Sie sind auf Seite 1von 373

/ l, -~/ :,. I.

7
I /

DVIJESTOGODlkNJICA_

OSLOBODJENJA SLAVONIJE.
unnei
"

PlO ,:

SPOME~ICI0 SLAVONlJIU

xvn. YIJEKU
-

",
J1.DALA

(1L\40-1702).

S 1{(1"1(:)- -_

TADE S:111(~lKLA,

lilA

SV1JE't

JUGOSLAVENSKA

AIUDB1lIJA

ZN,\NOSTI

I UllJETNO~rL

U ZAGREBU 1891
r S A ,K
D J '1 N I C' K ET

I S K A R J;;,

U klljizari jogoslavenske akademije (knjiiari ~skare) 0 Zagrebn

Diouicke

jzdaje jugoslavenskaakademija mogu se dobiti knjige,koje umjetnosti, koje izlaze njezinom pomocu i kojesu nanosU presle u njezinu svojinu:
A.

KnJille, koje bdaje akademl.ja:


1. Zbornlc.1 (knj. 1-17.!):

r.

I. Ba.dI.Dlo.l.weo.ke akRdemlJe .pano." I nmjetno.'" (kDj.l-l(6): - kDjige I. dO. LIX. i i.xxx, svlm.a trim!!. razredima zlI.j.ed.o .. . .i~ke. Ci.e.. Il' k.n.i'. D ..... I-XIX, IIvakoj 1 fro 26 D~. Knj. XX. do LIX. .8vakoj 1 fro 60 nil. Kn_j. LXXX. 2 for. - Filologi~ko.hi&toriU:oga i filo6ofi6ko.juridi~koga. raareda. Knj. LX., LXII., LXIll., LXV., LXVII, LXVIII., LXX, LXXI., LXXm) LXXrV., LXXVI., LXXVII., LXXIX .. LXXXI., LXXXII., LXXXIV~. LXXXV., LXKXVl., , LXXXIX, XO£., XOIll .. XQIV., XOVI., XOVn., xovm, XCIX., o, 01., cn., om. i av. (I-XXXIu') Ciena po 1 for. 50 nve. - Maf:ematj~ko·prirodo8IovlloglI. razreda .. Kuj. LXI., LXIV., :LXVI., LXIX., LXXII., LXXV., LXXVm LXXXIll.., XOII., XOV DIV. I en..I-XlI). ( Cleua Bvakoj kll,.jizi I fro 60 nvt. Svako] avezci 75 ovi;. - BoAkovicsv. Knjiga LXXX VIl. , LXXXVUI -. xc. Cieoa. 4 fo)r. 50 nove. , It .StarJ pt..et ""'w.&skt (knj... 1-18). - Knj. L .Pje.lme M. Marulica.. U Za.grebu 1869. Ciena 2 fro a. "1'. .~ II. Pjesme SUka. Men~~tica Vlll.hovi6a. i Gjore Dr!iCa. 1870. Ciena 2 fro " lIL j IV. Pjesme Ma.vra. Vetra.nlCa Cav~lc&. 1871. i 1872. Clena m. knj. 2 fr., knj. IV. 2 for. 50. .. V. i'jesme Nikola Dimitrovica i Nikole Na~e~kovjca. 1878. Ciella 2u. " VI. Pjesme PII~ra. Hektoruviea i Haaibala Luelea, 1874. Ciena 2 " VII. Djela Marina Dr!ica. 1875. Ciella 3 for. " VIII. Pjesme Nik. Naljeskoviea, A, Cubrauovica, M. Pelegrioovh':a i S. Mi~cticll. Bobaljevica i Jegjupke llOZOllOI!. pjeso.ikai. 1876. Cieoa I for. 70 ove. " IX. Djela Ivana Fr. GunduliCa... IB77. Cieua 5 for. X. Djela Frana Lukarevics Burlne. 1878. Cienl!. 2 fro 00 nc. Xl. Pjesme Miba. Bunica Babulinova, Mar()ja i Ora.eija Ma!ibradi6a i M.arina BIHl'ilicll.. 1880. Cieua 1 for. 80 DC. n Xl!., i XlV. Djela Gjoua Gjor.a Palmllti6a.. 1882., 1688. i 1884. Cieua kuj, XII. S for. XlII. 3 for. 60 llvi;.. XIV. 2 for. XV. Djela Antuna Gledeviea .. 1886. Oiaua :I for. ". XVI. Djela Petra Zoranioo, AutUM SII8IUa. i S&vk,a Gllceti6a. Bell' devisevica.. 1888. Ojena. 2 for. 50 I:Iovo. II XVII. Djola Jurj& Barakovica, 1889. Oiana 3 for. " XVIII. Pjesni raslika Dinka Ranine 1891. GieDo, 2 for. 50 ne. 8. Sturine. Knj. J-XXlIJ 1869-1690. Ciena I. kujiz.i I for. 25 n.c. Kuj. VII., X" XKL, XXII. j KX[U .. PQ 2 for., ostalim po 1 tor. 60 nQve. .4, .• IUonUlUeutfi speetp.utla. bll!ltoriQw ·!!ilfiVO.rum meddlon.llum.
I I D

u.

xm ..

Rnj. I - V.,. IX xrt., xvn., XXI. J868. 1870. 1872. 1874. 1875.1878. 1882. 1886. 1890. Lisune 0 cdnoaaiih ismedju julliloga Siavenstva i. D •. tatke republike. Ciens I.• IL, III. i IX. po 8 fr., IV. i XXI. po 4 fr .. XIL. po 2 fro 50 n~., XVII. knj.2 fro Kllj. VI., VIIL, Xl., 1876., 1877., t880. Commiasicnes et relatlonea uetae. TQ.Ill. I. II. JD. Ciena VI. i Xl.knj, 2 for. VlU .. kDj.. 2 fro 50 Kllj. Vll. 1877. Documenta historiae chroatieas periodum 8.otiqu9.m .. strantia. Ciena 6 for. Knj. X. XIII. Monullleota ragusiue. Tom. I. at IT.. J882. eienA 21)0 nv~. Knj xm. 8 tor.
j

(Kaj. 1-21):

OPERA ACADEMIAE SCIENTIARUM ET ARTIUM SLAVORUM MERIDIONALIUM.

DJELA
JUGOSLAVENSKE AKADEMIJE

ZNANOSTI I UM,TETNOSTI.

KNJIGA XI.

11.

mo.

U ZAGREBU
Tl8AK D10NICKE T1SKARK

1891.

DVIJESTOGOI)I8NJICA

OSLOBODJENJA SLAVONIJE.
DRUGI DIO:

SPOMENICI 0 SLAVONIJI U XVII. VIJEKU


(1640-1702).

SKUPIO

TADE eMICIKLAS,
PRAVI CLAN JUG08LAVBN8KE AKADEMIJE.

IZDALA

NA

8VI.JBT

JU60SLA YENSKA :\KALIEMIJA

ZNANOSTI I UMJETNOSTJ.

U prilogu karta Slavonije

u vrijell~ poiarevaCkoga mira.

U ZAGREBU
U K..'IIJIZAIU Jt:GO.sL. AKADE.IJII (KNJI~ARA DIONICKE TI8KARR)

1891.

1Lt-r;-I).//.j
Harvard
Archiba.: U
C~~,;;e

Lib,ary
D
I

l',

j'

October

LJ J ·.l ::' ,1':1. 01, l:",:_;.• ,

PREDGOVOR.
Kada IDI je akademija povjerila, da u slavu dvijestogodisnjiee oslobodjenja Siavonije radnju izradim, znao sam, da 0 samom ratu necu moci mnogo nova reci. ~jetio sam se odrnah, kako nam je tamna Slavonija 11 tursko doha, kako ne ima nikakovih spomenika. Da u til tamu usmognem donesti njesto svjetla, prodjoh gotovo svu Siavoniju od Iloka do Pozege god. 1889. Zaliboze ne nadjoh iz 17. vijeka niti jednoga listiea. Tekar od poeetka 18. poeimlju biljeske po samostanima u ohliku starih anala, 1\ od poloviee vijeka idu i redovita akta u munieipijama. Uvjerio sam se, de svatko u Slavoniji zeli znati 0 toj tamnoj dobi, ali da nitko ne zna nists. 0\'0 me je JOB jace pobudilo, da trasim, Podjoh 11 Bee i potrazib najprije u tajnom arkivu i ogledah spomenike koncem 17. vijeka, ne nadjoh gotovo nista. Predjoh zatim u arkiv ratnoga ministarstva i nadjoh tek njeka ratna izvjesea, od kojih evo donosim Dtmewaldovo. Badava sam trasio izvjestaje nasega ban a Nikole Erdeda. 'I'omu se nije niti cuditi, kada se uzrne da arkiv ratnoga ministarstva upravo za veliki rat oslobodjenju Ugarske i Slavonije imade za najznatnije zgode tek prepise iz arkiva II Karlsruhe. Napokon prodjoh u c. k. komorski arkiv, sada arkiv zajednickoga ministarstva finaneija. Komora je upravljala cijelom Slavonijom osim krajine. Ovdje nadjoh popise od god. 1697-1702. malo ne eijele kornorske Siavonije, i to sve u originalu, te ih ovdje priohcujem. Godine 1697. izdala je komora naputak, kako se ima popisivati, Pitanju su ustanovljena, zato evo svi popisi izlaze jednolieni. Svi ovi popisi bili su tek kao prilog relaeiji grofa Caraffe, koji je imao komori prikazati vrijednost novo osvojene zemlje i njezine prihode. Nije bila namjera komisarima opisati zemlju, vee samo snagu njezinu gospodarsku, da se vidi, po sto hi se mogla prodati. Vjerno se je ispitalo, kakova su podavanja bila pod Turcima, da se onda tako i nadalje pobire. Vjerno se pitalo, sjec~ju Ii se ljudi njekadanjega krscanskoga gospodara samo zato, da se dohije temelj, da ove zcmlje mogu pripasti samo carsku kornoru. Nasi popisi imadu zapisane glave obitelji po imenee, a njihovu ozenjenu bracu iii sinove tek po broju. Zatim dolazi za svaku zadrugu koliko ima

VI
zemlje, blagu i koliko i kakova rodi iila. vocu VIna..Ta nisam stsmpao ovoga detalja, vee samo "sunllIlU" za sva sela. Za buduce ispitatelje neee biti niti ovaj potanji opis izgubljen, jer sam polozio rukopis u klljiini.~u nase akademije pod naslovom : "Slavonija koneem 17. vijcka". '1'.1.0 Sl,' hudo time bavio lllll:j Cp ono, sto sam ja nalazio, du HU hrojevi 0 hlagu: zitku, vinu velikim dijelom nepouzdani, da se je pred komisijom 1ll110~J'Q toga zatajivalo. Pored svega toga naci ce se u ovim spomenicima za kulturnu sliku Slavonije poslije izgona Turaka vise materijala nego li u svim spomenicima, sto ib ima za ovu tada dosta pustu zemlju u na~ill1 nrkivima, Kako rekoh sve su ovo originalni opisi. Badava sam trazio opiss Viro~ vitice, Nasiee i Yukovara a i Djakova. Tek u prievodu hiskupa B:>k.ica mogao sam podati popis Diakovstine i to po priepisu H nailoj akaderuiji. koji je dosta los. Kada se po originalu stampa, onda .ie naravno potrebne onako stampati, kako nalazis, Muogo puta je jedan te isti isvjestitelj j edno te isto imp na dva i na tri naeina pisao. On je pisao po svojeui njemaekom uhu, a ima i i;eski izvjestitelj, koji opet po svoju cuje i pi e Uitatelj naei ce imena ispravljena u "Indexu", gdje je po karti gene.ralnogu stopa i po rjeenicima svako ime ispravljeno .. a u zaporci naznaeenc, kako dolazi u spomenicima iii na karti, U ~index" nisu dospjela "nominll incolarunr'. To jf' prvozato, sto j{> transkripcija mnogo puta nemoguca , jer ne ima upravo nikakvih pomagnla. Da sam i dohio reeimo pomoci iz statisti-koga ureda, opet je toliko rodors izumrlo, It ovdje su t.ako krivo napisani, da hi tude jedva bilo moguee ustanoviti pravo ime i prezime. Da sam hio sretniji, pa da snrn stigao popise sve ukupne Slavonije, bio hi st' podvrgao i tornu trudu, Mazda (:e poslije meue biti tkogod sretniji, a i ja lle(:11 prestajati prolazeei po arkivima zagledati za spomenicima Slavonije, Filolozi i etnolozi ns<"ire II imenima krstniru i ohitelji prekrasna gradiva. Mlloga i prernnoga imena {-isto narodna danas sasvim zaboravljena drie se osobito kod pravoslsrnih, Mllog-a prezirnena kazuju nam, odakle se je tko u vrijeme popisa doselio. Ako i jeste izvjestitelj Nijemae zlo biljezio, opel. se mogu razabrati II samim imenima na pr. Valpovstine, da sn ondje sjedili kajkavei i II tursko doba. Neka mi se ne smute i'~itatelji ovih spomenika bez rasloga, zato . pominjern ovdje da na?i izvjestitelji redovito gOYOf(~.da su prije Turaka bili ovuda gospooari "Hung-ari" iii nantiqlli Hungari", Ovo so It sumim spamenicima tumaei, kada s(' veli n Hungari id est g-allri", a drugi put veli He saruo gauri. Komorski ('inovniri pitali su tadanje pueane, da im kazu, tko iru je bio krscanski gospodar. Oni gotovo nikada ne znadu niti se ne sjecaju da \.Ii euli bili od svojih starih, samo znadu kazati, da su 'l'urci nHungare'" 011

VIr
ovuda haeili. Tko se sjeti mohamedanskih narodnih pjesama 17. vijelm, gdje se biju Turei i krscani, a krscane katolike redovito nazivlju ~Mn.diari", taj ce odmah znati, da ondasnji ljudi stoje sasvim na stanoviStu vjerske, a ne kakve narodne razdiobe, Ovi nantiqui Hungari" to su jednostavno gospoda nkrManska vjere katolieke", kako nam protumaeise oni u nasim spomenieima, koji rekose : nHungari id est gauri". Ne treba dokazivati, da Turei pogrdno krscane ngjauri iIi kauri" nazivlju. Tko ce i pomisliti, da bi se krscani sami ovim stramotnim imenom nazivali 't Na~i krscani kazase samo tursku oznaku po vjeri. Ne stoji u nasim spomenicima naroeito reeeno, ali se ne bojimo reci, da su pueani odgovarsjuci na pitanja 0 dobi prije Turaka jamaeno kazivali: tako su Turci kazivali. Nasemu djelu pridana je nkarta Slavonije u vrijeme pozarevaekoga mira". Ovu sam kartu nasao u nMappen-Archivu c. k. ratnoga ministarstva". 1m3 tamo jedna za koju godinu starija karta bez naznaka gospostina, Ja sam odabrao za tisak ovu po mojern mnijenju mladju, ali vjernu na vlus kopiju upravo radi naznake rnedja gospostina. Ova karta ne ima s gledista kartografskoga puno vrijednosti, nije graduirana, tokovi potoka i rijeka . pogresni su, gore su slabo naznacene itd. Karta je ova izasla stamporu 1720. i posveeena grofu Khevenhulleru, a stampaua je i g. 1745. sa svima pogreskama. Za nas je zanimiva s gledista topografijskoga. Istina mnoga su mjesta pogresno pisana, ali citatelj naci <ie ih ispravljena u nIndexu" u koliko su se do danas uzdrzala. Tek ovorn kartom dobivamo sliku eijele Slavonije, jer nam ona harem topografijski prikazuje i one krajeve, kojili ne ima u nasim popisima, Duznost mi je zahvaliti se upraviteljima i ;'inovnicima e, k. a r k i v a h e ek i h f i n a n cij a l n o g a i ratnoga m i n is t a r s t v a, koji su me najprijaznije pomagali. Osohito Sl' zahvaljujem momu prljateiju R ado s I a v II Lop a sir II. koji ini je upravo bratinski prusio svoje prepise i njeke izvornike. Hvala i lIlOlllll mladomu prijatelju Mil a Il uSe n 0 i. koji mi .it> kod kon-kture i "indexlI" pomagao. F Zu g r e b u line ~2. jula 1891.

T. ~.

1. 1640. maja 10. U Iurbetu kod Sigeta.


Pop Fab/ali Yidoe izv;"eSGlv'Bbi~kllp" zag"l backomu, Bel1eilikft~ Vi'1lkovi6/t o pf)hodl~ stome " ime biskupolJo U Vaskl' I1V. Mat·tina i p"ipovijeda IIBpolje, koje e« mu ee dogodUe O!t 'I'm·aka.
tissime !

DJustrissime

se reverendissime

praesul, domine domine patrone elemsn-

Sabo Bala~ i Vinceti6Mikula iz VaSke sent Martina akmeta sa sada Va~ega. gospoewn, list koteroga ste mi po ni pissli, jesta rot dala, Koteri list proeatavsi nc voljo i zspoved v, g. odisal sam u Va~kD s. Martina i pohodil . sam one krMenjke i nihova duhovns pastira. Dude so se hila skupila i vse ostale sel bralja. krMelliei i i.z sent Brlobase 3postata jedan koteri je negda. frater bil redasvetogs Fersnea i sedam let je mesu sluzil imenom fra Filip, a sada ozenivsise deeu imai u sent Brlobssu osmim slovenssirn selora po kalvinaki nacin sluzi, as slo i navraca, a od vsake vera katolicfllleke i odvrsda, Tako ravno cini i Georgius Petrovid n VaSko. s, :Martina, koteri je imenem Iieeutiatus eatholieus, re autem totns Calvinists, Me~e De, slnzi ale sle c.ini, zakaj ljudi koteri hi bili dobri katolici po k~Ivinski nal'iin ispoveda ~ kruh~":J i pnceMuje i ostal~ s8cram~ntome koten se sameh popov dostoje adrolOlstruJ6,a Ill!. to od ruednoga biskups blagoslove ni Iicentise nema, Diti sa izpoveda: sedsm let ima, kak se De izpovedal. Sabo Bala§ i Mikula Vincetie (kako ste mi u listu pisali) taka su pred v. g.govorili, da su VaSka sent Martineani i S ostalemi nil. okolo selmi IrrMenici stare vere katolicanske, dobro bi bilo gospodine drsgi, do. bi to .istina ~il3. latina je d~ po starom kaleud~riomu . ~o!zic i vuzem dds kako I Vlabl, ale kada po .§ltokomu sveto. dobri katoliei po naredbe svete rnatere eirkvs posf poste i svetke svete, onda oni mrse i poslujo, orjo, kopsjo etc. a ima i dosts, koteri ni petka ni sobote De posts. V sa to na stran ostavivSi, da su oni pravi krMenici stars vere katolitl3.nske, De bi se po kalvinski naein spovadsli ni falatorn kruha price~Cali. Sa.bo Balas on je pravi htolik j dobri krMenilr, on se po kalvinski nacin ne spovedn, ni ne pril'le1j(\~J ~i poeta ue mrsi, ta~o ~iro. ah m:i~l.i.,.. ll.. so,. i os.tali vsi ova kovi, m d kakov je I OD. Bog vsemogn.cl S jednem morm med nih doso.stk.om takovu iskru duho. s.vetog.a J.·.e.samu se..r.co. vrg.o.l i poslav]]" dasu.-. pri mese koters i~ se ?d .soo Jet (kako an. mi on! sami poye.daH) v V~llka sept Martina DIe sluzlla I na prodelltvu skoro VSl saplakall 1 podvezali so mt se, da se nigdark drugome nego koteri bode prave rimske i katolieanske vere pravo posveden popspovedati nete. I nihov prodikator Georgius Petrovic jest mi se podvezsl i rekal, da [Ieee Dig-ar vece ouakoliiuiti, kak je do seh dob einil, ah gospedine milostivi nie mu kai verovati, ar quod nova testa ,~apit inveteratenon enpit, On nigdar nie bil dohar i Boga bojee, nego vazdar
SPO.M 0 Sl.A V •

2 seandalesua piauiea i ssadtivicn, s krMenici nigdar lepo ni veselo od dobra se ue degovara, nego s 'I'urci dan i nod prepia i s uimi SB brati, I S krMalliki sa svadjuje i psejs, toga ujegovoga takoroga posla radi rsem It je omrazil, i od teh dab, kad sam ja joMe pred IMelikom pri nih bil, meso k nernu j~lj Oil prede~tvo Va~ka s Mo.rtiull.Di, ni deee nisu S Dim kntili. uego 80 deeo kalviuskomu predlkatoru na krst noslli i taka au mn rekli, da uko ga kll.kvA. nevolja od I'urak ill odkud drugud med nimi naide, da gil. nebtu ui~im poruoei ni za ujega rei'li pregovoriti, Zsto mili gospodine provtdete i sa liubas bosiu one siromahe 11 dusnorun poslu na ostavet.P, i providite irn jeduoga begolju bne liceJ\tiatu~a, krterl bi ausi a ue trboba sluzil. Petrovie uie all. bi no. koje dobra, uego bolje na zlo d~ i u1creoe radi, Andrea!; licentiatus catholieua jest ovo po koterem bljem v. g. ruojsirornask! list, njega sam nagovaral i prosil, da hi on med nih (Jtilal. on IJi debar btl i nigdar, odkad je U onuzemljo dahl, ined kr~().;Jniei niedoe 8mntl~e nie ucinil, ni zle pelda od sebe liudem Ilia dal, s Turci hko Petrovic nle sa p:Ljdll.~il) piaD~uval, ni se ie bratil, nego (kakti) ad svetoga tamiane vrng jest od nih betal i kl'scanike nil. vsuko dobro jest oporaina:l i naullal i dobra im peldo daval, Prosim v. g. za ljubav "Botjo ob t(lm bod ate, . ds onogs 11olJl'lII Boga bojecega i posieutl lieBlJtiatu~a u VaSn s, l\1artin postavite na to gil. nagovarajte j snsm da /lorc prvo v. g. De«O mene poslu~ati i nn valiu re~ Loce msd ne bludue oVC(J otiLi i s pom06om Bozjom lIore j opitoruiti : od Bogs. milogo. vij!ik Imjam hnj~Pte prieti i oa ovom i nil. drugom sveto, Petrovicu odpustete po koj gorier nll~iD, ar 'warn, da nigdar uede onds ni drugde do bar biti, ne ClotH'a, ciniti. Sent Barlobuski apostate i on mi se dobrem obeca., ala mu nemorem veru~ati er je aevernik neveru U~iDil Bogu i svetom Erancisku notrpete g& gde je vezda vu sent Barlobssu, iztirajte go. neverniks Bo~jega, mo~ ~ lahko listor, ako hoeete, neka smutnje ne ~il1l mod oveami Boijemi.n&pri~ kdraDski, vnogo onde ljudi jest, koteri bi dobri krMeniki bili da rUIP nie med nimi, To ako neiuihl, ter go. VllII) iztirate, Bog rnilostivni hooo nm vnogo dobra dati. a jo. od ovud ob tom hoeu biti, da co im se dobrem Clatnem po.stirom posurlti (I). Toliko va~e gospoctvo imsti enati or! sroi' Inne&.;lf nihovoga krMo.nstva; {jiDite i radits onih du~ zVl'licenje, kako VlU! ~ uIlcal, 3. ja sam vae ksko je istine iz moje duse conscientiae pravo popisal. Hoeu vasemu gOSI)OctVLl popiso.ti i na zna.uje riati placo troda mop v Vdka 8, Martin, kad sam hodil i kako so me sigecka gospoda Tmmi ~1'Btili i kako so me daruv:lli domov vu 'l'lll'bet dosa'i'si. 8igetvarski ubiai spo.hie i age kada to zaclIse, da sam ju v Va~lm s. Martin hodil ida .. se faa okolo azela onda k mens skupilu hila. moj ramo dohodak nl '].10 razvrgo~e i velikem slom melle obnesose, tel' me neuernikom i iIdI} nikoru Tu l'skog:3. eara imenovase, divan to je rlogovor ucilli~e, ter kai .... kama to [e pel'l!!ollali~a 13aAiuog'a, koteri e v Higetll najl'eei Jlogla.viea Da zlo [}ilvrka~e, koteri aa rnanom vu 'l'urbet nsmdosrduo Turks posta. koa.l pak hizo pl'itisnoif', ladies me ra.zbis8, kaj sam glle malo dobra imel ... mi vae u7.ese, knige mi porszdrse, a listove pokupisa i msne (8) JiIIbai zniedno v Sigel odpeiju'e i kajmakamu me II ruke da~e. Mad ~ listrni j v, g. list Tlajdoiie,. koteregn karl proestose rnnogo mi zla iza:o~~rII.~ i ll!\ kolac me o~lldiH{', i da sum ja 'l'urske z{lmije i cestjto~a eara tu,..n" murlatan, to je i1.llnjnik rekose, 1\ I\CVol'uva~c, dasaru ja II VaAku s.

0'

0_

,em.

3
zarsdi hara~a v. g. i do. vseh oneh sel ljndi poplsem i dvoje oooliko baraca na nih navrgnem nego so do sada davall, rekose, Is ta.kovemi recmi msna airomeha ua tesko i 8Lc8800 smrt osudise, Miloetivni Boie, gospodin dragi,

bodil zaradi vere nase rimske k.atoHcIl.Dske, nego da sam [a enemo bodil

kada me prokleti Turki iz divana na dvor kajmakancv izpeJjase, tako steasno i nemilo Olio mene vikaAe i krica§e, da mi od 8trasnoga krica jezik saneme, tar nemogah relli pregovoritL Nie mi tako tesko bilo smrt llekati, kojo 11\1 mi bilipresudill, koliko mi [e mueuo bilo nih laja-njB. i psosti poslusati. Jedni 110 kricali: med led ga vrgnemo 1 tali: ga urnersmo, i jedni BU vikali : V kulu go. zatvorimo, ter ga gladoro i zedjom pogubimo na peldu i nauk rsem izda.jnikorn Tilfskoga orszaga. Gospodin Bog koteri u praviee pravoga svoga nigdar nece ostsviti, .nego prevu i cistu Suzanu jest obranil od smrti onako i mene gre~na i Dado.stojm~ slugu svoga. od smrti teske oouva, takon U sree duhom milosrdnesti po veliki molbi i proioji krManski agu Beslinskog&, koteri za baAom Sigetskim gradom vlada., koi pak utib veliko viku i kri.c vnogi ljudi, ter nih zlu voljo i ljuto srce razbla-ii i kajmakaDla na milosrdoost obrati govoredi njemu i ostale gospode: V ovomu siromahu ad sedam let kak med nami stoi, izvo.n onega jedaoga lista veee krivieze nenajdosm.o,8 koterim listom ako je v Podrssiao bodiJ, 'lola niedooga nie ui'!.iniJ, smrt mu oprostemo, s malom ka.lltigom go, odpustimo. I tal.a ga posluhns kajmakam i osto.la gospoda, mens pusti1le zivs, ali uze1le sto i i'i.etrdeset i dva tvrds talers izvan vse moje prateii,kojo so mi odaesli, kada so mi bili biio pritisnoli i ladiee porasbiali, ..mene uhitivsi.v Siget odpeljali. Ove talerov ja imel niasam, nego so je krMeniei Sigeeki odTurak posairnali. :Sad sam gospodine milostivni u velikom ttl1i.ku i u velike tuge i ia.losti, volil bi nil. [ednostran ds me bode onda nil. kolae nsbili, kad so mi ga bili presudili, nego ito lIU me zivapustili. Oodasni IaMeniei jakosu 8ir~maSni, ne mogu rn:ecim ~omoci, a. ~o. onoliko blaganei.mam odkud dab,s zvrhu toga na znam III kuda Otlti, ar sam U3 poroke 1 zapovadano wi je, da nikuda ne idem, ako mislim sebi i ostalim krMellikorn. koteri su za me poroki, iivot i stanak v ovoj semli, Toga radi 'loa Iiubav Bozjo preporueam se vaAemu svetlomu gospeetru ne ostavet"e me i ne oglusite me se siromaha, bodete mi 'loa.Bogom pornoeuik, Bog milI on Vam boca vratiti pJatiti ljubav,koje bo~eteza mnorn vciniti i js doklam i.iv bodem v ovoj teAkojzemli med overo i krMenilri, hocoza. VaM gospoetvo Boga mo1iti.. Da.j gospodln Bog, ako us ovom svetu nie, ds Be na drugoro svetu peed Iicern Bozim nagledam Va~ega gospoctva. Datum . . . P. S. To se je ucinHo S3 mnom ultima Januari], Praesentium lator est Andress Krizan, da je v. g. v:sakojako preporucen najvece ako imate ka.kovoga slovenskoga coneionatora, da mu gil. date, ako sloeenskoga nie, dajte mu diackoga, Bog vam hoce platiti, af 011 siromah iz oneh knig VDOgO hoee bludni d.u~ n30 pravi put obratiti, Ako imats legendam ianetornm, De skratete je od njega, iz nje hoee vecenego iz nieduoga IIthora roed priprostmi ljudrni vciniti dobra. Liquores sacros ipsius anni .on habemes, illustrissima dominatio mittat nobis rogo. Vasega svietloga. -o.SpOCt.VIlsiromah nedostojan sluga i kapelan Vidoczi Il'abian pop v 'furetu poleg Sigets stojedi. 1'1. vana ; at rev. dom. Benedicta Vinkovicepiscopo Zagro.biensi. etc. Biill.:. arki» Epis{()iae 80. II.

moo.

4 Nil. posebuoj eedulji : Ono hi sam [a v. g. pisal aka iz VIlSka 8. Martina k Varni dojdo kmeti, vse im to uaprvo donesete, ali im ne ret3e-te, da sam ja. v. g, pisal ili narosil sa one stvar], ar bi ani taki Turkom poredati i mene bi Turki talll pogubili i nebi se nigdar, ake hi ne znam koliko blago za sebe obadsl, mogal odsmrti odkupiti. Ako bi oni od 8fOj& volja k va~emu gosp. De do~li. po listu svomu morete i' k sebi dozvati naime Saba Bala§a i Vincetica Mikulu, oni vam hocejo povedati pravo, kak je moje dugovsnle bilo. Mikula Vincetic on vsm hcde znati povedati, a mi se eini i kak sam ell) od ljudi, da je predikatorovo dslo koteri go.. vorl, da mah od DiMa Die vredna nego da au to biskupi u~iDiIi za 8vaga dobitks i gospoetve radi, ad onoga licentiatub hocele i boljs razumeb. Ne rnoite gospodlne 8 toga se . pozu.liti, nego jako vigilaite u onom polIlu, a od Boga. hoeete plo.~o uzeti koteri vam ja u ruke dal oblast i moe svoju. koterom morete ovo opaeanstvo obratiti na dobro,

u
Crklle?l(l ob/!i1l11 Vaskn porel'rJ za podafke, in'

1642. jnnija 10., U Vaski.


SII. 116

Mat'Ul~ mole ee bi.s"kulJl' zflg."l'lml'kfJmu, ria ,It mogQ,4e I'oltel obd,'zl1ti rl1lli turske sil« t iUllf01J« dOlnate f!ellolje.

Ponizna sluzha i poklon da je preporueen va§e milosti ksko ndemo dobroum gospodinu spann i pod Bogom pstrouusu dobromu milo8ti'Domu i ielimo od gospodina. Boga v. m. v8ska duhovna i telovna dobra i na onom svetu ze vsemi k va~j milosti driecirm d!l. vsm se dadu. Ovoliko smo hoteli V', [I). poniznim zakoucm po ovom rnalorn listu naiera pisati kako odemu dobromu i milostivnomu pa.tronu~u spanu za oni pose!. aa koi smo bili kod vaAe rnilosti i jesmo se obrekli v. m, da k reeenoma dnsvu boeamo dojti prinesti. vse, 5 cem smo dU!.D.i. Ali gospodine dobri i miloslivni molimo S6 V. m. za ima Bozjo i za. muku zuelillitela naAega Jezuse Ohristub i blazene de.vice Marie poniznim zekonom, dm nas imate rll,zumeti i oemojte se nil. nas arditi, af gospodin milostivni i dobri nesmo mogli despeti siremasi. Jedan je zrok gespodlne milostivni, ar smo krnte jako bili nsmirui od 'I'urske gospode i daeom nihovom, a drugi zrok go. spodine mi1o!;tivni, stoSffiO bili vrlo jako smudeni i zburkani od ndegi Pl'Vogll neverni kll pred ikstoro.. Ar zaAto gospodi us rnilosti vni nevernik 6i1 11I1IS je vsen Turkom izdal,kako ga je obcina odnrila i odvrgla. 86, ter drugoga depeljahmo dobrogn.. Irrscenika Iratolika p3.J.linsko. nil, mesto ma, po ovom naslobu i zbog toga nas vsah v(lioi II vojvodam v zel€lzo sputati i pH turskum silum ~to smo duzoi i nsdusni bill, nevernik vere krMallske Co nam opleoi i opusU. Ovi su zrokl milostivni gospodiue, ~to smo ne mDlli dojti DO. rok, ni nikud na pazare iziti kupovati, Ato bi Dam bilo pot.rebno.. Nego milostili gospodine ovo ide Ilijno i enda hedemo DO. oseckom paIII'I vzeti i kuptti j hodemo donesti lepe posteno, daUs so De moJimo 1(, m. I ako onda ne dOOeSeIJ10, bar nek dalje neOakajte. Stem da ste Mill zitravi i veseli ns vno,eo let v velikom zdro.vjll za vsum va~um poiteaom drlltinom koje se drti k va~oj rnilosti na rnogo let v veksorn po4teoju I zdravjo I. 1642. 10. [uni VaAoj milosti ponizna drusba i opeina VlAb S M. parochia i \Titlek.

P. S ... Gospodioe milostivnit A neveruik vere krManske ovako se Dam grozi, da nas vseh pozgatl, selo opustiti, II. popa nam, gde ga goder najde da ga Turllkim zakonom vmori i vbie. Zato vas ponizno molimo z.a ime Bozjs/. haka da mil dojdete, da Das~enum i ISdecem vsoh nesokobi ivseim robjem De uBioi nego SOlO robje. To. list ima se dati Oil. Sigete stojecemll milostivnomu .i vnogo po~tOV8.~ nomu Natlllje Tomas vojvode vu oigovs vlastovit:e i po~tene cuke eto nsliemu milostivnomu gospodinu patruDu8U i spanu. Bisku'P8ki adell} Epistolae.

ill. 1650. septembra 4. U Been.


b08an8kim iii djakovackim. Ferdinandus Tertius etc. Memoriae eommendamus tenore praesentium signi1ic3ntes quibus e:xpedit universis, quod nos cum ad singularem esrtorum fldelium nostrorumiotercessionem ptdiligeutem reecmmendettonem pro parte religiosi (ratris Mariani Maravics Provinoialis Bosnae Argentioao spud epieeopatum Bosnensem alias Dlseosienaem per mortem et decessum reverendiTbomae Mernyavcilieh ejusdem Episcopatus Bosnensia alias Dis00Vi60818 ultimi veri et immediatipossessoris de jure et facto vacantem au thoritate j D ris patronatua nostri regii; quod in conferendis om ni bus regni nostri Hungarise psrtiumque 6t regnorum ejusdem sac rae eoronaaeubjsotorum eeelesils et beneficiis iostar divorum quondam Hungarias Begum, Praedeeessorum nostrorum felieisaimae Remioiscentiae habere, at exercere dignosoimus neminandum eligendnm et praeseotandum, euodemque episecpatum Bosneasem alias Diaeoviensemsimul cum omnibus caatris, 00stems) oppidis villis,possessionibuB praediis, portionibua 8~gnanter vero civiLate Diako territorioque ejusdem et sliia euuetls perlinentiisinte,r fhrvios Savum et Dravum adJacentibus sub snis vsris metis et limitibus exiBteD~ tibus ad eundem episcopatum Bosnensem alias Diakovieusem de jure at sh antiquo spectantibus et pertinere debentibus nee non cum omnibus ejusdem juribns, honoribua libsrtatibus, praeroga.tivis prosentibus obentionibus at emoiumentis, praefato Ma.riano Maravich omni eo jure et iurisdietione qua suteeessorea sui dictum Episcopatum ab antiquo pacifice possedemnt dandum duximuset eonferendum nullum alium per quemlibet tandem quoquo modo in dictum episcopatum vel imponenduw aut se qualitercumque iogerentem, agnitnri vel. in eodem tolieratuL'l, quin immo pro summa quA ut rex Hungariae Apostolicus utimur facultate et autboritate memoratnm episcopum Boanensem alias Diacoviensem contra tales omnibus opportunis modis et mediis adhibitis defensuri iet tutaluri. Ooneedentea insuper et eonfereates idem jus patronatu1s quoque nostrum Regium ill eonferendis Personis idoneis et bene meritis cunetia ejusdem eceleslae Besnensis alias Diaooviensis benefioiis quovls temporevacaturis. Immo nominamus, eligimus praesentamus, damusqueet eoaferimus preeseatium ier vigorem. Qllocirca vobis fidelibus nostris henorabilibua Ca.pitulo dietae !ooIesia.e Bosnensiaalias Diacoviensia hsrum serte nrmiter committimus et nandenus; quatenusa modo in posterum praefatum Marianum Maravich tro vera et indubitato episeope et praelato habere et tenere etc. Datum ... OfJjerovijen Pl'cpis " c. k: komo"skom betkom arkjvl~.

]r'erdina1Jd 111. car i kraZj imenuje .Mariiana Maravida bi8kupom

IV 1653. julija 15. Kod SV. Bamebe u


~

Pm"

~"tJ

p~u

'fl. &mr.We

u PodrtJllj14 mol8 It biskNpu .. ~_ da iA zoiliti ad ttasilja haramijtJ UgJr.tj-12

Toliko aem hotel Vaiemu gospoctvu na znanje dati bto __ .~ 80mn i miioBtivnomu patroouAu i psatirn ov6ie kristaievih. _ BGgu dika sada , dobrom zdravju, koga zdravja j valema PI __ limo od gospodio& Boga. Oro gospodine mili Aaljemo v. goslpoElma c1ac!a, kum sa dmmo i jesmo njom podloini v. gospoetvu v. g. primite jo za dobra od o&Aega siromdtva pod TurskoM ............ ala II ime BoZje podnaAajo6eb Mili gospodine patroDai a.!imo v. g. kroto milo zdihavl\iuei i suze toMei kako ov&ee k paatiru dnA sroih, da na8 brsni v. g. od vnogih, koi 018 11& l1lku i gale, biria!e i globe i ono od nas i trat.e, ita nia'llllt!'l1lll Daii otai iii dedi ui Aakundedi nesu davali ni ptacSali. Od Yelenee peneze j da od Rapiskeh (sic l) eirkvi daeu bern, III ~li ne da bi bili nali starei davali, a to prose 1AD'1I'1U1I.ra askooi Z ove zemlje, tak ds. im je to ved dopustil 0lIl .. 1-4. dal. .Mi gospodine mill Desma joAce dsli pres v. g. g1aaa i doklem B6 De oglasemo v. g, zato ponizno molimo i pr08imo v. g kako ti patronui dobri i gliva na krislusevom mestu eirkve. cia oirbe brani v. g. od tih takovib derae. Videka eirkre V.AD 9. TidekB 8Vetags Barnaba apostola no. suseetnr, koi smo pod Obll.,. da i mi siromasi budemo mogli pod 'P,eruljum obrambe v. g. ,erno Bogu siuliti, kak se pristoi dobrih krACenikov i papiltl. bJle da je na znauje v. g. Ato pr086 od D&8 vu kill komat nesmo davali kak ie ova zemljapod Turske rake dopala IYUba Ito Y. g. dajemo i donaSamo i za kraljevo dele i za kapuro (1) od DM i groze 86 da UN! hote vociti (I) za nje, ako nss y, g. De zago,o~ zasio ufamo se v. g. kako v dobrogs i milosdyoga i p&Stira mrhe krAeanske katoli&!.uske. UB nas braniti hoee v. raLjum svoje desniee zakrivati kako ti ov6iee sebe odiuoone. budemo liveli Da ovoj suznoj do lice, hodemo Bogs v88,molgul~:a di6iti za debar l!in v. g. i za dusao zveli6enje. I mi i Vas g. Bog... Datum... ADdress KriZan lieenti&tus B. Bamabam in Podravje in districtu antiquo Zigeth. P. B. Beverendissime domine patrone elementisaime, tamquam reverendissimum patrem ovium Christi, uidemuB 8tellam in lucem nostrae patriae Oroaticae sive Slavoniaae, qUAlll optimu8 marimus persolvat Dom. Vestrae rev. tam in hoe mundo, itaque rogamus obnire, ot emittat itt'rum pro ae,ellll& YDUm sol puJcrum, qui !ucebit per tot&m Selavoniam siue 8tillam pro rudis 8t indoctis, sutorem paratus nomine vert.endo lingvam sicut evaogella. omnes patriae tlorent suse linguae et tantuw nostra patria caret. Sapienti pauca Benignum rss.polll8llJQ Izvlna: B. d. Petro Petre tic epise. Zagr.

