Sie sind auf Seite 1von 25

%#2+61.7.

+++

*89(518/ù,$'0,1,675$ ,$38%/,& &(175$/

6HF LXQHD*XYHUQXO5RPkQLHL

 6FXUW LVWRULF DVXSUD LQVWLWX LHL *XYHUQXO VDX &RQVLOLXO GH PLQLúWUL D DS UXW R

GDW FX SULPHOH FRQVWLWX LL PRGHUQH úL FX GLVFLSOLQD úL FX UDPXUD GH GUHSW ± GUHSWXO

DGPLQLVWUDWLY 2ULJLQHD VD SURYLQH vQ PXOWH FD]XUL GLQ YHFKLOH ³&RQVLOLL DOH UHJHOXL´

GHQXPLWHFXULDUHJLV

&RUSXO GH FRQVLOLHUL DL PRQDUKXOXL SH P VXU FH VRFLHWDWHD D HYROXDW VD

WUDQVIRUPDW vQWUXQ FRUS GH VSHFLDOLúWL IRUPkQG FODVD PDULORU GUHJ WRUL D PDULORU

IXQF LRQDULVDXPLQLúWULFXPVXQWGHQXPL LPRGHUQ 

&XULDOHJLVDGHYHQLWFXWLPSXOXQYHULWDELO&RQVLOLXLDUFRQVLOLHULLVSHFLDOL]D LDX

GHYHQLW ³PLQLúWUL´ DVWIHO F D OXDW QDúWHUH &RQVLOLXO GH PLQLúWUL &kW SULYHúWH QDWXUD

MXULGLF D³6IDWXOXLGRPQHVF´GLQ ULOH5RPkQHvQSHULRDGDIHXGDOLVPXOXLVHVXV LQHF

DFHVWDQXDUILFRQVWLWXLWXQDSDUDWDGPLQLVWUDWLYFLPDLGHJUDE XQ³PLQL3DUODPHQW´

8Q YHULWDELO *XYHUQ URPkQ vQWkOQLP VXE GRPQLD SULPXOXL GRPQLWRU DO 5RPkQLHL

PDL vQWkL ³3ULQFLSDWHOH URPkQH XQLWH´ $OH[DQGUX ,RDQ &X]D GDU DSDUL LD IXQF LHL GH

PLQLVWUX úL LPSOLFLW D PLQLVWHUHORU vQ DFFHS LXQHD PRGHUQ SUHFHGH *XYHUQXO FD

DXWRULWDWH VDX RUJDQ DO 6WDWXOXL FD VXELHFW GH GUHSW SXEOLF 2 vQWkOQLP SULPD RDU

UHJOHPHQWDW vQ 5HJXODPHQWHOH RUJDQLFH $VWIHO SULQ 5HJXODPHQWXO 2UJDQLF VD VWDELOLW

XQ QXP U GH PLQLVWHUH úL LPSOLFLW PLQLúWULL UHVSHFWLY vQ 0XQWHQLD ± 0LQLVWUXO 7UHELORU

GLQ / XQWUX PDUHOH 9RUQLF 0LQLVWUXO )LQDQ HORU 9LVWLHUXO 0DUHOH 3RVWHOQLF

6HFUHWDUXO GH 6WDW RUL 0LQLVWUXO GH ([WHUQH DFWXDOPHQWH /RJRI WXO 0LQLVWUXO GUHSW LL

VDXDFXPDO-XVWL LHL /RJRI WXOSULFLQLORU%LVHULFHúWL6S WDUXO PLQLVWUXORUGLQLL 

7RW 5HJXODPHQWHOH RUJDQLFH UHJOHPHQWHD] DúD QXPLWXO ³6IDW DO PLQLúWULORU´ úL

6IDWXO DGPLQLVWUDWLY ³6IDWXO DGPLQLVWUDWLY HVWH R LQVWLWX LH LQWHUPHGLDU vQWUH WUDGL LRQDO

FXULD OHJLV úL *XYHUQ´ +RW UkULOH 6IDWXOXL DGPLQLVWUDWLY GHYHQHDX H[HFXWRULL QXPDL

GXS DSUREDUHDORUGHF WUH'RPQ

(YROX LD LQVWLWX LHL *XYHUQXOXL vQ DFFHS LXQH SUH]HQW UHSUH]LQW R LVWRULH

LQWHUHVDQW D YLH LL SROLWLFH GLQ ILHFDUH DU UH]XPkQGXQH GUHSWXO FD vQWUR OXFUDUH

XOWHULRDU V QH RSULP PDL SURIXQG vQ DFHDVW GLUHF LH 'DU UHIHULQGXQH OD *XYHUQXO vQ

DFFHS LXQHD GH DVW ]L WUHEXLH DU WDW IDSWXO F SRWULYLW &RQVWLWX LHL GLQ HVWH RUJDQXO

FHQWUDO DO SXWHULL H[HFXWLYH FDUH SH ED]D SURJUDPXOXL VDX GH JXYHUQDUH GH]E WXW vQ3HQWUXDP QXQWH$,RUJRYDQ7UDWDW«YRO,,SDJúLXUP WRDUHDFXWULPLWHULOHFRQH[H

LGHPSDJ

3HQWUXDP QXQWHYH]L$,RUJRYDQ7UDWDWYRO,,SDJúLXUP WRDUHD

,GHPSDJ
úHGLQ FRPXQ D FHORU GRX FDPHUH DOH 3DUODPHQWXOXL úL DFFHSWDW GH 3DUODPHQW DVLJXUD

UHDOL]DUHD SROLWLFLL LQWHUQH úL H[WHUQH D ULL úL H[HUFLW FRQGXFHUHD JHQHUDO D

DGPLQLVWUD LHLSXEOLFH

'XS DQXO D IRVW DGRSWDW OHJHD GH RUJDQL]DUHD D *XYHUQXOXL OHJH

FDUH D IRVW LPSOLFLW PRGLILFDW FD XUPDUH D DGRSW ULL XOWHULRDUH D DFWXDOHL &RQVWLWX LL

$FHDVW OHJH QX UHJOHPHQWHD] vQ DP QXQW RUJDQL]DUHD úL IXQF LRQDUHD *XYHUQXOXL QX

OLPLWHD] QXP UXOPLQLPVDXFHOPD[LPDOPLQLVWHUHORUVDXDOPHPEULORU*XYHUQXOXLDúD

FXP SUHYHGHD /HJHD SHQWUX RUJDQL]DUHD PLQLVWHUHORU GLQ LXOLH SXEOLFDW vQ

0RQLWRUXO2ILFLDOQUGLQDXJXVW ÌQFRQGL LLOHSHULRDGHLGHWUDQ]L LHSHFDUHR

SDUFXUJHP DFXP R OHJH GH QDWXUD FHOHL GLQ DU IL PDL SX LQ EHQHILF vQ RSLQLD

QRDVWU ILLQGF HD DU FRQGXFH OD XQ DQXPLW FRQVHUYDWRULVP vQ DGDSWDUHD FRQWLQX D

VWUXFWXULORU JXYHUQDPHQWDOH OD GLQDPLFD UHOD LLORU VRFLDOH 'H DFHHD DFWXDOD OHJH GH

RUJDQL]DUHúLIXQF LRQDUHD*XYHUQXOXL QU QXDSUHY ]XWROLPLWDUHDQXP UXOXL

GH PLQLVWHUH/DILQHOHDQXOXL SULQWUR 2UGRQDQ GH XUJHQ VD VWDELOLW F QXP UXO

PD[LP GH PLQLVWHUH V ILH GH LDU QXP UXO PHPEULORU *XYHUQXOXL GH FX H[FHS LD

3ULPXOXLPLQLVWUXH[LVWkQGúLXQ PLQLVWUXGHVWDW I U SRUWRIROLX FX URO GH FRRUGRQDUH D

PLQLVWHUHORUHFRQRPLFH

6HF LXQHD)RUPDUHD*XYHUQXOXL

 3URFHGXUD GH FRQVWLWXLUH GXS DOHJHUL 'XS FRQVWLWXLUHD 3DUODPHQWXOXL úL

GHSXQHUHD MXU PkQWXOXL GH LQYHVWLUH GH F WUH 3UHúHGLQWHOH DOHV DO 5RPkQLHL SRWULYLW OHJLL

URPkQHúLDSUDFWLFLL XOWLPLORUDQL±DOHJHULOHSUH]LGHQ LDOH úLFHOHSDUODPHQWDUHDXORF

FRQFRPLWHQW DFHVWD 3UHúHGLQWHOH 5RPkQLHL GXS FRQVXOWDUHD SDUWLGXOXL VDX IRUPD LXQLL

SROLWLFH FDUH DUH PDMRULWDWHD DEVROXW vQ 3DUODPHQW VDX vQ FD] FRQWUDU D SDUWLGHORU

SDUODPHQWDUH GHVHPQHD] XQ FDQGLGDW OD IXQF LD GH SULPPLQLVWUX &DQGLGDWXO GHVHPQDW

DUH REOLJD LD GH D FHUH YRWXO GH vQFUHGHUH DO 3DUODPHQWXOXL DVXSUD SURJUDPXOXL GH

JXYHUQDUHúLDOLVWHLFXPHPEULLGRUL LDL*XYHUQXOXL7HUPHQXOSHQWUXYRWXOGHvQFUHGHUH

HVWH GH ]LOH GH OD GDWD LQYHVWLULL 3URJUDPXO úL OLVWD VH GH]EDW GH FHOH GRX FDPHUH DOH

3DUODPHQWXOXL FDUH DFRUG vQFUHGHUH *XYHUQXOXL FX YRWXO PDMRULW LL GHSXWD LORU úL

VHQDWRULORU

2 GDW RE LQXW YRWXO GH vQFUHGHUH DO 3DUODPHQWXOXL 3UHúHGLQWHOH 5RPkQLHL SULQ

GHFUHW QXPHúWH *XYHUQXO vQ LQWHJUDOLWDWHD VD 0HPEULL *XYHUQXOXL GXS QXPLUH GHSXQH

MXU PkQWXO GH FUHGLQ úL GHYRWDPHQW PRPHQW FH FRQVWLWXLH vQFHSHUHD H[HUFL LXOXL

PDQGDWXOXL*XYHUQXOXLYH]L &RGXO$GPLQLVWUDWLY±FXOHJHUHGHDFWHQRUPDWLYHGHUHJOHPHQWDUHDDGPLQLVWUD LHLúLFRPHQWDULLOHSURI3DXO

1HJXOHVFX5RPXO%RLOD*K$HH[LDQX%XF,QVWLWXWXOGHDUWHJUDILFH³9UHPHD´VWU&DUROQU

+RW UkUHD3DUODPHQWXOXL5RPkQLHLQUSULYLQGDFRUGDUHDQHvQFUHGHULL*XYHUQXOXLvQ02Q


&RPSRQHQ D*XYHUQXOXL/HJHDIXQGDPHQWDO &RQVWLWX LDSUHYHGHvQDUW

DOLQ F *XYHUQXO HVWH IRUPDW GLQ 3ULPXOPLQLVWUX PLQLúWUL úDL DO L PHPEUL VWDELOL L SULQ

OHJH RUJDQLF /HJHD YRUEHúWH úL GH PLQLúWUL GH VWDW PLQLúWUL úL VHFUHWDUL GH VWDW

$FWXDOXO *XYHUQ FRQVWLWXLW vQ GHFHPEULH HVWH FRPSXV GLQ SULPXOPLQLVWUX SDWUX

PLQLúWULGHVWDWGLQFDUHWUHLVXQWWLWXODULGHSRUWRIROLLúLPLQLúWULQHH[LVWkQGúLVHFUHWDULGH

VWDWFDPHPEULDL*XYHUQXOXL

&RQGL LLOHOHJDOHSHQWUXDILPHPEUXDO*XYHUQXOXL

3RDWH IL PHPEUX DO *XYHUQXOXL SHUVRDQD FH DUH FDSDFLWDWHD GH H[HUFL LX GHSOLQ 

HVWH QXPDL FHW HDQ URPkQ úL DUH GRPLFLOLXO vQ 5RPkQLD úL H[HUFL LXO GUHSWXULORU

HOHFWRUDOH $UW GLQ &RQVWLWX LH VWDELOHúWH LQFRPSDWLELOLW LOH IXQF LHL GH PHPEUX DO

*XYHUQXOXL úL DQXPH FX H[HUFLWDUHD DOWHL IXQF LL SXEOLFH GH DXWRULWDWH ± SUHIHFW SULPDU

FRQVLOLHU ORFDO VDX MXGH HDQ 3UHúHGLQWH DO &RQVLOLXOXL -XGH HDQ 3UHúHGLQWH DO &RQVLOLXOXL

GH $GPLQLVWUD LH DO 6RFLHW LL GH 5DGLRGLIX]LXQH HWF 1X H[LVW LQFRPSDWLELOLWDWH vQWUH

FDOLWDWHDGHPHPEUXDO*XYHUQXOXLúLFHDGHGHSXWDWVDXVHQDWRU3ULQOHJHVHSRWVWDELOLúL

DOWHVLWXD LLGHLQFRPSDWLELOLW L

ÌQFHWDUHD IXQF LHL GH PHPEUX DO *XYHUQXOXL DUH ORF FD XUPDUH D SLHUGHULL

GUHSWXULORU HOHFWRUDOH SULQ UHYRFDUH SULQ GHPLVLH SULQ GHFHV VDX DOWH VLWXD LL VWDELOLWH GH

OHJHÌQFD]GHGHPLVLH3UHúHGLQWHOH5RPkQLHLLDDFWGHGHPLVLDUHVSHFWLYXOXLPHPEUXDO

*XYHUQXOXL úL FRQVWDW YDFDQWDUHD SRVWXOXL QX FXP VH vQWkPSO GH UHJXO FkQG GHFUHWXO

SUHúHGLQWHOXL LD úL DFW GH GHPLVLH úL vQ DFHODúL WLPS vO HOLEHUHD] GLQ IXQF LH 9DFDQWDUHD

SRVWXOXLREOLJ SHSULPXOPLQLVWUXV IDF SURSXQHUH3UHúHGLQWHOXL5RPkQLHLGHQXPLUHD

XQXL QRX PHPEUX DO *XYHUQXOXL ÌQ FD] GH UHPDQLHUH JXYHUQDPHQWDO vQORFXLUHD XQXLD

VDX PDL PXOWRU PHPEUL DL *XYHUQXOXL VH IDFH GXS DFHHDúL SURFHGXU GHPLVLRQDUXO

SUH]LQW FHUHUHDGHGHPLVLH3ULPXOXL0LQLVWUXFDUHRvQDLQWHD] 3UHúHGLQWHOXLúLvQDFHODúL

WLPSSURSXQHXQQRXWLWXODUSHQWUXIXQF LDU PDV DVWIHOYDFDQW 

2UJDQL]DUHD LQWHUQ VDX VWUXFWXUD IXQF LRQDO D *XYHUQXOXL 6H UHDOL]HD]

SULQ KRW UkUH D *XYHUQXOXL XUP ULQGXVH FD vQ UDSRUW FX QXP UXO PLQLVWHUHORU FX

FRQ LQXWXO SURJUDPXOXL GH JXYHUQDUH DFFHSWDW GH 3DUODPHQW úL DOWH FRQVLGHUHQWH V VH

UHDOL]H]HRVWUXFWXU IOH[LELO RSHUD LRQDO úLHILFLHQW 6SUHH[HPSOXODvQFHSXWXODFHVWXL

DQ ± ± *XYHUQXO D DGRSWDW PDL PXOWH KRW UkUL vQ DFHDVW GLUHF LH UHGXFkQGXVH

QXP UXO IXQF LRQDULORU úL DO FHOXLODOW SHUVRQDO DQJDMDW vQ VWUXFWXULOH *XYHUQXOXL GDU úL vQ

GLUHF LDUHGXFHULLQXP UXOXLGHGHSDUWDPHQWHDJHQ LLQD LRQDOHGLUHF LLHWFXUP ULQGXVH

SULQDFHVWHP VXULvQO WXUDUHDXQRUVWUXFWXULSDUDOHOHVDXDXQRUVWUXFWXULI U RVXILFLHQW

³vQF UF WXU ´ D RELHFWXOXL GH DFWLYLWDWH 'LQ S FDWH DFHVW SURJUDP vQFHSXW vQ PDUH IRU

QXDIRVWILQDOL]DWúLDPSXWHDVSXQHFKLDUDEDQGRQDWGLQPRWLYHGHQHvQ HOHVSULQWUHFDUH

³DOJRULWPXO SROLWLF´ SULRULWDWH vQ DOWH GRPHQLL úL DVWIHO OLSVD GH WLPS úL DOWHOH SH FDUH OH

YRPDQDOL]DvQYLLWRUXOFXUVFHYLOSURSXQHP
6HF LXQHD0RGXOGHOXFUXDO*XYHUQXOXL

3UHOLPLQDULL

*XYHUQXO UHSUH]LQW DXWRULWDWHD FHQWUDO FHD PDL LPSRUWDQW vQ GRPHQLLOH

DGPLQLVWUD LHL HO U VSXQGH GH vQWUHDJD DGPLQLVWUD LH D ULL LQGLIHUHQW F R DQXPLW

VWUXFWXU LQVWLWX LH DGPLQLVWUDWLY IXQF LRQHD] vQ VWUXFWXUD ³PDUH´ D DGPLQLVWUD LHL

*XYHUQDPHQWDOH VDX IDFH SDUWH GLQ DXWRULW LOH DXWRQRPH FHQWUDOH VDX ORFDOH DUW GLQ

&RQVWLWX LHODFDUHDPPDLI FXWUHIHULUHREOLJkQGXOvQDFHVWVHQV

*XYHUQXO HVWH R DXWRULWDWH SXEOLF FROHJLDO D F UHL DFWLYLWDWH VH GHVI úRDU vQ

úHGLQ HSHULRGLFHvQSOHQVDXvQELURXOH[HFXWLYùHGLQ HOHvQSOHQDOH*XYHUQXOXLSRWULYLW

PRGXOXLGHOXFUXDGRSWDWGHDFHVWDDXORFV SW PkQDO

ÌQWUXQ DVWIHO GH PRG GH OXFUX *XYHUQXO DGRSW KRW UkUL FX FDUDFWHU QRUPDWLY FX

FDUDFWHULQGLYLGXDOVDXDFWHFXFDUDFWHUSROLWLFFXPDUILVROLFLWDUHDXQXLYRWGHvQFUHGHUH

DIRUP ULLXQHLFRPLVLLGHDQFKHW 

ùHGLQ D GH *XYHUQ VH FRQYRDF GH SULPXOPLQLVWUX LDU vQ OLSVD DFHVWXLD GH

PLQLVWUXO GH VWDW GHVHPQDW GH SULPXOPLQLVWUX 3HQWUX FD *XYHUQXO V SRDW OXD GHFL]LL

HVWH QHFHVDU SUH]HQ D D FHO SX LQ MXP WDWH SOXV XQXO GLQWUH PHPEULL V L /D úHGLQ HOH

V SW PkQDOHDOH*XYHUQXOXLSRWSDUWLFLSDúLDOWHSHUVRDQHFXPDUILVHFUHWDULGH VWDWGHOD

GLIHULWH PLQLVWHUH SUHúHGLQ LL $XWRULW LORU QD LRQDOH GLQ GRPHQLXO FRPXQLFD LLORU

WXULVPXOXLHWFVDXVSHFLDOLúWLvQIXQF LHGHRELHFWXOGH]EDWHULORU/LVWDSHUVRDQHORUDOWHOH

GHFkW PHPEULL *XYHUQXOXL VH VWDELOHúWH GH SULPXOPLQLVWUX RUL GH 6HFUHWDUXO *HQHUDO DO

*XYHUQXOXLGXS FD]

