You are on page 1of 195

A SZERZŐRŐL

Drunvalo Melchizedek min­


den élőre kiáradó szeretetét
azonnal megérzi bárki, aki
találkozik vele. Az Élet Virága
Programon és a Mer-Ka-Ba
meditáción keresztül immáron
több mint három évtizede
^^^^^^^ közvetíti életszemléletét a világ­
nak. Korábban három műve jelent meg: Az Elet Virágának ősi
titka I-K kötete és az Elet a szívben című könyv. Ezeket a
könyveket 29 különböző nyelven adták ki, és több mint
száz országba jutottak el világszerte. Drunvalo egyben a
nemzetközi internetes magazin, a Spirit of MŰ'ŰÍ fő­
szerkesztője is (www.spiritofmaat.com), amelyet évente több
mint egymillióan látogatnak meg.
Drunvalo a hatvanas években élte gyermekkorát a diák­
lázadások, az ellenkultúrák forradalma és az akkori spiritu­
ális keresés idején. Jelenleg világutazó, egyfajta spirituális
nagykövet szerepét tölti be a különféle bennszülött népek
felé, akiknek sok megosztani valójuk van a bolygó jóléte TARTALOMJEGYZÉK
érdekében. A világ több országában tartott kurzusokat,
szemináriumokat és előadásokat is a szakrális geometria, Bevezetés 11
az emberi energiamezők, a spiritualitás, a meditáció és a
szívben való élet témaköreiben. Ez a könyve gyógyító szer­
E L S Ő F E J E Z E T A kezdetek 17
tartásainak és a Földanya szolgálatában tett utazásainak
MÁSODIK FEJEZET:
történeteit mutatja be.
Az ősi 1 0 1 kozmológia
Angyalokkal együtt végzett meditációi és a pránával és
és a modern változások 25
az energetikai gyógyítással kapcsolatban végzett munkája
HARMADIK F E J E Z E T : A Fény Kígyója
emberek tízezreinek vált javára. Drunvalo világossá tette,
hogy az efféle gyógyításnak rendkívül nagy a jelentősége, és a tibeti nagy fehér piramis 37

mert gyakran előfordul, hogy az embert saját testével kap­ NEGYEDIK F E J E Z E T A Nakkal piramis 55

csolatos nehézségek tartják vissza a spirituális utazás foly­ ÖTÖDIK FEJEZET

tatásától. Természeti dolgokkal és módszerekkel végzett, a Az egységtudat háló


Földanyának és az élet minden formájának gyógyulását női vetületének kiegyensúlyozása 65
elősegítendő harmadik dimenziós kutatásai szintén fontos HATODIK F E J E Z E T
helyet foglalnak el életében.
A földkörüli háló női vetületének
Arizonában él. További információért látogassanak el a
kiegyensúlyozása. A Yucatán-félsziget
www.spiritofmaat.com vagy a www.drunvalo.net weboldalra.
és a nyolc templom (első rész) 85
HETEDIK FEJEZET

A földkörüli háló női vetületének


kiegyensúlyozása. A Yucatán-félszigetés
a nyolc templom (második rész) 119
NYOLCADIK F E J E Z E T „Újra szükségünk van rád" 147

KILENCEDIK F E J E Z E T Moorea szigete,

a negyvenkét nő és a negyvenkét kristály 155


T I Z E D I K F E J E Z E T : Kauai szigete
BEVEZETÉS
és a férfiról a nőre átszálló
energia negyedik dimenziós szertartása 169
TIZENEGYEDIK F E J E Z E T

Az Anasazik és az új álom gyógyító köre 193


TIZENKETTEDIK FEJEZET: A villám szertartás 235

TIZENHARMADIK F E J E Z E T Utazás Majaföldre 247

TIZENNEGYEDIK FEJEZET Majaföld megtisztulása 275

TIZENÖTÖDIK F E J E Z E T A kör alakú szivárvány 293

TIZENHATODIK FEJEZET Kohunlich és a harmadik Az élet lenyűgöző! A Földön tizenháromezer évente


bekövetkezik valami szent és titokzatos esemény, amely
szem:A férfi és a női egyesülése 305
mindent megváltoztat, egy olyan esemény, ami a történe­
TIZENHETEDIK F E J E Z E T Palenque
lem legmélyéig ható változásokat idéz elő. Ez a ritka válto­
és az uxmali fényelőadás 321
zás mostanra elkezdődött, bár csak kevesen tudják. Ráadá­
TIZENNYOLCADIK F E J E Z E T Inka meghívás Peruba 3 3 5 sul a legtöbben azok közül, akik tudnak róla, egész eddig
TIZENKILENCEDIK FEJEZET. A Hold szigete titokban tartották.
és a Nap szigete 345 A Föld kundaliníjéről van szó. Létezik egy olyan ener­
HUSZADIK F E J E Z E T Cahua Chi rejtett városa 351 gia, amely a Föld középpontjához kapcsolódik, és mozgás
HUSZONEGYEDIK F E J E Z E T A Waitahák közben hasonlatos egy kígyóhoz, akárcsak az emberi test

és Aotearoa (Új-Zéland) Maorijai 361 kundaliní energiája.

HUSZONKETTEDIK F E J E Z E T
Ez az energia táplálja a Föld spirituális keresőit: nem­
csak a világ különféle asramjaiban, kankáíban és kolosto­
Feltétlen szeretet: Képek a szívben 387
raiban élőket, hanem mindazokat az egyszerű embereket
a mindennapi életben, akik a maguk módján Istent keresik.
A Föld kundaliníje az a titokzatos energia, amely az embe­
riség minden tagjának szívét összeköti.
A Föld kundaliníje mindig a földfelszín egy meghatá­
rozott pontjához kapcsolódik, ahol megközelítőleg tizen­
háromezer évet tölt el. Az idő letelte után azonban egy
másik területre költözik újabb tizenháromezer évre. Ezek az amely évmilliókon át minden alkalommal bekövetkezett
időszakok a napéjegyenlőségi precesszión alapulnak. Amikor az említett szent kozmikus események nyomában.
a ciklus megváltozik, megváltozik a spiritualitásról alkotott Az egyik szinten ez azt jelenti, itt az idő, hogy lelki érte­
fogalmunk is. A következő ciklus energiái szerint alakul át, lemben a női nem átvegye az emberiség vezetését az Új
hogy magasabb szintű spirituális ösvényekre vezessen Fény felé. A női spirituális fény behatol majd az emberi élet
bennünket. minden területére, és megjelennek majd a női vezetők az
Közelebbről nézve a következő a helyzet. A kundaliní két üzleti és a vallási életben, sőt a női államfők is. 2012-2013
pólussal rendelkezik, közülük az egyik a Föld középpont­ táján már annyira erős lesz a női spirituális fény, hogy e
jában van. A másik valahol a felszínen található, és a világ drága bolygó minden lakója számára egvértelművé válik,
bámnely pontjára eshet. A Föld saját tudatossága határozza és évezredeken át folytatja majd növekedését.
meg, hogy hol kell lennie. Sok olvasó számára talán mindez értelmetlen marad
A Föld kundaliníjének polaritása pontosan egy 12.920 mindaddig, amíg el nem olvassa a második és a harmadik
éves ciklus végén vált át az ellentétes pólusra, amivel egy­ fejezetet. A második fejezet összefoglalja azt a kozmikus
idejűleg a Föld felszínén is megváltoztatja helyét. Az új tudást, ami megmagyarázza, mi történik jelenleg a termé­
területen nem csupán annyi történik, hogy a szent hely­ szettel és a csillagokkal, és mindez hogyan viszonyul a fény
szín környékén élők hirtelen tudatosságukra ébrednek. Az új ciklusához. A harmadik fejezet a történelmi áttekintése
energia új frekvenciát küld a Földet körülvevő elektromág­ annak, amit az ősi kultúrák erről a szent eseményről tartot­
neses hálóba. Ez pedig hatással van a tudatosság hálózatára tak egészen napjainkig. Ez a két fejezet készíti fel az olvasót
is oly módon, ahogy azt a Föld DNS-e meghatározza. Egy arra, hogy megértse a könyv tartalmát.
előre elkészített, meghatározott terv szerint növekszünk. A negyedik fejezettől elbeszélem azokat az élményei­
Azon kevesek, akik tudnak erről az eseményről és mind­ met, amelyek során kapcsolatba kerültem a Fény Kígyójá­
arról, ami körülöttünk éppen végbemegy, bölcs tudás birto­ val, illetve azokkal a bennszülött törzsekkel és kultúrákkal,
kában vannak, és örökségük a lelki béke lesz, mert ismerik amelyek titokban segítették ezt a spirituális energiát abban,
a fenséges igazságot. A jelenlegi ciklus végét jellemző káosz hogy Tibetből új hazájába, Dél-Amerikába jusson. Miután
kellős közepén is, a háború, éhezés, járványok és környezeti Tibetből Indiába vándorolt, útja során kígyómozgással
katasztrófák idején, a mindannyiunk által tapasztalt morális eljutott csaknem a világ összes országába, és végül Chi­
válság ellenére is megértik az átalakulást, és nem ismernek lében talált otthonra, az új „Tibetben".
félelmet. Ez a bátorság a titkos kulcsa annak az átalakulásnak, Szinte hihetetlen mindaz, ami végbement a világ azon
részein amelyeket a Föld kundaliníje útja során érintett.

/2 13
A különböző nemzetiségű és kultúrájú emberek úgy tud­ Ezeket a történeteket nem lehet kitalálni. A minket körül­
nak ott együtt munkálkodni az emberiség életének jobbítá­ vevő természetből fakadnak. A történetek között van olyan,
sán, mintha csak egy magasabb erő irányítaná őket. E spiri­ amely meghazudtolja a fizika törvényeit, de egy sincs, ami
tuális segítség nélkül, úgy gondolom, az emberiség sosem meghazudtolná Anyánk törvényeit
fog tudni a tudatosság következő fokára feljutni, ami pedig Amint mondtam, az Élet csodálatos.
létfontosságú a túlélésünkhöz.
Esetemben az ilyen életformára való hívás olyan erős volt,
hogy úgy éreztem, egyszerűen nincs választásom. Mihelyt
a belső vezetésemre hagyatkoztam, minden elindult körülöt­
tem a maga útján.
De nem én vagyok az egyetlen. Emberek tízezrei, főként
indiánok, hallgattak már a mély belső útmutatásra, amely­
nek alapján 1949 és napjaink között így vagy úgy hozzá­
járultak ahhoz, hogy ez a lomha Fehér Kígyó feljusson az
Andok hegység chilei magaslataiba, ahol jelenleg is tartóz­
kodik. Nemcsak arról van szó, hogy most a spirituális erő
áthelyeződik a férfi nemről a nőkre, hanem arról is, hogy
a spirituális erő Tibetből és Indiából Chilébe és Peruba
költözik. A Világ Fénye, amelyet eddig a tibeti és az indiai
kultúra táplált és terjesztett, mára teljessé vált. Most kez­
dődött meg új uralma Chilében és Peruban, és nemsokára
kiterjed minden ember szívére.
Ez a személyes történetem, melynek során belső veze­
tésemre hallgatva hozzájárulhattam ahhoz, hogy a megboly­
dult világ egyensúlyba kerüljön. Megtanultam, hogyan
maradjak örökre kapcsolatban a Földanyával és az Égatyával
szívem egy titkos szegletében. Ez végtelenül egyszerű.
Ha valaki ezen a módon kapcsolatban van az Istenanyával
és az Istenatyával, az élet számára csodák sorozatává válik.

14 15
E I. S Ő F E J E Z E T

A KEZDETEK

1971-bcn történt, hogy meditáció közben két finoman


ragyogó fénygömbre, egy zöldre és egy lila színűre lettem
figyelmes a szobában. A következőképpen mutatkoztak be:
- Nem vagyunk elválasztva tőled. Mi te magad vagyunk.
Abban a pillanatban a szívem megnyílt az élet új lehe­
tőségei felé, és azóta is minden nap egyre jobban megnyílik.
Természetesen engem is ugyanazok a mindennapi gondok
foglalkoztatnak, mint amelyek másokat. Nős vagyok, szülő
vagyok. Számlákat kell fizetnem, és az apai felelősség igen
sok energiát felemészt. De ezek a magukat angyaloknak
nevező lények, akik akkor gyönyörű fénygömbök formájá-
ban jelentek meg, azóta is segítenek engem abban, hogy
szívem mélyén fenntartsam a kapcsolatot a belső Fénnyel.
Ez a Fény eddig mindig átsegített a külső körülményeken,
méghozzá oly csodálatosan, hogy azt a partvonalon figyelő
külső szemlélő is nehezen hinné el.
Ugyanez a belső Fény lakik a ti szívetekben is. Senki sem
különlegesebb a többinél Isten szemében. Mindannyian
egyformák vagyunk, hiszen csak Egy Félek létezik, és
ugyanez a lélek jár át mindent és mindenkit.

'7
Ez egy egyszerű igazság, ahogy Szent Tamás mondja alatt ezeket a könyveket a világ több nyelvére lefordították,
evangéliumában, amikor Krisztushoz szól: „Isten körülvesz, eljutott az összes kontinensre, több mint száz országba .
1

és benned lakik." Könnyen megesik manapság, amikor A második kötetben leírt Mer-Ka-Ba (az Emberi Fénytest)
a televízió képei és az internet elárasztják az elmét, hogy meditációt tanító iskola 1994-ben nyílt meg (még mielőtt
megfeledkezünk valóságunk Igazságáról. Nézzünk csak fel az említett könyveket kiadták), és nyomában hamarosan
a Holdra! Úgy értem, tényleg nézzünk fel: könnyedén át- újabb iskolák nyíltak a világ hatvan különféle országában,
érezzük majd létezésünk csodáját. Az Igazság Igazság marad amelyekben ma több mint 150 képzett tanár működik.
2
függetlenül attól, hogy az ember mennyire torzítja cl azt. Újabb könyvem, az. Élet a szívben 2004-ben jelent meg .
1972 és 1994 között a fénygömbökkel együtt volt alkal­ Ez a könyv új oldaláról mutatja be az emberi tudatosságot,
mam tanulmányozni a szent geometriaként ismert tudo­ amit a világban élő emberek nemigen ismernek, mivel az
mányt. A szent geometria győzött meg engem arról, hogy ezzel kapcsolatos ismereteket a világ spirituális és vallásos
minden teremtményt egy és ugyanazon minta, az Elet tanításai egész eddig titokban tartották. Ez a könyv is
Virága szerint teremtettek. Ez bizonyította be számomra, világszerte ismertté vált.
hogy csak Egy Tudat létezik Egyetlen Univerzumunkban, Lassan egyre több felkérést és meghívást fogadtam el,
és ennek a tagadhatatlan bizonyítéknak a hatására elmém hogy tudásomat kurzusok, tanfolyamok és előadások során,
behódolt szívemnek. Végtére is az élet nagyon egyszerűen valamint újságcikkekben, weboldalakon, rádió- és tévémű­
kezdődik, úgy is mondhatnánk, hogy a maga természetes sorokon keresztül átadjam. Mindezidáig több mint ötven
módján. országba jutottam el.
Magamról, hogy az olvasó egy kicsit jobban megismerjen, A Fény Kígyója történetének ismerete eleinte lassan­
a következőt tartom fontosnak elmondani. A kaliforniai ként, részletekben ért el hozzám, majd az elmúlt öt évben
Berkeley Egyetemen szereztem diplomát képzőművészként, felgyorsult a folyamat. Először nem értettem meg teljes
valamint fizika és matematika minor szakon. Az emberi egészében mindazt, ami feltárult előttem. Csak az ezred­
tudatosságot több mint hetven különféle lelki tanítómester forduló környékén kezdtem igazán megérteni mindazt,
segítségével tanulmányoztam a világ sok táján, majdnem ami végbement bennem, és azzal az energiával, amit ma,
minden vallás és tudományág megközelítéséből. Első köny­ akárcsak több százezer évvel ezelőtt, a Fény Kígyójának
vem, Az Élet Virágának ősi titka első kötete 1998-ban jelent nevezünk. (Keleten a „Nagy Fehér Kígyónak" is nevezték.)
meg, második kötete pedig 2000-ben. Néhány röpke év 1 Magyarul megjelent a Mandala-Veda kiadó gondozásában: Az Elet virágának
ősi titka MI. Budapest, 2007.
2. Magyarul megjelent a Mandala-Veda kiadó gondozásában: Elet a szívben.
Budapest, 2004.

18 <9
ismert természeti nép is mondja, először Istenanyádat kell
visszaidézned emlékezetedbe. Ha megfogadod a Föld ter­
mészeti népeinek eme első nagy felismerését, akkor látha­
tóvá válik számodra a belső rejtett jelentés. Istenanyád él,
és nagyon is tudatos, rendkívüli tudatossággal rendelkezik,
erősebbel, mint azt a 21. századi iparosodott ember meg­
érteni képes.
A Föld nem egy kődarab. Van neve, személyisége a koz­
moszban. És hidd el, ismeri nevedet. Az ő lelke, a Földanya
lelke az, ami e történetek mögött rejtőzik. O alkotta meg
ezeket a történeteket, amelyek a világ más embereinek
történeteivel együtt az emberiség teljes átalakulását idézik
majd elő. Miután elolvastad ezeket a történeteket, látni
fogod, mennyire szeret téged Anyád. Cserébe hogyan is ne
]. ábra: Az Élet Virága
ajánlanád fel szolgálatodat Anyád szükségleteinek?

Amikor ezeket a történeteket olvasod, szívedre figyelj,


ne az elmédre, mert elméd sosem fogja tudni megérteni,
Jí szeltaltások
hogyan munkálkodhatnak együtt az emberek évezredeken
át, és milyen összetettek lehetnek az emberiség eseményei Végül pedig ejtsünk szót a szertartások különös jelentő­
a legcsekélyebb emberi tervezés nélkül is. De a szíved tudni ségéről. Réges-régen az emberiség nem észből, hanem
fogja, hiszen minden tudás és bölcsesség a szívedben van. szívből élt. Álmok teremtették a világot, ma a gondolatok
Szíved ugyanis egészen biztosan ismerni fogja az Igaz­ formálják életünket. A régi módszerben hatalmas erő van,
ságot, és remélhetőleg válaszolni is fog. amit legtöbbünk már rég elfeledett, és amint a történetek­
Saját életem történeteinek segítségével szeretnélek arra ből is látni fogod, ha nem idézzük fel magunkban ezeket,
ösztönözni, hogy megkeresd a helyet, ami mindkettőnk akkor előfordulhat, hogy olyan kiegyensúlyozatlanságot
szívében megtalálható. Amikor szívedre figyelsz, semmit nem tapasztalunk, ami nem oldódik meg mindaddig, amíg nem
kell tenned azért, hogy megváltozzanak a dolgok, mert teszünk ellene.
a változások maguktól következnek be, méltósággal. De
ahhoz, hogy eljuss szívedig, ahogy azt minden általam

20 2/
Ádám és Éva teremtésének idején életük legfőbb célja tudományos alapja nincs. Az amerikai bennszülött indiánok
a „kertek" gondozása volt. Bárhogyan is fejlődött az emberi­ számára viszont ez az igaz valóság. Minden porcikájukkal
ség százezer éveken át, ez a legfőbb cél mit sem változott. hisznek ebben.
A Földanyáról való gondoskodás mára a szertartás fogal­ Az emberiség a világ szívétől mára eltávolodott, és
mává alakult át. Világszerte a természeti népek kultúrájában helyette az elme logikáját választotta. Az emberek ma
a szertartás mindig is a törzs felmenők iránt érzett felelős­ a vegyészben, a fizikusban és a matematikusban hisznek.
ségét hangsúlyozta ki, ami természetesen egészen az első A tudomány bebizonyította, hogy az ősi hiedelmek a tudat­
férfiig és nőig nyúlt vissza. lanságból fakadtak.
Az én törzsemben, a Taos indiánok körében, minden év Pedig a modern ember a legfőbb igazságként tisztelt nag)
szeptember 30-án tartottak egy szertartást, amelyet San tudományával kevesebb, mint kétszáz év alatt egy olyan vi­
Geranamo Napnak neveztek. A Taos indiánok hitték, hogy lágot hozott létre, amely a pusztulás szélén áll, és hacsak
ennek a szertartásnak a megtartása elengedhetetlenül szük­ nem fordulnak drasztikusan jobbra a dolgok, előfordulhat,
séges, mert különben a Föld a szó szoros értelmében kifor­ hogy csak néhány éve van már hátra. Ezzel szemben a buta
dulna pályájáról, és a bolygó minden embere számára el­ szertartásokat végző régi ember évmilliókon át képes volt
veszne minden. A világ minden tájáról érkeztek emberek, fennmaradni, [la egyáltalán megvan még bennünk a túl­
hogy megnézzék, ahogy az „indiánok" megmásznak egy rend­ élés iránti vágy, akkor nem ártana figyelembe venni ezt az
kívül hosszú rudat. Ez cg> harminc méter magas fa, ame­ ősi bölcsességet, ha másért nem, akkor azért, hogy legalább
lyet megtisztítottak minden ágától, és körülbelül két és fél megértsük, hogyan járulhatnak hozzá a szertartások a világ
méter mélyen beástak a földfelszínhez képest, tehát függő­ egyensúlyához.
legesen áll a földben, ahogy kinőtt. A lelógó kötelek segítsé­ Fehér bőrű indiánként magam is a bennszülöttek útját
gével négy indián próbálta meg megmászni a fát, hogy ezzel jártam, mert így beleláthattam a teremtés titkába. Nem az
a szertartással elősegítsék .ízt, hogy a Föld még egy további elme ragyog annyira, hanem a világ fénye, ami pedig a szív­
éven keresztül keringhessen a Nap körül. ből jön. A teremtés mindig a szívben kezdődik, majd onnan
Szép és veszélyes szertartás volt ez. Sok embert vonzott terjed át az elmére. Megfeledkeztünk lényünk lényegéről,
magához ez a pucblo a vilíg minden részéről, de vajon tény­ márpedig ha nem tudjuk mihamarabb felidézni, akkor
leg hittek abban, hogy hl az indiánok nem másznak meg technikailag fejlett elménk hamarosan a mély szenvedés és
ezeket a farudakat, akkoi minden elveszne? Aligha. Talán a teljes pusztulás világához vezet bennünket.
egy vagy kettő közülük. Alcgtöbb ember azt gondolja, hogy A következő történetek azt a mély kapcsolatot próbál­
a bennszülött szertartások csak babonák, amelyeknek semmi ják feleleveníteni, amely Istenhez és a teremtéshez köt

22 2.3
bennünket. Történeteimet átadom nektek is, hogy ti is emlé­ M Á S O D I K F E J E Z E T

kezzetek, és visszatérhessetek az univerzum harmóniájá­


AZ ŐSI 101 KOZMOLÓGIA ÉS A MODERN
hoz és nyugalmához.
VÁLTOZÁSOK
Minden kérdésre a szeretet adja meg a választ, még az
elme kérdéseire is.

Hogy a következő történetek minden részletükben ér­


telmet nyerjenek az olvasó számára, valamennyit meg kell
érteni a kozmológiából. Ez a kozmológia, amely a könyvben
leírtak alapjául szolgál, elsősorban a napéjegyenlőség pre­
cesszióján és a belőle következő változások ciklusán alapul.

<Jí napéjegyenlőség precessziója

Talán azt gondolod, hogy tudod, mit jelent a napéje­


gyenlőség precessziója, és mi is az valójában, de kérlek, várj
egy kicsit, mert van ennek a ciklusnak egy különlegessége,
amiről valószínűleg nem hallottál. Tudomásom szerint
ugyanis még sosem írták le a tudást, de a természeti törzsek
és kultúrák világszerte megőrizték szájhagyomány útján.
A Fény Kígyójáról van szó.
I la leegyszerűsítjük a dolgot, akkor maga a napéjegyen­
lőség precessziója nem más, mint a Föld tengelyének ingado­
zása. Egy olyan ingásról, fordulatról van szó, ami valamivel
kevesebb, mint 26.000 év alatt tér vissza önmagába. Egészen
pontosan a teljes fordulat ideje 25.920 év. Ha a Föld tengelyét

24 25
egy ceruzaként képzeljük el, a ceruza vége által megrajzolt A tudósok számára ez egy archeológiai fehér folt, de
körök az alábbi ábrán bemutatott módon jelennének meg. mégis igaz. Az ősi sumér városok romjai között, amelyek ma
(A napéjegyenlőség precessziójának esetében többféle mélyen a felszín alatt rejtőznek, mostanság több ezer agyag­
ingadozás is létezik, amelyeket az Elet Virágának Ősi Titka táblát fedeztek fel. Ezeket a táblákat az egyik legelső és leg­
című könyv első kötetében mutatunk be. Jelenleg számunkra ősibb ismert emberi írással, ékírással készítették a sumér
az elsődleges napéjegyenlőségi precesszió jelentős.) civilizáció kezdetén, és megdöbbentő pontossággal írják le
Mialatt a Föld tengelyének kitérése lassan leírja a kört, a napéjegyenlőség precessziójának jelenségét. Az ősi sumerok
meghosszabbítása egymás után végigmegy mind a tizenkét rendelkeztek ezzel a kozmikus tudással, bármennyire is lehe­
mennyei csillagképen. Eszerint a napéjegyenlőség precessziója tetlen ezt megmagyarázni a történelem mai ismereteinek
2.160 évente „lép be", illetve mutat egy új csillagképre. Más tükrében.
szavakkal a napéjegyenlőség precessziója tizenkét részre van Hogyan lehet ez? Első könyvemben, Az Élet Virágának
felosztva, és mindegyik rész egy külön csillagképet és igen ősi titka első és második kötetében többféle választ is felvá­
különböző fajtájú energiát jelképez. A legtöbb ősi kultúra zoltam erre a kérdésre, de most nem fogok belemenni a
tisztában volt a napéjegyenlőség precessziójával, és tudott részletekbe, mert jelen történetünk szempontjából ezek
az éjszakai égbolt tizenkettes felosztásáról. Még a ma ismert nem fontosak.
legrégebbi civilizáció, a hatezer évvel ezelőtt élő sumerok is A tibetiek és az indiaiak is ősidők óta nyilvántartották
ismerték már ezt a jelenséget. a napéjegyenlőség precessziójának mozgását. Mindkét kul­
Érdekes végiggondolni, hogy asztronómiai és matematikai túra nagy jelentőséget tulajdonított a tizenkét részlet mind­
szemszögből vizsgálva a jelenséget, ahhoz, hogy egyáltalán egyikének. Ezeket a részleteket yugáknak vagyis időszakoknak
felmerüljön, hogy a Föld tengelye esetleg ferde, az éjjeli égbolt nevezték, és minden yugának egyedi vonásokat tulajdoní­
folyamatos megfigyelése szükséges 2.160 éven keresztül. tottak, amelyek az egyes yugák ideje alatt hitük szerint az
A régészet álláspontja szerint a sumerok idejét megelőzően egész emberiségre hatással vannak. Emlékeztetőül mondom,
mi emberek állítólag szőrös barbárok voltunk, akik intelli­ hogy minden yuga egy külön csillagképhez is kötődött, és így
gencia és fegyelem híján alkalmatlanok lettek volna arra, a/, asztrológia szerves részét is képezte.
hogy ilyen hosszú időn keresztül figyeljek és dokumentálják Mindannyian hallottunk már arról, hogy a Vízöntő kor­
az éjjeli égbolt történéseit. A sumerok ennek ellenére már szaka felé tartunk. Ez valóban így van: 2012. december 21-én
civilizációjuk kezdetén pontos ismeretekkel rendelkeztek a Föld tengelye ennek a csillagképnek a szélére mutat majd,
a napéjegyenlőség precessziójával kapcsolatban. és 12.920 éve első ízben fordul majd elő, hogy a galaxis közepe
fele indul cl, és nem távolodik tovább. Az elkövetkezendő

26 27
a születés pillanatában megfigyelhető állásához kapcsolnak.
Ez azonban nem mindig volt így.
Az asztrológia az emberi tudatosság részét képezi a civi­
lizáció kezdeteitől fogva. Segítségével megérthetjük és előre
láthatjuk a jövő bizonyos aspektusait. Régen azonban nem
elsősorban személyes célokra használták. Az ősi időkben.
Babilónia és Asszíria, vagy a 6.200 évvel ezelőtti Egyiptom
idején a csillagok és bolygók mozgásának értelmezésével a
nép javát szolgálták és a király személyét, mert az ő szemé­
lye az egész közösség túlélése szempontjából is jelentős volt.
Az egyénnek szóló „horoszkopikus asztrológia" csak azután
jelent meg, hogy Nagy Sándor Kr. e. 332-ben elfoglalta
Egyiptomot.
A Földhöz legközelebb levő csillag, a Nap az asztrológia
meghatározó eleme. A Nap befolyásolja időjárásunkat, nap­
kitörések idején kárt tehet műholdjainkban és a világot be­
hálózó kommunikációs hálózatunkban, de még a Föld mág­
2. ábra: A napéjegyenlőség precessziójának rajza
neses mezőire is hatással van. A Nap sugarai nélkül nem
2.160 évben a Föld tengelyének egyenese a Vízöntő csillag­ lehetne élet ezen a bolygón. Nélküle a Föld nem volna több,
képen belül fog mozogni. Annyi mindenről lehetne még mint egy űrben sodródó kődarab.
beszélni ennek a jelenségnek kapcsán, amit általában nem A Hold határozza meg a Föld tengereinek mozgását, és
is tudnak az emberek! Pedig mindezek a dolgok hatással hozza létre az ár-apály rendszert. A Hold is erős hatást gya­
lesznek életedre, míg beteljesíted sorsodat. korol időjárásunkra, biológiai értelemben befolyásolja a Föld
élőlényeinek párosodási és születési mintáit, de még az
emberi érzelmekre is hat, amit bármely nagyváros rendőrsé­
Meder n asztrológia
gi jegyzőkönyvei is bizonyítanak. A holdtölte napján, az azt
Manapság a Föld lakosságának legnagyobb része nemi­ megelőző és az azt követő napon több bűntényt követnek el,
gen hisz az asztrológiában. Úgy tekintenek rá, mint valami mint bármely más időszakban. A bűnelkövetés ilyen aránya
babonára, amit az egyén születésnapjához és a csillagoknak nem lehet pusztán véletlen műve. Az emberek sokkal inkább

28 29
érzelmeik hatása alá kerülnek holdtölte idején, és következés­ 13, stb.), ami csak közelíti az aranymetszést. Úgy is mond­
képpen olyan dolgokat is megtesznek, amiket a Hold hatása hatnánk, hogy 2012. december 21-e nem más, mint az ese­
nélkül általában nem tennének. mény bekövetkezésének matematikai időpontja, de valójá­
Nagy butaság és tudományosan megalapozatlan tehát azt ban a kundaliní elmozdulása megkezdődött már 2002-ben.
állítani, hogy az egek nincsenek semmiféle hatással az em­ Azonban egy 25.920 éves ciklusban nézve akár tíz év eltoló­
berekre és a Földre. dás is természetes és szinte tökéletesnek számít. Ennek elle­
Mivel a fentiekben leírtakhoz hasonló hatások léteznek, nére az emberi tudatosságra gyakorolt legfőbb hatás még
érdemes átgondolni, hogy nem volna-e annak valamiféle csak kibontakozóban van, és csak a közeljövőben teljesedik
hatása, ha maga a Föld az éghez képest eltérő irányba akar­ ki. Milyen csodás ezt az időszakot megélni!
na továbbhaladni. Az ősi civilizációk szerint volna. Mindig, Mindkét fent említett időpontban a Föld kundaliníje
amikor a Föld tengelye egy új csillagképben veszi fel helyze­ elmozdul az egyik állandó helyéről egy másikra. Amint tehát
tét, az emberiség is változik. Az ősi hit szerint ilyenkor tulajdon­ a Föld belép abba a ciklusba, amikor tengelyének egyenese
képpen minden megváltozik. a galaxis középpontjával ellenkező irányba mutat, a Föld
alapenergiája, ami a középpontjából árad, felszínének egy új
pontjára tevődik át. Mindez látványosan erőteljes megújulást
<Jx Jlény uvígyója idéz elő az emberiség spirituális megértésében és gyakorla­
A Föld kundaliníje a napéjegyenlőség precessziójának tában, ami beszivárog a mindennapi életbe is, és még az
két pontosan meghatározott pontján változtatja meg helyze­ utcán is tapasztalhatóvá válik.
tét. Nem a két szélső helyzet, a galaxis középpontjától szá­ Az a hatás is hihetetlenül jelentős, ami azokat a földrajzi
mított legtávolabbi és legközelebb eső pont az, ami érdekes helyeket éri, ahonnan és ahová elmozdul a kundaliní. Onnan,
számunkra. Ami nekünk érdekes, az az a pont, ;ihol a Föld ahonnan elköltözik a kundaliní, spirituális energiája is el­
tengelye átbillen a galaxis középpontjának irányába, illetve tűnik, és talán soha többé nem is tér vissza. Azon a helyszínen,
amikor ellenkező irányba kezd mutatni. 2012. december 21-én ahová átköltözik, új, életerős spirituális energiát lehet drá­
a tengely egyenese át fog billenni a galaxis középpontja felé, mai hirtelenséggel megtapasztalni, ami nagy hatást gyakorol
és a Föld kundaliníje megkezdi a felszínen elfoglalt a környéken élő emberekre. Ok azután szintén hatással lesz-
helyzetének módosítását. 1 ick a világra új keletű bölcsességük és fényességük révén.
Az élet szerves egység, és nem mindig tökéletesen szim­
metrikus matematikailag, mivel az élet legtöbb megnyil­
vánulása a Fibonacci-sorozaton alapszik (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8,

30 3 '
<Jl kundaliní energia energia spirituális növekedési folyamatunkkal van kapcso­
Mi a Föld kundaliníje? Legkönnyebben talán az emberi latban. Miután megtapasztaltuk a szexuális energiát és a kun­
test példájával lehet megközelíteni ezt a kérdést, mert a daliní energiát, idővel lassan a másik három fajtával is talál­
Föld és az emberi test energetikai szempontból gyakorlatilag kozni fogunk, bár ezek megtapasztalása esetleg egy másik élet
egyformák. Ez nem csak azt jelenti, hogy a Föld kundaliníje során esedékes. (Nem szeretnék most erről a három energia­
nagyban hasonlít az emberéhez. Még a bolygó hatalmas ener­ fajtáról részletesen írni, mert ezek nem jelentősek történe­
giájú Mer-Ka-Ba mezője is tökéletesen megegyezik az ember teink szempontjából.)
Mer-Ka-Ba mezőjével (vagyis a Fénytesttel), a különbség A történelemnek e pontján a Föld kundaliníje meg­
csak mennyiségi Ezen felül a Föld Mer-Ka-Ba mezejének mozdul, és megváltoztatja helyét, új rezgést hozván létre.
minden elektromágneses geometriai mezője is pontosan Az energia megváltozása a legutolsó emberre is hatással
megfeleltethető az emberekével. lesz. A Föld kundaliníjét nevezzük a Fény Kígyójának.
Az embernél ötféle lehetséges energiafolyam indulhat ki
a hátgerinc aljából. Mindegyik fajtának megvan a saját meg­
<jHegdöbbentő széljegyzet
határozott célja az emberi fejlődés minden szakaszában.
Az egyik közülük a szexuális energia, amely legtöbbünk szá­ Az alábbi tudományos tények segítségével mélyebben
mára ismerős. Tudjuk, milyen az orgazmus, és érezhetjük, megérthetjük, valójában mekkora jelentőséggel bír a napéj-
ahogyan a szexuális energia felfelé halad a gerincben. Ezen egyenlőségi precesszió 2012. december 21-i állapota.
felül azonban még négyféle energiafolyam is van, közülük az Tizenháromezer évvel ezelőtt, akkor, amikor a Föld ten­
egyiket nevezik kundalinínek. Az emberek többsége ezt gelye a galaxis középpontjától távolodó irányba kezdett mu­
közvetlenül az orgazmus után tapasztalja meg, de ez nem tatni, a Föld északi pólusa állítólag elköltözött a Hudson-
mindenkire igaz. Vannak olyanok is, akik előbb a kundalinít öböl területéről oda, ahol ma is található, az Északi-sarkra.
tapasztalják meg. Amikor a kundaliní energia a gerincünk­ A Föld felszínén egy teljes pólus-eltolódás ment végbe, amit
ben felfelé kúszik, akkor megváltozik bennünk a világ látásá­ i\ tudomány be is bizonyított.
nak és értelmezésének módja attól függően, hogy az emberi Továbbá tizenháromezer évvel azelőtt (tehát huszonhat­
energiarendszer mely pontjában összpontosul az energia. ezer éve), amikor a napéjegyenlőségi precesszió ciklusának
A kundaliní energia hasonlít a szexuális energiához annyi­ ugyanazon a pontján volt a Föld, mint ma is, a Föld pólusa
ban, hogy ez egy nagyon erős, nehezen kontrollálható ener­ ugyancsak drámai eltolódáson ment keresztül. Egyes tudó­
gia, ami a hátgerincből indul ki. De míg a szexuális energia sok abból kiindulva, hogy mi történt az elmúlt két alkalom­
a teremtési folyamattal van összefüggésben, a kundaliní mal, amikor a Föld a napéjegyenlőségi precessziónak ezen

32 33
a pontján járt, felvetették egy további póluseltolódás lehe­
pólusai helyet cserélnek majd egymással, melynek következ­
tőségét is. A természet ciklikusan változik.
tében az északi pólus válik majd a déli pólussá, és fordítva.
Egy másik dolog is foglalkoztatja a tudósokat. Ez pedig
A tudósok világkonferenciája csak tizenegy napig tartott,
az, hogy a fizikai pc)lusok fent említett eltolódásának mind­
mivel a világ országainak kormányai berekesztették azt.
két esetében a Föld mágneses mezője szintén megváltozott,
2006-ban ugyanezek a tudósok még izgatottabbá váltak
méghozzá a pólusok eltolódását megelőzően. Az elmúlt
a mágneses anomáliák természetével kapcsolatban, és azt
tizenháromezer év során soha nem volt még olyan labilis
jósolták, hogy a pólusok felcserélődése most már bármelyik
a Föld mágnesessége, mint manapság. Tudományosan bizo­
pillanatban bekövetkezhet. Konferenciájukat újfent berekesz­
nyított tény, hogy kétezer évvel ezelőtt a Föld mágneses
tették, de ezúttal már öt nap alatt.
mezője fokozatosan gyengülni kezdett. Később aztán, körül­
Az itt olvasható történetek ezen a kozmikus információn
belül ötszáz évvel ezelőtt, a Föld mágneses mezőjének gyen­
alapulnak. Igaz történetek ezek, bár a modern hiedelmek
gülése felgyorsult.
szemszögéből bizonyára nehezen hihetőnek tűnnek. Mind­
Harmincöt-negyven évvel ezelőtt a Föld mágneses mező­
azonáltal ösztönözni szeretnélek velük benneteket arra, hogy
je anomáliákat kezdett mutatni, amit a madarak és egyéb
meglássátok egy gyönyörű jövő lehetőségét, amely kitör
állatok költözési szokásainak megváltozása is alátámasztott,
a sötétség világhódításának korszakából. Azt kérem tőletek,
hiszen azokat a Föld mágneses mezője irányítja. Először for­
hogy ne a sötétségre figyeljetek, hanem a Fény felé forduljatok.
dult elő, hogy a költöző madarak eltévedtek. Ennek vagy az
Tiszta belső vezetés van bennetek.
volt az oka, hogy megváltozott a mágnesesség iránya, vagy
Az élet sokszor egy rejtelmekkel teli utazásra hasonlít,
az, hogy teljesen megszűnt.
pedig a szívből nézve gyemiekien egyszerű.
1997 körül a mágneses mező instabillá kezdett válni,
méghozzá olyannyira, hogy veszélyessé vált a repülőket
a leszállás során robotpilótás vezérléssel irányítani, ugyanis
egyre gyakrabban tértek el a gépek így a valódi északi irány­
tól. Emiatt a világ összes repülőtéri mágnesességet ábrázoló
térképét frissíteni kellett a valóságnak megfelelően. (Állítá­
som igazságáról könnyen meggyőződhet az olvasó.)
2005-ben a világ geológia tudósai világszerte tapasztalt
mágnesességi anomáliákról kezdtek beszámolni. Valószínű­
sítették, hogy valamikor a közeljövőben a Föld mágneses

34
35
H A R M A D I K F E J E Z E T

A FÉNY KÍGYÓJA
ÉS A T I B E T I NAGY F E H É R PIRAMIS

A tudomány feljegyzése szerint körülbelül tizenhatezer


évvel ezelőtt három nagyméretű aszteroida csapódott az
Atlanti-óceánba a mai Georgia állam partjainak közelében.
Az atlantiszi papság jól tudta, hogy közeleg nagy birodalmuk
idejének vége.
Bár Platón kétezer évvel ezelőtt ezt a letűnt kontinenst
Atlantisznak nevezte, és nagy elismeréssel beszélt kultúrá­
járól és szépségéről, a legtöbb modemkori archeológus szemé­
ben azonban Atlantisz csupán egy legenda. A sok év alatt
minden olyan kutató és feltáró munkálat, amely létezésének
bizonyítására irányult, végül meggyőző eredmény nélkül
/.árult, mert amikor Atlantisz elmerült az Atlanti-óceán
hullámai alá, minden bizonyítékot magával rántott az
óceán fenekére.
Történelmileg tehát jelenleg nem lehet bizonyítani
létezését, de remélhetőleg a jövőben sikerül majd. Edgár
Cayce, az alvó próféta, az 1920-as években azt jövendölte,
hogy 1970-ben Atlantisz Bimini mellett ki fog emelkedni az
Atlanti-óceánból. 1970 januárjában a Life magazin arról
adott jelentést, hogy 1969 decemberében Bimini közelében

37
1
több apró, az óceí"" több mint egy mérföld mélyen fekvő újabb hosszú, tizenháromezer éves időszakra megmereve­
fenekéről származó sziget tört felszínre. Közülük nem egy dik. Azzal is tisztában voltak, hogy a kundaliní felszíni el­
ismét elmerült, dé néhányuk máig megtalálható. Helytálló mozdulásával megváltozik az is, ahogy az emberiség az éle­
volt tehát Cayce jóslata? Az idő majd megadja a választ. tet értelmezi majd. A Nakkal Testvériség pontosan tudta,
Cayce-nek több mint tizenkétezer jóslata volt az 1970-t hogy el kell majd hagyniuk Atlantiszt, és hogy oda kell köl­
megelőző időszakra, és ezek közül csak egyetlenegy nem igazo­ tözniük, ahol a Fény Kígyója kijelöli új otthonát.
ze
lódott be, egy egys rű jóslat, amelyet egy általa megvizsgált Azt is tudták, hogy bárhol is telepedjen le a világ fénye,
ikerpárra vonatkozóan tett. annak a területnek a lakói lesznek majd a bolygó legnagyobb
A világ spirituális fénye, a Föld kundaliníje, a mélyen spirituális tanítómesterei. Ez mindig is így volt, mert amerre
a Föld belsejében kígyózó energia évezredeken át tartózko­ a Fény kígyózik, természetes módon megvilágosodnak az
dott ennek az ősi földrésznek a belsejében. Ez a spirituális emberek - attól függően, mennyire képesek befogadni őt.
energia vonzott más kultúrákat Atlantiszra, ahol azok a meg­ Az új választott területen élők tudatukra ébrednek, és újra
világosodást keresek csakúgy, mint azok a modernkori kere­ emlékezni fognak arra, milyen mély kötelék fűzi őket min­
sők, akik manapság a világ minden tájáról Tibetbe és Indiába den élőhöz és Istenhez. Végül felidézik majd szívükben azt
zarándokolnak. a szent helyet is, ahol maga Isten lakik, és ahol a teremtés
Az égből alázuhanó óriási aszteroida, amelyről már szó elkezdődött. Emlékezésük révén pedig lényük legmélyén ők
volt, igazából háromezer évvel megelőzte Atlantisz hanyat­ válnak majd az emberiség többi része előtt világító spiri­
lását, de fizikai ér-elemben ez volt Atlantisz végzetének oka. tuális fénnyé.
A Földanya kundaliníje, a Fény Kígyója hamarosan új terü­ A Nakkal Testvériség tehát terveket készített ami, hogyan
let felé vette az irányt, hogy egyensúlyt vigyen oda, ahol hagyják el szeretett országukat, Atlantiszt, és hogyan köves­
nagy hirtelenséggel létrejött az új világ. Az új világ ugyan sék bölcsességük forrását. Nem volt választásuk. Elterveztek
létrejött, de a változás egyben Atlantisz világának halálát mindent, és felkészültek az indulásra majdnem kétszáz év­
és elsüllyedését i; jelentette. vel azt megelőzően, hogy Atlantisz elsüllyedt az óceán mély­
Mindig emlékezzünk arra, hogy nincsenek véletlenek. ségeibe, így elkerülhették a káoszt. A Nakkal tagjai tehát
Minden, ami a rilágban történik, az élet egészét érintő követték a Föld kundaliníjét, a Nagy Fehér Kígyót, amely
okokból kifolyólag történik tökéletes pontossággal. a magas Himalája-hegység nyugati részén elhelyezkedő
Atlantisz ősi kontinensének belső papsága, a Nakkal kietlen területre tartott, a mai Tibetbe.
Testvériség belső tudása révén pontosan tisztában volt azzal, Amikor Atlantisz végleg elsüllyedt, nagyjából tizenhárom­
hová költözik át .* Fény mélyben tekergőző kígyója, ahol egy ezer évvel ezelőtt, akkor az atlantiszi külső papság (nem
38 39
a belső Nakkal tagjai) gyorsan elhagyták a földrészt jól meg­ Tanács elnöke. Az ő bölcsességének és tudásának mélyét az
épített hajóikon. Kénytelenek voltak útra kelni, mert a föld­ idő fogja feltárni.
rengések, vulkán-kitörések nem szűntek, és a beözönlő víz
egyre több süllyedő területet öntött el. Nem utaztak messzi­
<Jl nagy feliéi pilarnis
re. A külső papság a mai Mexikóban található Yucatán-fél-
sziget partjainál kötött ki. Ők a manapság majaként ismert A Nakkal tagjai, Atlantisz belső papsága, rengeteg
nép. Nem csak azért lehetünk ebben biztosak, mert a maják nehézség árán értek el Tibetbe. Itt nekiláttak, hogy felépít­
is így tartják, hanem egy ősi kőbe vésett emléknek köszön­ sék a világ egyik legnagyobb piramisát. Az általuk épített
hetően is, amit a régészek a Yucatánon találtak. Ez a Troano- piramis tömör fehér kövekből áll, és úgy megőrizte állagát,
kézirat, amely ma a British Múzeumban található. Legalább mintha csak egy nemrég épült modernkori építmény lenne.
háromezer-ötszáz évre becsülik korát. A történész Augustus Vadonatújnak látszik.
3
Le Plongeon fejtette meg tartalmát, amely részletesen leír­ A nagy fehér piramis célja egyrészt az volt, hogy jelölje
ja Atlantisz elsüllyedését. a Föld kundaliní energiájának pontos elhelyezkedését, más­
A maják jelenlegi naptárát akkor alkották meg, amikor részt pedig, hogy ezt az energiát felhasználja az. emberiség
Atlantisz még élt és virult, és a papság saját kezűleg szállí­ javára. Egy olyan körzetet hozott létre, amelyen belül az
totta át a Yucatánra, amikor a biztos halál elől menekültek. energia a távoli messzeségekbe is kiáramlik, az itt élő em­
Az említett külső papság tovább él a mai maja emberek­ berek elméjében, testében és szívében pedig különféle válto­
ben, ilyen például Hunbatz Men maja pap és sámán. Őt zások mentek végbe. Egyesek többet változtak, mint mások,
választotta ki a vének titkos tanácsa 1980-ban, hogy a kül­ de a változások végső soron elkerülhetetlenek voltak. Ennek
világban szóvivőjükként szolgáljon. Őt mára felváltotta egy hatására nagy megvilágosodott spirituális tanítók tűntek fel,
alázatos ember, akit Don Pedro Pablonak hívnak, őt szintén és fényük az egész világra tovaterjedt. Tibet, illetve Kína, India
a maja vének jelölték ki. Ha még mélyebben belenézünk és Nepál egyes részei lettek a világ fényének új központjai
a maja kultúrába, rátalálunk Don Alejandro Cinlo Perez (ugyan a piramis építésekor ezek közül még egyik ország sem
Oxlaj-ra, aki kultúrája születéséig visszamenőleg rendel­ létezett).
kezik az eredeti ismeretekkel. Don Alejandro ma a több mint Majdnem hatezer év telt el Atlantisz elsüllyedése óta,
négyszáz mexikói, belize-i és guatemalai vénből álló Maja •mikor a civilizáció újra virágkorát kezdte élni, és az embe-
ick újra emlékezni kezdtek arra, kik is ők valójában. Az év­
3. A Troana Codex a fennmaradt kevés maja könyv egyike, melyet Augustus ezredek során a Nakkal tagjai végig a fehér piramis mellett
le Plongeon (1826-1908) francia orvos fordított le, miután feltárta a mexikói
Yucatán állambeli maja sírokat.
maradtak, védelmezték azt és gyarapodtak a megvilágosító

40 41
energia révén. Végül a Nakkal tagjaiból jött létre a tibeti belsejében az ősi energia a földön csúszó kígyóhoz hasonlóan
nép, amely napjainkig fennmaradt. elkezdett oldalazva mozogni. A kígyószerű energia felébredt,
Az idők során a Fény Kígyója olyan nagy szellemeket és erősen érzi, hogy új otthont kell találnia, hogy újszerűen
szült, mint például Lao-Ce. Az ő műve a Tao Te King, az út kell kifejeznie az életet most, hogy a Vízöntő lassan kezdi
és az erény könyve, a valaha született egyik legnagyobb mű. kifejteni hatását.
És természetesen a Ji King, talán a valaha írt legcsodála­ 12.920 évente egyszer felébred ez a vágy.
tosabb könyv is enől a területről származik. Buddha szintén
ezen a területen élt, és itt alapította meg a buddhizmust,
<.K.ína meghódítja Tibetet,
azt a világvallást, amely személyes tapasztalatom alapján
minden más vallásnál mélyebben ismeri az emberi energia­ és a SFény <K.íggója rnegrnoz dal
mezőket és a tudatnak az általános tudatosság mögött rej­
tőző dimenzióit. A tibeti buddhizmus az egyetlen vallás, A Panchen Láma, a dalai láma után a második legma­
amely ismeri a Mer-Ka-Bát, az emberi fénytestet, és ami gasabb rangú személy, aki annak idején még csak tizenegy
még ennél is fontosabb, tudja azt is, mit jelent ez, és hogyan éves volt, 1949-ben arra kérte Kínát, hogy „egyesítse az anya­
lehet létrehozni és használni. (A Mer-Ka-Ba az emberi ener­ földet", vagyis csatolja vissza Tibetet Kínához. Kína kommu­
giamező, amely koncentrikusan körülbelül nyolc-kilenc mé­ nista vezetője, Mao Ce-Tung válaszul bejelentette, hogy Kína
terrel túlér a testen minden irányban.) Sok nagy férfi és nő szándéka „felszabadítani Tibetet a külföldi imperialisták
(de leginkább férfiak a ciklusból kifolyólag) jutott el nagy uralma alól".
magasságokba ezen a területen egyszerűen azért, mert a Kína 1949-ben elfoglalta Tibetet.
Fehér Kígyó a Nakkal Testvériség által épített nagy fehér Akkorra a világ belefáradt a második világháború okozta
piramis alatt tekeredett a Föld mélyén. gyilkolászásba és szenvedésbe, ami csupán négy évvel koráb­
De hamarosan mindez újból meg fog változni. ban ért véget. A britek ugyan kijelentették az ENSZ előtt,
A modern idők majái jól tudták naptámk alapján, amely liogy „érdekükben áll a tibeti autonómia fenntartása", ám a
az emberiség által valaha megalkotott legpontosabb naptár, kellő akarat és a lehetőségek híján végül mégsem álltak ellen
hogy különleges idők közelednek. Ahogyan a hatalmas Nap ,i kínaiaknak, nem támogatták a tibetieket, és nem siettek
felkel, hogy megvilágítsa a hajnali eget és az élő világ szép­ a segítségükre.
ségét, ahhoz hasonlóan valami félelmetes dolog megmoz­ 1959-ben a Ihászai tibeti felkelés és annak vad kínai
dult a Föld belsejében is, hogy felfedjen az emberi lélek előtt megtorlása után a dalai láma Indiába menekült. Őt pedig
valami rég elfeledett fantasztikus dolgot. Mélyen az Anya a határon áthömpölygő tibeti menekültek ezrei követték.

42 43
Pontban ekkor, tizenháromezer év pihenés után a Fény és amelyben az emberek szabadon felfedezhetik végre ter­
Kígyója elkezdett kicsúszni a Nakkal nagy fehér piramisából, mészetes környezetüket térben, időben és a Földön túli
és feljött a felszínre. Ez a kundaliní energia mozgásba indult dimenziókban. A prófécia a csodálatos béke és a spirituális
Tibeten belül, eleinte lassan, majd egyre gyorsabban és gyor­ növekedés időszakát vetítette előre. A guatemalai maják
sabban. Később egyetlen nap leforgása alatt elhagyta az orszá­ jóslata szerint ennek az új ciklusnak a kezdete 2013. február
got a Dalai Lámával együtt, és ő maga is Indiába költözött. 19-ére esik.
Mintha csak a dalai láma idézte volna meg a kígyót, hogy Miért nem 2012. december 21-ére, ahogy a napéjegyen­
hagyja el Tibetet. lőség precessziójának változásából következne? Sajnos erre
De a Fény Kígyójának Indiába történő átköltözése csak nem tudok magyarázatot. Ezt a kérdést a guatemalai maják­
a kezdete volt egy hosszú, hosszú földkörüli utazásnak, amely nak kell feltenni, mert ők azok, akik tudhatják, hogy honnan
átváltoztatja majd az egész Földet, csakúgy, mint tizenhárom­ ered ez a két hónapos eltolódás.
ezer évvel korábban, amikor az ősi Atlantiszt elhagyván Ahogy korábban a Nakkal Testvériség, a maják is azért
Tibet magas hegyei közé költözött. tartották a nagy találkozót, hogy megoszthassák egymással
tudásukat és a próféciát, hogy egész kultúrájuk felkészül­
hessen kozmikus felelősségük teljesítésére, ami abban áll,
nagy találkozás hogy jelezzenek és vezetést adjanak a Fény örökkön létező
A Föld másik felén a Mexikóból, Belize-ből és Guatema­ kígyójának. A találkozó folyamán kiderült, hogy az alacso-
lából származó maja vének nagy találkozóra hívták az összes nvabb vidékeken, Mexikóban és Belize-ben élő maják az idő
maja törzset. Ez volt az első alkalom a modem időkben, múlásával és a spanyol konkvisztádoroknak köszönhetően
hogy ilyen találkozót összehívtak. Hatalmas jelentőségű ese­ majdnem minden tudásukat elveszették a próféciával együtt,
mény volt ez. és élő örökségük majdnem teljes egészében elveszett. De
Azért hozták létre ezt a találkozót, mert a maja naptár a Földanya nagy megkönnyebbülésére az örökség nem pusz-
egyértelműen azt mutatta, hogy a Fény Kígyója 1959-ben l.ill cl. Guatelmalában ugyanis mégis fennmaradt. Ebben
fog megmozdulni, és akkor szükség lesz az észak- és dél­ a/, országban a hegyek magaslatai között, Tikal gyönyörű­
amerikai indiánok segítségére. séges ősi városa közelében a maja vének (legtöbbjük száz
A maja vének szertartásra gyűltek össze, mert a maja evesnél is idősebb) egészen addig megőrizték a tudást és
naptár próféciája szerint egy nagy ciklus ért a végéhez, és ÍI próféciát, amelyet tizenháromezer évvel korábban Atlan-
egy új ciklus, egy új világ volt kezdődőben. Egy olyan új világ, liszhól hoztak magukkal.
amelyben a mennyek megnyílnak az emberiség számára,

44 45
így hát a guatemalai vének „tizenöt könyvet" adtak át <JÍ EFény <^Kígyója keresi áj otth onát

a síkságokon élő majáknak. Rájuk bízták, hogy tanulmá­ A Fény Kígyója követte a dalai lámát Indiába, de nem
a
nyozzák és elsajátítsák bennük levő tudást, és további köny­ állt meg ott végleg. Továbbindult, és területről területre
veket ígértek nekik. Ekképpen vette kezdetét a maja naptár, vándorolt a Föld felszínén.
tudás és prófécia feltámadása. Mozgása 1959-től az 1960-as évek végéig tíz éven át
A külvilág ekkor n'ég mit sem sejtett erről a tudásról, de folytatódott. Végül a Földanya kundaliní energiája Kanadá­
nem is érdekelte. A világban a materializmus uralkodott. ból átvándorolt az Egyesült Államokba, onnan továbbván­
dorolt Mexikón, Belizén és Guatemalán keresztül Közép-
Amerikába.
ipaios°dott embei közbelép
Amikor Panamába ért, valami különleges dolog történt,
A tudás egyes kutatói, mint például José Arguelles és amire az ott élő indián törzsek — a maják kivételével - nem
mások a legjobb szánokkal kezdték cl vizsgálni a maja nap­ számítottak. Amikor a Fény Kígyója elért a Panama-csator­
tárat. Abban a hitben voltak, hogy a mexikói maják érin­ nához, nem tudott továbbhaladni. A Panama-csatorna a világ
tetlenül megőrizték udásukat, pedig igazából ez nem így valaha megalkotott legnagyobb geomantiája (tájformálása).
volt. Az ő tudásuk a (íuatemalából átszivárgott töredékeken A szó szoros értelmében is, de energetikailag is szétválasztott
alapult. Számos könyvet megírtak már a maja naptárról, két kontinenst egymástól, és így megakadályozta a kunda­
amelyek azonban mindaddig nem lehetnek teljesek és pon­ liní energiát abban, hogy átkeljen Dél-Amerikába.
tosak, amíg a guatemalai maják át nem adták minden tudá­ A Föld kundaliní energiája megrekedt és megállt. Töb­
sukat a síksági majáknak. ben úgy tartják, hogy a Fény Kígyójának megakadása volt az
A guatemalai maák szerint még öt további „könyv" vár n k a a Kolumbiában és több környező országban is tapasztal­
arra, hogy a síkságok" élő maják elolvassák és megtanulják, ható háborús problémáknak. A Föld kundaliníje nem tudott
ivv
és a tízenhatodik köi > A rovarok és mozdulatlan csillagok keresztülhaladni a csatornán, és ezáltal hatalmas energetikai
könyve tartalmazza a kozmikus ciklusok kezdetét és végét. egyensúlyhiányt hozott létre. (Ugyanez megtörténhet az em-
Ez az oka annak, hogf a 2012. december 21 -i dátumot sosem I H T Í testben is. Ha a kundaliní felfelé halad az ember gerince
értettük, a 2013. február 19-it pedig nem is ismertük. mentén, és az egyik csakra bezárul, a kundaliní nem haladhat
luvább, akárhogy is próbálkozik. Ez az állapot fájdalmat, beteg­
séget okozhat, sőt az egyén halálához is vezethet, ha a blokk
nem oldódik fel.) Ez a helyzet az. indián népek számára olyan

46
47
problémát jelentett, amelyet éveken át nem tudtak meg­ köréből, és be lehet lépni a megvilágosodás magasabb szintű
oldani. világaiba. Ügy hitte, hogy ezáltal elindulhat a változás az
Senki nem tudta, mi a teendő, kivéve a majákat. egész világon, ami átvezet minket mai materialisztikus éle­
tünkből a magasabb csakrák és a kiterjedtebb emberi lehe­
tőségek világába.
u valaszo [az VjJC olszakba
De mindennek néhány évvel a kezdetek után már vége
Mindeközben Peru hegységeinek magaslatai között egy is lett. Egy nap lefolyása alatt Oscar bezárta a nemrég meg­
Oscar Ichazo nevű megvilágosodott személy és az őt az nyitott iskoláját, ami azóta elterjedt szerte az Egyesült
apostolok mintájára körülvevő tizenkét ember tettre készen Államokban, és visszatért Peruba. Hogy miért? Egyszerű.
várta a Föld kundaliníjét, készen arra, hogy felkészítsék A Fény Kígyója megakadt, ezért kiteljesülése nem követ­
a világot az eljövendő korszakra. Arra számítottak, hogy kezett be időben, legalábbis nem akkor, amikor az indiánok
a Fény Kígyója Chile északi hegycsúcsai között telepszik értelmezése szerint kellett volna. Mindenesetre senki sem
majd le még a hatvanas évek végét megelőzően, és ekkor tudta, hogy valójában mikor következik be. A maják termé­
megkezdhetik munkájukat. szetesen pontosan tudták, mi a probléma oka, és hogyan
Oscar és a tizenkét derék ember közül az egyik, Claudio lehet kijavítani azt, sőt még azzal is tisztában voltak, hogy
Naranjo, a hatvanas évek közepén elutaztak az Egyesült Álla­ mikor jön el a megoldás ideje. Mindennek ellenére csend­
mokba, hogy az iparosodott világot megismertessék ősi ben várakoztak.
tudásukkal, ami olyasvalamin alapult, amit akkoriban nem­
igen értettek. Ez a dolog nem más, mint a szent geometria,
vagy ahogy Oscar nevezte, az Arica. as és a (^Kondolkeselyű szeitaitása

Claudio felkészült arra is, hogy bemutassa a nagy orosz A maják tudták, hogy a problémát egészen addig nem
szufi, Gurdjieff munkáján alapuló ismereteket is. Az isme­ lehet megoldani, amíg a sas és a kondorkeselyű szertartását
retek alapja az úgynevezett Enneagramm, a tudás olyan rend­ he nem mutatják. Ezt a maja naptár üzente. Azt is tudták,
szere, amely az emberi átalakulást a hanghoz és a zenéhez hogy jóval több emberi energiára lesz szükségük ahhoz, hogy
köti. Claudio ennek a tudásnak egy olyan kevéssé ismert elmozdítsák a hatalmas Fény Kígyójának energiafolyamát,
aspektusát készült bemutatni, ami által az emberi személyi­ mini amennyit Közép- és Dél-Amerikában össze tudnak
séget huszonhét formára lehet lebontani. Célja egyszerűen fcyűjlcni. Szükségük volt Észak-Amerika energiájára és együtt­
az volt, hogy az iparosodott világ kezébe egy olyan eszközt működésére is. Észak-Amerikát, a sast, és Dél-Amerikát,
adjon, amelynek segítségével ki lehet lépni az „ego-típusok" .1 kondorkcselyűt pedig ez a ceremónia egyesíthette annak

48 49
érdek£ Den n o
' g y együtt átsegíthessék a Föld kundaliní ener- Egyesült Államok sok más törzse, természetesen a maják,
giáját az
akadályon, és így lehetővé tegyék számára, hogy mindent egybevéve a két kontinens több, mint ötszáz törzse
me ggrkezzen végcéljához. közös munkába kezdett egy közös cél érdekében: segíteni
gpk törzs, beleértve az indiánokat követő fehéreket is, akartak a Nagy Fehér Kígyónak, hogy átjusson a Panama­
azt gondolta, hogy egymaga is el tudja végezni ezt a szer- csatornán és befejezhesse utazását.
tártai^ ezért a sas és a kondorkcselyú szertartását többször Engem is megkértek a maják, hogy segítsek, mert én
is véghezvitték. Azt azonban nem tudták, hogy ezzel a szer- magam is egy észak-amerikai törzsből, az Új-Mexikóban élő
sa
tartá' ' várni kell egy meghatározott napig, és azt sem, Taos Pueblo törzsből származom. I lárom napot jelöltek ki,
hogy csak a maják mutathatják be. emlékeim szerint 2001 szeptemberében, amelyeken minden
2301. február 19-én, pontosan úgy, ahogy a maja naptár törzs és mindenki külön-külön a maga módján tehetett vala­
jósolt ^ 3 a ma
j á k és körülbelül kétszáz más észak-, közép- és mit a közös cél érdekében. A két kontinens indián törzsei
dél-a men ca
' i indián törzs összegyűlt Guatemalában, és közö­ tehát egy időben láttak a szertartásokhoz.
sen flvégczték a sas és a kondorkeselyű igazi szertartását. Emlékszem, azon a három napon szabadságot vettem ki,
ezr
Min<' hűen dokumentálta a The White Road: Visions of és elmentem meditálni. A mi hagyományunkban a Mer-
4
the pdigenous People of the Americas című film, amelyet Ka-Ba, az emberi fénytest a leggyakrabban alkalmazott mód­
v
e köpy végén említek. szer, így én egy élő Mer-Ka-Ba mezőt helyeztem a Panama-
^mikor véget ért a szertartás, végre lehetővé vált, hogy csatorna fölé, majd mély meditációba kezdtem, és minden

a pé-iy Kígyója segítséget kapjon és eljusson kijelölt helyére, általam ismert módon próbáltam átsegíteni a Föld kundali­

a ] 1 0 ] mélyen a Föld alatt kígyózva eltölti majd az elkövet­ níjét a csatornán.


kezendő tizenháromezer évet, és ahonnan az egész világot Az első és a második napon úgy tűnt, semmi sem történik.
új srirituális tudással és energiával ajándékozza meg, amire Ereztem a hatalmas energiát, amely a sok elszánt, egységben
a7 e] nberiségnek nagy szüksége lesz a folytatáshoz. levékenykedő emberből áradt, de nem észleltem semmiféle
változást a Kígyót illetően. Kezdett rajtam eluralkodni az
érzés, hogy kudarcot vallunk, de visszafogtam kételyeimet,
•Jí kél nagy madál egyként szálnyal es megakadályoztam, hogy lényembe belépjenek, majd foly-
<ésőbb ugyanabban az évben (2001-ben) történt, hogy I attam a meditációt.
Am;rika különböző indián törzsei, az eszkimók, a hopik, az A harmadik nap vége felé éreztem, hogy most megtör­
ténik. Először csak egy kis energiaáramlat volt, mintha a
e
4 A h é r út - Az amerikai indián népek látomásai (a ford.)
gáton egy pici lyuk keletkezett volna, de az energia egyre

50 5'
nőtt, egyre erősödött. Végül a Fény Kígyója elszabadult és változásokat. A Földanya ekkor vett fel engem a megvilá­
folytatta oldalazó mozgását ugyanúgy, mint amikor a Föld gosodás és a felszabadulás Szivárvány Törzsének soraiba.
körüli útját járta. Nagy erővel és határozottsággal lépett be Eletem egy része olyan irányt vett, amit sosem gondoltam
Kolumbiába, majd folytatta dél-amerikai útját eljutván volna azelőtt.
mindenhová, minden országot érintve. Mire vagyunk, ha nem szolgálatra?
Az indián világ megkönnyebbülten lélegzett fel, és a két
kontinenst örömujjongás töltötte meg. A két hatalmas madár
együtt szárnyalva vitte végbe ezt a csodát. A maják tudták,
hogy így lesz, mert szent naptáruk így jósolta meg, de nap­
tár ide vagy oda, amikor a valós életben is megtörtént, hihe­
tetlen izgalmakat hozott. Éppen most ér le az emberi tapasz­
talás, a mély érzések világábí-
Ugyanekkor a chilei Aíidok magas vonulataiban 112
törzs ült hatalmas körben a Fény Kígyójára várva. A pontos
helyet a maják már korábba" megjósolták, és a törzsek ezt a
pontot ülték körbe. Énekkel és tánccal igyekeztek ezt a szer­
tartást az emberiség évezreceinek legfontosabb eseményévé
varázsolni. Ezt a kicsiny helyet pedig a bolygó felszínének
legszentebb területévé avatok.
Ezek a tiszta férfiak és nők még hónapokon át folytatták
a szertartásokat azután, hegy a Fény Kígyója végleg haza­
siklott, és megpihent a Föld e szent vidékén. Olyan hely ez,
ami Chilét és Perut az új Tibetté, az új Indiává változtatja,
ahol nagy tanítók születnek majd, olyan tanítók, akik a világ
ragyogó fényességei leszne< ugyanúgy, ahogy a tibetiek és
indiaiak is azok voltak.
Az én szerepem ebbei a folytatásos történetben csak
ekkor kezdődött. Még nagon sok mindent be kellett telje­
síteni, de nem láttam m-g az életemet érintő jövőbeli

52
53
N E C V E D I K F E J E Z V . T

A NAKKAL PÍRAMIS

1985 egy reggelén a száraz új-mexikói sivatagban ébred­


tem fel, körülbelül 2600 méterrel a tengerszint felett. A szür­
készöld zsálya hatalmas óceánként terült el a látóhatárig
minden irányban kelet kivételével, ahol a fenséges Sangre
de Cristo (Krisztus Vére) hegység magasodott az ég felé.
Errefelé nem számít szokatlannak, hogy a csúcsokat még
e/.cken a koranyári napokon is hó födi. Előfordul, hogy a hó
egész évben megmarad a hegységben. Nyugat felé a szem
elől megbújva terült el az a kanyon, amelyben a Rio Grandé
lolyó titokban mélyíti sivatagi medrét. Ezen a vidéken alig­
ha járt valaha is emberi lény. Lakhelyemtől húsz mérföldre
észak felé magasodott a világ második legnagyobb magányo-
s.in álló hegysége, az Ute Mountain.
Az 1800-as években az Ute Mountain volt az a helyszín,
.ihol az Egyesült Államok lovassága fel akarta számolni az
ule indiánok törzsét. A ute indiánok megpróbálták magukat
11 icgvédeni azokkal a szörnyű igazságtalanságokkal szemben,
.imclycket az Egyesült Államok kormánya rájuk zúdított.
Emiatt a kormány nagy veszélyt látott bennük, és szükségét
l.illa annak, hogy elpusztítsa őket.

55
A lovasság mérföldek százain át hajszolta az indiánokat, Annak a férfiakból és nőkből álló csoportnak a tagja
mire végül elérték az Ute Mountaint, amit jóval később ne­ voltam, amelyik a Nakkal Misztériumiskolának nevezett ezo­
veztek el így a tiszteletükre. Mind a lovasság, mind az indiá­ terikus iskolát működtette. A nevet angyalok adták, de so­
nok tisztában voltak azzal, hogy a hegyekben nincs ivóvíz, sem közölték velünk, hogy miért pont ezt. Tudtam, hogy
de az indiánok végső kétségbeesésükben mégis megmásztak a Nakkal az ősi atlantiszi papság volt, de ezen túlmenően
a hegyet, hPgy elbújhassanak. A lovasság körbevette a hegy­ semmilyen ötletem nem volt ezzel kapcsolatban. Egysze­
séget, és kivárt. Igazság szerint nem voltak egészen biztosak rűen csak elfogadtam a nevet egy magasabb szintű forrás
abban, hogy oda menekültek az ute indiánok, de vártak, mert javaslatára.
úgy gondolták, hogy ha ott vannak az indiánok a hegyekben, Társaságunk egy körülbelül húsz holdból álló területet
akkor víz híján előbb-utóbb úgyis le kell majd jönniük. loglalt el, melyet szó szerint több millió holdnyi lakatlan
A történet szerint az indiánok imádkoztak a Földanyá­ liTület vett körül. Két vályogházunk volt, egy kert, egy kis
hoz vízért, mert tudták, hogy víz nélkül vagy szomjan halnak lakóhelyiség, egy műhely és egy garázs, valamint egy penta­
a hegyen, vagy pedig kénytelenek lesznek lemenni, és akkor gon alakú, gyönyörű szép vályog konferenciaterem, melynek
a rájuk váríkozó katonák lemészárolják mindegyiküket, fér­ mennyezete mintegy nyolc méter magasan volt. A lég­
fiakat, nőkét, gyerekeket. Ez pedig azt jelentette volna, hogy ii mlosabb azonban egy szép kis föld alatti imaszoba volt,
törzsük kihal. •melyet kivának neveztünk. Ez az iskola tökéletes tere volt
A Földanya, aki az ute indiánok szívében élt, válaszolt .1 1.11 lírásnak és a tanulásnak.
az imájukr?- Egy vízforrás buggyant ki a hegyoldalból, hogy Nagyban megkönnyítette a munkánkat az, hogy teljes
táplálja okít és megmentse életüket. mellékben el voltunk zárva a civilizációtól, mivel így senki
Körülbelül három hónappal később a lovaskatonák úgy M I I lábatlankodott körülöttünk, aki munkánkat vagy tet-
döntöttek, hogy felhagynak a kereséssel, mert már valószínűt­ li inkel minősítette volna. Ugyanis amit csináltunk, az elég
lennek tartották, hogy a hegyen bújtak volna el az indiánok. liiirs.ni hatott volna napjaink kultúrájának szemében. Pél-
Az ute ind ánok ma is élnek, és életüket ennek a hegynek és il.lul minden újholdkor izzasztó kúrát tartottunk. Hatalmas
az ott történt csodának köszönhetik, illetve annak az ener­ In ( I raktunk, amivel felhevítettük a kősziklákat. Nagyjából
giának, ami átjárta az egész völgyet, ahol 1985 során időztem. ni j - . w c i i e n lehettünk. Mindenki legalább egy napon át éhe-
Csak fíküdtem, és úgy éreztem, valami szokatlan, vala­ . 1 I I . 1 / . izzadás előtt. A tűz körül órákon át doboltunk és kán-
mi különleges van ebben a reggelben, de nem tudtam meg­ l Ilink . 1 / Anya nevét, és hívtuk a Nagy Lelket. Szívünk meg-
fogalmazni, mi lehet az. Egész nap végigkísért ez az érzés. jiiilull. .1 kősziklák pedig vörösessé váltak az élettől.