Beverendissime domine ebl.

men

1101 .....

",.

Bilk. cwki" Epiatolae.

'1

V. 1657. U Biogradn.
Ferman Mokameda IV. 71 zastitu krSC0110kaioUka it Nijemcima u 81'ijemtt (" Tugra" snak imenasultaaa Muhameda IV.) Emir ad ernira p08tO~ vanih velmosa medju proslavljenim velmosama, zatocoik moei i gospodswa, Mnogocijenjeoi mnosinom milosti vladaoca svevisnjP.ga, koji drii§ sa.ndzak srijemski: Ahmede da. budes sretao. I vi dieui medju sndeima izvor mUM drosti i govornistva., dabudete sve vise uvidja.vni. I tigemi (!) (poreznlk) kotara u Nijemcima, da tvoj ugled buds sva to veei, Kad 'lam ova uzvisena tugra prispije, neka 'lam buds znano : Ns.mj,esto.ik .BU. ~c.a (nai~) k~tar~ aje..macko.ga. .P? 81.1\.0 [e ID. oj?j c~rskoi ddavnOJPlsarJ pismo, kOJlm JILvlja., da nevjertnei kotara u Njemeim» I njiho« pop don Lnka i ostaii izmedju njih pred sud dodjo~e j izjavi~e, da je njiwll. odstarine pa sve do sada bilo prosto u erkvema i njihovim krivovjernim kudarna bez buke i sablazni evangjelje ~itati j budslsste njibove obrede vditi. Sada pako da im nieki stanovnioi kotara njf'Ulackoga Mohll.medovci prijece vr~iti njihove budalaste obrede i obicaje i nastoje da ih poUsee i oglobe. Receni sudao javio je nadalje, dase je ponajvise radi toga eiromasaa raja raaula i razbjeZala, pa do. moli od mene carski fermsn za z!l.stitu. Prema tomu izdajemo esrsku zapovijed i odredjujem, da nitko ne smije zakou vrijedjati, pa te ljude smatati, da De uzmogu VT~iti svojih prostih obieaja. Zato ovim fermanorn nala-zem tebi mutisarife, ds reVDO na to paz-is, da nitko prof tomu ne uzradl, vee da bude po dosadanjem obicaju njima prostope pravu j prsviei u erkvsms i u krivovjernim njihovim kueame bez buke i sablazni evangjelje citati i obreds obavlja.ti. Nikako se De smlja dopustiti, da se radi proti velicaDstvu zakona i proti mojoj carskoj zapov[jedi. To da suate, a elm proCitate, urucite ovaj fermsn raji, .A mojemu earskomumaku imate da vjerujete, Pisano prsih daaa mjeseca rebinachre godine 1068 po Hegyiri (1657). U dobra cavanom slmskom stanu u Biogrsdu. lz zbh·keg. Badoslaoa Lopasica po pl'i;jevod,", 9. E. Wiclwrhausera.

VI. 1660. 28. mnja u Nasicama.


Vizitu kanonicka Petra Nikoli6a kao 'Vikara b!:slcupa zagrebai!.lcoga Pelt'a
PetretiCa po Slavoniji.

In Dei. Domine eura, vigilantia. at sollicitediae illustrlssimi et rsvereudissimi domini domini Petri Petretlch episeopi eeclesiae Zagrabieusis felieiter eandsm rsgentis 1660 mense May Die 2S.per me fratrem Petrum ordinis miaorum Prorinciae Bosnse Argenttnae olim custodem et patrern inter provincieles suae provinciae, Dec nOD eiusdemrnet amplisaimi praasulis spirltualibus viearium, tunc temporls inter Szavum at Dravum sub Tur:a ditione ab eodem institutum paroehies, parnches, eeeleslas, caeteraque Icessa.ria j D hispart! bus Zagrabiensis dloecesis, fideliter, at jsin cere, uti I praesens tempus existunt, scriptis annotata, atque ipsi illustrissimo re-rendiasimo domino episeopo Zagro.bieDsi obleta,

8 Imprimis inter zavnm et Dravum adsunt salt m duo monasteria no tra fratrum minorum de observantia sancti Franeisei Velicae, dictum aneti Augustini eonfessoria: et Naslcae dictum sancti Antouii Pataviensis, ub cura horum Oonventuum sunt parochiae in villis et pagis, cseteri que loci" fidelium inter predieta flumina, quibus parochiis prsesunt at euram geruut nostri patres sacerdotes ordinis fratres et sub obedisntie suomrn gvardiAnorum per trieniurn administrantes officium parocbi in una, deinde ad aliam mutantur iuxta proviueialis, aut diseretorum, vel gvardianorum prudentiam, et ipsorum paroehorum bonitatem et prudentiam in administrando circa salutern animarum fidelium tale officium paroehi, et exceptis quatuor p roehis presbyteris saecularibus in hac parte dioeeesis supradictae, in omnibu allis loeis pro nunc cum Dei auxilio vineam Ohri ti Domini cum optimo fructu salutis animarum excolunt nostri fratres sacerdotes. Primo: props Ionasterium Velicae sunt quinque aut sex villae, quihus ex ipso monasterio ad ministrantur omnia sacramenta cum sint contiguae. In pago dicto Poglianskah est eeelesia dirruta, at Monnsterium no iri ordinis, ut aiunt fuisse, et est sub monte prope Straaemanium, man nt ibi 'I'urcae, nee celebratur ibi. In pago dicto Pleternieza sub Posega, est Ecclesio. Baneti Nicolai int.egta antique et renovate a quodam Patre fratre Petro a Xerenta celebr. tur saeps ibi, sacerdos a Posega mittitur et sunt adhue multae dirutae in Oampo Posegiensi et circum circa. Secundo: in pago Oaptol dieto Oapto, ubi forsan capitulum eelebrabel Episcopus Zagrabiensis, et est arx turcica, et intus ecclesia magna. cum sua terri, foris autern in pago eeelesia ex lignis fabricate, pulchra atis CUllI suo ornatu et neeeseariia pro eelebratione ; et secunda ecclesia in eadem parochia sed ill altera villa ex lapide, at antiquo. titulo auctse Oathariuae, et est miraculosa, et Oaptolii Titulo aucti Petri .. In Pago Straseman seu Strasemai est diruta ecelesia S!lllcti Michaelis Archangeli, sed singulis mensibus una vice, et in Ieatia sancti MichaEl/is arehengeli celebrsntar missae, manent ibidem muri eapellae altaris rnaieris iutegri sed sine tecto. Sunt etiarn duae Ecelesiae Velieae dirutae una ub aree, quae maoet deserta, altera similiter in campo ubi in festo saneti Marci oelebratur et fuit proeessio, eoncurrens ibidem multitudo Christi 1idelium, et est titulu8 saneti Marci altera ssneti Pauli. In pago dicto Vel1tih est eeelesia sub nomine aanetorum Cos mae at Damiani diruta exIaplde, celebratur in festo eorundum, at quaJibet tertii dominies mensis. 10 pago dleto Kuttievo, nescio alio nomine quo vocabatur, antlquitu fuit grande monaaterium, fuit quasi oppidulum, erat abbatie, ignoratur euiu ordinis fuerat, maoet desertum lieet sit quasi in medio illius loci, cum sil dirutum magna ex parte, manent tamen muri intriuseci, turrssque aliquse. Ibi Ecclesia ex ligno fabrefacta de facto manet supro. prasdletum sterinrn, at est ho pitium animarum, ubi ego fui pro Psrocho per B tempus. Tam Kuttievae, quam Captolii tectum de novo ecelesiae ego res tau rare curari, imagines at calices caeteraque necessaria, praed que Eccle ias renovsrunt, et denuo restauraverunt omnes in omnibus rochila no tri fratres ordinis minorum sancti Franeisci rasqus

9 pro eelebratione missarum ac ornaments altarium curaverunt habere; sed in praedictis 4 pagis diebue festivis, atque dominicis singu1is ex monasterio fratres sacerdotes mittuntur celebrare fidelibusque in omni necessit.ate spirituali inservire curam gerunt. Posega, quae olim civitas sat grand is fuerat, uti aparent vestigia. murornm, sed ex magna parte diruta, manet tamen arx valde fortis, erat monasteriom nostri ordinis antiquitus dictum sancti Francisei, quod funditus destructum luget, excepta ecelesia et alta turri, ubi hogia Turcarum elamat, et ecclesia mesquita Turcarum facta. Tertia quae erat matrix eeelesia prope januam civitatis funditus eversa, quam dieunt grandem et valde pulehram fuisse. Est ergo ibidem Posegae ecclesia nomine saneti spiritus ex ligno tots, sed sat magna et pnlehra, ubi sunt tria altaria cum polchris imaginibus At omnibus neeessariis rebus ornata, quam eeelesism mens patruus quidam reverendus pater frater Thomas Posegi a fundsmentis sua industria, et labore elemosynisque piorum erigi curavit olim, ubi nostrum hospitium commodum pro fratribus manet, praeest pro nunc ibi reverendus pater frater Michael Klachich a Ozernich, vir utique scientia ornatus, et moribus religiosis praeditus, pater provineiae, socium babens sacerdotem quendam fratrem Laurentium, sed aliquaudo et saepius plnres saeerdotes celebrant usque ad decem, et plures in festis Pentecostes, et sanetorum Philipi et Jaeobi, et multis eliis festis per annum. In pago Ohernik et in tota ilia psroehia est una sola eeclesia sub nomine saneti Nicolai antiqua ex lapidibus cum suo ornatu et necessariis rebus, sont etiam aliae eeelesiae sed dirumptae, et eelebratur spud unam quae est saneto Martino dedicata, et sancti Joannis altere, ae in ipso Ohernik, est solum Oapella parva, ubi duo nostri fratres saeerdotes manent, nomine Pater Bernardinus de Imota et Pater Georgius, et est hospitium parvum Nostri ordinis, nee ultra contra fluvium Szavae habemus nos Paroehias, sed gradicbki pagus maximus sub alio Bosnensis conventus cura manet, et ibi Bosnensis Episcopus administrat, et ultra versus Bosniam, et est Oherniki Arx. In pago seu oppido Brod ecelesia antiqua facta Mesquita turearum sub nomine olim sancti Marci, extra autem adest ecclesia antique ex lspidibus sub nomine sancti Antonii. Et ibi etiam Brodii est hospitium fratrum, est paroehia sancti Joannis, curam cuius habent reverendi Patres Georgius a Oaptol, et frater Paulus Bosnensie. Ecelesia dieta omnibus necessariis rebus est dotat.a et ornata, fuere multae ani mae Christianorum. In Parochia Gratkov Potok fuere multae animae Ohristianorum, sed ob praesentium bellorum angariam at molestiam iam ad alias partes sese retraxerunt et fugerunt, ex multis aliis paroehiis etiam similiter tugam arripiunt versus alias regiones. In dicta paroehia sunt 4 ecclesiae ex: lapidibus in materia sub nomine B. V. M. in loco dicto Dubovacz, secunda su o nomine sancti Lucae in Oriavicza, tertia sancti Georgii Verbove, quarta 8t b nomine saneti Michaelis Gradko potochi; quss fratres nostri ordinis n( stris temporibus duss a fundamentis erexerat quidam pater Petrus, duas ql oque patres nostri olim erigi curaruot. Praedictae ecclesiae cum altari 108, et Imaginibus stque allis necesaariis pro celebratione sunt provisae, et paroebi officio fungitur ibi reverend us pater Crater Antonius aRoma.

."

I
I.e

10
In paroehia Lusan] una sola eeelesia sub titulo B. V .. M. assumptae et curam animsrum habet pater frater Jacobus a Posegs. In po.rocbia Drinovacz sunt tres eeelesiae, una sub nomine sa.ncti Martini quam renovavit reverendus pater Martinus a Posega, secunda sub uomine saneti Dametrii, et tertia sub titulo saneti Georgii, euius taetumigDe absumptum eaeteraque intus enstata prima die May hulus anni at forsan n.b aliquo Turea vel Sehiematteo, et istae sunt suis decbitis ornamentis ornstae, euram hnbet animarum reverendus pater frater Gabriel senex a In. paroehia eancti lIenedicti sunt tres eeeleslae bene ornatae, et quarta non habet tectum integrum, ista sub nomine saneti Petri, et illas tres, prima sub Domine saneti Benedict~sccunda sub nomine, sancli Stephani et tertia sub nomine saneti Andreae. Paroehi officio fODgitur quid am pater frater Marcos a Modricza. In paroehia sanoti Michaelis sunt duaa ecclesiae sencti Michaelis Archangeli, at saucti Georgii, omnes supradietae ex lspidibns, ista autem partim ex lapids, partim ex ligno et secunda ex lapidibus sub nemine saoeti Georgii, curam unimarum habet reverendcs pater frater Antonius a. Posega Senex. . In paroehie Garchina dicta sunt duaaeeclesiee sub nomine saneti Nicolai prima, quam olim quidam presbyter saecularis don Joanaea coeperire et erigere curavit, fuit antique eeelesia, at secunda nomine saoeti Petri Apostoli. Ouram animarum gerit quidsm pater Matthaeus !Ii Nasicu. et eeelasise am bas bene omatae, et eustcdi tae, In paroehia dicta. Varcino, est vero Varein Dclsant duaeeeclesiae, una ex: llgno nomine sanctus Martinus, altere ex lapidibus dicta. sanetae Mariae sd nives, cum omnibus neceseariis pro celebrations missarurn, Oaram animarum gerit quidam pater Petrus a Brodo, suutallquae ecclesiee in eadem paroehis dirutae, in una celebratur aliquando, in aliia minima. In omnibus supradictis parocbiis nullibiassersatur sanctum saeremeutum, nee in tota 'I'urcis propter pericula nec stiam continue in Monasteriis usasrvatur sanctum aacramentumEucharlstlae, nam 'Iurcae saepissime intraot in eeelesias dsambulationis causa, at ne allquam iniurisrn S3noto sacramento inferant, ob id nuIlibi asservatur. In praed ictis paroeh iis et in aliis N asic iensibus parocbiis nu merus Cb ristlauorum dispar msnet, in aliquibus satis, et laudabilis numerus, in aliquibus autern mediocrls, in aliis vero parvus numerus. Brod et Lusani, et Gradkov Potok, nee lion saucti Michruelis paroehia in Gareino se extendunt circa flumen Sza:vae, Dec Don parochia Dragotinc sub jurisdictione reverendissimi domini episeopi fratris Mathaei Benlieh episcopi Belgradiensis data a Sacra congregations eidem, et ista parocbia prope locum Diacovo, ubi Bosnensis Epiecopus fingit se habere titulam sui Episcopatua, quod toto coelo patet falsum esse. In dicta paroebia Dragotino sunt tres ecclesiae sancti Ma.rci lignea., saneti Blasii ltguea, et 5& • Joannis integra lapidea, parochi pater Marcus st frater Lucas. N asiezenais conventus sancti Antonii Patavini, IDcuius festo e assumptione Deiparae Christianorum multitudo ma.xima coneurrit, ex nibus bisce partibus ad eelebrandas laudes diviaas deiparae.et illius s Petroni dieti conventus, adest etiam alia. eeclesis iuzts conventum i

Orescevo,

11
etpulchra antiquo. sub .titulo snncfissimae Trinita.ti6r forsan erat olim paroehialis, ubi quoJibet fssto eelebratur missa, et :fit Ooncio ad Populum, dis tat Do eonventu uno ieto lapidie solummode, Inpago dicto Motichna e.st ecclesia 00. St. pulchra at grandis tIoOtiQll3 denuo renovat8 a reserendo pstre fratre Stephano Kne·zevicb a Velica, at ibi euram animarum habet raverendus pater frater Martinus Ito Brodo definitor aetualis provineiae theologus at praadieator, In psgo Koska sen Oosks est Eeelesia similiter autiqua cooperta, et cum necessariie ad celebratiooem, pro parocho inaervit quidam frater Marinos, ex conveatu Nasaiezenai mittitur Sacerdos. In pago ZogUan circa monasterium est ecelesia distineta sub nemine sanetae Catharinae, in cujus festo aolemeitas celebratur, propter quam (I) at monasterium et.eceleeia sancti Martini cooperta llintiqua eum sua Turri. eelebratnr eertis festivitati bus ibidem: Etiam est ecclesia d iru ta q ussi fu ndims props dictum monasterium dicta Pekoviese. In pagoPogHanae et in ilia. parochia trea eoclesiae manent integrae, prima. sub nomine sanctorum Fabiani at Sebastiani, secunda sub nomine deeollationia saneti Joannis Bspfiatae, tertia sub nomine sanef Nicolai in pago dieto Podgoracz lignes ecclesia, et illaaanetorum Fabiani et Sebsstiani est liguea, parochus pater frater Franciscus a Banisluks, Circa monasterium Nasicae ex parte oeeidentali sunt V'estigia murorum et voeatur Clara, distat solo ictu uno lapidis a conventn ipso, forsan Olarissaram monialium olim fuit monasterium, est etiam ib.i parum dlstans una ecelesia integra cum sua turri at cooperta. vocatnr MartinuB eaneti M.artini nomine, in dicta ecclesla celebl'atursaep.issime,6stindulgentia in fsato Martini, ex conventu mittitur saeerdcs. . In pago. Dugo Szelo villae longse, est. eeclesia lapidea in tsgra sub nomine saneti Lucae, est indulgentia in fssto eiusdem, at alia. eeclesia diruta saneti Georgii titulus, parochus raverendua pater [rater Martinnsa Kuttieva. In paroehis dicta Szuha Mlaka sunt duae ecclesiae iutegrae una lapidea Sllb Domine, beatiasimae assumptionis Mariae" secunda lignes sub titulo sancti Joannis Baptistae .. Psrochus est pater frater Andrf>as a Dubochacz. In pago Bnchanesii est ecclesia sub tituloseneti Lsurentii lapides, quam diruta.m ex fundamentis quasi erigi curavit quidam paIn Marinus, etiam e::;t eeclesia altera lignea sub titulo sanctae Release. 10 paroehia Szelcze sunt duae eeeleslae integrae, prima Japidea Bub titulo BancU Franeisci nostri. patriarcl:iae, secunda lignsa sub nomine sancto.e Oatbaril1ae virginia at martYris. Paroehus pater frater Simon a Diacevo. In paroehia VerbiC'l.6 in pago Michanovczi Barsholo maei. A postoli, et su nt tria Ioca ubi celebrator; aparen t parva Vestigia muroru m, ibi iguoran Iu r nomine, Parochi officio fungitur pater Elias dictus Baievicbcognomine In paroehia Brcgianesi sunt tres ecclssiae lspideae integrae sub nomine prima. sanetae crucis, secunda. aancti Joannis Bsptiatae, tertia saneti tieorgii. lItra Montes Ore chori cze versus Dravum in oppido dicto Vocruno sub am, Turcarum, ubi maneut ipsi, suut nurnero parvo Christieolae comorantes ibillem, fuit olim grande meuasterium forsan nostrum, dextrum rnanet et etis-m prope eundem apparent Vestigia alterius,-vel ordinis altsrius, vel mo aaehsrum ssnctse Olarae, Viroviticza.e etiam fuit monasterium nostri ord 'nis, totam destruetnm spparet,

12 CIrca eursum Dravae versus orientam vidi multa vestigia ruurorum eeclealarum at Palatiorum, forsan uti in pago saneti Georgii luteranaismo infecti homines et praedicator, est eeelesiaune integra, ex alters parte destructa, et in Campo Jugovopolie est eeclesia destructa.. In paroehia et page Sagavicza est ecelesia pulohra .lapidell. inte.grasub nomine sandi Pel 1'1, paroehus praesbytersaecuhuis Don Thomas Otogoviensla senex. . In paroehia Viglievo similiter praesbyter saecularis Don Thomas a Ohesgliekovcze, habet eeclesiam sub titulo sancti All~reae - religlosua vir. 10 parochia et pago dieto Goriani Bunt duas eeelesiae integrae sub titulo sallCU Petri prima at secunda sub nomine sancti Martini, pro psroehe inservitpnter frater Mothaeus a Sincza, Sunt aliae dirutae, in oppidis omnibus quasi factae Mesquitae Turca.rum eeclesiae lugent, aicut Diaconii seu Diacovii oppidum situatum in medic quasi infra flumino. Szavae et Drs f ae, ubi somnio deeeptus forsan reverendisairn us dominuaepiscepas Bosnenais titulum sui. episcopatus fiugit eSRS. Oum nunquam ibi apiseopus per prius sedem habuisse legatur, Dam ubi esset sua ipsius Dlecoesia, est solummodo pagus habens arcem, et ecclesiarn ssucti Laurentii Mesqllit.a Turcarum faetam. In paroehia dicta Ivankovo et est pagus, fuit olim monasterhnn allcuius ordinis, diruta ex parte manent Moenia murorum, in dicta paroehia snnt etiam duae ecclesiae, ipsamat praedieta forsan sub titulo sancti Joannis pulehra, muri inwgri,sed absque tecto, at sseunda.sub nomine S8.octi Eliae at haec etiam sine tecto, sed parum muri defluxerunt Jn terrsm eJ: parte superiori. Parochus quidam Peter Marinus, Ista est parochia uttiDUI forsan verse Dioecesis Zagrabiensis, Dam ibi Bichins flumen .intrat in Bosut. dietua flu men hoc modo ex Szavo intumescit, ibi eatecclesiapergrandls aituata in media dietorum fluminum, integri muri absque tecto, in quo loco fuit etiam Arx sed nunc diruta at deserts, at est Oserne dictus ilIe pagui eontinuus cum paroehia Ivaokovo, quantum potni colligere, cum mo::x:ima diligentia collegi, at hoe ex parte flu minis Ssavae, ultra Bosut, in quem BiehiusJnfiuit, procidit, et intluit in Szavum props Marovicb psroehia.m in Sirmio, at Bichiuasolua nequaquam statim intlriit in Szavum. I 0 praefatis monasteriis nostris ambo bus Bunt indulgentiae plenarise in festo patronorum conventuum, et eertis anni festivitatibus,ac in fes&is nostri ordinis. In ecclesiis quoque quasi in eunctis integris parochiarurn adsuut indalgentiae plenarias impetratae a nostris patribus a summo Poatifiee, at terminataacum Iuerint, iterum proeurantur a summa Ponti:fice. Sunt etiam duae paroehise circa tlumen Ssavae, III ambobua t"unm animarurn babsnt domini praesbyteri saeeulares, in prim.o..{licta Kuszmioel1 est parochus DOll Mllrtinus 0. Oaptolio et suut duas eeelesiae integrae 81 lapidibus sub titulo sanetorum Oosmae et Da.mianiet secunda saoe&aa Mariae Virg-inis,et tertia ecclesia Sanctae Orueis. In secunda parochia dicta Oaraseevo, est peroehus reverendus dcmi don Nicolaus Pizeg Stipanovich senex venerabilis, habet eeelesiam mine aanetus Nicolaus, in ipsa parochia est opidum Oszik seu Ossek, ubi nundinarum est aggregatio tribus vicibus in anne, est in i ipsa paroehia pngus Sombotovaez, SUblJIlO est pagus dietus Petries

13
uti audivi lnthersna deceptions h abitentea infeeti, Ibi Ohar3sziczll. flu men iofilJit in Drsvnm, et aliqua murorum Vestigia. extaut, forsan fnere aliquo. palatia, aut signa terrninorum Dioeeeais Zagrabieosis. Haec omnia Illuatrissime at Reverendissime Domine labore ex ore psrochorum omnium aecerslvi, exeerpsi et eenscripsi, prout loca et res in ptaesentienrm se habent. Igitur Iibentianimc reaipiat, et pro eerto et eertissimo omnss legenoos,. at audientes hisce flrmam fidem adhibeant, st. pro eertitudins patris A. reverendi proviuelalia oo.stri dexter!!. co nfirm sri pradieto. decrevi, et sigillo ipsius eomuniri exoravi, Datum Nasiczo.e die 28 (Mai) 1660., Fra!..er Petrus Nieolich a POSSg3, Scripsi omnia manu propria .. Ita est ego. frater . Pranclseus Ogranieh a Posega minister provincia-lis manu propria, locus sigilli ab intro impressive, Hukopi8 akademij6.

VII. 1672, juliJa 10, U Koprivnici.


Mihaito SimokovidizvieMllje 0 sretom Milrlinu l' PaAki, p,'epa/'Ilia iup1Jika , gov(Jl'i 0 prihodima one zupe,
1w('()(Ja

Illustrisaime ac revereudissime domina praelate etc. Adfoernot isfis praeteritis diebus deditii seu pugarones de SL Marton. coopertorinm ssu poplua debitum, quod omnes pro munere ill. ac rev. d. v. tull're, quod hie traJlsm.itto. Aliud quod pro snno prseseote cadit ad autumnum pro eertase allaturos promisarunt,E'.lcllsll.ntas se pro IlUDC cum paupertat~et paucitate domorum; septern scilicet domos incolunt iocum,8nte treE! hebdomedea se noviter trss iis adjunsere, De sacerdote illo in partibus Tureiae qui ee insionabat eo ventnrum retuleruut, non quia ubi manat de populo christiano habet 13 magnos pages, Nisi post tot sollieitudines et inda..ga~ione~ I:~O off~ndI que.ndall d.e .hoc arcbi~ill.coo~tu J8cob.u~ v,ideJicet 'I'eszarl, qUI aliquot lam 8nDiS adnllOlstrat et obit muma paroehialia ]I) Mo~ 110e, props Gjurgyevecz qui poll ice tur at fidit sibi, quod in dieto loco Szeot Ma.rton hominibua illis doctrinal praedicadone exemplo posses astisfacere. Et ~o spero, ezemplarius ibidem se gsreret, non enitn haberet oceasionern malae contersationis, divagationis ex paroehia, compotationis quia etsi Be talis oft'ereret saltern eundem retraherst timor pro pella, Unda si illustrissima. at reverendissima d.ominatio id plaeuerit, mihi dignetur mnndare, dabo operam, ut a 'Iureis litera extrasccipiatur pro salvo passu et retiquae eeeasionea eundem Tessari eo praeficiendi ut praeperari possent. Prouentns sntem parochiales in illo loco et eommoditates sic ordinsntur. Demus parochlalia cum uno eubieulo, culina, stabulo, curia bene sepia st horto. Secundo quetqnot in domo personae utriuapue S8XUStot parocho annuatim cedant gross], Tertio quilibat urcratus annustim illius mensurae frumenti drevenka.m unsm. Quarto cum eruce in nativitate domini quaelibet domus denaricm 1, scopulum suillem 1 cistrum, 1 pansm, Qninto a. baptisrno 51 sit maseulini aexus denarios 6, gallam gallinaesam 1, panes 2; si eit foeminei denarioa b, galinam unain, panes 2. 88X1o a copulatione g.. t I'll SPOIlSD. sit virgo ad hoe strophiolum.. Se(,!timo a funere si ta. 11tu III in scemiterio benedieet den. 6., si a domocnmitatur den D~. Octavo do foe ~o propriis ('xpensis at laboribus cornparsnt quantum indigetur, Nono

14 quaelibet domus annuatim 1 CUITnm liguorum .. Decimo de terra habet quantumeuuque potest et vult insemiuare sieut at de foenilibus, p~ propriis expensia qnolibet anna inseminant ipsi tria iugera tritiei, BOIJII speltae, unum avenae, dat ipse semen, totum iHi ef.ficiunt, ilIe para grua reelpit, Ultimo praetsr haec omnia tota parochis aunuatim de parAta .... eunia 12 iI. hung. ad felieiors tempers subminiatret, Datum ... MichMI SiDlOkoyich. Izvana: Ill. at. rev .. dm, M. Barkovich ep. ZD.gr. Bi.q~·.arki» Epistolae.

VITI. 1687. to. nktohra. U taboru kotl Pozege.


Genel'al Dl1tlf1U]ahl ~'z'ljeJc'fle
cal'a 0
QfJ1.1Qjelliu

Poz'Y'-

~Al1erdurehlauchtigster etc, Herr! Mein ietztere, unterrn 41Rn. d_ E. K. Mts allerunterth. ersla.Uete ReI ati 011 , verbolfe, werde dureh mei.Qel uuterhabendeu Beglraents-Blttmeietern BOD-" (nellitljivo valjda "g&rd" iii "gratz "zu deroAllergnild. Handen iumittelst zue Recht kommeo ~ .. Inzwiscben habe E. K. Mayts. naehmuligea Allergnilti. Rescript, datirt lien 26. passti, 31.5 ich in dern Buckmaraeh von Osseck bel Valpo anlkOtDIDe.,,4 dureh den Courier in aller UntertbtLnigkeit such zue Recbt erhalten Dero allerguud Befeleh in ein uud anderern daraus gehors. Vel1l011Dlll!1I. ZUI'l alleruuterthan, Gerolg nun E. Kais. Mts. allerguad. in ieh alsogleielr meinen .March gegen Orno"\dza. gewendet, uod a1s ieh etlichen Tagen daselbsthin angelanget, hat sieh die darin verbliebene satzung des Feinds in Gegenwahr sieh zue stall en angalassen ; indem. abel' rneiu VOTbOl.beo, selba zue berennen und ihnen den P!lSS suer abauschnaiden, folgentlich sic mit Ernst zu attaquiren, vermerket, sie alsbalden in dss dahsrum gelegene Gebirg sich mit del' Floch' viret und dasselbige Schloss Oraowisa (worinen sieh nebst etw88 _(MUMII Proviant an Artiglerie und munition, wie die allerunterth, bei,((9I~te fication weiset, befunden) verlaesen, welchesaodeun ieh mit mann und 100 Mann zu Fuess besetzet und mit 0001.1 einigp.D und munilion weiters versehen lassen Hiernaeh hab lob mein verner March gegen Posseekha for~ 1\1.., ielr den 12. currtis. fiber fla.s Gebirg in dss Hache sue IlDfaug Possec k her Velds angerackhet, hntte sieh der Bassa von PoS8C!Ckha 1000 Mann, in Willen, uns den Pass I1US dem Gebirg zue displl~ Iorn gesetzet: weilen er aber lUIS nber das Gsbirg bereit& ZlJ8 sein geseben, bat er zwsr gleichzue Pcsseckha, die Leut n miren, etlicbe Larmensehusa thuen lassen, doch, als wir Ihnen in dia gangen, und (He .Zeit sieh zue recolligiren vermittalat eifrigster Nacl_~ benomben, haben sis bei gesehehener unserer aVlloncirung sseekha verlsssen und seind theils in das hierumb aueh befindlicbe thels aber ilber die Saw fio.ehtig worden. Indeme nuu folgeuds Naehricht einkommeu, dass der FeiDd 318 auch desseu belsdene Wagen uod Vieh, welchs er in dar Bil gleieh ltatte kuonen fiber die Saw nberllchif}{m lassen, poch Seilf'u eiuzuelrolen wi1reD. bin ich nsch hinterlassener Inf&nterie aQCJ
M )

15
allhier mit der Oavallerie in der En so riel. moglich naehgesetst bis an die Saw, aber nebst den en leeren Wagen allsin einige Stuckh Viah, (welcbe der guamison alhier in Possaekha zoe ihrer Notdurfft einhsndigen lassen) angetroffen. Ich hatte zwar gesuecht tiber die Saw zueseceen j so waren aber die grllssere Schiff vou dem Feind bereits aile jenseits gebracht worden, auf den wenigen und kJeineu noeh diesseits vorhandenen Scbiffiein aber kundten auf einmal so viel ManBcha.ft nicht iiberschifl"t werden, dass sie jenaeits posto sue fassen bastant waren, daunenhero meinen Ruckmarch gestert wieder alhero genombenhabe. To Posseckha (dessen Schloss mit 4 Oompaguien von dem LesLieschen Regiment zue Fuess, die Stadt aber mit 6 Oompagnien voo dem Kissl. Dragoner-Rrgmt. u. {) von dem Lodron'sehen Oroaten-Rgmt. indessen besetzt hab) sind nebst dem Proviant, so denen Oommisssrien bei diesem eorpo zoe vorkehrender ihrer dispositio darnber einautvorteu lassen, von dem Feind hinderlsssen worden, die in ... hierbeigescblossener consignation vorgemerkte Artiglerie und munition. Dieses sehr schon gele-gene Posseekher Feld begreift in sieh siemlleh viel Dorfsr, so theils von Ohristen theils von Turken bewohnet werden; die Tnrken hsbeo die ihrige vOllig verlsssen, und deneo anderen uber die Saw naehgefolgt, di Ohristen aber, welche sib inzwischeu indem Gebirg verstecket gehabt,kommen naeh und nach wieder lierbei, sich hochstes arfreuend tiber ihre ErlOsungvon dern so langwierigen 'I'tirkiseheu Joeh, inmsssen dan h. Pater Lucas, ein Franeiseaner in Possecka (welehar BOwohl vorhero ala aueh in Zeit dieses mir anvertranten Oommando seinen grossen EitTer und besUi.udigste Trew zue befUrderuug E, K. Mts. Diensts rflehmlich erwissen hat) Ew. Kais. MLs siegreichen Waffsn, als icb obangeregter massen bei der Saw angelanget, mit Freudeo gratuliret, dass inner 180 Jahran kein 'I'eutsche soldatesca armata manu diese Ort so weit betreten hstte. Diese Dhrietliche Ilnterthanen nun thue ih in Protection und Schucz nemmen, darbey auf aile Weis eonserviren und amousiren, damit sis aueh die verlassene Tiirkische Dorffer bewohnen, Posssekha zue fortificiren verheUfeo, sich der Kundsehefften von dem Feind, umb aslbe jedesmal dem Oommanda.nten in Poaseckha beyzuebringen, sich befieissen, und endlicb die Walfen wider all feindliches beginnen gegsn der Orten mit denen Unserigen bier hinterlassenen, ergreifen mochtea. In ersterwahnt diesen Dorffern befindet sich viel Getraidt ; denen Uhristen habe das ihrige zua ihren ausskommen und conservation gelsssen, in denen TOrkischen abet kann ieh derma.len die eigentliehe quantitae] desselbigen Gatraidts nicht bericbten, weilen die ausgeechtckte Comissarien selbes su invautirsn noeh im Werkbegrifi.'en seiod , allein versichert mich obgedachter h. P. Lucas so viel in selbigen vorriithig zu sein, dass 3000 Mann dsrvon ihre notdnrftigeu Ilnterhalt diesen uaehstkunftigen Winter hindurcb III ben konnen, u. wann also 3000 Mann aus disseu Orten, auch 3000 in Osseekh von der dsrein bsfundener Proviantirung und denen daaelbst bE rumbliegend- suegehorigsn Dorfschaften den Winter hindurch halb in uatu a, welches sie Jn diese Orten zus ihrsr Vad rhalt, halb aber in Geld, WI Icbes sie sus E. K. Mts. Erblaudern zue eropfangeu batteD, sabsistirend gE naeht werden, wurden umb so viel Manuschaft die Willter Quarticr bl r hierdureh erweiLert u. extandiret sein,

16 Hierumher befinden sich vuderschiedllcbe MOlllon, welehc auch ill ibrem brauchbsren Sta ud consorvimt, u, die Milliner darauf sieh wieder .IU" begebon gumaeht, deren sich also die aoldatesce dieser Orteu wohl bediene.u wnrdt kouneu, Weilrn nuu durch Eroberung Ossekb, such Oraowiza. und Posseekha. dip gegell die Drau liegendte Orth, alss Vut.schill u. Val po, in guete Sicherbait grs(lL1.t worden, in diescrn tcrritorlo zwischen dpr Saw Il nil der Dran abet allcin Gradiska, welches hiesiger und dAr Ortun Osscckh zue iucommodiron vermag, noch Uberig; alss babe boreits herru Grsfeu v, Trsutmsustorff wegeu dencn Osrstedtor - und auderen Oron.tischell Griiuitzoru (wblebe sich sum erstsn yon uus abseutiret und deuou Banal. aueh Bat! hilllnystbtn dardureh den Anfang und Aulas!!, ihnen such naehsucfolgcn, au die Haw:i goben), ingleicheu dcm Herru Bane Oroatiae, sieh unvereuglicb lue\Wsamblen und gognn Gradiska, umb daaelbslen sieh ,nit mir zu eoniuugiren, ohno Zf'itverHehruug sich suobageben, zuegesehrieben, bei Erfolg deafen mien befleisseu werdc, (I radish zue emportlren: sollten aber godaehlt \'rOll.tisciHI Griiuitzrr ausbleiben nud ieh SOdtUlU mit diesem, vermittelsl der detachirtea untersehlerlliehen besatzeug-n suhr gesehwitehten Oorpo und ncr wenigen Artiglerie ein solehes zuo effcctuireu nicht vermogen, flO werde doch moglichsten sehcn, wic ich selbes Orth, sucmaleu eli meisltld VOII Holz orbauet sein solte, in so woit vpruremH'1I kiillll(" damit weniga1 der ll'cind sieh darinen in einer stitrkeren Anzahl nit anfhalten Unit ~Il derorteu sc.lliidlicl1e OXCUfsiOOl'l1 unternehmen milge. ~ (SHedi 'laklju~ua (raz3 i pod pis.) U arId tIlt l'o.l1i()!J(& mitiistaJ'st 1J1/, u Beall.

IX. Hl87. 9. novembra. U tahom kod I'osege,


G1mernl Dillleu'uld izvieicUj6 earn Q o811olelljlt drllgill gmdof)fI lu-tlj Pd· zege/ kako Ih ie osigut'(Jo, a !'o.j.~/fIl, da ceizllesti ,t eimsk« statiON

nAllerdurchleucittigst etc, Herr! Was E.l{ais. Mts. naehmalen a1l6rgD1&. rnir befelrleu vrul eriudsren wolleu, dess babe auss dero allegoiirlig8tem dureh den eourrier abgeschiekten rescript, datiert Wienn den 27. psas.l, (10 idI den S. diss allerunter.st, erhalten) in aller ITnt.erthtinigkeit umbsUi.ndliebei II. wohl veruemmen. Die Praesldierung Possegga nun betreti'end, dasa selbe mit 3000 Kau eur Fuess u. etwaa Reiten stabllirt werden mi:icbte, wollte E. Kaisen. h allergn, intention und befeleh hierinnfalls ... gern vollziehsn ; allein bIS sieh diesambLliche Infanterie, welche liber die vorhi'ro ill Yotsehin .... Valpa, auelt in Osseckb, 'lout nctwsndlgee daselbstiger starker besat&uar,.. naehgehends in Or30wiza verlogte goo.roisonen uberbliben, nit Illlein in • viel sieh nit mehr erslrecket, wann auch die Beglmeuter in ihrem effeca-. Stanil wureu, da sie doch dureh die bisherige SlraplIzeu sehr llelMblwllnll worden seind, sonderu as hat noch darron nebst Pcssekha die Hingst weiters eroberte Tilrkische G riiuizeD 'I'zerueck IJ. Palra" salDt deren zuege!Jorigen, gsgen die Sau niichstgelegellen extrem-conflnien in rneiuer letsteren, aus dem Feldlager bei 'I'serneck unterm 28. oil_Hi verwieheneu MORals Octobrls nbgslasseuer verrar relation aU€'rl1nl.erth.

