Sie sind auf Seite 1von 16
SCHRIFTZEICHEN Aikuscan (A-yi-wangshan) [Wu Buke Shohasto HRIIEAE ajkan fusho PERE Dbukkorha BEI ‘Ando Bun'et BH Bukkd Zenj B70 ‘Anesaki Masaharu ADREE Danan 8 ango 26 Duppe = A’nin PE Bupps Daimeiroka ett ankokui SEF Bushids sat Anysin £805 Dusshinno #02 ‘Araki Murashige (Seta) CREE (HH bussho-ki #8 ®) mu SEE Ashikaga-Gabks i098 ra te Awa Ken2s Iwas Buss #818 awase (mone) Busio Sankyo (681=8 ‘Acyiewang-sban s, Aikub2an Butchi Kosai Zenji 7A EH Butcho Baisenji 8 Dutsuden SE Baiya Jikushin aR Butsudo it Baizan Mompon MiLB Dutsugen-ha ARIE Banjin Dotan ani Butsugen Zenji SER Dane! Qshs Gyogshi SEEOSPFREZ — Rave noon inochi ROD H Bankei Osho Kinen ryakuroku RATAIS Butsaji #85 Ras Bankes Yotakw B5EA I cha-bana #16 Bankok 8 Banmin Tokuyo SUGE = Banzai MR chakin Bashd s, Matsuo Basho Chang:la Tsung: SEK acsui Tokusha 20819 chanoyu 3/8) Bemnmeiron #5 (Chan-yan ching-kueis. Zen'on Shingi bbend® (pan-tai) PR chashaku 45 Bendahs mie chashitsu #% endows iis chatei FE iyo Shing! (Pei-yung ching kuei) A chawan 725% ae chie-ch’as.shozan Dokatsu 8% (Chinorting hing-kuel s. Kote Shingi Bokkei Saiyo MAGA CChidon Kasho at Boks Sogya 1 Chiien-yen Yian-chang FARE Bokusai FF Chigoesn Daie BELA Dokuseki 2 (Chij Shing Ao ‘bonn Ching-cho Chengech'eng (Seisetsu bau 1 ‘Shochd) IE Buddaj ee Ching-'ang Chueh-yGan (Kyado Bukan ¢. Feng-kan ‘Kakuen) 928i Ching-teing-yin-au 5, Keitoku Reiinji (Ching-tu-pao-en-kuang:hsiao-ssu Jo {hoon chin Chivt’an Tsungele 5H Ghi-yan 5. Jakuen {Cho Densu 38) Chden)i S00 Chogen i Chairs Hab Chaka 8 chokushimon OEP CChokushu Hyakujo. Shingi (Chib-hsiu Pai-chang ch'ing kuei) SOE 8. Chorakyj AE chard RE, Choshoji Rae Chagan Engetsu PID chohacha SPIE CChuchsien Fan-hsien (Jikusen Bonsen) ue Daianji Ae Daibutsyji 8° Daichidoron wa Daichi Sokei <8 Dich Séshin Zane Daien Hékan Kokushi B75 Daigaku (Tachstieh) 298 dagidan 138 Daigu Ryokan 482% Daigu Sochiku 28% dahonzan KU Dathonzan-Biheljichan SUA Daiji Ka Daiji A dlikalkacha JER Daikaku Zenji 7808 Daikaku Zenji goroku 1 AEMESI5% dsikan-ha SAB Daikan Zenji i858 Datos A364 aiken ARE Daiky Osh goroku 2 7003859 Daikya Shénen «. Ta-hsiu Cheng-nien aimin Kokushi 35 86 Daaimyoji 255 Dainichikys ACF Dainichi Nénin FEL. Dainin Kokusen 2th aio Kokushi 6480 Dairy8 Gumon 7 8°1 Daisen’in BF Daisetsu Shaen 18 Daisetsu Soné Ata daishi Daishajt daisu Dates Sorei A Daito Kokushi AO Daitokujs daitokujicha A538 Daitoroke 8 danka dannocsu Hl Dansin 8H Danringi tHE dempa no deshi MEO Dengy Daishi B45 enkai no deshi ROME Denkoroky Ei ‘Dogen Osho Koroku i007 864 [agen Shamon 17629 jak Ft jy Sokaku stam Dokuan Genks iS % Dokwgo Shingyé 238-098 doku-sesshin RHEL Dokutan Shokei«. Tu-chan Hsing jung Dokutan Sésan Wi Dokye Eran i2508554 Doncha Doho dth07% Don'el E638 Douki Dosen Rishi s. Tao-hatian