Sie sind auf Seite 1von 94

Plemenski rječnik ličko-krbavske županije.

Po službenim podacima krajem 1915. godine


SASTAVIO RADOSLAV M. GRUJIĆ.

Glavna snaga hrvatskoga naroda stanovala je već ori velike


seobe između Gvozda i Cetine, dakle u današnjoj ličko-krbavskoj žu­
paniji i sjevernoj Dalmaciji. Taj narod bio je tada podijeljen na više
genetičkih plemena, koja su se'brzo izmiješala i provela proces stapanja
sa tamošnjim starijim stanovništvom ilirsko-romanskoga, avarskoga i
slavenskoga porijekla. Tako, s tijekom vijekova, postade od njih jedan
etnografički narod, koji je počeo pokazivati već lijepe znakove kultur­
noga progresa. Ali, 1527. g. zauzeše Turci gotovo sve te krajeve i
iz osnova poremetiše tijek narodnoga života. Tada je znatno izmije­
njeno i stanovništvo ove zemlje. Jedan dio Hrvata, naročito odličnije
porodice, ukloniše se pred Turcima na ostrva i u sjeverozapadne kra­
jeve — podalje od domašaja turskoga. Drugi dio zarobili su Turci i
kao nepouzdan elemenat na Krajini odveli na spahiluke u unutrašnjost
zemlje svoje. A na opustjela ognjišta njihova preselili su Turci svoje
starije kmetove — ponajviše pravoslavne Srbe — iz raznih krajeva
svoga prostranog carstva. Ovi doseljenici bili su u glavnom iste krvi
i jezika sa Hrvatima, ali druge vjere, što je u ono doba mnogo zna­
čilo, te su zato pouzdaniji činili se Turcima. . . Tek treći dio Hrvata
ostao je na ognjištima svojim u ovim zemljama. Ovaj je dio preživio-
ubrzo nov proces miješanja i stapanja sa brojnijim doseljenicima.
A taj proces, ovom prilikom, izvršio se mnogo brže. Eazlike su bile
samo neke manje dijalektičke i etničke osobine; a vjera nije mnogo
smetala, jer se i jednima i drugima vršilo bogosluženje slavenskim,
jezikom. Otud se i moglo dogoditi, da je na pr. senjski biskup
Sebastijan Glavinić, kada je 1696. g. obilazio Liku i Krbavu, našao
čak u Kosinju i poslije 10 godina, kako su Turci otud izgnani, da
„kaluger seu Eascianus paroehus" Nikola Uzelac vrši vjerske duž­
nosti i vodi duhovni nadzor nesamo nad pravoslavnima, nego i nad
katolicima („obit hic munus pastoris, Schismaticis et Oatholicis
ZBORNIK ZA NAR. ŽIVOT. XXI. 18
274 R. GRUJIC, (2)

remedia salutis suppeditans." (B. Lopašić : Spomenici hrvatske Kra­


jine, III. 51). — Ovo miješanje i stapanje Hrvata i Srba zaslužuje
naročitu studiju, koja će nam pokazati vrlo zanimljive, nove i
poučne rezultate.
Tako je već u XVI. vijeku znatno izmijenjeno stanovništvo ovih
zemalja. A s tijekom XVII. i XVIII. vijeka nove migracije, u zemlju
i van nje, još većma izmijeniše antropogeografske osobine tih krajeva.
Pa ipak su Lika i Krbava, više nego i jedan drugi kraj Hrvatske i
Slavonije, očuvale čisti narodni karakter tako, da od 204.000 stano­
vnika jedva i 0 - 01% pripada drugim narodnostima.
U nauci je već utvrđena činjenica, da migracije i porijeklo sta­
novništva imaju najveći značaj medu antropogeografskim problemima.
Tu je danas polazna točka za sve studije o narodima. Bez te osnove
nije moguće valjano naučno proučavanje soeiologičkih, etnografičkih i
psihologičkih problema. A rezultati tih studija o migracijama i pori­
jeklu stanovništva bit će od vanređne koristi, jer će nam objasniti
nesamo mnoge antropogeografičke probleme, nego i rasprostranjen)e
svih etnografičkih pojava, dijalekata i psihičkih osobina; a znatno će
pomoći i razjašnjavanje antropologičkih mjerenja i promatranja o kom-
pleksijama, kad ova preduzeta budu. Tada tek moći će nam biti
razumljivije i jasnije mnoge pojafe iz naše novije historije i novoga
socijalnog života. . .
Sva ova i druga slična meditiram'a izazvala su me, kada sam
se silom prilika našao u Lici, da tom budućem vrlo važnom naučnom
radu o narodu našem i sam pridonesem svoju >leptu, te pomognem
položiti što zdraviji osnov svima daljim'* specijalnim istraživanjima i
studijama u tom pravcu.

Prama statističkim podacima od 1910. godine znali smo, da u


ličko-krbavskoj županiji ^stanuje 203.973 građanskih stanovnika u
34.308 zgrada za stanovanje. Ali, sve do sada, nismo znali, kojim
plemenima ili rodovima pripada to stanovništvo. Tu prazninu naumio
sam ovim radom da popunim. — Pri tom sam uzeo za princip, da
vodim-računa samo o onim porodicama, koje imaju svoje posjede i
kuće u ovoj županiji, te u njoj zaista stalno borave. Činovnike, trgovce?
obrtnike i druge, koji nemaju ovdje posjeda ni kuće, nisam uzeo u
obzir, jer bez toga nema dovoljno kriterija, da se njihov boravak u
ovoj županiji označi kao stalan. Osim toga, za te porodice može se
uvijek i lako doznati iz različnih stručnih „Imenika", koji se često
štampaju.
/3) PLEMENSKI КЈКСЛЧК LIČKO-KRBAVSKR ŽUPANIJE. - .275

U prvi mah mislio sam. da ću za ovaj pothvat najtočnije po­


datke naći u gruntovnici. Ali sam se brzo uvjerio, da naše gruntov­
nice, bar za sada. nijesu dovoljno pouzdano vrelo za takovu vrstu
rada. Slutio sam, da bi mi finansijsko ravnateljstvo moglo pružiti
mnogo pouzdaniju građu. I nisam se prevario. Tu se, radi 'državnih
poreznih interesa, u odličnom i preglednom redu vođi točan popis
svega stanovništva u županiji i argusovim "očima pazi na sve promjene
u stvari posjeda kuća i zemalja. E e gi s tr i k u ćar i n e pružaju nam
imena i prezimena sviju vlasnika kuća po pojedinim poreznim opći­
nama, po selima, pa često i po zaseocima; a r e g i s t r i t e c i v a r i n e
I. i 11. razreda daju nam imena i prezimena sviju stanovnika iznad
. 16 godina tako. da tu imamo i sve sluge i sluškinje u popisu. Zato
sam ta dva registra i uzeo za osnovu svoga rada, te po njima sastavio
ovaj pl e m e n s k i r j e č n i k . A da to izvedeni, valjalo mi je. iz po-
menutih registara ispisati 34.612 ceduljica, jer upravo toliko ima
p o r o d i c a , koje stalno borave u Lici i Krbavi. Kao dalji rezultat
rada moglo se ustanoviti, da u 1.041-om nastanjenom mjestu (2 građa,
2 trgovišta, 312 sela i 725 zaselaka i drugih prebivališta)' ove žu­
panije boravi stalno najmanje 1.600 plemena, — ako po današnjem
shvatanju narodnom ovoga kraja svako prezime označava osobito ple-
1
Međutim nesumnjivo je, da će plemena biti i više, jer je po-
1
Pod plemenom narod naš razumijeva —• bar u Lici, Krbavi i
sjevernoj Dalmaciji — sve one porodice, koje imaju jednako prezime
i j)održavaju tradiciju, da potječu iz jedne kuće. Pravoslavni imaju za
to još jedan jak kriterij — zajedničko krsno ime. Takovi vele, da su
rod, rođaci, plemenHaci. Broj porodica nije odlučan. —• Tako i Vla­
dimir A r d a l i ć , opisujući Bukovicu u sjevernoj Dalmaciji, veli: da
selo sastoji iz kuća ili vamilija (koratä) —• dimova. „Vamilije" istoga
prezimena sačinjavaju pleme; „a svako pleme, pa bile i dvije kuće,
zovu varošom, a to još ako su osamljene". Zatim nabraja sva prezimena
u Đevrskama i veli: „Plemena u ovom selu ima 28, a to su: Arda-
lići, Baljkovići, Berići, Bilići i t. d." (Zbornik za nar. život i običaje
IV. 196).
Prema tome i prezimena, što ih u ovom rječniku alfabetičkim
redom privodim, zaista su plemenski nazivi. —- Neki su od njih vrlo
stari — još iz vremena prije Turaka; drugi su postali za vrijeme
Turaka, a najmlađi su utvrđeni većinom za prvih državnih popisa na­
roda poslije oslobođenja. U selima, gdje ima više porodica jednoga
plemena, više su u običaju porodični nazivi — postali obično po
ličnom imenu ili nadimku bivšega ili sadašnjeg porodičnog starješine.
Zato se često i čuje: „iz pisma1' (po plemenu) zovu se na pr. Star-
Čevići, a mi im rečemo (po porodici) Petrići, i t. d. — Takove porodične
nazive, za neka sela, privodim u prilogu pod br. II,
•2'76 R. GRUJIĆ, (4)

uzdano, da i u Lici i Krbavi, kao i po drugim krajevima našim.


mnoge -porodice iz različnih plemena nose jednako prezime. To se
najčešće događa kod patronimičkih, a onda i kod apelativnih topičkih
prezimena.
Najjače pleme ima 319 porodica, a mnoga su plemena zastu­
pana samo s jednom ili s nekoliko porodica. Zato, izumiranje ili ne­
stajanje pojedinih plemena zbiva se i danas dosta često u Lici i
Krbavi. Mnoga od tih izumrlih ili raseljenih plemena ostavila su trag*
svoga boravka u ovim krajevima u različnim topografičkim nazivima
zemalja, koje su nekad njima pripadale, i u nadimcima ili pridjevcima
(prišvareima) onih porodica, koje su ženidbom ili kojim drugim pu­
tem .naslijedile njihove kuće i zemlje. — Kao primjer jednoga i
drugog slučaja iznijet ću u prilogu I. p o p i s plemena i z u m r l i h u
g o s p i ć k o m k o t a r u , za koja znamo na osnovi topografićkih naziva
toga kotara: a u prilogu II. p o p i s n a d i m a k a pojedinih
p o r o d i c a r a z n i h r a z g r a n a t i h plemena u L i c i i K r b a v i -
—• Prvi je popis potpun, a ovaj drugi nije to ni izdaleka, te mi je
namjera s njime samo to, da upozorim na tu vrlo važnu činjenicu,
kojoj, pri specijaliziranju nauke o plemenima našim, valja prikloniti
naročitu pažnju.
Snaga današnjih plemena u Lici i Krbavi, prema stanju k r a -
j e m 1915. godine, može se statistički u glavnom ovako prikazati:
2 plemena sa preko 300 porodica (Uzelci — 319 i Eukavine —
301); 8 plemena sa preko 200 porodica (Tomljanoviei i Tomljenovići
— 288, Prpići — 287, Eadakovići — 270, Babici — 263, Kneže­
vići — 234, Vukelići — 227, Perkovići — 210 i Obradovići — 206):
51 pleme sa preko 100 porodica (Kovaeevići — 195, Oreškovići —•
188, Sertići — 187, Devčići —- 185, Pavičići — 178, Popovići —
178, Došeni — 166, Starčevići — 163, Mesići — 160. Medici —
159, Krznarici — 153, Mandići — 153, Pavelići — 152 i t . d.);
150 plemena sa preko 50 porodica (Dujmovići — 98, Milinkovići
— 97, Vukovići, Smiljanići i Eogići — po 96, Diklići — 95,
Bobici — 93, Ilici — 92, Vujnovići i Pejinovići — po 91, Ivan-
čevići i Zorići — po 90 i t. d.); a svako od ostalih 1389 plemena
ima manje od 50, često i samo 1 porodicu.
Čistoća našega narodnog elementa u Lici i Krbavi vidi se već
i po plemenskim nazivima ili porodičnim prezimenima. — Tako upada
u oči, da od 1600, prezimena jedva nešto preko dvije stotine nosi
jasne znakove stranoga porijekla; pa i tu nismo uvijek sigurni, da
je to pleme zaista stranoga porijekla. Navest ću samo jedan karakte-
(5) PLEMENSKI KJEČNIK LIČKO-KRBAVSKE ŽUPANIJE. 277

rističan primjer. U" selima Lički Novi i Oštra živi 11 kuća jednoga
plemena, koje se danas u poreznim i drugim službenim spisima, pa
i u župnim maticama, naziva Majerović. Međutim, još u gruntovnim
spisima od 1883., a u narodu i danas, zovu se oni Marojevići, što
j e postalo od imena Maroje, — kao Bogoje, Miloje i t. d. Iz toga ple­
mena bio je i znameniti kapetan lički Ivan barun Maroevic, koji se
1809. god. odlikovao u borbi s Francuzima po Lici (M. pl. Vojnovirh
— M. Spicer: Bojevi u Lici, u ostaloj Hrvatskoj i Dalmaciji 1809.
Zagreb 1907. Str. 43). Karakteristično je, da je u gruntovnim
knjigama u doba razvojačenja Krajine samo po jedna kuca u svakom
selu nosila ime Majerović. dok je drugih devet nazivano, kako narod
veli, i „u pismu" Marojević; a poslije razvojačenja Krajine sve se
kuće, bar „u pismu" pretvoriše u Majeroviće. Poznat mi je sličan
slučaj i u bjelovarsko-križevačkoj županiji, samo s tom razlikom, što
je tamo negdje u XVIII. vijeku jedna kuća Vidovića u graničarskoj
kancelariji postala Pajtović (Veit .= Vid, Vitus), pa se i danas tako
piše.
Sudeći po prezimenima, jedva da ima i 100 plemena, za koja
•se može pouzdano ustanoviti da su p o r i j e k l o m iz K r a n j s k e .
Takova su na pr. Adamek. Bađžek, Castek, Furlan. Gajer. Golik,
Holub, Kocian, Kvaternik. Muhar, Papeš, Premuž, Eožman, Slipogar,
Spehar, Stajdohar, Svegar, Vidmar, Zafran, Zagar i druga. Sva su
u glavnom nastanjena u Otočcu, Brinju, Kosinj"u, Jezeranima, Udbini,
Pazarištu. Lovincu i oko njih. T a l i j a n s k o g a porijekla ima
nekoliko plemena u Senju i drugim primorskim mjestima. Takovi svi
na pr. Angiolichio, Barbiani, Galiaci, Eivosechi, Eubelli, Scarpa i dr.
N j e m a č k o g a porijekla ima nešto više plemena. To su ponajviše
potomci onih Nijemaca, što su od XVI.—XVIII. vijeka služili kao
njemačka posada u Senju i drugim većim krajiškim mjestima. Zato .
i danas sretamo im potomke mahom u tim i okolnim mjestima (Senj.
Otočac, Brinje, Brlog, Gospić). Takovi su na pr. Brolich, Fröhlieh,
Grtinhut. Helman, Kajfeš, Knoll, Lasman, Ostrman, Pacher, Podnar.
Portnar, Eauch, Ritz i t. d. Među ovima najjače je pleme Podnar ili
Portnar, koje broji 36 zadružnih kuća u Kuterevu kod Otočca, u G.
Kosinju, Mušaluku i Kaluđerovcu kod Perušića. To su nesumnjivo
potomci njemačke porodice Portner, kojima se pojedini predstavnici
već od prve polovine XVII. vijeka javlj.aju u historiji naroda našega,
kao vojni zapovjednici i niži časnici u Otočcu, Senju i Bilaju (v. R.
Lopašić: Spomenici hrvatske Krajine II. 245, 271. 307 i d. III-
202, 219. 282, 306 i d.). Za nekoliko porodica živi predanje, da su
278 R. GRUJIĆ, (6)--

f r a n c u s k o g a porijekla. To su Francuzi, koji su poslije 1818-


zaostali u Lici. Njima pripada 1 porodica Armada u Vel. Popini i 1
por. Auriautz u Gračacu, pa možda još Markeza u Ličkom Petrovu selu
i neke druge. A porodica Atanasić u Senju nesumnjivo je g г č ko g a
porijekla. — I sve te narodnosti zajedno jedva ' da su zastupane sa
70 plemena u Lici i Krbavi. Još nam je ostalo da spomenemo oka
30 plemena, koja potječu od p 0 k r š t e n i h T u r a k a, pa da tako
pobrojimo u glavnom sve poznate nam narodnosti, koje imaju svojih
predstavnika u Lici. Ta su plemena najviše naseljena oko Perušića
i Novoga, pa ponešto u Gospiću, Barletama i Udbini, Donjem Lapcu
i oko Brinja i Jezerana, To su: Alići, Alivojvodići, Amančići. Amići,
Arbanasi, Asančaići, Asići, Bašani, Bašići, Beširi, Beširevići, Dura-
kovići, Durbešići, Demići, Ernauti. Hećimovići, Jengići, Kasumovići,
Kozliće, Kurteši, Muići, Murati, Murgići, Mušici, Ojurovići, Osmano-
vići, Seferagići, Sabani, Sabici, Sajnovići, Svetici, Serići, Uremovići
i drugi. Medu njima najjače je pleme Hećimovića oko Perušića, koje
broji danas 118 porodica. — Ali. nema sumnje, đa i među ovima.
mnogi potječu od slavenske krvi. ..
Ovaj plemenski rječnik uvjerit će nas dalje, da se u ličko-krbav-
skoj županiji, a naročito u Lici, očuvalo mnogo više starih hrvatskih
plemena, negoli se do sada mislilo. Gotovo sva odlićnija stara hrvatska
plemena imaju i danas svojih potomaka u Lici, — Ja ću navesti
samo nekoliko primjera, da se vidi, đa. ova misao ima osnova.
Danas ima od plemena Dogan 11 kuća u Bukovcu kod Peru­
šića, na Udbini i u Gospiću. A u jednoj ispravi od 1248. god. po-
minje se, da je tada hrvatsko pleme Doganich živjelo, uz druga tri
plemena, na otoku Krku (Arkiv za povjesnicu Jugoslav I. 55). Pleme
Bačić broji danas u Lici 16 kuća. Potječu od Trnovca kod Gospića,
gdje ih danas ima još tri kuće. te su poslije izgnanstva Turaka iz
Like preseljeni u Lovinac i okolna mjesta, gdje ih danas ima 1Б
kuća. Nesumnjivo je, da ovi potječu od znamenitoga hrvatskog ple­
mena Mogorovića, te su i prije Turaka stanovali blizu Trnovca, gdje
ih i danas ima. Tako na pr. 1497. god. pominje se u Lici Jakov
Bačić od Zdralić i Matijaš Zdralić iz plemena Mogorovića; a zatim,
povodac Ivan Bačić, ki ima svoj grad (Kukuljević: Acta croatica,
166—168, i Surmiri: Hrvatski spomenici, 406).-U blizini Trnovca i
danas se jedan potočić i čitav kraj prema Ličkom Novom naziva
Ždralovac; a današnji trnovaćki Račići bez sumnje su potomci po­
rn en u toga Jakova Račića od Zdralić iz XV". vijeka, koji je u istoj
okolici stanovao. Nije bez značaja i to. što pouzdano znamo, đa je-
(7). PLEMENSKI RJEČNIK LIČKO-KRBAVSKE ŽUPANIJE. 279

Castrum Bacich bio u Podgorjii, na putu iz Obrovca u Karlobag;


(Vjesnik hrv. arheol. društva. Nova serija VI. 6), jer je to mjesto
upravo.prema Trnovcu s druge strane Velebita. Od plemena Mogo-
rovića nesumnjivo su i Draškovići, a možda i Orlovići, Slaclojevići,
Slavkovići i drugi. — Draskovića ima danas .20 kuća — 17 u Kosinju,
a 3 u Baduču. To su potomci onih plemenitih ljudi Draskovića, koji
su u blizini današnjega Kosinja, na svom imanju na Građeini, podigli
Pavlinima manastir i crkvu Sv. Marije 1490. godine (Surmin: Hrv.
spom. 343—349). Na sličnim osnovima zaključujem, da pleme Kacića
živi još i danas u Lici u plemenima Tvrdiniea, Toljena, Zivkovića,
Markovića, Žarko vica i drugih; a pleme Subića u današnjim pleme­
nima Banica, Borića, Bogića i Eogovića, Ugrina i Obradovića, pa
možda i Budisavljevića i Butkovića.'—• Za pleme Pohmijevića, od kogu
se danas nalaze samo 2 kuće u Starom gradu kod Jablanca, nesum­
njivo je, da potječu od Miklouša Pohmajevića, porlralaba u Gackom
kod Otočca 1466. god. Nešto docnije (1487) pominje se sudac Poh-
majević u Buškoj župi (Surmin: Hrv. spom. 266 i 328—9); a 1698.
godine pominje se Ive Pohmaievich među senjskim Uskocima (R.
Lopašić : Spomenici hrv. Krajine III. 119). Pleme Novakovića u
Zalužnici, danas ima 4 kuće, možda potječe od Pavla Novakovića.
gospodara Östrvice kod Gospića; jer je njemu 1408. godine Nikola
IV. Frankapan dao, u zamjenu za Ostrvicu, zemlje oko Zalužnice i Sinca
(villa Zalug i villa Z3rnacz — Vjesnik hrv. arh. društva VI. 12)*
Dešiča i Besića ima danas 17 kuća, a najviše oko Jablanca. To su
svakako Poljičani, koji se pominju i u poljičkom statutu, ali su već,
davno prije Turaka naselili i Liku. Tako se 1468. godine pominje
„plemenit človik Grgur Dešić", koji tada đržaše „Kut'nane" kod
Otočca (Surmin: Hrv. spom. 313—314). Perušići, od kojih danas ima
samo 1 kuća, i to u Prijeboju kod Ličkoga Petrova sela, bit će, po svoj
prilici, potomci odličnoga plemena Perušića. koje je imalo, svoj grad
u Lici (Stari Perušić), a pominje se još i 1502 (Vjesnik III. 54—55)
u - starim ispravama. . .
Na sličan način i još mnogo pouzdanije, prema obilju do sada
objelodanjene historičke građe, moglo bi se odrediti za vrlo mnoga ple­
mena u Lici i Krbavi, da potječu od starih tamošnjih stanovnika iz
vremena prije Turaka. No razumije se, da će pri tom valjati biti
vrlo oprezan, jer su mogli i mnogi doseljenici iz istočnih i južnih
krajeva naših donijeti ista prezimena u Liku, kakova su negda nosila
izumrla ili raseljena stara hrvatska lička plemena.
280 R. GllUJIĆ, (8)

Upada u oči, đa su danas u Lici i Krbavi znatno više raspro­


stranjena i porodicama mnogobrojnija ona plemena, za koja pouzdano
znamo da su se doselila ovamo za vrijeme Turaka, pa i docnije, nego
ona, za koja s pravom možemo pretpostaviti da su potekla od staro­
sjedilaca. Tako je na pr. najraširenije pleme Uzelaea. Središte mu
je oko Metka (7.1 kuca), ako ne možda selo Ondić kod Udbine, gdje
ih ima najednom mjestu 49 kuća. A odatle se raširilo po cijeloj
liČko-krbavskoj županiji, te ih ima 819 kuća u 29 sela. 0 tom ple­
menu, međutim, ne znamo ništa iz vremena prije Turaka, te se po
svoj prilici za Turaka naselilo u Liku. A prve historieke vijesti o
tom plemenu imamo tek iz 1696. godine u Kosinju (Lopašić: Sponi,
hrv. Kraj. III. 51). "Drugo najraširenije pleme jesu Rukavine. Njih
ima u glavnom tri grupe. Najjača je ona oko Perušića i Trnovca kod
Gospića (120 kuća), zatim ona u Vlaškom Polju i oko Brloga i Pa-
zarišta (107 kuća), pa najposlije ona oko Sv. Jurja u Podgorju (47
kuća). Od tih grupa odijelile su se manje.grupe i nastanile oko Sv.
Boka i na Kordunu oko Ličkoga Petrova sela. Za to pleme imamo
podataka takođe tek iz vremena pred izgon Turaka iz Like i Krbave.
Tako se na pr. oko 1683. godine pominje knez Jerko Eukavina od
Bažanca, koji se u to doba preselio u Pođgorje (Rad. Lopašić: Dva
hrvatska junaka, 36). A vrlo je vjerojatno, da je to jako pleme
prije toga rašireno bilo po sjevernoj Dalmaciji i otocima. Naime,
jedan dio trnovačkih i perušićkih Eukavina dobio je oko polo­
vine XVIII. vijeka plemstvo sa predikatom od Ljubačkoga (de
Liebstadt). Ljubačko je mjesto u zaljevu Ljube više Nina u Dalma­
ciji: a južno od njega i danas jedan zaselak nosi ime Eukavina. Ona
se grupa u Vlaškom Polju i oko Brloga i Pazarišta preselila po svoj
prilici s otoka Paga, gdje o njihovu boravku svjedoči također jedan
zaselak s imenom Eukavine. Neke porodice toga plemena imaju također
plemstvo, ali s predikatom de Morgenstern1.

1
Nedavno sam dobio jedan rukopis iz XVIII, vijeka, koji nam
priča tradiciju o plemenu llukavina. Rukopis nosi natpis S t a n i m b a u m -
i veli se u njemu, đa je sačinjen po bilješkama Ilije Rukavine, koji
je umr'p 1796. god. Po toj tradiciji Rukavine i još dvanaest drugih
ličkih plemena vodi svoje porijeklo od Grgura Vladimir ovića, nazva­
noga Rukavina, vlastelina sa Neretve, koji je poslije pada Bosne
(1463. g.) sa svojom porodicom prebjegao u Dalmaciju. Tu je imao
sedam sinova. — Kasnije dopade u tursko ropstvo, primi muhamedov-
stvo i oženi se udovicom Ogreševića iz Livna u Hercegovini. 8 njom
je imao tri sina muhamedovca, kojima tradicija ne zna imena. A kada
se jednom prilikom vratio svojoj prvoj ženi u Dalmaciju, — pa ne
(9) PMUffiNSKl RJEČNIK ТЛСКО-KRBAVSKE ŽUPANIJE. 281

U lieko-krbavskoj županiji živi danas i znatan broj potomaka


starih s e n j s k i h U s k o k a . Među njima je najjače pleme Tomlje-
novića, koji se pišu još i Tomljanovici. Njih ima 288 kuca, ponajviše
su Primorci, a glavno im je stanište Krivi Put u blizini Senja. Prve
historičke podatke o tom plemenu • sretamo tek 1698. godine medu
senjskim Uskocima (Lopašić: Spom. hrv; Krajine III. 119). Za njima
su Radakovići. Ima ih 270 kuća. Pomniju se kao Senjani 1698: i
1706; (ibid. 119 i 243); a 1730. jedan je porkulab Srednje Gore,
drugi knez Bruvna i treći parkulab Mogorića (ibid. 343). Dujmovića
ima danas 98 kuća, a pominju se već 1540. u Senju (ibid. 392) i
najposlije 1658. u Otočcu (ibid. II. 300). Tintora ima danas samo
б kuća. Za njih se drži da su doselili u Senj već poslije 1537. godine,
kada je Klis pao u turske ' ruke; ali tek 1720. dobili su u Senju
građanska prava (Starine XVII. 75). Profesoru M. Magdiću nije bilo
poznato, da li je još tko od toga »plemena u životu (ibid. str. 75 1 ).
Međutim, jedna porodica Tintora živi i danas u Otočcu, a četiri u
Gračacu: uz to, u sjeveroistočnoj Dalmaciji, prema Zrmanji, postoji
zaselak Tintori i t. d. Od starih senjskih Uskoka danas ima vrlo malo
potomaka u Senju. Ali plemena njihova nisu izumrla; ona su samo
rasturena ponajviše po ličko-krbavskoj i moclruško-riječkoj županiji.
—-Plemenski i topografički rječnici tih županija upoznat će nas više
i sa sudbinom tih plemena. . .
hoteći ostaviti muhamedovstvo naumio bješe da se povrati u Tursku,
— ubi ga njegov najstariji sin Vulcelja. Tradicija dalje priča, da je
•od toga Vukelje postalo pleme Vukelića u Sv. Jiirju i Kosinju, pa
Biondića u Melnicama; od drugoga Grgurova sina Miloša postadoše:
Rukavine u Brlogu. Perušiću i Pazarištu, pa Baćići u Podgorju; od
trećega sina Drar/ića razvilo se pleme: Rukavina u Kažancu i Trnovcu,
pa Bobica—Rukavina д Pazarištu, Glavaša u Jablaneu7 Bevandića, u
Trnovcu i Drac/icevića u Jablancu, Gračacu i Sv. Petru (Bruvnu):
četvrti sin Marko bješe rodonaČelnik plemena Rončevića u Jaseniei u
Dalmaciji, Mihića u Metku, pa Rukavina u Sv. Roku i Teresionopolu ;
peti sin Ivan razvio je samo pleme Žalovića u Vukšiću: šesti Nikola
razvi Rukavine na Pagu i ostalim otocima, koji izumriješe početkom
XIX. vijeka: a od sedmoga sina Blaža razvilo se pleme Blaževića u
Sv. Mihailu (Lovincu) i Vraniku, pa Miškiilina u Sv. Jurju, Smiljanu i
Bužimu. — Ovo predanje, premda po svoj prilici u mnogom nije
točno, ipak nam može da posluži kao lijep primjer: kako se iz jedne
porodice, s tijekom dva i po vijeka, postepenim razgranjivanjem razviše
mnoga plemena. A tom razgranjivanju u plemena učinjen je kraj
koncem XVII. vijeka, kada Lika i Krbava dođoše pod vlast austrijsku,
koja je zabranila porodicama mijenjanje plemenskih naziva i utvrdila
stalna prezimena za sve potomke njihove.
282 v . K,..GRUJIĆ, . , . . 10)

I za mnoga druga plemena naći će se historieki podaci, koji


će nam osvijetliti -prošlost njihovu i pružiti dovoljno osnova, da odre­
dimo porijeklo njihovo. Tako, na pr,.,za pleme Prpića, koje se snažno
raširilo po,.Senjskom primorju i Velebitu pa i dalje, možemo odrediti
da pripada Krmpoćanima. Još god. 1680. pišu Senjani Marku Prpiću
„knezu krmpotskomu" (Lopašić: Spom. hrv. Kraj. II. 369); a spe­
cijalna karta bilježi u sjeverozapadnoj Dalmaciji, istočno od zaljeva
Ljube, zaselak Prpić i t. d.
Za proučavanje m i g r a c i j a naroda našega bit će nam ple­
menski rječnici od velike koristi. — Kada budemo imali takove rječnike
sviju županija i uopće sviju krajeva naših, moći ćemo sastaviti pre­
gledan rječnik sviju plemena naroda našega.,, s historiekim i drugim
podacima o njima. Primjera radi navest ću samo, da je pleme Ogri-
zovića, koje se u lićko-krbavskoj županiji nalazi nastanjeno oko Brloga,
samo, jedan ogranak velikoga plemena Ogrizovića iz županije modru-
ško-rijecke, gdje su glavna središta toga plemena oko Primišlja i
Plaškoga. Pored drugoga, uvjerava nas o plemenskoj zajednici njihovoj,
i ta okolnost, što svi slave isto krsno ime — Sv. Ignjatija (20. de­
cembra). Tako je i s plemenom Munjas, nastanjenim oko Kosinja. To
je ogranak plemena, kome je središte u Gornjim Dubravama kod
Ogulina. Svi slave Sv. Đurđa kao krsno ime (23. aprila). Uopće, vrlo
je veliki broj plemena ličko-krbavske županije, koja imaju svoja stabla
ili ogranke u modruško-riječkoj županiji. Samo pri letimičnom pre­
gledu poznatih mi topografičkih naziva susjednih općina mogao sam
odrediti, da su u takovom odnošaju 4(3 plemena iz općine Primislje
(Slunj); 45 iz općine Plaški; 18 iz općine Dubrave (Ogulin); 13
Josipclol (Ogulin); 12 Komorske Moraviee (Vrbovsko); 11 Bosiljevo
(Vrbovsko); 16 Modruš; 9 Gomirje (Ogulin); 10 Drežnica (Ogulin);
8 Sušak: 7. Crikvenica; 9 Drvenik (Crikvenica); 5 Čabar; 14 Sošice
(Jastrebarsko) i t. đ. i t. d.: a nema sumnje, da ih ima i mnogo
više. Nesumnjivo je, isto tako, da se mnoga ličko-krbavska plemena
pružaju u sjevernu Dalmaciju i zapadnu Bosnu, ili odande vode svoje
porijeklo. A historieki spomenici uvjeravaju nas, da u Lici i Krbavi
ima dosta plemena i iz drugih, udaljenijih, krajeva Balkanskoga polu­
otoka, Ovaj rječnik pomoći će nam, da to detaljnije ispitamo i pouz­
danije utvrdimo. On će nam još pomoći, da potanko proučimo i vrlo-
zanimljive unutrašnje migracije pojedinih porodica, od najstarijih
vremena, do danas; te da ustanovimo ekspanzivnu snagu i druga
svojstva različnih plemena. . .
(11) PLEMENSKI RJEČNIK MÖKO-KRBAVSKE ŽUPANIJE. 28$.

• No, ođ naročitog interesa bit će i proučavanje i s e l j a v a n j a .


Ličana i Krbavaca u druge krajeve; -jer davno već leti poslovica:
„Lika sav'svijet naseli, a sebe ne raseli!" — Ovo je pitanje stim
važnije, što znamo, da broj stanovništva u Meko-krbavskoj županiji već dva
decenija znatno opada. Tako je, po statističkom računu od 1900. godine
bilo 208.163, a od 1910. samo 203.973 građanskih stanovnika. A da­
je opadanje u ovom deceniju još veće dimenzije zauzelo, uvjeravaju
nas mnoge puste. t. zv. vakantne kuće, što ih vrlo često sretamo pu­
tujući kroz Liku ili zagledajući u registre kućarine pojedinih porez­
nih općina. Navest ću za tu žalosnu okolnost samo nekoliko primjera,,
da svratim pažnju i na tu stranu. Tako na pn 1915. godine .bješe
u Beibifiu Potoku kod Vrhovina 39 Yakantnih kuća, a 281 nastanjena;
u Mekinjaru (Udbina) 52 puste i 213 nastanjenih: u Podlapcu (Ud­
bina) — 97 pustih i 344 nastanjene; u Srednjoj Gon (Udbina) —
30 pustih i 154 nastanjene; u Švrackovu selu (Udbina) — 46 pustih
i 182 nastanjene; U' Turjanskom (Korenica) — 40 pustih i 143 na­
stanjene i t. d. Ove su kuće opustjele ponajviše zbog seobe u Bosnu.
Slavoniju i bjekrvarsko-križevačlra županiju, a i radi odlaska u Ame­
riku. Eijetko je koja kuća ostala pusta zbog toga, što je gospodar
podigao novu kuću na drugom mjestu u istom selu, pa ovu još nije
dospio da razori ili je ostavio vremenu, da ono to učini. S tim veli­
kim iseljavanjem nestale su u Lici i Krbavi nesamo. mnoge porodice,
nego i čitava plemena; a uz to se stalno vrši i prirodno izumiranje
mnogih malih plemena i rodova, koji su ovdje često samo s jednom
porodicom zastupani. — Zato je pojava ovakovih rječnika, držim, još
nužnija i poželjnija.
Zanimljiva će studija biti i e ti m o 1 o gi č k o proučavanje plemen­
skih naziva ili prezimena. Velika većina su p a t r o m i ci. Ovi su
postali od krštenih imena, diminutiva, augmentativa i hipokoristika.
Zato. u prilogu III. i IV., iznosim popis svih tih imena koja su
danas u običaju u Lici i Krbavi. Za ta imena saznao sam što ođ
mojih đaka i drugih, a što iz registara tecivarine I. i II. razreda,
gdje su unesena i imena sviju stanovnika iznad J6 godina. —• T o p i -
č k i h apelativnih imena znatno je manje. Takova su: Bairjae, Banja-
nin. Bjelajac, Buđimlija, Cetina, Cetinjanin, Dubravac. Dubravčić,
Drenovac, Ergarac, Furlan, Gerovac, Grabovac, Grahovac, Jelečanin,
Jelovac, Kosovac, Kostelac, Krbavac, Kruljac, Kuprešanin, Lapac, Lo-
vineić, Ljubotina. Međumorac, Misir, Odorćić, Pećanac, Podunavac-
Pokrajac, Poljak, Potočnjak, Protulipac, Zagorac. Zumberac i đr. —
Znatan je dio prezimena postao od r u g a l i c a . Takova su na pr.
284 R. ÖRUJIC, (12)

Agbaba, Amancić, Banjeglav, Baškot. Batinica, Belobarbić. BelobrkT


Bezjak, Bevanda, Bjelobaba. Bukarica, Butina, Oapitlak. Crnobrnja,
Ornokrak. Crnjak. Čanak, Oormarković, čosie,, Derikrava, Divjak, Dro-
дјак, Drljan, Gaćeša, Glavaš. Grbac, Gušavac, Kantar, Kenjalo, Kliska,
Komadina, Korda. Krivokuća. Krivošija, Kuga i t. d. Današnje ruga­
lice po Lici i Krbavi, iz 16 sela, donosim u prilogu V. — Po p t i ­
c a m a ima takođe dosta prezimena: čorak, Ouk, Gavran, Golub, Kokot,
Kosović, Kvočka, Lastavica, Orlić i Orlović. Pauzić i Paun, Pjevač,
Pupavac, Sokolić, Strk i druga. Po «raznim ž i v o t i n j a m a : Konjević,
Košutić, Kravić, Kulaš, Lisac. Ljiljak, Medvedić, Mravinac, Ovčarić,
Paripović, Pastuović, Puhar, Rodić, Skakavac i t. d. Po b i l j k a m a :
Blitva, Bobić, Brezić, Jagličić, Jagodić, Javor, Kalinić, Koren, Korica,
Kukuruzović, Ljeskovac. Mažuran. Narančić, Opsenica. Ovas, Bast,
Bašljić, Bažić. Repac. Smolčić, Stavlić, Travica, Trešnić, Trninić, Zo-
benica i druga. Po z a n i m a n j u ima ih dosta: Ajduković. Alagić,
/\ralica, Arambaša, Brdar. Burmudžija. Oureić, ćurčija, Dugandžija.
©aković. Findrik, Glumac, Hajduk. Hoclak, Jurasović, Kalac, Kalafatić.
Kaštelan. Klepac, Klobučar, Kolar. Kovač, Kolundžija, Konear, Lončar,
Majstorović, Malbaša, Meštrović. Mlinarić, Mutabžija. Oklopdžija, Pin-
tar. Pjevač, Pucar, Putrić, Bibar. Samardžija, Sarać. Sedlan, Serdar.
Sumajstorcić. Svilar, . Vračar. Zagar i t . d Po n a r o d n o s t i ima
takođe nekoliko prezimena: Arbanas, Ernaut, Oiganović, Grkinić, Hor-
vatović, Hrvacić, Kranjčević, Krobat. Mažar. Srbinović, Vlahinić, Vlašić
i druga. Iz p o r o d i č n i h odnošaja dobiše također neki svoja prezi­
mena: Domazet, Dozet, Nećak. Prigmiz, 8vast. Nešto je prezimena
postalo po r u d a m a : Kamenko, Kremenic, Pećina i t. d.. neka po
j -e 1 u:. Mandarić; neka po narodnim p r a z n o vj e r i c am a: Vještica.
Vunjak; neka po i m e n i m a m j e s e c a : Studen, Veljača. — a po
jednom privatnom popisu od 1896. god. živjelo je u Sv. Boku i pleme
Grudan, koga više nema. Karakteristično je. da se u Lici i Krbavi
vanredno malo nalazi prezimena sa r o m a s k i m n a s t a v c i m a , kao
što su: Drakula, Drakulić, Badulović, Mikulcić, Mikulić, Marulić.
Malo je također prezimena, koja su postala po nekim d u š e v n i m i
f i z i č k i m o d l i k a m a , kao što su: Mudrinić, Mudrovčić, Plećaš.
Rumenović, Samac. A nije veći broj ni onih. što postaše po o d l i č -
n i j e m s o c i j a l n o m p o l o ž a j u : na pr. Adžić. Adžija. Ban, Banić,
Begić, Begović. Knežić, Knežević, Župan. Upalo mi je naročito u oči
prezime Obrić, koje nas sjeća na stare Obre ili Avare; zatim Pataran.
koje podsjeća na hrišćansku sektu Patarena, i Zrinski — pridjevak
stare vlasteoske porodice. Interesantno je i prezime Odorcić, koga ima
(13) PLEMENSKI BJBČNIK lAČKO-KRBAVSKE ŽUPANIJE.. 285

21 kuća u Brlogu. Ono nas sjeća na staru župu Ođorjansku i na


brdo Odor u poreznoj općini Pavlovae, južno od potoka Jadove. a iz­
među zaseoka Zavode i Krstače.
Svraćam još pažnju i na tu činjenicu, da narod vrlo rado kazuje
prezimena u skraćenom obliku. Tako se na pr. današnji Bjegovici u
crkvenim maticama XVIII. vijeka pišu Bjego/evići, Počuče — Poču-
čići, Predovići — Predq/<?vići, Kresovići — Kreso/evići i t. d. Zato
često sretamo i prezimena: Bogdan. Prerad, Brkljač i dr. pored Bog-
danić i Bogdanović, Preradović, Brkljaćić i dr.
U svim ovim i mnogim drugim pravcima proučavanja našega
naroda mogu ovakovi rječnici poslužiti kao pouzdan osnov; a još više
bit će od koristi budućim generacijama, kada se budu bavili genealo-
gičkim, statističkim i drugim studijama naroda svoga. — Koliko bi danas
nama olakšan posao bio, na proučavanju prošlosti i sadašnjice narodne,
da imamo slične rječnike, bar iz vremena* prije i poslije Turaka u
ovim krajevima!
& •':'•

A b b a — 1 k. Senj. A g b a b a — 38 k.: 1.) Brlog —


A b r a m i e — 1 k. Senj. 2 ; 2.) Doljane (Škare) — 15 ;
A b r a m o v i ć — 23 k.: 1.) Bru- 3.) Duboki Dol (Gračac) — 1;
šani1 — 13; 2.) Kaluđerovac 4.) Gračac — 15; 5.) Turjan-
— 1: 3.) D. Kosinj — 7; ski —- 4; 6.) Zalužnica — 1.
4.) D'. Pazarište — 2. A j d u k o v i ć — 33 k : 1.) Muti-
A c k e t a — 2 k. Medak. lić — 5; 2.)Ondić — 1 k; 3.)
A ć i ć — 1 k. Kupirovo (Srb). Oraovac (D. Lapac) — 23;
A d a m e k — .1 k. Otočac. 4.) Ploča —•' 1; 5.) RaduČ — 3.
A d a m o v i č — 20 k.: 1.) Budak A l a g i ć — 7 k. Stikada.
— 4 ; 2.) Gospić — 1; 3.) A l a r — 11 k.: 1.) Gospić —
Lešće — 2 ; 4.) Mekinjar — 2; 2.) Podlapac — 9.
1; 5.) Otočac — 1; 6.) Ličko A l e k s i ć — 59 k.: 1.) Gorici
Petrovo selo — 8; 7.) Vaga- (Otočac) — 3 3 ; 2.) Kijani
nac .-— 3. (Gračac) — 6; 3.) Melinovac
A d ž i ć — 7 k.: 1.) Frkašić — (Zavalje) — 2 ; 4.) Ponori
2 ; 2 ) Klašnjica — 3; 3.) Sv. (Otočac) — 4; 5.) Ribnik —•
Juraj — 1; 4.) Vedašić — 1; 5; 6.) Orovac (Otočac) — 2 ;
5.) vidi Ažić. 7.) Otočac — 1; 8.) Staroselo
A d ž i j a — lik.: 1.) Lipe (Go- (Otočac) — 6.
spić) — 9 ; 2.) Vrhovine — A1 e š k o v i ć — 5 k. Prvanselo
1; 3.) Vrpile (Koreniea) — i. (Perušić).
1
Kurzivom su označena ona mjesta, u kojima je dotično pleme
sa najviše porodica zastupano.
286 R. GRUJIC, (14)

A l i c ; — 7 k . Gospić. A t a 1 i ć — 12 k.: 1.) Otočac —.


