Sie sind auf Seite 1von 11

FOURTH PERIODICAL TEST IN ENGLISH IV

Name: ______________________________________________________ Score:_______


A. Choose the correct word in the parentheses to compete each sentence.
_______________ 1. (Come, Go) with me and I will help you.
_______________ 2. Does your father (come, go) to the office?
_______________ 3. Mother won’t (come, go) with him.
_______________ 4. Let’s (come, go) upstairs and clean our room.
_______________ 5. I will (come, go) to the bakery.
_______________ 6. Where did you (come, go)
_______________ 7. (Come, Go) to the garden and pick some ripe tomatoes for me.
_______________ 8. Will you (bring, take) this glass of milk to your brother?
_______________ 9. Father will (bring, take) us to the zoo.
_______________ 10. Mother will (bring, take) some sandwiches for our snacks.
_______________ 11. Please, (bring, take) this note to Miss Reyes.
_______________ 12. Josie will (bring, take) some flowers for our new vase.
_______________ 13. Did you (bring, take) your assignment notebook?
_______________ 14. We (help, helps) make our community stay clean.
_______________ 15. Jay (pick, picks) up aluminum and plastic cans.
_______________ 16. She (put, puts) them in the garbage can.
_______________ 17. Eddie (bring, brings) the bottles back to the store.
_______________ 18. The children (throw, throws) their litter in containers or garbage cans.
_______________ 19. They (plant, plants) beautiful flowers.
_______________ 20. You (cover, covers) the trash can.
_______________ 21. Nina’s paragraph is (more, most) interesting than Liza’s paragraph.
_______________ 22. Leila is (popular, more popular)
_______________ 23. The rose is (more, most) beautiful than the sunflower.
_______________ 24. Among the flowers in the garden, the orchids are the (more, most)
beautiful.
_______________ 25. The plastic bag is the (less, least) expensive of all the bags.
_______________ 26. The yellow dress is (less, least) expensive than the blue one.
_______________ 27. The white dress is the (less, least) expensive among the three dresses.
_______________ 28. Marie is the (most, more) helpful girl in the class.
_______________ 39. Flory is (more, most) intelligent than Judy.
_______________ 30. Danilo is a (more courteous, courteous) boy.
_______________ 31. The mango seedling is planted (among, between) the avocado and star apple.
_______________ 32. The butterfly is flying (from, on) flower to flower.
_______________ 33. The old man is resting (above, under) a tree.
_______________ 34. My aunt will arrive early (in, on) the morning.
_______________ 35. The visitors will arrive (in, on) Monday.
B.
1. I go to church on Sunday.
2. I left the house at six o’clock.
3. Joy arrived yesterday.
4. Cora will go to Laguna with her mother.
5. I ran outside to meet my friends.
6. The girls played in the yard.
7. She will leave tomorrow.
8. She have to clean the space in the corridor very well.
C. Underline the complete subject once and underline the complete predicate twice.
9. The eagle has very strong wings.
10. Crows can fly for hours.
11. My kite got caught in a tree.
12. The garden is in the backyard.
13. Joanna pulls out many weeds.
14. The flowers have a wonderful smell.
15. Carrots grow under the ground.
IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT SA HEKASI IV

Pangalan: ______________________________________________ Marka ______

Sabihin kung ang pangungusap ay Tama o Mali.


