Sie sind auf Seite 1von 32

FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN

1.0 LATAR BELAKANG

Guru mata pelajaran mempunyai peranan yang amat penting dalam melaksanakan H
RENDA
roses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Mereka adalah nadi dalam AH
SEKOL
pembelajaran di sekolah dan tunggak utama dalam melaksanakan semua program

kurikulum di sekolah.

Mereka bertanggungjawab merealisasikankaedah P & P untuk tujuan kefahaman

dan penghayatan seterusnya mempertingkatkan prestasi pelajar di sekolah.Mereka

menyediakan khidmat bantu yang secukupnya bagi memastikan penitisan ilmu

berlaku secara berkesan dalam suasana, iklim sekolah yang kondusif

Panduan ini bertujuan untuk menjelaskan tugas dan tanggungjawab serta peranan

guru mata pelajaran dalam meningkatkan peresasi perkhidmatan mereka.

2.0 OBJEKTIF AM

2.1 Meningkatkan kecekapan pengurusan akademik guru mata pelajaran

2.2 Membangun kemahiran penyelidikan di kalangan guru mata pelajaran

3.0 OBJEKTIF KHUSUS

3.1 Guru mata pelajaran mendapat paduan tentang tugas masing-masing


dengan berpandu

3.2 Melahirkan guru mata pelajaran yang cekap, dedikasi dan


bertanggungjawab bagi meningkatkan prestasi akademi yang tinggi.

3.3 Merealisasikan hala tuju Semua Panitia Mata Pelajaran di Sekolah


Kebangsaan Bandar Dua SandakanSabah

1
FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN

4.0. CARTA ORGANISASI GURU MATA PELAJARAN


H
RENDA
GURU BESAR AH
SEKOL

PENOLONG KANAN HEM PENOLONG KANAN 1 PENOLONG KANAN KOKUM

KETUA PANITIA KETUA PANITIA KETUA PANITIA KETUA PANITIA

Guru Mata Pelajaran Guru Mata Pelajaran Guru Mata Pelajaran Guru Mata Pelajaran

Murid Murid Murid M urid

2
FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN

5. SENARAI TUGAS GURU MATA PELAJARAN

a. Memiliki , memahami dan boleh mentafsirkan serta menghuraikan kandungan H


RENDA
sukatan pelajaran dan huraian sukatan mata pelajaran yang berkenaan. AH
SEKOL
b. Memahami dan mematuhi pekeliling dan arahan yang berkaitan dengan mata

pelajara yang diajar serta menentukan dan menetapkan matlamat yang harus

dicapai, iaitu dari segi pengetahuan, kebolehan dan kemahiran di akhir penggal

bagi setiap tingkatan.

c. Mempunyai sebuah Buku Rekod Mengajar yang kemaskini dan menyerahkan

kepada Guru Besar pada masa yang ditetapkan.

d. Menyediakan dengan lengkap Rancangan Pelajaran bagi mata pelajaran yang

diajar untuk tempoh setahun/sepenggal/hariandan melaksanakan pengajarannya

mengikut Rancangan Pelajaran yang disediakan.

e. Menyedia dan memberikan kerja-kerja latihan yang cukup, memeriksa bukul

latihan pelajar dan memulangkan secepat mungkin. Menyerahkan / menunjukkan

buku latihan kepada Guru Besar atau wakilnya pada masa yang dikehendaki.

f. Menjalankan Ujian Bulanan dan penilaian kepada pelajar. Merekodkan soalan-

soalan dan keputusan ujian dalam Buku Rekod Mengajar.

g. Mengesan kelemahan pelajar dan menjalankan kelas pemulihan atau bimbingan.

h. Menjadi ahli dalam panitia mata pelajaran , menghadiri mesyuarat panitia dan

melaksanakan keputusan mesyuarat panitia.

i. Guru mata pelajaran harus menyedari dan menggunakan buku panduan yang

dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran / Jabatan Pelajaran / Pejabat Pelajaran

Daerah.

j. Memastikan keselamatan pelajar di makmal, bengkel kemahiran hidup, serta

mengawasi penggunaan peralatan.

