Sie sind auf Seite 1von 65
CONTENTS QUESTION TYPES IN THE YDS ENGLISH EXAM (1) PAGE INTRODUCTION 1- DIALOGUN EKSiK CUMLESINi TAMAMLAMA 0.0... 2 PARAGRAFIN EKSIK CUMLESINI TAMAMLAMA .......... 3- ANLAM YONUNDEN PARCAYA UYGUN OJ.MAYAN CUMLEYI BULMA .......... cee B 4- PARCADA BOS BIRAKILAN YERLERi TAMAMLAMA..... EXAMPLES FROM 6Y$/YDS .. TEST YOURSELF 1 ... TEST YOURSELF 2....:scsssssteseoesesnsnsttstentntentnenstnneantestntigesesecreatesanntse 34 ‘TEST YOUR GRAMMAR. QUESTION TYPES IN THE YDS ENGLISH EXAM (1) | INTRODUCTION YDS ingilizce Savi temel olarak, ogrencinin dili kullanma ve okudugunu anlama becerisini dlemektedir. Bu amacla sinavda ¢esitli soru tipleri kullanilmaktadir. 2003-YDS'de eklenen ski yeni soru tiptyle birlikte, bunlan sdyle sialayabiliriz: 1+ Dilbilgist ve sozeitk (ilk 22 soru) 2 Ceviri 4 Tarkceden tngilizceye, 4 ingiizceden Tarkceye olmak dzere B sons} 8- Okuma-anlama (Ser tane sorusu olan 7 parca: toplam 21 soru) 4- Diyalogun eksik céimlesini tamamlama (5 soru) S- Paragrafn cksik ciimiesini tamamlama {8 soru) 6- Anlam yoninden parcaya uygun olmayan edimleyt bulma (5 soru) 7- Parcada bos biralilan yerler! tamamiama (10 soru) 8- Yarim biralulan ctimleyi tamamlama (10 soru) 9- Verilen durumda séylenecek 8620 bulma (5 soru) 10-Verilen ingilizce ciimlenin esaniambsim bulma (5 sorul 11-Verilen yanttin sorusuru bulma (4 soru) Bu soru tiplerinden ik o¢ swrada yer alan Dilbilgisi ve sdzctik, Geviri ve Okuma-anlama Konularim ayri bashislar halinde daha oncekd sayzlartmada inceledik. Bu sayunizda, 4, 5, 6 ve 7. siralarda yer alan "Diyalogun eksik cfimlesin’ tamamlama, Paragraln cksik 'cimlesin! tamamlama, Anlam yéniinden parcaya uygun olmayan cOmleyi bulma ve Parcada bos bralalan yerleri tamamlama” soru tipleri tzerinde duracagz. 1 DIYALOGUN EKSiK CUMLESiNI TAMAMLAMA Diyalogun eksik comlesini tamantlarken, Oncelikle bosluktan énceki ve sonraki eiimlelert Gikkkatie okxumaliyz, Ozeliikie bogluktan sonraid cimle, bosluga getirecegimiz iladenin belirleyicisidir. EXAMPLE 1; Tom : What's the matter with the car? Jack : Idon't know, but it won't start. Tom : . 7 Jack + No, haven’ A) Have another try. B) Why didn’t you take it to be repaired? ©) What have you got in the car? D) You haven't run out of petrol, have you? E) You'll have to send for a mechanic. iE (ys 1989) ANSWER: Bogluktan sonraki comleye baktigtmizda ‘No, { haven't.” fadesi, bir soruya yanit verildigini gostermektedir. Bir soruya “yes” ya da ‘no’ ile baslayan bir yamt ‘verebiimek icin, sorunun ya bir yardimet fille baslamasi ya da tag question biciminde olmasi gerelctigine gre, B ve C seceneklerin{ eleyebiliyoruz. Cankd, bir sort sizcé@dyle baslayan sorulara “No” ile baslayan bir yamut verllem Assecenegindeki "Have another try.” bir emir climlesidir. “Tekrar dene.” bicimindekt bir ffadeye Kargiltk kigi "Hayir, denemeyecegim.” yanutimt verebilir. Ancak buy durumda diyalogumuzun son cinilesinin "No, { won't." almast gerekirds, D secenegindeld ifade tag question biciminde bir sorudur. Aynica diyalogun son ctimlesiyle tense yéntinden de uyguntok gostermektedir. Dogru yamt D segeneaidir,