Sie sind auf Seite 1von 16

Бихаћко-петровачкаепархија

Бихаћко - петровачкаепархија

„Зарсенећеопаметитикојичинебезакоње, једународмој, каошто једухлеб, непризнајуГоспода?“ (Псалам14, 4)

Бихаћкаепархијаоснованаје1925. годинеиуњенсаставсуушле административнеопштине: БосанскиПетровац, СанскиМост, Кључ, Бихаћ,

КрупаиЦазин. Каотаква, оваепархијапостојалаједо1931. године, кадаје подељенаизмеђуБањалучке, ГорњокарловачкеиДалматинскеепархије. Први епископовеепархијебиоједрВенијаминТаушановић, изабран6. децембра1925. године. Послењеговогпремештањазаепископазлетовско-струмичког, епархијомје администрираоВладиказворничко-тузланскиНектарије. НазаседањуСветог архијерејскогсабора1990. годинеобновљенајеБихаћкаепархија, подназивом Бихаћко-петровачкаепархија, саседиштемуБосанскомПетровцу(Петровац). ПривременоседиштеепархијејеуКључу. ЗаАдминистратораваспостављене Бихаћко-петровачкеепархијепостављенје1990. годинеепископдалматински Николај. Светиархијерејскисаборјенаредовномзаседању1991. годинеизабрао протосинђелаХризостомаЈевићазаепископабихаћко-петровачког. Епархијаје насталаизделоваБањалучкеиДалматинскеепархије.

УДругомсветскомратустрадалисубројнихрамовииосталацрквеназдања обновљенеепархије, акојисутадабилиусаставуБањалучкеиДалматинске епархије. Тапохарасрпскихсветињанастављенајеиуовомрату. Досадајена подручјуБихаћко-петровачкеепархијесрушенопетцркава, азнатносуопштећене две. Једанпарохијскидомјесрушен, адогодилосеоноштоисторијанепамтиубијањеистежртведвапутауразмакуодполавека. УДругомсветскомрату хрватскеусташемучкисупобилепрекохиљадуневинихсрпскихжитељаливањског

краја. Послеполастолећа, 11. августа1991. године, мученичкекостипреко1.200

СрбаизвађенесуизхерцеговачкихјамаивртачаисахрањенеукриптиСпомен-

костурницеуЛивну. Утомсветомиисторијскомчинуучествоваојеисрпски патријархгосподинПавлекојије, поредосталог, рекао: „Амиовдјестојимопред гробницомнашебраћеисестара, женаинедужнедјецекојисупријепедесет годинаосуђенинасмрттаквукаквуниконијемогаозамислити, избогкривицекоју

самонељудимогуизмислити. Кривицаимјебилаштосенисуродилиународуоних којисуихубијалиибацалиујаме; штосубилидругевјереидругогаписма, него оништосуихнасмртосудилиионихкојисунечовјечнуосудунечовјечно извршавали.“ТаСпомен-костурницајеуовомсадашњемратуминирана, а мученичкемоштинедужнихСрбапоновосу„убијали“синовионихкојисуове невинеСрбемучкиуморилипреполастолећа.

Великаразарањаепархијаједоживелатокомхрватскеагресије, операције„Олуја“ августа1995. године, кадасубројнихрамовипорушениидемолирани, авелики бројпарохијскихдомоваидругихобјекатаСрпскецрквеопљачканилиуништен. Токомратнихгодина19911995, уништеноје26, аоштећено68 цркава. Страдалоје и10 парохијскихдомоваидругихцрквенихобјеката, аоштећеноје26. Наподручју овеепархијесрпскодуховноикултурнонаслеђеподједнакосускрнавилии уништавалиихрватскинационалистиимуслиманскифундаменталисти.

Бабићи

ЦркваСветогвеликомученикаПрокопијаоштећена, проваљена; звонаоднета. Парохискидомоштећен, проваљен.

Бараћи(кодМркоњића)

ЦркваСветихапостолаПетраиПавла. ЦрквапроваљенаиоштећенаодХрвата 1995/96. године.

Бастаси

ЦркваСветогпророкаИлије. ЦрквапроваљенаидемолиранаодХрвата1995. године.

Бенаковац(кодБосанскеКрупе)

ЦркваСветогцараЛазарапроваљенаиоштећена1995. године.