Li-shih osha Chogen s. Tao-che Ch'ao-yan sdoshin kL Daeho it Dass Deal 20 Déson 7 Dasa s, Tao-asi cha fi Eich6 9, Shakuen Eich ifukuan 20 Bifukyji Biganji 85 Eigen 4284 Eiheiji FF Eiheijchan #9700 Eiheiji Sanso gyogoki Ac-7 = MAL Bihei Kéroku #71888». Dogen Osh Kéroku Ethel Shing! APH hel shitsuch monjo ESHA het Shaun Gakndayijinaht 37 S08 ane Bihoji ER Eiki Eishajt (Biteha) AHF Eishaji (Kokura] 2:82 Ejo s. Koun Bia, Ekan s. Kakuzen Ekan Ekkei Shuken tt Emel iki Kannon-gy@ reigenki 64 Pr ema Emmys s. Hot Emmyé Kokushi Engakaji 8 engys BUR Enkiri-dera ki cenvmiteu-2en-kai BE Enno Oe Enryakujt Ents Baa Enyaji ae Enzi Daio Kokushi goroku EK 0E860 mi Erinji BH Beso fi Fun Be Fei-yin Tungjung (Hi'in Tsiye) $08 ae Feng Hote 8 Feng-kan (Bukan) 2 Forhai Ch'an-shih (Bukkai Zenji) #80 j Fous'y Yoan-cheo Kuang-hui ‘Chan-shih (Butsuji Ensh0 Koe Zenji) PSUR Fads (Myéo) 78h (18:E) Fudochishinmyéroku SEMIS figa AE Fujisawa Toga iba Fujiwara Teika BEER Fusjung Tao-H'al Se80R Fukanzazengi WS Fuke-sha tft Fukuda Gyoleai 88 Fukusali Git Fukushojt @E4 Fukuzawa Yukichi 8847 furnbetsu 23 furnetsu 7B fumie BEAT Famon’in #282 Famonji #7 Fundgo Hensha Goisetsu HER IEZI( ® firabo RABY Furuta Orbe SiS ashy FE fasha 7 Fusho Kokushi hégo #Rtan2EES Fusho Kolushi goroku #80555 ‘Fushukuhanpo E60 osu BI Fuyo Rovan 236850 Fuzan Geashutsu JRL Gakudayajinsha s. Fihel Shoso Gama Ujisato (Hida) wee (RR) Ganecho Shugaku E51 Gangoji 08 sgaran Bite ‘garanho OUEESE Gasan Jie ULAR (Gasan Jéscki R58 Goran Shotei WLW a6 HEF gassho Gatun Dorya ECA geango BEE gedatsufuku AFB Geiami 85 ein Ht Gekkan i Gydhy6 Gemmys £31 Genjo Harye £4087 gybidzage LEE Genjokian IR Gyokuryai ER Genjganki Ste Gyokushitou Sohaku 758 sgenjicha SEE Gyoyd s, Talks Gyoya (Geaja Shing (Huan-chu ch'ing-kuel) £0 em Inabokes 8 Gen'nd Shinshs HBO Hachakuji 8 Genshan £18 Hachidainingaku OCA Gents Sokucha i814 haibun #2 Gessen Rydin BSED hsb kishake MEPS Gessen Zenne ARES. Hagehure Gest Soko BFE) aka Geisurin Dakyo BAH haiku 9 Gestan Sok ABE hake 57 ida re Hakuhé Genteki afi ido Shoshin wR Hiakusen'an (24006 Gi'en ik Hakwun Egyo 82355 Gi'ins, Kangan Gi'in Hakuys ee Gijun RE Hannyado (Porjowang) #227 Gikai s. Tetesd Gikat Hannya Shingy® Dokugocha 6 (E35 Gimoku Genkai #252 Ee Ginkakuli 808% hransbinbutsu U6 sinshadan BOM Horiva Sekiun #22 Gisan Zenrai Wii Hiatano Tokimitsu & 3398 Gishin (B Hatano Yorhishige 587 Gina Ba hhatsuboku Giten Gensh RELZ nae Be Gian RE Hayashi Razan #8) Gi'un goroku RRS Hebiichigo A@ULUG% Giys Hosha 7% Heki Danjo Masatsugu 8 39 EE Godaizan 5 Hekigan kyajdge #81. 