17
gebraeht) notwendig basetst werden muessen, dass also nur allein das Juag-Prins .. othring Regiroentzur L Fuess Uberig verblieben. welches noeh etwao auf Osseckh verlegt werden k6nnte,; und will es, diese Ort mit eben 80 wohl Oavallerie ala Infanterie darumban zue besetzen sonnothen seiD, zueraalen die lufunterie obne Cavallerie nit ein Puess aus ihrem posto setzen dorifte, dsss sie nit des Feinds Gsfahr [edesmal e'Iponirt ware, dabingsgen, wann die guarniscn mit susgleieh Beitterei und Fuess-volk:h versehen i8~" die Oavallerie jade Zaioon gegen dem Feind partiren und selbem dort und da ein Abbmch thuen mag; wie dsnn msiaes unterhabsnden Re giments Obrlstlieutnante Graf v. Hotl'kircben [ungsthin uad noeh bsi Tzerneck mit eiuig-flomrnandirten zue Pferdt gegen den Feindein Parthei gethan mit so glilcklichem success, dass er des FalndsDO niedergemacht uud die uberige in die Flucht geseblagen hat. Dass Kradiska, welches ich, umb dsmit diese Ort in besserer Sicherheit stehen nnd sonaten von deu feindliehen ereursloneu dsraus nit allsoaehr ineommodirt werdsn mechten, dem Feind abznenehnren so wenig an meinem iiussersteo Fleiss und Moglichkeit ermanglet hstte, als job in dem supposito war, dass es diesseits der Saw situiret, wie es dann auch die Landknrten zaigeten: weilea €IS aber jenseits der Saw geJegen und uns die Schiff und andere requisitensue €liner Prnchkben, fiber die Saw sue setsen, abgiengeo, danuenhero zue ernportiren unmoglieh, ich aber selbes weoigst von dieser Seiten durch faurige Kuglen und Bombardiren iu Brand zue steeksn lntentiouiret ware, werden E.. Kaia. Mts aus obangeregter meiner letsteren alleruntertb, relation aUergnad. vernommen hsben. Es ba.t aber diese letstere gagen Kradiska vorgehabte impresa eben so weaig als die erstere bewerkstelliget werden kennen, wailen in Zeit 3 ganzer W oehen, als ieh auf dis Ankunft der znrassisteDz von mir beschribeneu Banal- u. Graniz-Croaten bel Tzern€ck suewsrten musasso, ein eontienirliches atsrkes Regenwetter eingefallen, dass wir weder den. Weg gegen Kradiska, wegen des tfiefferi und grossen Mona.stes, mit der .Artiglerie precticiren KODnen, viel weniger selbe naehst an den Ufer der Saw,alls ebeufalls verhinderndan grossen Morra-stes halber,RufzuefUbren II. vl)StZlI€SBtzen vennogt, ohna das die feindliehe Besatzuug in Kradiska inmittelst alles Heu, u, was das Feuer fomentiret, ausser der Stadt hinwsggeraumet hat, wessentwegen ieh dsnn verursachet worden bin, Possegga (welches ich mit denen ubrigen 6 Souch. Compagnien sambt dessen Regiments-Obrist! eut.t H.n Grafen v Herberstein, weilen an Infanterie nur 4 Leslie. Oompagnien suvor darin wsren, nachrnalen vel'starket) undTzerneck (voraus. ich ersterwshnte 6 Bouch, Oorupagnien, weileo sie mit deuen sudeten vorhero zuer Besatzung zuegegebenan Gompagnlen sue Pferdt, nach eingereichtemihrem 'I'abell, insoweit darin zue sehwaeh zua ssin befunden wordou, naeher Possegga, wie oben vermeldt, gezogen, und hingegen das Heistersche Regt. hineingeworfen u. d ssen Obristlieut.t H r Ron von Amezaga das Commando fiber diese g nsliche Besatsung hierhm o.ufgetmgenl mit 80 numerosen u. starken (3 iamisonen zue versehen, such mit relrenchement (welcbe shsstens volI~ det zue werden verhoffe) zue vmbgeben,. do.mitibnen von dem Feind k ne Unge,legenbeltcn oder Gefahr zuestelien moge ; und "bat as die bobe }; twendigkeit, 80 starKe Besataungeu ill obberuerte beade Ort Possegga u. T rneck zuewerfen, noch umb so viel inzwiseheu vcrmeh r('t, weilen gewiss "OK, 0 8LA.v. 2
4

,.

18 verlauten will, dsss uach dern VOII (11'11 Venetiallern verlon-n gegang"lre&I Oastclnuovo (geschriebou: Oastollnevo) nunmehr dor Basso. aus Bosnia sich stark versemble, ruuethmasslich des \\~iIIens, etwan die Saw 'Zoe pasaiml u. gPgE'D der Urteu was zue tentireu, Damit uuu becde diese guarnisoneu in Possegga und 'I'zerneck iowitt.let bis auf veraers von E. K, ~Jst hoehlebl. Hofkammer vorkshrende dispo· sition .1\0 der Unterhaltung subsistireud gemacht worden, babe Ieh dit AnstaH verftieget, darnit 80wo1 in Poss~gga als such in 'I'serneek dae in aen henungel egf'ncm , von denen Tn rkan verlaaasnen DiirJern noeh bf>Jindliche 'I'raidt eingef(i_brt, daruber ain Msgazin bestiiltiget u. selbe zuer Dotturft der slldasigen Besatsung verweudet werde, inruassen dauu iu Posst{!:g& 2000 u, in Tzerneck bersits 1200 Metzen in Vorrath vorhsndeu seilld. oboe \\'8S noeh weiters wflrd beigebrueht wcrdeu killlJWll. Aus denen ch rietliehcu Darfern ist noch nichts an 'I'raid herausgefUbri!t worden, sondsru babe selbes deneu Ohristen, bis ~twa.lI E Kaiserl. MM. hoohl, Holkammer einen Offiriel', umb hieruber sorlann selbsten zue disponiren, olhero abfertigen wurrie, 'loUP ihn1111 AUl>kommell noch g tastM, mncbten selbige 'lobi etwas Wl'niges all Gall'aid bsedeu M3gal':iD~D noeh beltragan kDnnen, sonsten abel' an Gold was zu contrihuirou seind sie nu· verwoglich u. anne Leut, So babe das Ober-Rhein Regimrnt zue Foess in Pakarz, Ziraez. Kamigrad, Pilestina u, Kraylieva volika (welehe, wailen PS die (').treOl-GriioitleD, gcgen del' Saw u, item Feind, aueli in dern G-ebirg gelegen, dahero mit Fuessvolk zoe postire-n fnr hoehs] notwsudig hefuaden] aus der Ursaeb verlegt, indeme selbes seine Bozahlcug VOl' sich SCllOlI bat, u. obbedeut« Orten Inwohner u. Wallo.cbeu naeh praestirtern bomagio sich verobligireC, dip-8AW Regiment nit allein die Unterhaltung all Brod u. Fleisch dea Winter nbar nseh NQtdnrn sue verschatli:'tJ, sonderu auch, sambt selbigem wider den Feind auf begebenden Nothfall die Waften sue ergreifen: und hsbe banebst all diesem sowol dieses Ouerrheinische Regt. als alleb 4ie Besatzung in Tzernek mit Artiglerie 11. Munition naeh befundener Notd'llr'ft versehea ; diesemnach in ersterwabnt dieseu gegan der Saw iiussersten COIlfinion, \Vie nit weniger in Posaekha, Tzerneck, Oraowiza 1.1. Putsehla alt Noh\endigkeiten in so weit verfiiegetl dass ieb zue Gott glsube, selbe Ibeb nit allein wider feindliehes Begiunen mannteuireu, sondem auch VOD a.t theds auf ebangeregte Weis, dena weiter nber scbou vereastalteter (all zue Packarz, Ziraez, KII.Illigrad, Pilestina u. KrayHeva velika) theils bereHI vorhendensr (als in Possakha u, Tzerneck, such in OrBowicza u. Potscbia) ProvialJtiroDg wenigtlt Ilnf etliche Mona!, bis indessen weitere Vera.nsWtungen hierumbeu gemacbt werden, subsiatiren und auskommen m~ Ich Labs daenenhero auf das AUergnild. beigesehickte Evelllual·proieel del' quartier-repartien ilber diesea. Corpo, sovial die Regimenter bel~ weileu befinde, d ass, warm der Vollzieh ung dessen Jl aehgelebt werdeD solltf.o alle obbedeudte Ort, als Pcsseggs, zur desseu Besatsung nicht aioma! • eiuzige MauDscbaft in nernhrtem Proiect assignirt u, ausgesetzt ia, • gleichem 'l'zemeck, Pakarz u. andere mit portirtsn Graultzen, folgliab die feindliche aeqnisten, so bishero mit so grosser :MlIhewlilt worden seiad, auf diesem Territorio muessten wisder verlasseu werd8o, hei dem vorigeu, umb mien hierinfalls nit zu lIbereilell, in so weit

19 bleiben lassen wollen, bis E. K. Mat. mein vorangezogene letztere allernnterthiin. Relation auch erhalten, u. sodann tiber selbe als such diese sllergnad. weiters befehlen wurden. lodessen thue ieh mit denen 3 Regimentern, als : meinem unt.erhabenden dem Prinz Neuburgs und dem Jung-Prinz Lotbringens auf ihr heftigru: .Anhalten, ums zuem Proviant, welches ihnen schon von einigen W uchen hero ermanglet, zur gelangen, aueh die Subsistenz der diesortigen Besatzungen uit zue consumiren, meinen march tiber Verowitiza auf Leggrad (wie in mehrangeregten meiner letzteren allerunterth. relation schon gehors.berichtet) fortsetzen und daselbst E. K. Mts. allergnsd. befelch in aller Untertbao. erwarten. Gewiss ist es, wann der Quartlerstaad der in diesen Orten mit obverstandener allerseits gueter disposition und Einrichtung sowol zur manntenirung dieser Grii.nizen als conservation der besatzungen hier und dort fuegliehst bereits verlegten Guarnisonen wieder verandert werden sollte, alsdann ein grosse confusion und ruin der Regimenter zur besorgen, weilen diese der Orten bereits beqnartite sich schon bestes singeriebtet und viel auf etliche Monat mit Notdnrften sich versehen haben. Aus Fllofkirchen und Sicklos kundten endlich (doch ohne allerunterthan, Massgebung) einige Oompagnien zue Fuess, weilen die Besa~ungen daselbsten numehr so stark nit ronnothen, heraus und nacher Osseekh gezogen, hingegen aber von den Battbyanyschen Granis-Hussaran unci Heyduckben dahin nacher Sicklos und Ftmfklrehen verlegt werden. Weilen bei dem jetzt Nordquermischen Regiment zue Pferd der Obrister noch abwesend, dessen Obrist-Lieut. Furst von Hohenzollern hinauszuegehen von E. K. Mts. hoehlobl, Hof-Kriegs-Bath die Erlaubnus erhalten, der Obristwachtmeister aber ohne Erlaubnus sich bereits absentiret hat; als habe ein solches E. K. Maits. in aller Untherthii.n. hiemit beibringen wollen, umb die Allergnad. Verordnung dahin er~ehen zuelassen, damit doeh der Obrister Herr Graf von Nordqnerm zue semem Regiment, umb sieh dessen besser ansunehmen und zu dessen conservation selbst die notwendige Obsicht zue haben, ehnversugllch herein sich verfuegen solle. Ich bitte des Ilberiges zue einer Gnad allerunterth., dass mein unterhabendes Regiment, in allerguad. Ansehong selbes sowohl in heurig- als vorjahrigen und jedesmaligen Oampagne mit trew-eyferigster praestirung E. Kais.Maits. erspriesslichen Diensten niemalen ermanglet hat, zuer allergnad, dessen recognition ohnaeparirter und in N. Hungarn (weilen ohne dem lhro Exz. dero H. General-Kriegseemissarius Graf von Rabatta mir hierumben sehon die promessea getban hat) den Winter fiber bequartiert werden moehte ; und bedanke mieh echlnesslichen gegen E. K. Mts. zue aieiner Wenigkeit· tragenden allerguad, eonfidenz und dass diesel ben mir d&s Commando in militaribus fiber dero an und fiber der Draw, such zwiseben derselben und der Saw, auf dem Land uud in garnisonen stehende Miliz weiters den Winter hindurch noch anzuvertrauen allergnsd. gem hen wollen, bin aueh sowohl in dieser als allen weiteron occasionen fur, E. Kais. Maits. Dienst mein letzten bluetstropfen auf erforderenden N otfall darsuegeben so willigst sls pllichtschuldigst; allein kann ieh E. K. Mts. allerunterth. ohnverhalten, dass meio alter Zuestand durch die vielfaltige strapazeo in beuriger Oampagne wieder auf ein Neues mir so heftig suegestanden, dass ieh wider meinen Willen necessitirt werde, mich anders-

20
wohln, umb vermittels einer cur wieder zur mein r Ge undheit desto ehender zue gelangen, zue begeben, und derowegen E. K. Mts. hiemit in aJler UntertMnigkeit zue bitten, weilen beiallen Besatsungen in diesem distriel die meiste Notwendigkeiten schon veranstaltet und folgenrlioh dem Hem GeneraI-Wachtmeister von 'I'hungen, dessen generose conduite, gueter Vfrstand und lsngwierige Kriegs-Experienz E. K. M.ait . vorhin chon allergn. wissend ist, von dannenhero nit zweille, selbiger .E. K. Mts. Dien ten derorteu wohl vorstahen werde, das Commando hiernber, selbes in capite 11K' fiihrell, doch auf E. K. Mts. allergnad. approbation commiuirt habe, die selben geruehen allergnadigst nur zue erlauban, dass ieb mich in chlesiea zoe meioem da.selbstigen ordinari-Doetern, weleher rneines alten Zues!.&ruls schon rorherige Erkanntnus hat und mieh um so viel ehender zoe curirea wsiss, verfuegen und mit notwendig erforderender GeJegeo.heit meioer Gesundheit abwarten konne, umb desto ehender restituirt und roe verrer befUerderung E. K. Mts erspriessliehen Di n ten nach meiuer M"glichkeit und ansseraten Fleiss wieder mit niichstem kriiflig zue werden; so biUe allerunterthan. E. K. Mts. weiters, dass mein enarals-Quartier in HDngam bei meinem Regiment assignirt werden rnocbte, damit i h naeh i dererlangter meiner Gesundheit mieh dahingleieh einlio.den und sowol bei rneinem Rtlgiment als fur mich zue verrers allergnad. befehlender E. K. Mts. Dienstleistung mich umb so viel besaer gefaa t ani! fertig msehee konnte, Warmit treugehorsamster Knecht v. Dnnnewaldt m. p U arkivu railloga ministarstva u Beeu.

X. 1687. 10. novembra, U taboru kod Pozege.


Gel1l:ral Dimeiooid. izvjescuje earn 0 neuspjeloj vojui grofa. ASJlre,"""", na Ilok. Allerdurchleuehtigster etc. Herr! E. Kay. Ma.y. AUgst. verrsrs reseripL. datirt Wienn den 28. pass. hab ieh in Allervntel'tbiioigkeit, dnreh dea eourrier, auch zuerecht erhalten, vnd wass h. GeD ralwachtl, Graff Toa Aspermont wsgea Illock, dass er selbes Orth, dar gueten sito&tiODnacli. be ast zue ward an, vor E. Kay. May. Dienst zue sein, befunden an deli Herro Marggraffeu zue Basden. dero Hof-I riegspraesideutens p. bocher1&. dhlt, gehmgen lassen, vnd wass E. Kay. May. hieruber Allergst. in em vnd anderem mil' befehlen vnd erinderen wollen, hab ich alles Alleruot.ertbitujgst wohl vern ommen. Nun ist as zwar mit 1II0ck, nit mehr res integra, suemahlen d r F~ selbe, mit anfsnglieh einem Bassa vnd 300 Mann besezt, vnd klil'1liel hernaeh, mit noch 200 Mann weiters verstarket, such mit sonst cin: ni an derar N otth urtt darbey versehen hat; ieh h n b aber glsieh snfangs. mir von del' Verlassuug Illoek Nachricht einkommeo, .vnd ieh iblge von der situation vnd Besehaffenheit selbiges Orths, die vmbstsadlieh formatioo eingezogen, befunden, dass bedeutes _I1lock nur 4 Meill VOD grad, hiengegen aber 7 stark her Meill von (_)ssekh entlegen, and sowohl vorhero, die gaoz feindliche Armee, bey heuriger Campagn auch hernach, vnd kurzlieh die Tartaren,- alles fou rage in del' fiae

21
mock, vnd sonst die Lebensmittsl in den selbst herumbgelegenen Dorfferu ganzliohen consumirt, vnd 3ufgezortb, dass deroweegen von selbiger Gegead alss verwlleste md oden Orthen wenig eontribution zu hoffen, vnd da benebst eine, dahlen in Illock geworffene Guarnison, vmb wis viel stiirkher sie gewessen (wenig aber hienein zoe verlegen wern es wegen aJlzuenahee Bellgrad nit wohl thunlich) iede grosere hazard man darmit begangen hette, zuemahlen sie auf begebende feindliche attuqulID sich darinnen auss Ermallglung der subistens nit lang hetten manutenireu ki>nnen. selbe aber mit Prouiant 8USS Ossekh mithien zue versehen wurde selbiger haubt posto (worann doch allein gelegen) auf solehe weiss von seiner Prouiantirung naeh vnd nach entblosset, sieh aber sue reterireu, eben so wenig auf dem WRSser (weilen nit zu zweifien, daas sich der Feind selbigen Vortheils, vmb ihnen vorzuekommen, aueh wurde bedieuen) alss auf dem Land wegen so weiter Entlegenheit, bey welcher sie der Feind abzuschneiten, Zeit vnd Gelegenheit genug gehabt hette, elaiges Mittel gewessen were. Ich dannenhero bey diesen der Saehen Bewaudnus, gesehen, dsss die Besasung IIIock mehr widsr : alss vor E. Kay. May. Dienst seye, sonsten ich gewiss nit ermanglet hette bey befundener Notthurft Illock zue besezen, mein Pflieht-Sehuldigkeit vnd inderseit habenda vigilanz zue E. Kay. May. Dienst Befurderung, wie iedesmahlen I alsso sueh hierbey zu beobachten. Es hat gedaehter H. Gnalwacht. Graff von Aspermont einige noch naher gegen Osseekh gelegene Orth alss Walckowar, ErdOd, Palaneka vnd Jackouo ohne mein YOrwUssen negsthien besezt, vnd mich dsruber berichtet; weilen aber an Osseckh so gar viel gelegen, - dass dannenhero zne besserer Behaubtung selbiges Posto die Guarnison aida ehender noeh weiters zu verstarekhen, alss dass mann selbige dureh die sin vod andern detachirte mnothige Besazung sehwache, dami] die v-on E. Kay. May. selbst Allergst anbefohleue fortificirung vmb Osseckh befurdert werde, immassen dann sowohl wegen dess hiezue benothigten Gelts, a188 eines Ingenieurs vnd anderer Nothwendigkeiten hierumben die .Veranstaltung sehon gemaeht ist: hingegen eber an Walekowar vnd dergleiehem obspaeificirten Orthen, alss welchs, da mann selbe recht praasidiiren wolte in die 10.000 MaJln erforderten, ohne wo mann die subsistanz vor selbe herzuenehmen musste, vnd solche der Feind, da er sie immitelst sehonetwenn wider besezen solte (woran ieh doch zweitle) auf Ankunft E. Kay., May. Armes fibers Jahr, Indess mahlen wider verlassen wurd, euemshlen sle in keinem Stand, sich zu manuteniren seint: alss haben zwar H. Generalwacht. Graffeo von Aspermont, dass er immitelst, biss dasa in denn daselbst herumb gelegenen Dorffern sich befindete Heu vnd Oromot mit desto besserer Befurderung vnd Sicberheit nacher Osseekb wurde singefnhrt sein, diese aussgelegte Besazung so lang in denen obbenambetan Posta verbleiben lassen, nacherhants aber: oder da inzwischen ein feindlicher Anmarsch eder dissegno dsrauf .yermerkhet werden solte, er alsogleich diese Besazung wider nacher Osseckh zueruckziehen solle: zwar selbsten schon bedeutet, doch wollen E. Kay. May. ihme II. Gnalwaehtl, Graffen hierumben ebenfahls AlIe.rgst. anbefehlen zue lassen geruehen, damit er doch die Mannschaft in Osseckh mit vnnothiger deren dort vnd hin- Verlegung nieht distrahiren vnd dardureh sich einer sebadlichen

22
Gefahr exponiren, sondern selbe vielmehr beysamben behalten vnd darhey Jieissigst gedacht sein solle, wie der ihme anvertraute,ao sehr importante Posto Osseekh in Rein nothigen Stand vermitels der auf alle Weiss befurderader darbey hoehbe.lurftiger fortificirung mit ehisten gebracht werde, damit selbiger wider all feindhehes etwano Begunen vnd AbseheD. vmb so viel besser manutenirt werden E. Kay. May. Armee, auf zuukunfLige Csmpegs, ubers Jabr denn vOsten Ruckhen vnd hinderhuet balt.t'Il, vod zue weiterea progressen denn Weeg also vorbanen mage. Wege.n der bisherig grosseu exeeseen in Baubereynn vnd Pluaderungen, so von denen Orostea Grinitzern ganz libere gegen der Orthen v eni bet werden, babe mich ebenfahls hoehst zue beschweren, vnd ob ich wohien selbigen Croatischen Graniz Obristen vnd Oommendanteu solche insoleutien bey ihran vnterhabenden Grii.nizern ernstlichen zue verhneten, oft.erserindsrt vnd zuegeschriben, so hat es doeh biss data nioh fruehten wollen, abaonderlich bey H. Obrist Gall dessen Granizer zue St, Georgen Dod Verovitizo. ohngehindert sller Erinderung bey gedachtem ihrem Oommendsuten H, Baron Gall ein alss andern Weeg gegen der Orthea exeurriren vnd allsrhaud exorbitantien ohne Scbew frei attentiren, as muss sein, dass ihre Commendanten darbey mitinteressirt seiet,zuemahlen salbige 'on dergleichsn Raub den dritten Theil hsben vnd nsmrnen sollen: damit absr diese Landsinwohnern, alss welche nunmehr in E. Kay. May. d votion vnd Allergst. protection aufgenommen worden fiirtersshien von de.rgipiebea Raubgesindel unperturbirter sein, vnd auf nit erfolgente rsmsdirung nit stwann zu einer Flucbt gar necessitiret werden moehte, alss will vonni_ithen sein, deas E. Kay. May. an die sambtliche Oroat, Graniz·OommeDdanlen ein rigoreses vnd ernstliches Mandat vnd Verbott hieriafahls erge hen IIJe. lassen, Allergst. geruehen wolten. Warmit ..... treugehorsamster Knecht Dunnewald m. p. U adcivu ratnoga mi"i8tarstva u Bei«.

XI. 1687. 10. novembra. U Ynkovaru,


Grof Aspermont opravdava se general" Dilnewalda radi pred RQkom.
SV()g(!

lIeuspjthO

nAu8 diesen drey hiebey geschlossenen Briefen werden E. Exc .. efS0hf'D konnen, was vor ein Beschaffenheit es zu 1II0k bat, dass also uUffiog-lieh habe kanoen eine Antwort erwartten auf die gegebue Commission des Haubtrnann Runckels an E. Exc.; 1. dsun erstlich weilen der Hoi lauth meine Brief voo Kriegs-Presidenteu und Vice-Presidenten Iuhalt seiad (necitijiYol mieh Illok zu bemaehtigen, so hab ich gedaeht, dass kein ainzige Zeit zu varlieren ist einen Ritt gegen gedaehtes IIIok zu thuen, die wahrlrafle Kundschaft einzuholen, welches ohne mieh in Gefahr zu sezen habe n koonen, naehdem des Lands situation mir wohlbekannt ist, und 'b wielleicht in possession dessen sezen; als auch zorn, 2, babe ieh diese Gelegenheit nieht wollen fabre.a lassen, dar 1· Heyd.ukhen, so sich angeben bey mir um IIlok eiasunemben, welchs gesagt war, aueh der Oatina Mustaffa mit 1000 Ma.nu datin 861e. stark genug wehren ohne der Teutschen 1Il0k eiazuuerabeu, wie
I

23 jetzo beschaffen ist j diese Heydukhen befundten sich: 300 Ungarischa zu Walkovar, 400 Laodts-Sirmiensen-Heydukhen und 500 andere ungarisehe 6rii.nitz-Heydukhen, welche zu Niemze gestandteo, so von mir ordre erwart, welche ieh ihuen ertheilt und der Randevous zu Votschin oder in der Laodkarten Attioa genannt, gegeben; zum 3. hsben aile diese obgedachte ungarisehe Heydukhen mieh schun VOfgestero bitten lassen, ieh moehte sie lassen entweder auf Illok zu gehen, den Feindt aldorten auszujagen, oder fiber die Sau zu gehen, urn aldorten Lebensmittel zu suehen, indem sie ganz kein Brodt mehr batten; sum 4. Aber ist die vornehmbste Urssch, dass, wie die Bauern uod Heydukhen aussagen, der Catina-Mustafa 1000 Mann zusamben samlet zu Semblin, um sieh innerhalb 5 oder 6 Tagen in Illok zu sezen und darauss dem hiesigen ganzen Landt und den anjetzigen Wlllkouar-Inwobnern Schaden gesehehe, ohoe die IT ngelegenheit, so di zukunftige Proviantirung auf der donau ZI1 unser armee bekame, also dan weilen es J. Kay May. ond des Hof intention ist 1Il0k zu haben, so habe ieh nicht wollen diese gote 6elegenheit (bey diesen obgemelten rationibus) fahren lassen UDd die Prob daruber thun wollen j also dann habe ieh dreyhundert 'I'eutsehe mit diesen Heydukhen gehabt, es haben sieh die 'I'nrken darin aber braf gewehrt, zwar aber haben sie uns nur 10 plessirt und von dragoner ein Tambour todtgesehcssen ; zwei Weiber aber so seint gefangen worden, baben ausgesagt, dass vorgestert ein Bassa mit dem Catina Mustafa hineln komben Ist, also anjetzo kein apparents ist, mehr diesen Wundterdass Illok zu bekommen. Anjtltzo aber habe ich doeh Leut vonnothen su der Walkooer" (njekoliko neeitljivih rijeci) "wohl besezt und verbauet muss werden, urn den posto auf der donau zu behaubten. Also ieh durch diesan expressen es E. .Exc. beriehten wollen such zugleich das Haubtmann von Walpo Blag wieder berichten, dass der Vetscho per Fortse diesseits Wacht zu Ottowar hat, um ausdrncklich sagent die Marquitanter aufzuhalten und zu nehmen was sie beliebt auf Sicklos. Ieh lasse mit meiner hier Gegenwart noch ein und andere Sach arbeiten zu maehen geordnet durch ~lle hiesige Heydukhen und Bauern, und Morgen gehe ieh wider auf Osseks. Man hat in der Naeht, naehdem man wieder hier war, dray mal Polver in die Hohe sehen gehen, also hab ieh gesehiekt zu sehen ob ala Illok gesprengt baben, dann indeme die unsere letzte sieh retirirt hat der Feiud seiber die Vorstatt verbrand j mir ist leid, dass ich Illok diesmal nieht hab einnehmen konnen, wann aber der Feind niehts weiter drin arbeitt, so hoffe ieh es mit Gottes Hnlf wann ieh hab mehrer Mannsehaft, doeh noeh einehmen. Im ilbrigen erwarte in allen E. Ex.c. Befehl." ..... Aspermont mp. U arkivu ratnoga ministarstva u Beeu.

XII. 1687. 20. novembra. U tabern kod Verovitice.


cara, kako je prooidio t)ojsku i gi'adove u Slavoniji. "Allerdorehleoehtig8t etc, Herr I Euer Kay. Mt. (verhoffe AllerIJDter.st) verden meine zwey letstere auss dem Feldlager bey Possegga, vnterm (/meral Danewald izvjescuje

10. disses datirte Allerunk>rst. relationes durch dell 'ourrier zoe Bechrerhelten, vnd Allergost. vernom men haben, wie jell Possege, aueh noch felgeuts Tzerneck, sodann Pakarz, Ziracz vod selbige Grftniz mehr besez.t, auch wass sousten fur ein vnd andere uothwendige dispoaHionsowohl wesgen gueter manuteniruog selber Posto, alsa aneh Prouianti..rung deren Besatz ungen veranstaltet: vnd diesemuach dass Oommando, selbes vber diesen volligen district in capite suefuhreu, H. Gnslwachts. von Thiingen in Ansehung dessen guete Kriegs experiena vod capacitat, E. Kay. Mat. Diensten, sowohl bey dieser aiss allen anderea oeeesionen wchl vorsusstehen, dero selbten Allergnst. selbsen bekhaadt ssia w1irdt (wie dann er H. Gunalwaehta. von Thtmgen erst vnterrn gester.igeo dato mich avisiret, dass er nach Ionhalt meiner ihme hinderlassener Instruction bereits alles die Versebuog der daselbstigen Orth vnd Guarnisonen betreffsud in gueteo Stand vod Riehtigkeit gabracht babe), auf Allergn. E. Kay. May. jedoch ratification committirt vod aufgetrage.D: vnd wass ich soosten weegeo IIIock in Alleruptertbkeit berichtet hsbe, worauf rnieh dann gehorsst. beziebe. Alas ich nUD mit deneo 3. Reggteren. nemblieben meinem unterhabenden, dsm Prinz N euburgs. bee den zue Pferd, vnd demjungen Prinz Lothriags, zue Fuess, vmb deneo Guarnisonen zu Possegga vnd selbiger Orthen, mitcollsumiruog ihrer subsistenz oit zue sehsden (wie in obangeregt meiaar letsteren Allerunterst. relation, E. Kay. May. j;Jh as sehon bejgebracht) meinsn Heraussmarch vorgenomben, und gestert biss eiu Stund von alhier angelangt bin, ist mir K Kay. May. Ober Kriegs Oommlssarius H. Hartel in seiner vorhabenden expedition begpgnet, waleher auch, naebdeme ich selben von dem Stand Possesga, Tlernec vnd selbiger Griinizen mehr aussfuhrliehen informirt, vber mein (ohae Ruehm Allerunterst, zue meld en) ~uete, in daselbstigen Orthen verf'flog!e Anstalten, wolvergnuegter .. seine Reiss auf geds. Posseggs, Tzeroeck, \lond selbige confinien vmb die Einrichtuog wengen der Christlicheo do rffern, auch sonst die etwan weiters befindliehe Nothwendigkeilen,vorzukherell, heut in allsr Fruebe fortgesezet, verhoffe, er wurde bey seiner sue Ruckll~ ksrung von dem Befund meioer gueten dispositioneo, E. Kay .. May .. selbst, mundlieh in Allerunterths, zum relationiren wussen. . Nacher Osseeks, darnit daselbsten an soviel weniger ermanglsn mechte, habe von Sopia. auss noeh 2 Bohler, auch eioige Notturlft au Bomben, Oercasaen vnd munition vorgestert zuegeschickt ndanu bey selbigen Commendanten H: Gnnalwacbts: Graffeo von Aspermont ernstlich erindert, dass er ihme selbes Fortifieations- Weesen (vmb Osseks, weegen seine grossen irnportanz in bessere defension vndt Sicherheit zue bringeu) damit selbiges auf aile weiss besehleiniget, vnd so bald mogUch bewerkhstelligst vnd perfeetionirt werde, eyferigst angelegen sein lasse, will rut weniger dahien gedscht seye, damit das heu vud Cro!not von Pallanc] Jaekowa, vnd andsren vmbligenden Orthern, mit ehest.em naeher Osseo vbertlihrt werde. Es hat p:scls. H. Gnualwachts. Graff von Aspermont ohngehiodert io;; selben aueh fieissip:st ermahnet, er solte die Besazung in Osseckt wed, mit anderwertig detachirenden guarnisoneu, schwachen uoeh sonsten vr mitelst ein oder andarer vornemmender unnothiger impreaa hazerdi ..
imroi telst

9.

vud

25
sondern selbe beyramben behalten, vnd sich vmb deme ihme anuartrauteu, 80 eousiderablen Orth Osseeks wie seiber wohl verwahrt vand manntsnirt werden kondte, allein bekfimmeren solle, zleleh wohlen sieb vnterstandea wider mein Verbett lIIock (worven E. Kay May. in. eberwent meiner letstern relation, dass es der Feind, von neuem wider besezet, oder, wann as aueh lahr verbliben were, ieh es darumben nit suebesasen (fir E. Kay. May. dienst zu sein befunden, weilen die Besazung darinn nit bette sontenirt werden konneu, in aller Unterthii.nigkeit sehon berichtet,vnd alias aussfnhrlieh remonstrirt habe) neulichst zue sttaquiren, worvou er abel', weilen er von dem Feind darinn nbel empfangen worden, mit einigern Verlust vnd ehnverrichteter dingen wider ab vndtzuerukh weichen mtlessen, wordureh dann der Feind nur animirt vnd hiengegen die UIlSSrigen diseouragirt worden seint: vnd abwohlen ieh hiernber ein ernetlichen Verweiss ihme H. Gnnalwachts. Graff von Asperment bereits zugeschribeu, so. wurde doeh zur weiterer seiner besserer Beobaehtung, vmb dar gleichen verrem hazard nit mehr zu begehen, von DotbenseiD, dass E. Kay. May. durch dero hoehlobl, Hefkriegs Rath ihme dieses sein gefahrliches Begnnen mit Ernst aueh verweissen lasseten. Sickles vnd F'itnffkirchen seint mit Prouiantiruegeuf's neweversehen worden, denen zue Kaposwar aber seint die von Fiinfi'kirchen auss zuegefertigte 12 WageD mit Prouiant von deon Oanisauer Ttirkhen hisnweeg genom ben worden, u. wei len es indesmahlen noch kiinftig dsss Prouiant von Fnnffkirchen nacher Kaposwar zue vberbringen weegen der 'I'nrckhen in Oanisa gefii.hrlich ist; alss haben die zue Kaposwar bey mir Rogehalten, vmb E. Kay. May. Allerunterst zu hinderbringen, dass die nothwendige Anstalt vorgekheret, vnd kunftig ihro Prouianuruug zue besserer. Sicherheit von der Orthen Simotornia vnd dem Plattensee, nacher Ka· peswar besehehe: damit aber in wischen Kaposwar mit audervertigem Prouiant verseheu, aueh sonsten selbes Orth Fi.inffkirchen vndt Prompa (1) in gueter Harmoni vnd Ordnung gehalten, vnd mit ihreu iehweiligen Nettorften beobaehtet werden, habe H. Gnnalwacht, Conte Veccbia die inspection vnd iocumbenz nebst Sickles daruber 8ufgetragen mit Erinderung gute ordre darob ZUIl halten , wnd hiengegen alle excess zue rerhnten, In consideration, dass die Besazung in Tzerneck ein mehrers Proniant alss auss denen daselbst vmbligenden Turks dorffern hinein gebraclJt werden konnen, bedfirftig ist, habe zwar an E. Kay. May. Hoehlobl. J. O. Hofkammer geschriben, vrnb dass die weitere Notturft am Prouisnt, denen in Tzerneek, VOD Agram, auf der Saw, biss gegen Pilestina von dar es von denen zuefuhren (So. Oroaten derentwegen zue verschafen scbuldig ist, weilen E. Kay. May. selbes hierumben mit Quartiere.n versehont haben wollen, wie .ieh auss deroselbten AUergned. vorletstet rescript verstenden ZU1 haben, mieh Alleruoter. erindern, vnd derentweezen E Kay. May. an H Bsnum Grafen v. Erdody ein expressen Befelch ergeben zu lassen A .ergnndst, geruehen wolten) nacher Tzerneek uberbraeht warden kondte, Zt 'gernhrt werde: uiehts destoweniger, damit es ein bessern N aehtruckh hI -e, vnd die Versehung hierinfahls vmb soviel zeitlicher beschehe, weUsll Zt besorgen, as moehte etwann mit negstem die Saw vberfrieren, alsdann ni b.ta mehr zue vberschiffen were, wolten E. Kay. May au besagte dero

26
Hoehli.ibl. J. Hofkammer hierumben die Allergndst. weitere Verordnuo<p ergehen las D. Ich bin, dess vbriges mit denen vorgedachten 3. Regntren, als m inam vuterhsbenden: dem Prinz Neuburgs. beeden zue Pferdt vnd dam [ungeu Prine Lolbrings. zue Fuess, beut alhero [Jpogelaugt vmb mein weitern march vber Saruia auf Leggrad daselbsten zue dem bisshero ermengleten Prouiant zus gelangen, vnd sod ann E. Kay. Ma.y, verrern A1!ergn t. Bef h~ auch die Quaetiers-Bepartition fur diese 3 Rngter. in aller Ilnterth. me erwarten, zue ontinuiren, worbey E. Kay. May. uaehrnahlen AlJerunt t. bitte, dieselbten gsruehen, die Allergnst. Verordnung an dero I bl. Gnal. Erie s-Commis ariat ergehen zueiassen, damit die e 3. Reggter ( orbey das meine psrticulairment, damit es mit gueten Quartieren, vrnb kuoftig verrere er prusslichn dienst praestiren zu kounen in Nider-hungam versehen auch mein Gnuals. postirung dshin, vnd bey selbigem angewissen warden. Ieh aodann meine pagage dahinn abschiekhan Ilvod bet Jahr ill Zeitz, ZUD weiteren progressen E. Kay. May. diansten, verrers main euserste KI'Mteu beytragen, zue koneen, mich redig vnd gefas rnachsn konne, E. Ka.y· May. Allerunterst, recommendire) in An e-hung. sie den ganzen Sommer bissherr sehr strapa.zirt gewessen. md vermitelst ihren geleisten gueten diensteo sieh vmb die reeognitien wohl meritirt gemacht haben, in Nider hungaro doeh eheistes, weilen es seboo zirnblich spath im Jahr, vod weegen bereits grosser Kalte zue campi reo, sehr besehwehrlich j t, guet bequartiert werden. So widerhohle mein rormahlig "Allerunter t. Bitten, in diesem, d '. weilen ich in heurigen starkhen strapazeo die Vepi:1sslichkeit meine alteu .zusstandts mir wider von newem zuegezogen, E. Kay. May. Allenru l mil' erlau ben wolle, ds erstlieh deroselbten die mundliche relation nu meineu bissherigen Verrichtungen ich in aller U nterthaulgkeit erstAtten: naehfolgents nbar mieh iu Sehlessien, zue meinem ordinari-docteru, vmh zu msiner restitntion desto ehender wider zue galangen, ncthwendigliebeu begeben mage. Warmit treugehorsamster Knecht v. Dnunewald mp. U (lrkivu rainoqa rninistarstva u Beeu.
1

XlTI. 1687. 23. novembra. U Koprrmtci,


General Diilleu uld opraodaoa pred caretn, zaslo je ieoeo I}fJoja tri ,.~imenta, Slavollijn da ie dobro obskrblo, a on se sada. sa sv(Jjoll' voj$ku". tamo vratiti lie moze.

nAllerd urehleuchtigster etc. Herr I E. Kay. Mayts. an mieh antarm ] 2. currenti: durcb gegeowiirtigen Oourrier AJlergst. abgelasseuea rescript, hab ich vorgesrsrn bey Virovitiza mit dem Alleruntertbste respect er!laU~ uud wa s E. Kay. Mayt. in demselben mir ailergost. befehlen Allergebst. vernobmben. Belangeut nun der bey mil' habenden 3 Rgmtr., alss dess Neuburg. uud Lottring. wider Zurtlck-marscha und deren irn oder sonsten wo ichs am vortragliehsten b linden mbehte, il beseheheuden Verleg. und Eintheillung kan ich E. Kay. ayt. al

27

versicheren, das es eine wahre Ohnmogliehkeit die armen Leutbe bey dar vorhin aossgestandenen grossen strappaz sampt ihrer fast ganz ruinirten Bagage wideromben durch ein so weith von Possega aUS5 kaum in 8. Tageu vollenden grundflossen sc;hlimmen und nblen Weeg, dareh lauter oedtes und verwftestes Land, in deme kein fouragge weder Laub noeh Gras mehr vorhanden, rihlweniger das geringste prouiant (man wolle as dan auss denen Besazungen uod Orthen, welche selbsten koapp so zu leben baben, ziebeo, sie aber verderben lassen) zuebekommen, wider zuruckh zuzieben und dieselbeo besorglich gar vollents zu uerderben uod zu Grund zu ricbten. Zumablen Poseggs, 'I'seherniekh und die Berg-Schlosser Bachras, Sieraes, Pallestina, Caminigrad und Krola Welka wabrbaftig albereith dergestalten beleget und vorhin scbon mit so uihl Mannschaft versehen is], dasa ich nieht das geringste mehr (wan ieh nieht einen mit dem anderen verderben wollen) dasselbst lassen konnen, und wall solehes damablen die Moglichkeit gestattet hatte, wolt ieh gewiss solches nit unterlassen haben ; zor dem so hab ieh selbige Ortben, forderist Bosegga und Tschernek, dargestalten auss deo Turk. Dorffern mit prouiant verseheo lassen, das sis wenigstens biss zu dem nefien Jahr, theils aber noeh laager subsistiren konnen. Tscheroek aber muss vor allen anderen am ersten prouiantirt sein, wie ieh dan albereit schon interims Anstalt gemacbt, dass auf del' Sao, so nber 2 Stund dauon nit entlegen, ibnen eotzwischen etwass prouiant zokommen soli. E. Kay. Mayt. aber werden ohne allerunterthste Massuorsehreibung durch ein allergste ordre, das Werkh secoundirn helfen, damit kunftig das prouiant dabin, desto schleuniger erfolgen thue, so hat sieh aueh die Oavalleria mit fourrsge dergestalten schon eingerichtet, dass in Sonderheit die zu Posegga den Winter dUICh damit fast auskommen werden. Ess ist in jeg!. von beedeu Orthen ein zimbl. vostes Schloss, so ich wohlbesezt und mit solchen retreochemt verwahren lassen, dass die driuasa stehende MaDnschaft, wie mir ihre eigene Oftleier selber gestehen mnssen, vor dem Feindt aojezo, da selbiger anch 10000 starkh sein solte, sich gewisslich niehts zue forehten haben werden; allermassen ich mit Fleiss mieh in solang daselbsten aufgehalten, biss obbesagte Anstalt allerseits volleodet gewesen. Nachgehents und weileo die christl. Voterthanen mich so instii.odigst gebeten, dass ieh doch mit diesen dreyen noch uhrigen und oit ooterzubringen gewesenen Regimenter meinen march weithers auss diesem Land herauss nehmben und sie nebst der drinnen stehenden milice nit vollents ausfressen uod eonsumiren wolte, hab ieh die Wahrheit dessen sehent, mieh aufgemacbt nnd wie ieh E. Kay. Mayt durch meine vormahls hintereinander abgelassene zwey alleruntertb. relationen schon allergehorssmst referirt, meinen Ruckmarch heransswerts (in der allerunterth, Hoffnung das angeregte Regmt. in Nider-Hungarn bequartiret werden dorften, weileo, wie abgedacht vor selbige kein Plaz mehr ubrig gewessen) genohmben, von welchem allem bereits sehon dem Herr Ober-Oommissario Hartel per plenam ioformationem gegebeo, welcher E. Kay. Mayt. such das weithere und aussfurlichere allerunterthst. zu hinterbringen wissen wilrdt. Wegen dess von dem H. GraJL-Commissario gemachten und erhaltenen Euentual repsrtitions-projeet hab ich in selbtem nieht ein eiozigen Mann \n die aequirirte Orther Possega, 'I'sehernek, Bachras, Siracz, Pallestina,

