You are on page 1of 18

NOTA RINGKAS SEBATIAN KARBON

1. Carbon compound is substance that consist Sebatian karbon


adalah bahan yang terdiri daripada unsur karbon yang bergabung
dengan satu atau lebih unsur lain.

2. Sebatian karbon organik merupakan sebatian karbon yang berasal


daripada organisma hidup.

3. Sebatian karbon tak organik merupakan sebatian karbon yang


berasal daripada bukan benda hidup seperti mineral.

4. Hidrokarbon merupakan sebatian yang hanya mengandungi unsur


karbon dan hidrogen sahaja.

5. Alkohol ialah satu kumpulan sebatian karbon organik yang


mengandungi kumpulan hidroksil.

6. Sabun merupakan garam natrium atau kalium bagi asid lemak.

7. Saponifikasi ialah tindak balas antara minyak dengan alkali untuk


menghasilkan sabun.

8. Asid menyebabkan penggumpalan lateks.

9. Larutan ammonia mencegah penggumpalan lateks.

10. Dalam proses pemvulkanan getah, atom sulfur membentuk rangkai


silang antara rantai molekul getah.

11. Getah tervulkan bersifat lebih keras, kuat, kenyal dan tahan haba
berbanding dengan getah asli.

1
2
KESAN ALKOHOL KEPADA MANUSIA

3
PROSES PENYEDIAAN ALKOHOL DALAM MAKMAL

4
AKTIVITI SEBATIAN KARBON
Lengkapkan ruang kosong di bawah

1. Alkohol

Sifat umum Sebatian ----------------------


i.
ALKOHOL
ii.
Mengandungi unsur-unsur --------------

iii. ,------------------ dan ---------------------

iv.

Penyediaan melalui proses -----------------------------


v. Persamaan perkataan tindak balas
yis
------------------- (enzim zimase) ---------------- +-----------

vi.

Pengesteran
Asid sulfurik
Alkohol + ---------------------- ester + air
(mangkin)

Kesan alkohol ke atas manusia

Kesihatan Sosial

- keluarga
• Fungsi serebrum ….. …......................................
……………………………..
- masyarakat
• Fungsi serebelum …………………………………..
…………………………….

• Gerak balas terhadap rangsangan


………………………………

5
• Organ dalaman ……………………….

2. SABUN

i.Proses -------------------- atau hidrolisis beralkali ialah proses pembuatan


sabun.

ii.Dalam proses penyediaan sabun, --------------------- dididih bersama larutan

----------------------- yang bertindak sebagai mangkin.

iii.-------------------- diguna untuk memendakkan sabun kerana ia bertindak


untuk mengurangkan keterlarutan sabun.

Tindakan pencucian sabun

Molekul sabun terdiri daripada


dua bahagian

Kepala Ekor
(Kumpulan __________) (Rantai ________________ )

Larut dalam _________ Larut dalam _________

Kepala Ekor

Sabun bertindak sebagai bahan pencuci kerana sabun :-

a) Dapat mengurangkan ___________________________________air.

b) Membasahi permukaan iaitu agen ______________________.

c) ______________________ minyak dalam air.

6
Mekanisme tindakan pencucian sabun

3. Getah

GETAH

Jenis

Getah ___________ terbentuk apabila kepingan getah asli direndam dalam

larutan sulfur monoklorida dalam metilbenzena.Getah tervulkan lebih ________

dan ______________ berbanding getah asli.

7
Perbezaan getah asli dengan getah tervulkan

Lengkapkan jadual di bawah :

Jenis getah Kekenyalan Kekerasan Kesan haba


Getah asli

Getah tervulkan

Struktur getah asli dan getah tervulkan


Kenalpasti struktur getah di bawah :

S S

S S

Getah ___________ Getah_____________

8
b.

i. Apabila kain yang kotor dengan gris direndam ke dalam air sabun. Air sabun
akan mengurangkan ketegangan permukaan air dan membasahi permukaan
kain.
ii. Bahagian ekor molekul sabun yang larut dalam gris akan melekat pada
kotoran gris.
iii. Bahagian kepala molekul sabun yang larut dalam air akan mengelilingi
seluruh permukaan kotoran.
iv. Apabila air dikocak molekulair akan menarik bahagian kepala molekul sabun
manakala bahagian ekor menarik kotoran gris.
v. Gris ditanggalkan daripada permukaan kain sebagai titisan yang halus.
vi. Titisan minyak akan terapung dalam air. (4 m)

9
SEBATIAN KARBON
Soalan Objektif

1. Sabun merupakan sejenis

A ester
B asid lemak
C gliserol
D garam asid lemak

2. Antara berikut, yang manakah merupakan persamaan bagi pembuatan


sabun?

