Sie sind auf Seite 1von 2
Hildegard von Bingen Een veertje op Gods adem Detwaalfde-ceuwseabdis Hildegard von Bingen had visioe- nen waarin ze zag hoe de kosmos inelkaar zaten reusachtige vrau- wen de kerk personifiéren, DOOR MARJOLEINE DE Vos ‘Allesaan Hildegard von Bingen spreekt vaneen andere teen tia dieongripbaar ‘verwegis geraakt endieook door erover telezen of naar bouwwerken, schilde- ingen of gedichten te kilken niet werke- liktotleven komt. Zoalseen piramide lees anthult over her ware even van de Egyptenaren, zo kaneea krulsvaarders- burehtof een miniaruurdateenvisioen ‘Weergeeftons nauvelifksdichter bj Hildegard von Bingen brengea, de abdls, die van 1098 cor 1179in Duitsland ineen Moosteraan de Rin leefde Hildegard was een hellige-nictop de mmanier van moeder Theresa, door veel soeds tedoen, maar opde ouderwerse’ imaniet;ze‘zag’dingen, had goddetijke {ngevingen en visioenen, die 2eteboek steldeen die haat regelreeht door het levende liche zelt werden geopenbsard. Visioencn ‘Warstaat dat ver vanonsaf het hele word ‘visloen’al, at kan au hooguit nogin verband merhallucinerende middelen gebruikt worden, en wat de mensen zien alsze die gebruikt hebben besehouwr ‘biemand als goddelijke openbaring.In Hlldegards tid wel alwashet au ook weer let z0dat iedercen die 2eidestem van God ‘gehoord te hebben meteen op zandachren geloof mocht rekenen. Hildegard begon omstceeks haar veertigste hhaarvisioenea op teschrijven. Een Kople vanhaarmanuscriptiwaminhanden vande paus. Die waserg onder de indruk TToch was Hildegard een vrouw, een schep- seldstindietidaletecheals een uer- ‘uigvan verstand werd gezien, Ook door Hildegard ze niet overigens, 24 torntin Inaar geschriften absoluut niet zandedan geldendeorde, en beklemtoont stceds weer atze ‘ononderwezen' is, een veerijeop de adem van God’ een nietswaardige vrouw’. Hildegard, cen meisjeuiveen cenvousige Hildegard in hae toestand van wwaarackti zien: | vervolg op {familiedatalop haar achtste aan het kloos- ter was gegeven, was onmiskenbaar ea, aucorieit. Bankai) de van God gegeven ‘isloenen waaedoor ze bezocht werd. Hesl cigenaardige visioenen van een bolvormige mmenselifke ignur mer twee hoofdendie dehele kosmos omvatteen die inziia ken opnieuw de mens bevatte,vanhetwerelde, ‘van gevleugelde wezens en reusachtige ‘rouven die deere personifiren, of de synagoge’of'deliefde. Inhaarvisloenen komen heel veel vrouwen vooren ookin haar gedichtenen liede- renbezingt ze voornamelijkvouwen. Hildegard leek vrouwen een stukinteres- santertevinden dan mannen. Haar boek over oorzakenen geneeswijzen van zicktes, ‘waatin zeook de lichaarashuishouding van debeide geslachten behandelt, besteedt veel uitgebreideraandacht an de vrowe @anaan de man. Zi) prijs steeds maar weer evrouw als moedet en voortbrengstervan hetleven, vooralinde gedaante van Marta: ‘endaaromisdehoogstezegen tevinden. inde vrouwelijkevorm, bovenalle andere ‘schepsels, want God is mens geworden in cenliefalligeen gezegene maaga Muziek Hetblist moeilikom zonder grondige tie de geestesgestelmeld en de spiritu- aliteltvan de twaalfdeeeaw tebege/pen al zouje dat, Hildegards bricvenlezend, maar haar miniaeuten ijkend, aan haarleven enkend, wel sag willen, Onze maniervandenken \jktweinigop evanzelfsprekendealles tot een gebeel ‘bende denkwijzevan Hildegard ende beeldentat utd ti iseenechte tah die men cerst moetleren kennen en beheersen ‘oor de bedoelingen vaneen enander du Sellar a Maar gelukhigschree Hildegard ook tnazldhzehech beweerddstse geen noot Konlezen enook nooitzangles ieeg, mat dat moet wel weet exn bescheidenheids {oop ijn Het salthansnauvweliksdenke baatdatiemand zondereni Sscholing deze wonderbasrink mooicen geshoudigemeatekpechreven kan heb- Datercenkloosterbestond waarde non- rgina 3 Bingen rneninde kerkelke Week deze muzickzon- ‘gen! Hoe Konden dienonnen dattrouwens, Wraagemen zich af,zeker bij hetluisteren naardeonwaarschijnlijk mooie ltvoe- ‘ingen van het gezelschap Sequentia. ‘Werkeliik,20 moetenengelen zingen, want ‘mensenstemmen kunnen dit niet goals ‘mensenoren maar naywelksnaai deze ‘muziekkzanen lulsteren, Verrukking (Ooit, schreef Hildegard, zong Adam mecde stem yan de Levende Geest, maar door de zondeval raakte hi dlekwijt. lets van dat vermogen hebben de mensen weer terug kgewonnen door muziek tesehrjvenen ‘muziekinstrumenten te maken, zodat zh Fondenzingennaargelangdeverruting Heleraat zoals het vrogger was,ishet naar nooit meer geworden,en éat Gekrachten welluidendheid van ziin(~ ‘Adams) tem hebben kunnen verdragen’, ‘och moet Hildegards muziek dichtby die van Adam komen, in haar extatische inge- ogenheld. Maar Adam was een manenin ~iineentje, Hildegard lat vrouwen zingec fendiezingen het moolse Daarvalt niet aanceewiifelen voor wie luistert naar hoe ‘Heather Knutson en Susanne Norin ‘Nunc aperuit nobis’ zingen op decd Canticles of estas. Desubtielevervlechting vanenkel-en samenzang, het opwaatts reikende,de hartverscheurendekleine neerwaartse Duigingen diehun stemmen maken, bets vaneen adembenemende schoonheid en Sterkte. Hildegard schrjfedat de mens 4) Depaalde gezangen moctzuchtenen stu snen omdat hi) moet denken aan deere! Seharmonie in zijn 2iel-Datzal het2in. Hevige vrouw Hoe onbegriipelifk deze muziekin haar schoonheld dus ook s,toch brengt ze Hildegard dichterbij.Ben hevige rouwer zit ondanks alle heiligheidenonthecht- ‘held, enorm veetleven in haar muziek. Zoalsertouwens ook veel leven in haar brieven ziten inhazropenbartige ver~ handelingen overseksualiteis Wanner feenvrouw seksueleomgang met een man ‘heeft, onderguatzij een gevoel van htte, datdoorde begeerte in haar hersenen wordt veroorzaakt,alsook een gevoel van ‘De kosmosmenszoals Hildegard dic in haar visloenen zag, (MastatiesaieLiber Divinorum Operum) ‘genotbij dezeervaring’-cen non! Hoe lst ze dat? Zo schrjft ze ook doodleuk: ‘Mannendienoviteen vrouw hebben Bii= venevenkleurloosaiseen dag waarop de zon nletschiint. Noorvrouwen vind ze heraterenmin 1digom nooiteen man te ‘hebben. Toch pustze de maagieiiuheld aanals weg naar God- maar hetis niet ver- odenomeen mooie maagd te zi, haar ‘loosterlingen dragen eestelik uitgedost