You are on page 1of 166

GODIŠNJAK

školske godine 2009./2010.

Zagreb, listopad 2010.


IMPRESSUM

Izdavač:
HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

Za izdavača:
Andrija Vučković, prof. - Predsjednik HŠŠS-a

Urednik:
Goran Jukić, prof.

Grafička priprema:
Mediabox

Fotografije:
Goran Jukić, Bruno Štefanek, Radovan Cesarec, arhiv HŠŠS-a

Tisak:
MediaPrint Tiskara Hrastić

Naklada:
200 primjeraka

Naslovnica:
Tomislav Zvonarić

Na naslovnici:
Tea Bokanović i Antonella Bačić,
učenice Gimnazije Vladimira Nazora iz Zadra, državne prvakinje u atletici za školske godine:
2006./2007., 2007./2008.,2008./2009. i 2009./2010. Sudionice Svjetskog školskog atletskog
prvenstva 2007. u Francuskoj i 2009. u Estoniji.

ISSN 184-4403
Zahvaljujemo svim županijskim tajnicima i predsjednicima koji su
marljivo prikupljali podatke za ovaj Godišnjak.

Ni jedan dio ove tiskovine ne smije se umnožavati, fotokopirati i ni na koji način


reproducirati bez pismenog dopuštenja izdavača.
SADRŽAJ

1. Uvodna riječ predsjednika�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������4


2. Hrvatski školski športski savez�������������������������������������������������������������������������������������������������������5
3. ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZI I ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA�������8
4. Državno prvenstvo školskih športskih društava Republike Hrvatske�������������� 10
4.1. poluzavršna natjecanja Državnog prvenstva������������������������������������������������������� 11
4.2. Završnica Državnog prvenstva����������������������������������������������������������������������������������������� 13
5. REZULTATI������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14
5.1. Mali nogomet��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16
5.2. Košarka����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 23
5.3. Rukomet���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 36
5.4. Odbojka���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 49
5.5. Atletika ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 62
5.6. Gimnastika���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 75
5.7. Plivanje����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 82
5.8. Stolni tenis��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 89
5.9. Šah��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������102
5.10. Kros�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������109
5.11. Badminton �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������122
6. Državno prvenstvo učenika s intelektualnim teškoćama u razvoju�������������135
6.1. Slike ekipa, sudionika Državnog prvenstva učenika s intelektualnim
teškoćama u razvoju��������������������������������������������������������������������������������������������������������������136
6.2. Rezultati ITR - atletika i plivanje���������������������������������������������������������������������������������������138
7. Univerzalna športska škola�������������������������������������������������������������������������������������������������������148
8. Dan univerzalne športske škole�����������������������������������������������������������������������������������������������156
9. MEĐUNARODNA SURADNJA����������������������������������������������������������������������������������������������������������������158
9.1. Svjetsko školsko prvenstvo u rukometu�����������������������������������������������������������������158
9.2. Svjetsko školsko prvenstvo u stolnom tenisu�����������������������������������������������������160
9.3. Skupština ISF-a .�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������161
10. Aktivnosti saveza u školskoj godini 2009./2010. �������������������������������������������������������������163
1. UVODNA RIJEČ PREDSJEDNIKA

Drage učenice i učenici, dragi nastavnici i profesori, dragi


ravnatelji i roditelji, na samom početku moram se zahvaliti-
svima vama.
Bez volje, truda i zalaganja naših učenika, bez entuzijazma
i znanja naših nastavnika i profesora, bez sposobnosti naših
ravnatelja te ljubavi i brižnosti naših roditelja, ne bi posto-
jao niti školski šport. Ne bi se dogodili mnogi sretni, lijepi i
uspješni trenutci koje su doživjeli svi učenici koji su na bilo
koji način sudjelovali na školskim športskim susretima, smo-
trama i natjecanjima. Ne bi se dogodila niti pokoja suza ni
pokoji tužni trenutci nakon poraza, ali sve to je sastavni dio športa. Sastavni dio športa, a
posebno školskog športa su i brojna nova poznanstva i prijateljstva, možda i pokoja nova
ljubav.
Protekla školska godina bila je posebna i uspješna po mnogo ćemu. HŠŠS je organizirao
po drugi puta Državno prvenstvo školskih športskih društava Republike Hrvatske i po ocijeni
mnogih, upravo je prošlogodišnje prvenstvo bilo najuspjšnije i najkvalitetnije do sada. Završ-
nica Državnog prvenstva održana je u Primorsko-goranskoj županiji, a po prvi puta učenici
su bili smješteni u dva različita hotela, u Uvali Scott i Crikvenici.
Svi već znate kako su natjecanja samo dio onogo čime se HŠŠS bavi. Program Univerzalne
športske škole čini nas sve skupa izuzetno ponosnima. To je program koji je potpuno bespla-
tan za djecu, program koji djeci osigurava najstručniji rad i program u kojem su svi voditelji
redovito plaćani. Program Univerzalne športske škole provodio se kroz gotovo 290 odjeljenja
u više od 250 osnovnih škola diljem Lijepe naše.
Protekle školske godine smo i na međunarodnom planu napravili veliki iskorak i ostvarili
nekoliko sjajnih rezultata. Stolnotenisači iz Privatne gimnazije Dr. Časl osvojili su dvije svjetske
medalje, prve za HŠŠS. Rukometaši iz SŠ Ivanec bili su odlični četvrti na svjetskom školskom
rukometnom prvenstvu, a rukometašice iz SŠ Koprivnica su na istom dostojno predstavljale
Hrvatsku. Ono na što smo posebno ponosni je kako smo uspjeli dobiti i organizaciju jednog
svjetskog školskog prvenstva. Tako će upravo Hrvatska, 2012. godine, biti domaćin Svjet-
skom školskom rukometnom prvenstvu.
Na samom kraju, koristim priliku kako bi se zahvalio svojim dopredsjednicima, svim čla-
novima Izvršnog odbora i Nadzornog odbora, svim članovima Skupštine, te na kraju svim
djelatnicima HŠŠS-a što smo zajednički uspjeli izgurati ovu tešku školsku godinu do kraja.

 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


2. HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

Hrvatski školski športski savez (HŠŠS) nacionalni je školski športski savez u koji se udružuju
županijski školski športski savezi i Školski športski savez Grada Zagreba radi usklađivanja ak-
tivnosti svojih članica i organiziranja natjecanja školskih športskih društava.
Članovi Hrvatskoga školskoga športskog saveza (HŠŠS) županijski su školski športski savezi
i Školski športski savez Grada Zagreba, a Statutom je ostavljena mogućnost da članovi saveza
mogu biti i druge udruge čija je djelatnost od interesa za razvoj školskoga športa. U svim
županijama u Republici Hrvatskoj te u Gradu Zagrebu osnovani su županijski školski športski
savezi, odnosno Školski športski savez Grada Zagreba.

Osnovne zadaće rada i djelovanja HŠŠS-a jesu:


 utvrđivanje načela i osnovnih uvjeta sustava školskih športskih natjecanja u Republici
Hrvatskoj u suradnji s ministarstvom nadležnim za pitanje športa
 davanje suglasnosti na statute svojih članica koji moraju biti suglasni sa Statutom
HŠŠS-a
 provoditi i skrbiti o primjeni športskih pravila ISF-a te donositi akte u svezi s njihovom
primjenom
 predstavljati hrvatski školski šport pred ISF-om i odgovarajućim međunarodnim šport-
skim organizacijama i udruženjima
 skrbiti o promicanju školskih športskih postignuća djece i njihovu sudjelovanju na svjet-
skim i europskim prvenstvima te drugim velikim međunarodnim školskim športskim
priredbama
 promicati povezivanje Republike Hrvatske putem školskoga športa s drugim državama
radi većega zbližavanja s drugim narodima, zbližavanja djece športaša i drugih sudioni-
ka na športskim priredbama
 usklađivati aktivnosti školskih športskih saveza u županijama i Gradu Zagrebu na ostva-
rivanju ukupnoga programa športa djece i mladih
 djelovati na promicanju stručnog rada u školskom športu.

Sukladno članku 6. Pravilnika o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i načinu rada


školskih športskih saveza i članku 16. Statuta HŠŠS-a, unutar HŠŠS-a djeluju sljedeća tijela
rada i upravljanja: Skupština, Izvršni odbor, Nadzorni odbor i Predsjednik.
Sukladno Pravilniku o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i načinu rada školskih
športskih saveza te Statutu HŠŠS-a, Skupština je najviše upravljačko tijelo HŠŠS-a koje uprav-
lja poslovima HŠŠS-a, a čine ju po jedan predstavnik udruženih članica, izabran na način
utvrđen aktima članica, s time da županijski školski športski savez na čijem području djeluje
stotinu (100) ili više škola ostvaruje pravo na dva predstavnika u Skupštini. Trenutačno Skup-
štinu HŠŠS-a čine 23 predstavnika županijskih školskih športskih saveza (vidi: Popis članova
Skupštine).
Sukladno Pravilniku o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i načinu rada školskih
športskih saveza te Statutu HŠŠS-a, Izvršni odbor je izvršno tijelo HŠŠS-a koje upravlja radom
i poslovanjem HŠŠS-a te odlučuje o svim pitanjima iz svoje nadležnosti. Izvršni odbor ima


ukupno devet članova, uključivo predsjednika i tri dopredsjednika HŠŠS-a, s time da je jedan
član Izvršnoga odbora predstavnik ministarstva nadležnoga za šport kojega imenuje mini-
star nadležan za šport.
Sukladno Pravilniku o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i načinu rada školskih
športskih saveza te Statutu HŠŠS-a Nadzorni odbor ima ukupno tri člana, s time da je jedan
član Nadzornoga odbora predstavnik ministarstva nadležnoga za šport kojega imenuje mi-
nistar nadležan za šport.
Polazeći od potreba osiguranja pravodobne, potpune i kvalitetne realizacije ciljeva, usvo-
jenih planova i programa HŠŠS, rad se, temeljem Poslovnika o unutarnjem ustrojstvu i radu
Hrvatskoga školskoga športskog saveza (HŠŠS), organizira postojanjem sljedećih radnih mje-
sta: glavni tajnik, stručni suradnici (pet izvršitelja) i administrativni tajnik. Glavni je tajnik za
svoj rad odgovoran predsjedniku HŠŠS-a i Izvršnome odboru te nema pravo potpisa u plat-
nom prometu ni pravo zastupanja i predstavljanja HŠŠS-a.
Tablica 1. Popis članova Skupštine Hrvatskoga školskoga športskoga saveza
Članovi skupštine HŠŠS-a
1. Krsto Mesić, prof. Zagrebačka županija
2. Radovan Ceserac, prof. Krapinsko-zagorska županija
3. Nikola Perković, prof. Sisačko-moslavačka županija
4. Đuka Batinić, prof. Karlovačka županija
5. Branimir Štimec, prof. Varaždinska županija
6. Gjuro Tomrlin, prof. Koprivničko–križevačka županija
7. Stanko Štimac Bjelovarsko-bilogorska županija
8. Gerhard Lempl, dipl.ing. Primorsko-goranska županija
9. Milan Štimac, prof. Ličko - senjska županija
10. Želimir Holer, prof. Virovitičko–podravska županija
11. Blagojka Leko, prof. Požeško- slavonska županija
12. Bruno Štefanek Brodsko-posavska županija
13. Jadranka Duvančić, prof. Zadarska županija
14. Andrija Vučković, prof. Osječko–baranjska županija
15. Mirna Rajle Brođanac Osječko–baranjska županija
16. Margit Vrbičić, prof. Šibensko – kninska županija
17. Miroslav Gagro Vukovarsko–srijemska županija
18. Zdravko Omrčen, prof. Splitsko–dalmatinska županija
19. Boris Poljak, prof. Splitsko–dalmatinska županija
20. Boris Krstičević, prof. Dubrovačko–neretvanska županija
21. Elvis Šarić, prof. Međimurska županija
22. Robert Fatorić, prof. Istarska županija
23. Zvonimir Halamek, prof. Grad Zagreb
24. Damir Petrić, prof. Grad Zagreb

 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


Tablica 2. Popis članova izvršnog odbora Hrvatskoga školskoga športskoga saveza
Članovi izvršnoga odbora HŠŠS-a
1. Andrija Vučković, prof. predsjednik
2. Jadranka Duvančić, prof. dopredsjednica
3. Zvonimir Halamek, prof. dopredsjednik
4. Gerhard Lempl. dipl.ing. dopredsjednik
5. Radovan Cesarec, prof. Krapinsko - zagorska županija
6 mr. sc. Jozo Ćavar predstavnik MZOŠ-a
7. Želimir Holer, prof. Virovitičko - podravska županija
8. Boris Poljak, prof. Splitsko - dalmatinska županija
9. Branimir Štimec, prof. Varaždinska županija
Tablica 3. Popis članova Nadzornog odbora Hrvatskoga školskoga športskoga saveza
Članovi nadzornoga odbora HŠŠS-a
1. Dubravko Ižaković, prof. predsjednik
2. Maja Rađenović Fijan, prof. član
3. Krešimir Šamija, prof. predstavnik MZOŠ-a
Tablica 4. Popis djelatnika Hrvatskoga školskoga športskoga saveza
Djelatnici HŠŠS-a
1. Hrvoje Čustonja, prof. glavni tajnik - hrvoje.custonja@skolski-sport.hr
2. Stjepan Crnokić, prof. stručni suradnik - stjepan.crnokic@skolski-sport.hr
3. Ivan Dujić, prof. stručni suradnik - ivan.dujic@skolski-sport.hr
4. Goran Jukić, prof. stručni suradnik - goran.jukic@skolski-sport.hr
5. Josip Košutić, dipl. ing. stručni suradnik - josip.kosutic@skolski-sport.hr
6. Marko Soldo, prof. stručni suradnik - marko.soldo@skolski-sport.hr
7. Tatjana Drmić administrativna tajnica - ured@skolski-sport.hr

Predsjednik HŠŠS-a
Andrija Vučković - andrija.vuckovic@skolski-sport.hr

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


Sveti Duh 141
10000 ZAGREB

Telefon: 01 6126 140


Telefaks: 01 6126 141
E-mail: ured@skolski-sport.hr
URL: www.skolski-sport.hr


3. ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZI I ŠKOLSKI ŠPORTSKI
SAVEZ GRADA ZAGREBA
Radi usklađivanja aktivnosti školskih športskih društava i provođenja športskih natjecanja,
školska športska društva udružuju se u školske općinske, gradske i županijske saveze i školski
športski savez Grada Zagreba.
Tablica 5. Adresar županijskih školskih športskih saveza i Školskog športskog saveza Grada Zagreba

RBR IME SAVEZA ADRESA POŠTA GRAD TELEFON FAKS

1. ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Andrije Hebranga 26a 10430 SAMOBOR 01 3378992 01 9978293

2. ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE
Trg Ljudevita Gaja 12 49000 KRAPINA 049 375012

3. ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ SISAČKO


MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
Trg grada Heidenheima 1, PP 30 44000 SISAK 044 520409 044 547409

4. ŠKOLSKI
ŽUPANIJE
ŠPORTSKI SAVEZ KARLOVAČKE
Rakovac 1 47000 KARLOVAC 047 615526 047 615526

5. ŠKOLSKI
ŽUPANIJE
ŠPORTSKI SAVEZ VARAŽDINSKE
Graberje 31 42000 VARAŽDIN 042 214110 042 214110

6. ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Trg slobode 7 48000 KOPRIVNICA 048 624585 048 624585

7. SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKI DRUŠTAVA


BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE
Dr.Ante Starčevića 8 43000 BJELOVAR 043 221932 043 241325

8. SAVEZ ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA


PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
Jadranski trg 4/III 51000 RIJEKA 051 213150 051 313375

9. ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


LIČKO SENJSKE ŽUPANIJE
Nikole Tesle 1 53000 GOSPIĆ 053 573096 053 573096

10. ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ VIROVITIČKO


PODRAVSKE ŽUPANIJE
Matije Gupca 63 33000 VIROVITICA 033 722170 033 722170

11. ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


POŽEŠKO SLAVONSKE ŽUPANIJE
Ulica Antuna Kanižlića 14a 340000 POŽEGA 099 701 5603 034 273337

12. ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ BRODSKO


POSAVSKE ŽUPANIJE
Petra Krešimira IV bb 35000 SLAVONSKI BROD 035 446999 035 446999

13. ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA


ZADARSKE ŽUPANIJE
Dr. Franje Tuđmana bb PP 177 23000 ZADAR 023 312289 023 312289

14. ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ OSJEČKO-


BARANJSKE ŽUPANIJE
Perivoj kralja Tomislava 1 31000 OSIJEK 031 200518 031 215760

15. ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKIH


ŠPORTSKIH KLUBOVA ŠIBENIK
Trg Pavla Šubića I br. 2 22000 ŠIBENIK 022 330873 022 330873

16. SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DRUŠTAVA


VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE
Glagoljaška 27/II 32100 VINKOVCI 032 344070 032 344070

17. ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA


SPLITSKO DALAMATINSKE ŽUPANIJE
Slavićeva 39 21000 SPLIT 021 486356 021 486356

18. ŠKOLSKI
ŽUPANIJE
ŠPORTSKI SAVEZ ISTARSKE
Frane Glavinića 1 52100 PULA 052 350885 052 350885

19. ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA


DUBROVAČKO NERETVANSKE ŽUPANIJE
Vukovarska 16 20000 DUBROVNIK 020 351185 020 351188

20. SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA


MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
Športska 1 40000 ČAKOVEC

21. ŠKOLSKI
ZAGREBA
ŠPORTSKI SAVEZ GRADA
Boškovićeva 4 10000 ZAGREB 01 4816340 01 4816264

 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


Županijski školski športski savezi i Školski športski savez Grada Zagreba predstavljaju izni-
mno važne ustrojbene jedinice u sustavu školskoga športa.
Upravo se putem županijskih školskih športskih saveza odvijaju i organiziraju svi progra-
mi Hrvatskoga školskoga športskog saveza (HŠŠS) - od organizacije natjecanja, provedbe
programa univerzalne športske škole, ali i svih ostalih programa Saveza.

PREDSJEDNIK MOBITEL TAJNIK MOBITEL E-MAIL WEB ADRESA


MAJA RAĐENOVIĆ- zupanijski.skolski.sportski.savez@
KRSTO MESIĆ 098 278757 FIJAN 099 2214507 zg.t-com.hr

TANJA TUĐA, prof. 098 9395196 RADOVAN CESAREC 098 747546 radovan.cesarec@kr.t-com.hr http://www.zagorski-skolski-sport.hr

sportska.zajednica.smz@email.
NIKOLA PERKOVIĆ 098 376360 DARIO GEC 091 5181990 t-com.hr

KREŠIMIR BOŽIĆEVIĆ ĐUKA BATINIĆ 091 7691221 djuro.batinic@ka.t-com.hr

BRANIMIR ŠTIMEC 091 4606031 IVANA PUTAREK 091 4606033 savez.ssk@email.t-com.hr www.sssvz.hr

skolski.sportski.savez.kc-
GJURO TOMRLIN 099 7979219 Ivančica Sabolić 091 3667833 kz.zupanije@kc.t-com.hr www.ssskckz.hr

STANKO ŠTIMAC 098 1617495 TOMISLAV FLINTA 098 9365367 stanko.stimac@bbz.hr

GERHARD LEMPL 098 440324 DAVOR HINIĆ 098 9711474 sssk-pgz@ri.t-com.hr

MILAN ŠTIMAC 098 311348 DUBRAVKO MESIĆ 098 247742 dubravko.mesic@gs.t-com.hr

MARIJANA STRIJA 091 5023790 ŽELIMIR HOLER 098 752992 zsuis-vpz@vt.t-com.hr

BLAGOJKA LEKO 099 7015603 pzsport@po.t-com.hr http://www.pzsport.hr/

MIRNA MIKIĆ BRUNO ŠTEFANEK 099 5336662 savez-klubova@sb.t-com.hr www.skolskisport-bpz.net

JADRANKA
DAVOR VIDAKOVIĆ 098 332874 DUVANČIĆ 091 2072402 jadranka.duvancic@zd.t-com.hr

MIRNA RAJLE
ANDRIJA VUČKOVIĆ 098 250018 BROĐANAC 099 2142577 skolskisportobz@gmail.com

MARGIT VRBIČIĆ 098 9719275 ROKO PERIŠA 098 9020166 margit.vrbicic@si.htnet.hr http://www.skolski-sport-skz.com

STIPO TOMIĆ 098 653352 MIROSLAV GAGRO 099 3243744 sport-vsz@net.hr

ZDRAVKO OMRČEN 098 361945 GORAN KURSAR 098 558586 gkursar@gmail.com

ROBERT FATORIĆ 098 9807874 DINO MAKOVAC 098 639452 dino.makovac@pu.t-com.hr

ured-za-prosvjetu@
BORIS KRSTIČEVIĆ 098 345095 MARTIN BOGOJE 098 243508 dubrovnikportal.com www.skolskisport-dnz.hr

ELVIS ŠARIĆ 098 460377 MARIN HORVAT 098 9884483 savezsskmz@gmail.com

skolski-sport-zg@skolski-
Goran Hudovsky ZVONIMIR HALAMEK 098 387444 sport-zg.hr www.skolski-sport-zg.hr


4. Državno prvenstvo školskih športskih
društava Republike Hrvatske
U Hrvatskoj se pod nadležnošću Hrvatskog
školskog športskog saveza, organizira Državno
prvenstvo školskih športskih društava osnovnih
i srednjih škola RH te djece s intelektualnim teš-
koćama u razvoju. Državno prvenstvo (DP) jedini
je službeni sustav natjecanja školskih športskih
društava. Propisnikom Državnog prvenstva, koji je
donio Izvršni odbor Hrvatskog školskog športskog
saveza, određuju se športovi u kojima se održava Tablica 6. Popis športova na Državnom prvenstvu
školskih športskih društava za učenike osnovnih i
DP; opći i posebni uvjeti organizacije, provedbe i srednjih škola
održavanja DP i osnovne norme ponašanja sudio-
r.b. Osnovne škole Srednje škole
nika državnog prvenstva.
Državno prvenstvo se u školskoj godini 1. Mali nogomet Mali nogomet
2009./10., organiziralo u 11 športova u konku- 2. Košarka Košarka
renciji osnovnih škola i 8 športova u konkurenciji 3. Rukomet Rukomet
srednjih škola. 4. Odbojka Odbojka
5. Atletika Atletika
6. Gimnastika Stolni tenis
7. Plivanje Kros
8. Stolni tenis Badminton
9. Šah
10. Kros
11. Badminton
općinska i gradska natjecanja
provode i organiziraju ŽŠŠS
županijska natjecanja
poluzavršna natjecanja provodi ŽŠŠS organizira HŠŠS
završnica državnog prvenstva provodi i organizira HŠŠS

Državno prvenstvo sastoji se od nekoliko razina natjecanja.


 natjecanja počinju na razini županije gdje svaka županija sama, na temelju svog ustroja
te prijavljenog broja škola određuje sustav natjecanje na razini županije. Uglavnom po-
stoje općinska ili gradska natjecanja, a najbolji s njih, dolaze na županijska natjecanja,
 najbolje ekipe sa županijskih natjecanja odlaze na poluzavršna natjecanja, koja se odr-
žavaju u jednom danu i predstavljaju kvalifikacije za završnicu DP osnovnih i srednjih
škola,
 nastup na završnici DP ostvaruju najbolje ekipe s poluzavršnih natjecanja. Završna na-
tjecanja održavaju se za sve sportove na jednom mjestu u isto vrijeme te predstavljaju
finalni događaj školskih športskih natjecanja

10 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


4.1. poluzavršna natjecanja Državnog prvenstva

Hrvatski školski športski savez organizira poluzavršna natjecanja i završnicu DP.


Županijski školski športski savezi i Školski športski savez Grada Zagreba provode poluza-
vršna natjecanja.
Pravo nastupa na poluzavršnim natjecanjima imaju školska športska društva koja to
ostvare rezultatima na županijskim natjecanjima. Pobjednici županijskih natjecanja kvalifici-
raju se na poluzavršnicu državnoga prvenstva.

Poluzavršna natjecanja državnoga prvenstva održavaju se u 6 skupina (SJEVER, ISTOK,


ZAPAD, JUG, CENTAR i ZAGREB). Županije su zemljopisno podijeljene po skupinama i
to na sljedeći način:
 Skupina ZAGREB: Grad Zagreb; Skupina
 Skupina CENTAR: Krapinsko-zagorska, Bjelovarsko-bilogorska i Zagrebačka županija;
Sisačko-moslavačka županija i skupina;
 Skupina SJEVER: Varaždinska, Međimurska, Koprivničko-križevačka, Virovitičko-podrav-
ska županija;
 Skupina ZAPAD: Primorsko-goranska, Istarska, Karlovačka, Ličko-senjska;
 Skupina ISTOK: Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska, Požeško-
slavonska;
 Skupina JUG: Splitsko-dalmatinska, Zadarska, Šibensko-kninska i Dubrovačko-nere-
tvanska županija.

Poluzavršna natjecanja Državnog prvenstva traju jedan dan i to najčešće tijekom veljače,
ožujka ili travnja.

11
Tablica 7. Broj učenika i broj ekipa - sudionika poluzavršnih natjecanja po spolu.

CENTAR ZAGREB SJEVER JUG ISTOK ZAPAD UKUPNO


Ukupno ekipa 127 136 133 128 136 122 782
Ukupno učenika 1045 1156 1092 1055 1048 958 6354
Muški 574 644 598 570 579 526 3491
Ženski 471 512 494 485 469 432 2863
Dječaka 309 364 333 312 324 287 1929
Mladića 265 280 265 258 255 239 1562
Djevojčica 255 280 269 268 270 248 1590
Djevojaka 216 232 225 217 199 184 1273

Tablica 8. Broj učenika - sudionika poluzavršnih natjecanja po sportovima.

CENTAR ZAGREB SJEVER JUG ISTOK ZAPAD UKUPNO


Mali nogomet 96 96 95 93 88 76 544
Košarka 189 192 191 192 178 192 1134
Rukomet 192 192 192 192 190 175 1133
Odbojka 185 192 180 190 175 159 1081
Atletika 144 192 180 144 156 132 948
Gimnastika 20 0 20 20 40 19 119
Plivanje 32 64 48 48 32 32 256
Stolni tenis 45 48 48 48 48 46 283
Šah 36 28 36 36 32 25 193
Kros 64 96 60 56 61 64 401
Badminton 42 56 42 36 48 38 262
Ukupno 1045 1156 1092 1055 1048 958 6354

12 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


4.2. Završnica Državnog prvenstva

Tablica 9. Broj učenika i voditelja - sudionika završnice DP-a po sportovima.


OSNOVNE ŠKOLE
broj učenika
Šport m ž broj ekipa broj voditelja
Mali nogomet 62 0 6 6
Rukomet 71 67 12 12
Košarka 70 71 12 12
Odbojka 72 71 12 12
Atletika 72 72 12 12
Plivanje 52 52 12 12
Gimnastika 25 25 10 10
Stolni tenis 18 18 12 12
Šah 29 24 12 12
Kros 24 24 12 12
Badminton 18 18 12 10
SREDNJE ŠKOLE
Mali nogomet 67 0 6 6
Rukomet 72 67 12 12
Košarka 71 62 12 12
Odbojka 57 65 12 12
Atletika 72 71 12 11
Stolni tenis 18 18 12 12
Kros 24 24 12 11
Badminton 18 18 12 11
UČENICI S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA U RAZVOJU
Atletika 112
Plivanje 45
1069 767
UKUPNO
1836 243 267

Tablica 10. Popis športskih objekata na završnici DP-a


Popis športskih objekata na Završnici državnog prvenstva
termini održavanja natjecanja
Sport dvorana grad dan sati
18. i 21. 05. 8.00 - 15.00
Mali nogomet Općinska dvorana Kostrena 19. i 22. 05. 8.00 - 13.00
18. i 21. 05. 8.00 - 15.00
Rukomet (m) GD 3. maj Rijeka 19. i 22. 05. 8.00 - 13.00
18. i 21. 05. 8.00 - 15.00
Rukomet (ž) Sportska dvorana Malinska 19. i 22. 05. 8.00 - 13.00
18. i 21. 05. 8.00 - 17.00
Košarka (m) Gradska dvorana Crikvenica 19. i 22. 05. 8.00 - 14.00
18. i 21. 05. 8.00 - 17.00
Košarka (ž) Sportska dvorana SŠ Crikvenica 19. i 22. 05. 8.00 - 14.00
18. i 21. 05. 8.00 - 17.00
Odbojka (m + ž) Općinska dvorana Čavle 19. i 22. 05. 8.00 - 14.00

Atletika(m i ž) Atletski stadion Kantrida 18.05. 09.00 - 19.00


Rijeka
21.05.
18.05. 09.00 - 13.00
Plivanje (m i ž) Bazen Kantrida Rijeka 21.05. 09.00 - 12.00
Gimnastika (m i ž) GD SRC Belvedere Rijeka 18.05. 09.00 - 14.00
Stolni tenis (m i ž) OŠ Srdoči Rijeka 18. i 21. 05. 09.00 - 18.00
Šah (m i ž) Hotel Omorika Crikvenica 18. i 19. 05. 09.00 - 15.00
Kros (m i ž) Grobnik polje Čavle 18. i 21. 05. 09.00 - 11.00
Badminton (m i ž) Sportska dvorana SŠ Bakar 18. i 21. 05. 09.00 - 18.00

13
5. rezultati

Kako pratiti rezultate

Vjerujemo da ćete rezultate državnog prvenstva lako pratiti i bez većih napora pronaći
podatke koji vas zanimaju.
U ovom Godišnjaku nalaze se rezultati s poluzavršnih natjecanja i završnice državnog
prvenstva i oni su grupirani unutra svakog sporta.
Redoslijed sportova je sljedeći: Mali nogomet, KOŠARKA, RUKOMET, ODBOJKA, ATLE-
TIKA, GIMNASTIKA, PLIVANJE, STOLNI TENIS, ŠAH, KROS i BADMINTON.
U okviru svakog sporta najprije navodimo rezultate s poluzavršnih natjecanja. Poluzavrš-
na natjecanja održavala su se po skupinama.
Poluzavršna natjecanja državnog prvenstva podijeljena su u šest skupina: centar, Istok,
Jug, Sjever, Zagreb, Zapad. (Koje županije tvore skupine vidi na stranici 11.) U svakoj skupini
međusobno su se natjecala četiri županijska pobjednika.

Rezultate svake skupine lako je prati- Lakše snalaženje u pregledavanju rezulta-


ti jer su označena. ta omogućit će vam i ikone sportova koje se
nalaze na početku rezultata svake skupine.


Nakon pregleda rezultata po skupinama poluzavršnih natjecanja državnog prvenstva


slijedi dio koji se odnosi na rezultate završnice državnog prvenstva.
Taj dio posebno je označen.


Rezultati dječaka i mladića nalaze se u tablicama plave boje, a rezultati djevojčica i dje-
vojaka roze boje.

14 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


Rezultati koje su postigli Rezultati koje su postigli
učenici osnovnih škola imaju učenici srednjih škola imaju
oznaku “OSNOVNA ŠKOLA”. oznaku “SREDNJA ŠKOLA”.

 
Nakon rezultata učenika osnovnih i srednjih škola slijede rezultati koje su postigli učenici
s intelektualnim teškoćama u razvoju.

 
Učenici s intelektualnim teškoćama u razvoju natjecali su se u dvije discipline, atletici i
plivanju. Atletika je označena žutom bojom, a plivanje plavom bojom.

U dijelu Godišnjka koji sadrži podatke s


poluzavršnice državnog prvenstva nalazi se
i ime i prezime voditelja. Podatak o voditelju
dostavljen je odmah po završetku poluza-
vršnog natjecanja.
Slika koja se nalazi kraj rezultata i imena
članova ekipe snimljena je na završnici dr-
žavnog prvenstva.


Obzirom da je bilo slučajeva da voditelj
koji je vodio ekipu u poluzavršnici ne vodi
ekipu i u završnici, moguće je da ime i prezi-
me voditelja pobjedničke ekipe ne odgova-
ra osobi koja se nalazi na slici.

15
5.1. REZULTATI

MALI NOGOMET

16 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
SŠ Krapina
OSNOVNE ŠKOLE - CENTAR

ĐURMANEC - MRAV 6:3


DATUM I MJESTO GALDOVO - DEŽELIĆ 2:3
30. travnja 2010. Krapina
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO ĐURMANEC - DEŽELIĆ 2:1
Branko Semov, nastavnik PRVOPLASIRANA EKIPA
Irena Mohenski, prof. UTAKMICA ZA 3. MJESTO
ŠŠD ĐURMANEC
Radovan Cesarec, mag. kin. MRAV - GALDOVO 1:2 NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA Denis Lamot, Ivan Varjačić, Nikola
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO Vešligaj, Kruno Leljak, Karlo Janžek,
1 OŠ ĐURMANEC ĐURMANEC ĐURMANEC Antonio Javorić, Filip Hanžić, Dalibor
2 OŠ Đure Deželića DEŽELIĆ IVANIĆ GRAD Vuzem, Jasmin Konjić, Antonio Vlaho-
3 OŠ GALDOV0 GALDOVO SISAK vić, Karlo Šafranko, Luka Pasariček
4 OŠ ROVIŠĆE MRAV ROVIŠĆE VODITELJ: Josip Leljak

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ BRODSKO POSAVSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
OŠ “Matija Gubec” - Cernik LIPA - SLOGA 7:1
OSNOVNE ŠKOLE - ISTOK

DATUM I MJESTO SOKOL - DARDA 2:3


14.04.2010. Elektrotehnička škola - Nova Gradiška
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO LIPA - DARDA 2:3
Mato Ordanić
Aleksandar Jović UTAKMICA ZA 3. MJESTO
PRVOPLASIRANA EKIPA
Bruno Štefanek SLOGA - SOKOL 6:2
ŠŠD DARDA
KONAČAN POREDAK EKIPA NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO Antun Buzina, Zvonimir Bono Matko-
1 OŠ Darda DARDA DARDA vić, Andrej Biro, Stefan Maleš, Marin
2 OŠ “Matija Gubec” LIPA CERNIK Grgić, Hrvoje Grginov, Goran Blažetin,
3 OŠ Julija Kempfa SLOGA POŽEGA Arton Balaj
4 OŠ Blage Zadre SOKOL VUKOVAR VODITELJ: Milan Pavičić

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA ZADARSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
Županijski savez školskog športa Zadarske županije BRODARICA - RATAC 6:5
OSNOVNE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO PREDOLAC - KREŠIMIR 2:0


20.04.2010. Zadar
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO BRODARICA - PREDOLAC 1:2
JADRANKA DUVANČIĆ, predsjednik
PRVOPLASIRANA EKIPA
MILAN ZEKANOVIĆ, član UTAKMICA ZA 3. MJESTO
ŠŠD PREDOLAC
KONSTANTIN ANIĆ, član RATAC - KREŠIMIR 5:3 NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA DINO HODŽIĆ, ANTE SRŠEN, NIKOLA MAGZAN,
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO DOMAGOJ RODIN, ANTONIO BULIĆ, DANE
1 OŠ STJEPANA RADIĆA PREDOLAC METKOVIĆ DOMINIKOVIĆ, NEDJELJKO MRVALJ, MARIN
2 OŠ ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE BRODARICA ZADAR MUSTAPIĆ, MIRKO KNEŽIĆ, MARTIN BARBIR,
3 OŠ SUPETAR RATAC SUPETAR MARTIN GOLUŽA, ANTE MAJIĆ
4 OŠ PETRA KREŠIMIRA IV KREŠIMIR ŠIBENIK VODITELJ: Niko Matičević

17
POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ VIROVITIČKO PODRAVSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
Osnovna škola Ivane Brlić Mažuranić -Virovitica
OSNOVNE ŠKOLE - SJEVER

KNEGINEC - MLADOST 9:1


DATUM I MJESTO VIHOR - IBM 2:4
02.03.2010. Virovitica
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO KNEGINEC - IBM 3:1
Želimir Holer, tajnik Saveza
PRVOPLASIRANA EKIPA
Tihomor Majstorović, član UTAKMICA ZA 3. MJESTO
ŠŠD KNEGINEC
Robert Špiranec, član MLADOST - VIHOR 5:6 NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA Sandro Medved, Filip Bobek, Lovro
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO Cvek, Karlo Marić, Matija Kolarić,
1 OŠ KNEGINEC KNEGINEC GORNJI KNEGINEC Leonard Krampek, Damjan Cesar,
2 OŠ IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ IBM VIROVITICA Josip Šestak, Benedikt Pofuk, Kristijan
3 OŠ STRAHONINEC VIHOR STRAHONINEC Kaniški, Filip Borak
4 OŠ GRGURA KARLOVČANA MLADOST ĐURĐEVAC VODITELJ: Patrik Koščak

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA
OSNOVNE ŠKOLE - ZAGREB

Kuna - Vukomerec 4:2


DATUM I MJESTO Sesvetski Kraljevec - Medo 5:7
17.03.2010. ŠD dubrava
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Kuna - Medo 5:3
Ivana Jukičić, prof.
Ivo Ratej, prof. UTAKMICA ZA 3. MJESTO
PRVOPLASIRANA EKIPA
Damir Brajković, prof. Vukomerec - Sesvetski Kraljevec 1:5 ŠŠD KUNA
KONAČAN POREDAK EKIPA NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO Dario Miškić, Marko Kolaković, Ivan
1 OŠ Sesvetska Sopnica Kuna Zagreb Balenović, Antonio Babić, Marko Tolić,
2 OŠ Medvedgrad Medo Zagreb Jure Bošnjak, Paulo Cetina, Jurica
3 OŠ Sesvetski Kraljevec Sesvetski Kraljevec Zagreb Veber, Blaž Šoljić, Ernad Bilić
4 OŠ Vukomerec Vukomerec Zagreb VODITELJ: Marko Bošnjak

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


SAVEZ ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
SŠŠD primorsko-goranske županije Vojnić - Galeb 9:8
OSNOVNE ŠKOLE - ZAPAD

DATUM I MJESTO R. K. Jeretov - Povratak 4:2


14.04.2010. Rijeka
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Vojnić - R. K. Jeretov 2:1
Darko Štimac, predsjednik
Zvonko Sobol, član UTAKMICA ZA 3. MJESTO
Bojan Sobol, član Galeb - Povratak 2:4 PRVOPLASIRANA EKIPA
KONAČAN POREDAK EKIPA ŠŠD VOJNIĆ
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
1 OŠ Vojnić Vojnić Vojnić Ivan Brkić, Kristijan Sušilović, Dragan
2 OŠ Rikard Katalinić Jeretov R. K. Jeretov Opatija Pavlović, Josip Starčević, Danijel Rod,
3 OŠ dr. Franjo Tuđman Povratak Lički Osik Karlo Borovac, Josip Panić
4 OŠ Jurja Dobrile Galeb Rovinj VODITELJ: Natalija Janković

18 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEČACI

DATUM I MJESTO GRUPA A GRUPA B


18. i 19. svibnja, Općinska sportska dvorana Kostrena I. Kolo 09.00 sati I. Kolo 09.45 sati
MALI NOGOMET - OSNOVNE ŠKOLE

ŠŠD VOJNIĆ - ŠŠD ĐURMANEC 2:1 (0:0) ŠŠD KUNA - ŠŠD PREDOLAC 2:3 (1:1)
KOORDINATOR NATJECANJA II. Kolo 10.30 sati II. Kolo 11.15 sati
Boris Krstičević ŠŠD KNEGINEC - ŠŠD VOJNIĆ 6:2 (2:0) ŠŠD DARDA - ŠŠD KUNA 2:2 (1:0)
III. Kolo 12.00 sati III. Kolo 12.45 sati
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO ŠŠD ĐURMANEC - ŠŠD KNEGINEC 3:9 (0:8) ŠŠD PREDOLAC - ŠŠD DARDA 0:2 (0:0)
1. Boris Krstičević – Predsjednik povjerenstva
2. Niko Matičević UTAKMICA ZA 5. MJESTO, 09.00 sati Razigravanje za poredak
ĐURMANEC - KUNA 6:3 (3:1) od 1. do 4. mjesta
3. Natalija Janković
1. utakmica poluzavršnice, 08.40 sati
KONAČAN POREDAK EKIPA KNEGINEC - PREDOLAC 7:2 (5:1)
R. BR. ŠŠD ŠKOLA MJESTO 2. utakmica poluzavršnice, 09.25 sati
1 KNEGINEC OŠ KNEGINEC GORNJI Turčin VOJNIĆ - DARDA 4:3 (1 : 1 (0:0))
2 VOJNIĆ OŠ VOJNIĆ Vojnić
za III. mjesto, 10.10 sati
3 PREDOLAC OŠ STJEPANA RADIĆA Metković
4 ŠŠD PREDOLAC - ŠŠD DARDA 4:1 (2:0)
DARDA OŠ DARDA Darda
5 ĐURMANEC OŠ ĐURMANEC Đurmanec za I. mjesto, 10.55 sati
6 KUNA OŠ SES. SOPNICA Sesvete ŠŠD KNEGINEC - ŠŠD VOJNIĆ 5:2 (0:2)

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD KNEGINEC NASTUPILA JE U SASTAVU:


Sandro Medved, Filip Bobek, Lovro Cvek, Karlo Marić, Matija Kolarić, Leonard Krampek, Damjan Cesar, Josip Šestak, Benedikt
Pofuk, Kristijan Kaniški, Filip Borak

VODITELJ: Patrik Koščak

19
POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
SŠ Krapina BAN - TEHNIČAR 4:1
SREDNJE ŠKOLE - CENTAR

DATUM I MJESTO EKONOMIST - GAJ 3:5


30. travnja 2010. Krapina
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO BAN - GAJ 3:4
Branko Semov, nastavnik
UTAKMICA ZA 3. MJESTO PRVOPLASIRANA EKIPA
Irena Mohenski, prof.
ŠŠD GAJ
Radovan Cesarec, mag. kin. TEHNIČAR - EKONOMIST 4:3
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA Hrvoje Ranogajec, Stjepan Pavić,
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO Krešo Puljek, Marko Pavić, Drago Ferk,
1 SŠ KRAPINA GAJ KRAPINA Lorenco Pavić, Dino Kovačec, Renato
2 SŠ BAN JOSIP JELAČIĆ BAN ZAPREŠIĆ Rumbak, Matko Bjelčić, Luka Harami-
3 TEHNIČKA ŠKOLA BJELOVAR TEHNIČAR BJELOVAR na, Kristijan Kunštek, Marko Gorički
4 EKONOMSKA ŠKOLA SISAK EKONOMIST SISAK VODITELJ: Božo Seljan

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
Srednja škola Valpovo Tehničar - Srednjoškolac 0:3
SREDNJE ŠKOLE - ISTOK

DATUM I MJESTO Hrvatski sokol - Medivet 1:2


08. ožujka 2010., Valpovo
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Srednjoškolac - Medivet 2:3
Darko Bošnjak, prof.
PRVOPLASIRANA EKIPA
Boris Šimić, prof. UTAKMICA ZA 3. MJESTO
ŠŠD MEDIVET
Alenko Bajer, dipl.iur. Tehničar - Hrvatski sokol 4:9 NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA Antonio Brdar, Matej Bertić, Dominik
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO Zagorc, Zvonimir Jelić, Dominik Šitum,
1 Zdravstvena i veterinarska škola Medivet Vinkovci Josip Grbanović, Tomislav Maras, Filip
2 Srednja škola Valpovo Srednjoškolac Valpovo Šimunović, Ivan Crnković, Josip Sučić,
3 Industrijsko-obrtnička škola Hrvatski sokol Slavonski Brod Josip Ivančević, Josip Sabljić
4 Tehnička škola Tehničar Požega VODITELJ: Andrea Orlovčić

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA SPLITSKO DALAMATINSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
Županijski savez školskog športa Splitsko dalamatinske žup. GIMNAZIJA METKOVIĆ - EKONOMIST 0:2
SREDNJE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO V. NAZOR - ŠŠD JELSA 2:3


23. 04. 2010., Split
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO EKONOMIST - ŠŠD JELSA 7:6
Boris Poljak, predsjednik
UTAKMICA ZA 3. MJESTO PRVOPLASIRANA EKIPA
Zdravko Omrčen, član
ŠŠD EKONOMIST
Goran Kursar, član GIMNAZIJA METKOVIĆ - V. NAZOR 4:2
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA Karlo Baksa, Leni Marenzi, Luka
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO Fuštin, Tino Junaković, Krešimir
1 Ekonomska škola Šibenik EKONOMIST Šibenik Slugan, Ante Šubić, Grgo Živković,
2 S.Š. Hvar - Jelsa ŠŠD JELSA Hvar Mario Vrdoljak, Ante Živković, Marko
3 Gimnazija Metković GIMNAZIJA METKOVIĆ Metković Kartelo, Bruno Zadro
4 Gimnazija Vladimir Nazor V. NAZOR Zadar VODITELJ: Marijan Tepić

20 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
Graditeljska škola Čakovec Strukovna škola - Gošk 9:10
SREDNJE ŠKOLE - SJEVER

DATUM I MJESTO Graditelj - Srednjoškolac 2:5


04.03.2010., Čakovec
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Gošk - Srednjoškolac 1:8
MARIN HORVAT, prof.
UTAKMICA ZA 3. MJESTO PRVOPLASIRANA EKIPA
RENATO ČUKA, prof.
ŠŠD SREDNJOŠKOLAC
MILIVOJ KOBOL, prof. Strukovna škola - Graditelj 2:5
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA Antun Marković, Zdenko Nađ, Hrvoje
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO Ledinski, Stjepan Geng, Dino Lefelman,
1 Srednja škola Koprivnica Srednjoškolac Koprivnica Marin Šestak, Matej Herent, Alen Ko-
2 Gospodarska škola GOŠK Varaždin lar, Vjekoslav Kolar, Matej Mihalčić,
3 Graditeljska škola Graditelj Čakovec Josip Zvonar, Ivan Štefanek
4 Strukovna škola Virovitica Strukovna škola Virovitica VODITELJ: Bruno Borić

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA
SREDNJE ŠKOLE - ZAGREB

GRIČ - RUŽMARINKA 4:1


DATUM I MJESTO VIKTORIJA - DU-GI 0:1
10. OŽUJKA 2010., ŠD dubrava
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO GRIČ - DU-GI 5:4
Zlatko Falat, profesor
UTAKMICA ZA 3. MJESTO PRVOPLASIRANA EKIPA
Damir Brajković, profesor
ŠŠD GRIČ
Ivo Ratej, profesor RUŽMARINKA - VIKTORIJA 4:0
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA Marko Hadrović, Nikola Uzur, Petar
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO Mioković, Ivan Radevenjić, Sven Hor-
1 Gornjogradska gimnazija GRIČ Zagreb vath, Marin Bočina, Domagoj Batur,
2 XII. gimnazija DU-GI Zagreb Pavao Pocrnić, Stefan Knežević, Franjo
3 Treća ekonomska škola RUŽMARINKA Zagreb Radošević, Ivan Čolić, Karlo Zadro
4 VII. gimnazija VIKTORIJA Zagreb VODITELJ: Branko Crevar

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


SAVEZ ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
SŠŠD primorsko-goranske županije Lipa - Ekonomist 3:5
SREDNJE ŠKOLE - ZAPAD

DATUM I MJESTO Turist - Strukovna škola 5:1


15.04.2010. Rijeka
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Ekonomist - Turist 2:7
Darko Štimac, predsjednik
UTAKMICA ZA 3. MJESTO PRVOPLASIRANA EKIPA
Zvonko Sobol, član
ŠŠD TURIST
Damir Volf član Lipa - Strukovna škola 2:6
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA MORENO MILENKOVIĆ, DANIJEL PAJOVIĆ, TONI
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO TULIAK, FILIP JURKOVIĆ, LUKA TURATO, VANJA
1 Hotelijersko-turistička škola TURIST OPATIJA TINTOR, IVAN KOVAČEVIĆ, ALESSANDRO ŽI-
2 Ekonomsko-turistička škola EKONOMIST KARLOVAC GANTO, DAVOR KOVČALIJA, MARIN GRUJEVIĆ,
3 Strukovna škola Gospić STRUKOVNA ŠKOLA GOSPIĆ DOMAGOJ VIDAS
4 Škola za turizam, ugostiteljstvo i trg. LIPA PULA VODITELJ: Leon Stock

21
ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - MLADIĆI

DATUM I MJESTO GRUPA A GRUPA B


20. i 21. svibnja, Općinska sportska dvorana Kostrena I. Kolo, 09.00 sati I. Kolo, 09.45 sati
MALI NOGOMET - SREDNJE ŠKOLE

ŠŠD GAJ - ŠŠD MEDIVET 4:1 (1:0) ŠŠD EKONOMIST - ŠŠD SREDNJOŠKOLAC 1:1 (1:1)
KOORDINATOR NATJECANJA II. Kolo, 10.30 sati II. Kolo, 11.15 sati
Boris Krstičević ŠŠD TURIST - ŠŠD GAJ 2:3 (2:2) ŠŠD GGG - ŠŠD EKONOMIST 1:0 (0:0)
III. Kolo, 12.00 sati III. Kolo, 12.45 sati
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO ŠŠD MEDIVET - ŠŠD TURIST 4:3 (3:3) ŠŠD SREDNJOŠKOLAC - ŠŠD GGG 1:2 (0:1)
1. Boris Krstičević – Predsjednik povjerenstva
2. Andrea Orlovčić UTAKMICA ZA 5. MJESTO, 13.30 sati Razigravanje za poredak
TURIST - EKONOMIST 4:10 (2:6) od 1. do 4. mjesta
3. Marijan Tepić
1. utakmica poluzavršnice, 08.40 sati
KONAČAN POREDAK EKIPA ŠŠD GAJ - ŠŠD SREDNJOŠKOLAC 2:3 (0 :0 (0:0))
R. BR. ŠŠD ŠKOLA MJESTO 2. utakmica poluzavršnice, 09.25 sati
1 GGG GORNJOGRADSKA GIMNAZIJA Zagreb ŠŠD MEDIVET - ŠŠD GGG 3:4 (2 :2 (1:1))
2 SREDNJOŠKOLAC SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA Koprivnica
za III. mjesto 10.10 sati
3 GAJ SREDNJA ŠKOLA KRAPINA Krapina
4 ŠŠD GAJ - ŠŠD MEDIVET 5:4 (3:1)
MEDIVET ZDRAV. I VETERINAR. ŠKOLA DR. A. ŠTAMPARA Vinkovci
5 EKONOMIST EKONOMSKA ŠKOLA ŠIBENIK Šibenik za I. mjesto 10.55 sati
6 TURIST HOTELIJERSKO - TURISTIČKA ŠKOLA Opatija ŠŠD SREDNJOŠKOLAC - ŠŠD GGG 0:2 (0:1)

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD GGG NASTUPILA JE U SASTAVU:


Marko Hadrović, Nikola Uzur, Petar Mioković, Ivan Radevenjić, Sven Horvath, Marin Bočina, Domagoj Batur, Pavao Pocrnić, Stefan
Knežević, Franjo Radošević, Ivan Čolić, Karlo Zadro

VODITELJ: Branko Crevar

22 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


5.2. REZULTATI

KOŠARKA

23
POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKI DRUŠTAVA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
I. OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR
OSNOVNE ŠKOLE - CENTAR

ZABOK - PRVA 27:78


DATUM I MJESTO STRAŽNIK - I. OŠ PETRINJA 63:44
8. ožujka 2010., Školsko športska dvorana I. OŠ Bjelovar
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO PRVA - STRAŽNIK 99:95
STANKO ŠTIMAC, predsjednik SŠŠD BBŽ
UTAKMICA ZA 3. MJESTO PRVOPLASIRANA EKIPA
IVICA DURBEK, ravnatelj I. OŠ Bjelovar
ŠŠD PRVA
SAŠA ĆURČIĆ, prof. TZK u I. OŠ Bj. ZABOK - I. OŠ PETRINJA 36:57
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA Julijan Zadravec, Sven Lukić, Pavo
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO Geček, Ivan Markešić, Ernest Odak,
1 I. OSNOVNA ŠKOLA PRVA BJELOVAR Damjan Šarić, Luka Božić, Ivan Pintar,
2 OSNOVNA ŠKOLA SAMOBOR STRAŽNIK SAMOBOR Marin Jukić, Neven Juranić, Ante
3 I. OSNOVNA ŠKOLA PETRINJA I. OŠ PETRINJA PETRINJA Javor, Tomislav Zanoški
4 OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOG ZABOK ZABOK VODITELJ: Ante Šarić

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DRUŠTAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
OSNOVNA ŠKOLA A. G. MATOŠA VINKOVCI BROD - SLOGA 71:45
OSNOVNE ŠKOLE - ISTOK

DATUM I MJESTO AGMA - VALPOVKA 33:62


30.03.2010., VINKOVCI
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO BROD - VALPOVKA 34:45
MIROSLAV GAGRO, pred.povjer. PRVOPLASIRANA EKIPA
HRVOJE BAŠIĆ, član povjer. UTAKMICA ZA 3. MJESTO
ŠŠD JOVALIJA
PETAR MARKIĆ, član povjer. SLOGA - AGMA 30:39
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA DOMAGOJ CERJAK, MARKO MIKULIĆ, IVAN
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO BENOTIĆ, JURAJ ORŠULIĆ, ANTE SOLDO,
1 M. P. KATANČIĆA VALPOVO JOVALIJA VALPOVO ZVONIMIR BLAŽEVIĆ, TOMISLAV KAZINIĆ,
2 A. MIHANOVIĆA SLAV. BROD BROD SLAV.BROD FABIJAN CVENIĆ, JOSIP ŠEKS, DAMJAN
3 A. G. MATOŠ VINKOVCI AGMA VINKOVCI BLAŽEVIĆ, ARIAN FUIS
4 J. KEMPFA POŽEGA SLOGA POŽEGA VODITELJ: Miroslav Birovljević

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA DUBROVAČKO NERETVANSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
Županijski savez školskog športa Dubrovačko neretvanske žup. TIN - GALEB 61:51
OSNOVNE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO SINJ - PETKA 47:43


14. travnja 2010., Dubrovnik športska dvorana oš “Lapad”
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO TIN - PREDOLAC 53:57
Martin Bogoje, predsjednik
Luko Bjelić, član UTAKMICA ZA 3. MJESTO
PRVOPLASIRANA EKIPA
Boris Galinović, član GALEB - PETKA 62:52
ŠŠD SINJ
KONAČAN POREDAK EKIPA NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO Marko Malbaša, Josip Boban, Marko
1 OŠ IVANA LOVRIĆA “SINJ” SINJ Jukić, Boško Vučković, Toni Gaurina,
2 OŠ TINA UJEVIĆA “TIN” ŠIBENIK Toni Paut, Petar Grčić, Jure Tomašević,
3 OŠ “SMILJEVAC” “GALEB” ZADAR Toni Miloš, Jakov Boban
4 OŠ “LAPAD” “PETKA” DUBROVNIK VODITELJ: Roko Caktaš

24 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
OŠ MOLVE
OSNOVNE ŠKOLE - SJEVER

MLADOST - PRVA 37:70


DATUM I MJESTO LUDBREG - MLADOST 38:43
16.3.2010., MOLVE
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO PRVA - MLADOST 41:27
Jura Tomrlin, predsjednik
UTAKMICA ZA 3. MJESTO PRVOPLASIRANA EKIPA
Ivan Jaković, član
ŠŠD PRVA
Tomislav Čerepinko, član MLADOST - LUDBREG 40:46
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA Luka Franin, Antonio Agić, Aleksandar
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO Kapelari, Alex Novak, Deni Štromar,
1 I.OŠ ČAKOVEC PRVA ČAKOVEC Dario Horvatić, Patrik Jambrović, Lo-
2 OŠ MOLVE MLADOST MOLVE vro Hamer, Luka Keresteš, Filip Beriša,
3 OŠ LUDBREG LUDBREG LUDBREG Deni Bedić, Matija Vojković
4 OŠ VLADIMIRA NAZORA MLADOST VIROVITICA VODITELJ: Marinko Horvat