85 Cogan 1% Henshé got zusetsu WIE Gohs Kaion HF Hiensh goi zusetsu kitsunan ECC oka (kaka) 3 ae Gokei Saton #67848 Hi'in Taiyo s. Fei-yin Tung-jung Gongai Sécha 39RE. 3 Tenshin WE Gokurakuji ME FHisamatsu Shin'iehi 248~ ‘gotsu-gorchi ITH hishake #53 Gotan Funei s, Wuran P'u-ning sozan (worshan) Tul fgoean sSrin ELH hj 5% Gucha Shakya Be “Hokan Tsho 16 Gud6 Téshoku BEI hokku 269 Gyaben 29% Inoko-ha BUR Gyogi 1 Hakaji me Hokuzan (Pei-shan) il ichiny 500 seteu soo DEER Hoke SE Ide (Tachibana) Aker’ JF R)R% Hakyeki AR [jan (Itsunen) S82 hombunnin 3.4 The-bana “E017 Honda Toshizane 940% Trenobs Sen"6 thi Henen 229% Teka Mydju 8B Honganji 8 Thkoto — A188 bonji Taka Sojun — (A ¥8 Honks Kokushi #2288 T'ang (Gika) hhonshin #8: makita Kosen s. Kosen Son honzon #8 Pan Lie Héonji 8% Inga BR Herinji 8H Ingen Ryd s. Yin-ylan Longech't Horyaji er ino hhosen 2 intoku no soshi BIEOMAT Hosokawa Fujitaka (Yeni) (998(08 Inzan Ten PBLUHESE *) hi PF Hosokawa Tadsoki (Sansai) #2 90(= ishi-d6ro G08 ® Ishin Saden LLCS Hosshaji 298 sho Tokugan #847948 bossa 3 Tsan Kokushi goroku ~UG2602598 Hooke # hi insho — AED Hoesu Bodaishin #86. ashi ikke ste Horsu Mujéshin 2G Isshi Monju #547 Hott Emmy Kokushi 200090800 isshd sangaku no daiji £8480 eae hotes-ha 2 ius FR Hott Kokushi Zazengi 20071 Ttsumadegusa eM hou $8 Tesuzan Sofin Let: Hazan Tozen ML Isunen s, Tjan Hrsin WEE tus Shoei OER Hiia Kuei Ha Ivajea #0 Hsiean Hisiao:jan (Vazen) Jekuen (Chi-yoan) 00 Heiao-yin Ta-hsin IBA JJakushitsu Genko 7% hsin s sin Wea 8 hsincchen Co-lo, shinjin datsuraku hi BE Hsing-heng-wan-shou sus, Koshoman- jijuye A270 jut ‘Jkaku Daishi 898A HYd-an Huaich’ang (Koan Esha) i Jikio Chikan SW ‘i ‘Fkin Huan-chu ch’ing-kuei Genja ShingiJikusen Bonsen s. Chu-hsien Fan-hsien Huang T'ing-chien (Ko Teiken) X32 Jimbo Nyoten #8 Huiyan (Eon) 8 SFingikan HWE Fingishs OE ichidaiji 8 Jinshi Bison 80% Tchige Sekiya — 2 Fippo jai set +9800 Tehig Tako BFE Tipps Ryoshe RHE sink Kakua WP Sse a Kakvan 8% Tisha Fi Kakubutsu 898 “ishojt Bt Kakukai Jishsks ate Kakusan Bkan S201968 jase (shik-ch’a) +8 kama ‘Fitsuen HE Kambun-Shabogen20 ‘ESTEE JFiun Myai BROS Kameyama Rikya MLAS pt ami 3 Jock 0s Kamiizumi Musashino Karat Nobut- ‘Jodo Shinsha #4005 tuna LSM Toei as ‘Kamo Mabuchi 3M “Toihdonkaksji (Ching-t2"u-pao-en- ——_Kanangaki doi E08 kuang-hsiao-ssu) BEM ——-Kana-hogo Bs Joni ES Kan'ami 88 “Toko B+ Kana-Shabogenz6 8 2510 Jogi ay Kangan Gi'in 82" oman A kanji 8 Tomnyait Kannon-Deriin 6H “Torok 38% Kan Masanobu #8158 oro 538 Kand Motonobu F870 JJosets tn eansansarsu B= FL SJjubuesu itch FB Jeanabi 38 Jufukui AE ansu BE joni aki Kanzan Egen MURS ji seid CEH Kaorch'ian Hsing-tun (Keven Shoton) Jukai 2 aan ‘Fikusen Bonsen s. Chu-hsien Fan-hsien _Ka6 Sonen "108 Jus Shit AI karays iat ‘Joshiya Séchin EURO kare-sansui MU ‘Foshiys Sogo HB Karyé Zuika S063 Jushyadani ee Kashima Kiko 864077 junds meee Kaso Secon 80158 Kashi Ginko 79992 Kagenji R29 Katsudo Fukan BREST Kage-rya IB, Katsudo Honko BRA % Kalan Kokugo #2233 ‘Katsura Kikyu tS kairitsu iP Katauro #88 Kaisan Shida Mo'nan Anju Zenji Kelan Genju #16:201 ‘Ancoku BELLS LIMEGTII® — Keicha S20 Kaisen Joki S808 Keisei Sanshoku HELI Kaiun 8 Keisen Sonya BIER esiyashik wien PIMSCSEIB Kei Shoki 0632 Kaizen Keiso Dokuzui 206 eis DF 68 ‘Kelso Dokuzui Shai ABR Kao RR Keitoku Relinji (Ching-teling-yin-ssa) Kakekomi-dera Rik ame Keizan Jokin 285 Kgai si Keizan Shingi S109 Kogaku 4%! Kenchoji 8555 Kagake-an 6M Kendo alt Kogakey eat Kengan S08 ‘Kogale Soen #885204 (Saku Sten 5 Kenninji 85% m Ken's Kogaku Soko 25 Irenshd jobutsu Sie Koga Michichika £82 Teensho reich 15890 Kogenji it Kenzei (Tendai-Monch) 504 ogetsudai 1B Kenzei (Sot6-Ménch) 3235 Kogetsu Sogan LAS Kenzeiki #22 Kogetsu Zenzai & FR Kesa kudoky 3222538 Kohoan 2.18 Kes Sodon E23 oho Kakumyé S646 Ketsudo Nosho GRE 18 Kaho Kennichi #6101 Kian Soen $2800 Kein 2 Kichioji Kejiki 282 Kichizan Minchs #083 oka. goka ‘KidGroke s. Kid6 Osho goroku (1. Bd.) Kokan Shiren ®2BS388 Kie Kokedera 84 ie Buppdso-ha PBR REIR Kokeian £208 eikal 39 Kokeizan 18981 Ikan BABE Koken'in 3 kikan-koan BA Kokinsha 94 Kimura Motoemon #60 Kokokuji RS Kimura Taiken HK Koki 82 Kinch narabini Kuge Shohatto P22 okubunjt 7 rd Kokugaka 10 Iinbin 77 Kokua Bl Ikinin-guchi #t/.0 Kokutaii Be Kinkakoji £803 Kokyo Myosen #81887 Kinoshita Katsutoshi (Chéshéshi) °F Koma 90 (RMF) komuss Kippeji si KémyBdeammai Xie Kisei Reigen #8 Konchi'in = Kisen Seido $2052 Kong6 Doka x08 Kissa yojoki BOIRERC Kong6-sammat-in t-te Kitai-Zen 19508 Konishi Yukinaga 175% Kitamuki Dochin At-0i00% Konponji Box Kitamura Kigin tH rij (Kuan-teeu) ARE Koan Eshé 8. Helian Husich'ang —— Karinji ‘Kaba Daishi 0 Kosen Ingen #07 Kobori Enshi ‘3844 ‘Koren Shoton s, Kao-ch'Gan Heing-cun Kodo Wasan #0050 Karen Soon S/H (Imakita Kosen 4 Koen 2 “tae Kéfukuji (Nara, Land Harima) RW Koshohérinji MBE} (Koshoji SUS Kofukuyi (Land Higo) se +) Kshaji (Land Echigo) 25° Kshoji (Ut) SE Koshimanjuji_(Hsing-shengewan-shou- ssu) SIRE Korhé Shot® Kokushi #85885 Koro Bl Ka Teiken s, Huang Ting-chien ‘Kotei Shingi ( Chiso-ting eh'ing-kuel) #2 ea Katokuji (Land Hyiga) SF Kotokuji (Fukuoka, Land Mino) Ai Kotokuii goroku BiS=F58 Koun Ejs S308 Kozan BE Kozen Daito Kokushi SOA RODE Kézen gokokuron RAEI Kézenji 0 Kérenki 82 Kua Kuan-lissu 5, Keri Kueishan Ling-yu S08 Jeu (kung) fing s. ku Kainji S04 Kakai i Kakoku Myos 2200 Kurlin Chingemu (Kurin Seima) &i% ® Kundsikan Sochoki BERS Stes eur BE Kurin Seimu s. Kuslin Ching-mu Kuroda Yoshitaka (Jorai) EAE (40 *) Iusatori-uta MRD Kusharon Gi Kuyé Shobutsu PEs Jeyobusha ee Kyodo Kakuen s, Ching-t'ang Chueh- vyian IkyBdorhoku #8 Kyo a Kyogoku Takatoyo #269 Kyod Unrye a8 kyowa meiyaku HI Kyie'an iT Kydds Si, kyajuesu i KyUshimbo fem eyo oat Lanchsi Tao-lung (Rankei Dirya) Mi a ‘Maka Shikan (Mo-ho chih-kuan) ik: # Mampaku)i RSF Man'an Fish 226 Manjula ‘Manju goroku 53858 Manjuzenji(Wan-shou-ch'an-ssu) AE ae Mannenji (Wan-nien-ssu) ate Manrekichom ARE Manyéshi AES Manzan Dohake Piste apps #2: matsugo 3% matsuli ®F Marsuo Basho BREA Ma Yaan 5 Meiho Socetsu 88h reitoke 8 smenju shihé HERO Menzan Zuiha GHLLIR7 Minochsican s. Myéki-an Miidera = mikey Oteki (1it0) gyoji ARH (A). 