56
57
Amikor eljött a megfelelő pillanat, az indián hagyomány
szerint alázatosan, ruha nélkül lementünk a koromsötét
földalatt' kivába. Tökéletes, szent együttlétben időztünk az
Anyával- Olyan volt, mintha a méhében lennénk. A prána,
az űr, a föld, a víz, a tűz, a levegő. A teremtés és a természet
mind a hat eleme egyszerre volt jelen ebben a szertartásban.
Aznap délután egyszer csak egy hatalmas kiáltásra lettem
figyelmes. Ösztönösen rohanni kezdtem, hogy meglássam,
na
mi törtet- A p lemenőben volt, talán még fél órája volt
s
hátra, é finoman esett az eső a keletre néző hegyoldalon.
A kiáltás most már tisztán hallható volt. A Sangre de
Cristo legyet egy csodálatos szivárvány ölelte körül, a legcso­
dálatosabb amit valaha életem során csak láttam. Nem is
egy szivárvány volt ott, hanem három. Szivárvány a szivár­
ványba11, és még egyszer szivárvány a szivárványban. Fénylő
3. ábra: Az Elet Virága
színek vibráltak, mintha elektromos töltésük lenne. Szóhoz
sem ju^ttam. k(nívliájában jómagam éppen a reggelit készítettem. Egyi-
Alpgyan ott álltam, és ezt a csodát néztem, ugyanaz az kiik kinyitotta az ajtót, rám nézett, majd azt kérdezte:
érzései11 támadt, mint ami aznap reggel ébredéskor, hogy - Nem tudja, merre találunk egy bizonyos Drunvalo
különcs na
p ez a mai. De ezen a csodálatos szivárványon iirvií férfit?
kívül semmiben nem különbözött bármelyik másik naptól. Megmondtam neki, hogy ki vagyok, aztán rögtön a
ne
Minde setre az érzés bennem maradt. l.n/'yia tért.
A lövetkező reggelen egy fehér, jelzés nélküli furgon gu­ • • I ,átta valaha ezt az alakzatot?
rult be konferencia-központunk elé. Tekintve, hogy a nyilvá­ Elém tartotta az Elet Virágának rajzát. A tizenkilenc
nosság elől elrejtőztünk, és magányosan éltünk, igen szokat­ I ni l ugy ismertem, mint a tenyeremet.
lan vejt. ha valaki ránk talál olyankor, amikor semmilyen Az alakzatot először egy hatezer éves egyiptomi falon
kurzu.t nem hirdettünk. pdr/tem fel, és azóta a világ sok táján találkoztam vele. In-
l\j,gy harminc év körüli fiatalember szállt ki a furgonból, III.IIMII, Angliában, Írországban, Törökországban, Izraelben,
nesen
és egy" a konferenciaterembe léptek, amelynek kicsi

58
59
Lengyelországban, Svájcban, Görögországban, Kínában, Ja­ Elmondta, hogy az első csapat eljutott egészen a hegy­
pánban, Mexikóban, és még vagy ötven más országban, túl­ ség gerincéig, ahonnan le lehet nézni a völgyekbe, de nem
nyomórészt ősi helyszíneken. Azóta is minden évben új és tudták folytatni az utat, mert különben az egész csapat
új országokon fedezzük fel. A történet szempontjából azon­ elpusztult volna. Egész egyszerűen nem volt elég muníció­
ban az a legfontosabb, hogy Tibetben is rátaláltam. juk ahhoz, hogy a csúszás miatt szükséges további időt is ott

Minthogy
m á r
1984 óta tanítottam ezt az ábrát, ezek az tölthessék, ezért kénytelenek voltak visszafordulni. Azt hi­

emberek azért kerestek fel, mert tudni akarták, mit jelent. szem, ez valamikor a nyolcvanas évek elején történt. Néhány

Ekkor inegkérdeztem tőlük, hogy miért érdekli őket évvel később azonban ezek az emberek, akik most körülöt-

ennyire az Virága. Leültek körém és megkezdték hosszú, I cm ültek, újra nekiindultak.


hosszú beszámolójukat egy igen furcsa tibeti piramis felfe­ Ezúttal jobban felkészültek, és abban a pillanatban ér­
dezéséről. M ő kutatócsoportjuk tárta fel a piramist néhány keztek meg a tibeti piramishoz, amikor a feltárás felté­

hónappal korábban. Bámulatos dolgokat mondtak. lelei a legmegfelelőbbek voltak. Meghökkenve fedezték fel,

Olyan régen történt ez, hogy nevükre már nem is emlék­ hogy ellentétben az egyiptomi piramisokkal ez a piramis nem

szem. Egyikük, aki látszólag a vezetőjük, szószólójuk volt, leljcsen zárt. Egyetlen nyílása volt, amelyen a csapat zavar­

egyre izgatottabbá vált, és nagy határozottsággal beszélt. talanul beléphetett.

Térképeke) és fényképeket vett elő, amelyeket kiterített elém Az elkövetkezendő két nap folyamán elmesélték nekem

az asztaloi • Miután kisimította őket, mélyen a szemembe . 1 / . általuk nagy fehér piramisnak nevezett épület feltárásá­

nézett. nak történetét. Elmondták, milyen volt a külseje. Nem vol-

Beszél az e i
s ő kutatócsoportról, amely el akart jutni l.ik benne jelzések, írásjelek, hieroglifák, a falak felülete tél­

ehhez a t P e t i piramishoz, de nem volt kellően felkészülve iesen üres volt. Csak egyetlen képet találtak a nagyterem fő-

erre az útr>- Hat hónapba telt, amíg eljutottak a piramisig, I.1I.111. Az Élet Virágának ábráját. Emiatt kerestek fel engem
J I / elszigetelt sivatag kellős közepén.
amely a Nyugati-Himalája magaslataiban található. Nem
volt ponté térképük, mert arrafelé gyakorlatilag senki sem Azt kérték tőlem, hogy beszéljek az Élet Virágának jelen-
lescről. Azt remélték, így rávezetem majd őket arra, hogy ki
járt még, § jócskán alábecsülték a helyszín eléréséhez szük­
Ipilcltc ezt a piramist, mert fogalmuk sem volt róla.
séges időt
A dolg'f tovább bonyolította, hogy a piramis fehér színű, Kgy-két óra alatt azonban nem lehet elmondani, hogy

és két-hár>m hét kivételével egész évben hó borítja. Ezért nni „jelent" igazából az Élet Virága, ezért két napot töltöttek

a kutatókiak tökéletesen pontosan kell időzíteniük Érkezé­ • I I velem. Ez az egész univerzum, és az univerzum minden

süket, ha i i e g akarják találni az épületet, és be akarnak jutni. II ./l'lének teremtési mintázata, beleértve az élőlényeket is.

60 61
Még a világmindenség olyan részleteinek is ez a teremtési - A piramis neve Nakkal Piramis. Tudjuk, hogy még
mintázata, amelyek nem anyagi természetűek, ilyenek az nem érted, de idővel meg fogod érteni. Hamarosan minden
érzések és az érzelmek. Megtettem, ami tőlem tellett, gya­ világossá válik előtted.
korlatilag megtartottam nekik egy rövidített Elet Virága De miért éppen „Nakkal Piramis"? És miért éppen
kurzust, amiből kihagytuk a szertartásokat, az. imaköröket, Nakkal Misztériumiskola? Akkoriban csak annyit tudtam,
a szerteágazó történeteket, és persze az ősi indián izzasztó hogy a Nakkal tagjai voltak Atlantisz, legrangosabb papsága.
szertartást is. Nem is értettem, hogyan lehet bánni közük Tibethez.
Vendégeim hihetetlenül szerencsésnek érezték magukat, Annyi mindent nem tudtam még. De bíztam az angya­
amiért ők lehettek az első emberi lények, akik ezt a szokat­ lokban, és továbbra is a szívemben hordtam őket. Mindig,
lan piramist megérinthetik. Elmondásuk szerint a piramis amikor megszólítottak, úgy éreztem magam, mintha egv kis­
környékén semmilyen más piramis létezéséről nem tud senki, gyerek lennék, aki próbálja megérteni az őt körülvevő vilá­
és ez is teljesen elszigetelt helyen található, a Himalája meg­ got. Időnként elképedtem, máskor izgalomba jöttem, de
közelíthetetlen hegyvonulatai között. Gyakran elmondták, leggyakrabban egyszerűen csak csodáltam ez életet. Az an­
milyen Furcsának találták, hogy egy ilyen piramis olyan he­ gyalok csodálatos szelídséggel tárták fel egyszerű elmém
lyen található, ahol soha nem létezett civilizáció. előtt a tudást.
Nem hagytak el az azt megelőző nap érzései, miszerint Idcíközben a Nakkal Misztériumiskola feloszlott, ahogy
valami különleges megy végbe körülöttem. Tisztában voltam az összes hasonló iskola is, de a kutatócsoport és a felfede­
azzal, hogy nagy jelentősége van mindannak, amit hallok, zett piramis emléke nem hagyott nyugodni. Az idők során
de igazából akkor még nem tudtam, valójában mekkora. pedig az angyalok lassanként elmondták nekem az egész
A látogatók nagy lelkesen továbbálltak a Nakkal Misz- történetet, amit a következőkben megosztok az olvasóval.
tériumiskolából, bennem pedig újra és újra feljöttek a csodás A Fény Kígyója tehát elhagyta otthonát, a Nakkal Pira­
piramisról készített fényképek, amelyeket mutattak. Szinte mist, és új otthona, egy új piramis felé vette útját, a Föld
már az ízét is éreztem annak, amiért olyan nagy jelentősé­ cgységtudat-hálója pedig egyre közelebb került a kiteljese­
gűek lehetnek ezek a dolgok, de mégsem nem jutott semmi déshez. Négy évvel azután, hogy tudomást szereztem a pira­
az eszembe. mis létezéséről, 1989-1990 idején, a rács elérte az egység első
Végül néhány nappal később, miközben meditáltam, két szintjét. A Fény Kígyója azonban még mindig kereste a he­
angyal jelent meg belső szemeim előtt, és azt mondták: lyét a Földön, a kozmikus DNS-hez képest némi fáziskéséssel.
De sosem szabad elfelednünk: az Élet tökéletes.

62 63
Ö T Ö D I K F E J E Z E T

AZ E G Y S É G T U D A T HÁLÓ NŐI V E T Ü L E T É N E K
KIEGYENSÚLYOZÁSA

A legtöbb spirituális hagyományban a spirituális képes­


segeknek nem tulajdonítanak nagy fontosságot, de ha valaki
,il akar jutni a másik oldalra, akkor számításba kell vennie
HZ emberi tudatosság ezen területét is. A Nakkal Miszté-
n'mniskolában töltött idő alatt az angyalok vezetésével több
különféle szintű spirituális képességet sajátítottam el.
' I udatában kell lennünk azonban annak, hogy az. elme
•éjét, a pszichés képességeket sok spirituális hagyomány
c-/'ycncsen veszélyesnek tartja, ugyanis a lelki jelenségek
leien anélkül is el lehet érni igen magas szintekre, hogy az
puber megszabadulna egójától. Óvatossággal kell előreha-
l.iilnl ezen a téren, de haladni kell. Szükségszerűen el kell
Julin a lelki megvilágosodás állapotára.
'lánulóként egyszerű dolgokkal kezdtük, például az aura
l.il.isaval. Az aura azokból az elektromágneses színekből
ill .ímelyck a testből áradnak ki, és tojás alakú burkot al-
li.ln ik körülötte. Tudományos és számítástechnikai eszkö-
. c i l . segítségével is kimutatható, de az emberi tudat is ké-
f><!: l.ilni, ha kiképezzük erre.

65
Alapvetően az aurát a váll magassága fölött a gondola­ méter széles és egy méter magas lehetett. Növekedés köz­
tok alkotják. A vállak és a térdek közötti részt főként érzé­ ben az ovális közepe felnyílt, és középen egy ablak vált
sek és érzelmek teszi ki. A testi betegségek általában geo­ láthatóvá, amclven át bepillanthattam egy másik helyszín­
metriai formát öltő színváltozást okoznak a test érintett re. Ezen az ablakon keresztül láthattam Bupit és úgy beszél­
részének környékén, és a fonnák és színek az egyén betegsé­ hettem vele, mintha ugyanabban a helyiségben lennénk.
gének jobbra vagy rosszabbra fordulása szerint változnak. Nemcsak őf láttam, hanem mindenki mást is, akit ő be
Az auralátás után az auraolvasás következik, ami a szí­ kívánt nekem mutatni. Időnként még a kutyája is elsétált
nek jelentésének értelmezését jelenti. Auraolvasás segít­ előttem. Beszélgetéseim Bupival körülbelül másfél éven át
ségével meg lehet tudni, hogy milyen gondolatok járnak az minden nap folytatódtak.
ember fejében, és milyen érzelmek alakulnak ki érzéseikből. 15
így hát megismerkedtem a sziddhik (hindu nyelven ez
Mindez pedig elindítja az egyént azon a fenséges hídon, jelenti a „spirituális képességeket") ezen vetületével, még
amely átvezet abból a hiedelemből, hogy a külvilág az mielőtt elkezdtem volna a Nakkal Misztériumiskolában ta­
egyéntől teljesen el van választva, arra a felismerésre, hogy nulni. Ennek ellenére amikor 1985-ben történetünk elkez­
csak az Egy Tudatosság létezik, és minden tudást szabadon dődött, kezdőként álltam a dolgokhoz.
el lehet sajátítani, mindent meg lehet tapasztalni. Semmi A legtöbb esetben a lélek tanulmányozása nagyon iz­
sem titok az Egy Univerzumban. galmas volt, időnként kicsit ijesztő is. Hihetetlen élmények­
A tanítás ideje alatt rádöbbentem, hogy képes vagyok ben volt részem. Es mikor éppen kezdtem egy kicsit meg-
kommunikálni az emberekkel nagy távolságok ellenére is. h.uátkozni mindezekkel a szokatlan gondolatokkal, belső
Nem úgy, mint ahogyan telefonon beszélünk, hanem in­ vr/ctőim arra késztettek, lépjek ki a világba, hogy a Föld-
kább úgy, ahogy videóhívásokat bonyolítunk. A különbség anya felhasználja szolgálataimat, vagy esetleg mcgpróbál-
annyi, hogy a beszélgetés telepatikusan történik, és így min­ l.ilások elé állítson. Igazán nem tudtam valami sokat. Lát­
dent meglehet érteni, azt is, ami a szavak mögött bújik meg. szólag viszont bizonyos dolgokban szolgálatukra lehettem
Az első telepatikus szinten megélt lelki élményem 1971- .1 lelemclkedett mestereknek és vezetőknek, így járulva hozzá
re megy vissza. Egy kelet-indiai nővel, Bupi Naopendarával .i világ tudatosságához és gyógyulásához.
létesítettem kapcsolatot, aki egy látszólag a semmiből elő­ Kik is ezek a belső és külső vezetők? Egy kicsit bonvolult
tűnő ragyogó fénypont képében jelent meg előttem. Eg) elmagyarázni, de lássunk hozzá. A két fénygömb, illetve
apró napocskára hasonlított. A kicsiny nap egy-két méter
távolságban lebegett előttem. Egyszer csak nőni és halvá­ I \ s/iddhik jelenlegi tudatosságunk számára rendkívüli spirituális képes­
ti |(ik. mint például a tisztánlátás, tisztánhallás, tisztánérzékelés, tisztántudás,
nyulni kezdett, majd ovális alakot vett fel, nagyjából másfél (iii|í\ ili> képességek, bilokáció. teleportáció, levitáció.

66 6?
angyal, adta a fő fonalat, de sok mentor is közreműködött, <Ji fénysugarak, az egységtudat háló és
akik közül a legtöbb még élt, de volt, aki nem. Azoknak
a SFény í-Kígyója
a tanítóknak a többsége, akik 1985-ben még éltek, mostan­
ra, 2007-re már a lét magasabb szintjére emelkedtek. Mára Amikor 1987-ben elutaztam a Yucatán-félszigetre,
eléggé egyedül maradtam, csak az angyalok vannak velem, olyasmi történt velem, ami szoros összefüggésben áll
hogy vezéreljék az életemet. a Nakkal piramissal, és ami jóval tudatosabbá tett engem.
Majdnem minden tanító kapcsolatban volt így vagy úgy Akkor történt ez, amikor a maják megmutatták nekem
a Nagy Fehér Testvériséggel és a felemelkedett mesterek­ a Fénysugarakat, amelyek a tobozmirigyből erednek. A Fény­
kel. Egyszerűen emberek ők is, akárcsak te vagy én, akik sugarak akkor láthatóak az emberi fej körül, amikor az
spirituálisán előrementek az emberiség nagy része előtt, és a személy spirituális értelemben egészséges. Mentoraim és
általában a Föld egy másik tudati dimenziójában élnek. vezetőim szerint ez a tudati állapot elengedhetetlen felté-
A Nagy Fehér Testvériségben és a felemelkedett mesterek I ele annak, hogy valaki tudatosan megkezdhesse a felemel­
körében egyaránt találhatóak olyan emberek, akik közvet­ kedési folyamatot.
len hatással vannak a háromdimenziós Földre. Ilyen példá­ Ezek a fénysugarak alkotják az elme és a szív kapcsola­
ul St. Germain és Thoth. tát, és megjelenésük fontos lépés afelé, hogy visszaemlékez­
Akkortól fogva máig összesen kilencven nagy tanítóm hessünk a Teremtőhöz fűződő igaz kapcsolatunkra. Ahhoz,
volt, a világ különböző vallásainak és lelki tudományának hogy valaki tökéletesen rákapcsolódhasson a Fény Kígyó­
képviselői. Nem állítom azonban, hogy én jó tanuló vagyok. éinak energiájára a legmagasabb szinten, Fénysugarainak,
Lassan tanulok, és elég lustának tartom magam. Egészen ha minimálisan is, de működniük kell. A fénysugarak túl­
biztos vagyok abban, hogy egyesek njlam többre vihették ságosan összetettek ahhoz, hogy egy ilyen könyvben el
volna. Rengeteg hibát elkövettem, míg megértettem, és emlé­ lehessen magyarázni, hogyan működnek, de a jövőben írni
kezetembe véstem az Élethez fűződő tapcsolatomat. Viszont lógok majd egy könyvet erről a témáról. Ha valaki most
azt bátran kijelenthetem, hogy megtettem minden tőlem ,i/oimal érteni akarja őket, globális kurzusaim során szó
telhetőt, és ha mást nem is, azt megtmultam, hogy az Élet isik róluk. Ezeken az alkalmakon személyesen tudok tájé-
tökéletes, teljes és egész, és nem hiáryzik belőle semmi. ln/latással szolgálni.

68
69
^hoth új hálója, amely mostanság van kialakulóban a Földön.
Az egyik belső mentorom, akire gyakran Thoth egyip­ Az egységtudat háló nélkül az emberiség az anyagi világra
tomi írnokként utalok, évekkel azelőtt jelent meg számom­ lenne kárhoztatva, és végül teljesen megsemmisítené ön­
ra, hogy a Nakkal piramist felfedezték volna. Thothot az magát. Az egységtudat háló nélkül az emberiség sosem

angyalok küldték el hozzám, hogy egy ideig vele tanuljak. lenne képes a tudatosság magasabb szintjeire emelkedni,

Kétség nem fér hozzá, hogy bölcsessége és tapasztalata ki­ tehát jelentősége egyértelmű.

emelkedően fontos elemei voltak tanulási folyamatomnak. Az Egyesült Államok fedezte fel a második hálót, és
Thoth 1985-ben a következőt mondta nekem: Oroszország talált rá az egységtudat hálóra.
- Felborult az egységtudat hálc egyensúlya a Földön, Az egységtudat háló körülbelül az 13.200 éve van „áta­
legfőképpen a női aspektust illetően. Szükségünk van a lakítás alatt", pont a bibliai „bukás", a tudati zuhanás ideje

segítségedre, ugyanakkor ez a tapasztalás hozzájárul majd ota. A zuhanás óta az élet folyamatosan igyekszik kijaví-

lelki növekedésedhez. Elfogadod a feladatot? lani ezt a rendkívül fontos hálót, hogy az emberiség vissza-

Először is: mi is az az egység udat háló? A legtöbb Iérhessen a fejlődésnek a zuhanást megelőző szintjére. Ilyen

ember általában nem tud róla, bár i legerősebb kormányok egyszerű az egész.

legtöbbje ismeri. Vannak olyan mértani formákat felvevő A hálónak három energetikai része van: a férfi, amely

elektromágneses mezők, amelyek ökéletesen körbeölelik Fgyiptomban található, a női, amely a mexikói Yucatán-

a Földet. Több millió van belőlük, ^z űrből nézve a Földet Icls/.igeten egy hatalmas kör alakú területen összpontosul,

körülvevő izzó fénysávnak látszarak. Minden egyes élő­ í-s a gyermeki, a semleges rész Tibetben. Közülük a női résszel

lénynek, minden élő dolognak, le^en az egy apró bogár, vollak egyensúlyi problémák, ezért erre különös figyelmet

létezéséből kifolyólag rendelkezniekell egy, a Földet körül­ kellett fordítani. Az alábbi történetnek tehát az egységtu-

ölelő energiahálóval. tl.il háló női vetülete lesz a központi témája.

Az emberek ugyanígy vannak e^zel. Az emberi tudattal \ történetből láthatjuk majd, milyen mély kapcsolat

három háló áll összeköttetésben, AZ első háló egyes benn­ lu/.i egymáshoz az egységtudat hálót és a Fény Kígyóját.

szülött népekhez kapcsolódik, aük a ma élő legidősebb A/, cgységtudat háló az a mintázat, amely felemeli az em-

emberek, mint az ausztrál őslakosck, az aboriginik. A máso­ I KI 1 I udatosságot arra a szintre, amely túlhalad a jelenlegi,

dik geometriailag háromszögekből áll, és ez a háló élteti 1 jó-rossz kapcsolatára épülő tudatosságunkon, és megtart-

a Földön sajátos (jó és rossz) embiri tudatunkat. A harma­ |.i .i/l. A kundaliní, a Fény Kígyója pedig az az energia,

dik az egységtudat háló, ami az ikozaéderrel összekapcsolt kncly az emberiséget elvezeti az egységtudat hálóhoz, és

pentagonális dodekaéder formájátveszi fel. Ez a tudatosság Ihcgkö/clíthetővé teszi azt számára. Ha nem lenne ez

70 7i
a különleges vibrálás, anii a Fény Kígyójából jön, akkor az - El kell menned nyolc mexikói és guatemalai maja
emberiség elveszne, és sosem találná meg a magasabb szin­ templomba, és mindegyik templom egy bizonyos pontjába
tű tudatosság felé vezető utat. A Nagy Szellem minden szük­ be kell ültetned egy kristályt. Mindegyik kristályt tökéle­
séges dolgot megadott számunkra, méghozzá hiánytalanul. tes, néhány nanométeres pontossággal kell elhelyezni, mert
Ma azonban igen kevesen vannak azok, akik közvetlen különben nem fognak megfelelően működni, és minden
kapcsolatban állnak az egység tudatossággal, és kifejezésre munkád hiábavalóivá válik.
juttatják azt. Legalább két ilyen ember kell ahhoz, hogy meg - Megmutatjuk neked, hogy hová helyezd az első négy
ne semmisüljön, de legalább nyolcezer emelkedett mester kristályt, de a maradék négy kristály pontos helyét neked
használja a hálót tudatosságának megtartására. Vélemé­ magadnak kell niíijd megtalálnod. Csak a szívedre hagyat­
nyem szerint azonban egyre több ember lép fel az egység­ kozhatsz ebben a feladatban.
tudat szintjére, most is, amint ezeket a sorokat írom. Másnap tudatták velem a nyolc kristály nevét, és lel­
De ami a legfontosabb a legtöbb ember szempontjából, kemre kötötték, hogy nagyon jó minőségűnek kell lenniük.
az az, hogy a közeli jövőben erre a tudati hálóra fogunk fel­ Még aznap meg kellett vásárolnom őket. Sietve elmentem
lépni mi mindannyian, akik az emberi fajt alkotjuk. A fel­ abba az ásványboltba, amelyiket már ismertem, ahol kiderült,
emelkedés nem feltétlenül a Föld elhagyását jelenti, ahogyan hogy ez nem les^ egy olcsó üzlet. Éppen híján voltam a
néhányan gondolják, hanem sokkal inkább egy, a tudatos­ pénznek akkoribai^ de nem tehettem mást, megvettem őket.
ságot érintő változás, annak megváltozása, ahogyan az Egy Mikor hazaértem, egy kiterített sötétkék ruhaanyagra
Létezőt értelmezzük. helyeztem őket, majd mély meditációba kezdtem. Azt az
u/cnetet kaptam, hogy azonnal menjek el Katrina Raphael-
ic/., akivel akkoriban jó barátságban voltam, és kérjem meg
<Jl nyolc templom és a nyolc kristály
,111.1, hogy mondja el, melyik kristály melyik templomba
Választ kellett adnom Thoth kérdésére, hogy elfogadom-e •ló. Nagyon furcsának tűnt nekem ez az egész, és mai
a feladatot. Félénken azt feleltem: u.ipig nem tudóin, hogy miért Katonához kellett akkor el­
- Igen, segítek. Cs;ik nem igazán tudom, mit tegyek. kennem a kérdésemmel. Nem értettem, Thoth miért nem
- Ne félj, Drunvalo, csak hallgass a szívedre. Mindig mondja el nekem.
ugyanúgy kell eljárni. Mivel Katrina és én mindketten az új-mexikói Taosban
- Rendben. Pontosan mit szeretnél, mit tegyek? l.ikl unk, nem volt nagy feladat elmenni hozzá. Autóba ül-
Thoth habozás nélkül azt felelte: IIIII, és már ott is voltam. Aznap Katrinának nem volt
k ö n n y ű napja. A kristályok szakembereként éppen első

73
könyvén dolgozott, melynek címe Kristály megvilágosodás. kijelölt kristály színe megegyezett az aktuális templom
Ebben foglalta össze különleges tudását. A kiadó pedig azt alapszínével, illetve energiájával. Máig nem értem, hogy miért
követelte, hogy aznap este 5-ig küldje be a kéziratot. így nem mondták meg ezt nekem az elején. Azt hiszem, bizal­
amikor megjelentem a háza ajtajában, azt mondta: mat kellett tanulnom.
- Menj el, Drunvalo, ne ma gyere. Most nincs időm Mexikóba és Guatemalába vezető utam előkészületei
beszélgetni. során a történet egy másik, a Föld felszíne felett levő háló­
Felemeltem bal kezem mutatóujját, és azt mondtam: val és spirituális jelenségekkel kapcsolatos része is nyilván­
- Katrina, csak öt perere van szükségem. valóvá vált. Ez esetben a legelején kell kezdenem.
- Kérlek, Drunvalo! Nagyon le vagyok maradva. Majd
máskor.
<Jí STaos £Bueblo
Nekem viszont azt mondták, hogy mindenképpen sze­
rezzem meg a kristályok célját illető információkat még Előző, és egyben egyetlen korábbi földi életem során,
aznap. Ezért nem tágítottam, és végül így szólt: 1850 és 1890 között sámánasszony voltam egy új-mexikói
- Rendben, öt perc, de egy másodperccel sem több! pneblo indián törzsben, a taos pueblo indiánok között. Ennek
Gyorsan elmondtam neki, amit tudtam a nyolc templom­ . 1 / életnek minden pillanatára vissza tudok emlékezni, ami
ról és a nyolc kristályról, majd átadtam neki a listát, amit mar önmagában egy külön történet, de erről itt most nem
kaptam. Körülbelül három másodperc alatt elolvasta, ki­ Inni os beszélni.
bontotta a sötétkék ruhadarabot, amelyben a kristályokat Elég annyi, hogy akkoriban az apám volt a törzs főnö­
vittem. Ezután gondolkodás nélkül egyenként rámutatott ke, anyámról pedig azt tartották a taos törzs tagjai, hogy
a templomokra, és mindegyiknél kimondta az odaillő kris­ n.így lélek. Mostani életemben indián anyám a nővérem,
tály nevét. Mindezt kevesebb, mint nyolc másodperc alatt. Nila Page, és törzsbéli apám a nővérem fia, Ken Page. Most
- Na, kész vagyunk, most pedig dolgoznom kell. Viszlát, én az 6 nagybátyja vagvok, bár csak négy év van közöttünk.
Drunvalo. (Nővérem tizenhat évvel idősebb nálam.)
- Jól van, jól van - dönnögtem, - csak hadd írjam le, Mostani életemben - az elmúlt több mint negyven év
amit mondtál! yoian — eddig minden évben elutazott a nővéremékhez
Visszatekintve erre az esetre, ma már biztosan tudom, kaliforniai otthonukba egy Jüan Concha nevű erős és tisz-
hogy Katrinát az igazi magasságos vezérelte, amikor a kris­ l.i lelkű ember, aki 1985-ben a taos törzs spirituális vezető­
tályokat a templomokhoz párosította, mert ahogy templom­ je vnll. Ezt azért tette, hogy megbizonyosodjon afelől,
ról templomra jártam, úgy találtam, hogy minden általa liogy sem Nita, sem Ken, sem én nem feledkeztünk meg

74 75
Két évvel később, amikor már arról is majdnem teljesen
a gyökereinkről. Az az igazság, hogy a törzsnek még van
megfeledkeztem, hogy ott jártam, Jimmy Reyna, későbbi
terve velünk a jövőre nézve, és nem akarnak elveszíteni
1 nentorom, eljött hozzám, és meghívott egy törzsi szertar-
bennünket szem elől.
I asra. Egy tizenkét éves képzési program vette kezdetét ekkor.
Ez alatt szereztem meg a valaha elsajátított lelki tudásom
<Jí hálom medve ébredése
legnagyobb részét.
Sok időt töltöttem Jüan Concha nővérével, Bölcsővirág­
Legelőször nővérem ébredt tudatára, még a hatvanas
g a l . Ő ismertette meg velem azt a belső munkát, amellyel
évek elején. A törzs tagjai befogadták, megbizonyosodtak
.1 törzs tagjai kristályok, fétisek és álmok segítségével való­
arról, hogy valóban ő az, majd megkezdték egy speciális,
ságokat hoznak létre. Bár ezt a módszert közvetlenül a
kizárólag a számára megtervezett beavatási programot.
Rizstől tanultam, csak a mindennapi életben láttam meg
Tizenkét törzs volt a nagy taos törzsön belül, és mindegyik
igazán, mekkora erő van benne. Azt kellett mesteri szinten
törzsnek megvolt a saját kivája, saját spirituális szokásaival.
elsajátítanom, hogy hogyan lehet a két világot, a két utat
Nitát a kristály-fétis törzs vette szárnyai alá, amelynek tag­
összekötő hídon végigmenni.
jai levitték őt mélyen a Föld alatt elhelyezkedő kivájukba,
és ott megkezdték a beavatást. Ez nagyon szokatlan volt, Nővérem és én éveken át vártunk arra, hogy Ken is fel­

mert általában csak férfiak léphetnek be a kivákba. De tekin­ ein cd jen. Végig azt gondoltuk, hogy ez bármelyik pillanat­

tettel arra, ki is ő valójában, mégis kivételt tettek, és bea­ b a n bekövetkezhet, de semmi nem történt. Kent a kato-

vatták a régi hagyomány szerint. [hlus hagyomány szerint nevelték, de istene a pénz volt.
Nagyon meggazdagodott a bevásárlóközpontok, kikötők,
Én ébredtem fel másodiknak. 1971-ben történt, amikor
<i\lennek, autókereskedések, stb. révén. Azt hiszem, nem esek
a két angyal, a két fénygömb megjelent előttem, de csak
Inl/asba, ha azt mondom, bog) Ken multimilliomos világa
1980-ban szólítottak fel az angyalok arra, hogy menjek el
I n/cpén a materializmus uralkodott.
a taos törzshöz, és kezdjem meg a törzs mellett a tanulást.
'lellek az évek. Nita és én kezdtünk lemondani arról,
Arra számítottam, hogy érkezésemkor a törzs tagjai tárt
hi ig) ken valaha is tudatára ébred. Végül, bevallom, letet-
karokkal rohannak majd felém, és rögtön betessékelnek
li in iola, és visszaköltöztem Coloradóból, ahol akkoriban
maguk közé. Nem így történt.
Illem, Uj-Mexikóba, hogy folytassam saját életemet. Sok
Elmondtam nekik, azért jöttem, hogy megkezdjem az
i Mellével szinte teljesen meg is feledkeztem róla, hisz
emlékezési folyamatot. Ők csak néztek, majd így szóltak:
I • I kulönalló világban éltünk. Aztán egy napon, 1983-ban
- Menj vissza a városba, és várj! Majd mi elmegyünk
érted, ha eljön az ideje.

76 77
vagy 1984-ben, egy vagy két évvel azelőtt, hogy a Nakkal Az olvasás vége felé Ken már a nő bármilyen mondani­
piramist megtalálták, Kennel történt valami. valójára nyitott volt. Csodaként élte meg a helyzetet. A nő
Egyértelmű, hogy Kennek fogalma sem volt azokról a leié hajolt, ujjával pontosan Ken harmadik szemére muta­
témákról, amelyekről mi itt beszélünk. Eletét csak a birlu- tott, majd mély hangon a következőt mondta:
kolt materiális javakra alapozta, élete kizárólag az anyagiak - Ken, egyik nagybátyád Új-Mexikóban él. Meg kell őt
körül forgott. Csak az érdekelte az életből, hogy éppen látogatnod. Van valami, amit meg kell tanítania neked.
milyen autóban ül, milyen márkájú az öltönye, esetleg Tölts vele három napot.
a cím, amely alatt éppen lakott. Az élet spirituális oldala Ez volt az utolsó csepp a pohárban. Ken tudta, hogy én
teljesen hidegen hagyta. Spirituális képességek? Ken nem U j-Mcxiké)ban élek, dc már meg se próbálta kitalálni, hogy
hitt ezekben a furcsa lehetőségekben. Ha netán valami lebeg­ .1 nő honnan tudja ezt. Azonnal otthagyta a bulit, és más­
ni kezdett volna körülötte, rögvest azt gondolta volna, hogy nap reggel felhívta az édesanyját, hogy elkérje tőle a tele-
az ördög műve. Igazi katolikus volt. Ionszámomat. Nem hagyta nyugodni a dolog. Teljesen az
Ezen a napon azonban Ken élete örökre megváltozott. élmény hatása alatt volt, és kíváncsisága aziránt, hogy mi
Meghívták egy buliba. Kaja, pia, és körben álló, önmaguk­ lehet az, amit tőlem meg kell tudnia, akkorára duzzadt,
ról beszélő emberek. A Földanya azonban úgy döntött, el­ mint egy szupernóva.
jött Ken tudatra ébredésének ideje.
Egy fiatal nő odament hozzá, és megkérdezte tőle, hogy C
Ujlaegyesülés
mit szólna egy „olvasáshoz". Ken erre így felelt:
- Könyvet akar nekem olvasni? Akkoriban barátnőmmel egy Taoshoz közel eső régi
A nő leültette, és kirakta elé a tarot kártyákat, majd spanyol közösségben éltem. Házunk nagyon egyszerű volt.
jósolni kezdett belőlük. Ez volt az első ilyen alkalom Ken Kiesi vályogház volt két szobával, fürdőszoba nélkül. Mind­
életében. két ten művészként kerestük a kenyerünket, leginkább dél­
Olyan dolgokat mondott el a nő, amikről csak ő maga in ugati tájakról készítettünk olajfestményeket. Nekem
tudhatott. Nem csak egyet-kettőt említett, hanem beszélt művészeti diplomám volt, és szenvedélyem is volt a művé-
több titkos, mély múltbéli élményről is, méghozzá nagy s/cl. A művészet sosem hagyott el hosszabb időre. Nagyon
részletességgel. Kennek elállt a lélegzete. Még soha senki, s/ciény körülmények között, de nagyon boldogan éltem ott.
főleg nem egy idegen, nem beszélt neki az ő saját dolgairól Fgy nap Ken felhívott telefonon. Mint már említettem,
úgy, ahogy ez a fiatal nő ott és akkor. Teljesen megváltoz­ majdnem tíz év telt el azóta, hogy utoljára beszéltünk,
tatta az életszemléletét. inéit életünk azóta teljesen különböző irányt vett. Ken

78 79
beszélt nekem arról, hogy egy fiatal nő kártyát vetett neki, liamar mélyebb tudatállapotba merültem, ahogyan az in­
és azt kérdezte, eljöhetne-e hozzám „három napra". diánok tanították. Ott belső szememmel megláttam a két
- Hát persze, Ken, boldog lennék, ha találkoznánk! .mgyalt. Megkérdeztem tőlük, hogy szerintük mi a teen­
Nagyjából egy héttel később megérkezett nagy fekete dőm. Ezt felelték:
vadonatúj Lincoln Townjával szerény otthonomba. Látvá­ - Mutass meg Kennek mindent, amit a kristályokról
nya hihetetlenül elütött ettől a régi spanyol településtől. tudsz. - Azután eltűntek.
Kilépett az autóból háromrészes öltönyében és különleges Felálltam, és eltűnődtem egy pillanatra. Évek óta tanul­
napszemüvegében, amely kivilágosodik, ha az ember ár­ mányoztam a kristályokat, sőt, még kristály kurzusokat is
nyékba ér. l.nlottam kereset-kiegészítés céljából. (A művészet, a fes-
Én nyitottam neki ajtót. Köszönés helyett szétnézett leszet természetesen nem hozott elegendőt a konyhára.)
a házban, végigmérte a szobát, majd rám nézett és így szólt: Belegondoltam, hogy ha mindent elmondanék Kennek,
- Te itt laksz? .inul a kristályokról tudok, mind a három nap rámenne az
Saját életviteléből kifolyólag el se tudta képzelni, hogy iilolsó percig.
lehet élni egy ilyen házban. Visszatértem a szobába, ahol Ken várt rám.
Mit is mondhattam volna? Na, tudod már, mit fogsz nekem tanítani? - kérdezte Ken.
- Ken, tudom, hogy egyszerű, de szerintem az élet Kire rávágtam:
gyönyörű. Kerülj beljebb! - Igen, azt hiszem, mindent meg kell tanítanom neked
Odalépett egy székhez, undorral letörölte a port róla, 1 liislályokról.
majd leült. Mélyen a szemembe nézett, és azt mondta: ken szemei elkerekedtek, arcára kiült a döbbenet.
- A kártyaolvasásról már tudsz, viszont azt nem tudod, - Kövek? Kövekről akarsz kioktatni? Ez nevetséges! Azok
hogy az a nő azt mondta nekem, hogy valamit meg kell M i n segítenek rajtam!
nekem tanítanod, és hogy három napot vesz majd igénybe. ken, a kristályok egy kicsit különböznek a kövektől,
Mi az tehát? f Magyarázni kezdtem, hogy a kristályok igazából élő
- Lassíts, Ken, fogalmam sincs arról, mit kellene meg­ • . hidal tal rendelkező dolgok. Nem az általános tudatosság
tanítanom neked, ha van egyáltalán ilyen. Várj néhány l> III in/.i, inkább a tudomány asztalára tartozik. Megmu-
percet. Mire visszajövök, talán tudni fogom a választ a I i l l mi neki az elemek periódusos rendszerét, amit kitet-
kérdésedre. li ni . 1 / egyik falra. Elmagyaráztam, hogy a szén, a hatodik
Bementem a hátsó szobába, amelyben kialakítottam • I in milyen szerves részét képezi a szerves kémiának, és
egy kis helyet meditáció céljára. Leültem, majd nagyon

80 81
mindennek, amiről általában azt tartj"^ n o g v élő. De köz­ Viszont az emberi gondolatok is az elektromágneses
vetlenül alatta, egy oktávval lejjebb tolható a szilícium, a liekveneiák közé tartoznak. A gondolatok nagyon-nagyon
4e a
kvarckristály legfontosabb alkotóelen > földkéreg 80%-át nagy hullámhosszal rendelkeznek a rádióhullámokkal ellen-
felépítő elem. létben, de eltekintve a hullámok hosszát illető különbségtől,
az
Elmondtam neki, hogy a tudóso* 1950-es években I ulajdonképpen ugyanarról van szó. Akkor miért ne lenne
arra jöttek rá, hogy az élet törvényszerűségei szempontjá­ a kristály képes arra, hogy elraktározza a gondolatainkat?
mm a
ból a szilícium ugyanúgy viselkedik, t szén, és hogy Kennek azelőtt ez soha meg se fordult a fejében.
a tudomány jelenlegi ismeretei szer-f kizárólag ez a két — Szóval azt mondod, hogy egy kristály képes megér­
2
elem, a szén és a szilícium képes a élet kialakulásának teni, amit gondolok?
alapjául szolgálni. Az óceán mélyén a1 "dósok találtak olyan - így van, Ken, de ennél sokkal többről van szó. Mit
élő, tudattal rendelkező, reprodukciód képes lényeket, ame­ londolsz, hogyan működnek a számítógépek? A számítógép
lyek fizikai testét száz százalékban sph'cium alkotja, tehát ki istályból van, anélkül nem is létezhetne. A kristály élő
szén egyáltalán nincs bennük. Ami :or
tehát kristályokról |cllegéből kifolyólag képesek a számítógépek arra, amire
11 10
beszélünk, akkor nem szabad elfeled - ' gy sokkal többről képesek. Érted már?
van szó, mint amit az emberek á l t a l á n róluk tartanak. A természetes kristályok képesek egy „programot" rög-
A kristályok képesek emberi gondolatokat és érzelme­ /íleui, vagy más néven gondolati mintát, és képesek azt
ket fogadni és kibocsátani. Ezt egy tfághírű tudós, Marcel .1 programot a végtelenségig újra és újra végigfuttatni, amíg
Vbgel fedezte fel, akinek a nevéh 2 tö
^ > mint kétszáz 1 sak valaki ki nem törli azt. Egy megfelelően programozott
5
szabadalom fűződik, többek között számítógépek floppy ki i s i .ily a világ hatalmas területeit képes befolyásolni és meg-
lemeze, amelyet a Bell Labsnél t ö l
ort
évek során fejlesz­ v.illo/.tatni.
tett ki. Mindjárt érthetővé válik, Pgy miről beszélek, ha I hit így kezdődtek beszélgetéseink a kristályokról Kennel.
arra gondolunk, hogy a világ első 'diója tulajdonképpen 11.1111111 teljes napon át beszélgettünk. Ekkor úgy éreztem, Ken
kristályokból állt. Csak lerakott az é 1Der e
gy kvarckristályt 111.11 nagyjából tisztában van azzal, hogyan képesek a kris-
az asztalra, hozzáérintett valamelyk részéhez egy kábelt, I .il\ (>k az emberi tudattal együttműködni. A negyedik napon
és már hanggá is váltak a rádiója a
hangszórókban. I i n megölelt, majd visszatért saját világába, de már kicsit
A kristály ugyanis képes felvenni a idióhullámhosszok frek­ i n . e m b e r k é n t . Legalábbis úgy éreztem, most már tudja,
venciáinak elektromágneses jeleit. hof.v .1 kristály nem csak egy egyszerű kő.

82
H A T O D I K F K| K Z KT

A F Ö L D K Ö R Ü L I HÁLÓ NŐI V E T Ü L E T É N E K
KIEGYENSÚLYOZÁSA.
A YUCATÁN-FÉLSZIGET
ÉS A NYOLC T E M P L O M ,
ELSŐ R É S Z

(^uan Concka színié lép

Amikor Ken elhajtott, nem voltam biztos benne, vala­


ki is viszontlátom-e. Akkor már tíz év telt el utolsó talál­
kozásunk óta. A távolság kettőnk között azonban most
csökkenni látszott. Legalábbis így reméltem.
Nagyjából két héttel később Ken felhívott telefonon.
Annyira izgatott volt, hogy alig tudott beszélni. Remegő
li.niggal mesélte, hogy a kaliforniai Walnut Creekben, a
I lilton szállóban lakott egy ideig, és kijelentkezéskor meg-
•IIa, hogy a hallban éppen kristályvásár van. Csodálatos
kristályokat kínáltak.
Valamennyit már értett a kristályokhoz, és felfigyelt egy
li.il.ilinas méretű, kitűnő állapotú generátor kvarcra, majd
megvásárolta. A generátor kristály képes összpontosítani
n ember saját energiáját, amit az ember szíve szerint fel-
•»i:./.nálhat. Ez egy körülbelül huszonöt centi hosszú, és öt-
II centi széles darab volt. Az ilyesmiből rengeteg energiát
lelni nyerni, már ha megfelelően használják.
Ezután a hegyeken túlra, az óceán felé vette az irányt, Nem tudtam neki mit válaszolni, úgyhogy azt ígér­
hogy hazatérjen. Vezetés közben a generátor kvarcot bal tem, visszahívom. Leraktam a kagylót, majd bementem
kezében tartotta, jobb kézzel pedig a kormányt fogta. Autó­ .1 meditációs szobámba, hogy megbeszéljem a dolgot az
pályán haladt körülbelül hatvanöt mérföldes óránkénti angyalokkal.
sebességgel. Egyszer csak egy kocsi elzúgott mellette, bevá­ Azt mondták, hogy Ken és ]uan Concha reges régen
gott elé, majd elvesztve a kocsi fölött az uralmát, vadul egyezséget kötöttek, miszerint egy napon helyet cserélnek,
pörögni kezdett előtte az úton. Kennek nem volt más vá­ vagyis Ken lelke átmegy oda, ahol Jüan lelke volt addig,
lasztása, mint áthajtani a szembejövő sávba, hogy elkerül­ J mm lelke pedig beköltözik Ken testébe, de csak egy időre,
je az ütközést. cs utána visszacserélik a helyüket. Az egyezség az utóbbi két
Azt mondta, a következő dolog, amire emlékezett, hogy ívre vonatkozott.
egyenesen egy nő szembejövő autója felé száguld. Mind­ Ez megint csak egy olyan jelenség, amiről a közvéle­
két jármű nagv sebességgel süvített, és már csak öt-tíz mé­ mény általában nem tud, de sokfelé ismert a világban. Az
ter volt közöttük. Ken látni vélte a sikoltó nőt, amint ijed­ doichaladott lelkek bizonyos körülmények között képesek
tében az arca elé kapja a kezét. ai i á , hogy belépjenek egy idegen testbe. Ilyenkor általában
Ekkor úgy érezte, elveszíti eszméletét. A következő pil­ u testben lévő eredeti személy meghal, és elhagyja ezt a
lanatban megint ott volt az úton, és gond nélkül gurult világot. Ez akkor történhet, amikor az a bizonyos személy
sávjában nagyjából ötven mérföldes sebességgel. Semmi rg\ ebként is meghalna, és ekkor az új lélek belép a testébe,
sem volt az útjában. Belenézett a visszapillantó tükörbe. 0\ njra életre kelti azt. Azért nem egészen ilyen egyszerű
Tömegbalcsetben egymásba ütköző autók sokasagát látta H dolog, de minden egy lélegzetvétel ideje alatt játszódik
körülbelül egy negyed mérfölddel maga mögött. 0 viszont l> I .egyen bármi a test halálának oka, a teremtés működe­
biztonságban volt, egy karcolás nélkül. i é n e k mély ismerete által abban a pillanatban vissza lehet
Nem talált magyarázatot a történtekre. Ránézett a illil.iui az eredeti állapotot. (Hidd cl nekem, az élet a Földön
fénylő kvarckristályra, amit a kezében tartott, és azon in ni olyan, mint amilyennek látszik. Közel sem olyan.)
tűnődött, vajon lehet-e bármi köze a kristálynak ahhoz, ('sak kevés okból kifolyólag fordulhat elő, hogy egy le­
hogy ő még életben van. li I .i belépési folyamatot választja. Az első és leggyakoribb
A telefonban azt kérdezte tőlem: I • llien a cél időnyerés. A fejlett léleknek nem kell újra vé-
- Drunvalo, miért vagyok még életben? Hogyhogy nem lligmamic az élet első lépcsőfokain, bár előfordulhat lélck-
mentem bele a nő kocsijába? Olyan valószínűtlen ez az • i ii halai korban is. Egy másik ok lehet az, hogy a lélek
egész!

86 8?
egy olyan személyt keres, aki rendelkezik bizonyos képes­ Ken és Jüan megyegyezése értelmében Jüan két évre
ségekkel, bizonyos tudással vagy egy olyan pozícióval a föl­ lepett be Ken testebe. cs ezután Ken visszavette testét, hogy
di hierarchiában, amelyre a test elfoglalása után szüksége lolytathassa életét. Ez a fajta megegyezés nagyon-nagyon
lesz a léleknek ahhoz, hogy földi tartózkodásának célját szokatlan. Jüan néhány évvel korábban meghalt, ezért Ken
beteljesíthesse. A lélekcsere folyamatát a világegyetemben kénytelen volt egv másik világba átköltözni, hogy kivite­
mindenütt alkalmazzák. lezhessék a tervet. Nem lehetett könnyű.
Hogy személyes tapasztalattal is alátámasszam mindezt, Mindenesetre az angyalok azt mondták, hogy ezt el kell
elmondom, hogy jómagam 1972. április 10-én léptem be mondanom Kennek. Emlékszem, ahogy ott ültem a telefon­
ebbe a testbe. A lélekcsere előtt kilenc éven át tartottam tele­ kagylóval a kezemben, és képtelen voltam feltárcsázni a
patikus kapcsolatot azzal a személlyel, aki a testben volt, szamát, mert nem tudtam, hogyan mondjam el neki.
hogy felkészítsem mindarra, ami előtte állt. Amikor ő az A/, együtt töltött három nap után tisztában voltam azzal,
utolsó lélegzetét vette, akkor vettem én az elsőt, és azon hogy semmit nem tud a magasabb tudatosságról. Végül csak
nyomban minden emlékem visszajött. Tizenkét óra eltel­ »y döntöttem, hogy kiteregetem neki a dolgot, bár számí-
tével azonban mindent elfelejtettem kilétemről, és a test lollam arra, hogy esetleg nem fogja érteni.
emlékeiben éltem a következő három éven keresztül. Egész - Ken, te vagy az?
végig azt hittem, hogy én születtem meg ebben a testben. - Igen, na, megvan mi történt?
Egy nap az angyalok azt mondták nekem: - Igen, de valószínűleg semmit nem tudsz arról, amit
- Itt az idő, hogy visszatérjenek az emlékeid. mosl el fogok mondani.
Azt mondták, feküdjek le az ágyamra, és készüljek fel. Kendben van, - mondta Ken. - Azok után, amiket
Először nem értettem, miről beszélnek, de szinte abban ;i kiislályokról mondtál, mindenben hiszek neked.
a pillanatban elkezdtem visszaemlékezni. Arra, hogy egy |ól van. Ken! Belső vezetőim szerint a következő történt,
másik világból jöttem, a Rák-ködön keresztül léptem be beszéltem neki Jüan Concháról, és hogy igazából ebben
a galaxisba (az Orion-esillagkép központi csillaga mögött), ii pillanatban ő nem is Ken, hanem Jüan. Mindent részle-
hogy találkoztam ük-ük-ük-ük-üknagyapámmal, Machiventa l< M I I elmondtam, azt is, hogy Jüan két év múlva elmegy,
Mclchizedekkel, hogy elmentem a Plejádokra, a Szinuszra, < ken visszatér.
majd a Vénuszra, és legvégül, 1840-ben, a Földre érkeztem. ken részéről síri csend fogadta mindezt.
(Tíz évvel később léptem be első emberi testembe rendes i— Ken, ott vagy még?
születés útján.) Pontosan tudtam hát, hogy Ken milyen nehéz­
ségekkel küzd.

88 8g
Sóhajtott egyet, majd lassú, mély hangon ennyit mondott: -Tudom, hogy együtt voltatok Kennel. Tudni akarom,
- Ember, te tényleg hülye vagy - és letette. Ügy gondol­ mit csináltál vele. Adtál neki valami szert, vagy valami
tam, hogy többet nem hallok felőle, de belső vezetésem érzé­ hasonlót?
seire hallgattam, miszerint a boldogság titka ennyi: „csak az Hirtelen elszállt minden aggodalmam. Rögtön így
igazat mondd". A többit a Nagy Szellemre hagytam. I eléltem:
- Nem, hogy is gondolhatsz ilyet?
Egyre gyorsabban kezdett beszélni.
$uan él - Drunvalo, Ken éppen az emeleten van a hálószobá­
Telt-múlt az idő, és nem hallottam semmit Ken felől. ban, teljesen meztelen, sastollal a hajában dobol és kör­
Úgy döntöttem, a saját dolgaimmal foglalkozom, mert emlé­ láncot jár. Teljesen elment az esze, és szerintem benne
keit úgyis vissza fogja nyerni a megfelelő pillanatban. Éppen van a kezed a dologban.
mexikói, yucatáni utamra készültem, melynek célja az volt, Mit mondhattam volna? Nem volt időm elmagyarázni
hogy elhelyezzem az egyedien programozott kristályokat az neki hirtelenjében, hogy mit mondtam Kennek. így hát
őserdő templomaiban. Soha életemben nem jártam arra­ egyszerűen megmondtam neki az igazat.
felé azelőtt. — Amikor legutóbb beszéltem Kennel, nem igazán tűnt
Egyértelművé vált számomra, hogy egyedül, segítség önmagának.
nélkül kell nekivágnom, és csak a szívemből jövő segítségre Mondtam neki, hogy remélem, Ken hamarosan rendbe-
számíthatok. Ráadásul az ősvilágba vezető utamat titokban ijön, erre letette. Leültem, és azon tűnődtem, vajon mindez
kellett tartanom. Senki sem tudhatott róla családomon és hová fog vezetni.
néhány barátomon kívül. Egyedül maradtam. Kevesebb, mint egy héttel késeibb, néhány nappal az-
Egy reggel, nem sokkal az utazás kezdete előtt, megcsör­ clolt, hogy indulnom kellett, Ken (Jüan) felhívott.
rent a telefon. Éppen pakoltam. Ronda volt az, Ken fele­ — Drunvalo, tudom, hogy a Yucatán-félszigetre készülsz,
sége, akit úgyszintén vagy tíz éve nem láttam. Hangjából le pedig tudod, hogy veled kell mennem erre az útra.
ítélve igencsak feldúlt volt, ígv kezdte: Erre nem számítottam. Nem is tudtam, mit feleljek neki.
- Drunvalo, tudom, hogy tíz éve nem beszéltünk, de meg A/l mondtam neki, hogy utána kell néznem. így is tettem.
kell, hogy kérjelek valamire most azonnal. Nagyon aggódom. A/l az információt kaptam, hogy mindenképpen magam­
Azt feleltem: mal kell vinnem mexikói és guatemalai utamra. Thoth azt
- Szia Ronda, minden rendben? Mit szeretnél kérni? mondta, hogy mindkettőnknek elég sokat kell tanulnunk
Erre azt válaszolta: (1 másiktól.

90 9i
Jlz utazás elkezdődik Amikor megmutatta nekem, alig hittem a szememnek.
V legtöbben kisméretű ingat használnak, amelyek könnyű­
Ken azt mondta, úgy határozott, hogy Kaliforniából
ek, és gond nélkül magukkal vihetik. Ez itt tizenöt-húsz
autóval átmegy Albuquerque-be, ahol találkozhatnánk
centi hosszú volt, és legszélesebb részén legalább öt centi
a repülőtéren. Az út Arizonán keresztül vezet oda a forró,
széles, és tölesérszerűen ért véget. Lyukat faragtak a végé­
száraz sivatagban. Sok errefelé az úgynevezett „kőbolt",
be, amelybe madzagot lehetett fűzni. Akkora volt, hogy
ahol öreg bányászok árulnak köveket és kristályokat, ame­
egy méretesebb kötél kellett hozzá. Mivel ónixból készült,
lyeket a zsályabokrok között, a közeli folyókban és hegyek­
ki iromfekete színe volt, fényezett volt, és igen súlyos. Ugyan­
ben találnak. Ezek a bódék meg se közelítik azokat a gyö­
olyan kő volt, mint amit Katrina az uxmali templom
nyörű, kifinomult boltokat, ahová a legtöbbünk jár kristályt
számára jelölt ki.
vásárolni. Ezek a régi kőboltok igen koszosak. Néha azért
lehet náluk találni jó kristályokat is. Ken nagyon büszke volt az ingájára. Nem tudtam, mit
mondjak erre. Nem volt szívem elmondani neki, hogy senki
Ken megállt egy ilyen boltnál, és éppen a jobb darabo­
nem használ ilyen nagy spirituális tárgyakat. Vagy mégis?
kat tartalmazó üvegvitrin tartalmát mustrálta, amikor meg­
látott egy fekete ónix ingát. A legalsó polcon hevert, mélyen
belül. Felkeltette kíváncsiságát, ezért megkérte az eladót,
<Jl nyolc templorn
hogy mutassa meg.
Meridában szálltunk le, ahol csak egy éjszakát töltöt-
Az öreg habozott.
f mik. Először úgy terveztük, hogy felfedezzük a várost és
- Valóban látni akarja azt az ingát?
N/orakozunk egy kicsit, mielőtt nekikezdünk a feladatnak,
Ken meglepődött ezen, azt gondolta, miért is ne.
ile mindketten olyan izgatottak voltunk, hogy mégsem bír-
- Igen, kérem.
I1111I várni, és rögvest belevágtunk. Béreltünk egy légkon­
- Rendelésre készítettem azt az ingát még az 1920-as
dicionált, piros kis Toyotát, ami ugyan jóval többe került,
években, de a megrendelő azóta sem jött érte - mondta az
ile muszáj volt néha elmenekülni a hőség elől.
ember. - Maga azóta az első, aki egyáltalán érdeklődik iránta.
Elmondtam Kennek, hogy mit is csinálunk majd erre­
Ken ebben jelet látott, és azt mondta:
fele, kiterítettem elé Mexikó térképét és a nyolc templom
- Maga ezt nekem készítette, csak egy kicsit sokáig tar­
lini.íját, és kezébe adtam a nyolc csodálatos kristályt is,
tott, amíg ideértem érte.
• melyeket ott fogunk hagyni. Thoth mindet egyenként
Megvette tehát abban a hitben, hogy az öreg tényleg
In |>iogramozta, mindet külön a hozzá tartozó templom­
neki csinálta az ingát.
ink megfelelően. Elmondtam Kennek, hogy az általunk

92
93
meglátogatandó nyolc templom helyét nem véletlensz­ Hogy még érthetőbb legyen, képzeljük magunk elé,
erűen választották meg. Egy folyamatosan szélesedő spirál­ ahogyan a test csakrái elhelyezkednek egymáshoz képest.
ba helyezték el őket. A spirál középpontja, amely állítólag V.után vessünk egy pillantást a templom-együttesekre. Azt
egy atomnál is kisebb, Uxmalra esett. látjuk, hogy energiáik pontosan ugyanúgy vannak össze­
Ezeknek a lenyűgöző piramisoknak a földrajzi elhelyez­ kapcsolva. Minden templom egy bizonyos csakra energiáját
kedését úgy határozták meg, hogy jelképezzék és összpon­ hordozza. Például ahogy az emberi test negyedik esakrája
tosítsák a környező területek energiáját. Minden egyes .i szívcsakra, ugyanúgy a negyedik templom is ugyanazzal
templom energiája az emberi test csakráinak energiáját ,i szívcnergiával rendelkezik.
jelképezi. Ezen felül az egész ezoterikus értelemben vett célját
illetően is van miről beszélni. A Földet körülvevő egység-
1. Uxmal (Mexikó): az új ciklus gyökércsakrája 11 idat-hálóról van szó. Ezek a templomok, más szent hely­
2. Labna: szexcsakra, az ellentétek egyesülése színekkel együtt adják azt az ösztönző erőt, amelyből az

3. Kaba: harmadik csakra, akaraterő c/'.vségtudat háló képes kialakulni. Nélkülük nem tudnánk

4. Chiczén Itza: szívcsakra, feltétel nélküli szeretet magasabb tudatossági szintre felemelkedni.

5. Tulum: torokcsakra, hanghullámok és manifesztáció A templomi energiák spiráljai tehát minden nyolcadik
6. Kohunlich: a harmadik szem esakrája, agyalapi mirigy templomnál irányt változtatnak. Dél felé húzódnak Guate­
- spirituális képességek malán, Nicaraguán, Costa Ricán, Panamán, Kolumbián keresz­
7. Palcnque: koronacsakra, az előttünk álló világra tül egészen Peruig. Peruban a Titicaca-tónál a Nap-sziget
történő felkészülés én A I lold-sziget között az energia kilencven fokban irányt

8. Tikal (Guatemala): az új korszak gyökércsakrája v .illo/.tat, és így a Csendes-óceán felé veszi útját Chilén át.
!^ Csendes-óceánban a női energia tovább folytatja útját

A maják régóta jól tudják ezt. Sőt, - és a világ erre ma­ ii tengerfenéken, amíg el nem éri a Húsvét-szigeteket, ahon-

napság kezd csak rádöbbenni, - ennél jóval többet is tud­ II.m továbbhalad egészen Moorea csodálatos szigetéig.

nak. Az egységtudat háló női része a női energia sok­ \ egységtudat háló tengelyének közepe éppen Moorea

sok spiráljával áll kapcsolatban. Tikal ugyanis egy másik »/i/'itenek középpontjára esik. Ennek a tengelynek az egye­

nyolc templomból álló, dél felé nyúló sorhoz is kapcsoló­ nese Egyiptom területén üti fel a fejét a Föld felszínén,

dik. Sőt, Tikalból észak felé egy újabb nyolc templomból png\jából másfél mérföldre a nagy piramistól. Az ókori

álló spirál is húzódik, ami a végén összeér a déli spirállal, E / ' , \ iplómban ezt a pontot egyértelműen jelezték.

és együtt hatalmas kört alkotnak.

94 95
Moorea nagy jelentőséggel bír az emberiség szempont­ Az egységtudat háló női energiája nagyjából egy két
jából. Ennek a szív alakú földrésznek a középpontja össz­ ics/ből álló hatalmas kört alkot. Ezek Mooreán találkoznak
pontosítja az egységtudat háló összes energiáját. Érzésem össze. Moorea egy érdekes és csodálatosan szép sziget. Pon­
szerint Moorea a világ legnőibb területe. tosan egy szív alakját veszi fel, és az őt körülvevő korallzá­
A guatemalai Tikalból az energia észak felé is áramlik. tony is szív alakú. A sziget minden egyes házának utca felé
Üt ja maja, majd azték templomokon keresztül vezet Mexi­ néző falára ki van téve egy szív alakú forma. Az ember
kón át egészen az Egyesült Államok határáig. Rögtön Üj- h/ikailag érzi a szeretetet.
]ylexikó határán (az apacsok szerint, akik ezt így tartják Ügyelőre annyit mondtam Kennek, hogy a felemelke­
igaznak), a női energia három további piramison megy deti mesterek mindössze annyit szeretnének, hogy a háló
keresztül, amelyeket réges-régen az amerikai bennszülöttek Mexikó és Guatemala területére eső része ki legyen javítva.
építettek. Azért volt szükség ezekre a piramisokra, hogy az \/ ehhez kapcsolódó szertartás még odébb volt.
energiának hidat képezzenek észak felé, ugyanis semmi­ Ken hitetlenkedve mondta:
féle más természetes energiamező nincs arrafelé. - Ha jól értem, ez az egységtudat háló tizenháromezer
Amikor eléri a Taos Pueblot és a Taos-hcgységet, tovább­ ive kezdett kialakulni, de még csak most teljesedik ki. Ez
halad a taos pueblo indiánok legszentebb tava, a Kék-tó py energiamező annyira összetett, hogy ilyet eddig még el
felé, ahol megteszi kilencven fokos fordulatát ugyanúgy, IK'III tudtam volna képzelni.
mint a Titicaca-tónál, csak most épp az ellenkező irányba. - Ken, fogalmad sincs, mennyire az. Eddig még csak
A Kék-tó, bár méretre jóval kisebb, mint a Titicaca-tó, ugyan­ 1 /'\ .ipró részletéről volt szó annak a hálózatnak, amelyet
úgy, ugyanazzal az erővel vezeti tovább a női energiát. •iiainisok, templomok, imaházak, kolostorok, zsinagógák,
A Kék-tóból az energia felmegy az Ute-hegységbe, amely- pm.nnok, kankák, szent épületek, mecsetek, kőkörök és
íől korábban már ejtettünk szót. Innen nyugat felé foly­ 1 i'y bek alkotnak. Ezekhez jönnek még az olyasféle termé-
tatja útját, egyik szent helyről a másik hegycsúcsig, amíg el l/el i képződmények, mint a hegységek és völgyek, források,
iiem éri a Tahoe-tavat, a Donner-tavat és a kaliforniai és lobok, tavak és egyéb vizek, és mindenekelőtt az energia-
nevadai Piramis-tavat. Ezután hirtelen a Csendes-óceánba Irvenyck, és még sok minden más, amit szándékosan ala-
ér, ahol a víz alatti hegyek és energiapontok között folytat­ hlollak geomantiává, hogy egyetlen egységet alkotva létre-
ja útját egészen Maui szigetéig és a Haleakala Kráterig. Itt fcfi/zak a Földet körülölelő egységtudat-háló rendszerét.
:lél felé fordul, és azon szigetek mentén halad tovább, ame­ Ili .illalnád ezeknek a kölcsönös kapcsolatoknak a teljes
lyek réges-régen Lemuria részét képezték. Végső állomása und /eret, amely világszerte több mint nyolcvanháromezer
ismét Moorea szigete, mert itt egészül ki a kör. •U'iil épület között áll fenn, nem is szólván a természetes

96 97
C
Uxmal
képződményekről, nagyon elképednél. Főleg, ha belegon­
dolnál, hogy az életnek ezt a csodálatos rácsozatát, amit Ken beindította Toyotánk motorját, és elindultunk
a világ csak „hálóként" ismer, egyetlen tudatosság gondol­ a szállodából. Ellenőriztük, hogy megvan-e minden szük­
ta ki. rendszerezte és teremtette meg. séges térképünk az utazás egészére. Próbáltunk semmit
Ken, nekem azt tanították, hogy egyedül az cgységtudat nem elfelejteni, amire szükségünk lehet: többek között
háló áll az emberi kihalás és az emberi felemelkedés között. palackozott víz, üzemanyag, napernyő. Jól tudtuk, hogy
Kétségtelen, hogy a ciklus jelenlegi pontján vagy az egyik, igen sok időt fogunk eltölteni ebben az autóban.
vagy a másik be fog következni. Igazábé)l amikor először elindultunk, azt gondoltuk,
Most már látod, miért olyan fontos ez az út. Ki kell liogv az egész utazás két hetet vesz majd igénybe, vagy még
egyensúlyozni az egységtudat háló női vetületét, mert más­ .innál is kevesebbet, de végül több mint egy hó-napig tartott.
képp nem valósulhatnak meg a hálóban azok a geometriai Mexikón és Guatemalán keresztülmenni nem könnyű, az
változások, amelyek lehetővé tehetik az új, szent női tuda­ ulak sokfelé elég silányak. Egy amerikai csak ránéz a térkép­
tosság számára azt, hogy élő valósággá váljon. Ha ez sike­ ié, és azt mondja: „Oké, ez csak egy óra út." Igazából akár
rül, akkor a nők mindenfelé újra emlékezni fognak arra, három vagy négy óra is lehet végül. Nem lassítottunk még
hogy milyen mély kötelék fűzi őket Istenhez, és ezáltal le a mexiké)i környezethez, pedig ez elkerülhetetlen volt.
pontosan tudni fogják, mit kell tenniük, hogy egyensúlyt Ugy terveztük, hogy az első napon végigjárjuk az első
hozzanak a világba, és milyen további tennivalóik lesznek. • rom templomot, mivel ezek mind a spirál kezdeténél
El kellett neki mondanom. helyezkednek el, nem túl messze egymástól. Azután ter­
- Ken! A napéjegyenlőség precessziójának eljött az veink szerint még aznap éjjel visszamentünk volna Meri-
ideje. Már csak körülbelül huszonnyolc év van hátra, és •Ixi, hogy a következő nagyjából tizenkét nap során végig-
2012-2013 elérkezik. A maja naptár szerint ez egy hosszú j.uliassuk a maradék öt templomot.
korszak végét jelenti majd. Utána a változások felgyorsul­ Uxmal körülbelül hetven mérföldre volt Mcridától,
nak. Mivel a női résznek lesz hatalmában eldönteni, hogy u;^\liogy én hátra ültem, mert Ken akart vezetni. Először
milyen irányba mozduljon el a Föld, fel kell arra készíteni. |.ulam a Yucatán-félszigeten, és egyáltalán nem ilyen simá­
Mi pedig segíthetünk ebben. nak képzeltem. Valami miatt azt hittem, hogy hegyek és
n.eiclő tarkítják ezt a vidéket. Mexikóban vannak is hegyek
Hk csőerdők, de nem a Yucatán-félszigeten. A növényzet
tnelelé is hatalmasra nőtt, gyakorlatilag bozótvágó kés

98 99
nélkül nem is nagyon lehet közlekedni, de ez még nem az Mindez természetesen hihetetlenül belelkesített ben­
igazi dzsungel, az az ország közepe táján jellemző. nünket. Ekkor szembesültünk azzal, hogy pontosan azt
Könnyedén, gond nélkül megérkeztünk Uxmalba. Ez még Iesszük, amit kell, bármi legyen is az. Nevettünk.
azelőtt történt, hogy a mexikói kormány elkezdte volna Továbbmentünk, és először tudtuk szemügyre venni
fallal körülvetetni a templomokat, hogy így ellenőrizni tud­ .1 lemplom egészét. Egyre komolyabbá váltunk. Annyit
ják az embereket. Ekkoriban még szinte senkit nem érde­ hűltünk, hogy azt a piramist, amely mellett el kell helyez­
keltek a templomok, ezért nem is volt szükség falakra. Simán nünk az ónix kristályt, „Nagy Piramisnak" nevezik, és ekkor
bejutottunk a szent helyekre, legalábbis a legtöbb esetben, szembesültünk azzal, hogy valójában milyen hatalmas ez a
senki sem figyelt bennünket, és addig maradtunk, amíg s/ent terület. Mérföldekre kiterjed. Nem tudtuk tehát, hol
csak akartunk. De nekünk küldetésünk volt, és minden­ kezdjük.
képpen szerettük volna az első három templomot egy nap Kisvártatva találtunk valakit, aki tudta, hol van a Nagy
alatt letudni. •hamis. Elindultunk toronyiránt afelé. Nem kevés sétába
Amikor beléptünk az uxmali templom kertjébe, és meg­ keiült, de végül odaértünk. Fenségcsen magaslott előttünk
indultunk a Varázsló Temploma felé, a vibrálás a csontom I hatalmas, tetszetős piramis. Thoth csak annyit közölt ve­
velejéig hatolt. Olyan energia volt ott, amilyet még sehol iéin, hogy a kristályt valahol az északi oldal előtt kell elhe-
máshol nem éreztem Mexikó területén. Valami hasonlót lye/ni. Vittünk magunkkal egy iránytűt, hogy egész ponto-
éreztem az. egyiptomi Nagy Piramisban. Valami igen nehezen K a n meg tudjuk állapítani, melyik az észak fele néző oldal.
leírható dolgot tapasztal ilyenkor az ember. A piramis északi oldala mellett teljesen sima fű nőtt.
Amikor a templom alapzatához értünk, hátra kellett dcíl- I rj'lnlap alakú terület volt, nagyjából harminc méter hosszú-
nöm, hogy láthassam a piramis tetejét. Csodálatos volt. Ke­ íiii'ura, és tizenkét méter szélességűre teszem, és semmi külö-
zemben tartottam az ónix követ. Ken egyszer csak szólított: •í4s ismertetőjele nem volt. Ken elővette nagybecsű ingáját,
- Drunvalo! Gyere ide! inni addigra rákötött egy madzagra. A madzag nagyjából
Ken a piramisnak támaszkodott, és közelről vizsgálta |j/y méter hosszú volt.
az egyik kövét. Most sem szóltam egy szót sem. Elrejtettem mosolyo-
- Nézd csak meg! - mondta, és a kövek között levő m.il. leültem a piramis lépcsődére, és figyeltem. Ken akcióba
habarcsra mutatott. Ekkor láttuk, hogy miért éppen az ónix li | » I I , csakhogy ő még sosem használt ingát azelőtt. Csak
való ide. A szürkés-fekete színű habarcs ónixból volt, és az liilem hallott arról, még Taosban, hogy hogyan kell hasz-
egész piramist ez fedte. ii i l m az ingát, és hogyan lehet a segítségével valamit meg-
lil.ilni Nem tudta, hogy az ingakövek általában csak néhány

/ oo ÍOÍ
centi szélességűek, és a lánc vagy a madzag sem hosszabb, elszakadt, az ónix kristály pedig nagy erővel belevágódott

mint mondjuk tizenöt centi, és azt sem, hogy a kicsi körö­ .1 talajba, majd majd tíz centi mélyen.

ket arra használják, hogy helyszíneket azonosítsanak be, Ken felém fordult, és tekintetével mintha azt akarta

vagy kérdéseket válaszoljanak meg. volna jelezni, hogy nem az ő hibájából történt a dolog.