___________1. Ang kultura ay paraan ng pamumuhay ng mga tao na nagpasalin-salin sa iba’t ibang
henerasyon.
___________2. Sinasabing ang sinaunang taong nanirahan sa Pilipinas ay nakatira sa mga puno.
___________3. Nakarating sa kapuluan ng Pilipinas ang mga hayop dahil sa lakas ng alon ng dagat.
___________4. Pilipinas na ang tawag sa ating lupain bago pa dumating ang mga dayuhan sa bansa.
___________5. Ang paghahanap ng Spice Island ang tanging sadya ng mga Español nang magawi sila
sa ating kapuluan.
___________6. Ang mga labi ng mga sinaunang taong nanirahan sa bansa ay natagpuan sa mga
kweba.
___________7. Ang mga panahanan noong sinaunang panahon ay karaniwang matatagpuan sa
malapit sa ilog at dagat.
___________8. Namuhay nang pagala-gala ang mga Negrito dahil sa paghahanap ng pagkain.
___________9. Ang paggawa ng mga payong at paputok ay natutuhan ng mga Pilipino sa mga
Hapones.
___________10. Si Miguel Lopez de Legazpi ang nagbigay ng pangalang Felipinas sa ating bansa.
___________11. Nailipat ang pamamahala ng Pilipinas sa mga Amerikano sa pamamagitan ng
Kasunduan sa Paris.
___________12. Ang mga Español ang bumomba sa Pearl Harbor sa Hawaii.
___________13. Pangingisda at pagsasaka ang pangunahing gawain ng mga sinaunang Pilipino.
___________14. Ang alamat at mga bugtong ay bahagi ng ating pamanang kultura.
Punan ng tamang sagot ang bawat patlang.
___________15. Ang sistema ng pamamahala ng mga sinaunang Pilipino .
___________16. Ang unang Pilipino na tumanggging pasako sa mga dayuhan.
___________17. Ang taong lumilibot sa buong pamayanan upang ipaalam ang bagong batas na
ipapatupad.
___________18. Ang mga labi at buto ng mga taong itinuring na sinaunang Pilipino ay nahukay sa
kuwebang ito.
___________19. Ang mga Espanyol ay unang dumaong sa Pilipinas noong _____.
___________20. Ang uri ng pamahalaang itinatag ng mga Arabe upang mapadali ang pagpapalaganap
ng Islam.
___________21. Paaralan ng mga sinaunang Pilipino.
___________22. Ang pagluluto ng pansit, siopao, at lumpia ay mula sa mga ____.
___________23. Ang pinuno ng Bohol na nakipagsanduguan kay Miguel Lopez de Legazpi.
___________24. Relihiyong ipinakilala ng mga Amerikano sa mga Pilipino.

Bilugan ang titik ng tamang sagot.


1. Ang isang halimbawa ng kulturang di – material ay ang _________.
a. Kasuotan b. pagkain c. edukasyon d. tirahan
2. Ang krus na itinayo ni Magellan sa Cebu ay tanda ng ______.
a. Pagtatagumpay ng mga dayuhan
b. Pagsuko ng karapatan ng mga Pilipino
c. Pagkakaibigan ng mga Pilipino at Espanyol.
d. Pakikipaglaban ng mga Pilipino
3. Ang mga demokratikong paraan ng pamamahala ay natutuhan ngm ga Pilipino sa mga _____
a. Tsino b. Hapones c. Espanyol d. Amerikano
4. Maituturing na pinakamagandang impluwensiya ng mga Espanyol ang _______.
a. Sistema ng demokratikong pamamahala
b. Sistema ng edukasyong pampubliko
c. Sistema ng trasnportasyon at komunkasyon
d. kristiyanismo
5. Ang kultura ng bansa ay yumayaman dahil sa _______.
a. Pakikipag- ugnayan nito sa ibang bansa
b. Pangungutang nito sa ibang bansa
c. Pakikipaglaban nila sa ibang bansa
d. Pagtataboy nito sa maga dayuhan
6. Ang unang misa sa Pilipinas ay idinaos sa _________.
a. Bohol b. Samar c. Homonhon d. Limasawa
7. Antropologong nagsulong ng teroyang iisang pangkat lamang ng tao ang mga Pilipino,
Malay, Indones at iba pang pangkat sa Timog- Silangang Asya ay si _______.
a. H. Otley Beyer b. F. Landa Jocano c. William Henry Scott d. Gregorio Zaide
8. Ang tawag sa disenyoing Arabe na natutuhan ngm ga Pilipino ay _______.
a. Tatu b. mosaic c. sarimanok d. arabesque
9. Ang kalusugan ng mga mamamayan ay pinabuti ng mga Amerikano sa pamamagitan ng
________.
a. Pagpapatayo ng mga paaralan c. pagpapabago sa sistema ng edukasyon
b. Pagpapatayo ng mga ospital d. pagpapalawak ng programa sa pabahay
10. Kung ang pagiging isang mabuting Kristiyano ang binigyang – diin ng edukasyong itinatag
ng mga Espanyol, itinuro naman ng mga Amerikano ang pagiging ___________.
a. Matatag na buhay c. matulungin sa kapwa
b. Masipag sa pag- aaral d. mabuting mamamayan
IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT SA FILIPINO IV

Pangalan: ______________________________________________ Marka ______

Panuto: Basahin ang sdalita sa Hanay A. Hanapin sa Hanay B ang kasingkahulugan


nito. Isulat sa sagutang papel ang titik ng tamang sagot
Hanay A Hanay B

1. Uliran a. Linya
2. Taludtod b. Pagdiriwang
3. Tanggapan c. Parnagal
4. Sitwasyon d. Pangyayari
5. Sagupaan e. Labanan
6. Saklolo f. Gamut
7. Selebrasyon g. Tulong
8. Payo h. Huwaran
9. Panlunas i. Opisina
10. Nagkamit j. nakuha

Pagsunod- sunurin ang mga salita sa alpabeto


1. Maalinsangan manlulupig mapanganib mapakla mapurol

2. Layunin lalawigan lampas lampay lalaki

3. Asawa aalis andito alalay aswang

Basahin ang mga salita sa kahon. Pagkatapos, pangkatin ang bawat salita sa alinmang kategorya.

