Sie sind auf Seite 1von 26

Drum Publication Group

Draft Sgaw Karen Transliteration Work List

This word list is made available to assist those wishing to learn Sgaw Karen. It is
designed to be used along with the Transliteration Guide available on our web site. We
hope it will be a useful tool in learning the Karen script.

Basic Expressions

Yes may rh>


No ta may bà wrh>b.
Thanks you ta blü w>bsK;
Thank you very much ta blü dòh mä w>bsK;'d.r;
Never mind a twä ta òh bà twG;wtd.b.
Please wee thä sgōo 0Ho;plR
Fantastic, great ghāy dòh mä *hR’d.r;
Come here! heh la ēe [JvXtHR
Look at this gwa la ēe uG>vXtHR
Don't worry goh ta ghāy ud>w*hR
OK, good ghāy, ghāy lee *hR< *hRvH
Enough (work for now) bà lee b.vH
I understand ya na puh ,e>yX>
I don't understand ya na ta puh bà ,e>wyX>b.

Questions

Who? ma tā lèh rwRvJ.I


What? ma nù lèh rEkRvJ.I
Where? hpeh lèh , oh hpèh lèh zJvJ.< td.zJvJ.
When? a kah hpeh lèh tcgzJvJ.
How? di lèh 'fvJ.I
Why? bà ma nū a hkoh lèh b.rEkRtCdvJ.I
How many? pwēh ___ lèh ySJRúúúúvJ.I
How much (cost)? hsëe ah lèh / hteh lèh qH;tgvJ.< xJvJ.
What are you doing? na mā ma nū lèh erRrEkRvJ.
What's wrong? bà ma nū lèh b.rEkRvJ.
Do you understand? na na puh ahh ee>yX>{g
What's your name? na mēe di lèh erHR'fvJ.
Can I help you? ya mā sūh nā thay ah ,rRpXReRoh{g
Does anyone here speak pwā teh eh ga lëe glọh ySRwJtJuvH;usdmb.td.{g
English? bà òh ah
What do you call this in a weh ēe na göh luh pwā t0JtHReud;vXySRunDusdm'fvJ.
Karen? ga nyaw glọh di léh
What does that mean? ta èe a kaw pa nyaw di w>tHRtcDynD'fvJ.
lèh
How do you pronounce na hpä thàw di lèh ez;oD.'fvJ.
this?
Can you translate this for na glọh htee nay yā ta ēe eusdmxHM>,Rw>tHRoh{g
me? thay ahh
What do you want? na thä law ma nū lèh eo;vDrEkRvJ.
Quantities

Many ta hpà, ta poo wz.< wyl


All keh lēr cJvXm
1st kàw htëe ga tuh cD.xH;uwX>
2nd kee kah ta kah cHcgwcg
3rd thuh kah ta kah oXcgwcg
Half ta wạ, ta gọo w0m< wulm
Quarter lwee poo ta poo vGH>ylwyl
Number naw ghee eD>*H>
A lot ah ah tgtg
Little hsëe qH;
A little ta sëh hpoh wpJ;zd
Each göh (kah) ud;(cg)
Every sụ sụ pkmpkm
Mostly ah ta gay tgwuh>
Some ta nāw weDR
Too much ah ah ka lẹh tgtguvJm
Equal (amount) pwēh thöh thöh ySJRod;od;
None naw ___ bà eDúúúúb.
Complete Word List
A
A little ta sëh poh wpJ;zd
A lot ah ah Tgtg
Abdomen huh hpuh [XzX
About (concerning) Bà hkä däw / luh ____ a b.C;'D;< vXúúúút*h>
ghay
Acid hsèe qH.
Across (narrow space) kaw tẹh cDwJm
Across (wide space) kaw ghạ cD*m
Aeroplane ga baw yōo ubD,lR
Again ga däw ta blaw u'D;wbsD
Ago (three months) a pōo gwẹe (ther lah) tylRuGHm (oXvg)
Alcohol thëe oH;
Alive moo, òh moo rl< td.rl
All keh lụh cJvXm
All (day) daw (nēe) 'D (her)
All (week) daw ta (nwee) 'Dw (EGH)
Allow dü lēh 'k;vJR
Alone ta ghā w*R
Along (by), around wä ta rëe 0;w&H;
Also say gäw ph>uD;
America gaw america (a meh ra gā) uD>trJ&uR
Among glah, luh ___ glah usg< vXúúúúusg
Anaesthetic ka thè tạw tū uoH.wDmwkR
And däw 'D;
Anemia thwèe ghee sa ta hsah oGH.*H>p>w>qg
Angry thä htàw o;xD.
Animals hsà poh gaw poh q.zduD>zd
Animist moh lu pa la rd>vky>v>
Ankle kàw day gọh cD.'hudm
Answer (n) ta sëe hsuh w>pH;qX
Answer (v) sëe hsuh pH;qX
Ant tuh wX>
Anxious thä goh o;ud>
Anything ta ta mēe mēe w>wrHRrHR
Appetite (bad) àw ta beh bà tD.wbJb.
Appetite (good) àw beh tD.bJ
Arm su pk
Army thü mu dòh ok;rk>'d.
Artery (and vein) thwèe glōh oGH.usdR
As far as tū dà peh wkR'.zJ
Ash mày oo klà rh.tlcs.