'H]EDWHULOHDVXSUDSURLHFWHORU GHDFWHQRUPDWLYHRULLQGLYLGXDOH FDUH IDF SDUWH GLQ

RUGLQHDGH]LD*XYHUQXOXL VHFRQVHPQHD] vQVWHQRJUDPDGH úHGLQ D*XYHUQXOXLFDUH

ODVIkUúLWXOúHGLQ HLHVWHFHUWLILFDW GH6HFUHWDUXO*HQHUDODO*XYHUQXOXL

*XYHUQXOVHSRDWHvQWUXQLúLvQúHGLQ H[WUDRUGLQDU ODLQL LDWLYDSULPXOXLPLQLVWUX

RUL GH FkWH RUL HVWH QHYRLH DSOLFkQGXVH DFHOHDúL UHJXOL vQ FHHD FH SULYHúWH GH]EDWHULOH úL

PRGXOGHDGRSWDUHDKRW UkULORU

3UHúHGLQWHOH5RPkQLHLSRDWHOXDSDUWHOD úHGLQ HOH *XYHUQXOXL vQ FRQGL LLOH DU WDWH

ODFDSLWROXOUH]HUYDW3UHúHGLQWHOXL5RPkQLHL

%LURXOH[HFXWLYDO*XYHUQXOXLHVWH R VWUXFWXU UHVWUkQV D *XYHUQXOXL IRUPDW

GLQ SULPXOPLQLVWUX PLQLúWUL GH VWDW úL PLQLVWUXO ILQDQ HORU DYkQG FD PLVLXQH UH]ROYDUHD

RSHUDWLY D FKHVWLXQLORU FXUHQWH VDX GLVFXW ULL úL DUPRQL] ULL SR]L LLORU SHQWUX úHGLQ D vQ

SOHQD*XYHUQXOXL'HDVHPHQHD%LURXOH[HFXWLYXUP UHúWHPRGXOvQFDUHVXQWH[HFXWDWH

KRW UkULOH *XYHUQXOXL 3ULQ +RW UkUHD GH *XYHUQ FH VWDELOHúWH FRPSHWHQ HOH %LURXOXL

H[HFXWLY VH SRW VWDELOL úL DOWH DWULEX LL DOH DFHVWXLD SUHFXP úL PRGXO GH OXFUX $WkW

&RQVWLWX LD FkW úL OHJHD GH RUJDQL]DUH D *XYHUQXOXL QX SUHY G SRVLELOLWDWHD SHQWUX %LURXO

H[HFXWLYGHDHPLWHDFWHMXULGLFHFXFDUDFWHUQRUPDWLYVDXLQGLYLGXDO7RWXúLFRQVLGHU P

F P VXULOH VWDELOLWH GH %LURXO H[HFXWLY SRW vPEU FD vQ DQXPLWH VLWXD LL IRUPD XQRU
³GHFL]LL´DOHSULPXOXLPLQLVWUXRULSRWFRQVWLWXLRVDWXUDKRW UkULORUGLQSOHQXO*XYHUQXOXL

$FWLYLWDWHD *XYHUQXOXL VH GHVI úRDU vQ ED]D SURJUDPXOXL GH JXYHUQDUH FH UHSUH]LQW

IXQGDPHQWXO SROLWLF DO DF LXQLORU VDOH 'H DFHHD UHVSRQVDELOLWDWHD SHQWUX QHvPSOLQLUHD

SURJUDPXOXL SROLWLF DFFHSWDW GH 3DUODPHQW UHYLQH vQ vQWUHJLPH *XYHUQXOXL ÌQ SULQFLSLX

PDQGDWXO *XYHUQXOXL HVWH GH DQL GDU HO SRDWH vQFHWD úL vQDLQWH GH WHUPHQ 0DQGDWXO

vQFHSH R GDW FX QXPLUHD *XYHUQXOXL SULQ GHFUHW DO 3UHúHGLQWHOXL 5RPkQLHL úL GHSXQHUHD

GH F WUH WR L PHPEULL *XYHUQXOXL D MXU PkQWXOXL GH FUHGLQ vQ ID D úHIXOXL VWDWXOXL úL

vQFHWHD] OD GDWD YDOLG ULL DOHJHULORU SDUODPHQWDUH JHQHUDOH ÌQWUH GDWD YDOLG ULL DOHJHULORU

JHQHUDOH úL GDWD QXPLULL QRXOXL JXYHUQ *XYHUQXO SUHFHGHQW YD FRQWLQXD V IXQF LRQH]H

DYkQG FD DWULEX LL SULQFLSDOH JHVWLRQDUHD FXUHQW D WUHEXULORU SXEOLFH I U D PDL SXWHD

HPLWH DFWH FX FDUDFWHU GH UHJOHPHQWDUH LPSRUWDQW DúD FXP VD vQWkPSODW UHFHQW vQ

GHFHPEULH FkQG SH IRQGXO XQRU ³JDIH´ PDMRUH SH OkQJ DEX]XO 3UHúHGLQWHOXL GH D

VHVXEVWLWXL3DUODPHQWXOXLúLDOUHYRFDGLUHFW SH 3ULPXOPLQLVWUX FHHD FH D GXV SUDFWLF OD

vQFHWDUHD PDQGDWXOXL *XYHUQXOXL 5DGX 9DVLOH D XUPDW XQ QRX DEX] vQ VHQVXO F D QXPLW

XQ SULPPLQLVWUX LQWHULPDU DO XQXL *XYHUQ FRPSXV GLQ IRúWLL PLQLúWUL DL FDELQHWXOXL

DQWHULRU ³*XYHUQ´ FH D DGRSWDW DFWH QRUPDWLYH LPSRUWDQWH LQFOXVLY RUGRQDQ H GH

XUJHQ FHHDFHUHSUH]LQW OLSV GHSURIHVLRQDOLVPúLQHVRFRWLUHDJUDY úLFRQGDPQDELO

D OHJLL IXQGDPHQWDOH 2ULFXP VLWXD LD GLQ GHFHPEULH VSHU P F YD UHSUH]HQWD vQWU

DGHY URH[FHS LHVLQJXODU úLGHQHUHSHWDWYUHRGDW 

 3ULPXO PLQLVWUX DO *XYHUQXOXL GHúL GH PXOWH RUL VH XWLOL]HD] VLQWDJPD

³3ULPXOPLQLVWUXDO5RPkQLHL´vQUHDOLWDWHvQFRQIRUPLWDWHFXOHJHDIXQGDPHQWDO úLOHJHD

 SULPXO PLQLVWUX HVWH DO *XYHUQXOXL 5RPkQLHL FHHD FH HYLGHQ LD] F DXWRULWDWHD

H[HFXWLY VXSUHP RUHSUH]LQW DO WXUL GH3UHúHGLQWHOH 5RPkQLHL*XYHUQXOúL QX3ULPXO

0LQLVWUXFDUHFRQVWLWXLHFHHDFHVHFKHDP ³FHLGRLFDSLDL([HFXWLYXOXLELFHIDO´3ULPXO

PLQLVWUX HVWH úHIXO JXYHUQXOXL úLO UHSUH]LQW vQ UHOD LL H[WHULRDUH FX 3UHúHGLQWHOH

5RPkQLHL 3DUODPHQWXO &XUWHD 6XSUHP GH -XVWL LH &XUWHD &RQVWLWX LRQDO &XUWHD GH

&RQWXULSDUWLGHOHSROLWLFHVLQGLFDWHHWF

3ULPXO PLQLVWUX QX HVWH WLWXODUXO XQXL SRUWRIROLX PLQLVWHULDO HO DYkQG UROXO GH D

FRRUGRQD DFWLYLWDWHD PHPEULORU *XYHUQXOXL GDU vQ SHULRDGH GH FUL] RUL GLQ PRWLYH

WHKQLFH úL RSHUDWLYH SRDWH SHQWUX R SHULRDG GH WLPS V GH LQ úL XQ DQXPLW SRUWRIROLX

FRQVWLWX LDVDXOHJHDRUJDQLF QHLQWHU]LFkQGXLDFHVWIDSW

3ULPXOPLQLVWUX HVWH DMXWDW GH XQ DSDUDW GH OXFUX SURSULX IRUPDW GLQ FRQVLOLHUL

SXUW WRUL GH FXYkQW FRUS GH FRQWURO DOWH VWUXFWXUL QHFHVDUH XQHL EXQH LQIRUP UL úL

FRQVXOW UL DVXSUD GHFL]LLORU FH XUPHD] D IL VXSXVH DSURE ULL *XYHUQXOXL HWF 6WUXFWXUD

DFHVWXL DSDUDW VH DSURE SULQ KRW UkUH GH JXYHUQ LDU QXPLUHD VH IDFH SULQ GHFL]LH D

SULPXOXLPLQLVWUX

 6HFUHWDULDWXO *HQHUDO DO *XYHUQXOXL ± UHSUH]LQW R VWUXFWXU LPSRUWDQW D

*XYHUQXOXL 6HFUHWDUXO *HQHUDO DUH UDQJ GH PLQLVWUX I U D IDFH SDUWH GLQ *XYHUQ 5ROXO
6HFUHWDUXOXL *HQHUDO úL DO 6HFUHWDULDWXOXL *HQHUDO DO *XYHUQXOXL VH VWDELOHúWH SULQ

KRW UkUHD GH *XYHUQ LQkQG VHDPD F vQWUHDJD DFWLYLWDWH WHKQLFROHJLVODWLY úL

RUJDQL]DWRULF D*XYHUQXOXLWUHEXLHV VHGHVI úRDUHvQFRQGL LLGLQWUHFHOHPDLEXQHúLV

DVLJXUH FRQWLQXLWDWHD DFHVWHL DFWLYLW L ÌQ RSLQLD QRDVWU IXQF LD GH 6HFUHWDU *HQHUDO DO

*XYHUQXOXL DU WUHEXL V ILH R IXQF LH GH UHSUH]HQWDUH SURIHVLRQDO úL QX XQD SROLWLF FXP

VHvQWkPSO vQSUH]HQW

$WULEX LLOH*XYHUQXOXL

$WULEX LLOH*XYHUQXOXLOHUHJ VLPvQSULPXOUkQGvQOHJHDRUJDQLF GHRUJDQL]DUHúL

IXQF LRQDUH QU vQ &RQVWLWX LD 5RPkQLHL vQ DOWH OHJL RUJDQLFH VDX RUGLQDUH FH

SUHY G ILHFDUH DQXPLWH DWULEX LL LQFOXVLY vQ $FRUGXO HXURSHDQ LQVWLWXLQG R DVRFLHUH vQWUH

5RPkQLDSHGHRSDUWH&RPXQLW LOHHXURSHQHúLVWDWHOH PHPEUHDOH DFHVWRUD SHGHDOW

SDUWHVHPQDWOD%UX[HOOHVODIHEUXDULHúLLQWUDWvQYLJRDUHODIHEUXDULHvQ

XUPDUDWLILF ULLOXLGH3DUODPHQWXO5RPkQLHLSULQ/HJHDQGLQDSULOLHSXEOLFDW

vQ02DO5RPkQLHLSDUWHD,QDSULOLH

3ULQFLSDOHOHDWULEX LLDOH*XYHUQXOXLSULYHVFGRPHQLLSUHFXP

‰ SROLWLFDLQWHUQ 

‰ SROLWLFDH[WHUQ LQFOXVLYvQGRPHQLXOLQWHJU ULLHXURDWODQWLFH

‰ DOWHGRPHQLL

ÌQFHHDFHSULYHúWHSROLWLFDLQWHUQ *XYHUQXODVLJXU H[HFXWDUHDOHJLORUFRQGXFH

FRRUGRQHD] úL FRQWUROHD] DFWLYLWDWHD PLQLVWHUHORU úL D DOWRU DXWRULW L LQVWLWX LL DOH

DGPLQLVWUD LHL SXEOLFH FHQWUDOH VDX ORFDOH vQ OLPLWHOH GLVSR]L LLORU OHJDOH FX UHVSHFWDUHD

DXWRQRPLHL FHQWUDOH VDX ORFDOH D GHVFHQWUDOL] ULL úL GHVFRQFHQWU ULL DGPLQLVWUDWLYH ÌQ

FDGUXO FRQWUROXOXL LHUDUKLF GH VXERUGRQDUH *XYHUQXO DUH FRPSHWHQ D GH D DQXOD DFWHOH

DXWRULW LORU VXERUGRQDWH P VXU FH QX PDL SRDWH IL DSOLFDW vQ FD]XO FRQWUROXOXL GH

DXWRULWDWH FkQG *XYHUQXO SRDWH vQ DQXPLWH FD]XUL V VXVSHQGH DFWHOH DXWRULW LORU vQ

FDX] XUPkQG FD RUJDQHOH GH MXULVGLF LH V VH SURQXQ H 2 SUDFWLF GH GDW UHFHQW 

H[WUHPGHSHULFXORDV SHQWUXGHPHUVXOGHPRFUDWLFFHVHFDXW DILLQVWDXUDWvQ5RPkQLDR

UHSUH]LQW DF LXQHD *XYHUQXOXL SH FDOHD RUGRQDQ HORU GH XUJHQ VLWXD LL vQ FDUH

*XYHUQXO DQLPDW GH VHQWLPHQWH QX WRFPDL GHPRFUDWLFH LD P VXUL FX FDUDFWHU XUJHQW

VXEVWLWXLQGXVH 3DUODPHQWXOXL FXP VD vQWkPSODW UHFHQW vQ FD]XO &RPLVLHL 1D LRQDOH D

9DORULORU 0RELOLDUH $VWIHO SRWULYLW DUW GLQ /HJHD VD vQILLQ DW &RPLVLD

1D LRQDO D 9DORULORU 0RELOLDUH DXWRULWDWH DGPLQLVWUDWLY DXWRQRP FX SHUVRQDOLWDWH

MXULGLF FHúLH[HUFLW DXWRULWDWHDSHvQWUHJWHULWRULXQD LRQDO$UWVWDELOHúWHF &190

HVWH FRPSXV GLQ PHPEUL LQFOXVLY SUHúHGLQWHOH úL YLFHSUHúHGLQWHOH FDUH VXQW QXPL L úL

SRW IL UHYRFD L GH F WUH 3DUODPHQW vQ úHGLQ FRPXQ D FHORU GRX &DPHUH 3ULQWUR

UHFHQW 2UGRQDQ GH 8UJHQ *XYHUQXO  úLD VWDELOLW FRPSHWHQ H[FHS LRQDO vQWUXQ

GRPHQLXUH]HUYDWUHJOHPHQW ULLSULQOHJHRUJDQLF SHQWUXDúLPRWLYDP VXUDQHOHJDO GH/HJHDQSULYLQGYDORULOHPRELOLDUHúLEXUVHOHGHYDORULDIRVWSXEOLFDW vQ02SDUWHD,QUGLQ