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA
OSNOVNE ŠKOLE - ZAGREB

KRGOS - SOPOT 61:33


DATUM I MJESTO OSVIT - ŽUTAC 31:37
17.03.2010. ŠD dubrava
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO KRGOS - ŽUTAC 56:45
Ivana Jukičić, prof.
UTAKMICA ZA 3. MJESTO PRVOPLASIRANA EKIPA
Ivo Ratej, prof.
ŠŠD KRGOS
Damir Brajković, prof. SOPOT - OSVIT 34:36
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA Karlo Žganec, Bruno Žganec, Fran
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO Jukić, Ivan Kaliterna, Matija Davido-
1 OŠ GUSTAVA KRKLECA KRGOS ZAGREB vić, Renato Pajtler, Luka Naumovski,
2 OŠ ŽUTI BRIJEG ŽUTAC ZAGREB Borna Dits, Ivan Hrvoje Maljković,
3 OŠ ZAPRUĐE OSVIT ZAGREB Kristijan Čuljak, Dario Stojić
4 OŠ IVE ANDRIĆA SOPOT ZAGREB VODITELJ: Vlado Nigrin

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ LIČKO SENJSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
OSNOVNA ŠKOLA ZRINSKIH I FRANKOPANA - OTOČAC MLADOST - ZVIRIĆ 39:48
OSNOVNE ŠKOLE - ZAPAD

DATUM I MJESTO CENTAR - OTOČAC 51:18


26.03.2010. Otočac
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO ZVIRIĆ - CENTAR 40:43
Suzana Bižanović, predsjednik
UTAKMICA ZA 3. MJESTO PRVOPLASIRANA EKIPA
Lucija Sekula, član
ŠŠD CENTAR
Dubravko Mesić, član MLADOST - OTOČAC 35:15
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA Krunoslav Peretin, Tin Panjević, Ivan
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO Krkljuš, Dino Muratović, Adrian Jak-
1 DRAGOJLE JARNEVIĆ CENTAR KARLOVAC šić, Mislav Tvrdinić, Tomislav Beber,
2 MILAN BROZOVIĆ ZVIRIĆ KASTAV Petar Hodak, Fran Hodak, Leon Božić,
3 VLADIMIR NAZOR MLADOST PAZIN Filip Korać, Ivo Martinović
4 ZRINSKIH I FRANKOPANA OTOČAC OTOČAC VODITELJ: Željko Krpan

25
ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEČACI

DATUM I MJESTO GRUPA A GRUPA B


18. i 19. svibnja, Gradska sportska dvorana, Crikvenica I. Kolo, 08.30 sati I. Kolo, 09.45 sati
ŠŠD JOVALIJA VALPOVO - ŠŠD KRGUS 37:47 ŠŠD PRVA - ŠŠD SINJ 37:41
KOŠARKA - OSNOVNE ŠKOLE

KOORDINATOR NATJECANJA II. Kolo, 11.00 sati II. Kolo, 12.15 sati
Roko Milin ŠŠD PRVA - ŠŠD JOVALIJA VALPOVO 39:49 ŠŠD CENTAR - ŠŠD PRVA 32:47
III. Kolo, 13.30 sati III. Kolo, 14.45 sati
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO ŠŠD KRGUS - ŠŠD PRVA 58:23 ŠŠD SINJ - ŠŠD CENTAR 61:19
1. Roko Milin – Predsjednik povjerenstva
2. Nigrin Vlado - član UTAKMICA ZA 5. MJESTO, 13.30 sati Razigravanje za poredak
ŠŠD Prva Čakovec - ŠŠD Centar 73:37 od 1. do 4. mjesta
3. Caktaš Roko - član
1. utakmica poluzavršnice, 08.15 sati
KONAČAN POREDAK EKIPA ŠŠD KRGUS - ŠŠD Prva 58:33
R. BR. ŠŠD ŠKOLA MJESTO 2. utakmica poluzavršnice, 09.30 sati
1 KRGUS OSNOVNA ŠKOLA GUSTAVA KRKLECA Zagreb ŠŠD Jovalija Valpovo - ŠSD Sinj 47:39
2 JOVALIJA VALPOVO OSNOVNA ŠKOLA MATIJE PETRA KATANČIĆA Valpovo
za III. mjesto, 10.45 sati
3 PRVA I. OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR Bjelovar
4 ŠŠD Prva Bjelovar - ŠŠD Sinj 56:49
SINJ OSNOVNA ŠKOLA IVANA LOVRIĆA Sinj
5 PRVA I. OSNOVNA ŠKOLA ČAKOVEC Čakovec za I. mjesto, 12.00 sati
6 CENTAR OSNOVNA ŠKOLA DRAGOJLE JARNEVIĆ Karlovac ŠŠD KRGUS - ŠŠD Jovalija Valpovo 37:28

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD KRGUS NASTUPILA JE U SASTAVU:


Karlo Žganec, Bruno Žganec, Fran Jukić, Ivan Kaliterna, Matija Davidović, Renato Pajtler, Luka Naumovski, Borna Dits, Ivan Hrvoje
Maljković, Kristijan Čuljak, Dario Stojić

VODITELJ: Vlado Nigrin

26 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKI DRUŠTAVA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
OSNOVNA ŠKOLA ROVIŠĆE
OSNOVNE ŠKOLE - CENTAR

MRAV - GAJ 11:31


DATUM I MJESTO ZABOK - RIBARI 47:46
8. ožujka 2010., Školsko športska dvorana OŠ Rovišće
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO GAJ - ZABOK 31:35
BLANKA KLEMIĆ, ravnateljica OŠ Rovišće
UTAKMICA ZA 3. MJESTO PRVOPLASIRANA EKIPA
DRAŽEN MILAKOVIĆ, prof. TZK u OŠ Rovišće
ŠŠD ZABOK
TOMISLAV FLINTA, tajnik SŠŠD BBŽ MRAV - RIBARI 20:35
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA Maja Čuček, Danijela Krznar, Petra
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO Plečko, Saša Tršinski, Karla Fruk,
1 OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOG ZABOK ZABOK Mihaela Mihovilić, Iva Martinko,
2 OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA GAJA GAJ ZAPREŠIĆ Lukrecija Bakran, Ela Vrančić, Ira
3 OSNOVNA ŠKOLA BRAĆE RIBAR RIBARI SISAK Vincelj, Jana Črnjević, Mia Rasonja
4 OSNOVNA ŠKOLA ROVIŠĆE MRAV ROVIŠĆE VODITELJ: Tomislav Polanović

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ POŽEŠKO SLAVONSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
Županijski školski športski savez Požeško slavonske žup. SLOGA - IVANA KOZARCA 40:25
OSNOVNE ŠKOLE - ISTOK

DATUM I MJESTO PLAVI SOKOL - MLADOST 38:32


16.04.2010., POŽEGA
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO SLOGA - PLAVI SOKOL 31:36
JOSIP NEFEROVIĆ
UTAKMICA ZA 3. MJESTO PRVOPLASIRANA EKIPA
MARIJAN RUDEŽ ŠŠD PLAVI SOKOL
DARIO PISKER IVANA KOZARCA - MLADOST 41:22
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA Laura Dragić, Katarina Majstorić, Bar-
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO bara Perković, Josipa Lipovac, Danijela
1 OŠ HUGO BADALIĆ PLAVI SOKOL SLAVONSKI BROD Stanić, Margareta Đaković, Ena Pračuk,
2 OŠ JULIJA KEMPFA SLOGA POŽEGA Matea Katanić, Tanja Jurić, Helena
3 OŠ IVANA KOZARCA IVANA KOZARCA ŽUPANJA Pračuk, Josipa Radić, Kristina Lutz
4 OŠ VLADIMIRA NAZORA MLADOST ĐAKOVO VODITELJ: IRENA ČEGORA ČERIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA DUBROVAČKO NERETVANSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
Županijski savez školskog športa Dubrovačko neretvanske žup. GUNDULIĆ - GALEB 33:22
OSNOVNE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO OKIT - DUGOPOLJE 45:37


14. travnja 2010., Dubrovnik, dvorana oš Ivana Gundulića
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO GUNDULIĆ - OKIT 51:58
Martin Bogoje, predsjednik
UTAKMICA ZA 3. MJESTO PRVOPLASIRANA EKIPA
Nikola Lovrić, član
ŠŠD OKIT
Samir Bajramović, član GALEB - DUGOPOLJE 61:53
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA Ana Marija Brajković, Marijana Bašić,
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO Leonarda Rizvić, Lea Kursar, Petra Jur-
1 OŠ “VODICE” “OKIT” VODICE čev Grgin, Ivana Mišura, Josipa Silov,
2 OŠ IVANA GUNDULIĆA “GUNDULIĆ” DUBROVNIK Petra Lemac, Lucija Mrkonjić, Marija
3 OŠ “SMILJEVAC” “GALEB” ZADAR Tarle, Josipa Ivas, Anđela Klarić
4 OŠ “DUGOPOLJE” “DUGOPOLJE” DUGOPOLJE VODITELJ: Bore Vuković

27
POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
Osnovna škola FRAN KONCELAK, Drnje
OSNOVNE ŠKOLE - SJEVER

ŠŠD DRNJE - ŠŠD MLADOST 47:39


DATUM I MJESTO ŠŠD ŠESTA - ŠŠD ČAK 27:29
17. ožujka 2010., SD Gimnazije FRAN GALOVIĆ, Koprivnica
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO ŠŠD DRNJE - ŠŠD ČAK 55:18
Mijo Petrić, predsjednik
UTAKMICA ZA 3. MJESTO PRVOPLASIRANA EKIPA
Dieter Benotić, član
ŠŠD DRNJE
Sanja Špoljar, član ŠŠD MLADOST - ŠŠD ŠESTA 18:32
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA Ema Šimunić, Marta Šimunić, Valen-
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO tina Šimunić, Mirna Begić, Martina
1 OŠ FRAN KONCELAK ŠŠD DRNJE DRNJE Kraljić, Ana Šestak, Iva Ilić, Jelena
2 II. OŠ ČAKOVEC ŠŠD ČAK ČAKOVEC Đukin, Ana Marija Mihalić, Lucija
3 OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA ŠŠD MLADOST ČAČINCI Begić, Ines Vuljak, Sanela Halavuk
4 VI. OŠ VARAŽDIN ŠŠD ŠESTA VARAŽDIN VODITELJ: Željko Golubić

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA
OSNOVNE ŠKOLE - ZAGREB

TRNSKO - CESARIĆI 39:25


DATUM I MJESTO GAJ - VUKOMEREC 24:28
17.03.2010., ŠD DUBRAVA
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO TRNSKO - VUKOMEREC 25:27
Ivana Jukičić, prof.
UTAKMICA ZA 3. MJESTO PRVOPLASIRANA EKIPA
Ivo Ratej, prof.
ŠŠD VUKOMEREC
Damir Brajković, prof. CESARIĆI - GAJ 32:26
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA Inja Butina, Sarah Jantol, Nives
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO Jelačić, Kristina Bule, Tea Bračić, Iva
1 OŠ VUKOMEREC VUKOMEREC ZAGREB Topić, Jasmina Bajrić, Stela Fumić, Lea
2 OŠ TRNSKO TRNSKO ZAGREB Bužan, Ivana Zemljić, Paula Žejavac,
3 OŠ DOBRIŠE CESARIĆA CESARIĆI ZAGREB Marinela Pavlić
4 OŠ SAVSKI GAJ GAJ ZAGREB VODITELJ: Željko Butina

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ LIČKO SENJSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
Osnovna škola Dr. Jure Turića - Gospić KORANA - MLADOST 29:47
OSNOVNE ŠKOLE - ZAPAD

DATUM I MJESTO VELEBIT - KOZALA 33:40


25.03.2010., Gospić
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO MLADOST - KOZALA 56:33
Dubravko Mesić, predsjednik
UTAKMICA ZA 3. MJESTO PRVOPLASIRANA EKIPA
Nikola Brkljačić, član
ŠŠD MLADOST
Marin Čović, član KORANA - VELEBIT 22:42
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA Lea Miletić, Martina Buretić, Irijana
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO Flegar, Katarina Belac, Marija Belac,
1 VLADIMIR NAZOR MLADOST PAZIN Roberta Špoljarić, Ema Guštin, Atena
2 OSNOVNA ŠKOLA KOZALA KOZALA RIJEKA Ferenčić, Franceska Ladavac, Maja
3 Dr. JURE TURIĆ VELEBIT GOSPIĆ Opašić, Karla Dušković, Hani Benazić
4 BRAĆA SELJAN KORANA KARLOVAC VODITELJ: Jasenko Vujasinović

28 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJČICE

DATUM I MJESTO GRUPA A GRUPA B


18. i 19. svibnja, Gradska sportska dvorana, Crikvenica I. Kolo, 08.30 sati I. Kolo, 09.45 sati
ŠŠD PLAVI SOKOL - ŠŠD ZABOK 59:29 ŠŠD DRNJE - ŠŠD OKIT 28:36
KOŠARKA - OSNOVNE ŠKOLE

KOORDINATOR NATJECANJA II. Kolo, 11.00 sati II. Kolo, 12.15 sati
Zlatko Knolmajer ŠŠD VUK - ŠŠD PLAVI SOKOL 46:30 ŠŠD MLADOST - ŠŠD DRNJE 39:38
III. Kolo, 13.30 sati III. Kolo, 14.45 sati
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO ŠŠD ZABOK - ŠŠD VUK 36:52 ŠŠD OKIT ŠŠD MLADOST 40:46
1. Zlatko Knolmajer – Predsjednik povjerenstva
2. Željko Golubić UTAKMICA ZA 5. MJESTO, 13.30 sati Razigravanje za poredak
3. Irena Čegura Čerić ZABOK - DRNJE 33:37 od 1. do 4. mjesta
1. utakmica poluzavršnice, 08.00 sati
KONAČAN POREDAK EKIPA VUK - OKIT 44:33
R. BR. ŠŠD ŠKOLA MJESTO 2. utakmica poluzavršnice, 09.15 sati
1 VUK OSNOVNA ŠKOLA VUKOMEREC Zagreb MLADOST - PLAVI SOKOL 63:45
2 MLADOST OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA PAZIN Pazin
za III. mjesto, 10.30 sati
3 PLAVI SOKOL OSNOVNA ŠKOLA HUGO BADALIĆ Slavonski Brod
4 PLAVI SOKOL - OKIT 45:31
OKIT OSNOVNA ŠKOLA VODICE Vodice
5 DRNJE OSNOVNA ŠKOLA FRAN KONCELAK DRNJE Drnje za I. mjesto, 11:45 sati
6 ZABOK OSNOVNA ŠKOLA KSAVERA ŠANDORA GJALSKOG Zabok VUK - MLADOST 43:37

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD VUK NASTUPILA JE U SASTAVU:


Inja Butina, Sarah Jantol, Nives Jelačić, Kristina Bule, Tea Bračić, Iva Topić, Jasmina Bajrić, Stela Fumić, Lea Bužan, Ivana Zemljić,
Paula Žejavac, Marinela Pavlić

VODITELJ: Željko Butina

29
POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
GIMNAZIJA VELIKA GORICA GIMNAZIJALAC - VICTORIA 92:59
SREDNJE ŠKOLE - CENTAR

DATUM I MJESTO TEHNIČAR - GVG 52:44


12. ožujka 2010., VELIKA GORICA
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO GIMNAZIJALAC - GVG 56:62
OLIETA HORVAT-KARDOŠ, PROFESOR
UTAKMICA ZA 3. MJESTO PRVOPLASIRANA EKIPA
VESNA KIRIN, PROFESOR
ŠŠD GVG
IVAN DŽANKIĆ, PROFESOR VICTORIA - TEHNIČAR 28:47
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA MATEO SMEJ, SVEN OPAČIĆ, ADRIAN ŠPEHAR,
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO MARCO JURMAN, NIKOLA PEVIĆ, LUKA
1 GIMMNAZIJA VELIKA GORICA GVG VELIKA GORICA MLINARIĆ, JOSIP HABLJAK, JOSIP SPAJIĆ,
2 GIMNAZIJA SISAK GIMNAZIJALAC SISAK TONI LONČAR, IVAN GAZIĆ, TIN PLETIKAPA,
3 TEHNIČKA ŠKOLA BJELOVAR TEHNIČAR BJELOVAR BLAŽ PAPIĆ
4 GIMNAZIJA A. G. MATOŠA VICTORIA ZABOK VODITELJ: Gordan Polan

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ BRODSKO POSAVSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ BRODSKO POSAVSKE ŽUPANIJE GIMNAZIJA - MLADOST ´96. 18:47
SREDNJE ŠKOLE - ISTOK

DATUM I MJESTO ZRNO - MLADOST 42:51


12.03.2010. , OŠ Dragutin Tadijanović - Slavonski Brod
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO MLADOST ´96. - MLADOST 53:58
Bruno Štefanek
Vladimir Kosić UTAKMICA ZA 3. MJESTO
PRVOPLASIRANA EKIPA
Iva Aščić GIMNAZIJA - ZRNO 56:52 ŠŠD MLADOST
KONAČAN POREDAK EKIPA NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO STJEPAN LEBO, FILIP KORDIĆ, IVAN CESTAR,
1 Ekonom. i trgov. škola Ivana Domca MLADOST VINKOVCI MARKO ČAVKA, ZVONIMIR KREŠIĆ, IVAN PEŠA,
2 Gimnazija Antuna Gustava Matoša MLADOST ´96. ĐAKOVO FILIP VESELČIĆ, JURE PRIMORAC, ADAM VUIĆ,
3 Gimnazija Požega GIMNAZIJA POŽEGA DINO PERAICA
4 Srednja škola M. A. Reljkovića ZRNO SLAVONSKI BROD VODITELJ: Zvonimir Špoljarić

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA ŠIBENIK
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA ŠIBENIK EKONOMIST - OCTOPUS 54:55
SREDNJE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO CRVENA HRVATSKA - MIOC 32:35


25.3.2010., OŠ PETRA KREŠIMIRA IV. ŠIBENIK
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO OCTOPUS - MIOC 36:58
MARGIT VRBIČIĆ, PREDSJEDNICA SAVEZA
UTAKMICA ZA 3. MJESTO PRVOPLASIRANA EKIPA
VLASTA RELJA PROF., DOMAĆIN
ŠŠD MIOC
IRENA RUPIĆ PITRI, KOORDINATOR EKONOMIST - CRVENA HRVATSKA 62:61
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA NIKO MARIN, NIKO KURTA, NIKO BANOVAC,
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO ROKO MIOČIĆ, LOVRE GRZUNOV, JOSIP ŠKARA,
1 GIMNAZIJA FRANJE PETRIĆA MIOC ZADAR NIKOLA RAJČIĆ, DONATO PREDOVAN, TONI
2 EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA ŠKOLA OCTOPUS SPLIT BARIĆ, JURE STOŠIĆ, LOVRO PREDOVAN,
3 EKONOMSKA ŠKOLA ŠIBENIK EKONOMIST ŠIBENIK MATEO BOBAČEK
4 EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA CRVENA HRVATSKA DUBROVNIK VODITELJ: HELENA HORDOV

30 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
Školski športski savez Varaždinske županije
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
SS PRVA GIMNAZIJA GOŠK - VIROVITICA ORAHOVICA 53:32
SREDNJE ŠKOLE - SJEVER

DATUM I MJESTO GIMNAZIJALAC - EKONOMIST 61:49


26.03.2010., VARAŽDIN
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO GOŠK - GIMNAZIJALAC 49:44
Zdenko Sekelj, prof.
UTAKMICA ZA 3. MJESTO PRVOPLASIRANA EKIPA
Lidija Lekić - Pupić, prof.
ŠŠD GOŠK
Branimir Štimec, prof. VIROVITICA ORAHOVICA - EKONOMIST 31:43
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA FILIP KOŠČAK, ANDRO NAKIĆ, MARKO
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO DREVEN, VEDRAN BUNIĆ, DINO SKUPNJAK,
1 GOSPODARSKA ŠKOLA GOŠK VARAŽDIN MARKO BARKOL,DINO ZGREBEC, MARIO
2 GIMNAZIJA FRAN GALOVIĆ GIMNAZIJALAC KOPRIVNICA STANOJEVIĆ, TOMISLAV GRGIĆ, ALEN VARGA,
3 EKONOMSKA I TRGOVAČKA EKONOMIST ČAKOVEC GORAN JELINIĆ, BORKO BELIGA
4 STJEPAN IVŠIĆ ORAHOVICA VIROVITICA ORAHOVICA ORAHOVICA VODITELJ: MILIVOJ KOBAL

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA
SREDNJE ŠKOLE - ZAGREB

ŠPOGI - III. GIMNAZIJA 38:60


DATUM I MJESTO EKONOMIST - PETA 54:36
10.03.2010. ŠD dubrava
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO III. GIMNAZIJA - EKONOMIST 66:52
ZLATKO FALAT, PROFESOR
PRVOPLASIRANA EKIPA
DAMIR BRAJKOVIĆ, PROFESOR UTAKMICA ZA 3. MJESTO
ŠŠD III. GIMNAZIJA
IVO RATEJ, PROFESOR ŠPOGI - PETA 59:54
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA MATEJ BUOVAC, IVANA KLASIĆ, MATIJA
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO LABAŠ, JURAJ RONČEVIĆ, MISLAV BRZOJA,
1 III. gimnazija III. GIMNAZIJA ZAGREB MARKO ANIĆ, FILIP HAN, IVANA BIKIĆ, ANTE
2 Prva ekonomska škola EKONOMIST ZAGREB FRANKOVIĆ, KARLO KOPLJAR, DOMAGOJ
3 Športska gimnazija ŠPOGI ZAGREB BARAC, PETAR SIČANICA
4 V. gimnazija PETA ZAGREB VODITELJ: ANTONIO PERIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ LIČKO SENJSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
GIMNAZIJA - GOSPIĆ DOMINIK SAVIO - GIMGOS 54:35
SREDNJE ŠKOLE - ZAPAD

DATUM I MJESTO BERNARDIN- GIMNAZIJALAC 52:54


30.03.2010., GOSPIĆ
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO DOMINIK SAVIO - GIMNAZIJALAC 57:54
DUBRAVKO MESIĆ, PREDSJEDNIK
UTAKMICA ZA 3. MJESTO PRVOPLASIRANA EKIPA
TENA KRMPOTIĆ, ČLAN
ŠŠD DOMINIK SAVIO
TINA KRMPOTIĆ, ČLAN GIMGOS - BERNARDIN 48:29
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA ANTONIO BOBAN, FILIP BARIĆ, DOMAGOJ
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO VUKOVIĆ, MARKO GRIZELJ, MARINO KUČAN,
1 SALEZIJANSKA KLASIČNA GIMNAZIJA DOMINIK SAVIO RIJEKA IVAN ČORAK, MATKO PARUN, ANTE KOTARAC,
2 GIMNAZIJA GIMNAZIJALAC PULA KARLO MLINARIĆ, KREŠIMIR PERIŠA, MARIJAN
3 GIMNAZIJA GIMGOS GOSPIĆ PAP, LUKA KREZO
4 G IMNAZIJA BERNARDA FRANKOPANA BERNARDIN OGULIN VODITELJ: RAJKA HUSEIN

31
ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - MLADIĆI

DATUM I MJESTO GRUPA A GRUPA B


21. i 21. svibnja, Gradska sportska dvorana, Crikvenica I. Kolo, 08.30 sati I. Kolo, 09.45 sati
ŠŠD MIOC - ŠŠD DOMINIK SAVIO 47:54 ŠŠD lll. GIMNAZIJA - ŠŠD GVG 56:47
KOŠARKA - SREDNJE ŠKOLE

KOORDINATOR NATJECANJA II. Kolo, 11.00 sati II. Kolo, 12.15 sati
Roko Milin ŠŠD GOŠK - ŠŠD MIOC 32:53 ŠŠD MLADOST - ŠŠD lll. GIMNAZIJA 44:39
III. Kolo, 13.30 sati III. Kolo, 14.45 sati
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO ŠŠD DOMINIK SAVIO - ŠŠD GOŠK 54:35 ŠŠD GVG - ŠŠD MLADOST 43:62
1. Roko Milin – Predsjednik povjerenstva
2. Antonio Perić UTAKMICA ZA 5. MJESTO, 13.30 sati Razigravanje za poredak
ŠŠD GOŠK - ŠŠD GVG 52:61 od 1. do 4. mjesta
3. Igor Miloš
1. utakmica poluzavršnice, 08.00 sati
KONAČAN POREDAK EKIPA ŠŠD DOMINIK SAVIO - ŠŠD III. GIMNAZIJA 62:36
R. BR. ŠŠD ŠKOLA MJESTO 2. utakmica poluzavršnice, 09.15 sati
1 ŠŠD DOMINIK SAVIO SALEZIJANSKA KLASIČNA GIMNAZIJA Rijeka ŠŠD MIOC - ŠŠD MLADOST 40:43
2 ŠŠD MLADOST EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA IVANA DOMCA Vinkovci
za III. mjesto, 10.30 sati
3 ŠŠD III. GIMNAZIJA III. GIMNAZIJA Zagreb
4 ŠŠD III. GIMNAZIJA - ŠŠD MIOC 49:37
ŠŠD MIOC GIMNAZIJA FRANJE PETRIĆA ZADAR Zadar
5 ŠŠD GVG GIMNAZIJA VELIKA GORICA Velika Gorica za I. mjesto, 11.45 sati
6 ŠŠD GOŠK GOSPODARSKA ŠKOLA VARAŽDIN Varaždin ŠŠD DOMINIK SAVIO - ŠŠD MLADOST 53:48

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD DOMINIK SAVIO NASTUPILA JE U SASTAVU:


Antonio Boban, Filip Barić, Domagoj Vuković, Marko Grizelj, Marino Kučan, Ivan Čorak, Matko Parun, Ante Kotarac, Karlo Mlina-
rić, Krešimir Periša, Marijan Pap, Luka Krezo

VODITELJ: Rajka Husein

32 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
GIMNAZIJA VELIKA GORICA GIMNAZIJALAC - GVG 45:49
SREDNJE ŠKOLE - CENTAR

DATUM I MJESTO MLADOST - GROM 11:46


12. ožujka 2010., VELIKA GORICA
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO GVG - GROM 52:21
OLIETA HORVAT KARDOŠ, PROFESOR
UTAKMICA ZA 3. MJESTO PRVOPLASIRANA EKIPA
VESNA KIRIN, PROFESOR
ŠŠD GVG
IVAN DŽANKIĆ, PROFESOR GIMNAZIJALAC - MLADOST 30:10
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA VERONIKA LOVREŠKOV, KARMELA LELAS, MA-
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO NJANA MARIĆ, LUCIJA PEČEK, TENA KRSNIK,
1 GIMNAZIJA VELIKA GORICA GVG VELIKA GORICA DORA KRSNIK, TENA KOVAČ, SANDA BIJELIĆ,
2 SREDNJA ŠKOLA ZABOK GROM ZABOK KATARINA HORVAT, KATARINA KOLAREVIĆ,
3 GIMNAZIJA SISAK GIMNAZIJALAC SISAK JOSIPA VUJEVIĆ, DOROTEA MARČEC
4 GIMNAZIJA BJELOVAR MLADOST BJELOVAR VODITELJ: Vesna Kirin

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
I. GIMNAZIJA OSIJEK EKONOMIK - ŽUGI 44:26
SREDNJE ŠKOLE - ISTOK

DATUM I MJESTO GYMNICUS - KLASIČAR 44:39


122. 02. 2010., OSIJEK
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO EKONOMIK - GYMNICUS 21:76
ARMAN SCHUSSLER, PROF.
MIRNA RAJLE-BROĐANAC UTAKMICA ZA 3. MJESTO
DANIJELA KUŽE ŽUGI - KLASIČAR 29:46 PRVOPLASIRANA EKIPA
KONAČAN POREDAK EKIPA ŠŠD GYMNICUS
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
1 I.GIMNAZIJA OSIJEK GYMNICUS OSIJEK ANA TATAJ, ILONA MATIJEVIĆ, JOSIPA TATAJ,
2 EKONOMSKA ŠKOLA EKONOMIK POŽEGA KSENIJA ŠARLIJA, KORINA KREĆA, DORA TUTA-
3 KLASIČNA GIMNAZIJA KLASIČAR SLAVONSKI BROD VAC, KARLA TADIĆ, MATEA JUKIĆ, ANA ČIČAK
4 GIMNAZIJA ŽUPANJA ŽUGI ŽUPANJA VODITELJ: Drago Siber

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA ŠIBENIK
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA ŠIBENIK VIKTORIJA - GIMNAZIJALAC IMOTSKI 39:67
SREDNJE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO BROKERI - GIMNAZIJALAC ŠIBENIK 49:39


25.3.2010., OŠ VODICE, VODICE
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO GIMNAZIJALAC IMOTSKI - BROKERI 74:37
MARGIT VRBIČIĆ, PREDSJEDNICA SAVEZA
UTAKMICA ZA 3. MJESTO PRVOPLASIRANA EKIPA
VLASTA RELJA, PROF., DOMAĆIN
ŠŠD GIMNAZIJALAC IMOTSKI
IRENA RUPIĆ PITRI, KOORDINATOR VIKTORIJA - GIMNAZIJALAC ŠIBENIK 51:48
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA ANA BIOČIĆ, ANA VILENICA, MARINA
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO PETROVIĆ, IVANA PULJIZ, IVANA TODORIĆ,
1 GIMNAZIJA DR.MATE UJEVIĆA GIMNAZIJALAC IMOTSKI IMOTSKI ZDRAVKA PIPLICA, MAJA PULJIĆ, MARA
2 EKONOM.-BIROTEH. I TRGOV. ŠKOLA BROKERI ZADAR LEŠINA, SLAVICA BEVANDA, KATARINA PULJIĆ,
3 TURISTIČKA I UGOST. ŠKOLA VIKTORIJA DUBROVNIK ANA TODORIĆ, MARINA PILPLICA
4 GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA GIMNAZIJALAC ŠIBENIK ŠIBENIK VODITELJ: GORDANA ŠABIĆ-TODORIĆ

33
POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
Školski športski savez Varaždinske županije
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
SŠ PRVA GIMNAZIJA SREDNJOŠKOLAC - GIMNAZIJALAC ČK 36:20
SREDNJE ŠKOLE - SJEVER

DATUM I MJESTO VIROVITICA ORAHOVICA - GIMNAZIJALAC KO 18:48


26.03.2010., varaždin
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO SREDNJOŠKOLAC - GIMNAZIJALAC KO 24:29
Zdenko Sekelj, prof.
PRVOPLASIRANA EKIPA
Lidija Lekić - Pupić, prof. UTAKMICA ZA 3. MJESTO
ŠŠD GIMNAZIJALAC KO
Branimir Štimec, prof. GIMNAZIJALAC ČK - VIROVITICA ORAHOVICA 26:18
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA MARTINA GREGUREK, DIJANA BUKOVČAN,
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO LEA CAREK, RAJKA BAGARIĆ, NIVES VEDRIŠ,
1 GIMNAZIJA FRAN GALOVIĆ GIMNAZIJALAC KO KOPRIVNICA SUZANA ZEKO, JASMINA STJEPANOVIĆ, IRINA
2 PRAVA GIMNAZIJA VARAŽDIN SREDNJOŠKOLAC VARAŽDIN ŽNIDAR, PETRA ŠIMUNIĆ, VIKTORIJA LUKIĆ,
3 GIMNAZIJA GIMNAZIJALAC ČK ČAKOVEC JOSIPA GREGURINA, JELENA LUK
4 STJEPAN IVŠIĆ ORAHOVICA VIROVITICA ORAHOVICA ORAHOVICA VODITELJ: NATALIJA KUŠENIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA
SREDNJE ŠKOLE - ZAGREB

III. GIMNAZIJA - PRVA 76:24


DATUM I MJESTO VIKTORIJA - KEMIČAR 67:43
10.03.2010., ŠD DUBRAVA
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO III. GIMNAZIJA - VIKTORIJA 44:46
ZLATKO FALAT, PROFESOR
UTAKMICA ZA 3. MJESTO PRVOPLASIRANA EKIPA
DAMIR BRAJKOVIĆ, PROFESOR
ŠŠD VIKTORIJA
IVO RATEJ, PROFESOR PRVA - KEMIČAR 29:36
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA SONJA BRKLJAČA, MARIJANA MAMIĆ, IVANA
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO TIKVIĆ, NIKA POPOVSKI, ANJA MAJSTOROVIĆ,
1 VII. gimnazija VIKTORIJA ZAGREB DINKA ZDELAR, ANA LUBURIĆ, JOSIPA ANĐAL,
2 III. gimnazija III. GIMNAZIJA ZAGREB ELA GRACIN, MARINA IVANOVIĆ, KRISTINA
3 Prirodoslovna škola V. Preloga KEMIČAR ZAGREB KOVAČ, KATARINA JURAS
4 I. gimnazija PRVA ZAGREB VODITELJ: PETAR PARADŽIK

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ LIČKO SENJSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
STRUKOVNA ŠKOLA GOSPIĆ EKONOMIST - ŠŠK STRUKOVNE ŠKOLE 63:52
SREDNJE ŠKOLE - ZAPAD

DATUM I MJESTO DOMINIK SAVIO - VINICA 48:51


29.03.2010., Gospić
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO EKONOMIST - VINICA 47:34
DUBRAVKO MESIĆ, PREDSJEDNIK
UTAKMICA ZA 3. MJESTO PRVOPLASIRANA EKIPA
TENA KRMPOTIĆ, ČLAN
ŠŠD EKONOMIST
TINA KRMPOTIĆ, ČLAN ŠŠK STRUKOVNE ŠKOLE - DOMINIK SAVIO 37:36
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA ANA-MARIJA KALFIĆ, ILENIA LALIĆ, KORINA
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO MARAS, MAJA PERCAN, NINA PREMASUNAC,
1 EKONOMSKA ŠKOLA EKONOMIST PULA MARINA RISTIĆ, JELENA STOJAK, IVONA
2 SREDNJA ŠKOLA DUGA RESA VINICA DUGA RESA OSMAN, NOA SRŠEN, SARA TERLEVIĆ, MAJA
3 STRUKOVNA ŠKOLA GOSPIĆ ŠŠK STRUKOVNE ŠKOLE GOSPIĆ VUKOVIĆ, MATEA BILETA
4 SALEZIJANSKA KLASIČNA GIMNAZIJA DOMINIK SAVIO RIJEKA VODITELJ: IGOR PRENZ

34 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJKE

DATUM I MJESTO GRUPA A GRUPA B


20. i 21. svibnja, Gradska sportska dvorana, Crikvenica I. Kolo, 08.30 sati I. Kolo 09.45 sati
ŠŠD GYMNICUS - ŠŠD GIMNAZIJALAC (Ko) 42:46 ŠŠD GVG - ŠŠD EKONOMIST 29:27
KOŠARKA - SREDNJE ŠKOLE

KOORDINATOR NATJECANJA II. Kolo 11.00 sati II. Kolo 12.15 sati
Zlatko Knolmajer ŠŠD GIMNAZIJALAC (Im) - ŠŠD GYMNICUS 54:38 ŠŠD VIKTORIJA - ŠŠD GVG 39:21
III. Kolo 13.30 sati III. Kolo 14.45 sati
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO GIMNAZIJALAC (Ko) - GIMNAZIJALAC (Im) 32:48 ŠŠD EKONOMIST - ŠŠD VIKTORIJA 31:37
1. Zlatko Knolmajer – Predsjednik povjerenstva
2. Igor Prenz UTAKMICA ZA 5. MJESTO, 13.30 sati Razigravanje za poredak
ŠŠD GYMNICUS - ŠŠD EKONOMIST 48:35 od 1. do 4. mjesta
3. Natalija Kušenić
1. utakmica poluzavršnice 08.15 sati
KONAČAN POREDAK EKIPA ŠŠD GIMNAZIJALAC (Im) - ŠŠD GVG 59:24
R. BR. ŠŠD ŠKOLA MJESTO 2. utakmica poluzavršnice 09.30 sati
1 GIMNAZIJALAC GIMNAZIJA DR. MATE UJEVIĆA Imotski ŠŠD VIKTORIJA - ŠŠD GIMNAZIJALAC (Ko) 46:32
2 VIKTORIJA VII. GIMNAZIJA Zagreb
za III. mjesto 10.45 sati
3 GIMNAZIJALAC GIMNAZIJA - FRAN GALOVIĆ KOPRIVNICA Koprivnica
4 ŠŠD GIMNAZIJALAC (Ko) - ŠŠD GVG 41:38
GVG GIMNAZIJA VELIKA GORICA Velika Gorica
5 GYMNICUS I GIMNAZIJA OSIJEK Osijek za I. mjesto 12.00 sati
6 EKONOMIST EKONOMSKA ŠKOLA PULA Pula ŠŠD GIMNAZIJALAC (Im) - ŠŠD VIKTORIJA 55:34

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD GIMNAZIJALAC NASTUPILA JE U SASTAVU:


Ana Biočić, Ana Vilenica, Marina Petrović, Ivana Puljiz, Ivana Todorić, Zdravka Piplica, Maja Puljić, Mara Lešina, Slavica Bevanda,
Katarina Puljić, Ana Todorić, Marina Pilplica

VODITELJ: Gordana Šabić-Todorić

35
5.3. REZULTATI

RUKOMET

36 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
Osnovna škola Dragutina Domjanića
OSNOVNE ŠKOLE - CENTAR

ŠŠD Petrovsko - ŠŠD Tadija 11:26


DATUM I MJESTO ŠŠD Rovi - ŠŠD Prva 24:13
17. 03. 2010., Sveti Ivan Zelina
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO ŠŠD Tadija - ŠŠD Rovi 16:24
Ivančica Valek, prof. TZK-e
PRVOPLASIRANA EKIPA
Gordana Čosić, prof. hrvatskog j. UTAKMICA ZA 3. MJESTO
ŠŠD ROVI
Maja Rađenović-Fijan, ŽŠŠSZŽ ŠŠD Petrovsko - ŠŠD Prva 16:20 NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA ANDREJ TRČAK, MARKO KOŠČICA, FILIP CVETKO-
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO VIĆ, ANTONIO SKENDEROVIĆ, ANDREJ SKENDE-
1 OŠ Rude ŠŠD Rovi Rude ROVIĆ, MARTIN KUPRES, TOMISLAV ŠTAJNKLER,
2 OŠ Dragutina Tadijanovića ŠŠD Tadija Petrinja DOMAGOJ SENIČAR, LUKA PLEVKO, LOVRO GAĆA,
3 I. osnovna škola Bjelovar ŠŠD Prva Bjelovar KRISTIJAN TANKOVIĆ, DOMINIK FULIR
4 OŠ Antuna Mihanovića ŠŠD Petrovsko Petrovsko VODITELJ: MILAN JELENIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
OŠ.kralja Tomislava, Našice Tomislav - Sokolovac 25:10
OSNOVNE ŠKOLE - ISTOK

DATUM I MJESTO Podvinje - Novoselac 14:21


12.03.2010., Školska sportska dvorana, Našice
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Tomislav - Novoselac 23:14
Marko Žigić, prof. kineziologije
UTAKMICA ZA 3. MJESTO PRVOPLASIRANA EKIPA
Josip Elez, prof. kineziologije ŠŠD TOMISLAV
Goran Mlakar, prof. kineziologije Sokolovac - Podvinje 12:24
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA Nikola Njegovan, Daniel Hvizdak,
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO Dinko Korade, Mateo Peičić, Mateo Boš-
1 OŠ. Kralja Tomislava Tomislav Našice njak, Igor Vukobratović, Krešimir Ivić,
2 OŠ. Bartola Kašića Novoselac Vinkovci Slavko Mihalj, Bruno Noci, Domagoj
3 OŠ. Antuna Kanižlića Sokolovac Požega Knežević, Ivan Teskera, Slaven Kubaša
4 OŠ. Blaž Tadijanović Podvinje Slavonski Brod VODITELJ: MARKO ŽIGIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA DUBROVAČKO NERETVANSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
ŽSŠŠ DUBROVAČKO NERETVANSKE ŽUPANIJE “ARBANASI” - “KNEZ TRPIMIR” 17:16
OSNOVNE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO “PREDOLAC” - “MLADI” 15:11


30.3.2010., METKOVIĆ
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO “ARBANASI” - “PREDOLAC” 15:12
MARTIN BOGOJE, PREDSJEDNIK
UTAKMICA ZA 3. MJESTO PRVOPLASIRANA EKIPA
MILE MILIĆ, ČLAN
ŠŠD ARBANASI
STIPAN PRCE, ČLAN “KNEZ TRPIMIR” - “MLADI” 19:17
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA IVAN ŠARE, LUKA STIPANOV, JOSIP MARŠAN,
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO ZVONIMIR MIŠURA, JOSIP PEROVIĆ, JOSIP
1 OŠ KRUNE KRSTIĆA “ARBANASI” ZADAR KOTLAR, BEPO NIKPALJ, STANKO MATEŠIĆ,
2 OŠ STJEPANA RADIĆA “PREDOLAC” METKOVIĆ DORIAN KARUC, MATE MASNOV, BORNA
3 OŠ KNEZA TRPIMIRA “KNEZ TRPIMIR” KAŠTEL GOMILICA ČERNE, MATE VIDOV
4 OŠ JURJA DALMATINCA “MLADI ŠIBENIK VODITELJ: ALBERT RADOVNIKOVIĆ

37
POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
Školski športski savez Varaždinske županije
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
OS IVANA KUKULJEVIĆA SAKCINSKOG
OSNOVNE ŠKOLE - SJEVER

PLAMEN - DRUGA 9:18


DATUM I MJESTO MLADOST - JUNIOR 30:15
28.04.2010., IVANEC
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO DRUGA - MLADOST 20:26
Branimir Štimec, prof.
PRVOPLASIRANA EKIPA
Kruno Poje, prof. UTAKMICA ZA 3. MJESTO
ŠŠD MLADOST
Dragutin Brezovec PLAMEN - JUNIOR 11:19
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA FILIP HOZJAN, MARKO ŽIDOV, ZORAN
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO MARTINČEVIĆ, HRVOJE MALEK, JOSIP
1 PRELOG MLADOST PRELOG NAJMAN, NIKOLA ŠESTAN, MARKO SERMEK,
2 II OŠ VARAŽDIN DRUGA VARAŽDIN DINO VLAŠIĆ, LUKA SERMEK, VITO ŠESTAN,
3 JOSIPA KOZARCA JUNIOR SLATINA KRUNOSLAV TRUPKOVIĆ, FILIP SEČAN
4 VLADIMIR NAZOR PLAMEN KRIŽEVCI VODITELJ: BOŽIDAR ŽEGARAC

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA
OSNOVNE ŠKOLE - ZAGREB

FELIX - TIGAR 23:10


DATUM I MJESTO MALEŠNICA - DUBEC 2:0 (BB)
20.02.2010. ŠD dubrava
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO FELIX - MALEŠNICA 19:20
IVANA JUKIČIĆ, PROF.
PRVOPLASIRANA EKIPA
IVO RATEJ, PROF. UTAKMICA ZA 3. MJESTO
ŠŠD MALEŠNICA
ZVONIMIR HALAMEK, TAJNIK TIGAR - MALEŠNICA -:- NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA ŠIME DUVANČIĆ, JANKO GAMILEC, NIKOLA
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO ORŠANIĆ, MATEJ ŠTRIGA, BRUNO VILI ZOBEC,
1 OŠ MALEŠNICA MALEŠNICA ZAGREB FRAN BLAŽEVIĆ, KRISTIJAN KOTA, IVAN RAK,
2 OŠ IVANA MAŽURANIĆA FELIX ZAGREB FRANJO ČIČAK, GABRIJEL ZELJKO, ADRIJAN
3 OŠ LUKA TIGAR SESVETE MARIČIĆ-BAJRAMALJI, ANTE PRSKALO
4 N/A N/A N/A VODITELJ: ILIJA JURENDIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
PRVA OSNOVNA ŠKOLA OGULIN USKOK - FONTANA 13:17
OSNOVNE ŠKOLE - ZAPAD

DATUM I MJESTO ZAMET - GRABRIK 16:13


12.04.2010. OGULIN
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO FONTANA - ZAMET 15:20
ZVONKO RANOGAJEC, PREDSJEDNIK
UTAKMICA ZA 3. MJESTO PRVOPLASIRANA EKIPA
ĐURO BATINIĆ, ČLAN
ŠŠD ZAMET
STEVO ŠLAT, ČLAN USKOK - GRABRIK 7:19
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA IVAN ANDRIČEVIĆ, IVAN VUNDAČ, FRANE
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO TADIĆ, EDUARD JURETIĆ, JAKOV BLEČIĆ,
1 O.Š. ZAMET ZAMET RIJEKA ANDRO RIBARIĆ, ADNAN ISLAMOVIĆ, FILLIP
2 O.Š.VEZMASLOV GRŽALJA FONTANA BUZET OŽBOLT, SANJIN GALINA, MATIJA HRVATIN,
3 O.Š.GRABRIK GRABRIK KARLOVAC FILIP MOČINIĆ, TIN ŠKORIĆ
4 O.Š S.S.KRANJČEVIĆ USKOK SENJ VODITELJ: VJEKOSLAV SARDELIĆ

38 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEČACI

DATUM I MJESTO GRUPA A GRUPA B


18. i 19. svibnja, SRC 3. Maj, Rijeka I. Kolo, 08.40 sati I. Kolo 09.25 sati
ŠŠD ROVI - ŠŠD ZAMET 17:21 ŠŠD MLADOST - ŠŠD MALEŠNICA 22:21
RUKOMET - OSNOVNE ŠKOLE

KOORDINATOR NATJECANJA II. Kolo, 10.10 sati II. Kolo 10.55 SATI
Željko Holer ŠŠD ARBANASI - ŠŠD ROVI 13:19 ŠŠD TOMISLAV - ŠŠD MLADOST 15:21
III. Kolo, 11.40 sati III. Kolo 12.25 sati
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO ŠŠD ZAMET - ŠŠD ARBANASI 17:11 ŠŠD MALEŠNICA - ŠŠD TOMISLAV 18:16
1. Željko Holer – Predsjednik povjerenstva
2. Vjekoslav Sardelić UTAKMICA ZA 5. MJESTO, 13.30 sati Razigravanje za poredak
ŠŠD ARBANASI - ŠŠD TOMISLAV 24:16 od 1. do 4. mjesta
3. Marko Žigić
1. utakmica poluzavršnice, 08.20 sati
KONAČAN POREDAK EKIPA ŠŠD ZAMET - ŠŠD MALEŠNICA 16:17
R. BR. ŠŠD ŠKOLA MJESTO 2. utakmica poluzavršnice, 09.05 sati
1 MLADOST OSNOVNA ŠKOLA PRELOG Prelog ŠŠD ROVI - ŠŠD MLADOST 17:18
2 MALEŠNICA OSNOVNA ŠKOLA MALEŠNICA Zagreb
za III. mjesto, 09.50 sati
3 ROVI OSNOVNA ŠKOLA RUDE Samobor
4 ŠŠD ZAMET - ŠŠD ROVI 12:21
ZAMET OSNOVNA ŠKOLA ZAMET Rijeka
5 ARBANASI OSNOVNA ŠKOLA KRUNE KRSTIĆA Zadar za I. mjesto, 10.35 sati
6 TOMISLAV OSNOVNA ŠKOLA KRALJA TOMISLAVA Našice ŠŠD MALEŠNICA - ŠŠD MLADOST 18:21

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD MLADOST NASTUPILA JE U SASTAVU:


Filip Hozjan, Marko Židov, Zoran Martinčević, Hrvoje Malek, Josip Najman, Nikola Šestan, Marko Sermek, Dino Vlašić, Luka
Sermek, Vito Šestan, Krunoslav Trupković, Filip Sečan

VODITELJ: Božidar Žegarac

39
POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
Osnovna škola Dragutina Domjanića
OSNOVNE ŠKOLE - CENTAR

ŠŠD Zabok - ŠŠD Vihor-Ivanić Grad 14:20


DATUM I MJESTO ŠŠD Vihor-Kutina - ŠŠD Prva 9:14
17.3.2010., Sveti Ivan Zelina
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO ŠŠD Vihor-Ivanić Grad - ŠŠD Prva 5:12
Ivančica Valek, prof. TZK-e
UTAKMICA ZA 3. MJESTO PRVOPLASIRANA EKIPA
Gordana Čosić, prof. hrvatskog j.
ŠŠD PRVA
Maja Rađenović-Fijan, ŽŠŠSZŽ ŠŠD Zabok - ŠŠD Vihor-Kutina 10:20
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA VANESA MARKANOVIĆ, MARTA LOVRAK,
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO MAJA ŽALAC, MARTINA ŠĆIREK, JELENA BOJ-
1 I. Osnovna škola Bjelovar ŠŠD Prva Bjelovar ČETA, IVANA ČEREPINKO, MARIJA RAJIĆ, IVA
2 OŠ Stjepana Basaričeka ŠŠD Vihor-Ivanić Grad Ivanić-Grad TOKLIĆ, MARIJA BOŠNJAK, DOROTEA KOREN,
3 OŠ Mate Lovraka ŠŠD Vihor-Kutina Kutina PETRA MIKLIČAN, REA BEDEKOVIĆ
4 OŠ Ksavera Šandora Gjalskog ŠŠD Zabok Zabok VODITELJ: DEJANA BAJSIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DRUŠTAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
O.Š. MATIJA ANTUN RELJKOVIĆ-CERNA VJEKOSLAV KLAIĆ - TOMISLAV 6:12
OSNOVNE ŠKOLE - ISTOK

DATUM I MJESTO DARDA - MLADOST 19:14


09.03.2010., O.Š. MATIJA ANTUN RELJKOVIĆ-CERNA
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO TOMISLAV - DARDA 11:13
ILIJA GRGIĆ, PROFESOR
UTAKMICA ZA 3. MJESTO PRVOPLASIRANA EKIPA
MIROSLAV GAGRO ŠŠD DARDA
ZDRAVKO MAK, PROFESOR VJEKOSLAV KLAIĆ - MLADOST 10:7
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA IVONA GUSKIĆ, MARIJANA SRAKA, LEA
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO MARTINKO, MATTEA GREGORAC, MATEJA OROZ,
1 O.Š. DARDA DARDA DARDA BOJANA POPADIĆ, KATARINA ČIČAK, MARIJANA
2 O.Š.M.A.RELJKOVIĆ-CERNA TOMISLAV CERNA PRUGOVIĆ, IVANA MARIĆ, ANAMARIJA ŠODO-
3 O.Š. VJEKOSLAV KLAIĆ VJEKOSLAV KLAIĆ GARČIN LOVAC, JOSIPA ŠUMANOVAC, AMRA HODŽIĆ
4 O.Š. MLADOST MLADOST JAKŠIĆ VODITELJ: Janoš Boni

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA DUBROVAČKO NERETVANSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
Županijski savez školskog športa Dubrovačko neretvanske žup. “PLOČE” - “STANOVI” 22:12
OSNOVNE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO “SALONA” - “OLUJA” 15:9


14. 03. 2010., PLOČE, GRADSKA ŠPORTSKA DVORANA
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO “PLOČE” - “SALONA” 15:10
BORIS KRSTIČEVIĆ, PREDSJEDNIK
UTAKMICA ZA 3. MJESTO PRVOPLASIRANA EKIPA
ANTE MAREVIĆ, ČLAN
ŠŠD PLOČE
SINIŠA SPREMO, ČLAN “STANOVI” - “OLUJA” 9:20
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA PAVA ŽDERIĆ, MILENA KEŽIĆ, ANDREA
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO KLARIĆ, LUCIJA BATUR, MARIJA RADOŠ, IVA
1 OŠ “VLADIMIR NAZOR” “PLOČE” PLOČE PETROVIĆ, ANĐELA LAKIĆ, REA BARBIR, DORIS
2 OŠ VJEKOSLAVA PARAĆA “SALONA” SOLIN DUGANDŽIĆ, IVA PAŽIN, ENA TOLJ, MARINELA
3 OŠ DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI “OLUJA” KNIN KRAMAR
4 OŠ “STANOVI” “STANOVI” ZADAR VODITELJ: FRANO BOŽIĆ

40 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
Školski športski savez Varaždinske županije
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
OS IVANA KUKULJEVIĆA SAKCINSKOG
OSNOVNE ŠKOLE - SJEVER

ANTUN NEMČIĆ GOSTOVSKI - VIHOR 8:14


DATUM I MJESTO IKS - SOKOL 13:16
28. 04. 2010., IVANEC
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO VIHOR - SOKOL 12:10
Branimir Štimec, prof.
UTAKMICA ZA 3. MJESTO PRVOPLASIRANA EKIPA
Kruno Poje, prof.
ŠŠD VIHOR
Dragutin Brezovec ANTUN NEMČIĆ GOSTOVSKI - IKS 18:16
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA STELA POSAVEC, PAULA POSAVEC, KLARA
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO VINKOVIĆ, LARA PONGREC, TEA TOMPOŠ,
1 STRAHONINEC VIHOR ČAKOVEC NIKOLINA ZADRAVEC, LORENA AHEL,
2 PETRA PRERADOVIĆA SOKOL PITOMAČA MELANI BALIĆ, KLARA BALIĆ, SARA DOMINIĆ,
3 ANTUN NEMČIĆ GOSTOVSKI ANTUN NEMČIĆ GOSTOVSKI KOPRIVNICA NIKOLINA LADIĆ, SARA POSAVEC
4 IVANA KUKULJEVIĆA SAKCINSKOG IKS IVANEC VODITELJ: SINIŠA TRAJBOR

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA
OSNOVNE ŠKOLE - ZAGREB

BRESTJE - BREZOVICA 22:5


DATUM I MJESTO ŽUTAC - MALEŠNICA 13:27
17.03.2010., ŠD DUBRAVA
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO BRESTJE - MALEŠNICA 19:18
IVANA JUKIČIĆ, PROF.
IVO RATEJ, PROF. UTAKMICA ZA 3. MJESTO
PRVOPLASIRANA EKIPA
DAMIR BRAJKOVIĆ, PROF. BREZOVICA - ŽUTAC 11:19 ŠŠD BRESTJE
KONAČAN POREDAK EKIPA NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO ANAMARIJA KOŽIĆ, DORA GERECI,
1 OŠ BRESTJE BRESTJE SESVETE IVANA JOSIPOVIĆ, VALENTINA DODIG, LUCIJA
2 OŠ MALEŠNICA MALEŠNICA ZAGREB PERAICA, MARIJA GALIĆ, MONIKA BEŠEN,
3 OŠ ŽUTI BRIJEG ŽUTAC ZAGREB ANTONIJA ŠIBENIK
4 OŠ BREZOVICA BREZOVICA ZAGREB VODITELJ: ZRINKA GREDELJ TOLIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
PRVA OSNOVNA ŠKOLA OGULIN GRABRIK - DELFIN 6:15
OSNOVNE ŠKOLE - ZAPAD

DATUM I MJESTO USKOK - MLADOST 11:9


15.04.2010., OGULIN
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO DELFIN - USKOK 20:15
ZVONKO RANOGAJEC, PREDSJEDNIK
UTAKMICA ZA 3. MJESTO PRVOPLASIRANA EKIPA
ĐURO BATINIĆ, ČLAN
ŠŠD DELFIN
STEVO ŠLAT, ČLAN GRABRIK - MLADOST 10:13
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA DORIS ANTIĆ, KLARA KOCMANIĆ, MARINA
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO KOMADINA, ALMA MEŠINOVIĆ, ANAMARIJA
1 O.Š.IVAN MAŽURANIĆ DELFIN NOVI VINODOLSKI NJEŽIĆ, ANA PAPIĆ, LEA PETRINOVIĆ, MAJDA
2 O.Š S.S.KRANJČEVIĆ USKOK SENJ HALEPOVIĆ, ANJA SMOLČIĆ, MARIJETA LEKAJ,
3 O.Š.MARIJE LINE MLADOST UMAG IVA TOMIĆ, TINA VERGIĆ
4 O.Š.GRABRIK GRABRIK KARLOVAC VODITELJ: ZVONIMIR KUTIJA

41
ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJČICE

DATUM I MJESTO GRUPA A GRUPA B


18. i 19. svibnja, Sportska dvorana, Malinska I. Kolo 08.40 sati I. Kolo 09.25 sati
ŠŠD DELFIN - ŠŠD PRVA 7:9 ŠŠD DARDA - ŠŠD VIHOR 15:17
RUKOMET - OSNOVNE ŠKOLE