Mit sem számított. Ken szívből cselekedett, és Isten­ Ennyit mondott:

nek tevékenykedett. Egy méter hosszú madzagja végén - Most mit tegyek?

nagy köröket írt le a kis híján húsz centi széles ingakő, - Ken! Megtaláltad a pontot, egészen biztos vagyok benne!

amely majdnem a lábának ütődött, miközben lépegetett. Kihúztam az ingát a talajból, ami egy tökéletes kúp

Úgy viselkedett, mint aki pontosan tudja, mit csinál, ezért Bakii lyukat hagyott maga után. Kétség nem fért hozzá, ez

ráhagytam. Ki voltam én, hogy azt mondhassam neki. nem volt az a pont, ahol a kristályt el kellett ásni.

jól csinálja? Egy pillanatra hátraléptem, és megnéztem, hogyan

Ken körülbelül húsz percen át végezte ezt, fel-alá jár­ helyezkedik el ez a pont az épülethez képest. Egyből vilá­

kálván a füvön. Aztán egyszer csak, amint épp elhaladt gossá vált. Ez a pont pontosan a piramis közepének vona­

volna előttem, megállt, és az ingát lengetve így szólt hozzám: lul >an volt, és pontosan keresztülment volna rajta az a kép­
zeletbeli vonal is, amit a piramistól balkéz felé eső épület
- Drunvalo, honnan lehet tudni, hogy ott vagyok, ahová
l.il.niak meghosszabbításaként húzunk meg. Szükség esetén
a kristályt el kell helyezni?
miiek alapján könnyen meg lehet majd találni a jövőben.
Erre őszintén csak annyit tudtam mondani:
Bemutattuk első rövid szertartásunkat, majd elhelyez­
- Ken, hallgass a szívedre, és akkor valahogyan tudni
őik az ónix kristályt a kis lyukban, és betemettük földdel,
fogod.
eltűnt a lyuk, mintha soha nem is lett volna ott.
Valami miatt hittem benne, bár kikezdte egyébként is
Érdekességként elmondom, hogy tíz évvel később Hun­
szűkös spirituális megértésemet.
iul/. Mcn, a maja sámán és pap megkért, hogy csináljak végig
Ken látszólag megértette, amit mondtam neki, és újból
ti;v s/.crtatást vele Uxmalban. Odamentem, ahol elástuk
elindult az ingával, de most még energikusabban, és még
.1 kristályt, és nagy meglepetésemre egy kis fát találtam ott,
nagyobb ívben lóbálva azt. További húsz percen át folytat­
iiinrly pontosan a kristály fölött nőtt ki. Ez volt az egyetlen
ta ezt, és akkor a következő történt.
I 1 . 1 liives területen. Ügy látszik, az Anya biztosítani akarta,
Amint Ken egy bizonyos pont fölött éppen elhaladt, az
Iiiir.v senki ne férjen hozzá, ne mozdíthassa ki a helyéről
inga hirtelen egy irányba kezdett mutatni, és lefelé húzott.
.1 knslályt. Milyen magától értetődő, természetes módszer!
Ken visszahúzta. Éppen lábujjhegyen állt, kezei a magas­
ban. Húzta a madzagot, amennyire csak bírta, de a madzag
102 103
<J£aba néhány percre volt Kábától. Ahogy egyre közelebb értünk
Siettünk, hogy befejezzük a másik két templomot. Labna hozzá, az ég kivilágosodott, és a gyönyörű rózsás fény min­
lett volna a következő, de vezetés közben Thoth megjelent denre kiáradt, mint a köd. Labna volt Yucatán szexuális
nekem, és arra kért, hogy változtassuk meg a sorrendet, és központja, és jól érezhető volt energiája.
inkább Kábába menjünk előbb. A templom területének szélén találkoztunk egv helyes
Amint Kaba felé, az akaraterő központja felé közeled­ liatal párral, akik látszólag szerelmesek voltak az életbe.
tünk, elsötétült az ég, és finoman esni kezdett. A templom Nagyon barátságosan fogadtak minket „otthonukban". Azt
területét rácskerítés vette körül, ami elég furcsán, szinte mondták, nyugodtan menjünk csak oda, ahová akarunk, és
börtönszerűen hatott. Nem is akartam belépni, de tudtam, maradjunk, ameddig csak jól esik.
hogy muszáj. De ha tehettem volna, biztosan továbbáll- Ebben a templomban cg)' karneolt kellett elhelyezni,
tam volna. .mii egy pirosas kő. Ugyanilyen színű volt a templom talaja
Találkoztunk két öregemberrel a bejáratnál, két zsémbes is kövezete. Emlékszem, amikor letettük a követ ott, ahol
öreggel. Megpróbáltak elküldeni minket, hogy jöjjünk vissza i-l akartuk ásni, szinte beleolvadt a környezetébe. A kő és
máskor, de nekünk mindenképpen el kellett végeznünk I lalaj pontosan egyforma színűek voltak. Rögtön eszembe
a dolgunkat. Fontos volt ugyanis, hogy a templomokat a meg­ pilott Katrina.
felelő sorrendben látogassuk meg, illetve aszerint, ahogyan Itt is csak tizenöt-húsz perc kellett ahhoz, hogy meg­
arra utasítást kaptunk. találjuk a helyet, ahol cl is ástuk a kristályt.
Végül nagy kelletlenül beengedtek a templom területé­ - Na, cz nem nehéz feladat! - gondoltuk magunkban. -
re. Ez a hely sokkal kisebb volt, mint Uxmal, és alig tizenöt I lel -nyolc nap alatt bizonyára túl leszünk ezen az egész úton.
perc kellett ahhoz, hogy megtaláljuk a megfelelő pontot, keveset tudtunk még...
ahol eláshattuk a kristályt. A saját, „normális" ingámat hasz­ Visszatértünk Meridába egy gvors étkezésre, aztán rög-
náltam, és tényleg percek alatt megtaláltuk a helyet. Egy Ion lefeküdtünk aludni. Néhány pere alatt mindketten el-
ősrégi tal mögött ástuk el a kristályt, majd amilyen hamar .ilndlunk. Annak a napnak az energiája nagyobb volt,
csak tudtunk, odébbálltunk. 1 1 1 ml amire számítottunk, és még mielőtt tudtunk volna
10I.1, már álomországban is találtuk magunkat.

jCabna

Úgy menekültünk Kábából, mintha egy benzinkutat


raboltunk volna ki. Labna felé vettük az irányt, ami csak

104 105
Cichén Stza - Drunvalo, kérlek, nyisd fel a szemedet, és én meg­
A következő napon megint útra keltünk, Ken vezette mutatom neked, hogy hová kell helyezned a kristályt.
kicsiny piros hajlékunkat távol otthonunktól. Ügy számol­ Ügy tettem, ahogy mondta, és azon nyomban megje­
tunk, hogy miután végeztünk Chichén Itzán, a Karib-tenger lent előttem egy fényes pont, ahhoz hasonló, mint ami sok
partján fekvő Tulumba megyünk tovább, és ott töltjük majd evvel korábban Bupi Naopendarával jelent meg. A fény­
a harmadik éjszakát. A nap azonban nem úgy alakult, ahogy lői nb oválissá nőtte ki magát, és megnyílt egy ablak a Föld
terveztük. Minden elhúzódott, és utazásunk jóval bonyo­ egy másik pontján. Amikor elkészült, olyan volt, mint egy
lultabbá vált, mint ahogy képzeltük. 11.igyon fénves, ragyogó fényű fénygyűrű. Majdnem egy mé-
Ahogy teltek az. órák, a gyönyörű kék ég és a zöld dzsun­ lei széles volt, és fél méter magas. A fénygyűrűn kívül meg-
gel megigéztek bennünket. Az őserdő illata életerővel töl­ |elent az a hely, ahová tartottunk. A gyűrű belsejében egv
tött el. Elkezdtem kaliforniai gyermekkoromon merengeni. másik hely volt látható.
Kiskoromból leginkább a vidék illata maradt meg, és a tró­ Egy smaragdzöld színű tó vagy inkább tavacska vizét
pusi virágok aromája emlékeket hozott fel bennem. Bizo­ l.illam. Nem lehetett belelátni. A partján egy körülbelül
nyára ezek az emlékek azelőttről származnak, hogy beléptem I i/enkct méter magas, szürkésfehér színű, íves kőpárkány állt.
ebbe a testbe (ez 1972 áprilisában történt), de a sejtekben Növények és virágok lógtak le a párkányról, a víz másik part-
tovább éltek, és a magaménak éreztem őket. |.il pedig őserdő övezte. Gyönyörűséges volt. Csak bámul-
Hirtelen vissza kellett térnem a jelenbe, mert Thoth cl I un ezt a csodálatos, romantikus képet. Thoth közbeszólt:
akart érni. Megjelent bensőmben, és tájékoztatott arról, hogy - Látod, mi van az arany gyűrűben?
megváltoztak a Chichén Itzába való kristály elhelyezését Szóban leírtam a tavat és magas fehér szegélyét. Thoth
illető dolgok. Telepatikusan kommunikált, és a kommuni­ elégedettnek tűnt. így szólt:
kációnak ez a formája jóval többet mond, mint az egyszerű - Ne a piramis északi oldalánál helyezd el a kristályt,
szavak. unni ahogy először kértem, hanem dobd bele a vízbe, ha
Lényegében azt üzente, hogy a Chichén Itza-i kristály megtalálod. Érted, amit mondok?
elhelyezése akkora fontossággal bír az egész rendszer mű­ Megkérdeztem, merre találom a vizet, mire így felelt:
ködése szempontjából, hogy senkinek sem szabad tudnia, I Majd odavezetnek. Nem kell semmi mást tenned. -
pontosan hová kerül. Ezért korábban hamis helyszínt adott I'./ulan eltűnt.
meg nekem, hogy ha netán valaki beleolvas a listámba, Ki jöttem a meditációból, és Kénhez fordultam, aki köz-
akkor se tudja meg. Thoth egyenesen a szemembe nézett, hi 11 vezetett, és elmondtam neki mindent, ami történt.
és azt mondta:

106 107
Egyáltalán nem lepődött meg. Csak rám nézett és azt .izelőtt már sokszor éreztem, méghozzá egyes tanítóimnál.
mondta: Rögtön biztos voltam benne, hogy több célja van ottlété­

- Rendben, semmi gond. nek, mint hogy pusztán megmutassa nekünk a templom

Valószínűleg azok után, hogy az ingája belefúródott környékét. Fejet hajtottam neki, hogy kimutassam a neki

a talajba Uxmalnál, a jó öreg Ken már semmin nem lepő­ kijáró tiszteletet.

dött meg. Nagyon barátságos volt hozzánk, és valóban „körbeveze-

Elérkeztünk egy táblához, melyen a következő állt: Icll" minket a templom látnivalói között. Nagyjábéil négy

„Chichén Itza parkolója". Ken befordult, és parkolóhelyet mán át vezetett minket templomról templomra, és közben

keresett. Hozzám fordult: elmondta nekünk az épületek mögött megbúvó titkos

- Drunvalo, eddig három templom területén jártunk, I oit éneimet. A legvégén elvezetett a várpiramishoz, amely

és egyik alkalommal sem igazodtunk el egykönnyen. Úgy ;i terület fókuszpontjában helyezkedett el, és amely mellett

olvastam, hogy ez a hely nagyon nagy, és ezért szerintem eiedetileg Thoth utasításai értelmében a kristályt cl kellett

szükségünk lesz egy vezetőre. Rendben? volna helyeznem. Azt mondta, hogy ez a piramis az emberi

- Miért ne? - feleltem. d/.iv bejárata, és a kulcs a maja bölcsességhez.

Közben beállt egy parkolóhelyre, és leállította a motort. Viszont utána valami olyat mondott, amivel nagyon meg­
Épp kezdtük összeszedni a cuccainkat, amikor egy idős lepet t engem. Félénk fordult, és komolyan a szemünkbe nézett.

indián férfi, lehetett legalább nyolcvan éves vagy még több, - Ez a piramis - közben ujjával a várpiramisra muta­
bekopogott Ken ablakán. Ken úgy megijedt, hogy szinte tói I, - és az egész épületegyüttes egyetlen okból kifolyólag
hozzám bújt, miközben felmérte az öregembert. Az öreg \.m itt. És annak az oknak semmi köze azokhoz az épül­
arra kérte, hogy húzza le az ablakot. tekhez, amelyeket mi maják hoztunk létre. Van valami sokkal
Ken letekerte az ablakot öt centire, és megkérdezte tőle, lonlosabb és hatalmasabb dolog is itt a dzsungelben. Ila
mit akar. Az öreg kedves mosollyal az arcán azt kérdezte: követnek, megmutatom maguknak.
„Nincs szükségük vezetőre?" Visszatekintve nem akánnilyen I Sarkon fordult, és elindult a templommal ellentétes
öregember volt ő. Az Univerzum küldötte volt, és pontosan n.invban. Néhány pere múlva mélyen a mexikói őserdőben
tudta, mi járatban van. l.il.illuk magunkat. Sűrű növényzeten keresztül vezetett az
Ken nagyon izgatott lett, és úgy nézett rám, mintha ő iilunk vagy egy negyed mérföldön át, aztán hirtelen kiér-
tette volna ezt a csodát. És ki tudja, talán tényleg ő tette. luiil az erdőből egy tisztásra, egy olyan tisztásra, amelyet
Kiszálltunk a kocsiból, hogy beszéljünk az öregemberrel. ín mái jéil ismertem.
Annak az öreg majának olyan kisugárzása volt, amilyet

108 109
fenekét, hogy az utolsó kristályokat is kiszedjék belőle,
Elénk tárult az a kép, amelyet Thoth Chichén Itza felé
aztán elmentek.
vezető utunk során megmutatott nekem. Megelevenedett
Nagy volt népem szomorúsága, de jól tudjuk, maguk
előttünk a smaragdzöld színű tavacsta és a mögötte maga­
mi járatban vannak. Most pedig nagy tisztelettel és alázat­
sodó fehér kőfal. Pontosan úgy festetahogy Thoth mutat­
tal magukra hagyom önöket a szent tóval. A Magasságos
ta. Pontosan.
Nap áldása kísérje tetteiket!
Az öreg beszélni kezdett. Keimek és nekem elállt
Mikor befejezte, megfordult, és már el is tűnt a mindent
a szavunk. Az öreg kiesit izgatottá vílt, hangja pedig egyre körbeölelő dzsungelben.
erőteljesebbé.
Ken rám nézett. Tudtuk, mi a teendőnk. Kivettük a
- Ezt a medencét spanyolul úg) nevezik, hogy cenote.
kristályt a védőruhából, hogy fényt kapjon. Tudtuk, hog)
A maják szemében ez egy szent tó, fért egyenesen a Föld­ Thoth beleprogramozta ebbe a kristályba azokat a szava­
anya szívére nyílik. Mi maják az ősi dők óta napjainkig úgy kat, amelyek az cgységháló kijavítására rendeltettek, de
tartjuk, hogy ez a víz szent, és ezé"t építették ide őseink mindketten úgy éreztük, többre van szükség.
a Chichén Itza-i templomot. Nen másért, hanem azért, Azt nem tudom, Ken mit mondott a kristályba. Ami
hogy megadják a tiszteletet enneki szent tónak. engem illet, sikerült belelátnom az öregember bensőjébe,
Azután így folytatta: Is szívem összekapcsolódott vele. Rajta keresztül megérez­
- 1950-ben a National Geogra^hic magazin riporterei tem és megismertem a maja lelket, és egyetlen célom az
eljöttek ide, ehhez a tóhoz, felkut tták a fenekét, és több, volt, hogy rajtuk segítsek. Azt imádkoztam tehát a kristályba,
mint háromszáz maja ember csókjait találták meg, akik hogy a most élő maják ébredjenek fel, és ébredjenek rá
mind ennek a víznek ajánlották nigukat. Mindez szertar­ saját ősi múltjukra, emlékezzenek újra szent tudásukra és
tásosan történt. Az. áldozatként leválasztott személy nagy holesességükre, és adassék meg nekik, hogy az ebben rejlő
tiszteletnek tartotta, hogy ilyen rjcsőségesen térhet vissza eiőt újra életre kelthessék. Nem olyan ima volt ez, amit előre
az Anyához. kitaláltam. Ez az ima egyenesen a szívemből jött.
Azután azt mondta:
A szavak még visszhangoztak bensőmben, amikor Ken
- De miközben a National Gegraphic munkatársai a tó
behajította a kristályt a cenote kellős közepébe. Miközben
fenekét kutatták, a csontok közöl kristályok ezreit is meg­
I kő lefelé süllyedt, és a vizet kezdte feltölteni imáink ereje,
találták. Ezek a kristályok tartahazták ősapáink imáit, de
\ .ilahogyan éreztem, hogy a majákhoz fűződő kapcsolatom
ők eltávolították őket. Mintha c<k ez nem lett volna elég
rueg csak most kezdődik. Kitört beléílem az öröm, mert
ahhoz, hogy teljesen demoralizáanak bennünket, néhány
liidl.im, hogy a kristály visszaadja majd az életet a maja
évvel később visszatértek, és i™ végigpásztázták a tó
/ Í /

1 ÍO
Kelet felől léptünk be a három ajtón keresztül megköze-
népnek. Miközben könnyeim csorogtak az arcomon, érez­
lilhctő helyiségbe. Amint beértünk, szemerkélni kezdett az
tem, hogy az erő visszatér a vidékbe. Alázatot és izgalmat
cső. Gondoltuk, jobb lesz sietni, nehogy még jobban rá­
éreztem a jövő történéseit illetően.
kezdjen az eső, ezért gyorsan beszaladtunk még a negyedik
csak hogy még egyszer erezhessük a hely varázsát.
Eddig ennek a piramisnak az energiáját éreztem a vilá­
gon az egyik legerősebbnek. Ahogyan az. egyiptomi Nagy
A ceremónia befejeződött számunkra, így hát visszain­
•hamis az egységtudat háló értelmi (férfi) vetületének ener­
dultunk az erdőn át a szálloda felé. Amikor kiléptünk a
giáját közvetíti, úgy a Chichén Itzában épített piramis a szív
dzsungelből, az első dolog, amit megláttunk, a várpiramis
(noi) aspektusának energiáját közvetíti. És miután a Föld
volt. A gyönyörű látvány arra késztetett bennünket, hogy
Liindaliníjcnck ősi női vetülete újra mozgásba lendül az
még egyszer felmásszunk a tetejére.
emberek fizikai testén keresztül, majd továbbterjed a háló­
Most már csak egyszerű turisták voltunk, miért is ne?
i n , mindannyian meg fogunk változni.
Nagyon jó volt. Négy bejárat volt a piramis tetején. Hármat
Ezt még egyszer éreznem kellett,
közülük összekötött egy U alakú belső tér. Az U észak felé
körülbelül tizenöt percet voltunk ott az energiában, de
néző nyílásánál pedig volt még egy bejárat, amely a piramis
pyl.m az eső kopogására hirtelen felocsúdtunk. Vitán felül
legbelső" pontjához vezetett. Hogy miért éppen így rendez­
I I I , hogy mennünk kell, egymásra néztünk, és a kijárathoz
ték el a bejáratokat a maják, azt nem tudom.
kiél lunk, csakhogy már túl késő volt. Úgy zuhogott az eső,
i i i i i t l 11;i dézsából öntenek. Nem láttunk tovább harminc
un leinél. Mindenki más elmenekült, egyedül maradtunk
innék a mesés piramisnak a tetején. Egyetlen társaságunk
11'\ kiskutya volt, amely hozzánk hasonlóan járt. Sehogyan
i ni lehetett lejutni.

A v í z apró vízesésekhez hasonlóan hömpölygött lefelé


i pii.iinis lépcsőin. Csak az tudhatja pontosan, hogy milyen
hull oll lenni, aki tényleg ott volt. A maja piramisok lépcső­
zi li I Ilikörsimára koptatták az évente érkező emberek ez-
i iiii l lábai. A Nagy Piramissal ellentétben, amelynek ha­
4. ábra: A négy bejárat rajza linás lépcsői vannak, ezek a lépcsők csak olyan huszonöt

i '3
1 12
centi szélesek lehettek. Annyira csúszósak voltak a lépcső­ Tisztán emlékszem arra, ahogy lelkem átsiklik a talajon,
fokok, hogy meg sem próbáltunk lejutni. Még a kutya sem es tudati testem mélyebbre és mélyebbre hatol a piramis
mert elindulni. Nem volt mit tenni, vámunk kellett, amíg belső terében. Lefelé szállván láttam, hogy megváltozik
az eső eláll. .1 kőszerkezet. És akkor megtörtént.
Egy óra elteltével Ken türelmetlenné vált, de nem tud­ Tulajdonképpen két dolog történt egy időben. Egy nagy
tunk mit tenni. Letekintettem a hatalmas területű pázsitra, leketc denevér clőszállt a szakadó eső függönyéből, elrepült
amely a piramist övezte, és úgy láttam, hogy teljesen eltűnt Ken és a kutya mellett, és egyenesen felém tartott. Néhány

a víz alatt. Olyan volt, mintha egy hatalmas tó közepén centire a fejemtől megállt, visított, és finoman megkarmolta

lévő piramis tetején állnánk. Az eső a dzsungelt is eltakarta ,1/ arcomat.

előlünk, és így bármerre néztünk, csak vizet láttunk a piramis Abban a pillanatban egy férfi hangját hallottam a piramis
szélétől az égig. Azt hiszem, sosem fogom elfelejteni ezt belseje felől, amint bal fülembe sikítja: „NE!"

a látványt. Ez a két egyszenc bekövetkező esemény nagy erővel vissza-


Míg Ken kelletlenül a bejárat falához támaszkodva nézte huzott testembe, jobban mondva inkább visszarántott, dc
az esőt, én úgy döntöttem, bemegyek a piramis közepére mindenesetre ott voltam. A denevér megérintette az arcomat.
meditálni. Magammal vittem a tavi piramis képét ennek a ()sztönösen felkaptam a karomat, mire a denevér felre-
piramisnak a belsejébe, és leültem arccal a bejárat felé, pnll egy kőpárkányra, ott leszállt, és onnan nézett le rám.
ahol Ken várta a felszabadulást. Behunytam a szemem. Egy ideig én is őt néztem, míg meg nem bizonyosodtam
Kezdtem érezni, ahogy áramlik az energia emberi fény­ «moi, hogy nem fog újra megtámadni. Ekkor újra behunytam
testemből, az ősi egyiptomiak és zsidók Mcr-Ka-Ba mezőjé­ • s z é n i e m , hogy a sokk után ismét egyensúlyba hozzam
ből. Néhány percen át nem tettein mást, csak érzékeltem in.igam.

az energia függőleges irányú mozgását. Kezdtem mélyebb íteleteit néhány percbe, hogy lelassítsam légzésem, de
tudatállapotba kerülni, de mindenféle cél vagy motiváció nél­ iinukor sikerült, újra rendben voltam lelkileg. Szégyelltem
kül. Egyszerre csak érezni kezdtem a piramis egész energia­ fi.'igam, hiszen jól tudtam, hogy nem lenne szabad belépni
mezőjét, és úgy éreztem, összekapcsolódom a majákkal. K) ilvcn szent helyre engedély nélkül. 1 logy is tehettem ilyet?
Ami ezután történt, az nagyon szokatlan volt számomra. A férfihang, amely a fülembe ordított, ismét megszólalt.
Elfelejtettem, hol vagyok, és mint egy kisgyerek, úgy dön­ A/l mondta:
töttem, lemegyek a piramisba, hátha találok egy termet - Látjuk a szívedet, és ne legyen bűntudatod. Tudjuk,
benne. Nem kértem engedélyt, de célom sem volt vele. hoi'v nem akartál rosszat, de akkor sem léphetsz be ebbe
m i/cnl helyiségbe.

1 íq. t '5
Nagyon szeretetteljesen és tiszteletteljesen beszélt hoz­ Ggy tölténelmi megjegyzés
zám, és szívem megnyílt felé. Ez a személy tiszta volt. Rit­ Kennel úgy döntöttünk, hogy még egy napot Chichén
kán találkozik az ember olyan emberrel, aki a tudatosságnak Itzában töltünk, mert megtudtuk, hogy következő nap nap­
ezen a szintjén éli az életét. Kérdeztem a nevét, mire azt lementekor egy titkos maja eseményre kerül majd sor.
felelte: „Khan Kha." Ő is megkérdezte az enyémet, és én A következő nap 1985. március 2l-e volt, a tavaszi napéj­
is megmondtam neki. egyenlőség időpontja.
Úgy kezdett hozzám beszélni, mintha egy régi barát Miért fontos ez? A várpiramis északi oldalának alap-
volnék. Elmondta, hogy ő a piramis építője és egyik őrzője. |.mál megfigyelhető egy kígyófej nagyméretű kőbevésett
Mondtam neki, hogy remek munkát végzett. Nevetett, mint kepe. Észak felé néz. Ha azonban ezen a különleges napon
egy gyennek. Azt mondta, ő volt az építője egy Palenque-ben naplementekor a nyugati oldallal szemben ül le az ember,
található piramisnak is, amelyet mi a „Feliratok Templomá­ •kor valami olyan történik, amit az embernek saját szemé­
nak" nevezünk. vel kell látnia ahhoz, hogy elhiggye. A piramis lépcsői ezen
- Ez az a két templom, amelyet életem során alkottam. M / . estén olyan árnyékot vetnek a falra, amely rövid időre
Úgy hallottam. Ken mocorog, és úgy éreztem, indulnom IH izzákapcsolódik a kígyó kőfejéhez, és így a piramis szélén
kell. Elköszöntem Khan Kha-tól, és fejet hajtottam fénye lelelé mozgó teljes kígyótest látszatát kelti. Hihetetlen! Ez
előtt. Kinyitottam a szemem. Ken arra kért, keljek fel, és in­ ¡1 kígyó mutatta meg az ősi majáknak a napéjegyenlőség, a
duljunk. Még mindig éreztem Khan Kha energiáját, és úgy vei és és más spirituális események időpontját.
éreztem, megszerettem őt. Milyen kár, hogy valószínűleg Van azonban valami, amit még ennél is fontosabb az
többé nem találkozom vele. olvasónak megértenie. A spirituális emberek száma minden­
Most már gond nélkül leértünk, mert az eső kicsivel k i é nő, de Mexikóban aztán szinte szemmel látható gyorsa-
korábban elállt, és Ken megvárta, amíg a lépcsőfokok nagy­ *ngj;.il ébrednek tudatukra az emberek. Gondoljuk csak
jából megszáradnak. Percek alatt visszaértünk a szállodába, •Égig a következőt.
ahol elmondtam Kennek mindent, ami a piramis közepén ken és én 1985-ben jártunk arra. A kormány ekkor né-
történt Khan Khával. li,niv lémpadot rakatott ki az eseményt néző turisták szá-
Néhány nap elteltével teljesen megfeledkeztem Kha úrról. in.ii.i. Körülbelül száz férőhely volt összesen, és voltak
•iihadon maradt helyek.
Ti/, évvel később, 1995-ben, Hunbatz Men, a maja pap
meghívott, hogy vegyek részt egy szertartáson Chichén
ll/.ih.in, a m i ugyanarra a napra, március 2l-re esett.

í 1 7
A spirituális témák iránti növekvő érdeklődés egyértelmű II lí l ' E D I K F E | K Z K T

volt abból is, hogy aznap negyvenkétezer ember volt jelen.


A F Ö L D K Ö R Ü L I HÁLÓ NŐI V E T Ü L E T É N E K
2005-ben újra meghívtak a szertartásokra Chichen Itzá-
KIEGYENSÚLYOZÁSA.
ba (és más templomokba is), és ekkor már több mint nyolc­
A YUCATÁN-FÉLSZIGET
vanezer ember volt kíváncsi a látványosságra. (Ld. tizen­
ÉS A NYOLC T E M P L O M ,
harmadik fejezet.) Temérdek ember jött el. Dalra fakadt
MÁSODIK R É S Z
a szívem, hogy ennyi ébredező tudatú embert láthatok
egyszerre, mert ez azt mutatta, hogy az emberiség végre
elkezdett kihajtani, mint egy lótusz a korahajnali fényben.
z utolsó négy templom
Az élet sokszor üzletnek tűnik, pedig nem az. Exponen­
ciálisan növekszünk még a mindennapi élet szemszögéből
nézve is, ami látszólag nem tudja, merre tart, mégis hát­ \z idő lelassult. Addig lassult, amíg végül már azt sem
borzongató pontossággal halad előre. A kozmikus DNS Indiám, milyen nap van. Már nem is gondolkodtam. Másod-
megváltozik, az élet pedig válaszol erre. |H-iciől másodpercre csak az örök jelen létezett. Minden
ci/ekem tágra nyílt, ahogy a templomok egymás után egyre
lobban feloldották bennem az elvárosiasodott lényt, és
iiliogy lelkem lassan tudatára ébredt az új fény harmadik
dimenziós világának.
Ili voltunk a valós, szilárd Földön, mélyen az ezermillio-
inod másodpercek között. Az élet minduntalan új kezdetre
n\ill meg.
Nagyszerűen éreztem magam. Alig vártam, hogy Tulum-
IM érkezzünk. Tulum volt a torokcsakra, mely a hanghullámok
Világához kapcsolódik. Ezek képviselik a teremtés egyik
kelőbb energiáját. Miközben sorra jártuk a templomokat,
1 1 / cf;ységtudat háló női részének egyre magasabb tudatos-
•v,1 s/.intjeire léptünk fel. Éreztem, pedig igen nehezemre
mell ráhangolódni.

t,8 "9
Tulum a Karib-tengerre néz. Chichén Itzára könnyű volt akár haza is mehetünk. Ezzel csak súlyosbította a rám nehe­
ráhangolódni, mert ismerősnek tűnt számunkra, de Tulum zedő nyomást, mivel ugyanígy éreztem magam is.
érzésem szerint sokkal magasabb rezgésszinten volt. Gyö­ Azt mondtam:
nyörű volt: fű, élő kövek, kék ég és minden irányban a víz - Rendben, meditáljunk, és figyeljünk, hátha találunk
kéksége. A saját szememmel bizonyosodhattam meg arról, valami újdonságot önmagunkban. Nyilvánvaló, hogy sem­
hogy miért ezt a helyet választották a maják. Tudtam viszont mit sem ér az, amit eddig csináltunk.
azt is, hogy nemsokára harmadik szememet, „egyedüli szeme­ I .etelepcdtünk egymástól fél méter távolságban, majd mély
met" kell használnom ahhoz, hogy energetikai szempont­ tudatállapotba mentünk le. Nagyjából fél óra elmúltával
ból is megtudjam, miért éppen ide jöttek. ..Indáshoz" jutottam. Nem tudom megmondani, hogyan
Mielőtt elhagytuk az Egyesült Államokat, Thoth elmond­ II róttam erre, de úgy éreztem, csak akkor tudom megta­
ta, hogy az első négy kristály pontos helyét a tudomásunkra lálni a pontot, ha hagyom, hogy az intuícióm átvegye az
hozza majd, de az utolsó négy templom esetében Kennel n.inyítást az elmém felett. Teszem mindezt úgy, hogy köz­
magunknak kell majd megtalálnunk azokat a pontos helye­ ben zümmögő hangot adok, és „követem" a hangot. Végül
ket, amelyek újra életre kelthetik a templomokat, vagy fel­ is a torokcsakrában voltunk.
emelhetik azokat egy másik rezgési szintre. Ken csak annyit mondott:
Tulumban nagy magabiztossággal kezdtem a pont kere­ - Menj csak, nagyfiú, én követni foglak!
séséhez, de ahogy telt-múlt az idő, az az érzésem támadt, (Ken ottléte olyan volt nekem, mintha egy humorista
hogy ez a feladat meghaladja értelmemet vagy képességei­ kísérgetne engem szerte Mexikóban.)
met. Egész eddig, ahogy Ken, én is inga segítségével keres­ L A dolog működött. Gondolkodás nélkül haladtam, és csak
tem meg az ősi energiákat, de itt Tulumban minden pont­ I I I 11 kom hangjára figyeltem. Ezzel a módszerrel percek alatt
nak akkora ereje volt, hogy lehetetlenség lett volna bármelyik i'l|iilottunk egy kicsi templomhoz, amely magasan, egy Óceán­
pontot a többi fölé helyezni. Ahogy Kennek mondtam, ia néző szikla szélén állt, és amelyet egészen addig észre sem
olyan volt ez a feladat, mintha egy száztagú zenekar hangjai vei I ünk. Amikor elhagytam a keresett helyszínt, ahol a kris-
közül egyetlen hegedűt akarnánk kihallani. Minden ugyan­ l'iib I el kell ásni, a hang mélyebbé vált, és megváltozott a
olyan érzetet keltett: erőt! li.ings/.íne, de amikor a pont felé haladtam, akkor maga-
Már öt órája kutattunk anélkül, hogy akár csak egy lehet­ hliha és erősebbé vált.
séges pontot is találtunk volna. Egy helyen megálltunk enni. I Amikor beléptünk ebbe a kicsi épületbe, amely nem volt
Ken azt mondogatta, hogy teljesen össze van zavarodva, és h:i/',\obb másfél négyzetméternél, torkom hangja teljesen
hogy ha nem tudom megtalálni a kérdéses pontot, akkor llnkadt. Tudtam, hogy megérkeztem. Teljes biztonsággal

1 20 / 2 /
tudtam, hogy jó helyen járok, amikor elővettem a kristályt, - Ha átviszi azt a kocsit Bclize-be, akkor még az első
és láttuk, hogy az ősi festék, amely az épület belsejét fedi, napon szétkapják, és darabokban adják el.
pontosan ugyanolyan színű. A kristályt a kistemplom alatt Ekkor még inkább lelassítottunk, az éjszakát pedig egy
ástuk el, ezzel elvégezvén a feladatunkat. islen háta mögötti haciendán töltöttük. Első ízben úgy
•öntöttünk, iszunk egy kis tequilát, hogy fáradt testünket
megpihentessük. Öregem, ez tényleg működik. Én csak
<J{.ofiLinlicn keveset iszom általában egyszerre. Másnap igen későn ébred-
Nagyon csöndesek voltunk, amint a part mentén a követ­ t íínk, de boldog mosollyal az arcunkon. Készen álltunk bár­
kező templom felé autóztunk. Tulum után tudtuk, hogy mi re. Legalábbis így gondoltuk.
jóval többről van itt szó, mint azt korábban képzeltük még Mindent bedobáltunk az Öreg Pirosba, és izgatottan in­
Új-Mexikóban. A következő kérdések kavarogtak bennem: dult unk útnak, mintha csak a sárgaköves úton járnánk. Bizto­
„Meg kell változnunk fizikai értelemben minden templom­ sak voltunk abban, hogy aznap valami csoda fog történni.
nál? Képesek vagyunk egyáltalán erre? Bárki képes vajon I ultim lenyűgöző volt, és Kohunlichtól még ennél is többet
erre? Mit tesznek majd ezek az élmények velünk mint \.ul unk, hiszen még magasabban helyezkedik el az energia-
emberekkel? Van valami különös oka ittlétünknek azon •.l.ilán.
felük amit Thoth elmondott nekünk?" korábban vásároltunk egy térképet, amely jóval részlete­
Az óceán végig a bal oldalunkon volt, miközben Mexikó sebben tartalmazza a környék kisebb útvonalait és helysé­
keleti partján egy Chctuval nevű kisváros felé közeledtünk, geit. Kohunlich egyértelműen jelölve volt a térképen, és lát-
nem messze Bclize-től. Először nem is tudtuk biztosan, N/olag egyszerű út vezetett arrafelé. Úgy gondoltuk, a nap
hogy a Kohunlich templom Mexikóban vagy Belize-ben I legnagyobb rendben fog eltelni.
található. Nem sokkal azelőtt fedezték fel, és ekkor került ('sakhogy amikor megérkeztünk arra a helyre, ahol a tér­
csak fel a térképre is. Látszólag éppen a határon volt. kép kohunlichot jelölte, nem volt ott. Egyáltalán semmi
Amikor azonban megérkeztünk Chetuvalba, az emberek nem volt ott. A helyiek úgy néztek ránk, mintha nem volna
azt mondták, Kohunlich a mexikói részen van. Ez nagy ki .1 négy kerekünk. Zavarunkban visszaindultunk Chctu-
megkönnyebbülés volt számunkra, mert hamar megtud­ H) leié. Nem tudtuk, mihez kezdjünk
tuk, hogy a mexikói kormány nem fogja engedni, hogy bé­ Amikor visszaértünk a városba, úgy döntöttünk, kere­
relt autónkkal átmenjünk Belize-be. tünk valakit, aki tudja, merre van igazából ez a Kohunlich.
- Elment az esze? - mondták. Null olt egy katonaember az egyik lerobbant, öreg mexikói
lüeiein mellett, és Ken szóba elegyedett vele, mivel a fickó

i 23
beszélt angolul. Ken megkérdezte tőle, tud-e valamit legrövidebb utat akartuk megtalálni. Bejelöltem tollal az

Kohunlicbról. Erre felcsillant a szeme. innen oda vezető utat. Gyönyörű hely, biztos tetszeni fog.

- Si! Épp a múlt hónapban vittem el a feleségemet és Megköszöntük, Ken adott a taxisnak némi borravalót is

a gyerekeimet Kohunlichba, így hát pontosan tudom, a segítségért. Mosolya erre majdnem szélesebb lett, mint

hogy merre található. az arca.

Szemügyre vette a térképünket, majd elnevette magát. Elindultunk azon az úton, amit ő javasolt, ami pontosan

Azt mondta, hogy aki ezt a térképet készítette, annak hal­ oda vezetett, ahová küldeni akart minket, de mint mindig,

vány lila gőze sem volt arról, merre is van Kohunlich. Szerin­ most sem volt ott semmifele Kohunlich. Már három hiába­

te még csak nem is a megfelelő oldalán volt a térképnek. való út állt mögöttünk, lassan kárba veszett az egész nap.

Bejelölte a térképünkön, hogy igazából hol van, és részlete­ Nagy elkeseredésünkben leálltunk az út szélén. Szótlanul

sen elmagyarázta, hogyan jutunk el odáig. Megköszöntük hámultuk a vidéket. Az egész olyan lehetetlennek tűnt.

neki, és elindultunk Kohunlich felé. Úgy éreztük, végre meg­ Ken egyszer csak felpattant és így kiáltott:

találtuk a helyes irányt. - Megvan! Tudom, mit kell tennünk!

Körülbelül ncgvvenöt perc múlva megérkeztünk oda, Majdnem felugrottam ijedtemben, mert nagyon elmé­

ahol állítása szerint Kohunlichnak lennie kell, de nem volt lyedtem a gondolataimban .

ott sem. Senki nem értette, miről beszélünk. Kohunlich egyre - És mit?

nagyobb problémává vált számunkra. - Hát Kohunlich nem a hatodik csakra, a harmadik szem?

Ismét visszatértünk a városba, és közben azon töpreng­ Emlékszel, hogy Tulumban is új módszert kellett választa­

tünk, kitől kérhetnénk útbaigazítást. Végül úgy határoztunk, nunk? Lehet, hogy csak a harmadik szemünkkel találhat­

hogy egy taxisofőrt kérdezünk meg, mert ha valakinek, akkor juk meg a templomot! Drunvalo, biztos vagyok benne, hogy

neki tudnia kell. Egy egész sor taxit találtunk egy mutatós ez így van. Tudod mit? Majd én vezetek, te pedig hagyat­

szálloda előtt, így hát odamentünk, hogy beszéljünk velük. kozz spirituális képességeidre!

Egyiküket megszólítottuk, és Kohunlich felől érdeklőd­ Gsak annyit mondhattam:

tünk. Elkérte a térképünket, majd megbeszélésre össze­ - Kösz, Ken!

hívott vagy öt másik taxisofőrt. Spanyolul hadartak maguk I így éreztem, valószínűleg igaza van. Thoth azt mondta,
között. A megbeszélés után egyikük ígv szólt: hogy az utolsó négy templomnál magunknak kell megta-

- Bueno, pontosan meg tudjuk mutatni a térképen, hogv l.iInunk a helyet, és hogy mindketten tanulni fogunk ebből

hol van. Mindannyian sokszor voltunk ott, csak a lehető :i/ utazásból. Lehet, hogy eljött a tanulás ideje.

t 24 '25
Nagyon izgalmasnak találtam az ötletet, és a lelkem is Ken és én szinte megőrültünk az izgatottságtól. Hűha,
felébredt. Kénhez fordultam: bejött! Soha semmi életem során nem kavart fel még ennyire,
- Rendben, te vezetsz, én pedig majd szólok, hogy merre cs nem hozta így mozgásba bennem az adrenalint, mint ez

kell fordulni. Te csak menj egyenesen tovább! egyszerű, kicsi jelzés. A jelzés önmagamról, és az emberi
Ken elindult az úton a „bármerre" felé. Behunytam a sze­ lehetőségekről is megtanított valamit nekem, aminek máig

mem, és magamban ismételgetni kezdtem a templom nevét: hasznát veszem. Thothnak igaza volt. Egymástól tanulunk.

Kohunlich. Három vagy négy perc elteltével elhagytak a


gondolataim, és elkezdtem érzékelni és érezni. Mindig, ami­ <Jl kairnadik szem

kor kereszteződéshez vagy útelágazáshoz értünk, hagytam,


hogy a testem érzékeljen és reagáljon. Mindent elfogadtam, Behajtottunk a dzsungel mélyén megbúvó épületegyüt-

amit a testem javasolt. I lesbe, ahonnan az égboltot egyáltalán nem lehetett látni,

- Ken, a következő útkereszteződésnél fordulj balra! kis tavacskák voltak ott a felszínen úszó lótuszvirágokkal,

Ken kérdés nélkül befordult. Majdnem hetvenöt mérföl­ 1 , mindenfelé trópusi virágok nőttek. Káprázatos volt, mond-

dön át csináltuk ezt, mindenhol befordultunk, ahol a tes­ h.iliii szürrealisztikus, mintha semmi sem lenne igazi. Úgy

tem ezt jelezte. Teljesen eltévedtünk. Minden ismeretlen­ e i e / t e m , mintha egy hollywoodi film díszletei között járnék.

nek tűnt, és nagyon távol voltunk a szállodánktól. Volt ott egy magányos ember, egy régész, aki éppen haza-

Emlékszem, az utolsó kanyar egy elhanyagolt, poros útra leié készülődött a nap végén. Elmondta, hogy mintegy más­

vezetett. Nagyon keskeny volt, tele kátyúkkal. Mi több, a lel évvel azelőtt bukkant rá a csapata Kohunlich épületeire.

dzsungel belseje felé tartottunk. Úgy éreztem, Ken nyugta­ Meg csak az első piramison dolgoztak, a terület pedig mér-

lanabb lett, mert nagyon görcsösen ült a kormány mögött, lnldekre kiterjedt minden irányban. Azt mondta, nyugod-

és első ízben hangot adott kételyeinek is: 1.111 menjünk csak tovább, és nézzünk szét, de megkért, hogy
ne nyúljunk a piramist körülvevő állványzathoz. Aztán ma­
- Drunvalo, biztos vagy benne, hogy ez az az út?
gunkra hagyott minket.
- Ken, semmiben sem vagyok biztos, csak próbálom a
lehetőségeimet kihasználni. ( alámentünk az egyetlen látható piramishoz. Most először

Az út pedig egyre beljebb és beljebb vezetett az őserdőbe. I il haltunk olyasvalamit, ami nyilvánvalóvá tette a templo-
Bfuok cs a csakrák kapcsolatát. A piramis mind a négy olda-
Semmi civilizációra utaló jel, csak a dzsungel.
l.il emberi arcokat formázó domborművek borították. Min­
Talán öt percet haladtunk még, amikor felfigyeltünk
di 11 arc körülbelül három méter magas volt, és nagyjából
egy aranyszínű nyíllal ellátott barna közigazgatási jelre:
li I méterre emelkedtek ki a piramis oldalából. Minden egyes
Kohunlich.
t 26 / 27
tisztában voltak a szent pont energetikai funkciójával.
Mindez lenyűgöző volt.
Feladatunk volt még azonban, ezért tizenöt perc turistás-
kodás után megkezdtük a szellemi keresést, hogy felkutassuk
.i/t a titkos pontot, ahol a kristályt kellett elhelyeznünk.
Kohunlich volt addig a tiszta energiában leggazdagabb
helyszín azok közül, amelyeken addig jártunk. De mintha
agybajosak lettünk volna, és megfeledkeztünk volna a Tulum­
ban kapott leckéről, ezúttal is az ingáinkkal kezdtük meg
.1 kutatást. Egy órával később fel is adtuk, mert nem veze-
lell semmire. A pillanat valósága a kezdeti dilemmánkra
emlékeztetett.
beültünk egy kicsi templom lépcsőire a nagy piramis
mellett, és elkezdtünk tanakodni, ahogy Tulumban is tettük.
- Drunvalo, ez nem fog így menni - mondta Ken. -
\ ihiinit meg kellett volna tanulnunk Tulumban. Mivel ez a
harmadik szem, és a templomot is csak spirituális
képességekkel tudtuk megtalálni, szerintem ezt a mód-
[szert kellene használni a pont beazonosítására is. Te találtad
meg ezt a pontot, de most én akarom azt tenni, amit te
Éllek Meg akarom találni a helyet meditációban. Szerinted

a harmadik szemet hangsúlyozó arcok Kohunlichban


képes vagyok rá?
- Ken, én hiszek benned. Fordulj befelé, aztán mondd
emberi arcon kidomborodott egy kör alakú pont a szemöl­ el nekem, mit találtál.
dökök között a harmadik szem jelképeként. Még semmi behunyta a szemét, és körülbelül húsz percig meditált.
hasonlót nem láttam addig egész Mexikóban. A/Iau kinyitotta a szemét, és nagyon izgatottá vált.
Kohunlich a hatodik csakrához kapcsolódik, ami pon­ - Tudom már, hogy mit keresünk! Megmutatom.
tosan a harmadik szemnél helyezkedik el. A királyi arcok Ken elővett egy darab papírt, és egy tollat, és lerajzolta
homlokának ábrázolása bizonyította, hogy az ősi maják 1 1 / I , amit a meditációban látott. Azt mondta, van egy

i 28 12Q
Felvettem a kesztyűt. A fejemben tartottam a mélyedés
kepét, és így próbáltam megtalálni a hozzá tartozó valósá­
got. Testemet valami arra késztette, hogy a nagy piramisté)l
eltávolodjon. Mentem befelé a sűrű erdőbe. Másodpercek
alatt eltűnt a szemünk elől a civilizáció minden maradványa,
és az érintetlen természetben találtuk magunkat. Valami
továbbra is vonzotta a testemet.
Nem volt könnyű a sűrű dzsungelen keresztüljutni, főleg,
hogy nem volt nálunk bozótvágó kés sem, amit a mexikóiak
ci ic a célra használnak. Nem hagytuk, hogy ez megállítson
minket. Csak úgy törtettünk az aljnövényzetben megállás
nélkül. Összekarcoltam a karomat, úgyhogy kigöngyöltem
1 ruhám ujját, és begomboltam, hogy ezzel védjem magam.
S. ábra: A mélyedés és a fa rajza
' I alán egy mérföldet, vagy annál is többet haladtunk már,
mélyedés a talajban, amely olyan, mint a rajzán, és közvet­ amikor megváltozott a vonzás, jobbról két magas domb
lenül a mélyedés előtt van egy kicsi fa. A fa és a mélyedés mellett haladtunk el, amikor a vonzás szó szerint elfordí­
között van egy kis lyuk, nagyjából nyolc centi átmérővel. totta a testemet, szembe a dombokkal. A dombok között
Ebben a kis lyukban kell a kristályt elhelyeznünk. uvilt tér volt, és úgy éreztem, oda kell bejutnunk.
A nagy lyuk olyan furcsa alakú volt, hogy ha az ember - Ken, gyere utánam! Nem vagyok biztos benne, dc úgy
megtalálja, akkor nem lehet kétsége afelől, hogy ez az, de éi/em, cz a helyes irány!
elképzelhetetlennek találtam, hogy ilyen mélyedés egyál­ A dombok között levő nyílt terület körülbelül húsz méter
talán létezik. Ahelyett azonban, hogy kifejezésre juttattam szeles volt, és valami miatt itt nem volt aljnövényzet. Végre
volna kételyeimet, felálltam, és azt mondtam: könnyedén tudtunk haladni. A tisztás felénél járhattunk,
- Rendben, menjünk! Ha tényleg ott van, megtaláljuk. .miikor mindketten megtorpantunk. Olyasvalamit láttunk,
Ken sietett leszögezni: inni nem lehetett ott, mégis ott volt.
- Drunvalo, én jöttem rá, hogy néz ki a mélyedés. A te A domb oldalán tőlünk jobbra lépcső vezetett fel a domb
feladatod lesz megtalálni. li lejére. Itt vagyunk a sűrű mexikói dzsungel kellős közepén,
Nagyon jól bánik a szavakkal a fiú. < < 1 re találunk egy lépcsősort, amely úgy fest, mintha
Coiogországból jönne. Erezett, rozsdabarna és törtfehér

130
márványból készült, amit tükörsimára csiszoltak. Úgy festett, tetejére vezetett. Újra a sűrű erdőben voltunk, és lassan
mintha csak tegnap készítették volna. A márvány lépcső­ haladtunk.
sornak 150-200 foka volt. A lépcsőfokok mindkét oldalát Aztán egyszer csak ott volt. Úgy éreztem, mintha elta­
sűrű erdő vette körül, és az ősrégi fák tekergő gyökérzete. láltuk volna a lottóötöst, és nem tudnám, mit is kezdjek
Tényleg úgy festett, mintha az, aki ezt a lépcsőt ideépítette .1 pénzzel. Ahogy néztem a földön ezt a furcsa bemélye­
a dzsungel tetejére, valahonnan a közelből figyelne minket. dést, egy olyan érzés uralkodott el a testemen, amit sosem
Mátborzongató volt. lógok elfelejteni. Az érzésem ezt mondta: „Emlékezz, mert
Teljesen megfeledkeztünk a küldetésünkről. Túlságosan . 1 / Elet egyre furcsább dolgokat tesz majd eléd életed során,
izgatottak lettünk. Ken végül így szolt: rs mindegyiknek van jelentése és értelme."
- Szerinted tud valaki más is erről? A mélyedés körülbelül három méter mély lehetett, és
Nem tudtam, mit feleljek. Ehelyett azt mondtam: három-négy méter széles. A talajból kiálló falakat és a talap­
- Menjünk fel a tetejére, hogy lássuk, hova vezet. zatot kézzel készítették, és tökéletesen derékszögűre vágott
Teljes csendben, mintha egy mitológiai lény felébredé­ kövekkel rakták ki. Szemet szúrt valami, amit Ken nem
sétől tartanánk, megmásztuk az ég felé nyúló építményt. kilőtt a meditációban: két vörös agyag cső, amelyek a föld­
A lépcső tetejénél jobbra fordultunk. Körülbelül negyven ből álltak ki. Mindkét cső durván harminc centi átmérőjű
négyzetméteres nézőteret láttunk, melynek márványból volt \olt, és körülbelül ugyanennyire állt ki a talajból. Töpreng­
a talaja és a padjai. A domb tetejét őserdő borította, leszámít­ t e m , vajon mik lehetnek ezek, de semmire nem jutottam.
va az ülőhelyeket. Nagy zavarunkban leültünk az egyik padra. I'elnéztem, és megláttam a kis fát, amit Ken a meditáció­
- Mit gondolsz, Ken? Szerinted a görögök valahogy éiban látott. Felpattantam, átvágtam a bozóton, és amikor
eljutottak ide a Yucatán-félszigetre, és kisajátították ezt in kiértem, szétnéztem, hogy ott van-e előtte a kis lyuk. Ott
a dombot? is volt, pont úgy, ahogy Ken látomása szerint leírta.
Csendben rázta a fejét. /.seblámpámmal belevilágítottam a lyukba, hogy lássam,
Valami miatt elővettem az ingámat, hogy kipróbáljam. mi van ott, de semmit sem láttam. Koromsötét volt.
Működött. Éreztem az ingán keresztül, hogy Ken furcsa I A kristály elhelyezésének pontja felől nem volt kétségünk.
mélyedése valahol ezen a dombon van. ken odajött, és ő is belenézett, de ő sem látott semmit.
- Ken! Működik, szerintem itt lesz valahol. Bvhnlha a csillagos eget nézné az ember, csak éppen itt
- Hol? Úgy érted, itt ezen a dombon? unicsenek csillagok. Csak a rejtélyt láttuk. Rejtélyes volt,
Válasz helyett azt kértem tőle, hogy kövessen. Abba az l i l e híztunk benne.
irányba indultam, amit az inga jelzett. Egyenesen a domb

Í32 133
S'alenque
Kivettük a kristályt a ruhadarabból. Mindketten imád­
koztunk egy kicsit a majákért a kristállyal a kezünkben, Egész délután autóztunk, hogy még naplemente előtt
majd úgy döntöttünk, hogy én helyezem a kristályt a Föld­ l'alcnque-be érjünk, de nem sikerült. Sokkal messzebb volt,
be. Emlékszem, a szertartás közben a megfelelő pillanatban mint hittük. Palenque le volt zárva, és csak másnap reggel
bedobtam a kristályt a sötétségbe, és éreztem, ahogy lefelé K-kor nyitották ki, így hát visszafordultunk, hogy megkeres­
zuhan. Nem ütődött neki semminek. Olyan volt, mintha sük a legközelebbi hotelt.
az űrbe dobtam volna, és a kristály távolodna a bolygótól. Ken beállt a kocsival és kivette a szobát, én pedig ki­
Sokáig csendben voltunk. Anélkül, hogy egy szót is szól­ pakoltam a kocsiból. Egy kicsi, igénytelen szobát kaptunk,
tunk volna, mindketten leültünk a nagy maja mélyedés kel elhasznált ággyal, amelyek majdnem ki is töltötték a
szélére, és a kicsi fát néztük. Behunytuk a szemünket. Úgy teret. Az ajtó nekiütközött az ágynak, még mielőtt félig
éreztem, a maják körülvesznek. Most már a testvéreim voltak. kinyitottam volna. Mexikóban ez. is prímának számított.
Egy volt a lelkünk. Célunk is ugyanaz volt: elhozni a (Félreértés ne essék-nagyon szeretem Mexikót és a mexikói
mennyországot a Földre. lépet. Ezért aki érti, hogy mit mondok, az tudja, mit mondok.)
Hosszú ideig meditáltam, majd hirtelen visszatértem a Napfelkeltekor keltünk, és a templomudvar nyitásakor
testembe. A szent maja mélyedés szélén ültem, és a Földet már ott is voltunk. Mi voltunk az elsők és egyetlenek, akik
bámultam. Ken még meditált. Csendben felálltam, és szíve­ ebben az órában léptek be, ami nagyon jól jött. Arra számí-
met követve átmentein a domb széléhez a dzsungelen Ioltunk, hogy hamarosan emberek százai, mint a hangyák,
keresztül. Gyanúm beigazolódott. A domb nem volt más, lepik el majd a területet, ezért nem vesztegettük az időn­
mint egy maja piramis! A vörös agyag csövek miatt gondol­ kéi, és nekiláttunk a szent pont megkereséséhez.
tam ezt, amelyek valószínűleg a belső helyiségek szellőzői­ Mivel a szóban forgó templom a hetedik csakrának fe­
ként szolgáltak. leli meg (a koronacsakrának), ugyanabban a helyzetben
Összeállt a kép. Abban a pillanatban annyi mindent l.ilaltuk magunkat, mint Tulumban vagy Kohunlichban.
megértettem. Nagyon megtisztelve éreztem magam, hogy I uilt cik, hogy változtatnunk kell valamin ahhoz, hogy eléggé
azok között lehetek, akik az ősi emlékek felidézésében rizckcnyek lehessünk a pont megtalálásához.
segédkezhetnek, és hogy részese lehetek a földi tudatosság Amikor valaki elérkezik a tudatosságnak arra a szintjére,
változásának, melynek során az emberiség emlékezni kezd . 1 1 ni a koronacsakrával kapcsolatos, akkor felkészül arra, hogy
arra, ki is ő valójában. leslét elhagyván feljebb lépjen a tudatosság következő, em-
bci feletti szintjére. Az emberi tudatosság elmúlt 200.000
#vr során mindössze három felemelkedett mester érte el

134 '35
ezt a szintet. Mostanra persze mindez megváltozott. Mind MZ erdőben. Olyan volt ez a kép, mintha néhány száz. évvel
a 8.000 felemelkedett mester átjutott erre a szintre az el­ visszamentünk volna a múltba. Igazi, vérbeli maja volt.
múlt tíz év során, ami által az emberi tudatosságot elvezet­ Egyszerre kizökkentünk. Egymásra néztünk, és ponto­
ték az új és igazán csodálatos lehetőségek határára. Idővel san tudtuk, hogy mit kell tennünk, csak azt nem tudtuk,
mindannyian megtudjuk, hogy miről beszélek, mivel a ha­ iniért. Szó nélkül utána rohantunk, be a növényfalba.
marosan bekövetkező változások senkit sem fognak érin­ A nyomok, amelyeket követtünk, egyértelműen Palenque-
tetlenül hagyni. löl távolodó irányba vezettek, és néhány perc múlva úgy
A kulcs a harmadik szemhez a fej középpontjában, a bcsűrűsödött az erdő, hogy olyat még addig nem is láttunk
koronacsakra közvetlen közelében található tobozmirigy. Mexikóban. Palcnque nem a Yueatán-felszigeten van, hanem
A harmadik szem teszi lehetővé, hogy a külső világban meg­ egy Chiapas elnevezésű területen, mélyen az ország belse­
ismerhető tanítások mögé lássunk. A harmadik szem képezi jében, ahol a dombok lassacskán hegyekbe mennek át.
a kapcsolatot a Mer-Ka-Ba mező és a szív szent tere között, I'alcnque éppen ezért gyönyörű helyen található. Minden
és amikor ezek összekapcsolódnak, az ember több lesz, mint lemploma hegyoldalban épült, de különböző magasságokban,
ember. Ekkor az ember istenséggé növi ki magát. (Követ­ Imi rejtélyessé teszi ezt a települést.
kező könyvemben erről részletesen fogok írni.) Eiatal maja barátunk teljesen eltűnt a szemünk elől.
Jézus nem járhatott volna a vízen, ha még nem nyílt volna Vagy sokkal gyorsabb volt nálunk, vagy másik utat választott,
meg a harmadik szeme, és a nyolc fénysugár nem áradt de ez mit sem számított nekünk. Tudtuk, hogy ebben az
volna ki a koronacsakrájából a feje felszínén túlra. Ez egy irányban kell keresnünk a pontot, de nem tudtuk, hogy
egyszerű kozmikus tény. miért és hogyan.
Több órai keresés után Ken és én ugyanúgy feladtuk, I .egalább hét vagy nyolc mérföldet tettünk meg a dzsun­
mint korábban. Ott ültünk egy kicsi, de tetszetős templom gelben. A civilizációtól ilyen távolságban az őserdő megtelt
lépcsőjén a dzsungel szélén. Próbáltuk az ingát, a spirituális élettel. Kígyók potyogtak a fákról, és ritka színes madarak
megközelítést, és minden más egyebet, amit csak ismer­ lépkedtek előttünk azt figyelvén, hogy kik ezek a bolondok,
tünk. Semmi nem jött be. Lehet, hogy csak nagyon fárad­ akik bemerészkednek ebbe a titokzatos világba. Minden nyir­
tak voltunk. Az elveszettség érzése járta át lelkünket. Mind­ kos és ingoványos volt, ami miatt időnként megcsúsztunk,
ketten csak bámultuk a dzsungelt, és belső segítségért elestünk. Hamarosan úgy festettünk, mintha a törvény
rimánkodtunk. elöl menekülő koszos csavargók lennénk. De semmi sem
Egyszer csak felbukkant egy maja fiatalember, akinek .illhatott az utunkba.
minden ruházata egy ágyékkötő volt, majd hirtelen eltűnt

136 137
Hirtelen megváltozott a talaj, és emelkedni kezdett az körülvevő tér képe. Korábban nem vettem észre azt a
út. Úgy tűnt, sosem lesz vége. A csúcson már gyakorlatilag templomot. A kép ráközelített egy alig egy négyzetméternyi
csak másztunk, kezünkkel kapaszkodtunk feljebb és feljebb kis területre a templom fala mellett. A kristály elhelyezé­
egy-egy kiugró szikla felé. Amikor felértünk a hegy tetejére, sének pontja vibrált az energiától. Most már tudtam, hogy
és átértünk a túloldalra, egy másik világ tárult elénk. A hegy hol kell elásnunk a kristályt.
déli oldala egy hatalmas kukoricaföld volt. Hihetetlenül furcsa Vagy egy fél órát ültünk ott, majd hirtelen felálltam, és
volt, hogy a végtelennek tűnő, vad, nyirkos, hűvös dzsun­ azt mondtam Kennek:
gel hirtelen átmegy forró, száraz, ember alkotta kukorica­ - Gyerünk, Ken! Azt hiszem, tudom, mi a teendőnk.
földbe. Megrázó élmény volt. Ken nem szólt egy szót sem. Látszott, hogy nagy hatással
I Iitetlenkedvc álltunk ott. De amikor szemünk újra hozzá­ voltak rá ezek az események.
szokott a világossághoz a buja növényzet sötétsége után, Amikor visszaértünk Palcnque-ba, a testemet valami a
lenn a völgyben megláttunk egy érintetlen maja falut, körül­ templomi épületegyüttes másik oldalára vonzotta, a Felira­
belül fél mérföldes távolságban. Mozdulatlanul álltunk egy tok Temploma mögé, a palota és a csillagvizsgáló mögött
darabig, aztán leültünk, hogy szemléljük a majákat. kb. 300 méterre egy kiesi, eldugott templomhoz.
Szívem eltelt az örömtől annak láttán, hogy a maják még Amikor a templomhoz ertem, a testein az egyik fal felé
mindig úgy élnek itt, mint évszázadokkal korábban. Elsír­ mozdult. Amikor megérkeztem oda, lenéztem a földre, és
tam magam. Nem tudtam visszatartani. Még életben vol­ nlehány percen belül megtaláltam a keresett pontot. Fclis-
tak. Korábban valami miatt azt hittem, hogy a maják már jincrtem minden egyes követ azon a fal melletti négyzet­
sehol sem élnek a régi hagyomány szerint, és hogy gyakor­ méteren. Már jártam ott korábban.
latilag teljes mértékben beolvadtak a civilizációba. I Naplementekor imák kíséretében eltemettük a kristályt,
Vagy ötven szalmakunyhó állt ott, és kutyák és más állatok imádkoztunk, hogy a maják és más errefelé élő népek álmai
rohangáltak körülöttük. A terület közepe táján egy gödör­ beteljesüljenek, és egy új valóságot, új kezdetet teremtsenek.
ben tűz égett. Néhány ember fel-alá járkált a kunyhók kö­ I Az oktáv hetedik hangja is meglett. A nyolcadik hang egy
zött. Olyan volt, mintha a távoli múltba mentünk volna Iriásik dimenzióban van, egy másik oktáv része, de egy má­
vissza, abba az időbe, amikor a modern ember még nem sik ciklusban. Más szóval a Palenque-ba visszatérő energia
érkezett meg ide. ¡ 1 / . első spirált egészítette ki. A következő spirál nem Mexi­
Béke töltött el, és légzésem annyira lelassult, hogy testem kóban található, hanem Guatemalában. Ez jelképezi az új
épphogy csak működött. Valaki kapcsolatba lépett velem. kudatossági időciklust.
Aztán hirtelen megjelent előttem egy templom és az azt

138
139
A nyolcadik csakra egy energialabda, egy kicsi Mer-Ka-Ba számot triplán látok, akkor annak valami jelentősége van:
mező, ami az ember feje fölött egy karnyújtásnyira lebeg a vagy arra nézve, amire éppen gondolok, vagy a közvetlen
levegőben. Ez a magasabb tudatossági szint következő környezetet illetően. Ez az egész a zenére vezethető vissza,
oktávjának első hangja. mert az oktáv minden hangja másodpercenként tizenegy
rezgéssel különbözik a szomszédjaitól. így az egyik hang­
nak a többitől való különbsége 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77,
cJ{.han iK.ha: £gu szem 88,99 rezgés másodpercenként, vagy ezeknek a számoknak
Elfordultam a faltól és a fény szent helyétől, ahol elástuk ¡1 többszöröse, ami a tökéletes harmóniát vagy időzítést
a kristályt, és egy lépést tettem a kapu irányába. Átjárta a jeleníti meg, mivel az egész valóság a zene felhangjainak
fejem a fájdalom, leginkább a szemeimet. Emiatt szétte­ harmóniáján keresztül keletkezett.
rültem a földön. Megkapaszkodtam, és elgondolkodtam az I la tehát egy tripla számot látunk, akkor az valamikép­
állapotomon. Ritkán fáj a fejem, úgy tíz. évenként egyszer, pen az idő egy olyan pontját jelzi matematikailag, amely
de csak nagyon kivételes esetben tart tovább pár óránál. lartalmazza a szám értékének felhangjait is. így tehát a
Ekkor azonban úgy fájt a fejem, mint addig még soha éle­ I 14 leginkább a Rejtélyek Iskolája, ahol a valóságról tanu­
temben. A derült égből jött. lunk. Először Alice Bailey írt arról, hogy ennek a számnak
A fejfájás okát keresvén arra jutottam, hogy spirituális ez a jelentése. Röviden a tripla számok jelentése a következő:
képességeimet túlhasználtam. Mintha a lábizmaimat elő­
ször használtam volna abban az évben, és rögtön 15 mér­ 1 1 1 = Energiaáram. Bármilyen energiaáram, legyen az
földet gyalogoltam volna hegymenetben. Az izmok is meg­ elektromosság, pénz, víz, szexuális energia, stb.
sínylik, de a pszichikai képességek is. Pihenésre volt szük­ 222 = Az új ciklus: egy új időszak kezdete, melynek termé­
ségem, amilyen hamar csak lehet. szete a következőleg felbukkanó tripla számon múlik.
A templomépületek kapuját mögöttünk zárták be. Mi 333 = Döntés. Döntést kell hoznod. A döntés vagy 666-ra
érkeztünk először és távoztunk utoljára. A szálloda csak vezet, ami azt jelenti, hogy valahogyan meg kell is­
néhány száz méterrel arrébb volt az út mentén, így néhány mételni a feladatot, vagy 999-re, ami a beteljesedés,
perc múlva leparkoltunk előtte. Ken a járdaszegélyen állí­ és annak jele, hogy elsajátítottad a tudnivalókat.
totta le a kocsit két másik autó között. II1 = A Rejtélyek Iskolája. Ami az élet folyamán történik,
Amikor kiszálltam, az első dolog, amit észrevettem, az az mind a Valóság megtanulásának leckéivel függ
előttünk álló autó rendszámtáblája volt: 444-XY-00. Réges- össze. Ez az iskola a tanulás helye, az olvasásé, vagy
rég az angyalok azt tanították nekem, hogy ha valahol egy egy témakör tanulmányozásáé, és nem a cselekvésé.

ÍIJ.O 141
555 = Egység tudatosság. Ez a szám akkor jelenik meg, ha - Drunvalo, mi a gond7
valaki eléri az Egység tudatosság szintjét, vagyis a Ken, nézd meg, mi a szálloda neve!
Rejtélyek Iskolájának minden szintjét elsajátította. - Nem ez volt annak a majának a neve, akivel Chitzén
Ez a legmagasságosabb szám, ez Krisztus száma. 11 zában beszéltél?
666 = Földi tudatosság. A Bibliában ez az. ördög száma, - De igen!
úgyhogy ez a szám jelképezheti a gonoszságot, de ^ztán megmutattam neki a két rendszámtáblát.
ez az emberiség és az élet száma is. Az élet alapja a - W O W ! Szerinted mit jelent ez az egész?
szén. A szénben hat proton található, hat neutron - Hát, Ken, magam sem igazán tudom, de azt érzem,
és hat elektron. Általában amikor az. ember szeme [hogy valami nagyon fontosat. Emlékszel, hogy Khan Ka
megakad ezen a számon, az arra figyelmeztet, hogy lazt mondta, ő a Feliratok Templomának építője itt Pa-
figyelni kell az éppen végbemenő fizikai esemé­ Icucjue-bcn. Lehet, hogy tényleg az.
nyekre, és óvatosnak kell lenni. Besétáltunk a szobánkba. Arról a tanításról beszélgettünk,
777 = A Rejtélyek Iskolája. Ez az iskolának azon része, amelyet az Elet hozott nekünk. Kinyitottuk az ajtót, bclép-
ahol nem csak olvasni lehet az életről, hanem I liink. Az ágyamon találtunk egy félbehajtott üzenetet. Fel­
gyakorolni is lehet azt. ikaptam, és olvasni kezdtem. Ken mellettem állt. Az üzenet
888 = A Rejtélyek Iskolájában feladott lecke elvégzése. így szólt: „Köszönet mindenért, amit tettetek! A maja nép
Q99 = Az események sorának beteljesülése. Wrökre a szívébe zárt benneteket." Aláírás: „Khan Kha".
000 = nincs értéke Még levegőt sem vettem, Ken már ki is kapta a kezemből
¡ 1 / üzenetet. Pár pillanatig bámulta, aztán a szemembe
Ott álltam a kocsi mellett, és a 444-es számot néztem. nczett, és azt mondta:
Azon tűnődtem, hogy vajon mi fog ebből kisülni. Hátra­ - Ezt te csináltad! Tudom, hogy te voltál! Nem Khan
fordultam, és észrevettem, hogy a mögöttem álló kocsil Klia írta ezt az üzenetet!
rendszáma 666. Ebből arra következtettem, hogy a tanítás­ t I'lóbáltam elmagyarázni neki, hogy semmi közöm sincs
nak a fizikai síkhoz lesz majd köze. Aztán visszafordultaml 1 egészhez, de nem hitt nekem. Vagy fél órán át morogta:
a szálloda felé, és ekkor láttam először a nevét: Khan Khal „l'crszc, persze. Egy szellem megírta, aztán letette az ágyad-
Hotel. Öt teljes percen át álltam szótlanul, miközben azor| 1.1 Hülyének nézel?" Nem tágított, végig ezt hajtogatta,
tűnődtem, vajon ez mit jelent. piig cl nem mentünk aludni.
A szálloda felé félúton Ken meglátott engem, amint otfl Megjegyzem, éveken át tartogattam a cetlit. Még ma is
álldogálok, és visszafordult értem: íi'iil ad nekem.

142 >43
Nehezen tudtam elaludni, annyira fájt a fejem. Végül Ezután megint Palenque-ről kezdett beszélni.
csak sikerült álomba merülni. Aztán egyszer csak az éjszaka Ekkor Ken megmozdult az ágyában. Mocorgásom bizo-
közepén felriadtam. Valami miatt magamhoz tértem mély mara felzavarta. Ken feléin fordult, majd felnézett, és ő is
álmomból. Átfordultam a hátamra, és szétnéztem a szo­ meglátta Khan Kha hatalmas szemét.
bában. Egy hatalmas emberi szem meredt rám. Először azt Hirtelen felült, maga elé rántotta a lepedőjét, és akkorát
hittem, még mindig álmodom, de nem akart elmenni, ordított, amekkorát csak egy felnőtt ember ordítani tud.
ráadásul a szoba igazinak tűnt. biztos, hogy mindenkit felébresztett az egész szállodá­
A szem körülbelül két méter széles volt és másfél méter ban. Gyorsan megpróbáltam megnyugtatni.
magas. Színe leginkább arany volt, de maga a szem zöld és - Ken, semmi baj, ez csak Khan Kha!
fekete volt. Időnként pislogott is. Semmit sem ért. Ken csak meredt a jelenségre, és lát­
Már annyi pszichikai jelenséget láttam korábban, hogy ezen szólag sokkos állapotba került.
már meg sem lepődtem. Meg kellett azonban még értenem, Néhány perc múlva sikerült elérnem, hogy rám figyeljen,
hogy mi történik körülöttem. Miközben próbáltam rájönni, rs végre el tudtam neki magyarázni, hogy nincs semmi baj.
mi történik, megszólalt egy férfihang. Felismertem, Khan Azt hiszem, ez volt az első eset Ken életében, amikor egy
Kha volt az. valós pszichikai jelenség megjelent a valódi világban, és
Palenque-ről beszélt nekem és a nap történéseiről. Aztán nem csak a fejében.
egy pillanatra megállt, majd azt mondta: Eltelt némi idő, mire vissza tudtunk aludni, de végül is
- Drunvalo, nagyon fáj a fejed. Ezen segítenünk kell. sikerült. Ken beavatása Palenque-ben, a koronacsakrában,
Mindjárt olyan tudást küldök neked, ami meggyógyít a fej­ befejeződött.
fájásból. De ne feledd, Drunvalo, hogy ennek az egésznek Ken hirtelen reakciója félbeszakította Khan Khával foly-
a jelentése és célja jóval több, mint a fejfájás. l.ilott beszélgetésemet, de így is felettébb érdekes informá-
Egy szempillantás alatt birtokába jutottam egyfajta ősi «lókat kaptam tőle. Az évek során rájöttem, milyen hihe-
tudásnak, ami a fej közepén található tobozmiriggyel és a lellenül fontosak ezek a növekvő emberi tudatosság szá­
koronacsakrából megfelelő feltételek mellett kiáradó fény­ mára. Túlságosan összetett dolgokról van szó ahhoz, hogy
sugarakkal áll kapcsolatban. A tudás szerint cselekedtem, és rgy effajta, történeteket elbeszélő könyv témái lehessenek,
egy pillanat alatt elmúlt a fejfájás. Drámai volt: fájdalom­ ile egyszer majd egy másik könyvben leírom, hogy hogyan
ból egészségbe néhány másodperc leforgása alatt. lehet megérteni és alkalmazni ezeket a tudnivalókat.
Khan Kha így szólt:
- Na, most már jobb.

'44 '45
Guatemala N Y O L C A D I K F E J E Z E T

Eltöltött a teljesség érzése. Tulajdonképpen az utolsó,


„ÚJRA SZÜKSÉGÜNK VAN RÁD
guatemalai templom látszólag már nem is volt fontos része
a feladatnak, de mi tudtuk, hogy ez nem így van. Tikalban
kellett befejeznünk az utazásunkat. Itt élnek a legidősebb
és legbölcsebb maják. A Jaguár Templomban volt a szent
fénypont, amelyhez az utolsó kristály tartozott.
Történt azonban valami olyan Guatemalában, amiről nem
beszélhetek a maják miatt. Sajnálom. Történetünk itt véget
ér. Talán a jövőben, a megfelelő időpontban elmondhatom Vlikor hazatértem az utolsó mexikói és guatemalai
majd ezt is, de tisztelettel engedelmeskednem kell a maják kalandból is, úgy gondoltam, lesz időm egy kis pihenésre.
akaratának, ezért egyelőre megtartom a tudást magamnak. Kosszul gondoltam.
In Lak'esh. A maják így búcsúznak el egymástól. Jelen­ Ugy tűnik, a Földanya minden percet kihasznál a tuda-
tése: „Te egy másik én vagy." losság növelésére, és minden lehetséges módon próbál új
(illetékkel kísérletezni.
Egyik meditációmban Thoth újra megjelent előttem, és
Igy szólt:
- Drunvalo, újra szükségünk van rád. Megint ki kell javí-
l.mi a rácsot. Készen állsz a szolgálatra?
A legutóbbi utazás igencsak megterhelő volt anyagilag,
kii mivel Kennek volt több pénze, ő állta az utazás legna-
g \ r é s z é t . így azért megengedhettem magamnak, hogy
lt iktassam.
Thoth az elején leszögezte, hogy ebből az utazásból Ken
kimarad. De az elvégzendő feladatot illetően nagyon ködö-
wn nyilatkozott. Azt akarta, hogy még azelőtt elvállaljam,
•ugy megtudnám, miről is van szó.
I Igy gondoltam, megint próbára tesz. Mindig ezt csinálta,
k/cil így feleltem:

147
- Thoth, jól tudod, hogy egyedül azért jöttem el ide a a feladathoz. Ez a negyvenkét nő tud erről, de neked kell
Földre, hogy az emberiség segítségére legyek. Mondd hát az álmot megteremtened. Erted?
el, miért van szükség rám! Majdnem kitört belőlem a nevetés. Thoth tudta, mire
Hosszas magyarázatba kezdett, ami majdnem két óra gondolok, lassan lesütötte a szemét, majd rám kacsintott.
hosszáig eltartott. Dióhéjban összefoglalva körülbelül annyit Mert hát hogyan is lehetne rávenni negyvenkét nőt arra,
mondott, hogy a női nem szexuális energiája (minden földi hogy együttműködjenek bármiben is? (Csak viccelek.)
nőé) kibillent az egyensúlyból a férfi energiához képest, és - Nem az emberi energiáról alkotott fogalmaidról van
bár az egyenlőtlenség egyelőre igen kicsi, a néhány év múlva szó. Ez a te álmod. - mondta.
megkezdődő planetáris felemelkedés kezdetére nagyon meg­ - Jó, tehát megvan a negyvenkét kristálydarab, és varázs­
nőhet. A szexuális energiát még most vissza kellett állítani szóra megjelenik a negyvenkét nő. És aztán?
a tökéleteshez közelítő egyensúlyba, különben a következ­ Felegyenesedett, és visszatért a megszokott, megfontolt
mények rendkívül súlyosak lehettek volna a későbbiekben. önmagához.
Nem nagyon értettem, miről beszél, de megpróbáltam - Tökéletesen kell időzítened azt, amire készülsz. Csak
a lényeget kihámozni belőle. néhány perc áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy az egységtu­
- Rendben van, de hogyan kezdjek hozzá? dat hálón változtathassunk. Egy percnyi késés is végzetes
Thoth úgy beszélt, mintha előre elpróbálta volna a mon­ lehet. Ezért álmodban úgy kell majd magad előtt látnod a
dandóját. történéseket, mintha számítógép vezérciné azokat. Érted?
- Vegyél egy körülbelül 30 cm széles, jó minőségű zöld Nem szóltam semmit. így folytatta:
kalcit kristályt! Törd szét a kristályt pontosan negyvenkét, - Negyvenkét szent helyszín van a Földön, amelyeket
nagyjából egyforma méretű darabra, csak az utolsó kettő egyidejűleg kell megváltoztatni. Ez a negyvenkét helyszín
legyen valamivel nagyobb! közvetlenül az emberi DNS negyvenkét elsődleges kromo­
Tudtam egy ilyen kristályról, mert néhány hónappal ko­ szómájával van kapcsolatban. Közülük negyvenegy a háló
rábban láttam is, és minden bizonnyal még mindig ott volt. női körében található, míg az utolsó Egyiptomban, nagyjá­
így válaszoltam: ból másfél mérföldnyire a Nagy Piramistól, kinn a nyílt
- Semmi gond, tudok egy ilyet. sivatagban.
Thoth egy egész percen át nézett rám szótlanul, majd - A negyvenegyedik és a negyvenkettedik helyszín között
így szólt: intim kapcsolat van. A negyvenegyedik helyszín Moorea
- Ha megvan a negyvenkét darab, neked kell megál­ szigetének középpontjában helyezkedik el a Csendes­
modnod, hogy negyvenkét nő siet a segítségedre ehhez óceán déli részén.
14S 149
Moorca és Egyiptom (a negyvenkettedik helyszín) az egy­ hogyan lehetne a kristályt pont negyvenkét részre törni.
ségtudat háló tengelyének és a felszínnek a metszéspont­ (Hlctem sem volt.

jában találhatóak, ezért ez logikusnak tűnt. Ügy döntöttem, először félbetöröm. Könnyebb volt, mint

Thoth mély lélegzetet vett, majd folytatta: liitlem. Ezután mindkét részt újból félbetörtem. Ezt addig

-Amikor elérkezik az átállítás időpontja, akkor mindkét lolytattam, amíg már tizenhat darabban volt. Ekkor jóval

tengelyponton, Egyiptomban és Mooreán is, legyen egy férfi óvatosabban kellett folytatni, jól ki kellett gondolni, hogy

és egy nő, a másik negyven nő pedig a negyven szent hely­ logyan lehet az egyes darabokat eltörni, hogy a végén ki­

színen tartózkodjon, amelyeket később fogok megnevezni. lőj jön a remélt negyvenkét darab. Nem volt olyan nehéz

Hinned kell az álmodban. Készülj fel az eddig mondottak Kgliezvinni, csak kigondolni. Amikor eltörtem az utolsó

szerint, és az idő közeledtével elmondom az utolsó részle­ kel darabot, és meglett a negyvenkét darab, nagyon büszke

teket is. voltam magamra. Szinte magától ment a dolog.