GHPLWHUHDPHPEULORU&RPLVLHL1D LRQDOHD9DORULORU0RELOLDUH

$WULEX LL SULYLQG FRQGXFHUHD úL FRQWUROXO DXWRULW LL PLQLVWHUHORU úL FHORUODOWH

DXWRULW LDGPLQLVWUDWLYH

ÌQ FDWHJRULD GH RUJDQH DGPLQLVWUDWLYH SH FDUH OH SRDWH FRQGXFH úL FRQWUROD

*XYHUQXO WUHEXLH I FXW GLVWLQF LD GXS FXP DFHVWHD VH J VHVF XQHRUL VXE DXWRULWDWHD

*XYHUQXOXL VDX vQ VXERUGLQHD OXL UHVSHFWLY GXS FXP VXQW RUJDQL]DWH FD VWUXFWXUL

PLQLVWHULDOH JXYHUQDPHQWDOH VDX FD VWUXFWXUL DXWRQRPH ÌQ IXQF LH GH DFHDVW VLWXD LH GH

SR]L LDRUJDQHORUvQFDGUXOVLVWHPXOXLDGPLQLVWUD LHLSXEOLFHVHSXQHúLSUREOHPDJUDGXOXL

GHVXERUGRQDUHúLvQFRQVHFLQ DVSD LXOXLDGPLQLVWUDWLYGHFRQWUROÌQWHPHLXODUWGLQ

&RQVWLWX LH *XYHUQXOXL vL UHYLQH PLVLXQHD DVLJXU ULL FRQGXFHULL JHQHUDOH D DGPLQLVWUD LHL

SXEOLFH úL HIHFWX ULL XQXL FRQWURO DVXSUD DFHVWHLD vQ P VXUD vQ FDUH SULQ OHJHD GH

RUJDQL]DUH D DXWRULW LL UHVSHFWLYH V QX VH SUHYDG F QXPDL 3DUODPHQWXO VDX

3UHúHGLQWHOH 5RPkQLHL SRW FRQWUROD DFHD DXWRULWDWH FXP HVWH FD]XO 6RFLHW LL 5RPkQH GH

7HOHYL]LXQHD&RPLVLHL1D LRQDO D9DORULORU0RELOLDUHúLDOWHOH

'H DVHPHQHD FRQWUROXO *XYHUQXOXL VH vQWLQGH úL DVXSUD DXWRULW LORU DXWRQRPH DOH

DGPLQLVWUD LHLSXEOLFHORFDOHSULQLQWHUPHGLXOSUHIHF LORUFDUHH[HUFLW DWULEXWHOHGHWXWHO

DGPLQLVWUDWLY I U D SXWHD DQXOD DFWHOH QHOHJDOH VDX DSDUHQW QHOHJDOH DOH DFHVWRUD FL

DYkQGFRPSHWHQ DGHDFHUHLQVWDQ HORUGHFRQWHQFLRVDGPLQLVWUDWLYV VHSURQXQ HDVXSUD

OHJDOLW LL DFWHORU DGPLQLVWUDWLYH /HJHD PDL SUHYHGH F GLQ PRPHQWXO vQ FDUH DFWXO

DGPLQLVWUDWLY HVWH DWDFDW OD LQVWDQ D GH FRQWHQFLRV DGPLQLVWUDWLY DFHVWD HVWH VXVSHQGDW GH

GUHSW DUWDOLQGLQ/HJHDDGPLQLVWUD LHLSXEOLFHORFDOHQUUHSvQ 

$FWLYLWDWHD GH FRQWURO DVXSUD DFWLYLW LL DXWRULW LORU DGPLQLVWUD LHL SXEOLFH ORFDOH

H[HUFLWDW GH F WUH *XYHUQ XUP UHúWH DVLJXUDUHD XQLW LL GH DF LXQH D vQWUHJXOXL VLVWHP GH

RUJDQH DGPLQLVWUDWLYH HYLWDUHD GXEOHL vQWUHEXLQ UL DGLF D SDUDOHOLVPHORU XQRU VWUXFWXUL

DGPLQLVWUDWLYH ± H[HPSOX *DUGD )LQDQFLDU VWUXFWXULOH SROL LHL HFRQRPLFH úL VWUXFWXULOH

FRQWUROXOXL ILQDQFLDU GH VWDW GLQ FDGUXO 'LUHF LLORU MXGH HQH DOH )LQDQ HORU SXEOLFH DX vQ

PDUHSDUWHDWULEX LLSDUDOHOHFHHDFHGXFHODVF GHUHDHILFLHQ HLFRQWUROXOXL

,QL LDWLYDOHJLVODWLY ±DWULEX LHPDMRU D*XYHUQXOXL

&RQIRUP /HJLL GH RUJDQL]DUH D *XYHUQXOXL úL D &RQVWLWX LHL DFHVWD DUH GUHSW GH

LQL LDWLY OHJLVODWLY DWULEX LH FH DMXW OD SXQHUHD vQ SUDFWLF D SURJUDPXOXL GH JXYHUQDUH

SULQ DVLJXUDUHD FDGUXOXL QRUPDWLY JHQHUDO vQ GRPHQLX ,QL LDWLYD OHJLVODWLY D *XYHUQXOXL

WUHEXLH V LQ VHDPD GH R VHULH GH HOHPHQWH REOLJDWRULL VSHFLILFH WHKQLFLL OHJLVODWLYH

SHQWUX HODERUDUHD DFWHORU QRUPDWLYH ,QL LDWLYD OHJLVODWLY WUHEXLH V FRQGXF OD FUHDUHD

FDGUXOXLQRUPDWLYJHQHUDOXQHLEXQHJHVWLRQ ULDQHYRLORUúLLQWHUHVHORU ULL

3URLHFWHOH GH OHJH HODERUDWH GH *XYHUQ DYL]DWH GH &RQVLOLXO OHJLVODWLY VH WULPLW

VSUHDGRSWDUH3DUODPHQWXOXL

'H DVHPHQHD *XYHUQXO DUH LPSRUWDQWH DWULEXWH vQ SULYLQ D DFWLYLW LL HFRQRPLFR

ILQDQFLDUH vQ GRPHQLXO VRFLDO DO SURWHF LHL PHGLXOXL vQFRQMXU WRU FX SULYLUH OD RUGLQHD
SXEOLF úLGHDS UDUHD ULLDVLJXUDUHDXQXLQLYHOGHWUDLGHFHQWSHQWUXWR LFHW HQLLHWF

ÌQ GRPHQLXO UH]HUYDW SROLWLFLL H[WHUQH *XYHUQXO SDUWLFLS OD QHJRFLHUHD GH

WUDWDWH DFRUGXUL úL FRQYHQ LL LQWHUQD LRQDOH FH DQJDMHD] 5RPkQLD SH FDUH OH WULPLWH

3UHúHGLQWHOXL 5RPkQLHL SHQWUX VHPQDUH FDUH XUPHD] D IL VXSXVH UDWLILF ULL XOWHULRDUH D

3DUODPHQWXOXL 'H DVHPHQHD *XYHUQXO DSURE DFRUGXULOH LQWHUJXYHUQDPHQWDOH FDUH VHVHPQHD] QXPDLGLQvPSXWHUQLFLUHD3ULPXOXLPLQLVWUX 

*XYHUQXO HVWH DFHOD FDUH VWDELOHúWH GDWD DOHJHULORU JHQHUDOH SUH]LGHQ LDOH VDX

ORFDOH D DOHJHULORU SDU LDOH ORFDOH úL RUJDQL]HD] GHVI úXUDUHD FRUHFW D DFHVWRUD DUW

OLWGLQ/HJHDDUW GLQ&RQVWLWX LH 

'H DVHPHQHD *XYHUQXO DUH úL DWULEX LL vQ DOWH GRPHQLL SRWULYLW OHJLL úWLXW ILLQG

IDSWXO F QXPDL SULQ OHJH VH VWDELOHúWH R FRPSHWHQ SHQWUX XQ RUJDQ DO DGPLQLVWUD LHL

SXEOLFH

ÌQFHHDFHSULYHúWHFRPSHWHQ D*XYHUQXOXLSXWHPDU WDF DFHVWDDUHRFRPSHWHQ

WHULWRULDO QD LRQDO LDU vQ SULYLQ D FRPSHWHQ HL PDWHULDOH DFHDVWD HVWH XQD JHQHUDO FH

SUHVXSXQH F WRDWH GRPHQLLOH YLH LL HFRQRPLFRVRFLDOH SROLWLFH FXOWXUDOH HWF GDF QX

VXQW GDWH H[FOXVLY vQ FRPSHWHQ D XQRU DXWRULW L DGPLQLVWUDWLYH DXWRQRPH LQWU VXE

FRPSHWHQ DPDWHULDO D*XYHUQXOXL

$WULEX LLOH3ULPXOXLPLQLVWUX

ÌQ DIDUD DWULEX LLORU GH FRQGXFHUH D *XYHUQXOXL úL FHD GH FRRUGRQDUH D PHPEULORU

DFHVWXLD 3ULPXOPLQLVWUX UHSUH]LQW *XYHUQXO vQ UHOD LLOH FX FDPHUHOH 3DUODPHQWXOXL

LQVWLWX LLOH SXEOLFH URPkQHúWL SUH]LQW UDSRDUWH úL GHFODUD LL vQ ID D FDPHUHORU

3DUODPHQWXOXLFRQYRDF úHGLQ HOHGH*XYHUQFRQGXFHDFHVWHúHGLQ HFXH[FHS LDFD]XOXL

FkQG OD úHGLQ H SDUWLFLS 3UHúHGLQWHOH 5RPkQLHL VLWXD LH vQ FDUH DFHVWD YD FRQGXFH

úHGLQ D VHPQHD] KRW UkULOH úL FHOHODOWH DFWH DGRSWDWH GH *XYHUQ FRQYRDF úL FRQGXFH

úHGLQ HOH %LURXOXL H[HFXWLY QXPHúWH úL UHYRF GLQ IXQF LH SH FRQGXF WRULL VWUXFWXULORU

LQWHUQH DOH *XYHUQXOXL vQFHSkQG FX 6HFUHWDUXO *HQHUDO DO *XYHUQXOXL SH SURSULL

FRQVLOLHULSHVHFUHWDULLGHVWDWFDUHQXVXQWPHPEULDL*XYHUQXOXLHWF

0LQLúWULLGHVWDW$WULEX LL

5ROXO PLQLúWULORU GH VWDW FX UDQJ HFKLYDOHQW GH YLFHSULPPLQLúWUL vO UHSUH]LQW

FRRUGRQDUHD VXE FRQGXFHUHD ùHIXOXL *XYHUQXOXL D SROLWLFLL JXYHUQDPHQWDOH vQWUXQ

GRPHQLXVDXDOWXOVSUHH[HPSOXDFWXDOXO*XYHUQ±,V UHVFXDUHPLQLúWULGHVWDWGLQWUH

FDUH XQXO QX HVWH úL WLWXODU DO XQXL SRUWRIROLX PLQLVWHULDO FL DUH PLVLXQHD GH FRRUGRQDUH D

PLQLVWHUHORUHFRQRPLFRILQDQFLDUHFHLODO LILLQGúLWLWXODULDLFkWHXQXLPLQLVWHU9H]L/HJHDSULYLQGQRUPHOHGHWHKQLF OHJLVODWLY SHQWUXHODERUDUHDDFWHORUQRUPDWLYH02SDUWHD,Q

$VHYHGHD/HJHDSULYLQGvQFKHLHUHDúLUDWLILFDUHDWUDWDWHORUGHF WUH5RPkQLD±vQ02SDUWHD,

Q
$WULEX LLOHPLQLúWULORU

0LQLúWUL VXQW PHPEULL DL *XYHUQXOXL úL vQ DFHDVW FDOLWDWH SDUWLFLS OD OXDUHD

GHFL]LLORUJXYHUQDPHQWDOH 0LQLúWUL VXQWWLWXODULDLXQXL PLQLVWHUSHFDUHvOFRQGXFúLGHD

F UXL DFWLYLWDWH VXQW U VSXQ] WRUL vQ ID D vQWUHJXOXL *XYHUQ 'H DVHPHQHD PLQLúWULL

U VSXQG SROLWLF úL vQ ID D SDUWLGXOXL RUL D IRUPD LXQLL SROLWLFH FDUH LDX SURSXV úL VXV LQXW

FHHD FH QH FRQGXFH OD FRQFOX]LD F vQ FD] GH UHWUDJHUH D VSULMLQXOXL SROLWLF PLQLVWUXO YD

WUHEXLV GHPLVLRQH]HRULV ILHHOLEHUDWGLQIXQF LH GHPLV 

$WULEX LLOHFHORUODO LPHPEULDL*XYHUQXOXL±VHFUHWDULLGHVWDW

ÌQSULQFLSLXFDOLWDWHDGHPHPEUXDO*XYHUQXOXLDXQXLVHFUHWDUGHVWDW± DGMXQFWDO

PLQLVWUXOXL ± UHSUH]LQW R H[FHS LH vQ FRQILJXUD LD XQXL *XYHUQ vQ SUH]HQW QHH[LVWkQG R

DVWIHOGHVLWXD LH

6HF LXQHD$FWHOH*XYHUQXOXL

ÌQ GRFWULQ VDX FRQWXUDW GRX FDWHJRULL GH DFWH DOH *XYHUQXOXL DFWH H[FOXVLY

SROLWLFH±FXPVXQWPR LXQLOHGHFODUD LLOHHWFúLDFWHMXULGLFH

$FWHOH MXULGLFH HPLVH GH *XYHUQ vúL J VHVF UHJOHPHQWDUH vQ WRDWH ULOH $VWIHO

&RQVWLWX LD)UDQ HLVWDELOHúWHF *XYHUQXOHPLWHRUGRQDQ HúLGHFUHWHFDUHVHVHPQHD] GH

3UHúHGLQWHOH5HSXEOLFLLFHOFDUHvQSULQFLSLXFRQGXFHúHGLQ HOH*XYHUQXOXL DUWDOLQ

DUWGLQ&RQVWLWX LDIUDQFH] 