KOORDINATOR NATJECANJA II. Kolo 10.10 sati II. Kolo 10.55 sati
Siniša Ivanišević ŠŠD BRESTJE - ŠŠD DELFIN 13:18 ŠŠD PLOČE - ŠŠD DARDA 19:11
III. Kolo 11.40 sati III. Kolo 12,25 sati
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO ŠŠD PRVA - ŠŠD BRESTJE 11:11 ŠŠD VIHOR - ŠŠD PLOČE 9:13
1. Siniša Ivanišević – Predsjednik povjerenstva
2. Marija Nemec UTAKMICA ZA 5. MJESTO, 13.30 sati Razigravanje za poredak
BRESTJE - DARDA 15:23 od 1. do 4. mjesta
3. Dejana Bajsić
1. utakmica poluzavršnice, 08.20 sati
KONAČAN POREDAK EKIPA PRVA - VIHOR 12:14 (10:10)
R. BR. ŠŠD ŠKOLA MJESTO 2. utakmica poluzavršnice, 09.05 sati
1 PLOČE OSNOVNA ŠKOLA “VLADIMIR NAZOR” Ploče DELFIN - PLOČE 10:14
2 VIHOR OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINEC Čakovec
UTAKMICA ZA 3. MJESTO, 09.50 sati
3 DELFIN OSNOVNA ŠKOLA IVANA MAŽURANIĆA Novi Vinodolski
4 PRVA - DELFIN 8:9
PRVA I. OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR Bjelovar
5 DARDA OSNOVNA ŠKOLA DARDA Darda UTAKMICA ZA 1. MJESTO, 10.35 sati
6 BRESTJE OSNOVNA ŠKOLA BRESTJE Sesvete VIHOR - PLOČE 13:17

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD PLOČE NASTUPILA JE U SASTAVU:


Pava Žderić, Milena Kežić, Andrea Klarić, Lucija Batur, Marija Radoš, Iva Petrović, Anđela Lakić, Rea Barbir, Doris Dugandžić, Iva
Pažin, Ena Tolj, Marinela Kramar

VODITELJ: Frano Božić

42 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKI DRUŠTAVA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
SREDNJOŠKOLSKI CENTAR BJELOVAR TEHNIČAR BJ - MLADOST 1957 15:10
SREDNJE ŠKOLE - CENTAR

DATUM I MJESTO SOKOL - TEHNIČAR KT 12:18


25. 03. 2010., BJELOVAR
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO TEHNIČAR BJ - TEHNIČAR KT 21:19
STANKO ŠTIMAC, predsjednik SŠŠD BBŽ
UTAKMICA ZA 3. MJESTO PRVOPLASIRANA EKIPA
LIDIJA NOVOSEL, ravnateljica škole
ŠŠD TEHNIČAR BJ
TOMISLAV FLINTA, tajnik SŠŠD BBŽ MLADOST 1957 - SOKOL 24:14
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA KRISTIJAN ĐIVIĆ, DINO KOLOVRAT, DAVID
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO MILIČEVIĆ, MARKO MEDVED, TONI GRKINIĆ,
1 TEHNIČKA ŠKOLA BJELOVAR TEHNIČAR BJ BJELOVAR IVAN ŠPOLJARIĆ, DARIO MINIGO, MARKO
2 TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA TEHNIČAR KT KUTINA IVANKOVIĆ, TOMISLAV HERCEG, IVAN BURKO-
3 SREDNJA STRUK. ŠKOLA SAMOBOR MLADOST 1957 SAMOBOR VAC, MIRAN VALINČIĆ, NATKO MERHAR
4 SREDNJA ŠKOLA ZLATAR SOKOL ZLATAR VODITELJ: ZDENKO KUNA

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ BRODSKO POSAVSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ BRODSKO POSAVSKE ŽUPANIJE GIMNAZIJA - AGRO 8:15
SREDNJE ŠKOLE - ISTOK

DATUM I MJESTO EKOST - TEHNIČAR 10:6


15.03.2010., Sportska dvorana “Brod” - Slavonski Brod
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO AGRO - EKOST 12:16
Bruno Štefanek
UTAKMICA ZA 3. MJESTO PRVOPLASIRANA EKIPA
Davorin Bašić ŠŠD EKOST
Zvonko Brajković GIMNAZIJA - TEHNIČAR 15:13
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA NIKOLA MITROVIĆ, MARKO PULJIĆ, MISLAV
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO PETROVIĆ, MISLAV MIOČEVIĆ, JOSIP PUN-
1 Srednja strukovna škola Braće Radića EKOST ĐAKOVO DA, DAVOR POLJIČAK, NIKOLA JOSIPOVIĆ,
2 Poljoprivredno šumarska škola AGRO VINKOVCI ANTONIO JOZIPOVIĆ, DENIS TOT, KREŠIMIR
3 Gimnazija Požega GIMNAZIJA POŽEGA KLEPO, ROBERT SELEC, MIHOVIL LOZIĆ
4 Tehnička škola TEHNIČAR SLAVONSKI BROD VODITELJ: DARIO JAGODIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA ZADARSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA ZADARSKE ŽUPANIJE MEDICINAR - JELSA 10:15
NARONA - BLANDONA
SREDNJE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO 13:8


22.04.2010., ZADAR
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO JELSA - NARONA 19:20
JADRANKA DUVANČIĆ, predsjednik
UTAKMICA ZA 3. MJESTO PRVOPLASIRANA EKIPA
MILAN ZEKANOVIĆ, član
ŠŠD NARONA
KONSTANTIN ANIĆ, član MEDICINAR - BLANDONA 16:10
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA DRAGO KALEB, TONI PEHAR, MARKO ILIĆ,
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO IVAN SENTA, ILIJA BROZOVIĆ, JURE KOZINA,
1 SŠ METKOVIĆ NARONA METKOVIĆ LEON PAVLOVIĆ, ANTONIO BEBIĆ, BRANIMIR
2 SŠ HVAR JELSA HVAR VUČKOVIĆ, JOSIP KEŽIĆ, MATE VOLAREVIĆ,
3 MEDICINSKA I KEMIJSKA ŠKOLA MEDICINAR ŠIBENIK LEON DODIG
4 SŠ BIOGRAD BLANDONA BIOGRAD N/M VODITELJ: Ivan Šprlje

43
POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
Školski športski savez Varaždinske županije
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
SS SREDNJA ŠKOLA IVANEC SREDNJOŠKOLAC - I - TIOŠ 22:16
SREDNJE ŠKOLE - SJEVER

DATUM I MJESTO SREDNJOŠKOLAC - K - GIMNAZIJA 13:21


27.04.2010., IVANEC
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO SREDNJOŠKOLAC - I - GIMNAZIJA 22:12
Branimir Štimec, prof.
UTAKMICA ZA 3. MJESTO PRVOPLASIRANA EKIPA
Josipa Polančec, prof.
ŠŠD SREDNJOŠKOLAC - I
Branka Pavić, prof. TIOŠ - SREDNJOŠKOLAC - K 25:14
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA MATIJA MATUČEC, KRUNO KUČEJ, KRISTIJAN
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO ŠTEFIČAR, MATIJA IVANUŠIĆ, DARKO BREGO-
1 SREDNJA ŠKOLA IVANEC SREDNJOŠKOLAC - I IVANEC VIĆ, MATEJ SEVER, MARTIN ŠOŠTAR, ROBERT
2 GIMNAZIJA PETRA PRERADOVIĆA GIMNAZIJA VIROVITICA ŠTEFIČAR, VANJA KUŠEN, IVAN BREZIĆ,
3 TEHNIČKA, IND. OBRTN. I ŠKOLA TIOŠ ČAKOVEC TEODOR KELEMEN, JURICA VIDAČEK
4 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA SREDNJOŠKOLAC - K KOPRIVNICA VODITELJ: VLADIMIR CANJUGA

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA
SREDNJE ŠKOLE - ZAGREB

UM - PRVA 23:9
DATUM I MJESTO RUĐER - III. GIMNAZIJA 15:16
10.03.2010. ŠD dubrava
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO UM - III. GIMNAZIJA 16:17
ZLATKO FALAT, PROFESOR
UTAKMICA ZA 3. MJESTO PRVOPLASIRANA EKIPA
DAMIR BRAJKOVIĆ, PROFESOR
ŠŠD III. GIMNAZIJA
IVO RATEJ, PROFESOR PRVA - RUĐER 15:17
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA KARLO DOLENČIĆ, IVAN KERETA, LUKA GALIĆ,
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO IVAN VOJNOVIĆ, MATEO SEFERI, MATIJA
1 III. gimnazija III. GIMNAZIJA ZAGREB MARKAS, FILIP MILAK, KRISTIJAN VOLAR,
2 Srednja škola Sesvete UM ZAGREB JOSIP LEKO, MARKO MIHALJEVIĆ, MARKO
3 Tehnička škola Ruđera Boškovića RUĐER ZAGREB ČALIĆ, GRGUR BULOVIĆ
4 I. gimnazija PRVA ZAGREB VODITELJ: VLADIMIR PERVAN

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ISTARSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
Srednja škola Mate Blažine Labin Rijeka - Senj 20:7
SREDNJE ŠKOLE - ZAPAD

DATUM I MJESTO Ogulin - Duga 16:12


15.04.2010. LABIN
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Rijeka - Ogulin 23:17
Zlatko Arapović, prof.
UTAKMICA ZA 3. MJESTO PRVOPLASIRANA EKIPA
Julija Štemberga, prof.
ŠŠD RIJEKA
Siniša Verbanac, dipl.ecc Senj - Duga 10:18
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA Marin Đurica, Dino Baćić, Mateo
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO Belušić, Matko Abramović, Roland
1 Selezijanska klasična gimnazija Rijeka Rijeka Maršanić, Matej Tićić, Jurica Grbić,
2 Obrtnička i tehnička škola Ogulin Ogulin Luka Bukvić, Filip Domika, Ciprijan
3 Srednja škola Mate Blažine Duga Labin Crljenko, Toni Katalinić, Marin Sorić
4 Srednja škola Pavla Rittera Vitezovića Senj Senj VODITELJ: MIRNA BAČIĆ

44 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - MLADIĆI

DATUM I MJESTO GRUPA A GRUPA B


21. i 22. svibnja, SRC 3. Maj, Rijeka I. Kolo, 08.40 sati I. Kolo, 09.25 sati
lll. GIMNAZIJA - DOMINIK SAVIO 14:8 EKOST - NARONA 13:16
RUKOMET - SREDNJE ŠKOLE

KOORDINATOR NATJECANJA II. Kolo, 10.10 sati II. Kolo, 10.55 SATI
Željko Holer SREDNJOŠKOLAC - lll. GIMNAZIJA 23:14 TEHNIČAR - EKOST 22:23
III. Kolo, 11.40 sati III. Kolo, 12.25 sati
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO DOMINIK SAVIO - SREDNJOŠKOLAC 12:18 NARONA - TEHNIČAR 13:14
1. Željko Holer – Predsjednik povjerenstva
2. Mirna Bačić UTAKMICA ZA 5. MJESTO, 13.30 sati Razigravanje za poredak
DOMINIKV SAVIO - EKOS 23:18 od 1. do 4. mjesta
3. Dario Jagodić
1. utakmica poluzavršnice, 08.20 sati
KONAČAN POREDAK EKIPA SREDNJOŠKOLAC - TEHNIČAR 21:13
R. BR. ŠŠD ŠKOLA MJESTO 2. utakmica poluzavršnice, 09.05 sati
1 SREDNJOŠKOLAC SREDNJA ŠKOLA IVANEC Ivanec III. GIMNAZIJA - NARONA 14:16
2 NARONA SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ Metković
za III. mjesto, 09.50 sati
3 TEHNIČAR TEHNIČKA ŠKOLA BJELOVAR Bjelovar
4 TEHNIČAR III. GIMNAZIJA 22:16
lll. GIMNAZIJA III. GIMNAZIJA Zagreb
5 DOMINIK SAVIO SALEZIJANSKA KLASIČNA GIMNAZIJA Rijeka za I. mjesto, 10.35 sati
6 EKOST SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA BRAĆE RADIĆA Đakovo SREDNJOŠKOLAC - NARONA 13:10

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD SREDNJOŠKOLAC NASTUPILA JE U SASTAVU:


Matija Matučec, Kruno Kučej, Kristijan Štefičar, Matija Ivanušić, Darko Bregović, Matej Sever, Martin Šoštar, Robert Štefičar,
Vanja Kušen, Ivan Brezić, Teodor Kelemen, Jurica Vidaček

VODITELJ: Klaus Lind

45
POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKI DRUŠTAVA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
SREDNJOŠKOLSKI CENTAR BJELOVAR AUGUSTIN - MLADOST 13:23
SREDNJE ŠKOLE - CENTAR

DATUM I MJESTO GROM - MARTIN 11:18


25.3.2010., BJELOVAR
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO MLADOST - MARTIN 16:19
STANKO ŠTIMAC, predsjednik SŠŠD BBŽ
UTAKMICA ZA 3. MJESTO PRVOPLASIRANA EKIPA
LIDIJA NOVOSEL, ravnateljica škole
ŠŠD MARTIN
TOMISLAV FLINTA, tajnik SŠŠD BBŽ AUGUSTIN- GROM 18:13
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA ANDREA MIKULIĆ, IVANA MARAKOVIĆ, MONIKA
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO RAJNER, IVANA MIKULIĆ, ANDRIJANA MAMU-
1 SREDNJA ŠKOLA DUGO SELO MARTIN DUGO SELO ZA, ANĐELINA ŠUKER, JOSIPA ĐURAK, LUCIJA
2 GIMNAZIJA BJELOVAR MLADOST BJELOVAR MARJANČIĆ, MARINA SLIŠKOVIĆ, KATARINA
3 SREDNJA ŠKOLA TINA UJEVIĆA AUGUSTIN KUTINA KAMPIĆ, EVA KRSTANOVIĆ, IVANA MEČIĆ
4 SREDNJA ŠKOLA ZABOK GROM ZABOK VODITELJ: MIRJANA PRELEC

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ POŽEŠKO SLAVONSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
ŽŠŠS POŽEŠKO SLAVONSKE ŽUPANIJE GIMNAZIJALAC - GIMNAZIJA 6:5
SREDNJE ŠKOLE - ISTOK

DATUM I MJESTO MLADOST 96 - MEDIVET 11:13


25.03.2010., POŽEGA
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO GIMNAZIJALAC - MEDIVET 9:11
JOSIP NEFEROVIĆ
UTAKMICA ZA 3. MJESTO PRVOPLASIRANA EKIPA
MARIJAN RUDEŽ
ŠŠD MEDIVET
DARIO PISKER GIMNAZIJA - MLADOST 96 5:16
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA KATARINA POTIHA, SINDY BUDIMIR,
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO ANTONIA TOKIĆ, ANA LATIN, KATARINA LATIN,
1 ZDRAVSTVENA I VETERINARSKA ŠKOLA MEDIVET VINKOVCI ANTONELA NUIĆ, IVONA BARIĆ, TEA ŠTRKALJ,
2 GIMNAZIJA MATIJA MESIĆ GIMNAZIJALAC SLAVONSKI BROD BARBARA TRBOJEVIĆ, ANA MARIJA ČOVIĆ,
3 GIMNAZIJA A.G.MATOŠA MLADOST 96 ĐAKOVO BARBARA KUJADIN
4 GIMNAZIJA GIMNAZIJA POŽEGA VODITELJ: Antun Pavlović

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA ZADARSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA ZADARSKE ŽUPANIJE PLOČA - NAZOR 9:4
LOVRE MONTI - V. NAZOR
SREDNJE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO 22:13


26. 03. 2010., ZADAR
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO PLOČA - LOVRE MONTI 16:13
MILAN ZEKANOVIĆ, prof.TZK
PRVOPLASIRANA EKIPA
LORIS VIDAKOVIĆ, prof.TZK UTAKMICA ZA 3. MJESTO
ŠŠD PLOČA
HELENA HORDOV, prof.TZK NAZOR - V. NAZOR 16:14 NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA TEA PIJEVIĆ, ELIZABETA DOMIĆ, TONKA
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO PRUSAC, KRISTINA ŽDERIĆ, RENATA KEŽIĆ,
1 SŠ fra ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA PLOČA PLOČE LUCIJA PAVLOVIĆ, MARIJA PINTAR, ANDREA
2 SŠ LOVRE MONTIJA LOVRE MONTI KNIN ŠALINOVIĆ, NEVENA NIKOLAC, ANĐELA
3 V. GIMNAZIJA VLADIMIR NAZOR NAZOR SPLIT MARINOVIĆ, MIA ZDOVC, VINKICA ŽDERIĆ
4 GIMNAZIJA VLADIMIRA NAZORA V. NAZOR ZADAR VODITELJ: Ante Marević

46 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
Školski športski savez Varaždinske županije
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
SS SREDNJA ŠKOLA IVANEC SREDNJOŠKOLAC - I - GIMNAZIJALAC 9:10
SREDNJE ŠKOLE - SJEVER

DATUM I MJESTO GIMNAZIJA - SREDNJOŠKOLAC 22:23


27. 04. 2010., IVANEC
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO GIMNAZIJALAC - SREDNJOŠKOLAC 13:22
Branimir Štimec, prof.
UTAKMICA ZA 3. MJESTO PRVOPLASIRANA EKIPA
Josipa Polančec, prof.
ŠŠD SREDNJOŠKOLAC
Branka Pavić, prof. SREDNJOŠKOLAC - I - GIMNAZIJA 17:18
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA SARA BRGLES, VEDRANA STANČIR, LEA
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO VUKOJEVIĆ, JOSIPA HUDINČEC, MIRNA PURIĆ,
1 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA SREDNJOŠKOLAC KOPRIVNICA IVANA KOREN, ANA-MARIJA PETI, ANTONIA
2 GIMNAZIJA GIMNAZIJALAC ČAKOVEC JUKIĆ, IVA PONGREC, ANA VERČEVIĆ, MIRNA
3 GIMNAZIJA PETRA PRERADOVIĆA GIMNAZIJA VIROVITICA GAŠPARIĆ, ANDREA ČOVIĆ
4 SREDNJA ŠKOLA IVANEC SREDNJOŠKOLAC - I IVANEC VODITELJ: TAMARA TOMIŠA-GEČIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA
SREDNJE ŠKOLE - ZAGREB

UM - KROA-HTŠ 16:12
DATUM I MJESTO KEMIČAR - III. GIMNAZIJA 10:14
10.03.2010., ŠD DUBRAVA
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO UM - III. GIMNAZIJA 19:10
ZLATKO FALAT, PROFESOR
UTAKMICA ZA 3. MJESTO PRVOPLASIRANA EKIPA
DAMIR BRAJKOVIĆ, PROFESOR ŠŠD UM
IVO RATEJ, PROFESOR KROA-HTŠ - KEMIČAR 10:22
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA LUCIJA MILIČEVIĆ, MAJA NUJIĆ, MARIJA
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO MILIĆ, SABRINA ĐAKOVIĆ, IVA SIROGLAVIĆ,
1 Srednja škola Sesvete UM ZAGREB ANDREA POŠTOLKA, TARRA BEZJAK, LEA KOSI,
2 III. Gimnazija III. GIMNAZIJA ZAGREB FRANKA ŠEBEK, LUCIJA JELOVEČKI, MARINA
3 Prirodosl. škola Vladimira Preloga KEMIČAR ZAGREB RELOTA, BOŽENA MALIĆ
4 Hotelijersko turistička škola KROA-HTŠ ZAGREB VODITELJ: ŽELJKA VIDOVIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ISTARSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
Srednja škola “Vladimir Gortan” B U J E Ekonomist - Zmaj 19:11
SREDNJE ŠKOLE - ZAPAD

DATUM I MJESTO Zmaj - Olimpija 1908. 13:11


20.04.2010., BUJE Ekonomist - Olimpija 1908. 15:9

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
Roberto Fatorić
PRVOPLASIRANA EKIPA
Ana Zubčić Kuhar, ravnatelj
ŠŠD EKONOMIST
Valentino Štingl, prof. NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA KRISTINA JURAC, SANJA KUSTURIN, IRIS
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO BRADANOVIĆ, MILA TOTO, KRISTINA AFRIĆ,
1 Ekonomska škola Mije Mirkovića Ekonomist Rijeka DEJANA MILOSAVLJEVIĆ, GABRIJELA DRAMAC,
2 Vladimir Gortan” Zmaj Buje IVANA JURIČIĆ, MARTINA JURIŠIĆ, KARLA
3 Gimnazija Karlovac Olimpija 1908. Karlovac GVAČIĆ, LAURA FUMIS, PATRICIJA PERKOVIĆ
VODITELJ: MIRA VUČAK

47
ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJKE

DATUM I MJESTO GRUPA A GRUPA B


21. i 22. svibnja, Sportska dvorana, Malinska I. Kolo ,08.40 sati I. Kolo, 09.25 sati
MEDIVET - UM 11:8 EKONOMIST - PLOČA 11:16
RUKOMET - SREDNJE ŠKOLE

KOORDINATOR NATJECANJA II. Kolo, 10.10 sati II. Kolo, 10.55 sati
Siniša Ivanišević SREDNJOŠKOLAC - MEDIVET 10:20 MARTIN - EKONOMIST 15:17
III. Kolo, 11.40 sati III. Kolo, 12,25 sati
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO UM - SREDNJOŠKOLAC 17:21 PLOČA - MARTIN 16:14
1. Siniša Ivanišević – Predsjednik povjerenstva
2. Mirjana Prelec UTAKMICA ZA 5. MJESTO, 13.30 sati Razigravanje za poredak
UM - MARTIN 25:24 od 1. do 4. mjesta
3. Tamara Tomiša Gečić
1. utakmica poluzavršnice, 08.20 sati
KONAČAN POREDAK EKIPA MEDIVET - EKONOMIST 11:20
R. BR. ŠŠD ŠKOLA MJESTO 2. utakmica poluzavršnice, 09.05 sati
1 PLOČA SREDNJA ŠKOLA FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA Ploče SREDNJOŠKOLAC - PLOČA 15:17
2 EKONOMIST EKONOMSKA ŠKOLA MIJE MIRKOVIĆA RIJEKA Rijeka
UTAKMICA ZA 3. MJESTO, 09.50 sati
3 SREDNJOŠKOLAC SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA Koprivnica
4 MEDIVET - SREDNJOŠKOLAC 14:15
MEDIVET ZDRAVSTV. I VETERIN. ŠKOLA DR. A. ŠTAMPARA Vinkovci
5 UM SREDNJA ŠKOLA SESVETE Sesvete UTAKMICA ZA 1. MJESTO, 10.35 sati
6 MARTIN SREDNJA ŠKOLA DUGO SELO Dugo Selo EKONOMIST - PLOČA 10:15

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD PLOČA NASTUPILA JE U SASTAVU:


Tea Pijević, Elizabeta Domić, Tonka Prusac, Kristina Žderić, Renata Kežić, Lucija Pavlović, Marija Pintar, Andrea Šalinović, Nevena
Nikolac, Anđela Marinović, Mia Zdovc, Vinkica Žderić

VODITELJ: Ante Marević

48 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


5.4. REZULTATI

ODBOJKA

49
POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
SŠ BEDEKOVČINA
OSNOVNE ŠKOLE - CENTAR

LOB - POLET 2:1


DATUM I MJESTO UNA - ZABOK 0:2
05. 03. 2010., BEDEKOVČINA
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO LOB - ZABOK 1:2
BRANKO SEMOV, NASTAVNIK
UTAKMICA ZA 3. MJESTO PRVOPLASIRANA EKIPA
TANJA TUĐA, PROF.
ŠŠD ZABOK
RADOVAN CESAREC, MAG. KIN. POLET - UNA 1:2
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA BLAŽ TUĐA, DOMINIK CUJZEK, FILIP ĐURKAN,
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO KARLO MAK, MARKO GALAC, MARKO KOLAR,
1 KSAVERA ŠANDORA GJALSKOG ZABOK ZABOK MARKO REPOVEČKI, MARTIN BAJS, MARTIN
2 BOGUMILA TONIJA LOB SAMOBOR TUĐA, MIHAEL SINKOVIĆ, TONI TUĐA, VINKO
3 DAVORINA TRSTENJAKA UNA HRVATSKA KOSTAJNICA KOTARSKI
4 VLADIMIRA NAZORA POLET DARUVAR VODITELJ: ANDRIJA KRMEK

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
OŠ VIŠNJEVAC SOKOLOVAC - VIŠNJA 0:2
OSNOVNE ŠKOLE - ISTOK

DATUM I MJESTO MLADOST (N. GRADIŠKA) - MLADOST (IVANKOVO) 0:2


16.03.2010., OSIJEK
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO VIŠNJA - MLADOST (IVANKOVO) 2:0
VELJKO BENČIĆ, učitelj
UTAKMICA ZA 3. MJESTO PRVOPLASIRANA EKIPA
MIRNA RAJLE BROĐANANC
ŠŠD VIŠNJA
DANIELA KUŽE SOKOLOVAC - MLADOST (N. GRADIŠKA) 0:2
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA JURICA ŠUĆUR, TONI MILEŠEVIĆ, VID VLA-
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO ŠIĆ, IVAN VRDOLJAK, DOMAGOJ HRANIĆ,
1 OŠ VIŠNJEVAC VIŠNJA VIŠNJEVAC ŽIVKO BEŠLIĆ, MATEJ LONČAR, DOMAGOJ
2 OŠ AUGUST CESAREC MLADOST (IVANKOVO) IVANKOVO MRŠE, ZVONIMIR SKENDER, DANIJEL ŠTRA-
3 OŠ LJUDEVITA GAJA MLADOST (N. GRADIŠKA) NOVA GRADIŠKA SSER, NIKOLA VUKOVIĆ, LUKA IVKOVIĆ
4 OŠ ANTUNA KANIŽLIĆA SOKOLOVAC POŽEGA VODITELJ: DANE KONČAR

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA ŠIBENIK
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA ŠIBENIK GALEB - VAL 2:0
OSNOVNE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO OSTRŽIĆ - VIDICI 2:1


19.3.2010., OŠ Vidici Šibenik
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO GALEB - OSTRŽIĆ 0:2
Margit Vrbičić, pedsjednica Saveza
Roko Periša, tajnik Saveza UTAKMICA ZA 3. MJESTO
PRVOPLASIRANA EKIPA
Irena Rupić Pietri, koordinator VAL - VIDICI 0:2
ŠŠD OSTRŽIĆ
KONAČAN POREDAK EKIPA NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO IVO MARČIĆ, MARKO SABLJIĆ, ANTON
1 OŠ Ostrog OSTRŽIĆ KAŠTEL LUKŠIĆ KOVAČEV, ALEN BAŠIĆ, JOSIP BATARELO,
2 OŠVIDICI VIDICI ŠIBENIK DAMIR BOTIĆ, PETAR VIŠIĆ, MARIN TOMIĆ,
3 OŠ SMILJEVAC GALEB ZADAR IVAN JUKIĆ, PETAR SUČIĆ
4 OŠ VELA LUKA VAL VELA LUKA VODITELJ: Marko Matas

50 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
SGC ATON NEDELIŠĆE
OSNOVNE ŠKOLE - SJEVER

“SLATINA” - “PLAMEN” 0:2


DATUM I MJESTO “DRUGA” - “PUME” 0:2
23. 03. 2010., NEDELIŠĆE
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO “PLAMEN” - “PUME” 0:2
ŽELJKO JAGEC, prof.
TOMISLAVA MEDVEDOVIĆ, prof. UTAKMICA ZA 3. MJESTO
PRVOPLASIRANA EKIPA
KSENIJA KRANJČEC, prof. “SLATINA” - “DRUGA” 0:2
ŠŠD PUME
KONAČAN POREDAK EKIPA NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO KARLO NOVAK, DARIO LESAR, KARLO
1 OŠ NEDELIŠĆE “PUME” NEDELIŠĆE KOCIJAN, DOMAGOJ KOŠIR, MATEO SUTNJAK,
2 OŠ VLADIMIR NAZOR “PLAMEN” KRIŽEVCI BERNARD GAVEZ, LEON ANTUNOVIĆ, MATIJA
3 II OŠ VŽ “DRUGA” VARAŽDIN CVETKOVIĆ, MIROSLAV KORUNEK
4 OŠ EUGENA KUMIČIĆA “SLATINA” SLATINA VODITELJ: JADRANKO KIRIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA
OSNOVNE ŠKOLE - ZAGREB

VIDRA - LOVRAK 1:2


DATUM I MJESTO VRBANI - FERENŠČICA 1:2
17.03.2010., ŠD DUBRAVA
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO LOVRAK - FERENŠČICA 0:2
IVANA JUKIČIĆ, PROF.
UTAKMICA ZA 3. MJESTO PRVOPLASIRANA EKIPA
IVO RATEJ, PROF. ŠŠD FERENŠČICA
DAMIR BRAJKOVIĆ, PROF. VIDRA - VRBANI 2:0
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA MARKO SEDLAČEK, JOSIP MARIĆ, BRANIMIR
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO KOMPES, TOMISLAV MARINIĆ, ZVONIMIR
1 OŠ AUGUSTA CESARCA FERENŠČICA ZAGREB PRIMORAC, BORNA DEVČIĆ, LUKA BORJAN,
2 OŠ MATE LOVRAKA LOVRAK ZAGREB FILIP HORVAT, ROBERT RIHTARIĆ, JAKOV
3 OŠ MARINA DRŽIĆA VIDRA ZAGREB JURE PERIŠA, TIN CVITKOVIĆ, FRAN MESAR
4 OŠ VRBANI VRBANI ZAGREB VODITELJ: GORAN LASLAVIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ISTARSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
OŠ VLADIMIRA NAZORA ROVINJ ŠŠD Špital - ŠŠD Banije 2:0
OSNOVNE ŠKOLE - ZAPAD

DATUM I MJESTO ŠŠD R.K.Jeretov - ŠŠD Val 0:2


21.04.2010., Rovinj
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO ŠŠD Špital - ŠŠD Val 0:2
Cristina Marangon, prof.
UTAKMICA ZA 3. MJESTO PRVOPLASIRANA EKIPA
Suzana Poropat-Božac, prof.
ŠŠD VAL
Dino Makovac ŠŠD Banije - ŠŠD R.K.Jeretov 0:2
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA MAURO ZAGOLIN, LUKA SOŠIĆ, KEMAL KE-
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO NJAR, ADRIAN BRAJKOVIĆ, ANTONIO PERŠIĆ,
1 OŠ Vladimira Nazora ŠŠD Val Rovinj LUCHAS NADI, SANDY KUHAR, ADAM GRGIĆ,
2 OŠ A.G.Matoša ŠŠD Špital Novalja ZORAN DENIĆ, VIT PITZMOS, ANES KAUKOVIĆ,
3 OŠ R.K. Jeretov ŠŠD R.K.Jeretov Opatija ŽELJKO ŽARIĆ
4 OŠ Banija ŠŠD Banije Karlovac VODITELJ: BOJANA BOLKOVIĆ

51
ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEČACI

DATUM I MJESTO GRUPA A GRUPA B


18. i 19. svibnja, Sportska dvorana u Mavrincima, Čavle I. Kolo, 08.30 sati I. Kolo, 09.45 sati
ŠŠD ZABOK - ŠŠD OSTROŽIĆ 0:2 ŠŠD FERENŠČICA - ŠŠD PUME 2:0
ODBOJKA - OSNOVNE ŠKOLE

KOORDINATOR NATJECANJA II. Kolo, 11.00 sati II. Kolo, 12.15 sati
Gianni Otochian ŠŠD VIŠNJA - ŠŠD ZABOK 2:0 ŠŠD VAL - ŠŠD FERENŠČICA 2:1
III. Kolo, 13.30 sati III. Kolo, 14.45 sati
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO ŠŠD OSTROŽIĆ - ŠŠD VIŠNJA 2:0 ŠŠD PUME ŠŠD VAL 2:0
1. Gianni Ottochian – Predsjednik povjerenstva
2. Marko Matas UTAKMICA ZA 5. MJESTO, 13.30 sati Razigravanje za poredak
ZABOK - VAL 0:2 od 1. do 4. mjesta
3. Tihomir Crnković
1. utakmica poluzavršnice, 08.15 sati
KONAČAN POREDAK EKIPA OSTROŽIĆ - PUME 2:0
R. BR. ŠŠD ŠKOLA MJESTO 2. utakmica poluzavršnice, 09.30 sati
1 OSTRŽIĆ OŠ OSTROG Kaštel Lukšić VIŠNJA - FERENŠČICA 1:2
2 FERENŠČICA OŠ AUGUSTA CESARCA Zagreb
za III. mjesto, 10.45 sati
3 VIŠNJA OŠ VIŠNJEVAC Višnjevac
4 ŠŠD PUME - ŠŠD VIŠNJA 1:2
PUME OŠ NEDELIŠĆE Nedelišče
5 VAL OŠ V. NAZORA - SE “V. NAZOR” Rovinj za I. mjesto, 12.00 sati
6 ZABOK OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOG Zabok ŠŠD OSTROŽIĆ - ŠŠD FERENŠČICA 2:0

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD OSTRŽIĆ NASTUPILA JE U SASTAVU:


Ivo Marčić, Marko Sabljić, Anton Kovačev, Alen Bašić, Josip Batarelo, Damir Botić, Petar Višić, Marin Tomić, Ivan Jukić, Petar Sučić

VODITELJ: Marko Matas

52 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
SŠ BEDEKOVČINA
OSNOVNE ŠKOLE - CENTAR

KLANJEC - VIHOR 0:2


DATUM I MJESTO ČAZMANSKI DABROVI - GAJ 2:1
05.03.2010., BEDEKOVČINA
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO VIHOR - ČAZMANSKI DABROVI 2:1
BRANKO SEMOV, NASTAVNIK
UTAKMICA ZA 3. MJESTO PRVOPLASIRANA EKIPA
TANJA TUĐA, PROF.
ŠŠD VIHOR
RADOVAN CESAREC, MAG. KIN. KLANJEC - GAJ 0:2
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA MATEJA PEZER, PETRA GREGURIĆ, VERONIKA
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO DOMITROVIĆ, MONIKA GRGIĆ, LUCIJA HAPČIĆ,
1 MLADOST VIHOR LEKENIK ANAMARIJA KUŠEVIĆ, PETRA RAKOVIĆ, IVA
2 ČAZMA ČAZMANSKI DABROVI ČAZMA DUMBOVIĆ, MARTINA IVIĆ, TARA DUJMOVIĆ,
3 LJUDEVIT GAJ GAJ ZAPREŠIĆ PAULA RIKIĆ, ANAMARIJA ŽAPČIĆ
4 ANTUNA MIHANOVIĆA KLANJEC KLANJEC VODITELJ: Igor Rožić

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ BRODSKO POSAVSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA REZULTATI
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ BRODSKO POSAVSKE ŽUPANIJE MLADOST - NAZOR 2:0
OSNOVNE ŠKOLE - ISTOK

DATUM I MJESTO DESETICA - NAZOR 2:0


24.03.2010., OŠ “Ivan Goran Kovačić” - Slavonski Brod SOKOLOVAC - DESETICA 0:2

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
Bruno Štefanek
PRVOPLASIRANA EKIPA
Mirna Matej-Švaganović ŠŠD DESETICA
Irena Čugura-Ćerić NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA ANTONIJA VOLMUT, ANA PAVIČIĆ, EMA KO-
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO LARIĆ, EMA PAVIČIĆ, DEA VOLMUT, KATARINA
1 OŠ Miroslava Krleže DESETICA ČEPIN PAVIČIĆ, MIA VIDOVIĆ, MARIA BATRNEK,
2 OŠ Antuna Kanižlića SOKOLOVAC POŽEGA TIJANA VODOPIJA, MATEA ŽERAVICA, MIA
3 OŠ “Vladimir Nazor” NAZOR SLAVONSKI BROD VOLMUT
4 N/A N/A N/A VODITELJ: IVAN POSPIŠIL

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA ŠIBENIK
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA ŠIBENIK KNEZ TRPIMR - ARBANASI 1:2

OSNOVNE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO PETKA - TIN 2:0


19. 03. 2010., OŠ VODICE, VODICE
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO ARBANASI - PETKA 2:1
MARGIT VRBIČIĆ, PREDSJEDNICA SAVEZA
PRVOPLASIRANA EKIPA
ROKO PERIŠA, TAJNIK UTAKMICA ZA 3. MJESTO
ŠŠD ARBANASI
IRENA RUPIĆ PITRI, KOORDINATOR KNEZ TRPIMR - TIN 2:0
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA ELIDE FERRO, RENATA NIKPALJ, ENEA MUJA-
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO GIĆ, MATEA BAJLO, KATARINA KALMETA, LORI
1 OŠ KRUNE KRSTIĆA ARBANASI ZADAR NIKPALJ, LUCIANA VUČETIĆ, LUCIJA BAJLO,
2 OŠ LAPAD PETKA DUBROVNIK ANĐELA ZURAK, PAULA ZUBČIĆ, ANDREA
3 OŠ KNEZ TRPIMIR KNEZ TRPIMR KAŠTEL KAMBELOVAC I GOMILICA BJELETIĆ, MATEA GRDOVIĆ
4 OŠ TINA UJEVIĆA TIN ŠIBENIK VODITELJ: KARLO LISICA

53
POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
SGC ATON NEDELIŠĆE
OSNOVNE ŠKOLE - SJEVER

“IZVOR” - “PUME” 0:2


DATUM I MJESTO “IKS” - “IZVOR” 2:0
23.03.2010., NEDELIŠĆE
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO “PUME” - “IKS” 2:1
ŽELJKO JAGEC, prof.
UTAKMICA ZA 3. MJESTO PRVOPLASIRANA EKIPA
TOMISLAVA MEDVEDOVIĆ, prof.
ŠŠD IKS
KSENIJA KRANJČEC, prof. “IZVOR” - “IZVOR” -:-
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA MELANIJA GRADEČAK, MARGARETA KRAMAR,
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO MARTINA OREŠKI, HELENA STRMEČKI, MARTA
1 OŠ IVANA KUKULJEVIĆA SAKCINSKOG “IKS” IVANEC ANTEKOLOVIĆ GRADIČEK, MAJA ŽELEŽIĆ, ANA
2 OŠ NEDELIŠĆE “PUME” NEDELIŠĆE VIDEC, JELENA NIŠEVIĆ, LUCIJA SEVER, DORA
3 OŠ LJUDEVITA MODECA “IZVOR” KRIŽEVCI BIŠKUP, IVA DRENJANČEVIĆ
4 N/A N/A N/A VODITELJ: KRUNO POJE

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA
OSNOVNE ŠKOLE - ZAGREB

BOTKA - BAN JOSIP JELAČIĆ 2:1


DATUM I MJESTO ŽUBOR - GALEB 0:2
17.03.2010., ŠD DUBRAVA
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO BOTKA - GALEB 2:0
IVANA JUKIČIĆ, PROF.
IVO RATEJ, PROF. UTAKMICA ZA 3. MJESTO
PRVOPLASIRANA EKIPA
DAMIR BRAJKOVIĆ, PROF. BAN JOSIP JELAČIĆ - ŽUBOR 2:0 ŠŠD BOTKA
KONAČAN POREDAK EKIPA NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO LUCIJA BOJANJAC, LUCIA RADANOVIĆ, LUCIJA
1 OŠ BRAĆE RADIĆ BOTKA ZAGREB MIHALIĆ, DORA MILEC, IVONA KLARIĆ, AN-
2 OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA GALEB ZAGREB DREA BUDEŠ, ANA TOLIĆ, KRISTINA BRLETIĆ,
3 OŠ BANA J.JELAČIĆA BAN JOSIP JELAČIĆ ZAGREB IVANA MARIJANOVIĆ
4 OŠ VJENCESLAVA NOVAKA ŽUBOR ZAGREB VODITELJ: NATALIA RADANOVIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ISTARSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
TOŠ-SEI “BERNARDO BENUSSI” ČAVLE - BATANA 2:0
OSNOVNE ŠKOLE - ZAPAD

DATUM I MJESTO ŠPITAL - GORAN 0:2


21. 04. 2010., ROVINJ
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO ČAVLE - GORAN 2:0
DINO MAKOVAC, PROF.
UTAKMICA ZA 3. MJESTO PRVOPLASIRANA EKIPA
ELIO PRIVILEGGIO, PROF.
ŠŠD ČAVLE
GIANNI OTTOCHIAN, PROF. BATANA - ŠPITAL 2:0
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA DINA PERIĆ, IRA MAVRINAC, ROMANA TOMIĆ,
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO DORA KOVAČIĆ, PAOLA ČARGONJA, MANUELA
1 OŠ “ČAVLE” ČAVLE ČAVLE LEGČEVIĆ, LORENA DRAKULA, PATRICIJA BOŽI-
2 OŠ “IVAN GORAN KOVAČIĆ” GORAN DUGA RESA ČEVIĆ, LUCIJA MICULINIĆ, ROBERTA BROZNIĆ,
3 TOŠ-SEI “BERNARDO BENUSSI” BATANA ROVINJ ANDREJA DOBRIJEVIĆ, IVONA ŠOJAT
4 OŠ “ANTUN GUSTAV MATOŠ” ŠPITAL NOVALJA VODITELJ: TIHOMIR CRNKOVIĆ

54 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJČICE

DATUM I MJESTO GRUPA A GRUPA B


18. i 19. svibnja, Sportska dvorana u Mavrincima, Čavle I. Kolo, 08.30 sati I. Kolo, 09.45 sati
ŠŠD IKS - ŠŠD BOTINEC 0:2 ŠŠD ARBANASI - ŠŠD VIHOR 2:0
ODBOJKA - OSNOVNE ŠKOLE

KOORDINATOR NATJECANJA II. Kolo, 11.30 sati II. Kolo, 12.15 sati
Gianni Otochian ŠŠD DESETICA - ŠŠD IKS 2:0 ŠŠD ČAVLE - ŠŠD ARBANASI 2:0
III. Kolo, 13.30 sati III. Kolo, 14.45 sati
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO ŠŠD BOTINEC - ŠŠD DESETICA 0:2 ŠŠD VIHOR ŠŠD ČAVLE 0:2
1. Gianni Ottochian – Predsjednik povjerenstva
2. Marko Matas UTAKMICA ZA 5. MJESTO, 17.00 sati Razigravanje za poredak
IKS - VIHOR 0:2 od 1. do 4. mjesta
3. Tihomir Crnković
1. utakmica poluzavršnice: 08.15 sati
KONAČAN POREDAK EKIPA DESETICA - ARBANASI 1:2
R. BR. ŠŠD ŠKOLA MJESTO 2. utakmica poluzavršnice: 09.30 sati
1 ČAVLE OŠ ČAVLE Čavle BOTINEC - ČAVLE 0:2
2 ARBANASI OŠ KRUNE KRSTIĆA - ZADAR Zadar
za III. mjesto, 10.45 sati
3 DESETICA OŠ MIROSLAVA KRLEŽE Čepin
4 DESETICA - BOTINEC 2:0
BOTINEC OŠ BRAĆE RADIĆ Zagreb
5 VIHOR MLADOST Lekenik za I. mjesto, 12.00 sati
6 IKS IVANA KUKULJEVIĆA SAKCINSKOG Ivanec ARBANASI - ČAVLE 0:2

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD ČAVLE NASTUPILA JE U SASTAVU:


Dina Perić, Ira Mavrinac, Romana Tomić, Dora Kovačić, Paola Čargonja, Manuela Legčević, Lorena Drakula, Patricija Božičević,
Lucija Miculinić, Roberta Broznić, Andreja Dobrijević, Ivona Šojat

VODITELJ: Tihomir Crnković

55
POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
SŠ BEDEKOVČINA MARTIN - EKONOMIST 0:2
SREDNJE ŠKOLE - CENTAR

DATUM I MJESTO GAJ - TEHNIČAR 0:2


26. 03. 2010., BEDEKOVČINA
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO EKONOMIST - TEHNIČAR 1:2
BRANKO SEMOV, NASTAVNIK
UTAKMICA ZA 3. MJESTO PRVOPLASIRANA EKIPA
TANJA TUĐA, PROF.
ŠŠD TEHNIČAR
RADOVAN CESAREC, MAG. KIN. MARTIN - GAJ 0:2
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA IVAN SENDIĆ, FILIP RENDIĆ, VALENTINO
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO BERBAT, IGOR RUŽIČKA, MATIJA BRIŠEVAC,
1 TEHNIČKA ŠKOLA DARUVAR TEHNIČAR DARUVAR MATIJA DMEJHAL, DARIJO KURTOVIĆ, MATEO
2 EKONOMSKA ŠKOLA SISAK EKONOMIST SISAK IVANČIĆ, MATEJ PILETIĆ, PAVAO IDŽANOVIĆ,
3 SREDNJA ŠKOLAKRAPINA GAJ KRAPINA ARMIN BARTAK, VALENTINO LAKOTIĆ
4 SREDNJA ŠKOLA DUGO SELO MARTIN DUGO SELO VODITELJ: DENIS GABOR

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
I. GIMNAZIJA OSIJEK GIMNAZIJALAC ( S.B.) - TEHNIČAR 2:1
SREDNJE ŠKOLE - ISTOK

DATUM I MJESTO GYMNICUS - GIMNAZIJALAC (V. ) 2:0


10.03.2010., OSIJEK
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO GIMNAZIJALAC ( S.B.) - GYMNICUS 1:2
DRAGO SIBER, PROF. PRVOPLASIRANA EKIPA
MIRNA RAJLE-BROĐANAC UTAKMICA ZA 3. MJESTO
ŠŠD GYMNICUS
DANIJELA KUŽE TEHNIČAR - GIMNAZIJALAC (V. ) 1:2
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA LUKA VRANJEŠ, DINO LONČAR, VEDRAN
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO ŠAKIĆ, LUKA NOVAKOVIĆ, IVAN VRANIĆ,
1 I.GIMNAZIJA OSIJEK GYMNICUS OSIJEK LUKA MUDROVČIĆ, DOMINIK MILAKOVIĆ,
2 GIMNAZIJA MATIJA MESIĆ GIMNAZIJALAC ( S.B.) SLAVONSKI BROD JOSIP JOZIĆ, LUKA ZUCIĆ, ANTE MALENICA,
3 GIMNAZIJA VUKOVAR GIMNAZIJALAC (V. ) VUKOVAR TOMISLAV BABIĆ, DOMAGOJ NEDIĆ
4 TEHNIČKA ŠKOLA TEHNIČAR POŽEGA VODITELJ: Arman Schussler

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA ŠIBENIK
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA ŠIBENIK EKONOMIST - VIKTORIJA 2:0
NAZOR - GIMNAZIJA
SREDNJE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO 0:2


30.03.2010., OŠ Vidici Šibenik
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO EKONOMIST - GIMNAZIJA 2:0
MARGIT VRBIČIĆ, PREDSJEDNICA SAVEZA
UTAKMICA ZA 3. MJESTO PRVOPLASIRANA EKIPA
ROKO PERIŠA, TAJNIK SAVEZA
ŠŠD EKONOMIST
IRENA RUPIĆ PITRI, KOORDINATOR VIKTORIJA - NAZOR 1:2
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA LUKA MATAČIĆ, VINKO JURKOVIĆ, ANTONIO
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO JAKOLIŠ, DENIS BURAZER, MARKO SPAHIJA,
1 EKONOMSKA ŠKOLA ŠIBENIK EKONOMIST ŠIBENIK TONI SPAHIJA, VLADE JAKOLIŠ, MARKO GULIN,
2 GIMNAZIJA JURJA BARAKOVIĆA GIMNAZIJA ZADAR ANTE VRCIĆ, ANTE MIŠURA, LUKA BABUN,
3 V. GIMNAZIJA V. NAZOR NAZOR SPLIT ALEN BURA
4 TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA VIKTORIJA DUBROVNIK VODITELJ: ANDREJ MILOŠEVIĆ

56 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC “TIOŠ” - “MARUL” 2:0
SREDNJE ŠKOLE - SJEVER

DATUM I MJESTO “SREDNJOŠKOLAC” - “GIMNAZIJALAC” 2:0


25. 03. 2010., ČAKOVEC
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO “TIOŠ” - “SREDNJOŠKOLAC” 0:2
BRANKO AUGUSTIĆ, prof.
UTAKMICA ZA 3. MJESTO PRVOPLASIRANA EKIPA
NATALIJA KUŠENIĆ, prof.
ŠŠD SREDNJOŠKOLAC
KREŠIMIR BAJER, prof. “MARUL” - “GIMNAZIJALAC” 2:0
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA MATIJA IVANČIĆ, DRAŽEN VINCEK, ANTE
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO OBROVAC, VIKTOR DOMISLOVIĆ, FILIP
1 PRVA GIMNAZIJA “SREDNJOŠKOLAC” VARAŽDIN BIŠČEVIĆ, IGOR MARČEC, FILIP MARTINČEVIĆ,
2 TEHNIČKA ŠKOLA “TIOŠ” ČAKOVEC NIKOLA OTO, VIKTOR OŽEG, DEJAN KOMES,
3 SŠ MARKA MARULIĆA “MARUL” SLATINA FRAN ZORMAN, LUKA ZRINSKI
4 GIMNAZIJA FRAN GALOVIĆ “GIMNAZIJALAC” KOPRIVNICA VODITELJ: KREŠIMIR BAJER

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA
SREDNJE ŠKOLE - ZAGREB

ŠPOGI - GIMNAZIJALAC 2:0


DATUM I MJESTO SPIN - VIKTORIJA 1:2
10.03.2010., ŠD DUBRAVA
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO ŠPOGI - VIKTORIJA 2:0
ZLATKO FALAT, PROFESOR PRVOPLASIRANA EKIPA
DAMIR BRAJKOVIĆ, PROFESOR UTAKMICA ZA 3. MJESTO
ŠŠD ŠPOGI
IVO RATEJ, PROFESOR GIMNAZIJALAC - SPIN 0:2 NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA ANTONIO BONIĆ, MATIJA HERCEG, DARIO
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO PETRAK, BONO ZEKAN, MATEO RUŽIĆ, TIN
1 Športska gimnazija ŠPOGI ZAGREB MRAKUŽIĆ, MARIO MUFIĆ, MARIJAN BILO-
2 VII. gimnazija VIKTORIJA ZAGREB NIĆ, ANTONIO KUGA, MARKO STARČEVIĆ,
3 XV. gimnazija SPIN ZAGREB MARKO MARELIĆ, FRAN PETERLIN
4 XIII. gimnazija GIMNAZIJALAC ZAGREB VODITELJ: ANA KOTZMUTH

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


SAVEZ ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
ODBOJKAŠKI SAVEZ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE GIMGOS - GEK 0:2
SREDNJE ŠKOLE - ZAPAD

DATUM I MJESTO AD ASTRA - ŠANAC 0:2


16.04.2010., ČAVLE- MAVRINCI
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO GEK - ŠANAC 2:0
VELIMIR LIVERIĆ, PREDSJEDNIK
MIRNA DUMANČIĆ, ČLAN UTAKMICA ZA 3. MJESTO
PRVOPLASIRANA EKIPA
DAVOR HINIĆ, ČLAN GIMGOS - AD ASTRA 0:2
ŠŠD GEK
KONAČAN POREDAK EKIPA NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO JOSIP ANIČIĆ, SANDRO DUKIĆ, MIREN MULVAJ
1 Gimnazija E Kumičića GEK OPATIJA KOPANI, VEDRAN JOVIĆ, MARKO NEGRIĆ, TONI
2 Tehnička škola ŠANAC KARLOVAC BABIĆ, DENIS ŠORLI, FILIP RAVNIĆ, DENIS
3 Talijanska srednja škola AD ASTRA ROVINJ BALEN, MARIN ŽITINIĆ
4 Gimnazija GIMGOS GOSPIĆ VODITELJ: DAMIR KUVAČIĆ

57
ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - MLADIĆI

DATUM I MJESTO GRUPA A GRUPA B


18. i 19. svibnja, Sportska dvorana u Mavrincima, Čavle I. Kolo, 08.15 sati I. Kolo, 09.30 sati
GYMNICUS - EKONOMIST 0:2 TEHNIČAR - ŠPOGI 0:2
ODBOJKA - SREDNJE ŠKOLE

KOORDINATOR NATJECANJA II. Kolo, 10.45 sati II. Kolo, 12.00 sati
Gianni Otochian GEK - GYMNICUS 2:0 SREDNJOŠKOLAC - TEHNIČAR 2:0
III. Kolo, 13.15 sati III. Kolo, 14.30 sati
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO EKONOMIST - GEK 0:2 ŠPOGI SREDNJOŠKOLAC 2:0
1. Gianni Ottochian – Predsjednik povjerenstva
2. Saša Ivanišević UTAKMICA ZA 5. MJESTO, 15.45 sati Razigravanje za poredak
GYMNIKUS - TEHNIČAR 0:2 od 1. do 4. mjesta
3. Velimir Liverić
1. utakmica poluzavršnice, 08.00 sati
KONAČAN POREDAK EKIPA GEK - SREDNJOŠKOLAC 2:0
R. BR. ŠŠD ŠKOLA MJESTO 2. utakmica poluzavršnice, 09.15 sati
1 ŠPOGI ŠPORTSKA GIMNAZIJA Zagreb EKONOMIST - ŠPOGI 0:2
2 GEK GIMNAZIJA EUGENA KUMIČIĆA OPATIJA Opatija
za III. mjesto, 10.30 sati
3 EKONOMIST EKONOMSKA ŠKOLA ŠIBENIK Šibenik
4 SREDNJOŠKOLAC - EKONOMIST 0:2
SREDNJOŠKOLAC PRVA GIMNAZIJA VARAŽDIN Varaždin
5 TEHNIČAR TEHNIČKA ŠKOLA DARUVAR Daruvar za I. mjesto, 11.45 sati
6 GYMNICUS I GIMNAZIJA OSIJEK Osijek GEK - ŠPOGI 0:2

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD ŠPOGI NASTUPILA JE U SASTAVU:


Antonio Bonić, Matija Herceg, Dario Petrak, Bono Zekan, Mateo Ružić, Tin Mrakužić, Mario Mufić, Marijan Bilonić, Antonio Kuga,
Marko Starčević, Marko Marelić, Fran Peterlin

VODITELJ: Ana Kotzmuth

58 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
SŠ BEDEKOVČINA GVG - GROM 2:0
SREDNJE ŠKOLE - CENTAR

DATUM I MJESTO GIMNAZIJALAC - MLADOST 0:2


26.03.2010., BEDEKOVČINA
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO GVG - MLADOST 0:2
BRANKO SEMOV, NASTAVNIK
UTAKMICA ZA 3. MJESTO PRVOPLASIRANA EKIPA
TANJA TUĐA, PROF.
ŠŠD MLADOST
RADOVAN CESAREC, MAG. KIN. GROM - GIMNAZIJALAC 0:2
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA ANA MARIJA ŠTIMAC, ANTONIJA IŠTVANOVIĆ,
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO DORA JELIĆ, LEA TOTH, ANA MARIJA BRAJKOVIĆ,
1 SREDNJA ŠKOLA BJELOVAR MLADOST BJELOVAR ANTONIJA SERDARUŠIĆ, MATEA PISARE, VA-
2 GIMNAZIJA VELIKA GORICA GVG VELIKA GORICA LENTINA CEPANEC, EMA JANDROKOVIĆ, IVANA
3 GIMNAZIJA SISAK GIMNAZIJALAC SISAK ČULO, NIKA PRVONOŽAC, VALENTINA GOGIĆ
4 SREDNJA ŠKOLA ZABOK GROM ZABOK VODITELJ: SANJA RADOČAJ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DRUŠTAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
GIMNAZIJA M.A.RELJKOVIĆA VINKOVCI Polet - Pakrac 2:0
SREDNJE ŠKOLE - ISTOK