A 1 i vo j v o đ i ć — 9 k.: 1.) Ka­ 1;~2.) SumeHca (Otočac) — 1 1 .
raula (Perušić) 5 ; 2.) Konj­ A t a n a s i ć — 1 k. Senj.
sko Brdo (Peruš.) — 3 ; 3.) A u r i a u t z — 1 k. Gračac.
Korenica — 1. A ž i ć — 34 k.: 1.) Krasno (Sv.
A m a n č i ć — 3 k. Jablanac. Juraj) — 2; 2.) Lukovo (Sv.
A m i ć — 12 k.: 1.) Bjelopolje Juraj) — 31 k.; 3.) Senj —
, — 1 k.; 2 ) Bunić — 1; 3.) 1 : 4.) vidi Adžić.
Dabar — 1; 4.) D. Kosinj —
1 ; 5 ) Lovinac — 1 ; 6.) B a b i ć — 263 k : l.) Bjelopolje
Pecani — lj 7.) štikada — — 1 : 2 . ) Boričevac — 4; 3.)
1; 8.) G. Svica — 5. Brinje — 1 ; 4.) Brlog — 2 :
A n d r o i ć — 1 k. Gračac. 5 ) Brušani — 5 ; 6.) Oesa-
A n g i o l i c h i o — 1 k. Senj. rica — 3 : 7.) Dabar — 3 :
A n i ć — 82 k.: 1.) Brlog — 5; 8 ) Jablanac — 2 ; 9.) Kar-
2.) Kompolje (Brlog) — 1; lobag — 1: 10.) 1). Klada
3.) Krasno (Sv. Juraj)^— 6 1 ; — ' 2 1 : 11.) G. Klada —
4.) Kriviput (Sv. Juraj) — 2 : 1 7 : 12.) D. Kosinj — 2 ; 13.)
5.) Poljice (Otočac) — 1: 6.) Krasno (Sv. Juraj) — 5 ; 14.)
Senj — 1; 7.) Volarice (Sv. D. Lapac — 1; 15.) G. Lapac
Juraj) — 11. — 2 : 16.) Lešće — 5 ; 17.)
A n t i ć — 5 k.: 1.) Poljice (Oto­ Lukovo (Sv. Juraj) — 2 9 :
čac) — 4 ; 2.) Senj — 1. 18.) Mazin — 3 5 : 19.) Oto­
A n t o 1 i ć — 1 k. Vaganac (L. čac — 3 : 20.) Ličko Petrovo
Petrovo selo). selo — 9; 21.) Poljice (Otočac)
A n t o n č i ć — 1 k. Lokmerselo — 4 : 22.) Rešetar — 12 ;
(Brinje). 23.) Senj — 6 : 24.) Srb —
A n t o n o v i ć — 14 k..: 1.) Do­ 1 : 25.) Starigrad — 3 : 26.)
ljani (D. Lapac) —- 2; 2.) Stinica-Dolac — 3 ; 27.), Sto­
Medak — 1; 3.) Musaluk — lac (Sv Juraj) — 2 ; 28.)
5; 4.) D. Pazarište — 3 : 5 . ) Sv. Juraj — ' l i ; 29.) Sv.
Ličko Petrovo selo — 1; 6.) Rok — 1 4 : 30.)Tiškovac —
Prvanselo (Perušić) — 2. 5; 31.) Vlaško Polje — 1; 32.)
A r a l i c a — 22 k.: 1.) Lič. Volarice (Sv. Juraj) — 4 7 :
Petrovo selo -—- 5; 2.) Škare 33.) Zaklopac (Srb) — 2 ; 34.)
— 1 1 ; 3.) Turjanski (Vrho- Zavalje — 1.
vine) — 5; 4.) Željava (Kore­ B a b u r i ć —• 5 k . : 1.) Ledenik
nica) -— 1. (Karlobag) — 1; 2.) Stupa-
A r a m b a š i č •— 9 k.: 1.) Jo- čina (Oštarije) -— 2 : 3.) Smi-
šani — 4 : 2.) Vrhovine ljan — 1: 4.) Stanište (Kar­
— 5. lobag) 1.
A r b a n a s —-18 k. Kaluđerovac. B a c h i c li — 1 k. Senj.
A r m a d a — 1 k. Vel. Popina. B a č i ć *— 50 k . : 1.) Cesarica
A s a n č a i ć — I I k.: 1.) Gospić — ' 14 ; 2.) Crni Dabar (Ošta­
— 1; 2.) Kvarte (Perušić) rije) — 1 ; 3.) G o s p i ć — 2;
— 8; 3.) Perušić — 4 ; 4.) 4.) Karlobag — 8 ; 5 ) Kući­
L. Petrovo selo — 1. šta — 1 1 ; 6 ) Ledenik — 1;
A s i ć — 30 k. Lički Novi. 7.) Lukovo (Sv. Juraj) —- 1 ;
(15) PLEMENSKI RJEČNIK LIČKO-KRBAVSKE ŽUPANIJE. ' 387

8.) Smiljan — 3 : 9.) Stanište (Otočac) '— 2 k.; 2.) Gospić


(Karlobag) — 9. — 1 : 3 . ) Gračac — 2 k.; 4.)
B a d o v i n a e — 1 k. Gospić. Jošani — 14 k.: 5.) Mazin
B a d ž e k — 17 k.: 1.) Cerje — •— 3 : 6.) jSTebljusi— 3 ; 7.)
1 ; 2 ) Eicica — 16. Ponori (Otočac) — 1 9 ; 8.)
B a i ć — 28 k . : 1.) D. Lapac Škare — 8; 9.) Tomingaj
— 5 ; 2 ) Gr. Lapac — 8 ; 3.) (Gračac) — 1.
Mazin — 11 ; 4.) Vrhovine B a n j e g l a v — 38 k : 1.) Bunić
— 4. — 15; 2.) Kik — 1; 3.)
B a k a r č i ć — 1 k. Karlobag. Mogorić —• 8; 4.) Ploča —
B a k a r i ć — 9.1s..: 1.) BoriČevac 9 ; 5.) Prokike 5.
— 1 ; 2.) Mutilić — 4 ; 3.) B a r a c — 4k.: 1.) Podlapac —
Prozor — 2 ; 4.) Sinac —- 2. 3 : 2.) Senj — 1.
B a k i ć — .5 k. Ostrvica. B a r a ć — 28 k : 1.) Kozjan
B a k l a i ć — 5 k. Brlog. (Bunić) — 6 ; 2.) Mekinjar
B a k o v i ć — 3 k. Vaganac. — 6 : 3.) Šalamunić — 2 ; 4.)
B a k r a č — 2 k. Mutilić. Svrackovo selo ( U d b i n a ) — 1 4 .
B a l a ć — 46 k . : 1.) Kruge — B a r b a r i c — 3 k. D. Kosinj.
— 3 2 : 2.) D. Lapac — 4 ; B a r b i a n i — 2 k. Senj.
3.) Nebljusi — 1; 4.J LiČ B a r i Č e v i ć — 5 5 k.: 1.) Čanak
Petrovo selo — 8; 5.) Željava — 2 ; 2.) Gospić — 1 ; 3.)
— 1. BariČevski Pod (Jablanac) •—
B a l e n — 72 k . : 1.) Cerje —- 6 ; 4.) Jablanac — 2 ; 5.)
—•- 3 k . ; 2.) Jablanac — 1 : Jezero (Jablanac) —- 3 ; 6.)
3.) Skocaj —• 2 0 ; 4.) Balen- Klanac — 1 5 ; 7.) — Kom­
Ђгада (Stinica) — 2 1 ; 5.) polje (Brlog) — 1 ; 8.) Lo-
Sv. Bok — 27. vinac — 2; 9.) Bačvica (Prizna)
B a l e n o v i ć — 61 k . : 1.) Gospić — 7 ; 10.) Skocaj — 1 2 ; 11.)
— 2 ; 2.) Klanac —- 4 1 : Smokrić (Lovinac) — 4.
3.) Kruščica — 1 4 ; 4.) G. B a r i ć — 19 k.: 1.) Lukovo
• Pazarište — 4. Šugarje — 1 0 ; 2.) Ličko Pet­
B a n — ß k.: 1.) Gospić — 2 : rovo selo — 9.
2.) Žabice —- 6. B a r k o v i ć —21 k.: 1.) Otočac
B a n d i ć — 18 k. Eudopolje — 3 ; 2.) D. bvica — 1 5 :
(Bruvno). 3.) G. Švica — 3.
B a n i ć — 39 k.: 1.) Brlog — B ä r t u l a c — 1 k. D. Svica.
1; 2 ) Čovići — 1 4 ; 3.) B a s a r a — 2 k. Cojluk (Udbina).
Kompolje (Brlog) — 7 ; 4.) B a s a r i ć —• 78 k.: 1.) Barlete
D. L a p a c — 1 : 5.) Mekinjar — 3 8 ; 2.) Čitluk — 1 ; 3.)
— 8 ; 6.) Otočac — . 2 ; 7.) Divoselo — 10; 4.) Dnopolje
Poljice (Otočac) — 1 ; 8.) — 3 ; 5.) Gospić' — 1; 6.)
Prozor — 5. Grab (Gračac) — 1; 7.) Mo­
B a n o v i ć — .3 k . : 1.) Brlog —• gorić — 16; 8.) Pavlovac —
2 ; 2.) Dubrava (Brlog) — 1. 2 ; 9.) Smiljan — 6.
B a n j a c — 10 k.: 1.) Brezik B a s i ć — 10 k. Počitelj.
(Medak) — 1 ; 2 ) Dobroselo B a s l e t i ć — 1 k. Karlobag.
— 3 ; 3.) Vaganac — 6. B a s t a — 108 k.: 1.) Bruvno
B a n j a n i n — 56 k . : 1.) Gorici — 5 ; 2.) Divöselo — 1; 3.)
288 U. GRUJIĆ, (16)

Kurjak — 1 9 ; 4.) Lipovo 4 ; 2.) Križpolje (Jezerane) —


Polje (Kosinj) — 2 1 ; б.) Rib- 2 ; 3.) Senj — 1.
nik — 6; 6.) Lič. Petrovo selo B e n k o v i ć — 2 k.: 1.) Senj —
— 2 k ; 7.) Srednja Gora 1 ; 2.) Sv. Juraj — 1. . '
— 54. B e n z i a — 3 k.: 1.) Senj — 1;
B a s t a j a — 2 k. Brlog. 2.) Starigrad — 2.
B a š a n — 2 k. Široka Kula. B e o k o v i ć — 6 k. Mekinjar.
B a š i ć — 59 k.: 1.) Bukovac B e r g e r — 1 k. Sinac.
(Pe^ušić) — 4 ; 2.) Konjsko B e r o n i ć — 4 k.: 1.) G. Lapac
Brdo (Peruš.) — 4 1 ; 3.) Pe- — 2 ; 2.) Lovinac — 1 ; 3.)
rušić — 7 : 4.) Senj — 7. Sv. Rok — 1.
B a š k o t — 8 k , : 1.) Brotnja B e s 1 a ć — 9 k. Dobroselo."
(Srb) — б; 2.) Zaklopac (Srb) B e š i ć — 3 k. Mušaluk.
— 3. B e š i r — 12 k . : 1.) Jasikovae
B a t i n i c a — 14 k.: 1.) Kupi- (Korenica) — 1 ; 2.) Kruge
rovo (Srb) — 8 ; 2.) Neteke — 9 ; 3.) Vrpile (Korenica)
— 1; 3.) Srb — 5. 2.
B a t i n i ć — 36 k. 1.) Debelo B e š i r e v i ć — 2 k . : 1.) Covići
Brdo (Bunić) — 5 : 2.) Dob- — 1 ; 2.) Gospić — 1.
rica (Brinje) — 2 ; 3.) Komić B e z j a k — 3 k. Senj.
— 3 ; 4.) Ploča — 10; 5.) B e v a n d a •— 6 k. Jošani.
Pothum — ' 1 1 ; 6 . ) 0 rorac B e v a n d i ć — 18 k.: 1.) Debelo
(Otočac) — 5. Brdo (Trnovae) — 2 ; 2.)
B e d e k o v i ć — 1 k. Gospić. Dusikrava (Jablanac) — 1 4 ;
B e g i ć — 12 k.: 1.) Gospić —• 3.) Jablanac — 2.
1 ; 2.) Podlapac — 1 0 ; 3.) B i b i ć — 11 k. Oraovac (D.
Udbina — 1. Lapac).
B e g o v i ć — 10 k.: 1.) Bunić B i ć a n — 9 k.: 1.) Bukovac
•— 1 ; 2.) Lešće — 3 ; 3.) (Perušić)'— 8; 2.) Lički Novi
Otočac — 2; 4.) Poljice (Oto­ — 1.
čac) — 4. B i ć a n i ć — 62 k.: 1.) Dabar
B e k t a š — 4 k. Bunić. — 4 5 ; 2.) Gospić — 1; 3.)
B.ela-c — 1 k. Jezerane. Letinac — 3 ; 4.) Lipice (Je­
B e l a v i ć — 3 k. Rapain Kla­ zerane) — 3 ; 5.) Vučetič selo
nac (Brinje). (Brinje) — 10.
B e l i ć — 12 k.: 1.) Bjelopolje B i g a — 42 k.: 1.) Babin potok
— 2 ; 2.) Frkašić — 2 ; 3.) (Vrhovine) — 4 1 ; 2.) Senj
Ktamjica — 4 ; 4.) Omoljac — 1.
(Korenica) — 2 ; 5.) Oravac B i l e n — 33 k.: 1.) Bilenski
• — 2 . • ' Pod (Jablanac) —-4; 2.) Jezero
B e l o b a r b i ć -^- 2 k. Senj. (Jabl.) — 4 ; 3.) D. Pazarište
B e l o b r k — 3 k.: 1.) Gospić — 2 ; 4.) Skocaj — 7 ; 5.)
— 1 k.; 2.) Gračac — 1 ; Bileni (Stinica) — 2 ; 6.) Pot-
3.) Perušić —- 1 : 4 . ) vidi kuci (Stinica) — 1 0 ; 7.) D.
Bjelobrk. Svica —• 1 ; 8.) Vaganac — 3;
B e n Č i ć — 13 k . : 1.) D. Ko­ B i l o v i ć — 9 k.: 1.) Kompolje
sinj — 6; 2.) G. Kosinj — 7. (Brlog) — 4 ; 2.) Poljice (Oto­
B e n i ć — 7 k.: 1.) Brinje — čac) — 4 ; 3.) Senj — 1.
17) PLEMENSKI KJECNIK LICKO-KRBAVSKE ŽUPANIJE- 289

B i l j a n — 36 k.: 1.) Gospić —- B l a ž e v i č — 40 k : 1.) Bori-


1 ; 2.) Kaniža (Gospić) — 1 : • cevac— 6 ; 2.) Bužim -— 3 ;
3.) G. Kosinj — 4. 4.) Mu- . 3.) G o s p i ć — 1; 4.t Lovinac
šaluk — 27 ; 5.) Senj —; 2 ; • — 1 1 ; 5.) Mrzli Dol (Senj.
6.) Žuta Lokva -— 1. — 8 ; 6.) Senj — 2 ; 7.) Smi­
B i l j a n i ć — 4 k. Bužim. ljan - .) Smokrić (Lo-
B i l j e t i n a — 4 k. Kruge. vinac) - 2;. 9.) Vranik (Lo-
B i l j m a n — 4 k. D. Kosinj. vinac) - 4.
B i n i č k i — li k. Mušaluk. B l e č i ć - 5 k. Letinac.
B i on d i o — 113 k.: 1.) Brinje B l i t v a - 7 k. Medak.
— 9 ; 2.) Kompolje (Brlog) — ^ к . : 1.) Dabar —
Bobić —
.—. 3 ; 3.) Melnice (Brlog) —
3 3 ; 2.) Mlalcva (Kosinj) —-
4 9 ; 4.) Senj — - 4 ; 5.) Sinac
1 4 ; 3.) Örovac (Otočac) —
— 1; 6.) Stolac (Sv. Juraj)
1; - 4.) Ličko Petrovo selo
4 2 ; 7.) Sv. Juraj — 5. • — 1 6 ; 5.) Počitelj — 1 6 ;
B i š k u p i ć — 5 k. Letinac (Bri­ 6.) Staro selo (Otočac) — 5 ;
nje). 7.) Turjanski— 5; 8.)Željava
B i š k u p o v i ć — 8 k. D. Paza- — 3. '
rište. B o b i n a c — 49 k . : i.) Covići
B i z j a k — 1 k. Križpolje (Jeze- — 6; 2.) Lešće — 1 1 ; 3.)
rane). Otočac — 3 : 4.) Prozor —
B i ž a n o v i ć — 2 k. Ćovići. 8; 5.) Sinan' —• 1 5 ; 6.) Va-
B i ž i ć — 2 k Krbavica. ganac — 6.
B j e g o v i ć — 24 k . : 1.) Divo-
selo — 2 3 ; 2.) Počitelj — 1. B o d i o v i ć —- 7 k. Lešće.
B j e l a j a c — 2 k. Škare. B o g a v a c — 1 k. Lipovo Polje
B j e l o b a b a — 24 k.: 1.) Brlog (Kosinj)
— 7; 2.) Drenovac (Medak) B o g d a n — 2 k. Ostrvica.
— 6 ; 3.) Mutilić — 8 ; 4.) B o g d a n i ć — 24 k . : 1.) Co­
Ondić (Udbina) — 2 ; 5. j Vla­ vići — 2 ; 2.) Dubrava (Oto­
ško Polje — 1. čac) — 4 ; 3.) Lešće — 1 ;
B j e l o b r k — 5 k . : 1.) Jošani 4.) Otočac — 4 ; 5.) Prozor
— 4 ; 2.) Podlapac — 1 ; 3.) 7 ; 6.) Sinac — 6.
vidi Belo brk. B o g d a n o v i ć — - 6 1 k . : 1.).
B l a g o v i ć — 4 k. Zavalje. Babin Potok (Vrhovine) — 1;
B1 a n u š a — 52 k . : 1.) Dnopolje 2.) Brotnja (Srb.) — 2 ; 3.)
-— 1 ; 2.) Kijani —- 4 ; 3.) Gospić —• 2 ; 4.) Otočac —
Kruge — 3 0 ; 4.) Oraovac (D. * — 1; 5.) Srb — 2 ; 6.) Vre-
Lapac) -— 1 ; 5.) Тотгпдај hac—19; 7.) Vrhovine— 34.
(Bruvno)— 1 2 ; 6.) Tomingaj B o g i ć — 13 k. Smiljan.
(GraĆac) — - 4 . B o g u n o v i ć — 79 k.: 1.) Dno­
B l a ž a n i n . — 20 k . : 1.) Bla- polje —• 7 ; 2.) D. Lapac—•
žanin selo (Brinje) — 16 ; 2.) 2 ; 3.) Kvarte (Perušić) —- 1 ;
Stajnice (Brinje) — 2 ; 3.) Ud­ 4.) Nebljusi — 6; b.).Prljevo
bina — 2 k. (Zrmanja) — 2 4 ; 6.) Rešetar
B l a ž e t i ć — 7 k . : 1.) Budak , — 2 ; 7.) Suvaja — 7 ;-8.)
-^ 5 k ; 2.) Mušaluk — 2. Vrelo (Zrmanja) —- 30.
ZBORNIK ZA NAR. ŽIVOT. XXI. 19
290 R. GRUJIĆ, (18)

Bok an — 30 k.: 1.) Dugopolje -— 2 ; 3.) Mekinjar —• 5 ; 4.)


(Srb) — 2; 2.) Osreci (Srb) Oraovac (D. Lapac) — 6; 5.)
— 28. Senj — 1; 6.) Vaganac — 1.
B o l t a — 15 k. Kijani (Gračac). B o š n j a k — 6 k.: 1.) Jošani
B o l j e š i ć — 13 k.: 1.) Brinje — 1; 2.) Komić — 3 ; 3.)
— 2 ; 2.) Križpolje (Jezerane) Letinac — 2.
— 11. B o ž a n i ć — 35 k.: 1.) Debelo
B o l j f e t a —• 7 k. Kompolje Brdo (Bunić) — 3: 2.) Kom­
(Brlog). polje (Korenica) — 5 ; 3.) Ko­
B o l j k o v a č — 6 k. Ribnik. renica — 1; 4.) Ličko Pe­
B o n t i ć — 1 k Senj. trovo selo — 1; 5.) Tužević
B o r č i ć — 47 k.: 1.) Budak — (Brinje) — 22; 6.) Vodoteč
2 ; 2.) Bunić — 4 ; 3.) Gospić — 2; 7.) Vranovača (Kore­
— 1; 4.) Karaula (Perušić) nica) — 1.'
— 1 ; 5.) Konjsko Brdo B o ž a n o v i ć — 3 k. Dubrava
(Perušić) 12; 6.) Krbavica— (Otočac).
4; 7.) Kvarte— 3 ; 8.) Lju- B o ž i č e v i ć — 16 k.: 1.) Križ­
bovo (Bunić) — 1 ; 9.) Novo- polje (Jezerane) — 12; 2.)
selo (Bflaj) — 2; 10.) Lički Prozor— 3: B.) Stajnice — 1.
Osik — 6; U.) Ličko Pe­ B o ž i č k o v i ć — 37 k. : 1.)
trovo selo — 2; 12.) Zalužnica Staro selo (Otočac) — 3 ; 2.)
— 1; 13.) Zeljava (Korenica) okare — 23: 3.) Turjanski
•' — 8. — 10; 4.) Vrhovine — 1.
B o r i ć — 116 k.: 1.) Babin B o ž i ć — 36 k.: 1.) Budak —
potok (Vrhovine) — 36; 2.) 9; 2.) Bunić— 1; 3.) Gospić
Brinje — 4; 3.) Gospić — — 1; 4.) Orovac (Otočac) —
1 ; 4.) Kamenica (Jezeranej 1; 5.) Poljice (Otočac) — ' 1;
— 4 8 ; 5.) Kamenica (Kore­ 6.) Stajnice — 2; 7.) Škare
nica) — 7; 6.) Križpolje (Jeze­ 13; 8.) Turjanski — 1; 9.)
rane) — 4; 7.) Mogorić — Udbina — 2 ; 10 ) Vaganac
6; 8.) Rađotić selo (Brinje) — 2; 11.) Vrebac — 3.
• — 6; 9.) Rizvanuša — 3.; B r a d i č i ć — 4 k. Otočac.
10.) Željava — 1. B r a d i 1 — 1 k. Senj.
B o r j a n — 10 k.: 1.) Bjelopolje B r a j d i ć — 1 k. Senj.
— 1; 2.) Frkašić — 9. B r a j k o v i ć — 56 k. : 1.)
B o r k o v i ć — 3 k. Mogorić. Covići — 4 ; 2.) Dabar —
B o r o v a c — 86 k.: 1.) Doljane 1; 3.) Gospić — 1; 4.) Kom­
(Škare) — 1; 2.) I), Paza- polje (Brlog) — 1; 5.) Lešće
rište . — 30 ; 3.) Ponori — — 5; 6.) Perušić — 9; 7.)
1; 4.) Trnova (Prizna) — 9 ; Prozor — 20 ;• 8.) Senj —
5.) Škalić (Brinje) — 22 ; 6.) 1; 9.) Sinac — 14.
VodoteČ —• 3 ; 7.) Zalužnica B r a k u s —• 52 k.: 1.) Turjan­
— 20. , . ' ski — 6; 2.) Zalužnica —
B o r u v k a — 1 k. Senj. 46.
B o s i ć — 13 k.: 1.) Gospić — B r a l i ć — 13 k.: 1.) Bralići
1; 2.) Komić — 12. (Stari grad) —- 9; 2.) Stari
BosHić — 21 k.: 1.) Brinje grad —^4.
— 6 k; 2.) Kupirovo (Srb) B r a n k o v i ć — 9 k. Brlog.
<19) PLEMENSKI RJEČNIK LICKO-KRBAVSKK ŽUPANIJE. 291

B r a v a r — 1 k. Gospić. B r o l i c h — 3. k.: 1.) Gospić


B r b o t — 9 k. Lipice (Jezerane). — 2 ; 2.) Korenica — 1.
B r č i ć — 1 k. Senj. B r o n z o v i ć — 10 k.: 1.) Bilaj
B r č i n — 4 k„ Gračac. — 4; 2.) Prvan selo (Peru­
B r e c i ć — I k, Gospić. šić) —- 6.
B r e k a — 5 k. Vrelo (Zrmanja). B r o z i č e v i ć —• 10 k. Ribnik.
B r e k i ć — 13 k.: 1.) Babin B r o z i n Č e v i ć — 6 k.: 1.) Bri­
Potok (Vrhovine) — 5 ; 2.) nje — 5; 2) Senj — 1.
Međudražje (Zavalje) — 1 ; Butvalo —• 89 k.: 1.) Nebljusi
3.) Vrhovine — 7. — 43; 2.) Rešetar — 4 5 :
B r e z i ć — 5 k. Pođlapac. 3.) Vaganac — 1.
B r e z n i č k i — 1 k. Gospić. B u b a n j — 6 k.: 1.) Bjelopolje
B r đ a r — 7 k.: 1.) Melinovac — 1; 2.) Frkašić — 2; 3.)
(Zavalje) — 3; 2.) Lič. Pet­ Tuk (Korenica) — 3.
rovo selo — 4. B u b a š — 15 k.: 1.) Gospić
B r k a n o v i ć — 3 k. Ruđopolje — 3 ; 2.) Kaniža — 7; 3.)
(Vrhovine). Oštra — 5.
B r k i ć — 69 k.: 1.) Boričevae B u b l i ć .— 10 k.: 1.) Kalanj
— 6 ; 2.) Kom (Zrmanja) — selo (Brinje) — 3 ; 2 ) Leti-
19 ; :$.) Knpirovo (Srb) — 6; nac — 5J 3.) Mašaluk —• 2.
4.) Lovinac — 10; 5.) Meki- B u b n i ć —. 2 k. Bunić
njar —• 2 ; 6 ) Palanka (Zr­ B u b u l j — 3 k Melinovac (Za­
manja) — 5 ; .7.) Smokrić valje).
(Gračac) — 5; 8.) ' Sv. Eok B u c a l o — 5 k. Drenovac (Srb).
— 1; 9.) Vranik (Lovinac) B u d a k — 23 k.: 1.) Karlobag
— 8; 10.) Vrelo (Zrmanja) — 6; 2.) Kućišta — 5 ; 3.)
—. 3; 11.) Vrhovine — 4. Lovinac — 2; 4.) Stanište —
B r k l j a č — 22 k.: 1.) Vel. Po- — 1; 5.) Sv. Rok — 9.
pina — 12; 2.) Tomingaj B u d i mir — 61 k.: 1) Vrelo
(Bruvno) — 9 ; 3.) Vrelo (Zr­ (Zrmanja) — 38; 2.) Zrma­
manja) — 1. nja — 23.
B r k l j a č i ć — 89 k.: 1.) Bru- B u d i m li ja — 9 k Ploča.
šani — 2; 2.) Cerje —• 8 ; B u d i sa vlj e v i ć — 46 k : 1.)
o.) Gospić — 2; 4.) Konjsko Brlog — 8 ; 2.) Dubrava
(Oštarije) — 5 ; 5.) Lič. Novi (Brlog) — 1; 3.) Korenica
— 6; 6.) Oštarije — 21 ; 7.) — 1; 4.) Pecani — 28; 5.)
Senj — 1; 8.) Smiljan — Pothum — 1; 6) Pođlapac
2 ; 9.) Tmovac (Gospić) — — 6; 7.) Škipina (Zavalje)
26; 10.) Kaniža '— 16. — 1. — Budisavljević pl.,
šBrmbolić — 4 k. Gospić. vidi Pecani i Pođlapac.
B r m b o t a — 4 k Stikada. B u i ć — 13 k.: 1.) Neteke —
B r n i ć — 43 k : 1.) Kijani 12; 2.) Srb —• 1.
(Gračac) — 1; 2 ) D, Kosinj
— 8; 3.) Lipovo Polje (Ko­ B u j a n — 1 k. Sinac.
sinj) — 4; 4.) Medak — 8 ; B u j a n o v i ć — 16 k.: 1.) Među­
5.) Sinac — 1 ; 6 ) Sv. Marko đražje — 1: 2.) Zavalje —
(Perušić)— 4 ; 7.) Vrhovine 15.
— 17. B u k a r i c a — 3 k. Divoselo.
292 к. GRUJIĆ, (20}

B u k o v a c — 37 k.: 1.) Široka 2 ; 3.) Klanac — 2 1 ; 4.) G.


Kula — 4 ; 2.) Kuterevo (Oto­ Pazarište —• 27; 5.) Senj —
čac) — 3 2 ; 3.) D. Švica — 1. 3 ; 6.) Smiljan —- 1.
B u k v i ć — 33 k. Vodoteč. B u z d u m — 3 k. Suvaja (Srb}
B u l i ć — 1 k. Rebić (Udbina).
B u l j — 14 k. Bruvno. O a p i t l a k —• 1 k. Medak.
B u l j e v i ć — 4 k.: 1.) Sv. Juraj C a r — 4 k . : 1.) Brinje — 3 ;
— 1; 2.) Volarice (Sv. Juraj) 2.) Senj — 1.
— -3. C a r i ć — 6 k . : 1.) Bukovac
B u n č i ć — 20 k . : 1.) Mekinjar (Perušić) — 3 ; 2.) Senj —
— 3 ; 2.) Podlapac — 17. 1; 3 ) Visuć — 2.
B u n e t a — 13 k.: 1.) Kalanj C e r t a l i ć — 1 k. Senj.
selo (Brinje) — 1; 2.) Raj- C e t i n a — 8 k. Vrebac.
ković selo (Brinje) — , 2 ; 3.) C e t i n j a n i n — 5 k. Co vici..
Žabice (Gospić) — 10. C h u d o b a —• 2 k, Senj.
B u n j e v č e v i ć — 28 k . : 1.) D. C i g a n o v i ć — 37 k : 1.}
Kosinj — 9 ; 2.) Prozor — Barlete — 14; 2.) Gospić —
19. 1; 3.) Medak — 1; 4.) Srb
B u r c a r — 5 k. D. Kosinj. — 21.
B u r i ć —- 23 k.: 1.) Kuterevo C i k o v i ć — 1 k. Senj.
(Otočac) •— 9 ; 2.) Lešće — C i n d r i ć — 5 k. Vaganac.
2; 3.) Mrzli Dol — 3 ; 4.) C i u . k — 3 k. Omsica (Gračac).
Otočac — 4 ; 5.) Prozor — C r n i ć — 2 k.: 1.) Gospić —
1 ; 6.) Sinac — 2 ; 7.) G. 1; 2.) Senj — 1.
Švica — 3. C r n k o v i ć — 43 k . : 1.) Budak.
B u r m u d ž i j a — 6 k D. Lapac. — 6 ; 2.) Gospić — 1; 3.)
B u r n j a j a — 3 k . : 1.) Kupirovo Kaluđerovac — 6 ; 4.) D.
(Srb) —. 2 ; 2.) Srb — 1. Kosinj — 1; 5 ) Lokmer selo>
B u r s a ć — 12 k.: 1.) Kaldrma (Brinje) — 3 ; 6.) Mušaluk
(Srb) — 2 ; 2.) Kupirovo — 4 ; 7.) Mutilić — 10 ; 8.)
(Srb) — 1 ; 3.) Pavlovac (Vre­ Prozor — 1 ; 9.) Rebić (Ud­
bao) — 3; 4.) Tiškovac (Srb) bina) -— 4 ; 10.) Senj — 1 ;
— 6. 11.) Udbina — 6.
B u s i j a —- 17 k. Bilaj. C r n o b r n j a — 7 k . : 1.) Ploča
B u š l j e t a — l i k . : 1.) Gospić — 6; 2.) Raduč — 1
— 3 ; 2.) Oštra — 1 1 , C r n o j e v i ć — 2 k. Brlog
B u t i n a — 16 k. G. Kosinj. C r n o k r a k — 11 k . : 1.) Me­
B u t k o v i ć — 84 k . : 1 ) Bilaj dak — 5; 2.) Vrebac — 6.
— 4 6 ; 2.) Brinje — 2 ; 3.) C r n j a k — 5 k.: 1.) Čanak —••
Budak — 9 ; 4.) Dabar — 4 ; 2.) Sinac — 1.
1 ; 5 . ) Gospić — 2; 6.) Krivi C v i e t i ć a n i n ^— 15 k.: 1.}
Put (Sv. Juraj) — 4 ; 7.) Mu- Karlobag — 1 ; 2.) Melinovac-
šaluk — . 5 ; 8.) Lič. Osik — (Zavalje) — 1 4 ; 3.) v. Cvje-
7 ; 9.) Panos (Stinica) — 5 ; tićanin.
10.) D. Stinica — 1 ; 11.) C v i j a n o v i ć — 82 k.: 1.)
Udbina — 2. Divoselo — 1 ; 2.) Gospić —-
B u t o r a c — 55 k.: 1.) Balje- 2 ; 3.) Grab (Gračac) — 3 ;
vac — 1 ; 2.) Jablanac — 4.) Jošani — 7 ; 5.) D. Ko-
(,21) PLEMENSKI RJEČNIK LIÖKO'KRBAVSKE ŽUPANIJE. 293

sinj — 8 ; 6.) Korenica — 1; C i č a — 27 k : 1.) Dabašnica


7.) Mlakva (Kosinj) — 8; 8.) (Srb) — 1 1 ; 2.) Duboki Dol
Pišać — 1 3 ; 9.) Rešetar •— (Gračac) — 4; 3.) Grab (Gra­
4; 1 0 ) Tolić — 9; 11.) Va­ čac) — 3 ; 4.) Gračac — 1;
gana c — 3 ; 12.) Vlaško Polje 5.) Štikađa — 8.
— 8; 13.) Vrhovine — 1 1 . Č.op — 5 k . : 1.) Lešće — 4 ;
€ v i t k o v i ć — 42 k.: 1.) Čo- 2.) Otočac — 1; 3.) v. Ćop.
vići — - 6 ; 2.) Lešće — 1; Č o p i ć — 2k.: 1.) Senj — 2 ;
3.) Mutilić — 10; 4.) Otočac 2.) v. Ćopić.
— 2; 5.) Sinac — 4; 6.) Ć o r a k — 84 k . : 1.) Babin
Šumeeiea (Otočac) — 3; v 7.) Potok (Vrhovine) — 8; 2.)
D. Švica — 6; 8.) G. Svica Barlete — 8: 3.) Gospić —
— 10. 1; 4.) Lovinac — 1; 5.) Os-
d v j e t a n — 2k Kupirovo (Srb). trvica — 12: 6.) Pišać —
C v j e t i ć a n i n —• 79 k.: 1.) 2 5 ; 7.) Prijeboj — 1 ; 8.) Ud­
Dabar — 1 8 ; 2 ) Mekinjar bina —• '2; 9.) Vrhovine —
— 1; 3.) Oraovac (D. Lapac) 2 5 ; 10.) Zavaije — 1.
—- 1; 4.) Lič. Petrovo selo —
1: б.) Srednja Gora — 4 ; 6.) Č o r t a n — 13 k. Debelo Brdo
Visuć — 5 4 ; Ч.) v. Ovieti- (Bunić).
ćanin. C o v i ć — 10 k. Široka Kula.
C v j e t k o v i ć •— 48 k.: 1.) C u b r i ć — 5 k. Sir. Kula.
Glogovo (Gračac) — 1 2 ; 2.) 6 u b r i 1 o — 55 k . : 1.) Bruvno
Grab (Grač.) —- 1; 3.) Gra­ — 9 ; 2.) Čitluk (Divoselo)
čac — 34 ; 4.) Kijani (Grač.) — 1; 3.) Gračac — 1; 4.)
Raduč — 34; 5.) Ruđopolje
— 1.
— 10.
Č a n a k — 31 k.: 1.) Gospić C u c a k — 20 k.: 1.) Nebljusi
— 1; 2.) Kom (Zrmanja) — — 1 9 ; 2.) Rešetar — 1.
1 1 : 3.) Srb —' 1; 4.) Šala- C u č k o v i ć —• 1 k.: Suvaja.
munić — l ; 5.) Široka Kula C u d i ć — 32 k. : 1.) Babin
—- 16; 6.) Zeljava (Korenica)
Potok (Vrhovine) — 1 3 ; 2.)
— 1. Vrhovine — 19.
Cančaг 8 k. Vaganac (Pa-
C u d i n a — 4 k . : 1.) Grab
žarište).
(Gračac) 3 ; 2.) Ruđopolje
C a n i ć — 23 k.: 1.) Gospić —
— 1.
1; 2.) Kanua — - 2 1 ; 3.)
0 u 1 i n o v i ć — 10 k : 1.) Sinac
Smiljan —• 1.
— 9; 2.) G. Švica — 1.
Č a n k o v i č — 46 k.: 1 ) Mo-
gorić — 1 1 : 2.) Srednja Gora Ć u 1 j a t — 23 k . : 1.) Cerje —
— 1 8 ; 3.) Tomingaj (Gračac) 2; 2.) G. Lapac — 4; 3.)
— 14; 4.) Udbina — 3. Lovinac — 1; 4.) Ričica —
C a s t e k —- 2 k. Otočac. 8; 5.) Stinica Dolac — 7;
Ć a v č i ć — 3 k.: 1.) Cerje — 6.) D. Stinica — 1..
2 ; 2.) Sv. Rok — 1. C u t u r i l o — 23 k.: 1.) Bruvno
C a v r a k — 1 k. Rapajin Kla­ — 4; 2.) Dabar — 10; 3.)
nac (Brinje). Ploča — 8; 4.) Visuć — 1.
294 R. GRUJIĆ, (22)

Ć a ć i ć — 120 k.: 1.) Bužim O u p u r d i j a —21 k.: 1.) Fr-


— 18; 2.) Cesarica — 18; kašić — 19; 2.) Klašnjica
3.) Gospić — 1; 4.) Karlobag (Korenica) — 2.
- — 2 ; 5 ) Klanac — 1; 6.) Ć u r Č i ć —' 76 k.: 1.) Doljani
D. Pazariste — 41 ; 7.) G. (Škare) — 8; 2.) Komić— 18;
Pazariste — 12 ; 8.) Guste 3.) Pothum — 29; 4.) Staro-
Zidine (Prizna) — 2 ; 9.) Ka­ selo (Otočac) — 1; 5.) Škare-
raula (Prizna) — 2; 10.) — 1; 6.) Turjanski — 6;
Skočaj -— 12; 11.) Široka 7.) Vrebac — 4; 8.) Zavode
Kula — 9 ; 12.) Trnovac (Pavlovac) — 9.
(Gospić) — 2. Ć u r č i j a — 4 k. Šalamunić.
O a l i ć — 34 k.: 1.) Brezik Ć u r u v i j a — 8 k. Ploča.
(Medak) — 3; 2.) Dobroselo C u š i ć — 4 k. Pecani
— 1; 3.) Krbavica — 4; Ć u t i ć — 25 k.: 1.) Kvarte —
4.) Kupirovo (Srb) — 3; 5.) 5; 2.) Lešće — 2; B.) Ram-
Omsira (Gračac) — 2; 6.) ljane (Sinac) — 2; 4.) Studenci
Ploča — 11; 7.) Tomingaj — 9; 5.) Sv. Marko (Perušić)
(Gračac) -—10. — 7.
C e l i ć - П . Raduč.
D a d i ć — 3 k : 1 ) Karlobag
C e r a n i ć — 9 k. Gračac. — 2; 2.) Udbina — 1.
Ć i ć a k — 1 k. Otočac. D a i ć — 16 k. : 1.) Kompolje
C o p — 2 k.: 1.) Kaluđerovac (Korenica) — 1; 2.) Korenica
— 2 ; 2.) т. Ćop. — 1; 3.) Omoljac (Koren.)
Ć o p i ć — 40 k.: 1.) Neteke — — 1; 4.) Oravac (Koren.) —•
2; 2.) Suvaja — 37; 3 ) 1; 5.) Ponori (Koren.) — 1;
Zaklopae (Srb.) — 1 ; 4.) v. 6.) Prijeboj — 6; 7.) Segcm
Čopić. (Koren.) — 5.
C o r m a r k o v i ć — 7 k. Lipo- D a 1 j e v i ć — 1 k. Tiškovac.
vo Polje (Kosinj). D a m j a n o v i ć — 46 k.: 1.)
Bjelopolje — 1; 2.) Kwpirovo
Ć o s i ć — 10 k.: 1.) Rebić (Ud­ (Srb.) — 26; 3 ) Srb — 19.
bina) — 9; 2.) Vaganac (LiČ. D a n i l o v i ć — 3 k. Gračac.
Petrovo selo) — 1. D a s o v i ć — 81 k.: 1.) Bori-
Ö u b e 1 i č — 10 k. Gračac, Čevac — 1; 2.) Brinje — 4;:
ć u i ć — 31 k.: 1.) Kompolje З.ј Bukovac (Perušić) — 4;
(Korenica) — 1; 2.) Prijeboj 4 ) Covići — 3; 5.) Karaula.
— 27; 3.) Vrelo (Kor.) — 3. (Perušić) — 6; 6.) Kvarte —
Ć u k — 51 k : 1.) Kom (Zr­ 7; 7.) Lički Osik — 1; 8.)
manja) — 27; 2.) Palanka Podlapac — 6; 9.) Prijeboj
(Zrmanja) — 2 ; 3.) Vrelo — - 7 ; 10.) Prvan selo (Pe­
(Zrm.) — 18 ; 4.) Zrmanja rušić) — 19; 11.) Sinac —
— 4. 4; 12.) G. Švica — 19.
ć u l a e v i č — - 3 k. Mekinjar. D a u t o v i ć — 19 k.: 1.) Gra­
Ć u l u m a c — 1 k. Prijeboj. č a c — l ; 2.) Komič — 3;:
Ć u 1 u m o v i ć — 13 k.: 1.) Bu­ 3.) Budopolje — 15.
kovac (Perušić) — 3; 2.) Pr- D e j a n o v i ć — 51 k.: 1.) Dre-
van selo (Peruš.) — 10. novac (Medak) — 8; 2.) Me-
(23) PLEMENSKI КЈЕСШК LIČKO-KRBAVSKE ŽUPANIJE. 295

đudražje (Gračac) — 8; 3.) Bužim — 3;.4.) Crni Dabar


Raduč —• 20; 4.) SkoČaj — (Oštarije) — 6; 5.) Čovići —
• — 1 2 ; 5.) Sir. Kula — 2; . 2 ; 6.) Gospić — 7; 7.) Kra­
6.) Vaganac (Pazarište) —• 1. sno (Sv. Juraj) — 8 1 ; 8.)
D e k i e — 3 k.: 1.) Prljevo (Zr­ Kućišta (Karlobag) — 5; 9.)
manja) — 2; 2.) Suvaja — 1. Lukovo (Sv. Juraj) — 26;
D e 1 a 6 — 37 k.: 1.) Dubrava 10.) Otočac — 1; 11.) Pod-
(Otočac) — 1; 2.) Gospić — lapac — 2; 12.) Prozor —
1; 3.) D. Kosinj — - 1 2 ; 4.) 2; 13.) Smiljan — 15; 14.)
G. Kosinj — 21 ; 5.) Lovi- Devcić Brig (Starigrad) — 19;
n a c — 1; 6 ) Mutilić — 1. 15.) Ivanca (Starigrad) — 2;
D e 1 i ć — 145 k.: 1.) Babin 16.) D. Švica — 4; 17.) Vo-
potok (Vrhovine) — 30; 2.) larice (Sv. Juraj) — 8.
Bjelopolje — 33; 3.) Dno- D i č i ć —-2 k. :-.1.) Karlobag —•
polje — 4; 4.) Frkašić — 1; .2.) Otočac — 1.
5; 5.) Gospić — 1; 6.) Gra- D i d o l i ć — 1 k. Senj.
bušnica (Korenica) — 3 1 ; 7.) D i j a k o v i ć, v. Đaković.
Klašnjica —• 7: 8.) Kompolje D i k l i ć • — 95 k.: 1.) Glavace
(Koren.) — 1; 9.)Kruge—5; (Otoč.) — 1; 2.) Gorici (Otoč.)
10.) Ličko Petrovo selo — 3; . — 2; 3.) Gospić - 3 ; 4.) Jo-
11.) Smiljan — 1; 12.) Ve- šani — 19; 5.) Komić — 9;
dašić — 9; 13.) VranovaČa 6.) Kompolje (Brlog) — 1; 7.)
(Koren.) — 1; 14.) Vrhovine Orovac (Otočac) — 15; 8.)
— 14. Pothum — 12; 9.) Podlapac
D e m e l l i pl. — 1 k. Senj. — 3; 10.) Ponori (Otočac) —
D, e m i ć — 9 k. Lučani (Brinje). 12; 11.) Staro selo (Otočac)
D e n g o r i c i j a —• o k . Kom­ — 12; 12.) Studenci (Peru-
polje (Brlog). šić) — 1; 13.) Škare — 5.
D e r i k r a v a — 8 k.: 1.) Jasi- D i m i ć — 80 k.: 1.) Divoselo
kovac (Korenica) — 1; 2.) — 2; 2.) Gospić — 3; 3.)
' Korenica — 1: 3.) Oravac D. Lapac —-4- 4.) Ostrvica
• (Koren.) — 3 : 4.) Vrpile — 39; 5.) V. Popina — 1;
(Koren.) — 3. 6.) Prljevo (Zrmanja) — 31.
D e s i ć; v. Dešič. D i m o v i ć — 2 k. Otočac.
D e s n i c a — 22 k.: 1.) Kupi- D i v j a k — 56 k.: 1.) Bruvno
rovo (Srb.) — 11; 2.) Srb — 8; 2.) Doljani (Lapac) —
— 11. 4; 3.) D. Lapac - - 16; 4.)
D e s p o t — 5 k.: 1.) Bnnić — G. Lapac — 9; 5.) Mekinjar
2; 2.) Sv. Rok — 3. — 2; 6.) Škare — 3 ; 7.)
D e s i ć — 17 k.: 1.) Brušani — Turjanski — 14.
1; 2.) Bruvno — J; 3.) Duši- D i v n i ć — 5 k.: 1.) Tuk (Ko­
Jcrave (Jablanac) — 7 ; 4.) renica) — 3 ; 2.) Vedašić
Rtova (Jabl.) — 1; 5.) Kar­ (Koren.) — 2.
lobag — 1; 6.) Oštarije —- D i z i j a — 11 k. Melinovac (Za-
2; 7.) Oštra — 3; 8.) 'Ploča valje).
— 1. D j a k o v i ć j v. Đaković.
D e v č i ć — 185 k.: 1.) Brinje D m i t r a š i n o v i ć -—26 k.: 1.)
•— 1; 2.) Brušani —• 1; 3.) Bunić — 11; 2.) Trnovac
296 к. GRUJIÖ, (24)

(Korenica) — 10 5 3.) Vrelo — 2 3 ; 11.) Mušaluk — 2 ;


