TANULJUNK

••
KONNYEN
~
GYORSAN
" ..
NEMETUL
ÍRTA
Dr. ERNST HÁCKEL
A német nyelv elsajátításának k ö n n y ű
és gyors módszere mindenki számára.
Függelék: szójegyzék és kulcs
,

. .
.-
..
T ANTJLJUNK
, KÖNNyE.N
GYO.RSAN
, .., ..
NEMETUL!
A NÉMET NYELV ALAPOS ELSAJÁ-
.• TÍTÁSÁNAK Ű ÉS GYORS
MÓDSZERE MINDENKI sZÁMÁRA
. "
ÍRTA
Dr: ERNST · HÁCKEL .
. A BR: EÖTVÖS TANÁRA f.
A PÁzMÁNY PETBR TUDOMÁNYEGYETEM MB. EL6i\DOJA- .
\
NOVÁK RUDOLF ÉS TÁRSA
. TUDOMÁNYOS KIADÓVÁLLALAT ÉS KÖNYVKERESKEDÉS '
BUDAPEST, VIII., BAROSS UTCA 21 ..
. '"'
ISBN 963 9077143
J(iadja a KönYvkuckó Kiadó
Kiadásértfelel a Könyvkucl(ó igazgatój<a
'Nyomdai munka: Multipress 2000 Kft,
ő ő Kerekes. Ferenc ..igazgató
, • Átdolgozott reprint kiadás
, .
Li
Utasítás a könyv használatához
Kedves Olvasóim!
Abban a reményben adom könyveme,t, hogy teljes sikert arat
'" majd ny,elvtanítói amellyel a német .nyelv tanulását Önöknek
és élVezetessé tenni,szeretném, '
, Tekintsek tehát könyvemet barát juknak, tartsák egy oly tanácsadó szó-
aki jól tsfu,eri mindazokat a nehézségeket, amelyekkel '0nöknek
meg kell küzdeniök, ,Örömmel és, céltudatosan fogjanak hqzzá az anYag át-
dolgozásához! Ne félJenek a ő és vessék egyszer s mindenkorra sutba
azt az ' aggodalmat, hogy egy flyelvet ' megtanulni nem lehet! Értsék-meg,
hogy a ném'et nem nehéz nyelv! Éppúgy elsajátítható, mint akármelyik más
világnyelv!
Tegyék fel magukQan minden nap ő akarattal, hogy fáradságot nem
ismerve fognak dolgozní ismereteik megszerzéséért, s hogy ezt a német
nyelvkönyvet- ígazi alapossággal és pontossággal fogják áttanulmányozni'!
Csak az keriÍlhet ki ő a harcból, akinek önbizalma van és aki meg
tud szabadulni attól a ő hogy ő a a köze-
', pesnél kisebb' képességekkel ' ,
. ..., Minden !<-ezdet nehéz, ami ma .leküzdhetetlennek' látszik, az holnap
könnyebb lesz, ha kitartással dolgoznak: Ez lebegjen míndigszemük ő ,
'ha netán'olykor csiiggednének.
Azért, kedvesof.vasóim, jó kedvvel ő ő az
legyen: addig nem ő amíg mig nem tanulok. Onmagam
ő be akar'on: bizonyíta!,-t. hogy bennem igenjs képesség
csak eddig nem"'használtpm ki. " ' ,. ' 'I. ' ,
' Rendszer nélkül ne tanulják a német Szokjának az ő pilla-
nattól kezdve A rendsZer nélküli botorkálás ,egy
idegen nyelv területén eredményre nem vezet. ,
, oly mélyré nyúló alapra szükségük, iltrl-élyre építeni
.'t,;lehet. ,Ezért legyenek alaposak! Tanuljanak lassan és türelemmel! Mester:ek
nem pottyannak az ő " '. .' ,
Ne hagyjanak ki egyetlen részletet sem a ő még ha jelen-
tartanák, Jegyeziék meg jól: 'egy ő
fokán semmi' olyan nincs, ami ő fontos ne volna! Tehát tudatosan, lé-
, ő lépésre haladjanak ő még akkor is, ha olyasmiL találnának e.
. ../'
' s
f'
könyvben, amit már ismernek, vagy tudnak. Az ily ismert részletek csak
ő fogják önbizalmukat!
. Kezdjétek el hát - még a haladók is - az ő oldalon a bevezetéssel,
amely néhány mondatban fontos felvilágosításokat ad a német ő és
. helyesírásról.
A könyvben megadott példákat nlindig egészítsék ki saját maguk al-
kotta példákkal. Fejlesszék így saját nyelvérzéküket azzal, hogy
szókincsüket a megtanult anyag felhasználásával mindjárt kezdettfíl fogva
gyarapítják! '
Sohase tévesszék szem ő hogy a német .nyelv ő nyelv, aI®lyet át
kell hogy éljenek!
Most pedig néhány szót könyvem beosztásáróL
Minden lecke a ő ő
a) nyelvtani rész praktikus példákkal és fontos szabályokkal,
amelyeket a szövet szélén számokkal jelöltem folytatólagosan; ' ..
b) olvasási gyakorJafok (ltLeseübungen
lt
), amelyeket mondatókból
vagy ő olvasmányokból álIítóttarn össze (ehhez ű több "-
helyen a közmondásokat vagy az úgynevezett ItVid&ín sarkotIt [ItFröhliche -
Ecke
lt
] rövid-vidám anekdotákból);
c) az új szavak (ltWörter
lt
);
d) feladatok'(ltAufgaben
lt
), ezek részben fordítási gyakorlatok, részben
egy vagy több nyelvtani gyakorlat; , '
e) jegyzetek (ltAnmerkungen
lt
), amelyek az olyasási gyakorlat, illetve
a fordítási , gyakorlat alatt ' vannak s amelyek gyakran , utalnak az elóbbi.
nyelvtani szabályokra (iásd a vastagnyomású számokat!). '
Tanuljanak a ő
. ő mindig az olvasási gyakorlatot olvassák él fennhangon és ér-
telmesen! A,? új szöveg könnyebb megértése céljából nézzék á( az elöl ő
nyelvtani fejezetet és tanulják meg ő alkalommai az új szavakat is!
Ezután tanulmányozzák át a l a p o s a n a nyelvtant és meg
, ő a szöyeggel 'szábályokat, a megadott
példálQb.oz mindig ű hozzá a saját maguk választotta példákat is!
A 'nyelvtan ily módszer mellett soha nem lesz unalmas és nyomasztó
teher. Szemléltetni és magyarázni fogja az ő ismeretlen és )degen
nyelvi sajátosságokat, amelyek így lassanként teshlnkké és vérünkké
válnak.
Kívánatos, hogy a áttanulmányozásaután az olvasási gyakcr-
latot még t ö b b s z ö r alaposan átvegyük, szövegét f e n n h a n _
6
g o ' n olvassuk és az új szavakat mindenfajta sajátosságukkal (nem, név-
, és igeragozási jel stb,) együtt megtanuljuk. Az új szavakat ne egyenként és
összefüggés ilélkül tanuljuk, hanem más szavakka}, tehát rövid, saját
magunk képezte kapcsolatban .
Azokat a szavakat és szólásmódokat, amelyeket nem vagyunk képesek
emlekezetünkben tartani, írjuk le feltétlenül külön cédulákra, ahonnan na-
ponta többször elolvasva lassanként emlékezetünkbe ő '
Minthogy könyvemnek ő az a célja, hogy a helyes munka-
módszerre,,,tanítsa meg azért a leckéhez csatolt feladatokat is íly
célzattal állítottam össze. Ezek a feladatok természetesen nem terjedhetnek
ki az egész szókincsre és ezért egészítsék ki azokat önálió példákkal.
A feladatokat ne tekintsék gyakorlatnak, hanem szolgáljanak
azok egyben annak ő vajon tényleg megértettek-e Önök minden
új at.
Ilyen ő szolgának ő a f o r d í t á s i
g y a k o r 1 a t o·,k ,
Az ő idegen nyelvre való fordítás a legnagyobb fokú
igényli és a helyes fordítás már majdnem ű számít.
A fordítási gyakorlatot, abban az esetben, ha a tanulót tanító vezeti,. mindig
helyettesítheti egy szeplléletesebb, beszédgyakorlat. Amikor azonban a
.. tanuló maga tanul és így önmagára van utalva, akkor a fordítási
gyakorlatokat a ő teljesen nem hagyhatja. Ilyen esetben a
fordítási gyakorlatokban azt az ő ő eszközt látom, amelynek
segítségével a tanuló ő ő arról! vajon minden megtanult szabályt
helyesen értelmezett-e.
*
, A ő ő mindig térjünk vissza az ő Sok
összefüggést csak ő érthehlnk meg egész helyesen.
V égiil visszatérel\ eredeti jelmondatomhoz:- . ' .
Határozzuk ő akarattal, hogy ő igenis sikeres
lesz. , ,
Ne tegyük le addig a könyvet, amíg 'teljesen meg nem tanultuk.
Most pedig rajta, fogjunk a munkához!
A ő
7
.'
/
BEVEZETÉS
A német írásmód és a német kiejtés
)
A német hangok írása és kiejtése sokban különbözik a
magyartól, ezért az alábbiakban összehasonIít3uk a. magyar és a
német nyelv írásszabályait, hogy a német kiejtés sajátságai ezzel
világosabbakká váljanak. Ajánlatos, hogy a ő a közölt
szópéldákat ő gyakran és hangosan olvassa el, hogy a
német nyelv sajátságos hangzását megszokja és megbarátkozzék
az egyes .szavak hangszínezetével.
A latin ű való írásmódon kívül a német még az ú. n.
gót írásmódot is használja, ezért alább a latin ű mellett ezt is
feltüntetjük.
magánhangzók kiejtése a németben
A bal közöljük a német magánhangzók
írásmódját; jobbra a magyar kiejtésnek ő átírást, ill. a
német írásmód és kiejtés magyarázatát.
a
}
á; hosszú á, mint "zár" -ban; aa, ah egy Dame dám
aa hangnak ő ki; a "h" mint sok Haar hár
ah
más esetben csak a nyújtásjele . Jahr jár
a
á; rövid á, legtöbbnyire két mással- Mann mán
hangzó ő Land- lánt
e
}
Leben Iében
ee
é; hosszú é, mint "gép"-ben Tee
thé
eh
Lehrer lérer
}
e; valamivel nyíltabb, mint a magyar é Kase
kh e
-a
es
ah
A "h" ismét csak a nyújtás jele Ahre
ere
9
e
a
e
ie
ih
i
o
00
oh
o
Ö
öh
(;
u
uh
u
ü
üh
ü
au
eu
au
ei
ai
10
}
}
}
}
l
}
}
}
}
e; rövid, kissé nyíltabb e, legtöbbnyire
két mássalhangzó ő
egész rövid e; az átírásban "-vel jelöljük
teljesen hangsúlytalan szótagokban
!:igy.! Ezt az "-t oly röviden ejtjük ki,
hogy gyakran egyáltalában nem
hallható.
í; hosszú í; ie, ih = egyszeru í
Az "e" és "h" itt csupán a nyújtást jelzik
rövid és félrövid i, legtöbbnyire két
mássalhangzó ő
ó; 00 és oh = egyszeru ó
A második "o" ·és a "h" ismét csak a
nyújtást jelzik -
denn
Miinner
Frage
Gedanke
mir
die
ihn
Kind
Brot
Boot
Sohn
rövid o, legtöbbnyire két mássalhangzó kommen
ő .
ő a "h" csak a nyújtás jele
,rövid, vagy félrövid, legtöbbnyire két
mássalhangzó ő . '
ú
u; legtöbbnyire két mássalhangzó ő
ű
ü; rövid, h;gtöbbnyire két mássalhangzó
ő '
*
.schon
Söhne
Löffel
Hut
Uhr '
Mund
fUr
früh
Mütter
'A magyartól ő a németben vannak ezenkívül
öss-zetett
= kb. a + o. De il két hangot nem szabad Baum
külön kiejteni Frau
} , = kb. o + ö
Feuer
Biiume
.
} = kb. á + j
Maj
mern
den
" men r
frág"
g"dánk"
mír
di
ín
khind
brót
bót
zón
khome.
n
ő
" " zon
hút
úr
munt
ba om
frao
foö"r
!;'oöm"
máj
máj n
/
i
. ....:.
a II
e e
1 i
o ' o
u U
A magánhangzók
A
E
I
O
U
A ő mássalhangzók
a németben ugyanúgy ő ki, magyarban.
b lJ
d b
f f
g 9
h
j i
l l
m nt
l.
n n
r t
B
D
F iJ
G <B
H (j
t
L S
M rot
-N 9l '
R 91
..
A k, p,\ t . hangokat a németben azonban a szótag elején
hehezettei kell kiejteni, kb. mint k
h
, ph, t\ .
pl. kommen: khomcn; Pol: pliól;
k
'- ''"- p
t
K
P
T
II
A többi mássalhangzó
vagy Írásmód vagy kiejtés tekintetében eltér a magyartól.
z a
tz ta
} c, cz
c &: c, cz
(idegen szavakban) .
ts
ck dt
ch dj
s
ss ff
B ft
st ff
sp flt
st ft
sp flt
12
c
k; a ck az ű k-hang ő
az ő ő magánhangzó rövidségét
jelzi. De nem két - k, csak
egy nagyon rövid és éles hang.
Ez a ch a németben, különösen magas
magánhangzó (e,i) után rendkívül
gyakori és fontos. A magyarban
ebben az alakban csupán idegen
szavakban - mint pl: technika -
fordul ő és megfelel a h-nak a
magyar "ihlet" szóban. Ezen a\ ch
hangon kívül a németben van még
egy zöngétlenebb igen ő
hehezett ch, amely különösen a, o, u,
au után fordul ő
z; _ ez a lágy hang szavak és szótagok
C:: elején fordul ő
sz; A B a. szó végén áll ss helyett; a szó
közepén csak akkor áll ss helyett, ha
hosszú magánhangzó ő meg;
ezért: StaBe: strász·, de: Gasse :
gászO - Az B sohasem állhat a
elején; ss sci las em állhat a szó elején
vagy végén.
st, ill. sp evvel ' a kiejtéssel csupán a szó
elején
szt, ill. szp evvel a kiejtéssel csupán a
szó közepén és végén
Zahn
Witz
Clisar
bereits
Rock
driicken
Zeche
nicht
suchen'
auch
sagen
Hose
essen
iB
he iBen
griiBen
stehen
spielen
bist
lispein

vic
cez,ár
beráj 'c
rok
driikon
cech·
nicht
zúchon
auch
zágOn'"
h
, °
oz

esz n
ISZ
háj szen
ű
stéen
spíl"n
biszt
liszpoln

s sz; csak a szó végén áll
s
es
dies
esz
disz
schon son
schreiben srájben
Hasonlítsd ő a ő hangok magyar-német
:
Magyar Német
szavak és szótagok el.ején sitzen
Silbe
z 's
sz
sz
-' ssz
c
C
ch
ck
s
qu ., 'fU'
v b
w tv
x X

ft
flt
ff
ft
fclj
ff
flt
&:
, «;
dj
6-
szavak végén .. das
{
csupán szavak' közepéll""vagy ' Lust
végén Wespe
{ csak szaval< elején
s sch
Sch
küssen
griiBen
>,
Fisch
stark
Spiel
r
. ss
' B
st
sp
z
Z
tz
Folytatás
= kv kb. mint a magyar "fekve" szóban quer
Qual
=f
=v
=ksz
vor
Vater
wer
Wasser
Max
. e
ZlC n
zilbo
dász
luszt
veszp °
khüszen
" 'e
grusz n
fis
stárk
spí!
kvér
kvál
fór
fáter
vér
, e
vas z r
máksz
13
"
..
.,.
qu '
I QU OU
v b V
w lU W !s
x X X
A n é met hangsúly'
tekintetében abban különbözik a német a magyartól,
hogy a magyarban a hangsúly az ő szótagon van, míg a németben a
ő a hangsúlyos. Ez persze gyakran az ő szótaggal
'összeesik (mint.pl. a ő szavakban: re'den, Lie'be, Au'ge stb.),
de a szó belsejében is állhat, különösen a hangsúlytalan ő
stb., pl. Gefa'hr, gena u' erlau'ben stb. (A' jel a szó hangsúly t mutatja.)
"
.A
s 'z ó t a g o k
elválasztása
Mind a magyarban, mind a németben a ' szavak egy- vagy
többszótagúak. A többtagú szavak elválasztásának a szabálya
ő mindig csak egy mássalhangzó t viszÜnk át a. ő
szótagban : sin-gen, Er-de, wer-fen. H i b á s : stb.! A
ő ű mássalhangzók nem választhatók el: ch, qu, sch,
G.Pl. la-chtln, wa-schen, grü-Gen. ,A ő mássalhangzó
csoportokat a szótagolásnál elkülönítjük: pf, ck, ss, sp, tz. Pl. Ap-fel,
(Decke!) Was-ser, Wes-pe, Kat-ze. Egyben marad mindig az
st. Pl. ki-ste, We-ste .
Nagy ő ű kellímunk:
a) minden mondat . ő b) minden ő és minden
ő használt szót (pl. der Tisch - az aSztal; das Schönste - a
legszebq stb. c) a "Sie" (Öri, Önök) udvarias megszólítást és a 'neki
ő birtokos . névmást: "Ihr" , d) admekben ő
mellékneveket, számneveket és névmásoht (pl. "Müochener Neueste
Nachrichten"). .
· 14

aber
dler
áber
halt!

halt
Lehrer

lérer
'"
Miidchen
ílnii'elJen
medchen
Bier .
, !lHer
bír
Tinte

thint
e
holen

\ hólen
Oferi
:Ofen
óf"n
, ' Mutter
ílnutter
muter
Glas

glász
Olvasási
Name Jahr Paar
!PAU
nám " jár
h,
p ar
,\...
leben Tee Dame
kben
Iében thé dám
e
Geld Welt Theater
eDdt llBeU
gelt velt
" the:i'ter
Ahre Gedanke Fenster

eDdlAUh iJenfter
e
g"da'nk
e
fenszter
er
Biir Beere Tiere
!Biir !Beere
ber
bére thír"
Winter Bime Immer
!Btme' tnuuer
vinter bime
e
Im r
Hose Lahn Rock
2o'u
!JioeJt
h' e
oz lón rak
. Teppich hoch groJ3


!JrofJ
hóch grósz
für . draaBen küssen
für
trtÚtfJen küffen
ű drauszen . küsz"n
Tisch kaufen Leute
hufeu '2eute
th,
IS khauf"n lajt"
15
I.
. ő lecke - Erste Lektion
A szófajok a
A németben h'l-szánlatos szófajok a következó1c
a) a ő f) a névmás;
b) a ő g) a viszonyszó (az elüljáró) [a magyarban nincs];
c) a me.llékl1év; .
li) a számnév;
h) a határozó szó;
i) a ő
e) az ige; j) az indulatszó.
A ő - Das Hauptwort
A magyartól ő a németben három nemet különböztetünk meg.
Vannak hím-, ő és ű ő Ennek a ű
ő jele a határozott és határozatlan ő amelyet minden ő
külön kell megtanulni.
A három határozott ő - Die drei bestimmten Artikel
. hímnem: der Tisch (this) der Schiller (süler)
az asztal a tanuló
ő die Bank (bánk) die Schülerin (sÚlerin) .
. ' a pad a tanulóleány
semleg: das Bett (bet) das Kind (khint)
az ágy a gyermek
der = ű ő die ő ű ő
das = ű ő
A német nyelvben a ő lehetnek:
a) ű (miinnlich),
b) ő ű '(weiblich),
c) ű (siichlich).
18
Fontos szabály: A német ő mindjárt a ő együtt
tanuld meg!
A kérdés - Die Frage (fiáge)
Wo ist .. :? Hol van .. . ?
Wo ist der Stuch? (stúl)
{
der Tísch?
, Hol van
{
az asztal?
a szék?
Wo ist
Wo ist
der Schrank? (sránk) a szekrény?
A felelet - Die Antwort (ántvort)
Der. Tisch ist hier.\
Az asztal itt van.,
Der Stuhl ist dort.
A szék ott van.
Der Schrank is\hier.
A szekrény itt van.
{
die Bank?
die Tür? (thfu)
Die Bank ist links\ (linksz).
A pad balra van.
Die Tör ist rechts (rechtsz).
Az ajtó jobbra van.
{
das Bett? '
das Fenster? (fenszter)
Das Fenster ist links. \
Az ablak balra van .
Das Bett ist rechts.
Az ágy jobbra van.
Hier ist der Tisch.
2
Itt van az asztal.
Dort ist der Stuhl.
Ott van a szék.
Hier ist der Schrank.
Itt van a szekrény.
Hol van
{
apad?
az ajtó?
Links ist die Bank.
2
Balra van a pad. .
Rechts ist die Tür.
Jobbra van az ajtó.
Hol van
{
az ágy?
az ablak?
I..inks ist das F enster. 2.
Balra van az ablak.
Rechts ist das Bett,
Jobbra. van az ágy.
Figyelem: Der Tisch i s t h i e r (- ist dort, - ist. /inks ... ), !!Em: Der Tisch hier ist,
miÍlt a magyarban. 'Az alany és az ige egymás mellett állnak.
{
Der Schüler? Der Schüler ist hier. Hier ist der Schüler.
Wo ist die Schülerín?Die Schülerin ist dort. Dort ist die Schillerin.
das Kind? Das Kind ist hier. Hier ist das ISind.
IEgyenes szórend: alany+állítrnány (ige)+[esetleges többi mondatrész).
2Ezekben az esetekben hier, dort, recbts, links bangsúlyos és ezért a mondat élére kerül.
19
Die Frage:
Was ist hi er? Mi van itt? Was ist dort? Mi van ott?
(vász iszt hír)
Was ist links? Mi van balra? Vas ist rechts? Mi van jobbra?
Die Antwort:
Hier ist der Tisch und die Bank. Itt van az asztal és a pad.
Dort ist der Stuhl und der Schrank. Ott van a szék és a szekrény.
Links ist der Ofen und das Bett. Balra van a kályha és az ágy.
Rechts ist die Tür und das Fenster. Jobbra van az ajtó és az ablak.
Die Frage:
.Wer ist hier? Ki van itt? Wer ist dort? Ki van ott?
(vér iszt hír)
Die Antwort:
Der Schüler ist hi er. Die Schülerin ist Gott.
A ő nélküli kérdés
Ist der Schüler híer ?
Ja, der Schüler ist hÍer.
Igen, a tanuló itt van.
Nein, der Schüler ist nicht hier.
Nem, a tanuló nincs itt.
Ist das Kind dort ?
Ja, das Kind ist
Igen, a ott van.
Nein, das Kind ist nicht dort.
Nem, a gyermek nincs ott.
1. Egyenes szórend: Alany + állítmány (ige) + esetleges többi
mondatrész:
Der Schüler ist hier
2. Fordított szórend:1\hban az esetben, ha hangsúlyos szót állítunk a
ő mondat élére, akkor az egyenes szórend megváltozik:
Hangsúlyos szó + állítmány (ige) + alany + többi mondatrész: Hier ist
das Kind.
ő szórend: ·
3. a) ő ő + állítmány (ige) + alany + .. ..
Wo ist der Tisch ? '
4. b) ő nélkül. Állítmány (ige) + alany + ....
Ist der Tisch hier ?
20
, Die Leseübung

ű
Wo ist der Stuhl?l Der Stuhl ist hier. - Was ist dort,?l Dort ist der
Schrank und der Ofen: - Wo isfdie Tür?l Die Tür ist links. - Wo ist
das Fenster?l 'Das Fenster ist rechts. - Ist hier
3
die Tfu?2 Nein, mer ist
die Wand. - Ist dort die Tür?2 Nein, dort ist das Fenster. - Wo ist die
Tür?l Links ist die Tür. - Was ist rechts? Rechts ist das Fenster. - Wo
ist die Decke?l Die Decke ist oben. - Was ist hier unten?l Hier unten
ist der FuBboden. - Was ist dort ob en? port ,ob en ist die Lampe. - Wo
ist Karl?5 Karl ist dort. - Ist das Kind hier?4 Nein, das Kind ist nicht
hier. Wo ist das Kind?l Das Kind ist (Dort ist das Kind.) - Ist
die Schülerin,hier?2Ja, die Schülerin ist hier.
" Szavak - Wörter
, ,
der Ofen (órn)
die Decke (dek
C
)
oben 1 óben) ··
dortoben '.
unten (unten)
hier unten , '
,der FuB
der FuBboden (-bóden)'
die LéPnpe (lámp e)
sondern (zóndem) ,
(der) Karl '
ist ' .
ist nicht
a kályha .
a mennyezet; (a takaió)
,"{ent
ott fent
lent
itt lent
a láb
a padló
a lámpa ,
hanem
. Káro ly ,
van
mncs
'A feladat - Die Aufgabe'(a6'fMb
C
} "
Fordítsd! - Übersetzel Avastagon szedett szavak
hangsúlyosak; ezért a szórendben ő ki kell emelni ő
Megjegyzések - Anmerkungen
l ő Vesd össze 3. szabályt! ő
2 ő ő nélkül: V.Ö. 4. (Az ige a mondat elejére kerul!)
3 "Hier" kiemeit szó, ezért közvetlenül az ige után áll. ' ,
4 Mi kiilönbség van a ő mondatok között? Ist das Kind hier? ' Ist hler das Kind?' A
feldet lehet: Ja, das I(tnl,l ist hier. Ja, hler ist das Kind.
5 Német tulajdonneveknek nincs ő
21
Hól van a fal, hol van az aj}ó? A fal balra az ajtó jobbra van.!
a fali Igen, itt van a fal. - Ott van az aJto Nem, ott nem az aJto van,
hanem az ablak. - Hol van a lámpa? Ott fent van a lámpa·
3
- Hol van a
• padló? Itt lent van a padló.
3
- Mi van balra, mi Balra van a
kályha és a szék, j obbra van az ágy és az asztal.
3
- Ki van balra, ki van ·
jobbra? Balra van a tanuló, jobbra van a tanulólány.3 - Hol van a gyermek?
A gyermek itt, van.! - Itt van Károly?2 Nem, Károly nincs itt. •
II.
Második lecke - Zweite Lektion (cvájf lekción)
A három határozatlan ő - drei unbesammten Artikel
Minden német ő a határozott ő kívül van még egy
határozatlan ő is, amélyet miIidig ki kell tenni, ha a határozott
ő hiányzik.
Hier ist
{
ei n Stuhl.
e i n e Tür.
e i n Fenster.
Was ist hier? l
'. { e g Y' szék. der- e i n
Itt van ' e g y.ajtó. die' - e i n e '
. e g Y ablak. das - e 1 n
, ,
Wer ist dort?
. . { e i n Schüler. . {e g Y tanuló. . der - e i n
Dort ist e i n e SchÜlerin. Ott van e g Y tanulólány. die - e n e
" . e i n Kind. ' e g Y gyermek. das - III
Was ist das?
Mí (van) ez?
Das ist Ez (v.m)
der Tisch,
die Bank,
das B ett,
ein Tisch,
eine Bank,
ein Bett.
Anmerkungen .
az asztal,
apad,
az ágy,
l Egyenes szórend: Alany+állítmány. V.ö.!.
2 Kérdés ő nélkül: V.Ö. 4. Az "ist" szó a mondat elején áll.
J Fordított szórend: V.ö. Z.
22
egy asztal,
egy pad,
egy ágy. ,
Wer ist das?
Ki (van) ez?
Das ist Ez (van)
der
die
das
Lehrer (lérer),
Lehrerin,
Kind,
ein Lehrer,
eine Lehrerin,
ein Kind
a tanító,
a ő
a gyermek,
egy tanító,
egy ő
egy ·gyermek.
A határozatlan ő tagadása
Kérdés és ő válasz
a) Ist hier ein Schrank?
Ja, hier ist ein Schrank.
Ist dort eine Tür?
Ja, dort ist eine Tür.
Ist links ein F ens ter?
Ja, links ist ein Fenster.
b) Ist das ein Tisch? Asztal - ez?
(Van ez egy
Ja, das ist ein Tisch.
()Igen, ez - - asztal.
'-.... Ist das eine Lampe? Lámpa - ez?
Ja, das ist eine Lanipe.
Igen, ez - - lámpa.
Ist das ein Bild? Kép - ez?
Ja, das ist ein Bild.
Igen, ez - - kép . .
c) Ist Karl ein ű Tanuló-K.?
Ja, Karl ist
Igen, Károly - - tanuló.
Ist Maria eine Schülerin?
Tagadó' válasz
Nein, hier ist kein Schrank
Nem, itt n i n c s szekrény.
Nein, dort ist keine Tür.
Nem, ott n i n c s ajtó.
Nein, links ist kein Fenster.
Nem, balra n i n c s ablak.
N;in, das ist kein Tisch .
Nem, ez - n e m asztal.
Nein, das ist keine Lampe.
Nem, ez - n e tn. lámpa.
Nein, das ist kein Bild.
Nem, ez - n e m kép.
Nein, Karl ist kein Schüler.
Nem, Károly - n e m tanuló.
Já,Maria ist eine Schülerin. Nein,Maria'ist keine Schülerin.
Igen, Mária - - tanulólány. Nem, Mária - n e m tanulólány.
Ist Rudi ein Kind? Rudi-gyermek?-
Ja, Rudi ist ein Kind. Nein, Rudi ist kein Kind.
Rudi - - gyermek. Nem, Rudi - n e m gyermek.
23

5. k "ez" mutató névmásnak a németben ' a Ő k'ét alak
felel meg: "das" és '\dies". A délnémet inkább "das" alakot
használja. Pl. Das (Dies) ist eine Bank. Ez - pad. Was ist das (dies)?
Mi - ez?
6. A határozatlan ő ein '- eine - ein (ájn - ájn
C
- áin).
Mégpedig: der = eirt, die == eine, das = ein. Mindegyik német ő a
határozott és határozatlan ő tanuld meg!
7. A határozatlan ő ein-eine-ein tagadása mindig kein-kein e-
kein. Helytelen volna, ha -azt mondanánk; Hier ist nicht ein Stuhl.
Rudi ist nicht ein Schüler. "Nicht ein( e)" helyett kein-keine-kein
-használatos.
8. Az, "ist" kapcsolószót, mint az álJítmánynak fontos alkotórészét
nem lehet sohasem elhagyni. Pl.: Ez - a fal: Das ist die Wand. Ez -
(egy) ágy: Das ist ein Bett. Maria - egy gyermek: Maria ist ein Kind.
Mária - nem tanulólány: Maria ist keine Schülerin. Figyeld meg a
ő kérdést is: Ist Rudi ein Schüler? V. Ö. 4
Leseübung
I. Hier ist ein Haus. Das isti das Tor. Hier ist der Gang, dort
ist die Treppe. Das isti eine Wohnung. - Ise das die Tür? Ja, das isti
die Tür. -Ise Das ein Fenster? Nein, das isti kein
2
Fenster, auch das
isti eine Tür. - Ise das die Küche? Ja, das ist die Küche. - Isti das ein
Zimmer? Ja:' das isti ein Zimmer. - Und was ist dort?Auch
3
dprt ist
ein Zimmer. - Was ist das? Das ise ein Ofen. - Ise das ein Ofen?
Nein, das
l
ist kein
2
0fen, sondem 'ein Herd. ' - Was steht dort
hinten? Dort hinten steht ein Bett. - Was steht hier vorne? Hier
vome steht ein Tisch und ein Stuhl.-Was ist das? Isti das eine Kiste?
Nein, das ise keine
2
Kiste, sondem ein Schrank.- Isti das eine Bank?
Nein, das ise Bank, sondem ein Stuhl. - Was ist hier links?
Hier links ist ein Fenster und eiifVorhang. - Wasist dort rechts? Dort
rechts ist eine 'Wand und eine Tili. - Was leigt hier unten? 'Hier unten
leigt ein Teppich. - Und was ist das? Das is{ ein Vorhang . . - Wo ist
noch ein Vorhang? Auch
3
dort ist ein Vorhang. - Und was ist dort
oben? Dort. oben ist ein Bild. - Ise das ein Bild? Nein, das ise kein
2
Bild, sondern ein Spiegel. - Und was ist das? Das ise eine Uhr.
. II. Wer ist das? Das ise Franz. - VIas ist Franz? Franz ise ein
Knabe. - Ise auch
3
Karl ein Knabe? Ja, auch
3
Karl isti ein Knabe.
l V. ö. 8•
2 V. Ö. 7. Ez.· nem ablak: Das ist kein Fenster. Stb.
3 "Auch" a kiemeIt SZó ő áll. Ferenc is tanuló. Auch Franz ist ein Schüler.
24
- Ist Karl hier? Nein, Karl ist nicht hier. - Wo ist Maria? Dort ist
Maria? Maria ist ein Madchen. - Was ist das-? Ist das- auch ein Kind?
Aber wo! Das ist ein Tier! - Ist das eine Katze? Nein, das ist keine
Katze, sondem ein Hund.
Wörter
das Haus (haosz) "aház . der Vorhang (fórháng) a fiiggöny
das Tor (e'Or) a kapu leigt (ligt) fekszik
der Gang a folyosó der Teppich a ő
die Treppe . ) a ő noch még
die Wohnung (vónung) a lakás das Bild
"
- a kép
auch IS. der (sphíg"l) a tükör
die Küche (khüch
C
) a konyha die uhr (fu) az óra
das Zirnmer (cimcr) a szolta (der) Franz (fránc) Ferenc
der Herd a ű der Knabe (knáb c) a fiú
steht (stét) áll das Miidchen (medchcn) a leány
hinten (hintCn) hátul aberwo! dehogy!
dort hinten ott hátul das Tier (thír)
az állat
vorn(e) (forn
C
) ő die Katze (kliác
C
)
a macska ·
hier vorne itt ő der Hund ' '
fl
die Kiste (k\szt
C
) a láda
Aufgaben ' .
I. Übersetze! Hol van a kapu? Ott van a kapu. - Kapu ez?! Nem,
ez - nem kapu
2
, hanem (egy) ajtó. - Mi ez? Ez abrak.
B
- Van itt egy óra?4
Ige!1, itt van egy óra. - Hol van az óra? Az óra ott fent van.
5
- Mi van még
'. fent? Ott fent
6
még egy tük,ör és egy kép van. - Hol van a tükör és hol van
a kép? A tükör balra és a kép jobbra van
5
• - Mi van ott hátul? Ott Júitul
6
egy ű van. - Ez nem ű Mi Ez kályha. B - Itt nincs
7
ű
Nem, itt" ű Ez nem kÓÍ1yha,8 hanem szoba. - Mrvan itt ő
Itt elöl
5
egy szekrény és eg;y ágy van. - Hol van a ő A ő itt
bnt van.
5
- ő .vagy függöny ez?! Ez függöny.
3
- Hol van
Mária? Mária ott van.
5
Nem, Mária nincs ott. - Tanulólány még Mária?
Igen, Mária még - Fiú Rudi? Igen, Rudi fiú és Mária leány. _
Mi fekszik itt? Irt
6
egy kutya fekszik: - Ez' isB kugya? N em, ez nem kutya,
2
ez macska. B - Mi ez? Ez r.jtó.
3
- Ajtó ez?! Nem, ez nem ajtó,2 ez ablak.
3
-
Hol van még ablaIa Ott iq van még egy ablak. . .
l Kezdjük: Ist das ... V. Ö. 8.
2 Ne felejtsd el az""ist" kapcsolószót és a határozatlan ő tagadását.
" A "nem" itt nem "ist nicht", hanem "ist k.ein·· ... V: Ö. 7.
o V. Ö. 8 -
. .
4
V
.
ö
.
4
. -
5 Egyenes szórend!
6 KiemeIt szó (szók) + ige ... V. Ö. 2.
; A "nincs" itt nenI "ist nicht'\ hanem: "ist. .. kein".
Kezdjük: Ist auch das ... ?
25
1
II. Tagadd a ő mondatokit! (V. ö. 7.) (Pl. Maria ist
nicht hier.) - Maria ist hier. Das ist Maria. Dort das Miidchell. Hier
liegt die Katze. Das ist ein Knabe. Das ist ein Rund. Dort oben· ist
eine Uhr. Rier unten liegt ein Teppich: Dort links steht ein Schrank.
. Das. ist eine Kiste.
..
m.
Barmadik.Iecke - Dritte Lektion
o'
Amelléknév - Das Be/wort! A személyes névmás -
(bájvort) Das persönliche Fürwort
(pl!' "r h e ű ) ű IC rvort ,
[il
Tisch i s t groB. Wie i s t qer Tisch?
asztal ' ' nagy. ' Milyeit ' , az , asztal?
'Er i s t groB. Wi 'e i s t er?
Ez nagy. Milyen ez?
Ist e r groB?
D i e Bank i s t kIem. Wie ist die Bank?
A- pad . kicsi.
'v
Milyen a pad?
Sie i s t klein. . Wie i.s t & i e? ,
Ez kicsi. · Milyen éz?
l s t s i e klein?
Lill
Bett i s t lang, Wie i ·s t ' das B ett?
ágy hosszú. Milyen ' az ágy?
Es i s t lang. W i e i s t e s?
, Ez ,- hosszú: Milyen ez?
I s t es lang?
E s ist lang; es ist nicht lang.
Franz is t klein. Wie i s t Franz? Milyen F.?
Er
' i s t
klein. Ö kicsi. W·ie i ,s t r? Milyen ő
Maria i s t , groB., WÍe ' Í st Maria? Milyen M?
i s Ö W Í,e Í s t s i e? Milyen ő
26
.:' .
Das Kind
Es
i s t klein. W i e i s t das Kind?
• Milyen agyennek?
i s t klein. 6 kicsi. W i e i s t es? Milyen ő
Milyen ez?
Milyen ő {
Wi is t e r?
" " sie?
" " ' es?
I s t das der Lehrer? Ez a tanító ? . Ja, das ist er .
"
der Ofen? Ez a kályha? " " "
}
I s t das die Lehrerin? . Ez a ő J a, das ist sie.
Igen, ez az.
" die Lampe? Ez a lámpa?
' It
" "
I s t das das Miidchen? EZ'a leány? Ja, das ist es.
"
" das Bild? Ez a kép?
, It
9. Az állítmányi ő használt melléknév ragtalan: groB- :
nagy, lang - : hosszú, kurz (kburc) : rövid .
10. A pad hosszú: Die Bank i s 't lang. - Az "ist" szócskit ebben
az esetben is ki kell tenni. Ezért a kérdés: I s t die Bank lang? - V. ö.
4. ő nélküli kérdés: Ige ("Ist") + alany ... )
11. A melléknév után w i e-vel (magyarul: milyen) kérdezünk.
W i e ist die Bank? W i e ist das Kind? - Az "ist" kapcsoló ő
nem választható ' el !
1,2. A 3. ű névinásnak az egyes számban a
három nemnek ő 3 alakja van: e r, s i e, es.
.---..;....., . , .
er
sie
es
Der Knabe
Tisch
. Die
Schülerin
" Bank
Das Miidchen
Bild '
ű szavak helyett; ő .. . ... .. ,
(tekintet nélkül arra, hogy ő ő
tárgyról van szó)
ő ű szavak p.elyett; ő . ..... .. '.
semleges szavak helyett; ő .. .. ' . ...
ist groE.
} Wie ist er? Er ist
ist klein.
}
Wie ' ist s i e? Sie ist
ist groE
}
Wie ist e s? ' E s ist
"
der
die
gioE.
klein,
groE' .'\
27
· 1
.'.
Er
Sie
Es
} ist groG. =
\
13. Az ige nem állhat soha magában; vagy ő (egyes sz. ,
többessz, 3. szem.), vagy személyes névmással (pl. er, sie, es stb.). Der
Tisch ist lang. Vagy; Er ist lang. - Maria ist ein Mödchen. Vagy: "Sie
ist ein Mödchen."
14.
ő } Ez az =
}
Das ist er.
It
ti "
sle.
es.
15. Milyim ő (ez) ? - Wie ist er? Wie ist sie? Wie ist es?
A mutató névmás dieser, diese, dieses
Das hinweisende Fürwort: ..
jener, jene, jenes
(hinvájzend
e
ű
A ő névmás welcher, welche, welches
Das fragen de Fürwort:
Dieser Tisch ist groB. Welcher Tisch'ist groB?
Ez az asztal- nagy. Melyik asztal - nagy?
Jener Tisch ist klein. Welcher Tisch ist klein?
Az aZ.asztal - kicsi. Melyik asztal - kiCSI?
Diese Bank ist lang. Welche Bank ist lang?
Ez a pád -·hosszú. Melyik pad - hosszú?
Jene Bank ist kurz. Welche Bank ist kurz?
Az a pad - rövid. Melyik pad - rövid?
Dieses Haus ist alt. Welches Haus ist alt?
Ez a ház - régi. Melyik ház- régi?
.lenes Haus ist neu. stb,
' Az a ház - új.
.
c
.. ,
/
Fenti névmások ő és anélkül is használhatók. Ez az ...
dieser vagy diese vagy dieses; az az .. . jener jene vagy jenes a
ő nemének ő A magyarnak ő volna: "dieser der
Stuhl", vagy "dies der Stuhl', de ezt nemfordíthatjuk. Ezért: ez a tanuló:
dieser Schiller; ez a tanulóleány: diese Schillerin; ez a gyermek: dieses
Kind; az a kutya: jener stb.
28
Leseübung
..
I. Was ist das? Das ist ein Schrank. - Und was steht dort? Dort
steht auch ein Schrank. -' Wie isti dies'er Schrank? Ist
2
er
3
groG? Ja, er
3
ist groG. - Ise dieser Schrank auch hoch? Ja, er
3
ist auch hoch. - Wie
ist' diese Kiste? Ist
2
sie
4
auch hoch? Nein, sie
4
ist hoch, sondem
niedrig. '- Was. ist das? Das ist eirre Lampe. - Ise diese Lampe
schön? (Ist sie schön?) Ja, sie ist schön. - Ise sie alt ader neu? Sie ist
neu. - Wie ist die Lampe dort oben? Sie ist alt. - Ist sie schö n? Nein,
sie ist gar nicht schön. - Welche (Lampe) ist schön? Diese ist schön
und modem, aber jene ist alt und unmodem. - Wo ist der Spiegel?
Dort hangt er.
5
- Wie ist' der Spiegel? (Wie ist er?) El ist klein und
schön, aber der Rahrnen ist ha13lich. - Wo ist die Uhr? Rier ist sie.
5
-
Ist das die Uhr? Ja, das ist sie. - Und was ist das? Das ist auch eine
Uhr. - Welche Uhr ist alt und. welche neu? Diese (Uhr) ist alt und jene
neu. - Ist hier ein Teppich? Nein, hier ist kein Teppich. Dort liegt ein
Teppich.
5
- Wir ist dieses Zimmer? Dieses Zimmer ist lang und
. breit. - 'Ise· das auch ein' Zimmer? Nein, 'das ist kein Zimmer, sondern
eine Küche. - Wie ist sie?7 Sie ist klein und schmal. - Wo steht der
Herd? Dort hinten steht er.
5
- Wie ist er?7 Ér ist groG und breit.
IL Das ist ein Bild. Links steht ein Mann, rechts eine Frau, hier
A vorne spielt ein Kind. Wie ist der Mann? Ist er noch jung? Nein, er ist
schon alt und schwach. Aber die Frau ist jung und stark. - Wie ist das
Kind? Ist es schon groJ3? Nein, es ist noch nicht groG, sondern klein. -
Ist es lieb? Ja, es ist sehr lieb.
III. Was ist das? Das ist ein VogeL - Was macht dieser Vogel?
Er fliegt. - Was liegt hier? Ist das ein Tier? Ja, das ist . ein Tier, eine
Katze. - Ist das hier ein Hund? Nein, das ist kein Rund, sondern ein
Pferd. - Wie ist es? Es ist groG Ulld stark.
) "Wie isL" - "Milyen ... " V. Ö. ll.
2 ő nélkiili kérdés! V. Ö. 4, 10.
3 "der Schrank" vagy "er"; V. Ö. IZ, 13.
4 "die Kiste" vagy "sle".
s. Fordított szórend! V. Ö. Z. Kiemeit szó + ige + alany ...
6 "der" Spiegel" v. "er".
7 V. ö. IS•
29
E'risch, fromm, fröhlich, frei! r
Wörter
groB nagy
klein (khlájn) kict;i, kis
hoch (hóch) magas
niedrig (nidrich) alacsony
schön ő szép
alt régi, öreg
neu (noö)
gar nicht éppen nem
modern divatos
unmodem nemdivatos
hiiBlich (heszlich) csúnya
der Rahmen a keret
hiingt függ
lang hosszú
breit (brájt) széles
schmal (smál) keskeny.
der Mann a férfi, férj
frei . szabad .
Aufgaben
die Frau
er, sie, es spieit
jung ...
schwach (svách)
stark (stárk)
schon
sehr
lieb
der Vogel (fógel)
er, sie, es maéht
wa s?
., er, sie, es fliegt
das Pf erd
frisch
fromm
fröhlich ő
az asszony,
ő feleség
játszik
fiatal
gyenge
ő
már
nagyon
kedves
madár '
(ó') csinál
mi? mit?
ő repül
a ló
friss
ájtatos
vidám, víg
L Milyen
l
ez. a lakás? Ez
2
nagy és szép. - Ez a berendezés (die
Einrichtung). - Milyen l a berendezés? (Ez
3
) régi és szép. - Hol van a
konyha? A konyha ott van. - Milyen ez? (Ez) kicsi. - Ez - (egy)
ű Igen, ez - (egy) ű - Mi ez? Ez (egy) szekrény.
Milyen ez?6 (Ez) nagy és magas. - Ez (egy) ajtó?5 Nem, ez nem ajtó.?
Ez (egy) ablak. Az ajtó ott jobbra van. - Milyen
l
az ajtó? Az ajtó kicsi
és alacsony. - Hol van' áz ágy? Ott hátul -van az ágy.8 - Milyen ez?9;
(Ez) hosszú -és széles. - És mi van itt elöl? Itt ő egy , asztal van.
8
-
Nagy ez az ágy?lo - Nem, (ez) kicsi.-
Ne felejtsük el az "ist" szócskát kitenni!
l Milyen _ Wie ist... v. ö. ll.
2. V ö. a ő különbséggel! "Ez lakás." = "Das ist eine Wohnung." "Ez a lakás." = "Das ist
die Wohnung." - "Ez (=lakás) nagy."= "Sie (=die Wohnung) ist groB." Az ."ez" névmásnak 4
alakja van, ha önállóan szerepel: das, er, sle, es, (az ő ő nemének ő De
"ez az" (+ ő = dieser, diese, dieses (+ ő .
3 "Ez" itt = "sie" (= die Einrichtung).
30
Hol van egy szekrény? Ott van (egy) szekrény. - Ez a kályha?5 Igen,
ez a kályha.- Milyeh ez?ll (Ez) régi és kicsi. - Melyik kályha új és
nagy? Az a kályha új és nagy. - Melyik szék régi? Ez a szék régi. -
Melyik lámpa nagy és melyik kicsi? Ez a lámpa nagy és az (jene)
kicsi. - Milyen
l
a kicsi (die kleine)? - A kicsi új. - És milyenl a nagy?
(Ez) régi. - Ki áll ott? Ott egy férfi áll. - Milyen ez? (Ez) fiatal. - Ki
ez? Ez (egy) leány. - Szép ez a leány?lO. Nem szép. - Fiatal?12 Igen,
fiatal.
13
- Milyen az a gyermek? (Ez) vidám.
II. Tedd a ő ő elé a mutató névmást vagy á
ő welch -- ! -- Pl. diese Uhr, jene Uhr, welche Uhr ... stb.
- Uhr, Wand, - Decke, - FuBboden, - Kind, - Knabe, - Miidchen, -
Pferd, - Mann, - Frau, - Haus, - Zimmer, - Treppe, - Gang. - Rahmen.
IV.
Negyedik lecke - Vierte Lektion
Az egyes szám - Die Einzah/
(ájncál)
Wa s i s t d a s?
. Wer i s t d a s?
A többes szám - Die Mehrzahl
(mércál)
{
Mi ez? v. Mik ezek?
Ki ez? v. Kik ezek?
,. ........ I. a) .
Das ist der Spiegel. Das sind die i Spiegel. Ezek -a tükrök.
.. ..
das Fenster.
11-..:.
II II'
das Zimmer.
II
II II
der Lehrer.
II
" der Schüler.
"
b) .. ..
. das Miidchen .
..
" "
der Ofen.
"
II
"
der Vogel
II
4 V. ö. IS. ("ez" itt - "sie": die Küche).
5 Kezdd: Ist das ... ?
6 V. ö. IS. itt "er": der Sehrank).
7 "egy ajtó" tagadása: "kein e Tilr".
8 Fordított szórendi .
..
die Fenster.
II
die Zimmer.
II
die Lehrer.
" die Schüler.
...
die Miidcben.
II
, die Öfen.
..
Vögel.
9 V. Ö. IS. ("ez" itt: = "es". das Bett).
10 ő nélküli kérdés: "Ist" + alany + melléknév.
II "Ez" itt = "er": der Ofen ..
12 Kezdd: Ist es (=Ms Miidchen).
D Kezdd: Es ist... (alany+állítmány).
II
-az ablakok.
II
-a szobák.
II
-a tanítók.
" -a tanulók.
..
-a leányok.
II
-a kályhák.
..
-a madarak.
31
II. a) Das lst der Tisch.
der Herd.
der Teppich.
das Tor.
der Hund.
das Tier.
das Pferd.
b) Das Ist der
" " der Gang.
" der Vorhang.
" " die Bank.
" " die Wand.
" " der Stuhl.
III. a) Das lst das Kind.
b) " " der Mann
das Haus.
IV. a) Das Ist der Knabe.
" " die . Lampe.
" " die Decke.
die Treppe.
" " die Küche.
" " die Kiste.
" die Katze.
b) Das lst die Tür,
die Uhr.
" " die Wohnung.
" " das Bett.
" die Frau.
c) " " die Lehrerin.
" 'die Schülerin.
Das stnd die Tische.
die Herde.
die Teppiche.
die Tore.
die . Hunde.
die Tiere.
die pferde.
Das sind die Schriinke.
die Giinge.
die Vorhiinge.
die Biinke.
. (
die Wiinde.
die Stühle.
Das sind: die , Kiridet.
" : die Miinner.
fl ... " : die Hauser.
..........•
Das sind die : Knaben.
die : Lampen.
die · : Decken.
die : Treppen.
die :·Küchen.
die : Kisten.
die : Katzen.
Das sbid r" Türen.
: . die ' Uhren.
"
Ezek -az asztalo k.
-a ruzhelyek.
-a ő
-a kapuk.
.-a kutyák.
-az állatok.
-a lovak.
Ezek -a szekrények.
-a fol)"ósók.
-a függönyök.
-a,padok.
-a falak.
-a székek.
Ezek -a gyermekek.
Ezek
-a' férfiak . .
házak.
-a fiúk.
-a lámpák.
-a mennyezetek.
-a ő
-a konyhák.
-a ládák.
-a macskák.
Ezek ' -az ajtók.
-az órák.
, die : Wohnungen ... -a lakások.
-az ágyale die : Betten. ..
" . die .: Frauen. -az asszonyok.
" . die : Lehrerinnen. "-a ő
die : Schülerinn:en. " -a tanulólányok.
Szabályok:
17. A ő között a ő csoportok különböztethetó'k
meg:-
I, a) Olyan ő amelyeknek az egyes és többes száma
ő pl. das Fenster ",.uie Fenster (aZ ablakok).
I. b.) Olyan ő amelyek a többesben hangvált?zásr
szenvednek, az ú.n. "umlaut"-ot mutatják; pl. der Ofen - die o fen.
("Ullliaut" alatt .az a, u, au hangok au-be való változást értjük.
- II. a) Olyan ő amelyek a többesben -e ő kapnak pl.
der Tisch - die Tische.
32
./

II. b) .Olyan ő amelyek ez -e ő kívül még "umlaut"-ot
kapnak; pl. der Schrank - die Schrinke.
III. a) b) Olyan hím- és ű ő amelyek II többesben
er ő ő "umláut"-<:>t is kapnak; pl. das Kino - die Kinder, -
der Mann - die Miinner.
IV. a) b) Olyan ő amelyek -o, illetve -en ő kapnak; pl.
der Knabe - die Knabeo, die Frau - die Frauen. az ú.n. gyenge ő
mindig "umlaut" nélküliek.
. IV. c) Olyan ő ű ő amelyeknek többesét -nen ő
képezzük; pl. die Lehrerin - die Lehrerinnen. (Mindig "umlaut" nélkül.)
18. A többes szám alanyesetében valamennyi ő ő d i e. Pl.
der Mann - die Miinner, die Frau - die Frauen, das Kind - die Kinder.
19. ezentúl tanuld meg a ő egyes sz. alanyesetén kíy,üj többes
alanyesetét is! Ezért a ·továq,biakbari minden ő a többes ét is
feltüntetjük. Rövidség a többes szám alakját a ő
jelöljük; der Lehrer, -- (a vonal azt· jelöli, hogy a szó a többesben nem
változik); der Ofen, _fl (a szó umlautot kap); die Bank, _fl e (a szó umlautot
és az -e végzpdést kapjá); das Haus, -fier (a szó umlautot és az -er
ő kapja). . Lv
. 20. Az összetett ő mindig az összetétel utolsó tagjához
igazodik, pl. die Ofenrur (der Of en, die Tür); azonkívül jegyezd meg: az
osszetett szavak csak az utolsó alakot ragozzák, pl.: die Of!(ntüren. .
Wo'slnd die Fenster?
Hol vannak az ablakok?
Wo sind sle (=die FensterJ?
Hol vannak (az ablakok)?
Wo sind die TUren? .
Hol vanriak az ajtók?
Wo sind sle (=die Türcn)?
Hol vannak (az ajtók)?
Wle sind diese Bllder?
Milyenek ezek a képek?
Wle sind sle (= die Bilder)?
-Milyenek 'ezek (a képek)? : •.
Wle sind Jene Uhren?
Milyenek azok az órák?
. Wle sind sle (= die Bilder?)
Welclle Bllder sind neu? .
Welche Uhren sind alt?
21.
dieser, diese, dieses
jener, jege, jenes
welcher, welche, welches
/
Die Fenster· sind rechts • .. .
Az ablakok jobbra vannak.
Sle shíd rechts.
Jobbra vannak.
Die Türen 'slnd Unks.
Az ajtók baJrá" vánnak
Sle sind Unks.
BaJrá vannak.
Diese Bllderslnd neu. -
Ezek a újak.
Sle sind neu;
Ezek újak.
Jene Uhren sind alt.
Azok az órák régiek.
Sle sind alt.
, Mely képek új*?'
. Mely órák rc&iek?
. d i e s e,
J e n e,
wel c h e.
.'
33
22. Az állítmányi ő használt melléknév a néme'tben a
°többes számban is mindig ragtalan; pl. Dieser Mann ist alt. - Diese Miinner
sind alt.
23. A 3. ű személyes névmás tÖbbes s i e. ragozott ige
éppúgy, mint az egyes szám 3. személyében, a többes 3. személyben sem
állhat önmagában: _vagy ő vagy "sie" szem.' névmással. Pl. Die
Frauen sind alt. Vagy: Sie sind alt. A kérdés: Sind die Frauen alt? Sind sie
. alt? (Ige + alany "sie': + melléknév. )
24. V. Ö. Wie ist das Kind? Milyen a gyermek?
Wie sind die Kinder? Milyenek a gyermekek?
Wie sind sie? Milyenek ő
Leseübung .
Die Farben sind: schwarz, weiB, rot, blau, gelb, gcün, braun und
grau. Wie ise diese Wand? Diese Wan d ist weiB. - Wie sind
l
jene
2
Wiinde?
Jene (Wiinde) sind grau.
3
- lst
4
diese Farbe Ja, diese Farbe ist sehr
schön. - Was ist blauTDieses Tuch ist blau. - Was ist 'grün? Diese Vase ist
grun; - Was ist rot? Diese
5
Blumen sind rot. - Was ist gelb? Diel:'e Lampen
sind geIb. - Was ist braun? Jener Rahmen ist braun. - Was steht dort hinten?
Doct steht ein Ofen. - Wie ist er? Ise er
6
schwarz od er blau? Er ist weder
' s'chwarz noch blaú, sondem grau. - Wie sind
l
diese
5
Möbel? Diese Möbel '
sind schön. - Sind
4
sie? auch neu? Ja, sie sind auch neu und modem. r
Welche
8
M;pbel sind alt? Núr jener Tisch ist alt. - Wie sind
l
diese
Vorhiinge? Diese
5
Vorhiinge siti.d gelb. - Sind
4
auch diese Decken gelb?
Nein, diese Decken sind gr1n. - Sind die Decken schön? Ja, sie
9
sind. sehr
schön. - Wo siriddie Teppiche? Doct sind sie. ID - Sind
4
sie teuer? Nein, sie
sind nicht teuer, sie sind billig. - Was ist das? Das ist ein Djwan. - Wie ist
er, II rot oder braun? Er ist bunt. Auch die Stühle doct und .diese Tücher sind
bunt. - Wie ist die Wohnung? Die Wohnung ist groB, aber die Zimmer sind
klein. Die Wiinde sind niedrig, die Türen und 'Fenster sind schnial. - Sind
4
die Kinder daheim? Nein, sie sind nicht daheim. - Sind sie brav? Nicht
immer. Die Miic\.chen sind meist brav, aber die Knaben sind schlimm. ,
IV. ö. 24. ';
2 jene/ (= jener, jene,jenes) en e. V. ö.2I.
>V. Ö. 22. .
4 ő nélküli ő "Ist", ilL "sind" a mondat elején álL
5 dieser
3
(= dieser, diese, dieses) többese: d i e s e V. Ö. 21.
6 "er" itf = "der Ofen."
7 "sie" itt = "die Möbel." V. Ö. 23.
8 welche? (= welcher, welche, welches) többese: wel c h e. V. Ö. 21.
9 "sie" Itt = "die Decken." V. Ö. 23.
10 Fordított szórend: kiemeit szó+ige+alany (sie=die Teppiche). V.Ö.23.
11 "er" itt = "der Diwan."
34
Wörter
die Farbe, - n (fárb
C
) a szín
Schwarz (svárc) fekete
weill (váj sz) fehér
rot pIroS
blau kék
ge1b sárga
grün zöld
braun bama
grau szürke
sehr (zér) igen, nagyon
sehr schön ,nagyon szép
das Tuch, -" er a ő
die Vase, - n (váz
C
) a edény
die Blwne, - n J a virág
weder - noch sem - sem
weder groI3 noch klein se nem nagy, se nem kicsi
das Möbel, a bútor
nur csak
,die Decke, - n a takaró
teuer (thoöer) drága
billig olcsó
der Diwan, - e a pamlag.
bunt tarka
daheirn (dáháj'm) otthon, itthon .
da (dá) 'itt
sie sind nicht daheirn ' nincsenek itthon
die Kinder sind 'riicht híer a gyermekek nincsenek itt
brav (brM) jó, derék
..
immer mindig
schlimm rossz
meist (máj szt) legtöbbször
.' aber (áber) de
Aufgaben
I. Mik ezek?l Ezek a bútorok.
2
- Milyének
3
4 5 ' 6 5
ezek a bútorok? (Ezek) szépek. - Régiek vagy úja,k? (Ezek)
újak. - Ez a lámpa is új?7 - Nem, ez a lámpa nem uJ
s
hanem régi. - Ezek a 4 falak fehérek vagy sárgák?8 (Ezek)
sárgák. - Áp ez? Nem, ez nem ágy, ez pamlag. - Milyen ez a
pamlag? (Ez) tarka. - Hol vannak az ágyak? Az ágyak ott vannak. -
35
l"-
Mik ezek?Ezek a képek. - MelylO képek újak? Ezek a képek újak; de
az a kép régi. - A gyermekek jók?8 A leányok jók, de a fiú rossz.- Itt
vannak a gyermekek?8 Nem, a gyermekek nincsenek itt. - Kik ezek?ll
Ezek a tanulók és tanulóleányok. - JóR a tanulók?8 Igen, nagyon jók. 12
- Hol vannak a lovak és a kutyák? Ott vannak.
II.Tedd többesbe! Pi. Das sind die Stühle.
Das ist der Stuhl. Dor tist das Bett. Hier ist dié Wand. Das ist das Tor.
- Wie ist die Lampe? Wie ist die Ubr? Wie ist der Scbrank? Wie ist
das Haus? - Welcher Mann ist klein? Welches Kind ist brav? Welcher
Knabe ist schlimm? Welche Frau ist schö n? - Wo ist der Vogel? Wo
ist die Katze?
,
V.
Ötödik lecke - Fünfte Lekti'on
Sein
segédige ragozása jelen idóoen
Wo bist du? Hol vagy (te)? 1. Ich bin hier. Itt vagyok.
Wo biú ichi Halvagyak (én)? 2. Du bist dort. ott vagy.
Wie ist Franz? Milyen Ferenc? 3. Er ist schlimm (6)
Wie ist Anna? Milyen Anna? Sie ist brav. (6) jó . .
. . \Vie ist das Kind? Milyen a gyermek? Es ist klein. (6) kicsi .
,,-;,
Wo seid ihr? Hol vagytok (ti)? 1. Wir sind hier. . ,·Itt vagyunk.
Wo sind wir? Hol vagyunk (mi)? 2: Íhr seid dórt. Ott vagytok.
Wo sind die Kinder? Hol vannak agyennekek? 3. Sie sind daheim. Otthon vannak
Was bin icn? . Mi vagyok (én)? . Sre sind ein Lehrer. ÖÍl tanító.
V{'as sind wir? Mik vagyunk (mi)? . Sie sind Lehrerinnen. Önök ő
_ I Mik ezek? - Was ist. das?
2 Kezdd: Das sind ...
3 Milyenek __ .? _ Wie sind, .. ? V. ö. 24.
4 "ezek a
n
= mindig ndiese". nazok an = njene". V. Ö. 21.
5 nEzek
n
itt = "sien; V.ö.23. (Alany (itt "sien)+ige(itt,nsindn)+melléknév.) -
6 Kezdd: Sind sie ... ?
7 Kezdd: rst aucJi. ... ?
- 8 ő nélküli ő ... ? r
9 nez" itt = nern (= der Diwan) . .
lOV. Ö. 21. .
II Kik ezek? Wer ist das?
12 KéZdd:sie sind ...
36

Tagadás az egyes és többes számban '
a) Ich bin der Lehrer. Ich bin nicht der LehreI.
Du bist der LehreI. Du bist ';icht der Lehrer.
.. Stb., stb.
b) Ich bin ein UngaI. Ich bin kein UngaI.
Du bist ein DeutscheI. Du bist kein Deutscher.
. Stb., stb.
2,5. a személyes névmás elválaszthatatlan az ő
Ich, dU ... +Ige! Ein ,vágy bist-nek önmagában nincs értelme. __
FIgyelem! Ich bin jung. Ein ich jung? A ő nélküli
ő az igével ő V. Ö. 4.
26. A "sie" szó jelentései:
E. sz. (Egyes szám) 3. személye.
Ist Anna brav? Sie ist brav.
Ist die .Uhr alt? Sie ist alt. '
T.sz. (Többes szám) 3. személye:
Sind die Kinder brav? Sie sind brav.
,Sind die Uhren Sie sind alt.
Bin ich jung? Sie sind jung.
Sind.wir jung? Sié sind jung.
Ő
(Ez) régi.
Ő jók.
(Ezek) régiek.
Ön fiatal.
Önök fiatalok.
27. Az udvarias megszóIítás. alakja' (Ön v. Önök) csak S i e, .amely
mellett az ige többes szám 3. személye áll. . .
A számnév - Das Zahlwort (die Zahl, -en (cál): a szám)
l -- eins (CSllk a számolásban 6 -- sechs (zeksz)
" használjuk, különben: 7 -- sieben (zíben)
ein, eine, ein) 8 -- acht (ácht)
2 -- zwei 9 -- neun '
3 -- dre i J ° -- zehn l' cén)
4 -- vier . 11 -- elf' ,
5 --funf 12 -- zwölf (cvölf)
Hier ist ein Bett. sind zwei Betten.
Dort ist ein Schrank Hier sind dr-ei Schranke,
Das ist eine Kis te , Das sind vier Kisten.-
ein Kind. . . - Das sind 5,6,7,8,9, io, 11,12 Kinder.
, Betten, Schranke und Kisten sind hi er? Mennyi ágy, szekrény,
lada ...
{
einige
Hier sind viele
alle
}
Schranke ,
Kistell .
néhány }
SQk
minden
sze)a-ény, láda .. "
37
28. A ő ő kezdve) és a határozatlan szárnnevek
einíge, vie/e, alle után a ő és az ige többes számban áll. Pl. Nicht
alle Kinder sind brav. Nem minden gyermek jó. Einige Tücher sind
blau. Néhány ő kék. Viele Menschen sind arm. Sok ember
szegény.
Leseübung
I. Dieser Mann ist ein Deutscher
1
Ez a férfi (egy) német
Ich bin
ein Deutscher, ein Ungar,
ein'Franzose, ein Italiener,
ein EngHinder, ein Russe,
ein Pole, ein Serbe,
ein Slowake, ein Tscheche.
Was' sind Sie? Mi Ön?
Sind Sie ein Deutscher, ein Ungar? . ,
Ich bin keín
2
Deutscher, kein
2
Ungar.
Wír sind weder
3
Deutsche noch Ungar.
Diese Manner sind Deutsche
Ezek a férfiak
Wir sind
Deutsche, néJlletek, magyarok,
Fianzosen, Italíener, franciák, olaszok,
EngHinder, Russen, oroszok,
Polen, Serben, lengyelek, szerbek,
Slowaken, Tschechen. tótok, csehek.
Was sind Sie? Mik Önök?
Sind SÍe Deutsche
y
Ungam? .
Wir s.ind keúu/ .D
2
eutschen, keíni
Ich bm weder em DetlÍscher i10Ch em Ungar.
l Figyeld meg a ő kiilö·nbsége.t: dn Deutscher - egy nétnet, de: der Deutsche - a
német (férfi); eine DelltSc.be - egy német ő die Deutsche - a német ő Többes szám:
Deutsche ő nélkül) - németek (fértiak, vagy ő de: die Deutschen - a németek.
... De: ein v. der Franzose, ein v. der Pole, ein v. der Serbe, Tscheche stb . .
2 Figyeld meg a tagadást a ő esetekben: Ich bin ein Deutscher. Ich bin keln.
Deutscher. Wir sind Deutsche ő nélkül). Németek vagyunk. -- Wir sind kelne
Deutschen. Nem vagyunk németek.
, Figyelem: ein' tagadása: kein',. de: sem - setn = weder - noch, weder ein' - noch ein' PL
Ich bin ein Ich bin keln Deutscher. De: Ich bin weder ein Deutscher noch
ein Dngar.
38
fo .
II. Diese Frau ist eine Deutsche.
1
Ez az asszony (egy) német.
Sie ist
eine.Deutsche, eine Ung ari n,
eine Französin, eine Italienerin,
eine EngHinderin, eine Russin,
eine Polin, eine Serbin,
eine Slowakin, eine Tschechin.
Was sind Sie? Mi Ön?
Sind Sie eine Deutsche, eine Ungarin?
Ich bin keíne
2
Deutsche, keine
2
Ungarin.
Ich bin wedf!/ eine
3
Deutsche, noch eine
3
üngarin.
Diese Frauen sind Dcutsche. l
Ezek az asszonyok németek:
Sie sind
Deutsche, Ungaritmen,
Französinnen, ltalieneri{lDen,
EngHinöerinnen, Russinnen,
PoIínnen, Serbinnen,
Slowakinnen, Tschechinnen.
Was sind Sie? i,,_ . Mik Önök?
Sind Sie Deutsche, sind Sie Ungarinncn?
ketne\Deutschen, kEinl
Wu smd weder Deutsche noch Ungarinnen.
. 1.1. bist Ich bin ·Franz
4
K0vács. - Bist du ein Dt:utscher?
Ich Deutscher, sondem ein Ungar: - Bist du ein
Ja? Ich. cin Schüler. - Bist du auch immer brav und
Ich bm Immer brav und flei13ig. - Wer seid ihr Kinder? Wir
Fntz . und Ant0l1:!Molnáf. - Seid ihr Deutschei Nein, wir sind
k.eme Deutschen, son,:!em Ungam: - Seid ihr -Geschwister? Ja wir
Wir sind - Wer sind die Kinder dort?
smd euuge Schuler und Schulennnen. - Wer si?d jene beiden
4 A ' k .
ncmet ere.sztnév ?cm u:ónév mint magyarban, hanem ő tehát a csaJádnév ő álL
, 5 PL Franz Deak - Deak Ferenc. .
emlge + többes szám. v. Ö. 28.
39
...
Madchen?6 Das sind zwei Schwestem. - Weer ist dieser Herr? Dies ist
Herr
7
Karl Klein. - Was ist Herr Klein? Er ist (ein) Kaufmann. - Ist er
ein Ongar? Nein, er ist kein Ungar, sonde?l ein Deutscher.
die Dame? Das ist Frau Molnár. Ist sie eme Deutsche? Nem Sle 1St
Deutsche, sie ist eine Ungarin. - Wa.s sind Sie
8
(Önök),
Damen? Wir sind auch Ungarinnen. - Wer ist dieses Fraulein? Das 1St
Fraulein (Frl.) X. - Ist Fdiulein eine Deufsche? Nein, eine
EngUinderin. - Wer sind Sie
8
(Ön)? Ich bin Fritz König.
Sie? Ich bin (ein) Lehrer. - Sind Sie ein Ungar? Jawohl, lch bm em
Ungar.
III. . Hier sind viele Menschen (Leute): Frauen, Manner und
Kinder. Wieviel Frati.en und Manner sind hier?Hier sind ű
und ftinf Frauen. - Wieviel Kinder sind das? Das sind mindestens
zehn Kinder, Knaben und Madchen. - Sind die Kinder brav und
fleíl3ig? Ja, die Kinder sind b.r;av, ich bin seh! zufrieden. - Wieviel
Stühle und Tische sind das? Das sind zwei Tische upd acht Stühle.
Ein Kinderreim
Eins, zwei, drei, alt ist nicht neu,
neu isrnicht alt, warm ist nicht kalt,
kalt ist nicht warm, reich ist nich(arm,
arm ist nicht reich und hart ist nicht weich!
. Wörter
der Deutsche,. - n (doöts
e
)
einpeutscher, t. sz.: Detltsche
die Deutsche, - n
eine Deutsche
der Ungar, - n (ungár) ,
ein Ungai-
die Ungarin, - nen
eine Ungarin
a német (férfi)
egy német (férfi) ,
a német ő
egy német ő
a.magyar (férfi)
egy magyar (férfi)
a magyar ő
egy magyar ő
6 _ Ki az a két leány? . , ' ,
'Figyelem! Pl. Herr Kovács ist ein Mann "Herr" a név ő áll.· A férjezett ő = "Frau", Pl. Frau
Kovács = Kovácsné. "Frau" ntindig a ő áiI .. A féIjezett ő megtartja a ő a
keresztneve!. Pl. Frau Maria Kovács és nem: Feau Franz. Kovács . A hajddon leány neve:
"Fraulein" Pl. Fraulein (röv. Frl.) Kovács.
8 "Sie" (Ön, Önök)'+ többes szám 3. szem. V. Ö. 27.
40
,r
.?
, ..
der Franzose, - n (fráncóz
e
) a francia (férfi)
die Franzi)sin,, - nsn ő ő
der Italiener, - (itálié'ner) az olasz (f.)
die Italienerln; nen az olasz ő
der Englander, - (englender) az angol (f.)
die Englanderin, - 'nen az angol ő
der Russe, - n az orosz '(f.)
Russin, - nen az orosz ő
der Pole, - n (ph ól) a lengyel (f.)
die Polin, - nell a lengyel ő
der S erb e, '- n (zetb ej a szerb (f.)
die - nen a szerb ő
der Slowalre, - n (szlová'k
e
) a tót (f.)
. dje. Slowakiri, - nep. a tót ő
der Tsaheche; - n (tsech
e
) a cseh (O
, die Tschechin, - nen Jet cseh ő
flei13ig (fláj.szich) ' ''szorgalmas
Fritz ,Edd
Anton Antal>
(g"svi'szÚ) a testvérek -
,.. (csak a' töh6esszámban) t
der Bruder,.: Qie Briider ' a fivér
beide (+ többes szám) ő mind a két
beider Briider, diebeiden Briider mind a két fivér '
-+lie - n ' ő
die beiden Kinder . mind a két gyermek
der Hed, - en
Heu Molnjlr ,
aer Kaufmarm, .
t. sz.: Öte Kaufleute
dief'rau,. en
Frau Molnár
die Dame, -,n -,\.
, meineDamen
'das-Fraulein, - (froölájn)
Fraulain MoJnar' ' .
jawohl U áv61) , ,
..
der Mensch, die Menschen
. vagy Leute
az úr '. ,
Molnár úr
a ő
az (!$szony, ő -né
Molnárné
a hölgy
> - hölgyeim
. kisasszony
Molu.ár kisasszony
igen, igenis
az ember, a2; "emberék '
, A.
, 41
mindestern (mindCsztensz)
zufrieden (cufri'den)
der Reim, - e
w atm
kalt
reich
arm
hart
weich
Auf'g"bcn
legalább
(meg) elégedett
a rím
meleg
hideg
gazdag
szegény
kemény
puha
, .
. I. Übersetze! Mi vagy (te)? Én német (férfi) vagyok. (És) én
német. asszony vagyok. Mi németek vagyunk. - Mi ez a.::; úr?! Ő
francia (angol). Mi ez a hölgy?! Ő franci it (angol.) - Mik ezek a
és urak?4 Ő (angolok).5 - Ki maga? - Én Klein.
- Magyar On? En nem vagyok magyar, hanem ném.::t. _
Mi On, kisasszdny? Én ő vagyok. - Német Ön?6 Nem, nem
német, olasz. - ,Németek vagytok ti?7 - Igen mi németek
.. - Ki vagy te? En Müller Károly vagyok. - Tamló vagy (te)
, l . , , l'
meg. gel11s, en meg tanu o vagyok. - Mindig jó és, szolgaJmas
vagy?8, Igenis, én midig jó' és szorgalmas - Magyar vagy?8
Nem; en, nem magyar. - Mi vagy? En német vagyok. - Mi
Kovacs ur? K. ur ő - Mi Kovácsné? ő _
Kovács kisas9.zony is ő Nem, K. kisasszony nem ő _
Mennyi bútor ez? - Ez
9
két szekrény, három láda, egy asztal és néhány .
. .
II; Übersetze! Ez ... 3 kályha, 2 függöny, 6 ablak, 4 ajtó, 3 kapu,
sok ház, néhány fiú és leány, II férfi és ő 2 ő és sok
tanuló leány. Pl. Das sind drei Öfen.
I Kczdd: Was isL? -
ő itt = "er" (= Herr).
: ő itt.= "sie" dic Dame).
Kezdd: Was Sind ... ?
5 francia (angol) férfiak és ő
6 . .
7 Kezdd: Sie .... ? V. Ö. 4.
Kcrdol1lonclat! Kezdd: Sel d ilu ... ? V. Ö. 4 .
. Kezdd: Bist du ... ? V. Ö. 4.
9 V.
ö
.
28
. .
42
ps
VI.
Hatodik lecke - Sechste Lektion
MeIIéknév + ő
az egyes számban
Amelléknevet ő is használhat juk.
a) A 'határozott ő után.
Das ist der weiBe Tisch. -a fehér asztaL Welcher Tisch }
" "die " Tür. Ez -a "ajtó. W elche Tür
" das " Tuch. Ez -a ő W elches Tuch
ist das?
29. A ő használt melléknév ő a határozott ő
vagy határozott ő me ő szó után:
der
} aite'Mann
d i e
} Frau
dieser diese
jener jene
welcher welche
das
}
dieses
alte Fraulein
jenes
welches
bJ A határozott ő után.
Das ist I ein weiBer ITisch.
Ez - ,' -- i fehér asztaL
Das ist I eine weiBe I Tür.
Ez - -- fehér ajtó.
Das ist I cin weiBes I Tuch.
Ez - -- fehér ő
Wasfürein
Milyen
eine
Milyen
Wasfür ein
Milyen
Tisch ist das?
asztal -- ez?
Tür ist das?
ajtó -- ez?
Tuch ist das?
ő -- ez?
30. A jelzeként használt melléknév ő a határozatlan ő
vagy határozatlan ő ő szó után:
I - er, - e,-oes I
A ű alanyesetnek jele az ";"; ezért: der alte Mann, de: ein
(kein) alter Mann. A ő ű alanyesetnek jele az "e"; pl. die alte
Frau és eine alte Frau: A ű alanyesetnek jele "s"; pl.
das kleine Kind, de: ein kleines Kind.
43
31. A "milyen" ő ő jelentése van:
l. Milyen ez az asztal? Wie ist dieser
2. Milyen asztal ez? Was for ein Tisch ist das? Vagy: Was ist
das for ein Tisch?
MeIIéknév + ő
a többes számban
a)A határozott ő után.
Die weiBt:n Tische sind schön.
A fehér asztalok szépek.
Diese rr
' ..
ű
Tücher "
"Keine" után . .
Das sind keine schönen
If ft
" "
"
"
Ezek a " "
" "
"
"
"
ajtók
ő
Tische. . Ezek nem szép asztalok.
ű " .. "ajtók.
Tücher. ".. ő
b) ő vagy a ő nek ő szó nélkül.
WeiBe
"
"
Was:tUr Tiscne sind sch ön.
Türen
Tücher "
Tische sind sch ön.
ű "
Tücher "
Milyen asztalok szépek?
" ajtók
ő
"
,32 .. Ha többes. melléknév ő ő vagy ő ő
szo (dIese, Jene, keme, alle) áll, akkor a melléknév ő mindig:
{ - en, -- en, - en I
33. Ha a többes melléknév ő nincs ő
ő szó, akkor a melléknév ő mindig:
/
. \ .
o -- e, - e, - e
t
34. "Was fur ein,,3 többese: "wasfor" (+ ő
4<+
vagy ő
-
.t.
o I
\
Leseübung
L Hier &ind zwei ein kurzer, dünner
1
und ein langer,
odicker
1
Bleistift. - Was fur ein Bleistift liegt dort? Dort liegt ein
dünner, gel ber Bleistift. - Wie ist dieser kleine Bleistift? 1st er
2
weich
oder hart, gut oder schlecht? Er ist hart und schlecht. - Ist dies der
weiche
3
Bleistift? Ne.in, dies ist der harte.
3
- Was ist das? Das ist eine
Feder. - Was fur eine Feder ist est
4
? Es
4
ist eine spitze, blaue Feder. -
Ist es Füllfeder? Nein, es ist keine Füllfede!. - 1st sieS aJt oder
neu? Sie ist alt. - Welche Feder ist neu? Diese hier ist neu und gut. -
Wo ist die Tinte? Dort steht eine kleine Flasche sch\varze Tinteo - Ist
das eine-gute Tinte? Ja, sie
6
ist g\1t. - Was ist das? Das ist ein dickes,
Heft. - Wie ist das Papier? Das Papier ist wei13 und Ű -
Was fuI ein Papier ist es
4
?Es
4
ist schönes, wei13es, dünnes Papier.
Hier ist das erste Blatt. - Ist das ein Heft? Nein, das ist kein H ef t,
sondern ein Buch. - Was fur ein Buch ist es? Es ist · ein deutsches
Bilderouch. - Und was liegt hier? Hier.liegt eine ungarische Zeitung. -
Ist sie úeu oder alt? Sie ist alt. - Ist keine neue .Zeltung hier? O Ja, das
ist eine neue' Zeitung, aber keine ullgarische, sondern eine
französische. - Was ist Neues? Es ist (Es gibt) nicht viel Neues. ' - Was
ist das? Das sind vieles alte und neue Bücher und Hefte. - Was fúl
. Bücher sind das? Das sind deutsch e 10, französische, etlgIische und
italienische Bücher. Was fúr ein Werk ist das? Ein französisches?
Nein, das'ist ein italienisches Werk. - Sind diese italienischen Werke
gut? Ja, sie sind alle gut u'nd schön: - Wo sind die deutschen Bücher?
Hier sind die deutschen, dort · die .' französischen und englischen
Werke. - Wo sind ungarische Bücher? Hier sind leider keine
ungarischen
l
! Bücher. - Was fur
9
Möbel sind das? Das sind teiIs alte,
teils neue Möbel. - Waren diese Möbel teuer? Nein, nicht alle Möbel
waren teuer. Einige waren sehr bíllig. - Welche Möbel waren biltig?
. Diese' beidell Tische _ und vier roten Stühle, doch jei.1e bráunen
Srhranke waren seh! tetier.-Sind die neu? Nein, sie sind alt.-
I cin kurz.er Bleistift, de: der kur.-:e BL V: ö: 30.
2 "er" itt =:- "der Bleistift" (alany!). r
3 V. Ö.
4 "es" itt "das" (v. "dies") helyett.
5 "sie" itt = "die feder".
6 "sie" itt = "die Tinte". .
7 ein dickes Heft, de: das dicke Heft. V. Ö. 30. I
8 "viele" + többes szám, tehát: Das sind viele Bücher. "Vielen vagy után a melléknév o-c
ő kap: viele schönc Bücher; ein ige weiBe Hefte.
9 V. Ö. 34. .'

45
Warum
12
sind sie teuer? Alte Möbel sind ' oft teuer. - Wo sind 'die
neuen Bilder? Hier sind keine neu en l l Bilder. - Was hlingt dort oben?
Dort oben hiingt ein Spiegel, rechts davon liangt ein neuer Kalcnder,
links davon eine kleine Uhr. - Was ű eine Uhr ist das? Das ist eine
alte deutschc Uhr. - Ist sie
J3
gu.t? Ja: f,ie ist noch immer gut. - Was illr
Vorhange sind das? Das sind alte, weiJ3e' Vorhiinge. - Und was ist
dies? Sind das Tücher ode;: Vorhiinge? Das sind 'weder Tücher noch
V orhange, sondern Decken. - Die Einrichtung ist schön. - Es ist eine
groJ3e, freundliche W ohnung.
II. Wer war dieser dicke alte Mami? Das war ein der
deutsche Kaufmanr! Anton Müller. - Was ű ein Mensch ist Herr
Müller? - 0, Herr Muller ist ein lieber, freundlich er Mann. - Ist er
verheiratet'! Ja; Frau Müller ist eine sehr liebe alte Dame. - I.,t sie eine
Ungarin? Nein, ist eine Deutsche. Die ganze Familie ist deutsch. -
Was ű ein Schüler ist der kleine Rudi? Rudi ist leider ein schlechter
Schüler. - Warum ist er ein schlechter Schüler? Ist er faul? Nein, er
, ist nicht faul, aber schwach. - Wie ist Maria? Maria ist ein braves
Kind. - Was tur eine Schülerin ist sie? ist eine gute, fleiJ3ige
Schülef.Ín. - Liebe Kinder, seid ihr Deutsche? Ja, Herr Lehrer, wir
sind Deutsche! Wér war Karl der GroJ3e?14 Karl der OroJ3e war ein
. machtiger deutscher Kaiser. - Wer war Franz Josef I. (der Erste)?14
Franz Josef I. war ein österreichischer Kaiser und ein ungarischer
König.
Wörter
der Bleistift, --e (blájstift)
dünn
dick (dik)
gut
schlecht
die Feder, - n (fédCr)
spitz (sp ic; )
a ceruza
vékony
vastag, kövér

.. rossz
a toll
hegyes
10 Deu! .clle Büchets de: die (diese) deutscllcn Bücher. v. Ö. 33.
II A többes melléknév "keine" után - cn végz:idést kap.
12 ő ő Warum+ige (=sind) + alany (sie) + melléknév.
13 "sie" itt = "die Uhr". .
14 Nagy Károly=Karl der GroB; L Ferenc der Erste.
46
\
-die Füllfeder, --n
die Tinte, --n
die Flasche, --n
das Heft, --e
das Papier, --e (papi'r)
der, die, das erste (ersztj
das Blatt, _" er
das Buch, _" er
deutsch (melléknév)
das Bilderbuch, -- bücher
ungarisch
die Zeitung, --en
englisch
französisch
ach nein
es gibt = es ist
italiehisch (itálié'nis)
das Werk, -- e
leider
teÍ1s -- teils (thájisz)
(sie) waren (várcn)
doch
waruin (vánÍ'm)
of t
rechts davon (dáfó'n)
links davon
der Kalender, -- (khále'ndCr)
der Bekanr!te, --n (bCkhá'nt
C
)
ein Bekanr!ter
freundlich
verheiratet (frháj'rátCt)
ganz
die Familie, --n (fámi'l{)
a ő
a tinta
.1
az üveg
a füzet
a papír
az ő
a levél lap
a könyv
német
a képeskönyv
magyar
az újság
angol
francia
ó nem
van
olasz
ű
sajnos
egyrészt - másrészt
voltak
de
miért
gyakran
ő jobbra
ő balra
a naptár
az ő
egy ő
barátságos
ő férjes
egész
a család
47
faul
. war (vár)
machtig
der Kaiser, --
Franz (fránc )
Josef ű
österreichisch ő
der König, --e (khönich) .
Aufgaben
lusta
volt
hatalmas
a császár
Ferenc
József
osztrák
akifály
I. Übersetze! (V. Ö. 29.,30.,31.,32.,33.,34.)
Itt van az új lakás. Ez (egy) kis szoba, de ott van egy nagy szoba
egy konyha. - Itt vannak az új és régi bútorok. - Milyen berendezés
ez? Ez (egy) szép berendezés. - Mi ez? Ez hosszú és vékony
ő - Ez
l
(egy) új ő Nem, ez nem új ő hanem
régi. - Olcsó ez a ő Nem, (ez) drága. - Hol vannak a fehér
fiiggönyök? Ott vannak. - Szépek a fehér fiiggönyök?5 Igen, szépek.
6
- Itt van
7
2
7
magas és l alacsony szekrény; (az) alacsony szekrények
nem szépek. - Mi van ott? Ott egy nagy fekete kályha van. -Mi van
itt? Itt a kis régi asztal van. - Ezek is
8

