Sie sind auf Seite 1von 1

Na osnovu člana 86. stav 1.alineja 1. i 2.

Zakona o zaštiti okoliša («Službene novine Federacije


BiH», broj: 33/03), federalni ministar okoliša i turizma donosi

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o


uvjetima za podnošenje zahtjeva za izdavanje
okolinske dozvole za pogone i postrojenja koja imaju
izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti
okoliša
„Službene novine Federacije BiH” br. 29/08

Članak 1.
U Pravilniku o uvjetima za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za pogone i
postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu zakona o zaštiti okoliša („Službene
novine Federacije BiH” br. 68/05), „Službene novine Federacije BiH” br. 29/08
U članku 5. stavak 7., 9. i 10. se brišu.

Članak 2.
Iza članka 6. dodaje se nova točka IVA. Koja glasi:
„IV A. NAKNADE I OSTALI TROŠKOVI“

Članak 6a.

Rješenjem federalnog ministra utvrđuje se iznos naknade za članove Komisije koji vrše
kontrolu podataka i ocjenu mjera i aktivnosti utvrđenih u Planu.
Naknada iz stavka 1. ovog članka obuhvata naknadu za rad stručnjaka i ostale troškove
postupka.
Ostali troškovi postupka obuhvataju troškove prevoza, dnevnica i smještaja.

Naknada za rad stručnjaka iznosi 15% prosječne mjesečne neto plaće po zaposlenom
ostvarene na razini Federacije Bosne i Hercegovine za posljednje tromjesečje za jedan norma
dan rada na kontroli podataka i ocjeni Plana po pojedincu.

Broj norma dana i iznos naknade iz stavka 4. ovog članka utvrđuje se rješenjem
federalnog ministra.
Naknada za rad Komisije iz stvaka 1. ovog članka dužan je snositi operator pogona i
postrojenja.
Dokaz o uplaćenoj naknadi iz stvaka 6. ovog članka operator pogona i postrojenja
dostavlja Ministarstvu prije odobravanja Plana.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama
Federacije BiH“.

MINISTAR