28
Gamin Grad und Krola. Welka repartirter gefunden, umb so uihl weniger diese district wider quittiren und dem Feindt uberlassen kounen, sondern in allweegen die disposition maeheu mnssen, dass zoe Bezu,zung dessen so uihl Mann8'Cnaft, alas ieh unterzubringen vermoeht, sldsr verlegt nod eingetheil.t WOI1den. Wie aber auf dass H Grall.-Wachtm. Graff von. Aspermont an E. Kay. ~o.yt .. erlassenen allsrunterth. Bericht Illok und andere dortherumb ligenda Orther eiusueaehmben und mit Mannsehaft zu besezen gewesen, weisset uunrnehro dessen an mieh auss Walkouar v. 10. hujus gescbiekter und L.ierbeyligsnder Entschuldigungs-Brief fiber seinen naeher 1l10k varrichten Rith, auch daselbst empfangenen zimbl. Streich, den er aberganz nieht so gross maeht, wie er an sieh seiber mir wissent ist, Ieh hababer dsmablen, alss aoeh bey 'I'sehernek gestanden, dureh einenwabrbaften Geistliehen nebst etlichen vom Landt die revier umb Illok und selbt.er Orthen reeognoscirea lassen, umb zu sehen, wus dan vor ain so gross Vorrath von fourrage daselbst vorhanden, welche mir naeh ihrer Ruckkunft dan vor gewiss wider hinterbracht, dess zwa.r etwass fourrage, aber nit gar uihl dorthherum enflnden were, worauf ich b~sagten Herr Gr&ff von Aspermontzugescilriben, dass er dieselbe naeher Ossekh vordie alldortige Cansllerie bringea lassen sollte, und were zu w!1n~sehen, dass von soleher bed en Ie Oau allerie (die keine so schleeht berittsne w iasie mehrgemelter Gr .Aspermont auasgeben. sondern gewiss von meinen best berittesten Leuthan siudt) betle bestehen konnen, welches ich aber nit glsube, weilen zoe 16 Compagnien fiber Winters gar ein grosser Vorratl; erfordert wtirdt, umb BO uihl weniger hetten mehr Truppen oder Reilterey demon uuterhalten werden konnon. Wie sehon aber auf dess H. Gf v. Aspermont an .E.. Kay. Mayt. erstatteten allerunterth. Bericht sin mehrere Mannschaft. selbter Orthen beUen scbsistiren soli en, weisset der in hierueben bey-gelegten seinen an mich crgangenen Brief angefuhrte dritte punct, da er lhme und seinem gethanen Bericht selbsten eontradiciretosagend, seine hungarisehe Hsyduken hetten ihme gebeten, dass er sis entweder auf Illok odor fiber die Sau zugehen erlauben wolte, damit sie Lebensmittelsnchen kountsn, weilen sie ganz kein Brod mehr hetten. Iiaben diese Leuth die dsrzue noch in so grosser A.uzahl nit gewesen. schon nichts zu leben gehabt und sieh umb Brodt beym Feindt umbsehen wollen, wie dad sieh dann der Graff Aspermont unterstehen, Euer Kay Mayt. von so einem sim blichen VOl' rath an fourrage und Lebensmittel susagen. Geseztauro, (lass diose Orth besezet worden und mit prouiant solteu versehen werd [I, so ijgen dieselbe (forderist Illok ganzer 7. grossen hungarischen Meilleu) von Ossekh allzuweit entfernt und aussgenohmben IIlok, von der Donau, Drau und Sail so weith ab, dergestalten, dass wano bey einfallender GeCroat, das Eyss beginnet zu rinnen und kein Schiff mit prouiant kODD.E'U Iortgebracht werden; bevor man diese Orth verprouiantirt, konnen di guarnleonen wohl ehsnder von Hunger erepiren, Wann sich der G. Asper mont Ueber angelegen sein Iiesse, den ihme anuertrautben importantei posto Ossekh (in welchern dem Verlaut naeh noeh eine gar schleehte An atalt sue sehen) wider in eine gute defension sue bringen, alss umb dor gleiehen ohnnothige Weithlliuffigkeiten zu bekummern, umb E ...Kay. )iByl allergst, intention zu erfullen und meine nachdrueklichsn repetirte inetructio'

~-----

---~---

29
zu'VoHzieheo. Meines wenigen Orths vermeine ich rathsamber eu seln, .dass, wass die AJlmaeht Gottes den siegreiehen Waffen E .. Kay. Mayt .. verlieheo und ·bescheret, 80 lrurz man kau beysamen zu fassen, sllermasaen man gewlsslich dieses, so man gewonnen, zu manuteniren Zij thun gnng bekommen wi1rdt, ehe man sieh allzu weith exponiren und die Ge:fa.hr, eines mit dem anderen zu uerliehren haben dorfte, wie sieh dunn ver dissmahl wegen Illok ganz nieht mehr bills in das k:ttnff'tIge einiger Ge--dankhen zu machen ist, Ausa allen diesen meinen hier aogezogenen alleranterst .. motiven hab ieh E. Kay. May. die wahre Unmogliehkeit dess Zurukh-marehs besagter 3 Regmmter sllerg, zu consideriren allergehorsambst vorstelleu und darbey allerunterthanigst bitten sollen, E. Kay. May -. geruhen aUl'rgnMigst zu erlaubeu, dass selbigen die benothigte Winter-Quartier in Nider-Hungarn assignirt, die repartition schleunigst aohero entgegell geschiekbet und weilsn sie ·ohoe dem sehon so tief im Landt, ihr march dahin elngerichtes werden dorfte, auf dass sie sich wider erhollen und auf die, gsliebts Gatt, noohstko.nftig gar ·frueh erforderode Oampagoe sus E.. May. Kriegsdienste auf das neue wider gefast sein konnen ; nieht weniger hab ieh fitr .E. Kay. May. hiermit aber mahlen alleruoterst. wegen meines jungsthin schon allergehorsamst .angeregten Generals-quartier zu bitten, dass dieselbte doeh dem Gnrall. (lommissario H. Gf. voo Rabatta, aHergD.anbefehlen laasen mochten, .suf dass er mir daselbige ohoweith von meinem Begimentassignire, meine Bagage dahin zu sehickhen uod mich hinwider auf die beuorstehende zuktinftige Campagne dergestalten gefas~ zu halten E. Kay. May. KriegsdIenste' mit gressern Eyfer alss jemahlen allergehcrsamst zu .proseq_ uiren, Wass des Generalwachts. Graf voo Veechy p. mit einigen Vornehmbsil Turks. Officiern in Sigeth habende geheime Correspondenz und A.nscb[ag betrift, dasasich dieselben auf annii.herendeu Gewalt zuergeben anerboten, dauen hat sr rnir bey 6 biss 6.. Wochen her nit das geringste parte gegeben, ausssr nsch Eroberung Osseeks beriehtete sr mich einmal etwass dauon, ich war aber damahlen mit aodero oeeupationen embrasiret, dass ich diesel! weeder probiren noeh glauben konoen; nichtsdestoweniger hab ieh die zue 'I'oranowiz auf der drau gelegene Bchiffbruck herunter auf Sopia, einem nur2 Meillen diaseits der drau grad gegen Sigetb. tiber gelegeneo doch gans ruinirten uod verbrii.nten Orth bringeaund daselbst auf bedbrffenden Fall mit einem Haubtmann und 100 Mann sue Fuess bewachen lassen, weilen aber der Orth so. schon situlret, u her das auch mit eineu zimbliehen dieffer Wasser-Graben versehen, hab ieh solches, .umb dases von Verovitiza uod Yalpowa gradt der .. albe Weeg und h recht in der Mitten liegt, zue Beforderung der nacher Ossecks geheudeu Oorrespondenz und prouiant-Sehiff wider in etwass foritifieiren, den Haubtmann mit seinen 100 Musquetirere daselbst den Wioter uber hinterlasaen. Alsa ich nun vor einlgenTagen daselbst wider ankommen, hab ieh 2 .ehuldigte Bauern mit eioem TUrkischan Brief an den Cornmendanten lac h gsdaehten Sigeth gesehickht dess Inhalts: Wass gestalten mich E. (8Y. May. allergn. befehlt, mit diesem bey mir habenden corps Sigeth '1 attaquiren, weilen ihme nun bekanndt, wie E. Kay. May sich allersrechteste Waffen von Gott gesegnet weren, nichts dasto weniger hetteu

30
E. Kay . .May. sich allerg, resoluiret, wano er den Ortb guthwillig l1beIgebeo wurde, ihne mit all deo Seinigen sampt Sack and Pack abmarehiren, auch wohin er begehre convoyiren zu lassen, widrigenfalls aber, so er die extremilet erwarten thete, solte er auf die Arth wie dl W ateehin uad Val povaer traetiret werden. Hierauf bin ieh mit Fleissei nen T.ag aIda stillgelegen, der Antwort zu erwarten, wormit endHeh aueh der eine Bauer . angesogen kam, klagent. das der Oommendant in 8igeth naeb ibrer dshiukUllft sie beede [ammerlieh abprtigeln, einen in die Thenniz sehmeissen, den andere aber wider herauss lassen, umb zu sagse, wELSS Ihnen widerfahren , gleieh darauf der guarnison befohlen aufsnzlehen, die Stuek frisch zu laden und die Sehanskorbe aufzusezen, dsrmit anzaigendt.,dass sie diesen Orth nieht wie H. Gf. Veeehy p. beriebtet1 so sehlechter dingen zu nbergeben begehrten, forderist weilen sie noch keine so grosse N oth darianen und nit einmal das magazin noah angegriffen habeu , gedachter Bauer braeht eio zimblich grosses Brodt mit herauss, so er VOl'S Groschen geksuft, sagent, dass man dessen darinnen noeh gal' wobl zu bekommen hette, aUein das Fleisch were wass theuer, doeh aueh noeh zu habeu, wnrdt also meiner allerunterths. Meinung naeh wohl das beste sein, diesen o rth Sigeth (deme oboe das bey diesem Herbst- Wettar und den angaIlossenen grossen Morasten, alwo die Vestung, alsob sie in lauter' See stundte, ansufehen, mit der approehirung oiehts anzuhaben) biss auf dss kilnftig zu erspahren, damit sie sich noeh besser eousumiren nod a.lsdaoD daato leiehter ein zubekommen sein moehte, Leztlichen hab ieh mieh nochmahleo gegen E. Kay. Moyl. wagen dess jenseits der Draa und disseiths zwischen der Sau, n bel' die. daselbst etehsnde samptliehe miliee mirweither aufgetrageu wordene ailergst. Commando allerunterthl. bedsnkhen und vor solches in moin alleruntertlrl, Person geseztes allergnst. Vertrauen mein allerlezteu Blutstropfea ausssugiessen kein Scheu tragen sollen j Ieh habe aber jungsten verrnittelst, rneiner allerunteth. relation E. Kay. Mayt. ohne dem sohonallergebcrsemst hinterbracht, wie dass ieh wegen der in E. Kay. Mayt. diensten verwichene Oampsgne erdulteten grossen strappaza mich solcher gestalten wider rerdorben, dass ich allbereit meinen alten Zustandt in mir widerumeu s'ieh zcerregen merkh, also dass die hoehste Nothwendigkeit erfordern wiirdt' warm ieh anderst nieht gar zu Grandt gehen will, eine Raiss ill Scnl.esicD zuu meinem alten Medico, dem mein Zustandt bekannt, zu thuu, and mieh daselbsten euriren zu lassen. Dahero E. Kay. Mayt umb die al1erg Lieenz allerunterth. gebeten, zumahleo in Posegga und 'I'sehernekh such selbter refier die aldorth hinterlassene Offizier, Insonderheit abel' der H. Gnnsllwaehtm. von 'l'hnngen dessen guete conduits und K rlegs-eaperiens ohne dam allorgst. bekanndt sehon solehergestalten mit aller hinterlsaseuen gu ten Anstalt iustruiret, dass wan man sie nul' dar bey verbleiben lInd. selbte Orth zu rechter Zeit prouiaotiren lost, dass Ubrige daselbsten an einer Schnur gehet. Dor Graff Aspermont wurdt auf mein admonition und jungst fibel at gsloffeue action, sich wohl ein Warunng sein lassen mit dergleicbcn 8acb sieb ktlllftig nit mehr zu nbereyllen, sondere bessel' vorsusehen, aueh i Osseks an allerseiths machender guten Anstalt uicbts erinderu zu Iasse

31 Siclos ]\i.nJI'kirehen, Gaposver und Thombos hab ich biss auf E. Kay. Mayt. allel'gst.approbll.tion des H. Graall Wachter. Gf. de Vecc.hy p, inspection nbergeben, dass also und auf diese Veiss .nit BAlle, wass bey jez.iger Zeit (da der Feindt keine Macht meht msammen bringen hun denen guarnisonen und meinen hlnterlaesenen Anstalten zu schadsn) E. Kay. Mayt. hierinfalls mehr allerunterth. zur disnen fernnrs von nothen sein mocbte; korome also hiermitahermahlen E. Kay. Mayt· alleruntert .. zu bitten, dieselbe geruhm mil' dooh die allergst. Lleenz zuertheillen, damit ich diese meine angeftlbrt hoohstnethige Raiss in Sehlesieu zu Berol'derung meiner weithere Gesundheit verrlehten und E. Kay .. Mayt. dienst in kUnftiger Oampagne, geliebts Gott, mitbeseem Erfel' versehan lind sbwarten, doch abel' E. Kay. Mayt. zuuor ell passant zu Prsssburg allerunterthl, die Handt kussen und VOIl meiner Verrichtllng rnundlich allergehorsambste relation abstetten moge,~

•....
V

Duuewaldt mp.

arkilJII

1·atnrJgfl. milli.~taI'8tl1a

Bei«.

32

XIV. Popls Slavonije


Inveutatio AdmiJlistratuum

Eszekien ...

Allminish'atu8

Pcsega Kamengrnil CapHullllll \T Illika. .. Szirach Pakarez Belaszteua (lzernik Kralieve


VUChlO

1806, M4
G19 141

809

7Hi
IBHl

863
4:38 715 1
1

105 17Z 208 111

us
13& HlIb fl SilO

44

Velieu .
274

100
26
I

40

Orahovlezs Miklos.

Na~icza
Eszeku m T.IIol'fta habent

700
2li8 27!J lOti
3:"J

281~1 29G!

IIJ

E 'g; ..:I ;::; ::; ~


..... 'Z'

""10-

",._ I
!"IJ

Jakovo . ~~rdoed , Vukcvar Valpovo V eroviticza , Brezovicza . Sziat.inft . Szopia. . Hum . MilJOltz, ~~illric!JtlJlIg des I(iioi,!!'reiclis
(jud.
/11,/11

~I
85

lsi

~I>

~~

Kolcnitseh

Uugnru.
b», 8(;5,j,

U dll(U'.~k()j hd:"'(~i bibliu(el'l

..
33

godlne 1688.
Posegeusis, et Praefeeturse Veroviticzensis.
Q)
I

80 "" ·.;::l'Z

= 8..9
<I)""

.~ .b

.<1.)

5 9

168. 1181 1091

33
6

13
4
i

46
9 2022 16 1996

8 16
5 11

2 2
26

61 10451 400 504 18 384" 313 6 424 763 737 1575 223

260 200
49

126 145 252 43 163 16 45


55

150 150 :

985

41
8 17 33 11 7 14 2399 1234

379

42

1998

25

86 16
.. 55

208 1700 165


42 200

100

12 4
4

7
5

'f, 0 BLAV.

XV. 1691. 24. oktobra. U taborn kod Broda.


Vojtoda de Groy na doorsko ratno vije6e
0

srlojoj

VQjl1i ,1(J BarJl.

.Hoehlobl. Kay. Hofkriegs-Rath, insonders Hochgeehrte Herren ... ! nschdem ich den 6. dieses mit meinem detacbement von Dsrda aufgebrochen, bin ich mit selbiges den 11 vor Brodt ankommen, . we.Iehes dell 12. glncklieh einbekommen hab, Die Turckhen, so in der auf hiesiger Seiten der Sau liegende Scbantze waren, verliessen selbige dE'snaebts umb 1 Uhr und retirirten sich in der auf del' snderen Bsiten befindende Schantze, woraus sie den ganzen folgenden Tag fiber die San hinuber · auf die Unserige, doch ohne sonderlichen effect, herauefeuerten. Des Abends ungefahr urn '1 Uhren Hesse ich den Baitzen Hauptmenu Psreilie · mit entliche Heyduckhen hlnnbersetzen, indessen abel' die tambour allerlei M~rsch sehlagen, wordurcb der Feind in der MeirlUuggerailien, dass ·ich mit die vallige trouppen hintlbersetzete und die Schanze mit aJler Macht angreifen waite, worauf er such, obwohlen 1500 ManD stark gewesen, solche alsobald verlassen und, in Meinung sich zu salviren, in dje Busch geflohen ist; es haben aber die Beure n sic h in gemeld te Bfu>c.b mit ihrem Gewehr versteckt gehabt, uud die 'I'nrekhen darin dergestslr empfangen, dass gar wenig davonkommen seyo. In .l2:emeldter Sehaases seind 0 canon, wovon doch eins unbrauchbar, und etlich weoiges Pulver gefunden worden. Dieser Ort nutzet bei diesen coaiuncturen, wsnn aueh die Friedens-tractaten vor sieh gehen sollten, lhro Kom. Kais. M.a.yt. nit · wenig, zumalen man durch selbigen Sclavonien befreien bon Tell bib : indessea beut die vollige Infanterye mit das Saehsen-Gothische .&gimenf · auf Osseckh zuruckgeschickt, und werd morgen mit der Cavallereye auf Gradiska gehen, umb zu sehen, wie selbigsr Ort hestellt seye; das Commando aber werd iudessen dem Hn. Genal. Waehtmeistern Grafen von. Hofkirchen ubergebeu, Es ist gewisslich besser, daas ieh diese expeditioH vorgenommen habe, als dsss zu Osseeks oder in der (legend verblieben wii.re, massen wann der Feind derorten etwas butte ffiruehmeo wollen, ieh, der tiiglich aile N achricht vom Feind und dessen Vorhaben einnebme, jederzeit ehender als derselb mit den trouppen alldahe hiitte sein kOonell. So bin such hiesiger Orten viel sicherer als zu IlJock, iodem es alldalJ~ viele defile giebt und vom Feind hutte abgeaehultten warden k~neD; jclJ werd sber in kurzer Zeit mit der Oavallerie mieh wiederumb RufDsseckb begeben und alldshe weitere allergnud. Kaiserl. ordre abwarten . . .. Carl Herzog von Croy mp. U arhiou ratnoqa ministarstoa u Beell.

XVI. 1691. 2-1. oktobra. U tabom k:o£lBroda.


Vojooda de Oroy izvjesby'e cam
0

stojo] vojni ml Savi.

Aller durchleuchtigster etc. Herr! Nachdeme, wie Ew. Kais "MI.:... er Expressum nach allen vorhin genugsamb eiugezcgenee Kuudschaflen ld sonst notigeu allergehorsambst vorgekehrten Austalten mein Aufb 'b gegen Brodt an der Saua sllerunterthan. boriebtet, den ooten einatehei, III MOllats die Drau passiret und folgenden Tage 31s den 6-teu dell Tl'- IS

36 angetreten, bin ieh endlieh den 11-OOn ohngefshr umb 2 Ilhr .n.schmitta.g (wiewohln der Wag sehr -ubel undo m.oraetig gewesen) allhier ankhomben, and babe das Lager langsainee dshier sich befindlichen langen tiefen Graben sehlagen lassen, tiber welchen anmarche, und indeme soleher dern Feind gans obnvermuelhlieh und ohne Brniger vorbero gehabteo Kuodsehaft auf den Hals kbomben, man allsogleieh eine grosse eonsternetion von ihme abnshmben khonnen : dannoeh diese nicht allsogleich seheinsn su lassen, wurde aus kleinen Stuckhen auf die Cavalleria von der dieaseitigsn .sChIlDZ sehr stark esnoniret, zum Gluck abel' nicht mehr ala ern eioziger Dragone).' von Saxen-Gothischen Regts.. blehsirt worden. ..Ala nun das Lager v1iIHg gebauet una die Feldwacbten aosgesetzet waren, babe ieh den Or~ selbs.ten r6cognosciret,und selbigeu [oain solehea siembliehen guten DefensionsSt.and befnuden, dass darauf oboe weitere Albeit ananlaufen sin hasard zu sein erachtst, und von E. Kais.Majts. Truppen keiDeMannschaft auf solche Wei;se in Gefahr verlus.tiget zu werdsn, !lonzufahsn nieht getrauet habe ; dannenhero bel eingefalIener Nac_ht den Obristen de Nehems mit 400 Mann die ArbeH anzufangeo eommandiret, erne Batterie verfertigen und ohnweit den Graven posto fassen lassen. Sobald der Feind unsere Arbeiter gflhoret und versp1tret, dass man seine wenige zur Uberfuhr gehabte ScJ][lI mit denen Raizischen Heyduggen abzuschneideu suehet, hat selbiger [loch. in diesel' N acht dis retirade auf jenseit, die man sowohl in dem grossen Nebel nieht vermerken als sonsten nicht verhinderen konnen, dar massen praseipitaut vorgsnombsn, sie selbsten einer den snderen jns Wa.sser gesttirzet Dod umb die obbenannte sur Uberfuhr gehabte etlichs SchUTe gerissen haben, welches umb so \'iel zu glauben, ala man Doell 2 Stnckel nebst einer ganzen Thuen en Tonne") Pulver dariugefunden, und solebes wegsufuhrea sich nieht Zeit genomhen haben .. F'olgenden Tage als dem 12ten hsbe gleich in der Fruhe diese SChSllZ mit eia Lieutenant und 40 Mann, nneraebt vorhin die feindliehe guamisou bis 300 Mann stark geweseo sein sollen, beseszet und auf Mittel und Weise gedseht; wie auch auf je.nerseit den Feind aus seiner Sehsnze zu bringen und he.r3!,lSZQtreiben ware; alldieweileu sber in Ermangluog der .genugsamen Schiife, und bei gleichwohlen, naeh Bekhentnuas der Gefangenen, bei 1500 Mann starkhen Feillda mit denen etIich wenigen bei den Beuren susammgebrsehtsn Oainaklen den Sau-Btrcm zu passirsn and oinige teulsche Mannsehflft tiberztlsetzen nicht v.ermogte,. babe ieh einen Rsiziaehen Oapita:in von Pertsehkha namhens Percinlia, so gar ein treuer und braver Ma,l1u ist, such solehes die Zeit nber, alss in E. Kaie, Mayts. devotion er getref.en, in vislen Partheyen und actionen, forderist aber in diser erwiesen, dahin parsuadiret, dssa er mit den beiliLufig 300 allhier befindlichen Raizen und Heyduggen tlberzusetzen, und ihme von teutscher Man.Dschaft souteniren zu lassen versichert, auf welehen gethsnen V orsdhlag er dieses u bel' sich genom ben, 111ld demit den Erfolg von dieaen Vorhaben umb so viel naehtrueklicher 1 eben kOonte, babe noeh ferrere VemQstaltung vorgekehrt, ein Haubtmann I G 100 Mann eommandlrt und 2 Feldstuekel ens Vier ein kleine Viertel· I IDd untsr der Schanz pflanzen lassen, nach welsher gemachter disposition I ~h dieser vorhin gemeld~e Baizische Capitain Perciallia gegen an, skendeuAbend der Erste in eia Osinakel begeben nnd mit dem blossen "'el in der Hand auf des andere Land hinter kleine Raizische Oaluppen

*'

36
sugefahren und ihme die llbrige Heyduggen naeh und naeh in solehen -kleinen Schiffen oaehkomben lassen. Da nun etwo achtzig oder dergleicben Mannschaft von gedachten Raiziscben Heyduggen am jenseitigen Uffer ausgestiegen waren, komben ohngefehr bis dritthalbhundert Pierde mit drei Fahnen vom Feinde mit uugeheuren Geschrei auf selbe los, umb sie wiederumb zu repoussiren und in die Sana zu jagen, welche aber alsobald mit denen beeden gepfianzten Yeldt-Stnekhlen eanoniren, und ihnen difl Sach angpr vorzubildeu. in der Tunkel einige tambours zu den noeh immer hinuberfolgenden Raizischen Heyduggen auf die Sehiffel setzen und allerhand marehe, als ob viel teutsche Miliz naehkame, schlagen lassen, wordurch der Feind in Wabo und Foreht gebracht worden, dass er in seiner erwiesenen furia stutzende zuruckgehalten, indessen entgegen sowohl den Raizen, sieh ein wenig sicher zu stellen, als aueh die 100 Commandir1e naehsusehiken, Zeit genug gelassen. Nachdeme dann der Feind sehon in 80 grosser consternation, aueh einige Teutsche auf dem andern Land vermerket, seind gleich diese bemeldete dritthalbhundert feindliehe Pferde im vollen Lauf naeh der Schanz geeilet, ihr Sack und Pack, Weib and Kind, so sehon zur Flucht bereit se n miessen, herausgenomben, und in grosster confusion aueh die jenseitige Schanz verlassen; diese habe ebenfalls noch in selbiger Naeht mit etwas Raizen und denen eingangs erwii.hnten 100 Oommandirten besetzet, darin aber nichts anderst als 4 zweinnd dreipflindige Stuekel, worunter eines unbrauehbar, gefunden. Zu bedauren ware, dass man nicht etwas Oavallerie tiber den Flnss bringen Dud mit selbigen dem flnchtigen Feinde nachsetzen konnen, wiewohlen ohnangesehen dessen eine namhafte Anzahl, wo nicht alles, von denen anderer Orten verborgenerweise iiber oftgedachten Strom gegangenen Heydoggen niedergemacht und erleget worden, allermassen man such bis naeh Mitt~rnacht in dem Gebirge sehr stark scaramuziren gehoret ; und solebergestalt ist Brodt (brood) diess- und jenseit E. Kais. Mayts. deuotion wiederumben unterworfen worden. Sonsten, und weil dann sehr dass derrselben Wafen einen so glnekliehea Eingang hiesiger Enden gewunnen, habe zu Dero hoben Dienst, nnd omb jenseit der Donau desto fueglicher dem Feinde invigiliren zu konnen, resolviret, die sambtliche hier anwesende Infanterie, ausser dem lobl, Palffyschen Regiments-Bataillon und 100 Oommandirten, so mit erstbesagtes Palffyschen Regts. Obristlieutts. alhiesigen Posto zu besetzen mit sufficianten instruction hinterlasse nebst dem Saxen-Gottischen Dragoner-Regimeot, welches bis zu Verfertigung der bei Veres Marton angelegten Schiffbruggen mit mir anhero genomben, unter Oommando des General- Waehts. Grafen Huffkirchen zuruek nacher Essek zu schicken, mit der ubrigen Oavallerie aber eineu Ritt gegen Gradiska vorzuuehmen, zu versuehen, ob uicht bei so favorabler Gelegenheit mit gottlichem Beistand aueh diesen Ort in E. . K. Mts. Gewalt bringen, mithin dieses vollige Land zwischen der Draq und Sana vom Feinde raumben und hefreien oder wenigstens die ret' eig~ntliche Besehaffenheit dessen Deroselben allerunterthiin. beriehten kon Uber dieses aber, und als mit dem Vollzug meines Vorbaben bearb . bin, habe den von E. K. Mayts. mir unterm 6ten huins allergniid. rn schickten Befelch gleich diose Stund mit allerunterthan. respect behiD~ aus welchen mit hochster Bestlirzung Dero Ungnad fiber diesen D'r

37
einzig und sllein zu E. K. Mts. hohen Dienst angeatellten An.hero-marehe anstatt einer allNg'na.d. ratification ersehen miessen, indeme doch E. K. Mt. von selbsten aliergnad. errnessen knnnen, dass niemahlen nichts vorsuneh men mieh U uterfangen werde, was n icht geQugsam b und forderist da in loco uberiege, wie solebes einzig und allain zu dero heehsten glori gereieh en moge, welches, und dass wie allemal meine treu verpflich tete devotion allerunterthdn, observiret, dieselbe aus diesen allergnlLdtgst zu ersehen geruben, was and erst Nutsliclres als dieses mouvement bel solchen can iu 0 eturen vomem ben so llen.zumalen des Fei 0 des sich annab ernd e Mach t nur Bin lauteres spargement und nicht eontinuirt. Dero Truppenauss dem slten und S..R ganp unsaubarn Lager ohnedemauch notwendiz, dell Posto Essek su hedeeken, nicht zuruek gageD Moba.cz,. sonderu ftirwarts, allwo founge und subeiatenszu flnden, fiihren miesste, anbei dem eonsternieten Feinde mehrers su diuertiren und eine gelosie zu geben Ge\egenbeit ge~ hsbt babe, da im WidrigaD., und sofern mit Dero Truppen mich gagen Dlock oder Petsrwardein postiret, selbige nioht allein in gedachter Gegend wegen Mangel four age und Hollo ausserdem nieht allseit mit der volligen Cavallerie die foursgirer vor diesem schnellen Feinde bedecket und solchergestalten in wenig 'I'sgen alle Pferde ruiniret hatte, ohnmezlich aubsistiren, und sslbigen in Ermanglung des erforderliehen Fuhrwesen VOIL Essek das Prov iant {j ber Land, zu Wasser aber we~e!l des fei ndl iehen Schifi:'srm.fI,-· menta auf keine Weise hittte lougef!llut warden konnen. sondem aueh in volliger Gefahr, von dem Feinde, so mit ain starcken dstachement die San bei Mora.uiz oder sonst andsrsr Orten passiren und sich zwischen Essek uud diesem mir sllergnsd. anvertraaten corpo postiren kuonte, gsoz uod gar ebgeschnitten und in diesen vielen defileen Bufgehebt.lou warden gestsnden, denn aueh Peterwardein in del' Gegeud Illoek zu bedeckeo nieht GeJegeoheit, und Boost dem jeDBeitigen Land fiber der Doneu auf begebendsn FlI.l1z11 suceurriren wei tel' als von hier zn der zu Vereczmarton angelegten Sehiffbruggen gswesen wi1re; inmassen, und da. del' Feind entweder etwas gegen Esseek wurde vorzunemben beginnet hjlobss, ieh allzeit mit der OavaUerie in 2 oder Iii,ngst dritthslb Tagen beasgten Ort VOl' dem Feinde erreiehen und mieh hineinwerfen, oder abel', da Peterwardein a.ttaquirt wurde, gemeldt diess attsque 1Z8Wiss miteiuer solehen grossen Macht bsaehehete, welcher ausser allen :Mittleo und WageD mit dero unter mir hsbenden Oorpo resiatlren gekennt bate; deroba.lben E. K. Mts. slleruuterthsrr. bitte, dieselba geruhen alle diese hievor allergehors. reeeasirte motiven mit aJ1ergni:id. Augen aozuaehen, und auf mich dero uawnrdlgsten doeh treu-eifrigsten Diener kelne Ilngnadzu fassen, sondern je mehr uud mshr zu glaoben, dsss in der Wahrbeit alles meiner wenigen eondmte gemnss rsiflich erw.ii!re, und sowohl Zil E. K.. Mts. hohen Dienst ela Erweiterung dero siegreichen Waffeu allerunterthaa. vorkebre,a,·ueh so lang ein Athem in mil' empfiode, kein auderen Gedanken einwurzeln lassen S4 ';£1, als wie deroselben in U nterth!i.nigkeit meine 'I'rsu und Ptlicht in allen E rebenheiten erweisen und Leib und Leben zu deroauchgeringsten E listen dargebeo mage . .' .. . . Oa.rl Herzog von Oroy ro. p. 7 arkivu ratnoga miniSM"8tva u Beel'.

38

XVII. 1697. Popis kotara i grada Osijeka.


Pagus Ladimirovich.
1. Praefatus pagus ab antiquo eodem nomine vocitatus ssmperquaerat colonlealibus subiectus, distans Eszekiuo miliaribus tribus, 2. 'I'empore Turcico et ad praesens inhabitatua colonia Sal avis fidei Catb oli cae. 3. Temporaneis domibus simplleibus hoc disturbiorum tempore extructis, sessiones ad praesens cultas continens tres, incultas vero eirciter ssptsm, spatiumpraefati pagi eiusque territorium in longitudine et latitudine eques unuseireumire valeret horis duabus, cui ab una septemtrionali i1uvine Ksresiese, parte vero ab altera orientali pagus desertus Satnicza, distrietus Jacoviensis dominii, demum a meridional! pagus desertos Balogovczi eiusdem distrietus, porro ab occidente pagus populosus Ivanovees metales prerima vicinitate iungerentur, parum remocius habitantss, 4. Jugera ad praesens culta erga relationem incolarum ssquentis regestri nominatim inscripti Nro. 48., inculta vero ad 112. Una sessio integra cons tans ex jugeribus Nro. 16. Prata habebant ineolae communis paseuatiouis inplaga terrsrum arabllium, eo anno non culta, foenilis ad faleatorss 15. Quibus foenilibus non contenti in loeis covicinis desertissibi plus foeni prospiciebant, plurimum indigentes eodem in passu publici itineris hsbitantes, vineis earentes, sylvas focales babentes in quantitate medii miliaria ex maiori parte defectas in usum fortaliciorum Eszekiensium quam etad annonam eiusdem; situs eiusdem pagi eampestris, 5. In eodem territorio eelebri olim sumptus in ruderibus sstans templum dicatum aanctorum Oosmae et Damiani ad praesens nullius eultui: locis piscatoriis etiam earentes proprii territorii praeter tJuvium KarascbizlI. a latere penes defluentem, molendinis utentes fluvii Dravi, 6. Proventum nullum praeter colonicalem asserunt fuisse telonlorumant
laboribus

7.. PriviJegia alia nulla speeialia habcntes praetor communis. liberae at traiectionis, eaptionis ferarum. 8. Proprietarius ab antiquo dominus terrestris ehristianus

trajectuum.

piscationis

ignonLtur:. dieti pagi ordinarinm mandatarium suum habsntes dominum officialem camersticum Eszekiensem. 9. Occasions metarum sui territorii dieti ineolaatam eub dominie Turcico, quam ad praesens cum covicinis suis nullarn habuerunt eontrover:siam, nulla. iurgia. 10. Dominus eorundem Torcicus Eszekiensis vocitatus HngyomIr,cui ab una sessions dabant annuatim in parata pecunia florenum unum d. 25 in terminis festivorum dierum ssncti Micbaelisarchangeli (It saacti GeorgU militia et martyris, praeterea in nativitate domini unum caponem, rel galinam unam a domo. 11. Eidem exhibentos decimam omnis gcnsris frumenti etapum natura,praeterea loco decimae caprarum et ovium abunoquoque gc e unum pecus, a suibus autem duobus per d. 5 at hce sumentes. in sort comunis paseuationis proventus travarina dictus, praetereaab unaqua sessions in septima laboratorem unum.

39
Rsferent;es ildem incolae Dec hoc rerum statu, DBC priori sub Tqrca pra.estitisse. 13. Porro tempore Tuxcsrum imperstori Turcico seorsim dabanttributum carovina dictum, ad. praesidium antea eorum Oanj~itmse ab unoquoque hospite domus meliorls possesionis Ilor, 1 d. 20, a minus possesionato minus pendentes. 14. Angustissimo vero Ohr:istisnorum imperatori nostro iam a tribus annlapendunt poreiones interdum plus interdum minus, quietantiis carentes,' et eertam quota.m oblivioni tradsntes, 15. Summam porcionum per- dominos commissarios bellieos impesitam soli pagensas inter se exigentes praestiterunt iisdsm, quorum ineolarum nominatim cooscrlptorum et adjuratornm cum subetantiarum suarum deolaratioue sequans tabula. docet: Nomina ineolarum psgi Ladimirovacz: Marian Novachelies, Simun Kuehinaz, Torno Szoboticban, IVIl.Il Kuchiuacz, Martin Habhmovicz, PII.'Vai Brachevaeh, 'I'oma Kuehinaez, Ivan Bsbogredaeh, Btsnko Jakowacs, Milotte Radlovacz, Miko Ladimirecs, han Radi\'8cb, Gvozda.n Snakovich, 16. Erga praafanim punctum adrnoniti hi, quod si spirarent arms, ut castra praasidiaque belliea sequarentur, quod si VBfO colonicalis agare velIe nt, utstabiles domns habitatiouis primaeve pagi sui struerent, responsi dantes, quod 8i in tantum laboeibus intensissimis non frMll,'erentuf, Don armigeri verum coloni, uti antea erant, manerent, minime negligent.es sibi domes struere cornmoditatis primevas, quorum gravamina iniuriarum perpassarum in hoc regesto inserta punctatim aduntur. Ut sub Nro, lmo.
ullsm nonam

12

Pagns Ivanovecz.
1. Ab antiquo hie pagus eodem nomine gaudebat distans Eszekino tribus milisribus, 2. Tempore tureico et ad praesens locus eolonicalia pridem in deaolationem deveniens, his recenter evolatis temporibus ob metum Tureieum uti in loco remote at silvestri nonnullorum hominum habitatione captus, religionis eatholieae, 3. Demus popnlosas de praesenti quatllor auhelentes paeaeiora, ut possent ad sua primeva habitaeula redire, cuius pagi longitudo at latitudo ad summum ctrecitus medii miliaris, cui a septemtrioue territorium Walpovo extat, ab oriente pagus populosus Ladimirowiez, a meridie desertus pagus Poznanova.cz, ab cccidente quidam pagus Harkanowsca, et hie territorii J akoviensis metalss vicinarentur proxime, 4. Quae adhuc jugeravepribus COD creta Donessent, utilia forent pro lustra ad 60. Sylvas habens mixtas dumetiaeoncretas, interdum glsndiferss, prata communis pascusfiouls alia non. hebens, ob concretlqnem praeter ipsas sylvas viueis earens, foenilia nulla, nisi 5i quae faleatio exql':ri posse~ inter sylvas, situs esmpestria, posssntque esse tam cultae ql .m ineultae seesiouee quinque in toto, . FUDdamenfa in eodsm loco extarent diruti templi ab olim, euius Ill: ,ficium Valpovienses 'I'urcae ad usum suum dsdurerunt, molendinis et ill io .urari utelltes, ubi nullns trsleetue. nee vada. ulla, Provealas nullus, praeter Colonicalia pendebatur.
I

40 Cum veterani inhabitatores eiusdem loci vita eessissent, hi noriter habitatum venientes nihil jurisdictionis ullius domini terrestria nornnt, Proprietarius dominus ehriatianus modo ordiuarius mandatariusproEszekiensis. Oeeaslone metarum sui territorii dieti ineolae tam .sub dominie tarClOO (prioribos ut praefertur ineolis vita functia), quam ad praesens cum covieinis suis null am scirent habuisse controverslsm. 10. Dominus eorundem turciens degens in Valpo erat nomine Ralibek, cui deeimis animatia ae inanimatis ad instar rsliq uorum erant subiecti, 11. Cum ideotae loci fuissent, non nisi prssterito 11.000 decimsm fro· menti domino provisori Eszekiensi in pecunia praestitissent a cruce una manipulorum 20 pendentes d. 28. 12. Beferentes iidem ineolae nee hoc rerum statu nee pro priori sob turea ullam nonam praestitisse. 13. A qualibet sessione tributi turcieo imperatori prOoestabant Oanisam annuatim fl. 1 d. 20. 14 .Modo aotem Augustissimo imperatori nostro insartem portionum hibernalium iuxta qualitatem hominum magis possesionati quilibet a sua dome fl. 2, minus possesionati fl. medium d. 25 praestant, 16. Unieo praestantes ispano in Petrowacz msndatario eorum, ad. complendam eorum summam pro iuvamine erga imposioiouem eiusdem administrant. Nomina ineolarum: BIas Lukacicz, Paval Zkokich, Francs 'I'ibinscs, Giurko Herkanowacz. Erga praefatum punctum admoniti hi, quod si spirarent arm a, ut mature eaatra praesidiaque belliea sequerentur, quod si rero colonicalia &g'ere rellent, ut stabiles domus habitationis eommodioris sibi struerent, responsi dantes ut supra, quod ex Sirmio et Baceka fugarn dantes ad tutiora. haec sese reposuissent, desiderio desiderantes paeaciora tempera, illico reduces futuri ad sua primeva, ubi habituri unum mandatarium snum melioris momenti hominem, quam unum salsaguardiam pagi Petrovecs, et ispanum, tsntum exposcentem pro se poreionalis peeuniae, quantum pro eommisseric bellieo, quae haec et plurs alia in expositis eorundem gravaminibus hisee inserta conspiciuntur desumpta punetatim, ut sub Nro. 2do. 7. illue 8. visor 9.