DATUM I MJESTO Gymnicus - Gimnazijalac 2:1


24.03.2010., VINKOVCI
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Polet - Gymnicus 2:1
STIPE TOMIĆ, pred.povjer.
PRVOPLASIRANA EKIPA
DAMIR PERIĆ, sudac UTAKMICA ZA 3. MJESTO
ŠŠD POLET
SNJEŽANA BOŽIĆ, član povjer. Pakrac - Gimnazijalac 0:2
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA MARINA ANTOLOVIĆ, NIKA KORDIĆ, MIRNA
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO BELJAN, ANA PREDOVAN, IVA ŽIC, SARA ŽIC,
1 Gimnazija M.A.Reljkovića Polet Vinkovci NIVES BEBEK, KRISTINA ŠITUM, IVANA MIŠIĆ,
2 1.Gimnazija Osijek Gymnicus Osijek MARTA KUVEŽDIĆ, JOSIPA KRALJEVIĆ, MATEA
3 Gimnazija M.Mesić Gimnazijalac Slav.Brod PAVLOVIĆ
4 Srednja škola Pakrac Pakrac VODITELJ: JOZO ŠKEGRO

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA ŠIBENIK
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA ŠIBENIK GIMNAZIJALAC - GIMNAZIJA 0:2

NAZOR - VIKTORIJA
SREDNJE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO 2:0


13. 04. 2010., OŠ PETRA KREŠIMIRA IV. ŠIBENIK
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO GIMNAZIJA - NAZOR 1:2
MARGIT VRBIČIĆ, PREDSJEDNICA SAVEZA
PRVOPLASIRANA EKIPA
ROKO PERIŠA, TAJNIK SAVEZA UTAKMICA ZA 3. MJESTO
ŠŠD NAZOR
IRENA RUPIĆ PITRI, KOORDINATOR GIMNAZIJALAC - VIKTORIJA 0:2
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA MARTINA ŠAMADAN, ANAMARIJA BILIĆ,
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO MONIKA BAKOTA, VALENTINA MARETIĆ, MIA
1 V.GIMNAZIJA VLADIMIR NAZOR NAZOR SPLIT JERONČIĆ, ANTONIA ZEČIĆ, BARBARA BLAŽE-
2 GIMNAZIJA JURJA BARAKOVIĆA GIMNAZIJA ZADAR VIĆ, KRISTINA MARASOVIĆ, ANTONELA SUČIĆ,
3 TURISTIČKA I UGOSTIT. ŠKOLA VIKTORIJA DUBROVNIK LANA JARAM, INES PAPAK, FRANKA PALADA
4 GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA GIMNAZIJALAC ŠIBENIK VODITELJ: IVICA ŠUPE

59
POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ČAKOVEC “MARUL” - “SREDNJOŠKOLAC” 0:2
SREDNJE ŠKOLE - SJEVER

DATUM I MJESTO “EKONOMIST” - “GIMNAZIJALAC” 2:0


25.03.2010., ČAKOVEC
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO “SREDNJOŠKOLAC”- “EKONOMIST” 1:2
ANTO DRAGIĆ, prof.
UTAKMICA ZA 3. MJESTO PRVOPLASIRANA EKIPA
MARIO GRUBIŠIĆ, prof.
ŠŠD EKONOMIST
LIDIJA PUPIĆ-LEKIĆ, prof. “MARUL” -“GIMNAZIJALAC” 2:0
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA LJERKA HERMAN, PETRA PRPROVIĆ, ANA
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO IVAČIĆ, INES SABOL, MAJA ŽELEŽNJAK, KAJA
1 EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA “EKONOMIST” ČAKOVEC PRELOŽNJAK, ĐENIFER LOVRENČIĆ, SARA KO-
2 PRVA GIMNAZIJA “SREDNJOŠKOLAC” VARAŽDIN SALEC, JELENA ŽVORC, ANAMARIJA MIHALIC,
3 SREDNJA ŠKOLA MARKA MARULIĆA “MARUL” SLATINA NIKOLINA OBADIĆ, KRISTINA DUDEK
4 GIMNAZIJA FRAN GALOVIĆ “GIMNAZIJALAC” KOPRIVNICA VODITELJ: ANTO DRAGIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA
SREDNJE ŠKOLE - ZAGREB

ŠPOGI - FRANJO BUČAR 2:0


DATUM I MJESTO PETA - ČETVRTA 0:2
10.03.2010., ŠD DUBRAVA
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO ŠPOGI - ČETVRTA 2:0
ZLATKO FALAT, PROFESOR
PRVOPLASIRANA EKIPA
DAMIR BRAJKOVIĆ, PROFESOR UTAKMICA ZA 3. MJESTO
ŠŠD ŠPOGI
IVO RATEJ, PROFESOR FRANJO BUČAR - PETA 0:2 NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA AIDA PEŠTELIĆ, KARLA KLARIĆ, ETA
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO ŠUNDE, TINA BURIĆ, MATEA RAJKOVIĆ, BRITA
1 Športska gimnazija ŠPOGI ZAGREB BOBETIĆ, DORA KOZJAK, JELENA ŠUNJIĆ,
2 IV. Gimnazija ČETVRTA ZAGREB IVANA MILOŠ, IVANA BORAS, NIKOLINA JELIĆ,
3 V. Gimnazija PETA ZAGREB SUZANA BRNADIĆ
4 II. gimnazija FRANJO BUČAR ZAGREB VODITELJ: ANA KOTZMUTH

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


SAVEZ ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
ODBOJKAŠKI SAVEZ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE EKONOMIST - GACKI SOKOLI 2:0
SREDNJE ŠKOLE - ZAPAD

DATUM I MJESTO VINICA - MATE BALOTA 1:2


16. 04. 2010., RIJEKA
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO EKONOMIST - MATE BALOTA 0:2
VELIMIR LIVERIĆ, PREDSJEDNIK
PRVOPLASIRANA EKIPA
VASKO PINZOVSKI, ČLAN UTAKMICA ZA 3. MJESTO
ŠŠD MATE BALOTA
MARIA VLACICH- TOMAIĆ, ČLAN GACKI SOKOLI - VINICA 0:2
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA NIKA MOSTAHINIĆ, LAURA MILOŠ, VANESA
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO PAHOVIĆ, IVANA DUSPARA, DIANA ŠTIFANIĆ,
1 SŠ Mate Balota MATE BALOTA POREČ KARLA UDOVIČIĆ, EMINA ZAHIROVIĆ,
2 Ekonomska škola Mije Mirkovića EKONOMIST RIJEKA VALENTINA BABIĆ, PETRA PUPOVAC, ANDREA
3 SŠ Duga Resa VINICA DUGA RESA JURINČIĆ, SAMANTA FERO, DANIJELA KLJUČEC
4 SŠ Otočac GACKI SOKOLI OTOČAC VODITELJ: ANTON MALNAR

60 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJKE

DATUM I MJESTO GRUPA A GRUPA B


18. i 19. svibnja, Sportska dvorana u Mavrincima, Čavle I. Kolo, 08.15 sati I. Kolo, 09.15 sati
ŠŠD M. BALOTA - ŠŠD NAZOR 1:2 ŠŠD POLET - ŠŠD MLADOST 2:0
ODBOJKA - SREDNJE ŠKOLE

KOORDINATOR NATJECANJA II. Kolo, 10.45 sati II. Kolo, 12.00 sati
Gianni Otochian ŠŠD EKONOMIST - ŠŠD M. BALOTA 0:2 ŠŠD ŠPOGI - ŠŠD POLET 2:0
III. Kolo, 13.15 sati III. Kolo, 14.30 sati
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO ŠŠD NAZOR - ŠŠD EKONOMIST 2:0 ŠŠD MLADOST ŠŠD ŠPOGI 0:2
1. Gianni Ottochian – Predsjednik povjerenstva
2. Saša Ivanišević UTAKMICA ZA 5. MJESTO, 15.45 sati Razigravanje za poredak
- -:- od 1. do 4. mjesta
3. Velimir Liverić
1. utakmica poluzavršnice: 08.00 sati
KONAČAN POREDAK EKIPA NAZOR - POLET 2:0
R. BR. ŠŠD ŠKOLA MJESTO 2. utakmica poluzavršnice: 09.15 sati
1 ŠPOGI ŠPORTSKA GIMNAZIJA Zagreb M. BALOTA - ŠPOGI 0:2
2 NAZOR V. GIMNAZIJA VLADIMIR NAZOR SPLIT Split
za III. mjesto, 10.30 sati
3 MATE BALOTA SREDNJA ŠKOLA MATE BALOTE Poreč
4 POLET - M. BALOTA 0:2
POLET GIMNAZIJA MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA Vinkovci
5 MLADOST GIMNAZIJA BJELOVAR Bjelovar za I. mjesto, 11.45 sati
6 EKONOMIST EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA Čakovec NAZOR - ŠPOGI 0:2

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD ŠPOGI NASTUPILA JE U SASTAVU:


Aida Peštelić, Karla Klarić, Eta Šunde, Tina Burić, Matea Rajković, Brita Bobetić, Dora Kozjak, Jelena Šunjić, Ivana Miloš, Ivana Boras,
Nikolina Jelić, Suzana Brnadić

VODITELJ: Ana Kotzmuth

61
5.5. REZULTATI

ATLETIKA

62 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA PRVOPLASIRANA EKIPA
SŠ BEDEKOVČINA ŠŠD ŽABAC
OSNOVNE ŠKOLE - CENTAR

NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:


DATUM I MJESTO
1. LEON CVEK
19. 04. 2010., SAMOBOR-ZAGREB-HAAK MLADOST
2. FRANO IVANOVIĆ
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 3. LUKA RUJEVČAN
ZORAN RAJČEVIĆ, PROFESOR 4. TONI TRUPEC
5. JURE JOSIPOVIĆ
PETRA BARIŠIĆ, PROFESOR
6. DAVID GRGIĆ
ANDREA KADIĆ, PROFESOR 7. MARIO KAPUS
KONAČAN POREDAK EKIPA 8. IVAN BABIĆ
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO 9. LEONARDO LADAN
1 OŠ SVETA NEDELJA ŽABAC SVETA NEDELJA 10. MARKO KENFELJA
11. LUKA JUG
2 I OŠ BJELOVAR PRVA BJELOVAR
12. DEMIR KOLAREVIĆ
3 OŠ ZVONIMIRAFRANKA ŽUBOR KUTINA
VODITELJ: MATIJA VUZEM
4

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DRUŠTAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA PRVOPLASIRANA EKIPA
GIMNAZIJA M.A.RELJKOVIĆA VINKOVCI ŠŠD FILIPOVIĆKA
OSNOVNE ŠKOLE - ISTOK

NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:


DATUM I MJESTO
1. IVAN NIKIĆ
15.04.2010., VINKOVCI
2. MATEJ ČENAN
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 3. BORNA UNGAR
4. IVAN IVEZIĆ
STIPE TOMIĆ, pred.povjer.
5. IVAN PERKOVIĆ
ZVONIMIR ŠPOLJARIĆ, član povjer. 6. IVO VINCETIĆ
GAGRO MIROSLAV, član.povjer. 7. TOMISLAV NOVAČIĆ
KONAČAN POREDAK EKIPA 8. JURAJ GEROVAC
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO 9. MAJLIND BRAHAJ
1 IVAN FILIPOVIĆ FILIPOVIĆKA OSIJEK 10. MATEO UŠKOVIĆ
11. IVAN JAKŠIĆ
2 I.G.KOVAČIĆ GORAN SLAV.BROD
12. DOMINIK FEKETE
3 FRA.K.AĐIĆA SLAVONAC PLETERNICA
4 VODITELJ: ZVONIMIR ČEČ
A.G.MATOŠ AGMA VINKOVCI

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA SPLITSKO DALAMATINSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA PRVOPLASIRANA EKIPA
ASK Split ŠŠD GALEB
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
OSNOVNE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO
1. Bruno Zelić
29.3.2010., SPLIT
2. Filip Konforta
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 3. Antonio Kvartuč
Boris Poljak, Predsjednik 4. Robert Holoviga
5. Ivan Kapitanović
Zdravko Omrčen, član
6. Ante Papić
Goran Kursar, član 7. Stipe Alavanja
KONAČAN POREDAK EKIPA 8. Kristian Parić
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO 9. Marko Nekić
1 10. Vlatko Šaran
OŠ SmiljevaC GALEB Zadar
11. Nikola Žilić
2 OŠ don M. Pavlinovića GUSAR Metković
12. Marko Perić
3 OŠ Kman-Kocunar KMANKO Split
4 VODITELJ: DARINKA KOTLAR

63
POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
Školski športski savez Varaždinske županije
DOMAĆIN NATJECANJA PRVOPLASIRANA EKIPA
Atletski klub Varaždin ŠŠD PUME
OSNOVNE ŠKOLE - SJEVER

NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:


DATUM I MJESTO
1. ALEŠ RUŽIĆ
22. 04. 2010., VARAŽDIN
2. MARSEL ŠTRUKELJ
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 3. KARLO KOCIJAN
Tomislav Horvatić, prof. 4. DOMAGOJ KOŠIR
5. BERNARD GAVEZ
Željko Jagec, prof.
6. BENJAMIN JAGEC
Dario Sokač, prof. 7. BRANIMIR ŠPIRAC
KONAČAN POREDAK EKIPA 8. DARIO LESAR
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO 9. STJEPAN SEKIRNIK
1 OŠ NEDELIŠĆE PUME NEDELIŠĆE 10. IGOR POSEL
11. MATEO SUTNJAK
2 OŠ NOVI MAROF TORNADO NOVI MAROF
12. MARKO SMRTIĆ
3 OŠ IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ IBM VIROVITICA
VODITELJ: ŽELJKO JAGEC
4 OŠ GRGURA KARLOVČANA MLADOST ĐURĐEVAC

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA
DOMAĆIN NATJECANJA PRVOPLASIRANA EKIPA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA ŠŠD MALEŠNICA
OSNOVNE ŠKOLE - ZAGREB

NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:


DATUM I MJESTO
1. Leonard Grgec
27.04.2010., ZAGREB
2. Zvonimir Sabljić
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 3. Davor Andročec
4. Borna Benjak
IVO RATEJ, PROFESOR
5. Ante Prskalo
IVANA JUKIČIĆ, PROFESOR 6. Dominik Grdanjski
ZLATKO FALAT, PROFESOR 7. Karlo Mužar
KONAČAN POREDAK EKIPA 8. Vinko Pasarić-Delić
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO 9. Nikola Oršanić
1 OŠ Malešnica Malešnica ZAGREB 10. David Došenović
11. Matija Martinko
2 OŠ Ljubljanica Ljubljanica ZAGREB
12. Marko Čačić
3 OŠ Čučerje Čučerje ZAGREB
4 VODITELJ: ILIJA JURENDIĆ
OŠ Antuna Branka Šimića Trnovčica ZAGREB

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


SAVEZ ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA PRVOPLASIRANA EKIPA
ZBOR ATLETSKIH SUDACA RIJEKA ŠŠD MLADOST
OSNOVNE ŠKOLE - ZAPAD

NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:


DATUM I MJESTO
1. KRISTIAN MATIĆ
17.04.2010., RIJEKA
2. STEFANO LUSSI
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 3. VEDRAN KORACA
BRANISLAV POZNANOVIĆ, PREDSJEDNIK 4. LINO ULJANIĆ
5. PETAR BRATULIĆ
ANTUN FONTANA, ČLAN
6. LUKA MILOHANIĆ
VESNA MUSULIN, ČLAN 7. ENTONI UDOVIČIĆ
KONAČAN POREDAK EKIPA 8. FABIO GRŽINIĆ
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO 9. TONI HRVATIN
1 10. MATIJA OPAŠIĆ
OŠ Vladimira Nazora MLADOST PAZIN
11. BORIS NEFAT
2 OŠ Gornja Vežica GORNJA VEŽICA RIJEKA
12. FILIP BAŠA
3 OŠ Dragojle Jarnević CENTAR KARLOVAC
4 VODITELJ: DALIBOR RADOVIĆ

64 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEČACI

DATUM I MJESTO
18. i 19. svibnja, Stadion Kantrida, Rijeka

KOORDINATOR NATJECANJA
ATLETIKA - OSNOVNE ŠKOLE

Branislav Poznanović

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
1. Branislav Poznanović - Predsjednik
2. Jadranka Červar
3. Željko Jagec

UKUPNI POREDAK
OSVOJENI BODOVI
R. BR. ŠŠD ŠKOLA MJESTO
100 m 300 m 1000 m Vis Dalj Kugla Štafeta Ukupno

1 GALEB SMILJEVAC Zadar 15 17 12 20,5 22 19 11 116,50


2 ŽABAC SVETA NEDELJA Sveta Nedjelja 18 13 18 5,5 12 19 12 97,50
3 MLADOST VLADIMIRA NAZORA Pazin 14 8 14 15 11 19 8 89,00
4 PUME NEDELIŠĆE Nedelišče 4 9 16 16 19 5 10 79,00
5 MALEŠNICA MALEŠNICA Zagreb 12 14 15 13 6 9 9 78,00
6 FILIPOVIĆKA IVANA FILIPOVIĆA Osijek 15 17 3 8 8 7 DQ 58,00

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD GALEB NASTUPILA JE U SASTAVU:


Bruno Zelić, Filip Konforta, Antonio Kvartuč, Robert Holoviga, Ivan Kapitanović, Ante Papić, Stipe Alavanja, Kristian Parić, Marko
Nekić, Vlatko Šaran, Nikola Žilić, Marko Perić

VODITELJ: Lucijan Čuković

65
POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA PRVOPLASIRANA EKIPA
OŠ BOGUMILA TONIJA, SAMOBOR ŠŠD LOB
OSNOVNE ŠKOLE - CENTAR

NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:


DATUM I MJESTO
1. LUCIJA KOSABER
19.04.2010., SAMOBOR-ZAGREB-HAAK MLADOST
2. NIVES MODRIĆ
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 3. LARA ŠELJ
ZORAN RAJČEVIĆ, PROFESOR 4. JELENA BRKIĆ
5. DUNJA KOLETIĆ
PETRA BARIŠIĆ, PROFESOR
6. REBEKA MEGLIĆ
ANDREA KADIĆ, PROFESOR 7. ROMANA RAZUM
KONAČAN POREDAK EKIPA 8. TAMARA RAZUM
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO 9. LUCIJA MATAUŠIĆ
1 OŠ BOGUMILA TONIJA LOB SAMOBOR 10. MARTA GUBERINA
11. IVANA RUBINIĆ
2 OŠ BRAĆA RIBAR RIBARI SISAK
12. NOLA JANDREČIĆ
3 OŠ GAREŠNICA VIHOR GAREŠNICA
VODITELJ: ISMETA ČERKEZ
4

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DRUŠTAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA PRVOPLASIRANA EKIPA
GIMNAZIJA M.A.RELJKOVIĆA VINKOVCI ŠŠD MLADOST
OSNOVNE ŠKOLE - ISTOK

NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:


DATUM I MJESTO
1. KRISTINA MIJIĆ
15.04.2010., VINKOVCI
2. MIJA-GIANCARLA GOTOVAC
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 3. KATARINA GRGIĆ
4. MARIJA LUKAČ
STIPE TOMIĆ, pred.povjer.
5. KATARINA MARTINOVIĆ
ZVONIMIR ŠPOLJARIĆ, član povjer. 6. DUNJA IŠČIĆ
GAGRO MIROSLAV, član povjer. 7. ANTONIJA VUKOVIĆ
KONAČAN POREDAK EKIPA 8. NIKOLINA JELIĆ
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO 9. KATARINA LUKAČ
1 JOSIP LOVRETIĆ MLADOST OTOK 10. NIKOLINA KRASIĆ
11. NIKOLINA ŠARIĆ
2 ANTE STARČEVIĆ KUNA REŠETARI
12. DARIJA ŠAJTOVIĆ
3 IVAN FILIPOVIĆ OSIJEK
4 VODITELJ: MIRKO MARTINOVIĆ
JULIJA KEMPFA SLOGA POŽEGA

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA SPLITSKO DALAMATINSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA PRVOPLASIRANA EKIPA
ASK Split ŠŠD BRODARICA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
OSNOVNE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO
1. Marta Šarlija
29. 03. 2010., SPLIT
2. Glorija Žilić
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 3. Marija Dellorco
Boris Poljak, Predsjednik 4. Ema Raspović
5. Lucija Karinja
Zdravko Omrčen, član
6. Donika Dedaj
Goran Kursar, član 7. Karla Lovrinov
KONAČAN POREDAK EKIPA 8. Angelina Anić
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO 9. Paola Borović
1 10. Ana Pupić-Bakrač
OŠ Šimuna Kožića BRODARICA Zadar
11. Antonija Baraban
2 OŠ don M. Pavlinovića GUSAR Metković
12. Antonija Sladiček
3 OŠ Sućidar SUĆIDAR Split
4 VODITELJ: ANKA BACALJA

66 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
Školski športski savez Varaždinske županije
DOMAĆIN NATJECANJA PRVOPLASIRANA EKIPA
Atletski klub Varaždin ŠŠD PUME
OSNOVNE ŠKOLE - SJEVER

NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:


DATUM I MJESTO
1. VESNA NOVAK
22.04.2010., Varaždin
2. SARA SENČAR
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 3. VLATKA SEKIRNIK
Milka Bešinić Toma, prof. 4. MARTA FEGEŠ
5. LANA POSAVEC
Željko Jagec, prof.
6. SARA ŠPIRANEC
Dario Sokač, prof. 7. DIANA PINTARIĆ
KONAČAN POREDAK EKIPA 8. NIKA HORVAT
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO 9. ALENA HRUŠOCI
1 OŠ NEDELIŠĆE PUME NEDELIŠĆE 10. ANTONIJA HAJDINJAK
11. IVANA KOČET
2 OŠ IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ IBM VIROVITICA
12. JELENA SRŠA
3 OŠ NOVI MAROF TORNADO NOVI MAROF
VODITELJ: ŽELJKO JAGEC
4 OŠ LJUDEVITA MODECA IZVOR KRIZEVCI

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA
DOMAĆIN NATJECANJA PRVOPLASIRANA EKIPA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA ŠŠD DUBEC
OSNOVNE ŠKOLE - ZAGREB

NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:


DATUM I MJESTO
1. VALENTINA KRAMARIĆ
03. 10. 2009. i 15.04.2010. Športski park “Mladost” Zagreb
2. PETRA KLASIĆ
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 3. PETRA IVANČIĆ
4. LARA FUCAK
IVO RATEJ, PROFESOR
5. IVANA ODOBAŠIĆ
IVANA JUKIČIĆ, PROFESOR 6. BARBARA KALIČANEC
ZLATKO FALAT, PROFESOR 7. IVANA MRKONJA
KONAČAN POREDAK EKIPA 8. MAGDALENA ŠKALEC
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO 9. LUCIJA BUKAL
1 OŠ Antuna Mihanovića DUBEC ZAGREB 10. TENA PERNAR
11. MARIJA PIŠTELEK
2 OŠ Malešnica MALEŠNICA ZAGREB
12. LANA PLAVIĆ
3 OŠ Savski Gaj GAJ ZAGREB
4 VODITELJ: TATJANA KMOCH
OŠ Špansko-Oranice ŠPANSKO-ORANICE ZAGREB

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


SAVEZ ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA PRVOPLASIRANA EKIPA
ZBOR ATLETSKIH SUDACA RIJEKA ŠŠD MLADOST
OSNOVNE ŠKOLE - ZAPAD

NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:


DATUM I MJESTO
1. TEA TOMIŠIĆ
17. 04. 2010., RIJEKA
2. MIA BRAJKOVIĆ
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 3. ANAMARIJA FLEGAR
BRANISLAV POZNANOVIĆ, PREDSJEDNIK 4. LUCIJA SIRONIĆ
5. ZITA JURIĆ
ANTUN FONTANA, ČLAN
6. IVA STRANIĆ
VESNA MUSULIN, ČLAN 7. LEA MILETIĆ
KONAČAN POREDAK EKIPA 8. MARTINA BURETIĆ
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO 9. NIKOLINA SLAVČIĆ
1 10. NATANIA LEVAK
OŠ Vladimira Nazora MLADOST PAZIN
11. TINA ZAHARIJA
2 OŠ Kantrida KANTRIDA RIJEKA
12. MELANI HRASTIĆ
3 OŠ Dragojle Jarnević CENTAR KARLOVAC
4 VODITELJ: JADRANKA ČERVAR

67
ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJČICE

DATUM I MJESTO
18. i 19. svibnja, Stadion Kantrida, Rijeka

KOORDINATOR NATJECANJA
ATLETIKA - OSNOVNE ŠKOLE

Branislav Poznanović

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
1. Branislav Poznanović - Predsjednik
2. Jadranka Červar
3. Željko Jagec

UKUPNI POREDAK
OSVOJENI BODOVI
R. BR. ŠŠD ŠKOLA MJESTO
100 m 300 m 600 m Vis Dalj Kugla Štafeta Ukupno

1 PUME NEDELIŠĆE Nedelišče 19 19 17 18 13 17 12 115


2 MLADOST VLADIMIRA NAZORA Pazin 9 17 21 13 17 18 10 105
3 BRODARICA ŠIMUNA KOZIIČIĆA BENJE Zadar 8 10 11 14,5 23 18 8 92,5
4 MLADOST JOSIPA LOVRETIĆA Otok 19 13 16 11 13 3 11 86
5 LOB BOGUMILA TONIJA Samobor 13 11 8 8,5 7 9 9 65,5
6 DUBEC ANTUNA MIHANOVIĆA Zagreb 10 8 5 13 5 13 7 61

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD PUME NASTUPILA JE U SASTAVU:


Vesna Novak, Sara Senčar, Vlatka Sekirnik, Marta Fegeš, Lana Posavec, Sara Špiranec, Diana Pintarić, Nika Horvat, Alena Hrušoci,
Antonija Hajdinjak, Ivana Kočet, Jelena Srša

VODITELJ: Željko Jagec

68 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA PRVOPLASIRANA EKIPA
OŠ BOGUMILA TONIJA, SAMOBOR ŠŠD GURMAN-TUPŠ
SREDNJE ŠKOLE - CENTAR

NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:


DATUM I MJESTO
1. FILIP RIBARIĆ
19. 04. 2010., SAMOBOR-ZAGREB-HAAK MLADOST
2. JOSIP JOZING
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 3. MATEJ LUČIĆ
ZORAN RAJČEVIĆ, PROFESOR 4. FILIP MARKEŠIĆ
5. MARIN BENJAMIN GLUHAK
PETRA BARIŠIĆ, PROFESOR
6. ANTO MARKIĆ
ANDREA KADIĆ, PROFESOR 7. IVAN KOTARŠČAK
KONAČAN POREDAK EKIPA 8. DOMAGOJ HABEK
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO 9. MARIO KUŠ
1 TURIST. UGOST. PREHRAMB. ŠKOLA GURMAN-TUPŠ BJELOVAR 10. IVAN BOROVEC
11. FILIP GAVRANOVIĆ
2 TEHNIČKA ŠKOLA TEHNIČAR SISAK
12. IVAN VEDRIŠ
3 SŠ JASTREBARSKO JASTREB JASTREBARSKO
VODITELJ: NATAŠA LUKIĆ
4

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DRUŠTAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA PRVOPLASIRANA EKIPA
GIMNAZIJA M.A.RELJKOVIĆA VINKOVCI ŠŠD STROTERS
SREDNJE ŠKOLE - ISTOK

NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:


DATUM I MJESTO
1. IVAN BOŽIĆ
15.04.2010., VINKOVCI
2. DOMAGOJ DUVNJAK
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 3. MARIO LUČIĆ
4. DENI KRIŠTO
STIPE TOMIĆ, pred.povjer.
5. IVAN KRAMAR
ZVONIMIR ŠPOLJARIĆ, član povjer. 6. PETAR TUKARA
MIROSLAV GAGRO, član.povjer. 7. MARKO LACKOVIĆ
KONAČAN POREDAK EKIPA 8. IVAN HORVAT
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO 9. DINO BELEGIĆ
1 STROJARSKO TEHNIČKA STROTERS OSIJEK 10. LABINOT KRASNIQI
11. ALTIN GJIBEXHI
2 GIMNAZIJA M.A.RELJKOVIĆA POLET VINKOVCI
12. DRAGOSLAV ŠIMUNOVIĆ
3 INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA MLADI OBRTNIK NOVA GRADIŠKA
4 VODITELJ: MARIJA STOJIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA SPLITSKO DALAMATINSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA PRVOPLASIRANA EKIPA
ASK Split ŠŠD V. NAZOR
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
SREDNJE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO
1. Filip Pestić
29.3.2010., SPLIT
2. Marko Pestić
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 3. Marin Jurjević
Boris Poljak, Predsjednik 4. Đani Adžić
5. Darko Panić
Zdravko Omrčen, član
6. Pavao Lukačić
Goran Kursar, član 7. Filip Miočić
KONAČAN POREDAK EKIPA 8. Marko Vukelić
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO 9. Luka Matek
1 10. Ante Lerga
Gimnazija Vladimira Nazora V. NAZOR Zadar
11. Jurica Zanki
2 SŠ Elektrotehnička ELEKTROTEHNIČAR Split
12. Nikola Blažević
3 SŠ Blato ŠKOJ Blato
4 VODITELJ: JADRANKA DUVANČIĆ

69
POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA PRVOPLASIRANA EKIPA
AK “MEĐIMURJE” ŠŠD TIOŠ
SREDNJE ŠKOLE - SJEVER

NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:


DATUM I MJESTO
1. MONIKO PONGRAC
19. 04. 2010., SRC MLADOST ČAKOVEC
2. LUKA BAŠEK
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 3. MARKO NOVAK
MARIN HORVAT, prof. 4. DINO DODLEK-BARIČEVIĆ
5. DINO NOVAK
RENATO ČUKA, prof.
6. DENI SLAVIČEK
LIDIJA PUPIĆ-LEKIĆ, prof. 7. DENI KOVAČIĆ
KONAČAN POREDAK EKIPA 8. DARIN MOHARIĆ
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO 9. MARKO MARCIUŠ
1 TEHNIČKA ŠKOLA “TIOŠ” ČAKOVEC 10. MARTIN PLATUŽIĆ
11. DENIS NOVAK
2 ELEKTROSTROJARSKA ŠKOLA “ELS” VARAŽDIN
12. DARIO VADLJA
3 I. ZAMKARDIJA DIJANKOVEČKOGA “GIMNAZIJA KRIŽEVCI” KRIŽEVCI
VODITELJ: BRANKO AUGUSTIĆ
4

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA
DOMAĆIN NATJECANJA PRVOPLASIRANA EKIPA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA ŠŠD III. GIMANZIJA
SREDNJE ŠKOLE - ZAGREB

NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:


DATUM I MJESTO
1. DOMAGOJ MARKIĆ
22. 10. 2009. i 20. 04. 2010. Športski park “Mladost” Zagreb
2. FILIP BABURAK
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 3. KREŠIMIR BURNAČ
4. ROBERT DUBRAVAC
IVO RATEJ, PROFESOR
5. MATEJ RADOŠEVIĆ
ZVONIMIR HALAMEK 6. MATIJA DOMISLAVIĆ
ZLATKO FALAT, PROFESOR 7. PAVAO BEGOVAC
KONAČAN POREDAK EKIPA 8. MATIJA LABAŠ
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO 9. ANDI EREGA
1 III. gimnazija III. GIMNAZIJA ZAGREB 10. FILIP STANIČIĆ
11. FILIP VRDOLJAK
2 V. gimnazija PETA ZAGREB
12. ZVONIMIR IVAŠKOVIĆ
3 X. gimnazija „Ivan Supek“ CENER ZAGREB
4 VODITELJ: MATE BANOVAC
Tehnička škola Ruđera Boškovića RUĐER ZAGREB

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ISTARSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA PRVOPLASIRANA EKIPA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ISTARSKE ŽUPANIJE ŠŠD SREDNJOŠKOLAC
SREDNJE ŠKOLE - ZAPAD

NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:


DATUM I MJESTO
1. LUKA RUŽIĆ
24.04.2010., PULA, SRC “ULJANIK”
2. GORAN ŽUFIĆ
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 3. JOSIP MALIŠA
ROBERT FATORIĆ, PREDSJEDNIK 4. NIKOLA CURILOVIĆ
5. MANUEL RUDELA
ROBERT KURZ, ČLAN
6. IVAN VITULIĆ
MARIO STELL, ČLAN 7. MATIJA OPLANIĆ
KONAČAN POREDAK EKIPA 8. PAULO VALENTA
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO 9. EDI BARAČIĆ
1 10. IVAN LUCH
GIMN. I STRUK. ŠKOLA J. DOBRILE SREDNJOŠKOLAC PAZIN
11. PATRIK LUKEŽ
2 GIMNAZIJA A. MOHOROVIČIĆA GAM RIJEKA
12. ALEN ŽUŽIĆ
3 MJEŠOVITA INDUSTR.-OBRT. ŠKOLA ZANATLIJA KARLOVAC
4 VODITELJ: MILAN ČERVAR

70 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - MLADIĆI

DATUM I MJESTO
20. i 21. svibnja, Stadion Kantrida, Rijeka

KOORDINATOR NATJECANJA
ATLETIKA - SREDNJE ŠKOLE

Branislav Poznanović

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
1. Branislav Poznanović - Predsjednik
2. Jadranka Duvančić
3. Renata Potroško-Švigir

UKUPNI POREDAK
OSVOJENI BODOVI
R. BR. ŠŠD ŠKOLA MJESTO
100 m 400 m 1000 m Vis Dalj Kugla Štafeta Ukupno

1 lll. GIMNAZIJA III. GIMNAZIJA Zagreb 15 19 20 12 18 22 11 117


2 V. NAZOR GIMNAZIJA VLADIMIRA NAZORA Zadar 11 22 16 22 11 12 12 106
3 STROTERS STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA Osijek 17 9 10 7 11 16 9 79
4 SREDNJOŠKOLAC GIMN. I STRUK. ŠKOLA J. DOBRILE Pazin 11 14 10 11 9,5 14 8 77,5
5 GURMAN - TUPŠ UGOST. I PREHRAMBENA ŠKOLA Bjelovar 6 10 17 9 17 6 7 72
6 TIOŠ TEHNIČKA ŠKOLA Čakovec 18 3 4 17 11,5 8 10 71,5

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD III. GIMANZIJA NASTUPILA JE U SASTAVU:


Domagoj Markić, Filip Baburak, Krešimir Burnač, Robert Dubravac, Matej Radošević, Matija Domislavić, Pavao Begovac, Matija
Labaš, Andi Erega, Filip Staničić, Filip Vrdoljak, Zvonimir Ivašković

VODITELJ: Mate Banovac

71
POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA PRVOPLASIRANA EKIPA
OŠ BOGUMILA TONIJA, SAMOBOR ŠŠD MLADOST
SREDNJE ŠKOLE - CENTAR

NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:


DATUM I MJESTO
1. LEA MLADINIĆ
19.04.2010., SAMOBOR-ZAGREB-HAAK MLADOST
2. MATEA ŠIKIĆ
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 3. SARA HORVAT
ZORAN RAJČEVIĆ, PROFESOR 4. IVANA JELIĆ BALTA
5. ANA BRAJKOVIĆ
PETRA BARIŠIĆ, PROFESOR
6. IVANA SERDARUŠIĆ
ANDREA KADIĆ, PROFESOR 7. ANAMARIJA ŠTIMAC
KONAČAN POREDAK EKIPA 8. VALENTINA LASIĆ
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO 9. IVA MATAK
1 GIMNAZIJA BJEKOVAR MLADOST BJELOVAR 10. NICOLE NIKOLIĆ
11. ANA STARČEVIĆ
2 EKONOM. TRGOV. I UGOST. ŠKOLA SAMOBORAC SAMOBOR
12. MARIJA MATAŠIN
3 SŠ TINA UJEVIĆA AUGUSTIN KUTINA
VODITELJ: SANJA RADOCAJ
4

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DRUŠTAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA PRVOPLASIRANA EKIPA
GIMNAZIJA M.A.RELJKOVIĆA VINKOVCI ŠŠD MLADOST
SREDNJE ŠKOLE - ISTOK

NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:


DATUM I MJESTO
1. VALENTINA TADIĆ
15.04.2010., VINKOVCI
2. ANTONIJA SVETALJSKI
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 3. VESNA MIŠKIĆ
4. MARIJA MARTINOVIĆ
STIPE TOMIĆ, pred.povjer.
5. ANĐELINA SOLIN
SNJEŽANA BOŽIĆ, član povjer. 6. GABRIJELA LJUBIĆ
MIROSLAV GAGRO, član povjer. 7. KLAUDIJA MILIĆ
KONAČAN POREDAK EKIPA 8. NIKOLINA STRUKAR
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO 9. LEA KRALJEVIĆ
1 Ekonomska i trg. Škola I.Domca MLADOST VINKOVCI 10. ANA PREVIŠIĆ
11. DANIJELA BARIŠIĆ
2 Ekonomsko i upravna škola EKONOMAC OSIJEK
12. ANA MIJOKOVIĆ
3
4 VODITELJ: ZVONIMIR ŠPOLJARIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA SPLITSKO DALAMATINSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA PRVOPLASIRANA EKIPA
ASK Split ŠŠD V. NAZOR
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
SREDNJE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO
1. Lucija Batur
29. 03. 2010., SPLIT
2. Ena Župan
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 3. Nikolina Vulić
Boris Poljak, Predsjednik 4. Mirta Juran
5. Antonela Bačić
Zdravko Omrčen, član
6. Tea Bokanović
Goran Kursar, član 7. Iva Bokanović
KONAČAN POREDAK EKIPA 8. Andrijana Vunić
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO 9. Ema Meštrović
1 10. Marija Krpina
Gimnazija Vladimira Nazora V. NAZOR Zadar
11. Tea Zekanović
2 SŠ Vladimir Nazor NAZOR Split
12. Kristina Jurčević
3 SŠ Gimnazija GIMNAZIJALAC Dubrovnik
4 VODITELJ: JADRANKA DUVANČIĆ

72 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA PRVOPLASIRANA EKIPA
AK “MEĐIMURJE” ŠŠD SREDNJOŠKOLAC
OSNOVNE ŠKOLE - SJEVER

NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:


DATUM I MJESTO
1. MARTINA TASKOVIĆ
19.04.2010., SRC MLADOST ČAKOVEC
2. PAOLA PASKA
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 3. TENA ČUKLI
MARIN HORVAT, prof. 4. LUCIJA POKOS
5. DONA ŠOŠTARIĆ
RENATO ČUKA, prof.
6. DORA PASKA
LIDIJA PUPIĆ-LEKIĆ, prof. 7. JANA KROBOT
KONAČAN POREDAK EKIPA 8. SARA KORADE
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO 9. ANDREJA PISKAČ
1 PRVA GIMNAZIJA “SREDNJOŠKOLAC” VARAŽDIN 10. MIRNA DADIĆ
11. LUCIJA ŠIPOŠ
2 EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA “EKONOMIST” ČAKOVEC
12. HELENA KUHAR
3 GIMNAZIJA I. Z. DIJANKOVEČKOGA “GIMNAZIJA KRIŽEVCI” KRIŽEVCI
VODITELJ: LIDIJA PUPIĆ-LEKIĆ
4 SREDNJA ŠKOLA PITOMAČA “PITOMAČA” PITOMAČA

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA
DOMAĆIN NATJECANJA PRVOPLASIRANA EKIPA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA ŠŠD PETA
OSNOVNE ŠKOLE - ZAGREB

NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:


DATUM I MJESTO
1. DORA BRLEK
15. 10. 2009. i 29. 04. 2010., Športski park “Mladost” Zagreb
2. ANTONIJA DAJAK
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 3. MARTINA MIKIĆ
4. ODRI TOMAS
IVO RATEJ, PROFESOR
5. DANIELA VRHOVSKI
ZVONIMIR HALAMEK 6. LUCIJA TOMIĆ
ZLATKO FALAT, PROFESOR 7. ŽANA SIROVICA
KONAČAN POREDAK EKIPA 8. REINA TOMAS
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO 9. RAHELA MIKULIĆ
1 V. gimnazija PETA ZAGREB 10. DORIA MARCIUŠ
11. NIKOLINA PASANEC
2 III. gimnazija III. GIMNAZIJA ZAGREB
12. ZRINKA KOVAČIĆ
3 Gimnazija Tituš Brezovački OSMICA ZAGREB
4 VODITELJ: RENATA ŠVIGIR POTROŠKO
X. gimnazija „Ivan Supek“ CENER ZAGREB

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ISTARSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA PRVOPLASIRANA EKIPA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ISTARSKE ŽUPANIJE ŠŠD GIMNAZIJALAC
OSNOVNE ŠKOLE - ZAPAD

NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:


DATUM I MJESTO
1. ŽELJKA POPOVIĆ
24. 04. 2010., PULA, SRC “ULJANIK”
2. NICOL RODIĆ
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 3. ALISA KUPUS
ROBERT FATORIĆ, PREDSJEDNIK 4. IVONA ĆAĆIĆ
5. DORIS PAIĆ
ROBERT KURZ, ČLAN
6. HELENA JANJUŠEVIĆ
MARIO STEL, ČLAN 7. HELENA KARIKO
KONAČAN POREDAK EKIPA 8. NOELA BEŠIR
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO 9. ALEKSANDRA SIMIĆ
1 10. VALENTINA VUKOVIĆ
GIMNAZIJA GIMNAZIJALAC PULA
11. MARTINA KRIŽANAC
2 EKONOMSKA ŠKOLA M. MIRKOVIĆA EKONOMIST RIJEKA
12. EMA LOVRINČIĆ
3
4 VODITELJ: TAJANA BARIŠNIK PELOZA

73
ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJKE

DATUM I MJESTO
20 i 21. svibnja, Stadion Kantrida, Rijeka

KOORDINATOR NATJECANJA
ATLETIKA - SREDNJE ŠKOLE

Branislav Poznanović

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
1. Branislav Poznanović - Predsjednik
2. Jadranka Duvančić
3. Renata Švigir-Potroško

UKUPNI POREDAK
OSVOJENI BODOVI
R. BR. ŠŠD ŠKOLA MJESTO
100 m 400 m 800 m Vis Dalj Kugla Štafeta Ukupno

1 V.NAZOR GIMNAZIJA VLADIMIRA NAZORA Zadar 17 4 16 20 17 17 9 100


2 GIMNAZIJALAC GIMNAZIJA PULA Pula 15 19 16 12,5 11 13 10 96,5
3 MLADOST GIMNAZIJA BJELOVAR Bjelovar 16 21 18 15,5 3 9 12 94,5
4 SREDNJOŠKOLAC PRVA GIMNAZIJA VARAŽDIN Varaždin 5 14 16 11 21 3 11 81
5 MLADOST EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA Vinkovci 11 13 8 11 10 22 DQ 75
6 PETA V. GIMNAZIJA Zagreb 14 7 3 8 16 13 8 69

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD V. NAZOR NASTUPILA JE U SASTAVU:


Lucija Batur Ena Župan Nikolina Vulić Mirta Juran Antonela Bačić Tea Bokanović Iva Bokanović Andrijana Vunić Ema Meštrović Marija
Krpina Tea Zekanović Kristina Jurčević

VODITELJ: Jadranka Duvančić

74 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


5.6. REZULTATI

GIMNASTIKA

75
POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA PRVOPLASIRANA EKIPA
OŠ BOGUMILA TONIJA ŠŠD 1.OSNOVNE ŠKOLE PETRINJA
OSNOVNE ŠKOLE - CENTAR

NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:


DATUM I MJESTO
1. MISCHELL PRANJIĆ
06. 03. 2010., SAMOBOR
2. IVAN KRZNAREVIĆ
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 3. IVAN KOREN
PETRA BARIŠIĆ, PROF. 4. HRVOJE ZGREBEC
5. NIKOLA SERDAR
SNJEŽANA ZGREBEC, PROF.
NENAD RODIĆ, PROF. VODITELJ:

KONAČAN POREDAK EKIPA


R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO
1 1.OSNOVNA ŠKOLA PETRINJA 1.OSNOVNE ŠKOLE PETRINJA Petrinja
2 OŠ MILAN LANG VIHOR Bregana
3
4

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ POŽEŠKO SLAVONSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA PRVOPLASIRANA EKIPA
ŽŠŠS POŽEŠKO SLAVONSKE ŽUPANIJE ŠŠD SLOGA
OSNOVNE ŠKOLE - ISTOK

NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:


DATUM I MJESTO
1. MARKO RSTIĆ
22.03.2010., POŽEGA
2. ALEN BOŽIĆ
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 3. DINKO OBRADOVIĆ
4. DAVID LOJBER
JOSIP NEFEROVIĆ
5. MATIJA MANDIĆ
MARIJAN RUDEŽ
MATIJA VUKUŠIĆ VODITELJ: Dario Pisker

KONAČAN POREDAK EKIPA


R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO
1 JULIJA KEMPFA SLOGA POŽEGA
2 FRANA KRSTE FRANKOPANA FRANKOPAN OSIJEK
3 IVANA GORANA KOVAČIĆA POMLADAK VINKOVCI
4 IVAN GORAN KOVAČIĆ GORAN SLAVONSKI BROD

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA SPLITSKO DALAMATINSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA PRVOPLASIRANA EKIPA
Gimnastički klub Split ŠŠD GALEB
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
OSNOVNE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO
1. Mario Žanetić
24.04.2010., Split, Poljud - Gimnastička dvorana
2. Ante Gavranić
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 3. Jakov Marinović
Boris Poljak, Predsjednik 4. Stjepan Lipokovac
5. Frenk Žanetić
Zdravko Omrčen, član
Goran Kursar, član VODITELJ: NIKOLA BOROE

KONAČAN POREDAK EKIPA


R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO
1 OŠ Blato Blato Blato
2 OŠ Kraljice Jelene Kraljica Jelena Split
3
4

76 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA PRVOPLASIRANA EKIPA
OŠ PETAR ZRINSKI JALŽABET ŠŠD “MLADOST” ŠŠD MLADOST
OSNOVNE ŠKOLE - SJEVER

NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:


DATUM I MJESTO
1. MATIJA VUGRINEC
19. 03. 2010., OŠ PETAR ZRINSKI JALŽABET
2. DAVOR FILIPAŠIĆ
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 3. MATIJA MAGIĆ
EMIL ŠANJEK, PROFESOR 4. KARLO CESAREC
5. DANIJEL ŠMRČEK
JADRANKA MARKUŠ, PROFESOR
BRIGITA NJEGAČ-DRVAR, PROFESOR VODITELJ: ANTE SUDEC

KONAČAN POREDAK EKIPA


R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO
1 OŠ PETAR ZRINSKI JALŽABET MLADOST JALŽABET
2 1. OŠ ČAKOVEC PRVA ČAKOVEC
3
4

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


SAVEZ ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA PRVOPLASIRANA EKIPA
GIMNASTIČKI KLUB RIJEKA ŠŠD KLEK
OSNOVNE ŠKOLE - ZAPAD

NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:


DATUM I MJESTO
1. RADOVAN VUKELIĆ
15.04.2010., RIJEKA
2. MATEJ STOŠIĆ
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 3. MATEO GEROVAC
4. DOMINIK GNJATOVIĆ
MIROSLAV PAVLOVIĆ, PREDSJEDNIK
5. DAVID BIČANIĆ
NENAD KITAK, ČLAN
DIANA LUKAŠIĆ, ČLAN VODITELJ: MARINKO JURAŠIĆ

KONAČAN POREDAK EKIPA


R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO
1 Prva osnovna škola Ogulin KLEK OGULIN
2 OŠ Brajda BRAJDA RIJEKA
3
4

77
ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEČACI

DATUM I MJESTO
18. i 19. svibnja, SRC Belvedere, Rijeka
GIMNASTIKA - OSNOVNE ŠKOLE

KOORDINATOR NATJECANJA
Vladimir Mijić

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
1. Vladimir Mijić – Predsjednik povjerenstva
2. Miroslav Pavlović
3. Nenad Kitak

UKUPNI POREDAK
OSVOJENI BODOVI
R. BR. ŠKOLA MJESTO
PARTER PRESKOK RUČE PREČA ZBROJ

1 Petar Zrinski JALŽABET 75,80 77,25 78,20 78,10 309,35


2 1.OŠ Ogulin OGULIN 75,55 77,30 78,10 78,20 308,15
3 Julija Kempfa POŽEGA 73,80 76,70 77,40 77,30 305,20
4 1. OŠ Petrinja PETRINJA 73,00 75,60 77,00 75,90 301,50
5 Blato BLATO 69,10 74,90 75,80 75,10 294,90
1. OŠ Ogulin umanjuje se konačni rezultat za 1 bod jer nisu odjeveni u skladu s propozicijama.