Ask thee gwa oHuG>
Asthma ta thä ëe w>o;tH;
At luh vX
Aunt mu ga rk>*>
B
Back kluh hkee csXCH
Back pain ploh hkee hsah ysd>CHqg
Bad uh tX
Bag htùh xX.
Bamboo wà 0.
Bamboo (split and hpu dah, pee dah zk'g< zH'g
flattened)
Banana ta gwee thà wuGHo.
Baptist bluh htee bsXxH
Basket nạ em
Bathe lù htee vk.xH
Battery dä keh (Burmese) ';cJ (vDth.)
Beans peh yJ
Bear tā thoo wRol
Beautiful hkee lā CHvR
Because of may luh ___ a hkoh rh>vXúúúútCd
Become keh htàw uJxD.
Bed law mee vD>rH
Bedroom law mee düh vD>rH'X;
Bee ka neh ueJ
Before luh a poò gweē vXtylRuGHm
Before (doing) ta klü luh ___ wcsK;vXúúúú
Before (I go) ta klü (ya heh) wcsK;(,[J)
Behind luh ___ a law kee vXúúúútvD>cH
Believe nạ em
Beside tha hkēh dåw, a ka pā oCJR'D;< tuyR
Best ghāy ga tuh *hRuwX>
Betel thëh thà oJ;o.
Better ghāy nay dëe *hRM>'H;
Better (improved) ghāy htàw *hRxD.
Between luh ___ a ka hsöo vXúúúútuql;
Bible Lẹe saw hsgee vHmpDqSH
Big dòh 'd.
Bird htòh xd.
Birth ta òh plèh w>td.zsJ.
Biscuit gòh ud.
Bite ày th.
Bitter kà c.
Black thoo ol
Blackboard luh thày bà thoo vX>oh.b.ol
Bladder hsèe duh qH.'X
Blanket yà lü ,.vk;
Bleeding thwèe, thwèe lāw oGH.< oGH.vDR
Blind bláw bsD.
Blood thwèe oGH.
Blue lah hay vg[h
Blunt lāy vhR
Boat klee csH
Boat engine klee sëh csHpJ;
Boatman pwā nàw klee ySReD.csH
Body moh pwa rd>yS>
Boil klaw csD
Bone hkee CH
Book lẹe vHm
Books lẹe ta hpà vHmwz.
Border gaw hsuh uD>qX
Bored ta guh thä w>uX.o;
Borrow hkay loh Chvd>
Bottle pa law yvD
Bowl law kaw ga thoo vDcDuol
Boy / Girl friend ta èh taw w>tJ.wD
Brain kòh nọo cd.Elm
Brave du 'l
Break bö ka bd;u>
Breast nu Ek>
Breast milk nu htee Ek>xH
Breathe thä o;
Bridge tōh wdR
Broom nàw kweh thòh eD.cGJod.
Brown lü, ghāw lü vk;< *DRvk;
Brush brüh (or brush) -bX;
Buddhist pwā bah thaw kah, pwā ySRbgoDcg< ySRbl;';zd
Buddha poh
Buffalo pa na ye>
Burma gaw pa yāw uD>y,DR
But bà hsà, bà hsà däw b.q.< b.q.'D;
Buttock kee koh cHud>
Buy pwāy ySŒR
C
California State California gaw sèh uJ.vH.zdeH,guD>pJ.
Call göh ud;
Can (able) thay oh
Candle pa neh, pa neh wah yeJ< yeJ0g
Careful (be careful) pa law thä yvD>o;
Carry (on back) wee 0H
Cart lày vh.
Cat thà mee nyāw o.rHnDR
Cause dü keh htàw 'k;uJxD.
Centipede dä baw ';bD
Chalk hàw kòh wah [D.cd.0g
Change (alter) leh lọh vJvdm
Channel htee glō xHusdR
Chapter a hsuh dòh tqX'd.
Charcoal thwà oG.
Chase lōo vlR
Cheek böh pā bd;yR
Chest thä nah pwa o;egyS>
Chew ày blëh th.bsJ;
Chicken hsaw qD
Chicken pox luh htee ta hsah, ta tàw tah vX>xHw>qg< w>xD.xg
Child po thà zdo.
Chilli moh heh thà rd>[Jo.
Chills / Shivers ta nyà gho htàw w>n.*d>xD.
Chin ká c.
Chisel htä plēe x;ysR
Choir kwah yùh (or choir) cGg,X.
Cholera ta loo bwöh w>vlbSd;
Choose hkoo htuh CkxX
Christian krẹe poh c&Hmzd
Church tha rọh o&dm
Clean ka hsgaw uqSD
Clear hsgee qSH
Clever goó thay ul.oh
Climb htàw xD.
Clinic ta hày ga thèe düh w>[h.uoH.'X;
Clock (watch) nà rèe e.&H.
Clothes ta goo ta gā w>ulw>uR
Cloud ta ùh w>tX.
Cloudy du 'k
Clumsy sāw glāw pDRusDR
Cockroach saw law pDvD
Coconut hkāw thà CDRo.
Coffee kaw pèe (coffee) cDzH.
Cold kù ck.
Cold (illness) ta kù bà w>ck.b.
Cold season ta ghoh kah w>*d>cg
Colors ta a lweh ta hpà w>tvGJ>wz.
Come heh [J
Come back heh kāy ka dah kāy [JuhRu'guhR
Comparatives ____ nay dëe úúúúM>'H;
Compare htòh tha trāw xd.o}wDR
Congregation ta óh hpwòh w>td.zSd.