(Koren.) — 5. 12.) Lički Osik — 3 ; 13.)
D m i t r o v i ć — 8 k. Široka Kula. D. P a z a r i š t e — 1; 14.) Poćl-
D o b r i ć — 12 k.: 1.) Kijani — telj — 4 ; 15.) Rešetar •—- 5 ;
2 - 2 . ) Lovinae — 1; 3.) RaduČ 16.) Ribnik — 6 ; 17.) Riz-
— 1; 4.) Tomingaj (Gračac) vanuša — 2 2 ; 18.) Rudopolje
— 8'. — 27 ; 19.) Smiljan — 9 ; 20.)
D o b r i j e v i ć — 6 k . : 1.) Gospić Tomingaj (Gračac) — 1 0 ;
— 4 ; 2.) Suvaja — 1; 3.) 21 .) Vaganac — 2.
Zaklopac (Srb) — 1. • D o š e n p l . — 1 k. Senj.
D o b r i l a — 1 k. Senj. D o z e t — 31 k . : 1.) Krbavica
D o b r o t a — 4 k . : 1.) Medak — — 1 ; 2.) Pecani — 30..
1; 2.) Zavode (Pavlovac) — 3 . D r a č a — 3 k. Komić.
D o b r o v i ć — 2 k. Nebljusi. D r a g a n i ć —16 k.: 1.) Medak
D o g a n — 11 k.: 1.) Bukovac — 1; 2.) Ploča — 15.
(Perušić) — 1; 2.) Gospić :—• D r a g a š — 27 k . : 1.) Bunić
1; 3.) Udbina — 9. — 1 1 ; 2.) Divoselo — 1 1 ;
D o k m a n o v i ć —• 1 k. Korenica. 3.) Mutilić — 1 ; 4.) Šalamu-
D o k o z i ć — 14 k . : 1.) Cesa- nić -— 4.
rica — 12; 2.) Konjsko (Kar- D r a g i č e v i ć — 73 k . : 1.) Bo-
lobag) •— 2. ričevac — 1; 2.) Dnopolje —
D o l i n i ć — 1 k. Bunić. 5 ; 3.) Duboki Dol (Gračac)
D o m a z e t — 11 k.: 1.) Babin — 1; 4.) Gračac — 7 ; 5.)
Potok (Vrliovine) — 2 ; 2.) Dragićevski Pođi (Jablanac)
Bresik (Medak) — 5 ; 3.) — 4 ; 6.) J a b l a n a c — 2 ; 7.)
Karaula (Perušić) — 3 ; 4.) , Jezera (Jablanac)— 10; 8.)
Konjsko Brdo (Peruš.) — 1. Rakovica (Jabl.) — 2 ; 9.) G.
D o m i a n — / k . Senj. Klada — 1 5 ; 10.) Lukovo
D o m i n e s — 6 k. Karlobag. (Sv. Juraj) — 2 ; U . ) D. Pa­
D o p u đ a — 21 k . : 1.) Bunić —• zarište — 7 ; 12.) Raduč —
1 ; 2.) uojluJc (Udbina) —• 17; 2 ; 13.) Rudopolje — 13 ; UJ)
3.) Skočaj -—• 1; 4.) Udbina Senj — 1; 15.) D. Starigrad
• 2. • — 1 .
D o r č i ć — i k. Brinje. D r a g i š i ć — 28 k.: 1.) Pribudić
D o r o n t i ć — 5 k. Zalužnica. (Zrmanja) — 1 5 ; 2.) Tiškovac
D o t l i ć — 27 k.: 1.) Bjelopolje — 13.
— '2; 2.) Frkašić — 2 ; 3.) D r a g o j e v i ć — 1 k. Svračkovo
Klašnjica (Korenica) — 9 ; selo.
4.) Vedašić — 2 ; 5.) Visuć D r a g 0 s a v a c — 51 k. : 1.)
— 4 ; 6.) Nebljusr — 8. Bruvno — 3 ; 2.) Komić —
D o š e n — 166 k. : 1.) Brušani 2 : 3.) Tomingaj (Bruv.) —
' — 6; 2.) Bužim — 5 ; 3.) 17 ; 4.) Tomingaj (Grač.) —
Doljani (Lapac) — 9 ; 4.) Dre- 2 ; 5.) Vrebac-^ 2 6 ; 6.) Za­
novac (Srb) — 1 ; 5.) Gospić vode (Pavlovac) — 1.
— 4 ; 6.) G r a č a c — 2 ; 7.) D r a g o v i ć — 9 k . : 1.) Doljani
Kaniža — 1; 8.) Kućišta (Kar- (Lapac) — 2 ; 2.) Rešetar
lobag) — 1 9 ; 9.) G. Lapac —• 5 ; 3.) Svračkovo selo —
— 5 ; 10.) LuJeovo Sugarje 1 ; 4.) Željava (Korenica) — 1.
(25) PLEMENSKI RJBÖNIK LIČKO-KRBAVSKE ŽUPANIJE. 297

D r a k u l a — 10 k. Brlog. D u b a i ć —• 37 k . : 1.) Brotnja


D r a k u l i ć — 127 k . : 1.) Gra­ (Srb) — 2 ; 2.) Neteke —
dina (Korenica) — 2 4 ; 2.) 12; 3.) Srb — 1: 4.) Suvaja
Jasikovac (Koren.) — 8-; 3.) 21; 5.) Zaklopac (Srb) — 1.
Kalebovac (Koren.) — 6; 4.) D u b r a v a c — 8 k. Udbina.
Kompolje (Koren.) — 1; б.) D u b r a v č i ć — 45 k : 1.) Co-
Mihaljevač (Koren.)—•, 2 ; 6.) vići — 12 ; 2.) Kompolje (Br­
Korenica — 12; 7.) 0moljac log) — 8;'3.) Otočac '— 4 ;
(Koren.) — 1 ; 8.) Oravac 4.) Prozor—- 1 ; 5.) Ramljane
(Koren.) — 1 ; 9.) Otočac — (Sinac) •— 3 ; 6.) Sinac — 17.
1; 10.) Lie. Petrovo selo — D u č i ć — 5 k.: 1.) Gračac —
•18: 1 1.) Prijeboj — 9 ; 12.) 3 ; 2.) Vrhovine — 2.
Rijeka (Koren.) — 1 8 ; 13.) D u g a n d ž i j a — - 2 8 k.: 1.) Di-
Ruđanovac (Koren.) — 3 ; 14.) voselo — 7; 2.) Gospić —
Vranovača (Koren.) — H; 15.) 1; 3.) Staro selo (Otočac) —
• Vrelo (Koren.) — 1 8 ; 16.) 19 : 4.) Škare — 1.
Vrpile (Koren.) — 2. D u i ć — 50 k..: 1.) Brinje —
D r a s k o v i c — 20 k . : 1.) I). 1; 2.) Gospić — 1; 3.) Kla­
Kosinj—: 17; 2.) RaduČ—• 3. nac — 8; 4.) G. Pazarište —
D r a ž e n o v i ć — 7 3 k.: 1.) Da­ 5; 5.) Smiljan — 2 ; 6.) Sv.
bar — 4; 2.) Draženović selo Rok — 5 ; 7.) Vaganac —- 7;
(Brinje) — 2 6 ; 3.) Veliki 8.) Vranovina (Pazarište) —
Kut (Jezerane) — 1 8 ; 4.) Je- 21.
zerane — 2 ; 5.) Letinac — D u j m o v i ć — 98 k . : 1.) Covići
13 ; 6.) Lokmer selo (Brinje) — 4 9 ; 2.) Otočac — 7 ; 3.)
— 1 ; 7.) Prozor (Otočac) — Prozor — 6; 4.) Ribnik —
5 ; 8.) Radotić selo (Brinje) 1; 5.) Skočaj — 6; 6.) G.
— 3; 9.) Šumećica (Otočac) — 1. Švica — 5 ; 7.) Zavalje —
D r a ž i ć — 20 k.: 1.) Bunić — 24.
1 : 2 . ) Jošani — 9; 3.) Krba- D u k i ć — 80 k . : 1.) Deringaj
vica — 5 ; 4.) Oraovac (D. (Bruvno) — 1 3 ; 2.) Doljani
Lapac) — 5. (D. Lapac) — 9 ; 3.) Gračac
D r č a — 26 k . : 1.) Brotnja — 1 5 ; 4.) Neteke — 1 ; 5.)
(Srb) — 1 3 ; 2.) Dobroselo Ploča — 1 2 ; 6.) Suvaja —
— 7 ; 3.) Doljani (D. Lapac) 4 ; 7.) Tomingaj (Bruvno) —
—• 2 ; 4.) Suvaja — 1 ; 5.) 2 4 ; 8.) Tomingaj (Gračac)
Zaklopac (Srb) — 3. 2,
D r e n o v a c — 2 k. Barlete. D u k o v a c — 23 k . : 1.) Gospić
D r e z g i ć — 14 k. Štikađa. — 1 ; 2.) Ribnik — 22.
D r l j a n — 5 k. Pecani. D u l l e r — ,1 k. Sinac.
D r o b a c — 43 k . : 1.) Brotnja D u m e n č i C —-21 k.: 1.) Jeze­
(Srb) — 3 ; 2.) Glogovo (Gra­ rane — 1 0 ; 2.) Stajnica (Je­
čac) — 1 ; 3.) Grab (Grač.) zerane) — 11.
— 1 3 ; 4.) Gračac — 2 4 ; D u n d o v i ć — 56 k . : 1.) Ja-
5.) Kijani — 2. blanac —• 3 ; 2 ) Karlobag —
D r o n j a k — 11 k.: 1.) Kom 1 ; 3.) D. Pazarište — 6 ; 4.)
(Zrmanja) —• 3 ; 2.) Vrelo Dolac ( S t i n i c a ) — . 1 ; 5.) Dun-
(Zrmanja) — 8. dović Pođi (Stinica) — 3 0 ;
298 K. GRÜJIC, (26)

6.) Potkuci (Stinica) — 1 3 ; E r e g a — 7 k.: 1.) Kaniža —


7.) Vlaka (Stin.)v — 2. . 1 ; 2.) D. Kosinj — 3 : 3 )
D u p o r — 10 k. Štikada. Lipe (Gospić) — 3.
D u r a k o vi ć — 24 k. G. Lapac. E r e n t — 1 k. Ribnik.
D u r b e š i ć — 3 k . : 1.) OtočacE r g a r a c — 3 k. Mekinjar.
— 1; 2.) Senj — 2. E r n a u t — 2 k. Mekinjar.
E r o r — 41 k.: 1.) Babin Potok
D ž o d a n — 7 k.: 1.) Mogorić (Vrhovine) — 17; 2.) Banić
— 3; 2.) Rešetar (Korenica) 10; 3.) Debelo Brdo (Bunić)
— 4. — 6 ; 4.) Prozor (Otočac) —
1; 5.) Vrhovine — 7.
Đ a k o v i ć — 3 4 k.: 1.) Doljani E š a n — 1 k. Brotnja (Srb).
(D. Lapac) -v- 1 ; 2.) Mogorić
—• 27 : 3.) Oraovac(D. Lapac) F a b i a n y — 1 k. Brinje.
— 5; 4.) Raduö — 1. F a d l j e v i ć — 25 k.: 1.) Kla­
Da p a —. 6 k. Doljani (Lapac). nac — 9; 2.) G. Kosinj —
Đ e k i ć — 49 k.:' 1.) Duboki 1.6.
Dol (Grač.) — 6 ; 2.) Gračac F a j đ e t i ć — 25 k.: 1.) Kompolje
— 2; 3.) G. Lapac — 2 ; (Brlog) — 24; 2.) Orovac
4.) Štikada — 39. (Otočac) — 1.
Đ e r i ć — 9 k.: 1.) Mihaljevac F a j d i ć — 8 k. Budak.
(Korenica)— 3 ; 2.) Omoljac F a v a l e — 1 k. Otočac.
(Koren.) — 5 ; 3.) Vranovača F i l i č i ć — 1 k. Vlaško Polje
(Koren.) — 1. (Brlog).
Đ u k i ć — 111 k.: 1.) Dnopolje
— 16; 2.) Kurjak — 66; F i l i p o v i ć ^ — .5 k. G. Pazari­
3.) D. Lapac — 6 ; 4.) Ora- šte; v. Pilipović.
ovac — 9 ; 5.) Ploča — 4 ; F i n e — 2 k. Kaniža.
6.) Suvaja — 9 ; 7.) Zavalje F i n d r i k — 13 k.: 1.) Otočac
— 1; 2.) Sinac — 5; 3.)
— 1.
Zavalje •— 7.
Đ u m i ć — 8 k.: 1.) Srb — 1 ;
F l a n j a k — 5 k. Jezerane.
2.) Tiškovac — 7. F o l p r e c h t — 1 k. Senj.
Đ u r i ć — 23 k.: 1.) Gračac — F r a n — 7 k.: 1.) Ribnik —
1 ; 2.) Županjol (Brinje) — 3 ; 2.) Udbina — 4.
18 ; 3.) Žuta Lokva — 4.
F r a n c e s c h i n i -— 1 k. Senj.
E g e l j a — 1 k. Gračac. F r a n c e t i ć — 22 k.: 1.) Go­
E g i ć — 10 k.: 1.) Jošani — spić — 2 ; 2.) Lički Novi =—
8; 2.) Komić — 2. 10; 3.) Prozor — 10.
E n g e l — 1 k. D ; Lapac. F r a n i ć 1 — 25 k. : 1.) Gospić
E r a k — 2 k. Lešće. — 2 ; 2.) Mušaluk— 4 ; 3.)
E r b i ć — 5 k. D. Pazarište; v, Otočac — 2 ; 4 ) Rudopolje
Jerbić. (Bruvno) — 1 1 ; 5.) Smiljan
E r e eg — 1 k. Dabašnica (Srb). — 6 ; 6.) vidi Vranić.

1
U smiljanskim crkvenim protokolima, krajem XVIII. i početkom
XIX. v., piše se ovo pleme Vranić, a samo katkad i Franić.
(27) PLEMENSKI RJEČNIK LIČKO-KRBAVSKE ŽUPANIJE. 299

F r k o v i ć — 44 k.: 1.) Gospić Klanac (Brinje) — 1; 5.) Ši­


— 2 ; 2.) Kaniža — 2 1 ; roka Kula —* 6 ; 6.) Udbina
3.) Krivi Put (Senj i — 1; 4.) — 1 ; 7.) VodoteČ (Brinje)
Lič. Novi — -7; 5.) Oštra — 4.
— 13. G a š p a r o v i ć — 7 k.: 1.) Bo-
F r ö h l i c h — 6 k.: 1.) Brinje ričevac -—2; 2.) Debelo Brdo
— 3; 2.) Brlog — 1; 3.) (Bunio)1— 2 ; 3.) Mutilić — 3
Kamenica (Korenica) —• 1 ; G a u š — 1 k. Poljice (Otočac).
4.) Stajnice —• 1. G a v r a n — 4 k. Kvarte (Pe-
F r u l i ć — 2 k. Sv. Juraj. rušić).
F u l i n — 1 k. Senj. G a v r i l o v i ć — 15 k : l.) Ba-
F u m i ć — 41 k.: 1.) Draženović Ijevac — 6; 2.) Korenica —
selo (Brinje) —• 3 ; 2.) Dre­ 2; 3.) Mihaljevac (Koren.) —
nova (Brinje) — - 4 ; 3.) Le- 2; 4 ) Orovac (Kor.) — 1;
tinac — 34. 5.) Rijeka (Kor.) — 1: 6.)
F u n d u k — 13 k.: 1.) Kalebo- Seganovac (Kor.) — 1; 7 )
vac (Korenica) — 2 ; 2.) Mi­ Vranoyača (Kor.) — 1 ; 8.)
haljevac (Korenica) — 1; 3.) Vrelo (Koren.) — 1.
Korenica —• 2 ; 4.) Omoljac G e n d i ć — 1 k. Divoselo.
(Koren.) — 4 ; 5.) Vranovača G ero v a c — 20 k. : л1.) Jeze­
(Koren.) — 3 ; 6.) Vrpile rane—• 17; 2.) D. Švica
(Koren.) —• 1. — 3.
F u n d u r u l j a — 1 k. Brlog. G e r š a g — 1 k. Jezerane.
F u r l an —• 19 k.: 1.) Čanak G i s o n d o — 1 k. Senj.
—- 12 ; 2 ) Kompolje (Brlog) G l a v a š ^ 31 k : 1.) Jablanac —
— 2; 3.) Prozor — 5. 3 ; 2.) Krasno (Sv. Juraj) —
F u š t a r — 1 k. Vrhovine. 10; 3) KruŠćica — 7 ; 4.)
Volarice (Sv. Juraj) — 11.
G a ć e š a — 43 k.: 1.) Gračac
— 10; 2.) Štikada — 33. G l a v i Č i ć — 4 k. Senj.
G a g i ć —- 1 k. Mihaljevac (Ko­ G l a v i n i ć — 3 k.: 1.) Prozor
renica). — 1; 2.) Rešetar (Korenica)
G a g u l i ć — 2 k. Široka Kula. — 2.
G a i c a — 1 k. Srb. G l e d i ć — 8 k. Lipovo Polje
G a i ć — 16 k.: 1.) Ploča — 5; (Kosinj).
2.) Raduč — - 8 ; 3.) Smiljan G l e d a — 8 k. Stikada.
— 3. G l u m a c — 92 k.: 1.) Brezik
G a j e r — 2 k. Udbina. (Medak) — 3; 2.) Brlog —
G a l a c — 13 k.: 1.) Gospić — 3 ; 3.) Drenovac (Raduč) —
— 1; 2.) Oštra — 3 ; 3.) Ža­ 7; 4.) Jasikovac (Korenica)
bice — 9. — 2; 5.) Kompolje (Koren.)
G a 1 e t ić — 15 k. Kamenica — 2 ; 6.) Korenica — 2.; 7.)
(Jezerane). Lipovo Polje (Kosinj) — 56 ;
G a l i a c i — 1 k. Senj. 8.) Mihaljevac (КогЛ — 2 ;
G a l o v i ć — 35 k.:' 1.) Do~ 9.) Omoljac (Kor.) — 1; 10.)
trica (Brinje) — 9; 2.) Ka­ Vlaško Polje (Brlog) — 8 ;
menica (Korenica) — 1; 3.) 11.) Vranovača (Koren.) —
Mutilić — 1 3 ; 4.) Rapain 2; 12.) Vrelo (Koren.) — 3 ;
300 R. GRUJIĆ. (28)

13.) Zeljav-a —• 1 ;• 14.) vidi 3.) Kom (Zrmanja) — 1 0 ;


GltimiČić. 4.) Kokljic (Medak) —• 11 ; 5.)
G1 u m i č i ć —- 27 k,: 1.) Klenovac Medak — 1; 6.) Osreci (Srb)
(Perušić) — 16 ; 2.) Mlakva — 1 4 ; 7.) Rešetar — 1 ; 8.)
(Kosinj) — 1 1 ; 3.) vidi Glu­ Srb —- 6 ; 9.) Svračkovo selo
mac. — 9 ; 10.) Vrhovine — 2 3 ;
G 1 u š i c a — I k . Srednja Gora. 11.) Zalužnica — 1.
G n j a t o v i ć — 25 k . : 1.) D. G r č e v i ć — 30 k . : 1.) Brlog
Lapac — 1; 2.) Lovinac — — 1 ; 2.) Dubrava (Otočac)
1 8 : 3.) Rudopolje (Brnvno) —• 5 ; 3.) Kompolje (Brlog)
— ' б ; 4.) Sv. Rok — 1. — 8 ; 4.) Sinac — 1 5 ; 5.)
Gob a c —• 7 k . : 1.) Klanac (Pe­ D. kŠvica ;—• 1.
rušić) —• 1; 2.) Vaganac (Pa- G r č i ć — 1 k. Senj.
zarište) — 2 ; 3.) Vranovina G r e g o v i ć —- 2 k. Senj.
(Pazar.) — 4. G r g i ć — 13 k . : 1.) Ličko Pe­
G o j t a n — 1 k. Gospić. trovo selo — 3 ; 2.) Prijeboj
G o l a ć — 9 k. Ribnik. — 3 ; 3 ) Skočaj — 1 ; 4.)
G o l i ć — 75 k. Čanak (Perušić). Zavalje —• 6.
G o l i k — 17 k. : 1.) D. Kosinj G r g u r i ć — 41 k.: 1.) Gospić
— 9 ; 2.) G. Kosinj — 8. — 1 ; 2.) G. Kosinj — 2 9 ;
G o l u b — 3 k. Jezerane. 3.) Mušaluk — 1; 4.) Ribnik
G o m e r Č i ć — 2 9 k.: 1.) Covići — 10.
— 11; 2.) Otočac — 9; 3.) G r i j a k — 13 k. Vrhovine; vidi
Poljice (Otočac) — 9. Grijaković.
G o m i r a c — 7 k. Dugi Dol G r i j a k o v i ć — 1 k. Bunić;
(Vrhovine). vidi Grijak.
G o r š a — 5 k. Kuterevo (Otočac). G r i v i č i ć — 16 k . : 1.) Konjsko
G o s t o v i ć — 50 k : 1.) Brinje Brdo (Perušić) —• 1 5 ; 2.)
— 1; 2.) Gostovo Polje (Bri­ Kvarte — 1.
nje) — 47 ; 3.) Ivakuša (Bri­ G r k i n i ć — 2 k. Karlobag.
nje) — 1; 4.) Vodoteč (Brinje) G r k o v i ć — 5 k. Srednja Gora.
— 1. G r m u š a — 3 k. Melinovac
Gr a l i o v a c — - 4 4 k . : 1.) Bunić (Zavalje).
. — 7; 2.) Dubrava (Otočac) G r o s p i ć — 3 k.: 1.) Brušani
— 1; 3.) Otočac — 1 ; 4.) — 1 ; 2.) Gospić — 2.
Ramljane — 2 8 ; 5.) Sinac G r o z d a n i ć — 60 k.: 1.) Do-
— 1; 6.) Trnavac (Korenica) broselo —- 2 ; 2.) Doljani
—• 6; 7.) vidi Graovac. (Škare) — 7 ; 3.) Gorici (Oto­
G r a o v a c — 28 k.: 1.) Pavlovac čac) — 8 ; 4.) Komić —• 4 ;.
— 1 2 ; 2.) V r e b a c — 6 ; 3.) 5.) Ponori (Otočac) — 3 6 ;
Zavode (Pavlovac) — 10; 4.) 6.) Turjanski — 2 ; 7.) Za­
vidi Grahovac. lužnica — 1.
G r b a c — - 2 4 k . : 1.) Čanak G r u b i ć — 40 k : 1.) Brezik (Me­
— 17; 2.) Gospić — 1 ; 3.) dak) — 1; 2.) Brlog — 7 ;
D. Stari grad — 6. 3.) Jasikovac (Korenica) —
G r b i ć — 102 k.: 1.) Babin 3 ; 4.) Korenica — 4 ; 5.)
Potok (Vrhovine) — 2 4 ; 2.) Ličko Petrovo selo — 1 ; 6 )
Debelo Brdo (Bunić) — 2 ; Rešetar (Koren) —• 2 ; 7.)
(29) PLEMENSKI RJEČNIK LICKO'KRBAVSKE ŽUPANIJE. 301

Rijeka (Korenica) — 3 ; 8.) (Prokike) — 3; 3.) Prokike


Rudanovac (Ko ren.) — l ; 9.) — 20; 4.) Rapain Klanac
Vaganac (LiČ. Petrovo selo) — (Brinje) — 6.; 5.) Žuta Lokva
3; 10.) Vranovača (Kor.) — — 2.
1 ; 11.) Vrebao-— 5; 12.) H a m m e r s c h m i d t — 1 k. Senj.
Vrelo (Koren.) -— 9. Hećimović — 118 k.: 1.) Ba-
G r u b i š i ć — 49 k.: 1.) Gra­ ljevac (Zavalje) —- 11: 2.)
čac — 1; 2.) Jablanac — 9 ; Bukovac (Perusić) — , 5 8 ;
3.) Kupirovo (Srb) — 3 ; 4.) 3.) Gospić — 2; 4.) Konj­
Vel. Popina — 32 ; 5.) Ra­ sko Brdo (Perušić) — 22;
dno — 4 ; 6.) Senj — 1. 5.) Otočac — 1; 6.) Prvan
G r u b j e š i ć — 1 k. Srb. selo (Perušić) —- 20; 7.)
Gr u bor — 12 k.: 1.) Dubrava Senj — 1; 8.) Zavalje — 3.
(Brlog) — 5; 2.) Pothum Helm an — 1 k Gospić ; vidi
(Otočac) — 2 ; 3.) Tiškovac Heljman.
(Srb) _ 5. Heljman — 2 k. Budak; vidi
Gr u i č i ć — 18 k. Mlakva (Ko­ Helm an.
sinj). Hinić — 92 k.: 1.) Bunić —
G r i i n h u t — 1 k. Senj. 2 k.; 2.) Debelo Brdo (Bunić)
Gržalj — 2 k. Senj — 27.; 3.) Poljani (Škare)
Gr žan — 15 k. D. Pazarište ; — 2; 4.) Kozjan (Bunić) —
vidi Gržanić. 13; 5.) Radotić selo (Brinje)
Gržanić — 5 k. Senj; vidi — 1; 6.) Turjanski — 4;
Gržan. 7.) Zaluznica — 40; 8.)
Gr zeta — 9 k.; 1.) Biluća Zeljava — 3.
(Klada) — 8; 2.) Sv. Juraj Hobar — 3 k. Hobar selo (Bri­
— 1; vidi Gržetić. nje.)
Gržetić — 1 k. Karlobag; vidi Hođak — 21 k.: 1.) Klanac
Gržeta. (Pazarište) — 8; 2.) G. Pa­
Gržin — 3 k. Senj. zarište —• 2; 3.) Smiljan —
Gulan"—- 16 k. Babin Potok 1; 4.) Udbina — 1; 5.) Že-
(Vrhovine). Ijava — 9.
Guša vac — 2 k Gračac. Holub — 2 k. Senj.
G u t e š a — 20 k.: 1.) Bruvno Holjevac — 37 k.: 1) Holje-
18; 2.) Gospić — 1; 3.) vac selo (Brinje) — 15; 2.)
Škare — 1. Jezerane — 8; 3.) Mušaluk
Gvađanja — 1 k. Senj. — 7 ; 4.) Perković selo (Bri­
Gvoić — 7 k. ŠvraČkovo selo. nje) — 6 ; 5.) Rešetar (Kore­
Gvoka — 5 k. Štikada. nica) — 1.
Gvozdenović — 3 k. Dobro- Horvatović — 7 k. Mušaluk.
selo. Host —• 3 k. Senj.
Gvozd ić—- 3 k. Brezik (Međak).
Hreljanović — 2 k.: 1.) Jabla­
n a c — 1; 2.) Senj — 1.
Habian — 1 k. Senj.
H a g e l i ć — lk. Kuterevo (Oto­ H r e n — 1 k. Senj.
čac). H r k a l o v i ć — 36 k.: 1.) Do­
H a j d u k — 40 k.: 1.) Dobrica ljani (Škare) —23 ; 2.) Otočac,
(Brinje) — 9; 2.) Grabar — 1; 3.) Turjanski — 12.
302 R. GRUJ1Ć, (30)

H r n j a k — 35 k.: i.) Bunić I v a n i s e v i c — - 80 k.: 1.) Bjelo-


— 1 4 ; 2.) Krbavica — 5. polje — 1; 2.) Dugi Dol (Vr-
3.) Lič. Petrovo selo — 1 ; 4.) hovine) — 4 ; 3.) Frkaševae
Prijeboj — 3 ; 5.) Trnavac — 4 ; 4.) Medak — 1 ; 5.)
(Koren) — 3 ; 6.) Željava Kešetar — 1 ; 6.) Buđopolje
— 9. (Vrhovine) — 1 8 ; 7.) Tuk
H r t i ć — 27 k. Kamenica (Ko- (Koren.) — 1; 8.) vidi Ivaniš.
renica). I v a n k o v i ć — 9 k.: 1.) Tolić
H r v a č e v i ć — 12 k . : 1.) Le­ — 8 ; 2.) Vaganac —- 1.
denik (Karlobag) —• 3 ; 2.) I v a n u š e v i č — 19 k. Vedašić
Vidovac (Cesarica) — 9. (Koren); vidi Ivanušić.
H u d u r o v i č —-7 k.: 1.) Brinje I v a n u š i ć — 11 k.: 1.) Čanak
— 4 ; 2.) Holjevac selo (Bri­ —• 3 ; 2.) G. Lapac — 4 ;
nje) -— 1 ; 3.) Jezerane — 3.) Bičiće (Lovinac) — 4 ; 4.)
1 ; 4.) Vodoteč — 1. vidi Ivanuševič.
I v a š k o v i ć — 6 k. Prijeboj.
I k o v i ć — 1 k. Senj I v č e v i č — 1 k. Pecani.
II i e — 88 k . : Г.) Bila} — 6 ; I v e l i ć — 10 k.: 1.) Lič. Pe­
2.) Čanak — 2 ; 3.) Čovići trovo selo — 4 ; 2.) Željava
— 3 ; 4.) Gospić — 2 ; 5.) — 6.
D. Lapac — 1 ; (i.) Mazin I v e z i ć — 89 k.: 1.) Brotnja
— 3 2 ; 7.) Mogorić — 1 9 ; (Srb) — 8 ; 2.) Duboki Dol
8.) Otočac — 1 ; 9 ) Prijeboj (Gračac) — 5 ; 3.) Grab —
— 5 ; 10.) Sinac — 1 3 ; 1; 4.) Gračac — 1 ; 5.) Lo­
11.) Srednja Gora — 8 ; 12.) vinac — 1.; 6.) Sv. Rok —-
Suvaja — !. 1 0 ; 7.) Stikada — 63.
I n đ i ć — 4 k. Kijani (Gračac). I v k o v i ć — 7 k.: 1.) Lipovo
I š p i r o v i ć — 1 k. Gračac. Polje (Kosinj) — 5; 2.) Vr­
I v a n č e v i č — 90 k.: 1.) Gorici hovine — 2.
(Otočac) — 6 ; 2.) Gospić
J a g a r — 4 k. Sv. Rok.
— 1; 3 ) Neteke — 3 ; 4.)
J a g l i č i ć — l k Kupirovo (Srb).
Otočac — 1 ; 5.) Pocitelj —
J a g n j i č — 2 k. Trnovae (Ko-
1 7 ; 6.) Pothum — 1 2 ; 7.)
renica).
Ponori (Otočac) — 8 ; 8.) Tur-
J a g o d i ć — 1 k. Lešće.
janski — 1 1 ; 9.) Zalužnica
J a i ć — 4 k. Tolić.
— 31.
J a j i ć — 1 k. Ostrvica.
I v a n č i č — 18 k.: 1.) Brušani J a k o v l j e v i ć — 4 k. Vaganac.
— 8 ; 2.) Međudražje (Zava- J a k š i ć — 74 k.: 1.) Bruvno
lje) — 6 ; 3.) D. Kosinj — 4 . — 1 ; 2.) Glogovo (Gračac)
I v a n i ć — 6 k.: 1.) Kijani — 5 1 ; 3.) Grab (Gračac)
(Gračac) — 1 ; 2,) Omsica — 2 ; 4.) Gračac '— 2 ; 5.)
— 5. Lešće (Otočac) — 1 3 ; 6.)
I v a n i š — 15 k.: 1. Boričevac Stikada — 4 ; 7.) Tomingaj
— 1; 2.) Duboki Dol (Gra­ (Gračac) — 1.
čac) v— 4 ; 3.) Kijani — 1 ; J a k u p i ć — 1 k. Gospić.
4.) Stikada 9 ; vidi Iva­ J a m i č i ć — 4k.: 1.) Budak —
nisevic. 3 ; 2.) Gospić — 1.
''(31) PLEMENSKE КЈЕСШК LIOKO-KRBAVSKE ŽUPANIJE. 303

J a n č i č :— 12 k.: 1.) Bukovac J e l a č a — 48 k . : 1.) Brotnja


(Perušić) — 7 ; 2 ) Divosnlo (Srb) — 1 ; 2.) Drenovae (Srb)
— 1; 3.) Vaganac — 3 ; 4.) — 2 ; 3.) Gospić — 1 ; 4.)
Visuć — 1; 5.) vidi Janjčić. Grab (Gračac) — 3 ; 5.) Ka­
J a n d r i ć -— 11 k.: 1.) Vaganac niža — 1; 6.) Kijani (Gra­
— 1 0 ; 2.) Željava — 1. čac — 22 ; 7.) Lič. Novi —
J a a i d r i l o v i ć — 1 k. Mutilić. 3 ; 8.) Raduč — 6 ; 9.) Suva ja
J a n i ć — 8- k. Čitluk (Gospić). — H; 10.) Zaklopac (Srb)
J a n k o v i ć — 11 k.: 1.) Lešće — 6 ; 1 1 ) vidi Jelačić.
— 3 ; 2.) Ramljane (Otočac) J e l a č i ć — 7 k. Brinje; vidi
•— 8. Jelača.
J a n u š i ć —- 1 k. Senj. J e l e č a n i n — 10 k. Vaganac.
J a n ž i ć — 4 k. Podlapac. JeliČić — 7 k : 1.) Brotnja
J a n j a t o v i ć — - 2 7 k.: 1.) Brlog (Srb) — 6;- 2.) Oraovac (D.
— 2 ; 2.) Doljani (Škare) — Lapac) - 1.
2 ; 3.) Vlaško Polje — 23. J e l i ć —100 k.: 1.) Bukovac
J a n j č i ć — 4 k . : 1.) Čanak; 2.) — 6; 2.) Bužim — 1; 3.)
vidi Jančić. Jelić selo (Brinje) — 7 ; 4.)
J a n j o š e v i ć — 1 k. Zrmanja. Jelvica (Jezerane) — 1 0 ; 5.)
J a n j u š — 1 k Lešće. Jezerane — 4 4 ; 6.) Klanac
J a p u n č i ć — 17 k.: 1.) Cerje — 1 ; 7.) G. Pazarište - 1;
— 1 4 ; 2.) Sv. Rok — 3 ; * 8.) Razvala (Jezerane) — 4 ;
3 ) vidi Japunđžić. 9.) Smiljan —' 1 2 ; 10.) Smo-
J a p u n đ ž i ć — 17 k.: 1.) Ma­ krić (Lovinac) — 3 ; 11.) Ši­
zili — 1 0 ; 2 ) Rudopolje (Bruv- roka Kula — 8 ; 12.) Žuta
no) — 7 : 3.) vidi Japunčić. Lokva — 1.
J a r i ć — 22 k.: 1.) Drenovae J e l i n i ć — 36 k : 1.) Brušani
(Srb) — 5 ; 2.) Kom (Zrma­ • — 1 ; 2.) Gospić — 1 ; 3.)
nja) — 1 5 ; 3.) Vrelo (Zrm.) D. Pazarište — 1 ; 4.) Karlo-
— 2. bag — 1 ; 5.) Smiljan —
J a š e v č i ć — 2 k. Brinje. 1 9 ; 6.) Stanište — 1 2 ; 7.)
J a v o r — 29 k.: 1.) Brinje — Trnovac (Gospić) — 1.
1 4 ; 2.) Lokmer selo (Brinje) J e l o v a c — 31 k.: 1.) Bunić —
— 4 ; 3 ) Podlapac — 11 ; 8 ; 2.) Gospić — 1 ; 3.) Kr-
4.) vidi Javorina i Javorović. bavica — 1; 4.) Medak —
J a v o r i n a — 34 k.: 1.) Babin 5 ; б.) Ponore (Brinje) — 3 ;
Potok (Vrhovine) — 1 ; 2.) 6.) Vrhovine — 13.
Klenovac — 1; 3,) Mlakva Jengić^— 11 k. Kaniža (Gospić).
(Kosinj) — 1 7 ; 4.) Studenci J e r b i ć — 25 k : 1.) Lešće —
— 1 4 ; 5.) Vrhovine — 1 ; 1 ; 2.) Ramljane — 1 5 ; 3.)
6.) vidi Javor i Javorović. Sinac — 1.; 4.) SkoČaj —
J a v o r o v i ć — 12 k . : 1.) Grab 8 ; 5.) vidi Erbić.
(Gračac) — 1 1 ; 2.) Jablanac J e r g o v i ć — 37 k.: 1.) Dubrava
— 1 ; 3.) vidi Javor i Javo­ (Otočac) — 4; 2.) Lešće —
rina. 2 0 ; 3.) Ramljane — 12;
J a z i ć — 9 k.: 1.) Bruvno — 4.) Skočaj — l .
3 ; 2.) Dobroselo - 5 ; 3.) J e r i ć — 41 k . : 1.) Kalebovac
Rudopolje (Bruvno) — 1. (Korenica) — 6; 2.) Kom-
304 R. GRUJIĆ, (3-2)

polje (Koren.) — 3 ; 3.) Ko- — 8; 3.) Kalić (Prizna) —


renica —• 2 ; 4.) Mihaljevac 2; 4.) D. Pazarište — - 1 1 ;
(Koren.) — 1 1 ; 5.) Omoljac 5.) Senj — 8.
(Koren.) — fi; 6.) Oravac J u r e t i ć — 6k.: 1.) Mutilić —
( K o r e n . ) — 4 ; 7.) Ponori (Ko- 5 ; .2.) Udbina — 1.
renica) — 2 ; 8.) Prijeboj — J u r i ć — 12 k.: 1.) Jošani —
1 ; 9.) VranovaČa (Korenica) 1 ; 2.) M u t i l i ć — 7 ; 3.) Ora-
— 5 ; 10.) Vrelo (Korenica)' ovac (D. Lapac) — 3 ; 4.)
— 1. Srb — 1.
J e r k o v i ć — 53 k . : 1.) Briznice J u r i š i č — 24 k. : 1.) Malo
(Starigrad) — 7 ; 2.) Divo- Polje (Kaluđerovac) — 1 ; 2.)
selo — 2 1 ; 3.) Gospić — 2; PeruŠić —• 23.
4.) G-rab (Gračac) — 4 ; 5.) J u r j e v i ć — 1 6 k : 1.) BibniJc.
Ivanca (Starigrad) — 14; — 1 1 ; 2.) Sinac — 2 ; 3.)
6.) Lički Novi — 3 ; 7.) 0- Sv. Rok — 3.
moljac (Koren.) —• 1; 8.) D. J u r k o v i ć — 137 k . : 1.) Ba-
Svica — 1. ljevac (Zavalje) —v 7; 2.)
J e vio — 4 k : 1.) Frkasić — Brlog — 1 2 ; 3.) Čanak —
3 ; 2.) Vedašić — 1. 2 2 ; 4.) Dabar — 4 ; 5.) Du­
J o k i ć — 21 k.: 1.) P rij evo brava (Brlog) — 41 ; 6.) Ka­
(Zrmanja) — 2 0 ; 2.) Vrelo luđerovac — 9 ; 7.) Konjsko
(Zrm.) — 1. Brdo (Perušić) — 1 ; 8.) G-.
J o s i p o v i ć — 2 k. Međuđražje Kosinj —• 4 ; 9 ) Kuterevo
(Zavalje). (Otočac) — 1 0 : 10.) Kvarte
J o t i ć — 6 k. Brinje, — 8; 11.) Malo Polje (Kalu­
J o v a n i ć — 16 k . : 1.) Dabasnica đerovac) — 1 3 ; 12.) Pot-
(Srb) — 2 ; 2.)Neteke — 1; hum — 3 ; 13.) Otočac —
3.) Vel. Popina — 3 ; 4 . ) Su- 1 ; 14.) Senj — 1 ; 15.)
vaja — 10. Vlaško Polje — 1.
J o v a n o v i ć — 38 k.: 1.) Kla­
nac -— 4 ; 2.) D. Pazarište K a j f e š — 3 k. : 1.) Brlog —
— 3 1 ; 3.)G. Pazarište — 2 ; 1 ; 2.) Lešće — 2.
4.) Senj — 1. K a l a c — 2 k. : 1.) Mutilić —
J o v i Č i ć — 1 k. Kukljic. 1 ; 2.) Udbina — 1.
J o v i ć — 36 k.: 1.) Divoselo — K a l a f a t i ć — 4 k. Brinje.
1 4 ; 2.) Doljani (Škare) — K a l a n j — 44 k. : 1.) Brinje
2 1 ; 3.) Vođoteč — 1. — 1 ; 2.) Ćojhik (Udbina)
J u g o v i ć — 20 k . : 1.) D. Ko­ —• 3 ; 3.) Kalanj selo (Bri­
sinj — ' 1 8 ; 2.) G-. Kosinj nje) —- 9 ; 4.) Kurjak (Ud­
— 1; 3.) Lipovo Polje (Ko­ bina) — 1 2 ; 5.) Letinac
sinj) — 1. (Brinje) — 4 ; 6.) D. Paza­
J u h a s — 1 k. Senj. rište -— 9 ; 7.) Udbina — 6.
J u k i ć — 1 k. Srednja Gora. K a l e m b e r — 24 k . : 1.) Bje-
J u r a s o v i ć — 12 k.: 1.) Bunić lopolje (Korenica) — 3 ; 2.)
— 7; 2.) Medak — 5. Frkašić (Koren.) — . 4 ; 3.)
J u r a š i ć — 4 k. Brinje. Gradina (Koren.) — 2 ; 4.)
J n r č i ć — 30 k . : 1.) Brinje — Kalebovac (Koren.) — 1 ; 5.)
1; 2.) Jurcić selo (Prizna) Korenica — 1 ; 6.) Omoljac
(33) . PLEMENSKI RJEČNIK LIČKOKRBAVSKE ŽUPANIJE. 305

(Koren.) — 1 ; 7.) Oravac K a š t e l a n — 1 k. Jablanac.


(Koren.) —• 8 ; 8.) Prijeboj K a t a 1 i n — i k . , 0 . Kosinj •
(Koren.) — 3 ; 9.) Šegano- vidi Katalinić.
vae (Koren.) -— 1. K a t a l i n i ć — 5 2 k. : 1.) Brinje
K a l i n i ć — 39 k. : 1.) Divo- — 1 ; 2.) Lovinac — 1 ; 3.)
selo — 1 ; 2.) Gospić — 1 ; Melnice (Brlog) — 3 6 ; 4.)
•3.) K i k — 1 ; 4.) Kruško- Otočac —• 1 ; 5.) Lič. Petro­
•vac (Međak) — 2 ; 5.) Raduč vo selo — 1 ; 6.) Sv. Rok —•
— 1 7 ; 6.)' Srb — 17. 8 ; 7.) Vlaško Polje (Brlog)
K a l u đ e r — 4 h. : 1.) Jezerane — 4 ; 8.) vidi Katalin.
— 2 ; 2.) Rndopolje (Bruvno) K a t i ć — 13 k . : 1.) Divoselo
— 1 ; 2.) Pecani (Bunić) —
K a m b e r — 1 k. Drenovac(Srb). 2 ; 3.) Smiljan — 10.
K a m e n k o -— 16 k . : 1.) Jošani K e Ć a — 41 k. : 1.) Kalebovac
— 4 ; 2.) Osreci (Srb) — 2; (Korenica) — 3 ; 2.) Neteke
3.) Škare — 10. (Srb) — 1 ; 3.). Omoljac (Ko­
K a n g r g a — 1 9 k. : 1.) Gospić renica) — 3 ; 4 ) Ponor (Ko­
— 1 ; 2.) Pothum (Otočac) renica) — 4 ; 5.) Rešetar (L.
—- 18. ' Petrovo selo) — 1 ; 6.) Su-
K a n t a r — 31 k. : 1.) Dobro- vaja — 1 9 ; 7.) Vrelo (Koren.)
selo — 22 • 2.) Doljane (La- — 2 ; 8.) Zavalje — 7.
pac) — 1 ; 3.) D. Lapae —• K e g l j e n — 1 k. Novoselo Bi-
1 ; 4.) Rešetar (L. Petrovo lajsko.
selo). — 1 ; 5.) Vrhovine — K e k i ć — 21 k.: 1.) Gospić —
3 ; 6.) Zaklopac (Srb) — Зт 2 : 2 . ) Life — 19.
K a r a k a š — 24 k. : 1.) Hobar K e n t r i ć — 2 k. Rudopolje (Vr-
selo (Brinje) — 5 ; 2.) Leti- hovine).
riac (Brinje) — 4 ; 3.) Pocl- K e n j a l o — 10 k.: 1.) Dreno­
lapac — 14. vac (Srb) — 1 ; 2.) Nebljusi
K a r a n — 8 k. : 1.) Bunić —' — 8; 3.) Osreci (Srb) — 1 .
4 ; 2.) Gospić — 1 ; 3.) G. K e r k e z — 1 k. Suvaja.
Lapac — 1 ; 4.) Lovinac — K e s i ć — 62 k.: 1.) Brotnja
1 ; 5.) Smokrić — 1. (Srb) — 5 ; 2.) Grab (Gra-
K a r i ć •—• 17 k. : 1.) Kvarte ćac) — 2 5 ; 3.) Kijani (Gra­
(Perušić) —• 16'; 2.) Perušić čac) 1 4 ; 4.) D. Lapac —
— 1. v • 1; 5.) Štikada (Grač.) — 6;
K a r i n a — 2 k Čanak (Bunić). 6.) Vaganae (L. Petrovo selo)
K a r l e u š a — 15 k.: 1.) Brlog — 11.
1 4 ; 2.) Srb — 3. K e v г i ć — 1 k. Štikada.
K a r l i ć — 4 k. : 1.) Gospić — K i n k e l a — 1 k. Senj
1; 2.) Srb — 3. K i r i n •— 4 k. : 1.) Senj —
K. a s ü m o v i ć — 15 h. : 1.) Gospić 1; 2.) Staricjrad (Brisnice)
— 1 ; 2.) Klenovac (Perušić) — 3.
— 9 ; 3.) Kvarte (Perušić) K l a r i ć — o k . Cerje (Lovinac).
— 2 ; 4.) Mezinovac' (Perušić) K l a š n i ć —• 4 k. Sir. Kula;
— 2 ; 5.) Sv. Marko (Peru­ vidi Klašnja.
šić) — i'. K l a š n j a — 44 k. : l.) Frka-
K a s u n . i ć -— '1 k. Senj. Šić (Bjelopolje Koren.) — 16 ;
ZBORNIK ZA NAR. ŽIVOT. 'XXI.
306 R. GRUJ1C. (34)

2.) Grabušić (Koren.) — 1; — 2 ; 11.) Kozjan (Bunić)


3.) Gradina (Koren.) — 3 ; — ' 1 3 ; 12.) Kupirovo (Srb)
4.) Jasikovac (Koren.) — 1 ; — 1: 13.) Međudražje (Za­
5.) Kompolje (Koren.) —• 1 ; valje) — 3 ; 14.) Mutili 6
6.) Krst (Koren.) — 2 ; 7.) (Udbina) — 1 6 ; 15.) Orao-
Melinovac (Zavalje) — 1 ; 8.) vac (Lapac) — 3 ; 16.) Pro-
Ponor (Koren.) — 3 ; 9.)' Še- hike (Brinje) — 1 0 ; 17.)
ganovac (Koren.) — 1 7 ; 10.) Papain Klanac (Brinje) —
Vedašić (Bjelop. Koren.) — 1 0 ; 18.) Bebić (Udbina) —
• 1 ; 11.) Vranovača (Korenica) 1 ; 19.) Bičiće (Lovinac) —
— 1 ; vidi Klašnić. 2 1 ; 20.) Sinac — 1 : 21.)
E 1 e m e n č i ć — 3 k. Kaluđe- Salamunić (Bunić) —- 7 ; 22.)
rovac. Široka Kula — 2 2 ; 23.)
K l e p a c —• 1 k. Sir. Kula. ŠUkada —- 23 ; 24.) Udbina
K l e p i ć — - 8 k . : 1.) Lovinac— — 2 ; 25.) Vaganac (L. Pe­
5 : 2 . ) Smokrić (Lov.) — 3. trovo selo) — 8; 26.) Vodo-
K l e u t — 12 k. Medak. tec (Brinje) — 1 5 ; 27 ) Žuta
K l i s k a —- 20 k.: 1.) Dabar Lokva (Brinje) — 5.
— 13 ; 2.) Mekinjar (Udbina) K n i f i ć — 1 k. Senj.
— 5 ; 3.) Bebić (Udbina) K n o l l — 1 k. Otočac.
— 1 ; 4.) Vlaško Polje (Brlog-) K o c i a n — 3 k. Vranovine (Pa-
— 1. zarište).
K I i š a n i 6 — 22 k. : 1.) Dabar K o j č i n — 4 k. : 1.) Grabar
— 1 0 ; 2.) Jezerane — 6 ; (Brinje) — 1 ; 2.) Vodoteč
3.) Lič. Petrovo selo — 6. (Brinje) — 3.
K l o b u č a r —• 55 k. : 1.) Co- K o k o t —• 7 k. : 1.) Kijani (Gra­
vići (Otočac) — 1; 2.) Kom­ čac) — 1; 2.) Tomingaj
polje (Brlog) — 1; 3.) D. (Gračac) — 3 ; 3.) Vrebac
Kosinj — 3 2 ; 4.) G. Kosinj — 3 ; 4.) vidi Kokotović.
— 1 9 : 5.) Lešće •— 1 ; 6*.) K o k o t o v i ć — 68 k. : 1.) Ba-
G-. Švica — 1. ljevac (Zavalje) — 1 0 ; 2.)
Gospić — 1 ; 3.) D. Kosinj
K l j a i ć — 48 k. : 1.) Dnopolje — 2 9 : 4.) G. Kosinj — 2 ;
(Lapac) — 1 0 ; 2.) Kurjak 5.) Kvarte (Perušić) —• i i ;
(Udbina) — 2 4 : 3.) Ploča 6.) Lipovo Polje (Kosinj)— 15;
— 14. 7.) vidi Kokot.
K m e z i ć — 23 k. : 1.) Dugi K o l a č e v i ć — 1 0 k. : 1.) Gospić
Dol (Ruđopolje-Vrhovine) — — 2 ; 2.) Kaniža —• 1; 3.)
12; 2.) Rudopolje (Vrhovine) D. Pazarište — 7.
— '11.' K o 1 a k — 30 k. : 1.) Gospić :—
K n e ž e v i ć — 234 k. : 1.) Bo- 1; 2 ) . LeŠće ~ 1 9 ; 3.) Pe­
ričevac — 5 ; 2.) Brlog — rušić — 8; 4.) Sinac — 2 ;
2 ; - 3.) Bunić — 4 2 : 4.) 5 ) vidi Kolaković.
Dnopolje — 1 ; 5.) Dugopolje K o l a k o v i ć — 3<? k. : 1.) Oto­
(Srb) — 1 ; 6.) Glavace (Oto­ čac —- 3 ; 2.) Lič. Petrovo
čac) — 4 ; 7.) Gospić — 1; selo — 1 ; 3.) Prijeboj (Ko­
8.) Grab (Gračac) — 2 ; 9.) renica) —" 4 ; 4.) Prozor
Jošani —- 3 ; 10.) D. Kosinj (Otočac) — 9 ; 5.) Sinac—-
(35) PLEMENSKI RJEČNIK LIČKO-KRBAVSKE ŽUPANIJE. 80?