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD MLADOST NASTUPILA JE U SASTAVU:


Matija Vugrinec, Davor Filipašić, Matija Magić, Karlo Cesarec, Danijel Šmrček

VODITELJ: Ante Sudec

78 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA PRVOPLASIRANA EKIPA
OŠ BOGUMILA TONIJA ŠŠD LOB
OSNOVNE ŠKOLE - CENTAR

NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:


DATUM I MJESTO
1. LUCIJA KOSABER
06. 03. 2010., SAMOBOR
2. LARA ŠELJ
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 3. LUCIJA KIRSCHENHEUTER
PETRA BARIŠIĆ, PROF. 4. NINA FRESL
5. DORA ŽIVKOVIĆ
SNJEŽANA ZGREBEC, PROF.
NENAD RODIĆ, PROF. VODITELJ: Petra Barišić

KONAČAN POREDAK EKIPA


R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO
1 OŠ Bogumila Tonija LOB Samobor
2 OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA TADIJA Bregana
3
4

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ POŽEŠKO SLAVONSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA PRVOPLASIRANA EKIPA
ŽŠŠS POŽEŠKO SLAVONSKE ŽUPANIJE ŠŠD BARANJA
OSNOVNE ŠKOLE - ISTOK

NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:


DATUM I MJESTO
1. MAJA ČANAKI
22.03.2010., POŽEGA
2. ANA VAŠAREVIĆ
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 3. TIJANA PLIGL
4. MARTINA LAPTOŠ
JOSIP NEFEROVIĆ
5. DAJANA MRĐA
MARIJAN RUDEŽ
MATIJA VUKUŠIĆ VODITELJ: Ladoslav Čutoraš

KONAČAN POREDAK EKIPA


R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO
1 DR. FRANJO TUĐMAN BARANJA BELI MANASTIR
2 VLADIMIR NAZOR NAZOR SLAVONSKI BROD
3 BLAGE ZADRE SOKOL VUKOVAR
4 JULIJA KEMPFA SLOGA POŽEGA

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA SPLITSKO DALAMATINSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA PRVOPLASIRANA EKIPA
Gimnastički klub Split ŠŠD MERTOJAK
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
OSNOVNE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO
1. Lara Santini
24.04.2010., Split, Poljud - Gimnastička dvorana
2. Karla Šegvić
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 3. Lana Žaknić
Boris Poljak, Predsjednik 4. Laura Bilandžić
5. Tina Višić
Zdravko Omrčen, član
Goran Kursar, član VODITELJ: JURICA JURIŠIĆ

KONAČAN POREDAK EKIPA


R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO
1 OŠ Mertojak Mertojak Split
2 OŠ Blato Blato Blato
3
4

79
POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA PRVOPLASIRANA EKIPA
OŠ PETAR ZRINSKI JALŽABET ŠŠD “MLADOST” ŠŠD MLADOST
OSNOVNE ŠKOLE - SJEVER

NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:


DATUM I MJESTO
1. DOROTEA STRINIŠČAK
19. 03. 2010., OŠ PETAR ZRINSKI JALŽABET
2. TEA COTTER
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 3. SARA SEDMAK
EMIL ŠANJEK, PROFESOR 4. TATJANA PANIĆ
5. LEA VINKO
JADRANKA MARKUŠ, PROFESOR
BRIGITA NJEGAČ-DRVAR, PROFESOR VODITELJ: JADRANKA MARKUŠ

KONAČAN POREDAK EKIPA


R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO
1 OŠ SELNICA MLADOST SELNICA
2 OŠ I. K. SAKCINSKOG IVANEC IKS IVANEC
3
4

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


SAVEZ ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA PRVOPLASIRANA EKIPA
GIMNASTIČKI KLUB RIJEKA ŠŠD BRAJDA
OSNOVNE ŠKOLE - ZAPAD

NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:


DATUM I MJESTO
1. EMA KAJIĆ
15.04.2010., RIJEKA
2. INES SALOPEK
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 3. EVA CREPULJA
4. NINA MUCIĆ
MIROSLAV PAVLOVIĆ, PREDSJEDNIK
5. CELINA SRDOČ
NENAD KITAK, ČLAN
DIANA LUKAŠIĆ, ČLAN VODITELJ: LJILJANA TURINA-BUJANOVIĆ

KONAČAN POREDAK EKIPA


R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO
1 OŠ Brajda BRAJDA RIJEKA
2 OŠ Dubovac DUBOVAC KARLOVAC
3
4

80 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJČICE

DATUM I MJESTO
18. i 19. svibnja, SRC Belvedere, Rijeka
GIMNASTIKA - OSNOVNE ŠKOLE

KOORDINATOR NATJECANJA
Vladimir Mijić

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
1. Vladimir Mijić – Predsjednik povjerenstva
2. Miroslav Pavlović
3. Diana Lukašić

UKUPNI POREDAK
OSVOJENI BODOVI
R. BR. ŠKOLA MJESTO
PRESKOK D. RUČE GREDA PARTER ZBROJ

1 Brajda RIJEKA 78,75 76,90 78,05 77,60 311,30


2 Dr. F. Tuđman BELI MANASTIR 77,35 75,40 77,30 75,30 305,35
3 Mertojak SPLIT 77,10 72,40 75,25 75,10 299,85
4 Bogumila Tonija SAMOBOR 77,70 73,00 73,50 74,60 298,80
5 Selnica SELNICA 73,90 71,70 72,20 69,30 287,10

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD BRAJDA NASTUPILA JE U SASTAVU:


Ema Kajić, Ines Salopek, Eva Crepulja, Nina Mucić, Celina Srdoč

VODITELJ: Ljiljana Turina-Bujanović

81
5.7. REZULTATI

PLIVANJE

82 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ SISAČKO MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA PRVOPLASIRANA EKIPA
ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ SISAČKO MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ŠŠD POLET
OSNOVNE ŠKOLE - CENTAR

NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:


DATUM I MJESTO
1. LUKA JURIĆ
10. 02. 2010., SISAK
2. MARKO VRTAČNIK
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 3. DOMAGOJ MALIĆ
NIKICA PERKOVIĆ, PREDSJEDNIK ŠŠS 4. MATIJA LUKA PANCIROV
5. MATIJA LUKIĆ
DARIO GEC, TAJNIK ŠŠS
6. DOMAGOJ PANCIROV
LJILJANA GAVRANOVIĆ, POSLOVNA TAJNICA ŠŠS 7. FRAN SENČAR
KONAČAN POREDAK EKIPA 8. ROBERTO MILAKOVIĆ
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO VODITELJ: Marijan Sigur
1 OŠ 22.LIPNJA POLET SISAK
2 OŠ BOGUMILA TONIJA LOB SAMOBOR
3
4

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA PRVOPLASIRANA EKIPA
OSNOVNA ŠKOLA JAGODE TRUHELKE ŠŠD JAGODA
OSNOVNE ŠKOLE - ISTOK

NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:


DATUM I MJESTO
1. Teo Zeba
24. 02. 2010., OSIJEK
2. Ivan Filipović
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 3. Dominik Štekić
Danijela Kuže 4. Luka Milić
5. Marko Lovrić
Sanda Gašić
6. Filip Popić
Franjo Vukelić, RAVNATELJ 7. Borna Skala
KONAČAN POREDAK EKIPA 8. Fran Popić
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO REZERVE:
1 OŠ JAGODE TRUHELKE JAGODA OSIJEK 9. Tin Pintarić
2 IVANA GORANA KOVAČIĆA POMLADAK VINKOVCI VODITELJ: Željko Mrkšić
3
4

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA SPLITSKO DALAMATINSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA PRVOPLASIRANA EKIPA
BAZENI POLJUD ŠŠD 1.OSNOVNE ŠKOLE PETRINJA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
OSNOVNE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO
1. Ivan Karoglan
18. 03. 2010., SPLIT
2. Nikola Tadić
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 3. Jakov Tadić
Boris Poljak, Predsjednik 4. Marko Petričević
5. Marin Reljanović
Zdravko Omrčen, Član
6. Teo Šabić
Goran Kursar, Član 7. Petar Božan
KONAČAN POREDAK EKIPA 8. Nikola Papić
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO VODITELJ: BRACO VRCA
1 OŠ Pojišan POJ SPLIT
2 OŠ Marin Držić VIDRA DUBROVNIK
3 OŠ Šime Budnić KNEZ BRANIMIR ZADAR
4

83
POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA PRVOPLASIRANA EKIPA
PLIVAČKI KLUB “MEĐIMURJE” ŠŠD POLET
OSNOVNE ŠKOLE - SJEVER

NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:


DATUM I MJESTO
1. KARLO ŠPIČKO
25. 02. 2010., Gradski bazeni Čakovec
2. PETAR SEKETIN
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 3. JURICA PAJTAK
VELIMIR MAĐARIĆ, prof. 4. KARLO RAJN
5. KARLO SEKETIN
SINIŠA TRAJBAR, prof.
6. JAN OŽEG
LOVORKA MARUŠEVEC, prof. 7. IGOR MESEK
KONAČAN POREDAK EKIPA 8. LEON FILIPOVIĆ
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO VODITELJ: Lovorka Maruševec
1 V OSNOVNA ŠKOLA VŽ PETA VARAŽDIN
2 III OSNOVNA ŠKOLA ČK ORLIĆI ČAKOVEC
3 OŠ ĐURO ESTER KC ŠKOLARAC KOPRIVNICA
4

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA
DOMAĆIN NATJECANJA PRVOPLASIRANA EKIPA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA ŠŠD JAGODA
OSNOVNE ŠKOLE - ZAGREB

NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:


DATUM I MJESTO
1. DANIJEL ŽERJAVIĆ
07. 11. 2009., ZAGREB, ZIMSKO PLIVALIŠTE MLADOST
2. LUKA GRMAN
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 3. BRUNO SKOKNA
IVO RATEJ, PROFESOR 4. ANTE RADIŠIĆ
5. LUKA TRIFUNAC
IVANA JUKIČIĆ, PROFESOR
6. PETAR TOMIĆ
ZLATKO FALAT, PROFESOR 7. LUKA TOVARLOŽA
KONAČAN POREDAK EKIPA 8. MISLAV KUŽIĆ
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO VODITELJ: NIKO ŠEKERIJA
1 OŠ Matije Gupca GUBEC ZAGREB
2 OŠ Bartola Kašića JARUN ZAGREB
3 OŠ Vrbani VRBANI ZAGREB
4 OŠ Jure Kaštelana NOVE KRUGE ZAGREB

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


SAVEZ ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA PRVOPLASIRANA EKIPA
PLIVAČKI SAVEZ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ŠŠD VIDIKOVAC
OSNOVNE ŠKOLE - ZAPAD

NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:


DATUM I MJESTO
1. KARLO STIPIĆ
13. 04. 2010., RIJEKA
2. DEAN FERIĆ
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 3. ANDI DRANDIĆ
MIROSLAV JELOVICA, PREDSJEDNIK 4. DINO PAŠUKAN
5. TONI PEREŠA
MILAN BOŠKIĆ, ČLAN
6. DINO BALIJA
DUBRAVKO SEVER, ČLAN 7. MATIJA JANJUŠIĆ
KONAČAN POREDAK EKIPA 8. STEFANO DOBRILA
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO VODITELJ: SALJA SIJARIĆ
1 OŠ Vidikovac VIDIKOVAC PULA
2 OŠ Podmurvice PODMURVICE RIJEKA
3
4

84 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEČACI

DATUM I MJESTO
18. i 19. svibnja, Bazen Kantrida, Rijeka
PLIVANJE - OSNOVNE ŠKOLE

KOORDINATOR NATJECANJA
Miroslav Jelovica

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
Miroslav Jelovica – Predsjednik povjerenstva

KONAČAN POREDAK EKIPA


R. BR. ŠŠD ŠKOLA MJESTO BODOVI
1 POJ POJIŠAN Split 89,0
2 POLET 22. LIPNJA Sisak 79,0
3 PETA V. OŠ VARAŽDIN Varaždin 73,0
4 VIDIKOVAC VIDIKOVAC Pula 70,0
5 GUBEC MATIJE GUPCA Zagreb 65,0
6 JAGODA JAGODE TRUHELKE Osijek 26,0

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD POJ NASTUPILA JE U SASTAVU:


Ivan Karoglan, Nikola Tadić, Jakov Tadić, Marko Petričević, Marin Reljanović, Teo Šabić, Petar Božan, Nikola Papić

VODITELJ: Braco Vrca

85
POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ SISAČKO MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA PRVOPLASIRANA EKIPA
ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ SISAČKO MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ŠŠD VIKTOROVAC
OSNOVNE ŠKOLE - CENTAR

NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:


DATUM I MJESTO
1. RIA IVANČIĆ
10.02.2010., SISAK
2. LUCIJA BAKONJI
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 3. ANJA ŠTAJCAR
NIKICA PERKOVIĆ, PREDSJEDNIK ŠŠS 4. JANA JOKSIMOVIĆ
5. EMA ŠARAR
DARIO GEC, TAJNIK ŠŠS
6. MARTA ŠARAR
LJILJANA GAVRANOVIĆ, POSLOVNA TAJNICA ŠŠS 7. IVA DELIĆ
KONAČAN POREDAK EKIPA 8. MARGARETA SMOLKO
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO VODITELJ: Vedrana Šimić
1 OŠ VIKTOROVAC VIKTOROVAC SISAK
2 OŠ BOGUMILA TONIJA LOB SAMOBOR
3
4

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA PRVOPLASIRANA EKIPA
OSNOVNA ŠKOLA JAGODE TRUHELKE ŠŠD FILIPOVIĆKA
OSNOVNE ŠKOLE - ISTOK

NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:


DATUM I MJESTO
1. BARBARA PRŠA
24.02.2010., OSIJEK
2. ELENA ŠOKAC
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 3. TESA VRANJEŠ
4. KARLA MOČKOVIĆ
Danijela Kuže
5. MIHAELA LUBINA
Sanda Gašić 6. LEA ATLAGIĆ
Franjo Vukelić ,RAVNATELJ 7. BARBARA ŽURO
KONAČAN POREDAK EKIPA 8. REBEKA PRŠA
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO VODITELJ: Zlatko Kraljević
1 IVANA FILIPOVIĆA FILIPOVIĆKA OSIJEK
2 IVANA GORANA KOVAČIĆ POMLADAK VINKOVCI
3
4

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA SPLITSKO DALAMATINSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA PRVOPLASIRANA EKIPA
BAZENI POLJUD ŠŠD SPINUT
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
OSNOVNE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO
1. Ivana Butić
18. 03. 2010., SPLIT
2. Renata Orhanović
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 3. Mirta Tanasković
Boris Poljak, Predsjednik 4. Dora Pezer
5. Dorotea Gavranić
Zdravko Omrčen, član
6. Dominika Bilač
Goran Kursar, član 7. Paula Zujić
KONAČAN POREDAK EKIPA 8. Nina Vukasović
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO VODITELJ: JASENKA BRACANOVIĆ-GRIZELJ
1 OŠ Spinut SPINUT Split
2 OŠ Ivana Gundulića GUNDULIĆ Dubrobnik
3 OŠ Smiljevac GALEB Zadar
4

86 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA PRVOPLASIRANA EKIPA
PLIVAČKI KLUB “MEĐIMURJE” ŠŠD VIHOR
OSNOVNE ŠKOLE - SJEVER

NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:


DATUM I MJESTO
1. FRANKA FIC
25.02.2010., Gradski bazeni Čakovec
2. TEA PERŠA
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 3. PETRA MARCIUŠ
VELIMIR MAĐARIĆ, prof. 4. LIDIJA ŠOLTIĆ
5. LEA MARCIUŠ
SINIŠA TRAJBAR, prof.
6. NIKOLINA ŠOLTIĆ
LOVORKA MARUŠEVEC, prof. 7. KAJA TOPOLNJAK
KONAČAN POREDAK EKIPA 8. MIA BAN
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO VODITELJ: Siniša Trajbar
1 OŠ STRAHONINEC VIHOR STRAHONINEC
2 I OSNOVNA ŠKOLA VŽ I OŠ VARAŽDIN
3 OŠ ĐURO ESTER KC ŠKOLARAC KOPRIVNICA
4

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA
DOMAĆIN NATJECANJA PRVOPLASIRANA EKIPA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA ŠŠD NOVE KRUGE
OSNOVNE ŠKOLE - ZAGREB

NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:


DATUM I MJESTO
1. ANJA RADELIĆ
14.11.2009., ZAGREB, ZIMSKO PLIVALIŠTE MLADOST
2. LUCIJA VUČEMILOVIĆ-GRGIĆ
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 3. NIKA SUŠILOVIĆ
4. TENA LEBINAC
IVO RATEJ PROFESOR
5. MATEA HORNIK
IVANA JUKIČIĆ PROFESOR 6. KARLA BUDIMILIĆ
ZLATKO FALAT PROFESOR 7. ANTONIA DAKIĆ
KONAČAN POREDAK EKIPA 8. DORA HORNIK
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO VODITELJ: TOMISLAV BUSCH
1 OŠ Jure Kaštelana NOVE KRUGE ZAGREB
2 OŠ Vrbani VRBANI ZAGREB
3 OŠ Izidor Kršnjavi MIMARA ZAGREB
4 OŠ Kralja Tomislava MLADOST ZAGREB

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


SAVEZ ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA PRVOPLASIRANA EKIPA
PLIVAČKI SAVEZ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ŠŠD GALEB
OSNOVNE ŠKOLE - ZAPAD

NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:


DATUM I MJESTO
1. MARTA KRIZMAN
13. 04. 2010., RIJEKA
2. KATARINA TERLEVIĆ
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 3. JANA STARIĆ
MIROSLAV JELOVICA, PREDSJEDNIK 4. LUCIJA KOVAČEVIĆ
5. DOROTEA-NICEA TALAJIĆ
MILAN BOŠKIĆ, ČLAN
6. LUANA BOŽIĆ
DUBRAVKO SEVER, ČLAN 7. GOLDA PAMIĆ
KONAČAN POREDAK EKIPA 8. IVA MARINOVIĆ
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO VODITELJ: MARITA MARIĆ
1 OŠ Jurja Dobrile GALEB ROVINJ
2 OŠ Eugen Kumičić MLADOST RIJEKA
3
4

87
ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJČICE

DATUM I MJESTO
18. i 19. svibnja, Bazen Kantrida, Rijeka
PLIVANJE - OSNOVNE ŠKOLE

KOORDINATOR NATJECANJA
Miroslav Jelovica

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
Miroslav Jelovica – Predsjednik povjerenstva

KONAČAN POREDAK EKIPA


R. BR. ŠŠD ŠKOLA MJESTO BODOVI
1 SPINUT SPINUT Split 82,0
2 FILIPOVIĆKA IVANA FILIPOVIĆA Osijek 82,0
3 VIKTOROVAC VIKTOROVAC Sisak 76,0
4 GALEB JURJA DOBRILE Rovinj 74,0
5 NOVE KRUGE JURE KAŠTELANA Zagreb 60,0
6 VIHOR STRAHONINEC Čakovec 44,0

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD SPINUT NASTUPILA JE U SASTAVU:


Ivana Butić, Renata Orhanović, Mirta Tanasković, Dora Pezer, Dorotea Gavranić, Dominika Bilač, Paula Zujić, Nina Vukasović

VODITELJ: Jasenka Bracanović-Grizelj

88 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


5.8. REZULTATI

STOLNI TENIS

89
POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKI DRUŠTAVA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA REZULTATI
SŠŠD BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE
OSNOVNE ŠKOLE - CENTAR

ZABOK - SLAVONAC 2:3


DATUM I MJESTO JASTREB - MLADOST 3:0
12. 02. 2010., Osnovna škola Ivanska SLAVONAC - MLADOST 2:3
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO ZABOK - JASTREB 1:3
STANKO ŠTIMAC, PREDSJEDNIK SŠŠD BBŽ JASTREB - SLAVONAC 3:0
ŽELJKA MODRIĆ, PEDAGOG U OŠ IVANSKA MLADOST - ZABOK 1:3
TOMISLAV FLINTA, TAJNIK SŠŠD BBŽ PRVOPLASIRANA EKIPA
KONAČAN POREDAK EKIPA ŠŠD JASTREB
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
1 OSNOVNA ŠKOLA LJUBE BABIĆA JASTREB JASTREBARSKO 1. MATEO BASTAŠIĆ
2 OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOG ZABOK ZABOK 2. IVAN MAJCUNIĆ
3 OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA SLAVONAC LIPOVLJANI 3. ZLATKO ŠAFAR
4 III. OSNOVNA ŠKOLA MLADOST BJELOVAR VODITELJ: Domagoj Šlat

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ BRODSKO POSAVSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA REZULTATI
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ BRODSKO POSAVSKE ŽUPANIJE SOKOLOVAC - SJEVER 0:3
OSNOVNE ŠKOLE - ISTOK


DATUM I MJESTO GORAN - GOLUBICA 3:1
05.03.2010., Obrtnička škola - Slavonski Brod SJEVER - GOLUBICA 0:3

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO SOKOLOVAC - GORAN 0:3


Bruno Štefanek GORAN -SJEVER 3:0
Sanja Jurković GOLUBICA - SOKOLOVAC 3:0
Luka Klaić PRVOPLASIRANA EKIPA
KONAČAN POREDAK EKIPA ŠŠD GORAN
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
1 OŠ “Ivan Goran Kovačić” GORAN SLAVONSKI BROD 1. IVAN GARIĆ
2 OŠ Antuna Bauera GOLUBICA VUKOVAR 2. JOSIP ARBANAS
3 OŠ Josipa Antun Ćolića SJEVER ĐAKOVO 3. JAKOV KLAIĆ
4 OŠ Antuna Kanižlića SOKOLOVAC POŽEGA VODITELJ: ZDRAVKO ZVAČKO

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA DUBROVAČKO NERETVANSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA REZULTATI
ZSŠŠ DUBROVAČKO NERETVANSKE ŽUPANIJE “ZADARSKI OTOCI” - “MLADI” 3:0
OSNOVNE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO “VISOKA” - “VAL” 3:1


20.04.2010., DUBROVNIK, DVORANA OŠ “MOKOŠICA” “ZADARSKI OTOCI” - “VISOKA” 3:2
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO “MLADI” - “VAL” 0:3
BORIS GALINOVIĆ, PREDSJEDNIK “VAL” - “ZADARSKI OTOCI” 2:3
ROBERT TOTHORTI, ČLAN “VISOKA” - “MLADI” 3:0
MARIO MILIČIĆ, ČLAN PRVOPLASIRANA EKIPA
KONAČAN POREDAK EKIPA ŠŠD ZADARSKI OTOCI
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
1 OŠ “ZADARSKI OTOCI” “ZADARSKI OTOCI” ZADAR 1. ANTONIO GOJA
2 OŠ “VISOKA” “VISOKA” SPLIT 2. MATEJ GOJA
3 OŠ “VELA LUKA” “VAL” VELA LUKA 3. MARKO ŠTRBAC
4 OŠ JURAJA DALMATINCA “MLADI” ŠIBENIK VODITELJ: MILAN CINDRIĆ

90 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


Poluzavršna natjecanja Državnog prvenstva
Školski športski savez Varaždinske županije
DOMAĆIN NATJECANJA REZULTATI
OŠ VINICA
OSNOVNE ŠKOLE - SJEVER

EKO TIGRIĆI - IBM 3:0


DATUM I MJESTO ŠKOLARAC - PRVA 0:3
29. 03. 2010., OŠ VINICA PRVA - IBM 3:0
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO ŠKOLARAC - EKO TIGRIĆI 1:3
Branimir Štimec, prof. PRVA - EKO TIGRIĆI 3:0
Josip Rajner, prof. ŠKOLARAC - IBM 2:3
Domagoj Štimec
PRVOPLASIRANA EKIPA
KONAČAN POREDAK EKIPA ŠŠD PRVA
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
1 I OŠ VARAŽDIN PRVA VARAŽDIN 1. NIKOLA HORVAT
2 OŠ ŠENKOVEC EKO TIGRIĆI ČAKOVEC 2. MARTIN VIDAČEK
3 OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ IBM VIROVITICA 3. MARKO VIDAČEK
4 OŠ ĐURO ESTER ŠKOLARAC KOPRIVNICA VODITELJ: MLADEN VIDAČEK

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA
OSNOVNE ŠKOLE - ZAGREB

KREATIVAC - KUNA 3:0


DATUM I MJESTO GORNJE VRAPČE - PANTAČ 0:3
21.02.2010., Dvorana III Doma sportova
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO KREATIVAC - PANTAČ 3:0
IVANA JUKIČIĆ, PROF.
RENATO ČENGIĆ, PROF. UTAKMICA ZA 3. MJESTO
ZVONIMIR HALAMEK, TAJNIK KUNA - GORNJE VRAPČE 3:1 PRVOPLASIRANA EKIPA

KONAČAN POREDAK EKIPA ŠŠD KREATIVAC


NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO
1 OŠ KREATIVNI RAZVOJ KREATIVAC ZAGREB 1. FILIP ZELJKO
2 OŠ PANTOVČAK PANTAČ ZAGREB 2. PATRIK PALIĆ
3 3. VID BARKIĐIJA
OŠ SESVETSKA SOPNICA KUNA SESVETE
4 OŠ GORNJE VRAPČE GORNJE VRAPČE ZAGREB VODITELJ: MARTIN TINO ČASL

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ISTARSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA REZULTATI
OŠ KAŠTANJER PULA GENERALSKI STOL - SRDOČI 0:3
OSNOVNE ŠKOLE - ZAPAD

DATUM I MJESTO SRDOČI - OTOČAC 3:0


16.04.2010., PULA OTOČAC - GENERALSKI STOL 1:3
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
KRISTIJAN CINKOPAN, PROF.TZK
JOZEFINA STANIŠIĆ, RAVNATELJICA ŠKOLE
NENEAD PAVLETIĆ, PROF.TZK PRVOPLASIRANA EKIPA
KONAČAN POREDAK EKIPA ŠŠD SRDOČI
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
1 OŠ SRDOČI SRDOČI RIJEKA 1. ANDREJ GRAOVAC
2 OŠ GENERALSKI STOL GENERALSKI STOL GENERALSKI STOL 2. KEVIN KOVAČ
3 OŠ ZRINSKI I FRANKOPANA OTOČAC OTOČAC 3. LUKA ŠARČEVIĆ
4 VODITELJ: MIROSLAV VLADILO

91
ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEČACI

DATUM I MJESTO GRUPA A GRUPA B


18. i 19. svibnja, OŠ Srdoči, Rijeka I. Kolo, 09.40 sati I. Kolo 09.40 sati
STOLNI TENIS - OSNOVNE ŠKOLE

GORAN - ZADARSKI OTOCI 3:0 JASTREB - KREATIVAC 1:3


KOORDINATOR NATJECANJA II. Kolo, 10.40 sati II. Kolo 10.40 sati
Damir Vidović I. OŠ VARAŽDIN - GORAN 3:1 SRDOČI - JASTREB 3:0
III. Kolo, 11.40 sati III. Kolo 11.40 sati
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO ZADARSKI OTOCI - I. OŠ VARAŽDIN 0:3 KREATIVAC - SRDOČI 3:1
1. Damir Vidović
2. Miroslav Vladilo UTAKMICA ZA 5. MJESTO, 15.45 sati Razigravanje za poredak
ZADARSKI OTOCI - JASTREB 2:3 od 1. do 4. mjesta
3. Domagoj Šlat
1. utakmica poluzavršnice 14.10 sati
KONAČAN POREDAK EKIPA I. OŠ VARAŽDIN - SRDOČI 3:2
R. BR. ŠŠD ŠKOLA MJESTO 2. utakmica poluzavršnice 14.10 sati
1 I. OŠ VARAŽDIN I. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN Varaždin GORAN - KREATIVAC 3:1
2 KREATIVAC OSNOVNA ŠKOLA KREATIVAN RAZVOJ Zagreb
za III. mjesto 15.30 sati
3 SRDOČI OSNOVNA ŠKOLA SRDOČI Rijeka
4 SRDOČI - GORAN 3:1
GORAN OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVAČIĆ Slavonski Brod
5 JASTREB OSNOVNA ŠKOLA LJUBO BABIĆ Jastrebarsko za I. mjesto 15.30 sati
6 ZADARSKI OTOCI OSNOVNA ŠKOLA ZADARSKI OTOCI - ZADAR Zadar I. OŠ VARAŽDIN - KREATIVAC 3:2

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD I. OŠ VARAŽDIN NASTUPILA JE U SASTAVU:


Nikola Horvat, Martin Vidaček, Marko Vidaček

VODITELJ: Mladen Vidaček

92 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKI DRUŠTAVA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA REZULTATI
OSNOVNA ŠKOLA IVANSKA
OSNOVNE ŠKOLE - CENTAR

TADIJA - ČESMANSKI DABROVI 3:0


DATUM I MJESTO ŽABAC - ZABOK 1:3
12. 02. 2010., Osnovna škola Ivanska ČESMANSKI DABROVI - ZABOK 0:3
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO TADIJA - ŽABAC 3:1
STANKO ŠTIMAC, PREDSJEDNIK SŠŠD BBŽ ŽABAC - ČESMANSKI DABROVI 3:0
ŽELJKA MODRIĆ, PEDAGOG U OŠ IVANSKA ZABOK - TADIJA 2:3
TOMISLAV FLINTA, TAJNIK SŠŠD BBŽ PRVOPLASIRANA EKIPA
KONAČAN POREDAK EKIPA ŠŠD TADIJA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO
1 OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA TADIJA PETRINJA 1. MARTINA RADENIĆ
2 OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOG ZABOK ZABOK 2. IVONA TIPURA
3 OSNOVNA ŠKOLA SVETA NEDELJA ŽABAC SVETA NEDJELJA 3. ANA MARIJA ŠOŠIĆ
4 OSNOVNA ŠKOLA ČAZMA ČESMANSKI DABROVI ČAZMA VODITELJ: Ivana Marenić

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ BRODSKO POSAVSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA REZULTATI
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ BRODSKO POSAVSKE ŽUPANIJE FRANKOPAN - GOLUBICA 3:0
OSNOVNE ŠKOLE - ISTOK

DATUM I MJESTO SLOGA - PODVINJE 1:3


05.03.2010., Obrtnička škola - Slavonski Brod GOLUBICA - PODVINJE 3:0

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO FRANKOPAN - SLOGA 3:0


Bruno Štefanek SLOGA - GOLUBICA 0:3
Sanja Jurković PODVINJE - FRANKOPAN 0:3
Luka Klaić PRVOPLASIRANA EKIPA
KONAČAN POREDAK EKIPA ŠŠD FRANKOPAN
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO
1 OŠ Frana Krste Frankopana FRANKOPAN OSIJEK 1. JUSTINA MIHALJEVIĆ
2 OŠ Antuna Bauera GOLUBICA VUKOVAR 2. DUNJA TOMIĆ
3 OŠ “Blaž Tadijanović” PODVINJE SLAVONSKI BROD 3. DORA VUJNOVIĆ
4 OŠ Julija Kempfa SLOGA POŽEGA VODITELJ: VLATKA ĆALUŠIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA DUBROVAČKO NERETVANSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA REZULTATI
ZSŠŠ DUBROVAČKO NERETVANSKE ŽUPANIJE “VAL” - “BRODARICA” 0:3
OSNOVNE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO “MLADI” - “MEŠTAR” 0:3


20.04.2010., DUBROVNIK, DVORANA OŠ “MOKOŠICA” “BRODARICA” - “MLADI” 3:0
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO “VAL” - “MEŠTAR” 0:3
BORIS GALINOVIĆ, PREDSJEDNIK “MEŠTAR” - “BRODARICA” 3:0
ROBERT TOTHORTI, ČLAN “MLADI” - “VAL” 0:3
MARIO MILIČIĆ, ČLAN PRVOPLASIRANA EKIPA
KONAČAN POREDAK EKIPA ŠŠD MEŠTAR
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
1 OŠ BARIŠE GRANIĆA MEŠTRA “MEŠTAR” BAŠKA VODA 1. VIKTORIJA GRANIĆ
2 OŠ ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE “BRODARICA” ZADAR 2. ANA BAKOVIĆ
3 OŠ “VELA LUKA” “VAL” VELA LUKA 3. ANDREJA JURIĆ
4 OŠ JURAJA DALMATINCA “MLADI” ŠIBENIK VODITELJ: ANTE KRISTIĆ

93
POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
Školski športski savez Varaždinske županije
DOMAĆIN NATJECANJA REZULTATI
OŠ VINICA
OSNOVNE ŠKOLE - SJEVER

HODOŠAN - ŽABNO 1:3


DATUM I MJESTO PRVA - IBM 1:3
29. 03. 2010., OŠ VINICA HODOŠAN - PRVA 3:1
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO ŽABNO - IBM 0:3
Branimir Štimec, prof. PRVA - ŽABNO 3:0
Josip Rajner, prof. IBM - HODOŠAN 1:3
Domagoj Štimec PRVOPLASIRANA EKIPA
KONAČAN POREDAK EKIPA ŠŠD HODOŠAN
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO
1 OŠ HODOŠAN HODOŠAN DONJI KRALJEVEC 1. PAULA MARKATI
2 OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ IBM VIROVITICA 2. MARIJA ŠAVORA
3 I OŠ VARAŽDIN PRVA VARAŽDIN 3. JULIJA ŠVEC
4 OŠ GRIGOR VITEZ “SVETI IVAN ŽABNO” ŽABNO ŽABNO VODITELJ: DRAGUTIN ŠIMUNĆIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA
OSNOVNE ŠKOLE - ZAGREB

GORNJE VRAPČE - MLADOST 3:0


DATUM I MJESTO KRGOS - KREATIVAC 0:3
21.02.2010., Dvorana III Doma sportova
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO GORNJE VRAPČE - KREATIVAC 0:3
IVANA JUKIČIĆ, PROF.
RENATO ČENGIĆ, PROF. UTAKMICA ZA 3. MJESTO
ZVONIMIR HALAMEK, TAJNIK MLADOST - KRGOS 0:3 PRVOPLASIRANA EKIPA
KONAČAN POREDAK EKIPA ŠŠD KREATIVAC
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
1 OŠ KREATIVNI RAZVOJ KREATIVAC ZAGREB 1. LEA RAKOVAC
2 OŠ GORNJE VRAPČE GORNJE VRAPČE ZAGREB 2. NIKA ĆESKOVIĆ
3 OŠ GUSTAVA KRKLECA KRGOS SESVETE 3. KATARINA VLADIĆ
4 OŠ KRALJA TOMISLAVA MLADOST ZAGREB VODITELJ: MARTIN TINO ČASL

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ISTARSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA REZULTATI
OŠ KAŠTANJER PULA “VAL” - “BRODARICA” 0:3
OSNOVNE ŠKOLE - ZAPAD

DATUM I MJESTO “MLADI” - “MEŠTAR” 0:3


16.04.2010., PULA “BRODARICA” - “MLADI” 3:0
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO “VAL” - “MEŠTAR” 0:3
KRISTIJAN CINKOPAN, PROF.TZK “MEŠTAR” - “BRODARICA” 3:0
JOZEFINA STANIŠIĆ, RAVNATELJICA ŠKOLE “MLADI” - “VAL” 0:3
NENAD PAVLETIĆ, PROF.TZK PRVOPLASIRANA EKIPA
KONAČAN POREDAK EKIPA ŠŠD KAŠTEL
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
1 OŠ VLADIMIR NAZOR KAŠTEL CRIKVENICA 1. DORINA SREBRNJAK
2 OŠ POREČ POREČ POREČ 2. MAJA JURETIĆ
3 OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ GORAN DUGA RESA 3. ANDREA PAVLOVIĆ
4 OŠ ZRINSKIH I FRANKOPANA OTOČAC OTOČAC VODITELJ: DŽONI ŠVARC

94 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJČICE

DATUM I MJESTO GRUPA A GRUPA B


18. i 19. svibnja, OŠ Srdoči, Rijeka I. Kolo 09.40 sati I. Kolo 09.40 sati
STOLNI TENIS - OSNOVNE ŠKOLE

ŠŠD TADIJA - ŠŠD FRANKOPAN 2:3 ŠŠD MEŠTAR - ŠŠD KREATIVAC 2:3
KOORDINATOR NATJECANJA II. Kolo 10.40 sati II. Kolo 10.40 sati
Damir Vidović ŠŠD KAŠTEL - ŠŠD TADIJA 2:3 ŠŠD HODOŠAN - ŠŠD MEŠTAR 2:3
III. Kolo 11.40 sati III. Kolo 11.40 sati
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO ŠŠD FRANKOPAN - ŠŠD KAŠTEL 3:2 ŠŠD KREATIVAC - ŠŠD HODOŠAN 3:2
1. Damir Vidović
2. Džoni Švarc UTAKMICA ZA 5. MJESTO, 15.45 sati Razigravanje za poredak
KAŠTEL - MEŠTAR 2:3 od 1. do 4. mjesta
3. Martin-Tino Časl
1. utakmica poluzavršnice 14.10 sati
KONAČAN POREDAK EKIPA FRANKOPAN - HODOŠAN 1:3
R. BR. ŠŠD ŠKOLA MJESTO 2. utakmica poluzavršnice 14.10 sati
1 KREATIVAC OSNOVNA ŠKOLA KREATIVAN RAZVOJ Zagreb TADIJA - KREATIVAC 3:1
2 HODOŠAN OSNOVNA ŠKOLA HODOŠAN Hodošan
za III. mjesto 15.30 sati
3 FRANKOPAN OSNOVNA ŠKOLA FRANA KRSTE FRANKOPANA Osijek
4 FRANKOPAN - TADIJA 3:2
TADIJA OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA Petrinja
5 MEŠTAR OSNOVNA ŠKOLA BARIŠE GRANIĆA MEŠTRA Baška Voda za I. mjesto 15.30 sati
6 KAŠTEL OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA Crikvenica HODOŠAN - KREATIVAC 1:3

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD KREATIVAC NASTUPILA JE U SASTAVU:


Lea Rakovac, Nika Ćesković, Katarina Vladić

VODITELJ: Sandro Dervoz, prof.

95
POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ SISAČKO MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA REZULTATI
OŠ Dragutina Tadijanovića Petrinja VIKTORIJA - PETRYNIA 1:3
SREDNJE ŠKOLE - CENTAR

DATUM I MJESTO MLADOST - VIKTORIJA 1:3


22. 02. 2010., Petrinja PETRYNIA - MLADOST 2:3
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO MARTIN - VIKTORIJA 3:1
Ruža Novaković, nastavnik MLADOST - MARTIN 0:3
Nikica Perković, profesor MARTIN - PETRYNIA 4:1
Ljilana Gavranović
PRVOPLASIRANA EKIPA
KONAČAN POREDAK EKIPA ŠŠD MARTIN
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
1 SŠ Dugo Selo MARTIN Dugo Selo 1. MATEJ MAMUT
2 SŠ Petrinja PETRYNIA Petrinja 2. AUGUSTIN PAPAK
3 Gimnazija Antuna Gustava Matoša VIKTORIJA Zabok 3. IVAN DOBROTIĆ
4 Gimnazija Bjelovar MLADOST Bjelovar VODITELJ: Zoran Horina

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA REZULTATI
Gimnazija A. G. Matoša Tehničar - Klasičar 0:3
SREDNJE ŠKOLE - ISTOK

DATUM I MJESTO Gymnicus - Klas 3:0


18.02.2010., Đakovo Klas - Klasičar 0:3

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Klasičar - Gymnicus 0:3


Jozo Dljepan, prof. mentor Tehničar - Gymnicus 0:3
Petar Kerže, prof. Klas - Tehničar 3:1
Jasna Bekić, prof. PRVOPLASIRANA EKIPA
KONAČAN POREDAK EKIPA ŠŠD GYMNICUS
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
1 I. gimnazija Gymnicus Osijek 1. Vjekoslav Zovko
2 Klasična gimnazija Klasičar Slavonski Brod 2. Fran Mihaljević
3 Poljoprivredno-prehrambena škola Klas Požega 3. Davor Lončar
4 Tehnička škola Nikola Tesla Tehničar Vukovar VODITELJ: Petar Kerže

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA DUBROVAČKO NERETVANSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA REZULTATI
ZSŠŠ DUBROVAČKO NERETVANSKE ŽUPANIJE “NAZOR” - “TEHNIČAR” 3:0
SREDNJE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO “TEHNIČAR” - “GRAFOKEMIJA” 1:3


20.04.2010., DUBROVNIK, DVORANA OŠ “MOKOŠICA” “GRAFOKEMIJA” - “NAZOR” 0:3
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
BORIS GALINOVIĆ, PREDSJEDNIK
ROBERT TOTHORTI, ČLAN
MARIO MILIČIĆ, ČLAN PRVOPLASIRANA EKIPA
KONAČAN POREDAK EKIPA ŠŠD NAZOR
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
1 V. GIMNAZIJA “VLADIMIR NAZOR” “NAZOR” SPLIT 1. JAKOV VLAK
2 PRIRODOSLOVNO GRAFIČKA ŠKOLA “GRAFOKEMIJA” ZADAR 2. LUKA VLADOVIĆ
3 TEHNIČKA ŠKOLA “TEHNIČAR” ŠIBENIK 3. SANDRO GRUBIŠIĆ
4 EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA “CRVENA HRVATSKA” DUBROVNIK VODITELJ: IVICA ŠUPE

96 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
Školski športski savez Varaždinske županije
DOMAĆIN NATJECANJA REZULTATI
SS ARBORETUM OPEKA ELS - GIMNAZIJALAC čk 1:3
SREDNJE ŠKOLE - SJEVER

DATUM I MJESTO ELS - GIMNAZIJALAC ko 0:3


29. 03. 2010., SS ARBORETUM OPEKA ELS - GIMNAZIJA 3:1
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO GIMNAZIJALAC čk - GIMNAZIJALAC ko 3:1
Branimir Štimec, prof. GIMNAZIJALAC čk - GIMNAZIJA 3:0
Josip Rajner, prof. GIMNAZIJA - GIMNAZIJALAC ko 1:3
Domagoj Štimec
PRVOPLASIRANA EKIPA
KONAČAN POREDAK EKIPA ŠŠD GIMNAZIJALAC ČK
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
1 GIMNAZIJA GIMNAZIJALAC čk ČAKOVEC 1. IGOR TKALEC
2 GIMNAZIJA FRAN GALOVIĆ GIMNAZIJALAC ko KOPRIVNICA 2. NENAD PIGAC
3 ELEKTROSTROJARSKA ŠKOLA ELS VARAŽDIN 3. FILIP RADMANIĆ
4 GIMNAZIJA PETAR PRERADOVIĆ GIMNAZIJA VIROVITICA VODITELJ: ROBERT SILADI

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA
SREDNJE ŠKOLE - ZAGREB

KREATIVAC - SPIN 3:0


DATUM I MJESTO PETA - SEMAFOR 3:0
28.02.2010., ZAGREB, DOM ŠPORTOVA
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO KREATIVAC - PETA 3:0
ZLATKO FALAT, PROFESOR
RENATO ČENGIĆ, PROFESOR UTAKMICA ZA 3. MJESTO
IVO RATEJ, PROFESOR SPIN - SEMAFOR 3:2 PRVOPLASIRANA EKIPA
KONAČAN POREDAK EKIPA ŠŠD KREATIVAC
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
1 Privatna gimnazija Dr. Časl KREATIVAC ZAGREB 1. FILIP ČIPIN
2 V. gimnazija PETA ZAGREB 2. FRANE KOJIĆ
3 XV. gimnazija SPIN ZAGREB 3. MIHO SIMOVIĆ
4 Škola za cestovni promet SEMAFOR ZAGREB VODITELJ: MARTIN TINO ČASL

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA REZULTATI
OŠ “VLADIMIR NAZOR” DUGA RESA UGOSTITELJ - SREDNJOŠKOLAC 0:3
SREDNJE ŠKOLE - ZAPAD

DATUM I MJESTO KAMIK - TEHNIČAR 3:1


13.04.2010., DUGA RESA UGOSTITELJ - KAMIK 0:3
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO TEHNIČAR - SREDNJOŠKOLAC 0:3
KREŠIMIR BOŽIČEVIĆ, PREDSJEDNIK UGOSTITELJ - TEHNIČAR 2:3
ĐURO BATINIĆ, ČLAN KAMIK - SREDNJOŠKOLAC 3:1
TOMISLAV GRGURIĆ, ČLAN PRVOPLASIRANA EKIPA
KONAČAN POREDAK EKIPA ŠŠD KAMIK
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
1 GRAĐEVINSKA TEHNIČKA ŠKOLA KAMIK RIJEKA 1. KREŠIMIR MANCE
2 GIMN. I STRUK. ŠKOLA J. DOBRILE SREDNJOŠKOLAC PAZIN 2. ZVONIMIR MANCE
3 PRIRODOSLOVNA ŠKOLA KARLOVAC TEHNIČAR KARLOVAC 3. BRANIMIR KOVAČEVIĆ
4 SREDNJA ŠKOLA PLITVIČKA JEZERA UGOSTITELJ KORENICA VODITELJ: VESNA DEŽULOVIĆ PUCL

97
ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - MLADIĆI

DATUM I MJESTO GRUPA A GRUPA B


20. i 21. svibnja, OŠ Srdoči, Rijeka I. Kolo 09.40 sati I. Kolo 09.40 sati
STOLNI TENIS - SREDNJE ŠKOLE

ŠŠD DR. ČASL - ŠŠD MARTIN 3:0 ŠŠD GIMNAZIJALAC - ŠŠD NAZOR 3:1
KOORDINATOR NATJECANJA II. Kolo 10.40 sati II. Kolo 10.40 sati
Damir Vidović ŠŠD KAMIK - ŠŠD DR. ČASL 0:3 ŠŠD GYMNICUS - ŠŠD GIMNAZIJALAC 3:0
III. Kolo 11.40 sati III. Kolo 11.40 sati
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO ŠŠD MARTIN - ŠŠD KAMIK 2:3 ŠŠD NAZOR - ŠŠD GYMNICUS 1:3
1. Damir Vidović- Predsjednik povjerenstva
2. Vesna Dežulović-Pucl UTAKMICA ZA 5. MJESTO, 15.45 sati Razigravanje za poredak
MARTIN - NAZOR 1:3 od 1. do 4. mjesta
3. Martin Tino Časl
1. utakmica poluzavršnice 12.40 sati
KONAČAN POREDAK EKIPA DR. ČASL - GIMNAZIJALAC 3:0
R. BR. ŠŠD ŠKOLA MJESTO 2. utakmica poluzavršnice 12.40 sati
1 Dr ČASL PRIVATNA GIMNAZIJA DR. ČASL Zagreb KAMIK - GYMNICUS 1:3
2 GYMNICUS I GIMNAZIJA OSIJEK Osijek
za III. mjesto 13.40 sati
3 KAMIK GRAĐEVINSKA TEHNIČKA ŠKOLA Rijeka
4 GIMNAZIJALAC - KAMIK 1:3
GIMNAZIJALAC GIMNAZIJA Čakovec
5 NAZOR V. GIMNAZIJA VLADIMIR NAZOR SPLIT Split za I. mjesto 13.40 sati
6 MARTIN SREDNJA ŠKOLA DUGO SELO Dugo Selo Dr ČASL - GYMNICUS 3:0

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD DR ČASL NASTUPILA JE U SASTAVU:


Filip Čipin, Frane Kojić, Miho Simović

VODITELJ: Kristina Penava

98 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ SISAČKO MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA REZULTATI
OŠ Dragutina Tadijanovića Petrinja
SREDNJE ŠKOLE - CENTAR

ŠKEB - SAMOBORAC 3:2


DATUM I MJESTO ŠKEB - PETRYNIA 3:1
22. 02. 2010., Petrinja SAMOBORAC - PETRYNIA 3:1
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
Ruža Novaković, nastavnik
Nikica Perković, profesor
Ljilana Gavranović
PRVOPLASIRANA EKIPA
KONAČAN POREDAK EKIPA ŠŠD ŠKEB
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
1 Ekonom. i biroteh. škola Bjelovar ŠKEB Bjelovar 1. MARTINA BRKIĆ
2 Ekonom., trgov. i ugost. škola SAMOBORAC Samobor 2. MARINA BREZNIČKI
3 SŠ Petrinja PETRYNIA Petrinja 3. DIJANA RAMLJAK
4 VODITELJ: Danica Iličić

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA REZULTATI
Gimnazija A. G. Matoša, Đakovo Gimnazija - Mladost 96. 3:0
SREDNJE ŠKOLE - ISTOK

DATUM I MJESTO Klasičar - Polet 3:1


18.02.2010., Đakovo Polet - Gimnazija 0:3

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Mladost 96. - Klasičar 1:3


Jozo Drljepan, prof. mentor Mladost 96. - Polet 1:3
Željko Barić-Pilić, prof. Klasičar - Gimnazija 0:3
Mario Tolić, prof. PRVOPLASIRANA EKIPA
KONAČAN POREDAK EKIPA ŠŠD GIMNAZIJA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO
1 Gimnazija Gimnazija Požega 1. Martina Čepelak
2 Klasična gimnazija Klasičar Slavonski Brod 2. Nikolina Raguž
3 Gimnazija M. A. Reljkovića Polet Vinkovci 3. Valentina Banović
4 Gimnazija A. G. Matoša Mladost 96. Đakovo VODITELJ: Željko Barić-Pilić

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA DUBROVAČKO NERETVANSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA REZULTATI
ZSŠŠ DUBROVAČKO NERETVANSKE ŽUPANIJE “NEHAJ” - “NAZOR” 0:3
SREDNJE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO “GIMNAZIJALAC” - “EKONOMIST” 3:1


20.04.2010., DUBROVNIK, DVORANA OŠ “MOKOŠICA” “GIMNAZIJALAC” - “NAZOR” 2:3
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO “EKONOMIST” - “NEHAJ” 3:1
BORIS GALINOVIĆ, PREDSJEDNIK “NAZOR” - “EKONOMIST” 3:1
ROBERT TOTHORTI, ČLAN “NEHAJ” - “GIMNAZIJALAC” 1:3
MARIO MILIČIĆ, ČLAN PRVOPLASIRANA EKIPA
KONAČAN POREDAK EKIPA ŠŠD NAZOR
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
1 GIMNAZIJA VLADIMIRA NAZORA “NAZOR” ZADAR 1. KARLA BURČUL
2 GIMNAZIJA DUBROVNIK “GIMNAZIJALAC” DUBROVNIK 2. ELEONORA LOVRAKOVIĆ
3 EKONOMSKA ŠKOLA ŠIBENIK “EKONOMIST” ŠIBENIK 3. NINA ŠABAN
4 SŠ “BRAĆA RADIĆ” “NEHAJ” KAŠTELA VODITELJ: JADRANKA DUVANČIĆ

99
POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
Školski športski savez Varaždinske županije
DOMAĆIN NATJECANJA REZULTATI
SS ARBORETUM OPEKA GOŠK - GIMNAZIJALAC čk 3:0
SREDNJE ŠKOLE - SJEVER

DATUM I MJESTO GOŠK - GIMNAZIJALAC ko 3:0


29. 03. 2010., SS ARBORETUM OPEKA GOŠK - GIMNAZIJA 3:0
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO GIMNAZIJALAC čk - GIMNAZIJALAC ko 3:0
Branimir Štimec, prof. GIMNAZIJALAC čk - GIMNAZIJA 3:0
Josip Rajner, prof. GIMNAZIJA - GIMNAZIJALAC čk 3:0
Domagoj Štimec
PRVOPLASIRANA EKIPA
KONAČAN POREDAK EKIPA ŠŠD GOŠK
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
1 GOSPODARSKA GOŠK VARAŽDIN 1. ANJA IVANUŠA
2 GIMNAZIJA GIMNAZIJALAC čk ČAKOVEC 2. PETRA PETEK
3 GIMNAZIJA PETAR PRERADOVIĆ GIMNAZIJA VIROVITICA 3. MARTINA JUKIĆ
4 GIMNAZIJA FRAN GALOVIĆ GIMNAZIJALAC ko KOPRIVNICA VODITELJ: DUBRAVKA KUNIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA
SREDNJE ŠKOLE - ZAGREB

KREATIVAC - KEMIČAR 3:0


DATUM I MJESTO CENER - ŠPOGI 0:3
28.02.2010., ZAGREB, DOM ŠPORTOVA
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO KREATIVAC - ŠPOGI 3:0
ZLATKO FALAT, PROFESOR
RENATO ČENGIĆ, PROFESOR UTAKMICA ZA 3. MJESTO
IVO RATEJ, PROFESOR KEMIČAR - CENER 3:1 PRVOPLASIRANA EKIPA
KONAČAN POREDAK EKIPA ŠŠD KREATIVAC
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
1 Privatna gimnazija Dr. Časl KREATIVAC ZAGREB 1. MIRNA TOMIĆ
2 Športska gimnazija ŠPOGI ZAGREB 2. MATEJA JEGER
3 Prirodoslovna škola V. Preloga KEMIČAR ZAGREB 3. IVANA TUBIKANEC
4 X. gimnazija „Ivan Supek“ CENER ZAGREB VODITELJ: MARTIN TINO ČASL

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA REZULTATI
OŠ “VLADIMIR NAZOR” DUGA RESA OLIMPIJA - EKONOMIST 0:3
SREDNJE ŠKOLE - ZAPAD

DATUM I MJESTO SREDNJOŠKOLAC - UGOSTITELJ 3:0


13.04.2010., DUGA RESA OLIMPIJA - SREDNJOŠKOLAC 2:3
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO UGOSTITELJ - EKONOMIST 0:3
KREŠIMIR BOŽIČEVIĆ, PREDSJEDNIK OLIMPIJA - SREDNJOŠKOLAC 3:0
ĐURO BATINIĆ, ČLAN SREDNJOŠKOLAC - EKONOMIST 0:3
TOMISLAV GRGURIĆ, ČLAN PRVOPLASIRANA EKIPA
KONAČAN POREDAK EKIPA ŠŠD EKONOMIST
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
1 EKONOMSKA ŠKOLA PULA EKONOMIST PULA 1. MIRELA ŠUVALIĆ
2 SREDNJA ŠKOLA DELNICE SREDNJOŠKOLAC DELNICE 2. SARA KURAICA
3 GIMNAZIJA KARLOVAC OLIMPIJA KARLOVAC 3. MARIJA JADREŠKO
4 SREDNJA ŠKOLA PLITVIČKA JEZERA UGOSTITELJ KORENICA VODITELJ: IGOR PRENZ

100 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJKE

DATUM I MJESTO GRUPA A GRUPA B


20. i 21. svibnja, OŠ Srdoči, Rijeka I. Kolo 09.40 sati I. Kolo 09.40 sati
STOLNI TENIS - SREDNJE ŠKOLE

ŠŠD GIMNAZIJA - ŠŠD DR. ČASL 0:3 ŠŠD ŠKEBB - ŠŠD GOŠK 1:3
KOORDINATOR NATJECANJA II. Kolo 10.40 sati II. Kolo 10.40 sati
Damir Vidović ŠŠD V. NAZOR - ŠŠD GIMNAZIJA 3:2 ŠŠD EKONOMIST - ŠŠD ŠKEBB 3:0
III. Kolo 11.40 sati III. Kolo 11.40 sati
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO ŠŠD DR. ČASL - ŠŠD V. NAZOR 3:0 ŠŠD GOŠK - ŠŠD EKONOMIST 3:1
1. Damir Vidović – Predsjednik povjerenstva
2. Kristina Penava UTAKMICA ZA 5. MJESTO, 15.45 sati Razigravanje za poredak
GIMNAZIJA - ŠKEBB 1:3 od 1. do 4. mjesta
3. Dubravka Kunić
1. utakmica poluzavršnice 14.10 sati
KONAČAN POREDAK EKIPA DR. ČASL - EKONOMIST 3:0
R. BR. ŠŠD ŠKOLA MJESTO 2. utakmica poluzavršnice 14.10 sati
1 Dr. ČASL PRIVATNA GIMNAZIJA DR. ČASL, S PRAVOM JAVNOSTI Zagreb V. NAZOR - GOŠK 0:3
2 GOŠK GOSPODARSKA ŠKOLA VARAŽDIN Varaždin
za III. mjesto 15.30 sati
3 EKONOMIST EKONOMSKA ŠKOLA PULA Pula
4 V. NAZOR - EKONOMIST 0:3
V. NAZOR GIMNAZIJA VLADIMIRA NAZORA Zadar
5 ŠKEBB EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA BJELOVAR Bjelovar za I. mjesto 15.30 sati
6 GIMNAZIJA GIMNAZIJA Požega DR. ČASL - GOŠK 3:0

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD DR. ČASL NASTUPILA JE U SASTAVU:


Mirna Tomić, Mateja Jeger, Ivana Tubikanec

VODITELJ: Kristina Penava

101
5.9. REZULTATI

ŠAH

102 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKI DRUŠTAVA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA REZULTATI
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DRUŠTAVA BBŽ
OSNOVNE ŠKOLE - CENTAR

MRAV - GAJ 4:0


DATUM I MJESTO VIKTOROVAC - ISKRA 1(0,5):4(3,5)
16. 02. 2010., ŠPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR KUKAVICA GAJ - ISKRA 0:4

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO MRAV - VIKTOROVAC 3:1


STANKO ŠTIMAC PREDSJEDNIK SŠŠD BBŽ VIKTOROVAC - GAJ 3:1
PRVOPLASIRANA EKIPA
SLAVKO BEJUK GLAVNI SUDAC ISKRA - MRAV 3:1
ŠŠD ISKRA
TOMISLAV FLINTA TAJNIK SAVEZA ŠŠD BBŽ
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA 1. MATEJ GRADIČEK
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO 2. FILIP PAVIĆ
1 I. OSNOVNA ŠKOLA ISKRA VRBOVEC 3. LOVRO TURČIN
2 OSNOVNA ŠKOLA ROVIŠĆE MRAV ROVIŠĆE 4. LOVRO ABRAMOVIĆ
3 OSNOVNA ŠKOLA VIKTOROVAC VIKTOROVAC SISAK 5. IVAN PREVARIĆ
4 OSNOVNA ŠKOLA MAČE GAJ MAČE VODITELJ: Ivo Crnoja

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ POŽEŠKO SLAVONSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA REZULTATI
ŽŠŠS POŽEŠKO SLAVONSKE ŽUPANIJE
SOKOLOVAC - GOLUBICA 1:3
OSNOVNE ŠKOLE - ISTOK

DATUM I MJESTO JOVALIJA - JEDANAESTERAC 1:3


23.02.2010., POŽEGA GOLUBICA - JEDANAESTERAC 3:1
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO SOKOLOVAC - JOVALIJA 1:3
JOSIP NEFEROVIĆ JOVALIJA - GOLUBICA 0,5:3,5
NENAD VLAŠIĆ JEDANAESTERAC - SOKOLOVAC 4:0 PRVOPLASIRANA EKIPA
ZORAN BRIŠKI ŠŠD GOLUBICA
KONAČAN POREDAK EKIPA NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO 1. HARALD BRANDT
1 OŠ ANTUNA BAUERA GOLUBICA VUKOVAR 2. ROBERT NEFERANOVIĆ
2 OŠ DRAGUTIN TADIJANOVIĆ JEDANAESTERAC SLAVONSKI BROD 3. KRUNO NIKOLIĆ
3 OŠ MATIJE PETRA KATANČIĆA JOVALIJA VALPOVO 4. TAMARA LJIKAR
4 OŠ ANTUNA KANIŽLIĆA SOKOLOVAC POŽEGA VODITELJ: Tomislav Ruskaj

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA ZADARSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA REZULTATI
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA ZADARSKE ŽUPANIJE
VRUTAK - VAL 3:1
OSNOVNE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO VISOKA - OLUJA 3:1


25.03.2010., ZADAR VRUTAK - VISOKA 3:1
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO VAL - OLUJA 4:0
JADRANKA DUVANČIĆ, prof. TZK VISOKA - VAL 3:1
PRVOPLASIRANA EKIPA
MILAN ZEKANOVIĆ, prof. TZK OLUJA - VRUTAK 1:3
ŠŠD VRUTAK
LORIS VIDAKOVIĆ, prof. TZK NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA 1. MARKO GLAVAN
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO 2. DAVID KOLANOVIĆ
1 OŠ PRIVLAKA VRUTAK PRIVLAKA 3. FILIP ŠANGO
2 OŠ VISOKA VISOKA SPLIT 4. MATE SKOBLAR
3 OŠ VELA LUKA VAL VELA LUKA 5. IVAN ĐURIĆ
4 OŠ DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI OLUJA KNIN VODITELJ: FERDO MARTINOVIĆ

103
POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA REZULTATI
OŠ ŠTRIGOVA
OSNOVNE ŠKOLE - SJEVER

“GRADINA” - “GORANI” 2:2


DATUM I MJESTO “MLADOST” - “PODRUTE” 3:1
31. 03. 2010., ŠTRIGOVA “GORANI” - “PODRUTE” 3:1

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO “GRADINA” - “MLADOST” 3:1


SAŠA STANKOVIĆ, sudac “MLADOST” - “GORANI” 1:3
PRVOPLASIRANA EKIPA
ŽELJKO MATKUN, prof. “PODRUTE” - “GRADINA” 1:3 ŠŠD GRADINA
IVO BARUŠKIN, prof. NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA 1. FILIP KASELJ
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO 2. LUKA PODNAR
1 OŠ GRADINA “GRADINA” GRADINA 3. ALEN JELAVIĆ
2 OŠ GORNJI MIHALJEVEC “GORANI” GORNJI MIHALJEVEC 4. VALENTINO KALADIĆ
3 OŠ PODRUTE “PODRUTE” NOVI MAROF 5. STEFAN ŠIROKI
4 OŠ MOLVE “MLADOST” MOLVE VODITELJ: FRANJO VIDALINA

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA
DOMAĆIN NATJECANJA REZULTATI
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA
OSNOVNE ŠKOLE - ZAGREB

DRAGUTIN DOMJANIĆ - RUDEŠ-100 3:2


DATUM I MJESTO MARKUŠEVAC - HORVATI 3:1
20.02.2010., I.OŠ DUGAVE RUDEŠ-100 - HORVATI 2:2
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO DRAGUTIN DOMJANIĆ - MARKUŠEVAC 3:1
IVANA JUKIČIĆ, PROF. HORVATI - DRAGUTIN DOMJANIĆ 1:3
ŽELJKO BRDAL, PROF. RUDEŠ-100 - MARKUŠEVAC 1:3 PRVOPLASIRANA EKIPA
ZVONIMIR HALAMEK, TAJNIK ŠŠD DRAGUTIN DOMJANIĆ
KONAČAN POREDAK EKIPA NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO 1. EDO MEĐUREČAN
1 OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA DRAGUTIN DOMJANIĆ ZAGREB 2. IVAN KOS
2 OŠ MARKUŠEVAC MARKUŠEVAC ZAGREB 3. ALEN KOSANOVIĆ
3 OŠ RUDEŠ RUDEŠ-100 ZAGREB 4. ANDRIJA MIHALIĆ
4 OŠ HORVATI HORVATI ZAGREB VODITELJ: TOMISLAV ČOLAKIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


SAVEZ ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA REZULTATI
ŠAHOVSKI KLUB RIJEKA
KOZALA - USKOK 4:0
OSNOVNE ŠKOLE - ZAPAD

DATUM I MJESTO POLET - GORAN 4:0


16.04.2010., RIJEKA KOZALA - GORAN 4:0
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO POLET - USKOK 3:1
EDUARD PIACUN, PREDSJEDNIK KOZALA - POLET 4:0
PRVOPLASIRANA EKIPA
BOJAN BIRK, ČLAN USKOK - GORAN 2:2 ŠŠD VRUTAK
DAVOR HINIĆ, ČLAN NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA 1. GABRIEL DUBROVIĆ
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO 2. SVEN TICA
1 OŠ Kozala KOZALA RIJEKA 3. PATRIK ŠAMANIĆ
2 OŠ Mate Balote POLET BUJE 4. RAFAEL DUBROVIĆ
3 OŠ S. S. Kranjčevića USKOK SENJ 5. ROMUALD DUBROVIĆ
4 OŠ Ivan Goran Kovačić GORAN DUGA RESA VODITELJ: IGOR CVITAN

