Sie sind auf Seite 1von 32

Славонскаепархија

Славонскаепархија „Жртвеидаровенећеш; тисимиушиотворио;

„Жртвеидаровенећеш;

тисимиушиотворио;

жртвепаљеницеикојасе

загрехприносинетражим.“

(Псалам40, 6)

СлавонскаепархијапростиресецентралнимделомСтареСлавоније. Онаједуховни продужетакстареПожешкемитрополије, којајеоснована1557. годинеувреме обновеПећкепатријаршије. СедиштеовеМитрополијебилојеуманастиру

Ораховици, духовномикултурномсредиштуСрбаДоњеСлавоније, односно Подравине.

МанастирОраховицаоснованјејош упрвојполовиниXV века, аданашњихрам подигнутје1592. Црквајефреско-сликана1594. године. УСлавонскојепархији

постоје, поредманастираОраховице, још иманастири: СветаАна(1412) иПакра (XVI). МанастиреДејановациДреновацукинулајецарицаМаријаТерезијаудругој

половиниXVIII века.

Одпрвихпожешко-славонскихмитрополитазнамозаЈосифа(1585), Василија (1590), затимСофронијаиГригорија, обојицаизXVII века. ВладикаВасилијеје 1595. годинепрешаоизманастираОраховиценаподручјеГорњеСлавоније, гдеје основаоМарчанскуепархију.

Турцисувладалискоро150 годинаславонскимпределима. Изтогвременамалоје осталоисторијскихсведочанстава. ОноштознамоуверљивоказуједајеживотСрба иСрпскеправославнецрквепод„Агарјанима“биоизузетнотежак.

ВеликомсеобомСрбаподпатријархомАрсенијемЧарнојевићем, приликена подручјуСтареСлавонијебитносемењају. ПатријархАрсенијенајпреобилази

пределеидуховнецентресрпскогнарода, којисубилиугрожениримокатоличким прозелитизмом, односноунијом. УПакрацупоставља1705. годинеСофронија Подгоричаниназаепископаславонскогитимеуспостављаправославниконтинуитет натимпросторима. Одтогвремена, пасведоДругогсветскограта, осећасестални

успонидуховноузрастањеСлавонске, односноПакрачкеепархије, учијисусастав ушли1771. годинеиделовиМарчанске, односноСеверинско-лепавинскеепархије, итопределиизмеђурекаСавеиДраве, азападноодрекеИлове. Овацелина осталајејединственасведо1931. године, кадајеновимУставомСрпскецрквеод

тихделоваформиранаЗагребачкаепархија.

УПакрацује1810. годинеоснованаБогословија, којајерадиласведо1872. Годину данараније(1871), уПакрацујеформиранаједнаврстаучитељскешколепрепарандије, зашколовањебудућихучитељаусрпскимшколама.

ДосадајенатронуПакрачке, односноСлавонскеепархије, билодеветнаест

архијереја. МеђутимцрквенимвеликодостојнициматребаистаћиНићифора Стефановића(17221743) иСофронијаЈовановића(17431757), ученеипредане посленике, ЈосифаЈовановићаШакабенту(17811783), великогборцапротив римокатоличкогпрозелитизма, КирилаЖивковића(1786–1807), писцапоучнихи

богословскихкњига, НиканораГрујића(18291839), писцаибеседникакојије познатијиподименомСрбМилутин, МиронаНиколића(18881941), једногод најугледнијихепископаСрпскецркве, каоиЕмилијанаМариновића(19511981), у чијејевреме1959. годинеПакрачкојепархијивраћенстариназивСлавонска. Од

1985. годинеепископславонскијеЛукијан(Пантелић).

Славонскаепархијадоживелајевеликуголготуупрошломрату(19411945) иу

рату19911995. УДругомсветскомрату, наподручјуПакрачкеепархијеуништене су54 цркве, а21 јеоштећена. МанастириОраховицаиПакрасуопљачкани, а потомспаљени. Наподручјуовеепархијестрадалесу73 архивеи66 црквено- општинскихиманастирскихбиблиотека. Деоцрквено-уметничкогидругог

историјскогблагаЕпархијепакрачкевраћенјетек1985. годинеСлавонској епархији. СтараЕпископскакњижница, једнаоднајвреднијихнационалнихцелина, обновљенајеиотворена1990. годинеприликомобележавања300. годишњицеод ВеликесеобеСрбаподпатријархомАрсенијемЧарнојевићем. Обновљенајеи ризницаСлавонскеепархије, једнаоднајвреднијихуСрпскојцркви. Послерата, у

местимагдесуусташепорушилехрамове, подигнутисунови: уЈасеновцу, Новој Градишки, СлавонскомБроду, СлавонскојПожеги, ијошнекимместима. Некиод њихнисунидовршени. Дошаојерат19911995, ипотомцицрквенорушитеља Другогсветскогратанаставилисупосаосвојихочеваипоновосрушили39 цркава,

а41 знатнооштетили. ЕпископскарезиденцијауПакрацу, једнооднајстаријих барокнихздања(1732), опљачканаје, гранатиранаидемолирана. Неизвеснаје судбинастареЕпископскекњижнице, ризнице, галеријеепископскихпортретаиз XVIII иXIX века, стилскогнамештаја, ијошмноготога. Саборнихрамјеспаљен. У Пакрацусууништени(минираниилиспаљени) свицрквениобјекти(укупноосам).