9
i asztalok? Nem, ezek újak.
- Hány szék van
9
itt? Itt haC szék van. - Milyenek
lO
a színek? A
színek szépek és barátságosak. - Itt vannak sárga falak, piros és bama
bútorok, tarka ő és fehér fiiggöniök. - Mik ezek? Ezek il
német könyvek. - Hányll könyv ez? Ez sok l könyv. - Ez is
l2
könyv?
N fi
·,·, M 0"?13 N 2 k h
em, ez rancIa uJsag. - n. . em vagyo magyar, anem
német. - Német tanuló vagy? 4 Nem
2
német, hanem magyar tanuló
vagyok.
l5
- Mik vagytok? Németek vagy magyarok? Mi németek
vagyunk.. - Ki volt ez a kövér asszony? Ez Kleinné volt.
l ő nélküli ő Kezdd: Ist das ... ?
? "nem" itt = Ilkein".
3 Kezdd: ist...?
4 Kiemel! szó + ige + alany (itt szem. névmás).
s Kezdd: Sind ... ? .
6 Kezdd. Ja, sie sind ...
7 ő + többesszám. v. ö. 28.
8 Kezdd: Sind auch ... ?
9 "van" itt = "sind"; "wieviel" + többes szám!
10 Figyelem! Milyenek a színek: Wie sind die Farben? De: színek szépek? Was für
Farben sind schön? v. ö. 31. •
11 Wieviel + többes szám! v. ö. 28.
12 Kezdd: Ist auch das ... ?
13 Kezdd: Sind Sie ... ?
14 Kezdd: Bist du ... ?
1 S Kezdd: Ich bin .. .
48
IL Képezz mondatokat határozott és határozatlan ő
állító és tagadó alakban. Pl. Das ist der lange, dicke Bleistift. Das
ist nicht der lange ... Bl. Das ist ein langer, dicker Bl. stb. Das sind
lange, dicke Bleistifte. Stb. .
Das ist .. .
Das sind ... '
{
dick-Bleistift; gui-, weich-Feder; neu-,
'ungarisch, Reft; dünn-, weiJ3- Papier; schwarz-,
neu- Tisch; lang-, breit- Teppich;.alt-, niedrig-
Raus; brav-, klein- Kind; arm-, alt- Mann;
stark-, jung- P ferd.
VII.
Hetedik lecke - Sieben,te Lektion
Az ige jelen ideje
Minden ige egyik ő a ő igenév, melynek ő -en
(a m,agyarban --ni!). Ha ezt elhagyjuk, megtalál juk az ige tövét. Az
ő ismerete nagyon fontos.
A ő igenév, - Die Nennfonn
schreiben: irni
sitzen: ülni
machen: csinálni
A ő - Der Stamm
scherib--
sitz--
mach--
Az ige jelen idejének ő csak a ő alakjait tanuljuk
meg:
E. sz. 1. szem.
Einzahl J. Person.
T. sz. 1. szám. .
: Mehrzahl 1. Person.
Mehrzahl 3. Person.
{
W as mache ich? Ich sitze und schreibe.
Mit csinálok? (Én) ülök és írok.
{
Was machen wir? Wir sitzen und schreiben.
Mit csinálunk? (Mi) ülünk és írunk.
Was machen die Sie sitzen und schreiben.
Kinder?
Mit csinálnak Ő ülnek és írnak.
a gyerekek? .
Was machen Sie? Sie sitzen und schreiben.
Mit csinál Ör? (Ön) ül és . ír. .
Mit csinálnak Önök? (Önök) ülnek és' írnak.
49
35. Míg a magyarban az igeragozásnál nincs feltétlenül szükség a
személyes névmásra, addig a németben a személyes névmást - vagy,
ahol lehet, mint pl. e. sz. vagy t. sz. 3. személyében, a ő -
mindig ki kell tenni. Ezért: ich sitze, wir sitzen, sie sitzen stb. ő
mOI}datban: Sitze ich? Sitzen Sie? stb. "Sitzen" önmagában. a ő
igenév volna, tehát: "ülni".
A kérdés Die Frage
Ige + alany ő
Ich schreibe. Schreibe ich? W a s schreibe ich?
Én írok. Írok én? Mit írok én?
Wir schreiben. Schreiben wir? W a s schreiben wir?
Mi írunk. Írunk mi? Mit írunk mi?
Die Schüler schreiben. Schreiben die Schiller? W a s schreiben d. Sch.?
A tanulók írnak. Írnak a tanulók? Mit írnak a tanulók?
Sie schreiben. -Schreiben sie? W a s schreiben sie?
Ő írnak. Írnak é'k? Mit írnak ő
Sie schreiben. Schreiben Sie? W a s schreiben Sie?
Ön ír. Ír ön? Mit ír ön?
Önök írnak? Írnak Önök? Mit írnak' Önök?
36. A ő nélküli ő mindig az igével ő
V.Ö. 4. - Ne felejtsd, el a személyes névmást ő sem
kitenni. A személyes névmás a kérdésben mindig ' az ige után
következik.
37. Két vagy több "und" vagy "oder" segítségével összekötött
igénél a közös alany t csak egyszer kell kitenni. Pl. Wir sitzen und
schreiben. Sie sitzen und schreiben. (Nem: Sie sitzen und sie
schreiben.) De: Die Kinder spielen Gátszanak) und wir sclireiben.
A ő tárgyesete.
Was sehen Sie? (zéCn)
. d e n Stuhl a széket Welchen StUhl
Melyik széket diesen . " ezt a széket.
jenen " azt a "
Ich sehe d i e Bank a padot Welche Bank
Látom diese " ezt a padot. Melyik padot
jene
"
azt a "
d a s Buch a könyvet Welches Buch
dieses
" .
ezt a könyvet. MelyÍk könyvet
jenes
"
azt a
"
50·
sehen Sie?
látja Ön?
/
Was sehen Sit>?
Mit látnak Önök?
d i e Stühle a székeket Stühle
diese ezeket a székeket 1 Mely 1 székeket
jene " azokat a" : :
d i e Banke a padokat : Biinke
Wir sehen diese ezeket a padokat 1 Mely 1 padokat
. Látjuk jene azokat a " .
d i e Bücher a könyveket .( Bücher
sehen wir?
látjuk mi?
diese ezeket a könyveket Mely könyveket
... "
azokat a :
............ . :
Icb sebe
Wir seben
\
Was für einen Stuhl
Was für eine Bank
Was fur ein Buch
..A . •.• __ . ..
einen Stúhr.
keinen
eine Bank.
keine
ein
kein
3tühle.
"
Buch.
"
keine Stühle.
Banke ...
keine Banke.
Bücher.
keine Dücher.
}
sehen Sie?
Látok egy széket.
Nem látok
Látok egy padot.
Nem látok
Látok egy könyvet.
Nem látok
Látunk széket.
Nem látunk "
Látunk padokat.
Nem látunk
Látunk könyveket.
Nem bítunk
Milyen széket
} lát Ön? padot
könyvet
Was Stühle
}
Milyen székeket
} lát Ön? " "
" "
.... .... -_ ...
Banke
Bücher
d e n Mann.
emen
Ich sehe d i e Frau.
eine
. d a s Kind.
em
sehen Sie?
"
padokat
könyveket
Ich sehe {
d i e : Manner,
d i e Frauen,
d i e Kinder.
51
, 38. A ő ő alakjait e s e t e k nek nevezzük. A ő
alapformája az alanyese.t vagy "der W e T f a l l". (Németesen: a "ki-
eset"). A ő targyesete vagy "der Wen falI" . Miben különbözik a
német ő tárgyesete az ő A ő tulajdonképpeni
alakja a tárgyesetben is változatlan marad, marad, mint pl. Stuh1: szék,
széket, Tisch: asztal, asztalt, néhány ű Ú. n. "gyenge ragozású"
ő azonban -en, -n ragot kap a tárgyesetben. Pl. Knabe - Knaben! fiú
-- fiút. De a ű ő ő különbözik a tárgyesetben az
ő millt pl. der Mann -- den Mann: a férfi -- a férfit. A ő ű
és ű ő tárgyesete ő az alanyesettel. Tehát: die
Frau -- az asszony, az asszonyt; das Miidchen -- a a leányt.
39. A többes szám alany- és tárgyesete ő A ő d i e. PL
die Kinder -- a gyermekek és a gyermekeket. .
40. A határozott és ő alany- és tárgyesete.
Alanyeset: d.e r
Tárgyeset: d e n ,--_'_' ___ '_' --.J
Alanyeset: e l n
Tárgyeset: e i n: e n
ein e
"
ein
"


d i e s e, j e n e, ' w e l c h.e
" " "
Leseübung .
I. Was machen Sie da? Sie sehen: ich scbreibe. - Was-schreiben Sie?
Ich schreibe einen Brief. - Schreiben
1
Sie nochlange
2
? Nein, ich bin bald
fertig. - Was machen dieiieben Eltern? Arbeiten sie? Nein, sie lesen. - Was
lesen sie? Ich glaube, sie lesen Zeitungen oder Bücher. - 'Sind sie immer
gesund? Ja, sic:: sind frisch undgesund. - Wo sind' die.Kinder? DrauJ3en sind
sie . . - Was machen sie jetzt? Sie spielen miteinander. Sie sind wie immer '
sehr fröhlich.- Was spielen sie? Sie sÍngen und tanzen. - Sind sie !'rav? O ja,
sie sind sehr brav. - Lemen' sie gerne? Ja, Franz und Anna lern en gerne, nur
Karl ist bisweilen etwas faul. - Sind die Kinder nicht schon müde? Ich
glaube nicht; Kinder sind selten müdé. -Bleiben Sie' jetzt hier? Nein, wir
bleiben nicht hier. - Gehen Sie weg?3 Ja; wir gehen weg. -Womn gehen Sie?
Wir gehen ein wenig spazieren.-Also dann aufWiedersehen! Guten Tagj
II. Was sehen Sie mer? Ich sehe einige Möbel. - Was für Möbel? Ich
sehe einen Schrank, einen Tisch, vier Stühle, einen Diwan und ein Klayier.
- SpieleJ. Sie Klavier? Ich nicht; aber Anton 'und Josef spielen. - Was sehen
Sie hi er noch? Ich sehe , auch noch einige Spiegel und Lampen, emen
Vorhang und einen Teppich, ein Bild und eine Uhr.
l ő Ige + al®y (itt "Sie''). '., .
. 2 "lang": "hosszú", pl. Der Tisch ist lang. De: Ich aroeite lange: sokáig, "hosszú ideig".
3 elmenni: weggehen; de: ich gehe weg, wir gehen weg; Sie weg?
52
,
t
I
I
Morgen, morgen, nur nicht heute!
Sagen alle faulen Leute.
Wörter
machen, ich mache
sehen, ich sehe
schreiben, ich schreibe
der Brief, --e
noch lange
bald
fertig
die Eltem (csak a többesben)
arbeiten, ich arbeite
lesen, ich lese
glauben, ich glaube
gesund (gezu'nt)
spielen, ich spiele (sphí1cn)
wie immer
drauBen' -
miteinander (mitájná'ndCr)
slngen, ich singe
. h ( h, C)
tanzen, IC tanze t anc n
lemen, ich leme
geme
bisweilen (biszváj'rn)
etwas (etvász )
etwas faul
müde ű

selten (zeitCn)
bleiben, ich bleibe
jetzt Üect) .
gehen, ich gehe
weggehen, ich gehe weg
spazieren gehen (sphácí'rCn)
ich gehe spazieren
ein wenig (vénich)
also
aufWiedersehen! (vídcrzéCn)
guten Tag!
csinálni, csinálok
látni, látok
írni, írok
a levél
/
még sokáig, még hosszú ideig
nemsokára
kész(en)
a ő
dolgozni
olvasni
hinni
egészséges
játszani
mint mindig
kint
együtt
énekelni
táncolni'
tanulni
szívesen '
néha
valami
kissé lusta
fáradt
ritka, ritkán
maradni
most
menni,jámi
elmenni, elmegyek
sétálni menni .
egy kissé, kicsit
tehát
viszontlátásra!
jónapot!
53
....
das Klavier, -- e (.--ví'r) a zongora
zongorázni
holnap
Klavier spi.elen, ich spiele Kl íl,vier
morgen
nur
heute
sagen, ich sage
Aufgaben
. csak
ma
mondani
.. .. , l
L Uhersetze! Mit csinálnak Onök? Imak? Nem, ezt a levelet
olvassuk.
2
- Német levél ez?3.Nem, ez magyar levél. - Mit csinálnak.
Önök azutáu. (dann)? Azután 4 egy újságot olvasunk. - tIoI van az
újság? Ott van. - Magyar könyVek is vannak
5
itf.? Nem, itt 'csak német
könyvek vannak. - Itt maradnak
5
Önök? Igen, itt maradunk. - Ön is
itt marad,
5
Kovács kisasszony? I§en, én is itt maradok. Fáradt vagyok.'
- A gyermekek is itt maradnak? Nem, a gyermekek nem maradnak
itt. Elmennek. - Hová mennek? Sétálni mennek. - Mit csinálnak most?
Együtt játszanak; ' azt hiszem, táncolnak. De Anna és Rudi
zongoráznak. - Hol van
6
Ferenc és Károly?· Nincsenek itt. - Mindig
olyan ő Ferenc mindig szorgalmas, de Károly néha
rossz és lusta fiú. ' Mit csinálnak a leányek? Do'goznak. Mit
dolgoznakÜrnak és olvasnak.
II. Felelj az alábbi kérdésekre egész mondatokban!
PL, Ich sehe das Kind. Vagy; Icb sebe ein Kind.
Wen seben Sie (Ön)?
Sie (Önök?)
. Kind, Junge, Kaufmann, Lebrer, Dame,
Mann, Leute, Madcben, Fraulein.
Einrichtung, Ofen, Herd; Spiegel, Ubr,
Bild, Teppich, Vorbang; Vogel, Hund,
Katze, P ferd.
I v. Ö. 4. Ige + alany; tehát: Schreiben Sie?
2 Kezád az alannyal! Tehát: Wir
' Kezdd: Ist das .. . ?
4 KiemeIt SZó után fordított szórend következik, ezért nem "wir lesen", hanem "lesen vir",
S Kezdd az Igével! V. ö, 4. '
6 "van" itt = "sind", mert a mondatnak két alanya van: Ferenc és Károly
7 Kezdd a "sind" szócská:val!
54
vm. ..
Nyolcadik lecke -- Achte Lektion
Melléknév + ő
tárgyesete
I. Einzahl.
{
den jungen Herrn,
d!e junge Dame, Ismerem
das junge Fraulein.
{
a fiatal urat,
a hölgyet,
a kisasszony t.
Ich kenne
egy öreg embert,
" " asszonyt,
. kisasszony t.
einen alten Mann
Ich kenne {eme alte Frau Ismerek {
ein altes Fraulein.
IL
...
ő {die jungen
Ich kenne diese"
" " Damen
" "lFraulein
{
' a fiatal urakat
ezeket a" " .
Ismerem _ . " " "hölgyeket
" " kisasszonyokat
Herren
"
ő nélkül
\. Ich kenne I
Manner
Frauen
Friiulein
Ismerek
{
öreg embereket,
" asszonyokat,
" kisasszonyokat.
Az alany- és összehasónlítása
Alanyeset Werja.ll WenfalI
Einzahl.
der e + ő de,n ' - en + ő
['" die .. ·· .. ···· ::. .. e···· .. ········ ·ji .... ······· .. di"e· .. · .. · ';.: e········ .;. ... il·· .. ··]
l das . -e " das -e "l
42. · .. .. ·· .... ő .. · .. .. .. + .. ő
" f'" ':' . j:: ..........
................ ... ..... .......... ..................................................... ......
Mehrzahl.
43. .. · .. .. ő .. .. Ő .. ·]
.......................... ...... ........................................ .... .. .. .................
\
44. [ .. ő ő .. !
............................. . ........... . ..... . .... _ ............. . : ..... . ....... ........ .. .. ... .... . ,
55
"
A személyes névmás 3. személye atárgyesetben
Einzah/.
Kennen Sie den Briel? Kennen Sie den Lehrer?
Ismeri a levelet? Ismeri a tanítót?
, Ich kenne i c b.
Kennen Sie die Uhr?
Ismeri az órát?
Ismerem.
Kennen Sie
Ismeri
Ich kenne s i e.
Ismerem.
die Dame?
a hölgyet?
Kennen Sie 'das Werk? " Kennen' Sie das Kind? '.
Ismeri . a ű Ismeri . á gyermeket?
Ich kenne e s.
Ismerem.
Mehriahl.
Kennen Sie
. Azonkívül:
{
die Briefe?
Uh.'.-en?
. " 'Nérke?
. Kennen Sie
Ich kenne s i e.
Ismerem .
Ich -kenne S i e.
{
die Lehrér?
" Damen?
" Kinder?
Ismerem Önt, Önöket.
W ő i L
Wenfall: d e n - i h n : ,,: :' " ": l" -- " i '.
. .. . .
. •••••••• •• •• •••• •••••• ', • • • •••••• • •••• 00. . •• •• • _ ••• -o •• • •• :
45. Mivel a 3. ű szem, névmás a ő 3 nemének meg,
könnyen ő ,hogy a ragozásban ugyanazokat a tulajdonságokat
mútatja, mint ez. Igy a tárgyesetben csak a hímnem változik meg (er-
ihn); a ő és serillegesnem tárgyesete megegyezik az alanyesettel.
Ezért: ' s ie ő ő ez, e s - ő ő ez, ezt. ' . ' _,
46. Mivel minden német ő többes alany- es tárgyeset e egyforma:
a névmás többes ,alany- és tárgyesete is ő s i e ,.;. ő
ő S i e - Ön, Önt, Önök, Önökéf . . ' .
47. A 'szem .. névmásók tekintetébert a német - ,inint láttllk
- a, magyartóL aj A szem. névmás nem választható ' el az; ő Pl. ·
tanulok - icb leme; tanulnak sie lemen stb, hj A 3, ű
névmás tárgyesete (ihn, sie, es; sie., Sie), amely vagy valamely tárgyat
vagy valamely ő nem hagyható el, míg. a
magyarban a 3. ű szem. névmás tárgyesetét a' tárgyas
j geragozással fejezzük ki. Pl. ich ibn (v. siev. 'es) - szeretem.
56 \
Leseübung. (V, 0.41., 42.,43.,44.,45.,46.,47.)
I. Arbeiten Sie? Nein, ich lese ein deutsches Werk. Ist esI
schön? Ja, es ist sehr schön und interessant, aber auch ziemlich
schwer. - Lieben Sie die deutschen Bücher? O ja, ich liebe sie
2
sehr.
Sie sind zwar of t sehr schwer, aber auch schön. - Verstehen Sie
diesen langen deutschen Satz? Nein, diesen verstc ich leider nicht.
3
- Wamm verstehen Sie ihn 4 nicht? Ich kénne darin nicht alle
Wörter. - Was machen Sie dann? Arbeiten Sie den ganzen Tag? Ja,
fast den ganzen Tag. Dann schreibe ich entweder einen kurzen Brief
oder ieh mache eine kleine Pause und gehe ein wenig spazieren. -
Sind Sie nicht müde? Nein, ich bin selten müde. Ich bin ein gesunder,
starker Meilsch und arbeite geme. Ich liebe die Arbeit. - Das ist
schön! Spielen Sie auch 'Klavier? Ich spiele nicht, ich leme erst
5
Klavier spielen. - Wer ist dieser kleine Junge? Kennen Sie ihn?6 O ja,
es ist Franz Gro13, ein deutscher Schüler: - Ist er flei13ig? Ja, die
Lehrer loben ihn
6
sehr. - Wer sind die beiden Madchen? Sie
sie?? Ich kenne sie nkht.
II. Was hangt hier? Das ist in Bild. - Was sehell'Sie hier, Herr
Müller? Ich sehe einen hohen
8
Berg, einen gro13en Wáld, eine grüne
Wiese, einige Felder, eine Stra13e und einen Wagen. - Sonst sehen Sie
nichts? O ja, ich sehe auBeidem einige Leute, einen alten und einen
jungen Mann, drei Frauen und vier Kinder, zwei Knaben und zwei
Madchen. - Was ' machen die Manner und Frauén? Die Mfumer
arbeiten, die Frauen sprechen miteinalider. - Was machen die kleinen
Kinder? Sie spielen und tanzen. Sie .sind sehr fröhlich.- Sehen Sie
auch die Tiere? Natürlich sehe ich sie.
9
- Was ftir
10
Tiere sehen Sie?
Ich sehe einen braunen Hund, ein weiJ3es Pferd und eine bunte Katze.-
Sehen Sie auch die schwarzen Vögel? Nein,diese sehe ich nicht.
1 "es" itt = "das
2 "sie" itt = "die deutschen Bücher" .
3 Fordított szórendi Az egyenes szórend volna: Ich verstehe diesen leider nicht.
4 !lihn" itt = "den 8atz".
5 "erst" = "csak". De "csak"-nak 2 jelentése van: l. n u r (=csupán), 2. e r s t ő Ich
6 leme nur K1avier spielenjelentené, hogy zongorázni tanulok.
"er" = "der Junge"; "ihn" = "den Jungen". .
7 "Sie" ő alanya, a második "sie" "die Miidchen" (a leányokat) helyett áll.
ti hoch; de hohe, hoher, hohes, hohen.
9 Az egyenes szórend volna: Ich sehe sie (= die Tiere: állatokat) natürlich.
lOV. Ö. 34. .
57
Wo sind sie? Hier s.itzen sie. Sehen Sie sie noch immer nicht? o Ja,
jetzt sehe ich sie. - Was fürlO Vögel sind dies? Ich glaube, es sind
Raben oder Krahen. - Ist das Bild schön? Ja, es ist sehr schön. - War
es teuer? Nein, es war gar nicht teuer; es war ziemlich billig. - Wie ist
die W ohnung? Die W ohnung ist gro13 und licht. Die neuen Möbel
machen einen vomehmen Eindruck.
. Wörter
I Das Werk lobt den
'.
I Er?t die Arbeit, dann das Spiel. I
lsmen
érdekes
kennen, ich kenIfe
interessant (inÚeszá'nt)
ziemlich (+ melléknév) elég, ő . . \
58 '
(címlich)
ziemlich schön elég szép
schwer (svér)'
zwar ... aber ugyan ... de
verstehen, ich werstehe (frsté,en)- megérteni
darin ' abb ,an, benne
das Wort, --" er a szó
dann azután
fast (fászt) majdnem ·
entweder -- oder
die Pause, -- n (phaoze)
ich mache eine Pause
die Arbeit, -- en (árbájt)
lieben, ich liebe
erst (idóoelileg)
erstjetzt
der Junge, --n (= der Krtabe)
(den Jungen, den Krtaben
Ioben, ich lob e (Ióben)
der Berg, -- e
der Wald, - " er
die -- n (víze)
vagy -- vagy
a szünet .
szünetet tartok
a munka
szeretni
csak
csak most
a fiú
a fiút)
dícsémi
a hegy
az ő
a rét
'.
,
, '
. , ):
\
das Feld, -- er a ő
der Garten, --" a kert
der Baum, --" e a fa
die Stra13e, -- n az út
der Wagen, -- (vágen) a kocsi
sonst (zonszt) -nichts más semmi
nichts (nichc) semmi, semnlÍt
(alany- és tárgyesete ő
aul3erdem (aoszerdém) azonkívül
sprechen, ich spreche (sprechen) beszélni
miteinander egymással
sie sprechen miteinander egymással beszélnek
noch immer . még mindig
der Rabe, -- n (rábe) a holló
die Krahe, -- n a varjú
der Eindruck, -dTÜcke a benyomás
ich mache einen (guten Eindruck) jó penyomást teszek
vomehm (fórném) ' . ő ő
der Meister, -- (májszter) a mester
,erst -- dann ő -- azután
das Spiel, -- e a játék
Aufgabell,
L Übersetze! Látja Ön ezt--az öreg embert? Igen, látom ő -
Ki ez? Nem ismerem ő - ISll).eri Ön. azt a· fiatal hölgyet? Igen,
na9Yonjól ismerem ő ). Ez Müller kisasszony, egy német tanítóné. -
Ez az új lakás? Igen, ez az új lakás. - (Egy) szép magas tükröt látok.
4
Drága volt ez a tükör?5 Igen, nagyon drága volt.
6
(Ez) szép munka! -
Milyenek
7
a bútorok? A bútorok szépek és ő ő - Ezek az új
székek?8 Nem, ezek a régiek.-Látja Ön a kis órát? Igen, az órát látom
9
,
l ő itt = "ihn".
2 ő itt = "sie".
3 ő Az ige a mondat elején áll! Kezdd: Ist das ...
4 Egyenes szórend: Alany+ige+ ... Ezért: Ich sehe ...
5 ő nélküli kérdés: Ige+alany+melléknév.
6 Egyenes Ezért: Er war ...
7 V. Ö. 24.
ő nélküli kérdés! Kezdd: Sind das ... ?
10 .. '. d k . h II 11
hallom is. - Hallja On a madarakat IS? a ma ara at IS
-' Mik ezek a fekete madarak? Ezek hollo . Nagyon szeretem o et.
Énekelnek ezek a madarak? N em énekelnek, de beszélnek. Ezt nem
hiszem. n - Mit beszélnek? Néhány német szót. - Mit csinálunk
n 'd' (' W 'l ) r d l nk 13
most? ő olvasunk egy l elg eme el e, azutan o gozu .
- Mit olvasunk, ezt a magyar újságot vagy ezt a német könyvet? A
német könyvet. - Ért Ön minden szót? Csaknem mÍllden szót értek. -
Ismeri ezt a szót? Igen, ismerem.
14
Ez a nérrfet ő "die Wiese"
vagy a magyar "rét". - Mit csinál Ferenc és Rudi? Egészségesek?15
Most e9fszsé!;?es mind' a ő - Hol vant;lak most?, Most otthon
vannak. Vagy írnak vagy olvasnak. SzeretIk a munkat.
. II. Egészítsd ki az.. alá?bi mondatokat! Tagadj ezenkívül
minden egyes mondatot! Pl. Ich schreibe ein schweres ungarisches
Wort. Ich schreibe kein ...
loh schreibe:-- schwer- ungarisch- Wort; -- leicht- deutsch -
A'ufgabe. ,
Sie lesen: -- dick- deutsch- Buch; -- kurZ- leiébt- Satz.
Wir kennen: -- französisch- Kaufmann; -- illt- Dame; dies
schö n- Frl.
Ich höre: - klein, Kind; -- Hund; -- klein- Vogel.
III. Helyettesíts a fenti mondatokban minden tárgyesetben álJó
, ő ő szem. névmáSsal. Pl. .Ich schreibe es (das schwere
ungarische W ort).
Was
Was
IX.
'Kilencedik lecke -- Neunte Lektion
. Az i g e jelen ideje ő mód)
Schreiben -- Írni (a ő schreib --)
machst du? . 1. Ich schreibe einen Brief. Levelet írok.
mache ich? 2. Du schreibst einen Brief. Levelet írsz.
Was macht
{KarJ? . Er
. . Maria? 3. Sie
}
·schreibt eine Aufgabe. Feladatot ír.
das Frl.? Es
9 Fordított szórend!' "az kiemelt .szócsoport és ezért a mondat elejére kelül; "auch" (is) a
kiemeIt ő ő álL ' .
10 ( Ich höre sie (= die Uhr) auch . .
II v. ö. a 9. jegyzettel! .
12 Egyenes szórend: leh sie (= a hollókat) sein.
D Fordított szórend! .
14 Ne felejtsd el kitenni a tárgyat!
15 Kezdd: Sind sie ... ?
60
Was macht ihr? l. Wir schreiben Breife. Levelet írunk.
Was mach er wir'2. 2. Thr schreibt Briefe. Leveleket írtok.
Was machen die Kinder? 3. Sie schreiben Aufgaben. Feladatokat írnak.
Was mache ich? 4. Sie schreiben Siitze. Mondatokat ír(Ön).
A tagadás
aj Schreibe ich? Ich schreibe nicht. Írok-e? N e m írok.
Schreibst du? Du schreibst illclri.
Scjreibt Karl? Er schreibt nicht.
Írsz te? N e m Írsz.
Ír Károly? N e m ír.
Scnrlbstdu den Brief? Ich schreibe den Briefnlcht.
Schreibt'ihr Wir schreiben die Aufgabe ntcht.
Nem Írom a 'levelet.
Nem írjuk a feladatot.
bJ Schreibst du einen . Brief?
Schreibt Marie einen Satz?
Schreiben Vll'ir eine Aufgabe?
Ich kéinen Brief.
Sie schreibt keinen S atz.
Wir schreiben keine
Figyeld meg a ragozott Ő -e, -st; -t, -eni-t, -en.
49.' A fenti ű ragozástól eltér azon igék ragozása,
amelyeknek töve -n, -d, -t-re ő PL rechnen - számolni, öjfnen
- zeichnen - rajzolni; - találni, schneiden - vágni.
Ich öffn e . das Fensteri Kinyitom az ablakpt.
Du öffn e s t die ű Kinyitod az ajtót.
Er öffn e t den Schrimk. Kinyitja a szekrény.t.
Wir öffn e n die Fenster. Kinyitjuk az ablakokat.
.Ihr öffn e t die Türen. Kinyit játok az ajtókat.
Sie öffn e n die Schranke. Kinyit ják a szekrényeket.
Ich schneid e . das Brot. Vágo.m a kenyeret.
D1,1 e s t
II II
Vágoo
II II
Er schneid e t
II II
Vágja
II II '
Wir schneid e n
II II
Vágjuk
" "
Ihr schneid e t " " Vágjátok"
II
Sie schneid·e n " " Vágják " "
Ilyen igék ő -e, -est, -et, -en, -et, -en.
50. A "nicht" tagad,ószómindig a ő vegen áll akkor,
hogyha az állítmány egytagú, azaz nem összetett, pl.: Ich lerne die
) Aufgabe nicht. -- ·Ha azonban az állítmány kéttagú, vagyis tagozatlan
\ . rész is van (pl. elválaszható ő v. pedig melléknév), .akkor a
\ 61
.\
"nicht" közvetlenüJ a rész elé kerül. Pl. Ich gehe nicht'weg.
-- Er ist nicht müde. -- Hogyha hangsúlyos mondatrészt tagadunk,
abban az esetben a "nicht" ez ő áll. Pl. Ich lese nicht das Buch,
sondem die Zeitung. -- A "nicht" semmi esetre sem kerülhet az ige
elé, mint a magyarban. Tehát: Nem ismerem Önt: Ich kenne Sie nicht. ·
-- Nem látod a madarakat? Siehst du die Vögel nicht? Jegyezt meg:
nicht ein = kein.
A határozókérit használt meIIéknév
W i e schreibst du? Hogyan írsz? Ich schreibe deutsch.Néll,letül írok.
W i e singe ich? Hogyan énekelek? Du singst scl(ón. Szépen énekelsz.
W i e rechnet er?' Hogy számol? Er rechnet gut. . Jól számol.
W i e sch.reibt ih.r? Hogyan úiok? Wir schreiben lateinisch. Latinul ínmk.
W i e singen wir? Hogyan énekelünk? ThI" singt schlecht. . Rosszul énekeltek.
W i e rechnen sie? Hogy számolnak? Sie gut. Jól számolnak,
51. A határozóként használt melléknév nem KflP ragot. Ezért: '
németül deutsch; szép, szépen schön; jó, jól -- gut; rossz,
rosszul -- schlecht; magyar, magyarul -- ungarisch; latin, latinul --
lateinisch. Pl. Das Frauleiri ist schön. Das Fraulein singt schön. --
Dieses Wort ist ungarisch (magyar). I'ch spreche . ungarisch
(magyarul). .
52. Figyeld meg a "w i e" ő ő jelentését:
aj = milyen? {Wie ist die Feder? Milyen a tálI? ., .
. Wie sind die Feder? Milyenek a tollak?
bJ = hogy? Wie schreibt die Feder? Hogy Ír a tolI?
Leseübung
. I. Was suchst du/ Karl? Ich suche. einen Bleistift und ein
Blatt wei13es Papier. -- Kennst dUl das Sprichwort: Wer sucht, der
findet? O ja; das
2
kenne ich; aber ich suche vergebens, ich finde
nichts.
3
-- ist der Bleistift nicht dort? Ja, dort liegt er.
4
-- Ist er' spitz
5
?
Nein, er ist leider gar nicht sfitz, er ist ganz stumpf. -- Warum spitzt
dUl ihn nicht? Ich finde kein Messer. - Hier liegt eip Messer. - .
l V. Ö. 35. A névmás elválaszthatatlan az igétó!! Pl. Du suchst... Kérdésben: Suchst du ... ? Was
suehst du?
2 "das" itt = "dieses".
! A németben nincs ő tagadás mint a magyarban. Pl. Ich finde ntchts. Semmit sem találok.
"er" = "der Bleistift". . •
5 Kérd6szó nélküli ő Ige (ist)+névmás(="er", "der B1eistift" helyett) +mellbknév. _
De: Hegyes a toll? Ist sle (die Feder) spitz? Hegyes a kés? Ist es spitz?
62
. I
,
Du suchst nicht' gut. Du bist kein ordentlicher Schiiler. _Wie
7
schneidet das Messer? Es schneidet gut;8 es ist scharf (ein scharfes
Messer). - Was machtst du jelzt? Jch mache einige Aufgaben. - Was
tUr Aufgaben machst dU?1 Erst
9
schreibe ich eine kurze Übung, dann
9
mache ich eine Rechnung. - Wie
7
schreibst du? Schrei\"se
o
du
ungarisch oder deutsch? Ich schreibe ungarisch - Leinst
lO
.du gerrie? O
ja, ich leme sehr gerne. - Ist die ungarische Aufgabe leicht?
sie
l l
ist ziemlich schwer. ' - Verstehst
lO
du auch diesen deutschen
Satz? Nein, ich verstehe ihn
l2
nicht. - Warum verstehst du ihn nicht?
Ich kenne darin nicht aile Wörter - Welche Wörter kennst du nicht?
Die Wörter "petson" und "WerfalI." - Das deutsche Hauptwort
"Person" bedeutet "személy" und "Werfall" (bedeutet) "alanyeset".
Beide Wörter sind wichtig. Ja, jetzt verstehe ich áen ganzen S atz. - Ist
das auch ein Wort? Nein, das ist e!i. .Buchstabe. - Wie.lautet dieser
Buchstabe? Er lautet "w". , . .
II. Franz ist ein braver, ordentlicher Schüler. Er arbeÍtet geme und
. flei13ig. - Er sÍtzt zu Hause und lemt. Er rechnet, dann zeichnet er
ein ige Bilder, schliel3lich schreibt er eine ungarische Aufgabe unó
!emt die neuen deutschen Wörter auswendig. Jetzt ist er fertig. Er
schlie13t die Bücher und steht auf. Er ist etwas müde. Er öffnetdas
Fenster und tumt ein wenig. Drum geht er schlafen. Fleil3ige Arbeit
macht den müde.
..
Ein Spfichwort
6 V. Ö. 50.
7 V. Ö. 52.
Eine Sctwalbe macht keinen Sommer.
Egy fecske nem csinál nyarat.
8 = "Jól vág". Egyenes szórend! Alany (= "es" névmás "das Messer" helyett) cl- ige ... Jól és jó:
gut. (V. Ö. 51.)
9· "Erst" és "dann" kiemeit szavak, ezért fordított szórend: Erst schreibe ich (nem: ich sehreibe),
dann maehe ich ...
10 Kérdés ő nélkül! Kezdd az
II "sie" = "die Aufgabe".
12 "ihn" = "den Sa(z.".
63
Wörter
64
suchen, ich suche
das Sprichwort,
wer
finden, ich finde
vergebens (f'rgé'bcnsz)
liegen, ich liege
keresni
a közmondás
aki
találni
hiába
feküdni
stumpf I tompa
spitzen, ich spitze, du spitzest (meg)hegyezni
v. spitzt
das Messer. - (messzCr) a kés '
ordentlich rendes
, scharf éles
ich mache eine Aufgabe feladatot csinálok
die Rechnung, -- en a számolás
. ich macheeine Rechnung számolok
leicht ű
die Person, -- en (pherio'n) a személy
das Hauptwort, - wörter a ő
bedeuten (bCdoötCn) jelenteni
was bedeutet dies? ' mit jelent ez?
wichtig fontos
der Buchstabe, - n a ű
lauten hangzani
das Wort lautet a szó így hangzik
zu.Hause = daheim (eu haoz
C
) otthon, itthon
rechnen, ich rechne számolni
zeichnen, ich zeichne (cájchncn) rajzolni
. ' . I ,
schheI3hch vegre
auswendig lemen ő tanulni
ich leme auswendig (aoszvendich)
schlieI3en, ich schlieI3e becsukrti
ich schlieI3e das Buch becsúkom a könyvet
aufstehen, ich stehe auf felállni, felkelni
tumen, ich turne , tomázni
schlafen, ich schlafe (slá(n) aludni
, ich gehe schlafen megy ek aludni
müde machen elfárasztani
'I
die Arbeit macht müde
die Schwalbe, ,-- n
der Sommer, --
Áldgaben
a munka elfáraszt
a fecske
a nyár
Figyeld meg a szórend szabályait!
I. Übersetze! Ki ül ott? Ott a tanítÓ ül. - Mit csÍnál?l Még mindig
dolgozik?2 még mindig ír. - az új tanítót?Igen, már jól
ismerjük.
3
En nem ismerem.
3
- 6 (egy) szorgalmas ember. Most
'feláll4" és elmegy. - Mit csináltok
l
most? Itthon maradtok
5
, vagy
elmentek?5 Kicsit sétálni megyünk. Nem vagytok
5
fáradtak? Nem, mi
'ritkán vagyunk fáradtak. - Mit csinálsz? Én egy kis feladatot csinálok.
- Jó, rendes ember vagy! Németül írsz
5
, vagy magyarul? Nem én
franciául írok. - Jól értesz
5
franciául? Ném jól, még tanulok.
szorgalmasan. - Mit csinál József? József számol. ,- . Ki énekel itt?
(Ez) Anna. Nagyon szépen énekel. .. - Levelet ír
5
Ön?
hanem feladatot írok. - Mit keres On ott? Egy puha ceruzat es egy
fehér tUzetet. - Ott nincs ceruza. Itt ' van egy hosszú új ceruza. • Van
jó hegye?6 Nem hegyes, de meghegyezem.
, II. át a II. olvasmányt a többes szám 3. személyébe és
használd alanyként a Franz és Karl szavakat! Kezdd: Franz und Karl
. sind brave ordentliche Sie." '
III. Ragozd végig a jelenben: , - ,-
Ich die Tür. - Ich zeichne das Haus. - Ich spitze den Bleistift., -
Ich spiele Klavier. - Ich arbeite nicht, ich gehe spl'\Zieren. Ich kenne
ein deutsches Sprichwort. - léh singe und tanze. •
I,Ne felejtsd el a személyes névmást! V. ö. 13., ZS., 35.
ő ezért kezdd az igével! Arbeitet er ... ? ,
3 Figyeld meg a küliinbséget "ismerünk" és "ismeIjük" között. "Isn,lerünk" : :'WU ,kennen"; de
"ismeIjiik" még el;)' álló utal. a szemely a tanItó, ezert mondjuk: ,
, wir kennen thn, E.: En nem Ismerem: leh kenne 1hn nicht. '
4 Fordított szórend! "Most" kiomolt szó, ezért: Jetzt steht er auf,
. s ő Kezdd az igével!
• 6 ő Ist er (= dét Blei$tift) spitz?
65
Rendes:
Ich gehe
du gehst
er }
Sle
es
geht
wir gehen
stb.
X.
lecke -- Zehnte Lektion
Rendhagyó ragozás a jelen ő I.
Áz ú. n. hangmagasító igék
Rendhagyó:
l . ech spreche
2 du sprichts
er
}
Sle spricht
es
3.
l. wir sprechen
stb.
ich lese
du liest
er
}
sie liest
es
wir lesen
stb.
ich
du
er
Sle
es
sehe
siehst
} sieht
wir sehen
stb.
53. Vannak a németben úgynevezett ő igék, aÍnelyeknek
ő -e; ezek az egye;> 2. és 3. személyben -e· helyett -i-t
kapnak. Ezt a hangjelenséget nevezzük. Figyeld
meg, hogy a többi személy megtartja az -e-t. Ilyenek: sprechen, lesen,
sehen, geben - adni (ich gebe, du gibst) stb. .
m á r _n e m -- n i c h t fi e h r
Schreiben Sie noch? Ich schreibe j nicht mehr.
Lest ihr noch? Wir lesen nicht mehr.
Hörst du den Vogel noch? Ihr höre ihn nicht mehr.
Bist du noch krank? Ich bin nicht mehr krank.
Bist du noch ein Schüler? Ich bin I kein I Schüler I mehr·1
Lesen Sie noch eine Zeitung? Ich lese kelne Zeitung mehr.
Sehen Sie noch etwas? Ich sehe j nichts mehr.1
Már nem írok.
Már nem olvaSlink.
Már nem hallom.
Már nem vagyok beteg.
Már nem vagyok t,a"nuI6.
Már nem olvasok úfs'ágot.
Már nem látok semmit. ' .•
Lát ön még valarbit?
Sehen Sie,nochjeniand(en)?
Lát ön még valakit?
Ich sehe j' niemand(en) mehr.j Már nem látok senkit.
54. Nicht mehr = már nem: mindig az ige után áll.
55. Határozatlan ő ellátott ő kapcsolatban a nicht
mehr helyett kein - mehr-t· használunk. Pl. Frau Müller ist keine
Lehrerin mehr. Maria ist kein kleines Kind mehr. Ich höre keinen
Menschen mehr.
66
A határozatlan névmások -- Unbestimmte Fürwörter
Jemalld ist hier. Valaki van itt. Nlemalld ist hier,
Ist jemand daheim? Van otthon valaki? Ist niemanc daheim?
Ich sehe jemand(en). Látok valakit. Ich sehe nlemalld(en)
Das ist etwas. ' Ez valami. . 'Das ist nIchts.
Ich höre etwas. Hallok valamit. Ich höre nIchts.
Karl ist etwas krank. K. kissé beteg. Ich sehe etwas Neues.
Senki sincs itt.
Senki sincs otthon?
Senkit sem látok.
Ez semmi.
Semmit seni hallok.
L"tok valami újat.
56. Jemand és niemand tárgyesete vagy: jemand (valakit) és
niemand (senkit), vagy jemanden, ill. niemanden. PL Ich sehe
jemand. Oder: Ich sehe jemanden, Látok valakit. - Ich höre niemand
. (vagy niemanden). Senkit "em hallok. Etwas és nichts m!m
ragozható.
57. "Kissé"+mellékriév: "ein wenig" vagy "etwas". Pl. Das Kind
ist etwas (ein wenig) schwach. A gyerek kissé gyengé.
Leseübung
Bist du ein Ung ar? Nein, ich bin kein Ungar, sondern ein
Deutscher. - Was fur eine Sprache du also? Ich spreche die
deutsche Spraché. Ich spreche Deutsch.
2
- Ist das Deutsche
2
eine
wichtige Sprache? Ja, das glaube ich! Es
3
ist sehr wichtig, es
3
ist eine
Weltsprache. Wit!viel Mtmschen sprechen Deuisch als
Muttersprache? Ungefáhr 100 (hundert) Millionen:' AuJ3erdem
ver s t e h e n viele :v1enschen die Sprache. - Welche
Spráchen sind Weltsprachen? Folgende Sprachen sindWeltsprachen:
das Deutsche (oder kurz: Deutsch), das Französische und das
Englische. - du auch eine andere Sprache? O ja, ich spreche
auch (= die úngarische Sprache) únd ziemlich gut
.f.ranzösisch (= die franz Sprache). - Wie sprichst du Ungarisch? Sehr
, 4
schlecht und fehlerhaft. - Venitehst du noch eine fremde S;Jfache? .J.ch
verstehe auch noch etwas Italienisch, aber ich speche -es niSht.-
I V. ö. S3•
2 Figyeld meg a ő külöllhséget! Ich jetzt deutsch (und nicht ungarisch). Most
németül beszélek (és nem magyarul). De: Ich spreche Deutsch (vagy: Ich spreche die deutsch e
Sprache). Beszélek németül (v.: Besz,élem a német nyelvet). - Tehát: deutsch - német, németül;
Deutsch (= das Deutsche, die deutsctle Sprache): a német (a német nyelv). Ezért: Deutsch (v.
das Deutsche, v. die deutsche Sprache) ist 3ci;wer. .
3 "es" = "das Deutsche.
2
4 Ne felejtsd eJ, hogy a ő nélküli ő az igével kezd5dnek (Ige+alany ő
, . .
v. szeril.nevnlás).) \ \' .
5 "e.s" ,= "das Ital;enische".
, 67
• r
Kennst
4
du hier einen Italieiler? Nein, ich kenne hier keinen einzigen
Italiener. - Lemst
4
du noch immer Itali eni sch? Nein, ich leme nicht
mehr
6
Italienisch. - Was rur Sprachen spricht I{err Kovács? Herr K.
spricht Ungarisch und Deutsch. - Spócht er vollkommen Deutsch?
Nein, das nicht; aber er spricht ziemllch gut und geHiufig. - Schreib'en
4
Sie auch ungarische Briefe, Herr Müller? Ich schreihe sehr selten
ungarisch, meist schreibe ich? deutsch. - Ist
4
die. ungarische Sprache
(das Ungarische) schwer? Ja; es ist eine schwere Sprache. - Lemt
4
Hans eine fremde Sprache? Natürlich lernt er fremde Sprachen, und.
zwár Fral12Ösiscli, und Englisch. .. Spricht er schon (lIle .
. diese Sprachen? Nein, . das nicht. Er spricht nur gut.
Englisch und Italienisch 'sRritht er übe,rhaupt nicht. - Lernt
4
er gut? Ja,
er lemt gut und leicht. Der Herr Professor lobt ihn
8
immer. - Was rur
BÜcher licsL er? Er liest meist deutsche, aber auch framösische
. Werke. - Arbeitet
4
er gerne? Er gerne und fleil3ig. - Machen
Sié noch einen Spaziemang? Nein, ich mache heute keinen
, Spaziergang mehr. - Arbeiten
4
Sie noch etwas? 1;'l'ein, ich arbeite heute
nichts mehr: - Wie verbringen Sie den Abend? Ich höre Rundfunk.
Heute ist einschönes Konzert. - Also danngute Unterhaltung! - Guten
Abend! . ' .
Die deutsche Sprach e"
. . "Französisch klingt WIe em elegantes . S'tteichorchestcr,
Italieniscl1 hat mehr Cello dabei.
9
Aber die deutsche Sprache ist
Orgelspiel... Französisch -ist ein Park, Italienisch ein gtoEer,
bunter Wald. Aber Deutsch ist beinahe wie ein Urwald; so dicht und '
so ohne groEen Durchgang und doch tausendpfildig.1o"
Wörter
die Si>rache, n (spráche)
Deutsch, das Deutsche
das Urigarische
Französisch, das Französische
Englisch-1 das Englische .
b V. ö. 54.
(Heinrich Federer.)
a nyelv
a német nyelv
a magyar nyelv
a franciá nyelv
angol nyelv
-.,
.
.
7 Ford;tort szórend! "Meist" kiemeit szó, ezért: schreibe ·icil (ige'blany); az ő ő
. nincs kiemeit szó, ezért:lch schreibe (alany+ige)
8 "ihn" = (den) Hans (Jánost). ' . .
9 = az olasz nyelYIl$k inkább celló(szelü) hangzasa van.
10 = nagyobb átjáró és mégis ezer ösvényü.
68
'.
"- '.
Italienisch, das Italienische
die Weltsprache, --n
die Welt, -- en
hundert (hundCrt) (+többesszám)
die Million, -- en (+ többesszám)
folgend
and er, ein anderer Mensch
eine andere Frau
ein anderes Kind
der Fehler, --
fehlarhaft (félcrhát:t)
fremd
einzig (ájncích)
ein einziger Mensch
vollkommen
geliiuÍíg (gCloö'fi9h)
klingen
elegant
das Streichorchester,
(-orke'szÚ)
die OigeI, -- n
das Orgelspiel, -- e
edel (édCI),edler, edIe, edles
der Park
beinahe (bajná'C)
der UrwaId, Urvalder
dicht
geheimnisvoll
der Durchgang, -- gange
nun (= jetzt)
der Spazie'rgang, -- gange
ich mache einen Spaziergang
verbringen (ferbri'ngCn)
ich verbtinge die Zeit
der Abend, -- e (ábcrit)
der Rundfunk
das Konzert, -- e (khonce'rt)
die Unterhaltung, -- en
gute Unterhaltung!
az olasz nyelv
a, világnyelv
a világ
száz
a'millió
ő
más, más ember
más asszony
más gyermek
' a hiba
hibás(an)
idegen
egyetlen {
egyetlen ember
tökéletes( en)
folyékony
pengeni
elegáns, ő ő
a vonószenekar
az orgona
az orgönajáték
nemes
a,park
majdnem
az ő ő t
ű ű
titokzatos
átjáró
most
a séta
sétálni megyek
( el)tölteni
az ő 'eltöltöm
az est
a rádió
a hangverseny .
a szórakozás
jó szórakozást!
69
'.
Aufgal!en
Figyeld meg ci szórendet!
I. Übersetze! Németek vagytok?! Nem vagyunk németek,
2
de
nagyon jól beszélünk németül. - ű a német nyelv?3 Elég
nehéz, - Milyen idegen nyelvet beszéltek inég? Még és
franciául is beszélünk. 2, - Hány nyelvet ért Ön, GroG úr? En négy
nyelvet értek
2
mégpedig németül, magyarul, franciául és olaszul. -
Beszéli! Ön ezeket a nyelveket? Nem; jól csak németül és franciául
beszélek
2
; malfiJ/arul rosszul ' és hibásan beszélek 4 és olaszul egyáltalán
nem beszélek. - Tanul! még olaszul? Nem, olaszul már nem tanulok
2
- Tanuló még Ön?5 Már nem vagyok tanuló.
2
- Milyen nyelveket
beszél ez a szép hölgy? Csak németül beszé1.
2
Idegen nyelvet nem
6
. beszél.
2
- Szépen beszél?! Nem szépenbeszél,2 de sokat (viel) - Anna
és Mária. is németü tanul?! Természet'ésen németül tanulnak.
7
Hogy
tanulnak? Jól és szorgalmasan. - Könnyen tanulnak? Anna igen
könnyen tanul; de Mária kissé nehezen tanul. - Mit csinálnak most?
Most is otthon 'ülnek,7 számolnak és Szívesen mennek
l
sétálni?
Igen, szívesen mennek sétálni. Jól néznek ki és egészségesek.
8
..
II. Felelj a ő kérdésekre teljes mondatokban "nicht
. mehr" illetve "kein - mehr"-rel! Pl. ICh rechne nicht mehr. -
. Rechnen Sie noch? - Bist du noch müde? - Ist noch Kaufmann?
er noch Briefe? - Lernt noch fremde Sprachen? ' -
Spielen die Kinder noch Klavier? - Singt das Kind noch? - Bleibt ihr
noch hier? - Macht ihr heute noch einen - Hörst du noch
Rundfunk?
III. Ragozd végig a jelenben! Pl. Wie sehe ich aus? Wie
siehst du aus? Wie sieht er (sie es) aus? stb.
Wie sehe ich aus? - Ich öffne das Heft und schreibe. - Ich verstehe
und spreche Deutsch. - Ich bin ein Deutscher. - Ich liege nicht, ich ..
stehe. - Ich lese ein französisches Werk.
'':.. ..
I ő nélküli ő az igével ő (szeRI, v. ő
Egyenes szórend . . Kezdd az alannyal! (Szem.névmás v. ő . .
. Kezdd: Ist... .
4 Fordított szórend, mert "magyarul" és "olaszul" kiemeIt szavak.
5 Kezdd: Sind Sie ... ?
6 "nenl" itt = "kein".
7 Fordított szórendi .
8 A ő német mondatban 2 ige ván; az égyik "néznek ki" (= sie sehen aus), a másik (a
"sind" kapcsoló ige) a magyarban hiányzik. Egyenes szórend, ezért kezdd az alannyal,
az esetben "sie"-vel!
70
I
, .
I

.........
XI.
Tizenegyedik lecke -- Elfte Lektion
, A parancsoló mód
A jelen ő és parancsoló mód összehasonlítása.
I.
a) Einzahl, 2. Person:
du schreibst írsz . I schreib( e)! I Írj!
du zeichnest rajzolsz zeichne! rajzolj!
Du schreibst einen Satz. Schreib(e) einen Satz! Írj egy mondatot! .
Du schreibst nicht. Schreib(e) nicht! Ne írj!
Du schreibst keinen Brief. Schreib(e) keinen Brief1 Ne írj
b) Mehrzahl, 1. Person:
wir schreiben írunk
Wir schreiben nicht.
Wir scfireiben kein Wort.
I schreiben wir! I írjunk!
Schreiben wir nicht! Ne írj unk t
Schreiben wir kein Wort!
. Ne írjunk egy ő sem!
c) Mehrzahl, 2. Person:
ihr schreibt
Ich schreibt nicht.
d) Mehrzahl, 3. Person:
nicht!
írjatok!
Ne írjatok!
Sie schreiben, I schreiben Sie! I írjon!
Sie schreiben nicht. Schreiben Sie nicht! Ne írjon!
Sie schreiben keine Aufgabe. Schreiben Sie keine Aufgabe!
58. A parancsoló mód a parancs kifejezésére szolgál. A parancsoló
mód ragjai a ő
-- (e) !
- en wir!
-- t!
- en Sie!
71
a) Einzahl, 2. Person:
du sprichts
, Du sprichst nicht.
Du sprichst kein Wort.
b) Mehrzahl, l. Person:
wir sprechen
Wir sprechen nicht ..
e) Mehrzahl, 2. Person:
ihr sprecht
4) Mehrzahl, 3. Person:
Sie sprechen
II.
beszélj!
Ne beszélj!
Egy szót se szóU!
sprechen wir! beszéljünk!
Sprechen wir niéht laut!
, Ne beszéljünk hangosan!
sprecht! beszéljetek!
I sprechen "I beszéljen!
59. Azok ' az igék, amelyeknek a je.len ő egyes szám 2., és 3.
személyében -i-juk van -e helyett, a parancsoló mód egyes szám 2. ,
személyét is -i-vel képezik. ffi. ich les e, du liest, er liest: lies!
ich gebe, du gibst, er gibt: gib! adj! ich sehe, du siehst, er sieht,: sieht
nézz! De: wir;leset! lesen Sie! stb.
60. Jegyezd meg, hogy ebben esetben a parancsoló mód 2.
személy mindig ragtalan. Pl. sptich! De: zeichne!
A "sein" (lenni") segédige parancsoló módja
- , ,
Du bist brav.
, Du bist nicht schlimm.
Du bist kein schlimmer Knabe.
,\
Wir sind fleiBig.
Wir sind gute Schüler.
lhr sei d gut.
Sie sind ein Mann.
12
Sei brav! Légy Jó!
Sie nicht schlimm! Ne légy rossz! .
Sie kein schlimmer Knabe!
Ne légy rossz fiú!
Seien wir fleiBig!
Legyünk szorgalmasak! '
. Seien wir gute Schüler! ,
Legyünk jó tanulók!
Seid' gut! Legyetek jók!
Seien Sie ein Mann! Legyen férfi!
--

\
Rendhagyó ragozás II.
Az ú. n. "umlautos" igék
"\
Rendes: Rendhagyó:
1. ich sage mondok ich trage hordok ich schlafe alszom
2. du sagst mondasz du hordasz du schlifst alszol .
er
} sagt
er
} tragt
er
} schliift alszik 3.sie mond 3.sie h'ord 3.sie
es es es
l.wir sagen mondunk l.wir tragen hordunk l.wir schlafen alszunk
stb.
stb. '
61. Az igei változás ,mellett vannak a-a változású ő igék is.
Az úgynevezett "umlaut" csak ,az egyes szám 2. és 3. személyében
következik be. .' ,
62. Nem mindig -a- ő ige kap umlautot. Pl. ich sage, du
sagst; ich mache, du machst. ' .
63. A parancsoló módban megmarad az -a. Pl. trag! h9rdd! tragen
'wir! horajunk! tragt! hordjatok! tragen Sie! hordjon! .
Leseübung
1. Befehlen
Befiehl nicht '
Gehorehen
bCfehle nicht, ich gehorche.
Befehlen Sie nicht, sondem gehorshen
Ich tue, was du befiehlst.
Ich tue, was Sie befehlen.
Wil; gehorchen. wii tuo, was ihr befeWt.
Sie! .
Sprich nicht so laut! Ich spreche leise.
,Lest und übersetzt den deutschen Text! Wir lesen undübCrsetzen den deutschen
. Text! .
Lemen Sie die neuen 'deutschen Wörter Ich .leme die neuen deutschen Wörter
auswendig! auswendig.
Wiederholen Sie, was ich sage! Ich wiederhole, wás Sie sagen.
Schreibt, was ich diktiere! ' Wir schreiben, was du diktierst.
Übersetzen wir Wort fUi Wort! ' Wir übersetzen wortfür Wort.
Franz, öffne das Buch, lies, 'und Franz ' öffuet das Buch, lÍesfund
übersetze! Wiederhole den ganzen übersetzt. Er wiedefholt dey. ganzen
Satz! Lies langsam! ' Satz. Er liest langsam.
' Schreib diesen Satz ab! ' - Er schreibt den Satz ab.
, Kinder, schreibt die 'neuen Wörter auf! Sie schreiben die neuen Wörtel auf.
Macht, keinen Fehler! Verliessert Sie machen . keinen Fehler. Sie
diesen Fehler! Steht aufund betet! verbCssem diesen Fehler. Sie stehen' ,
auf und beten.
Fritz, geh sc'hlafen! Schlaf! Fritz geht schlafen.Er schliifY schon.
73.
II. Marie, komm her! Machen wir eine kleine Übung! Sei so
gut, hole die schwarze Tinte und ein Blatt weill es Papier! Nun nimni
eine gute Feder und schreib, was ich diktj ere ! (Marie nimmt eine
Feder und schreibt langsam, was die Mutter diktiert.) Bitte, schreib
schö n un.? deutlich! Mache keinen Fehler! - Bist du nun fertig? Dann
li es die Ubung noch eimnal! - So, nun gib her! - Die Mutter nimmt
da.s Papier und liest die Aufgabe. Sie sagt: Die Übung ist ziemlich gut
Hier sind zwei kleine Fehler. Das ist nicht schlirmp. Verbessere sie (=
die Fehler) sofort! Wiederhale die · Übung noch einmal! Lies alle
Satze! Sprich laut und langsam! (Maria liest.) Nun gehen wir
schlafen! Morgen ist auch ein Tag. Der Vater schlaft schon. Sie ruhig,
störe ihn nicht! - Beten wir!
Sprichwort
B e t e und a r b e i t e !
Imádkozzál és dolgozzái!
Wörter
74
befehlen (b''fé'ICn) parancsolni
ich befehle, du befiehlst
gehor'chen, ich geborche engedelmeskedni
tun, ich tue, du' tust, er tut, wir tun tenni," csinálni
so laut (zó laot) oly hangos(an)
schön oly szép(en)
laut hangosan
leise (1ájz) halkan
übersetzen, ichübersetze lefordítani
(überze'cCn)
der Text, --e (thekszt)
wiederho'len, ich wiederhofe
diktieren (dikti'rCn)
Wort für Wort
langsam (Iángzám)
abschreiben, ich schreibe ab
aufschreiben, ich schreibe auf
ich mache einen Fehler
verbessern, ich verbessere
(f'rbe'szCrn)
stehen '
a szöveg
(meg)ismételni
diktálni
szóról-szóra
lassú, lassan
ieírni
feIírni
hibát követek el
kijavítani .
állni
beten, ich bete
kommher!
' kommther!
holen, ich hole (hólen)
nehmen, ich nehme, du nimmst
. er nimmt (némCn)
die Mutter, --"
bitten, ich bitte
deutlich (doötlich)
noch einmal
gib her! gebt her!
sof ort (zofo'rt)
der Vater, __ H (fátCr)
ruhig
stören, ich störe ő
imádkozni
gyere ide!
gyertek ide!
elhozni
venni, ő
anya
kémi
világos( an), ő en)
még egyszer
add ide! adjátok ide!
azoooal
atya
csendes, nyugodt
zavarni
Aufgaben
I. Übersetze! Parancsol/ és (én) engedelmeskedem. - A' tanító
panincsoe és a- tanulók engedelmeskednek. - Mindenki 'engedel-
meskedik?2 Igen, mindenki engedelmeskedik. - Nyissátok . ke a
fiizeteket! Vegyétek ő

a tollakat és írjátok lassan, amit
5
diktálok. .
6
-
Ne
7
csináljatok hibákat! - Frici, ismételd a. német feladatot! · Beszélj
lassan és hangosan! Miért nem engedelmeskedsz? Most jól van,9 -
Gyermekek, álljatok fel! Imádkozzunk! Legyetek mindig szolgalma-
sak! - Tanuljon németül! - Beszéljük! Hallgassa meg (Hören Sie),
amit
4
mondok: Gyakorlat teszi a mestert: - Olvassa ezt a német újsá.
got! Érti?9 Nem értek meg minden
10
szót. - Olvassuk ezt a feladatot!
II. Képezd a, ő igék parancsoló módját: Pl. singe!.
singen wir! singt! Singen Sie! .
. Sillgen, schlafen, suchen und finden, öffnen und schlieBen. Ich sehe
den Vogel. Ich nehme das Brot und schneide es. Ich übersetze den
S atz. Ich.befehle und gehorche.
ű
2 ő 1ge+alany. A ő mondatban: alany+ige.
J "Nyissátok ki"= egy szó a németben. 'Öffnct!" ... !
4 "Vegyétek ő = egy szó: "Nehmt" .. .!
s "anti" = "mi" "amit"="mit": was.
6 Ne felejtsd el az alany t, a személycs névmást!
7 "Ne" itt = .
8 =)etzt es gut
9 = Verstehen Sie sie?
10 "minden" = "alle" + többes szám!
".
75
XII.
Tizenkettedik lecke -- Zwölfte Lektion
A személyes névmás a tárgyesetben
Einzahl.
l. Liebst du mich? Szeretsz engem? ich mich
2. Ich liebe dich. Szeretlek. du dich
Liebst du Karl? Szereted Károlyt?
Ich liebe ihn. Szeretem ő er ihn
3. Liebt ihr Anna? Szeretitek Anfiát?
Wir lieben sie. Szeretjük ő Sle Sle
Lieben Sie das Kind? Szereti agyelmeket?
Ich liebe es. Szeretem ő es es
Mehrzahl.
1. Liebst du nns? Szerettek ,minket? wir uns
2. Wir lieben euch. Szeretünk titeket. ihr euch
Liebt ihr die Kinder? Szeretitek a gyermekeket?
Wir lfeben sie. Szeretjük ó'ket Sle Sle
3. Lieben Sie mich? Szeret Ön engém?
Ich Sie. Szeretem Önt. Sie Sie
Lieben Sie uns? Szeretnek Önök minkét?
Wir lieben Sie. Szeretjük Önöket. Sie Sie
A visszaható névmás a tárgyesetben
Einzahl.
l. Ich
2. Du
Er }
3: Sie
Es
Mehrzahl.
wasche mich.
waschst dich.
wascht sich.
l . Wir waschen uns:
2. Ihr wascht euch.
3. Sie waschen sich.
76
{
Mosakszom: Wasche ich mich?
Mosakszol. Waschst du dich?
{
Wascht er sich?
Mosakszik.
Wiischt sie sich?
Wascht es sich?
Mosakodunk. Waschen wir uns?
Mosakodtok. Wascht ihr euch?
Mosakodnak. Waschen sie sich?
ön mosakszik. Waschen Sie sich?
Önök mosakodnak.
.10 10
\
A tárgyesetben álló szemHyes és visszaható névmás
összehasonIítá&a
E.inzahl. Mehrzahl.
mich mich uns ans
dich dich euch euch
ihn
} sich
sie
} sich
sie Sie
es Sie
64·. A visszaható névmás csak a 3. személyben különbözik a
személyes névmástól. .
65. A 3. ű visszaható névmás: s i c h. Pl. Er (sie, es)
wiischt sich. Die Kinder waschen sich.
66. A visszahat<) igék azok az igék, amelyekben a cselekvés az
alanyra hat vissza. Pl. Ich wasche mich Du waschst Er wiischt
sich. - Figyeld meg a szórendet! Ha egy kiemeIt szó a mondat elején
áll:. Jetzt wasche ich mich. - ő Waschst du dich?
Wann waschen Sie sich? - A visszanató névmás mii.1dig az alany és
állítmány, illetve az állítmány és' alany után áll. .
67. A "nic4t" tagadószó mindig a visszaható névmás után"
következik. Pl. Fránz wascht slch ' nicht. Waschen ' Sie sich nicht?
Warum waschfihr 'euch. nIcht?
ű
I. Ich wecke dich; du erwachst- - 'Wir wecken Franz; er erwacht.
- Du weckst Anna; sie erwacht. - Ich wecke euch; ihr élwacht. - Wir
'necken die Eltem; sie erwachen. - Ich wasche dich; du waschst dich. -
Ich wasche Franz; er wascht sich. - Wir loben die Kind.er; sie freuen
sich sehr. - Ich troékne dich ab; 'öu trocknest dich ab. - Wer trocknet
die Kinder ab? Sie trocknc,n sich ab.- Ich kiimme das Haar; ich kfunme
. .
. mich - Die Mutter kammt das Kind; das Kind kiimmt sich. - Kiimmen
wir die Miidchen! wir -uns! - Kiimmt die Kiimmt
etich! - Ich kleide den Knaben kleidet sich ah. - Ziehen wir' die
Anzüge an! Ziehen wir uns an! - Ich ziehe den Anzug aus. Ich ziehe
mich aus. .
II. Fritz, wo bist du?
Hiel' bin ich.
. Der Vater mft dich. .
Hallo, Kinder, wo seid ihr?
Hier sind WiL
_ Die Ettem mfen euch .
77
Hörst du ihn nicht?
Nein, ihn nicht.
Warum sucht er mich?
Der GroBvater ist da und
erwartet dich.
Komm sofort, beeile dich!
Wasche und kamMe dich
noch ein wenig!
Franz gehorcht. Er beeilt
sich.
Er wascht und karomt sich.
- Dailll geht er hinein und
begrüBt den lieben Gast.
Hört ihr sie nicht?
Nein, wir hören sie nicht.
Warum suchen sie uns?
Die GroBeltem sind da und er-
warten euch.
. Kommt sofort, beeilt euch!
Wascht undkammt euch noch
ein wenig!
Die Kinder gehorchen. Sie be-
eilen nich.
Sie waschen und kammen sich.
Dann gehen sie hinein und be-
grüBeri die lieben Gaste.
Ill. Es ist l Karl schHiít .. Ich ihn.
2

... erwacht und fragt mIch: "Ist es schon spat?" - "Ja", Ich, "es 1st
schon ziemlich sp at.
4
Stehen Sie auf und kl eiden Sie sich an!,,6. Karl
steht auf und wascht sich. Das kaIte Wa.'>ser erfrischt íhn ganz. Er
. trocknet sich ab
7
und kammt sich. Ich "Beeilen Sie sich, ' der '
Kaffee istschon fertig! " Karl beeilt sich. Er zieht
9
einen Anzug und
schwarze Schuhe ő an. Dann nimmt
lO
er Platz und' trinkt den
Kaffee:
l Es ist Morgen. Reggel van. Kérdésben:' Ist es Morgen?
2 "ihn" = "Karl" (Károlyt). . .'
3 ő A német így mondja: ich fnge jemanden (fragen+tárgyeset), ich
frage dich. Das Kind fragt den Lehrer: . . ' ,
4 Es ist schon spiit: Már ő - KérdésBen: Ist es schon ő már? "Es" =
alany! .
5 aufstehen-nek több jelentése van: 1. felállni, 2. felkelni. - Az "auf' ő
elválasztható az ő Ezért: ich auf; st6he auf!
6 sich ankleiden: , felöltözködni . ·De ich kleide mich an: felöltözködöm; "an"
elválaszható ő ..
7 "ab" elválasztható ő '
8 Ich sage: Azt mondóm. Fent: "sage ich", mert "Ja" mint lÓemelt szó ő álL
9 anziehen (etwas): felvenni , ankleiden (jemanden): felöltöztetni. Az "an" mind a
két esetben elválaszhitó ő lel, zlehe einen f ,nzug an. Kleiden Sie aie
Kinder an! . .
lOnehrnen: venni . De: ich nehrne Platz: helyet foglalok. Nimm Platz! Foglalj helyet!
Nehrnen Sie Platz! Foglaljon helyet.
78
\
Fröhliche Ecke
A.: "Der Winter ise eine unangenehme Zeit. Was machen Sie den
ganzen langen Abend?".
B.: "Oh, ich gehe sehr früh schlafen."
A. : "Das werstehe ich nicht. Sie können döch nicht immer schlafen!" )
B.: "Nicht immer.Aber ich lege mich zuerst nieder und schla'fe einige
Stunden. Darm stehe ich wieder auf und ruhe mich eine Weile aus.
Na, und.darm lege ich mich wieder nieder und schlafe weiter."
Wörter .
wecken Gemanden, jn) (vekCn)'
erwachen (Crwá'chCn)
. wasschen Gn, etwas)
sich waschen, ich wasche mich
sich freuen, ich freue mich
u;btrocknen, ich trockne jn, ew. ab.
sich abtrocknen,ich trockne mich ab
karomenGn)
sich !camnlen, ich karome mich
das Haar,.--e (hár)
ankleíden, ich \leide jn an
die Púppe,--n
sich ankleiderr,ich Ideide mich an
. anziehen (ánci,cn),ich ziehe
der Anzug, AnZüge
sich anzieheri, ich zíehe mich an
auszíehen, etw. aus
sich ausziehen, ich ziehe mich aus
rufen, ieh rufe jn
der GroBvater, -- vater
erwllrten (rvá'rtCn),ich erwarte jn
sich beelin (bcáj'ICn),ich beeile mich
die GroBeltem (többes)
hinei'ngehen, ich gehe hinein
begrüBen (bCgrü'szCn),
jn
der Gast, -"e
der Morgen, -- -
fragen, ich frage jn
spat (spét), es ist spa(;'i
felébreszteni (,:,kit)
felébredrti
mosni (vkit, vmit)
mosakodni
örülni
szárítani, letörölni
törülközni
fésülni
fésülködnÍ'
a haj
felöltÖztetni (vkit)
a baba
felöltözködni
felvinni
az öltöny '
felöltözködni
Ievetni
ő
hívni "kit
a nagyatya
várni vkit
sietni
ő
bemenni
üdvözölni
a vendég
a reggel
kérdezni ő
ő
79
. aufstehen, ich stehe auf
erfrischen jn Crfri'sCn)
der Kaffee (k áfé)
der Schuh, --e
der Platz, -"e
ich nehme Platz
felkelni
felfrissítehi vkit

·a ő
a hely
helyet foglalok
trinken inni
der Winter -- a tél
unangenehm kellemetlen
früh korán
sie (Sie) können ő tudnak, Ön tud
&
sich niéderlegen, ich lege mich nie.der lefeküdni
die Stunde, --n az óra
wieder ismét, megint
(sich) ausruhen, ich ruhe (mich) aus kipihenni
weiter tovább

1. ' Übersétze! A gyermekek még és alszanak.
Felébresztem ő Hé, gyermekek, reggel van! Keljetek fel
mosakodjatok meg! - A gyermekek jók . és engedelmeskednek.
Felkelnek, megmosakszanak és megfésülködnek. A hideg víz rögtön
(SOfort)l Nagyon sietnek. Már ő van. - -Megkérdem
ő

vesztek fel? Károly azt A kék öltönyt (többes
szám!) és a sárga ő (t. sz.!) vesszük fel. - Készen vannak
4
. a
gyermekek? Igen, már ' készen vannak.
5
Helyet foglalnak és kávét
isznak.
6
- Mégkérdem Károlytól: Milyen' a kávé? - A kávé nagyon jó
és mele?; - Szereted' a kávét? Igen, nagyon szerete.m. - Engel? is
szeretsz? Igen, téged is szeretlek. - Kedves gyermekek, most
menjetek sétálni - Jó reggelt! Viszontlátásra!
. II. Ragozd végig! Ich wasche mich llnd trockne mich ab. - Ich
'nehme Platz und trinke. - Ich béeile mich und kleide mich an. - Ich
erwache und stehe auf. - fch wasche das Kind und kleide es an.
1 Egyenes "sofort" a mondat végén álL .
2 A személy, ő valamit kérdünk, tárgyesetbe kerüL Ezért: Ich fmge' sie ő
? = K. sagt: .... Nem: K. sagt es! .
4 ő Kezdd az igével! (Ige+alany+ ... ) ,
5 Egyenes szórend! Kezdd: Sie sind ...
. 6 Egyenes szórend! Kezdd: Sie nehmen ...
7 ő (Ige+a1any (itt nem névmás).) t,*::
80
\
III. Tedd a "mich" helyébe a többi szem. névmás tárgyesetét! Pl.
Das W asser erfrischt dich stb.
Das Wasser erfrischt mich. - Die Schüler suchen mich, aber sie finden
mich nicht. '
Xlli.
Tizenharmadik lecke -- Dreizehnte
Ich habe etwas (tárgyeset): Nekem van valamim
AJ A birtok egyes
1.
2.
I
3.
1.
2.
3.
(tárgyeset)
Ich habe einen Bleistift. Nekem van (egy) ceiuzám.
Du eine Feder. NekedoNan tollad.
Karl
}
. hat ein Heft.
Károlynak
{
van füzete.
Er Neki
Anna
} hat
Annának
{
van Kikre.
Sie Neki
DaS' Frl.
}
Akisasszonynak
{
van órája.
Es
hat eine Uhr.
Neki
Wir haben einen Schrank.
Ihr habt einé neue W ohnung.
N ekünk van szekrényünk.
Nektek van új lakásotok. '
A ő van házuk.
{
Die Eltem
}
haben ein Haus.
Sie
Sie haben ein Haus.
Nekik _ van házuk.-
Önnek vari háza ..
Önöknek van házuk.
. B).A birtok többes tárgyesetben.
(többes tárgyeset)
Ich habe zwei schwarze Bleistifte. Nekem van két fekete ceruzám.
hast vi ele gute Fedem. Neked sokjó tollad van.
Béla hat alte Eltem. . Bélának öreg szülei vannak.
Wir haben brave Kinder. . Nekünk jó vaimak.
Ihr habt schöne Möbel. Nektek szép bútoraitok vannak
68. A birtokos mindig alanyesetben áll, pl. ich, du, er, Karl, sie,
Anna, es, das Fraulein stb. - A birtok pedig vagy egyes, vagy többes
tárgyesetben áll, pl. einen Bleistift, eine Feder, ein Heft stb.
81
A birtokosra vonatkozó kérdés
Ich habe ein Bild.
Du hast einen Hund. Wer hat
Er hat eine Katze.
Wir haben Hauser.
{
ein Bild? { képe?
einen Hund? van
eine Katze? macskaja?
. Hauser? Kiknek vanllak házai?
69. A birtokosra vonatkozó kérdés mindig így ő Wer
hat ... , még akkor is, ha a ő magyar kérdés így hangzik:
Kiknek van? Kinek vannak? Kiknek vannak? Pl. Kinek van háza?
Wer hat ein Haus? Kinek vannak házai? Wer hat Hauser?
A birtokra vonatkozó
1.
habe isch? .
hast du?
Mim van?
Mid van?
Mije van?
Mink van?
Mitek van?
Mijükvan?
Was hat er? sie? es?
haben wir?
habt ihr?
haben sie?
2. haben Sie?
( . . t ár gyes et . . ) .
Was für einen Anzug* hast du?
Was für eine Farbe hat der Anzug?
Was für Möbel haben wir?
Was für Bücher haben die Kinder?
Mije van
Milyen öltönyöd (ruhád).van (neked)?
Milyen színe van az pltönynek?
Milyen bútoraink vannak?
Milyen könyveik vannak agyerekeknek?
3. Habe ich eine Uhr? Van órám?
Hast du einen Spiegel? Van tükröd?
Hat der Vater einen neuen Anzug? Van új öltönye apának?
Haben die Kinder einen guten Lehrer? Van a gyerekeknek jó tanítójuk?
Haben Sie neue Schranke? Vannak Önnek új szekrényei? .
"haben" + tagadott birtok
Ich habe keinen Vater mehr.
Nekem már apám.
Du hast keine Mutter mehr.
Neked már nincs anyád. .
Franz hat keinen Bruder mehr.
Ferencnek már nincs tivére.
Er hat Bruder mehr.
Neki már nincs fivére.
* férfi ruha = der Anzug; ő ruha = das K1eid.
82
Habe ich noch einen Vater?
y'an még apfim?
Habe ich keinen Vater·mehr?
Már nincs apám?
Hast du noch eine Mutter? .
Van még anyád?
Hat Franz noch einen Bruder?
Yan Ferencnek még fivére?
Hat Franz keinen Bruder mehr?
Ferencnek már nincs fivére?
Berta hat kelne Schwester. Hat Berta keine Schwester?
Bert<inak nincs ő Bertának nincs ő
Das Kind hat keine EJtem. Hat das Kind EJtem?
A gyermeknek nincsenek szüiei. Vannak a gyermeknek szülei?
Wir haben keinen V2.ter. Haben wir keinen Vater?
Nekünk nincs apánk. Nincs apánk?
Ihr habt ketne Mutter. Habt ihr eine Mutter?
Nektek pincs anyátok. Van nektek anyátok?
Die Kinder haben keine EJtem. Haben die Kinder keine Eltem?
. A gyermekeknek nincsenek szüleik. Nincsenek szüleik a gyermekeknek.
Leseübung
I. Die W óhnung
Haben Sie eine groBe Wohnung? Ja, ich habe eine schöne, groBe Wohnung.
Wieviel Zimmer haben Sie? Ich habe 3 groBe und ein klein-:s Zimmer.
auch eine Küche? Ja, ich habe '\uch eine Küche.
Haben Sie eme schönc Küche.? Ja, ich habe eine schöne, lichte Küche.
Kochen Sie selbst, gnadige Frau? Nein, ich koche nicht selbst; wir haben
Wieviel Raume hat die Wohnung?
Wieviel Tfuen und Fenster hat die
. Wohnung?
Was fiir Möbel haben Sie, alte
oder 'neue?
Was .fiir eine Farbe die
neuen Mübel?
Haben Sie aueh einige Teppiehe?
Was fiir eine Einrichttmg hat Herr
Doktor Müller.
Hat er eine schöne Einrichtung?
Hat er auen ein Klavier?
Hat er
eine Köchin.
Die Wohnunghat fünfRaume.
Sie hat sieben"Türen und fünfFenster.
Wir haben teils alte, teils neue Möbel. .
Sie sind braun.
I
Ja wir haben einige neue Teppiehe und
einen alten Persert'!ppich.
Hérr Doktor Müllei hat eine alte Ein:
riehtung.
Nein, er hat keine sehöne Einrichtung,
Nein, er hat kein Klavier, aber einen
sehöllen Radioapparat.
Nem, er hat keine Farnilie. Er ist nicht
verheiratet; er hat auch keine Eltem
und Geschw'ister.
II. . Die Kleidung
Die Frauen tragen" Kleider,t die Manner (tragen) Anzi.ige.! - Was fur
Kleid haben Sie, gnadiges FTaulein?2Ich habe eIn neues, blaues
l Figyeld meg a külömoséget: Ich trage ein K1eid, einen Anzug. De: Wir tragen K1eider, Anzüge
(többes szám!). A némelDen nem mondhatjuk: Die' Frauen tragen (ein) K1eid. Az asszonyok
ruhát viselnek. V. Ö. · Ich trage Schuhe (többes szám!), Striimpfe (többes szám). Nem
mondhaljuk: Ich trage einen schwarzen Schuh, mert nem egy, hanem két ő hordok.
83
Kleid. - Haben Sie auch einen neuen .Hut? Nein, ich habe leider
keinen neueri Hut. - Was fiir eine Farbe hat dieser Hut? Er hat eine
griine (Er ist griin.) - Wieviel Hüte
3
haben Sie
4
gnadige Frau?
Ich habe zwei Hüte: - Was fur eine Farbe haben sie? Sie sind beide
blau. - Was tragen Sie noch? Ich trage auch noch Strümpfe/ Schuhe
l
und jfandschuhe.
1
- Sind das die neuen Strümpfe? Ja,das die
neúen Strümpfe. - Was fur Strümpfe sind das? Das sip.d alte
. Seidenstriimpfe. - Wer hatS neue Seidenstrümpfe? Ich habe neue
Seidenstriimpfe. - Wieviel Paar
6
Schuhe haben Sie? Ich habe 3 Paar
6
Schuhe. - Was fur Schuhe haben Sie? Ich habe schwarze, braune und
gelbe Schuhe. - Haben Sie auch weiBe Schuhe? Nein, ich habe keine
weiBen Schuhe. - Wer hat weiBe Schuhe? Frl. Anna hat ein Paar
weiBe .Schuhe. - Was tyr einen Anzug triígse du heute, FrarIZ? Heute
trage ich einen blauen Anzug. - Wieviel Anzüge hast du? Ich habe
drei Anzüge. - Weléhen Anzug ziehst du ' jetzt an? Ich ziehe jetzt
- keinen anderen Anzug an. - Was ist das? Ist das auch ein Anzug?
Nein, das ist kein Anzug, sondem nur ein Rock.. - Wo ist die Hose
aund die Weste? Die Hose ist hier und die We<g!i.hangt dort. ,- Was fur
ein Hemd tragst du Ich trage _ein frisches, weiBes Hemd und
einenweiBen Kragen. - Ziehst du dich um? Nein, ich bleibe, wie ich
bin. - du dich selbst? Ja, ich rasiere mich selbst.
Ein Sprichwort
Eine' Hand wascht die andere.
Wörter
licht
kochen, i,!h koche
Kéz kezet mos.
"-.,
világo's
ő
/
2 Mint már említettük, a németben azt a ő akinek nincs fétje "Friiuleu(-nek sz6líljijk,
ő megszólítás: "gniidiges Friiulein". .
3 Wieviel+!Öbbes szám. V. Ö. 18.
4 "sie" = "die Hüte".
S v. ii-.. 69:
r ' 6 das Paar: a par többes száma: die Paare; pl. Die Paare tanzen schön. A párok szépen táncolnak.
De: Zwel Paar Schuhe, Strümpfe (nem: 2 Paare ... ). A ő táfhr "Paar" után .
t töbóesben áll. . •
V.ö, .61.
-. 84
ich selbst
du selbst
er }
sie sellfst
es .
én magam
te magad '
Ő maga.
'\
mir selbst mi magunk
ihr selbst ti magatok
sie 1. selbst ő maguk
Sie J Ön maga
gniidige .Frau (gnedig
e
) nagyságos asszony(om)
die Köchin, -- nen a ő
der Raum -- "e a
der Perserteppich, --e Jpherz' r' ) il ő -
der Doktor, --en (Dr.) a doktor (dr.) .
der Apparat, --e a készülék
ich trage, du triigst viselni, hordani
das Kleid, --er . a ruha '
. der Hut, --" e a kalap
der Stfl.l1llpf, --"e a harisnya
die Hand, --"e a' kéz
der Handschuh, --e il ű
die Seide • él
Jder Seidenstri.unpf, __ "e* a selyemharisnya
das Paar, --e a' pár
der Rock, --"e a kabát
die Hose, --n (hóz·) amadrág
die Weste, --n (veszte) amellény
hiingen, ichhiinge fuggeni
das Hemd, -.-en az ing
der KIagen, -- a gallér
sich umziehen, ich iÍehe mich um ő
sichrasieren (rázi,!·en), ich rasiere mich borotválkozni
_ ich rasiere mich selbst magam borotválkozom
. du rasierst dich selbst magad borotv'álkozol
mich selbst magamat . '
dich selbst magadat
sich selbst . magát
uns selbst magunkat
. euch selbst magatokat
sich selbst magukat
*) Az összetett ő neme az alapszó után igazodik. PL d i e Hand, d e r Schuh, ezért: d er
, Hand s c h u ll ; d i e Seide, d e r Strumpf, ezért: d e rSeidenstrumpf. V. Ö. 20.
85
. Aufgaben
I. Übersetze! V. Ö. 70., 71.
Milyen kabátja van (Önnek)? Kék kabátom van. - Kinek van fekete
kabátja? Klein úrnak van fekete - Milyen nadrágj a van (neki)?
Szürke nadrágja van. - Milyen mellénye van (Önnek)? Nincs
mellényem. - Hány öltönye (többes szám!) van (Önnek)? ' Két
öltönyöm van, egy régi és egy új . - Melyik oltönyt viseli most? Most
a régit viselem. - A hölgyek is öltönyt (többes szám!) viselnek?l Nem,
a hölgyek ruhát (t. sz.) viselnek. - Ez öltöny vagy ruha?2 Ez egy
selyemruha. - Kedves gyennekek, van új ingetek és tiszta gallérotok?
Igenis, új ingünk és tiszta gal1érunk van. - Hány pár ő (t. sz.!)
van, Mária? Négy pár ő (t. sz.!) van. - Milyen a sZÍnük?3 Fekete,
barna és sárga (t. sz. !)4 - Szívesen viseled
5
ezt a barna ő (t. sz. l)?
Igen, nagyon szívesen hordom. - Akkor (dann) vedd fel!6 - Hány
szobája vcm a ' lakásnak? Három szobája van.
7
- Kinek van új
berendezése? Dr. H. úrnak szér új berendezése van. .
II. Képezz egész mondatokat "h a b e n"-nel! Ragozd végig az
igét az egyes és többes számban! PL Ich habe ein Schör;.es Haus. Du
hast ein schönes Haus. Stb.
'" schö n- Haus; weiB- Einrichtung;
Ich habe
Du hast
Stb.
I Kezdd az
2 Kezdd az igével : Ist das ...
J az alany: "sie" = "die Schuhe"'.
4 Kezdd: sie sind.. . . ,
zwei groB- Wohnung .. ; niedrig- Tisch;
drei hach- Schrank-; klein- Katze;
zwei jung- Hund-; schön- Vogel;
alt- Vater; brav- Kind;
viel- schlimm- Schüler;
krank-.Schwester; .neu- Klayier;
blau- rock; Schuh;
grün- Kleid.
5 ő kezdd az igével!
6 = Dann zieh" sie (= die Schuhe) an!
7 Az alany: "sie" (= "die Wohnung").
86
Ich habe
Du hast
Er
Sie . hat .
Es
Wir haben
Ihr habt
Sie haben '
Ich trage
Du triigst
Er
Sie triigt
Es
Wir _ tragcn
Ihr tragt
Sic' tragen
. XIV"
Tizennegyedik lecke -- Vierzehnte Lektion
A birtokos névmás egyes száma
Dies ist
, ,
meinRock, meine Hose, meinHemd
kabátom, nadrágom, _ ingem
dein Rock, deine Hose, dein Hemd
kablltod, nadrágod, . inged
sein Rock, seine Hose, sein Hemd
eine Rock kabátja, nadrágj a, inge
ihr Rock, ihre_ Hose, ihr Hemd
eine Hose kabátja, nadrágj a, inge
sein Rock, seine Hose, sein Hemd
kabátja, nadrágj a, mge
unser Rock, tinsere Hose, {fnser Hemd
nadrágunk, ingünk
euer Rock, '. eure Hose, ' euer Hemd
kabátotok, nadrágotok, , ingetek
ihr Rock; ihre Hose, ihr Hemd
kabát juk, nadrágjuk, ingük
Ihr Rock, Ihre Hose, Ihr Hemd
kabátja, nadrágj a, . inge
A birtokos tárgyesete
meinen Rock, meineHose, meinHqnd.
Viselem a kabát0!llat, nadrágomat, ingcmet.
deinen Rock, ,deine-Hose, dein l1emd.
Viseled a kabátodat, nadrágodat, jngcdet.
seinen Rock, seine Hose, sein Hemd. '
Viseli a kabátját, . nadrágját, , ingét.'
ihren Rock, ihreHaus, Ihr . Hcmd.
Viseli a kabátját, ' nadrágj át, . ingét.
seinen Rock, seine Hose, sein Hemd.
Viseli a k!lbátját, _ nadrágját, ingét.
unseren Rock, unsere Hose, ,unser Hemd.
Viseljük a kapátunkat, nadrágunkat, ingünkC?t.
_euren Rock, euer Hose, euer Hemd.
Viselitek akabátotokat, nadrágotokat, ingeteket.
Ihren Rock, ihre HOS9, IhrHcmd.
Viselik a kabátjukat, .nadrágjukat, . ingüket.
87
I
:1
Sie !Tagen Ihren Rock,
(Ön) viseli a kabá1ját,
IhreHose,
nadrágját,
IhrHemd.
ingét.
.
71. A birtokos névmás, amely a magyar birtokos szeínélymgok-
nak felel meg, rendszerint egy fónévvel áll és úgy 'ragozzuk, mint a
határozatlan ő az ein, eine, ein-t. Pl. Das ist e i n Kind. Das ist
m e i n Kind. Das ist e i n e Feder. Das ist d e i n e Feder.
72. Figyeld meg, hogy a birtokos névmás ragjai megegyeznek a
hozzátartozó ő nemével, számával' és esetével. Pl. ceruzám:m e i
n Bleistift (l. e i n Bleistift!); ceruzám,at: meinen Bleistift (e.inen
Bleistift!): tollam: m e i n e Feder (e i n e F.!); tollamat: meine Feder
(eine F.).
73: Figyeld meg ő a 3. ű birtokos névmást az
egyes pl. színe: s e i n e Farbe - ha ű v.
ű ő van szó; i h r e Farbe - ha ő ű ő
van kapcsolatban. Példák.
., Der Rock ist neu. S e i TI e Farbe ist blau.
Die Weste ist schön. I h r e Farbe ist gfÜn.
Das Kleid ist alt. S e i n e Farbe ist wei13.
74. Figyeld meg a 3. ű birtokos névmást a többesben:
ceruzájuk, az Ön ceruzája, az Önök ceruzája: ihr, Ihr Bleistift (der Bl.)
tolluk, az Cn tolla, az Qnök tolla: ihre, Ihre Feder (die F.)
ű Ön könyve, Önök könyve: '- ihr, Ihr Buch (das B.)

Das sind
(Ich suche)
A birtokos névmás többes száma
meme
deine
seme
ihre , Röcke,
seme Hosen,
unsere Hemden.
eure
ihre
ihre
Ezek
a kabát j aim, nadrágj aim, ingeim.
a kabát jaid, nadrágj aid, ingeid .
a kabát j ai, nadrágj ai, ingei.
. a ti
"
a
"
, "
a kabát j aink, nadrágj aink, ingeink.
a kabát j aitok, nadrágj aitok, ingeitek.
a kabát j aik, nadrágj aik, ingeik.
a kabát jai, nadrágjai, ingei.
75. A német birtokos névmást a többesben úgy kell ragózni, mint a
határozott ő (d i e) vagy a mutató névmást (d i e 's e). Pl. die
(diese) Röcke, Hosen, Hemden és meine, deine Röcke stb. A többes
birtokos névmás ő az alany- és -e.
88
,,'

I.
1.
2.
3.
W i e h e i 13 é'n . S i e? H o g y h í v j Ö n t?
I c h h e i 13 e Ernst. ő hívnak.
Wie hei13e ich? Hogy hívnak engem?
D u h e i Bt Karl. Károlynak, hívnak.
Wie heiJ3t du? Hogy hívnak?
E r h e i 13 t Johann. Jánosnak hívják.
Wie hei13t er? Hogy hívják?
S i e h e i 13 t Marie Berger. B. Máriának hívják.
Wie hei13t sie? Hogy hívják?
E s h e i Bt . Erika, Mein Kind hei13t Erika.
Erikának hívJák.
Wie hei13t meirt Kind? Hogy hívják a gyerme-
kemet?
1. W i r h e i 13 e n ű ű hívnak minket.
Wie hei13en wir? Hogy hívnak minket?
2. I h r h e i 13 t Kpvács. Kovácsnak hívnak titeket.
Wie hei13t ihr? Hogy hívnak titek.et?
, S i e h e i 13 e n Franz und Karl. Ferencnek és Károlynak hívják.
Wie hei13en sie? Hogy hívják?
Die Kinder hei13en Berger. Agyerekeket Bergernek hívják.
3. Wie heiBen die Kinder? Hogy hívják a gyere-
keket? .
S i e h e i 13 e n Josef: Józsefnek hívják Önt.
Wie hei13en Sie? Hogy hívják Önt?
S i e h e i 13 e n Stephan und/' L'eopold. IstvánÍJ.ak és Lipót-
nak hívják Önöket.
Wie hei13en Sie? Hogy hívják Önöket?
II. W i e ' i s t I h r 'N a me? M i a n e ve?
Mein Name ist Ernst H. 1\ nevem H. ő Wie ist mein Name? Mi a nevem?
Dein " Franz M. A neved M.Ferenc. " "dein Mi a neved?
Sein " Robert. A neve Róbert. " sein Mi a nevé
Thr Sus anna. A neve Zsuzsanna." .,J' ihi- Mi a neve?
Unser" " Molnár, A nevünk Molnár: " "unser" Mi a nevünk?
Euer , " " Müller. A nevetek Müller." " '. euer " Mi a nevetek?
Thr "Rot. A nevük Rot. ihr " Mi a nevük?
fu "" Klein. Az Ön neve Klein . ." "Thr " Mi a neve?
89
Leseübung
Wie heiBen Sie? Wie ist Ihr Name? Ich heiBe Franz GroB.
(Mein Name ist Franz G.) - Leben Ihre Eltem noch? Gottlob! meine
Eltem leben noch. - Wie heiBt Ihr Herr Vater?l Mein Vater heiBt Karl
GroB. - Wie heiBt Ihre Frau Mutted Meine Mutter heiJ3t Anna GroB.
- Wie war ihr
2
Miidchenname? Ihr Miidchenname war Bürger. - Ist
Ihre Familie deutsch? Jawohl, meine Familie ist deutsch. - Wie 1st
als o Ihre Muttersprache? Meine, Muttersprache ist deutsch. - Wieviel
Geschwister haben Sie, Herr GroB? Ich habe 3 Geschwister, und zwar
einen Bruder und zwei Schwestern. - Was ist Ihr Herr Bruder?l
Welchen Beruf hat er? Mein Bruder hat noch keine Stellung; er
studiert noch. - Was studiert er? F:remde Sprachen. - Welche,Sprachen
studiert er? Deutsch, Französisch und Englisch. - Ist er ein guter,
fleiJ3iger" Student? Ü ja, er liebt sein Fach. Seine Professoren haben
ihn sehr lieb.
3
- Studieren auch Ihre Schwestern? Nein, meine
Schwestern studieren nicht. Die eine ist noch daheim, die andere ist
verheiratet.
4
- Wie heiBt Ihr Frl. Schwester?l Sie heiBt Klara. - Ist sie
schon verlobt? Ja, sie ist bereits verlobt. - Was istihr Briiutígam? Ihr
1 Udvarias megszólítások a ő
dein (IhI) Herr Vater, deine (Ihre) Frau Mutter.
Herr Bruder, deme (Ihre) Frau SchwC?ster (ha féljezett)
" Herr Onkel, deine (Ihre) Frau Tante,
" Herr Schwager, déine (Ihre) Frau S§hwiigerin,
" Fr!. Schwester (ha még nem féIjezett).
" Frl. Braut.
Keyésbbé ő megszólításokban a Herr, Frau, Friiulein kifejezések
elmaradhatnak. Pl. Was niácht dein Vater ("<}ein Herr Vater" helyett)? Wo ist
2 Schwester ("deine 'frau Schw.", ill . "dein Frl. Schwester" helyett)? '
. ,
3 A németben mondhatjuk: I c h l i' e b e jemanden, vagy: I c h h a b e jemanden
l i e b. I c h h a b e jamanden g e r n. Szeretek valakit. - V. ö. Liebst <,lu mich? =
Hast du mich: lieb (gem)? Wen liebst Wen hast du lieb? Lieben Sie diesen
Menschen? = Haben Sie diesen Menschen lieb? - Ich habe Kaffee gem (itt nem
"lieb"). Szeretem a kávét. - Haben Sie die deutsche Sprache gem? Szereti a német
nyelvet? .
4 heiraten, ich heirate ő féljhez menni; verhairatet (f"rháj'rátet) ő
férjes; ezért: Der Mann ist verheiratet. Die Frau ist verheiratet. Ich bin ein
verheirateter Mann. Sie ist eine verheiratete Fra,u. - Ich bin gut verheiratet. Jól
ő Jól mentem féljhez. ..
5 Figyelem: Mind "a fiú", mind a "leány" két jelentésben meg a németben: pl.
der Knabe = a fiú; der Sohn = vkinek .a fia; das Miidchen = a leány; die Tochter
=vkineka leánya '
6 = félje; der Mann, del,' Gatte:, félj. Mein Mann: az uram, a féljem.
90
Briiutigam ist ungarischer Lehrer. - Ah, ein Ungar also? Hat er eine
gute Stellung? Leider nicht. Er sucht immer noch einen
entsprechenden Posten. - V{ie ist Ihre Frau Schwester
1
werheiratet?
Ich danke, sie ist sehr gut verheiratet.-.4 - Hat sie auch Kinder? Ja, sie
hat 'Z:wei Kinder, einen Sohn
5
und eine Tochter.
5
- Ist sie eine gute
Ich glaube schon. Ihr Mann
6
(= Gatte
6
) lobt sie sehr:.- Wie
Schwager? Sein Name ist Robert Krause. - Sind Sie noch
ledig. Herr GroB? Ja, ich bin und bleibe ledig. - Das glaube ich nicht.
Haben Sie viele Verwandte? Nein, ich habe eigentlich nicht viele
Verwandte. Mein Vater hat zwei Geschwister: einen Bruder - das ist
unser ünkel Stephan - und eine Schwester - unsere Tante Klara.
Meiile Mutter hat keine Geschwister. - Haben Sie keine GroJ3eltem?
Nein, unsere lit;:ben GroJ3eltem sind schon lange tot.
Wörter
der Name, -- n a név
leben élni
der Miidchenname" -- n a leánynév
die Muttersprache . az anyanyelv
der Beruf, -- e a hivatás
die Stellung, -- en az állás
studie'ren tanulni
. der Stude'nt, -- en a diák
das Fach, -- "er a sz.ak, sZ:1kkör
ich habe jn lieb, gem szeretek valakit .
der, die das eine -- andere az egyik -- a másik
ich bin verlobt eljegyeztem magam
der Briiutigam, -- e (broötigám) a ő
, die Braut, -- "e a menyasszony
entspre'chend ő
derPosten, -- az állás
der Sohn, -- "e -a fiú, vkinek a fia
die Tochter, __ " a leány, vkinek a leánya
die Hausfrau, -- en a háziasszony
der Gatte, -- n a férj
der Schwager, __ " (sváger)a' sógor
die Schwagerin, --nen (sveg"rin) a ő
Robert (róbert) , Róbert
ledig (ládich) szabad, ő hajadon
91
"
der Verwandte, -- 'll
ein Verwandter
die Verwandte, -- n
eigentlich (ájgCntlich)
der Onkel, --
die Tante, -- n
schon lange
tot (thót)
jemand ist scl:lOn lange tot
a rokon (férfi)
egy rokon
a rokon Ő
tulajdonképpen
a nagybátya
anagynéne
régóta
halott, meghalt
vki már régóta halott
Aufgaben
Übersetze! Van édesl apád?2 Igen, van apám
2
. - ' Hogy
hívják? Neve Bfuger Ferenc. - Vannak testvérei? Már nincsenek
4
testvéfei. - Él még az (édes)l anyád? Nem, áz édesanyám már nem
4
él
(már meghalt). De öreg fivére,7 a nagybátyánk, él még. - Hogy hívják
a Müller ő hívják. - Mi a nagybátyád? (6)
német ő - Gazdag?5 Igen, sok pénze (viel Geld) van. - Van
,Családja
3
? Igen, nagy családja van, hat gyertneke és SDk rokona. ·
'F' l " 7 "nk ' t" 't' M,6 It l' ?7
ft esege, anagynene ., neme no, mm en. '7 1 vo " eanyneve. ,
, Leányneve Hofer volt. - Hány testvére van? Két ő v.an. - Még
nem mentek férjhez?8 Még szabadok (még nem mentek férjhez), de
már el vannak jegyezve. - Boldogok (glück lich)? Melyik
menyasszony és melyik ő nem boldog? - Mik
9
a ő
Az egyik ő a másik tanár. - Mit csinálnak a fiúk? Az egyik
írja a feladatát, a másik: ztmgoTázik. - Fiam, add ide a ceruzámat! Hol
van a ceruzád? Ott van. - Mit vesz fel, GroB .úr? Az új kabátomat és
na?rágoma!. - SzeretilO ,ezt a színt? .. nagy?n -
MIlyen kuty'a az. en kutyam. - SzeretI On az allatcikat? Nem
minden állátot szeretek, de a kutyákat nagyon szeretem.
I Az "édes" nem fordítható le, ezért: édesanyám - mein Vater, meine MuttC;f:- .
:Ne felejtsd el, hogy "h a b e n" min'dig t á f g Y e s' e t t e l áll. v. ö. 68. PL I"h habe einen Vater.
Kezdd, '-lat er ... ?
4 V . ö. 54. 55,
s = Ist er reich?
6 itt = "wie". PL W i e ist dein Name? Mi a neved?
7 V . ö .. 73. "
8 = Sind sie (a ő noch verheiratet? .....
,, 9 Kezdd: Was sind .. . ?
ID L. a. "Lescübung" 3. jegyzetét!
92
XV.
Tizenötödik lecke ,..- Fünfzehnte Lektion
A ő tulajd.,?nító esete -- Der Wemfall
l . Einzahl.
Der Khabe gehorcht
Das Miidchen " der
Die Eltern geben
/ Die Frage . .
W e m gehorcht der Knabe, das
Madchen?
W e m geben die Eltem ein Bqch?
.' ( .
2. Mehrzahl.
Die Knaben den
Die Madchen
II '
den
Die Eltem geben den
Die Frage.
, W e m gehorchen die Knaben,
die Madchen? , ' . (. ,
W e m geben die Eltem Bücher?
dem
}
guten
einem
Lehre,r. A fiú engedelmeskedik a
tanítónak.
Lehrerin: A leány engedelmeskedik
a ő
Kind(e) ein Buch. A ő a gyer-
, meknek könyvet adnak.
Kinek engedelmeskedik a fiú, a . (l
leány?
Kinek adnak a ő könyvet?
Lehrem.
A fiúk engedelmeskednek a
Lehrerinnen. [tanítóknak:
• A leányok engedelmeskednek
Kindem Bücher. [a ő
A ő a gyermekeknek könyvet

. Kiknek engedelmeskednek a fiúk _
alányok? .'
Kiknek adnak a ő könyveket?
Schüler
Adja (a) jó .
der
}
braven SchülerÍh das Buch! ta,nulónak a
Geben Sie einer
könyvet! .
dem
}
lieben Kind(e) Stb.
ein-em
93
G
. /
2. Mehrzahl.
{
guten Schülern }
Geben Sie d e n . braven Schülerinnen das Buch!
lieben Kindern
Adja ajó
tanulóknak a
könyvett Stb.
Die Frage
Welchem Schüler
Welcher Schülerin
Welchem Kinde geben Sie
Was fur einem Sch. das Buch?
Was fur einer Sch.
Was fur e4tem Kinde
Melyik tanulónak
" tanulóleánynak
" gyermeknek
Milyen tanulónak
" tanuroleánynak
" gy.ermeknek
Welchen } . Kindem, S'chülem schenken Sie das Buch?
Was fur -
adja a
könyvet?
Mely
Milyen
}
gyermekeknek, tanulóknak ajándékozza a könyvet?
1. Einzal
dem
emem
di esem. Mann( e)
. J enem
welchem
2. Mehrzahl.
Wem? Kinek?
der
emer
dieser Frau
jener
welcher
dem
einem
diesem Kind(e)
J enem
. welchem

W e in '1 Kiknek? '
den '
diesen Miinnern, Frauen, Kindern
jenen
welchen "
. 76. Á ő tulajdonító esete a hím- és á semlegesnemben azonos:'
A ő ő '- m. Pl. dem Marui(e), einem Mann(e), dem
Kind(ej (semlegesn.), welchem Kind(e)? stb.
77. A ő az egyes ' tulajdonító esetben rendszerint n e m
csupán néhány hím- és ű ő kaphat -e
ő a Ih e l y a z o n b a II e l i s m a r a d h a t. Pl. dem
Manne, vagy Mann; dem' Kinde vagy Kind.
94
(, .
78. Az úgynevezett g y e n g e. f ő n e v e k, amelyeknek a
tárgyesetben -n, -en a ő a tulajdonító esetben is megtartják
ezt a ragot. Pl. der Mensch - az ember, den Menschen - az embe.J;t,
dem Menschen - az embemek.
79. A n ő n e m b e n a ő tulajdonító esete -r ő ű Pl.
die Mutter az anya, der (einer) Mutter - (az) anyának.
80. A ő többes tulajdonító esete mind a három nemben: d e n .
81. Jegyezd meg, hogy r:1 i n d e n f ő n é vat ö b h e s t u -
l a j d o n í t ó e s e t b e n -n v é g z ő d é s t k a p. Pl. den
Büchem, Heften - a könyveknek, fúzeteknek.
Két fontos szólásmód
.1. let. bitte den Lehrer (tárgyeset) um das Buch (tárgyeset).
K é r c m a t a n Í t ó t ó l a könyvet.
W.e n bitte ich um das Buch? ő kérem a könyvet?
W o r u m (Was) bitte ich den LehJ;er? Mit kérek a tanÍtótóI?
Franz bitt;;:t seinen Vater um Geld.
Ferenc kér az atyjátóf pénzt.
2. Ich danke d e m Lehrer (tul.e:;et) für das Buch (tárgyeset).
Köszönöm a tanítónak a könyvet.
W e m danke ich für das Buch? Kinek köszönöm a könyvet?
W o f ü r danke ich dem Lehrer? Mit köszönö k a tanítónak?
Franzdankt seinem Vater fü r d a s Geld.
Ferenc köszöni az atyjának a pénzt.
82. "bitten ": A személy; ő kérünk, tárgyesetbe kerül; a dolog,
.amit kérünk, u mviszonyszóval tárgyesetben áll.
83. "danken ": A személyt, akinek vaJamit megköszönünk,
tulajdonító esetbe tesszük; a dolog, amit megköszönünk, tárgyesetbe
kerül fü r viszonyszóval.
Leseübung
I. Was hast du da? Ich bringe meinem
1
Vater einen Brief. -
Bitte, reiche dem Herm Lehrer deine Feder! - Der Lehrer dankt fü r
r Az egyes tulajdonító esetben álló birtokos névmás ő -ru ű és ű
ő ő és -r ő ű ő ő ..
2 "sie" = "die Feder".
95
die Feder und gibt sie
2
dem Kind( e) wieder zurück. - Gib (dem)
Berger die/)es Heft! - Geben Sie dem.Madchen ein Stück Broi:! _ - Wie'
heiBt du, Kleine? Ich heif3e Eva. Mache dem Herrn ein wenig Hatz! -
Schenken wir diesem Bettler ein Stück Kuchen! - Reichcn Sie dem
Herrn den Hut! - Bringen Sie der Dame einen Stuhl! - Kaufen wir den
Kindem
3
einige Geschenke! - Bitte, gib den kkinen Madchen diese
Puppe und den Knaben diese Bücher! - Wem kauft ihr diese
Uhr? Unseren
4
Eitem.
II. Franz und Anna arbeiten. Franz findet seinen Radiergummi
nicht. Anna gibt ihm ihren neuen Gummi. · Franz radiert damit und
gibt. ihn seiner
1
Schwestt>T wieder zurück. - Ein Bettler begegnee
unserer
1
Mutter und bittet sie um eine Kleinigkeit. Die Mutter bleibt
stehen . und reicht dem artÍlen Manne einige Heller. ' Der Bettler dankt
unsenir\ Mutter fur die Gabe. - Der Vater lautet unserer
1
. Magd und
bittet sie um ein Glas Wasser .. Die Magd geht und holt dem Vater
frisches Wasser. Der V ater dem Madchen (der Magd) fur das
Wasser. '
III. Wir gehen einbufen. Wir schauen vie\e ő Auslagen
(Schaufenster) an.
6
Spater betreten
7
wir ein Geschaft. Ein Verkaufer
fragt 'uns,
8
was wir wünschen. Ich sage: "Wir suc4en einige deutsche
Bilderbücher." - Der Verkaufer einen ganzen Berg Bücher und
zeigt sie den Kindem. Franz bittet uns um das 'Buch: Deutsche
Marchen und Sagen. (Der) Grete kaufen wir eine deutsche Fibel. - Die
Kinder sind beide glücklich und danken ihrén Eltem mr die schönen
Die Mutter sagt: "Sied nur itÍuner brav und ' fleif3ig
Schlimme Kinder machen ihren Eltem keine Freude und bekommen
auch keine
3 V. ö. 81.
4 A többe" tulajdonító esetben álló birtokos névmás ő -ll. '
s Figydem! begegnen - találkozni; ich begegne jemandem - találkozom valibvel. Tehát: W e m
, begegner wir? Kivd találkozunk? Wir begegnen d em Lehrer. Találkozunk a tanítóval.
6 "an": elválasztható ő anschauen - megnézni; ich schaue etw. an. Was schauen wir an?
7 Figyelem! betreten' - belépni: ich betrete das Zimmer (tárgyeset!) - bdépek a szobába. Du
.betrittst ein Geschiift. Belépsz egy üzletbe ..
8 Figyelem! ich. frage jemanden (tárgyeset!) - kérdezem ő Ezért: er fragt URS - kérdezi
ő '
96
... , , ..
..
Ein Wortspiel
Sprichwort
Wörter
"Wie ist Ihr Name?"
"Mein Name ist kUIZ."
"Sie heiBen KUIZ?"
"Nein, mein Name ist Lang."
Jeder Sommer hat einen Winter.
Minden nyárnak megvan a tele.
bringen hozni
(ho len , . elhozni)
'reichen (rájchen), ich reiche jm etw. átnyújtani
zuiiickgeben, ich gebe etw.zurück ' visszaadni
dasStiick, -- e a darab
das Brot, -- e a kenyér
die Kleine, --n a kis leány ·
der Kleine, -- n a kis fiú
_ schenken, ich schenke jm etwas ajándékozni
der Bettler, -- a koldus
· der Kuchen, -- ' il kalács
kaufen, ich kaufe jm etw. vetini, vásárolni
das Geschenk, -- e az aj ándék
auf einmal egyszerre
der RadiergtÍmIÍ:li .. ) ő
radieren törölni
damit azzal, avval
· bege,gnen (begé'knen)jm taláikozni vkivel
- ,
die Kleinigkeit, -- en csekélység
ich bitte jn um eine Kleinigkeit csekélységet kérek ő
der Heller, -- a fillér
· die Gabe, -- n (gábe) az adomány, alamizsI!a
Hiuten, ich laute jm csengetni .'
die Magd, -- "e a cseléd
das GIas, --"er a pohár
das Wasser (vászer) . a víz
97
einkaufen, ich kaufe etw. ein
anschauen, ich schaue etw. an
die Auslage, --n (aoszlág
e
)
das Schaufenster
spiiter
betre'ten, ich betrete, du betrittst,
er betritt das Zimmer(tárgyeset)
das Geschiift, -- e
der Verkiiufer, --
wünschen, ich wünschejm etw,
zeigen (cájg"n), ich zeige jm etw.
das Miirchen, --
die Sage, -- n
die Fibel, -- n
glücklich
ich mache jm Freude
bekommen, ich bekommé
das W ortspiel, e
jeder, jede, jedes (jéd"r)
bevásárolni
megnézni
a kirakat
a kirakat
ő
, belépni (a szobába)
az üzlet
az árusító
kívánni
mutatni
a mese
a monda
az ábécés könyv
boldog
örömet okozok vkinek
(meg)kapni
a szójáték
minden
Aufga'ben , 'R.
Übersetze! Mie kér (Ön) a ő ő ceruzát és kést
kérek. - Adjon a kis gyermeknek egy darab kalácsot! - Add 'oda
3
'az
árusítónak a pénzt! - Veszek az apámnak egy kalapot. ,- Mit vesz a
gyermekeknek? A gyermekeknek képeskönyveket, ábécéskönpeket és
babákat veszek. - ' Mie kér ő Egy lap fehér papírt kérek ő -
Köszönöm Önnek ,a papírt.
6
- Mie kérsz Istvántól? Egy pohár vizet kérek
7
ő Mie kértek,a ő Néhány széket' kériink
8
ő - Mie' kér Róbert
a tanártól?2 Egy német meséskönyvet (Miirchenbuch) kér ő - Mit
9
köszön
./, ő és A, köszönöm az új
oJtonyt, az ajandekot, a nagybatyanmak a szép órát.
- Boldog On? Igent nagyon boldog vagyok. - Már ő On?l Nem, még
I = "worum". Ich bitte um etwas (tárgyeset). .
2 v , Ö. 82. a személy, akitél kélünk, t á r "g yes e t b e kerül.
3 "Add oda" = "gib!"
4 = "mich" (tárgyeset!) V. ö, 82.
5 Egyenes szórend! Ich bitte+személy (tárgyesetben, itt "Sie")+u m,
6 A dolog, amit ő ő tárgyesetbe kerül fü r viszony-'szóval. V. ő 83.
7 Egj'enes szórend! Ich bitte+tárgyeset (itt "ihn") + um.
: Egyenes szórend! Wir bitten "sie" (die MagdJ um .. ,
p "wofiir", Ich danki fur etw. •
• I Q ő nélküli ő 1ge+alany ... "Sind Sie: .. ?"
98
k
" "d' á l ' 11 .
nem vagyo nos, e m r e Jegyeztem magam. - Hogy híVják a
menyasszonyát? Bertának hívják. - Szereti?12 Természetesen szeretem, -
Mit ajándékoz a menyasszonyának? Szép ajándék9kat. - Kivel
13
találkozunk •
ott? Egy koldussal. \3 Nem ismerem ezt az embert. - A szegény embernek 10
fi1l6rt adnak. 14
EinzahI.
XVI.
Tizenhatodik lecke -- Sechzehnte Lektiun
A személyes névmás esete
schmecken (smekCn) -- ízleni
1. Der Kuchen schmeckt m i r seht. A kalács nagyon ízlik
nekem,
2. Das Brot
"
dir nicht. A kenyér nem ízlik
neked. .
{
Der Kaffee
3 "Óer Tee
It
It
ihm
i h r
i hm
, (meinem Bruder). A kávé ízlik neki.
(meiner Schwester). A tea "
Die Milch " (dem Kind) A tej" "
Mehrzahl.
!.:. \ Die Kuchen schmecken u n s.
2. Die Semm ein
It
eucb
3
{
Das Essen schmeckt i h n e n
Wie . ". I h n e n
Wie It Ihnen
Akalácsok ízlenek
nekünk.
sehr. A zsemlyék nagyon
Ízlenck
(den Leüten). Az étel ízlik nekik.
der Kaffee? ízlik Önnek
akhé?
der Hogy ízlik Önöknek
a tea?
gefallen - tetszeni
1. Dieses Haus gefáUt
2. Wie gemlt es
II = aber ich bin schon verIoliot.
12 L' b S' . ( d'
mir.
dir?
Ez a ház tetSzik nekem.
Hogy tetszik neked?
13" = le en le sle = le Braut)?' , '"
14 Ich begegne jemandem (tulajdonító eset!). Ezért: W e m hegegne ich?
=, Sle geben... ' "
99
{
Die Frau geféillt i h m. Az asszony tetszik neki.
i h r . A férfi 3. Der Mann geraUt
Die Puppe gefiillt i h m.(dem Kinde}.A baba tetszik n('ki.
1. . Die Möbel gefallen
2. Wie gefallen sie
3. Gefalle ich
{
Die Puppen gefallen
u n s.
eu ch?
i h n e n.
I h n e n?
Ihnen?
A bútorok tetszenek nelillnk.
tetszenek nektek?
A babák tetszenek nekik.
Tetszem Önnek?
. Gefallen wir
Tetszünk Önöknek?
A személyes névmás tárgy- és tulajdonító eseténeJt
összehasonlítása
Eínzahl.
Wenfall.
mich
di c h
i hn
sie .
es
Mehrzahl.
Wemfall. Wenfall. WemfalI.
:Il i r

u n s
J
dir cuch ' euch
ihm· sie i h nen
ih r S re Ihnen
ihm
A "iszonyszók
A vis'Zonyszók megfelelnek a magyar ragnak vagy névutónak, dc
. mindig a f ő n é v vag y n é v ni á s e J ő t t állnak és határozott
esetetkíváanak. Eszerint ű l.olYan v1szonyszókat,
amelyek tárgyesettel, ' 2. olyanokat, amelyek tulajdonító esettel és 3.
olyanokat, aÜlelyek birtokos esettel állnak.
A magyar rag a ő végére kerul és vele szót ' alkot; ellenben
a német viszonyszó teljesen önálló "és mindig n é vel ő + ő é v .
vagy II é v fi á s e l ő tt áll. Ilyen viszonyszók eddig u m "és f ü r
voltak. .
/'
Viszonyszó -h tulajdonító eset ,
mit: -- val, -- vel.
Einzahl.
aj Ich esse
Du iBt
Er iBt
Mehrzahl
mit dem Löffel. Kanállal eszem.
mit der Gab el. , Villával eszel.
mit dem Messer. Késsel eszik.
Wir essen mit den
{
. \ LöffeJn, '
Gabein, Villákkal
Messem. Késékkel
100
}
eszünk.
Frage
W o m i t essen wir? M i vel eszünk?
84. "Mivel" tulajdonképpen "mit was"-nak felelne meg; de
viszonyszákat "was"-szal nem kötünk össze. Ezért: w o m i t "mit
was" helyett, w.o f ü r "fur was" helyett, w o r II m "um was" helyett
stb., szóval: }vo + v i s z o n y s z ó.
b)
Ich arbeite
Wir arbeiten
Frage
{
mit dem Vater. Az atyával dolgozom.
mit der Mutter. Az anyával dolgozom.
mit dem Kinde. A gyermekkel dolgozom.
mit den Kindern. A gyermekekkel dolgozunk.
Mit wem arbeiten wir? Kivel (Kikkel)" dolgozunk.
85. Figyeld meg, hogy a -val, -vel-ragnak nem minden
esetben felel meg a német m i t. Lásd pl. , a ő szólásmódot:
találkozom valakivel - ich begegne' jemandem, a személy ugyan a
tulajdonító esetbe kerül, de "mi.t" nélkül.
86.
Viszonyszó + névmás
Du spielst mit mir.
Ich spiele mit dir.
Er spielt mit ihm. (mit dem Knaben)
velem
veled
vele '
" " mit ihr. (mit der Frau) "
" mit ihm. (mit dem Madchen) , "
Ihr spieit mit uns.
Wir spielen mit euch.
velünk
veletek
" " mit ihIien.(den Kindeqt) velük
Önnel,Önökkel
Egymással beszélünk. .
" " mit Ihnen. .
Wir sprechen m i t e i n a n d e r.
Ich sprecht "
" beszéltek.
Sie sprechen " " beszélnek.
Szólásmódok "haben" -nel
a) Ich habe Hunger. = Ich bin hungrig. Éhes vagyok.
Hast du Hunger? = Bist du hungrig? Éhes vagy.
Ich habe keinenHunger.= Ich bin nicht hungrig. Nem vagyok éhes.
101
b) Ich habe Durst. = Ich bin durstig. Szómjas vagy.?k.
Haben Sie Durst? = Sind Sie durstig? Szomjas On?
Ich habe keinen'i:>urst.=Ich bin nicht durstig. Nem vagyok szomjas'.
c) Ich habe Appetit. Ich habe kt:inen Appetit. Étvágyam van.
. Nincs étvágyam.
d) Ich habe recht, du hast unrecht. Igazam van, nincs igazad.
Haben wir recht oder unrecht? Igazunk van vagy nincs igazunk?
Der Professor hat immer recht. A tanárnak mindig igaza van.
e) Ich habe Arbeit. = Ich habe zu tun. Dolgom van.
Ich habe keine Arbeit. = Ich habe nichts zu tun. Nincs dolgom.
Hast du k;eine Arbeit? = Hast du nichts zu twl? Nincs dolgod?
Wir haben wenig Arbeit. = Wir haben wenig zu tun. Kevés dolgunk van.
Ich habe viel Arbeit. = Ich habe viel zu tun. Sok dolgom van.
Leseübung
I. Ich wasche mich, . meine Hande sind schmutzig. - Waschen
Sie sich mit kaltem
1
Wasser? Nein, ich wasche mich mit warmem
1
Wasser und Seife. - Wer warmt Ihnen das Wasser? Die Magd. - Was
machen Sie, wenn mit dem Waschen
2
fertig sind? Dann gehe ich
speisen, ich habe schon gro13en Hungef und Durst. - Sind mit deJ?
Waschen
2
nun fertig? Ja, nun bih ich damit fertig. Bitte, kommen Sle
mit mir!3 Nemnen Sie hi er Platz und essen Sie ein wenig mit uns!3
Wir haben genug.zu essen. - Oh, ich danke Ihnen, Sie sind sehr lieb"
aber ich habe jetit keinen Appetit. - Das ist aber schade. Ich esse stets
mit gro13em
1
Appetit. Mir schmeckt es immer.- Was bekommen Sie
heute? - Wir bekommen Suppe, dann essen wir ein Stück Fleisch mit .
Gemüse. - W omit essen Sie? Sie haben fa 4 keinen Löffel. - Richtig,
ich ha,be weder (einen) Löffelnoch (eine) Gabel. - Die Hausfrau rufe
Lisi bringen Sie meinem Mann sofort einen Löffel und eine Gabel!
Die'Magd bringt das Besteck. - Wie schmeckt Ihnen das Essen?!. Oh,
es
5
schmeckt mir ausgezeichnet. - Warum essen Sie kein Brot?
87. ,. Ha a melléknév' ő án ő vagy névmás, akkor a rr:elIéknév a ő
ő veszi fel. Figyeld meg a különbséget: leh wasche mich mit dem (mit
diesem) warmen Wasser, de: Ich wasche mich mit warmem (kaltem) Wasser. - Ich esse
mit keinem grofien Appetit. Ich esse mit grofiem Appetit.
88.
2
A ő használt ő igenév mindig ű pl. das Waschen, das
Essen, das · Trinken stb., stb. Das Singen und Klavierspielen macht mir Freude. - Das
Essen und Tnnken schmeckt uns nicht. . .
3 V. Ö. 86. '. '. . h
4 A "ja"-nak 2 jelentése van: l. "igen", 2. "hisz:'. A "hisz" ű "ja" az után álL ri.
Mein Vater ist ja ein beutscher. Hisz.német az apám. - Da seld ,hr Ja. HISZ Itt vagytok.
102
Ich habe schwarzes Brot nicht gerne. Ich esse eine frische Semmel. -
Bitte, wÜllschen Sie vielleicht ein Stück Kuchen? Nein, ich danke, ich ,
esse überhaupt keinen Kuchen. - Trinken Sie etwas? Vielleicht Wein
oder Bier'? Ich danke, ich trinke bloB ein Glas frisches Wass er. - Nun
bin ich mit dem Essen
2
fertig. Haben Sie etwas Zeit? Gehen wir
ein wenig spazieren? Gut, Sie haben recht. Gehen wir
weg! Aber beeilen wir uns, ich habe heute noch viel zu tun!
e
II. Haben Sie Tiere? O ja, wir haben einen jungen' Hund und
eine schöne alte - Sind die Tiere gut und freundlich? Nicht
beide. Unser Hurid ist ein gutes, liebes Tier. Die Kinder spielen den
ganzen Tag mit ihm.
3
Unsere Katze hingegen ist nicht so freundlich.
Die Kinder weiche!}6 ihr daher lieber aus. - Wie gefállt euch unsere
neue W ohnung? Sie gefállt uns gut, sie macht einen netten?
freundlichen Eindruck. - Wie gefál1fdir diese bunte Vase? Gib sie
mir her! Na, diese Vase gefállt .mir nicht. - Warum gefállt sie dir
nicht? Ist ihre Form nicht schön? O ja, ihre Form ist schön, aber ihre
Farben gefallen mir nicht. - Du hast eigentlich recht, die Farben sind
etwas grell. - Wie gefállt dir mein neuer, bIauer Anzug? Er gefállt mir
ausgezeichnet. - Wie paBt er dir? Er paBt mir gut. - Passen dir auch
die neuen Schuhe? Ja, auch die Schuhe passen mir. - Drücken sie dich
nicht? Nein, sie sind sehr bequem, sie drückenmich nicht.
Ein Ritsel
, "es" = "das EssenIt.
Erst weiB wie Schnee,
dann grün.wie Klee,
dann r-ot BIut,
schmeckt allen Kindern gut.
Was ist das?
310
Karl Simrock
6 ich weiche jm aus: kitérek vki ő wir weichen dem aus: kitériink a kocsi ő
1 usie" = "die Vase". .
103
Fröhliche Ecke
Ein schwerer FalI
A. Warum sehen Sie so schlecht aus?
B. Ja, weil ich leider sehr viel trinke.
A. Aber warum trinken Sie soviel?
B. Ach, weil ish so unglücklich bin... . .
A. Ja, warum sind Sie eigentlich so unglücklich?
B. Weil ich soviel trinke ...
Wörter
104
der Löffel, --
die Gabel, -- n (gáJJcI)
der Hunger
hungrig
der Durst (durszt)
durstig ,
der Appetit (ápCti't)
a kanál
a villa
az éhség
éhes '
a szomjúság
szomjas
az étvágy
schmutzig (smucich)
die Seife, -- n (szájt)
, wiirmen,
* * *
piszkos
wenn
speisen (spájzCn) = essen'
genug (gCnu'k)
ich habe genug zu essen
das ist schade (sádC)
stets (stéc) = immer
die Suppe, -- n
, das Fleisch
das Gemüse, (gCmü'Z)
richtig!
Lisi (=Elisabeth)
das Beste'ck, -- e
ausgezeichnet (aoszgccájchnet)
die Sefnmel, -- n (zemCl)
überhaupt
der Wein, -- e
a szappan
melegíteni
ha
enm
elég
van elég enni valóm'
kár '
mindig '
a leves
aMs
a ő
helyes!
Erzsi (Erzsébet)
az ő
ű ő
a zsemlye
egyáltalán
a bor
/
das Eier (bir), _:: e a sör
blof3 (blósz) = nur csupán
das Essen az evés
ausweichen, ich weiche jm aus kitérni vki ő
nett CSInOS
die Form, -- en az alak, forma
grell élénk, rikító
passen, das Kleid paf3t jm illeni, jól állni, a ruha áll
vkinek
drücken (,
bequem

das Riitsel (recCI)
Wle
, der Schnee (sné)
der Klee (khlé)
das Blut (bl(lt) ,
die Kirsche, -- n
die Ecke, -- n (ek
C
)
weil'
sovÍel (zófi'l)
ungliicklich'
szorítani
kényelmes
* * *
a reJtvény
mint
ahó
a lóhere
a vér
a cseresznye
a: sarok
mert
annyi
szerencsétlen
Aufgaben.. I
., L Parancsolom Onnek, engedelmeskedjék nekem! - Miért nerp.
enJSedelmeskedik Ön nekünk?l Ez a tanuló senkinek sem
2
engedel-
meskedik. Ő nem tetszik nekem, - Ezek a gyermekek senkinek sém
3
engedelmeskednek. A tanítój uk és a szüleik parancsolnak nekik, de
ritkán
4
engedelmeskednek. - Mutassa meg nekünk az új lakását! Szép
berendezése van! - Jöjjön, az új bútorokat is megmutatom.
5
Hogy
tetszenek Önöknek ezek a magas szekrények? Nagyon tetszenek
nekünk. - Konyhája is van? Természetesen, (egy) k:onyhám is van. -
Hozzon nekem ceruzát és egy darab papírt is!
I ő szórendjc: ő (miért) + ige + (Ön) + tulajdonító eset + tagadószó,
2 "niemand" tulajdonító esete: vagy "niemand" vagy "niemandem".
3 = Auch diese' Kinder,,,
, . 4 "Selten" (ritkán) a mondat végére kerül; egyenes szórend: aber sie gehorchen."
5 Egyenes szórend!
6 Fordított szórend, mert "natürlich" (tennészetesen) kiemelt szó, Kezdd: Natfu'lich habe ich ...
105
Köszönöm Önnek a ceruzát! Jól ír.: Rögtön visszaadom·
8
- Kérlek,
add (ide) a tollat és a fekete tintát! Nics jó tollam. Köszönöm a
tolladat. - Kivel beszélnek a szüleim? A tanár úrral. - Kivel mentek
sétálni? A cseléddel. - Kivel játszik a kisleány? A fivéremmel. - Mivel
írnak a tanulók? Tollakkal vagy ceruzákkal írnak. - Mit eszik Ön? Jó
meleg húst és ő eszem. - Ízlik a hús? ű ő ízlik nekem. -
Mit csinál azután? Itthon marad? Igen, itthon maradok és dolgozom,
mert sok dolgom van. - Nincs ideje? Sajnos, kevés ő van.
II. Egészítsd ki a ő szócsoportokat!
Mit ein- Tier, mit d- Madchen, mil ein- Knab-, mit dies- Vogel, mit
we1ch- Pferd, mit jen- Mann, mit d- Frau, mit kein- Kind, mit ein-
Ungarin, mit dies- Italiener, mit wel ch- Mensch-, mit ,d- Schwager,
mit ein- Fraulein, mit d- Braut.