104 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEČACI

DATUM I MJESTO
18. i 19. svibnja, Hotel Ad Turres

KOORDINATOR NATJECANJA
Eduard Piacun
ŠAH - OSNOVNE ŠKOLE

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
1. Eduard Piacun Predsjednik Povjerenstva
2. Tomislav Čolakić
3. Igor Cvitan

KONAČAN POREDAK EKIPA


R. BR. ŠŠD ŠKOLA MJESTO BODOVI
1 KOZALA OSNOVNA ŠKOLA KOZALA Rijeka 14,5 Bod./9 MB
2 ISKRA I. OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC Vrbovec 14,0 Bod./8 MB
3 VRUTAK OSNOVNA ŠKOLA PRIVLAKA Privlaka 10,5 Bod./6 MB
4 GOLUBICA OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA Vukovar 7,5 Pts./2 MB
5 GRADINA OSNOVNA ŠKOLA GRADINA Gradina 7,0 Bod./3 MB
6 DOMJANIĆ OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA DOMJANIĆA Zagreb 6,5 Bod./2 MB

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD DR ČASL NASTUPILA JE U SASTAVU:


Gabriel Dubrović, Sven Tica, Patrik Šamanić, Rafael Dubrović, Romuald Dubrović

VODITELJ: Igor Cvitan

105
POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKI DRUŠTAVA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA REZULTATI
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DRUŠTAVA BBŽ
OSNOVNE ŠKOLE - CENTAR

I. OŠ PETRINJA - MATIJA GUBEC 3:0


DATUM I MJESTO VUČKO - MRAV 3(2,5):1(0,5)
16. 02. 2010., ŠPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR KUKAVICA MATIJA GUBEC - MRAV 1:3
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO I. OŠ PETRINJA - VUČKO 0(0,5):3(2,5)
STANKO ŠTIMAC PREDSJEDNIK, SŠŠD BBŽ VUČKO - MATIJA GUBEC 3(2,5):1(0,5)
SLAVKO BEJUK, GLAVNI SUDAC MRAV I. - OŠ PETRINJA 1:2
PRVOPLASIRANA EKIPA
TOMISLAV FLINTA, TAJNIK SAVEZA ŠŠD BBŽ
ŠŠD VUČKO
KONAČAN POREDAK EKIPA NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO 1. LUCIJA ROŽIĆ
1 OSNOVNA ŠKOLA VUKOVINA VUČKO VUKOVINA 2. PETRA MEDVED
2 OSNOVNA ŠKOLA ROVIŠĆE MRAV ROVIŠĆE 3. ANA ČAČIĆ
3 I. OSNOVNA ŠKOLA I. OŠ PETRINJA PETRINJA 4. PETRA KUZMIĆ
4 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE GUPCA MATIJA GUBEC GORNJA STUBICA VODITELJ: Tatjana Sudar

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ POŽEŠKO SLAVONSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA REZULTATI
ŽŠŠS POŽEŠKO SLAVONSKE ŽUPANIJE SLOGA - ZRINSKI 1:2
OSNOVNE ŠKOLE - ISTOK

DATUM I MJESTO TOMISLAV - NAZOR 3:0


23.02.2010., POŽEGA ZRINSKI - NAZOR 2:1

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO SLOGA - TOMISLAV 0:3


JOSIP NEFEROVIĆ TOMISLAV - ZRINSKI 1:2
NENAD VLAŠIĆ NAZOR - SLOGA 3:0 PRVOPLASIRANA EKIPA
ZORAN BRIŠKI ŠŠD TOMISLAV
KONAČAN POREDAK EKIPA NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO 1. NEOMI GRGIĆ
1 OŠ KRALJA TOMISLAVA TOMISLAV NAŠICE 2. LUCIJA BUŠLJETA
2 FRA BERNARDINA TOME LEAKOVIĆA ZRINSKI BOŠNJACI 3. DAJANA LONČAR
3 OŠ VLADIMIR NAZOR NAZOR SLAVONSKI BROD 4. MARIA ZELIĆ
4 OŠ JULIJA KEMPFA SLOGA POŽEGA VODITELJ: Adam Tomaić

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA ZADARSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA REZULTATI
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA ZADARSKE ŽUPANIJE BLATO - ČISTA 1:2
OSNOVNE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO SOLINE - GALEB 2:1


25.03.2010., ZADAR ČISTA - GALEB 0:3
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO BLATO - SOLINE 1:2
JADRANKA DUVANČIĆ, prof. TZK GALEB - BLATO 3:0
MILAN ZEKANOVIĆ, prof. TZK SOLINE - ČISTA 3:0
PRVOPLASIRANA EKIPA
LORIS VIDAKOVIĆ, prof. TZK ŠŠD SOLINE
KONAČAN POREDAK EKIPA NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO 1. SARA DRINKOVIĆ
1 OŠ JELSA SOLINE JELSA 2. ANITA BULJUBAŠIĆ
2 OŠ SMILJEVAC GALEB ZADAR 3. IVONA VRANKOVIĆ
3 OŠ ČISTA VELIKA ČISTA ČISTA VELIKA 4. CARLA VRANKOVIĆ
4 OŠ BLATO BLATO BLATO VODITELJ: ANTE LONČAR

106 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA REZULTATI
OŠ ŠTRIGOVA
OSNOVNE ŠKOLE - SJEVER

“TONIMIR” - “GRADINA” 1:2


DATUM I MJESTO “TOMISLAV” - “ŠTRIGOVA” 1:2
31. 03. 2010., ŠTRIGOVA “GRADINA” - “ŠTRIGOVA” 1:2
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO “TONIMIR” - “TOMISLAV” 2:1
SAŠA STANKOVIĆ, sudac “TOMISLAV” - “GRADINA” 1:2
ŽELJKO MATKUN, prof. “ŠTRIGOVA” - “TONIMIR” 2:1
PRVOPLASIRANA EKIPA
IVO BARUŠKIN, prof.
ŠŠD ŠTRIGOVA
KONAČAN POREDAK EKIPA NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO 1. ANTONIA HERIC
1 OŠ ŠTRIGOVA “ŠTRIGOVA” ŠTRIGOVA 2. ELENA STANKOVIĆ
2 OŠ GRADINA “GRADINA” GRADINA 3. MARTINA HERIC
3 OŠ A. i I. KUKULJEVIĆ “TONIMIR” VARAŽDINSKE TOPLICE 4. ANA STANKOVIĆ
4 OŠ GRIGOR VITEZ “TOMISLAV” SVETI IVAN ŽABNO VODITELJ: SREĆKO HERIC

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA
DOMAĆIN NATJECANJA REZULTATI
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA
OSNOVNE ŠKOLE - ZAGREB

ZDENAC ŽIVOTA - RETKOVEC 2:1


DATUM I MJESTO DUGAVE - DRAGUTIN DOMJANIĆ 2:2
20.02.2010., I.OŠ.DUGAVE RETKOVEC - DRAGUTIN DOMJANIĆ 2,5:0,5
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO ZDENAC ŽIVOTA - DUGAVE 2:1
IVANA JUKIČIĆ, PROF. ZDENAC ŽIVOTA - DRAGUTIN DOMJANIĆ 3:0
ŽELJKO BRDAL, PROF. DUGAVE - RETKOVEC 2:1
ZVONIMIR HALAMEK, TAJNIK PRVOPLASIRANA EKIPA
KONAČAN POREDAK EKIPA ŠŠD ZDENAC ŽIVOTA
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
1 OŠ IVANA MEŠTROVIĆA ZDENAC ŽIVOTA ZAGREB 1. IVANA BLAŽEKA
2 OŠ RETKOVEC RETKOVEC ZAGREB 2. MIHAELA BLAŽEKA
3 I.OŠ DUGAVE DUGAVE ZAGREB 3. JELENA HRGA
4 OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA DRAGUTIN DOMJANIĆ ZAGREB VODITELJ: ĐURO BLAŽEKA

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


SAVEZ ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA REZULTATI
ŠAHOVSKI KLUB RIJEKA GORAN - POLET 2:1
OSNOVNE ŠKOLE - ZAPAD

DATUM I MJESTO
16.04.2010., RIJEKA

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
EDUARD PIACUN, PREDSJEDNIK
BOJAN BIRK, ČLAN PRVOPLASIRANA EKIPA
DAVOR HINIĆ, ČLAN ŠŠD GORAN
KONAČAN POREDAK EKIPA NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO 1. PATRICIJA VUJNOVIĆ
1 OŠ Ivan Goran Kovačić GORAN VRBOVSKO 2. SUZANA POŠMUGA
2 OŠ Mate Balote POLET BUJE 3. IVONA KRAJAČIĆ
3 4. DOROTEA ŽUTEG
4 VODITELJ: ŽELJKO MITROVIĆ

107
ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJČICE

DATUM I MJESTO
18. i 19. svibnja, Hotel Ad Turres

KOORDINATOR NATJECANJA
Eduard Piacun
ŠAH - OSNOVNE ŠKOLE

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
1. Eduard Piacun – Predsjednik Povjerenstva
2. Željko Mitrović
3. Tatjana Sudar

KONAČAN POREDAK EKIPA


R. BR. ŠŠD ŠKOLA MJESTO BODOVI
1 GORAN OSNOVNA ŠKOLA IVANA GORANA KOVAČIĆA Vrbovsko 13,5 Bod./9 MB
2 TOMISLAV OSNOVNA ŠKOLA KRALJA TOMISLAVA Našice 9,5 Bod./7 MB
3 VUČKO OSNOVNA ŠKOLA VUKOVINA Vukovina 8,0 Bod./6 MB
4 SOLINE OSNOVNA ŠKOLA JELSA Jelsa 8,0 Bod./6 MB
5 ZDENAC ŽIVOTA OSNOVNA ŠKOLA IVANA MEŠTROVIĆA Zagreb 3,0 Bod./2 MB
6 ŠTRIGOVA OSNOVNA ŠKOLA ŠTRIGOVA Štrigova 3,0 Bod./0 MB

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD GORAN NASTUPILA JE U SASTAVU:


Patricija Vujnović, Suzana Pošmuga, Ivona Krajačić, Dorotea Žuteg

VODITELJ: Željko Mitrović

108 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


5.10. REZULTATI

KROS

109
POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA PRVOPLASIRANA EKIPA
OŠ KRAPINSKE TOPLICE ŠŠD TOPLICE
OSNOVNE ŠKOLE - CENTAR

NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:


DATUM I MJESTO
1. MAKS FORT
30. 02. 2010., KRAPINSKE TOPLICE
2. JOSIP ŠOŠTARKO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 3. TOMISLAV VDOVIĆ
BRANKO SEMOV, NASTAVNIK 4. JURICA VNUK
TANJA TUĐA, PROF. VODITELJ: ŽELJKO FORT
RADOVAN CESAREC, MAG. KIN.
KONAČAN POREDAK EKIPA
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO
1 OŠ KRAPINSKE TOPLICE TOPLICE KRAPINSKE TOPLICE
2 OŠ ZVONIMIRA FRANKA ŽUBOR KUTINA
3 OŠ BOGUMILA TONIJA LOB SAMOBOR
4 I. OŠ BJELOVAR PRVA BJELOVAR

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA PRVOPLASIRANA EKIPA
OŠ KRALJA TOMISLAVA, NAŠICE ŠŠD MLADOST
OSNOVNE ŠKOLE - ISTOK

NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:


DATUM I MJESTO
1. DOMINIK DRMANOVIĆ
26. 03. 2010., NAŠICE,VELIKI PARK IZA DVORCA PEJAČEVIĆA
2. ADRIAN PUŠKARIĆ
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 3. STJEPAN SAMBOL
ĐURĐICA MAŠIĆ, PROFESORICA 4. ANTE ŽGELA
HRVOJE GALIĆ, PROFESOR VODITELJ: IGOR MILIČEVIĆ
MIRKO KRULJAC, UČITELJ tzk
KONAČAN POREDAK EKIPA
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO
1 OŠ AUGUST CESAREC MLADOST IVANKOVO
2 OŠ FRA KAJE ADŽIĆA SLAVONAC PLETERNICA
3 OŠ LJUDEVITA GAJA SOKOL OSIJEK
4 OŠ MATIJA GUBEC LIPA CERNIK

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA DUBROVAČKO NERETVANSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA PRVOPLASIRANA EKIPA
ŽSŠŠ DUBROVAČKO NERETVANSKE ŽUPANIJE ŠŠD GUSAR
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
OSNOVNE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO
1. DARKO DODIG
20. 04. 2010., DUBROVNIK, GRADSKI STADION
2. HRVOJE MARUŠIĆ
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 3. ANTO MATIĆ
MARTIN BOGOJE, PREDSJEDNIK 4. MARKO PULJIĆ
ZVONKO RADOVANOVIĆ, ČLAN VODITELJ: NINO ŠEŠELJ
BRANKA RADOVANOVIĆ, ČLAN
KONAČAN POREDAK EKIPA
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO
1 OŠ DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA “GUSAR” METKOVIĆ
2 OŠ KRUNE KRSTIĆA “ARBANASI” ZADAR
3 OŠ A. MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG “ČIKOLA” DRNIŠ
4

110 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA PRVOPLASIRANA EKIPA
Osnovna škola GRGURA KARLOVČANA, Đurđevac ŠŠD IZVOR
OSNOVNE ŠKOLE - SJEVER

NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:


DATUM I MJESTO
1. DOMAGOJ BALIĆ
20. 04. 2010., RC BORIK, Đurđevac
2. JOSIP SOVAR
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 3. MARKO PERŠIN
Gjuro Tomrlin, preddsjednik 4. LUKA TIHELKA
Danijel Domišljanović, član VODITELJ: Darinka Šimunčić
Dieter Benotić, član
KONAČAN POREDAK EKIPA
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO
1 OŠ LJUDEVITA MODECA ŠŠD IZVOR KRIŽEVCI
2 OŠ EUGENA KUMIČIĆA ŠŠD SLATINA SLATINA
3 OŠ SVETI MARTIN NA MURI ŠŠD PČELICE SVETI MARTIN NA MURI
4 OŠ KNEGINEC GORNJI ŠŠD KNEGINEC TURČIN

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA
DOMAĆIN NATJECANJA PRVOPLASIRANA EKIPA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA ŠŠD ČUČERJE
OSNOVNE ŠKOLE - ZAGREB

NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:


DATUM I MJESTO
1. JOSIP ČAVAR
25. 04. 2010., JEZERO BUNDEK
2. MATIJA VERTUŠ
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 3. MARKO ČOPEC
IVO RATEJ, PROFESOR 4. LUKA LADIHA
IVANA JUKIČIĆ, PROFESOR VODITELJ: ŽELJKO LISIČAK
ZLATKO FALAT, PROFESOR
KONAČAN POREDAK EKIPA
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO
1 OŠ Čučerje Čučerje ZAGREB
2 OŠ Mladost Utrine ZAGREB
3 OŠ Rudeš Rudeš-100 ZAGREB
4 Medvedgrad Medo ZAGREB

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ISTARSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA PRVOPLASIRANA EKIPA
Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin, PŠ Sv. Petar u Šumi ŠŠD MLADOST
OSNOVNE ŠKOLE - ZAPAD

NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:


DATUM I MJESTO
1. PETAR BRATULIĆ
19. 04. 2010., Sv. Petar u Šumi
2. LUKA MILOHANIĆ
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 3. VEDRAN KORACA
Stanko Družeta, profesor 4. TONI HRVATIN
Dalibor Radović, prosesor VODITELJ: DALIBOR RADOVIĆ
Jadranka Červar, nastavnik
KONAČAN POREDAK EKIPA
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO
1 OŠ V. Nazora Pazin Mladost Pazin
2 OŠ I.G. Kovačića Petehovac Delnice
3 OŠ Skakavac Skakavac Skakavac
4 OŠ Plitvička Jezera Plitvice Plitvička Jezera

111
ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEČACI

DATUM I MJESTO
18. i 19. svibnja, Jelenje - Dražice, Čavle

KOORDINATOR NATJECANJA
KROS - OSNOVNE ŠKOLE

Zlatko Grabar

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
1. Zlatko Grabar – Predsjednik povjerenstva
2. Sanja Papišta
3. Tomislava Medvedović

UKUPNI POREDAK
OSVOJENI BODOVI
R. BR. ŠŠK ŠKOLA GRAD
1. 2. 3. ZBROJ

1 GUSAR OSNOVNA ŠKOLA DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA Metković 22 21 19 62


2 MLADOST OSNOVNA ŠKOLA AUGUST CESAREC Ivankovo 24 17 15 56
3 TOPLICE OSNOVNA ŠKOLA KRAPINSKE TOPLICE Krapinske Toplice 20 18 16 54
4 ČUČERJE OSNOVNA ŠKOLA ČUČERJE Zagreb 23 14 11 48
5 IZVOR OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA KRIŽEVCI Križevci 10 9 5 24
6 MLADOST OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA PAZIN Pazin 6 3 2 11

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD GUSAR NASTUPILA JE U SASTAVU:


Darko Dodig, Hrvoje Marušić, Anto Matić, Marko Puljić

VODITELJ: Nino Šešelj

112 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA PRVOPLASIRANA EKIPA
SŠ BEDEKOVČINA ŠŠD ZABOK
OSNOVNE ŠKOLE - CENTAR

NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:


DATUM I MJESTO
1. MAJA ČUČEK
30.03.2010., KRAPINSKE TOPLICE
2. IRA VINCELJ
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 3. JASNA ČRNJRVIĆ
BRANKO SEMOV, NASTAVNIK 4. IVANA TRAMPUŠ
TANJA TUĐA, PROF. VODITELJ: SANJA PAPIŠTA
RADOVAN CESAREC, MAG. KIN.
KONAČAN POREDAK EKIPA
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO
1 OŠ KSAVERA Š. GJALSKOG ZABOK ZABOK
2 OŠ MATE LOVRAKA KUTINA VIHOR
3 I. OŠ VRBOVEC ISKRA VRBOVEC
4 I. OŠ BJELOVAR PRVA BJELOVAR

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA PRVOPLASIRANA EKIPA
OŠ KRALJA TOMISLAVA, NAŠICE ŠŠD MLADOST
OSNOVNE ŠKOLE - ISTOK

NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:


DATUM I MJESTO
1. KATARINA MARTINOVIĆ
26.03.2010., NAŠICE,VELIKI PARK IZA DVORCA PEJAČEVIĆA
2. ANTONIJA VUKOVIĆ
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 3. MIA GIANCARLA GOTOVAC
4. NIKOLINA KRASIĆ
ĐURĐICA MAŠIĆ, PROFESORICA
HRVOJE GALIĆ, PROFESOR VODITELJ: MARKO MARTINOVIĆ
MIRKO KRULJAC, UČITELJ tzk
KONAČAN POREDAK EKIPA
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO
1 OŠ JOSIPA LOVRETIĆA MLADOST OTOK
2 OŠ VJEKOSLAVA KLAIĆA VJEKOSLAV KLAIĆ GARČIN
3 OŠ KRALJA TOMISLAVA TOMISLAV NAŠICE
4 OŠ FRA KAJE ADŽIĆA SLAVONAC PLETERNICA

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA DUBROVAČKO NERETVANSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA PRVOPLASIRANA EKIPA
ŽSŠŠ DUBROVAČKO NERETVANSKE ŽUPANIJE ŠŠD VAL
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
OSNOVNE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO
1. FANI PRIŽMIĆ
20. 04. 2010., DUBROVNIK, GRADSKI STADION
2. LIDIJA ŽUVELA
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 3. DORA ANDREIS
MARTIN BOGOJE, PREDSJEDNIK 4. MIA HRBOKA
ZVONKO RADOVANOVIĆ, ČLAN VODITELJ: MARKO JERIČEVIĆ
BRANKA RADOVANOVIĆ, ČLAN
KONAČAN POREDAK EKIPA
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO
1 OŠ “VELA LUKA” “VAL” VELA LUKA
2 OŠ PETRA KREŠIMIRA “KREŠIMIR” ŠIBENIK
3 OŠ “PUJANKI” “PUJANKE” SPLIT
4 OŠ ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE “BRODARICA” ZADAR

113
POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA PRVOPLASIRANA EKIPA
Osnovna škola GRGURA KARLOVČANA, Đurđevac ŠŠD SLATINA
OSNOVNE ŠKOLE - SJEVER

NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:


DATUM I MJESTO
1. MATEA MINAUF
20.04.2010., RC BORIK, Đurđevac
2. DOROTEJA SANTI
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 3. MARINA NOVOSELEC
Gjuro Tomrlin, predsjednik 4. VLATKA BATUR
Danijel Domišljanović, član VODITELJ: Tomislava Medvedović
Dieter Benotić
KONAČAN POREDAK EKIPA
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO
1 OŠ EUGENA KUMIČIĆA ŠŠD SLATINA Slatina
2 OŠ NEDELIŠĆE ŠŠD PUME Nedelišće
3 OŠ IVANA KUKULJEVIĆA SAKCINSKOG ŠŠD I K S Ivanec
4 OŠ ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI ŠŠD A N G Koprivnica

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA
DOMAĆIN NATJECANJA PRVOPLASIRANA EKIPA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA ŠŠD ČUČERJE
OSNOVNE ŠKOLE - ZAGREB

NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:


DATUM I MJESTO
1. VALERIJA FABIJANIĆ
25.04.2010., JEZERO BUNDEK
2. VIKTORIJA DUDAK
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 3. MARIJA ŠUŠKOVIĆ-JAKOPAC
4. PETRA DRUŽINEC
IVO RATEJ, PROFESOR
IVANA JUKIČIĆ, PROFESOR VODITELJ: ŽELJKO LISIČAK
ZLATKO FALAT, PROFESOR
KONAČAN POREDAK EKIPA
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO
1 OŠ Čučerje Čučerje ZAGREB
2 OŠ Granešina Granešina ZAGREB
3 OŠ A.Šenoa August Šenoa ZAGREB
4 OŠ T.Brezovački Španček ZAGREB

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ISTARSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA PRVOPLASIRANA EKIPA
Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin, PŠ Sv. Petar u Šumi ŠŠD MLADOST
OSNOVNE ŠKOLE - ZAPAD

NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:


DATUM I MJESTO
1. ZITA JURIĆ
19. 04. 2010., Sv. Petar u Šumi
2. ANAMARIA FLEGAR
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 3. IVA STRANIĆ
Stranko Družeta, profesor 4. SARA MOGOROVIĆ
Dalibor Radović, profesor VODITELJ: JADRANKA ČERVAR
Jadranka Červar, nastavnik
KONAČAN POREDAK EKIPA
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO
1 OŠ V. Nazora Pazin Mladost Pazin
2 OŠ I.G. Kovačića Petehovac Delnice
3 OŠ D. Jarnevića Centar Karlovac
4 OŠ S.S. Krančevića Uskok Senj

114 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJČICE

DATUM I MJESTO
18. i 19. svibnja, Jelenje - Dražice, Čavle

KOORDINATOR NATJECANJA
KROS - OSNOVNE ŠKOLE

Zlatko Grabar

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
1. Zlatko Grabar – Predsjednik povjerenstva
2. Željko Fort
3. Igor Miličević

UKUPNI POREDAK
OSVOJENI BODOVI
R. BR. ŠŠK ŠKOLA GRAD
1. 2. 3. ZBROJ

1 SLATINA OSNOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA Slatina 23 21 20 64


2 MLADOST OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA LOVRETIĆA Otok 24 19 18 61
3 MLADOST OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA PAZIN Pazin 15 12 10 37
4 ČUČERJE OSNOVNA ŠKOLA ČUČERJE Zagreb 22 11 2 35
5 VAL OSNOVNA ŠKOLA VELA LUKA Vela luka 16 14 4 34
6 ZABOK OSNOVNA ŠKOLA KSAVERA ŠANDORA GJALSKOG Zabok 13 8 7 28

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD SLATINA NASTUPILA JE U SASTAVU:


Matea Minauf, Doroteja Santi, Marina Novoselec, Vlatka Batur

VODITELJ: Tomislava Medvedović

115
POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA PRVOPLASIRANA EKIPA
OŠ KRAPINSKE TOPLICE ŠŠD MLADOST 1957.
SREDNJE ŠKOLE - CENTAR

NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:


DATUM I MJESTO
1. FILIP TURK
30. 03. 2010., KRAPINSKE TOPLICE
2. DARIO SALOPEK
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 3. ZVONIMIR GULIŠ
BRANKO SEMOV, NASTAVNIK 4. JURICA RUBINIĆ
TANJA TUĐA, PROF. VODITELJ: ZDRAVKO FRAJT
RADOVAN CESAREC, MAG. KIN.
KONAČAN POREDAK EKIPA
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO
1 SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA MLADOST 1957. SAMOBOR
2 SŠ GRUBIŠNO BARTOLA KAŠIĆA SOKOL GRUBIŠNO POLJE
3 TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA TEHNIČAR KUTINA
4 SŠ KRAPINA GAJ KRAPINA

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA PRVOPLASIRANA EKIPA
SREDNJA ŠKOLA ISIDORA KRŠNJAVOG ŠŠD AGRO
SREDNJE ŠKOLE - ISTOK

NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:


DATUM I MJESTO
1. ZVONIMIRK NEŽEVIĆ
26. 03. 2010., NAŠICE
2. ANTUN MILIČIĆ
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 3. IVAN MATANOVIĆ
KRISTIJAN RELJAC VODITELJ: ANTONIJA ŠKEGRO
SNJEŽANA KOSIĆ
MIRKO KRULJAC
KONAČAN POREDAK EKIPA
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO
1 POLJOPRIVEDNO ŠUMARSKA ŠK. AGRO VINKOVCI
2 GIMNAZIJA MATIJA MESIĆ GIMNAZIJALAC SLAVONSKI BROD
3 GIMNAZIJA A. G. MATOŠA MLADOST 96 ĐAKOVO
4 TEHNIČKA ŠKOLA TEHNIČAR POŽEGA

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA DUBROVAČKO NERETVANSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA PRVOPLASIRANA EKIPA
ŽSŠŠ DUBROVAČKO NERETVANSKE ŽUPANIJE ŠŠD NARONA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
SREDNJE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO
1. MLADEN SUSAK
20. 04. 2010., DUBROVNIK, GRADSKI STADION
2. EDUARD RAGUŽ
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 3. LUKA BOROVAC
MARTIN BOGOJE, PREDSJEDNIK 4. JOSIP BATINOVIĆ
ZVONKO RADOVANOVIĆ, ČLAN VODITELJ: IVAN ŠPRLJE
BRANKA RADOVANOVIĆ, ČLAN
KONAČAN POREDAK EKIPA
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO
1 SŠ METKOVIĆ “NARONA” METKOVIĆ
2 STRUKOVNA ŠKOLA VICE VLATKOVIĆ “IŠOK” ZADAR
3 EKONOMSKA ŠKOLA “EKONOMIST” ŠIBENIK
4

116 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA PRVOPLASIRANA EKIPA
STRUKOVNA ŠKOLA, Đurđevac ŠŠD MARUL
SREDNJE ŠKOLE - SJEVER

NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:


DATUM I MJESTO
1. TONI BOSAK
20. 04. 2010., RC BORIK, Đurđevac
2. ANTE GRGIĆ
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 3. BENJAMIN ŠANTOŠI
Gjuro Tomrlin, predsjednik 4. MATIJA GABRIĆ
Luka Šarić, član VODITELJ: Mirta Drokan
Dieter Benotić, član
KONAČAN POREDAK EKIPA
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO
1 SREDNJA ŠKOLA MARKA MARULIĆA ŠŠD MARUL Slatina
2 PRVA GIMNAZIJA SREDNJOŠKOLAC Varaždin
3 EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ŠŠD EKONOMIST Čakovec
4 Gimnazija I.Z.DIJANOVEČKOGA ŠŠD GIMNAZIJA Križevci

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA
DOMAĆIN NATJECANJA PRVOPLASIRANA EKIPA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA ŠŠD III. GIMNAZIJA
SREDNJE ŠKOLE - ZAGREB

NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:


DATUM I MJESTO
1. PAVAO BEGOVAC
25. 04. 2010., JEZERO BUNDEK
2. MATKO BAJAN
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 3. FILIP VRDOLJAK
IVO RATEJ, PROFESOR 4. PETAR RABI
ZVONIMIR HALAMEK VODITELJ: MATE BANOVAC
ZLATKO FALAT, PROFESOR
KONAČAN POREDAK EKIPA
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO
1 III. gimnazija III. GIMNAZIJA ZAGREB
2 V. gimnazija PETA ZAGREB
3 Prirodoslovna škola Vladimira Preloga KEMIČAR ZAGREB
4 Nadbiskupska Klasična gimnazija NKG ŠALATA ZAGREB

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ISTARSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA PRVOPLASIRANA EKIPA
STRUKOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA ŠŠD MLADOST
SREDNJE ŠKOLE - ZAPAD

NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:


DATUM I MJESTO
1. JASMIN BEČIROVIĆ
19. 04. 2010., ROVINJ
2. PATRIK FILJIĆ
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 3. TONI LICARDO
Roberto Fatorić 4. NIKOLA BAŠIĆ
Ivan Sazdevski VODITELJ: FRANJO IVANIŠEVIĆ
Aldo Krelja, prof.
KONAČAN POREDAK EKIPA
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO
1 SREDNJA ŠKOLA ZVANE ČRNJA MLADOST ROVINJ
2 SREDNJA ŠKOLA SREDNJOŠKOLAC DELNICE
3 GIMNAZIJA GOSPIĆ GIMGOS GOSPIĆ
4 GIMNAZIJA KARLOVAC OLIMPIJA KARLOVAC

117
ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - MLADIĆI

DATUM I MJESTO
20. i 21. svibnja, Jelenje - Dražice, Čavle

KOORDINATOR NATJECANJA
KROS - SREDNJE ŠKOLE

Zlatko Grabar

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
1. Zlatko Grabar – Predsjednik povjerenstva
2. Jozo Drljepan
3. Mirna Božić

UKUPNI POREDAK
OSVOJENI BODOVI
R. BR. ŠŠK ŠKOLA GRAD
1. 2. 3. ZBROJ

1 MARUL SREDNJA ŠKOLA MARKA MARULIĆA SLATINA Slatina 22 15 13 50


2 MLADOST SREDNJA ŠKOLA ZVANE ČRNJE ROVINJ Rovinj 18 17 14 49
3 MLADOST 1957 SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA Samobor 23 21 2 46
4 NARONA SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ Metković 20 19 5 44
5 ŠŠD”AGRO” POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA VINKOVCI Vinkovci 16 11 8 35
6 lll. GIMNAZIJA III. GIMNAZIJA Zagreb 9 7 6 22

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD MARUL NASTUPILA JE U SASTAVU:


Toni Bosak, Ante Grgić, Benjamin Šantoši, Matija Gabrić

VODITELJ: Mirta Drokan

118 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA PRVOPLASIRANA EKIPA
OŠ KRAPINSKE TOPLICE ŠŠD GVG
SREDNJE ŠKOLE - CENTAR

NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:


DATUM I MJESTO
1. MONIKA DELAČ
30.03.2010., KRAPINSKE TOPLICE
2. IVA BAGO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 3. JOSIPA VUJEVIĆ
BRANKO SEMOV, NASTAVNIK 4. ANA MARIJA KOVAČ
TANJA TUĐA, PROF. VODITELJ: GORDAN POLAN
RADOVAN CESAREC, MAG. KIN.
KONAČAN POREDAK EKIPA
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO
1 GIMNAZIJA VELIKA GORICA GVG VELIKA GORICA
2 GIMNAZIJA BJELOVAR MLADOST BJELOVAR
3 GIMNAZIJA A. G. MATOŠ VICTORIJA ZABOK
4 GIMNAZIJA SISAK GIMNAZIJALAC SISAK

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA PRVOPLASIRANA EKIPA
SREDNJA ŠKOLA ISIDORA KRŠNJAVOG NAŠICE ŠŠD MLADOST 96
SREDNJE ŠKOLE - ISTOK

NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:


DATUM I MJESTO
1. MAJA PAČARIĆ
26.03.2010., NAŠICE
2. MARIJA PERIĆ
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 3. BERNARDA BUŠIĆ
4. KRISTINA ZIRN
KRISTIJAN RELJAC
SNJEŽANA KOSIĆ VODITELJ: JOZO DRLJEPAN
MIRKO KRULJAC
KONAČAN POREDAK EKIPA
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO
1 GIMNAZIJA A. G .MATOŠA MLADOST 96 ĐAKOVO
2 EKONOM. I TRG. ŠKOLA I. DOMCA MLADOST VINKOVCI
3 TEHNIČKA ŠKOLA TEHNIČAR POŽEGA
4 GIMNAZIJA A. G .MATOŠA GIMNAZIJALAC NOVA GRADIŠKA

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA DUBROVAČKO NERETVANSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA PRVOPLASIRANA EKIPA
ŽSŠŠ DUBROVAČKO NERETVANSKE ŽUPANIJE ŠŠD GIMNAZIJALAC
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
SREDNJE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO
1. IRENA VAREŠKIĆ
20. 04. 2010., DUBROVNIK, GRADSKI STADION
2. KLARA VOJVODIĆ
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 3. LUKRECIJA DRAGIĆ
MARTIN BOGOJE, PREDSJEDNIK 4. NIKA STANOVIĆ
ZVONKO RADOVANOVIĆ, ČLAN VODITELJ: VLAHO ZLOŠILO
BRANKA RADOVANOVIĆ, ČLAN
KONAČAN POREDAK EKIPA
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO
1 GIMNAZIJA DUBROVNIK “GIMNAZIJALAC” DUBROVNIK
2 EKONOM.-BIROTEHN. ŠKOLA SPLIT “OCTOPUS” SPLIT
3 EKONOMSKA ŠKOLA “EKONOMIST” ŠIBENIK
4 GIMNAZIJA FRANJE PETRIĆA “MIOC” ZADAR

119
POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA PRVOPLASIRANA EKIPA
STRUKOVNA ŠKOLA, Đurđevac ŠŠD gimnazija križevci
SREDNJE ŠKOLE - SJEVER

NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:


DATUM I MJESTO
1. ANTONIJA PETRIĆ
20.04.2010., RC BORIK, Đurđevac
2. NIKOLINA BENJAK
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 3. ANJA ŠIMUNČIĆ
Gjuro Tomrlin, predsjednik 4. DIJANA PUŠKAR
Danijel Domišljanović, član VODITELJ: Ante Tomas
Dieter Benotić, član
KONAČAN POREDAK EKIPA
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO
1 GIMNAZIJA I. Z. DIJANOVEČKOGA ŠŠD GIMNAZIJA KRIŽEVCI Križevci
2 SREDNJA ŠKOLA MARKA MARULIĆA ŠŠD MARUL Slatina
3 EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ŠŠD EKONOMIST Čakovec
4

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA
DOMAĆIN NATJECANJA PRVOPLASIRANA EKIPA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA ŠŠD ŠPOGI
SREDNJE ŠKOLE - ZAGREB

NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:


DATUM I MJESTO
1. NIKOLINA HRELEC
25.04.2010., JEZERO BUNDEK
2. DOROTEA LUKAČEVIĆ
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 3. VLATKA ŠKUDAR
IVO RATEJ, PROFESOR VODITELJ: STIPE PERIŠIĆ
ZVONIMIR HALAMEK
ZLATKO FALAT, PROFESOR
KONAČAN POREDAK EKIPA
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO
1 Športska gimnazija ŠPOGI ZAGREB
2 V. gimnazija PETA ZAGREB
3 III. gimnazija III. GIMNAZIJA ZAGREB
4 X. gimnazija „Ivan Supek“ CENER ZAGREB

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ISTARSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA PRVOPLASIRANA EKIPA
STRUKOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA ŠŠD DOMINIK SAVIO
SREDNJE ŠKOLE - ZAPAD

NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:


DATUM I MJESTO
1. ELENA SRIĆA
19. 04. 2010., ROVINJ
2. KRISTINA BRIŽAN
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 3. LORENA IVKIĆ
Roberto Fatorić 4. ANJA ISKRA
Ivan Sazdevski VODITELJ: MIRNA BAČIĆ
Aldo Krelja, prof.
KONAČAN POREDAK EKIPA
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO
1 SALIZIJANSKA KLASIČNA GIMNAZIJA DOMINIK SAVIO RIJEKA
2 GIMNAZIJA KARLOVAC OLIMPIJA KARLOVAC
3 SREDNJA ŠKOLA OTOČAC GACKI SOKOL OTOČAC
4 GIMN. I STRUK. ŠKOLA J. DOBRILE SREDNJOŠKOLAC PAZIN

120 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJKE

DATUM I MJESTO
20. i 21. svibnja, Jelenje - Dražice, Čavle

KOORDINATOR NATJECANJA
KROS - SREDNJE ŠKOLE

Zlatko Grabar

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
1. Zlatko Grabar – Predsjednik povjerenstva
2. Mirta Drokan
3. Antonija Škegro

UKUPNI POREDAK
OSVOJENI BODOVI
R. BR. ŠŠK ŠKOLA GRAD
1. 2. 3. ZBROJ

1 GVG GIMNAZIJA VELIKA GORICA V. Gorica 23 20 19 62


2 DOMINIK SAVIO SALEZIJANSKA KLASIČNA GIMNAZIJA Rijeka 18 16 14 48
3 GIMNAZIJA KRIŽEVCI GIMNAZIJA IVANA ZAKMARDIJA DIJANKOVEČKOGA Križevci 22 17 7 46
4 ŠPOGI ŠPORTSKA GIMNAZIJA Zagreb 21 15 4 40
5 GIMNAZIJALAC GIMNAZIJA DUBROVNIK Dubrovnik 13 12 10 35
6 MLADOST ‘96. GIMNAZIJA A.G.MATOŠA Đakovo 11 9 8 28

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD GVG NASTUPILA JE U SASTAVU:


Monika Delač, Iva Bago, Josipa Vujević, Ana Marija Kovač

VODITELJ: Vesna Kirin

121
5.11. REZULTATI

BADMINTON

122 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ SISAČKO MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA REZULTATI
srednja škola Tina Ujevića Kutina
OSNOVNE ŠKOLE - CENTAR

DUNJA - JASTREB 0:3


DATUM I MJESTO MLADOST - DUNJA 2:3
15. 02. 2010., sš Tina Ujevića Kutina JASTREB - MLADOST 3:0
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
JAKOV NOVOKMET, RAVNATELJ
NIKICA PERKOVIĆ, PREDSJEDNIK ŽSŠSD
EMINA KOSTECKI, NASTAVNIK PRVOPLASIRANA EKIPA

KONAČAN POREDAK EKIPA ŠŠD JASTREB


NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO
1 LJUBO BABIĆ JASTREB JASTREBARSKO 1. FILIP LUKIĆ
2 STJEPANA KEFELJE DUNJA KUTINA 2. FLORIJAN SKOK
3. DOMINIK VŠETEČKA
3 IVANA NEPOMUKA JEMERŠIĆA MLADOST GRUBIŠNO POLJE
4 VODITELJ: Ratko Stojković

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ POŽEŠKO SLAVONSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA REZULTATI
ŽŠŠS POŽEŠKO SLAVONSKE ŽUPANIJE MLADOST - VIHOR 0:3
OSNOVNE ŠKOLE - ISTOK

DATUM I MJESTO OKUČANI - POMLADAK 3:0


03.03.2010., KUTJEVO VIHOR - POMLADAK 3:0

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO MLADOST - OKUČANI 0:3


MARIJAN RUDEŽ OKUČANI - VIHOR 0:3
MATIJA VUKUŠIĆ, PROF. POMLADAK - MLADOST 3:0
MILAN TRGOVČIĆ ,PROF. PRVOPLASIRANA EKIPA
KONAČAN POREDAK EKIPA ŠŠD VIHOR
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO
1 OŠ ZDENKA TURKOVIĆA VIHOR KUTJEVO 1. MIHAEL ZORIĆ
2 OŠ OKUČANI OKUČANI OKUČANI 2. MATTEO IVAN NIKOLIĆ
3 OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA POMLADAK VINKOVCI 3. ANTUN ŠESTAK
4 OŠ ČEMINAC MLADOST ČEMINAC VODITELJ: ZVONKO ŠIMUNOVIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA SPLITSKO DALAMATINSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA REZULTATI
BADMINTONSKI KLUB SPLIT KREŠIMIR - DOMAGOJ 0:3
OSNOVNE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO VISOKA - KREŠIMIR 3:0


24.04.2010., SPLIT, OŠ VISOKA DOMAGOJ - VISOKA 3:1
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
DRAŽEN ČULAR, prof.
ŽELJKA ČAGALJ, prof.
KSENIJA ŽIŽIĆ, prof. PRVOPLASIRANA EKIPA
KONAČAN POREDAK EKIPA ŠŠD DOMAGOJ
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
1 MARIN GETALDIĆ DOMAGOJ DUBROVNIK 1. MARIO BARKIDŽIJA
2 VISOKA VISOKA SPLIT 2. ĐIVO ČUČEVIĆ
3 PETAR KREŠIMIR IV KREŠIMIR ŠIBENIK 3. LUKA ČUČEVIĆ
4 VODITELJ: ZORAN SEKULIĆ

123
POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA REZULTATI
GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC
OSNOVNE ŠKOLE - SJEVER

“MARTIJANEC” - “REKA” 0:3


DATUM I MJESTO “SLATINA” - “PRVA” 0:3
30. 03. 2010., GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC “REKA” - “PRVA” 0:3
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO “MARTIJANEC” - “SLATINA” 3:1
DAMIR MARKUŠ, prof. “SLATINA” - “REKA” 0:3
TOMISLAVA MEDVEDOVIĆ, prof. “PRVA” - “MARTIJANEC” 3:0
GORAN MAMIĆ, prof. PRVOPLASIRANA EKIPA
KONAČAN POREDAK EKIPA ŠŠD PRVA
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
1 PRVA OŠ “PRVA” ČAKOVEC 1. VIKTOR RUŽIĆ
2 OŠ SIDONIJE RUBIDO ERDODY “REKA” GORNJA RIJEKA 2. JURA ŠOLJA
3 OŠ MARTIJANEC “MARTIJANEC” MARTIJANEC 3. BRUNO DAMJAN
4 OŠ EUGENA KUMIČIĆA “SLATINA” SLATINA VODITELJ: MARINKO HORVAT

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA
OSNOVNE ŠKOLE - ZAGREB

OSVIT - TRNSKO 3:0


DATUM I MJESTO STARO TRNJE - VRBA 3:2
23.03.2010., ZAGREBAČKI VELESAJAM,PAVILJON 25
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO OSVIT - STARO TRNJE 2:3
IVANA JUKIČIĆ, PROF.
RENATA HADŽIHALILOVIĆ, PROF. UTAKMICA ZA 3. MJESTO
PRVOPLASIRANA EKIPA
ZVONIMIR HALAMEK, TAJNIK TRNSKO - VRBA 0:3
ŠŠD STARO TRNJE
KONAČAN POREDAK EKIPA NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO 1. EDO MEĐUREČAN
1 OŠ GRIGORA VITEZA STARO TRNJE ZAGREB 2. IVAN KOS
2 OŠ ZAPRUĐE OSVIT ZAGREB 3. ALEN KOSANOVIĆ
3 OŠ VRBANI VRBA ZAGREB 4. ANDRIJA MIHALIĆ
4 OŠ TRNSKO TRNSKO ZAGREB VODITELJ: RENATA HADŽIHALILOVIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA REZULTATI
OŠ “VLADIMIR NAZOR” DUGA RESA PODMURVICE - MLADOST 3:0
OSNOVNE ŠKOLE - ZAPAD

DATUM I MJESTO MLADOST - SOKOL 1:3


13.04.2010., DUGA RESA PODMURVICE - SOKOL 3:0
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
KREŠIMIR BOŽIČEVIĆ, PREDSJEDNIK
ĐURO BATINIĆ, ČLAN
TOMISLAV GRGURIĆ, ČLAN PRVOPLASIRANA EKIPA
KONAČAN POREDAK EKIPA ŠŠD PODMURVICE
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
1 OŠ PODMURVICE PODMURVICE RIJEKA 1. IVOR ILIĆ
2 OŠ DRAGANIĆI SOKOL DRAGANIĆI 2. ROBERT FUČIK
3 OŠ MARIJE I LINE MLADOST UMAG 3. DRAGO ZADKOVIĆ
4 VODITELJ: SONJA VALERIJEV

124 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEČACI

DATUM I MJESTO GRUPA A GRUPA B


18. i 19. svibnja, Sportska dvorana Gorovo, Opatija I. Kolo 09.00 sati I. Kolo 09.00 sati
ŠŠD DOMAGOJ - ŠŠD STARO TRNJE 2:3 ŠŠD VIHOR - ŠŠD JASTREB 3:0
BADMINTON - OSNOVNE ŠKOLE

KOORDINATOR NATJECANJA II. Kolo 10.20 sati II. Kolo 10.20 sati
Jasna Popić ŠŠD PODMURVICE - ŠŠD DOMAGOJ 3:2 ŠŠD PRVA - ŠŠD VIHOR 3:2
III. Kolo 11.40 sati III. Kolo 11.40 sati
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO ŠŠD STARO TRNJE - ŠŠD PODMURVICE 2:3 ŠŠD JASTREB - ŠŠD PRVA 0:3
1. Jasna Popić – Predsjednik povjerenstva
2. Sonja Valerijev UTAKMICA ZA 5. MJESTO, 15.45 sati Razigravanje za poredak
DOMAGOJ - JASTREB 3:1 od 1. do 4. mjesta
3. Marinko Horvat
1. utakmica poluzavršnice 13.00 sati
KONAČAN POREDAK EKIPA PODMURVICE - VIHOR 0:3
R. BR. ŠŠD ŠKOLA MJESTO 2. utakmica poluzavršnice 13.00 sati
1 PRVA I. OSNOVNA ŠKOLA ČAKOVEC Čakovec STARO TRNJE - PRVA 2:3
2 VIHOR OSNOVNA ŠKOLA ZDENKA TURKOVIĆA Kutjevo
za III. mjesto 14.20 sati
3 STARO TRNJE OSNOVNA ŠKOLA GRIGORA VITEZA Zagreb
4 PODMURVICE - STARO TRNJE 2:3
PODMURVICE OSNOVNA ŠKOLA PODMURVICE Rijeka
5 DOMAGOJ OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA Dubrovnik za I. mjesto 14.20 sati
6 JASTREB OSNOVNA ŠKOLA LJUBO BABIĆ Jastrebarsko VIHOR - PRVA 2:3

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD PRVA NASTUPILA JE U SASTAVU:


Viktor Ružić, Jura Šolja, Bruno Damjan

VODITELJ: Marinko Horvat

125
POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ SISAČKO MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA REZULTATI
SREDNJA ŠKOLA TINA UJEVIĆA KUTINA
OSNOVNE ŠKOLE - CENTAR

RIBARI - CROATIA 1:3


DATUM I MJESTO PRVA - RIBARI 0:3
15. 02. 2010., KUTINA CROATIA - PRVA 3:0
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
JAKOV NOVOKMET, RAVNATELJ
NIKICA PERKOVIĆ, PREDSJEDNIK ZŠSD SZM
PRVOPLASIRANA EKIPA
EMINA KOSTECKI, NASTAVNIK
ŠŠD CROATIA
KONAČAN POREDAK EKIPA NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO 1. DOROTEA MUTAK
1 IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ CROATIA PRIGORJE BRDOVEČKO 2. MARTA RUDIĆ
2 BRAĆE RIBAR RIBARI SISAK 3. MARTINA MUMIĆ
3 I.OŠ BJELOVAR PRVA BJELOVAR 4. PAULINA GAGULIĆ
4 VODITELJ: Mario Hustić

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ POŽEŠKO SLAVONSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA REZULTATI
ŽŠŠS POŽEŠKO SLAVONSKE ŽUPANIJE OKUČANI - VIHOR (VINK.) 1:3
OSNOVNE ŠKOLE - ISTOK

DATUM I MJESTO VIHOR (KUTJ.) - FRANKOPAN 3:0


03.03.2010., KUTJEVO VIHOR (VINK.) - FRANKOPAN 3:1

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO OKUČANI - VIHOR (KUTJ.) 0:3


MARIJAN RUDEŽ VIHOR (KUTJ.) - VIHOR (VINK.) 3:1
MATIJA VUKUŠIĆ, PROF. FRANKOPAN - OKUČANI 2:3
MILAN TRGOVČIĆ, PROF. PRVOPLASIRANA EKIPA
KONAČAN POREDAK EKIPA ŠŠD VIHOR (KUTJ.)
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
1 OŠ ZDENKA TURKOVIĆA VIHOR (KUTJ.) KUTJEVO 1. NATALIJA METIĆ
2 OŠ VLADIMIRA NAZORA VIHOR (VINK.) VINKOVCI 2. MIRJANA MARKOVIĆ
3 OŠ OKUČANI OKUČANI OKUČANI 3. MARINA SMOJVER
4 OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA FRANKOPAN OSIJEK VODITELJ: ZVONKO ŠIMUNOVIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA SPLITSKO DALAMATINSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA REZULTATI
BADMINTONSKI KLUB SPLIT “NEHAJ” - “NAZOR” 0:3
OSNOVNE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO “GIMNAZIJALAC” - “EKONOMIST” 3:1


24.04.2010., SPLIT, OŠ Visoka “GIMNAZIJALAC” - “NAZOR” 2:3
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO “EKONOMIST” - “NEHAJ” 3:1
DRAŽEN ČULAR, prof. “NAZOR” - “EKONOMIST” 3:1
ŽELJKA ČAGALJ, prof. “NEHAJ” - “GIMNAZIJALAC” 1:3
KSENIJA ŽIŽIĆ, prof. PRVOPLASIRANA EKIPA
KONAČAN POREDAK EKIPA ŠŠD DOMAGOJ
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
1 MARINA GETALDIĆA DOMAGOJ DUBROVNIK 1. ĐURĐICA ČUPIĆ
2 VISOKA VISOKA SPLIT 2. MARTINA VICO
3 PIROVAC GALEB PIROVAC 3. ANAMARIJA ZEKIĆ
4 VODITELJ: ZORAN SEKULIĆ

126 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA REZULTATI
GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC
OSNOVNE ŠKOLE - SJEVER

“SLATINA” - “MARTIJANEC” 0:3


DATUM I MJESTO “PUME” - “REKA” 3:0
30. 03. 2010., GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC “MARTIJANEC” - “REKA” 3:1
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO “SLATINA” - “PUME” 0:3
DAMIR MARKUŠ, prof. “PUME” - “MARTIJANEC” 3:0
TOMISLAVA MEDVEDOVIĆ, prof. “REKA” - “SLATINA” 2:3
GORAN MAMIĆ, prof.
PRVOPLASIRANA EKIPA
KONAČAN POREDAK EKIPA ŠŠD PUME
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
1 OŠ NEDELIŠĆE “PUME” NEDELIŠĆE 1. JELENA NOVAK
2 OŠ MARTIJANEC “MARTIJANEC” MARTIJANEC 2. MIRNA BAKSA
3 OŠ EUGENA KUMIČIĆA “SLATINA” SLATINA 3. SAŠA NOVAK
4 OŠ SIDONIJE RUBIDO ERDODY “REKA” GORNJA RIJEKA VODITELJ: SUZANA BAKSA

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA
OSNOVNE ŠKOLE - ZAGREB

OSVIT - SIGET 3:2


DATUM I MJESTO JELKOVEC - TRNSKO 3:2
23.03.2010., ZAGREBAČKI VELESAJAM, PAVILJON 25
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO OSVIT - JELKOVEC 3:2
IVANA JUKIČIĆ, PROF.
RENATA HADŽIHALILOVIĆ, PROF. UTAKMICA ZA 3. MJESTO
ZVONIMIR HALAMEK, TAJNIK SIGET - TRNSKO 2:3 PRVOPLASIRANA EKIPA
KONAČAN POREDAK EKIPA ŠŠD OSVIT
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO
1 OŠ ZAPRUĐE OSVIT ZAGREB 1. DORA DRVODELIĆ
2 OŠ JELKOVEC JELKOVEC ZAGREB 2. MIROSLAVA BERNAT
3 OŠ TRNSKO TRNSKO ZAGREB 3. DORA SERTIĆ
4 OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCA SIGET ZAGREB VODITELJ: KREŠIMIR BILIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA REZULTATI
O.Š.”VLADIMIR NAZOR” DUGA RESA “NEHAJ” - “NAZOR” 0:3
OSNOVNE ŠKOLE - ZAPAD

DATUM I MJESTO “GIMNAZIJALAC” - “EKONOMIST” 3:1


13.04.2010., DUGA RESA “GIMNAZIJALAC” - “NAZOR” 2:3
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO “EKONOMIST” - “NEHAJ” 3:1
KREŠIMIR BOŽIČEVIĆ, PREDSJEDNIK “NAZOR” - “EKONOMIST” 3:1
PRVOPLASIRANA EKIPA
ĐURO BATINIĆ, ČLAN “NEHAJ” - “GIMNAZIJALAC” 1:3
ŠŠD KOZALA
TOMISLAV GRGURIĆ, ČLAN NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
KONAČAN POREDAK EKIPA 1. IVA BENIĆ
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO 2. ANASTAZIJA STJEPANOVIĆ
1 OŠ KOZALA ŠŠD KOZALA RIJEKA 3. LARA VUKOTIĆ
2 OŠ MARIJE I LINE ŠŠD MLADOST UMAG 5. MIRTA ULJAR
3 OŠ DRAGANIĆI ŠŠD SOKOL DRAGANIĆI 6. IVANA ŽANIĆ
4 VODITELJ: IGOR CVITAN

127
ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJČICE

DATUM I MJESTO GRUPA A GRUPA B


18. i 19. svibnja, Sportska dvorana Gorovo, Opatija I. Kolo 09.40 sati I. Kolo 09.40 sati
ŠŠD VIHOR - ŠŠD CROATIA 3:2 ŠŠD PUME - ŠŠD DOMAGOJ 2:3
BADMINTON - OSNOVNE ŠKOLE

KOORDINATOR NATJECANJA II. Kolo 11.10 sati II. Kolo 11.10 sati
Jasna Popić ŠŠD KOZALA - ŠŠD VIHOR 0:3 ŠŠD OSVIT - ŠŠD PUME 3:1
III. Kolo 12.40 sati III. Kolo 12.40 sati
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO ŠŠD CROATIA - ŠŠD KOZALA 2:3 ŠŠD DOMAGOJ - ŠŠD OSVIT 3:2
1. Jasna Popić – Predsjednik povjerenstva
2. Mario Hustić UTAKMICA ZA 5. MJESTO, 15.45 sati Razigravanje za poredak
ŠŠD CROATIA - ŠŠD PUME 0:3 od 1. do 4. mjesta
3. Igor Cvitan
1. utakmica poluzavršnice 14.10 sati
KONAČAN POREDAK EKIPA ŠŠD VIHOR - ŠŠD OSVIT 2:3
R. BR. ŠŠD ŠKOLA MJESTO 2. utakmica poluzavršnice 14.10 sati
1 ŠŠD OSVIT OSNOVNA ŠKOLA ZAPRUĐE Zagreb ŠŠD KOZALA - ŠŠD DOMAGOJ 0:3
2 DOMAGOJ OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA, Dubrovnik
za III. mjesto 15.40 sati
3 VIHOR OSNOVNA ŠKOLA ZDENKA TURKOVIĆA Kutjevo
4 ŠŠD VIHOR - ŠŠD KOZALA 3:2
KOZALA OSNOVNA ŠKOLA KOZALA Rijeka
5 PUME OSNOVNA ŠKOLA NEDELIŠĆE Nedelišće za I. mjesto 15.40 sati
6 CROATIA OSNOVNA ŠKOLA IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ Prigorje Brdovečko ŠŠD OSVIT - ŠŠD DOMAGOJ 3:2

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD OSVIT NASTUPILA JE U SASTAVU:


Dora Drvodelić, Miroslava Bernat, Dora Sertić

VODITELJ: Krešimir Bilić

128 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ SISAČKO MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA REZULTATI
srednja škola Tina Ujevića Kutina JASTREB - TEHNIČAR 0:3
SREDNJE ŠKOLE - CENTAR