Thoth kilépett a meditációmból, én pedig visszatértem Most jött a neheze, a negyvenkét nő. Az az egyetlen férfi

a szobába azt gondolván, hogy egy majdnem teljesen lehe­ iu-in okozott gondot. Biztos voltam benne, hogy van olyan

tetlen küldetést kaptam. Hogy találnék negyvenkét nőt (és lufi ismerősöm, aki megtenné ezt az utat a kedvemért.

rajtam kívül még egy férfit, hogy meglegyen összesen a A nők felkutatása sem volt olyan nehéz, mint azt képzel-

negyvenkét nő és a két férfi), akik odamennének ugyanab­ Iriu. Csak ültem, és nem csináltam semmit. Időnként bejött

ban az időpontban a világ negyvenkét különböző pontjára? l^y nő, nem ritkán kettő is, a Nakkal Misztériumiskolába,

Őszintén szólva még abban sem voltam biztos, hogy isme­ • közölték velem, hogy egy csendes-óceáni vagy perui,

rek negyvenkét nőt. csel leg kaliforniai szent helyre tartanak. Pontosan azokat

De ahogy jelezte, nem az volt a kérdés, hogy mi az, amit .1 helyszíneket említették, amelyeket Thoth is felsorolt.
Vcgíil mind feltették ezt a kérdést:
általában lehetségesnek tartunk, csak az álom folyamata szá­
I - Akarod, hogy valamit elvégezzek, amíg ott vagyok?
mított. Nagyot sóhajtottam, majd az egészet Istenre hagy­
tam. Úgy éreztem, lehetetlen, hogy Drunvalo véghezvigye Minden egyes alkalommal elmondtam, mi a küldetésük,

ezt a dolgot. azt is megkérdeztem, van-e kedvük részt venni benne.

Visszatértem abba a kristályboltba, ahol azt a bizonyos I IU lel nélkül azt válaszolták:

zöld kalcit kristályt láttam. Még mindig ott volt. Valaho­ i - Persze, örömmel megteszem ezt a kedvedért! Már meg

gyan biztosan tudtam, hogy ott lesz. Megvettem a kristályt, U van a repülőjegyem, és készen állok az indulásra.

és miközben hazafelé vezettem, próbáltam kigondolni, I' ' volt az egyik legcsodálatosabb helyzet, amit valaha is
tapasztaltam.

t5o 151
A dolgok egy részét legtöbbjüknek nem mondtam el, egyértelmű volt: volt egy barátnőm, és ha valaki mást mer­
mégpedig a végső utasításokat. De nem is volt szükséges. tem volna választani, akkor valószínűleg már nem lennék
Csak az volt a feladatuk, hogy az adott időpontban ott le­ életben most, amikor ezeket a sorokat írom.
gyenek a kristályukkal és ne mozduljanak el a helyükről. Amikor úgy tűnt, hogy minden a helyén van, barátnőm és
Egyeztettük óráinkat az enyém szerint, hogy a lehető leg­ én Moorea felé vettük az irányt. Az összes többi nő és a má­
pontosabban tudjunk eljárni. sik férfi is megkezdte utazását a megfelelő helyszínek felé.
Körülbelül egy hónappal azelőtt, hogy elindultam volna Nem volt mit tenni, a Nagy Lélekre hagyatkoztam, mert csak
erre az utazásra, Thoth ismét megjelent a meditációmban, a Nagy Lélek képes összefogni egy ilyen összetett eseményt.
így szólt: Csak egyetlen egy személlyel tartottam a kapcsolatot: az
— Drunvalo! Az északi, egyiptomi pólusnál levő férfi női egyiptomi nővel, hogy ezzel biztosítsam: minden a legna­
része szexuális változáson megy majd keresztül, a háló déli gyobb rendben történik.
pólusánál, Mooreán tartózkodó nő női részének nemisége
pedig ezzel egyidejűleg szintén átállítódik majd. Az Egyip-J
tómban levő férfi mellett tartózkodó nő irányítja majd a
teljes átállítást, míg a férfi, azaz te magad, lesz a másodlagos
irányító a déli pólusnál, aki az ottani nőben végbemenő
változásokat irányítja.
Az idő, a tér és a dimenzió egy meghatározott állásánál
az egyiptomi nő beledobja a zöld kalcitkristály egyik da­
rabját a talajban levő lyukba, ami közel van ahhoz a pont­
hoz, ahol az egységtudat háló forrása a felszínre bukkan.
A változások abban az időben mehetnek végbe, miközben
a kristály lefelé zuhan, illetve az azt követő néhány percben.
Alihoz, hogy működjön a dolog, a negyven nőnek a helyén
kell lennie a Föld különböző pontjain az eredeti kristály
rájuk eső darabjával együtt. Meditációban koncentráljanak
az egységtudat háló változására!
Thoth azt akarta, hogy én legyek a mooreai férfi, és rám
bízta, hogy megválasszam a velem tartó nőt. Ez pedig eléggé

152
'53
K I L E N C E D I K F E J E Z F . T

MÜOREA SZIGETE, A NEGYVENKÉT NŐ

ÉS A NEGYVENKÉT KRISTÁLY

Moorca meglepetéssel szolgált számomra. Ez volt a leg­


csodálatosabb, legnőibb hely, amit valaha láttam. Nem csak
pert, mert a sziget egy szív alakját veszi fel, hanem mert a
Midben és az óceánban áramló gyönyörködtető szexuális
energia megtestesítője is.
Bárhová néztünk, gyönyörű, napbarnította férfiakat és
noket láttunk jönni-menni. Mindenki csak egy kisebb ruha-
Hrabot hordott a feneke körül, és mindegyikük félmeztelen
voll Ilyen szép, majdnem ruhátlan emberek láttán külde­
tésünk célja felerősödött bennünk - megváltoztatni a világ
t/cxuális egyensúlyát.
Thoth azt akarta, hogy legalább egy héttel az átállítás
i li >l I már legyünk a szigeten, hogy ezalatt az idő alatt hozzá­
szokjunk a sziget energiájához. Azt javasolta, hogy ha igazán
rileni akarjuk a dolgokat, akkor keressük fel a bennszülötteket.
Mini utóbb kiderült, végül is tíz napot töltöttünk ott össze­
írt u, es ottlétünk célját a kilencedik napon teljesítettük be.
Barátnőm és én mindketten kezdők voltunk a könnyűbú-
Vfn kodásban, dc magunkkal vittük az összes felszerelésünket,

¡55
mert úgy hallottuk, erre Moorea az egyik legjobb hely a vilá­ neműek fizikailag is gondoskodjanak egymásról, ezért min­

gon. Egyáltalán nem csalódtunk. A Moorcát körbeölelő korall­ denki mindenkit masszírozott cs szeretett a törzsön belül,

zátony olyan, mint a folyékony üveg. Ha valaki ebben a test­ és ez így ment majdnem minden nap.

hőmérséklet közeli vízben lemerül, akkor színes halacskák és Miért is n e ? Ők úgy tudták élni az életet, ahogy mi el se
más állatok millióit láthatja, amelyek körülveszik minden ludjuk képzelni. Nem használtak pénzt, mert arra jutottak,
irányban, ameddig a szem ellát. Emlékszem, olyan érzésem liogy a pénz csak rabbá teszi az embert. Ha megéheztek,
volt, mintha akváriumban utaznék. Alig bírtunk kijönni az csak kerestek egy mangó- vagy papayafát. Növények és külön-
óceánból. Amikor kijöttünk a vízből, úgy éreztem, felére esett lelc gyógyfüvek százai nőttek a környezetükben, pontosan
az energiám, és minduntalan azon kaptuk magunkat, hogy tudták, hol. Az óceán otthonuk része volt, amelybe csak
zombik módjára az óceán felé tartunk. Mágnesként vonzott egyszerűen besétáltak egy hegyes rúddal, majd egy ízlésük
vissza bennünket. Napi hat-nyolc órát úszkáltunk a vízben, szerint való hallal érkeztek vissza. Ritkán betegedtek meg,
mindketten teljesen rabjává váltunk. ilc ha mégis, akkor őseik tanítására hagyatkozva gyógyítot-

Néhány nap zavartalan boldogság után odajött hozzánk l.ik, és orvost sosem láttak.

egy jókedvű polinéziai pár, és meghívtak bennünket az ottho­ I la létezik a földi paradicsom, akkor ők élik azt.
nukba. Mindketten olyan szimpatikusnak és természetesnek A játék és a szeretet voltak életük elsődleges értelmei.
találtuk őket, hogy nem is haboztunk elfogadni. Otthonuk Éjszaka elővették hangszereiket, amelyeket a dzsungel és az
felé menet már úgy viselkedtünk, mintha egész életünkben 1.1 r á n adta alapanyagokból készítettek. Órákon át táncoltak
ismertük volna egymást. «s énekeltek, míg a Hold magasan az égen nem járt. Dolgoz­

Otthonuk valójában a part egy turisták elől elrejtett része niuk csak ritkán kellett, például ha egy csónak tönkrement a

volt. Tárolásra használatos szalmakunyhókból állt az egész, H i ú i b a n , és fel kellett újítani. Ha szükség volt rá, akkor az

de ezek hálónak már nem igazán feleltek meg. Vagy huszon­ [•JTSZ törzs egyként összegyűlt segíteni. Még ekkor is móká­

ötén laktak ott együtt, kicsit több volt a nő, mint a férfi. vá, izgalommá változtatták a munkát. A zene átjárta a leve­

Mindenki a homokon aludt az óceán partján, hacsak nem nni A törzs tagjai egymást felváltva zenéltek és dolgoztak

esett éppen az cső. !• li.-ladaton. Micsoda élet!

Kicsit feljebb az óceán percmén őseik egy különleges kő- Világossá vált néhány nap alatt, hogy az ő életük nem az
alakzatot építettek, amely csak egyetlen egy célt szolgáltj •/'mi alapszik, hanem valami sokkal teljesebb dolgon. Sze-
A nők és a férfiak felváltva használták ezt a helyet. Ezen a rpllck egymást minden módon, gondoskodtak egymásról.
helyen előbb a nők, majd a férfiak masszázsban részesítet­ JTIII.I senki nem fésülte a saját haját, senki sem szépítkezett
ték egymást. Az ő kultúrájukban fontos, hogy az egyforma Kvt'dül, mert mindig megcsinálta ezeket helyette egy

i56 157
hasonló nemű. A legegyszerűbb tettekkel is a szeretetüket Másnap reggel, amikor a nap felkelőben volt, és színeket
igyekeztek kimutatni. varázsolt a nagy kékség fölé, lila és narancssárga árnyalatok­
Megosztoztak egymáson, mintha mindannyian egy nagy kal megfestve a gomolygó felhőket, egy ötvenes éveiben járó
házasságban élnének. A nők bánnelyik férfit kiválaszthatták, lérfi odajött hozzánk, és bemutatkozott. Thomas volt a neve.
a férfiak pedig megosztoztak a nőkön. Nem hiszem, hogy a Körülbelül 180 centi magas volt, sötétbarna bőrű. Majdnem

„féltékenység" szót ismerte nyelvük. leljesen fekete haja a háta közepéig lógott le, csak egy dere­

Még csak három napot töltöttem körükben, de már meg ka köré csavart fehér ruhadaralx)t viselt és bőrpapucsot. Úgy

is feledkeztem arról, hogy mi szél hozott ide engem. Sosem hint, mint aki pontosan tudja, mi járatban vagyunk.

voltam azelőtt ennyire felszabadult és kipihent. Régi, egye­ Anélkül, hogy bánnit is kérdezett volna, magyarázni kezd-

sült államokbeli életem teljesen eltűnt. Testem a törzs ré­ le, hogy az a hely, ahol a szertartást be kell majd mutatnunk,

szévé vált, a sziget pedig rabul ejtette lelkemet. Hogy is tör­ mélyen a sziget belsejében található, ahová kicsit veszélyes

ténhetett ilyesmi ilyen rövid idő alatt? eljutni, de felajánlotta, hogy megmutatja az utat.

Sem én, sem a barátnőm nem említette előttük titkos Megkérdeztem, hogy szükséges-e bármit magunkkal vin­

szándékunkat, ami miatt a szigetre vetődtünk. Azonban nünk. Úgy nézett ránk, mintha kisgyerekek lennénk.

valamikor a hetedik vagy nyolcadik nap környékén a fia­ - Nem - felelte egyszerűen, majd sarkon fordult, és elin­

talember, aki meghívott minket annak idején, leült velünk dult. Egymásra néztünk, és utána indultunk.

beszélgetni. Nagy szeretettel nézett a szemünkbe, majd be­ Amíg a parton laktunk, megfigyeltem, hogy a sziget köze­

szélni kezdett. pén őserdő borította magas hegyek vannak, de nem nagyon

- Ti vagytok az. én fehér testvérem és nővérem, és tud­ loglalkoztam vele, csak a szépségét csodáltam. Most már az

juk, hogy mi foglalkoztatja a szíveteket. Tudjuk, hogy miért Energiáját is érezhettük.

jöttetek, és segíteni szeretnénk. A sziget közepe táján találni Amikor eltávolodtunk a parttól, amin kívül mást még

fogtok egy szent helyet. Ott beteljesíthetitek a küldetést. nem is láttunk Mooreából, nagyon megdöbbentünk. Valósá­

Nem szabad azonban oda mennetek. Túlságosan szent szá­ gos dzsungel borította a területet. Hamar rájöttem, hogy
vezető segítsége nélkül sosem tudtunk volna eligazodni a
munkra ahhoz, hogy bárkit odaengedjünk. De a céljaitok
li.iiafnőmmel. Ismerni kellett volna hozzá az erdei utacs-
szabályainkon kívül esnek.
k.ikat, és azt, hogy hogyan ágaznak cl belőlük más, kisebb,
- Holnap az egyik vén eljön, hogy segítsen nektek. Nem
s/intc észrevehetetlen ösvények, amelyek a mi célunkhoz
mondhatom meg, hogy igazából mi a neve, hívjátok csak
vezetnek.
egyszerűen Thomasnak! A szívünkben vagytok, és mindent
megteszünk azért, hogy beteljesíthessétek utatok célját.
1 5 8 159
Többször találkoztunk az út mentén álló ősi kőromok- - Ott! Ott kell megtennetek. De innen egyedül kell
kal. Az elsőnél megkérdeztem Thomast, hogy mit tud róla, továbbmennetek. Fel fogjatok ismerni, ha a megfelelő hely­
mire azt felelte: re értek. Népünk szíve veletek lesz.
- Réges-régen, mielőtt mi idekerültünk a szigetre, ősi Ekkor megfordult, és magunkra hagyott minket.
kultúra élt itt. Nem tudjuk, kik voltak, de a romokat még Hosszú időn át álltunk ott kézen fogva, nem akartuk
mindig védik. Néhányan minden évben szertartásosan meg-J megtörni ezt a varázslatos pillanatot.
emlékezünk azokról, akik előttünk jártak. Mi most az összes J Egyszer csak egy fényes zöld papagáj odarepült hozzánk,
között a legszentebbik helyre tartunk. szinte kellemetlenül közel jött az arcunkhoz. Visítása kibil­
Több órán át tartó hegymászást követően elérkeztünk lentett bennünket révületünkből.

ahhoz a hegygerinchez, amelyről a messzeségből azt gondol­ Elnevettük magunkat azon, ahogy ijedtünkben nagyot
tam, ez lesz utunk célja. De amikor felértünk a csúcsra, elő­ ugrottunk, de annak komolysága, amiért ott voltunk végül

ször az út folyamán feltárult előttünk a sziget középső része. kl hatalmasodott rajtunk. Tudtuk, hogy fogytán az időnk.

Nem hittem a szememnek. Istenemre mondom, olyan volt,j Másfél órán belül el kell helyezkednünk a szent ponton, vagy

mint egy Indiana Jones film díszlete. liiiinden elveszik.

A hegygerinc, amin álltunk, a többi heggyel együtt hatal­ - Gyerünk, induljunk!

mas kört alkotott. A kör kellős közepén magasodott egy hegyi Nem volt könnyű Thomas nélkül, aki a sziget minden

ami a legfallikusabb természetes képződmény volt, amelyed szegletét ismerte, magunknak kellett eldöntenünk, hogyan

valaha láttam. Olyan volt, mint egy hatalmas, égnek álló hímJ julhatunk el innen odáig. Úgy döntöttünk, elindulunk torony-

vessző, amely a nőt jelképező, hegyek által kirajzolt körbél 11,mt lefelé a hegyoldalon, hogy így időt nyerjünk. Ez valószí­

hatol be nűleg hiba volt. Öt percen belül eltévedtünk.

Csak ennyit tudtam mondani: „Hűha!" A látvány pusz-| Végül mégis megérkeztünk a szent helyre, ami olyan

ta ereje elnémított. Rögtön az jutott eszembe, hogy Mooreaj poll, mint egy tündérmeséből vett kép. Volt ott egy lapos

szív alakú. És pont ez van a kellős közepén? Mindhármai! főoltár, amelyen számtalan generációval korábban a szer-

szótlanul meredtünk rá. Csak a szél süvítését lehetett hallanJ l.nlásókat végezték. Csak tizenöt percünk maradt a fontos

és a csendben felfigyeltem arra, hogy mindhárman tökéletel |iillanatig.

sen szinkronban lélegzünk, egyként. Ugy éreztem, egyszerrJ Az élet valóban csodálatos. Miután hónapokig készül­
minden élővel kapcsolatba kerültem jünk erre az emberiség számára oly fontos földi eseményre,
Körülbelül öt perccel később Thomas rámutatott a f a l \V|M"II épphogy csak odaértünk. De ott voltunk, és a sors ke­
likus hegytől balra eső területre, és így szólt: dveiméből ugyanígy odaért a másik negyven nő is a kijelölt

Í 60 161
helyre, akárcsak az a pár, aki Egyiptomba ment. A tömeges Biztatásul megfogtam a kezét, és a következő szavak
szertartás megvalósulni látszott. hagyták el a számat:
Gyorsan felállítottuk a négy irányt, amivel védelem alá - E b b e n a pillanatban te vagy a legfontosabb és leg-
helyeztük ezt a belső teret, ahol a szertatást le kellett vezet­ s/.cxuálisabb élő nő. Hunyd be a szemed, és engedd, hogy
nünk. A Taos Pueblo indiánok közt végbemenő képzés so­ lelked eltöltse a testedet, és teljes valójában itt legyen most!
rán megtanultam, hogyan lehet szent helyeket létrehozni. \ következő percekben egy leszel a Földdel, amely a nőiség
Tudtam, hogyan kell bizonyos szándékokat megvalósítani. kifejezésének új módját teremti meg.
Az embernek a szívében kapcsolatba kell lépnie a Föld­ Ránéztem az órámra. Még ötvenöt másodperc volt hátra
anyával és az Égatyával, és meg kell kérnie a hat irány .itlclig a pillanatig, amikor Egyiptomban ledobják a kristályt
szellemeit, hogy védelmezzék a helyet és a szertartást végző .1 szent lyukba. Odafordultam barátnőmhöz, de már nem volt
személyeket. Tudatosan meg kell ilyenkor hívni a Nagy Szel­ (il t. Sem tér sem idő nem létezett már számára. Testének
lem jelenlétét. Természetesen a Nagy Szellem mindig min­ egy olyan részébe jutott be, amelyet az egész világon egyedül
denhol jelen van, ezért itt inkább arról van szó, hogy az ember­ I érthet.
ben tudatosuljon az isteni jelenlét. Ezen szándékok nélkül a Fejemben néma visszaszámlálás indult akaratomtól füg­
szertartás erőtlen fantáziává válna. gd lenül. El se tudtam képzelni, hogy mi fog történni.
A minket körülvevő amfiteátrum évezredek szent cere­ Öt, négy, három, kettő, egy, most!
móniáinak energiáját árasztotta ránk. Thomas ellátott ben­ A barátnőm persze nem tudhatta, hogy pontosan mikor
nünket helyi gyógyfüvekkel és különböző apró tárgyakkal, | i m el az a pillanat, de pontosan abban a másodpercben
amelyeket a szigetlakók hagyománya szerint a kör közepén minden megváltozott.
kellett elhelyeznünk. Mivel tisztában voltunk azzal, hogy Egészen addig térdelő testhelyzetben volt, és a combjára
milyen fontos a helyi hiedelmek szerint eljárni, így is tet­ l.unaszkodott, dc abban a pillanatban, amikor a szertartás
tünk. Mire minden a helyére került, összesen három per­ keltette energia megérkezett, arcára a sokk kifejezése ült ki.
cünk maradt. Beste úgy reagált, hogy egészében a Földre rogyott.
Barátnőm szemébe néztem. Láttam benne az izgalmat, Ekkor egy újabb cnergiahullám áramlott át rajta. Aztán
ami abból eredt, hogy nem tudta, mi fog történni. Még a fing egy. Kétségkívül igen erőteljes élményben volt része,
lélegzetét is visszafojtotta, szó szerint megmerevedett attól mekem, a férfinak, pedig valósággal szexuális élményt jelen­
a gondolattól, hogy a Földanya őt használja majd arra, hogy a teit ,1 látványa.
hatalmas, a Föld minden nőjére kiterjedő energetikai vál­ Pontosan tudtam, hogy miről szól ez a szertartás, de
tozás végbemenjen. [tges/.cn addig, amíg konkrétan nem láttam őt ebben az

162 163
állapotban, és nem éreztem át azt, amit ő érzett, nem értet­ 1 1 1 inden kiáradásakor megváltozott, míg végül középtájon meg­
tem meg a szexuális változás erejét ilyen mélyen. állapodott.
Szétterült a Földön, szétnyitotta lábait olyan szélesen, Miközben az energia stabilizálódására vártunk a követ­
ahogyan csak tudta, majd titkos, rejtett bensőjéből kitört kező fél óra során, mindketten tudtuk, hogy őt örökre meg­
egy nyögés. Akár a fájdalom hangja is lehetett volna, mégis változtatta ez az élmény akárcsak a Földet.
valahogy sokkal ősibb hangzása volt. A szexualitásnak egy Mindazok után, ami ott történt, a jövőben a mi drága
olyan területére ért, ahol teljesen férfivá vált, és életében elő­ bolygónkon élő nők mind megváltoznak valamelyest. Ez-
ször megtapasztalta a sürgető vágyat, hogy egyesüljön egy ulán sokkal inkább saját női szexualitásuk érvényesül ben­
gyönyörű nővel. Megszokott szexualitása teljesen eltűnt, és nük. Az elmúlt 13.000 év során ugyanis a férfi dominancia
felcserélte azt egy olyan valóság, amelyről elmondása szerint túlságosan belekényszerítette a nőket a férfi látásmódba.
korábban csak fantáziált. Most viszont valóra vált. Fizikai és A nők mostanra készen állnak a jövőben bekövetkező válto­
energetikai valóság volt ez a javából. zásokra, azokra a változásokra, amelyeket nem tudtak volna
Ezután, ahogy az első élmény végigsöpört rajta, ugyan­ I eldolgozni a modem idők szexuális kiegyensúlyozatlanságá­
olyan gyorsasággal érkezett a testébe egy újabb energiahul­ nak tükrében. És ez csak a kezdet volt, hiszen ami igazából
lám, ami miatt akaratlanul egy másik testhelyzetet vett fel. megváltozott, az a Földet körülfogó egységtudat háló. Ez a
Belemarkolt a földbe, és még hangosabban nyögött a pon­ haló jelentette az emberiség jövőjét, azt a jövőt, amely
tosan fölötte levő Égatya felé. Szexualitása most az ellenté­ majdnem teljesen a világban élő nőktől függ, tekintet nélkül
tes pólusba csapott át. Ekkor teljesen, minden porcikájában 111 ra, hogy az emberiség mely kultúrájához vagy vallásához
nővé vált, aki arra vágyik, hogy belehatoljanak, de olyan tartoznak.
mélyen, amennyire csak emberileg lehetséges. A napéjegyenlőség precessziója éppen egy új 13.000 éves
Csak annyit tudott mondani: ciklust készült megkezdeni, amelyet immáron a minden nő
- Istenem! Szeretlek! wönyörű szívében megtalálható titkos kamrában őrzött női
Olyan valakihez, beszélt, akit csak ő látott. bölcsesség vezet. A feltétel nélküli szeretet híján az emberi­
Azután egy újabb energiahullám áradt keresztül rajta, ség elveszne a férfiak által az elmúlt 13.000 év során saját
és megint férfivá változott. Ezúttal azonban már egy kis női védelmünk céljából létrehozott mentális korlátok között,
is vegyült a férfi vággyal. Mindig, amikor a Földanya ener­ • n e a védelemre szükség is volt a múltban, de mára ez a
giája a testébe ért, az ellentétes szexuális pólust vette fel, de túlélés esélyének, a tudatosság kiterjedésének és az emberi­
minden alkalommal egv kicsit közelebb ért az egyensúlyhoz. leg fény világába történő felemelkedésének legerősebb
Mint egy mozgásban lévő inga. Szexualitása az energia fiijává vált.

/ 64
,05
Hálát kell adnunk Istennek a női szívért. Ez mindig így bekövetkezett, az mindenképpen annak számított. Tizenöt
volt, a férfiak védelmezik az emberiséget a ciklus sötét részé­ perccel az egyiptomi szertartás után zuhogni kezdett Gízá-
ben, és a nők vezetik vissza a fénybe, miközben a Nagy Cik­ ban, és három éjjel és három nap folytatódott a Nagy Piramis
lus visszafordul a galaxis középpontjának irányába. máskor száraz, sivatagos környékén. Az újságok megírták,
Barátnőm erőtlenül feküdt a földön. Minden erejét fel­ hogy kilencven centiméter víz zuhant Gíza utcáira. Három
használta. Most élte át élete legcsodálatosabb és legszokat­ ember fulladt meg. A riporter szerint Egyiptomban még so­
lanabb orgazmusát, ami által megmentette az emberiséget. sem történt semmi hasonló az ismert történelem során.
Hirtelen az ég villámlani kezdett, és kitört körülöttünk a Visszatekintve úgy látom, ez a Földanya érzelmi kitörése
vihar. Mindkettőnket megrémített. A karjaimba ugrott, és volt, hogy ezáltal újfent egyensúlyt teremtsen belső szükség­
amikor körülnéztünk, egy teljesen más légkört láttunk, sehol leteiben. Bár az új női szexuális egyensúly még néhány évig
a kék ég és a gomolygó felhők, amelyeket a szertartás elején nem fog látványosan megnyilvánulni a világban, Földanyánk
láttunk. Annyira lefoglalt engem is a szertartás energiája, számára valósággá vált ott és akkor, az élet új ciklusának
hogy észre sem vettem, mekkora vihar tört ki az egész szige­ kezdetén. Megkezdődött a Föld bolygó drága testének új
ten. A villámok körülöttünk cikáztak. Igen hamar elég ko­ életciklusa. _
molyra fordult a helyzet.
Felkapkodtuk a cuccainkat, és menedék után néztünk,
de már késő volt. Tizenöt perccel a szertartás után a hurri­
kánszerű vihar és az eső mindent beborított. Soha életem­
ben nem láttam még hasonlót sem. Nem láttunk tovább
egy-két méternél. Az égből vízfalként zuhogott az eső.
Az egyik kőképződmény alatt találtunk menedéket a
viharos eső elől. Egymásba kapaszkodtunk, miközben a vihar
tovább tombolt. Ekkor még nem tudtuk, hogy ez az eső há­
rom nap és három éjjel fog tartani. Végül úgy döntöttünk,
visszamegyünk az esőben a parton élő „családunkhoz".
Mindenesetre életünk teljes mértékben megváltozott, de
úgy, hogy azt ebben a könyvben nem tudom visszaadni.
Mooreán nem voltak szokatlanok az ehhez fogható
viharok, ellenben hogy ugyanez egy időben Egyiptomban is

t66 t 67
T I Z E D I K F K J E Z E T

KAUAI S Z I G E T E ÉS A F É R F I R Ó L A N Ő R E

VTSZÁLLÓ ENERGIA NEGYEDIK DIMENZIÓS

SZERTARTÁSA

Végül barátnőm és én visszaindulhattunk, mivel minden


feladatunkat bevégeztük, amit a felemelkedett mesterektől
kaptunk. Nem volt választásunk, el kellett hagynunk Mooreát,
mert már megvoltak a repülőjegyeink, és nem álltunk úgy a
pénzzel, hogy módunkban lett volna ezen változtatni.
Nagyon nehezünkre esett elhagyni a szigetet. Szívünk
örökre odaláncolódott ehhez az aprócska, homokos, zöldellő
földdarabhoz. Ugyanakkor izgalommal töltött el az ausztrá­
liai utazás gondolata. Úgy döntöttünk ugyanis, hogy odame­
gyünk spirituális utazásunk befejezése után. Minél többet
beszéltünk róla, annál izgatottabbak lettünk. A Nagy Korall­
zátony ránk várt!
Tahitiig hajóval mentünk, onnan pedig Sidneybe repül­
tünk. Sidney rendkívül szép volt. Kikötőjében mindenfelé
fehér vitorlák cirkáltak a sötétkék vizeken. Nem maradtunk
azonban túl sokáig, mert nagyon vonzott minket a korall­
zátony. Ekkorra már a búvárkodás szakemberei voltunk, és
úgy hallottuk, arrafelé a zátony legalább olyan szép, mint
l\ looreán. Stoppal mentünk végig a keleti parton, és közben
sokat beszélgettünk a helybéliekkel. Szép lassan kezdtük

i6g
megismerni az ausztrálok csodálatos természetét. Nyitot­ - Tényleg nagyon sajnálom - mondta, - de most rögtön
tak, és nagyon szeretik a tréfát. Életemben nem nevettem I lawaiira kell utaznod, Kauai szigetére, méghozzá amilyen
még annyit, mint ott. gyorsan csak lehet.
Végül egy Byron Bay nevű helységbe értünk. Itt találko­ - Thoth, azt hittem, most lesz egy kis időnk pihenni.
zik össze az északi és a déli óceán, és ezért itt van a világ Nem várhatna ez az ügy legalább néhány hetet?
egyik legjobb szörf-vidéke, mert a hatalmas hullámok szinte - Nem - felelte egyszerűen. - Ez még annál is fonto-
óramű pontossággal érkeznek. sabb, mint amit Mooreán vittél véghez. Kérlek, próbálj
Mintha az 1960-as évek hippijei mind idevetődtek volna J megérteni!
és itt hozták volna létre támaszpontjukat, amelyet örökre Egy kis ideig csendben maradtam. Azt sem tudtam, mit
elzártak az emberektől, hogy el ne vegyék tőlük a békét, I mondjak erre. Tisztában voltam azzal, hogy amiért átutaz-
szeretetet és a jó hangulatot. Lévén, hogy én voltam az egyik I 1 1 1 1 az univerzumot és eljöttem ide a Földre, az a spirituális
első és eredeti hippi, olyan volt számomra ezt a várost látni, I eladatom. Éppen ezért ez életem minden más részénél
mintha halálom után a mennyországba kerültem volna. lontosabb volt.
Minden ízéig déjá vu volt ez nekem. Annyi bizonyos, hogy Abban a pillanatban abba is belegondoltam, hogy a barát-
egy nyelvet beszéltünk. Mindkettőnknek nagyon nehezére 1 lőni nem nagyon fog örülni az ötletnek. Elege lett a roha­
esett továbbindulni innen, ezért úgy döntöttünk, hogy annyi­ násból, és nagyon vágyott a kikapcsolódásra. Végül is felnéz-
ra mégsem sietünk a korallzátonyhoz, és egy kicsit lepihe­ Icm mentoromra, és így szóltam:
nünk itt. - Rendben, ha te mondod, hogy annyira fontos, akkor
Két hétre újra parti csavargóvá válhattam. Miközben a biztos az is. Mit akarsz tőlem?
magas, Csendes-óceánra néző parti szirteken meditáltam, - Most még nem mondom el. Várj, amíg meg nem ér­
Thoth egyszer csak megjelent. Először azt hittem, hogy csak kezel Kauai szigetére. Ott majd mindent elmondok. Köszö-
beköszön, de nem, új tervei voltak. pöni, Drunvalo. Ha lenne bárki más, aki képes lenne elvé­

Életemben először láttam Thothot félénknek. Megkér­ gezni ezt a feladatot, akkor nem téged kértelek volna meg.

deztem tőle, mi a gond. Erre így válaszolt: Ekkor eltűnt.

- Drunvalo, nagyon sajnálom, de megint meg kell, hogy Csak ültem egy ideig azon tűnődve, mégis hogyan tálal-
|.im fel a dolgot a barátnőmnek, de semmi sem tűnt meg-
kérjelek egy szívességre.
Felállt a hátamon az összes szőrszál. Na ne. Előre éreztem. lelclőnek. Jól benne voltam a slamasztikában. A sátrunk
— Mit akarsz? - kérdeztem, de alig tudtam megszólalni. 1 lejaratánál ült, és éppen egy elszakadt ruhadarabot próbált

i 70 171
megvarrni. Mikor odaértem, felpillantott rám, majd folytat-1 Sűrű esőfelhők vették körül a sziget középpontját. Itt
ta a munkáját. majdnem állandóan esik az eső. Ez a Föld legcsapadékosabb
- Mi a baj, Drunvalo? környéke. Ha egy területre éves szinten 1500 mm csapadék
Mindent elmondtam neki töviről hegyire, és próbáitami esik, akkor már csapadékos területnek számít. De Kauaira
remek ötletként beállítani azt, hogy Ausztrália helyett Kauai 12800 mm csapadék jut egy évben. Emiatt jöhetnek létre a
szigetére menjünk. Csalódottan rám nézett, és azt mondtál csodálatos vízesések, amelyek a sziget hegyeinek oldalát
- Kedvesem, nem mehetek el innen addig, amíg m e J díszítik.
nem néztem a Nagy Korallzátonyt. Ha neked menned kell, Nem sokkal később ott álltam a repülőtéren azzal a se­
azt megértein, de én nem megyek. Megérted? honnai érzéssel, amit a repülőtér idéz elő a legtöbb ember­
- Persze, hogy megértem. Én sem akarok menni, de ben. Úgy döntöttem, bérelek egy autót, de nem csak azért,
muszáj. Erről szól az egész életem. hogy legyen mivel közlekednem, hanem azért is, hogy vala­
- Akkor majd utánad megyek, még nem tudom, hol hol megint otthon érezhessem magam. Azt hiszem, nagyon
tudunk összetalálkozni, és azt sem, hogy mikor. Olyan jó el hiányzott a barátnőm.
a hely, hogy még az is lehet, hogy sosem megyek el innen J Az autóbérlés remek ötletnek bizonyult, mert Thoth uta­
Megöleltük egymást, én pedig összecsomagoltam, és sításainak megfelelően össze-vissza kellett rohangálnom a
másnap kora reggel útra keltein egyedül. Fura volt, h o g l szigeten. Annyira göröngyös a talaj az északnyugati részen,
magára hagyom őt egy idegen országban, de ő nagy világi fcogy nem is lehetett olyan utat építeni, amely teljesen kör­
utazó volt, és igazán belevaló csaj. Ausztrália pedig egy gyöl beöleli a szigetet. A legfőbb útvonal patkó alakú, és nagyjá­
nyórű és biztonságos ország. Vagy hat hónapig nem láttufl ból harminc mérföld hosszú. Bármi is volt a következő úti-
viszont egymást. Az élet néha furcsa fordulatokat hoz, más­ eelom, az garantáltan a patkó másik végénél volt. Mindig,
kor csodásakat. kmikor odaértem, ahová Thoth küldött, sarkon fordított,
Mauiban landoltam, majd felszálltam egy kishajóra, arai Is visszaküldött a sziget másik felére. Sosem felejtem el
zömével helybélieket szállított a szigetek között, amivel eljvJ 1 pillanatot, amikor visszavittem az autót a bérbeadó cég­
tottam Kauai partjáig. Kauai a legidősebb sziget a szigetlánl hez. A legtöbb ember, aki autót kölcsönöz, hatvan-nyolcvan
con belül, Lemúria egyik maradványa. Bárhogyan is nézzüll t|i ici földet tesz bele, az enyémbe viszont több mint nyolc­
ősi energiával rendelkezik. a/az mérföld került. A kölcsönzős nem hitt a szemének, én

Még leszállás közben elgondolkodtam azon, vajon mi ii/onban nem lepődtem meg.

lesz majd a feladatom. El sem tudtam képzelni. De hát hogi


is ne foglalkoztatott volna?

t 72 173
Első éjszakámat az óceánparti füves dombon töltöttem Egy széles, sötétzöld folyó felé mutatott, ami látszólag a
a sátramban. Végre eltöltött a nyugalom, az óceán hangja sziget közepében eredt. Egy pillanatig habozott, majd így
pedig mély álomba ringatott. Inlytatta:
Amikor másnap reggel felébredtem, eszembe jutott, hogy - Ha netán odatalálsz, és a szertartás után visszaindulsz,
Thoth még mindig nem közölte velem, hogy mi ottlétem hátra ne nézz, mert ha mégis, életed veszélybe kerül.
célja, abban azonban biztos voltam, hogy nem tarthat már Kértem, hogy mondja el, mit ért ez alatt, de csak meg-
sokáig ez a laza időszak, és hamarosan kezdetét veszi a ke­ vonta a vállát, és odébbállt.
mény munka. És igazam is lett. Valószínűleg Thoth olvasott a - I Iogy találok oda a szívcsakra-szertartásra? - kiáltot-
gondolataimban, mert fél órán belül megjelent előttem. t . 1 1 1 1 utána.
- Feladatod túlságosan bonyolult ahhoz, hogy egyszerre anélkül, hogy visszafordult volna azt felelte:
elmondjak mindent. Bontsuk részeire! Leegyszerűsítve arról - Hát hogyan? Hallgass a szívedre!
van szó, hogy részt kell itt venned egy olyan szertartáson, Fzután eltűnt egy ócska élelmiszerüzletben. Közben azon
ami megváltoztatja majd a történelmet, de csak akkor lehet li niődtem, hogy miért kell az életnek állandóan ilyen rejté-
bemutatni, ha bizonyos feltételek adottak lesznek. I) esnek lennie.
Amint mondtam, azért küldtelek ide, hogy részt vegyél A folyó sűrű erdőn és luxus lakóövezeten vágott keresz-
egy Föld szertartáson, de még ezelőtt az elsődleges szertar­ Inl. Annyit tudtam, hogy feladatomat valahol a folyó men-
tás előtt részt kell venned egy kisebb szertartáson is, amelyet Icii tudom elvégezni majd, de mint általában, ezen felül
minden évben bemutatnak itt. A ceremónia a sziget szív- l.igalmam sem volt semmiről. Sebességbe tettein kicsi bérelt
csakrájával kapcsolatos. A szertartás helye egy mangófa alatt 'luyotámat, és elindultam a folyó mellett felfelé, és közben
található. Csak kérdezz meg valakit, meg fogod találni. fci'óbáltam a szívemre figyelni. Esztelen dolognak tűnt úgy
Ezután Thoth hirtelen eltűnt. \«vetni, hogy az ember azt se tudja, mi az úticél. Ezen felül
Beszédbe elegyedtem a hawaii emberekkel, de amint iineg fáradt is voltam, és csak arra vágytam, hogy leállhassak
megemlítettéin a mangófa alatti szívcsakra-szertartást, 1 1 / úl mellett, és szundítsak egyet. Pont így is tettem. Félre­
rögtön faképnél hagytak. Kétségkívül egy olyan dologról álltain az út mellett, és behunytam a szemem. Ráhango­
volt szó, amit idegenek előtt nem akartak felfedni. lni llam szívem rezdüléseire, és vártam.
Végül azonban találkoztam egy fiatal hawaii férfival, aki I larminc-negyven perccel később úgy döntöttem, tovább­
pontosan tudta, miről beszélek. Azt mondta: indulok. Ekkor azonban a fák közül előlépett két fiatal pár,
- Fia tényleg igaz, hogy neked részt kell venned ezen a
szertartáson, akkor indulj cl felfelé a folyó mentén!

17 ej. i 75
akik szertartásos öltözéket viseltek, és virágokat vittek. Egyi­ - A kristály a te rezgésedet tartalmazza, és be kell dob­
kük agyagedényt tartott a kezében. Beszálltak egy kocsiba, nod a folyóba. Még mielőtt elnyeli a víz, fordulj meg és in­
és kisvártatva elhajtottak. dulj el, és ne fordulj vissza! Hagyd el a helyet, és térj vissza
Ösztönösen kiugrottam a kocsiból, és elindultam azon az az autódhoz!
ösvényen, amelyiken ők jöttek. Az ösvény mélyen beveze­ Pontosan úgy tettem, ahogy mondta. Feldobtam a kris­
tett a fák közé, majd kiért a sötétzöld folyó szélére. Miköz­ tályt a levegőbe ott, ahol a mangófa a folyó fölé nyúlt, és
ben az. ösvényen lépkedtem, más hawaii bennszülöttek is még mielőtt beleesett volna av ízbe, megfordultam, és elin­
elhaladtak mellettem. Egyikük sem nézett a szemembe, dultam visszafelé. Csak mentem, mentem, és nem néztem
senki sem köszönt nekem. Én csak törtettem előre. hátra. Nem tudom, hogy a fiatal lány ott volt-e még, vagy
További negyed mérföld megtétele után megtaláltam a hogy történt-e bármi szokatlan. Egyszerűen csak engedelmes­
hatalmas mangófát. Félig a föld, félig a folyóvíz fölé hajolt, kedtem a parancsnak.
tövében pedig adományok gyűltek a szertartásra. Egyre több hawaiival találkoztam, akik mind a mangófa
Ott ült egy tizennyolc év körüli fiatal hawaii lány, és leié tartottak, de én lesütöttem a szemem, és tovább mentein
csendben meditált. Először észre sem vettem, mert néhány .iddig, amíg el nem értem a műutat, és úgy nem éreztem,
kisebb fa eltakarta. Amikor viszont megláttam, akkor biz­ hogy kiléptem az encrgiamezőből. Elindultam az autóval
tosan tudtam, hogy ő előbb észrevett engem, de lesütötte a vissza az óceán felé.
szemét, és úgy tett, mintha nem tudná, hogy ott vagyok. Másnap reggel, amikor felébredtem, Thoth megjelent
Éreztem, hogy szent helyre érkeztem, ezért a fát és a hely­ •óllein, és valami új dologról kezdett beszélni. Azt mondta
színt nagy tisztelettel és alázattal illettem. Volt nálam egy nekem:
kicsi kristály, és az ösvény mentén gyűjtöttem néhány szál - Most pedig meg kell szerezned az engedélyt a fő szer­
vadvirágot, ahogy az a néhány pár is, akiket korábban láttam. iül las bemutatásához a sziget kahunájától.
Letettem a virágokat és a kristályt a fa tövében, kicsit távo­ Megmondta a nevét, és megmutatta nekem, hogy néz
labb leültem, és próbáltam láthatatlanná válni. Meditálni 11 Kgy idős nagymama volt, testesnek, erős akaratúnak tűnt
kezdtem, szívemre figyeltem. Az öröm gyönyörű érzése töl­ íibbol, amit Thoth elém vetített.
tött el, és egészen bizonyos voltam abban, hogy ez az a hely, 1 - És hogy találom meg?
ahová Thoth küldeni akart. - A megkeresése a folyamat része - válaszolta. - Ezt
Abban a pillanatban, amikor a bizonyosságot átéreztem, •pvdül kell elvégezned, de megtalálod őt, amint megtalálod
Thoth megjelent bensőmben, és így szólt hozzám: ív I .1 kristályt.

/ 76 1 77
Abban a pillanatban bensőmben megláttam egy hatal­ egyik kanyar után, megláttam, hogy egy hindu templom
mas kvarckristályt, ami körülbelül másfél méter nagyságú leié közeledek. Autóm úgy határozott, hogy befordul a par­
volt, és majdnem egy méter széles. Ilyen hatalmas méretű kolójába, és leállítja saját motorját. Nem tudom másképpen
kristályt azelőtt legfeljebb fényképen láttam. Thoth megkér­ magyarázni, hogy hogyan kerültem oda, az autóm tette.
dezte, hogy látom-e a kristályt, amit meg akar mutatni. Azt Kiszálltam, és odasétáltam egy hatalmas Ganésa szobor­
feleltem, igen. Azt mondta, nem árulhatja el, hogy hol van, hoz, az indiai elefántistenhez. Majdnem öt méter magas
mert megtalálása szintén a számomra kijelölt spirituális folya­ volt, és nagyon szépen megmunkáltnak tűnt. De nem a szo­
mat része. Ezzel a mondattal hagyott magamra: bor vonzott engem oda. Úgy éreztem, a kristály valahol a
- Találd meg a kristályt, és megtalálod a kahunát. közelben van.
- És még valami - folytatta. - A kristály a sziget szív- Vasárnap volt, és a templomban folyt a szertartás.
csakrájának közelében található. f/\ parkoló tele volt autókkal. Úgy gondoltam, bemegyek
Ekkor eltűnt. .1 lemplomba, hogy megnézzem, hová jutottam.
Körbeautóztam azt a területet, ahol előző nap jártam, és Az emberek középen voltak, és egy hindu éneket énekel­
kérdezgettem az embereket, hogy láttak-e egy ekkora kristályt lek. A füstölő illata rögtön eltöltötte testemet. A szertartás
valamerre, de mindhiába. Két napi kutatás után úgy gondol­ j-íiiicrős volt nekem, mert korábban sok éjszakát töltöttem a
tam, hogy csak belső képességeim segítségével találhatom K.im Dass Hanuman Alapítványánál az új-mexikói Taosban.
meg a kristályt, méghozzá azokkal a képességekkel, ame­ A ilarshan alatt énekeltem és kántáltam. Behunytam a szé­
lyeket a Yucatánon sajátítottam el. pnem, és bekapcsolódtam az énekbe, és kis időre meg is feled­
Másnap ismét elautóztam arra a helyre, ahol a sziget keztem igazi célomról.
szívcsakrája van, de az út nagyon hosszú volt, és sokfelé ága­ Úgy tűnt, mintha csak néhány perc telt volna el, de
zott el. Ott akár egy örökkévalóságig keresgélhettem volna. Ind.itom számára világos volt, hogy majdnem egy egész
így hát úgy döntöttem, hogy a harmadik szememre bí­ ni.i lelt el. Majd újabb tíz perc teltei, és ekkorra az emberek
zom a vezetést, ahogy a Yucatán félszigeten Kohunlich kugv része eltávozott. Az ősi indiai hangulatot árasztó
templomának esetében is. A hatalmas kristály képére kon­ pinplom gyorsan visszatért rendes csendjéhez.
centráltam, és addig mentein egyenesen az úton, amíg úgy Miután mindenki elhagyta a templomot, most először
nem éreztem, hogy le kell fordulnom. Ezt több mérföldön l'ill.mlhattam meg az oltárt. És ott volt. Az óriási kvarc-
keresztül csináltam, és mindig elkanyarodtam, ha úgy érez­ kn.l.ily. Hihetetlen látvány volt, ott ült az oltár terének
tem. Végül felértem egy hegygerincre, ahol nagy villák és Iflzcppontjában, rezgése betöltötte a templom minden
luxuslakások övezik az utat mindkét oldalon. Hirtelen, az

i 78
179
részletét. Nem is értem, hogy nem ereztem meg rögtön, Elmondta nekem a sziget szellemének a nevét, és
amikor beléptem. hozzátette:
A kristály felé indultam, hogy megnézzem, mit akarhat - Egyedül kell megtalálnod, és egyedül kell beszélned
mondani, de a pap, aki a szertartást vezette, hirtelen elém állt. •ele. A Lélek áldjon meg téged, és amit teszel!
- Segíthetek? - kérdezte számon kérő hangon. Ránéz­ Megölelt, hindu módra meghajolt előttem, és közben
tem, és rögtön láttam, hogy semmi esélyem a kristályhoz c/.l mondta: -Namaste." Én is meghajoltam, és távoztam.
jutni. Ezt feleltem: \z. autómban ülve egyrészt elégedettséget éreztem, hogy
- Egy kahuna nagymamát keresek. A neve... - kimond­ sikerült végül megtalálnom, és megkaptam tőle az engedélyt

tam a nevét. - Nem tudja véletlenül, merre találom? i s , másrészt elkeseredés is volt bennem, mert úgy éreztem,
Mosolyogva felelte: nem sikerült közelebb kerülnöm a célhoz. Még mindig hátra
- Nem kell nagyon keresgélnie. Csak forduljon meg. \<>ll egy engedély, amit meg kell szereznem.
Megfordultam. Közvetlenül a hátam mögött megláttam Behunytam a szemem, és meditálni kezdtem, hogy így
pontosan azt a képet, amit Thoth két nappal korábban muta­ kérjek segítséget. Thoth nyomban megjelent mosolyogva.
tott nekem. Mosolya és az eredendő melegség, ami belőle - Közelebb vagy, mint hinnéd, Drunvalo! Nem veszed
áradt, eloszlatták minden félelmemet arra vonatkozólag, hogy Is/re, hogy az élet már történik? Attól való félelmed, hogy
netán a terhére volnék. •buksz, vagy többet kell dolgoznod, csak az álmod része,
- Nagymama, Téged kereslek. Tudunk beszélni? .iinely még mindig hisz a szétválasztottságban.
- Mit szeretnél tőlem? - jól van, jól van, jól van. Mi következik?
Megkönnyebbülten fellélegeztem, és elmondtam neki Thoth a maga megfontolt módján azt mondta:
mindent. Beszéltem neki Thothról, a szertartásról, amit a - Indulj el a Hanaleibe vezető úton, és addig hajts a
szigeten kell bemutatni, és azt, hogy az ő engedélyére van v.iioson túl is, amíg az út véget nem ér! Parkolj le, és várj
szükségem ahhoz, hogy véghezvigyem. l)l mutatásomra!
- Nagymama, megadod az engedélyt arra, hogy elvé­ Miközben a part felé haladtam, kezdtem mindent újra
gezzem ezt a szertartást? íilgondolni, ami az elmúlt néhány hónapban történt. Az idő

Nagy szeretettel megfogta a kezem, és azt mondta: •Ugvon gyorsan telt, szinte elszabadult. Másrészről annyi

- Drunvalo, az engedélyt megadom, de az nem elég egy mindent sikerült elvégezni!

ilyen fontos dologhoz. A sziget szellemétől is engedélyt kell I'hoth nagyon fontos szerepet játszott munkámban. Az

kapnod. iii'\alok voltak a legfőbb vezető fények bennem, és spiri-


lu.ilis döntéseim igaz forrásai, de egyértelműen kifejezésre

Í 80 181
juttatták, hogy ezekben az időkben Thothra kell hallgatnom. Keress egy vízesést, amely két egyforma részre ágazik
Akkor még nem tudtam, de nem sokkal később véget ért a körülbelül a vízesés felénél! Amikor megtalálod ezt a helyet,
közös munkám Thothtal. állj pontosan a vízesés elé, aztán fordulj el 180 fokot! Nézz
Hanalein mentem épp keresztül, ami a patkó alakú út magad elé, és látni fogsz egy nagy sima követ. Itt fogsz ta­
északi végénél található. Erre már nem nagyon volt forgalom. lálkozni a sziget szellemével, és itt kell bemutatni a szertar­
Tulajdonképpen egy zsákfalu volt, és ismét rájöttem, meny­ tást is. Szeretünk téged, és előre is köszönjük mindazt, amit
nyire szeretek ott lenni. A környék elképesztően szép, az a Föld bolygóért teszel.
életvitel nyitott és szabad, és az ott élő emberek maguk is Azzal Thoth eltávozott. Felnyitottam a csomagtartót,
ezt a környezetet tükrözik. Szívem mindig egy kicsit köny- amelyben találtam egy fehér kendőt. Az orvosságos zacskóm
nyebbcn dobog, ha ott vagyok. a nyakamban lógott. Levetettem a ruháimat, a derekam köré
Az autóút végére értem, és leálltam úgy, hogy az autóm kötöttem a kendőt, és kezembe fogtam az orvosságos zacs­

senkinek ne lehessen útjában. Fogalmam sem volt, meddig kómat egy pillanatra. Behunytam a szemem, és megláttam

tarthat ez az utazás. Behunytam a szemem, és vártain, hogy az angyalokat. Mosolyogtak.

Thoth megjelenjen. - Szeretünk téged - mondták.

Rá mindig lehetetett számítani. Mikor megjelent, így szólt: Átmentem az úton, és elindultam az ösvény felé, ahol
Thoth szerint a szertartás kezdetét veszi. Az ösvény elején
- Drunvalo, íme az utasításaim: vedd le az összes ruhá­
egy nagy figyelmeztető tábla volt. A tábla tetején egy halál­
dat, még a cipődet is, és a fehér kendőt, amit a csomagtar­
lej volt azzal a szöveggel: „Tilos belépni erre a területre tér­
tóban találsz, kösd a derekad köré! Csak az orvosságos zacskó­
tiig érő gumicsizma nélkül, mert a vízben lévő baktériumok a
dat vidd magaddal!
horre kerülve halált okozhatnak Tilos a vízhez érni."
Ezt az orvosságos zacskót sok éve hordtam magamnál.
Ott álltam tehát az út és a szertartás kezdetén majdnem
Nagy erejű tárgyakat tartalmazott, amelyeket szertartásokko
Icljcsen meztelen, cipő nélkül, ez a jelzés pedig azon nyom­
használtam, kristályokat, köveket, energiával feltöltött kuko­
ban félelemmel akarta eltölteni testemet és elmémet. Thoth
ricát, zsályát és cédrust a megtisztuláshoz, valamint borda
meg sem várta, hogy behunyjam a szemem. Egyszerűen csak
rabokat. Thoth így szólt:
megjelent előttem, és azt mondta:
- Amikor rálépsz a hegyre vezető ösvényre, azzal rae
- Drunvalo, ez egy próbatétel. Bíznod kell abban, aki
kezded a szertartást. Ne aggódj a sziget szellemének engedé
\ agy és az univerzumhoz fűződő kapcsolatodban, és a Terem-
lye miatt, mert ő is részese lesz a szertartásnak, és már me
lubcn is. Maradj a szíved középpontjában, és indulj el! Ne
adta nekünk az engedélyt. Emlékezz: lélegezz és marad
apgódj, semmi bajod nem lesz.
szívedben!
182 183
Vettem egy mély lélegzetet, majd úgy tettem, ahogy emlékei az elmúlt 13.000 év során tárolva voltak. Igen, az
mondta. Minden aggodalmam elszállt a testemből, és biztos Akasha-krónikát részben tartalmazza a légkör és az emberi
voltam benne, hogy teljes mértékben védve vagyok. A leg-1 test is, de a Föld emlékei nem véletlenül és szó szerint egy
kisebb félelem nélkül, izgatottan kezdtem meg ezt a szent olyan kristályba kerültek, amely annál a partnál rejtőzik,
utazást a gvönyörű, göröngyös hegyek között. amelynél én álltam. Nem tudom biztosan, hogy ez miért
Eleinte az út nagyon egyszerű volt, míg a tengerpart szint­ van így, Thoth ezt nem mondta el nekem.
jén haladtam, az út közelében. De ahogy múlt az idő, fel­ Összesen tizenhárom kristály van, de közülük csak az
jebb és feljebb értem, egyre távolodva a tengerszinttől. Egyre egyik működött ténylegesen memóriabankként. A kristályok
mélyebben hatoltam be a hegvi dzsungelbe, ami olyan volt, a Mctatron-kocka mintája szerint lettek elrendezve: egy
mintha több millió évvel ezclőttről maradt volna meg. a sziget közepén, hat körülötte a szigeten, és további hat,
Akkor sem lepődtem volna meg, ha egy dinoszaurusz jönl melyek ezek körül, a part menti vízben helyezkednek el.
szembe. Mindenfelé víz volt. Víz folyt lefelé a sziklákon, höm­ A távoli múltban ezt a rendszert más népek is alkalmaz­
pölygött az út mentén, kis patakok folydogáltak. Teljesen lak. Annyit tudunk, hogy a lemúriaiak és az atlantisziak
átáztam. Még az őserdők fáiról is csöpögött a víz. Nagyjából ugyanezeket a kristályokat használták ezen a szigeten ugyan­
százméterenként elhaladtam egy-egy látványos vízesés mel­ abból a célból. A kristályokon nem változtattak semmit. De
lett. Elállt tőlük a lélegzetem, de arra vártam, amelyik ketté­ I hoth tudomása szerint ez a rendszer jóval régebbi, mint
ágazik. h.innclyik említett kultúra. Hogy ki találta ki, azt meg
Egyszer csak megálltam az egyik ritka tisztáson, ahonnan Tlioth sem tudja.
kilátás nyílt az óceánra. Teljesen elképedtem, amikor meg­ Az egyik, amelyik éppen alattam emelkedett ki a vízből,
láttam, hogy milyen magasra felmásztam. Mintha egy kis U-J;\ csontváz kristály volt, amely kinézete alapján az űrből
repülőből néztem volna kifelé. A víz messze, messze alat­ kei ült ide. És ez így is van. Körülbelül hatvan centi hosszú
tam volt. A táj szépsége, az örök vízesések hangja, a minden­ ivoll, harminc centi átmérőjű, és kétvégű, vagyis mindkét
fele repkedő ritka madarak, a hihetetlenül gazdag virágos vgc egy pontban végződött.
növényzet miatt úgy éreztem, mintha nem is a Földön A csontváz kristályok igen ritkák, és aki még sosem látott
lennék. Ez csak egy olyan bolygón lehetséges, ahol az élei I I M I , annak nem könnyű leírni. Kvarckristályok, de egyál-
épphogy csak kialakult, és még nem zavarta meg semmi. lil.m nem hasonlítanak a hagyományos kvarchoz. A csont-
Thoth valami mást is elmondott, amit még nem emlí­ miiv. kristályokban az a különleges, hogy kvarccsövek borítják
tettem, valami olyat, amit talán el kell mondanom az olvasó­ p leliiletüket. Mintha valaki véletlenszerű elrendezésben
nak. Kauai a Földnek az a földrajzi pontja, ahol a bolygó •Jii.igasztott volna egy csomó félcenti átmérőjű csövet a

i8# ,85
felületére. Semmi hasonlóról nem tudok a Földön. Belse­ kört. Pontosan a közepében elhelyeztem az egyik különleges
jükben és az őket körülvevő térben végtelen mennyiségű kristályomat, amelynek Herkimer gyémánt a neve. Ez egy
adatot képesek tárolni. kétvégű, kivételes tisztaságú kristály, amely az álom világát
Ebből a tulajdonságból kifolyólag lett kiválasztva ez a pozitív irányban befolyásolja. Leginkább erre használják.
kristály arra, hogy a bolygó, minden rajta élő élőlény és Mind a négy irányban elmondtam egy imát, hogy ezzel
rajta végbemenő esemény emlékeit tárolja. Más szóval ez megszenteljem a szertartást, és védelmet kérjek rá, nehogy
a Föld Akasha-krónikájának egy olyan változata, amely egyet­ valami megzavarja. A hagyomány szerint kukoricát és dohányt
len kiesi kristályba lett letöltve. Hogy ez miért fontos, az egy helyeztem minden irány kristályára. Imádkoztam a középső

másik történet, ráadásul amint mondtam, én magam sem kristálytól lefelé és fölfelé mutató irányokba is, akárcsak kö­

igen értem. zépre is, tehát összesen hét irányba. A négy irányjelző kristály

Sarkon fordultam, és továbbmentem az ösvényen a külön­ által meghatározott körben elhelyeztem több kisméretű,

leges vízesést keresve. Öt perc elteltével egyszer csak meg­ különböző fajta kristályt és követ aszerint, ahogy szükséges­

láttam. Legalább tíz percig álltam az alapjánál. Elképesztő nek éreztem, és így egy kört hoztam létre. A kör belsejében

volt. A víz vagy hatvan méter mélységbe zuhant alá, majd helyi kövekből kiraktam egy keresztet, amivel létrehoztam a

megtört a hegyoldal egyik hatalmas méretű szikláján, ketté­ kapcsolatot a középső kristály és a kör széle között.

osztva a zubogó vizet. Tényleg rendkívüli módon látványos Amikor a szertartást megfelelően előkészítettem, bé­
volt. A sok mászás után megpihentem, mert tudtam, hogy li unytam a szemem, és mély meditációba kezdtem. Vártam
hamarosan munkához kell látnom. a sziget szellemével való találkozásra. Tudtam, hogy ennek
Amikor elérkezettnek éreztem az időt, 180 fokkal elfor­ kell először megtörténnie, de hogy hogyan, elképzelni sem
dultam, és lenéztem az óceánra. Ahogy Thoth mondta, tudtam. Nem volt mit tennem, úgy cselekedtem, ahogy
pontosan előttem megláttam a nagy sima kősziklát, amely Thoth kérte, szívemben maradtam, és nyitottan vártam.
valamelyest kiemelkedett a hegyoldal felületéből. Fantasz­ Huszonöt-harminc percen keresztül meditáltam, de
tikus volt a rálátás a látóhatárig kinyúló sötétkék óceánra; semmi nem történt. Némi aggodalom töltött el azt illetően,
tökéletes helyet kínált szertartásokhoz. Egészen bizonyos hogy ilyen sokat kell várnom, de tudtam, hogy türelmesnek
voltam abban, hogy ez a megfelelő helyszín. kell lennem, és akkor is folytatnom kell, ha az egész nap
Mivel nem tudtam, mire számítsak, úgy jártam el, aho­ lainegy.
gyan az új-mexikói Tios Pucbloban tanították. Kinyitottam Ujabb tizenöt perc telt el, de még mindig semmi nem
az orvosságos zacskómat, és elhelyeztem négy kristályt a négy történt bennem. Nem sokkal később azonban neszt hallot­
égtáj irányában, így létrehoztam egy hatvan centi átmérőjű tam. Kinyitottam az egyik szemem, és megláttam a kősziklán

186 / 87
egy kicsi fehér egeret föl-alá járkálni. A kukoricát szaglászta, emberiséget. Amikor megláttam, már pontosan tudtam, mi
és mindent végigvizsgált. Annyira aranyos volt, hogy nem ennek a szertartásnak a célja.
láttam okát megzavarni. Úgyhogy hagytam, hadd csinálja, Ez volt a negyedik dimenziós szertartás, amelyet 12.920
amit akar. évente mutatnak be, és melynek során az erőt és a felelős­
Éppen csuktam volna bc a szemem újra, amikor a kicsi séget áthelyezik az egyik energiáról a másikra, jelen esetben
egér a középső kristályhoz, a I Ierkimerhez szaladt. Apró mell­ .1 férfiról a nőire. A Földön minden legelőször a negyedik
ső lábát ráhelyezte a kristályra, megfordult és a nyitott sze­ dimenzióban történik meg, és csak ezután szűrődik át a
membe nézett. Csak nézett. Másik szemem is felnyitottam. háromdimenziós világba, amit mindannyian ismerünk.
Vagy egy percig nem mozdult. Csak néztük egymást. Az idő Számomra ez rögtön azt jelentette, hogy a szertartás
megállt és elnyúlt. És akkor bekövetkezett. után egy nap lesz majd egy háromdimenziós szertartás is,
Arra sem emlékszem, bog)' behunytam volna a szemem, hogv ezek az energiák átitassák a mindennapok világát is.
pedig biztos ígv tettem. Hirtelen a kicsi egér egy hatalmas, Amikor ezt a második szertartást bemutatják, az emberiség
több mint négy méter magas emberalakká nőtt. Polinéz kiné­ lény felé történő vezetését 12.920 évre átveszi a női energia.
zete volt: sötétbarna bőre, fekete haja és barna szeme. Har­ Nagyon megilletődtem. Ekkor már értettem, mennyire
cosnak tűnt, erős, izmos testalkata volt. lontos ez a szertartás, és miért kért meg Thoth arra, hogy
Tekintete belém hatolt, és mély hangján így szólt: mindent hátrahagyva elinduljak erre az utazásra.
- Én vagyok a sziget szelleme, és ezennel meghívlak erre A kör közepén levő ember térdepelt, hozzám képest jobb-
a szertartásra. 1.1 nézve. A kezében tartotta azt a csontváz kristályt, amely
Hátralépett, és ekkor a tér egy kilenc méter szélességű 11 Nagy Ciklus második felének emlékeit tartalmazza (vagyis
nyílt körré bővült ki. A hatalmas szellem mellett a kör külső 1 Föld idejének kezdetétől fogva mindent).
karimáján ott állt Thoth, három másik ember, akiket nem Beszélni kezdett. Beszélt a ciklus második felében átélt
ismertem (bár belül felismertem, hogy az emelkedett mes­ «lnlényeiről, és elmondta, mennyire hálás azért, hogy mi,
terek közül valók, és mind polinéz kinézetűek voltak), és egy emberek nagyobb gondok nélkül eljutottunk az idő, a tér
nő, akit véleményem szerint Atlantisszal lehetett kapcsolat­ |(s a dimenzió ezen pontjáig. Úgy éreztem, érzelmei elhatal­
ba hozni. masodnak rajta, és alig tudja visszatartani könnyeit örömé­
A kör közepén állt egy ember, akinek a nevét nem mond­ ben amiatt, ami következni fog.
hatom el, mert nincs rá engedélyem. Ot választotta ki a Föld A következő pillanatban egy gyönyörű fiatal nő lépett be
arra, hogy férfiként az elmúlt 13.000 év során védelmezze az 1 körbe jobb felől, amerre a férfi nézett, és odament a kör

188 18g
közepére. Ott letérdelt a férfi előtt, és nagy tisztelettel meg­ A fiatal nő felállt, mindannyiunk előtt meghajolt, meg-
hajolt előtte. Vagy harminc másodpercig úgy is maradt, majd loidult, és elment. A kristály felemelkedett mögötte, és úgy
csukott szemmel felegyenesedett a férfi előtt. követte a levegőben lebegve, mint egy kiskutya. Mindketten
Azután kinyitotta a szemét, a férfi szemébe nézett, de eltűntek a létezés egy másik birodalmában.
nem szólt semmit. A férfi beszélni kezdett: A távozása után történteket láthattam én magam is.
- A Nagy Ciklus második felében enyém volt a felelős­ Líltam, ahogy a kristállyal együtt beszáll egy hajóba, és el-
ség, hogy az emberiséget vezessem és védelmezzem. Most iipül otthonába, Peruba. Pillanatok alatt elrepült egy olyan
te lettél kiválasztva arra, hogy vezess és védelmezz bennün­ helyre, amely a Nap Szigete és a Hold Szigete között talál­
ket a következő időszakban. Ez a kristály szükséges ahhoz, ható a Titicaca-tónál, ahol pedig lerepült a tó fenekéig. Ott
hogy a ciklus két időszakát összeköthesd, és feladatod elvé­ melyen a Földben elásta a kristályt. Ezután visszarepült a tó
gezd. Amikor ezt a kristályt átadom neked, az én feladatom pilé a levegőbe, és várt.
véget ér és beteljesül, a te feladatod pedig megkezdődik. Kisvártatva a tóból előtört egy felfelé ívelő ragyogó, lila
Elfogadod ezt a szent felelősséget? !./mű fénysugár, és az ősi emlékek összekapcsolódtak és egy-
A nő levette szemét a férfiról, és könnyed, lágy hangján lirinnódtak a jelennel. Az emberiség új fényének és testvé­

beszélni kezdett: riségének új korszaka kezdődött meg ezzel.

- Köszönet mindenért, amit tettél. Nagy ember vagy. Egy kis kiegészítés: azoknak, akik olvasták első két könyve­

Igen, életemmel elfogadom a felelősséget. Minden tőlem lhet, és ismerik annak a nőnek a történetét, aki az egyipto­
mi szfinx alól kiemelte az ősi űrhajót, elmondom, hogy
telhetőt megteszek majd.
ni'vanarról a nőről van szó. Akkor huszonhárom éves volt, és
Egyszerű szavait csend követte.
l'ii uban élt, akárcsak most. Ma ő a világ legfontosabb szemé­
A férfi várt néhány pillanatig, majd felemelte a nagy
be. Nevét azonban nem adhatom meg, mert tevékenysé­
kristályt, a nő elé helyezte a kőre, aztán visszatért a helyére,
gének természeténél fogva titokban kell maradnia. Többet
így szólt:
m elmondok majd róla ebben a könyvben, amikor a perui
- Mostantól minden hatalmad megvan arra, hogy a szíve­
lila/asről lesz szó.
det kövesd, és meghozd az emberiség történelmét megha­
Amint a szertartás következtében az ősi emlékek kiárad-
tározó döntéseket.
I il a kollektív emberi tudattalanban, az emberiségben egy
Mi, akik jelen voltunk, szemtanúi lehettünk az elmúlt
ji| alom kelt életre. Egy olyan álom, amelyről a magasabb
évezredek legfontosabb őrségváltásának. Nem lehet mást
VÍMI><-rí tudatosság úgy hiszi, hogy a jövőben el fogja vezetni
mondani, tökéletes volt.
| Tőidet a béke, a szépség és a fejlődés időszakába.

191
tgo
Egy-két magasan fejlett lelken kívül senki sem tudta, mi I I Z E N E G Y E D I K F E ) E Z F. I

történt ezen a szertartáson, mert az álom a sötétség mélyén


AZ ANASAZIK
rejlő magocska volt, amelyet szó szerint a földi tudatosság
ÉS AZ ÚJ ÁLOM GYÓGYÍTÓ KÖRE
egy magasabb dimenziójában ültettek el, és amely nem is
juthatott el ennek a világnak a fényességére egészen a
századforduló utánig. Nem volt mit tenni, várni kellett.

ígyója és az idő ciklusai

Ggy új álom megalkotása

Most, 12.920 év elteltével, amikor a napéjegyenlőség


picccssziója a Vízöntő csillagképéhez közeledik, a ciklus befe-
|r/.odik, és egy új irány veszi kezdetét. Tibet és India nagy
ni kiadással szolgálták céljukat, a világ megvilágosodását, a
Hny Kígyója pedig célba ért, és letelepedett új otthonában,
/ Andok magaslataiban (Chile északi részén, Peru, Bolívia,
Aii'cntína és a Csendes-óceán között). A Fénv Kígyójának
n |c minden egyes nappal növekszik a Föld középpontjavai
iln kapcsolatán keresztül, és a világ nagy meglepetésre szá­
nt hat. Folyamatban van egy új fényciklus felfedése a világ
ól I éppen most, amikor a sötétség elhatalmasodni látszik
• emberi lélek fölött. A „csodás kegyelem" sem megfelelő
I lli |C/.CS.

| Jelenleg, miközben a fejezetben leírt események bekö-


fckczi'íbcn vannak, 2003-mat írunk, és a sok könyvben leírt

'93
tg2
dátum, 2012. december 2 l-e rohamosan közeleg. Azok, akik el is felejtettem, hogy még a Földön vagyok, emberi testben.
tudnak erről, teljes szívükkel próbálnak rájönni, vajon mi Azt mondogatták, hogy szükség van rám a Földanya szolgá­
fog történni. Mi módon változnak majd meg az emberek és latában, és utazásra kell indulnom a világ körül, hogy minden­
a Föld? Kihúzzuk egyáltalán addig az időpontig, mielőtt még felé szertartásokat mutassak be különféle bennszülött törzsek

ebben a bolond világban a környezetünk vagy a politika vég­ körében, és ezekre a szertartásokra a közeljövőben érkező

zetessé válik számunkra? Tudatunkat kérdések kavalkádja energiák miatt van szükség. Azt mondták, hogy még többet

önti el, ami stresszessé teszi életünket. kell tenni azért, hogy elősegítsük az erőnek a férfiról a nőire

Csak hogy tudjátok: a Fény Kígyóját a legmagasabb szin­ való átállását. Jól tudták, hogy nem tudom teljesen felfogni

tű tudatosság helyezte el a Földön azért, hogy választ adhas­ mindazt, amiről beszélnek nekem, de azt is tudták, hogy meg­

son a túléléssel, a regenerációval és a felemelkedéssel kapcso­ bízom bennük. Mindig is bíztam bennük. A két angyal 1971

latos kérdésekre. Minden rendben lesz. Sőt, annál is jobb lesz. ota jelent meg számomra rendszeresen, és jól tudtam, hogy

Ne aggodalmaskodjatok, bízzatok az. Életben, mert az. Élet megjelenésüknek mindig valami nyomós oka van. Általában

tökéletes. Létezik a kozmikus DNS, ami úgy alakítja a világ nagyon konkrét célból jelentek meg.

történéseit, ahogy azt az Egy Tudatosság eredetileg megál­ Ez az alkalom azonban különbözött a többitől. Úgy érez-
modta. Ez a valóság akkor válik egyértelművé, amikor két Icm, nagyon burkoltan fogalmaznak, bármiről beszéljenek
szemetek eggyé válik, amikor a dualitásból átléptek az egy­ is. Beszéltek egy bizonyos indián törzsről, és arról is, milyen
ség tudatosságba, és beléptek a Fény Kígyójának szívébe. lontosak ők az emberiség túlélése szempontjából. Ezek az
emberek olyan emlékekkel, tudással és bölcsességgel rendel­
keztek, amelyek nélkül a modem ember sosem tudna úrrá
ígyó/a új otthonába kígyózik, lenni a rohamosan közeledő káoszon és átmeneten.