Pagus Saent Laszlo.


1. Hie Pagus eb antiquo fuit ruralis rursriumquepersoDsrum inhebitatus, ex duobus covicinis psgis eonstans hominum insimul oonvenientiuui utpote Uifalu et Bellefalva, in una parva insula degeates. distantia eorundem Eszekino duorum milliarium. 2. Tempore tureico uti et ad praesens inhabitstus dietus pagus eolonis Hungaris religionis ealviuisticae. . 3. Hoc disturbiorum tempore non plures quam in universum de. I domns ibidem loeatae, antea sub dominio turcieo nOD nisi bini colon ~ eodem territorio persistentes, ob paucitatem terrarua arabilium qui! t existens unius sessionis jugerum 16, distantque ad praesens jugers u Nr. 30, in concessis habentes pro meliori persistrntia trni deserfis u covicinis territorii sui, quorum territorium exundatio fluvii Vuh pro.-

,!
I

41 pessumdst nude, persaepe ineultae terrae rnanent et loco iIlarum trans fiuvium eundem erstantes jugera ad 16 Miklosfalva rocitata, ab antiquo iisdem hoc. in passu appropriata, penes qul!.s terrae sylvis etiam utsntes, foealibus loci eiusdam omnia beneficia navium sibi eomparantes, quorum territorium cingit laces origin is dicti Buvil Vuks, quantitas autsm sylvarum et tarrarum arabilium Miklosfalv8, ut prsefertur, dictarum eolliaiari potest ad unius quadrantis miliaria, subinde iisdem sylvis fructuosis existentibus in glsudinatione at struetions domuum utili bus. Cui ab una septemtrionali desertns psgus Bziilus, parte vero ab altera orientali pagus populosus Koroggy, a meridiona.li populosus pagus Ontio, ab oceidentali porro populosus pagus Kaporna proxima vieinitate iuogerentur. 4. Terrae arsbiles in universum ab antiquo spectant.es tam eultse quam ineultae una cum Miklosfalveosibus terris ad jugera 61, foenilia erga iursmentum suum plura non dieunt esse, quam ad falcatores decem, essentque plura ad. falcandum, 81 ut praefertur exundatio flu vii non absorberet, sylvas, at dicunt, habeut trans flurium Vuka tam focales, glandiferas et aedificiales. 6 Eeclesil\ exJat mnralis saaeto regi Ladislao dicata, ultimaa lam ruinae ob tecti vetustatem, suplieantes incolae ut iisdem coniveotia 1ieret in intensis laboribus peragendis, loco illorum idem templum eommoda teetlone repararent, commoditas alias nulla molendini, nec piseaticnis ob eoncretionem amndinum, 6. Proventua DUUOS praeter coloniealis, vineas habentes in situ cam pes tri ad fossores 18. 7. Privilegia speeialia nulla, nisi comunia piseationis liberae, at trajectionis, captionis ferarum, 8. Prcprietariua dominus cbristianorum modo ordinarius mandetarius dominus provisor Eszekiensis, 9. Oeessicne metarum sui terrltorfi dicti incolae tam sub dominic turcico quam ad praesens cum oovieinis suis nullam habebant centroversiam nullaque jnrgia. 10. Dominus eoruodem Turea Jaeovae habitaos sntea nomine Kurbek, cui deeimam praestantes fromentum in natura, at loco pecorum in parata paeunia praestabant, Decimam uti a maiori sue d. 2, a rninori unum deusrium, decimamque in natura alveariorum preestantes, oves et capras ob praefllotam rationam aquarum mini me interteoentes, laboribua vero subiecti srant eolonlealibns tempore falcstiouis, cumulationia foeni et invectionis, item. aratiouis, demessioois at iagranum conversionis nOD plus, quam in quolibet labore impendentes aunuatim dies tres et hoe in esu et potu 'I'urciei domini, et si interea temporis perfeeissent Iabores, supra. esum ordinarium at potum poculum mereipotus illis ,(I'ratiiicans. Item in binis terminia festivorum dierum aancti Michaelis et Georgii a quolibet hospite pi estabent in toto d. 60 Et quod non inserviebant eidem lignis focalibus, P' se unaquaeque domus dabat florenum medium, praeterea ab uaaquaque fs e dabat colonns d. 30. Inquillnus d. 25, demum vini decima.m in TIl 'fa praestans. I. TIt prsefertur de omnibus deeimam praestabaut, de hortensibus vero el • libitum diacreticnis.

42
12. Referentes iidem incolae noc harurn rerum statu nee pro priori nb Turea nonam praestitisse, 13. Turcica iruperatori quilibet hospes a. demo bene p08~81ooBtt18 dabat unum ftorenum annuatim, inquiliai vero et minoris conditionis secundum puasibilitetem, subinde dabsut if] fruruente UIlIlID killam loco ptleuaile Cauisam. 14. Nostro impera.tori Auglllltissimo pOI·tiOIlLLlflID peeuniam snuo praeterito praastitarunt manibus Il.!lsigufl.ntes domino LeLm13u f. 180" reliquia hinis annis dedarunt subinde plus subinde minus, cureutes quiet3ntia. 15. Quorum intorerat impositio, horum at exaetio utpote commiauno bellicomm. Nomina. iucolsrum pll,!(i szent Laszlo: Petrus 'folt, hall Henehe, Matt Giuke, Ivan Horbas, Piliis Miklos, Stepha.l1us Giuke, Georgius Szabo, Elias Giuke, SteplHLOlls Ivo, Nicolaus I{ovacz, Ivan Varga., han Boc:hka. Ivan Gechl, Hi. Erga praefaunn puuetu III cereiorari desiderantes quod siquidern perpetui status et eouditiouis ruralis fuissant homines, oll id in unum el proximis viciuis po.gis eouffuentes, uti faterentur, ut virtus u nita et8Gt forcior, cum rouors maiori uuita.tis eovicinae exelJui erequeudos l&bortl valerent, an ill eodern loco semper constautes futuri habitatioae. reaporMli dautea minima arms prsetar ruraliu c:epal'e, ad quae nati esseut, perlebentes ex loco paludoso ad mcu]tatem tantorum vpagorum multo fert .. lioru 10 condeseendere iu proximo vicino eircaiaoentiurn : sed lSilJoi6em obruerentur parpetuis at continuis grevissimie lalroribus I et nunquam proprii in propriis Iaboribus ecniventiam estremitatum habendo Joea alia IJOll exquirerent, quorum gl'i\nmiua adnotutio ineerta enararet sub Dr. 3.

PagusKapoma..
1. Dietus pagus ab antiquo loealns erst pel'souis uralibus dista .. Eszekiuo miliaribus ... 2. I IIbubi Mores ibidem existentes fidei 1lI~1iniaticae uu tione Ho I1g.n. v 3. Tempore Turearum meruorant idem pagenaes fuisse domus popal .. bonorum hospitum ad septem, aliorum vero u~i inquillnerum ad d~ territoriurn Jpsum eiusdem pagi referentes iucolae unus pedestrls homo inti's spntium unius at mediae horae eircuire posset. Sessionlls habens .. rI, illasque etium rluvius Vuka subiude in exuudatione sua tliluit, ea_ pagi limites a septerntrions desertus pIlgllS I'asuau, LLuieridie Butem .. sertus pagus Obseuicza, ab oeeidents porro desertus pagua Karikol II hi rres dsserti pagi in districtu Jaeoviensi existentes preximi vicioanm .. l'im;;1dem, pagum praeselndens Ilnvius Vllka. -1. Secundum jurarusntu III iueolaru III relatiouam uon plus iu tOto a&illua eultarum at incultarum 1I1'a.biliullI torrarum ad jngm'a, 60. 14'oenilia babel .. ill sylvis nee plura, quam ad I'al·catores 20, E<ylvas habentes commiDII Ioeales et aliq uando glandiferas, nee non aedificieles, qnarum " huitudo ad jugera 20 partsm eiuadern sylvae extirpnutea pro vineas 1l0D11ulla8 eampestres, o. Ext.at in diclo Vago templum aedilicatuia ooclllmque CUiUB faro dicatum ignoratur, situs alias esmpestrie.

6. Proventus nullus praeter eolonicalem. 7. Privilegianulls pra.ater eommunia pasouationis, piscetionis at osptionls ferarum. 8. Dominus preprietarius (Ihristianorum modo ordinarius mandatarius provisor Elsr.ekionsis. 9. Oontroversiae occasions metarum nullas .. 10. Dominus eorundem sub iugo turcico erat nomine Becher agga Esze~ kiensis,. cul anuuales robotss praestsbant nimirum in - faleature annuatim duobns disbus, praeteres quilibot hoapes aratro gaudenainsominabet eidom duo jugera frumenti cuiuscunque tandem generis, quod frurnentum conrertentea in granum demetendo devohebant eidom domurn et hocin ipsius pane et sale, fitiitisque laboribus in signum euiusdam gratitudinis mereipotum eisdem exhibebat, si quae peeasset iisdern in mala at nulla tractstione, appelassent cansam ad Oadiam, 11. Suopraefato domino Becher Agga subiecti erant cum omnibus deeimis prsestandia tam frumenti, qnaui hortenslum in Datura, ao alveeriorum, at !Ii quis gavisus fuisset cum anirnalibus ovium at eaprarum, ah iis etism praestabant deeimam, praetersues, de quibus pendebant a quoUbetcapite rnaiori d. duos, in minori unum. praeterea in festo saacti Michaelis arehangeli d. 25 totidem ad festum saneti Georgii. 12. Sub moderno vero dominic camerali dominoprovisori simul et trieesimatori Eszekiensi pro anno 1696. loco decimae in psrata pecunia praestiterunt de toto psgo it 100. Anno autern 1697 ibidem loco decimarum ill parata praastiterunt fl. 70, ac praeterea in natura turcici frumenti kukurnza dieti killas 11, nonas autem nemini dabant tam sub iura turcica quam moderno camerall, 13. 'l'urcarum imperatori quilibet asna demo praElstabat aureum unum annuatim magis poseeeionstus, minus vern in medietate praflstab8.~. at hoc eonfiniariis Oeniaiensibus subinde etiam 10CD pseuniae in frumento dabant pro annona eorundsm. 14. Augllstissimo imperstori nostro ergaimposicionem dominorum bellicorum comissariorum poreiones exlribsnt, ae praeterea decimas in natura vel pecuuia Iaborum gra.tuitorum continue intenai, 15. Domino comiassrio belli co Libenau pro 1697 praesbtteruut pecunise por~ionalis fl. 130, re\iquis vero anni praaeedcntibus nihil eidem exhibentea, qo.ietantia csrentes, euius imposicionem inter se BoH pagsnsas exhibebant .. N omins incolatum pagi Kaporaa: Georgius Vid os, M ichael Vidoe, Stephsnns Antal, Ivan Thbrkicz, Pranciseue Balent, Aleksander Batuna, Nikolaus Istoka, 16. Ergs praefstum punctum adrnoniti hi, quod si splrarcut arms, ~t ca',ra sequeruntur, quod si vero eolonicalia agora vellent, utstabiles domus ill )itatiouis primevae pagi sui struersnt, Responsi dan los. quod ruri essent DI ,i vellentque eolonicalia agere,a:nhelantesa loco rernoto u pago ex palu ,ribus redire, si paeaciora con seq IIi possent temp~ra metus nulli turcici, ni etiam praegrauereatur intensissimie gratuitia Iaboribus, quorum gra,vl).~ m .. in hoc regesto inserts puncta.tim aduntur sub Nro, 4.

44
PagusKorogyaen Kont.
1. Ab 8UtiqUO semper in rurali statu extabat, cuius di.stantia Eszek:i.DO duorum miliarium. 2. Modern i inhebitatores nati vi H uagari fidei cal vinistieae a pagi territorio ob metum tureieum inter pelustria in tugnriolis habitantes in remoto parvuminde loco. S. Sub populoso priori loco domus arant anteo. 15,. modo antam de praesenti non invsniuntur plures quam 10 hospitea patres familiae, qui secundum juramentum relatlonern referent, non places sessiones quam 15, idem locus desertus habitations hominum sb annis 15, ouius pagi territorium longitudinem at latitudinem simul unus eques eireumire pas set hora UDa, metales eiusdema septerntrione pagus dessrtus Besenes, ab oriente populosus pagua Babota, a meridie populosus pagus Turdincs, ab oecidonte populosue pn.gus Sent Laszlo . . 4. Jugera terrarum arabilium referunt esse ad 225,quae tempore exandationis fluvii Vuka inania in medietate manent, foeuilia sufloientia etiam exuudationi obnoxie, promonthoria ga.udeutia situs campestris fossorum circitsr lS. Sylvas pure. fccales habentes ad 6 jugera. 5. In eodem page erat olim templum lignese structurae, quod a Tureis combustum, situm habens eampestrum. 6. Proventus nullus, praater coloniealis. 7. Privilegia spaeialia nulla nisi eommunia. 8. Proprietariua dominus Christiauorum modo ordinarius msadaterius provisor Essekiansis. 9. Oontrsdicentes coram nobis de libera desectione syivSTum suarum pagensibus iueolis Outia viciuis. 10. Dominus eorum arat !Luiea Turca nomine Mahut begh Eszekionsis euiIoce Iignationis domus praestsbant a qualibet ssssit'o., fl. 1 prseterea ad featurn s, Mich. d.30, totidem ad festum sancti Georgli, decimis subiecti omnis generis i'romenti at alveariorum in Datura et loco paeeuatienis pecorum SUOI um n capite uno d, 1'1, et a: harido parato d. 5,. robotam pro exigentia. temporls tempore faloationis, araturae ill laboribus impendeates dies duos cum demessione et it) granum couversi 0 De". 11. Deeimis ibidem subiecti hortansium et frugum praestantes, eDam decimam oecarn vini enati .. 12. Beferentoa idem ineolae Dui!IIS nones dedisse. 13. 'Purcieo imperatori aanuale tributum Csnisam praestantea melions possesionia auraum unum, inquilini in medietate. Neima broja 14 . . 15. Nostro' Augustissimo irnperstori gratuitos Iahores et hiharnalas poreiones iuxta imposicionam dorniuorum comissariorurn bellicorum praest.:wtes uti ill anno 1697 dorniuo JjbCORU fl. 90 at hoe uno anuo dedere. Qllie· tantia carentes, Nomina incolarum pagi Korogy seu Korut : Ivan Deso, Thomas Rail " Franciscus .J0036, Nicolaus Palco, Joauces Abraham, Ivanas ToU I' ~, Franciacus Peter, Franciscus Uils'lY, Stephauus Benehe, Petras L( .. Gergel Janchi, Michael Ferenz. 16. Erga pmefsturn punctum cerciorari desiderantes, an spirarent.. Ii castro. sequentes vel ut nati ruri ad primeva coloniealia se co.nferri''''' It

45 struefione domorum eommodae habitationis, qui quia et sorum ptaedecessores non armigeri verum ruralis conditIonis semper srant, Olinime negligentes imo enhelantes domos prioris habitationiaeibi struere at lieet pa,.. eata tempora forent metus turciel, attamen ob intensos gratuitoslabores Dec tempus haberent eosdem struendi, quorum gravamill8 in regesto hoece iDllerta punctetinraduntur sub Nro. 5. P.a.gus Kis ODtin. 1. Hi pagensea in proprio loco degentes, qui locus distans Es~ekino miliari bus tribus. 2. Oonditionis nullius alterius quam colonicalis, professienis ver.o .tempore T'urcarum partim Lutherani, Oalvini, partim vero Oatholici inhebitabant, ad praesena vero msri oathelici, 3. Memores esse incolas tempore Tl1rcarum populossa domusextitisee eolonicales et inquilinorum ad 30, quod aorum territorium ad relationem ipsorum viI. eques uaus quatuor horis circurnire valeret, euiusterritorii [ugera eulta ~t ineulta ad 630, unam plagam terrae antes ineolae inseminabant jugerum21O, secundo anno aeeundam jugerum totidem, tertiam plagam eonsimilem tertia anno pro pmtis et MIDU ei paseuaticne utentes oeiosis terris, Cuius territorii metales cometanei a. septemtrione populosus pagus Korogy, o.b oriente itidem populosus pagus Tordincz, ad. meridiem populosua pagus Gabos, ad oeeidentem pagus desertus Markuseveez, quem praefatum pagum fluvius Vuka. eircumfluit absque notabili damno. 4. Sessiones terrarum uti iam dictum est sufflcientes habentes in aperto campo,nonnullae iam vepribus eoncrescentes, toeniliu tempore siecitatj,; eopiosa ad faleatoras 60, pluraque poasent habere, ni eesdem immerge.ret praefatus flu vius V u ko.; syl vis abu udan tes foealibus copicsis, in termixtis terrisarabili bus, quaru m syl vanl m quail Litas aeq uiparatn r tarraru m arabilinm eultarum et ineultarum. N oviter erigentes vineas prioris olim promontborii eatnpestrie fossorum ad praenses 26. 5.. In quo territorio extant rudera in fundamento templi alieuius sancti diea ts, cuiustem pli parietes T ureae V ukavariensea dirueran t et abduxerant ad suurn usum, in hoc eodem territorio cum permissu turcico mouasterium struxeraot graece fidei Yalachi lignese ateuerurae, quod antiquitate ioteetum eeruit, praeterea in eodem territorio extat edam in ruderibus eastallum olim habitum dictumque Herman, referentes farnillam qna.ndam Stel1bani Bean iIIud inbabitasse, totumque modo diru tum, ad quod castellum propriae euriales speotebeut terrae, singilatim eensum de illis pendentes 'I'urcis E.szeldensibus satrapis portarnrn, quae terrae una simul cum prioribus ill eomputum sumptae. 6. Telonia nulla, nee ullus extraordiuarius proventus quam coleniealis ab' .da cedens. PriviJegia nulla praeter eomrnunis, Proprietarinm ehristianum dominum dieunt fuisse de familia quondam pr: ;fatibaan, sttamen aullum 8. memoria sua dicunt prsestftiase eensum dil "·9 familiae. Onm ambiret dictum teritorium fluvins Vuka, ex eo nullas referunt 86 '~Ilisse eum covicinis oecasiene matarum controversies nee iurgia ulla,

46 10. TUTeicu8 eorundem dominus antes. Brat nominis HagydindELr "ags: habitans Eszek, cui annnatim decimas omnisgenerispendebant frumenti ·in natura at ah unaqusqne grege csprsrum et ovium UDUID animal anni illius, de pascuatioae vero loco deeimae suum a quolibet capite d. unum, Praetereaa domo unius hospitisposseaionati aunuetim in duobas termmis festivorum dierumsancti Michaelis at Georgiipraestabant d. 50, a vilioribus vera uti inquillnls sumebant ill medietate. Lsbores veropraestabant erga oeconomicam necessitatem falcatioois, rnessis, perarantes quilibet ambo gaudens unum Jugerum inseminando, dernetentes at in granum co nve.rten do, temporeque simillumque laborum a qualibet domo dabant laboratorem unum, insumentem dies duos in laboribue at DOll plures io tureiei domini

11. Hortsnsibus dationihus et fruetibus subiecti etiam, 12, Nonarum deeimas tam sub hoc dominic, quam priori nullss dedere. 13. Tributum tureieo imp era tori Osnisam praestabant a toto pago aureos duos. ' 14. Nostro vero auguatiesimo impera.tori dscimam pendentes frumenti, gratultos labores, porcionesque militarss, in summa date. 1:1. 120 ineera habentea hi minoris Ontin ad maioris Ootin incolis menibus, exhibeetes praaterito unno Iosni Jacobo Hozlaver erga. quietantiam eiusdem. . 15. Intra se exigentes praefstam porcioualem peeuniam arga qualitsf:em possesionum quae eliciunturex subsequanti tabula. Nomina incolarum Kis Ootin: Stephanus Moyskis, Marcus Miklosevicl, Joanes Martinoviez, Ma.ttaeu8 Kukunies, Andreas Boeosevics, Marcus Mitrovicz, Stepbanus Benacbue, Vidus Martissevicz, Lucas Goluboviez; 16. Erga praefatum punctum media enminis eercierati, quod Ili PIIgeases nOD ad arma nati, sed ad ruralis fuissent, perpetai aubditi futnri, persistentes in eodero. loco, SI quoquomodo iuvarese possent pro inmenlis aratri unieo ferme Iigone viventes, toties vastati igoa at ferro a turcis ad praesens deflenfes uxores, prelas familiamque suam in oaptivitate tur1!~~' ezistentee, his non obstantibusnnerosis tam dationibus quam luberibns gratuitis praegravati, uode ex suis paucissimis eompa,ratis iumeatis sd dationes censuum divendere eoguatuf,satisfaciendo imposieionibos domiuorum offieialium, quorum gravamina in hocce Regesto imposito. manent sub. nr, 6, . P.a.gus Nagy Ontin. In . territorio praafati pagi Outin vensrunt inbabitatum inter ~a.lnslr:ia spe fretitutioris permansionia gratia cengestua populus ax !pagis aula populosis savanis ntpote Ivenkovo, Adriasevecs, Papressa, Ratkove.zy, Perkovczy, Viukovczy, Iocis alias. sitU3tis ad Savum versus Bosniam, indeob meturn tnrelcum fugam datam, qua. fuga needum salvati bis terrae ruc etiam ab fmaui TUTCa, ferro, jp;De- vaatati : deduetique ad diramcal vi· tatem turcicam nr, snimarum 78, u~i priores pagenses cometa.nei de J \11(1 lugentes et deplorantes in eadem ca:ptivitate existentea proJes, useres '0gnatosque suos, qui ox: sylvis hie existentibua pro tempore inbs.bf lis quctidiana prece implorantes, ut repulse Turea, primeva sua loca hi nnulli superstites cspere possant.Quare in habitatione temporanea perp :.w dicunt sa non futuros in terri tori 0 priorum habitantes, ex eo dicti ~-, ns

esu et potu,

47 Ontin ineolae, quia pluralitas hominem praeva.ieret. Quorum quaerimonia per omnia et in omnibus eonformis priorum. Hoe a.dito, quod idem incolae etiam cum prius eonaeriptia de facto penderent tributum Tureis, at imperstcri nostro daducentea tributum Alba.m Graecam priori suo domino Tureae, qui in eodem fundo nihil inseminarent, verum in priori fundo eorum, att.amen ductu oboedientiae Deo eaasari, debitae ad demandatiunem sxcelentissimi eomissarii Domina. sus cum faeultatibas suis -(valjda: professi), catholicae professionis omnes, Praefatorum in sylvis habitantinm hominum nomina: Thomas Balasehevies, B080 Kelicb, Paul Setovieh, Georgina Milaniez, Marian Setovich, Petrus Galoviez, Stephanus -Garoviee, Vitus Jueich, Mattaeus Ztankovich. Mattaeus Tomicz, Petrus Bosniak, Georgina Petretieh, Gregoriua Vordin, Boso Malevicz, Marcus Tomieh, Georgius Abriuacz, Simon Benkovicz, Philipus Sunich, Bias Janich, Pa.gus Ga.bos.

1. In passu nostrae conscriptionis adinvenimus penes fluvium Vukl!. confugientes intra palustria 000001108 Valaehos ex Bosnia. sdvenas, nomen tamen snropserunt Slue habitatiouis a page ab olim deserto Gabos, axistens trans fluvium Vuka. 2. Justiclam iisdem administravit eommendana Eszekiendis Hullum birsagium ab iisdsm summens, cum absque notabili crimina pacifici vizisseut. 3. De sessionibus suis nihil seirent referre, Jigooe excolentes trans i1oviuro Vuh praefatum ab oJim desertum pagum pertinentam alias ad districtum Jacosa, in quo vix reperitur terrarum arabilium ob concrescentiam sylvarum sassio una, quorum hahitatic inter metas a septemtrione Iluvius Vuh ah oriente> pagus pupulosus Purdincs, ab occindente pagus Ontin. 4. Terr!\s alias sufflcientes habarent ad exeolendum tam in deserto pago praefato quam in amplo teritorio incolarum Turdincz, ubi modo residerent, si perseverabiles loci essent, 5. Nudus angulus terrsrum desertarum conspicitur ubi habitarent, absque ullo: ab olim facto aedifieio, praeter tugnriola -eorum ad 10. 6. Et lieent essent idaotae fundi, attamsn proventum laborum et censum controversiam hue usque locationes hae habuiesent cum impedimento aliorum, pridem de eodem loco emigrassent. 10. Supervaeaneum iudicantes Turcae Bosnensis prioris domini eorundem daeionem, censum, -eoeterasque obventiones deelarantss, cum aperto vero ex rsticnibua iniuriarum snarum perpeasarnm alio emigrate eontendereot. 11. Deeimls attarneu subiecti tam hie, quam in sua patria Turcis fuissent, ad instar reliquorum incolarum. 2. Nonas nullibi in decimi peudentes. 1.3. Beferuntque quod Bosnensea Turcae pro imperatore suo nibil singiIf "m exposeerent, sed solum domino suo tel' stri ohligati fuere. 4. Expooentes in difloultatibus uis seorsim in hoeee rezesto insertis q .utumve praestitsrint, quietantis eorum docente. Ultimatim hoc reJe~ fo tes, quod gi quam eouiveutism laborum at da.tionurn suarurn non hab rint, fit si via. sis tam cito redeundi in patriam non sternetnr, mal nut
praestarent, 7. 8i quam

48
omnes arma sumere, eastraque seql~j,ad alios Haidouss 88 suasque proles at uxores eouferendo, Quorum. gravamina punetanm adnota.ta sub prsemissis extant. Opid.um Daly. 1. Hoc oppidum ab antiquo eodem nomine gaudebat distans 8th Esze. kino miliaribus tribus. 2. Inhebitatores eiusdera loci antaa tempore TUfCIll1lW eraut variarllm sectarnm partim Lutherani, partim Valaebi et 'I'urcae, 3. In eodem oppidi territorio ob metum tureieum domus populosse nullae verum incolae eiusdern loci Valaebj tutioris permansionis gratia. in rernow abinde loco in ripa Dravi partia Hungaeiae, in suis exiguis domibus temporalibus degunt , Extendit sa idem territorium Daly in latitudine at lengimdine eircuitns unius equestris hominis horsrum 4. Cui a septemtriene covieinus psgus dasertus Temovecz, ab oriente arx Erdod, a meridie desertus pagus Kechiua, ab oceidante desertus pagua Feral 4· Terrae arabilea eiusdem oppidl eultae at incultae cum lis quas incolse Almas pro usu SlIO vendlesnt, violenter axtarent coli mature ad jugera. ad 800, prata paseuationis communis sufficientia,. foenilia intermixta terns arabilibus exta.nt suffleientia, novorum inoolarurn Valacboram ignoti comptuus. Sylvae focalss intardum glandiferae sufficlentes usui eommunes cum incolis areis Erdori. promonthoria vinearum habentes situs eolis demissi, quae psrtim eulta partirn ineulta, mansnt ad praesens cultae ad 33, fiuvius parsus decurens subtue oppidum per medium Oampi usui vb: alio quam adaqua.tionis auimalium, 5. Eodem in territorio erataliqusnd.o templum ignoti nomini8,euiu~ fuudamenta defacto in terra eonspieiuntur, parietes aiusdsm templi Tureae ruinautesaunm gamiam in eodem loco aedifieaverant, quod ad praesens extaret in ruderibns, dieuntque loci homines in eodern territorio tesaurnm effossum fuisse, effossores eiusdem in ratis sibi condivisis porcionibus rinotes eausarn appelaverunt recti fiseationis ad commendo.ntem Eszekiensenr, ex-taos ad praesens ingens fovea effosaa, Moleudiois alias uteutes Dravania, Eiusdem territorii proprius lacus extat Jama dietus trans Danubinra originis einsdem utilis piseatiorius in exundarione Danubii. 6. Proventus territorii ejusdem ad praesens nullus praeter 0010 ni ealia., primevum sub 'I'urea. hsbitum ignorant reeentes advenae. 7. Pririlegia ibidem nulla speeialis praeter communiapiseenonis, 'vell&" tionis et pascuationis 8. Dominus Christianorum nullus eontiuuans dominium tam sub 'I'area, quam ad praesens a,dinvenitnrproprietarius. Sub turcico vero dominic unus Turea residens cum suls fratrihus in arce ErdOd srcem UDS cum oppido possidebat 9. Praefati oppidi incolae Va.lachi extra territoriurn ut praefertnr h -"_ tantes, eontroversias habent occasione terrarum arabiliumcum OO'l'i, 5 pagi Almas incolispertinentibus alias ad pat res soeistatis Jesu Eszekiel i. qui. ob fertiliorem terram fundi oppidan! ocupant essdam terras subi eo etia.m peraratas a Dalensibus. Sub hoc praetextu, quod ad prseseua q 11 vagae terrae ex isteren t u D leu iq ue liei tu m fore easdem excolere, praaiu djl'; e hoc ferentes Daleuses, ne sub simili praetextu easdera etiam appro)';"

de quibus ineolae laboribua et dationibus allis subiaeerent, et, nullaa 1000 ipsorum Dalensium onsra suportaret, si quam hoe in passu rectifieatienem sanserunt, minima desiderent Turco. remota in eodem oppidi territorio hahitationem sibi figere eertam, Praeterea nonnulli atiam eovic.ini vi illis adimnnt Iaeum pisco.toriuro supra futuro Jama dictum, I'll. qua controversia hcmieidium etiam evenit trucidentes Vukol'arienses unum Dalenaem hominem. 10. Dominus einsdem oppidi erat 'I'nrca ill. aree eovieina Erd.Od hsbitsne nomine Hasan begb, qui tempore belli tnrcici cum banderio suo axibat equinnn 40,. Dalenses 'I'ureae et nonnulLi Valachi armigeri cum eodem. C.ui decimas frumenti at alreariorum praestabant innatura, animslibua vero u.ti suibuaa quolibet capite de 5, ab sgoi.s et eapris a quolibet capite de 2, et hoc pro psseuatioue eomuni. Praeterea unus qnisque hospitum o.nimalia habens annuatim dabat butiri oeeam unam, 10 feat.issao.ctocom Michaelis at Georgii a domo de 50, inquillui in medietate, arateo gaudens una. dJe· arabat eidem, demetendo, in graoumque eonvartendo illud ... 11. 0ftieialibus vera cameratieis Esloekiensi bus decimas fru.menti praeatant in natura, dum frumentum precium haberet et dum copiosum esset, snmunt loeo frumenti pecunlam a killa tritici flor. 2-11., ab hordeo iI. 11 hoe pergrave tolentes conqueruntur, 12. Quantllm vero ad DOOas praestsntes, illas nunquam dedere. 13. Turcico imperatori a dpmo dabant tl, a, .inqutlint vero arga. possibilitatem confiniariis Ganisae. 14. Imperatori nestro deeimas partim iun .. ture partim in peeullia ut a dictum, Iahores etiam intenaissimos. 15. Quoadenumerationem porcionum primo anno dederunt domico Tri.eesimstori, vel pcrcionis vel obtentionis qua fl. 300. Secund.o snno deve~ uientes Peterraradinc gslerae navium metu turcicoad Drsmm, ibidem eosdem nautas at armigeroa snstentos .i.o vioo et earnlbas sumptuoso, Praeterea. in pareto. iisdem 'praetsrito IUlIlO erga quiatantiam fl. WOo Nomina incolarum oppidi Daly: Jovan Laehmanin, Ro.dovicza Peeh, Boroia 'l'ernovehaain, Radoicha Sarvasanin, Giuro Gerk, Vukoman Szmsrinoveez, Hen ko Tei naez, Sztoiacs Vlaskovacz, P lausa V ukoaracz, Do bressa Bachnaain, Peio Tisinll.Cz, Radoviesa Markusevecz, Marcus Marinoncbanio, Brsnko Bachvanin, Radivoi Marinovacz, Stanko Zterpiuacz, Naoko Zterpi 11acz., Belia Lezkouchanin,. Rad.ivoi l'!0cb;areclo, Ivan T~rDoucban,l Pu!nik Mocbuarech, Radovan Machuamll, Mlhalllo Dalacz, VUlcha Mlu.li::olovUlh,. Mergan Hai mass an, Vu,k Bosniak, Georgius Verlecich, Ztoiak Bcaniak, lIHat Voinoviez, Negovan Priehevies, Gsozdan Herchegin, Voir Marinouchanin, Miloss Lezkoval!Z, Radivoi Kovachevicb, Tatomir Teinacz, Vuk Klisauio, Ginro Klayez, Vuk Terpinaoz, Georgina Vere.ch, Petrus Baehuanin, Paulus Sarras, Nicolaus Hairnassi, Zavissa. Perich, Milito. Zrimaclo, Dobrovolj Bosaiak, Giuro Ivanovies, Gurgo Dudarowies, Vukadill Herschegoraez, Vuk Baehuauin. 6~ Hi oppidaoi siquidem ex diversis psrtibua dorninii utpote Birmio, B .ka, Bosnia hoc disturbicrum tempore ob rnetum tureicum per diverse 10 ~ tutioris permansionis grntia saepe saeplca iaetsti fuissent, hineque etiam di \6ssum propinarent ob exactionem numeroaorum centenorum tlorenorum ac intensissimos labores, jurgiaque inter covicinos tam ratione. terra-rum, ql m lseus, si quo scirsnt se venera ad paeatiora, uode ex illis nonnnlll "f. 0 8l.AV. 4

'1,

00 arma capientes hsidones facti. Fors in oppid u m eousessuri justiti a. habia, quorum gravamina sub Nro. 7mo.

:.. ,

Pagus Almas.
,

..

.,

. :r, .

..

I
I

1. Ab antiquo hie locus fuit coloniealis eodem nomine gaudens, distane Eszekino miliaribus tribus. 2. Uti antea sub Turca nunc etiam loci eiusdem inhabitatores par tim catholici partim Valachi, a priori loco parvu m rernocius nunc b abitantes ob publicum obieetum itinerantium. 3. Domus antea erant populosae ad 25, de praeaeatl tugurlels extant ferme totidem, ex quibus pars sumit srma haidoniealia; quod territorinm u nus pedestris homo mane surg-ma longitudi nem at latitu d i«ern ad meridiem cireumire valeret, a septemtrione ipse fiuvius Danubius penes decurens, ab oriente arx Erdod, a meridie vero oppidnm Dal ab oeeidente desertus pagus Kestenehe dictus, cuius pagi deserti territorium pociori ex parte fluvius Danubius absorsit . 4. Secundum iuramentalem relationem proprii aui territorii Don refemnt plures esse in toto sessiones integras quam septem terrarum srabilium p~ssesas. tempore etiam Turcarum, sitos eorum eircumferentiae collium submissorum, prata pascuationis discomoda. Foenilibus copiosis gauderen.t, si easdem exundatlo Danubii non dilueret, idem fluvius reete CU.ID Drsvo eoneursnm habens. Sylvas exquirunt sibi focales in terrissuis comiItfs dumetis, subinde utentes alien is arcis Erdod et Dal comunibus. Promontheria vicearum ad fossorea 27 habentes. o.Templum in ruderibus nullum sed Valaehorum extabat ligne IIlD , quod etiam - igne tempore belli corruit, Moleudinis utentes Danubialibus, IOC08 piseatorios referunt se habere territorii sui quatuor, quos emndatie Danubialiautiles reddit, primum lscum Bogacz vQcitatam,.secuudnm Dnnancz, tertium Velika Bara, quartum Tissina sic dictos, qui lacos origins Danubio. Ex iisdem laeubus patribus jesovitis Eszelrieosibus deeimam piseium praestarit, tempore vero Turcarum nautae traiectus areis Erdoli ex arsnda dabant in contentationem sui salsrii iisdem incolis, per hoc proprietaries eoruridem lacuum se esse asserunt, cum etiam curam idem incolae ba.bebaot eorundem lacuum tempore occlusionis aquarum at sepimentorum factione . . 6 Proventus ibidem nullus extraordinsrius praeter eolonicalem. 7. Privilegia nulla specialia nisi communia piscationis , venationis et trajectionis ferarom. . 8. Proprietarius dominus Ohristianorum modo ordinarii mandatarii patres societatis Jesu residentiae Eszekiensis, ab antiquo dominus serum iguoratnr. -9. Hi pagenses in valvato situ suo habentea terras arabiles miDUS [I'D' ctuosas fimatione continua egentes, controversies at iurgia babenteuD1 Dalensibus covicinis eorundem, terras inseminant subinde u Daleesibes peraratas, fiduciam habentes in protectores suos dominos, per suaaeot versias hoc inde inferentes, quod Dalenses cedent locis suis, advocate n carentes, quilibetque sorte sua deberet esse coutentus, 10. Turcicus dominus eoruudem erst Eszekini inhabitans nomine B", IT agga, cui annuatim decimas frumenti et alveariorum in Datura exhibel II. a quo~ibet pecude, ave, eapra et sue denarium unum, aratrum u

qnilibet subditorum habens annuetirn unum jugerum perarare debueront, inseminare, demetere, at in granum converso indueere Eszek. Praeterea in festis ssnctorum Miebaelis et Georgii a qualibet sessione praestabant denarios 40. Inquilini vero in medietate exhibebant. Item DDUS quisque hospitum eidem Turcae de parato foeno inducere debuit Esz·ekinum unum currnm foeni et hoc in ipsins esu at potu. 11. De hortensibus etiam decimam eertam praestantes per modum liberi arbitrii, modo autero praestant decimas omnis generis rererendis patribus jesuvitis Eszekie-nsibus in nature totum. Praeteres a qnolibet hospite aratrum suum habente jubent perarars jugera ad 40 interdum et plura, at hoc in territorio Eszekiensi, quae inseminare, demetere et in granum eonvertere.debent, hoe non obstante, quod in suo territorio quaadam terras pro dominio praefato etiam pararare eogerentur. Demum hospltum quiHoot iumenta habens de parato foeno unum eurrum iisdem patribus' inducere debet, u bienmq ne tandem conq uirendu m etiarn in. tarritcrio alieno; praemisaa lignatione, etiam et hoc in suo pane. 12. Nonas nullas exhibent tam de praesenti, quam etiam et antea, quam unicas deeimas vini at frumenti omnia generis frugum et hortensium. 13. Turcica imperatori a toto pago insimul congerentes eertam taxam 1L 40 praestabaot eonfiniariis Canisiensibus. 14. Augustissimo imperatori nostro, circa reparationem fortalieiorum pro eomuni bono, argenta necessitate metus turcici gratuitoa Iabores praestare debuerunt inducendo palos dictos palasatos, eadem etiam necessitate adurgents competuntur pro deductions seenudo at adverso Danubio navium Oaesareanorum. In anna 1697 cum executione horenda, uti in gravaminibus eorum elici poteet exhibuerunt loco ipsorom patres Jesovitae 11. 450 poreioualia pecuniae, quae defseto ab iisdem patribus repatitur, par medummutui illis dati. . Nomina dictorom pageneium Almas: Stephanus Radilovics, Petrus Hercegovacz, Maxin Czuetko. Lucas Bosoiak, Martiuus Tusekovicz, Blasius Dalacs, Paulus Zninarovies, Martinus Bitkovaez, Martinus Bafficb, Andreas Bodgaiaez, Andreas Ritkovaez, Martiuus Milleticz, Georgius Varga, Paulus Machllaoin, Peio Margeticz, Stephanus Marinoueen, Sinko Markoviez., }fatteus Niknlics, Andreas Kralevics, Mihat Babies, Simon Gregiuacz, Petrus Gregaricz, Matto Sovakovicz, Embrak Levako, . 16. Hi praefati ad instar reliquorum respoosi dantes, quod nimis on erarantnr dationibns et laboribus ambigui de sua ibidem perpetua perseverantia eathegoriclLm referrentes gravsmfuum sucrum adnotatam inaertsm consignationem. nisi si nullibi meliora consequi vslerent, necessaria perferri ista. debarent, unde ex Valachis plurimi 'Haidones facti difieulter verum sub Nro. 8vo.

