Sie sind auf Seite 1von 2

hanum¡n c¡l¢s¡

¿r¢ guru cara¸a sar°ja raja / nija mana mukura sudh¡ri // vara¸au raghu vara vimala ya¿a / j° d¡yaka phalac¡ri // buddhih¢na tanu j¡nikai / sumirau pavanakum¡r // balabudhi vidy¡ d®hu m°hi / harahu kal®¿a vik¡r //

jaya hanum¡na jµ¡na gu¸a s¡gara / jaya kap¢¿a tihu l°ka uj¡gara // 1 // r¡mad£ta atulita baladh¡m¡ / aÆjani putra pavana suta n¡m¡ // 2 // mah¡v¢ra vikrama bajara´g¢ / kumati niv¡ra sumati k® sa´g¢ // 3 // kaµcana vara¸a vir¡ja suv®¿¡ / k¡nana ku¸·ala kuµcita k®¿¡ // 4 // h¡tha vajra aru dhvaj¡ vir¡jai / k¡nth® m£µja jan®v£ ch¡jai // 5 // ¿a´kara suvana k®sari nandana / t®ja prat¡pa mah¡ jaga vandana // 6// vidy¡v¡na gu¸¢ ati c¡tura / r¡ma k¡ja kariv®k° ¡tura // 7 // prabhucaritra suniv®k° rasiy¡ / r¡ma lakhana s¢t¡ mana basiy¡ // 8 // s£kÀmar£pa dhari siyahi dikh¡v¡ / vika¶ar£pa dhari la´ka jar¡v¡ // 9 // bh¢mar£pa dhari asura saÆh¡r® / r¡macandra k® k¡ja sav¡r® // 10 // l¡ya saµj¢vana lakhana jiy¡y® / ¿r¢ raghuv¢ra haraÀi ura l¡y® // 11 // raghupati k¢nh¢ bahuta ba·¡y¢ / kah¡ bharata sama tuma priya bh¡y¢ // 12 // sahasa vadana tumhar° ya¿a g¡vai / asa kahi ¿r¢pati ka¸¶ha lag¡vai // 13 // sanak¡dika brahm¡di mun¢¿¡ / n¡rada ¿¡rada sahita ah¢¿¡ // 14 // yama kub®ra dikp¡la jah¡ t® / kavi k°vida kahi sakai kah¡ t® // 15 // tuma upak¡ra sugr¢va hi k¢nh¡ / r¡ma mil¡ya r¡japada d¢nh¡ // 16 // tumhar° mantra vibh¢Àa¸a m¡n¡ / la´k®¿vara bhay® saba jaga j¡n¡ // 17 // yuga sahasra y°jana para bh¡n£ // l¢ly° t¡hi madhura phala j¡n£ // 18 // prabhu mudrik¡ m®li mukha m¡h¢ / jaladhi l¡´ghi gay® acaraja n¡h¢ // 19 // durgama k¡ja jagata k® j®t® / sugama anugraha tumhar® t®t® // 20 // r¡ma duv¡r® tuma rakhav¡r® / h°tana ¡jµ¡ binu pai s¡r® // 21 // saba sukha lahai tumh¡r¢ ¿aran¡ / tuma rakÀaka k¡h£ k° ·aran¡ // 22 // ¡pana t®ja samh¡r° ¡pai / t¢n°Æ l°ka h¡´kat® k¡mpai // 23 // bh£ta pi¿¡ca nika¶a nahi ¡vai / mah¡v¢ra jaba n¡ma sun¡vai // 24 // n¡sai r°ga harai saba p¢r¡ / japata nirantara hanumata v¢r¡ // 25 // sa´ka¶a s® hanum¡na chu·¡vai / mana krama vacana dhy¡na j° l¡vai // 26 // saba para r¡ma tapasv¢ r¡j¡ / tinak® k¡ja sakala tuma s¡j¡ // 27 // aura man°ratha j° koyi l¡vai / t¡su amita j¢vana phala p¡vai // 28 // c¡r°Æ yuga prat¡pa tumh¡r¡ / hai prasiddhi jagata ujiy¡r¡ // 29 // s¡dhu santa k® tuma rakhav¡r® / asura nikandana r¡ma dul¡r® // 30 //

aÀ¶asiddhi nava nidhi k® d¡t¡ / asa vara d¢na j¡nak¢ m¡t¡ // 31 // r¡ma ras¡yana tumhar® p¡s¡ / s¡dara tuma raghupati k® d¡s¡ // 32 // tumhar® bhajana r¡ma k° p¡vai / janma janma k® du:kha bisar¡vai // 33 // aÆtak¡la raghupati pura j¡y¢ / jah¡ janmi hari bhakta kah¡y¢ // 34 // aura d®vat¡ citta na dharay¢ / hanumata s®yi sarva sukha karay¢ // 35 // sa´ka¶a ka¶ai mi¶ai saba p¢r¡ / j° sumirai hanumata bala v¢r¡ // 36 // jai jai jai hanum¡na gos¡y¢ / k¤p¡ kar° gurud®va ki n¡y¢ // 37 // yaha ¿ata b¡ra p¡¶hakara j°y¢ / ch£¶ahi bandi mah¡sukha h°y¢ // 38 // j° yaha pa·hai hanum¡na c¡l¢s¡ / h°ya siddhi s¡kh¢ gaur¢s¡ // 39 // tulas¢d¡sa sad¡ haric®r¡ / k¢jai n¡tha h¤daya maha ·®r¡ // 40 //

pavana tanaya sa´ka¶a harana / ma´gala m£rati r£pa // r¡malakhana s¢t¡ sahita / h¤daya basahu sura bh£pa //