Isda manok keso munggo kanin


Patatas bayabas mansanas tinapay karne
Mani spaghetti gatas kamote saging
Oatmeal itlog asukal petchay kalamansi

PROTEIN CARBOHYDRATES CALCIUM


1. 1. 1.
2. 2. 2.
3. 3. 3.
4. 4. 4.
5. 5. 5.
FOURTH PERIODICAL TEST IN SCIENCE AND HEALTH IV

Name: _______________________________________________________Score:_______
1. Which of the following would you do when an eclipse occur?
a. View it with your naked eyes c. Run to your mother and cry
b. Hide under the house d. View it with a protective eye cover
2. What do you call the path of the earth around the sun?
a. Avenue b. lane c. road d. orbit
3. If it takes the earth 24 hours to complete one rotation, how many rotations doers it makes on
one week?
a. 168 b. 365 ¼ c. 7 d. 30
4. How many days are there in one leap year?
a. 366 ¼ b. 366 c. 365 ¼ d. 355
5. How many complete revolutions does the earth make in 10 years?
a. 5 b. 10 c. 15 d. 20
6. The earth turns on orbit around the sun. what is this movement called?
a. Revolution b. rotation c. spinning d. turning
7. Which of the following tells how hot or cold a body is?
a. Pressure b. heat c. humidity d. temperature
8. How long does it take the earth to complete a turn around its axis?
a. 365 ¼ days b. 30 days c. 168 hours d. 24 hours
9. What are clouds made of?
a. Cotton balls b. eater vapor in the air c. masses of air d. droplets of water
10. Why do plants grow best in topsoil?
a. Topsoil is sandy c. topsoil contains humus
b. Topsoil is black d. topsoil contains water

Wind fog saturated humidity temperature


Air pressure weather barometer anemometer Atmosphere

____________________1. Use to measure temperature


____________________2. A cloud that forms near the ground
____________________3. The amount of vapor in the air
____________________4. The hotness and coldness of the body
____________________5. Does not change In shape
____________________6. Use for determining wind direction
____________________7. Turing of the earth around the sun
____________________8. It is the phase when the whole side of the moon facing the earth is lighted.
____________________9. It is a natural phenomenon caused by the positions of the earth and moons ads
they revolve around the sun.
____________________10. It occurs during a new moon while a lunar eclipse occurs during full moon.
Enumeration:
A. What are the kinds of clouds
1.
2.
3.
4.
B. What are the weather conditions
1.
2.
3.
4.

C. Name the phases of the moon


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
D. Preventing soil erosion
1.
2.
3.
4.
FOURTH PERIODICAL TEST IN MATH 4

Name: _______________________________________________________Score:_______

Rewrite each amount using the pesos sign P.


_______1. One hundred fifty pesos
_______2. Fifty pesos and fifty centavos
_______3. Six pesos and 10 centavos
_______4. One thousand pesos
_______5. Ninety seven pesos and eighty centavos
Answer the following.
Point parallel lines line segment line segments
Intersecting line perpendicular angle congruent Perimeter
____________________1. Is a fixed location in space.
____________________2. Is a part of a line that has 2 endpoints
____________________3. A line form square corners.
____________________4. Lines that does not meet
____________________5. Line that cross each other at a single point
____________________6. Line segment with same lengths.
____________________7. A set of points that goes on and on in opposite direction.
____________________8. Is part of a line which has one endpoint
____________________9. Is formed by 2 rays with common endpoint.
____________________10. It measure less than 90 degrees.
____________________11. Angle measures less than 90 degrees.
____________________12. Angles measures more than 90 degrees but less than 180 degrees.
____________________13. Is a closed plane figures made up of line segments and angles.
____________________14. Is a set of points equidistant from a given point called the center.
____________________15. Is a distance around the polygon.
Study the illustration and name the kinds of angle.
B
A C

D F

E
1. ABC
2. ABD
3. DBF
4. DBC
5. EBF
6. ABF
Give the perimeter of the following.
1. 8m
4m
2.
7m

3.
5m 5m
7m 7m

5m

Write the missing number on your paper.


1. 21 days ________ weeks
2. 6 decades ________ years
3. 48 months _______ years
4. 6 years ______ months
5. 5 hours _______ minutes
6. 52 weeks _______ months
7. 5 centuries _____ __years
8. 3 days _______ hours
9. 11 hours _______ minutes
10. 5 minutes ______ seconds