DATUM I MJESTO MEDICINAR - JASTREB 0:3


15. 02. 2010., Kutina TEHNIČAR - MEDICINAR 3:0
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
JAKOV NOVOKMET, RAVNATELJ
NIKICA PERKOVIĆ, PREDSJEDNIK ZŠSDSMŽ
EMINA KOSTECKI, NASTAVNIK PRVOPLASIRANA EKIPA
KONAČAN POREDAK EKIPA ŠŠD TEHNIČAR
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
1 TEHNIČKA ŠKOLA TEHNIČAR KUTINA 1. KARLO BOBEK
2 SŠ JASTREBARSKO JASTREB JASTREBARSKO 2. LUKA HARABAJSA
3 MEDICINSKA ŠKOLA MEDICINAR BJELOVAR 3. GABRIJEL CIGULA
4 VODITELJ: Ljiljana Selman

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ POŽEŠKO SLAVONSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA REZULTATI
ŽŠŠS POŽEŠKO SLAVONSKE ŽUPANIJE TEHNIČAR - GRADOS 3:0
SREDNJE ŠKOLE - ISTOK

DATUM I MJESTO MLADOST - GIMNAZIJALAC 3:0


03.03.2010., KUTJEVO GRADOS - GIMNAZIJALAC 0:3

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO TEHNIČAR - MLADOST 0:3


MARIJAN RUDEŽ MLADOST - GRADOS 3:0
ZVONKO ŠIMUNOVIĆ, PROF. GIMNAZIJALAC - TEHNIČAR 3:1
MLADEN ŠULEKIĆ, PROF. PRVOPLASIRANA EKIPA
KONAČAN POREDAK EKIPA ŠŠD MLADOST
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
1 EKONOM. I TRGOV. ŠKOLA I.D. MLADOST VINKOVCI 1. IVAN RUBIĆ
2 GIMNAZIJA GIMNAZIJALAC NOVA GRADIŠKA 2. ZDENKO DRMIĆ
3 TEHNIČKA ŠKOLA TEHNIČAR POŽEGA 3. FILIP KREŠIĆ
4 GEODETSKO-GRADITELJSKA ŠKOLA GRADOS OSIJEK VODITELJ: MATO DŽALTO

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA SPLITSKO DALAMATINSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA REZULTATI
BADMINTONSKI KLUB SPLIT GIMNAZIJA METKOVIĆ - GIMNAZIJALAC 3:0
SREDNJE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO GIMNAZIJALAC - OCTOPUS 3:0


24.04.2010., SPLIT, OŠ VISOKA OCTOPUS - GIMNAZIJA METKOVIĆ 0:3
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
DRAŽEN ČULAR, prof.
ŽELJKA ČAGALJ, prof.
KSENIJA ŽIŽIĆ, prof. PRVOPLASIRANA EKIPA
KONAČAN POREDAK EKIPA ŠŠD GIMNAZIJA METKOVIĆ
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
1 GIMNAZIJA METKOVIĆ GIMNAZIJA METKOVIĆ METKOVIĆ 1. PETAR MALETA
2 GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA GIMNAZIJALAC ŠIBENIK 2. STANKO GLAVINIĆ
3 EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA OCTOPUS SPLIT 3. JURE VOLAREVIĆ
4 VODITELJ: STIPAN PRCE

129
POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA REZULTATI
GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC “ELS” - “GIMNAZIJALAC ČK” 0:3
SREDNJE ŠKOLE - SJEVER

DATUM I MJESTO “GIMNAZIJALAC KC” - “ELS” 1:3


31. 03. 2010., GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC “GIMNAZIJALAC ČK” - “GIMNAZIJALAC KC” 3:0
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
DAMIR MARKUŠ, prof.
RENATO ČUKA, prof.
TATJANA OSTOVIĆ ŠLEHTA, prof.
PRVOPLASIRANA EKIPA
KONAČAN POREDAK EKIPA ŠŠD GIMNAZIJALAC ČK
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
1 GIMNAZIJA ČK “GIMNAZIJALAC ČK” ČAKOVEC 1. MATIJA HRANILOVIĆ
2 ELEKTROSTROJARSKA ŠKOLA “ELS” VARAŽDIN 2. MARIN KUHARIĆ
3 GIMNAZIJA FRAN GALOVIĆ “GIMNAZIJALAC KC” KOPRIVNICA 3. KREŠIMIR KOPRIVEC
4 VODITELJ: ROBERT SILADI

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA
SREDNJE ŠKOLE - ZAGREB

OSMICA - PETA 3:1


DATUM I MJESTO KEMIČAR - IX. GIMNAZIJA 1:3
08.03.2010., ZAGREBAČKI VELESAJAM
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO OSMICA - IX. GIMNAZIJA 1:3
ZLATKO FALAT, PROFESOR
RENATA HADŽIHALILOVIĆ, PROFESOR UTAKMICA ZA 3. MJESTO
IVO RATEJ, PROFESOR PETA - KEMIČAR 3:2 PRVOPLASIRANA EKIPA
KONAČAN POREDAK EKIPA ŠŠD IX. GIMNAZIJA
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
1 IX. Gimnazija IX. GIMNAZIJA ZAGREB 1. GORDAN BRKIĆ
2 Gimnazija Tituš Brezovački OSMICA ZAGREB 2. MATEI NEGOVETIĆ
3 V. gimnazija PETA ZAGREB 3. JURAJ DENŽIĆ
4 Prirodoslovna škola Vladimira Preloga KEMIČAR ZAGREB VODITELJ: TOMISLAV ČAKLEC

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA REZULTATI
OŠ “VLADIMIR NAZOR” DUGA RESA DOMINIK SAVIO - BRIG 3:0
SREDNJE ŠKOLE - ZAPAD

DATUM I MJESTO
14.04.2010., DUGA RESA

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
KREŠIMIR BOŽIČEVIĆ, PREDSJEDNIK
ĐURO BATINIĆ, ČLAN PRVOPLASIRANA EKIPA
TOMISLAV GRGURIĆ, ČLAN ŠŠD DOMINIK SALVIO
KONAČAN POREDAK EKIPA NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO 1. DASEN JARDAS
1 SALEZIJAN. KLASIČNA GIMNAZIJA DOMINIK SAVIO RIJEKA 2. DINO BAĆIĆ
2 GOSPODARSKA ŠKOLA BRIG BUJE 3. MARKO RIBARIĆ
3 4. FILIP DMITRAŠINOVIĆ
4 VODITELJ: MIRNA BAČIĆ

130 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - MLADIĆI

DATUM I MJESTO GRUPA A GRUPA B


20. i 21. svibnja, Sportska dvorana Gorovo, Opatija I. Kolo 09.00 sati I. Kolo 09.00 sati
ŠŠD TEHNIČAR - ŠŠD DOMINIK SAVIO 0:3 ŠŠD IX. GIMNAZIJE - ŠŠD GIMNAZ. METKOVIĆ 3:0
BADMINTON - SREDNJE ŠKOLE

KOORDINATOR NATJECANJA II. Kolo 10.20 sati II. Kolo 10.20 sati
Jasna Popić ŠŠD MLADOST - ŠŠD TEHNIČAR 1:3 ŠŠD GIMNAZIJALAC - ŠŠD IX. GIMNAZIJE 2:3
III. Kolo 11.40 sati III. Kolo 11.40 sati
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO ŠŠD DOMINIK SAVIO - ŠŠD MLADOST 3:1 ŠŠD GIMNAZ. METKOVIĆ - ŠŠD GIMNAZIJALAC 0:3
1. Jasna Popić – Predsjednik povjerenstva
2. Goran Karamarković UTAKMICA ZA 5. MJESTO, 15.45 sati Razigravanje za poredak
MLADOST - GIMNAZIJA METKOVIĆ 0:3 od 1. do 4. mjesta
3. Pero Prebeg
1. utakmica poluzavršnice 13.00 sati
KONAČAN POREDAK EKIPA DOMINIK SAVIO - GIMNAZIJALAC 2:3
R. BR. ŠŠD ŠKOLA MJESTO 2. utakmica poluzavršnice 13.00 sati
1 GIMNAZIJALAC GIMNAZIJA Čakovec TEHNIČAR - IX. GIMNAZIJA 1:3
2 IX. GIMNAZIJE IX. GIMNAZIJA Zagreb
za III. mjesto 14.20 sati
3 DOMINIK SAVIO SALEZIJANSKA KLASIČNA GIMNAZIJA Rijeka
4 DOMINIK SAVIO - TEHNIČAR 3:0
TEHNIČAR TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA Kutina
5 GIMNAZIJA METKOVIĆ GIMNAZIJA METKOVIĆ Metković za I. mjesto 14.20 sati
6 MLADOST EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA IVANA DOMCA Vinkovci GIMNAZIJALAC - IX. GIMNAZIJA 3:2

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD GIMNAZIJALAC NASTUPILA JE U SASTAVU:


Matija Hranilović, Marin Kuharić, Krešimir Koprivec

VODITELJ: Robert Siladi

131
POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ SISAČKO MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA REZULTATI
SREDNJA ŠKOLA TINA UJEVIĆA KUTINA
SREDNJE ŠKOLE - CENTAR

AUGUSTIN - JASTREB 3:0


DATUM I MJESTO MEDICINAR - AUGUSTIN 0:3
15. 02. 2010., KUTINA JASTREB - MEDICINAR 3:0
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
JAKOV NOVOKMET, RAVNATELJ
NIKICA PERKOVIĆ, PREDSJEDNIK ZŠSD SZM
EMINA KOSTECKI, NASTAVNIK
PRVOPLASIRANA EKIPA
KONAČAN POREDAK EKIPA ŠŠD CROATIA
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
1 TINA UJEVIĆA AUGUSTIN KUTINA 1. VALENTINA OBADIĆ
2 SŠ JASTREBARSKO JASTREB JASTREBARSKO 2. TAJANA ANDRLE
3 MEDICINSKA ŠKOLA MEDICINAR BJELOVAR 3. LUCIJA RIMAC
4 VODITELJ: Pero Prebeg

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ POŽEŠKO SLAVONSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA REZULTATI
ŽŠŠS POŽEŠKO SLAVONSKE ŽUPANIJE GIMNAZIJALAC - GYMNICUS 0:3
SREDNJE ŠKOLE - ISTOK

DATUM I MJESTO GIMNAZIJA - MLADOST 3:0


03.03.2010., KUTJEVO GYMNICUS - MLADOST 2:3

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO GIMNAZIJALAC - GIMNAZIJA 0:3


MARIJAN RUDEŽ GIMNAZIJA - GYMNICUS 3:0
ZVONKO ŠIMUNOVIĆ, PROF. MLADOST - GIMNAZIJALAC 3:0
MLADEN ŠULEKIĆ, PROF. PRVOPLASIRANA EKIPA
KONAČAN POREDAK EKIPA ŠŠD GIMNAZIJA
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
1 GIMNAZIJA GIMNAZIJA POŽEGA 1. ANA SOLDO
2 EKONOM. I TRGOV. ŠKOLA I.D. MLADOST VINKOVCI 2. IVA SOLDO
3 I. GIMNAZIJA GYMNICUS OSIJEK 3. ANA-HELENA GALIĆ
4 GIMNAZIJA GIMNAZIJALAC NOVA GRADIŠKA VODITELJ: MATIJA VUKUŠIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA SPLITSKO DALAMATINSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA REZULTATI
BADMINTONSKI KLUB SPLIT GIMNAZIJALAC - OCTOPUS 3:0
SREDNJE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO MEDICINAR - GIMNAZIJALAC 1:3


24.04.2010., SPLIT, OŠ Visoka OCTOPUS - MEDICINAR 0:3
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
DRAŽEN ČULAR, prof.
ŽELJKA ČAGALJ, prof.
KSENIJA ŽIŽIĆ, prof. PRVOPLASIRANA EKIPA
KONAČAN POREDAK EKIPA ŠŠD GIMNAZIJALAC
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
1 GIMNAZIJA DUBROVNIK GIMNAZIJALAC DUBROVNIK 1. JELENA BATINIĆ
2 MEDICINSKA I KEMIJSKA MEDICINAR ŠIBENIK 2. MALVINA KACIGA
3 EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA OCTOPUS SPLIT 3. EVA ĆORIĆ
4 VODITELJ: VLAHO ZLOŠILO

132 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA REZULTATI
GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC “GIMNAZIJALAC ČK” - “GIMNAZIJALAC KC” 3:0
SREDNJE ŠKOLE - SJEVER

DATUM I MJESTO “SREDNJOŠKOLAC” - “GIMNAZIJALAC ČK” 1:3


31. 03. 2010., GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC “GIMNAZIJALAC KC” - “SREDNJOŠKOLAC” 1:3
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
DAMIR MARKUŠ, prof.
RENATO ČUKA, prof.
TATJANA OSTOVIĆ ŠLEHTA, prof.
PRVOPLASIRANA EKIPA
KONAČAN POREDAK EKIPA ŠŠD GIMNAZIJALAC ČK
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
1 GIMNAZIJA “GIMNAZIJALAC ČK” ČAKOVEC 1. TONKA HRANILOVIĆ
2 PRVA GIMNAZIJA VŽ “SREDNJOŠKOLAC” VARAŽDIN 2. IZABELA KOPRIVEC
3 GIMNAZIJA FRAN GALOVIĆ “GIMNAZIJALAC KC” KOPRIVNICA 3. ANA TOMAŠIĆ
4 VODITELJ: GORAN KARAMARKOVIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA
DOMAĆIN NATJECANJA POLUFINALNE UTAKMICE
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA
SREDNJE ŠKOLE - ZAGREB

KEMIČAR - 3:2
DATUM I MJESTO XVI. GIMNAZIJA - EKONOMIST 3:0
08.03.2010., ZAGREBAČKI VELESAJAM
UTAKMICA ZA 1. MJESTO
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO KEMIČAR - XVI. GIMNAZIJA 3:2
ZLATKO FALAT, PROFESOR
RENATA HADŽIHALILOVIĆ, PROFESOR UTAKMICA ZA 3. MJESTO
IVO RATEJ, PROFESOR SPIN - EKONOMIST 2:3 PRVOPLASIRANA EKIPA
KONAČAN POREDAK EKIPA ŠŠD KEMIČAR
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
1 Prirodoslovna škola V. Preloga KEMIČAR ZAGREB 1. KATARINA JAGODIĆ
2 XVI. Gimnazija XVI. GIMNAZIJA ZAGREB 2. IVA STILINOVIĆ
3 Prva ekonomska škola EKONOMIST ZAGREB 3. KRISTINA FRANOVIĆ
4 XV. gimnazija SPIN ZAGREB VODITELJ: PERE MARKIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE
DOMAĆIN NATJECANJA REZULTATI
O.Š.”VLADIMIR NAZOR” DUGA RESA DOMINIK SAVIO - ZMAJ 3:0
SREDNJE ŠKOLE - ZAPAD

DATUM I MJESTO DOMINIK SAVIO - OLIMPIJA 3:0


14.04.2010., DUGA RESA ZMAJ - OLIMPIJA 3:1
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
KREŠIMIR BOŽIČEVIĆ, PREDSJEDNIK
ĐURO BATINIĆ, ČLAN PRVOPLASIRANA EKIPA
TOMISLAV GRGURIĆ, ČLAN ŠŠD DOMINIK SAVIO
KONAČAN POREDAK EKIPA NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:
R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a MJESTO 1. JELENA MATANOVIĆ
1 SALEZIJAN. KLASIČNA GIMNAZIJA DOMINIK SAVIO RIJEKA 2. MIRTA ILIĆ
2 SREDNJA ŠKOLA VLADIMIR GORTAN ZMAJ BUJE 3. IVANA ŠĆULAC
3 GIMNAZIJA KARLOVAC OLIMPIJA KARLOVAC 4. CORINA IVKIĆ
4 VODITELJ: RAJKA HUSEJINI

133
ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJKE

DATUM I MJESTO GRUPA A GRUPA B


20. i 21. svibnja, Sportska dvorana Gorovo, Opatija I. Kolo 09.40 sati I. Kolo 09.40 sati
ŠŠD DOMINIK SAVIO - ŠŠD AUGUSTIN 2:3 ŠŠD GIMNAZIJALAC - ŠŠD LABOS 0:3
BADMINTON - SREDNJE ŠKOLE

KOORDINATOR NATJECANJA II. Kolo 11.10 sati II. Kolo 11.10 sati
Jasna Popić ŠŠD GIMNAZIJALAC - ŠŠD DOMINIK SAVIO 0:3 ŠŠD GIMNAZIJA - ŠŠD GIMNAZIJALAC 3:0
III. Kolo 12.40 sati III. Kolo 12.40 sati
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO ŠŠD AUGUSTIN - ŠŠD GIMNAZIJALAC 2:3 ŠŠD LABOS - ŠŠD GIMNAZIJA 2:3
1. Jasna Popić – Predsjednik povjerenstva
2. Goran Karamarković UTAKMICA ZA 5. MJESTO, 15.45 sati Razigravanje za poredak
GIMNAZIJALAC ČK - GIMNAZIJALAC DU 3:2 od 1. do 4. mjesta
3. Pero Karan
1. utakmica poluzavršnice 14.10 sati
KONAČAN POREDAK EKIPA DOMINIK SAVIO - LABOS 0:3
R. BR. ŠŠD ŠKOLA MJESTO 2. utakmica poluzavršnice 14.10 sati
1 LABOS PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGA Zagreb AUGUSTIN - GIMNAZIJA 0:3
2 GIMNAZIJA GIMNAZIJA Požega
za III. mjesto 15.40 sati
3 DOMINIK SAVIO SALEZIJANSKA KLASIČNA GIMNAZIJA Rijeka
4 DOMINIK SAVIO - AUGUSTIN 3:1
AUGUSTIN SREDNJA ŠKOLA TINA UJEVIĆA Kutina
5 GIMNAZIJALAC Č GIMNAZIJA Čakovec za I. mjesto 15.40 sati
6 GIMNAZIJALAC D GIMNAZIJA DUBROVNIK Dubrovnik LABOS - GIMNAZIJA POŽEGA 3:1

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD LABOS NASTUPILA JE U SASTAVU:


Katarina Jagodić, Iva Stilinović, Kristina Franović

VODITELJ: Smiljka Metz-Kokić

134 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


4.4.
6. DP
DPučenika
učenikassintelektualnim
intelektualnimteškoćama
teškoćamauurazvoju
razvoju

Hrvatski školski športski savez (HŠŠS), drugi puta za redom organizira Državno prvenstvo
za učenika s intelektualnim teškoćama u razvoju. Na prvenstvu su nastupilo 157 učenika iz
29 centara/škola. U pratnji učenika bilo je 58 voditelja.

Na Državnom prvenstvu uče-


nici s intelektualnim teškoćama u
razvoju natjecali su se u 2 sportske
discipline. Natjecanja su održana u
petak 21. svibnja 2010. godine.
ATLETIKA
Mjesto održavanja natjecanja:
Atletski stadion Kantrida, Rijeka
PLIVANJE
Mjesto održavanja natjecanja:
Bazen Kantrida, Rijeka

135
6.1. Slike ekipa, sudionika
4.4. DP
Državnog
učenika sprvenstva
intelektualnim

Osnovna škola Antuna Gustava Matoša, VINKOVCI Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži, Osnovna škola Julija Kempfa, POŽEGA
KARLOVAC

Osnovna škola Milana Amruša, SLAVONSKI BROD Centar za odgoj i obrazovanje, ČAKOVEC Centar za odgoj i obrazovanje “Tomislav Špoljar”,
VARAŽDIN

Centar za odgoj i obrazovanje ZAGORSKA, ZAGREB Osnovna škola 22. lipnja, SISAK Osnovna škola “Nad lipom”, ZAGREB

Osnovna škola Marina Držića, DUBROVNIK Centar za odgoj i obrazovanje “Šubićevac”, ŠIBENIK Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda, BUDINŠČINA

Centar za odgoj i obrazovanje “Ivan Štark”, OSIJEK Centar za rehabilitaciju Zagreb PAUNOVAC, ZAGREB Škola za odgoj i obrazovanje, PULA

136 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


intelektualnim
učenika
teškoćama
s intelektualnim
u razvojuteškoćama u razvoju

Centar za odgoj i obrazovanje “Juraj Bonači”, SPLIT Centar za odgoj i obrazovanje djece i omladine Velika Osnovna škola Voštarnica, ZADAR
Gorica, VELIKA GORICA

Centar za odgoj i obrazovanje, RIJEKA Osnovna škola Josipa Matoša, VUKOVAR Centar za odgoj i obrazovanje i rehabilitaciju Križevci,
KRIŽEVCI

Centar za odgoj, obrazovanje i osposobljavanje Osnovna škola Virovitica, VIROVITICA Centar za odgoj, obrazovanje, osposobljavanje djece i
omladine, SAMOBOR mladeži Prekrižje, ZAGREB

Centar za autizam, ZAGREB Centar Liče Faraguna, LABIN Osnovna škola Vladimir Nazor, ĐAKOVO

Centar za odgoj i obrazovanje “Rudolf Steiner”, Centar za odgoj, ZAGREB


DARUVAR

137
6.2. REZULTATI

ITR -ATLETIKA
I PLIVANJE

138 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - UČENICI S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

DATUM I MJESTO NATJECATELJSKO POVJERENSTVO


21. 05. 2010, Atletski stadion Kantrida STJEPAN CRNOKIĆ
VELIDA SALIHOVIĆ
BRANISLAV POZNANOVIĆ

DISCIPLINA 1 LMR 01.01.1995. i mlađi Ž 100m


Ime i prezime Ime centra/škole Rezultat
1. BELEČETIĆ ANA Osnovna škola Vladimir Nazor ĐAKOVO 16,17
2. VRCIĆ ANA Centar za odgoj i obrazovanje “Šubićevac” ŠIBENIK 16,29
3. LUKŠA DRAGANA Centar za odgoj i obrazovanje ČAKOVEC 17,40
4. VOJNOVIĆ VALENTINA Centar za odgoj i obrazovanje “Ivan Štark” OSIJEK 17,45
5. KRAMPAČ DANIJELA Osnovna škola “Nad lipom” ZAGREB 17,83
6. LUKŠIĆ MIRJANA Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži KARLOVAC 18,01
7. BENCE MARIJA Osnovna škola Vladimir Nazor ĐAKOVO 19,24
8. PRISPILOVIĆ ANKICA Osnovna škola Julija Kempfa POŽEGA 19,49
9. RADAŠINOVIĆ MERI Osnovna škola 22. lipnja SISAK 20,14
10. OPUVAČIĆ NIKOLINA Centar za odgoj i obrazovanje “Ivan Štark” OSIJEK 20,56
11. ORŠOŠ SEVERINA Centar za odgoj i obrazovanje “Tomislav Špoljar”VARAŽDIN 22,81
12. TOLIĆ ANAMARIJA Centar za odgoj i obrazovanje “Rudolf Steiner” DARUVAR 31,41

DISCIPLINA 2 LMR 31.12.1994. do 31.12.1989. Ž 100m


Ime i prezime Ime centra/škole Rezultat
1. BEŠLIĆ VALENTINA Osnovna škola Julija Kempfa POŽEGA 17,08
2. MASATOVIĆ SANJA Škola za odgoj i obrazovanje PULA 17,75
3. PAKRAČIĆ IVANKA Centar za odgoj i obrazovanje - Zagorska - ZAGREB 18,72
4. ŠMAGUC MARINA Centar za odgoj i obrazovanje - Zagorska - ZAGREB 19,04
5. MURIĆ MIRHETA Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži KARLOVAC 19,14
6. MAĐER KATARINA Osnovna škola Milana Amruša SLAVONSKI BROD 22,90

DISCIPLINA 3 LMR 01.01.1995. i mlađi Ž 300m
Ime i prezime Ime centra/škole Rezultat
1. BIKANEC DOROTEA Osnovna škola “Nad lipom” ZAGREB 54,51
2. ZEBEC MATEA Škola za odgoj i obrazovanje PULA 57,14
3. DOROSLOVAC HR. ELVIRA Osnovna škola Josipa Matoša VUKOVAR 1:00,04
4. KOLIĆ TEREZA Centar za odgoj i obrazovanje “Rudolf Steiner” DARUVAR 1:02,83
5. DULA ANKICA Osnovna škola Josipa Matoša VUKOVAR 1:04,25
6. PERIĆ LUCIJA Osnovna škola Vladimir Nazor ĐAKOVO 1:09,34

DISCIPLINA 4 LMR 31.12.1994. do 31.12.1989. Ž 400m
Ime i prezime Ime centra/škole Rezultat
1. ĆUMA IVANA Osnovna škola Milana Amruša SLAVONSKI BROD 1:19,74
2. BABULOVIĆ ANASTAZIJA Osnovna škola Milana Amruša SLAVONSKI BROD DNF

DISCIPLINA 5 LMR 01.01.1995. i mlađi Ž Skok u dalj s mjesta


Ime i prezime Ime centra/škole 1. 2. 3. Rezultat
1. KRAMPAČ DANIJELA Osnovna škola “Nad lipom” ZAGREB 1,81 1,66 1,70 1,81
2. DULA ANKICA Osnovna škola Josipa Matoša VUKOVAR 1,70 1,70 1,73 1,73
3. ZEBEC MATEA Škola za odgoj i obrazovanje PULA 1,62 X 1,73 1,73
4. PERIĆ LUCIJA Osnovna škola Vladimir Nazor ĐAKOVO 1,60 1,68 1,64 1,68
5. BIKANEC DOROTEA Osnovna škola “Nad lipom” ZAGREB 1,63 1,59 1,64 1,64
6. DOROSLOVAC HR. ELVIRA Osnovna škola Josipa Matoša VUKOVAR 1,52 1,53 1,52 1,53
7. CIKAČ SANJA Osnovna škola Antuna Gustava Matoša VINKOVCI 1,26 1,00 1,40 1,40
8. BUŠIĆ IVA Osnovna škola Antuna Gustava Matoša VINKOVCI 0,85 X 0,90 0,90
9. RADAŠINOVIĆ MERI Osnovna škola 22. lipnja SISAK 0,81 0,86 0,79 0,86

139
ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - UČENICI S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

DATUM I MJESTO NATJECATELJSKO POVJERENSTVO


21. 05. 2010, Atletski stadion Kantrida STJEPAN CRNOKIĆ
VELIDA SALIHOVIĆ
BRANISLAV POZNANOVIĆ

DISCIPLINA 7 LMR 01.01.1995. i mlađi Ž Bacanje loptice


Ime i prezime Ime centra/škole 1. 2. 3. Rezultat
1. PRISPILOVIĆ ANKICA Osnovna škola Julija Kempfa POŽEGA 24,05 24,35 26,45 26,45
2. ORŠOŠ SEVERINA Centar za odgoj i obrazovanje “Tomislav Špoljar”VARAŽDIN 19,40 22,91 21,75 22,91
3. KOLIĆ TEREZA Centar za odgoj i obrazovanje “Rudolf Steiner” DARUVAR 21,56 19,06 20,48 21,56
4. ŠATVAR MARIJA Centar za odgoj i obrazovanje i rehabilitaciju Križevci KRIŽEVCI 16,28 20,38 19,61 20,38
5. LUKŠA DRAGANA Centar za odgoj i obrazovanje ČAKOVEC 14,55 19,59 20,25 20,25
6. VRCIĆ ANA Centar za odgoj i obrazovanje “Šubićevac” ŠIBENIK 17,28 19,97 17,4 19,97
7. LUKŠIĆ MIRJANA Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži KARLOVAC X 15,51 19,66 19,66
8. BELEČETIĆ ANA Osnovna škola Vladimir Nazor ĐAKOVO 15,02 14,74 18,92 18,92
9. VOJNOVIĆ VALENTINA Centar za odgoj i obrazovanje “Ivan Štark” OSIJEK 17,28 18,03 X 18,03
10. OPUVAČIĆ NIKOLINA Centar za odgoj i obrazovanje “Ivan Štark” OSIJEK 17,84 14,80 15,76 17,84
11. CIKAČ SANJA Osnovna škola Antuna Gustava Matoša VINKOVCI 11,93 10,80 12,33 12,33
12. BUŠIĆ IVA Osnovna škola Antuna Gustava Matoša VINKOVCI 10,72 6,95 11,16 11,16
13. BENCE MARIJA Osnovna škola Vladimir Nazor ĐAKOVO 11,00 10,12 10,70 11,00
14. TOLIĆ ANAMARIJA Centar za odgoj i obrazovanje “Rudolf Steiner” DARUVAR 10,27 X 10,65 10,65

DISCIPLINA 8 LMR 31.12.1994. do 31.12.1989. Ž Bacanje loptice


Ime i prezime Ime centra/škole 1. 2. 3. Rezultat
1. MURIĆ MIRHETA Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži KARLOVAC 26,06 23,98 23,29 26,06
2. MASATOVIĆ SANJA Škola za odgoj i obrazovanje PULA 15,03 20,08 18,45 20,08
3. BEŠLIĆ VALENTINA Osnovna škola Julija Kempfa POŽEGA X 18,11 19,89 19,89
4. ĆUMA IVANA Osnovna škola Milana Amruša SLAVONSKI BROD 19,76 17,08 19,86 19,86
5. BUBULOVIĆ ANASTAZIJA Osnovna škola Milana Amruša SLAVONSKI BROD 17,62 19,03 17,25 19,03
6. MAĐER KATARINA Osnovna škola Milana Amruša SLAVONSKI BROD 17,78 17,15 X 17,78

DISCIPLINA 9 LMR 01.01.1995. i mlađi M 100m


Ime i prezime Ime centra/škole Rezultat
1. HEGOL KRISTIJAN Centar za odgoj, obrazovanje, osposobljavanje djece i mladeži Prekrižje ZAGREB 14,64
2. KRUPLJAN MATIJA Centar za odgoj i obrazovanje “Rudolf Steiner” DARUVAR 14,69
3. OTMAČIĆ LUKA Centar za odgoj i obrazovanje djece i omladine Velika Gorica VELIKA GORICA 15,03
4. CVITIĆ IVICA Centar za odgoj, obrazovanje, osposobljavanje djece i mladeži Prekrižje ZAGREB 15,03
5. JOSIPOVIĆ IVO Osnovna škola Antuna Gustava Matoša VINKOVCI 15,81
6. LIVNJAK ŽELJKO Osnovna škola Vladimir Nazor ĐAKOVO 16,05
7. GAŠPARIĆ ANTONIO Osnovna škola Virovitica VIROVITICA 16,25
8. BATISTA HRVOJE Osnovna škola Antuna Gustava Matoša VINKOVCI 16,70
9. VUKSANOVIĆ FRANJO Osnovna škola Vladimir Nazor ĐAKOVO 17,50
10. SALOPEK JOSIP Osnovna škola Virovitica VIROVITICA 17,63
11. MIŠKOVIĆ ZLATKO Škola za odgoj i obrazovanje PULA 18,30
12. DRAGOVČIĆ IVAN Centar za odgoj i obrazovanje “Šubićevac” ŠIBENIK 18,35
13. ČAJIĆ MARKO Centar za odgoj i obrazovanje djece i omladine Velika Gorica VELIKA GORICA 20,62
14. SEKELJ MATIJA Centar za odgoj i obrazovanje “Rudolf Steiner” DARUVAR 23,93
15. RIHTAR IVAN Centar za odgoj, obrazovanje, osposobljavanje djece i mladeži Prekrižje ZAGREB DNS
16. TURKOVIĆ IGOR Centar za odgoj i obrazovanje djece i omladine Velika Gorica VELIKA GORICA

140 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - UČENICI S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

DATUM I MJESTO NATJECATELJSKO POVJERENSTVO


21. 05. 2010, Atletski stadion Kantrida STJEPAN CRNOKIĆ
VELIDA SALIHOVIĆ
BRANISLAV POZNANOVIĆ

DISCIPLINA 10 LMR 31.12.1994. do 31.12.1989. M 100m


Ime i prezime Ime centra/škole Rezultat
1. BERIŠA AVDIJA Centar za odgoj, obrazovanje i osposobljavanje omladine SAMOBOR 13,29
2. BELOVIĆ KRISTIJAN Centar za odgoj i obrazovanje - Zagorska - ZAGREB 14,12
3. PODOREŠKI MARIO Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava - ZAGREB 14,21
4. MECANOVIĆ IVAN Škola za odgoj i obrazovanje PULA 14,55
5. VUKELIĆ IVAN Centar za odgoj i obrazovanje djece i omladine Velika Gorica VELIKA GORICA 14,67
6. VUKELIĆ NIKOLA Centar za odgoj i obrazovanje djece i omladine Velika Gorica VELIKA GORICA 15,17
7. DRAŠKOVIĆ ILIJA Centar za odgoj i obrazovanje “Ivan Štark” OSIJEK 15,50
8. KUFEK PETAR Centar za odgoj i obrazovanje - Zagorska - ZAGREB 16,35
9. ŠIMAŠEK BERNARD Centar za odgoj i obrazovanje djece i omladine Velika Gorica VELIKA GORICA

DISCIPLINA 11 LMR 01.01.1995. i mlađi M 400m


Ime i prezime Ime centra/škole Rezultat
1. SMETIŠKO JOSIP Centar za odgoj i obrazovanje i rehabilitaciju Križevci KRIŽEVCI 1:01,44
2. KVAKIĆ ALEN Škola za odgoj i obrazovanje PULA 1:04,53
3. JANČEK MIHAEL Osnovna škola Virovitica VIROVITICA 1:08,01
4. JANČEK ANTONIO Osnovna škola Virovitica VIROVITICA 1:09,78
5. ORŠOŠ LJUBO Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda BUDINŠČINA 1:12,89
6. TOMLJANOVIĆ IVICA Osnovna škola Julija Kempfa POŽEGA 1:16,87
7. ZLATAR LUKA Centar za odgoj, obrazovanje, osposobljavanje djece i mladeži Prekrižje ZAGREB 1:17,94
8. PERČI DINO Osnovna škola Vladimir Nazor ĐAKOVO 1:20,16
9. MINKOVIĆ JOSIP Centar za odgoj, obrazovanje, osposobljavanje djece i mladeži Prekrižje ZAGREB 1:22,74
10. BEŠLIĆ VALENTIN Osnovna škola Julija Kempfa POŽEGA 1:24,92
11. PAVIĆ JASMIN Osnovna škola Julija Kempfa POŽEGA 1:24,92
12. LOVRIĆ ANTUN Osnovna škola Josipa Matoša VUKOVAR 1:28,47
13. RADOSAVLJEVIĆ BRANISLAV Centar za odgoj i obrazovanje “Rudolf Steiner” DARUVAR 1:28,78
14. AMIĆ NIKOLA Centar za odgoj i obrazovanje “Rudolf Steiner” DARUVAR 1:31,38
15. RIHTAR IVAN Centar za odgoj, obrazovanje, osposobljavanje djece i mladeži Prekrižje ZAGREB 1:34,96
16. GUSHANI SULTAN Osnovna škola Milana Amruša SLAVONSKI BROD 1:48,35
17. ŠALDIĆ DRAŽEN Osnovna škola Josipa Matoša VUKOVAR 1:48,88

DISCIPLINA 12 LMR 31.12.1994. do 31.12.1989. M 400m


Ime i prezime Ime centra/škole Rezultat
1. ŽILIĆ KRUNOSLAV Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži KARLOVAC 1:01,35
2. DRAGIĆ JOVICA Centar za odgoj, obrazovanje i osposobljavanje omladine SAMOBOR 1:03,92
3. KARIĆ EMIL Centar za odgoj i obrazovanje “Šubićevac” ŠIBENIK 1:06,28
4. FERO DENIS Škola za odgoj i obrazovanje PULA 1:07,44
5. IGNAC MLADEN Centar za odgoj i obrazovanje ČAKOVEC 1:12,41
6. CAPAN GORAN Centar za odgoj i obrazovanje “Ivan Štark” OSIJEK 1:25,32

141
ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - UČENICI S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

DATUM I MJESTO NATJECATELJSKO POVJERENSTVO


21. 05. 2010, Atletski stadion Kantrida STJEPAN CRNOKIĆ
VELIDA SALIHOVIĆ
BRANISLAV POZNANOVIĆ

DISCIPLINA 13 LMR 31.12.1994. do 31.12.1989. M Skok u dalj s mjesta


Ime i prezime Ime centra/škole 1. 2. 3. Rezultat
1. ŠATVAR MIHAEL Centar za odgoj i obrazovanje i rehabilitaciju Križevci KRIŽEVCI 2,22 2,26 2,29 2,29
2. OTMAČIĆ LUKA Centar za odgoj i obrazovanje djece i omladine Velika Gorica VELIKA GORICA 2,27 2,26 2,09 2,27
3. JANČEK ANTONIO Osnovna škola Virovitica VIROVITICA 2,20 2,22 2,25 2,25
4. HEGOL KRISTIJAN Centar za odgoj, obrazovanje, osposobljavanje djece i mladeži Prekrižje ZAGREB 2,00 1,96 2,10 2,10
5. TOMLJANOVIĆ IVICA Osnovna škola Julija Kempfa POŽEGA 1,91 1,89 1,89 1,91
6. TURKOVIĆ IGOR Centar za odgoj i obrazovanje djece i omladine Velika Gorica VELIKA GORICA 1,71 1,87 1,81 1,87
7. PERČI DINO Osnovna škola Vladimir Nazor ĐAKOVO 1,85 1,84 1,80 1,85
8. RIMAC SREĆKO Osnovna škola Virovitica VIROVITICA 1,58 1,76 1,85 1,85
9. JOSIPOVIĆ GORAN Osnovna škola “Nad lipom” ZAGREB 1,77 1,71 1,56 1,77
10. LIVNJAK ŽELJKO Osnovna škola Vladimir Nazor ĐAKOVO 1,73 1,59 1,66 1,73
11. ŠTRAC KRISTIJAN Centar za autizam ZAGREB 1,69 1,71 1,72 1,72
12. SALOPEK JOSIP Osnovna škola Virovitica VIROVITICA 1,52 1,35 1,55 1,55
13. MIŠKOVIĆ ZLATKO Škola za odgoj i obrazovanje PULA 1,53 1,37 1,35 1,53
14. ČAJIĆ MARKO Centar za odgoj i obrazovanje djece i omladine Velika Gorica VELIKA GORICA 1,42 1,41 1,46 1,46
15. ZLATAR LUKA Centar za odgoj, obrazovanje, osposobljavanje djece i mladeži Prekrižje ZAGREB

DISCIPLINA 14 LMR 31.12.1994. do 31.12.1989. M Skok u dalj sa zeletom


Ime i prezime Ime centra/škole 1. 2. 3. Rezultat
1. MECANOVIĆ IVAN Škola za odgoj i obrazovanje PULA 3,72 3,95 3,61 3,95
2. BELOVIĆ KRISTIJAN Centar za odgoj i obrazovanje - Zagorska - ZAGREB 3,80 3,23 3,85 3,85
3. DRAŠKOVIĆ ILIJA Centar za odgoj i obrazovanje “Ivan Štark” OSIJEK 3,81 3,65 3,26 3,81
4. ĐONDRAŠ BORIS Centar za odgoj i obrazovanje “Šubićevac” ŠIBENIK 3,73 3,37 3,34 3,73
5. ŠIMAŠEK BERNARD Centar za odgoj i obrazovanje djece i omladine Velika Gorica VELIKA GORICA 3,60 3,29 3,60 3,60
6. VUKELIĆ NIKOLA Centar za odgoj i obrazovanje djece i omladine Velika Gorica VELIKA GORICA 3,38 3,31 3,54 3,54
7. KARIĆ EMIL Centar za odgoj i obrazovanje “Šubićevac” ŠIBENIK 3,42 3,50 3,17 3,50
8. PRSKALO MATIJA Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava - ZAGREB 3,15 3,11 3,26 3,26
9. VUKELIĆ IVAN Centar za odgoj i obrazovanje djece i omladine Velika Gorica VELIKA GORICA X 2,65 X 2,65
10. KUFEK PETAR Centar za odgoj i obrazovanje - Zagorska - ZAGREB X 2,52 2,55 2,55
DISCIPLINA 15 LMR 01.01.1995. i mlađi M Bacanje loptice
Ime i prezime Ime centra/škole 1. 2. 3. Rezultat
1. ORŠOŠ LJUBO Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda BUDINŠČINA X 44,45 37,76 44,45
2. JANČEK MIHAEL Osnovna škola Virovitica VIROVITICA 39,49 40,64 43,03 43,03
3. CVITIĆ IVICA Centar za odgoj, obrazovanje, osposobljavanje djece i mladeži Prekrižje ZAGREB 35,92 42,01 38,16 42,01
4. ŠTRAC KRISTIJAN Centar za autizam ZAGREB 39,01 38,57 35,82 39,31
5. SMETIŠKO JOSIP Centar za odgoj i obrazovanje i rehabilitaciju Križevci KRIŽEVCI 36,63 36,92 36,11 36,95
6. GAŠPARIĆ ANTONIO Osnovna škola Virovitica VIROVITICA 36,73 34,43 35,82 36,73
7. KVAKIĆ ALEN Škola za odgoj i obrazovanje PULA 36,40 31,05 33,77 36,40
8. LOVRIĆ ANTUN Osnovna škola Josipa Matoša VUKOVAR 32,67 34,24 34,16 34,24
9. JOSIPOVIĆ GORAN Osnovna škola “Nad lipom” ZAGREB 29,52 30,85 32,76 32,76
10. RIMAC SREĆKO Osnovna škola Virovitica VIROVITICA 30,92 32,02 26,90 32,02
11. JOSIPOVIĆ IVO Osnovna škola Antuna Gustava Matoša VINKOVCI 28,07 31,69 29,28 31,69
12. ZLATAR LUKA Centar za odgoj, obrazovanje, osposobljavanje djece i mladeži Prekrižje ZAGREB 29,60 31,53 31,44 31,53
13. PAVIĆ JASMIN Osnovna škola Julija Kempfa POŽEGA 30,25 30,32 29,30 30,32
14. VUKSANOVIĆ FRANJO Osnovna škola Vladimir Nazor ĐAKOVO 27,75 30,18 X 30,18
15. KRUPLJAN MATIJA Centar za odgoj i obrazovanje “Rudolf Steiner” DARUVAR 29,24 X 29,21 29,24
16. BEŠLIĆ VALENTIN Osnovna škola Julija Kempfa Požega 28,02 28,48 26,73 28,48
17. DRAGOVČIĆ IVAN Centar za odgoj i obrazovanje “Šubićevac” ŠIBENIK 24,49 23,31 27,40 27,40
18. RADOSAVLJEVIĆ BRANISLAV Centar za odgoj i obrazovanje “Rudolf Steiner” DARUVAR 26,43 26,75 26,18 26,75
19. AMIĆ NIKOLA Centar za odgoj i obrazovanje “Rudolf Steiner” DARUVAR 22,26 22,93 23,09 23,09
20. BATISTA HRVOJE Osnovna škola Antuna Gustava Matoša VINKOVCI 30,48 32,07 28,13 23,09
21. ŠALDIĆ DRAŽEN Osnovna škola Josipa Matoša VUKOVAR 16,98 19,04 16,50 19,04
22. GUSHANI SULTAN Osnovna škola Milana Amruša SLAVONSKI BROD 17,25 18,61 18,49 18,61
23. SEKELJ MATIJA Centar za odgoj i obrazovanje “Rudolf Steiner” DARUVAR 17,35 16,89 17,70 17,70

142 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - UČENICI S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

DATUM I MJESTO NATJECATELJSKO POVJERENSTVO


21. 05. 2010, Atletski stadion Kantrida STJEPAN CRNOKIĆ
VELIDA SALIHOVIĆ
BRANISLAV POZNANOVIĆ

DISCIPLINA 16 LMR 31.12.1994. do 31.12.1989. M Bacanje loptice


Ime i prezime Ime centra/škole 1. 2. 3. Rezultat
1. BERIŠA AVDIJA Centar za odgoj, obrazovanje i osposobljavanje omladine SAMOBOR 54,40 59,62 60,10 60,10
2. IGNAC MLADEN Centar za odgoj i obrazovanje ČAKOVEC 42,50 45,73 44,50 45,73
3. ĐONDRAŠ BORIS Centar za odgoj i obrazovanje “Šubićevac” ŠIBENIK 38,34 37,76 42,05 42,05
4. FERO DENIS Škola za odgoj i obrazovanje PULA 39,67 34,72 33,41 39,67
5. CAPAN GORAN Centar za odgoj i obrazovanje “Ivan Štark” OSIJEK X 36,05 35,73 36,05
6. PRSKALO MATIJA Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava - ZAGREB 31,80 30,94 31,94 31,94
7. ŠIMIČEVIĆ MARINO Osnovna škola Voštarnica ZADAR 16,37 15,26 17,12 17,12

DISCIPLINA 17 UMR 31.12.1994. do 31.12.1989. Ž 60m


Ime i prezime Ime centra/škole Rezultat
1. DOBRILOVIĆ DANIJELA Centar za odgoj i obrazovanje “Tomislav Špoljar”VARAŽDIN 10,31
2. OREČIĆ MARIJANA Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava - ZAGREB 11,22
3. VUKIČEVIĆ ROMANA Osnovna škola 22. lipnja SISAK 13,39
4. NEŽIĆ SANJA Centar Liče Faraguna LABIN 13,98
5. RADOJKOVIĆ TEA Centar Liče Faraguna LABIN 22,35
6. SULIMANI LORENA Centar Liče Faraguna LABIN DNS
DISCIPLINA 21 UMR 01.01.1995. i mlađi Ž Skok u dalj s mjesta
Ime i prezime Ime centra/škole 1. 2. 3. Rezultat
1. GAŠPARIĆ VALENTINA Centar za rehabilitaciju Zagreb ZAGREB 1,01 0,94 0,96 1,01

DISCIPLINA 22 UMR 31.12.1994. do 31.12.1989. Ž Skok u dalj s mjesta


Ime i prezime Ime centra/škole 1. 2. 3. Rezultat
1. PAVIĆ MARIJANA Centar za autizam ZAGREB 1,61 1,73 1,81 1,81
2. BARADA IVANA Centar za odgoj i obrazovanje “Juraj Bonači” SPLIT 1,41 1,41 1,52 1,52
DISCIPLINA 24 UMR 31.12.1994. do 31.12.1989. Ž Bacanje loptice
Ime i prezime Ime centra/škole 1. 2. 3. Rezultat
1. DOBRILOVIĆ DANIJELA Centar za odgoj i obrazovanje “Tomislav Špoljar” VARAŽDIN 28,43 26,72 26,96 28,43
2. OREČIĆ MARIJANA Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži KARLOVAC 27,45 22,78 26,43 27,45
3. BARADA IVANA Centar za odgoj i obrazovanje “Juraj Bonači” SPLIT 27,26 20,91 24,75 27,26
4. VUKČEVIĆ ROMANA Osnovna škola 22. lipnja SISAK 15,28 15,15 14,25 15,28
5. PAVIĆ MARIJANA Centar za autizam ZAGREB 14,32 13,21 13,32 13,32
6. SULIMANI LORENA Centar Liče Faraguna LABIN 8,12 10,33 9,96 10,33

DISCIPLINA 25 UMR 31.12.1994. do 31.12.1989. M 60m


Ime i prezime Ime centra/škole Rezultat
1. HORVAT MARIO Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži KARLOVAC 8,39
2. TEŠIJA ANTE Centar za odgoj i obrazovanje “Juraj Bonači” SPLIT 8,68
3. KRZNARIĆ DARKO Osnovna škola 22. lipnja SISAK 8,77
4. FURUNDŽIJA ANTE Centar za rehabilitaciju Zagreb ZAGREB 10,17
5. MIKLETIĆ ZVONIMIR Osnovna škola Josipa Matoša VUKOVAR 10,35
6. ČIRAK MATEO Osnovna škola Voštarnica ZADAR 10,54
7. JAKOVLJEVIĆ IVAN Centar za rehabilitaciju Zagreb ZAGREB 11,29
8. REDŽIĆ ENES Centar za rehabilitaciju Zagreb ZAGREB 11,45
9. BOČKAJ MATIJA Centar za odgoj i obrazovanje “Tomislav Špoljar”VARAŽDIN 9,42
10. MITER JOSIP Osnovna škola Virovitica VIROVITICA 12,60

143
ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - UČENICI S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

DATUM I MJESTO NATJECATELJSKO POVJERENSTVO


21. 05. 2010, Atletski stadion Kantrida STJEPAN CRNOKIĆ
VELIDA SALIHOVIĆ
BRANISLAV POZNANOVIĆ

DISCIPLINA 26 UMR 31.12.1994. do 31.12.1989. M 400m


Ime i prezime Ime centra/škole Rezultat
1. MEDIĆ ANTE Centar za odgoj i obrazovanje “Juraj Bonači” SPLIT 1:06,91
2. MRĐAN JAKOV Osnovna škola Milana Amruša SLAVONSKI BROD 1:12,32
3. KRNIC BOŽIDAR Osnovna škola 22. lipnja SISAK 1:14,58
4. OSREDEK DARIO Centar za odgoj i obrazovanje “Tomislav Špoljar”VARAŽDIN 1:26,89
5. VALIĆ ANTUN Osnovna škola Milana Amruša SLAVONSKI BROD 1:29,12

144 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - UČENICI S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

DATUM I MJESTO
21. 05. 2010, Atletski stadion Kantrida Vrhovni sudac: LEA MILETIĆ
Starter: VANJA DOBOVIČEK
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Pomoćni starter: INES OSTOVIĆ
STJEPAN CRNOKIĆ Sudac stila: DORA BASSI
VELIDA SALIHOVIĆ Sudac cilja: DORA BASSI
MIROSLAV JELOVICA Glavni mjeritelj: DANIJEL VALENTIĆ
Najavljivač: DARKO VUČINIĆ
Obrada podataka: DAVOR ŠVAST

DISCIPLINA 1 LMR 01.01.1995. i mlađi Ž 25m SLOBODNO


prezime I IME Ime centra/škole Rezultat
1. HORVAT, Martina Centar za odgoj i obrazovanje i rehabilitaciju Križevci KRIŽEVCI 31.72

DISCIPLINA 2 LMR 01.01.1995. i mlađi M 25m SLOBODNO


prezime I IME Ime centra/škole Rezultat
1. GRŠIĆ, Ante Centar za odgoj i obrazovanje i rehabilitaciju Križevci KRIŽEVCI 20.02
2. JURKIĆ, Josip Osnovna škola “Nad lipom” ZAGREB 23.27
3. BULIĆ, Tomislav Osnovna škola “Nad lipom” ZAGREB 28.44
4. KOVAČEVIĆ, Luka Centar za odgoj i obrazovanje “Ivan Štark” OSIJEK 29.72

DISCIPLINA 3 LMR 31.12.1994. do 31.12.1989. Ž 25m SLOBODNO


prezime I IME Ime centra/škole Rezultat
SKANDOVIĆ, Marina Centar za odgoj i obrazovanje RIJEKA 35.08

DISCIPLINA 4 LMR 31.12.1994. do 31.12.1989. M 25m SLOBODNO
prezime I IME Ime centra/škole Rezultat
1. BERISHA, Emran Centar za odgoj i obrazovanje RIJEKA 14.56
2. KUJAJ, Denis Centar za odgoj i obrazovanje RIJEKA 16.63
3. CVETANOV, Zdenko Centar za odgoj, obrazovanje i osposobljavanje omladine SAMOBOR 17.03
4. BAREŠIĆ, Danijel Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži KARLOVAC 17.21
5. SLEKOVEC, Kristijan Centar za odgoj, obrazovanje, osposobljavanje djece i mladeži Prekrižje ZAGREB 17.93
6. JURIĆ, Stipe Centar za odgoj i obrazovanje “Šubićevac” ŠIBENIK 18.55
7. LOHAJNER, Hrvoje Centar za odgoj, obrazovanje i osposobljavanje omladine SAMOBOR 18.63
8. MARTINIĆ, Ivan Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda BUDINŠČINA 19.02
9. KRALJEVIĆ, Pero Osnovna škola Marina Držića DUBROVNIK 20.45
10. OSMANI, Senad Centar za odgoj i obrazovanje RIJEKA 20.57
11. PAVIĆ, Antonijo Osnovna škola Julija Kempfa POŽEGA 22.96
12. CRNČIĆ Ivan Centar za odgoj i obrazovanje ZAGREB 28.35

DISCIPLINA 5 UMR 01.01.1995. i mlađi Ž 25m SLOBODNO


prezime I IME Ime centra/škole Rezultat
1. PRETANI, Dalija Osnovna škola Voštarnica ZADAR 33.08

DISCIPLINA 6 UMR 01.01.1995. i mlađi M 25m SLOBODNO


prezime I IME Ime centra/škole Rezultat
1. VIDULIĆ, Ivica Osnovna škola Voštarnica ZADAR 21.51
2. ZLATAR, Željko Centar za odgoj i obrazovanje “Juraj Bonači” SPLIT NS

DISCIPLINA 7 UMR 31.12.1994. do 31.12.1989. Ž 25m SLOBODNO


prezime I IME Ime centra/škole Rezultat
1. MARIĆ, Ruža Centar za odgoj i obrazovanje “Juraj Bonači” SPLIT 23.69
2. MIJOLOVIĆ, Lucija Osnovna škola Voštarnica ZADAR 25.03
3. ZDOLEC, Samta Centar za odgoj i obrazovanje ČAKOVEC 28.41
4. HUJIĆ, Isabella Centar za odgoj i obrazovanje RIJEKA 31.46

145
ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - UČENICI S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

DATUM I MJESTO
21. 05. 2010, Atletski stadion Kantrida Vrhovni sudac: LEA MILETIĆ
Starter: VANJA DOBOVIČEK
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Pomoćni starter: INES OSTOVIĆ
STJEPAN CRNOKIĆ Sudac stila: DORA BASSI
VELIDA SALIHOVIĆ Sudac cilja: DORA BASSI
MIROSLAV JELOVICA Glavni mjeritelj: DANIJEL VALENTIĆ
Najavljivač: DARKO VUČINIĆ
Obrada podataka: DAVOR ŠVAST

DISCIPLINA 8 UMR 31.12.1994. do 31.12.1989. M 25m SLOBODNO


prezime I IME Ime centra/škole Rezultat
1. MALIĆ, Marin Centar za odgoj i obrazovanje “Juraj Bonači” SPLIT 16.67
2. VRBANEC, Nenad Centar za odgoj i obrazovanje ČAKOVEC 20.57
3. GALOGAŽA, Goran Centar za odgoj i obrazovanje RIJEKA 25.70
ZLATAR, Željko 1.1.1995 i mlađi - Centar za odgoj i obrazovanje “Juraj Bonači” SPLIT NS

DISCIPLINA 9 LMR 01.01.1995. i mlađi Ž 25m PRSNO


prezime I IME Ime centra/škole Rezultat
1. ŠATVAR, Martina Centar za odgoj i obrazovanje i rehabilitaciju Križevci KRIŽEVCI 25.62
2. ŠPRLJAN, Mihaela Centar za odgoj i obrazovanje i rehabilitaciju Križevci KRIŽEVCI 27.86
3. HORVAT, Martina Centar za odgoj i obrazovanje “Šubićevac” ŠIBENIK 36.51

DISCIPLINA 10 LMR 01.01.1995. i mlađi M 25m PRSNO


prezime I IME Ime centra/škole Rezultat
1. BULIĆ, Tomislav Osnovna škola “Nad lipom” ZAGREB 42.06

DISCIPLINA 11 LMR 31.12.1994. do 31.12.1989. Ž 25m PRSNO


prezime I IME Ime centra/škole Rezultat
1. SKANDOVIĆ, Marina Centar za odgoj i obrazovanje RIJEKA 27.28
2. JANKOVIĆ, Ivana Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava - ZAGREB 29.14
3. BARJEKTAREVIĆ, Željka Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda BUDINŠČINA 30.23
4. MARUŠINAC, Mariana Osnovna škola Josipa Matoša VUKOVAR 30.49
5. ČAČIĆ, Ana Centar za odgoj i obrazovanje “Ivan Štark” OSIJEK 37.98
6. VUGA, Anamarija Centar za odgoj i obrazovanje - Zagorska - ZAGREB 39.35
7. JOZIĆ, Ivana Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava - ZAGREB 49.13