Pagus Borovo.
Ab antiquo vocabatur locus iste eadem nomine et uti moderui ineolae reI .runt tempore sdhne Ohristisuorum fuisse oppidum, distans Eszekino mi 'iaribus gl/,. , Tempore Turearum inhabitatores erant professionis grseee Va.lachi 8U ~iti.

3," Demus de praesenti ibidem in deserto loco' nulla, locum enndem excolentes trausdanuhialas Valachi, a latere territorii in rippa Danubii (l1J ~etull1 bu,rcicUlD in tngurioJis babitautes, tempore 'I'urcarum ibidem popnlosae domus erant subiude ae 50., lntsrdum at 60.. Ouius territorium in I.QI!gitudine- et Iatitudina circumire posset nDDS pedestris bomo duobus al summum tribes boris. A septemtriooe deenrens penes Danublus, ab oriente populosus pag-us transdanubialis Vaiszka, a meridie ipsum praesidium Valk9yar, ab , occidente desertus pagns Cericz. '. 4. Idem incolae referent territorii illius habuisae campum apertnm arsbilium tarrarum ~<J una.m partem uno snuo arantes aliam campi partern ociosam pro paseuis habuisse, e converso vero alio anno similiter feeisse, ~bi examinati eertum numerum terrarum nee sessiouum scivissent, Foeniljbus parvis gavisi in ipso territoria, nisi trans Danubium hsbebant tantam p'lj.rl,{>ni avulsam a; lIuvio Danubio, quantam priorem ill quantitate, estendentern se u~ue ad Jaeum Siva vooitatum, quam pattern avulsam pro pascuo foenilibu8 at piseatione laeum usui habebsnt, sylvas nnllas penitu h,a~en.tes" nisi si quae populus arbor inter palustria axorescans pro foee tro'ndibus detruncetur . . '0. Fundaroenta. in eodem sicco loco inveniuntur eminentia lspidese struetllrae, an fuissent templorom, monssteriorum, ant eastelornm bins eadem fundaments. ignoratur, inter coetera conspicitur ibidem quadringnlsris fossio ' ad rippam Danubii ad instar SIUtCZ efossum, ubi fors alieuius curiae ligneae erat locu, vel tempore ab olim propugnaculum; prseter transdanubiales lacus habet stiam ad partem alterarn penes taritorinm lacumalterum perutilem etiam oaptionis pisciurn, si quia tempore MODdssienis Dsnubii curam lacuum occlusionls et sspimentnrnm haberet retii adhibitis,' de -quibus laeubus nnllum dominio ullo praestiterunt aunuslem
censum. ,,'7. PrivUegia ab antiquo praetor eomunia nulla. '.' 8. Proprietarius eiusdem teritorii dominus cbristienns

6. 'I'raieetuum

nee vadorum

proventus

inde nullus,

praesens existeua mandatarius dominus provisor Eszekiensis eameratiens, 9. Coutroversia.s habueruut hue usque ratione lacuum transdanubialium, quam partam uti praefertur Danubius ademerat, cum postarum Inagis ·0 in Backs degente, ita etism cum coeteris covicinis, quorum laeuum prsef ti incolaa etiam Rub Torcs jurisdietionem in usu eoroadem habebant, qain at, modo tempore ehriatianorum de jure habere deberenl. . 10. Ejusdem loci fuit 'Iurcicus dcmiuus nom ine Hasssnbegovich dezeu E.flzekiui, cui praestabsnt labores vel maxima in eo, quod quantumcunqae ill . area curiae sua: bahebat fosni eo usque educebant, quousque toro.m ru;_eam evacuassent, praeterea quaeeunque domus iuments possidebat, unaquaeque duos currus lignorurn aducere debuit, idem cum iuurentis dabao butiri oceam unam, inquilini 'II oeeonomica praestantes tempore fu!p·_ tionis, messis, una alteraqus die in tureico esu et potu, unum jugr uuasquisqus perarabat inseminando etc. _ 11. Deeimam praestantes eidem omnis gensris frumenti at alveario: ae ' hortensia, nihil ab auimalibus uti agnis, cspris aeoipiebat, a quol capita denarium 1 et a grege uno unum pecus, quod ibidem cum ii conaumebat, a suibus vero tam babens quam non hsbens annuaf"

ignoratur , ad

domo loco essurnebatur denarios 12, modemo vera domino provisori .in natura prsestant deeimarn tam frumenti quam peeorurn, solumodo earn praetsrite anna in peeunia exolventes, . 12. De nonis praestitis ullis sc.irent referre, 13. Tributum ·'furcico imperatori ergs possibllitatem suam praestabant Canisam. 14 .. .A.ugustissimo impsratori nostro erga imposicionem domini Kessler in anno 1696 .11 30 in anna vera 1697 fl. 60 exhibebant esnsum porcionis. 15. Quantum ad conseriptionsm attiuel'st at substantisrum eorundem haec anteponunt, quod qnleunque sanns babebatnr omnes S'6 dederunt armis castro. sequentes, consequenter et nonuulli decrepiti eosdem sequentes, eonscrlpti mansntas apud suos capitaneos, or .. 9 gravamina eorundem.

Pa.gus Paehetin.
1. Tempore pnon ehriatianorum hie pagns nominis erat trifarli ipsurn Pahetln, Jordan et Ivanin, in hisque omnibus loeis homines degebant, ex eo signo potissimnm,quod in his tribus locis fundamenta templorum noaeerentar , sed sob 'I'urea solumodo in Pachetin degebaut homines, omni um horn m locoru m terras possiden tes, distaaa locus Eszekino rnilliaribas qu a-toor .. 2. Dietorum loeomm incolae meri Valachi, 3. Domus populosaesub dominio turcleo ersnt ad centum, primevis tamporibus inde exibant aratra 50, quodlibet aratrum vendieant sibi iugera tarrarum arabilium 30 essentque perarata jugera 1500 tot.idem oeiosa pro altere anna remanentia, in universum in aperlo campo dicerentur 3000, euius territorium referen tea incolae ill Iougitudine et latitudine circumire una die pedestrem hominem. Metales eiusdem aseptemtrione desertus pagus Barfslu, ab oeeidente populosus pagus Turdinez, ab oriente ab antiquo desertuspagus Liget., a. meridie desertus pagus Bersedin. 4. Terrae arabiles ut praefertur ub olim arant ill nr. 3000, ex quibus terrissensim eonereseunt vepribus per paueitatem hominum excolentium, hi moderoi habitatores non ill ipso loco pagi, sed in sylvia dsguet, parum remocius tuguriola habltatlouia eornndem ad 17 at hi ornnes eonditionis haidonalis factI, praster duos deerepitos homines. Promonthoriis vinearum carentes, prata eomunis pascuationis plurirua, foanilia sufficientle etiam ignoti compurus, Sylvas habeas lutermixtas campo utiles pro Bolo foco, quarum quantitas etiam iguoratur. 6. In tribus loeis ut praefertur Pachetin, Jordan, at Ivanin rudera fundamentorum templi conapieiuntur, nominis iguoti , quorum parietes a 'l'urcis ..diruti abductique pro IlSU suo extant, Incus piscatorius DUUOS,
si+""s alias campeetris,

Yada at traiectuum proventus rrullus. Privilegis ibidem nulla. praerer ecmuuia, Dominus proprietsrius Ohristianorurn ignoratur, modernus mandattl us eurundem dominus provisor EszeJriensis .. Intel' metal) eontraversiee DU llae, praeter ualcsm eoincidentem tsmpi ~ Turcarum e;x: eo, quod covicinipa.gi Terpiua Turea potentiae eraI

magnas, ex quo svnlsit nonnullas terns pro suo teritorio vendjOOondo~ Bed sd praesens nulls iurgis ertarent, 10. Dominus eorundem Turcicus erst nomine Gemin Budae inhebitans, cui dacimas omnis geueris uti frumenti., apium, agnorum et eeprsrum pra.estab:mt in natura, a suibus vero a quolibet capite denarios2, de 1'8. liquo peeuniamm eensnm nullum, praetsr arendalem pecunia.m labornm eL- obventionum erga conventionem. 11. Modemo vero rerum statu lnfinitos se dicerent Iabores peregissa .. ism in desectione Iignorum, ad rippamque Dravi deducendo,ad .Divim componendo, at dedueendo ad praesidium Pstsrvar, sanez etiam fodebant in p ·;"9cioiin Ne~czii, prseterea tempore falcationia paratum foenum deducere dtl.L· ukavarinum, fluvium Vuka exundsotemaggeribllsirope.dire, quo labore vel plurimum deandati, sub defectu foeni in Vukovar e:I suo domi composite pro exeubantibua ibidem Rascio.nis conrehere dehuerun] et hoc insno pane, et siquidam ligone sibi ooaqnisiv:isseDt sustentstionem subcarentia animalium ad hoc usque tempus decimis Imnnes remanenentes, nullusqne loci eins natlvus existens, sed aliunde ex mew turcico e.o se ponens. . 12. N onas null as unq uam sapreesdtlese assererent. 13. TributllID Turcico imperstori ergaimposicionem de eo loco dsbsnt Oarovina dictum, certam summsm ignorantas. . 14. AUg'Uetissimo imperatori nostro nnica vice UY praet.erioo anno dede runt poreioues f. 18, pJusque erst iisdem impositum, sed ex respeeta inopiae at laborum, prseceque dominus eommissariua bellicns mitiga.tlIs. 15. Quas praefataa porcicnes soli inter se eregerant, iurta quelitstem aubstaatiarum earundem, plurimi multo adaeti petere. 16.. Omnes ex. iisdem IIormigeri baidones facti Mlltra at non aratra E&quentes, qui nee inssri nominatim regesto suorum volut'runt,cum in regsstocapitaneornm Bascienorum haberentur, duo ex: iisdem seniores reo manentes, eosdem haidones sequentur, parana eorundem capitanens omnibus circumricinis haidonibus alium habitationia locum penes Danubium, Bob hoc prastextu, quod inauditum ex-tarat congregari aliquos latrones sub deseadentibus navibus prsedam faeturos, hiaque insigilans, qui prlloeteriti snni ceperat boa 18, etiam capere coutenderet, quorum perpassornm grsvaminnm difleultatea insertae sub Nro. 10.
,j ..~

Pa.gusB&botba.. 1. Pagus iste nominebatur aequali nomine distsns Esz~kino dnobus mi· lieribus, 2. Ab sotiquo temp om 'I'urcerum eundem psgum inhahitabant ritus grll6ci Valacbi. S.Tempore 'I'urearum populosse domus erant ibidem ad summum 30, modovero ex reeentium advensrum etiam Valacborum in snis tl''''' •• riolis parum remocius a veted habitatione inter sylvas eonspieiuntur colae ad 14 at hi meri baidones praeteraliquos patres famiIias senie feetos. Cuills territorinm in iongitudine at Iatitudine circumire valeret eqaes duabus boris, s septemtrisne via regia Valkovariensis Eszekino eu ab oriente des6rhus pagusTerpins, a meridla dasertus pa.gus Barfal occidente dessrtua pagus Klisza.
p ,

4. Et siquidam veteres loci homines deessent hi nori eonsenientes ex diversisparti bus n umeru m tam sessionum quam terrsrum srebili urn ignorant, hoe refereates interea, quod qnolibet anno nOD arsbant universes terras srabiles, sed alternatim plago.m unam anna uno alteram alio anno, in quibus terris oeiosis prate pro psseuatione comuni babebant, foenilia sat copiosa, si exuudafio fluvii Vuka eas non pssurndedisset, sylvas etiam foeales habebant eopioaas intsrmlxtas tsrris arabilibus. Vinei.B penitus earentes, lacubus etiarn piseatorils praeter aliqua loco. lutosa pro captu parvae quantitatis piseium, uti lampredsrum et testisudinum, situs alias
eampestris,

nullus praster eoloniealia, 7. Prlvilegia nulla praeter communia. 8. Proprietarius eorundem dominus Ohristianorum ignoratur, 9. Nul las habentes contreversies occasions teritorii. 10. 'I'urcieus dominus eorundem erst nomine Belum begh Eszekini dsgeas, cui in decima erant subleeti, cuius oeeonomiae studentes tempore inseminationis avenaeunll. die urantes dernetentea, et in granum eonvertentes, occam butiri de domo praestantes magis possesionati, minus vero mediam AnimaIium etiam praastantes decimam ovium caprsrutn at suum, censum pecuniarium exhibentes annuum a domo denarios .20. 11. Prseterea hortensia etiam ezh Iben tes u t linn ill, cepas, fructus.

templum Valachorum.
6. Proventus

5. Alind aedlfioium

nullum reperitar

praeter

aliquod lignaae structurae

13. Turcico imperatori Canisam praestantes 8. domo aureum. 14. Nostro autem Augustissimo imperatori uno anna praestilerant porciones fl. 24 bellleo eommissario. . 15 .. Easdem poreienes ergs imposicionem praefati commissarii soli inter se exigentes magna cum difieultate, 16. Ut praefertur ex iisdem modernis inhabitatoribus omnes haidones fae~j praetsr nonnullos dserepitos couseriptionem ad iustar reliquorum reeusan tes, attamen inseminant terrae, quorn m difieultates su b Nro. 11 mo. Jam sequ Ilntur certa loca deserta in d istrietu Eszekiensi existen tia, pro hie et nunc a nemine inhabitsta. Bt imprimis. paguB desertus
Szankovo.

12. Nania nullis subiecti et antea

Hoc nomine idempaglls uppelatus ab antiquo, distane Eszekiao, (lUO mlllari et media, contiguus vicinitate populoso pago Petrovecz, ill eadem p~o desertoantea tempore 'Iurearum degabant nativi Hungari ealvinistae ad rippa.m Dravi situato .. Hi VN'O ferme omnes molltores erant, euius pagi deserti maximam partem fJuvius· Dra.vuscousumsit, q usm praedietum pazurn dominus sorundem Tureaaliquot armis dabat in p.reodam,· ubi saepe fa s pagua desertas terral) arabilss, quas vorago Dravi pociori ex parte nl ineumsisset, extarent ad praesens adbue utiles jug. 24., quibus utuntur 131 nra incolse Refslvenses, lapsas sutem in Dravum referent ad 50, residl rum pratorum at foeailium loci utentss eovieini pu.gi, uti incolaa Petrcez al &efa.lu falcatorum ad 20 Sylvas ibidem idem locus habebat glandiferas et >no·ales ad Iougitudinem e~ latitudinem medii circiter miliaria, quae sylvae

desecta& mag en! -pro usu uecessitateque annouae Eszeklensis palssa· tatum, referentes incolse tempore exundationia flu vi i Oarasiez3 foenilis pesumdare, Vineas nullas posaidebant, molendinis utebantur Dravania, laeas pi seatorius praater fluvium Dravum nullus"aedificia nulla visui extant. Ouius psgi deserti prozimi eovicinerentur a. septemtrione fluvius Drevus, ab oriente desertus pagus Illiasevees concretus sylvis, a meridie iliidem desertQ.8 pagus Krisevecz penes fluvium Oarasicza situatus,

at

DeBe.rtus pagus lItladovincl.

198m pag1lB ab antiquo hoc nomine voeitatus, distans Eszekiuo uno at medio miliari, a memoria hominum idem desertus pagus propriis inhabitatoribus earsns, Terras arabilea sylvis intsrmixtas eultas et incult&s possidet locus ad jugers 50, ex quibus terris pa.rtem sliquam nsui habebsat ineolas psgiPetroce, de quibuaterris usitatia provisori Es·zekiensi in deeims subiecti erant, Idem locus desertua inter sylvas f08niliaaHqua hsbebst ad falcatores 10, praemissorurn usui etiaOl habita, Cuius pagideserti mstelss eovielnarentur a aeptemteione ineolae pagi Petroes, ab oriente dessrtus psgus Szankovo, a meridie desertns pagus Illiassevees, p.b oeeindente itidem desertus Krisevecz, vinels nullis habitis, plsoaturts etiam uullis, aedi1ici,a etiam nulla ibidem eltaotia in quo vestigia t£lmpUadmiollS fuissent alieuius, prouti nequa castelli,
Pagus desertu! VyfaJu.
Idem psguB ruralium .antea personarum inhabitatns, distans Esze\i.no miliariurn duornm, loci eiusdem incolse natione Huogari, fideicalvinisticae. Domus ibidem arant tempore 'I'urcaram populosae 1. 'ferritorium loci ad latitudinsm et loagitudinem ad jugera 100 sese e.xtendens. Similium m.e· talium uti populosus pagus eovieinusszent Laszlo, cum iisdem inhabitatus in llna.parva insula eincts lscu origin is fluvii Vuka. Terras habens a..ahiles r eultas at incultas ad jugars 15, foenilla, prate, sylvas at vineas insimul hahent et. cam. pagensibus stent Laszlo, cuius loci incolae nouaulli ob robur maius suportandorum nnerum cum iisdem cohabitant, absque ulle controversia mstarum,

Pagus itidem desertus .in eadem parva. insnIa. BeUefa.Iv& vocitatuB.


Qui desert us pa.gus per omnia priori consitnilis praeterid, quod utebaotllf transfiuviauis tarris dietis Pesmaniensibus, lode at lignationem Bumebani beneficio navis fluvil Vuka, quarum jugsra tsrrarum arabilium adsummum erant utilia sui territorii at transtiuviani Nro. 20,cohabitatores eiusdem pepuloso tempore doroorum antea Nro 5. Sylvae focales transliuYJl!,ull6 ertendebsntur ad quantltatem jugerum 30 interdum glandiferae.

Pagu.sdesertus

M~ovecz.

ExSirmio nositer ad venientss bini V ala.chipatres. familias ob mel turcieum loeeatea sa ad partsm Hungarias transdravanam ill ipsa, dieti fiuvi], ligone exeolentea pagi pr.aefati partieulas aliquas tarfl" ,

dicti nomine Giuk.a. Milina.cz et Gabrilo Sil'koviez cum fratre suo Jeremia Bellinaes, qui dieti desertI nulls metalia sclrent referre, alias situs einsdern ea.mpestris penes Drevum, nonnulli laeus influentes in eundem locum perniciosi originis Dravi, vineis earens, terri a etia.m eoccretis, dicuntque ex eo vel potissimum extitisseab antiquo desertum, quia. in publico obiecto ifinerantium e.xtitissst, aedificiorum tuders nulla. conspieua ibidem.

Pa.gus desertus KeoWn•.


Hie pagus ab antiquo fnit colonicslis distans Eszekino miliaribus quatnor, cuius inha.bitatores antes graeei ritus Vo.lachi ibidem tempore Turcarum estantes, domus populosae ad decem. Meta.les eiusdsm a septemtrione deaertus pagus Lovesz a.b .orien te tlu vius Dann bi us, a meridie popu losus pagus Berovo, ab oeeidente deaertus pa.gus Vera.terras srsbiles habeas suffieieutes, uti in aperto 0ampo,sylvas pa.UORS locales, foenilia medica. promonthorio. medica etlam, asdificium nullum, situs eampestris.

Pagus desertus K.eszench.


.Danubii

Qui pagus habitationia discomodae ob reete COIIClJfSUm ibidem Dravi at paucissimis habitia terris arabilibus, prouti et foenilibus, attamen utilis cum piseatlone laeuum ibidemextantium,

Pagus desertus Lovass.


Ab antiquo habitatus colonia, distans Eszekino miliaribus tribus at medio, degsntibus ibidem Va.lll.chis. 'rem pore Turoarum populosae damns ad summum decem, infestatus per publicum iter vietormn, alias situ campi aperti, lirnitibus ignotis, terrsaaliaa habens sufficientes,sed eolieolis sublnde parvis iasertus, sylvas nounullas foealeahsbeas, fosnilia pauca, aedificiorum vestigia nulla,

Pagus desertuB Vera.


Ric pagusab antiquo era.t colonlcalis, distsns Eszekino ... Inhabitatus antea Vslaahis, tempore Turcarum domus antes populosae erant ad 30. Oircuitus einsdem territorii unus eques mediae diei, A septemtrione desertus pagus MariDovaez, ab oriente apertus campus MochaI' dictuB,1L msrid ie dasertus psgus Lezkevecs, ab occidente flu viu s V uks, idem pagus possideos ineertum numarum terrarum, aperti campus, foenilia sufficientia, sylns eommorias auffielentee ibidem, foeales, vineae ibidem nullao, prouti nee aedificia nulla, .

Pa.gus desertus

Lezkovacs.

Ab antiquo erat locus colo niealis degenti bus ibidem Valll,chis, distans Ep.'>',ekino milia.ribus duobus, antea tempore. Turcarum domus erant populosae all 30.. Ouius mstales a septemtrione desertus pagus Lovasz, ab oriente d~ 3TtU8 pagus Terpiniae, a meridie desertus pagus Barfalls, ab oeeidente pi nunc populosns pagus Babota, tsrras habeas suffieientes numeri ignoti, in perto campo, foenilia ltidern aufficientia sylvas pauess durniferas, viOf'as mas, in fundamento lapidee extst vestigium templi au olim saucti iguoti er ·tum, piscio8.8 DUUas,

68 Pagus d.eaertus Barfalva. Ab olim locus eolonicalis lncolis ibidem ezistenfibus Vala.ehis, dista~!! Eszekino milieribus duobus, domus aatea tempore Turearum eraat populosae N r. 15. Territoriumeiusdem pagi UDUS Eq ues eireu ire posset una et media hora. Ouius metales a. semptsmtrione pro nunc populosns pagus Pachetin, ab oriente desertuspagus 'I'erpina, .0. meridie populosns pagus Turdinez, sb oceidante populosus pagua Ootin at Korugy, terrae arabiles commodes in aperto .oampo nominis ignoti possidena, sylvas dumiferss modiess, fo en iiia sufflelentia, viueas nullas, aedifieium nultum, nee laeum piscatorium ullum, situs alias campestris.

Pagus desertus Tehtnija. Idem locus habitations coloniealis inhabitatus a. Valachis, prius tempore Turcarum populosse domus ernnt ad 30. Gircuitum qualitatiB metsrum unus eques eiusdem pa.gi ambire po.sset passu boris dusbus at medial distantiam Eszekino habsns medii miliaria, A septem trio 06 metelisIoci eivitae Eszakiensis. Ab oriente dcsertus pagus Ohabalak, a. meridiepagus deaertus Kllssa, ab oecidente ibidem deeertus Bechenieza, situs ignoti, terra arabiles euffieientes, igaoti eompntns alias aperti campi, foenilia 8ufficieotia. sylva.!! focales etiam suffleientes, rineis carens, aedifieium nullum. P·agus desertus Ozabalak.
Hie locus ab antiquo eolonicalis cum degentibus antes. ibidem Valachis, domus antes existenles populosae ad decem, distantise medii miliaria Eszekino, cuius territorii lonp;itudinem at latitudinsmambira passu suo posset unus pedester horis duabus, Metaies eiusdern a septemtrion« desertus psgus Nrocbari, sb oriente desertus pagus Vora,a meridie desertaa pa,!!'us K1iSZR, sb eecidente dssertus psgus Tehinya, terms arabiles babens sufficientes pro inhabitatoribus, foenilia sufficientia, .. etism vineis eareDb, sylvae nullae, aedificium ibidem nullum, Iacus nullius util.itatis ibidem srtans nomine Krivaia,

Pagus desertus Kliua.


Ibidem locus ex.istens eoloniealis cum inhabitatione Valachorum, eiusdem distantia Eszekino rniliari UDO, domus ibidem exiatentes populosae vigillU, ornnesque limites rnetsrum unus pedester homo circum ire posset de mOJJe surgans an meridiem dicti pagi longitudinem at latitudinem, ejusdem Vllgi metalesa semptamtrioue desertns pagus Olrabalek, ab oriente desertuspa"...uus Mochari, a meridie desertus paglls Babota, ab oceidente desertus pagus Tehioya, terms habeas sufficientes aperti campi, viueis esrens, foe··a;~ con.llDoda! sylvas p~~cas ~'oca.le~, la.c~ls. pis.catOl;ios uIl~s,. in bocce terril rnanufacti (lxtant bini coliculi In vierruo e reglOna, CIrcum unumquem estans laces fossorius, in UDO coliculo extat ill ruderibus flludam{'DI templi ab olim habiti nominis ignot.i, in slio vero eoliculo nullum v &tit extat, ineolae perarentes ilium, asserautes in uno eolieulo signum de" stratnm fuisse infossi cuiusdam tssauri. Situs alias eampastris,

69
Pa.gus desertuB Piu:ina.
media ejusdem eireumveniens unus €'C[uester ad meridiem. a septemtrione dssertus pagus Nemetin, ab oriente desertus pagns Moehar, a meridie deserrus psgus Chabalak, ab oceidente desertus pagusTheinya. Terras habeas sufficientes aperti campi, [0 enilia nulla, sylvas foeales sufficientes, aedificium nullum, lacus itidsm nnlli, Ibidem etiafil degeutea Valachi status ruralis, diatana Eszekino

hora, tempore Turearum domus ibidem ertantes ad 20. Territorium

Pa.gus d.esertus Nemetin.


Denominems pagus inhabitatcs armigeris TUTela distans Eszekino medii miliaria. Domus ibidem erant ad decem, alias in longitudioe et iatitudios territorii medici, a septemtrione metalea eiusdem dscurrens fluvius Dravus. ab oriente desertus pagus Szarvas, a meridie desertus pagus Tisina, ab accidents ipsa civitas Eszekieosis, terras arabiles habens sat paueas, foe~ nilia nihilomiaus sufficieutia, quibus foenillbue utuutur Eszekienses officiales, sylvas foeales aufficlentes, vineisidem terr.itorium careus, fundamenta ill ruderibus ibidem ignotorum aedificiorum, lacus praeterea ibidem e:rtat, qui en ram adhiberet tempore exu ndation is Drs vi oeelusionis dieti laeus, perutilem haberet pisca.tionem.

Pagns deBertns Szarvas.


Ab olim inhabitantes ibidem ritua graeci Valacbi, cum distantia Eszekino medii miliaria, tempore Turcarum ibidem extentea domus pOpUIOSM ad 20, enius territorium unus equester duabus boris gressu suo circumambire posset, Ouius territorii metalea covieinarentur s septemtrione proxima deflueas fluvins Dravus, ab oriente desertus pagus 'I'srnovacz, a meridie desertus pagus MocbsTY,a.b occideotepagus desertusTieina, in rippa Dravi territorii eiusdsm 8X tat qulldringolariscoHcul us manibus hominum sxtruetus, qui vel. tem pore ab oli m fu it .pro stru etura curiae alicuius sdaptatus, vel ad inimici defensa.m eraetus ignoratur.

Pagus desertus T'ernov&.c:z.


Hic pagus ab antiquo ruralis status inhabitatus Valachis distaus Eszekino milieribus duobas, antsa tempore 'I'urcarum domus populosae erant ad 12, latitndiuis et longitudiais ignoti limitea A septemtrione decurens flurins Drasus, ab oriente desertus pagus Keztineca, a meridic dssertus pagus Vera, ab occidente desettus psgus Mocbary tarras alias habeos sufficientea, foenilia panea, sylvlls focales aliquas, vineis carsns, aedifioium nullum, laeuspiseatortua Domine halasicza, alias' suo tempore perutilis in captul'lI. piscium.

Pagus desertus Mochary.,


.ntes idem pagus inhsbitatua ruralium personarum Valachorum, distans EI .ekiuo tribus miliaria quadrantibus id est 3/~ miliaria, Antell. sub Turce, pculosee domus erant decem, euius territorii limites unus eques una at m lia hora. eircuire valeret, Limites metarurn ejusdem a septemtrione dese IIIl psgus Szarvaa, ab oriente desertus pagus 'I'ernovace, arneridie de-

sertus pagus Vera,ab oecidente dessrtua pagus Tehinyllo, terras ibidl!IP STabiles in aperto campo computes ignoti, foenilia valde pauea, sylva! focales quoque pancus, vineis earens, aedificium nullum, hums piscatoriJ nu Iii, fru etu S u neum copiosus.

Pagus desertus Obench.


tatus,

erat condieionls, Vslachis itidem ill habiquatuor, damns ibidem extautes s x e propter lam psueae, quia situs eiusdem publicae viae Vuka;vari.eDsi extll.bat. cuius territorium unuseques horis duabus eircuirs valeret, cnias territorii rnetales iuugerentur a seplemtrione desertus pagus Kechina, ab oriente pro uune populesus pagus Borovo, a meridie insula Liget, ab oeeidente desertus pegus Terpinia,. idem territorium terras babens arablles ,slltlieientes alias situs ejusdem aperti eampi, foenilia non adeo mulls, sylvaeerant sufficientes at aliquando glandiferae, quae hoc rerum statu bellieorum pro usn aecessitateque caetrensium deseeuerunt, vineis uullis hebitis, prolll) nsc aedificiis vetemnis, lecus piseatorius praeter Dsnuhium nullus, uti use siagulsris ab antiquo proventus reperitur,
distans Eszekino miliaribus

Hie locus rural is anteaetiam

Pa.gns desertus Dobs.za..


Hunc pagum referentes incolaea 20 ennis extitisse deaertum, et dum i~h~bitatns .. erat, .persi.steban.t .. r~.mles personae Hnngarorll.m.. se~t<ae. ca.Irinistlcae, Distans Eszekiuo miliarium duorum et '/~, de dornibus III nume.ro priori tempore quot erant non record Il.U tur, territorii eiuaexiguam partem esse asserunt, quam partem laeus peneeadiacena originis tillvii Vllka.penl.'~ Korogy adiacens emndatione sua corumpit, a septemtrione desertuspsgus Chapa, ab oriente dirutum castellnm KorogyvlI.r, ;} msridie populosus P&E?Q1' Kaporna, ab oecidente dssertus psgue Mosson, in quo loco merss conereta~ sylvas extare referrent, ubi nullus US1lS II. ra tri , ibidem extsns in ruderibus tempJum ignoti nominis, sylvisabundaDs eopiosis glandiferis, in eodem loco memorant homines situs campeBtris vineRs, Iacue piscatoriuapraetes tluviurn Vukam nullus. In distrietu itidem Essekiensi distaetieeEssekiac uno et medio miliari extat intra rners palustria In. ruderibus quoddaza dirutum csstellum nominis Korogy Var, ad quod nullus aditus ob palustris, nisi hiberno gelido tempore, euius castelli dominus ignoratur tam Tllrcj'[J quam (lhristian orum, circa quodcast"lIum alind videre non est qnaw arundinete at eopioss undiqua fosnilia et prato. paseuatlonia, a parte Eszekiansi ad septemtrionem merss sylvas, incolam oullum in co'ciniu habitatercm adiuvenientes, relationem nobis uberlorem facientem, Porro ill distrietu ibidem Eszckiensi reperitur dominium arcia ErdOd dist611S Bazeklno miliaribus tribus et 1/2 ,nbi mori armigeri eqnites at b3Lfltl~ variaru m nation urn partim Bu ngari, partim Valachi ad praesens iuh a.bi~ commandse eo.pitanei Rasc:ianoru m in V 11 kavar degentis, penes se ha ber Germanum militem dietae areis pro mcllori ordine commendantem, t! o.rx: ab clim Brat tempore christianorum celehris, in rippa Danubii situ cuius una pars in Danubium corruit, turds aztans qusdriangularia. m cootiguatioDum ad insw propugnseuli, a parte Ingresses per pOll

61
eireumdsta morn et fossatc, a. latera biuae tunes srtantes, dominus eiusdem arcis ehristienorurn ignoratur, nisis.i fors asset familia Palry, quae ab ErdOd scrihitur, vel familia Erdodi, ubi teloniunrtempore Turcica erat in traieetu Dauubiali, campum habeos oeoenomiae apertum,sylvll.s eopiosas ut praefertur cum oppidsnis Dal comuaes. Demum ex districtu prsefato Eszekiensi in transitu 800 ad distrietu m diacoviensem eonscribendum dominus Franeiscus Balogh cum essociato si bidomi no Georgia Habs sxm iss] eonseri pseru nt idem oppidi N ustar, at pagi Tnrdjncz ineolas at inhabitatores, quorum relatio penes illos manet, Prouti apud dominum Labos extabit etiam de eodem distrietu binorum pagerum .conserlptlo Petrocz et Befallu, et ipsa civitas Eszekiensis. Per me Ma.rtinum Miilekovicz in praemiseiaexmissutn. I. 'er me ~Iichaelem Osernovieh in praemissis. eidem eousoeiato (locus sig.) (locus sig.) Sequuntur insutas conscriptiones pagorum Befalo, sen Retfaln at Petrocs sen Petrosaez, Retfa.lup&gus. Cooscriptio pagi Retfd.!o. Nomina ineolarum : Derman Jancsy, Kardo Istvan, Hango Tiles, Nal!'YP:'\\ SAndor, 'I'hot Peter Mathe, David Bali, Faber Ferarius, Lapis Dsni, Gyurko Illes, Szabo IstVt!o. Philipp Audras, Vactare Is.tvao, Ada.ny Janesy, Bodi Mibaly. Jobbagy Istok, 'I'ossa Jannos, Lapis Miklos, Oap Lukacs, Kovacs Illes, Kovaea Marton, Kalyn Miklos, Gyorko IS2ak, Turezon Anara!'i,. Sifko Marton, Bencze Miklos, Bak J0811, 8zovid David, Szabo In.nnos, Osordas Miklos Biro, Kelemen Mathe, Tuezak Mihaly, Thot Mtl.the, Polgar Andras, Frllojo Szabo, Bako .Andnis, Istvan Varga., Pap Illes, Nemes Balint, Szacsi Istvsn. Summa: Sessiones39, filii 29, filiae 17, equi 4, boves 38, vaccaa 22, vitcli 18,. porci 37, alvearia 189, vineae fossor. disi 1711~, frumenti 7P/i' hordei 8, avanae 1, roily 4, currus foeni 90, inquilini 32. Praescrlptus pagllS Retfalo est in. insulasitnatus, dista t media. hors ES'lekino, colonia Hungaricis fidei ealviaistleae at quibusdarn liascianis fidei eatholleae Jnhabitatus, aessiones eornndem sunt 39,. domus ligno at lutho erlruclae. Terrae appertinentis spatium in siceo est in circuitu duarum horarum, at in aquoso unius horae. Confinia sunt ad orieutem ubi et metales reperiuntur Eszekinum, ad meridiem Petras, ad occidsntem Csapa, at ad septem trionem SZaD k et flu vius D ravi. 'I'erras erabiles babent cirei tel' centum jugen,· quorum maxima pars esculta, viueas Dull as, prata sufficientia. et foenilia, si aqua non exundat 300 curruum, sylvam partim ghuldiferam mediae horae. Incolae huius loci habent 4 mollendina in fluvio Dravi, de qnibus centum domino trieesimatori Gerold anno H193. praestiterunt 83 fl. Anno 1694. et 1695. in simul 144 .fl. et anon 169u. 1697. 86 fl. Pro deeimarum proventu omnis generis dederunt anno If· o. sumariter 1000 fl. tricesimae, telonium aut vada ibidem nunquam fn -"t. Privilegia ab antiquo et moderno tempore nulla habent, Est locus re ) fisealis ab anne 1696. Excellentissimo domino generali a Stabrnberg pr sublevamine culinas assiguatus, cui annuatirn 1000 fl. at lsbores gratu 18 ad erigendam eoutribuunt. Tempore Turcarum regebaturper offlciall imperatoris Tureici ad poutam Easeklensem ob excipiendos proventus

at

1,

62

eonstitnmm, cui anauatim qua.evis sessio 6 6. quos Oanlsam deportare debuit contribuerunt, praeterea nihil, ersnt ad pontam ESlZekiens.em cam. Iabore at custodia ordinati, Nullss dabsnt decimss usque ius mcmtanum aut Donas, ratione metalium nullas habent controversies, enm conftniarii pagisint dessrti. Augustissimoimperatori nostro praestiteroutportiooe8 militarea ad menus domiuisupremi eommissarii Kessler anna 1694 io pararis 140 fl. eum intertentione duobus et medio mense 6 equitum, 1696. 241 fl. at an no 1697. 400 1:1.. ad manuse:::tcellentissimi d omini generalis n Sta.hrnberg habent duas piseinas node domino Geroldanno 1695. ae etiam pro edneilio 200 fl.. cenanm persolvemnt. Prosequautar eonfiaiaria deserts ad pagum Betfalo,

Desertum Petres.
Distat Eszekino lis bora, eranttempore Turcarum sersessicees, eoloais hnngaricis fidei celvinistieee inhebltatse, Terrae appertineDtis spatium at eircuitu l/~ borae .. Ooofinja ..sunt ad orientem Eszekinum,ad meridiem Jaeabfalva at Oroz, ad oecidentem Retfala. Habet terras arrabiles 50 jugem, vineas Dullas, fcenilis, prats et sylvam eaiguem, Nullum habetaedificium neque vada. Est, locus regie fiscalis, habahant spaiam Esre.kini nomine Muzta.fa Callous,janiearum Ags., cui omnis generia deeimas, at in parstis 1 fl. 76 den. eontribuerunt, etquael.ibet sessio circiter 12 diernm Iabore, Iributum persolverunt. Oanisam secundum propositionem bonerum ab una sesaicne 4 et 5 IL Jaborem caesaream exiguum.

Desertum OHapa.
Dislat UDO milliari Eszekillo. Brant tempore 'l'uresrum 50 seaeioaes eolonicales Hungaris fidei calvloisticae inhabitatae. 'I'errae appertineotis spatium in longitudine est unius horaeae etiam in latitudine. Rabet terras arabiles 960 jugera, fosnilia 200 curruum, prata pro pecoribus 8ufficieot.ia, sylvsm partim glandifaram at pro aedificiis aptam in longitudine enar foaniliis mixtarn duarum horarum in latitudins identidem; habet desertars Japidibus exstruotam ecelesism, nullum mollendinum, vadam, piscin8.S nee tellonium,privitegia, ius montanum aut nonas, Ooufinia sunt ad orientem Oroz, ad meridiem Dobssa, ad oecidentem Markocz, at ad septemtrianem VOrOsed. Est locus pure fiscalis, tempore Turcica depeudebant ab officiate eaesarao Buda , eontribuerunt ei omnis gaoeris decimas, et a sessione annuatim 1 £.50 d. et Inquilui 25 d. tributnm eaesareumsolverunt ii· nisam ab una sessions 41/, f., gratuitum lahorem nullum alium praestiterun t, quam so bi ode du m 0 ffieiales extranei Eszekinum venissent, port&bant ipsis ligna foealie et foenum. De foeniliis debuerunt Spai.a.ab nne eurru aibimst ipsis comparato 12 deuarios persolvere.

Desertum Vorosed.
Distat uoo milliario Eszekino. Er!lot tempore Turca.r\lm septem sioues, colon is HunglLricisfidei c:o.ivinisticae inhabitataa. Nullom b. aedifioium exstructum, neque privilegia, vsdam, telionioID, piscinas rnollendina, Confiuia snnt ad orientem Hethfalo, ad meridiem Papa, oeeidentem Kspesin, et adseptemtrionem SziWk.Terra.eappertil"

68
spatium in eircuitu unius horae, habet tetras arebiles 120 jugera, jam maxima ex parte sylva eircumdata, Sylvam partim glandiferam cum fOB~ nilis mixtsm mediae horae in circuitu. Turcicus spaia eomm erat Mechmet Aga, cui eontribnerunt unmratim a sessiens 1 :fl. 25 d. at duodecim dierum Iaborsm cum omnium lZenerum daeimia, Nullnm srat ius montanum aut. nonae, Est locus regie flseelis. Solveruuttributum Oanisam abu.na sessione 4 ac etiam 5 tlorenos, lsborem gratuitum ex parte caesar is secundum exigentiam.

Desertum Bzank.
Distat una hors Eszekino. Erant sax sessiones eolonieales Hungaris fidei caivinisticae inhabitatae, Oonfinia Bunt ad orientem R«Hhfalo, ad meridiem Voriissed, ad oeeidentem Petrcviesa, ad septemtrionem fluvius Dravi. Terrae appertinentis spatium est in longitudine mediae horae so etiam in Iatitudine. Habet tarras arabiles 40 juger!!., nullsm sylvam neque prato. aut foenilia, Est locus pure fiscalis. Ipsorum spaia erat Durak begh Esze~· kini, Cui contribuerunt 1 florenum 76 denarios omnia generis deeimas ae stiarn 12 dierum laborem, Tributum eaeaareum praestiterunt ut rsliqui Oauis'am, sic etiam laborem gratnltum. Nulla. habuit privilegia, aedificia, tellonis aut piseinas.

