You are on page 1of 13

c 


 
 
  

       


   c 
   

  

   
    

   ! 
 !     

  
    

 

" #$%&$%c'c%

Pengajaran merupakan aktiviti yang berkaitan dengan penyebaran ilmu pengetahuan

yang meliputi aktiviti perancangan, pengelolaan, penyampaian, bimbingan dan

penilaian. Secara ringkas, pengajaran merupakan proses untuk menyampai dan

menyumbang idea-idea serta memudah cara pembinaan ilmu, menentukan standard

dan menggalakkan kreativiti, membantu seseorang murid untuk belajar dan mencabar

murid ke arah pencapaian potensi optimum.

Manakala, pembelajaran adalah perubahan tingkah laku. Ramai ahli psikologi

menyatakan pembelajaran adalah proses, melalui latihan atau pengalamanorganisma,

dan menghasilkan perubahan tingkah laku yang agak kekal. Pembelajaran merupakan

perubahan ke atas individu hasil daripada pengalaman dan manusia mula belajar sejak

lahir dan semua pembelajaran ini berkaitan dengan pengalaman. Pembelajaran tidak

terhad kepada sekolah sahaja tetapi pembelajaran berlaku dalam banyak keadaan iaitu
˜ormal dan tidak ˜ormal. Pembelajaran berlaku melalui pelbagai cara sengaja atau tidak

sengaja.

h ()%*$#c'c$'c+c,

Alam belajar membawa maksud yang pelbagai menurut pandangan yang berbeza.

Mereka yang mengutamakan persekitaran ˜izikal akan melihat alam belajar dari sudut

susun atur ˜izikal bilik darjah. Bagi mereka yang melihat kepentingan hubungan dalam

pembelajaran akan menta˜sirkan alam belajar berdasarkan hubungan guru-murid dan

sesame murid. Alam belajar seseorang mempengaruhi perkembangan dan

pembelajaran individu secara optimum. Kecenderungan dan minat individu serta

sokongan yang diterima turut membantu dalam pembelajaran sesorang.

Alam belajar dapat dide˜inisikan sebagai suatu keadaan atau suasana belajar yang

dapat merangsang minat belajar kanak-kanak dalam mencapai matlamat perubahan

tingkah laku kea rah yang positi˜ dan daripada tidak tahu kepada tahu. Alam belajar

secara asasnya dapat dibahagikan kepada tiga aspek utama, iaitu ˜izikal, psikososial

dan komuniti pembelajaran. Pembelajaran sangat penting bagi kemandirian spesies

manusia. Thorndike (1931) menyatakan bahawa manusia berkuasa menukarkan dirinya

iaitu dengan belajar malah belajar adalah perkara impresi˜ mengenai seseorang.
 $'$$%$'$$%c'c$'c+c,

Alam belajar murid terdiri daripada tiga komponen. Tiga tersebut ialah alam ˜izikal, alam

psikososial dan komuniti pembelajaran.

Alam ˜izikal

Alam ˜izikal boleh diibaratkan sebagai guru yang kedua bagi seseorang pelajar dalam

bilik darjah. Susunan kerusi dan meja, pokok-pokok dalam pasu, gambar-gambar

pemandangan, papan kenyataan, hasil kerja pelajar akan mewujudkan satu keadaan

yang kondusi˜ untuk seorang pelajar. Penyusunan meja kerusi pelajar di dalam kelas

sebagai gaya auditorium, gaya bersemuka, gaya o˜˜-set, gaya seminar dan gaya cluster

akan membantu pelajar meningkatkan prestasi pelajaran mereka. Bilik darjah yang

terletak berhampiran dengan bilik guru atau pejabat juga memberikan pengaruh yang

berbeza berbanding bilik darjah di sebelah tandas.

Alam psikososial

Faktor psikososial seperti nada suara yang sesuai, suasana yang kondusi˜, tingkah laku

yang diterima dan saling berbudi bahasa akan membantu seseorang pelajar dalam

aspek keselamatan dan keselesaan mereka dalam persekitaran sekolah. Seorang guru

yang prihatin terhadap kebajikan pelajar, mudah didampingi, peramah, cekap,

bertanggungjawab, berkeyakinan diri dan mengambil berat keselamatan dan

keselesaan pelajar akan memenuhi semua keperluan psikososial murid-murid yang

diajar.
Komuniti pembelajaran

Pembelajaran murid amat dipengaruhi oleh persekitarannya. Teori Ekologi

Bron˜enbrenner menjelaskan pengaruh sosiobudaya persekitaran terhadap

perkembangan dan pembelajaran individu.