Континуитетдуховноггеноцидајепотврђен. СрушенесудотемељацрквеуНовој

Градишки(овојечетврторушењесрпскогхрамауовомместузапоследњих250

година) иСлавонскомБроду(којијошнијебионизавршен).

ЦркваСветеТројицеуНовојГрадишкиподигнутаје1982. годинеибилајеуто

ЦркваСветеТројицеуНовојГрадишкиподигнутаје1982. годинеибилајеуто временајвећацркваподигнутауСрпскојпатријаршијипослерата. Овај монументалнихрамминиралесуусташедеветпута. Збогчврстинеградњеи локације(налазисеустрогомцентру), последњеминирањеобавилисустручњаци

изЗагреба. Рушевинесууклоњене, ацрквиштепоплочано. Уовојпосавскојвароши срушенјеихрампосвећенПреносумоштијуСветогНиколе, насрпско- православномгробљу. УПакрачкомкрају, уништенисускоросвиправославни храмови: Кусоње, Сирач, Бијела, Батињани, ОбријежДоња, Кукуњевац.

Преко80% цркава, каоиосталихцрквенихздања, уништенојеуовомратуван ратнихдејстава. ДалекоодсвакеборбенелинијеминиранјеихрамСветих апостолаПетраиПавлауКућанцима, родномместупатријархасрпскогГосподина Павла.

Пореднаведеног, срушенојејош 25 парохијскихдомова, а15 јеоштећено.

а15 јеоштећено.

Карактеристикаскрнављењаидемолирањахрамованаподручјуовеепархије,

посебнонаподручјуПакрачког, ДаруварскогиНовоградишкогнамесништва, јестеу томештосуЧаснетрпезеразбијенеиоскрнављене, аиконесаиконостасаизбодене илиспаљене. КадајеигуманманастираОраховице, збогздравственихтегоба,

пребаченуболницусептембра1996. године, манастирједемолираниопљачкан.

Несталесубројнеиконеидругевреднеманастирскедрагоцености.

Пакрац

Пакрац СаборнацркваСветеТројице –

СаборнацркваСветеТројицеподигнутаизмеђу1757. и1768. годиненатемељима старијецркве, узкојује1747. подигнутакапелаСветогТрифуна. Знатнијаобнова изведена1898. годинепопројектуХерманаБолеа. Тадаурађениновииконостас, делосликараСтевеТодоровића. ТокомДругогсветскогратаусташесууништиле

архивуицрквенекњиге, аосталедрагоценостиопљачкали. Тихратнихгодина, Саборнацрквајепреуређенауримокатоличкубогомољу. Крајем1991. године, знатнојеоштећензвоникикров; апочетком1992. године, Саборнуцрквуминирала хрватскавојскаитомприликомизгореоиконостасидругицрквено-уметнички

предмети(ИзвештајЕЦММ, ¤ 3/95, 36). ПредправославниБожић1996. године миниран, унутархрама, гробпакрачкогепископаЕмилијана.

године миниран, унутархрама, гробпакрачкогепископаЕмилијана.
године миниран, унутархрама, гробпакрачкогепископаЕмилијана.
Владичанскидвор – подигнут1732.
Владичанскидвор – подигнут1732.
Владичанскидвор – подигнут1732.

Владичанскидворподигнут1732. годиненаместустариједрвенеепископске резиденције. ИзвеснедоградњебилојеуXVIII иXIX веку. Унутардворајеикапела посвећенаБлаговестима; затимстараЕпископскакњижница, највреднија националнабиблиотека, иРизницаЕпархијеславонске. Године1985. враћенесу старабиблиотекаиризницакојесубилеопљачканеуДругомсветскомрату.

Епископскидворјетокомратнихдејстава1991/92. годинезнатнооштећен, посебно његовакровнаконструкција. Цеоинвентар, каоистарабиблиотека, деломсу уништени, аделомопљачкани. Током19911993. годинеудворујебиосмештен ШтабМинистарстваунутарњихпословаРепубликеХрватске. Владичанскидвори

даљепразан, демолираниуизузетнотешкомстању. Придворнакапелаопљачкана, безиконостаса. Часнатрпезасрушена.