&RQVWLWX LD*HUPDQLHLSUHYHGHF *XYHUQXOIHGHUDODGRSW GHFUHWHUHJOHPHQWDUHHWF

3RWULYLW SUHYHGHULORU &RQVWLWX LHL 5RPkQLHL *XYHUQXO DGRSW KRW UkUL úL

2UGRQDQ H

+RW UkULOH*XYHUQXOXLVHHPLWvQYHGHUHDRUJDQL] ULLH[HFXW ULLOHJLORU HOH QX

SRW YHQL vQ FRQWUDGLF LH FX OHJHD VXQW VXEVHFYHQ H OHJLL +RW UkULOH *XYHUQXOXL SRW DYHD

FDUDFWHU QRUPDWLY VDX LQGLYLGXDO +RW UkULOH FX FDUDFWHU QRUPDWLY SRW IL OD UkQGXO ORU

KRW UkUL FDUH VWDELOHVF QRUPH MXULGLFH SH ED]D úL vQ YHGHUHD H[HFXW ULL OHJLL SUDFWLF

FUHHD] FDGUXO QRUPDWLY JHQHUDO SHQWUX R EXQ úL FRUHFW DSOLFDUH D OHJLL úL KRW UkUL FX

FDUDFWHU QRUPDWLY FDUH SULYHVF DSUREDUHD XQRU UHJXODPHQWH QRUPH WHKQLFH LQVWUXF LXQ

HWF$FHVWHDIDFFRUSFRPXQFXKRW UkUHD*XYHUQXOXL

+RW UkULOH FX FDUDFWHU LQGLYLGXDO DX vQ YHGHUH QXPLULOH úL HOLEHU ULOH GLQ IXQF LH

VWDELOLUHD VWDWXWXOXL SURIHVLRQDO DO XQHL SHUVRDQH DSUREDUHD UHQXQ ULL OD FHW HQLH

DFRUGDUHDFHW HQLHLHWF

'DU DúD FXP DP SUHFL]DW KRW UkULOH GH *XYHUQ VXQW VXEVHFYHQWH OHJLORU HOH

UHSUH]HQWkQG R FDWHJRULH GLVWLQFW GH DFWH DGPLQLVWUDWLYH GHQXPLWH úL ³GHFL]LL

DGPLQLVWUDWLYH´ $FHVWHD VH VXSXQ FRQWUROXOXL GH OHJDOLWDWH SRWULYLW OHJLL FRQWHQFLRVXOXL

DGPLQLVWUDWLY ILH F DX FDUDFWHU QRUPDWLY VDX LQGLYLGXDO +RW UkULOH VXQW OHJDOH VDX

QHOHJDOHvQQLFLXQFD]QHFRQVWLWX LRQDOH$PI FXWDFHDVW SUHFL]DUHvQWUXFkWGHVHRULVHIDF

DSUHFLHULDVXSUDFRQVWLWX LRQDOLW LLXQHLKRW UkULGH*XYHUQSLHU]kQGXVHGLQYHGHUHIDSWXO


F *XYHUQXO FD DXWRULWDWH H[HFXWLY DUH R FRPSHWHQ OHJDO ELQH GHWHUPLQDW LDU OXDUHD

XQHL KRW UkUL GHFODUDWH FD QHOHJDO SUHVXSXQH vQ SULPXO UkQG IDSWXO F úLD GHS úLW

FRPSHWHQ D DOWIHO VSXV D UHJOHPHQWDW vQWUXQ GRPHQLX QHDWULEXLW FRPSHWHQ HL VDOH 2

UHFHQW 2UGRQDQ GH XUJHQ D *XYHUQXOXL UHJOHPHQWHD] F *XYHUQXO vQ VLWXD LL

H[FHS LRQDOH SRDWH V GHPLW FRQGXFHUHD &RPLVLHL 1D LRQDOH D 9DORULORU 0RELOLDUH

PRGLILFkQG SULQ DFHDVWD /HJHD RUJDQLF Q SULYLQG 2UJDQL]DUHD úL IXQF LRQDUHD

EXUVHL YDORULORU PRELOLDUH FHHD FH HVWH QHFRQVWLWX LRQDO SHQWUX F DYHP vQ YHGHUH

Ä2UGRQDQ D´úLHVWHQHOHJDOILLQGF *XYHUQXOÄúLDDWULEXLW´RFRPSHWHQ FRQWUDUOHJLLúLD

SULQFLSLXOXLFRQIRUPF UXLDFRPSHWHQ DHVWHWRWGHDXQDOHJDO DGLF VWDELOLW SULQOHJH

 2UGRQDQ HOH *XYHUQXO SRDWH HPLWH RUGRQDQ H vQ GRX VLWXD LL UHVSHFWLY SH

ED]D XQHL GHOHJ UL OHJLVODWLYH SRWULYLW DUW GLQ &RQVWLWX LD GLVSXV GH 3DUODPHQW

SULQWUR OHJH VSHFLDO GH DELOLWDUH úL vQ OLPLWHOH úL FRQGL LLOH SUHY ]XWH GH DFHDVWD /HJHD

GH DELOLWDUH SUHYHGH &RQVWLWX LD WUHEXLH V VWDELOHDVF OLPLWH úL FRQGL LLOH vQ FDUH SRW IL

HPLVH DFHVWH RUGRQDQ H &kQG OHJHD GH DELOLWDUH GLVSXQH DSUREDUHD RUGRQDQ HORU GH F WUH

3DUODPHQW SkQ OD GDWD OLPLW VWDELOLW SHQWUX DELOLWDUH (VWH QHFHVDU FD V VH VWDELOHDVF

GDWD vQFHSHULL DELOLW ULL úL FHD D vQFHW ULL SHQWUX FD *XYHUQXO V QX DEX]H]H ÌQ FD]XO vQ

FDUH 2UGRQDQ HOH VXSXVH DSURE ULL 3DUODPHQWXOXL VXQW UHVSLQVH GH DFHVWD vQVHDPQ F

HIHFWHOH RUGRQDQ HL VH GHVILLQ HD] FX HIHFW UHWURDFWLY ÌQ P VXUD vQ FDUH DFHVWH HIHFWH QX

DX SUHMXGLFLDW LQWHUHVH PDUL FDUH QX PDL SRW IL UHSDUDWH UHVSLQJHUHD RUGRQDQ HL QX

DIHFWHD] UHOD LLOH VRFLDOH UHJOHPHQWDWH 2UGRQDQ D vúL PHQ LQH QDWXUD MXULGLF GH DFW

DGPLQLVWUDWLY ILLQG HPLV GH *XYHUQ FD DXWRULWDWH DGPLQLVWUDWLY FKLDU GDF

UHJOHPHQWHD] vQWUXQ GRPHQLX UH]HUYDW OHJLL vQV HOH VXQW VXSXVH FRQWUROXOXL OD

FRQVWLWX LRQDOLWDWHQXGHOHJDOLWDWH

*XYHUQXO SRDWH PRGLILFD UHYRFD VDX DEURJD R 2UGRQDQ SkQ OD GDWD DSURE ULL

DFHVWHLD GH F WUH 3DUODPHQW vQ FD]XO FHORU FDUH VH VXSXQ DSURE ULL 3DUODPHQWXOXL LDU vQ

FD]XO FHORUODOWH FDUH QX VH VXSXQ DSURE ULL 3DUODPHQWXOXL DFHVWH RSHUD LXQL SRW IL I FXWH

QXPDLvQSHULRDGDvQFDUHH[LVW GHOHJDUHDOHJLVODWLY DPLQWLW 

ÌQVLWXD LLH[FHS LRQDOH*XYHUQXOSRDWHHPLWH2UGRQDQ HGHXUJHQ FDUHSHQWUX

RLQWUDvQYLJRDUHWUHEXLHGHSXVHOD3DUODPHQWúLSXEOLFDWHvQ0RQLWRUXO2ILFLDO

2UGRQDQ HOHDXvQWRWGHDXQDFDUDFWHUQRUPDWLY

$GRSWDUHD DFWHORU GH F WUH *XYHUQ FDUH HVWH R DXWRULWDWH FROHJLDO VH IDFH FX

PDMRULWDWHD VLPSO D FHORU SUH]HQ L GDU QX PDL SX LQ GH R WUHLPH GLQ QXP UXO WRWDO DO

PHPEULORU*XYHUQXOXL

$FWHOH *XYHUQXOXL VH VHPQHD] GH 3ULPXOPLQLVWUX úL VH FRQWUDVHPQHD] GH

PLQLúWULFDUHDXREOLJD LDH[HFXW ULLORU+RW UkULOHFXFDUDFWHUQRUPDWLYúL2UGRQDQ HOHVH

SXEOLF vQ 0RQLWRUXO 2ILFLDO DO 5RPkQLHL SDUWHD , VXE VDQF LXQHD LQH[LVWHQ HL MXULGLFH D

ORU/LSVDVHPQ WXULLVDXDFRQWUDVHPQ WXULLGHSHDFWXO*XYHUQXOXLSRDWHDWUDJHQXOLWDWHD

DFWXOXL +RW UkULOH FX FDUDFWHU PLOLWDU VH FRPXQLF LQVWLWX LLORU PLOLWDUH LQWHUHVDWH LDU

KRW UkULOHFXFDUDFWHULQGLYLGXDOVHFRPXQLF FHORULQWHUHVD L


$FWHOHSROLWLFH

*XYHUQXODGRSW úLDFWH SROLWLFH SULQ FDUH DFHVWD vúL H[SULP SXEOLF SR]L LD VD vQ

OHJ WXU FXGLIHULWHHYHQLPHQWHLQWHUQHVDXLQWHUQD LRQDOH

 $FWHOH SULPXOXLPLQLVWUX $úD FXP DP DYXW RFD]LD V DU W P *XYHUQXO HVWH

DXWRULWDWH SXEOLF UHFXQRVFXW GH &RQVWLWX LH 3ULPXOPLQLVWUX I U DL GLPLQXD GLQ

SXWHUHD VD vQ FDGUXO VLVWHPXOXL LQVWLWX LRQDO GLQ 5RPkQLD HVWH úHIXO *XYHUQXOXL úL vQ

DFHDVW FDOLWDWH HO SRDWH HPLWH DFWH FX IRU MXULGLF UHVWUkQV úL vQ VSHFLDO FX FDUDFWHU

LQGLYLGXDO úL PDL SX LQ QRUPDWLY $FHVWH DFWH VXQW GHQXPLWH GHFL]LL úL HOH SULYHVF P VXUL

GH RUJDQL]DUH LQWHUQ D *XYHUQXOXL GH QXPLUH vQ IXQF LH VDX GH HOLEHUDUHUHYRFDUH GLQ

IXQF LHDXQRUIXQF LRQDULGHFRQGXFHUHDLLQVWLWX LLORUSXEOLFHDIODWHvQVXERUGLQHDRULVXE

DXWRULWDWHD*XYHUQXOXL$FWHOHSULPXOXL PLQLVWUXVHLDXvQQXPHOHSURSULX DO IXQF LHL QX

DO*XYHUQXOXL

6HF LXQHD5 VSXQGHUHD*XYHUQXOXL

3UHOLPLQDULL

)XQF LD GH PLQLVWUX UHSUH]LQW R PDUH UHVSRQVDELOLWDWH SHQWUX GHVWLQHOH XQHL UL

VDX D XQXL GRPHQLX GH DFWLYLWDWH GLQWUR DU FHHD FH SUHVXSXQH úL SRVLELOLWDWHD DQJDM ULL

U VSXQGHULL SHUVRDQHL FDUH D SULPLW R DVWIHO GH vQV UFLQDUH 6XQW VHFWRDUH LPSRUWDQWH DOH

YLH LL VWDWXOXL XQGH XQ PLQLVWUX SULQ GHFL]LLOH VDOH SRDWH LQIOXHQ D vQ PRG SURIXQG úL

XQHRULLUHYHUVLELOvQVHQVQHJDWLYVDXSR]LWLYLQWHUHVHOHJHQHUDOHFHHDFHDFRQGXVFDvQF

GH OD vQFHSXWXULOH FRQWXU ULL LQVWLWX LHL PLQLVWHULDOH V VH SXQ vQ GLVFX LH SUREOHPD

UHVSRQVDELOLW LL PLQLúWULORU 5HJXODPHQWHOH RUJDQLFH VXQW SULPHOH DFWH MXULGLFH

QRUPDWLYHFDUHSXQSUREOHPDUHJOHPHQW ULLU VSXQGHULLPLQLúWULORU

$FHVWD HVWH vQFHSXWXO GH]YROW ULL PRGHUQH D LQVWLWX LLORU VWDWHOH vQV

UHVSRQVDELOLWDWHD PLQLúWULORU D IRVW GHILQLW FX PDL PXOW SUHFL]LH SULQ &RQYHQ LD GH OD

3DULV GLQ DXJXVW SHQWUX RUJDQL]DUHD GHILQLWLY D 3ULQFLSDWHORU 5RPkQH $VWIHO

SRWULYLW DUW DOLQ DO &RQYHQ LHL PLQLúWULL VXQW U VSXQ] WRUL GH YLRODUHD OHJLORU úL PDL

DOHVGHRULFHULVLS DEDQLORUSXEOLFLÌQFD]GHvQF OFDUHDvQGDWRULULORUPLQLúWULLYRUSXWHD

IL MXGHFD L GH ÌQDOWD &XUWH GH -XVWL LH úL &DVD LH DF LXQHD SXWkQG IL SXV vQ PLúFDUH GH

GRPQLWRU VDX GH $GXQDUHD HOHFWLY 3DUODPHQWXO FX YRWXO D GRX WUHLPL D PHPEULORU

DFHVWHLD

&RQVWLWX LD5RPkQLHLGLQUHJOHPHQWHD] H[SUHVúLvQGHWDOLXUHVSRQVDELOLWDWHD

PLQLúWULORU VWDELOLQG F ILHFDUH GLQ FHOH GRX FDPHUH DOH 3DUODPHQWXOXL 6HQDWXO RUL

&DPHUD 'HSXWD LORU VDX 'RPQXO SRW DL DFX]D SH PLQLúWUL úL DL WULPLWH vQ ID D ÌQDOWHL

&XU L GH &DVD LH úL -XVWL LH SHQWUX DL MXGHFD DFHDVWD ILLQG VLQJXUD DXWRULWDWH SXEOLF

FRPSHWHQW úLFDUHVHYDvQWUXQLvQúHGLQ FRPXQ DVHF LLORU XQLWH DUW

ÌQ DQXO VD DGRSWDW úL SULPD OHJH D UHVSRQVDELOLW LL PLQLVWHULDOH FDUH H[WLQGH

GLVSR]L LLOH³OHJLORUSHQDOHRUGLQDUH´DSOLFDELOHIDSWHORUFRPLVHGHIXQF LRQDULLSXEOLFLvQ


H[HUFL LXO IXQF LXQLL ORU SUHFXP úL FHOH DOH SDUWLFXODULORU úL DVXSUD PLQLúWULORU 3UDFWLF vL

SXQH SH PLQLúWUL GLQ SXQFWXO GH YHGHUH DO U VSXQGHULL SH SR]L LH GH HJDOLWDWH DOWIHO VSXV

OHJHD HVWH XQD SHQWUX WR L $FHDVW OHJH D UHVSRQVDELOLW LL PLQLVWHULDOH GLQ PHUJH

PDL GHSDUWH UHJOHPHQWkQG SH OkQJ SHGHDSVD SHQDO SULQFLSDO ³GHWHQ LXQHD´ SUHY ]XW

GH&RGXO3HQDOúLSHGHDSVDFRPSOHPHQWDU DLQWHUGLF LHLGHDRFXSDIXQF LLSXEOLFHGH OD

DQLSkQ ODVIkUúLWXOYLH LLPLQLVWUXOXLFRQGDPQDWODSHGHDSVD³GHWHQ LHL´

ÌQFHSHUHD XUP ULULL SHQDOH D XQXL PLQLVWUX VH SXWHD IDFH QXPDL FX DXWRUL]DUHD

SUHDODELO D &DPHUHL 'HSXWD LORU RUL D 6HQDWXOXL 'DU vQF OFDUHD OHJLORU GH F WUH XQ

PLQLVWUXDQJDMDSH OkQJ U VSXQGHUHDSHQDO D DFHVWXLDúLU VSXQGHUHDFLYLO GDF FHOvQ

FDX] FX UHDFUHGLQ D FDX]DW R SDJXE 6WDWXOXL VDX U VSXQGHUHD FLYLO vQ IDYRDUHD

SDUWLFXODULORUF URUDGHDVHPHQHDFXUHDFUHGLQ OHDFDX]DWSDJXEH

&KHVWLXQHDUHVSRQVDELOLW LLPLQLVWHULDOHRUHJ VLPUHJOHPHQWDW úLSULQ&RQVWLWX LD

GLQFDUHQXDGXFHPRGLILF ULVXEVWDQ LDOHID GHUHJOHPHQWDUHDDQWHULRDU 

5 VSXQGHUHDPLQLVWHULDO SRWULYLWDFWXDOHL&RQVWLWX LLD5RPkQLHL

$UW GLQ &RQVWLWX LH vQWLWXODW ³U VSXQGHUHD PHPEULORU *XYHUQXOXL´ VWDELOHúWH

GRX FDWHJRULL GH U VSXQGHUH úL DQXPH R U VSXQGHUH SROLWLF D *XYHUQXOXL vQ DQVDPEOXO

V X vQ ID D 3DUODPHQWXOXL $FHDVW U VSXQGHUH SROLWLF D *XYHUQXOXL LPSOLF úL R

U VSXQGHUHSROLWLF VROLGDU DILHF UXLPHPEUXDO*XYHUQXOXLvPSUHXQ FXFHLODO LPHPEUL

±PLQLúWULVDXDO LPHPEUL±SHQWUXDFWLYLWDWHD*XYHUQXOXLúLSHQWUXDFWHOHDFHVWXLD

&X SULYLUH OD U VSXQGHUHD VROLGDU D ILHF UXL PHPEUX DO *XYHUQXOXL SHQWUX

DFWLYLWDWHD DFHVWXLD WUHEXLH SUHFL]DW F *XYHUQXO UHSUH]LQW D DXWRULWDWH SXEOLF

DGPLQLVWUDWLY FROHJLDO DF UHLDFWLYLWDWHLPSOLF DF LXQLúLDFWHGHDSOLFDUHDOHJLORUDFWH

GH H[HFXWDUH D OHJLL 3HQWUX D GHFLGH *XYHUQXO WUHEXLH V ILH vQWUXQLWH DQXPLWH FHULQ H

OHJDOH FYRUXP PDMRULWDWH GH YRWXUL H[LVWHQ D XQRU DYL]H FRQIRUPH VDX GH DOW IHO HWF

DVWIHO F R GDW vQGHSOLQLWH DFHVWH FRQGL LL SUHDODELOH GHFL]LD DGPLQLVWUDWLY OXDW LPSOLF

vQWUHDJDDXWRULWDWHFROHJLDO ±*XYHUQXO±úLHYLGHQWSHILHFDUHPHPEUXDO*XYHUQXOXLÌQ

DFHVWH FRQGL LL KRW UkUHD *XYHUQXOXL GHYLQH LPSHUVRQDO HD HVWH RSHUD XQHL HFKLSH

IRUPDW GLQWR LPHPEULL*XYHUQXOXLÌQFHUFDUHDXQXLDGLQWUHPHPEULL*XYHUQXOXLGHDVH

GH]LFH GH R DQXPLW GHFL]LH KRW UkUH D DFHVWXLD HVWH OLSVLW GH UHOHYDQ GLQ SXQFWXO GH

YHGHUHDOU VSXQGHULLSROLWLFHVROLGDUHÌQWURvPSUHMXUDUHGHDFHDVW QDWXU GDF XQXOGLQ

PHPEULL *XYHUQXOXL VH J VHúWH vQ PRG UHSHWDW vQ VLWXD LL DVHP Q WRDUH DFHVWD WUHEXLH V

VHFRQVLGHUHH[FOXVGLQHFKLS FHHDFHLPSOLF QHFHVLWDWHDGHDúLDVXPDGHPLVLD

2GDW OXDW RGHFL]LHFKLDUFXPDMRULWDWHDVLPSO DPHPEULORU*XYHUQXOXLGHFL]LD

DGPLQLVWUDWLY LPSOLF vQWUHJ*XYHUQXOHDHVWHRSHUDHFKLSHLúLQXQXPDLDFHORUSUH]HQ L

FDUH DX DSUREDWR 3HQWUX D QX FUHD FRQIX]LH GH WHUPLQRORJLH SUHFL] P F GHFL]LH VDX

GHFL]LDDGPLQLVWUDWLY WHUPHQLXWLOL]D LvQPDLPXOWHUkQGXULUHSUH]LQW GHIDSWKRW UkUH

GH *XYHUQ VDX vQ FD]XUL OLPLWDWH 2UGRQDQ RUL 2UGRQDQ GH XUJHQ $P I FXW

SUHFL]DUHD GH ID SHQWUX D QX IL vQ HOHúL JUHúLW úWLXW ILLQG IDSWXO F DFWHOH *XYHUQXOXL

SRDUW GHQXPLUHD GH KRW UkUL RUGRQDQ H RUGRQDQ H GH XUJHQ FDUH vQ IRQG VXQW WRW
ÄGHFL]LLDGPLQLVWUDWLYH´VDXSXUúLVLPSOXÄGHFL]LL´