3
FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN

k. Menghadiri mesyuarat atau taklimat mengenai mata pelajaran yang berkenaan

sama ada yang dikelolakan oleh Kementerian Pelajaran/ Jabatan Pelajaran Negeri
H
/ Pejabat Pelajaran Daerah. RENDA
AH
l. Menyampaikan semula maklumat kepada guru lain yang mengajar mata pelajaran SEKOL
yang sama.

m. Sentiasa mengikuti perkembangan dan pembaharuan tentang teknik mengajar

bagi mata pelajaran berkenaan bagi meninggikan lagi prestasi dalam pengajaran

dan pembelajaran.

n. Melaporkan kepada Ketua panitia Mata Pelajaran tentang masalah pengajaran dan

pembelajaran untuk tindakan selanjutnya.

o. Menjaga keselamatan dan kebersihan alat-alat bantuan mengajar yang digunakan.

Memastikan bahawa balat-alat bantuan mengajar digunakan secara

meluas.Bertanggungjawab dalam menambahkan alat bantuan mengajar bagi

memperkayakan Pusat Sumber Sekolah.

p. Mengadakan sudut-sudut mata pelajaran berkenaan dalam kelas-kelas yang

diajar.

q. Membantu menguruskan Bank Soalan.

r. Mematuhi arahan Guru Besar

4
FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN

6. SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN


H
Tugas Pegawai Yang Ada Tugas Dan Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai-Pegawai Lain
hubungan yang Ada Hubungan Serta Jenis
RENDA
Hubungan AH
Guru Mata Pelajaran 1. Memiliki, memahami dan Arahan Guru Besar Guru mata pelajaran SEKOL
menghurai sukatan dan huraian
sukatan pelajaran

2. mamatuhi pekeliling dan arahan Arahan Guru Besar Guru mata pelajaran
berkaitan serta menetapkan
matlamat yang harus dicapai

3. Mempunyai dan mengemas kini Arahan Guru Besar Guru mata pelajaran
buku rekod mengajar

4. Menyediakan rancangan Arahan Guru Besar Guru mata pelajaran


pelajaran tahunan dan harian serta
melaksanakannya dalam P&P
Arahan Guru Besar Guru mata pelajaran
5. memberi kerja dan latihan
kepada pelajar dan memeriksanya
Arahan Guru Besar Guru mata pelajaran
6. menjalankan ujian, penilaian
pentaksiran kepada pelajar dan
merekodkannya Arahan Guru Besar Guru mata pelajaran

7. mengesan kelemahan pelajar


dan berusaha memulihkannya Arahan Guru Besar Guru mata pelajaran

8. menjadi ahli dalam panitia mata


pelajaran

5
FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN

Tugas Pegawai-Pegawai Lain


Tugas Pegawai Yang Ada Tugas Dan Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi yang Ada Hubungan Serta JenisH
hubungan Hubungan
9. menghadiri mesyuarat panitia Arahan Guru Besar
RENDA
serta mematuhi dan AH
melaksanakannya SEKOL
Arahan Guru Besar
10. Guru mata pelajaran harus
menyedari dan menggunakan buku
panduan yang dikeluarkan oleh
KP/JPN/PPD
Arahan Guru Besar
11. Memastikan keselamatan pelajar
di makmal atau bengkel KH serta
pengurusan penggunaan peralatan

12. Menghadiri mesyuarat/taklimat Arahan Guru Besar


kelolaan Kementerian
Pelajaran/Jabatan Pelajaran Negeri Arahan Guru Besar

13. Mengguna dan Arahan Ketua Panitia


bertanggungjawab terhadap BBM

14. Mengadakan sudut mata Arahan Guru Besar


pelajaran berkenaan di dalam kelas

15. Membantu mengurus bank Arahan GPK


soalan
Arahan Guru Besar
16. Bertindak sebagai konselor dan
guru disiplin

17. Bekerja sebagai “team work”

6
FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN

7. FUNGSI UTAMA

Mendapatkan Sukatan Pelajaran terkini.