XVII.
TizenhetedikJecke -- Siebzehnte Lektion
A birtokos névmás + melléknév
A)E g y'e s s z á m
l.
Hímnem
Alanyeset
mein
dein
sem
Dies ist ihr kleiner Sohn.
sein
unser
euer
ihr
L
Ihr
J
i Az alany "er'.' (= der Bleistift).
8 A tárgy "ihn" '(= den Bleistift).
106
Ich liebe
Tárgyeset
meinen
deinen
seinen
ihren
seinen
unseren
euren
ihren
l
Ihren
J
kleinen Sohn.
2. ő Alanyeset = tárgyeset
meine
3. Sem l. Alanyeset = tárgyeset
Dies ist:
Ich liebe:
deine
seine
ihre
seine
unsere
eure
ihre
Ihre
Dies sind:
Dies ist:
kl5ine Tochter. Ich liebe:.
B) T ö b b e s ' s z á m
:tlanyeset = tárgyeset
meine
deine
seine
ihre
"
mem
dein
sem
ihr
sem
unser
euer
ihr
L Ihr

Kind.
Ich liebe: ,' seine' kleinen Söhne, Töchter, Kinder.
,
unsere
eure ,
ihre
, Ihre
c) E g y' e s s z á m ,t u l aj d o n i tó e s e t e
Ich spiele
mit meinem l mitmeiner mitme'inem
" . deinem
" deiner
" deinem
seinem seiner semem
"
ihrem kleinen
" ihrer kleitien
II
ihrem
seinem Schn(e). seiner Tochter. ' " semem
unserem unserer unserem
eurem
" eurer eurem
" ihrem
" ihrer " ihrem '
" Ihrem
"
lhrer
" Ihrem
kleinen
Kind(e).
.. ....-
107
D) T ö b b e s s z á m t II l aj d o n í t ó e s e t e
Ich spiele
mit meinen
" deinen
" seinen
" ihren
" unseren
" euren
" ihren
" Ihren
kleine n Shönen,
Töchtern, Kindeni,
89. A birtokos névmás után álló melléknevet úgy ragozzuk, mintha
az egyes számban határozatlan ő a pedig
ő után állna. Pl. -ein neuer Tisch - mein neuer Tisch; ein klemes '
Kind - mein kleines Kind; die kleinen 'Madchen - unsere kleinen
Madchen.
A birtokviszony körülírása a "gehören" ige segítségével.
a)
Wem gehört dieser Hund? Der HuÍ1d gehört dem Lehrer.
Kié ez a Kutya? A kutya a tanÍtóé.
Wem gehört diese Dhr? Die Dhr gehört der Dame.
Kié ez az óra? Az óra a hölgyé.
Wem gehört dies"es Buch? Das Buch gehört dem Fraulein.
Kié ez a könyv? A 'könyv a kisasszonyé.
Wem gehören diese Hauser? Die Hauser gehöreri den KeufleuteT\.
Kiék ezek 1.l házak? .A házak a ő
Wem gehören diese Kleider? Die Kleider gehören den Kindem.
Kiék
Wemgehören
Kiék
Wem gehört
Kié
Wem gehört
Kié

Wemgehört
Kié
b)
Das ist miHn
Ez; az én
Das ist deine
Ez a te
108
ezek a ruhák? A ruhák
diese Schuhe? Die . Schuhe
ezek a ő . A ő
dieser neue Rock? ' E r
ez az új kabát? (Ez)
diese kleine Puppe? Sj e
ez a kis baba? (Ez)
dieses rote Heft? Es
ez a piros füzet? _ (Ez)
Rock?
kabátom.
Hose.
nadrágod.
Wem gehört er?
K
"?
le.
Wem gehört sie?
K
"? .
le.
· a gyermekeké.
gehören den Schülem.
a tanulóké.
gehört meinem Vater.
az apámé.
gehört meiner Schwester.
a ő
gehört unserem Kind.
a gyermekünké.
Er gehört m i r.
(Ez) az enyém.
Sie gehört d i r.
(Ez) a tied.
"
Das sein Hemd: Wem gehört es? Es gehört ihm.
Ez ő inge. K'? (Ez) az övé. n::.
Das ist ihr Kleid. Wem gehört es? Es gehört i h r.
Ez az ő ruhája. K'? (Ez) az övé. le.
Das.ist sein Buch. Wem gehört es? Es gehört i b' m.
Ez 6 könyve. K'? (Ez) az ove. az le.
(a gyermeké) . (a gyermeké)
Das ist unser Gerten. Wem gehört er? Er gehört u n s,
Ez
' .
kertiink Kié? (Ez) a miénk. amI
Das ist .eure Wohnung. Wem gehört . 'Sie gehört e u c h.
Ez a ti laká-stok. Ki'? e. (Ez) 'a tietek.
Das ist ihr Haus Wem gehört es? ' Es gehört ihnem.
K'? (Ez) övéké.
,
Ez az ő házuk. le. az
Das ist Ihl' Anzug. . \Vern gehört er? Er gehört I h n e n .
Ez az Ön öltönye. Kié? (Ez) az Öné.
Das sind meine Röcke. Wem gehören sie? Sie ő mir.
Ezek az .én kabMjaim. K'? le. (Ezek) az enyémek.
Das sind deine Hoseri,
)t
Sie gehören dir.
Ezek . a . te nadrágj aid: (Ezek) a tieid.
Das sind Seine Hemden. Sie ő ihm.
, Ezek
ő ingei . . (Ezek) 'az övéi.
Das sind ihre ,
.
Sie gehören ibi-.
Ezek az ő ruhái.
' ..
(ezek) az ovel.
sind seine Bücher.
" Sie gehöJ.:en ihm. .
Ezek az ő könyvei. -
..
(Ezek) az ovel.
.
Das unsere Giirlen .
..
Sie uns.
"Ezek á mi kertj eink. (Ezek) a mieink.
Das sind eute W ohriungen. Sie gehören euch.
-,
Ezek a ti lakásai tQ,k. (EzekJ a tiéitek.
Das sind ih,re Hau·ser.
11 ··-
. Sie gehörenihnen.
Ezek az ő házaik.

(Ezek) az . övéké.
Das sind Ihre J<.leider: Sie ő Ihmm.
Ezek az Ön ml)ái: (Ezek) az Önéi.
90. - A . szerkezetére nézve a ő kell
a 'birüjk egyes vagy alanyesetben áll; a
birto!ws egyes: vagy többes tulajdonító esetbe kerül ..
BI'RTOK: (alanyesetben) + "gehören" + BIRTOKOS: ,tul. esetben
109
'.
Fragen:
a) Was gehört memem Vater? Mi az apárné?
Was ő meiner Mutter? Mi anyámé'?
Was ő memem Kind(e)? Mi a gyermekemé?
b) Wem- der . Bleistift? Kié aceruha?
Wem ő die Tinte? Kié a tinta?
Wem ő Glas? Kié a pohár?
Wem ő die Anzüge? Kiéi az ő ő ő
c) Gehört dieses Haus dem Prof. Müller? Müller tanáré ez a ház?
ő dieser Löffel dir? Tiéd ez a kanál?
ő dieses Messer ihm dem Knaben)? Övé ez a kés?
91. Figyelem! "Kié?"-nek három jelentése van: Wem gehört er?
Wem gehört sie? Wem ő es? ','Valamint az ő is három .
jelentése van: Etwas ő .ihí;n, ihr, ihm. "Kié ... ? Wem gehört ... ?
Kiéi ... ? W em gehören ... ?
Viszonyszó + tulajdonító eset
zu: -hoz, - hez, -höz.
Einzahl.
. Der Arzt kommt
Az orvos ő
Der Arzt Kommt
Mehrzahl.
{
ZU dem (zuin)* Mann a férfihoz
, zu der (zur)* Frau az asszonyhoz
zu dem (ZUPl)* Kind a gyermekhez
{
zu meinem
zu deiner
zu unserem
Mann az uramhóz
Frau a fejeségedhez
Kind a ő
Die Arzte kommen zu den Miinnem, . Frauen, Kinqem
Az orvosok ő a férfiakhoz, asszonyokhoz, gyermekekhez
92: "zu" + személyes névmás.
Ein Gast Kommt
. Egy vendég jön
r zu mir hozzám
zu dir hozzád
zu ibm hozzá
zuihr
zu ihm
"
zu uos hozzánk
zu euch hozzátok
zu ihneo
zu Ihoeo Önhöz, Önokhö"z
* "Z u d e m" helyett "z u m" és '.'z u d e r" helyett "z u r" használható . .
110
, .
Frage
Z u W e m kommt ein Gast? Kihez ő (egy) vendég?
Leseiibung
Wem ő diese silbeme Uhr? Diese Uhr ő mir. - Wem _
ő diese ledeme Tasche? Diese Tasche ő Herm Krause. -
Wie gefciUt Ihnen die Tasche? Sie gefcillt mir auf3erordentlich gut. -
War sie teuer, Herr Krause? Ja, sie war ziemlich teuer, aber sie ist ihr
Geld wert. - Wem ő diese goldene Füllfeder? Dir oder Franz? Sie
ő mir noch Franz, sondern meinem Onkel Paul. - W omit
schreibt ihr, Kinder? Wir schreiben mit Bleistiften. - ő dieser
lange Blelstift euch? Nein dieser Bleistift ő dem Friiulein Rosa. -
Welcher Bleistift ő dir? Mir ő dieser kurze Bleistift. -
Schreibst du gerne mit so kurzen Bleistiften? Nein, das nicht, aber ich
habe keinen anderen. - Da nhnm, mein Kind, ich borge dir gerne
meine Füllfeder. Schreibe damit! Ich danke Ihnen, ich gebe sie Ihnen
sofort zurück. - Was fUr ein Gummi ist das? Das ist ein Radiergummi .
. - Wem ő er? Er ő meinen Geschwistern. - Wem? Ihren
Brüdern oder Ihren Schwestern? Ich glaube, er ő meinen
Brüdern. - Wem gehören diese beiden Schachteln? Die grof3e ő
uns, die kleine ő dem Herrn Lehrer. - Hier liegen auch noch
Bücher und Zeitungen. Wem ő sie? Die Bücher ő meiner
Mutter, die Zeitungen meinem Vater. - Wem gehören diese beiden
Hüte und diese schwarze Kappe? Die Kappe gehört unserem Neffen,
der eine Hut gehört dem Herrn Müller, der andere mir. - Welcher
ő Ihnen? Dieser braune da gehört mir. Gefállt er Ihnen? Ja, er
gefállt mir gut. Probieren Sie ihn einmal! Wie paf3t er Ihnen? Sie
sehen, er paf3t (steht) mir - Wem ő diese goldene·
Brille und der silberne Ring? Beidé gehören dem Herrn Dr. Gro.f3. -
. Tragen Sie auch eine Brille'? léh trage keine, wie Sie sehen. Ich habe .
ja gute Augen. - Tragen Ihre Brillen? Ja, meine Brüder tragen
beidel Brillen. Sie sind kurzsichtig. - Wem gehören diese ő und
Schirme? Diese gehören unseren GiiSten. - Haben Sie heute Giiste? Ja,
wir haben einige deutsche Giiste. - Regne.t es?2 Ja, es
2
regnet. -
Wünschen Sie einen Schirm? Ich borge Ihnen gerne meinen Schirm.
Nein, iéh danke Ihnen, ich gehe ja nicht zu Fufi, ich fahre entweder
mit gem Autobus oder einem Taxi. - Zu wem fahren Sie?
- meine beiden Brüder Brillen. ".
"es" az alany,ezért: Es regnet. Regnet es? Heute regnet es. Jetzt regnet mcht (most nem eSIk).
111
Zu meinen Eltem (zu meinem Bruder, zu meiner Schwester, zum
Onkel Karl, zur Tante Johanna, zu méinen Geschwistern usw.) Auf
Wiedersehen! Gute Nacht!
Sprichwort
Eile mit Weile!
Lassan járj, tovább. érsz!
Wörter
112
silbem (szilb"rn)
die silbel1le Uhr
(das Silber
ledem (1éd"rn)
(das Leder
die Tasche, -- n
die ledeme Tasche
auJ3erordentlich
(orde'ntlich
wert sein
die Tasche ist ihr Geld wert
was ist die Tasche wert?
das Geld
golden
. (das Gold
borgen
die Schachtel, --
die, Kappe, -- n
der N effe; n
't, probieren .
die Brille, -- n
das Aúge, 'n
- kurzsic'htig
der Ring, -- e
der Stock, __ ne'
der Schirm, e
es regnet
ezüst-, ő van
az ezüstóra
az ezüst!)
ő ő ő való
a ő
a táska '
a Ő
rendkívijli
rendes)
érni vmit
a táska megéri a pénzét
mitér a táska?
a pénz
arany(ból való) .
az arany)
kölcsönözni /.
a doboz
a
unokaöccs
megpróbálni
a szemüveg
a szem
rövidlátó
ű Ű
a bot
ő
esik az ő
zu FuJ3 gehen, ich gehe zu FuJ3
fahien, du fáhrst
der Autobus, -- busse
das Taxi .
Johanna
gyaÍog menni I
utazni, menni (egy kocsin ... )
az autóbusz
a taxi
Johanna
die Nacht, --"e az éj, éjszaka
eilen sietni
(sich beeilen sietni)
die Weile ő
Aufgaben ' .
. I. Übersetze! Kié ez a bot? (Ez
l
) a tanárurunké. - Kiéi
2
ezek a
könyvek és füzetek. (Ezek
3
) az enyéim és a bátyáméi. - Tiétek ezek a
képek?4 Nem, ezek a képek nem a mieink, hanem a leányokéi. - Mely
leányokéi
5
? Annáé és Erikáé. - Kik Anna és Erika? A. és E. a ő
ink. - Kié ez az ő Az
6
, Öné, doktor úr? Nem, ez az ő a
bátyámé. - Esik
7
most? Nem, most nem esik. - Van
6
szintén ő
Nem, nekem nincsen, nem megyek szívesen ő sétálni. - Itt van
két pár ő egy pár fekete és egy. pár sárga. Kiéi
8
? A sárga ő (t.
sz.!) Antalé, a fekete Máriáé. - Tetszenek neked? Mind a két pár
tetszik nekem. - Mutassa meg nekünk az új kalapokat! Kérem, jöjjön
velem! Itt van néhánl kalap és sapka. - Valamennyi
9
[alle] kalap és
sapka Öné?6 Nem mind [alle+több.sz.] az enyém. Két kalap az enyém;
egy Frida ő a sapkák pedig a kis unokaöcséníéi. - Hogy
hívják, unokaöccseit? Az egyiket Józsefnek és a másikat Istvánnak
' hívják. - Kérem, kölcsönözze nekem 'ezt a kalapot! Szívesen,
'b'l' 101:' l' K' "" '110" klt E 6 O" b" ? I
pro aja le. ltünoen a nne . - z az n szo aja. gen, ez az
én szobám, de a,bútorok a szüleiméi. - Isméri a szüleimet? Igen, jól.
ismerem a szüleit. De a teStvéreit még nem ismerem. - Hány testvére
van? Öt testvérem van, három fivérem és két ő - Kivel megy
sétálni? A ő megy? Sógoromhoz
12
és ő
l "Ez" = lia bot", ezért: Er gehört... '.
2 Figy.! Kié ... ? Wem gehört. .. ? Kiéi ... ? Wém gehören ... ? V. ö.91.
3 Kezdd: Sie gehören ...
4 Kérd6mondat! Kezdd az igével! GehÖren ... ? .
s Többes tulajdonító eset! A birtokos tudvalev6leg a tulajdonító esetbe kerul. v. Ö. 90.
6 Kezdd az igével!
7 Ne feledkezz meg az "es" névmásról! "Esik". = "Es regnet". "Esik?" - "Regnet es?"
8 V. Ö. 91. .
9 Számnév + több. sz.
10 Ne felejtsd el a tárgyat, ebben az esetben á névmást kitenni! "Próbálja" fel (azaz: a kalapot!).
lJ Egyenes szórend! Alany (névmás) + ige + tulajdonító eset +... .
12 V. Ö. 91.
113
höz német ő [bekannt] hölgyhöz). - Jöjjön
egyszer hozzánk I ,2 ürömmel megyek [= komme] Önökhöz.
. ' . II. az alábbi kérdésekre egész mondatokban! W om it
schrelb,en Sle? Felelet: Ich schreibe mit der Feder, mit der Tinte.
W omit schreiben Sie? tollal, tintával
Womit zeielmen Sie? egy piros
Womit schneidet die Magd das Brot? késsel .
Womit wiischt sich das Kind? '(Ízzel és szappanmil
Womit kammt sich das Kind? a ű ű Kamm)
. \
wem der a tanítójával, a tanárjával
MIt wem sp;elen dIe Kmder? a cseJédünkkel
Mit wem geht ihr spazierel1? veletek, veled, veIak .
Zu wem geht ihr? Mária nagynénitekhez, Müller .
ő egy' német
hölgy höz, magyar' tanulónkhoz
hozzátok.
XV ID.
. . Tizennyolcadik lecke -- A ch tzehn te Lektion .
"Können" módbeli segédige
1. Ich kann ' sprechen .tudok beszélni
beszélhetek
tudsz énekelni
. éne.kelhetsz
Kann ich sprechen?
Tudok beszélni?
Kannst du singen?
Tudsz énekelni?
2. Du kannst
Er }
3. . kanu schreiben' tud írni, írht
l. Wir können lesen tudunk olvasni
olvashatunk
2. Ihr könnt zeichnen tudt'ok ::ajzolni
. rajzolhattok
' 3. Sie können spielen tudnak játszani
játszhatnak .
Andere Fragen:
}
er
Kann sie schreib,en?
es' !
Köm,yen wir lesen?
Tudu;ll( olvasni? .
KÖl1nt ihr
Tudtok rajzolni?
KÖl1nen sie spi elen?
Tudnak játszani?
Was kal1n ich tun?
Was könn en Sie? .
Mit tudok tenni? Mit tehetek?
Mit tud?
Kannst du Deutsch sprechen? Tudsz németül beszélni?
114
93. A m ó d b e l i s e g é d i g é k rendszerint valamely m á s
i g e ő é v i i g e n e v é vel kapcsol{1dnak. Pl. Ich kann sprechen,
singen, tanzen .. . Néha önállóan is. állhatnak. Pl. Ich kann etwas.
Tudok valamit. - Er kaD-n Deutsch. Tud németül.-- Die Kinder können
nichts. A gyermekek semmit sem tudnak.
94. A módbeli segédige után állp f ő n é v i i g e n é va
ő az u t o l s ó h e l y r e A "nicht" tagadószó ebben
az esetben a ő igenév ő áll. Pl. Wir können dieses schwere
deutsche Buch nicht lesen. Können Sie dieses· Bild zeichnen?
Jegyezd meg, hogy. a módbeli segédigék egyes és többes 1. és 3.
személye azonos. Pl. ich kann, er kann, wir können, sie können.
"brauchen" + tárgyeset,,-szükség van vmire, kell vmi.
I.
l . Ich brauche einen Anzug. Nekem (egy) ő kell.
(tárgyeset) . Szükségem,van (egy) öltönyte.
2. Du brauchst eine Brille . Neked (egy) szemüveg kell.
. J eine Tasche.
Neki (egy) táska kell.
l. Wir brauchen
" "
2.Ihr braucht
" "
einen Schirm.
Schirme.
eine Magd.
Magde. .
Nekünk (egy) ő 1,<ell.
Nekünk ő kellenek.
Stb.
3. Sie bratichen emen Lehrer
If
"
deutsche Lehrer
II.
Ich brauche die Feder· zum'Schreiben.
Írásra kell nekem a toll.
Du brauchst die Brille zum Sehen.
Látásra neked a szemüveg.
Ei braucht das Messer zuIÍl Schneiden.
Vágásra kell neki a kés.
Wir brauchen das Bucn zum Lernen.
Tanulásra kell nekünk a könyv.
Fragen:
Wer braucht einen Anzug?
Wer braucht eine Brille? .
Was brauche ich?
Kinek van szüksége öltönyre?
KInek ken (egy) szemüveg?
,
. Mi kell ,nekem ? Mire van szükségem?
r " 115
Was braucht das Kind? Mi kell agyenneknek?
Wozu du die Brille? Mire kell neked a szemüveg?
Wozu braucht der Vater das Messer?,Mire kell az atyának a kés?
96. "brauchen " (=szükség van valamire, kell valami) tárgyesettel
áll. A személY, akinek valamire szüksége van, alanyesetbflZ' a
szükséges tárgy tárgyesetben áll. Pl. Mein Sohn (alanyeset) braucht
einen neuen Rock (tárgyeset).
97. Ich brauche das Messer zum Schneiden (=vágásra). A zu
viszonyszó ő tulajdonító esetet vonz és magyar jelentései
rendszerint: -hoz, -hez, -höz, brauchen után azonban: -ra, -re. A
szerkezet: Ich brauche etwas (tárgyeset) z u m + ő használt
ő igenév. - A kérdés: Wozu brauche ich die Feder? '- A ő
használt ő igenév mindig ű tehát: das Spielen, das
Ankleiden, das Essen, das Trinken·stb. V. Ö. 88. . .
A."minden" német
jelentése: {
jeder Uede,jedes) + egyes szám.
:}lle + többes szám.
Wel.fall.
Jeder Schüler arbeitet. = Alle Schüler arbeiten. Minden tanuló
dolgozik
Jedes Kind·spielt. == Alle Kinder spielen. Minden gyennekjátszik
Wenfal!. . .. . . .
Wir liebell'
WenifalI.
Er spricht
,
{
jeden Schüler.
jede Schülerin .. =
jedes Kind.
{
mitjedem Mann.
" jeder Frau =
" jedem Kind.
{
alle Schüler.
Wir lieben . " Schülerinnen.
"Kinder .
,{ , mit allen Mannern.
Er spricht " ..; '" FI'auen.
, "" Kindern. '
l
98. A "m i n d e n" szónak két alakja van: jeder
3
és alle. De
"jeder,,3 egyes számmal, alle többes számmal áll. Pl. jeder Mensch =
alle Menchen, jede Mutter = alle Mütter; jedes Haus=alle Hauser.
99. A többes számban használatos alle-nak egyes számú, de
ő alakjai: aller, alle, alles. Pl. ' Aller Anfang ist schwer.
Minden kezdet nehéz. (=Jeder Anfang ist schwer. De s,zokatl:m:Alle
Anfánge sind schwer.) Alle meine Freude ist dahin. Mindenöromöm
" .
1.16
"'"
,
oda van . . - Alles ist sch ön. Minden szép. - A ű . alles
(alany- és tárgyeset fordul ő legtöbbször): Alles ist teuer. Minden
drága - Ich sehe alles. Mindent látok - Er kann alles. Mindent tud.
100. "Alle" .+ birtokos névmás:
alle meine Kleider (t ö b b e s)
alle deine Bücher
alle seine (ihre, seine) Schuhe
alle unsere Möbel'
alle ihre Puppen
alle eure Hüte
alle Ihre Kinder
rÍlindetr ruhám (e g y e s)
minden könyved
minden ő
minden bútoÍunk
minden kálapotok
minden babájuk .
minden gyenneke
ViszonyszÓ + tárgyeset
Ohne: nélkül
a)
, Abot nélkül megyek sétálni. Ich gehp ohne den Stock spazieren
Ich gehe ohne Stock spazieren.
Er lebt ohne Géld.
Bot nélkül megyek sétálni. . '
Pénz nélkiH él.
101. b)
ohne 'mich
" dich
" ihn, sie, es
nélkülem
nélküled
nélküle
ohne uns nélkülünk
" . euch nélkületek '
" sie nélkülök
" Sie Ön nélkül, Önök nélkül.
Leseübung V. ö. 93., 94., 95., 96., 97.;98., 99. ,
Ich brauche einige deutsche Bücher zum Lernen, meine Braut
braucht neue Noten ZUlU Singen, meine Schwester Eva braucht eine
Maschine ZUlU Nahen und unsere . Eltern brauchen Geld zum Leben. -
W-as brauchen Sie? Ich selbst
l
brauche níchts, ich bin mit meinem
Leben sehr zufrieden; aber mein Sohn braucht ein Klavier zum
Klavierspielen, meine Tochter braucht ein Abendkleid zum Tanzen,
meine Frau braucht Seidenstrümpfe und Halbschuhe, meine Enkel
brauchen Spielsachen und Kleider u. s. 'A' (und so weiter). - Da
brauchen Sie wohl viel Geld, wenn so viele Wünsche
had Ja, Sie habenrecht. Wir könnenja
2
1eider ohne Geld nicht leben.
I S e I b s t. maga; ich s c l b s t- magam, du s e I b s t - magad. v. ö. 70. "
2 "ja" itt = "hisz" (ez a "ja" mindig az ige után áll.) Pl. Ich bin ja krank. Er kann ja nicfJts. Die
Kinder könnenja nicht immer arbeiten. - A "hisz" szócska másik német alakja: "doch". Pl.. Ich
bin doch (=ja) krank. . ' ,
117
II
il
I:
"Geid regiert die Welt", sagt ein Sprichwort. Das Geld ist das einzige
4
was ich brauche;3 aber ich brauche es
4
nur, weil
5
die anderen es
brauchen. - Kannst du Deutsch sprechen? O ja, ich kann Deutsch
sprechen, aber nicht wollkommen. Ich verstehe ja
2
noch nicht alles.
Aber meine Eltem helfen mir geme, wenn ich lese oder übersetze. -
Können deine Eltem flie13end Deutsch sprechen? Ja, das können sie.
6
Meine Mutter ist ja (= doch
2
) eine gebürtige Deutsche und spricht
Deutsch so gut und fehlerlos wie Ungarisch. - Brauchst du die
deutsche Sprache? Das glaube ich! Jeder gebildete Ungar kann die
deutsche Sprache 1;>rauchen. . , "
Können Sie stenegraphieren, maschineschreiben
7
und rechaen? O ja,
.ich kann alles. - Dann zeigen Sie mir, was Sie können! Nehmen Sie
hier Platz, übersetzen Sie diese ungarischen Briefe und machen Sie
einige Rechnungen! - Sind Sie mit alI em fertig?8 Kann ich die
Aufgél:be sehen? - Leider können Sie nur sehr wenig und auch das
können Sie noch nicht gut. Sie entsprechen mir nicht. Sie können
, wieder geben, ich kann nur tüchtige Menschen btauchen. Ich suche
eine verla13liche Kraft zumSchreiben,9 Rechnen, Diktieren und
Übersetzen. -'
Fröhliche Ecke
Ein SpaBvogel.
Ein Herr (zum Kellner): "Diese Suppe kann ich leider nicht essen."
Der Kellner tragt die Suppe sofort wieder hinaus und bringt eine
andere. "Bitte, vielleicht schIlleckt diese Suppe?" Der Gast iBt wieder
nicht und sagt: "Ich bedaure sehr, ich kann jedoch auch diese Suppe
nicht essen." Nun fragt! ' der Kellner den Gast: "Ja, bitte, warurn
können Sie sie
IO
nicht essen?" Der Gast antwortet: "J", weil
5
ich
keinen Löffel habe!"
-' = amire szükségem van.
4 "es" = "das Geld", (tárgyesetben! Ich brauche + tárgyeset!).
'- : weil = mert. Ez m,ellékmondat; az ige a mondat végén 'áll.
= Igen, tudnak.
7 maSChlneSChreZiben: .<YéPen írni; ich schreibe maschlne, du schreibst maschlne; schreiben Sie
maschlne? '
8 "alles" tulajdon' . esete: "allem", '
die Maschine zum írásra, de: eine Kraft zum Schrelben: íráshoz.
= d,e Suppe.
118
'"
Wörter
die Noten (többes szám) a kóta
die Maschi'ne -- n a gép
nahen (neCn) varrni
das Leben az élet
das Abendkleid, -- er _ az estiruha
der Halbschuh, --e a ő
der Enkel, -- az unoka
die Spielsachen (többes szám) a játékszerek
und so weiter (u. s. w.) stb .
soviel (t.sz.: so viele) ennyi, annyi
der Wunsch, --"e a kívánság
ich habe einen Wunsch I egy kívánságom van
regieren (etw. tárgyeset) (vmin)
der Kaiser regiert das Land a császár uralko'dik,az országon
einzig (ájncich) egyetlen
helfen Gm) segíteni (vkinek)
flie13end folyékony(an)
, iCh spreche flie13end folyékonyan beszélek
gebü'rtig született
fe.hlerlos hibátlan(ul)
gebi'ldet ű
stenographieren ( __ fi'rCn) gyorsírni .
maschineschreiben. gépen ImI
du entsprichstGm)megfelelni (vkinek)
tüchtig ' derék
verlaBlich megbízható
die Kraft, --"e az ő ' :
Hgy.! sie ist eine gute Kraft jó ő
sie hat eine gute Kraft jó ő van
\
der Spaf3 --"e a tréfa , ,
der Spa13vQgel, -vögel a tréfás ember
# der Ke.llner, -- a pincér
bedau'em, ich bedaúre sajnálni
jedo'ch azonban
antworten válaszolni
119
-'
Aufgaben
I. Übersetze! A gyermekek dolgoznak; mindegyik (jedes)
szorgalmas. - Annánakl és Róbertnek! toll és tinta kell. - Mire
2
kell
nekIk a toll? Írásra.
3
- Nincsenek ceruzáitok? Nem, ceruzáink
nincsenek.. - Hol vannak a ceruzák? Máriának! és Erikának! rajzolásra
és írásra kellenek.
4
- Itt van egy üveg fekete tinta. Az apa poz nektek
rögtön néhány tollat. Mit mondtok? Köszönjük
5
a tollakat. - Most
és m:g a fela?atot! IflSsan és és ne
csmaljatok hibat.· - Janos, te IS tudsz Imi? En még nem tudok írni.
De fivéreim és ő tudnak. - Miért játszol hát (also) a tintával,
ha nem tudsz írni?8 . Kezeid feketék és piszkosak. Menj és mosakodj
szappannal és meleg vízzel!9 - Ferenc az apjától fehér ív papírt
kér. o _ Mire
2
kell neked a papír? Számolásra? - Mivelll írsz? Kék
'l H 12 n
ceruzava. - egyes a ceruza? Mutasd nekem! Nem hegyes,
hegyezd!4 meg azonnal ezzel az éles késsel! - Ki ért németül? Kérem
én jól értek németül.- Tudod .olvasni eit a Igen, tudom
J5
<?lvasni. - Megértesz minden szót? Nem értek meg mindent, kérem
segítsen nekem! Jó, fordítsuk le a feladatot! - Szükséges a magyarnak
a qémet nyelv? Igen szükséges. 16
, II. Felelj az alábbi kérdésekre egész mondatokban! Ich brauche
(+tárgyeset) ein gutes (= eine gute Brille), stb. '
Was brauchen Sie? Ich brauche ... (egy) új szemüveg, (egy) új óra,
fehér papír, (egy) éles kés.
A személy, akinek valamire szüksége van, áll. v. Ö. 96.
= "Wozu?" V. Ö. 97.
3 V. Ö. 97. , ' j
4 Ne feledkezz meg a tárgyról: amire szükség van, az tárgyesetbe kerül, a jelen esetben a "sie" (=
a ceruzákat). M. und E. brauchen sie... -
5 V. Ö. 83. . -.
6 Csinálj hibát! Mache einen Fehler! - Ne csinálj hibát! Mache kelnen F.!
7 "nicht" és "noch nicht" a ő az ige után ájI.
8 Mellékmondafszórendje: wenn du nicht schreiben kannst.
9 meleg vízzel- mit warmem Wasser.
IOV. Ö. 8Z. .
"V.ö.84 ..
:; ő Kezdd: Ist Bleistift ... ? , ,
mutass - zelge! mutasd! - zelge 1hn (vagy sle vagy es)! A jelen esetben "i1m" (= a ceruzát den
Bleistift). . '
14 spitze lhn! .
15 tudok olvasni - ichkann lesen, de: tudom olvasni - ich kann lhn vagy sle vagy es lesen' a jelen '
16 esetben "sle" helyett). '. . '
= Ja, er braucht Sle (= dIe d. Sprache).
12'0
\
'Was brauchtihr? Wir.brauchen ... néhány szép bútor, sok pénz, két
- . nagy lámpa, (egy) jó kutya.
Was 'braucht das Kind? Es braucht... új ruha, meleg víz, egy pár fekete
. cipq, (egy) német kÖnyv, (egy) ő
, III, .Wozu brauchen wir die Geg,ensHinde? Pl. Wir brauchen die
,Maschine z u m S c h r e i b e n.
. Wir brauchen: a gép' - írásra, számolásra; varrásra, dolgozásra,
' .. a könyv - tanulásra, olvasásra, fordításra.
IV. Ubersetze! A szövegben ő "m i n d e n"-t
"j e d e -r" és "a II e"-val fordítsd! . '
Pl. Jedes kle.ine Kind ist lieb. - Alle Kindér sind lieb.
Mindenkis gyermek kedves.- Minden új szó fontos. - Minden idegén
nyelv nehéz. - Minden menyasszony boldog. -Nem minden tanuló
szorgalmas, - Minden kir3kat tétszik ,nekünk. - Mindén ő
ismerek. _- Minden hibát javíts ki (verbessere)! - Szeress minden
emb.ert!
XIX.
Tizenkilencedik lecke -- NeunzehnteLektion
A ő birtokos esete. (Der Wesfall.) .
I. a) és birtokos egyesben állnak
- A birtok. A..t?# ..
Da.s . Lehrers
Zimmer Leherin
. . !. j Kindes .
·A tanító ' }
A ő
A. gyermek . a szep . .
}
' ist
'. schön.
Die Farbe
: ...... ': ... '
{
: .. Röckes
II H'bse ·
des! II Kleides
.......• .
.} ist
grau.
Az új kabát }
, II nadrág
II ruha
színe
szürke.
b) A birtok többesben, a birtokos egyesben áll .
Die { des
Lehrers
'. } sind
A tanító
} szoMi
Zimmer
der Lehrerin
schön.
A ő
szépek.
des Kindes A gyermek
Die { des
Rockes
} sind
Az kabát
}
színei
Farben
der Hose
. grell.
nadrág
rikí,tók.
. des Kleides ruha
121,
I
I,
II. a) a birtokos többesben iíll.
D { : der: Lehrer , }' ist ' A tanítók

: " : Lehrerinenn gron A ő
Immer : ": Kinder ' . A gyermekek
, } szobája
nagy,
, Die
Farbe
.........
{
der neuen Röcke
II " Hosen
il
}
ist
braun.
Az új kabátok }
" nadrágak
" ruhák
színe
barna.
b) A birtok és birtokos többesben állnak
Die
{der Lehrer '
} sind
A tanítók
}
szobái
-,
A tanítónó'k
Zimmer
II, Lehrerinilel)
gron. nagyok,
" , Kinder
A gyeimekek
Die
{der Röcke
} sind
A kabátok
}
színei
Farben
' II Hosen
- " schön:
" nadrágok
szépek.
" Kleider
" ruhák
A birtokos esetre vonatkozó kérdés.
Wessen Ziinnrer, ist,gron?
W/essen Zinimer sind schön?
W e's s e n Farbe ist grau?
W e s s en Farben sind blau?
'F r a g e:
We'ssen Vater ist Professor?
Wessen Eltem sind tot? '
Wessen Buch ist das?'
Kinek a könyve ez?
Wessen Haus ist das? '
Kiknek a háza ez?
.,...
Kinek
}
szÓbája nagy?
Kiknek
' Kinek
}
a szobái szépek?
Kiknek
. Minek ,
,}
a színe szürke?" ,
, Miknek
Minek
}
a színei kékek? ," .
Miknek ,.,
A n tw o r t:
Der Vater des Sc;hülers ist Prof.
Die Eltem der Dame sind tot.
Das Buch des Kaufmannes.
A ő könyve.
Das Haus der Deutschen. ,
A németek háza.
* * *
A birtokos esetet birtokviszony körülírására használjúk, innen az
elnevezés: "birtokos eset". ,
122
102. A németben a birtoka birtokos ő a magyarban
fordítva. Pl. das Haus (birtok) d e s (birtokos) - a mester
háza. .
103. Á birtokos mindig birtokos esetben áll, ellenben a birtok más
esetbfm is állhat. ' •
a) A birtokQt ő szó tárgyesetben:
Der Vater des Schülers ist Professor. ' A tanuló , apja tanár.
birtok bir"tokos birtokos birtok
b) A birtokot ő szó tárgyesetben:
Ich kenne den\Tater des Schülers. Ismerem a tanuló apját.
c) A birtokot ő szó' tulajdonító esetben:
Ich schreibe dem Vater des Schülers. A tanuló apjának írok.
104. Az birtokos eset ő
hirno.


ő
der
ei ri e r
seml.A hím- és semlegesnem ő megegyezik
, 105. Éppúgy ragozzuk az alábbi névmásokat is a birtokos esetben:
dies e s dies e r dies e s
jen e s jen e r jen e s
jed e s jed e r jed e s
welch e s ' ,?,elch e r -, welch es
mem e s mein e r mein e s
dein e s stb. dein e f'Stb. deiÍl e s stb.
106. ' Az' úgynevezett ő ragozású hím- és ű
ő egyes számú birtokos esete megegyezik: vagy -s, vagy -es
ragot vesz fel. Pl. der Bund - des Hundes, das Pferd - des Pferdes.
107. A ő ű ő az, egyes számú birtokos esetben sem
kapnak ragot éppúgy, mint a többi egyes számú esetben.
108. Az úgynevezett gyenge ragoiású ű ő a birtokos
esetben -n vagy -en ragot kapnak. Pl. der Knabe - des Knaben, dér
Ungar - des Ungarn, der Mensch - des Menschen.
109. A többes számú birtokos eset ő mind a három nemben
ugyanaz: d e r. '
123
A ő ragozása az egyes és többes számban
ö s s z e fo g l a l á s
r. Az ő ragozás - Die starke Beigung
Einzáhl. mfumlich sachlicn
weiblich"
hímn. seml. ő
Werfall der Vater das Kind die Mutter
Wenfall den
"
If
" " "
Wemfall dem' " dem " (e) " der
"
Wesfall des Vaters des Kindes
" "
Mehrzahl.
Werfall die Vater Kinder, Mütter
Wenfall
" " " "
Wemfall den Vatern, Kindem, Müttem
Wesfall der Vater, Kinder, Mütter
II. 1\ gyenge ragozás - Die schwache Biegung
Einzahl m a il n l i c h
Werfall der Knabe der Deutsche der Mensch
Wenfall den Knaben den Deutschen
"Wemfall dem" dem"
den Mensel),en
dem "
W esfall des" des Ir
des "
"
Mehrzahl.
Werfall die Knaben, Deutschen, Menschen
Wenfall ""
" " " "
Wemfall den
" " "
Wesfall der " " "
III. A vegyes ragozás. -Die gemischte Biegung. "
(Az egyes számban ő a többes számban gyenge:)
Einzahl. ' weiblich sachlich
Werfall die Frau das Auge
WenfalI "" ""
W emfall der" dem "
Wesfall " ' " des Auges _
124
.,.
Mehrzahl.
Werfall die Frauen die Augen
WenfalI
" " " "
Wemfall den
"
den "
Wesfall der " der "
Már isTI/ert .szabályok'összefoglatása
Az erJs ragozás
A hím- és ű ő ragozású ő egyes
számú birtokos esetének ő -s, -es.
Az ő ragozású ő a többes számban vagy
ragtalanok, vagy -e, vagy ő mind a
három es'etben umlauttal vagy umlaut nélkül. V. Ö. 17.
konkívül az ő ragozású ő a többes
esetben -l}, -en ő vesznek fel.
A gyenge ragozás
A gyenge ragozás ő az alanyeset
kivételével -n, -en; a gyenge ragozást következetesen
csak ű ő tatáljuk mind az egyesben,
mind a többesben,
A vegyes ragozás
Vegyes ragozásúak a " ő amelyeket az
egyesben ő a többesben gyengen ragozunk.
ő hogy a legtöbb ő ű ő a
többesben gyengén ragozzuk.
Jegyezzuk meg minden ő egyes alany- és birtokos, valarfllnt
többes alanyesetét! Pl. der Mann, des Mannes, die Miinner; die
Dame, der Dame, die D amen; das Haus, des Hauses, die Hauser.
(Röv.: der Mann, --es, --"er; die Dame, --, --n, stb.
"Es gibt" használata
110. "Van" és "vannak" ismert alakjai "ist" és "sind", dea "van" és,
"vannak" igéket gyakran "es gibt" kifejezéssel fordítjuk.
"Esribt" szerekezete:

{
egyes tárgyeset
"Es gibt" + '
többes tárgyeset
/
125
a) Egyenes szórend
Es, gibt einen deutschen Wein: Van (egy) német bor.
egyes tárgyeset
Es gib t gute deutsche ProJessoren. Vannak jó német tanárok.
többes tárgyeset
b) Fordított szórend
Überall gibt es schlechte Menschen. Mindenütt vannak rossz
emberek.
, c) Tagadás
Es gibt kein en Kaiser.
Es gibt keine Kinder mehr.
d) Kérdések
Gibt ,es noch einen Gott?* .
Gibt es noch tüchtige Menschen?
Wo gibt es heute Geld?
Wieviel Deutsche gibt es?
Leseübung
Nincs császár.
Nincsenek többé gyermekek.
Van még Isten?
Vannak még derék emberek?
Hol van ma pénz?
. Hány német van (él)?
Der menschliche Körper
Jeder Mensch hat einen sterblichen Körper und eine unsterbliche
Seele. Die Hauptteile des menschlichen Körperssind: der Kopf, der
Rumpf und die Gliedma13en. - Den oberen Teil und die Rückseite des
iKopfes bedecken Haare. Es gibt schwarze, braune, blonde, wt<i13e und
greue Haare. Die Farbe meiner Haare ist b19nd. - Die V orderseite des
Kopfes hei/3t "Gesicht". Wichtige Teile des Gesichte:;; sind: die Stime,
die Augen; die Nase, die Wangen, der Mund und das Kinn. - Wieviel
Augen hatöer Mensch? Jeder norrilale ,Mensch hat zwei Augen, ein
linkes und ein rechtes Auge. - Wozu brauchen wir die Augen?i 2 Wir .
sie
l
zum Sehen. - Können wir ohne Augeni sehen? Nein,
kein Mensch kann ohne Augeni sehen. - Können alle Menschen
sehen? Nein, nicht alle Menschen können ' sehen; es gibt blinde
Menschen, die nichts sehen. Es gibt aber auch solche, die schlecht
. sehen; . diese sind entweder kÍIrzslchtig oder weitsichtig. - Was fur
Augen' gibt es? Es gibt graue, blaue, braune und sc;hwarze Augen. l
* der Gott, --es, --'er = Isten. .
l Párostestrészeknél anémet többes számot használ, a magyar egyes számot. Pl. Ich habe Augen
zum Sehen. Ich brauche die Oh ren zum Hören.
2 Tulajdonképp'en: Mire kellenek nekünk a szemek? Vagy még magyarosabban: Mire használjuk
a szemet? V. ö. a fenti szabállyal!
126
- Wozu hat der Mensch die Nase? Zum Riechen und Atmen. - Wozu
brauchen wir einen Mund? Zum Essen und Sprechen. - Sprechen· wir ,
Blo/3 mit dem Mund? ·Nein, wir sprechen auch mit der Zunge. -
Können alle Menschen sprechen? Nein, stumme MenscJwn ő
nicht sprechen. - W omit bei13en wir? Mit den Z3hnen·
1
- Womit ő
wir? Mit den Ohren. l - Aber nicht alle Menschen können hören, taube
Menschen ő nichts. Manche Leute sind ő - Wiéviel
Gliedma13en haben wir? Wir haben je 4 Gliedma13en: je 2 Arme und
Hande undje 2 Beine und FüGe. - Wozu brauchen wir die Handel und
Fü13e?1 Die Hful,de
l
brauchen wir zum Arbeiten, die FüGe zumuehen.
- W omit greifenwir? Mit den Fingern der beiden Hande. - Wieviel
'Finger hat eine Hand? Jede Hand hat 5 Finger. :. Wie heiJ3en die 5
Finger der Hand? Sie heiBen: Daumen, Zeigefinger, Mitterfinger,
Ringfinger und kleiner Finger. - Haben die FüJ3e keine Finger? Nein,
die Fü13ehaben Zehen. - ,Wieviel Zehen hat der Mensch? Der Meilsch
hat zehn Zehen.
Ein Ratse'
-. ro/ '
Wörter .
Wie ich bin, so bleibe ich:
bin ich jung, so bleib' ich jung
bin ich alt,sobleib' ich alt.
Ich habe Augen und nicht,
, habe Ohren und höre nicht,
einen Mund und rede nicht.
Ezentúl a ő mellett feltüntetjük az egyes bir(okos és a többes
alanyesetet is.
menschlich emberi
der Körper, --s, -- a test
(= des Körpers, die K.örper)
sterblich ' halandó
unsterblich halhatatlan
die Seele, --, --n a lélek
der Tiel, --es, --e a rész
der Hauptteil, --es, --e a ő
der Rumpf, --eS, --"e a törzs
die Gliedma13en a végtagok
127
\
128
ob er, der, die, das obere
die Seité, --, --n
die Rückseite, --, --n
bede'cken
. blond
die Vorderseite
das Gesi'cht, --es, --er
die Stirne, --, --n
die Nase, --, --n
die Wange, --, --n
der Mund, --es, --"e
das Kinn, --es, --e
nonnal (monná'l)
link
(links
recht .
das 'rechte (linke) Auge
(rechts
blind
die (vonatkozó névmás)
ein solches
eine solche
ein solcher
solche(többes)
weitsichtig
reichen (ríchCn)
}
atmen (átmen, ich atme,
du atmest, er atmet)
die Zunge, --, --n
stumm
beillen
der Zahn --es, --"e (cán)
das Ohr, --es, --en (ór)
taub

mancher, manche, manches
manche (többes)
schwerhörig
je 4,je 2, je 3, je 10
der Ann,--es, --e
ő
az oldal
a hátSó rész
fedni
ő
az ő rész ·
az arc
a homlok
az orr
az orca
a száj
az áll
nonnális
bal
balra).
jobb
a jobb (bal) szem
jobbra)
vak .
akik, amelyek
(egy) ilyen, olyan
ilyenek, olyanok
távollátó '
szagolni
lélegezni
a nyelv
néma
harapni
a fog
a fuI
süket
némely
néhány(án) .
nagyothalló
4-4, 2-2, 3-3-, 1 O .
akar
.das Bein, --es, --e
greifen
der Finger, --s, --
der Daumen, --s, --
der Zeigefinger, --s, --
der Mittelfinger, --s, --
der Ringfinger, --
die Zehe -- --n (cé
C
)
" ..
* * *
das Bildnis, - nisses, - nisse
Aufgaben
a lábszár
megfogni
az ujj
a hüvelykujj
a mutatóujj
a középujj
a ű ű
a lábujj
a képmás
I. Felelj a ő kérdésekre! Pl. \vessen Farbe ist weill?
Dié Farbe des Bettes ist weill.
Frage: Antworten:
Wessen Farbe ist weill? Die Farbe ... (+ birt. eset)
B ett, Kleid, Strumpf, Haar,
:.. Tasche, Vorhang, Papier,
. Wand, Tuch, Tür, B lume.
II. l}bersetze! "Van" und "vannak' übersetze mit "es gibt"!
Zum Beispiel (Például): Es gibt noch eine Freude.
Van még öröm. Vanp.ak szép állatok. } Van közmondás. Hol van még
császár? Vannak szép régi vázák. Vannak még szorgalmas tanulók?
Sok Isten van? Hány francia és angol van? Nincs itt franCia? Nincs itt
víz? Itt vanjó víz. .
XX.
Huszadik lecke- Zwanzigste Lektion
A melIéknév fokozása
1. Az állítmány ő fokozása
a) A,1apfok:· Franz ist so fleiBig wie ihr.
b) Középfok: Franz ist felil3iger als ihr.
c) ő Franz ist am fléilligsten.
Ferenc éppoly szorgalmas,
. mint ti.,
F. mint ti.
F. a !egszorgalmasabb.
129
a) Die eine Aufgabe ist so leicht wie die andere.
Az egyik feladat éppoly ű mint a másik.
b) Die eine Aufgabe ist leichter als die .
Az egyik feladat könnyebb, mint a másik.
c) Diese Aufgabe ist am leichtesten.
Ez a feladat a legkönnyebb.
a) Ich binjung, Sie sind alt.
Én fiatal vagyok, Ön öreg.
b) Ich bin jünger, Sie sind alter.
- Én fiatalabb vagyok, Ön öregebb.
c) Ich bin am jüngsten, Sie sind am altesten.
Én vagyok a legfiatalabb, Ön a legöregebb.
111. A melléknévnek három foka van: alapfok, középfok, ő
- A középfok ragja: -er, a ő ragja: -st (-est). A ő mint
, állítmányi ő az am szócskával képezzük. Pl. ist am
schönsten. Eva ist am schönsten. , Dieses Haus ist am schönsten.
112. A "d"-re, "t"-re vagy ő (s, z, B, sch) ő ő
melléknevek a ő - e s t-tel képezik. Pl. leicht - leiéhtest, kurz
- kürzest.
113. Sok mellékp.év a közép- és ő kap. Pl.
lang -langer - langst, rot - röter - rötest. .
114. Néhány melléknév a fokozásnál kis eltérést mutat:
n' a h e -- n a h e r -- n a c h s t (a m na c h s t e n )
közel -- közelebb -- legközelebb.
h o c h -- h ö h e r -- h ö c h s t (a m h ö c h s t e n )
magas -- magasabb -- legmagasabb
g r o B -- g r ö B e r -- g r ö B t (a m g r ö B t e n )
nagy-- nagyobb -- legnagyobb.
115. Néhány melléktiév más ő képezi a·közép- és ő
gut -- besser -- best(am besten) jó -- jóbb -- legjobb
viel- tnehr - meist (am meisten) sok -- több -- legtöbb
Pl. Das Brotist gut, die Sernmel ist noch besser, der Kuchen-ist am
besten. - Ich esse viel, du jBt mehr, Franz iBt am meisten.
116. Az összehasonlításnál alapfok mellett a w i e, középfok
mellett az ' a l s ő használjuk: "wie" és "als" jelentése a
magyarban: mint. PL Ich bin so alt wie du; ich bin jünger als du;
2. A fokozott melléknév mint határozó
Ich schreibe so schön wie Sie. Épp oly szépen írok, mint Ön.
Ich scJu"eibe schöner als Sie. Én szebben írok, mint Ön.
130 '
Ich schreibe am schönsten. Én írok -a legszebben.
Das Buch gemllt mir sehr. A könyv nagyon tetszik nekem.
Dieses Buch gefállt mir Ez a könyv jobban tetszik nekem.
Jenes Buch gefállt mir am a könyv tetszik a legjobban:
117. A fokozott melléknév mint határozó a fokozott állítmányi
. ő teljesen megegyezik; ő nem kap.
118. Figyelem!
Ich liebe dich sehr = Ich habe dich sehr lieb: Nagyön szeretlek.
Ich liebe "mehr=" " , dich lieber: Jobban szeretlek.
Ich liebe "am meisttm = Ich habe dich am liebsten: Legjobban
szeretlek.
3. A fokozott melléknév mint ő (Melléknév + ő
Franz ist der altere Schüler. Ferenc az ő tanuló.
Er ist der alteste Schürer. Ő a ő tanuló.
Er -ist ein braverer Sohn als du. Ő (egy) jabb fiú mint te.
Grete ist die jüngere Tachter. Margit a fiatalabb leány.
Sie ist die jüngste Tochter. Ő legfiatalabb leány.
Sie ist eine jüngere Ő (egy) fiatalabb leány.
Dies ist das schönere Werk. Ez a szebb ű .
Dies ist das schönste Werk. Ez a legszebb ű
Dies ist ein 'schöneres Wetk, Ez (egy) szebb ű
119. A ő használt fokozott melléknevet épúgy ragozzuk,
. mint} az· alapfokban. j
A melléknév
Összefoglalás
120. a) Határozott ő + melléknév + ő
'Ha a melléknév ő a határozott · ő vele egyformán
ő ő ő pl. dieser,3, jener,3 wdcher, jeder\ akkor a
melléknév az egyes alanyeset ' és a ő és ' ű tárgyeset
kivételével végig -en ő kap. . '
Einzahl. Werf. der hohe Berg die WatÍd das hohe Haus.
Wenf den hahen Berg . " ' " ". " " "
Wemf dem hohen Berg(e) der hohen Wand dem hahen Haus(e)
Wesf des hahen Ber es der hohen Wand des hahen Hauese
Mehrzahl. Werf.
Wenf.
Wemf.
Wesf.
die hohen
die hahen
denhahen
der hohen
Berge, Wai1de, Hauser
Berge, Wiinde, Hauser '
Bergen, Wanden, Hausem
Berge, Wandé, Hiiuser
131
121 .. b) Határozatlan ő + melléknév + ő
Ha a melléknév ő a határozatlan ő (ein, eine, ein) vagy kein,
keine, kein vagy :l birtokos névmás (mein, dein, sein, ihr stb.) áll,
akkor a melléknév ahimnem alanyesetében -er , a ő alany- és
tárgyesetébea -e, és a semlegesnem alany- és tárgyesetében -es
ő kap. A többi esetben a melléknév'-en ő mutat.
Einzahl.
Werf. ein hoher Berg eine 'hohe Wand ein hohes Haus
Wenf. einen hohen Berg "" " " " " .
W emf. eineÍn 'hohen Berg( e) einer hohen Wand einem hohen Haus( e)
Wesf. eines hohen einer hohen Wand eines hohen Hauses
Mehrzahl.
Werf.
-Wenf.
keine hohen
keine hohen
W emf. hohen
Wesf. keiner hohen
Berge, Wande,
Berge, Wandel
Bergen, . Wanden,
Berge, Wiinde,
Hauser
Hauser
Hausem
Hauser
122. c) Ha a melléknév ő sem ő sem névmás ' nem áll,
akk_or 3 melléknév a határozott ő ő veszi fel, csupán az
egyes hím- és ű birtokos esetben kap -en ragot.
Einzahl.
Mehrzahl.
Werf. lieber Vater' liebe ' Mutter liebes Kind
.Wenf. lieben Vater liebe Mutter liebes Kind
Wemf. l1ebem Vater fieber Mutter líeb(m Kind( e)
Wesf lieben Vaters lieber Mutter lieben KincÍes
Werf. liebe -
Wenf. liebe
W emf. lieben
West. lieber
Vater, Mütter, . Kinder
Vater, Mütter, Kinder
Vatem, Müttem, Kindern
Vater, Mütter, Kinder
Mértékek és mér tékkülönbségek
Uj. M é r t é k k ü l ö n b s é g e k e t um v i s z o n y s z Ó "+
t á r g yes e t t e l· f o r d í t u n k . Ez az um viszonyszó megfelel a
magyar -v.al, -vel-nek '(amelyet általában "mit" viszonyszóval
fordítunk!). Pl. Ich bin um einen Tag iilter als dU. Egy nappal
vagyok ő mint te. - De jegyezzük meg: Ich bin' viel alter, eit;
wenig alter. En sokkal (kevéssel) ő vagyok. - "Sokka}",
"kevéssel" csak "viel" ill. "ein. wenig" (um nélkiilL).
132
. l
Leseübung
Wie alt sind Sie?l
Ist Ihr deutscher Lehrer alt?
Wie alt sind Ihre Brüder?
Sie sind also der Jüngste Ihrer
Familie?,
.; >
Wir alt sind Ihre Eltem?
Wie groG sind Sie?'
Sind Sie gröGer als Robert?
Um wieviel
4
sind Sie kleiner?
Wer ist am gröGten?
Ich bin 20 Jahre alt.
Nein, das nicht: aber er ist doch
schon ein iilterer Herr. Er ist
mindestens um 20 Jahre alter als
ich.
Mein Bruder Hans ist um 2 Jahre'
alter als ich, er ist somit 22 Jahre
alt: Robert nur um 10 Monate
alter als Hans, Karl (ist) um 1
(ein) Jahr und ein ige Wochen
iilter als Robert.
Ja, ich bin jetzt der Jüngste unserer
Familie.. Ein ilO ch jüngerer
Bruder namens Joset ist bereits
tot. Schade um den guten Jungen!
Er war seIn talintiert.
Meine Eltem sind beide 50 Jahre alt
Der Vater ist bloG um einen
Monat ii.Iterals unsere Mutter.
Ich bin 1 m 60 cm (Zentimeter)
groG.
Nein, ich binviel kleiner als Robert.
Um 9 cm (Zentimeter). Robert miBt
1 m 69 cm.
Am gröGten ist unser Vater: Er ist l
m 80 cm groG. Am kleinsten ist
unsere Mutter, sie ist um 3 cm
kleinet als ich.
I Wie alt bist du? Milyen ő vagy? Hány éves vagy? - Wie alt ist er, sie, es? Milyen ő ő -
Wie alt sind Sie? Milyen ő Ön? - Ich bin 30 Jahre (többes) alt. 30 éves vagyok. - Das Kind
ist l (ein) Jahr alt. A gyermek egy éves. - Es ist l (einen) Monat (tárgyeset) alt. Egy hónapos.
2 = (egy) még fiatalabb testvér, névszerint József.
:I Wie groB bist du? WeivieI miBt du? Milyen magas vagy? - Wie groll ist der Junge? Milyen
magas a fiú? - Wie groll sind Sie? Milyen magas Ön? - Ich bin l (ein) Meter und 50
Zentimeter groll. l m 50 cm magas vagyok.
4 Uni wieviel? = Mennyivel?
5 Wie schwer bist du? = Wieviel wiegst du? Milyen nehéz vagy? Hány, kilót nyomsz? - Wie
ist die Kiste? = Wieviel wiegt die Kiste? Milyen, nehéz a láda? Mennyit nyom a láda? -
Ich bin 50 Kilo schwer. = Ist wiege 50 Kilo. 50 kiló vagyok. - Die Kiste ist 20 Kilo schwer. = .
Die Kiste wiegt 20 Kilo. A láda 20 kilós.
133
Wie schwer sind Sie?
Wieviel wiegt-Hans?
Wer sind diese beiden
Kinder?
Wie hei13en sie?
Haben Sie die Kinder
lieb? (Lieben Sie die
K.?)
Wen haben Sie arn
liebsten?(Wen lieben
Sie arn meisten?)
Bitte, zeigen Sie mir
Ihre Bücherei!
Wem gehören' diese
. schönen Werke?
Lesen Sie auch
ungarische Bücher?
Was lesen Sie arn
liebsten?
Lesen Sie viel?
ő Sie mir eines
dieser Bücher'
borgen?
Ich danke Ihnen. Das
Buch i.st ő war
es sehr teuer?
Ich bin nicht sehr schwer. Ich wiege 'genau
55 kg (kilogramm v. Kilo).
Hans wiegt 65 kg. Er ist also um 10 kg
schwerer als ich.
Das sind die Kinder meiner 1ante
v1iterlicherseits (mütterlicherseits): mem
Vetter und meine Base.
Der Knabe hei13t Ludwig, das M1idchen
Johanna.
O ja, ich habe sie beide sehr lieb: Aber ich
habe das. M1idchen noch Heber als meinen
Vetter. Ich kenne kein Íieberes, braveres
Kind. .
Oh, arn liebsten habe ich meine Mutter.
Meine Liebe zu ihrt> kennt keine Orenzen.
Mir und meinen' Brüdem. Die meisten
Bücher gehQren meinem Bruder Robert.
Er ist ein leidenschaftlicher Freund. der
schönen Literatur. Er sammelt mit
. Vergnügen alte deutsche Bücher.
O ja, sehr geme. Aber noch lieber lese ich
deutsche.
Arn liebsten lese ich leichte deut"sche
Romane, weil ich sie arn verstehé.
. Ziemlich vief. Aber meine ' Brüder lesen '
noch mehr. Arn meisten li est l,l1lSer Vater.
Er ist ein richtiger Bücherwurrn,
Aber natürlich, mit gro13er Freude! Nehmen
. Sie dieses. Buch nach Hause! Ich packe. es
Ihnen ein. Es ist schön und leicht.
,Ta, es war ziemlich teuer; ab er dieses
neueste peutsche Werk war noch ein
wenig teUfer.
6 LIebe zu Jeruanderu: valaki Iránt való szeretet. -sMeine Liebe zu meinen Kindem: a
gyermekeim iránti szeretetem.
7 eines dieser Bücher (többes 'birt. eset): ezeknek a könyveknek egyike. Ich lese eines dieser
·Dücher. Ezeknek a könyveknek egyikét olvasom. - Ich mfe einen d\cscr Schüler. Ezeknek a
tanuló knak egyikét hívom. .
,
134
Sprichwort
I Wie der Herr, so. der Knecht.
Fröhliche Ecke
Zweifel
"Trinke ich noch ein Olas? Mein Kopf sagt nelll ... , mein
Magen sagi.ja ... Mein Kopfist klüger als der Magen ...
der Klügere gibt nach ... , also trinke ich noch eins!"
Wörter
das MaI3,--es, --e
der Unterschied, --es, --c:
das Jahr, --es, --e
1 (ein) Jahr alt
2 (zwei) Jahre alt
somit (zómi't)
zweiundzwanz.ig (=2+20)
der Monat, --es, --e
dei W oche, --, --11
1 (einen:) Monat alt
1 (eine) W oche alt
name;:s (námCnsz)
(es ist)schade umjn oder um etw.
talentiert
ftinfzig (fúnfcich)
wie graI3 bist eiu?
das Meter, --s, -- (mé{r)
das Zent-imeter, --s, --
sechzig
a mérték
a különbség
az éy
egy éves
.két éves
így tehát '
22
a hónap
a hét
egy hónapos
egy hetes
név szerint
kár vkiért, viniért
tehetséges
50.
milyen magas vagy?
a méter
a centiméter
'60
ich bin l (ein) Meter 60
Zentimeter graI3
messen, du miI3t
de: ich messe 1 til 50 cm
l ln. 60 cm magas v-agyok
achtzig .
wi,e schwer bist du?
wiegép
das Kilo, --s
ich wiege 50 (fünfzig) ű
genau (gC
nao
') _ .
fünfundsechzig (5+60)
méri1i vmit
l m 50 cm magas vélgyok
80
milyen nehéz vagy?
nyomni
a kiló
50 kiló vagyok .
pontos(an)
65
135
vaterlicherseits
mütterlicnerseits .
der Vette r, -- (fetCr),
die Base . -- (báz
C
)
. " .
Ludwig, --s
die Liebe, -- .
die Grenze, _o; --n (grenc
C
) .
die;BücheJ;ei, --, --en (bücllráj)
leidenschaftlich (lájdcnsáftlich)
der Freund, --es, --e
die Literatur, --; -.-en (litCrátú'r)
sammeln, ich sammle
das Vergnügen, --s '
Vergnügen >
der RomaN, --s, --e (romá'n)
der Bücherwurm,_--es; -würmer -
(der WuÍm --e --"er
, ;' "
einpacken, ich packe (etw. J.ein .-
. der Zweifel, --s, -- (cvájtl)
der Knecht --es ':-e
.' ,
der Magen, --s --
klug, klüger, klügst
ich gebe Um) nach
Aufgaben ,
apai ő
. anyai ő

az Ő
. Lajos
a szeretet, szerelem
.a határ "
a könyv'tár
szenvedélyes .
a barát
az irodalom
ű
az öröm
örömmel, boldogan
a regény .' _
akönyvmoly
a féreg) .
becsomagolni'
a'kétség
a szolga
a gyomor
ok.os
engedni
I. tanárnak 2 gyermeke ·van. Az egyik leány,.
a neve Anná, a másIk fiú, a neve Károly. A fiú egy ' évvel és -két
hónappal l ő mint Anna. Ő ő is
2
, de valamivee kisebb,
mint a ő - Hány centiméterree nagyobb Anna, mint Károly? Ő
csak 5 centiméterrel l nagyobb, mint Károly. - Nehezebb a leány3,
mint a fiú? Nem. Károly 2 kil6val
l
több, mint Anna. ::- Szorgalmasak a
gyerekek? Nagyon, de a szorgalmasabl;J mégis (doch). a fiú. - Nem
ismerek jobb tanulót
4
nála
5
. - KÍnel5: h9zza ez.t a két könyvet? Fivérem
, "
[v. Ö. 123.
2 "auch" a kiemeit szó ő áll! " ,
3 Figyeljünk a szórendre! Ez kérdQmondat ő nélkül, ezért az igével ("Isé) ő Az
ige "tán az· alany következik. ., . . '
4 ismerek jobb tanulót: ich kenne einen besseren Schüler: nenf' ismerek jobb tanulót: ich kenne
kelnen besseren Schüler. .
5 "nála" itt = "als ilm" (= den Schüler)
136
gyermekeinek hozom. - Milyen könyvek ezek? Az egyik német
könyv, a másik magyar. - Melyik volt drágább? A német egy
ő

drágább volt, mint a magyar, de
6
vastagabb és szebb is és
sok kép van benne (=sok képe van\ A német könyvek többnyire
(meistens) drágábbak, mint a magyarok. - Beszél a németül? .
Természetesen beszél németül. ő anyanyelve német. -
Magyaruf is beszél a fiú? Nem, még nem beszél magyarul; de
8
már
elég sokat ért. - Ki ért többet Uobban) a fiú vagy a leány? A leány
sokkal jobban ért, mint a fiú. Sokkal szorgalmasabb és szívesebben is
tanul. - Szereti nagyon a gyermekeket? Igen, nagyon szeretem mind a
ő

de a fiút jobban szeretem
l0
, mint a leányt. Ő a természetesebb.
- Kit szeret a legjobban?>lo Legjobban a gyerekeimet szeretem. - Hány
gyereke van? Három gyermekem van, két fiam és egy leányom. -
Milyen ő a gyerekek? A fiaim 12 és 15 évesek, a leányom a
ő Már 19 éves. - El van már jegyezve a leányall?O nem,
még szorgalmasan tanul.
I.
l. Ich
2. Du
XXI .
Huszonegyedik lecke -- Einundzwanzigste Lektion
"Sein" és "haben" múlt ideje.
war ·krank.
warst krank.
Beteg voltam.
Beteg; voltál.
War ich krank?
Warst du krank?
{ gesund?
es
Er }
3.Sie
Es
war gesund. - Egészséges volt. War
l. Wir waren nicht krank. Nem voltunk betegek. Waren wir nicht krank? .
2. Ihr waret nicht krank. Nem voltatok betegek. Waret ihr nicht krank?
3. Sie waren nicht gesund. Nem voltak egészségesek. Waren sie nicht gesund?
Sie waren schwach. Gyenge volt. Waren Sie schwach?
ll.
1. Ich hatte
2. Du hattest
Zeit.
Arbeit.
o Kezdd: aber es (= das Buch) Ist...
7 = es hat viele Bilder.
8 -
Kezdd: aber er versteht...
9 = ich liebe sie beide sehr.
10 v. ö.. 118. ,
ő
Dolgod volt.
II ő szórendje! Ist Ihre Tocbter ... ?
Hatte ich Zeit?
Hattest du Arbeit?
137
Er }
3.Sie hatte Fieber.
Es
{
er
sie Fieber?
es
Láza van. Hatte
l. Wir hatten
2. Ihr hattet
keine Zeit. volt ő Hatten wir keine Zeit?
keine Arbeit. Nem volt dolgotok. Hattet ihr keine Arbeit?
3. Sie batten kein Fieber. Nem volt lázuk. Hatten sie kein Fieber?
Nem 'volt láza. Hatten Sie kein Fieber?
124. Ich habe etwas (tárgyeset): van valamim; ich hatte etwas
(tárgyeset): volt valamim. A tagadás: ich hatte keinen Hunger
(hímn.), ;ch hatte keine Zeit ő ich hatte kein Fieber (semL).
I. Fontos szplásmódok
Wie geht es dir?
Hogy vagy?
Es geht mir gut. (egyenes szór.) Jól vagyok.
Mir geht es gut. (Fordít.szórend) Én jól vagyok
Gut geht es mir. ( " ) Jól vagyok.
Wie geht es dem Knaben? Es geht ihm schlecht. Rosszul van.
Hogy van a fiú? , Ihm geht es schlecht. Ő rosszul Vé.n.
Schlecht geht es ihm.
Wie geht es der Da.me? Es geht ihr besser.
Hogy van a hölgy? Stb.
Wie geht es euch? Es geht uns gut.
Hogy vagytok? Uns geht es nicht gJt.
Wie geht es dm Kindern? Es geht ihnen schon gt't.
Hogy vannak a gyermekek?
Wie geht es Jhnen? Es geht mir (vns) gut.
, Hogy van? Hogy vannak?
Jobban van.
Már jól vannak.
Jól vagyok (vagyunk) ..
125. Valakinek az egészségi állapota tehát a ő
szavakkal ő "Wie geht es .. : ?" Erre aszóesoportra
következik az ő személy tulajdonító esetben. ' .
I "Wie geht es" + t'!,lajdonító eset (?) l'
A fenti kérdésre a felelet:
a) "Es geht." + tulajdonító eset + gut (schlecht).
b) Tulajdonító eset + "geht es" + gut (schlecht).
138
II.
Wasjehlt dir?
Mi hiányzik neked?
Mi bajod van?
Was fehlt dem Knaben?
Mi baja van a fiúnak?
Was jehlt euch?
Mi bajotok van?
Stb.
Es fehlt mir nichts.
Mir fehlt nichts.
Es fehlt ihm nieqts.
Niehts fehlt ihm.
Es fehlt uns etwas.
Uns fehlt etwas.
Stb.
..
Semmi bajom.
Semmi baja nincs.
Valami bajuk van.
t Stb.
. 126. A "jeh/en" igének két ő jelentése .van: a) nú
hiány=W? b) m; baj van? A személy mindkét tulajdonító .
esetben áll.
III.
Ich habe eine Krai1kheit. == Ich bin krank.
Er'hat eine sehwere·Kr. == Er ist schwer krank . .
Was fúr eine Krankheit haben Sie?
leb habe eine sehwere Erkaltung. = Ich bin
sehr erkiiltet.
léh habe einen Katarrh.
Ich habe (hohes) Fieber.
Ich habe kein (hohes) Fieber.
Ich habe (groBe) Geduld. == ich bin (sehr)
geduldig.
Ich habe keine Geduld. == Ich bin ungeduldig.
Leseübung
Beteg vagyok.
Nagyon betyg.
Milyen betegsége van?
Nagyon meghültem.
Hurutom van.
(Magas) lázam van.
Nincs (magas) lázam.
(Nagyon) türelmes
vagyok.
Türelmetlen vagyok.
. . Krankheit und·Gesundheit
E;n Gespriich: .
Wie geht es Ihrem Sobu?l Ist er gesund? - Ich danke. Es geht ihm
seho n wieder besser. - Ja, was fehlt ihm denn?2 Ist er krank?- Nein, er
war luank. Er hatte zuerse eine kleine Erkaltung und spater
3
die
,Masem. - Na, ich bedaure ihn sehr. War es ein sehwerer Fall?4 - Ja, es
war ein z.iemlich schwerer FaU. Die Erkaltung war eigentiieI1 nicht so
sch limm, aber der Junge .war seho n etwas sehwaeh und darum
1 V. Ö, 125. A személy a tulajdonító kerul.
2 V. Ö. 126. A S7em. a tul. esetben áll. ' . .,
. . .
. zuers! (erst) - dann (spater): ő - azután .
4 Es ist (war) ein schweter falI. Nehéz eset (volt). Kérdés: Ist (War) es ein schwercr Fali? Nehéz
eset (volt)? ..
139
waren die Masern
5
sehr gefahrlich. - Geht es dem Kindelnun besst;lr?
Kann es
6
schon aufstehen? - O ja, es fehlt ihm
2
gar nichts mehr. - Wie
sieht der arme Junge aus? Leider nicht gut: Er hatte ja lange?, keinen
groI3en Appetit. Darum ist er schwach und hat ein müdes, blasses
Gesicht. - Hatte er Fieber? - Natürlich! Er hatte lange Zeit? ziemlich
hohes Fieber. ·- Haben Sie noch einen Arzt? .. Nein, jetzt haber wir
keinen AÍzt mehr. - Was fUr einen Arzt hatten Sie? - Wir hatten den
. Herrn Dr. Müller. - Waren Sie mit ihm zufrieden? - O ja, er ist ja der
Hausarzt . unserer ganzen Familie. Es gibt
8
kaum einen besseren,
tüchtigeren Arzt als ihn.
9
- War der kleine Kranke sehr géduldig?
Anfangs hatte er groI3e Geduld; aber sp ater war er schon sehr
ungeduldig. - Ich wÜllsche dem Kleinen eine baldige Besserung. - Ich
danke Ihilen!
Der Arzt und der Kranke
Der Arzt· kommt und untersucht den Kranken. '- Er fragt 'ihn: "Wie
geht es Ihnen
l
heute?" - Der Kranke antwortet: "Ich danke, Herr
Doktor, heute geht es mirl schon viel besser als gestem. " - "Wie war
die letzte Nacht? Hatten Sie Fieber?j, - "Ich hatte eine ruhige Nacht
und war ohne Fieber. Auch heutemorgens
lO
hatte ich kein e erhöhte
Temperatur. " - "Das ist glit. Ihre Augen siri? auch viel frischer als
gestern Sie sehen besser aus. Ihr Gesicht ist nicht mehr sO müde und
blaI3wie gestem. Was macht Ihr Herz?" - "Auch dem Herzen geht es
besser. Ich habe fast keine Beschwerden mehr." - "Das höre ichgerne.
Bleiben Sie heute noch liegen! li Wenn Sie uch heute nachts kein
Fieber bekommen,12 können SiaJtlOrgeil
lO
aufstehen." - "Kommen Sie
.morgen wieder, Herr Dol<;tor?" - "Nein, ich komme nur, Sie
mich brauchen. "
5 Fordított szórend d'; r u Il{ (kiemelt szó) után. Az egyenes szórend volna: die Masem waren
6 sehr gefahrlich. . .
{'es" = "das Kind".
lang: hosszú, de: lange (Zeit): sokáig, hosszú ideig.
8 V. Ö. 110. "Es gibt" + tárgyeset. .
9 "als ihn" = "nála". Es gibt keinen fleiBigeren Menschen als mich (als dich, als ilm, als sie stb.).
10 Nincs-szorgalmasabb ember nálam, nálad, nála sth: . I. '
morgen: holnap,p.l.orgens: reggel.
II ich bleibe liegeb) tulajdonképpen feküdni (f<\kve) maradok, de magyaros: ágyban mm·adok.
12 ich hekomme Fieber: lázas
"
140
Sprichwort
Hunger ist der beste Koch.
Wörter
die Krankheit, --, --en
die Gesundheit, --
das Gesprach, --es, --e
die Erkaltung; --, --en
erkaltet
die Masern (többes)
darum
gefahrlich (gefe'rlich)
blaI3
der Arzt, --"e
'der Hausarzt
kaum
der Kranke, --n,
ein Kranker
die (eine) Kranke, --n, --n
geduldig . .
die Geduld
anfangs
ungeduldig
baldig
. (bald
die Besserung, --, --en
untersu'chen
gestern (gesztem)
letzt
der letzte Heller
das letzte Jahr
ruhig (iúich)
morgens
erhöht ("rhöt)
die Temperatur, --, --en
erh6hte Temperatur
Herz, -- ens, --en
die Beschwerde, --, --n
a betegség
az egészség
a beszélgetés, társalgás
a ű
ű
a kanyaró
ezért

sápadt
az orvos
a háziorvos
alig
a beteg (férfi)
. egy beteg
, a beteg Ő
türelmes
a türeleni
eleinte, kezdetben
türelmetlen
ő
nemsokára)
a gyógyulás, javulás .".
megvizsgálni
tegnap
utolsó, múlt
az utolsó. fillér
a múlt év
csendes, nyugodt
.
emelkedett
a ő
a ő
a szív
a baj
141
nachts (náchtsz)
heute nachts
der Koch --es, --"e
Aufgaben
éjjel
ez éjjel
a szakács
I. Übersetze! Hogy vagytok?! Mindig egészségesek vagytok?2 -
Köszönöm, mi elég
3
jól vagyunk. De fivérem felesége
4
rosszul van. -
Még mindig beteg? - Igen még mindig beteg. - Milyen betegsége van
tulajdonképpen? - Nagyon ű (nehéz ű volt) és még
most sem egészséges
5
. - Fekszik még? - Igen, még mindig fekszik, de
már nincs türelme .. - Azt elhiszem! Rosszul néz ki? - Nagyon rosszul
néz ki. Nem tud enni, nincs étvágya. - Mit mond az orvos? - Nem tud
segíteni rajta;6 nillcs vele megelégedve. - Van a fivérének cselédje? -
Nem, mar nincs éselédje, most állás nélkül van. - Ez :;;zomoTÚ (eset).
- A szegény betegnek ő gyógyulást kívánok. - Köszönöm. Jó
napot. - Viszontlátásra! - A kis fiam beteg és' ezért -ágyban marad. -
Hívd a háziorvosömat! nem ismerek jobb orvost nála! - Mi baja van a
kedves Lajosnak? Nagyon ű és magas láza van. - Türelmes
Lajos? Sajnos nem, nagyon türelmetlen.
,',
II. Tegyük át a ő mondatok igéit a ő a múltba. Pl.
Du warst krank.
Du bist krank. Hast du Fieber? Ja, ich habe Fieber. Bist du
, hungrig? Nein, ich habe keinen Appetit. - Ist der Kranke geduldig?
Nein, er hat keine Geduld. Ist die Krankheit gefáhrlich? Sie ist nicht •
gefáhrlich. - Was fúr eine Krankheit haben die Kinder? Sie haben
. Masern.- S!nd Sie mit dem Arit zufrieden? Ja, wir haben einen guten
Arzt. '
IV. ö.U5.
2 "vagytok" ebben az esetben: "Sied ihr ... ?"
3 "elég" + vagy határoz6sz6 "ziemlich".
4 A személy a tulajdonít6 esetbe kerul. V. Ö. 125.
5 = sie ist auch jetzt noch niclI) gesund.
6 "rajta" = "ihr" (=der Kranken).
7 V, Ö. 126.
142
XXII.
Huszonkettedik lecke - Zweiundzwanzigsle Lektion
'Viszonyszók + tárgyeset és tulajdonító eset
1. fl o v á? kérdésre:
in +
(-ba, ---be)
H o l ? .kérdésre:
in + tulajdonító eset
(-ban, -ben)
Wohin legst du das Heft? Wo liegt das Heft?
Hová teszed (fekteted) a füzetet? Hol fekszik (van) a füzet?
, ,
in den Schrank.
a szekrénybe.
Ich lege MS Heft in die Lade.
Teszem a füzetet a fiókba.
in-das Buch.
a könyvbe.
In -welchen Schrank
Melyik szekrénybe
In welChe Lade . legen Sie '
das Heft? Melyik fi6kba
In welches Buch
Melyik könyvbe
teszi a füzetet?
Ich lege es
Teszem '
in diesen Schrank.
ebbe a szekrénybe.
in diese Lade. J
ebbe a fiókba.
in dieses Buch.
. ebbe a könyvbe. •
In Was für einen Schrank
Es liegt
(Fekszik)
Van
im (in dem) Schrank(e).
a
in der Lade.
a fiókban.
im (in dem) Buch(e). ,
könyvben.
In weléhem Schrank
Melyik szekrényben
In welcher Lade
Melyik fi6kban
liegt es?
(fekszik?)
ln welchem' Buch van?
. Melyik könyvben
Es liegt
Van
in diesem Schrank.
ebben il szekrén' .. ben. '
in dieser 'Lade. .
ebben a fiókban,
in diesem Buch .
ebben a könyvben.
In was für einem Schrank
Milyen szekrénybe
iÍl was für .eine Lade
Milyen fiókba '
legen Sie es?
te&Zi?
Milyen szekrényben
In .\Vas für einer Lade
Milyen fiókban
ist es?
van?
In was für ein Buch
Milyen könyvbe
Ich lege es
Teszem
in einen kleinen Schrank.
egy kis szekrénybe.
in eine kleine Cade:--
egy kis fiókba.
in ein kleines Buch.
egy kis könyvbe.
In was für einem, Buch
Milyen könyvben
Es liegt
Van
in einem kleinem Schrank.
egy kis szekrényben.
in einer kleinen Lade.
egy kis fiókban.
in einem kleinen Buch.
egy kis könyvben.
143
2. H o v á? kérdésre:
auf + tárgyeset
(-ra, -re) .
W ohin stellt ihr die Lampe?
Hová helyezitek a lámpát?
auf den Tisch.
ai asztalra.
Wir stellen sie auf die Bank ..
Helyezzük apadra.
auf das Brett.
a deszkára.
mitten auf den Tisch.
az asztal közepére.
Wir stellen sie mitten auf die Bank.
. Helyezzük a pad közepére.
mitten auf das Brett.
a deszka közepére.
Hol? kérdésre:
auf + tulajdonító eset
.. ' (-n, -on, -en, -ön)
Wo steht die Lampe?
Hol áll a lámpa?
auf dem Tisch(e).
az asztalon.
Sie steht
Áll
auf der Bank.
• a padon.
Sie steht
. Áll
auf dem Brett(e).
a deszkán.
mitten auf dem Tisch.
az asztal közepén.
mitten auf der Bank.
a pad közepén.
mitten auf dem Brett.
a desz-ka közepén.
Figyelem! vmi közepére helyezni: Figyelem! vmi közepén leiÍni, állni:
mitten auf (+ tárgyeset) mitten auf (+ tulajdonító'·
stellen, legen. eset) stehen.
W ohin legst du dich? Wo liegst du?
Hová fekszel (le)? ;, Hol fekszel?
. Ich lege mich
Lefekszem
auf den Boden.
a padlóra.
auf die Erde.
- a földre.
auf das Tuch.
a ő
W ohin sejzt ihr euch?
Hová ültök le?
Wir setzen uns
Leülünk
144
auf die Stühle.
a székekre.
auf diese Biinke.
ezekre a pado!d-a.
auf Bl'etter.
deszkákra.
lch liege
Fekszem
auf dem Boden.
a padlón .
auf der Erde.
a földön.
auf dem Tuch(e).
a ő
Wo sitzt.ihr?
H{)Lültök?
Wir sitzen·
Ülünk
auf den Stühlen.
a '-
auf diesen Biinken.
ezeken ·a padokon.
auf Brettern.
deszkákon.
3. H o v á? kérdésre:
an + tárgyeset
(-ra, -re)
W ohin hanj;st du den Hut?
Hová akasztod 'a kalapot?
an den Haken.
a szögre.
Ich hiinge ihn an die Wand.
Akasztom a falra.
Figyelf!m!
an das Fenster.
az ablakra.
Wobin reisen Sie?
Hová utazik?
Ich reise
Utazom
an einen See.
(egy) tó mellé.
an die Adria,
az Adria mellé.
an das Meer.
a tenger mellé.
. 4. , 5. H o v á ? kérdésre:
unter + tárgyeset
(alá)
über + tárgyeset
(fólé)
H o l? kérdésre:
an + tulajdonító eset
(-n, -on, -en, -ön)
Wo hiingt der Hut?
Hol lóg a kalap? .
Er hiingt
Lóg
am (an dem) Haken.
a szögön.
auf der Wand. .'
a falon.
am (an dem) Fenster.
az ablakon.
Figyelem!
Wo feben Sie?
Hol é'l?
Ich lebe
Élek
an einem See.
(egy) tó mellett.
an der Adria.
az Adria mellett.
. am Meer.
a tenger
4.; 5. H o l? kérdésre: '
unter + tulajdonító eset
. (alatt)
über + tulajdonító eset
(fólött)
Wohin legen Sie den Teppich? Wo liegt der Teppich?
Hová helyezi a ő , Hol van a ő
Ich lege ihn
fO'
unter den Tisch.
unter die Bank.
unter das Bett.
(az asztal, a pad,
az ágy alá)
Figyelem!
Erwohnt
unter dem Tisch.
unter der Bank.
Er liegt unter 'dem Bett.
. (az asztal; a pad,
az ágy alatt)
{
unter nns. Alattunk lakik.
unter euch. Alattatok lakik.
unter ihnen. Alattuk lakik.
145
Ein Kind ist { .
Gyermek van
unter uns.
unter euch, köztetek.
unter ihnen. köztük.
Wohin hiingen Sie das Bild?
Hová akasztja a képet?
über den Spiegel.
Ich hiinge es über die Uhr.
über das Bett.
Wo hiingt das Bild?
Hol függ a kép?
über dem Spiegel.
Es hiingt über der Uhr.
über dem B ett.
127. "Hová" kérdésre afenti viszonyszók (in, auf, an, unter über)
tárgyesetet vonzanak, "hol" kérdésre tulajdonító esetet.
A s z ó r e n d a ő viszonyszó + ő (vagy a ő
ő más szó) + ő
128. Bizonyos viszonyszók egyQeolvadhatnak az utánuk ő
ő i n s = ín das: au f s = auf das: a'n s =an das: im = in demo
129. A -ra,-re és -on,-en,-ön ragnak két megfelelése van: aufés an.
Leseübung
I. Franz komm i n s Franz macht im Zimmer
ZÍInmer und mache Ordnung! Ordnung.
. Lege die BiÍcher i n e i n e n DieBücher sind im Schrank,
Schrank, gib die ungarischen Hefte die . ' sind . i n
i n d i e s e Lade und dié Bleistifte d i e s e' r Lade und .die Bleistifte i n
i n e i n e Schachlel! e i n e r . Schachtel. - Nun stecht
- Stelle die Lampe mitt e n a u f die Lampe mi tt e n a il f d em
d e n Tisch, hange den Kalender Tisch, der Kalender hangt wieder
wieder unter das Bild an .die unt er dem Bild an der
Wand
J
und breite den Teppich Wand
1
und der Teppich liegt
u n t e r d i e Stühle! u fl t e r d e n Stühlen. Die Kleider
- die Kleider a n d e p hangen am (a rí d em) Haken, J
Haken, den Rock a n d i e Tür, J der Rock hangt a n d er Tür, l die
lege die Decke üb e r d i e Bank, Decke liegt ü b e r d e r Bank, die , '
stelle die Schuhe U II t e r d e n Schuhe stehen u n t e r cl em. Tich;
Tisch und gehe i n s Bett! - Die Franz liegt im Bett. Die Mutter
Mutter setzt sich i n e i n e Ecke sitzt i n e i n e r Ecke des Zimmers
des ZÍInmers a u f d e n Diwan a U f d e m Diwan und liest l n
und llest. Der Vater setzt' sieh a n e i n e m Buch: Der Vater sitzt
den Tisch
2
unter die Lampe am (an ' dem) Tische
2
untef'
und schreibt. d e r . Lampe und schreibt.
l hangen a n etwas ("hová" kérdésre: an+tárgyeset, "hol" kérdésre: an+ tulajdonító eset):
akasztani,valamire függeni (lógni) valamin; sohasem hangen .a u f ••• ! .
146
II. Hier ist mein Zimmer. Ich bringe ehen-"das Zimmer in
Ordnung. Die Möbel stehen bereits a n i h r e n Pliitzen/ die Bücher
stehen zum Teil auf meinem Schreibtisch, zum Teil auf
einem Brette an der Wand.
4
Die Hefte und Papiere sind in
d e n · Piichem dieses groBen Schrankes, das Schreibzeug i s t in
d e r ob ersten Lade des Tisches. - Die Magd stellt Blumen a u f d i e
Tische. Auch drauBen a u f d e m Fensterbrett stehen einige
Rosenstöcke. - Die Bilder hiingen in neuen Rahmen an den
vier Wiinden/ die beiden Lampen an der Deckel des Zimmers.
Der Ofen steht i n d e r inen Ecke,
5
die Betten und der Diwan i n
den drei anderenEcken.
5
Die Teppiche liegen auf dem Boden
u n t e r d e n Möbeln. - Was gefállt Ihnen hier am besten? Mir gefállt
hier eigentlich alles auBerordentlich gut, aber diese gemütliche Ecke
m i t d em Ofen, d e m kleinen runden Tischchen und d e n beiden
bequemen Armstühlen gefállt mir am besten. Bitte, nehmen Sie í n
d i e s em · Armstuhl Platz. Ich habe Zeit, wir können ein wenig
miteinander plaudem.
Ein Sprichwort
Ein Spruch '
Ein Sperling in der Hand ist besser
als eine Taube auf dem Dach. .
Jobb ma egy veréb, mint holnap
' egy túzok.
Arbeit und FleiB, das sind Flügel,
Sie Führen über Tal und Hügel.
. Fischart
2 ich setze mich (wohin?) an den Ttscb, an die Arbeit, an das Fenster: az asztalhoz, a
' munkához, az ablakhoz, ichsitze (wo?) am Ttscb, am Fenster: az asztalnál, az ablakná!.
3 = a bútorok már állnak á helyükön: nem: auf ihren Platzen! v. Ö. Alles steht an selnem Platze.
. Die L:.mpe steht an Ihrem Platze, Die Bücher sind an thren Platzen.
4 Die Bücher stehen auf elnem Brette an der Wand, azaz: egy deszkán, amely a falon függ. .
5 die eine Ecke, die andere Ecke: az egyik sarok, II másik sarok; die eine Ecke, die anderen
Ecken: az egyik sarok, a többi sarok.
I
Wörter
legen
die Lade, --, --n (ládC)
stellen
das Brett, --es --er
mitten auf (+ tárgyeset)
mitten auf (+tulajd. eset)
sich legen, ich lege mich
die Erde, --, --n
sich setzen, ich setze mich
hiingen
relsen
der See, --n
die Adria
das Meer, --es, --e
wohnen
*** '- .
' .
Ordnung machen, ich mache O.
148
die Ordnung, --,--en
breiten
ich breite ein Tuch (aus)
der Haken, --8, --
bereits (bCráj'c) = schon .
icl}bringe in Ordnung
zum Teil- zum Teil '
(teils -teils
das Fach, __ "er
das Schreibzeug, --es, --e
ob erst (der, die, das oberste)
. das Fensterbrett, --es, --er
die Rose, --, --n
der Rosenstock, --es, -stöcke
gemütlich
rund
helylezni, fektetni
a fiók
helyezni
a deszka
vmi közepére
vmi közepén
lefeküdni
a fóld
leülni
akasztani: függeni, lógni
utazni
a tó
az Adria
a tenger
lakni
rendet csinálni
a .rend
kiteríteni
kiterítekegy ő
a horog, kampó
már
rendbe hozok vmit .
részben - részben
részben- részben)
fiók (szekr.); szak
írószerek (többes)
ő
az ablakdeszka
a rózsa
a rózsafa
kényelmes, otthonos
kerek
das Tischchen, *) --s, --
der Arrnstuhl, --es, -stühle
plaudern
der Sperling, --s,
die Taube, --, --n
das Dach, --es, __ "er
der Spruch, --es, --"e
der FleiJ3, FleiJ3es
der Flügel, --s, --
ftihren
das Tal, --es, __ "er
der Hügel, --s, --
* * *
a kis asztal
karosszék
csevegni
a veréb
a galamb
a ő
a mondás
'a szorgalom
a szárny
vezetni
a völgy
a domb
Aufgaben .
I. Übersetze! Feküdjék
l
az ágyba! - A beteg az. ágyban alszik,
magas láza van. - Mi baja van? Nagyon ű - Menjen azonnal a
városba és hozzon egy orvost! - A háziorvosunk a városban lakik;
ismérem a lakását. - De siessen, a szegény beteg naFon rosszul Va)l. -
Hol van a kis tükör? Keresem
2
, de nem találom. - A szekrényben
van.
4
_ Nem, az asztal fólött a falon
s
függ.
4
Add ide a tükrö t,
szükségem van ni. - Akaszd ezt a kabátot a fogasra!6 Itt nincs hely.
Csinálj itt rendet! Tedd ezeket a ceruzákat és tollakat a bama
dobozba! Hová teszed a dobozt? - a szekrényre (teszem).?' - Ne, tedd
inkább (lieber) oda az asztalra! ő megint kell nekem. - Hol van
az én régi ő Itt van az asztal alatt. - Felhúzod ezeket il ő
Nem, inkább az újakat húzom fel, ezek jobban állnak nekem, mint a
régiek. - Mégy a kertbe? Nem, ebben a szobában maradok. Kinyitom
az ablakot és kinézek
9
a kertbe.
* -chen és -Iein ő ő A velük képzett szavak semlegesek.
l "feküdni" bedeutet: a) liegen (wo?), b) sleh legen (wohin?); "feküdjék": "regen Sie sich!"
2 keresek: ich suche; aber keresem: ich suche lhn. sle, eS; in diesem FoiIle "ihn" (=den Spiegel).
, találok: ich finde; aber találom: ich finde lhn. sle, es. Vgl. (= vergleiche: v. 3.) die 2. Anm.
(=Anmerkung)! .
4 Ne felejtsük el az alany t: a jelen esetben "er" (=der Spiegel).
5 a falon: an der Wand! Vgl. (v.ö.) die l. Anm. der Leseübung!
6 V gl. die l . Anm. der Leseübung!
7 Togy{ink különbséget "helyezek" és "helyezem" között!
8 ő "meine Schuhe" (többes szám): .
9 kinézni: hlnausschauen, ich schaue hInaus; de: jól néz ki (jó színben van): er; sie, es sieht gut
aus.
149
- Hová ülsz le? Erre a padra vagy a J'amlagra? - Nem,' ' ebbe a
karosszékbe ülök le inkább az ablaklÍoz. 1_ Olvas Ön ő a német
ő Nem, most nem olvasok, hanem ezeket a fiókokat
hozom
12
rendbe. - Hogyan tetszik Önnek az új berendezésem?
Nagyon tetszik nekem, de ez a szép nagy kép tetszik-Ieai0bban. -
NagyQnjó, ő ő benyomást tesz. - Az egész lakás nagyon otthonos,
Csak ez a kis kerek asztal nem áll jól a sarokban. Tegye oda az óra
alá. - Igaza van, Ott jobb helye van neki. - Hová utazik ljZ Ön
családja? - A a Fekete-tengerhez
13
, a gyermekeim pedig
, • 13 '.
egy tó mellé utaznak. '.
II. Képezzünk az alábbi szócsopoTtokból egész mondatokat,
mindenféle viszonyszóval. Használjunk a mondatokban - ha lehet -
határozott és határozatlan ő is! Pl. Das Kind liegt a u f, d e m
(auf einem) Diwan.
Das Kind liegt...(wo?) Diwan, Erde, Teppich, Bett, Tuch, Decke.
Die Dame sitzL.(wo?) Stuhl, Armstuhl, Bank, Brett, Fehster, Baum, '
Wir gehen ... (wohin?) grün- Garten, nah- Stadt; schön- Haus, groI3- Zimmer.
Er schreibt...(wohin?) weiI3- Blatt, klein- Heft, weiI3,- Wand:
XXill.
l,
Huszo,nharmadik lecke -- Dreundzwanzigste Lektion
l '
- '
Viszonyszók + tárgyeset és tulajdonító eset
6. H o vá? kérdésre:
neben + tárgyeset ,
(mellé)
(Folytatás)
Wohin stel1st du den Schrank?
neben den Tisch.
az asztal
Ich stelle ihn neben die Tür.
Állítom ; az ajtó mellé.
neben das Fenster.
az ablák mellé.
10 v gJ. die 2. Anm. der Leseübung!
H o l? kérdésre: '
neben + tulajdonító eset
, (mellett)
Wo steht der Schrank?
Er steht
Áll
neben dem Tisch.
,az asztal mellett.
neben der Tür.
az ajtó mellett.
neben dem F enster.
, az ablak mellett.
II ich lese ln einem Buche: ő olvasok
12 = sondem ich bringe ... in Ordnung. .
D -hoz, -' hez bedeutet in diesem Falle a n,(+ WenfalI); a Fekete-tenger das Schwarze Meer.
150
, ..
Wohin stel1st du dich?
állsz?'
, Du stel1st dich neben mich: -
mellém"
Ich stelle mich
Ihrstellt éuch
neben dic4-
melléd 'r
neben (sie,es).
'mellé
neben_uns.
mellénk
neben eum.
Wirstellen uns ' mellétek
QU?
Hol állsz?
Du stehst neben 'mir.
'mellyttem
neben dir.
Ich melletted
neben ihm (ihr, ihm).
mellette
lor steht neben uns.
mell ettünk
. neben euch.
mellettetek
neben sie.
melléjük
Wir stehell neben ihrien.
7. , H o v ,á? kérdésre:
vor + tárgyeset·
, (elé) ,
W ohin setzt du dich?
HOT;á ülsz? ' '
vO,r, einen Herm.
egy úr elé. "
Ich setze mich
Leülök -
yor eine Dame.
egy holgyelé. '
yor éin
egy leány elé.
.Er setzt sich
Leül-
.;:"
yor die Kinder.
agyermekek elé.
yor mich (elém),
yor dich ' (eléd). '
vor Hin
,(- vorsie, (elé).
vor (elé) .... '
vor'tlDS (elénk).
VOl' euch.< elétek).
var sie (eléjük).
mell ettük
H o l? kérdésre:
yor + tulajdonftó eset
ő
,Wo sitzt du?