Constipation huh hpuh glūh, ày glā [XzXusXR< th.usR
Cook (v) hpaw zD
Cooked rice māy rhR
Cord plēe ysHR
Corn bu kay thà bkcho.
Correct bà b.
Cough göo ul;
Count ghee, dwä *H>< 'G;
Country gaw uD>
Cousin daw ta kwah 'DwcGg
Cow glaw moh, ghāw hpëe usD>rd>< *DRzH;
Cry hàw [D.
Cucumber dee thà 'Ho.
Cup htee kwä xHcG;
Current htee ywā xH,GR
Curry / Stew ga thoo uol
Cut glaw usD
D
Daily göh nēe dëh ud;eHR'J;
Dangerous lāw plēe vDRysHR
Dark këe cH;
Daughter hpoh mù zdrk.
Day nēe eHR
Dead thee oH
Deaf na ta uh e>wtX
Decrease lāw vDR
Deep yọh ,dm
Deer tā hoh, tā yu wR[d< wR,k>
Defecate ày hsah th.qg
Dehydration ta htee thëe noh thëe w>xHoH;edoH;
Delicious beh guh, wèe bJuX< 0H.
Demonstrate, Show mā pyä rRyF;
Depart hä htàw [;xD.
Department wēh glōh 0JRusdR
Descend lēh lāw vJRvDR
Diabetes hsèe hsuh qH.qX
Diarrhea huh puh loo, ày pwẹh [XzXvl< th.ySJm
Die thee oH
Different lāw hsaw vDRqD
Difficult gaw uD
Dig kòo cl.
Digest ghẹe blëh *HmbsJ;
Dirty bà uh b.tX
Discussion ta teh tha göh w>wJoud;
Diseases ta sah ta hpà w>qgwz.
District gaw rày uD>&h.
District Head gaw rày kòh uD>&h.cd.
Do/Work mā rR
Doctor ga thèe tha rà / mú uoH.o&.Ark.
Dog htwèe xGH.
Door peh traw dòh yJ}wD'd.
Dose ga thèe ta aw a ghaw uoH.wtDt*D>
Draw tay (ta ghāw) wh (w>*DR)
Dress hsay goo hsay gā qhulqhuR
Drill htä plẹe x;ysHm
Drink oh td
Drive (a boat) naw (klee) eD (csH)
Drive (a car) naw (thoh lày) eD (odvh.)
Drop mā lāw tẹh rRvDRwJm
Drown lāw ü thee vDRtk;oH
Dry rice hu thä [ko;
Duck htòh dày xd.'h.
Dust hàw kòh [D.cd.
Dysentery huh hpuh wẹe ta gee [XzX0HmwuH
E
Each göh (kah) ud;(cg)
Ear na e>
Early hsoh, ghāw qd< *DR
Earth hàw kòh [D.cd.
East (=sunrise) mu htàw rk>xD.
Easy nyaw nD
Eat àw tD.
Education Department gù thay hsëh lā wēh glōh ul.ohqJ;vR0JRusdR
Eggplant ta gāw gwēh thàh wuDRuGJRo.
Eggs ta dèe w>'H.
Either / or (actions) thày ___ thày oh.úúúúoh.
Either /or (things) ghāy ___ ghāy *hRúúúú*hR
Elbow su nūh kee pkeX.cH
Elder brother jaw uFD
Elder sister naw eD
Elephant ga hsaw uqD
Empty òh ga law td.uvD
Enemy dù dah 'k.'g
England gaw eh ga lëe uD>tJuvH;
Enough, Sufficient luh vX
Equal (amount) pwēh thöh thöh ySJRod;od;
Equal, Similar di thöh 'fod;
Every sụ sụ pkmpkm
Examination ta mā gwa w>rRuG>
Example ta a doh w>t'd
Exchange hsaw ta leh qDwvJ
Explain teh na puh wJe>yX>
Eye mẹh klee rJmcsH
F
Face mẹh thà rJmo.
Fall (down) lāw tẹh vDRwJm
Fall (over) lāw hkee vDRCH>
Family / Household hèe hpoh hkaw hpoh [H.zdCDzd
Family Relations hèe hpoh hkaw hpoh ta ray [H.zdCDzdw>&hvdm
lọ
Far yēe ,HR
Farmer pwā mā kü poh ySRrRck;zd
Fast klay cV
Fat thoh, bàw od< bD.
Father pah yg
Fester ta ù htàw wtk.xD.
Fetch, Gather, Catch lēh mā nay vJRrRM>
Fever ta lōh goh w>vdRud>
Fever (malaria) ta nyà ghoh htàw w>n.*d>xD.
Field Sẹe plaw, plaw pHmysD< ysD
Fight (battle) dü lọ 'k;vdm
Fight (quarrel) ày lọ th.vdm
Find mā nay rRM>
Finger su nuh pkeX
Finger nail su mày pkrh.
Finish wēe lee 0HRvH
Fire mày oo rh.tl
First kàw htëe ga tuh cD.xH;uwX>
Fish nyà n.
Fish paste nyà ù n.tk.
Fist su kòh thà pkcd.o.
Flood htee dòh xH'd.
Floor thày bà lōh, hpu dah kòh oh.b.vdR< zk'gcd.
Flower paw zD
Fly thà bu lah o.bkvg
Follow lēh law kee, pọh vJRvD>cH< ydm
Fontanel kòh htee cd.xH
Food ta àw w>tD.
