Sie sind auf Seite 1von 3

PREZENTSKA OSNOVA PERFEKTNA OSNOVA

PREZ. IMP. FUT. 1. IMP. 1. IMP. 2. PERF. FUT. 2. PLPF.


1. sum eram ero esto fui fuero fueram
2. es eras eris es esto fuisti fueris fueras
3. est erat erit fuit fuerir fuerat
1. sumus eramus erimus estote fuimus fuerimus fueramus
2. estis eratis eritis este sunto fuistis fueritis fueratis
3. sunt erant erunt fuerunt fuerint fuerant

Složenice: absum, abesse, afui – biti


I. i II. III. i IV. 1. bor
odsutan
1. bar ebar adsum, adesse, affui – 2. beris
2. baris ebaris biti prisutan 3. bitur
3. batur ebatur prosum, prodesse, profui 1. bimur
1. bamur ebamur - koristiti 2. bimini
praesum, praesse,
2. bamini ebamini 3. buntur
praefui – biti na čelu
3. bantur ebantur
IND. IMP. PAS.  od ind. imp. akt. oduzmemo IND. FUT. 1. PAS.  od fut. 1. akt. oduzmemo
aktivne lične nastavke i dodamo pasivne aktivne i dodamo pasivne lične nastavke
laudabam - laudabar

PART. PERF. PAS.  glagolska osnova + sufiks to/ta


- doceo, 2 (docere), docui, doctum

- završava na –tus/ta/tum; -sus/sa/sum; deklinacija kao pridjevi 1. i 2. deklinacije na –us/a/um

- IND. PERF. PAS.  part. perf. pas. + ind. prez. akt. gl. Sum, esse, fui
 Laudatus/a/um sum…
- IND. PLPF. PAS.  part. perf. pas. + ind. perf. akt. Gl. Sum, esse, fui
 Laudatus/a/um eram…
- IND. FUT. 2. PAS.  part. perf. pas. + fut. 1. akt. Gl. Sum, ess, fui
 Laudatus/a/um ero…
KONJUNKTIV
1.) – poticajni – coniunctivus adhortativus

• 1. lice pl., prevodimo imperativom Legamus! = Čitajmo!


2.) – naredbeni – coniunctivus iussivus
I. II., III. i IV. Sum/esse/fui • 2. i 3. lice sg. i pl., prevodimo imperativom
1. em am sim Legas! = Čitaj!
2. es as sis
3. et at sit 3.) – zabrane – coniunctivus prohibitivus
1. emus amus simus • 2. i 3. lice sg. i pl. s negacijom ne, prijevod
2. etis atis sitis imperativom Ne legas! = Ne čiaj!
3. ent ant sint • stroža zabrana – konjunktiv perfekta, blaža –
konjunktiv prezenta Ne legeris!
= Da nisi čitao!
4.) – mogućnosti – coniunctivus potentialis
• prevodimo ga kondicionalom 1. ili pomoću glagola moći
5.) – željni – coniunctivus optativus
1.) ispunjiva želja - konjunktiv prezenta
2.) neispunjiva želja – uvijek uz utinam
a. sadašnjost – konjunktiv imperfekta – prevodimo
prezentom
b. prošlost – konjunktiv plpf. – prevodimo perfektom
6.) – sumnje – coniunctivus dubitativus/deliberativus
• u upitnim rečenicama Quis dicat? = Tko da kaže? Quid facerem? = Što
sam trebao učiniti?
KONJ. PREZ. AKT.  od 1.l.sg.ind.prez.akt oduzmemo –o i dodamo nastavke:
Rogo, 1. – rogem
Moneo, 2. – moneam
Scribo, 3. – scribam
Dormio, 4. – dormiam
Possum, posse, potui – possim
KONJ. IMPERF. AKT.  inf. prez. akt. + lični aktivni nastavci
- rogo, 1. – rogarem; moneo, 2. – monerem; scribo, 3. – scriberem; dormio, 4. – dormirem;
sum/esse/fui – essem
KONJ. PERF. AKT.  perfektna osnova i KONJ. PLPF. AKT.  perfektna osnova i
nastavci: nastavci:
Laudo, 1. – laudaverim Laudo, 1. – laudavissem
Moneo, 2. – monuerim Scribo, 3. – scripsissem
Scribo, 3. – scripserim Sum, esse, fui – fuissem
Sum, esse, fui – fuerim

KONJ. PREZ. PAS.  od konj. prez. akt. odbacimo aktivne lične nastavke i dodamo pasivne
-
rogo, 1., rogem – roger; moneo, 2., moneam – monear, scribo, 3., scribam – scribar; punio, 4.,
puniam – puniar
KONJ. IMPERF. PAS.  na inf. prez. akt. dodamo pasivne lične nastavke
- rogo, 1. – rogarer; moneo, 2. – monerer; scribo, 3. – scriberer; punio, 4. – punirer
KONJ. PERF. PAS.  od part. perf. pas. + KONJ. PLPF. PAS.  part. plpf. pas. + konj.
konj. prez. akt. glagola sum, esse, fui imp. akt. glagola sum, esse, fui