H
Menyediakan Rancangan mengajar tahunan/harian RENDA
AH
Mengajar mengikut jadual yang ditetapkan SEKOL
Menyediakan bahan-bahan bantu mengajar

Mengadakan kelas pengayaan dan pemulihan

6.6. Menyediakan kertas soalan peperiksaan dalaman dan menandanya

7
FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN

7. AKTIVITI SETIAP FUNGSI UTAMA GURU MATA PELAJARAN

7.1. MENDAPATKAN SUKATAN PELAJARAN TERKINI H


RENDA
PROSES KERJA AH
SEKOL
Bil Proses Kerja Pegawai Yang Seksyen/Undang-
Meluluskan Undang/Peraturan

1 Menghubungi GPK/KP untuk GPK/GKMP


mendapatkan sukatan pelajaran
terkini

2 Ketua Panitia
Memastikan sukatan yang di dapati
adalah yang terkini
3 GPK/Ketua Panitia
Memahami dan boleh mentafsir
serta menghuraikan sukatan
pelajaran GPK/Ketua Panitia
4
Memasukkan sukatan dalam buku
rekod atau fail yang ditetapkan Guru Mata Pelajaran
5.
Melaksanakan P & P di dalam kelas

8
FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN

CARTA ALIRAN

H
RENDA
Menghubungi GPK/Ketua Panitia untuk AH
mendapatkan sukatan pelajaran terkini. SEKOL

Memastikan sukatan pelajaran yang diperolehi adalah


yang terkini

Memahami serta mentafsirkan sukatan dan huraian


Sukatan pelajaran

Memasukkan ke dalam buku rekod

Menjalankan pengajaran dan pembelajaran

Melaksanakan P & P dalam Kelas

9
FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN

SENARAI SEMAK

Bil Tindakan Tandakan (/) Catatan


H
1. Hubungi GPK untuk mendapatkan RENDA
sukatan pelajaran AH
SEKOL
2. Pastikan sukatan di terima adalah
yang terkini

3. Faham dan dapat tafsirkan sukatan dan


huraian sukatan pelajaran

4. Masukkan dalam buku rekod

5. Melaksanakan P & P di dalam kelas

10
FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN

NORMA KERJA

Bil Jenis Kerja Masa yang Jumlah Unit yang boleh H


diambil dijalankan dalam RENDA
seminggu AH
1 Hubungi GPK/KB untuk mendapatkan 30 minit SEKOL
sukatan dan huraian sukatan
pelajaran

2. Pastikan sukatan terkini 60 minit

3 Faham dan dapat tafsirkan sukatan 120 minit


dan huraian sukatan

4 Masukkan dalam buku rekod 20 minit

5 Melaksanakan dalam P & P 40 minit

11
FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN

7.2. PENYEDIAAN RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

PROSES KERJA H
RENDA
AH
Bil Proses Kerja Pegawai Yang Seksyen/Undang- SEKOL
Meluluskan Undang/Peraturan

1 Mendapatkan buku rekod daripada GPK


GPK

2 Menyediakan rancangan pelajar GPK


tahunan dan harian

3 Menyerahkan kepada Ketua Panitia


untuk disemak. Ketua Panitia

4. Menyerahkan kepada GPK untuk GPK


disahkan

5 Pengetua menandatangani di akhir Guru Besar


tahun

6 Melaksanakan dalam P & P Guru mata Pelajaran

12
FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN

CARTA ALIRAN

H
RENDA
AH
SEKOL
Mendapatkan buku dari GPK

Menyediakan rancangan pelajaran tahunan dan harian

Menyerahkan kepada ketua panitia untuk disemak

tidak
betulkan
betulkan

Ya

Serahkan kepada PK 1

Menyerahkan kepada Guru Besar untuk disahkan

Melaksanakannya dalam P & P

13
FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN

SENARAI SEMAK

H
Bil Tindakan Tandakan (/) Catatan RENDA
AH
SEKOL
1. Mendapatkan buku rekod dari GPK

2. Menyediakan rancangan tahunan/harian

3. Menyerahkan kepada Ketua Panitia


untuk disemak

4. Menyerahkan kepada PK 1 untuk


semakan semula

5. Menyerahkan kepada Guru Besar untuk


pengesahan

6. Melaksanakan dalam P & P

14
FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN

NORMA KERJA
H
RENDA
Jumlah Unit yang AH
Masa yang boleh dijalankan
Bil Jenis Kerja SEKOL
diambil Seminggu