For luh ___ a ghaw vXúúúút*D>
Forehead Mẹh taw kòh, mẹh pà kòh rJmwDcd.< rJmy.cd.
Foreign htee ghū gaw ghā xH*kRuD>*R
Forget thä pāy nàw o;yhReD.
Fork nàw hsëh eD.qJ;
Fried rice māy jàw rhRuFD.
Friend tha göh oud;
Frightened lāw plēe vDRysHR
Frog dày 'h.
From luh vX
Frontline (army) ta mẹh nyah w>rJmng (ok;rk>'d.)
Fruit and Vegetables ta döh ta là ta thoo ta thà w>'d;w>v.w>olw>o.
Fruits ta thoo ta thà w>olw>o.
Fry jàw, wẹh uFD.< 0Jm
Full pwēh daw ___ ySJR'Dúúúú
G
Garden ga ruh u&X>
Garlic pa thuh wah thà yoX0go.
Gate peh traw yJ}wD
General Head Quarters law kùh thä vD>cX.o;
Geography hàw kòh ghāw [D.cd.*DR
Get dressed goo gā htàw uluRxD.
Give hày [h.
Give back hày ka dah kāy [h.u'guhR
Glad thä ku o;ck
Gland klee, ta a klee csH< w>tcsH
Glass mẹh htee ga lā rJmxHuvR
Glove su plàw pkzsD.
Glue gàw uD. (w>pJ)
Go lēh vJR
Go across lēh kaw ghạ vJRcD*m
Go back lēh kāy ka dah kāy vJRuhRu'guhR
Goat mëh tëh lëh rJ;wJ;vJ;
God ywā ,GR
Gold htoo xl
Good ghāy *hR
Government pa dòh y'd.
Grandchild lēe vHR
Grandfather hpu zk
Grandmother hpee zH
Grass nàw eD.
Green lah vg
Green vegetables ta döh ta là w>'d;w>v.
Grip hpàw zD.
Guest pwā ta mwēe ySRwrSHR
Gun gloh usd
H
Hair kòh thoo cd.ol
Half ta wạ, ta gọo w0m< wulm
Hammer tòo (Burmese) wl.
Hammock sụ pkm
Hand su là pkv.
Happy thä hpwee o;zSH
Hard glā usR
Harm, Damage, Spoil mā hä ghāw rR[;*DR
Harvest ta göo bu w>ul;bk
Harvest (rice) göo bu ul;bk
Hat kòh plàw cd.zsD.
Hate thä hay o;[h
Have òh däw td.'D;
He / She a weh t0J
Head kòh cd.
Headache kòh hsah cd.qg
Heal mā blah rRbsg
Health hsòo, ta òh hsòo òh klay ql.< w>td.ql.td.cV
Health Department hsòo klay māh sūh wēh ql.cVrRpXR0JRusdR
glōh
Hear na hoo e>[l
Heart thä o;
Heavy hkuh CX
Help mā sūh rRpXR
Here peh ēe zJtHR
Hidden koo thòo clol.
Hide òh koo thòo td.clol.
Hill ta lu poh w>vl>zd
Hip yaw tẹh kòh ,D>wJmcd.
His / Hers a weh a ______ t0JtúúúúI
Hit doh 'd
Hole ta pū w>ylR
Honey ga neh saw ueJpD
Hope hsuh_____ qXúúú
Hospital ta hsah hèe w>qg[H.
Hot goh ud>
Hot Season ta koh kah w>ud>cg
Hotter than goh nay dëe ud>M>'H;
Hour nà rèe e.&H.
House hèe [H.
Household hèe pōo hkaw pōo [H.ylRCDylR
Housepost hèe htòo [H.xl.
How many? pwēh ___ lèh ySJRúúúúvJ.I
How much (cost)? hsëe ah lèh / hteh lèh qH;tgvJ.< xJvJ.
How? di lèh 'fvJ.I
Hungry thà wēe o.0HR
Husband wā 0R
Hymm ta thä wèe w>o;0H.
I
I ya - yā (object: to me, with , = ,R
me)
If may may, may ___ này rhrh>< rhúúúúM.
If not may ta may bà däw rhwrh>b.'D; úúúú
Important a ray dòh t&h'd.
Impossible geh htàw ta thay bà uJxD.wohb.
In luh ___ pū vXúúúúylR
In front luh ___ a mẹh nyah vXúúúútrJmng
In order that di thöh däw ___ 'fod;'D; úúúú
In order to/for luh ___ a ghaw vXúúúút*D>
In the middle luh ___ a kùh thä vXúúúútcX.o;
In three months thuh lah a taw pū oXvgtwD>ylR
Increase htàw xD.
Indigestion huh puh hsah, ga lēe htàw [XzXqg< uvHRxD.
Infection ta bà ghạ w>b.*m
Injection ta hsëh ga thèe w>qJ;uoH.
Inner ear na pōo e>ylR
Insect (general) ta poh hka w>zdC>
Instead luh ___ a law vXúúúútvD>
Insufficient ta luh bà wvXb.
Intestine pwẹe ySHm
Invitation leē tâ gweh mū vHmw>uGJrkm
Iron / Steel htä x;
Itch thä o;
J
Jackfruit pa nweh thà yEGJ>o.
Joint hkee hsuh CHqX
Jump hpu zk
Jungle pwa la glah yS>v>usg
Just once hteh ta blaw xJwbsD
K
Karen ga nyaw unD
Karen State ga nyaw gaw sèh unDuD>pJ.