ЦрквуРођењаПресветеБогородицена„Гавриници“подигаојекрајемXVII века епископПетронијеЉубибратићкаосвојугробнуцркву. Одтогвременаслужикао

Маузолејславонскихепископа. Црквуобновио„тврдимматеријалом“епископ пакрачкиГаврилоПоповић1715/16. године. Поњеговомименуцрква, каоипредео окоцркве, деоПакрацапрозвана„Гавриница“. УДругомсветскомрату(1941–1945) црквазнатнооштећена, авеликибројиконаидругихбогослужбенихпредмета

уништен. Обновљена1972. године. Токомратнихоперација1991/92. годинецркву

спалилахрватскавојска, такодасуосталисамозидови(ИзвештајЕЦММ, ¤ 3/95, 36). Обновапочела1993. године, кадајестављенновикров. Токомхрватске агресије1995. годинегробљанскацрквана„Гавриници“проваљенаидемолирана.

Зградабогословије,

Зградабогословије, старобогословско-просветноздање, подигнута1850–53. године. Токомратнихоперација1991/92. зградаспаљена, осталисамозидови.

Парохијскидомови: двапарохијскастанаспаљена1991/92. годинемиморатних

операција.

Зградасвештеничкихудовицаспаљенаизванратнихоперација1991/92. године.

године.

Владичанскавилаувиноградуспаљенамиморатнихоперација. Осталисамо зидови.

Батињани

Батињани ЦркваСветогвеликомученикаДимитријаподигнута1739. године.

ЦркваСветогвеликомученикаДимитријаподигнута1739. године. Иконостасдело

попаСтанојаПоповићаиз17471751. године. Генералнообновљена1990. Миниранаизванратнихоперација1992. године.

године. Бебрина

Бебрина

ЦркваСветогкнезаЛазараминиранаавгуста1991. године. Осталисамотемељи (ИзвештајЕЦММ, ¤ 2/95, 54).

Бијела

ЦркваСветихархангелаМихаилаиГаврилаподигнута1751,

ЦркваСветихархангелаМихаилаиГаврилаподигнута1751, азнатнијеобновљена

1885/86. године. Иконостассликан1759. године. ТокомДругомсветскограта демолиралејеусташе, ацрквенекњигеиархивууништили. Парохијскидом спаљен. Цркваипарохијскидомобновљени1956. Године1991/92. изванратних операцијацркваспаљена, аиконостас, црквенекњиге, богослужбенипредметии

архивауништени. Парохијскидомспаљенизванратнихоперација1991/92. године.

Бодеграји

године. Бодеграји
године. Бодеграји

КапелаУспењаПресветеБогородицеуређенапослеДругогсветскогратау парохијскомдомуидозиданзвоник. Мајамесеца1995. годиненасилнопроваљена,

разбијенаулазнавратаинеколикопрозора.

БродскиЗденци

ЦркваРођењаПресветеБогородицеподигнута1926. године. МиниралијеХрвати

1993. године.

ВеликиБастаји

ЦркваСветогвеликомученикаГеоргијаподигнутанастаријимтемељима1765.

године. Већаобноваизведена1880. године. Иконостассликао(1785) сликар

МојсијеСуботић. ТокомДругогсветскогратаоштећенаспоља, матичнеи богослужбенекњиге, каоиархива, уништене. Токомратнихоперација1991/92. годинеоштећена. Улазнавратаразбијена, јужнаизваљена, кровоштећенна неколикоместа, такодацрквапрокишњава. Парохијскидомминиранмиморатних операцијакрајем1991. године.

Воћин

ЦркваСветих318 богоноснихотацаподигнута1790. године. Спаљена1942, а парохијскидомуништендотемеља. Обновљена1976. итадаподигнутновизвоник.

Новипарохијскидомподигнут1956. године. Цркваминирананоћу13. децембра

1991. године. Осталисамозидови(ИзвештајЕЦММ, ¤ 1/94, 90). Парохијскидом

миниранноћу13. децембра1991. године. Осталисамозидови.

Врбовљани

КапелаСветогСавеуређенаупарохијскомдомуипризиданзвоник. Проваљенаи демолиранаодстранеХрватскевојскемаја1995. године. Парохијскидомопљачкан идемолиран.

Газије

ЦркваСветеТројицеиз1754. године. Обновљена1811. и1883. године. Пушчаним

зрнимаоштећенафасада; несталоосам икона(1991–1995).

Горице

икона(1991 –1995). Горице

ЦркваВазнесењаГосподњегспаљенаутокуратнихоперација1991/92. године. Осталисамозидови.

ГорњаБуковица

ЦркваСветогпророкаИлијеиз1795. године. Порушилејеусташе1942. године. Новихрамподигнут1989. године. Унутархрамабаченаексплозивнанаправа (минирана), аспољагађанзвониктромблонима(1991–1993).

ГорњиМихољац

ЦркваСиласкаСветогаДухаподигнутанастаријемцрквишту1793. године. Већа обновабила1825. ТокомДругогсветскогратауништенцеоинвентар, ацрква

преуређенауримокатоличкубогомољу. Оштећенаутокуратнихоперација1991/92. године. Парохијскидом порушенизванратнихдејстава(1991–1995).

