Sie sind auf Seite 1von 2

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc c


c

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccccccccccccccccccccccccc    c    cccccccccccccccccccccccccc


 
 !"c

#$%&c#'c(%)')*&)+c
Ⱦɚɬɚ ɢ ɦɟɫɬɨ ɪɨɠɞɟɧɢɹ:05.06.1977ɝ., ɝ.Ʉɚɥɭɝɚ

,-
c.')/c/01))/c )/&2c%c

34*5&)
c

  2!c c67) c8c6%')9c4:%;c)c5+</&cc

=01)-/-c cc )/c)c*%)c

cɄɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ ± ɷɤɨɧɨɦɢɫɬ

! !2!c8c$*/c&c2/$%*/&'c4*5&-'c$+*;%))c

> 3?@A ,*Bc0c/01)-/)c>3/&c4$C2*/<cD )/&<Ec

F9-/)c)c24;)9Bc

Ʉɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ-ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ + ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ ɉɄ (MS Word, MS Exel, MS Outlook, Internet)

c2!c8c$*/c0&G)9c&) )1))c*4)&c6H c

  2!c8c?/&/9c/-/C59</&9c%')9c)'!c !6!cI)')*95&c

=01)-/-c8c2*')9c
Ʉɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ ± ɭɱɺɧɵɣ ɚɝɪɨɧɨɦ

30c*4
c

öc !!cc8c0c/9Jc&*'9cc
öc ;Hc>K)52<'*cK!=!Bc(ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ)c
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɶ: ɩɨɦɨɳɧɢɤ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɩɨ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɟ

öc ! ! c8c !! cc


333c>?4-9c )*'c>H#@=I; Bc
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɶ: ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚc

öc !! c8c! ! cc


?))/*/&c )/&c $;/<c4/)c
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɶ: ɫɬ. ɢɧɫɩɟɤɬɨɪ
c
öc ! ! !!c
333c> *c8c=*&)/Bc
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɶ: ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɝɪɭɩɩɵ ɭɱɺɬɚ
c
öc !!c8c!!c
'0-:*<c/c>=I3; Bc
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɶ: ɨɮɢɫ ± ɦɟɧɟɞɠɟɪ
H* //)-c&)
c

30c&%)9c)c*9c )/&<c%9-/)c*2)51))c
H*&%)c0*2&*&c/c:*)%)+/)')c)c+/')c)1')c

H%2&c )/&Cc$0*&+/)Cc+L&c

M+/)c&c *')*&))c4:%;c*-c)c)5c2c)/0)9c
=/&)c))+/)Cc+&c%9c*$&%/&c

M+/)c&c4)5/ c0)*&))c%9-/)c*2)51))c

#4c/c&')5)*&<c/)/'<c$0*&)9c4:%;'c0*1//'cD6=M7HEc
#4c/ccG)4')c&c45Cc%Cc&5):J)Cc0*)c/)*&))c0;Cc0*$+)<c

6$%)c0*&%)9c4&)<c6=Mc7Hc

=4*c)c0*&*c+&c)5c'%$9c6=Mc7HcNM0*&)c/*%/&')Nc0c'$)1)0-'c
4*5&)9'c%9c)5c. )&/)c)/0-5&)9c4:%;Cc/*%/&c
62)</)<c)c)-9/)<c/c/&*L'c

M&*<c 0-5&-c H !c H*2*''


c =c 7$C2*)9c !c K* )+/)c 0*2*''c
;*!c#4c/c )/<cC)<cD /c/*c0*)*Ec

F0)-
cc

O*2)+c*4/0/4c))1))&c)c/<+)&c&c%/);))c0/&<c1)c

K&cc'%)*&'c)/0)-<c&/&<c+/<c

P:4:c+)-c$&:/-c/0*)&')c4-')c1')c $4'c4/4'c5)'<c
;)cC<c

='<c0;)c8c;!c