yor eineJD Herrn. _
egy úr ő
Ich si'ize voreiner Dáme.
• Én ijJök egy hölgy ő
vor einem Madchen.
egy léány ő
yor den Kindem.
... a gyeÍmekek ő
Er 'Sitzt
. Ö . , ül
vor ő
yor dir ő
YOr ihm ő
vohr ihr ő
vQr'ihm ő .
yor uns ő
, vor eucÍl ő
vor'ih.neq ő
ISl
8.
9.
H o v á? kérdésre:
hinter + tárgyeset
(mögé)
L. a fenti példákat!
H o v á? kérdésre:
zwischen +
(közé)
Ich stelle ihn zwischen
den Tisch und die Wand.
az asztal és a fal közé
Wohin setzen Sie sich?
Ich setze mich . zwischen
einen Herrn und eine Dame,
egy úr és egy hölID' közé.
Ich setze mich. zwischen
. die Dame und das Kind.
. , a hölgy és a gy·;.Jrmek közé
H o l? kérdésre:
hinter + tulajdonító eset
(ÍJlögött)
L. a fenti példákat.
H o l? kérdésre:
zwischen + tulajdonító eset ,
(között)
Er steht ' zwischen
dem Tisch und der Wand.
az asztal és a fal között ,
,
Wo sitzen Sie?
Ich srtze . zwischen
ein em Herrn und einer Dame,
egy úr és egy hölgy között
Ichsitze zwischen
der Dame Kind .
a hölgy és a gyermek között
. Figyelem! "Hová" kérdésre a fenti viszonyszók (nebeIi, vor, hiilter,
zwischen) tárgyesetet, "hol" kérdésre tulajdonít6 esetet vonzanak.
Fontos szólásmodok
130. 1. ich begebe mich (=ich gehe, ich' reise stb.)
. (el)megyek valahová
1. ich beJinde mich (=ich bin): vagyok valahol
Wohin? (+ Wenfall)
Wohin begibstdu dich?
Hovimégy?
Wo? (+ Wemfall)
Wo befindest du dich?
Hol vagy?
Ich begebe nach Hause. Ich befinde mich (=bin) jetzt zu
. Hause.
W ohin begibt sich der Junge? Wo befindet sich der Junge?
ErJ.>egibt sich in den Garten. Er befindet sichjetzt im G!)rten.
. 131. 3. ichfreue mich ü b e r (+tárgyesetf I örülök
. 4. ichfreue mich auf (+tárgyeset) I valakinek.
152
I
WoYÜber freust du dich?
Minek örülsz?
über den Anzug.
az öltönynek.
Ich freue mich über die Uhr.
Örülök az órának.
iiber das Buch.
a könyvnek.
Über wen freuen Sie sich?
Kinek örül? '
Worauffreust du dich?
Minek örülsz?
Ich freue mich
Örülök
auf den Anzug.
az öltönynek.
aufdie Uhr.
az órának:
auf das Buch.
a könyvnek.
Aufwen freuen Sie s.ich?
Kinek örül?
Ich freue mich.über das gute Kind.
(a jó gyermeknek)
Ich freue mich auf den lieben Gast.
(a kedves vendégnek) .
Figyelem! a) ,ich freue mich über etwas csakjelenre vonatkozik.
Pl. Ich freue mich übú den <Gast (ha itt van). _
b) ich freue mich auf etwas osak ő
Pl. Ich freue mich auf den Gast (ha még nincsen itt).
132. 5. ich glaube a n
Woran glaubst du?
etwas (+tárgyeset): hiszek valamiben.'
Ich glaube an nichts mehr .
Miben hiszel? N em hiszek már semmiben.
An wen glauben Sie? Ich glaube an Gott .
Kiben hisz? Istenben hiszek.
,.
Beispiele:
Ich glaube an mein Vaterland.
Glauben Sie noch an eine Gerechtigkeit?
. Ich glaube an alles, nur an ein Wunder bnn ich nicht glaub en.
Leseübung
Der Umzug
. I. haben eine neue Wohnung: heute ist unser Umzug. Wo
war Ihre alte Wohnung und wohin ziehen Sie? - Unsere alte W ohnung
war in einem groG en Hause
1
der Wiener-StraBe, nun ziehen wir in
. eine Seitengasse
2
der Emmerich-StraGe. - Freuen Sie sich auf-·.<Jen
Umzug?- Nein, das nicht. Aber ich freue mich auf die neue
I Frage mit "wo"? (Wemfall!)= a Bécsi-ut egyik házában. .
Frage mit "Wohin"? (Wenfall!)= az Imre-út egyik mellékutclijában .
. V. Ö. 131.
153
- Ist sie gröJ3er als die alte Wohnung? - Ja, sie ist um
4
zwei Raume
gröJ3er, aber auch viel schö ner und bequemer als
5
die alte W ohnuilg.
- In welchem Stock
6
befindet sich Ihre neue Wohnung? - Sie liegt im
Erdgeschosse,7 unsere alte Wohnung war im 3. (dritten) Stock.
6
-
Liegt Ihre neue W ohnung bequemer als
8
die alte? Sind' Sie mit der
Lage (der W ohnung) zufrieden? - Das glaube ich! Unsere frühere
9
W ohnung hatte wenig Licht und Sonne und keinen Ausblick auf die
Gasse. Unsere jetzige W ohnung aber liegt vollkommen frei,lO mit
einem schönen Ausblick auf die nahen Yor und hinter dem
Hause befinden sich groJ3e garten, die l den"'" Besitzern .. der
benachbarten Villen
12
gehören.
13
- Wohnen Sie allein im Hause oder
haben Sie Nachbarn?14 - Wir haben nur einen Nachber nebenuns, dies
.. . ' 15 - .. 15
1st em Junggeselle. - Wer wohnt über Ihnen? Uber uns wohnt der
Hausherr mit seiner Familie. - Wie ist der Name Ihres Hausherrn? - Er
heifit Franz Bürger; er ist Beamter der Stadt. - Ich kenne ihn nicht. Ich
wünsche viel Glück in der neuen W ohnung. -' Ich danke Ihnen.
Besuchen Sie uns einmal! Oh, ich komme mit Vergnügert, sob:tld Sie
ganz in Ordnung sind. - Ich freue mich schon sehr auf' Ihren Besuch.
Unsere neue, Anschrift (Adresse) ist: X-gasse Nr. (Nurnmer)i
6
.
4 V. ö.l23.
5 V. Ö. 116.
6 Das Wort "S t o c k" bedeutét: a) b\lt (Mehrzahl: die Stöeke); b) fa, beker,
"Blumenstoek", "Rosenstoek" (Mehrz: die -stöeke); c) emelet (Mehrzahl: die
Stoekwerke); z. 8.: sie wohnen Im I. (ersten), bD 2. (zweiten) Stoek: ő második
emeleten laknak. - Das Haus hat einen Stoek, zwei A ház egy-,
kétemeletes.
7 das ErdgesehoJl: a rcildszint; im Erdgesehosse: rcildszinten.
8 V. Ö. 116., 117.
9 "fr ü h" bedeutet: a) korai; b) korán; früh morgens: kora reggel; c) reggel; heute früh:
ma reggel; "f r ü h e r" bedeutet: a) korábbi; b) régebbi: unsere frühere Wohnung: a
régebbi lakásunk; c} ő hamarabb; ich reise früher als du: ő utazom, mint te.
\o die Wohnung, das Haus liegt frei: a lakás, a ház szabadban fekszik.
II "die": amelyek.
12 Villa többese: die Villeu. .
13 Mellékmondat: ezért az ige a mondat végén áll. Ugyanez a mondat .mint Die
Giirten gehören (W emf.) der benaehbarten Villen (Wesf.).
14 ich habe einen Nachbar: szomszédom van. Hast du Nachbarn?: Vannak szomszédaid?
Haben Sie Nachbarn?: Vannak
15 Wo? Wemfall!
16 = X-utca 7. szám (a németben fordított szórend: Nummer 7).
154
IL Der Wagen mit den Möbeln steht vor clem Hause. Einige
Manner tragen die Gegenstande ins Haus mid stellen sie
17
in die
Raume der tieuen W ohnung.
18
- Die ganze Famllie hat zu turt. - Franz
begibt sich 19 in sein Zimmer und bringt die Einrichturtg dort in
.Ordnung. Er raumt die Wlische und die Kleider in die Schranke stelIt
die Bücher auf ein Wandbrett, gibt die Papiere und das Schreibzeug in
die Laden des Schreibtisches, schHigt einige Haken und Nagel in die
Wande
29
und hangt seine Bilder daran (= an die Haken und Nageq.
Endlich ist er mit der Arbeit .fertig. Das Zimmer ist in Ordnung,
2
die
Möbel stehen an ihren Platzen. Der Schreibtisch "Steht in einer Ecke
des Zirnmers neben dem Fenster, über dem Schreibtísch hangt eine
Lampe. Neben der Tür des Zimmers befindet sich ein Lehnstuhl
daneben in der Ecke ein Ofen. In der dritten Ecke des ZifTlmers steht
ein Bett. ZWIschen dem Ofen und dem Bett -steht eine Bank, neben
dem Bett éin Diwan. .
Fröhliche Ecke
Der Arzt: "Ich habe drei Kranke in diesem Hause!"
. Der Kranke: "Das ist groJ3artig! AIso 3 Fliegen auf emen
Schlag!"
Wörter
sich' stellen, ich stelle mich (wohin?) állni valahová
(stehell (wo?) . áilni)
sich begeben (wohin?) elmenni
sich befinden (wo?) lenni
sich freuen auf, (Wenf.) örülní vminek
glauben an etw. (Wénf.) hinni vmiben .
das Vaterland, --es a haza
das Wunder, --s, -- az igazság
die Gerechtigkeit, --" ,+;· en a csoda
* * *
der Umzug, --s, -züge az átköltözés
1/ "sie" = "die Gegenstiinde".
18 Vgf.: die Riiume der neuen Wohnung: az új lakás helyiségei; ich gehe i· n die Riiume
der Wohnung: az új · lakás helyiségeibe megyek; ich bin in d e n Riilunen der neuen
Wohnung: az új lakás Lelyiségeiben vagyok.
!9 V. Ö. 130.
20'
h
hl .
le sc age emen Nagel (Haken) in die Wand (ln die Wiinde): (egy) szöget ütök a
falba (a falakba): aber: ich hiinge die Bilder an die Wand (an die Wande).
21 in Ordnung sein: rendben lenni.. .
155
156
ziehen (wohin?) (ciCn)
Wiener (der W.)
die Stral3e, --, --ri (strász)
'umziehen, ich ziehe um
die Gasse, --, --n (gász
C
)
, die Seitengasse, --, --n
Emmerich
der Stock, --es, die Stockwerke
das Erdges,choB, -geschosses,
-geschosse (értgCsosz)
die Lage, --, --n .
das Licht, --es, --er
der, die, das friihere
(licht
die Sonne, --, --n
der Ausblick, --es, --e
jetzig
der Besitzer, --s -- (bczi'cCr)
benachbart (bCnáchbárt)
der Junggeselle, --n -::n (gCze'n
die Villa, --, die Villen
allei'n (ich bin allein)
der Nachbar, -- (s)n, --n
der Hausherr, --n, --en
der Beamte, --n, --n
ein Beamter '
das Glück, --es. /.
besuchen
der Besuch, --es, --e
die Anschrift, --, --en
die Adresse, --, --n
die Nummer, --, --n ,
der Gegenstand, --es, -stande
úiumen
da3 Wandbrett --es, --er
daneben (dánébCn)
groBartig
die Fliege, --,
der S.chlag, -":es, --"e
költözködni
bécsi (a bécsi)
az út
átköltöz!cödni
az utca ·
amellékutca
Imre
az emelet
afóldszint
a fekvés, helyzet
a világosság, fény
a korábbi, !"égebbi,
világos)
a nap
a kilátás
mostani
a tulajdonos, birtokos
szomszédos
az agglegény
a viHa .
egyedül
a szomszéd
a háziúr
a ő hivatalnok
egy ő
a szerencse, boldogság
meglátogatni
a látogatás
a cím
II •
a szám
a tárgy
lerakni, betenni
a polc '
mellette
ű
a légy
az ütés, csapás
Aufgaben '.
Egészítsük ki a ő mondatokat! Pl. Ich setze mIch auf
del). (einen) weiBen Stuhl. Ich sitz(; auf dem (einem) weiBen Stuhl.
Ich setzernich
(wohin?)
Ich sitze (wo?)
auf - weiB- Stuhl, wann- Teppich, kalt- Boden:
in - grün- Klee, hoch- Armstuhl, wantl- Sonne:
neben - groB- Fenster, alt- Herr, jung- Dame:
var - grell- Licht, klein- Lampe, schön- BiId:
zwischen - Onkel und - Tante.
warnl - Sommer, erst- Schnee, lieb- Gast,
Er freut sich auf
Er freut sich über
neu- Einrichtung, schon- Schriinke, deutsch- Buch,
sein- Freund, lang- Brief, groB- Wagen,
ledern- Tasche, golden- Uhr.
XXIV.
Huszonnegyedik, lecke - Vier.undzwanzigste Lektion
A "wollen" módbeli segédige
wollen -- akarni
1. Ich will . fleiBig sein. Wie will ich sein?
Szorgalmas akarok lenni. Milyen akarok lenni?
2. Du willst brav sein. Wie willst du sein?
Jó akarok lenni. Milyen akarsz lenni?
Er
} will Deutsch lernen.
{ er
3. Sie Waswill ' sie lernen?
Es es
Németül akar tanulni. Mit akar tanulni?
1. Wir wollen Haus kaufen. Was wir kaufen?
Házat akarunk venni. Mit akarunk venni?
2. Ihr .ein Buch leSen. Was wollt ihr machen?
Könyvet akarto.k olvasni. Mit akattok csinálni?
3. Sie wollen umziehen. Wohin wollen sie ziehen?
Át akarnak költözködni. Hová akarnak költözködni?
157
133. "Wollen" mint módbeli segédige a ő igenevet vonzza.
V.ö. 93., 94. - Pl. Ich will flei/3ig sein, ich will arbeiten -stb. -
"Wollen" önálló ige is lehet. Pl. Ich will einen Bleistift. Ceruzát
- akarok. - Der Schüler will eine Feder. A tanuló tallat akar. - Die
Kinder wollen nichts. A gyermekek semmit sem akarnak. - Was willst
du? Mit akarsz? - Was wollen Sie? Mit akar Ön? Mit akarnak Önök?
Ösuetett igék
a) Ige'k hangsúlytalan elválaszthatatlan igef:cötó'kkel
ICh begegne einer Dame.
Találkozom egy hölggyel.
Sie entfemt sich.
Eltávozik.
Ich erwarte
V árqk valakit. -
Ich empfange einen Gast.
Fogadok vendéget.
Der Junge gefállt mir.
A fiú tetszik nekem.
Das Kind miBfállt mir.
A gyermek nem n.
Ich vers tehe dich nicht.
Nem értelek.
Ich zerreille das Het'!:.
Széttépem a fiizetet.
Wem begegne ich? ,-
Kivel tal álkozom?
Wanun entlemt sie sich?
Miért távozik el?
.... ...
be i gegnen jm
'titl{ükozni vkivel.
sich ;'eiii; femen

Wen erwarten,Sie? _ ;'er; wartenjn
Kit vár? "v'áIDi vkit.
Wen empfangen Sie? [emp; fangenjn
Kit fogad? 'fogadni vkit.
Wie gefállt er lhnen? ;'ge; fallen.
Hogy tetszik Önnek? ··f6tS'zeni.
Wanun miBfállt er lhnen? fallen
Miért nem tetszik Önnek? • nem 'tetszeni
Wanun verstehst du mich nicht?:'-i;e'r: stehen
Miért nem értesz engem? I
Was Sie? reiBen
Mit tép szét On? széttépni.
h) Ige'k hangsúlyos elválasztható igekötó'kkel
Ich gehe weg.
Elmegyek!
Wir zeihen um.
Átköltözködünk.
Er steht nicht auf
Nem kel fel.
WarWll willst du weggehen?
Miért akarsz elmenni?
Wann wollt ilú- umzeihen?
Mikor akartok átköltözkö-dni?
Wann will er aufstehen?
Mikor akar felkelni?
weggehen
elmenni
umzeihen
átköltözködni
aufstehen
felkelni
134. A németben vannak ű és összetett igék. Az utóbbiak
közt megkülönböztetünk a) hangsúlytalan, azaz elválaszthatatlan
igekötó'kkel összetett és b) hangsúlyos, azaz elválasztható ő
igéket. - Hangsúlytalan, tehát el nem választható ő a
ő be-, er-, emp-, ent-, ge .. , mi6-, ver-, zer-. - Hangsúlyos,
tehát elválasztható ő igen sok van, pl. weg-, an-, auf-, aus-,
nach-, um-, zu- stb., stb.
158
135. A hangsúlyos igekötóket a jelen ő (és az ő
múltbap) és a parancsoló módban elválaszljuk az ő de a ő
igenév és a többi igealakban nein. Pl. aufstehen, ich stehe auf; stehen
Sie auf! - Az elválasztott ő a ő mindig a legutolsó
helyen állnak; mellékmondatban nem választjuk el ő hanem az
igével együtt a mondat végén állnak
Viszonyszó + tulajdonító eset
bei: il) -nál- nél
Ich { bei meinem Onkel (a nagybátyámnál).Bei wem wohnen Sie?
wohne bei meiner Tante (a nagynénér.mél). Kinél lakik?
bei meinem Kinde (a gyermekemnél).
Ich {r beim (bei dem) Ofen (a kályhánál). Wo stehen Sie?
stehe bei der Bank (a padnál). Hol áll?
beim (bei dem) Bett (az ágynál).
136. bei mir -nálam
béi dir nálad
bei ihnr nála
bei ihr nála
bei ihm nála
bei uns

bei ihnen
bei Ihnen
137. b) mellett (helyneveknél)
nálunk
nálatok
riáluk
Önnél, ÖRöknél
. Baden bei Wien Baden Bécs mellett
Leseübung
Ein Zwiegesprö.ch -
W ohin gehen Sie, Herr X? - Ich will ein wenig an die Luft' gehen.
Haben Sie Lust/ mit mir zu kommen? - ·0 ja, wenn Sie erlauben,
dann gehen wir miteinander. ' Hier ist jedoch der Weg sehr schma1. -
Wir haben , kaum Platz nebeneinander. Ich will vor Ihnen
3
gehen,
bitte, treten Sie lieber hinter mich.
4
- Ja, Sie haben recht, gehen wir
also hintereinander! - Nun ist der Weg wieder schön und breit, treten
Sie nur neben mich! Wir haben wieder Platz nebeneinander. - Nun
geben Sie acht,
5
lieber Freund, wir kortunen sofort zu einem Turm -
ich gehe an die Luft: leveg6re megyek, etwas geht ln d/.e Luft: valami a leveg6be repül.
-leh habe Lust, etwas zu tun; teh habe kelne Lust, etwas zu tun: kedvem van nincs, kedvem
3 valamit csinálni; "Lust haben" után ő igenév+zu köv<:tkezik. '
4 Auf die Frage wo? steht "vor"1!lit dem W emf a'll. /
138, Flgy.! Auf die Frage wohln? steht "hlnter" mit dem Wen f a ll: hlnter mtch - mögém,
hlnter dich - mögéd, hlnter lhn, sle, es - mögé, hlnter UM - mögénk stb. Auf die Frage wo?
ste)tt "hlntllr" mit dem We m f a ll: hlnter mir - mögöttem, hlnter dir - mögötted, hlnter
Ihm, lhr, Ihm - mögötte stb. ., _
159
!
I

i
I
I
!II
1,1
mit wunderschöner Aussieht. Sehen 'Sie ihn?6 Ich will ein wenig,
hinau! steigen. Wollen,Sie mit mir gehen oder lieber unten bleiben? - '
Ich will lieber hier unten warten, steigen Sie nur auf den Turm
hinauj!7 - Herr X klettert über die kleinen Stufen
8
hinau! EndIích ist
er ob en. - Hallo, mft er hinunter (hin ab), eine herrliche Aussicht!
Wollen Sie nicht doch zu mir herau! steigen? - Nein, ich bleibe
schon hier, kommen Sie lieber zu mir herunter (herab)!7 - Na, wie Sie
wollen; ich bitte Sie nUT um einen Augenblick Geduld,9 ich kom.rqe
sofort zu Ihnen hinunter.
Spater machen sie bei einem GasthoL halt. Herr X hat Hunger und
Durst; er will damm in den Gasthof gehen und drinnen
7
einen
kleinen ImbiB einnehmen.
IO
- Gehen Sie nur hinein!7 (sagt Herr X.) -
Aber Sie wollen doch nicht h e r a u B e n
7
warten? - Wamm ,denn
lieber Freund? Ich setze mich auf diese Bank unter den Baum
und warte, bis Sie herau/ kommen. - Herr X geht also hinein
7
und
'bestelIt beim Kellner einen kleinen ImbiB. - (Der Kellner iragt ihn; ll)
Wollen Sie hérinner? oder drauflen
7
Platz nehmen? - Ich bleibe hier,
ich kann nicht lange sitzen bleiben. - Herr X iBt und íriukt und geht
dann sofort zu seinem Begleiter hinaus.
7
, .
, jachtgeben. - figyelni, vigyázni; ich gebe auf etwas (Wenf.) acht, du gibst acht, er gibt acht:
valaiuire figyelek, vigyázok stb,
ó "ihn" = "den Turm".
7 139. hinauf, herauf: {el; hinab, herab, hinunter, herunter: le; hinaus, heraus: ,ki; hinein, herein:
be. A "hin" szócska ntindig valamilyen ő távolodó s egy más hely f e I é tartó irányt
vagy mpzgást jelöl (valahonnét oda). A "her" szócska pedig valamilyen hely f e I ő I a
. ő felé tartó irányt vagy ő mozgást jelöl (valahonnét ide). Pl. ich gehe zu jemandem
hinein, hinaus, hinauf, hinab valakihez be- (ki-, fel-, jemand kommt zu ,
mir herein, heraus, herauf, herab (herunter): valaki hoZzám be- (ki-, fel-, le-) jön, - Ich bin
Qben, er ist unten: én fent vagyok, ő lerit ich bin herinnen, er ist drauBen: én bent vagyok,
ő kint van; ich bin herauBen, er ist én kint vagyok, ő bent van, '

II (ll ]
unten •

unten

herein };
h' g, .
_--t-_IIl •
aus
g . '
herinnen
r
--.=jlhi!i! 'n!!?ein if
.01
heraus g,
---+---+ fl
drinnen
8 ich steige (kiettere) über die Stlüen (ti b e r d i eStiege) llinauf: én fellép ek (Illászom) a
ő ő
Ich bitte jemanden um einen Augenblick Geduld: ő egy pillanatnyi mreImet kérek.
10 elnneltnlen _ bevenni; ich neh me Aspirin ein: Aspirint veszek be; aber auch: ich nehme ein
Frühsrnck (einen ImbiB) ein: reggelizem (megeszem egy imbiszt).
II í"h frage jenianden: kérdezek valakit.
160
Spichwö.rter
Hinter den Bergen wohnen auch Leute. /
Schuster bleib' bei deinem Leisten!
Fröhliche Ecke
Die Kaffeekuh
Ein Junge kommt mi seinem Vaer zum erstenmal auf ein Dorf. Der
Vater fuhrt ihn in einen Stall und zeigt iluTI einige Kühe.
"Nicht wahr", fragt der Junge und zeigt auf eine weiBe Kuh "diese
gibt c,lie Milch?"
"Ja, mein Junge", antwortet der Vater,'''diese Kuh gibt die Milch."
Da sieht der Knabe eine braune Kuh. Er bleibt vor ihr*) stehen und
fragt: "Und nicht wahr, Vater, diese gibt denKaffee?" .
, Nach A. Lábán.
Wörter
das----Zwiegesprach, --es, --e
( cvigCspre'ch)
die Luft, _o, --"e
ich gehe an die Luft
I die Lust
).ch habe Lust etw. zu tum
erlauben, ich erlaube Um.etw.)
. der Weg, --es, --e
nebeheinander (wo?),"
treten, ich trete,dll trittst, er tritt
lieber
ich warte lieber {vgL . lieb -
lieber - am liebsten)
hintereinander (wo?)
achtgeben, ich gebe acht,
* "vor ihr" - "vor der Kuh" (wo? - Wemf.!),
a párbeszéd
a ő
ő (szabadba) megyek
a kedv
kedvem van vmit csinálni
megengedni
az út
egymás mellett
lépni
inkább
inkább várok
. egymás mögött
vigyázni, figyelni
161
derTurm
wunderschön
die Aussicht,
(vgl. der Ausblick
hinau! (herauf) steigen,
klettem, ich kiettere
, die Stufe, --, --n
herrlich
nicht doch
der Augenblick, --es,--e
haltmachen :.: stehenbleiben
ich mache halt=ich bleibe stehen
der GaSthof, --es,
der Imbif3; -bisses, -bisse
einnehmen, ich nehme ein,
du nimmst ein
bestellen
der Begleiter, --s, --
der Schuster, --
der Leisten, '--s, --
die Kuh; --, ,;.-"e
. zum (érsztenmái)
" das DoH, --es, --"er ..
der Stall, --es, --"e
nicht wahr?
a torony
csodaszép
a kilátás
a kilátás)
felszállni
mászni
a ő
pompás, nagyszeru
mégse
a pillanat
megállni
ő
az imbisz
bevenni
megrendelni
a ő
a suszter, cipész
a kaptafa
a tehén
ő
a falu
az istálló
úgy-e? >
Figyeljünk mifldig aszórendre!
Aufgaben
l ·
, I. Übersetze! Tanulóim látogatóba jönnek hozzám.! Nagyon
örülök a kedves látogatásnak.
2
Nem maradunk itthon, hanem együtt ,
megyünk sétálni.-Gyalog mennek?3Igen, gyalog megyünk; van idó"'nk.
I . valaki jön: jemand kommt zu Besuch zu jemandem; de: a látogató: der Besueher, a
látogatás: der Besueh:
2 V. ö. 131. .
162
_ Gyerekek, figyeljetek arra, amit mondok!4 Én ő megyek, ti
mögöttem jöttök (gehen!). Egymás mögött megyünk, az út nagyon
keskeny. - Most mellétek ' lépek, ti mellettem mentek. Hogyan
megyünk tehát? Egymás mellett megyünk. - Hová akartok menni? A
városba (az ő a falura, egy kertbe). A nagybácsi a szobában
van, a gyermekek kint
5
játszanak a·kertben. Lekiált(hinabrufen! -- Er
ruft hinab .. . ) a gyermekekhez: Hol vagytok gyermekek? - Azok
. 5 ' 5
felelnek: Kmt va:gyunk a kertben. Es hol vagy te? Bent vagy a
házban? - fee a lakásba! -
akarunk fel mennI, -mkabbgyere le te hozzank a kertbe! - Na jO,
mondja
6
a nagybácsi. Rögtön le
5
megyek . hozzátok. Tovább
.. játszhatunk a kertben. - A nagybácsi le
5
megy, a gyerekek nagy
örömmel várják.
7
.
. II. Cserélgesd a ő mondatokban a birtokos és
személyes névmásokat. Pl. Deine Eltem wohnen b'ei dir.
Meine Eltem wohnen bei mir. Meine Fraunde kommen zu mir. -
Meine Lehrer freuen sich über mich. - Mein Sohn erwartet mich.
Mein Ünkel wohnt neben mir.
. XXV.
Huszonötödik lecke -- Lektion _ '
A "mög en" módbeli segédige
mögen - akarni, szeretni
1. Ich mag nicht essén.
Nem akarok enni.
Nem szeretek enni.
Ich möcbte essen . .
Szeretnék enni.
,
2. Du magst ·nicht lesen. Du möchtest lesen.
Nem akarsz olvasni. Szeretnél olvasnI.
. Nem szeretsz olvasni.
3 Ne felejtsük el a ő v. ö. 3., 4'. Ige + ailmy ő vagy néVmás) + ...
4 = geht aeht,was ieh sage! .
5 V. ö. 139. ' ' .
6 = nem "sagt es": ""'-
7 várok valakit = I e h e r w a r t e j e m a n d e n (WenfalI); f i gy.! várnak: sie warten, d e
. váJják: ·sie erwarten Ihn (v. sle v. es)! ..
'.
163
- i
Er
3.Sie
Es
·l
mag nicht sprechen.
Nem akar beszélni.
Er }
Sie möchte sprechen
Es
Szeretne beszélni.
Nem szeret beszélni. ,A
, 1. Wir mögen nicht gehen. . Wir möchten gehen ..
Nem akarunk menni. Szeretnénk menni.
Nem szeretünk menni. :
Ihr möget nicht beten. Ihr möchtet beten.
Nem akarok imádkozni. Szeretnék imádkozni.
Nem szeretek imádkozni.
3. Sie mögen nicht kommen. Sie möchten kommell .
Nem akarnak jönni. Szeretnének jönni.
N em szeretsz olvasni.
Ich mag etwa's. Szeretek vmit. Was magst' du?
Du magst nich ts. Semmit sem szeretsz. . Mit szeretsz?
Du m,agst Kuchen, .Szereted a kalácsot. Magst du Kuchen?
Szereted a kalácsot?
Er mag keinen Nem akar kalácsot, Was möchte er?
er möchte lieber eine inkább egy zsemlyét Mit szeretne?
S emmel. szeretne.
140. A "mögen" módbeli segédige jelentése a ő mód jelen
idejében - különösen a tagadó alakokban - azonos a "wollen"
,"Mögen" is a ő igenéyhez kapcsolódik, mtnt a többi
módbeli segédige. V. ö. 93., - "Mögen" azonban önálló ige is
'lehet. Pl. Ich rp.ag jemand. Szeretek valakit. - Ich mag etwas (Kuchen,
Kaffee stb.). Szeretek valamit. - Ich müchte = szeretnék, szeretném -
szintén ő áll.
Tulajdonító esettel járó viszonyszók
L aus (+ Wemfall): -ból, -bó1
·aus dem Garten.
a ő
Er kommt aus der Stádt. Ich nehme das Buch
a városból. . Kiveszem a könYvet
aus dem Zimmer.
a szobából.
Woher kommt er?
Honnan jön?
164
aus deru Schrank.
a ő
der-Lade: :
. a fiókból.
aus dem Pach.
a fiókból.
\
\
- ,
., --\. ...
Unsere Familie besteht aus 4 Personen.
CSaládunk 4 ő áll. Das Haus ist
Aház
{
aus Stein,
ő ő van,
aus Holz.
fából van.
Meme W Qhnung besteht aus 3 Zimmern.
W oraus ist das Haus'?
ő van a ház?
Lakásom 3 szobából áll.
Aus wieviel Personen besteht die F.
Hány ő áll a család.
wieviel Zimmern besteht die W.
Hány szobából áll a lakás?
141. Az anyag megjelölésére az "aus" szolgál, az 'anyagnév ő
ál!: Pl. Das Haus ist aus Holz. - Figyelem! "bestehen aus" -
állni ő (nem: stellen!).
142. "aus" ő mint elválasztható ő is ő és
jelentése ekkor: ki. Pl. ausgehen, ich gehe aus; austrinken, ich trinke
den Wein aus - kiiszom a bort. - Nagyon gyakori a "sein" segédigével
való kapcsolata. Pl. Der Vater'ist aus. Elment az apa. - Das Kinó ist
aus. Vége van a mozinak ..
2. von (+ Wemfall)
a) -tól, ő .
. vom (von dem) Ofen.
a kályhától
von meinem Sohn(e).
a fiamtól.
Er kommt. von der Tür(e).
az ajtótól
Ich komme von meiner Tochter.
a leányomtól.
143.
vom (von dem) Fenster.
az ablaktól.
von meinem Kind(e).
.""-. ő
Woher kommt er?
Honnan jön?
von mir ő
von dir ő
von ibm }
von ibr ő
von ibm
b) -ról, - ő
Von wem komme ich?
ő jövök?
von uns ő
von eucb ő
von ibnen ő
von Ibnen ő Önö ő
Ich komme von der StraJ3e. Jövök az-útról.
" " vf,)n der Gasse. " az utcáról.
.144. c) á birtokos eset körülírására is szolgál, különösen hely- .
és országnevek mellett; ebben az esetben nem használunk ő pl.: ,
die Hauser von Berlin Berlin házai
die DeutSchen von Amerika Amerika németjei
165
Áttekintés
,
Wohin gehen Sie? Wo waren Sie?
(Wenfall) (Wemfall)
Ich gehe: Ich war:
in den Garten, im Garten,
a kertbe
a ; kertben
ln die Sthule, in der -'·Schule,
az iskolába az iskolában
in das Theater, im Theater,
a színházba a színházban
auf die Gasse, auf der Gasse
az utcára az utcán
auf die StraJ3e, auf der StraBe,
az útra az úton " "
auf die Post, áuf der Post,
a postára a postán
,Zu wem gehen Sie? Bei wem waren Sie?
(Wemfall) (Wemfall)
Ich gehe: .Ich war:
Woher kommen Sie?
(Wemfall)
Ich komme:
aus dem Garten,
a ő
aus der S«hule,
az iskolából
aus dem Theater,
a színházból
vQn der Gasse,
az utcáról
von der StraBe,
az útról
von der Post
a
Von wem kommen Sie?
(Wemfall)
Ich komme:
zu einem Arzt. , bei einem Ant. von einem Arzt.
(egy) orvoshoz" (egy) orvosnál (egy) orvostól ,
zu einer Dame, bei einer Dame. von einer Dame.
egy hölgyhöz egy hölgynél egy hölgy ő ,
zum Kaufmann, beim Kaufmann, vom KaufmaÍfi1
a ő a ő a ő ő
Leseübung t
Endlich bist du da! Woher kommst du? Aus der Stadt. Ich war
bei meinem Onkel Paul zu Besuche.
1
- War er Hause? Ja, élh(\tte
einige Giiste. -, Aus wieviel Personen besteht
2
die Familie deines
Onkels? Mein Onkel hat keine Familie, da er Junggeselle ist.
3
_
Warum heiratet er nicht? Er mag nicht heiraten. - Von wem haben
Sie 4 die vielen schönen ' Bücher? Zum Teil von . einem Onkel
mütterlicherseits, zum Teil von meinen EJtem. - Bei wem nehmen Sie
deutschen Unterrichd (Bei wem lemen Sie Deutsch?) Ich nehme
'---
1 i c h b i n bei jeOlandeOl Z u B e' s u c h e: látogatóban vagyok valakinél; i c h g e h e ZU
JeOlandem z u B e s u c h e : látogatóba Olegyek valakihez. .
2 V. Ö, 141. ' ,
ezért az ige (ist) a mondat végén áll.
ICh habe (Wenf.). jemandem, PI. Du hast das Kleid von deiner Mutter. Az anyádtól
; a ruhat, .az anyadtol van a ruha. - Von weOl hast du das Kleid? ő kaptad a ruhát?
ő van a ruhad? ' .
166
'f
.J
'übemaupt keinen Unterricht; ich studiere allein ays einem deutschen
Buch(e), - Von wem ist dieses Buch? Von einem deutschen
Fachmann namens Hackel. - Von wo haben Sie das Buch?6 Aus einer
vo'n Budapest?- Wollen Sie mir das Buch ninct
zeigen? Ich möchte es Ihnen geme'zeigen, aber ich habe es leider in
meinem Büro.
8
Ich will Ihnen morgen mitbringen. - Ja, ich möchte
Sie darum
9
bitten; seien Sie so gut, bringen Sie das Buch morgen mit!
Können Sie mir das Buch auch borgen? Nein, das kann ich leider
nicht; 10 ich brauche es selbst zum Lemen.
ll
- Aus wieviel Seiten und
Üblingen bestehe das Buch? Es aus ungefáhr 330 Seiten und
45 Übungen. - Können Sie schon viel sprechen? (Haben Sie schon
Übung im' Sprechen?) O ja, ich kann schon ziemlich vie! sprechen. -
Lemen Sie auch noch eine andere Sprache? Nein, gegenwiirtig nicht.
Aber ich möchte auch Französisch und Italienisch lemen. -
Kinder, wollt ihr mit uns spazieren gehen? O ja, wir möchten geme,
aber unsere EJtem erwarten uns. - Das ist schade! Von wem habt ihr
diese '§chönen Apfel? Von unserem Nachbar, wir immer
Obst von ihm. - Wie schrnecken eUfp die Apfel? - O sie schmecken
uns ausgezeichnet. Wollen Sie kosten? Nein, ich danke, ich mag
Apfel nicht. -,Warum mögen Sie Apfel nicht? Das wei/3 ich eigentlich
selbst nicht; ich habesü/3e Bimen lieb er. 12 - Dann kommen Sie nur
mit uns, neben unserem Haus( e) steht ein Bau'm mit sü/3en Bimen Sie
können sie
13
kosten, wenn Sie wollen. - Wohin wollen ' Sie srch
setzen? Ich möchte mich neben euch auf die Bank sefzen. - Bitte,
nehmen Sie Platz! W ollen Sie etwas essen oder trinken? Ja, ich
möchte einen kleinen Imbi/3 einnehmen. - Kommen Sie doch zu uns
hinauf1
14
Die sitzen noch bei Tische. Sie werden' sich über
Ihren Besuch freuen,
5 i c h n eh ol e b e i j e' Ol a n d em U n t e r r i c h t: órát veszek ő Nehmen Sie
Unterricht? Bei wem nehmen Sie Unterricht? ő vesz órát? D e: der Untemcht - az oktatás a
lecke - die Lektion.
6 = Honnan van a könyve?
= egy budapesti ő . ,
ich habe das Buch (Wenf.) zu Hause: otthon van a könyvem (eigentlich: zu Hause,ist mein
Buch); ich habe das Buch in meinem Büro: az irodámban van a könyvem. Wo hast du das
Buch? Hol van a könyved? (eigentlich: Wo ist dein Buch?) Hast du das Buch daneim? Otthon
9 ' a könyved? . . ,
v. o. 82.
10 = Nem, sajnos azt nem tehetem. '-
II = Saját magamnak van rá szükségem tanulás végett.
12 V. ö.
13 "sie
u
= "die Bimen".
14 v. Ö. 139,
167
I I
Sprichwort
Der Apfel fállt nicht weít vom Baum.
Az alma nem esik messze a fájától.
Fröliche Ecke
Beim Art
Der Kranke sagt zum Arzt: "Herr Doktor, ich habe Schmerzen
im rechten Bein. Was mag das sein?"
"Lieber Freund", sagt der "das ist das Alter."
"Aber reden Sie keinen Unsinn", sagt der Kranke, J'das linke ist
genau so alt und schmerzt mich*) gar nicht!"
Wörter
, der Stein, --es, --e
das Holz, --"er
die Schule,
, he e
das Theater, --s, -- (t á't r)
die Post, --, --en
endlich
Paul
* * *
ő
a fa
az iskola
a,színház
a posta
végre
Pál
heiraten z: ő menni "-
(der Mann heiratet, das Miidchen heiratet)
der Unterricht,--es az oktatás, tanítás
ich nehme Unterricht órát veszek
die Buchhandlung, --, --en ' a könyvkereskedés
das Büro, --s, --s (búró') az iroda
mitbringen, ich bringe jm mit magával hozni
ungefáhr körülbelül
die Seite, --, --n
fiinfun<:lvierzig (5-;1-40)
, a lap (könyvben); oldal
45
*) Etwas s c h m e t Z t mich (Wenf.): valam im fáj . Vagy: Etwas t u t mir (Wemf.) w e h ; - Was
schmerzt dich? = Was tut dir weh? - Mich schmerzt der Kopf. = Mir tut der Kopf weh.
168
\
. .
gegenwiirtig (gégenvertich) jelenleg
der Apfel, --s, die Apfel az alma
das Ob st, --es (op szt) a gyümölcs
kosten megkóstolni
süB (züsz) édes
die Birne, --, --n a körte
der Besuch, --es, --e (bezu'ch) a látogatás
fallen, ich falle, du fállt
weit
weit von der Schule-
* * *
der Schmerz, --es, --en(vegyes)
das Alter, --s
::eden, du redest, er redet
del Unsinn, --s
schmerzen, etwas schmerzt mich,
(dich, den Menschen)
Aufgabe
esni
messze
messze az iskolától
a fájdalom
a kot, az öregség
beszélni
az ostobaság, a butaság
, fájni, vmim fáj
Übersetze! Honnanl jössz? A ő [a ő
(egy) üzletb ő az iskolából!] . - ő kopja Ön ezt a jó magyar bort?
Nagyapámtól kapom
2
(családom egyik barátjától\ - Hol lakik most
(Ön)? A Bécsi-úton
4
lakom. - Nagy az Ön lakása
5
? Igen, nagy a '
lakásom
6
; de Ő még nagobb .. lakásom -; ole. Badenben
8
Bécs
·mellett
9
.- Hány ő áll o az Ön lakása? Három nagy szobáb ól
és öt kisebb ő áll 10. - Hány ő áll
10
a családja? A
családom hat ő áll
1o
: ő és ő , ő
és három ő egy fiamból és két leányomból.
Megmaradsz a lakásodban? Nem, szeretnék átköltözködni.
I "B.onnan
ll
? _ "Woher"? "Von wo"?
2 Különböztessük meg: kapok - ich bekomme, de: kapom - ich beko;'lme ihn, sie, es;' ebben az
esetben "i h n" (= den Wein). .
3 családom egyik barátja: ein Freund meiner Familie. .
,4 ich wohne tn der X-Gasse (X-utcában), tn der X-StraBe (X-úton); de: ich warte (stehe, spiele)
, auf der Gasse (az utcán), auf der StraBe (az úton).
5 ő Kezdd az igével: Ist +-alany + ... ?
6 Egyenes szórend! Alany + állítmány. . .
7 Fordított szórend egy kiemeit szó (korábban = frii.her) után: "aber früher hatte ich ... "
8 in Baden. .
9 V. Ö. 137.
10 V. Ö. 141.
II ő aus mtr, ő aus dir, ő aus thm, aus thr, aus Ihm stb.
l •
169
Segíthetek
12
neked? Igen, segíthetsz . (nekem). - Mit akarsz itt?
Szeretnék· ő a ő

olvasni (Szeretném ezt a könyvet
13
olvasni.). - Nincs szabad hely itt mellettem
14
. Hová akarsz leülni
15
?
Szeretnék az ablak mellé ülni. - Jó, oda leülhetsz., ott van hely. -
Vegye ki az új kalapot a ő és tegye (helyezze) régi sapkát
bele!16 Honnan jön Ferenc? És hová akar menni? Eppen
11
az irodából
jön és színházba szeretne meruÍL - Át akar öltözködni
18
? Igen, még át
szeretne öltözködni és meg szeretne
19
mosakodni. - Sok ő van
, , . 20 :d" P l 21 '1' k' 't
22
? N '
meg? Mar mncs lom. - arancso sz VI agos ave . em,
köszönöm, nem szeretem :l világos kávét. Inkább szeretnék egy pohár
friss tejet. - Egyedül mégy a színházba? Nem, a menyasszony ommal
megyek a színházba. - Kell tiszta ing (neked)? Igen, kérek , ő
(egy) tiszta fehér inget és (egy) gallért. - Készen vagy az
öltözködéssel? Igen, azonnal készen vagyok. - Parancsolsz jó édes
gyüri1ölcsöt? Igen, adj nekem egy vagy két körtét, magammal
viszem
23
a színházba.
XXVI.
Huszöhhatodik lecke -- Sechsundzwanzigste'Lektion"
/'w . •
A ő ő - Die Zukunft
a)
1. Ich werde leinen.
Tanuldi fogok. Was werde ich lernen? Mit fogok
2. Du wirst, arbeiten.
Dolgozni fogsz. Wirst du arbeiten? Fogsz dolgozni?
12 Különböztessük meg: segíthetek: ich kann helfen; segíthetek? kann ich helfen?
13 (egy} könyvb5tolvasni: ln elnem Buche lesen; könyvet olvasnl:'eln Buch lesen,
14 A német szórend: itt nincs (ist kein) szabad hely mellettem.
Ne felejtsük el: ülni - sitzen (wo?), (le)ülni - sich setzen (wohin?).
16 _ "hinein".
17 "éppen" _ "eben" (éb'n), .
18 Különt ű meg: Er will siéh umkleiden. Kérd5mondat: Will er sich umkleiden?
19 "möchte" csak: egyszer!
'. ,
21 "paflinGsolni" = itt "wünschen", Parancsolsz .. , Wünschst du .. ,? Mit parancsol? Was wünschen
Sie?
22 világos kávé: wei fi e r Kaffee,
23 = Ich nehmc s i e (= die, Bimen) ... mtt.
170

Er }
3. Sie
Es ('
kommen. wird
Jönni fog. Wird er kommen?
wird er kommen?
1. Wir werden
El fogunk metini. Werden wir weggehen?
2. Ihr werdet da bleiben.
Itt fogtok maradni. Weret ihr da bleiben?
3.Sie werden ' sich anziehen.
Fog jönni?
Mikor fog jönni?
El fogunk menni?
Itt fogtok maradni?
Öltözk..odni fognak:'Werdtln sie sieh anziehen? Fognak öltözködni?
Sie werden sich
, Ön meg fog mosakodni. Werdtln Sie sich waschen? Meg fog
Ö,nök meg fognak m. Werden Sie sich wasch?Fognak önök mosakodm?
b)
1. Ich werde
ItVleszek.
2. Du wirst
, ' Jó leszel.
Er"
3. Sie } wird
Es
hier sein.
Wo werde ich sein?
brav sein.
WirsJ du brav sein?
fleiBig
Hol leszel?
Jó leszel?
Szorgalmas lesz.
" '{ er"
Wird si;'
} . fleiBig sein. Szorgalmas lesz?
es :
l. Wir werden ",dort sein.
Ott leszünk, , Wo werden wir sein?
2. nlr werdetlaank sein.
Betegek lesztek. Wie werclet ihr sein?
,. 3. Sie werden hungrig sein. '
Éhesek lesznek. ' Wie werden sie sein?
c)
1. Ich werde
Lesz ő
2. Du wirst
Lesz ő '
Zeit h'abén.
Werde ich Zeit haben?
Zeit haben.
Wirst du Zeit haben7,
HollesZÜtlk?
Milyenek lesztek?
Milyenek lesznek?
Lesz ő
Lesz ő
171 .
.g

o
. c·
Er
}
3. Sie
wird Zeit haben.
Es
)
{ er
}
Lesz ideje. Wird sie
Zeit haben7 Lesz ideje?
. es
stb. stb. stb.
d)
l. Ich werde morgen kommen kiinnen. Holnap jöhetek.
2. Du wirsf nicht kommen wo llen. Nem akarsz jönni.
r (Nem fog'sz
3. Er wird icht essen mögen. Nem akar enni.
Stb. (Nem fog akarni enni.)
Werde ich noch arbeiten können? Képes leszek (még) dolgoJ:ni?
Wirst du kommen Fogsz maid jönni?
Wird er fahren können.? El tud-e utazni?
. Werden wir bleiben Maradhatunk-e majd?
Werdet ihr spielen wollen? Akartok játszani majd?
Werden die Kinder lemen können? "\ Tanulhatnak majd a gyerekek?
145. A ő ő e r d e n" segédige jelen ő és az ige.
ő ő képezzük. Pl. Ich werde kommeh. - ő igenév
, a ő végén áll,-éppúgy, mint a lllQdbeli segédigéknélláttuk.
146. Ha "werden" visszaható igévet- van kapcsolatban, akkor a
. névmást közvetlenül a '''werden'' mögé tesszijk, Pl. Ich
w?rde mich waschen. - Fordított szórendnél pedig a;z alany után . kell
kitenni. Jetzt wirst du dich waschen. Heute wird Karl sich freuen ..
, (Még így is: Heute wird sicu'Karl freuen.)
147. Ha "werc{en" (egy) módbeli segéaige mellett áll, akkor ennek,
ő igeneve kerül a Ő végére. A módbeli segédige ő
ő többnyire még egy ő igenév . án; pl. Igh werde
. kommen kiinn(m. - Ich werde können és Ich kann'kommen, együtt: Ich
!
kommen können. - Vagy: Du wirst wolien és Du wiUst
'. arbeiten, tehát: Du vlÍrst arbeiten wollen. '
. . <, . Ország- és helynevek ,'
172
Wo hin rei&,en Sie?
Hová utazik? ,
. Ich reise
nach Frankreich,
, Franciaországba
Hová? kérdésre?
nach + ország- vagy
. helynév ő nélkül)
...

;'
nach Wien, Bécsbe
nach Pari", Párizsba
Wo lebt dein Vater?
Er leht
in Budapest, Budapesten,
in Wien, Becsben
'-Hol? kérdésre:
in + ország- vagy
helynév ő nélkül)
Woher
Von wo
} konnrnen Sie?
Ich komme
Honnan? kérdésre:
-
aus
}
Ungarn, Magyarorsz:'gról
, Budapest, ő aus
Wien, ő
}
+ ország- helynév
ő nélkül)
pach,in,aus(von):
Berlin Deutschland (Németország) Europa (oöró'pá)
München . Bayern (Bajorország) " Asien (áziCn)
Dresden (Dresda) ' Sachsen (zákszen) . .
(Szászország) Afrika (áfriká)
Leipzig (Lipcse) . Preul3en(Poroszország) Amerika (ámé'ríká)
Rom (Róma) Italien (Olaszország) Australien(aosztrá'Wn)
148. A legtöbb hely- és országnéVI valamint az öt világrész neve :l •
németben ű . azonban ő nincs. Eszerint: .
ist groJ3; .de: d a s groJ3e Deutschland - a nagy
Nemetorszag. - Ungarn 1st schön; d a 8 schöne Ungarn. - Wien ist alt;
c a s alte Wien. Amet:ika ist groJ3; d a s . groBe Amerika; de: egész
Bécs: ganz Wien; egész in ganz Europa.
149. H o v á ? kérdésre: n a c h + h e l y v. o r s '? ág n é v .
150. H o l ? i n + h e l y- v. o r s i á g n é v.
151. H onnan? kérdésre: a us (vo n) + hely - v. o év .
KivHelek
152. A 149-151. alól I.civételt képeznek a ő ű
országnevek. Ezeknél a ő mÍl.dig ki kell tenni. :' .
D i e S c h wei z ist klein. Svájé kicsi.
173
D i e
b i e
D i e
D i e
o s t m a r k ist gebirgig. Ostmark( =volt Ausztria) hegyes.
S t e i e r m a r k ist deutsch. Stájerország néthet. .
B a t s c h k a ist schön. Bacska 1lzép,
T ü r k e i liegt in Asien. Törökország Ázsiában van.
in die Schweiz
Svájcb:t
in die Ostmark
Ostmarkba
Ich fahre in die Steiermark
Stájerországba
in die Batschka
Bácskába

in die Türkei
Törökország
in der Schweiz
Svájcban
in der Ostmark
Ostmarkban
Er lebt in der Steiermark
. . Stájerorsz;ígban
in der Batschka
bácskában
in der Türkei
Törökországban
I. Meine F3Jllilie lebt in Deutschhmd, aber in verschiedenen
Gegendeni des Reiches. - Sie sind also Reichsdeutscher? GewiJ3. _
Aus welcher Gegend stammen Aus Bayem. - O, das. ist . ein
púichtiges Land! - Kennen Sie meine Heimat? Natürlich, ich bin ja
wiederholt in München. und andereri bayrischen Stiidteh gewesen.
2
Aber das sol1 nicht heiJ3en
3
, daJ3 ich nicht áuch andere Gegenden
Dautschlands kenne. Erst kürzlich bin ich wieder in der Ostmark in
Württemberg; Sachsen und Schlesien gewesen.- Wie gefállt
Ausgezeichnet. Es ist ein schönes Land. Am meisten
,:De:wundere ich seine alten Stiidte; seine miiéhtigen Industrieanlagen,
seme- guten StraJ3en und autobahnen. - Kennen Sie auch andert:
Liinder Europas (= von Europa)?4 Freilich, aber p.icht so gut, wie
Deutschland: Am .besten kenne ich Italién, Frankreich, Spanien,
Holland und Belglen, weniger gut (kenne ich) England und die
nordischerr Staaten: Norwegen"Schweden und Finnland.
J "v, i ,d é k:' a) d ,i e G e e n d,-y-en; Wb? ich tn elner schönen Gegend: szép
elek; wu leben m verschledenen Gegenden: ő vidékeken élünk; wohln? wir
ln eine Gegend: szép vidékre utazunk; b) d i e p r o v i n z (ellentétben a
wo? WJ.r wohnen ln der ProvInz: vidéken lakunk; wir ziehen tn die ProvInz:
. vidékre köJtözködünk; woher? er kommt der Provtilz: ő jön. .
Ich bin gewesen ő T' ich war: voltam. •
: De ez nem azt Jelenb, hogy ...
4 V. ö. 144. a ·birtokos eset különírása!
174
_ Und auf dem Balkan
5
sind Sie noch nie gewesen? Nur ein einziges
Mal. - Kennen Sie auch and ere Erdteile? Nur Amerika, nicht aber
Afrika, Asien und Australien.
II. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Wien. - Sind Sie ein
Wiener? Nein, ich bin kein Wiener, sondem ein Innsbrucker. Ich
stamme aus einer alten Tiroler Familie. - Was fur ein Staatsb,ürger
sind Sie? Ich bin deutscher Staatsbürger. - In welchem Bezirk von
Wien
4
wohnen Sie. Im ersten (I.) Bezirk. - Wo liegt dieser Stadtteil?
6
Am rechten Ufer der Donau. - In Iwelcher Gasse oder StraJ3e von
Wien
8
wohnen Sie? In der Herrengasse (auf dem Stefansplat,z) Nr.
(=Nummer) ...
III. Leben Sie stiindig in der Stadt? Nein, ich war nur
vorübergehend in der Stadt; ich lebe sonst stiidig auf dem Lande
9
(in
der Provinz). Ich fahre schon morgen wieder in die Provinz zurück. -
In welcher Gegend Sie? Wir leben . im ungarischen Tiefland
zwischen Donau und TheiJ3. - Leben Sie in einem Dorfe oder in einer
Stadt? Wir wohnen in der Stadt K. - Leben Ihre lieben Eltem bei
Ihnen? Nein, meine Eltem sind jezt in Tatra zu Hause.
lo
Aber sie
werden vielleicht spiiter zu uns nach K. zu Besuch kommen. -, Bleiben
Sie jetzt im Inland(e)? Nein, ich möchte demniichst ins Auslandll
reisen. - Wo hin werden Sie fahren? Nach Deutschland. - In welchen
Stiidten wollen Sie absteige..n? Wahrscheinlich in Wien; in Innsbruck
und in Friedrichshafen am Bodensee
l2
. - Wohin werden Sie dann
reisen? Von Friedrichshafen werde ich in die Schw'eiz und von der
Schweiz nach Frankreich und über Paris\3 nach Belgien reisen.
5 der Balkan, ezért: auf dem Balkan (wo?); auf den Balkan (wohin?), .
6 wo? am Ufer: a parton; am rechten (linken) Ufer: a jobb (bal) parton; an den Ufern der
Donau: a Duna partjain; wo hin? ich gehe an das Ufel': a partra megyek. .
7 A folyók nevei vagy ő vagy hínmemúek; pl: die Donau -. Duna, die Eibe - Elba, die
TheiB -' Tisza, die Drau - Dráva; der Rhein - R.ajna, der Main Májna, der Inn -Inn, der Nil -
. . ,
8 eine Gasse (StraBe) von Wien vagy Wiens. "
9 d a s L a n d,. - es, --"er: a)o r s z á g; wo? tm (in dem) Lande: az országban; wohtn? tus (in
das) Land: az országba; b) f a I u, v i d é k (ellentétben a várossal); wa? er lebt auf dem
Lande (in der' Í'rovinz); falun, vidéken él; wohtn? er geht aufs Land (in die Provinz): falura,
vidékre megy.
JO ich bin in X. zu Háuse.
JJ wo? er lebt tm Ausland(e): külfóldön él; wohln? er flihrt tns Ausland: külfóldre utazik.
153. J2 Orte (helységek), Stiidte und börfer, liegen am Wasser: a víz mellett; pl. Linz an der (a.
d.) Donau: Linz a Duna mellett, Siófok am Platteusee: ő a Balaton m., Friedrichshafen
am Bodeusee: Friedrichshafen a Bodeni tó ·m., FrankjUrt am (a.) Main: Majna-Frankfurt,
Frankfurt a.d.(an der) Odel': Odera-Frankfurt.
n über Paris: Párizson át, über Wten: Bécsen át, über Budapest: Budapesten át.
14 Ich habe zu tun: dolgom van, ich habe geschaftlich ZU bm: üzleti dolgom van.
175
Ich habe
l2
in Paris und Briissel geschaftlich zu tun.
14
Von Belgien
werde ich wieder nach Deutschland und von Deutschland
Ungarn fahren. - Das ist eine schöne Reise! Ich wünsche Ihnen. vIel
Vergnügen und gro13e Erfolge! .
Sprichwort
. Alle Wege führen nach Rom.
,.
L-____________ __
Wörter
( das) Deutschland, --s
verschieden
das Reich, --es, --e
der Reichsdeutsche, --n, --n
(ein) Reichsdeutscher
gewif3 .
stammen, ich stemme aus
prachtig -
das Land, --es, Lander
die Heimat, --
wiederholt
- bayrisch
daB
. erst kürzlich . \
( das) Schlesien, --s
ausgezeichnet
/ bewundern
am meisten bewunder
machtig
die Industrie ,
die Industrieanlage; --, '--n
die Bahn, --, --en
die Autobahn, .--, --en
freilich
(das) Italien, --s
(das) Frankreich, --s
( das) Sp ani en, --s
(das) Holland, --s
(das) Belgien, --s
( das) England, --s
176
Németország
ő
a birodalom
birodalmi német
biztos; persze
. származni
pompás
az ország
a haza, ő
ismételte en) .
bajor
hogy
csak nemrég
Szilézia.
, kiváló(an)
csodálni
legjobban csodálni
hatalmas
az ipar
az ipartelep
a pálya, vasút
az ű
persze, természetesen
Olaszország
Franciaország .
Spanyolország
Hollandia
Belgium
Anglia
/
nordisch
der Staat, --es, --en
(das) Norwegen, --s
(das )Schweden, --s
( das) Finnland, --s
der Balkan, --s .
me
ein einziges Mal
der Erdteil, --s, --e
der Wiener, --s, --
(die Wienerin, --, --en
vgl. der Berliner
der Innsbrucker, --s, --
Tiroler
der Staatsbürger, --s, --
(der BÜIger, --s, --
der Bezirk, --es, --e
der Stadtteil, --es,--e
das Ufer, --s, -- (Vgl. Anm. 6.)
die Donau (V gl.Anm. 7.)
die Herrengasse, --
der Platz, --es, --"e
der Stefansplaatz, --es
standig
északi
az állam
Norvégia
Svédország
Finnország
Balkán
soha
egyetlenegyszer
a fóldrész
a bécsi
a bécsi Ő
a berlini ...
az innsbrucki
tiroli·
. az állampolgár
a polgár)
a keriilet
a városrész
a part
aDuna .
az
a tér, hely
az István-tér
állandóan
átmenetileg voriibergehend (fórii'bergéent)
sonst (zonszt)
(heute bin ich in Budapest,
sonst in Wien
máskor,egyébként(idó'belileg)
ma Budapesten vagyok,
egyébként Bécsben)
zurii'clC VIssza
das Tiefland, --es, -lander az alfóld
die Thei13 a Tisza
die Tatra a Tátra
das Iniand, --es. a belfóld
...
denm1ichst , legközelebb
das Ausland, --es(Vgl. An,m. 11.) a külfóld
von dort onnan
absteigen, ich steige ab . megszállni
wahrscheinlich (vársájnlich) ű
der Bodensee, --s . Bodeni tó
177
geschiiftlich
die Reise, --, --n
der Erfolg, --es, --e
Aufgaben
üzleti(leg)
az utazás
a siker
I. Übersetze! Európai (Europiier} vagyok. Európában sok!
ország van. - Sok! országot ismer? Igen, már sokszor (of t) külföldön
voltam.
3
- Már Németországban volt? Természetesen Németországban
is voltam.
3
- Hány világrész van?4 Öt világrész van.
4
Mi a nevük?
(Hogy hívják?)5 Európának, Ázsiának, Afrikának, Amerikának és
Ausztráliának hívják ó'ket.- Melyik a legnagyobb? Ázsia a legnagyobb
földrész. - Hogy hívják Németország ő Németország
ő Berlinnek hívják. - Nagyobb Berlin, mint München? Igen ,
sokkal nagyobb; Berlinnek . több lakosa (Eimyohner) van, mint
Münchennek. Honnan való . (Honnan származik) ő
ő Prágából (Prag) származik. - Nem német? Természetesen
. német. - Hol él Most állandóan Berlinben lakik. Mindig ott
fog maradni, mivel (da) üzleti dolga van ott. - Honnan való
9
Schwarz
kisasszony? Drezdából származik, született birodalmi német. 10 - Most
már mindig Magyarországon marad? Nem, legközelebb Svájcba
utazni. - Hol laknak az Ön testvérei?!! Bécsben vagy vidéken?!
Mindkét ő él, de a fivérem külfóldön van.
lJ
-
Ön 'is vidékre
12
vagy külföldre fog költözködni? Nem, családommal
Bécsben maradok. Legszívesebben a városban élek. Minden
testvérem!4' szívesebben él vidéken. - Hogy tetszik Önnek Bécs? 6,
nekem nagyon tetszik . . Feleségemnek és gyermekeimnek is nagyon
tetszik. - M.ilyen iskolába fognak az Ön gyermekei járni (gehen)?
GirnnáziumbUognak járni. .
i "vide" + többes szám!
2wo?im Ausland:külföldre.
3 ich bin ... gewesen; gewe>en a ő végén áll.
4 "van" = "es gibt": gibtes? .
5 = Wie heiBen sie (= die Erdteile)? .
6' .
7 = vagy die Deutschlands vagy von Deutschland.
= Kezdd: Ist er kem ... ? Vgl. Anm. 1,2 der Leseübung.
8 Mellékmondat, ezért az ige ("hat") a. IÍlondat végén áll.
9 = Woher (Von wó) stammt...? .
a birodalmi német: der (ein) Reifhsdeutsche(r), die Reichsdeutsche ő
= Ihre Geschwister. . .
i2 v gl. Anm. l der XXVI. Leseübung!
i3 V gl. Anm. 9 XXVI Leseübung!
14
Vg
l. IDO. . .
178
II. A ő mtmdatokat tegyük át a ő ő Pl. ' Wir
werden aufstehen und (werden) uns anzieben
Wir ziehen uns an. Ich wasche mich, dukiimmst dich.
tnnken Wlf unseren Kaffee und gehen in die Stadt. Wir gehen
Ich.ha?e .. Ihr bIeibt zu Hause und heIft der Mutter in
?er 1hr Wir bringen euchgute ÁpfeI mit. W ollt
1hr arbeIten? 1m brav sein? Wir 'sind brav und gehorchen der
Mutter. Das 1st schon.
III. A XXIII. II. "Leseübung"-ját tegyük át a ő ő
XXVII.
Huszonhetedik lecke - Lektion
Az ő - Die Zeit
Wo warst du i n Le t z t e r Z e i t? Im
Auslande. Ich -habe von Z e i t z u
Z e i t drauBen geschiiftlich zu tun. Ich
werde auch in . n ii c h s t e r Z e i t
wieder ins Ausland reisen. G e s t e r n
und vorgestern war ich noch in
'Berlin .. H e u t e bin ich schon wieder
in Wien und morgen oder
übermorgen werde ich nach
Budapest fahren. - Arbeitest du b e i
T a-g und' N il c h t? - Das nicht· ich
arbeite bIoB a m T a g e. un(l,schlafe i n
d e r N a c h t .. . BiSt du ein
Frühaufsteher? Das ich meinen!
Ich stehe meist früh m"r g ens auf.
. Um 8 Uhr früh gehe ich in mein
Amt. V o r m i t t a g s bin ich in.
mein<?m B.üro. (Den Vorrnittag'
ve:bnnge Ich ' in meinem l3.);
ml ttags (zu Mi ttag).gehe ich nach
die Zeit: az ő
in letzter Zeit: az utóbbi ő
(in der letzten zeit)
. '
in nachster Zéit: a közel jövóben
(in der naschten Zeit)
von Zeit zu Zeit: ő ő ő
gestem: tegnap .
vorgestem: ő
heute: ma
morgen: holnap .
übermorgen: holnapután .
der Tag: a nap, die: Nacht: az éj
bei Tag, am Tage: nappal
bei nacht, in der Nal:ht: éjjel
nachts: éjjel "
179
"
Rause; n a c h mitt a g s arbeite ich der Morgen: a reggel
daheirn;- a b e n d s (am Abend) gehe am Morgen: reggel
11
. morgens: reggel
ich oft ins leater.
Was fur ein Tag ist' heute? Reute ist
Montag. - Was fur ein Tag war
gestem? Gt::stem war S o nn t-a g .
Was furein Tag ist morgen? iVforgen
ist D i e n i t a g. - Wieviel Tage hat
e i n e W 0 c h e ? Eine W oche hat
sieben Tage. - Wi; heillen die 1 Tage
der Woche? Die 7 Wochentage
heif.len:
Montag, Dienstag, ..;;- .
Mittwocll, Donnerstag i
Frejtag , Samstag
( S o n n a b e n d ), .S o n n t a g . ,'I
W ann diemeisten Menschen
. und wann ruhen sie?
Sie arbeiten a n • d e n
Wochentagen (wochentags)
und ruhen an d e n, S o n n - u n d
F ei ert a g en. Auch wir arbeiten an
Feiertagen nicht.

. Wo waren Sie. in I e t z t e r Z e i t?
Ver g a n g e ti e W o c h e war ich auf
demBalkan.
D i e s e W o c h e bleibe ich m
Ungam. .
N a c h s t e Wo c h e will ich wieder
nach D eutsch
1
and reisen. An
180
fÍüh: - regge:l
korán reggel
der Vormittag: a ő
vormittags: ő
der Mittag: a dél
mittags: délben
zu Mittag: délben
der Nachmittag: a délután
nachmittags: délután
der Abend: az este
am Abend: este
abenös: este
der Montag: ő
am ő
der Dienstag: kedd
am Dienstag: kedden
der Mitrvvoch: szerda
an: szerd4n
der Donnerstág: csütörtök:
am Donnerstag: csütörtökön
der Freitag: péntek .
am Freitag: pénteken .
der Sonnebend: szombat
der Samstag' szombat
am Samstag: szombaton
der Sonntag: a vasárnap
am Sonntag: vasárnap
v
die W oche: a hét
der W crchentag: a hétköznap
der Feiertag: az ünnepnap
wochentags: hétköznapon
an W ochentagen: hétköznapokon
an einem Feiertage: ünnepnapon '
an Feiertagen: ünnepnapokon
..
C.
welchem T a ge Sie
verreisen? am M o n t a g
odet am Dienstag. - An weichem
Tage werden Sie zuriickkehren?
Entw«der am Mittwoch oder am
D o nne.r sta g.
Die U'hr
Bitte, haben Sie eine Uhr? Ja ich habe
eine Taschenuhr. - 'Geht Thre uhr
richtig? Ja, ich glaube, daB sie richtig
geht.- Auch dort an der Wand hiingt
eine Uhr. Bitte vergleichen Sie Thre
mit der Wanduhr! Gehen sie
beide richig? Nein,. sie , gehen
vershieden. - Wie geht die Wanduhr?
Geht sie VOl' odét nach? Sie geht vor. -
Um wieviel (Um wieviel Minuten)
die Wanduhr vor? Si. geht um' lO
Minuten vor. - Aus wieviél Stunden
besteht ein é'fag? Ein Tag. bestehi' aus
24 Stunden. - Aus wieviel Minuten
besteht éine stwídé? Eine ' Stunde
- besteht aus 60 Minuten, jede
Minute aus 60
in der Woche: a héten .
diese Wóche: ezen a héten
vergangene W oche: múlt héten
nachste Woche: ő héten,
, ,
die Uhr: óra, mint ő ő és
ő ,
die Stunde: az óra,mint ő
die Uhr geht (steht): .az óra
jár(áll) .
Wie geht die UlV,-? Hogyan jár az
óra?
sie geht richtig (jól)
sie geht schlecht (rosszul)
sie' geht vor: siet
sie nach: késik .
,die Uhr geht (um) eine Minute
vor: az óra egy-o percet siet
sie geht {um) eine nach:
'egy, órát késik
die Minute: a perc
die' Sekunde: a másod.peré ·
"""
Wie spiit ist es? Hány óra van?
Es ist 9 Ubr. Es ist,9 Uhr vorbei. 9 óra van.' Elmúlt 9 óra
Es ist viertellO.='Es ist viertei nach '9. . 10: .
Es ist halb 10., = Es isi halb nach 9. .
Es ist dreiviertel10.= Es ist viertel vor 10. ' 3/4, 10.
Es ist 10 Minuten 12 (tIhr). 10 perc múlva 12 óra.
'Es ist 10 Minuten nach 12 (Uhr). 10 múlt 12 óra.
Bs ist 5 Minuten vor halb 2 (Uhr). 5 perc múlva Yz2 óra.
Es ist 7 Minuten nach haIb 3 (Uhr). 7 perccel múlt óra.
181
Wann stehen Sie auf? Um 7 Uhr morgens (früh); reggel 7 órakor
Wann stehen Sie auf?
. Um 7 Uhr morgens (früh);' reggel 7 órakor
Wann gehen Sie weg?
Um Uhr vormittags: d.e. Y210 órakor.
Wann kommen Sie zurück?
Um 3/4 1 Uhr mittags: déli 3/4 1 órakor.
vi atm besuchen Sie uns?
Um 1,4 5 Uhr n.m.(nachmittags) du. 'l'4 5 órakor
Wann gehen Sie schlafen? .
Um 10 Uhr abends: este 10 órakor.
/r-'
"vor" , ",nach" viszonyszók
E két viszonyszót . már ismerjük, mint helyhatáro,?ó
viszonyszókat, van azonban ő szerepük is.
a) v.or + Wemfall: -val, -vel ő
Ich war von einem Monat
.. .. von einer W oche
...
..
"
..
.. einem Jahre
.. voÍNI.\lrzem .
.. vpn
in Wien.
b) nach + Wemfall: után, múlva
. Ich komme nach der Arbeit wieder.
egy hónappal
egy héttel
egy évvel
rövidde!
sok ő
., .
ő
Ich komme nach einér Stunde wieder.
a munka után
egy óra múlva.
'Leseübung ,
Am Morgen
Es ise Sommer. Die Tage sind lang, die
Ntichte kuIZ. Die Sonne geht schon um 4
/,
. Uhr -morgens auf und erst um 8 Uhr
abends unter. Es ise eine herrliche Zeit.
Franz steht meistens schon um 6 Uhr auf ..
Er springt aus dem Bette, öffnet die '
Fenster und turnt ohne Kleider. ach
dem furnen
J
begibt er .sich schnell ins
Badenzimmf(r, wascht"und rasiert sich. Er
182
Fordítsuk le a magyar
kérdéseket németre és
feleljünk rájuk'németül!
Milyenek
b
a nyár napjai?
Mikor ' kel fel a· nap,
mikor nyugszik?
f
Mikor kel fel Ferenc?
Mikor kel fel (Ön)? Mit
csinál F. felkelés után?
Ön? ' -- Hová
megy F. a tornászás után?
wascht sich mit kaltem
4
umd rasiert sich
mit varmem
4
Wasser. - Nach dem
Waschen
J
und Rasieren
J
kliedet er sich
an. - Dann geht er ins Speisezimmert,
setzt sich an den Tisch' und frühstüékt.
Sein Frühstück besteht gewöhnlich aus
Kaffee oder Tee mit Milch und einigep.
weifien Semmein oder einem Stück
Kuchen. Franz hat um diese ' Zeit
H
meist
guten Appetit. - Nach dem Frühstück liest
er die Zeitung. Um halb 8 Uhr geht er zu
Fufi in die Stadt; um 8 Uhr ist rr meistens
schon in seinem- Amte. Den Vormittag
verbringt er im Büro. Um 2 Uhr
nachmittags geht er wieder nach Hause.
Sprichwörter
Mit csinál itt? Milyen
vízzel mosdik? Mit csinál
mosakodás után? Hová
megy azután? Ul?
ő áll a reggelije? Mit
eszik . Ön reggelire?7 Mit .
csinál F. a reggeli után?
Mikor megy a városba?
Mit csinál Ön a reggeli
után? Hol dolgozik Ön?
Hol van F. ő
Mikor megy megint
haza?
Die Zeit 1st der beste Arzt.
Riitsel
. Wer mit Hunden zu Bette geht, stehtmit Flöhen
auf. '
Bei Tag ein Herr, ruht wie ein Gast.
Bei Nacht ein Knecht, tdigt seine Last.
. '119gsea
· 1 il s is t Sommer, e s i s t Tag, e s i s t Nacht, es i s t Zeit: nyár van, nappal, éjjel van, van ő
(itt az ideje valaminek), Frage: I s t e s Sommer? Nyár van? I s t e s Tag7 Nappal van?
2 e r s t ő "c s a k" 2-ik alakja n u r. : .
3 A ő használt ő igenév mindig semlegesnemú. V. ö. 97,; ezért das Tumen; nach
dem Turnen . .
4 KülöIiböztessük meg: mit kaltem Wasser, de: mit tlem kalten Wasser!
5 ich setZe mich a n d e n T i s c h: az asztalhoz ülök; ich sitze a m T i s c h : (wo?) az asztalnál
. .
6 Kezdd: "Wie sind ... ?" .
7 reggelire- z u'ro F r Ü h s t ü c k - Ich trinke Kaffee zum Frühstück.
8 um diese Zeit: olyankor.
183
Fröchliche Ecke
Die Prüfung
Der Professor fragt einen StudentenJ "Welches
10
sind die
Eigenschaften der Wiirrne und der Kiilte?"
Der Student antwortet: . "Die Wiirrne dehnt die Körper aus, die
Kiilte zieht sie zusammen. "
"Sehr richtig", sagt der Professor. "Können Sie mir hiefÚf (erre)
ein Beispiel geben?" ' ,..:l .
Der Student denkt nach, endlich sagt er: "O ja, im Sommer ist
es warm, da sind die Tage lang. - und im Winter ist es kalt, da sird sie
kurz."
Wörte'r
der Frühaufsteher,--s,
meinem, ich meine '
das will ich meinen!
das Amt, --es, --"er
verbringen "
ruhen
zurückkehren, ich kehre zurück
die Ta,schenuhr, --, --en
(die Tasche, --, --n
vergleichen
die Wanduhr
viertel
halb
dreiviertel
ő
vélni
,azt hiszem!
a hivatal
eltölteni
pihenni, nyugodni

a zsebóra ,
a zseb, táska)
összehasonlítani
a fali óra
negyed
fél
, háromnegyed
im Somrner a nyáron
aufgehen, die Sonne geht auf . felkelni, a nap felkel
untergehen, die Sonne geht unter lemenni, a,nap lemegy
springen
schnell
das Badezimmer, --s, --
(baden
ugrani
gyors
a Ő
fürödni)
9 Ich frage jemanden (WenfaJI),
10 Wir fragen nach der MehlZahl nicht mit "weiche", sondem mit' "weJches", W e l c h e s Gind
die schönsten Stiidte'l Wel c h, e s sind die wichtigsten Sprachen? -A b e r: WeJche Stiidte .
(weJche + ő többesben) sind schön? Welche Sprachen sind die wichtigstell? '
184
das Speisezimmer, --s, --
(speisen
frühstücken, ich frühstücke
(vgl. früh, das Stück
das Frühstück, --s, --e
gewöhnlich
az ő
enni, étkezni)
reggelizni
, reggel, a darab)
a reggeli
rendesen
* * *
zu Bett(e) gehen,ich gehe zu Bett lefeküdni
a bolha der Floh, --s '-."e
der Knecht, --es, --e
'die Last, --, --en
die Prüfung, --, --en
die Eigenschaft, --, --en
die Wiirrne, --
die Kiilte, -- ,
ausdehnen, ich dehne etw. aus
zúsammenziehen,ich ziehe etW.z.
das Béispiel, --s, --e j
ein Beispiel geben
nachdenken, ich denke nach
Auf,gabe
'--'
a szolga
a teher
a vizsga
a tulajdonság
a meleg
a hideg
kitágítani
összehúzni
a példa
példát adni
gondolkodni
Feleljünk az alábbi kérdésekre németül egész mondatokban.
Pl. Es ist halb 11 Uhr.
Wie spat ist es?
Wamí komrnen sie
aachHause?
YzIO, 315, 3/44, Yz6, 10 perccel múlt
7 12 perc múlva 8 óra.
2 órakor,délutári Yz4 órakor, esete
J ' y4 8 órakor, ő 915,
délben 12 órakor.
Wann komrnst du'zu uns? Kedden este; pénteken reggel,vasárnap
délutári; holnaputári d6lben, ma 16
óra után; ő héten; még ezen a
héten.
Wie geht diese Uhr? 2 percet késik, y4 órát siet, 50 percet
késik; jól (rosszul) jár; áll.
185
XXVID.
Huszonnyolcadik - Lektion
".
Az ő - Die Zeitdauer
a) seit (+ Wemfall): óta
{
seit einem Monat
Ich bin seit einer Woche
seit einem Jahre
Er ist seit vielen Jahren in Wien.
Du bist seit langem (seit kurzem)
, In Ungam.
Frage: .
. Seit wann sind Sie in Budapest?
b) WenfalI (+ "lang"): -ig .
Ich bleibe einen Tag (lang) hier.
Er geht eine Stunde (lang) spazieren.
.
Wie lange bleiben Sie hier? .
Wie lange gehen Sie spazieren?
c) bis: - ig
Ich bleibe
;'
bis morgen,
.. bis Montag,
bis Februar,
sok év óta
,.
egy hónap óta
egy hét óta
egy év óta
hosszú ő óta
(rövid ő óta)
Mióta?
egy napig.
egy óra hösszat
Mennyi ideig?
Meddig? ő
! . holnapig .
ő
februárig
2 óráig. bis 2 Uhr nachrnittags ..
Frage:
Bis wann bleiben Sie?
Meddig? Mely ő
ő
d) von ... bis (zu): -tól, ő ... -ig
von 2 bis 3 Uhr, 2 órától 3-ig
Ich arbeite von frühbis spat abands, kora hajnaltól ő esetig
. wom Morgen bis zum Abend. ő estig
Wie lange arbeiten Sie? Mennyi ideig?
Woo wann bis wann arbeiten Sie?· Mikortól meddig?
186
• .,J '
154. Az ő (kérdésre: mennyi ideig? wie lange?) a
németben tárgyeset fejezi ki, illetve tárgyeset + "lang". Pl. Ich bleibe
einen Tag (lang). - az ő a "bis" viszonyszó fejezi ki. Ich
arbeite bis 2 Uhr: 2 óráig.
155. Hogyha a bis után ő ellátott ő
következik, akkor legtöbbnyire "bis zu"-t használunk. Figyeljük meg
a ő különbséget: bis abends, de: bis zum Abé"nd (bis zu dem
A.): bis heute, de: bis zum heutigen Tage: a mai - Ich gehe bis
zum Tisch: az asztalig, bis zur Wand: a falig, bis zum Bett: az ágyig. -
A bis után "zu"-n kívül állhat más viszonyszó is, pl. "bis in", "bis
an", "bis aur' (+tárgyeset). Pl. Er kommt bis in das Zimmer. Egész
a szobába jön. - Wir fahren bis an den See. Egész a tóhoz utazunk. -
Sie steigen bís auf das Dach. Egész a ő másznak.
v. Ö. 28.
a) A ő
1 eins
2zwei
3 drei
4 vier ,'
5fünf
6 sechs .
7 sieben
8 acht .
9 neun
10 zehn
II elf
12 zwölf
13 dreizehn
(nem: zehndrei!)
14 vierzehn
15 fünfzehn
16 sechzehn

18 achtzehn _
19 neunzehn
20 zwanzig
21 einurtdzwanzig
22' zweiundzwanzig
23 dreiundz:vanzig