1. Mikrosistem

Persekitaran terdekat dimana kanak-kanak mempunyai interaksi secara

langsung dan menghabiskan paling banyak masa. Contoh ibu bapa, adik-

beradik, rakan-rakan, jiran dan guru.

2. Mesosistem

Mesosiatem adalah perhubungan antara mikrosistem. Apa yang berlaku

dalam sesuatu mikrosistem boleh mempengaruhi interaksi dengan

mikrosistem yang lain. Misalnya keadaan rumah yang boleh mempengaruhi

tingkah laku individu di sekolah. Contohnya rumah-sekolah, rumah-jiran, dan

sekolah-jiran.

3. Ekosistem

Pengalaman dengan persekitaran yang tidak melibatkan murid secara

langsung tetapi keputusan diambil dalam persekitaran tersebut memberi

kesan kepada kanak-kanak dan dewasa yang terlibat dengan kanak-kanak

itu. Contohnya sekolah-pasaraya iaitu kaedah pengurusan, kemudahan dan

peraturan-peraturan yang dikuatkuasakan oleh tempat membeli belah secara

tidak langsung mempengaruhi perkembangan sosial kanak-kanak tersebut.


. Makrosistem

Perkembangan individu dipengaruhi oleh norma-norma, nilai-nilai dan amalan

masyarakat. Misalnya dalam sesetengah masyarakat perana jantina lebih

dtitikberatkan (Santrock 200H). contohnya di sesetengah negara, kaum lelaki

lebih diberi peranan yang lebih dominan dimana mereka diberi peluang

pelajaran dan melakukan pekerjaan yang penting.

5. Kronosistem

Perubahan keadaan dalam sesuatu tempoh masa, misalnya kanak-kanak

dewasa ini lebih tertumpu kepada permainan komputer jika dibandingkan

dengan kanak-kanak dua atau tiga puluh tahun dahulu yang lebih gemar

bermain di persekitaran rumah.

Oleh itu, persekitaran banyak mempengaruhi tingkah laku dan perkembangan intelek

serta rohani seseorang pelajar. Persekitaran yang membina dan positi˜ akan membantu

pelajar mencapai kecemerlangan dalam akademik manakala persekitaran yang tidak

sesuai atau negati˜ akan membantutkan semua usaha yang diambil pelajar tersebut.

Persekitaran yang diwarisi seseorang pelajar membentuk tingkah laku yang akan

mencorakkan perkembangan akademik dan sahsiah. Oleh yang demikian persekitaran

boleh membantu mempengaruhi perkembangan dan pembelajaran murid secara murid

ke arah positi˜ atau negati˜.


 c&c-c%c $'$$%$'$$% -%- $%+c.-(c% #$%&c+c,c% .c%

#$$'c+c,c%'$-/$,($*c% 

c0 

Melalui elemen alam ˜izikal, pengajaran dan pembeljaran akan lebih berkesan

kerana melalui susun atur yang teratur di dalam kelas membolehkan murid-murid

akan mendapat keselesaan dan ruang yang sama rata dalam proses pembelajaran.

Hal ini amat penting kerana ini akan melibatkan bagaimana proses mendapat

maklumat berlaku dalam kalangan murid. Selain itu, persekitaran yang kondusi˜

membolehkan murid-murid belajar dengan harmoni sekaligus meningkatkan prestasi

mereka. Mereka akan seronok untuk belajar dan tidak berasa jemu untuk datang

menuntut ilmu di sekolah.

c#  

Psikososial merupakan interaksi serta hubungan antara guru dan murid-murid.

Perkara ini amat penting dan merupakan elemen yang perlu di ambil berat dalam

proses pengajaran dan pembelajaran. Semasa mengajar, guru perlu mengeluarkan

suara yang lantang dan jelas. Suara yang jelas dan lantang daripada guru

menyebabkan murid-murid mendengar ilmu yang disampaikan dengan tepat dan

tanpa keraguan. Selain itu, seorang guru juga perlu menunjukkan sikap yang

prihatin terhadap murid-muridnya. Keprihatinan guru menyebabkan murid-murid

akan selesa dengan guru serta membolehkan hubungan yang mesra antara guru

dapat dibina. Guru juga tidak boleh membelakangkan murid sewaktu mengajar.

Guru yang bijak juga perlu mengawal emosi yang dalam menangani sesuatu
masalah murid akan dikagumi oleh murid-murid. Hal ini perlu kerana, apa yang

dilakukan oleh guru akan diikuti oleh murid-murid.