és rni válaszolunk neki Kérdeztem, hogy melyik törzsekről beszélnek, mire azt
válaszolták, hogy a legfontosabbak az anasazik, a maják, az
Egy hétfői reggel volt 2003-ban. A felkelő nap fénye majd­ inkák és a zuluk, de idővel más törzsek is fontossá válnak
nem láthatatlanul bevilágított hálószobám ablakán, és lx majd, akárcsak a múltban.
világította belső álomvilágom tájait. Időnként fizikai szeme - És hogyan kezdjem a szolgálatot? - kérdeztem.
met is elérte, amit érzékeltem is, de annyira elmerültem a Úgy néztek rám, mintha azt éreznék, a bolondját jára-
meditációban, Hogy alig vettem észre, hogy hirtelen bevilr Inm velük, és egyszerűen így válaszoltak:
gítja a szobát, mintha csak felkapcsolták volna a villanyt. A - Maradj a szívedben, Drunvalo, és akkor tudni fogod,
angyalok akkor már vagy egy órája készítettek engem, és ni mi a teendő. Az előtted álló utazásokon a Földanya lesz

194 195
a vezetőd. Hallgass rá! Minden lépésedben melletted lesz ilyen hirtelen szóba kerül a nevük. Azt mondtam, át kell
majd, és vezetni fog. gondolnom, de majd visszaszólok neki.
A felkelő nap elérte a szemem, és hirtelen magamhoz Sok-sok év telt már el akkor a yucatáni és a guatemalai,
térített a meditációból. Belülről úgy láttam, mintha lüktető ;i mooreai és a kauai utam óta, és úgy gondoltam, már bevé­
vörös és arany fényű robbanás történt volna. Mielőtt még geztem a feladatomat azokon a szinteken, amelyeken a férfi
rájöttem volna, mi történik, visszatértem testembe. Reggel es a női energiák eltolódásáról van szó. Most, hatvankét éves
volt. Ültem, és azon tűnődtem, vajon mit akartak mondani fejjel, úgy gondoltam, minden ilyesmivel felhagyok. Nem
nekem az angyalok, de aztán úgy gondoltam, inkább neki­ mintha fáradt lettem volna, hanem mert úgy éreztem, földi
kezdek a napomnak. Gondoltam, idővel bizonyára minden eletem célját beteljesítettem. Belül elégedett voltam. De az
világossá válik majd. I'Jetnek más tervei voltak velem, és ki vagyok én ahhoz, hogy

Asszisztensem, Diane Cooper, aki évek óta segít bonyo­ az Élettel vitába merjek szállni?

lítani az életem üzleti oldalát, másnap felhívott telefonon. Az. egységtudat háló 1989-1990 körül vált teljessé, és tény­
Azt javasolta, hogy utazzunk az Egyesült Államok Négy Sarok­ leg azt gondoltam, már semmi sem maradt hátra, csak meg
nak hívott vidékére, Arizona, Utah, Colorado és Uj-Mexikó kell várni, hogy felgyorsuljon a bolygó felemelkedésének
találkozási pontjához, és vigyünk magunkkal egy csoportot, lolyamata. De, amint arról angyalaimtól értesültem, várat-
amelyet a világ minden részéből gyűjtünk össze. Azt kérdez­ l.uiul blokkok jelentek meg a hálóban, ami miatt az energia

te, érdckcl-e a dolog. Icrmészetes áradása lelassult benne, és ezeket a blokkokat el

Általában nem szoktam másokat világ körüli útra vinni, kell távolítani vagy ki kell egyensúlyozni, hogy a nők hatéko­

mert időm zömét a meditáció és a magasabb tudatossági nyan tudják kezelni azt az energiát, amit megkaptak. Ezeket

szint tanításával és a róluk szóló könyvek írásával töltöm. .1 blokkokat réges-régen élt emberi kultúrák döntései és csele­

— Az régen az. anasazi indiánok területe volt, nem? - kedetei hozták létre.

kérdeztem. Végül Diane és én meghirdettünk egy utazást délnyugatra


- Drunvalo - válaszolt, - hisz jól tudod, hogy az volt, „Utazás az ősi anasazikhoz" elnevezéssel, amire mindenkit
már amikor még éltek. meghívtunk a világ minden pontjáról, akinek volt kedve részt
Azt hiszem, csak azért kérdeztem ezt tőle, hogy halljam venni. Könyveimet szerte a világban lefordították, és legalább
a választ. Persze, hogy tudtam, hogy az anasazik ott éltek, száz országban ismerik őket, ezért biztos voltam benne, hogy
csak nagyon meglepett, hogy azután, hogy az angyalok kö­ a csoport nagyon sokszínű lesz. A létszámot úgy határoztuk
zölték velem, először náluk kell a szertartást bemutatnom, meg, hogy a résztvevők elférjenek egyetlen buszon, és elég

t96 I 197
legyen egy furgon, amely a csomagokat szállítja. Végül össze­ ,I részvénypiac. Parkolj csak le fényes fekete Mercedcseddel

sen ötvenhatan gyűltünk össze (nem számítva segítőink öt az út mellett, és lépj ki belőle a végtelen múlt örvényei fölött!

fős csoportját és jómagamat), összesen huszonkét országból. Érteni fogod.

Ez az utazás nagyban különbözött azoktól a bensőséges Az út létrejöttének okai sokrétűek és összetettek voltak.
szent utaktól, amelyeken korábban részt vettem magamban Elsődleges oka az volt, hogy segítsünk az anasaziknak, akik­
vagy egy közeli baráttal. Itt hatvanegy ember volt jelen, akik ről az angyalok beszéltek nekem. Vissza kellett hozni az ana-
a földgolyó különböző kultúráiból jöttek. Egy részüket nem sazi indiánokat ebbe a világba, hogy beteljesülhessen a má­
ismertem, de természetesen most igyekeztem megismerni sodik cél, vagyis a háló blokkjának kijavítása, mely blokk az
őket. Volt közöttük olyan, aki nem tudott angolul, de ennek ősi anasazi kultúrával függött össze.
így kellett lennie. Olyan szintű spirituális feladat volt ez, amit Volt még egy másik ok is, ami pedig az időjárással kapcso-
sok lélek együttműködésével lehet elvégezni. Valóságosan I itos. Talán úgy tűnhet, ez egyáltalán nem fontos, de az idő­
egyként kellett munkálkodnunk. járás is kapcsolatba hozható azzal, amiért az anasaziknak el

Ezen felül úgy érzem, réges-régen meghoztuk mindannyi­ kellett hagyniuk ezt a világot. Másrészt az időjárás a kulcs

an azt a döntést, hogy együtt fogjuk ezt a munkát elvégezni. annak az energiamezőnek a felnyitásához, amely az anasazi-

Azt gondoljuk, az idő lineáris, de igazából körkörös. A jövő kat a Föld belső világainak rejtekében tartotta. Elmagyarázom.

már megtörtént. Valószínűleg semennyi magyarázat nem volna Az amerikai indiánok úgy hiszik, hogy mi jelenleg a ne­
elég most ahhoz, hogy segítsek az olvasónak megérteni ezt. gyedik világban élünk, de hamarosan továbbindulunk innen,
Csak a közvetlen tapasztalat számít igazából, viszont ha cs belépünk az ötödik világba. Úgy tartják, hogy ők éltek az
valaki közvetlenül megtapasztalja az idő valóságát, akkor előző három világban is, mielőtt megérkeztek ebbe a világba,
örökre megváltozik. .nnclyben most mindannyian együtt élünk. Hitük szerint a

Mindenki az arizonai Sedonába érkezett, a világ egyik másik három világ szó szerint a Föld belsejében található, és

leggyönyörűbb vöröskő-hegységgel díszített helyére, amely amikor átjöttek ide a harmadik világból, tulajdonképpen fel­

igen magas spirituális energiával rendelkezik. Sedona egy jut tek a felszínre a Föld belsejéből. Ezt nevezik a negyedik

kicsi város (csak körülbelül 10.000 állandó lakosa van), de ál­ világnak.

talában 20.000 fő a lélekszáma, mert évente 5 millió turista Az Egyesült Államok Négy Sarok vidékén élők ősei egy
érkezik ide, hogy érezze azt az erőteljes energiát, ami itt ki­ olyan embercsoport tagjai voltak, akik réges-régen eltűntek,
árad a Földből, és közvetlen kapcsolatba kerül az ember lel­ tat a népet ma úgy nevezzük: anasazi. Az anasazi szó annyit
kével. Még az a hitetlen materialista is érezheti itt az ener­ lesz: „az ősiek", de egyesek számára azt jelenti: az ősi ellen­
giát, aki azt gondolja, hogy az élet titkos kulcsa a politika és ség. Tudomásunk szerint az anasazik egyetlen nap leforgása

Í g8 ígg
alatt tűntek el. Az. étel és az agyagedények ottmaradtak az De ahogy utunk során megtudtuk, nem ilyen egyszerűen
asztalaikon. Minden arra vallott, hogy egyszerűen csak úgy történtek a dolgok. Most, hogy szellemeik már a negyedik
döntöttek, elmennek sétálni, aztán hazamennek. Mintha világ külső felszínéhez kapcsolódtak, életük a harmadik világ­
csak egyszerre felálltak volna, és mindannyian kámforrá ban hamarosan pokollá vált. Csak nagyon lassacskán jöttek
váltak volna. rá, hogy hibáztak, amikor úgy döntöttek, visszalépnek a
De miért tettek így? És hová mentek? Icjléídési úton. Ugyanakkor felismerték, hogy ez ellen már
Az utóbbi években megtudtuk, hogy az anasazi kultúra nincs mit tenni. Legalábbis nem tehetnek semmit addig,
utolsó időszakában az Atlanti-óceán tengeráramlata igen­ amíg próféciájuk (kollektív álmuk) be nem teljesül. A prófé­
csak lelassult, akárcsak most, a mi időnkben. Emiatt a Négy cia, amire évszázadok óta vártak, pedig a mi csoportunk volt.

Sarok vidékén beköszöntött a szélsőséges szárazság, akár­ Az anasazik több mint hétszáz évvel ezelőtti döntését ki
csak ma. Az anasaziknál az eső teljes negyvenhat évre elállt. kellett javítani, még mielőtt megtörténik az erőeltolódás a
Emiatt kiszáradt az összes tó, folyó, és odalett az összes talaj­ női nem felé. És ahogyan az angyalok elmondták, nem csak
víz tartalék is. Az anasaziknak nem volt választásuk: elmen­ az anasazik hoztak létre blokkokat az egységtudat hálóban.
nek vagy meghalnak. Több ilyen ősi indián kultúra is volt.
Ráadásul az anasazikat a spanyol konkvisztádorok is Csoportunk tehát egyidejűleg három feladatot is kapott:
fenyegették: ki akarták őket irtani. Ez túl sok volt az ana­ megtalálni annak a módját, hogy az anasazik visszatérhesse­
saziknak: elkeseredett döntést hoztak. l e k a mi világunkba, a negyedik világba, megváltoztatni a
Sokan úgy döntöttek, hogy visszatérnek a harmadik világ­ Ncgy Sarok vidékének időjárási viszonyait, és az első két fela­
ba a föld alá, mert azt remélték, így megmenekülhetnek, dc dat mellett olyan szertartásokat végezni, amelyekkel fel lehet
azt nem tudták, ez hogyan befolyásolja majd saját fejlő­ oldani az egységtudat háló egyes blokkjait, hogy a női nem

désüket, és a világ fejlődését. dl készülhessen az erő befogadására. És mindezt szertartá­

így hát az ősi nép lement a földalatti imahelyiségekbe, a sos „varázslattal", vagy nevezhetjük ezt tudománynak is, ha

lávákba, ahol mindig volt egy szimbolikus sipapu. A sipapu valaki azt jobban érti, vagy jobban szereti.

a felszínre vezető nyílás volt, amelyet akkor hagytak az őseik, Az. én otthonom, Arizona, 2002-ben olyan szárazságot
amikor feljöttek a Föld felszínére a harmadik világból. Az ana prenvedett el, amilyen több mint száz év óta először fordult
sazik (igaz, nem mindegyikük) különleges tudásukat felhasz­ ílii ()ka a globális felmelegedés és az Atlanti-óceán tenger-

nálva visszatértek a Föld belsejébe, a harmadik világba, ahol Mi.nnlatának lelassulása volt. Mindenfelé erdőtüzek pusztí­

úgy gondolták, biztonságban lehetnek. tottak. A Time magazin azt állította, hogy a tudomására
|iilol I bizonyított tények értelmében ez a szárazság legalább

•200 201
150 évig nem is ér véget. A mi csoportunk egyik célja az volt, <Jíz első gyógyító köh
hogy megváltoztassa ezt az előrejelzést, és a szárazság azon­ Az arizonai Paysonban éltem akkoriban, és városomat
nal véget érjen, de legalábbis enyhüljön. Meggyőződésünk lomboló erdőtüzek vették körül. Arizona történetének leg­
szerint ez az időjárási minta összefügg az emberi tudatos­ nagyobb tüze pusztított féktelenül, a házamtól mindössze
sággal és az anasazi nevezetű ősi néppel. I i/cnöt mérföldre. A Földanya azt mondta nekem és csalá­
Sokrétű multikulturális csoportunk vezetésének tekin­ domnak, hogy készítsünk egy gyógyító kört a földünkön, és
tetében úgy tettem, ahogy az angyalok kérték. Minden nap imádkozzunk az esőért.
meditáltam a Földanyával, és végig arra kértem, hogy vezes­ így is tettünk. Beszéltünk a kövekhez, úgy tekintettünk
sen bennünket. Nagyon szeretem őt, és érzem az ő felém iájuk, mintha élőlények lennének, a végén pedig a Földanya
áradó szeretetét is. Lassanként tanácsokat kezdett adni arról, szólalt meg rajtam keresztül egész családom előtt, és azt
hogyan kezeljem az adott feladatokat. ígérte, két napon keresztül esni fog az eső.
A felemelkedett mesterek Thothon keresztül átsegítettek Másnap az ég megtelt esőfelhőkkel. A helyi lapok fő­
az emlékezés első szintjén, de ez a jelenlegi utazás azt köve­ címei a „csoda napjaként" emlegették ezt, mert a csapadék
telte meg, hogy a vezetés a kozmikus szintckról érkezzen, egyenesen a tűzre esett. Az eső feketéről fehérre változtatta
a Nagy Fehér Testvériségen túlról. A Föld élő lelkének, a a liist színét, és segített a tűzoltóknak, hogy legalább öt szá­
Földanyának, és persze kedves angyalaimnak a vezetésére zalékban visszaszorítsák a tomboló óriástüzet. Ekkor kezdett
bíztam magam. lassan alábbhagyni a tűz.
Thoth volt az egyik legfcíbb vezetőm vagy tíz éven át, de Másnap gyengén esett az eső, de csak a Paysont körül­
a kilencvenes évek közepén ő és majdnem az összes emel­ vevő térségben. Szép lassan, napról napra egyre többet esett
kedett mester is elhagyták a Földet, hogy előremenjenek a/, eső, és egész addig esett, amíg Payson környéke teljesen
a jövőbe, ahová egyszer mindannyian eljutunk. .il nem nedvesedett, és a tűz. teljesen ki nem aludt. A tűz a
Amikor az ezredforduló után visszatért, megjelent ne­ Negy Sarok vidékén tovább tombolt, tehát a problémát még
kem, hogy tudassa velem, visszajött, de egyben azt is, hogy • 11-111 sikerült végleg megoldani. De ez a gyógyító kör hihe-
kettőnk kapcsolata már beteljesült. Eljött egy új vezetési Iel lenül fontos volt, mert ez kezdte meg azt a gyógyítást,
forma ideje, egy olyané, amely mindannyiunkban jelen van: amelyet a mi nemzetközi csoportunknak és a világ minden
Istenanyánk vezetése. Iájáról idehozott különleges tehetségeknek kellett befejeznie.
A Földanya azt akarta, hogy menjek el a Négy Sarok
M I I E K É N E K mind a négy államába: Arizonába, Új-Mexikóba,
(loloradóba és Utahba, és hajtsak végre ott egy szertartást,

202 203
amely meggyógyítja az ősiek és a modemek, tehát minden egy árnyvilágot, ami nem az evilág része, ahol biztonságban
ma élő ember kapcsolatát. Ezáltal a külső és belső világok erezték magukat.
egyensúlyba kerülhettek, és mindeközben az egységtudat háló Valószínűleg eljött az idő, hogy legalább leegyszerűsítve
egyik részén keletkezett blokk feloldódhatott. elmagyarázzam, hogy a különböző dimenziókés árnyvilágok
hogyan viszonyulnak egymáshoz. (Első két könyvemben, Az
Klet Virágának ősi titka 1. és II. kötetében részletesebb leírást
J l z anasaziK
.idok erről az érdeklődők számára.) A dimenziók itt közölt
Az anasazik Krisztus korától körülbelül Kr.u. HOO-ig éltek, leírása megegyezik az ősi világnézettel, de nem egyezik meg
ekkor kezdett ugyanis az Atlanti-áramlat lassulni (történel­ .1 modern szemlélettel, ami az első három dimenziót a tér x,
mileg ekkor egy kisebb jégkorszak vette kezdetét, ami egészen \ és z tengelyében látja, és negyedik dimenzióként tartja szá­
1850-ig tartott), és hatásuk a Négy Sarok vidékén érvénye­ mon az időt. A modem szemlélet matematikailag közelíti
sült leginkább. Sok épületet hoztak lére, szent területeik meg a dimenziókat, ahogy a modem tudomány leírja azokat.
elhelyezése és megalkotása pedig hihetetlen tudományuk­ Nem azt mondom, hogy a tudományos megközelítés hely­
ról ad számot, többek között a szakrális geometria mintái­ iden, csak más alapfogalmakból indul ki.
nak használatáról. Nemrégiben felfedezett történetüket Az én magyarázatom teljesen más. Ebben a magyarázat­
A Chaco Kanyon rejtélye című dokumentumfilm mutatja hall az univerzumot hangok vagy inkább rezgések egyvele­
be, melynek narrátora Róbert Redford. A film is alátámaszt­ gének tekintjük. A dimenziók között fennálló kapcsolat is
ja, hogy az anasazik tudományos élete az ősi egyiptomiaké­ ic/gésekcn alapul, és pontosan a zene és a harmóniák törvé-
hoz közelített. n\ ei szerint működik. A dimenziók ugyanazok szerint az ará-
Az anasazi nép nem barbár emberszabásúakbéil állt, civi­ u\ok szerint válnak el egymástól, mint a kromatikus skála
lizáltak voltak, és olyan valóságban éltek, amely számunkra hangjai. Míg a zenében a különbséget a másodpercenként
tudományos-fantasztikus kitalációnak tűnne. Számukra a megvalósuló ciklusok száma jelenti, addig a dimenziók ese-
többi világ és a többi dimenzió valóságos volt, és azt is tud­ lehcn a hullámhossz, de az arányok ugyanazok.
ták, hogyan mozogjanak bennük (legalábbis egy bizonyos Tizenkét fó' és tizenkét mellékdimenzió létezik, tehát
fokig). összesen 144 dimenzió a dimenziók minden oktávjában.
Hogy tisztázzuk, a harmadik világ a háromdimenziós földi l ivakorlatilag végtelen számú dimenzióoktáv létezik, ame-
világnak egyfajta árnyalata. Az anasazik ennek a csapdájába hek újra és újra ismétlődnek, csak a tapasztalásuk lesz más,
estek bele. Próbáltak belépni a negyedik dimenzióba, de még ahogy az ember feljebb és feljebb lép a dimenziókban.
nem voltak rá felkészülve, és nem sikerült nekik. Találtak

204 205
A dimenziók áthatják egymást, tehát bárhol is vagy jelenleg, .1 gyermekek nagyon korán magukra maradtak, hogy egye­
az összes létező dimenzió jelen van a testedben. dül küzdjenek tovább a túlélésért.
Az általunk látott univerzumot a bolygókkal és a csilla­ így bár lenyűgöző ismeretekkel és megértéssel rendel­
gokkal együtt a harmadik (fő) dimenzióként határozzunk keztek a Valóságról, nem volt még birtokukban a kor bölcses­
meg a tizenkét fő dimenzió között. A Föld tehát a harmadik sége. Ezt érzem annak alapján, amit az anasazikból tapasz­
dimenzióban van, de a Föld belsejében és a Föld körül, ahogy taltam évekkel korábban meditációm más szintjein.
az egész univerzumban is, a harmadik dimenziónak tizenkét
árnyalata létezik. Bár ezeket a harmadik dimenziós árnyala­
tokat mi nem láthatjuk, egy olyan világ részei, amelyet I szaklális át megkezdődik
sámánok, a gyógyítók és az emelkedett mesterek évezredek A 2006-os esztendő vége felé írom ezeket a sorokat. Ha
óta ismernek. visszagondolok erre az utazásra 2003-ban, szívem megtelik
Ha valaki belép a Föld harmadik dimenziójának egyik energiával. Ami ezen az utazáson történt, az megváltoztat­
árnyalatába vagy bármilyen más dimenzióba, akkor a Föl­ ta az életem.
dön eltűnik a szem elől, és megjelenik egy másik világban. Annak a napnak a reggelén, melynek során elindultam
Ezt viszont nem lehet végrehajtani nagy tudás nélkül. Sedonába, hogy ott találkozzam a csoporttal, leültem a „csa­
Az ősi anasazik elkeseredésükben a Föld harmadik di­ ladunk" gyógyító köre elé, és imádkoztam a Földanyához,
menziójából a Föld egyik árnyalatába mentek át. A problé­ hogy vezessen és védelmezzen bennünket az anasazik vilá­
ma az volt. hogy ezáltal a tudatosságban visszafelé mozdul­ gában. Az angyalok mondták, hogy az én utam ez az imád­
tak el, ez pedig egyenlő volt az öngyilkossággal, mert csap­ ság mindaddig, amíg más utat ki nem jelölnek számomra.
dába estek, és azóta sem tudták elhagyni ezt az alacsonyabb Thoth remek tanácsadóm és testvéri kísérőm volt korábban,
árnyvilágot. de most csoportunk előtt egy másféle kihívás állt. Szívem­
Hadd mondjak el valamit a tennészetükről, mert akkoi ben azt mondtam a Földanyának:
talán átérzi az olvasó azt az együttérzést, amit én is érzek - Föld drága Lelke, figyelni fogok rád, és mindent
irántuk. Általában köreikben az élet születése és a halál kö­ megteszek, hogy kövessem tanácsodat.
zött nagyjából tizennyolc-tizenkilenc év telt el. I la egy ana- Ezután elhagytam a kört, és elindultam északnak Se-
sazi megérte a huszonöt évet, akkor már nagyon öregnek Hona felé, hogy ott találkozzak a nemzetközi csoporttal.
számított. A nők első gyermeküket tizenkét-tizenhárom A megismerkedés után elindultunk azon a bennszülött
évesen szülték, majd öt-hat év múlva meghaltak. Emiatt •dián úton, amelyet egész utazásunk során követnünk kel­
lett. Az út kezdetén, a szakrális szertartások előtt a csoportnak

206 207
a hagyomány szerint meg kell tisztulnia a tradicionális iz­ Hamar elkezdtük egyesíteni energiáinkat. Másnap reggel
zasztó kunyhóban. beszálltunk ultramodern szárazföldi hajónkba, amelyet turista­
Az izzasztó kunyhó egy kicsiny építmény, amely tíz-har­ busznak is neveznek, és elindultunk az ősi földre a láthatat­
minc ember befogadására képes. Általában vörös fűzfa ágai­ lan nép felkutatására.
ból készül, amelyeket egy speciális technika alkalmazásával
úgy erősítenek egymáshoz, hogy egy szerkezetet alkossanak.
Ezután különféle anyagokat, régen állatbőrt, manapság taka­ navajók

rókat pakolnak egymásra egészen addig, amíg belül teljesen A navajó nevet a fehér emberek adták nekik. Maguk közt
sötét nem lesz. Az apró kihajtható ajtót legtöbbször a kuny­ dinének hívják törzsüket. Nyelvükben ez a szó annyit tesz:
hó kelet felé néző oldalán helyezik el. „Isten gyermekei". A navajó szó spanyol eredetű, és tolvajt
A bejárat előtt hatalmas tüzet raknak, amelybe különle­ jelent. Világos, hogy nem szeretik a navajó nevet. Először
ges vulkanikus köveket helyeznek, és addig izzítják őket, míg okét látogattuk meg, hogy engedélyt kérjünk arra, hogy az
teljesen narancsvörös színűek nem lesznek. A köveket ez­ ő földjükön szertartást végezhessünk. A hopikkal egyetem­
után egyenként behordják a kunyhóba lapáttal vagy vasvil­ ben ők az anasazik világa felé nyíló kapuk őrei. Minden itt
lával, és elhelyezik őket az izzasztókunyhó közepén. Amikor kezdődött.
a kövek kihűlnek, újabb köveket hoznak be, és kezdetét vesziJ Hopi mentorom, Dávid nagyapám egyszer felgyújtotta
egy újabb imakör. Időnként az izzadás az emberi tűrőképes­ I a szívemet látnoki képességével. Dávid nagyapám volt az a
ség határait súrolja, de megvan ennek a maga célja: lehetővé vén, aki a hopi próféciákat őrizte, mielőtt elhagyta ezt a vilá­
teszi, hogy tisztátalan részünktől megszabaduljunk. Ez a ritu­ got. Megvolt az ő engedélye, de szükség volt arra is, hogy a
álé olyan tisztességet ad az embernek, amely minden idők­ navajók megnyissák előttünk a szívüket, és ők is megadják
ben szükséges ahhoz, hogy a prófécia beteljesülhessen. nekünk az engedélyt arra, hogy Arizonába, Utah-ba, Colo-
Csoportunk azzal a tudattal lépett az izzasztókunyhóba, ladóba és Uj-Mexikóba is átnyúló földjükön szertartást
hogy ezáltal a Földanya méhébe jut be, ahol neki, a Föld­ mutassunk be, vagyis mindenütt, amerre dolgunk lesz.
anyának, az Égatyának és a Nagy Léleknek énekelnek és imád­ A navajókat sosem láttam még megnyílni a fehér em­
koznak majd kérve a megtisztítást, hogy az előttünk állo berek előtt, mert ők mindezidáig csak hazugságot és romlást
szent útra felkészülhessünk. hoztak nekik. A navajók a fehér embert villás nyelvűnek tar­
Izzadás után elmentünk egy barátunkhoz, ahol egysze­ lói ták, mint a kígyót, aki mindig mond valamit, de aztán
rűen bemutatkoztunk egymásnak, és ettünk egy jót. 1 lelj i mást cselekszik, és kiábrándultságukat továbbadták generá­
zenészek szívükből jövő, vibráló zenét játszottak didgeridoo-n. cióról generációra. Az én életem során sosem találkoztam

208 2og
olyan navajóval, aki megbízott volna, de akár csak barátsá­ gyógyulásáért imádkoztunk. Igazán megható és rendkívüli
gosan viselkedett volna egy fehér emberrel. Am ha az ember élmény volt.
tisztában van azzal, hogy az élet csak egy álom, akkor a lehe­ De a csoport több tagja már korábban, a Canyon de
tetlen valósággá válhat. Sokszor láttam az utálatot a navajók Chellyben töltött első napunk éjszakáján megtapasztalta a
szemében, de amikor a Canyon de Chellyhez értünk, ennek diné szív megnyílását. Én ennek a folyamatnak a közepénél
épp az ellenkezőjét tapasztaltuk. Az ottani navajó indiánok távoztam, mert meditálnom kellett, hogy felkészülhessek
közel engedtek minket a szívükhöz, és szent földjüknek olyan .ura, ami előttünk állt. Ezért valaki más elmondása alapján
részeibe vezettek el, amelyeket általában nem fednek fel a .idom közre a történetet alább.
külvilág előtt.
Navajó vezetőink elvezettek bennünket szülőföldjük A csoport egyik tagja, John Dumas, úgy dön­
kanyonjaiba, és megmutatták azokat a sziklarajzokat is, tött, társul egy navajó furulyáshoz, aki két dobos
amelyeket még az anasazik, az ősiek készítettek, akik még I kísérőjével abban a navajó étteremben szórakoz­
navajók előtt éltek arrafelé. A mi esetünkben nagy körültekin­ tatta a vendégeket, amelyikben a mi csoportunk
tés mellett olyan szent helyeket is megmutattak, és elmond­ vacsorázott. John furulyán és didgeridoo-n játszik,
tak olyan történeteket is szent földjükről, amelyeket más és a zenéje révén, amelyet oly ügyesen és érzelme­
fehér látogatók sosem hallottak. sen játszott, csoportunk valóságosan egybeolvadt
Csoportunk tagjainak többsége nem ismerte a történel­ a navajókkal. Élvezetes örömzene volt ez, amely
müket. Azt gondolták, teljesen normális, hogy a navajók késő éjjelig tartott.
ennyire barátságosak velünk, de néhányan azért átlátták, Bár a legtöbbünk már nagyon kifáradt a napi
hogy nem ez a helyzet. Vezetőnk elmondta, hogy már sok kirándulásoktól, nem tudtuk rávenni magunkat,
csoportot vezetett végig a kanyonon, de a miénk más volt. hogy elinduljunk. Nagyon szép élmény volt. Maga
Érdekes információkat fedett fel előttünk törzsével és az a zene rendkívüli volt. A szívek közötti kommuni­
anasazikkal kapcsolatban, amelyeket leginkább családon káció, amely nem csak a zenészek, hanem a nava­
belül szájhagyomány útján adtak tovább egymásnak. jók és a mi csoportunk tagjai között is létrejött,
A Canyon de Chellyben töltött második nap során nava­ mindannyiunk számára az egyik legcsodálatosabb
jó vezetőink csatlakoztak hozzánk a szertartásra, amelyei megtapasztalását jelentette annak, hogy mi a ba­
egy olyan sziklán végeztünk, amelyről be lehet látni a kanyon rátság és a gondoskodó szeretet. Most először,
titkos szívét. Együtt léptünk be a „szív terébe", ahol a vidé legalábbis ott abban a kicsi szobában, a navajók
és a fehér emberek eggyé váltak. John ragyogó

210 21i
szemmel játszott, és a belőle sugárzó öröm <JL második gyógyító kbl

észrevehetően tükröződött navajó barátaink A Canyon de Chellyből átutaztunk az új-mexikói Chaco


arcán is. Canyonba, az anasazik legfőbb központjába. Azt gondoltuk,
A végén, amikor már menni készültünk, egy Chacoban készítünk majd egy gyógyító kört, de amikor oda­
nagyon-nagyon öreg ember odasétált a mikrofon­ értünk, kiderült, hogy a kormány rendeletben megakadályoz-
hoz. Azt mondta, a második világháborúban na­ la mindenféle hasonló szertartás lehetőségét a környéken,
vajó kódbeszélő volt, és tagja volt annak a csoport­ beszéltünk helyi tisztviselőkkel, de egyértelműen megtiltot­
nak, amelyik kitűzte a zászlót Iwo Jimára. Három ták, hogy akár egy dobot is bevigyünk a területre.
másik navajó is volt vele Iwóban. Már mindany- így hát ehelyett elmentünk mindannyian a legfőbb ősi
nyian meghaltak azóta, őt kivéve. Lassan, ténysze­ romhoz, ahol magához vonzott bennünket az egyik elhagya­
rűen közölte a nevüket, és elmondta egyenként tott kiva. Az energia itt nagyon erősnek érződött. Nyitott
mindegyikükről, hogyan haltak meg. lerű volt, mert az elköltöző chacoiak a maguk mögött ha­
Azt mondta, írt egy szakrális dalt arra az iwo gyott civilizáció legnagyobb részét elpusztították. A kiva tető­
jimai napra, és a csatára, amit ott vívtak. Aztán szerkezete már nem volt meg. Semmiféle módon nem lehetett
ott, a zsúfolt teremben kíséret nélkül megtisztelt bejutni, így inkább körülvettük a kivát, és megkezdtük a szer­
minket azzal, hogy ősi szokás szerint elénekelte tartást kizárólag testünk és lelkünk segítségével.
nekünk a dalát. Engedélyt kértünk a kapcsolat létrehozására, de csak
Mielőtt elhagyta a tennet, mindannyiunk előtt csend volt a válasz.
megállt, hogy megöleljen bennünket. Ezután járkálni kezdtünk a hely környékén, és próbál­
tunk egyénileg kapcsolatba lépni a vidékkel és az Ősiekkel.
Ez a történet csak akkor nyer belső értelmet, ha felis Csak ez az út maradt számunkra.
merjük, milyen szokatlan dolog az a navajók körében, hogy Először a csoport néhány tagjával egyetemben felmász-
az általuk fehér embernek nevezett személyekkel barátkoz­ l.nn egy szikla oldalán egy olyan pontig, ahonnan be le­
nak. Tudták azonban, hogy az ő céljuk a mi célunk, vagyis I hetett látni az egész kanyont. Egy kicsit furulyáztam, hogy
Föld belső világának és az anasaziknak a meggyógyítása. i.ihangoljam a szívemet a tájra, majd egy belső hang azt
mondta, folytassam egyedül felfelé egészen egy olyan szikla­
i é i incig, amely a csoport előtt (és a kormány tisztviselői
elolt is) rejtve van.

212 2
' 3
A Chaco Canyonban szárazság tombolt. Nemhogy eső, hogy ennek hamar el kell készülnie, ha egyensúlyt akarunk
de még csak egy pici nedvesség sem fordult elő. Az élet itt hozni a vidéknek.
az ujja hegyével kapaszkodott meg. A Földanya arra kért,
hogy ezen a rejtett helyen építsek egy gyógyító kört, majd
kiva szertartás
kapcsoljam össze energetikailag az én arizonai vidékemmel,
amely több száz mérföldre volt onnan. A következő napon, miközben egy alkalmas helyet ke­
Találtam néhány kisebb vasérc darabot, amelyekből egy restünk a gyógyító kör szertartására, meglátogattunk két, a
nagy lapos kövön kiraktam a kört. A Földanyához imádkoz­ Chaco kultúra idejéről ránk maradt ősi anasazi romot. Le
tam ugyanúgy, mintha ez egy hagyományos méretű gyógyí­ vannak zárva, és nagy gonddal karbantartják őket a hivata­
tó kör lenne, és arra kértem, kapcsolja össze ezt a kicsit azzal, los gondnokok.
amelyik az otthonom mellett található, ahogy az utasítást A Pisztráng-romoknál végigmehettünk a szakrális épít­
kaptam. mények és az ősi anasazik által lakott házak belsején. Addig
Körülbelül másfél órával később úgy éreztem, kész va­ is tudtuk, hogy az anasazik termetre igen kicsik voltak, de az
gyok. Visszatértem a csoporthoz, és újfent turistává váltam. ajtaik mérete aztán végleg tudatosította ezt bennünk.
Tudni kell mindehhez, hogy otthon Arizonában már vagy Az azték romoknál, amelyek igazából anasazi romok,
két hete zuhogott az eső, és minden gyönyörűen kizöldellt. fordult elő először és utoljára az utazás során, hogy egy
A tűz már történelem volt. De amikor a chacoi gyógyító kör fedett, földalatti kivába bejutottunk. Éreztük az energiát és
összekapcsolódott az arizonaival, az arizonai kör energiáját a kiva rejtelmességét. Csoportunk helyet foglalt egy kör alakú,
elnyelte a Chaco Canyon. Családom elmondása szerint más­ barlangszerű teremben a padokon, amelyeket a látogatók­
nap az arizonai időjárás visszaváltott a megszokott száraz­ nak készítettek oda, majd beszéltem egy kicsit az anasazik
ságra, ami azelőtt volt jellemző, hogy megalkottuk volna kis eredetének történetéről, és ahogyan kiemelkedtek a harma­
családi körünket. dik világból. Elmeséltem, hogy a kiva milyen kapcsolatban
Én abban a pillanatban éreztem ezt az átállást, amikoi van azzal a világgal a szimbolikus „sipapuja" révén, amely a
megtörtént, rögtön, amikor elkészültem a kis gyógyító kör­ tetején látható, amelyen keresztül az ősiek kimásztak a fel­
rel a Chaco Canyonban. Olyan volt, mintha elhagyott volna színre. Ezután mindannyian beléptünk a szív szakrális teré­
az életerőm. Nagyon személyes élmény volt. be, amint többször is tettük az utazás során, és elvégeztük a
Meséltem a többieknek is ezekről az eseményekről, és a/l gyógyítás szertartását.
mondtam nekik, hogy tovább kell keresnünk azt a helyet, Nem emlékszem már arra, mit mondtam, de emlékszem
ahol a csoportunk gyógyító körét kialakíthatjuk. Tudtam, az energiára. Emlékszem, hogy a látogatók között bejött egy

2 14 2'5
család is, akik tisztelettudóan közénk álltak, és bekapcsolód­
tak a szertartásba. Éreztem az ősiek jelenlétét körülöttünk,
összekapcsolódtunk velük. A Föld mélyén a sötét teremben
meditálva az ő útjukat készítettük elő.
Egy kiegészítés: mialatt a kivában imádkoztunk, meg­
kértük az anasazikat, hogy jöjjenek közénk. Miután a szer­
tartás befejeződött, csoportunk több tagja is készített fo­
tókat. Ezeken a fotókon láthatóak a jelenlevő anasazi lelkek.
Összesen több mint húsz fényképezőgép volt ott, amelyek
fotóin ugyanazok a fénygömbök láthatóak, de most csak há­
rom különböző fényképezőgép fotói vannak meg. Ezek

Anasazi gömb l

Anasazi gömb 2

Szertartás az anasazi kivában. John Dumas didgeridoo-n játszik

a szertartás közben. Nicole Andra fotója

2/6
a fénygömbök nem amiatt láthatóak, mert a fény tükröző­ valaha, amiről tanúskodik az összes ősi rom minden irány­
dött a fényképezőgép lencséjén, mert mindegyik fényképező­ ban. Az anasazik jelenléte rendkívül erős volt ezen a
gép képein megjelentek. Az anasazik igazából velünk voltak, helyen, ezt mindannyian éreztük: jelenlétük szívünk húr­
ami egyre nyilvánvalóbbá vált utazásunk folytatása során. jait feszegette.
Zsálya illata töltötte be a levegőt. A titkos oldalsó kanyo­
nok a sas-lelkek otthonai voltak. A talajon ősi agyagedények
öloszlántűz és végzet
leküdtek, mintha csak azért tették volna őket oda, hogy
Másnap beültünk négykerekű otthonunkba, és elindul­ minket a cél felé vezessenek.
tunk észak felé, Coloradóba, a Négy Sarok vidékének harma­ Oroszlántűz nem csak egyszerűen az Amerikai Nemzeti
dik államába, az anasazik birodalmának legészakabbi tájára. l'arkok szolgálatában állt, hogy a legészakabbi anasazi romo­
Ahogy közeledtünk a Hovenweep Nemzeti Emlékhely kai őrizze, hanem sámán is volt, aki majdnem egész életét
tágas, nyitott tereihez, mindannyian érezhettük ennek a az ősiek tanulmányozásával töltötte, és igen sokat tudott
kietlen tájnak csodálatos energiáját. Az anasazik legfőbb Irról, hogyan élték az életüket.
romjánál álltunk meg, ahol találkoztunk egy parkőrrel, aki I Maga Hovenweep ugyanazon a hosszúsági körön talál­
Hovenweep romok egész területén szolgált az Egyesült Álla­ ható, mint a Chaco Canyon, közvetlenül a „szent vonalon",
mok Nemzeti Parkjainál. Neve Oroszlántűz volt. I Chacoból egyenesen északnak tartó Nagy Északi Út fölött.
Amikor Oroszlántűz megtudta, mit képviselünk mi spiri­ Ma senki sincs, aki tudná, hogy eredetileg mire tervezték ezt
tuális szempontból, és rájött, miben mesterkedünk, vagyis a/, utat, vagy miben állt fontossága. De Hoveweepen ez az
hogy szeretnénk egy gyógyító kört építeni az anasazik meg­ ni vezetett keresztül, és egykor nagy energiájú terület volt.
gyógyítása érdekében, rögtön tudta, hogy a kormány nenl Amikor megérkeztünk oda, rögtön tudtam, hogy jó he­
járul hozzá ahhoz, hogy ezt egy nemzeti park területén vil lyen járunk. A csoportban mindenki érezte ezt. „Otthon"
gyük véghez. Szíve megnyílt előttünk, és felajánlotta, hogy voltunk Hovenwecpben, és mindannyian megéreztük azt,
elvisz minket saját földjére, ami a Hovenweep Nemzeti Em­ hogy itt kell megalkotnunk a gyógyító körünket az anasazik
lékhely területén található, és amelyen szintén találhatók ana-j meggyógyítására.
sazi romok. Földjét egyszerűen csak Hovenweepnek nevezte. Azzal kezdtük, hogy végigmentünk az ősi épületek kö­
Birtokáról, amely remek kilátást biztosított, be lehetett zölt. Egyikbe-másikba be is mehettünk, és újra megbizonyo­
látni az. összes szent hegycsúcsot, és az anasazik és a modem sodhattunk arról, hogy milyen alacsony termetűek lehettek
indiánok által lakott területeket minden irányban. A földje a/ ősiek.
környékén anasazik százezrei, birtokán anasazik százai éltek

2 18 2ig
A gyógyító kör kialakítására nem csak Oroszlántűztől és FIVÉREINK - A négylábúak, a szárnyasok, a víz gyer­
feleségétől, Marytől kaptuk meg az engedélyt, hanem a Föld­ mekei és akik csúsznak-másznak
anyától is. Azt mondta nekünk, hogy nyugodtan kezeljük ezt * NŐVÉREINK - A helyhez kötött nép: az erős fáktól a
a földet úgy, mintha a mi a saját földünk lenne. Ha a kör el­ kicsiny virágokig
készül, akkor Oroszlántűz és felesége, a vidék hűséges őrzői Az E M B E R I F A J - Elődeinktől kezdve, akik először jár­
vigyáznak majd rá. És ahogy elmondták, évekkel ezelőtt tak ezen a földön gyermekeink gyermekeivel
megkapták jövendölésben, hogy egyszer eljövünk, és be­ bezárólag, hét generáción át. Leginkább hozzájuk
mutatjuk ezt a szertartást. szólunk.
Még mielőtt megérkeztünk volna, anélkül, hogy egyál­ Ö N M A G U N K , akik itt és most jelen vagyunk és
talán utunk céljával tisztában lett volna (emlékeztetőül: küzdünk.
eredetileg a Chaco Canyonban szerettük volna megalkotni Azért vagyunk itt, hogy megszőjük az új valóságot.
a gyógyító kört), Mary írt egy verset, hogy így tisztelegjen Szövéskor a fonal, a szövet és a minta szépséget
utazásunk előtt. hoz létre.
Alapnak vesszük a fonalat,
(Szövés Az emberi energiát, a különféle kultúrák tapasztalatait,
Itt állunk, a nagy szent hegyek között, a sipapunál, ahol közösségeink és családjaink erejét és büszkeségét,
világunk létrejött. A Föld négy sarkából jöttünk, A történelmet, a saját utunk járásával járó küzdelmeket
szeretetben elhozván kultúráinkat, nyelveinket. keket egybefonjuk, és kifeszítjük a szövőszéken, hogy
A megértést keressük, a növekedést és a változást megalkossuk a fonalat, és alkotásunk alakot nyerjen.
magunknak, nemzeteinknek és a világnak. Fi re szőjük napi utazásaink szövetét, a szépség szálait,
Ezt szeretnénk! Itt és most egy új világot létrehozni, amelyeket egyenként összesodrunk a tisztesség
egy új valóságot szőni! egymást követő lépcsőivel, miként tetteink az időt
Segítségért imádkozunk, és megerősítést kérünk a világ a történelemmel.
szent energiáitól! F,s a minta?
* LEVEGŐ - A négy irány szelei, a szelek, amelyek A minta, amely az emberiséget elvezeti a megértésre,
elmozdítják a csillagokat a változásra?
* Víz - Eső, folyók, patakok pl a mintát tanáraink készítik és a mi szándékunk
* TŰZ - Napunk és az égen táncoló villámok fonnálja.
* FÖLD - Anyánk, a földje, sziklái és hegyei

220 22 /
<Jí haimadik gyógyító köl
Szándékunk az, hogy létrehozzunk egy olyan világot,
amelyben minden lélek, emberi, állati, Hovenweep hatalmas. Keresztbe-kasul bejártam a terü­
növényi és ásványi, harmóniában, egyensúlyban, letet, és közben „ráérzessél" próbáltam megtalálni a meg-
egészségben és örömben él. lelclő helyet ennek az igen fontos szertartásnak. Végül aztán
Kérjük tanítóinkat, hogy olyan cselekedetekre egy bizonyos ponton felfigyeltem arra, hogy onnan nézve
vezessenek bennünket, amelyek a hegyek és a közelben levő ősi anasazi kanyonok egy vo­
ezzel a szándékkal összhangban vannak. nalba kerültek. Egy-két méterrel arrébb, dél felé található
Szeretnénk a bennünk lakozó istenséget kinyilvánítani, Cgy anasazi rom, amelynek réges-régen elsődleges fontos­
ami képes létrehozni ezt az új valóságot. sága volt, mivel ez volt a legmagasabb pont a környéken.

Ez a mi időnk. Szívem mélyén tudtam, hogy ez a megfelelő hely.


Meghalljuk a hívást. Körülnéztem, és az egyik nagy szikla mintha azt mond-
Együtt egy új világot szőhetünk! la volna nekem, hogy ő a központi kő, ezért ezt jelöltem
ki a megalkotandó gyógyító kör középpontjának. Még
Mary verse teljesen letaglózott bennünket. Arról szólt, ncgy másik élő követ találtam, amelyekkel a négy égtájat
ami azelőtt mindannyiunkat foglalkoztatott, amiről mind­ Jelöltem, így végül a kör kb. tíz méter átmérőjű lett, és ké­
annyian beszéltünk, pedig csak egy nappal azelőtt találkoz­ szen állt arra, hogy a csoport kiegészítse.
tunk vele. Még meglepőbb volt, hogy a vers említi a „föld A többiek még mind a légkondicionált buszban ültek a
négy sarkát", és a „sok kultúrát, sok nyelvet". Marynek fogal­ hűvösben, és várták, hogy elvégezzem a teendőimet. Ekkorra
ma sem lehetett arról, hogy a velünk levő emberek fele nem inai majdnem fél mérföldnyire eltávolodtam tőlük, ezért
amerikai. Csoportunk tagjai sok-sok néphez tartoztak. Kettő valakit utánam szalasztottak, hogy visszahívjon a csoporthoz.
közülük még angolul sem beszélt, ők a szívükkel hallgattak Mindnyájan kiszálltak a buszból, és lelkesen várták, hogy
minket. belekezdjünk abba, amiről mindannyian tudtuk, hogy nem
A Hovenweepben tartott kiva szertartást követően eljött esak egyszerűen meggyógyítja az anasazikat és a modern
az ideje annak, hogy megkeressük azt a helyszínt, ahol a K i i ban élőket, hanem minden jelenlevő személy évezredek-

gyógyító körünket el kell helyeznünk. le visszavezethető családfáját is. Az elődök spirituális egész­
ségéért, és a Négy Sarok vidékének meggyógyításáért vég­
iét I szertartásba úgy kezdtünk bele, mint a Föld gyermekei
és az emberiség egyetlen családjának tagjai.

223
Először is mindenki elindult különböző irányokba, hogy
„beszéljen" a vidéket borító kövek lelkével, és engedélyt kér­
jen tőlük, hogy felhasználhassuk őket a gyógyító körben. Az
emberek egyesével visszajöttek az élő kővel, melyet a szívü­
kön tartottak. így készültek arra a pillanatra, amikor meg­
kezdhetjük a kör kialakítását. Egyeseknek többször is neki
kellett indulniuk.
Két férfit és két nőt jelöltünk ki a négy égtáj jelölésérc.
Ők az irányjelző kövek mögött foglalták el helyüket.
Azzal kezdtem az imát, hogy még egyszer engedélyt kér­
tem, majd meghatároztam a gyógyító kör létrehozásának
célját és szándékunkat. Ezután az égtájak kiválasztott őrzői
Gyógyító kör
egyesével elmondták imáikat, amelyekkel védelmet és szent
áldást kértek az égtájukra, és a körben elfoglalt helyükre. Így végül a szív ritmusa szerint elkészült az Új Álom
Ezután dobos és énekes kíséretre az emberek egyenként (gyógyító Köre.
behozták a köveiket a szent helyre. A keleti kapun léptek be, Mindannyian leültünk, majd egy kis csendet követően
és minden követ az égtájak őrzőinek ajánlottak, majd elhe­ iMegkezdődtek az egyéni imák. Mindenki, aki a „beszélő
lyezték őket a körön belül. Először egy kőkört hoztak létre, Ideát" a kezében tartotta, gyönyörű szakrális imákat mon­
amelyben a kövek oldalai összeértek a mellettük levőkkel. dóit a körnek. Imákat a vidék és az itt található életformák
Ezután létrehoztak egy kőkeresztet ezen a körön belül, amely <.',\ógyulásáért, hogy újra jöjjön az eső, és folyjanak a folyók,
a négy égtájat jelezte. (Ezt a keresztet jegyezzük meg!) imákat az egészségért, szeretetért, virágzó szépségért, az.
Mivel a kör átmérője durván tíz méter volt, több mini emberi kapcsolatok hannonikus virágzásáért és az indiánok
két óra kellett ahhoz, hogy elkészüljünk vele. Az energia ts a fehér emberek közötti viszály feloldódásáért.
addig nőtt, amíg végül már meg is „láttuk" az anasazikal, Az emberek szíve megnyílt, a hely energiája és ereje
akik velünk táncoltak, és a beteljesülés felé vezettek minkéi pedig csak nőtt egészen addig, amíg mindenki meg nem
A csoport minden tagja elhelyezett egy követ, majd csatla­ nzolalt. Szertartásunkat hihetetlen energia és a tisztaság
kozott azokhoz, akik a körön kívül táncoltak, imádkoztak, f i/.ésc övezte.
énekeltek vagy doboltak, és arra vártak, hogy elhelyezhesse­ A végen egy különleges, még a Taos Pueblo indiánok
nek egy újabb követ. k ö z ö t t tanult szertartásokon alapuló rituáléval zártam.

221]. 225
Ez a rituálé még több életet vitt a körbe, mert létrehozott önmagából ad azért, hogy a többieket segítse. Ezen a jelen­
egy piramist, melynek csúcsa magasan az égben van, talap­ tőségteljes estén az égi bölcsesség olyan oldalát mutatta meg
zata pedig mélyen a talajban, és így összekapcsolja a Földet nekünk, amelyet csak kevesen ismertek korábban. Együtt
az egekkel. Középpontjában pedig a gyógyító kör van. A pi­ néztünk a Galaktikus Központ irányába, ahogy ő tanította
ramis célja az volt, hogy esőt és spirituális egyensúlyt hoz­ nekünk, és saját, egyéni imáinkat együtt mondtuk el a koz­
zon a Négy Sarok területén létező minden lény számára. mosznak. Az Egatya meghallgatta az imáinkat.
A gyógyító kör szertartása után a Földanya azt mondta Ezután lassan mindannyian visszasétáltunk a buszhoz,
nekem, hogy öt nap múlva esni íog az eső, és ezt én el is .iliová csak a csillagok fényénél tudtunk visszatalálni. Az
mondtam a csoportnak (erre képeztek ki a Taos Puebloban). anasazik évszázadokkal korábban ugyanígy jártak ezen a
Mivel egy történelmi szárazság közepén álltunk, ez az üze­ vidéken. Egymást megölelve próbáltuk örökre a szívünkbe
net reménysugárként érkezett a környéken élő emberek Járni legbelső érzéseinket.
számára. Ereztem, amint a három gyógyító kör összekapcsolódik
Azt szerettük volna, hogy ez az eső kezdje meg a Dél­ egymással, a paysoni, a kicsi a Chaco Canyonból és ez,
nyugat újjáépítését, hozzon vizet a földnek, szeretetet és ¡1 melyet ma hoztunk létre. Biztos voltam benne, hogy hama-
gyógyulást a fehér emberek és a bennszülött indiánok közölt rosan megérkezik az eső.
fennálló kapcsolatnak. Es ami még ennél is fontosabb, az anasazik előtt meg­
Mindannyian éreztük a szeretetet és a békét. Éreztük nyílt egy örvény, amelyen keresztül visszatérhetnek ebbe a
hogy az anasazik ott vannak velünk. Nagyon jó érzés volt. világba, hogy aztán majd velünk jöhessenek akkor, amikor a
küld fellép a magasabb tudatossági szintre, amit sokan fel­
emelkedésnek neveznek. Ezáltal a Földet körülvevő egység-
találkozás a csillagokkal
ludat háló tökéletes egyensúlyba kerül.
Amikor besötétedett, és a csillagok felragyogtak az égen.
mindnyájan összegyűltünk a központi anasazi romoknál,
vidék legmagasabb pontján. Itt Dániel Giamario, a sámái <-Mz ősi sziklafiázak

asztrológus, aki szintén velünk utazott, és az út során bölcses­ Másnap szerettük volna megnézni a mesa verdéi és a
ségét megosztotta velünk, újfent arra hívott bennünket, mint liovcnweepi anasazi sziklaházakat. Mesa Verde az anasazik
korábban máskor is, hogy nézzünk fel vele együtt az égre. egyik leggyönyörűbb lakóhelye volt. Ez tulajdonképpen egy
Dániel tudása és az ősi dolgokra irányuló érzéke egysz magasan fekvő fennsík, amelyet göröngyös hegyek vesznek
rűen bámulatos. Az utazás során Dániel az a csillag volt, a körül. A hatalmas szárazság miatt azonban ott is éppen

22Ó 227
erdőtűz pusztított, ezért a Mesa Verde Nemzeti Parkot le­ megtiszteltetésnek vettem, hogy ott lehetek, hogy alig tud­
zárták a látogatók elől. Igv a Mesa Verdét őrző ute indiánok tam megszólalni. A múlt hangjai vettek körül, az anasazik
vittek be minket külön a rezervátumnak arra a részére, amely életéről és jellemük nagyságáról beszéltek. Beléphettem ott­
csak az övék, és nem a Nemzeti Erdészeti Szolgálathoz, tar­ honaikba, megérinthettem azokat a köveket, amelyeket ők
tozik. Olyan rész volt ez, amelyet addig csak nagyon kevés is érintettek, megtapogathattam az általuk évszázadokkal
fehér ember láthatott vagy ismerhetett hallomásból. azelőtt készített agyagedényeket.
Nagy, repülőgépszerű belsővel rendelkező légkondicio­ Aznap éjjel, Mesa Verde után, álmot láttam.
nált buszunknak odafelé menet sok apró, rossz úttal kellett
megküzdenie a cédruserdőben. A buszsofőrünk néma ijedt­ <Jlz elveszett gyermekek
ségben tette a dolgát, attól félt ugyanis, hogy talán sosem Ez az álom annyira világos volt, hogy mint általában
tud majd kijutni a busszal ebből a vadregényes erdőből. De ilyenkor, felfigyeltem különlegességére. Többnyire megjegy­
minden rendben ment. zem ezeket az álmokat, mivel spirituális növekedésemhez
Az ute indiánok nagy megbecsüléssel viseltettek irántunk, fontosak.
hiszen ők is ismerték a célunkat. Ebéd közben vezetőnk Ebben az álomban a családommal éltem Mesa Verde
történeteket mesélt az ute indiánok törzsi történelméből. közelében, egy olyan házban, amit azelőtt még sosem láttam.
Majd elvezetett bennünket egy mély kanyon széléhez. Lehe­ A garázsba tartottam, hogy beszálljak a kocsimba. Az álmom­
tetlennek tűnt, hogy bárki is képes legyen lemászni kötelek ban a garázsnak hatalmas tere volt, és indiánok laktak benne.
nélkül. Mutatott nekünk három kézi készítésű falétrát, me­ Odamentem hozzájuk, és megkérdeztem, hogy minden rend-
lyek a kiálló sziklákon vezettek lefelé. Ixn van-e, de elfutottak. Sosem történt még ilyen azelőtt.
A csoport több tagja is kénytelen volt megküzdeni a ma­ Emlékszem, amikor arra gondoltam: „Milyen furcsa, hogy
gasságtól való félelmével annak érdekében, hogy a meredek pont a garázsomban akarnak lakni!"
létrán lejusson a lenti sziklák pereméig, ahonnan be lehel
Azután az autóm felé menet megláttam három indián
jutni a sziklaházakba. Volt egy nő, aki csak úgy mert lemász­ címeket a garázs végében futkározni. Amikor megláttak,
ni, hogy fölötte, alatta és két oldalt mellette is segítők voltak, piobáltak elbújni előlem. Odamentem, hogy megnézzem,
de végül lejutott, és vissza is tudott mászni. Szembeszálll a 'iová bújtak, és beszéljek velük. Ugy láttam, hogy egy méter
félelmével, akárcsak a többiek. Ezek az emberek nagy goiuU lincrőjű kerek lyukba menekültek. Tudtam, hogy azelőtt
dal figyeltek egymásra. A csoport valóságosan Eggyé vált. In.scm láttam még ezt a lyukat.
Amikor beléptünk ebbe a varázslatos helyiségbe, élei lel
telinek találtuk. Az anasazik lelke töltötte be. Olyan nagw

22g
Belenéztem a lyukba, és úgy láttam, hogy mélyen a A főnök látta a reakciómat.
Föld alá megy, ezért beleugrottam, hogy megtudjam, mi - Köszönöm, hogy itt vagy. - mondta. - De most men­
van ott lenn. ned kell.
A földalatti tér egy hatalmas, három és fél méter magas így hát megfordultam, és visszamentem a garázsomban
és ugyanilyen széles csatornába nyílt, ami lefelé lejtett. Sen­ levő nyíláshoz. Otthonom körül most több gyemnek volt, de
kit sem láttam, így elindultam, hogy felfedezzem a helyet. nem zavartam őket. Nem is tudtam, mit kellene tennem.
Egész biztos, hogy nem mentem még egy negyed mér­ Az álomnak itt vége lett.
földet sem, amikor észrevettem, hogy néhány ember, illetve A gyógyító kör szertartása alatt egész végig éreztem az
jópár ember, kicsivel arrébb az utamban álnak. Leginkább anasazik jelenlétét, ahogy a csoport több más tagja is.
csak a szemüket láttam. Akkor azonban nem raktam össze a dolgokat, és nem hoz-
Először nem tudtam, kik ők, de mikor a szemem kicsit I am kapcsolatba ezt az álmot az anasaziknak az utunk során
hozzászokott a sötéthez, megláttam, hogy mindannyian végig érezhető jelenlétével.
gyerekek, tíz évestől tizennyolc-tizenkilenc éves korig.
Senki sem szólalt meg. Csak néztek engem. És nem akartak
átengedni.
<5gy csoáás lituálé
Egyszer csak három, a harmincas éveik vége felé járó Másnap reggel az ég ragyogó tiszta volt, amint a nava-
férfi jelent meg, előrébb nyomakodtak, odajöttek hozzám, jok nemzeti emlékhelye felé, a Monument Valley felé igye­
és a szemembe néztek. Ezek az emberek tele voltak sebek­ keztünk.
kel, horzsolásokkal és elfertőződött sebhelyekkel. Piszkosak Egy sima, vízszintes úton haladtunk, és már majdnem a
voltak, és látszott rajtuk, hogy segítségre van szükségük. szent, égig érő vörös hegységekkel övezett navajó völgybe
A legöregebb közülük, aki talán negyven éves is megvolt, eilíink, amikor látomásom volt. Magunk előtt az út mind­
beszélni kezdett. Azt mondta, ő az anasazik főnöke, és tudni kel oldalán minket figyelő anasazik tömegét láttam. Száz­
szeretné, miért vagyok ott. Azt mondtam neki, hogy én csak ezrek lehettek ott belőlük.
segíteni akarok. Egy férfi elindult a feléjük közeledő busz felé, majd mint­
A gyerekekhez fordult, és intett nekem, hogy én is néz­ egy egy méterre megállt, ekkorra már a látomásom közép­
zek rájuk. Úgy láttam, hogy ugyanúgy néztek ki, mint a fér­ pontjában volt. Ő volt az álmomban az anasazi törzsfőnök,
fiak. Megrendítő volt látni ennyi sebesült, szenvedő gyere­ csakhogy ezúttal királyi, fenséges megjelenése volt, tollakkal
ket. Csak arra tudtam gondolni, hogy hogyan lehetne rajtuk líszített sokszínű, gyönyörű ruhát viselt. Beszélni kezdett.
segíteni.

230 23 1
Azt mondta, őseik megjövendölték a gyógyító kör szer­ len megfogta a mellette levő kezét, és mély szívbéli kapcso-
tartását, amit bemutattunk, és általa újra kapcsolatba lép­ jött létre közöttünk. Ekkor, teljesen spontán, könnyek kö­
hettek a külső világgal. A kör és szeretetteljes szándékunk zött, egy emberként énekelni kezdtük a „Csodás kegyelem"
által népe végre megszabadulhat a szörnyű bajtól és szenve­ kezdetű éneket, és közben magunk körül látni véltük a
déstől, amiben addig éltek. Többször is megköszönte erő­ gyerekeket, akik egyre jobb kedvre derültek.
feszítéseinket. - Elvesztem, de megkerültem!
De azt is elmondta, hogy csoportunk energiája nincs Abban a szent pillanatban, amikor énekelni kezdtünk, a
tökéletes összehangban. Megláttam önmagamat. Egy pólót buszvezető hirtelen lefordult a 666-os útról a l6U-as autóút-
viseltein, amelynek közepén egy X látható egy kör közepén. la, és megindult a Négy Sarok felé, Utah, Colorado, Új-
Azt mondta, hogy el kellene forgatni az energiánk X-ét, Mexikó és Arizona államok találkozási pontja felé.
hogy kereszt alakú legyen. Azt is mondta, hogy ehhez mind­ Újra megjelent előttem az az anasazi főnök, akivel a
annyiunknak közelebb kell jönnie. látomásban találkoztam. Azt mondta: „Nézd!" A kör és az X
Elmondása szerint ők megrekedtek a világok között, és kepe, amit korábban is mutatott nekem, egy gyógyító kör
nekünk azért kellett eljönnünk, hogy őket felszabadítsuk. kepévé alakult át, melyben a négy sarokkő kereszt alakú volt.
Mindenki, aki akkor ott ült a buszon, ezt a küldetést kapta - Most egy szertartást kell elvégeznetek - folytatta. - Áll-
erre az életére. Minden munka és nehézség, amit el kellett |.ilok a Földanyára!
szenvednünk akár a saját életünkben, akár akkor és ott I Meg kellett keresnünk a következő lehetséges helyet, ahol
délnyugati augusztus forró napja alatt vándorolva, azért le lehet állni, és nyílt téren el tudjuk végezni a szertartást.
volt szükséges, hogy ezt a feladatot megoldhassuk. I'.z. a „következő lehetséges hely" pedig nem volt más, mint
A busz elején található mikrofonba beszélve elmondtam |H Négy Sarok felé vezető bekötőút. Diane Cooper, a mi
a csoportnak, mit álmodtam, és milyen látomásom volt. „mindenesünk", vezette oda a buszunkat ehhez az emlékhely­
A csoport egyik tagjának szintén volt egy látomása, és az öv' hez, amit a navajók gondoznak.
passzolt az enyémhez. Miközben ezeket a dolgokat taglal­ Korábbi tapasztalatokból okulva jól tudtuk, hogy nem
tam a csoportnak, időnként alig tudtam beszélni, mert nagy­ lehet csak úgy egyszerűen szertartást végezni közterületen.
szomorúságot éreztem azoknak a gennyező sebhelyekkel borí­ Volt ott egy indián asszony, aki jegyet árult. A szemébe
tott, sovány testű anasazi gyerekeknek a szenvedése miatt, ne/lem, és engedélyt kértem tőle. Habozás nélkül azt
akikkel találkoztam. Vükiszolta:

Ebben az érzelmekkel teli pillanatban, rögtön miután - Imádkozhatnak itt és elvégezhetik a szertartást. Enge-
helyet foglaltam, mindenki, aki a buszon tartózkodott, hirte­ el\ I adunk rá.

233
Azzal az egyik irányba mutatott. T I Z E N K E T T E D I K F E J E Z E T

-Valahol ott válasszanak egy helyet!


A VILLÁM SZERTARTÁS
A csoport egyként elindult arrafelé, amerre a nő muta­
tott, és rájöttünk, hogy most már Utah államban vagyunk,
abban az államban, amelyben eddig még nem jártunk. T ö k é l
letesen alakultak a dolgok, mert a Földanya azt mondta,
hogy a Négy Sarok mind a négy államában végeznünk kell
egy-egy szertartást.
Összegyűltünk egy szűk körben, és a közepén építettünk
egy kicsi gyógyító kört kisméretű kövekből. Ez volt a negye­
dik kör. Próbáltuk iránytűvel belőni a kövek helyét, de min-1 <Jíz <Jlntilop <JKanyon
den iránytűnk csődöt mondott azon a helyen. Mindig, ami­ Még nem voltunk készen, de nem tudtam pontosan,
kor leraktunk egy iránytűt a földre, a többitől különböző iniért. Látszólag bevégeztük a feladatot. Megkérdeztem a
irányba mutatta az északot. Az irányt így jobb híján a közel­ l'nldanyát, hogy mi maradt még hátra, mire egyszerűen azt
ben látható turistajelzések segítségével határoztuk meg. válaszolta:
Zsályát és tömjént égettünk, és dohányt ajánlottunk fel. Drunvalo, ami meg hátravan, az egy ajándék a szá­
Vizet öntöttünk és életet leheltünk a körbe. modra. A megértés ajándéka.
Egyszeriben megnyílt mindannyiunk szíve. A szépség Még mindig nem értettem.
és az energia túláradt. Érezni lehetett a szeretetet és a tiszta­ Megint úton voltunk. Előttünk feküdt a hosszú, kaprá­
ságot a levegőben. Elsírtam magam, mert átéreztem, hogy ul os út, amely az arizonai Page-be vezet, a Grand Canyon
Anyánk szeret minket, és gondoskodik rólunk. Nagyon magaslataiba. Itt kellett elvégezni az utolsó szertartásunkat.
jó volt. I )r előtte a délutánt és a koraestét egy egyedi természetes
Még egyszer felcsendült a „Csodás kegyelem" című dal k.ilcdrálisban töltöttük, az úgy nevezett Antilop Kanyonban.
körünkben. Egyikünk végig tudta a szövegét, és tiszta, ked­ Egy Dalvin nevű navajó sámánnal találkoztunk itt, aki saját
ves hangja vezetett minket a dal végéig: „Istenem, te, aki lípét olyan hevesen védelmezte, hogy az számunkra a hit
idehívtál engem, mindörökre az enyém leszel." p a szeretet utolsó erőpróbáját jelentette.
így szabadultak fel hát az anasazi gyerekek évszáza­ Az Antilop Kanyon olyannyira szent a navajók számára,
dokon átívelő fogságukból. logy a látogatókat csak bennszülött vezetőkkel engedik be.
Vr/etőink, Dalvin és két nagynénje, Carol és Lisa eljöttek

234 235
mi isteni szobrászművész formázta volna őket. A tér ugyan-
ugy folyik és tekereg, ahogy az azt kivájó víz annak idején.
Nem fogható ez a hely semmihez, amit életem során addig
láttam.
Dalvin csendesen végigvezetett bennünket a kanyonon,
és amikor kiértünk belőle a másik végén, leült egy kiálló
kősziklára, és történeteket kezdett mesélni saját kultúrájáról.
Nagyon lassan beszélt, kimért hanglejtéssel, és olyan
halkan, hogy csak úgy tudtuk hallgatni, hogy mindnyájan
szorosan köré gyűlünk. Beszélt egy majdnem végzetes bale­
set ről, ami akkor történt, amikor ő még nagyon kicsi volt, és
előadta, hogyan jelölte ki ez a baleset számára a sámánság-
ilioz vezető utat. Hosszú időn keresztül kómában feküdt, és
Az Antilop Kanyon
ezalatt „elutazott a túlvilág végére", és mire visszatért, meg-
vallozott.

a buszunkhoz, és mindannyian átszálltunk teherautóikba, Beszélt nekünk a peyote-tal kapcsolatos élményeiről.


A/l is mondta, hogy a kanyon nem más, mint egy élő peyotc
hogy a puszta sivatagba vezető mintegy tizenöt mérföldé™
limplom. Miközben beszélt, mélyen a szemünkbe nézett,
utat így tegyük meg.
muntila azt kutatná, kik is vagyunk mi valójában.
Ezután gyalog mentünk tovább egy szinte teljesen el J
( Amikor már jó ideje beszélt, visszavezetett bennünket a
dugott bejáraton keresztül az arizonai augusztus fonói
•iiuvonba. Rájöttem, hogy nem bízik meg teljesen bennünk,
délutánjából a csendes, hűs, barlangszerű kanyonba. I i
in ni tudja pontosan, hogy jó-e, ha ezen a szent helyen mi
bunk alatt a világos színű, homokos talaj teljesen sima volt. I
fc/.cilartást végzünk. Nem volt meggyőződve teljesen afelől
A tető ritkás nyílásain keresztül több árnyalatban szűrődő! I
M m hogv szabad volt Coloradóban megépítenünk a gvó-
be a fény a kavargó energiaörvénybe, amelyet magunk köi t'il J
•vilo kört, amiről az egyik csoporttag szólt neki. Többen is
érzékeltünk.
fc'/tiik benne a kétkedést.
Az Antilop Kanyon egy hosszú, szeles, keskeny folyosffl
Amikor végül egy nagyjából körkörös pontra érkeztünk
amely a legszélesebb pontján sem szélesebb hat méternél J
Hfhen a kanyon belsejében, újra körülálltuk Dalvint. Gitá-
A sivatag egyik pontjából a másikba vezet. Vörös kőből vail
H|ni és énekelni kezdett. Azt mondta, szeretne nekünk
a fala mindkét oldalon, amelyek úgy festenek, mintha valaJ
236 237
elénekelni egy peyote dalt, csak nincs nála a csörgője. Ekkoi jelen vannak, mint amit akkor, amikor a mi saját szertartá-
Vina, az egyik csoporttag, egy félig indián nő, odaadta neki mikat végezzük.
az orvosságos csörgőjét, amit magánál tartott. Párszor meg­ Mosolyogva, ragyogó arccal folytatta:
rázta, alaposan szemügyre vette, hallgatta és vizsgálgatta. - „Láttam", hogy jön az eső!
Aztán a csörgő kíséretével elénekelt két peyote dalt, az (5 Ezután Dalvin beszélt, és amit mondott, attól libabőrö­
útjának gyógyító dalait. Később Vina elmondta, hogy ami sek lettek azok, akik elég közel voltak hozzá ahhoz, hogy
kor Dalvin visszaadta neki a csörgőjét, azt mondta, hogy hallják. Azt mondta ugyanis, hogy a gyógyító körben (mutató
nagyon jó a csörgő, és „segített neki egy jót énekelni". Mi­ ujjával egy képzeletbeli kört rajzolt a pólójára) van egy ke­
után meghallgattuk Dalvin dalait, ajándékát azáltal viszo­ reszt (berajzolta a keresztet is észak-dél, kelet-nyugat irányú
noztuk, hogy elénekeltük neki a mi dalunkat, a „Csodás vonalakkal). Az volt a probléma, hogy egyesek a szertartást
kegyelem" kezdetűt. Bólogatott. „csak majdnem jól" végezték. Kereszt alakú energia helyett
Dalvin egyik nagynénje megkérdezte, nem akarunk-i \ alakú energiájuk volt ugyanis. Jelölte a képzeletbeli X-
szertartást bemutatni. Igent mondtunk, és mindannyian cl a pólóján levő képzeletbeli gyógyító körben, majd azt
lementünk a szív terébe, és esőért imádkoztunk, hogy 1 mondta:
Négy Sarok vidékén, ezen a szent navajó területen megvál­ - Az X a sötét oldalra vezet.
tozhasson az időjárás, és azért, hogy az indiánok és a fehcH Pontosan ugyanezt a képet láttam én is, egészen a póló­
emberek eggyé váljanak. ig bezárólag, abban a látomásban, amiben a buszon volt
A kanyont bevilágította egy finom fénysugár. Nem eseti részem, mielőtt a szabadságuk felé tartó anasazi gyerekek­
nehezünkre érezni, ahogy mindannyian egységbe olvadunk' nek énekelni kezdtünk. És amint korábban is mondtam,
egymással. Mindannyian, kivéve egy személyt. később megláttam azt is, hogy egyenetlenségünk ki lett
Susan Barber, csoportunk egyik tagja, Dalvin két nagyJ vítva. Itt volt hát az. igazi, „hús-vér" tanítás, ami megerősí-
nénje mellett ült, és az idősebbikkel, egy gyönyörű nővel lelle a látomásomat.
beszélgetett, akinek a neve Carol volt. Megkérdezte Carolj De Dalvin még mindig nem volt biztos bennünk.
tói, hogyan élte meg a szertartást.
- Sok-sok csoport jön ide, hogy olyan szertartásokat | <Jl vak emíel (át

végezzenek, amelyek számomra nem valóságosak, nem in


zak. - mondta Carol. - Ez az első alkalom, hogy ugyana/,|| Miközben készülődtünk visszatérni a buszunkhoz, Dal­
érzem egy olyan szertartáson, amelyen fehér emberek I vin rámutatott az Antilop Kanyon bejárat falán látható
ki,"yóformára, és beszélni kezdett róla. Mondandója minden

238 239
részletét azáltal illusztrálta, hogy rámutatott a kígyóalakra, (kanyonon. Ez egy tizenöt mérföldes utazás a Föld egyik
és ujját végigvezette a 12 méter hosszú képződményen. k ^csodálatosabb tájékán.
Miközben így tett, nagynénje, Carol odafordult hozzám, és Kinn a folyón mindkét oldalunkon mintegy fél kilomé­
így szólt: ter magas vörös kőfalak meredtek fölénk. Szó szerint a Föld
- Elképesztő, nem? egyik mély törésvonalában találtuk magunkat. Láttunk a
Visszakérdeztem, hogy pontosan mire gondol. \ izet súroló királygémeket, és hallgattuk a történeteket, me-
- Tudja, ő teljesen vak. heket vízi vezetőnk mesélt azokról az emberekről, akik az­
így tudtam meg, hogy Dalvin, aki odavezetett minket az előtt éltek errefelé, hogy a fehér emberek megérkeztek volna.
úton (és később vissza is vezetett a sötétben!), aki téved­ Egy helyütt kikötöttünk, hogy sétáljunk egyet a part vo­
hetetlenül végigvitt minket az Antilop Kanyonon, aki mé­ nalán, ahol olyan sziklába vésett jelek láthatóak, melyeket
lyen a szemünkbe nézett, miközben beszélt, és aki a peyolc Jnég az évszázadokkal korábban a kanyonban élő indiánok
templomot orzo kígyó jellegzetességeit ujjával mutogatja, hagytak maguk után. Próbáltuk kitalálni, hogy melyik ábra
mindkét szemérc elvesztette látását abban a régesrég tör­ inil jelenthet. Az egyik mintha azt akarta volna mondani:
tént balesetben, amiről beszélt nekünk. ,.ll I lehet vadászni!" Vagy talán: „Ha arra mész, remek kacsá-
Carol szerint a kanyon látogatóinak sosem ámlták el, l.il találsz."
hogy Dalvin vak. Sőt még saját gyermekei sem tudtak róla. Másnap reggel indultunk utolsó állomásunk felé, a Grand
Újfent megkaptunk egy olyan tudást, amelyet általábai Lányon Nemzeti Parkba. Tudtam, hogy itt, a világ hét csodá-
eltitkolnak a modern technológia azon elméi előtt, akik ; |.i közül az egyik peremén kell bemutatnunk az utolsó szer-
rezervátum területére látogatnak. De még mindig ncn' I.utasunkat.
tudtam, hogy Dalvin képes sokkal messzebb is elmem
csoportunk tesztelésében.
JL megválás szeltaitása

Azért választottuk a megválás szertartását, mert az ősiek


^Vadvízi evezés a Cololado-folyón
M e/l végezték réges-régen, de még a mostani idők indián-
Aznap este érkeztünk meg az. arizonai Page-bcn találj |.u is ezt végzik. Abban áll, hogy kiválasztunk egy bizonyos
ható Laké Powcllbe, a Grand Canyon északi csücskénél lévő •igvat, amelyhez nagyon kötődünk, és amit nagyon szeret-
üdülőfaluba. Itt Diane megajándékozott bennünket eg\ ii' uk megtartani, és azt feláldozzuk azáltal, hogy megvá­
vadvízi evezős kalanddal a Colorado-folyón keresztül a Glci lunk ló'lc. Az indiánok úgy hiszik, hogy ezáltal mind önma-
klinkal, mind az emberi kapcsolatainkat meggyógyíthatjuk.