15 * Minamoto Michitomo ti ‘Minchd s. Kichiean Minch ‘Ming-chi Ch'u-chin (Minki Soshun) 98 wei Minki Soshun s. Ming-chi Ch'u-chin Miraiki 2832 Miten Hishaku S007 78 rites © ‘Miyamoto Musashi (Niten) SAA(= R) rmizweashi 45 Moanjo Bett ‘Mo-ho chib-kuan s. Maka Shikan Mokuan $638 Mokuan Shots s, Mo-an Hsingt'20 moni (wen-tzu) monks PTF Monsai Tonin oma utekaten SE Morioka Masaaki #8 Muto Shai 02 smoehin Muzé Josho #658 Motori Norinaga EE myégensh SURES ‘Mozan Soin ule Mythd renge kyo BEI ‘Mucan Hising-t'a0 (Mokuan Sha) ‘842 myokaku 85 ea Myaki-an (Miao-hsi-an) smurbussho St Myok Soei iL Much-monda 3 Myo'akyoji OIC ‘Mugai Chikyo WER Mydshingi 0 ‘Mugat Ensho #540085 Myéshinjrha OO ‘Mugaku Sogen s, Wuchsich Tsu-ytian Myoshoji lb ‘Mugan Soo A803 myoshu honshs RES Muhon Kakushia 448s. Shinchi Mydtei Monds #8075 Kakeashin Myoya lat Muin Genkai miB2=8 Myszen 3 Muin Soin EE: ‘mui shinnin #0, nage ire Ate Main Emban #280000 naikan 18 Mujaku Décha 8 Namboroles ib Maj no wa FOE Nambs Sokei tscet Majin Shots MEARE Nan'ei Kensha 1322055 mujo-bussho SH Nanjo Bunya RSI mujokushin 0 Nankei Soak RR ‘Maja Dogyo ate Nanni HS ‘Mukan Famon 2° Nan-shan s. Nanzan ‘Makan Gengo #8: Nanstji ‘Mukei Nanzan (Nan-shan) ll mukyoke Rll Nanzan Shiun BU ‘Mukyokt Shingen #488: Nanzenji i= ‘Mukys Tokusen $52 Negoraji WE ‘Mumon Gensen ©2768 Nihon Darumasha URIBE mum RM pijir-guchi BRO mumyo 63 nikkamon 57% Munefusa 3% ningyé j6ruri ATP ‘Murata Shuko HBX Ninshitsu 23 moro $f ipo Séshun HAIR musa SF ithida Kitaro FEIS@-22% rmushi dokugo S02 Nishitani Kei 20516 smushin monen #085 Nishiyama Sein FLUE ‘Muss Kokushi s. Mus6 Soreki ‘Muss Kokushi Nempu S800 usd muchakss ‘HB ‘Muss Shogaku Nempu 3.812183 Muso Soteki 582 Norito 24 Mutan Sokan #8 Nozarashi Kiko HFSS LACT Mutei Rydsho SESE Nukariya Kaiten 248% Nyohaji ik Renchi no Kannon SOR Nyojo Osho goroku SP ANA RE renga i Nyorai Zenshin 85 Rennyo ait ayads A richi Riki Sabetsuron PASI Obaku-ban ERE sikka (tatebana) 303 Obaku Sandan Kai Rikkoyo ‘Obak Shing NA rinka (ringe) #F ab EEE ingen BI ‘OdagiriIehiun J00)—3 ingen Kakun Bi Oda Urabe 50 808 Rinshoin BRUFEE Ogasawara Nagahide ‘28% isha HESS cogasawncrya ER Risen 23 Orasawara Sadamune #2500 Roankyo SE Osis». Wan Hein Robaian 21818 inn Ket’ Boneh Bbashin #6. Okada Gin Blane oben 6 Okenshi s. Wang Hsien-chih rohachi-sesshin BAB ‘Oki no Hosomichi 808i roi mori Shiv BFR Rokuon-in 5 Omura Mitsue KHER Rokuonj on inochi Rézan il Oniaji i Rufubon it Orategama BRE