatoribus. Diaconus igitur qui Evan-
gredialur propiiiatorium, el (972) omnis processioof- geliumlegit, (978) inde prwcavensquod super eaikem
ferat sibi oblationem, et ( 973 ) ad ullimum incensum, episcopus faciat signuin crucis , cl (979) prmvenial
et dicat has Orationes dum incensatur : sibi (980) sublevans calkem in conspectu Domini, et
Domitie Deus noster, supplici devotione deposci- revertalur ad locumsuum cito. Siquidemsubdiaconi a
mus ut sicut suscepisti munera Abel, Noe, Aaron, retro altari, ubi memoriam (981) vel nomina vivorum
Zachariae'el Samuel, etomnium sanclorum tuorum, et mortuorum nominaverunt, vel recitaverunt, proce-
sic manu nostra peccatrice suscipere digneris in- dunt posl diaconum inclinantescapita. DominicaOra-
censum istud in odorem suavilatis, et remissionem lionefinita, accipial subdiaconuspaienamde manu aco-
omnium peccalorum nostrorum. Per Dominum. lylhi, el det diacono, et ille defcrat episcopo; et post
Alia. — Placetur, Doraine, hoc thymiamale vel hmcslabilkntur in loco quo erant, antequam legerelur
incenso furor luus contra me, et contra locura istum, B Evangelium,quousqueBenedktioetpacis osculum (ue-
el contra populum istum , et prsesla propilius ut fu- rint finila. Deinde dum dicat episcopus Per omnia
rous boni odoris tibi siraus ad capiendam vilam aeler- ssecula saeeulorum, Resp. Amen, post Dominicam
nam. Per. Orationem, dum finicril Libera nos a malo, annuente
Poslea vero ordinent se more ecclesiaslko. Hoc est, episcopo(982) dicat diaconus: (983) Iluroiliale vos ad
diaconi ante allare, subdiaconi relro, episcopusin me- Benediclionem; et populus resp. Deo gralias. Et epi-
dio, quia in ore duorum vel irium slal omne verbum, scopusdicat hanc Benediclionem:
inclinanles eapila quousque dkatur per omnia ssecula (984) lienedicat vos omnipotens Deus bodierna
sseculorum. Resp. Amen. Et dkut hanc Orationem interveniente paschali solemnitale, etc.
super oblaia : (974) Suscipe, Domine, qusesumus, El inde accipiensparlem corporis Dominiet dicat:
preces populi lui cum oblationibus Hosliarum. Re- Pax Domini(985) sit semper vobiscum. Resp. El cum
quire relro in Sabbato sanclo. Tunc vero post hanc spiritu tuo. El annuente epkcopo dicat cantor: Agnus
trigunt se, ct acolythi minislrentaquam ad manus (975) Dci, qui tollit peccata mundi. (986) Inicrim osculetur
diaconum,ei manulergium;]el dicat pontifex alla voce: archidiaconumet cwleros.Inde veiiensse ad altare di-
Per omnia ssecula sseculorum. liesp. Amen. Sursum cat hanc Orationein: Dominus vobiscura. Resp. Et
corda. Resp. Habemus ad Dominum. Gratias agaraus C cum spiritu tuo.
Domino Deo nostro. Resp. Dignum el justum cst. (987) Ilsec sacrosancla commistio corporis et san-
Prmfatio. — Vere dignum et jusium est, sequum guiuis Domini noslri Jesu Chrisli fiat (988) omnibus
et salulare : Tequidem omni tempore, ul supra. sumentibus salus mentis et corporis, et ad vitam ca-
Dum dicatur Sanctus, inclinanl se omnes, et episco- piendam aeternam praeparatio salutaris. Per Do-
pus dkal hanc Orationem interim : minum.
(976) Deus, qui non morlem, sed pceniteniiam de- Dum frangitur corpus. — Emiltere digneris, Do-
sideras peccatorum, me miserum fragilemque pecca- mine, sanclum angclum tuum ad sacrum et immor-
torem a tua non repellas pietate; neque aspicias ad tale mystoriuni, sciiicet corpus et sanguinera luum ;
peccala, et ad scelera mea , et immundas turpesque nos enim frangimus, Domine, illud; lu dignare bene-
cogitationes meas, quibus flebiliter a tua disjungor dicere, el praesta ut immaculatis sensibus et manibus
voluntate, sed ad misericordiam luam , et ad fidem illud traciare valeamus, et digne sumerc. Per Do-
devotionemque eorum, qui per me peccatorem luam minum nosirum. Emitte angelum luum, Domine, ut
expetunt misericordiam. Et quia me indignum me- dignetur.
dium inler le et populum tuum fieri voluisti, fac me Post hwc itaque (989) communkentse omnessingit-
dignum talem, ut possim tuam exorare misericordiara D latim, episcopusquoque; (990) eoquecommunicalodi-
pro me, el pro eodem populo tuo. Et adjunge voces cat Orationeshas :
nostras vocibus sanclorum angelorum tuorum, ut Perceptio corporis et sanguinis tui, Domine Jesu
sicul illi te laudant incessanter et infatigabililer in Christe, quam cgo indignus prtesumo sumere, non
seterna beatitudine, ita nos quoque eorum interventu mihi veniat ad judicium et condemnationera, sed pro
mereamur laudare le inculpabiliter in hac peregrina- tua pietate prosit mihi ad tutamenlura mentis et cor-
tione. Per Dominum. poris, qui cum Patre in unitate.
Te igitur, clementissime Pater. Alia. — Domine Jesu Christe, Fili Dei vivi, qui
Communicantes, et memoriam venerantes, ut ex volunlate Patris, cooperante Spiritu sanclo, per
supra.' morlem luam mundum vivificasti, libera me per hoc
Hancigitur oblationem servitulis nostrae, ut supra. sacrum corpus et sanguinem tuum a eunctis iuiquita-
Antequamdicalur Per quem haecomnia, (977) Be- libus et universis malis meis, et fac me tuis obedire
nedktio carnis : prseceptis, et a te nunquam in perpetuum separari.<