Pagus PetrovIc!.
Nomina incolarum: Thomo Harcmbssse, Marco Span, Nicola Jssolcsieh, Jnrko Osons, Kerszta Spaja, Jurko Letia, Thomas Hizofcslln, Kerszta Ko.kao,. Kolar Ivoa, I1Iia Goly3o, Vidak Szalaski, Illia Mis egya , Pavo Kovtics, Mathia Barber, Nikola Blasnikovies, Jurko Lagyof, Glubi Ma.rtin, ]!Iranin Oserupeaia, Simin Sehelman, Miho Silkovicb, Thomas. Bsrbero, Perisra SzomotovRcz,. Vidak Furlics, Pennifrak Luka, Mihoesl1n Memics, Thomas Gerliczof, Andras Babrinacz, Miho Czizobressa, Janis Szuesevacz, Marko Szatnicski, Thomas Amsut, Bala Ozeninacz, Antol Kisll'gin, Jurko Beries, Brojaoezau Peter, Vid OapitallY, Antol Bukovaracz, Juricza. Maistor, Lukacs Kramarics, Mihok Maistor, Perokof Simeta, Ivanics Petnaries, Vos·zcsarncz Petal', Matos Iva.ncs3n, Jurko Dorin, Scsriea Martin, Lukacs Krakesovaez, Searies Kerszta, Thomas Vodeaessr, Simo Mali, Bires Vucsevacz, Andria Boryt\DMz, Jurko Brodjauacz, Martin Voinovacz, Vidak Scrisevacz, Blass Brodjamicz, Mil,rian Gabor. Jurko Dorin, Thoma Illiaseries, Nicola Pauk, Sifko Ozeran{Lcz,. Ivan Barjaktar, 1YIiat Sussa, Martin Brisanacz, Antol Varga, Cserveni Stanko, Mali Stanko, Petal' Brojanaes, Gergos Martinacz, Petar Domanovacz, Gergos Bologovacz, Oolar Martin, GergosTbomas8vacz, Kovae8 Petar, Stivo Brojaacski, Lu knes Thomaseva.cz, Janos Macsar, Satoroviea :Miho, Mi:H Bokoeaef, Petar Bokofcesf Pa ndn r Gergo, J nrko Topolj:l.na.cz, And ris Topoljau fLCZ, Jurko Bisofcaan, Fe i.r Buziuacski,. Blass Mali, Pstar Brodjannzki, Ibis Matos., Istvan Ki~ . BY. -ki, Hasse Miklos, Antol Stuporovuez, Mihaly Ilerich, Boss Bosnak, rmma: Sessiones 93, filii \;14, filiae 66, equi 14,uoves 87, vaccae 90, vi.1 ,i 88, ovaset ca.prae 2G, porel 98, slvearla 25, seminaturae frumenti H I/useminaturae hordei 35, CUfJ"tlS foeni 169, inquilini 46.

64 Mercatores in Petrovicz; Marezioko Szohi.nin, Miho SzoIallin, S~phan Szohl.nio, IVlLn Osurcsia, Gerge Szolanin, Dominiko Szolanill,G:ergo Csiprofsean, Mib.ailo Osiprofcsan,Marco Osiprefcsau, Berko Petar, Praescripti lneolae sedent in fuudo Jaeovensi, Oonfugeruot in insu1am ex aliis pagis ob metum 'Iurearum. Distat locus iste duobus miliariis Eszekiuo, coloeiealibus Bascianie at quibusdam mereatoribus fidei cstholicaa Inhabitatus. Tempore 'I'uroarum erant in pago Petrovicz 30 sesaienas, defacto actem 100 sessiones.Terrae appertinentis spatium in circoitu est dua.ru m h oraru rn Oonfioia ad orieutem ubi et metsles reperiun tur, de~ serturn Illisfslva, Ad meridiem Kupchinovacz et Ssomotofesi. Ad oecidentem Krackcsevacz,ad septemtrionem fluvins Dravi, Habet terras arabilss citeiter 80 jugera qusrum medietas exeulta, Vinells uullss neque prate aut foenilis, Me piscinas aut sylvam. Habent unum mollendinum in fiuvio Dravi, solvunt annuatlm centum 12 f. Erat pODS trans fluvium Ka.rasicza 'nullum tarnen tsllcniurn. Eoolesia.m habent ligDO viliter ezstruetam. Nolla habent privilegia. Est locus regie fiscalis. eorundemlurcicus spaia erat Haszan Bassa in Jekova, cui contribuerunt a. qualibet sessione annnatim 1 fl. at exignum gratuitum lsborem, praeterea decimas.Tributum esesareurn prsestiterunt Oanisam a qualibet sessions 4 fi., ioquiliniautem 1 fl. 20 d. quandoque eompellebantur ad eaesereos grstuitos labores, Ba.tiona Iundorum lites nullas habent, cum eonfinisrii pagi sint deserti, Nullum erst ius men tanu m tu reieo et moderuo tern pore Augustissimo Im peratori nostro praestitsrunt portioues militares primo anno 1693 300 fl. Etann(l 1697 identidem, anno 1694. habebant se.1 equites in quartirio, reliqnis duobus armis defalcati sunt ipsis 1 00 1:1. per dominum supremum eemmissarium Kestler qui ipsis pro praestito lahore rsatabant, Decimarum provcntum praestiberunt anuo 1693. Episcopo Jaeovaiansi at anne 1694. Valpovam in natura, quantitatam ignorant cum quietantiasnon hsbent, Anno 1695. persnlverunt domino 'l'rieesimetori Gerold pro decimsru m provantu omnls generls 1456 fl. Anno 1696 qua.ntitatem eidem domino Gerold in natura. praestitatam neseiunt, AnDo vero 1697. debebant ab Will: eruee tritioi puri25 d.a siligine 20 d. €It a hordeo 15 d. Sum.maritel' 682 fl. Exceptis slterius generis decimis., de quibua eummarn praestit.a:ll ignorant. Arhicoelario deponunt annualem ceusum 100 f. OUpiUDt quidem eonstantss eoloni permenere, sed rediendo tempore paeis quivisad primm suss sessiouaa Cooscriptio eivilium Eszekieosium. Nomina. eivium: H. DaD. Fe.nJj. nand Vezendin S tadtrich ter, H. N edoweeski Rathsver., H. Jacob RaDD Bathsver, et Postm. H. Jacob Walter Rathsver.,. H. Heinrich MayI' Balbiersr Bathsver , Johann Ohristoph Hirsch Bathsver., Vl'bin Mos.ter Rimmer Rathsver., H. Marian Goldschmidt Bathsver., H. G&orgius Knezovi cs Rathsver., ..H. Mathias Voglseh mid t Baths vel'. , II. Thomas Ottnobir Batbsver., H Johann Szlarnal Ba th ver. , H. Heinridt Reinberg Bathsver., H. Hanus Georg Bleifuess Rat lls ver., H. Hal Gaspar Hastleselterar, Andl"ell.s Skalieski, Vit'ithlang Zimmerman, SooF-' Hsnberg; Mathias Copisius, Martin Ronoesl, St.ephaaus Koszari. . WoUgang Sehieehi, Oarl Weissenburg Schneidermeister, Nicolaus .Ad v, Champagne, Hauss lieorg, Nicola Oataacauer, Badoieza Jurkovics, Mll Radovenovich, Marian Oolunsia, Surio Roesevies, Jacob Kerzner, (",..

H.

6&
Szl6t.8.r, Mathias Goldtsehmidt, him Peesulia, Thoma Kennar, Ferdinand Sehlsderer, Martin Kennar, Ilia Abrahamovics, Jacob Veregiu, Nicola Colnnsi~ SUpan Mihin, Simon. Petro, SUpan Stegicz, .Ietvan Lakatoa, A.bat IsOOk, Marezi Kitonicz, Horvath Janchy, Peter Bolond, Ivan Goldtsebmidt, Reiehbardt Brandner, Antoni Lesier, Frantz Ooroeth, Georg Fekete, Wolf Kienberger, Herr Appodeeker, Johan f:{omobor, Matbias Fard.Shaner, Michael Wetter, Gaspar NllStaJ Wittib, Georg Doni bnrger .. Samma: Sessione.s 63'1., filii 28, :filiae 50, eqni 67, boves39, vaccae 67, vituli 69, aves et caprae 74, porei 133, alvearia 19; eeminaturae:. frum. 20'11, bordei 3'/•.. avena 1'/.; CLlITUS foeni 216, inquUini 13, capitali in pantie 2708. eapitalein. quaasturis 7140 . . Oive.~.hi deors.um specificati SUllt omlle,s. fi.~ei.. ath...l.iC&e .. Sessione8.eoru~co dem ClVlnm sunt b3'I" (demus) ex mens ligUle extructae. Terrae apperti~ nentis spatium in longitudine et latitudt.ne, ric atiam limites) jugera terrae arabilis, prsterum at aylvarum in eonseriptioue subnrbii Eszekiensis reperienda sant, Muscell.e reperiuutur due, unam pessident et forma·runt pro eeelesia religiosisocietatis Jasu, in aliaserva.ntur munitiones civitateoaB8, nulle habent molendiua meque piBciDss sed flnvium Drsvi, Privilegia ab antiquo nulla habent, Erat tempore Tarcarum civitas regia, et moderno tempore. Oontroversias ratiolle Iimitnm Bullas bsbent, cum confinia 8iIlt desena. Civitas regebatur ex parte imperatoris tureiciper offieiales, qui Crequenter mntabautor, dabaotsecundum proportionem bonorum annnatim a qu.svissessioD8 2,3 et quattuor florenos tributi Canisam. De eetero nihil. Nullum ius montauum ssu nonas Turearum at moderoo tempore praestiterunt. Deeimas dabant in fundo Eszeldensi tureieis ecclesiastiCis 8. vine a uniea diei fossionis 10 d. et ab uno jugero terrae 4 d. Angustissimo imperatori nostre solveruot portiones anno 1697 ad manns domini Kestler 250 8. 8nmari.ter impositos. Decimas et aeelsaa dederunt pro parte Oaesaris ad manus domini Gerold, OonBcriptio 8uburbii Bszekiensis vulgo
V~OB,

Nomina ineolsrum: Lub Jaeobieh, Stipan Badelseieh, Simo Marcovlcb, Ju.ro Iliich, Andria I1loedn, Ivan CatiCSich, Tenia Ivsn, Thomo Ssomboraes, Matho Osnresia, Gergo Tatarin, Lerro Cearupesis, Matbo Illoesan, Ivan Sago, Martin Modtiesanin, Frano Budinlia, Pavo Osaruposia., Vidak Cssrupesia, Jacob Medir, lllia Papratieh, Marian Csuntafesia, Gnozden Csunt&fcsia, Rizto Terzia, Jacob Osarupesia, Jacob Terzia, Frano Modriesanio, Miat Osarupceia, Matyas Csarupcsia, Mareo Hallof, Blass Paiese, Thomo Modrieanin, Ivan Vruroio Sain Vrumio, Stipan Vrumin, Ivan MutaCesia, Matbo Graesantieh, Billo Grsesantich, Lov8kBusacsia, Jacob Osezlar. Somma: Sesaiones 38, filii 31, filiae 26, equi 54, boyes 28, vaecae 64, .Ii 59, alvearia 86; seminaturae frumenti 75, bordei 12'/., avenae 1, Iy 4, kukuruz 91/., eurrus foeni 155, inquilini 17. ~ suburbia Eszekiensi vulgo varos comparuerunt inter reliquos quatr seniores Luee Jsecbics aetatis suae 90. Stipan Rsdoicaies 40. Simo rcovies 70 et Juro lilies 60 annorum, qui deposito iuramento rearunt praedictum suburbium tempore turcico propius ad eiritatem .. 0 IIL4Y. b

GS
situaturn fuisse, nunc sntem propter fortificationem aliq uantulnrn remereri dabuit, J neolae el'ant tempore tureieo no defacto eiviles. - Sunt crones catholieae fidei, pro priori stab ant mixtim eu m TUL'Cie at accathellcis Ra.acianis .. 8assiones aorum sunt 38, (dOIDIIS) Iigno et luthoextruetae l&mpore Turcarum erant ultro duo millis. Longitudluiset lntitudinis terrae appertinentis spatium cireumequltsudo est dusrum horarurn. Reperiuntur metales at quidem ad orieateni nuncupatur Szuvacz, ad meridiem at occidentem metse nomen ignorant, ad septemtrionem t\uviu,s Dravi, "Oonfiniasuntbeee: ad orientam Tiszin.a,ad meridiem Orosic at Jakofalvs, adoooidentam Petrucby terrae arabiles su IIt 500 j ugers q uorum 100 excu Ita. Vineae desertae sum fossorum diei eirciter 100 et pra.La in longltudiueetlatltndine mediae horae. Anwcedenter erant foenitis 600 et ultra. nunc vera vb; 200curt'um, quia jam aqua et dumetissunt obducta, Sylvsm propriam non hab4?Dt,priori ~t mcderno tempore utuntur lignls pagensium. Mo]pndinum nullum habent proprlum neque piseinas, sed pro piscatione ll11vium Dravi, ubi pons Eszekino usque 'I'ardam extructus erat, 'l'ranseuntes dubant ab uno onerato eurru 12 d. at It vaceuo 6 d., uade proventas pro esolvendis militaribus Oanisam administcari debuit, Eszekieuses fuerant a tali soletioue exempti, nullaque babebetur alia triecsima aut tellouiurn. Haetenus debebant domino trieesimatori Gerold tricesimJma valore unius fiomoi ncvem BC etiam 10 denarios persolvere. PriviJegia nulla habent, ab anteeedenti exeelsa eaesarea cornmissione habent qusedam documents apud j udiesm \' asen ti D, quod inaives assu mp ti si lit. Asaeru [}t ragiu m ruin! suburbiurn, pro priori et moderno tempore difficultates ratione fundorum et metalium aullas habenr, Dabant secundum proporfionern bonorum a quavis sessione quattuor, tres ae etiam duos floreuos tributiannnalis Oaneq ue gratuitos labores, aut contributiouos, nee dscimas cuiuseunqne ge~ neris ex fundo Essekiensi ulli praestiteruut, saltern ab uno iugero Lerro. arabilis 4 d. et vinsa unius diei fossionis 10 d. dare srant obligati, si quia vero in fundo pagi alicuius domini taITestris inseminaverat vel vinea-Ill habuerst sxtune solitas decimas pendebant, Tempore a quo in suburbie existun], dabnut domino. tricesimatori Gerold loco decimarum proveDlus anni 1695 insimul aonaginta unum irnperialem, snni 1696 at 1697. quailUtatem ignornn t, 11U IIu III srat tern po re til rcico iu s JU outsnu III neque DOnas. A· capite vel domo nuilum aliud dederunt imperatori turcieo tributurn quam praedictos florenos a sessiouibus ; Augustissimoautem imperateri nostro solverunt pro portionibus anna elapse ad manus domini K siler 480 fl., quos ipsis idem dominus summaritar imposuit 61 exeglt, CUpiUDI omnea qUI!oID civiles permanere excepto .UIlO militari nomine PavalJurieh, qulob absentiarn axaminari non potuit.· Habetur ibidem unum bresatorium, a quo annuatim pro parte eaesureo domino tricesimatori GeroM 100 II. persolvuntur. in insula ex altera. pa.rte Dra.vi. prop€ Eszekinum. Nomina. ineolaru Ill; Johan Canhats Stilrgrallm.f1.i.ster, Stip~n MilrofCi.. Marian Ivanies, Ivan Mitl1)fcsnn. Maxim Oztoich. Franjes Milivoich. B doicza Mihalyovics, -Lllea Mitrofcs:l.n, .IUI'O 'I'homieh, . Pavo Mathe~'i" Concsriptio ineolsrum
nisam ad manus bassa aga, quantum
e

insirnul iam nesciunt,

Deeetem

67
Supan' P81l0vich, Andria Mitrofesan, . Mathia Illieh, Mist' Vukovaracz, Stipan Sarich, Jauesiea Bukovsraes, Gergo Martinicb, Mihaly Gergich, Martin 'Sifkovich, Marco Kovaesevieh, Bartol Vidak~vich, Marinko Bosin, Ivan Gyippan, Illia Mitrofcsanin, Anton Feliesanin, Stipan Jambegia, Thomo Forgo, Stivo Forgo, Paval Bunyevaes, Juro Dugaeski. Summa: Sessiones 30, filii 24, filiae 28, equi 15, boyes 6, vaccae 28, vitali 26, o,es et caprae 2, porei 17, alvesria 137; seminatura frum, 16, corrus foeni 36, inquilini 9. Ineolae prope pontem navalem existentes. Nicola Busaehia, Torok Nicola, Abraham Nicola, Gergo Nicola, Milovan Nicola, FranifzM Nicola, Petar Ballant, Johann Pfosterle, Wolf Pearle, Sifko Passa. Somma: Sessiones 10, filii 9, filiae 8, equi 4, boyes 2, vaccae 6: vituli 5, inquilini 6. Praeatactus anno 169~. neo errectus pagos est in insula' non procol a praesidio Eszekiensl ex alters parte Dravi situatus, colouicsli gente fidei catholicae inhabitatus. Sessiones eorundem sont 30, Iigno et lutho exstructae in fnndis pagi Belyae et Copacs. Molendina nulla habent, neque privilegia aut piseines, sed, f1uvium Dravi. Difficultates eorum sunt deffectus fundorum. Tempore Turcico ibidem nullus erat pagus, ideireo Deceontributio, ius montanum aut nonae illo et moderno tempore. Augustissimo imperatori nostro persolverunt anno 1697. ex decimarum proventu duas killas tritiei, et tres et medium killam kukurucz, aeeisam vero a macello et educillio una cum .ineolia penes pontem summavit eo 67 fl. 26 d. excepta tricesima. Quantum prioribus annis de aeeies persolverunt, ob defectum schedarum qoiet&ntionalium ignorant. Portiones militates erant ipsis anno 1694. summariter 140 fl: impositae, et anno 1697. 36 fl. Cupiunt quidem coloni permanere, sed in commodiori loco, ubi sufficientes pro rurali oeconomia peragenda habuerint fundos. Ineolae prope pontem navalem existentes fidei catholicae et aceatholieae, gaudent privilegiis et jurisdictione civitatensium, praestiterunt anno elapso 1697. ad manus iudieis portiones 33 fl. et praeterea 13 fl. quovis mense pro expensis in sortem vigiliarum praefecti vulgo Wachttnaisterleutheilandt et provos. De reliquis omnibus est cum insulanis eadem constltutionum relatio. In praementionata insula est ex 1695 die 13. meneis augusti baxatorium quoddam cum licentia domini tricesimatoris Gerold errectum, solvebatur eidem domino tricesimatori inde anno 1696. centum qirinquaginta florenorum et anno 1697. 100 florenos, ceDRUS, elapso anno vicibus 66. quavis vice 24 urnas cerevisiae confecit. D c. kr. komorskom arkivu sada zajedllickoga financijalnoga ministanloa u Beeu.

XVIII. 1698. Snmarnl popis Slavonije, koliko [e podpadao pod komoru.


Districtus Essekiensis. ES8ekinum et. suburbium : Varosch 3000 fl., insula penes Essekin. 76, etrovicz 1200, Daly oppidum 800, Nagy et Kis Ontin 400, Ivanovcz 20, .....adimirovcz 100, Tordiocz 400, Kapornak 130, Borovo 50, Szentlaszlo

68
2OO,Korut 100, Noster 220, Baboroha _50, Gabos 200, Patsebetio 25. Summa 6970 ft Sunt prseteree sob hoc distrietu Eszekieosi pagi deserti at loeasequentia: Za.nkovo, Marinovc2, Vera, Csabalsk, ZarvaBh, Madori0 cz,. Kechina, Lezkovach, Klissa, Temovacz, Rntfa]u, Keszenk, B arfsl va, Tiszine., Moehary, Bellefalva, Lovasz, Tehinia, Nemetin, Oherieh, Dobosa etc. RUtfa(u, quem titulo adju~ae 600 fl. Rh. eulinariae possidet dominus generalis Sclavoniae commendans com. Guidobaldus aStareuberg ab eadem aunuatim percipit loco arendas in paratis fiorenos 1200 ft. Et .Almas, quem RR. P.P. Soc. Jesu Essekienses pro 90 fl. arenda Ofm fruuntur in flor. annuis 600.

Diltrictus

VaJpoVieu.s1s..

Valpo cum. 8CCl816, educilioet mscello 1700 fl, Kuchanezi 210, Ka.pelloa 150, Bentehanczy 150. Csernkovczy75. KliOiskoDCZY et Marianczy 120,. Nard 75, Peryehyc 45, Gad 110, Staklentezy 30, Ratikovczy 50, ViUiovo 100, Csamagerszey 50. Summa 2885 fl. Kupanovez:y 130 ff., MaroslaVGzy 30, Oyurgyacczy76, Varos 8. Georgii 170, L&8810Z1 75, Boczkinczy 26, Ratkitovaezy 50. MoslaviDa 500, oppidllm MiholzInuDl 750, Summa huius districtus 4696 fl. Lees in districtu Valpoviensiad iac&ntia. populo sa, cum quibus in qU8iDtD pseuuiario hie eonnotate aeeordendum. Scilicet r- Vinogradczy in 24 fl., Merchillczy in 56 fl., KlivoS6VOZY in 60 11., Gulenczy in 175 fl., Zagaiczy in 24 tISumma 339 fl. NB. Loea qucad Iuhabitatorum facultateaadhue eonseribends, quateolls cum iisdem quoque de enne pecuniariae contributionis quanta aeeerderi possit • . Tiberianezy, VeIiskovczy, praedium Saa.gh, Ra.dikovczy, Kenyevo cam praedio Petroszelo, Janusioc.zy una. cum lseu. Distrietus iste Valpoviensis habet etiam pagos at loca deserta sequenti •. Praedium MedUnezy, Veliskovacz pop: pagus Czak8nczy, Bossanyevc1.Y, Novazkela, Bochinczy, Midlak, Dra.k:siuczy, Maliauseheczi, Tivauovczy, Obres, s Gragorianczy, Tibovianczy pop: Bratsevczi, s-trugacsevo, Merehinc.zy, Jezeokovczi. Alia loea deserts ibidem adiaceutis Iistam univeraalem haud ingressl videlicet: Breeoviesa, Falkasenovczy, Zonas, Ternovczy,. Bsehinezy, SimaIlovezy, Drarinbrod, Podgsicay, Vodovrata,Janyenczy, Vesze]ovczy. Podkovezy, Csakovecz, Pesehena, Badinovesy, Buesie.

Districtus Veroviticzensis.
Veroviticza. 3150 fl., Bazie 225, Sza.bona 170, Ra40sJavezy sen R&doszevezy50. 'Iumassieza 260, Szla.devczy 46, Beesaoviess 170, Vi r'oITj """r, Rechios 75. Summa. 4255 fl. . Novoesello 230 fl., Miliani 120 fl., HlIeheva.cz ssu Bachevezy 4£, Medinczy 55 n, Budanieza 190 fi. NB. Dugeszello decem hoapitibus ineolanrs psgus eomrnunitati Vel' ticzeDs.i pariter insrendatus est, cum Buaetina deserto et Besovaes seJ I hospitibus populato Veroviticensibus quoque inarendato ..

69
Item Gradioa e,x hospitibus inhabitatus pagus ill eodem districto adiaeens et conscriptus hie non reperitur, qui taman adhuc foret astrigendus ad solntionsm. Item Kapioczy pagus olim sat amplus iam uno saltern hospite ineolatus, Nov3ezi 30ft., Kuszooye (1) 300, Kussui 125, 6acsiscbe 200, Szopie 300, Borovo 525, Peselieh 140, Selatina 525, Zagyavicza 125. Nahodovcz 50, Bukovicsa sup. at inferior 200, Lippovaez 30, Bistricze 130, Starina 125, Baldzy 35, Koziet. 45. '!'oranovaez 270, Vylevo 120, Vrauisehlevrai 155, Waska 90,. Orescs SO, VUkOS8Ylevieza 130, Caeskoyczi 20. Summa huius distriotus 8600 11. Habet iste distrietus Verovith:ensis etiam pagos at locs deserts seq usn tis. Pag, Badrovaes, Lovink, Pradrevo, N oskovesy, Obres, Vidovezy, Teratounick, Jassen. Ma.io.r et minor MyhoJyczy at Soonkauski pagi deserti cum pagello populato Oresees domino eomiti a. Keglevieh inarendati suut,

Diatrictus VuchinieDllis.
Vuchio340 it. Szekulinaez "285, Meliani 120, Gjurisich 75, Niemesi 68, Drenovaez 50, Maczoty 14D,Szmude 65, Bokany 60, Lukavscz 140, 00lenich 30, Chata\ija. 16, Martin Potek 50, Popovczl 80, Krivay 63, Kometuik 130, Kuszma 130, Lissichina 75, Hum 85, Dungerovczi 55. Summa buius distriebas 2077 11. Et stiam Jn hoc rlistrictu Vuchiniensi unus pagus desertue qui voeatur Na ugoreffcsi,

Districtus Orahovi.censis.
Orahovicza 1160. fl., Gaz 100, Moticzna. 130, Jo.lsova 160, Saptinovacz 150, Brezovlani20, Rainovopole 43, Dolinezi 123, Bsssye D6,Milevczj 100, Bredrevo et Pestsaovezy 48, Balinesi 60, Csaehlnczi 130, Kusczevecs 142, Kokoscbak 100, Potoshany 45. NO. Pagus Szdenczy eex Jnhabitatoribus populatus in eodem distrietu CODBCriptUB at proxima Orahovicsarn iacens hie non reperitur. Miklos8 100, Semerdieh seu Pussina 155, Pistanie 120, Krakovieza 50, Mikicbna 40. Summa huius districtus 3052 fl. Habet .praetarea hie distrlctue Orahovicseneis deserta loea sequentia pag: Drek, Magadinovczi, Bam, Kutovi, Szumeschicza.., Metevo, Zokovoszello,. Pritienfcza, Boxieh, Poiatnak, Ostencbina., Jaczv3Dzy, Dobrovieh, Gyurginovaez, Ssuhamlaka, Osernaes, Bascse, Szubaza., Szusin3, Krayna, Szum]any.

Possegiensis districtus.
Pcssega civitas eumeidem eommissioualiter inarendatisd pagis Vidouczy 2: hosp, populate Arzlanovczy 10, hasp. incolato, Tanskovczy et Hemovczy ssertis 25()O 0., Bertholoffzi 100, 'I'hskieh 70, Thurnich 110, Scovezl )0, Allgiuzi 65, Tresehinovaez! 150, Mihalevcsi 190, Eminovczi 130; amma 3415 ft. Loea sequentia quoque reperiuntnr in eonserlptionia aerie comprehensa, !lIla taman facta. mentione, an populata, num vero dassrta siot? Gelesieh, .OlilOfCZY, Dersagnio, Derissgniovczy.

10 Districtus Nassiczensis ..
OHm an;: at oppidum : Nasehieza 200 .fL, Vukoieffczi 120, Gra.dacz 40, Czermos.Dio.k 120, ZeoDa 110, Badoraz 110, Zollian 100, KIl)kocZ6l'ac.!'.40,
Ribnisk 140.. Summa 1030 fl.

Va.ivodatus Pleterni.censis.
Pleternieza 550 fl., Veres6lJdol 60. Yiskovacz 76, Plazki 90, Verk1j· evezy 150~ Kesnik 75 .. KatsDofl'zj 85, Szeredniczelo 75, Z\Vil!no 100. Mit',ba.lievezi 95, Gradacs 200, Tervissag:a 100, Orliavczi 60,. Wok 126, Bilacs 45, 'l'ulincsi 100. Summa 1$;85 tI. Loco. sequentia uum dsserta sint an populosa, iam rescirinequeant; in aerie eonseriptionis adhue reperta : Sz.ulbovczy, Bresuiczs , OdvoretJ., Bcagredie, Vicse, Szulkovezy.

Liskovicza.

110, Duboks 150., Granieze 90, Kusze,va. no, Sztoiczinovacz DO, Latin'li 100, Mibaloez 105, Bielses 70, Immerovaez 50, Szolzkidol IB5, Dobrograd 50, Szybokotl'czi 50. Summa ] 300 ft. . Et praeterea in hoe vaivodatu Gradrschensiu nus pagus desertu r nomine Gradiscbe 170 fL, Pob

Voivodatus Gra.dische.

Voivodatus Kutievi.encsis.
Kntieva 550 tl , MitrOVRCZ 150, Szueti Gyorgy40, Kneseei M, Oti· glenik 50. Begtessi 70, Szarilacz 40, Sze·zvete 75, La.kutia 55, Grabarie 150, Assikovacz 60, Osoziuezi 55, VeMo 146, Luclraczy 50, Hernye flO, TO)llinovczi 90, Venie 85, Surnanovezi 36, Csakaticset Jacksiczi 100, Hilisevezi 40, Grsnije 35, Czerovacz 80, Novoszello 30, 'I'rspari 40 .. Summa huius vaivodatus 2170 fl. Sunt etiam in hoc vaivodatu sequentes psgi deserti: lIlissevezi, Poriseh, Nensevezy.

Vaivodatus Brestovacz,
Brestovacz 130 fl., Csecsevaez 70. Orlyavaez 200, Koprivuicf.aOO, Paulovczi 100, Vilischi et Schenderolby 250, Desevcsi 95, Vucsi&k 160, Dolaez 70, Murkovczi 80, Novoszello 100, Kugyani 75, IvandolOO, DB, ranovczi 65, Szakoronye 65, JagupHa 70, Berdgysul 70, Ktlppa.65, Ru· novcsi 70, V garzi 50, Goloberdzi 60,. Sza"['versie 70, Derakovczi - , Sner· zill:adez 50, Stittnyak 60, Hemovczi 5D,'znigovczi 7ft Paskosesi 60, Razna 60, Kunyk )ol5, Pernacz 25 .. Summa huius vaivodatus 2475 fl.

Vaivodatus Ka.m.enzko.
Sztrisevieza 60, :Merkopie 90, Szassia. 1BO. Vrsnieh 70, Vucsiak 1 Katyuniza 300, Szlobostina et Oserlieuoza 100, Podserdgye 70, Mer. . flazi cum Nyesei et Dedinakliza ~)O, Bratulievesi 43, Lucinezy 26, Vir i 70, Verhovczy 75, Szmolyanovczi 96, K all torovezi 50, Sehovezi 65, 8.z . esevo 160. Summa 1543 fl.

71

"' Va.ivodatus Kaptol. Kaptol 416 e. Komarevtl,c'l. 60, Dolyanovczi 150, Besinesi 90, Podgorie 170, Gyurak 50, Goloberdo 100, HaIilovczi 95, Radmonovczi 80, CSZ8sbliakoft'czi 60. cumtna 1270 fl. Galehieh desert.
Velika 650 n , Mitrovacz 200, Badovansi 440. Potock 160, Draga 120, Scbomuik 46, Bankoffsi 45, Pobjanka 135, Biskupczi 80, Toran -, Strasemsn 350, Szavinyak 60. Rumma 2285 fl.

Vaivodatus Velikensis.

Districtus Diakovariensis.
Milmnofi'zy 60 Il., Biaania 43. Budrovaez 250, Keffencsi 85, Lopossanczi 50, Szatniza 40, Drenys 80, Presnotinz 50, Vucheffczi 85, Pitinczi 35, V iskoffesi 40, GorynD olim oppidum 85, Pridrorie 40, Hresnisa 175, Podogorie 35, Szlatinik 85, Borovik 90, Panke olim arx Polaoczy 95, Nabergye 90, Varos 85, Czenkovacz 33, Bathkoudol 24. Szelzan 30, Gazinacz 55, Radinovacz 40, Laezanzi 55, Thomas sancsi 21, Jurianz 40, Husaroviczy 35, Ivanorczy olim Ivanzy 32, Divosevczi 40, Bratsevzi 30. Summa huius distrietus Diakovariensis 1983 fl. Item pagus desertus Dobrovecz nuncupatus, in quo duae turres et rudera pulcherrimae quondam Ecclesiae ad H. Nicolaum vocatae exstant. Loca populata conscriptionem quidem iogressa, quorum incolae tamen coram delegata commisione haud comparuere minus aceordam pecuniariam contributionis iniverunt. 1. Diakova civitas nee eouscriptionem nee conventionem est ingressa. 2. Verbicza pagus 16 hospitibus incolatus. 3. Podgaicze 7 hospitibus et 2 inquilinis habitatus. 4. Bisskovecz 14 hospitibus et 4 inquilinis. 5. Sztrisanyai seu Strisinyo 11 hospit, 6. Verpolye 8 hosp. et 2 inquilinis. 7. Perkoucz 8 hosp, et 5 inquilinis. 8, Ssykouez 13 hosp. et 4 inquilinis. 9. Aodrovacz Haydon. 10. Tyrnavll Haydon. 11.. Laporvacz Haydon. 12. Herkenovcz Havdon. 13. Mussicz Haydon. 14. Szlobodnavlast Haydon. 15. Majar Haydon. 16. Junakovczy Haydon. Reliquorum inbabitatores circa taeultates et numerum conscripti non sunt. Praeterea ob ultimam nunc factam lineae eonfiniariae determinationem oceurrunt denno difficultates cum Osernickiensi districtu eo, quod potissima ilIius pars pro contlniariis retinebitur, et proinde residuis pro camera remanentibus magna pars sui teritorii adem pta fuerit, alias iuxta faetam accord am praedictus distrietus ad dandum annuatim 1790 flore-' norum quantidem iam pervenerat. Ceterum ex parva Valachia et reliquis circa Gradischam extra lineam remanentibus vaivodatibus, nee noo ex

12
pagis in. Prodiensi, Kopeteaiensi, aliisque ad By-avuID iaeeutibus distrietibt:lll extra ea.odem lineam pro Camera venientibus eseepto quoque toto Yukovariensi distrietu,. utpote in faueibus Turcarum existeoteadhucsallflD speranda est eireiter summa 2200 florenorum. Somma aeeordae jam factae 44 790 fl. Summa aecordae fiendae 22.000 fl. Summ&aummarum salvia etelceptis proventibus daeimalibus, trieeeimalibua Btque teJonialibuB in bocce regno ,pro sua Maiestati Sacratisaima permanentibns. U c,: k. komorslwm arnPfC 1.1 Beau.

XIX. 1698. Popis kotara vumnskoga.


VuohiD. Nomina ineolamm et 8ubditorum: Vitus Martinovich, IIIia Loucharevieh, Josnnes Zaietich, Yima.k Veliki, Markus Kovach', Mathias Zaietich. Ni.eolaus Martinovich, Nicolaus Paulovicb, Georgiua Krakovieb, Georgiua Daebicb, Martinns Lonehar, Mathias Dorich,Thoma.s MiUieh, Thomas Dorich,Tbeodor Czirka, Bsdoie Gruiehieh, Illia RadioYich, Stanko Radoieb, Radov&Q Desputovicb, Radovan Novakovich, Jovieza Iranovieh, Petko Komle.norich, Radoieza. RadosBovicb, Dragoievich Stomic, Badan Szabo ..
,COD8CriptiO oppidi COD~ptioterreDi et facultatum

loci Vuchin.

Locus iste erat oppidum, sub dominic turcica a praesidie Eszekiensi intra meridiem at oeeidentem di.atans milliaribus germanicis 18 .. Ab arce Posegieusi intra oeeidentem etsepterotrio.nem milieribus germanicis eiroiter sex. A b aree Vefoviticze.nsi intra orien tern at meridiem milieribus germanicis quinque. Sub dominioturcico locum hune inhebitabsnt msieri in partevalachi graeci-rithufl ex pa.gis vicinis hue eoafluxi, quorum quidam iterate ad pristinas suss hsbitationea redire volunt, ideoque Dec conscribendi sunt sed in pagis ubipriua babita.bant, cum eo sint reversori. Demus turcicae hic loci in parte ps'r militiam suaa mai8statissaerae, iu parte antem per ipsos 'I'urcas comhustae suot, de praesenti aedes e"liguu more harum partium ex sepihus eonfectaa habent; seseionca quot poterant esse sub domlnio turcica non poteet soill, nunc .si ads8ssiones hoe torium distribueretur nitro. integras 10 non possent esse. Spatium terreni artendit se in longitudine horae 1/1, Latitudlne horae unius, Metalss eius sunt ad orientem Dulgerovc.zy usque ad metam fontis Leskovacz voeati, Ex parte meridicnsli mons unus magous protendensse Orahovicza.m V81'SU8 usque metam Billo. Ex parte oceidentali pagns Kuzma usque ad metam Blaszevscz vocatam, ex parte septemtrionali Popovesy et Liszichina usque ad metam, Kopchavic7!a et Bukva. Terrnrum arabilium fertilium in toois similioribus valIium sisnatorum ad [ugera eireiter 70. Steriliorum mon'SIUllID ad. jugera 130, vineas culta.s ad fossores eirciter 10., lncultas, qu sub domioio turcieo escolebantur, jam tota.liter desertae, quae non Oi per novam implantationem in pristinum statum reduci possent ad fosses eireiter 300. Prato. falcabilia ad falcawres cireiter 100. Sylvas glsudluales nullas,' csles ad spatium horae IIi eireiter ex ten dentes in longitudioe, latitnd!

rem-

73 tatide:m; intermixtas passim arboribus glandinelibea Monaslerium diruturo unum cum sceleaia cont.igua omnium sanetorum hencridieeta, moris edantibus, et circum circa lapidlbus quibusdam excissia per 'l'ureas evulsis at pro areis reparatione eonversis; fornice diruto ad partem meridioaalem eapellaa tresaone:xae, orones tres per Turc88 perforatae,. turris praetarea ana alta, omnia intecta existentie, MOnRst.erium. hoc dieitur, speetasse ad reverend os patres ordinis SIIoDcti Franeisei seeaphioi observantiae minoris comterrisarabilibus at pratis ad jugera eireiter 10, Se ertendens ad idem monasterium spectantibull in loeo Megvoge dioto. - Item aliud uoum monasterium monialium St. Olara.e com cootigua ecelesis totaliter dirutis mderibus quibosdam dumtaxat edans, Praeterea adhuc tertia ecclesia heaori sanetee ADnae dicta. etiam dirnta pariformiterruderibus quibusdam edana, quae parocbi&l:is fuisse dicitnr .. T.a_ndemarx ina.lto monte totaliter destructs et diruta exterioribue muria· etiam ruinosis exlaos, nisi quod portam intrsndo Bub forniee locus quidam raperiatur in inferiori coatiguatione, supra. sa in secunda Mntiguatiooe quatuor minora eubicula asu ea.merassub forniee erietentes continet, at in medio arcis ad latus ssptamtrionale career unua Bub forniee eristens omnia sine tecto cumputeo sd frontem praeattacti careens profundo murato reperibili, aquam de praesentiJa se habente, area alias angusta, oblongs. M,olendioa in 6llvioVu~ chincska voeate per oppidum medium defluente errec'ta dantur tria, quorum singolum per diem ac noctem non ultra eubu.lum'/i commolire valens. Cellsus annualie abinde terrestri domino tureieo pendisolituB eraut 12 d. In territorio hoe referant ineolae 4 lapides molares crass os a.dorgJam(!) Jl<j Istos, Ild unem integram io monte penes fluvium deeurente haberl, pro quonam autem usu adaptati fuarint ootitia eerta non hsbetur ; qui lapides adhue a ehristianis remsnsere, suspieantes aliquando fodinam ibidem fuisse, quod tsmen pro eerto nOD scirent, Locus isto nunc regio fiscalis est, dominum terrestrem Chriatianum ex eertisrelationibus nullum noverunt, nisi quod sdhuc sub dominio tureico a senioribns suis andiverint ad familism Battyanam pertinuisae reeegaitioaem tamen dominii nunquam alieni dabant a memoria hominum. Dumiuum terrestrem tureieum nullum eertum hebebant, sed praesidiariis 80piansibus Tureis taro Ohristiani, guam ipsi Turese inhabitatorea huius loci deeimas omnis generis frumenti et stipendia dabant, de eaetero nihil prorsus, uti at nonsm nullsm. Post reeuperationem autem harurn partium sub praetextu militarium ssrvitiorum ,oactenus praestitorum nullas dabant deeimas .. AnIluale ordinarium tributum tureieo imperatori cedens a singula sessione per f. 7 d 60 contribuebant. Oonscripti.op&gi Bzekulinacz. Nomina aubditorum at iucolarum : Radovao Badilovich (knessins), Stipau N 'nadovicb, Vncbich. 'Phomasevich. Gyurach Gvoszdenovieh, Radovan B dkorieh, Badovan M.iUanovich, Novak Vuehieh, Jovan Radoszavich, Bsd, IzaD Millosich, Gyricza Illia, Pa.ntbelia Nenadovich, Badau Radovenieh, B do van Ninkovich, Vukovoy Sivkovich, Radon Thomasevieh, Deva Vidua, v: :ae N 21, vituli N 24, oves et capae N 38, porei N 66, vinese fos-

H lidana Vidaa. iumma 14: Sessiones N 14. filii N 18, filiae N 8, equi N 9, boves N 2'7,

serum 201/11; Seminatnraa: frumenti quilini 2, 1697 portiones 51 f.