Raku Shish® Zenji REAR Orbea Re Rysan B’mys 7 #808 ‘Oren Keizan I: Ryoanji EE Oshiken SEF yen Genscki i474 ‘Otoge (Sehrein) 2 Ryogonsy BRE Gromo Chikaie AAR Ryokan s. Daigu Ryokan tomo Kohaiki $e Ryokan Hégen FUR Gromo Yoshishige (Sorin) AAS (FE Rydnen Myézen T #53 ®) yah R= Ouchi Seiran 74H Ryumonji sir Ryushakyji 225 pan-tai s. bends yh Shataku UAL Pei-shan s. Hokuzan Rybrakuyi ae Pi-yung ch'ing-kue s. Biyé Shingi -Ryizan’an iE Porjo-'ang s. Hannyado Rydid Gents REEL AE [ytzan Tokken A285, Rahat Tokuzui (91 Raku (Keramik) 8 Saga Niki WERE Rankei Daryiis, Lan-hsi Tao-lung ——Saigin P> Rashomon 1 Saigyo B77 reichi iD Saihoji (Wakayamaken] PR reikon Saihoji (Kyoto) 25 Reirosha 0 Said Yuikai Hm Reiun'in BF Saji BE Saikinji HO Senmen #8 sirin Senmen Betsubon i384 saise itchi SRF Sen no Rikya #I/e Saishd Shotai BER sesthin BO Saiu Boluzan #82 Sesshin Sessho LAR Sakuteik (PRIE Sessho Toyo 55% Sambyaky kosoku 22 Sesso 25 Sammai-O-Zammai =H ==0% Sesson Shikei FH Bt sammon U5 Sesson Yibbai SHH Sanbon 4: Seta Kamon 8 Sanchi 22 Sersudo Soboku st74b ‘anda séron =F Settan Shobokes i sangaku Eo shal R Sanjonishi Sanetaka =H Shaken Eich HAE Sanjishichihon bodaibumpo =+ #2 shakuhachi RA aire ‘Shaku Soden s. Kagaku Soen Sankonzazensetsu SB Shaku Unshi FIRB Sanne-in =852 shai Sanne-in Yuikai (Ikai) = shariden #18 sanrin itt Sharissdenki #1480952 Sanso Ean 3 Shasekisha 5% san-sui lit shenchsin Cov s, shinjin datsuraku Sanyaji =I Shibayama Kenmotsu SU Sarashina Kiko HABGAT Shid6an a0 sarugaku 53% ‘Shido Mu'nan 30982 Sasaki Shigeru t& #645 (Sokei-an shi jiken S084 Roshi WERIEZST) shigajih 296 Sasaki Sadatsuna fc AE Shingeesu E’in 8559860 Satsuma Gala RK shih-ch’a s jssetsa seiga 41 Shib-shuang Ch'ing-chu (Sekisd Seisetsu Shcha s, Ch'ing-cho Cheng Keisho) GIS cheng Shi-hsi Hsin-yoeh BROS Seishoji Mia shitake HERE Seizan Jick Mulls shit 2azen FSR Seizan Vawa CEA shikan taza SFT Sekshitsu Zenkya 2% Shimaji Mokurai 806 Sekishu no Onjo #08 Shimaza Nisshinea £8 8 5 Skis Keishos. Sitvshuang Ch'ing-chu shin Sekko Soshin BIH shin (hsin) (& Sembutsuji 8h shinbutsu bunri #829 Sen'e #8 Shinchi Kakushin C86 Sengai Gibon ER Shingaku C8 Sengakuji 4 Shingei sengrla s.sSroku Shingon-in 95% Senjo shinjike °F Senkabo FER shinjin datsuraku (shen-hsin oo) Senks Kolushi P69 ue shinjin datsuraku (hsin-chen volo) LA Shoichi goroku S—25 em Shoichicha B—¥E Shinjn Inga FEEL Shoichi kana hogo R—RB Shinjinmeinentel (-LSEHE Shoichi Kokushi Sh Shinj-Shabogenso WTR Shoinji EAE Shinjuan BORE shoin-zukuri ABEAED Shin-Kage-rya (Ri Shoji 49 Shinkokimha #82 shojitsu #5 Shinn’ HA Shojuan E20 Shinran FE Shoju Eean E288 shinshs Shakanji ER shins BE Shokei Bee Shinto Shokanter BE Shin-Yagya Shakokujt IRL Shiroka-benre-bun MOE Shommyojt BE shirys Shonankattrok (SH hihi menju RIE Shonen shissui Shosha