A Asid lemak + alkali sabun + air


B Ester + alkali sabun + gliserol
C Asid lemak + alkali sabun + gliserol
D Gliserol + alkali asid lemak + sabun

3. Sabun dihasilkan melalui proses

A penyulingan berperingkat
B peretakan
C hidrolisis berasid
D saponifikasi

4. Antara berikut, yang manakah adalah tidak betul tentang ciri sabun yang
membolehkannya bertindak sebagai bahan pencuci ?

A Sabun dapat membasahi permukaan


B Sabun dapat mengurangkan tegangan permukaan air
C Sabun dapat membaurkan minyak dalam air
D Sabun dapat melembutkan air.

5. Antara tindak balas berikut, yang manakah mungkin menghasilkan sabun ?

I Minyak kacang tanah + Kalium hidroksida pekat


II Minyak kelapa sawit + Natrium Klorida
III Ester + asid sulfurik pekat

A I sahaja
B II sahaja
C III sahaja
D II dan III sahaja

10
6. Proses pemvulkanan akan menyebabkan getah asli menjadi lebih kuat dan
kenyal kerana
A daya tarikan antara molekul polimer menjadi lebih kuat
B saiz molekul polimer bertambah
C wujud rangkai silang antara molekul polimer
D rantai molekul polimer menjadi berbelit-belit dan tidak teratur.

7. Antara bahan berikut, yang manakah dapat menggumpalkan lateks ?


I asid metanoik
II ammonia
III bakteria

A II sahaja
B I dan III sahaja
C II dan III sahaja
D I, II dan III

8. Antara unsur berikut, yang manakah terkandung dalam getah tervulkan ?


I sulfur
II plumbum
III karbon

A I sahaja
B II sahaja
C I dan III sahaja
D II dan III sahaja

9. Antara pernyataan yang berikut, manakah yang benar mengenai sabun ?

I Sabun ialah garam asid lemak


II Bahagian ion dalam molekul sabun larut dalam gris
III Bahagian hidrokarbon dalam sabun larut dalam air

A I sahaja
B I dan II sahaja
C II dan III sahaja
D I, II dan III

10. Antara bahan kimia berikut, yang manakah boleh mengekalkan lateks dalam
keadaan cecair ?

A asid sulfurik
B asid etanoik

11
C larutan ammonia
D larutan glukosa
SOALAN STRUKTUR

Rajah 1

1. Rajah 1(a) dan (b) di atas menunjukkan perbandingan dua jenis getah
semasa digantung dengan pemberat 100g secara berasingan.
Panjang asal getah X dan getah Y ialah 10 cm. Rajah 1(c ) dan 1(d)
menunjukkan panjang getah X dan getah Y semasa diregangkan.
(a) Nyatakan pemboleh ubah bagi eksperimen ini.
(i) dimanipulasikan:
(ii) bergerakbalas:
(iii) dimalarkan:

(b) Berdasarkan maklumat di atas, nyatakan inferens yang boleh


dibuat tentang getah X dan getah Y.

(c ) Nyatakan proses penukaran getah Y kepada getah X

(d) Jelaskan maksud proses tersebut secara operasi.

(e) Lukiskan struktur getah X

(f) Berikan satu kegunaan getah X.

12
(g) Jelaskan bagaimana pemvulkanan dapat memperbaiki kelemahan
getah asli.

2. Rajah 3 di atas menunjukkan eksperimen untuk mengkaji sifat-sifat etanol.

(a) Apakah sifat etanol bila dicampurkan dengan air?

(b)(i) Apakah yang dapat dilihat pada kertas turas di atas pembakaran
etanol?

(ii) Tuliskan persamaan perkataan hasil pembakaran etanol dalam


udara.

(c ) (i) Kenapakah asid sulfurik pekat dicampurkan ke dalam campuran


yang dididihkan ?

(ii) Nyatakan hasil yang diperoleh daripada tindak balas antara


etanol dan asid etanoik.