( 
#

Persekitaran penting dalam kehidupan seorang murid. Hal ini kerana murid-murid

tidak boleh didedahkan dengan persekitaran yang kejam atau kekerasan kerana

akan menganggu emosi mereka. Emosi mereka akan terganggu lebih-lebih lagi

mereka masih muda dan emosi mereka perlu di bentuk. Selain itu, murid-murid akan

berasa selamat apabila keselamatan mereka terjamin dan dapat belajar dengan

tenang. Bukan itu sahaja, murid-murid juga perlu di beri bimbingan dengan setiap

apa yang berlaku atau lihat. Guru perlu menyatakan baik buruknya kepada murid

agar mereka mendapat teladan. Murid-murid yang berada dalam persekitaran yang

baik akan menunjukkan tingkah laku yang baik serta tidak melakukan kesalahan di

sekolah. Oleh itu, persekitaran merupakan elemen yang membentuk peribadi serta

tingkah laku murid-murid yang akan membawa implikasi baiak atau buruk.

1 ()%*$#c-%.c%23+3c% 

Main merupakan satu konsep yang kelihatan mudah tetapi sebenarnya sukar untuk kita

de˜inisikan. Kita sedar dan ˜aham tentang main apabila kita melihat atau mengalaminya

sendiri. Main merupakan suatu aktiviti yang menyeronokkan, mengalami sendiri atau

terlibat secara langsung, yang memerlukan penglibatan akti˜ secara ˜izikal dan kogniti˜

serta kesannya juga berlaku langsung ke atas individu yang mengalami atau yang

melakukannya. Kanak-kanak memerlukan main dalam perkembangan kogniti˜,

psikomotor dan a˜ekti˜. Terdapat 2 kategori main iaitu permainan sosial dan permainan

kogniti˜. Main mempunyai unsur kesukarelaan, motivasi intrinsik, melibatkan


penglibatan ahli dan pergerakan ˜izikal yang akti˜ serta mempunyai kualiti yang

melibatkan imaginasi (Pellegrini, 1995). Tujuan bermain bagi kanak-kanak menurut

Piaget (1962) ialah meluahkan idea, perasaan dan emosi, tenang dan beriadah,

menggunakan tenaga yang berlebihan, menyediakan diri untuk tahap perkembangan

seterusnya termasuk alam dewasa, belajar menyelesaikan masalah (kogniti˜,

manipulati˜, sosial) yang menyumbang kepada perkembangan intelek, melibatkan

pembelajaran merentasi tiga domain: kogniti˜, psikomotor dan sosial, membudayakan

proses pembelajaran dan pembentukan jati diri, ketrampilan diri dan nilai murni.

] + 

Main mempunyai jenis-jenis dan ciri-cirinya yang tersendiri. Contohnya permainan

sosial dan kogniti˜.

Kategori Main:

Permainan Sosial:

  Bermaksud permainan yang dimainkan secara kumpulan

  Berlaku secara berperingkat dalam perkembangan kanak-kanak ke arah

mencapai mencapai kematangan bermasyarakat.

Jenis-jenis :

  Main Unoccupied ± tidak bermain dengan apa-apa alatan tetapi hanya

berada dalam kawasan permainan.

  Main Solitary ± bermain seorang diri tanpa menghirau orang lain

  Main Onlooker ± memerhati rakan-rakan bermain


  Main Parallel ± bermain sendirian,menggunakan cara dan alatan yang sama

dengan rakan serta tanpa berbincang, kongsi alat main sendiri

  Main Associative ± bermain sendirian tetapi berinteraksi, bertanya dan

meminjam alatan dengan rakan.

  Main Cooperative ± bermain dan bekerjasama dalam kumpulan

Contoh permainan sosial ialah:


Permainan congkak


Permainan batu seremban


Permainan main guli

Permainan kognitif :

Bagi permainan kogniti˜ pula, ianya dibahagi kepada beberapa jenis main. Antaranya

ialah permainan simbolik, permainan ber˜ungsi, permainan konstrukti˜, dan permainan

berperaturan.