Kaw Thoo Lei Kaw thoo lāy uD>olvhR
Kerosene rày nàw thoh &h.eD.od
Kick htoo xl
Kidney ga lay uvh>
Kill māh thee rRoH
Kill (with a gun) käh thee c;oH
Kill (with blows) doh thee 'doH
Kitchen pà gaw pū z.uylR
Knee gàw lay kòh cD.vh>cd.
Knife daw 'D
Know thày nyah oh.ng
L
Ladder hkaw CD
Lamp mày u duh rh.tl'X
Last (month) ma hah (ta lah) r[g(wvg)
Late sēh kee pJRcH
Latrine hèe poh, ta hä law [H.zd< w>[;vD>
Laugh nēe eHR
Learn mā loh rRvd
Leech thöo ol;
Left sày ph.
Leprosy ta hsah uh w>qgtX
Lesson ta mā loh w>rRvd
Letter lẹe pa ruh vHmy&X
Lie mee nāw rHeDR
Lie (fib) law ta vDw>
Lift yọo htàw ,lmxD.
Light (lamp) dwèh htàw 'GJ.xD.
Light (n) ta ga pāw w>uyDR
Light (weight) hpwee zSH
Lighter / match mày oo chëe rh.tlcFH;
Like (want) èh döh tJ.'d;
Like that di này 'fM.
Lime pa naw thà, pa naw gleh yeDo.< yeDusJo.
thà
Lip nọh hpëe, htä kòh hpëe edmzH;< x;cd.zH;
Listen ga nà ue.
Little (amount) ta sëh sëh wpJ;pJ;
Little (size) hsëe qH;
Liver thòo ol.
Long htaw xD
Look gwah uG>
Lose lāw ma vDRr>
Lost hah ma [gr>
Love èh tJ.
Lung pa thòh yod.
Lyric ta thä wèe a hplùh w>o;0H.tzsX.
M
Mad, Crazy ta plu w>ysK>
Make a noise mā thàw mā theh rRoD.rRoJ
Make clean (in general) mā ga hsgaw rRuqSD
Make/Build bwaw bSD
Malnutrition ta àw lāw htrü w>tD.vDR-xK;
Man pọ kwah ydmcGg
Mango ta gāw thà wuDRo.
Many ta hpà, ta poo wz.< wyl
Mat klàw csD.
Materials ta päw ta law w>yD;w>vD
Meaning kaw pa nyaw cDynD
Measles tha möo hpoh orl;zd
Meat ta nyàh w>n.
Medicine ga thèe ga thaw, ga thèe uoH.uoD< uoH.xH
htee
Meeting òh hpòh td.zSd.
Menopause ta thwèe tụ w>oGH.wkm
Menstruation (pọh mù) lu la heh, thwèe (ydmrk.) vk>v>[J< oGH.[J
heh
Mentally ill ta plu ta hsah w>ysK>w>qg
Midnight hpä hpaw mu z;zDrk>
Mine ya ta ,w>
Minute mëe nëe rH;eH;
Mirror Mẹh htee ga lā rJmxHuvR
Mix hkah hkụ CgCkm
Money say / toh ph< wd>
Monkey tā ü wRtk;
Month lah vg
Monthly göh lah dëh ud;vg'J;
Moon lah vg
More nay M>
More than ah nây deė tgM>'H;
Morning ghāw kaw *DRcD
Mosquito pa sōh ypdR
Mosquito net pay pāw yh>yDR
Mostly ah ta gay tgwuh>
Mother moh rd
Mountain ka suh upX>
Mouth gọh pū udmylR
Much ah ah tgtg
Mud ga pẹe uyHm
Mumps dày böh 'h.bd;
Must ka bà ub.
N
Nail tä pa nẹh x;yeJm
Nam prick, Tavoy ta rẹe w>&Hm
Name mēe rHR
Narrow èe tH.
Navel day 'h
Near bü däw bl;'D;
Nearly bü luh a ga ___ bl;vXtuúúúú
Need lòh bà vd.b.
Needle htä x;
Nerve htù pla xl.ys>
Never naw ta blaw bà eDwbsDb.
Nevermind a twä ta òh bà twG;wtd.b.
New a thaw toD
News ta ga sàw w>upD.
Newspaper lẹe ta ga sàw vHmw>upD.
Next time luh kee ta blaw vXcHwbsD
Next week keh gụh ta nwee cJuXmwEGH
Night nā, mu nā kaw eR< rk>eRcD
No ta may bà wrh>b.
Noise ta thàw w>oD.
None naw ___ bà eDúúúúb.
Noodles kaw naw, mah mà cDeD< rgr.
Noon mu tòo rk>xl.
North ga lēe söh uvHRpd;
Nose nah day, nah sāy eg'h< egphR
Notebook lẹe gwëh nàw ta vHmuGJ;eD.w>
Nothing naw ta mēe bà eDwrHRb.
Now keh ēe, hsuh ka taw keh ēe cJtHR< qXuwD>cJtHR
Number naw ghee eD>*H>
O
Oar nàw wa eD.0>
Office roo, wēh düh %l< 0JR'X;
Often keh ēe keh ēe cJtHRcJtHR
Oil thoh àw odtD.
Okra thà blòh blay, blòh blay thà o.bsd.bV< bsd.bVo.
Old law lēe vD>vHR
Old (age) thä pwa o;yS>
On (on top of) luh ___ a hpaw kòh vXúúúútzDcd.