5 VSXQGHUHD MXULGLF D PHPEULORU *XYHUQXOXL HVWH UHJOHPHQWDW vQ GHWDOLX SULQ

/HJHD UHVSRQVDELOLW LL PLQLVWHULDOH QU SXEOLFDW vQ 0RQLWRUXO 2ILFLDO QU

PRGLILFDW SULQ28*QUGLQVHSWHPEULH

6HF LXQHD$GPLQLVWUD LDPLQLVWHULDO

$GPLQLVWUD LD PLQLVWHULDO HVWH IRUPDW GLQ PLQLVWHUH GLQ RUJDQH GH VSHFLDOLWDWH

SXUWkQG GLIHULWH GHQXPLUL ,QVWLWX LL $XWRULW L 1D LRQDOH &RPLVH 1D LRQDO HWF

RUJDQL]DWH vQ VXERUGLQHD *XYHUQXOXL VDX D PLQLVWHUHORU &RPSRQHQWD SULQFLSDO R

UHSUH]LQW vQV PLQLVWHUHOH

 0LQLVWHUHOH $FHVWH DXWRULW L SXEOLFH IXQF LRQHD] vQ VXERUGLQHD *XYHUQXOXL

(OH DX PLVLXQHD GHVI úXU ULL XQRU DFWLYLW L GH DFHHDúL QDWXU VDX DVHP Q WRDUH vQWUH HOH

ILLQG FRQVLGHUDWH VWUXFWXUL VSHFLDOL]DWH VDX GH VSHFLDOLWDWH DOH DGPLQLVWUD LHL FHQWUDOH

0LQLVWHUHOHVXQWFUHDWHSHQWUXDH[HFXWDILHFDUHvQUDPXU VDXGRPHQLXOV XGHDFWLYLWDWH

OHJLOH

D 1XP UXO PLQLVWHUHORU $WkW &RQVWLWX LD FkW úL /HJHD VDX DOWH DFWH

QRUPDWLYH FX SXWHUH GH OHJH QX OLPLWHD] vQ QLFL XQ IHO QXP UXO PLQLVWHUHORU FHHD FH

SUHVXSXQH F DFHVWD WUHEXLH V FRUHVSXQG QHFHVLW LORU PRPHQWXOXL DWULEX LLORU úL

VDUFLQLORU FH UHYLQ *XYHUQXOXL 6WDWXOXL vQ JHQHUDO 1XP UXO PLQLVWHUHORU PDL DOHV vQWUR

SHULRDG GHWUDQ]L LHHVWHYDULDWILLQGF HOHVWHLQIOXHQ DWGHGLQDPLFDUHOD LLORUVRFLDOHGH

ILQDOLWDWHDDF LXQLLJXYHUQDPHQWDOHÌQRSLQLDQRDVWU DUDYHDFRQVHFLQ HQHJDWLYHGDF DP

DYHDXQQXP UGHPLQLVWHUHIL[DWSHQWUXRSHULRDG GHWLPSvPSUHMXUDUHFDUHDUREOLJDSH

SULPXOPLQLVWUX DO *XYHUQXOXL VDX OD PRPHQWXO IRUP ULL *XYHUQXOXL SH FDQGLGDWXO

GHVHPQDW GH 3UHúHGLQWHOH 5RPkQLHL SHQWUX IXQF LD GH 3ULPPLQLVWUX V úL DGDSWH]H

SURJUDPXO GH JXYHUQDUH OD R VWUXFWXU SUHH[LVWHQW D YLLWRUXOXL &DELQHW 2UL DFHVW IDSW

QXSRDWHFUHDGHFkWQHSO FHULRULELURFUD LHH[DJHUDW úLLQHILFLHQ SURJUDPDW 

3ULQ/HJHDSHQWUXRUJDQL]DUHDPLQLVWHUHORUGLQLXOLHSXEOLFDW vQ02Q

GLQ DXJXVW  VH VWDELOHD XQ QXP U IL[ GH PLQLVWHUH VWUXFWXUD ILHF UXLD DWULEX LLOH

HWF FHHD FH D FRQGXV OD FUHúWHUHD FHQWUDOL] ULL QX D GHVFHQWUDOL] ULL $FHDVW P VXU

OHJLVODWLY SRUQHD GH OD QHYRLD XQHL VWDELOLW L VWUXFWXUDOH OD QLYHO PLQLVWHULDO VRFLHWDWHD

URPkQHDVF ILLQGELQHRUJDQL]DW LQVWLWX LLOH VDOHIXQF LRQkQGFRUHFWvQILUHVFXOXQXL VWDW

PRGHUQI U VLQFRSH1XHVWHFD]XOvQSUH]HQWFkQGUHIRUPDUHDLQVWLWX LRQDO D6WDWXOXLVH

GRYHGHúWHRRSHUD LXQHGHVWXOGHJUHXGHUHDOL]DWILLQGU PDV ODQLYHO GHFODUDWLYXQHRUL

FKLDU SROLWLFLRQLVW 0DL VXQW GHVWXOH HWDSH úL RELHFWLYH GH SDUFXUV vQ SODQXO UHIRUP ULL

LQVWLWX LLORU SXEOLFH GLQ SHUVSHFWLYD UXSHULL GH UHJLPXO FHQWUDOL] ULL GH SURSULHWDWHD XQLF

D vQWUHJXOXL SRSRU SHQWUX D QH DSURSLD GH ID]D SUHOLPLQDU D LQWHJU ULL vQ ÄPRGHOXO3HQWUXGHWDOLLFXFRPHQW ULúLGRFWULQ VWU LQ YH]L&RGXO$GPLQLVWUDWLYDGQRWDWGH3DXO1HJXOHVFX5RPXO

%U LOD*K$OH[LDQX,QVWLWXWXOGH$UWH*UDILFH³9UHPHD´
HXURSHDQ´UHVSHFWLYvQ8QLXQHD(XURSHDQ úLvQFRPXQLW LOHHXURSHQH

EÌQILLQ DUHDPLQLVWHUHORU([LVW XQSULQFLSLXDOGUHSWXOXLSXEOLFF PLQLVWHUHOH

VH vQILLQ HD] QXPDL vQ VXERUGLQHD *XYHUQXOXL ÌQILLQ DUHD ORU VH IDFH SRWULYLW OHJLL GHúL

GXS FXPDPPDLDU WDWQXDYHPROHJHVSHFLDO GHvQILLQ DUHDPLQLVWHUHORUDúDFXPHUD

DFHHD GLQ LXOLH 3UDFWLFD JXYHUQDPHQWDO GH GXS 'HFHPEULH D FRQGXV OD

IDSWXO F PLQLVWHUHOH VH vQILLQ HD] GH SULQFLSLX SULQ KRW UkUH GH *XYHUQ FX H[FHS LD

0LQLVWHUXOXL $S U ULL 1D LRQDOH úL D 0LQLVWHUXOXL GH ,QWHUQH FDUH vQILLQ HD] SULQ OHJH

$FHVWH H[FHS LL GH OD UHJXOD GH PDL VXV SRUQHVF GH OD IDSWXO F vQ FRQGL LLOH vQ FDUH

FHOHODOWH VWUXFWXUL FX FDUDFWHU PLOLWDU ± LQIRUPDWLY ± 65/ 6,( HWF VH vQILLQ HD] úL

IXQF LRQHD] SULQ OHJH RUJDQLF DWkW PDL PXOW $UPDWD ULL 3ROL LD úL HOHPHQWHOH ORU GH

VWUXFWXU WUHEXLH V úL GHVI úRDUH DFWLYLWDWH SH ED]D XQHL OHJL FDUH V OH DVLJXUH VWDELOLWDWH

IXQF LRQDO 

F 'HQXPLUH úL FRPSHWHQ )LHFDUH PLQLVWHU DUH R GHQXPLUH FDUH UHIOHFW

GRPHQLXOV XGHDFWLYLWDWHLDUvQFD]XOXQRUPLQLVWHUHFXDFWLYLWDWHPDLYDVW GRPHQLLOH±

FXPHVWHFD]XO0LQLVWHUXOXL$JULFXOWXULLúL$OLPHQWD LHL0LQLVWHUXOXL0HGLXOXL$SHORUúL

3 GXULORU HWF GHQXPLUHD SXWkQG IL PRGLILFDW vQ IXQF LH GH QDWXUD VFKLPE ULORU FH

LQWHUYLQFXSULYLUHODGRPHQLXOGHDFWLYLWDWHVDXGHFRPSOH[LWDWHVDUFLQLORU$GPLQLVWUD LHL

OD XQ PRPHQW GDW 8QHOH PLQLVWHUH DX GHQXPLUL WUDGL LRQDOH FRQVDFUDWH FXP HVWH FD]XO

0LQLVWHUXOXLGH-XVWL LH0LQLVWHUXOXL$IDFHULORU([WHUQHVDXD0LQLVWHUXOXLGH,QWHUQHRUL

GH )LQDQ H HWF ÌQ OLSVD XQHL OHJL VSHFLDOH FDUH V FRQVHPQH]H QXP UXO úL GHQXPLUHD

PLQLVWHUHORU VD FUHDW SUDFWLFD SRWULYLW F UHLD R GDW FX SUH]HQWDUHD 3URJUDPXOXL GH

JXYHUQDUH úL D OLVWHL PHPEULORU *XYHUQXOXL VH VWDELOHúWH úL QXP UXO úL GHQXPLUHD

PLQLVWHUHORU FDUH VXQW DFFHSWDWH GH 3DUODPHQW 3UHúHGLQWHOH 5RPkQLHL R GDW FX QXPLUHD

*XYHUQXOXL SUDFWLF FRQVROLGHD] úL GHQXPLUHD PLQLVWHUHORU DL F URU WLWXODUL VXQW PHPEUL

DL*XYHUQXOXL

&kW SULYHúWH FRPSHWHQ D ILHF UXL PLQLVWHU SUHFL] P F SH GH R SDUWH PLQLVWHUHOH

DX R FRPSHWHQ WHULWRULDO QD LRQDO LDU vQ SULYLQ D FRPSHWHQ HL PDWHULDOH DFHDVWD HVWH

VWULFW OHJDW GH GRPHQLXO GH DFWLYLWDWH DO PLQLVWHUXOXL $VWIHO SHQWUX 0LQLVWHUXO $S U ULL

1D LRQDOH úL 0LQLVWHUXO GH ,QWHUQH vQILLQ DWH SULQ OHJH FL VH VWDELOHúWH FRPSHWHQ D úL

HYLGHQW QDWXUD VDUFLQLORU FHL UHYLQ ILHF UXLD GLQWUH PLQLVWHUHOH vQ FDX] 3HQWUX FHOHODOWH

PLQLVWHUH *XYHUQXO HVWH DFHOD FDUH SULQ SURSULD KRW UkUH GHILQHúWH úL GHOLPLWHD]

FRPSHWHQ D ILHF UXL PLQLVWHU vQ SDUWH SXWkQG LQWHUYHQL FX PDL PXOW PRELOLWDWH OD

DGDSWDUHD DFHVWHL FRPSHWHQ H vQ UDSRUW GH GLQDPLFD FHULQ HORU VRFLDOH vQ UHVSHFWLYXO

GRPHQLX GH DF LXQH DO PLQLVWHUXOXL )DSWXO F *XYHUQXO HVWH FHO FDUH vQILLQ HD]