10; 6.) Željava (Lio. Petrovo — 3 ; 7.) Udbina — 4 ; 8.)


selo — 3 : 7.) vidi Kolak. Visuć (Udbina) — 39.
K o l a r — 8 k . : 1.) Baljevac K o r a j l i j a — 1 k. Trnavac
(Zavalj e) — 4 ; 2.) Kvarte (Korenica).
(Perušić) — 4. K o r d a — 3 k. Željava (Lič.
K o l u n c l ž i ć — 2 4 k . : 1.) Bruvno Petrovo selo): vidi Kordić.
— 3 : 2.) Dabašnica (Srb) —• K o r d i ć — 33 k : 1.) Frkašić
3 ; 3.) Deringaj (Bruvno) (Bjelopolje-Korenica) — 2 : 2 . )
— 9: 4.) Kijani (Gračac) — Karaula (Perušić) — 1; 3.)
4 ; 5.) Suvaja — 5 : 6.) vidi Klašnjica (Koren.) — 4 ; 4.)
Kolunžić i Kolundžija. D. Kosinj— 1 2 ; 5.) Budo-
K o l u n d ž i i a — 2 k. : 1.) Dobro- polje (Vrhovine) •— 1 3 ; 6.)
selo — 1 ; 2.) Medak — 1; Vedašić (Koren.) — 1:7.)
3.) vidi Kolundžić i Kolunžić. vidi Korda.
K o l u n ž i ć — 1 k. Kulija (Ostr- K o r e n — 3 k. Lučani (Brinje),
vica). K o r e n i ć —- 2 k. Karlobag.
K o m a d i n a —- 14 k. : 1.) Lok- K o r e w a p l . — 1 k. Senj.
mer selo (Brinie) — 6 : 2.) K o r i c a — 57 k. : 1.) Gospić
Mutilić (Udbina) — 3 ; 3.) — 1; 2.) Korenica — 1; 3.)
Mali Kut (Jezerane) — 1 ; 4.) Mogorić —- 47 ; 4.) Svrač-
Perković selo (Brinje) — 2 : kovo selo — 7 : 5.) Vrhoлrine
5.) Senj — ^ 1 ; 6.) Vaganac — 1; 6.) vidi Koričlć.
(L. Petrovo selo) — 1. K o r i č i ć — 12 k. : 1.) Brinje
K omi. j e n o v i c . — 9 k. : 1.) — 1; 2.x Kalanj selo (Bri­
Rešetar (L. Petrovo selo) — nje) — 4 ; 3.) Gr. Kosinj —
5 ; 2.) Vaganac (L. Petrovo 4 ; 4.) Letinac (Brinje) — 3 :
selo) — 4. 5.) vidi Korica.
K o n č a r — 67 k. : 1.) Babin K o r u g a — 22 k. : 1.) Bjelopo­
Potok (Vrhovine) — 33 ; 2.) lje (Korenica) — 4 ; 2.) Frka­
Bjelopolje (Koren.) — 1; 3.) šić (Koren.) —- 7 ; 3.) Gradina
Mazin —•- 5 ; 4.) Štikađa — (Koren.) — 1; 4.) Kompolje
6 ; 5.) Vrhovine. — 22. (Koren.) — 1; 5.) Oravac
K o n t i ć — 12 k : 1.) Grab (Koren.) — 1 : 6.) Ponor (Ko­
(Gračac) — 2 : 2.) Gračac ren.) — 2 ; 7.) Seganovac
— 10. (Koren.) — 5 ; 8.) Vrelo Ko­
K o nj ev i ć -— 31 k. : 1.) Dre- ren. — 1.
novac (Medak j — 17 ; 2.) K o s a n o v i ć — 50 k.: 1.) D.
Medak — 3 ; 3.) L. Petrovo Lapac — 16: 2.) Široka
selo —' 1 ; 4.) Prijeboj — 9 ; Kula — 1: 3.) Švračkovo
5.) Vaganac (Lič. Petrovo selo) selo (Udbina) — 7 ; 4.) Vi­
— .1. suć (Udbina) — 2 5 ; 5.) Vrelo
K o nj i k o v i ć — 1 k. Gospić. (Koren) — 1.
K o r a ć — 57 k. : 1.) Mogorić K o š i ć — 16 k.: 1.) Doljane
. — 2 ; 2.) Oraovac — 1 ; 3.) (Škare — 2 ; 2.) Pothum
Pavlovac (Vrebac) — 3 ; 4.) (Otočac) — 4 ; 3.) Suvaja —
Radne — 1 ; 5 ) Šalamunić 4 ; 4.) Zalužnica •—-6.
(Bunić) — 4 ; 6.) Sir. Kula K o s i n a — 1 k. Senj.
.308 R. GRUJIC, .(36)

K o s o v a c — 28 k . : 1.) Dobrica K r a i n o v i ć — 21 k . : 1.) Tar-


(Brinj e) — 1; 2.) Lučani (Bri- , j a n s k i — 4 ; 2.) Vrebae —-
nje) — 1 1 ; 3.) Mutilić — 5 ; 1 3 ; 3.) Zalužniea — 4 ; 4.)
4 ) Kapaj in Klanac (Brinje) vidi Krajnović.
— 1; 5.) Vodoteč Brinje) K r a j a c z — 5 k. : 1.) Senj —
— 10. 4 ; 2.) Senjska Draga —• 1.
K - o s o v i ć — 16 k , : 1.) Kaniža K r a j n o v i ć — 70 k..: 1.) Bruv­
(Gospić) — 2 ; 2.) Lički Novi no — 29 ; 2.) Čitluk Gospić)
— 14. — 41 ;• 3.) vidi Krainović.
K r a k a r — 7 k. Jezerane.
K o . s t e l a c — 62 k. : 1.) Du­
K r a 1 j i ć — 21 k . : 1.) Čovići (Oto-
brava (Otočac) — 1; 2.) Me-
. čac) — 2 ; 2.) Debelo Brdo
đak — 1 ; 3.) Otočac — 1 ;
(Bunić) — 1 ; 3.) Karlobag-
4.) Poljice (Otočac) — 2 ; 5.)
—• 1; 4.) Lešće — 4 ; 5.;
Prozor Otoč.) — 37 ; 6 ) G.
Otočac — 8 ; 6.) Prozor — 5.
Smeo, —• 20.
K r a n j Č e v i ć — 50 k. : 1.) Bri­
K o š u t i ć — 19 k. : 1.) L. Pe­ nje — 1 ; 2.) Kompolje (Br­
trovo selo — 3 ; 2.) Rudo- log) — 2 3 ; 3.) Lešće — 6';
polje (Bruviio) — 16. 4.) Ostrvica —- 6 ; 5.) Oto­
K o t a l i n s k y —- 1 k. Otočac. čac —: 1 ; 6.) Prozor — 7 :
K o v a č — 1 4 k . : 1.) Šir. Kula 7.) Senj — 1 : 8.) D. Švica.
— 1 3 ; 2.) Lički Osik — 1. — ' 4 : 9.) Vlaško Polje (Br­
K o v a č e v i c — 195 k.: 1.) Ba­ log — 1.
bin Potok (Vrhovine — 7 ; K r a t o c h v i l — 1 k. Senj.
2.) Boricevac — 15 : 3.) Bu- K r a v i ć — 7 k. Mogorić.
žim •— 2 ; 4Л Cerje (Lovi­ K r b a v a c — 2 k . : 1.) L. Osik.
nac) "— 1; 5.) čovići (Otočac) — 1 ; 2.) Sinac — 1.
— 1 : 6 ) Debelo Brdo (Bu­ K r e g a r — 2 k . : !. Otočac —
rni) — 3 ; 7.) Dnopolje — 1 ; 2.) Prozor — 1.
1 : 8.) Dubrava (Otoč.) — 1 ; K r e k — 4 k. : 1.) Mutilić —
9 j Gospić — 1; 10.) Kore- 3 ; 2.) Pecani — 1.
nica — 1 ; 11.) Kruge (D. K r e k o v i ć —: 10 k. Karaula
L a p a e ) . — U ; 12.) D. La- (Perušić).
pac — 3 ; 13.) Lešće (Otočac) K r e m e n i ć — 1 k. Jäenj..
— 2 0 ; 14.) Lovinac — 8 ; K r e s o v i ć — 6 k. Škare.
15.) Mazin — 4 5 ; 16. Re- K r g a — 21 k . : 1.) Gradina
šetar L. Petrovo selo) —- 7 ; Korenica) — 1; 2.Л Kore-
17.) Smiljan — 2 2 ; 18.) Ša- nica — 2 ; 3. Krst (Koren )
lamunić (Bunić) — 4 ; 19.) — 1; 4.) Omoljac (Koren.)
Visuć (Udbina) — 1 7 ; 20.) — 1 ; 5.) Prijeboj (Koren.)
Vranik (Lovinac) -— 25. — 9 ; 6.) Rijeka (Koren.) —
K o v a č i 6 — 9 k . : 1.) Borice­ 1 ; 7 ) Rudanovac (Koren.) —
vac — 2 ; 2.) Čanak — 1 ; 1 ; 8.) Šeganovae (Koren.) —
- .-i.) Mutilić (Udbina) — 5 ; 1 ; 9.) Vranovača (Koren.) —
4.) Otočac — 1 4 ; 1 0 ) Vrelo (Koren.) — 6.
K o z l i ć a — 6 k. Mekmjar (Ud­ K r i č k o v i ć —.ЗЗк.: 1.) Čit­
bina). luk (Gospić) — 7 ; 2.) K i -
K o z m i ć — 2 k, Karlobag. jani —• 8; 3.) Lipovo Polje
(37) PLEMENSKI KJEČNIK LIČKO-KRBAVSKE ŽUPANIJE. 309

(Kosinj.) —• 1; 4.) Mogorić K r t i n i ć — 60 k.: 1.) Bruvno


—• 9 ; 5.) Pavlovac (Vrebac) — 2 ; 2.) Komić — 1 ; 3.)
— 8 ; 6.) vidi Krišković. Kruge (D. Lapac > — 9 ; 4.)
K r i š k o v i ć — 5 k. : 1.) Gospić Mutilić — 7 ; 5.) Ruđopolje
— 1; 2.) Karlobag —- 1 ; 3.) (Bruvno) — 3 9 ; 6.) Suva)a
Senj :— 3 ; 4.) vidi Kričković. — 1 ; 7.) Visuć — 1.
H r i v o k u ć a — 19 k. : 1.) Grab K r u l j a c —25 k. Kaluđerovac
(Grač.) -— 2 ; 2.) Gračac — (Perušić).
3 ; 3.) Stikada — 14 k. K r u n i ć — 4 k. : 1.) Konjsko
K r i v o š i j a — 7 k. Bruvno. Brdo (Perušić — 1 ; 2.>
K r i z m a n i ć —- 4 k . : 1.) E,e- Kvarte (Perušić — 1 ; 3.)
šetar (Koren.)—•. 1 ; 2.) Sinac M. Polje (Kaluđerovac) — 1 ;
—• o. 4.) Smiljan — 1.
K r i ž — 1 k. Otočac. K r z n a r i ć — 153 k.: 1.) Bla-
K r l i ć — 1 k. Vrelo (Zrmanja). žanin selo (Brinje) — 10 ; 2.)
Brinje — 2 ; 3.) Dabar —
K r m p o t i ć — 109 k. : 1.) Bi­ 37 ; 4.) Drenovac selo (Brinje)
la] — 4 ; 2.) Gospić — i ; — 2 ; 5.) Jezerane — 4 ;
3.) Krivi Put (Senj.) — 5 6 ; 6.) Kalanj selo (Brinje) —
4.) Oštra — 4 ; 5.) D. Paza- 1 ; 7.) Kamenica (Jezerane)
rište — 9 ; 6.) Senj — 1 0 ; — 31 ; 8.) Križpolje (Jezer.)
7.) Senjska Draga — 4 ; 8.) — 6 ; 9.) Letinac Brinje) —
Stolac (Sv. Jura]) — 2 ; 9.) 2 2 ; 10.) Lipice (Jezer) —
Udbina — 1 6 ; 10Л Vrano-
— 6 ; 11.) Lokmer selo (Bri­
vine (Pazarište) — 2 ; 11.)
nje) — 2 ; 12.) Mali Kut
Zavalje —- 1 ; 12.) vidi Krn-
'Jezera — 2 ; 13.) Bajković.
potić.
selo (Brinje) — 4 ; 14.) Raz-
K m e t a — 7 k. : 1.) Bruvno — vala (Jezer.) — 1 ; 15.) Staj-
2 ; 2.) Doljani (Lapac) — 5 . nice — 5 ; 16.) Udbina —
K r n p o t i ć — 11 k. Barlete ; 1 3 ; 17.) Veliki Kut (Jezer.)
vidi Krmpotić. — 2 ; 18.) Vueetić selo (Bri­
K r n j a i ć — 20 k : 1.) Meli- nje) — 3.
novac (Zavalje — 1 2 ; 2.) K u ž a n - 9 k. : 1.) D. Paza­
Mogorić — 3 ; 3.) Mutilić —- rište — 6 : 2.) G. Pazarište
1 ; 4.) Lič. Petrovo selo —• — 3.
1; 5. Udbina — 1; 6.) Že- K u d uz — 1 k. Mogorić.
ljava (L. Petrovo selo) — 2.
K r o b a t — 2 k. Perušić. K u g a — 21 k . : l . ) D . Lapac —-
K r p a n — 108 k. : 1.) Boriče- 13 ; 2.\ Ličko Petrovo selo —
vac — 8 ; 2.) Gospić — 2 ; 4 ; 3.) Zeljava (Lič. Petrovo
selo) — 4 ; 4.) vidi Kugić.
3.) Klanac (Perušić) — 1 0 ;
4.) Lipe (Gospić) — 1 7 ; 5.) K u g i ć — 3 k. Srednja Gora
Lovinac — 5 ; Q.) D. Paza­ (Udbina) ; vidi Kuga.
rište — 1 2 ; 7.) EiČice (Lo­ K u k i ć — 20 k.: 1.) Glavate
vinac) — 7 : 8.) Smokrić (Lo­ (Otočac) — 9 ; 2.) Mekinjai*
vinac) — 1 0 ; 9.) Sv. Bok (Uđb.) — 2 ; 3.) Otočac —
'— 35 ; 10.) Vranik (Lovinac) 1 ; 4.) Suvaja — 6 ; 5.)
— 2. Vrelo (Zrmanja) — 2,
310 K. GRUJIĆ» (3

K u k u l j a n — 2 k. Karlobag. L a š k a r i n — 13 k. : 1.) Pro­


K u k u r u z o v i ć — 1 3 k. Vaga- zor (Otočac) -— 4 : 2.) Sinac
nac (Lič. Petrovo selo). — 9.
K u l a š — 17 k . : 1.) Baljevac L a v r n i ć — 11 k. Komić : vidi
(Zavalje) — 3 ; 2.) Mezino- Lavrnja.
vac (Perušić) — 8 ; 3.) Sv. L a v r n j a — 1 7 k. : 1.) D. La­
Marko (Perušić) — б. pac — 3 ; 2.) Vlaško Polje
K u p r e š a n i n — 36 k. : 1.) Brlog) — 1 4 ; 3.) vidi La-
Kruškovac (Medak) — 12 ; vrnić.
2.) Medak— 2 2 ; 3.) Rađuč L a z i ć — 14 k. : 1.) Barlete —
— 2. 3 ; 2. Mogorič — 6; 3.)
K u r o l t — 3 k. Lič. Petrovo Ploča — 5.
selo. L e g a c — 30 k. : 1.) Ivanca
K u r t e š — 12 k. Kvarte (Pe­ (Starigrad) — 2 ; 2.) G.
rušić . Klada — 2 4 ; 3.) Senj —•
K u s u l j a — 4 k. : 1.) Rudo- 2 ; 4.) Senjska Draga — 1 ;
polje (Bruvno) — 3 ; 2.) -Vrelo 5.) D. Starigrad -— 1 : 6 . )
(Korenica) -— 1. vidi LegČević.
K u š a n i ć — 7 k . Letinae (Brinje). L e g č e v i ć — 9 k. : 1.) Kute-
K v a t e m i k — 3 k. Lešće Oto­ revo (Otočac) — 1; 2.) Li­
čac). po vo Polje (Kosinj) — 8 ; 3.)
K v o Č k a —• 2 k. Seganovac vidi Legac.
(Korenica . L e k a — 21 k. : 1.) Gradina
(Korenica) — 1 ; 2. Kore­
L a b u s — 36 k. Vel. Popina. nica — 1 : 3.) Omoljac (Ko­
L a d i š i ć — 25 k. : 1.) Les će renica) — 2 ; 4.) Lič. Pe­
(Otoč.) — 18 ; 2.) Ramljane trovo selo — 8; 5.) Rijeka
(Sinac) — 6 ; 3.) Gr. Svica (Koren.) — 1; 6.) Vrelo (Ko­
—-1. renica) — 3 ; 7.) Željava (Lič.
L a i ć — 6 k. Neteke (Srb). Petrovo selo) — 5 ; 8.) vidi
L a k i ć — 2 k.: 1.) Melinovac Lekić.
(Zavalje) — 1; 2 ) Rešetar Ijirjekić —• 6 k. Dugi Dol (Ru-
— 1." dopolje-Vrhovine ; vidi Leka.
L a k t i ć — 4 k. : 1. Ričice L e m a i ć — 47 k. : 1.) Bužim
(Lovinac) — 1 : 2.) Smiljan — 6 ; • 2.) Debelo Brdo (Bu-
— 2 ; 3.) Sveti Rok — 1. nič) — 1; 3.) Smiljan —•
L a l i ć — 28 k. : 1.) Brlog — 2 2 : 4.) Švračkovo selo (Ud­
8 ; 2.) Kalebovac (Korenica.) bina) — 18.
•— 7; 3.) Kompolje (Koren.) L e m i ć -— 18 k. : 1.) D. Kosinj
— 3 ; ' 4.) Omoljac (Koren) — 1 5 ; 2.) Kvarte (Perušić)
— 8: 5.^ Oraovac (Lapac) — 3.
— 1; 6.) Senj — 1, L e n a c — 12 k . : 1.) Senj — 8 ;
L a p a c •— 1 k. Zrmanja. 2.) Sv. Juraj — 4.
L a s i č — 2 0 k. Letinae (Brinje; L e n i ć — 6 k. Budak.
L a s k o v i ć — 15 k. : 1.v- Me­ L e v a r — 25 k. : 1.) Gospić —
dak — 2 ; 2.) Poćitelj — 13. 1 ; 2.) Letinae (Brinje) — 7 ;
L a s t a v i c a — 7 k. D. Kosinj. 3.) D. Pazarište — 2 : 4Л G.
L a s m a n — 1 k. Otočac. Pazari ste — 5 : o. Skočaj
(39) PLEMENSKI KJEČNIK LIČKO-KllBAVSKE ŽUPANIJE. 311

(Zavalje) —• б: H.) Zeijava L o p a c — 29 k.: 1.) Biljevine


(L. Petrovo selo) —• б. (Sv. Juraj) — б ; 2.) Mel-
L e v n a i ć — 11 k . : 1.) Sinae nice (Brlog) — (3: 3. Senj­
• • — 1: 2.) Vrhovine— 10; ska Draga — 1<>; 4.) Sveti
3.) vidi Ljevnaić. Juraj — 2.
L i č i n a — 31 k. : 1.) Dabaš- L o v i n č i ć — 7 k. Lučani (Bri­
nica (Srb) — 3 : 2.) Kik — nje).
1 9 ; 3.) .RaduČ — 2 : 4.) Ru~ L o v r i ć — 18 k . : 1.) Gospić
dopolje (Bruvno) :— 7. — 1 ; 2.) Sir. Kula — 12.
L i n a r — 2 k. Kuterevo (Otoč.); L u b e n — 1 k. D. Kosinj.
vidi Linarić. L u č i ć — 4 k. Dušikrave (Ja­
blanac к
L i n a r i ć — 11 k. : 1.) Brinje
L u č i ć — 5 k.: 1.) Divoselo —
— 1: 2.) Holjevac selo (Bri­
4 ; 2.) Senj — 1.
nje) — 1: 3.) Linarić selo
L u i ć — 7 k. štikada Gračac).
(Brinje) — 6; 4.) Mali Kut
L u k a c — 13 k. D. Pazarište:
(Jezerane) — 3 : 5.) vidi
vidi Lukčević.
Linar.
L u k a n o v i ć — 13 k. : 1.). Stari-
L i s a c — 22 k. : 1 ) Brušani grad — 1 0 : 2.) Sv. Juraj
(Gospić) —• 11 : 2.) Mušaluk — 3.
— H. L u k č e v i ć — 2 k. Smiljan;
L i s Č i ć — 1 k. Gospić.
vidi Lukac.
L i s i c a — 1 k. Palanka (Zr­
L u k e t i ć — 6 k. : 1. '.Budak
manja).
L i s i č i ć — 1 k. Smiljan. — 1 : 2 . Ribnik — б.
L o k m e г — 21 k.: 1.) Lokmer L u k i č i ć — 3 k, : 1.) Doljani
selo (Brinje,) — 1 2 : 2.) Raj- (Škare) — 2 ; 2.) Pothum
ković selo (Brinje) — 8 ; 3.) — 1.
Senj — 1. L u k i ć — 103 k. : 1.) Korenica
L o l i ć ' — lik.: 1.) Dabar — — 1 : 2.) Krbavica — 7 ; 3.)
8 ; 2.) Rudopolje (Vrhovine) Kupirovo (Srb) — 1 б : 4.)
•— >L
Palanka (Zrmanja) — 1 ; б.)
L o n č a r — 128 k. : .1.) Brlog I'el. Popina — 3 6 ; 6.) Šti­
— 1 8 ; 2.) Dubrava (Brlog-) kada (Gračac) — 1; 7.) Tr-
— 2 : 3. Gospić — 1; 4 j navac (Koren.) — 3 4 ; 8.)
Jablanac — 1 ; 5.) Jošani — Turjanski •— 1 ; 9.) Vrelo
7 ; 6. Kijani — 2 ; 7.) Kom- (Zrmanja) — 7.
polje (Brlog) — 1; 8.) Lu- L u k š i ć — 3 k. Otočac.
čani Brinje) — 1 0 ; 9.) Mu- L u l i ć . — 103 k. : 1.) Baljevac
tilić — 5*; 10.) Ondić% (Ud­ .(Za val je) — 8: 2.) Bunić —
bina — 1 2 : 11.) Skalić 3 ; З.ј Kaluđerovv.c — 1; 4.)
Brinje^ — 5 4 : 12. Štikada Klanac (Perušić) — 1 9 ; б.)
•(Gračac, — б; 13.) Tužević Konjsko Brdo (Peruš. — 2б ;
(Brinje) — 1 ; 14.) Vodoteč 6.) Ljubovo (Bunić) — б ; 7.)
(Brinje) — 1: 1б. Vrhovine Malo Polje (Kaluđerovac) —
— 8. 1 0 ; 8.) Otočac -- 1 : 9.) G.
L o n c a r i ć — 5 k. : 1.) Otočac Pazarište — 13: 10. Skočaj
— 1 : 2.) Senj 4. — 4 ; 11.) Šir. Kula — 1 :
312 U. GRUJIĆ, (40)

12.) Vaganac (Pazar.) —- 12 ; čac) —• б : *3.) I). Kosinj —


13.) Vranovine (Pazar.) — 1. 35 ; 4.) Kuterevo (Otočac) —
L u s t e r — 1 k. Senj. 2 ; 5.) Lešće (Otočac) — 1 ;
L u ž a i ć — 42 k.: 1.) Brlog- — 6.) Sumečica (Otočac) — 1 :
2.) Dabar — 3 8 ; 3.) Doljani 7.) D. Švica —- 2 ; 8.) Va­
(Škare) — 3. ganac (Lič. Petrovo selo) —
2 ; 9.) Vrhovine — 1.
L j e s k o v a c — 3 k. Medak. M a j n a г i ć —• 13 k . : 1.) D.
L j e v n a i ć — 7 k. Raduč; vidi Kosinj —" 1 2 : 2.) Prozor
Levnaić. (Otočac) —• 1.
L j i l j a k — 3 k.: 1.) D: La­ M a j s t o r o v i ć — 81k.: 1.) Coj-
pac — 2 ; 2.) Gospić — 1. luk (Udbina) — 1 1 ; 2.) Do­
L j u b o b r a t o v i ć — 20 k. Brlog. ljane (Lapac) —• 3 0 ; 3.) Jo-
L j u b o j e v i ć — 22 k. 1.) Me­ šani — 2 ; 4.) Mazin — 2 :
d a k — - 2 ; 2.) Počitelj — 5.) Rešetar (L. Petrovo selo)
2 0 ; 3.) vidi Ljubović. — 3 ; 6.) Udbina — 4 ; 7.)
L j u b o t i n a — 18 k . : 1.) Br­ Zavalje — 29.
log — 11; 2.) Vlaško Polje M a j t a n i ć — 1 k. Draženović
(Brlog) — ' 7. selo (Brinje).
L j u b o v i ć —- 25 k.: 1.) Kruge M a k s i m o v i č — 1 k. Gospić.
(Lapac) — 1 : 2.) Nebljusi M a l b a š a — 13 k : 1.) Pot-
(Lapac) — 1 7 ; 3.) Švračkovo hum — 2 ; 2.) Zaklopac (Srb)
selo (Udbina) — 7. — 11.
L j u š t i k — 2 k. Bilaj. M a l č i ć —- 15 k. Kuterevo (Oto­
L j u š t i n a — 28 k.: 1.) Dabar čac).
— 14; 2.) Mazin — 1; 3.) M a l i n o v i ć — 6 k. Ploča.
Medak — 1 1 ; 4.) Počitelj M a l j k o v i ć —• 65 k . : 1.) Lu-
— 2. čani (Brinje) — 3 ; 2.) Mo-
L j u t i c a — 3 k . : 1.) Kalebo- gorić — 22 ; 3.) Pavlovac —
vac (Korenica) — 1 ; 2.) 1 ; 4.) Vođoteč (Brinje) —
Omoljac (Korenica) — 1; 3.) 2 3 ; 5.) Županjol (Brinje)
Rudanovac (Korenica) — 1. — 16.
M a m u z i ć — 4 k.: 1.) Kijani
M a g d i ć — 1 k.: Brinje. (Gračac) — 2 ; 2.) Tomingaj
M Ča — 5 k. Podlapac (Ud­ (Gračac) —- 2. •
bina) : vidi MajaČić. M ' a n c e — 3 k. G. Kosinj.
M a j a Č i ć — 4 k. Mali Kut (Je- M a n d a r i ć — 34 k . : 1.) Gospić
zerane); vidi Majača. — 1 ; 2.) Mogorić — 1; 3.)
M a j e r — 19 k . : 1.) Sinac —- Vrebao — 32.
1 1 ; ^ 2.) D. Švica — 2 ; 3.) M a n đ e k i ć — 21 k.: 1.) Gospić
G. Švica — 6. — 1 ; 2.) D. Pazarište —- 3 ;
M a j e r h o f e r .•— 2 k. Gospić. 3.) Kurtuša (Pr|zna) — 2 ;
M a j e r 1 e 1 k. Udbina. 4.) Lomivrat (Prizna) — 2 ;
M a j e r o v i ć — lik.: 1.) Lič. 5.) Marama (Prizna) — 7 ;
Novi — 6 ; 2.) Oštra — 5 ; 6.) Selina (Prizna) — 6.
vidi Marojević. M a n d i ć — 153 k . : 1.) Dabaš-
M a j e t i č — 50 k.: 1.) Čanak nica (Srb) — 12 ; 2.) Dobro-
(Bunić) •— 1 ; 2.) Čovići (Oto­ selo — - 1 6 ; 3.)Doljane (Škare)
(4J) PLEMENSKI RJEČNIK LTČKO-KRBAVSKE ŽUPANIJE. 313

•— 26 ; 4.) Duboki Dol (Gra­ 9; 5.) Omsica (Bruvno) —- 7 ;


čac — 2 ; 5.) Gračac — 3 ; 6.) bkalić (Vodoteč-Brinje) —
6.) D. Lapac — 1 ; 7.) Jo- 9 ; 7.) Vrelo (Zrmanja) —
Šani — 4 0 ; 8.) Mazin — 21 ; 8.) Senj — 1.
1 4 ; 9.) Mekinjar — 1 ; 10.) M a r i č .— 28 k.: 1.) Gospić —
Senj —• 1 ; 11.) Sinac — 1 ; 2 ; 2.) Lesće (Otočac) — 6 :
12.) Srb — 3 ; 13.) Staro- 3.) Medak — 2 ; 4.) Otočac
selo (Otočac) — 1 ; 14.) — 3 ; 5.) Sinac —• 2 ; 6.')
Škare — - 5 ; 15.) Tomingaj Široka Kula — 1 1 : 7 ) Šu-
' (Grač.) '— 2 1 ; 16.) Turjan- meČica (Otočac) — 2.
ski — 1 ; 17.) Vrebac — 2 ; M a r i j a n — ß-5 k.: 1.) Pot-
18.) Vrelo (Zrmanja) — 4. hum (Otočac) — 2 2 ; 2.) Si­
M a n o j l o v i č — 12 k . : 1.) Ki- nac — 1; 3.) Vlaško Polje
jani (Gračac) — 2 ; 2.) Om- (Brlog) — 2 ; 4.) vidi Ma­
sica (Bruvno) — 10. rian.
M a o d u š — 38 k. : 1.) Brezik M a r i j a n o v i ć — 2 k. Visuć
(Međak) — 5 : 3.) Meclak (Udbina); vidi Marjanović.
— 29. M a r i n a c — 19 k . : 1.) Bač­
M a r a s — 63 k. : 1.) Brlog — vica (Prizna) — 6 : 2.) D.
—• 1 9 ; 2.) Brušani — 4 ; Pazarište — 13.
3.) Debelo Brdo (Gospić) — M a r i n e l — 4k. Kuterevo (Oto­
8 ; 4.) Jezerane — 1 ; 5.) čac) .
Lukovo Sugar je (Karlobag) M a r i n e l i n —- 11 k. D. Kosinj.
— 1 2 ; 6.) Oštra — 1; 7.) M a r i n i ć — 56 k.: 1.) G. Ko­
Otočac — 1; 8.) Bizvanuša sinj — 2 2 ; 2.) Kuterevo
— 10 ; 9.) '' Smiljan — 2 : (Otočac) — 2 7 ; 3.) D. Pa­
10.) Vlaško Polje (Brlog) — 4. zarište —• 2 ; 4.) Stajnice (Je­
M a r a t o v i ć —• б k. Kompolje zerane) — 2 ; 5.) D. Svica
(Brlog) — 1; 6.) Vlaško Polje (Brlog)
— 2.
M a r a v i ć — 1 k. Brinje. M a r i n k o v i ć — 21 k . : 1.)
M a r č e t i ć —• 40 k. Vrelo (Zr­ Bunić — 4 ; 2.) Mekinjar
manja). — 1 3 ; 3.) Trnavac (Kore-
M a r e l i č — 4 k . : 1.) Senj — nica) — 4.
2 ; 2.) Sv. Juraj — 2. M a r j a n č e v i ć —• 2 k. Bunić.
M a r e 1 j — 6 k. Salamunić (Bu­ M a r j a n o v i ć — 41 k.: 1.) Go­
nić). spić — 1; 2.) Korenica —
M a r g a n — 1 k. Senj. 1 ; 3.) Vranovača (Koren.) —
M a r g a r e t i ć — 2 k. Mogorić. 2 ; 4.) Vrpile (Koren.) — 1 ;
M a r g e t a — 14 k. : 1.) Bičiće 4.) Zavalje — 3 6 ; 5.) vidi
(Gračac) — 1; 2.) Stolac (Sv. Marijanović.
Juraj) — 13. M a r k e z a — 5 k . Vaganac (Lie.
M a r i a n — 2 k. Staroselo (Oto­ Petrovo selo).
čac) ; vidi Marijan. M a r k o v i ć — 131 k . : 1.) Bu­
M a r i č i ć — 61 k . : 1.) irka- nić — 6 ; 2.) Čovići (Otočac)
šić (Vrhovine) — 9 ; 2.) Gra­ .— 1 2 ; 3.) Debelo Brdo (Bu­
čac — 1 ; 3.) Kijani (Grač.) nić) — 5 ; 4.) Dubrava (Oto­
— 4 ; 4.) Lucani (Brinje) — čac) — 17 ; 5.) Gospić — 4 :
314 R. GRUJIĆ, (42)

6.) Kaniža — 1 ; 7.) Klanac M a t a s i ć — 37 k. : 1.) Covići


(Pazarište) — 9 ; 8.) Kom- (Otočac) — 2 7 ; 2.) Otočac
polje (Brlog) — 4 ; 9.) Konj­ _— l : 3.) Prijeboj (Korenica)
sko Brdo (Perušić) — 2 : 10.) '— 1: 4.) Prozor (Otoč.) —
Lesće (Otoč.) — 1 3 ; 11.) 4 ; 5.) Sinac — 4.
Lučani (Brinje) — 2 ; 12.) M a t e š i ć — 5 k. Stajnice (Je-
Malo Polje (Kaluđerovac) — zerane).
7; 13.) Orovac (Otočac) — M a t i č i ć — 3 k.: 1.) Senj —
4 ; 14.) Lički Osik — 8 ; 1 ; 2.) Sv. Juraj — 2.
15.) Otočac — 3 : 16.) G. Ma t i ć — 71 k.: 1.) Bužim — .
Pazarište — 21 ; 17.) Po- 1 ; 2.) Debelo Brdo (Bunić)
lj'ice (Otoč.) — 2 : 18.) Pro­ — 1 ; 3.) Divoselo — 2 3 ;
zor (Otoč.) — 6 : 19.) Sv. 4.) Kurjak (Udb.) — 1 0 : 5.)
Juraj — 1 ; 20.) G. 8vica — Xebljusi (Lapac) — 6 : 6.)
2 ; 21.) Volarice (Sv. Juraj) D. Pazarište — 1; 7.) Lič.
__ 2. Petrovo selo — 1; 8.) Pot­
M a r k o v i n o v i č — 26 k. : 1.) hum (Otoč.) — 3 : 9 . ) Bibnik
G. Lapac — 2 5 : 2.) .Bičiće — 2 1 : 10.) Srednja Gora
— 1. (Udb.) — 1 ; 11.) ' Željava
Ma r o j e v i ć, v. Majerović. (L. Petrovo selo) — 3.
M a r t i n o v i ć — 14 k. Kom M a t i e v i ć — 27 k.: 1.) Cerje
(Zrmanja). (Lovinac) — 13 ; 2.) Duboki
M a r u k i ć — 1 k. Grab (Gra­ Dol (Gračac) — 6: 3.) Ka­
čac).. niža (Gospić) — 8 ; 4.) vidi
M a r u l i č — 1 k. Senj. Matijević.
M a r u n i ć — 15' k.: 1.) Bunić M a t i j e v i ć —- 86- k.: 1.) Brina
— . 2 : 2.) Medak — 13. (Prizna) — 6 ; 2.) Bunić —
M a r u š i ć — 2 k. Udbina. 6 : 3 . ) Grab (Gračac) — ' ö ;
M a s n i k o s a — 6 k. Pecani 4.) Gračac —- 5 : 5.) Jabla-
(Udbina). nać — 2 ; 6.) Karaula (Pri­
M a s t e 1 i c a - — 4 k. Mekin jar zna) — 16 : 7.) Karlobag —-
(Udbina). 3 ; 8.) Lovinac — 4 : 9.) Ma­
M a š i ć — 48 k.: 1.) Cerje (Lo- rama (Prizna) — 1; 10.)
vinac) — 10; 2.) Jošani Pandžinac (Prizna) — 1; 11.)
(Udbina) — 12 ; 3.) Pothum D. Pazarište — 7 : 12.) D .
(Otočac) — 1 5 ; 4.) škare — Prizna — 17; 13.) G. Pri­
6; 5.) Turjanski (Vrhovine) zna — 6; 14.) Senj — 2 ;
— 5. 15.) Srb — 2 : 16.)' Štikada
M a t a i ć — 14 k.: 1.) Lovinac (Gračac) —- 1: 17.) Tomin-
— 6; 2.) Bičiće — 5 ; 3.) gaj (Bruvno) — 2 ; 18.) vidi
Smokrić (Lovin.) — 3 : 4.) Matiević.
vidi Mataija. M a t k o v i ć — 2 k. Brinje.
M a t a i j a — 15 L : 1.) Bunić M a t o v i n o v i ć — 21 k.: 1.)
— 1: 2.) Gospić — 2 ; . 3.) Cerje (Lovinac) •— 2 0 : 2.)
Lič. Novi — 3 : 4.) Oštra G. Lapac — 1.
— 9 : 5.) vidi Mataić. M a ž a r — 69 k.: 1.) Gospić
M a t a n i ć — 22 k. Pod lapac — 1; 2.) Gradina (Korenica)
(Udbina). — 2 : 3.) Kaniža (Gospić) —
.(.43) PLEMENSKI RJEČNIK LIČKO"KRBAVSKE ŽUPANIJE. 315-

1 ; 4.) Kom/polje (Koren.) — M e š t r o v i ć — 5 k. Bunić.