1 Mendapatkan buku rekod dari GPK 10 minit

2 Menyediakan rancangan tahunan 2 minggu

3 Menyediakan rancangan harian 60 minit

Menyerahkan kepada Ketua Panitia


untuk disemak
4 10 minit

Menyerahkan kepada PK 1 untuk


5 semakan semula

Menyerahkan kepada Guru Besar untuk


6 pengesahan

Melaksanakan dalam P & P


7

15
FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN

7.3. Mengajar mengikut jadual waktu yang ditetapkan


H
Proses Kerja RENDA
AH
SEKOL
Bil Proses Kerja Pegawai Yang Seksyen/Undang-
Meluluskan Undang/Peraturan
1 Menulis rancangan pelajaran harian Guru Besar

Masuk kelas mengikut jadual


2. Guru Besar
Ucap selamat dan doa
3
Memastikan kebersihan kelas
4 Guru MP
Menyemak kehadiran pelajar
5
Set Induks Guru MP
6
Memaklumkan tajuk dan objektif
7 pengajaran dan pembelajaran
Guru MP
Pengajaran dan pembelajaran
8 berlangsung. Guru MP

Memberi nota, kerja-kerja latihan


9 dan memeriksanya Guru MP

Mengesan kelebihan dan


10 kelemahan pelajar untuk tindakan
selanjutnya Guru MP

Memberi latihan tambahan dan


11 kerja rumah Guru MP

Diakhiri dengan Tasbih Kaffarah


12 dan Surah Al Asri Murid

16
FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN

CARTA ALIRAN PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


H
RENDA
Menulis rancangan pelajaran AH
SEKOL
Guru masuk kelas mengikut jadual

Pelajar Salam dan doa

Guru memastikan kebersihan kelas

Guru menyemak kedatangan pelajar

Set Induksi

Memaklumkan tajuk dan objektif pengajaran

Pengajaran dan pembelajaran berlangsung

tidak penilaian

bimbingan
Beri nota, Latihan dan pengukuhan

Membuat rumusan

Tindak ikut seterusnya

Tasbih Kaffarah dan Surah Al Asri

17
FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN

SENARAI SEMAK

H
Bil Tindakan Tandakan (/) Catatan RENDA
AH
1. Menulis rancangan pelajaran harian SEKOL
2. Masuk kelas mengikut jadual

3. Ucap salam dan doa

4 Memastikan kebersihan kelas

5. Menyemak kehadiran pelajar

6. Set Induksi

7 Memaklumkan tajuk dan objektif


pengajaran dan pembelajaran

8. pengajaran dan pembelajaran


berlangsung.

9. Memberikan nota ,kerja-kerja latihan


dan memeriksanya.

10. Mengesan kelebihan dan kelemahan


Pelajar untuk tindakan selanjutnya

11. Memberi latihan tambahan dan kerja rumah

12. Ucapan Tasbih Kaffarah dan Surah Al Asr

18
FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN

NORMA KERJA
H
RENDA
AH
Bil Jenis Kerja Masa yang diambil Jumlah Unit yang SEKOL
boleh dijalankan
dalam seminggu
1 Menulis rancangan pelajaran harian 30 minit

2 Masuk kelas mengikut jadual 40 minit

3 Ucap salam dan doa 1minit

4 Memastikan kebersihan kelas 2 minit

5 Menyemak kehadiran pelajar 2 minit

6 Set induksi 5 minit

7 Memaklumkan tajuk dan objektif 2 minit


pengajaran dan pembelajaran

8 pengajaran dan pembelajaran 30 minit


berlangsung
9 Memberi nota dan kerja-kerja latihan 5 minit
dan memeriksanya.
10 Mengesan kelebihan dan kelemahan 10 minit
Pelajar untuk tindakan selanjutnya

11 Memberi latihan tambahan dan kerja 5 minit


rumah

12 Ucapan tasbih kaffarah dan surah Al 1 minit


Asr

19
FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN

H
7.4. Menyediakan Bahan Bantu Mengajar RENDA
AH
Proses Kerja SEKOL
Bil Proses Kerja Pegawai yang Seksyen/Undang-
meluluskan undang/peraturan
1 Menghadiri mesyuarat panitia Ketua Panitia