ГорњиРајић

ЦрквуСветогСавеоштетилахрватскавојскамаја1995. године. Унутрашњост демолиранаиопљачкана; билопокушајаидасеспали(ИзвештајЕЦММ, ¤ 3/95,

44).

ГрадиштеБектешко

Парохијскидом(новоподигнути) из1990. годинепорушенизванратнихдејстава 1991–1992. године.

Граховљани(Доњи)

ЦркваСветихапостолаПетраиПавлапроваљена1991. године. Улазнаврата разбијена, унутрашњостдемолирана. Наиконостасунедостојенеколикопрестоних икона. КаменаЧаснатрпезапотпуноразбијена, аделовиразбацанисвудапо олтару. Звоникоштећен, звонаоднета; прозориполупани. Кровнипрекривач

оштећен, такодапрокишњаваизнадиконостаса. Током1997. годиненепозната лицаскинулаиодвезлацрепсацркве(Извештајбр. 144/97 од18. маја1997. године). Парохијскидомуништен, осталисамозидови.

Гређани

осталисамозидови. Гређани ЦркваСветеПараскеве(Петке)

ЦркваСветеПараскеве(Петке) подигнута1750. годиненатемељимаранијегхрама.

Већаобноваизведена1858. Токомпрошлогратастрадалаодусташа; осталисамо

зидови. Иконостас, богослужбенекњиге, литургијскипредметиисведруго уништено. Обновљена1975. године, кадаједозиданторањ. Цркваоштећенау времену19911993. године, аиконенаиконостасуисеченебајонетом. Капелау парохијскомдомудемолиранамаја1995. године. Парохијскидомопљачкани

демолиранмаја1995. године.

Дарувар

демолиранмаја1995. године. Дарувар ЦркваСветих318

ЦркваСветих318 богоноснихотацазидана1756. годиненастаријимтемељима. Већаобноваизвршена1879. УДругомсветскомратуоштећенаспоља, аматичне

књигеиархивауништени. Послератаобнављананеколикопута. Током1991/92. годиненезнатнооштећенаспоља.

Дијелка

Капелаупарохијскомдомуизвоникпорушени1992. године, изванратних операција.

Добровић

ЦркваВазнесењаГосподњегподигнута1749, обновљена1774. године. Срушилеје

усташе1942. године. Парохијскакућасабогомољомминирана(срушена). Црквено-

уметничкедрагоцености, богослужбенеиматичнекњигеиархивауништени(1991

1995).

Дољани

ЦркваСветогпророкаИлијеподигнутанатемељимараниједрвенецркве1805.

године. Знатнијеобновљена1904. Наданхрамовнеславе(2. августа) 1943. године оштећена, адрворезбаријаиконостаса, богослужбенекњиге, црквено-уметнички предметииархивауништени. Године1979. годинеобновљена. Демолиранаи растресенадетонацијама1992. Одпокушајапаљењаоштећенкровназвоникуина

лађихрама, такодапрокишњавазападнидео. Парохијскидомминиранод хрватскихнационалистаизванратнихоперација1991. године.

ДоњиБогићевци

године. ДоњиБогићевци

ЦркваСветогХаралампијаподигнутаудругојполовиниXVIII века. Токомратних

дејстава1991/92. годинестрадалаодграната.

ДоњиРајић

ЦркваПреображењаГосподњег(нова) подигнутанастаримтемељима1813. године. Срушилијеусташе1941. године. Изградњановогхрамазапочета1983, азавршена 1990. године. Током1991. годинеоштећенаспољауратнимдејствима. Приликом

хрватскеагресијемаја1995. године, хрампроваљенидемолиран, аодпокушаја

спаљивањаиконостасанагорелецарскедвери.

ДоњиЧаглић

ЦркваСветогНиколеподигнута1757. Спаљена1942. Иконостасибогослужбени- литургијскипредмети, богослужбенекњигеиархивауништени. Црквагенерално

обновљена1990. године. Знатнооштећенагранатамахрватскевојске1991/92. године. Обновљенатоком1994. године. Приликомхрватскеагресијемаја1995. годинецрквагранатирана, проваљенаидемолирана(ИзвештајЕЦММ¤ 3/95, 43 и

70).

Драговић

ЦркваСветогСавесаграђена1940. године. Оштећенаспољаиизнутрауратним дејствимахрватскевојске1991/92. године(ИзвештајЕЦММ¤ 3/95, 39). Сазвоника којијеслужиоснагамаУједињенихнацијакаоосматрачницаукраденозвоно

(ИзвештајБр. 144/97 од18. маја1997. године).

Јазавица

КапелаСветеПараскеве(Петке) подигнутауXIX веку. Опљачкалејеидемолирале

усташе4. октобра1991. године.

Јасеновац

ЦркваРођењаСветогЈованаКрститељаподигнута1775. године.