1; 5.) Korenica — 1 ; 6.) M e z z o r a n a — 1 k. . Jezerane.
Lič. Petrovo selo — 5 ; 7.) M i a t o v i ć — 2 k.: 1.) Grab —
Podlapac •— 1 4 ; 8.) Prijeboj 1 ; 2.) Gračac — 1 ; 3.) v.
(Koren.) — • 3 7 ; 9.) Rudano- Mijatović.
vac (Koren.) — 6; 10.) Tr* M i h a l i ć — 1 k. Senj.
novac (Gospić) — 1. M i l i a l j e v i ć — 2 k. : 1.) Po-
M a ž u r a n — 22 k.: 1.) Bru- Ijice (Otočac) — 1 ; 2.) Rib-
šani — 1 ; 2.) Gospić •— 1 ; nik — 1 ; 3.) vidi Mijaljević.
3.) Konjsko (Karlobag) — M i l i e l č i ć — 7 k. Bilaj.
1 3 ; 4.) Kućišta (Karlob.) — M i h i ć -— 15 k.: 1.) Doljani
1; 5.) Lovinac — 1 ; 6.) (Lapac) —- 5 ; 2.) Gospić —
Oštarije — 1 ; 7.) Senj — 1 ; 3.) Gračac — 1 ; 4.)
1 ; 8.) Srailjan — 3. Kukljic (Medak) 4 ; 5.)
Me đ a k o v i ć — 13 k . : 1.) Ora- Medak — 3 ; 6.) Vaganae
ovac (Lapac) — 2 ; 2.) Re- (L. Petrovo selo) — 1.
šetar (L. Petrovo selo — 3 : M i h o v i l i ć — 2 k. Senj.
3.) Štikada (Gračac) — 8. M i h o v i l o v i ć —11 k . : 1.)
Medarić — 13 k.: 1.) Brinje Glavace — 9 ; 2.) Otočac
— 1 : 2.) Vel. Kut (Jeze- - 2.
rane) — 12. M i j a l j e v i ć — 1 k. Stolac
M e d i ć — 159 k.: 1.) Dobro- (Sv. Juraj); vidi Milialjević.
selo — 1 8 ; 2.) Boljani (La­ M i j a t o v i ć — 2 k. Prljevo-
pac) •— 9 5 ; 3.) G. Lapac — (Zrmanja); vidi Miatović.
1'; 4.) Mazin — 1 3 ; 5.) Su- M i k e š i ć — 1 k. Gospić.
vaja — 8; 6.) Zaklopac (Srb) M i k e z — 4 k. Klanac (Taza-
— 24. rište).
M e d u n i ć —• 10 k.: 1.) Bilaj M i k i ć — 15 k.: 1.) Brlog —
— 9 ; 2.) Gospić — 1. 2 ; 2 ) Glavace (Otoč.) — 1 3 .
M e d v e d i ć -— 2 k. Karlobag. M i k o v č i ć — 6 k. G. Kosinj.
M e đ u m o r a c — 1 k. Vranovaća M i k u l č i ć — 8 k.: 1.) Pod­
(Korenica). lapac — 3 ; 2.) Udbina — 5.
M e l a c — 1 k. Krivi Put (Senj). M i k u l i ć — 10 k . : . 1.) L. Pe­
M e 1 ć i ć — 1 k. Sinac; vidi trovo selo — - 7 ; 2.) Željava
Melac. (L. Petrovo s.) — 3.
M e s i ć — 160 k. :-.1.) Brinje — M i k u 1 j a n — 4 k. Vaganae
1 ; 2.) Draženović selo (Bri­ (L. Petrovo selo).
n j e ) — 4 ; 3.) Gospić — 1 ; M i 1 a k o v i ć — 28 k . : 1.) Križ-
4.) Jezerane •— 1 5 ; 5.) Ka­ polje (Jezerane) — 1 4 ; 2.)
menica (Jezer.) -— 3 5 ; 6.) Lokmer selo (Brinje) — 5 ;
Kamenica (Korenica) — 33 ; 3.) Orovac (Otočac)" — 1 ; 4.)
7.) Letinac (Brinje) — 6 ; Stajnice (Jezerane) — 4 ; 5.)
8.) Lipice (Jezer.) — 15; 9.) Staroselo (Otočac) -— 4.
Mušaluk — 8 ; 10.) Ostrvica M i l a n k o v i ć — 2 k . Rudo-
— 1 ; 11.) Razvala (Jeze­ polje (Bruvno).
rane) — 1 0 ; 12.) Stajnice M i la n o v i ć — 16 k. : 1.) Dre-
(Jezer.) — 2 3 ; 13.) Udbina novac (Srb) — 2 ; 2.) Jasi-
— 8. кол^ас (Korenica) — 1 ; 3 . )
316 . R. i гтЈЈтс. (44)

Gr. Lapac — 8 ; 4.) Vrano- — 1 ; 3.) Oštarije — 1 ; 4.)


vača (Koren.) — 2 ; 5.) Vrelo Smiljan — 6 ; 5.) Zalužnica
(Zrmanja) 7 ; 6.) Vrpile (Ko- — 2.
renica) — 1. M i 1 i s a v 1 j e v i ć — 20 k . : 1.)
M i l a š i n o v i ć — 2 k . : 1.) Gospić —- 1 ; 2.) Šir. Kula
Gospić —- 1 ; 2.) Smiljan — 19.
— "1. M i l k o v i ć — 140 k.: l.)Gospić
M i l . e k — 1 k. Senj. — 5 ; 2.) G. Lapac — 1 ;
M i l e k i ć — 16 k.: 1.) Rađuč 3.) Lukovo Sugarje — 11;
— 5 ; 2.) Vrebac — 1 1 . 4.) Klenovac (Perušić) — 7 ;
M i l e r , vidi Mtiller. 5.) Kvarte (Peruš.) — 6 ; 6.)
M i l e t i e — 72 k.: 1.) Cerje Malo Polje (Kaluđerovac) —
(Lovinac) — 3 ; 2.) Drvišica 8 ; 7.) Mezinovac (Peruš.) —
(Karlobag) — 1; 3.) Karlo­ 7 ; 8.) Senj — 1 ; 9.) Smi­
bag — 6 ; 4.) Klanac (Paza- ljan — 3 0 ; 10.) Studenci
rište) — 1 ; 5.) Konjsko (Perušić) — 3 3 ; 11.) Sv.
iKarlob.) — 1 ; 6.) D.'Ko­ Marko (Peruš.) — 2 4 ; 12.)
sinj —• 5 ; -7.) Ledenik (Ce- Trnovac (Gospić) — ^ 7 ; 13.)
sarica) —• 1 3 ; 8.) Otočac — vidi Miljković.
2; # 9.) D. PazariHe — 1 1 ; M i l o b a r a — 17 k . : 1.) Mu-
10.) Sv. Bok — 2 8 ; 11.) tilić — 1 3 ; 2.) Tolić (Udb.)
Vidovae (Karlob.) — 1. — 1 ; 3.) Udbina — 2 ; 4.)
M i l e u s n i ć — 111 k.: 1.) Br­ Visuć — 1.
log -— 1 ; 2.) Dubrava (Br­ M i l a j e v i ć — 14 k.: 1.) Krst
l o g ) — 50 ; 3.) Glavace (Oto­ (Korenica) — 1 ; 2.) Mogorić
čac) — 1 ; 4.) Gr. Kosinj — i ^>
— Lo.
10; 5.) D. Lapac — ' 13 ; M i 1 o k u o j a — 6 li. Jezerane.
6.) Lipovo Polje (Brlog) — 1 ; M i l o s e v i c — 56 k . : 1.)
7.) Mlakva (Kosinj) — 1 0 ; Dnopolje — 1 ; 2 ) D. Lapac
8.) Srb — 7 • 9.) 'Šir. Kula — 9 ; 3.) Otočac — 1 ; 4.)
— 17; 10.) Štikada (Gračac) Sv. Juraj — 3 ; 5.) Visuć
— 1. (Udb.) — 3 5 ; 6.) Vojvoduša
M i 1 i ć — 8 k. : 1.) Visnć (Ud­ (Brinje) — 7.
bina) —- 4 ; 2.) Vrhovine—4. M i l o v a n o v i ć —- 14 k. Tomin-
M i l i j a š e v i ć —- 5 k. Švrač- gaj (Gračac).
kovo selo (Udbina). M i l u n o v i ć — 3 k. Glavace
M i l i n č e v i ć — 4 k. Brlog. (Otočac).
M i 1 i n č i'ć — 1 k. Brlog. M i l j a n o v i ć — 12 k.: 1.)
M i l i n k o v i ć — 97 k . : 1.) Bunić — 5 ; 2.) Šir. Kula
Barlete — 1 ; 2.) Gospić —• — 7.
1 ; 3.) Kaniža (Glo-spić) — M i l j k o v i ć — 4 k. Ploča ;
1 3 ; 4.) Klanac (Pazarište) vidi Milković.
•— 38 ; 5.) К ш а с (Zrmanja) M i 1 j u š — 65 k.: 1.) Bruvno
— 9 ; 6.) Otočac — 3 ; 7.) — 1 ; 2.) Deringaj (Bruvno)
I). PazariHe — 1 9 ; 8.) Gr. — 2 9 ; 3.) Doljani (Lapac)
Pazarište — 13. — 7 ; 4.) Omsica (Bruvno)
M i l i n o v i ć — 35 k.: 1.) Ce- — 1 0 ; 5.) Srb — 12 ; 6.)
sarica — 2 5 ; 2.) Karlobag Vrhovine —- 6.
.(45) PLBMENSKr KJEČK1K LIČKO-KBBAVSKE ŽUPANIJE. 311

Mi o k o v i ć — 22 k.: 1,) Grab (Klada) — 7; 19.) Zavrat-


' (Gračac) — 15; 2.) Gračac nica (Stinica) — 3.
— 6..; 3.) Kijani (Gračac) M l a d i n e - o —• 1 k. Senj.
— 1- M 1 i n a r i ć — -42 k.: i.) Po-
M i r Č e t a — 3 k. Gračac. ljice (Otočac) — 4 ; 2.) Sko-
M i r i ć — <50k.: 1.) Babin Po­ čaj (Zavalje) — 3 1 ; 3.) G.
tok (Vrhovine) — 1 ; 2.) Bu­ Švica — 7.
nio — 2 ; 3.) Korenica — 1 ; M o d r i ć '— 51 k.: • 1.) Bris-
4.) Krbavica — 36 ; 5.) Prije­ nice (Starigrad) — 27; 2.)
boj (Koren) — 1 1 ; 6.) Re- Ivanca (Starigr.) — 1 ; P>.)<
bić (Udb.) — 1 ; 7.) Šalamu- Krasno (S. Juraj) — 7; 4.)
nić (Bunić) — 5 : 8.) Tma- Križpolje (Jezerane) — 1 ;
vac (Korenica) — 23. 5.) Senj — 2 ; 6.) Starigrad
M i r i l o v i ć — lk. Onđić (Ud­ gornji — 12; 7.) Švica D.
bina). — i.
M i r k o v i ć — 33 k.: 1.) Do- M o g u š — 2 k. Čovići (Otočac)..
Ijani (Škare) — 5 ; 2.) Komić M o m c i l o v i ć — 40 k.: 1.)
— 22; 3.) Turjanski (Vrho­ Komić — 16; 2.) D. Kosinj
vine) — 1 ; 4.) Zalužnica — б. — 14; 3.) Rebić (Udbina)
M i s i r — 1 k. Ribnik. — 10.
M i š č e v i ć — 32 k.: 1.) Da­ M.omić — 1 k. Pribudić (Zr­
bar —- 5 ; 2.) Komić — 4 : manja).
3.) Lipovo Polje (Kosinj) — M o v r i ć — 7 k. Stajnice (Je­
3 ; 4.) Lovinac — 1 ; 5.) Po- zerane).
Ćitelj — 7; 6.) R a d u č — M r a o v i č — 19 k. Novosela
6 ; 7.) Vrebac — . 6. Bilajsko.
M i š i ć — 3 k.: 1.) Mihaljevac M r a v i n a c — 6 k. Sinac.
(Korenica) — 2 ; 2.) Sega- M r d a l j — 21 k.: 1.) Kom
novae (Koren.) — i. (Zrmanja) — 1; 2.) Palanka
M i š k o v i ć — 10 k. Kupirovo (Zrmanja) — 5 ; 3.) Tomin-
(Srb). gaj (Bruvno) — 3 ; 4.) To-
M i s k u l i n — 130 k.: 1.) Bo- mingaj (Gračac) — .12.
ričevac — 1 ; 2.) Male Bris- M r d a — 28 k.: 1.) Bnopolje
nice (Stinica) — 6; 3.) Bli­ (Lapac) — 19 ; 2.) Kom (Zr­
žim — 1 1 ; 4.) Gospić— 1; manja) — 6 ; 3.1 Visuć (Ud­
5.) Ivama (Starigrad) — 17 ; bina) — 3.
6.) Jablanac — 4 ; 7.) Jur- M r đ e n o v i ć — 4 k. Kukljie.
kuša (Stinica) — 2 ; 8.) Klje- M г k a i 1 o — 5 k.: 1.) Raduč
nove Zidine (Stinica) — 9; — 4; 2.) Vrebac — 1.
9.) Kosinj D. — 2 ; 10.) M r k i ć — 5 k.: 1.) Kom (Zr­
Krasno (Sv. Juraj) — 1 3 ;
manja) — 1; 2.) Vrelo (Zr­
11.) Lukovo (Sv. Juraj) —
11 ; 12.) Njive (Jablanac) — manja) — 4.
3 ; 13.) Smiljan — 11 ; 14.) M r k o b r a d —- 8 k.: 1.) Oerje
Sv. Juraj — 4 ; 15.) D. Švica (Lovinac) — 7 ; 2.) Sv. Rok
— 8;. 16.) Vlaka (Stinica) — 1; 3.) vidi Mrkobrada.
— 1 1 ; 17.) Volarice (Sv. Mr k o b r a d a — 6 k.: 1.) Me-
Juraj) — 6; 18.) Zagon kinjar (Udbina) — 4 ; 2.)
'318 11. OROTIC. (46)

Öraovac (D. Lapac) — 2 ; — 1 ; 3.) Stajnice (Jezer.)


vidi Mrkobrad. — 15.
IVI r k š a — 2 k. Rešetar (LiČ. M u s i ć — 5 k. Lički Novi.
Petrovo selo). M u š e t a — 3 k. Mutilić (Ud­
M r k š i ć — 8 k. PoČitelj. bina).
M r i a — 9 k. Čanak (Bunić). M u t a b d ž i j a — 1 k. Tolić
Ж r š i ć — 25 k . : 1.) Jablanac (Udbina).
— 2 ; 2.) Josinovac (Stinica)
— 2 ; 3.) D. Pazarište — 5 ; N a g l i ć — 30 k. : 1.) Brušani
4.) Dolac (Stinica) — 6 ; 5.) — 2 1 ; 2.) Čanak (Bunić)—
D. Stinica — 9 ; 6.) Sv. Ju­ 8 ; 3.) Kaniža — 1.
raj — 1 : 7.) Vlaka (Stinica) N a k a r a d a — 10 k.: i.) Lič.
— 4. Petrovo selo —- 9 ; 2.) Želja-
I n d r i n i ć — 16 k.: 1.) Do­ va (L. Petrovo s.) — 1.
ljani (Lapac) — 1 ; 2.) Su- N a p r t a — 7 k . : 1.) Pothum
vaja-— 1 ; 3.) Zaldopac (Srb) (Otočac) —• 6 ; 2.) Škare — ' 1 .
— 14. N a r a n č i ć — 115 k . : 1.) Da­
M u d r o v č i ć — 32 k . : 1.) bar — 1 ; 2.) Doljani (Škare)
Covići (Otočac) — 11 ; 2.) —• 72 ; 3.) Dubrava (Otočac)
Dubrava (Otoč.) — 1 ; 3.) — 1 ; 4.) Glavace (OtoČ.) —
Gospić — 1 ; 4.) Kompolje 1 : 5.) Gospić — 2 ; 6.) Jo-
(Brlog) — 3 ; 5.) Otočac — šani (Udb.) — 2 ; 7.) Turjan-
1 ; (i.) Poljice (Otočac) — 3 ; ski (Vrhovine) — 1 4 : 8.)
7.) BibniJc — 12. Vreba c — 22.
M u f i ć — 1 k. Brinje. N a s i ć — 1 k. Sinac.
M u h a г — 30 k . : ' 1.) Ondić N a v a 1 a — 10 k. Pothum (Oto­
(Udbina) — 1 ; 2.) D . Pa­ čac).
zarište — 21 ; 3.) Rudopolje N e ć a k — 28 k . : 1.) Brlog —
(Bruvno) — 8. 1 4 ; 2.) Glavace — 14.
M i i i ć — 6 k. Karaula (Peru-" N e k i ć — 50 k . : 1.) Dabar —
šić). .2 ; 2.) Melnice {Brlog) —
M ü 11 e r — 1 k. Otočac. 24 ; 3.) Senj — 2 ; 4.) Senj­
M u n i ć — ' 1 k. Mutilić (Ud­ ska . Draga — 2 ; 5.) Stolac
bina). (Sv. Juraj) — 1 9 ; 6.) Sv.
M n n i ž a b a — 16, k. Gračac. Juraj — 1.
M u n j a s — 12 k. Mlakva (Ko­ N e l l — 5 k. Senj.
sinj).
M u r a t — 26 k. : 1.) Kalanj N e n a d i ć — 17 k . : 1.) Babin
selo (Brinje) — 5 ;. 2.) Lipice Potok (Vrhovine) — 1 ; 2.)
(Jezerane) — 20 ; 3.) Ribnik Kvarte (Perušić) — 5 ; 3.)
Rudopolje (Vrhovine) -— 1 1 .
— 1.
M u r g i ć — 36' k.: 1.) Gospić N e v a j d a — 1 k. D. Lapac.
— 2 ; 2.) Konjsko Brdo (Pe- N e v a j d i ć — 8 k. Tuk (Ko-
rušić) — 1 0 ; 3.) Međudražje renica).
(Zavalje) — 6 ; 4.) Otočac — N i c k e r i — 1 k. Senj.
2 ; 5.) Perusić — 16. N i k i ć — 1 k. D. Lapac.
Ж u r k o v i ć — 17 k . : 1.) Go- N i k o l i ć -— 21 k. Vaganac
s
Pić — 1 ; 2.) Jezerane — (Lič. Petrovo selo).
(4?) PLEMENSKI RJEČNIK LICKO-KRBAVSKE ŽUPANIJE. 319

N i k š i ć — 127 k. : 1.) Bar- rigrad) — 2 ; 6.) Medak —


lete — 5 ; 2.) Brlog — 6 ; 2 : 7 . ) Lički Osik — 1 • 8.)
3.) Čovićl (Otočac) — 1 ; 4.) Pocltelj — 2 8 ; 9.) Ribnik
Gospić — 7 ; 5.) Jezerane — — 1 ; 10.) Senj — 1 ; 11.)
7 ; 6.) Kompolje (Brlog) — G. Starigrad — 3 ; 12.) Ša-
6 ; 7.) G. Kosinj — 1 ; 8.) lamunić (Bunić — 24.
Lešće — 1 ; 9.) Ljubovo (Bu­ N j e g o v i ć — 1 k. D. Lapac,
nić) — 1 ; 10.) Lički Novi —
3 ; 11.) Otočac — 2 ; 1 2 ) O b a j d i n — 13 k . : 1.) Jeze­
Prozor (Otoč) — 1 ; 13.) rane — 12 ; 2.) Otočac — 1.
Sinac — 17 ; 14.) Sir. Kula O b r a d o v i ć '— 206 k . : 1.)
•— 4 9 : 15.) D. Švica — 5 ; Bruvno — 3 5 ; 2.) Dabaš-
16.) Vlaško Polje (Brlog)—15. nica (Srb) — 15 ; 3.) Divo-
N i n k o v i ć — Ц k . : 1.) Bu­ selo —• 48 : 4.) Dnopolje —
ni ć —• 5 ; 2.) Čanak (Bunić) 1 7 : 5.) Doljani (Lapac) —
— 2 ; 3.) Krbaviea — 1 ; 4 0 ; 6.) Gospić — 1 ; 7.)
4.) Rijeka (Korenica) — 2 ; Komić — 2 : 8.) Kupirovo
5.) Trna vac (Koren.) — 2. (Srb) — 2 : 9.) D. Lapac —
N o v a c i ć — 38 k . : 1.) Ka­ 1 8 ; 10.) Otočac — 1 ; 11.)
menica (Jezerane) — 4 ; 2.) Iiiidopolje (Bruvno) — 25 :
Kaniža (Gospić) — 1 ; 3.) G. 12.) Srb — 1 ; 13.) Suvaja
Švica — 4 ; 4.) Trnovac — 1.
(Gospić) — 1 6 : 5.) Udbina O b r i ć — 1 k. Krbaviea.
— 13. O b u ć i n a — 21 k . : 1.) Buko­
N o v a k —- 3 k. Senj. vac (Perušić) — 4 ; 2.) Konj­
N o v a k o v i ć —• 82 k . : 1.) sko Brdo (Perušić) — 1 ; 3.)
Gospić — ' 1 ; 2.) Kupirovo Kupirovo (Srb) — 1 ; 4.)
(Srb) — 3 ; 3.) Osreci (Srb) Kvarte (Peruš.) — 15.
— 4 ; 4.) Vel. Popina, — O d a n o v i ć — - 7 k . : 1.) Brlog
39 ; 5.) Pribuđić (Zrmanja) — 2 ; 2.) Sir. Kula — 5.
— 28 ; 6.) Prljevo (Zrm.) — O d o r Č i ć — 21 k . : 1.) Kom­
3 ; 7.) Zalužnica — 4. polje (Brlog) — 18 : 2.) Vla­
N o v k o v i ć — 42 k . : 1.) Brot- ško Polje (Brlog) — 3.
nja (Srb) — 3 ; 2.) Dabaš- O g n j e n o v i ć — 29 k, : 1.)
nica ( S r b ) — 4 ; 3.) Gospić Bjelopolje (Korenica) —• 8 ;
— 1 ; 4.) Gračac — 1'; 5.) 2.) Doljani (Škare) — 1 4 ;
Pavlovac (Vrebao) -^-- 1 7 : 3.) Frkašić (Vrhovine) —- 1 ;
6.) Sir. Kula — 7 ; 7.) Vre­ 4.) Gospić — 1 ; 5.) Grabu-
b a o — 3 : 8.) Zavode (Pavlo­
vac) — 6. šić (Koren.) — 5,
0 g r i z o v i ć — 40 k. :1.). Brlog
N j e g o m i r —- 16 k. Zavode — 28 : 2.) Vlaško Polje (Brlog)
(PavlovaČko). — 12. '
N j e g o v a n — 70 k . : 1.) Bris- O j u r o v i ć — 10 k. Kvarte
nice (Starigrađ) — 4 ; 2.) (Perušić).
Čanak (Bunić) — 2 ; 3.) Čo- O k l o p đ z i j a — 32 k . : 1.)
vići (Otočac) — 1 k ; 4.) 'Kruškovae (Medak) — 3 ;
Gospić — 1 ; 5.) Ivanca (Sta- 2.) D. Lapac — 2 ; 3.) Me-
320 R. GRUJIC. (48)

dak — 25 ; 4.) Mutilić — 44 ; 16.) ŠumeČica (Otoč.) —


1 ; 5.) Radne — 1. б ; 17.) G. Švica — 1 ; 18.)
0 k r o š a pl. — 1 k. Senj. Vrhovine — 1 ; 19.) vidi
0 1 b i n a — 9 k.: 1.) Bimić — Orešković pl.
1 ; 2.) Krbavica — 8. 0 r e š k o v i ć p 1. —- 2 k. Pe-
0 1 i v i e r i — 3 k. Senj. rušić.
0 m č i k и s — 4 k . : 1.) Lovi- O r l i ć — 145 k . : 1.) Bjelo-
nac — 1 ; 2.) Srb — 2 ; 3.) polje (Korenica) — 3 ; 2.)
Sv. Rok — 1. Brlog — 3 ; 3.) Glavace
O p a č i č — 55 k . : 1.) Dno- (Otočac) — 9 ; 4.) Gospić
polje — 2 1 ; 2.) Doljani (La- — 1 : 5.) Gradina (Kore­
pac) — 10; 3.) Komić — 2 ; nica) — 1 ; 6.) Kalebovae
4.) Korenica — 1 ; 5.) Ku- (Koren.) — 3 ; Y ) Kik —
pirovo (Srb) — 2 ; б.) Kvarte 1 ; 8.) Kompolje (Koren.) —-
(Perašić) — 3 ; 7.) Donji 5 ; 9.) Korenica — 2 ; 10.)
Lapac — 1 3 ; 8 ) Podlapae •— Mihaljevac (Koren.) 1 ; 11.)
1 ; 9.) Škare — 1 ; 10.) Švrač- Lič. Petrovo selo— 1 4 ; 12.)
kovo selo (Udbina) — 1. Ponor (Koren.) — 1 ; 13.)
O p a l a — 5 k . : 1.) D. Lapac Prijeboj (Koren.) — 4 ; 14.)
— o : 2.) G. Lapac — 1 : Vaganac (L. Petrovo selo) —
?>.) vidi Opalić. 3 ; 15.) Vedašić (Koren.) —-
O p a l i ć — 27 k. : 1.) Grabnšić 7 ; • 16.) Visnć (Udb.) — 4 ;
(Korenica) — 1 ; 2.) Komić 17.) Vodoteč (Brinje) — 1 8 ;
— 1 3 ; 3.) Tomingaj (Gra­ 18.) Vojvodusa (Brinje)— 47 ;
čac) — 13 ; 4.) vidi Opala. 19.) Vranovača (Koren.) —-
O p s e n i c a — У k : 1.) Kore­ 1 6 ; 20.) Vrelo. (Koren.) —
nica — 1 ; 2.) Šalamimić 1 ; 21.) Županjol (Brinje) — 1.
(Bimić) — 7 ; 3.) Švračkovo O r l o v i ć — 49 k . : 1.) Ploča
selo (Udb.) — 1. — 3 4 ; 2.) Bapajin Klanac
O r e l j — 26 k. : 1.) Doljani (Brinje) — 2 : 3.) Srednja
(Lapac) — 14 ; 2.) Kom' (Zr­ Gora (Udb.) — 13.
manja) •— 2 ; 3.) Štikada O r š a n i ć — 11 k. Otočac.
(Gračac) — 9 ; 4.) Zavalje O r u č — 1 k. Vrelo (Zrmanja).
— 1. O s m a n o v i ć — 3 k. Udbina.
O r e š k o v i ć — 188 k . : 1.) Ba-
Ijevac (Zavalje) — 3 ; 2.) 0 s m o k r o v i ć — 17 k . : 1.)
Čovići (Otočac) — 25'; 3.) Kom (Zrmanja) — 9 ; 2.)
Dubrava (Otoč) — 2 ; 4.) Komić (Udb.) — 2 ; 3.) D.
Kompolje (Brlog) — 9 ; 5.) Pazarište — 6; 4.) vidi Smo-
Kvarte (Perašić) — 1 6 ; 6.) krović.
D. Lapac — 1 ; 7.) Les će 0 s t o i ć — 14 k. Tomingaj (Gra-
(Otoč.) — 4 8 ; 8.) Otočac . čac).
—- 3 ; 9.) Podlapae — 2 ; O s t o v i ć — 39 k . : 1.) Du­
10.) Poljice (Otoč.) — 2 ; brava (Otočac)-— 6; 2.) Čo­
11.) Prozor (Otoč.) — 12 ; vići (Otočac) •— 8 ; 3.) Lesće
12.) Senj — 2 ; 13.) Sinac (Otoč.) — 1 5 ; 4.) Otočac —
— 8 ; 14.) Skočaj (Zavalje) 2 ; 5.) Poljice (Otoč.) — 1 ;
— 4 ; 15.) Široka Kula — 6.) Prozor (Otoč.) — 7.
(49) PLEMENSKI RJEČNIK ТЛСКО-KRBAVSKE ŽUPANIJE- 321

0 s t r m - a n -— 7 k.: 1,) Bunić P a r a c — 8 k.: 1.) Brinje —


— 1 ; 2.) Gračac — 1 ; 3.) 1 ; 2.) Jezerane — 3 ; 3.)
Jezerane — 1; 4.) Senj — 4. Prozor (Otočac) — 3 ; 4.)
O š t r i ć — 4k. Čanak (Bunić). Stajnica (Jezer.) — 1.
O v a s — 5 k. Sinac (Otočac). P a r i p o v i č — 58 k.: 1.) Bu­
Ov c a r i ć — 6 k. Lužani (Bri­ nić — 13; 2.) D. Kosinj
nje). — 41 ; 3.) Krbavica — 3 ;
O ž e g o v i ć — 7 k.: 1.) Ne- 4.) Ljubovo (Bunić) — 1.
teke (Srb) — 3 ; 2.) Srb P a s k a š — 24 k.: 1.) Огаоуас
— 4. (D. Lapac) — 3 ;v 2.) Sir.
Kula — 15; 3.) Škare (Oto­
P a c h e r — 1 k. Senj. čac) — 6.
P a đ e n — 18 k. : 1.) .Gospić-— P a s t u o v i ć — 37 k.: 1.) Cerje
2 ; 2.) Kaniža (Gosp.)— 1; (Lovinac) — 1 ; 2.) D. Pa-
3.) Oštra — 15. zarište — 8; 3.) Ruđopolje
P a e t a — 1 k. Senj. (Bruvno) — 4 : 4.) Sv.- Bok
P a i ć — 18 k.: 1.) Divoselo — — 24.
3 ; 2.) Doljani (Lapac) — P a t a ran — б k. Lešće (Oto­
14 ; 3.) Ponore (Otočac) — 1. čac).
P a j d a k o v i ć — 8 k.: 1.) Du­ P a u n — 14 k. Podlapac.
brava (Otočac) — 3 ; 2.) Leš- P a van — 1 k. Senj.
će (Otoč.) — 2 ; 3.) Otočac P a v e l i ć — 152 k.: 1.) Boriče-
— 3. ' vac — 1 1 ; 2.) Brušani —
P a j d a š — 2 k. Sv. Juraj. 2; 3.) Debelo Brdo (Gospić)
P a li an •—2 k.: 1.) Gospić — —: 9 ; 4.) Glavace (Otočac)
1; 2.) Kaluđerovac —- 1. — 10; 5.) Gospić.— 7; 6.)
P a n t e l i ' ć — 11 k.: 1.) Grab Kaniža (Gospić) 2 ; 7.)
(Gračac) — 1; 2.) Štikađa Karlobag — 3 ; 8.) Korenica
(GraČ.) — 10. — 1; 9.) Krivi Put (Senj)
P a n t i ć — 1 k. Gospić. — 1; 10.) Kućišta (Karlob.)
P a n ž i ć — 2 k. Ostrvica. — 1 ; 11.) Lovinac — 8 ;
P a n j a-k — 6 k.: 1.) Baduć — 12.) Mrzli Dol (Senj) — 33 ;
5 ; 2.) Vaganac (L. Petrovo 13.) Otočac —. 4 ; 14.) Si­
selo) — 1. nac (Otučac) •— 1; 15.) Smi-
P a n j e v i ć — 18 k.: 1.) Pa- ljan) — 2 ; 16.) Smokrić (Lo­
vlovac (Vrebac) — 6; 2.) vinac) — 19 ; 17.) D. Švica
Štikađa (Gračac) — 12. — 1; 20.) Trnovae (Gospić)
P a n j k o v i ć — 4 2 k.: 1.) Bu­ — 37.
nić — 12 ; 2.) Dubrava (Br­ P a v i č i ć — 178 k.: 1.) Bori-
log) — 3 ; 3.) Gospić — 3 ; čevac — 36; 2.) Brušani —
4.) Korenica — 1; 5.) Kr-- — 2 ; 3.) Bužim — 15; 4.)
Љатса — 15; 6.) Rađuč — Gospić — 1; 5.) Lovinac —
1 ; 7.) Trnavae (Korenica) — 15; 6.) Bukovo Sugar je
4 ; 8.) Željava (L. Petrovo selo) (Karlob.) — 20; 7.) Mušaluk
— 3. — 1; 8.) L. Osik— 9 ; 9.)
P a p e š — 7 k.: 1.) Bužim — Smiljan — 22; 10.) Smo­
1; 2.) Mutilić — 6. krić (Lovinac) — 38; 11.)
P a p i ć — 5 k. Senj. Sv. Rok -^ 1; 12.) Ška-
ZBORNIK ZA NAR. ŽIVOT XXI. 21
322 E. GBTIJIĆ, (50)

re — . 1 2 ; 13.) Štikađa — P e j n o v i ć — 91 k.: 1.) Brlog


1 ; 14.) Vaganac (Lič. Petro­ — 1 ; 2.) Brušani — 1 ; 3.)
vo selo) — 1; 15.) Vrebac Bližim — 8 ; 4.) Debelo Brdo
— 4. (Gospić) — 5 ; 5.) Gospić —
P a v k o v i ć — 51 k.: 1.) Du- 1 ; 6.) Klašnjica (Korenica)
gopolje (Srb) — 2 ; 2.) Jo- — 1; 7.) Krbavica — 1 ;
šani (Udbina) — 10 ; 3.) Kr- 8.) Lovinac — 4 ; 9.) Lu-
bavica — 1; 4.) Osreci (Srb) čani (Brinje) — 5 ; 10.) Smi-
34; 5.) Suvaja — 1 ; 6.) Ijan — 36 ; 11.) Škalić (Bri­
Vrelo (Zrmanja) — 3. nje) — 4 ; 12.) Tnk (Koren.)
P a v l a k — 14 k.: 1.) Brinje — 10; 13.)Vodoteč (Brinje)
— 5; 2.) Kamenica (Jeze- — 2 ; 14.) Vrhovine — 11 ;
rane) — 9. 15.) Zavalje — 1; 16.) vidi
P a v l e t i ć — 16 k.: 1.) L. Osik Peinović.
— 8 ; 2.) D. Pazarište — 7 ; P e k a s — 5 k. Smiljan.
3.) Gr. Pazarište — 1. P e r a k —• 7 k . Lič. Petrovo selo.
P a v l i c a — 84 k.: 1.) Komić P e r č e v i ć —- 6 k. Mušaliik (L.
, — 38; 2.) Ploča — 15; 3.) Osik).
Pocitelj — 31. P e r i ć — 19 k.: 1.) Mekinjar
P a v l i č i ć — 1 k. Brinje. • — 8; 2.) Kešetar (L. Petro­
P a v l o v i ć —86 k.: 1.) Brlog vo selo) — 1 ; 3.) Tolić (Ud­
• — 1 ; 2.) Bunić '— 1 ; 3.) bina) — 10.
. Dabar — 2 ; 3.) Jelvica (Je- P e r i š i ć — 18 k.: 1.) Dubrava
zerane) — 3 ; 4.) Jezerane (Brlog) — 6; 2.) Lič. Pe­
— 24; 5.) Kompolje (Brlog) trovo selo — 1 ; 3.) Shocaj
— 7 ; 6.) Kriipolje (Jezerane) (Zavalje) — 8; 4.) Zavalje
— 3 1 ; 7.) Lipovo Polje (Ko­ — 3.'
sinj) — 8 ; 8.) Melinovac (Za­ P e r k o v i ć —210 k.: 1.) Bri­
valje) — 1; 9.) Otočac — 2 ; nje — 3 ; 2.) Gospić — 1 ;
10.) Prokike (Brinje) — 5 ; 3.) Jelvica (Jezerane) — 30;
11.) Žuta Lokva (Brinje) — 1. 4.) Kaniža (Gosp.) — 2 ; 5.)
P e c i ć —• 6 k. Vaganac (L. Pe­ Letinac (Brinje) — 21 ; 6.)
trovo selo). Lipice (Jezerane) —• 23 ; 7.)
P e c a n a c — 8k. Knpirovo (Srb). Mali Rat (Jezer.) — 13; 8.)
P e ć i n a —16 k.: 1.) Gospić — Perković selo (Brinje) — 4 ;
1 : 2.) Klanac (Pazar.) — 9.) Podlapac (Udbina) — 23 ;
11: 3.) Vranovine (Pazar.) 10.) Stajnice (Jezer.) — 8 1 ;
— A . •
11) Vel. Kut (Jezer.) — 9.
P e r l i ć — 2 3 k.: 1.) Brinje —
P e ć o r i ć — 10 k.: 1.) Covići 3; 2.) Jelvica (Jezerane)
(Otočac) — 9 ; 2.) Lešće (Oto­ — 20.
čac) — 1. P e r n a r — 40 k.: 1.) Lipice
P e i ć — 15 k.: 1.) Osreci (Srb) (Jezer.) — 14; 2.) Mali
— 12; 2.) Srb — 3. Kut (Jezerane) —^26.
P e i n o v i ć — 18 k. : 1.) Kle- P e r š a — 5 k. Čanak (Bunić).
novac (Perušić) — 6 ; 2.) P e r š i ć . • — 15 k.: 1.) D. Ko­
Raduč — 12 ; 3.) v. Pejnović. sinj — 1; 2.) G. Lapac
P e j a k — 2 k. D. Kosinj. —• 1 ; 3.) Bičiće (Lovinac)
(51) PLEMENSKI RJEČNIK LIČKO-KRBAVSKE ŽUPANIJE. 323

— 12 ; 4.) Štikada (Gračac) 5.) Doljani (Lapac) — 2 2 ;


— 1. 6.) Gračac — 1 ; 7.) Jezerane
P e r u š i ć — 1 k. Prijeboj (Lič. — 2 ; 8.) Kijani (Gračac) —
Petrovo selo). 2 ; 9.) G. Kosinj — 4 ; 10.)
P e š u n — 9 k. : 1.) Dubrava Krbavica — 3 ; 11.) Kupirovo
(Otočac) — 1 ; 2.) Prozor (Srb) — 4 ; 12.) Mali Kut
(Otoč.) — 8. (Jezerane) — 6 ; 13.) D. La­
P e š u t -r- 16 k . : 1.) Lovinae pac — 1 ; 14.) Lukovo (Sv.
— 13;' 2.) Smokrić (Lovin.) Juraj) — 1 ; 15.) Omsica
— O. (Bruvno) — 19 ; 16.) Rešetar
P e t a n o v i ć —- 4 k. Pođlapac (L. Petrovo selo) — 3 ; 17.)
(Udbina). Stajnice (Jezerane) — 2 ; 18.)
P e t k o v i ć — 49 Is..: 1.) Kuk- Vaganac (L. Petrovo selo) — 3.
ljic (Medak) — 2 ; 2.) Kupi- P e t r o v s k i — 1 k. Senj.
rovo (Srb) 3 ; 3.) Medak — P e z e 1 j — 40 k . : 1.) Bužim —
1 ; 4.) Ostrovica — 13 ; 5.) 1 0 ; 2.) Gospić — 3 ; 3.) Ka­
'Ploča-— 20. niža (Gosp.) — 2 ; 4.) Lu­
P e t r a č i ć — l k. Gospić. kovo Šugarje (Karlobag) — 1 ;
P e t r a k — 14 k . : 1.) Radotić 5.) Smiljan •— 24.
selo (Brinje) — 6 ; 2.) Šti­ P i e l i ć — 1 k. G. Kosinj.
kađa (Gračac) — 8. P i l i p i ć — 4 k . : 1.) Karlobag
P e t r a k o v i ć — 2 k. Bunić. — 3 ; 2.) Novoselo Bilajsko
P e t r a n o v ć — 32 k. D. Kosinj. — 1.
P e t r i č i ć — 20 k . : 1.) Gospić P i l i p o v i ć — 2 3 k . : 1.) Bori-
— 1 ; 2.) Kalebovac (Kore­ čevac — 1 ; 2.) Doljani (La­
nica) —'• 4 ; 3 ) Kompolje pac) — 3 ; 3.) Klanac (Pa­
(Koren.) — 2 : 4.) Korenica zar.) — 1 1 ; 4.) G. Lapac
— 1 ; 5.) Mihaljevac (Ko­ — 1 ; 5.) G. Pazarište — 7 ;
ren.)— 4 ; 6.) Omoljac (Ko­ 6.) vidi Filipović.
ren.) — 2 ; 7.) Oravac (Ko­ P i l j a — 8 k.: 1.) Brotnja (Srb)
ren.) — 1 ; 8.) Rijeka (Koren.) — 7 ; 2;) Neteke — 1.
— 1 ; 9.) Seganovac (Koren.) P i n t a r — 23 k.: 1.) D. Kosinj
— 2 ; 10.) VranovaČa (Ko­ — 7 ; 2.) G. Kosini — 7 ;
ren.) .— 2. 3.) Mutilić — 3 ; 4.) Otočac
P e t r i ć — 17 k . : 1.) Gradina — 1 ; 5.) Sinac — 4 ; 6.)
(Korenica) —• 1 ; 2.) Stu­ Sv. Juraj —• 1.
denci (Perušić) — 16. P i p l i c a — 6 k.: 1.) Suvaja
P e t r i n i ć — 1 k. Lokmer selo (Srb) — 3 ; 2.) Zaklopac
(Brinje). (Srb) — 3.
P e t r l i ć — 36 k. : 1.) Brušani P i r š l i n — 8 k.: 1.) G. Ko­
— 7 ; 2.) Kaniža (Gospić) sinj — 3 ; 2.) Kuterevo (Oto­
— 4 ; 3.) G. Kosinj — 15 ; čac) — - 5 .
4.) Ramljane (Sinac-OtoČac) P i š č e v i ć — 14 k.:l.) Bru­
— 10. šani (Gospić) — 1 ; 2.) Mu­
P e t r o v i ć — 80 k . : 1.) Bruvno tilić (Udbina) — 1 1 ; 3.)
—• 1 ; 2.) Dabašnica (Srb) — Udbina — 2.
4 ; 3.) Deringaj (Bruvno) — P j e v a č — 5 k. Frkašić (Vr-
1 ; 4 ) Dobroselo (Lapac) — hovine).
824 R. GMJJIĆ, (52)

P j e v a o — 42 k.: 1.) Čitluk P o d u n a v a c — lk. Jošani (Ud­


(Gospić) — 36 ; 2.) Divoselo bina).
(Gosp.) — 6. P o h m i j e v i ć — 2 k. Starigrad.
P l a t i š a — 2 5 k.: 1.) Kik (Lo- P o k r a j a c — 3 9 k.: 1.) Bruv­
vinac) •— 2 ; 2.) Vojvodusa no — 16 ; 2.) Drenovac (Ra­
(Brinje) — 23. diti) — 20; 3.) Raduč — 3.
P l a v a c — 4 k. Vaganac (Lič. P o l i ć — 5 k.: 1.) Mušaluk (L.
Petrovo selo). Osik) — 1 ; 2.) Oštarije (Go­
P l a v č i ć — 5 k. Jezerane. spić — 4.
P l a v i c a — 1 k. Otočac. P o l o v i n a — 42 k.: 1.) Do-
P l e ć a š — 85 k : 1.) Bruvno broselo (Lapac) — 2 8 ; 2.)
• — 35; 2.) Divoselo — 4 3 ; Ostrvica (Gospić) — 14.
3.) Gospić ~ 3 ; 4.) Mazin P o l j a k — 2 k. Podlapac (Ud­
— 1; 5.) Smiljan — 3. bina).
P l e sa — 120 k :* 1.) Bunić — P o p o v i ć — 178 k.: 1.) Brot-
1; 2) Gospić — 1 ; 3.) Ka-' nja (Srb) — 1 ; 2.) Klanac-
luđerovac (Perušić) — 1 ; 4.) (Pazarište) — 8; 3.) Kruš-
G. Kosinj — 57 ; 5.) Otočac čica-(Pazar.) — 1; 4 ) D.
— 1; 6.) Ramljane (Sinac- Lapac — 16 ; 5.) Mutilić (Ud­
Otočao) — 3 3 ; 7.) Skočaj ubina) •— 4 ; 6.) Nebljusi
(Zavalje) — 26. {Lapac) — 5 3 ; 7.) Otočac
P l i š i ć — 5 k. Čovići (Otočac). — 2 ; 8.) G. Pazarište — 2;
P l i v e l i ć — 1 k. Brinje. 9.) Ploča — 8; 10.) Senj —
P o c r n i ć — 38 k.: 1.) Buko­ 1 ; 11.) Sv. Juraj — 6 ; 12.}
vac (Perušić) •— 2 5 ; 2.) D. Švica — 1 ; 13.) Tomin-
Konjsko Brdo (Peruš.) — 1 1 ; gaj (Gračac) — 21 ; 14.)
3,) Prozor (Otočac) — 1 ; Vaganac (L. Petrovo s.) —• 6 ;.
4.) Prvan selo (Peruš.) — 1. 15.) Vrebac — 1 3 ; 16.) Vr-
P o č u č a — 82 k.: 1 ) Čitluk hovine —- 1 ; 17.) Zalužnica
(Gospić) — 1; 2.) Divoselo — 33 ' '
(Gosp.) — 37 ; 3.) Dnopolje P o p r a v a k — 1 k. Bilaj.
(Lapac) — 19 ; 4.) Gospić P o r t n a r — 8 k. Mušaluk (L.
— 3 ; 5.) D. Kosinj — 7 ;
6.) Lipovo Polje (Kosinj) — Osik); vidi Podnar.
1 1 ; 7.) Međudražje (Zavalje) P o r u b i ć — 1 k. Vaganac (Lič..
— 1; 8.) Nebljusi (Lapac) Petrovo selo).
:
3. P o s c h i c h — 1 k. Senj ; vidi
P o d k o n j a k — 33 k.: 1.) Da­ Božić.
bar — 12; 2.) Gračac — P o t k o n j a k •— 53 k. Divoselo
. 1 ; 3.) Pocitelj — 7; 4.) Jo- (Gospić); v. Podkonjak.
šani (Udbina) — 1; 5.) Me- P o t o č n j a k — 3 k. Karlobag.
kinjar (Udb.) — 12 ; 6.) vidi P o t r e b i ć — 15 k.: 1.) Bre-
Potkonjak. zik (Medak) — 5 ; 2.) Kuk-
Pod n a r —'27 k.: 1.) Kaluđe- Џс (Med.) — 9 ; 3.) Medak
rovac (Perušić) — 3 ; 2.) G. — 1.
Kosinj — 1C>; 3.) Kuterevo P o z n a n o v i ć — 14 k : l.)Ka-
(Otočac) — 8.; 4.) vidi Por- lanj selo (Brinje) — 1 ; 2.)
tnar. Visuć (Udbina) — 13.
'»(53) PLEMENSKI RJEČNIK LIČKO-KRBAVSKE ŽUPANIJE. 325

P o z n i ć — 21 k.: 1.) Kijani P r i g r a i z — 1 k. Potlram (Oto­


(Gračac) -— 2 ; 2.) Omsica čac).
(Bruvno) — 14 ; 3.) Tomin- P r i j i ć — 13 k. Srb.
gaj (Gračac)— 3 ; 4.) Škare P r i i na — 10 k. Grab (Gra­
— 2. čac).
P r a ž i ć — 8 k.: 1.) D. Kosinj P r o d a n o v i ć — '27 k. : 1.)
— б ; 2.) Mlakva (Kosinj) — Кош (Zrmanja) -— 4 ; 2.)
2 ; 3.) Šalamunić (Bunić)— 1. Vrelo (Zrmanja) — 23.
P r e đ o v i ć — 2 k. Škare. P r o t u l i p a c — 3 k. Škalić
P r e m u ž — 10 k.: 1.) Lešće (Brinje).
(Otočac) — - . 2 ; 2.) Prozor P r p i ć —287 k.: 1.) Brinje —
(Otoc.) — 8. 1 ; 2.) Buzim — 9 ; 3.) Cerje
P r e r a d — 3 k. Počitelj ; vidi (Lovinac) — 18; 4.) Crni
Prerado vić. Dabar (Oštarije) — 1; 5.)
P r e r a d o v i ć — 2 k, Počitelj ; Dolac (Ledenik) — 1; 6 )
vidi Prerad. Đotlnša (Ledenik) — 1 ; 7.)
Gospić —• 7; 8.) Karlobag
P r i b a n i ć — 2 k. Prozor (Oto­ — 4 ; 9.) Krivi Put (Senj)
čac). —• i.12; 10.) Kućišta (Karlo­
P r i b i č — 35 k.: 1.) D. Kosinj bag) — 18; 11.) Ledenik
—- 7 ; 2.) Krbavica — 19 ; (Cesarica) — 1 3 : 12.) Lovi­
3.) Srednja Gora (Udbina) — nac — 1 1 ; 13.)'Mrzli Dol
2 ; 4. j Željava (L. Petrovo s.) (Senj) — 4 5 ; 14.) Otočac
— 7. • — 2 ; 15.) G. Prizna — 1 1 ;
P r i č a — 124 k.: 1.) Brlog 16.) Senj — 8 ; 17.) Senjska
— 16 ; 2.) Frkašić (Vrho- Draga — 3 ; 18.) Smiljan —
vine) — 2 ; 3.) Gradina (Ko- 6 : 19.) StupaČina (Oštarije)
renica) — 1 ; 4.) Kalebovac — 3 ; 20.) D Švica — 9 ;
(Koren.) —• 6 ; 5.) Klašnjica 21.) G. Švica — 4-
(Koren.) — 1 0 ; 6.) Kompo- P r s a — 68 k.: 1.) Kaluđerovac
lje (Koren.) — 2 ; 7.) Kore- (Perušić) — 1 5 ; 2.) G. Ko­
nica — 6 ; 8.) Krbavica — sinj — 2 4 ; 3.) Medudrazje
1 ; 9.) Krst (Koren.) — 3 ; (Zavalje) — 16; 4.) Otočac
10.) G. Lapac — 2 ; 11.) Mi- — 1; 5.) SkoČaj (Zavalje)
haljevae (Koren.) — 10 ; 12.) — 12.
Omoljac (Koren.) — 1 ; 13.) P u a č a — 12 k.: 1.) Suvaja
Oravac (Koren.) — 4 ; 14.) (Srb) — 10; 2.) Zaklopac
LiČ. Petrovo selo -— 4 ; 15.) (Srb) — 1; 3.) Zrmanja — 1.
Ponor (Koren.) —- 14; 16.) P n a l i ć — 10 k. Brotnja (Srb).
Prijeboj (Koren.) —'- 1; 17.)
Mešetar (L. Petrovo s.) — P u c a r — 1 k. Švračkovo selo
12; 18.) Šeganovac (Koren.) (Udbina).
— 3 ; 19.) Udbina — 1; P u h a č a — 1 k. Staro selo
20.) Vaganac (L. Petrovo selo) (Otočac).
— 3 ; 21.) Visuć (Udb.) — P u h a l o — 13 k. Brlog.
1; 22.) VranovaČa (Koren.) —- P u h a r — 14 k.: 1.) Baljevac
10; 23.) Vrelo (Koren.) — 1; (Zavalje) — 3 ; 2.) Doljane
24.) Vrpile (Koren.) — 10. (Škare) — 4 ; 3.) loihum
326 R. GRUJIĆ, (54)