241
Egyszerűen hangzik, de mivel túl nagy jelentőséget tulaj­ ami fölött nekem nincs befolyásom. Ezért azt ajánlottam
donítunk birtokolt tárgyainknak, és mert érzelmi testünk neki, hogy legyen az a bizonyság, ha abban a pillanatban,
általában szoros kapcsolatban van ezekkel a tulajdonokkal, amikor megkezdjük a megválás szertartását, és az első sze­
gyakran mély gyógyulások következnek be ilyenkor. mély átadta az ajándékát a Nagymamának, a szertartás
Hárman közülünk, én magam és két másik férfi, sokáig vezetőjének, egy villám lecsap a derült égből igen közel a
kutattunk a Grand Canyon erdős területén, míg végül meg­ körhöz. Látomásomban elfogadta ajánlatomat.
állapodtunk egy fák által körülzárt helyben, ami a park többi A csoport tagjai kezdtek feltünedezni a fák között, elő­
részéről nem látható. Egy különleges kővel megjelöltük .1 ször egy, aztán egyre több közülük, és mindenki helyet fog-
helyet, és rajzoltunk egy kicsi gyógyító kört a vörös talajba. I ill a kis kőkor körül. A jávorszarvasok nyugtalanná váltak
Ekkor a két férfi elment, hogy odavezesse a többieket. amiatt, hogy ilyen sok ember jelent meg, ezért nagy hirtelen
Amikor elmentek, megjelent két jávorszarvas, anya é blrűntek az erdőben.
lánya, és felém közelítettek, hogy megnézzék, mi történi Amikor mindenki helyet foglalt, megkértem a legidősebb
Egymást néztük. Mindketten leültek, és úgy figyeltek tovább asszonyt, hogy lépjen középre, és legyen ő a Nagymama. Ő kap-
Abban a pillanatban már biztos voltam abban, hogy báni |.i meg az ajándékokat, ő hallgatja meg azoknak a szavait, akik-
történjék is, az tökéletes lesz. Inl kapja őket, aztán a végén mindenkinek ő ad viszonzásképpen
Mindent elintéztem, ami a szertartás előkészítése szén egy-egy ajándékot. Susan Barbcr, vagy gyógyító nevén Éjszakai

pontjából szükséges volt, és amikor elkészültein, leültem I leja lett a Nagymamánk.

földre meditálni. Ekkor látomásomban tisztán megjeleli Amikor a Nagymama helyet foglalt a kis gyógyító kör
előttem Dalvin. Azt mondta: mellett a kör közepén, mindannyian felfigyeltünk az idő-
— Szeretném, ha bebizonyítanád, hogy te és a csoporto j.uás hirtelen megváltozására. Már majdnem naplemente
valóban a Földanyához és a Nagy Szellemhez kötődtök. 11 vnll, és a két hét óta megszokott forró, fülledt idő helyett

sikerül, szívemben csatlakozom hozzátok, és minden léha lm leien hűvösre fordult az idő. A szél viharossá vált, rázta a

séges módon segítségetekre leszek. De ha nem sikerül, akku minket körbevevő nagy fenyőfákat. A sötétedő égen viharfel­

ellenségeimmé váltok. hők száguldottak végig. Kísérteties, túlvilági érzésünk támadt.

Elmondtam neki, hogy én magam is kerestem anna Mondtam egy nyitóimát azért, hogy minden a szeretet

bizonyságát, hogy célunkat teljesen elértük ezzel a szeri nevében történjék. A Nagymama felkérte az első személyt,

utazással, és felajánlottam neki, hogy megválassza, mi 1 |iogy menjen oda hozzá ajándékával.

gyen ez a bizonyíték. Tudtam, hogy Dalvin egyedül oly.


bizonyítékot fogad el, ami az Anyatermészetből ered, oly;
242 243
Osiris Montenegro volt az. Könnyes szemmel ment oda, ránk. Ez volt a negyedik nap azután, hogy a coloradói gyó­
mert a szertartáson feláldozandó tárgy nagy jelentőséget gyító kört létrehoztuk.
hordozott számára. Letérdelt a Nagymama előtt, ajándékát Abban a pillanatban azonban, amikor a szertartás véget
a kezében tartotta. ért, az időjárás mintegy varázsütésre megváltozott. A szél
Abban a pillanatban, amikor éppen átadta volna az aján­ leállt, a felhők eloszlottak, a fák mozdulatlanná dermedtek.
dékát a Nagymamának, villám hasította keresztül az eget, es A kör fölött pedig csillagok milliói, milliárdjai fénylettck az
fülszaggató mennydörgés robbant a közelünkben. A villám éjszakai égbolton.
a körtől körülbelül húsz méterre csapott a földbe. A körünk­
ben ülő emberek felugrottak rémületükben.
Én nem ijedtem meg. Boldog voltam. Nevetésben tör­ Cs akkot megélkezett az eső

tem ki. Nem tudtam megállni, hiszen ebből tudtam, hogy Másnap reggel hazaindultunk. Amikor megérkeztünk
szent utazásunk sikeres volt. Emlékszem, ahogy néztem a l'lagstaffba, esőcseppek kezdtek kopogni a buszunkon. Min­
csoportot, és rádöbbentem, hogy előttem mély érzésű, együtt - den pontosan úgy történt, ahogy a Földanya előre meg­
1
érző lelkek vannak, a mesterek világközössége. Szólni sem mondta a gyógyító kör szertartása után. Ilovcnwcep óta ez
tudtam. Lenéztem a földre, de az öröm csak úgy áradl Étit pontosan az ötödik nap.
belőlem. Amikor később a nap folyamán visszaültem a kocsimba,
A szertartás után Vina, aki kölcsönadta a csörgője a/ eget felhők borították, szülővárosomba pedig szakadó cső­
Dalvinnak a peyote-dalhoz, és aki semmit sem tudhatott B E N érkeztem meg.
arról, mi történt a szertartás előtti meditációmban, azt mond Fkkor a gyógyító körök is egy szívet alkottak, hiszen a mi
ta, hogy Davin megjelent előtte a szertartás után, és arra fii kutasaink voltak.
kérte, adja át a csörgőjét nekem. Tudtam, hogy ez a gesztus \/.ck az emberek, akik az egy szív terében összetalálkoz-
Dalvintól ered, és hogy attól fogva Dalvin a barátunk lesz, L A K , most mindannyian szétszéledtek, hazamentek otthonuk­
és segíteni fog bennünket, mialatt más vidékeken végezzük B A , szeretteikhez. Bár elválaszt minket a távolság egymástól,
majd a szertartásokat. Vina csörgőjének ajándéka mindanm n/ivünk örökre eggyé vált. Sosem fogjuk elfeledni, hogyan
nyiunkat illetett. Valóságosan egy szívvel lélegeztünk. V E Z E T E T T végig szeretetünk ezen a zarándokúton, örökké em-
A megválás szertartása durván három óra hosszan tar I K C Z N I fogunk azokra az emberekre, akikkel találkoztunk, és
tott. Egész idő alatt fújt a szél. Felettünk a fák ágai hajladoz­ N A , ahogy kreatív erőinket egyesítettük egy olyan erővé, ami
tak és zörögtek. Többen gondolták, hogy hatalmas vihar vA > E S a világ meggyógyításáért munkálkodni.

244
245
Í Z E N H A R M A D I K F E J E Z E T
Tudom, hogy most már az anasazik testvéreink, és azt is,
hogy eljön majd az idő, amikor szívbéli jelenlétük felemel­ UTAZÁS MAJAFÖLDRE
kedésünk szempontjából kulcsfontosságú lesz számunkra.
A Nagy Lélek áldjon meg bennünket, mielőtt még vissza­
térnénk a megszokott világunkhoz, és azokat is, akikkel éle­
tünk során kapcsolatba kerülünk.

Az angyalok újra beszélni kezdtek hozzám. Azt mond-


l.ik, ismét útra kell kelnem, ezéittal a maják földjére, mivel
:ikarcsak az anasazik, ez az ősi kultéira is elkövetett egy nagy
hibát a távoli múltban. Ha ezt a hibát nem javítják ki, az
megakadályozhatná a világ felemelkedését, és a női nemet
jibban, hogy az elkövetkezendő 13.000 év során a felelőssé­
gei magára vegye. Dióhéjban ez megint csak egy háló prob­
léma volt.
Majdnem egy év telt már el azóta, hogy bemutattuk a
/eltartásokat az anasazik földjén, ezért nemigen akaródzott
nekem újra körberohanni a világot. Az egyik legnagyobb baj
velem az, hogy lusta vagyok. Ezért a drága angyaloknak
noszogatniuk kellett engem, hogy elinduljak az utazásra,
.iiiiiiéíl tudtam, hogy sok munkával jár majd. Teljesen lökött
vagyok. Eljövök olyan hatalmas távolságból a Földre, hogy
veghezvigyem a feladatomat, aztán egész nap csak lógatni
ük.irom a lábam.
A Négy Sarok vidékén tett utazás lélegzetelállító volt.
Részeseivé váltunk annak az intim együttlétnek, amely az
ósi anasazik, a Földanya és a mi bátor személyekből álló,

247
21J.I
egy lélekként lélegző kicsiny csoportunk között jött létre. Ks hasonlóan az anasazi utazáshoz, célunk ezúttal is az volt,
Most azt a feladatot kaptam, hogy még mélyebbre hatoljak liogy segítsünk a Föld belsejében rekedt ősi majáknak meg­
az. indián világban, és még mélyebbre jussak az ősi múl szabadulni.
sötétségében. Akkor még nem is tudtuk, sőt, egész addig nem is sejtet-
Megismerkedtem ugyebár Oroszlántűzzel, a coloradói lük, amíg saját szemünk előtt ki nem bontakozott, hogy van
Ilovenvvecp sámánjával, és az anasazikkal kapcsolatos óriási egy másik hatalmas jelentőségű célunk is. Ez a mai napig
tudásával, de ugyaniig)' megismerkedtem a majákkal kapcso­ alakulóban van.
latos ismereteivel is. Ezért még mielőtt elindultam volnaj
erre az útra, megkérdeztem, hogy mint a maja történelem
szakértője, eljönne-e velem. Hála Istennek igent mondott. o es kills S rnaja világok meggyógyítása

Akárcsak a Négy Sarok vidékének esetében, Majaföld


meggyógyítása is abban állt, hogy egyensúlyba kellett hozni
<.Jl majaföldi utazás időzítése és célja
a maják belső és külső világainak természetét. Ezáltal a bel­
A yucatáni utazás időpontja egybeesett a maja sámán, ső világok velünk, a külső világgal harmóniában mozgásba
Ilunbatz Mcn azon meghívásával, hogy vegyünk részt a lendülhetnek, vagyis inkább mi mozdulhatnánk velük együtt
Chichén ltza-i napéjegyenlőségi szertartásokon 2003. m á i I harmóniában.
cius 20-án. Erre pedig nagyon hamar szükség lett, mert ha hiszünk
A terv szerint Hunbatz, a maja vének tanácsa és még .1 inai változatnak, a maja naptárnak 2012-ben, vagyis kicsit
körülbelül 250 észak-, dél- és közép-amerikai indián vén [kevesebb mint kilenc rövid évvel 2003-mas utazásunk után
mutat be szertartást spirituális erejük összekapcsolásával * vege lesz. A maja hagyomány szerint az az. időszak, amely­
világbékéért, a világ gyógyulásáért. Igyekezetüket a mi cso ben ma élünk a történelem egy bizonyos pontján, az Idők
portunk egy olyan szertartás elvégzésével kívánta támogatni, Végezetekor véget ér. Az Idcík Végezete alatt egy nagvon
ami az indián sámánok és vének belső magja körül húzódó hosszú ciklus végét és egy új időszak kezdetét értik.
körben történik. Csatlakozott hozzánk ebben egy európai A mi feladatunk az volt, hogy megnyissunk egy csator­
csoport is, melynek vezetője, Carolina 1 Ichenkamp, köztüli nái a maják számára, ami a Föld belsejét összeköti a felszín­
volt az. anasazikhoz vezető utazásunkon is. nel, és így előkészítsük a végső felemelkedést. Ezáltal azt
A Chichén Itza-i szertartások után tervcink szerint eg akartuk elérni, hogy az egységtudat háló sokkal egységeseb-
spirál alakú úton indultunk volna tovább, hogy beteljesítsük fcí, és a Fény Kígyójának energiája a chilei Andok-hegység
csoportunk másik célját és eljussunk a maják földjére.

248 249
magas vonulataiban pedig sokkal fényesebbé és erőtelje­ Összejövetel <jHetidában
sebbé váljon. Rögtön megéreztem szívem verését, amint mexikói ta­
Akárcsak az azelőtti nyáron a Négy Sarok vidékén, itt I lajra léptünk. Erős összefüggést éreztem a jelen és az ana-
Yucatán-félszigeten is, és a környező területeken szörnyűsé­ sazi utazás között. Ugyanaz az energia volt jelen, mintha
ges aszály volt. Feladatunk másik része abban állt, hogy előre megálmodtuk volna. Belül úgy éreztem, hogy ez az
olyan szertartásokat végezzünk, amelyek elhozzák az esőt, ujabb utazás a mexikói maja esakra-templomokba nagy
az általunk keresett egyensúly fizikai szimbólumát. valószínűséggel megváltoztatja az életemet. Csak azt nem
Miért akarná ez az ősi kultúra, hogy ezt a szolgálatot egy lucltam még, hogyan. Ki más tudhatta volna, mint Isten, és
nemzetközi csoport hajtsa végre? Talán ők már elfelejtették, lal.ín az. ősi indiánok, hogy mi készül... Kétség kívül az
hogyan kell? Esetleg elvesztették volna valami miatt azt a ismeretlenbe indultam.
spirituális erőt, amivel ők maguk elvégezhetnék? Nem iga­ Amikor megérkeztünk Merida kör alakú városába, azon­
zán tudom. Még most is igen furcsának tartom, hogy egy nal a Hotel Los Aluxcs-be mentem, ami annyit tesz, „a kis
ilyen személyes jellegű feladatot egy másik kultúra képvise- emberek", és úgy ejtik: „a-lú-sasz". Ekkorra Oroszlántűz és
lcíire bízzák. Viszont ez arra az időre emlékeztet engem, < prolina már megérkeztek. A következő huszonnégy órában

amikor az új-mexikói taos pueblo indiánok arra kértek, lialvantagú vándorcsoportunk minden tagja megérkezett a

temessem el én a halottaikat. Ugy gondolták, hogy nekik jobb, ulag különböző tájairól.

ha ezt a feladatot valaki más, egy másik kultúrából származó


személy végzi el. <SMaja üdvözlés

Tálán a majáknak egy külső erőre volt szükségük ahhoz, | Az első ismerkedé) kör gyanánt Oroszlántűz szervezett
hogy felnyissák az energiacsatornákat. Vagy talán, mini «r\ különleges estét nekünk és maja barátainknak.
többeket közülünk is, egyszerűen túlterhelték őket a körül­ I A hotel egyik kis szobájában jöttünk össze, ahol az egyik
mények, és ezért segítségre lett szükségük. piája vén, egy csodálatos nagymama elénk állt, és maja nyel­
Bármi legyen is az ok, minket a maják hívtak meg arra ven megadta nekünk az engedélyt arra, hogy részt vegyünk
az élők és az ősiek egyaránt, hogy Mexikóba menjünk, és • szertartásokon, és meglátogassunk olyan helyeket, ame­

bemutassuk ezeket a szertartásokat velük és értük. Nem llyel azelőtt kizárólag maja papok előtt álltak nyitva. Szavai

mondhattunk nemet. li.illatán igencsak megtisztelve éreztük magunkat. Többen


liiniiyeztek is.

251
Ezután egy Wayak nevű maja együttes szórakoztatotl losan egy vonalban volt a piramis középpontjával és a mel­
bennünket kísérteties zenéjével. Mély torokkiáltásaik és ere­ lette álló épület szélével.
deti hangszereik a távoli múlt hangjait idézték. Nem hason­ Felmentünk a nagy piramis tetejére. A meredek út és az
lított ez semmihez, amit azeléítt hallottunk. Annak az es­ őrjítő magasság sokaknak közülünk, akik még nem csináltak
tének a varázsa tökéletes kezdetet adott az előttünk álló ilyet korábban, igen szokatlan volt. A templom tetejéről
szertartás-zarándoklatnak, ami reménveink szerint vissza­ beláthattuk Uxmal egész hatalmas vidékét: piramisai és
adja a maja népnek az egyensúlyt, az egészséget és föld­ Icmplomai mérföldekre szétszóródtak a dzsungelben. Nem

jüket, és segít nekik felkészülni a jövő nagy fontosságéi szer­ volt nehéz elképzelni, hogy valaha ez a pont volt a maja nép

tartásaira, azokra a szertartásokra, amelyeken egy nap az hivárosa.

egész világ túlélése áll vagy bukik majd. A szertartásunk itt különös formát öltött: a mandorla
Miközben abban a körben ültünk, rájöttem, hogy egy­ geometriai fonnáját. Képzeld csak el, ahogy hatvan ember
két új templom kivételével ugyanazt a templomspirált láto­ egy piramis tetején próbál úgy elhelyezkedni, hogy testük

gatjuk majd végig, amelyet annak idején, majd húsz évd kel egymást átfedő kört alkosson. Bár néhányan kiszorultak

végigjártunk Kennel. Úgy éreztem magam, mintha egyszei- .1 piramis szélére, de végül is sikerült elérni ezt a célt, és így
uf unk első szertartása kezdetét vehette. A két egymást met­
re egy öreg veterán és egy kisgyerek lennék. Alig vártam al
sző kör jelképezte a belső indián szertartások és a világ min­
folytatást.
den tájáról összeverbuválódott csoportunk egységét.
A szertartás vége felé észrevettem, hogy elkezdtünk az
C
Uxma( templomai ősi indiánokkal összekapcsolódni. Éreztem őket, ahogy
Amikor megérkeztünk Uxmalba, nemzetközi csoportúi ilfl
még épphogy csak elkezdett emlékezni arra, milyen eg*
szívként lélegezni. Mikor összegyűltek, elmondtam nekik
Ken hatalmas ingájának történetét és 1985 csodálatos ese­
ményeit. Ezután mindannyian elsétáltunk a Nagy Piramis
hoz, ahol még mindig ott állt az a fa, amely az ónix kristálvlj
védte. A fa már sokkal nagyobb volt, mint amikor 1995-bcii|
utoljára láttam (amikor Ilunbatz Mcn meghívására rés/
vettem a Chichén Itza-i tavaszi napéjegyenlőségi szertari 1
son). Ez volt az egyetlen fa azon a füves területen, és pon- 6. ábra: A mandorla (vesica piscis) rajza

252 253
figyelnek bennünket, éreznek és vizsgálnak minket. Válaszul Jlabna
csoportunk tagjainak a szíve egyre nagyobbra nyílt. Ez kel­ Uxmal után, mielőtt visszatértünk volna Meridába, elu-
lett ahhoz, hogy mind a felszínen, mind a belső világokban I áztunk Labna és Kaba templomaihoz is.
élő maják elfogadjanak bennünket. Labna a második esakra, a szexuális központ jelképe.
Fáradtan, de emelkedett hangulatban hagytuk el Uxmall. I ,abna földje rozsdavörös színű, hasonlít az arizonai Sedo-
Távozásunkat ragyogás kísérte, ugyanis szerte a Yucatán-fél- 1 iához, ahol élek. Az egész templomegyüttest belengi egy
szigeten a maják ekkor égették fel a földjeiket, így készülvén linóm, csábító illat, és olyan energiája van, amely valahogy
a tavaszi termés elvetésére. Az a finom kis köd, ami az ége­ eljut az ember szívéhez.
téskor megtöltötte a levegőt, a lemenő napnak szokatlanul Tartottunk egy egyszerű szertartást ott, amelynek minde­
ragyogó fényudvart kölcsönzött. nekfelett az volt a célja, hogy megtisztuljunk. Körbesétál-
Miközben a hely és az élményeink gyönyörűségében I 11 n mindenkit égő zsályával s tömjénfüsttel, miközben az
időztünk, úgy éreztem, a Nagy Lélek a megfelelő embereket egyik társunk lassú, szívverésnek megfelelő ritmust ütöge-
gyűjtötte egybe a megfelelő helyen ahhoz, hogy a feladatol lelt a dobján. De miközben ezt végeztük, elkezdődött vala­
elvégezzék. Mi magunk sem tudtuk volna jobban kitervelni mi, ami később hatalmas problémává vált.
a dolgot. Az egyik dél-amerikai nő magánkívül került, ahogy a
szertartás füstje körüllengte a testét. Arca eltorzult, teste
pedig furcsa, kontrollálatlan hangokat adott. Néhány perc
múlva csapkodni kezdett karjaival és testével, ami a jelen­
levők egy részét félelemmel töltötte el. A körülötte ülők
azonnal reagáltak, és próbálták megnyugtatni, de számomra
nyilvánvaló volt, hogy valami olyasmi kezdődik el éppen,
JIIIIÍ az élet sötét oldalával kapcsolatos.
Ezt egyszeréíen feljegyeztem magamnak, és onnantól
figyelni kezdtem. Egyértelmű volt számomra, hogy a jövő­
beni munkánkra ez bénítóan hathat, de nem értettem, mit
jelent ez az egész, és hogy mi lehet az oka.

Szertartás a mandorla alakja szerint

254 255
íJCaba Ezután úgy terveztük, hogy visszatérünk meridai szállo­
A nap utolsó temploma Kaba volt. Kaba neve réges- dánkba, összepakolunk, és megnézzük a csodálatos balan-
régen más volt, és ez a templom számomra azért is nagyon canchc-i barlangokat, majd visszaindulunk Chichén Itzába,
érdekes, mert a maják az c>si Atlantiszról érkeztek ide, ahol bog)- másnap részt vehessünk a napéjegyenlőségi szertartáson.
a zsidók először léptek be az emberi tudat világába. (Lásd
Az Élet Virágának ősi titka, Első kötet.) Kaba eredeti neve
Kabala volt, egy szó, amelyet minden zsidó azonnal megért, ^Találkozás Munbalz Mennél
mert ez a neve a zsidóság egyik szent könyvének. Ez esak Mielőtt még Dzuibilchaltunról mesélnék, ahol a tavaszi
akkor nyer értelmet, ha az ember ismeri a maják egész napéjegyenlőség ősi rituáléján kívántunk részt venni, el kell
történetét. mesélnem egy párbeszédet, ami köztem cs Hunbatz Mcn
Azután, ami Labnában történt, hagytuk, hogy a csoport között hangzott el előző nap reggeli közben.
egyszerűen felfedezze Kabát, és ezúttal szertartást sem Miközben Hunbatz a kávéját kortyolta, én pedig teámat
végeztünk. Az energiának meg kellett tisztulnia előttünk szürcsöltem, átnéztük a napi programot, hogy egyeztessük
ahhoz, hogy megérthessük, mi vár ránk. Hazafelé indultunk feladatainkat az elkövetkezendő események előtt. Mivel
Meridába, és vártuk, mi lesz a következő lépés, amit a maják Chichén Itzában, a szívközpontban közös szertartásra
tapintatosan feltárnak külső tudatosságunk számára. készültünk, pontosan meg kellett határoznunk, hogyan
összpontosítsuk energiánkat az. inka, maja és még sok
száz indián vénnel összhangban, akik Amerika minden
íJtteiida tájáról érkeznek, hogy részt vegyenek a szertartáson. Más
Aznap este mindannyian korán lefeküdtünk aludni, szavakkal Hunbatz pontosan tudni akarta, hol leszünk, és
mert másnap reggel négykor kellett kelnünk. Napfelkeltére hogyan kezeljük majd ezt a csoportot. Carolina f Iehcnkamp
Dzibilchaltun ősi városában kellett ugyanis lennünk, mert csoportja is Hunbatz-cal meg) majd Chichén Itzába, és
a napéjegyenlőség napján felkelő nap minden évben itt tudni akartuk, a másikunk hol lesz az elkövetkezendő
látható először egy olyan civilizáció templomának nyílásán napok számos szertartása közepette.
átszűrődve, amely Krisztus előtt 500-ra megy vissza. Talán A megbeszélés után Hunbatz témát váltott. A jövőről
ez a legrégibb hely az egész Yucatán-félszigeten, ahová mi akart nekem beszélni, és főleg a kristálykoponvák fontossá­
ellátogattunk. gáról a jövőbeli szertartások szempontjából. Elmondta,

256 257
hogy ezek a koponyák élnek, és hamarosan mind egybe­ két oldalát alacsony bozót veszi körül. A templom pontosan
gyűlnek majd a szertartásaink során az Idők Végezetének ennek a folyosónak a végén áll.
közeledtével. Oroszlántűz is járt már ott, ezért tudott abban segíteni
Érdekességként megemlítem, hogy az Egyesült Államok a csoportnak, hogy mindenki a templomtól olyan távolság­
Amerikai Indiánjainak Tanácsa küldött egy kristálykoponyát ban helyezkedjen el, ahonnan látni lehet a nap megjelené­
arizonai otthonomba, még mielőtt elindultam volna. Hatá­ sét a nyílásban.
rozatlan időre kaptam. De eddig a kristálykoponyák seho­ Körülbelül két perccel azelőtt, hogy a nap felkelt volna,
gyan sem illettek a képbe, és nem vittek közelebb yucatáni olyan dolog történt, amit sosem fogok elfelejteni.
utunk lényegének megértéséhez. Ezért miközben Hunbatz- Egy idős mexikói pár, akikkel már korábban is találkoz­
ot hallgattam, végig azt gondoltam, hogy a koponyákkal tam, odajöttek mellém, és azt mondták:
kapcsolatos információk egy másik időszakra vonatkoznak. — Drunvalo, te vagy az?
Keveset tudtam még. Mint általában, most is én értettem Odafordultam hozzájuk beszélgetni azzal a tudattal,
meg utolsónak. hogy már csak néhány másodpercem van napfelkeltéig.
A hölgy, Maria, egy fehér ruhadarabba csomagolt mére­
tes tárgyat tartott a kezében. Felemelte a ruhadarabot, hogy
3)zibilchallun temploma megmutassa, mi van benne. Kezében ott kuporgott egy fan­
Egyszer, 1995-ben, már láttam ezt a szertartást Hunbatz- tasztikusan gyönyörű, ragyogó fehér, ősi maja kristályko­
cal, és nagy izgalommal töltött el, hogy a csoporttal együtt ponya. Rám nézett, és azt mondta:
most újra átélhetem az egészet. - Kérlek, tartsd ezt a szíveden!
Napkelte előtt körülbelül húsz perccel érkeztünk meg A szívemre helyeztem a kristálykoponyát, Dzibilchaltun
a szent helyre, ami az egyik legfőbb beavató központja volt a felé fordultam, és abban a pillanatban megjelent az emel­
világ misztikus iskoláinak. Sokan jöttek el, főként maják, kedő napsugár első töredéke a templom nyílásában. A nap
hogy ekképp ünnepeljék meg a napéjegyenlőséget. másodpercek alatt betöltötte a templom nyílását, és az első
A napfelkelte temploma egy olyan kőépítmény, amely­ fénysugarak kilőttek belőlem.
nek nyílásán át minden évben egyszer láthatóvá válik a nap Látomásom volt. Láttam két maja emberi lelket a kristály-
sugara, ami nem más, mint a tavaszi napéjegyenlőség első koponyában, amit a szívemhez szorítottam. Az. egyik férfi
fénye. A templomhoz egy hosszúkás, köves folyosó vezet, volt, a másik nő. Mindketten nagyon is életben voltak, és
ami majdnem olyan, mint egy leszállópálya, melynek mind- szexuális egységben nézték egymást az örök szerelemben.

258 259
Dzihilchaltun

a kristálykoponyába. Attól fogva a koponya volt az otthonuk


Maja kristálykoponya és testük évszázadokra, vagy akár évezredekre.
A kristálykoponyában élnek azóta, őrzik és védelmezik a
Abban a pillanatban egy csapásra megértettem, hogy mit maja nép tudását, emlékeit és bölcsességét, hogy most, az.
csináltak a maják a kristálykoponyákkal. Idők Végezetekor, feltárják azt. Céljuk ebben a pillanatban
Egyes majákat, általában születésükkor, kiválasztottak beteljesült. A koponyák lassan összegyűltek itt, a maják
arra, hogy részt vehessenek a kristálykoponya szertartásán. földjén, mert kezdettől fogva ez volt a céljuk. Összesen
Mindannyiuknak az volt a feladata, hogy megörökítsék a tizenhárom koponya van, és a közeljövéíben valósul majd
maja kultúra egészének leglényegesebb részét a tizenhárom meg a tizenhárom maja koponya szertartása, ami beteljesíti
korszak egyikében kultúrájuk kezdetétől a legvégéig. Ezek a a maja jövendölést, miszerint az ősi tudás továbbszáll a
kiválasztottak egész életük során tartó képzést kaptak erre. modern maja lélekre.
Eletük megfelelő pillanatában ünnepélyes, szertartásos kere­ Miközben ez a felismerés elöntött belülről, megláttam
tek között magukhoz vettek valamilyen természetes tudat­ egy öreg nagymamát, aki csendesen ült a kristálykoponya
módosító szert, és a képzés értelmében tudatosan a halált hátsó felében. Tudtam, hogy ő rendezte el ezt az örök há­
választották, de testük elhagyásakor mindvégig tudatuknál zasságot a két szerető között. Tudtam, hogy ő tervelt ki
maradtak, és rákényszerítették lelküket arra, hogy belépjen mindent, amit ennek a koponyának meg kellett tennie
260
a népéért, és világossá vált az is, hogy az ősi nagymamák
<Jl dzibilchaltuni cenote
találták ki az információ évezredes továbbadásának ezt a A cenote-k szent medencék, esetenként akár méretes
módszerét, és hogy még mindig ők őrzik a koponyákat. tavak is, amelyeket a földalatti fonások táplálnak. Láttam
Az a tudás, emlék-gyűjtemény és bölcsesség, amelyet a már ilyet annak idején, 1985-ben, Chichén Itzában akkor,
maja szeretők birtokoltak, abból az időszakból származik, amikor Kennel voltam ott. A majáknál minden szent hely
amikor a maja kultúra első virágkorát élte. Abból az időből egy cenote közelében épült, mert ezeket a forrásokat tartják
szánnazott mindez, amikor a szeretet és az együttérzés ural­ a belő világok átjáróinak. A cenote vizének mélységes gyó­
kodott minden maja fölött. És ezt a rendkívüli szeretetet, gyító hatása van, és közülük is a dzibilchaltuni cenote a leg­
együttérzést és tudást kellett most újra elültetni a modern jelentősebb a maják tudomása szerint.
idők majáinak szívében. Ezért miután a dzibilchaltuni kőtemplomnál megnéz­
A templomon keresztül felkelő nap és a kristálykoponya tük a tavaszi napéjegyenlőség felkelő napját, odamentünk a
spirituális szeretőinek megtapasztalása annyira kinyitotta a cenote-jához, egy gyönyörű tavacskához a dzsungel szélén.
szívemet, hogy azt el sem hittem volna, ha meg nem törté­ A mögötte levő kőromok körül gyűltünk össze, és rögtönöz­
nik. Az ősi maják drámai hirtelenséggel szóltak hozzám tünk egy szertartást. Itt meditálva imádkoztunk a majákért,
mindarról, amit ők fontosnak tartottak. utazásunkért, az iraki háború megoldásáért, amely éppen
Hallgattam őket és imádkoztam. Tudtam, hogy egy új utunk előestéjén tört ki. Milyen érdekes, hogy a maják épp
utazás következik az emberi szív számára, ami még mélyeb­ ezt az időpontot jelölték ki a világbéke szertartásának idő­
ben megváltoztatja majd a földi életet, és meggyógyítja az pontjául két és fél évvel korábban.
emberi kapcsolatokat. Hittem azt is, hogy ez még a fullasztó A szertartás után annak az ősi kristálykoponyának az
szén-dioxid felhőket is képes lesz felszámolni, amelyek őrzői, amelyet a szívemen tartottam, elhelyezték ezt a szak­
bolygónkat fojtogatják. Egész lényemet remény töltötte el. rális tárgyat az egyik sziklán, egy ruhadarabon, hogy mind­
De arról még fogalmam sem volt, hogy egy hasonló lép­ annyian megérinthessük és átérezhessük energiáját.
tékű élmény vár rám az elkövetkezendő néhány órában. Egy Ekkor hirtelen a sötét energia szörnyűsége és erős fel­
olyan erőteljes energiával rendelkező, olyan szív-központú lángolása megpróbált betörni a körünkbe azáltal, hogy
helyre készültünk belépni, hogy csupán az ottlétből kifolyó­ megszállta a csoport egyik nőtagjának a testét. Ugyanazt
lag csoportunk minden tagja örökre meg fog változni. Arra a nőt szállta meg, akin keresztül már Labnában is megmu­
készültünk, hogy közvetlenül beszéljünk az ősi lelkekkel. tatta magát. A nő, akit ez az entitás megszállt, felemelte
a kristálykoponyát a feje fölé, és minden erejét összeszedve

263
megpróbálta azt széttömi a hatalmas sziklán, amelyen addig következő kalandjára az egyedülálló balancanche-i barlan­
pihent. Három férfi, köztük Oroszlántűz, rávetette magát, gokhoz. (Azért beszélek „barlangokról", mert ennek a bar­
és próbálták a koponyát kikapni a kezéből. Percekig huza­ langnak több elágazása is van minden irányba.)
kodtak, de végül a koponya megmenekült. A nő tajtékzott a
dühtől, míg az őt megszálló lélek benne mozgott.
Egészen addig mindent megtettünk azért, hogy meg­
c^furnoelto, a vezetőnk
védjük a csoportunkat ettől a dologtól. Tudtuk, hogy az ő Szólnék pár szót Ilumberto Gomezről, majaföldi Merlin
otthonában járunk. Ez az az entitás, amely belépett a maja vezetőnkről.
tudatosságba kultúrájuk kiteljesedésének idején, és amely a Humberto a hetvenes éveinek elején jár, de csak hatva­
szeretet és a szépség világát az emberáldozatok és a félelem nak látszik. Alacsony, apró termetű emberke arisztokratikus
világává változtatta. Ennek tudatában Oroszlántűz nagyon megjelenéssel és viselkedéssel. Hasonlít spanyol nemes fel­
ügyelt a kristálykoponyára. Ennek a felbecsülhetetlen értékű menőire, a hidalgókra.
szakrális tárgynak a megóvása mindazonáltal felemésztette Az utazásnak ezen a két napján csendes volt, udvarias,
minden erejét, ahogy a másik két férfiét is. kedves, nagyon segítőkész, visszafogott és szerény.
Ekkor tudatosult bennünk igazán, hogy milyen erős és Balancanche felé menet azonban Humberto nem tudott
milyen határozott ez az energia. Nem volt kérdés, minden­ tovább csendben maradni. Tudtam, hogy diplomája van régé­
képp ki kellett űzni ezt az energiát a nő testéből még a más­ szetből. Most azonban azt is megtudtam, hogy nem csak
napi, Chichén Itza-i szertartás előtt. egyszerűen egy rendkívül tanult és hazáján belül nagy ré­
Általánosan elfogadott vélemény volt körünkben, amely­ gészeti tudással rendelkező ember, hanem egyenesen ő
nek többen hangot is adtak: nem véletlenül van jelen közöt­ fedezte fel fiatal korában a balancanche-i barlangokat. Mire
tünk ez a sötét energia. Lényeges eleme annak a problémá­ beértünk Balancanche parkolójába, egyértelművé vált szá­
nak, amit a világban meg akartunk oldani, és tudtuk, hogy momra, hogy Humberto többet tud erről a helyről, mint
nagyon ügyesen kell kezelni, szeretettel, együttérzéssel, sőt bármely más élő ember.
hálával, és főként a csoport azon tagjával szemben kell így Bár már órák óta fenn voltunk, még mindig elég korán
fellépnünk, aki létének egy magasabb szintjén felvállalta ezt volt, amikor megérkeztünk a balancanche-i múzeumba.
az igen nehéz szerepet. Tervet kellett készítenünk. A barlangokat még nem nyitották meg. Így várakozás köz­
Vidáman, megilletődve, bár kissé letörve tértünk vissza ben megkértem Humbertot, meséljen a felfedezéséről.
Los Aluxes-be reggelizni, majd elindultunk utazásunk soron Összegyűltünk körülötte, és izgatottan hallgattuk mon­
danivalóját. Eleinte tudományosan beszélt, de hamar előtűnt

264 265
ragyogó lelkesedésre, amellyel rendkívüli, régi élményét szí­ talán évezredekkel korábban felajánlott, és azóta érintetlen
nessé, élővé varázsolta számunkra. Ez volt az első a sok tör­ tárgyak voltak. Az esőistennek, Chacnak ajánlott agyag­
ténet közül, melyeket Humberto a yucatáni spirálúton edények, szerszámok, képek és használati tárgyak százai
mondott el nekünk. Micsoda rendkívüli elbeszélő! ott nyugodtak, ahová az ősi maja kezek lerakták őket a
Humberto húszas évei elején járó régészhallgató volt, réges-régi szertartás során. Amióta a barlangot lezárták az
amikor egy napon rábukkant egy kicsi, vályogfalú vájatra emberek előtt, semmit nem láttak, semmit nem érintettek
otthona közelében. Nem szólt róla senkinek, és ez a kis barlang ezek közül.
lett a búvóhelye. Meditálni járt oda, vagy ha csak egyszerűen Humberto azon nyomban hivatalosan bejelentette a ré­
egyedül akart lenni egy kicsit. gészeti felfedezést, hogy biztosítva legyen a területrongálók
Humberto számára ez a barlang mágikus hely volt, pedig és vandálok ellen.
látszólag semmi rendkívüli nem volt benne, de azt végképp Általában, ha Mexikóban rátalálnak egy leletre, a kor­
semmi nem jelezte, hogy ősi maja gyökerekre vezethető mány mindent azonnal elszállíttat belőle, és kiállítja a
vissza. Ez volt az ő barlangja, és éveken át látogatta. tárgyakat egy múzeumban. De ebben a különös esetben
Egy napon aztán, 1959-ben, Humberto hirtelen kész­ a tudósok és azok a hivatalnokok, akik először léptek az
tetést érzett arra, hogy a barlang falának egy bizonyos részét üregbe, azonnal felismerték, milyen fontos egyben megőriz­
megtapogassa. A kopogás üreges hangot adott. ni Humberto felfedezését. Azon nyomban lezárták a bejára­
Ezt a falat is ugyanaz a természetes anyag borította, ami tot, és őrt állítottak elé.
évmilliókon át szivárgott arrafelé a talajból. Szemre nem így a mai napig érintetlenül sikerült megőrizni. Semmit
különbözött a barlang többi részétől. De amikor Humberto sem változtattak, kivéve azt, hogy kialakítottak egy vékony
kiásta a barlang agyagfalát, mögötte az ősi maják ismerős utat, amelyen a látogatók végigmehetnek, hogy a barlangot
kő-habarcs falának romjait látta meg! Képzeljük csak el az annak eredeti állapotában megtekintsék.
izgalmát, amint néhány kő kiemelése után bemászott a hatal­ Miután a kormány is beavatkozott, hamar elterjedt a hír,
mas, eddig teljesen ismeretlen földalatti üregbe, ami a másik és már másnap megjelent a maja vének és sámánok egy cso­
oldalon rejtőzött. portja, akik bejelentették, hogy bemennek, és elvégeznek
Humberto teljesen egyedül járta be a látszólag végtelen egy szertartást. Humberto ezt szórakozott mosollyal mesél­
folyosókat és sziklaösvényeket. Olyasmit talált, amiről még te. Hangsúlyozta, hogy a maják nem kérdezték meg, szabad-e
sosem hallott, aminek nem volt párja sehol máshol Maja­ belépniük és szertartást végezniük. Egyszerűen kijelentették:
föld területén. Elszórva a barlangokban természetes csepp­ „Megcsináljuk." A komiány erre azt válaszolta: „Nem lehet."
kőoszlopokból készített oltárokat talált. Az oltár körül pedig

266 267
<Jl balancanche-i u\eqe kben
A vita és a veszekedés eltartott egy ideig, míg végül a
kormány engedélyt adott a majáknak a szertartásra, de csak Azelőtt sosem voltam még a balancanche-i üregekben,
abban az esetben, ha tisztviselői jelen lehetnek, és fényké­ számomra teljesen ismeretlenek voltak. így, akárcsak a cso­
peket készíthetnek. port többi tagja, én sem tudtam, mire számítsak, de még

További vita és veszekedés... Végül a maják engedtek, elképzelni sem tudtam, milyen élmény vár ránk.

két feltétellel. Mindenkinek, aki belép, titoktartást kell fo­ Először is arra számítottunk, hogy a nap nagy részét
gadnia, és senki sem hagyhatja el a barlangot a szertartás Balancanche-ban kell töltenünk. A barlang megóvásának
vége előtt, ami azt jelentette, hogy huszonnégy órát kell érdekében ugyanis az őrök egyszerre csak tíz embert en­
bent tölteniük élelem és víz nélkül. Arra is figyelmeztettek gedtek be, mert az őrök csak ennyi ember esetében tudták
a maják, hogy ha bárki távozna a szertartás vége előtt, akkor biztonsággal figyelni, nehogy valaki elvigyen valamit, vagy
ők nem vállalják a felelősséget az ebből következő szörnyű­ akár csak megérintsen egy tárgyat is.
séges következményekért. De mivel Humberto részt vett első szertartásainkon,

így hát megállapodtak. A maják és a mexikóiak lemen­ látta, mekkora tisztelettel viseltetünk a maja nép és a szent

tek a földalatti sötétségbe, hogy elvégezzék a szertartást. helyeik iránt. Azt is tudta, hogy az ősi indiánok engedélyét

Huszonnégy órával később viharos esőzésre jöttek fel a is megkaptuk arra, hogy ott legyünk. És mivel ő fedezte fel

felszínre. Erre a jelre vártak a maják. Tudták, hogy Chac, ezt a területet, volt nemi befolyása, amivel elintézte, hogy

az esőisten elfogadta imáikat. velünk kivételt tegyenek. Közölték hát velünk, hogy a mi

Humberto is a résztvevők között volt ekkor, és sosem esetünkben lmszas csoportokat engednek be.

felejtette el a Chacnak bemutatott szertartás erejét. Ez nagy megtiszteltetés és a bizalom jele volt. De mire

Balancanche után Ilumbertoról kiderült, hogy az álta­ hozzáfogtunk, hogy három csoportot alkossunk, Humberto

lunk végiglátogatott szent helyeket és a Yucatán történetét meggyőzte az őröket, hogy tegyenek további engedménye­

illető tudnivalók és nemkülönben szórakoztató történetek ket irányunkban. Elérte, hogy két hannincas csoportban lép­

kimeríthetetlen kincsestára. Egyszer megkértem, hogy me­ hessünk be!

séljen valamit a balancanche-i maja szertartásról, de nem Én voltam az első csoportban az utolsó ember. Nagy
volt hajlandó. Mert ígéretet tett. Ez volt az egyetlen eset, alázattal szeltük át az őserdőt az ösvényen, amely az üreg
hogy nem felelt készséggel eg\ kérdésre. szájához vezet. A nyílás egy hatalmas, a Föld mélye felé teke­
redő lyuk volt. Mind a lyukból kirepülő madarak, mind a
falakon kinövő virágok olyanok voltak, mintha fejet haj­
tanának. Borsódzott a hátam.

268 2Óg
Olyan volt belépni a barlangba, mintha a Földanya mé­ még évmilliókkal ezelőtt összeértek, és létrehoztak egy leg­
hébe hatolnánk. A szívem azonnal megnyílt. Ez egy teljesen alább húsz méteres hatalmas oszlopot. Az oszlop körül
ösztönös reakció volt a jelenlévő energiákra. hevertek azok a felajánlott tárgyak, amelyeket a maják réges-
Tovább haladtunk a Föld mélységeiben, egyre mélyebb­ régen odavittek. Az imaedények és templomi edények ugyan­
re és mélyebbre a sötétségben. Éreztem, hogy ez az egyik úgy voltak elrendezve az oszlop körül, ahogy évszázadokkal,
legszentebb hely, ahol valaha is jártam. A szívem egyre job­ évezredekkel azelőtt.
ban kitárult. Nem én irányítottam. Láttam és éreztem, hogy A szent közelségének érzése elhatalmasodott rajtunk.
ugyanaz megy végbe az előttem haladókban is. Nem tudtam visszatartani a szívemből áradó könnyeket.
Azon kaptam magam, hogy halkan kántálok. Elsírtam magam. Bár látásomat könnyeim elhomályosí­
Egyszer csak hangokat hallottam magam mögött. Hátra­ tották, mikor körülnéztem, láttam, hogy a többiek is elér­
fordultam, hogy megnézzem, ki az, és ekkor megláttam, hogy zékenyültek.
a második csoport sietve követ bennünket. Hibáztak volna? Azért jöttünk Majaföldre, hogy megtapasztaljuk a Szív
Vagy nem követték az utasításokat? Szent Terét. És íme, itt voltunk, abban a fizikai térben, amely
Az első ember a második csoportból megállt előttem a szív élő rezgésében él. Mindannyiunk lénye egységesen
mosolyogva. Érezte a hely szentségét. ráhangolódott erre a térre. Egész lényem vibrált!
- Hogy kerültök ide? - kérdeztem. Tovább menve láttunk még két valamelyest kisebb csepp­
- Humberto úgy döntött, hogy mindenkit beenged egy kőoltárt az ősi adományokkal együtt, a szentség ereje pedig
csoportban - válaszolták. nőttön nőtt.
- Hát persze - gondoltam magamban.
Nagyon jó érzés volt, hogy mindannyian egyszerre bent íBalancanche cenote-ja

voltunk. Szívem majdnem széthasadt a hely szentségétől és


szépségétől. Ez a váratlan fordulat nagyon felvidított. A szív szent tere mindig kapcsolatban van valamilyen
így történt, hogy bejutottunk mind a hatvanan egy olyan módon a vízzel is. Végül eljutottam a barlang egy olyan ter­
helyre, ahová általában tíznél több embert nem engednek mébe, amelyben egy medence van. A medence vize annyira
be egyszerre. Egyesített bennünket a szeretet érzése és a tiszta volt, hogy alig hittem, hogy egy szomszédos üregből
spirituális áhítat, amelyhez, foghatót addig egyikünk sem gyűlt itt össze. A víz élt. Igazából élt.
érzett még. És ezt most nem csak úgy mondom. Amikor belenéztem ebbe a szent vízbe, úgy éreztem,
Ezután beléptünk a barlang főüregébe, ahol két hatalmas, mintha egy másik világba látnék át rajta keresztül.
egyforma méretű cseppkő, egy sztalaktit és egy sztalagmit

270 27 /
I

A csoportunk három tagja állta körül sírva a vizet, és Szépség előttem


amikor a közelükbe értem, egvmás karjaiba borultunk. Szépség mögöttem
Abban a pillanatban megéreztem, hogy a törzsemmel Szépség a balomon
vagvok. Könnyeinkkel és nyílt szívünkkel imádkoztunk Szépség a jobbomon
önmagunkért, a maja népért és a Földanyáért. Szépség fölöttem
Ismertem már ezt a helyet. Ereztem már korábban a Szépség alattam
szívemben. Képzeljük csak el, milyen lehetett fizikailag A Szépség a szeretet
jelen lenni egy ilven helyen, más fizikai lényekkel együtt, A szeretet az Isten.
akik mind-mind ugyanazt élik át, mint én. Nem történt
velem semmi ehhez fogható korábban.
A barlang őrei, akik láthatatlanok maradtak, jeleztek
nekünk a lámpáikkal. Időnk lejárt.
Elindultam, hogy továbbmenjek. Nem jött ki egy hang
sem a torkomon. Arra is alig emlékszem, hogyan jutottam
ki a barlangból. Mintha álom lett volna.
A következő dolog, amire emlékszem, az, hogy kívül
vagyok, és a múzeum felé igyekszem. Leültem egymagamban,
és behunytam a szemem. Szívemben még mindig hatalmas
volt a rezgés. Jó fél órába telt, amíg a friss élmények annyira
leülepedtek, hogy fel tudtam állni, és képes voltam elindulni
a busz felé.
Sosem fogom elfelejteni ezt az élményt, sem a majákat,
akiknek imája mind a mai napig ott rezonál ezen a szent
helyen, sem pedig azokat a csodálatos embereket, akik
velem együtt beléptek a Földanyába.
Miközben egy fa alatt ültem, és vártam, hogy a csoport
minden tagja megérkezzen, eszembe jutott legbensősége­
sebb tanítóm, a taos puebloi Bölesővirág imája:

272 273
I Z E N N E G Y F . D I K F V. J F. 7. E T

MAJAFÖLD MEGTISZTULÁSA

Chichén Stza temploma


Az elegáns Majaföld szálló a yucatáni dzsungelben talál-
ható, a Chichén Itza-i templom együttes szélénél. Balan-
canche-ból egyenesen odamentünk, de sokkal korábban
érkeztünk meg oda, mint gondoltuk, mivel a barlangon
nagyon hamar túljutottunk.

Újjászületés

7. ábra: A nagy maja szív-szertartás

275
Aznap éjjel, vacsora előtt megkértek arra, hogy a két ami annyit tesz: „Te egy másik én vagy". Ha valaki a szívé­
csoportot, Carolina Hehenkamp európai csoportját és a ben él, az „In Lak'esh" olyan jelentést kap, amelyet csak a szív
mi saját csoportunkat vezessem be az Elet a szívben medi­ érthet meg teljes egészében, mert az a lélek, ami benned
tációba. Ez csak néhányuknak volt teljesen új. Sokan közü­ van, ugyanaz a lélek, mint ami bennem is lakik.
lük már megtanulták ezt a meditációt egy korábbi kurzus Ha valaki többre kíváncsi ezzel kapcsolatban, írtam egy
során. Erőteljes délutáni élményeink révén még azok is, akik könyvet, melynek címe Elet a szívben. Ez a könyv egyfelől
sosem végezték a szívmeditációhoz tartozó légzést, könnyen jóval részletesebben mutatja be mindezt, másrészről meg­
megértették a lényeget: tudatosságunkat áthelyezzük az adja az útmutatást ahhoz, hogy az ember kipróbálja ezt,
agyunkból a fizikai szívünkbe, azáltal, hogy felidézzük ma­ majd eldöntse, hogy a szívben való élet jobb-e, mint az
gunkban az egységtudat hálót. elmében élt élet.
Beletelik egy időbe, hogy megértsük, majd meg is való­ Vacsora után a csillagok alatt a Chichén Itza-i szívcsakra
sítsuk azt a belső változást, amely után nem az elménkből, piramis közelében mindannyian beléptünk a Szív Szent
hanem a szívből élünk. 13.000 évvel ezelőtt így éltünk, még Terébe, és egyként lélegeztünk.
mielőtt az Egység tudatosság átváltozott volna jó-rossz
tudatossággá. Ekkor kezdtük el megítélni az élet helyzeteit s
most a sötét oldal: csak illúzió
és képeit.
Igazából a szívhez való visszatérés annyira egyszerű do­ Amikor mindenki más elment, hogy pihenjen egyet a nagy
log, hogy a legtöbb ember kicsit nehezen talál rá erre a napéjegyenlőségi szertartás és ünnepség előtt, eljött az idő,
tapasztalatra. Megtanultuk azt a hiedelmet, hogy minél hogy foglalkozzam az entitás-üggyel, amelyet Labnában, az
bonyolultabb és összetettebb valami, annál fontosabb. első szertartás során és Dzibilehaltunban, a kristálykoponyás
De ez nem vonatkozik eredeti tudatosságunkra. reggelen tapasztaltunk meg. Ezt a problémát mindenképpen
Szerintem a világ természeti népei azért hívtak meg en­ meg kellett oldanunk, hogy tisztán érkezhessünk a másnapi,
gem, hogy vegyek részt a szertartásaikon, mert én megtanul­ Chichén Itza-i szertartásra. Ellenkező esetben ez az energia
tam a szívemben élni. „Látják", hogy a szívemben vagyok, összeakadhatott volna mindazzal, amit szerettünk volna
és nem az elmémben. Ez az ő útjuk is, és az emberi lélek elérni. Nem hunyhattunk szemet fölötte.
legfőbb vonatkozásai közül számukra ez a legfontosabb. Ok Sejtésem szerint az történt, hogy ezt a nőt, csoportunk
is és én is tudjuk, hogy megbízhatunk a másikban, és ahogy egyik tagját az utazáson megtámadta egy lélek, vagy több
a maják mondják, amikor egymást köszöntik: „In Lak'esh", lélek, amelynek célja az volt, hogy mindenáron tönkretegye
azt, amiért fáradozunk.

277
Ezért a vezetők - Diane Cooper, Oroszlántűz, túraveze­ Ez a kettős létező nem csak az előttem levő nőben élt,
tőnk, Mr. Humbcrto és én - összeültünk, és megegyeztünk hanem körülbelül hatvan másik majaföldi emberben is, fő­
abban, hogy ezt a helyzetet meg kell oldani még aznap ként maja indiánokban. Egybefonódott és beépült ebbe a
lefekvés előtt, mert másnap nagyon korán indulunk tovább. földbe. Jól tudta, miért jöttünk, és azért jelent meg, bog)
De hol végezzük cl a gyógyítást? Tapasztalatból tudtam, bennünket megállítson, és megakadályozza, hogy felszaba­
hogy fennáll annak a lehetősége, hogy a nő felüvölt, amikor dítsuk a maja népet, akik a Föld belsejében laknak. Az volt
elhagyja a testét az a bizonyos lény, márpedig üvöltő nőt a szándeka, hogy megakadályozza az egyensúly kialakulását.
nem lehet a szállodában tartani. Még valaki hívná a rendőr­ Mihály arkangyalt hívtam, a nő teste körül pedig meg­
séget. Mit tegyünk hát? építettem egy arany oktaéder piramist, ami foglyul ejtheti
Megkérdeztük Humbcrtot, hová mehetnénk. A hotel a távozó lényeket, és dimenziós ablakként vissza tudja
parkolója melletti teriiletet ajánlotta. Az nem volt magán­ küldeni őket abba a világba, ahová Isten eredetileg megte­
terület, dc azért úgy döntöttünk, odaállunk a furgonunkkal, remtette őket.
és abban végezzük el a gyógyítást. így ha a nő tényleg sikít, Számomra egy lélek kiűzése nem erőből történik, hanem
a hang nem lesz hallható. együttérzéssel és kommunikációval. Minden tapasztalatom
Végre mindent előkészítettünk. A nő önként végigfe­ azt mutatja, hogy amint a lélek rájön, hogy saját világukba
küdt a furgon középső ülésén. Csoportunkból ketten a ko­ próbáljuk őket visszajuttatni, ahol beteljesíthetik szakrális
csin kívül maradtak arra az esetre, ha netán valaki arrafelé céljukat, rögtön együttműködővé válnak. Semmiképp sem
kóborolna. Két másik személy szintén a kocsiban foglalt küzdenek. Igazából én ezeket sokkal inkább eltévedt gyer­
helyet, hogy alkalomadtán segítséget nyújthassanak. mekekként látom, mint pusztítást kereső ördögökként.
Ez azonban a múlt volt, és most meg kellett kapnom
Jiz ősi áldozat álnya a leckét.
A kisebb lelkek hálásak voltak, ha megnyitották előttük
Amikor telepatikus úton kapcsolódtam a nő belsejében a hazatérés lehetőségét, és korábbi tapasztalataimnak meg­
levő lényekhez, láttam, hogy több is van belőlük, dc kettő felelően gond nélkül el is távoztak. De a két utolsó, a kettős
közülük tulajdonképpen egyet alkotott, és ez a kettő-az- lélek, nem volt hajlandó távozni. A nő egész teste eltorzult
egyben létező rendkívül erős. A maja világhoz és az ősi és kifeszült az ellenállástól. Nem adták fel. Az ősi maja
áldozati szertartásokhoz is kapcsolódott. Igazából ez a kettős emberáldozati szertartásokhoz és a maják földjéhez való
entitás és a káoszra törekvő akarata jelentette az erőt a maják kötődésük túl erős volt, és arra késztette őket, hogy ellen­
emberáldozati szertartásai mögött! álljanak. Évszázadokon keresztül ösztönözték a majákat

278 279
olyan cselekedetekre, amelyekről szívükben jól tudták, hogy közülük mégis eltört a törzsénél és néhány rázuhant egy
helytelenek. öreg Volkswagenre, amelynek teljesen összetört a teteje és a
Végül nem maradt választásom, mint hogy erőből csele­ csomagtartója.
kedjek. Olyan szerep volt ez, amelyet korábban sosem vet­ Abban a pillanatban, amikor a lélek elhagyta a nő testét,
tem magamra. „láttam", ahogy az összes maja, aki kapcsolatban volt ezek­
Mer-Ka-Bám, emberi fénytestem, és Mihály arkangyal kel a lelkekkel, hirtelen megtisztult. Mintha egy hatalmas
erejének és hatalmának segítségével olyan energiahullámo­ hurrikán tűnt volna el hirtelen.
kat kezdtünk ráküldeni, amelyek a kettős lény energiáit az Vége volt, minden elcsendesedett.
oktaéder dimenziós ablakába fókuszálják, ami elviszi őlcet Majaföld felszabadult, a nő pedig újra egyedül maradt
ebből a világból a saját hazájukba, bárhol legyen is az. a testében.
Ha sikerrel járunk, az még ellenkezésük ellenére is olyan Most már csoportunk végképp készen állt a másnapi,
lett volna nekik, mintha a mennyországba jutnának. Chichcn Itza-i szív-szertartásra. Ezt a szertartást a maja nép
Először a gyengébbiket nyelte el az örvény ellenállhatat­ és a maják naptára jó előre megjósolta, melyben az indián
lan erejével. Az crősebb eltávolítása azonban még hátravolt. vének csoportja a Föld négy sarkának népeivel együtt, egv-
Végül azonban a hatalom és az erő még erősebb felhasz­ ként imádkoznak azért, hogy a világ békére leljen.
nálásával a lélek, amely még mindig ellenállt, kiemelkedett
a nő hasából, és lassan elindult a dimenzióablak felé.
z ősi jóslat beteljesítése
Abban a pillanatban, amikor a lény elhagyta a nő testét,
a külső világ is reagált ennek a leieknek a puszta erejére és Trópusi madarak hangja szűrődött be az ablakokon,
a vidékhez való kötődésére. Körülbelül harminc méterre tő­ miközben én az egyik gyönyörű álomból a másikba ébred­
lünk egyidejűleg két dolog is végbement. A nő jobb oldalára tem. A pillanat végtelenül hosszúnak tűnt. Aztán hirtelen
eső fák egy körülbelül hat méter átmérőjű, kör alakú terü­ emlékezni kezdtem. Erre a napra vártam több mint két és
leten vadul remegni kezdtek. Egy nagy ág le is tört, és lezuhant fél év óta. Hunbatz Men még jóval korábban meghívott egy
a talajra. e-mailben arra a szertartásra, amelyet megjósolt a maja
Bal felé ugyanilyen távolságban a durván huszonöt naptár. Most érkezett cl az a nap.
centi átmérőjű törzzsel rendelkező fák egy másik körben Kiugrottam az ágyból, felöltöztem, és lesiettem, mert
kezdtek cl csoportosan vadul remegni. Mintha egy őket ki­ tudtam, hogy szűkös az időnk, és fontos, hogy időben
dönteni próbáló bulldózer állt volna a törzsüknél. Teljesen megérkezzünk, és ne kövessünk el hibát. Túl sokan vártak
indokolatlanul, mivel tökéletes szélcsend volt, a legtöbb

280 281
mar nagy izgalomban erre a pillanatra. Ha a csoportunk részt veszünk a szertartáson. A csoport nevében biztosítot­
elkésne, akkor nélkülünk kellene elindulniuk, gondoltam. tam őket szeretetünkről és tiszteletünkről, és felajánlottam,
A hallban hatvan ember gyűlt össze, mindenki ragyogó hogy segítünk bármiben, amiben csak tudunk.
fehérbe öltözött, ahogy Hunbatz kérte. Mosolyuk és kitörő Kisvártatva egy másik ember - egy perui inka pap, szin­
energiájuk mindent elmondott róluk. Készen álltunk bár­ tén teljes szertartási díszben - érkezett, és beszélgetni kez­
mire, amit az élet nekünk tartogatott, és készen álltunk imá­ dett egy csoporttal, akik mellettünk álltak egv nagy fa alatt.
ink és szívünk felajánlására. Balancanche barlangja után Hatalmas volt az energiája. Úgy tűnt, azért van ott, hogy
szívünk teljesen nyitott volt, és csoportunk Egy Szívvé lett. lelkesítse a várva várt nagy szertartásra összegyűlteket.
Az élet készen állt arra, hogy feltárja a rejtélyek egy újabb De hol volt Hunbatz Men? Semmi sem jelezte érkezését.
fejezetét. Ki tudta, mi fog történni? Az biztos, hogy én nem. Már majdnem dél volt, és a nap magasan fenn volt az
Kettesével sorakoztunk fel, mert így léphettünk be a égen. Végül is eljutott hozzánk az információ, hogy Hun­
jegyellenőrző kapun. így haladtunk tovább a Chichén Itza-i batz és a vének késnek. A rendőrség lezárta az utakat más­
épületegyüttesben is. Trópusi fák között vezetett az utunk, és fél mérföldre a templomtól, és így a véneknek gyalog kellett
a Kastély Piramis keleti oldalánál értünk az alaphoz. A nap folytatniuk.
erősen sütött, úgyhogy behúzódtunk az árnyékot adó fák alá. Ezért még egy kicsit várnunk kellett. Időközben viszont
Hunbatznak a megbeszéltek szerint 10 körül kellett meg­ tudomásunkra jutott egy másik probléma is. A szertartás
érkeznie a várhatóan több mint 250 főből, indián vénekből helyszínét megváltoztatták, a Kastély Piramis mögé tették
és sámánokból álló kíséretével. Kisebb csoportokba verődve át a fák közé. így Hunbatz és a vének távolléte ellenére a
beszélgettünk és vártunk a piramisok területén. szertartás elkezdődött.
Csak vártunk és vártunk. Az európai csoport is velünk Nem tudtam, mi történt Hunbatz Mennél, de belső
volt, és egyesek saját dalaikat kezdték tanítani más nemze­ vezetésem egyértelműen azt mondta, hogy vágjunk bele
tiségűeknek. Az éneklés eltartott egy ideig, aztán elhallga­ ebbe a szertartásba.
tott. És még mindig vártunk. Hol késtek a vének? Senki sem
tudta a választ.
Késő délelőtt az uxmali templom papja és papnője oda­
mi sziváivány köiünk
jöttek hozzám, és bemutatkoztak. Teljes szertartásos díszben Csoportunk elindult, majd kicsivel távolabb felért a
voltak, szépek voltak, tele energiával. Nyugodt mosolyuk és dzsungel egyik tisztására, ahol az energia tökéletesnek látszott
kedves modoruk nagy belső spirituális fényről tett tanú­ arra, amit tenni készültünk. Carolina Hehcnkamp csoport­
bizonyságot. Megköszönték nekünk, hogy ott vagyunk, és jával voltunk most, és másokkal, akik hozzánk csatlakoztak.

282 283
Egy nagy kört formáltunk. A kör mindenféle bőrszínű és Hogy magát a szertartást titokban tartsák, a papnő és a
származású emberekből állt. pap maja nyelven imádkozott. Imáik az üst füstjével együtt
A szertartás vezetői, az uxmali pap és a papnő különle­ szálltak a magasba. Ezután mindegyikünk, aki a belső körben
ges lepleket helyeztek el a földön, amelyek így egy oltárt állt, egymás után megszólalt. Imádkoztunk, és azt kértük
alkottak, erre pedig kristályokat és szertartásos tárgyakat szívünktől, amire leginkább vágytunk: a Föld és a Föld né­
tettek. Végül először egy, majd kettő, végül összesen tizen­ pének gyógyulását.
három maja kristálykoponyát helyeztek el az oltáron egy Amit tettünk, abban szépség, erő és pontosság volt.
nagy körben. Maja szőttessel takarták le őket a szemünk elől, Úgy éreztük, mintha ezt a szertartást eonokkal azelőtt meg­
mert még nem jött el az ő speciális szertartásuk ideje. Ügy tervezték volna. Minden olyan természetességgel történt,
láttam, mintha a koponyák kántálnának, és hirtelen velük mintha az egész szertartást gondosan végigpróbáltuk volna
együtt mély meditációban találtam magam. korábban.
Nagy meglepetésemre a papnő, aki egyértelműen a szer­ De volt valami más is, egy olyan szempont, amire nem is
tartás vezetőjének látszott, megkért, hogy álljak a belső kör­ gondoltam, mert olyan mélyen belemerültem a dolgokba.
be. Megkérdezte, van-e más is a csoportban, aki oda tartozik, A külső körben állókról van szó.
és erre Oroszlántüzet ajánlottam. A maja világ sokkal inkább Miközben mi, akik a belső körben állva a szertartást ve­
hozzá tartozott, mint hozzám. zettük, és mindannyian saját nyelvünkön szólítottuk meg a
Rajtunk kívül még vagy tizenöt vént és indiánt kértek Lelket, üzeneteinket más nyelvekre is lefordították. A szer­
meg arra, hogy csatlakozzanak a belső körhöz. Voltak közöt­ tartás egymás után elhangzó imái szálltak a tisztáson maja
tük Mexikóból es az Fgyesült Államokból is de a legtöbb, nyelven, angolul, spanyolul, németül, oroszul, franciául.
köztük az inka pap, indián törzsi kultúrából érkezett. Külö­ A szél vitte el szavainkat ahhoz a csodálatos csoporthoz,
nösen megmaradt az emlékezetemben három dél-amerikai amelyet a világ minden tájáról származó, a világ egységéért
inka sámán, akik annyira szépek voltak, hogy a belőlük áradó fáradozó személyek alkottak.
boldogságból és örömből megéreztem a Földanya tisztaságát. Később egy nő azt mondta nekem:
A maja papnő szertartási füvet és tömjént gyújtott meg - A szertartás ideje alatt végig úgy éreztem, mintha
egy ősi kis maja üstben, ami csípős hamuval töltötte meg a Bábel tornya lassan összeomlana. Úgy éreztem, világunk
levegőt. Aztán felemelte a karját, miközben férfi társa bele­ sosem lesz már ugyanaz.
fújt a kagylóba, és a négy égtáj felé elmondott imákkal meg­
kezdte a szertartást.

284 285
Talán azáltal, hogy ezen az ősi szertartáson összejöttünk a A rendőrség végül feloszlatta a szertartást, és ráadásul
majákkal, szimbolikusan véget vetettünk az országok, kul­ még le is tartóztatott nyolcat a dél-amerikai vének közül.
túrák és fajok közötti megosztottságnak. Idővel ez valósággá A szertartás tehát befejeződött, még mielőtt elkezdhették
is fog válni. volna.
Miután az üst utolsó füstje is elszállt a csoport fölött, és Hunbatz később elmondta, hogy ekkor ő elindult a mi
véget ért a szertartás, mindannyian egymás nyakába borul­ csoportunk keresésére. Mi már mélyen imádkoztunk a saját
tunk, mintha régen elvesztett barátok lennénk. Nem csak szertartásunkon, és saját meggyőződésének megfelelően ő
szeretetünket osztottuk meg egymással, hanem telefonszá­ ekkor már nem csatlakozott hozzánk. Ehelyett kétszer körbe­
mainkat és címeinket is, hogy a későbbiekben kapcsolatban sétált az imakör mentén, és áldást kért ránk.
maradjunk, és megtartsuk ezt a mindannyiunk által érzett Elmondta, hogy ha mi nem jöttünk volna el a világ
energiát. Az Egy Lélek szivárványa voltunk. különböző vidékeiről, hogy bemutassuk a saját szertartá­
sunkat a maja papok vezetése mellett, akkor a maja naptár
nem teljesült volna be. Könnyes szemmel mondott nekünk
Síunbatz 3Ú.cn és a vének köszönetet.
Amikor visszaindultam a piramis felé, találkoztam vala­ Beleláttunk egymás szivébe, és hálát adtunk, mert tud­
kivel, aki futva érkezett, hogy elmondja, mi történt Hunbatz tuk, hogy a Nagy Lélek úgy dolgozik, hogy azt mi nem
Mennél és a vénekkel. A frissen átélt gyönyörűségek után mindig értjük.
rémálomként hatott végighallgatni mindezt.
Végül is mindannyian eljutottak Chichén Itzáig, és az
<Jí <JC'igyó eljövetele
eredeti helyszínen elő is készítették a szertartást. Letettek
a földre egy füvekkel és tömjénnel teli üstöt. Amikor min­ Amikor a szertartás befejeződött, kis nemzetközi cso­
den vén készen állt, megkezdték a szertartást azzal, hogy portunk tagjai szabadon elvegyülhettek a nagy tömegben,
meggyújtották a tömjént az üstben. amely azért gyűlt össze, hogy megnézze, ahogy a „kígyó"
Abban a pillanatban a rendőrök odarohantak egy por­ lemászik a Kastély Piramison, amit annak idején, 1985-ben
oltóval, és eloltották a tüzet. Ken és én már láthattunk.
A vének nagyon feldühödtek, és vitatkozni kezdtek a Most, 2003. március 21-én a tömeg lélekszámát több
rendőrökkel. Csak Hunbatz maradt csendben, mert ő számí­ mint nyolcvanezerre becsülték. Annyian voltak, hogy szinte
tott erre, sőt, még figyelmeztette is a többieket. lehetetlen volt végigmenni a lépcsők előtti nagy füves téren,
ahonnan látni lehet a kígyó csodálatos levonulását.

286 287
De jaj! A reggeli égbolton felhők gyülekeztek. A délutáni építették. Ez a földalatti folyóvíz tölti fel a piramist energiá­
ég már szürkébe hajlott. Az árnyékot vető nap nem látszott val. Ken és én nem tudtunk semmit erről a második cenote-
ki a felhők mögül. Nyolcvanezer ember, akik Mexikó min­ ról, amikor arrafelé voltunk.
den tájáról, Dél-Amerikából, az egész világból jöttek, várt Hunbatz Men a szemembe nézett, és azt mondta:
ott akkor, ülve, állva, családi körben piknikezve arra az árnyék­ - Drunvalo! A másik cenotc-t is újra fel kell tölteni egy
ra, ami talán sosem érkezik el. kristállyal, mert így a két cenote energiája egyesülhet.
Aztán egyszer csak, késő délután, a felhők hirtelen oszlás­ így hát a piramis falán leereszkedő „kígyó" szertartása
nak indultak, és a nap ragyogó fénysugarai áttörtek rajtuk, után a második cenote felé vettem utamat, hogy eleget
hogy bevilágítsák a piramist, amely a lépcsők oldalára árnyé­ tegyek Hunbatz kérésének.
kot vetett. Az összegyűlt tömegből egyként tört ki az öröm
hangja, majd hirtelen mindenki elhallgatott, amikor a „kígyó" iJí klLstály kiteljesedése

misztikusan mozgó árnyéka láthatóvá vált.


Végignéztem a hatalmas, elbűvölt sokaságon, és eszem­ Néhányan a csoportból követtek engem. Valószínűleg
be jutott a hatvanas évek rockkoncertjeinek közönsége. Mint­ szerették volna megnézni, mire készülök. Én ezzel termé­
ha a Grateful Dead együttest felváltották volna az ősiek. szetesen úgy voltam, hogy bárki is van ott, azért van ott,
A karizmatikus zenekar helyett, melynek izgató zenéje szinte inert ott kell lennie. Nincsenek véletlenek, nincsenek hibák.
robbant a színpadon, most mindenkit kivétel nélkül valami Néhány percen belül rátaláltam a második cenotc-ra,
más bűvölt el: a lassú, néma árnyék, amely a misztikus pira­ ahol velem együtt pontosan tizennégy ember gyűlt össze.
mis oldalán lefelé araszol, és ezáltal újból tanúságot tesz az Elmondtam nekik az 1985-ös történetünket Kennel a másik
Elet Szent Spiráljáról. cenote-ról, és beszéltein nekik Hunbatz Men mostani kéré­
séről is. Olyan volt, mintha egy spirituális iskolában lennénk.

JL két cenote Látszólag pontosan tudták, mit kell tenniük.


Megfogtuk egymás kezét, és körbeadtuk a kristályt, hogy
Amikor eltávolodtam az árnyék helyszínétől, eszembe mindenki imádkozhasson bele valamit. Imáik a maja népért
jutott az egyik Hunbatz Mennél folytatott párbeszédem, és a Földanya egészségéért szóltak. Az utolsó ember aztán
amelyben váratlanul két Chichén Itza-i cenote-ról és a bedobta a kristályt a titokzatosan mély vízbe.
köztük fennálló kapcsolatról kezdett beszélni. Azt mondta, Éreztem, amint létrejön a kapcsolat. Éreztem az energia
hogy a két cenote-t egy földalatti folyó köti össze, és hogy kitörését. Belső szememmel pedig láttam, amint a két cenote
a Kastély Piramist szántszándékkal az említett folyó fölé összekapcsolódik, és a Kristály Piramis egy régi/új energia

2
88 z8g
formában tündököl. Abban a pillanatban megértettem annak Annyira telve voltunk érzelmekkel és a rejtelmesség
fontosságát, amit Thoth és Hunbatz Men próbált nekem különleges érzésével, hogy úgy tűnt, ennél többet el sem
átadni. Először éreztem magam teljesnek. bírnánk.
Ha tudtuk volna, mi minden vár még ránk, nehezen hit­
tük volna. Tulajdonképpen még alig tartottunk a kezdeteknél.
<Jl Jlap hívása
A szállodában Hunbatz Men hagyott nekem egy üze­
netet, amelyben azt írta, szeretne beszélni a csoportunkkal.
Megígérte, hogy találkozik velünk, de erre eddig még nem
került sor. Bár éppen rendkívül elfoglalt volt, szerette volna
megtartani ígéretét.
A hotel úszómedencéjének félköre mellett gyűltünk össze
Hunbatzra várva. Besötétedett és láthatóvá váltak a csilla­
gok, és körülvett bennünket a szállodából kiszüremlő fények
finom ragyogása.
Hunbatz megérkezett, és elmagyarázta, mi történt az­
nap. Elnézésünket kérte, és köszönetet mondott azért, hogy
bemutattuk a szertartást. Elmondása szerint a mi részvéte­
lünk nélkül a Munka sosem teljesülhetett volna be. Azt
mondta, mi mindannyian az új világ tanítói vagyunk, és
beszélt arról a felelősségről is, ami ezzel a szereppel jár.
Ezután megtanított nekünk egy szent dalt, amely a maja
napistenhez, Kinhez. szól. És mivel a csoportunk több tagja
is kezdett „emlékezni" múltbéli maja örökségére, az éneklés
felébresztette bennük azt az érzést, mintha a két helyszí­
nen - a régi, ősi múltban és a jelenben lennénk egyszerre.
Chichén Itzában töltött napunk tehát úgy ért véget, hogy
együtt voltunk a csillagok alatt, énekeltünk és visszaemlé­
keztünk ősi kapcsolatainkra.