PARTICIPI
1. PARTICIP PREZENTA AKTIVNOG

• na prezentsku osnovu dodaje se –ns ili –ens

• rogo, 1. (rogare) – rogans, moneo, 2. (monere) – monens; scribo, 3. (scribere) – scribens; punio,
4. (punire) – puniens
• deklinacija kao pridjevi 3. deklinacije s jednim završetkom

• označava radnju koja je istovremena s radnjom glavnog glagola


• prevodimo ga:
o kada je u nominativu – glagolskim prilogom sadašnjim na –ći

 Disco legens. Učim čitajući.


o zavisnim rečenicama
 odnosna, vremenska, uzročna, pogodbena, dopusna
o nezavisnom rečenicom s veznikom i

 Disco legens. Učim i čitam.


oprijedložnim izrazom
2. PARTICIP PERFEKTA PASIVNOG

• na glagolsku osnovu dodamo –to ili –ta


o lauda – to – s  laudatus; lauda – to – m  laudatum; lauda – ta  laudata
• pokazuje radnju koja se dogodila prije radnje glavnog glagola
1. erim • prevodimo ga: 1. issem
2. eris o trpnim pridjevom na –n/na/no ili –t/ta/to 2. isses
3. erit o zavisnim rečenicama 3. isset
1. erimus  odnosna, vremenska, 1. issemus
2. eritis uzročna, pogodbena, 2. issetis
3. erint dopusna 3. issent
o nezavisnom rečenicom s veznikom i
o prijedložnim izrazom
3. PARTICIP FUTURA AKTIVNOG

• od part. perf. pas. oduzmemo –us i dodamo –urus/ura/urum


o laudo, 1., laudatus  laudaturus/a/um; ago, 3., actus  acturus/a/um
Laudatu/a/um 1. Sim • deklinira se kao Laudatu/a/um 1. essem
2. Sis pridjevi 1. i 2. 2. esses
Scriptus/a/um 3. Sit deklinacije na – Scriptus/a/um 3. esset
Laudati/ae/a 1. Simus us/a/um Laudati/ae/a 1. essemus
2. Sitis 2. essetis
Scripti/ae/a 3. sint Scripti/ae/a 3. essent
• označava namjernu buduću radnju
• prevodimo ga:
o hoću/kanim/namjeravam + infinitiv glagola koji je u participu
o namjernom rečenicom sa da (s namjerom da)
o odnosnom rečenicom u kojoj je futur
INFINITIVI
1. INFINITIV PREZENTA AKTIVNOG
I. II. III. IV. 2. INFINITIV PREZENTA PASIVNOG
laudare monere scribere punire • od inf. prez. akt. odbacimo –re i
dodamo –ri/i

3. INFINITIV PERFEKTA AKTIVNOG • laudatus/a/um esse; vetitus/a/um


• na perfektnu osnovu dodamo -isse •
esse
može se prevoditi svršeno
I. IV.
laudavisse punivisse I. II. III. IV.
laudari moneri scribi puniri

4. INFINITIV PERFEKTA PASIVNOG


• laudatum/am/um esse;
vetitum/am/um esse  akuzativ s
• part. perf. pas. + inf. prez. akt. gl. sum, infinitivom (ACI)
esse, fui
5. INFINITIV FUTURA AKTIVNOG • laudaturum/am/um esse;
• part. fut. akt. + inf. prez. akt. gl. sum, esse, 6.
facturum/am/um esse ACI
infinitiv futura pasivnog
fui
• laudaturus/a/um esse – hvaliti; • supin + inf. fut. pas. od eo, ire, ii, itum
facturus/a/um esse – činiti – ići
• laudatum iri
DEPONENTNI GLAGOLI
1. DEPONENTNI GLAGOLI
• glagoli koji su odložili pasivno značenje, uvijek imaju samo pasivan oblik, a aktivno značenje
• pollliceor, 2. (polliceri), pollicitus sum – obećati, obećavati
• sequor, 3. (sequi), secutus sum – slijediti, progoniti
• utor, 3. (uti), usus sum – koristiti, imati
• morior, 3. (mori), mortus sum – umrijeti
• orior, 4. (oriori), ortus sum – izlaziti, roditi se
• loquor, 3. (loqui), locutus sum – govoriti
• proficiscor, 3. (proficisci), profectus sum – ići, krenuti na put
• patior, 3. (pati), passus sum – trpjeti, dopustiti
• medeor, 2. (mederi), - liječiti ( + dativ)
• od aktivnih oblika imaju:
• part. prez. akt. hortans
• part. fut. akt. hortaturus/a/um
• inf. fut. akt. hortaturus/a/um esse
• pasivno značenje ima samo gerundiv
• konjugacija kao i kod običnih glagola u pasivu
• navodimo ih – 1. l. prez. pas., inf. prez. pas., 1. l. perf. pas.
• part. perf. pas. deponentnih glagola prevodimo glagolskim prilogom prošlim na –vši (hortatus – sokolivši)
• IMPERATIV
• imaju posebne oblike:
• 2. l. sg. – po obliku jednako nepostojećem inf. prez. akt.
• 2. l. pl. – po obliku jednako 2. l. pl. ind. prez. pas.
2. SEMIDEPONENTNI GLAGOLI
• glagoli kojima su oblici prezentske osnove aktivni, a nemaju oblike perfektne osnove, već samo
participske osnove: perf., plpf., fut.2. pas., ali s aktivnim značenjem