A számnevek .. Die Zahlwörter
b) A sorszámnevek (der, ,die, das)
erste
zweite .
dritte
vierte
fünfte
sechste ,
siebente ·
achte
neunte
zehnte
elfte
zwölfte
dreizehnte rl ,
.
fünfzehnte
sechzehnte
siebzehnte
achtzehnte
neunzehnte
zwanzigste
einundzwanzigste
zweiundzWanzigste
dteitludzwanzigste
az ő ,/
a második
-a hal11l,l!.dik
.a negyedik
az ötödik
a hatodik
. a hetedik
a nyolcadik
a kilencedik
a tizedik
a tizenegyedik
a tizenkettedik
a tizenharmadik
a tizennegyedik
a tizenötödik
a tizenhatodik
a tizenhetedik
a tizennyolcadik
a tizenkilencedik
a huszadik
a huszonegyedik
a huszonkettedik .
a
187
30 dreiBig
3 r ainunddreiBig
40 vierúg
50 funfzig
60 sechzig
70 siebzig
80 achtzig
90 neunzig
100 hundert
101 hunderteins
102 hundertzwei
200 zweihundert
300 dreihundert
400 vierhundert
1. OOO tausend
dreiBigste a harmincadik
ainunddreiBigste a harmincegyedik
vierzigste a negyvenedik
fiinfzigste az ötvenedik
sechzigste a hatva', edik
a hetvenedik
achtzigste a nyolcva,nadik .
neunzigste a kilencvenedik
hundertrste a századik
hunderterste a százegyedik
hundertzweite a százkettedik
zweihundértste a kétszázadik
dreihundertste a háromszázadik
vierhundertste' a négyszázadik
tausendste ai ezredik .
1.100 tausendeinhundert
1. 101 tausendeinhundert-
tausendeinhundertste az
tausendeinhundert- 'az
eins
2.000 zweitausén
3.000 dreitausend
10.000 zehntausen
100. OOO hunderttausend
1.000.000 eine MiUion
4,.000.000 zwei Millionen
erste
zweitausendste
dreitausendste
zenhtausendste
hunderttausendste
millionste
a kétezredik
a háromezredik
a tízezredik
a százezredik
a milijomodik
Die Addition (ádició'n) 2 + 5 = 7
- az összeadás: Zwetitnd fünf ist siebeJ;l.
Die Subtraktion (zuptrákció'n) 9 - 3 = 6
- a kivonás: :. Neun weniger drei ist sechs.
Die Multiplikation (multiplikáció'n) 5 X 4 = 20
" a szorzás: ű mal vier ist zwanzig.
Die Division (divízió 'n) 16 : 4 = 4 .
- az osztás: . Sechzehn durch vier ist \rier
ein mal
zweimal
dreimal
zehnmal
188 '
to
c) Szorzó szám'nevek ő + "mal")
egyszer hundertmal százszor
kétszer tausendmal ezerszer
,háromszor zehntausendinal , tízezerszer
tízszer
-.
, . <',
. d) Fajszámnevek ő + "erlei")
einerlei
zweierlei
egyféle zehnerlei tízféle vielerlei
kétféle hunderterlei százféle
Pl. Das sind zweierlei Bücher,
e) Tört számnevek
..{.
ein h a l b : ein halber Apfel egy fél alma
. ,.
eine halbe Bime egy fél körte
eine balbes Brot egy fél kenyér
ein D ri tt e l egy hannad ,
ein V i e r t e I egy negyed
ein Z e h n t e I egy tízéd
t) Számhatározók (Sorszám + "ens")
sokféle
ersten s ő drittens harmadszor
zweitens másodszor zehntens tizedszer
Vannak határozott és határozatlan, számnevek. , A határozott
számneveket feloszt juk ő és sorszámnevekre.
156,· A ő mellett (az e i;11 kivételével) többes szám áll.
Pl. 5 Schranke, 100 Menschen.- De azo1c a ő amelyek mértéket
vagy súlyt fejeznek ki, egyes számban állnak. Pl. 5 Glas Bier- 5 pohár
sör, 3 Stück Eier - 3 darab tojás, 5 Dutzend Knöpfe - 5 tucat gomb.
. 157. A ő l-12-ig külöti'nevük van; azontúl össze-
tétellel képcz.zük ő (20-on ű '''u n d" ő Figyeljük
meg, hogy a németben 13-99-ig az.egyes (és nem a, tízes) áll elöl. Pl.
17-siebzehn {n i c h t zehnsieben}, 37 - siebeÍmnddreil3ig, 92 -
zweiundneunzig. - A tízesek - d r e i JE g k i v é t e l é vel - zig-re
ő '
158 . . A sorszámnevek ő 2:-19-ig -te és 20-tól fölfelé -ste. A
sorszámneveket úgy .ragozzuk, mint a határozott ő után álló
melléknevet.
159. A keltezés (das Datum, --s, die Daten). A hónap napjait
sorszámnevekkel, az évsz,ámokat ő fejezzük ki'. Pl.
Budapes,t, a m (d e n) 4 (vierten) Februar 1914 (neunzehnhundert-
vieriehn): Budapesten, 1934 február hó 4-én. - Wien, am (den) 21.
(eillundzwanzigsten) Dezember ,1876 (achtzehnhunderlsechsund-
siebzig): Bfocs, 1876 december hó 21.-én. - Heute ist 1. (erste) Mai
1936: ma 1936 május hó elseje van. - Figyeljük meg a különbséget:
im Janner, 'im Februar, de: am 1. lanner, am 10. Februar stb.
189
Leseübung
Was ist "fUnf'?
Was ist "fUnfzehn"?
Lesen Sie folgende Zahlen:
25,66, 87, 105,51,7, 1023, 1897,
Zahlen Sie von 70 bis 80' ,
, Aus wieviel MonMen besteht ein,
Jahr? '
Aús \yieviel Tagen besteht em
Monat?
Aus wieviel Tagen ,besteht ein
Jahr?
Aus wieviel , W ochen ein
Jahr? -
Wieviel Tage und Stunden hat
eine Woche?
....
Wit! heif3en -die des
Jáhres?
190
ű ist eine Ziffer.
"Fünfzehn" ist eine ZahL
ű
sechsundsechzig, '
slebenundachzig,
hundertftinf,ftinfhundertsiebzehn,
eintausenddreiundzwanzig,
eintausendachthundertsieben-
undneunzig. .
. Siebzig,
zweiundsiebzig,
vierundsiebzig,
einundsiebzig,
. dreiundsiebzig,
fUnfundsiebzig,
. sechsundsiebzig,
seibenundsiebzig, achtundsiebzig,
neunundsjebzig, achtzig.
Ein Jahr besteht aus J2 Monaten. '
, '
Die' meisten Monate bestehenaus
30 (dreif3ig) oder " 31
(einunddreif3ig) Tagep., nur der
Februar besteht aus 28, m '
Schaltjahren aus 29 Tagen.
Ein gewöhnliches Jahr bestehtaus "
365 (dreihundertftinfundsechzig)
Tagen, einSchaltjahr aus 3,66
( dreihundertsechsundsechzig)
Tagen. "
Ein, Jahr besteht aus 52
(zweiundftinfzig) W
Eine - Woche hat 7 Tage ader
siebenmal 24
Stunden, ' zusammen also 168
( einhuri.dertachtundsechzig)
Stunden. -
Sie heif3en: (der) Janner (Ja-nuar),
(der) Februar, (der) Marz, (der)
Apríl, (der) Mai, Juni, Juli, August"
September, Oktober, November,
Dezember.
Welche Monate haben 30 und
, welche 31 Tage?
Wieviel JahresszeÍ1en gibt es?
J
ln welchem Monat beginnt der
Frühling? (der . Sommer,der
Herbst, der Winter)?
An welchen
J
Tagen beginnen die
Jahreszeiten?
, Von wann bis wann dauert ,der
Herbst? .
In welcher Jahreszeit verreisen
Sie?
Was fUr ein Tag isi heute?
W'as fUr einen Tag schreiben wir
heute?
Wann sind Sie geboren?
Wieviel ' Einwohner , hat
• Budapyst? Wien?
Die Monate April, Juni, Septem
ber, November haben jel 30 (30-
30) Tage und die Monate Janner,
Marz, Mai, Juli, August, Oktober
und Dezember haben jel 31 Tage.
Es ' gibt
l
4 Jahresszeiten, und
zwar: den Frühling, den Sommer,
den.Herbst, den Winter.
Der Frühling , beginnt im
J
(Monat)' Marz (der Sommer
beginnt im Juni, der Herbst im
September, der Winter lm
Dezember).
. Der Frühling beginnt am
J
21.
(einun<f?;w<Í!lZigsten) Marz, der
Sommer am 21. Juni, der Herbst
am 23. ' (dretundzwanzigsten)
September, der: Winter am 21.
Dezember.
'Der ' Herbst dauert vom 23.
(drtliundzwanzigsten) September
!>is 21. Dezember. ,
Ích verreise im
J
Frühling (im
Sommer, im Herbst, im W!nter).
Heute ist der 1. (erste) lanner [der
5. (fUnfte) Marz, der 15. April,
der 29. ' (neunundzwanzigste)
September ].
Wir schreiben den 2. (zweiten)
Mai I den 22, (zweiundzwanzig-
sten Juli] 1935.
Ich bin am 7. (siebenten) Juni
1900 geboren. '
Budapest hat 1 ( eine) Million
, Einwehner, Wien hat 1.900.000
(eine Million neunhunderttau-
send).
191
Fröhliche Ecke
Eine interessante Rechnung
In einer Zeitung des Jahres 1900 lesen wir folgende Aneköote.
Ein Arbeiter bittet seinen Chef um bessere Bezahlung. "la me in lieber
Freund", sagt Jer Chef, "wohin denken Sie? Sie wolle:;l eine bessere
Bezahlung? Wieviel arbeiten Sie eigentlich? ich werde Ihnen zeigen,
daB Sie gar nichts arbeiten. Das Jahr hat 365 Tage, nicht wahr, mein
Lieber? tiiglich schlafen Sie, das Tage im
365 wemger 122 1st 243. AuBerdem haben Sle tagltch 8 Stunderi frel,
das sind weitere 122 Tage. 243 weniger ist 121. Aper an Sonntagen
haben Sie immer frei,4 wir haben 52 Sonntage im Jahre, also bleiben
nur noch 69 Tage. Sie arbeiten aber auch an Samstagen nachmittags
nichts, das sind jiihrlich 52 halbe oder 26 ganze Tage. Ziehen Sie nun
von 69 Tagen 26 Tage ab, wieviel Tage bleiben? Ganze 43 Tage und
nicht mehr! Aber sehen wir weiter, wir sind noch nicht fertig! Sie
haben zu Mittag taglich eine fr'ei;4 Sie' brauchen ,also 16 Tage
zum Essen. Wieviel Tage bleiben? 27 Tage! Und nun kommt der
Urlaub! Sie haben 14 Tage Urlaub
5
im Sommer; bitte, machen wir die
Subtraktion:
6
27 weniger' .14 ist 13. Aber wir haben auch noch 12
F eiertage im Jahre. Ziehen wir nun auch diese ab, lieber Freund! Was
bleibt übrig? Ein Tag! Nicht mehr und nicht weniger! Und dieser Tag
ist der Neujahrstag, und an dies em Tag,e ist unser'Geschiift zu! Und da
wollen Sje eine bes,,>ere Bezah.1ung?" - Nein, der Arme wiU überhaupt
nichts mehr. Er schüttelt' bloI3 den Kopf und geht... Er versteht die
Welt nicht mehr!
I je 2 = 2-2, je 5 = 5-5,je 50 = 50-50.
"e s g i b t" (van, vannak) + Wen f a II ! • :
, Man sagt: l, ln elnem Monat, 1m Monat Januar -1m Januar: ln den Monaten; 2. 1m Friihling,
1m Sommer, 1m Herbst, 1m Winter; 3. an elnem Tage: am Montag, am Dienstag usw.; am l..
4 ,(ersten) Januar: man rt i c h t wie im am l. (Tag) der Januars:január l.-én.
léh habe eme Stunde frel , l óra szabad ő , 'an (egy órára szabad vagyok); ich habe einen
Tag freie l nap szabad idéim V"II (egy naprá' szabad vagyok). '
5 ich habe eine Woche Urlaub: l hét szabadságom van; er hat 14 Tage Urlaub: 14
szabadsága van, Wie lange haben Sie Urlaub? Meddig tart az On szabadsága? (Wie lange
dauert Ihr Urlaub?)
6 ich mache eine Subtraktion: (kivonástvégzek) kivonok.
192 .
\
Wörtet
zahlen (célen)
gewöhnlich ő
das Schaltjahr, --s, --e
ZJ,lsammen (= im ganzen)
der Janner (Januar), '--s .
der Februar, --s
der Mm, -- (es)
der April, --s
der Mai, -- (es)
der Juni, --s
der Juli, --s
der August, --s
der September, --s
der Oktober, --s
der November, --s
der Dezember, --s
die Jahreszeit -- --en , , ,
der Frühling, im F.
der Herbst, --es, --e, im H.
beginneri, etwas beginnt
jemand beginnt
dauern
geboren
der Eimvohner --s --
- ,"
számolni
rendes
a ő
összesen
(a) január
(a) február
(a) március _
( az) április
(a) május
(a) június
(a) július
(az) augusztus
'(a) szeptember
(az) október
(a) november
(a) december
az évszak.
a tavasz, tavasszal
az ő ő
ő
valaki (meg)kezd
tartani
született
a lakos
* * *
der Arbeiten, --s,
der Chef, --s, --s (set)-
die Bezahlung,-- _o, --en'
' denken
'wohin Sie?
daI3 ő
tiiglich
jiihrlich' . ,
abziehen, ich ziehe (eine Zahl) ab
der Urlaub, --es, --e
übrigbleibim, etw. bliebt übrig
der Neujahrstag, --es, --e
zu
a munkás
a ő ,
, a fIzetés
gondolni
hová (mire) gondol?
hogy
naponta
évenként
kivonni '
a szabadság
megmaradni,vmI megmarad
az újév napja' .
zárva
193
.'
das Haus ist zu a ház zárva van
schütteln, ich schüttle den Kopf 'Jcsóválni
Aufgaben
1. Lies folgende Zahlen: 69, 75, 141, 584, 936, 1022, 13)5,
13. 137,83.472,312.598,642.974,1,246.801,5.300.000.
2. S chreib e folgende Zahlen in Ziffern: achtupdvierzig,
neunund-zweihundeiteinundzwanzig, dreitausends'echshunderteft,
siebzehntau-sendfiinfhundert, fünfundvieq;igtausendsechshundertelf,
zweihundert-neunzig, dreihundertsechsundachtzig,
siebenhundertdreiundsiebzig-
, zwei Millionen
'achthundertzWeiundaéhtzig-tausendachthundertachtundachtzig.
3. Rechne laut in deutscher Sprache: 26+ 13=39, 69-19=5().
37X6=222,91:13=7.
4. Wie hei13en folgende Daten: Bécs, l 876. március hó 19-én. -
' Budapesten, 1926 július hó 3-án. - Drezda, 1900 szeptember hó l-én.
- Berlin, 1564 december hó 24-én.
XXIX.
Huszonkilencedik -- NeunundzWanzigste Lektion
A "dürfen" módbeli segédige
dürfen - szabad (tenni) -hat, -het
l. Ich darf hier bleiben . .
Itt szabad maradnom. Darf ich hier bleiben?
Itt maradhatok. Szabad itt maradnom?
2. Du darfst weggehen.
El szabad menned.
Elmehetsz.
. Darfst du weggehen?
Szabad elmenned.
Er'
} deutsch sprechen. Darf deut'lch prechen.?
Es Szabad németül beszélnie. es
1. Wir dürfen Wein trinken.
Szabad bort innunk. Oürfen wir Wein trinken?
Bort ihatunk. Ihatunk bort?
2. Ihr dürft Brat essen.
Szabad kenyeret- ennetek. Dürft ihr Brot essen?
Ehettek kenyeret. Szabad kenyeret ennetek? '
194
3. Sie dürfen spielen.
Ichdarf
Szabad játszaniuk.
Játszhatnak.
m i c h anziehen.
Dürfen sie spielen?
Szabad játszaniuk?
Fel szabad öltözködnöm. Darf ich mich anziehen?
Felöltözködhetem:
Du darfst d i c h waschen.
Szabad mosakodnod.
Mosakodhatsz.
,Darfst du dich waschen?
Er darf s i c h . setzen. .
Stb.
1. Ich m ú 13
2. Du muOt
Le szabad ülnie.
Leülhet.
Darf er sich setzen?
A "müssen" módbeli segédige
müssen - kelleni, lenni
arbéiten
Nekem dolgoznom kell.
\
schreiben.
Mu/3 ich arbeiten?
Kell dolgoznom?
Neked írnod kell. MuBt du schreiben?
Kell írnod?
3. Hans
Er
EVa}
Sie
}
. JánOSnak} feküdnie Mu13 er liegen? ,
. muO hegen. Neki kell. Kell feküdnie?
muO aufstehen. J
Évának } fel kell Mu13 Eva aufstehen?
Neki kelnie Fel kell kelnie Evának?
1. Wir müssen schlafen geh\!'n .
Le kell feküdnünk. Müsser wir schlafen gehen?
2. Ihr müOt , aufstehen.
Fel kell kelnetek. Mü13t ihr aufstehen?
3. Sie müssen lernen.
Nekik tanulniuk kell. Müssen sie lernen?
160. A "dürfen" és "müssen" módbeli segédigék mellett is mindig
az ige ő igeneve áll .- A "durfen" megengedést féjez ki; a
"müssen" ű amely al61 nem ki magát az
ember.
195
Leseübung
Der Ausflug ,
Fordítsd az alábbi kérdéseket
felelj rájuk németül !
Heute ist ein schöner Tag. Die Milyen ő van ma?
Sonne scheint warm. Wir wollen Hogy süt a nap? Hová abmak
einen Ausflug in ' die Umgebung
1
kirándulni?
unserer Stadt machen. L - Allesj· Ki örül?
freut sich. Am meisten
4
freuen Minek örühfek a gyermekek?
sich die Kinder über' das herr-
liche Wetter. Endlich dö'rfen sie Hová szabad menniük?
hinaus
ó
in den grünen Wald. -- Hol akarják Önök eltölteni a
Wir wollen den ganzen Tag im napot?
Freien verbringen. I Auch ünkel
Franz möchte mit uns gehen; er Ki szeretne Önökkel menni?
mu13 jedoch zu Hause bleiben. Miért kell otthon maradnia?
dal.! er seit einigen 'hgetÍ Fieber ő vesznek búcs:h?
hat. l.! Wir nehmen traurig von ihm
Abschied.
Dann gehen wir auf die Hová mennek aztán?
Gasse. An der Ecke der nach- Hol állnak meg'!
sten Stra13e bleiben wir stehen Mi:e várnak itt?
und warten auf dieStra13enbahn. Milyen messzire kell utazniuk?
Wir müssen ein Stück
lU
fahren. Miért nem mehetnek olyan
Die Kinder sind noch schwach messze a gyermekek? [Mert még
und dürfen nicht so weit mar- 'k]
schieren. -- Nach kurzer Zeit gyenge .
I die Umgebung von Wien, von Budapest; iel, mache einen Ausfhig ln dic Umgebung von
Wien: kirándulok Bécs környékére; ich wohne ln der Umgebung von Wien: Bécs környékén
lakom.
2 ich mache einen Ausflug: kirándulok. Wann machst du einen Ausflug? Mikor kirándulsz?
:I "Alles" itt = "mindenki". PI. Alles lacht und singt: Mindenki nevet és énekel.
4 ich freue mich sehr, mehr, am melsten: nagyon, jobban, a I .. gjobban öriilök.
5 V. Ö. 131.
6 Ich darf hinaus (u.i. "gehen"). Darf der Kranke schon hinaus (u.i. "gehen")? Er darf noch immer
nicht hinaus. ' .
7 bringen: hozni; verbringen (die Zeit): eltölteni ő PI. Wo verbringen Sie den Sommer? Ich
verbringe ihn immer in Deutschland. .
8 Mellékmondat! Az ige a mondat végén áll!
9 V. ö. 139.
10 ich gehe, fahre ein stück: egy darabig.
196
,
kommt ein "S2"-er
ll
W..agen; w.ir Milyen ' kocsi jön rövid ő
steigen ein, setzen uns in múlva? Hová ülünk? - Hol
Innere des Wagens und fahren ab:;> szabad augyermek,eknek leülnl_
Die Kinder dürfen . an den Mit ad ünöknek a kalauz? - Ki
Fenstem Patz und fIzeti a jegyeket?
hinaussehen. Der Schaffner gibt érkeznekIJ rövid . utazás után? -
uns die Fahrkarten, ich bezcl1le Mit csinálnak most? Hová
sie.
I L
Nach kurzer Fahrt sind wir mennek 'Öriök? - Mennyi ideig
im Grünen. Wir steigen aus und menetelnek még? - Hol keresnek
gehen in den nahen Wald. Wir helyet? - Hová ülnek? - Mit
marschieren 2Stunden lang}4 csinálnak a· "' nagyobb
Dann suchen ' wir' einen gyermekek?
angenehmerl P.latz im Schatten
der Baume und setzen uns, auf Mikor esznek? Mit esznek?
den Boden. Die grö13eren Kinder
dürfen . eine W.eile
H
> Hová me11,llek azután vissza?
miteinander spielen, Um l Uhr
. . u 'ak?
mlttags essen Wlr von _ unseren Hova utazn .
kal ten Speisen, sp ater gehen wir
, .
wieder zur Stra13enbahn zul'ückMilyen volt II kirándulás?
und fahren nach Hause. Es war
ei'n herrlicher Ausflug,
Sprichwort
" --::Ju-n-g-e-=-L-e-u-te-k::-o::--" nn-e-n-,-a-:'lt-e-m--::ü-ss-e-n-s-t-e-:rb-e-n-. -".
WÖl'ter
_ der Ausflug, -flüge.
ich mache' einen Ausflug
scheinen
die Sonne scheint
die Umgebung, --, --en
das Wetter, --s
a kirándulás
kirándul ok
sütni
süt a nap
a környék
az ő ő
i i _ ein zw"iundfiinfziger Wagen egy ötvenkettes kocsi; 9-er Wagen: egy kilences Kocsi.
12 "sie" = "die Fahrkartcn
tt
• •
= Wohin kommen sie ... ? .
14 V. Ö. 154. .',
15 Mennyi ideig? Wie lange?
. 16 die Weile, az ő bizonyos ő ich blewe noch eine Weile: maradok még kis ideig,
kicsit; nach einer Weile: kisvártatva, rövid ő múlva. .
17 ich esse von einer Speise (von der Suppe): eszeín az ő ő ich trinke vom Wein:
iszom a borból. '
197
das Freie, --n
im Freü!n
der Abschied, --s, --e
Abschied nehmen von jm
aszabadtér
a szabadban
a búcsú
búcsút venni (elbúcsúzni)
ő
traurig szomorú
die StraJ3enbahn, --, --en a villamos
die Bahn, --, --en a vasút
marschieren menetelni
einsteigen, steige ein beszállni
das Innere, --n a ő
abfahren, ich fahre ab, du fáhrst ab elindulni
der Schaffner, --s, -- a kalauz
die Fahrkarte, --, --n a menetjegy
.- die Karte, --, --n ' ' a kártya, jegy
bezahlen (bccá'ICn) megftzetni
die Fahrt, --, az utazás
das Grüne, --n a zöld
im Grünen a zöldben
aussteigen, ich steige aus ki-,
angenehm (angCné'm) kellemes
der Schatten, --s, --- az árnyék .
der Boden, --s, -- a fóld; lfpadló
die Speise, --, --n az étel
sterben, du stirb st, er stirbt meghalni
Aufgaben:
L Übersetze! ' P á' r b e s z é d. JÓ]lapot, Antal! Jó napot
Károly! Honnan jössz és hová mégy? - Az irodámból jövök,
gyalog hazamegyek: - Kinek hozol ilyen szép virágokat? - Apámnak
.. fog a nagxon beteg volt. - Hogy van?l _
Koszonom, mar Jobban van mmt az utóbbi napokban. Tegnap óta már
a szobában. - Mennyi ideig volt tulajdonképpen
beteg? - Harom hetlg volt beteg. Nagyon ű ő ű e
volt.) - Meg van elégedve a háziorvos? - Most már minden rendben
IV. ö.US.
2 V. ö. 150.
3 V. ö.1S9.
4 V. ö. 149.
s V. ö. 153. Wo hin? An den Plattensee.
198
van. Apám már egy hete teljesen láztalan (tieberfrei) és néhány nap
óta már jobb (nagyobb) étvágya is van. - Mit akartok nyáron csinálni?
Budapesten
2
fogtok maradni? - Nem, már június 20_án
3
Siófokra,
4
a
Balaton mellé
5
fogunk utazni. Ott kis villánk és szép kertünk van. -
Mióta van villátok a Balatonnál? - Ó már régóta. Látogass meg
minket nyáron! - Köszönöm, nagyon szívesen e.lmegyek (ich konime).
pe van elég helyetek? - Hogyne, van elég helyünk! - Jó, akkor
,elmegyek (hozzátok). De csak augusztusban lesz ő (érek rá). -
Nem tesz semrnit;6 mi ő

szeptemberben fogunk Budapestre
visszajönni. - Még mindig a IL kerületben laktok? - Nem, már fél év
óta az L lakunk. Keress felS minket ő vasárnap délután.
Pauler-utca L sz. II. emeleten lakunk.
9
- Sajnos, vasárnap nincs ő
De a ő hétenl!) majd felmegyek egyszer. - Akkor írj egy rövid
levelet! Nagyon fogunk örülni, ha eljössz. - Apádnak ő
jobbulást kívánok. Szervusz! A viszontlátásra!
II. Alakítsuk át az alábbi mondatkat úgy, hogy a cselekvést az
értelemnek ő a werden, wollen, mögen, :können, dürfen, müssen
segédigék fejezzék ki! Pl. Karl wird (will, muB) Spachen studieren.
Karl studiert mehrere fremde Sprachen. - Er nimmt bei einer Dame
Unterricht. - Wir reisen ins Ausland. - Fahrt ihr mit uns? - Wir fragen
unsere Eltem. - Die Kinder gehen zu B ett. - Ich wecke sie. - Sie erw'achen
nicht. - Der Junge wiischt sich, das Miidchen kleidet sich an. - Sie spielen
miteinander. / .
xxx.
.
D r e i fi i g s t e L e k ti o n
, A mellékmondat - Der Nebénsatz
ő Haupsatze Mellékmondatok - N e b e n s a t z e
Karl schreibt
eine Aufgabe.
ő alany
o _ Das macht nichts.
7 ő spatestens.
8 felkeresni: aufsuchen ich suche jemanden auf.
9 tru 1.,2.,3. Stock.
10 ln der Woche: tn der nachsten Woclre: a ő héten.
eine Aufgabe
schreibt.
I ' .
állítmány(ige)
199
Franz ist schon seit
langem krank.
Geht ihr spazieren?
Zieht ihr um?
Du wirst umziehen.
Ich höre,
I dall Franz I schon seit langem krank ist.
Hallom, hogy Ferenc már régóta ?eteg.
Ich höre,
I dall du I umziehen wirst.
Hallom, hogy elköltözöl.
Die Dame nÍImnt Platz. Ich warte, o
[}is die Dame . I Platz nimmt.
Várok, míg a hölgy helyet foglal.
Die Kinder sind fleillig. I. Wir freuen uns,
I wenn die Kinder' I fleillig
II. Wenn die Kinder fleiBig sind, fi&len wir uns.
Örülök; ha a gyermekek szorgalmasak.
161. A mellékmondat szórendje különbözik a ő A
mellékmondat elején áll a ő (das Bindewort), közvetlenül
ezután következik az alany, míg az állítmány (ige) a mellékmondat
__________________________________________ -.
+ többi mondatrész o
ő + alany .................................... + állítmány' (ige)
Ich sehe, dall die 'Kinder ein deutsches Buch lesen:
ő állítmány (ige )
162. Az elválasztható igekötó'kkel összetett . igéket a
nem választhat juk el. Figyeljük meg a különbséget
a ő és mellékmondat köz.ött. Die Eltem gehen weg. - Ich glaube, dall
die Eltem weggehen.
Er kleidet sich an Ich sehe, dall er sich ankleidet.
200
163. Fontosabb ő dall: hogy; wenn: ha; ob: vajon; weil,
da : mert; bis: míg . .
164. Ha a mellékmondat ő a ő akkor a ő
igéjét a mondat elejére, az alanjt pedig második helyre tesszük
(fordított szórend!). Ugyancsak fordított szórendet használunk, ha a
ő elején kiemeIt szó vagy szócsoport van.
Pl. Ich Jahre nach Salzburg, wenn das Wetter schön bleibt.
Wenn das Wetter schön bleibt,Jahre ich nach Salzburg.
* * *
"wissen" - tudni
1. Ich weill, dall du ein Deutscher bist. Weill ich, dall du ein D. bist?
Tudom, hogy német vagy.
2. Du weillt, dall ich morgen verreise. Weillt du, dall ich verreise?
Tudod, hogy holnap elutazom.
} weill, 'dall ich Wei B dall ich krank
Es . bin? o·
es
l. Wir wissen, wo Sie wohnen. Wissen' wir, wo Sie wohnen?
Tudjuk, hol lakik Ön.
2. Ihr will t, wohin wir reiseno
T!.ldjátok, hová utazunk.
3. Sie wann wirkommen.
,Tuqják, mikor jövünk.
Sie wissen, wie ich heiBe.
Ön tudja, hogy hívnak. engem.
"o
WiBt ihr, wohin wir reisen?
Wissen sie, wann wir kommen?
Wissen Sie, wie ich heiBe?
A "tudni" igének két alakja vaJ;l.: 1. IWnnen ő
igenév) valamilyen képesség megjelölésére; 20 wissen (ha ő
tudomásunk van).
Egyes mellékmondatokat ő is kezdhetjük. Ilyenek:
wo: hol; wohin: hová; wann: mikor; ' wie: hogy. Figyeljük meg a
különbséget: Wo wohnst du? Ich weill, wo du wohnst. (Szó:rend!) Wie
he.i,llen Sie? Ich weill nicht, wie Sie heillen.
. '
Leseübung Das Mittagesseq
Herr Groll verbringt den I W o Herr groB den
V ormittag von etwa 8 :.lhr früh bis 1 Vorrnittag? Wann unterbricht

201
Uhr mittags, in seifie1l:l Amte. Um 1
Uhr mittags unterbrichf er '
Arbeit und eilt nach Hause, dáL er
spatestens um Uhr im
Amte sein mu13. SobaId
t
er die
j ' •
W ohnung betritt, ist der Tisch
bereits gedeckt. Herr GroG begril13t
seine Frau und seine )Jeiden Töchter
mit hetilichen Worten.
4
Frau GroG
sagt: "Ich freue mich, dal3
t
du. so
piinktlich korrimst. Wir können
beginnen; komrp.t zu Tisch! "b
lIerr und Frim Groll und die
beiden Madchen setzen sich an' den
Tisch.bJedes sitzt an einer anderen
Seite. Ein-reines' Tuch bedeckt den
Tisch. 'kde Person erhaIt ein
Gedeck: zwei Teller, einen LöffeI,
eine Gabel, ein Messer, ein
Tril)kgIas und ein Mundtuch. - In der
Mitte des Tisches steht eine SchüsseI
mit heiGer' Suppe, Iinks davon lS eine
FIasche mit frischem' Wasser und
ein Salz- uiId Pfefferfap.
Das Mittagessen der ' Faffiilie
'Groll besteht. gewöhnIich aus 3 bis 4
,' Gangen. y , Die Suppe ist der ' erste
Gang. Die Hausfrau kostet zuerst
er seine Arbeit? Warum eilt
er . nach Hause? W ann
nnterbrechtmSie die Arbeit?
Bilen Sie auch mittags nach
llause? Wen begrül3t ... Herr
GrQll? W oriiber' freut sich
Frau Groll. "
Aus wieviel personen besteht
die Familie GroG? Wo hin
setzen. sie. sich? - Wor;Íus
pesteht eÍn Gedeck? W omit
man das Fleisch?
Womit illt man dieSuppe? "
W as in oer des
Tisclws? Was . befindet sich
und rechts yon ' der
Schüssel?
Aus Gangeh besteht
d<l$ Mittaglilssen der Familie
Groll? \Vas ist dei erste
Gang? Wamm kostet
.......
.. Mellékmondat! V. 6. 161. ő ("da") +"alany ("er"); az ige ("muB") a'-- mondat végén áll.- .
Mellékmondat! ' . ,
3 V. ö. 164. .
.. ./ "Wort" többese: a) die Wörter (összefiiggésre tekintet.nélkül), fi) die Worte
sz.avak, kis mondatok is). .
fieue mich ü b e r etwas; ezért: w o rü b ci r freue ich niich? i n 'e k örülök? v. Ö. 13\.
Ich gehe z u T i s h: ebédelni megyek; de: ich gehe z U m < T i s c h: az asztalhoz megyek; der
zu TI.sch: a az asztalhoz jön; ich rufe jemanden zu Tisch: valakit ebédre
hIVo k; Ich setze nuch an den TIsch: leülök az asztalhoz; ich sitze am Tisch az asztalnál ülök.
7 m1t der heiBen Suppe, de: mlt heiBer Suppe; mit dem frishen Wasser, de: mit frischem
Wasser. . . :
81inks von, rechts von (+Wemfall)"pl.links von dem (vom) Tisch:' az asztaltól balra' reclits •
der Tüc az ajtótóijobbra, ezért: links; rechts davon: attól balra, jobbra. " , .
202
.. ,
"
'.<
die Suppe, Obi sie genug tPesalzen
ist, dann schöpft sie davon
l
aufdie
· Teller, alle nehmen die Löffel zur
Hand! I und beginnen Zl,lli essen:
Nach der Suppe triigt die Magd
die SchüsseI und die leeren Teller ab
und bringt das Fleiscli, die Tunke
und das Gemüse auf den Tisch. D'fS '
· Essen schmeckt ausgezeichnet. Der
Vater giellt Wasser in die GUiser.
. Wer durstig ist, trinh davon.
Der dritte Gang besteht aus
Mehlspeise und frischem Obst
(Kirschen, Apflen, Birnen u. s. w.).
Nach dem Mittagessen bleiben
sie alle noch eine W eile]j sitzen und
piaudem' über
L4
dies und das. Der
Vater weill ' immer eine kleine
Neuigkeit. Danh erheben sie sich
· vQn ihren Stühlen und begeben sich
wiederan L' die Arbeit.
Wöder
das Mittagessen; --s
etwa .
unterbrechen, du unterbrichst"
er unterbricht '
spiitestens
sobald (zobá'lt)
gedeckt
decken
herzlich
die Hausfrau die
W ohin schöpft
Suppe?
I
Suppe?
Sle die
W ohin tragt die Magd die
leeren . TeHer? Was- fur
Speis en bringt sie nun auf
den Tisch? Wie schmeckt
das Essen? Wer giellt Wasser
in die Gliiser? Wer frinkt
davon?
Woraus- ' besteht der dritte
Gang? Welches Obst essen
Sie am liebsten?
. Was macht man nach dem
Mittagessen? W oriiber
plaudert Familie Groll? Wer
erzahlt Neurigkeiten? Wo hin
begeben sie sich nachher?
az ebéd '
köriilbelül
félbeszakítani
ő
mihelyt
terített
megteríteni
szívélyes( en)
9 der G a n g: a) a folyosó, b) a menet, pl. der Eingang: a bemenet, c) a fogás.
10 ich schöpfe von der Suppe auf den Teller: ·merítek a ő a t<!nyérba, ich esse von der
Suppe: eszem a ő ich trinke vom Wasser: iszom a ő .
II ich nehnre ctwas z u r H a n d kezembe veszek valamit; wir nehmen etwas zur Hand:
, kezünkbe veszünk valamit; sie 'nehmen etwas zur Hand:\ezükbe vesznek valamit stb.
12 ich beginne zu essen, z u arbeiten ő igenév z u-val): enni, dolgozni kezdek.
13 = egy ideig: v. ö. 154. '
l4 'ich spreche, plaudere ü b e r' etwas.
15 ich gehe (begebe mich) a n d i e A r b e i t: munkához fogok.
203
.
pünktlich .
erhalten, du erhalts, er erhalt
das Gedeck, --eS, --e
der Teller, -'-s, --
das Trinkglas, --es, -glaser
das Mundhlch, --es, -tücher
die Schiissel, --, --n
der Korb, --es, --"e
das SalZ, --es
das SalzfaI3, -fasses, -fásser
der Pfeffer, --s
das PfefferfaJ3 , -fasses, -fásser
der Gang, --es, --"e
ob
gesalzen
schöpfen
abtragen du tragst ab, er tragt ab
die Tunke, --, --n
gieJ3en
die Mehlspei'se -- --n , ,
das Mehl, --s
die Neuigkeit, --, --en
erzahlen (Crzé'rn)
sich erheben, ich erhebe mich
Aufgaben
pontos(an)
megkapni
a teríték
a tányér
az ivópohár
a szalvéta
a tál
akósár
asó
a sótartó
a bors
a borstartó
a fogás
vajjon
sós, besózott
meríteni
elhordani, elvinni
a mártás
önteni
a tészta
a liszt
az újság
elmesélni
felemelkedni
I. Übersetze! (Egy) párbeszéd Frigyes és az édesanyja között:
Anya: Frigye.s, nagyon éhes vagyl?_ Frigyes: Igen, anyám, nagyon
. ' éhes vaWn0k. Tudod, hogl 'iskola után mindig éhes vagyok. Kész van
az ebéd ? - A.: Igen, mindjárt kész. A cseléd már teríti az asztalt.
Türelmesnek kell lenned. Tudod" hogy mie kapunk ma?- F.: Nem, azt
nem tudom ... Mit kapunk? - A.: Levest, ű és ő és jó édes
tésztát is. - Orülsz
4
az ételnek \evésnek
5
)? - F.: Igen, nagyon örülök. -
A.: Minek
6
örülsz a ? A levesnek? - F.:Nem, a tésztának.
I ő
Mellékmondat! ő + alany ... , az ige a mellékmondat végén áll. v. ö. 161.
. hogy mit = was (mellékmondat!) .
. 4 V. ö. 131.; itt: sich freuen a u f etwas
5 az evés: das Essen.
6 = Worauf.
7 én örülök a legjobban: ich'freue mich· am mei.ten.
204
f .
Gyerekek, mossátok meg a kezeteket
8
és gyertek
9
. asztalhoz! A
cseléd hózza már a leveses tálat (die Suppenschüssel). - A gyerekek
megmossák il. kezüket és a terített asztalhoz ülnek. - Kanalat vesznek a
kezükbelo és enni kezdenekll. Az ebédjük három fogásból áll :
ő húsból és ő ő éS" édes ő Nagyon ízlik
nekik az ebéd.
II. Képezz a ő mondatcsoportokból ő és
mellékmonQatokat! Pl. Ich höre, daB du krank bist.
Ich höre: {Du bist krank. - Ihr Vater macht eine Reise, - Sie
. fahren in die Provinz. - Ihr unterbrecht die Reise.
Wir wissen: {
Unsel:e Freunde haben eine neue Wohnung. - Es geflillt
dir im Ausland nicht. - Sie wollen umziehen.
Ich frage
dich
{
Bist du hungrig? - Wills du etwas essen?
Wie spiit ist es? - Woher stammt dein Vater?
Wann wirst du uns besuchen'?
XXXI.
Einunddrei8igste Lektion
Igék + "zu" és ő igenév ·
Wo pflegen Sie zu speisen?
Hol szokott ebédelni?
Ich pflege daheim zu speisen.
Otthon szoktam ebédelni .
Wann pflegen Sie aufzustehen?
Mikor szokott felkelni?
Beabsichtigen Sie zu frühstücken?
Szándékozik reggelizni?
Hat Ihre Frau die Absicht,
hier zu bleiben?
Ich pflege um 7 Vbr morgens
aufzustehen.
Reggel 7-kor szoktam felkelni.
Ich beabsichtige nicht zu
frühstücken .
Nem szándékozom reggelizni.
Nein, sie hat nicht die Absicht
hier zu bleiben.
Szándékában van feleségének itt maradni? Nem, nincs szándékában itt
maradni.
s megmosom a kezemet: ich wasche m i r (Wemf.) d i e H il n d e; megmosod a kezedet: du
wilscht d i r (Wemf.) d i e H il n d e stb.; megmossa a kezét: er (sie, es) w il s c h t
9 S i C II (Wemf.)d i e H il n d e stb.; megmossák a kezüket: sie waschen s i c h d i e H il n d e.
= kommt! . .
10 valamit kezembe veszek: ich nehme etwas z u r H a n d; valamit a kezedbe veszel: du nimmst
etwas z u r H an d; er (sie, es) nimmt etwas z u r H a n d; wir nehmen etwas i. u r H a n d
sh .
I i = sie beginnen z u e s s e n.
205
165. A ő igenév ő a) magában, pl. a módbeli
segédigéknél: b) zu-val együtt bizonyos igék mellett. - Pl. Ich will
schreiben. - De: 'Ich beabsichtige zu schreiben. - Elválasztható
ő összetett igéknél a "zu" az ,igekötó és az ige közé keriil
Pl. Ich pflege aufzustehen. Wir haben die' Absicht urnzuziehen.
pflegen:
szokni
* * *
Ich pflege niemals Kaffee zu trinken.
Nem szoktam sohasem kávét inni.
bea'bsichtigen: Ich beabsichtige, nach Berlin zu reisen.
(die Absicht "Berlinbe szándékozom utazni.
haben) Wir beabsichtigen, den Sommer in Budapest zu
F szándékozni verbringen.
. beschlie' llen:
elhatározni
wünschen:
kívánni,óhajtani
beginnen:
'anfangen:
kezdeni
áufhören:
abbahagyni
bitten:
kérni
206
A nyarat Budapesten szándékozuiik tölteni.
Ich habe die Absicht (beabsichtige), Deutsch zu
lernen.
Szándékomban van németül tanulni.
. Was beschlieBen Sie zu tun?
Mit határoz, mit fog tenni?
Ich heschlieBe, ins Theater zu gehen.
Was wünschen Sie zu speisen?
Mit óhajt (parancsol) enni?
Ich wünsche, bloB zu trinken .
. Csak inni kívánok
Wir beginnen, Deutsch zu verstehen.
Wir fangen an, Deutsch zu verstehen.
Kezdül}k már németül érteni.
Wann werden Sie beginnen (anfangen), dieses Buch
- zu lesen?
Mikor kezdi majd ezt a könyvet olvasni?
Ich höre auf,. zu árbeiten.
Abbahagyom a munkát (tulajdonképpen:
abbahagyok dolgozni.)
Hören Sie doch auf, so laut zu sprechen!
Hagyja abba a hangos beszédet!
Ich bitte Sie, die Türen zu schlieBen.
Kérem, csukja be az ajtókat!
Wir bitten den Lehrer, uns das Buch zu borgen.
Megkérjük a.tanítót, kölcsönözze nekünk a könyvet.
befehlen jm:

verbieten jm:
megtiltani
Ich befehle dem Schüler, schön zu schreiben.
Megparancsolom·a tanulónak, hogy szépen írjon.
Der Vater verbeitet mir, auszu gehen.
Az apám megtiltja nekem, hogy elmenjek.
empfehlen jm: Wir empfehlen dem Kranken, liegen zu blieben.
ajánlani Ajánljuk a betegnek, hogy maradjon fekve.
Das Kind verspricht den Elte,rn, zu gehorchen. versprechen:
megigérni A gyermek megígéri hogy enged.elmes-
kedni fog.
"Man"
A "m a' n" általános alany mellett a németben az állítmány
egyes szám 3. személyben áll" ugyanekkor a szintén meg nem
határozott alany hiányába.n a magyar nyelv az állítmány t többes 3.
személyben használja. .
M a n kommt. Jönnek. -- M a n singt. Énekelnek.
Leseübung
Im Gesthof
An Sonn- und Feiertagen
l
pflegt Familie GroB nicht daheim zu
speisen. Da heute Sonntag .ist,2 beschlieBt man,3 den nahen Gasthof
"Zum schwarzen Adler" aufzusuchen
4
und hier das Mittagessen
einzunehmen.
4
Sie betreten? das groBe Lokal, zwei Kellner begriiBen
sie freundlich und fuhren sie an einen leeren Tisch. Der Speisentrager
fragt: "Wünschen
6
die Herrchaften auch zu speisen?" Als Herr GroB
bejaht, reicht ihm der Kellner die Herr GroB sagt: "Ich
bitte, uns zuerst viermal Suppe zu bringen.
7
Die anderen Speisen
werden wir sp ater bestellen. " - Der Speisentrager entfemt sich, Herr
GroB fragt einen anderen Kellner nach den Getranken. .
I a m e i n emF e i e r t a g e: ünnepnapon; a n S o n n- u n d F e i e I t a g e n vasár- és
ünnepnapokon. .
2 Mellékmondat! Ha ő volna: Heute ist Sonntag.
3 Fordított szórend, mert a ő ő kiemeIt mellékmondat áll.
4 Ne felejtsük el, hogy "beschliellen" után z ti és ő igenév következik (I. aufrusuchen,
einzunehmen). .
5 ich betrete einen Raum (Wenf. viszonyszó nélkül).
6 "w Ü n s c h e n" után z u és ő igenév áll.
7 "b i t t e n" után z u és ő igenév áll.
8 ich frage jn n a c h etw. (Wemf.): megkérdezek valakit valami ő
207
/
"W ist angenehm?,,9 fragt der.Kellner, "Bier oder Wein?' Wir
haben helles und dunkles Bier, inHindische und ausliindische Weine."
" "Bringen Sie mir und meiner Frau 4 Dezi leichten ungarischen
Tischwein und ein Fliischchen Mineralwasser und den beiden jungen
Damenje ein (1--1). Glas Sodawasser!" .
Der Speisentriiger bringt auf einer Tasse 4 Portfonen Suppe und
geiGt sie in die Teller. Unsere Giiste wünschen einander "guten
Appetit" und beginnen sodann zu speisen.
10
Nach der Suppe bestellt Herr GroG eine Portión Kalbsbraten,
zwei Portionen Schweinebraten und ein Víertel gebackenes Huhn.
"Was fur Beilagen darf ich bringen?" fragt der Kellner. Herr
GroG 'antwortet: "Ich bitte, uns zweimal Kartoffelsalat, eine Portion
. Reis und eiilmal grüne Erbsen zu bringen. Was fur eine Mehlspeise .
können Sie uns empfehlen?" - "Ist den Herrschaften vielleicht eine
frische Schokoladetorte gefállig?" - "Na gut, ·dann bitte ich, uns vier
; Portionen Scqokoladetorte zu bestellen. "
. Sobald die Giiste mit dem Essen fertig sind, sagt Herr GroG:
"Ich möchte zahlen." Der Zahlkellner kommt, Herr GroG sagt die
Speisen und Getriinke an. Der Kellner schreibt die Rechnung und
sagt: "Die ganze Summe betriigt 10 Mark 25 (Pfennig):" .
Herr Gro13 bezahlt die Rechnung und gibt jedem Kellner ein
entsprecnendes Trinkgeid. .
Fröhliche Ecke
\ .
Der sparsame Gast
,'-
Eines Tages kommtein Herr in einen GasthQf und wünscht zu
sp eis en. Der Kellner bringt ihm eine Speisekarte; der Herr liest' sie
lange, endlich fragt er: "W as kostet
1
die Tunke?" - "Die Tunke kostet
nichts", antwortet der Kellner. - "Und was kosten die Semmein?" -
"Auch die Semmein sind frei,,,2 sagt der Kellner, Sie hier das
Mittagessen einnehmen." - "Gut", sagt der Fremde, "dann bringen Sie
mir eine Schüssel und einige frische Semmein!"
9 '" Mi tetszik?
10 "b e g i n n e n" után z u és ő igenév, •
l Was kostet...? Mibe keruL.? Dieses Bild kostet e i n e n Heller (WenfalI!): ez a kép l fillérbe
kerul.
2 "fr e i": a) szabad, b) ingyen, pl. freie Mensch: a szabad ember, das Brot ist frei;a kenyér nem
kerül semmibe (ingyen van), "
208
,"
Sprichwort
Ausspuch ,
-,
Wer einmallügt, dem glaubt man nicht;
und wenn er auch die Wahrheit spricht.
Aki egyszer hazudik, nem hisznek neki,
még illor sem, ha mond.
Wer unbarmherzig. ist, hört auf, Mensch zu sein.
Friedrich der GrojJe
Wörter
der Adler, --s, ---
der Gasthof "Zum schwarzen'
Adler"
das Lokal
leer
der Speisentrager, --s --
die Herrschaft, _w, --en
als '
beja'hen (etw.=Wenf.)
die Speisekarte, _w, --n
das Getriink, --:.es, --e
helI ' ,
dunkel (die dunkle.Nacht)
das dunkle Bier
iniandisch
auslandisch
der Tischwein, --es,
das Fliischchen, --s, -- '
(de: die Flasche, _w, --n
/das Mineralwasser, --s,
.. -wiisser (minCrá'l)
daS Sodawasser, --s, -wass er
die Tasste, _w, --n
die" Portion, _w, --en (porción)
sodann "(zódá'n)
der Kalbsbraten, --s, --
. das Kalb, --es, --"er
der Braten, --s, --
der Schweinebraten .
das --e
< )
a sas
a "Fekete sashoz" címzett
ő
a helyiség
üres
, "
az éthordó (pincér)
. az ur3Ság
.amikor
igennel felelni valamire
az étlap.
az ital
világos
sötét
barna sör
belfóldi
külfóldi
az asztali bór
a kis üveg
azuveg)
, i' ,
az flSvanyvlZ
a szó<:lavÍZ
a tálca
az adag '
azután
a bQrjúsült
a borjú

. ....r
a disznópecsenye,sertéssült
ft disznó
209
,
gebaeken sült, rántott
,das Huhn --es --"'er a csirke
" ) .
die Beilage, - ', --n a körítés, melléklet
der Kartoffelsalat, --es, --e ·a burgonyasaláta
die Karto'ffel, --, --n a burgonya
der Salat, --es, --e (zálá't) a saláta
der Reis, --cs a rizs .
die-Erbse, --, --n.(erpszC) a borsó :
die Schokoladétorte a csokoládétorta
die Schokolade, --, p-n (sokolá'dj a csokoládé -
die Torte, --, --n - a torta
versuchen (f'riu'chCn) megkísérelni
iCh sage etw. an bemondani vmit
die Summe, --, --ll az összeg
Qje Summe betriigt az összeg kitesz
die Mark, --: . a márka __
der Pfennig, --s, .... -e a pfennig
das Trinkgeld, a borravaló
sparsarn (spárzárn) takatékos
eines Tages ,egy. napon
.. lügen _ hazudni
. die Wahrheit; --, --en (várhájt) ' aZ
ich spreche Wahrheit . igazat ffiQndok
der Ausspruch, --es, -sprüche a mondás ,
unbarmherzig . - könyörtelen
(barrrlherzig irgalmas)
Friedrich der GroBe Nagy Frigyes
(v. Ö. a. VI. leckével!)
Aufgaben '
I. Antworte auf folgende ő Fragen!
An welchen Tagen pflegt Familie GroB nicht zu Hause. zu Speisen?
W ohin gelren sie zu Mittag? Wer begrüBt sie, sooald sie das Lokal
betreten? Wohití fiihrt man sie? Was fragi der Speisentriiger? Was
rekht er Herrn GroS? Was bestellt' dieser? Woraus besteht der erste
Gang? W onach fragt Herr GroB einen anderen Kellner? WaS fur
getriinke bestellt ei schlieBlich? Was wünschen die Giiste eioander als
sie zuspeisen die niichsten zwei Giinge?
Was fUr Beilagen bestellt Herr GroB? Wem sagt Herr GroB '!.ie
210
Speisen und Getranke an? Wieviel betriigt die ganze Rechnung? Was
gibt Herr GfoB jedem Kellner?
II. Übersetze! Dr. Müller úr agglegény. Mivel (da) nipcs
családj aI, ezért majdnem mindig kávéházban szokott
2
reggelizni. Ma
is oda szándékozik
3
menni. Belép4 a nagy helyiségbe
4
, egy pincér
üdvözli ő és azt mondja: Mi tetszik? Mit hozhatok? Kávét vagy teát?
- Kérem, hozzon gyenge ű teát tejjel és kis adag vajat.
. Azonkívül kérek
5
néhány és francia újságot. - Igenis, ·doktor úr!
E szavakkal a pincér eltávozik és elJször néhány német újságot hoz.
Késóöh ezüst tálcán hozza a reggelit. Dr. Müller úr re!?gelizni kezd.
6
Mihelyt készen van a reggeli j ével, hívja a ő és kiftzeti a
számláját. . '"
III. Alakítsuk át a ő mondatokat a zárójelbe igék
segítségéveI! Pl. Franz beschlieBt, sich anzuziehen.
Franz zieht sieh an (beschlieBen). - Ich wasche und rasíere mich
(beginnen)".- Ich begebe mich tiiglich in mein Büro (pflegen). - Wir .
lemen Déútsch (wünschen). - Meiue Eltem arbeiten im Garten
(aufhören). - Seid fleiBig und brav (befehlen)! - Spielt nicht auf der
Gasse (verbieten)! - Kosten Sie einmal diese Torte (empfehlen)! -. Der
Kaufmann bezahlt die Rechnung (beschlieBen). - Die Kinder gehen
tiiglich eine Stunde spazieren (pflegen): .
I MeHékmondat! NUrcs családja: er hat keine Familie; mellékinondatban: da er .. '- hat. Azok a
• 2 ő amelyek meJlékmondatok uÍ!Ín állnak, mindig az igével ő
. (, = er pflegt: v. ö. 165. .
3 V. Ö. 165. . . '
4 ich betrete das Lokal (csak Wenf. viszonyszó nélkü!!). •
5 kérek valamit: ich bitte um etwas; v. Ö. 82.
6 V. Ö. 165.
7 a ő der Oberkellner.
211
A) Einzahl
Wie heillt
Schüler,
Hogy hívják· azt
a tanulót,
Wie heif3t die
Dame,..
. Hogy hívják azt
a hölgyet,
Das ist ein Buch,
Ez olyan-könyv,
212
XXXll.
ZweiunddreiHigste Lektioll
"Der, die, das"
mint vonatkozó névmás
.'.. .. '
der
den
dem
mit dem
dessen .,
die
die
der
neben der
deren
das
das

imdem
dessen
am besten Deutsch spricht?
_ aki legjobban beszél németül?
Sie unterrichten?
akit tanít?
der Lehrer die Bücher gibt? .
akinek a tanító a könyveket adja?
der Lehrer spricht?
akivel a tanító beszél?
Vater Kaufmann ist?
akinek az apja ő .
in dieser Villa wohnt?
aki ebben a villába:n lakik?
ihr nachmittags besuchen wollt?
akit d .. u. meg akartok látogatni?
du schreibst?
akinek· írsz?'
Ihr Vater sitzt?
aki mellett az Ön apja ül?
Kinder deine Schülersind?
. akinek a gyermekei a tanítványaid?
mir sehr géfállt. .
amely nagyon tetszik nekem.
ich dir sehr empfehle.
. amelyet nagyon ajánlok.
ich vieles verdanke.
'amelynek sokat köszönök
wir taglich lesen.
ő naponta olvasunk.
Sprache mir gefállt.
amelynek a nyelve nekem tetszik
B) A!ehrzahl
Das sind Bücher,
Ezek olyan
könyvek,
d i e uns sehr gefallen.
amelynek nagyon tetszenek
d i e ich geme empfehle.
amelyeket szívesen ajánlok
d e n e n ich vieles verdanke.
amelyeknek sokat köszönök
d e r e n Sprac'he mir gefállt.
amelyeknek a nyelve nekem tetszik
A "der:, die, das" 3 ű lehet a) ő a, az, b) mutat ó
névmás: e, ez, c) vonatkozó névmás: aki, amely, ami.
166. A' vonatkozó névmásként használt "der, die, das" ragozása
megegyezik a ő ragozásával, kivéve 3 esétet:
Einzahl, Wesr d e s s e n d e r e n d e s s e n
Mehrzahl, Wesf. d e r e n
Mehrzahl, Weinf. d e ll'e n
-
167. A vonatkozó "der, die, das" mint ő mellékmondatot vezet
be: ez az úgynevezett vonatkozó mellékmondat. Ebben a
is az állítmány (ige) a mondat végén áll; pl.: Gib mir
den Hut, der dort am Haken hangt! - "Der, die, das" mellett we/eher,
welehe, welehes is ő mint vonatkozó névmás, de ezt ő
. kerüljük!
168. A fent említett vonatkozó névmásokon kívül használjIlk még a
"wer" és "was" vonatkozó névmást is, amelyet éppúgy ragozunk, mint a
wer, was ő névmást. A",."wer" személy-, a "was" dolognévre
, vonatkozik. Mind a ő akkor használjuk, ha a szó, amelyre
vonatkozik, a wer, was után következik vagy egyáltalán nincs kitéve; pl.
Wer wagt, (der) gewinnt. Aki mer, az nyer. (Vagy: Der Mann, der wagt,
gewirmt; vagy: Der gewimlt, der wagt.) - Was wahr ist, (das) bleibt wahr.
Ami igaz, az igaz. - Azonkívül: Ich glaube alles, was du sagst. Hiszem
mindazt, amit mondasz. Er illt nur das, was ihm schmeckt. Csak azt eszi,
ami Ízlik neki.
169. Viszonyszókkal is ő a vona,tkozó névmás; pl. der
Kaufmann, bei dem wir einkaufen; das Haus, in das wir einziehen; das
Glas, aus dém ich trinke; die Fedem, mit denen ich schreibe; der Baum,
unter dem wir sitzen; die Baume, in deren Schatten wir sitzen: a fák,
amelyeknek az árnyékában illünk.
213
. Leseübung.
Herr Müller:
Herr GroB:
Herr Müller:
Herr GroB:
Herr Müller:
Herr GroB:
Herr Müller:
Herr GroB:
Herr Müller:
Herr GroB:
Herr Müller:
Herr GroB:
Herr Müller:
Am Nachmittag
Unterbrechen Sie zu Mittag Ihre Arbeit?
Ja ich mache eine kurze Mjttagspause, die ungefáhr 1
1/2 (eineinhalb) Stunden dauert. Da ich also um 1 Uhr '
meine Arbeit unterbreche, muJ3 ich spiitestens um 1/2 3
lJlu: wieder in meinem Amte sein.
Wann hören Sie da!ID zu arbeiten auf?l •
Das ist verschieden. Ich bin gewöhnlich frühestens um
1/2 5 Uhr, spiitesteris aber um 5Uhr mit meiner Arbeit
fertig.
Was machen Sie dann, sobald Sie fertig sind?
Ich verlasse möglichst rasch das Büro, das sich im
dunklen Hofe eines Mietshauses befindet, und eile auf
. die StraBe an
2
die ff;fsche Luft. Sie können sich
vorstelleri, wie ich micll..auf einen kleinen Spaziergang
'freure; bloB bee schlechtem ' Wetter fahre ,ich
geradewegs nach Hause. Hier erwartet mich gewöhnlich
schoR. die Jause, die meine Frau vorzubereiten pflegt.
Woraus besteht Ihre Jause? Sie wissen, daB wir
Nordéleutsche die Jause nicht kennen.
Ich pflege zur Jause,4 die.übrigens der deutschen Vesper
entspricht, eine Tasse Kaffee oder Tee zu trinken. '
Und was essen Sie dazu?
Gewöhnlich n1cht viel, - eine Semmeloder ein Stück
Brot, vielleicht em Stü& Kuchen oder eine kleine
Schnitte Torte; es schmeckt mir alles; was ich
bekomme.
Ich beneide
5
Sie um diesen gúten AppetiL - Was
machen Sie nach der Jause?
Nachher empfangen wir sehr hiiufig Giiste bei uns oder.'
machen selbst Besuche.
Wann werden Sie mich und meine Frau besuchen? Sie
wissen, daB wir uns freuen, wenn Sie kommen.
i V. ö. 165. - Man kann sagen: Wann hören sie. a II f zu arbeiten? oder: Wann hören sie 'zu
ai beiten a II f! .
2 ich gehe a n <l i e f r i s c h e L u' f t: a friss ő megyek.
schönem We, tter, h.ci hei Wind(aszélben)stb. '
Ich esse z u r J a II s e , z II m IVI i tt a g e s s e n , z II m F r Ü h s t ü c k oO. Was essen Sie zum
Frühstiick'! zur Jallse? stE. ' '
ich jn u ru etwas (Wenf.): irigyelek valakit valamiért. W'o r II m beneidest du mich?
U m dein Geld. u m dei Gesundheit...
,214
Herr GroB:
Herr Müller:
Herr GroI3:
fil
Herr Müller:
Herr GroB:
Sprichwort
Oh, wir haben schon lange , die Absicht; Ihnen eine
Aufwartung zu machen; wir w erd en in der niichsten
6 .
W oche ganz bestinmlt zu Ihnen kommen.
Gut, ich nehme Sie beim Worte!7 Kommen Sie aber so
bald wie möglich!g Geben Sie uns den Tag bekannt 9 ,an
10 '
dem Sie,kommen wollen!
Wie Sie wiínsrhen. Ich werde meine Fmu fragen, an
we1chem
10
Tage sie Zeit hat. .
Vergessen Sie aber nicht, uns vorher zu telephonieren,
damit wir bestimmt zu Hause sind. TJnsere Nummer
finden Sie iin Telephonbuch(e) (Fernsprechbuche).
Ja, wir werden vorher anfragen, ob wir kOtnnlen dürfen.
Wer einmal "A" sagt, mu!3 auch "B" sagen.
Aki egyszer "A"-t mond, annak "B"-t is kell mondani.
Spruch
nicht alles, was du weillt!
Glaube nicht alles, was du hörst!
Tue niGht alles, was Clu 'kannst!
Wie Sie?
Ich gehe in eine der vielen 'Femsprechzellen
11
(Telephonzellen), die
sich in den Gassen Stadt befinden, schlage in dem Femsprechbuche
nach und suche die gewünschte Femsprechnummer ,(Telephonnummer).
Sodann hebe ich den Hörer ab und lege ihn' ans Ohr, werfe eine 20
Hellemlünze ein, E'telle mit Hilfe
12
der Wahlscheibe die betreffende
Nlimmer ein und warte auf die Verbindung, - \Venn die Linie frei ist, höre
ich ein Surren, wenn sie besetzt ist, ein Pfeife,l. Im erst:m Fallewarte rch,
bis sich die angerufene Femsprechstelle meldet; im anderen Falle aber
hange ich den Hörer ab und rufe nach einer Weile wieder an.
n d e r Wo c h e: a hétell, in dieser Woche, ezen a stb. -
7 i c h n e :t m e jn b e i m W o r t e: valakit szaván fogok. .
8 = Jöjjön meg, amint csak lebet! so bald wie möglich (möglichst bald): mihelyt 'Iel:etséges; so
rascll wie möglich (möglichst rascl.): a ő leggyorsabban:
:jch gebe etwas bekannt: valamit híriil vagy (udtul adok, de fent: jebzze nekünk azt a napot...!
an dIesem Tage: ezen a napon: an welchem Tage? melyik napon'!
i die Femsprechzene: a telefonfiiike, a "fiilke" szó ahilcjai: "
a) die zene; b) der Schalter;' der Postschalter: a postafiiIke; c) das Abteil: vonatfülke; d) die
Nische; die Fenstemische: az ablakfiiike. . '
i2 m j t H i I fejemandes (eines Gegenstandes): vallki (valami) segítségéve\.
215
Wörter
. 216
die Mittagspause, --, --n a déli SZllnet
frühestens (früCsztCnsz) legkorábban
verlassen, du verliiBt elhagyni
möglichst ő
möglichst rasch minél hamarabb
das Mietshaus, --es, -hiiuser a bérház
die Miete, --, --n a lakbér
der Hof, --es, __ " e az udvar
sich vOl'stellen, ich stelle mir (Wemf.) elképzelni
etwas VO r, du stellst dir etw. vor
geradewegs (geráWvéksz) egypnesen
die Jause, --, --n az uzsonna
vorbereiten, ich bereite etw. VOl' ő
der 'Norddeutsche, --n, --n aZ északnémet
der Norden, --s az észak
übrigens különben, egyébként
'die Vesper, --, --II (feszpCr) a vecsernye,uzsonna
die Tasse, --, --n a csésze (tálca)
die Schilltte, --, --n a szelet
beneiden, ich beneidejn um etw.(Wenf.) irígyelni
hiiufig gyakran
bestimmt biztos(an)
die Aufwartung, --, --en a látogatás
ich mache jm eine Aufwartung tiszteletem teszem vkinél
vergessen, du vergiBt, er vergiBt etw. elfelejteni
vagy: etw. zu !un
vorher
dami't = daB '.
das Telephonbuch, --es, -bücher
das Fernsprechbuch, --es, -bücher
(fern .
an fragen, ich frage an
tup., ich tue, du tust, er tut
nachschlagen ich schlage nach, du
. schliigst nach (in einem Buche)
geWÜllscht
die Fernsprechnummer, --, --n
abheben, ich hebe ab
der Hörer, --s, --
ő
hogy
a telefonkönyv
a telefonkönyv
távol)
megkérdezni.
tenni
utána nézni
kívánt
a telefonszám
leemelni
a kagyló
...
werferi, du wirfst.
die Mönze, --, --n
einstellen .1
die Hilfe, --'. . .
die Wahlscheibe, --, --n
betreffend
die Verbindlll)g, --, --en
die Linie, --,..--li
das SurreIi, .
besetzt
da; Pfeifen, --5
angerufen
die Fernsprechstelle, --, --n
si(:h melden; ich melde miGh
abhiingen, ich hiinge ab
anrufen, ich rufe an
Au fga;b en
dobni
az érme
beállítani
a segítség
a tárcsa
ő
az összeköttetés
a vonal
a búgás
foglalt '
a sípolás
a felhívott
a telefonállomás
jelentkezni
letenni
felhívnt .
1. F r a g 'e n. Wie lange dauertdie Mittagspause des Herrn GroB?
HaQen, Sie eine Mittagspause? - Von 'wann his wann dauert Ihre
Mittagspause? \Vann muB Herr GroB spiitestens wieder in seinem Amte
sein? - Wann hört -er zu arbeiten aúf? - Wo befiridet das Bürodes
Herrn . GroB? W0run eilt er nach der Arbeit? Was macht er bei
schlechtém Wetter? Was erwartet ihn zu Wer bereitet die Jause
vor? Woraus besteht' seine Jause? Was pflegen Sie zur Jause zutrinken?
Was macht Herr GroB nach der lause? Wann pflegen Sie Besuche zu
Empfangen Sie hiiufig Giiste?
II. Übersette! Kérlek, igyad meg a tejet, amely a pohárban va!)! -
Add ide azt az üveget, ;;tmely az asztalon van! - Köszönetet mondunkl a
pÍIlcérnek, aki az ételt és -italt húzza .. - Kié ez a kert, amelynek az ajtói
2
nyitva vannak? - Kié. ceruza, ame!1yee írok? - Hogy tetszik
magának ez a ülünk? - . tetszik az a
amelyet möst. olvasol! - Mutassatok azokat a kOl1yveket, amelyekboi
tanultok. - Megértetek mindent, amit olvastok? - Ki ez a hölgy, akinek a.
képe ott 'függ? Ez egy német hölgy, akinek a gyermekei tanítványaim
. voltak. - .
köszönetet mondok valakinek: i!;h sage jm Dank, dank" jm.
L = dessen Türen ... Ne felejtsük el, hogy ez mellékmondat! V. Ö. 166., 167.
3 V. 0.169. (vonatkozó névmás és viszonyszó!) .
. .
217
1.
2.
innerhalb:
aullerhalb:
XXXill.
Dreinddreilligste
A viszonyszók
(Összefoglalás)
A) Viszonyszók + birtokos ese!
belül (hely- és ő
kívül
Ich bin am liebsten innerhalb meiner vier Wande.
(a 4 falon belül)
Unsere Villa liegt auBerhalb derSt<!dt (a városon kívül) .
Mein Sohn war in:.erhalb eines Jahres zweimal krank.
(egy éven belül)
3. diesseits (diszájtc): innen
4. jenseits; túl
W ir wohnen diesseits, ihr wohnt jenseits des Flusses.
(a folyón innen, túl)
Pest liegt jen:;eits, Ofen (Buda) diesseits áer Donau.
, (á Dunán túl, innen)
5. Hings: hosszában, mentében
Die StraBenbahn, fiihrt liings des Flusses, liihgs der Donau.
(a folyó, a Duna mentében)
.' ,
6. wegen: miatt
Das Kind bleibt wegen eines Katarrhs ,zu Hause.
(hurut miatt)
Wegen welcher Krankheit bleibst du zu Ha\lse?
4 (Miféle betegség miátt...?) _
liegt das Kind im Bett?{MiérVekszik a gyerek?)
Rufe nicht meinetwegen (miattam) den Arzt!
Figyelem!
170, 111elnetwegenl
dell1etwegen:
selnetwegen: }
Ihretwegen: '
selnetwegen: '
218
nliattam
miattad
miatta
unseretwegen:' mlattqnk
euretwegtm: ,miattatok"
, Ihretwegen: miattuk
Ihretwegen: Ön,Önök lillatt
7. wahrend: alatt ő
Ich habe wiihrend der Arbeit keine Zeit (a munka
Wo waren Sie wiihrend des Sommers (a nyár folyamán)?
Ich bleibe wiihrend des ganzen Jahres in de'r Stadt.(az egész év alatt)
8. trotz: ellenére
Ich gehe trotz des Regens spazieren (az ő ellenére).
Die Kinder gehen trotz der spiitC:m Stunde noch nicht schlafen.
(a ő ő ellenére)
B) Viszonyszók + eset
l. aus: -ból, ő vgl. XXV. Lektion!
2. bel: -nál, -nél; vgl. XXIV.
3, mit: -val, -vel; , vgl. XVI.
4. nach: után, múlva; vgl. XXVII.
5, selt: óta; vgl. XXVIII.
6. VOl): -tól, -t61; , vgl. XXV.
, 7. zu: -hoz,7hez,-höz; vgl. XVII.
9. gegenüber: szemben."
Gegenüber dem Hause steht ein Baum (a házzal szemben). .
Unsere Villa liegt gegenübei dem Walde (az ő szemben) . .
, C) Viszonyszók + tárgyeset.
l. durch: keresztül, át
Die Soldaten marschieren durch die Stadt (a városon keresztül).
Die Kinder laufen durch den Garten, durch das Zimmer
. (a kerten, a szobán át).
De: Ich geheiiber'den Weg, iiber die StrajJe, iiber die Bücke
2. gegen: felé (irány), ellen
(az úton a hídon .
Der Zug fáhrt gegen die Stadt (a város felé).
Die Soldaten kiimpfen gegen den Fei,nd. '
(A katonák az ellenség ellen harcolnak).
Der Arzt kiimpft gegen die Krankheit (a betegség ellen).
Wogegen kiimpft er? Mi ellen ...
Mein Chef ist gegen mich. (A ő ellenem van.)
Figye{em! '
ellenem
ellened
geg-Am uns:
gegen euch:
, ellenünk
ellenetek
" ,ellenük
'-,
171. , gegtm mich: ,
gegen dich:
gegen ihn:
gegen sie:
gegen es:
} , ellene .
gegen sie:
gégen Sie: Ön, Önök ellen
219
3. für: -ért, -nak, -nek
Ich arbeite fur meine Familie (a családomért).
Für wen Sie? Kiért dolgozik Ön?
, Der Soldat kampft fur ,da::; Vaterland (a hazáért).
W ofur kiimpft er? Miért harcol?
Lebe fÚl mich! Élj értem!
172. Figyelem! für mich:
für dich:
értem
érted
für uns: értünk
értetek
értük
für sie: érte
für ihn: }
füreuch:
mr sie:
für Sie: , Önért, Önökért
für es:
Dieses Buch ist nicht fur Kinder (gyermekeknek való).
Für wen ist das Buch? Kinek való ez a könyv?
Figyelem! Ich danke jm fiir etwas. (vgl. XV. Lektion!)
4. um: körül, -ért
'Ich gehe um den Tisch, um das Haus( az asztal,a ház körül).
Der schickt um sein Geld (pénzéért).
Figyelem! Ich danke jm fiii" etwas. (V gl. XV. Lektion!)
Ich komme II fi' 5 Uhr. (V gl. XXVII. Lektion!)
5. ohne: (Vgl. XVIII. Lektion!)
Leseübung
' .
D) Viszonyszók + tárgyeset és tulajdonító eset
(Vgl. XXII., XXIII. Lektion!)
Ein Besuch am Nachmitiag
GroB will Sonntag nachmittag seinen Freund Dr. Berger
besucher, der
l
auBerhalb
2
der Stadt in einem Villenviertel jenseits
4
der
Donau wohnt. Wegen
2
des langen Weges dahin nimmt Herr G. ein
Taxi und fáhrt liings
3
der Giirten des IL Bezirkes zu seinem Freund.
Innerhalb
2
einer Viertelstunde ist er an Ort und Stelle.3 DÍe Bergers
bewohnen
4
den ersten Stock einer geriiumigen Villa.

3 der Ort: a hely, helység; Baden ist ein ;chöner Ort; die Stelle: a hely, de: wir sind a n O r t
u n d S t e II e: a helyszínen vagyunk. Wann werden wir an Ort und Stelle sein? Mikor
, fogunk a helyszínre érkezni?
4 ich wohne Im l. Stock: az ő emeleten lakom, de: Ich bewohne (+Wenf.!) den 1. Stock, das
ganze Haus: az l. emeletet, az egész házat elfoglalom. - Er wohnt in einem Zimmer, de: Er
bewohnt ein Zimmer allein.
220
'.
Herr G. den Garten durch den Garten), der sich yor
d.er.:l Hause befindet, über eine kleine Treppe empor
6
und
liiutet
7
an der Tür, die in die Wohnung der Familie Berger fuhr!. Eine
Magd öffnet, Herr G. grüBt und sagt: "Bitte, ich ,möchte Herm Dr.
Berger einen besuch machen ist der junge Herr zu
H,anse?" - "O ja", antwortet die Magd, "die Herrschaften sind alle
daheim. Wen darf ich anmelden? -' Herr G. seineL
Brieftasohe éine Besuchskarte und überteicht dem Miidchen. "Ich
bitte, ID weiterzukommen und vorliiufig im Vorzimmer warten zu
wóllen. ,,10 Mit diesen W orten entfemt sich die Magd.
Herr G. legt inzwischen seinen Hut und Mantel ab und wartet,
bis Herr B. erscheint. Sie begrüfien einander mÍt groHer Freude.
"Sei nicht böse", sagt Herr G., "daB ich dich und deine lieben
store!" .
"Abe; ganz im Gegenteil", sagt Herr R, "ich freue mich sehr
über deinen Besuch; ebellSO werden sich meine Eltem freuen, einen so
Gast Für dichhaben wir immer Zeit,
Bitte, komm weiter!" • . .
Sie gehen zusammen ins HerrenzÍmmer und nehmen in einer
freulldlichen Ecke amoffenen Fenster Platz. Nach einer kurzen Weil e
auch die Eltern des Herrn Berger. Sie bel?rüBen den Gast
und erkunaigen
12
sich nach seinen Geschwistern, die 3 sie seit vielen
Jahren ·keunen. Spiiter bitten sie Herm G. zum Iee.
, Herr GroB bleibt nahezu zwei Stunden (lang) bei Bergers. Beim
, Abschied bittet er seinenFreund, ihn ebenfalls zu besuchen. RerrDr.
B: verspricht ihm, den Besuch bald zu erwidern.
14
" Ich komme ganz
.s ich gehe'durcfi d,en Garten"de: icL durchquere{+Wenf..) den Garten: keresztülmegyek a kerten,
durchqueren: 4.tszdni, Keresztülmenni'. ' "
6 ich ' steige (gehe) über die Tre.ppe empor (hinauf). felmegyek a ő
7 ich liiute: csengetek; die K I in g e I lautet: a Ő szól: die Glocke liiutet:,. harang szól; ich.
' ,liiute an der Túr. csengetek az ajtón: ich klopfe an der Tür: kopogok az ajtón. '
" idl besllehe jn. (le: ich mache jm ei,nen Besuch, statte jm einen' ab: meglátogatQk
valakit. '
9 ich nehme eine Besucl,skarte aus der rasche, de: i'e h e n t n e h nl e das Tasche ('Vemf.!) ·
eine Besuchskal1e: n'évjegyet veszék ki a tárcÍíból. ' .
10 Nagyon udvarias. Ma.n kann sagen: ich bitte z u I e s e n, od6r ich bitte '1 e s e n z u
wol I e n ; a "zu" nlindig az utolsó helyen álló ő igenév elé kerül. Ich bitte aufzustehen,
ich bitte aufstehen zu wollen. '
II ich ffeue niich, etwa s t u n - z 'J k ö n n e}1 z u. d ú r fen. Das Kind freut sich, noch
spie!en : cl dütfen, sprechen zu könneíi. . , '
12 ich erkundige mich n a c h etwa" jm: tudakozódom valami, valaki iránt. Nach \ 1 em ,
wo n a c herkundigen Si" ,Sich? Ki, mi iránt tudakoz6dik Ön? '
L' = akiket. .
14 ich crwidere (eine Frage): felelek, vá!aszolok, 'de: ich el \7idere einen Besuch: látogatást
viszonzok. '
221
bestimmt, lieber Freund! Ich werde dich tro1:z meiner vielen . Arbeit in .
der nachsten Woche besuchen," Mit diesen Worten nimmt Dr. Berger
von seinem Freunde Abschied.
Spruch
Messer, Gabel, Scher und Licht
Sind fur kleine Kinder nicht.
Kés, villa, ű és olló
Nem kis gyermekeknek való.
Frühliche Ecke
Det Pap.agei und der Bauer
Ein Kaufinann hat einen Papagei, der sprechen kann. Eines Tages
fliegt der wunderbare Vogel davon, hinaus aufs Land. Da (mivel) er ';
jedoch bald müde wird, setzt .;r sich auf einen Baum, schlieBt die Augen
und ruht ein wenig aus. Ein Bauer sieht ihn und steigt sofort 'auf den
Baum, in der AbsÍcht,t den seltsamen Vogel einzufangen. Schon ist er
oben und will den Papagei vOI! hinten ergreifen, als dieser sich umdreht
und sagt: "Bitte, mein Herr, Sie wünschen?" .
Der Bauer erschrickt
2
natürlich, nimmt seinen Hut ab und stottert:
"Ja, entschuldigen Sie, ich hab' geglaubt, Sie sind ein Vogel!"
Wörter
der FluB, des Flusses, die Flüsse a folyó
der Regen, --s az ő
der Soldat, --en, (zoldá't) a katona
laufen, du Hiufst, er liiuft, \\(Ír laufen futni
die Brücke, --, --n a híd
kampfen harcolni, küzdeni
der Feind, --es, --e az ellenség
schicken küldeni
das VillenViertel, --s, --
(die Villa, die ViHen
dahin
geriiumig
grüBenGn) .
***
a villanegyed
a villa)
oda
tágas
üdvözölni, köszönteni
I = azzal a szándékkal. .
. 2 F i g Y e I e nl ! ich erschrecke, du crschrickst, er erschrickt: megijedek: de: ich erschrecke, dú
erschreckst jn: megijesztek vkit.
222
(begrüGen,jn üdvözölni, köszönteni)
einen Besuch abstattén Om) meglátogatni (vkit)
anrnelden, ich melde jn an bejelenteni
die Brieftasche, --, --n a tárca
die Besuchskarte, --, --n a névjegy
überreichen, ich überreiche etw. átnyújtani
vorliiufig ő
das Vorzimmer, --s, -- az ő
. ablegen (Kleider), ich lege ab letenni (ruhát)
der Mantel, --s, Miintel a köpeny
erscheinen megjelenni
böse gonosz
böse sein (jm) haragudni (vkire)
sei mir nicht böse! ne haragudj!
das Gegenteil, --s, --,e az ellentét
im Gegenteil ő
ebenso (ébCnzó) éppenúgy
das Herrenzimíner, --s, -- az úriszoba
sich erkurtdigen nach etw., nach jm tadakozódni vki, vmi iránt
nahezu majdnem, csaknem
ebenfalls szintén
* * *
die Schere, --, --n az olló
der Papagei, --s, --e a papagáj
der Bauer, --n, --n a paraszt
davonfliegen, ich fliege davon elrepülni
wunderbar csodálatos
jd wi r d müde vki elfárad
seltsam · különös
einfangen, du fángst etw. ein megfogni
von .hinten hátulról
ergreifen . megragadni, megfogni
sich umdrehen; ich drehe mich um megfordulni .
abnehmen, du nimmst ab leemelni
stottem, ichstottere dadogni
entschuldigen megbocsátani
jchhabe geglaubt ("glauben" inúlt ideje) azt hittem
Aufgaben
I. Fr a g en. Antworte in ganzen deutsehen Siitzen! Wen will
GroG besuchen? Wann macht er den Besuch? Wo wohnt Herr Dr.
223
Berger? Warum nimmt Herr GroB ein Taxi? (mert: dr. B. lakása a
városon kíVül, egy villanegyedben van.) Wie fáhr Herr G. zu seinem
Freunde? Wohnen Bergers in einem Mietshause? In welchem Stock
wohnen sie? Wie gelangt Herr GroB zur Wohnung der Familie Berger?
(Átmegy a kerten és felmegy a ő Wer öffuet die Tür? Was sagt
Herr GroB? Sind die Herrschaften zu Hause? Was überreicht Herr GroB
der Magd? Wo wartet er? Was legt er ab? Was sagt Herr Úr. Berger zu
seinem Freunde? Freut er sich über den Besuch? Wohin gehen sie
zusammen? Wo nelunen sie Platz? Wer erscheint nach einer Weile?
Wonach erkundigen sich die Eltem? (Tudakozódnak GroB úr testvérei
ő Wie lange bleibt Herr GroB bei Bergers? Was verspricht Herr Dr.
Berger beim Abschied? (megígéri, hogy viszonozza a látogatást.)
II. Mondjuk el a lecke anekdótáját saját szavainkkal!
III. Übers.etze! A telefon szól. (Das Telephon lautet.) -Halló, ki
van ott? - Itt Dr. B. beszél. - Szervusz Károly! (servus, GrüB Gott!) Hogy
vagy és vannak kedves szüleid? - Köszönöm, kedves barátom. Jól
vagyunk. ,Es te, hogy vagy? - Köszönöm, jól. Tudom, miért telefonálsz.
Meg akarod kérdezni, mikorI foglak meglátogatni? - Igen, haragszom.
Már régen várunk teára
2
• Miért nem jössz? '- Kedves Károlyom, ne
haragudj! Az utóbbi ő sok dolgom volt vidéken
3
• De mihelyt csak
lehet'!, meglátogatlak titeket. - Tudom, hogy5 úgysem fogsz eljönni. A
ő héten 5 és 8 óra között mindennap otthon leszek. Tehát gyere
valamelyik ;napon
6
hozzánk!- Rendben van. Megígérem
7
, hogy sok
. néhány napon belül hózzád. fogok
orillni. Vagy VIllamoson vagy autóbuszon Jöhetsz hozzánk. - Azt tudom.
a múlt ewszer Szándékozof az idén
külfoldre utazm? - Nem, ezuttal a nyarat Itthon szeretném tölteni. Te
9
't c. ' 'l '? 'd' 10 11
ml 10gSZ csma m, - Ez l en a Balatonhoz szándékozom menni.
Szeretem ezt a pompás vizet. - .Tehát a viszontlátásra, kedves barátom! -
A viszontlátásra a Ő héten! .
!,öt?SZÓ (vagy + alany ... az ige a mondat végén áll.
varok valakit teara: Ich elWarte Jn zum Tee.
3 vidéken: in der Provinz auf dem Lande
4 . .
nuhelyt csak lehet: sobald wie möglich.
S Mellékmondat! Német szórend: hogy te nem jönni fogsz.
. = an irgendeinem Tage; valamelyik: irgendein; -e. - .
Vgl. XXXI. Lektion, 165!
8 ezúttal: d i e s ol a l.
. ezért kezdjük kérdószóval! "Was wirst du ... ?"
ez láen: h e u e r. .
_ II,F i.g y e I e ru ! a Balatonhoz ruegyek: ich f r h r e IUl den Plattensee.
224
XXXIV.
VierunddreiBigste Lektion
.
A "sollen" módbeli segédige
Was soll ich tun?
Du sol1ts
Mit tegyek?
Was soll ich nicht tun? D u s o II s t
Mit ne tegyek?
Was soll der Kranke tun? E r s o II
Mit tegyen a beteg?
weni ger arbeiten und mehr
schlafen.
Dolgozz kevesebbet és
aludj többet!
nicht trinken.
Ne igyál!
liegen bleiben und die Me-
dizin einnehmen!
Maradjon fekve és vegye
be az orvosságot!
Was sollen wir tun? Ihr so II t beim Kranken bleiben!
Mit tegyünk? Maradjatok a betegnél!
Was sollen die Kinder tun? S i e s o II e n in den Garten gehen!
Mit tegyenek. .. ? Menjenek a kertbe!
Was soll ich tun?
1. Ich soll
Mit tegyek? .
arbeiten. Dolgoznom kell,
dolgozzam.
.
Was sollst du tun? 2. Du sollst arbeiten. Dolgoznod kell,
tun? I soll arb,it,n .
. Es dolgozzék.
Was sollen wir tun?
Was sollt ihr tun?
Was sollen sie tun?
. .
1. Wir sollen arbeiten. Dolgoznunk kell,
dolgozzunk
2. Ihr sollt arbeiten. Dolgoznotok kell,
dolgozzatok,
3. Sie sollen arbeiten. Dolgozniuk.kell,

f
225
173. A "sollen" módbeli segédige is a puszta ő igenévhez
járul. Pl. Ich soll Buch lesen.
174. A "so llen" igét a magyarban különféleképpen fejezhet jük ki.
Részben 'folszólító móddal, részben pedig a· "kell" , igével fordítiuk.
Mivel a "kell" "müssen"-t is jelent, meg kell jegyeznünk, hogy
"müssen" és "sol/en" között mégis árnyalati küiönbség van: a
.. "",.üssen" (tulajdonképpen "muszáj") valamilyen kényszert fejez ki,
olyant, amely alól nem vonhatjuk ki magunkat. A "sollen" ellenben
erkölcsi, amelyet vagy a ő világ, vagy a saját lényünk gyakorol
ránk és kötelezettséget jelent, olyan kényszert, amely alól saját
ő kivonhatjuk magunkat.
Pl. Ich muB arbeiten:
dolgoznom kell (muszáj).
Nem vonhatom , ki magam a munka
alól. A ő körülmények vagy saját
lényem kényszerít rá.
Ich soH noch arbeiten:
ma még dolgoznom kell.
Kötelességem volna, de még
meggondolhatom, hogy ma dolgo-
zom-e. Ebben az esetben a magyar
"muszáj" használata lehetetlen volna.
Ahol a "kell" szót "muszáj"-jal is helyettesíthetnénk, ott a német
"müssen "-t hasZrrál; ahol pedig ez nem lehetséges, ott a németben mindíg
"sol/en" áll-. '
, Ez az árnyalati különbség külöllÖSen az egyes és többes szám L
személyében mutatkozik.
Ich soll Hegen bieiben, da ich krank bin. Ajánlatos, hogy ágyban
maradjak, de talán mégis felkelek.
. " . Ich muS Hegen bleiben. - Kényszer, amelynek valamilyen okból alá
ken magam vetni és amely 'ellen semmit sem tehetek. '
Wir so llen dem lieben Gott gehorchen. - Erkölcsi kötelességünk,
anielyet vagy megtart az ember, vagy nem. .
175. A közvetlen és .közvetett parancs kifejezésére is használhat juk
a "sollen" igét és ekkor a "sol/en" a magyarban többnyire a felsz.ólífó
módnak felel meg. ő 2. és 3. személyben.) ,
Lásd Isten parancSolatait:
Du sollst nicht stehlen! Ne lopj! ',-
Du sollst nicht toten! Ne ölj!
aufstehen. Károly 'álljon fel. (Közvetlen: K.,steh auf!)
Die Kirider sollen einen Brief schreiben. A gyermekek újanak
, levelet. Sie sollen hereinkommen! Jöjjenek be! Sie sollen drauSen
bleiben! Maradjanak kint!
226
J
176. A "sol/en" igét bizonytalan, meg nem ő hír körülírására
is . használhat juk, a magyarban ekkor az "állítólag" kifejezést
fordítjuk. .
Pl. Der Lehrer soU krank sein. A tanító állítólag beteg.
Frartz soU weder Deutsch noch Französisch sprechen.
Ferenc állitólag se németül se franciául nem beszél.
Er soll ein fauler Schüler.sein. Állítólag lusta tanuló.
Leseübung (Ein Gesprüch)
I. Was werden Sie zu Ostern
1
(zu Pfingsten, zu"Weihnachten)
machen? - Mein Bruder will mit mir ins Ausland reisen. Was raten
Sie mir? Soll ich mitfahren?2, - Natürlich sollen Sie!3 - Wohin soilen
wir fahren? - Fahren Sie doch nach Deutschland ader Italien! - In
Italien waTen wir schon. Ich möchte diesmal lieber nach Deutschland
fahren. Welche Stiidte soller wir da besuchen? - Besuchen Sie vor
allem München und and ere süddeutsche Stiidte! - Bayern soll ja
wunderschöp.sein!?4 - Ja, Bayern ist einesi der schönsten deutschen
Lander únd München eine
5
der priichtigsten deutschen Stiidte. - Ja,
das weiJ3 ich. Welche Gebiiude sollen wir ansehen? - Besuchen Sie auf
jeden Fall die groJ3en Museenr Ihr Bruder soll aber nicht vergessen.
6
auch in einen
5
der bayrischen Bierkelter zu fiihren. - SoH ich das
BieT kosten? - "Sallen?" Sie kosten! - Sollen wir Ihnen
eÍae Karte schicken? - Ja, bitte, schickeri Sie mir eine Ansichtskarte!
. 7 i e Ostem; d i e Pfingsten, d i e Weihnachten tulajdonképpen többes ő pl. die
Ostem s i n d schön; . ő nélkül ellenben egyes számban 'állnak, pl. Pfingst"n i s t ein
schönes Fest: pünkö!sd szép ünnep .. -F i g Y e I e ol! z u (a n) O s t r e n: húsvétkor, z u
( a n) Pf i n g s t e n : pünkösdkor, z II (a n) Wei h n' a c h t e n : karácsonykor.
2 = Vele utazzam? m i t fahren, ich fahre ol í t: valakivel utazni.
3 = Természetesen utazzék vele!
4 = Bajorország állítólag csodaszép. V. ö. 176.
177.5 = einer , e .i ne , ..,ines +többes szám b i rtokos esete: egy i k.
Franz ist e i n e r der fleiBigsten Menschen: Franz az egyik legszorgalmasabb ember.
több. sz. birt . e .
Mün.chen ist e i n e der schönsten Stiidte: München az egyik legszebb város. ,
több.sz. birLe .
Bayem ist e i n e s !Ler schönsten'Liinder: Bajorország az egyik legszebb ország.
több . sz. óirt . e .
Az "e i n" szócska mindig. a többes birtokos esetben álló ő neméhez igazodik. Az "ein"
ilyenkor minden esetben állhat. ,
Ich reise in eines der schönster Under: Az, egyik legszebb országba utazom. Er kommt aus
6 . einer der gröBten Stiidte: Ő az egyik legnagyobb városból jön. .
ICh ver g e s s e , etwas ZU tun.
227
II.
Am Abend
(Fortsetzung des Gespraches; siehe XXXII. Lektion!)
Herr Müller: Wie verbringen Sie Ihre freien Abende?
Herr GroB: An freien Abenden bin i.ch gewöhnlich im Kreise meiner
Familie. Doch ein- bis zweimal in der Woche pflege ich
auch abends auszugehen und ' irgendein
7
Theater zu
besuchen
Herr Müller:Sie sollen
8
ja ein Stammgast deÍ Wiener Oper'sein?
Herr GroB: Ja, das bin ich seit vielen Jahren, kh besuche am liebsten
musikalische Auffuhrungen. Ich ziehe
9
Musik, eine Oper
oder ein schönes Konzert, dem Drama vor,obzwar ich
mich auch fur klassisché Stücke sehr interessiere.
10

Herr Müller: Sie so llen,
8
wie ich höre, selbst musikalisch sein.
Herr GroB: Ja, ich bin begeisterter Musiker.
, Herr Müller: Was fur ein Instrument spielen Sie? ,
Herr GroB: Ich mehrere Instrumente, am besten Klavler und
Geige. '
, Herr Müller:Haben Sie auc h Gelegenheit.
ll
Ihre Kunst
, Herr GroB: Leide! Dui wenig. Ich musiziere vorHiufig mit ' meiner
Frau una meiner alteren Tochter, die beide músikalisch
sind.
Herr Müller: Welche'Theater pflegeh Sie zu ,besuchen? ,
Herr GroI3: Ich besuche in erster Linie
l2
qie Oper und das Deutsche
. Volkstheater. "
Herr Müller: Wo pflege:a in Wien die gl'oBen Konzerte' stattzufinden?13 ,
Herr GroB: . meisten Konzerte' finden im GroBen
statt.
irgendein
3
(több.sz. irgendwelche): valamely, pl. 'irgendein Mensch, irgend ein" Stadt,
irgendein Buch: Í1gendetwas: valanii.
8V.ö.176. '
9 vorziehen: tulajdonképpen ő de itt: többre becsülni: pl. ich ziehe das Rier (Weni.)
dem Weine (Wemf.) v o r: a sört többre becsülöm, mint a bort. . .
10 ich interessiere n!ich fü r etwas (Wenf.) [ich habe·lntefesse fü r etwas]: ő valami
uánt; w o f ü r interessieren Sie sich (haben Sie Interesse )? hti iránt
. II ichh.a b e G e I e g e n h e i t ,etwas z u t u n: alkalmam van valamit tenni ich habe keine
Gelege'1heit, deutsch zu sprechen: nincs alkalmam németül beszélni. " ,
12 die Linie: vonal, de: i n e r s t e r L i n i e: e I s ő s o r b an.
13 s t a t t f i n d e n : 'megtörténni, végbemenni; ein Fest statt: egy ünnep megy végbe,
ünnepet ülnek: das Konzert (die Auffiih!Ung) findet morgen statt: a hangversenyt (az ő
holnap tartják ,meg. Wann findet Konzert statt? Mikor ta?-ják a hangversenyt? '
228
\,
, .
'Herr Müller: Besuchen Sie auch das Kino?
Herr GroB: Eigentlich selten und auch nur dann, wenn man wirklich
gute Filme gibt. Am liebst,en sehe ich deutsche Filme.
Eben jetzt gibt man im "Ufa"-Theater ein deutsches
Lustspiel mit Hermann Thimig und Renate Müller.
Herr Müller: Sol1 ich es ansehen? .
Herr GroB: Unbedingt! Sie werden sich prachtig unterhalten.
Sprichwort
Du sollst den Tag nicht vor dem Abend loben!
Nyugtával dicsérd a napot!
Fröhliche Ecke
Der verliOliche Lohndiener '
Der des Hotels "Zum. weiBen Rössel" klopft eines
Morgens an der Tür des Zimmers Nummer 18. Eine Stimme ruft: "Ja
was ist los?" · - Der Lohndiener antwortet: "Entschuldigen Sie bitte'
ich möchte nur fragen, wann ich Sie eigentlich sol1:' um 6
oder um 7?" - "Aber um Gotteswillen!", schrei! der Gast im Zimmer.
"Ich habe doch ausdIÜcklich gesagt: um 5 Uhr! Wie spat ist es denn?"
- "Atht", antwortet derDiener.
Wörter ,
l. raten, du ratst, er rat tanácsolni
natUrlich természetes( en)
vor allem mindenek ő
süddeutsch ű délnémet
(der Süden, --s a dél)
Ba.yem, --s (bá/m) Bajorország
das Gebaude, --s, az épület
él'nsehen, ich sehe, du siehst etw. an ínegnézni
(a n schauen megnézni)
auf jeden FaU mindenesetre
(aufkeinen FaU semmiesetre)
das Museum, --, a múzeum
die Museen (muzé'um)
bayiisch - bajor
229
der Bierkeller, _ .. S, :- a sörös pince
(das Bier, der Keller a sör, .,a pince)
. die Karte, --j --n ai evelezqlap
die Ansichtskarte (ánzich§z ... ) a ő
U, der Kreis, --es, -·e
a' kör
a u sgehen, ich gehe a u s kimenni
def Stammgast, --es, -gaste a törzsvendég
die Oper, _o, --n , az opera
musikalisch (muzikhá'lis) 'zellei, ő
ióh bin musikalisch' értek a zenéhez
die Musik (muzi'k) a zene
die Aufilihnmg, --en ai ő
das Drama, --s, die. Dramen a dráma
obzwar (opcvá'r) " ámbár
klassisch, (khlásszis) klasszik.-us
s i c h interéssieren f ü r etw. ő vmi iránt
C e e Ot e '\
mt r SZIr nJ
begeistert (bCgáj'sztCrt) - lelkesült
der ,Musikerimu'zikCr) , a zenész
das --es, --e a: hangszer
,. mehrere (mérCr
C
) tobben
die Gelegenheit, --, --en az alkaloIJl
die Geige, _o, --n ' a ű
Gei-&e spielen ' . ' . - . . . hegedüJ.ni
I
a u s üben, ich übe eine Kunst a u gyakorolni, ű
gyakorolok
musizieren zenélni
dasVolkstheater, a nép színház .
.. (das. Volk --es --"er , , a nép)
das Konzerthaus, .hauses a hangversenypalota . -
das Kino, --s, --s a mOZI,
wirklich valóban
. wirklich gut (--schön) • igazán j ó (--szép)
der Film, --es, --e a film
das Lustspiel --es a vígjáték
. - ' . ,
" unbedingt feltétlenül
s i c h unerhalten, ich unter- .-
"
szórakozni, mulatni
halte m i c h, du unterhiilst d i c h
. der Lohndiener, _o, s, -- a (bér) szolg!l
230
. ./

, .
,,;.$
).
"
(der Lohn, --s, --"e
das Hotel, --s, --s
das Rössel, --s; --
(das Ro13, Rosses, Rosse
das Hotel "Zum wei13en Rössel"
klopfen
eines Morgens
die Stimme, _o, --n
was ist los?
um Gotteswillen!
schreien
ich habe gesagt
ausdrl,icklich

a bér, fizetés)
a szálloda
a lovacska
a ló)
a "Fehér lóhoz" cÍrnzett
szálló
kopogni
egy reggel
a hang
mi történt?
az Istenért!
klabálni
mondtam
határozott
I. F r a g e n. Wo verbringL Herr Gro13 gewohnlich seine' freien
Abende? Wie of t pflegt er wiihrend der Woche abends auszugehen?
Wo ist er Stammgast? Was ilir Aufilihrungen besucht er am liebsten?
Haben · Sie fUr klassische Dramen . Jnteresse? Ist Herr GroG
musikalisch? Was für Instrumente spieit er? Musizieren Sie auch? Hat
Herr GroG Gelegenheit; seine Kunst auszuüben? Mit wem musiziert
er? Welche Theater pflegt er zu besuchén? Wo finden die Wiener
Konzerte statt? Besuchen Sie of t das Kinb.? Was ilir Filme sehen Sie
, l' b' t? '
am le s en. . .
II. Übersetze! (Gyakorlat segédigékkel.) Mit kezdjek
l
ma este?
Színházba vagy .hangverseriyre
2
menjekl? - Nem, inkább maradj
otthon és tanulj valamit!- Kell ma okvetlenül (unbedingtl
dolgoznom? - Nem kell; senkinek sem kell dolgoznia, de te légy
szorgalmasabb! - Jó, akkor ma itthon maradok és vasárnap megyek
. majd az operába. - Csukja
3
be a cseléd az ablakot! A gyermekek
legyenek
3
kint .csendesebben, hogy gondolkodni (denken) tudjak!
Segítsek
l
neked? - Nem tudsz segíteni. - Akarsz ő vagy inni
valamit? - Nem, ő fogok enni. Ne várjatok; ha éhesek,vagytok!
. .
i Körülírás a "sallen" seg&:!igével!
2 a hangversenyre megy ek: ich gehe i n s Kanzcrt,
. 3 Körülírás a "sallen" igével!
231
ő múlt
I.
1. ich lebte
2. du leb test
er }
3., sie leb te
es
1. wir leb ten
4. ihr leb tet
3. sie leb ten
II . .
1. ich reiste
2. ' du reistest
" er
3. sie } reiste
es
1. wir reisten
2. ihr reistet
3. sie re isten
xxxv.
Fünfunddrei8igste Lektion
A múlt ő
. A) A gyenge
= éltem
= éltél
= élt
= élwI).k
= éltetek
=.= éltek _
=utaztam
= utaztál
'.
""i ich habe
= du hast
er} ,
= ' hat
es ,
= wir haben
= ihr habt
= sie haben
,:,,' ich bin
= du bist
=utazott ist

= utazJunk. = wir sind
= utaztatok ::; ihr seid
= utaztak = sie sind
Múlt ő
in Wien: gelebt '
ft fl ' 11 '
" " "
"
n
"
" " "
, "

"
mich Wien' gereist:
It If It
"
n n
.' .
"
" " "
" " "
" " "
' Eddig mindössze a ő jelen és ő idejét ismertük meg.
Ezentúl a ő múlt alakJaival is fogunk. ' .
A magyar, és német ige közt az a különbség, hogy a magyarban
használatos múlt ő a németben hároll\ ő alak felel meg: , '
az ő múlt, li múlt ő és a befejezett múlt. nDolgoztam
n
-
német ő ich arbeitete, ' ich habe gearbeitet" ich 'hatte ,
. gearbeitet.
Ezek közül az alakok közül a legkönnyebb az ő múlt, me(t
a ő segédige nélkül képezzük. - .
. Az igék az ő múltat háromféleképpen képezik és ezen az
alapon az igéket három !lagy csoportba osztjuk.: az ő gyenge és
vegyes igék csoportjába. ' .
232 '
Mivel a gyenge ő könnyebbek, ezért ő ezeket
tárgy aljuk.
A) A gyenge igék
a) ő múlt
178. Az e l b e s z é l ő m ú l t h a z n á l a t a. Az ő múlt a
múltban történt cselekvés folyamatát fejezi ki. Ezért a múltban
ő cselekvés elbeszélésére használjuk. , .
, 179. Az e I b e s z é l ő m ú It k é P z é s e , A gyenge igék ő
múltját a ő ő -te ő hozzáadás{lVal képezzük. Jegyezd meg:
az egyes és többes szám l . és 3. személye megegyezik.
Példák:
ő igenév:'
leben
ő
leb-
ő múlt:
ich lebte:éltem
. relsen relS- n reiste: utaztam
arbeiten arbeit- "arbeitete: dolgoztam
öffnen öffn- , " öffnete: kinyitottam
180. , Azok a gyenge igék, amelyeknek a -t, -d, -n-re
ő az ő múltban a ő és a -te ő közé -e-
ő kapnak, Hasonlítsuk össze a ő példákat:
ő Elb, múlt: ő Elb. múlt:
hör- hör-te red- ich redete
rechn- , " rechnete
b) Múlt ő
181. A múlt ő használ,ata. A múlt ő a befejezett
cselekvést fejezi ki.
182. A ő képzése . A múlt ő két ő áll: a "sein"
vagy "haben" segédige ő jelen idejének alalCjaiból és a múlt
ű melléknévi ő Csak a segédigét ragozzuk, amelléknévi
igenév mindig változatlan . marad. A gyenge igék múlt ű
melléknévi igenevét úgy képezzük, hogy a ő elé -ge szótagot és a ő
mögé -t ő teszünk:
Példák: .
ő igenév:
lemen
leben
machen
ő
ő
lem-
leb-
mach-
Múlt ű melléknévi igenév:
gelemt
ge lebt
ge macht
233
183. A segédige használata. A tárgyas, visszaható és
személytelen igék múlt idejét "haben"-nel képezzük. Pl. Ich habe das
Buch gelesen. Ich habe mich géwaschen.Es hat geregnet;es hat
geliiutet _ .
184. A hely- és állapotváltozást ő igék, továbbá "bleiben" és
"sterben" múlt idejüket "sein"-nel képezik. Pl. Ich bin gereist. Ich bjn
geblieben. Er ist gestorben: meghalt. ő igék.)
185. Szórend a múlt ő
ő A ragozott segédige azon a helyen áll,
Példák:
186.
amelyen a ragozott ige egyszeru ő állana, míg a
változatlan melléknévi igenév a mondat végére kerül. A
"nicht" tagadószó a jelen esetben a múlt ű melléknévi
igenév ő áll., .
J elen: Frw l e r n t seine Aufgaben nicht.
Múlt ő Franz h a t seine Aufgaben nicht,g e l e r n t .
A mellékmondatban: A segédige a melékmondat végén áll, a
Példák:
I.
meUéknévi igenév pedig köz\!etlen ő
Ich glaube, daB Franz seine Auígaben niéht g e l e r n t
. hat. ' . .
Ich höre, daB X navh Wiengereist fst.
,Az eddig ő legfontosabb gyenge igék
összeállítása
ő ő múlt Múlt ő
igenév
Nenpform Mitvergangenheit
borgen
brauchén
danken
dauern
decken
eÍlen
fehlen
fragen .
234 -
ich borgte ·
" brauchte
" dankte
etw. dauerte
ichdeckte
" eilte
" fehlte
" fragte
Vergangenheit
ich habe jffi Geld g e b Q r g t .
" " sehr viel Geld gebraucht
" " für die Briefe gedankt
das Fest Tag gedauert
ich habe den Tisch gedecIq
"bin in mein ű geeilt
" habe bei der Arbeit nie gefehlt
t j " den Kellner etw. gefragt
ő ő múlt Múlt ő
igenév
Nennform Mitvergangenheit Vergangenheit
s. freuen " freute mich ich habe mich über das Geschenk gefreut
fiihren " führte " "
ihn zu Tisch gefUhrt
glauben " glaubte
" "
immer an Gott geglaubt
holen " holte
"
einen Arzt geholt
kaufen " kaufte
"
frisches Obst gekauft
klopfen " klopfte
"
an der ű geklopft
leben ." lebte
"
niemals schlecht gelebt
s.legen " legte(mich)
"
mich zu Bett gelegt
lernen " lernte
"
einige Sprachen gelernt
lieben " liebte
"
meine Eltern sehr geliebt
loben " lobte
"
den Schüler nie gelobt
machen " machte
" " einen Ausflug gemacht
relsen " reiste " Qin in die Provinz gereist
sagen " sagte "' habe ihnen nichts gesagt
schenken " schenkte " "
dem Bettler Geld geschenkt
schmerzen etw.schmetzte die AÚgen haben mich sehr geschmerzt
s.setzen ich setzte mich ich habe mich auf den Stuhl gesetzt
spelsen " speiste
" " in einem Hotel gespeist
spielen " spi elte " " ,mit den Kindern gespieIt
stellen " stellte " "
das Glas auf den Tisch gesrellt
wohnen " wohnte
" " auf dem Land gewohnt
zahlen " zahlte
" " die ganze Summe gezahlt
zeigen " zeigte
" " dem Gast die W ohnung
gezeigt
. II. Gyenge igék közbeszúrt e-vel.
antwowrten ich antwortete ich habe sofort geantwortet
arbeiten . " arbeitete
" " fleiBig gearbeitet
baden
"
badete
" "
in einem See gebadet
beten
" betete
" "
immer zu Gott gebetet
heiraten
t j
heiratete
" "
eine Ungarin geheiratet
ko st en
"
kostete
" " den gutenWein gekostet
liiuten
" liiutete
" " an der ű geliiutet
öffneh
"
öffnete
" " alle Fenster geöffnet
rechnen
"