Negi Kannushi Hato (83:89 shitsuu-bussho S56 2a shobo TR shoshi ES Shobogens® THO Shoshasi ES ‘Shobogens® Renhencha EELGMMRIBEE —Shothi Jiin Hatt if srBeie ‘Shobogenz6 Bench narabini Chogen I Shotts ti aR Shuryogonsammaiky® PERSE ‘Shobegen20 Chokes E287 Shokoki 5 Shabogenz’ Gosho Ia shovan (chia-ch'a) Hl ‘Shobogena5 Keiteki ESRC Shigakei (5182 ‘Shobogens® Kyakutai ichijisan HAIR Shugend 5832 SE-Fe Shagetsu 85 ‘Shobogens® Monge ERMA shugye 877 Shobogens6 Naipps EIRT—K Shih Mydcho “e600 ‘Shsbogenss Sambyakusoky ERR Shukke Kudoku !$30i8 tL Shukdan 22 ‘Shobogenss Shisbtakel ERHERBAH Shimonmujintoron seo ‘Shebogenz’sho EER shimon no aratame P12 ‘Shsbogenss Shotenroka EEN EAI Shunja es Shahagen’ Wagneha TIEREERIERG — Shunjal A ‘Shabogense Wagotei EAE Shunnd Zen'etu SAR Shobogensd Zuimonki EEHLMAMG — Shun'oku Mycha #267 Shabsji Ee Shun’oku Soen #525208 Shobé-zan MySshinji EUG Shun’u'an #7 shodo 2, Shuon'an BA shofukyji BA shuryo 8H Shogen Sigaku s, Sing-yian Ch'ung- Shuryé Shingi #8942 veh Shushin obsba kons-biki-uta 202584 shogyoku sia shoho hush BE shuso He ‘Shushgi 2% ht fkko FEE Shatokyji Bit oan Rt Sock’ Rikya #0 Sofukoji (Sofukuj) si Sofukuyi goroku Aah st Sogenii Sogi 6 Sogo 8 Soho Sogen BEI Soi IE Sokake Zenji 58th Sokei-an Roshi s. Sasaki Shigeru Sokenji Sokuds @.at Sokuhi Nyo'ichi s. Yin-fei Just Sokushinki O32 Saya. Suva Sonnd Soeki HAR sorin 46 roku (seng-u) (28 Sorafushokai WARS Sotdshi Daigakurin BAAR Sordshiimukyole # AEN Sodshd Nikka Seiten WF IEE Sozan Genkyo MILE Soran Keni s. Sucshan Kuangrjen Saden s. Ishin Soden Sugitani Muneshige 2 Sugyeyi 58 Sugyoroku #2, suibokuga 58 A sukiya Be Suid Genro Sal Sung-yitan Ch'ong-yaeh (Shogen Siga- eu) HE Su-shan Kuang-jen (Sozan Konin) Bt KE Suzuki Shosan HATE Tafuhyji 2 ‘Tahakwzan (T'ai-porshan) Et Tacsiu Cheng-nien (Daikya Shonen) Kites ‘Tahsteh s, Daigako ‘Taiaki PERE Taigen Shigen AEH Taigen Soshin LF. taigo-zen #18 ‘Taikan (auch gel. Dalkan) Shingi Asi ® ‘Taikoan iE Taiko Goya 85 5 taimiten 2 ‘Tiaiporshan §. Tabskuzan Taleo KE ‘Taitsko-goge-Jariho #44 CME “Taiyo Bonsei i ‘Taiasin 2m ‘Takakusu Junjire aera 3s ‘Takayama Ukon mutt ‘Takeno Jo6 5G “Takuan Soho HERI Takuja Kosen 815898 ‘Tanabe Hajime BAT tanden FS ‘Tan-hsia Tien jan (Tanka Tennen) #8 HS Tan'sho EIR tanka SR Tankai Genshs lb-265 ‘Tanks Tennen s. Tan-hsia Tien-jan Tanrei Soden MICE ‘Tag-ehe Ch'ao-yian (DSsha Chogen) it ‘eae Taochsian Lishib (Dosen Risshi) 604 2 Taos (Désui) tari 1277 tatebana 2 Teishin fb “Tekieui Giboku iRAIEH temmoku 8 ‘Temmokozan s. Tien-mu-shan empuku kaishi RDB Tendai-in ROR ‘Tend@ Keitokuji (T'ien-t'ung-ching-te ssu) Kaas ‘Tends Nyojo Zenji goroku Faktneweat ah ‘Tendosan (T'ien-t'ung-shan) atu! ‘Tengugeijutsuron X58 ‘Penk Daiichi =F ‘Tenkai 58 Tenkei Denson Kise Tenryaii FF ‘Tenryaji bane FR ‘Tentya