Sie sind auf Seite 1von 2

SENARAI TUGAS AJK PERKHEMAHAN

JAWATAN TANGGUNGJAWAB KRITERIA


Kem Komandan 1. Mengawal keseluruhan aktiviti 1. Berkarisma sebagai seorang
perkhemahan. pemimpin.
2. Bersama Adjutan memastikan 2. Berfikiran pantas /
segala aktiviti menepati waktu berkeupayaan membuat
dan berjalan dengan lancar. keputusan yang tepat.
3. Membuat keputusan terhadap 3. Tegas & berdisiplin.
segala permasalahan yang
timbul.
4. Mempengerusikan mesyuarat
kem.
5. Memastikan tahap disiplin
urusetia kem.
Setiausaha / Setiausaha Kerja 1. Menjalankan tugas-tugas 1. Berkeupayaan menjalankan
pentadbiran. urusan pentadbiran.
2. Merekod aktiviti kem.
Bendahari / Setiausaha Kewangan 1. Menjalankan tugas-tugas 1. Berkeupayaan menjalankan
kewangan. urusan kewangan.
2. Merekod aktiviti kewangan.
Adjutan / Pegawai Bertugas 1. Bersama Kem Komandan 1. Berkarisma sebagai seorang
memastikan segala aktiviti pemimpin.
menepati waktu dan berjalan 2. Berfikiran pantas /
dengan lancar. berkeupayaan membuat
2. Mengeluarkan arahan / keputusan yang tepat.
mengumumkan perkara- 3. Tegas, berdisiplin & fokus.
perkara / perubahan terkini. 4. Berpengetahuan asas kawad
3. Bersama IO memastikan tahap kaki & protokol.
disiplin peserta kem.
Pegawai Keselamatan (IO) / 1. Mengawal urusan keselamatan 1. Berpengetahuan asas
Pegawai Sentri kem. keselamatan.
2. Memastikan keselamatan 2. Berfikiran & pandangan yang
urusetia & peserta kem ketika tajam.
berada di kawasan kem / ketika
mengikuti aktiviti.
3. Bersama Adjutan memastikan
tahap disiplin peserta kem.
4. Menyelaras kawalan malam
(sentry).
5. Menyediakan kata laluan
(password) bagi kegunaan
kem.
Kuartermaster (QM) Peralatan 1. Merekod & menjaga semua 1. Berkeupayaan menjalankan
peralatan kem. urusan logistik.
2. Menyediakan peralatan untuk
aktiviti.
Kuartermaster (QM) Masakan / 1. Menyediakan menu. 1. Berkeupayaan menjalankan
Pegawai Masakan / Makanan 2. Memastikan makanan urusan masakan dan menu.
disediakan mengikut jadual. 2. Berpengetahuan asas menu
3. Memastikan peralatan / bahan bencana.
masakan mencukupi.
Pegawai / Setiausaha Komunikasi 1. Menyediakan rangkaian 1. Berkeupayaan menjalankan
komunikasi kem. urusan komunikasi.
2. Berpengetahuan asas radio
komunikasi.
Pegawai / Setiausaha Kenderaan 1. Menyediakan kenderaan bagi 1. Berkeupayaan menjalankan
urusan kem. urusan kenderaan.
Pegawai / Setiausaha Kebajikan / 1. Menjaga kebajikan peserta 1. Berkeupayaan menjalankan
Reaksi Kecemasan kem. urusan kebajikan &
2. Menguruskan peserta yang kecemasan.
mengalami masalah kesihatan. 2. Berpengetahuan asas
pertolongan cemas.
Pegawai / Setiausaha Tugas Khas 1. Memastikan keperluan 1. Berkeupayaan menjalankan
urusetia. pelbagai tugasan.

1. Bagi tujuan B.O.M. K.U.I.S., tugasan seperti Setiausaha Kenderaan boleh diserapkan kepada Setiausaha
Tugas Khas.
2. Setiap perjawatan boleh melantik Penolong & AJK bahagian masing-masing kecuali Kem Komandan akan
hanya melantik Penolong sahaja. Jumlah Penolong & AJK adalah berdasarkan bebanan kerja.
3. Segala arahan / pengumuman hendaklah dibuat melalui Adjutan.
4. Segala pergerakan peserta hendaklah diawasi oleh Pegawai Keselamatan.