"
gerechnet .
235
III.. Melléknévi "ge" n é l k ü l ő gyenge igék
187. S z ab á l y: Minden el · nem választható (hangsúlytalan)
ő összetett ige és ' az "ieren" ű igék a melléknévi
igenevüket "ge" nélkül képezik.
bedauem ich bedauerte ich habe den Kranken sehr bedauert
begegnen begegnete "
bin einem Bekannten begegnet
begrül3en begrül3te "
habe meinen Gast begrüJ3t
bestellen bestellte " "
einen Braten bestellt
besuehen besuehte " "
meine Fteunde besueht ·
erwidem eruiiderte
" "
den Besuen.erwidert
erzahlen erzahlte " "
den Kindem etw.erzahlt
gehorehen gehorehte
"
dem Befehl gehoreht
übersetzen übersetzte
" "
die Lektion übersetzt
vebessem "
verbesserte " "
jeden Fehler verbessert
diktieren "
diktierte " "
mehrere Satze diktiert
studieren
"
studierte " "
fremde Spraehen studi ert
marsehieren
"
marschiérte il bin dureh die ganze Stadt niarsehiert
IV. Elválasztható ő összetett igék
. .
188. S z a b á l y: Minden elválasztható ő összetett igénél
az ő és az ő közé tesszük a "ge"_t. . .
s. abtroeknen
s. ankleiden
zurückkehren
l. ich w'ar
2. du warst
er
}war
3. sie
es
1. wir waren
2. ihr wart
3. sie waren
,236
,/
ich trockp.ete m. ab.
" kleidete In. ,an.
" kehrte zurück
ich habe mich abgetrocknet
" " mich angekleidet
" 'bin zurückgekehrt
A "sein" és "haben" segédigék
-
ő múltja és mlHt ideje
= voltam = ich bin (krank) gewesen
= voltál =du bist " "
er
} ist
= volf ,,: sie
" "
,es'
= voltunk = wir sind
"
= voltatok =ihr seid
" "
= voltak = sie sind " "
.r
1. ich hatte Geld = ich habe Geld gehabt
pénzem volt =; pénzem volt
..
2.du battest Geld =du hast Geld
"
er
.} hatte
er
} hat
3. sie "
= sie
" "
es es
l. wir hatten
"
=wir haben
" "
2. ihr hattet
II·
=ihr haht
II .
"
3. sie hatten
"
= sie haben
"
.4 11
Leseübung
Figyeljük meg az alábbi . leírásban az ő múlt és a múlt id5
használatát. W. dr. látogatásának. ő leirására az ő múltat
alkalmazzuk; az elbeszélés ő ő beszélgefések igéje múlt ídóoe kerül.
.... ... ..
Gestem ab end besuehte uns Herr Dr. Wagner. (Gestem abend'
maehte uns Herr Dr. W. einen Besueh.) Es war sehon ziemlich spiit und
wir beabsichtigten
1
eben, 'das Abendbrot zu essen, als es
2
drauJ3en
lautete.
2
Ich ' eilte hmaus und öffnete die Tür. Ich freute mich natürlich
sehr,;'als ien Herrn Dr. W. erkannte.
3
Ich begrüJ3te ihn·herzlich und fúhrte
ihn sofort ins Vorzimmer unserer Wohnung, wo Herr W. seinen Hut und
Mantel ablegte. Ich stellte den Freund meinen Eltem vor, die sich
ebenfalls über den Besuch dann 'setzten wir uns alle an den Tisch
und plauderten ein welúg. Heli' Dr. W. erzahlte
4
uns viel von seÍnen '
Reisen nach ' a'em Balkan, nach Deutschland und in die Schweiz und
zeigte uns einige Aufnahmen und ·S'ilder seiner Familie. Wirstellten
5
"iele Fragen an ihn.
"Wann sind Sie zum letzt1nmal im Ausland gewesen?" fragte ich
ihrr, "und welche Under haben Sie besucht?"
"Zum letztenmal bin ich kurz vor Wéihnáchten auswarts gewesen
und habe hiepéi fast das
6
ganze westliehe Eur6pa
6
durchquert Die Reise
hat nahezu 8 Woehen gedauert. Ich bin erst am 20. Februar, wieder nach
X. zurückgekehrt." ,-
.." .
j V. Ö.165.
2 es liiutet: csengetnek, es liiutetc;, es hat geliiutet: csengettek; es klopft: kopogn.ak, es klopfte, es
hat geklopft: kopogtak.
3 erkennen: felismerni -rendhagyó ige i ClL e r kann te , ic h h ab e .e r kan n t: felismertem.
4. ich erziihle jm von etwas (Wemf.!) elbeszélek valakinek valamit; w o von hat er lImen
erziihlt? ő beszélt ő Önnek? . ',' . .
5 ich steHte .!,ine Frage a n jn: megkérdezek ő valamit; kérdés! intézek valakihez: er ha!
vide Fragen a n m i c h gestelIt: sokat kérdezett t ő l e m .
óV. Ö. 148. .
237
..
Wir erkundigten
7
uns nflch dem Leben in und hörten
. viel Neues und Interessantes.
"Die Verhiiltnisse haben sich sehr vetiindett", sagte Herr W. unter
anderem. "Die wirtschaftliche Lage hat sich wesentlich gebessert."
<. Als..sich Herr Dr. W. von uns verabschiedete, dankten wir höflich für
i"einen Besuch. Wir begleiteten ihn bis
8
zur Treppe. Mein Vater sagte: "Wir,
haben uns sehr gefreut, Sie kennenzulemen. Wir werden Ihren lieben
Besuch in einigen Tagen erwidem."
* *.*
Fröhliche Ecke
Rudi kommt mit zerrissenen Kleidem vom Spielplatz heim.
Mutter schHigt entsetzt die Hiinte .
"Ja, um-Gotteswillen'" ruft sie, "was hast du gemacht? Du hast
ja Löcher in Qeinen Kleidert)!" - "Aber Mutti", éritschuldigt sich Rudi,
"wir haben Kaufmann gespielt und ich war der Emmentaler Kiise. "
Wörter
das Abendbrot, --es,
erke1men, erkanpte, h. erkannt
vorstellen, ich stelle jn vor
die Aufnahme, --, --n
zum letzterimal
auswarts
hiebei
westlich
a vacsora
felismerni
bemutatni
a felvéteL
utoljára ..
kint, a külföldön
ekkor
nyugati
das Verhaltnis, - nisses, - nisse a viszony ,
sich verandem, gy.(gyenge), h. (habe) megváltozni
mich verandert
\mtter
wirtschaftlich
die Lage, --, --n
wesentlich
sich bessem, gy.l. ő csoport), h.
sich verabschieden, gy. III.,h.,
höflich .
kenneniemen; lernte jn kenne';,
ich habe jn kennengelernt •
. * * *
I ich.erkundige mich (Wemf}
sV, Ö. 155. . ,
238
többek közt
gílZdasági .
a hélyzet '
lényegesen
megjavulni
elbúcsúzni
udvarias
megismerni
zernssen
der Spielplatz, -:e, -platze
heim (= nach Hause)
ich schlage (du schlagst) die Hande
zusammen
szétszakadt
a játszótér
haza
összecsapom a kezeimet
ents:!tzt megrémült
das Loch, --es, --"er alyuk
sich entschuldigen, ich entschuldige mich bocsánatot kérni
Emmentaler emmentáli
der Kase, --s, -- a
Aufgaben
Gyakorlás végett a ő pár kérdést ő
múltban és múlt ő bsszük fel. .
I. F r a g e n. Wer besuchte Sie gestem abend? (Wer hat Sie
abend besucht?) <
VIas beabsichtigten Sie eben? (W ás haben.Sie eben beabsichtigt?) ,
Was hörtell Sie plötzlich? (Wa s haben Sie gehört?)(Hogy csengettek.)
Wohin eilten Sie? Was machten Sie? (Wohin sind Sie geeilt? Was haben
Sie gemacht?)
Freuten Sie sich über den Bewch? (Haben Sie sich über den Besuch
gefreut?) .
W ohin führten Sie den Gast? (Wohin haben, Sie den Gast geftihrt'!)
Wem stellten Sie ihn yor? (Wem haben Sie ihn vorgestdlt?)
Wovon erziihlte Herr Dr. W.? (Wovon hat Herr. Dr. W. erziihlt?)
Was zeigte er Ihnen'? (Was hat er Ihnen gezeigt?)
Wonach erkundigten Sie sich? (Wonach haben Sie sich erkundigt?)
. [A német vis::onyok iránt. J
Wofür dankten Sie beim Abschied? (Wofür haben Sie beim Abschied
gedankt?) [A látogatást.]
II. TegYÜk.át a ő igéket az elbesúlé inúltba és .a múlt
ő Pl. Ich eilte in die Schule. Ich bin ... geeilt. - Ich eile -in die
Schule. Die Glocke Hiutet. Die Schüler erwarten mich bereits . . Ich bin
ihr Lehrer. Sie grüGen mich; ich erwidere ihren GroG (üdvözles). Ich
lege ManteÍ ab. Nun beten wir. Die Schüler setzen sich. Sie
öffnen ihre Bücher und Befte.' Ich diktiere ihnen eine Übung. Spiiter
wiederholt ein Schüler die Atifgabe. Einige zeigen mir ihre Hefte. Ich
verbessere ihre Fehler: Dann stelle ich Fragen an die Schüler. Sie
'antworten mir. Fránz M. ist einer der besten Schüler. Ich bin mit ihm
. sehr zufrieden. Ich liebe ihn sehr; Ich schenke ihm ein deutsches
Buch.
239
XXXVI.
SechsunddrelfHgste Lektion
A módbeli múltja
'A) ő múlt
a) k ö nnen
b)wollen
L ich konnte lesen tudtam olvasni l , ich
wollte sprechen
akartam beszélni
2, du konntest .. tud'Íál 2, du wolltest " akartál
er
} . konnte
er
}
3. sie
.. . tudott 3. sie wollte "akart
es es
L wir konnten .. tudtunk
"
l. wir wollten " akartunk"
2. ihr konntet .. tudtatok
"
2. ihr wolltet
.. akartatok If
3. sie
.. tudtak
"
3. sie wollten .. akartak
..
c)dürfen d) müssen
1. ich durfte'reisen l. ich munte liegen
szabad volt utazom
feküdnöm kellett
2, du durftest .. utaznod 2. du ' muntest feküdnöd "
er durfte ". utaznia 3. er munte feküdnie "
1. wir durften .. utaznunk 1. wir munten feküdnünk
"
2. ihr durftet
.
" utaznotok 2. ihr mulltet ő "
3, sie durften .. utazniuk 3. sie munten ű
"
e) sollen f)' m ö g e n
l. ich sollte arbeiten dúlgoznom kellett 1. ich mochte nicht arbeiten
2, du solltest .. dolgoznod
3. er snllte .. dolgoznia
l. wir sollten .. dolgoznunk
2. ihr solltet " 'dolgoznotok
3. sie sollten .. dolgozniuk
240
"
2. du
"
3. er
"
1. wil'
"
2. ihr
"
, 3. sie
nem akartam dolgozni
mochtest" stb, stb .
mochte
If
mochten If
mochtet "
mochten "
B) Múltidó
a)können
etwas
r----l .
l) ich habe
{ }
'k t ,valamIt
}
alles
,ge onn 'mindent
du hast nÍchts
I
!'
: semmit sem tudtál
I
2) ich habe
{
lesen }
ő
,olvasni
} tudtam
sprechen 'beszélni
sie hat nicht lesen
I
"
tudott olvasni
b) wo II e n
r----l .
{
nichts , }' . ' ,semtmt sem }
l) ich habe etwas . : . aka!fam
alles , ,mmdent
du hast vÍeles ,sokat akartál .
er hat nichts ·, I ' " ,semmit sem akart
{
schlafen }" . : aludni }
ich habe : wollen
spewen , ,ennl
c) d ü r fe n .
. r----'
{
nicht }' ,nem volt szabad semmit sem tennem
l) ich habe alles " gedUJift 'mindent szabad volt tennem
vieles : :sokat volt tennem
2) ich habe reisen ·. :dürfen :szabad volt utaznom .
d) m ü s s e n
. l) ich habe vieles
. 2) ich habe liegen
. S' o II é n
r------,
I gemunt I sokat kellett ter.nem
I müssen I feküdnöm kellett
l) "sollen" ·mint ő sohasem fordul ő
2) ich habe sollen . dolgoznom kelÍett
f) mögen
. . l) ich habe nichts
hast du. . etwas
2) ich habe essen
r-·----'---,
I gemocht, I semmit sem akanam
I I akartál valamit?' , .
, mogen ,nem akartam enni.
189. A módbeli segéc.tigék múlt idejét nlindig "haben"-nel képezzük:
190. A módbeli segédigék múlt idejét kétféleképpen képezzük: L ha a
módbeli segédige ő szerepel, akkor amelléknévi igenevét
szabályosan képezzük; pl. . i c h h a b e gekonnt, gewollt, gedurft, gemu8t
(gesolJ.t), gemocht; 2. ha a módbeli segédige· nem ő szen,pel,
241
hanem mint segédige egy másik igével áll kapcsolatban, akkor a
m e II é k n é v i i g e n e v e h e l y e t t a ő n é v i i g e n e v é t használjuk.
Pl. Ich h a b e s p r e c h e n könn en, wollen, dürfen, müssen, sollen,
mögen. (De: Ich habe nicht s gekonnt, gewollt stb.)
Leseübung
Ein Besuch im Opernhause
Aus einem Gespröche njleier Freunde
"Gliifi Gott, Karl." .
·"Guten Tag, Ernst. Ich freue mich, dafi ich dich treffe.! Wo seid ihr
gestem abend gewesen? Ich habe euch besuchen wollen.'·'
"Oh, das tut mir leid
2
. Hast du nicht fli.iher telephonieren können? Du
weiBt ja, daB wir abends selten zu Hause sind. Wir waren in der OpeI.
Meine Schwester Ella hatte Geburtstag. Wir wollten ihr daher eine
kleine Freude machen
3
und besorgten ein ige Theaterkarten."
. "Wamm hab t ihr mir das nicht früher gesagt?"
"Du kennst ja meine SchwesteI. Wir haben es niemandem verraten
dürfen, daB sie ihren Geburtstag feiert."
"Das bedauere ich sehr. (Das tut mir sehr leid.) Was hat man.gestern
eigentlich gespielt?" - "Salome, eine Oper von Richard StrauB. Kennst -
du das Stück?" . .
. "Nein, ich habe bisher nicht Gelegenheit
4
gehabt, es zu sehen. - Seid
ihr mit der Auffiihrung zufrieden gewesen?" .
"Oh, es war ein schö ner Abend. Die Besetzung der RoUen war gut; X.
spielte die HauptroUe. Die Schauspieler ernteten (hatten) groBen
BeifalI."
"Wo hattet ih! eure Sitze?"
"In der 5, (fiinften) Reihe im Parterre. (In einer Loge. Im 1., II. Rang.
Wir waren so nahe bei der Bühne, daB wir die OpemgHiser gar nicht
5
brauchten. " . .'
"Wie hat .die VorsteUung gedauert?"
"Bis 11 Uhr. Wir konnten jedoch das Theater erst nach 1/4 12 uhr
verlassen, da das Gedriinge iÍl der Garderobe so groB war, daB wir
warten muBten."
j i c h t r e f fe jn. de: i c h b e g e g n e jm: találkozom valakivel.
2 das tut mir leid (= das bedauere ielt): (azt) sajnálom; das tut dir (ihm, ihn, uns, euch, ihnen) leid.
> ich mache jm eine Freude: örömet szerzek valakinek.
4 i c h h a b e- G e l e g e n h e i t, etwas z u sehen (z u tun).
5 v. Ö. 96.
242
"Das glaube ich geme. Ini Winter ist unser Opernhaüs gut besucht.
. Ich bitte,
6
mich das nachste:.Mal bestimmt einzulade!l!"
'lieber karl. Doch kornm zu erst zu uns! Wir müssen dir viel
erzahlen." •
"Ich komme vielleicht morgen abend. Wir können dann sofort
überlegen, welches Theater wir besuchen wóllen."
"AIso gut, aufWiedersehen!"
Fröhliche Ecke
Schlagfertig
"Kanu ich mit Herm Dr. Müller sprechen?"
"Was wünschen Sie von ihm?" '
"Ich habe hier eine Rechnullg ... "
"Der Herr Doktor ist gestem aufs Land gereist!"
" .. :.die ich geme bezahlen woUte." ,
"Aber er ist heute früh zurückgekehrt. Bitte, kömmen Sie nur
weiter!"
Wörter
das Opernhaus, --es, -hauser
grüB Gott!
treffen, du triffst
ich treff e jn'
es tut mir leid
tut es dir leid?
der Geburtstag,--es, --e
daher (darum, deshalb) ,
beso'rgen etw., gy. III., h.
die Thea'terkarte, _:.., --fl
verra'ten, du verratst
feiem; ich feiere
bishe'r
die Bese'tzung, --, --en
die Rolle, --, --n
die Hauptrolle, --, --n
der Schauspieler, -"s, --
eniten, gy. II., h.
der Beifall, --s
der Sitz, --es, --e
b V. ti . a XXXI. leekével
..
az operaház
adj ( on) Isten!
találni
találkozom vkivel
sajnálom
.sajnálod?
a születésnap
ezért
, "
venm, szereznl
a színházjegy
elárulni '
ünnepelni ·
eddig
a szereposztás
a szerep
a ő
a színész .
aratni
a tetsz él>
az ő
..
.,
243
/
.-
die Reilie, --, --n
das Parterre, --5
die Loge, --, --n (lózs
e
)
die Bühne, --, --n ű
das Opemglas, -glases, -gliiser
die Vorstellung, --, --en
verlassen, du verliiBt, er verliiBt
das Gedriinge, --s
die Garderobe, --, --n
besucht .r
das Theater ist gut besucht
das niichste Mal
eirladen, Ju ladest, e; ladet ein
' gewiB
. ganz gewiB (bestimmt)
überÍegen, gy. III., i<;:h iiuerlege
e"ine Sache, h. übe:Jegt
schl;:gfertig .
Aufgaben
a sor
a földszint
a páholy
a sz.ínpad
a·színházi ő
az ő
elluigyni '.
a tolongás
a ruhatár
látogatott
a színház jél látogatott
a ő alkalommal
meghívní
biztos
egész biztosan
meggondolni, megfontolni
. ,
L Übersetze! Ferenc igen ő Sajnos ritkán' van alkalma]
arra>, hogy ű gyak.orolja.De ő bécsi operaház és a nagy
hangversenyek törzsvendege. Tegnap este is
2
az operában volt . . E§y
Mozart-ope:át játszóttak. Ferenc alig (kaum'S) tudta az estét kivárni ,.
Este 6-kor átöltözött és a színházba sietett. Természetesen volt' még ícleje
és sokat'(lange) kellett várnia. Jó helye volt: az ő sorban iilt. Az egész
. színpadot jól láthatta és így nem volt szüksége' ő Az ő
ű ő volt. A színészek nágy tetszést arattak. Ferenc nagyon meg volt
elégedve az ő '
Il. Tegyük a ő mondatokat az ő múltba és a múlt
idóoe! PL Ihr glaubtet alles zu könn en, aber ihrkonntet nichts. Ihr habt
geglaubt, ... Ihr glaubt alles zu können,aber ihr könnt nichts: - Ihr müBt .
lemen. - Der arme Mensch kann beginnen, was er vill, er doch kein
Glück. - Sie níüssen Geduld haben. - Ich kal1.t'"1 nicht warten. - Darf ich zu
Ihnen kommen? Ja, Sie dürfen. Ich freue·miGh, Sie íro sehen. - Wie fiihlt
sich der Kranke? Er ist sehr schwach; :Et mJlB noch. liegen. ' Er hat keiile
Kraft. - Wir müssen den Arzt rufen? - Niemand kann dem Annen helfen.
. } ..
ri 1-:-' c1;-1;-ha
7
b-e '::: G"';el-eg-en-;h-"'eit, etwas z a tun.
2 Kezdjük a n!ondatot az "lIuch" (is) szócsk';val!
J A "k a u m" szócska az ige után áll. .
. 4 "kívánni": "eiw"arten". L
5 V. Ö. 96.; brauche etwas (Wenf.!) ,
' 244
.'
III. T.együk a ő mondatokat az ő múÍtba és a múlt
ő
N. Tegyük a többesbe (jelen ő ő múlt, múlt ő Pl.
Dürft ihr spielen? Durftet ihr spielen? Habt ihr spielen dürfen?
Darfst du .spi elen? - Kannst du antworten? Kannst du diesen Satz
erkHiren? - WilIst du etwas? - Warum muB er umziehen? - Wann so11 er
zurückkehren? - Kann et: deutsch sprechen? - Darf er bei uns bleiben? -
Magst du mit uns - Der Schüler ist sehr schlagfertig. - Er kann
alles.
XXXVII.
Siebenunddrei8igste Lektion
Amúlt ő
'.
B) Az ő ige
l. geben: a d n i
ő múlt Múlt ő
r-------l
habe...... I gegeben I l. ich
2. du
er
3. sie
es
r.
wir
2. ihr
3. sie
}
g a b =" adtam = ich
g a b s t = adtál =du
er
gab = adott = sie
es
gabeil =adtunk = wir
,
gab(e)t =adtatok = ihr
gaben = adtak =sie .
IL fahren: utazni
.ich fuhr =utaztam =ich
2.du fu h rst = utaztál =du
er
}
er
3. sie fuhr = utazott = sie
es es
l.wir fu br e n . = utaztunk = wir
2.ihr f u h r ( e ) t = utaztatok = ihr
3.sie
-
fuhren = u:aztak = sie
}
hast.. ...... 1 " . I
I I
I ]
hát ......... I " I
I I
I I
habe ....... :
I
. , I
habt.. ..... I
]
haben .... I
"
"
"
r-------,
bin.. .... ... I gefahren ' ]
bist ......... I " I
I " I
} iSt. .......... !
. d I
sm ........ I
seid ......... ]
"
"
, . ]
smd ........ ]
"

'.

't.
a) Az ő ige ő múltja
191. Az ő múlt képzése . Az ő igék ő
múltját a ő magánhangzójának • bizonyos ű
változásával képezzük. Az ő igéknél mutatkozó ő
"a b l a u t "-nak nevezzük.
Pl:
ő igenév:
geben
fahren
singen
sprechen
ő ő múlt:
geb- ich g a b : adtam
fahr- "f u h r: utaztam
sing- "s a n g : énekeltem
sprech- , " s p r.a c h: beszéltem
192. Az egyes számban az 1. és 3. személy ugyanaz és ragtalan: a
föbbesben az 1. és 3. személy ugyanaz és -en ragos; pl. ich gab - er
gab; ich fuhr - er fuhr; wir gaben - sie gaben; wir fuhren - sie fuhren.
b) Az ő ige múlt ideje
193. A m ú l t i d ő k é P z é s e. A múlt ő - mint a gyenge
igéknél - itt is két ő áll: a "haben" vagy "sein" ő és a
melléknévi ő Most is csak a segédigét ragozzuk, míg az
értelmet hordó melléknévi igenév ragozatlan. Az ő igék melléknévi
, igenevét a ge + ő (változatlan vagy változó ő magánhangzóval!)
-en ő sel ké ezzük:
"ge" + ő (ablautla1 v. ablaut nélkül) -t ("-en")
PI..
ő igenév: ő Melléknévi igenév:
geben geb- , ge g e b
fálm!n fahr- ge f a h r en
194. <"'. Fontos sza15IJly
Tanuljuk meg ezentúl minden ő igénél a ő alakokat:
a ő igenevet -- di,e Nennform; geben fahren,
ajelen ő egyes szám 1., .2: személyét -- ich gebe ich fahre
Gegenwart, Einzahl L, 2. Person; ' du gibst du fáhrst
az ő múlt egysz, 1. személyét - ich gab ich fuhr
Mitwergangenheit, Einzahl, l . Person;
a múlt ő egyes ', szám l . személyét -
Vergangenheit, Einzahl ' l . Person.
..
246
ich
habe
ich bin
gegeben
gefahren
< •
Az eddig ő legfontosabb ő igék összefoglalása
I.
. ich gebe
dú gibst
ich sehe
du siehst
ich hete
du trittst
ich esse
du iBt
ich liege
du liegst
ich sitze
du sitzt
ich bitte
du bittest
ich helfe
du hilfst
ich spreche
du sprichst ,
ich nehme
du nimrnst
ich heffe ..
du triffst
ich sterbe --
du stirbst
ich komrne --
du komrnst
ich singe
du singst
ich springe
du springst
ich trinke
du trinkst
ich fmde
du findest
ich bei Be
du beiBt
ich greife
du greifst
ich schneide··
du schneidest
ich steige
du steigst
ich bleibe
du bleibst
ich
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
er
ich
"
"
"
"
"
"
"
"
"
gab
sah
tra t
aB
lag
saB
bat
, half
sprach
nahm
traf
starb
karn
sang
sprang
trank
fand
biB
gri'ff
schni tt
stieg
blieb
ich h a b e etwas g e g e b e n
"
"
"
"
"
"
"
"
"
h a b e jemanden g e s e h e n
b i n ins Zimmer g e t r e t e n
h a b e das Fleisch geges sen
h a b e im Bett g e I e g e n
h a b e auf dem Stuhl
gegessen
h a b e tUO Brot g e b e t e n
ha b e dem Kinde g eho tfen
h a b e Deutsch g e s p r o c h e n
h a b e das Geld g e n o m m e n
" h a b e den Mann g e t r off e n
er i s t schon lange g e s t o r b e n
ich b i' n aus Wien g e k o mm e n
"
"
"
"
"
" ,
"
"
"
h a b e laut g e s u n g e n
b i n über den Weg
g e s'p r u n g e n
h a b e den Wein getrunken
h a b e das Buch g ef u n d e n
h a b e in das Brot g e b i s s e n
h a b e nach dem Buch
gegriffen
h a b e das Holz g e s c h n i t t e n
b i n auf den Berg g e s t i e g e n
b i n zu Hause g e b li e b e n
247
ich schreibe
" schrieb "
habe die Aufgabe
du scru-eibst
geschrieben
ich falle
" fi el
"
' b i n zu Boden g, e f a II e n
-du fáUst
i'ch gehe
",
ging "
b i n nach Hause g e g a n g e n
du gehst
ich rufe
"
rief
"
h a be das Kind g e r u f e n
du rufst
ich schlieBe
"
schloB
"
h a b e die Tür g e s c h los s e n
du schlieBt
ich wiege
"
wog
"
h a b e 50 kg g e w o g e n
du wiegst
ich ziehe
"
zog
"
h a b e dep. Wagen .g e z o g e n
du ziehst
ich fame --
"
fuhr
"
b i n nach Wien g e f a h r e n .'
du fáhrst
ich trage
"
trug "
h a b e die Tasche g e t r a g e n
du triigst
ich wasche
"
wusch "
habe die Kleider
du wiischst
gewaschen
II. Amelléknévi igen evet "ge-" nélkül ő ő
V.Ö .. 187.
ich begebe mich
ich begab m ichhabem, nach Wien begeben
du begibst dich
"
ich betrete
"
betrat
"
ti
das Zimmer b e t r e t e n
du
ich befehle
"
befahl
"
ti
<;len Kindern b efohl en
'du befiehlst
"
ich empfehle _
"
empfahl
ti ti
ihnen das Buch
du empfiehlst
empfolen
ich beginne
- ti
du beginnst
begann
ti
"
meine Arbeit b.e g o n n e n
ich bekomme
"
bekam
"
ti
ein Geschenk
du bekommst
bekommen
ich unterbreche
"
unterbrach
" "
meine Reise
du unterbrichst
unterbroc,h-en
icn befmde mich ."
befand " "
mich woh! b efund en
du befindest dich
mich
ich gefalle
du 'gefállst
"
gefiei
" "
ihnen g efa II en
ich empfange
"
empfing
" "
die miste emp fang en
du empfángst
248
ich beschlieBe • I II '
du beschlieBt
beschloB
I "
II b e s c h los s e n,
etw, zu tun
III. Elválasztható ő összetett igék
V.Ö.188.
achtgeben
ich gab acht ich habe achtgegeben
ich gebo acht
du gibst acht
aus geben
II
sah
II II
ausgesehen
ich sebe aus
aus
du seihst aus
absteigen
S t i e g ab
II
bin vom W ágen
ich stei ge ab
du steigst ab
abgestiegen
einsteigen
II
S t i e g
II II
in das Auto
ich stei ge ein
em
du steigst ein
eingest'iegen
umziehen
II JI II
in eine neue yv ohnung .
ich ziehe um
zog um
du zeihst um
' umgezogen
Cl Vel!'Y
es igék
195. Az ő és gyenge igéken kívül vannak még vegyes igék.
,Ezeknek ő megváltozik, éppúgy, mint az ő igéknél, de
viszont az ő múltban -te és amelléknévi igenévben -t
ő kapnak,
kennen lich
ich kenne, , du kennst
nennen (nevezni) ' ti
ichnennem,
, du nennst .
brennen (égni)
ichbienne,
du brennst
bringen
ich bringe,
du bringst
denken
ich denke,
du denkst
wlssen
ich weiB, du weiBt
II
II
ti
II
kannte
nahn te '
brannte '
brachte
dachte
wuBte
I ich h a b e den Fremden gekannt
II . II gennant
"
II
II
II ·
ti gebrannt
ti den Kindern

' ti au dich g e d a c h t
II alles g e w u B t
249
,
"
Ol Rendhagyó igék
stehen .
ich stehe, du stehst
verstehen
aufstehen,
ich stehe auf
q
tun
ich tue, du' tust
Leseübung
ich
"
"
"
stand
verstand
stand auf
tat
ich h a b e g e S t a n d e n
" h a b e alles ver s t a n d e n
"bin aufgestanden
JI h a b e nichts g e t a n
Der Ausflug
(Az ismert igék ismétlésére)
Letzten (vergangenen)I Sonntag
machten wir mit unserer Familie
einen Ausflug in die Ur;.geburtg von
W.
2
Wir standen bereits um 6 lJhr
, morgen auf, wuschen uns und
..
uns in aller Eile
3
an,
tranken den Kaffee und gingen nach
6 Uhr 30 aus dem Hause.
4
Da d.ie
Zeit schon etwas kurz war, nahmen
wir ein ' J\uto und fuhren zum
Bahrthof. Dort trafen wir auch unsere
Freunde. Vater löste·für alle
5
die
A szövegben ő ig.ék
ő ő múltban és múlt
ő
wir machen (machten)
Austlug,
haben ei'l.en. A. gemacht
wir stehen (standen) auf:
sind aufgestanden
wir waschen (wuschen) uns.
haben uns gewaschen
wir kleiden (kleideten) uns an .
haben uns angekleidet - - -
wir ' triÍÍken (ttanken) den Kaffee,
haben den K. -getrunken
wir g!lhen (gingen), sind gegangen
v'ir nehmen ein Auto, .
haben ein A. genommen
wir fahren (fuhren), sind gefahren
wir treff en (trafen) jemanden, haben
jn getroffen
I "vergangen " • a "vergehen" ige melléJcnévi igeneve. ,
2 wohin? W. környékére: i fi d i e ·U mg' e b u n g von. W., de: Wo waren wir? ln d e r
. U m g e b u n g' von. W.: W. környékén.
3 die Eile: a sietség, de: in aller Eile: sietve.
. 4 ich gehe a u s d e m H a u s e vagy: ich gehe von H a u s e w e g: elmegyek hazulr61;
5 w i r II II ,,: mi mindnyájan, i h r a II e: ti mindnyájan, s i e a II e : ő mindnyájl\ll. .
Wenfali: u n s a II e: mindnyájunkat, euch alle: mindnyájatokat, s i e alle: mindnyájukat;
Wemfall: unhs allim: mindnyájunknak, euch allen mindnyájatQknak, i h n e II - a II e n :
. mindnyájuknak. • Viszonysz6k után: mit uns allen, mjt euch allen, mit ihnen allen:
mindnyájunkkal, mindnyájatokkal, mindnyájukkal; von uns allen, von euch allen, von ihnen
allen: mindnyájunkt61 stb:
250
".
Fahrkarten. Dann eilten wir auf den
Bahnsteig. In diesem Augenblick
begann es
6
zu regnen, eine schwerwe
W olke bedeckte den Himmel. Wir
waren alle
5
sehr traurig und unsere
Eltern wqllten nun gar nicht
einsteigen, sondem nach Hause
zt.irückkehren.Wir baten sie jedoch
zu bleiben und wartereI1 noch eine
Weile.
Zum Glüce ging das Gewitter
wieder vorbei,
6
hörte es zu regnen
auf, und als der Zug mit emer
kleinen Verspatung schien
die Sonne wieder warm und
angenehm.
In X. stíegen mit uns auch and ere
Ausflügler aus. Wir beabsichtigten
zu FuJ3 nach Y. zu gehen. Unser
Vater kannte den Weg dahinj ein
Bauer . empfahl uns jedoch eme
bessere StraJ3e.
Wir marschierten etwa 3 Stunden
lang, kel!rten unterwegs in einem
Gasthofe ein, wo wir ein wenig
------------------
er löst (löste) eine Karte.
hat eine K. ge,löst.
wir eiIen (eilten) sind geeilt
es beginnt (begann) zu regnen,
hat zu regnen begonnen
sie bedeckt (bedeckte) den H.
hat den Himmel bedeckt
wir sind (waren) traurig,
sind traurig gewesen
wir wollen (wollten) einsteigen,
haben einsteigen wolIen
wir bitten (baten) jemanden,
haben jemanden gebeten
wir warten (warteten) Weile
haben eine W. gewartet
es geht (ging) vorbei,
. ist vorbeigegangen
es hört (hörte) zu regnen auf
hat zu regnen aufgehört
es fáhrt (fuhr) ab, ist abgefahren
die Sonne scheint (schien)
hat geschienen
sie steigen (stiegen) aus,
sind ausgestiegen
wir beabsichtigen (beabsichtig-ten),
haben beabsichtigt, etw. zu tun.
er kennt (kannte) den Weg,
hat den W. gekannt
er empfiehlt (empfahl) etw. ,
hat etw. empfohlen
wir marschieren (marschierten) .
sind marschiert
wir . kehren (kehrten) ein,
sind eingekehrt
wir essen (aJ3en) etwas,
ha?en etwas;gegessen
6 es' regnet - személytelen ige. A személytelen ' igéknél csak az 'egyes szám 3. van
használatban az "es" névinással. Ilyenek pl. a terl1lészeti tünemén'yeket ő igék. Ezért: es
béginnt zu regnen, es hört auf zu regnen; es schneit: havazik, es klopfte: kopognak .
. 7 das Glück: a szerencse; zum Glück: szerencsére, zu meinem Glück: szerencsémre.
8 V. ö. 135. Az elválasztható ő a mellékmondatban nem választ juk el; ebben az esetben
az igével egyiitt állnak a mondat végén. .
251
-'
aBen und tranken und , einige
Ansichtkarten schrieben, und kamen
dann um 3/4 1 Uhr nach X. , das
mitten in einem liegt. Rier
suchten wir ein schönes Pliitzchen
aus, setzten uns zusammen auf die
Erde in den Schatten der Biiume wld
nahmen das Mittagessen ein.
Nachher schliefen wir eine Weile
in der Sonne.
Die Zeit yerging sehr rasch. Um 3
Uhr brachen wir wi'eder auf und
gingen zum Bahnhofe Zt1lÜck.
wir trinken etwas,
haben etwas getrunken
wir schreiben (schrieben) etw.,
haben etw. geschrieben
wir kommen (kamen) nach X.,
sind nach X. gekommen
es liegt (lag) im Wal de, ist im W.
gel egen
wir suchen (suchten) etwas, '
haben etwas gesucht
wir setzen (setzten) uns,
haben uns gesetzt
wir nehmen (nahmen) das Essen
ein, haben das E. eingenommen
wir schlafen (schliefen),
haben geschlafen .
die Zeit vergeht (verging), ist
vergangen
wir brechen (brachen) auf,
sind aufgebrochen
wir gehen (gingen) zulÜck,
sind zUlÜckgegangen
Sprichwort .
Wo nichts ist, da hat der Teufel sein Recht verloren.
Ahol semmi sincs, ott az ördög elvesztette a jogát.
Ahol nincs, ott ne keress!
Fröhliche Ecke
Frische Donaufische
Es war in der Fastenzeit. Da sah ein Herr im Fenster eines
kleinen einige gebackene Fische auf eiilem Teller und
dan eben eine Tafel mit der Aufschrift; "Frische Donaufische!"
Er ging sofort in den Gasthof und bestellte eine Portion von den
Fischen. Es dauerte auch wirklich nicht lange und der Kellner brachte
auf einem Teller zwei gebackene Fische. Der Gast betrachtete sie von
allen Seiten,' kostetei aber nicht davon
1
, sondern murmelté blof3
halblaut vor sich hin.
2
pl
9 mitten in cinem Walde: ő közepén (tulajdonképpen: in der Mitte eines Waldes); ntitten in
einer Stadt: város közepéq; mitten in einem Dorfe: falu közepén; in der Mitte: közepén v.
középen. .. .
l ich koste von etwas (von der Suppe, vom Fleiscb, von den Fiscben): eszem ő (a
levesböl, a búsb61, abaIMI). .
2 ich murmle (spreche) vo r m i c h h i n : magamnak morgok (beszélek): du murmelst .
(sprichst) v o r d i c h h i n ? magadnak morog'sz (beszélsz). . •
252
Der Kellner wunderte sich über dieses sonderbare Benehmen.
Schtief3lich fragte er: "Sind ·die Fische viel1eicht nicht gut, weil Sie
nicht essen?"
"O nein", der Ga:st und murmelte weiter.
"Ja, warum essen dann nicht?" fragte der Kellner wieder.
"Ach" , sagte der Gast, "das ist eine traurige Geschichte. Mein
armer Onkel ist niimlich vor 14 Ta§en in der Donau
3
ertmnken,3 und
da wir nichts mehr von ihm géhört haben, fragte ich die Fische, ob
vielleicht sie etwas von ihm wissen
5
." .
"Ah, das ist aber interessantl" sagte der Kellner etwas ironisch.
"Und was haben die Fische geantwortet?"
"Eigentlich nicht viel", erwiderte der Gast. " 'Wenn Ihr armer
Onkel', sagten sie, "vor 14 Tagen in der Donau ertrunken ist, dann
können wir Ihnen leider keine Auskunft óeben, <Ja wir namÍích selbst
seit drei Wúchen schon im Fenster liegen'."
Eine Anekdote
Wörter
der Bahnhof, -hofes, -höfe
(der Hof, -"e, die Bahn, -,-en
lösen, gy.L, h., ich eine
Fahrkarte
der Bahnsteig, --es, --e
die Wolke, •. , --n
der Himmel, --s, --
dag Gewitter, --s, -- .
vorbei' gehen, etwas geht,
vorbei)ist vorbeigegangen
der Zug, --.o'e
die Verspiitung, --, --en
der Ausflügler, --s, --
einkehren, ich kehre (kehrte)
ir-gendwo ein, bin eingekehrt
a pályaudvar
az udvar, a vasút)
váltani (menetjegyet) ,
a peron
a ő
az ég
- a zivatar
, elmúlni, vmi elmúlik
a vonat
a késés
a kirrnduló
(meg)szállni
'unterwegs útközben
das Pla.tzchen, --s, -- . a hdyecske
(der Platz, --es, --"e aMIy)
aussuchen, ich suche (suchte) kikeresni
etwas habe etwas ausgesucht
.. jd ertrinkt i n d e r Donau, im Flusse (wo?): V"alaki belefullad a Dunába a foly6ba.
I ich. höre von j m: ő hallok. '
. s ich weill v o.n j m: tudok ő valamit.
253
aujbrechen, du brichst auf, ich
brach auf, bin aufgebroc
1
'1en .
der Teufel, --s, --
verlieren, verlot, habe verloren
das Recht, --es, --e
indulni
az 6rdög
elveszteni
ajog
* * *
der Fisch, --es, --e
die Fastenzeit, --, --en
daneben
die Tafel, --, --n
die Aufschrift, --, --en
dau<?l1, es dauert, gy'. I., h.
betrachten, gy. III., h. '
L, h.
halblaut
sich wundem über etw.
(tárgyeset),gy. I., h.
sonderbar
das Benehmen, --s (bcné'mCn)
die Geschichte, --, .--n . '
ertrinken, jd ertrinkt, ist ertrunken
, ironisch
etwidern, gy. III., h.
die Auskunft, --, -künfte
jm Auskunft geben
Aufgaben
ahaI
a.!:!öjt
amellett
a tábla
a felirat
tartani
szemlélni
morogni
félig hangosan
csodálkozni valamin
különös '
a viselkedés
a történet ·
megfulladni
irónikus
felelni, viszonozni
a felvilágosítás
vkinek felvilágosítást adni.
I. Fragen. (Gyakorlás végett tegyük az alábbi kérdések igéit az ő
múltba és a múlt ő .
a) Feleljünk a kérdésekre ő múltban és a múlt ő .
. b) Feleljünk rájuk (a *-gal jelzettek kivételével) az egyes I. és a többes
l. és 3. személyben! Pl. Ich machte einen Ausflug. Wir machten (sie
éinen Ausflug. Ich habe (wir, ,' sie haben) einen A!Isflug
gemacht.
Was ' machten Sie run vergangeneil (Was
Sie ... gemacht?) ,
Wann standen Sie ,auf? (Wann sind Sie aufgestanden?) .
Was ma9hten Sie nach dem Aufstehen? (Was habén Sie ... gemacht?)
Wann gingeo Sie von Hause weg? (Wann sind Sie von Hause
weggegangen?) ,
254
/
Wen trafen Sie am Banhofe? (Wen Sie ................... getroffen?)
*Wer löste die Fahrkarten? hat die gelöst?)
Wohin eilten Sie dann? (Wohin sind Sie dann geeilt?)
*Was begann in diesem Augenblick? (Was hat .... begonnen?)
*Was bedeckteden Himmel? (Was hat deo Himmel bedeckt?)
Was wollten die Eltem tuo? (Was haben die Eltem tun wolleo?) ,
*Hörte es wieder auf? (Hat es wÍeder"zu regnen aufgehört?)
Wo stiegen Sie aus? (Wo sind Sie . .
Wie lange marschierten Sie? (Wie Sle
Wo kehrten Sie unterwegs ein? (Wo sOld Sle unterwegs eOlgekehrt?)
'Was machten Sie dort? (Was haben Sie dort gemacht?) . .
Wann kamen Sie nach X.? (Wann sind Sie nach X. gekommen?)
Wie blieben Sie dá? (Wie lange sind Sie da geblieben?)
II. Mondjuk el a lecke anekdótáját saját szavainkkal!
III. Ragozzuk végig a ő példákat a) jelen ő b) ő
múltban, c) múlt ő Pl. ich nehme und gebe, mmmst und glbst
stb.; ich nahm und gab, du pahmst und gabst sth.; Ich habe genommen
und gegeben'stb. , . . "
Ich nehme und gebe; ich esse und trinke; ich finde;
schreibe und lese' ich bitte und danke; ich gehe mcht, Ich fahre; Ich
spreche nicht, ich' singe; ich stehe nicht, ' ich sitze; ich liege. nicht, ich .
schlafe; ich nehme Platz; ich weiB, was ich tue.
· XXXVill"
Achtunddrei8igste
A befejezett múlt -- Die Vorvergange'!heit
A) ő befojezett múltban .
I. a) 1. Ich hatte
2. Du hattest .
'3. Es hatte
katim gespeist, als einige Freunde zu mir kamen
befejezett múlt . ő múlt
Alig ettem; amikor néhány barátom jött
noch gar ni9ht an mich gedacht, als - Ich
dir schon einen schickte.
Még csak rám sem én már
levelet küldtem.
bereits zu regnen aufgehort, als wir das Haus
verlieJlen.
Már elállt az ő amikor,a házat elhagytuk
255
.i- '
1. Wir hatten
I 2. Ihr hattef
. 3. Die Bücher'
II.a) 1. Ich war
2. Du warst
3. Das Kind
uns auf den Bésuch gefreut, ab er der Gast
, karn nicht.
Má:: nagyon örültünk éi látogatásnak, de a vendég
nem jött. , ,
versproch'en ZU scllreiben; warum'schriebet ihr
ni9ht?
Megígértétek, hogy Írni fogtok; miért nem írtat6k?
hatten mir' so gefallen, daB ich sie alle kaufte.
A könyvek tetszettek nekem, " hogy
ő mind megvettém.
lange krank gewesen, und darum beschloD ich,
nach Italien zu reisen. .
Sokáig beteg voltam és ezért elhatátoztani, hogy ,.
Olaszországba utazom.
kaum weggangen, als deine Freunde dich
suchten
Alighogy elmentél, kerestek a barátaid.
war bereits gestorben, áls die Árztekarnen.
Agyermek' már meghalt, amikor az orvosok jöttek.
' B) A melléhnondal b,efejezeltm.últban.
1., II. b)N a c h d e mich gespeist hatte, gin g ich schlafen.
• befejezett múlt ' múlt.
Miután ettem, aludni mentem. .
Man fragte nach dir, n a c h d e m du weggegangen warst. .
ő miután m'ár elmentél. '
196. A németben az ő múlt és múlt ő kívül egy' 3. alak
is van a múlt kifej ezésere: a b e f e j e z e t t m íi It ,amelyet a múlt
idónöz hasonlóan "haben" és "sein" és a változatlan
melIéknévi igenévvel képezünk. - A múlt ő és a befejezett Jtlúlt
közti különbség az,hogy az "ich !zabe" helyett az "ich hatte", az "ich
bin" helyett az "ich war" alakot ragozzuk.
·Pl. Múlt ő Befejezett múlt.
ich h a b e gehabt ............ ich h a tt e gehabt
du h a s t " ............ du h a tt e s t "
et - ' h a t ".......... .. er h a tt e "
ich b-i n gewesen ............. ich war - gewesen
du . b i s t " ............. du war s t "
er ist
, II
............. er war
"
· 256
«;
ich habe gespeist... ......... ich hatte gespeist
du hast gedacht ............ du hattest gedacht
-
er
} hat
er
}
Sle aufgehört sle haúe aufgehört
-es es
WIr haben uns gefreut .. ...... . wir h a t t e n .uns gefreut
ihr habt versprochen ........ ihr li a t t e t versprochen
Sle haben gefallen ............ Sle h a tt e n gefallen
ich bin gereist ............ ich war gereist
du bist
'II
du warst.
"
.... ........
er ist
" er war
"
............
stb.
197. A befejezett múlt használata. A befejezett múlt
olyan cselekvést jelöl, amely a múltban már befejezett volt akkor,
amikor egy másik történt. Használjuk összetett
mondatokban és pedig" mindig olyan mondatra vonatkoztatva,
amelynek álIítmánya ő múltban áll.
Példák
a) Als ' ich mich der Arzt bereits bei mir
g e w e s e II . Amikor lefeküdtem, az orvos már elment ő
Az . orvos távozása ő a lefekvés ő történt" Ezt az
ő ű az ő múittal tehát a
befejezett múlttal kell kifejezni.
b) Der Fremde grüJ3te mich, nachdem er mich e r k a n n t h a t t e .
A felismerés ő történt, mint a köszöntés. Ezért kell a
az "erkennen" igét befejezett tenni.
Figyeljük meg azonkívül a mellékmondat szórendjét! ő +
alany... a mondat végén: a . melléknévi igenév + ' ragozott
segédige.)
A ű melléknévi igenév
19'8: A ű "melléknévi , igenéven kívül van az igének
ű melléknévi igeneve is. Ezt azonban ritkább an
használjuk.
Képzése: "
ő + "end"
lach e n d:
sprech e n d:
'--_____ sing e n d:
ő
ő
ő
257
Éppúgy használhat juk és ragozhat juk, mint amelléknevet.
der Mensch die . singende
em lachender" eine singende
Frau
"
das 'schlafende Kind
ein ' schlafendes "
Néhány ű m. igenév melléknévvé is vált:
pl. folgend - ő ő bedeutend - ő
Leseübung
SommerpHine
(Der EntschluG Der Brief)
. Ein schöner, sonniger Friihling ging zu Ende. Es waren herrliche
l
Monate gewesen.
Herr und ·.Frau Bürger beschlossen
2
, ihren Urlaub diesmai nicht in
München, sondem auf dem Lande
3
zu verbringen. Lange sie
njcht, wohin sie fahren sollten. Endlich wahlten sie eine kleine
Karntner
4
Sommerfrische, die man ihnen wegen dei schönen Lage und
der maGigen Preise wann empfohlen hatte.
5
Herr Bürger schrieb, nachdem er sic h fUr das Hotel "Zur griinen
Eiche" entschieden hatte
4
folgenden Brief an
6
den Eigentümer des
bekamlten Gasthofes:
München, den 12. Juni 1938.
Herrn Rudolf G art ,i e r,
Gastwirt, Mühlberg Nr. 70.
Karntep..
Geehrter Herrt
ICh erlaube mir7, Ihnen mitzuteilen, daG ich mit meiner Gattin und
meinen beiden Söhnen Anfang
8
Juli nach Mühlberg kommen in
I es sind (jetzt) herrliche Monate: ű hónapok vannak most; es waren herrliche M. = es
sind herrliche M. gewesen: ű hónapok voltak. A fenti mondat befejezett múltban áll,
mert az ő ő mondathoz viszonyítva ő ű ő ű hónapok voltak, azután
végéhez közeledett a tavasz. .
2 melléknrondat! i c h b e S c h I i e fi e , etwas z u tun.
3 auf dem Lande: falun: aufs Land: falura, de: im Lande: az országban: in das Land: az országba.
•4 K a r nt e n: Karintia, K a r t n e r ő v. melléknév): Karintiai.
s A mellékmondat itt a ő viszonyítva ő ű
6 ich schreibe jm vagy an jn einen Brief.
7 j c h e r I a u b e mir, etwas z u sagen, etwas mitzuteilen: bátorkodom vmit mondani, közölni
(a "zu" szócskát az elválaszható ő és a ő igenév közé tesszük!).
8 A n f a n g J u I i .(August, Mai): j ú I i u s (augusztus, május) e I e j é n : de: a mondat (a sor, a
hónap stb.) elején: am Anfang des Satzes, der Reihe, des Monats
(Wesf.!). .
258
Ihrem geschiitzten Hause absteigen
9
möchte.
9
Ich ersuche
IO
Sle, mir
bekanntzugeben, ob · Sie noch einige freie Zirrimer haben. Wenn ja,
bitte
ll
ich, uns zwei Zimmer mit je 2 Betten fUr
I2
. den Monat Juli
freizuhalten (zu reservieren) und mir die Personspreise mitzuteilen.
Wir wünsr.hen
13
in Ihrem Hause nicht nur zu wohnen, sondern anch
zu speis en.
Biner Antwolt mit . Interesse entgegensehend
i4
, bin
ich
15
mit vorzüglicher Hochachtung.
Dr. Ernst B ü r g e I ,
Rechtsanwalt.
Sprichwort
Bellende bemen nicht. J
Fröhliche Ecke,
. . Eiu Zwiegesprach béim Fis,chen
"Was machst du da?" .
"Ich fange Fische"
"Hast du s<:hon einen gefangen?"
"Ne'-Ín." ' . >"")
"W oher weiGt du dann, d!i13 du Fische fángst?"
9 ich möchte ő igenév! Az "absteigen" igének 2 jelentése van: 1. ich steige vom
. Wagen ab: leszállok a kocsiról; ich steige im Hotel ab: meg szállok a szállodában. ,
!O,i c h e r s u c h e (=b i t t e) jn, etwas z u tun: megkérek valakit, hogy tegyen meg valanllt;
ich ersuche Sie, mir mitzuteilen, mir bekllnntzugeben (a "zu" szócska az ő és az ige
közöt! áll): megkérem, közölje velem.... . '. .
Ili e h b i ft e Sie, mir etwas zu reselViercn (freizuhalten): kérem, tartsa fenn számomra ...
12 ich reselViere das fü r J u I i (fiir den MOlldt lefoglalom a szobát júliusra
(augusztus hóra).
13 i c. h w ü n s c h e , etwas zu tun.
14 = ő várva postafordultával válaszát; entgegensehen, ich sehe (sah) entgegen, habe
entgegengesehen emeru Ding: szemébe nézni valakinek, elébe nézni valaminek; ich sehe deru
Tod entgegen: szembenézek a halálnak; de: ich sehe einer Antwort eiltgegen: feleletet várok;
einer Antwort entgegensehend; feleletet válVa. .
IS Fordított szórend! A ő ő kiemeit mellékmondat áll.
259
II
.--
A levelezés --'Der Briefverkehr
(FQntos szólásmódok és kifejezések)
Ich scbreibe jm einen Brief; wem scbreibe ich?
schreibe an jn; an wen schreiben Sie? kinek ír? ,
sende (vagy schicke) jm einen Brief: levelet küldök valakinek.
" sendete (-sandte, schickte) Ihnen einen Brief, ich habe Ihnen einen Brief gesendet
(-gesandt, , . "
,. bin der Absender des Briefes: a levél feladója vagyok.
cmpfange eienen Brief: levelet kapok. .'
bin dér Empfánger dieser Karte: ennek a ő a círnzettje vagyok.
" beantwárte (beantwortete) einen. "Brief, habe einen' B. beantwortet: felelek egy
levélre.
antworte (antwortete) auf einen Brief, habe auf einen Brief gelÍntwortet.
teile (teilte) jm etw. mit, habe jm etwas mitgeteilt: közlök valakivel valamit.
" gebe (gab) jm etwas bekannt, habe jm etw' bekanntgegeben: tudatok valakivel'
valamit. .
" werde dir bekanntgeben; wann ich komme: majd tudatom veled, hogy mikor
jövök. .
crlaube mir, dir (Ihnen) bckanntzugcben (mitzutellen), daB .....
veled (Önnel) k?zölni, hogy .. :.
Woraus bestéht ein briel? '\
Ein Brief besteht:
l. atlS dem Datum zum Beispieí (z.B. = például):
Wien, den (am) 2. (zweiten) April 1920.
VI Budapest, den (am) 30. (dreiJ3igsten) Juni 1899.
, 2. aus der Anrede (die Anrede: a megszóIítás)
260
Hivatalosan:
Sehr geehrter Herr! Igen tisztelt úr!
Sehr geehrte gt;ladige Frau!
Sehr geehrtes (gnadiges) Fraulein!
Az üz/etL vonatkozásban:
Geehrter Heir! Werter Herr!
Címmel kapcso'latban: '
, ' Sehr geehrter Herr Doktor! Igen tisztelt dr. úr!
" .- ,, ' , " Professor!
Bizalmasan:
Lieber Freund! Kedves barátoJ1l!
Mein liebster Freund! 1 ,
Lieber Karl! Liebe Eva! Liebe Freundin!
, Liebster Vater! ,Liebste Mutter! Liebste Eltem!
. ..
3. aus der MitteUung (die Mitteilung. --, --en: a közlés)
4. aus dem SC}hlusse. und der Unterschrift (der SchluJ3,
Schlusses, Schlüsse: a vég, a befejezés .
dÍe Unterschrift, --, -"en: az aláírás)
: '
Mit vorzuglicher Hochachtung
Ihr (sehr) ergebener
Kiváló tisztelettel
" kész
Bizalmasan: '
Mit herZlichen GrüBen (und Küssen)
X.Y.
X.Y ..
Dein*(Euer)*. X
.szíves üdvözlettel (és csókokkal) X.
Wörter
der Plan, --es, --"e
der Sommerplan
der EntschluB, -schlusses" -schlüsse
a terv
a nyári terv
a határozat
sonnig napos
das Ende, --s, --n a vég
das Ende, --; --n, ist zu Ende gegangen végéhez közeledni
wiihlen, gy. I., h. -,," . (meg)választani
,die Sommerfrische, -, --If' a nyaralóhely ,
miiBig ' mérsékelt
der Preis, --es, --e )'. az ár
, nachdetn . , miután
die Eiche, --, --n a tölgyfa
das Hotel"Zur· grünen Eiche" a "Zöld-tölgyhöz"címzett
sich eintscheiden, ich entscheide
(entschied) mich für etwas,
habe mich für etwas entschieden
der Eigentfuner, --s, --
bekannt .
der --es, --e -..
geehrt (geé'rt)
' erlauben jm etwas, gy. III., h.
- ich erlaube mir (+zu ... )
szálló
magát valamÍre
a tulajdonos
)smt<rt, ismex:y,fes
a ő
, tisztelt
megengedni
bátorkod<?m
* A levélben l,l névmásokat, amelyek uzemélyre mindig ű írjuk. Pd.' Du,
Dein;, Sei, nlr; Thr, euer.
261
die Ga,ttin, --, --nen
geschatzt .
absteigen, ich steige (steig) ab,
bin abgesteigen
ersuchen, gy. III. , jn um etwas
(oder: ich ersuche jn etw.zu tun)
freihalten, ich halte (du ich hielt)
etw. frei, freigehalten
. reservieren (rezerviren),gy.III., h.
die Pension, --, --en
der'Pensionspreis, --es, --e
. umgehend (umgéent)
das lnteresse, --s, --n
voriüglich .
die Hochachtung, --
Ernst
der Re.chtsanwalt, -anwaltes,-anwalte
* * *
beHen, gy. I., h.
fischen, gy. 1., h.
fangen, dufángst, ich fing, habe

Aufgaben
"
a feleség
becsült, becses
megszállani valahol
felkérni
}
fenntartani , lefoglalni
(szobát)
a panzió
a panzióár
postafordultával
az ő
kiváló
a tisztelet
ő
.az ügyvéd
ugatni
halászni
fogni , megfogni
I. Tegyük át a 31 ., 32., 33: és 34. lecke német Olvasmányát - amennyire
csak lehet - az ő . '
IL Egészítsük ki a "nachdem"-mel ő ő alábbi mellékmonda,tokat a
zárójelben álló igék befejezett múltjávaL PL Ich frühstückte, machdem ich
mich gewaschen hatte.
Ich frühstücte, nachdem ich ... (sich waschen, sich rasieren,sich ankleiden,l
sich kiimmen),
Ich ging ins Amt, nachdem ich ... (fruhstücken, Zeitung lesen, Briefe
schreiben, einen Besuch abstatten)
Wir gingen nachdem wir .. . (essen, spielen, musizieren, arbeiten)
Ich lemte Französich, nachdem ich ... (Deutsch studieren)
III. Képezzünk ű melléknévi igeneveket a zárójelbe tett
ő és kapcsoljuk ő az utána álló ő PL
Dersingende Vog;;:i, der (singen) - Vogel; eine (spielen) - Katze; der
(lemenJ - SchÜler; die (arbeiten) - Eltem; das (schlafen) - Kind; der (fahren)
- Zug.
262
XXXIX.
Neununddrei8igste Lektion
visszaható névmás tulajdoJ:}ító esetben
l. Ich kaufe mir em Buch. Könyvet veszek magamnak:
2. Du kaufst dir " "

veszel magadnak.
Er
} kauft sich 3.Sie " " "
vesz magának.
Es
1. Wir kaufen uns
" " "
veszünk magunknak.
2. Ihr kauft euch " "
l!
vesztek magatoknak.
3. Sie kaufen sich'
" " "
vesznek maguknak.
1. Ich erlaube mir zu . Bátorkodom kérdezni,
2. Du erlauhst dir
"

Bátorkodol
"
3. Er e r l a u b t sich " "
Bátorkodik
"
1. Wir e r l a u b en uns "
" .
B átorkodtink
"
2. Ihr' e r l a u b t euch
" "
B átorkodtok
"
3. Sie e r l a u b e n sich " . " Bátorkodnak
f '
A visszaható névmást eddig tárgyesetben meg (1. a.
XII. leckét!); ez azonban tulajdonító esetben is ő .
.
199 . . Látjuk, hogy az ő és második ű visszaható névmás
tulajdonító esete az egyes és többes számban megegyezik a személyes
névmás tulajdonító esetével, - pl. du kaufst m i r ' (n e k em) ein Buch;
ich kaufe m i r (m a g a m n a k) ein -Buch stb. stb. .
m i r: nekem, magamnak,
d i r: neked, magadnak,
u n s: nekünk, magunknak
e u c h: nektek, magatoknak
200. Jegyezzük meg továbbá, hogy lf harmadik ű
visszaható névmás az egyes és többes táTgy- és tulajdonító esetében
egyforma. Pl. er wascht s ich (mag á t) er kauft si ch (mag ának)
263
II
- -'
ein Buch; die Kinder waschen s i 'c h (m a g u k a t); sie I,caufen s i c h
(maguknak) ein Buch.
"s i c h " jelentései: magát, magának,
'magukat, maguknak
Hasonlíts1-lk össze-a tárgy- és tulajdínító esetben álló ' '<-
visszaható névmást a ő
Tulajdonító eset:
Lich waschem i c h
I
Ich wasche mi r das' Gesicht.
1
1
Mosom az arcomat.
2.du waschst d i c h
1
Du waschst d i r das Gesicht. 1 .
1
Mosod az arocodat.
I
Er er
} wascht s i c h
I "'"
}
3.sie
1
Sie
wascht s i c h das Gesicht.
1
es 1 Es
Mossa az arcát.
1. wir waschen uns
. ,
Wir . waschen u n s das gesicht.
1
1 MossUk az' arcutÍkat.
2.ihr wascht eu c h
1
Ihr wascht. e u. c h das Gesicht.
1
1
Mossátok az arcotokat.
3. sie s i c h
1
Sie waschen s i c h das 'Gesieht. 1
1
Mossák az arcUkat.
1
Sie waschen s i c h 1
' - '
Ön rnossa az arcát.
l'
Önök mossák az arcUkat.
I '
...
A németben nem úgy mondjuk, mint a ' magyarban: ich wasche
mein Gesicht, du waschts dein Gesicht stb., hanem: ich wasche mir
das Gesicht; magyarra szóról-szóra így fordíthatnók le: mosom
magamnak az arcot,-mosod magadnak az arqot stb.
Más példák: '
ich kamme mich
du kammst dich
264
Ich kamme mir das Haar. FésiiIöm a hajamat.
Du kammst dir" " Fésülöd a hajadat.
stb. -
Ich putze mir die Zahne.
Du putzt dir" "
Tisztítom a fogamat.
Tisztítod a fogadat.
Leseübung

(Der Briefverkehr)
Wie..t . wir wissen, schrieb
2
Herr Dr. Bürger einen Brief nach
Mühlberg. Den fertigen Brief steckte er in einen Briefunschlag, ' auf
dessen Vorderseite
3
er die Adresse (die Anschrift) des Empfángers
geschrieben hatte.
4
Sodann klebte er eine Briefmarke zu
5
30 Pfennig
in die rechte obere Ecke des Umschlags.
Jetzt konnte er den Brief aufgeben. Er warf ihn
6
jedoch nicht in
den nachsten Briefkasten, sondern trug ihn
6
auf das Postamt, dr er
ihn
6
eingeschrieben (rekommandtert) absenden wollte.
. In der geraumigen Halle des Münchner Postamtes gibt ess viele
Schalter, die mit Nummern und Aufschriften versehen sinC;. Herr Dr.
B. muI3te sích also erst den richtigen Schalter suchen; dies war der
Schalter I. (eins) fur Sendungen", vor dem
lo
gerade
eine lange Reihe
ll
von Leuten stand. Auch Herr B. muI3te eine Weile
warten .
Als er endlich an die Reihe kam,12 überreichte er dem Beamten
seinen Brief und sagte: ' "Bitte, eingeschriebt.n". , Der
übernahm den Brief) ihn auf eine kleine Waage und wog ihn ab.
Sodann verlangte er... Pfennig .von Herrn B. und schrieb einen
Aufgabeschein. .
Zwe'i Tage spater
13
brachte der Brieftrager von Mühlberg .( dem)
l A szócska jelentései: a) h o g y a n ? W i e schreibt der Schüler? - b) 7;u i I Y e ? W i e
i s t das Buch? Milyen a könyv? - c) m i I Y e n i d ő s? Wie ' alt ist das Kind? - d)
ol e k k o r a? Wie gro/3 ist das Haus? - e)m e d d i g ? W i e I a n g e bleibst du in Wien? -
f)a m i n t :W i e du wei/3!: amint tudod. "-
2 Fordított szórend kiemeIt mellékmondat után!
3 Figyeljük meg a mondat szetkezetét!
4 A mellékmondat ő ű •
5 eine Marke zu 2;' 4., 8 Heller: 2, 4, 8 fllléres bélyeg: Bücher zu 2, 10 ő 2, 3, 10
ő könyvek.
6 ", den Brief. .
, 7 Mellékmondat! ő + alany ... ; da ... =mivel). .
8 "es gibt", (van, vannak) + egyes vagy többes tárgyeset; es gibt, es gab einen Gott, es hat einen
Gott gegeben,
9 = magának: ich suche mir, dusuchst dir, er sucht sich etwas.
10 = ő
I I eine Reihe von Leuten: emberek sora; eine Reihe von Stadten: városok sora; ich kenne eine
Reihe von deutschen Stadten: német városok egész sorát ismerem; többes birtokos eset
körülíiása! '
12 ich komme an die Relhe: sorra kecülök.
13 2 Tage spiiter: 2 nappal ő 3 Monate spiiter: 3 hónappa! ő ein Jahr spiiter: l évvel
ő
265
Herm Rudolf Glirtner den eingeschriebenen Brief aus München. Herr
Gartner nahrn den Brief persönlich in Empfang
I4
. · .
Nachdem er ihn gelesen hatte
l5
, schrieb er Herm Dr. B. folgenden
Antwortbrief: .
Mühlberg, den 15: Juni 1938.
Herm Dr. Ernst B ü r g e r, .
Rechtsanwalt,
München
Hochverehrter Herr Doktor!
Dankend erhielt Ihr geschiitztes Schreiben vom 12. d. Mts.
( dü!ses Monats). 16 Ich werde mich freuen,17 Sie und Ihre werte
Familie bei uns begrül3en 'zu ő

Wir haben schon of t liebe
Gaste aus München gehabt; ich darf wohl sagen, daB sie- stets alle
zufrieden waren.
'.- IclY werde Ihnen 2 zweibettige Zimmer reservieren; ich bitte Sie
nur, mir den Tag und die genaue Stunde Ihrer Ankunft rechtzeitig
bekanntzugeben.
Die maBigen Preise meinés Hauses sind aus " dem beiliegendén
Prospekt ersichtlich.
Mit vorzüglicher Hochachtung
1 ( eine) Beilage
Fröhliche Ecke
Ihr sehr ergebener
, Rudolf Giirtner
Teure Eier
Der Kpnig von Ehgland
1
reiste einst nach Holland: Wiihrend der. .
stieg er in einem Gasthof ab und besteIlte sich
2
einige Eier.
14 der Empfang: a) (fogadás) der eines Gastes; b) (átvétel) der Empfang eines Briefes;
de: Ich ne.hme etwas ln at(fel)veszek valamit; ich nehme (nahm) den Brief in
IS Ich den Bnef m Empfang genommen. . .
16 ő mellekrnondat. ő elolvassa alevelet, azután válaszol.
= Koszonettel vettem e ho 12-en kelt becses levelét.
17 . h f .
1 C . r e u e m l c h , etwas tun zu können (tun zu dürfen), azonkívül: ich freue mich über
(auf) etwas. ,
1 A birtokos Pl. der König von England: 4nglia kírálya; die Stiidte von Ungarn:
Magyarorszag varosal stb.
2 = magának ' .
266
. Der Wirt brachte sie. Nachdem der König gegessen hatte, wollte er
zahlen. Der Wilt brachte ihm eine Rechnung über
4
200 Gulden.
Der König fragte sehr sind die Eier hier so selten,
daB sie so teuer sind?"
"O nein", antwortete der Wirt/ "die Eier nicht, aber die Köni.ge"
Der König muBte lachen und befahl,6 dem Wirte die Rechnung zu
' bezahlen. .
Hans Bürger schreibt an einen Freund.
, München, den 18. Juni 1938.
Mein lieber, guter Freund!
Endlich kalm ich Dir mitteWm, ' wo wir unseren Sommer
verbringen wer.flen. AIso ő Wir haben uns entschlossen/ in die
Ostmark zu fahren. Ich freue mich sehr auf diesen Somrner, denn
g
ich
kenne die Ostmark noph nil;:bt. - Wir haben lange nicht gewuBt, fur .
we1che ,Sommerfrische wir uns entscheiden
9
werden. Doch vor
kurzem haben uns Freunde meines . empfohlenlO, 'inach.
Mühlberg' in Kamten zu fahren. Die Lage des kleinen Ortes ' soll
prachtigsein. Da auBerdem die PreÍse des Gasthofes "Zur grünen
Ei,he" sehr maBig sÍnd, haben wir uns rasch entschlossen. Mein Vater
<liat sofort dem Eigentümer des...,Hotels mitgeteilt,: d!lB wir in seinem
Hause absteigen vmllen. Gestern karn Antwort aus Mühiberg. Der
Gastwirt verspricht,ll uns zwei schöne Zimmer zu reservieren. Wir
werden alsa am 1. oder 2. Juli voIi MüncheIí abfahren und 4 bis 6
Wo chen • lang in Kiimten bleiben. - Wo werdet Ihr den Sommer
verbringen? Bleibt Ihr heuer daheim? Geht . Ihr wieder an
l2
den
Plattensee? Oder habt"ihr die Absicht, ins Ausland zu reisen? Schreibe
baldI .
Viéle herzliche GrüBe VÖl) Deinem Freunde
Hans Bürger
: eIne Rechnung iiber írgendeine Summe; über ... ő über. .. Gulden . .
" ő ű kiemeIt mellékmondat,a ő szórendje fordított.
S Fordított szórend. Beszédbe közbeékelt ő szórendje mindig fordított.
6 i c h b e f e h I e jm, etwas zu tun.
7 Figyeljük meg a ő különbséget: ich b e s c h I i e fi e , etw. zu tun; ich
8 . e n t s c h l i e fi e mich, etwas zu tun.
denn = mert. .
9 ich entscheide mich für etwas; wofiir entscheiden Sie sich?
10 i c h e nl p f e h l e jm, etwas zu run.
II i c h ver s p r e c h e, etwas zu tun.
12 ich gehe (fahre) an einen See;ich lebe an einem See.
267
Wöl'ter
\
268
wie
stecken, gy., h.
der Briefumschlag, _
-umsclílages, -umschlage
die Vorderseite, _o, --n
'kleben, gy., h. (klében)
die Briefinarke, _o,
der Pfennig, _o, --e
aufgeben, du gibst auf, ich gab
auf. ich habe aufgegeben
amint
'dugni
a boríték
az ő
(fel)ragasztap.i ,
, a bélyeg
a pfennig
feladni
"
werfen, du wirfsi, warf, h. geworfen dobni
der Briefkasten, --s, -- a levélszekrény
das Postamt, --es, -amter a postahivatal
eingeschrieben ajánlott
rekommandiert ajánlott
absenden, gy.,h. (sendete,ab, h.abgesendet) elkülden:
die Ha1le, _o, --n a csarnok
Milpchner . ;" müncheni
der Schalter, --s, -- a fülke
versehen mit etw, (frzé,en) ellátott valamivel
die Sendung, _o, --en a küldemény
gerade (gerá'd
e
) éppen; (egyenesen)
die Reihe, _o, --n , a sor
übernehmen, du übernimmst, átvenni
übernahm, h. übern'ommen
die Waage, _o, --n
abwiegen (abwagen), wog ab,
habe abgewogen
verlangen, gy., h.(vonjm etw.)
der Aufgaheschein, --s, --e
,der Schein, --s;' --e
der Brieftrager, --s, --
der Antwortbrief, --es, --e
das Schreibén, --s,--
, zweibettig
die Ankunft, --, -künfte
rechtzeitig
beiliegend
áer Prospekt, --es
ersichtlich ,
die Beilage, _o, --n
sich entschlieBen, ich entschlieBe
a mérleg
lemérni
kívánni, kémi
a feladóvevé.ny
a vevény, elismervény ,
a levélhordó
a válaszlevél
az írás
kétágyas
a megérkezés
idejében
mellékelt
az ismertetés
látható
a melléklet; körítés
elszánni magát
-'
..
(entsc,hloB) mich, '
h.m. entschlossen, etw, zu tun
Kamten,
das Ei, --es, die Eier (áj"r)
der Gulden, --s, --
'ersstaunt '
Karintia
a toj ás
'a forint
.
csodálkozva
mert
_"
d,enn ő
Aufgaben
L F r a g e n , An wen schfieb Herr Dr. Bürger einen Brief? W ohin
steckte er den ' fertigéh Brief? Wohin schrieb er die Adresse des
Empfangers? \Vlohin klebte er die Briefinarke? Was für eine Marke klebte
er auf? *Was ilir deutsche Marken gibt es? *Wo gibt manBriefe auf? Warf
Herr B. seinen Brief in einen Briefkasten? Wohin trug er ihn? Was sah er in
der , Halle des Postamtes? W omit waren die Schalter versehen? Vor '
welchem Schalter muBte Herr B. warten? Wem überreichte er spater den
Brief? Was sagte er dazu? Was nl3.chte der Beamte? Wieviel verlangte er
noch von Herm B.? W as schbeb er? Was wáí- Tage spiiter? Was
machte Herr Giirtner, nachderii er den Brief gelesen hatte? Was ve'rspracp er
in seinem Anhyort schreihen? Was schickte er in seinem Briefe mit?
, - (mitschickeri. etwas mit: küldök valamit[valamivel, valakivel]).
IL Tegyük át a fenti kérdéseket -- a *-gal megjelölt kivételével -
múlt ő és feleljünk azokra múlt ő " , "
XL.
Vierzigste Lektion '"
A !'la-ssen ft ige
l. Mint ón/Lllóige
ich lasse,1lu liillt, er HitH, ich lie8, ich h1tbe
1. Ich lasse das Buch hier. Itt hagyom a könyvet.
}1a8t Otthon hagyod a kabátot.
3. Sie laOt allein . hagyja a
Es gyeimeket. '
1. Wir lassen dich' in J;tuhe. Nyugodtan hagyunk téged.
i. Ihr la8.t mich allein. Egye,dül hagytok .engem,
. ,3. Sie lassen uns alléin. ' I EgyedUl hagynak ,minket.
269
LaJ3 . mich alleinl
LaJ3t mich allein!
Lassen Sie das Kind in
Ich lieB die Kinder allein.
Ich habe die Kinder allein
gelassen.
Hagyj magamra!
Hagyjatok magamra!
Hagyja békében a gyermeket!
Egyedül hagytam a gyermekeket.
Egyedül hagytam a gyt?rmekeket.
II. Mint segédige 4!g)l más ige ő igenevével
201. Mint segédige a múlt idejét habe gelassen" helyett így '
képezi: ich habe ... ő igenév) lassen. . "
Mint segédige, a magyar ű ő igének felel meg.
.... _, . _. \
Példák:
1. Ich lasse mir einen Anzugmachen. ő magamnak.
2. Du liiBt dir "" "csiná1tatsz magadnak.
3. Er 1iiBt sich" " ". " csináltat magának.
1. Wir lassen uns Anzüge "Öltönyöket magunknak ..
laBet euch "csináltattok magatoknak.
1assen slch u .' csináltatnak maguknak.
2. Ihr
3 . . Sie
Ich lie6 mir neue Schuhe machtin.
Ich habe mir Kleider machen la6en.
Wo 1assen SÍe die Kleider machen? .
Wo lieBen " " < "
. Wo haben"
" " " 1assen?
Ich will mir ein Kleid machen
Ichkann "
Ichmu6" "
Ich wollte " "
Ich konnte"
Ich muJJte "
"
" "
" "
" "
. "
"
új ő csináltattammagamnak.
. Ruhákat csiná1tattam magamnak.
,
.Hól csiná1tatja a' ruhákat?
Hol csináltatta a ruhákat?
"
Ruhát akarok csrnáltatni.
"tudok "
" -kell csiná1tatnom.
ll . akartam csináltatni.
• , tudtam. " .
kellett csináltátnom.
Ich lasse einen ArztnifeÍl. Orvost hívatok.
Wir lieBen keinen Arztrufen. · '.Nem·hívattimk orvost
. Warum haben Sie keinen Arzt rufen Iassen? . Miért nem hív'átott orvost?
* * *
Ich lasse die Magd bitten.
Der Lehrer lieB mich bitten, zu ihm zu
. kommen.
Kéretem a leányt.
' A tanító kéretett, hogy menjek
. " '. , hozzá.
,. .
270
Leseübung
Beim Schneider
In den Tagen vor der Abreise nach Kiimten
l
trafen
2
Herr
und Frau Dr. Bürger viele Vorbereitungen
2
rur die Sommerfrische.
Herr B. wollte sich unter anderem
3
einen guten Touristenanzug
t macheil lassen.
4
Man hatte ihm den Schneidermeister DörfIer in der
GeorgenstraJ3e als Fachmann warm empfohlen.
5
Er lieB daher den
Meister in sein6 W ohnung kGmmen. ,
Herr Dörfler erschien und brachte auch einige ModelbHitter mit.
Herr B. sich die Bilder darÍn an und wahlte
7
sich schlieI31ich
einen passenden Schnitt aus. Er sagte: "Dieses Muster gefállt mir am ,
besten. Ich bitte, den Anzug nach diesem.Schnitt zu machen."
"Wie Sie wünschen", antwortete der Schneider. "Darf ich Ib..,en
8
nun MaJ3 nehmen?" .
"Ja gewiJ3", sagte Herr Bürger, "nehmen Sie mir
8
MaJ3, doch
machen Sie mir den Anzug weit
9
und bequem!" -- .
Nach einigen Tagen karn der Meister zur ' ersten Probe. 10 Der
Anzug paBte schon jetzt ganz ausgezeichnet. Herr Dr. B. war sehr
zufriedell. Die Arbeit lieB nichts zu wünschen übrig. II •
Zwei Tage sp ater war der Touristenanzug fertig. Herr Dör.fler
lieferte ihn und überreichte Herm Bürger eine Rechnung 'über 132.· -
MarkY HerrB. bezahlte sofort die ganze Summe .
1 Kiemeit szócsoport a ő elején! (Karintiába való utazás ő utolsó napokon): a
szórend eszerint fordított!
2 "t r eff e n" jelentései: a) eltaláInI (ich treff e ein Zi el), b) találkozni (ich treff e eiÍ1en Freund):
i c h . t r e ff e eIne Vorbercitung fiir etv/as (Wenf.): elökészületet teszIlk valamire. Wofiir
triffst du Vorhereitungen? Mire teszel ő
. 3 = többek közt. . ,
4 ich lasse mir einen Anzug machen: ich wollte mir einen A. machen lassen.
5 A ő ő ű
6' Ich sehe etwas an: megnézek valamit: ich selle mir etwas an: megtekintek valamit. Was siehst
du dir au? Er sieht slch ein Bilderbuch an .
7 ich wahle: választok: ich wahle etwas aus: kiválasztok valamit: ich wahle mir etw. aus:
kiválasztok magamnak vmit. - Wa. vall len Sie slch aus? .
8 Ne felejtsd el: ich .nehme.Jm Mafl: mértéket veszek. ő - Wem <ler Schneider
Mafl? Einem Herrn, eine Dame, einem Kind (a személy a tulajdonító esetben áll). .
9 a "wei t" szó jdentései: a) messze (das ist weit!): b) nagy, hosszú (ein weiter Weg: nagy út):
c) ő (eine weite Halle): mein Rock ist zu weit (nicht eng): akabátom nagyon ő
ű der Schneider macht den Anzug weit: a szabó az öltönyt ő készíti. - Mac)len Sle nur ..
den Anzug weitbeQuem (kényelmesre)! .
10 ich komme zur Próbe: próbára Jövök.
II = A munka semmi kívánni valót se hagyott maga után.
12 A mérték- és p'énzneveket számnev"kkel kapcsolatban a többesben nem ragozzuk: pl. 5 Mark,
6 ő 10 )'fennig, 7 Paar, 2 Dutzend (a tucat): de: 2 Kronen (die Krone. --, --n: a korona).
271
, ,
Rechnung .
für Herrn Dr. Ernst B ü r g e r ,
hi er.
3.20 m* Tuch, das Meter zu 20. - Mark.. .. ..
Zugehör ,(Futter, Knöpfe, Zwirn, usw.) .. .. .,
64.-- Mark
18.-- It
50 ... - If Macherlohn ............ .. ........... .
132.-- Mark
Dankend saldiert
Franz Dörfler,
Heiren- und Darnenschneider.
Fröhliché'Ecke·
Ein Wortspiel
Der Bfugermeister einer kleinen Stadt soll eine Versarnmhmg von
Lehrern begrü!3en. Er beginnt seine Rede mit folgenden Worten:
"Meine sehr geehrten Herren! . Ich bel?rü!3e Sie von ganzem
. Herzen.
13
Ich habe diesen Saal schon vol/er 4 gesehen; ich habe ihn
auch schonn leerer
l4
gesehen; aber ich habe ihn noch nie so voller
14
Lehrer gesehen. II
Wörter
der Schneider, --s, --
die Abreise, --
die Vorbereitung, --, --en
eine V orbereítung treffen
der Tpurist, -"en, --en (turi'szt)
der Touristenanzug, -anzuges,
-arJZüge
der Schneidermeister, --s, --
der Fachmann, --es, -leute
das Modeblatt, -blattes, -bliitter
die Mode, --, --n
passen<:l
der Schnitt --es --e
, "
a szabó
az elutazás
az ő
ő tenni
a turista
a tiIristaöltöny
a szabó mester
a szakember
a divatlap
a divat
a ő
a szabás
* Lies: zwanzig Meter". üder: 25,11 = Komma, elf. -
40 l ,99 = vlerhundertems, Komma, neunundneunzig.
:: ich (liebe) jn von ganzem Herzen: ő üdvözlök (szeretek) valakit.
. Il}e.g a ő aszójátékot: ·"voller" az ő esetben a "voll" (=tell)·
kozepfoka: tehbb: "Ieerer": üresebb, a "voller" az utolsó esetben a "voll" népies alakja ezek
szerint a "volIer Lehrer" jelentése: tele tanítókkal. Mondhatjuk: das Haus ist voll Men'schen
vagytvoller Menschen. . .
272
.. ':'
das .Muster, --s, '-- a minta
- Ma!3 tfehmen jmniértéket venni ő
die Probe, --, --n a próba
;ru wünschen übriglas&en, kivánni valót hagyn Í maga
ich lasse du lii!3t, er lii!3t zu w. übrig ' . után
liefern, gy., h. szállítani
das Tuch, --es, Tuche a szövet
(das Tuch, --es, Tücher a ő
das Zl,lgehör, --s, --e a kellék
das Futter, --s a bélés
der Knopf, --es, --"e· . a gomb
der Zwirn, --s a cérna
usw .• = und so weiter . ' sto.
der Macherlohn, -lohnes, -löhne· a munkadíj
saldieren, gy., h. ilyugtázni .
der Damenschneider az úri- és ő szábó
das Wortspiel, --es, --e ' .' a szójáték
der Bfugermeister, --s, -- . a polgármester
die VersammIung, --s, -- a ű
die Rede, --, --n (:-éde) a beszéd
tele, telt
me soha
Aufgaben
I. Beailnvorte folgende Frágen! W omr trafen Herr und Frau Dr.
. Bürger Vorbereitungen? Was wollte sich· Herr B. vor. der Abreise
machen lassen? Welchen Meister hatte man' ihm ernpfohlen? Wohin
lei!3 Herr B: den Meister kommen? Was brachte dieser mit? .
(Divatl ap okat. ) Was , sah sich Herr B. darin an? Was wiihlte
schlie!3lich aus? ő machte der, Schneider nun?
(Mértéket vett.) Wann erschien der Meister wieder? 'Yie pa!3te der
Anzug bei der ersten Probe (=az ő próbán)? War Hérr B. mit der
Arbeit zufrieden? Wer den Aniug? WaS.überreichte er Herrn
\ B.?(A számlát.) Wieviel Herr B.? Wieviel Tucp.. .hatte der.
Schneider zumAnzug gebraucht? Wieviel Macherlohn verlangte er?
Was braucht ein Schneider zum Niihen? gy., h. varrni) Womit
n&11t der Schneider? (a ű a ű die Nadel, --, --ri) Womit schneidet • .
"er den Stoff? Wie hei!3t Ihr Schlleider? Wie arbeitet er? Sind Sie mit
ihm und seiner Arbeit zufrieden?
273
.'
II. Tegyük át a ő mondatokban az állítmány t ő
. múltba és múlt ő Pl. Wir brauchen neue Anzüge. Wir haben
Amüge gebraucht. '
Wir brauchen neue Anzüge. Die' alten sind nicht mehr schön. Kauft ihr
die Anzüge fertig? Nein, wir lassen sie beim Schneidermeister D.
machen. Wie arbeitet er? Er arbeitet gut, wir sind mit seiner Arbeit
zufrieden. Ich werde ihn zu mir kommen lassen. Ich brauche einen Rock
und eine Weste. - Man laBt den Meister kommen. Er'erscheint, zeigt den
Herren einige Modebliitter und nimmt ihnen MaB. Er schreibt die MaBe
in ein Buch und ,verspricht in Tagen zur ersten Probe zu
kommen. - Dit Rerren probieren die AflZÜge. Der eine A. paBt gut, er
sitztbequem. - Der andere ist zu eng ű Der Schneider muB ihn
weiter machen. - Nun sind die beiden Anzügefertig. Sie lassen nichts zu
WÜflschen übrig-. Die Rerren bitten um die Rechnungen. '
XLI.
\
Lektion
"
A "werden " segédige és a ő
1. "Werden" mint önálló ige: válni, lenni valamiyé '
L ich werde alt
2. du wirst alt
, er} -
3. sie ' wird gesund
es , '
megöregszem ich werde Lehrer
(öreggé leszek) , taIiÍtó1eszek
megöregszel du wirst Lehrerin
. ő ·leszel
. er wird Arzt orvos lesz
m.eggyógyul .sie wird 'ArZtin , ő lesz
stb. stb.
l. wir werden glücklich boldogulunk
2. ihr werdet müde ' elfáradtok Werdeglücklich! Légy boldog!
3. sie werden schwaeh elgyengül nek Werde Arzt! Légy orvos! ' '
vj erdet stark! Legyetek ő
Sie werdendick meghízik (Ön) _
meghíznak (Önök)
Werden Sie Lehrer!
Legyen tanító!
274 y
/
202 .. Meg kell különböztetnünk a lét ("sein") igét a lílenni
valamivé" ("werden") ő amely helyzet-, állapotváltozást fejez ki.
Pl. "tanító leszek" 2 ű
a) i c h wer d e Lebrer se i n ő csakis ő jelentéssel)
b) i c h wer d e Lehrer U elen, egy ő állapot
kifejezése)
"egészseges.Ieszek" 2 ű
li) i c h w e r d e gesund s e 1 n
b) i c h wer d e gesund
(csak bizo'lyos ő múlva, még
beteg vagyok)
(bár még beteg vagyok, de már
érzem a gyógyulás közeledtét)
"
A "werden " ige alakjai
a) ő múlt b) Múlt ő és ..
1. ich wurde krank=beteg lettem = ich bin krank:geworden
megbetegedtem ich war
2. du wurdest " =beteg lettél =du bist
II :
er ) ,
3.sie wurde
es J
I. wir wurden
2. ihr wu-rdet
3. sie wurden
du wars!
It :
" =beteg lett
ér '} . t "
sie ' IS '
" es . war
" =betegek lettünk "" wir sind "
wirwaren
"
" =betegek lettetek = ihr seid "
wart
ft :
" =bctegek lettek = sie sind
ft :
sie waren
ti :
..... ő i cl ő
l. ich werde gesund werden meg fogok gyógyulni
2. du wirst
"
" "fogsz
"
3. er wird "
" "fog ' "
"
stb.
4. wirwerden
" "
Különböztessük meg feltétlenül a ő mondatókat:
ich uin . gesund egészséges vagyok
ich werde • gesund meggyógyulok
ich werdegesund sein egészséges leszek
jch werde, ' gesund werden meg fogok gyógyulni
"
"
"
"
"
"
"
li
"
"
275
203. A "werden" ige különöc:;en ' ő

viszonyok'
fordul ő Összehac:;onlításul sznlgáljon néhány olyan példa, amely
azt szemlélteti, hogy hogyan fej ezi ki a német az ő viszony
vagy ő puszta tényét és ezzel szemben ezen viszony vagy
állapot keletkezését. .
E s . i st' schön. . Szép ő van. E s w i r d schön. ő lesz.
" w a i schön. Szép ő volt. "w II r d e schön. Szép ő lett.
" i t gewesiOll. Szép ő volt. .. i s t schön geworden. Szép ő lett:
E s i s t kühL ű van. E s w i r d kühL ű lesz.
" kalt. Hideg •. " kalt. Hi:ieg "
" wann. "Meleg " "wann. Meleg "
" heiB. ő .. " . heiB. · ő ..
E F i s t Aberid. Este van. E s w i r d Abend. Esteledik.
.. Nacht. Éjszaka van: . .. Nacht. Éjszaka lesz.
.. Tag. Nappal ." .. Tag. Virrad. .
. ", ,. spiit. ő " spat. ·' ő lesz.
E s war spat. ő v01t. E s w tr r d e spat. ő lett.
E s i s t spiit gewesen. ő volt. E s i s t spiit geworden. ő lett.
"Ftühling. Tavasz van. E s w i r d Tavaszodik.
" S·JrTInler. . Nyár " Sommer. Nyár lesz. _
A személytelen ige
. 204. Az igék egy. csoportját az úgynevezett személytelen ' igék
képezik. Ezek a ő igenéven kívül csak az egyes 3. személyben
fordulnak ő s alanyul mindig az általános alany "es"·t veszik
magukhoz: Az "es'" névmás mint alany .sohasem hiányozhatik és a
szórend szetint vagy az ige ő vagy közvetlen utána áll (lásd . az
-' egyenes és fordított szórendeH). '
205. A személytelen igék múlt idejüket"tl haben"·nel képezik. Pl. ,es '
hat geregnet, es hat geklopft stb. .
a) .es regnet (gy. , hat geÍegnet): az ő esik
Regnet es? Esik az ő .
Hat es Esett az ő
Wird es regnen? Fog esni az ő
es' schneit (gy., hat geschneit): havazik
Schheit es? Havazik?
es donnef,f (gy. ; hat): mennydörög
es blitzt (gy., hat): villámlik
es zieht . (es zog. hat gezogen): huzat van
", .
b) es gibt+tárgyeset::van, vannak (v.ö.ll0!) - '.
. Es gibt einen Gott. Es gab einen Gott.
Es hat einen Gott geg eben.
. 276
c) es freut mich: örülök, és hasonló érzést ő igék. . ..
Er freut mich. Sie zu sehen: Orülök, hogy látom Ont
Es freut dich, mich zu sehen.' Örülsz, hogy fátsz engem.
Es freut ihn, uns zu sehen: Örül, hogy lát minket.
(Vagy: Ich freue mich stb.)
Es freut uns Ihnen mitteilen zu können, dalL ..
, . ..
Örülök, hogy közölhet jük Onnel, hogy ....
d) es Johnt sich, ehy. zu tun: érdemes megtenni.
e) es klopft:
es Hiutet:
Es lohnt sich nicht, dieses Buch zu lesen.
Nem érdemes ezt a könyVet elolvasni.
Lohnt es sich, ins Kino zu gehen?
Érdemes moziba menni?
kopognak
csengetnek
206. Hasonló szerkezet keletkezik akkor, ha ai alany az ige mögé
kerül ... mert már az ige ő az "es'! útján nyomatékosan ráutalunk.
össze a ő mondatokat mind a,két változatban:
Der Schüler kommt.Vagy: Es ' kommt der Schüler.
alany ige" ige alany
Die Kinder . sing en. "Es singen die Kinder.
Die Sonne scheint." . Es scheint die Sonne. ·
az egyes és többes,3.
s z e'm é l y b e n l e v 6 i g é k k e l kapcsolhatjuk, össze. Csak f?nevet,
mutató és határozatlan névmást helyetteslthet, s z e m e l yes
. n é v m it s t azonban s ()' s em. Pl. 'Der Lehrer arbeitet. = Es arbeitet
der Lehrer. - Niemand kommt. = Es kommt niemand .• Alle verstehen
mich. = Es verstehen mich alle .• De csak .Er kommt.
Es kann der Beste nicht im Frieden leben,
wenn es' dem bösen Nachbar nicht gefállt.
A legjobb ember sem élhet békében,
ha szomszédjának nem tetszik.
Az ő "es" a mondat alanyát (der Beste) helyettesíti, a második "es"
a mellékmondat alanya és "gefállt" igéhez tanQzik.
277
Leseü.bung
Im Warenhaus ' ' 2
Inzwischen war es Sommer geworden. l Es wurde von Tag zu Tag
wanner und schöner. Es hatte seit Wochen nicht geregnet.
3
Das
Wetter versprach sehr heif3 undtrocken zu werden.
4

. Farriilie Bürger dachte
5
mit Freuden an den 10 den
schönen, kühlen Wiildem von Kiirnten. Man konnte dIe Abrelse kaum
erwarten.
'Am 26. Juni tPing Herr Dr. Bürger in
Warenhaus, da er noch einiges für die Reise einkaufen wollte. '
Das Geschiift das aus vielen Abteilungen bestand, -war sehr
überfüllt. Es
7
drru'ígten die Leute von Saal zu Saal. Die einen máchten
Einkiiufe, die anderert sahen sich
8
die W aren und sich
nach dén Preisen. ' 9.
Herr Dr. B. wuf3te anfangs nicht, wohin er gehen '. Endhch
war ein Verkiiufer frei. Er grüf3te Herm B. und fragte hofllch nach
seinen Wünschen.
Verkiiufer: Was ist angenehm?ll Womit kanIl ich dienen?'
Herr 8. : Ich möchte mir einen .groBen Reisekoffer upd zwel
, wasserdichte Rucksiicke kaufen.
V.: Jawohl, mein Herr. Ich bitte zu begleiten, die Reiseartikel
, sind in der niichsten Abteilung. Ich werde Ihntm
zeigen lassen. So, bitte, hier gibt es Koffer und Körbe in allen
GröBen und zu jedem Preise
l2
- Ich' Innen vor allelll dieses
schöne, handliche Formát empfehlen. (Der Verkiiufer bringt einen
Koffer.) ;- .
l ő ű mondat. Jegyezzük meg a szólásmódoL es wird (wurde) S.omm.er, .es ist Sommer
geworden. Mivel a mondat elején kiemeit szó (il}zwisclien}áll, a szórend fordított. ,
, 2 von Tag zu Tag: napról-napra, vor; 'Jahr zu Jahr: ő
3 ő ű mondat. ' "
4 Figyeljük meg a mondat szerkezetét: das Wetter wird heiB und trocken, de: das ' Wetter
ver s p r i c h t lleiB zu werden; ver s pe c h e n + zu és ő igenév.
5 Ich denke a n etwas (valamire»)N o r a n (mire) denkst du?
6 ich kaufe noch einiges ein: bevásárolok .még egyet s ich habe noch einiges zu tun:még
van valami dolgom. •
7 A mondat lehet: Die Lel,lte driingen ... vagy: Es driingen die Leute ... V. Ö. 206.
8 = maguknak. ' , '
9 ";ollÍn er gehen sollte": !lOvá'JY.enjen". .. . .
IOidl .-tra,ge, nach e'twas (Wemf.): ő valami Iránt; Ich
erkundige mich nach etwas: ő valami iránt.
II Was ist angenehm? = Was ist gefállig? Mi tetszik" De: tetszeni gefallen.
12 zu e i n e m bestimmten P r e i s e: ... áron; zu jedem Preise: minden áron" zu verscliiedenen
Preisén: ő árakon. ' ,
278
, -
B.: Ja, dieses Format wird entsprechsm. Der Koffer muB nicht grof3
sein' ich brauche ihn nur füi Wiische und Kleider. Was kostet ,
dieser?
V.: 25 Mark 50 (fünfzig).
B. : Das ist aber viel! Sind alle Koffer so teuer?
V.: Nein, nicht alle. Aber dieser ist aus Leder und sehr fest. SoH ich '
vielleicht lieber éinige billigere zeigen?
B.: Nein, ich danke. Ich nehme diesen. Stellen Sie ihn einstweilen
beiseite! .
V.: Was ist auBerdem gefállig? .
B.: Ich bitte, mir nun einige Rugksiicke'zu 'zeigen; ich wünsche jedoch
nur diese beste Ware. "
Der Verkiiufer eintfemte sich undholte einen Stof3 Rucksiicke zur
Auswahl
13
. Herr B. lieB sich mehrere Sorten zeigen und verschiedene
Preise nennen. Endlich hatte er die passenden Rucksiicke gefunden.
Er bat um eine Rechnung, ging zur Kasse und bezahlte.
Dann gab er dem Verkiiufer seine {\dresse bekannt und lieB den
Koffer und die Rucksiicke in seine W ohnUtig senden.
Fröhliche Ecke
Der' vorsichtige Trihimer
Es gibt doch einfáltige Leute in del Welt.
l
In dem Stiidtlein
Witlisbachim Kanton Bem war einmal Nacht2,.un1
als er ins Bett gehen wollte und ganz biS aufs Hemd ausgekleldet
war zog er noch ein Paar Pantoffel aus dem Bündel, legte sie an,
band
5
sie den Strumpfbiipdem an den Füf3en
5
fest und legte sich .
ins Bett. Da sagte zu ihm ein anderer ' Wandersmann: "Guter
Freund warum tut Ilil dáS?" Darauf erwiderte der "Wegen der
, . .....
Vorsicht. Denn ichbin einmal im Traum in eine Glasscherbe getreten.
Da habe ich im Schlaf so grof3e Schmerzen gehabt, daB ich nun um
keinen Preis
7
mehr batfuB 'schlafen möchte." (Frei nach J.P. H e b e I.) '
13 Zur Ausw'ahl: választékul.
I ln der Welt: a világon. .
2 ich bin über Nacht, vagy: ich übemaohte (gy., h.): az éjszakát töltöm (a]szom).
3 bis aufs (auf das) Hemd: az ingig. .. '. . .
4 ich bin ausgekleidet: le vagyok ő ő sich ausklelden: ő Ich klelde (kleldete)
mich aus, habe mich ausgekleidet.
5 ich 'b i n d e etwasan d en F ü II en fe s t (an den Hiinden, a.n e1nem Gegenstand):
valamit a lábakhoz kötök (a kezekhez, egy tárgyhoz).
6 "Ihr" itt "Ön"; régi megszólítás. ' ' ,
7 um keinen ?reis: semmi áron; de:zu e in e in billigen P r c i s (e):olcsó áron, vg!. Anm 12.
279
Wörter
280
der Friede, -:-ns
böse
(ich bin jm böse
a béke
gonosz, rossz
haragszom valakire)
***
das Warenhaus, --es,-hliuser
die Ware -- --n ' , ,
inzwischen
trocken
der Aufenthalt, --es
die Abteilung, --, --en
überfiillt
drangen, gy., h.
der Saal, --es, die
der Einkauf, --es, -kliufe -
_ ,Einkaufe machen
dienen, gy., h.
der Koffer, --s, --
wasserdicht
der Rucksack, -sackes, -siicke
deT Artikel, --s, --
der Reiseartikel
zeigen lassen
" die GröBe, --, --n
vor allem-
handlich
das Format, --:s;
fest
einstweilen (vorlaufig)
beiseitelegen, gy. h., lege (legte)
beiseite, h. beiseitegelegt
az áruház
az áru
azalatt, aközben
sZáraz
a tartózkodás
az ó§ztály
zsúfolt
tolakodni
a terem
a bevásárlás
bevásárlásokat végezni
az ő
a ő koffer
vízálló
a
. a cikk
az utazási cikk
megmuta(tatni
a nagyság
mindenek ő
. (könnyen) ő
,az alak '
ő
ő
félretenni
der StoB, --es, --"e . a rakás; a lökés
. (vgl. stoBen, du stöBt, stieB, h. gestoBen lökni)
die Sorte, --, --n . a fajta
nennen lassen, ich lasse mir megneveztetni vmit
etw.nennen
d
· (k h, C) , t'
le Kasse, --, --n asz _ a penz ar
senden lassen, ich lass e mir etw. s'enden küldetni vmit
* * * "
7 •
\ ,
vorsiehtig óvatos
der Traumer, --s, -- az álmodozó
einfaltig ű
das Stadtlein, --s, -- a városka, kisváros
(die Stadt a város) .
der Kanton, --s, --e a kanton
der Pantoffel, --s, -- a papucs
ziehen, zog, h. gezogen . húzni
das Bündel, --s, -- a batyu
anlegen (KleiderY; gy., h. felvenni.(ruhát)
festbinden, binde, .band etw. fest, odakötni
h. etw. festgebunden '
'Strumpfband, --es, -bander a ő
(der Strumpf, das Band) .
der Wandersmann, -mannes, -leute a vándorlegény
die Vorsicht, -- az ő
der Trauin, .--es, --"e az álom
.. . ;
die Glasseherbe, --, --n az; uvegeserep
(das Glas, die S eherb e )
: barfuB mezítláb

I. F r a g e n: Welcher Monilt ging zu Ende? Wapn beginnt der Sommer?
Wie versprach das Wetter zu werden? Woran Famili.e Bürger
Freuden? Wohin ging Herr Dr. Bürger am 26. Jum? Warum gmg er dorthm
(oda)? War das GeschaftgroB? (Igen sok állt.) Wonach fragte der
Verkaufér? Was wollte sich Herr B. kaufén? Wóhin muBte er . mit dem
. Verkaufer gehen? Wofür brauehte Herr B. den Koffer? Was kostete der
-Koffér, den siéh Herr B. ausgewahlt hatte? Ist das teuer? Wbraus war der
Koffer? Nahm Herr B. den Koffer? Was lieB er sich naehher zeigen? Wo '
bezahlte er seine Rechnung? Wohin lieB er die Waren senden? .
II. Mondjuk el a lecke anekdotáját saját szavainkkal! .
III. Tegyük át a ő mondatok állítmányát ti ő ő
múltba, a múlt ő és a jövóbe.! Pl. Es wurde spat. ist spat geworden.
Es wird spat werden. .
Es'wird spat. Es ist sehon spat. Das Wetter wird kühI. Die Luft ist ziemlich
kühI. Wir werden müde. Die Kinder werden krank. Man liiBt den Arzt
kommen. Er erseheint sof ort. Es ist nicht gefahrlich, aber es kann geflihrlieh
werd en. Die Kinder sind sehr geduldig. (Sie haben groBe Geduld.) - Sie _
werden wieder gesund. Franz darfwieder aufstehen. Erika muB noch liegen
bleiben.
281
XLll.
Zweiundvierzigste Lektion
A ő alak
II. A "werden'" mint segédige a ő alak képzésénél
ő alak ő alak
a) Jelen ő
1. ich werde
2. du wirst
er
}
3. sie
es
1. wir werdeiJ.
2. ih·r werdj!t
3. sie werden
Sie werden
b) ő múlt:
gelieb t
"
"
"
"
"
"
= szeretnek engem = man liebt mich
= szeretnek téged "" dich
ihn
= szeretik ő "" .{ sie
es
= szeretnek
= szeretnek
= szeretik
= szeretik
minket = "
titeket "
ő "
Önt " .
" uns
" euch
" Sle
" Sie
,
1. ich wurde von neiinandem gelieb t = niel11and liebte mich
2. du . wurdest
" " " " "
dich
er
} wurde
C
hn
3. sie
" " " " "
Sle
es es
1. wir wurden " " "
,.
"
uns
2. ihr . wurdet " " " " "
euch
3. sie ' wurden " " " " "
Sle
c) ő ő
1. ich
2. du
3. er
1. wir
2. ihr
3. sie
282
werde von allen geliebt werde n = alle werden mich lieben
wirst
wird
" ft ( .. ft = ff " dich ft
"" 1t 1t ,,11 ihn "
werde n "
-werdet "
werden "
"
"
"
"
"
"
" .
"
"
" "
" "
" "
uns
euch
sie
"
"
"
.,