Once ta blaw wbsD
Onion pa thuh gāw thà yoX*DRo.
Only hteh dà xJ'.
Open öh htàw td;xD.
Operation äw hpa räy (from English) tD;z&h;
Or else may ta may rhwrh>
Other a ghā t*R
Out luh____kluh vXúúúúcsX
Outside luh ta plaw pōo, luh koh vXw>ysDylR< vXcd
Ovary duh law 'XvD>
P
Page ga blëe pā ubsH;yR
Pain ta ày htü, hsah w>th.xk;< qg
Paint hpwoo zSL
Papaya mạ thà, goh see thà rmo.< udpHo.
Paper sä koh p;cd
Past (time/physical) pū gwẹe ylRuGHm
Pastor ta òh hpwòh tha rà / mù w>td.zSd.o&.Ark.
Path gleh usJ
Peace (and quiet) ta bwàw, ta bwày ta bwàw w>bSD.< w>bSŒ.w>bSD.
Peace (not fighting) ta mụ ta kù w>rkmw>ck.
Pen mèh htee, htòh dëe boh, ta rJ.xH< xd.'H;bd< w>uGJ;bd
gwëh boh
Pencil suh boh pX>bd
Penis htày xh.
Period a ga taw tuwD>
Permission lẹe nèh lāw, ta nèh lāw vHmeJ.vDR< w>eJ.vDR
Permission (written) lẹe nèh lāw vHmeJ.vDR
Person pwā ySR
Petrol däh hsèe (Burmese) ';qH.
Picture ta ghāw w>*DR
Pig htö xd;
Pillow kòh tha kùh cd.ocX.
Pills ga thèe plùh uoH.zsX.
Pink ghāw sa *DRp>
Plan ta rèh ta glēh w>&J.w>usJR
Plant thòo ol.
Plate law kaw vDcD
Play (games) lōh gweh vdmuGJ
Play (guitar) day 'h
Pneumonia pa thòh ta kù bà yod.w>ck.b.
Poison ta sù w>pk.
Powder (general, flour etc.) ga mù url.
Prawn tha dàw o'D.
Pray bah ywā bg,GR
Pregnant duh 'X
Press hpàw bà zD.b.
Prevent daw tha duh 'Do'X
Prison hkọ Cdm
Problem ta gaw ta keh w>uDw>cJ
Propeller pà gà (Burmese) y.u.
Protect daw tha duh 'Do'X
Prowman klee kòh csHcd.
Puberty ta dòh tụ w>'d.wkm
Pull htü xk;
Pull out htü htàw xk;xD.
Pulse thwèe sèe oGH.pH.
Pumpkin loo kay thà vl>cho.
Pupil pleh ysJ>
Push hsàw qD.
Put (down) pạ lāw ymvDR
Put, Leave pạ tay ymwh>
Q
Quarter lwee poo ta poo vGH>ylwyl
Question ta thee gwa w>oHuG>
Question / Test ta thee gwa /ta döh sëh w>oHuG>Aw>'d;pJ;
R
Rabies htwèe plu xGH.ysK>
Rain ta heh sōo / sōo w>[JplR< plR
Rainy Season ta sōo kah w>plRcg
Raise (livestock) bù bk.
Rapid gay uh
Rat yù ,k>
Ration sa gay (from 'scale') ?puh/
Read hpä z;
Real, genuine, true naw kaw lāw eD>uD>vDR
Recall (nostalgia) thä tha yu o;o,k>
Receive döh nay 'd;M>
Red ghāw *DR
Refugee pwā bà gaw bà keh ySRb.uDb.cJ
Relative bü tee bl;wH>
Remember thày nàw oh.eD.
Remind mā thày nàw rRoh.eD.
Repair bwaw bSD
Report Lẹe pạ hplah vHmymzsg
Rest òh bwëe td.bSH;
Return heh gāy [JuhR
Rib ghụ hkee *kmCH
Ridge ta loo ta trāw w>vl>w>}wDR
Right htweh xGJ
Ring worm ta hpwaw w>zSD
Ripe a mee trH
River htee gloh xHusd
River mouth htee htà xHx.
Riverbank htee nēe xHeHR
Road maw htòh gleh, gleh mu rDxd.usJ< usJrk>
Rock luh vX>
Roof hèe kòh dü, ta kòh dü [H.cd.'k;< w>cd.'k;
Room düh 'X;
Rope plēe ysHR
Row wa klee 0> (csH)
Rubber keh hpyëh (Burmese) cJzFJ; (eD.xl;oH)
Rule ta bluh w>bsX
Ruler pa noh bluh yedbsX
Run hkay Ch>
S
Sad thä ü o;tk;
Salt ee thà tHo.
Salty haw [D
Sand mëh rJ;
Sandbank mëh mu kòh rJ;rk>cd.
Sarong (man's) hteh goo, yà goo xJul< ,.ul
Sarong (women's) nèe eH.
Saucepan tha pūh, maw kà oyXR< rDc.
Saw lwä vG;
Sawmill thày sëh oh.pJ;
Scatter about óh tha göh td.oud;
School joh uFd
Scissors htä rëe x;&H;
Scorpion mẹh tẹh klëh rJmwJmcsJ;
Scratch wạ 0m
Screw htä pa nẹh wẹe x;yeJm0Hm
Screwdriver htä wẹe x;0Hm
Sea pàw lèh yD.vJ.
