You are on page 1of 1

Elektronicznie

podpisany przez
Grzegorz Paczowski
Data: 2010.01.18
17:54:12 +01'00'

DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Nr 7

l
Warszawa, dnia 18 stycznia 2010 r.

v.p
TREŚĆ:
Poz.:

US TA WY :

41 — z dnia 19 listopada 2009 r. o ratyfikacji Statutu Międzynarodowej Agencji Energii


Odnawialnej (IRENA), przyjętego w Bonn dnia 26 stycznia 2009 r. . . . . . 842

42 — z dnia 19 listopada 2009 r. o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospoli-


tej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w spra-
wie zmian do Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Króle-

.go
stwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Kor-
pusu Północno-Wschodniego, podpisanego w Szczecinie dnia 16 kwietnia 2009 r. .

43 — z dnia 17 grudnia 2009 r. o uregulowaniu stanu prawnego niektórych nieruchomości


pozostających we władaniu Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego .

44 — z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

45 — z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania cywilnego oraz


niektórych innych ustaw . . . . . . . . . . . . .

46 — z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny oraz ustawy — Kodeks
.
.
843

844

846

849

postępowania karnego . . . . . . . . . . . . . . . 857


rcl
ROZ P OR Z Ą D Z E NIE R A D Y M INIS TR ÓW

47 — z dnia 12 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełno-


mocnika Rządu do spraw Przygotowania Organów Administracji Rządowej i Spra-
wowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej . 858

R OZ P ORZ Ą D Z E NIE P R EZES A R A D Y M INIS TR ÓW


w.

48 — z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy


Radziejowice w województwie mazowieckim . . . . . . . . . . 859

R OZ P ORZĄ D ZENIA :

49 — Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku


dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podat-
ku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych . 861
ww

50 — Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie


warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi . . 862