(Otočac) ^—• б ; 4.) Senj — 4.) Ploča — 14; 5.) Vrano-


1; 5.) Škare — 1. vača (Koren.) — 1; 6.) Vrelo
P u l a n i ć — 2 k. Senj. (Koren.) — 1.
P u p a v a c — 15 k.: 1.) De­ R a d e t i ć — 1 k. Brinje.
belo Brdo (Bunić) — 12 ; 2.) R a d i ć — 9 k. Vrhovine.
Огаотас (Lapac) —: -2; 3.) R a d i n č i ć — 3 k. Stajnice (Je-
Palanka (Zrmanja) —- 1; 4.) zerane).
vidi Pupo vac. R a đ m a n o v i ć — 53 k.: 1.)
P u p o v a c —-23 k.: 1.) Pot- Barlete — 1 5 ; 2.) Divoselo
hum (Otočac) — 1; 2.) Vr- — 3 ; 3.) Gospić — 2 ; 4.)
hovine — 10; 3.) Zrmanja D. Lapac — 2 ; 5.) Ostrvica
— 12;'4.) v. Pupavac. (Gosp.) — 19; 6.) JRudo-
P u š a k — 1 k. Senj. jpjolje (Bruvno) — 9 ; 7.)
P u t r i ć — 1 k. D. Kosinj. Sir. Kula — 2 ; 8.) Vrebac
P u ž i ć — 7 k.: 1.) Oravac (Ko- — I-' .
renica) — 2 ; 2.) LiĆ. Petro­ Ra do čaj — 25 k. Mutilić .(Ud­
vo selo — 3 : 3.) Vrelo (Ko­ bina).
ren.) —• 2. ' R a d o š e v i ć — 64 k : 1.) Kla­
nac (PazariŠte) — 10; 2.)
R a b a t i ć — 10 k. Lipe (Gospić). Kruščica (Pazarište) — 2 0 ;
R a č i ć — 16 k.: i.) Lovinac 3.) Medak — 7 ; 4.) G. Pa­
— 5 ; 2.) Rudopolje (Bruvno) zariŠte — 2 3 : 5.) Počitelj
— 1; 3.) Smokrić (Lovin.) — 3 ; 6.) Senj — i;
— 1; 4.) Sv. Rok —. 1; 5.) R a d o t i ć — 8 k. Radotić selo
Trnovac (Gospić) — 3 ; 6.) (Brinje).
Vranik (Lovin.) — 5. R a d o v a n a c — 5 k. Mekinjar
R a d a k o v i e — .270 k : 1.) (Udbina).
Bruvno — 50; 2.) Divoselo R a d o v i ć — 16 k. D. Kosinj.
— 6; 3.) Doljani (Lapac) R a d u l o v i ć — 2 k. Oraovac
— 24; 4.) Gračac — 2 ; 5.) (Lapac).
Gospić — 2 ; 6.) Jošani (Ud­ R a d u s i n — 30 k. Grab (Gra­
bina) — 100; 7.) D. Lapac čac).
— 1; 8.) Melinovac (Zavalje) R a đ e n o v i ć — 52k.: 1.)Brotnja
— 1; 9.) Mogorić — 5 8 ; (Srb) — 1; 2.) Neteke (Srb)
10.) Omsica (Bruvno) — 1; • — 10; 3.) Srb — 37; 4.)
11.) Osreci (Srb) — 2 ; 12.) Suvaja (Srb) — 1; 5.) Šti-
LiČ. Petrovo selo — 1; 13.) kada (Gračac) — 3.
Ploča — 2 ; 14.) Rešetar (L. R a j a Č i ć — 58 k.: 1.) Brinje
Petrovo s.) — 1; 15.) Srednja — 5 ; 2.) LuČani (Brinje) —
Gora (Udbina) — 14; 16.) 10; 3.) Prokike (Brinje) —
Tomingaj (Gračac) — 3 ; 17.) 8 ; 4.) Škalić (Brinje) — 3;:
Zavalje — 1; 18.) Željava 5.) Vodoteč (Br.) — 1; 6.)
(L. Petrovo selo) — 1. Vojvoduša (Br.) — 1 2 ; 7.)
R a d a n o v i ć — 8 k. Kompolje Županjol (Br.) — 19.
(Brlog). R a j a k — 4 k. Srb v
R a d e k a — 29 k.: 1.) Gospić Raj an — 5 k.: 1.) Covići (Oto­
1; 2.) Mekinjar — 9 ; 3.) čac) — 4 ; 2.) Sinac (Otoč.)
Mihaljevac (Korenica) — 3 ; — 1.
(55) PLEMENSKI RJEČNIK LIČKOKRBAVSKE ŽUPANIJE. 327

R a j č e v i ć — 48 k . : 1.) Čitluk R a š l i c — 4 k. Prozor (Otočac);


(Gospić) — 1 9 ; 2.) Divo- vidi Rašljič.
selo — 1 1 ; 3.) Gospić — R a š l j i č — 2 k. Otočac; vidi
2 ; 4.) Smiljan — 16. Rašlić.
R a j k o v i ć — 136 k . : 1.) Da­ R a š u o — 15 k. Srb.
bar — 2 7 ; 2.) Hobar selo R a t k o v i ć — 45 k. : 1.) Bru-
(Brinje) — 5 ; 3.) Jelvica sani — 1 9 ; 2.) Gospić —
(Jezerane) — 2 4 ; 4.) Jeze- 5 ; 3.) Krasno (Sv. Juraj) -^-
rane — 9 ; 5.) Letinac (Bri­ 1 ; 4.) L. Osik (Gosp.) —
nje) — 2 1 ; 6.) Radotić selo 9 ; 5.) Salamunić (Bunić)
(Br.) — 3 ;' 7.) Rajković selo — 11.
(Br.) — 1 2 ; 8.) Senj - ^ 1 ; R a t z — 1 k. Senj.
9.) Sinac — 8 ; 10.) Stajnice R a u e h — 2 k.: 1.) Gospić —
(Jezerane) — 9 ; 1 1 ) Udbi­ 1 ; 2.) Sv. Rok — 1.
na — 17. R a ž i ć — 5 k. G. Kosinj.
R a j š i ć — 12 k. Barlete (Go­ R e b r o v i ć — 1 k. Kalanj selo
spić). (Brinje).
R a k i ć — 56 k . : 1.) Bunić — R e 1 i ć — 4 k. Prijeboj (Koren.);
5 ; 2.) Kom (Zrmanja) — 1 ; vidi Reljić.
3.) Ljubovo (Bunić) — 4 j 4.) R e l j i ć — 1 k. Tiškovac (Srb);
Sir. Kula — 3 2 ; 5.) Škare vidi Relić.
— 8 ; 6 ) Vrebac — 6. R e n d u l i ć — 9 k. Lič. Osik.
R a p a i ć . — 110 k . : 1.) Brlog R e p a c — 60 k . : 1.) D. Ko­
— 1 3 ; 2.) Dobrica (Brinje) sinj — 1 0 ; 2.) Melinovac
— 1 ; 3.) Krbavica (Bunić) (Zavalje) — 6 ; 3.) Nebljusi
— 62 ; 4.) L. Petrovo selo — (Lapac) — 2 9 ; 4.) Rešetar
— 1 ; 5.) Prijeboj (Kotenica) (L. Petrovo s.) — 1 ; 5.) Šir.
— 1 2 ; 6.) Bapain Klanac Kula — 14.
(Brinje) — 1 0 ; 7.) Sir. Kula R i b a r — 1 k. Divoselo.
— 1 ; 8.) Zeljava (L. Pe­ R i b a r i ć — 3 k. Mekinja r (Ud­
trovo selo — 10. bina).
R a s t - 7 k , : 1.) D . Kosinj R i b i ć — 1 k. Stajnice (Jeze­
— 6 ; 2.) Lešće (Otočac) — 1. rane).
R i s t i ć — 1 k. Vaganac (Lič.
R a s t i ć — , 9 k.: 1.) Bunić —
Petrovo selo).
6 ; 2.) Senj — 3.
R i s t o v i ć — 2 k.: 1.) Gospić
R a s t o v a c — 6 k,\ 1.) Ko- •— 1 ; 2.) Gračac — 1.
renica — 4 ; 2.) Ponor (Ko­ R i t z — 4 k . : 1.) Gospić —
ren.) — 2. 1 ; 2.) Vaganac (L. Petrovo
R a s t o v i ć •— 34 k . : 1.) Da- selo) — 2 ; 3.) Zavalje — 1.
bašnica (Srb) — 1 ; 2.) Gra­ R i v o s e c h i — 3 k. Senj.
čac — 1 0 ; 3.) Neteke (Srb) R o d i ć — 7 k. Dugopolje (Srb).
4 ; 4.) Srb — 19. R o g i ć — 96 k.: 1.) Biljevine
K a s e t a . — 85 k , : 1.) Barlete (Sv. Juraj) — 9 ; 2.) Dev-
(Gospić) — 4 ; 2.) Klašnjica čića brijeg (Starigrad) — 3 ;
( K o r e n ) — 3 ; 3.) D. Lapac 3.) Klanac (Pazarište) — 6 ;
— 7 6 : 4.) Nebljusi (Lapac) 4.) Krasno (Sv. Juraj) — 1 ;
— 1 ; ' 5 . ) Srb. — 1. . 5.) Bukovo (Sv. Juraj) —
328 R. SEUJIC, (56)

29; 6.) Počitelj — 1 1 ; 7.) R u k a v i n a — 299 k.: 1.) Br­


Poljice (Otočac) — 2 ; 8.) log — 1; 2.) Bunić — 1;
Prozor (Otoč.) — 6; 9.) 3.) Debelo Brdo (Gospić) —
Ribnik (Gospić) — 2 ; 10.) 5 ; 4.) Dolac (Stinica) — 1;
Skočaj (Zavalje) — 8; 11.) 5.) Gospić — 7 ; 6.) Jabla­
Starigrad — 6 ; 12.) Sv. Juraj nac — 1; 7.) Kaluđerovac
2 ; 13.) G. Švica — 6; 14) (Perušić) — 2 ; 8.) Kaniža
•Vrdnovine (Pazariste) —-5. (Gospić) — 8 ; 9.) Karaula
R o g o v i ć — 6 k. Vrebac. (Perušić) — 1; 10.) Klanac
R o m a c — 6 k.: l.).Mezmovac (Pazariste) — 24; 11.) Konj­
(Perušić) — 3 ; 2.) Sv. Mar­ sko Brdo (Peruš.) — 52;
ko (Peruš.) — 3. 12.) Kvarte (Peruš.) — 3 ;
R o m i ć -— 2 k. : 1.) Mekinjar 13.) Međudražje (Zavalje) —
(Udb.) — 1 ;• 2.) Osreci (Srb) 2 ; 14.) Oštra — 1; 15.)
. — 1. Otočac —- 2 ; 16.) D. Paza­
R o n č e v i ć — 47 k.: 1.) Krivi riste — 4 ; 17.) G. Paza­
Put (Senj) — 5 ; 2.) Kute- riste — 2 1 ; 18.) Perušić —
revo (Otočac) — 12; 3.) Mel- 4; 19.) Prvan (Peruš.) — 6;
nice (Brlog-) — 14; 4.) Senj 20.) Rešetar (Lič. Petrovo s.)
— 3 ; 5.) Smokrić (Lovinac) — 3 ; 21.) Senj — 3 : 22.)
— 3 ; 6 ) Stolac (Sv. Juraj) Smiljan — . 5 : 23.) Sv. Ju­
— 9; 7.) Sv. Juraj — 1. raj — 14; 24.) Sv. Bok
R o s a n d i ć — 35 k.: 1.) Go­ — 2 0 ; 25.) Trnovac (Go­
spić — 5 ; 2.) Kaniža (Gosp.) spić) — 30; 26.) Yaganac
— 5 ; 3.) Podlapac (Ud­ (Pazariste) — 4 ; 27.) Vaga-
bina) — 2 3 ; 4.) Udbina nac (L. Petrovo selo) — 1:
2. 28.) Vlaško Polje (Brlog) —
R o ž i ć —• 7 k. Kompolje (Brlog). 3 6 ; 29.) Volarice (Sv. Ju­
R o ž m a n — 17 k.: 1.) Kute- raj) — 28 ; 30.) Željava (L.
revo (Otočac) — 16 ; 2.) Pro­ Petrovo s.) — - 9 .
zor (Otoč.) — 1. ' R u k a v i n a pl. — 2 k . : 1.)
R u b č i ć — 41 k. : 1.) Blažanin Perušić — 1; 2.) Vlaško
selo (Brinje) — 1 ; 2.) Bri­ Polje (Brlog) — 1.
nje — 7 ; 3.) Bužim — 6; R u m e n o v i ć — 9 k.: 1.) Bla­
4.) Ornjatkuša (Jablanac) — žanin selo (Brinje) — 2 ; 2.)
2 ; 5.) Bušikrave (Jablan.) Brinje — 2 ; 3.) Drenovac
— 12; 6.) B. Pazariste — selo (Brinje) — 3 ; 4.) Ila-
7 ; 7.) Senj — 1; 8.) D. lanj selo (Brinje) — 2.
Svica — 5 ; 9.) vidi Rupčić.
R u p č i ć — 72 k.: 1.) Cerje
R u b e l l i pl. - I k . : 1.) Ko- (Lovinac) — 1 ; 2.) Čovići
renica — 1; 2.) Senj — 3. (Otočac) — 7 ; 3.) Gospić —
R u b i n i ć — 1 k. Senj. 1 ; 4.) Jezerane — 5 ; 5.)
R u d e l i ć — 27 k.: 1.) Bebelo Les će (Otoč.) — 1 3 ; 6.) Me-'
Brdo (Gospić) — 14; 2.) zinovac (Perušić) — 2 ; 7.)
Kanižav (Gosp.) — 1; 3.) Lu­ Bičiće (Lovinac) — 2 1 ; 8.)
kom Sugar je — 1 1 ; 4.) Oš­ Smiljan — 10; 9.) Sv. Ju­
tra—l. raj — 2 ; 10.) Sv. Rok —
'(57) PLEMENSKI RJEČNIK LICKO-KRBAVSKE ŽUPANIJE. 329

1 ; 11.) Udbina — 9 ; 12.) S c a r p a — 2 k. Senj.


vidi RubČić. S e d l a n — 8 k. 1.) Kijani (Gra­
R u t a l j — 3 k. Raduč. čac) — 4 ; 2.) G. Lapac —< 4.
E n ž i ć — 23 "k.: 1.) Doljani S e f e r a g i ć — 4 k. Konjsko
(Škare) — 9 : 2.) Komić Brdo (Perušić).
(Udb.) — 2 ; 3.) Otočac — S e k i z — .9 k.: 1.) Bunić — 1;
1; 4.) Gr. Pazarište — 3 ; 2.) Otočac — 1; 3.) Ponore
5.) Vlaško Polje (Brlog) — 8. (Otočac) — 5 ; 4.) Škare
' — 2.
S a b l j a k —- 10 k.: 1.) Bilaj Se k u l a — 12 k.: 1.) Dubrava
— 1; 2.) Otočac — 1 ; 3.) (Otočac) — 7 ; 2.) Otočac —
Udbina -— 8. 2 ; 3.) Prozor (Otoč.) •— 3 ;
;S a d ž a k — 10 k.: 1.) Josani 4.) vidi Sekulić
(Udbina) — 6; 2.) Kore- S e k u l i ć —• 53 k.: 1.) Doljani
nica — 1 ; 3.) Šalamunić (Lapac) — 5 ; 2.) Lovinac
(Bunić) — 3. — 16; 3.) Perković selo
:Samac — S.k. Mutilić (Udb.) (Brinje)'— 2 : 4.) Počitelj —
S a m a r d ž i j a -— 9 k. Tomin- 1;' 5.) Bibnik — 2 5 : 6.)
gaj (Gračac); vidi Samaržija. Smokrić (Lovinac) — З^; 7.)
:S ä ш a r ž i j a — 104 k.: 1.) Bi- Udbina — 1; 8.) vidi Sekula.
ljevine (Sv. Juraj) -^- 18 ; Š e l a k o v i ć — 4 k. Tomingaj
2.) Krasno (Sv. Juraj) — (Gračac).
78: 3.) Orovac (Otočac) — S e n z e n — 3 k. Trnovac (Go­
1:4.) Senj — 2 ; 5.) Yola- spić).
rice (Sv. Juraj) — 1 ; 6.) D. S e r d a r — 55 k.: 1.) Bužim
Šviea — 4 ; 7 ) vidi Samar­ — 9 ; 2.) Gospić — 1: 3.)
džija. Smiljan — 10; 4.) Sv.vRok
:S a m o 1 o v — 12 k.: 1.) Babin (Gračac) —• 9; 5.) Široka
Potok (Yrhovine) — 3 ; 2.) Kula — 26.
Budopolje (Vrhov.) —- 9.' S e r t i ć — 187 k.: 1.) Brinje
S a n a d e r — 10 k.: 1.) Glo- — 2 ; 2.) Bukovac (Perušić)
. govo (Gračac) — 1; 2.) — 1; 3.) Jezerane -*•- 68 ;
Grab (Grač.) — 9. 4.) Podlapac (Udbina) —
:San.ković — 9 k.: 1.) Bru- 22; 5.) Radotić selo (Brinje)
šani — 8 ; 2.) Rizvanuša — 2 ; 6.) Razvala (Jezerane)
(Oštarije) — 1. — 8 ; 7.) Sertić selo (Bri­
S a n t i ć —- 3 .k. Covići (Oto­ nje) — 10; 8.) Sinac (Oto­
čac). čac) — 1; 9.) Stajnice (Je­
S a r a č — 1 k. Kurjak (Udbina). zerane) 47 ; 10.) Udbina—
S a r k o t i ć — 9 k. Sinae (Oto­ 2 5 ; 11.) Žuta Lokva (Brinje)
čac). — I-
S a v a t o v i ć — 28 k.: 1.) Ku- S i g m u n d — 1 k. Brlog.
lica (Ostrvica-Gospić) — 6 ; S i g u r n j a k — 18 k.: 1.) Br­
2.) Oraovac (Lapac) — 5 ; log — 1; 2.) D. Kosinj
3.) Budopolje (Bruvno) —17. — 17.
S a v i ć — 11 k.: 1.) Gospić — S i m e o n — 4 k. Rudopolje
1 • 2.) Pothum (Otočac) — (Bruvno).
9; 3.) Škare — 1. S i m i ć — 1 k. Gospić.
330 R. GRUJIC, (68)

S i t v u k — 2 k. Klenovac (Pe- (Brinje) — 2 4 ; 5.) Rapain


rušić). Klanac (Br.) — 1; 6.) Švrač-
S k a k a v a c — 6 k.: 1.) Lu- kovo selo (Udb.) — 1; 7.)
čani (Brinje) — 2 ; 2.) Voj- Županjol (Br.) — 2.
voduša (Br.) — 4. S m o g o r i ć — 1 k. Senj.
S k e n d e r — 17 k.: 1.) Bilaj S m o j v e r — 35 k.: 1.) Cesa-
— 4 ; 2.) Gračac — 1; 3.) rica — 29 ; 2.) Jezero (Jabla-
Kruščica (Pazarište) —- 4 ; nae) — 1; 3.) Karlobag — 5.
4.) G. Lapac — 5 ; 5.) No- S m o k r o v i ć — 5 k. Duši-
voselo Bilaj sko — 1; 6.) Ш- krave (Jablanac); vidi Osmo-
Čice (Lovinac) — 2. krović.
S k e n d ž i ć — 15 k.: l.) v Lič. S m o l č i ć — 118k.: 1.) Dabar
Petrovo selo — 1; 2.) Škare (Otočac) — 4 6 ; 2.) Jelvica
—• 14; 3.) vidi Skenžić. (Jezerane) — 1; 3.) Klanac
S k e n ž i ć — 28 k.: 1.) Go­ (Pazarište) — 18; 4.) Li-
rici (Otočac) — 4 ; 2.) Po­ nar selo (Brinje) — 7; 5.)
nore (Otoč.) — 14; 3.) Tur- Lipice (Jezerane) — 29 ; 6.)
janski (Vrhovine) — 9 ; 4.) Lovinac — 2 ; 7.) Mali Kut
Vlaško Polje (Brlog) — 1 ; (Jezerane) — 2 ; 8.) Među-
5.) vidi Skendžić. dražje (Zavalje) — 2 ; 9.)
S k o k n i ć — 5 k. Bunić. Otočac — 1; 10.) Sv. Rok
S k o m e r ž a — 1 k. Lukovo — 9 ; 11.) Vaganac (Paza­
(Sv.- Juraj). rište) — 1.
S k o r u p — 21 k.: 1.) Krasno S m r z l i ć — 2 k. Nebljusi (La­
(Sv. Juraj) — 1; 2.) Lu­ pac).
kovo (Sv. Juraj). — 1 •; 3.) S o k o l i ć — 18 k.: 1.) Budak
Ricice (Lovinac) — 10 ; 4.) (L. Osik) — 7; 2.) Karaula
Sv. Juraj — 1; 5.) Volarice (PeruMč)-— 7; 3.) I). Ko­
(Sv. Juraj) — 8; 6.) vidi sinj — 2 ; 4.) Perušić — 1;
Skorup. 5.) Smiljan — 1.
S l a d a k o v i ć — 3 k. Suvaja S o k u p — 1 k. Gospić.
(Srb). S o l a ć — 3 k. Melinovac (Za­
S 1 a d i ć — 9 k;: 1.) Šalamu- valje).
nić (Bunić) — 7; 2.) Vrho­ S o l e š a — lk. Zaklopac (Srb).
vine — 1 ; 3.) Željava (LiČ. B o r i ć — 10 k.: 1.) D. Paza­
Petrovo selo — 1. rište —- 3 ; 2.) Prijeboj (Ko-
S l a d o v i ć — З к . Lešće (Oto­ renica) — 7.
čac). S o v i l j — 38 k. Kijani (Gra­
S l a v k o v i ć — 4 k.: 1.) Du­ čac).
brava (Brlog) — 3 ; 2.) S p o r č i ć — 1 k. Gospić; vidi
Senj — 1. ŠporČić.
S l a v u j e v i ć — 1 k. Rešetar S r b i n o v i ć — 1 k. Zalužnica
(Lič. Petrovo selo). (Otočac).
S m e t a n a — 1 k. Senj. S r d i ć — 23 k.: 1.) Vrhovine
S m i l j ^ n i ć — 96 k.: 1.) Go­ 2 2 ; 2.) Zalužnica — 1.
spić — 1; 2.) Grabar (Gra­ S r d o c — 2 k. Senj.
čac) — 9; 3.) Pisac (Ud­ S t a k i ć — 2 k. Korenica; vidi
bina) — 5 8 ; 4.) ProJcike Štakić.
(59) PLEMENSKI RJEČNIK LIČK0"KRBAVSKE ŽUPANIJE. 331

S t a n i č i ć — 1 k. Otočac. S t i e ! j a — 9 k.: 1.) D. Lapac


S t a n i 6 - 102 k.: 1.) Bjelo- — 1; 2.) Oraovac (Lapac)
polje (Korenica) — 1 2 ; 2.) — 8.
Brinje — 1 ; 3.) Divoselo S t i k o v a . c — 13 k.: 1.) Do­
(Gospić) — 2 3 ; 4.) Glogovo broselo (Lapac) — 12 ; 2.)
(Gračac) — 1 : 5.) Gospić — Doljani (Lapac) — 1,
3 ; 6.) Gračac— 3 ; 7.) Iva- S t i l in — 4k.: 1.) Tolić (Ud
kusa (Brinje) — 4 1 ; 8.) bina) — 3 ; 2.) Vučetić selo
Klašnjica (Koren.) — 3 ; 9.) (Brinje) — 1; 3.) vidi Stili-
Korenica — 1; 10.) Lipe nović
(Gosp.) — 1 ; 11.) Mutilić S t i 1 i n o v i ć — 69 k.: 1.) Go­
(Udbina) — 10; 12.) Otočac spić — 9 ; 2.) Kaniža (Gosp.)
— 1; 13.) SvraČkovo selo — 33 ; 3.) Lie. Novi — 2 7 ;
(Uclb.) — 5 ; 14.) Vodoteč 4.) vidi Stilin.
(Brinje) — 6. S t i p a c — 5 k.: 1.) BuHm —
S t a n i s a . v l j e v i ć — 20 k.: 4 ; 2.) Smiljan — 1.
1.) Grab (Gračac) — 3 ; 2.) S t i p a n i č i ć — 1 k. Senj.
Gračac — 17. S t i p a n o v i ć — 6 k.: 1.) Bar-
S t a n i š i ć — 8 k.: 1.) Prozor lete — 2 ; 2.) Bunić — 2:.
(Otočac) — 3 ; 2.) Otočac — 3.) Trnovac (Gospić) — 2.
t ; 3.) Yolarice (Sv. Juraj) S t i p i ć — 3 k.: 1.) Korenica
— 4. — 2 ; 2.) Ponor (Korenica)
— 1.
S t a n k o v i ć — 31 k.:'l.) Bu-
S t o j a n o v i ć — 63 k.: 1.) Du­
nić — 1 3 ; 2.) Kamenica
brava ~ (Otočac) — v 1; 2.)
(Koren.) — 2 ; 3.) Korenica
Otočac — lj 3.) Škare —
— 1; 4.) Kulica (Ostrvica) 36; 4.) G. Svica.— 2 ; 5.)
— 3 ; 5.) Ostrvica — 2 ; 6.) Turjanski (Vrhovine) — 2 2 ;
Otočac — 1; 7.) Tmavac 6.) Yrhovine — 1.
(Korenica) — 9.. Stoj e v i ć — 7 k. Klanac (Pa­
S t a r č e v i ć — 163 k.: 1.) Go­ zariste).
spić — 4 ; 2.) Klanac (Pa­ S t o j i ć — 8 k. Jošani (Udbina).
zariste) — 2 1 ; 3.) G. Lapac S t o j k o v i ć — 5 k.: Razvala
— 3 ; 4.) Medak — 1; 5.) (Jezerane) — 2; 2.) Visuć
Međudražje (Zavalje) — 1 ; (Udbina) — 3.
6.) Osreci (Srb) — 1; 7-) S t o j s a v l j e v i ć — 82k.: 1.) Mo­
Ovčina (Prizna) — 1 3 ; 8.) toric — 2 ; 2.) Omsica (Bru-
D. Pazariste — 47 ; 9.) G. vno) — 4 ;• 3.) Pavlovac (Tre­
Pazariste — 3 6 ; 10.) Pr- bao) —- 1; 4.) Vel. Popina
Ijevo (Zrmanja) — 20 ; 11.) — -72; 5.) Srb — 2 ; 6.)
Smiljan — 4 ; 12.) Srb — Štikada (Gračac) — 1,
1 ; 13.) Starčevića Pod (Pri­
zna) — 2 ; 14.) Sv. Ivan S t o k i ć — 1 k. Senj ; vidi Štokić.
(Prizna) — 6 ; 15.) Tiškovac S t o k u ć a — 23 k.: 1.) Todo-
(Srb) — 3. teč (Brinje) — 1; 2.) Voj-
S t e f a n o v i ć — 1 k. Senj. vodusa (Brinje) — 22.
St e v i ć — 5 k. Dobroselo (La­ S t o p i ć — 2 k. Gospić.
pac). S t o š i ć — 6 k. Udbina.
332 R. GRUJIC, (60)

; S t r a n j i n a — 12 k.: 1.) Ku- S v e t i ć — 5(9 k.: 1.) Brinje —


kljic (Medak) — 9; 2.) Me- 1; 2.) Gospić — 6; 3.) Lipe
đak — 3. (Gosp.) — 1; 4.) Lički Novi
: S t r i l i ć * — 7 k.: 1.) Gospić — — 2 1 ; 5.) Oštra (Gosp) - 1.
1 ; 2.) Sir. Kula - 6. S v i l a r — 102 k.: 1.) 'Debelo
S t r m o t i ć — 4 k. Cerje (Lo­ Brdo (Bunić) — 27: 2.)
vinac). Kozjan (Bunić) — 7; 3.) Pe­
S t r u n i ć — 2 k. Korenica.' cani (Udbina) — 4 3 ; 4.)
S t u d e n •— 39 k.: 1.) Lič. Pe­ Škare (Otočac) — 10; 5.)
trovo selo — 22: 2.) Rešetar Turjanski (Vrhovine) — 15.
(L. Petrovo s.) —' 13 ; 3.) Že- S z a l o k y — 1 k. Gospić.
ljava (L. Petrovo s.) — 4.
S u č e v i ć — 23 k.: 1.) Vel Sa b a n — 38 k.: 1.) Gospić —
Popina — 15; 2.) Vrelo 3; 2.\ Lie. Novi — 35;' 3.)
(Zrmanja) -— 8. vidi Šabić.
.Sučić — 5 k.: 1.) Mezinovac Š a b i ć — l k . Kaniža (Gospić);
(Perušić) — 3 : 2.) Senj — vidi Saban. i
1; 3.) Stajnice (Jezerane) — - 1 . Š a j n o v i ć — 13 k. Švračkovo
S u d a r — 35 k.: 1.)' Barlete — selo (Udbina).
7; 2.) Brusani — 29; 3.) Š a k i ć — 27 k.: 1.) Gospić —
Ostrvica — 8; 4.) Rizvanuša 1: 2.) Li'povo Volje (Kosinj)
(Oštarije) — 1; 5.) vidi Su­ — 8; 3.) Mekinjar (Udbina)
dar ević. — 1 3 : 4.) Tužević (Brinje)
S u d a r e v i ć — 1 k. Tolić (Ud­ — 1;'5.) Udbina — 1; 6.)
bina) ; vidi Sudar. Zavode (Pavlovac) — 3.
;S u k n a i ć — 13 k.: 1.) Klanac Š a r a c — 16 k. Dobroselo (La-
(Pazarište) — 9; 2. > Otočac pac).
— 2; 3.) Gr. Pazarište — 1;
4.) Vaganac (Pazar.) — 1. S a r a r — 1 k. Jezerane.
S u m aj s t o г č i ć — 1 k. Otočac. Š a r i ć — 1 1 4 k.: 1.) Boričevac
;Sunajko — 18 k.: 1.) Komić — 3 ; 2.) Bušim — 10; 3.)
(Udb.) — 3 ; 2.) Visuć (Udb.) Kaniža (Gosp.) — 1; 4.) Lo-
. — 5; 3.) Vrebao — 10. vinac — 26: 5.) Lukovo
;Surla — 30 k.: 1.) Dabašnica Sugarje (Karlobag) — 20;
(Srb) — 1; 2.) Glogovo (Gra­ 6.) Medak — 1; 7.) Perušić
čac) — 1 1 ; 3.) Jošani (Ud­ — 1; 8.) Prvan selo (Peru­
bina) — 5; 4.) Kijani (Gra­ šić) — 4 ; 9.) Rudopolje (Bru-'
čac) — 7; 5.) Medak — 6. vno) — 8; 10.) Smiljan —
"Suša — 14 k.: 1.) Štikada —. 9; 11.) Smokrić (Lovinac) —
13; 2.) Vrebao — 1. 1 1 ; 12.) Sv. Rok — 6; 13.)
S u ž a k — 3 k. Oštra (Gospić). Vranik (Lovinac) — 14.
$ u ž nje v i ć — 4 k.: 1.) Kore­ S a r i n i ć — 6 k. G. Švica.
nica — 3 ; 2.) Oravac (Ko­ Š a š i ć — 49'k.: 1.) Dnopolje
renica) — 1. (Lapac) — 3 1 ; 2.) Kulica
S u Ž n k o v i ć — 12 k.: 1.) Di- (Ostrvica) — 3 ; 3.) Kupi-
voselo (Gospić) — 1; 2.) Sir. rovo (Srb) — 1 1 ; 4.) D. La­
Kula — 11. pac ~ 2 ; 5.) Osreci (Srb)
S v a s t — 1 k. Senj. — 1; 6.) Ostrvica — 1.
(61) PLEMENSKI RJEČNIK LIČKO-KRBAVSKE ŽUPANIJE. 338';

Š e b a 1 j — 57 k.: 1.) Bnžim -— 15.) Stikada (Gračac) -^- 37 ;


3 ; 2.) Dabar -^ 13; 3.) Le- 16.) Sušanj (Karlobag) —-12;
tinac (Brinje) — 4 ; 4.) Lipice 17.) Trnovac (Gospić) — 3.
(Jezerane) — 6; 5.) Mali Š i l o v i ć — 6 k. Sv. Rok (Lo­
Kut (Jezerane) — 2 2 ; 6.) vinac).
Yel. Kut (Jezerane) — 9. Š i l j k o v i ć —-5 k. Sinac (Oto­
S e g a n — 2 k. Dabar. čac).
Š e g a v č i ć 2 k. Otočac S i m a c —r 6 k.: 1.) Klanac
Š e g o t a — 59 k.: 1.) Brinje — (PazariŠte) — 3 ; 2.) G. Ko­
1; 2.) Drndić (Stiniea) - 6 ; sinj — 2 ; 3.) Sinac (Otoč.)
3.) Karlobag — 4 ; 4.) Oto­ — 1; 4.) vidi Štimac.
čac - 1:5.) Senj — 1; 6.) Š i m a t o v i č — 36 k.: 1.) Gospić
Smokrić (Lovinac) — 4v; 7.) — 2 ; 2.) Mezinovac (Perušić)
D. Stinica — 7; 8.) Segote — 5; 3.) Mušaluk (L. Оз1к)
(Stin.) — 9; 9.) Vlaha (Sti­ — 4 ; 4.)- Otočac — 1; 5.)-
nica) •— 26. Prozor (Otoč.) — 5 ; 6.) Si­
Š e p a — 6 k. Yel. Popina. nac (Otočac) — 4 ; 7.) Sv.
S e p a c — 10 k. Knterevo (Oto­ Marko (Perušić) — 1 1 ; 8.)
čac); vidi Šepčević. Tolić (Udbina) — 4.
Š e p č e v i ć — 2 k.: 1.) Mezi- Š i m i ć — 3 2 k.: 1.) Gospić —
novae (Perušić) — 1; 2.) Sv. 4 ; 2.) D. Požarište — 1 3 ;
Marko (Peruš.) — 1; 3. vidi 3.) Skočaj (Zavalje) — 15.
Sepac Š i m i m i ć — 53 k.: 1.) Bilaf
Š e r b e d z i j a — 17 k. Bunić. (Gospić) — 2 3 ; 2.) Brlog —
Š e r i ć — 20 k.: 1.) Barlete — 2 ; 3.) Melnice (Brlog) —-
16; 2.) Gospić — 3 ; 3.) Ža­ 1; 4.) Novoselo Bilajs'^ o —
bice (Gosp.) — 1. 4 ; 5.) Vlaško I olj'e (Brlog)
Š e s t an — 6 k. Skočaj. — 23.
Š e v e r — 4 k. Bunić.
Š i m u n o v i ć — 21 k.: 1.) Bi-
Ševo — 11 k. Drenovac (Srb).
ljevine (Sv. Juraj) — 7; 2.)
S i j a n — 49 k.: 1.) Debelo
Kompolje (Brlog) — 1 4 .
Brdo (Bunić) — 9 ; 2.) Ku-
pirovo (Srb) — 12; 3.) Ће- Š k a r i ć — 13 k. Lipovo Polje
teke (Srb) — 1; 4.) Prljevo (Kosinj).
(Zrmanja) — 27. Š k i l j an -- 1 k. Senj.
Š i k i ć — 116 k.: 1.) Brušani Š k o r i ć — 71 k.: 1.) Bjelopolje
— 2 ; 2.) Debelo Brdo (Go­ (Korenica) —• 2 ; 2.) Frkašić-
spić) — 7 ; 3.) Gospić 3; (Vrhovine) — 16 ; 3.) Gro-
4.) Gračac — 1; 5.) Konj­ bušić {Koren.) — 12; 4.)-
sko (Karlobag) — 16; 6.) Klašnjica (Koren.) — 1 ; 5.)
D. Lapac -— 2 ; 7.) Lukovo Korenica — 1; 6.) Mazin
Šugarje (Karlob.) — 7; 8.) — 12; 7.) Melinovac (Zava­
Oraovac (Lapac) — 6; 9.) lje) — 1; 8.) Nebljusi (La­
Oštarije — 10; 10.) G. Pa- pac) — 1 1 ; 9.) Palanka
zarište — 3 ; 11.) Prijeboj (Zrmanja) — 6; 10.) Ye-
(Korenica) — 1; 12.) Ričica dašić (Korenica) — 1; 11.)
(Lovinac) — 1; 13.) Smiljan Vlaško Polje (Brlog) — 7 ;.
— 4 ; 14.) Sv. Rok — 1 ; 12.) Zaklopac (Srb) — 1.
334 R. GRUJIĆ, (62)

S k o r u p — 2 k. Brinje; vidi 5 ) Lić. Petrovo selo — 10 ;


Skorup. 6.) Vrpile (Koren.) — 4 ;
• Š k r b i ć — 12 k.: 1.) Dobro- 7.) Zeljava (L. Petrovo sj
selo (Lapac) — 3 ; 2.) Ma- — 8- •
zm — 9. Š p a l j — 26 k.: 1.) Gospić —
Š k r b i n a — 6 k. Pođlapac (Ud­ 2 ; 2.) Krivi Put (Senj) —
bina). 2 1 ; 3.) Šmiljan — 3.
Š k r g a t i ć — 10 k. Sv. Juraj. Š p a n i ć — 1 k. Senj.
Š k r t i ć — 1 k. Radotić selo Š p e h a r — 17 k.:•• 1.) Pođla­
(Brinje). pac (Udbina) — 11; 2.)
Š k u n d r i ć — 46 k.: 1.) Pa­ Senj — 1 ; 3.) Vaganac (LiČ.
lanka (Zrmanja) — 5 ; 2.) Petrovo s.) — 3.
Vel Popina — 12; 3.) Pri- S p e k e l — 1 k. Karlobag.
budić (Zrm.) — 6; 4.) Pr- Š p e l i ć — З к . Debelo Brdo
Ijevo (Zrmanja) — 20; 5.) (Gospić).
Vrelo (Zrm.) — 3. Š p i r e I j a --- 3 k. Lički Novi.
Š1 i p o g a r —- 1 k. Gr. Švica. Š p o l j a r — 1 k. Pođlapac (Ud­
S n a r i ć — 6 k.: 1.) Klanac bina) ; vidi Spoljarić.
(Pazariste) — 3 ; 2.) Vaga- S p o l j a r i ć — 85 k.: 1.) D.
nac (Pazar.) — 2; 3.) vidi Kosinj — 1; 2.) G. Ko­
Šnjarić. sinj — 82; 3.) Mušaluk (Lič.
Š n i đ a r č i ć — 2 k.: 1,5) Du­ Osik) v — 1; 4.) Senj — 1 ;
brava (Otočac) — I ; 2.) vidi Špoljar.
Otočac — 1. Š p o r č i ć — 25 k.: 1.) G. Ko­
;.Š nj a r i ć — 6 k.: 1.) Bunić — sinj —• 7 ; 2.) Kuierevo (Oto­
1; 2.) Čanak (Bunić) — 5.); čac) — 18 ; 3.) vidi Sporčić.
3.) vidi Snarić. Š p r a j c — 30 k.: 1.) Brinje
S o b a t —• 16 k.: 1.) Bunić — -— 4t] 2) Kamenica (Jezera-
7; 2.) Gospić — 1 ; 3.) lia- ne) — 4 ; 3.) Krišpolje (Je-
duč — 8. zerane)- — 1 1 ; 4.) Letinac
Š o j a t — 47 k.: 1.) Karlobag (Brinje) —• 1; 5.) Stajnice
— 1 ; 2.) Krivi put (Senj) (Jezer.) — 1 0 . .
— 44; 3.) Senj — 1; 4.) Š t a j d o h a r — 21 k.: 1.) D.
Sv. Juraj —• 1. Kosinj — 6; 2.) G. Kosinj
Š o 1 a j a — 15 k.: 1.) Bunić — — 9; 3.) Ribnik — 6.
1; 2.) Gradina (Korenica) — Š t a k i ć — 42 k.: 1.) Klenovac
3 ; 3.) Mihaljevac (Koren.) — (Perušić) — 3 ; 2.) D. Ko­
1; 4.) Prijeboj (Koren.) — 3 ; sinj — 3 ; 3.) Lipovo Polje
5.) BeŠetar (Lič. Petrovo selo) (Kosinj) — 15; 4.) Mlakva
— 4 ; 6.) Seganovac (Ko­ (Kosinj) — 6; 5.) Studenci
ren.) — 3. (Perusić) — 15; 6-) vidi
f o l i c — 10 k. Krivi Put (Senj). Stakić.
Šop — 21 k.: 1.) Korenica — Š t a m p a r — 11 k.: 1.) Čanak
1; 2.) D. Kosinj — 20. (Bunić) — 10 ; 2.) Kvarte
Š o r a k — 27 k.: 1.) Gradina (Perušić) — 1.
(Koren.) — 2 ;• 2.) Mihaljevac Š t a v l i ć — 13 k. G. Pazariste..
(Koren.) — 1; 3.) Korenica Š t e f a n ić — 18 k. : 1.) Jeze-
— 1; 4.) D. Lapac.— 1; rane — 3 ; 2.) G. Kosinj
(63) PLEMENSKI RJEČNIK LIČKOKRBAVSKE ŽUPANIJE. 335

— 6; 3-) Lovinac — 6; 4.) Š u p u t — 48 k.: 1.) Babin


Stajnice (Jezerane) — 3. Potok (Vrhovine) — 1; 2.)
Š t e t a — 5 k.: 1.) Kompolje Bjelopolje (Koren.) — 1; 3.)
(Korenica) — 2 ; 2.) Kore- Klašnjica (Koren.) —•' 2 ; 4.)
nica — 1 ; 3.) Vrelo (Koren.) Korenica — 3 ; 5.) Lić. Pe­
— 2 ; 4.)' vidi Štetić. trovo selo — 3 ; 6.) Ponor (Ko­
•Štetić — 28 k.: 1.) Švrać- ren.) — 10; 7.) Prijeboj (Ko­
kovo selo (Udbina) — 6; 2.) ren.) — 13; 8.) Šeganovae
Vrhovine — 2 2 ; 2 ) vidi (Koren.) — 7; 9.) Željava
Šteta. (L. Petrovo selo) — 8.
Š t i g l i e — 4 k. Senj. S u r i l o v i ć — 3 k. Udbina.
Š t i m a c —-77 k. : 1.) Gospić Š u š i ć — 9 k.: 1.) Budak (L.
— 3 ; 2.) Karaula (Perušić) Osik) — 8; 2.) Prozor (Oto­
— 15; 3.) Konjsko Brdo čac) — 1.
(Perusić) — 23 ; 4.) D. Ko­ Š u š n i ć — 9 k. Rudopolje (Vr­
sinj — 4 ; 5.) Kvarte (Pe­ hovine) ; vidi Šušnjić.
nis.) — 2 ; 6.) Ljubovo (Bu- Š u š n j a r — lik.: 1.) Тизе-
nić) — 1; 7.) MuŠaluk (L. vić (Brinje) —- 10; 2.) Ud­
Osik) — 9; 8.) Lie. Novi bina — 1.
— 8; 9.) Ribnik.— 1: 10.) Š u š n j i ć — 1 k. Glavace •; vidi
Oštra (Gospić) — 10 ;v 11.) Šušnić.
Perusić — 1: 12.) vidi Šimac. Š u š t i ć — 1 k. Baljevac (Za-
S t o k i ć — 23 k.: 1.) Jablanac valje).
•— 4 ; 2.) Stokić Pod (Ja­ Š u t i ć — 30 k.: 1.) Gospić —
blan.) — 11.; 3.) Za vratnica 1; 2.) D. Kosinj — 9; 3.)
(Jablan.) —• 8; 4.) vidi Stokić. Medudrazje(Zavalje) - 1 1 ;
Š t r b a c — 2 k. Sir. Kula. 4.) Mušaluk (L. Osik) — 4 ;
Š t r k — 4 k.: 1.) Podläpac (Ud­ 5.) Perušić — 2 ; 6.) Prvan
bina) — 3 ; 2.) Vaganac (L. selo (Perušić) — 2 ; 7.) Za-
Petrovo s.) — 1. valje — 1.
Š t r k a l j — 5 k. Prijeboj. Š u t i j a -— 5 k. Udbina.
Š t r k o v i ć — 7 k.: 1.) Muša- Š v e g a r — 4 k. Brinje.
luk (L. Osik)! — 6 ; 2.) Sir.
Kula — 1. T a d i ć — 6 k.: 1.) Dnopolje
Š t u l a - 4 k . Vlaško,Polje (Br­ (Lapac)— 4 ; 2.) D. Lapac
log); vidi Štulić. — 1; 3.) Senjska Draga — 1.
Š t u l i ć — 15 k. Ploča (Lovi­ T a n k o s i ć — 12 k. Dugopolje
nac) ; vidi Štula. (Srb).
T a r b u k — 4 k.: 1.) Brezik
Šuj i ca —17k. Vrelo (Zrmanja). (Medak). .— 2; 2.) Medak
Š u l e n t i ć — 30 k.: 1.) Go­ '•— 2.
spić — 1; 2.) Sv. Bok (Lo­ T a u s a n i — 1 k. Senj.
vinac). — 2 8 ; 3.) Vrelo (Zr­ T e p a v a c — 6 k. Visuć (Ud­
manja) — 1. bina).
Š u p e r — 20 k.: 1.) Lič. Novi T e r z i ć — 15 k. Grab (Gra­
— 1 ; 2.) Rizvanusa (Ošta- čac).
rije) — 18; 3.) Trnovac T e s l a — 13 k.: 1.) Drenovac
:
(Gospić) — 1. (Baduc) — 8 ; 2.) Kukljic (Me-
336 R. GRUJIĆ, (64)

dak) — 1; 3.) Raduć — 4 : T o m a i ć — 27 k.: 1.) Krasno


5.) vidi Teslie. (Sv. Juraj i — 6; 2.) lu­
T e s l i ć — 20 k.: 1.) Divoselo kom (Sv. Juraj) —v 14; 3.)
(Gospić) — 2 : 2.) Gospić — Senj — 2 : 4 ) D. Švica —
1 ; 3.) Ostrvica — 17 5. 4.) 1; 5 ) Volarice (Sv, Juraj)
vidi Tesla. — 4.
T h i a n — 2 k. Senj. T o m a š — 18 k.: 1.) Brinje —
T i ć a c — 11 k : 1.) G. Paza- 1; 2.) Lokmer selo (Brinje)
rište — 3; 2.) Skočaj (Za- — 1; 3.) Mogorić — 1; 4.)
valje) — 8: 3.) vidi Tićak. Pavlovac fVrebac) — 1 5 ;
T i ć a k — 38 k. : t.) Jablanac 5.) vidi Tomašević.
— 6; 2.) Karlobag — 1: T o m a š e v i ć — lik., Kvarte
3.) Udbina — 5; 4.) VeL (Perušić); vidi Tomaš.
Kut (Jezerane) — 6 ; 5.) Vra- T o m i č i ć — 3 6 k.: 1.) Boriče-
njak (Jablanac) — 20; 6.) vac — 1,' 2.) Gospić—- 1 ;
vidi Tićac. 3.) Lovinac — 1; 4.) Mrzli.
T i l j a k — 4 k.: i.) Gračac — Dol (Senj) — 1; 5.) Bičiće
3 ; 2.) Štikada (Grač.) — 1. (Lovinac) — 32.
T i n t o r — 5 k.: 1.) Gračac T o m i č — 20 k. : 1.) Brlog —
— 4; 2.) Otočac — 1. 5 ; 2.) Klanac (Pazarište)-
T i š m a — 61 k.: 1.) Dnopolje — 4 ; 3.) Malo Polje (Kalu-
(Lapac) — 3 1 ; 2.) Frkašić đerovac) — 1; 4.) Buclopo-
(Korenica) — 2 ; 3 ) D. La­ Ije (Bruvno) — 4 ; 5.) Tu-
pac — 1; 4.) Korenica — šević (Brinje) — 5 ; 6.) Vra-
1; 5.) Kruge (Lapac) — 1; novine (Pazarište) — 1.
6 ) Nebljusi (Lapac) — 1; T o m i n a c — 22 k. Stajnice (Je­
; 7,.) Visuć (Udbina) — 23; zerane).
8 ) Vrhovine — 1. T o m l j a n o v i ć — 142 k.: 1.)'
T i z i ć — 2 k. Dobroselo (La­ Baljevac (Zavalje) — 10;
pac). 2.) Kaluđerovac — 1; 3.)-
T o d o r i ć — 5 k. Zavode (Pa- Krivi Put (Senj) — 107 : 4 )
vlovac). Mrzli Dol (Senj) — 18 ; 5.)
T o j a g a — 16 k.: 1.) Kom Senj — 6: '6.) vidi Tomlje-
(Zrmanja) — 8: 2.) Vel. nović.
Popina — 1; 3.) Vrelo (Zr­ T o m l j e n o v i ć — 146 k.: 1.)
manja) — 7 ; 4.) vidi Tojagić. Bušim — 25; 2.) Gospić —
T o j a g i ć — 39 k.: 1.) Derin- 4 ; 3.) Karlobag — 10; 4.) ;
gaj (liruvno) — 2 3 ; . 2.) Kompolje (Brlog) — 3 ; 5.)
Duboki Dol (Gračac) — 2; Konjsko (Karlob.) — 7; 6.)'
• 3.): Grab (Grač.) — 7; 4.) Kućišta (Karlob.) — 4 ; 7.)
Omsica (Bruvno) — 7; 5.) Ledenik (Karlobag) — 12;:
vidi Toj aga. 8.) Lovinac — 1; 9.) Lu-
T o l j a n — 15 k.: 1.) Kame­ kovo Sugarje (Karlob.) — 6;
nica (Jezerane) — 10; 2.) 10.) Crni Dabar (OŠtarije)-
Prokike (Brinje)— 5. v . — 13; 11) Stupačine (Ošta-
T o m a c — lik.: 1 ) Čanak rije) — 1; 12.) Otočac —
(Bumć) — 4 : 2 ) D. Kosinj 4 ; 13.) Smiljan — 1 3 ; 14.)
• — 7 . Smokrić (Lovinac) — 11;:
(65) PLEMENSKI RJEČNIK LIOKO-KRBAVSKE ŽUPANTJK B8?