ЦркваРођењаСветогЈованаКрститељаподигнута1775. године. Усташејесрушиле

1941. Иконостас, литургијскипредмети, богослужбенеиматичнекњиге, архиваи

мобилијаруништени. Новацркваподигнута1984. године. Оштећенауратним операцијама1991/92. Приликомхрватскеагресијемаја1995. годинецрква гранатирана(оштећенкровизидови), проваљенаидемолирана(ИзвештајЕЦММ¤

3/95, 71). Парохијскидомспаљен(1991–1995).

71). Парохијскидомспаљен(1991 –1995). Катинци

Катинци

–1995). Катинци

ЦркваСветихапостолаПетраиПавласаграђена1750. године, обновљена1864. и

1872. ИконостассликаоЕвтимијеСуботић. Крајем1991. годинепроваљена,

опљачканаиунутрашњостдемолирана(Часнатрпезапотпуносрушена, аса иконостасаоднетодеветикона).

Клокочевик

ЦркваСветеТројицеподигнутаупериодуод1756. до1760. године. ТокомДругог светскогратасрушилеједотемељахрватскеусташе. Томприликомстрадао иконостас, црквенипредмети, богослужбенекњигеиархива. Послерата, нагробљу

подигнутановацрквакаозадужбинапрофесорадрДушанаГлумца. Године1988. изграђенауместуновацрква. Иступорушилановембра1991. хрватскавојска, изванратнихоперација; осталисамотемељи(ИзвештајЕЦММ¤ 2/95, 55).

Кореничани

ЦркваСветогНиколедемолирана, инвентарполомљен. Часнатрпезасрушена. Звоникидеокровапогодилагранатаиоштетила. Црквапрокишњавананеколико места.

Крештеловац

ЦркваУспењаПресветеБогородицесаграђена1745, обновљена1938. и1957. године; ународусезове„Светиња“. Оскрнављена.

Кукуњевац

и1957. године; ународусезове„Светиња“. Оскрнављена. Кукуњевац

ЦркваСветеПараскеве(Петке) подигнута1782. годиненатемељимастарије.

ИконостассликаоМуравић1896. године. ТокомДругогсветскогратазнатно оштећена, апарохијскидомспаљен. Послератаувишенавратаобнављана. Цркву гранатиралахрватскавојскадецембра1991. године; нијезаупотребу(Извештај ЕЦММ¤ 3/95, 40). Истегодине, илипочетком1992, храмминиран; потпуноуништен

звоникидеолађе, асводпао. Часнетрпезенема, аиконостасзатрпанциглама. Новоподигнутипарохијскидомминиралахрватскавојскадецембра1991. године.

Кусоње

ЦркваСветогвеликомученикаГеоргијаподигнута1734. године. Усташејезапалиле

13. августа1942. итомприликомуцрквимучкијеуморено460 православнихСрба. Послерата(1987), ипоредзабранеРегионалногзаводауОсијеку, почелаобнова. Цркваоштећена1991/92. године. Разбијеноиполомљеносвеуњој. БетонскаЧасна трпезаразбијена, аделовиразбацаниунаоколо. Стакларазбијена, кров

прокишњава. Током1997. годинеукраденцрепизвоносаовогахрама(Извештај Бр. 144/97 од18. маја1997. године). Новоподигнутипарохијскидомгранатирала хрватскавојска1991/92. године. Нијезаупотребу(ИзвештајЕЦММ¤ 3/95, 41).

Кућанци

3/95, 41). Кућанци
3/95, 41). Кућанци

ЦркваСветихапостолаПетраиПавлаподигнута1828. натемељимастаријег дрвеногхрамаиз1748. године. ИконостасделоакадемскогсликараИлије

Димитријевићаиз1888. године. Минирана20. децембра1991. (ИзвештајЕЦММ¤

2/95, 57).

Лађевац

ЦркваСветогНиколеоштећенаиоскрнављенамаја1995. године(ИзвештајЕЦММ¤

3/95, 58).

Лисичине

ЦркваСветогвеликомученикаГеоргијаподигнута1869. настаријемцрквишту (1748). Упрошломратуоштећена, алитургијскипредмети, богослужбенеиматичне

књигеуништени. Храмгенералнообновљен1990. године. Крајем1991. цркву порушилеусташе. Иконостасспасен, пренетуБеоград. Парохијскидомпорушиле усташекрајем1992. године.

Ловска

ЦркваСветогТеодораТиронаподигнута1746. године. Иконостаснастао1842. ТокомДругогсветскограта(1945) оштећенатоповскимгранатама. Обноваовог храмазапочета1985. године. Токомратнихдејставахрватскевојске

септембра/октобра1991, цркваосталабезвећегделакровногпокривача. Нема траговаиконостасаниЧаснетрпезе; немавратанипрозора, свезатрпаноциглом. Звоникпогођенгранатамаискоропотпуноуништен(немазвона). Парохијскидом токомгранатирањахрватскевојске1991/92. годинеоштећен.

Лонxица

Парохијскидомпочеткомсептембра1993. годинеминиралехрватскеусташеизван

ратнихоперација.

