Sie sind auf Seite 1von 65
YDS iNGILIZCE YABANCI DIL SINAVI 2G CONTENTS QUESTION TYPES IN THE YDS ENGLISH EXAM (2) PAGE INTRODUCTION . 1- YARIM BIRAKILAN CUMLEYI TAMAMLAMA .... 2- VERILEN iNGILIZCE CUMLENIN E§ ANLAMLISINI BULMA 3- VERILEN YANITIN SORUSUNU BULMA 4- VERILEN DURUMDA SOYLENEBILECEK SOZil BULMA....-...scccccsccseceessseeceentn EXAMPLES FROM OYS/YDS ‘TEST YOURSELF (1) TEST YOURSELF (2) TEST YOUR GRAMMAR ‘TEST YOUR PREPOSITIONS QUESTION TYPES IN THE YDS ENGLISH EXAM (2) ~ INTRODUCTION Bu saynnuzda, YDS Ingtlizce Smavinda kullaniian soru tiplerinden dordand inceleyecegiz. 1- Yanm birakilan edimleyi tamamlama 2. Veriien ingilizce cimlenin esaniambsin bulma 3- Verilen yautin sorusunu bulma 4. Verilen durumda séylenebilecek sézii bulma 1- YARIM BIRAKILAN CUMLEY{ TAMAMLAMA Bu soru Upinde, seceneklert okurken gu tig noktayt dikksate almahiyiz: 1. Yanm biralalan ciimleyle, tamamlayan boliim arasinda tense uyusmast 2- Omne-yaisiem. Gzne-tizne uyugmas! 3- Anlam balanindan uyugmasi 1-1 After, before, when gibi zaman baglaclarinm, temel edmale ile yan cimle arasinda tense uyusmasi gerektirdigini biliyorsunuz. Because, as gibi neden-sonus iligkist bildiren baglaclar ya da although, though gibi athk bildiren baglaclar da geneliilte tense uyusmast gereklirir. Ancal bu baglaclarla baz: durumlarda, temel ciimle ile yan ciimlenin tense'leri fark: zamanlara ait olabilirler. Ornegin, "Because she worked very hard, ........" ifadesini "she becomes ill . " biciminde tamamlayamayiz, Canki " (Gegmiste) cok caligug) icin, hasta olur.” manbkh bir fade degildir Bu nedenle bu cimle, "Beeause she worked very hard, she became ill." biciminde tamamlanmalicir. (Cok calistiZ icin hastalandh,] Ancak, "Because she worked very hard in her youth bicimindeld bir tfadeyi "she now has lots of money in her bank accounts.” biciminde tamamlayabiliriz, Cinki, nedeni gecmigte gerceklesmis bir olayin gu anki durumanu ifade ediyoruz. Bu durumda, yanm byalilan ciimley! tamamiarken, Oncelikle kullanilan baglact ve bu baglacn gerektirdigi tense dzelliklerini dildkate almamuz gerekiyor. (Not: Gesitl baglaclann gerektirdig! tense uyusmasi ile ilgili olarak ELS 12'1 inceleyerek, bu Konudaki bilgilerinizi tazelemenis yararh olacakur.) EXAMPLE 1: = just as we got off the train, A) They will come to meet us 8B) It began to rain ©) She has already been fo the station _D) Hie wants to help us ) [had met them at the station Z (ys 1988) ANSWER: "Just as” bir zaman baglacicir, Bagh bulundugu ciimlenin yaiklemi past olduguna Gre, temel ciimle de past olmaldir. Bu durumda, A, C ve D segeneklerini hemen eleyebilivoruz. E seceneginde past perfect tense kullamimistir. Just as, ayn anda olan iki eylem arasinda baglanu kurdugu i¢in, temel ctimlede past perfect tense kullamlamaz. Dogru yamit B secenepicir.