15.) Stanište . (Karlob.) — T r t a n j — 46 k.: 1.) Gospić


12; 16.) ŠuŠanj (Karlob.) — — 1; 2.) Jelvica (Jezerane)
б; 17) Trnovac (Gospić) — 4 ; 3.) Jezo crne — 14 ; 4.)
— 14; 18..) Željava (L. Pe­ Lipice (Jezer.) — 2 ; 5.) Staj-
trovo selo) — 1 ; 19.) vidi niee (Jezer.) — 1; 6.) Ud­
Tomljanović. bina — 17; 7.) Vel. Kut
T o n k o v i ć — 72 k.: 1.) Bru- (Jezer.) —- 7,
kmi — 2; 2.) Bunić — 7; T r t i c a — 22 k.: 1.) Omsica
3.) Dubrava (Otočac) — 1 ; (Bruvno) — 4 ; 2.) Vrlio-
4.) Lešće (Otočac) — 6 ; 5.) vine — 18.
Prozor (Otočac) — 1; 6.) T u r i ć — £ k.: 1.) Kaniža (Go­
Kamljane (Sinac-Otoč.) — 7; spić) — 2 ; 2.) Perušić — 4.
7.) Sinac (Otoč.) — 40; 8.) T u r i n a — 25 k. : 1 ) Bilje-
D. Švica —• 5; 9.) Zahice vine (Sv. Juraj) — 10; 2.)
(Gospić) — 3. Jablanac — 4 ; 3.) Jezero
T o n sa — 1 k. Lovinac. (Jabl.) — 1; 4.) Senj — 1;
T o r b i c a — 19 k.: 1 ) D. La- 5.) Sv. Juraj — 9.
pac — 1; % ) Srb — 6; 3.) T u r k a l j — 1 k. Zavalje.
Tiškovac (Srb) — 12. T u t e k — 3 k. Prozor (Otočac);
vidi Tuteković.
T r a v i c a — 1 8 k. : 1.) Medak T u t e k o v i ć — 5 k.: 1.) Muti-
— 17; 2.) Udbina — 1. lić (Udb.) — 4 ; 2.) Udbina
T r a ž i v u k — 1 k. D. Lapac. — 1; 3.) vidi Tutek.
T r b o j e v i ć — 31 k.: 1.) Glo­ T v r d i n i ć . — 3 k. Covići (Oto­
govo (Gračac) — 1; 2.) Go­ čac).
spić — 1; 3 ) Gračac —
10; 4Л Kijani (GraČ.) — 1; U d o r o v i ć — 4 k. Covići (Oto­
5.) Korenica — 1; 6.) Kruš- čac).
kovac (Medak) — 10; 7.) U g a r a k — 6 k. Vrebac; vidi
Kukljic (Med.) — 5 : 8.) Me­ Ugarković.
dak — 1; 9.) Stikada (Gra­ U g a r k o v i ć — 45: k. 1.) Brinje
čac) — 1. — 10; 2.) Budak (L. Osik)
T r b u l i n — 4 k. Srb. — 3; 3.) Gospić — 1; 4.)
T r e s i g l a v i ć — 1 k. Kalebo- Komić (Udbina) — 13; 5.)
vac (Korenica . Konjsko Brdo (Perušić) — 3 ;
T r e š n i ć — 6 k. Divoselo (Go­ 6.) Malo Polje (KaluderovacJ
spić). — 8; 7.) Perušić — 5; 8.)
T r k u l j a — 25 k.: 1.) Dabar Studenci (Peruš.) — 2 ; 9.)
— 2 ; 2.) Mekinjar (Udbina) vidi Ugarak.
—• 4 ; 3.) Gospić — 2 ; 4.) U g r i c a — 6 k.: 1.) Gračac
Kik (Lovinac) — 1 1 ; 5.) — 1; 2.) Kupirovo (Srb)
Lič. Petrovo selo — 1: 6.) — 3 ; 3.) Srb — 2.
Bebić (Udb.) — 5. U g r i n — 5 k. Lešće (Otočac).
Tr n in i ć — 1 k. Kupirovo (Srb). U k o t a — 1 k. Senj.
T r o š e l j — 20 k.: 1.) Divoselo U m i l j e n đ i ć — 3 k. Široka
(Gospić) — 5; 2.) Lukovo Kula; vidi Umiljenović.
Sugarje (Karlob.) — 15. U m i 1 j e n o v i ć — 7 k. : 1.)
T r p č i ć — 7 k. Udbina. Kaniža (Gospić) — 1; 2.)
ZBORNIK ZA NAR. ŽIVOT XXI.
838 E. GRTIJIO, (66)

Oštra (Gosp.) — 4 ; 3.) Žabice V a l i n č i ć — 4 k.: 1.) Sinac


(Gospić) — 2; 4.) vidi Umi- (Otočac) — •' 1; 2.) Žuta
ljendić. Lokva (Brinje) -— 3.
[ J r e m o v i ć — 49 k:: 1.) Ба- V a 1 k o v i ć — 3 k. ST. Juraj,
ђег>ас (Zavalje) — 26; 2.) V a n i ć — 1 k. Korenica.
Karaulo, (Perušić) — 16; V a r at — 5 k.: 1.) Mazin —
3.) Konjsko Brdo (Peruš). — 1.'; 2.) Vrhovine — 4.
6; 4.) Perušić — 1. V a r da — 27 k.: 1.) Mihaljevac
(Korenica) — 1; 2.) Lič. Pe-
U r š i ć — 2 k. Senj. troTo selo — 2 ; 3.) Prijeboj
U š t i p a k — 4. k. Frkašić (Ko- (Koren.) •— 2 ; 4.) Vlaško
renica). Polje (Brlog) — 10; 5.) Vra-
U t v i 6 — 2 k. Gračac. novača (Korenica) — 3 ; 6.)
Zeljava (Lie. Petrovo selo)
U z e l a c — 319 k. : 1.) Bre- —-'9.
zik (Medak) — 15 ; 2.) Bri­
V a r i ć a k —41 k.: 1.) Jasiko-
nje — 2; 3.) Bunić — 1;
тае (Korenica) — 3; 2.) Kom- ..
4.) Bušim — 18; 5.) Dno-
polje (Koren.) — 1 ; 3.) Ko­
polje (LapacJ — 15; 6.)
renica — 1; 4.) D. Kosinj
Doljane (Škare) — 6; 7.)
— 1: 5.) G. Kosinj — 4 ;
Gospić — 2; 8.) Jošani (Ud­
6.) Mlakva (Kosinj) — 1 1 ;
bina) — 12; 9.) Karlobag —
7.) Omoljac (Koren.) — 3 ;
2 ; 10.) Kik (Lovinac) — 1;
8.) Oravac (Koren.) — 11;
11.) Konjsko Brdo (Perušić)
9.) Visuć (Udbina) —- 3 ;
— 5 ; 12.) Lipovo Polje (Ko­ 10.) VranoTača (Koren.) —
sinj) — 13; 13.) Lukovo 1; 11.) Vrpile (Koren.) —
Šugarje (Karlob.) — 4; 14.) 1; 12.) Željava (Lič. Petro­
Medak — 29; 15.) Ondić vo selo) -^- 1.
(Udbina) — 49; 16.) Oto­ V a š a r e T i ć — 18' k. Lešče
čac — 1; 17.) Pocitelj —
(Otočac).
20; 18.) Pothum (Otočac)
V e i n o T i ć —- 5 k.: 1.) Dabaš-
— 1 6 ; 19.) Staro selo (Oto­
nica (Srb) — 2; 2.) Debelo
čac — 1 ; 20.) Smiljem —
Brdo (Bunić) — 3 ; 3.) vidi
2 1 ; 21.) Studenci (Perušić)
VejnoTić.
— 9:22.)Sir. Kula — 18; V e j n o т i ć — 26 k. Tolić (Ud­
23.) Trnavac (Koren.) — 1; bina) ; vidi Veinović.
24.) Udbina — 1; 25.) Vi- V e k i ć — 2 k. Suvaja (Srb).
suć (Udb.) — 4 ; 26.) Vre-
V e l i ć — 8 k.: 1.) Hrlog —
bac — 4 ; 27.) Vrhovine —
7; 2.) Melnice (Brlog) —' 1.
36 ; 28-) Zalužnica — 10:
V e l j a č a — 5 k. ZaTalje; vidi
29.) Zavode (Pavlovac) — Ђ.
Veljačić.
V e l j a Č i ć — 3 k. ST. Juraj;
V a j d o h a r —• 4 k. : 1.) Go­ vidi Veljača.
spić — 1; 2.) Karlobag — 3. V e r u n i k a — 1 k. Krst (Kore­
V a l e n t i ć — 11 k. Bilaj. nica).
V a l i d ' z i j a — 2 k. : 1.), Ku- V e s e l i n — 2 k. D. Kosinj.
sac. (Zrmanja) — 1; 2.) Pa­ V e s l a r — 2 k.: 1.) Karlobag
lanka (Zrm.) .— 1. — 1; 2.) Perušić — 1.
(67) PUSMRNSKI RJEČNIK LIČKO-KRBAVSKB ŽUPANIJE. 889

V e z m a r — 1 k. Prökike (Bri­ V l a d u š i ć — 6 k. Vrelo (Zr­


nje). manja).
V i c k o v i ć —.8 k.: 1.) Kvarte V l a h i n i ć — 6 k. Stajnice (Je­
(Perušić) — 2 ; 2.) Lie. Pe­ zerane).
trovo selo-— 4 ; 3.) Željava V l a h o v i ć — 7 k. : 1.) Babin
(L. Petrovo s.) — 2. Potok (Vrhovine) — 5; 2.)
V i č i ć — 15 k.: 1.) Brinje -^ Senj — 2.
3 ; 2.) Dabar — 1 ; 3.) Je- V l a i ć — 3 k. Oraovac (D. La­
zerane — 4 ; 4.) Letinac pac).
(Brinje) — 7. V l a i n i ć — 13 k.: 1.) Kukljic
V i d a k — 4, k. Dugi Dol (Ru- (Medak) — 2; 2.) Podlapac
dopolje-Vrhovine); vidi Vida- (Udbina) — 11; 3.) vidi Vla-
ković. jinić.
V i d a k o v i ć — 51 k: 1.) Bla- V l a i s a v l j ević — 137 k.: 1.)
žanin selo (Brinje) — 9; 2.) Baljevac (Zavalje) —: 6; 2.)
D. Lapac — 3 ; 3.) Lipice Bunić — 6; 3.) Dabar (Oto­
(Jezerane) — 20; 4.) Lovi- čac) — 3 1 ; 4.) Debelo Brdo
nac — 1; 5.) Mali Kut (Je- (Bunić) — 2 1 ; 5.) Gradina
zer.) — 9; 6.) Stajnice (Je- (Korenica) — 1; 6.) Krba-
zer.) — 1; 7.) Sv. Rok (Lo- vica (Udbina) — 6; 7.) Me­
vinac) — 8; 8.) vidi Vidak. dak •— 4 ; 8.) Mihaljevac (Ko­
V i d i ć — 3 k. Kvarte (Perušić). ren.) — 4 ; 9.) Rudopolje
V i d m a r — 34 k.: 1.) D. Ko­ (Vrhovine) — 17; 10.) Še-
sinj — 26; 2.) Krasno (Sv. ganovac (Koren.) — 4 ; 11.)
Juraj) — 1; 3.) Senj — 3 ; Trnavac (Korenica) — 25 ;
4.) Sv. Juraj — 3 ; 5.) Vo- 12.) Željava (Lie. Petrovo
larice (Sv. Juraj) — 1. selo) — "12.
V i gn j e v ić — 40 k.: 1.) Dno- V l a j i n i ć — 7 k. Prvan selo
polje (Lapac) — 6; 2.) Go­ (Perušić); vidi Vlainić.
spić —- 1; • 3.) D. Lapac — V l a š i ć — 4 k. Brlog.
3 ; 4.) G. Lapac — 4 ; 5.) V l a t k o v i ć — 45 k.: 1.) Jo-
Mazin — 2 1 ; 6.) Vaganac sani (Udbina) — 16: 2.)
(Lie. Petrovo selo) — 5. D. Lapac — 12; 3.) Neb-
V i n k o v i ć — 1 k. Lešće (Oto­ ljusi (Lapac) — 7; 4.) D.
čac). Pazarište — 6; 5.) Lič. Pe­
V i s e r — 1 k. Gospić. trovo selo — 3 ; 6.). Vrelo
V i š k o v i ć — 1 k. Senj. (Korenica) — 1.
V i t a s — 52 k.: 1.) Gospić — V o j n i ć — 14 k. : 1.) I). Pa­
2; 2.) D. Lapac — 1 ; 3.) zariste — 10; 2.) G. Paza­
Počitelj — 49. riste — 4.
V i v i a n i — 1 k. Otočac. V o j n o v i ć — dl k. : 1.) Bruvno
V j e š t i c a '— 37 k.: 1.) Pribu- — 8 ; 2.) Dobroselo (Lapac) —
dić (Zrmanja) — 19; 2.) .9; 3.) Mazin— 70; 4.) Pa­
Prljevo (Zrni.) — 16; 3.) lanka (Zrmanja) — 3; 5.)
Suvaja (Srb) — 2. Zaklopac (Srb) — 1.
V l a d e t i ć — 18k.: 1.) B. La­ V o j v o d i ć — 69 k.: 1.) Da­
pac — 17 ; 2.) Nebljusi (La­ bar (Otočac) — 2 ; 2.) Gra-
pac) — 1. bušić (Korenica) — 1; 3.)
840 • к. GRTjjič, (68)

Korenica — 1 ; 4.) G. La­ V r k i č — 3 k. Mogorić.


pac — 8 : 5.) Kruge (Lapac) V r k l j a n — 63 k.: 1.) Cerje
— 1; 6.) Mazin — 33; 7.) (Lovinac) — 16; 2.) Klanac
Neteke (Srb) — 19; 8.) Sir. (Pazarište) — 6; 3-) Lovi­
Kula (Gospić) — 3; 9.) Vra­ nac — 1; 4-) G; Pazarište
no vača (Koren.) — 1. — 19; 5.) Bićice (Lovinac)
V o n č i n a — 2 k.: 1.) Gospić 2 ; 6.) Sv. Bok (Lovinac)
— 1; 2.) Senj — 1. — 19.
V o u k — 1 k. Gospić. V r z i ć • — 30 k. : 1.) Brlog —
V r a č a r — 31 k.: 1.) Kruš- 3 ; 2.) Lućani (Brinje) — 1;
kovac (Medak) — 14; 2.) 3.) Melnice (Brlog) — 26.
Mekinjar (Udbina) —• 12; V u č e t i ć — 33 k.: I.) Brinje
o.) Zrmanja — 5. — 2 ; 2.) Lipice (Jezerane)
V. r a n e š — 56 k.:, 1.) Brinje — 9; 3.) Stajnice (Jezer.)
— 1; 2.) Gospić — 3; 3.) — 9 ; 4.) Vucetić selo (Bri­
Smiljan — 15 1 ; 4.) Tužević nje) — 13.
(Brinje) — 37; 5.) vidi V u ć i ć — 1 k. Senj.
Vranješ. V u č k o v i ć — 28'k.: 1.) Bo-
V r a n e š i ć — / k. Ribnik. ričevac — 2 ; 2.) Gračac —
V r a n i ć — 36 k.: 1.) Brinie 1; 3.) D. L a p a c — 1: 4.)
— 22; 2.) Jezerane — 2 ; Mogorić — 8; 5.) D. Pa­
3.) Jošani (Udbina) — 2 ; zarište — 8; 6.) Raduč —
4.) Letinac (Brinje) — 5; 5.) — 2 ; 7.) Tomingaj (Gračac)
Mešetar (Lie. Petrovo selo) — ' — 6.
3; 6.) Šalamunić (Bunić) — 2; V u i ć i ć — 7 k. : 1.) Brlog
7.) vidi Franić. — 6; 2.) Poljice (Otočac)
V r a n j e š — 14 k.: 1.) Brlog — 1 ; 3.) vidi Vujčlć.
— 1; 2.) Debelo Brdo (Bu­ V u i ć — 2 5 k. : 1.) Kom (Zr­
nić) — 5; 3 ) Nebljusi (La­ manja) — 10; 2.) Ramljanc
pac) — 2; 4.) Visuć (Ud­ (Sinac-Otočac) — 6; 3.) Ši-
bina) — 6; 5.) vidi Vraneš. nac — 4 ; 4.) Tušević (Bri­
V r b a n — 67 k.; 1.) Cesarica nje) — 5-
— 38; 2.) D. Pazarište — V u i n — 5 k. Zaklopac (Srb).
2; 3.) Karlobag — 2; 4.) V u j a n i ć — 1 k. Pothum (Oto­
Lukovo Šv. Juraj)— 1; 5.) čac).
Oštarije (Karlob.) — 1 ; 6.) V u j a n o v i ć — 3k. Kruge (La­
Sv. Juraj — 3 ; 7.) Volariee pac).
(Sv. Juraj) — 17; 8.) Sv. V u j č i ć — 32 k. : 1.) Brlog —
Bok (Lovinac) — 7. 1; 2.) Gradina (Korenica)
V r b a n a c — 4 k.: 1.) Mutilić — 3 ; 3.) Josikovac (Koren.)
(Udb.) — 3; 2.) Udbina — 1; — 3 ; 4.) Korenica — 2 ;
3.) vidi VrbanĆić i Vrbanus. 5.) Oravac (Koren) — 1 ;
V r b a n č i ć — 1 k. Senj. 6i) Prijeboj (Koren.) — 7 ; .
V r b a n u s — 2 k. D. Švica. 7.) Rijeka (Koren.) — 1 ; 8.)
V r h o v a c —- 2 k. Senj, Rudanovac (Koren.) — 2 ; 9.)
1
U crkvenim maticama još i 1822. g. piše se ovo pleme Vra"
nešević i Franešević.
(69) PLEMENSKI RJEČNIK LIÖKO-KRBAVSKE ŽUPANIJE. 841

Šeganovae (Korenica) — 1; 22.) Žuta Lokva (Brinje) — 2;


10-) Vranovača (KorenJ — 23.) vidi Vukelić pl. i Vukelja.
7 ; 11.) Vrelo (Korenica) — 4; V u k e l i ć pl. — 1 k. Senj.
12.) vidi VuiČić. V u k e l j a — 2 k. Rešetar (Lič.
V u j i n o v i ć — 1 k. Kusac (Zr­ Petrovo selo).
manja) ; vidi Vujnović. V u k m a n i ć — 2 k. Bunić.
V u j n o v i ć — • 69 k. : 1.) Brlog V u k m a n o v i ć —' 21 k. : 1.)
'— 6; 2 ) • Čitluk (Gospić) Doljani (Škare) — 7; 2.)'
— 1; 3.) Divoselo (Gosp.) Jošani (Udbina) — 5 ; 3 )
— 4 3 ; 4.) Jablanac — 1; Komić (Udbina) — 9.
5.) Smiljan — 1; 6.) Trno- V u k m i r o v i ć — 78 k.: 1.) Ba­
vac (Gospić) — 8; -7.) Sir. bin Potok (Vrhovine) — 32;
Kula —' 9. • 2.) Bunić — 16; 3.) Jošani
V u k a Č e v i ć ~ 2 k. Tolić (Ud­ — 1; 4.) Ljubovo (Bunić)
bina). —• 2; 5.) Svračkovo selo
V u k a d i n o v i ć — 49 k.: 1.) (Udbina) — 18; 6.) Udbina
Brlog — 22; 2.) Gradina — 1; 7.)Vrhovine — 8.
(Korenica) — - 6 ; 3.) Kalebo- V u k o b r a d — 1 k. Vrelo (Zr­
vac (Koren.) — 1 ; 4.) Kom- manja); vidi Vukobratović.
polje (Koren.).— 6; 5.) Ko­ V u k o b r a t o v i ć —• 58 k : 1.)
renica — 2; 6.) Mihaljevae Debelo Brdo (Bunić) — 1:
(Koren.) — 1; 7.) Ponor 2.) Grabušić (Korenica) —
(Koren.) — 7; 8.) Segano­ 41 ; 3.) Krbavica (Udbina)
vac (Koren.) — 1; 9.) Vra­ — 1: 4.) Ploča (Lovinac) —
novaca (Koren.) — 1; 10.) 8; 5.) Vrhovine,— 7; 6.)
Vrelo (Koren.) — 1; 11.) vidi Vukobrad.
Vrpile (Koren.) — 1. V u k o d e r — 1 k. Jezerane.
V u k e l i ć '— 226 k.: 1.) Bi- V u k o v i ć — 96 k.: 1.) Brinje
Ijevine [Sv. Juraj) — 2 5 ; — 2 ; 2.) Budak (Lički Osik)
2.) Brušani *— ] : 3 ) Go­ — 4 ; 3.) Debelo Brdo (Bu­
spić — 4: 4.) Kaniža (Go­ nić) — 2 ; 4.) Gospić — 1;
spić) — 1; 5.) Klanac (Pa- 5.) Holjevac selo (Brinje)
zarište) — 4 ; 6.) D. Ko­ — 8; 6.) Jezerane — 6; 7.)
sinj — 69; 7.) Krasno (Sv. Linar selo (Brinje) — 3 ; 8.)
Juraj) — 4 1 ; 8.) Kruščiea Lipice (Jezerane) — 10; 9.)
(Pazarište) — 1 5 ; 9.) Kute- Mali Kut (Jezerane) — 15;
revo (Otočac) —- 3: 10.) Lipe • 10.) Mekinjar (Udbina) —
(Gospić) — 8: 11.) Melnice • 8 ; 11.) Mušaluk (L. Osik)
(Brlog) — 3 ; 12.) Lič. Novi — 2 ; 12.) Podlapac (Udbina)
— • 2 ; 13.) Novoselo Bi- — 1; 13.) Senj — 1; 14.)
lajsko — 1; 14.) Otočac Stajnice (Jezerane) — 3 2 ;
— 1; 15.) Rakovica (Jabla­ 15.) Žuta Lokva (Brinje) — 1.
nac) — 5 : 16.) Senj — 7; V u k o v o j a c — 13 k.: 1.) Do­
17.) Stolac (Sv. Juraj) — 2; ljani (Škare) — 1 ; 2.) Za-
18.) Sv. Juraj — 3 ; 19.) lužnica — 12.
Široka Kula — 2; 20.) Šu- Vuk s a n — 37 k.: 1.) Dabar
mećlca (Otočac) — 1; 21.) (Otočac) — 5 : 2.) Glavace
Volarice (Sv. Juraj) — 26; (Otočac) — 9; 3.) Gospić —
842 R. GRUJIC, f
1; 4.) Meclak — 1 ; 5.) Oto­ Z a l o v i ć — 11 k. L. Osik (Go­
čac— 1; 6.) Poćitelj — 12 ; spić).
7.) Ponore (OtoČ.) — 2] 8.) Z a m b e l l i — 1 k. Medak.
Staro selo (Otočac) — 4 ; 9.) Z a s t a v n i k o v i ć — 1 0 k.: 1.)
Turjanski (Vrhovine) —• 2. Gospić — 1; 2.) Lovinac —
V u kiša — 10 k.: 1.) Brotnja 1; 3.) Široka Kula — 8.
(Srb) — 1; 2.) Dobroselo Z a v i š i ć — 8 k.: 1.) Doljani
(Lapac) — 9: 3.) vidi Vuk- (Lapac) — 1 ; 2.) Kupirovo
šić i Vukušić. (Srb) — 2 ; 3.) D. Lapac —
V u k š i ć — 6 k.: 1.) Karlobag 1; 4.) Mazin — 4.'
•—• 1; 2.) G. Pazarište — 5 ; Z a v o d a — 13 k. Visuć (Ud­
3.) vidi Vukša i Vukušić. bina), t
V u k u š i ć — 79 k.: 1.) Brinje Z b o r i 1 -- 1 k. 0 očac.
.— 1; 2.) Male Brisnice Z d u n i č — 3 2 k.: 1.) Lovinac
(Stinica) — 20; 3.) Jezerane — 14; 2.) Lič. Novi — 6;
— • 1; 4.) Jurkuša (Stinica) 3.) Otočac — 1 : 4.) Žabice
— 8; 5.) G. Klada (Jabla- (Gospić) — 11.
nac) — 14; 6.) Senj — 1 ; Z e c — 10 k.: 1.) Debelo Brdo
7.) D. Stinica — 2; 8.) D. (Bunić) — 4 ; 2.) Pribudić
Švica — 1; 9.) Vlaka (Sti­ (Zrmanja) — 3 ; 3.) Rijeka
nica) — 5; 10.) Vranjak (Ja- (Korenica) — 1; 4-) Srb —
blanac) — 1; l l . j Živi Bu­ 1; 5.) Vrelo (Koren.) — 1;
nari (Stinica) — 25; 12.) 6.) vidi Zečević.
vidi Vukša i Vukšić. Z e č e v i ć — 1 k. Sir. Kula;
V u l e t i ć — 19 k. Kukljic vidi Zec.
(Meclak). Z e l i n k a (Prpić) —• 1 k. Drvi-
V u m i ć — 1 k. Kaniža (Gospić). šica (Karlobag).
V u n j a k — 8 k.: 1.) Debelo Z e l j k o v i ć — 7 k. Dugopolje
Brdo (Bunić) — 4: 2.) Ko- (Srb).
renica — 1; 3.) Kozjan (Bu- Z e 1 ] u v — 2 k. Baduč.
nić) — 2; 4.) Škare (Otočac) Z i m p e r m a n — 1 k. Senj.
— 1.
V u r d e l j a — 23 k.: 1.) BunićZ j a Ča — 4 k. Babin Potok (Vr­
. — 1; 2-)D. Lapac — 3; 3.) hovine) ; vidi Zjačić.
Mogorić — 10; 4.) Švrae- Z j a č i ć — 1 k. Vrhovine; vidi
hovo selo (Udbina) •— 9. Zjača.
V u r š t e r — 1 k. Otočac. Z j a j v u k — 3 k.: 1.) Brlog —
1: 2.) Mekinjar (Udbina)
W i r t h — 1 k. Otočac. — 2.
Z o b e n i c a — 22 k. : 1.) Ora-
Z a g o r a c — 20 k.: 1.) Brezik ovac (Lapac) —• 2 1 ; 2.)
(Med.) — 1 1 ; 2.) Međak — Ostrvica (Gospić) — 1.
6; 3.) PoČitelj — 1; 4.) Вш Z o r i c a — 18 k.: 1.) Budak
dopolje fVrhovine) —• 2. (L. Osik) — 2; 2.) Gospić
Z a k l a n — 24 k.: 1.) Bunić — 2; 3.) Mekinjar (Ud­
— 2; 2.) Krbavica (Udbina) bina) — 9; 4.) Šmiljan —
— 16; 3.) Mogorić — 5; 1; 5.) Švračkovo selo (Udb.)
4.) Salanmnić, (Bunić) — 1. — 4 5 6.) vidi Zoričić.
(71) Р1ЛШЕШКТ RJTBONIK LIÖKOKRBAVSKE ŽUPANIJE. 343

Z o r i č i ć — 9 k.: l.j Lokmer bina) — 4; 3.) Grabušić (Ko­


selo (Brinje) — 6; 2.) Lu- renica) — 1; 4.) Gradina
čani (Brinje) — 3 ; 3.) vidi (Koren.) — 1; 5.) Jasikovac
Zorica. (Koren.) — 9 ; 6.) Krst (Ko­
Z o r i ć — 90 k.: 1.) Bruvno — ren.) — 1; 7.) Korenica —
2; 2.) Kaldrma (Srb) — 8; •— 5 ; 8.) Melinovac (Zavalje)
3.) D: Lapac — 1; 4.) Ma­ — 1; 9.) Mihaljevac (Koren.)
zili — 3 4 ; 5.) 0sreći (Srb) — 2 ; 10.) Oravac (Koren.)
— 22 ; 6.) Ruđopolje (Bru­ — 12; 11.) LiČ. Petrovo selo
v n o ) — 5 ; 1.) Smiljem — — 2; 12.) Rijeka (Koren.)
16; 8.) Toniingaj (Gračac) — 2; 13.) Ruđopolje (Vrho­
— 1; 9.) Vrhovine — 1. vine) — 1; 14.) Visuć (Ud­
Z o r o e — 12 k. Pavlovac (Vre- bina) — 6; 15.) Vrelo (Ko­
bac). ren.) — 1; 16.) Vrpile (Ko­
Z r i n s k i —• 2 k. Senj. ren.) — 5.
Z n b č i ć — 11 k. : 1.) Brlog Ž a l a c —• 15 k.: 1.) Lešće (Oto­
— 5; 2.) Cerje (Lovinac) čac) — 2; 2.) Lnčani (Bri­
— 2 ; 3.) Otočac — 1; 4.) nje) — 2 ; 3.) Prozor (Otoč.)
Poljice (Otoč.J — 2; 5.) — 3 ; 4.) Sinac -(Otoč.) — 8-
Trnovac (Gospić) — 1. Ž a n i ć — 1 k. Lešće (Otočac).
Z u b o v i ć — 18 k,: 1.) Jasiko- Ž a r a k — 9 k. Perušić; vidi
vac (Korenica) — 1; 2.) Ko­ Zarković.
renica — 1; 3.) Oravac (Ko­ Z a r k o v i ć — 1 1 k. :Л.) Stolac
renica) — 1 ; 4.) Rijeka (Ko­ (Sv. Juraj) — 4 ; 2.) Trno­
renica) — 2; 5.) Siikada vac (Gospić) — 7 ; vidi Žarak.
(Gračac) — 2; 6.) Tomingaj Ž e g a r a c — 69 k.: 1.) Gla-
(GraŽac) — 1; 7.) Vrelo vace (Otočac) — 3 1 ; 2.) Go­
(Koren.) — 6 ;' 8.) Vrhovine spić — 2; 3.) Kik (Lovinac)
— 4. — 2 1 ; 4.) Korenica — 1;
Z u d e n i g o — 1 k. Senj. 5.) Ličko Petrovo selo — 1;
6.) Baduč — 9; 7.) Rijeka
Ž a f r a n 4 k. Sinac. (Koren.) •— 1 ; 8.) Vrano-
Ž a g a r — 24 k.: 1.) Barlete( Go­ vača (Koren.) — 3.
spić) — 2; 2.) Brlog — 1; Ž e ž e l j — 9 k.: 1.) Srb.— 5 ;
3.) Bunić —- 1; 4.) Gospić — 2.) Tomingaj (Gračac) — 4.
2; 5.) Kosinj — 2; 6.) Lo­ Ž i g i ć — 105 k.: 1.) Baljevac
vinac — 8; 7.) Otočac — (Zavalje) — 1; 2.) Bjelopo-
2; 8.) Pišać (Udbina) — 3; Ije (Korenica) . — 5; 3.)
9.) Prozor (Otočac) — 2; Dugi Dol (Vrhovine) — 1 0 ;
10.) Senj — 1; 11.) vidi Ža- 4.) Frkašić (Koren.) — 1 1 ;
grović. 5.) Grabušić (Koren.) — 4 ;
Ž a g r o v i ć — 5 k.: 1.) Kute- 6.) Klašnjica (Koren.) — 1;
revo (Otočac) — 1; 2.) Po­ 7.) Korenica — 5 ; 8.) Omo-
ljice (Otoč.) — 2; 3.) Sinac ljac (Koren.) — 2; 9.) Ora­
(Otoč. i — 2 ; 4.) vidi Žagar. vac (Koren.) — 1; 10.) Lič.
Ž a ] a — 5 k. Rebić (Udbina). Petrovo selo — 2 ; 11.) Ponor
Ž a k n l a — 81 k.: 1.) Brlog (Koren.) — 4 ; 12.) Široka
— 28; 2.) Bukovac (Ud­ Kula - 13: 13.) Tule (Ko-
344 R. GMJJIĆ. (72)

renica) — 3 3 ; 14.) Vedašić Z u n i ć — ХЗ k.: 1.) Dnopoljo


(Koren.) — 6; 15.)vVrelo (Ko­ (Lapac) — 1; 2.) D. Lapac
ren.) — 2; 16.) Željava (L. — 2 ; 3.) Orovac (Otočac) •.—
Petrovo selo) — 5. 6; 4.) Staro selo (Otoč.) — 4.
Ž i l j a r — 2 k. Sinac (Otočac). Ž u p a n — 66 k.: 1.) Barlete
Ž i r k o v i ć -=- 34 k.: 1.) Bilaj (Gospić) — 16; 2.) Klanac
— 4 ; 2.) I). Pazariste— (Pazariste) — 19; 3.) Paza­
6; 3.) Skocaj (Zavalje) — riste — 8; 4.) Rebić (Ud­
— 24. • bina — 4 ; 5.) Ribnik —
1 4 ; 6.) Senj — 6 ; 7.) Sv.
Z m i r i ć — 1 k. Brlog . Rok (Lovinac) — 9.
Ž n b r i n i č — 35 k. : 1.) Oto­ Z u p a n č i ć — 1 k. Brinje.
čac — 3 : 2.) Poljice (Oto­ Ž u t i ć — 24 k. : 1.) Bukovac
čac) — 1 ; 3.) Prozor (Oto­ (Perušić) — 4 ; 2.) Gračac
čac) —- 19; 4.) Šumečica — 1; 3.) Šuvaja (Srb) — 2 ;
(Otoč.) — 12. 4.) Štihada (Grač.) — 14;
1
Ž u l j — 1 k. Dubrava (Brlog ). 5. Tomingaj (Grač.) — 3.
Z u m b e r a c — '2 k. Senjska Ž u ž i ć — 6 k. Široka Kula (Go­
Drag-a. spić).
PRILOZI.

i.

Popis izumrlih plemena u gospićkom kotaru, na osnovi topografičkih


naziva toga kotara.

Abdić — Šir. Kula. Brakus •—•• Lički Novi.


Akčić •— Barlete. Branko vić —- Šir. Kula.
Alaga — Pavlovac, Vrebac. Bratluš — Lički Novi.
Antešić •—• Bilaj. Brcalj —^ Ribnik.
Antić — Konjsko (Karlobag). Brikić •— Šir. Kula.
Brnjilović —• Mogorić.
Babunkić •— Ledenik. Bulić -— Ostrvica.
Badlov — Pavlovac. Buljmiz •—• Mogorić.
Bajić -—• Gospić, Mogorić, Raduč. Buraja —• Medak.
Bakalić •— Bužim. Burza •—• Medak, Bilaj.
Bakiš —• Brezik, Kruškovac.
Bakljan —• Gospić, Šir. Kula. Ceklin —• Ostrvica.
Bakrač ••—• Počitelj. Cicvara •—• Pavlovac.
Bala •— Divoselo, Gospić. Crljenko — Brušani.
Balač •—• Lipe. Cvijetić — Šir. Kula.
Balić •— Divoselo, Gospić, Mo­
gorić. Čatlaković •—• Medak.
Baljević —• Brušani. Čavić —• Smiljan.
Barbaric •— Oštarije. Čokeša — Brezik, Kukljic, Medak.
Barić — L. Šugarje. Čokor •—• Lič. Novi.
Batelj •—• Mogorić. Čop •—• Mu šaluk, L. Novi.
Beganić •— Bilaj, Smiljan. Ču ča •—• Medak.
Bidić — Bilaj. Čušak — Šir. Kula.
Bikan — Počitelj.
Bilić — Ribnik. Ćatić •—• Šir. Kula, Oštarije.
Bjelan — Divoselo. Ćelac — Kukljic, Medak.
Boban — Kukljic. Ćorić — Bužim, Vrebac.
Boljevrkić — Mogorić. Ćulibrk -— Mogorić. '
Bomeštrović — Brežik, Mogorić. Ćulina •— Drenovac.
ZBORNIK ZA ЋШ. ŽI¥OT XXII. ЛаА.
346 JR. GRÜJIC, (74)

Dajić — Trnovac. J a č a n —• Lič. Osik.


Daničić —• Luk. Sugar je, Vrebac, J a g r e v — Mogorić.
Dasović —• Lič. Osik. J a k i ć •—• Medak.
Despot —• Sir. Kula. Jakšić — Cesarica, Medak.
Dobrica —• Raduč. Jandrić —• Čitluk.
Dodig — Brezik. Janković —• L. Novi, Trnovac.
Dolina —•• Medak. J a n j a n i n •—• Raduč.
Drača —• Pavlovac. Janjatović •—• Mogorić.
Dralić — Čitluk. Janjilo vi ć '—• Šir. Kula.
Drča —• Gospić, Počitelj. J a s n i ć -—• Mogorić.
Drlja — Medak. Jogunović —• Smiljan.
Dudić •—• Lič. Novi, Počitelj. Jojić —• Divoselo.
Dukić — Šir. Kula, Trnovac. Jokić —• Medak.
Dusić —• Kukljic. Jolić •—• Počitelj, L. Šugarje.
Jošić •— Raduč, Počitelj.
Džamić •—• Divoselo. Jovandić •—' Šir. Kula.
Jovanić •—• Počitelj.
Jovetić •—• Šir. Kula.
Đalić —• Kruškovac, Počitelj. Jukić — Bužim, Ost arije.
Đivić —• Počitelj. Jnrić — Vrebac.
Đotlić —• Cesarica, Trnovac, Smi- Jurišić —• Lič. Osik.
ljan.
Đukić — Mogorić. Kabić — Mogorić.
Đurić — Šir. Kula. , Kajfeš — Mušaluk.
Đurinić —• Počitelj. Kalanj — Bužim, Lič. Novi, P a v
lovac.
Erdega — Divoselo. Karaga —• Počitelj..
Ergač •— Počitelj. Karapandža — Šir. Kula.
Karlić •—• Lipe, Oštarije.
Kasip •—• Šir. Kula.
Gnjatović —• Novoselo Bilajsko. Kašivuk •—''Šir. Kula.
Gobić —• Raduč. Katušić — Trnovac.
Gojić — Mogorić. Keco —• Pavlovac.
Grba — Počitelj. Kedža —• Mogorić. ~
Gredelj •—• Šir. Kula. Kelčev — Šir. Kula.
Grkić —- Mogorić. Kesa •—• Žabice, Lič. Novi.
Grković •—• Vrebac. Keser •— Lič. Osik, Ostrvica,
Grubač •—• Raduč. Mušaluk.
Kevrić —• Divoselo,
Haj din — Mušaluk. Kilić — Šir. Kula, vOštarije.
Hodar —. Šir. Kula. K i t a •—• Medak, Luk. Šugarje.
Hrnjak '—• Počitelj. Klaić —• Raduč.
Hrstić •—• Šir. Kula. Klemen — Trnovac.
Knjića т— Ribnik.
lean •—• Smiljan, . # Kojić — Pavlovac.
Ivičić — Cesarica. , . Korka — Dre novac,
Ivić —• Lič. Novi, , Gospić. '.orkut. — Drenovac.
(75) PLEMENSKI BJEČNIK MÖKÖ-KRBAVSKE ŽUPANIJE. 347-

Košić — Bar lete. Marin — Medak. /


Kosorić —• Lič. Novi. Markićević — Ribnik, Mogorić.
Kostić •—• Cesarica. Maslo var a —• Mušaluk.
Ivo stru iv —•• Li č. No vi. Mataruga —• Šir. Kula. " .
Kotur —• Bilaj. Matovina -^-— Cesarica.
Kovrinić —- Cesarica. Mauk —• Medak, Kruškovac
Krasan —• Vrebac. Mazura ili Macura —-' Divoselo.
Krek —• Brezik, Medak. Medak •—• Cesarica.
Kresina —• Šir. Kula. Medić — Smiljan.
Krivošija 1 •—• Bar lete. Meić -—• Raduč.
Kučko vi ć — Divoselo. Meštrović —• Gospić, Lič. Osik.
Kukavičić -^- Vrebac. Milaković —• Medak.
Kulin -—• Lič. Osik, Šir. Kula, Milić — Kukljic.
Počitelj. Milinčić —• Počitelj.*
Kurtaga —• Smiljan. Miljuš —• Divoselo.
Ivurtić — Šir. Kula. Mišić •— Mogorić.
Kvaić —• Mogorić. Mrdalj — Počitelj.
Mrga —• Ostovica.
Lasić —• Vrebac. Mrkalj —• Počitelj, Raduč.
Lemić —- Barlete, L. Osik. Mrkobrad — Ribnik.
Litić — Sir. Kula. Mrkšić •—• Počitelj.
Lončar -— Šir. Kula, Vrebac, Mršić —• Šir. Kula.
Luben —- Počitelj. Mucajlo — Kruškovac.
Lu čaj a -- Počitelj. Murgi ć — Medak.
Lujić —• Mogorić. Mu r t a — Gospić, Šir. Kula.
Lukčević —• Smiljan. Muvar — Lič. Osik.
Lukić •— Smiljan.
Lukšić — Stanište, Cesarica. Nanić •— Ribnik.
Naša — Šir. Kula.
Ljubičić -— Mogorić. Nevajdić —• Divoselo.
Ljubić —• Brezik, Lič. Osik.
Odžić •—• Smiljan, Vrebac.
Macura (ii. Mazura) •—• Divoselo Ostić —- Pavlovac.
Magdić —- Smiljan. Ostojić —• Šir. Kula.
Makar — Medak. Ošepa —• Šir. Kula.
Makić —• Vrebac.
Maksić —• Šir. Kula. Pali vuk •— Počitelj.
Malešević — Šir. Kula. Papić — Mušaluk.
Malinić —- Mogorić. Paripović — Š. Kula, Luk. Šu-
Marelj —• Šir. Kula. garje, Raduč.
Maretić —- L i č . Novi. Pavić —• Deb. Brdo, Gospić.
iMarga —• Bilaj. Pavletić —• Lič. Osik.
1
U protokolu Uvštenih ostrvičko-barletske parohije od 1802.—•
1820. zabilježen ;e kao k u m mnogima D a j n j a n Krivošija
i z Barleta. •— To će b i t i posljednji predstavnik toga plemena u
•ovom. kotaru.
348 R. GMJJ1Ć, (76)

Pejak •—• Cesarica, Kukljic. Seper, vidi Šeper.