Бихаћ

ЦркваСветеТројицеуизградњипроваљенаидемолиранаодмуслимана. Парохијскидомоштећен. Капелаприпарохијскомдомудемолиранаиуништена.

Бјелај(кодПетровца)

ЦркваСветогвеликомученикаГеоргијазапаљенаодмуслимана1995. године. Парохијскидомоштећен.

БосанскаБојна

Црквавишепутагранатиранаитешкооштећена. Парохијскидомуништен, запаљен.

БосанскиДољани(кодБихаћа)

Цркваоштећена.

БосанскиМилановац(кодСанскогМоста)

Цркваоштећенаодмулсиманасептембраоктобра1995. године.

Бравско(кодПетровца)

ЦркваСветогпророкаИлијеспаљенаодмуслимана1995. године.

БудимлићЈапра(кодСанскогМоста)

Цркваспаљенаодмуслимана1995. године. Парохијскидомоштећен.

Цркваспаљенаодмуслимана1995. године. Парохијскидомоштећен.

Буковача(кодПетровца)

ЦркваРођењаПресветеБогородицепроваљенаидемолирана.

ВеликаКладуша

Цркваоштећена.

ВеликаРујишка(кодБосанскогНовог)

ЦркваРођењаПресветеБогородицепроваљенаитешкооштећена. Деоцркве миниранидвезољеиспаљенеухрамодстранемуслимана1995. године. Парохијскидомуништен, запаљен.

Вођеница

запаљен. Вођеница

ЦркваПресветеБогородицераскривена, звонаоднета, унутрашњостдевастиранаи

опљачкана(1991–1995).

Врањска(кодБосанскеКрупе)

Црквазапаљенаодмуслимана.

Врбица(кодЛивна)

ЦрквазапаљенаодХрвата1995. године. Иконеицрквенесасудеоднетеу римокатоличкиЖупниуредуЛивно. Парохијскидомуништен.

Врбљани(кодКључа)

ЦркваУспењаПресветеБогородицепроваљенаодХрвата1995. године. Парохијски домоштећен.

Врело

Црквадемолирана.

Врточе

ЦркваСветогпророкаИлијеоштећена, проваљена. Звониксрушен(1991–1995).

Гата

ЦркваСветихапостолаПетраиПавлагранатиранаодстраневојскеРСКјуна1995.

године.

Герзово

ЦркваБогојављењапроваљенаизнатнооштећена. Материјалприпремљенза обновухрамаспаљенодХрвата1995/96. годину. Парохијскидомуништен, запаљен.

Гламоч

ЦркваСветеТројицепроваљенаизнатнооштећенаодстранеХрватајула1995.

године. Парохијскидомоштећен.

Глоговац(кодШипова)

ЦркваСветогвеликомученикаГеоргијапроваена1995/96. године.

Грахово

ЦркваСветихапостолаПетраиПавлапроваљенаиоштећенаодХрвата1995.

године. Парохијскидомоштећен.

Граци(кодМркоњића)

ЦркваСветитељаСавепроваљенаиопљачканаодстранеХрвата1995/96. године.

Грмуша(кодБихаћа)

ЦркваСветогПантелејмонаопштећена.

Губин

ЦркваУспењаПресветеБогородицеподигнута1883. године. Срушенатенком хрватскевојске1995. године. Парохијскидомуништен.

ДабарДоњи(кодСанскогМоста)

ЦркваУспењаПресветеБогородицеспаљенаодмуслимана1995. године. Парохијскидомоштећен.

Дрвар

ЦркваСветогСавепроваљенаодХрвата1995. године.

Дрвар

године. Дрвар

ЦркваВазнесењаГосподњегпроваљенаиопљачкана. унутрашњосттешко оштећенаодХрвата1995. године. Парохијскидомоштећен, проваљен.

Јањила

ЦркваРођењаПресветеБогородицезапаљенаодмуслимана.

ЈасеницаСрпска(кодБосанскеКрупе)

Црквапроваљена, опљачканаизапаљенаодмуслимана1995. године.

Јелашиновци

ЦркваСветевеликомученицеНедељезапаљена.

Кијево(кодСанскогМоста)

ЦркваСветевеликомученицеНедељепроваљена, опљачканаизапаљенаод муслимана1995. године.