PLQLVWHUHOH úL OH VWDELOHúWH FRPSHWHQ HOH QX VFKLPE FX QLPLF GDWHOH SUREOHPHL SULYLQG

DWULEXLUHD FRPSHWHQ HL SHQWUX F *XYHUQXO GHIDOF GLQ FRPSHWHQ D VD JHQHUDO R SDUWH

SHQWUXILHFDUHPLQLVWHU

3OHFkQGGHODFRPSHWHQ DúLGHQXPLUHDILHF UXLPLQLVWHUSXWHPIDFHRFODVLILFDUHD

PLQLVWHUHORU SHQWUX R PDL EXQ vQ HOHJHUH D DFWLYLW LL JXYHUQDPHQWDOH ± PLQLVWHULDOH

DVWIHO
” 0LQLVWHUH FX DFWLYLWDWH HFRQRPLFRILQDQFLDU ILLQG LQFOXVH vQ DFHDVW

FDWHJRULH SRWULYLW VWUXFWXULL DFWXDOXOXL *XYHUQ XUP WRDUHOH 0LQLVWHUXO

,QGXVWULHL úL &RPHU XULORU 0LQLVWHUXO $JULFXOWXULL úL $OLPHQWD LHL 0LQLVWHUXO

)LQDQ HORU 0LQLVWHUXO 7UDQVSRUWXOXL /D DFHVWH PLQLVWHUH VH DGDXJ R VHULH GH

DXWRULW L SXEOLFH JXYHUQDPHQWDOH FH IXQF LRQHD] vQ UDPXUL SHQWUX FDUH FX

RFD]LD UHVWUXFWXU ULL *XYHUQXOXL vQ DQXO VD FRQVLGHUDW QHFHVDU F

PHQ LQHUHD ORU FD 0LQLVWHUH QX VH MXVWLILF DPLQWLQG SULQWUH DOWHOH ± $JHQ LD

1D LRQDO SHQWUX 7XULVP $JHQ LD 1D LRQDO SHQWUX &RPXQLFD LL $JHQ LD

5RPkQ GH'H]YROWDUHHWF

” 0LQLVWHUH FX DFWLYLWDWH VRFLDOFXOWXUDO úL úWLLQ LILF ± FXP VXQW 0LQLVWHUXO

0XQFLL úL 3URWHF LHL 6RFLDOH 0LQLVWHUXO 6 Q W LL 0LQLVWHUXO (GXFD LHL

1D LRQDOH 0LQLVWHUXO &XOWXULL VDX DXWRULW L GLQ GRPHQLX SUHFXP $JHQ LD

1D LRQDO SHQWUX&HUFHWDUH6HFUHWDULDWXOGH6WDWSHQWUX+DQGLFDSD LHWF

” 0LQLVWHUH FX DFWLYLWDWH DGPLQLVWUDWLY GH DS UDUH D VWDWXOXL úL D RUGLQLL

SXEOLFH FXP VXQW 0LQLVWHUXO )XQF LHL 3XEOLFH 0LQLVWHUXO GH -XVWL LH

0LQLVWHUXO $IDFHULORU ([WHUQH 0LQLVWHUXO $S U ULL 1D LRQDOH 0LQLVWHUXO GH

,QWHUQHHWF

'DU QX WUHEXLH XLWDW F ILHFDUH PLQLVWHU DXWRULWDWH SXEOLF LQVWLWX LH HWF DUH R

JDP YDULDELO GHDFWLYLW LFDUHVHvQWUHS WUXQGvQWUHHOHILLQGF ILHFDUHvQSDUWHH[HFXW R

FRPSRQHQW OLPLWDW D DF LXQLORU VWDWXOXL úL vQ FRQVHFLQ  ILHFDUH SDUWLFLS OD UHDOL]DUHD

PLVLXQLL 6WDWXOXL vQ VRFLHWDWH LDU VDUFLQLOH úL DF LXQLOH ORU VH J VHVF vQWUR UHOD LH GH

LQWHUGHSHQGHQ FDUH DVLJXU SkQ OD XUP XQLWDWHD VWDWXOXL úL FRHUHQ D DF LXQLORU VDOH

3HQWUX D vQ HOHJH PDL FRUHFW PHFDQLVPXO DF LXQLL JXYHUQDPHQWDOH WUHEXLH REVHUYDW

DFHDVW vQWUHS WUXQGHUH D VDUFLQLORU ILHF UHL VWUXFWXUL GH DXWRULWDWH )LHFDUH PLQLVWHU SULQ

QDWXUD H[LVWHQ HL OXL UHDOL]HD] SH OkQJ VDUFLQLOH VSHFLILFH úL VDUFLQL JHQHUDOH GH

DGPLQLVWUD LHSXU JHQHUDO LQHFRQWDELOLWDWHDUKLY DXGHSDUWDPHQWGHGRFXPHQWDUHGH

UHOD LLSXEOLFHHWF

3UREOHPHSULYLQGIXQF LRQDUHDPLQLVWHUHORU

&D RULFH VWUXFWXU FX DFWLYLWDWH ELQH GHILQLW SXUW WRDUH D SXWHULL SXEOLFH

PLQLVWHUHOH VH RUJDQL]HD] úL IXQF LRQHD]  FD SHUVRDQH MXULGLFH SXEOLFH &RQGXFHUHD

PLQLVWHUXOXL VH UHDOL]HD] GH F WUH PLQLVWUX FHO FDUH HVWH vQ DFHODúL WLPS PHPEUX DO

*XYHUQXOXL GDU úL UHSUH]HQWDQW DO PLQLVWHUXOXL vQ UHOD LD FX *XYHUQXO FX FHOHODOWH

DXWRULW LSXEOLFHVDXFXSHUVRDQHOHSULYDWH±MXULGLFHVDXIL]LFHQD LRQDOHVDXVWU LQH

0LQLVWUXO FRQGXFH PLQLVWHUXO UHVSHFWLY vQ FRQIRUPLWDWH FX GLVSR]L LLOH DFWXOXL

QRUPDWLYSHQWUXvQILLQ DUHD PLQLVWHUXOXLúLDvQV UFLQ ULORUSULPLWHGHOD *XYHUQ VDX GH OD

&RQVLOLXO 6XSUHP GH $S UDUH D ULL 0LQLVWUXO DUH R GXEO FDOLWDWH ± FD PHPEUX DO

*XYHUQXOXLHOvQGHSOLQHúWHRIXQF LHSROLWLF HOHVWHVXV LQXWSROLWLFGHXQSDUWLGVDXPDL

PXOWH U VSXQGH SROLWLF vQ FRQGL LLOH DU WDWH úL R IXQF LH DGPLQLVWUDWLY GH GHPQLWDWH

SXEOLF FDúHIDOPLQLVWHUXOXL 

0LQLVWUXO FRQGXFH vQWUHDJD DFWLYLWDWH D PLQLVWHUXOXL SXQkQG vQ DSOLFDUH VWUDWHJLD úL

3URJUDPXO SROLWLF DO *XYHUQXOXL HO WUHEXLQG V LD P VXUL SHQWUX H[HFXWDUHD OHJLORU úL

RUGRQDQ HORUGH*XYHUQDYkQGvQDFHVWVHQV LQL LDWLY GHUHJOHPHQWDUH VXEVHFYHQW OHJLL

GH SURPRYDUH úL VXV LQHUH D XQRU SURLHFWH GH KRW UkUL 'H DVHPHQHD vQ FRQIRUPLWDWH FX

GLVSR]L LLOHDUWDOLQGLQ&RQVWLWX LH+RW UkULOHúL2UGRQDQ HOHVHFRQWUDVHPQHD] GH

PLQLúWULL FDUH DX REOLJD LD SXQHULL ORU vQ H[HFXWDUH 0LQLVWHUXO HVWH DMXWDW vQ DFWLYLWDWHD VD

GH XQXO VDX PDL PXO L VHFUHWDUL GH VWDW VDX VXEVHFUHWDUL GH VWDW FDUH VXQW úHILL XQRU

GHSDUWDPHQWH GLQ PLQLVWHU ÌQ DFHODúL WLPS PLQLVWUXO HVWH RUGRQDWRU SULQFLSDO GH

FUHGLWH DYkQG vQ DFHVW VHQV GUHSW GH GLVSR]L LH úL UHVSRQVDELOLWDWH FX SULYLUH DO XWLOL]DUHD

PLMORDFHORU ILQDQFLDUH úL PDWHULDOH GH FDUH GLVSXQH úL WRWRGDW DUH DWULEX LL GH ³SXWHUH

GLVFLSOLQDU ´ UHVSHFWLY QXPHúWH HOLEHUHD] GLQ IXQF LH RUL VDQF LRQHD] SHUVRQDOXO GLQ

PLQLVWHU SXWkQG GD PDQGDW úL XQXL VHFUHWDU GH VWDW RUL DOWHL SHUVRDQH FX DWULEX LL GH

GHFL]LHSHQWUXDQXPLWHDFWHVSHFLILFH

&ROHJLXOPLQLVWHUXOXL±SHOkQJ ILHFDUHPLQLVWUXIXQF LRQHD] RVWUXFWXU FXURO

FRQVXOWDWLY GHQXPLW FROHJLXO PLQLVWHUXOXL IRUPDW GLQ VHFUHWDULL GH VWDW VXEVHFUHWDULL

GH VWDW GLUHFWRULL JHQHUDOL GLUHFWRUL úHIL GH FRPSDUWLPHQWH QXPL L SULQ 2UGLQ DO

PLQLVWUXOXLFDUHvQGHSOLQHúWHúLIXQF LDGH3UHúHGLQWHDO&ROHJLXOXL5ROXODFHVWXLFROHJLX

QHILLQG GHOLEHUDWLY vQVHDPQ F PLQLVWUXO SRDWH LQH VDX QX FRQW GH S UHUHD OXL VDX SRDWH

V OFRQVXOWHVDXQX

6WUXFWXUDIXQF LRQDO LQWHUQ DPLQLVWHUHORU

3ULQ DFWXO GH vQILLQ DUH úL IXQF LRQDUH D PLQLVWHUXOXL ± OHJH VDX KRW UkUH D

*XYHUQXOXL VH VWDELOHúWH úL VWUXFWXUD LQWHUQ RUJDQL]DWRULF VDX IXQF LRQDO GHQXPLW úL

RUJDQLJUDPD PLQLVWHUXOXL FH SRDWH V FXSULQG GHSDUWDPHQWH GLUHF LL RILFLL VHUYLFLL

ELURXUL VDX SXU úL VLPSOX FRPSDUWLPHQWH vQ IXQF LH GH VSHFLILFXO VDUFLQLORU PLQLVWHUXOXL

GH EXJHWXO SRVLELO GH DO L IDFWRUL 'H DVHPHQHD vQ VWUXFWXUD LQWHUQ D XQRU PLQLVWHUH

vQWkOQLPDJHQ LLLQVSHFWRUDWHLQVWLWX LLDF URUSR]L LHvQFDGUXORUJDQLJUDPHLPLQLVWHUXOXL

VHVWDELOHúWHSULQDFWXOGHvQILLQ DUHúLHVWHDVLPLODW XQRUVWUXFWXULIXQF LRQDOHFRQVDFUDWH

6SUHH[HPSOX$JHQ LD;«VHDVLPLOHD] FXGHSDUWDPHQWXOVDXFXGLUHF LDJHQHUDO FHHD

FH SUHVXSXQH úL LPSOLF R VWUXFWXU DVHP Q WRDUH DFHODúL QXP U GH SHUVRQDO VDODUL]DUH

DVHP Q WRDUH UDSRUWXUL MXULGLFH LGHQWLFH HWF $WULEX LLOH ILHF UHL VWUXFWXUL GLQ FHOH DU WDWH

VH VWDELOHVF SULQ 2UGLQ DO PLQLVWUXOXL ÌQ XQHOH VLWXD LL DQXPLWH VWUXFWXUL LQWHUQH DOH

PLQLVWHUHORU VH RUJDQL]HD] FD SHUVRDQH MXULGLFH FXP HVWH FD]XO DJHQ LLORU GLUHF LLORU

JHQHUDOH LQVSHFWRUDWHOH HWF GDU FHD PDL PDUH SDUWH D DFHVWRUD IXQF LRQHD] I U

SHUVRQDOLWDWHMXULGLF 

H 0LQLVWHUHOHFXDWULEX LLGHFRRUGRQDUH

8QHOHPLQLVWHUHDXDWULEX LLFRPSOH[HVSHFLILFHPDLPXOWRUUDPXULVDXGRPHQLLGH

DFWLYLWDWH $FHVWHD vQGHSOLQHVF vQ DFHVW PRG úL IXQF LD GH FRRUGRQDUH 3XWHP DPLQWL vQ,RDQ9LGDRSFLWSDJ

DFHVW VHQV 0LQLVWHUXO /XFU ULORU 3XEOLFH úL $PHQDM ULL 7HULWRULXOXL FDUH vQGHSOLQHúWH

IXQF LD GH RUJDQ GH FRQWURO úL GLUHFWLYD vQ GRPHQLXO DPHQDM ULL WHULWRULXOXL GH]YROW ULL

XUEDQLVWLFH DO FRQVWUXF LLORU úL OXFU ULORU SXEOLFH OD QLYHO QD LRQDO GDU úL ORFDO SULQ

vPELQDUHD DF LXQLORU VDOH FX FRPSHWHQ HOH DXWRULW LORU SXEOLFH DXWRQRPH ORFDOH ±

&RQVLOLXO MXGH HDQ &RQVLOLXO ORFDO úL SULPDU DFHVWXL PLQLVWHU UHYHQLQGXL VDUFLQD GH

FRRUGRQDUH JHQHUDO vQ GRPHQLX SH FDUH úLR SRDWH H[HUFLWD QXPDL SULQ LQVWLWXLUHD XQRU

DXWRUL]D LLDGPLQLVWUDWLYHSUHDODELOHGHQXPLWHOLFHQ HDSURE ULHWF

2UJDQHOHDGPLQLVWUD LHLSXEOLFHPLQLVWHULDOH±DOWHOHGHFkWPLQLVWHUHOH

'XS FXP DP DYXW RFD]LD GH D DU WD vQ DIDUD PLQLVWHUHORU DGPLQLVWUD LD

JXYHUQDPHQWDO HVWH UHDOL]DW úL FX DMXWRUXO XQRU DXWRULW L FH IXQF LRQHD] ILH vQ

VXERUGLQHD *XYHUQXOXL ILH D XQRU PLQLVWHUH $VWIHO GH RUJDQH DOH DGPLQLVWUD LHL SXEOLFH

H[WUDPLQLVWHULDOHVHvQILLQ HD] GH UHJXO SULQ KRW UkUH GH *XYHUQ XQHOH GLQWUH HOH DYkQG

R SHULRDG GH IXQF LRQDUH VWDELOLW SULQ DFWXO GH vQILLQ DUH SRWULYLW VSHFLILFXOXL VDUFLQLORU

SH FDUH OH DUH GH vQGHSOLQLW DúD FXP HVWH FD]XO )RQGXOXL 3URSULHW LL GH 6WDW 'H

DVHPHQHD XQHOH RUJDQH GLQ DFHDVW FDWHJRULH VH UHJ VHVF vQ RULFH DU FXP HVWH FD]XO

&RPLVLHL 1D LRQDOH GH 6WDWLVWLF VDX $UKLYHOH 1D LRQDOH $UW GLQ &RQVWLWX LH

VWDELOHúWH F VH SRW vQILLQ D vQ DIDUD PLQLVWHUHORU VDX VXE DXWRULWDWHD DFHVWRUD ÄRUJDQH GH

VSHFLDOLWDWH´ I U vQV D OH VWDELOL GHQXPLUHD QXP UXO VDX GRPHQLLOH GH DFWLYLWDWH

5H]XOW F SH OkQJ PLQLVWHUH ± FDUH FRQVWLWXLH FHHD FH JHQHULF GHQXPLP DGPLQLVWUD LD

PLQLVWHULDO ± H[LVW úL R VHULH GH RUJDQH FDUH IRUPHD] DGPLQLVWUD LD

H[WUDPLQLVWHULDO $FHDVW FDWHJRULHGHRUJDQHYLQHV VXSOLQHDVF vQSODQPDWHULDOGDUúL

IXQF LRQDOGRPHQLLOHFHVFDS DFWLYLW LLGLUHFWHD PLQLVWHUHORU úL SULQ DFHDVWD VH VWRSHD]

úL WHQGLQ D FXUHQW D DXWRULW LORU GH D FUHD PLQLVWHUH QXPHURDVH FDUH VXQW PDL

FRVWLVLWRDUHGDWRULW FRPSOH[HLVWUXFWXULIXQF LRQDOHSHFDUHRDXGDUúLSHQWUXIDSWXOF V

DUvQJUHXQDDFWLYLWDWHD*XYHUQXOXLSULQH[LVWHQ DXQXLQXP UPDLULGLFDWGHPHPEULFHHDFH SRDWH FRQGXFH OD GLPLQXDUHD DFWXOXL GH FRRUGRQDUH DO 3ULPXOXLPLQLVWUX 3XWHP

HQXPHUDFkWHYDGLQRUJDQHOHFHQWUDOHGLQVXERUGLQHD*XYHUQXOXLGHQDWXUDFHORU DPLQWLWH

PDL VXV DVWIHO &RPLVLD 1D LRQDO SHQWUX 6WDWLVWLF 6HFUHWDULDWXO GH 6WDW SHQWUX &XOWH

&RPLVLD 1D LRQDO GH ,QIRUPDWLF 6HFUHWDULDWXO GH 6WDW SHQWUX +DQGLFDSD L ,QVWLWXWXO

5RPkQ GH 6WDQGDUGL]DUH &RPLWHWXO 1D LRQDO SHQWUX 3URWHF LD &RSLOXOXL %LURXO 5RPkQ

GH 0HWURORJLH /HJDO 2ILFLXO SHQWUX 3URWHF LD &RQVXPDWRULORU 2ILFLXO GH 6WDW SHQWUX

,QYHQ LL úL 0 UFL &RQVLOLXO SHQWUX 3UREOHPHOH PLQRULW LORU $JHQ LD 1D LRQDO SHQWUX

5H]HUYH 0LQHUDOH 2ILFLXO &HQWUDO GH 6WDW SHQWUX 3UREOHPH 6SHFLDOH HWF $YkQG XQ

GRPHQLXGHDFWLYLWDWHDSURDSH RPRJHQ HOH VXQW FUHDWH GH UHJXO SH VWUXFWXUD IXQF LRQDO

D XQXL GHSDUWDPHQW PLQLVWHULDO D XQHL GLUHF LL JHQHUDOH VDX D XQHL GLUHF LL ILLQG FRQGXVH

GHXQ6HFUHWDUGHVWDWGHXQ VXEVHFUHWDUGH6WDWVDXGHXQ3UHúHGLQWH FXUDQJ GHVHFUHWDU

GH VWDW VDX VXEVHFUHWDU GH VWDW 'DF DQDOL] P vQV DWULEX LLOH FRQGXF WRUXOXL XQHL DVWIHO9H]L+*

,RDQ9LGDRSFLWSDJ
GHRUJDQDODGPLQLVWUD LHLH[WUDPLQLVWHULDOHYRPREVHUYDF GHúLIXQF LDVDHVWHLQIHULRDU

FHOHLDPLQLVWUXOXLWRWXúLDWULEX LLOHVXQWvQSULQFLSLXVLPLODUHOXLUHVSHFWLYHPLWH 2UGLQH

úL ,QVWUXF LXQL HVWH RUGRQDWRU GH FUHGLWH UHSUH]LQW RUJDQXO DGPLQLVWUDWLY vQ UHOD LLOH FX

DOWHDXWRULW L DFHVWH RUJDQHDXSHUVRQDOLWDWHMXULGLF FXGHRVHELUHD PDMRU F QX HVWH úL

PHPEUXDO*XYHUQXOXL

&D vQ RULFH VLVWHP IXQF LRQDO úL vQ FHO DO DGPLQLVWUD LHL SXEOLFH HVWH QHFHVDU

DVLJXUDUHD XQLW LL úL FRHUHQ HL DFWLYLW LL FHHD FH SUHVXSXQH UHDOL]DUHD XQHL FRRUGRQ UL

H[WHUQH FDUH GH UHJXO UHYLQH SULPXOXLPLQLVWUX PLQLúWULORU GH VWDW VDX FKLDU XQRU

PLQLúWUL LDU vQ FD]XO XQRUD GLQWUH DFHVWH RUJDQH FRRUGRQDUHD HVWH DWULEX LH D 6HFUHWDUXOXL

*HQHUDO DO *XYHUQXOXL FDUH QX HVWH PHPEUX DO *XYHUQXOXL 3RW H[LVWD úL VLWXD LL

H[FHS LRQDOH FkQG FRRUGRQDUHD HVWH DWULEXLW XQHL SHUVRDQH DQXPH GHVHPQDW GLQ DIDUD

FHORUGHPDLVXVGHúLRDVWIHOGHvPSUHMXUDUHQXHVWHGRULW ILLQGFRQVLGHUDW FDQHOHJDO

vQ GRFWULQ VD I FXW DILUPD LD F R DVWIHO GH VLWXD LH DU IL QHFRQVWLWX LRQDO ± ,RDQ 9LGD

RSFLWSDJ±FHHDFHFRQVWLWXLHRHURDUHGXS RSLQLDQRDVWU ± LQkQGVHDPDF DVWIHO

GH RUJDQH VH vQILLQ HD] QXPDL SULQ DFWH DGPLQLVWUDWLYH VXEVHFYHQWH OHJLL FHHD FH

SUHVXSXQH F QH SXWHP VLWXD vQWUR vPSUHMXUDUH GH QHOHJDOLWDWH úL QX GH

QHFRQVWLWX LRQDOLWDWH FKLDU GDF vQV úL &RQVWLWX LD vQ DUW FUHHD] SRVLELOLWDWHD

vQILLQ ULL XQRU DVWIHO GH RUJDQH 3XQHUHD XQRU RUJDQH FH IDF SDUWH GLQ DGPLQLVWUD LD

H[WUDPLQLVHULDO VXE DXWRULWDWHD XQHL SHUVRDQH FH QX HVWH PHPEUX DO *XYHUQXOXL VFRDWH

SUDFWLF DFHVWH RUJDQH GLQ VIHUD GH FRQWURO GLUHFW ± VXERUGRQDUH ± GLQ SDUWHD *XYHUQXOXL

7RWXúL vQ FD]XO DWULEX LHL GH FRRUGRQDUH GDW 6HFUHWDUXOXL *HQHUDO DO *XYHUQXOXL FKLDU

GDF DFHVWD QX HVWH úL PHPEUX DO *XYHUQXOXL QX VH SRDWH YRUEL GH R OLPLWDUH VDX

LQH[LVWHQ D SXWHULL GH FRQWURO GLQ SDUWHD *XYHUQXOXL GDW ILLQG UROXO úL FRPSHWHQ HOH

6HFUHWDUXOXL *HQHUDO DO *XYHUQXOXL ÌQ XOWLPXO WLPS GXS FXP DP I FXW SUHFL]DUH

DQWHULRU DX DS UXW RUJDQH GH VSHFLDOLWDWH GHQXPLWH Ä$XWRULWDWHD 1D LRQDO SHQWUX ««´

FRQGXVH GH XQ 3UHúHGLQWH úL FDUH QX VH J VHVF VXQ FRRUGRQDUHD XQXL PHPEUX DO

*XYHUQXOXL QHDS UDW GDU SULQ DWULEX LLOH SH FDUH OH DX SULQ FRPSHWHQ D GDW

FRQGXF WRUXOXL DFHVWRU $XWRULW L 1D LRQDOH HOH VH vQVFULX vQ UkQGXO DGPLQLVWUD LHL

H[WUDPLQLVWHULDOH SH FDUH SULPXOPLQLVWUX vQ FD] GH QHYRLH R SRDWH FRRUGRQD DYkQG

GHSOLQHSXWHULvQDFHVWVHQV

$YkQG FRPSHWHQ PDWHULDO úL WHULWRULDO JHQHUDOH *XYHUQXO GDF OHJHD QXL

LQWHU]LFH SRDWH vQILLQ D RULFH IHO GH RUJDQ GH VSHFLDOLWDWH vQ LQWHUHVXO EXQHL IXQF LRQ UL D

$GPLQLVWUD LHL6WDWXOXL

0DLWUHEXLHDU WDWF úLPLQLVWHUHOHSRWvQILLQ DRUJDQHGHVSHFLDOLWDWHvQVXERUGLQHD

ORU SULQ 2UGLQ DO PLQLVWHUXOXL 'DU úL *XYHUQXO SRDWH vQILLQ D SULQ +RW UkUH GLIHULWH

RUJDQHGHQXPLWHXQHRULLQVWLWX LLSXEOLFHvQVXERUGLQHDXQRUPLQLVWHUH

ÌQ RULFH VLWXD LH FkQG VH vQILLQ HD] XQ QRX RUJDQ GLQ FDGUXO DGPLQLVWUD LHL

H[WUDPLQLVWHULDOH SRWULYLW DUW DOLQ GLQ &RQVWLWX LH HVWH QHFHVDU DYL]XO &XU LL GH9H]LDVXSUDFRRUGRQ ULL,RQ&RUEHDQXùWLLQ DDGPLQLVWUD LHL8QLY&UHúWLQ ³'LPLWULH&DQWHPLU´%XF