Pelivan — Šir. Kula. Sertić — Lič. Novi.
Peričić —• Šir. Kula. Simatov — Počitelj.
Perić —• Šir. Kula, Ribnik. Skakić — Barlete, Ostrvica.
Perišić —• Lič. Osik. Skerlačić —• Mušaluk.
Perla — Trnovac, Vrebac. Skorupan •—• Cesarica.
Perun •—• Smiljan. Sladović — Konjsko, Čitluk, Mo­
Petaci •—• Trnovac. gorić.
Petrović •—• Smiljan. Slavičić •—• Bilaj.
Pićan •— Ribnik, Žabice. Smaić •—• Ribnik.
Pilar — Brušani. Solak •—• Šir. Kula.
Piuk •—• Vrebac. Solić •—• Šir. Kula.
PHšić •—• Lič. Novi. Spaić — Pa vio vac.
Popadić •—• Medak. Span j a — Drenovac.
Porobić — Medak. Spilčev — Mogorić.
Prelac — Šir. Kula, LiČ. Osik. Srdanović —• Lič. Novi.
Prtljaga —• Šir. Kula. Srdić — Počitelj.
Puhović •—• Mogorić. Stoj ako v — Medak, D r e n o v a c .
Puić —• Drenovac. Stupar — Vrebac, Pavlovac.
Purić •—• Šir. Kula. Sučević — Smiljan.
Putina •—• Šir. Kula.
Puvalo •—• Šir. Kula. Šajić •— Trnovac.
Šandrla — Smiljan.
R a d a n —• Počitelj. Šavor — Mušaluk.
Radišić •—• Raduč. Šebić — Vrebac.
Radovanović'—• Ostrvica, Barlete. Sejatović •—• Mogorić, Ledenik.
Radulović — Cesarica. Šepa —. Ornice, Barlete, Divo­
Raić — Čitluk. selo, Široka Kula.
Ranisavljević —• Raduč. Šeper (i Seper) — Divoselo.
Rastić — Bilaj. Šešelj (i Žeželj) •—• Čitluk.
Rebić — Lič. Osik. Šešić -—• Gospić.
Relja -— Bužim, Kaniža. Šević •—• Trnovac.
Ristić — Medak. Sijan — Divoselo, Vrebac.
Ristivojević -—• Šir. Kula. Šilović — Smiljan.
Rogulja —.. Ribnik, Vrebac. Šir •—• Mušaluk.
Rolčev — Medak, Kukljic. Škorić -—• Drenovac, R a d u č .
Romić — Kruškovac, Bilaj. Šmit —• Ostrvica.
Rončević '— Divoselo. Šnitl •— Divoselo.
Rošić — Šir. Kula, Smiljan. Šnjarić •— Ribnik.
Rudić •— Mogorić. Šola j a — Medak.
Ružić •— Ostari je.. Šopić .— Drenovac, Smiljan, T r ­
novac.
Sa kano v — Kaniža. Špadov — L. Novi.
Salata — Kukljic. Šukić — Divoselo.
Šalje v — Divoselo, Šugarje. Šuljak — Šir. Kula.
S a m a r d ž i j a — Mogorić, Vrebac. Šuntić — Deb. Brdo.
S.ć (Sić) — Šir. Kula. Švoreev —• Divoselo.
(77) PLSMENSKI RJEČNIK MÖKO-KRBATSKE ŽUPANIJE 349

T a b a k •— Počitelj. Vujasinović •— Mogorić.


T a r a t a v a (Trtava) —• Š, Kula. Vujatović -—. Šir. Kula.
T i š t a •—• Kruškovac. Vujčić — Smiljan.
Toljan — Mu šalu k, L. Osik. Vujić —• Počitelj.
Tomić •— Sir. Kula. Vujković — Mogorić, V r e b a c r .
Trga —. Ribnik, Vrebac, Po­ Vukajlovic •—• Šir. Kula.
čitelj . Vukanović —• Ostrvica,,
Trivunović •—• Bilaj, Vrebac. Vukašinović •—• š i r . Kula.
Trola — Drenovac. Vukmirović •—• šir. Kula.
Turković — Sir. Kula. Vukšić •—• Šir. Kula.
Vulić — Ribnik, Smiljan.
Urteš —• Raduč u Velebitu.
Zdjelar •—• Vrebac, Pavlovac.
Vakalo —• Šir. Kula. Zekan —• Šir. Kula, Mogorić.
Vakić •—' Mogorić. Zelenika — Cesarica.
Valić —• Smiljan. Zelić — Bužim, Vrebac.
Vandre — Vrebac. Zenjaja — Čitluk.
Varatović —• Lič. Novi, Barlete. Zimo nj a — Medak.
Varnica •—• Vrebac. Zjalić —• Ostrvica.
1
Vasiljević —• Barlete, Pa vio vac, Zloić — Čitluk.
Velagić —• Medak. Zubović •—• Smiljan.
Vidak — Barlete.
Vidovi ć •—• Šir. Kula. Ždral •—• Lički Novi.
Vilenica —• Barlete. Žeželj, vidi Šešelj.
Vlaić —' Mogorić. Žigarčić —• Lič. Novi.
Vlašić — Lički Novi. Žitić —• Počitelj.
Vor •—• Šir. Kula. Žuljača •—• Šir. Kula.
Vranić —•' Smiljan, Šir. Kula. Žunić •—• Smiljan.
Vrkljan'—''Divoselo. Župić —• Oštarije.
Vrlić -— Brezik. Žutić—-Šir. Kula, Bilaj, Kaniža,
Vučino vi ć —• L. Osik, Ribnik. Lič. Novi.

1
Posljednji predstavnik ovoga plemena pominje se još u
k a t a s t r a l n i m posjedovnim listovima od 1883. g.
II.

Nadimci pojedinih porodica u Lici i Krbavi,

Abini — Stanici (Divoselo). Bekani — Cvjetićani (Srednja


Abramovići — Vidakovići (D. Gora).
Lapac). Be kuti — Hinići (Zalužnica).
Aglići — Oklopdžije (Medak). Beljani — Uzelci (Medak).
Akcije -— Mandarići (Vrebac). Benaci — Potkonjaci (Divoselo).
Arari •— Kljaići (Ploča). Berikteri — Skundrići (Zrmanja)»
Avramci ili Vramčevi — Plećaši Bešići — Momčilovići (D. Ko_
(Divoselo). sinj).
Avramovići — Pribići (Krbavica). Bisagovići — Bogdanovići (Vr­
bo vine) .
Babici — i. Uzelci (Vrebac) ; Bišići, vidi Biškupovići.
2. Rapajići (Krbavica). Biškupovići ili Bi sići — Baste
Babule •>— Vrkljani (Lovinac). (Srednja Gora).
Baćići — Baste (Srednja Gora). Bježi ći — Vučkovići (Mogorić).
Baćini — Hinići (Zalužnica). Bljuteše — Kljaići (Ploča).
Baketići — Vraneši (Smiljan). Bobelji — Pavičići (Lovinac).
Bakrači — i. Vita^i (Počitelj); Bočini — Plećaši (Divoselo).
2. Pavlice (Ploča). Borci — Borkovići (Mogorić).
Bakule — Ćukovi (Zrmanja). Borići — Narančići (Vrebac).
Baleni — i . Vukelići (Lipe) ,; Brašnari — Hinići (Zalužnica).
2. Njegovani (Salamu- Brdari — i . Orlovići ( P l o č a ) ;
nić). 2. Crnokraci (Vrebac).
Balići — Ćurčići (Komić). Brđani — Mrđenovići (Medak).
Balini '.— Mileusnići (D. Lapac). Bricići — Rajčevići (Čitluk).
Banote •— Dukići (Ploča). Brike i Brik±ći — Lemaići (Smi­
Banjci —. Potkonjaci (Divoselo). ljan).
Barabini — Ugarci (Vrebac). Britići i Bricići — Rajčevići (Di­
Baruni ili Paruni — Crnokraci voselo).
(Medak). Brkići — Oklopdžije (Medak).
Basići — Novkovići (Vrebac). Bubici — Opale (D. Lapac).
Bašići — Pribići (Krbavica). Bublići —- Bogunovići (Zrmanja).
Baturde — Obradovići (Divo­ Buići — i. Zagorci (Medak) ;
selo). 2. Uzelci' (Medak).
(79) PLEMENSKI RJEČNIK LIÖKO-KRBAVSKE ŽUPANTJE. 351

Bulini — Obradovići (Divoselo). Demerovići — Baste (Srednja


Buvači — i . Obradovići (Divo­ Gora).
selo) ; Dimlići — Baste (Srednja Gora).
2. Gaići (Ploča). Dmitrešilovići — Milanovići (D.
Bu zdimi i — Ljubojevići (Poči- Lapac).
telj). Docići — Paripovići (D. Kosinj).
Dodigi — Janjetovići (Vlaško
Cagori — Hinići (Zalužnice). Polje-Brlog).
Caklari — Bosići (Komić). Dokonjaci — Potkonjaci (Divo­
Cam ako vi •—• Pejnovići (Vrhov.) selo). •
Cicvare —; Opsenice (Šalamunić). Dolari — Orlovi ći (Ploča).
Cigani — Šimunići (Novoselo Bi- D r a g i ć i — Baste (Srednja Gora).
lajsko). Drajceni — Bobici (Počitelj).
Cimeri — Krajnovići (Čitluk). Drljići — Pavlice (Počitelj).
Cindvuši — Vujnovići (Divoselo). Druži — Basarići (Divoselo).
Cjepanice — Osmokrovići (Zr~ Duriti — Ćormarkovići (Lipovo
manj a). Polje-Kosinj).
Cote — Pavlice (Ploča). Dvogroške — Popovići (Zaluž­
Cotini — Basarići (Divoselo). nica).
Cvolići —• Rajčevići (Smiljan).
C voljeni — Proclanovići (Zrma­ Đukići •—- Petričići (Korenica).
nja). Đurići — Baste (Sred. G(ra).

Eleguzi — Rakići (Šir. Kula).


Čalakanovi — Nikšići (Šir. Kula).
Eregići — Gledići (Lipovo Polje-
Čavčići — i . Krajnovići (Čitluk);
Kosinj).
2. Pejnovići (Smiljan).
Evendići — Erori (Vrho vine).
Čavli ne — Ogrizo vici (Vlaško
Polje-Brlog). Frdekteri — Popovići (Ploča).
Čočići — Vukobratovići (Ploča).
Čogljani — Bogdanom ići (Vrho • Ga gici — Divjaci (D. Lapac).
vine). Gagrići —- Đerići (Korenica).
Čokovi — Dugandžije (Divoselo). Gajčetini i Gajčotini — Vujno­
Čulići — Kneževići (Bunić). vići (Divoselo).
Gajići ->- Pribići (Krbavica).
Ćalani — Varićaci (D. Kosinj). Galame — Bruj ići \Medak).
Ćikići — Plećaši (Divoselo). Galamići •—• Dukići (Ploča).
Ćiva — Nikšići (Šir. Kula). Garići .—- Krajnovići (Čitluk).
Ćuće — Orlovi ći (Ploča). Garini — Lavrnići (Komić).
Ćukci — Ćukovi (Zrmanja). Gatići — Vlaisavljevići(Medak).
Ćulumi Ivančevići (Zalužnica). Gavrani -— Orlići (Korenica).
Curini — Obradovići (Divoselo). Geići — Kuprešani (Medak).
Ćtise i Ktise — Brkići (Zrmanja).. Gizdari — Kneževići (Bunić).
Glavani — Čuturile (Ploča).
Damjanovići — Pribići (Krba- Globaci — Marko vici (Bunić).
vica). Gljivari — Vujnovići (Divoselo).
Dancini —. Plećaši (Divoselo). Gnjili Kumpiri — Obradovići
Dejići —. Popovići (Zalužnica). (Divoselo).
852 R. GRUJIĆ, (80)

Go bici — Paripovići (D. Kosinj). Kneževi — Pribići (Krbavica).


Gpsini — Stanici (Divoselo). Kojići — Pjevači (Čitluk).
Grabovci — Marčetići (Zrmanj a). Kopači — Čuturile (Ploča).
Građani — Oklopdžije (Medak). Korice —• Kraj no vici (Zalužnica).
Grbari •— Kraj no vici (Čitluk). Koštici — Rupčići (Lovinac).
Grubići — Oreškovići (Šir. Kula). Kovači — Bogdanovići (Vrebac).
Gu slice — Hinići (Zalužnica). Kravalji — Krajnovići (Divoselo).
Kreketuše — Kekići (Lipe).
Ilijaši — Ugarkovići (Komić). Krgaći •—• Štulići (Ploča).
Iljtari — Maoduši (Medak). Krkeei —• Obradovići (Divoselo).
Tvanići — Rašete (D. Lapac). Krljaši — Ljubojevići (Počitelj).
Kuburice — r. Uzelci (Zalužnica);
Jajići — Plećaši (Divoselo). j 2. Uzelci (Vrhovine).
Janešići —• Korice (Mogorić). Kuca — Hinići (Zalužnica).
Janjekići —: Man dići (Zrmanja). Kujice — i . Ogrizovići (Vlaško
Jarmine — Pejnovići (Smiljan). Polje);
Jazići — Obrado vici (Divoselo). 2. Vučkovići (Mogorić).
Jelići — Budimiri (Zrmanja). Kukici — Rapajići (Krbavica).
Joj ići — Opačići (D. Lapac). Kuleni — Uzelci (Počitelj).
Jovetići — Rašete (D. Lapac). Kupusine — Budimlije (Ploča).
Ju'govići — Galci (Žabice-Gospić). Kurente — Begovići (Bunić).
Jurići —> Rogići (Počitelj ).~j i Kurtagići — Orlovići (Srednja
Gora).
Kablići — Potkonjaci"(Divoselo). Kuse, vidi Ćuse.
Kaj ići — Stipanovići (Bunić). Kusići — Mandarići (Vrebac).
Kalaiši —. Banjeglavi (Ploča). Kutlače — Đ u ' k i ć i (Ploča).
Kanali — Vukmirovići (Vrho-
vine). LabetiV"|— *|Vrkljani (Lovinac).
Karapandže — Brakuši (Zaluž­ Labusi — Rastići (Bunić).
nica). Lakanovići —-Ćukovi (Zrmanja).
Karđumi —• Vujnovići (Divo­ Lakići — i . Pribići (Krbavica) ;
selo). 2. Rašete (D. Lapac).
Karegići — Orlovići (Ploča). Lasanovi — Šarići (Lovinac.
Kaštari .— Uzelci (Medak). Lazići — i . Baste (Sred. Gora);
Kebići —• Vukobratovići (Ploča). 2. Budimiri (Zrmanja) ;
Kebre — Marčetići (Zrmanja). 3. Lemaići (Smiljan) ;
Keljote — Maljkovići (Ploča). 4. Cvjetićani (Sred. Gora).
Keseri — i . Brakusi (Zalužnica) • Lećetini — Dragosavci (Vrebac).
2. Pribići (Krbavica). Ličine — Bogdanovići (Vrhovine).
Kesice'— Hinići (Bunić). Ligići — Rašete (D. Lapac).
Kič — Janj eto vici (Vlaško Polj e). Likari •— Hinići (Bunić).
Kidži^ći —. Marčetići (Zrmanja). Loše —• Zaklani (Bunić).
Kijač ći —. Maljkovići (Ploča). Lugeri ~ Končari (Vrhovine).
Kike —, Mraovići (Novoselo Bi­ Lulici —- Divjaci (D. Lapac).
la jsko). Lunčići — Stanici (Divoselo).
Kivurići — Traživuci (D. Lapac).
Kizići —i Pavičići (Lovinac). Mjalje — Marčetići (Zrmanja).
(81) PLEMENSKI RJEČNIK MÖKO-KRBAVSKE ŽUPANIJU. 353

Mačci — Počuče (Divoselo). • Paripine — Počuče (Divoselo)


Mačkilji — Počuče (Divoselo). Paruni, vidi Baruni.
Madžari — Ivkovići (Vrhovine). Pagatlije — Đukići (Sred. Gora).
Madžori — Budimiri (Zrmanja). Patrići — Oklopdžije (Medak).
Mage — Ćalići (Ploča). Paželji •— Počuče (Divoselo).
Maići — Dragosavci (Vrebac). Pečeni — Rajčevići (Divoselo).
Majori — Janjetovići (Vlaško Pecani — Sunajci (Vrebac).
Polje). Pegrije — Bogdanovići (Vrho­
Malješi — Maoduši (Medak). vine).
Mandići — Pjevači (Čitluk). Pejašinovići — Budimiri (Zr­
Manojlići — Rašete (D. Lapac). manja).
'Marjanovići — Varićaci (Kore- Pekići — i. Oreškovići (Š. Kula) ;
nica). 2. Maoduši (Medak).
Markelići — Vitasi (Počitelj). Perici — i . Nikšići (Šir. Kula) ;
Marko vici —- Pjevači (Čitluk). 2. Vujnovići (Divoselo).
Mašteline — Jerkovići (Divoselo) • Pero nje — Vuksani (Počitelj).
Matulani — Stranjine (Medak)... Petkovići — Radakovići (Mogo-
Maže — i . Kalemberi (Korenica) ; rić).
2. Nikšići (Šir. Kula). Pešići — Rašete (D. Lapac).
Medici — Baste (Sred. Gora). Pišnjaci — Brakusi (Zalužnica).
Mele — Ivančevići (Zalužn 4 ca). Pjevci — Pjevači (Čitluk).
Mezani — Ivančevići (Zalužnica). Plašivuci .— Lavrnići (Komić).
Mikići — Oreškovići (Šir. Kula). Piemenitaši ili Šapanđrke —
Miladitiovići — i . Lukići (Zr­ Oklopdžije (Medak).
manja) ; Poljari — i . Bjegovići (Divoselo);
2. Marčetići (Zrmanja). 2. Dragosavci (Vrebac).
Milanci —. Vlajisavljevići (Kr- Popovići • — i . Počuče (Divoselo).
bavica). 2. Rapajići (Krbavica).
Milankovići —• Mirići (Krbavica). Potkraj ci — Baste i Cvjetićani
Milanovići •— Baste (Srednja (Sred. Gora).
Gora).
Potočari — Narančići (Vrebac).
Mlinari — Ljuštine (Medak).
Prancezi .— Borčići (Novoselo
Mrežici — Vitasi (Počitelj).
Bilajsko).
Mrvci — Miščevići (Lipovo Polje-
Kosinj). Praščići — Serdari (Smilj-an).
Musići — Jerkovići (Divoselo). Prdavci — Kneževići (Bunić).
Musi je — Drakulići (Korenica), Prdi je — Nikšići (Šir. Kula).
Prodici — Baste (Sred. Gora).
Nenići •— Rašete (D. Lapac). Projile —. Bogunovići (Zrmanja).
Prtikuje — Levnjaići i Srdići
Oblačine — Sr dići (Vrhovine). (Vrhovine).
Oclari — Oreškovići (Šir. Kula). Pruješi —• Uzelci (Medak).
Opale — R u k a v i n e (Vlaško Polje) Pućani — Rastići (Bunić).
Puje — Opačići (Komić).
Pakeši — Kuprešani (Medak). Pujsete — Rastići (Bunić).
Paketi — Plećaši (Divoselo). Puljizi — Rajčevići (Čitluk).
Pantaši — Oreškovići (Šir. Kula). Pusani — Plećaši (Divoselo).
3-54 R. GRUJIÖ, (88)

Pustinjaci — Lemaići (Smiljan). Skenclže — Kneževići (Bunić).


P u t r i d -—Arambašići (Vrhovine). Skute — i. Bobici (Počitelj);
2. Stanici (Divoselo).
.Rabate — Čuturile (Ploča). Stanišići — Rapajići (Krbavica).
Racki — Rajčevići (Divoselo). Stevinovići — Orlovići (Srednja
Račići •—• Uzelci (Vrhovine). Gora).
Radi sići — i.Ugarkovići (Komić). Stolići — Kokotovići (Lipovo
2. Korice (Mogorić). Polje-Kosinj).
Radovančevići — Rapajići (Kr­ Stošlj evići — Stoj isavlj evići (Zr­
bavica). manja).
Rakači — Njegovani (Počitelj). Strunići •— Bjegovići (Divoselo).
Rakići — Blitve (Medak). Sumići — Rajčevići (Čitluk).
Rašete — Jelovci (Vrhovine). Surani — Oreškovići (Šir. Kula).
Repari — Orio vici i Trkulje pod
Kikom za Žirom.
Rege — Erege (Lipe). Samendulje — Hinići (Zalužnica).
Rgalovići — Škarići (Lipovo Sapandrke, vidi Plemenitaši.
Polje) Šare — Popovići (Zalužnica).
Ristići — Oklcpdžije (Medak). Šaše i Šašići — Bogići (Smiljan).
Rodici — Panjkovići (Krbavica- Šavrići — Rašete (D. Lapac).
Kosinj. Šege — Breke (Zrmanja).
Rogonje — Mraovići (Novoselo- Ševići — Bižići (Krbavica).
Bilajsko). Ševrcani — Nikšići (Šir. Kula).
Rokanovi i Rokići — Janjetovići Šipile — Rukavine (Vlaško Polje).
(Vlaško Polje.) Šišaci — Konj evići (Medak).
Rokići — i. Osn okroj evići (Zr­ Škere i Škerići •— Oreškovići
manja) ; (Šir. Kula).
2. vidi Rokanovi. Školani — Rukavine (Vlaško
Rošići.—• Pejnovići (Smiljan). Polje).
Rucalji — Plećaši (Divoselo).
Šmanići — Rašete (D. Lapac).
RukaČari — Orlovići (Ploča).
Šojmani — Kljaići (Ploča).
Sole i Šolići — Oreškovići (Šir.
Sajići — Popovići (Zalužnica).
Salaci — Vlaisavljevići (Bunić). Kula).
Sanaderi — Rađeno vici (Donji Šotlajice •—Ljubojevići (Počitelj).
Lapac). Šovići — Rašete (D. Lapac).
Savići — Vujnovići (Divoselo). Šprlje i Šprljići — Nikšići (Šir.
Savušilovići — Rašete (D. Lapac). Kula).
Senkići — Rukavine (Vlaško Štrolići — Sekulići (Ribnik).
Polje). Šunjite — Orlići (Korenica).
Seperi — Hinići (Zalužnica). Sulći — Pavičići (Lovinac).
Serkani — Stankovići (Bunić). Šunjkaši —> Sreli ći (Vrhovine).
Sikirice — Stanici (Divoselo). Šurekcije — Došeni (Počitelj).
Sirižije — Mraovići (Novoselo- Šusteri — Jerkovići (Divcselo).
Bilajsko). Šušnjići — Žegarci (Ploča).
Sivice — Starčevi ći (Prljevo, Šušpeti — Bogunovići (Zrmanja).
Zrmanja). Švabići —• Oreškovići (Šir. Kula).
(83) PLEMENSKI RJEČNIK LIČKO-KRBAVSKE ŽUPANIJE. 35t»

Tanasići — Raclakovići (Srednja Vržine —• Obradovići (Divoselo).


Gora). Vucibatine — Levnjaići (Vrho-
Tancmajstori — Jerkovići (Divo- vine).
selo). Vuciguzi — Travice (Medak).
Tapšile — Tijani (Pribudić-Zr- Vučićevići — Vrkljani (Lovinac).
manj a). Vugići — Kraj no vici (Čitluk).
Todišići — Pjevači (Čitluk). Vugonje — Marčetići (Zrmanja)..
Tokići — Ivančevići (Počitelj). Vujasi — Baste (Srednja Gora).
Torbadžije — Adžije (Lipe). Vujičići—• Orlovi ći (Srednja Gora).
Trabakule — Ćukovi (Ruvišta- Vujići — Korice (Mogorić).
Zrmanja). Vukelje •— Vukelići (Lipe).
Trbušani — Banjeglavi (Mogor ć). Vukovi — Mraovići (Novoselo
Trtelje — Marčetići (Zrmanja). Bilajsko).
Trtice — i.Obradovići (Divoselo);
2. Marčetići (Zrmanja). Zaklančani — Grko vici (Sred.
Tuke — Basići (Počitelj). Gora).
Zaklani — Vujnovići (Divoselo).
Uljezi — Momčiloviči (Komić). Zapoljčani — Vuletići (Medak).
Zarići — Mileusnići (D. Lapac).
Vajderovići — Vladetići (D. La Zavišići — Laskovići (Počitelj).
pac). Zekandići — Opačići (D. L a p a c ) .
Vakalovi — Nikšići (Šir. Kula). . Zelenturi — Mileusnići (D. La­
Vargani — Hinići (Zalužnica). pac).
Vele — Bjegovi ći (Divoselo). Zelići — Rašete (D. Lapac).
Vidovići — Obradovići (D. La- Zlojutri — Ćurčići (Komić).
P a c)- Zobenice — Opsenice (Sala­
Vinderovići — Rašete (D. Lapac). mu ni Ć) .
Vlaići — Janjoševići (Zrmanja). Zrile — Jarići (Zrmanja).
Vojkovići — Krpani (Lipe). Zvonari — Bj ego vici (Divoselo) tt
Vorovi — Potkonjaci (Počitelj).
Vramčevi, vidi Avramci. Žutci — Rajčevići (Smiljan).
Vranješi — Pavlice (Komić). Žutije — Kljaići (Ploča).
Vrkovići — Marijančevići (Bunić).
III.
šk a krsna imena, augmentativi, diminutivi i hipokoristici u Lici
i Krbavi.

Aćim, Aćo, Aćurda, Adžo (Joa- Ćeća, Ćepa, Ćevo (Stjepan).


kim). Cika, Ćikan, Ćiro (Ćirilo, Kiril).
Aco, Aleksa (Aleksandar).
Adalbert.
Adam, Adamac. Daćo (Danilo).
Alo j z. D a d a n (David).
Andrija, Andro (vidi . Jandrija). Đaka, Dakica, D a k c . •
A n t a , Ante, Anton. Damjan, Damjanda, Damjandža,
Ariša, Arse, Arseni] a. Damjanica.
August, Augustin. Dancel, Dancin, Dane, Danega,
Aurel. Danela, Danes, Danilega, Da­
Avrani,Avramac,Avramdža,Avre. nilo, Daniša, Danja, Danjaga,
Dašo, Dašan.
Bare, Bariša, Bartol. David, Davidac, Davidžalo, Da-
videsa.
Bikan. »
Blagan, Blagoj e, Blaškan, Blaž, Devac.
Blažić. Dinko.
Boban. Dmica, Dmicija, Dmitar, Dmi-
Bocan. t r a c , Dmitrak, Dmitrelija, Dmi-
Bogać. \ trešilo, Dmitrić (vidi Mitar).
Bogdan, Bogde. Dobre..
Bogoje, Bogoljub. Dragan, Dragić, Dragija, Dra-
Bojan. giša, Drago, Dragomir, Drago-
Bolfe. sav, Dragoslav, Dragutin, Đ r a -
Boškan, Boško, Božica, Božina, ja, Draže.
Bozo, Božurda, Božurica, Bo- Duda, Dujac, Düjeina, Dujo,
žnrina. Dušan.
Bracan, Braco.
Branislav, Branko. Đerkan.
Bude, Budislav, Budiša, Bujica, Đerosim.
Bujo. . Đoko, Đuđa, Đuđuško, Đujan,
• Dujo, Đukan, Dukanac, Đ u k a n -
Cvijo da, Dukica, Dura, Durađ, Đu
Cvjetko. ran, Durđešilo, Đurđijan, Đtir-
(85) PLEMENSKI RJEČNIK LIÖKO-KRBAVSKE ŽUPANIJE. 351

dina, Đurina, Đuro, Đtrrok, Đu-, Jankela, Jankelja, J a n k e t a , J a n -


rota Đusa, Duša. kić, Jankina, J a n k o .
Jerkan, Jerko.
Eftenija (Jeftimije). Jocan, Jocina, Joco, J o d ž a n , Joi-
Eugen. na, Joja, Jojak, Jojan, J o j -
čina, Jojo, Jokan, Jole, Jolica,
Fabo, Fabijan. Jopa, Jopica ; vidi J o v a n .
Ferde, Ferdo. Josica, Josina, Josif, Josip, Joso,,
Filip, vidi Pilip i Viiip. Jošo.
Frane, Franjica, Franjo ; vidi Jovan, Jovanac, Jovančić, J o -
Vrane. vakica, Jovanda, Jovaš, J o -
velja, Joveta, Jovetilj, Jovica„
Gabre, Gabreš, Gabrešilo, Ga- Jović, Jovija, Jovika, Joviš*
brica. Joviša (Joso), Jovišica, Jovo,,
Gajan, Gajica, Gajo, Gajša, Gaj- Jovulj.
šica. Joža.
Gašpar. J u k a , Jukan, J u k e t a , Juketaš-,.
Gavran. Juko, Jukša (Đukan).
Gavre, Gavrilo, Gavro. Julio.
Geco, Gejo, Genčina, Geno, Ge- J u r a , J u r a j , J u r a t , Jurcik, Jure,.
šan (Gedeon). Jurela, Jurenda, Jurgelica^
Gigo, Gišo, Gligo, Gligorija, Gli- Jurica, Jurilo, Juriša, J u r k a n ^
šenda, Glišica, Glišo. Jursan, Jušo ; vidi Đuro.
Gnjaco, Gnjaja, Gnjajo, Gnjale,
Gnjate, Gnatija (Ignatija). Karle, Karlina, K a r l o .
Gojko. Kazimir.
Golub. Kebo (Stevan).
Grgo. Koča, Kojan, Kojčina,Kojo, Kole*
Grujo. Košta, Kostadin.
Gustav, Guste. Kuzman, Kuzmanac, K u z m a nčić

Ića, lean, Ico. Lakan, Lak as, Laketa, L a k o .


Ikan. Lazar, Lazica, Lazo, Lazurda..
Ilac, Ilica, Ilibaš, Ilija, Ilijaš, Lekica, Leko (Aleksandar).
Ilijašina, Ilijetina. Leontije.
Is a, Isačić, Isačina, Isak, Isan, Leopold ; vidi Polde.
I s o , Isajilo, Isica. Lesa, Lešo (Aleksandar).
I v a k i n , I v a n , I v a n d a , Ivančić, Lojze, Loj zo.
I v a n k o , Ive, I v i ć . Lovre.
Luća, Lućeta ; vidi L u k a .
Jačan, Jarenda, Jaco. Luđan, Ludo, Ludžo ; vidi Luka..
Jakim. Lujan, Lujin, Lujo.
J a k o v , Jakovac, J a k u b , J a k u - Luka, Lukan, Lukain, Luketa,.
džum, J a k š a n . Lukica, Lukić, Lukina.
Jandrac, Jandraš, Jandre, Jan-
drica, J a n d r i j a ; vidi Andrija. Ljuban, Ljubo, Ljubomir„
.{358 .JR. GRUJIO. (86)

Maćo ; vidi. Marko. Naum.


Maja ; .vidi Maksim. Neđeljko, Neđo.
M a k a ; vidi Marko. Nika, Nikan, Nikica, Niko, Ni­
.Makse, Makseta, Maksica, Mak kola, Nikolac, Nikolaus, Niko-
sim, Maksimac. leta, Nikoletina, Nikolica, Ni­
Maleta. ko ljaš, Nikša, Nikšić.
Mane, Maniša, Manojlo. Nina, Nino.
Markač, Markan, Markela, Mar" Noće, Novak, Novko.
kelja, Mar kiča, Markić, Markij .«.>
Markina, Marko, Markus, Mar- Obrad, Obrajko.
kusija. Ostoja.
Martin.
Maso. Pacan, Pacul.
Matak, Matan, Mate, Matečko, Paja, Pajkan, Pajko, Pajo, Pa-
Mateša, Matijaš, Mato. još, Pajota, Pajus, Pajusina,
Mejan, Mele, Melentija. Pajuš.
Mican, Micera, Mico, Mića, Mican, P a lkan.
Mićko, Mićo, Mićurda ; vidi Pane, P a n t e , Pantelija.
Milan. Pava, Pavao, Pave, Pavle, Pa-
Miha, Mihajlo, Miho, Mihovil. vlak, Pavleš, Pavlić, Pavlina,
•Mijalj, Mijat, Mijatina, Mijet, Pavliša, Pavo.
Mijo, Mijuk, Mijun, Mijuš. Pecij a, Pečo, Pecan, Pećo, Pe-
Mikajlo, Mikeca, Miketa, Mikez, dija ; vidi Petar.
Mikezan, Miko, Mikula. Pejan, Pejčilo, Pejo.
Milača, Miladin, Milak, Milaka, Pekan, Peko, Pekula.
Milan, Milanko, Milčin, Mile, Pepe, Pepo, Pepina.
Milega, Mileš, Mileša, Mileta, Pera, Peracija, Peran, Pere, Pe-
Miletaš. rica, Perija, Perin, Perina, Pero,
Perusina.
Milić, Milin, Milina, Milindža,
Peškan, Pešo, Pešuii.
Miliša, Milivoj, Milivojac, Mil- Petar, Petraja, Petrak, P e t r a n a ,
• kan, Milo, Miloje, Milorad. Petrelija, Petrica, Petrić, Pe-
Miloš, Milošina, Milota. trija, Petrina, Petrusija.
Milovan. Pilac, Pile, Pilip, Pilipac, Fili­
Miltasija. pina ; vidi Filip i Vilip.
Milurda. • Pilj, Pilja, Piljuš.
Milutim.. Pipa, Pipe, Pipo.
Mil j an. Polde.
Mima, Mimica. Premuž.
Proko.
Mio.
Mirko.
Raban.
Mišajko, Miso, Miško, Mišovan. R a d a n , Rade, Radivoj, Rado,
M'rt&jk (Mile), Mitulj;vidi D m i t a r . Radoča, Radojica, Radovan,
Mladen, Mlado. Radula, Radusilo.
JVIoco, Mojo, Mojsija, Mojsilo Rafailo, Rafo.
(87) PLEMENSKI RJEČNIK LICKO-KRBAVSKE ŽUPANIJE.

Kajko. Tejan, Tejo, Tešo.


Raka, Rako. Timo, Timotija.
Rankan, R a n k o . Toćko, Toćo.
Ristan, Riste, Risto. Todan, Tode, Todela, Todelić,
Rode, Rodo. Todić, Todiša, Todor, Todorac,
Roko. Todorin, Todorina.
Roso (Uroš). Todosica, Todosija (Teodosija).
Rude, Rudolf. Tola, Tole, Toljan.
Toma, Tomacan, Tomaža.
Samac, Samoj lo. Tome, Tometina, Tomica, To-
Saćan, Salkan, Sakan ; vidi miša,' Tomo, Tomu šilo, To-
Sava. nrnrda.
Sava, Savakan, Savasija, Sa- Tosija.
,;
vetina, Savica, Savota. Toša, Tošan, Tošo.
Sićan, Sićo ; vidi Simeon. Trifun, Triša, Triva, Trivun, Tri-
Siman, Simat, Sirnica, Simieko, vundža, Trivimica.
Sinlo, Simeun, Simurda. ' ] Tuna (Antun).
Slavko.
:
Soj an. ' Uroši; vidi Roso.
Spas, Spase, Spasenija.
Srđ, Srđa, Srđan. Vaćuga, Vajo, Vajun ; vidi
Staniša, S t a n k o . Vasilj.
Stećko, Stefan, Stelja, Stevajilo, Vale, Valent (Valentinus)«
Stevan, Stevanac, Stevančić, Var at.
Stevandža, Stevelja, Stever, Vasilj, Vasica, Vasina, Vaso, Va-
Stevica, Stević, Stevilo, Stevko, surcla.
Stevo, S'tevul. Veljkacija, Veljko, Veljo.
.Stipe, Stjepan ; vidi Šćepo. Vence, Vencl.
Stoj an, Stojanac, Stojančić, Sto- Vičan, Vicko.
janda, Stole, Stolić. Vid, Vidas, Vide.
Svetislav. Vinko, Vince.
Svetozar. Vjekoslav.
Snno, Sunajko. Vlade, Vladisav, Vladislav.
Vojko, <Vojo.
Šaul. Vrane, Vranja ; vidi Frane.
Šćepo, Šćevan, Šćevo. Vučen.
Š i n e , Šimera, Šimkan, Šimun. Vujas, Vujkan, Vujkas, Vujica,
Špiro (Spiridon). Vujo.
Štecan, Štecko (Stevan). Vuk, Vukan.
Šule. Vukašin.
Vuksan. ••:.
Taco.
Zekan.
Tade, Tadija.
Zvonimir, Zvonko. . '.
Tauač, Tanasica, Tanasija, Tane,
Tasa, Taso. Žarko. ' •'>- • i;! '
Ženska krsna imena, augmentativi, điminutivi i hipokoristicl u Lici
I Krbavi.

Ađela. D m i t r a , Dmitrica.
Agata. Dobrila.
Aleksandrina. Doka (Eudoksija).
Amalija. Dosta, Dostana.
Ana, Anka, Ane. Draga, Dragica, Draginja.
Anđa, Anđelica, Anđelija, An- Drago jla.
đelijesa, Angela. Duma.
Anica, Aničeka, Anika, Ančuka.
Anuša. Duja.
Anta, Antona, Antonija, Antuša, Duka, Dukela, Đulija, Đurđija.
Area. Đeša (Anđelija).

Barbara, Bara, Bare, Barica, Evdoksija.


Beba. E v a , Evica.
Bika, Bikica.
Boca, Bocu na. Fanika.
Boga, Bogdana. Filka.
Boja, Bojana. Franca, France, Francika,
Franjka.
Borka.
Bota„ Georgija,-
Božica, Božana, Bogičeka. Grosa.
Čila, Cilika. Hedviga.
Čina (Simeuna), Crnka. Hermina.
Cuja, Ćuka, Ciika. Ika, Ikica.
Cvijeta, Cvita. Ilinka, l i k a .
I v a , I v a k a , Ivana,Ivanica,Ivanka,
Damjana, Damjanka. I van ja, "Ivanjica, Ivka. !
Danica, Danuka." \
Darinka. Jaga.
Delija (Anđelija). Janja, Janjeta, Janjica, Janjuška,
Desa, Besanka. Jaša.
Deva, Devica, Devka, Devuša. Jeca, Jeckeša, Jeja, Jeka, Jekača,
Dica. Jekeša, Jekica, J e k u r a .
• im PLEMENSKI KJRČNIK LI&KO-KUBAVSKE ŽUPANIJE. 361

Jela, Jele, Jelena. Matilda.


Jelesava, Jeleška, Jelica, Jelina, Maza.
Jelka. Mela.
Jerka. Mema.
Jeva. Mica, Mićura, Midžanija.
Ježina (Jeka). Mika, Miketa, Mikuria.
Joha na. Milčeka, Milčika, Milcuka.
Joka, Jokača, Joketina, Jokica. Mileva.
Josipa, Josipka. Milijana.
Jovana, J o \ a n k a , Joveška,Jovka.
Milica, Miličeka, Milika.
Juli] ana, Julika, J u l k a , Milija.'
Milka.
Kaj a, Kajača, Kajica. Milosava.
Karolina. Miljana.
K a t a , Kate, Katica, Katurica. Mima.
Keka (Jelena). Mirija, Miroslava-,
Koka (Soka, Marta i dr.).
Krista. Nadežda.
Kruna. Naka.
Ksenija. Nana. •
Naranča.
Laj a. Naša.
L a t a , Latihka. Neda, Neđeljka.
Lenka (Jelena). Nikoljašica
Lika (Angelina).
Luča, Luce, Lucija, Lucijana, Olga
Lučka. Ora, Orka.
Ludmila.
Ludviga. Pa jaca (Pava).
Luja, Liija. Pantalina.
Paulina.
Ljuba, Ljubica. Pava, Pavica, Paviša.
Ljeposava. Pejavila,
Pepa, Pepica, Pepika.
Maca, Macika, Maca, Majana, Pera, Peraca, Pereša, Pereška,
(Marija). Perica, Perina.
Märida, Mända, Mandica (Magda­ Pdrka, P i r k a .
lena) . Petka.
Manja, Mara, Mare. Petra.
Marga, Margareta. Pola, Poldina.
Marica, Marija, Marijana, Ma­
ri j a n k a . Rana.
Marijetina Reza, Rezika.
Marta, Martekača, Martuža. Masa, Ristana.
Mašina, Mašuka. Roja, Rozalija, Roža, Roška.
Mata, Matija. Ruža, Ruže, Ružica, Ružika.
ZBORNIK ZA HAR. ŽIVOT Х Х Ш . 6.
362 it. GRUJJĆ, (90).

Saja, Šaka, Sara, Sarika, Sarka, Tekla.


Sarojka^ Tera, Tereza, Terezija, Terka,
Saru na. To dor a.
Sava, Savica, Savka, Savoja, Tomica, Tomka.
Savojka, Savuka, Savu na-, Sa- Tona, Tonica, Tonka (Antonij a)'.
vurača-. Triva, Trivka, Trivunka,,
Seja, Seka. Trnjina.
Sema (Simeona).
Se ni ja (Ksenija). Urša.
Šiba, Sibeška.
Suva. Vaka, Vaja, Vajka, • Vasiliča, Va~
Sirnica. silija, Vata.
Slava, Slavica. Vera, Verona.
Smilja, Smiljana, Smiljanka. Vica, Vicija.
Sofija, Soja, Sojana, Sojka, Soka, Vida, Vidosava.
Sokica, Sovija. Vika.
Sretenija. Vjekoslava.
Štaka (Anastasija). Vranka.
Stamena. Vuka, Vukosava.
Stana, Stanekača, Staneta, Sta­
nica, Stankaja. Zeja, Zeka.
Stasija, Staska (Anastasija). Zlata.
Stefica, Stevanija, Stevka. Zora, Zorka.
Stoj a, Stojanka.
Suja.
Žefa (Stefanija).
Žofa (Sofija).
Taca (Tadijana). Žuža (Julijana).
V.

Lični nadimci i ruga lice u Lici i Krbavi.

-Amelica, Apel Bosne. Gađo, Gaga, Gagrica, Gavran*


Gegica, Girin, Gobeša, Gogić,
Golopinac, Grda, Gubičko,
ЗЗаја, Balaja, Baran, Beban,
Gvera.
Bećar, Bećo, Benjga, Blejalo,
Blitvan, Bojur (Bozo), Boljta,
Bran, Brkonja, Brjoljan, Bru- Jaja, Jare,. Juca, Jopac.
der, Bubinka, Bulin, Bum,
Bundaš, Bura. Kamadžija, Kariga, Kažela, Ke-
gljen, Kekljen, Keljota, Ke-
njalo, Keža, Kile, Kiljota, Ko­
Caklarica, Car, Ceran, Cican, Cr­
basica, Kraljević Marko, Kra-
nja, Cukelin.
njica, Krcija, Krgeljavica, Kri­
va, Krivovilica, Krljaš, Krljo,
Ćakota, Čalakan, Čančin, Čekura, Krnjeta, Krpitur, Kuburica,
Čoglan, Čovo. Kulaš, Kuso.

Ćampa, Ćampe, Ćantim, Ćelo, Labalica, Laćan, Laćman, Lam-


Cika, Ćiša, Ćokan, Ćoko, Ćurt, pača, Lasov, Laura, Ledeni,
Ćutan. Lević, Lipuška, Lisman, Lon-
čina.
Dacilj, Dikonj a, Divokoza,Dođan,
Ljeljin, Ljudo, Ljupina.
Drljan, Drobo, Durela.

Mackan, Macota, Magarčina, Ma­


Džale, Džalova, Džepar. čak, Mamed, Mazalica, Ma-
džarina Filip, Malj uga, Medo,
Đan-Bran, Đemo Brđanin. Micibrk, Migalica, Miler, Mi-
sir, 'Modre, Mraz, Mrkeljica,
Mudrac, Mujo, Munjasilo, Mu-
i Eravica, Eleguz. nj era, Musa, Muselirn.

Fendija, Fica, Forverc. Njocko.


364 K. GEUJIÖ. (9¾)

Oblačina, Odža, Oglodanica. Šjuva, Škecota, Škeja, Škeran,


! Skica, Škrbo, Šmitljika, Šo-
Pajas, Palasija, Paćketa, Pa- goba, Sole, Šošo, Špacan, Špi­
pan, Pelčevka, Perij anka, Pi- ka, Štreca, Šucija, Šugo, Šu-
jor, Pinjalo, Pladnjina, Prca, jica, Sukan, Šule, Šumija, Šun-
Prdišaka, Prle, Pućan, Puđa, keta, Šunjketa, Šunjkaš* Šu-v
Pujseta, Pulduks, Pule, Pu- san, Šušika, Šveljčan.
Ijiz, P u t a l j .
Tackalo, Tavrlinka, Trabakula,.
Tresalo, Trlazga, Truća, Tuta,
Radecki (Rade), Rampe, Ra- Tutka.
sparanka, Ražov, Relja, Resa,
Rešte, Rica, Rilac, Rilj, Riljo, Vageža, Vajvar, Vardec, Varica,
Rimljanin, Rodija, Rucalj. Veljbabac, Viganj a, Vilaš, Vi-
ljavica, Vrca, Vrgaš, Vrpo-
Šamota, Sepet, Sironja, Srbin, ljica.
Štrelonja, Stopeša, Stoponja,
Štrikan, Stučak, Surac. Žele, Zelentur, Zmaj, . Zorza,.
Zuba, Zuban, Zuca, Zuzla,.
Šalajko, Šalakan, Šale, Šanta- Zvika, Zvirota.
,vac, Šare, Šarov, Šaša, Šebo,
Šepić, Šepo, Šestan, Šiler, Si­ Žila, Žiža, Žožuka, Žuja, Žu-
lica, Šiljeg, Šiljko, Šironja, jan, Žutac, Žutan.