Seat law hsày nāw vD>qh.eDR
Second kee kah ta kah cHcgwcg
Secret ta koo thòo w>clol.
Secretary nèh rwèh eJ.%GJ.
See htèe xH.
Sell hsah qg
Send hsguh qSX
Sexual Intercourse mù kwa ta ray lọh, ta mee rk.cGgw>&hvdm< w>rHCkm
hkụ (for speaking)
Shallow ta yọh bà, dàw w,dmb.< 'D.
Shan State yōh gaw sèh ,dRuD>pJ.
Sharp ày th.
Sheet law mee dah vD>rH'g
Shelf ta pwa kòh wyS>cd.
Shin kàw lāy moh cD.vhRrd
Ship ga baw ubD
Shirt aw gee, hsay gā tDuH< qhuR
Shoe kàw hpëe cD.zH;
Shoot käh glo c;usd
Shop glä us;
Shopkeeper pwā sah ta hpoh ySRqgw>zd
Short hpù zk.
Shoulder pee bàh kòh zHb.cd.
Shut gä buh u;bX
Shy mẹh hsgä rJmqS;
Sibling daw pu weh 'Dyk>0J>
Sick òh ta hsòo bà td.wql.b.
Silver say ph
Sing thä wèe o;0H.
Sink lāw bluh vDRbsX
Sit hsày nāw qh.eDR
Skin pëe bay zH;bh.
Skull kòh hkee cd.CH
Sky moo kòh rlcd.
Sleep mee rH
Sleepy èh döh mee tJ.'d;rH
Sling shot lay gwạ (Burmese) vhuGm
Slow ga yaw, ga bëh u,D< ubJ;
Slowly ga yaw ga yaw u,Du,D
Small hsëe qH;
Smell ner eX
Smile nēe ga mwee eHRurSH
Smoke mày oo lu rh.tlvk>
Smoke (tobacco) oh mọh tdrdm
Snake ghu *k>
Sneeze hsëh qJ;
So, therefore, in that case di này däw 'fM.'D;
Sock kàw plàw cD.zsD.
Soft ga hpaw, pwẹh uzD< ySJm
Soldier thü poh ok;zd
Some ta nāw weDR
Something ta ta mēe w>wrHR
Sometimes ta blaw blaw wbsDbsD
Son hpoh kwah zdcGg
Soup ga thoo htee uolxH
Sour hsèe qH.
South ga lēe htëe uvHRxH;
Spasm ta tàw w>xD.
Speak teh, teh ta wJ< wJw>
Special lāw hsaw vDRqD
Spicy heh [J
Spider ga pāw uyDR
Spinach ta māy law wrhRvD
Spine ploh hkee ysd>CH
Spit htü plēh htee xl;ysJRxH
Spleen ga maw urD
Spoon nàw tūh eD.wXR
Squirrel lèe pa aw vH.ytD
Stand hsuh htùh qXxX.
Star hsà q.
Start säh htàw p;xD.
State gaw sèh uD>pJ.
Steal hù [k.
Steer naw klee eD (csH)
Stern klee kee csHcH
Sticky seh böo pJbl;
Stiff hsgòh qSd.
Still di 'f
Stomach ga hpu uzk
Stomach Ulcer ka hpu pōo law uzkylRvD>
Stone luh vX>
Stop pa tụ ywkm
Story poo, ta hkèh poo yl< w>CJRyl
Stove / Fireplace mày oo law rh.tlvD>
Straight ahead lōh lōh hsoo mẹh nyah vdRvdRqlrJmng
Stream htee gloh poh xHusdzd
Stroll about lēh häh lọh gweh vJR[;vdmuGJ
Strong ghee hsòo *H>ql.
Strong (hard) mä r;
Stupid ta gòo thay bà wul.ohb.
Sub village ga wāw u0DR
Sub Village Head ga wāw kòh u0DRcd.
Sugar ee thà hsuh tHo.qX
Summit ga suh daw kòh upX>'Dcd.
Sun mu rk>
Superlative ____ ga tuh úúúúuwX>
Suture hsä q;
swallow yu lāw ,l>vDR
Sweat ga pūh htàw uyXRxD.
Sweet hsuh qX
Sweeter than hsuh nay dëe qXM>'H;
Swelling nyöh nd;
Swim pwaw htee ySD>xH
Symptoms / Signs ta pa nàw w>yeD.
Syrup, etc. ga thèe htee uoH.xH
T
Table sa bweh (Burmese) pbGJ (pDReD>cd.)
Take sọh hsguh pdmqSX
Take off bày lāw bh.vDR
Take photos doh ta ghāw 'dw>*DR
Talk ga tōh ta uwdRw>
Tall htaw / pä htaw xD< z;xD
Taste ta a raw w>t&D>
Tasty beh bJ
Tea lạ hpä vmz;
Teach thòh loh od.vd
Teacher tha rà / mù o&.Ark.
Teeth meh rJ
Tell teh bà wJb.
Testicles dèe klee 'H.csH
Tetanus kà ày tee c.th.wH>
Thailand yōh gaw / gaw jàw tèh ,dRuD>< uD>uFD.wJ.
Than e.g. more than ah nay dëe tgM>'H;
That ta a weh này, ta này w>t0JM.< w>M.
That, which, of etc. luh vX
Thatch là v.
Their a weh thày a _____ t0Joh.túúúI
Them a weh thày t0Joh.
Then wēe däw 0HR'D;
There peh này zJM.