DISCIPLINA 12 LMR 31.12.1994. do 31.12.1989. M 25m PRSNO


prezime I IME Ime centra/škole Rezultat
1. BERISHA, Emran Centar za odgoj i obrazovanje RIJEKA 20.37
2. CVETANOV, Zdenko Centar za odgoj, obrazovanje i osposobljavanje omladine SAMOBOR 20.53
3. BAREŠIĆ, Danijel Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži KARLOVAC 20.87
4. JURIĆ, Stipe Centar za odgoj i obrazovanje “Šubićevac” ŠIBENIK 21.08
5. KUJAJ, Denis Centar za odgoj i obrazovanje RIJEKA 23.80
6. PAVIĆ, Antonijo Osnovna škola Julija Kempfa POŽEGA 26.60
7. OSMANI, Senad Centar za odgoj i obrazovanje RIJEKA 28.24
8. CRNČIĆ, Ivan Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava - ZAGREB 53.41

DISCIPLINA 13 UMR 31.12.1994. do 31.12.1989. Ž 25m PRSNO


prezime I IME Ime centra/škole Rezultat
1. HRUSTIĆ, Edita Osnovna škola “Nad lipom” ZAGREB 33.53
2. MARIĆ, Ruža Centar za odgoj i obrazovanje “Juraj Bonači” SPLIT 34.77
3. TURČIĆ, Katarina Centar za autizam ZAGREB 35.57
4. ZDOLEC, Samanta Centar za odgoj i obrazovanje ČAKOVEC 35.96

146 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - UČENICI S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

DATUM I MJESTO
21. 05. 2010, Atletski stadion Kantrida Vrhovni sudac: LEA MILETIĆ
Starter: VANJA DOBOVIČEK
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Pomoćni starter: INES OSTOVIĆ
STJEPAN CRNOKIĆ Sudac stila: DORA BASSI
VELIDA SALIHOVIĆ Sudac cilja: DORA BASSI
MIROSLAV JELOVICA Glavni mjeritelj: DANIJEL VALENTIĆ
Najavljivač: DARKO VUČINIĆ
Obrada podataka: DAVOR ŠVAST

DISCIPLINA 14 UMR 31.12.1994. do 31.12.1989. M 25m PRSNO


prezime I IME Ime centra/škole Rezultat
1. VRBANEC, Nenad Centar za odgoj i obrazovanje ČAKOVEC 27.12
2. JELIĆ, Tomislav Centar za autizam ZAGREB 36.33
3. MUSTAHINIĆ, Periša Osnovna škola Marina Držića DUBROVNIK 55.79
4. GALOGAŽA, Goran Centar za odgoj i obrazovanje RIJEKA

DISCIPLINA 15 UMR 01.01.1995. i mlađi Ž 25m PRSNO


prezime I IME Ime centra/škole Rezultat
1. GLASNOVIĆ, Valentina Centar za autizam ZAGREB 51.14

DISCIPLINA 16 LMR 01.01.1995. i mlađi Ž 25m LEĐNO


prezime I IME Ime centra/škole Rezultat
1. SKORUPSKI, Kristina Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda BUDINŠČINA NS

DISCIPLINA 17 LMR 01.01.1995. i mlađi M 25m LEĐNO


prezime I IME Ime centra/škole Rezultat
1. JURKIĆ, Josip Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda BUDINŠČINA 29.86

DISCIPLINA 18 LMR 31.12.1994. do 31.12.1989. Ž 25m LEĐNO


prezime I IME Ime centra/škole Rezultat
1. MARUŠINAC, Mariana Osnovna škola Josipa Matoša VUKOVAR 36.64
2. MEDVED, Valentina Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda BUDINŠČINA 38.33

DISCIPLINA 19 LMR 31.12.1994. do 31.12.1989. M 25m LEĐNO


prezime I IME Ime centra/škole Rezultat
1. POLDAN, Nikola Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda BUDINŠČINA 27.03

DISCIPLINA 20 UMR 31.12.1994. do 31.12.1989. Ž 25m LEĐNO


prezime I IME Ime centra/škole Rezultat
1. HUJIĆ, Isabella Centar za odgoj i obrazovanje RIJEKA 31.14
2. HRUSTIĆ, Edita Osnovna škola “Nad lipom” ZAGREB 37.83

DISCIPLINA 21 UMR 31.12.1994. do 31.12.1989. M 25m LEĐNO


prezime I IME Ime centra/škole Rezultat
1. MALIĆ, Marin Centar za odgoj i obrazovanje “Juraj Bonači” SPLIT 20.05
2. PEJIĆ, Marko Centar za autizam ZAGREB 26.92

147
7. UNIVERZALNA ŠPORTSKA ŠKOLA

Hrvatski školski športski savez (HŠŠS) tijekom 2007. godine pokrenuo je program na
nacionalnoj razini pod nazivom Univerzalna športska škola. Univerzalna športska škola
namijenjena je djeci od šeste do desete godine života, tj. učenicima od prvoga do četvr-
toga razreda osnovne škole. Cilj programa univerzalne športske škole uključivanje je što
većeg broja najmlađih učenika u športske i tjelovježbene aktivnosti, odnosno stvaranje
navike svakodnevnoga tjelesnog vježbanja. Djeca pod stručnim nadzorom kineziologa,
igrajući se na zanimljiv i za njihovu dob pedagoški i kineziološki primjeren način, uče
osnovne oblike kretanja, kao i osnovne elemente brojnih športova. Programi univer-
zalne športske škole provode se dva puta tjedno po 45 minuta tijekom cijele školske
godine.
Kretanje je jedno od osnovnih potreba djece i važno je za razvoj svih njihovih spo-
sobnosti. Nažalost, kretanja je u svakodnevnim životima djece često premalo, oni se voze
automobilom u vrtić, školu ili na aktivnosti u slobodno vrijeme, ograničen im je prostor
za igru i kretanja u njihovim dnevnim sobama, te provode mnogo vremena ispred te-
levizije ili računala. Zato je tjelesno vježbanje u školskoj dobi važan čimbenik pravilnog
rasta i razvoja djece, budući je poznato da se pomoću organiziranih tjelesnih aktivnosti
potiče ne samo motorički i fizički, već i psihološko-emocionalni i socijalni razvoj djece. U
želji da se doprinese rješavanju navedenog problema osmišljen je program Univerzalne
športske škole koji je kao projekt Hrvatskog školskog športskog saveza započet školske
godine 2007./2008. i danas broji preko 6000 djece u 283 odjeljenja na području Repu-
blike Hrvatske. Ipak, potrebno je istaknuti kako upravo univerzalna športska škola može
predstavljati temelj za stvaranje budućih vrhunskih športaša, jer stjecanjem većeg broja
motoričkih znanja u ranijim fazama športskog razvoja iz raznih športskih grana omogu-
ćuje uspješniju športsku specijalizaciju kasnije.
U programu UŠŠ mogu raditi samo osobe koje zadovoljavaju kriterije za rad s djecom
u okviru izvannastavnih školskih športskih aktivnosti koji su propisani u Zakonu o športu
čl. 60. stavak 3. (Osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu na razini sveučilišnog
studija i ispunjavaju uvjete za učitelja odnosno nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture
sukladno posebnom propisu). Rad univerzalnih športskih škola sastavni je dio djelovanja
školskoga športskog društva.
Važno je istaknuti kako je univerzalna športska škola za svu djecu potpuno besplat-
na.
Škole koje su izabrane za provođenje navedenog programa dužne su odraditi pro-
motivni dio, koji podrazumijeva informiranje djece i roditelja o programu te u konačnici
upisati djecu u program univerzalne športske škole.
Profesori imaju obvezu voditi evidenciju rada u univerzalnoj športskoj školi te dva
puta godišnje testirati antropološki status učenika (inicijalno i finalno mjerenje). Iz-
vješće je potrebno načiniti u skladu s uputama Hrvatskoga školskog športskog saveza
(HŠŠS) i dostaviti županijskim školskim športskim savezima.
Univerzalna športska škola pokrenuta je u školskoj godini 2007./2008. Te je godine
otvoreno 157 odjeljenja u 155 osnovnih škola diljem Republike Hrvatske te je na taj

148 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


način oko 3.588 najmlađih učenika uključeno u sustavno bavljenje športom. U školskoj
je godini 2008./2009. otvoreno je ukupno 209 odjeljenja u 202 osnovnih škola, odnosno
uključeno oko 4.645 učenika. U školskoj godini 2009./2010. program je pohađalo 6.208
učenika s kojima su radila 250 profesora u 283 odjeljenja, a sve se to provodilo u 258
škola u Republici Hrvatskoj.
Tablica 11. Broj škola i broj odjeljenja UŠŠ od šk.g. 2007/.2008. do 2009./2010.
2007./2008. 2008./2009. 2009./2010.
broj odjeljenja broj osnovnih škola broj odjeljenja broj osnovnih škola broj odjeljenja broj osnovnih škola
157 155 209 202 283 258

Tablica 12. Broj škola i broj odjeljenja UŠŠ od šk.g. 2007/.2008. do 2009./2010. po županijama
broj osnovnih broj realiziranih odjeljenja broj realiziranih odjeljenja broj realiziranih odjeljenja
škola 2007/2008 2008/2009 2009/2010
1. Zagrebačka 46 8 10 14
2. Krapinsko-zagorska 33 5 8 11
3. Sisačko-moslavačka 35 10 15 21
4. Karlovačka 29 5 5
5. Varaždinska 41 7 10 15
6. Koprivničko-križevačka 25 6 6 8
7. Bjelovarsko-bilogorska 27 5 4 8
8. Primorsko-goranska 58 12 16 24
9. Ličko-senjska 15 3 3 4
10. Virovitičko-podravska 17 3 5 6
11. Požeško-slavonska 14 3 4 3
12. Brodsko-posavska 33 8 11 12
13. Zadarska 37 4 7 8
14. Osječko-baranjska 70 12 16 20
15. Šibensko-kninska 21 4 5 6
16. Vukovarsko-srijemska 54 6 12 17
17. Splitsko-dalmatinska 92 16 21 28
18. Istarska 48 8 12 16
19. Dubrovačko-neretvanska 31 5 7 9
20. Međimurska 31 5 7 9
21. Grad Zagreb 117 22 30 39
UKUPNO 874 157 209 283

NAPOMENA: U Karlovačkoj županiji program nije provođen u šk. god. 08/09 radi neosnivanja ŽŠŠS;

149
Tablica 13. Popis odjeljenja UŠŠ koja su započela s radom početkom školske godine 2009./2010.
POPIS ODJELJENJA UNIVERZALNIH ŠPORTSKIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ GODINI 2009./2010. KOJE FINANCIRA HŠŠS
RBR ODJELJENJE MJESTO ŽUPANIJA
1 OŠ BISTRA DONJA BISTRA ZAGREBAČKA
2 OŠ ANTE KOVAČIĆA MARIJA GORICA ZAGREBAČKA
3 OŠ I OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC VRBOVEC ZAGREBAČKA
4 OŠ VUKOVINA VUKOVINA ZAGREBAČKA
5 OŠ EUGENA KVATERNIKA VELIKA GORICA ZAGREBAČKA
6 OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA SVETI IVAN ZELINA ZAGREBAČKA
7 OŠ MIHAELA ŠILOBODA SVETI MARTIN POD OKIĆEM ZAGREBAČKA
8 OŠ SAMOBOR SAMOBOR ZAGREBAČKA
9 OŠ BOGUMILA TONIJA SAMOBOR ZAGREBAČKA
10 OŠ KLINČA SELA KLINČA SELA ZAGREBAČKA
11 OŠ VLADIMIRA NAZORA PISAROVINA ZAGREBAČKA
12 OŠ MILKE TRNINE KRIŽ ZAGREBAČKA
13 OŠ STJEPANA BASARIČEKA IVANIĆ GRAD ZAGREBAČKA
14 OŠ SVETA NEDELJA SVETA NEDELJA ZAGREBAČKA
15 OŠ JANKA LESKOVARA PREGRADA KRAPINSKO-ZAGORSKA
16 OŠ STJEPANA RADIĆA BRESTOVEC OREHOVIČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA
17* OŠ KRAPINSKE TOPLICE KRAPINSKE TOPLICE KRAPINSKO-ZAGORSKA
18 OŠ VIKTORA KOVAČIĆA HUM NA SUTLI KRAPINSKO-ZAGORSKA
19 OŠ ĐURE PREJCA DESINIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA
20 OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA KLANJEC KRAPINSKO-ZAGORSKA
21 OŠ KONJŠČINA KONJŠČINA KRAPINSKO-ZAGORSKA
22 OŠ SIDE KOŠUTIĆA RADOBOJ KRAPINSKO-ZAGORSKA
23 OŠ LJUDEVITA GAJA KRAPINA KRAPINSKO-ZAGORSKA
24 OŠ OROSLAVJE OROSLAVJE KRAPINSKO-ZAGORSKA
25 OŠ TUHELJ TUHELJ KRAPINSKO-ZAGORSKA
26 OŠ PAVLA ŠTOSA KRALJEVEC NA SUTLI KRAPINSKO-ZAGORSKA
27 OŠ GLINA GLINA SISAČKO-MOSLAVAČKA
28 OŠ DAVORINA TRSTENJAKA H.KOSTAJNICA SISAČKO-MOSLAVAČKA
29 OŠ STJEPANA KEFELJE KUTINA SISAČKO-MOSLAVAČKA
30 OŠ ZVONIMIRA FRANKA KUTINA SISAČKO-MOSLAVAČKA
31 OŠ NOVSKA NOVSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA
32 OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA PETRINJA SISAČKO-MOSLAVAČKA
33 PRVA OSNOVNA ŠKOLA PETRINJA SISAČKO-MOSLAVAČKA
34 OŠ JABUKOVAC JABUKOVAC, PETRINJA SISAČKO-MOSLAVAČKA
35 OŠ BRAĆA BOBETKO SISAK SISAČKO-MOSLAVAČKA
36 OŠ BRAĆA RIBAR SISAK SISAČKO-MOSLAVAČKA
37 OŠ GALDOVO GALDOVO, SISAK SISAČKO-MOSLAVAČKA
38 OŠ SELA SELA , SISAK SISAČKO-MOSLAVAČKA
39 OŠ DVOR DVOR SISAČKO-MOSLAVAČKA
40 OŠ GVOZD GVOZD SISAČKO-MOSLAVAČKA
41 OŠ IVO KOZARČANIN H.DUBICA SISAČKO-MOSLAVAČKA
42 OŠ BRAĆA RADIĆ MARTINSKA VES SISAČKO-MOSLAVAČKA
43 OŠ SUNJA SUNJA SISAČKO-MOSLAVAČKA
44 OŠ MLADOST LEKENIK SISAČKO-MOSLAVAČKA
45 OŠ 22.LIPNJA SISAK SISAČKO-MOSLAVAČKA
46 OŠ NOVSKA NOVSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA
47 OŠ MATE LOVRAKA KUTINA SISAČKO-MOSLAVAČKA
48 OŠ GRABRIK KARLOVAC KARLOVAČKA
49 OŠ SLAVA RAŠKAJ OZALJ KARLOVAČKA
50 OŠ IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ OGULIN KARLOVAČKA

150 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


POPIS ODJELJENJA UNIVERZALNIH ŠPORTSKIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ GODINI 2009./2010. KOJE FINANCIRA HŠŠS
RBR ODJELJENJE MJESTO ŽUPANIJA
51 OŠ DRAGANIĆI DRAGANIĆ KARLOVAČKA
52 OŠ GRABRIK KARLOVAC KARLOVAČKA
53 OŠ LUDBREG LUDBREG VARAŽDINSKA
54 OŠ NOVI MAROF NOVI MAROF VARAŽDINSKA
55 OŠ PETRIJANEC PETRIJANEC VARAŽDINSKA
56 OŠ SRAČINEC SRAČINEC VARAŽDINSKA
57 OŠ GUSTAV KRKLEC MARUŠEVEC VARAŽDINSKA
58 OŠ ANTE STRAČEVIĆA LEPOGLAVA VARAŽDINSKA
59 OŠ IVANA RANGERA KAMENICA VARAŽDINSKA
60 OŠ VISOKO VISOKO VARAŽDINSKA
61 OŠ KNEGINEC KNEGINEC VARAŽDINSKA
62 III. OŠ VARAŽDIN VARAŽDIN VARAŽDINSKA
63 IV. OŠ VARAŽDIN VARAŽDIN VARAŽDINSKA
64 V. OŠ VARAŽDIN VARAŽDIN VARAŽDINSKA
65 OŠ SVIBOVEC SVIBOVEC VARAŽDINSKA
66 OŠ VELIKI BUKOVEC V. BUKOVEC VARAŽDINSKA
67 OŠ ŠEMOVEC ŠEMOVEC VARAŽDINSKA
68 OŠ VLADIMIR NAZOR VIROVITICA VARAŽDINSKA
69 OŠ PETRA PRERADOVIĆA PITOMAČA VARAŽDINSKA
70 OŠ DAVORIN TRSTENJAK ČAĐAVICA VARAŽDINSKA
71 OŠ IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ ORAHOVICA VARAŽDINSKA
72 OŠ IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ VIROVITICA VARAŽDINSKA
73 OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ ZDENCI VARAŽDINSKA
74 OŠ ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI KOPRIVNICA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
75 OŠ BRAĆA RADIĆ KOPRIVNICA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
76 OŠ ĐURO ESTER KOPRIVNICA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
77 OŠ LJUDEVITA MODECA KRIŽEVCI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
78 OŠ KALNIK KRIŽEVCI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
79 OŠ GRGURA KARLOVČANA ĐURĐEVAC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
80 OŠ MOLVE MOLVE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
81 OŠ KLOŠTAR PODRAVSKI KLOŠTAR PODRAVSKI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
82 I. OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR BJELOVAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA
83 I. OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR BJELOVAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA
84 OŠ VELIKA PISANICA V. PISANICA BJELOVARSKO-BILOGORSKA
85 OŠ IVANNA N. JEMERŠIĆA G. POLJE BJELOVARSKO-BILOGORSKA
86 OŠ VLADIMIRA NAZORA DARUVAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA
87 OŠ MIRKA PEREŠA KAPELA BJELOVARSKO-BILOGORSKA
88 OŠ ROVIŠĆE ROVIŠĆE BJELOVARSKO-BILOGORSKA
89 OŠ VLADIMIRA NAZORA DARUVAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA
90 OŠ BAKAR BAKAR PRIMORSKO-GORANSKA
91 OŠ DR. ANDRIJA MOHOROVIČIĆ MATULJI PRIMORSKO-GORANSKA
92 OŠ DR. ANDRIJA MOHOROVIČIĆ 2 MATULJI PRIMORSKO-GORANSKA
93 OŠ DR.BRANIMIRA MARKOVIĆA RAVNA GORA PRIMORSKO-GORANSKA
94 OŠ F.K.FRANKOPAN KRK PRIMORSKO-GORANSKA
95 OŠ F.K.FRANKOPAN - PŠ VRH KRK - VRH PRIMORSKO-GORANSKA
96 OŠ KOSTRENA KOSTRENA PRIMORSKO-GORANSKA
97 OŠ KRALJEVICA KRALJEVICA PRIMORSKO-GORANSKA
98 OŠ KRALJEVICA 2 KRALJEVICA PRIMORSKO-GORANSKA
99 OŠ SKRAD SKRAD PRIMORSKO-GORANSKA
100 OŠ SVETI MATEJ VIŠKOVO PRIMORSKO-GORANSKA

151
POPIS ODJELJENJA UNIVERZALNIH ŠPORTSKIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ GODINI 2009./2010. KOJE FINANCIRA HŠŠS
RBR ODJELJENJE MJESTO ŽUPANIJA
101 OŠ ČAVLE ČAVLE PRIMORSKO-GORANSKA
102 OŠ FRANE PETRIĆA CRES PRIMORSKO-GORANSKA
103 OŠ KLANA KLANA PRIMORSKO-GORANSKA
104 OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA VRBOVSKO PRIMORSKO-GORANSKA
105 OŠ BRAJDA RIJEKA PRIMORSKO-GORANSKA
106 OŠ GORNJA VEŽICA RIJEKA PRIMORSKO-GORANSKA
107 OŠ KOZALA RIJEKA PRIMORSKO-GORANSKA
108 OŠ NIKOLA TESLA RIJEKA PRIMORSKO-GORANSKA
109 OŠ PODMURVICE RIJEKA PRIMORSKO-GORANSKA
110 OŠ SRDOČI RIJEKA PRIMORSKO-GORANSKA
111 OŠ SRDOČI 2 RIJEKA PRIMORSKO-GORANSKA
112 OŠ TURNIĆ RIJEKA PRIMORSKO-GORANSKA
113 OŠ ZAMET RIJEKA PRIMORSKO-GORANSKA
114 OŠ DR. JURE TURIĆ GOSPIĆ LIČKO-SENJSKA
115 OŠ DR. FRANJE TUĐMANA LIČKI OSIK LIČKO-SENJSKA
116 OŠ ZRINSKIH I FRANKOPANA OTOČAC LIČKO-SENJSKA
117 OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIČA SENJ LIČKO-SENJSKA
118 OŠ ANTUNA KANIŽLIĆA POŽEGA POŽEŠKO-SLAVONSKA
119 OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ VELIKA POŽEŠKO-SLAVONSKA
120* OŠ STJEPAN RADIĆ ČAGLIN POŽEŠKO-SLAVONSKA
121 OŠ DRAGUTINA LERMANA BRESTOVAC POŽEŠKO-SLAVONSKA
122 OŠ IVAN FILIPOVIĆ VELIKA KOPANICA BRODSKO-POSAVSKA
123 OŠ VLADIMIR NAZOR SLAVONSKI BROD BRODSKO-POSAVSKA
124 OŠ LJUDEVITA GAJA NOVA GRADIŠKA BRODSKO-POSAVSKA
125 OŠ DRAGUTIN TADIJANOVIĆ SLAVONSKI BROD BRODSKO-POSAVSKA
126 OŠ DR. STJEPAN ILIJAŠEVIĆ ORIOVAC BRODSKO-POSAVSKA
127* OŠ BOGOSLAV ŠULEK SLAVONSKI BROD BRODSKO-POSAVSKA
128 OŠ HUGO BADALIĆ SLAVONSKI BROD BRODSKO-POSAVSKA
129 OŠ BLAŽ TADIJANOVIĆ SLAVONSKI BROD BRODSKO-POSAVSKA
130 OŠ IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ SLAVONSKI BROD BRODSKO-POSAVSKA
131 OŠ VJEKOSLAV KLAIĆ GARČIN BRODSKO-POSAVSKA
132 OŠ MATIJA GUBEC CERNIK BRODSKO-POSAVSKA
133 OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA STARO PETROVO SELO BRODSKO-POSAVSKA
134 OŠ IVAN MAŽURANIĆ SIBINJ BRODSKO-POSAVSKA
135 OŠ SMILJEVAC ZADAR ZADARSKA
136 OŠ SMILJEVAC ZADAR ZADARSKA
137 OŠ ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE ZADAR ZADARSKA
138 OŠ PETRA PRERADOVIĆA ZADAR ZADARSKA
139 OŠ PETRA ZORANIĆA NIN ZADARSKA
140 OŠ ZADARSKI OTOCI ZADAR ZADARSKA
141* OŠ PAKOŠTANE PAKOŠTANE ZADARSKA
142 OŠ PETRA ZORANIĆA NIN ZADARSKA
143 OŠ ZADARSKI OTOCI ZADAR ZADARSKA
144 OŠ LJUDEVITA GAJA OSIJEK OSJEČKO-BARANJSKA
145 OŠ MLADOST OSIJEK OSJEČKO-BARANJSKA
146 OŠ RETFALA OSIJEK OSJEČKO-BARANJSKA
147 OŠ DOBRIŠE CESARIĆA OSIJEK OSJEČKO-BARANJSKA
148 OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA OSIJEK OSJEČKO-BARANJSKA
149 OŠ VLADIMIRA NAZORA ČEPIN OSJEČKO-BARANJSKA
150 OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA ĐAKOVO OSJEČKO-BARANJSKA

152 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


POPIS ODJELJENJA UNIVERZALNIH ŠPORTSKIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ GODINI 2009./2010. KOJE FINANCIRA HŠŠS
RBR ODJELJENJE MJESTO ŽUPANIJA
151 OŠ IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ STRIZIVOJNA OSJEČKO-BARANJSKA
152 OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆA DONJI MIHOLJAC OSJEČKO-BARANJSKA
153 OŠ DARDA DARDA OSJEČKO-BARANJSKA
154 OŠ DR. FRANJE TUĐMANA BELI MANASTIR OSJEČKO-BARANJSKA
155 OŠ POPOVAC POPOVAC OSJEČKO-BARANJSKA
156 OŠ PETRIJEVCI PETRIJEVCI OSJEČKO-BARANJSKA
157 OŠ LADIMIREVCI LADIMIREVCI OSJEČKO-BARANJSKA
158 OŠ KRALJA TOMISLAVA NAŠICE OSJEČKO-BARANJSKA
159 OŠ KRALJA TOMISLAVA NAŠICE OSJEČKO-BARANJSKA
160 OŠ AUGUSTA ŠENOE OSIJEK OSJEČKO-BARANJSKA
161 OŠ SVETE ANE OSIJEK OSJEČKO-BARANJSKA
162 OŠ JAGODE TRUHELKE OSIJEK OSJEČKO-BARANJSKA
163 OŠ TENJA TENJA OSJEČKO-BARANJSKA
164 OŠ PETRA KREŠIMIRA IV. ŠIBENIK ŠIBENSKO-KNINSKA
165 OŠ JURJA DALMATINCA ŠIBENIK ŠIBENSKO-KNINSKA
166 OŠ VODICE VODICE ŠIBENSKO-KNINSKA
167 OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG DRNIŠ ŠIBENSKO-KNINSKA
168 OŠ DR. FRANJE TUĐMANA KNIN ŠIBENSKO-KNINSKA
169 OŠ DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI KNIN ŠIBENSKO-KNINSKA
170 OŠ STARI JANKOVCI S.JANKOVCI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
171 OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ VINKOVCI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
172 OŠ BARTOLA KAŠIĆA VINKOVCI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
173 OŠ FRA B.T. LEAKOVIĆA BOŠNJACI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
174 OŠ STJEPANA ANTOLOVIĆA PRIVLAKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
175 OŠ AUGUST CESAREC IVANKOVO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
176 OŠ IVAN KOZARAC ŽUPANJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
177 OŠ SLAKOVCI SLAKOVCI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
178 OŠ A.G. MATOŠ TOVARNIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
179 OŠ ANTUNA BAUERA VUKOVAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
180 OŠ NIKOLE ANDRIĆA VUKOVAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
181 OŠ VLADIMIR NAZOR VINKOVCI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
182 OŠ SINIŠE GLAVAŠEVIĆA VUKOVAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
183 OŠ JULIJA BENEŠIĆA ILOK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
184 OŠ I.B. MAŽURANIĆ ROKOVCI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
185 OŠ LIPOVAC LIPOVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
186 OŠ LOVAS LOVAS VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
187 OŠ MANUŠ SPLIT SPLITSKO-DALMATINSKA
188 OŠ SPLIT 3 SPLIT SPLITSKO-DALMATINSKA
189 OŠ BLATINE ŠKRAPE SPLIT SPLITSKO-DALMATINSKA
190 OŠ BOL SPLIT SPLITSKO-DALMATINSKA
191 OŠ VISOKA SPLIT SPLITSKO-DALMATINSKA
192 OŠ MEJE SPLIT SPLITSKO-DALMATINSKA
193 OŠ GRIPE SPLIT SPLITSKO-DALMATINSKA
194 OŠ DOBRI SPLIT SPLITSKO-DALMATINSKA
195 OŠ SKALICE SPLIT SPLITSKO-DALMATINSKA
196 OŠ BRDA SPLIT SPLITSKO-DALMATINSKA
197 OŠ RAVNE NJIVE SPLIT SPLITSKO-DALMATINSKA
198 OŠ KMAN KOCUNAR SPLIT SPLITSKO-DALMATINSKA
199 OŠ KAMEN ŠINE SPLIT SPLITSKO-DALMATINSKA
200 OŠ KNEZ TRPIMIR KAŠTEL GOMILICA SPLITSKO-DALMATINSKA

153
POPIS ODJELJENJA UNIVERZALNIH ŠPORTSKIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ GODINI 2009./2010. KOJE FINANCIRA HŠŠS
RBR ODJELJENJE MJESTO ŽUPANIJA
201 OŠ OSTROG KAŠTEL LUKŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA
202 OŠ OSTROG KAŠTEL LUKŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA
203 OŠ PROF. FILIP LUKAS KAŠTEL STARI SPLITSKO-DALMATINSKA
204 OŠ DR. F. TUĐMANA BRELA SPLITSKO-DALMATINSKA
205 OŠ PETRA KRUŽIĆA KLIS SPLITSKO-DALMATINSKA
206 OŠ VJEKOSLAVA PARAĆA SOLIN SPLITSKO-DALMATINSKA
207 OŠ STOBREČ STOBREČ SPLITSKO-DALMATINSKA
208 OŠ MILNA OTOK BRAČ SPLITSKO-DALMATINSKA
209* OŠ SUPETAR OTOK BRAČ SPLITSKO-DALMATINSKA
210 OŠ DUGOPOLJE DUGOPOLJE SPLITSKO-DALMATINSKA
211 OŠ JOSIP PUPAČIĆ OMIŠ SPLITSKO-DALMATINSKA
212 OŠ MARKO MARULIĆ SINJ SPLITSKO-DALMATINSKA
213 OŠ KNEZ MISLAVA KAŠTEL SUĆURAC SPLITSKO-DALMATINSKA
214 OŠ POJIŠAN SPLIT SPLITSKO-DALMATINSKA
215 OŠ POJIŠAN SPLIT SPLITSKO-DALMATINSKA
216 OŠ FAŽANA FAŽANA ISTARSKA
217 OŠ IVO LOLA RIBAR LABIN ISTARSKA
218 OŠ IVO LOLA RIBAR 2 LABIN ISTARSKA
219 OŠ VERUDA PULA ISTARSKA
220 OŠ VERUDA 2 PULA ISTARSKA
221 OŠ BARBAN BARBAN ISTARSKA
222 OŠ MARIA I LINE UMAG ISTARSKA
223 OŠ JOŽE ŠURANA VIŠNJAN ISTARSKA
224 OŠ JURJA DOBRILE ROVINJ ISTARSKA
225 OŠ MATIJA VLAČIĆA LABIN ISTARSKA
226 OŠ VIDIKOVAC PULA ISTARSKA
227 OŠ VIDIKOVAC 2 PULA ISTARSKA
228 OŠ STOJA PULA ISTARSKA
229 OŠ ŠIJANA PULA ISTARSKA
230 OŠ MARČANA MARČANA ISTARSKA
231 OŠ CENTAR PULA ISTARSKA
232 OŠ BLATO BLATO DUBROVAČKO-NERATVANSKA
233 OŠ VELA LUKA VELA LUKA DUBROVAČKO-NERATVANSKA
234 OŠ DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA METKOVIĆ DUBROVAČKO-NERATVANSKA
235 OŠ DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA METKOVIĆ DUBROVAČKO-NERATVANSKA
236 OŠ CAVTAT CAVTAT DUBROVAČKO-NERATVANSKA
237 OŠ IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK DUBROVAČKO-NERATVANSKA
238 OŠ ŽUPA DUBROVAČKA MLINI DUBROVAČKO-NERATVANSKA
239 OŠ VLADIMIR NAZOR PLOČE DUBROVAČKO-NERATVANSKA
240 OŠ PETRA ŠEGEDINA OREBIĆ DUBROVAČKO-NERATVANSKA
241 OŠ MURSKO SREDIŠĆE MURSKO SREDIŠĆE MEĐIMURSKA
242 OŠ DONJI KRALJEVEC DONJI KRALJEVEC MEĐIMURSKA
243 OŠ STRAHONINEC STRAHONINEC MEĐIMURSKA
244 OŠ ŠTRIGOVA ŠTRIGOVA MEĐIMURSKA
245 OŠ HODOŠAN HODOŠAN MEĐIMURSKA
246 OŠ PODTUREN PODTUREN MEĐIMURSKA
247 OŠ KOTORIBA KOTORIBA MEĐIMURSKA
248 OŠ TOMAŠA GORIČANCA MALA SUBOTICA MEĐIMURSKA
249 II OŠ ČAKOVEC ČAKOVEC MEĐIMURSKA
250 OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA ZAGREB GRAD ZAGREB

154 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


POPIS ODJELJENJA UNIVERZALNIH ŠPORTSKIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ GODINI 2009./2010. KOJE FINANCIRA HŠŠS
RBR ODJELJENJE MJESTO ŽUPANIJA
251 OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA 2 ZAGREB GRAD ZAGREB
252 OŠ BARTOLA KAŠIĆA ZAGREB GRAD ZAGREB
253 OŠ BRESTJE ZAGREB GRAD ZAGREB
254 OŠ BRESTJE 2 ZAGREB GRAD ZAGREB
255 OŠ DR. IVAN MERZ ZAGREB GRAD ZAGREB
256 OŠ GRAČANI ZAGREB GRAD ZAGREB
257 OŠ GUSTAVA KRKLECA ZAGREB GRAD ZAGREB
258 OŠ GUSTAVA KRKLECA 2 ZAGREB GRAD ZAGREB
259* OŠ I. MEŠTROVIĆA I A. STEPINCA ZAGREB GRAD ZAGREB
260 OŠ JOSIPA RAČIĆA ZAGREB GRAD ZAGREB
261 OŠ KRALJA TOMISLAVA ZAGREB GRAD ZAGREB
262 OŠ KRALJA TOMISLAVA 2 ZAGREB GRAD ZAGREB
263 OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOG ZAGREB GRAD ZAGREB
264 OŠ KUSTOŠIJA ZAGREB GRAD ZAGREB
265 OŠ KUSTOŠIJA 2 ZAGREB GRAD ZAGREB
266 OŠ LJUBLJANICA ZAGREB GRAD ZAGREB
267 OŠ LJUBLJANICA 2 ZAGREB GRAD ZAGREB
268 OŠ MALEŠNICA ZAGREB GRAD ZAGREB
269 OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE ZAGREB GRAD ZAGREB
270 OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE 2 ZAGREB GRAD ZAGREB
271 OŠ MARINA DRŽIĆA ZAGREB GRAD ZAGREB
272 OŠ MATKA LAGINJE ZAGREB GRAD ZAGREB
273 OŠ NIKOLA TESLA ZAGREB GRAD ZAGREB
274 OŠ PAVLEKA MIŠKINE ZAGREB GRAD ZAGREB
275 OŠ RETKOVEC ZAGREB GRAD ZAGREB
276 OŠ SAVSKI GAJ ZAGREB GRAD ZAGREB
277 OŠ SESVETE ZAGREB GRAD ZAGREB
278 OŠ SESVETSKA SELA ZAGREB GRAD ZAGREB
279 OŠ SESVETSKA SOPNICA ZAGREB GRAD ZAGREB
280 OŠ SVETA KLARA ZAGREB GRAD ZAGREB
281 OŠ ŠESTINE ZAGREB GRAD ZAGREB
282 OŠ ŠPANSKO ORANICE ZAGREB GRAD ZAGREB
283 OŠ VJENCESLAVA NOVAKA ZAGREB GRAD ZAGREB
284 OŠ VEČESLAVA HOLJEVCA ZAGREB GRAD ZAGREB
285 OŠ ŽUTI BRIJEG ZAGREB GRAD ZAGREB
286 OŠ ŽUTI BRIJEG 2 ZAGREB GRAD ZAGREB
287 OŠ PETRA ZRINSKOG ZAGREB GRAD ZAGREB
288 OŠ PANTOVČAK ZAGREB GRAD ZAGREB
289 OŠ PANTOVČAK 2 ZAGREB GRAD ZAGREB
* odjeljenja UŠŠ koja program nisu provodila cijele školske godine.
POPIS ODJELJENJA UNIVERZALNIH ŠPORTSKIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ GODINI 2009./2010.KOJE FINANCIRAJU ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZI
RBR ODJELJENJE MJESTO ŽUPANIJA
1 OŠ VLADIMIRA VIDRIĆA KUTINA SISAČKO-MOSLAVAČKA
2 OŠ JOSIPA KOZARCA LIPOVLJANI SISAČKO-MOSLAVAČKA
3 OŠ GALDOVO 2 GALDOVO, SISAK SISAČKO-MOSLAVAČKA
4 1. OŠ PETRINJA 2 PETRINJA SISAČKO-MOSLAVAČKA
5 OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA KLENOVNIK VARAŽDINSKA
6 OŠ VINICA VINICA VARAŽDINSKA
7 OŠ I.K. SAKCINSKOG IVANEC VARAŽDINSKA
8 OŠ I.K. SAKCINSKOG 2 IVANEC VARAŽDINSKA

155
8. DAN UNIVERZALNE ŠPORTSKE ŠKOLE

Hrvatski školski športski savez obilježio je 3. dan Univerzalne športske škole. Ove godine
proslavu dana Univerzalne športske HŠŠS je obilježio zajedno s Hrvatskim olimpijskim od-
borom (HOO), Hrvatskom olimpijskom akademijom (HOA) i Hrvatskim klubom olimpijaca
(HKO), proslavljajući tako zajedno međunarodni Olimpijski dan.
Na atletskom stadionu Mladost na Savi okupilo se više od 350 učenika, polaznika Uni-
verzalne športske škole (učenici nižih razreda osnovnih škola) iz 12 hrvatskih županija i
Grada Zagreba. Predvođeni svojim voditeljima veselo se društvo okupilo već oko pola 11.
Početak je malo kasnio jer je bura omela dolazak učenika iz Zadarske i Ličko-senjske župa-
nije.
Prisutne su pozdravili predsjednik HŠŠS, Andrija Vučković, ravnatelj Uprave za šport, Mi-

156 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


nistarstva znanosti, obrazovanja i športa (pokrovitelj) Željko Klarić i Glavni tajnik HOO Josip
Čop (suorganizator) poželjevši im dobro zabavu i veselo sportsko druženje.
Nakon što je gospodin Željko Klarić otvorio manifestaciju, veseli osnovnoškolci rastrčali
su se po terenu zauzevši svoja mjesta. Ove godine natjecanje je zamišljeno kao stanični
oblik rada. Na 13 stanica razmještenih po terenu učenici su vježbajući izvršavali zadatak.
Zapravo su vježbajući ponavljali većinu motoričkih aktivnosti koje su vježbali tijekom go-
dine.
Učenici su na jednoj radnoj stanici imali priliku družiti se i malo popričaju s pravim
sportskim veličinama. Bili su tu Tomislav Paškvalin, Martina Zubčić, Danira Nakić Bilić, Vlado
Šola, Perica Bukić, Zoran Primorac i Stojko Vranković. Treba svakako napomenuti da su se
olimpijcima pridružili mladi sportaši - sudionici predstojećeg velikog natjecanja Olimpij-
skih igara mladih koje će se u kolovozu ove godine održati u Singapuru. (YOG Singapore
2010). Bili su tu atletičarka Romana Tea Kirinić, gimnastičar Filip Boroša, plivači Ivan Bion-
dić i Ivan Capan, stolnotenisači Luka Fučec i Mateja Jeger, streljašica Valentina Pereglin i
teakwondašica Rea Budić. Ova sjajna
ideja o susretu vrhunskih sportaša i
malih učenika univerzalnih sportskih
škola ne bi mogla biti realizirana bez
velike pomoći Hrvatskog kluba olim-
pijaca i njene dopredsjednice Danire
Nakić Bilić.
Nakon sportskog dijela programa
svi učenici dobili su zlatne medalje
koje su im podijelili naši proslavljeni
sportaši ali i mladi sportaši u usponu.
S medaljama oko vrata učenici su
na odlasku dobili i veliki sendvič na-
šeg sponzora “Mlinara” i bočicu vode.

157
9. MEĐUNARODNA SURADNJA

Hrvatski školski športski savez kao punopravni član Međunarodne federacije školskoga
športa (International Schoolsport Federation, ISF) sudjelovao je tijekom 2010. godine na dva
svjetska školska prvenstva te Generalnoj skupštini ISF-a.

9.1. ISF RUKOMET - Portugal – od 19. do 27. ožujka 2010. godine


Hrvatsku, odnosno HŠŠS na Svjetskom školskom rukometnom prvenstvu predstavljali
su pobjednici Državnog prvenstva iz 2009. godine - SŠ Ivanec (u kategoriji mladića) i SŠ
Koprivnica (u kategoriji djevojaka).
Prvenstvo je održano u Portugalu u tri grada (Braga, Fafe i Guimaraes), a nastupale su 24
ekipe u konkurenciji mladića i 24 ekipe u konkurenciji djevojaka. Na prvenstvu je sveukupno
nastupalo oko 800 sportaša iz 26 zemalja.
Delegaciju HŠŠS-a činila su ukupno 32 člana :
14 učenika SŠ Ivanec koje 11 učenica SŠ Koprivnica
su predvodili prof. Vladimir koje je predvodila prof. Tama-
Canjuga i ravnateljica Branka ra Tomiša - Gečić i ravnatelji-
Pavić. ca Đurđa Fijačko
BREZOVEC MARIO VUKOJEVIĆ LEA
GALIĆ NEVEN DOBRIĆ DIJANA
LIND KEVIN DRAGANIĆ LANA
BREGOVIĆ DARKO MILANOVIĆ MARIJA
SEVER MATEJ KOVAČIĆ JASMINA
POSAVEC PATRIK GOLUBIĆ VALENTINA
ŠTEFIČAR ROBERT GAŠPARIĆ MIRNA
KUŠEN VANJA ČOVIĆ ANDREA
BREZIĆ IVAN SATVAR MARIJA
KELEMEN TEODOR RODIĆ GABRIJELA
IVANUŠIĆ MATIJA SLIVAR STELA
KRAMARIĆ IGOR
HRG MARIO
LONČAR NIKICA
predstavnica ŠŠSVŽ prof. Josipa Polančec
predstavnici HŠŠS ; glavni tajnik Hrvoje Čustonja kao vođa delegacije te Josip Košutić
U grupi je svaka ekipa odigrala ukupno 5 utakmica. Mladići iz SŠ Ivanec ostvarili su odlične
rezultate i s 4 pobjede i 1 porazom, kao drugoplasirani, osigurali su nastup u četvrtfinalu
gdje ih je čekala do tada neporažena Danska. Djevojke iz SŠ Koprivnica u grupi su ostvarile 3
pobjede i 2 poraza i završili treće u skupini. Pogodak u zadnjoj sekundi na utakmici između
Turkinja i Nizozemki oduzeo je našim djevojkama nastup u četvrtfinalu. Kao treće u grupi
igrale su za plasman od 9. do 16. mjesta.

158 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


REZULTATI U GRUPI :
djevojke mladići
Hrvatska : Luxsemburg 35 : 20 Hrvatska : Cipar 34 : 19
Hrvatska : Bugarska 26 : 22 Hrvatska : Slovenija 27 : 25
Hrvatska : Turska 17 : 28 Hrvatska : Portugal 24 : 20
Hrvatska : Nizozemska 29 : 26 Hrvatska : Italija 31 : 26
Hrvatska : Francuska 21 : 33 Hrvatska : Francuska 24 : 27

Nakon utakmica u grupi djevojke su nastavile


natjecanje utakmicama za plasman od 9. do 16.
mjesta. Prvu utakmicu u drugom krugu izgubile
su od Švedske, a zatim i drugu od Nizozemske i
to obje nakon shoot - outa. Nakon dva poraza, u utakmici za 15. mjesto djevojke su igrale
protiv Brazila i pobijedile 34:28. Djevojke su nakon 8 odigranih utakmica ostvarile 4 pobjede
i 4 poraza. Nakon što im je četvrtfinale pobjeglo za jednu sekundu, djevojke su potonule i
usprkos velikoj kvaliteti, na kraju zauzele 15. mjesto. Kod djevojaka medalje su osvojile: Au-
strija (zlato), Srbija (srebro) i Mađarska (bronca).
Nakon utakmica u grupi mladići iz SŠ Ivanca odigrali su svoju najbolju utakmicu na prven-
stvu, te su u četvrtfinalu pobijedili Dansku 27:24 te ostvarili plasman u polufinale. U polufinalnoj
utakmici SŠ Ivanec nastupila je protiv predstavnika Irana te su poraženi sa rezultatom 26:29. U
utakmici za treće mjesto mladići su igrali, po riječima prof. Canjuge, protiv najbolje ekipe na pr-
venstvu, Rumunjske, te izgubili 31:36. Tim rezultatom mladići iz SŠ Ivanec osvojili su feno-
menalno 4. mjesto na Svjetskom školskom rukometnom prvenstvu. Ispred naših mladića
iz Ivanca bili su : Rumunjska (bronca) , Iran (srebro) te Slovačka (zlato),
DJEVOJKE - od 9. do 16. mjesta MLADIĆI - četvrtfinale
Hrvatska : Švedska 29 : 31 Hrvatska : Danska 27 : 24
Hrvatska : Nizozemska 29 : 30 polufinale:
za 15. mjesto: Hrvatska : Iran 26 : 29
Hrvatska : Brazil 34 : 28 za 3. mjesto:
Hrvatska : Rumunjska 31 : 36

Nakon odigranih 8 utakmica u samo 7 dana,


mladići iz SŠ Ivanec ostvarili su ukupno 5 pobje-
da i 3 poraza. Ono na što su svi bili posebno po-
nosni je činjenica da su svi igrači bili isključivo iz
SŠ Ivanec, odnosno niti jedan učenik iz neke dru-
ge škole nije nastupao za SŠ Ivanec, što nikada
do sada nije bio slučaj u nastupu hrvatskih ekipa
na svjetskim školskim rukometnim prvenstvima.
S isključivo školskom ekipom, mladići iz SŠ Ivanec ostvarili su odlično 4. mjesto. Ostvareni
uspjeh još više dobiva na važnosti kad se uzme u obzir da su gotovo sve ostale ekipe dolazile
na natjecanje sa selekcijama regije ili čak cijele države. Nakon odličnih nastupa HŠŠS odlučio
je novčano nagraditi voditelja prof. Vladimira Canjugu te SŠ Ivanec za osvojeno 4. mjesto i
uzorno ponašanje i prezentaciju Hrvatske na natjecanju.
Hrvatska je na samoj svečanosti zatvaranja bila posebno istaknuta kao sljedeći domaćin
te je tom prilikom dopredsjednik ISF-a Andrea Delpin, glavnom tajniku HŠŠS Hrvoju Čustonji
predao zastavu ISF-a kao simbol za održavanje sljedećeg Svjetskog školskog rukometnog
prvenstva.

159
9.2. ISF STOLNI TENIS - Češka - od 25. do 31. ožujka 2010. godine

Hrvatsku, odnosno HŠŠS na Svjetskom školskom stolno teniskom prvenstvu predstavljali


u pobjednici Državnog prvenstva iz 2009. godine – Privatna gimnazija Dr. Časl iz Zagreba
(u kategoriji mladića i djevojaka).
Prvenstvo je održano u Češkoj (Brno), a nastupalo je 16 ekipa u konkurenciji mladića i 16
ekipa u konkurenciji djevojaka. Delegaciju HŠŠS-a činilo je ukupno 12 članova. Po 4 učenika i
4 učenice koje su vodili Martin – Tino Časl odnosno Sven Tino Časl, sutkinja Mladenka Časnik
a vođa delegacije bio je član IO HŠŠS prof. Želimir Holer
djevojke
JEGER MATEJA
TUBIKANEC IVANA
RAKOVAC LEA
MIKAC SARA
mladići
FUČEC LUKA
ČIPIN FILIP
SIMOVIĆ MIHO
ZELJKO DOMINIK

U grupi je svaka ekipa odigrala REZULTATI U GRUPI :


ukupno 3 utakmice. Nakon natje- djevojke mladići
Hrvatska : Luxsemburg 7:0 Hrvatska : Luxsemburg 6:1
canja po grupama i mladići i dje- Hrvatska : Grčka 5:2 Hrvatska : Tajpei 6:1
vojke su osvojili 1. mjesto te su se Hrvatska : Francuska 6:1 Hrvatska : Turska 5:2
Hrvatska : Njemačka 5:2
plasirali u četvrtinu finala.
Nakon utakmica u grupi, djevojke su u četvrtini finala izbacile Njemačku, da bi nakon
toga u polufinalu izgubile od Kineskog Tajpeia. U susretu za 3. mjesto, sjajnom igrom pobje-
đuju Grčku te osvajaju brončanu medalju.
Mladići su nakon utakmica u grupi, u četvrtini finala pobijedili Francusku, a zatim i u polu-
finalu Poljsku. Tim sjajnim rezultatima došli su u prigodu boriti se za zlato, ali nažalost u finalu
su poraženi od Kine rezultatom 4:1.
Veličanstveni nastupi naših djevojaka i mladića donijeli DJEVOJKE - četvrtfinale
Hrvatska : Njemačka 4:0
su Hrvatskoj (u stolnom tenisu) odnosno HŠŠS prve medalje. polufinale:
Osim odličnih igara za stolnoteniskim stolovima naši učenici Hrvatska : Tajpei 1:4
su se iskazali i u izvan sportskim aktivnostima (druženja sa za 3. mjesto:
Hrvatska : Grčka 4:1
ostalim sudionicima, pomoć u prijevozu nekih delegacija) te
MLADIĆI - četvrtfinale
su pokupili simpatije mnogih sudionika. Za svoje uspjehe te Hrvatska : Francuska 4:1
prve osvojene medalje za HŠŠS voditelji te škola Privatna gi- polufinale:
mnazija dr. Časl novčano su nagrađeni od strane Hrvastkog Hrvatska : Poljska
za 3. mjesto:
4:0

školskog športskog saveza. Hrvatska : Kina 1:4

160 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


Nizom fenomenalnih utakmica, stolno tenisači i stolno tenisačice Privatne Gimnazije
Dr.Časla osvojili su prve medalje na svjetskim školskim prvenstvima od postojanja
Hrvatskog školskog športskog saveza. Ne treba posebno niti napominjati kako su zlatni
u obje konkurenciji bili Kinezi.

9.3. Skupština ISF-a

Predstavnici Hrvatskog školskog športskog saveza su od 4. do 7. lipnja 2010. godine sudje-


lovali u radu Generalne Skupštini ISF-a. HŠŠS su predstavljali glavni tajnik Hrvoje Čustonja koji
je ujedno bio delegat HŠŠS-a, te stručni suradnik zadužen za međunarodnu suradnju Josip Ko-
šutić.
Skupština ISF-a je održana u gradiću Villasimius, na Sardiniji, Italija. Na Skupštini je bilo nazoč-
no preko 80 ljudi iz cijelog svijeta, a ukupno je 40 delegata imalo pravo glasa. Po ocjenama svih
prisutnih ovo je bila jedna od najvažnijih Skupština ISF-a, a najvažnije odluke su sljedeće:
1. izabran je novi predsjednik ISF-a – Andrea Delpin iz Italije
2. glavni tajnik – Jan Coolen iz Belgije je izabran na novi 4 godišnji mandat
3. izabrana je nova dopredsjednica - Reingard Anewanter iz Austrije
4. izabrani kontinentalni dopredsjednici,
5. izabrano 7 novih članova Izvršnog odbora,
6. u članstvo ISF-a primljeno 9 novih zemalja (s novim članicima ISF sada broji preko 80
zemalja članica)
Za HŠŠS posebno je svečan trenutak bio potpisivanje Ugovora između ISF-a i HŠŠS-a o doma-
ćinstvu Svjetskog školskog rukomentog prvenstva 2012. godine u Hrvatskoj. Pored Generalne
Skupštine, održana su i dva Izvršna odbora te sastanci Tehničkih komisija.
Predstavnici HŠŠS-a održali su vrlo važan sastanak sa novim vodstvom ISF-a odnosno novim
predsjednikom Andrea Delpinom, dopredsjednikom Sanchezom te glavnim tajnikom Jan Coo-

161
lenom. Čelni ljudi ISF-a izrazili su veliko uvažavanje Hrvatske te spremnost veće i bolje suradnje
s Hrvatskom. U razgovorima su otvorili i mogućnost da jedan od sastanaka Izvršnog odbora
ISF-a odnosno Skupštinu ISF-a u bliskoj budućnosti bude u Hrvatskoj te davanje domaćinstva
Hrvatskoj u još nekim sportovima. Pored sastanaka sa čelnim ljudima ISF-a naši predstavnici
održali su sastanke sa predsjednicima tehničkih komisija za rukomet i mali nogomet, gospodi-
nom Christensenom te gospodinom Ceylanom te je dogovorena čvršća suradnja. Osim nave-
denih sastanaka obavljeni su i razgovori sa predstavnicima Meksika, Gvatemale, Portugala, Češ-
ke, Danske, Katara, Grčke, Čilea te su se stečena nova iskustva vezana za školski šport u svijetu
Iz svega gore navedenog, vidljivo je kako pozicije Hrvatske odnosno HŠŠS-a u ISF-a značajno
rastu i kako u godinama koje dolaze s pravom možemo očekivati značajnije uključivanje pred-
stavnika HŠŠS u rad tijela ISF-a.

162 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ


10. AKTIVNOSTI SAVEZA

DOMAĆINSTVO SVJETSKOG ŠKOLSKOG RUKOMETNOG


PRVENSTVA 2012. GODINE
Na Izvršnom odboru ISF-a, 06. prosinca 2009. godine u Dohi donesena je odluka da će
DOMAĆIN SVJETSKOG ŠKOLSKOG PRVENSTVA U RUKOMETU 2012. GODINI BITI HRVATSKA.
Protukandidat Hrvatskoj bila je Italija (grad Bolzano). HŠŠS je za domaćina Svjetskog školskog
prvenstva u rukometu izabrao Varaždinsku županiju.

PROMOCIJA ŠKOLSKOGA ŠPORTA


HŠŠS je početkom ožujka pokrenuo i svoj newsletter te je do 30. lipnja 2010. godine izra-
đeno ukupno 25 newslettera.

STOP NASILJU NA ŠKOLSKIM I ŠPORTSKIM IGRALIŠTIMA


U sklopu akcije Stop nasilju na sportskim i školskim igralištima, HŠŠS je u terminu od 01. do
07. veljače 2010. godine organizirao učenicima sudjelovanje na teniskom turniru PBZ Zagreb
indoors 2010 koji se održavao u zagrebačkom Domu športova.
HŠŠS je u dogovoru s organizatorom turnira, dogovorio dolazak i besplatan ulazak na teni-
ske mečeve i to u svim danima natjecanja zainteresiranim učenicima.
Ove godine, na poziv HŠŠS prema svim županijskim savezima, na turnir je došlo oko 900
učenika osnovnih i srednjih škola sljedećih županija:
• Varaždinska,
• Krapinsko-zagorska,
• Koprivničko-križevačka,
• Požeško-slavonska,
• Sisačko-moslavačka,
Organizator turnira je bio izuzetno zadovoljan odazivom djece i izrazio želju za nastavkom
suradnje.

163
IZVANREDNA IZBORNA SKUPŠTINA. (25.02.2010.)
25. veljače 2010. godine održana je Izvanredna izborna skupština HŠŠS na kojoj je izabra-
no novo vodstvo HŠŠS. Novi predsjednik HŠŠS postao je prof. Andrija Vučković predsjednik
Školskog športskog saveza Osječko – baranjske županije. Osim predsjednika izabrani su novi
članovi Izvršnog te Nadzornog odbora. (vidi stranicu 7, tablicu 2)

LJETNA ŠKOLA KINEZIOLOGA


U Poreču je od 22. do 26. lipnja 2010. održana 19. ljetna škola kineziologa Hrvatske. Na
ovogodišnjoj Školi okupilo se 420 kineziologa iz gotovo cijele Hrvatske, a HŠŠS je predstavljao
stručni suradnik Stjepan Crnokić prof. Glavna tema ovog skupa bila je „Individualizacija rada u
područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“.

PREDAVANJE KINEZIOLOZIMA U BIH


Dana 12. veljače 2010. godine na poziv Društva pedagoga tjelesnog i zdravstvenog odgoja
Tuzlanskog kantona, Bosna i Hercegovina, naš stručni suradnik Stjepan Crnokić prof. održao
je predavanja na temu “Organizacija školskog športa i univerzalne športske škole u Republici.
Hrvatskoj”. Stručni skup održan je u olimpijskom centru Bjelašnica pred stotinjak sudionika. S
kolegama kineziolozima nakon jako dobro popraćenog izlaganja obavljeni su konstruktivni
razgovori o problematici školskog športa.

164 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