290 2 0 1
T I Z E N Ö T Ö D I K F E J E Z E T

A KÖR ALAKÚ SZIVÁRVÁNY

A Chichén Itza-i napéjegyenlőség-ünnep utáni napon


elhagytuk a Majaföld szállót, és Quintana Roo felé vettük
az irányt. A szertartások és az imák még elevenen éltek a
szívünkben.
Ezen a napon az ötödik csakrának megfelelő maja hely­
színre, Tulumba tartottunk. A szállodánk felé menet, ami a
mexikói karib-tengeri partvidéken volt, megnéztük Cobát.
Ez talán a legnagyobb területű épületegyüttes a Yucatánon,
bár a legnagyobb része még feltárandó. Késő délután a quin­
tana rooi cenote-k százai felé indultunk, amelyek a Tulumot
övező őserdők mélyén bújnak meg.
Amikor Coba felé utaztunk a hosszú úton, a sok meg­
lepetés után szép lassan feladtuk összes várakozásunkat.
Mint a gyermekek, nyílt szívvel és nyitott szemmel men­
tünk tovább utunkon. Egyszerűen arra vártunk, hogy Isten
megmutassa nekünk soron következő feladatunkat.

293
Coba ősi vámosa szerkezete a maja naptárral van kapcsolatban. Tekinthetjük
Cobában egy olyan épületegyüttest találtunk, amelyet úgy is, hogy egy hatalmas csillagászati „időgép" részei, de az
kicsiny, szalmatetejű, nyitott étkezőhelyiségek vettek körül. sosem vált előttem világossá, hogv Humberto pontosan mit
Itt megebédeltünk. A felszolgált ételek közül az egyik helyi gondol arról, mégis hogyan működött. Ez a rejtély még arra
jellegzetesség a friss kókusztej volt, amit közvetlenül a kó- vár, hogy valaki megfejtse.
kuszból egy szalmaszállal lehetett kiszívni. Ebéd után belép­ Coba egyik nagy látványossága a kerékpárautó volt.
tünk Coba templomi területére. Azok a látogatók, akik nem kívánják gyalog megtenni a Coba
Coba közel ötven négyzetmérföldnyi területen terjesz­ kapujától a nagy piramisig vezető hosszú utat, megtehetik
kedett, és a becslések szerint egykor 40.000 majának adott a távolságot ezeken a jánnűveken. Emberi erő hajtja, hason­
otthont. Az ősi város, amely eredetileg Coba körül helyez­ lít egy négykerekű riksához, csak ebben az esetben a sofőr
kedett el, olyan nagy volt, hogy ha láthatnánk abban a for­ nem gyalogosan húzza a járművet maga után, hanem pe­
májában, ahogy évezredekkel ezelőtt létezett, akkor minden dállal hajtja. Ilyet nem láttunk máshol a Yucatán-félszigeten.
bizonnyal megváltozna a véleményünk arról, kik is voltak a Miközben a nagy piramis, a Nohoch Mul felé közeled­
maják. Coba nagy piramisának, Nohoch Múlnak a tetejéről tünk, azon tűnődtem, vajon hasonlít-e még ahhoz, amit
látni lehet a bizonyítékokat arra, hogy itt egy rendkívül annak idején, évekkel azelőtt Kennel láttunk. Akkoriban,
előrehaladott civilizáció élt. 1985-ben, nem volt több egy kicsi kőháznál, amely az egyik
Vezetőnk, Humberto, elmondta, hogy Coba volt a közép­ domb tetején áll. Ma, mivel azóta teljesen feltárták, ez a
pontja az ősi utak kifinomult rendszerének, amit Sacbe-nek Yucatán legmagasabb piramisa.
(ejtsd: szakbe) neveztek. Ezek az utak kőből épültek, egy­ Utolsó látogatásom óta rengeteg piramist, templomot
két méter magasan építették őket, és habarcsot használtak és más épületet tártak fel a becsült 6500 építményből. Mos­
hozzájuk. A habarcs nagy része mára lepusztult, de a Sacbe tanra a nagy piramis mérete ellenére szinte jelentéktelenné
kövek jelentős része a helyén maradt. Humberto az út során vált a hatalmas komplexum többi épülete mellett. Meglepő
mindig jelezte ezeket nekünk. Igazából a maja civilizáció volt látni, hogy annyi mindent felszínre hoztak és helyreál­
virágzásakor minden Sacbe Cobába vezetett. lítottak abból, ami azelőtt teljesen rejtve volt.
Humberto magyarázata szerint ezeknek az utaknak a A terület energiája fantasztikus volt.
létezése már önmagában is meglepő, mert a maják nem Cobában nem terveztünk szertartást, csak érzékelni akar­
rendelkeztek kerekes szállítóalkalmatossággal, de még lovaik tuk a helyet és elmélyedni egy kicsit benne. így a csoport
sem voltak. Az utakat talán vallásos felvonulásokra használ­ minden tagja szabadon elindulhatott a maga felfedezőútján.
ták. Humberto szerint az a legvalószínűbb, hogy az utak Hirtelen mindenki úgy eltűnt a fák között, mint a kámfor,

294 295
szétszéledve a terület minden részére. Azután, amint a köd A terület elhelyezkedése tökéletes volt. Hogy miért, vagy
is feloszlik, majd újra összesűrűsödik, megint összetalálkoz­ hogy mi volt az a hely, azt nem tudom, de pontosan megfelelt.
tunk. Ekkor közösen fedeztünk fel érdekesebbnél érdeke­ Először is kijelöltem egy pontot a körünk középpontjá­
sebb helyeket, és együtt meditáltunk. Annyira jól éreztem nak, elhelyeztem egy ruhadarabot a talajon oltár gyanánt, és
ott magam! Minden olyan jól sikerült. kijelöltem a négv égtájat. A csoportból valakitől kaptam egy
nagy kristályt, amit az oltár közepére helyeztem. Ezután má­
sok is odatették saját tárgyaikat és kristályaikat. Hamarosan
tulum: a köl alakú sziváivány minden készen állt a szertartásunkhoz.
Azalatt a tizennyolc év alatt, ami azóta telt el, hogy én Az önként jelentkezők közül kijelöltem négy személyt,
Tulum füvén lépkedtem, a kormány átépíttette a területet, két férfit és két nőt, akiket odaállítottam a négy égtájat je­
hogy könnyebben kordában tarthassa a turistákat, akikből lölő pontokra. Mind a négyen egy-egy égtájat jelképezték, és
ezen a hétvégén rengeteg volt. a kör közepe felé néztek. Egymás után mind mondtak egy
De engem egyik dolog sem zavart, sem a tömeg, sem imát, és az égtájjá „váltak" ezáltal védelmet nyújtva a belső
a változások. Ereztem, hogy ami itt történik, annak jelen­ kör számára.
tősége van, és fontos a maja energiák kiegyensúlyozása Ezután letérdeltem a kör közepében, szimbolikusan meg­
szempontjából. jelölve a magasság és a mélység irányait, és a belső tér bizton­
Először mindannyian más irányba indultunk a terület ságáért imádkoztam.
felfedezésére, és közben próbáltam felidézni magamban, hol Most azokat a történéseket fogom leírni, amelyek ezen
helyeztük el annak idején a kristályt. Az már olyan régen jelentőségteljes szertatás során a „belső síkokon" mentek végbe.
volt. De végül körülbelül húsz perc alatt rátaláltam. Rögtön Pár perccel a szertartás kezdete után néhány maja kap­
tudtam, hogy jó helyen keresem, amint benéztem a temp­ csolatba lépett velem a belső világokból, és engedélyt kértek
lomba, és megláttam a falfestményeket. arra, hogy részt vehessenek a szertartáson. Három nagyon
A templom mellett állva végignéztem a tulumi templom­ idős maja szó szerint megjelent előttem. Áttetsző volt a
együttes területén, hogy találjak egy megfelelő helyszínt a testük, de ennek ellenére tisztán láttam őket. A szemembe
szertartáshoz. Néhány pillanat elteltével megláttam a tulu­ néztek, és nagy tisztelettel telepatikusan arra kértek, en­
mi templomokat körülvevő kiterjedt füves területen egy gedjem be őket a szertartásra. Csatlakoztak hozzánk, majd
olyan részt, amely látszólag jobban ragyogott a többinél. mások is követtek őket.
Egyenesen odamentem. Ekkorra már összegyűlt a csoport is,
úgyhogy mindenki utánam jött.

296" 297
Hogy segítsek azoknak a csoportból, akik nem „látnak", (a mi világunkban) épült, és akaratuk erejéből valósággá vál­
megpróbáltam szavakkal leírni azt, ami a minket körülvevő toztatták. Ezután belelehelték a piramisba az életerő ener­
harmadik dimenzió láthatatlan árnyalataiban történt. giát. Ez az energia készteti a környezetet arra, hogy úgy rea­
A három maja vén, akik az engedélyt kérték, észak felől gáljon, mintha valóban egy háromdimenziós piramis állna ott.
beléptek a körbe, és az oltár elé álltak. Egyértelműen a leg­ Az egyszerű ember nem láthatta ezt a piramist, de a kör­
idősebb volt a vezetőjük, aki középen állt. Majául kezdett nyezetnek mindegy, nem tud különbséget tenni. A piramis
beszélni, és felszólította törzsének többi tagját, hogy emel­ pedig ugyanúgy működik, mint a hegy a természetben. Magá­
kedjenek fel. hoz vonzza a felhőket és esőt fakaszt. A kicsiknek nincs nagy
Ekkor megjelent négy maja, két férfi és két nő, akik hatásuk, de a nagyok, főleg a két mérföldes méretet megha­
a négy égtájat jelképező személyek mögé álltak, és így még ladók, úgy hatnak a természetre, mint a hatalmas hegységek.
inkább lezárták a belső teret tudásuk és megértésük ereje Ez a piramis lett a központi esőt hozó „hegy". A belső
által. Őket körülbelül harminc másik maja követte, akik a világok majái határozták meg a hegy magasságát, és így azt
mi körünk körül helyezkedtek el elszórtan. is ellenőrzésük alatt tarthatták, hogy mekkora mennyiségű
Amint elhelyezkedtek, csoportunk és a maják közt azon­ eső érkezzen a félszigetnek erre a vidékére. A piramis ható­
nali kölcsönhatás alakult ki. Elsődleges céljuk az volt, hogy körének további kiterjesztése érdekében a maják még több
hatalmuk alá vonják a környezetet, legfőképp az esőt, és piramist építettek, amelyek úgy álltak egymás mellett, mint
hogy harmóniát teremtsenek a külső világ és a belső világok egy hegyvonulat, és észak felé több mérföldre elértek.
között, mert ezek mind kibillent egyensúlyi állapotban vol­ Amikor ezzel megvoltak, a középen álló maja vén beje­
tak. Az egész Yucatán-félsziget súlyos szárazságtól szenve­ lentette, hogy még a következő nap elérkezte előtt esni fog,
dett. Hónapok óta nem esett az eső. és ezzel a szárazság véget ér.
A maják egy hatalmas energiapiramis építésébe kezdtek, A szertartás befejezéséül a maja vén arra kért minket,
amelyet mind a négy égtáj irányába kiterjesztettek a térben. hogy énekeljük meg a napnak a nevét: Kin. Mindenki, a
Egy kicsi piramissal kezdték, nagyjából annak a területnek maja szellemeket és a csoportunkat is beleértve, többször
felelt meg méretben, amelyen a csoport tartózkodott, majd egymás után megénekelte a nap nevét. Az utolsó hangra
elméjük erejével megnövelték akkorára, hogy minden ol­ felemeltük a kezünket a magasba, és felnyitottuk a szemün­
dala körülbelül két mérföld hosszú lett. Pontosan ugyan­ ket, hogy a szertartást az égre emelt tekintettel zárjuk.
azzal a módszerrel végezték ezt, amit az új-mexikói taos Amikor kinyitottuk a szemünket a nap szent maja ne­
pueblo indiánoknál én is tanultam. „Látták", illetve maguk vének utolsó hangjára, és a mennyekre emeltük a tekinte­
elé képzelték ezt a piramist, amely a harmadik dimenzióban tünket, megláttunk egy egyértelmű szakrális jelet, amely azt

298 299
jelezte, hogy a szertartást hibátlanul végeztük. A nap körül felé baktattam a tulumi templomépületek között, meg­

a tiszta, felhőtlen égen megjelent egy tökéletes, ragyogó, kör állított egy mexikói férfi. Ez a férfi hozta el nekem a fehér

alakú szivárvány, amely annyira fényes volt, hogy a színei koponyát Dzibilchaltunba. Ezúttal egy újabb ősi maja kris­

olyanok voltak, mintha elektromos fény keltené őket. tálykoponyát tartott a kezében. A koponya úgy vonzott engem

Abban a pillanatban megbizonyosodhattunk afelől, hogy magához, mint láng az éjjeli lepkét. Ez a darab zöld volt,

amit most tettünk, és amit az egész utazás során végezni mint a jade, és valamelyest átlátszó.

akartunk, azon a Nagy Lélek áldása van. Szívem annyira tágra Amikor megérintettem a kristályt, bemutattak engem
nyílt, hogy úgy éreztem, azon nyomban beleolvadok a Föld­ a benne egyedül élő férfinak. Ez újfent bebizonyította nekem,
be a maja néppel együtt, akik már visszatérőben voltak a hogy hogyan használták az ősi maják ezeket a kristályokat.
belső világokba. Gyönyörű volt. Azt állította, hogy egy személyt kiválasztottak a halálra.

Nem tudom, hogy a turisták százai és a gyermekeik mit A személy lelke belépett a kristályba, hogy ott maradjon

gondoltak rólunk, miközben egymást ölelgettük, fülig érő mindaddig, amíg a kristály küldetése be nem teljesül. A dzi-

vigyorral kiabáltunk és négy vagy öt különféle nyelven hab- bilchaltuni tejfehér kristály lakói egy pár, egy férfi és egy nő,

latyoltunk egymásnak. Akkor viszont fel sem figyeltem arra, és egy nagymama voltak. De ebben nem volt nagymama,

hogy más emberek is vannak arra. legalábbis én nem láttam. Elképzelhető, hogy ott volt, csak

A legtöbbünk lerohant az óceán partjára, és beugrott elrejtőzött az idegen szemek elől.

a gyönyörű, türkizkék hullámokba, amely úgy dobált min­ Minden jel arra mutat, hogy a kristályok feladata a maja

ket, mint a horgászzsinór végén lógó parafát. Azok, akiknél tudás és a maja emlékek tárolása és őrzése egészen az Idők

nem volt fürdőruha, ruhástul ugrottak a vízbe. így lubic­ Végezetéig, vagyis a mi korunkig bezárólag.

koltunk, nevettünk és játszottunk. Nagyszerű volt! Az élet Nem tudtam, mit jelenthet az, hogy ennyi kristálykopo­
nagyszerűsége! nya jelenik meg hirtelen kis csoportunk energiamezejében.

A varázslatos szivárvány továbbra is látható volt a nap Először megjelenik egy Dzibilchaltunban, majd miután fel­

körül. Sokáig, igen sokáig ott is maradt. fedi azt, amit fel akart fedni, eltűnik az őserdő mélyén.
Aztán megjelenik egy másik, kapcsolatba lép a csoporttal,
majd örökre eltűnik az is. Ez történt, pontosan úgy, ahogy
^Megjelenik egy újabb kiistály koponya Hunbatz Men, a bölcs maja megjósolta, amikor Mcridában

Végül eljött az idő, hogy visszainduljunk a buszhoz, együtt teáztunk.

legalábbis így gondoltuk. Isten terve szerint azonban még Aznap éjjel, kevéssel az után, hogy visszatértünk gyö­

nem voltunk készen a feladatokkal aznap. Miközben a parkoló nyörű szállodánkba, az ég megnyílt, és eleredt az eső

300 301
Valóságos özönvíz kerekedett. Ez megfelelt a maja vén Tulumban az energia úgy áradt ki, hogy abból tudtuk,
bejelentésének, miszerint még aznap esnie kellett. Felnéz­ utunk olyan csodálatosan fog kibontakozni, hogy abba
tem az égre, behunytam a szemem, és köszönetet mondtam nekünk nem lesz beleszólásunk. Csak a Földanya és az ősi
Istennek ezért az áldásért, és imáink és szertartásunk má­ maják tudták, mi készül, és mindez hová vezet.
sodik elismeréséért. Újra azt kellett éreznem, amit már koráb­ Pontosan ez az, amit a ma élő maják azóta a tudomá­
ban is éreztem, hogy a legmegfelelőbb személyek gyűltek sunkra hoztak. Rejtélyes szavakkal 2003. augusztusában azt
össze arra, amit tennünk kellett. mondták nekünk, hogy 2003. december 15-én belépünk egy
Még két különleges szertartást kellett elvégeznünk az­ új világba. Lehetséges, hogy mindeközben káosz vesz majd
előtt, hogy visszatérnénk Uxmalba és Meridába. De mindenek­ körül bennünket.
előtt volt még két „folyamat", amit el kellett végezni annak Úgy gondolom, hogy majaföldi utazásunk jól példázta
érdekében, hogy felkészüljünk mi és felkészüljön a világ is. a mindannyiunkra váró, hamarosan bekövetkező átváltás
Ehhez ki kellett engednünk magunkból az elmúlt évezredek természetét. Mert valójában a mi világunk csak egy álom!
negatív férfi és női energiáit. Ez a két folyamat szertartásra És álom természete egyre nyilvánvalóbbá válik. Az Álmodó
emlékeztet, de mai modern világunkban inkább terápiának mostanában ébredezik, most eszmél rá, hogy csak álmodik.
nevezhetnénk őket. A csoport minden tagja a szexuális ener­ Ami még ennél is fontosabb, az az, hogy ezt az Álmot,
giákkal kapcsolatos belső érzelmi zavarokkal érkezett ide a hogy ezen a bolygón élünk, most meg lehet változtatni.
Yucatánra. Majdnem minden élő embernek vannak ilyenek. Ez a kulcs!

Dióhéjban arról van szó, hogy a szexcsakra, a szívcsakra, 2003. november 8-a után, amikor teljes holdfogyatkozás
és a fej közepén található koronacsakra egységben mű­ volt és több bolygó szextiljét figyelhettük meg, vagyis a
ködnek akkor, amikor fennáll az összeköttetés közöttük. Harmonikus Összhangnak nevezett csillagászati eseményt,
Az összeköttetés hiányában érzelmi zavarok keletkeznek, lassan mindannyian felismerjük, hogy az Álom igazából
és az érzelmi zavarok okozzák az összeköttetés hiányát. „csak fény és szándék". Én ezt hiszem, de tudom, hogy kell
Ezeket a zavarokat ki kellett egyensúlyoznunk, még mielőtt még várni valamennyit. A negyedik dimenzió kapuja hama­
nekiálltunk az utolsó szertartásnak, ellenkező esetben nem rosan felnyílik azok előtt, akik tudnak róla.
tudtuk volna befejezni a munkánkat. Hogy mit jelent ez? Azt jelenti, hogy nincs már időnk.
Sokan ezt a két folyamatot élték meg a legmélyebben az Felelősséget kell vállalnunk gondolatainkért, érzéseinkért
egész utazás élményei közül. Ezekre akkor került sor, amikor és érzelmeinkért. Mert mindannyian álmodók vagyunk.
Kohunlichban bevégeztük a tennivalóinkat. És amit mi álmodunk, az fog megvalósulni ebben a világban.
Ez a maják hite: ahogy közeledünk 2012. december 21-éhez,

302 303
és 2 0 B . február 19-éhez, az Álmodó ereje folyamatosan T I Z E N H A T O D I K F E J E Z E T

növekszik.
KOIIUNLICII ÉS A HARMADIK SZEM
A belső világok és a külső világ hamarosan egybeolvad­
A F É R F I ÉS A NŐI E G Y E S Ü L É S E
nak. Ez nem csak a maják hite, hanem más indián törzseké
és prófétáké is. És amint megvalósítjuk ezt az egységet,
először is ki kell égetnünk magunkból a megosztottság
szennyét, a negativitást, amellyel oly régóta élünk együtt.
így tehát szakrális majaföldi utazásunk következő sza­
kasza olyan fordulatot vett, amely annak az előkészítését
célozza, amin mindannyian keresztül fogunk menni. Tu- Amint a csoportunk megérkezett Kohunlichba, felélén­
lumi és palenque-i utazásunk két napja alatt mindannyian kültek az emlékeim korábbi utazásomról, amin Kennel együtt
megtapasztaltuk a szertartások és események összefüggő voltam. Kérdések cikáztak a fejemben. Vajon ugyanolyan
sorozatát, amelyeket látszólag azért találtak ki, hogy minket lesz? Ott van még mindig a lépcsősor és a háromszög alakú
a létezés magasabb síkjára segítsenek. mélyedés? A csoportnak még semmit nem meséltem a
múltbéli eseményekről.
Azzal kezdtük, hogy felgyalogoltunk a főpiramishoz,
ahhoz, amelynek a felületén egy emberi arc látható. Egy­
szerű turistaként érkeztünk, hogy felfedezzük és átérezzük
a szent terület energiáját. Ekkor elmondtam a többieknek
a furcsa mélyedés, a fa és a kis lyuk történetét. Ezután elindul­
tunk, hogy megkeressük a márvány lépcsőket.
De Kohunlich teljesen megváltozott. Azt reméltem, meg­
találjuk a piramist pontosan ott, ahol Kennel elhelyeztük
a kristályt évekkel korábban, és feleleveníthetem az emlé­
keimet, de nem így volt elrendelve.
Mindenfelé ösvényeket alakítottak ki, amelyek keresztbe­
kasul mérföldekre kiterjedtek, és több helyütt helyeztek el
térképeket is. Egy ideig követtük az ösvényeket. Elindultunk
egy bizonyos irányba, majd visszamentünk, és egy másik

304 305
ösvényen indultunk cl, de semerre sem találtuk azt a külön­ a föld felszíne fölött spirális mozgással, majd lassacskán,
leges piramist és az előtte található kicsi lyukat, amelybe továbbra is körkörös mozgással, testük is kiemelkedett a
évekkel azelőtt a kristályt bedobtam. Földanyából. Végül a maják felértek a mi világunk felszí­
Végül eljutottunk egy széles, ősi kőlépcsőhöz, amelyet nére. A maják minden jelenlévőhöz odarendeltek egy-egy
egy igen meredek domb oldalába építettek. Egyáltalán nem embert, hogy a szertartás végéig mellettünk álljanak.
hasonlított a márványlépcsőzetre, amelyet Kennel találtunk Mind élénk színű ruhát viseltek, arcukra geometriai for­
annak idején, dc a hely odavonzott. Mindannyian azt érez­ mákat festettek és tollakat tettek a hajukba. Energiájuk erő­
tük, hogy valami a kőlépcsők teteje felé húz bennünket. teljes volt. Úgy érzékeltem, hogy ezt a szertartást réges-régen
Amikor felértünk a tetőre, úgy találtam, hogy ez a hely elpróbálták már, és nagy jelentőséggel bírt számukra. Nagyon
nem is egy piramis vagy egy szent épület volt, hanem inkább komolyan vették.
az ősi maják lakhelye. Kicsi szobákat láttunk mindenfelé A szertartás jelenlegi menete nagyban különbözött a
gyönyörűen elrendezve, és tágas udvarokat, ahol alkalom tulumitól. Tulumban nagy térbeli kiterjedésű energiapirami­
nyílt a társasági életre. Tökéletes helyszínnek mutatkozott, sokat hoztak létre annak érdekében, hogy a vidék egyen­
arra, hogy elvégezzük rajta azt, amiért jöttünk. súlyba kerüljön, és az eső eleredjen. Ezúttal azonban csak
Le is tettem a piramis és a háromszög alakú mélyedés egy piramist hoztak létre, melynek célja, amint azt telepati­
megkereséséről, és hamarosan találtunk egy tökéletes pontot kusan megtudtam a főnöktől, a maja nép spirituális ébredé­
néhány fa alatt, amelyek árnyékukkal védtek a tűző naptól. sével volt kapcsolatos.
Leterítettük a „nap ruháját" a földre, kiválasztottunk egy Nem mindent tudok értelmezni abból, ami kiszűrődött
középpontot, és kezdett kialakulni az. oltárunk is, amelyhez az ősi maják lényéből a szertartás végzése közepette. Annyit
mindenki hozzáadta a saját szakrális tárgyait. tudok, hogy a szívem egyre könnyebbé vált. Oroszlántűz azt
A csoport körülállta az oltárt, és újfent kiválasztottunk mondja, hogy itt Kohunlichban a maják távozásukkor ma­
négy személyt - két férfit és két nőt -, hogy lezárják a négy gukkal vitték az összes negatív energiát, amivel csak dolga
égtájat. volt a csoportunknak, és mélyen, mélyen a Föld belsejében
Akárcsak Tulumban, egy maja főpap ezúttal is ott ter­ eltemették azt. Bármi is történt, mi nagyon felvidultunk.
mett előttem, mintha a Földből bújt volna elő. Karját az ég Emlékszem, hogy amikor felemeltem a tekintetemet, és
felé emelte, és saját emberei közül négyet odaállított a négy körülnéztem, azt láttam, hogy az utolsó emberig mindenki
égtájat őrzők mögé. Ekkor egymás után egyre több és több mosolyog, mindenkit eltölt a fény.
maja emelkedett ki a talajból, és ők is egy kört alkottak, egy Ami akkor történt, az nem volt más, mint az összeg­
kicsit nagyobbat a miénknél. Először csak a fejük jelent meg zése mindannak, ami addig végbement, és Oroszlántűznek
306 307
minden bizonnyal igaza van a megtisztulással kapcsolat­ A szent területeken tett látogatásunk oka a Jelen volt,
ban. Az emberek egymást ölelgették, játékosan szórakoztak. vagyis az Idők Végezete, ahogy a maják mondanák, és a cé­
Mindannyian hihetetlenül jól éreztük magunkat a bőrünk­ lunk az volt, hogy elvégezzük a szükséges javításokat duali­
ben. Miközben ezt szemléltem, rájöttem, mennyire jól tet­ tás tudatosságunkon, hogy ezáltal magasabb tudatossági
tük, hogy mindezt az ősi maják élőhelyén, az ő otthonukban szintre léphessünk. Ezt mindenképpen el kellett érnünk,
vittük végbe. mert másképp nem tudtunk volna továbblépni. Ez a kiegyen­
Azt is biztosan tudtam viszont, hogy bár a maják meg­ súlyozott állapot nem tart örökké, mert minden lélegzet­
tisztították a csoportunkat a negatív energiáktól, nem jutot­ vételünkkel, minden tettünkkel tovább alakítjuk a karmát,
tak le lelki és érzelmi testünk legmélyebb részeibe, vagyis de éppen eléggé hosszan tart ahhoz, hogy beteljesítsük a
szexuális zavarainkhoz. Ennek megoldása még ránk várt. feladatunkat.
Ehhez mély megbocsátást kellett gyakorolnunk. Majaföldi utazásunk előtt nem is gyanítottuk, hogy cz.
Másnap tehát, az újonnan talált fényességben, ismét a fajta szertartásos kiegyensúlyozó terápia is része lesz az
nehéz belső munka várt ránk. De aznapra bevégeztük a fela­ élményeinknek. Magától ment végbe szemünk és szívünk
datainkat. Nagy örömmel a szívünkben indultunk vissza láttára. Majaföldi szakrális utazásunknak ezt a szakaszát
a buszunkhoz. tulajdonképpen annak az előkészítéseként is értelmezhetjük,
És igen, még mindig a márványlépcsős piramist keres­ amin az egész Föld keresztül fog menni. Tulumi és palenque-i
tem a tekintetemmel, és a háromszög alakú mélyedést. De utunk két napja alatt mindannyian egy olyan összefüggő
valami miatt biztos voltam benne, hogy ezúttal nem fogom esemény- és szertartássorozatot tapasztaltunk meg, amelyet
megtalálni. Rejtve kellett maradnia. a jelek szerint a maják kimondottan arra találtak ki, hogy
segítsenek nekünk kitörni a polaritásból az Egység felé, akár
akaratunk ellenére is.
<J& megbocsátás temploma
Yucatáni utazásunk következő napja nagyon különleges­
nek ígérkezett számomra. Azt a templomi területet, ahová ÍFelk észülés ^Becan-ban
igyekeztünk, még nem láttam korábban. Ezek a templomok Amikor aznap reggel kiléptünk a szállodából, egyikünk
jelképezték a férfi és a női energiák sötét oldalát. Két nagy^ sem sejtette még, kivéve talán Oroszlántüzet, hogy az a nap
jelentőségű szertartást terveztünk ott elvégezni annak érde­ mennyire megváltoztatja majd sokunk életét. O választotta
kében, hogy örökre felszabaduljunk a férfi-női kettősségünk ki a három templomot, és látszólag az egész csoportban egye­
börtönéből, és szabadon kiteljesedhessünk isteni erőnkben. dül neki voltak előérzetei azzal kapcsolatban, ami ránk várt.
308 309
Oroszlántüzet mely kötelek fűzte azokhoz a jelentős ener­ valamikor a maja kultúra rálépett ennek a szörnyűséges
getikai eseményekhez, amelyek a csoportunkban mentek gyakorlatnak a tévútjára.
végbe a férfi-női energiák sötét oldalával kapcsolatban. Saját Számunkra Becan a férfi-női egyesülés templomi terü­
sámáni lényében hordozza a duális energia megnyilvánulá­ letét jelentette, az egyensúlyét. Idézem Oroszlántűz szavait:
sát, egyfajta kachinát, amelynek egyik oldala teljesen sötét,
a másik pedig teljesen világos. Jelenlegi életének egy része Miközben sokan közülünk Drunvaloval beszél­
abban áll, hogy harmóniába és egyensúlyba állítsa ezt a két gettek a férfi-női egyesülés oltáráról, mások el­
oldalt. Jelenléte hatására csoportunkban úgy egyesültek ezek mentek, hogy a piramisokkal játszanak és táncol­
az energiák, hogy azok negatív vetülete feloldódhatott. janak. Korábban, még Cobában beszéltem arról,
A becani kezdetek a mé)ka és a játék szellemében teltek, hogy minden piramis tulajdonképpen egy zenei
ami tökéletes előkészítése volt a későbbiekben megtartandó hangszer, amelyen játszani lehet attól függően,
szertartásoknak hogy hogyan „táncol" vele az ember. Amikor tovább­
Maga Becan az ősi maja birodalom egyik részének köz­ indultunk az, oltártól, és átgyalogoltunk az épüle­
pontja volt, és Kr. e. 600 környékén kezdték cl építeni. I .eg- tek udvarán, a legtöbben közülünk, nagy meglepe­
élénkebb időszaka Kr. u. 600 és 1000 közé tehető. Ez Cam- tésemre, a piramis fölött, alatt, körülötte és a tete­
peche egyik legnagyobb jelentőségű építészeti jelensége. jén táncoltak.
Ezt az. ősi várost a maja területen teljesen egyedinek Micsoda öröm! Pontosan erre volt szükségünk:
számító árokrendszer veszi körül. Tulajdonképpen maga a mókára, a gyermekire. Ez a felkészülés része volt.
a maja becan szó is annyit tesz: víz vájta szakadék. Egyes A csoport túllépett a félelmen. Becan akropoliszá-
feltételezések szerint a szakadék háborús időkben védelmi nak tetejéről tisztán láthattuk Xpuhil és Chicanna
funkciót látott el. Mások szerint a társadalmi rétegek meg­ templomát, azokat a helyeket, ahol később a ben­
osztottságát jelképezte: az előkelőség építette az árok által nünk levő férfi és női energiák egyesülésének tiszte­
körbezárt hatalmas épületeket, míg az alacsonyabb rétegek letére mutattuk be szertartásainkat.
az árkon kívül éltek.
Egy kőből épített felszíni csatorna köti össze az ősi város
két fő terét, egy helyütt pedig csodálatos festett maszkok
láthatók. Az egyik oltárra felállva éreztük, hogy azt valaha
emberáldozat bemutatására használták. Hogy ez valóban így
volt-e vagy sem, azt nem tudom, de annyi bizonyos, hogy

3 to 3 "
DCpuhil: »-M féifi kiteljesedés szeltaitása a Földanyában volt, és alsó csúcsa a Földanyához kapcso­
Becanból tettünk egy rövid utazást Xpuhilba. Ott egy lódott. Közben éreztem, ahogy a prána, az életerő energiája
köves ösvényen átvágtunk az erdőn, és végül a három torony élettel tölti fel ezeket a formákat.
templomának épületegyüttesét övező füves területen lyukad­ Arra kértem a férfiakat, hogy engedjék el férfi energiájuk
tunk ki. Itt szerettük volna elvégezni a szertartást. minden negatív aspektusát ezen a két póluson keresztül, és
Xpuhil azt jelenti, a „nádszálak helye". Szédítő tornyai képzeljék el, ahogy ez. az energia kilép a mentális, érzelmi
Itzamnát, a Teremtő Istent és az első sámánt, a mennyei és fizikai testükből, és belefolyik ebbe a két csúcsba, mint a
kígyót jelképezik. Xpuhil főépületének tizenkét szobája és víz. A mentális energiák a felső csúcson keresztül egyenesen
terasza van, és három hatalmas torony mered az ég felé belő­ az Égatyába mennek át, a fizikai és érzelmi energiák pedig a
le. Középen van egy mélyedés, amelyet egy kígyó feje vesz Földanya mélyére.
körbe. Ezek együttese foglalja magába az alacsony, közepes Megjegyzem, a negatív energia nem okoz gondot az Is­
és magas férfi energiákat, legfőképp a kozmikus szexualitás­ teni Anyának és Atvának. Egyszerűen csak egyensúlyba hoz­
sal és szerelemmel kapcsolatosakat. zák, és visszavezetik az életbe.
A férfi energia egyesülési szertartása, amelyet elvégezni Ekkor elhallgattam, és hagytam, hogy magától elkez­
készültünk, akárcsak az azt követő női energia egyesülési dődjön.
szertartása, olyasmi volt, amit addig még sosem tapasztal­ Xpuhilban nagyon meleg volt aznap, mi pedig a napon
tam meg. Nem tudtam, hogyan megy majd végbe, de azt álltunk. Már a szertartás előtt is éreztük a forróságot, de ké­
sem, mi fog történni. Csak érzéseimre hagyatkoztam abban, sőbb jelenléte szinte kézzelfoghatóan gyötört bennünket.
hogy megállapítsam, mit kell tennünk mindenféle előzetes De miközben ez a szertartás folyt, mindenki kizárólag a moz­
terv nélkül. gó és átalkuló spirituális energiákkal foglalkozott.
Először is kerestem egy pontot a xpuhili templom előtti Mindannyian éreztük azt, ami akkor történt, amikor a
füves területen, majd megkértem a férfiakat, hogy sorakoz­ férfiak szabadon engedték egész történelmünk negatív férfi
zanak fel, és üljenek le a fűbe, a nőket pedig arra, hogy állva vonatkozásait, ami saját testükben és energiamezőjükben is
alkossanak körülöttük egy kört. A nők egymás kezét fogva jelen volt ott és akkor.
stabilizálták a csoport energiáját. Lassan indult be a dolog, de amint a férfiak ráhangolód­
Ezután a belső hang arra utasított, hogy a férfiak körül tak a történésekre, az energiák elengedése egyre könnyebb
alkossunk szakrális geometriai formákat, többek között és gyorsabb lett.
alakítsuk ki az aranyfényű platóni oktaédert. A felső csú­ Én rendelkezem azzal a képességgel, hogy lássam ezeket
csa az Égatyára kapcsolódott, az alsó fél teljes egészében a mozgó energiákat. Egyszerre volt gyönyörűséges és ijesztő.

3 12 3 '3
A férfiakból spirál alakban távozó cnergia-részlctck legin­ Megkértem a nőket, hogy öleljék át a férfiakat, és az
kább pirosak, feketék és egyfajta sárgás-zöld színűek voltak. ölclgetés elég sokáig eltartott. A férfiak könnyes szemmel
Igazából minden egyszerre történt. mentek egyik nőtől a másikig, hogy megöleljék őket. Halkan
Látni lehetett az arcukon a fájdalmat, ami annak a szaba­ mondtak köszönetet a Nőnek azért, hogy a nemek között
don eresztésével jár, amit évezredeken át tartottak maguk­ kialakult több ezer éves szakadék ellenére megtartotta
ban sok-sok életen keresztül. Ez az energia határozta meg a szeretetét. Csendcsen kértek bocsánatot. Hagyták, hogy el­
feleségükhöz, lányukhoz, barátnőikhez fűződő emberi kap­ uralkodjék rajtuk a sebezhetőség érzése. I lagyták, hogy táp­
csolataikat oly módon, hogy azt c'5k nem tudták befolyásolni. lálják éíket. Kiszakadtak a ridegség és a magány kötelékéből,
Mélyen a tudat alatt megbúvó ősi dolgok voltak ezek. A sok ami évszázadokon keresztül bebörtönözte a férfi nemet.
nemi erőszak, erőszakos cselekedet, a gyilkosságok és a fáj­ Mindannyian úgy éreztük, hogy ezt a tisztítást nem csu­
dalom, amit a kollektív férfi okozott ártatlan nőknek és gyer­ pán magunkért, hanem az. egész Földért végeztük. Ezáltal
mekeknek, egyszerre mind elillant, és isteni Anyánk és Atyánk megteremtettünk egy ösvényt, amit majd mások követhetnek
szívébe távozott, akik isteni együttérzésükkel meggyógyítot­ egy olyan folyamat részeként, ami az elkövetkező napokban,
ták ezeknek a férfiaknak a lelkét. hónapokban és években egyre erőteljesebbé válik, amíg az
Egyszer csak valami megváltozott. Szinte hallani lehetett emberiség egészének egyesülése be nem fejeződik.
a kollektív sóhajt, ami az egész, csoportból egyszerre szakadt Miközben sétáltunk vissza a busz. felé, mindannyian
ki. Nem sokkal ezután vége is lett a szertartásnak. csendben maradtunk. Egyikünk sem gondolta volna, hogy
Itt szeretném elmondani, hogy ezt a csoportot olyan erős ennyire erőteljesre sikerül majd az egyesülési szertartás.
személyek alkották, akikhez hasonlókkal máskor még nem És mindenki tudni vélte, hogy ennek az. átélése volt életünk
találkoztam. A megszokottnál nagyobb arányban voltak egyik legfőbb küldetése. Mindannyian összetartoztunk. Min­
jelen benne a férfiak, mint a nők, és maguk a férfiak is nagyon denki egyenként értékes és szükséges része volt az egésznek.
nagy erővel rendelkeztek. Többen közülük magas szintű sá­ A csendes Egység légkörében utaztunk a chicannai
mánok voltak, akik képesek voltak gyógyítani. templomhoz, dc még csak halványan sejtésünk sem volt
Spirituális erejük által ezek a fantasztikus férfiak nagyon az ott ránk váró élményekről.
nyitottak voltak. Nem csak a tudásuk volt meg, hanem arra
is képesek voltak, hogy végrehajtsák azt, amit én kérek tőlük.
Amikor azt mondtam: „Vége!", a legtöbb férfi, aki a nők
körén belül ült, zokogott.

3 <4 315
Chicanna: <JH női kiteljesedés szeltaitása Mi férfiak megfogtuk egymás kezét, hogy lezárjuk a tér

Szorított az idő, mert aznap estig el kellett jutnunk energiáját. Ekkor is ugyanúgy a szakrális geometria platóni

Palenque-be, de még mindig bennünk voltak a xpuhili szer­ oktaédereit formáltam meg, de ezúttal lágy rózsaszín vette

tartás érzései. Együtt lépkedtünk Chicanna köves, levelek­ körül a nőket. így energiájukat egyszerre kiáraszthatták a

kel szórt ösvényein, miközben következő szertartásunkhoz mennyek, az Égatya felé, és a Földanya szívének mélyébe is.

kerestük a megfelelő helyet. Ekkor még nagyobb volt a forró­ Ekkor beszélni kezdtem. Fogalmam sem volt arról, mit

ság, ezért árnyék után néztünk. is fogok mondani. Eleinte a nőknek adott utasításarm nagy­

Oroszlántűz elmondta nekünk, hogy Chicanna nagyban ban hasonlítottak azokhoz, amelyeket a férfiaknak adtam.

különbözik a többi maja emléktől díszes, barokkos építé­ Aztán azt találtam kérni a nőktől, hogy ragadják meg az

szeti stílusa miatt. Az épületeket kicsinek találtuk. A kapuk alkalmat arra, hogy megszabaduljanak az összes kimondat­

Itzamna száját jelképezték, de ő ezúttal a Föld szörnyete­ lan dologtól, amit a nőknek el kellett szenvedniük a civili­

gének képét öltötte, és tátongó szája Xibalba, a maja alvilág záció korain keresztül. Azt kértem, engedjék el ezeket a dol­
gokat, és bocsássanak meg.
kapuját szimbolizálta.
Azt mondják, a beavatottak itt gyakran élnek át dimen­ Amikor ezeket a szavakat elmondtam, a nők közül töb­

ziós mozgásokat, és érzik úgy, mintha a csillagok között jár­ ben is zihálni kezdtek. Valami megváltozott az energiame­

nának. Ez a hatalmas, sötét női varázslat helyszíne. Chican­ zőnkben, mintha csak megrepedt volna ez a belőlünk, em­

na kiegyensúlyozza és egyesíti a nőn belül élő férfi és női berekből álló edény. Ekkor elcsendesedtem, és hagytam, hogy

energiákat. Itt végezhettük cl a női egyesülés szertartását. elinduljon a folyamat.

Elérkeztünk egy kicsi piramishoz, amelynek udvarát ala­ Teljesen más történt, mint ami a férfiakkal korábban.

csony, félköríves kőfal vette körül az erdő széle felől, ezért A nők olyan fájdalmakat és szörnyűségeket próbáltak átélni,

a területet beárnyékolták a fák. amilyenekkel addig sosem tudtak szembenézni, amilyene­

Arra kértem a nőket, hogy gyűljenek egybe ezen a terü­ ket addig sosem tudtak átérezni. Egymás után beléptek
annak a valóságába, amit az emberiség női tagjai azokban
leten, és a fallal szemben helyezkedjenek cl kényelmesen ülő
a korokban éltek át, amikor rabszolgaként kezelték őket,
helyzetben, félkört alkotva. Aztán a férfiakat kértem meg,
vagy még annál is rosszabb dolgok történtek velük. Sokkal
hogy álljanak a nők elé egyenes vonalban úgy, hogy soruk
rosszabbak.
összekösse a fal két szélét. így tehát egy hosszúkás, lapos
fedett edény alakjában álltunk, a nők alkották az edény A nők nem tudták segítség nélkül folytatni, ezért köz­

belsejét, a férfiak pedig a fedőt. beléptem. Megkértem a férfiakat, hogy menjenek oda a nők­
höz, simogassák az arcukat, nézzenek a szemükbe, és adják

3Í6 317
meg nekik azt a gyengédséget, szeretetet és megértést, amire Összegzésként
ekkor szükségük volt. Én is csatlakoztam a többi férfihoz. Csendben, kisírt szemekkel, érzelmileg teljesen kimerülve
Egyiktől a másikhoz mentünk, vigasztaltuk őket, és próbál­ indultunk el jól megszokott buszunkhoz, majd délnyugat­
tunk nekik segíteni abban, hogy túljussanak a megtapasztalt nak vettük az irányt Palenque felé. Úgy terveztük, hogy
érzelmi szenvedés és a gyász rohamain, amit éppen próbál­ csoportunk itt mutatja be az utolsó szertartást a Thoth
tak elengedni. által felrajzolt templom-spirálban.
Ez elég sokáig eltartott. A nők visítoztak, és egyfajta mély­ Ugy érzem, hogy az energiák integrációja, amelyért az­
ről jövő, szívszaggató gyásszal zokogtak. Ezzel a gyásszal nap szertartásokat mutattunk be, még ma is alakulóban
addig még sohasem tudtak szembenézni. A férfiak a kar­ van. A férfi és a női energia teljes megtapasztalásának be­
jaikba vették, és szeretetükkel vigasztalták őket. Néhány nő fogadása, a harag, a félelem, a gyűlölet feloldása még most is
magzati pozícióba görnyedt. A férfiak olyan hihetetlen gyen­ folyamatban van. De akkor ott, Campeehe-ben, meggyőző­
gédséggel viseltettek irántuk, mintha kicsi babák lennének. désem, hogy kijelöltük azt az utat, amelyet követni kell.
Az egyik nő azt mondta nekem később, hogy a folyamat Ez az ösvény a férfi és női lét egy teljesen új formájához
első tíz percében végig úgy érezte, rögtön hánynia kell. Ez vezet a Földanyán.
számára állítólag teljesen új érzés volt. Elmondása szerint
sosem értette, hogy a könyvekben az emberek miért kapnak
hányingert a meggyalázott emberi test láttán, de most rájött,
hogy értetlenségének az volt az oka, hogy addig sosem tapasz­
talta meg ezt közvetlenül.
A nőknek volt bátorságuk ahhoz, hogy életükben először
kapcsolatba kerüljenek igazi érzéscikkel, a férfiak pedig vissza­
nyerték erejüket. Ezen a napon az említett nő a csoport le­
nyűgöző támogatásával szembenézhetett olyan érzésekkel is,
és meg is tapasztalhatta őket, amelyek életről életre mindig
mélyen el voltak nyomva. Amikor végül megvalósult a teljes
érzelmi átélés, az nagyon lesújtotta, kiütötte. De amikor
vigasztalást kapott a férfiaktól, a szomorúság feloldódott,
és évezredek óta először kiteljesedve érezte magát.

3'8 3 19
ri Z E N ii K T E n i K v t: \ v. 7 E r

PALENQUE ÉS AZ UXMALI FÉNYELŐADÁS

Az isteni férfit és az isteni nőit egyesítő két szertartás


után Palenque felé folytattuk utunkat. Úgy terveztük, hogy
három éjszakát töltünk ott, és másnap mutatjuk be az utolsó
kristályszertartást a palenque-i piramisnál, bár utána még
más templomokhoz is készültünk.
Utazás közben néhányan aggodalmuknak adtak hangot
azzal kapcsolatban, hogy a következő szálloda a város szélén
volt, és ahhoz, hogy odajusson az ember, át kellett mennie
egy katonai ellenőrzőponton. Azt már jól tudtuk, hogy az
ilyen akadályok több órás késést is eredményezhetnek, de
az isteni lélek kétségkívül velünk volt, mert nem állítottak
meg minket, és így időben megérkeztünk a szállodához.
Gyönyörű pihenőhely volt ez. Alacsony épületek övezték
a füves területet, sétaútjait pálmafák és virágzó bokrok hatá­
rolták. Mivel nagyon sokszor voltunk már Mexikóban mos­
tani látogatásunk előtt is, a csoportot ünnepi gyümölcsital­
lal és virágokkal köszöntötték.
Másnap reggel az üdülő hatalmas étkezőjében elfo­
gyasztott remek reggeli után Palenque-be indultunk.

32 1
Jí palenque-L ternplom elásott kristály pontos helyének beazonosítása után tudtam
Utitervünkben Oroszlántűz azt írta erről az épületcso­ meghatározni a legmegfelelőbb helyet a szertartáshoz.
portról, hogy Palenque a koronacsakra központja, ráadásul Nem volt könnyű rátalálni. Ami ekkor volt látható, annak
itt keresztezik egymást az. aktív artériák és a Tollaskígyó nagy részét még fű borította akkor, amikor először jártam
keresztjének lcy-vonalai. Palenque-bcn. Emlékeim szerint tizennyolc évvel azelőtt
Palenque igen elegáns város, a Peten-dzsungel szélén, Kennel a kristályt egy piramis és egy alacsonyabb domb kö­
Chiapas államban fekszik, amely a Yucatántól délnyugatra zött ástuk cl. De hamar rájöttem, hogy azóta azt az. „alacso­
található. Több dologról is nevezetes: itt található a Plejádi nyabb dombot" eltüntették az ásatások. Most egy kisméretű
Feljegvzések Csarnoka, egy szakrális geometriát oktató misz­ piramis állt a helyén! Amint rájöttem, merrefelé ástuk cl a
tikus iskola, egy csillagászati és régészeti központ, és innen kristályt, rögtön elindultam a helyes irányba.
indul ki egy beavató örvény nyugati irányba. Amikor megérkeztem a kis piramishoz, észrevettem, hogy
Palenque-bcn összpontosul a csakra-központok kundaliní a csoportunk egyik tagja ott ül a tetején. Felmásztam én is,
energiája, és itt gyülekeznek a beavatottak szellemei. Emiatt hogy beszélhessek vele. Mire felértem, ő már mély meditá­
a Fény Kígyója ezen a templomi épületegyüttesen keresztül cióban volt, ezért magára hagytam, és magam is meditálni
közvetíti a kundaliní energiát Chiléből a maja nép felé, kezdtem.
hasonlóan ahhoz, ahogy a nagyítólencse összegyűjti a nap Ekkor megláttam, hogy a piramisból kiáradó energia rend­
fényét. Éppen ezért ez a templomi épületegyüttes nagyon kívül erős, és több mérföldes spirálban terjed kifelé. Most meg­
fontos volt céljaink szempontjából. értettem azt, amit eddig nem sikerült: hogy miért éppen itt
Számomra Palenque egyedülállóan rejtelmes a maja kellett a kristályt elhelyeznünk. Világos volt, hogy a kristályt
templomi területek sorában. Palenque olyan tökéletes kiegyen­ arra programozták, hogy a terület energiájának felhaszná­
súlyozottsággal fókuszálja a koronacsakra energiáját, ami lásával antennaként terjessze üzenetét szerte a világba, de
túltesz a Föld minden más szakrális területének teljesít­ legfőképpen a maják világába.
ményén. Nagy megtiszteltetésként éltem meg, hogy vissza­ Amikor kinyitottam a szemem, a barátom szintén. Azt
térhettem ebbe a gyönyörű, nagyon mély spirituális tudás­ kérdezte:
sal rendelkező ősi világba. - Érzed, milyen cnergiaspirál árad ki ebből a kis piramis­
Amint bejutottunk, a csoport .szétszéledt felfedezni ezt ból? Alig tudom elhinni, hogy ilyen hatalmas. Senki meg
a hatalmas, piramisokban és kőépítményckben bővelkedő nem mondaná szemre.
területet. Én magam próbáltam felkutatni azt a helyet, ahol
annak idején Kennel az első kristályt elhelyeztük. Csak az

322 323
£gy fuccsa látogató - Sámán vagyok - felelte. - Tudom, hogy ez egy nagyon
A szertartáshoz egy olyan területet választottam ki, ami fontos szertartás. Tudnak róla egész Közép- és Dél-Ameri­
egy vonalba esett ezzel a kicsi piramissal, ezzel a hatalmas kában. Sokan imádkoznak azért, hogy beteljesedjen.
örvénnyel és a közeli, valamivel nagyobb piramissal is. Elmondtam neki, ki vagvok, erre odalépett hozzám, és
Amikor leterítettem a négy égtáj felé tájolt oltárterítőt, hosszan, szívből megölelt. Engedélyemet kérte, hogy részt
és egy kristályt leraktam a közepére, a csoport már kezdett vehessen a szertartáson, amit természetcsen megadtam.
gyülekezni. Az egyikükre rábíztam az oltár figyelését, én Nem gondoltam volna, hogy Istenen, a csoportunkon
pedig elindultam, hogy összegyűjtsem bolvongó zarándo­ és néhány maja vénen kívül létezik bárki, aki tudja, mire
kainkat, akik kis csoportokba verődve szétszóródtak ezen az készülünk. Pedig tudhattam volna, mert a hírek olyan sebes­
óriási területen. séggel terjednek itt dzsungelról dzsungelre, mint a szárnyaló
Ezután visszatértem az oltárhoz, és leültem egy fa alatt sasmadár.
várva, hogy mindenkihez eljusson az üzenet.
Folyamatosan a mellettünk álló Feliratok Temploma járt
•Jl fény széttartása
az. eszemben, amelynek egyik nagy. belső temetkezési kövé­
nek domborműve sokak szerint egy maja űrhajóst ábrázol. Ez a szertartás is úgy kezdődött, mint a többi. De alig
Ennek a templomnak a talapzata mellett ültem ugyanis egy kezdtük el, a földből kiemelkedett egy maja vén, és az ég felé
öreg fa leveleinek árnyékában. Eszembe jutott, hogy Khan emelte a kezét. Erre a földből nagy erejű energia áradt ki.
Kha volt ennek az épületnek az építője, és felfedeztem, Az energia tovább nőtt, majd elért egy olyan szintet, hogy
milyen nagy a hasonlóság az. előttem álló és a chicén itzai rajta kívül mást már nem is lehetett érezni. Teljesen körül­
műalkotások között. Egyszer csak odajött hozzám egy idős vett, teljesen eltöltött. A fehér fényen kívül semmi mást
öregasszony. nem láttam.
Elmondása szerint egyenesen Dél-Amerikálx'il utazott Biztos vagyok benne, hogy történt valami a harmadik
ide, hogy részt vehessen a szertartáson. Nem tudta, hogy én dimenziós világban, de nem tudom szavakkal leírni mind­
ki vagyok, de úgy érezte, talán tudni fogom, hol lesz a szer­ azt, ami a szertartás hátralévcí részében történt. Még azt

tartás megtartva. sem tudom, mennyi ideig tartott. A fehér fény csodálatos

Teljesen elképedve mutattam az oltár irányába. Mikor energiáján kívül semmi nem jutott el a tudatomig. Azt sem

elfordult, hogy odamenjen, megállítottam, és megkérdeztem tudom megmondani, mi volt mindennek a végső célja.

tőle, miért jött cl olyan messziről. Talán a magasabb szinteken való tapasztalatlanságom
volt az oka, de valami megakadályozott abban, hogy teljesebb

3*4 325
kép alakuljon ki bennem az eseményekről. Az az érzés volt készített és látott el jade burkolattal, Pakal istenséggé emel­
bennem, hogy ezt a szertartást évezredekkel korábban elter­ kedett, és a halálon túllépve újjászületett a maja panteonban.
vezték már, és hogy elvégzése után a maják élete és a világ Mivel csak kis létszámmal léphettünk be, hátra marad­
jobb lesz. tam, mert nekem jóval azelőtt megadták a lehetőséget arra,
Annak ellenére, hogy milyen keveset értettem mindab­ hogy addig maradjak a sírban, amíg csak kedvem tartja. Itt
ból, ami körülöttem végbement, rendkívüli boldogsággal van Pakal sírjának leírása egy olyan személytől, aki lejutott
a szívemben keltem fel a földről. Mindenkinek szeretet sugár­ oda az utazás során. Általában kevés szó esik a maja király
zott a szeméből. Tudtam, hogy bármi is történt, az „helye­ sírja fedelén látható képi jelekről, de legalább egy könyv
sen" történt. Azt is tudtam, hogy még mielőtt véget ér ez az született róla. Nagyon titokzatos, és titkos tudást rejt, érde­
utazás, kis csoportunk megtapasztalja, hogy a Földanya és mes tanulmányozni.
a maja nép mennyire nagyra értékelik szeretetünket és értük
végzett munkánkat. Pakal sírjába kőből készült lépcsősoron lehe­
Hogy ez hogyan történik majd. az egyelőre rejtély maradt tett lejutni, ami a Feliratok Templomának mélyé­
előttem, de abban biztos voltam hog\ így lesz. Mély medi­ be vezetett. A lépesőzet kezdetéhez először fel
tációs állapotban, kezemet a szívemre szorítva sétáltam el kellett mászni a piramis legtetejére.
a palenque-i szertartás helyszínéről. Az engedélyünket alaposan megvizsgálták a
kormány alkalmazottai, és gondosan megszámol­
tak bennünket, hogy biztosan csak az engedélyezett
JLenl ^Bakal shkelyén létszámban mehessünk be.
Mindeközben csoportunk egy része megkapta azt a ki­ A központi lépcső előterében egy idős maja várt
váltságot, ami általában kizárólag a maja indiánoknak ada­ ránk, aki, amint Oroszlántűztől megtudtuk, a sír
tik meg, hogy megnézheti a nagy, nyolcadik században ural­ őrzője volt már jóval azeléítt is, hogy a mexikói állam
kodott Pakal király sírját. Fontos volt, hogy csoportunk tag­ védelme alá vonta a maja emlékeket. A kormány
jai éljenek ezzel a lehetőséggel, mert röviddel látogatásunk természetesen úgy hitte, ez az ember az ő alkalma­
után a tervek szerint örökre lezárni készültek Pakal sírját. zottjuk, de igazából majdnem egész életét a sír

Pakal volt az utolsó a nagy maja királyok közül; ma is őrzésével töltötte, és csak az isteneket szolgálta.

istenként tisztelik. A maják hite szerint halála után, amikor Hogy eljussunk a sírhoz, óvatosan lemásztunk
testét elhelyezték abban a szarkofágban, amit saját kezével a sötétben a keskeny, meredek belső lépcsőkön,
amik csak mentek, mentek lefelé egészen a talaj

326
csak néhányan léphettünk be, mert a helyiség na­
gyon kicsi volt. Imádságos lélekkel és nagy tisz­
telettel köszöntöttük a nagy királyt. Pakal sírjának
szentségét szinte tapintani lehetett.
Ezután hálatelt szívvel, nagy békében indul­
tunk vissza a meredek, sötét lépcsőkön a nap vilá­
gossága felé.

£iá/7c az álomban

Mielőtt a következő csodával határos eseményről szól­


nék, el kell árulnom egvet s mást a Tikal néven ismert maja
emlékhelyről.
A maják számára Tikal jelképezi a nyolcadik csakrát, azt,
ami a fejtető fölött egy kéznyi magasságban van. Ez a csakra
biztosítja a misztikus kapcsolatot Mindazzal, Ami Van, és
cz a magasabb tudatossági szintek kapuja is. Annak idején
Kennel elhelyeztünk egy kristályt Tikalban. és éreztem is,
hogy az energiája magasabb, mint a többi maja helyszíné,
amelyet láttunk, beleértve Palenque-et is.
De Tikal Guatemalában volt, és csoportunkkal oda nem
Pakal sírjának fedek mehettünk cl. Ehelyett a Lélek Nadiát és Adamot küldte el
nekünk, két csodálatos guatemalai lényt, akik, akárcsak a

szintjéig, és még azon is túl. A lépcsőfokok rózsa­ dél-amerikai hölgy, szintén úgy érezték, részt kell venniük

szín márványkőből készültek, és teljesen simára a mi szent utazásunkon. Bár nem jelentkeztek előre az uta­

csiszolták őket a Pakal halála óta eltelt tizenkét zásra, Adam és Nadia helye ott volt közöttünk. Abban a pil­

évszázad során idelátogató zarándokok lábai. lanatban, hogy megszólítottam őket, tudták, hogy az ő fela­

Maga a szarkofág egy kicsi kőszobában volt, amit datuk lesz elhelyezni az utolsó kristályt Tikalban. ami így

egy vasrács védelmezett. A lépcsőzetről egyszerre imáinkat és szándékainkat eljuttatja az utolsó templomba is.

328 3*9
Furcsa módon Nadiát és Adamot napokon át nem láttuk. A tánc folytatódott az éjszakában. Később azt mondták,
Aztán a palcnquc-i szertartásra felbukkantak, és akkor azt is hogy vagy egy órán át táncoltam ott a kavicsos talajon. Lehet,
megtudtuk, miért tűntek cl. Történetesen hazautaztak Guate­ hogy így volt, de akár a felhőkön is táncolhattam volna.
malába, hogy elhozzanak nekünk egy csoport zenészt, akik Szükségünk volt erre az ünneplésre, és megadatott nekünk.
olyan zenét játszottak, amely egyszerre volt szakrális rítus és Minden a legmegfelelőbb időben.
mulatság. Az együttes neve Kan Nal volt, és azért jöttek,
hogy aznap éjjel a csillagok alatt nekünk játsszanak.
Vacsora után mindannyian összegyűltünk kint a szálloda­ <jHindannyian egy csónakban evezünk
kert egy külön számunkra kijelölt részén. Meggyújtottuk Másnap délkeletre utaztunk a guatemalai határhoz. Azt
a fáklyákat, és elkezdődött a zene. Lassan, finoman meg­ terveztük, hogy estére visszatérünk palenque-i szállodánkba.
szólalt egy rusztikus hangszer, majd dobszóval belépett egy Az odafelé vezető úton megnéztük Bonampakot, ahol
másik, majd megszólalt egy kísérteties furulya is, és időn­ csodálatos ősi falfestmények mutatják be részletekbe menő­
ként éles hangon belevisított egy-egy őserdei madár is. en a maja életet és szertartásokat.
Miközben a zene egyre hangosabbá és bonyolultabbá De legfőbb úticélunk a yaxchilani Jaguár Templom volt.
vált, egy papnő banánleveleket osztott szét közöttünk. Ezek­ Ezt a csodálatos épületet úgy építették meg, hogy egy folyó
re a levelekre kukoricaszemeket rakott, kristályokat és más mindkét partján van egy-egy része. Az egyik Mexikó, a másik
temiészeti tárgyakat, amelyeknek a maják szentséget tulaj­ Guatemala területére esik. A mexikóiak feltárták az ő olda­
donítanak. Ezeket az adományokat mindenki egyenként az lukra eső részt, de a guatemalaiak nem engedtek senkit a
általa megfelelőnek talált időpontban áldozatként odavitte rájuk eső rész közelébe.
a tűzhöz. Azzal a tudattal mentünk oda, hogy a tervek szerint
A zene egyszeriben hipnotikus ritmusra váltott, mire az gátat fognak építeni a folyó mentén, ahol ezek a templomok
egyik társunk, az egyik nagy tudású sámán a csoportból, fel­ alltak, és hamarosan ezt az értékes területet a folyó mentén
kapott néhány meggyújtott fáklyát, és tűztáneba kezdett. található többi emlékkel együtt örökre elönti majd a víz.
A zenére mozgott, és úgy forgatta a fáklyákat, mintha pál­
cával bűvészkedett volna.
<Jí végső jel
Mindannyian felléptünk a kavicsos „táncparkettre", és
extatikus állapotban hajladozni kezdtünk a Kan Nal meg­ A maja út utolsó napján még egyszer ellátogattunk
babonázó, egységbe forrasztó zenéjére. Uxmalba. Pontosan kellett érkeznünk, hogy láthassuk a fény
előadását, amit minden este megtartanak itt. Ezzel szerettük

330 33 t
volna zárni az utunkat. Csodálatos bemutatóra számítot­ tisztelt meg bennünket. A mi értelmezésünk szerint ezzel
tunk, és Uxmal útba is esett Merida felé, így kiegészítve a Chac azt mondta, hogy a szertartásokkal végzett munkán­
templomok hatalmas körét, amit bejártunk. kat elismeri a maja világ.
A csoport egyes tagjai méltatlankodtak: Most is látom magunkat, amint ott állunk bőrig ázva a
- Miért kell az utazást egy nyálas, turisztikai és technikai zuhogó esőben, ami bevág még a fedél alá is. Mindannyian
jellegű előadással zárni? értettük már, miért kellett ott lennünk Uxmalban. Nevet­
Alapvetően idióta ötletnek tartották. tünk, táncoltunk, egymást ölelgettük. Az öröm könnyei cso­
Nem tudtam válaszolni a kérdésükre, mert csak annyit rogtak arcunkon, mialatt saját fényelőadásunkat szemléltük
tudtam, hogy valami miatt „látnunk kell" az uxmali fény és hallgattuk, amelyet maga a Földanya és az Égatya hozott
show-t, és hogy fontos, hogy ott legyünk. Ezért a morgoló- el nekünk.
dás ellenére folytattuk az utunkat. Amikor megérkeztünk Meridába, az utakon huszonöt
Uxmal tele van éttermekkel és üzletekkel, és senki sem centi magasan hömpölygött a víz, és benne a buszunk úgy
mehet a piramisokhoz a fény előadás vége előtt, ezért vár­ festett, mint egy hullámokat szelő hajó az éjszakában, amely
nunk kellett. Vásárolgattunk és bekaptunk valamit. Még éppen egy hosszú tengeri utazásból tér haza.
mindig nem értette senki sem, miért kell ezt a hihetetlen Szívünk újból tágra nyílt, és Egy Szívvé vált, a Föld körüli
utazást ezzel a giccses kis show-val zárni. rácsvonalak pedig újra közelebb kerültek a tökéletes egyen­
Pontosan abban a pereben, amikor az. uxmali fényelő­ súlyhoz.
adásnak kezdődnie kellett, az is elkezdődött, amire mi vár­
tunk. Szemerkélni kezdett az eső, majd megnyílt az ég, és
hatalmas felhőszakadás indult, ami hamarosan viharba ment
át. Villám szelte keresztül az. eget, és ez így folytatódott két
órán keresztül körülöttünk nagy mennydörgések közepette.
Komolyra fordult a vihar. A Földanya úgy döntött, hogy saját
fényshow-ját tűzi műsorra nekünk, akik az uxmali épület­
együttes egyik épületének fedele alól nézhettük végig azt.
A Yucatán-félszigetre egy hosszú, hosszú szárazság ide­
jén érkeztünk meg. Láttunk már esőt azóta: egy kis zivatart
a Karib-tengernél Tulum után, és egy kis szemerkélést dél
felé, de semmi ehhez foghatót. Chac, a maja isten ezzel

332 33 3
T I Z E N N Y O L C A D I K F E J E Z E T

INKA MEGHÍVÁS PERUBA

Mielőtt elindultunk volna erre az utazásra, az angyalok


azt mondták nekem, hogy Peruban, az egykori Inka Biro­
dalom területén is mindenképpen el kell végeznünk néhány
szertartást ahhoz, hogy a világ egyensúlyba kerülhessen.
Amikor a Yucatánon voltam, közvetlenül a Chichén Itza-i
szertartást követően egy inka pap és sámán odajött hozzám,
mert beszélni szeretett volna velem.
Fiatal volt, harmincas éveinek második felében járt,
teljes inka szertartási díszbe volt öltözve, hajában tollak, és
szépen mosolygott. Az apja, aki szintén inka sámán, küldte
el őt azért, hogy velem beszéljen. A fiatal sámán elmondta
nekem, bog) népe azt a jövendölést kapta, bog}' egy csoport
ember, vagy ahogy ő nevezte: „egy világkör" jön majd Peruba
a világ minden tájáról, és kigyógyítják majd a népét annak
a következményéből, amit az ősi időkben tettek.
Kerek-perec kijelentette: az apja arra kér engem, hogy
gyűjtsem össze ezt a csoportot, mert azt szeretné, ha elmen­
nék Peruba és vele és a többi sámánnal együtt elvégezném
a szertartást. De azt is mondta, hogy az apja nem biztos
abban, hogy az a csoport, amelyikkel Peruba megyek, ugyanaz

335
Amikor hazaértem az Egyesült Államokba, a két angyal
hosszasan mesélt nekem arról, miért fontos ez az utazás.
Elmondták, hogy az inkák is sok emberüket a föld belsejé­
ben hagyták akkor, amikor feljöttek a negyedik világba, és
hogy ezt a kultúrájukon belüli megosztottságot fel kell szá­
molni ahhoz, hogy az egységtudat háló egyensúlyba kerül­
jön. Az inkák a gyógyítást nem tudták volna egyedül, külső
segítség nélkül elvégezni, ahogy az anasazik és a maják sem
tudták volna.
Az angyalok azt is tudomásomra hozták, hogy az egység­
tudat háló egyensúlyának hiánya ezúttal komolyabb, mint
korábban bármikor. Viszont ha az utazást sikerrel vesszük,
akkor a Fény Kígyójának kundaliní energiája végre először
a történelem során képes lenne eljutni a világ nőihez, leg­
főképpen Chilében és Peruban. Majdnem tökéletes helyzet­
be hozná a nőket ahhoz, hogy azok elkezdhessék a Fény felé
tartó emberiségről alkotott tudást átadni, miközben az embe­
riség a legsötétebb ciklus legsötétebb részében él, amit a
hinduk káli yugának neveznek.
Inka sámán Chichén Itzában
Az angyalok szerint az utolsó perui szertartás célja az
lesz, hogy az inkák visszanyerjék tudásukat, emlékezetüket
lesz, mint amelyik a jövendölésben szerepel. Azt mondta,
es bölcsességüket, ami elengedhetetlen ahhoz, bog) az em­
hogy ezt az inka véneknek kell eldönteniük, amint a csoport
beriség folytathassa útját a magasabb tudatosság! szint felé.
megérkezik Peruba.
Az inka pap állítása szerint megjósolták nekik, hogy tudá­
Azt mondtam neki, még megfontolom, amit mondott,
sukat, emlékezetüket és bölcsességüket visszakapják akkor,
és ha cz. az isteni elrendelés, akkor valamikor 2004 táján el is
amikor a mi csoportunk eljön az ő vidékükre.
megyünk. Szorosan megöleltük egymást, összekapcsoltuk
Az angyalok egy olyan szertartást is említettek, amelyet
a szívünket. Mindketten tudtuk, hogy innentől minden a
a bolíviai Titicaca-tavon levő szigeten, a Nap Szigetén kell
Nagy Lelken múlik.
bemutatnunk. Ebben a szertartásban a férfi által vezetett

337
33&
13.000 éves régi ciklus energiája átszáll a nőire, hogy a női mindenki időben megérkezett, ami addig még sosem for­
nem be tudja teljesíteni földi feladatát, és visszavezethesse dult elő.
a világot a Fényre. Ahogy azt a korábbi csoportjaimban is tapasztaltam, nem
A tizedik fejezetben említettem egy hasonló szertartást, mindennapi emberekről volt szó. Mindannyian megtapasz­
ami Kauai szigetén ment végbe. Abban a szertartásban tör­ talták és áttanulmányozták a világ majdnem minden hagyo­
tént meg valóságosan és ténylegesen a hatalom átadása a mányának ezoterikus tanításait, és jól felkészültek arra, hogy

férfiaktól a nőknek a negyedik dimenzióban. Most ennek a Földanya, vagy ahogy Dél-Amerikában mondják, a Pacha-

meg kellett történnie a Földön is, ahogy a mennyben meg­ mama szolgálatára legyenek.

történt. A második napon már az Urubamba-völgy országútjain

Mindössze ennyi információt kaptam a három szertar­ haladtunk az Andok-hegységben található Ollantaytambo

tással kapcsolatban. Annyit tudtam még, hogy az első szer­ város felé, ahonnan kétórás vonatút visz. Machu Picchuba.

tartást Machu Picchuban kell elvégezni, a másodikat a Nap A nyolcvanas évek közepén utaztam már ezen a vona­

Szigetén, de arról fogalmam sem volt, hogy hol kell bemu­ lon, amikor egyiptomi vezetőmmel, Thoth-tal tanultam.
Elvezetett egy Narciso nevű kecsua indiánhoz, aki a Cusco
tatnunk a harmadikat. Abban viszont biztos voltam, hogy
gyönyörű városától Machu Picchuba vezető majd negyven
mindenkor a Bizalomra kell hagyatkoznom, és nem szabad
mérföldes inka utat felfedezte. Narciso lett a vezetőnk, ő
kételkednem abban, hogy a Nagy Lélek él körülöttem és
kalauzolta tízfős kis csoportomat végig a fárasztó, 4300
bennem is.
méter magasba vezető úton, amely aztán levezetett a 2700
Mindenesetre azt mondtam Diane Coopernek, a me­
méter magasban fekvő Machu Picchuba. Rendkívüli volt!
nedzseremnek, intézze úgy, hogy először Machu Picchuba
Abban az időben az inka utat még épphogycsak felfe­
menjünk, aztán a Nap Szigetére. Ezen felül szabad kezet
dezték, és a turisták sem ismerték még. A vonatnak, amivel
adtam neki az útiterv elkészítésében. Az utazás pedig 2004.
utazni készültünk, mostanra lett egy megállója külön azok
július 24-én megkezdődött.
számára, akik gvalogosan kívánták megtenni ezt az utat.
A nyolcvanas években azonban még nem volt semmi ilyesmi.
<jHachu S'icchu
Akkor külön meg kellett kérnünk a vonat vezetőjét, hogy
Ennek az utazásnak a Kondor Hívása nevet adtuk, mert állítsa meg a vonatot a magashegyi vonatút egyik jelöletlen
ez a madár jelképezi a dél-amerikai tudatosságot. Csoportunk pontján. Beleegyezett, de kijelentette, hogy bármi történjék
a perui Limában gyülekezett, huszonkét különféle nemzet­ is, ő hatvan másodperccel a vonat megállítása után újra
ből érkeztek emberek a világ minden tájáról. Meglepő módon elindul. Akkoriban a vonatot teljes hangon éneklő és hang-