Thick tàw wD.
Thigh gèe dù uH.'k.
Thin boo bl
Thin (person) hkēh CJR
Things ta poh ta lēe w>zdw>vHR
Think hsoh ga mòh qdurd.
Third thuh kah ta kah oXcgwcg
Thirsty thäh thoo o;ol
This ta a weh ēe, ta ēe w>t0JtHR< w>tHR
Though, although, nạh tha gay emouh
nonetheless
Throat gọh yu udm,l>
Throw gwẹe uGHm
Throw away gwẹe gwẹe uGHmuGHm
Tie suh pX
Tiger bàw thòh bD.od.
Time / Occasion blaw bsD
Tin box htä ta lah, tha lah x;wvg< ovg
Tin sheet htä wah x;0g
Tired ta bwëe thä w>bSH;o;
To hsoo ql
To be òh td.
To be (condition, quality) may rh>
To Learn mā loh rRvd
To teach thòh loh od.vd
Today ta nēe ēe weHRtHR
Toe kàw mu cD.rk>
Toe nail kàw mày cD.rh.
Tomato ta gāw hsèe thà wuDRqH.o.
Tomorrow keh mu hsày cJrk>qh.
Too much ah ah ga lẹh tgtguvJm
Tools ta poh ta lēe w>zdw>vHR
Torch dä mee (Burmese) ';rH (vDq.'X)
Touch htöh, htöh bà xd;< xd;b.
Towards lōh hsu vdRql
Town way 0h>
Township gaw hsà uD>q.
Trader pwā gā ta poh ySRuRw>zd
Train lày mày oo vh.rh.tl
Transport Department wee sọh taw hsguh wēh 0HpdmwDqSX0JRusdR
glōh
Travel Permit (ta lēh ta gāy) lẹe ù thä (w>vJRw>uhR) vHmtk.o;
Treasurer pwā pūh say ySRyXRph
Treatment ta gu sah yah blah w>ulpg,gbsg
Tree thày oh.
Trousers plàw kee zsD.cH
Typhoid ta lōh goh pwẹe nyöh w>vdRud>ySHmnd;
U
Umbrella tha duh mu o'Xrk>
Uncle hpah tee, tee zgwH>< wH
Under luh ___a hpaw lạ vXúúúútzDvm
Understand na puh e>yX>
Unhusked padi bu bk
Unmarried girl mù ga nāw rk.ueDR
Until tū luh wkRvX
Upper arm su dù pk'k.
Urinate hsèe hsah qH.qg
Useful a blü òh tbsK;td.
Usually nyaw nu nDEk>
Uterus hèe law [H.vD>
V
Vagina lee vH>
Village tha waw o0D
Village Head tha waw kóh, tha waw thä o0Dcd.< o0Do;yS>
pwah
Villager doo poh tha waw poh 'lzdo0Dzd
Visit heh òh tha göh, lēh òh tha [Jtd.oud;< vJRtd.oud;
göh
Vomit bwöh bSd;
W
Wait òh köh td.cd;
Wake puh htàw yX>xD.
Walk lēh, lēh luh kàw vJR< vJRvXcD.
Wall dòo pā, ghāw pā dòo 'l.yR< *DRyR'l.
War ta dü w>'k;
Wash (body or things) thay oh
Wash (clothes) hsgù qSK.
Wash (dishes) htü xl;
Wash (face) pla mẹh ys>rJm
Weak ghee sa *H>p>
Wear goo / gā ul< uR
Wedding ta plaw w>zsD
Week nwee EGH
Well (adj) ghāy ghāy *hR*hR
Well (n) htee pō xHylR
West (=sunset) mu nụ rk>Ekm
What? ma nū lèh rEkRvJ.I
When? a kah hpeh lèh tcgzJvJ.
Where? hpeh lèh , òh hpeh lèh zJvJ.< td.zJvJ.
White wah 0g
Who? ma tāh lèh rwRvJ.I
Whooping cough ta göo hpä htaw w>ul;z;xD
Why? bà mà nū a hko lèh b.rEkRtCdvJ.I
Wide leh vJ>
Widow mù ga meh rk.urJ
Wife mah rg
Wild mēe rHR
Wild pig htöh mēe xd;rHR
Wind ga lēe uvHR
Window peh traw poh yJ}wDzd
With däw, hkụ däw 'D;< Ckm'D;
Without ta òh bà, ta pà hkụ bà wtd.b.< wy.Ckmb.
Woman pọ mù ydmrk.
Wood thày oh.
Word (spoken) ta ga tōh w>uwdR
Word (written) lẹe mēh plùh vHmrJRzsX.
Workshop (work place) ta mā law 0D;%SD;
Workshop (training) wäw shäw (from English) w>rRvD>
World hàw kòh daw bày [D.cd.'Dbh.
Worms htöh ga lẹh xd;uvJm
Worse uh nay dëe tXM>'H;
Wound ta pū law w>ylRvD>
Wrist su day gọh pk'hudm
Write gwëh uGJ;
Wrong ga mà ur.
Y
Yam nwèh EGJ.
Year nèe eH.
Yellow baw bD
Yes may rh>
Yesterday ma hah gụh r[guXm
You na - nā (object: to you, with e = eR
you)
You (pl.) thu ok
Young a thä sa to;p>
Younger brother day kwah, goh goh, pu 'hcGg< udud< yk>
Younger sister day mù, goh goh, pu 'hrk.< udud< yk>