You are on page 1of 2

ฉบับที่ 39/2553

เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการ ATM ของธนาคารพาณิชย์

ในวันนี้ (27 ก.ย. 53) ธนาคารแห่งประเทศไทย และ สมาคมธนาคารไทย ได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับ


ค่าธรรมเนียมการให้บริการทางการเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารพาณิชย์ สรุปผลดังนี้
ค่าธรรมเนียมปัจจุบัน ค่าธรรมเนียมใหม่ กาหนดการเริ่มใช้
1. การโอนเงินในธนาคารเดียวกันข้ามเขต
ธ.พ. ส่วนใหญ่คิดหมื่นละ 10 บาท (ขั้นต่่า ฟรีครั้งแรกของเดือน ภายในไตรมาส 1 ปี 2554
10 บาท-สูงสุดไม่เกิน 1,000บาท) + ครั้งต่อไปคิดไม่เกิน 15 บาท
ค่าบริการ 10 บาท
2. การถอนเงินในธนาคารเดียวกันข้ามเขต
ธ.พ. ส่วนใหญ่คิดหมื่นละ 10 บาท (ขั้นต่่า ไม่เกิน 15 บาท/รายการ ภายในไตรมาส 1 ปี 2554
10 บาท,สูงสุดไม่เกิน 1,000บาท) +
ค่าบริการ 10 บาท
3. การทาธุรกรรมถอน/ถามยอดผ่านATM
ต่างธนาคารในจังหวัดเดียวกัน
กรุงเทพฯ ฟรี 4 ครั้ง/เดือน, ประมาณไตรมาส 2 ปี 2554
• ถอนและถามยอดฟรี 4 ครั้ง/เดือน ครั้งที่ ครั้งที่ 5 ขึ้นไปคิดไม่เกิน 10 บาท *
5 คิดครั้งละ 5 บาท เหมือนกันทั้งในกทม. /จังหวัดอื่น
ต่างจังหวัด
• ถอน 20 - 25 บาทต่อครั้ง ครั้งที่ 5 ขึ้นไป
เพิ่ม 5 บาท
4. การถอนเงินต่างธนาคารข้ามเขต
ธ.พ. ส่วนใหญ่คิดหมื่นละ 10 บาท ไม่เกิน 20 บาท/รายการ * ประมาณไตรมาส 2 ปี 2554
ขั้นต่่า 20 - 25 บาทต่อครั้ง และเพิ่มขึ้น
ตั้งแต่ครั้งที่ 5 เป็นต้นไป ครั้งละ 5 บาท
* มีค่าธรรมเนียมการท่ารายการข้ามธนาคารผ่านระบบ ATM ซึ่งนับทุกประเภทรายการ ไม่ว่าเป็นการท่ารายการข้าม
ธนาคารภายในจังหวัดเดียวกับที่ออกบัตร ATM หรือข้ามจังหวัด โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการท่ารายการดังกล่าว
4 รายการแรกภายในเดือนเดียวกัน รายการที่ 5 เป็นต้นไป คิดไม่เกิน 10 บาทต่อรายการ
-2-

ในการคิดค่าธรรมเนียมการท่ารายการข้ามธนาคารผ่านระบบ ATM ธนาคารจะแสดงเงื่อนไขการ


คิดค่าธรรมเนียมการท่ารายการดังกล่าวบนหน้าจอ ATM ทุกครั้ง เพื่อให้ลูกค้าทราบก่อนตัดสินใจท่ารายการ
หากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเสียค่าธรรมเนียมการท่ารายการ สามารถใช้เครื่อง ATM ของธนาคารที่ออก
บัตรเอง ซึ่งปัจจุบันมี ATM ของแต่ละธนาคารอยู่เป็นจ่านวนมาก

ธนาคารแห่งประเทศไทย
27 กันยายน 2553