Лужани

ЦркваСветеТројицесрушенауДругомсветскомрату. Новихрамподигнутпосле рата. Цркваизнутраминиранаодстранеусташаизванратнихдејстава1991/92.

године.

Малино

ЦрквуСветихапостолаПетраиПавласрушилеусташе1941. године. Новихрам подигнутпослерата. Срушилејехрватскеусташе1991/92. године, изванратних

операција.

МанастирПакра

ЦркваВаведењаПресветеБогородицеманастироснован1556. године. Данашња

цркваподигнута1765, аиконостасурадионеколикогодинакаснијеновосадски сликарВасаОстојић. ТокомДругогсветскогратаманастиропљачканидемолиран, а конациспаљени. Послератаизграђенновиконак. Крајем1991. годинесестринство избегло, манастириконаципроваљени, демолиранииопљачкани. НаЧаснојтрпези

паљенесубогослужбенекњиге, анесталесуивреднеиконескрајаXVII иизXVIII века. Кровнацрквиимаоштећењакодсамогзвоникатакодапрокишњавана неколикоместа. Звонаукрадена.

МанастирСветеАне

ЦркваСветеАнеподигнута1412. годинекаопавлинскиманастир. УXVII веку додељенправославниммонасима. ОбновљенкрајемXVII века, увремекадаутим крајевимаборавипатријархАрсенијеIII Чарнојевић. ТокомДругогсветскограта

манастиропљачкан. Уратнимдејствимановембра1991. годинеоштећенкрови

зидови(ИзвештајЕЦММ¤ 1/94, 72 и84). Маја1995. годинехрватскавојска демолиралацркву. Сестринствуманастирапридружилесеиизбеглемонахињеиз манастираПакре.

Машић

ЦркваСветогпророкаИлијеподигнутаудругојдеценијиXIX века, натемељима старијегхрамаиз1772. године. Гранатиранаизванратнихоперацијаодстране хрватскевојске, упролеће1991 године. Нијезаупотребу(ИзвештајЕЦММ¤ 3/95,

70).

МашићкаШаговина

3/95, 70). МашићкаШаговина

КапелаВазнесењаГосподњегподигнутапочеткомXX века. Оштетилејехрватске усташе1992. године.

Медари

ЦркваПреображењаГосподњегподигнута1777, авећаобноваизведена1834.

ЦркваПреображењаГосподњегподигнута1777, авећаобноваизведена1834.

године. УДругомсветскомратузапалилејеусташе. Послератаобновљена. Утоку ратнихоперација1991/92. годинестрадалаодгранатахрватскеисрпскевојске.

Новипарохијскидомзнатнооштећентокомратнихдејстава1991/92.

Мединци

ЦркваСветеПараскеве(Петке) подигнута1747. Срушилејеусташе1942. године. Подигнутанова1972. Нацрквуиспаљенакумулативнагранатакојаније

експлодирала(1991–1993).

Миклеуш

ЦркваСветеТројицеподигнута1747, авећаобноваизведена1777. и1844. године. УДругомсветскомратупреуређенауримокатоличкубогомољу. Обновљенапосле рата. Миниралејехрватскеусташеаприла1992. године. Вреднилитургијски

предметиибогатазбиркабогослужбенихицрквенихкњигауништени. Парохијски домпроваљен, опљачканидемолиран(1991–1993).

Миоковићево

Звоникстрадаоодхрватскихусташа24. јула1992. године. Тадасуисрпскекућеу

овомселуспаљене.

НоваГрадишка

овомселуспаљене. НоваГрадишка ЦркваСветеТројицеподигнута1738,
овомселуспаљене. НоваГрадишка ЦркваСветеТројицеподигнута1738,

ЦркваСветеТројицеподигнута1738, обновљена1824. и1885. године. Срушенадо

темељаодстранехрватскихусташа7. јула1941. Томприликомстрадаоииконостас из1814. године, вреднибогослужбенипредметиицрквенекњиге. НоваСаборна цркваподигнута1982. године; највећаподигнутацрквауСрпскојпатријаршији послеДругогсветскограта. СрушенаминирањемстручњакаизЗагребаупролеће

1992. године. Миниранадеветпутасведокнијесравњенасаземљом. Сав материјалуклоњен, ацрквиштепретвореноузеленуповршину(ИзвештајЕЦММ¤ 2/95, 56).

2/95, 56). НоваГрадишка

НоваГрадишка

ЦркваПреносамоштијуСветогНиколе(нагробљу) подигнута1818. године.

Обновљена1866. Срушенаодстранехрватскихусташа1992. године, изванратних операција. Двапарохијскастанапроваљенаинасилноусељена(1991–1995).

НовоТопоље

ЦркваСветогпророкаИлијеподигнута1847. настаријемцрквиштуиз1778. године. ИконостассликаоЂорђеПротић, изСомбора. Срушилејеусташе1941. године. Нова цркваподигнута1987/88. Знатнооштећена1991/92. године.