',.
d) Múlt ő
1. ich bin' von niemandem gelieb t worden= niemand hat nich
2. du bist"
" "
"
" " dich
3. er ist
" "
" "
" " ihn
.il
u
1. wir sind" "
2. ihr seid"
"
·fI
" " "
:.::l
uns u
bO
"
"
II
"
euch
3. sie sind" " "
" " " Sle
e) Befejezett múlt:
ich war von allen
2. du warst " "
gelieb t worden = alle hatten mich

"
" " " "
.
3. er war " " "
"
" " "
Q)
- bO
. stb. stb.-
A német ige lehet ő és ő A ő alak a
németben nagy szerepet játszik, míg a magyarban ritkán alkalmazzuk.
207. A ő alak képzése. A ő alakot úgy
. képezzük, hogy a "wetden" segédigét ragozzuk és hozzá az ő ige
ű tnelIéknévi . igenevét (pl. ,geliebt, gelobt) változatlanul
hozzátesszük.
Pl. jelen ő -
elbesz;múlt:
ő ő
múlt ő
befej.múlt:
ich
"
'"
"
"
werde gelieb t
I "
wurde
. werde
" werden
bin " worden
war ·
"
. word en
A ő alakot a-- magyar rendszerint ő fejezi ki.
Természetesen a ő alak helyett a is használhat juk a
ő Alapjában ,véve mindegy, hogy azt mondjuk: "alle lieben
mich", vagy "ich werde von' allen geliebt". ".
208. Nem minden igének képezhet jük a ő alakját, de
jegyezzük meg, hogy minden tárgyas igének lehet ő alakja.
(Tárgyas igék ich liebe, Iobe jn; ich esse, trinke etwas) . .
209. Ha egy ő ő akaI\lnk Jenni, akkor a
mondat tárgya alanyesetbe kerül, a mondatálanyát pedig "von" + '
Wemf. ű körülírással fejezzük ki:
ő . Der l"ehrir lobt den flei13igc::n Schüler.
vr-------
alany tárgy .'
ő Der flei13ige Schüler wird von dem Lehrer gelobt.
283
ő Niemand lOt den Kuchen.
'---Y---J '-----v----"
alany tárgy
ő Der Kuchen wird von niemandem gegessen.
A ő és ő alak összehasonlítisa
Er trank den ganzen Wein. Der ganze Wein wurde von ihm
getrunken.
Der Arzt hat den Kranken Der-Kranke ist vom Arzt
besucht. besucht worden.
_Niemand hatte mich gesehen. Ich war von
gesehen worden.
* * *
210. Néha hiányzik a ő mondatban a ő ő
mondat alanya, amelyet a "von"+ Wemf köiülíráSos szerkezetnek
kellene, kifejeznie. Pl. Ich werde geliebt. Der ű wird gelobt. Der
Kuchen wird gegessen. Der Wein wurde getrunken: - Az ilyen
ő mondatok megfelelnek olyan ő mondatoknak,
amelyeknek "man" az alanya.
ő '
Man ruft miéh.
Man trinkt den Wein nicht.
Man schrieb den B,rief.
Man hat euch gelobt.
ő
Ich werde gerufep.
Der Wein wird nicht getrunken.
Der Brief wuide geschrieben.
Ihr seid gel ob t worden.
* * *
211. A tárgyas igéken ű az úgynevezett ''subjektív'' igéket is
használhat juk ő alakban, de csak az egyes szám 3.
, személyében. A alany t ebben az esetben "es" pótolja. Ilyen
subjektív igék: sprechen, lachen, singen, tanzen stb. stb.
ő
Man spricht Deutsch.
Man singt. .
Man lacht.
ő
Es wird Deutsch gesprochen.
Es wird_ gesungen.
Es wird gelacht.
* * *
212. Jegyezd meg, hogy a személxtelen és visszaható igéknek '
nincs ő alakjuk.
284
Leseitl)ung
I. A ő és a ő alak
Mao deckt dJ;!n Tisch·
1
Der Tisch wird gedeckt.
Man túigt die Sp'eisen und . '2
Getranke auf. Mlln betet .
. Die-Speisen und Getranke werd€?l).
aufgetragen. Es wird gebetet. .
MaQ if3t das Fleisch und trinkt
, .den W ein l .
Alle loben das Essen
3
.
Man öffnet die Fenster
1

Die Magd úiumt deli Tisch ab
3
.
Spater wáscht man das Geschirr
ab und bringt die ű in
. Ordnung
1
. . r
Schlie13lich musizien man
2
.
II.
Das Fleisch wi,:,d gegéssen und
der Wein (wird) getrunken.
Das Essen wird von allen gelobt.
Die Fenster werden geöffnet.
Der Tisch wird vo.n dér Magd
abgeraumt.
Sp ater 'Nird das Geschirr abge- .'
, waschen und clie Küche in- .
. OrJnung '
Schliel31ich wird musiziert.
Im Ve,rkeh.rsbüro
Die letzte W oche vor der Abreise war nailirlich sehr bewegt. Die
. , 4 ' 4 •
Wasche wqrde gewaschen 'Jnd. gebügelt; die Sommerkleider und
Toutistenanzüge wurden ' vorbl;reitet'l. . Vorhap.ge wurden
abgenommen
4
l
die Teppichewurden noch . einmal geklopft und
ve::packt. -
Zwei Tage vor der Abfahrt beschlo./3
5
,Herr Dr. Bürger die
Fanrkarten zu besorgen: Er ging daher in ein Verkehrsbüro und
erkundigte
6
sich zuerst nach der besten Zugsverbindung.. '. .'
Es entstand zwischen ihm und dem Beamten f6lgendes Gesprach:
Dr. B.: ich habe Absicht
7
, arn nachsten Sonntag mit meiner
Familie nach Mühlberg in Karnten zu fahreJl. Welchen Zug empfehlen
Sie mir? ' . ,. ,
IV. Ö. 210.
2 V. Ö. 211:
'V. Ö. 209.
. , .
. ',
4 A fentI igék cselekv5 alakban: Man wusch und bügelte die W. : man bereit\,te die
Sommerkleider. .. vor. Man nahm die Vorhange ab. mIHI klopfte und verpackte die Teppicn,e.
5 i c h b e s c h I i e II e. etwas zu tun. " \ : . ,
6 ich erkundige nach (+Wemf.). ,
, 7 i c h h a b e d i e A bos i c etwas zu tun.
285
Beamter: Wünschen
8
die Herrschaften bei Tag oder Nacht
9
zu
reisen?
. Dr. B.: Wir möchten am liebsten in der Frühe
JO
von - München
abfahren. Meine Kinder kennen das Gebirge noch sie wersien
sich freuen (es wird ' sie freuen), II die schönen Gegenden, durch die
wir fahren, bewundemzu können . .
Beamter: Dann empfehle ich Ihnen den Schnellzug, der um 7 Vhr
früh von MünclÍen abfáhrt und um 9 Vhr 40 i.n Salzburg ankommt.
Dr. B.: Müsser wir . die Reise in Salzburg unterbrechen und in
einen anderen Zug umsteigen?
Beamter: Nein, das ist nicht nötig. Der Schnellzug . hat einen
dirékten Wapen nach Kamten. Dieser wird . dann in Salzburg
. abgekoppelt
1
und an einen anderen Schnellzug nach Kamter
angehange
2
S ie dürfen nur niéht vergessen,13 den richtigen Wagen zu
besteigen.
Dr. It: Wie reisen wir dann weiter? .
Beamte.,: Von Salzburg fahren ' Sie um 10.20 (zehn Vhr zwanzig)
ab, fahren durc;h· ganz. Salzburg und gelangen schlieBlich durch den
sogenanhten Tauem-Tunnel nach Kamten. '
Dr. B.: Das ist " ja herrlich! Vnd wann ,ist ' unsere Ankunft
l4
in
Mühlberg? '
Baumter: Bitte, ich werde sofort im Fahrplan nachsehen, vann Sie
in M. ankommen. - (Der Beamte sieht im Kursbuche ·nach.) - Sie
. werden schon um 15' Vhr 15 in M. sein. Die Reise wird Sie also nipht
, sehr ermüden.
Dr. DieseVerbindung entspricht mir sehr. Wo kann ich nmi die '
Fahrkarten lösen? .
Beamter: Ich bittezum Schalter V (fUnf) zu gehen. Dört ist die ,
Fahrkartenausgabe.
Herr Dr. Bürger dankte fur die AuskUlJ.ft, ging zum Schalter V.
und bat den J3eamten dort um 4 ganze Fahrscheine, Schnellzug II.
(zweiter) !<lasse, von München-Hauptbahnhof nac,?' Mühlberg in
, 8 i c h w ü n s c h e, etwas zu tun (zu reisen).
, 9 b'ei Tag: nappal; bei Nacht: éjjel.
10 in der Frühe = a'.'l Morgen: reggel. )
II ich ' f r e u e m i c h (""es freut mich), etwas tun zu können (zu dürfen).
12 A fenti mondat ő alakban: Man koppeit diesen dann in S. ab und Jliingt ihn an einen
anderen Schnellzug in K. an. ' . . '
1\ c h ver g e s s e, etwa. zu tun: ich vergesse, die Aufgabe zu'machen; du vergiJ3t zu arbejten;
de: ich vergc3se etWas, jn (Wenf.); ich vergesse die Arbeit, die Kinder.
14 ich komme ln M., a:l; azért: die Ankunft in M.
286
Kamten" Die Fahrkarten wurden ausgestellt.
15
Herr Dr. B. nahm sie in
Empfang und bezahlte hiefur den Betrag von ... Mark.
Wörter
I. aufiragen (Speisen), du tragst auf,
ich trug auf, h. aufgetragen
'abraumen, gy., h. (raumte ab, h. ab-
geraumt)
das Geschirr, --s, --e
abwaschen, du wMchst ab, ich
wusch ab, h. abgewaschen'
. in Ordnung bringen
* * *
feltálal ni
eltakarítani
az edény
mosogatni
rendbe hozni
II. der Verkehr, --s (f'rkhé'r) a forgalom, közlekedés
das --s, --s a forgalmi iroda
bewegt ". mozgalmas
die Wasche -- a ű
, .
bügeln, ich bügle, bügelte, h. gebügelt vasalm
das Sommerkleid, --es, ·--er . anyáriruha
abnehmen, du nimmst ab, nahm ab, levenni
, h. ·abgenommen
klopfen, gy., h. (Kleider) poroini (ruhát)
, k gy ' h becsomagolni, berakni
verpac en, ., ' .
die Abfahrt, --, --en az elutazás
die (Zugs-) Ver\JÍndung, --, --en az
entstehen entstand, etw. ist entstanden keletkezm.
, . ,
das Gebirge, --s, -- '. a hegyseg
bewundem, gy., h. . csodálni
der Schnellzug, --es, -züge a gyorsvonat
ankommen, kani an, b. atigekommen megérkezni (X.-be)
(in X.) .
umsteigen, stieg um, b. umgestiegen
direkt
.' abkoppeln, gy., h.
anhangen, gy., h.
besteigen, L1estieg. h. bestiegen'
(einen Wagen)
j) ő 'Man stellte die Fahrkarten aus.
, átszálIni
közvetlen(ül)
lekapcsolni
(hozzá)csato Ini vmihez
beszállni ( egy kocsiba)
felszállni ( egy kocsira)
287
gelangen, gy., b.
sogenannt (sog.)
der Tunnel, --s, --
die Tauern (többes)
der Fahrplan, .--es, -pHine
nachsehen, du nach, ich •
sah nach, h. nachgesehen
das Kursbuch, --es, -oücher
ermüden, gy., h.
die Fahrkartenausgabe, --, --n
der Fahrschein, --es, --e
(die Fahrkarte)
die Klasse, --n
der Hauptbahnhof, .--es, -höfe
ausstellen, gy., h.
hiefiir
der Betrag, --es, --"e (=die Summe)
Aufgabeu
érni, érkezni vhová
, úgynevezett (ú. n.)
az alagút
a Tauern-hegység
a menetrend
utána nézni
a menetrend
fárasztani
a jegykiadás
a menetjegy
. az osztály ,
a ő
kiállítani .
ezért
az összeg '
L Fragen. Was geschah (Mi történt* ... ?) in den letzten Tagen yor
der Abreise nach Karnten? Was beschloB Herr-Dr. Bürger? Wohin gihg
er? Wonach erkundigte er sichJ (A legjobb összeköttetés iránt.) Zu
welcher Tageszeit wünschte er abzuréisen? Weichen Zqg empfahl ihm .
der Beamte? Kónnte man mit diesem Zuge direkt nach Kamten fahren?
In Buche sah der Beamte nach? Entsprach diese Verbindung
auch Herrn B.? Wo löste .er die Fahrscheine? Mit welchen Worten
verlangte er die Fahrkarten? (Ich, bitte um ... )
. II. Képezzünk ő mondatokat az' alábbi igék felhasználásávaL
Pl. Das Buch wird gelesen. ,
Was geschieht mit.dem Buch? Das Buch ... : lesen, kaufen.
" "der Die Übung ... : schreiben, verbéssem.
" dem Stoff? Der Stoff ... : schneiden, niihen.
" " "dem Schüler? Der ... : rufen', fra:gen,loben,tadeln.
lll. Tegyiik át a ő ő mondatokat ő Kezdjük a
ő mondatokat a"kövt:r ű szedett PL Dort wird gearbeitet.
Dort arbeitet man. Hiel' tanzt und sipgt man. In diesem Geschiift spricht man
Französisch. - Die Eltem filhren ··die Kinder in dieSchule. Die Schürer begrüBeiJ.
den Lehrer. - Der Lehrer verbessert die Aufgaben. Er lobt die einen; die anderen
tadelt er. Wir alle liebe,n den guten Lehrer. .
. "
* geschehen .. etw gest:hieht, geschah, ist geschehen: (meg)törtémíi.
,
288
XLIII.
Dreiundvierzigste Lektion
Vom Reisen und Fahren
Leseübung
L
Wie heiBen die wichtigsten
V erkehrsmittel?_
Was für Züge gibt es?
W oraus besteht ein
Pérsonenzug?
,
Woraus besteht ein Wagen?
Was ftirAbteile es? .
Wolösen die Reisenden die
Karten?
Wer kontrolliert die
Fahrkarten?
* * *
Fr2gen und A'ntwort
Die wichtigsten Verkehrsmittel sind der
Wagen, die Eisenbahn, die StraBenbahn;
das Schiff, das Fahrrad, das Motorrad, das
Auto, das Flugzeug, das
Es gibt Schnellzüge, Personen- und
Lastzüge.
Ein Personenzu!f besteht · aus den .
Wagen der I. (ersten), II. und III.
Klasse, aus einem Postwagen, einem
Kohlenwagen und einer Lokomotive.
Ein Wagen besteht aus Abteilen.
Es gibt . Abteile fiir Raucher, ·fur
Nichtraucher und für Damen.
, Sie lösen die Fahrkarten entweder in
emem Verkehrsbüro od er auf dem
Balínhof am Fahrkartenschalter oder auch'
imZuge.
, Der Schaffner kontrolliert und durchÍoche
, Sle.
il< * *
Wo steigen unsere Reisenden Sie steigen in Münchea' ein und m
ein, wo steigen, sie aus? . Mühlberg aus.
(Wo besteigen sie den Zug, (Sie besteigen
2
den Zug -in München und
wo verlassen sie ihn?) ihn in Mühlberg.)
Steigen sie um? Nein, sie steigen nicht um.
Unterbrechen sie die Reise? N ein, sie unterbrochen die Reise nicht,
Was.fur eine Verbindung sie fahren direkt. Sie haben eme direkte
haben sie? 41
I ich durchloche die Fahrkarte vagy ich mache ein Loch ifi die Fahrkarte: átlyukasztom a
menetjegyet . '
2 ich s t e i g e ln den Zug ein vagy ich b e s t e i g e den Zug: beszállok a vonatba; ich steige
aus dem Zug aus vagy ich verlasse den Zug: kiszállok a vonatbóL
289
Was geschieht mit dem
. Zuge im Salzburg?
Was geschieht mit den
direkten Wagen?
Wann findet die Abfahrt
statt?
Der Zug wird ín Salzburg verschoben.
Sie werden abgekoppelt und an einen
arideren Zug angehiingt.
Die A. um 7 uhr früh statt.
Wann kommen
3
unsere Sie kommen
3
um 15 Uhr 15 in M. an.
Reisenden in Mühlberg
Kommen sie pünktlich an? Ja, sie konlffien pünktIích an.
Nein, sie kommen mit emer Verspiitung
von 14 Minute'n
II. Die Abfahrt
Um 6 Uhr ' früh waren die Bürgers
5
zur ' Abfahrt .bereit
6
. Der
Hausbesorger hatte inzwischen 'ein Auto geholt; nun trug er die
schweren Koffer hinab mm Wagen, die beiden Söhne übemahmeri
das leichte Gepack: zwei Rucksacke, einige 'Stöcke und Schinne und
. . eine Hutschachtel. .
Zuletzt v'p,rlieJ3 Herr Dr. B. .die Wohnung und sperrte die Türen ab.
Als alle im Auto saBen und auch .das ganze Gepack aufgeladerl
war, sagte Herr B. zum Wagenlenker: "Nun bringen Sie uns so rasch
wie möglich zum Hauptbahnhofl" .
Der Wagen fuhr gut, so daB man in kaum íO Mi.nuten vor dem
groBen, modemen Gebaude des Hauptbahnhofes ankam. .
Ein Trager mit der Nummer 25 öffnete rasch die Wagentür und
übemahm das ganze Gepack. Er fragte Herm Dr. -B. na'ch dem Ziel
der Reise (nach dem Reiseziel).
. "Wir wollen nach Kamten. Bringen Sie dll$ Gepack ZU!D '
Schnellzug, der um. 7 Uhr nach Salzburg abfáhrt!" .
"Jawohl, mein Herr" erwiderte der Trager. "Ich empfehle
7
den '
Herrschaften, rasch auf .den Bahnstei'g zu gehen, da heute groBes
Gedrange ist-. Der Zug ist noch nicht drauBen, er wird ln einigen
Minuten in die Halle einfahren." .
"Aúfwelchem Geleise wird er stehen?" erkllndigte sich Herr B.
.. ich komme ln X. an: X-be érkezem' ae: ich komme X. X-be jövök. .
4 eine Verspatung von 14 Minutcil (von einerJltunde): 14 perces (! órás) késés; der Zug hat eine
Verspatvng von 2 Stunden: a vonatnak 2 órás késése van.
5 die Bürgers: Bürgerék. .
6 ich bin zu etwas (Wenlf.) bereit: vala:nire kész vagyok; wozu sind Sie hereit? mire van kész?
zur Abreise: az eluta3á,.,ra.
7 i c h e m p f e h l e, etwas ZU run.
290
"Auf dem 8. (achten) Geleise in der Mitte der Halle."
Der Trager fuhr sodann das Gepack auf einem kleinen Wagen. in
den BalÍnhof. Herr B. bezahlte' die Taxe und gab dein Wagenlenker
ein kleines Trinkgeld.
Der Trager- hatte recht
8
. Das Gedrange war wirklich groB und
wurde V'on Minute zu Minute
9
noch gröBer. Verschiedene "Züge fuhren
ein und aus. .j
Unsere Reisenden beeilten sich in die Halle. Der Schnellzug nach
. Sa:lzburg war bereits · eingefahren und wurde ebel1- von Toufisten
gestünneO, die teils nach. Oberbayem teil s nach Salzburg fahren
wollten.
Herr B., der vorausgegangen war, hatte .GlÜck und fánd vier sehr
bequeme dem Fenster. Nun .stieg man ein, belegte die
Sitzemit einigen und rief den Trager Nr25 zum
Wagen. Er kam mit dem Gepack und hob es in die
Als alles in Ordnung war, sagte Frau Bürger:. "Nun bin ich glücklicp,
daB wir so weh sind! "l! .
Spater kamen noch einige Damen und belegten Platze.
Der Zug pünktlich um 7 Uhr von München ab . ..
Fröhliche Ecke
Till Eulenspiegel beim Schneider
. -
. Till Eulenspiegel, der vor 600 Jahrenin Deutschland !ebte, war ein
groGer Schaik. Vielé seiner Streiche
1
werden noch heute -
Einmal kam er nach Berlin und wurde Geselle' bei
Der N,1eister sagte zu' ihm: "Lieber Geselle, arbeite schön und nahe
fein, daB man es nicht sieht!"- Eulenspiegel, der all<;!s wörtlich
2
nahm, kroch sMort unter den Tisch und nahte im Dunkeln
3
weiter.
Der Meister, der 'dies sah, fragte sehr erstaunt: . \Vas machst du da?
Wer hat dir befohlen, unter den Tisch zu kriechen?" ". Till aritwortete:
"lhr hab t mir doch gesagt, ich soll nahen, daB es niemand sieht
Darum bin ich unter den, Tisch gekrochen."
8 ich habe.recht: igazam van, v. Ö. a XVl.leckével!
9 = ő percre. . . . '. .
10 A ő második ő alakban: "und Touristen stürmtén ihn (= den Zug) eben".
__ ) t = hogy ennyire vagyunk. · .
t = sok csínye, sák csínyét; "viele"Höbbes szánl birtokos esete: viele meiner Schüler: . sok
tanulóm; viele meiner (deiner) Bücher:-sok'könyvem (sok könyved).
2 wörtlich: szószerint, szóról szóra: ich .übt:rsetze wörtlich: szószerint fordítok: ich nehme alles
vörtlich: mindent szószerint veszek.
J duilkel: sötét; im Dunkeln:
291
:t'"
Wörter
das Verkehrsmittel, :-s, -- a fo:rgalmi eszköz
, das Mittel, --s, -- az eszköz
'-xlie Eisenbahnj--P", --en a vasút
das Schiff, --es, --e a hajó .
das Fahrrad, --es" -rader a kerékpitr
das Rad, --es, --II er a kefél(
das Mot01::rad, --es -rader . a motoros kerékpár
der Motor, --s, --'en a motor
das Flugzeug, --es, --e a ő
das Luftschiff, --es, --e a léghajó
der Personenzug, --es, -züge a személyvonat
der Lastzug, --es, -züge a tehervonat .
der Kohlenwagen, --s, -- a szeneskocsi
die Lokonlotive, "-,. --ll a mozdony
das Abteil, --s, --e - a szakasz, fülke
der Raucher, --s, -- a dohányzó
der Reisende, --n, --I). az utazó,utas
der Fahrkartenschalter, --s, -- a menet jegypénztár .
kontrollieren, gy., h. . ő
verschíehen, verschob, h. verschoben tolatni
der Hausbesórger, -,-s, -- a ő
das Gepack, 7.-es, --e a poggyász
die Hutschachtel, --, --n a kalapskatulya
zuletzt utoljára .
absperren, gy., h. elzárni
lud auf, h. aufgeladen felrakni
ich lade das Gepack auf den .a poggyászt felrakom
Wagen auf " . a kocsira
der Wagenlenker, --s, a ő
der Ti'ager, --s, -- ' ' a hordár
das Ziel, ,--es, --e a cél
. einfahren, der Zug fáhrt (fuhr) ein befutni
ist eingefahren. ri
das Geleise, --s, -- .' a vágány
fahren jn (etwas), fuhr, h. gefahren, vinni, szállítani
dei' Wagen fáhrt mich, '
de: ich fahre mit dem Wagen a kocsi elvisz engem,
(bin gefahren)' utazom a kocsin
, 292
die Taxe, --, --n
stürrnen, gy., h.
voraUS'gehen, ging voraUS', b.
vorausgegangen
belegen, gy., h. (eine'n Platz)
heben,hob,h. gehohen
das' Gepacksnetz, --es, --e
(das Netz, --es, --e
der Schaik --es --"e
, ' .
der Streich, --es, --e
der Geselle, --n, --n
* * *
kriechen, kroch, bin gekrochen
Aufgaben
.........
a díj
megrohanni
ő elöl menni
(helyet) elfoglalni
(fel)emelni
a poggyásztartó'
a háló)
' a kópé
a csíny
a legény
mászni
L Übersetze! ' Az y elutazás ő utolsó napokon
l
sok
ő tettek ő alak). A lakást a cseléd réndbe hozta
ő alak) A kofferokat és tele rakták
2
(sz. alak). Az
ablakokat becsukták és az ajtókat lezárták (sz. alak) .. Reggel 4 órakor
felkeltünk, reggel 5-kor elhagytuk a lakást és autóval az állom.ásrá
mentünk, mert 6 órakor indult a vonat. Nem volt nagy tolongás.
Megváltottuk a menet jegyeket és a csarnokba mentünk A peronok
csaknem üresek voltak Várnunk kellett a gyorsvonatra, mert még
nem futott be.
3
Végül megjött és a második vágány on állt meg: Rövid
vonat volt. Csak ő személykocsiból, PQstákocsiból és a mo:z;donyból
állott. Azonnal egy IL osztályu szakaszt
4
kerestünk és a szabad ablak
mellett helyet foglalttink. Hordárainkhozták a poggyászt, amely egy
ko fferb ő és két kosárból állott, föltették a. poggyásztartóra.
Kifizettük a hordárokat és borravalót is adtunk nekik Pont 6-kor
indult a vonat. Nem' volt késésünk .. ·Csak 'ritkán álltunk meg. 12-kor
érkeztünk X.-be, ahol szüleink fogadtak (vártak) minket.
IL el a lecke anekdotáját saját
l Uberselzec Az utolsó az elutazás ő
Ttelerakni: (voll)packen, gy., h. ' .
, A melléknlOndat befejezett múltban áll!
4 II. ösztályú szakasz; ein Abteil II. (zweiter) Klasse.
293
,
XLIV.
Vierundvierzigste Lektion
A ő jelen, ő és múlt ideje
ő
einem' Bauern absteigen, bei dem
vielen ,Jahren, er liebt diéses
Land; er besucht fast jeden
Sommer einen anderen Tiroler Ort
und findet immer ein P Hitzchen,
wo es ihm gefállt. Man lebt gut
und billig in jedem Dorfe; auch
die Menschen sind überalI
freundlich. Er hat gute Bekannte
in T.; er wird auch heuer bei
einem Bauern absteigen, bei dem
Bruder einst gewohnt
,
ő ő beszédben)
Dr. B. erziihlt, er kenne Tirol seit
vielen Jahren, er liebe dieses
Land; er besuche fast jeden
Sommer einen anderen Tiroler Ort
und finde immer ein· Pliitzchen,
wo es ihm gefalle. Man lebe gut
und billíg in jedem· Dorfe; auch
die Menschen seien überall
freundlich. Er habe viele gute
Bekanntein T.; er werde 'auch
heuer bei einem Bauern
steigen, bei dem sein Bruder einst
gewohnt habe. .
Eddig ,minden igének csak a ő ismertük meg. Van az
igének ezenkívül még úgynevezett ő is.
Könnyebb áttekintés céljából alább egymás mellé tesszük a
ő és ő
A) Az ő segédigék ő
J elen i d Ő
ő mód ő ő mód ő
ich bin 1. ich sei ich habe 1. ich habe
du bist 2. du seist du hast 2. du habest
er }
er
}
er } er }
ist 3.sie sei gut hat 3. sie habe
em
Sle Sle
es es es es Buch
wir sind 1. wir selen WIr haben 1. wir haben
im seid 2. im seiet im habt 2. im habet
sle sind 3. sie selen Sle haben 3. sie haben
294
ő ő
ich werde 1. ich werde
du wirst 2. du werdest
er
sie
er }
wird 3. sie
}
werde gesund
es es
wir werden 1. wir
ihr werdet 2. ihr
sie werden 3. sie
. Múlt
ő
ő ő
1. ich sei 1. ich habe
2. du seist 2. du
er }

er}
3.sie ser
<Il
3.sie habe
4)
,.e,

o'"
es
. 4)
es

bO
,CQ,.e
1. wir sei en
::;
1. wir haben
bO
2. ihr sei et 2. ihr habet
3. sie ' seien 2. sie haben
, ő
ő ő
ő
werden
werdet
werden
ő
1. ich sei
2. du seist
er }
3.sie sei
es
1.wir seien
2. ihr seiet
3. sie seien
ich werde 1. ich
du wirst 2. du werdest
gut sein
J::
'" 4)
J:: 'E
::J o

bO 4)
bO
er} ,
sie witd
es
, er}
3. sie
es .
werde ein Buch haben
gesund werden
wir werden 1. wir werden
ihr werdet 2. ihr · werdet
Sle werden 3. sie werden
B) A gyenge igék ő jelen ideje
ő ő
ich höre 1. ich höre
du hörst 2. dú hörest
er hört 3. er höre
wk hören 1. wir hören
ihr hört 2. ihr höre(
Sle hören 3. sie hören
295
"
\
c) Az ő igék ő jelen ideje
ő ő ő ő
a) ich singe l . ich singe b) ich spreche 1. ich spreche
du singst 2. du singest du sprichst 2. du sprechest
er singt 3. er singe er spricht 3. er spreche
ihr singt 2. ihr singet ihr sprecht' 2. ihr sprechet
c) ich fahre 1. ich fahre d) ich laufe 1. ich laufe
du fahrst 2. du fahrest du liiufst 2. du laufest
er fáhrt 3. er fahre er liiuft 3. er laufe
ih.r fahrt 2. ihr fahret ihr lauft 2. ihr laufet
213. A ő képzése . A ő ő az "e"-
, hang, amelyet az ő és személyrag közé teszünk. A ő jelen
idejében 3 esetben (pl. ich höre, wir hörell, sie hören) láttunk ilyen "e"-
hangot. A ő jelen iedeje tehát csak 3 személyében, mégpedig az
egyes 2. és 3. és a többes 2. személyben különbözik a ő jelen
ő .
214. A ő j elen idejében nincs, ő Tehát nincs e-
-i, a--a, au--au változás; pl. ich gebe, du gebest, er, sie es gebe· stb., ich
schlafe, du schlafest, er schlafe stb. '
D) A módbeli segédigék ő jelen ideje .
ő ő ő ő
ich wí1l 1 .. ich wolle ich kann l. ich könne '
du willst 2. du wollest du kannst 2. du könnest
er will 3. er wolle er kann 3 .. er könne
wir wollen 1. wir wollC111 wir könmin 1. wir können
ihr wollt 2. ihr wollet ihr könrit 2. ihr könnet
sie wollen 3. sie wollen sie können 3. sie können
ich muB 1. ich ű ich soll .1. ich solle
du muBt 2. du ű du s'ollst 2. du sollest
ermuB 3. er ű er soll . 3. er solle
wir müssen , 1. wir müssen wir sollen 1. wir solIen
ihr müBt 2. ihr ű ihr sollt . 2. ihr sollet
sie müssen 3. siemüssen sie so llen 3. sie soller
ő ő
ich darf 1: ich ű
du dartst 2. du ű
er darf 3. er ű
wir dürfen 1. wir dürfen
ihr dürft 2. ihr ű
sie dürfen 3. sie dürfen
296
. .
ich mag
du magst
er mag
wirmögen
. ' ihr mög(e)t
sie mögen
1. ich möge
2. du mögest
' 3. er möge
l. wirmögen
2. ihr
3. sie·mögen
E) A "lassen" és "wissen" igék ő jelen ideje
ő ő ő ő
ich lasse l . ich lasse . ich weiB l , i.ch wisse
du liiBt 2. du lassest dti weiBt . 2, du wissest
er HiBt 3. er lasse " erweiB 3. er wisse
wi r lassen 1. wir Iassen ' Wlf Wlssen l. wir wissen
ihr laBt 2. ihr lasset ihr wiBt ,2. ibt wisset'
sie Iassen 3. sie Iassen sie wissen 3 .. sie wissen
ő és múlt idéje
215. A ő múlt és ő idejét a "sein", "haben" és "werden"
ő alakj aival képezzük. Pl. ich sei gegangen; du habest
getrunken; er werde ..'
A ő használata
ő oeszéClben
216. A német ' köt6módot ő a ő beszédben.
használjuk. Valakinek szavait kétféleképpen közölhet jük: szószerint,
ez az úgynevezett egyenes beszéd, és. közolhetjük csupán a tartalm át,
.• ez. a fúggQ beszéd. :A ő beszédnek az ,igéje mi'ldig ő .
·áll, még pedig: ű esetén . ő jelen ő
ő ű " It múlt"
r ű , il ő "
Példák:
Er sagt, er seikrank (daB er krank sei). Azt mondja, hogy beteg.
. Er sagt, er sei krank gewesen. Azt mondja, hqiy beteg v01t. .
Er sagt, er werde krank werden, Azt mondja, hogy béteg lesz.
Mivel a magyar nyelv ő nem' ismer, nagyon tanulságos a
ő és ő összehasonlítása.
Egyenes / beszéd ,
Herr B. sagte: .
"Ich empfehle Ihnen den ersten Z:.Ig.
Dieser geht um' 8 Uhr ab und kommt-
um 15 Uhr in Xan" '
ő beszéd
Herr. B. sagte:
er empfehle den ersten Zug. Dieser
gehe um 8 Uhr ab und komme um 15
Unr in X. éln. ' . .
297
...
I,
Der Reisende fragte:
"Können Sie mir keinen anderen Zug
empfehlen? . Gibt es keine and ere
V
Herr B. sagté: .
"Dann fahren Sie zu Mittag! Auch ich
fuhr mit dem Zug um 12 Uhr 10."

Der Reisende fragte Herrn B.
ob er ihm keinen· anderen Zug
empfehkn könne, ob es keine andere
Verbiridung gebe.
Herr B. sagte:
der Herr möge (salle) zu Mittag
fahren. Auch er sei mit dem Zug um
12 Uhr 10 gefahren .
217. Ha az egyenes beszédet ő beszéddé akarjuk átváltoztatni,
az alábbi szabályokat kell szem ő tartanunk: .
a) Az egyenes beszéd igéje ő módból ő kerül,
mégpedig ű esetén a ő jelen, ő ű esetén
a ő múlt, ű esetén pedig ő ő
idejébe.
b) Az ő múlt helyett a ő múlt idejét használjuk PL
Auch ich fuhr ... Auch er sei gefahren:
c) A közvetlen felszólítást a "so llen" vagy "mögen" ő
idejével írjuk körüL PL B. sagte, er möge (solle) ... fahren.
d) A ő névmás úgynevezett ő kérdéseket "ob"
szócskával kezdjük PL Er fragte, ob ich krank
sei. ., .
e) A.z ő {aki az egyenes .beszédet dmondja) li ő
beszédben a maga szempontjából változtatja az egyenes
beszédben ő névmásokat. .
B)A ő jeletí ideje a ééihatározó
mellékmondatban .
... 218. A ő jelen idejét néha használjuk acélhatározó
mellékmondatokban is, amelyeket a "dan 1\ vagy" damit" ő .
kezdünk. Példák' Herr' B; eilt auf die Babn da13 (d II m i t) eT nicht zu
spat komme. (Mindig csak a ő jelen ideje!)
-219. Haa célhatározó mellékmondat alanya .a ő ő
mondatéval azonos, akkor a· célhatározó mondatot megrövidíthetjük;
ebben az esetben a mellékm(mdatot "umn szócskával kezdjük, az
a la n y el m a r a d és az igén "zu" szócskával a ő igenév
helyettesíti. .
Pl. Herr B. eilt auf die Bahn, um niéht zu spat·zu kommen. (Lásd fent!)
Du f!ihrst tns Gebirge, um gesund zu werden.
Das Kind geht in die Schule, um etwas zu lernen.
[DasK. geht in die es (=das Kind).etwas lerne.] .
298 .
"
. 220. C)A ő jele'fl ideje .a felszólítómód

Példák:
Franz bleibe hier! = Franz soU hier bleiben. Maradjon ittF.!
Der Schüler komme morgen! = Der Sch. solI morgen kominen.
Jöjjön a tanuló holnap!
Ebben az esetben a ő jelen ideje a felszólítómód _ egyes 3.
személyének felel meg.
Egyébként figyelemreméltó, hogy á , magyar . felszólítómódot a
németben különféleképpen fejezhet jük ki.
. A magyar felszólítómódfordítása a'németben.
Einzahl. '
,.
1.
Mit dolgozzam?
Dolgozzam?
Az anya azt kívánja, hogy dölgozzam.
2 .• '
' Dolgozz!
Az anya azt kívánja, hogy dolgozz.
. '".
Azt mondja, hogy qolgozz. '
. 3.
Dolgozzék!
Mehrzahl.
1.
Dolgözzunk! .
Dolgozzunk?
Mit oolgozzunk?
" . ,
Az apa azt kívánja, hogy dolgozzunk.
2.
Dolgozzatok!
Azt kívánjuk; hogy dolgozzatok.
3.
. 'Dolgozzanak!'
Dolgozzék!
Dolgozzanak Önök!
1.
WassolI ich arbeiten?
/ Soll ich arbeiten?
Die Mutter wünscht, daB ich
arbeite.
2.
Arbeite! Du'sol1st arbeiten.
Die Mutter wünscht, daB du
arbeitest.
· Sie sagt, daB du arbeiten sollest
. . ő beszéd!]
3. .
Er {sie; es) arbeite! ő
• Er möge arbeiten. Ef>Soll
arbeitell .
, ......../ .
1.
Arbeiten wir!
Sollen wir arbeiten? '
· Was soÍlen wirarbeiten? .
Der Vater wünscht, daB wir
atbeiten.
2.
Arbeitet! Ihr .solJt arbeiten.
Wir vÜDscht, daB ihr arbeitet.
3.
· Sie sollen (mögen) arbéiten .
Arbeiten Sie! Sie sollen arbeiten.
" " "
299
II
Leseübung
Wáhrend der Fahrt
An der Grenze 1
Familie Kovács begab sich nach Deutschland in die Sommer-
frische. Um 7 Uhr hatten
2
sie im Budapester Ostbahnhof den Schnell-
zug bestiegen,
3
um 7 Uhr 30 waren sie abgefahren. Jetzt ' war es kurz
yor zehn. Man naherte
4
sich in rascher 'Pahrt der deutsch-ungarischen
Grenie. .
ln Hegyeshalom wurdehaltgemacht. Unsere <R.eisenden befiirch-
teten
5
einen Hingeren Autenthaltin der Grenzstation; es zeigte sich
jedoch, daB ihre Furcht ganz unbegründet war. Die PaB- und Zo11-
. 6 ' .
kontrolle war schnell vorbei. , .
Zuerst erschien ein ungarischer Beamter und bat die Reisenden 'um
ihre Reisepiisse. Er kontrollierte jeden einzelnen PaB und versah ihn
sodann mit einem StempeL Manchen Reisenden fragte er, wohin
7
er
reise und ob er die Absicht habe, nach Ungam zurückzukehren. .
Nach ihm karn ein zweiter Beamter und;fragte Herm Kovács, ob
8
er fremde Valuten . habe- und wieviel Gelder nach Deutschland
ausführen wolle. Herr K. nannte einen Betrag und öffnete seine
Brieftasche. Der Beamte ' erkHirte, daB
9
Herr K. die Summe ohne
weiteres ausführen dürfe.. .J
Nach Beendigung der ungarischen Kontrolle folgte die deutsche.
Als erster erschien ein deutscher Zollwachbeamter. .
Er grüBte höflich, bevor er das Abteil betrat,1O und entschuldigte
sich, daB
ll
er ströre. Er zeigte auf einen Koffer undfragte, was!l darin .
sei. Frau Kovács erkHirte, daB
ll
der Koffer nur Kleider und Wiische
enthalte. -'Der Beamte bat Kovács, den Koffer zu öffuen, damit
l2
er den InhaIt untersuchen könne.
l der Gfenze: a határon.
.2 A fenti mondat ő ű
3 ich besteige den Zug (WenfalI!) den Wagen: felszállok a vonatra, a kocsira. . .
4i c h n' a h e r e m i c h Jm oder einem . Ort (Wemfall ohne Priiposition): közeledem
valakihez, valamihez. '
s iéh befiirchte etwa! (Wenfam): tartok, félek ő de: ich fü r c h t e mich yor etwas
(Wemfall!): félek ő
6 etwas ist (w;u) schnell voroei: valami gyorsan megtörténik (megtörtént).
,. ő beszéd! Egyenes:"Wohin reisen Sie und haben Sie die Absicht...?"
. 8 ő beszéd! Lásd fent!
9 ő beszéd! Egyenes:"Sie dürfen die s. ohne weiteres ausfiihren".
10 = ő a fiilkébe belépett.
II ő beszédr .
12 Célllatározó mondat! V. ö. 218.
300
f"
Herr Ko.vács hob . Koffer herunter, Frau K. öffnete ihn
13
und
der Beamte untersuchte ihn
13
ein wenig. Er fand aber nichts Verzoll-
'd 14 D B "B
bares. - Damit war die Kontrolle zu En e. er eamte gru
wieder und entfemte sich. Einige Minuten spater war auch die
deutsche Kontrolle abgeschlossen und der Zug konnte weiterfahren.
Das seltsame Rezept
Eines Tages hielt ein Bauer mit einem Wagen und zwei Stieren vor
der Stadtapotheke still, lud sorgsaní eine groBe StubentÜT ab und trug
sie hinein. Der Apotheker machtel groBe Augen und "Was .
wollt Ihr
2
da guter Freund, mit eurer Stubenilir? Der Schreiner wohnt
I ' k ·3 b .
zwei Hauser wei ter links." Nun erzahlte der Bauer. der Do tor sel . el
seiner kranken Frau gewesen und habe ihr ein Tranklein verordnen
wollen; da sei in dem garIZen Hause kein Papier, keine Feder und
keine Tinte gewesen, nur ein Silick Kreide. Da habe der Herr Doktor
das Rezept an die Stubentür und nun solle der Herr
. Apotheker so gut sein und das Trankleiil kochen! '
'. . Frei nach J. p, H e b eL
Wörtér
der OstbahrIhof, --es
die Fahrt.--, --en
haltmachen, mache, macht.e
halt, h. haltgemacht .
. der Aufenthalt, --es, --e'
o die Grenzstation, --, --en
es zeigt sich, es zeigte sich,
es hat .'lich gezeigt
die Furcht, --
unbegrüridet
die PaBkontrolle, --, --n
der ReisepaB, -passes, -piisse
die Zollkontrolle, --, --n
L< ,,; den Koffer.
a Keleti pályaudvar
az utazás .
megállni
a tartózkodás
a határállomás'
mutatkozik
a félelem

az útlevélvizsgálat
az útlevél
a vámvizsgálat
14 elwas ist iu Ende: valaminek yége: - Alles ist zu Ende: Mindennek vége .
I er macht groJ3e Augen: nagy szemeket mereszt.
2 Régi megszólítás. . . .. .
3 ő beszéd; egyenes 'volna: "Der Dr. Ist bei melner Frau gev.:esen ..und lhr em Tranklem
. verordnen wollen; da Ist in deru gal'zen Haus ... gewesen, nur em Stück Kreide stb .. .. un<:! nun
selen Sie so gut, Herr Apotheker, und kochen Sle das Tranklein!"
301
versehen etw., du versiehst, ,
ich versah, h. versehen
der Stempel, --s, --
die Valuta, --, Valuten
ausfiihren, gy., h.
erkHiren, gy., h.
ohne weiteres
bevor (befó'r)
sich entschuldigen, ich entschul·
digte mich, h. m. entschuldigt
enthalten, etw. enthielt,
hat ent)J.alten · .
der Inhalt, --es, --e
herunterheben, hob herunter,
h. heruntergehoben
verzollbar
ich habe nichts Verzollbares'
seltsam
das Rezept, --es, --e
stillhalten, du haltst still, ich
hielt still, h. stillgehalten
der Stier, --es, --e
'die Apotheke, --, --n (apcthék
e
)
die Stadtapötheke
abladen, lud ab, h. abgeladen
die Stube, --, --n
die Stubentiir, -7, --en
der Schreiner, --s, --
das Triinklein, --s, --
verordnen, gy., h.
die Kreide, --, --n
Aufgaben
* * *
ellátni
a pecsét
a valuta
kivinni
kijelenteni(megrnagyarázr-i)
szó nélkül, minden teket6ria,
minden további nélkül
ő
ő
tartaIr.-::.azni
\
a tartalom
leemelni
vám alá ő
nincs semmi elvámoini valóm
különös
a recept
. megállani
a bika"
a gyógyszertár
a városi gyógyszertár
lerakni
a szoba
aszobaajtó
az asztalos
az itóka
rendelni
a kréta
L Változtassuk át az egyenes beszédet ő
A v.astagon szedett szavakat az 6rtelem szerint változtassuk.
Pl. Schüler erzahlt, der Unterricht gefalie ihm (vagy: daB ihm der Unterricht
gefalle).
Der Schüler erziihlt: "Der Unterricht gefállt mir. Ich besuche am
liebsten die deutschen Stunden. Ich le me jetzt auch Französisch und
302
Englisch Sp ater werde Ich auch Italienisch Jemen: Unser deutscher Lehrer
ist ein Mensch. Jeder Schüler hat ihn geme. Heute ezahlte ő
múlt er schöne Geschichte." .
Der Lehrer erziihlt: "Meine Schüler sind brav. Franz Müller ist mein
bester Schüler. Er arbeitet fleiBig, rechnet gut und. spricht sehr gut
Französisch. Er will Lehrer wel1d.!:n."
Die Hausfrau sagt zur Mag.::' ''Öffuen Sie die Fenster! ő .. . sie soBe
die Fenster öffuen. V. Ö. 217.) SchlieBen Sie die Tür! Bringen Sie die
W ohnung in Ordnung! Ich seibst gehe einkaufen. Ich werde um 10 Uhr
wieder nach Hause kommen. "
Der Reisende fragt dén SchajJner: ' ''Wann wird. der Zug in S.
ankommen? ő wann der Zug in S. ankommte.n V. Ö. 217.) Wie
lange wird der Aufenthalt in S. dauem? Darf ich das Fenster öffuen? ( ... ob
er ... ) Kann ich absteigen? Wann fáhrt der Zug weiter?"
Der Beamte fragt die Dame: "Haben Sle etwas Verzollbares? Führen Sie
Valuta aus? Wohin wollen Sie reisen? Wie lange werden Sie im Ausland
bleiben?"
II. Válaszoljunk az alábbi kérdésekre célhatározó mellékmon-
datokkal! Fejezzünk ki minden célhatározó mondatot "um" - "zu"
szerkezettel! pL Das geht in die deutsche Schule, damit es . .....
Deutsch leme (um D. zu lemen) Wozu (Miért) geht das Kind indie
deutsche SchuJe? (-Deutsch lemen) Wozu essen wir? (-leben) Wozulemst
du Deutsch? (-sprechen können) Wozu Jemen die Menschen? (-etwas
wissen).
. XLV.
Fünfundvierzigste Lektion
(A ő ő és befejezett múltja)'
I. A feltételes mód jelen ideje
ő .
Ich gehe ins Theater, Vl\enn
ich Geld habe.
Wenn ich Zeit habe,
komme ich zu dir.
Feltételes mód
a) Ich ginge ins Theater, wenn ich
Geld hitte.
b) Ich würde ins Theater gehen,
wenn ich Geld hitte.
Mennék a színházba, ha pénzem volna.
a) Wenn ich Zeit hitte, kime ich .
zu dir.
b) \Vennich Zeit hiitte,würde ich
zu dir kommen.
Ha ő volna; hozzád jönnék (mennék).
303
ő
elbesz. múltja
l . ich reiste
2. du reistest
3. er reiste
l. WIr reisten
2. ihr reistet
3. Sle reisten
a)
l . ich ging
2. du
3. er gmg
l.
2.
3.
b)
1.
2.
3.
1.
2.
3.
6)
t:
2.
3.
1.
2.
3.
WIr gingen
ihI ' ginget
Sle
ich
du
er
wir
ihr
Sle
gingen
sprach
sprachst
sprach
sprachen
sprachet
sprachen
ich fuhr
du fuhrst
er fuhr
wir fuhien
ihr fuhret
Sle fuhren
sein
A) Gyenge ragozású igéknél
Feltételes jelen = Feltételes jelen: körülírás, "wünje"
ő elb.múltja segítségéve!.
ich re iste = ich würde
du reistest = du _ würdest
er reiste = du würte
WIr reisten
ihr reistet
Sle reisten
=Wlr würden
= ihr würdet
= Sle würden
reisen
"
"
utaznék
utaznál
utazna -
utaznánk
utaznátok
utaznának
B) ő ragozás ú igéknél
ich ginge == ich würde
du gingest ' = du würdest
er ginge ,
WIr gingen
ihr ginget _
sie gingen
= er würde
=wlr würden
= ihr würdet
= sie ,würden
ich spriiche = ich würde
du spriichest = du wurdest
er spriiche = er würde
wir spriichen = wir würden
ihr spriichet = ihr würdet
Sle spriichen = Sle würden
ich führe
du führest
er führe
WIr führen
ihr ' führet
Sle führen
= ich würde
= qu würdest
= er würde
=wir würden
= ihr würdet
= Sle würden
c) A segédigéknél
gehen
"
II ,
"
"
mennék
mennél
menne
mennénk
mennétek
"mennének
sprechen beszélnék
" beszélnél
" be;;zélne
" beszélnénk ,
" beszéln étek
" beszélnének
fahren utaznék
,, '
"
"
utaznál
utazna
utazn_ánk
. utaznátok
utaznának
ő Feltételes jelen = jelen: körülírás
elb.múltja ő elbesz. múltja - "würde" segítségéve!.
l. ich war ich w li r e krank= ich w ü r d e krank sein beteg le,nnék
2. du warst du w ii r e S t " du w ü r d'e s t " l'ennél
3. er war er ware er würde " , lenne
1. wir waren wir w ii r e n kr. wIr w Ü r d e n kr. sein beteg lennénk
2. ihr wart ihr war et ihr w ü r d e: t " lennétek
3. 'sie waren sie w ii r e n sie w ü r d e n " " lennének
304
haben
1. ich hatte ich h ii t t e Geld = ich W ü r d e Geld haben pénzem volna
2. du hattest du h ii tt e S t " = du w ü r d e s t"" pénzed"
3. er hatte j er h ii t t e " = er W ü r d e" pénze"
l . wir hatten wir h il t t e n" = wir w ü r d e n "" pénzünk" -
2. ihr hattet ihr h a t t e t" = ihr W ü r d e t "" pénzetek"
3. siehatten sie hiitten" =sie würden "" pénzük"
wer.dén
1. ich wurde ich w ü r d e alt = ich würde alt werden megöregednék
2. duwurdest du würdest" =du würdest "" sto.
3. er wurde er würde " = er würde" "
l . wir wurden WIr yv Ü r d e n " =wlr würden"
= ihr würdet"
= sie würden"
2. ihr wurdet ihr würdet "
3. sie wurden Sle würden '"
wollen
- Jelentómód
ő múltja
l. ich wollte akartain
2. du wolltest
er }
3. sie wollte
es
l. wir woÚten
2. ihr wolltet
3. sie wollten
Sie wollten
können
l. ich konnte
2. du konntest
3. er konnte
l. wir konnten
2. ihr konntet
3. sie konnten
dörfen
"
Feltételes mód jelen ideje =
ő ő múltja
ich wollte kommen
du wo II t e S t "
3. }
es
Wlr
ihr
Sle
Sie
ich
du
er
Wlf
ihr
Sle
wollte
wollten
wolltet
wollten
wollten
könnte
könntest
könnte
könnten

ő
"
kommen
"
"
"
kommen
"
"
"
."
"
"
"
"
jönnék
jönnél
jönne
jönnénk
jönnétek
jönnének
jönne
jöhetnék
jöhetnél
jöhetne
jöhetnénk
jöhetnétek
jöhetnének
l. ich durfte ich d ü rft e kommen szabad volna..jönnöm
2. du durftest
3. er durfte
l, wir durften
2. ihr durftet
3. sie durften
du
er
WIr
ich
Sle
d ürft e st "stb, Göhetnék)
dürfte "
dürften "
dürftet "
dürften "
305
..
ű
l. ich muBte
2. du muBtest
3.er muBte
l . wir muBten
ihr muBtet
3. sie muBten
sollen
1. ich sollte
2. du solltest
3. er sollte
stb.
mögen
ich müBte
du mü13test
er mül3te
WIr mü13ten
ihr müBtet I....
sie mü13ten
ich sollte
du sol1test
er s o II t e'
lemen tanulnom kellene
"
tanulnod
"
"
tanulnia
"
"
tanulnunk
"
"
tanulnotok ,II
"
tanulniok
"
lemen tanulnom kellene
"
tanulnod
"
"
stb.
l. ich mochte
2. du móchtest
ich möchte lemen
du m ö c h t e s t "
. stb.
stb., v. Ö. a XXV. leckével!
221. A német feltételes mód jelen idejének két alakja van. Az ő
a ő ő múltja, amely ő és feltételes
mellékmondatokban egyaránt állhat. ' Aymásodik alak körülírás, és
pedig az "ich . würde" és a ő igenév Ez csak
foggetlen ő fordulhat ő
Pl.
Ich ginge weg,
Ich würde weggehen,
Wir besuchten dich,
Wir ",-'ürden dich' besuchen,
Feltételes mellékmondatokban
körülírást!
}
wenn es schön ware, (Felt.
mellék mondat!)
} wenn wir'Zeit hatten.
ne alkaltnazzuk a "würde"
222. A német feltételes mód jelen idejének mindenesetre rövidebb
, és szebb alalga a ő ő múltja. Ennek képzésére nézve
jegyezzük meg:
a) A gyenge igék feltételes jelene ő ő múlt) azonos
a ő ő múltjával.
Pl. Ich rejste nach Wien: Bécsbe utaztam. ő
Ich reiste nach Wien, wenn ich Geld hatte: Bécsbe utáznék, ha
pénzem volna. (Feltételes mód.)
306
"
b) Az ő igék feltételes jelene ő ő múlt) a
ő ő -e-b€.ll különbözik a ő ő
múlt jától. Pl. Ich gir ge, du er ginge (ihr ginget).
c) Sok ő ige - éppúgy a segédigék "wollen" és "sollen"
kivételével - a ő ő múlt jában "umlautot" kap.
ő múlt
ő ő
ich karn jöttem ich kame . jönnék
" trug " tri,ige
" war
" hatte
" ware
" hiitte
" wurde " ű
" konnte "
stb. ·stb.
223. A feltételes mód használata. A feltételes móc!jelen
ideje ő ő múltja) az úgynevezett irreális feltételes '
mondatokban fordul ő A feltételes mondat azt a mondja
meg, ő a ő állítása fúgg; "wenn". vagy "faUs"
ő ő - Vannak reális feltételek - 'a valóság esetei -,
ezek ő állanak. Vannak irreális feltételek - a valótlanság
esetei:;, &melyekben a feltétel nem ő és ennél f()gva a
, következmény is lehetetlen. Ezekben' a mondatokban a ő
használjuk, mégpedig a· ő ő múltját a jelen ő
után és a ő befejezett múltját a múlt ő után.
II. A·feltételes mód nlúlt ideje
224. A feltételes mód múlt idei ét a németben a ő befejezett
múltja fejezi ki. Aszerint, hogy az ige múltját "haben" vagy "sein"
segéd igével képezi, a ő két befejezett mult alakja van.
Be fej e z e' t t ln Ú l t
ő ő
a) 1. ich ,war gekommen ich war e g e k o m m e n jöttem volna
2. du warst " Ju warest " . jöttél "
3, er war " er war e " jött "
l. wir waren
"
wir waren" jöttUnk "
2. ihr war " ihr waret" jöttetek "
3. sie waren " Sle waren" .jöttek "
307
b) l. hatte gesprochen ich h it t t e gesprochen beszéltem volna
2. du hattest
" du hittest " beszéltél
"
3. er hatte
"
er ha tte
,.
beszélt "
i. wir hatten " WIr hatt en
" beszéltünk "
2. ihr hatt et
" ihr hattet
" beszéltetek
"
3. síe hatten
" sle hatten " beszéltek "
Leseübung
I. Wenn. ich ein Vöglein war' (=ware), flög' (=fl6ge) ich zu dir
(würde ich zu dir fliegen). Wenn ich.genug Geld hiitte, ginge ich in
eine Sommerfrische (=würde ich ... gehen.) Wenn ich genug ,Geld
gehabt hatte, ware-ich. in eine Sommerfrische gegallgen. (Feltételes '
mód múltja). Wir würden mit den Kindem' spielen, wenn wir etwas
freie Zeit hatten. Wir hatten mit den Kin.dem gespielt, wenn wir etwas
Zeit gehabt Der Kranke ware scho'n gesund, wenn 'er die
Medizin cingenommen hatte. Du warest schneller 'gesund geworden,
wenn du liegen warest. Wenn wir alles wüJ3ten, brauchten
wir Keine Lehrer (= würden wir keine L. brauchen). Wenn wir aI1es
géwuJ3t hatten wir keine Lehrer gebraucht. Ich würde spazieren
gehel1 (Ich ginge spazieren), wenn eS nicht regnete. ' Ich ware
ausgegangel1, wenn es nicht geregnet hatte. Unser Vater setzte sich in
den Gartél1 (= würde skh' in den G. setzen), weim die Sonne schiene.
Ich hiitte mich in den Garten gesetz;!, wenn die S. geschiel1en hatte. -
Freutest du dich (= Würdest du , dich freuen), wenn ich dir diese
Bücher gabe? Ich würde mich sehr freuep- Ich hiitte sie dir schon
lange gegeben, wenn du mich darum gebeten hattest.
Il. Alif dem Lande
Lieber Freund!
Deinen Brief habe ich mit groJ3er Fretideerhalten. Ich danke Dir
fúr die guten und heeile michl . Dir einigesüber unseren
Aufenthalt in Kamten mitzuteilen.
Ich hatte
2
Dit schon lange geschrieben, -nenn ich gewuJ3t wo
Du eigentlich Deine Ferien
3
verbringst.' Ich glaube daB
i ich b e e i I e III i c h', etwas zu tun (zu abzureisen).
2 Feltételes mód múlt.
. 3 die Feiien. többes: pl. die Ferien si,:d lang.
308
/
mein Brief ohnehin verioren geg;n§en ware,4 wenn ich an
5
Deine alte
Berliner Adresse geschrieben hatte.
Du fragst, lieber' Karl, wie
6
es uns gehe und wo wir seien. Wir
fúhlen uns, gottlob, ausgezeichnet. Wir leben in einem kleinen Dorfe,
mitten im Wal de/ nahe bef einem prachtigen See. Es ware
8
schö n,
wenn du dies alles sehen und mit uns genieJ3en könntest!8
Wir wohnen zwar in einem kleinen Gasthof, ich habe jedoch oft
Gelegenheit,9 mit Bauem, Jagem und Knechten zu verkehren. Ich
habe schon mit vielen Freundschaft geschlossen.
lo
Die Bauem stehen mir am nachsten. II Du weiJ3t, daB ich diese
Menschen liebe. Auch die Kamtner Gebirgsbauem sind
freundlich e, bescheidene Menschen; die meisten haben kleine
Gefíöfte, Kühe und Ochsen, ein paar Schweine, l (ein) bis 2 Dutzend
Hühner, manchmal auch pferde. Sie arbeiten von früh bis abends
l2
auf
ihren Feldem oder im Walde.
Mühlberg liegt ziemlich hoch, es gibt daher weniger Getreide als
bei uns in der Ebene. Die Leute bauen\3 meist Kartoffein, aber auch
etWas Kom, Hafer und Gerste. Weizen wachst hier nicht. Hingegen
gibt es hier vielt< Wi esen mit Blumen und die sogenannten Almen, auf
denen die Kühe und Ochsen, die Schafe und Ziegen der Bauem zu
weiden pflegell. .
Eben jetzt ist die groJ3e Heuemte zu Ende. Auch ich habe
versucht, IlJ Gras zu mahen. Du hatteSf.15 wenn Du mich mit
der Sense bei der Arbeit gesehen hattest. 5 Gestem und heute wurde
das letzte Heu in die Scheunen gebracht und in einigen Tagen wird
man beginnen,16 das Kom zu schneiden (mahen).
4 Feltét<;les mód múlt; etwas geht verloren: valaw, ő megy, el·.ész valámi: der Brief ist
verloren gegaJlgen: a levél ő ment, elveszett. .
5 ich schreibe jm vagy an jn, de: ich schreibe an' e i n e A d -r e s s e .
6 ő kérdés. Egyenes: "Wie geht es euch-und wo seid ihr?"
7 m i t t e n i m Wal d (e): az ő közepén: mitten+in (Wemf.): valami közepén: n a h e
b e i einem Gegenstande, b e i einem Ort: valamihez közel.
8 Feltételes mó.d jelen. . . .
9 ich habe Gelegenheit, etwas zu tun (Deutsch zu ·sprechen). . , .
10 ich schlieBe (schloB) Freuildschaft (Friede): barátságot (békét) kötök:'de: ich sJ;hlieBe die Tili:
hecsukom az ajtót. '
I I jd sieht mir ndhe (niiher, am valaki közel áll hozzám.
12 von früh bis abends: kora ő ő estig.
lJ bauen. gy., h. a) építeni, b) termelni : pl. ich baue em Haus; der Bauerbaut das Getreide . .
14 ich ver s u c h e , etwas zu tun· (zu sprechen).
15 Feltételes mód múlt.
16 ich b e g i n n e ,"etwas'zu tun-(zu arbeilen) .
309
Das Wetter Hi/3t nichts zu wünschen übrig. Wir hatten bisher fast
immer nur Son!1enschein; blo/3 zwei- bis dreimal gab es Gewitter und
Regen. Wir können daher die Schönheiten dieses herrlichen Landes
genie/3en, machen Spaziergange durch die Walder, steigen auf die
Ber$e, gehen , schwimmen und baden und meiden d\lS Zimmer,
Abends sitzen wir noch lange im, Garten, spielen miteinander oder
plaudem mit den Gasten des Hauses. Es ist kein Wunder, wenn wir
uns wohlfUhlen, wie der Fisch im Wasser.
Du schreibst, lieber Karl, da/3 Du Anfang August
l 7
nacn München
kommen werdest. Ich bitte Dich zu warten, bis auch wir wieder in
München sind. Meine Ettem haben beschlossen, erst spatestens 15.
August nach Hause zurückzukehren.
Leb wohl, Heber Genie/3e den So.mmer in Deiner schönen
Heimat und schreibe, sobald Du Zeit hast, wié es Dir ' und Deiner
lieben Familie geht. '
.. Viele herzliche Grü/3e von uns allen,
Dein alter Freund \ '
Frans B ü r g e r
Fröhliche Ecke
Ein OffIzier fragt einen Rekruten, wie alt er sei. D_er Rekrut
antwortet: "Zu Befehl, Herr Hauptmann,20 Jahre. Ich ware jedoch
schon 21 Jahre alt, wenn ich nicht einganzes Jahr lang krank gewesen
ware." .
Wörter
die Nachricht, _o, --en a hír .
die Ferien (többes) (férien) a ő
ohnehin úgyis, különbe,n is
si.ch (wohl) fUhlen., gy., h. magát Uól) érezni
ich habe mich nicht wohlgefUhlt nem éreztem jól magamati
. geneil3en, genoG, h. genossen élvezni
. zwar -- jedoch (aber) ugyan - azonban (de)
der Jager, --s, -- , a vadász
cl!,!r Knecht, --es, --e a szolga
verkehren mit jm, gy. , h. vkivel érintkezni
(der) Kamtner ő v.melléknév)(a) karintiai
der Gebirgsbauer, --n, --n ' a hegyi paraszt
310
bescheiden
das Gehöft, --es, --e
der Ochs, --en, --en
manchmal .
das Getreide, --s
die'Ebene, _o, --n (ébene) .
das Kom, --es, __ "er ,
. der Hafer, --s
die Gerste, --
der Weizen, --s.
wachsen (vákszen), du wachst,
ich wuchs, ich bin gewachsen
die Alm, _o, --en '
das Schaf, --es, --e
die Ziege, _o, --n
weiden, gy., h
eben jetzt
das Heu, --s
die Emte, _o, --n
die Heuemte
das Gras, --es, -""er ..
miihen, gy" h.
lachen, gy., h. '
die Sense, _o, --n
clie Scheune, _o, --n
der Sonnenschein, -'-s
die Schönheit, _o, ·-en
stiegen, stieg, bin gestiegen
schwimmen, schwamm, I:l .
geschwommen

a tanya
az ökör
néha
a gabona
síks.ág. az alfóld
a rozs; a mag ,
a zab
az árpa
a búza
ő teremni
az alpesi ő
ajuh
a keCSKe
legelni
éppen most
a széria
az aratás
a szénakaszálás
a ű
kaszálni '
nevetni
a kasza
a ű
a napsütés, napfény
a szépség
hágni
úszni
meiden, mied, h. gemieden Un,etw.) kerülni vkit, vmit
leb wohl!" Isten veled!
die Heimat, -- . a hon .
der OffIzier, --s, --e (o ffIci 'r) a katonatiszt
der Rekrut, --en, --en újonc '
ler Befehl, --s, --e (befé'l) a parancs
zu Befehl! parancsára! '
der Hauptmann, -mannes,-leute a százados
r '
311
Aufgaben
1. F r a g e n. Sind Sie in Karnten gewese.n? in welche
Sommerfrische pflegen Sie zu gehen? Wie gelangen Sie dorthin? Mit
der Eisenbahn? Mit dem Auto? Was.· machen Sie in der '
Sommerfrische? Beschreiben Sie' '1írjon le) einen Tag irii" der
Sommerfrische! ' .
II. Változtassuk át a feltételes mód jelen idejét a feltételes ' mód.
múlt idejévél és fordítva! Pl. Ich w.are .pünktlich :mgekominen, wenn
der Zug keine Verspatung gehabt hatte. '
Ich kame pünktlich an, wenn der Zug keine Verspatung Mtte. -
Wir wün;!en uns freuen, wenn der Gast bei uns bliJbe. - Was
geseMhe, wenn wir ohne Karten reisten? - Du J<önntest schwimmen,
wenn dú dich nicht vor dem Wasser ftirchtetest. -' Sie besat3en etwa8,
wenn Sie etwas bescheiéiener lebten. - Es gingellhnen besser, wenn
• Sie dem Arzt gehorchten. - Wir Mtten Ihnen ges.chtieben, wenn sié
nicht zu uns gekommen waren. - Ich Sie um etwas péld gebeten, .
wenn ich gewuJ3t hatte, daJ3 Sie mir etwas geben. 7 Du' warest nicht
gekommen, wenn ich"dir nicht telephoniert hiitte.
-
"
312
. W er zuletzt lacht, lacht am besten !
* *
*
'0
FÜGGELÉK
Magyar fordítási gyakorlatok német megfejtése
I. Wo ist die Wand, wo ist die TÜT? Die Wand ist links, die TÜT ist rechts. - Ist
hiel' die Walld? Ja, hier ist die Wand. - Ist dOlt die TÜT? Nein, dort ist nicht die Tür,
SOlldem das - Wo ist die Lampe? Dort _oben ist die Lampe. -. Wo ist der
FuBboden? Hier unten ist der FuBboden. - Was ist links, was ist recbts? Links ist
der Ofen und der Stuhl , rechts (ist) das Bett und der Tisch. - Wer ist jinks, wer ist
rechts? Links ist der Schüler, rechts Ist die Schülerin. - Wo ist das Kind? Das Kind
ist hier. - Ist Kar! hier? Nein, Karj ist nicht hier.
II. Wo ist das Tor? Dort ist das Tor. -' Ist das em Tor? Nein, das ist kein Tor,
sondem eine TÜT. - Was ist das? Das ist ein Fenster. - Ist hier eine Uhr? Ja, hier ist
eine Uhr. - WO' ist die Uhr? Die '{Jhr ist oben. - Was ist noch oben? Dort oben ist
noch em Spiegel und ein Bild. - Wo ist der Spiegel und wo ist das Bild? Der
Spiegel ist links und das Bild ist rechts. - Was ist dort hinten? Dort hinten ist ein
Herd. - Dás kein Herd. Was ist das? Das ist ein Ofen. - Ist hier kein Herd? Nein,
hier ist kein Herd. Das ist keine Küche, sondem ein Zimmer. - Was ist hicr vome?
Hier vnrne ist cin Schrank und ein Bett. - Wo ist der Teppich? Der Teppich ist hier
unten. - Ist das ein Teppich oder ein Vorbang? Das ist ein Vorhang. - Wo ist Maria
(Marie)? Marie ist dort. Nein, M. ist nicht dort. - Ist Marie noch eine Schülerin? Ja,
M. ist noch eine Schülerin. - Ist Rudi ein Knabe? Ja, R. ist ein Knabe und Marie ein
Madchen. - Was Iiegt hier? Hier liegt.ein Hund. - Ist das auch ein Hund? Nein, das
ist kein Hund, das ist eine Katze. - Was ist das? Das ist eine TÜT. - Ist das eine TÜT?
Nein, das ist keine Tür, das .ist.ein Fenster. - Wo ist noch ein Fenster? Auch dort ist
noch ein ].!enster. '
. III. Wie ist diese Wöbnung? Sie ist groB und sch ön. - Das ist die Einrichtung. -
Wie ist die Einrichtung? Sie ist alt und schön. - Wo ist die Küche? Die Küche ist
dort. - Wie ist sie? Sie ist klein. - Ist das ein Herd? Ja, das ist ein Herd. - Was ist
das? Das ist ein Schrank. - Wie ist er? Er ist gro/3 und hoch. - Ist das eine TÜT?
Nein, das ist keine Tiir. Das ist ein Fenster. Dic TÜT ist dort rechts. - Wie ist die
TÜT? Die TÜT ist klein und niedrig. - Wo ist das Bett? Dort hinten ist das Bett. - wic
ist es? Es ist lang und breit. - Und was ist hier vomc? Hier vorne ist ein Tisch. - Íst
dieses Bett gro/3? Nein, es ist J-Jein. - Wo ist ein Schrank? Dort ist ein Schrank. - Ist
das der Qfen? Ja, das ist der Ofen. - Wie ist er? Er ist alt und klein. - Welcher Ofen
ist neu und groB? Jenef Ofen ist neu und gro/3. Welcher Stuhl ist alt? Dieser Stuhl.
- Welche Larnpe ist gro/3 und welche klein? Diese Larnpe ist gro/3 und jene klein. -
Wie ist die kleine? Die kleine ist neu. - Und wie ist die gro/3e? Sie ist alt. - Wer
steht dort? Dort steht ein Mano. - Wie ist er? Er ist jung. - Wer ist das? Das ist ein
Madchen. - Ist dieses Madchen schön? 'Nein, es ist nicht schön. - Ist es jung? Ja, es ,
ist jung. - Wie ist dieses·Kind? Es ist fröhlich.
IV. Was ist das? Das sind die Möbel. - Wie sind diese Möbel? Sie sind schöri:. -
Sind sie alt ader neu? Sie sind neu. - Ist auch diese Lampe neu? Nein, diese Lampe
ist nicht neu, sondem ajt. - Sind dÜlse Wande weiB odor gelb? Sie sind geJb. - Ist
das ein Bett? Nein, das ist kein Bett, das ist ein Diwan. - Wie ist dieser Diwan? Er
ist bunt. - Wo sind die Betten? Die Betten sind 0011. - Was ist das? Das sind die
Bilder. - Welche Bilder sind neu? Diese Bilder sind neu; aber jenes Bild ist alt. -
',- l

313
Sind die Kinder brav? Die Miidchen sind brav, aber der Kllabe ist schlimm. - Sind
die Kinder hier? Nein, die Kinder sind nicht !iler. - Wer ;,t das? Das sind di e
Schüler und Schülerinllen. - Sind die Schüler brav? Ja, sie sind sehr brav. - WL' sind
die Pferde und die Hunde? Dort sind sie.
V. (I.) Was bist du? Ich, bin ein Deutscher. - Und ich bin eine Deutsche. Wir
sind Deutsche. - Was ist dieser Herr? Er ist Franzose (Engliinder). - Was ist diese
Dame? Sie {st Französin (Engliinderin). - Was sind Damen und Herren? Sie
sind Franzosen (Engliinder). - Wer sin(\ Sie? Ich bin Fritz K. - Sind Sie ein Ungar?
Ich bin kein Ungar, sond.::rn ein Deulscher. - Was sind Sie Friiulein? Ich bin
Lehretin. - S;nd Sie eine Deutsche? Nr.in, ich bin keine Deutsche, . sondem eine
Italienerin. - Seid ilir Deutsehe? Ja, wir sind Deutsche. - Wer bist du? Ich bin Karl
M. - Bist du noch ein Schüler? Jawohl, ich bin noch ein Schiller. - Bist du immer
brav und flei13ig? Jawohl; ich bin irnmer brav .und flei13ig. - Bist du ein Un8.ar?
Nein, ich bin kein U:1.gar. - Was bist du? Ich bin ein DeutscheL - Was ist Herr K. ?
K. ist (ein) Kaufmann. - Was ist Frau K.? Frau K. ist Lehrenn. - Ist auch Frl.
K. Lehrerin? Nein, Fr!. K. ist keine Lehrcrin. - Wieviel Möbel das? Das sind
zwei ;;chriinke, drei Kisten, ein Tisch und einige Stühle.
V. (II.) Das sind 3 Öfen, 2 Vorhiinge, 6 Fenster, 4 Türen, 3 Tore, vi ele Hiiuser,
einige Knaben und Miidchen, II Miinner und 2 Lehrerinnen unq viele
SchülerÍl1nen. .
VI. Hier ist die neue W ohnung. Das ist ein kleines Zimmc,;r, aber deri ist ein
gro13es Zirnmer und :!ine Küche. - Hier sind die neuen. und alten Möbel. - Was für
eine Einrichtung ist das? Das ist eine schöne Einrichtung. - Was ist das? Das ist ein
langer, dünner Teppich. - Ist das ein neuer Teppich? Nein, das ist kún neuer
Teppich, sond.em ein alter. " Ist dieser-Teppich billig? Nein, (er ist) teller. - Wo sind
die wei/3en Vorhiinge? Dort sind sie. - Sind die wei/3en Vorhiinge sc.!Jön? Ja, sie sind
schön. Hier sind 2 hohe und ein niedriger Schrank; niedrige Schriinke sind nicht
.ÍJ schön. - Was ist dort? Dort ist ein groBer, schwarzer Ofen. - Was ist hiú? Hier ist
der kleine, éI:te Tisch. - Sind auch dies álte Tische? Nein, diese sind neu. - Wieviel
Stühle sind hier? Hier sind 6 Süthle. - Wie sind die Farben? Die Farben sind schön
und freundlich. - Hier sind gelbe Wiinde; rate und braune Möbel, bunte Teppiche
und wei/3e Vorhiinge. - Was ist das? Das sinc! . die deutschen Bücher. - Wieviel
Bucher sind das? Das sÍLd viele Bücher. - Ist aucb das ein Buch? Nein, das ist eine
französische Zeitung. - Sind Sie 'ein Ungar? Ich bin kein Ungar, sondern ein
Deutscher: - Bist du ein deutscher Schüler? Ich bin kein deutscher, sondern ein
ungari &cher Schüler. - Was ihr? Deutsche odel Ungarn? Wir sind Deutsche. -
Wer war diese dicke Frau? Das war Frau Klein. . '
VII. Wa's machen Sie? Schreiben Sie? Nein, wir lese:1 diesen Bnef. - Ist das ein
deutscher Brief? Nein, das ist ein ungarischer Brief. - Was machen Sie daun? Dann
lesen wir eine Zeitung. - Wo ist die Zeitung? Dort ist sie. - Si.,.-.d auch ungansche .
Büchtlr hier? Nein, hier sind nur deutsc;he Bücher. - Bleiben Sie hier? Ja, wir
bfeibell hier: - Bleiben auch Sie, hier, Frl. K. ? Ja, auch ich bleibe hier. Ich bin
. müde: - Bleiben aucn die Kinder hier? Nún, die Kinder bleiben nicht hier. Si.e
gehen weg. - Wohin gehen :;Íe? Sie gc;;hen spazieren. - Was machen sie jetit? Sie
spielen rnitéinander; ich glaube, sie tanzen. Aber Anna und Rudi spielen Klavier . . -
Wo sind Franz und Karl? Sie sind nicht hier. - Sind sie immer so flei13ig? Franz ist
immer flei/3ig, aber Karl ist bis\{eilen ein schlimmer und fauler Knabe. - Was
machen die Miidchen? Sie arbeiten. Was arbeiten sie? Sie schreiben und lesen.
314
VllI. Sehen Sie diesen alten Mann? Ja, ich sehe ihn. - Wer ist das? Ich kenne
ihn nicht. - KClmen Sie jene junge Dame? Ja, ich kenne sie sehr gut. - Das ist FrL
Müller. eine deutsche Lehrerin. - Ist das (dies) die neue Wohnung? Ja, da"s (dies) ist
die neue W ohnung, - Ich sehe einen schönen, hohen Spiegel. War dieser' Spiegel
teuer? Ja, er war sehr teuer. Es (Das) ist eine schöne Arbeit! - Wie sind die Möbel?
Die Möbel sind schön lmd vomehm. - Sind das die neuen Stühle? Neín, das sind die
alten. - Sehen Sie die kleine Uhr? Ja, auch die uhr sehe ich. Ich höre sie auch. -
Hören Sie auch die Vögel? Ja, auch die Vögel höre ich. - für schwarze Vögel
sind das? Das sind Raben. Ich liebe sie sehr. - Singen diese Vögel? Sie singen nicht,
aber'sie sprechen. Das glaube ich nicht! Was sprechen sie.? Einige deutsche Wiirter.
- Was machCll wir jetzt? Zuerst lesen wir eine Weil e, dann arbeiten wir. - Was lesen
wir, diese ungarische Zeitung ader dieses deutsch e Buch? Das deutsche B. -
Verstehen Sie alle Wörter? Ich verstehe fast alle Würter. - Keimen Sie dieses Wort?
Ja, ich kenne es. Das ist das deutsche Hauptwort "die'Wiese" ader das ungarische
"rét". - Was machen Franz u. Rudi? Sind sie gesund? Beide sindjetzt gesund. - Wo
sind sie jetzt'? Jetzt sind'sie daheim. E(weder sie schreiben ader sie lesen. Sie lieben
die Arbeit.
IX. Wer sitzt dort? Dort sitzt der Herr Lehrer. - Was macht er? er noch
immer? Ja, er schreibt noch immer. - Kennt ilir den neuén Lehrer? Ja, wir kennen
ihn schon gut. Ich kenne ihn nicht. - Er ist ein flei13iger Mensch. Jetzt steht er auf
und geht weg. - Was macht ihr jetzt? Bleibt ihr daheim ader geht ihr weg? Wir
gehen ein weni g spazieren. - Sei d ihr nicht müde? Nein, wir sind selten müde. -
Was machst du? Ich m.ache eine kleine Aufgabe. - Du bist ein braver, ordentli'cher
Mensch. Schreibst . du deutsch od. urtgarisch? Nein, ich schreibe französisch. -
Verstehst du' gut Fnmzösisch? Nicht gut, ich lerne noch flei13ig. - Was macht Josef?
J. rechnet. - Wer singt hier? Das ist Anna. Sie singt sehr schön. - Schreiben Sic
einen Brief? Ich. schreibe keinen' Brief, sondem ein.e Aufgabe. - . Was suchen Sie
dort? Einen weichen Bleistift und ein weiJ3es Belt. - Dort ist kein Bleistift. Hier ist
ein langer, neuer Bl. - Ist er gut spitz? Er ist nicht spitz, aber ica spitze ihn.
X. Seid ihr Deutsche? Wir sind keine Deutschen, aber wir sprechen sem gut'
Deutsch. - Ist die deutsch e Sprache leicht? Sie ist ziemlich schwer. - Was für eine
fremde Sprache sprccht ihr noch? Wir sprechen, auch noch Englisc11 und
Französisch. - Wieviel Sprachen verstehen Sie, Herr G.? Ich verstehe 4 Sprachen,
und zwar Deutsch. Ungarisch, Französisch. und Italienisch. - Sprechen Sie ·diese
Sprachen? Nein, ich spreche gut nur Deutsch und Französisch; Ungarisch spreche
Ich sehlecht und fehlerhaft und Italieuisch spreche ich gat nicht. - Lernen Sic noch
Italienisch? Nein, ich lerne nicht mehr Italienisch. - Sind Sie noch ein Ich
bin kein Schüler - Was für Spraé4en splicht diese schöne Qame? Sie spricht
nur Deutsch. Sie spricht kein e fremden Sprachen. - Spricht sie schön? Sie spricht
nicht schön, aber viel. - Lemell auch A. und M. Deutsch? Natürlich lemen sie ,
Deutsch. Wie lemen sie? Gut und' flei13g. Lemen sie leicht? A. lemt sehr
aber M. lemt ein weni g schwer. - Was machen sie jetzt? Auch jetzt sitzen si.e zu
rechnen und scm·eiben. -' Gehen sie geme spazieren? Ja, sie gehen geme
spazleren. Sle sehen gut aus und sind gesund. ..
XI. Befiehl und ich gehorche! ' - Der Lehrer befiehlt Und die Séhüler
gehorchen. - Gehorchen alle? Ja, alle geherchen. - Öffnet die Hefte! Nehmt" dÍe
Fedem und schreibt langsam, . ich diktiere! - Macht keine Fehler! - F.,
v:iederhole die deutsche Aufgabe! Sprich langsam und laut! Warurn gehorscnst du
315
','
Jetzt ist es gut. - Kinder, steht auf1 Beten wir! immer - Lemen
Sle - Spreehen wir! Hören Sie, was ich sagc: Übung macht den Meister. _
Lesen Sle diese dcutsche Zeitung! Verstehen Sie sie? Ich verstehe nicht alle'Wörter:
- Lesen wir diese Aufgabe! .
xn. Die Kinder liegen noch und schlafen. Ich weeke sie: He, Kinder, es ist'
Morgen! Steht auf und wascht auch! - Die Kinder sind brav und gehorchen. Sie
stehen waschen und kammen sich. Das kalte Wasser erfrischt sie sofort. SÍe
beellen slch sem. Es ist spat. Ich /Tage sie: Was zieht ihr an? - Karl sagt:
Wir zlchen die blautJn Anzuge und dic gelben Schuhe an. - Sind die Kinder fcrtig? '
!a, SIC smd sch on ferttg. Sle nehrnen Platz und trinkcn Kaffce. - Ich fra gc Karl: Wie
Ist dcr Kaffee? - Der Kaffee ist sem gut und warrn. - tiebst du (den) Kaffee?
(Tnnkst du ?cmc Kaffec?) ich liebe ihn sehr. - Liebst du auch mich? Ja, auch
dich hebe Ich. - Liebe Kmder, jetzt geht spazieren! " -. Guten Morgen! Auf
Wledersehen!
. XIII. Was fiir einen Rock haben Sie? Ich' habe einen blatien Rock. - Wer hat
emen Rock? Herr Kl. hat einen schwarzen Rock. - Was fiir eine Hose hat
er? hat eme graue Hose. - Was fiir eine Weste haben Sie? Ich habe keine Weste.
- WleVIel ű haben Sie? Ich habe 2 Anziige, einen alten und einen neuen. _
t;ragen Sie jetzt? Jetzt.trage ich den alten. - Tragen auch die Damen
.. die Damen t:agen KIelder. - Ist das em Anzug oder ein KIeid?
Das 1st Seldenkleld. - Liebe Kinder, habt ihr· neue Hemdell 'und reine Kragen'?
Jawohl, WIr haben neue Hemden und reine Kragen. - Wieviel Paar Schuhe hast du
M.? Ich habe 4 Paar Schuhe. - Was fiir eine Farbe haben sie? Sie sind schwarz'
braun und gelb: - du diese braunen Schuhe? Ja, ich trage sie
geme. - zlehe sel an! - Wlevlcl Zimmer hat die Wohnung? Sic hat 3 Zirnmer.
- Wer hat eme neue. Dr. H. hat eine schöne, neue Eimichtung.
XIy. Hast du emen Vater? Ja, Ich habe emen alten Vater. - Wie heif3t er? Sein
Name 1st Franz B. - Hat er Geschwister? Er hat keine Geschwister mehr. _ Lebt
noch deme Mutter? Nein, meine Mutter lebt nicht mem (sie ist schon tot). Aber' ihr
alter Brudel> unser Onkel, lebt noch. Er ist (ein) deutscher Kaufmann. - Ist er reich?
Ja, er hat Vlel Geld .. - Hat er Familie? Ja, er hat eine groJ3e Familie, 6 Kitlder und
vle.
1e
Verwandte. Seme Frau, unsere Tante, ist eine Deutsche wie ich. - Wie war ihr
Madchenllame? fu Madchenname war H. - Wieviel Geschwister haben Sie? Ich
habe 2 -Sind sie noch ledig? Sie noch ledig, aber schon verlobt. _
Sllld sle gluckhch? Welche. Braut und welcher Brautigam ist nicht gJücklich? _ Was
- sl.nd Ime Brautigame? Der ei.ne ist Kaufmallll, der andere Professor. - Was machen
die Kna?en? eme schrelbt seiue Aufgabe, der andere spielt Klavier. - Mein
Kmd, gib memen BlelstIft her! Wo ist dein B1eistift? Dort ist er. - Was ziehen Sie
an, Herr GroJ3? MeÍt1cn neuen Rock und meine (neue) Hose. - Haben Sie "diese blaue
Farbe gem? Ja, i.ch h.abe sem gem. - Was fiir ein Hund ist das? Das ist mein
Hlmd, '- Haben Sle (die) Tlere gem'? Ich liebe nicht alle Tiere, aber dic Hunde liebe
Ich sem, "
, XV. Wonun bitten Sie Bruder? Ich bitte meinen Bruder um einen BJeistift
und Messci'. - Geben Sle dem k1einen Kinde eiu Stück Kuchen! _ Gib dem
Verkaufer das Geld! - Ich kaufe meinem Vater einen Hut. - Was kaufen Sie den
K.mde:n? Den Kmde?I ich Bilderbücher, Fibeln und Puppen. - Womm bitten
Sle llllCh? Ich bitte Sle um em Blatt weif3es Papier - leh danke Ihnen fi' da P .
W b' . ur s apler.
- omm Ittest du Stephan? Ich bitte ihn um ein Glas Wasser. - Womm hittet im
316
die Magd? Wir bitten sie um einige Stühle. - Womm bittet R. den Professor? - Er
bittet ihn um ein deutsches Marchenb.uch. - Wofiir danken Sie Ihren Eltem, Imer
Schwester und Ihrem ünkel? Meinen Eltem danke ich für den neuen AnZUg, memer
Schwester für das Geschenk und meinem ünkel fiir die schöne Uhr. - Sind Sie
glücklich? Ja, ich bin sem glücklich. - Sind Sie schon verheuatet? Nein, ich bin
noch nicht verheiratet, aber verlobt. - Wie heiJ3t fue Braut? Sie heif3t Berta, -
Lieben Sie sie? Natürlich liebe ich sie. - Was schen,ken fuer Braut? Schöne
Geschenke. - Wem begegnen wir da? Einem Bettler.leh kenne dies en Mann nicht. -
Sie geben dem armen Manne (Menschen) 10 Heller.
XVI. leh befehle Ihnen, gehorchen Sie mir! Warunt gehorchen Sie uns nicht? -
Diesei: Schiller gehorcht niemand. Er gef<illt mir nicht. - Auch diese Kinqer
gehorchen niemand. fu Lemer und ihre Eltem befehlen ihnen, aber sie gehorchen
selten. - Zeigen Sie 'IDS Il::re neue Wohnung! Sie haben eine schöne EinrichtJmg! -
Kommen Sie, ich zeige Ihnen auch die neuen Möbel. Wie gefallen Ihnen diese
hohen Scmanke? Sie gefallen uns sem. - Haben Sie auch eine Küche? Natürlich
haben wir auch eine Küche. - Holen Sie mir einen Bleistift..und auch ein Stück
Papier! Ich danke Ihnen fu den Bleistift. Er scmeibt gut. leh gebe ihn sofort
zurück./- Ieh bitte dich, gib mir die Feder und die schwarze Tinte! Ich habe keine
gute Feder: Ich danke dir fiir deine Feder. - Mit wem sprechen meine Eltem? .Mit
dem Herrn Professor. - Mit wem geht im spazieren? Mit der Magd. - Mit wem
spielt die Kleine? Mit meincm Bruder. - W omit schreiben die Schiller? Sie
scmeiben mit Fedem oder Bleistiften. - Was essen Sie? Ich esse gutes, warmes
Fleisch und Gemüse. - Schrneckt (Ihnen) das Fleisch? Es schrneckt mir
ausgezeiehuet. - Was machen Sie dann? Bleiben Sie daheim? Ja, ich bleibe daheim
und arbeite, weil ich viel zu tun habe. - Haben Sie keine Zeit? Leider habe ich
wenig Zeit.
XVII. Wem gehört dieser Stock? Er gehört unserem fIerrn Professor. - Wem
gehören diese Bücher und Hefte? Sie gehören mir uml meinem Bruder. - Gehören
diese Bilder euch? Nein, dieSe Bilder gehören nicht uns, sondem den Madchen. -
Welchen Madchen? Anna Wld Erika. - Wer sind A. und E.? A. und E. sind unsere
- We11! gehört dieser Schirm? Gehört er Ihnen, Hex;r Doktori? Nein;
dieser Schirrn gehört meinem Bruder. - Regnet es jetzt? Nein, jetzt regnet es nicht. -
Haben Sie auch einen Schirrn? Nein, ich habe keinen, ich gehe nicht geme mit
einem Schirrn spazierén. - Hier sind 2 PMr Schuhe, ein Paar schwarze und ein Paar
gelbe. Wem gehören sie? Die gelben Schuhe gehören Anton, die schwarzen Marie. -
Gefallen sie dir? Beide Paare gefallen mir. - Zeigen Sie die neuen ű Bitte,
kommen Sie mit mir! - Hier sind einige ű und KG\ppen. - Gehörcm alle Hüte und
Kappen Ihnen? Nicht alle gehören mir. Zwei ű gehören mir, einer gehört meÍt1er
Schwester F. und· die Kappen gejlören meinen, klbinen - Wie heiJ3en fue
Vettem? Der eine heiBt J. und der andere Stephan. - Ich bitte, borgen Sie mir jenen
Hut! Geme, probieren Sie {hu! Er steht (paBt) Ihnen ausgezeichn<;:t. - - Jst 'das fu
Zirmner? Ja, das ist mein Zimmer, aber die Möbel gehören meinen Eltem. - Kennen
Sie meine Eltem? Ja, ich kenne Ihre Eltem gut. Aber ille Geschwister kenne ich
noch nicht. - WievieÍ Geschwister haben Sie? léh habe 5 Geschwister, 3 Brüder" und
2 Schwestem. - Mit wem gehen Sie spazieren? Mit meinem Brautigam. -, WohÍn
gehen Sie? Zu pteinem Schwager und meiner Schwagerin (zu EltClJl, zu "
einer bekannter Dame). - Kommen Sie einmal zu uns! Ich komme mit Freude (mit
Vergnügen) zu Ihp.en.
3'n
XVIII. Die Kinaer arbeiten; jedes ist flei13ig. - Anna und R. brauchen (eine)
Feder und Tinte. - Wozu brauchen sie die Feder? Zum Sclu'eiben. - Habt ihr keine
Bleistifte? Nein, wir keine Bleistifte. - Wo sind die Bleistifte? M. llI,ld E:
brauchen sie zum Zeichrien und Schreiben. " Hier ist eine Flasche schwarze Tmte.
Der Vater bringt euch sofort einige Fedem. Was sagt ihr? Wir danken fiir die
Federn. - Geht jetzt und s,chreibt die Schrpibt langsam deutlich. und -
macht keinen Fchler! - J., kannst du auch schreiben? Ich kann noch llicht schrelben.
Abel' meine Brüder und Schwestem können. - WalUm spidst du also mit der Tinte,
wenn du nicht schreiben kannst? Deine Hiinde sind schwarz und schnlUtzig. Geh
und wasch dich mit Seife und warmern Wasser! - F. bittet seinen Vater um einen
Bogen weif3es Papier. - Wozu brauchst du das Papier? tum Rechnen. - W\lmit
schreibst du? Mit emem blauen Bleistift. - Ist der Bleistift spitz? Zeige ihn mir! Er
ist nicht spitz; spitze ihn sofort mit diesem Messer! - Wer , versteht
Deutsch? Bitte; ich verstehe gut Deutsch. - Kannst du dIese Aufgabe lesen? Ja, Ich
kann sie lesen. - Verstehst du jedes' Wort? Nein, ich verstehe nicht alles, ich bitte,
hdfen. Sie mir! Gut, übersetzen wir die Aufgabe! - Braucht der Ungar die deutsche
Sprache? Ja, er braucht sie. " '
XIX. Es gibt noch eine Freude. Es gibt schöne Tiere . .Es gibt ein Sprichwort.
Wo gibt es noch einen Kaiser? Es gibt schöne alte Vasen. Gibt es noch fleiBige
Schüler? Gibt es vide Götter? W ieviel Franzosen und Engliinder gibt es? Gibt es
hier keinen Franzosen? Gibt es hiel' Wasser? Hier gibt es gutes Wasser.
XX. Professor M. hat 2 Kinder. Das eine ist ein:Miidchen und heil3t A., das
andere ist cin Knabe, sein Name ist K. Der Junge ist um ein Jahr und 2 Monate iil ter
als A. Er ist auch starker, aber etwas kIeiner als seine.;.$chwester. - Um wieviel
Zentiníeter ist A. gröBer als K.? Sie ist nur um 5 Zentimeter g'cö13ei' als K. - Ist das
Miidchen' schwerer als der Junge? Nein K. ist um 2 Kilo schwerer als A. - Sind die
Kinder fleiBig? Ja, sehr, aber der tleiBigere ist 'do<:h der Junge. Ich kenne keinen
besseren Schüler, als ihn. - Wem bringen Sie diese beider Bücher? Ich bringe sie
den Kindern meines Bruders. - Was fiir Bücher sind das? Das 'eine ist ein deutsches
Buch, das andere ein ungarisches. - Welches war teurer? Das deutsche war um l
ő teurer als das ungarische, aber cs ist auch dicker und schöner und hat ,vide
Bilder. Die deutschen Bücher sind meistens teurer als dic ungaris.chen. - Spricht der
Junge Natürlich spricht er- Deutsch. Die Muttersprache meiner
Schwiigerin ist Deutsch. - Spricht der Junge auch Ungarisch? Nein, cr splicht noch
nicht Ungarisch, aber er verstehhschon ziemlich viel. - Wer versteht mehr,
Junge oder das Miidchen? Das Miidchcn versteht vid mehr als der KnaQ.é. Sle 1st
vü:l fieiBiger und Icmt auch lieber. - Lieben Sie die Kinder? Ja, 'ich liebe sic alle
beide, abel' den Jungen habe ich lieber als das Miidchen. Er ist der natürlichere. -
Wen liyben Sic am meisten? Ain liebsten habe ich meine Kinder. (Am meisten
liebe ich m. K.) - Wicvid Kinder haben Sió? Ich habe 3 Kinder, 2 Söhne und eine '
. Tochter. - Wie alt sind die Kinder? Meine Söhne sind 12 und 15 Jahre alt, meine
Tochter ist am iiJtesten, Sie"ist schon 19 Jahre alt. - Ist Ihre Tochter schon verlobt?
ü nein, sic lemt noch flei13ig. .
XXI. Wic, geht es euch? Seid ihr immer gesund? - Ich danke, cs geht uns
ziemlich gut. Abcr der Frau meines Bruders geht es schlecht. - Ist sic noch immer
krank? Ja, sie ist noch immer krank. - Was fu eine Krankheit hat sie -
Sie hatte eine schwere Erkiiltung und ist auch jetzt noch 'nicht gesund. - Liegt sie
noch? Ja, sie Iiegt noch immer, aber sic hat keine Geduld mehr. - Das Glaube ich!
318
l ,
, Sieht sic aus? Sie sieht sehr schlecht aus., Sic nichLessen, sic hat
kemen Appctit. ":- Was sagt der Ant? Er ,kann ihr helfenr cr ist mit ihr nicht
zufrieden. ,- Hat Ihr Bruder eine Magd? 'Ncin, er hat keine Magd mehr, cr ist jetzt
ohne Stellung, - Das ist ein trauriger .Fall . Ich wünsche der armen Krankcil eine
- baldige Besserurig. - Ich danke. Guten Tag. AufWiederseheu! - Mein kIciner Sohn
ist krank und bleibt ' dahet liegen. - Rufe meinen Hausarzt! Ich kenne keinen
besseren Ant als ihn. - Was fehit dem lieben Ludwig? Er hat eine schwere
Erkiiltung und hohes Fieber. - Ist L. ' geduldig? Leider nicht, er ist sem ungeduldig.
XXII. Legen Sie sich ins Be1;t! - Der Kfanke schliift im Bett, er-hat hohes
Fieber. - Was fohlt ihm? Er ist sehr erkiiltet. - Gehen Sie sofort in die Stadt und
hol en Sie einen Arzt! - Unser . Hausarzt -wohnt Ín der Stadt; ', ich kenne seine
Wohnung. - A'ber becilen Sic sich, dem armen Kranken geht es sehr schlecht. - Wo
ist Heine Spiegel? Ich suche ihn, aber ich ihn nicht. - Er ist im Schrank. -c.
Nein, er hiingt über dem Tische an der. Wand. - Gil; mir den Spiegel her, ich
brauche ihn. - Hiinge dicsen Rock an den Haken! Hier ist kein Platz. Mache hier
ürdnung! diese B(eistifte und Fedem in dic Schachtel! Wohin
,du die SchacJ:.tel? Ich stelle sic auf den Schrank. - Nem, stelle Sle heber dorthm auf
den Tisch! Spiiter brauche ich sie wicder. - Wo sind meine alten Schuhe? Hier 'sind
sie unter dem Tisch. - Ziehst du diese Schuhe an? Nein, ich ziehe lieber die neuen
an, diese' passen (stchen) mir besser als die alten. - Gehst du in den Garten?Nein,
• ich blcibe in diesem Zirnmer. Ich öffne das penster und schalle in den Garten
hinaus. - Wobin setzt du dich? Auf diese Bankoder den Diwan? Nein, ich setze
mich lieber ih diesen ,Armstuhl an das Fenster. - ,Lesen Sic in, diesem deutschen
Buche? Nein, ich lese jetzt nicht, bringe diese Laden in - Wic
gefal)t Ihnen neue Einrichtung? Sic ?efallt mir sehr; abel' dieses .schöne,
groBe Bild gefallt mir am besten, Es macht emen sehr gut81, vomehmen Emdruck.
- Vie ganze W ohnung ist sehr gem.ütlich. Nur dieser kIeme, íunde Tisch nicht
gut in der E«ke. Stellen Sie ilm hin unter dieUlir! - Sie haoen,recht. Dort hat er
emen besseren Platz. Wohin- reisHhre Famiiie? Meine Frau reist an das Schwarze
Meer 'meineKinder reisen an einen Sec. . '
XXIV. Meine Schiller kommen zu niir zu Besuch. Ich freue sehr über den
lieben Besuch. Wir bleÍben nicht zu }lause, -sondem gehen zusarnmen spazieren. - '
Gehen' Sie zu FuB? Ja, wir geI1en zu FuB; wir haben Zeit. KiJlder, gebt achl, was
ich sage! Ich gehe yor euch, ihr gehthintcr mir. Wir'gehen hintereinander, deLWeg
ist sehr schmal ,· - Nun trete ich m:ben euch, ihr geht neben mir. Wic wir
Wir gehen nebéneinander. - Wohin wollt ihr gehen? In dic Stadt (in den Wald, auf
das Land, in einen Garten). - Der ünkel ist im Zirnmer, die Kinder spielen drauBen
im Garten. Er ruft zu den Kindern hinab: Wo scid ihr, Kinder? - Jene antworten: wir
sind heraU/3en im Garten. Und wo bist du? Bist du drinnen im HaUse? - Ja, ich bin
herinnen. Kommt zu mir herauf in dic W ohnun'g! - Wir wollen nicht hinaufg,ehen,
komm lieber du zu uns herunter' in den Gwten! - Na gut, sagt der Onkel. Ich komme
zu euch hinunter. Wir können im Garten weiter spiden. - Det ünkel geht
hinuntcr, die Kinder erwarten ihn mit groBen Freude.
, XXV. Von wo kommst du? Aus dem Garten (aus der Buchhandlung, aus einem
Geschiifte, aus der Schuic). - Von wem bekol1lIllen Sic diesen guten ungarischen >
,Wein? Ich bekommc- ihn von meinem GroBvater (von einem Freunde meiner '
Familic). - Wo wohnen Sie jetzt? Ich wohne in der Wiener-Gasse. - Ist Ihre
Wohnung greI3? Ja, meine Wohnung ist groB; aber, vorher (früher)hatte ich eine
319
noch gröBere W ohnung in Baden bei Wien. - Aus wieviel Riiumen Thre
Wohnung? Sie besteht aus 3 groBen Zimmem und 5 kleineren Raumen. - Aus
wieviel Personen besteht Thre Familie? Meine Familie besteht aus 6 Personéh: aus
meiner Frau und mir; meinem Bruder und meinen 3 Kindem, einem Sohne und 2
Tochtem. - Bleibst du in deiner Wohnung? Nein, ich möchte umziehen. - Kann ich
dir hel fen? Ja, du kannst mir helfen. - Was willst du hier? Ich möchte in diesem
Buche lesen. - Hier ist kein freier PlatZ neben mir. Wohin willst du dich setzen? Ich
möchte mich an' (neben) das Fenster setzen. - Gut, dorthin kannst du dich setzen,
. dort ist Platz. Nehmen Sie den neuen Hut aus dem Schrank und legen Sie die alte
hinein! - Von wo kommt F.? Und wohin will er gehen? Er kommt eben aus
dem Büro und mÖQb.te ins Theater gehen. - Will er sich urnkleiden? Ja, er möchte
sich noch urnklei.den und waschen. - Hast du noch _ viel Zeit:2. Ich habe keine Zeit
i mehr. - Wünschst du einen weiBen Kaffee? Nein,- ich danke, ich habe den
" Kaffee nicht gem . . Lieber möchte' ich ein Glas frische Milch. - Gehst du allein ins
Theater? Nein, ich gehe mit meiner 'Braut ins Theater. - Brauchst du einen-reinen
Kragen? Ja, ich bitte dich um ein reines weiBes Hemd und einen Kragen. - ?ist du
mit dem Anziehen fertig? Ja, ich bin sofort fertig. - Wünschst du. gutes, süBes Obst?
Ja, gib mir eine oder zwei Bimen, ichnehme sictmit ins Theater. -
XXVI. Ich bin ein Europaer. In Europa sind viele schöne Lander. Kennen Sie
viele.Lander? Ja, ich bin schon ofl:-im Ausland gewescn. ,- Sind Sie in Deutschland .
schon gewesen? Natürlich bin ich auch in Deutschland schon gewesen. -Wieviel
gibt es? Es gibt 5 Erdteile. - , Wie sie? Sie heiBen EUropa; Asien, -
Afrika, Amerika und Australien. - Welcher ist am gröBten? Asien ist der gröBte
Erdteil. - Wie heiBt die Hauptstadt von Deutschland? Die Hauptstadt von .D. heiBt
Berlin. - IseB. gröBer als München? Ja, viel gröBer, B. hat mehr Ew.wohner als M. -
Von' wo stammt der Briiutigam Schwester? Er stamrnt aus Prag. - Ist ep'kein
"- Deutscher? Natlirlich ist er ein Deutscher. - Wo er gegenwiirtig? Jetztwohnt er
stiindíg in Berlin. Er wird immer dort bleiben, da er geschiiftlich dort ·zu {un hat. -
Von wo stammt Frl. , Sch.? Sie stamrnt aus Dresden, sie ist eine gebürtige
ReÍchsdeutscne. - Blei1!t' sie nun schon immer in sie wird dernniichst
in diC? Schweiz reisen. - Wo wohnen ThrG Geschwister? In Wien oder in der
) \. Provinz? Meine beideti leben ,in der Steiermark, aber mein . Bruder ist
- Sie' in die"ProvUu; oder in.s Áus!and ziehen? '.:
Ich blelbe mIt memerFamIhe ID W. Ich lebe am hebsten m der Stadt. Alle meme
Geschwister leben lieber in dér Provinz dem 'Lande): ,- Wie gefaIit IlmenB. ? 0,
es gefallt mi! sehr gut. Auch meiner Frau und meinen Kindem gefallt es. - In was
fiir eine Schule werden Ihre Kinder gehen? Sie werden ihs Gyrnnasium gehen. .
XXIX. Ein Zweigespiich.'Guten Tag, A.! Guten Tag, K.! - Woher kommst du
und wohin gehst du? - Ich komme aus meinem Büro, jetzt gehe ich zu Full nach
Hause. - Wem bringst du so schöne-Blumen? Meinem Vater. Er wird sich über die
Blumen sehr freuen; er war sehr krank. - Wie geht es ihm? Ich danke, es geht ihm
schon besser als in den let:Zten Tagen. Seit géstem darf er bereits aufstehen: und
Zimmer spazieren gehen. - Wie lange war er eigentlich krank? Er war 3 Wochen
kránk. Er hatte eine starke Erkiiltung. - Ist der Hausar.zt mit ihm zufrieden? fetzt ist
schon alles in Ordnung. M.ein Vater ist bereits seit einerWoche vollkommen
fieberfrei und hat seit einigenTagen auch sehon gröBeren Appetit. - Was wollt ihr
im Sommer machen?Werdet ihr in Bp. bleiben? Nein, wir werden schon am 20.
Juni nach S. an den Plattensee reisen. Dort haben wir eme kleine Villa JlIld einen
320
schönen Garten. - Seit wann habt ihr' eine Villa am Plattensee? O, schon lange,
Besuche uns im Sommer! - Ich danke, iéh sehr geme. Aber habt ihr genug
Platz? Natürlich haben wir genug Platz! - Gut dann werde ich zu euch kommen.
Aber ich werde erst im August Zeit haben. Das macht nichts; wir werden spiitest91s
im September nach Bp. zurückkopunen. - W ohnt ihr noch immer im ll. ·BeZirk?
Nein wir wohnen schon seit einem halben Jahre im I. Bezirk. Suche uns niichsten
Sonn'tag nachmittag auf! Wir w.ohnen in der Paulergasse Nr. 1, im -
Sonntag habe ich Ieider keine Zeit. Aber ,in der niichsten W oche werde Ich emmal
hinaufkommen. - Dann schreibe einen kutzen Briyf! Wir werden uns sehr freuen,
wenn du kOInrnst: - Ich wÜllsche deinem Vater eine baldi ge Servus! -
Auf Wiedersehen!
XXX. Ein Zweigespriich zwischen Fritz und seiner Mutter. Mutter: Fritz, bist du
sehr hungng? - F.: Ja, Mutter, ich habe groBen Hunger. Du daB ich' nach
Schu1e immer hungrig bin. Ist das Essen fertig? - M.: Ja, es 1st sofort fertlg. DIe
Magd deckt berei ts den Tisch. Du muBt Gedu1d haben. WeiBt du, was. wir heute
bekommen? - F.: Nein, das weiB ich nicht. Was bekommen. WIr? - M.:
Suppe,Fleisch und Gemüse und auch eine gute, süBe Mehlspeise. du auf
das Essen? - F. : Ja, ich freue mich 'sc;hr. - M.: Worauf freust du dIch am meIsten?
Auf die Suppe? - F.: Nein, auf die Mehlspeise. - Kinder, wascht euch die und
kommt zum Tisch! Die Magd, bringt bereits die Suppenschüssel. - Die Kmder
sich die Hiinde und setzen sich an den gedeckten Tisch. - Sie nehmen den
'Löffel zur Hand und beginnen Zu essen. Thr Mittagessen besteht aus 3 Giingen: aus
Suppe, Fleiséh und Gemü;>e und siÍBem Obst. Das Mittagessen schmeckt (mundet)
'ihnen sehr. · , ' . \ .
XXXI. Herr Dr. M. ist Junggeselle. Da er keine Familie hat, pflegt er fast
immer in einem Kaffeehaus zu frühsfficken. Auch heute béabsichtigt t<r; dahin zu
gehen. Er betritt das groBe' Lokal, ein Kellner Ű ihn und sagt: "WaS ist
angenehm? Was kann ich bringen? Kaffee oder Tee?" - "Ich bitte bringen Sie mir
einen leichten.. Tee mit Milch und eine kleine Portion Butter. AuBerdem bitte ich um
einige deutsche und französische Zeitungen." - "Jawohl, Herr Doktor". Mit diesen
W ot;ten entfemt sich der Kellner und bringt zuerst ein!ge deutsche
Spiiter bringt er das Frühsruck.,auf einer sil bemen Tasse. :Hert Dt:. _ M: beginnt zu
frühstücken. Sobald er mit dem Frühsruck fertig ist, ruft er den Oberkellner und
bezahlt die '
- XXXII. Ich bitte dich, die Milch zu trinken, die im Glase ist. - Gib die Flasche
her, die auf dem Tische ist (steht)! - Wir' danken dem Kellner, der die Speisen und
Getriinke (többes sz.) bringt. - Wem gehörtjener Garten, dessen Türen offen sind? -
Wern gehört dieser Bleistift, mit demich schreibe? - Wie gefallt Ihnen das Zimmer,
in dem wir sitzen? - Wie gefallt dir das Buch, das du jetzt liest? - Zeigt mir' die
Bücher, aus denenihr,lemt!(- Versteht ihr allés, was ihr lest? - Wer ist diese Dame,
deren Bild dort hangt? - Da,s ist eine deutsohe Dame, deren Kinder meine Schiller
waren. .
XXXIII. Das Telephonliiutet., - Hallo, wer ist dort? - Hier Dr. B. - GrüB
Gott, K.! - Wie geht es dir und deinén lieben Eltem? - Ich danke, heber Freund. Es
geht uns gut. Und wie geht es dir? - Ich danke, gut. Ich weiB, warum du
telephonierst. Du willst fragen, wann ich dich besuchen werde? - Ja, ich bin böse.
Wir erwarten dich schon.1ange zum Tee. Warum kommst du nich,t? - Lieber K., sei
nicht böse! Ich hatte in der Zeit in der Provinz sehr viol zu tun . . Aber ich
321
werde euch sobald wie möglich besuchen. - Ich wei/3, da/3 du nicht kommen wirst.
lcb werde in der nachsten W oche tagi ich zwischen 5 und 8 uhr zu Hause sein.
Komm also an irgendeinem Tage zu uns! - Es ist in Ordnung. Ich verspreche, trotz
meiner vielen Arbeit iunerhalb einiger Tage zu dir zu kommen. - Ich werde mich
sehr freuen. Du kannst entweder mit der Stra/3enbahn oder mit dem Autobus zu Ílns
kommen. - Das wei/3 ich. Ich war schon im letzten Jahre einmal bei euch. -
Beabsicbtigst du heuer ins Ausland zu reisen? - Nein; diesmal möchte ich den
Sommer daheim verbringen. Was wirsf du machen? - Ich babe die Absicht, heuter
an den Plattensee zu gehen. Ich liebe dieses pracbtige Wasser. - Also auf
Wiedersehen, lieber Freund! - AufWiedersehen in der nacbsten Woche!
XXXIV. Was soll ich beute abend beginnen? Soll ich ins Theater oder in ein
Konzert · gehen? - Nein, bleibe lieber daheim und lerne etwas! - Mu/3 ich heute
unbedingt arbeiten? - Du mu/3t nicht; niemand mu/3 arbeiten, aber du sollst flei/3iger
sein! - Gut, dann bleibe ich heute daheim und werde arn Sonntag in die Oper gehen.
- Die Magd soU das Fenster schlie/3en! Die Kinder sol1en drau/3en ruhiger: . sein,
darnit ich denken kann! - Sol1 icb dir helfen? Du kannst mir nicht helfen. - Will st du
vorher etwas essen oder trinken? - Nem, ich werde spater essen. Wartet nicht, wenn .
ihr Hunger haht!
XXXVI. F. ist musikalisch. Leider hat er selten Gelegenheit (dazu), seine Kun,st
auszuüben. Aber er ist Stamrngast des Wiener Opernhaúses und der gro/3en
Konzerte. Auch gestern abends war er in der Oper. Man spielte eine Mozart-Oper.
F. konnte den AQend kaum erwarten. Um 6 uhr abends zog er sich um und eilte ins
Theater. Natürlich batte er noch Zeit und mu/3te lange warten. Er hatte einen guten
Platz; er sa/3 in der erstén Reihe. Er konnte die ganze Bühne gut sehen und brauchte
so kein Opernglas. Die Auffuhrung war ausgezeichnet. Die Scbauspieler ernteten
gro/3en BeifalI. F. war mit der Auffuhrung sehr zufrieden.
XLm. In den letzten Tagen vor der Abreise wurden gro/3e Vorbereitungen
getroffen. Die W ohnimg wurde von der Magd in Ordnung gebracht. Die Koffer und
Körbe wurden vollgepackt. Die Fenster ' wurdeIi geschlossen und die Tfuen
versperrt. Um 4 uhr früh standen wir auf, um 5 uhr verlie/3en wir die W ohnung und
fuhren mit einem Auto' zur Bahn (auf den Babnbof, zur Station), da der Zug um 6
uhr abfuhr. Es war kein gro/3es Gedrange. Wir lösten die Fahrkarten und gingen in
die Halle. Die Báhnsteige waren fast leer. Wir muJ3ten auf den Schnellzug warten,
da er noch nicht eingefabren war. Schlie/3lich karn er und blieb auf dem zweiten
Geleise . . Es war ein kurzer Zug. Er bestand Hur aus 5'Personenwagen, einem
Postwagen und der Lokomotive. Sofort sucbten wir ein Abteil ll. (zweiter) Klasse
und nabmen am freien Fenster Platz. Unsere Trager brachtendas Gepack, das aus
einem Koffer uúd 2 Körben bestand, und legten es auf das Gepiicksnetz. Wir
bezahltendie Trager und gaben ihnen auch Trinkgeld. Um Punkt 6 uhr fuhr der
Zug ab. Wir hatten keine Verspiitung. Wir blieben nur selten stehen. Um J2 uhr
kamen wir in X. an, wo unsere Eltern uns empfíngen (erwarteten).
322
SZÓJEGYZÉK
. Figyelem!
a) . A szójegyzék a könyvben ő valamennyi német szót
tartalmazza - kivéve a számneveket (v. Ö. a XXVIII. leckével!) és a
keresztneveket a utáni összeállítást!).
b) Minden ő az egyes számú alanyeseten kívül az egyes számú
birtokos t?set és a többes számú alanyeset is adva van.,(A -- jel jelenti a
ő utána következik a ő ha a ő van ő a " jel
azt jelenti, hogy a ő szó ő "umlaut"-ot kap: a -- a, o -- ö, u
-- Ü, au -- au.)
c) Minden ő ragozású igénél közöljük a ő igenéven kívül még az
ő múlt egyes számú l. személyét és a múlt ő egyes számú 1.
személyét; h. = habe,b. = bin, s. = sich (visszaható· igék!). A ő igenév
után álló (i), (ie), (a), (ö), (au) azt jelenti, hogy a ő ő ragozású
ige ő a jelen ő számú 2. és 3. személyében változást
szenved pl. sehen (ie) = ich sehe, du siehst, er sieht.
d) Gyenge ragozású igéket "gy"-vel jelöljük. Pl. lachen, gy. h. = ich
lachte, habe gelacht;studieren, gy. h. = ich studierte, habe studiert.
e) Az elválasztható ő vékony yonással jelöljük. Pl. ab heben,
hab, h. - gehoben = ich hebe ab, hab ab, habe abgehoben. .
t) A melléknév után álló (") jel azt jelenti, hogy a ő melléknév
ő a fokozásnál "umlaut"-ot kap. Pl. rot (") = rot, röter, rötest.
g) További rövidítések: t.-e. = tárgyeset; tul.e.= tulajdonító eset; b.e. =