SDJúLXUP WRDUHOH
&RQWXUL $FHVW DYL] HVWH XQXO FRQIRUP vQ RSLQLD QRDVWU GDF LQHP VHDPD GH UROXO

LPSRUWDQW DO &XU LL GH &RQWXUL vQ SULYLQ D FRQWUROXOXL XWLOL] ULL EDQLORU SXEOLFL úL SHQWUX D

SUHvQWkPSLQD FUHDUHD ELURFUD LHL DGLF D QXP UXOXL QHMXVWLILFDW GH RUJDQH DOH

DGPLQLVWUD LHL SXEOLFH 'H UHPDUFDW F WH[WXO FRQVWLWX LRQDO SUHYHGH SRVLELOLWDWHD

*XYHUQXOXL GH D vQILLQ D RUJDQH GH VSHFLDOLWDWH vQ VXERUGLQHD VD QX vQ VWUXFWXUD VD

GLIHUHQ D FRQVWkQG vQ SRVLELOLWDWHD DFRUG ULL GH SHUVRQDOLWDWH MXULGLF DFHVWRU RUJDQH

DGHY UDWHVWDELOLPHQWHSXEOLFH

6HF LXQHD$XWRULW LOHDXWRQRPHDOHDGPLQLVWUD LHLSXEOLFHFHQWUDOH

GHVSHFLDOLWDWH

&RQVWLWX LD5RPkQLHLvQDUWDOLQFRURERUDWFXDUWDOLQVWDELOHúWHF SULQ

OHJH RUJDQLF SRW IL vQILLQ DWH DXWRULW L DGPLQLVWUDWLYH DXWRQRPH LDU vQ DOWH WH[WH

VWDELOLQGXVH úL GHQXPLUHD DFHVWRUD FXP DU IL $YRFDWXO 3RSRUXOXL &XUWHD GH &RQWXUL

&RQVLOLXO/HJLVODWLY&RQVLOLXO1D LRQDODO$XGLRYL]XDOXOXL&RQVLOLXO6XSUHPGH$S UDUH

D ULL 6HUYLFLXO 5RPkQ GH ,QIRUPD LL &RQVLOLXO &RQFXUHQ HL &RPLVLD 1D LRQDO D

9DORULORU0RELOLDUHHWF'LQDQDOL]DWH[WXOXLFRQVWLWX LRQDOUH]XOW F XQHOHDXWRULW LVXQW

SUHY ]XWH H[SUHV FX GHQXPLUHD úL XQHRUL úL DWULEX LLOH ORU JHQHUDOH FXP HVWH FD]XO

$YRFDWXO 3RSRUXOXL &XUWHD GH &RQWXUL &XUWHD &RQVWLWX LRQDOH &RQVLOLXO 6XSUHP GH

$S UDUH D ULL $OWH DXWRULW L DXWRQRPH GHúL QX VXQW SUHY ]XWH vQ &RQVWLWX LH HOH vúL

J VHVF UHJOHPHQWDUH SULPDU vQ GLIHULWH OHJL RUJDQLFH FHHD FH QH GXFH OD FRQFOX]LD F

DYHP GRX FDWHJRULL GH DXWRULW L DGPLQLVWUDWLYH DXWRQRPH UHVSHFWLY FHOH FDUH DX VWDWXW

FRQVWLWX LRQDO VL FHOH FDUH DX VWDWXW OHJDO 'LQ DFHDVW FDWHJRULH GLQ XUP SXWHP

HQXPHUD &RPLVLD 1D LRQDO D 9DORULORU 0RELOLDUH %DQFD 1D LRQDO D 5RPkQLHL

&RQVLOLXO 1D LRQDO DO &LQHPDWRJUDILHL )RQGXO 3URSULHW LL GH 6WDW &RQVLOLXO 1D LRQDO

SHQWUX6WXGLHUHD$UKLYHORU6HFXULW LLHWF

)LLQG DXWRULW L DGPLQLVWUDWLYH DXWRQRPH VH SXQH SUREOHPD UDSRUWXOXL GLQWUH

DFHVWHD úL *XYHUQ LQkQG VHDPD GH WH[WXO DUW DOLQ XOWLPD WH] GLQ &RQVWLWX LH

SRWULYLW F UXLD *XYHUQXO« ³H[HUFLW FRQGXFHUHD JHQHUDO D DGPLQLVWUD LHL SXEOLFH´

DVSHFWGHRVHELWGHLPSRUWDQWvQWUXFkWVDUSXWHDDMXQJHODVLWXD LDFD*XYHUQXOV QXSRDW

V úLvQGHSOLQHDVF DFHD PLVLXQHWUDVDW SULQ OHJHD IXQGDPHQWDO 'H DFHHD VH VXV LQH FD

³DXWRULW LOH DXWRQRPH LQVWLWXLWH GH &RQVWLWX LH VH VXSXQ *XYHUQXOXL QXPDL vQ P VXUD vQ

FDUHDFHVWD *XYHUQXO±QQ HPLWHRUGRQDQ HúLKRW UkULQRUPDWLYH VXE LQFLGHQ D F URUDFDG úL DFHúWL VXELHF L GH GUHSW´ ÌQ SULYLQ D FHORUODOWH DXWRULW L DXWRQRPH DOH

DGPLQLVWUD LHL SXEOLFH VH VXV LQH F *XYHUQXO DUH FRPSHWHQ H VSRULWH DVXSUD DFHVWRU

DXWRULW L HOH ³H[HUFLWkQG DWULEX LL OHJDOH vQ FRPSOHPHQWDULWDWH FX *XYHUQXO QLFL QX VH

SRWVXEVWLWXLDFHVWXLDúLQLFLQXSRWGHFLGHI U D LQHVHDPDGHFHVDGHFLVODDFHVWQLYHO

FD DWDUH DFHVWH DXWRULW L DXWRQRPH WUHEXLH V DF LRQH]H vQ FDGUXO OLPLWHORU VWDELOLWH GH

*XYHUQSHQWUXUHDOL]DUHDDFHVWRUVHUYLFLLSXEOLFHSULQRUGRQDQ HúLKRW UkUL´ 
,RDQ9LGDRSFLWSDJ

,GHPSDJ
)LLQG DXWRULW L DXWRQRPH GDU H[HUFLWkQG DWULEX LL DGPLQLVWUDWLYH QX VXQW VXSXVH

UHJLPXOXLWXWHOHLDGPLQLVWUDWLYH

&XUWHDGH&RQWXUL

3ULQ /HJHD SXEOLFDW vQ 02I GLQ VHSW PRGLILFDW VD

RUJDQL]DW&XUWHDGH&RQWXULD5RPkQLHLFDDXWRULWDWHDGPLQLVWUDWLY DXWRQRP GHFRQWURO

ILQDQFLDU FDUH H[HUFLW úL DWULEX LL MXULVGLF LRQDOH DVXSUD PRGXOXL GH IRUPDUH GH

DGPLQLVWUDUHúLGHvQWUHEXLQ DUHDUHVXUVHORUILQDQFLDUH DOHVWDWXOXLúLDOHVHFWRUXOXLSXEOLF

DUW DOLQ ÌQ DOLQ DO DUW VH SUHFL]HD] F DXWRULWDWHD DXWRQRP &XUWHD GH &RQWXUL

IXQF LRQHD] SH OkQJ 3DUODPHQWXO 5RPkQLHL úL vúL GHVI úRDU DFWLYLWDWHD vQ PRG

LQGHSHQGHQWvQFRQIRUPLWDWHFXGLVSR]L LLOHSUHY ]XWHvQ&RQVWLWX LHúLvQOHJLOH ULL´'LQ

WH[WXO PRGLILFDW DO OHJLL &XU LL GH &RQWXUL UH]XOW F DFHDVWD HVWH R DXWRULWDWH

DGPLQLVWUDWLY DXWRQRP FH IXQF LRQHD] SH OkQJ 3DUODPHQWXO 5RPkQLHL DYkQG

DWULEX LL«)DSWXOF SHGHRSDUWH&XUWHDGH&RQWXULIXQF LRQHD] ³SHOkQJ 3DUODPHQWLDU

SHGHDOW SDUWH HVWH DXWRULWDWH DGPLQLVWUDWLY QH FRQGXFH OD FRQFOX]LD F HVWH vQWUDGHY U

DXWRQRP F QXGHSLQGHGHRDOW DXWRULWDWHSXEOLF vQPRGGLUHFWFL³SHOkQJ ´FHHDFHvL

FUHHD] SRVLELOLWDWHD V úL vQGHSOLQHDVF vQWRFPDL DWULEX LLOH &XUWHD GH &RQWXUL DUH

DWULEX LLH[FOXVLYH H[HUFLWkQGXQFRQWURODGPLQLVWUDWLY GDUDUHúLDWULEX LLMXULVGLF LRQDOH

VSHFLDOH &XUWHD GH &RQWXUL GLVSXQH GH RUJDQL]DUH LQVWLWX LRQDO OD QLYHO FHQWUDO GDU úL

WHULWRULDOODQLYHOGHMXGH 

&XUWHD GH &RQWXUL VH FRPSXQH GLQ 6HF LD GH &RQWURO XOWHULRU 6HF LD

-XULVGLF LRQDO &ROHJLXO MXULVGLF LRQDO DO &XU LL FDPHUHOH GH FRQWXUL MXGH HQH úL

6HFUHWDULDWXOJHQHUDO$WULEX LLOH&XU LLGH&RQWXULVXQWSUHY ]XWHvQOHJHúLSULQQDWXUDORU

SRW IL DVLPLODWH FX DWULEX LLOH GH FRQWURO LHUDUKLF GDU FX SUHF GHUH FHOH GLQ GRPHQLXO

ILQDQFLDU

&RQVLOLXOOHJLVODWLY

3RWULYLW &RQVWLWX LHL &RQVLOLXO OHJLVODWLY HVWH RUJDQ FRQVXOWDWLY GH VSHFLDOLWDWH DO

3DUODPHQWXOXL FDUH DYL]HD] SURLHFWHOH GH DFWH QRUPDWLYH vQ YHGHUHD VLVWHPDWL] ULL

XQLILF ULL úL FRRUGRQ ULL vQWUHJLL OHJLVOD LL /XL vL UHYLQH PLVLXQHD LQHULL HYLGHQ HL RILFLDOH

DO OHJLVOD LHL 5RPkQLHL D H[DPLQ ULL FRQIRUPLW LL OHJLVOD LHL FX SUHYHGHULOH úL SULQFLSLLOH

&RQVWLWX LHL VHVL]kQG ELURXULOH SHUPDQHQWH DOH FHORU GRX &DPHUH DOH 3DUODPHQWXOXL úL

GXS FD]*XYHUQXOFXSULYLUHODFD]XULOHGHQHFRQVWLWX LRQDOLWDWHFRQVWDWDWH

'H DVHPHQHD IDFH SURSXQHUL SHQWUX SXQHUHD GH DFRUG D OHJLVOD LHL DQWHULRDUH

&RQVWLWX LHL FX SUHYHGHULOH úL SULQFLSLLOH DFHVWHLD FRRUGRQHD] HODERUDUHD úL HGLWDUHD GH

UHSHUWRDULL OHJLVODWLYH FXOHJHUL GH DFWH QRUPDWLYH vQ OLPED URPkQ úL vQ DOWH OLPEL

DYL]HD] vQ YHGHUHD SXEOLF ULL VXE DVSHFWXO FRQFRUGDQ HL FX HYLGHQ D RILFLDO D

OHJLVOD LHL FXOHJHULOH HODERUDWH GH DOWH DXWRULW L VDX SHUVRDQH IL]LFH VDX MXULGLFH0RGLILFDW SULQ/±SXEOLFDW vQ02
3 VWUHD] FkWHXQH[HPSODUGLQRULJLQDOXOOHJLORUDGRSWDWHúLDOHGHFUHWHORUGHSURPXOJDUH

DDFHVWRUD

3RWULYLW DUW DO OHJLL Q SURLHFWHOH GH OHJL úL SURSXQHULOH OHJLVODWLYH VH

VXSXQ GH]EDWHULL 3DUODPHQWXOXL FX DYL]XO &RQVLOLXOXL /HJLVODWLY $YL]XO HVWH FRQVXOWDWLY

úLDUHFDRELHFWFRQFRUGDQ DFX&RQVWLWX LDDUHJOHPHQW ULLSURSXVHSUHFXPúLQDWXUDOHJLL

FRQVWLWX LRQDOH RUJDQLFH RUGLQDUH 6XQW VXSXVH DYL]XOXL FRQVXOWDWLY DO &RQVLOLXOXL

OHJLVODWLY SURLHFWHOH GH OHJH GH RUGRQDQ H GH KRW UkUL GH *XYHUQ FX FDUDFWHU QRUPDWLY

SULYLQGOHJDOLWDWHDP VXULORUSUHFRQL]DWH$YL]XOWUHEXLHGDWvQ XQWUXOWHUPHQXOXLVROLFLWDW

GH*XYHUQFDUHQXSRDWHILPDLPLFGH]LOHvQFD]XOSURLHFWHORUFXSURFHGXU RELúQXLW

úLGH]LOHvQFD]XOFHORUFXSURFHGXU GHXUJHQ 

&RQVLOLXO OHJLVODWLY FRODERUHD] FX DXWRULW LOH DGPLQLVWUD LHL SXEOLFH FX LQVWLWX LLOH

SXEOLFHGHVSHFLDOLWDWHvQIXQF LHGHQDWXUDOXFU ULORU$XWRULW LOHSXEOLFHVXQWREOLJDWHV

DVLJXUH vQ WHUPHQHOH úL FRQGL LLOH VWDELOLWH GH &RQVLOLXO OHJLVODWLY LQIRUPD LLOH úL

GRFXPHQWD LLOHVROLFLWDWHGHDFHVWDúLV LDFRUGHVSULMLQXOQHFHVDUvQGHSOLQLULLDWULEX LLORUVDOH

2UJDQL]DUHD &RQVLOLXOXL OHJLVODWLY HVWH VWDELOLW GH OHJH ILLQG DOF WXLW GLQ 6HF LD

GH GUHSW SXEOLF 6HF LD GH GUHSW SULYDW úL 6HF LD GH HYLGHQ RILFLDO D OHJLVOD LHL úL

GRFXPHQWDUH

6HF LLOH VXQW RUJDQL]DWH GLQ PDL PXOWH VHFWRDUH VWDELOLWH SULQ 5HJXODPHQWXO GH

RUJDQL]DUHúLIXQF LRQDUH

&RQVLOLXOOHJLVODWLYHVWHFRQGXVGH3UHúHGLQWHOH&RQVLOLXOXLLDUILHFDUH6HF LHGHXQ

SUHúHGLQWH GH 6HF LH 3UHúHGLQWHOH &RQVLOLXOXL OHJLVODWLY HVWH RUGRQDWRU GH FUHGLWH

UHSUH]LQW &RQVLOLXOvQUHOD LLOHH[WHULRDUHDWULEX LLOHVDOHILLQGVWDELOLWHSULQDUWGLQOHJH

&RQVLOLXO1D LRQDODO$XGLRYL]XDOXOXL

3RWULYLW DUW GLQ &RQVWLWX LH OLEHUWDWHD GH H[SULPDUH D JkQGXULORU RSLQLLORU D

FUHGLQ HORU SULQ VXQHWH VDX DOWH PLMORDFH GH FRPXQLFDUH vQ SXEOLF UHSUH]LQW XQ GUHSW

IXQGDPHQWDO FHHD FH IDFH V ILH LQWHU]LV FHQ]XUD úL LPSRVLELOLWDWHD OHJDO FD YUHR

SXEOLFD LHV ILHVXSULPDW 

&RURERUDWFXDUW±LQWLWXODW³GUHSWXOODLQIRUPD LH´ILHFDUHSHUVRDQ DUHDFFHV

OD RULFH LQIRUPD LH GH LQWHUHV SXEOLF GUHSW FDUH QX SRDWH IL vQJU GLW« 3HQWUX SXQHUHD vQ

DSOLFDUHDDFHVWRUGUHSWXULúLOLEHUW LIXQGDPHQWDOHúLDVLJXUDUHDXQHLFRUHFWHLQIRUPD LLD

SRSXOD LHL D IRVW FUHDW R DXWRULWDWH DXWRQRP LQWLWXODW &RQVLOLXO 1D LRQDO DO

$XGLRYL]XDOXOXL $XWRULWDWHD DPLQWLW D IRVW vQILLQ DW SULQ /HJHD FH VWDELOHúWH

SULQFLSLLOH GXS FDUH WUHEXLH V VH GHVI úRDUH vQWUHDJD DFWLYLWDWH GH LQIRUPDUH FRQ LQXWXO

LQIRUPD LHLWUDQVPLV SULQPLMORDFHGHFRPXQLFDUHDXGLRYL]XDO GUHSWXOSHUVRDQHORUFDUH

VH FRQVLGHU Y W PDWH vQWUXQ GUHSW DO ORU VDX vQWUXQ LQWHUHV OHJLWLP PRUDO VDX PDWHULDO

SULQWUR FRPXQLFD LH DXGLRYL]XDO GH D FHUH UHFWLILFDUHD QHFHVDU LDU vQ FD]XO F L VH/HJHDWHVWHFRPHQWDWH5RPDQ0LKDLO$QWRQLX(GLWXUD)XQGD LD³5RPkQLDGH0kLQH´%XF