Обрадовци

ЦркваСветеПараскеве(Петке) подигнута1774, обновљена1823. и1881. године. ИконостасизXVIII века. ТокомДругогсветскогрататешкојеоштетилиНемции усташе. Иконостассрушен, абогослужбенипредмети, црквенекњигеиархива уништени. Обновљена1984. године. Минирана27. новембра1991. одстране

усташа. Томприликомуништениконостасиз1763. године, са42 иконе, двадесет богослужбенихкњигаизXVIII века, каоиштампаноЈеванђељеокованосребром, из 1747. године.

Обријеж Доња

ЦркваСветогЈованаБогословаподигнута1747. године. Обнављананеколикопута, агенерално1989/90. године. Проваљенаидемолиранакрајем1991. године.

Окучани

ЦркваСветогвеликомученикаДимитријаподигнута1752. године.

ЦркваСветогвеликомученикаДимитријаподигнута1752. године. Срушилесује усташе1942, аиконостас, мобилијар, богослужбенепредметеицрквенекњиге уништили. Новацркваподигнутанедалекоодстарогцрквишта1969. године.

ОштећенаспољанаМитровдан1991. Приликомхрватскеагресијемаја1995. године, црквапроваљенаидемолирана(ИзвештајЕЦММ¤ 3/95,42). Током1997. годинецркваоскрнављена(ИзвештајМбр. 33/97 од6. фебруара1997. године). Парохијскидомоштећениделомсрушенкрајем1991. године. Током1992. године

оспособљензастановање. Једанаестогаприла1997. године, у21 сати15 минута, подметнутјепожаркојијенанеовеликуштету(ИзвештајБр. 144/97 од18. маја 1997. године).

Ољаси

КапелаСветеПараскеве(Петке) уређенаупарохијскомдому. Парохијскидоми капелаоштећенигранатама1991/92. године.

Ораховица

ЦркваРођењаПресветеБогородицеподигнута175862; обновљена1887. године. Иконостасиз1775. године. СрушилејеусташенаБожић1942. Иконостасоднету ЗагребпрерушењаивраћенуПакрац1985. године. Послератаупарохијскомдому уређенакапела; истаминирана1991/92. годинеизванратнихдејстава. Звоноса

дрвенезвонареоднето; црквено-уметничкедрагоценостиуништене.

ПодравскаСлатина

ЦркваСветихапостолаПетраиПавлаподигнута1750, обновљена1813. и1887. године. ИконостассликаоЈованЧетиревићГрабован1785. Срушилејеусташе1941. године. Обновљена1977. Оштећенагранатама1991/92. године. Проваљенаи демолирана1995. Парохијскидомоштетилегранате1991/92. године.

Пољане(поредМедара)

године. Пољане(поредМедара) ЗаветнакапеласпочеткаXX века.

ЗаветнакапеласпочеткаXX века. Обновљена1990/91. године. Дотемељасује

срушилеусташекрајем1991. године.

Пушина

ЗвоникдемолиралиХрвати1991/92. године.

РајевоСело

ЦркваСветогвеликомученикаПрокопијаподигнута1866. године. Демолиранаи

опљачкана(1991–1993).

Ратковац

ЦркваПокроваПресветеБогородицеподигнута1800. годиненастаромцрквиштуиз срединеXVIII века. ТокомДругогсветскогратаоштећенаиопљачкана. Маја1995. годинегранатиралајехрватскавојска; демолиранаиопљачкана(ИзвештајЕЦММ¤

3/95, 42). Недостајенеколикоиконасаиконостаса; престонеиконе: Христова, ПресветеБогородицеиСветогНиколајаоштећене(„клане“) ножемилинечим сличним. Током1997. годинеопљачканиконостас(ИзвештајМбр. 33/97 од6. фебруара1997. године).

Ратковица

ЦркваСветогвеликомученикаДимитрија(СветеПараскеве) подигнута1874. године. Срушилесује1941. хрватскеусташе. Саграђенанова1980. године. Миниранадецембра1991. Томприликомуништенецрквено-уметничкедрагоцености

унутархрама(ИзвештајЕЦММ¤ 2/95, 57).

РогољиДоњи

ЦркваСветогвеликомученикаГеоргијаизXIX века. Обновљена1990. године. Оштећена1991. Обновљена1993. године. Оштећена, оскрнављенаиопљачкана

маја1995. (ИзвештајЕЦММ¤ 3/95, 44). РазбијенаипотпуноуништенаЧасна трпеза. Током1997. годинеопљачканиконостас(ИзвештајМбр. 33/97 од6. фебруара1997. године).

Сирач

ЦркваУспењаПресветеБогородицеподигнута1751, обновљена1876. године. Делимичнооштећенаиопљачкана1943. године. Миниранаидотемељауништена 1991/92. године.