Клисина(кодБосанскеКрупе)

НовоподигнутацркваОгњенеМаријеоштећенаодмуслимана1995. године.

Кљевци(кодСанскогМоста)

ЦркваСветогархиђаконаСтефанаоштећена.

Кљевци(кодСанскогМоста)

ЦркваСветогархиђаконаСтефанаоштећена.

Кључ

ЦркваСветеТројицеопљачканаидемолиранаодмуслимана1995. године. Три парохијскадомасуоштећена, одкојихјеједанипроваљен.

Колунић(кодПетровца)

ЦркваПреображењаГосподњегпроваљенаидевастиранаодмуслимана1995.

године.

Копјеница(кодКључа)

ЦркваСветеТројицеспаљена1995. године.

Крњеуша(кодПетровца)

ЦркваУспењаПресветеБогородицезнатнооштећена, опљачканаодмуслимана 1995. године, стојесамозидови. Парохијскидомоштећен, безкрова, остализидови.

КрупаБосанска

ЦркваСветеТројицегранатиранаодмуслимана1992, апотом1995. године накнаднознатнооштећена. Парохијскидомуништен, запаљен.

Ливно(Лијевно)

ЦркваУспењаПресветеБогородицеподигнута1859. године.
ЦркваУспењаПресветеБогородицеподигнута1859. године.

ЦркваУспењаПресветеБогородицеподигнута1859. године. Запаљена(звоник) и унутрадевастиранајула1992. године. Иконеидеоцрквенихдрагоценостиоднео римокатоличкисвештеникуЖупниуредитакоспасаоодуништења. Парохијски домопљачкан, демолираниспаљен.

Ливно(Лијевно)

демолираниспаљен. Ливно(Лијевно) Спомен - костурница,

Спомен-костурница, укојојсуод1991. годинебилипохрањениземниостациСрба- мученикапострадалиходусташкерукеуДругомсветскомрату. Минирана1992.

године.

Липа(кодБихаћа)

ЦркваСветогвеликомученикаПантелејмонаоштећена.

Липник(кодСанскогМоста)

ЦркваСветогпророкаИлијеоштећенагранатама1995. године.

Лукавица(кодСанскогМоста)

Црквапроваљена, опљачканаизнатнооштећенаодмуслимана1995. године.

ЛушциПаланка(кодСанскогМоста)

ЦркваВазнесењаГосподњегподигнута1903, гађанагранатама, знатнооштећенаи запаљена1995/96. године. Парохијскидомоштећен.

МајкићЈапра(кодСанскогМоста)

ЦркваПресветеБогородицеоштећена1995/96. године.

МалаНовскаРујишка(кодНовогГрада)

ЦркваСветатриЈерархапроваљенаиоштећена.

МанастирВеселиње(кодГламоча)

ЦркваРођењаСветогЈованаПретече. Манастирпроваљен, опљачкан(однете иконе, литургијскипредметиицрквенекњиге) идевастиранодхрватскевојске28. јула1995. године. Конакопљачкан. Ублизиниманастираоштећенаједнацркваи двекапеле.

МанастирРмањ

ЦркваСветогНиколеоштећена, кровгранатиран, унутрашњостдевастирана (уништенефрескеиразваљенагробница). Уцрквисвеизломљено, богослужбени предметиицрквенекњигеразбацани.

Маринковци(кодГрахова)

Црквапроваљена, опљачканаиоштећенаодХрвата1995. године.

МартинБрод(кодманастираРмња)

КапелаСветогВасилијаОстрошкогпроваљенаиопљачкана.

Медна(кодМркоњића)

ЦркваСветеТројицепроваљенаодХрвата1995/96. године. Двапарохијскадома оштећена, проваљена.

Осредак

Црквауништена.

Оџак(кодГламоча)

Црквазнатнооштећена, грађевинскиматеријалопљачкан.

ОштраЛука(кодСанскогМоста)

Парохијскидомоштећен.

Петровац

ЦркваСветихапостолаПетраиПавлапроваљенаиопљачканаодмуслимана1995.

године. Парохијскидомоштећен.

Пећи(кодКључа)

ЦркваВазнесењаГосподњегпроваљенаиоштећенаодстранемуслимана1995.

године.

Пеуље(кодГрахова)

ЦркваСветогвеликомученикаГеоргијапроваљена, опљачканаизнатнооштећена одхрватскевојске1995. године.