Jenis-jenis:

Permainan simbolik

- menggunakan imaginasi dan main peranan

- gunakan objek atau peranan yang mewakili objek atau peranan sebenar - belajar

tentang peranan masa depan, menyelesaikan masalah, menghayati nilai moral

dan budaya

Permainan ber˜ungsi

- melibatkan gerak balas aktiviti otot spt. membaling, melontar, mengetuk

- menggunakan alat spt. Kotak, kayu, bola

- mempunyai ciri pengulangan, manipulasi, peniruan, penerokaan


Permainan konstrukti˜

- melibatkan pembinaan pengetahuan dan mengenali dunia

- guna bahan untuk hasilkan ciptaan atau kreativiti

- alat yang digunakan bukan dalam keadaan asli ttp. Untuk membina sesuatu

yang lain

Permainan berperaturan

- permainan ˜ormal yang melibatkan peraturan yang ditetapkan

- peraturan juga boleh dicipta sendiri secara bersama

- peraturan boleh diubahsuai mengikut lokasi atau daerah

- memperkembangkan kanak-kanak dari aspek sosial dan emosi spt. mematuhi

peraturan, mengambil giliran, menghormati rakan, berkomunikasi, berkompromi

dan sebagainya.

Contoh permainan kogniti˜ ialah:

Permainan sahibba

Permainan saidina

Permainan teng-teng

Secara ringkas, ciri-ciri main adalah penglibatan akti˜, motivasi intrinsic, bebas untuk

memilih, menyeronokkan, melibatkan proses penyesuaian, penerokaan dan simulasi.

Î ($#$%2-%&c%$,c-%.c'c#$,($c%&c%(c%c((c%c( 

Kepentingan bermain meliputi beberapa perkembangan seperti perkembangan ˜izikal,

sosioemosi dan kogniti˜. Antaranya ialah:

1) Kepentingan bermain bagi perkembangan ˜izikal:


Y Menggerakkan psikomotor

Y Meningkatkan kemahiran ˜izikal ± berlari, melompat, memanjat

Y Meningkatkan keupayaan dan ketangkasan deria ± bau, sentuh

Y Meningkatkan kemahiran manipulati˜ ± mencantum, melukis, menampal

Y Meningkatkan kemahiran mengimbang ± renang, kawal perna˜asan

2) Kepentingan bermain bagi perkembangan sosioemosi:

Y Belajar berinteraksi secara positi˜

Y Belajar menghormati hak orang lain

Y Menghargai alam sekitar

Y Menghormati nilai budaya

3) Kepentingan bermain bagi perkembangan kogniti˜:

Y Mendengar

Y Berbahasa

Y Membaca

Y Berbincang

Y Berlakon

Secara ringkas, kepentingan bermain adalah seperti berikut:

Y Belajar konsep

Y Meningkatkan keupayaan kogniti˜

Y Memupuk pemikiran inovati˜, kritis dan kreati˜

Y Memenuhi perasaan ingin tahu melalui penerokaan

Y Membantu dalam menyelesaikan masalah

Y Membina kemahiran sosial


Y Memahami dunia sekeliling

Y Mempelajari bahasa

Y Membantu murid mengatasi perasaan bombing dan tertekan

Y Membina kemahira kendiri yang positi˜

Y Memupuk sikap tanggungjawab

Y Mempelajari peranan orang dewasa

ü c&c-c%c &3,3 )'$/ $'c(*c%c(c% c(2-4-2- #$,c-%c% 5c%&

$,($*c% 

Aktiviti permainan merupakan aktiviti yang paling diminati oleh murid-murid dalam

proses pengajaran dan pembelajaran. Hal ini kerana, melalui aktiviti permainan, murid-

murid tidak akan berasa malau atau segan untuk mengambil bahagian. Oleh itu

amatlah penting bagi guru untuk melaksanakan aktiviti permainan yang berkesan.

Antara cara-caranya ialah:

Guru perlu merancang apakah aktiviti yang bakal dilakukan dalam proses

pengajaran dan pembelajaran.

Guru perlu bijak memilih aktiviti permainan yang bukan sahaja menhiburkan

tetapi juga memberi makna kepada murid.

Guru mengambil kira aspek tahap murid, keselamatan dan keselesaan murid-

murid.

Jumlah atau bilangan murid dalam sesebuah kelas juga perlu di titikberatkan.

Bukan itu sahaja, guru juga perlu kreati˜ dalam mengendalikan aktiviti permainan

agar murid-murid tidak bosan.


Guru harus memberi peluang yang sama kepada setiap murid dan adil dalam

melakukan aktiviti permainan tersebut agar tidak ada rasa kurang selesa wujud

antara guru serta murid-murid.

Selain itu, guru perlu memberi galakan yang membina kepada murid-murid agar

mereka melibatkan diri dalam permainan.

Guru juga perlu memastikan bahawa tiada pergaduhan atau perselisihan ˜aham

antara murid-murid semasa aktiviti permainan dijalankan.

Peraturan serta masa untuk aktiviti permainan yang dijalankan perlu diambil kira.