338 339
szereken játszó emberek töltötték meg. Az első osztályon tetejére, Machu Picchu bejáratánál gyűltünk össze. Egy
csirkék, kutyák és kecskék is utaztak emberbarátjaik között. egyszerű nyitóima után, amellyel áldást kértünk a szertar­
A vonat annyira tele volt élőlényekkel, hogy mozdulni is alig tás kezdetére, beléptem a kapun a tudatosságot kutató
lehetett. Az ablakon kellett kidobálnunk a cuccainkat, és alázatos csoportommal együtt.
úgy kellett nekünk is kiugranunk, miközben a vonat újra in­ Ahogy erre a szent helyre értünk, egy hatalmas kondor-
dulni készült. keselyű szállt a fejünk fölé. Az egyik sámán később elmond­
Az utóbbi húsz évben a dolgok nagyon megváltoztak. ta, hogy ez egy hihetetlenül nagy jelentőségű jel az inka
Nap mint nap turisták sokasága érkezik, és a velük együtt papság szemében. Több mint húsz éve nem láttak kondor­
befolyó pénz mindent megváltoztatott. keselyűt Machu Picchu fölött. Ennek ellenére ez a jel még
Megérkeztünk Aguas Calientesbe. Ez a kicsi falu egy nem volt elég, összesen háromra volt szükség.
forró vizű fürdőkkel és mulatságos turista boltokkal teli tró­ Amikor beléptünk a területre, mindannyian másfelé
pusi ünnephellyé változott. A helyiek bármilyen kívánságot indultunk el, mindenki a saját szíve után ment. De meg­
képesek voltak teljesíteni. Meg kell vallani, remek hely egyeztünk abban, hogy egy adott időpontban újra össze­
volt, valósággal elragadó. gyűlünk, hogy bemutathassuk szertartásunkat az inka nép
És 6ÜÜ méterrel a kicsi falu fölött, majdnem pont fö­ és az inka föld gvógvulásáért.
lötte, ott magasodott fenségesen a felhők misztikus homá­ A csoportból többeknek is kedve támadt arra, hogy
lyában Machu Picchu. megmásszak a Waina Picchut, a 600 méterrel a terület fölé
Az inka papság már várt ránk, három teljes nap óta ké­ magasodó fallikus hegyet. Ennek a szent helynek a tetején
szülődtek. A környező hegyekben húzták meg magukat,, ülve az embernek az az érzése, hogy a hegyek vonulatai
ahonnan tudtunk nélkül figyelhettek bennünket. Etlen- tökéletes kör alakot öltenek körülötte, és ha valaki elég ér­
szomjan meditáltak, és azért imádkoztak, hogy a mi csopor­ zékeny akkor átérezheti a hegy csúcsából kiáradó intenzív
tunk legyen az, amelyik beteljesíti a próféciájukat. energiát, ami az egész környékre kihat. Emlékszem, amikor
Az inka sámánok figyelik a belső vezetést, de hagyomá­ évekkel azelőtt először másztam fel annak a hegynek a tete­
nyuk szerint a hasonló horderejű dolgokat emberi irányítá­ jére, nagyon nehezemre esett elhagyni, mert az energia tel­
son kívül eső jeleknek kell kísérniük. I Iárom jel kellett ahhoz, jesen feltöltötte testemet és lelkemet.
hogy megbizonyosodjanak afelől, mi vagyunk az a csoport. Machu Picchuban két olyan helyszín van, amely ősi
Én csak annyit tudtam, hogy Machu Picchuban kell lel jegyzéseket és adatokat tárol, de ezek a látókörön kívül
kezdenünk, ott kell elvégeznünk az első szertartást. Miután esnek. Egész Peru tele van olyan templomokkal, amelyek
felértünk a busszal a hosszú, kanyargós út végén a hegy közepén egy kőszoborszerű faragott kő található. De ezek

34° 34i
a kövek jóval többek egy egyszerű faragott kőnek I la van egy giáját, újra megjelent a csoport fölött egy hatalmas kondor­
kis érzékenységünk, és leülve az egyik ilyen „adattár" mellé, keselyű. Mi több, vagy egy percen keresztül lebegett pon­
kezünkkel végigsimítunk egy-egy faragványt, akkor az évszá­ tosan az oltárunk fölött, mielőtt elrepült volna.
zadokkal vagy évezredekkel korábban készült képek nagy
Az inka sámánok ezt a jelet nagy örömmel vették tudo­
részletességgel jelenhetnek meg belső látásunk előtt. A ké­
másul, mert ez volt a harmadik jel, amire vártak. A har­
pek láttán megtudhatjuk, hogy a követ kifaragó személy mit
madik jel, ami bizonyítja, hogy mi vagyunk a megjövendölt
akart elraktározni benne.
nemzetközi csoport, amely eljön, hogy megmentse a népü­
Ezért van az, hogy az inka csillagvizsgáló talaja is tulaj­ ket. Hogy mi volt a második jel? Nem tudom, a sámánok
donképpen egy dombormű. Ahhoz, hogy képesek legyenek nem ámlták el. Csak annyit mondtak, hogy azt is látták.
végigkövetni olyan csillagászati jelenségeket, mint például
Az egyik társunk fotót is készített a kondorkesclyűről,
a napéjegyenlőség precessziója, az éjszakai égbolt változá­ amikor az fölénk szállt.
sait évszázadokon és évezredeken át dokumentálniuk kellett,
A szertartás végén létrehoztunk egy hatalmas energia­
ami jóval meghaladja egyetlen emberi lény élettartamát.
örvényt, amely lehetővé tette, hogy a Föld belsejében rekedt
Ezekkel a kőfaragásokkal az inkák olyan pontossággal tudták
inkák feljussanak a bolygó felszínére, vagyis lehetségessé
feljegyezni a dolgokat, ami modemkori számítógépcink tel­
jesítményével vetekszik.
A csoport lassacskán gyülekezni kezdett a szertartáshoz
egy előre meghatározott helyen, míg végül mindenki meg­
érkezett.
Egy fényes vörös, fekete csíkos pemi szőttest terítettem le
a talajra. A négy égtáj irányában négy kristályt helyeztem el.
A közepére egy különleges kristályt raktam, majd a szertartás
megnyitásával megkértem a többi résztvevőt is, hogy helyez­
zék cl az oltáron azokat a tárgyakat, amelyeket magukkal
hoztak. A lepel hamar megtelt szakrális tárgyakkal. Az inka
hagyomány szerint a felhasznált tárgyakat programozzák,
de enől a legtöbb ember semmit sem tud.
Amikor az oltár elkészült, elkezdtük a szertartást. Abban
a szent minutumban, amikor beállítottuk a négy égtáj ener- A kondorkeselyű jelként fölénk szállt

342
343
vált számukra, hogy megszülessenek mai világunkban. Arra T I Z E N K I L E N C E D I K F E J E Z E T

is lehetőséget kaptak ezáltal, hogy az emberiség többi részé­


A HOLD S Z I G E T E ÉS A NAP S Z I G E T E
vel együtt feljebb lépjenek magasabb tuclatossági szintre,
ami akkor már közel volt. De ami a legfontosabb, a szertar­
tás megváltoztatta a Föld körüli egységháló geometriáját,
így az még tökéletesebb eszközévé válhatott az emberi tuda­
tosság átalakulásának. így az emberiség fel tudja majd hasz­
nálni a Fény Kígyójának kundaliní energiáját a magasabb
szinteken is. Minden dolog összefüggésben áll egymással.
Nem sokkal a szertartás vége után az egyik inka sámán Az élet valóban csodálatos! Ami a Titicaca-tó közepéj-,
odajött hozzánk, és közölte, hogy a három jel megmutatko­ levő kiesi szigeten történt, azt senki nem tervezhette voh>a
zott. Ezután megkért minket, hogy tartsunk vele, és vegyünk meg jobban. Az eseményeket tökéletesen sikerült időzítenj
részt a sassal és a kondorkeselyűvel kapcsolatos inka szer­ szinte sebészeti pontossággal mentek végbe. Mi csak szen^
tartáson. Tennészetesen beleegyeztünk. leltük a történéseket.
A sámán levezetett bennünket a Machu Picchut tartó Nagy ezüstmadarunk a bolíviai La Pazban landolt, ahoi^
hegy oldalán egy titkos kristálybarlanghoz. Itt arra kért, nan elindultunk egy európai hangulatú kis falu, Copacabaria
hogy lépjünk be, és maradjunk hozzá közel, amint elvégzi felé, amely a Titicaca-tó partján fekszik. Közel volt ide a
a szertartást. Egyszer csak a sámánnal szemben találtam Nap Szigete, ahol tudtom szerint második szertartású^.,
magam. A kezembe adott egy kondorkeselyű tollat, én pe­ kat kellett bemutatnunk, de Diana úgv szervezte, hogy
dig cserébe adtam neki egy sastollat. A sastollat az észak­ először a Hold Szigetére látogatunk el a csoportunkkal
amerikai tudatosság jelképe. Ezt logikusnak találtam, mivel a szigetek csak olyan hat-h^
A szertartás után gyorsan terjedt a hír a perui indián kilométer távolságban voltak egymástól.
világban, de még azon is túl. Akárhová mentünk, a perui Semmi különös történésre nem számítottam a Hol^
sámánok, férfiak és nők, jöttek elő a dzsungelből azzal a Szigetén, bár annyit tudtam, hogy van ott egy szakrális hely.,
kéréssel, hogy vegyünk részt a szertartásukon. Hihetetlen, szín, amit a Papnők Templomának neveznek. Azt mondjál;
de ez egymás után hétszer megtörtént. Bár ezek a szertartá­ ez a Föld egyik legerősebb női energiaközpontja. Felkérte^
sok természetüknél fogva nagyon fontosak voltak, mivel az bennünket, hogy vegyünk részt a helyiek szertartásán, mely.,
inkákhoz tartoztak, titokban tartom őket. Egy kivételével. nek neve: Felajánlás az Anyának. Mindenesetre engem annak

344 345
a szertartásnak a gondolata foglalkoztatott, amit a Nap a kristályt pontosan a I Iold Szigete és a Nap Szigete között
Szigeten kellett bemutatnunk. félúton helyezte el a tó mélyén.
A sziget legidősebb asszonya köszöntött bennünket, És akkor pontosan előttünk megláttam a tóból kiáradó
Mamám Nagymama, aki egy kicsi, az egyik sziklán álló ultraviola fény sugarát. Anélkül, hogy kértem volna a csónak
házikóban készítette elő a szertartást. Innen az egész tavat vezetőjét, keresztülmentünk ezen a fénysugáron, és ekkor
be lehetett látni, így sokkal inkább az óceán érzetét keltette. újból felismertem az Univerzális Tudatosság igazságát.
Egyszerre csak kevesen fértek el ebben az egy helyiségből Minden élő. Mindennek tudata van. Nincsenek véletlenek.
álló házikóban, így legtöbbünk kint várakozott, és várt a A kozmikus DNS kibontakozását éljük, ami lassanként ki­
sorára, hogy beléphessen a szertartási területre. Azt mond­ nyilvánítja a Nagy Lélek szándékait. Nincs más tennivalónk,
ták nekünk, hogy azért akarta ebben a zárt térben végezni csak hogy éljük a jelen pillanatát.
a szertartást, mert tartott attól, mit gondol majd a többi A csónak vezetőjének szava hozott vissza a valóságba:
vén, ha megtudja, hogy ezt a szent szertartást idegenek - Hol szeretne partot érni a szigeten?
körében végezte. Erre nem is gondoltam addig, úgyhogy azt választoltam:
Hosszú szertartás volt, bő két órán keresztül tartott, és - Hát hol vannak az emberek?
egészen az indulásunk előtti pillanatig nem is igazán értet­ A sziget jobb oldalára mutatott. Erre felkiáltottam:
tem, mi a célja. Ekkor azonban elmondta nekem. Ezt a szer­ - Rendben, akkor a sziget bal oldalához menjünk!
tartást 13.000 évente csak egyetlen egyszer végzik cl, és célja Megkerültünk egy hatalmas sziklát, ami úgy meredt ki
az, hogy az erőt átruházza a férfiról a nőire! a vízből, hogy gyakorlatilag maga is egy szigetet alkotott.
A pillanat valósága az volt, hogy mi a Hold Szigetén Sehol nem volt egy ház, nem láttunk semerre életjelet.
álltunk, a női szigeten, és a férfiról a nőire irányítottuk át - Arra! - Egy rögös szikla felé mutattam.
az erőt, és rögtön ezután ugyanezt a szertartást a férfi szige­ Öt csónakunk odakúszott a szárazföldhöz, ahol a szik­
ten, a Nap Szigetén terveztük elvégezni. láknál ki tudtunk kötni. Amikor óvatosan kiszálltunk a
Nahát! Pachamama él! csónakból, emberi kéz által készített lépcsőzetet találtunk,
Miközben csónakjaink csoportja a Nap Szigete felé szál­ ami mélyen a víz alól indult, és a domb tetejére vezetett.
lított bennünket, visszaemlékeztem a Kauai szigetén látott Elindultunk a lépeséin, hogy meglássuk, hová vezet.
perui nőre, aki megkapta a csontvázkristályt a polinéziai fér­ A lépcső tetején találtunk egy kör alakú sima területet,
fitól, aki azt 13.000 éven keresztül őrizte. A negyedik-dimen­ ahonnan csodálatos volt a kilátás a tóra. Semmi jel nem
ziós szertartás után a nő ide utazott, a Titicaca-tóhoz, ahol utalt arra, hogy emberek lennének a közelben, vagy hogy
mások bánnivel is megzavarhatnák azt, amire mi készültünk.

346 347
A helyszínt tökéletesnek találtuk ahhoz, hogv bemutassuk megtisztítsam őket és a terület energiáját. Amikor másod­

rajta a második szertartásunkat, ezért habozás nélkül neki­ szorra is megtettem a kört, a szívdobogás ritmusát idéző

kezdtünk a készülődésnek. dobszó lassacskán összehangolta a jelenlevők légzését.

Éppen amikor el akartuk kezdeni a szertartást, két fiatal A szertartás egy pontjánál arra kértem a férfiakat, hogy
spirituális energiájukat adják át a belső körben levő nőknek,
huszonéves nő felbukkant a semmiből, és felénk jöttek.
mert az előttünk álló 13.000 évben ők fognak bennünket
Egyikük azt mondta:
vezetni. Néhányuknak nehezére esett. Olyan küzdelmet jelen­
- Én Angliából jöttem, a barátnőm pedig Skóciából.
tett ez, amilyet addig még sosem tapasztaltak, de végül min­
Meditációinkból tudtuk, hogy ezt a szertartást éppen ma
den férfi átadta a vezetést a nőknek.
fogjátok bemutatni itt a szigeten. Azért utaztunk ide olyan
Amikor az utolsó férfi is átadta erejét a nőknek, az an­
messziről, hogy részt vegyünk rajta. Megengeditek, hogy
gyalok megjelentek előttem, és azt mondták:
csatlakozzunk a csoportotokhoz?
- Most te jössz. Add át a dobodat, mint a férfi erő el­
Mit mondhattam volna? Még én magam sem tudtam,
engedésének szimbólumát a kelet felé ülő Nagymamának!
hogy hol lesz a szertartás körülbelül harminc perccel azelőt-
Gondolkodás nélkül odamentem a kelet felé ülő nagy­
tig. A Nap Szigete igen nagy kiterjedésű volt. Hogy talál­
mamához. Azt mondtam neki:
hattak ránk ilyen pontosan? Arra jutottam, hogy bárki, aki
- Kérünk, ezzel a dobbal, mint férfi jelképpel, fejezd be
így idetalált, annak itt a helye.
a szertartást. Ettől a pillanattól te vezeted a csoportot a
- Kérlek, foglaljatok helyet a nők körében! - mondtam.
szertartásban.
Kiválasztottuk a négy legöregebb nagymamát, és leültet­
Elvette a dobot, lassú ritmusban ütni kezdte, és tovább
tük őket a négy égtáj irányába úgy, hogy a legöregebb ült
vezette a szertartást a beteljesedés felé.
kelet irányában. A többi nő körülöttük foglalt helyet, kört
Bárcsak emlékeznék a szavaira! De nem megy. Talán
alkotva az oltár körül. Körülöttük szintén körbe álltak a
titokként elrejtőztek a szívemben, hogy egyszer majd vissza­
férfiak, és egymás kezét fogva nyújtottak védelmet a belső
emlékezzek rájuk. Ezt a történetet úgy éltük meg, mint
női energiának. A négy égtáj megáldásával a szertartás
ahogy a tó hullámai a szépség több millió éves dalát ének­
megkezdődött.
lik, miközben a szél simogatón körbeveszi az embert.
Korábban, még aznap reggel, az angyalok arra utasítot­
Mindannyian minden lélegzetvételünkkor éreztük az Anya
tak, hogy vigyem magammal a dobomat, amit több mint
áldását. És akkor beteljesedett.
húsz éven keresztül használtam különböző szertartások alkal­
mával. Tömjént és zsályát gyújtottam, és körbesétáltam a
csoport körül az óramutató járásával megegyezően, hogy
348 349
II II S Z A D I K F E | E Z E 1

CAIIUA CIII R E J T E T T VÁROSA

Dél-Amerikában mindig a váratlanra kell számítani,


amikor utoljára arrafelé jártam, még az 1980-as években,
akkor találtam rá Narcisora. Addigra a Fényes Ösvény szer­
vezet felkelői majdnem egész Perut uralmuk alá vonták, és
lépten-nyomon megállítottak bennünket, és halálos fenye­
getésekben volt részünk. De ha már az ember bent van az
országban, nem nagyon tud mit csinálni.
Akkor úgy volt, hogy La Pazból elrepülünk meglátogatni
a rejtélyes Nazca-vonalakat, dc az egész la paz-i repülőteret
lezárták valamilyen politikai vita következtében. Nem volt
választásunk, bérelnünk kellett egy buszt, hogy azzal utaz­
zunk cl a partig.
Csak arra nem gondoltunk akkor, hogy keresztül kell
majd vágnunk az Andok hegység 4500 méter magas és még
azt is meghaladó magaslatain. Ez idősebb embereknek gon­
dot okozhat a levegő alacsony oxigéntartalma miatt. Végül
kiderült, hogy a mi csoportunknak ez nem jelent problémát,
viszont egy másik gond is felütötte a fejét. Többen is el­
veszítették a hallásukat egy-három napra. Soha életemben
nem hallottam annyiszor azt a kérdést: -Mit mondtál?"

35i
De az élet meg)' tovább. Egy hosszú, de gyönyörű perui - Réges-régen, több mint ötszáz évvel ezelőtt Cahua
tájakon át vezető utazás után megtaláltuk a szállodánkat, Chi modern, nagyhatalmú város volt sok-sok piramissal és
ahol az este folyamán volt időnk egy kicsit pihenni. Csopor­ templommal, és igen nagyra becsülték a környéken.
tunk egy indián vendéglőben gyűlt össze, ahol várnunk kel­ De közeledtek a spanyol bódítók, és a nép tudta, hogy
lett arra, hogy felszabaduljanak az. asztalaink. Éppen valami el fogja veszíteni Cahua Chit. Ezért összegyűltek a sámánok
kávéfélét kortyolgattam a bárpultnál, hogy kicsit magamhoz és a papok, hogy megtalálják valahogy a módját városuk
térjek, amikor egy inka sámán lépett be a helyiségbe. Vise­ megmentésének. Az egyértelmű volt, hogy abban az idő­
lete majdnem minden jelenlevő figyelmét megragadta. ben nem lehetett megvédelmezni, ezért a szent emberek
Két toll állt ki a hajából az ég felé, térdig érő cserzett bőr a szélhez imádkoztak segítségért. Arra kérték a szelet, hogy
tunikát viselt és vastag csontokból és kristályokból álló temesse be homokkal Cahua Chit, hogy a konkvisztádorok
nyakláncokat. Abból, ahogyan a termet pásztázta, úgy tűnt, ne találhassanak rá erre a gyönyörű városra.
mint aki eltévedt, vagy keres valakit. Drunvalo, ehhez tudnod kell, hogy a Nazca-vonalak csak
Mellette állt a fia, körülbelül tíz éves lehetett, aki min­ száz méterrel vannak túl a folyón. A vonalak miatt építették
den valószínűség szerint apja nyomdokaiban járt. Olyan Cahua Chit erre a pontra. Cahua Chi az. a hely volt, ahová
volt, mint az apja kicsiben: nagy szemei voltak, az erő és az emberek azért jöttek el mindenhonnan, hogy a Nazca-
a rendíthetetlenség benyomását keltette. vonalak energiájában lehessenek. Szent városnak tartották.
Az apa habozás nélkül elindult felém, majd leült. Kezet A Na zca-von a lakat úgy hozták létre, hogy a felső föld­
nyújtott, bemutatkozott, és elmondta, tud arról, hogy más­ réteg kavicsrétegét lekaparták, és ezáltal a felszín színe a
nap Cahua Cinben fogunk bemutatni egy szertartást, és vonalak mentén megváltozott, és új réteg lett a levegő hatá­
engedélyt kért arra, hogy részt vehessen rajta. sának kitéve. Minden minta, ami a sivatagban található, csak
Ene megkérdeztem tőle, honnan tudja, hogy Cahua Cili­ egy centiméter mély, dc mivel sosem esik arrafelé, évezrede­
ben fogjuk elvégezni a szertartást, mert akkor ezt még én ken át megmaradtak.
sem tudtam. Azt felelte: így amikor a sámánok és a papok a szélhez imádkoztak,
- Mindenki tudja, hogy Cahua Chibcn lesz a szertar­ azt is kérték, hogy nc érintse a Nazca-vonalakat a folvó túl­
tásotok. A jövendölésekből tudjuk. Ismered Cahua Chi partján. Aztán azért is imádkoztak, hogy a messzi jövőben
történetét? újra váljék láthatóvá ez a város, hogy a történelem egy
Megráztam a fejem. Sosem jártam még Cahua Cinben, megfelelő pillanatában újra megmutathassa az. inkák tu­
és fogalmam sem volt arról, hogy mit jelent. dását, bölcsességét és élettapasztalatát azoknak az inkák­
Közelebb húzta hozzám a székét, és mesélni kezdett: nak, akik abban az időben élnek majd. Tudták, hogy ez a
352
353
város olyan különleges információkat hoz majd a felszínre, hogy meg fogja engedni neked és fiadnak, hogy csatlakoz­
ami az egész világ hasznára válhat majd. zatok. Végül is Cahua Chi városa a tiétek, nem a miénk.
A sámánok és papok ekkor oltárokat építettek a templo­ Aznap kora reggel mindannyian felszálltunk a buszra
mokban és a piramisokban különböző szakrális tárgyakból, két új barátunkkal együtt, és nekivágtunk a sivatagnak.
de úgy, hogy amikor majd újra rátalálnak a városra, akkor A buszon már csak egyel több személy számára volt hely,
jövőbeni inka fivéreik és nővéreik a rájuk hagyott tárgyakból ezért a sámán fia az ölembe ült az út alatt. Egyszerűen csak
és azok elrendezéséből, a tárgyak érintésével visszaemlékez­ odabújt, én pedig úgy éreztem, mintha egész életünkben
hessenek ősi tudásukra és bölcsességükre. ismertük volna egymást.
És a szél fújni kezdett, és a homok szállni kezdett. A vihar Végtelen, vagy harminc méteres vagy még annál is
heteken át tartott, és végül Cahua Chi egész városa teljesen magasabb homokdombokon keresztül vezetett az utunk.
eltemetkezett a homok alatt. A homok felszíne majdnem húsz \ homok egyre mélyebbnek tűnt a sivatag belseje felé.
méter mélyen betemette a legmagasabb piramis csúcsát is. Lelkemben tudtam, hogy a homok alatt egy csodálatos,

De a folyó másik oldalán, a Nazca-vonalakon, kevesebb mint nagy energiájú város rejtőzik a mi korunk számára. Furcsa

száz méterre a legszélső piramistól, egyetlen homokszem érzés volt valami olyat tudni, amiről senki más nem tud a

sem esett le. Máig érintetlenül, tökéletes állapotban meg­ világban.

őrződtek, de magát a várost elfeledte az emberi emlékezet. LIa nem lett volna a jobb oldalunkon a folyó, melynek
A spanyol héxlítók tudtak Cahua Chi létezéséről, de sosem partján fák és más növények nőttek és lógtak be a folyó
találtak rá. fölé, csak homokot láthattunk volna, ameddig a szem ellát.

Ötszáz évvel ezelőtt határozták el azt is, hogy ennek az A fiatalember és én magam is szinte transzba estünk a ho­

ősi városnak a feltárása és megnyitása egybeessen egy szertar­ mok folytonosságának látványától. Mindketten nagyon
elcsendesedtünk.
tással, amelyet a világ minden tájáról összegyűlő emberek
egy köre mutat majd be. Drunvalo, mi hisszük, hogy ez az Körülbelül húsz mérfölddel később egy olyan helyen, ami

a csoport. az égvilágon semmiben nem különbözött a többi homok­

Újra feltette a kérdést: fedte területtől, a busz félreállt oldalt, és leállt a motorja.
Azt gondoltam, megérkeztünk. Amint leszálltam, meglát­
- Megkapjuk az engedélyt arra, hogy a fiam és én jelen
tam egy hatalmas homokdomb csúcsát. Nagyjából tíz
legyünk a szertartásotokon?
Odafordultam hozzá, és így szóltam: méternyi lepusztult a tetejéről, és felbukkant a tetején egy

- Barátom! Nem én fogom ezt a szertartást elvégezni. osi kőpiramis csúcsa. Nem kisméretű piramisról volt szó.
A homokréteg errefelé nagyon vastag volt, és ha ez a piramis
A csoport legöregebb nagymamája fogja. De azt tudom,
354 355
a talaj szintjéig tartott, akkor legalább 50-60 méter magas­ A nők az itteni szertartásra énekek és szavak begyakor­

ságúnak kellett lennie. lásával készültek fel. Amikor elkezdődött a szertartás, rájöt­

Ennek a piramisnak a felbukkanása csak a kezdete volt tem, ez. az, első olyan szertartás, amelyet az. elkövetkezendő

Cahua Chi felfedezésének és feltárásának. Az ott dolgozó 1 3.000 év új ciklusának energiájával nők mutatnak be.

régészek szerint ez csak a jéghegv csúcsa volt. A város olyan A prófécia a szemem láttára vált valósággá.

nagy területen húzódott, hogy a széléig nem is lehetett És akkor újabb csoda történt. A szertartás közepénél egy

ellátni a folyó partjától. Abban a szent pillanatban álltunk kondorkcselyű szállt az oltár fölé, és ott körözött fölöttünk

meg ott, amikor az elveszett inka város újjászületése meg­ perceken át, akárcsak a másik Machu Picchu fölött. Fényké­

kezdődött. pezőgépeinket az ég felé tartottuk.

Sok ideibe telt átmásznunk a forró homokkal fedett pi­ Amikor a nagymama befejezte a szertartást, az. új ciklus

ramis dombján, hogy eljussunk egy másik piramis alakú kezdetével az élet több szintjén is beteljesült a jövendölés.

dűnéhez. Jól tudtuk, hogy mi fekszik a homok alatt. A szél A földi nők átvették a vezetést, hogy elvezessenek mindnyá­
junkat egy magasabb tudatosság szintjére, ahogyan a jöven­
sima felületet hozott a felszínre a tetején, és a nagymama
dölések is clőrejclczték.
úgy döntött, itt mutatjuk be az utolsó szertartást, azt a szer­
tartást, amelynek célja az. angyalok elmondása szerint az, Végül, amikor komótosan visszaindultunk a buszunk­

hogy az inkák újra rátaláljanak tudásukra, bölcsességükre és hoz, odajött hozzám a sámán és a fia. Mindketten jól meg­
öleltek. Köszönetet mondtak nekem, illetve igazából a cso­
élettapasztalatukra. Annyira tökéletes volt minden, hogy
portnak. Abban a pillanatban a kondorkcselyű ismét fölénk
alig tudtam megszólalni. A csoportunkat egyértelműen a
szállt, de ezúttal egy tollat is elejtett, ami kerengve hullott
Eöldanya vezette, és nem én.
alá a magasból.
A nagymama leterítette a perui szőttest a talajra a hatal­
mas, ősi piramis tetején, és elkezdte kirakni a négy égtáj felé A toll perceken át körözött az égen, és közben mi hár­

a szakrális tárgyakat. A nők ültek középre, az oltár köré, a man végig figyelemmel kísértük az útját, és azon tűnődtünk,

férfiak pedig körülállták őket, hogy védelmet nyújtsanak hogy vajon hol ér majd földet. Földet érésének helyszíne
ugyancsak a Föld tudatosságának egyik megnyilatkozása
nekik. Az inka sámán velünk cgvütt a külső körbe állt, a fiát
volt. A toll pontosan a sámán előtt esett le a földre.
pedig behívták a belső körbe, a nők közé. Miközben a nagy­
mama a szertartás eléíkészítésén fáradozott, a sámán füve­ A sámán óvatosan fölemelte a kondortollat, rám nézett,

ket gyújtott egy kagylóhéjban, majd körbejárta a csoportot, majd a fiához fordult, és a következő szavakkal kísérve

hogy megáldjon mindenkit, és megtisztítsa energiáinkat. aladta neki:

356 357
Perui inka sámán fiával

- Fiam! Ez a tiéd. Te vagy a jövő, és a kondor vezet majd


egész életeden át! Ha ránézel erre a tollra, emlékezz rám, de
emlékezz minden más ősödre is, akiktől életedet kaptad!
Ők mind benned élnek.
Velük együtt sétáltam le a dombról, és bálát adtam azért,
hogy a Nap ezen bolygójának élő, varázslatos történetének
részese lehetek. A Nagy Szellem áldja meg az inka birodal­
mat, és adja meg, hogy egy nap ismét régi nagy dicsőségében
élhessen!

358
H Ú S Z O N K G Y K D I K F F. J F. Z V. T

A WAITAHÁK ÉS A O T E A R O A (ÚJ-ZÉLAND)

MAORIJA!

Régen történt, hogy egy amerikai indián barátom, Mary


Tlrundcr felhívott engem, és azt kérdezte, elhozhat-e hoz­
zám egy Mac Ruka nevezetű maorit. Mary szerint ezt a
személyt tartják a maorik szellemi vezetőjének, és azért uta­
zott ide Üj-Zélandról, hogy meghívjon engem a hazájába,
amelyet ő Aotearoának nevezett.
Az utolsó, Elet a szívben című könyvemben leírtam a
történetet, de nem szenteltem neki annyi figyelmet, mint
amennyit megérdemel. Akkoriban nem ismertem fel, hogy
ki is az. a férfi, és családfája milyen fontos szerepet töltött be
az emberiség felemelkedésének szempontjából. Mae arra
kért, látogassak cl Új-Zélandra, de csak annyit mondott, hogy
a későbbiekben többet is elárul. De az élet dolgai miatt az
utazás egészen 2007-ig nem valósulhatott meg. Sajnos Mac
elhunyt a kilencvenes évek végén, és soha többé nem találkoz­
hattam vele.
Mac közreműködött A waitahúk éneke című könyv, és
más waitahákról szóló könyvek írásában is. Tudomásom
szerint ő rejtőzött A bálnalovas című film forgatókönyve
mögött, ami annyi nemzetközi elismerést kapott.

36'
Mac-kel 1994-ben találkoztam, de most, tizenhárom éwel hogy tekintve, hogy Lemuria hanyatlása 60.000 éwel ezelőttre
később úgy gondoltam, el kellene mennem Új-Zélandra, tehető, a waitahák akár 130.000 évvel ezelőtt is megjelen­
hogy eleget tegyek ígéretemnek, miszerint egyszer megláto­ hettek. Tisztában vannak azzal, hogy tudományosan nem
gatom a törzsét. Diane és én egy újabb nemzetközi csoport­ lehet bebizonyítani ezt az állítást, de saját szájhagyomány út­
tal készültünk odamenni, ami ezúttal ötvenöt emberből ján terjedő történeteik és énekeik révén ez a tudás ma is élő.
állt, akik tizenkilenc országból érkeztek. Nagyon felkeltették a kíváncsiságomat. Az angyalok veze­
Érdekes volt, ahogy felbukkant a tudatomban ennek az tésének köszönhetően néhány évvel ezelőtt, pont A waitahák
utazásnak az ötlete. Kaptam egy példányt Barry Brailsford énekének olvasása után Svájcba utaztam egy Shin Shiva nevű
A waitahák éneke című könyvéből. A könyv olvasása közben guruhoz, aki a kundaliníről tanított. Egyszer otthonában
rájöttem, hogy a waitahák a szívből álmodásról pontosan úgy ebéd közben megemlítettem neki a waitahákat, mivel a
beszéltek, ahogyan én megtapasztaltam azt a saját életem­ könyv tartalma még mindig igen erősen foglalkoztatott.
ben, és ahogyan írtam is erről az Élet a szívben című köny­ Shin meglepetten nézett rám, majd egyik tanítványát
vemben. Az álmok képesek megváltoztatni a körülöttünk elküldte Ojasvinért. Néhány perc múlva egy jóképű, sötét
levő világot, amelyben élünk. bőrű és fekete hajú fiatalember lépett csendesen a szobába.
Amikor a könyvem megírása előtt kutatásokat végez­ Elegáns volt a megjelenése. Shin így szólt:
tem, azt találtam, hogy szinte semmit nem írtak még a szív­ - A waitahákat említetted. Bemutatom a színed előtt
ben álmodásról vagy a Szív Szent Teréről, kivéve az ősi álló Ojasvint. Ő waitaha.
indiai Upanisadokat, és a zsidó Tórához kapcsolódó köny­ Ojasvin lassan, nagy szeretettel megölelt, majd beszél­
vecskét, amelynek címe A szív titkos kamrája. Ezen a két getni kezdtünk. Percek múlva sírva mondta nekem:
könyvön kívül minden olyan tanítást, amely ezzel a témával - Eddig még soha senkit nem találtam a törzsemen kívül,
kapcsolatos, kizárólag a szájhagyományok őriztek meg. Mind­ aki értette volna a szívből álmodást. Annyira örülök, hogy
két könyv igen ősi, most viszont megjelent itt Új-Zélandon megismerhettelek!
egy új könyv, amely ezekről a tapasztalásokról részletes ké­ Beszélgettünk még egy ideig, majd utána továbbindul­
pet fest, akárcsak a waitaha nevű ősi bennszülött törzsről, tam Franciaországba, ahol egy kurzust készültem megtar­
a Vízhordé-król. tani. De sosem felejtettem el ezt a fiatalembert. Úgy emlék­
Saját szavaik szerint a waitahák egy maori bennszülött szem, ez 2003-ban történt.
népcsoport, de az ő tudomásuk szerint jóval korábbról szár­ Miközben Aotearoába vezető utazásunk lassacskán
maznak, egészen Mu és Lcmuria idejéből, vagyis több mint kezdett kialakulni, az angyalok azt mondták, nekem, hogy
60.000 éwel ezelőttről. Személy szerint én azt gondolom, sokat fogok ettől az utazástól tanulni, és azt is, hogy amit
362 363
ott megtudok, azt bele kell foglalnom ebbe a könyvbe. Igazá­ a Csendes-óceánt. A királynő wakája lassan indult el lefelé
ból, ha kihagynám ezeket a dolgokat, akkor sosem tudnám a folyón a folyóparti szent hegy felé, ahol végső nyughelyet
teljes mertekben felfedni a Fény Kígyójának teljes igazságát, talál majd.

mert a világ felcmelkcdési folyamatának egy rejtett darabját Szeretném megáldani őt ezekkel a sorokkal szívünkből
a waitahák őrzik DNS-ükben. jövő szeretettel, és kívánom neki, hogy a magasabb világok
Meghívtam Ojasvint - akinek waitaha neve Kingi -, felé vezető útja könnyű legyen.
hogy csatlakozzon hozzánk az úton, mert angyalaim szerint
ő "egy felbecsülhetetlen értékű hidat képezne a szív világa
cjl'iegkezdó'dik az át
és az értelem világa között". Kingi elfogadta a meghívást, és
az egész csoport számára ragyogó fénnyé vált. Aucklandban vártuk össze egymást, ahová az ezüst
madarak a négy égtáj felöl lassacskán mindenkit elhoztak.
Ritkán látni ilyen szép arcokat, amelyekről lerí, hogy nyi­
<Jl maciik kilálynője tottak, és készen állnak bármire, ami jöhet! És ekkora
Bár Új-Zélandra Mac Ruka hívott meg, kaptunk cg)' má­ bátorságot! Egymás szemébe néztünk, és tudtuk, hogy vala­
sik meghívást is, ami eloszlatott minden kételyt azzal kap­ mi hihetetlen dolog vár ránk, de nem hinném, hogy bárme­
csolatban, hogy valóban ott kellene-e lennünk és részt kel­ lyikünk is sejtette, milyen mély élmény vár ránk.
lene-e vennünk a törzsi szertartáson. A maorik királynője, Az utazáson résztvevő személyeken kívül sok író, spiri­
Teahairangi Ka-ahu, ami annyit tesz, „a hajnali fény, aki meg­ tuális kutató, régész és túravezető dolgozott még a színfalak
nyitja a mennybe vezető utat", személyesen hívott meg ben­ mögött azért, hogy ez a világcsoport eljuthasson a benn­
nünket csodálatos szigetére, amit a maorik Aotcaroának szülött népek kietlen vidékére. A legtöbb résztvevőnek fo­
neveznek. galma sem volt arról, micsoda szervezőmunka kellett ahhoz,
Csakhogy két héttel ezután a királynő meghalt. De az őt hogy mindez lehetővé váljon, beleértve saját magamat is.
követő fia engedélyezte nekünk a folytatást. De azt tudtam, hogy az. új-zélandi közösség segítsége nélkül
Teahairangi Ka-ahu királynő temetése nemzeti esemény utazásunk nem különbözött volna egy egyszerű turistaúttól.
volt, és egész. Új-Zélandon közvetítette a televízió. Szentséges Két maorit jelöltek ki vezetőinknek, akik végig elkísértek
halála egyesítette a nemzetet. Temetése hagyományosan, minket az. úton. Nem is sejtettük, kik is ők igazából. Az egyik
személyéhez illő módon ment végbe. Egy wakának nevezett egy maori nagymama volt, Makuini Ruth Tai. Azt kérte,
hajóra helyezték, egy kézi készítésű, kézzel faragott kisha­ szólítsuk Ruthnak. Nagyon hamar a szívünkbe zártuk őt.
jóra, ami képes akár hannincöt csomós sebességgel átszelni

364 365
waita hák
A másik vezető egy Herini nevű maori férfi volt. Ő testesí­
A második éjjelen megérkeztünk egv zöld, dombokkal
tette meg a maori férfieszményt, amely évezredeken keresz­
körülvett völgy szívébe. Meleg és baráti fogadtatásban volt
tül virágzott a szigeten. Az ő vezetése a maorik földjén
részünk: gyerekek, kutyák és fiatalemberek szaladtak a
szükséges és nélkülözhetetlen volt.
buszunkhoz, hogy lássák, kik érkeznek a világ különböző
Mire utunk véget ért, a két maori révén megismertük a
tájairól kicsi szigetük még kisebb, elzárt vidékére, amelyet
maorik ösvényének szívét, hiszen segítettek nekünk abban,
csak az óceán választ el az Antarktisztól.
hogy megértsük és át tudjuk élni azt az. ősi életmódot, ame­
Mi is éppen olyan kíváncsian vártuk, hogy mi fog tör­
lyet a világ lakosságának legnagyobb részének emlékezete
ténni, mint ők maguk. Később elmondták, hogv sosem
már elfeledett. láttak korábban ennyi embert egyszerre, főleg nem ilyen
Mindkettejüknek köszönöm, hogy élnek.
vegyes társaságot. De mi sem láttunk még hozzájuk ha­
sonlót. A waitahák ősidők óta tetoválják arcukat és testüket.
Egyszerre szép és ijesztő képeket hoznak létre. Ha valaki az
utcán találkozna velük, biztosan félelem töltené el, de ha
a szívünkben találkozunk velük, akkor szépségük a lótusz­
virágéval vetekszik.
Kipakoltuk nagyméretű csomagjainkat a busz mellett,
majd sofőrünk elhagyva a megszentelt földet kicsit arrébb
parkolt le. A szent szertartás perceken belül elkezdődött.
Ruth arra kérte a legidősebb nőket, hogy álljanak vele
együtt előre, a fiatalabbakat arra, hogy álljanak mögéjük, és
a férfiakat arra, hogy ők alakítsák a leghátsó sort. Csendben
vártunk.
Hat tengerkék kendőbe öltözött nagymama állt egyenes
sorba a hosszú ház lépcsőin, ahol a hagyomány szerint a
waitahák és a maorik együtt alszanak és álmodnak. Bármi­
kor, amikor két törzs találkozott egymással, az évezredes

Hagyományos tetoválási
hagyományokon alapuló szigorú protokollt követték.
mintákat ábrázoló faragvány Az egész szertartás ezeknek a szabályoknak megfelelően

366
zajlott, és végül a két törzs összeolvadt, és eggyé vált. Abban Emlékszem, azt mondtam nekik, ők a Föld bolygó
a pillanatban mindannyian waitahává váltunk. eredeti népe, akik Lcmuriából származnak, ők birtokolják
A nagymamák waitaha nyelven énekelni kezdtek eg) emlékeikben, tudásukban és ősi DNS-iikben azokat a tit­
köszöntő dalt. I lángjuk erős volt, és elért a mögöttünk álló kokat, amelyek a Föld gyógyulásához szükségesek, és ame­
dombokig. Ekkor Ruth, a maori nagymama és a mi csopor­ lyek képessé tehetik az emberiséget arra, hogy magasabb
tunk nőtagjai maori nyelven választ énekeltek nekik, ami a tudatossági szintre lépjen. Azt is tudtam, hogy az ember fel­
hagyomány szabályai miatt kellett. Ruth a buszon kitanított emelkedésének igazi titka a szívből álmodás, és hogy nincs
bennünket, miközben a völgy felé tartottunk. Az éneklés egy­ olyan élő személy, beleértve a kolumbiai kogi mamákat is,
másnak felelgetve folytatódott, miközben a nagymamák két aki jobban értené ezt, mint a waitahák.
csoportja egyre közelebb került egymáshoz. A mai modern, tudatlan ember elméjének belső része
Amikor végeztünk a hagyománynak ezzel a részével, mint körül mozog, és azt gondolja, hogy a csillagok és a bolygók
a víz, befolytunk a hosszú házba, ahol folytatódott a szer­ rajta kívül vannak. De ez csak egy illúzió. Igazából a waita­
tartás második felvonása. A waitahák különös gonddal előre hák és a kogik szerint semmi sem létezik a külső világban.
megválasztott helyekre állítottak bennünket a hosszú házon Az nem más, mint csupán egy hologram, amit a tudatunk
belül. Először a waitaha férfiak szóltak hozzánk. Főként generál. Végtére is minden tudós jól tudja, hogy annak
waitahául beszéltek, de néha angolul is megszólaltak. A szí­ egyedüli bizonyítéka, hogy a csillagok és a bolygók léteznek,
vükből szóltak. Amikor egy férfi befejezte mondandóját, kizárólag a testünkben és az agyunkban létező elektromos
énekelt egy dalt is, vagy játszott valamit a hangszerén. Náluk impulzusokon, és öt érzékünkön alapszik. De az. érzékelés
így szokás. Miután szavakba öntötték azt, ami bennük volt, nem bizonyítja önmagában azt, hogy valami létezik, sőt,
üzenetüket átültették a szívükből szóló zene nyelvére is. tulajdonképpen semmit sem bizonyít.
Gyönyörű szép volt. A waitahák úgy hiszik, - ahogyan több más bennszülött
Mivel engem tartottak „a mi tizenkilenc országból össze­ embercsoport is, ide értve az ősi hindukat, akik a valóságot
gyűlt törzsünk" főnökének, megkértek arra, hogy szóljak a „májának", azaz illúziónak, „nem vakklinak" nevezik - hogy
vénekhez és a csoporthoz. Dc még mielőtt eleget tettem a külső valóság nem is valóság. Számukra a valóság kizárólag
volna a kérésnek, engedélyt kértem Kingi nevében arra, a szívben létezik, azon belül is egy szakrális helyen, és egyál­
hogy mellettem állhasson. Én akartam szólni, de szerettem talán nem a tudatban. Tudom, hogy ezt nagyon nehéz el­
volna, ha valaki énekelne is nekik waitahául, hogy még mé­ hinni, a megértéséről nem is beszélve, de ha a waitaháknak
lyebben szólhassak a szívükhöz. igazuk van, akkor hamarosan megtudjuk az igazságot.

368 369
Kezdtem rájönni, hogy a Fény Kígyója, amely energiáját
Chiléből egész Dél-Amerikára kisugározza, az Andok-hegy­
ség magaslataiból a Csendes-óceán felé, a bennszülöttek felé
is sugároz. Akkor jöttem rá, amikor a szemükbe nézve be­
széltem velük, és a felismeréstől elállt a lélegzetem. Abban
a pillanatban teljes mértékben megváltozott bennem az,
amit a Föld kundaliní energiájával kapcsolatos történésekről
gondoltam.
A Földanya rendkívül intelligens. A legmegfelelőbb he­
lyen árasztotta ki spirituális tudatra ébresztő energiáját ahhoz,
hogy a legerősebb hatást gyakorolhassa népeire.
Amikor befejeztem a beszédet, Kingi a waitahák saját Drunvalo és Kingi hongi közben

nyelvén énekelt arról a szándékról, amiről én beszéltem. szerű helyiségbe, ahol a waitahák már előkészítették szá­
Kingi a fordítás mestere, és gyönyörűen énekel. munkra a csodálatos ételeket. Elkeveredtünk egymás között,
A létezés és az érzékelés ezen új módjai lassacskán kezd­ hogy megismerjük egymást, együtt imádkozzunk és együnk,
ték megváltoztatni a mi nyugatias gondolkodásmódunkat, és waitaha szokás szerint, énekeljünk, zenéljünk és táncol­
és kezdték megpuhítani a szívünket, hogy intim módon, junk az étkezés alatt. Inkább hasonlított ez az egész egy
közvetlenül megtapasztalhassunk egy másik kultúrát. Kezd­ partira, mint egy szertartásra.
tünk egybeolvadni, és kisgyerekekké válni. Amikor a nap lassan kezdett leáldozni, megágyaztunk
Amikor mindenki elmondta a mondandóját, elindultunk magunknak. Vagy nyolcvan alvóhely sorakozott egyenes vo­
a szertartás következő részének helyszínére, melynek során nalban a fal mellett. Aludni készülődtünk. A waitaha hagyo­
csoportunk (vagyis ahogy a waitahák mondanák, törzsünk) mány szerint, ha két törzs találkozik, akkor aznap éjjel együtt
minden tagja köszöntötte az ő törzsük tagjait, férfiakat, nő­ ;ilszanak. De együtt is álmodnak, és ez a szertartás kulcsa.
ket és gyerekeket egyaránt. A maori köszöntést alkalmaztuk, Az álom a waitahák számára jóval több, mint egyszerűen
vagyis homlokunk és orrunk összeérintését közös levegő­ egy éjszakai látomás. Az álom számukra a valóságos jövő,
vételre, amit honginak neveznek. már ha szertartás közben látják.
Miután mindkét törzs minden tagja köszöntötte a többi­ 1 la a két törzs együtt bemutatta a szertartást, beszélt a
eket, a hagyomány szerint közös étkezés következett, mintha másikhoz, együtt lélegzett, együtt aludt és álmodott, akkor
csak egyetlen nagy család lennénk. Bementünk egy konyha- már egy családdá vált. A waitaha Ruka család befogadott

370
bennünket családjuk intim tagjainak, és attól a pillanattól Kígyója és a világba kiáramló kundaliní energia szempont­
fogva mi mind waitahák voltunk. Gyönyörű volt, és nagy jából. Bár Bamcy nagyapa nem tudhatta, hogy milyen köny­
megtiszteltetés. vön dolgozom éppen, szavai sok mindent feltártak az ősi
Be kell vallanom, voltak azzal kapcsolatban elvárásaim, történetekből és a napéjegyenlőségi precesszióról is. Nagy
hogy mi fog történni a kollektív álom állapotában. Nagyon pontossággal töltötte ki a még hiányzó ismeretek helvét.
izgatottan merültem álomba, mert arra számítottam, hogy De ekkor arra is megkért Barncy nagyapa, hogy esküdjek meg
valami csodás dolog fog történni. De nem így történt, lega­ arra, a waitaha próféciát titokban tartom mindaddig, amíg
lábbis nem számomra. Úgy éreztem, hogy alig tettem le a cl nem jön felfedésének ideje.

fejem a párnára, már fel is ébredtem. Hirtelen összeállt a kép, és összefüggéseiben tudtam
Csak jóval később, másnap délután jöttem rá, miközben átlátni a dolgokat. Egyelőre azonban nem beszélhetek
Mac bátyjával, Barncyval beszélgettem, hogy a kollektív álom mindenről. Mindent elmondok, amit elmondhatok. Barncy
éppen megvalósulóban van. Mindjárt érthetővé válik. nagypapa szerint a waitaha prófécia a történelem egyik for­
Amikor a reggeli nap kezdett belső álmunkból visszahoz­ dulópontját 2009. augusztus 15-ére teszi. Ez az esemény
ni bennünket a valóságnak nevezett álmunkba, az emberek lehet, hogy nyilvános lesz. mindenki számára, de az is lehet,

kezdtek lassan kikelni a takarók és hálózsákok alól. Cyerckck hogy nem. Mindenesetre ez lesz az emberiség új álmának

szaladgáltak keresztül a házon, férfiak és nők kezdték életük kezdete, egy olyan álomé, amely majdnem teljesen meg­

táncát, a nagymamák és nagypapák pedig beállították az egyezik a maják hitével, miszerint a mennyek megnyílnak

aznapi nap energiáját. Ez a tudás és tapasztalat megosztásá­ majd, és megláthatjuk az univerzumban élő fivéreinket és

nak a napja volt. nővéreinket.

Bamcy Ruka nagyapa megkért, hogy kísérjem cl egyedül Miközben Barney beszélt, én álomszerű állapotba kerül­
egy tisztásra. Négyszemközt akart velem beszélni. Majdnem tem szavai hallatán. Olyan fogalmakról és tanításokról esett
egy órán keresztül beszélt, és közben átadta nekem a wai­ akkor szó, amelyekről a modern ember semmit nem tudott

tahák titkos tudását, miszerint amikor (és persze, ha) a eddig, és évezredeken át senki sem hitt benne. I la igaza van,

waitahák jövendölése beteljesedik, az örökre megváltoztatja akkor a világra nagy meglepetés vár, dicsőséges meglepetés,

majd a világot. a fény és a jólét világára való ráébredés.

Mac már sok mindent elmondott nekem akkor is, ami­ Újdonsült waitaha fivérekként és nővérekként hagytuk
kor néhány évvel korábban találkoztunk. Most viszont sokkal el ezt a gyönyörű, zöld, dombos földet, és utaztunk tovább
mélyebben kifejtette, és rájöttem, hogy ami az utazásunk a hatalmas fák, óriási sziklák, gyönyörű tengerpartok világá­
során történik, annak nagyon nagy jelentősége van a Fény ba, olyan helyekre, ahol könnyedén le lehetne élni egy egész

372 373
életet. Nem elégségesek ezek az oldalak ahhoz, hogy minden változásokat illető információit. Nagy megtiszteltetésnek
szépségről beszámoljak rajtuk, amit egymásban és a tájban érezte, hogy megoszthatja velem ezt a titkos tudást. Biztos
fedeztünk fel. De az élmények lassan felnyitották a szívünket, vagyok benne, hogy találkozunk még.
és ez a nyitottság nagyon fontos volt ahhoz, hogy folytathas­ Walisi egy nőt is bemutatott nekem. A neve Loma Allén
suk spirituális utazásunkat. A waitahák/maorik sem vezet­ volt. Egy maori törzsből szánnazó nagymama volt, akinek
hettek volna be mélyen a világukba, ha nem tudtuk volna rendkívül nagy szerepe lett abban, hogy a maorik titkos tudá­
előttük megnyitni a szívünket. Próféciájuk beteljesedéséhez sát még jobban megismerhettük. De amikor leültünk vele
ez volt az egyik legfontosabb feltétel. teázni és egy kicsit beszélgetni, akkor még nem tudtuk, ki ő
Titokban érkeztek. Egy hatalmas, körülbelül 2.000 éves valójában.
szent fa energiájának rejtekében a buszunk mellett parkoló Folytattuk utazásunkat ezen az ősi vidéken csodálato­
öreg autóból maorik egy kis csoportja szállt ki. Még mielőtt sabbnál csodálatosabb helyszínek között, és közben a külön­
kiszállhattam volna, az ablakon keresztül megláttam egy em­ féle bennszülött tanítók, akik az út során jelentek meg
bert, akit jól ismertem, de akivel még fizikai értelemben körülöttünk, egyre több és több maori és waitaha tanítást
sosem találkoztam addig. Walisi volt a neve. Barna bőre volt osztottak meg velünk.
és hosszú-hosszú fehérarany színű haja, amit egyetlen fonat-
ba fogott össze. Ő volt az egyik azok közül, akik a kauai szer­
tartást a háttérből nézték végig. Emlékezhetünk a negyedik iJlz illatos világok szeltaltása
dimenziós szertartásra, amikor az erő a férfiakról átszállt A maorik 2007. február 20-án felkértek bennünket, hog>
a nőkre. (Lásd a Tizedik fejezetet.) vegyünk részt az illatos virágok szertartásán, amit a maorik
Odamentem hozzá, ő pedig lassan, szívből jövően átka­ elmondása szerint 13.000 évente csak egyetlen egyszer ismé­
rolt engem, hogy megöleljen. O ismert engem, én ismertem telnek meg. Az volt a kérésük, hogy gyalogoljunk végig me­
őt, és mindketten pontosan tudtuk, honnan. Azt szerette zítláb egy körülbelül három kilométeres csendes, elhagyatott
volna megértetni velem, hogy a csendes-óceáni kultúra a földúton, amely Miringa Te Kakára Keresztházához, Aotea-
világ egyik legidősebb élő kultúrája, és intim kapcsolatban roa egyik legszentebb látványosságához visz.
áll a Fény Kígyójával és az Uj Alommal. Szavai mélyen be­ Amikor odaértünk erre a szent helyszínre, a kapu őrzője
lém hatoltak, mert kezdtem felfogni, mekkora a jelentősége arra kért, várjunk még egy kicsit, amíg teljesen előkészülnek
annak, hogy a Föld kundaliníje eléri Aotearoát. a fogadásunkra. Ezután lassú mozdulatokkal beléptünk a
Walisi addig kerülgette az utazásainkat, amíg alkalma szent helyre, egy füves mezőre, ahol a nagymamák és nagy­
nem nyílt arra, hogy megossza velem az emberiségre váró apák ülve vártak bennünket. Akkor még nem tudtuk, de

374 375
már csak körülbelül tizenöt méter választott cl bennünket
ennek az ősi szent helynek a középpontjától.
Akárcsak korábban a waitaháknál, itt is a legidősebb nő
vezetett cl bennünket ehhez a ponthoz. Ót a fiatalabb nők
\
követték, a férfiak pedig a fiatal nők után mentek. Amikor
néhány méterre megközelítettük a maori véneket, a férfia­
kat arra kérték, hogy álljanak velük szembe, mert először
nekik kellett szólniuk a vénekhez.
A szertartás is hasonlóképpen haladt. Először a férfiak
szé)ltak egymásnak válaszolgatva. Ezután a nők szé)lhattak
kedvük szerint. Ezután ismét egy vonalba álltunk, hogy
8. ábra: Kereszt
csoportunk minden tagja hongival köszönthesse a maori
törzs tagjait.
Csak miután minden egyes maorival együtt lélegeztünk, újjáépítik majd. 1 Iogy miért égett lc minduntalan az épület,
akkor mehettünk közelebb a vének által elfoglalt területhez, és hogy miért nem építik mégis újjá, ezt soha senki nem
ahol mintegy harminc centis mélységben egy keresztet váj­ magyarázta meg nekünk.

tak a földbe. Ekkorra a csoport összegyűlt. A férfiak a földre ültek a


Miközben arra vártunk, hogy a csoport befejezze a hon- kereszt szélénél, a nők pedig állva csoportosultak a kereszten
gizást, meghallgathattuk annak a helynek a történetét, vagyis kívül, és várták a nagymamák jelzését, hogy lépjenek be a
inkább egy részét, ahol éppen tartózkodtunk. Bár kívülről kereszt területére, és foglaljanak helyet a férfiak közelében.
semmi különöset nem lehetett rajta észrevenni, mert nem Amikor a nők elindultak a kereszt felé, a férfiak Kingi veze­
látszott többnek egy talajba vésett mintánál, amelyet zöld tésével felálltak, és szimbolikus táncba kezdtek, jelképezvén
dombok vesznek körül, a maoriknak/waitaháknak nagyon a férfi fallikus erőt, amely nagy energiával fogadja a nőket.
fontos ez a hely az univerzumról alkotott tudásuk miatt. Csodálatos volt látni a férfiak erejét, amivel a waitaha hagyo­

Elmondták, hogy volt ott régen egy öreg faépület, ami mány szerint létrehoztak egy cnergiaburkot, amibe a nők

lefedte ezt a keresztet, és magába zárta a titkos tudást, de beléphetnek.

1985 körül teljesen leégett. Azt is elmondták nekünk, hogy A nők maori nyelven titkos énekeket énekeltek a férfiak­
azelőtt négyszer fordult már elő, hogy leégett, de minden nak, a férfiak pedig, miközben karjaikkal a nők feje és térde
alkalommal újjáépítették. Úgy volt, hogy ez alkalommal is között hadonásztak, szívükből jövő énekkel válaszoltak a

376 377
nőknek maori nyelven. Lenyűgöző élmény volt részt venni a A maorik egy csodálatos fakunyhót építettek erre a céltt.
szertartáson, de szemlélni is. És ez még csak a kezdet volt. A körbe kirakott asztalokon színes ételek és növények eges/
Végül kialakult egy nagy kör, melynek közepén a kereszt sora várt ott bennünket, melyek felületébe érdekes minta
feküdt. Megkértek engem arra, hogy fogjam meg a jobbo­ kat véstek. Ránéztem ezekre az alkotásokra, és azon gondo-
mon álló maori főnök kezét, kiegészítve a kört. Én szólaltam kodtam, ugyan ki akarná megenni ezeket a csodálatos mű­
meg először, majd utánam mindenki más is egyenként meg­ remekeket, ami által elpusztulna a szépségük. A falak men­
szólalhatott. Szívünkből beszéltünk a szertartás résztvevői­ tén elhelyezett virágok leveleiből gyönyörűséges alakokat
hez az emberiség jövőjének víziójáról, álmáról. Az óramu­ formáltak. Biztos vagyok benne, hogy ezek a formák különös
tató járásának megfelelően követtük egymást a körben, így jelentőséggel bírnak a maorikAvaitahák szemében, minden­
az utolsó megszólaló a főnök volt, akinek a kezét fogtam. esetre én elsősorban szépségüket láttam bennük.
Az álmok, amelyekről beszéltünk, a jövőben valósággá Az étkezés után a főnök elővett egy fényképalbumot, és
válnak majd, mert „a világ középpontjából" álmodtuk belekezdett a szent hely történetének elmesélésébe. Elmond­
meg őket. De hogy ez mit jelent, az csak lassanként vált ta, hogy réges-régen történt, hogy a Szinuszról érkező földön­
világossá előttünk, mert a szertartás végéig alig tudtunk kívüliek egy csoportja pontosan a talajba vésett kereszt
meg valamit erről a helyszínről, de még másnap is sok fölött szállt le. Pontosan a kereszt középpontjában elhe­
újdonságot mondtak el róla. Ha tudtam volna, mi ez a hely, lyeztek egy hatalmas kristályt a földben.
ahol mi a szertartást bemutatjuk, teljesen másképp álltam A kristály miatt tartják szentnek a maorik ezt a helyet.
volna a történésekhez. A kristály adta azt az energiát ennek a helynek, ami által a
A kezembe adtak egy Hollandiából érkezett dobot. maori egyetemesség központjává válhatott. Azt is elmondta,
Amerikai indián mintázata volt. Ez a békedob folyamatosan hogy ha a kereszt és a kristály fölött egy faház áll, akkor a
járta a világot különféle, a miénkhez hasonló csoportok révén, maori egyetemesség teljes, de azt már nem magyarázta
melyeknek belső álma a világbéke eljövetele volt. meg, hogy ez egészen pontosan mit jelent.
Dobolni kezdtem, ami által lelassítottam a külső kör Beszélt egy maori férfiról, aki tizennégy éven keresztül
táncát az óramutató járásával megegyező irányban, ahogy tanult ebben a faházban, majd öltönyt húzott, és elment
azt az én hagyományom tanította nekem. Amikor végig­ Angliába, ahol annak ellenére az egyik egyetem nagyhírű
értem a körön, egyenes vonalba állítottam a csoportot, és professzora lett, hogy formálisan sosem járt iskolába. A nevét
irányt mutattam a konyha felé, ahol a szertartás étkezési nem árulta el. Ez a férfi egyszerűen azáltal, hogy ebben az
részére került sor. öreg, egyszerű faépületben tanult, képes volt megérteni az
univerzumot.

378 3 79
Bármilyen érdekesnek is tűnt ez, igazából nem értettem,
miről beszél. Annyi mindent titokban tartottak, hogy csak
„érezni tudtam", miért tartják a maorik ezt a helyet szent­
nek. Csak a földönkívüli kristálya miatt? Vagy volna valami
más is? Spirituális kíváncsiságom kimeríthetetlen volt.
Amikor a szertartás a hosszú ölelésekkel véget ért, és a
törzsek átadták egymásnak különleges ajándékaikat, tudtuk,
hogy ez a szertartás B.OOO évig nem fog megismétlődni.
Az egyik nagymama a kezembe adott egy nagy darab
porcot, amely egy bálna gerincéhez tartozott. Majdnem tel­
jesen szív alakú volt. Az oltárán tartotta, mert rendkívüli
Fafaragvány egy waitaha/maori templom bejáratán.
energia sugárzott belőle. Azt mondta:
Figyeljük meg az úszóhártyákat az ábrázolt ősök lábán!
- Ez felmenőink ajándéka.
Ahogy a maorik, a waitahák is úgy tartják, hogy a bálnák Itt van néhány dolog abból, amit értésemre adott. Min­
és a delfinek az ő felmenőik, mivel valójában a cetfélék den ezzel kapcsolatos információ (és még sok minden más
alkották meg az emberiséget. (Ez a földkerekség legrégebbi is) megtalálható Martin Doutré Ancient Celtic New-Zea-
kultúrájának, a sumeroknak a hiedelme is.) Az ősi waitaha/ land (Ősi kelta Új-Zéland) című könyvében. A könyvet meg
maori fafaragványokon, amelyeket szakrális építményeik be­ lehet vásárolni a www.ceItincz.co.nz weboldalon. Ajánlom
járatánál lehet látni, emberi őseiket úszóhártyás kezekkel és azoknak, akik mélyebben szeretnék megismerni a waitaha
lábakkal ábrázolták. Ez. legalábbis annyit jelent, hogy ezek maorik ősi tudását.
az emberek sok időt töltöttek az óceánban, talán éppen Alább látható W. A. Taylor egyik rajza a kereszt alakú
azokat figyelték, akiket őseiknek tartottak. építmény eredeti állapotáról.
Két nappal később, miközben az utazás záró összejöve­ Itt pedig C. G. Hunt alaprajza látható, amely a kereszt
telére készültünk, egy helyi nő megmutatta nekem annak a alakú épületet és benne a keresztet ábrázolja.
régi faháznak a szakrális geometriáját, amely a tisztáson lát­ És itt látható az egyik szakrális geometriarajz azok közül,
ható kereszt fölött állt. Percek alatt rájöttem, hogy mitől amelyek a kör és a négyzet között fennálló kapcsolatot
lehetett cz a kis fakunyhó olyan egyetemes jelentőségű, és mutatják be az épület szerkezetében. A kör és a négyzet
hogy volt lehetséges pusztán azáltal, hogy valaki benne tar­ Phi-arányos geometriai sorozata egyértelmű. Ezek a zsugo­
tózkodott, megérteni az egész, univerzumot. rodó körök és négyzetek határozzák meg a kereszt alakú ház

380 381
M A R I N G A T E KARARA, A K E R E S Z T A I A K Ú É P Ü L E T

W. A. Taylor rajza a kereszt alakú építményről

jelentősebb pontjait. Észak felé elforgatták, hogy a Földdel


és a csillagokkal egy vonalba igazítsák.
És ez még csak egy az épület geometriájából levezethető
sok rajz közül. Minél mélyebben tanulmányozzuk a benne
fellelhető összefüggéseket, annál inkább előtűnik a benne
rejlő tudás az univerzumról, akárcsak az egyiptomi Nagy
Kulcs
Piramis esetében.
A: fa tolóajtók (4 x 60 c m )
D l : kicsi függőleges tartóoszlopok (45 c m
De volt valami, ami a mai modem maorik/waitahák szá­ B: retcszes fa oldalnyílás (116 négyzetem) kerületnek)
C : faburkolat
mára nem volt nyilvánvaló: az épület alakjába rejtett titkos D: középső függőleges tartóoszlop (1,8 m
E: 1 -alakú sarokelcmek
F : deszkák ( 1 2 x 5 c i n )
kerületű)
kód. Azért mondom, hogy „nem volt számukra nyilvánvaló", O: nyitott, fedett oldalsó előcsarnokok

mert senki nem hozta szóba ennek a lehetőségét. Nem úgy C. G. Hunt alaprajza a kereszt alakú épületről

értem, hogy senki sem tudja, hanem csak azt akarom ezzel kilencedik fejezetében található a leírása. A Maringa Te
mondani, hogy a csoportunk előtt legalábbis senki nem Kakarát könnyen lehet a „teremtés központjának" tekinteni,
beszélt erről. mert innen egész Aotearoa sziget-együttesének minden
Azoknak, akiket érdekel ez a titok, elmondom, hogy szakrális pontját pontosan meg lehet határozni, legyen az a
második könyvem (Az Elet Vvirágának ősi titka, II. kötet) talaj fölött vagy alatt.

382
383
ükben benne van Isten ősi titka, aminek következtében
álmaikkal képesek teremteni, vagy megváltoztatni a mi csil­
lagokból és bolygókból álló univerzumunk valóságát.
A szívből álmodás titka nélkül az emberiség nem lenne
képes túllépni a jelen világon, és feljebb lépni a tudatosság
magasabb szintjeire. De Istennek hála a waitahák ma is él­
nek és lélegeznek, és mert ők vannak, az egész emberiség
képes lesz. az élet következő szintjére lépni.
A Fény Kígyója és átalakító ereje kisugárzik a Csendes­
óceánra, és ezáltal tudatára ébreszti a waitahákat, és velük
együtt a maorikat is. A Föld Chiléből kiáramló kundaliní
energiája gyorsítja az ő tudatra ébredésüket. Az Élettel kap­
csolatos különleges tudásukkal ők lesznek a világ katalizá­
torai, akik az emberiség tudatosságát a következő szintre
emelik. A waitahák tudják, hogy eljött az idő, és most kell

9. ábra: Phi-arányos kör és négyzet rajza


a világot megszólítaniuk.
A peruiak és a chileiek lesznek az új női út tanítói, de a
Az ősi Egyiptomban ugyanezt az építési fonnát alkal­ waitahák és a maorik lesznek a tiszta rezgés példái, amit tes­
mazták ugyanarra a célra. A Maringa Te Kakára vizsgálata tük minden sejtje tartalmaz. A waitaháktól az ember egy­
során arra a felismerésre jutottam, hogy a waitahák/maonk szerűen azáltal is tanulhat, ha a rezgésükben tartózkodik,
univerzumról alkotott képét párhuzamba lehet állítani az vagy ha együtt álmodik velük.
összes valaha a Földön létező nagy ősi kultúrájáéval. Ráadá­
sul az ősi egyiptomiakéhoz hasonlóan elképesztő pontos­
sággal képesek a jövőt előrevetíteni.
A waitahák egészen eddig elrejtették a teremtési folya­
matról birtokolt tudásukat. Ezt a tudást csak részben tük­
rözheti egy épület. A legfőbb titkot a DNS-ükben őrzik.
A waitahák voltak az elsők, akik kijöttek Gondwanaföldből,
hogy szabadon éljenek Mu és Lemúria földjén, és DNS-

384 385
H U S Z O N K E T T E D I K F E J E Z E T

FELTÉTLEN SZERETET:
KÉPEK A SZÍVBEN

A Fény Kígyója elérkezett arra a helyre, ahol az elkövet­


kezendő 13.000 év során a maga tökéletességében működni
fog. A Föld körül húzódó egységháló, ami az emberi tuda­
tosságot tartalmazza és összpontosítja, és a magasabb tu­
datosság felé irányítja, 2008 közepére véglegesen helyre áll.
Még mindig hátra van néhány feladat, de már nem sok.
Részemről lesz még egy utazásom a Húsvét-szigetekre, hogy
a maorik egy bizonyos tökéletlenségét kijavítsam, és még
egy utolsó szertartást is be kell mutatnom Moorea szigetén,
hogy kiegészüljön az egységháló, és olyan fordulatot vegye­
nek a dolgok, amilyet a világ még sosem látott.
A 2009-es esztendő hozza majd el a más világokból szár­
mazó élettel való első találkozást, ami nem történhet meg
addig, amíg az egységtudat háló nem működik tökéletesen.
Ez a jövendölés több bennszülött törzsben is él, így a ma­
jáknál és a waitaháknál is.
A napéjegyenlőség precessziója 2012. december 21-én
körbeér, és elindul egy újabb 13.000 éves ciklus. Addigra a
régi ciklus és az emberi élet irányításának régi, férfias módja
teljesen felbomlik.

3&7
Akkortól a nők fogják gyakorolni a hatalmat, és ők veze­ erőt biztosítják. A gyerekek és a nők lesznek azok, akik első­
tik majd vissza az emberiséget a Fényre. 2013. február 18-19- ként a tettek mezejére lepnek, és lielülről megváltoztatják
én pedig a maják bemutatják az új ciklus első szertartását, a világot.
ami minden élőt megnyit majd arra, hogy az emberiséggel Hadd magyarázzam el egy kicsit mélyebben a szertartás
személyes kapcsolatba lépjen, és az emberiség gyorsan példájával élve.
hozzálát a Földön megmaradt emberek gyógyításához. A szertartás annak az ősi felismerésnek és bölcsességnek
Akkorra, 2013. február 19-ére a Föld emberi lakossága nagy az eredménye, amely szerint a külvilág, a csillagok, a boly­
valószínűséggel drámaian lecsökken, de azok, akik még min­ gók és minden, ami a bolygókon létezik, a belső, szívből jövő
dig a Földön lesznek, igaz szeretetben és gondoskodásban emberi világ képeinek és a Nagy Lélekkel való közösségnek
élnek majd, mert ezek lesznek az új világ alapelvei. a műve. Majdnem minden bennszülött népcsoport tény­
Ezzel azt akarom mondani, hogy az elkövetkezendő né­ ként kezeli ezt.
hány év lesz az emberiség történetének legmeghatározóbb A legtöbb modern ember azt gondolja, hogy Isten meg­
időszaka. A Földanyának és a Fény Kígyójának segítségével közelíthetetlen. Azt gondolják, hogy Isten valahol a termé­
túl fogjuk élni az emberiség tudatában végbemenő hatal­ szetben található, vagy talán a természet felett, de az min­
mas változásokat, ahogy már többször is sikerült, de annyira denképp igaz, hogy a legtöbb ember számára Isten nem
még sosem nvílt meg az univerzum számunkra, mint az „intim részese az ember bensejének." A legtöbb ember
elkövetkezendő időkben fog. szemében Isten és ember egyáltalán nem ugyanannak a
A dolgok titka a feltétel nélküli szeretet, ami olyan tudatosságnak a részei. Pedig paradox módon éppen ennek
embereken keresztül fog megvalósulni, akik a Föld életét a gondolkodásnak a forrása mondja azt: „az ember Isten
örökre megváltoztatják majd. A legtöbb ilyen ember a képmása."
gyerekek közül kerül ki, vagy olyan fiatal felnőtt lesz, aki A/ emberi szívnek van egy különleges helye. Itt történik
megtalálta a saját szívéhez vezető utat. A nők pedig képesek meg minden teremtés. Ez volt Jézus elsődleges tanítása, igaz,
lesznek arra, hogy megértsék a gyerekeket, és kövessék őket a görög és római egyházi vezetők ezt politikai okoktól ta­
szívükbe, és a lét ezen új formáját elhozzák az egész világ gadták. Pedig ez a tanítás még annál is régebbi korokra vezet­
számára. Végül pedig, valószínűleg nagy hirtelenséggel, a hető vissza, legalább háromezer évvel megelőzi Jézus korát.
férfiak az utolsó változtatásokkal végleg beteljesítik a cik­ \z ősi Indiában az Lfpanisádok és Egyiptomban a szájhagyo­
lust. Ez majdnem mindig így történik. mány útján terjedő egyiptomi tantra örökítette ezt meg.
Ezeknek a gyerekeknek a szívéből jönnek majd azok az 1 la mi, emberek ráébredünk, kik is vagyunk mi: az Isten­
álmok és képek, amelyek a változás előidézéséhez szükséges nek, a minden létezőt megteremtő tudatosságnak igaz fiai

3 88 389
és lányai, akkor és csak akkor lesz Isten és az emberiség egy varázslatos szeretettel, amely a kezdetekkor fizikailag létre­
tudattá, szívvé és testté, és az álom fátyla felemelkedik. hozta ezt az egész bolygót.
A bolygó bennszülött népei nagyon sokat segíthetnek Emlékezzetek arra, kik vagytok, bízzatok önmagatokban,
nekünk, mert nagy a tudásuk, és emlékeznek még arra az és nyissátok fel szemeteket a Föld új szépségére, amely
örök kapcsolatra, ami az embereket a Földanyához és az Ég- lélegzetvételeinkre feltárul előttünk. Tekintsünk túl a most
atyához köti. Hogyan is tudtak volna másképp ilyen sok időn véget érő régi férfi ciklus sötétségén és pusztításán! Ne néz­
át megmaradni a Földön, ahol ilyen nagy volt az egyensúly­ zetek bele Kali szemébe! Koncentráljatok az örvény közép­
talanság? pontjában kibontakozó életre és fényre!
A Fény Kígyója mostanra egy új földrajzi helyszínre köl­ A jövő, hasonlóan egy kicsi maghoz, még csak most kezd
tözött, és ezáltal a Földön új rezgés árad szét. Ez a rezgés kibújni a sötétségből, de eljön majd a nap, amikor vissza­
drasztikusan különbözik attól, ami az elmúlt 13.000 évben tekintve felismerjük majd, hogy minden félelem és szoron­
áradt ki. A ciklus nem körkörös, hanem spirális. Amikor gás kizárólag a ciklus végének és az új ciklus kezdetének
végigér, sosem ugyanabba a pontba tér vissza, hanem a zavartságából adódó álom szüleménye volt. A halál és az
spirál egy újabb részébe, akárcsak a DNS-lánc. És akárcsak élet ugyanannak a körnek a részei.
a DNS-lánc esetében, a kódok új mintát hoznak létre. Most pedig nézzetek a Fénybe, és lélegezzétek be mélyen
Mindebből egy új út következik, egy új világ, és az emberi­ az élet örömét! A szenvedés nélküli Örök élet mindvégig a
ség szemében új értelmezést nyer a felismerendő és végül tiétek volt. A Forrástól soha nem voltatok elválasztva. Él­
megélendő Egy Valóság. jétek az életeteket félelem nélkül! Éljetek nyitott szemmel
Azt kérditek, mit tehettek ti magatok? Nem nehéz a válasz. és nyitott szívvel szívetek drágakövéből, és akkor meg­
Hagyjátok el értelmeteket és állandó gondolataitokat, és maradtok itt a Földön a következő 13.000 évben, és még
térjetek vissza a szívetekhez! A szívetekben létezik egy kicsi azon is túl.
hely, ahol megtalálható minden tudás és bölcsesség. Bár­
mire is volna szükségetek a létezés bánnely szintjén, azt ott OM MANÍ PADME HÜM
megtaláljátok. OM MANI PADME HÜM
Az emberiség és a Föld életében bekövetkező, minket OM MANÍ PADME HUM
körülvevő átalakulások során, és a mindennapi életünkbe is OM MAM PADME HÜM
befurakodó változásokban a szívükben élőket megóvja majd Nézd csak a drágakövet a lótuszban!
a Földanya finom, varázslatos szeretetével, ugyanazzal a

39° 39'