Пецка(кодМркоњића)

ЦркваСветогпророкаИлијепроваљенаиоштећенаодисточнобосанскогкорпуса војскеРСавгуста-септембра1995. године. Двапарохијскадомаоштећена, проваљена.

Пљева(кодШипова)

ЦркваСветеПеткепроваљенаиопљачкана, однетбакарприпремљенза прекривањецркве, 1995/96. године.

Подвидача(кодСанскогМоста)

Цркваоштећенаодстранемуслимана1995. године

Подрашница(кодМркоњића)

ЦркваПокроваПресветеБогородицепроваљенаиоштећенаодисточнобосанског корпусаРС1995. године. Парохијскидомоштећен, запаљен.

Прекаја(кодДрвара)

ЦркваУспењаПресветеБогородицепроваљенаиопљачканаодХрвата1995.

године. Парохијскидомоштећен.

Преодац(измеђуГраховаиГламоча)

ЦркваСветеТројицепроваљенаидевастиранаодХрвата1995. године.

Пркоси

Цркваоштећена.

Роре(кодГламоча)

Црквапроваљенаиопљачкана.

Рујани

Црквасрушена, запаљенаодХрвата1992. године.

СаницаГорња

ЦркваСветихапостолаПетраиПавлапроваљена.

СанскиМост

ЦркваСветихапостолаПетраиПавлапроваљенаиоштећенаодмуслимана1995.

године. Парохијскидомоштећен.

Седреник(Бањица)

ЦркваПреносамоштијуСветогНиколезапаљенаодмуслиманасептембра1995.

године.

Смољана(кодПетровца)

ЦркваСветогпророкаИлијеспаљенаодмуслимана1995. године.

Соколово(кодКључа)

ЦркваУспењаПресветеБогородицеопљачканаодмуслимана1995. године. Црквенедрагоценостиспасене.

Спасово(КуленВакуф)

Цркваоштећена.

СредњиДубовик

ЦркванаКамену(кодБосанскеКрупе) СветогЈованаБогословазапаљенаод муслимана1995. године.

СредњиПетровићи(кодБосанскеКрупе)

ЦркваСветогвеликомученикаПантелејмоназапаљенаодмуслимана1995. године.

СтариМајдан(кодСанскогМоста)

ЦркваУспењаПресветеБогородицезапаљенаодмуслимана1995. године. Парохијскидомзапаљен.

Стекеровци(кодГламоча)

ЦркваСветихцараКонстантинаиЈеленепроваљенаизнатнооштећена.

Стражице(кодКључа)

ЦркваУспењаПресветеБогородицепроваљенаиопљачканаодмуслимана1995/96.

године.

Стројице

ЦркваРођењаПресветеБогородицеоштећенаиопљачкана. Иконостасдемонтиран исвеиконеоднетеодХрвата, увременуод12. септембра1995. до4. фебруара 1996. године. Парохијскидомоштећен.

Суваја

ЦркваПокроваПресветеБогородицестрадала, осталисамозидови.

Томина(кодСанскогМоста)

ЦркваСветихцараКонстантинаиЈеленепроваљенаизнатнооштећенаодвојске РС, апотомзнатнооштећенаодмуслимана1995. године. Парохијскидомоштећен.

Трубар(кодДрвара)

ЦркваРођењаПресветеБогородицезнатнооштећена.

Хадровци(кодСанскогМоста)

Црквапроваљенаизнатнооштећенаодмуслимана1995. године.

Хашани

ЦркваРођењаСветогЈованаКрститељазапаљенаодмуслимана1995. године.

ЦвјетнићВелики(кодДрвара)

ЦркваРођењаПресветеБогородицеуништенаодХрвата1995. године.

ЦрниЛуг(кодГрахова)

ЦркваСветогпророкаИлијесрушенагранатирањемодстранеХрватана православниБожић1995. године.

Шиповљани(кодДрвара)

ЦрквапроваљенаидевастиранаодХрвата1995. године.

Шипово

ЦркваРођењаСветогЈованаКрститељадемолиранаизнатнооштећена. Свеиконеи црквенеутвариоднете, одстранеХрватаувременуод13. септембра1995. до4. фебруара1996. године. Парохијскидомуништен, запаљен.