2 Menerima arahan daripada ketua Ketua Panitia


Panitia

3 Memilih tajuk-tajuk yang memerlukan PK 1/Ketua Panitia


BBM

PK 1 /Ketua Panitia
4 Memilih bahan-bahan untuk BBM
PK 1 /Ketua Panitia

5 Membuat Bahan Bantu mengajar PK 1 /Ketua Panitia

6 Menyerah kepad KP untuk PK 1 /Ketua Panitia


disemak/cek/dipantau

7 Menggunakannya dalam P & P

20
FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN

CARTA ALIRAN
H
RENDA
Menghadiri mesyuarat panitia AH
SEKOL

Menerima arahan daripada ketua


Panitia

Memilih tajuk-tajuk yang memerlukan BBM

Memilih bahan-bahan untuk BBM

Membuat Bahan Bantu mengajar

Menyerah kepada KP untuk disemak

Menggunakannya dalam P & P

21
FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN

SENARAI SEMAK
H
RENDA
Bil Tindakan Tandakan (/) Catatan AH
SEKOL
1. Menghadiri mesyuarat panitia

2. Menerima arahan daripada ketua


Panitia

3. Memilih tajuk-tajuk yang memerlukan


BBM

4. Memilih bahan-bahan untuk BBM

5. Membuat bahan-bahan untuk BBM

6. Menyerahkan kepada KP untuk disemak

6. Menggunakannya dalam P & P

22
FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN

NORMA KERJA

H
RENDA
Jumlah unit yang
AH
Bil Jenis Kerja Masa yang diambil boleh dijalankan SEKOL
dalam seminggu

1 Menghadiri mesyuarat panitia


60 minit

Menerima arahan daripada ketua


2 Panitia 20 minit

Memilih tajuk-tajuk yang perlukan


3 BBM
60 minit

Memilih bahan-bahan untuk BBM


4 60 minit

Menggunakannya dalam P & P


5 40 minit

23
FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN

7.5. Mengadakan Kelas Pengayaan dan Pemulihan

Proses Kerja H
RENDA
Bil Proses Kerja Pegawai Yang Undang-undang AH
Meluluskan Peraturan SEKOL
1 Dapatkan senarai nama pelajar yang
memerlukan kelas pengayaan dan
pemulihan

2 Melaksanakan kelas berdasarkan program


yang ditetapkan oleh sekolah/panitia

3 Membuat penilaian

4 Post Mortem dari semasa ke semasa untuk


melihat keberkesanan program

5 Mengadakan penambahbaikan jika perluj

24
FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN

CARTA ALIRAN

Dapatkan senarai nama pelajar yang memerlukan kelas H


pengayaan dan pemulihan RENDA
AH
Melaksanakan kelas berdasarkan program yang ditetapkan SEKOL
oleh sekolah/panitia

Menilai keberkesanan program


Membuiat penilaian untuk melihat keberkesanan

Berkesan?
ubah suai

nilai semula ya

Program diteruskan

25
FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN

SENARAI SEMAK

H
Bil Tindakan Tandakan (/) Catatan RENDA
AH
1 Dapatkan senarai nama pelajar SEKOL

a. Cemerlang

b. Lemah

2 Laksanakan program

a.Pengayaan

b. Pemulihan

3. Jadual pelaksanaan program

4. Pelaksanaan program

5. Penilaian program dan buat laporan

6. Menyampaikan salinan lapoaran kepada


Guru Besar,GPK dan KP untuk
difailkan

26
FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN

NORMA KERJA

H
Bil Jenis Kerja Masa Yang diambil Jumlah unit yang
RENDA
boleh dijalankanAH
dalam semingguSEKOL
1 Dapatkan senarai nama pelajar yang 40 minit
memerlukan kelas pengayaan dan
pemulihan