(iii) Tandakan (√) bagi bahan yang diperbuat daripada bahan di


c(ii)

Minyak Wangi Perisa Ubat Batuk


Makanan

13
Soalan Esei

1. Seorang pekebun menambahkan asid formik ke dalam lateks untuk tujuan


penggumpalan. Seorang pekebun lain pula menambahkan larutan ammonia
ke dalam lateks supaya lateks tidak menggumpal. Adakah nilai pH
mempengaruhi penggumpalan lateks?

(a) Berdasarkan pernyataan di atas, tulis satu hipotesis yang sesuai.

(b) Huraikan satu eksperimen yang boleh anda jalankan di makmal untuk
membuktikan hipotesis itu. Huraian anda hendaklah mengandungi
perkara berikut:

(i) Tujuan eksperimen.


(ii) Mengenal pasti pemboleh ubah
(iii) Senarai radas dan bahan
(iv) Kaedah
(v) Penjadualan data
(vi) Kesimpulan

2. (a) Dengan menggunakan radas makmal yang sesuai, huraikan satu


eksperimen untuk menghasilkan sabun anda sendiri. (6m)

(b) Dengan bantuan sebuah gambar rajah, huraikan tindakan pencucian


sabun. (4m)

14
Jawapan Sebatian Karbon

Soalan objektif

1D 2B 3D 4D 5A 6C 7B 8A 9A 10C

Soalan Struktur

1a) i) Jenis getah


ii) Kekuatan atau kekenyalan getah
iii) panjang asal getah dan pemberat

b) Getah X lebih kuat dari getah Y


c) Pemvulkanan getah
d) Pemvulkanan getah adalah proses penukaran getah asli kepada getah yang
lebih kuat.
e)

S S

S S

f) Tayar kereta, bola


g) Dalam proses pemvulkanan getah terbentuk rangkaisilang antara molekul
getah yang menghalang molekul getah daripada menggelongsor dengan mudah.

2. a) Etanol larut dalam air


b) i) Pembakaran tanpa jelaga
ii) Etanol + oksigen karbon dioksida + air

c) i) Sebagai mangkin untuk mempercepatkan tindak balas


ii) Ester
iii) Minyak wangi dan perisa makanan

15
Jawapan soalan esei:

1. (a) Hipotesis: Lateks menggumpal jika nilai pH kurang daripada 7.


(1m)
(b)(i). Tujuan eksperimen: Mengkaji bagaimana nilai pH
mempengaruhi proses penggumpalan lateks.

(1 m)
(ii) P/manipulasi: Nilai pH
P/ bergerakbalas: penggumpalan lateks
P/malar: kuantiti lateks dan kuantiti/kepekatan asid dan alkali
yang digunakan (2 m)

(iii ) Senarai radas dan bahan:


Bikar, rod kaca, asid hidroklorik 0.2 mol dm-3 , larutan ammonia
0.2 mol dm -3 dan lateks. (1 m)

(iv) Kaedah:

1. 50 cm 3 lateks diisi ke dalam tiga bikar yang berasingan .


2. Lateks did lam bikar X ditambah 10 cm 3 asid. Lateks dalam bikar Y
ditambah 10 cm 3 larutan ammonia . Lateks dalam bikar Z tidak
ditambah apa-apa.
3. Perubahan diperhatikan selepas 2 jam dan 1 hari.
(3 m)

16
(v) Penjadualan data:

Bikar Keadaan lateks


X Menggumpal selepas 2 jam
Y Tidak menggumpal
Z Menggumpal selepas 1 hari
( 1m)

(vi) Kesimpulan:
Lateks menggumpal jika pH kurang daripada 7 , iaitu apabila
ditambah asid (1 m)

2.

a i ` 10 cm 3 minyak sawit dituang ke dalam sebuah bikar.


ii. Dengan berhati-hati 50 cm 3 larutan natrium hidroksida pekat / 5 mol dm 3
dicampurkan kepada minyak sawit.
iii. Dengan perlahan-lahan campuran dalam bikar dipanaskan sambil dikacau
sehingga mendidih.
Iv Campuran dibiar mendidih selama 5 minit.
v. Nyalaan bunsen di padamkan dan ditambahkan 50 cm 3 air dan 1 spatula
garam/ natrium klorida.
vi. Campuran dipanaskan sekali lagi sehingga mendidih.
vii. Campuran dibiarkan menddidih selam 5 minit.

17
viii. Hasil dituras dan baki turasan dibiarkan sejuk.
Ix Baki turasan dibilas dengan air suling dan dikeringkan.

18