Shishd Zenji FRGRAEAS ‘Tentakuis EEF enzo BE ‘Tenzo kydkun Satta terakoya 2 terauke $8 “Tetsugen-ban MR ‘Teesugen Doko w18% ‘Tetsuo Sokatsu AIH Tetts Giks BBE Teresa Gikai BR ‘Tien mo shan (Temmekaszan) iI ‘Tien-tang-ching-tersu s. Tendo Keitokujs ‘Tiien-ung-shan s. Tendosan tobiishi RUE twcha EE Todai vada HE radai REG “Toenken HBF Tofokuji Has Togan Ean Ro Tooude SR Toholeran RR Tohokuji RC Toho Sacha RHE Taji 555 ‘Tajs goiserm EHC “Tojo Ungets-roke FES St Tokai MEF ‘Tokai yawa RUM Takei HEF Tokei Tokugo #8 tokonoma FE “Tokuho Zenkersu #7088 Tokus Myoshi 28 Tokus Shunka 8122 ‘Tomy® E’nichi s. Tang-ming Huish ‘Torei Eaji RATS Torin Saju BH ‘Toryd Biyo s, Tung-ling Yuna aa 8) ‘Toya Biché REA ‘Toaan Tansho SiR ‘Tosenjt 0 ‘Tev-an Chih-cien 2M ‘Teuda Sokya HHI Tetgen Jakare’ SIS ‘Tyukahara Bokoden 52 MA ‘sulkubai ‘isu BF ‘Turchan Hsing-jung (Dokutan Shokei) RES ‘Tung- Hung-hoi RSL Tungeling Yun-wu (‘Tory6 Fiyo) Re = Tung-ming Huijih (Témyo E’nichi) VE ‘Tung-yuan Te-hui 8 usbussho 18 Udatsa Kiko SHBEICAT Ui 8 sukiyoe 18 LUkiyo-z6shi #180 “Umpo Zenjs BHO Unganji ie Ungoan 6 Uneoji BES Ungo Kiyo A ™ Unjuj a ‘Unkokuan anshin-ishin EAL sunsui Unsha ro Fi shin FG wabi feo waka AB warkelse-jaku FOGLE Wan Hsichip (Ogishi) £2 YYshun'an BE Wan Hoien-chih (Okenshi) EMR Yous Soh RSEFEL Wat-nien-asu s. Mannenj Yotakujt i wanshi-ha 276 Yueh-shan Hung-tao Mult Wan-shou-ch'an-asu s. Manjuzenji _ yigen BES vwayo FE “Yuibuesu yobuesa HEEL wwetrtau s, monj Yuien 80 Woran Pucning (Gottan Funei) JCF yuiksi sti, * Your Tekin iA Worchi Liao-p'si IRIE Yzen s, Hsiao-jan Wurhsich Tsuryian (Mugaku Sogen) emer Zazengi SP Worming Huising S088 Zazenron $00 wosshan s. gozan razen-seki EE Zasenshin 2A Yabukoj HF Zazen Wasan 070% yabusame 785 Zazenyojinki ALLE ‘Yagya Tajima no Kami Munenori 4 Zeami Motokiyo t£P53876i8 ERE ze-busshs 2248 ‘Yagya Tajima no Kami Muneyoshi fl’ Zekkai Chashin 8:5:bi® EERE zen-cha ichi-mi EEE ‘Yakud Tokken #61818 Zen-in EE syakuseki BE Zenjo WE ‘Yamaga Soko E17 Zenksi ichiran G88 —% ‘Yamamba tité Zenki 21% ‘Yamamoto Tsunetomo Lt) Yamanoue no Sjki Ud EF ‘Yamanoue Séji Lb yamato-e HR Shoko #8 8 ‘Yamazaki Kael ihe Zenneji BB Yaran s, Yebrlan Zen’ on Shingi (Ch'an-yan ching kuei) Yasen Kanna #310055 emsiine Yebslan (Yaran) 2M zenrin HE Yen-kuan Chiivan MERE Zensinji BK ‘Yin-fei Jui (Sokubi Nyo'ichi) U3FS—-_ Zenein Kusha WHO Yin-yan Lungeeh'i (Ingen Rytki) PB zenrtsugaca OE 75 ee enriesugacatonin WORE TEIR aie see Zenssii RS Yojobs i Zosan Junk LIE Yoj6 (sy) Ek UF) oad Rayo MAI yojotaimitsu kee iu Yokoi (Kyoto) i Zuiket Shoo HH Youoji (Land Novo) 6% Zuimonki s. Shobogensa Zuimonki yokushicsu Zui FBO Yoshino Kiko #85825 Zuiryaj 2A Yoshan BBN. Zuiryaji Tetsugen Zenji Kanali hogo % Yoshokugo F847 APRN Zuirya Kaisan Tetsugen Oshs gydjitsu aOR AE Zuisenji BEF