2 Melaksanakan kelas berdasarkan program 80 minit


yang ditetapkan oleh sekolah/panitia

3 Membuat penilaian 30 minit

4 Post Mortem dari semasa ke semasa untuk 60 minit


melihat keberkesanan program

5 Mengadakan penambahbaikan jika perlu 60 minit

27
FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN

7.6. MENYEDIAKAN SOALAN PEPERIKSAAN DALAMAN DAN MENANDANYA

PROSES KERJA H
RENDA
Bil Proses Kerja Pegawai Yang Undang-undang AH
Meluluskan Peraturan SEKOL
1 Menerima takwim peperiksaan daripada GPK
setiausaha peperiksaan
2 Menggubal soalan menggunakan susun
atur mengikut kaedah JSU ( jadual
spesifikasi ujian)
3 Menaip dan menyerahkannya kepada PK 1
untuk disahkan
4 Menyerahkan kepada pejabat untuk di
cetak dan diperbanyakkan
5 Menyusun mengikut bilangan pelajar dalam
kelas dan menyerahkannya kepada
setiausaha peperiksaan (bagi peperiksaan
penggal sahaja)
6 Menjalankan ujian berdasarkan jadual
yang ditentukan
7 Memeriksa kertas jawapan dan membuat
analisis
8 Menghadiri mesyuarat post moterm untuk
mengenal pasti kelemahan dan kekuatan
pelajar
9 Tindakan susulan jika berkaitan

28
FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN

CARTA ALIRAN

Menerima takwim peperiksaan daripada H


setiausaha peperiksaan RENDA
AH
Menggubal soalan menggunakan susun SEKOL
atur mengikut kaedah JSU
( jadual spesifikasi ujian)

Ada kesilapan Menyemak draf soalan


Buat pembetulan

Tiada kesilapan

Menaip soalan dan menyerahkannya


kepada PK 1 untuk untuk disemak

Guru Besar meluluskan

Menyerahkan kepada pejabat


untuk di cetak dan diperbanyakkan

Menyusun mengikut bilangan pelajar dalam kelas


dan menyerahkannya kepada setiausaha
peperiksaan (bagi peperiksaan penggal sahaja

Menjalankan ujian berdasarkan jadual


yang ditentukan

Memeriksa kertas jawapan dan


membuat analisis
Menghadiri mesyuarat post moterm
untuk mengenal pasti kelemahan dan
kekuatan pelajar

Tindakan susulan jika berkaitan

29
FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN

SENARAI SEMAK

H
Bil Tindakan Tandakan(/) Catatan RENDA
AH
SEKOL
1. Menerima takwim peperiksaan
daripada setiausaha peperiksaan

2. Menggubal soalan menggunakan


susun atur mengikut kaedah JSU
(jadual spesifikasi ujian)

3. Menaip dan menyerahkannya


kepada PK 1 untuk disahkan

4. Menyerahkan kepada pejabat


untuk di cetak dan diperbanyakkan

5. Menyusun mengikut bilangan


pelajar dalam kelas dan
menyerahkannya kepada
setiausaha peperiksaan (bagi
peperiksaan penggal sahaja)

6. Menjalankan ujian berdasarkan


jadual yang ditentukan

7. Memeriksa kertas jawapan dan


membuat analisis

8. Menghadiri mesyuarat post moterm


untuk mengenal pasti kelemahan
dan kekuatan pelajar

9. Tindakan susulan jika berkaitan

30
FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN

NORMA KERJA

Bil Jenis Kerja Masa yang Jumlah unit yangH


diambil boleh dijalankan
RENDA
seminggu AH
Menerima takwim peperiksaan 10 minit SEKOL
daripada setiausaha peperiksaan
Menggubal soalan menggunakan 2 hari
susun atur mengikut kaedah JSU
(jadual spesifikasi ujian )

Menaip dan menyerahkannya 80 minit


kepada PK 1 untuk disahkan

Menyerahkan kepada pejabat 10 minit


untuk dicetak dan diperbanyakkan

Menyusun mengikut bilangan 60 minit


pelajar dalam kelas dan menyerahkannya
kepada setiausaha peperiksaan (bagi
peperiksaan penggal sahaja)

Menjalankan ujian berdasarkan 40 minit


jadual yang ditentukan

Memeriksa kertas jawapan dan membuat 2 hari


analisis

Menghadiri mesyuarat post moterm untuk 30 minit


mengenal pasti kelemahan dan kekuatan pelajar

Tindakan susulan jika berkaitan 40 minit

31
FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN

LAMPIRAN
H
SENARAI TUGAS HARIAN RENDA
AH
SEKOL
NAMA :
JAWATAN :
TARIKH :

BIL TUGAS SAYA HARI INI CATATAN

32