СлавонскаПожега

ЦркваСветогвеликомученикаГеоргијаподигнута1730, обновљена1845. године. ИконостассликаоЦелестинМедовић. Срушилејеусташе1. маја1941. Том приликомиконостас, богослужбенипредметиицрквенекњигеуништени. Новихрам

подигнут1990. године. Оштећенувишенавратагранатирањем (1991–1993). ПарохијскидомсакапеломСветогвеликомученикаГеоргијаспаљенизванратних операција1991/92. године.

СлавонскиБрод

године. СлавонскиБрод
године. СлавонскиБрод

ЦркваСветогвеликомученикаГеоргијаподигнута1802. године. Срушилејеусташе 1941. године. Недалекоодстарогцрквиштаподигнута1990. годиненовацрква, по пројектуархитектедрПредрагаРистића. Миниранаизванратнихоперација 1991/92. године. СтарабогомољаСветогГеоргијадемолиранаизнатнооштећена.

СлавонскиКобаш

ЦркваСветогвеликомученикаГеоргијаподигнута1779, аиконостасосликан1801. године. Срушилесујеусташе1941. године. Томприликомуништенесвецрквено-

уметничкедрагоценостиунутархрама. Новацркваподигнута1962. године.

Миниранаујесен1993. године; осталисамозидови(ИзвештајЕЦММ¤ 2/95, 53).

СтариСлатник

ЦркваСветогкнезаЛазарадотемељасрушена1941. године. Богослужбени

предмети, црквенекњигеиархивауништени. Новацркваизграђена1985. Миниранаулето1991. годинеинијезаупотребу(ИзвештајЕЦММ¤ 2/95, 53). Спомен-плочасаименимаСрбакојесупобилеусташе19411945. уништена12. новембра1991. године.

Суботска

ЦркваСветогархангелаГаврилаподигнутасрединомXVIII века. Обновљена1889. године. ИконостасизпрвеполовинеXVIII века. ТокомДругогсветскограта оштећенагранатама, абогослужбенипредмети, црквенекњигеиархивауништени.

Црквууништилахрватскавојска1991/92. годинеизванратнихдејстава, инијеза употребу(ИзвештајЕЦММ¤ 3/95, 38). Безврата, прозора, инвентарспаљен. Иконостасанема, аЧаснатрпезаодкаменаразбијенауситнеделовеиразбацана свудапохраму. Црквапрокишњава. Звоникоштећенгранатамаискоропотпуно

уништен(немазвона).

Торањ

Торањ ЦркваСветогПантелејмона(Пантелија) подигнута1931. године.

ЦркваСветогПантелејмона(Пантелија) подигнута1931. године. ТокомДругог светскогратаделимичнооштећена. Уништендеоархива; богослужбенипредметии

црквенекњигеопљачкани. Обновљена1989. године. Миниралајехрватскавојска 1992. (ИзвештајЕЦММ¤ 3/95, 71).

ИзванселаТорњаналазисестарацркваСветогПантелејмонаизXV века; обновљена1751. годинеиодтадаслужикаоправославнабогомоља. УДругом светскомратустрадалаодпартизана. Оштећена1991/92. године.

Трнава

ЦркваВазнесењаГосподњеггранатиранаодстранехрватскевојске1991/92.

године. Тешкооштећена(ИзвештајЕЦММ¤ 3/95, 39).

Трњани

ЦркваРођењаПресветеБогородицесрушенаодстранеусташа1941. године. Том приликомстрадаоиконостасисвецрквено-уметничкедрагоценостиунутархрама. Новацркваподигнутапослерата. Срушенаоктобра1992. године, изванратних операција. Осталисамозидови(ИзвештајЕЦММ¤ 2/95, 56).

Уљаник

ЦркваРођењаСветогЈованаПретечеподигнута1760, обновљена1881, 1889. и 1893. године. Иконостасиз1903. Генералнообновљена1956. године. Проваљена

августа1991. Парохијскидомпроваљен, опљачканидемолиран.

Уштица

ЦркваСветогцараКонстантинаиЈеленеподигнута1810. године. Миниралесује усташе1941. Томприликомстрадаоиконостасисведрагоценостиухраму. На

црквиштуподигнутновизвоник1980. године, а1989. почелаизградњановог храма. ПарохијскидомикапелуСветогцараКонстантинаиЈеленеоштетиле гранате1991/92. године.

ЦрквениВрховци

године. ЦрквениВрховци

ЦркваУспењаПресветеБогородицеподигнута1778. године. Обновљена1990/91.

Срушена1991/92. године.

ШаговинаМашичка

КапелаСветогвеликомученикаГеоргијаподигнутауXIX векуСпомениккултуре. Оштећенатокомавгуста/септембра1991. године(Извештајпремамонографији

РањенацрквауХрватској, Загреб1996, стр. 425).

Ширинци

Загреб1996, стр. 425). Ширинци

КапелаСветогјеванђелистеМаркаподигнутауXIX веку. Усташејеуништиле1991. године, изванратнихоперација.

Шњегавић

ЦркваПокроваПресветеБогородицеподигнута1764. године. Срушенакрајем децембра1991, изванратнихдејстава. Парохијскидомспаљен1991. године.