A.
der Abend, -s, -e: este
abends: este
das Abendbrot, -es, -e: vacsora
das Abendkleid, -es, -er: esti ruha
. aber: 'de . .
ab I fahren (a), fuhr, b.-gefahren: elin-
dulni
.die· Abfahrt, -, -en: elutazás
ab I hangen, gy. h. : letenni
ab I heben, hob, h. -gehoben: leemelni
ab I koppeln, gy. h.: lekapcsolni
ab Iladen, lud, h. -geladen: lerakni
ab Ilegen, gy. h.: letenni
al) I nehmen (nÍInn!st), nahm, h. -ge-
nommen: levenni, leeme'.ni
ab I raumen, gy.h.: eltakaótani
die Abreise, -, -n: elutazás
der Abschied, -s: búcsú; A. nehmen von
jm:
ab I scbreiben, schrieb, h. -geschrieb911:
leírni
ab I senden, gy. h.: elküldeni
eler Absender, -s, -: feladó
die Absicht, -, -en: szándék
ab I sperrCll, gy .h.: elzárni
ab I statten (gy.h.) einen Besuch Gm):
meglátogatni (vkit) .
ab Isteigen, stieg, b. -gestiegen: meg-
szállni
das Abteil, -s, -e: szakasz
die Abteilung, -, -en: osztály
ab I tragen (a), trug, h. -getragen: elhor-
dani .'
323
ab I trocknen (sich -.), gy. h.: száritani
(törölközni)
ab I waschen (a), wusch, h. -gewaschen:
mosogatni
ab I wi egen, wog. h. -gewogen: lemérni
ab I ziehen, zog, h. --gezogen: kivonni
acht I geben (i), gab, h. -gegeben: VI-
gyázni
der Adler, -s, -: sas
die Adresse, -n: cím
die Adria: Adria
dei- Afrikaner, -s, -: az afrikai
die Afrikanerin, -, -nen: afrikai ő
alI (-er, -e, -es): minden
allein: egyedül
diC? Alm, -, -en: alpesi ő
als: mint; amikor .
also: tehát
alt(n): öreg, régi
ait werden: megöreg5='dni
das Alter, -s: kör, öregség
:der: Amerikaner, -S,-: az amerikai
die Amerikarterin,-, -nen: n ő
das Amt, -es, -ner: hivatal
an (+t.e.): -ra, -ra
(+ tul.e.): -n, -on, -en, -ön
ander: más
der, die, das andere: a másik
der Anfang, -es, = lange: kezdet
an I fangen (a), fmg, h. -gefangen: kez- '
deni, ő .
an I fragen gy. h.: megkér.dezni
angenehm: kdlemes
felhívott
an I hiingen, gy. h. : (hozzá)csatolni
an I kleiden (sich--), gy. h.: felöltöztetni
(felöltözködni)
an I kornmen, kam, b.-gekornmrn: meg-
érkezni
die Ankunft, -, =künfte: megérkezés
an I iegen (Kleider), gy. h.: felvenni
an I melden, gy. h.: bejelenteni
die Anmerkung, -, -en: megjegyzés
die Anrede, -, -n: megszólítás
an Irufen, rief, h.-gerufen: felhív.ni
an I sagen, gy.h.: bemondani
324
an I schauen, gy. b.: megnézni
die Anschrift, -, -en: cím
I (ie),sah,h.-gesehen: megnézni
die Anslchtskarte, -, -n: képes ő
lap
die Antwort, -, -en: felelet, yálasz
der Antwortbrief, -es,-e: válaszol61evél
anworten, gy. h.: válaszolni .
an I ziehen (sich --), zog, h.
angezogen: felvenni(felöltözködni)
der Anzug, -es, =züge: öltöny
·der Apfel, -s, -": alma
die Apotheke, -, -n: gyógyszertár
der_Apparat, -es, -e: készülék
der Appetit, -s: étvágy
der April, -s: április
die Arbeit, -, -en: munka
arbeiten, gy. h.: dolgozni
der Arbeiter, -s: munkás
der Arm, -es, -e: kar
arm (U): szegény '
der Armstuhl, -es, = stühle: karosszék
der Arzt, -es, '-"'e: orvos
der Asiate, -n, -n: 'az ázsiai
die Asiatin, -, -nen: ázsiai ő
atrnen, gy. h.: lélekzeni
auch: is
auf (+t.e.) -ra, -re
(+tul.e.): -n, -on, -en, -ön .
aufl'brechen (i), brach, b.
útnak indu1ni
der Áufenthalt, -es, -e: tartózkodás
die Auferstehung, -,-en: feltámadás
. die Auffiihrung, -, -en: ő
die Aufgabe, -, cn: feladat
der Aufgabeschein, -es, -.e:feladóvcvény
auf I geben (i), gab, h. -gegeben: felacb,i
aufl gehen, ging, b. -gegangen: felkelni·
. die _S one geht auf '
auf I gy. h.: abbahagyni
aurIladen, lud, h. -geladen: felrakni
die Aufualune, -, -n: felvétel
aufl schreiben, schrieb, h. -geschricben:
felírni
die Aufschrift, -, -en: felirat
aufl sein, war, D.: -gewesen: fenn lenni
aufl stehen, stand, b. - gestanden: fel-
ál1ni, felkelni
auf I tragen (a); hug, h. -getragen: feltá-
lalni
die Aufwartung, -, -en: látogatás;·
jm eine A. meglátogatni
das Auge, -s, -n: szem
der Augenblick, -es,.-e: pillanat
der August, -s: augusztus
aus (+tul.e.): -ból, ő ki
der Ausblick, -es, -e: kilátás
aus I dehnen, gy. h.: kitágítani
ausdrücklich: határozott
der Ausflug, -es, =flüge: kirándulás;
einen A.machen: kirándulni
der Ausflügler, -s, -: kiránduló
aus I fiihren. gy. h.: kivinni
aus I gehen, ging, b. -gegangen: kUnenni
ausgezeichnet: ű ő
die Auskunft, -, =künfte: felvilágosítás
die -, -n: kirakat
das Ausland, -es: külf"óld;
ins A. (im A.): külf"óldre (k.-ön)
aúsliindisch: külfóldi
(s.) aus I ruhen, gy. h.: kipihemií
aus I sehen (ie), sah, h.-gesehen: kinézni
auBerdem: azonlávül
auJ3erhalb (+ b.e.): kívül
auBerordentlich: rendkívüli
die Aussiéht, -, -en: ,kilátás
der Ausspruch, -es, = spruche: mondás
aus I stei gen; stieg, b. -gestiegen': le-
szállni
aus I stellen, gy. h.: kiállítani
aus J suchen, gy. h.: kikeresni
der Australier, -s, -: az ausztráliai
die Australierin, -, -nen: aus;tráliai ő
aus I \iben, gy. h.: gyakorolni
aus I weichen, wich, b.-gewichen jm: ki-
térni vki ő .
auswendig lemen: ő tanulni
aus I ziehen (sich--), zog, h.ausgezogen:
levetni ő
der Autobus, -ses, -se: autóbusz
\
B
baden, gy. h.: fiirödni
das Badezirnmer, -s: ő
die Bahn, -, -en: vasút
der Bahnhof, -es,=höfe: pályaudvar
der Bahnsteig, -es, -e: peron
bald: nemsokára
baldig: ő hamaros
die Bank, -, _ne: pad
barfuJ3: mezítláb
barmherzig: irgalmas
die Base, -, -n: ő
der Bauer, -n: paraszt
der Baurn, -es, -ne: fa
(das) Bayem, -s: Bajorország
baynsch: bajor
beabsichtigen, gy. h. : szándékozni
der Beamte, -n, -n: ő
beantworten (etw.),gy.h.:felelni
bedauem, ti: h.: sajnálni
bedeeken, gy. h.: (be)fedni
bedeuten, gy. h.: jelenteni
s. beeilen, gy. h.: sietni
der Befehl. -es, -e: parancs
befehlen (ie), befahl, h.befohlen: paran-
csolni
s befinden, befand mich, h. m. befun-
den: lenni
s begeben (i), begab mich, h. m. bege-
ben: elmenni
begegnen (im), gy.b.:találkozni (vkivel)
begeistert: lelkes
beginnen, begann, h. begonnen: kezde-
ni, ő
begleiten, gy. h.: elkísémi
der Begleiter, -s, -: ő
begrüBen, gy. h.: üdvözölni
bei (+ tul.e.): nál, -nél
beide, die bei den: ő
der -s: tetszés
die Beilage, -, -n: körítés, melléklet
beiliegend: mellékelt
das Bein, -es, -e: lábszár
beiseite liegen, gy.h.: félretenni
das Beispiel, -s, -e: példa;
zurn B.: például
beiBen, biB, h. gebissen: harapni
325
bejahen (etw.), gy. h.: igennel felelni
(vmire)
bekannt: ismert
der Bekannte, -n, -n: ő : '
bekannt I geben (i), gab, h. -geg6ben: tu-'
datni
bekommen, bekam, h. bekommen:
kapni
belegen, gy. h.: elfoglalni
bell.en, gy. h.: ugatni
benachbart: szomszédos
das Benehmen, -s: viselkedés
benei den, gy. h. (jn um etw.): irigyelni
bequem:kényelmes
bereits: már
der Berg, -es, -,e: hegy
der Bernf, -es, -e: hivatás
beseheiden: szerény
beschlie/3en, beschloB, h. beschlossen:
elhatározni
dei.Beschwerde, -, -n: baj, panasz
besetzt: foglalt
die Besetzung, -, -en: szerq>osztás
, der Besitzer, -s, -: tulajdonós, birtokos
besorgen, gy. h.: elintézni
besser: l. gut
s. bessem, gy. h.: megjavulni
die Besserung, -, -en: jobbulás, javulás
best: l. gut
das Besteck, -s, -e: ő
besteigen, bestieg, h. bestiegen: fel-ebe)
szállni'
bestellen, gy. h.: megrendelni
bestimmt: határozott, biztos( an)
der Bes.uch, -es, '-e: látqgatás
besuchen, gy. h.: meglátogatni
die Besuchskarte, -, -n: névjegy
besucht: látogatott
, beten, gy. h.: imádkozni
betrachten, gy. h.: szemlélni
der Betrag, -es, -"e:összeg
betragen, die' Summe betriigt, betrug,
h.betragen: kitesz(az összeg) ,
betreffend: ő
betreten (betrittst), betrat, h, betreten.
(+t.-é.): belépni (-ba, -be)
das Bett, -es, -en: ágy
bettUigerig: ágyban ő
326
der -: koldus
be':or: ő
bewegt: mozgalmas
der Bewohner, -s, -: lal<;ó, 'lakos
bewundem, gy. h.: csodálni
bezahlen, gy. h.: megfizetni
die Bezahlung, -, -en: fizetés
-der Bezirk, -es, -e: kerület
das Bier, -es, -e: sör
der'Bierkeller, -s, -: söröspince
das Bild, -es, -er: kép
das Bilderbuch, -es, =bücher: képes-
köU:yv
das Bilduis, =nisses, =nis'se: képmás
billig: olcsó
bin (1. sein), ich bin: vagyok
die Birne, -, -n: körte
bis: ig; míg; bis wann? meddig?
bisher: eddig
. bisweilen: néha
bitleri, bat, h. gebeten (jn .• um.etw.):
kémi ő vmit)
bitten lassen, lie/3, h.·bitten lassen: ké-
retni
bla/3: sápadt
das Blatt, -es, -"er: lap, levél
blau: kék
bleiben, blieb, b. geblieben: maradni
der Bleistift, -es, -e:
blink: vak
es blitzt, gy. h.: villámlik
blond: ő
blo/3: csupán
die Blume, -, -n: virág
das Blut, -es: vér ,
der Boden, -s, _n: padló, fóld
der Hodensee, -s: Bodeni tó
borgeIi, gy. h.: kölcsönözni
böse: gonosz böse sein jm: haragudni
der Braten, -s: pecsenye
brauchen, gy. h.: szüksége van valamire
braun: bama
die Braut, -, _"e: menyasszony
der Briiutigam,' -s, -e: ő
brav: jó, derék
breit: széles
breiten, gy. h.: kÚeríteÍú
das Brett, -es, -er: deszka
der Brief, -es, -e: levél '
. der BriCfkasten, -s, -: levélszekrétÍy
. die Briefmarke, -, -n: bélyeg
die Brieftasche, -, -n: tárca
der Brieftriiger; -s, -: levélhordó '
der Briefuruschlag, -es, =schliige: borlték
der Briefverkehr, -s: levelezés '. .
die Brille, -, -n: " ,
bringen, brachte, h. gebracht: (el)homi
dasBrot, -es, -e: kenyér
die Brücke, -, -n: híd
• derBrucler, -s, _": fivér
das Buch, -es, _"er: könyv' \
die Bücherei, -" -en: könyvtár '
der, BücheIWUml, '-es, =würmer: ,kötivv-
moly 10' , ", ' .
die Buchhandlimg, -, -en: könyvkctes- .
kedés "I
der Buchstabe, -n, -n:'beru
der Budapester,-s, -,: a budapesti
bügeln, gy. h.: vasalni ,
die Büline, -, -n: sZínpad
der-Bund, -es, -ne: szövetség
der Bmidesstaat, -es, ' -en: szövetségi
állam ,
das Bündel, -s, -: batyu'
bunt: tarka
der Bürger, -s, -; polgár
, der Bürgenneister, -s, -; polgánnestet
das Büro, -s, -5; iroda
c "
/ "
der Chef, ' -s, -s; ő
D
, da: itt, minthogy, mivel
das,Dach, -es, ő
daheim: 'itt( ott)hon
daher: ezért '
dahin:oda
die Dame, -n: hölgy .
der Damenschneiider, ő ,
.damit: hogy; azzal \
• daneben: mellette '\
der Dank, -es: köszÖnet
danken, gy. h. (im. fiir etw.): köszönni
(vkinek vmit)
dann: azután
Oarin: abban, .benne
darom: ezért
daÍ3:hogy
das Daturu, -s, Daten: keltezés
dauem, gy. h.: tartani '
der Dawnen, -s, -: hüvelyk '
davon f fliegen, flog, b. -geflc:-gen: elre-
pülni
die Decke, -, -n: mennyezet, takaró
decken, gy. h.: megteríteni
dein,. -e, --: tied, -cl
"darnniichst: legközelebb
denken, dachte, h. gedacht:
delÍG: mert
der, die, das: a, az; aki, amely
, dcutlich: világos, ő
deutsch: német
der Deutsche, -n, -ti': a német férfi
dic Deutsche, -n, -ll: a' német ő
das DeutschÓ, -n: ,német nyelv
der Oezember, -s: december
dich: téged, magadat
'dick: vastag, kövér; dick w.erden:' meg-
hízni "
dienen, gy. h.: szolgálni
der Dienstag, -s, '-e: kedd
dies (-cr, -e, -es): ez a
diesmal: ezúttal
diesseits (+b. e.): innen
diktieren, gy. h. diktiert: diktálni
kötvetleti.(ül) ,
der Diwim, -s, -e: ' pamlag
doch: de
der, Doktor, -s, -en: doktor
die Donim: Duna
d4\:r I)otlJ1erstag, -s, -e: csütörtök
es donnerf, gy. h. : mennydörög
das Dorf, -es, _"er: falu
dort: ott; V'ón dort: onnan
das Drama, DramC'i1: :káma
driingen, gy. h.: torakodni
drauBen: kint
drciviertel: háromnegyed
drinnen: bent
drücken, gy. h.: szorítani
327
du: te
dunkel: sötét
dünn:vékony
durch (+ t.e.): vmin keresztül, át
' dürfen, ich darf, durfte, gedurft:
szabad (tenni), -hat, -het
der Durst, -es: szomjúság ich habe D. :
szomjas vagyok
durstig: szomjas
das Dutzend, -s, -e: tucat
eber, (jetzt): éppen (most)
die Ebene, -, -n: síltság
dbenfalls: szintén
ebenso: éppúgy
die Ecke, -, -ll: sarok
das Ei, -es, tojás
die Eiche, -, ,n: tölgyfa
die Eigenschaft, -, -n: tulajdonság
eigentlich: tulajdonképpen
der Eigentümer, -s, ':. tulajdonos
die r,:ile: sietség
eikn,gy. b.: sietni
em, -e, _c: egy
der, die, das eine: az egyik
der Eindruck, -es, -"e: benyomás
einerlei: egyféle
ein I fahren: (a), fuhr, b. -gefanren:
befutni .
einfaltig: ű
ein I fangen (a), [mg, h. -gefangen:
megfogni
eingeschrieben: ajánlott
einige (töbqes): néhány ,\
der Einkauf, -es, = kaufe: bevásárlás
ein I kaufen, gy. 'h.: bevásárolni
ein I kehren, gy. b.: betérni
ein Iladen, lud, h. -geladen: meghívni
einmal: egyszer ' .
ein I nehmen (nimmst h.-ge- ·
nommen: bevenni
ein J packen, gy. h.:becsomagolni
die Einrichtung, -, -en: berendezés
ein I stei gen, stieg, b. -gestiegen: ' be-
szállni
328
einstellen, gy. h.: beállítani
einstweilen: ő
der Einwor.ner, -s, -: lakos
die Einzahl: egyes szám
einzig: egyetlen
dei Eisellbahn, -, -en: vasút
die Eltem (többes): ő
Emmentaler: emmentáli
der Empfang, -es, -"e: fogadás; átvétel;
in E. nehmen: átvenni
empfangen (a), empfing, h. empfangen:
fogadni .
der Empfanger, -s, -:' címzett
empfehlen (ie), empf,!hl, h. empfohlCI!:
ajánlani
endlich: végr$;
das Ende, -s, -n: vég
zu E.gehen: végéhez közeledni
der Englander, -s, -: az angol
die Englanderin, -, -nen: angol ő
englisch: angol . .
das Englische, -n: angol nyelv
der Enkel, -s, -: unoka
s. comtfemen, gy. h.: eltávozni
enthalten '(ii) , . enthielt,- h. enthalten: tar-
talmazni
s. entscheiden, entschied mich, h. mich
entschieden: elhatározni magát
s. entschlie13=, entschlo13 'mich, h. m.
. entschlbssen: elszánni 'magát .
del Entschlu13, =schlusses, =schlüssé;'
határozat
entschUldigen, gy. h.: megbocsátani
sich --: ő .
entsetzt: megrémült r '
entsprechen (i)" entsprach, h. ent-
. sprochen: inegfelelni
entsprechencf. ő
entstehen, -entstand, ist entstanden:
keletkezik
entweder, -oder: vagy-vagy
er: ő (hírnn.) ,
die Erbse, -, -n: borsó '
die Erde, -n: föld
das Erdgescho13, =geschosses, _9ge-
schosse: földszint
der Erdteil, -s, -e: földrész
der Erfolg, -es, -e: siker
erfrischen, gy.h.: felfrissíteni
ergeben: alázatos
ergreifen, ergriff, h. ergriffen: megra-
gadni
erhalten (a), erhielt, h. erhalten: meg-
kapni
s erheben, erhob mich, h. m. erhoben:
felemelkedni
erkaltet: ű
die Erkaltung, -, -en: ű
erkennen, erkannte, h. erkannt: felis-
mernI
erkliiren, gy. h.: megmagyarázni, kije-
lenteni
s. erkundigen (gy., h.) nach jm: tuda-
kozódni .vki iránt
'erlauben, gy. h.: megengedni
ich erlaube mir: bátorkoaom
ermüden, gy. h.: fárasztani
Emst: ő
ernst: komoly
die Ernte, -, -n: aratás
ernten, gy. h.: aratni
erreichell, gy. h.: elérni
erschien, b.
megjelenni
' ersichtlich: látható
erst: ő csak
erstaunt: csodálkozva
erste (der, die, das): ő
erstenmal, zum -: ő
erstens: ő
ersuchea, gy. h.: felkérni
ertrinken, ertrank, ist ertrunken:
fulladrri
erwachen, gy. b.: felébredni
erwarten (in), gy. h.: várni (vkit) ·
erwidern, gy. h.; felelni, viszonozni ,
erziihlen, gy. h.: elmesélni
es: ő (semI.)
essen,(i), a13, h. gegessen: enni
das Essen, -s: evés
etwa: körülbelül
etwas: valami,
etwas schlecht: kissé rossz
euch: titeket, nektek
euer, eure, -: tietek,-tok-tek
der Eurppaer" -s, -: az európai
die Europaerin, -, -nen: európai ő
europaisch: európai
ewig: örök
F
das Fach,-es,-"or: szak, fiók
der Fachmann: -es, Fachleute: szak-
ember
fahren {a), fuhr, b. gefahren: utazni
die Fahrkarte, -, -n menetjegy
die Fahrkartenausgabe, -, -en: jegyki-
adás
der Fahrkartenschalter, -s, -: menetjegy-
pénztár
der Fahrplan, -es, =plane: menetrend
das Fahrrad, -es, =rader: kerékpár
der Fahrschein, -es, -e: menetjegy
. die F ahrt, -, -en: utazás
der FalI, -es, -"e: eset; auf jeden F.:
mindenesetre
fallen (a), fiel, b. gefallen: esni
die Familie, -, -n: család
fangen (a), fmg,h.gefangen:(meg)fognj
die Farbe, -, -n: szín
fast: majdnem
die Fastenzeit, -, -en: böjt
der Februar, -s: február
die Feder, -, '-n: toll
fehlen, gy. h.: hiányozni
, was fehlt dir? mi bajod van?
der Fehler, -s, -: hiba
fehlerhaft: hibás
fehlerlos: hibátlan
gy. h.: ünnepelni
dei: Feiertag, -s, -e: ünnepnap
der Feind, -es, -6: ellenség
das Feld, -es, -er: ő
das Fenster, -s, -: ablak
das Fensterbrett, -es, -er: ablakdeszka
die Ferieti (többes): ő
das ,.Fernsprechbuch, -es, =bücher: tele-
. fonkönyv ,
die Fernspreéhnurnmer, -, -n: telefon-
szám
die -, -n: telefon-
állomás '
fertig: késze en)
329
fest: ő
fest I binden, band, h. -gebunden: oda-
kötni
die Fihel, -, -n: ábécés könyv
das Fieber, -s, -: láz.
der Film, -s, -e: film
finden, fand, h. gefunden: találni
der Finger, -s, -: ujj
der Fisch, -es, -e: hal
fischen, gy. h.: halászni
die Flasche, -, -n: üveg
das Flaschchen, -s, -: kis üveg
das Fleisch, -es: hús
der FleiB, -es: szorgalom
fleiBig: szorgalmas
die Fliege, -, -n: légy
fleif3end: folyékony
der Floh, -s, -"e: qolha
der Flügel, -s, -: szárny
der FluB, Flusses, Flüsse: folyó
folgend: ő
die Form, -, -en: alak
das F ormat, -s, -e: alak
die Frage, -, -n: kérdés
fragen jn, gy. h.: kérdezni vkit
fragend: ő
der Franzose, -n, -n: a francia
die Französin, -, -nen: francia ő
französisch: francia
das Eranzösische, -n: a francia nyelv
die Frau, -, -en: asszony, ő feleség,-né
das Fraulein, -s, -o: kisasszony
frei : szabad
das Freie, -n, im Freien: a szabadban
frei I halten (ii); heilt, h. -gehalten: fenn-
tartani .
der Freitag, -s, -e: péntek
fremd: idegen
die Freude, -, -n: öröm
_s. freuen (über, auf + t. e.), gy. h.:
. örülni (vminek)
der Freund, -es, -e: barát
freundlich: barátságos
der Friede, -ns: béke
frisch: friss
fröhlich: vidám, .víg
. fromm ("): ájtatos
früh: reggel, korán
330
der Frühaufsteher, -s, -: ő
a korábbi
frühestens: legkorábban
der Frühling, -s, -e: tavasz
frühmorgens: koránreggel
das Frühstück, -s, -e: reggeli
frühstücken, gy. h.: reggelizni
fühlen gy., h.: érezni
(ühren, gy., vezetni
die Füllfeder, -, -n: ő
für (+t.-e.): -élt, számára
die Furcht, -: ' félelem
der FuB, -es, -"e: láb zu FuB: gyalog
der FuBboden, -s, =böden: padló
das Futter, -s: takarmány, bélés ·
G
die Gabe, " -n: adomány
die Gabel, -, -n: villa
der Gang, -es,. -"e: folyós ó, fogás
ganz: egész(en)
die Garderobe, -, -n: ruhatár \.
gar nic.ld:: egyáltalában (éppen) nem
der Garten, -s, _": kert
die'Gasse, -, -n: utca
. der Gast, -es, ·!'e: vendég . \
der Gasthof, -es, =höfe: ő
der Gastwirt, -es, -e: ő
der Gatte, -n, -n: férj
Gattin, -, -nen: feleség
gebackeri: sült
das Gebaude, -s, -: épület
geben (i), gab, h. gegeben:
es gibt(+t.-e.): van, vannak
das Geben, -es, -e: ima
gebildet: ű
das Gebirge, -s, -: hegység
der Gebirgsbauer, -n, -n: hegyi paraszt
geboren: született ; o;::,
gebürtig: született
der Geburtstag, -es, -e: születésnap
das Gedeck, -es, -e: teríték
gedeckt: terített
d:lS Gedrange, -s, -: tolongás
die Geduld, -: türelem
geduldig:
geehrt: tisztelt
gefáhrlich: veszélyes'
gefallen (a), gefiel, h. gefallen: tetszeni
gegen (+t.-e.): felé, ellen
die Gegend, -, -en: vidék
der Gegenstand, -es, =stiinde: tárgy
das Gegenteil, -es, -e: ellentét, im G.:
ő
gegenüber (+tul.e.): vmivel szemben,
gegenwartig: jelenleg
gehen, ging, b. gegangen: menni
wie geht es dir? hogy vagy?
das Gehöft, -es, -e: tanya
gehorchen, gy. h. : engedelmeskedni
gehören, gy. h. etw. gehört mir: vmi az
enyém
die Geige, -, -n: ű
gelangen, gy. b.: érni
' gelaufig: folyékony
gelb: sárga ....
das Geld, -es: pénz
die Gelegenheit, -, -en: alkalom
das Geleise, -s, -: vágány
das' Gemüse, - s: ő
gemütlich: kényelmes, otthonos
genau: pontos
geneiBen, genoB, h. genossen: élvezni
1
genug: elég
das Gepiick, -es, -e: poggyász
das Gepacksnetz, -es, -e: poggyásztartó
gerade: éppen,egyenes
geradewegs: egyenesen
geraurnig: tágas ,
die Gerechtigkeit, -, -en: igazság
gem(e) ,(lieber, am.,liebsten): szívesen:
ich habe jn geme (lieb): szeretek
vkit; ich habe jn lieber: jobban ·
szeretek vkit
die Gerste, -: árpa
gesalzen: sós, besózott
das Geschaft, -es, -e: üzlet
geschaftlich: üzleti(leg); ich habe .g. zu
, tun: üzleti dolgom van
geschatzt: becsült, becses
das Geschenk; -es, -e: ajándék
die Geschichte, -, -n: történet
das Geschirr,..-s, -e: edény
die Geschwister:
der Geselle, -ti; -n: legény
das Gesicht, -es, -er: arc
das -es, -e: beszélgetés, tár-
salgás
gestem: tegpap
gesund: egészséges
gesund werden: meggyógyulni
dieoGesundheit, -: egészség
das Getriink, -es, -e: ital
das Getreide, -s: gabona
g:.:wiB: biztos
das Gewitter, -s, -: zivatar
gewöhnlich: rendesen
gewünscht: kívánt
gieBen, goB, h. geg os sen: önteni
das Glas, -es, -"er: pohár
die Glasscherbe, -, -n: üvegcserép
glauben, gy. h.: líinni
die GliedrnaBen (többes): végtagok
das Glück, -es: 'szerencse, boldogsAg
glücklich: boldog, szerencsés
gücklich werde3: boldoguhll
glücklich machen: boldoggá tenni
gnadige Frau: nagyságos (méltóságos)
a'i'Szony
das Gold, -es: ,arany
golden: arany-(ból való)
(der) Gott, -es, -"er: Isten gottlob! Gott
sei Dank!: hála Istennek!
Gotteswillen, um-l az Istenért!
göttlich: isteni
das Gras, -es, .. "er: fU
grau: szürke
greifen, griff, h. gegriffen:
greIl: éknk, rikító
die -, -n: határ
der Gro::chen, "s, -' garas
groB, gröf3er, gröBt: nagy
Ű
die GröBe, -, -n: nagyság
die GroBeltem (többes): ő
die Grof3mutter, -, =mütter: nagyanya
der GroBvater, -s, =vater: 'nagyapa
grün: zöld
das Grüne, -n: a zöld
der Gruf3, -es, -"e: üdvözlet
grüf3en, gy. h.: üdvözölni
grüfi Gott! adj(Qn) Isten!
der.9ulden, -s, -: forint
331
("
gut, besser, eest: jó
H
das Haar, -es, -e: haj
haben, hatte, h. gehabt: van valami.ie
der Hafer, -s: zab
der Haken, -s, -: horog, kampó
halb: fél
halblaut: félig hangosan
der Halbsohph, -s, -e: ő
die Halle, -, -n: csarnok:
halt I machen, gy. h.: megállni
die Hand, -, -"e: kéz
der Handschuh, -s, -e: ű
handlich: ő
. hiingen, hing, b.gehangen:függeni, lógni
hiingen, gy. h.: akasztani, felfüggeszteni.
. hart ("): kemény
cs{mya
hiiufig: gyakran
der ,Hauptbahnhof,-es, ::höfe: ő
udvár
der Hauptmann, -es, =leute: százados
die Hauptrolle, -, -n: ő
die Hauptstadt, -, =stiidte: ő
der Hauptteil, -es, -e: ő
,<.las Hauptwort, -es, =wörter: ő
das Haus, -es, -"er: ház,
nach Hause: haza,
zu Hause: ' ott(itt)hon
der Hausarzt, -es, =iirzte: háziorvos
der Hausbesorger, -s, -: ő
die Hausfrau, -, -en: háziasszony
der Hausherr, -n, :en: háziúr
haben, hob, h. gehoben: (fel)emelni
' das Heft, -es, -e: füzet
heilig: szent
' heim: haza
die Heimat: hon
heiraten, gy. h.: ő férjhez
heiB: forró
heiBen, hieB, h. geheiBep: hívni vminek
helfen (i), half, h. geholfen: :;egíteni •
heIl: világos .
, der Meller, -s, -: fillér
das Hemd, -es, -en: ing
herab: le
332
herauf: fel
herauflsteigen, ' 1. hinaufl stei gen
heraus; ki "
herauBen: kint
der Herbst, -es, -e: ő
per Herd, -es, -e: ű
herein: be
herinnen: l?ent
der Herr, -n, -en: H-r' .
der Herrenschneider" -s, -: úriszabó
das Herr=irnrner, ·s, : úriszoba
herrlich:. pompás, ű
die'Herrschaft, -, -en:-uraság
. heruntbr: le ' .
.herunter I hehen, . hob, h. -gehoHen: le-
emelni
das HerZ, -ens, -en: szív
herzlich: szívélyes
das Heu, -s: széna
heuer: az
heute: ma'
hiebei: ekkor.
hiefür: ezért
hier: itt
die Hilfe, -, -n: 'segítség
der Himmel, -s, '-; ég .
hinab: le
hinab I h. -gemfen: lekiáltani '
hinauf: fel
steigen, stieg, b. -gestiege:ri: fel-
szállni
hinaus: ki '
hinaus I schauen, gy.' h,.: killézni .
hinein:be '
hingege:l: ellenben
hinten: hátul .
hinter (+t.-e): mögé
(+tul.e.): mögött
• hintereinander: mögött
(után)
hinunter: le
h:inweisend: mutató
hoch, höher, höchst: magas
die Hochachtung, -: tisz.telet
der Hof, -es, -"e: udvar
höflich: udvarias
holen, gy .. elhozni
Holz, -es, fa
/ ,.
..
hören, gy. h. : hallani
der Herer, -s, -: kagyl ó, hallgató
die Hose, -, -o: nadrág
das Hotel, -s, -s: szálloda
der Hügd, -s, -: domb
das Huhn, -es, -"er: csirke
. der Hund, -es, -e: kutya
hundert: száz
der Hunger, -s: éhség
ich habe H.: éhes vagyok /
.hungrig: éhes
der Hut, -es, -"e: kalap
dieHuLchachtel, -, -p. : kalapskatulya
I
ich: én
ihr: ti . neki (nön.)
ihr, -e, -: -j a, -je, -övé ő
-jük, övék
fu, -e, -: -ja,-je. Öné; -juk, -jük, Önöké
der ImbiB, ,-bisses, -bisse: imbisz
immer: mindig .
In (t.-e.) -ba, -be
(+tul.e.): -ban, -ben
der Inhalt, -es, tartalom
das fuland, -es: belföld
inliindisch: belföldi
das Innere, -n': a ő
immerhalb (+b.e.): belül
das Instrurnent, -es, -e: hangszer
inzwischen,: azalatt, aközben
irgendein, -e, -: valiilnelyik ,/ '
ironi§ch: irónikus
inteéessamt: érdekes
das Interesse, -s, -n: ő
s. ihteressieren für etw., gy. h.: érdek-
ő vmi iránt
der Italiener, -s, -: az 'Olasz
die Ita\ienerin, : , olasz ő
italieIiisch: olasz
das -n: olasz nyelv
J
ja: igen; hisz
der Jiiger, -s, -; vadász
das Jahr, -es, -e: év
\. '
die Jahreszeit, -. -en: évszak
jiihrlich: évenként
der Jiinner. -s: január
die Jause, -, "n: uzsonna
j awohl: igeni s
je zwei: két-két
jeder: minden, mindenki
jedoch: azonban
jemand: valaki
jener, jene, jenes: az a
jenseits (+b.e.): túl
jetzt: most
jetzig: mostani
der Juli, -s: július
jung (") : fiatal
der Junge, -n, -n: fiú
der Junggeselle, -n, -n: agglegény
der Juni, -s: június
K
dei Kaffee, -s: kávé
der Kaiser, -s, -: császár
dasKalb, -es, -"er: borjú
der Kaibsbraten, -s, -: borjúsült
der Kalender, -s, <: naptár
kalt ("): hideg
die Kiilte, -: a hideg
kiimmen (sich -), gy. h. : fésülnÍ (fésül-
ködni)
kiimpfen, gy. h.: harcolni
kanu, l. können
die Kappe. -: -n:
Kiimten, -s: Karintia
die Karte, -, -n: ő
die Kartoffd, -, -n: burgonya
der Kartoffelsalat, -es, -e: burgonya-
saláta
der Kiise, cs, -s: sajt
die Kasse, -, -n: pénztár
der Katarrh, ..... 5; -e: hurut
die Katze, -, -n: macska _,'
kaufen, gy. h.: venni, vasarolni
der Kaufmann, -es, - =Ieute: ő
kllurn: alig .
kein, -e, -: egy sem
der Keller, -s, -: pince
der Kellner, -s, -: pincér
333
kennen, kannte, h. gekannt; ismerni
kennen llemen, gy. h.: megismerni
das Kilo, -s: kiló
das Kind, -es, -er: gyermek
das Kinn, -es, -e: áll
das Kino, -s, -s: mozi
..Aie Kirsche, -, -n: cseresznye
die Kiste, -, -n: láda
die Klasse, -, -n: osztály
klassisch: klasszikus
das Klavier, -s, -e: zongora
K. spielén: zongorázni
kleben, gy.h.:
der Klee, -s: lóhere -
das Kleid, -es, -er: ruha
klein: kicsi, kis, der (die) Kleine: kis fiú
(kis leány)
die Kleinigkeit, -, -en: csekélység
kiettem, gy. b.: mászni '
klopfen, gy. h.: kopogW, porolni; es
klopft: kopognak
klug (n): okos
der ,Knabe, -n, -n: fiú
der Knecht, -es, -e: szolga
der Knopf, -es, -ne: gomb '
der Koch, -es, -ne: szakács
kochen, gy. h.: ő
die Köchin, -, -nen: ő
der Koffer, -s, -: ő
der Kohlenwagen, -s, -: szeneskocsi
der König, -s, -e: király
das Königreich, "es,
können, 'ich kann, konnte, h. gekonnt:
tudni, -hat, '-het
das Konzert, -es, -e: hangverseny
das Konzerthaus, -es, =hiiuser: hangver-
senypalota
komrnen, karn( b. gekomrnen: jönni
kontrollieren, gy. h.: ő
der Kopf, -es, -ne: fej ' ,
der Korb, -es, -"e: kosár
das Kom, -es, -ner: roz!!, mag
der Körper, -s, -: .
kosten, gy., h.: megkóstolni
was kostet das? rnibe kerül ez?
die Kraft, :, -ne: ő
der Kragen, -s, '-: gallér
die Kriihe, ,-, -n: varjú
334
krank (n): beteg
derKranke, -n, -n: a beteg(férfi)
die Kranke, -n, -n: a beteg ő
die Krankheit, -, -en: betegség
die Kreide, -, kréta
der Kreis, -es, -e: kör
kriechen, kroch, b. gekrochen: mászni
der Kuchen, -s, -: kalács
die Küche, -, -n: konyha
die Kuh, -, -"e: tehén
kühl: ű
die Kunst, -, -ne: ű
das Kursbu'ch, -es, =bücher: menetrend
kurz (n): rövid
vor kurzem: röviddel ő
kurzsichtig: rövidlátó
der KuB, kusses, Küsse: csók
L
lachen, gy. h.:nevetni
die Lade, -, -n: fiók'
die Lage, -, -n: fekvés,helyzet
die Lampe, -, -n: lámpa
das Land, -es, -"er: ország
di« Landschaft, -, -en: táj
lang (n):, hosszú '
lange: sokáig
schon lange: régóta .
wie lange: rnióta?
langsam: lassan
liings (+b.e.): hosszában, mentében
lassen (ii), lieB, h. gelassen: hagyni
die Last, -, -en: teher
der Lastzug, -es, =züge: tehervónat
laufen (iiu), lief, bin gelaufen: futni
laut: hangos'
lauten, gy. h.: hangzáni,szólni
liiuten, gy. h.: csengetni
es liiutet: csengetnek
leben, gy. h.: élni
das Leben, -s, élet
das Leder, -s: ő
ledern: ő ő ő való
ledig: ő hajadon
leer: üres
legen (sich o), gy. h:: helyezni (lefe-
küdni)
der Lehrer, -s, -: tanító
die Lehrerin, -, -nen: ő
leicht: ű
Ici d, es tut mir -: sajnálom
.leidenschaftlich: szenvedélyes
leider: sajnos
leise: halk
der Leisten; -s, -: kaptafa
die Lektion, -, -en: lecke
lemen, gy. h.: tanulni
lesen (ie), las, h. gelesen: olvasni
.die Leseübung, -, -en: olvasmány
letzt: utolsó
zurn letztenmal: utoljára
die Leute (többes): az emberek
licht: világos
das Licht, -es, -er: világosság, fény
lieb: kedves
ich habe jn lieb: szeretek vkit
die Liebe, -: szeretet, szerelem
lieben, gy. h.: szeretni
lieber: inkább (l. lieb, gem!)
liefCm, gy.-h.: szállítani
liegen, lag,h. gelegen: feküdni
die Linie, -n, -n: vonal
link: bal, links: ,balra
die Literatur, -, -en: irodalom
Ioben, gy. h.: dícsémi
das Loch, -es, -ner: lyuk
der Löffel, -s, -; kanál
die Loge, -, -n: páholy
der Lohn, "es, -ne: bér
der Lohndiener, -s, -: (bér)szolg;l
es lohntsich: érdemes
das Lokal, -s, ' ·e: helyiség
die Lokomotive, -, -n: mozdony
lösj'was ist -?: rni történt?
lösen, gy. h.: váltani (jegyet)
die Luil,· -, -ne: ő
das Luftschiff, -es, -e: léghajó
lügen, log, h. gelogen: hazuáni
die Lust, -; kedv
das Lustspiel, -es, -e: vígjáték
M
machen, gy. h.: csinálnl
eine Rechnung m.: számolni
einen Spaziergang m.: 'sétálni
einen Ausflug m.: kirándulni
nÍachen lassen, lieB, h. machen lassen:
csináltatni
der Macherlohn, -es, =löhne: munkadíi
miichtig: hatalmas -
das Miidchen, -5, -: leány
der Miidchenname, -ns, -n: leánynév
die Magd, -, -"e: cseléd
der Magen, -s, -: gyOlLor
miihen, gy. h.: kaszálni
der Mai, -s: május
man: v. Ö. a XXXI. leckével!
. man spricht: beszélnek
manch (-er, -4::, -es): némely
manchmal: néha
der Mann, -es, -"er: férfi,félj
der Mantel, -s, _n: köpeny
das Miirchen, -s, -: mese ,
marschieren, gy. b. (h): menetelni
der Miirz: március
die Maschine, -, -n: gép .
maschine I schreiben, . schrieb, h. -ge-
. schrieben: gépen írni
die Masern (többes): kanyaró
das MaB, -es, -e; mérték
M: nehmen jm: mértéket venm
ő
miiBig: mérsékelt
das Meer, -es, -e: tenger
das Mehl, -s: liszt
die Mehlspeise, -, -n: tészta
mehr: több; nicht mehr: már nem
mehrere: többen
die Mehrzahl: többesszám
rnieiden, mied, h. gemieden: kerülni
meÍn, -e, -: enyém, -m
meinen, gy. h.: vélni
meist: legtöbb; meist(ens): legtöbbször
der Meister, -s, -: mester
s. inciden, gy.h.; jelcmtkézni
der Mensch, -en, -en: ember
menschliclr: emberi
messen (i), maB, h. gemessen: mérni
335
das Messer, -s, -: kés
das (der) Meter, -s, -: méter
die Miete, -, -n; lakbér
das Mietshaus, -es, =bauser: berház
die Milch, -: tej
die Million, -, -en: millió
mindestens: legalább
das Mineralwasser, -s, =wiisser: ásvány-'
víz
die Minute, -, -n: perc
miBfallen (il), miBfiel, h. miB' fallen:
nem tetszeni . ,
mit (+tul.e.): -val, -vel •
mit I bringen, brachte, h. -geb racht: ma-
gával hozni
miteinander: egymással
der Mittag, -s, -e: dél
zu M. (mittags): délben
das Mittagessen, -s, -: ebéd
die Mittagspause, -;-n: déli szünet
mit I etW., gy. h.: közölni
vkivel vmit '
die Mitteihmg, -, -en: közlés
das Mittel; -s, -: eszköz
der Mittelfmger, -s, -: ő ujj
mitten auf (+t.-e): vmi közepére
(+tul.e.): vmi közepén
der Mittwoch, -s: szerda
das Mübel, -s, -: bútor
die Mode, -:--n: divat
das Modeblatt, -es, =bliltter: divatlap
modem: divatos'
mögen, ich mag,mochte, h. ge mocht:
akarni, szeretni
möglichst: ő ,
m. rasch: minél hamarabb
der Monat, -s, -e: hónap
der Montag, -s: ő
morgen: holnap
der Morgen, -s, reggel
am M., morgens: reggel
der Motor, -s, -en: motor '
,das Motorrad, -es, =riider: motoros ke-
ré!cpár
müde: fáradt
müde machen: ' elfárasztani
müde werden: elfáradni
(der)MÜDchener: (a)mÜDcheni
336
der Mund, -es, -"er: száj
munden, gy. h.: ízleni
das Mundtuch, -es, =tücher: szalvéta
die MÜDze, -, -o.: érme
murmeln, gy, h,: morogni
I das Museum, -s, Museén: múzeum
'die Musik, -: zene
musikalisch: zenei,. ő
der Musiker, -s, ::' zenész
musizieren, gy. ll·: zenélni
müssen, ich muB, muBte, h, gemuBt:
kelleni
das Muster, -s, -: minta
dei Mutter, -, _": anya 'J
die Muttersprache, -, -n:
mütterlicherseits: anyai ő
N
nach (+tul.e.): után, felé, -bll,-be
der -5{n), -n: szomszéd
nachdem: mi,után
nach Idenken, dachte, h. - gedacht; gon-
dolkodni ,
nach I geben (i) jm, gab, h. -gegeben:
,engedni
nach I gehen, ' ging, b, -gegangen: kö-
vetni
die uhr geht nach; az óra késik
det Nachmittag, -s, -e: délután
nachmittags: délután
die Nachricht, -, -en: hír
nach I schlagen (il), schlu&., h. -ge-
schlagen: utánanézni '
nach I sehen (ie), sah, h. -gesehen:
utánanézni
die Nacht, -, -"e: éjszaka
bei N., in der N,: éjjel
nachts: éjjel
nahe (naher, niichst): közel
nahen, gy. h.: varmÍ
majdnem
der Name, -ns, -n: név
namens: new,
die Nase, -, -n: orr
natürlich: természetes
,-neben (+t.e.): mellé
(+tul.e.): mellett
'1'
nebenneinander: egymás mellett
der Neffe, -n, -n: unokaöccs
nehmen (nimmst), nahm, h, genornmen:
ő
nem: nem
nennen lassen (ii), lieB, h. nennen
bssen: megneveztetni
nett: csinos
neu: új
die Neuigkeit, -, -en: újság
der Neujaahrstag, -es, -e: újév napja
nicht: nem \
nicht wabr?: ugye?
nie: soha
s, nieder lIegen, gy, h.: lefeküdni
niedrig: alacsony
niemaod: senki '
noch: még
der Norddeutsehe, -n, -n: eszaknémet
der Norden; -s: észak
normal: normális '
' die Noten (töbl:-es): kóta
der November, -s: november
die Nummer, -, -n: szám
nun: most
nur: csak
o
ob: vajon
oben: fent
ober, oberst (der, die, das -e): ő
ő
der Oberkellner, -s, ': ő
das Obst, -es: gyümölcs
obzwar: ámbár
der Ochs, -en, -en: ökör
der Ofen, -s, _": kályha •
der Offizier, -s, -e: katonatiszt
§ffnen, gy, h,: kinyitni
J ohne (+t.-::,): nélkül
ohnehin: úgyis
das Obr, -s, -en: fül
der Oktober, -s: október
der Onkel, -s, -: nagybátya
die Oper, -, -n: opera
das Opemglas, -es; =gliiser: színházi I
ő
das Opemhaus, -es, =hiiuser: operaház
ordentJich: rendes
die Ordnung, -, -en: rend
die Orgel, -, -n: orgona
das Orgelspiel, -s, -e: orgonajáték
die Ostem (többes): húsvét
zu O.: húsvétkor
österreichisch:
p
das Pé\3r, -s, -e: pár
ein paar: nfhány
der -s, -: papucs
der papagei, -s, -e: papagáj
das Papier, -s, -e: papír
das Parterre, -s: földszint
passen, gy. h,: illeni
das Kleid 'pal3t: a ruha áJI
passend: ő
die PaBkontrolle, -, -n: útlevélvizsgálat
die Paues, -, -n: szünet
die Persion, -, -en: pensió
der Pmsionspieis, -es, -e: panzió ár
der Perserteppich, -s, -o: ő
die Person, " -en: személy
'der Personenzug, -es, =züge:
személyvonat
persönlich: személyes(en)
der pfeffer, -s: bors
. das PfefferfaB, =fasses, =fasser:
borstartó
das Pfei fen, -s: sípolás
der Pfemllg, -s, -e: pfennig
das Pferd,-es, -e: ló
die Pfingsten (töbN::s): pünkösd
pflegen, gy. h.: szokni
der Plan, -es, -"e: terv
der Platz, -es, -"e: hely, tér
P. )lehmen: . helyet folglalni
das Pliitzchen, -s,'; helyecske
plaudem, gy: h,: csevegni
der Poíe, -ti, -n,: a lengyel
die Polin, -, -ni:n:- lengyel ő
politisch: politikai
polnisch: lengyel
das Polnische, -n : lengyel nyelv
die Portion, -, -en: adag
337
die Post, -: posta
das Postamt, -es, =amter: postahivatal
der Posten, -s, -: állás
der Preis, -es, -e: ár
die Probe, -, -n: pIÜba
probieren, gy. h. :megpIÜbálni
der Professor -s, -en: tanár
der Prospekt, -es, -e: ismertetés
die Provinz, -, -en:. vidék ,-
die PIÜfung, -, -en: vizsga
pünktlich: pontos .
die Puppe, -, -n: baba
R
der Rabe, -n, -n: holló
das -es, -"er: kerék
radieren, gy. h.: törölni
der Radiergummi, -s, -: radír
das Radio, -s: rádió
der Rahmen, -s, '-: keret
rasch: gyors
s. rasieren, gy"h.: borotválkozni
raten (aj, .riet, h. geraten: . tan.ácsoln.i
das Ratsel, -s, . -: . rejtvény
der Raucher, -5, - : dohányzó
der Raum, -es, -"e: helyiség
riiumen, h.: rakni
rechnen, gy. h.: számolni
die Rechnung, ., -en: számolás; számla;
ich mache eine R.: számolok
recbt: helyes
icP. habe ,recht: igazam van
das Recht, -es, -e: jog
rechts: jobbra
der Rechtsanwalt, -s: =anwalte: ügyvéd
rechtzeitig: idejében .
Rede, -, -n:' beszéd
reden; gy. h.: beszélni "-
, der Regen, -s: ő
regieren, gy. h.: uralkodni
es regnet, gy. h.: esik az ő
das Reich, -es, biroc4tlom
reich: gazdag
reichen, gy. h.: (át)nyujtani
die Reihe, -, -n: sor
an die R. kommen: 'sorra kerülni
der Reim, -es, -e: rím
338
der R.eis, -es: rizs
die Reise, -, -n: az utazás
der Reisekofter, -s, -: ő
reisen, gy. h. és b.: utazni
der Reisende, -n, -n: utazó
, der ReisepaB, =passes, =piisse: útlevél
rekommandiert: ajánlott
der Rekrut. :en, -en: újonc
reservieren, gy. h.: fenntartani
das Rezept, -es, -e: recept
richtig: helyes
riechen, r6ch, h. gerochen: szagolni
der Ring, -es, -e: ű
der Ringfinger, -5; :; ű
.der Rock, -es, -"e: k<!bát
die Rolle, -,'-D: szerep
der Roman, -s, -e: regény
die Rose, -, -n: rózsa
der Rosenstock, -es, =stöcke: rózsafa
das Rös;;el, -5, -: lovacska .
rot ("): vörös
der Rucksack, -es, =sacke: hátizsák
die Rückseite, -, -n: hátlap .
ruten, rief, h. gerufen: hívni
rufen lassen (a), lieB rufen, h. rufen
Jassen: hivatni '
ruhen, gy. h.: pihenni
ruhig: csendes:",nyugoot
der Rumpf, -es, -"e: törzs
rund: kerek
der-Russe, -n, -en: az orosz
. die Russin, -, -nen: orosz ő
russisch: orosz
das Russis<;:he, cn: orosz nyelv.
s
der -es,"Siile:
die Sage, -, -n: monda
"sagen, gy. h.: mondani
der Salat, -es, ' ce: saláta
sl,lldieren, gy. h.: nyugtázni
das Salz, -es, -e: só
das SalzfaB, =fasses, =fásser: sótartó
sammeln, gy. h.: ű
der Samstag, -s, -e: szombat
der Satz, -es, -';e: mondat ·
die Schachtd, -, -n: doboz
schade: kár .
das Schaf, -es, -e: juh
der Schaffner, -s, -: kalauz
der Schalk, -s, -"e: kópé
der Schalter, -s, -: fiilke
das Schaltjahr, -es, -e: ő
scharf ('.'): éles
. der Schatten, -s, -: árnyék
Schaufenster, -s, -: kirakat
der Schauspieler, -s, -: színész
der Schein, -es, -e: vevény
scheinen, schien, h. geschienen: sütni
schenken, gy. h.: ajándékozni _.'
die Schere, -, -n: olló
die Scheune, -,,-n:. ű
schicken, gy. h.: küldeni
das Schiff, -es, -e: hajó
der Schirm, -es, -«: ő
schlafen (ii), schlief, h. geschlafen:
aludni .
der Schlag, -es, -"e: ütés, csapás
schlagfertig: talpraesett
schlecht: rossz
schlieBen, schl6B, h. geschlosscm: be-
csukni, zárni '
schlieBlich: végre
schlirnm: rossz
der SchluB,Schlusses, Schlüsse: vég,

schmal ("): keskeny
schmecken, gy. h.: ízleni '
der Schmerz,-es,-en: fájdalom
schmerzen, gy. h:: fájni I'
schmutzig: piszkos.
der Schnee,.,.-s: hó
schneiden, schnitt, h. geschnitten: vágni
der Schneider, -s: -: szabó
der Schnoidermeistcr, -s': -: szabómester
es schneit, gy. h.:' havazik
schnell: gyors
der Schnellzug, -es, =züge: gyorsvona
der Schnitt, -es, -e: szabás
die Schnitte, .-, -n: szetet
die Schokolade, -; -n: csokoládé
qie Schokoladetorte, -n: csokoládé
torta
schon: már
schön: szép
die Schönheit, -. -en: szépség
schöpfen, gy. h.: tnerítc:!ni
der Scbrank, -es, -"e: szekrény
schreiben, schrieb, h. geschrieben: írni
das Schreiben, -s, -: írás
das Schreibzeug, -es, -e: írószerek
schreierr, schrie, h. geschrieen: kiabálni
der -s, -: asztalos
der Schuh, -s, -e: ő
die Schule, -, -n: iskola
dcr Schiller, -s, -: tanuló
die Schülerin, -, -nen: tanulóleány
die Schüssel, -, -n: tál
der Schuster, -s, -: cipész
schotteln, gy. h.: csóválni
schwach ("): gyenge
schwach werden: elgyengülni
der Schwager, -s, _": sógor
die Schwagerin, -, -nen: ő
die Schwalbe, -, -n: fecske
, ("): fekete .
das Schwein,-és, -e; disznó
der Schweinebraten, -s, -e: sertéssült
die Schweiz: Svájc
schwer: nehéz .
schwerhörig: nagyothal16
die Schwester, -, -n: ő
schwimmen, . schwamm, b. geschwoni-
men: úszni
der See, -s, -n: tó
die Seele, -, -n: lélek
sehen (ie), sah, hl. gesehen: látni
sehr: nagyon
die Sei de, -, -en: selyem
der -es, =stIÜmpfe; se-
lyernharisnya . . ,
, die Seife, -, -n: szappan
sein, war, b. gewesen: lenni
sein, -e, -: -ja, -je, öV9'
seit (+tul.e.): óta
seit wann?: mióta?
die Seite, -, -n: lap, oldal
die Seitengasse, -, -n: mellékutca
die Sekunde, -, -n: máso.dperc
selbst: maga
. seiten: ritka, ritkán
.seltsam:: killön6s
die Sernrnel, -, -n: zsemlye
339
senden, gy. h.: (el)küldezii
senden lassen: küldetni
die Sendung, -, -en: küldemény
die Sense, -, -n: kasza
der September, -s:
der Serbe, -n, -n: a szerb
die Serbin, -, -rien: szerb ő
s. setZén, gy. h.: leülni
sich: milgát, magának, magukat, ma-
guknak
Sie: Ön, Önök
sie: ő ő ő
das Silber, -s: ezüst
silbem: ezüst-, ezüstbó1 való
sind (l. sein), wir -: vagyunk
sie -: vannak
singen, sang,h. gesungen: énekelni
der Sitz, -es, -e: üló'hely
sitzen, saB, h. gesessen: ülni
der Slowake, -n, -n: a tót
die Slowakin, -, -nen: tót ő
so: így, úgy •
sO schön: oly szép(en)
so-wie: oly-mint
sobald: mihelyt
sodano; azután
das Sodawasser, -s, szódavíz'
sofot: azonnal
sogenannt: úgynevezett
der Sohn, -es, -"e: vkinek a fia
soleh (-er, -e, -es): ilyen, olyan '
der Soldat, -en, -en: katona
sollen, sollte, h. gesollt (v. sollen): kell,
v.ö. a XXXIV.leckével!
somit: így tehát
der Sommer, -s, -: nyár
dié Sommerfrische, -, -n: nyaralóhely
das Sommer].deid, -es, -er: nyári ruha
sonderbar: különös
sondem: hanem
der Sonnabend, -s, -e: szombat
die Sonne, -, -n: nap
der Sonnenschein, -s: napsütés
sonnig: napos
der Sonntag, -s, -e: vasárnap
sonst.: másképp, különben, máskor
sonst ruehts: más semmi
die Sorte, -, -n: fajta
340
soviel: annyi
spat: ő
wie spat ist es?: hány óra van?
spatestens: ő .
sparsam: takarékos
der SpaB, -es, -e": tréfa
der SpaBvogel, -s, =vögel: tréfás ember
spazieren ! gehen, ging, b. -gegangen:
sétálni
der Spaziergang, -es, =giinge: séta
die Speise,' -, -n: étel
die Speisekarte, -, -n: étel
die Speisekarte, -, -n: étlap
speisen, gy. h.: enni
der Speisentrager, -s, -: éthordó
das Speisezimmer, -s, -: ő
der Sperling, -s, -e: veréb'
der Spiegel, -s, -: tükör
das Spiel, -es, -e: játék
spielen, gy. h.: játszani .
der Spielplatz, -es, =platze: játszótér
die Spielsachcm (többes): játékszerek
spitz: hegyes
spitzen, gy. h.: hegyezni
die Sprach e, -, -n: nyelv '
sprechen (i), sprach, h. gesprochen: be-
szélni
das Sprich\vort, -es, =wörter: közmondás
springetÍ, sprang, b. gesprungen: ugrani
der Spruch, -es, -"e: mondás '
der Staat, -es, -en: állam
der Staatsbürger, -s, -: állampolgár
die Stadt, -, -"e: város
das, Stiidtlein, -s, -: váÍoska
der Stadtteil, -es, -e: városrész
der Stall, -es, -"e: istálló
'der Stamm, -es, -"e: ő
stammen, gy. h.: származni
der Stammgast, -es,=gaste: törisvendég
stiindig: állandóan
start C'): ő
statt! finden, fand, h. -gefunden: meg-
történni
stecken, gy. h.: dugni
stehen, stand, h. gestanden: állni
stehlen (ie), stahl, h.gestohlell: lopni
stei gen, stieg, b. gestiegen: hágni
. der Stein, -es, -e: ő -
stellen, gy. h.: helyezni, tenni
die Stellung, -, állás
St. (Sankt) Emmerich: Szt Imre
der Stempel, -s, -: pecsét
stenographieren, gy. h.: gyorsítani
Stephan: István
St. der Heilige: Szt.lstván
sterben (i), starb,ist gestorben:meghalni
sterblich: halandó
stets: mindig
der Stier, -es, -e: bika
still! halten (a), hielt, h. -gehalten: meg-
állani
die Stimme, -, -n: hang
die Stirne, -, -n: homlok
der Stock, -es, -"e: bot, emelet
stören, gy h.: zavarni
der StoB, -es, -"e: rakás, lökés
stottem, gy. h.: dadogni
die StraBe, -. -n: út
die StraJlerbahn, -, -en: villamos
der Streich, -es, -e: csíny
der ;<:;trumpf, -es, -"e: harisnya
das Strumpfband, -es, =bancer: haris-
ő . .
die Stube, -, -n: szoba '
die Shlbentür, -en: szobaajtó
der Student, -en, -en: diák
studieren, 'gy. h.: tanulni ·
das Stii.ck, -es, -e: damb
die Shjfe, -, -n: ő
der Stuhl, -es, -"e: szék
stumm: néma
stumpf: tompa
. die Stunde, -, -n: óra
stürmen, gy. h. megrohanni
suchen, gy: h .. keresni
süddeutsch: délnémet .
die Summe, -, -n: összeg
die Suppe, -, -n: leves
das Surren, -s: búgás
'süJ3: édes
T ·
die Tafel, -, -n: tábla
der Tag, -es, -e: nap
bei T., arr.. Tage: nappal
tiiglich:' naponta
das Tal, -es, ·"er: völgy
talentiert: tehetséges
die Tante, -, -n: nagynéne
tanzen, gy. h.: tiLncolni
die Tasche, -, -n: táska, zseb
die Taschenuhr, -, :en: zsebóra
die Tasse, -, -n: tálca, csésze
die Tatra: Tátra .
taub: süket
die Taube, -, -n: galamb
tausend: ezer
die Taxe, -, -n: díj
das Taxi, -s, -s: taxi
der Toc, -s: tea
der Teil, -es, -e: rész
zum T,: részben
teils<-teils: egyrészt-másrészt
Telephonbuch, -es,=bücher: telefon-
könyv
telephonieren, gy. h.: te1efonálui
der Teller, -s, -: tányér
die Temperatur, -, -en: ő
der Teppich, -s, -e: ő .
teuer: drága
der Teufel, -s, -: ördög
der Text, -es, -e: szöveg
das 111eater, -s, -: színház
die 1:N:aterkarte, -, -n: szíházjegy
die ThteiB: Tisza
das Tiefland, -es, =liinder: alfóld
das Tier, -es, e: állat
die Tinte, -, -n: tinta
der Tisch, ... es, -e: asztal
das Tischchen, -s, -: kis asztal
der Tischwein, -es, -e: asztali bor
die Tochter, -, _": valakinek a lánya
das Tor, -es, -e: kapu
die To,rte, -, -n: torta
tot: halott, meghalt
töten, gy. h.: (meg)ölni
der Tourist, -en, -en: turist:.
(a), trng, h. getragen: hordani,
viselni
der Trager, -s, -: hordár
das Triinklein, -s, -: itÓKa
der Traum, -es, -"e: álom
der Traumer, -s, -: álmodo;;:ó
341
traurig: szomorú
treffen jn (i), traf, h. getroffen találkoz-
.ni vkivel; találni
die Treppe, -, -n: ő >
treten (trittst), trat, b. getreten lépni
trinken, trank, h. getrunken: inni .
das Trinkgeld, -es, -er: borravaló
das Trinkglas, -es, =glaser: ivópohár
trocken: száraz
tr<Jtz (+b. e.): ellenére
der Tscheche, -n, -n: a cseh
die Tschechin, -, -nen: cseh ő
das Tuch, -es, -"er: ő
das Tuch, -es, -e: szövet
tiichtig: derék
tun, tat, h. ,getan: tenni, csinálni
die Tunke, -, -n: mártás
der Tunnel, -s, -: alagút
die Tm, -, -en, ajtó
der Turm, -es, -"e:, torony
tumen, gy. h. : tornászni
U,Ü
über (+t.-e.): fölé, át
(+ tul.e.): fölött
überalI: mindenütt
überfiillt: zsúfolt
überhaupt: egyáltalán
überlegen, gy.h.: meggondolni
. übermorgen: holnapután
übernehmen (übernirniiist),
übernahm,h. übernornrnen: átvenrri
überreichen"gy. h.: átnyújtani
übersetzen, gy.h.: lefordítani
übrig Ibieiben, blieb, ist -geblieben:
megmaradni
übrigens: különben, egyébként
übrig Ilassen (ii), lieB, h. - .gelassen:
meghagyni
zu wünschen übrigla';;sen: kívánni-valót
maga után
die'übung, -,'-en: gyakorlat
das Ufer, -s, -: part
die Uhr, -;'-en: óra
um: -kor, kerül, :ért
um 2 cm kleiner: 2 cm-rel kisebb
s. um I drehen, gy. h. : megfordulni
342
die Umgebung: -, -en: környék ,
umgehend: postafordultával '
s. um I kleiden, gy.h.: átöltözködni
um I stei gen, stieg, b. -gestiegen: át-
szállni
um I ziehen, zog, b.-gezogen: átköltöz- .,
ködni
's. um I zog. h. mich, -gezogen:
átköltözködni
der Umzug, -es, -züge: átköltö:IP \ .
unangenehm: kellemetlen I,.} - '
unbarmherZig: re(;nyörtelen
unbedingt: feltétlenül
unbegründet: aláptalan
unbestirnrnt: határozatlan
und: és
und so weiter; és a többi
der Ungar, -n, -n: a magyar
,pie Ungarin, -, -nen: magyar ő
'ungarisch: magyar '
das Ungarische, -n: a magyar nyelv
ungeduldig: türelmetlen
ungefáhr: körülbelül
unglücklich: szerencsétlen
unmodern: nem divatos '
unrecht, ich habe u.: nincs iYazarn
uns: minket, nekünk, magunkat, ma-
gunknak'
unser, -e, -: miénk, -nk
der Unsinn, -s: ostobaság, butaság
unsterblich: halhatatlan
unten: lent"
unter (+t.e.): alá
(+tul.e.): alatt
'unterbrechen (i), unterbrach, h. unter-
brochen: félbeszakítani
unter I gehen, ging, b. -gegangen: le-
menrri
s. , unterhalten' (ii), unterhielt, h. mich
unterhalten: szórakozni
die Unterhaltung, -, -en: szórakozás
der Unterricht, -s: oktatás
unterscheiden, unterschied, h. unter-
. schieden: megkülönböztetni
der Unterschied, -es, -e: különbség
die Unterschrift, -, -en: aláírás
untersuchen, gy. h.: megvizsgálni _
unterwegs: útközben
der Urlaub, -es, -e: szabadság
v
die Valuta, -, Valuten: valuta
die Vase, -, -n: váza
, der Vater, -s,-": (édes) atya
das Vaterland, -es: haza
viiterlichcrseits: apai ő
s. verabschieden, gy. h.: elbúcsúzni
s. veriindern, gy. h.: megváltozni
verbessern, gy. h.: kijavítani
verbieten, verbot, h. verboten: meg-
tiltani
,die Verbindung, -, -en: összeköttetés
verbringen, verbrachte, h. verbracht:
( el)tölteni
VCi'gangen: múlt
vergeb6ns: hiába
vergessen (vergiBt),vergaB, h. ver-
gessen: elfelejteni
vergleichen, verglich, h. ' verglichen:
,összehasonlítani
das Vergnügen, -s: öröm, szórakozás
das Verhiiltnis, '-ses, -se: viszony
' verheiratet: ő féIjes
der Verkiiufer, -s, -; árusító
der Verkehr, -s: -forgalom, közlekedés
verkehren, gy. h.: érintkezni
das,Verkehrsbmo, -s, -s: forgalmi iroda
das V erkehrsmittel, -s, -: forgalmi eszköz
verlangen, gy. h.': kívánni
verlassen (ii), verlieB, h. verlassen: el-
hagyni
verliiBlich: megbízható
verlieren, verlór, h. verloren: elveszteni
verlobt: eljegyezve -
I verordnen, gy. h.: rendelni
verpacken, gy.h.: becsomagolni
verraten (ii), verriet, h. verraten elárulni'
verreisen, gy. b.: elufazni
die Versarnrnlung, -, ű
. verschieben,verschob, h. verschoben:
tol,atni, e1tolni
verschieden: ő
vcrsehen (ie), .... versah, h. versehen:
, ellátni
die, Verspiitung, -, -en: késés
versprechen (i), versprach, h. ,ver-
sprochen: megígérni
verstehen, verstand, h.verstanden:érteni
versuchen, gy.h.: megkísérelni
der Verwandte, -n, -n: rokqn (férfi)
verzollbar: vám alá ő
Vesper, -, -n: vecsernye
dér Vetter, -s, -n: unokafivér
viel, mehr, meist: sok
negyed
die Villa, -, Villen: villa
dasVillenviertel, -s, -: villanegyed
die Violine, -, -n: ű
V. spielen: hegedülni
der Vogel, -s, _": madár
das Volkstheater, -s, -: népszínház
voll: tele
vollkornrnen: tökéletes( en)
von (+tul.e.): -tól, ő -ról, -ró1
<,iie Hiiuser von Wien: l!éCS'házai
. yor (+t.e.): elé
(+tul.e.): ő
yor allem: ő
voraus I ging, b. ő
memu .
vorbei: elmúlt í
vórbei I gehen, etw. geht (ging),_ ist -ge-
gangon: elmúlik . '
or I bereiten, gy.h.: ő
die V orbereitung, -, -en: ő
die Vorderseite, -, -n: ő
. yor I gehen, ging, b. ő v.
ő menni
die uhr geht yor: az óra siet
der Vorhang, -es, -hiinge: fiiggöny
vorher: ő ő
vorliiufig: ő
der Vorrnittag, -s, -e: a ő
vorrnittags: ő
vorn(e): elöl
vomehm: ő ő
, die V orsicht: óvatosság
vorsichtig: óvatos
'vor I stellen;' gy. h.:
s. yor I stellen, ich stelle mir etw. yor,
gy. h.: elképzelni
die Vorstellung, -, -en: ő
343
vorübergehend: átmenetileg
das Vorzimmer, -s, -: ő
vorzüglich: kiváló
w
die Waage, -, -n: mérleg
wachsen (il), b: gewachsen: ő
der Wagen, -s, -: kocsl '
der Wagenlenker, -s, -: ő
wiihlen, gy. h.: (meg)választani ·
die Wahlscheibe, -, -n: tárcsa _
wiihrend (+b.e.): alatt, közben: míg
wahr: igaz
nicht -? úgy-e?
die Wahrheit, -, -en: igazság
ich spreche die W.: igazat mondok
wahrscheinlich: ű
der Wald, -es, -"er: ő
dei Wand, -, -"e: fal
das Wandbrett, -es, -e: polc
der Wandersmann, -es, =leute: vándor-
legény
die Wanduhr, -, -en: falióra
die Wange, -, -n:,orca
war: l. sein
die Ware, -, -n: áru
das Warenhaus, -es, =hiluser: áruház
wartn ("): meleg
die Wiirme: a meleg ,
wiirmen, gy. h.: melegíteni
warum? núért?
was: mi, mik; ami
die Wilsche, -: ű
waschen, (sich -) (il), wusch, h, ge-
wascheIi.: mosni (mosakodru)
was fiir ein, -e, ein: milyen
das Wasser, -s, _": víz
wasserdicht: vízálló
wechselvoll: viszontagságos
wecken, gy.h.: felébreszteni
weder - noch: sem - sem
der Weg', -es, út
wegen (+b.e.): miatt '
,weg I gehen, ging, b. -gegangen: el-, ki-
memu
weiblich: ő ő
weich: puha
344
weiden, gy. h.: legelni
die Weihnachten (többes): karácsony
weil: mert ,
die Weile: ő
eine Weile: kis ideig
der Wein, -es, -e: bor
weiB: fehér
weit: messze
weiter: tovább
weiters, ohne szó nélkül, minden
további nélkül
weitsichtig: távollátó
der Vleizen, -s: búza
welch(-er, -e, -es): melyik; aki, amely
die Welt, -, -en: a világ
die Weltsprache, -, -n: világnyelv
der Wemfall, -es,=falle: tulajdonító eset
der Wenfall, -es; =fiille: tárgyeset
weinig: kevés
ein wénig Fleisch: egy kis hús
ein wenig: egy kissé ,
ein wenig iiiter: kevéssel ő '
wenn: ha
wer: ki, aki, akik
werden, du wirst, wutde, b. geworden:
lenD.i vmivé
der WerfalI, -es, =fiille: alanyeset
werfen (i), warf, h. geworfen: dobni
das Werk, -es, -e: ű
wert: becses
wert sein: érni vmit
des Wesfall, -es, =fiille: birtokos eset'
wessen: kié, kinek a
die Weste, -, -n: mellény
westlich: nyugati
weswegen: miért
das Wetter, -s: ő
wichtig: fontos
wie: hogy(an), milyen, mint, amint
wieder: ismét, megint
wiederholen, gy. h.: (meg)ismételni
das Wiedersehen, -s: viszontlátásra
wiegen, wog, h. gewogen: !lyornni
wie lange?: meddig? mennyi ideig?
die Wiese, -, -n: rét '
wieviel: mennyi, hány
will, l. wollen
der Winter, -s, -: tél
wir: mi
wirklich: valóban
wirtschaftlich: gazdasági
wissen, ich weiB, wuBte, h.gewuBt:tudni
wo?: hol?
Cie Woche, -, -n: hét
der W ochentag, -es, -e: hétköznap
wofiir?: miért?
WOhf"l: hopnan?
wohnen, gy. h.: lakni
die W ohnung, -, -en: lakás
die Wolke, -, -n: ő
wollen, ich will, wollte,h.gewollt:akarni
womit?: mivel?
das Wort, -es, -"er: szó
das W ortspiel, -es, -e: szójáték
worum? l. bitten
wozu?: mihez? mire? miért?
das Wunder, -s, -: csoda
csodálatos
s. wundern, gy. h.: csodálkozni
wunderschön:csodaszép
der Wunsch, -es, -"e: kívánság
wünschen, gy. h.: kívánnl
z
die Zahl, -, -en: szám
ziihlen, egy. h.: számolni
der Zahlkelhier, -s, -: ő .
das Zahlwort, -es, =wörter: számnév
der Zalm, -es, -"e: fog
die Zehe, -, -n: lábujj .
zeichnen, gy. h.: rajzolni
der Zeigefmger, -s, -: mutatóujj
ziegen, gy.h.: mutatni
s. zeigen lassen (il), lieB, h. z. lassen:
megmutatni
die Zeit, -, -en: ő
die Zeitung, -, -en: újság
das Zentimeter, -s, -: centiméter
zerreiBen, zerriB, h. zerrissen: széttépni
zerrissen: szétszakadt
die Ziege, -, -n: kecske
ziehen, zog, b. gezogen: költözködni
h.gezogen: húzni
das Zi eik, -es, -e: cél
ziemlich: ő elég
das Zimmer, -s, -: szoba
der ZolI, -es, -"e: vám
Zollkontrolle, -, -n: vámvizsgálat
zu + tul. eset (zum=zu dem, zur =zu
der): -hoz, -hez, -höz; -ra, -re; zárva
zufrieden: megelégedve '
der Zug, -es, -"e: vonat
das Zugehör, -s, -e: kellék
zuletzt: utoljára
die Zunge, -, -n: nyelv
zurück: vissza
zuruck i geben (i), gab, h. -gegeben:
visszaadni
zurück I kehren, gy. b.: visszatérni
zusammen: összesen
zusammen I schlagen (il), schlug, h. -ge-
schlagen: összecsapni
zusammen I ziehen, zog, h. -gezogen:
összehúzni
zwar: ugyan
und zwar: mégpedig
zweibettig: kétágyas
der Zweifel: -s, -: két>ség
zweitens: másodszor
, das Zwiegesprilch, -es, -e: párbeszéd
der Zwirn, -s: cérna
zwischen (+t. e.): közé
(+tul.-e.):között ..
345
.J:
.'
A legfontosabb magyar keresztnevek német fordításban
Azok a amelyek a magyar és német nyelven azonos
hangzásúak, nincsenek külön jeltüntetve
Adrian György: Georg Mátyás: Matthias
August · G)(Ula: Julius Menyhért: Melchior
Akos: Akusius
Mihály: Michael
Alois Henrik: Heinrich Miklós: Nikolaus
András> Andreas
Miksa: Maximilian
Andor: Andreas Ibolya: Violetta Mór: Moritz
Antal: Anton -',- Ilona; Helene
Ármin: Hermann Imre: Emmerich Nándor: Ferdinand
Irén: Irene
Bálint: Valentin István: Stephan Oszkár: Oskar
Béla: Albert, Adalbert
Bemát: Bernhard Jabb: Jakob Sarolta: Charlotte
Bertalan: Berthold János: Johánn
Boldizsár: Balthasar ő -Eugen Ödön: Edmund
Jolán: Jolanthe
Dénes: Dionysius József: Josef Pál: Paul
ő Desiderius· Péter: Peter '
Domokos: Dominik Kálmán:
Károly: Karl '. ő Rudolf
Ede: Edu'ard Katalin: Katharina Rózsa: Rosa
Elemér: Elmar ,.
Endre: Andreas. Lajos: Ludwig Sándor: Alexander
ő Ernst László:
Erzsébet: EliSabeth Lénárt: Leonhard Teréz: Therese.
I
Lipót: Leopold Tiburtius
Farkas:
Ferenc: Franz
ő Lorenz Tivadar: Theodor
Frigyes: Friedrich Magdolna: Magdalene Vilma: Wilhelmine
"
Manó: Emanuel Vi'tmos: Wilhelm
Gábor: Gabriel Mária: Marie,Maria
Gáspár: Kaspar Margit: Margarethe Zsigmond: Sigmund
Gergely: Gregor Márton: Martin ZSuzsctlma: Susanna
Géza: Geiza Máté: Matthlius
Gusztáv: GuSt'a'V Matild: Mathilde
/
347
....
-":'1
r'" )
I.

I
II
.'-
or
....
TARTALOMJEGYZÉK
Utasítások a könyv használatEhoz - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Bevezetés, (Néffict írásmód, német kiejtés, A magánhangzók kiejtése a
németben, Összetett magánhangzók. Mássalhangzók. A német hangsóly .
A szótagok elválasztása:. ű ő Olvasási gyakorlat. A német
A-B-C.) - - - - - - - - - - - - - - - - - -' - - -.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
ő lecke. A ő A határozott ő A ő szórendje. A
ő (Az ember és környezete.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Második lecke. A határozatlan ő A tagadás. - - - - - - - - - - - - - - - - - 22
Harmadik lecke. A melléknév. (A :lolgok tulajdonságára vonatkozó
kérdés.) .Névmások: er, sie, es, dieser, jener, welcher. - - - - - - - - - - - - 26;
Negyedik lecke. A ő többes száma. - - - - - - - - - - - - - , - - - - - - - - - - 31
Ötödik lecke. A "sein" i'ge jelen ő ő 1-12. Határozatlan
. szárnnevek. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 36
Hatodik iecke. A jelzó'ként használt meIIébév az egyes és többesszám
alanyesetében. (Emberek és tárgyak.) - - - - ; - - - - - -". - - - - - - - - - - - - .43
Hetedik lecke. Az ige jelen ideje. A ő tárgyesete az egyes és többes
számban. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -' - - - - - - - - - - - - - - - - -' - - - 49
Nyolc,iidik lecke. A ő melléknév tárgyesete az egyes és
, többes A személyes névmás 3. szernélye a tárgyesetben. - - - - " 55
Kilencedik lecke. Az ige jelen ideje. (Folytatás.) Ahatározóként haszná1t
melléknév'. (Dolgozni, tanulni, érteni.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 60
Tizedik lecke. Rendhagyó ragozás. "Már' nem" = "nicht mehr".
Határozatlan névmások\ ő - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , - 66
Tizenegyedik lecke. A parancsoló mód. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -' - 71
Tizenkettedik lecke. A személyes névmás tárgyesete, A visszaható
névmás tárg-yesete. (A reggeL) - - - - - -.- - . - - - - ,c - - - - - - - - - - - - - - - 76
Ti:e:enhammdik lecke. "Nekem vim valamim" = "ich habe (Die
W ohnung. Die - - - - - - - - - - - .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 81
Tizennegyedik lecke. A birtokos névmás. (Der Mensch und seine Farnilie.) 87
Tizenötödik lecke. A ő tulajdopjt6 esete. ("Bitten" és "danken" igék.) ' 93
Tizenhatodik lecke. A ' személyes névmás tulajdonító esete. A "mit"
viszonyszó. - - - - - - - '- - - - - - - - - -. - - - - - -'- - - - - - - - - - - - - - - -. - - - 99
Tizenhetedik lecke. A birtokos. névmás+me!léknév. A birtokviszony
köci.lírása "gehören'" ige segítségéveL . A "zu" viszonyszó. (Példák
gehören igéveL)' - - - - - - - - - - - - - - - - - -' . '- - - - - - - - - - - - - - - '- - - - 106
Tizerinyolcadik lecke. A "könÍlen" módbeli segéd'ige. A "brauchen" ige
. szerkezete. A "minden" német jelentései. Az "ohne" viszonyszó. (Amire
képesek vagyllnk, amire szükségünk van.) - - - - - - - - - -, _ .. - _. - - 114
Tizenkilencedik lecke. A ő birtokos esete. "Es gibt"· használata. A
ő ragozása az egyes és többes számban. (Összefoglalás.) (Der
menschIiche Körper. ) - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - "- - - - - - - - - - - - - - 121
Huszadik lecke. A melléknév fokozása. A mellékr?év ragozása.
(Összefoglalás')JMérté1;ek és mértékkülönbségek.)- - - - - - - - - _: - - - -i29
349
Huszonegyedik lecke. "Sein" és "haben" múlt ideje:;. szólásmódok
(Krankheit und Gesundheit.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13 7
Huszonkettedik lecke. és tulajdonító eset. (Az ember
és a tárgyak a térben.) - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - -
Huszonharmadik lecke. Viszonyszók.(F olytatás. ) (Der Umzug.) - - - - - - - 150
Huszonnegyedik lecke. A "wollen" m5dbeli .segédige. Összetett igék.
Yiszonyszók. (Folytatás.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 157
Huszonötödik lecke. A "mögen" módbeli segédige.
. (Folytatás.) - - - - - - - - - - - - -, - - - - - - - - - - - - - - - - -. - - - - - - - - - - - 163
Huszonhatodik lecke. A ő ő Ország- és helynevek. (Származás,-
tártózkodás, helyváltozás ok, utazás.) - - - - - - -. - - - - - - - - - - - _:: - - - - 170
Huszonhetedik lecke. Az ő Viszonyszók. (Folyt.:.tás.) (Reggeli
foglalkozások.)- - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 179
Huszonnyolcadik lecke. Az ő Viszonyszók. (Folytatás.) A.
I szárnnevek. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 186
Huszonkilencedik lecke. A "dürfen" és "müssen" módbeli segédigék. (Der
Ausflug.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 194
Harmincadik lecke. A A "wissen" ige. (Das Mittagessen.) - 199
Harmincegyedik lecke. Igék + "zu" és ő (Im Gasthof.) - - - - - 205-
Harminckettedik lecke. "Der, die, das", mint vOl1atkozó névmás. (Arn
Nachmittag.) -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -" - - - .2.12
Harmincparmadik lecke.Viszonyszók.(Folytatás.) (Ein Besuch.) - 7 -" - - -
Harmirtcnegyedíkleeke.A "sollen" módbeli segédige. (Arn Abend.) - - - - - 225
Harmincötödik lecke. A gyenge ige ő múltja és múlt ideje. - - - - - . 232
Harminchatodík lecke. A módbeli segédigék múltja. (Ein Besuch im . .
Opernhause.) - -'- - - - - - - - - - .:. - - - - - -' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -' . 240
lecke .• Az ő vegyes és rendhagyó igék múltja és múlt
Ideje. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 245 ,
Harmincnyolcadik A· befejezett múlt. A ű melléknéVi.
igenév. (Sofumerpliine. Der Brief:) - - " - - - - - - - - - .: - - - - - - - - - - - - 255
Harminckilence'dik lecke. A visszaható tUlajdonító esetben. (Der
Briefverkehr.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .- - - - - - - - - - - - - - - - - - -' 263
ige. (Beim Schneidér.) - - -. - - - - - - -. - - 269
Negyvenegyedik lecke: A "werden" ige és .a ő alak I. - A
személytelen ige. (Im Wárenhaus.) - - - - - - - - - - - - _.: - - - - - -::- - - '- - 274
Negyvenketted& lecke. A szenve'dó alak: rr. (Im Verkeru-sbüro) - - -- - - - - 2&2
Negyvenharmadik lecke. Vom Reisen und FahÍ-en.(Die Ahfahrt) - - - - - - - . 289
Negyvennegyedik lecke. A ő .. I. - A ő beszéd. (Wamend der . '
Fahrt.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -,- - - - - - - '- - - - - - - - - - - - - - - - - - 294
. Negyvenötödik lecke. A ő Jl. A feltételes rnád. (Auf dem Lande.) - 303
Függelék. Magyar fordítási gyakorlatok német meg'fejtése. - - - - - - - - - - - 313
Német - magyar szójegyzék. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -' - 323
A legfontosabb magy.ar keresztnevek német fordításban - - - - - - - - - - - 347
350
"
Kedves Olvasóim!
Abban a reményben adom kezükbe könyvemet,
hogy teljes sikert arat majd nyelvtanítói módszerem,
amellyel a német nyelv tanulását Önöknek
megkönnyíteni és élvezetessé tenni szeretném.
Tekintsék tehát könyvemet barát juknak, tartsák
egy oly tanácsadó szócsövének, aki jól ismeri
mindazokat a nehézségeket, amelyekkel Önöknek
meg kell küzdeniük. Örömmel és céltudatosan
fogjanak hozzá az anyag átdolgozásához! Ne
féljenek a ő és vessék egyszer s mindenkorra
sutba azt az aggodalmat, hogy egy nyelvet
megtanulni nem lehet! Értsék meg, hogy anémet
nem nehéz nyelv! Éppúgy elsajátítható, mint
akármelyik más világnyelv!
E könyv segítséget adhat mind az egyéni, mind
pedig a csoportos nyelvtanuláskor.
Sok sikert kívánok!
A ő