/HJHDSHQWUXvQILLQ DUHDRUJDQL]DUHDúLIXQF LRQDUHD&RQVLOLXOXLOHJLVODWLYDIRVWSXEOLFDW vQ02SDUWHD

,GLQQRY
UHIX] FHUHUHD GH UHFWLILFDUH SHUVRDQD DUH GUHSWXO OD UHSOLF 5 VSXQGHUHD SHQWUX

GLIX]DUHDUHFWLILF ULLVDXDGUHSWXOXLODUHSOLF UHYLQHWLWXODUXOXLOLFHQ HLGHHPLVLHDVWD LHL

SULQ FDUH VD SURGXV Y W PDUHD &RQVLOLXO 1D LRQDO DO $XGLRYL]XDOXOXL VH FRQVWLWXLH SULQ

KRW UkUH D 3DUODPHQWXOXL ILLQG IRUPDW GLQ PHPEUL GLQ FDUH GRL VXQW QXPL L GH

3UHúHGLQWHOH 5RPkQLHL FkWH WUHL GH &DPHUD 'HSXWD LORU úL UHVSHFWLY GH 6HQDW úL DO L WUHL

PHPEUL VXQW QXPL L GH *XYHUQ &RQVLOLXO 1D LRQDO DO $XGLRYL]XDOXOXL HVWH R DXWRULWDWH

DGPLQLVWUDWLY DXWRQRP PHPEULL FH FRPSXQ DXWRULWDWHD DYkQG REOLJD LD GH D IL JDUDQ L

DL LQWHUHVXOXL SXEOLF vQ GRPHQLXO DXGLRYL]XDOXOXL I U D VH VXERUGRQD XQHL DOWH

DXWRULW L SXEOLFH VDX FHOHL FDUH LD QXPLW 2 DOW JDUDQ LH D FDUDFWHUXOXL DXWRQRP DO

&1$ VW vQ IDSWXO F GLQ SDWUX vQ SDWUX DQL MXP WDWH GLQ PHPEULL V L VH VFKLPE LDU

SULPXO FRQVLOLXO FRQVWLWXLW D FXSULQV XQ QXP U GH PHPEUL DO F URU PDQGDW LQL LDO D IRVW

GHQXPDLDQL

)LLQG R DXWRULWDWH FROHJLDO FRQVWLWXLW GLQ SHUVRDQH QXPLWH GH SDWUX DXWRULW L

SXEOLFHUHVSHFWLY6HQDW&DPHUD'HSXWD LORU3UHúHGLQWHOH5RPkQLHLúL*XYHUQvQVHDPQ

F SRWULYLWSULQFLSLXOXLVLPHWULHLvQGUHSWDFHúWLPHPEULSRWILUHYRFD LGHF WUHDXWRULWDWHD

FDUH LD QXPLW XUPkQG FD GH vQGDW DFHD DXWRULWDWH V QXPHDVF R DOW SHUVRDQ LQ ORFXO

FHOHL UHYRFDWH SHQWUX FD DVWIHO &RQVLOLXO 1D LRQDO DO $XGLRYL]XDOXOXL V ILH R DXWRULWDWH

RSHUD LRQDO QHvQWUHUXSWÌQIUXQWHD&RQVLOLXOXLVHDOHJHXQSUHúHGLQWHGLQWUHPHPEULLV L

SHQWUX XQ VLQJXU PDQGDW GH SDWUX DQL $OHJHUHD VH IDFH SULQ YRW VHFUHW ILLQG QHFHVDU

PDMRULWDWHD DEVROXW D YRWXULORU PHPEULORU FRQVLOLXOXL SXWkQGXVH GHVI úXUD PDL PXOWH

WXUXUL GH VFUXWLQ 3UHúHGLQWHOH &RQVLOLXOXL QX DUH DWULEX LL SURSULL VWDELOLWH SULQ OHJH GDU

SULQUHJXODPHQWXOGHIXQF LRQDUHSRWILVWDELOLWHDVWIHOGHDWULEX LL3UHúHGLQWHOHUHSUH]HQW

vQWRWGHDXQD&RQVLOLXOvQUHOD LLOHFXSHUVRDQHOHIL]LFHVDXMXULGLFHURPkQHVDXVWU LQHúLFX

LQVWLWX LLOH úL DXWRULW LOH SXEOLFH ÌQ DEVHQ D SUHúHGLQWHOXL SH R SHULRDG PDL PDUH GH 

]LOH VDX vQ FD] GH IRU PDMRU DWULEX LLOH VDOH VXQW H[HUFLWDWH GH FHO PDL vQ YkUVW

PHPEUX

ÌQ FD] GH YDFDQ D IXQF LHL GH SUHúHGLQWH VH YD DOHJH XQ SUHúHGLQWH LQWHULPDU

SkQ OD vPSOLQLUHD PDQGDWXOXL GH DQL DO SUHGHFHVRUXOXL 3UHúHGLQWH SHUVRDQD GHYHQLW

SUHúHGLQWH LQWHULPDU SXWkQG IL DOHDV SUHúHGLQWH DO &RQVLOLXOXL GDU QXPDL SkQ OD

H[SLUDUHDPDQGDWXOXLV XGHPHPEUXDO&1$

&RQVLOLXO1D LRQDODO$XGLRYL]XDOXOXLIXQF LRQHD] SHSULQFLSLXOGHOLEHU ULLSXWkQG

OXD GHFL]LL FX YRWXO D FHO SX LQ PHPEUL úL QXPDL vQ SUH]HQ D D FHO SX LQ PHPEUL 6H

REVHUY R PRGLILFDUH D UHJXOLORU FYRUXPXOXL SUH]HQ D D FHO SX LQ PHPEUL SHQWUX D VH

DVLJXUD R FkW PDL SURQXQ DW QHXWUDOLWDWH D GHFL]LLORU LQkQG VHDPD GH LPSRUWDQ D

GHRVHELW D DFWLYLW LL FRQVLOLXOXL úL GH WHQGLQ D PDQLIHVWDW vQ JHQHUDO GH D SXQH

PLMORDFHOHDXGLRYL]XDOXOXLvQVOXMEDXQRUDXWRULW LVDXSHUVRDQHSXEOLFH

&RQVLOLXO 1D LRQDO DO $XGLRYL]XDOXOXL DUH DWULEX LL FX SULYLUH OD FRPXQLFDUHD

DXGLRYL]XDO SH FDOH UDGLRHOHFWULF ± HOLEHUkQG vQ DFHVW VHQV OLFHQ H GH HPLVLH DFWH GH

DXWRUL]DUH D UHFHS LHL SURJUDPHORU DXGLRYL]XDOH WUDQVPLVH SULQ VDWHOLW DXWRUL]DUHD

FRPXQLFD LHL DXGLRYL]XDOH GLVWULEXLWH SULQ FDEOX 7UHEXLH SUHFL]DW F OLFHQ HOH GH HPLVLH
VH HOLEHUHD] SH ED] GH FRQFXUV XQGH SRDWH SDUWLFLSD RULFH SHUVRDQ MXULGLF FDUH D

RE LQXW DYL]XO WHKQLF SUHDODELO DO $XWRULW LL 1D LRQDOH GLQ GRPHQLXO &RPXQLFD LLORU

IRVW0LQLVWHUDO&RPXQLFD LLORU 

'HDVHPHQHD&RQVLOLXO1D LRQDODO$XGLRYL]XDOXOXLDUHDWULEX LLGHFRQWURODVXSUD

UHVSHFW ULL OHJLL GH F WUH SHUVRDQHOH MXULGLFH GLQ GRPHQLXO UDGLRGLIX]LXQLL úL GLQ FHO DO

WHOHYL]LXQLL DWULEX LL GH DúL UHDOL]D RUJDQL]DUHD LQWHUQ SURSULH SULQ DGRSWDUHD SURSULXOXL

UHJXODPHQW GH RUJDQL]DUH úL IXQF LRQDUH GH DúL FRQVWLWXL R VWUXFWXU WHKQLF DGDSWDW

SURSULLORUFRPSHWHQ HHWF

&RQVLOLXO6XSUHPGH$S UDUHD ULL

3RWULYLWDUWGLQ&RQVWLWX LH&RQVLOLXO6XSUHPGH$S UDUHD ULLRUJDQL]HD] úL

FRRUGRQHD] XQLWDUDFWLYLW LOHFDUHSULYHVFDS UDUHD ULLúLVLJXUDQ DQD LRQDO 3ULQOHJHD

SULYLQGvQILLQ DUHDRUJDQL]DUHDúLIXQF LRQDUHD&RQVLOLXOXL 6XSUHPGH$S UDUH D

ULL OHJH FDUH HVWH FRQIRUP FX QRUPD FRQVWLWX LRQDO HQXQ DW VD VWDELOLW F DYHP XQ

RUJDQFHQWUDODXWRQRPGHVSHFLDOLWDWHDO$GPLQLVWUD LHLGHFLRDXWRULWDWHDXWRQRP (OVH

FRPSXQ GLQ SUHúHGLQWH ± 3UHúHGLQWHOH 5RPkQLHL YLFHSUHúHGLQWH ± SULPXO PLQLVWUX úL

PHPEULL PLQLVWUXO vQV UFLQDW FX DFWLYLWDWHD LQGXVWULHL PLQLVWUXO DS U ULL QD LRQDOH

PLQLVWUXO GH LQWHUQH GLUHFWRUXO 6HUYLFLXOXL 5RPkQ GH ,QIRUPD LL ùHIXO 0DUHOXL 6WDW

0DMRU DO $UPDWHL 5RPkQH 'LUHFWRUXO 6HUYLFLXOXL GH ,QIRUPD LL ([WHUQH $FWLYLW LOH

FXUHQWH DOH &RQVLOLXOXL 6XSUHP GH $S UDUH D ULL VXQW vQGHSOLQLWH SULQ 6HFUHWDULDWXO

RUJDQL]DW vQ FDGUXO 3UHúHGLQ LHL 5RPkQH /XFU ULOH &RQVLOLXOXL VH GHVI úRDU GH UHJXO

WULPHVWULDOVXQWFRQGXVHGH3UHúHGLQWHOH5RPkQLHLVDXvQOLSVDDFHVWXLDGHYLFHSUHúHGLQWH

ODúHGLQ SRWSDUWLFLSDúLLQYLWD LvQIXQF LHGHRUGLQHDGH]LDOXFU ULORU

6HUYLFLXO5RPkQGH,QIRUPD LL

3RWULYLW /HJLL 6HUYLFLXO 5RPkQ GH ,QIRUPD LL HVWH R DXWRULWDWH SXEOLF

VSHFLDOL]DW vQGRPHQLXOLQIRUPD LLORUSULYLQGVLJXUDQ DQD LRQDO D5RPkQLHL$FWLYLWDWHD

6HUYLFLXOXL 5RPkQ GH ,QIRUPD LL HVWH RUJDQL]DW vQGUXPDW úL FRQWURODW GH &RQVLOLXO

6XSUHP GH $S UDUH D ULL úL DPEHOH DXWRULW L vúL GHVI úRDU DFWLYLWDWHD VXE

FRQWUROXO 3DUODPHQWXOXL ÌQ DFHVW VHQV 3DUODPHQWXO FRQVWLWXLH R FRPLVLH FRPXQ GH

FRQWURO

6HUYLFLXO 5RPkQ GH ,QIRUPD LL HVWH FRQGXV GH &RQVLOLXO GLUHFWRU RUJDQ

GHOLEHUDWLY FRPSXV GLQ GLUHFWRU 3UHúHGLQWHOH &RQVLOLXO GLUHFWRU FX UDQJ GH PLQLVWUX

QXPLW GH &DPHUD 'HSXWD LORU úL GH 6HQDW vQ úHGLQ FRPXQ OD SURSXQHUHD 3UHúHGLQWHOXL

5RPkQLHL SULPXODGMXQFWDOGLUHFWRUXOXLDGMXQF LLGLUHFWRUXOXLúHILLXQRUXQLW LFHQWUDOH

úLWHULWRULDOHGLQVWUXFWXUD65,

&RQGXFHUHD RSHUDWLY D 6HUYLFLXOXL 5RPkQ GH ,QIRUPD LL HVWH H[HUFLWDW GH %LURXO

H[HFXWLY IRUPDW GLQ GLUHFWRU SULPXO DGMXQFW DO GLUHFWRUXOXL úL DGMXQFWXO GLUHFWRUXOXL

'LUHFWRUXOHVWHúLSUHúHGLQWHOH%LURXOXLH[HFXWLY
3HUVRQDOXO 6HUYLFLXOXL 5RPkQ GH ,QIRUPD LL VH FRPSXQH GLQ FDGUH PLOLWDUH DFWLYH

SHUPDQHQWH úL VDODULD L FLYLOL FX DWULEX LL RSHUDWLYH VDX DGPLQLVWUDWLYH 3HUVRQDOXO vúL

GHVI úRDU DFWLYLWDWHD GHVFKLV OD YHGHUH VDX DFRSHULW vQ UDSRUW FX QHYRLOH GH UHDOL]DUH D

VLJXUDQ HLQD LRQDOH3HUVRQDOXOQXSRDWHIDFHSDUWHGLQSDUWLGHVDXRUJDQL]D LLFXFDUDFWHU

SROLWLFRULVHFUHW

$YRFDWXO3RSRUXOXL

&XQRVFXW VXEGHQXPLUHDGH2PEXGVPDQLQVWLWX LD$YRFDWXO3RSRUXOXLDS WUXQV

úL vQ VRFLHWDWHD URPkQHDVF SULQ &RQVWLWX LD 5RPkQLHL FDUH vQ DUW UHJOHPHQWHD]

DFHDVW LQVWLWX LHVXEGHQXPLUHDGH$YRFDWXO3RSRUXOXL

,QVWLWX LD RPEXGVPDQXXOXL D IRVW FUHDW vQ GH F WUH UHJHOH 6XHGLHL SULQ

LQVWLWXLUHD XQXL UHSUH]HQWDQW DO V X GHYHQLW 2PEXGVPDQ UHJDO FX UROXO GH D YHJKHD OD

DSOLFDUHD OHJLORU úL D VWDWXWHORU UHJDOH GH F WUH DGPLQLVWUD LD SXEOLF ,QVWLWX LD FD DWDUH D

IRVW UHFHSWDW vQ )LQODQGD 'DQHPDUFD úL 1RUYHJLD SHQWUX FD DSRL V VH U VSkQGHDVF vQ

SHVWHGHVWDWH ÌQXQHOHVWDWHRPEXGVPDQXOHVWHQXPLWGH3DUODPHQWLDUvQDOWHOHGH

*XYHUQ )UDQ D0DUHD%ULWDQLH(JLSW9HQH]XHOD3DFKLVWDQHWF 3ULQ /HJHD Q VD RUJDQL]DW LQVWLWX LD $YRFDWXO 3RSRUXOXL DYkQG GUHSW

VFRSDS UDUHDGUHSWXULORUúLOLEHUW LORUFHW HQLORUvQUDSRUWXULOHFXDXWRULW LOHSXEOLFHÌQ

DFWLYLWDWHD VD DYRFDWXO SRSRUXOXL HVWH LQGHSHQGHQW ID GH RULFH DXWRULWDWH SXEOLF 

$FWLYLWDWHD DYRFDWXOXL SRSRUXOXL D DGMXQF LORU V L úL D VDODULD LORU FDUH OXFUHD] VXE

DXWRULWDWHDDFHVWRUDDUHFDUDFWHUSXEOLF

$YRFDWXO SRSRUXOXL HVWH DXWRULWDWH SXEOLF XQLSHUVRQDO QXPLW GH 6HQDW SH R

GXUDW GH DQL 0DQGDWXO DYRFDWXOXL SRSRUXOXL SRDWH IL UHLQYHVWLW R VLQJXU GDW DUW

DOLQ 3RDWH IL QXPLW DYRFDW DO SRSRUXOXL RULFH FHW HDQ URPkQ FDUH vQGHSOLQHúWH

FRQGL LLOHSUHY ]XWHSHQWUXMXGHF WRUDO&XU LL&RQVWLWX LRQDOH

$WULEX LLOHDYRFDWXOXLSRSRUXOXLVXQWSUHY ]XWHvQDUWGLQ/HJHD

$YRFDWXO SRSRUXOXL vúL H[HUFLW DWULEX LLOH GLQ RILFLX VDX OD FHUHUHD SHUVRDQHORU

OH]DWH

2ULFH SHUVRDQ IL]LF VDX MXULGLF SRDWH IRUPXOD FHUHUL DYRFDWXOXL SRSRUXOXL

FHUHUHDVHIDFHvQVFULVQRPLQDO úLWUHEXLHVHPQDW 3OkQJHULOHDQRQLPHSUHFXPúLDFHOHD

FDUH UHFODP IDSWH PDL YHFKL GH XQD DQ QX VH YRU OXD vQ FRQVLGHUDUH 1X IDF RELHFWXO

DFWLYLW LL LQVWLWX LHL $YRFDWXO 3RSRUXOXL FHUHULOH SULYLQG DFWHOH HPLVH GH &DPHUD

'HSXWD LORU GH 6HQDW DFWHOH úL IDSWHOH GHSXWD LORU úL VHQDWRULORU DOH 3UHúHGLQWHOXL

5RPkQLHL úL DOH *XYHUQXOXL DOH &XU LL &RQVWLWX LRQDOH DOH SUHúHGLQWHOXL &RQVLOLXOXL

OHJLVODWLY úL DOH DXWRULW LORU MXGHF WRUHúWL &HUHULOH DGUHVDWH DYRFDWXOXL SRSRUXOXL VXQW

VFXWLWHGHWD[ GHWLPEUX

$YRFDWXOSRSRUXOXLDUHDFFHVODGRFXPHQWHVHFUHWHGH LQXWHGHDXWRULW LOHSXEOLFH

vQ P VXUD vQ FDUH OH FRQVLGHU QHFHVDUH úL OD LQIRUPD LL GH OD RULFH DOWH LQVWLWX LL úL,RDQ9LGDRSFLWSDJ

/HJHDSULYLQGRUJDQL]DUHDúLIXQF LRQDUHDLQVWLWX LHL$YRFDWXO3RSRUXOXL
DXWRULW LSXEOLFH

ÌQH[HFXWDUHDDWULEX LLORUVDOHDYRFDWXOSRSRUXOXLHPLWHUHFRPDQG ULFDUHQXSRWIL

VXSXVHFRQWUROXOXLSDUODPHQWDUúLQLFLMXGHF WRUHVF

&kQG FRQVWDW F SOkQJHUHD SHUVRDQHL I FXW DYRFDWXOXL SRSRUXOXL HVWH vQWHPHLDW 

HOYDFHUHvQVFULVDXWRULW LORUDGPLQLVWUD LHLSXEOLFHFDUHDvQF OFDWGUHSWXULOHDFHVWHLDV

UHIRUPH]H VDX V UHYRFH DFWXO DGPLQLVWUDWLY úL V UHSDUH SDJXEHOH SURGXVH SUHFXP úL V

UHSXQ SHUVRDQD OH]DW vQ VLWXD LD DQWHULRDU 7UHEXLH SUHFL]DW F DXWRULWDWHD F UHLD L VD

FHUXW V UHYRFH XQ DFW FRQVLGHUDW QHOHJDO VDX QHRSRUWXQ YD SXWHD IDFH DFHVW OXFUX QXPDL

vQP VXUDvQFDUHDFWXOQXIXVHVHH[HFXWDW

$YRFDWXO3RSRUXOXLGLVSXQHGHVHUYLFLLIXQF LRQDOHVWDELOLWHSULQ5HJXODPHQWXOGH

RUJDQL]DUHúLIXQF LRQDUHD,QVWLWX LHL$YRFDWXO3RSRUXOXLDGRSWDWGH%LURXOSHUPDQHQWDO

6HQDWXOXL