41, avenae20'/2,

cur;rus,foeuL3S"lU-

CODseriptio terreDi- .BzekulinaoJ. Distal e:x Vuehin hora una et gsnte militari fidei: acathollcee sesaionibus 14 inhabltatus, 'I'srreni appertinen tis spatlu m in circuitn U n.i.tts- horae. Coniinia cum metelibuasunt lid orientem p.B,gUS Mellyaui, meta obseittSi~' potok, ad orientem trans sylvam at montes Vuchiak meta. Bielo, sdoed· dentem Kometnik, meta Vuchia [amn, ad asptemtrionem Szmude, met\ Put Veliki. Terrae arabilis hsbent erculta at ioculta 250 jug-en. Vine.as exeultas 201/. diei fossorum .. FOl'uilia 38 falcstorum, hortos frnetifeM. sylvam focalern, glandtnalem et pro aedifieiis apta.m in longitndine mooia horae, et in latitudiue unius horne. Nulla ibidem rndera alicnius ecclesiae aut esstalli nequa piseinae, sed rivolus Budauiezs super' quo 2 habent molas nullo haetenus psrsoluto eansu. Nullum ibidem tellonium, jus 0000tanum aut nonae turciee vel modsrno tempore erant esaetaa, Null8 habent ab autiquo vel moderno tempore priviJegia De nulloscinnt e'l cbristianis domino terrestrl. ~ Tempore Turosrum erantsub .basso Posegae, en i annuatirn lib una sessione 1 f. GO d. con tribueru DC. De C-iLe· tero neq U8 deci m 8S IIU t labores gratnitos,stnbaD t qua confiniarii b abend(, vigilias adftuviolum JIlovo. Imperatori turcico pro tribute attactum flo-renum 60 d. eontribuerunt, Augusti ssi mo im paratori nostro persel veroD! pro anno 1,697. Rh. f. 51 de reliquis vero anaie quantum ignorant. CODscriptio loci MeUya.Di. N omina iucolaru m at su bditcrum: SZilva Szmolj'llnich K nsszius, Janko Kniavlch, Prodan MHloSZ9.Ll, Marko J;tadiovicll,. Osztoia Vukovich. RadifOi Tuesak, Radovan Philipovicb, Milos Vukasin. Summa iacolarnmubsque tribus profugis8: S(>ssiones!:l, filii 2, fili31! 4, aqui 0, boves Q, vaecae 8, vituli !J, oves et capras 40, porei 29, alre aria 1, vineae fossoru m 9 ;seminaturae: frumenti 16, horde! 5 'I, aVeIll;;tI 6.currus foeni 33. 1697 portieues 8 f. 80. NE.- Badonyll, Gyurisse et Pantelie bosnensee prorul!erunt.
I

Oonscriptio terreinl MeUya.Di .• Distat a Vuchin p,~, hora, est gentt' milit ari, lidei accatholica.es.e~~io· nibus 8 inhabitatns.Tel'reni apsrtinentis spatium absque sylva est in elf euitu 1 horae. Ooufinia suut ad orientempagu8 DrieJ10V3CZ meta Lipovaczky potok, ad meridiem trans montes Strassman, meta Bielo,' ad Ot'tidentem Szekulinczy meta Obczinczky potok ad septemtriooem d !'tum Naokovczy, meta potok Marosevacz. Terrae arabilis habent 100 jUP'l'11 ercults et inculta. Vinel\8 9 fOSSOfUIll. Hartog fructiferos, sylvam fM m glandiferam. at pro aediflciis aptam in latitudine ] 'l~ horae in longHtI :II' '/~; nulls ibidem ruders eeclesiae aut. castelli neque piselnaev sed I'h I~ Voilovicza. Uuam habent molars, in alia fluviolo Dolasnlcza. Nullum I persol rerun t hacten us censu m, nullum ibidem teUonium, jus manta. aut nonae turcico vel moderno tempore sunt sxaetae. Nulla habent ,.

·15
viJegis ab antiquo aut novitar acquisitaj qulsnam Christianua dominus terrestria fuerit, ignorant. Tureieus eorum spshis erat Posege Baasa cui annuatim I f. 60 d. ab una sessione p,ersolverunt, de eaetero nulli quidquam pnestiterunt, siabant qua militsrea habendo vigilias in Illova, NnUss .It:abent lites, sunt ab antiquo ibidem eollocsti. Augustissimo Nostro Imperatori persolverunt pro anno 1697 Rh. f. 8 d. 8 de reliquis anuis quantum prasatiterint ignorant. Oonlcriptio pagi Gyuriszich. Nomina iucolarum et subditerum : Stipan Yuohkovieh, Stanko Prodsnovich, Luks Kokich, Janko Vuchkovicb, Osztoia Vlau. Summa incolarum 0: Sessiooes 5, filii 3, filiae 4, boves 6, vaeeae 5, vituli 6, oves at csprae 20.porci 14, vineaa fossorum 3, equi 3; Semiuatnrae:: frumenti 8, hordei 2'/2' avella 41" CUlTUS foeni 14, IG97portionum 5. CODscriptio terreni pagi Gyuriszich. Distat Vuehinio 1l/~ hora, est gents militari, fidei aceatholicae sessionibus 5 iuhsbitatus. Terrae apertineutis spatium in eirenitu est I/~ hera excepts sylva. Conffnia cum metalibus ab oriente est pagus Riemezy ; meta. Msrosevac~, ad meridiem Drienovacz, meta Orasich : ad oeeidentem Mellyani, meta Dugi potok ; ad septemtrionem Bokani, meta Vocbinszka. T rrse arabilis hsbent exculta et incults 80 jugero.; vineas exeultas 2 fossorum. Foeuilis falcatorum 14, hortos fruetifaros, sylvam foealem at pro aedificiis aptarn glandifersm in latitudine 1/, horae in lougitudine II,. Nulla ibidem ecclesiaa aut castelli rudsra neque piseinaa sed rivolus Violoviczs vocatus, ubi 1 bo.beut molam nullo inde soluto censu, N ullurn ibidem telionium, jus montanum, aut nonse, turcarurn vel moderno ternpere sunt eaetae. Nulla habent privilegia. Quia ibidem Ohristienus dominus tsrrsstris merit. ignorant. Tureicus aorum spo.ja erst Posegae Basse, cui annuatim 1 f, 60 d. a sessions persolverunt, de caetero DUUi (I uidqua.m. Nullss habent lites, Augustissimo Imperatori Nostro persolveruot pro &0110 1697 R. f. 1) de reJiquis annis quantum, ignorant.

Conscriptio pagi Riemczy.


Nomina. incolarum et Radinko Ylaslch, Mirko Summa ineolsrum vaccae 2, vituli 2, oves frumenti 5, hordei 21/1'

subditorum : Jakob Sokichicb, Neda Keikovieh, Dusich, Stepan Boszanuez. I): Sessiones 5,filii 2, tiline 1, equi 2, boves 5. at caprae 10, porci 5, alveeria 2; semiuaturas : avenae, 2; currus foeni 8, 1697 portiones f. 4.

CODscriptio terreni pagi Riemczy. Distat a Vuohin 1 hora, e t gente militari, fidei auca.tholicas sessiouibua 5 inhebitatus. Terrae apertinentis spatium in eircuitu est II, horae. oufinis Bunt ad orientern Kraszkovich, meta Kuinak, ad meridiem Juri. zich meta Ma.rossevacz, ad occidentem Nangouffosy, de nulla meta sciunt, ad ssptemtriouem Bok ani, meta. Reka Vochinszka.. Terrae arabilis habent ex-

76 culta 91/t. inculta in dimidio tantum jogtlt:a.. Vioea.s2 (OBSOlum, foenilia 8 fal('storum, sylvam exiguam foealem. Hortos fructifero.s. Nulls ibidem rudera alieuius eeelesise, aut eastelli neque piscinae sed rivolus SzlaviDIWtI, unam habent molam in fluviole Bundinova, nullo inds persoluto ceD!U:, nullum ibi tellonium, jus montanum aut nonae sunteraetee, Nola babelll privilegia, Ohriatianus dominus terrestris quianam fuerit·. ignorant, Null . habent lites cum vicinis. Turcieue eorom spala erst Posegae Basss, eui 1. f. 60 d. s aessione armnatim persolserunt pro tributo Imperaturis., de caetero nulli qui.dquam,stsbsot qua contioiarii milites in vigiliis ad IUovam. Augustissimo Imperatori Noatro pel"lloiverunt in armo 1697po.r· tiones 4 f. Aliis annis quantum, ignoran.t.

OoulCriptio pagi »tenovaoz.


Nomina incolarum et subditorum; S'l.erdia Vukiehevifih, Jure Mamikovich, Radosza Prodanovich, Kresztovij .Bosoyak'. Summa ineolarum = 4; Session6s 4. tilii 1, equi 1,. bores 3, vaccae3, vituli 3, oves etcsprse 19, porei 10,alveana 2. vineae fossorum. diel 8; sam inaturae : frumenti 31 I., bordei 1, avenae 1; au rrus foeni 9, portiones 1697 f. 3 d. 00. Distat Vueh.inio 2 horis, est gente militari,fidei aceatholicae .. sessienibus4 inhabitatus.Terrae ape.rtinentis spatium absque ,sylva est in cir· cuitu .1 horae, Confinie sunt cum metalibua ad orientem Semerdieh, meLl Radetina potok; ad meridiem Velika, meta Bielo ; ad oecidentem .MelIyaAi, meta Lypovaehky potok , adsepterntrionem Jurisieh, meta Voilovitu. Terrae arabilis habsnt exeulta 5111 et incuita50 jUll'era, villeas 3 fo,;· sorum diei, Hortos fructiie.ros, sylvam focalem glandiferam at pro aedi· ficiis sptam 11/9 horae in latitudina, in iODgitudine lh horae; exstant TO.' ders alieuius eeelesiae, nulla ibi piSfiiD3.sed rivulus Bumeeiesa, ubi uasm habent molam DUnO soluto desuper eensu, Nullum ibidem tellcaiurn, jus rnontenum aut nonae Tureieo vel moderno tempore soot exsctae. NuJla, hsbent privilegia. at) antiquo aut noviter acquisite ; neque lites ratione fundorum. De nullo scient Cbristianorum domino terrestri.Tureiclis serum spais era~ PosegaeBassa, cui tributum imperatoris tureicl I ! 60 d. a seasione aanuatim ad manus assignaverunt.. De caetero DuDi quidq uam psrsol verunt, etsban t qua milisares in vigHiis in Illovo. Augo· .stissim.o Imperstori nostro contribueruntportiones ad instar inqIJi8itiouis nimiruum in anno 1697 Bh .. fl. 3 d. 50 praeeedentibus annisqnantum ignorant.

Oonsriptio pagi Maczoty.

Nomina incolarum et subditonrm: Dobrovii Osstoieh Decarie, Despot Ozetkovich, Bsdoiese Millenovich, Gru ieza G rabieh, Si vko Ma.riuovichl Mihat MilUscbevich. Summa = 6.; Sessiones 6, filii 6) filiae 2, equi 6, boves la,vacMi i. vituli 13, oves et eeprae 43, porei29, alvearis 8, vineae fossorum I; seminstarae frumenti 3D, hordei2, avenae 8; enrrus foen .. 33, I'l portiones 8 it 60 d. Vuchic M.illanovich at Novak Bossanee, binas hse aessienea nibil ba l JO'fana at Stonlja pari modo istae duaa viduaepoenitus nihil.
1

77

OOD8criptioterreni pagi lIacIoty.


Distat Vuebinio P/. hera, est gente pro nunc militari, fidei aceatholicae seasionibus 6 inhabitetna Terrae appertinentis spatium in eireuitu 1". hora. Couflnia sunt cum metalibus ad orientem Bokani, meta popou Gaj; ad meridiem Szmude, meta. Vuchinczb; ad oecidentem desertum Dungerovcsy, nulla meta; ad septemtrionem Martin potok, Dlmiseha doll. Terrae arabilis habent ereulta 40 et ineulta 100 jugera. Vioeas 14 fossorum, Hortos fruotiferos, sylvam focalem et glandiferam 80 jngera, foenilia 33 faleatorum, Nullum ibidem aedifieium eeelesiae, aut castelli neque piscinae, sed fluvioJus Vuchinczka, ubi duas babent molas, nullo mde persoIvendo censu. Nullum ibi tellonium, jus montanum, aut nonae turcieo vel moderno tempore erant exactse. Nulla habent privilegia neque lites ratione fundorum cum vieinis. De nullo aeiunt ehristisnorum domino terrestri. 'l'urelcua eorum spllia srat Posegae bassa, cui tributum imperatoris tureicnm snnuatira a sessione 1 it 60 d. persolverunt. De caetero nulli quidquam; stabant qua ecufiniarii milites in vigiliis ad fluvium Illovo. AUgDstissimo imperatori nostro persolverunt portiones in anno 1697. Rh. 8 fl. 60 d., quod et quantum praecedentibus, ignorant.

.
'

Oonscriptio pa,i Szmude.


Nomina ineolarum et su bditorum: Vukadin Voinovich, Stipan Sivkovich, Blagoi Vukosavich, Szerdie Marich, Milloszav Boszanaez, Szava Bomacz, Vidua Milicza, omnibus rebus destituti. Summa = 4. Sessiones 4, filii 3, filiae 3, equi I, boves 4, raeeae 5, vituli 8, oves et cap rae 15, porci 10, alvearia 21 vineae 7; seminaturae frumenti 11, hordei 2, avenae 3, enrrus foeni 23, 697 portiones, 2 fl. 25 d.

., _.

Oonsoriptio terreni pa,i Szmude.


Distat Vnehinio hora, at Rascianis fidei aeeatholieae, sessionibus iobabitatus 4. Terrae apertinentis spatium in circuitu unius horae. Oontinia sunt cummetalibus ad orientem Nangouczy meta Nangovichka voda, ad meridiem Szekulinczy, Klobisinaczko Potok j oceidentem Szekulinczky meta nulla, ad septemtrionem Maczoti, meta Vuchinczka. Terrae arabilis habent exeulta 16 et ineulta 50 jugera. Vineas '1 fossorum, foenilia 23 faleatorum. Hortos fructiferos, sylvae foealis habent 50 jugera j nullum sedifieium ibidem eeelesiae aut castelli Beque piscinae, sed fluviolus Vuchinczka, ubi nullas mol as habent. NullumTellonium ibi, jus montanum, aut Nonae turcica vel moderno tempore eraot exactae. Nulla habent privilegia neque lites ratione fundorum cum vicinis. De nullo seiunt christianorum domino rrestri. Turcicus eorum Speia erat Posegae bassa j cui tributum imperaria turcieum annuatim a sessions 1 11. 60 d. persolverunt, de cetero llli quidquam praestitemnt, stabant qua continiarii milites ad 1Iuvium viglliis IUovo. Augustissimo imperatori nostro persolverunt portiones auuo 169'1. Flor. rhenens 2 d. 25 reliquis annis quantum ignorant.

II,.

78 OOJiBcriptio-pagi. Botany.
Nomina. ineolarum at subditorum: Jovan Matich, Osztuillo Chliktilij, Ignati(l Vukomanovich,'ratomir Jovanovich, Stipan Ivanovieh, Miha.lyo M(Lttkovic-h. Somma incolarum Bokanieneiumsex: Basaioues 6, filii 4, equi2, boves7, vaceae 6, vituli 10, oves es cspree 16, porei 8.; seminaturae: fru menti 1 . aven ae 6; eu rru ro foeni22, 1697 portiouu m 11. 11 d. I O. Janos Bessanaee, Todor Boszenacz, vidua Stoniaprofugerunt.

Conscriptio terreni p~gi Boka.ny.


Distal Vuchino 2 boris, est gentapro nunc militarl fidei accatholie&e sessienibus 6. _inhabitatus Terrae appertinentis spatium in eireuita esl hera, conflaia cum metalibns sunt ab oriente Oberalija, meta Ko-val1ik. ad meridiem NangouIJczij, meta. Vochinczk:a,ad oceideutem }Iaezoti, meta popov gai, ad septeotrionem Golenicb, milts Duboki Potok. 'ferrlLe arabilis habent exculta 24, etincuita 50 [ugers, viaeas nullae, 8ylvae foealis jugera, foenilia .22 falcatores. N ullum ibidem aedifieiu m ecelesiae ,aut C.'I. stelli, neque piscinae sed rivulus Duboky potok, ubi unam habent molam. nullo desuper solute eensu annuali, MIlum ibi Tellonium, jus man Laoum, aut nonas turcieo vel moderno tempor-e aunt ex-aetae: nulla habent privilegia, neque lites cum vieinia, De nullo seiunt domino terrestri ohristiano, Tureiens eorum Spaia arat Posegae Bassa, cui pro parte imperatori 'I'urciei 1 fl. 60 d.a sessions anuatim perso!verunt. De caetero DUlU quid q uam , stabant qua co nfiniarii penes flu vium I 110va. . Augostissimo imperatori nostro persolverunt portiones in anna 1697: Bh, fl. 11 d. HI quantum allis annis ignora.nt.

I'Z~

Cnnscriptio pa.gi Lukavac.z .. Nomina. iacolarurn at subditornrn : Mirko Gijurgevioh, Vukoma'll Prenovich, Rad oiaza Brisanses, Millosn v Us.vidovieb, Tatom ir Ra.dossevich, Sivko Grubnchtlvich. $\I rnrna incolarum Lu kaV8c'Zen.ses:: Sessiones 6, filii 7 eq ni 6, boves 13, v!:\,c.clIos7, vituli 12, oves at eapras 42, porei 19, alvearin 2, viueae fosaorum 7; seminaturse: frumenti 17,. bordei 6 avense 7; eurrum foen, 16, 1139.7 portionurn fl. 8 d. 60. Jovane at Jvana viduae nihil prorsus habent,
j

accathollcae inhabitatas. Terrae eppertinentie spatium in circuituest umm; 'horae, conflnia cum metalibus suut ad orientem Ja-szen meta Szlatnicd: put, ad m.eridiem Golenich, metam ignorant, ad oceidentem Martin potfoL-. meta Manihra vovo Bardo., ad septentrionem Rodossovczy, meta Voda gijavieza, terrae arabilis habent uuiversim 100. jugers, viDeas 7. £0 silvam focalem glandiferam at pro aedificiis aptam, habent 'l0. jugera f nilia 11 faleatoru rn. Hor tos fill etiferos.' N u Jill m j bi ecelesiae, aut-sst aedifieium, neque piseinae, sed rivulus Lukavees, 'habellt unam molam Oagyevioza. nullo solute censu: nullum ibidem tellouium, jus montanl

Conscripti.o terreni pa.gi Luka.va.c·z. Distat Vuchinio 2 boris, est gents pro nunc militari sessionibua6, fidBi

79

aut uonae 'tareico vel modsrnn tempore sunt eractae, Nulla habent prlvilegia neque lites ratione fundorum corn vicinis, De nullo sciunt christiano domino terrestri. Turcicus aorum spain. arat Poaegae Baasa ; .cui trihutnm lmperatoris turcieum paraolvarunt ab Imll. sessione annuatim fl. 1 d. GO de caetero nulljquidquam, stabant qua eonfinaiari] milites in vigiliis penes fluvium Illovs. ' Augustissimo imperatori nostro per otverunt portiones in a.nuo 1697 F. Rh. 8 Q. 50, quantum allis annis ignorant, Conscriptio pagi GoleniC?h. Nomina. ineolarum at subditorum : Voi:il Radoievich, Mitloval Vuicbich. Summa incolarurn Golenichens. 2: Sessiones 2, filii 1, fiLiae 2, equi 2, boves 2, vaceae 3, vituli 6, oves et caprae 7, pnrci 7, alvearia 1, frumenti 1) hordai 2, avenae 2, CUI'Uill foeni 6, vineae fossor. diei 2, portiones 1697 fl. 2.. Conseriptio. pagi terreni Golenich. Distat Vl1cbinio duabus horis, est Rascianis fider aecatholicae sssslonibus 2 lnhabitatos. Terrae appertinentis spatium in circuitu unius et mediae horae, eonfinia sunt cum metalibus ad orientem Bokany, meta Drum ad Vi3fD magnam, ad meridiem. Maczoty, meta Duboky potok, occidentem Martin potok, meta Dubok.i potok, sepieutrionem Lukasacz, meta Szlatins'2.~y put, terrae arabilis habent exeulta 1 et inculta 12 jugera, vineas 2 foasores, foenilia 6 falclI'tol'UlD, hortos fructiferos, sylvae foealis habent 50 jugsra. nullurn aedifieium ibidem eeclesiae, aut eastelli, neque piscinae, sed rivulus Duboki potok ubi) uullas molas .hauent, nullurn tellonium ibi, apt, jus meutanura, aut nonaa Turcico vel rnoderno tempore ersut exactae; nulla habent privil~gia} neque lites ratione fundorum cum vicinia, de nullo 8cjnnt hristieaorum domino. terrestri, turcieus eorum Spais erat Possegae Bassa, "ui tributum imperatoris turcicurn, anuuatim 8.; sessicne 1 fl. 60 d. persolverunt, de eastero nulli quid [uatn, litabant qua. eonfiniarii milites ad fluvium in vigiliis Illova A.ugustissirno imperatori nostro solveruut in anna 1697. Rh. fl. 2 quantum aliis annis ignorant, Conscriptio pa.gi Oh&r&lya.. Nomina. incolarurn et subditorum : Bsdoieza Vuchielrevich. Sessio 1, filii 1 vaecae I, vituli I, vinaae- fossor. diei 1, curum foeni 4, portiones
1697 fl. 2.
~)
II'

,.

.....


~

leonia

quaedam

vidua omnibus

destitu ta.

I~.

11>'

~ ~

~
¢
!.

Conscriptio pagi terreni Charaly&. Distat Vuchinio 2 horis e. t Raseianis fidei aceatholicae sessionibus 1 iabitatus. Terrae sppsrtinonfia spatium in circuit» 11/2 hora, Oonfinis sunt oceidentem cum metalibus Balinesy, meta Raszversina, ad meridiem emesy, meta Vuchinczka, oecidentern Bokany meta Kainik potok, sapttrionem Szlatina, meta Lusnskovcze. Terrae arabilis habet exculta incults 46, viaeas nil llas, foanilia Ialcatorum 4 hortos fructiferos, sylvae

~.

80

foealis [ugers 40. nullum ibidem aedifieium ecelesiae a.ut eastelli neque piocinae,sed 6uv101us Kainik potek, ubi nullas mol as habent, nullum telIonium] aut jus montanum, neque Bonae TUrl~ico vel mederno tempor arant exaetae nulla privilegia habent; nee lites ratione fundornm eum vieiuis, de nullo sciunt christianorum domino terrestri; turcicu8spai. erat Poeegae Besse, cui tributum imperatoris turcicum anonatim a sessione 1 D. 60 d. psrsolvarunt, deea.etero nulli quidquam, stsbsnt qua confioiaril milites ad fluvium in vigilliis Illova . .Augustlssimo imperatori nostro solverunt portiones in anna 1697 fl. Rh. 2 d. quantum reliquis annis ignorator. Oon8cri~tio p&gi ~ potok. Nomina ineelsrum et subditorum: Luka Vuchlch, Btanisav Bu.zanovich, Vuicza Milinkovich, Sibin Vidua. Summa ineolarum Martin-Potokensium quatvor: Sesilione.s 4, tim 1, filiae 4, equi 2. boves 4. vaccae 3, vituJi 5, oves at eapra.e 12, porci 51 alvearia 2, vinsa fossor. diei 2; aeminsturae : frumenti 4'/1, hordei I'll, avenae 1; eurrum foeni 0, portionum 1691 B.. 2 d" 50. CODlCriptio terreni P&l1: Martin potok. Distat Vuchinio 1. bora, est Rascianis fidei aoostholieae 8essioniblls 4inhabitatus, terrae appertinentis spatium in eircuitu unius horae. Oonlinia sunt ad orientem cum metalibus Maezoty, meta Kaurinov8.ez, ad meridiem Dungerouczy, meta Petrogrob, occidentem Radmanovacz, meta quoque Radma.novacz, septentrionem Lukavacz, meta Bukbacz terraearabilis habent areulta 7, ineults 16 jugera. Vin.eas 2 fosscrum, foenilia 5 fsleatorum, hortos fruetiferos. Sylvae fccslis habent jugera 30. Nullum aedifieium ibidem ecclesiae, castelli, aut piseinae, sed rivulu8 Ma.rtin. potok., I1bi nullss molas habent, Nullum tellonium, aut jus montanum, nequ~ nonse turcica, vel modsrno tempore Bunt exactae. Nulla habent privilegia, neque lites ratione fundorum eum vicinis. De nullo seiunt ehristilLQo domino terrestri. Turcicus eorum apsis erat Posegse Basse j cui tributum imperatoris tuJcicum snnuatim a. sessione 1 fl. 60 d. persolvarunt, de eetero nnlli quidquam, stabant qua confinia.rii milites in vigi1iis ad' fiuvium DIova. Augustissimo imperatori nostro portiones ill anno 1691: Bh, 2 fl. 60 d. persclverunt, quantum de aliis ignorant. Conacriptio p&gi Popovcsy. Nomina incolarum etsubditerum : Rados·za Joicbicb, Jovan N icolich, Petko Tra.bich. Summa. incolsrum Popcvezens. qustuor : Sessio 4, filii boves 8, vsceae 9, vituli 16, oves et caprae 29, porci vineae fossor. diei 8; semi naturae : frumenti 18, bordei eurrus foeni 17, portiones 1697 fl. 8. Lues Vuchatic:b, 3, :filiae 4J equi 4. 22, alvesria 13. 4'/t, &venae S" :

Conscriptio terreni pagi Popovcsy. Dist.at Vuchioo '/~ hora, est gente pro nunc militari :fidei aecatboli sessiouibua 4 inhabitatus, Terrae sppertinentia spatium in cironitu

81

1 horae. Confinia aunt ad orieutem Dungerovesy, meta Gaij,ad meridiem Kometoik, meta Stagenicza Gaij, ad oceidentsm Kussma, meta Knezovo Szelioh6,ad septentrionem KU8zRnija, meta. Berda humieh. Terrae arabilis habent erculta 26: et incelta jugera 100, viDeas 8, fossor. foenilia 17; faleatorum, sylvae Iocalis glandiferae, et pro aedifieiis aptea in longitudine '/1 horae, in latitudine l/, horae .. Habent bortos fructiferos. Nullum ibi aedifieium, eeelesiae, aut castelli, neque piseina, Bed riuolus quidam, in flavio ChagijevIcza habent melam nullo inde ad hue solute eensu annuali, Nnllum ibi jus montannm tellonium ant nonae turcica vel rnoderno tempore erant eraetae, Nulla.s habent liMs .ratione fuadorum, cum .vi.cirris, neque privilegia ab antiquo, aut noviter acquisita, De nullo sciunt ehristianorum domino terrestri, Turciclls eorumSpaia eratPosegae bassa, cui annna-tim 8 aessione it 1 d. 60 PTO tribute imperatoria psrsolverunt, alias nulli .quidquam, stabant qua eonfluiarj] ad fluvium lUova In srigiliis . . Augustisaimo impero.tori nostro portiones in anno 1697 persolveruot Rh. fl.. 8 quantum aliis armis ignorant. CODBcriptin pa.gi Krivay. Nomina ineolarum at subditcrum: Iviesa Jovichich, Tudor -Markovich, Paia Kreksuich, Boso Kovaehevich. Summa incolsrum Krivaiensium. Qua tuor: Sesaioues 4, filii 1,filia.e2, eqni 3, boves b, vaceae 3, vituli 6, oves at eapras 30,porci 17, vineae Iossor, disi 1; seminsturaa: frumenti 11,avanas 3'/2; currus foeni 8, portionea 1697 fl. 6. _Conacriptio pagi terreDi Krlvay. Distat Vnchino 1 hora, Est gente pro Dune milita.ri fidei accathclieae seasionibus 4 inbabit:atus.Terrae appertinentis spatium in eircuitu 1 horae. Oonfiniasuut cum metalibus ab oriente Liasichieh, meta Bressnieza ad meridiem Koszma, meta Koturich. ad occidentem Ohepilak, meta Chepilaehko Grobie, ad occident.em Ohslieh, meta Visehalo. Terrae arabilis habant 40 [ugeraezealta, et inoultatantum. Vineaa 1 fosserum, hortos ,fruetiferos, foenilia }alcatorurn 8,. sylvam foealem glandiferam et pro aedifieiis aptam in lcngltudlne, et latitudine 1 horae. NuJlnm ibi eeclesiae, aut eastelli aedifieium, neque piseinae, sed rivulas Krivay, ubi unam habent rnolam, nullo. desuper solute esnsu hactenus, Nullam ibi tellonium, JUB montanum, aut nooae, vel decimae 'Iurcico vel moderno tempore Bunt exaetae, Nulla hsbent prlvilegis, naqus lites rations fundorum cum vieinis TempnreTur~aru m Grant sub di reetione bassae Posegiensis, cui pro tribu to i,mper'atoris annuatim a singula sessione persolverunt fl. 1 d. 60. De csetero nihil, stRbant qua eonflniarli milites in vigiliis adtluvium Illova. Augustissimo imperatori nostro portiones solverunt in anno 1697 Rh, fl. 6. -lantn m praeeedentibua annis Ignora D t. Conscripti.n p.a.gi KometDik. incolarum at suhditorurn: Millorad Radoiehich, Osztoia V uka,jovieli, Radoszav Milloradovich, PanteHa Kasimirovich, Stipan VukomaIvich, Drsgoseav Voiebicb, Vuka Szubicb, Radoszsv Kos'lltalyevich, Juro 1koievicb. ,pnld. 0 SLAV. 6 Nomina

82
Summa incolarum Kometnikiensium Davern: SBssiones 9, filii 4, filia 6, equi 5, boves 7, vaceae 7, vituli 14, aves at caprae 22,porci Ui,. vineae fa ssor, diei 1; aeminaturaa: frumenti 21, hordei2, II.venae,1; eurrus foeni 20, portiones 1697 fl. 11 d. 80. ZVl'tko Petkovld, Bosieza at Manda suet dssertse, nihil habeates, CODscriptio pagi terreni Kometnik. Diatat Vuchiuio 'If hora, Est gente pro OUDU militari fidei aeeatholieae sassionibus 9: populosis et trlbus desertie inhabltatus. Terrae apperlinentis spatlum in cireuituabsque sylva. est unius horae. . ConJinia sunt nb oriente Szekulinczy. meta Grobie,ad meridiem trans montes Kamensske mota Bello, ad occidentem Vuehin, mela Szlarareka, at Topoly., ad septeutrionern Maczoty, meta Velika Reka, terraearebiiis habent 30 jugers eroulta et 70 inculta,vineas excultas 1 fossor, foenilis 20 falcatomm; sylvam focalem glandiferarn et pro asdifieiis aptam in longitndtne '/, at in latitudine unius horae. Hortos habent fruetifaros, nnllum ibidem asdifieium ecclesiaellout eastelli, neque pisclnse, sed. risules Haivotovieza, et fluviolus Vuchinchka, super quo unam molam babenti nullo inde solute censu. Nullum ibidem tallonium, jus montannm, aut nonae Turcieovel moderao tempore Bunt eraetae ; nulla habeas ab aatiquo aut noviter acquiaita privilegia, neque lites ratione fundorurn cnm vieinie, de nullo christiano domino terrsstri habant cognitionem; Tur~icus eorum spaia erat Posegae Bagh, cui tributurn imperatoris annuatim ab une sessione duos floreuos essiguarunt, De eaetero nihil, staban] qua eonfiniarii habendo vlgiliae ad fluvium IlIova. Augustissimo imperatori nostro persolverunt portiones anno 1697. Rh. It 11 d. 80. Beliquiaannia quantum ignorant. Conscriptio loci Kuszma.. Nomina incolarum et subditorum : Petar Vuich vsivoda, Szerdia Had!!" szsvlevieh, Sima Baehlch, Stanko Pavlovich, Jovan Peachieh. Summaincolarum Kuszmaiensium quinque: Ssssionea 5, filii 13, filiae t, equi 6, boyes 13, vaccae 5, vituli 8, oves ateaprea 115. porei 28, alvearia I., vioeae fossor. diei 111/,; aeminatcme : frumenti 20, hordei21/"I,' avenae 1, eurrus foeni 20, portiones :tl 8. V uina cum 2 viduis nihil habent, CODscriptio terreui. Distat Vuchinio 1/2 hora, Est gente pro nunc militsri, fideiaceatboliese; sessionibus populosis 5 et 3 dessrtis inhabitatns TCl'raeappertinentis spatium in circuitu est 11/~ borae: Confinia Bunt ad orientern Lissichieh, meta Szmahevacz, ad meridiem trans menses Borezy, meta Velebitt. Ad occidentem Krivay, meta. Katurieh, ad septenlrionem syivae, maLa KsperFi Terrae arabilis habent trigints exeulta, at centum ineulta jcgera, \1"iDI'I excultas 111/'j fossor. Foenilia 25 felentorurn. Hortos fructiferos. Sylva focalem glaodiferam et pro aedifieils aptam in latitudine 1 et ill lout; tudine unius horae. Extant rudera alicujus ecclesiae uomine Kuzma, uoU piseinae, sed rivulus Ohagyevicza, ubi duss babent molas nullo desul soluto censu annuali. Nullum ibidem tellonium, jus montanum, aut nonl

8S
vel deeimae turcieo vel modemo tempore sunt exactae. NuUa habent priviJegia neque lites cum vicinis ratione fundorum. De nuUo sciunt christiano domino terrestri. Turcico tempore erant sub bassa Posegae cui tributum imperatoris annuatim ab una sessione unum fl. 60 d. assignarunt. De caetero nulli quidquam, stab ant qua conflniarii habendo vigilias ad flnvium Illovs, Augustissimo imperatori nostro persolverunt anna 1697 portiones ft 8. Reliquis annis intertenuerunt milites in quarterio eristentes naturalibus.

Conacriptio pagi LiaDchina.


Nomina incolarum et subditorum: Dobrovoy Millinovich, Maxim Millinovich, Stanivuk Manule, Despot Domianovicb. Summa ineolarum Lisichiniensium quatuor: Sessiones 4, filii 10, flliae 6, equi 2, boves 7, vaeeae 7, vituli 13, oves et eaprae 26, porci 9, alvearia 12, vineae fossorum 2 i seminaturae: frumenti 11, hordei 2, avenae 4 i eurrus foeni 20, portienes 1697 ft. 8. Dragoia Boszanacz et Simo Boszanaez omnibus destituti.

Conacriptio terreni Liszichina.


Distat V uehinio media hora. Est gente pro nunc militari, fidei aeestholicae, sessionibus 4 populosis et duabus desertis inhabitatus. Terrae appertinentis spatium in eircuitu est 11/, horae. Confinia ad orientem pagom Hum et meta Vranol'o, ad meridiem Vocbin, meta Topoll, ad oeeidentem Krivay, meta Bresnicza, ad septentrionem Kovanluk, terae arabilis habent exeulta 17 et ineulta 60 jugera; vineas excultas 2 et incultas 12 fossor., foenilia 20 falcator., hortos fructiferos, sylvam foealem, glandiferam, et pro aedificiis aptam in eireuitu 1 horae. Nullum ibidem aedificiom ecelesiae, aut esstelli, neque piscinae, sed rivulus Ch&4ryevieza, quo soper unam habent molam, nullo hactenus censu (inde) soluto. Nullum ibidem tellonium, jus montanum, nonae, vel decimae tnreieo vel moderno tempore sunt exactae i nulla habent privilegia neque lites ratione fundorum 811m vieinis; de nullo habent ehristiano domino terrestri cognitionem. Tempore Turcarum erant sub bassa Posegae, cui tributum imperatoris snnnetlm ab una sessione fl. 1 d. 60 esslgnarunt, de caetero nulli quidquam, stabant qua eonflniarii habendo vigilias ad fiuvium IIIova. AUlrostissimo imperatori nostro persolverunt tributum portionalem snno 1697 Rh. ft. 8, reliquis intertenuerunt milites caesareos in quartirio eristentes naturslibus.

UJ;·:

I,

II'

I'"

Oonacriptio pagi Hum.


Nomina ineolarum et subditorum: Badimir Gruisich, Diomir Illieh, .r... him Goehieh, Szerdich Goszdanovich. e Somma ineolarum humensium quatuor: Sessiones 4, filii 5, filiae 1, equi 2, ves 8, vaeeae 4, vituli 5, oves et caprae 16. porci 12, alvearia 15, neae fossorum diei 71/1; semioaturae: frumenti 9, hordei 61/1, aveoae 1; rrus foeni 32, portiones 1697 ft. 8. Luka et Radivoy Bosnenses una cum vidna Vuiana nihil poenitus bent.

84

Conscriptio

pagi terreni

Bnm..

Distat Vuchinio 1 hora, Est pro nunc gents militari, fideiaeeatholicee, sesaionibus populosi» 4, desertis 3 inbabitatus, terree appertinentls spatium in ciroeitu est 2 horarum, Confiniaad orientem pagus Popovcsy, meta Put pever' Klenovicze, ad meridiem Llsziehieh, meta. Potok et Verba, ad oceidentem Bresznleza, ad septentrionem Kuszrus, meta Belo, Terrae arab ilis hsbent ercnlta 15'/, etInaulta 100 jugera, 'Vineas exenltas 71/, foseor, foen iiia 32 falcator, Hortos fructiferos: sylvam foeatem, glandifaram at pro aedificiisapte.miu longitudine at latitudioe nnins hcrse, Extant ibidem rudera alicuius eccleslae, nullae piseinae, sed rivulus Chagyevicza, ubi uaam habent molam, nullo hactonus desuper soluto eensu annuali, nullum ibi tellonium, jus montanuw,oonae, vel deeimae, tureteo, et moderno fem pore Bunt exactae. N u110. haben t privilegia, neq ue lites ratione fundorum cum vicinis. De nullo sciunt ehristieno domino terresrri, Tempore Turearum erant sub basso. Posegiensi I cui tributum jmperatoria annuatim et singula sessione fiat unum d. 60 asslgnsrunt, de caetero Duili quidquam, stabant qua eouflniarii 10 vigiliis ad fluvium Illova, Augustissimo imperatori nostro persolverunt portiones RDOO 1697 Bh, fl. 8, Feliguis annis intertenueruntmiJites caesal'eos in qnartirio eaistentee naturalibus, OonBcriptio pa.gi Dungerovczy. Nomina. ineolarum et subditorurn: Badau Antelich, Todor .Milao.ovieh. Summa incolarum Dungerosezsnsium 2. Sessiones2, filii 4, filise 3, equj 4, Doves 6, vaccae 4, vituli 4, OV6S at eaprae 10, alvearie 2, vineae fossor, diei 1; semiaaturae: frumenti 15; currus foeni 10, ioquilini 1, port.iOIJel 16976. 4. Oonscriptio tierreni pa.gi DungerovclY. DistatV ucbinio '/, hom, est geute militari, fidei seeathelicae, 2 sessionibus populosis at duabus desertis iuhabitatus. 'rerrae appertluentiaspatjum in circuitu 'I~ horae. Oonfi.uia sunt ad orientem Maczoty, meta iOl'..ognita., ad meridiem Yuehin, meta Voda Leszlfovczy, ad o('£ilianoom POp0¥IL"2Y. meta Burna, ad septemtrionem MlLrtin Potok, meta Diminieh Doll; t rraa arabilia hahsn] e.xcu.lt& 15et ineulta 40 jugel"l\. Vineas desertaa 8 fossor, exeu ltas unius fossor., foenilia 15 falestorum, hortos fructIferos; syl'iae foealis 30 jugera, N ullu m ibidem aedifieium ecc lesise, au t castelli, Il&foe piseinae, sed rivulus quidam, nullam habent molam, nullum ibidem tellonium, jus montanum, nonae, vel daeimaa tureieo aut moderno 1empore erant exaetae, Nulla habent privil sgia, neque lites ratioee fundorum cum vieiois. De nullo seiunt ehristiano domino terrestri, Tempore 'fQrcarum erant sub Basse Posegieosi, cui tribulum imperstoris anuuatim a singoJ. sessione ftorenum 1 d, 60 :praeterea nulli quidquam, stabaat qua eo: niarii in vigiliis ad ftuvium Illova, Augustissimo imperatori nostro persolverunt portiones in anuo 16117 ft. 4 reliquis annis intertennerunt milites eaesarees in quartiriis t'xislell naturslibus,
c

So
CODBCr:ipti.O deserti pa.gi N'angottlreIY. Distal Vuchinio duo bus horis, Tempore TUJ"caruJD erant ibidem tres sessiones, Terrae appertineatis spatium in eireuitu est. mediae horae, Conflnia coot ad aden tem Riomczy. ad meridiem Mellyani, ad occidentem Szm ude, ad septentrionsrn Snma. Terrae arabiles sunt 50 jugera, vineae nullae, sylva foealis exigua, foenilia20 fa lea torum. D.ullum ibidem aedifieium eeclssiae aut castelli; aequo piseinae, sed rivulus Yuchinezka Nullum jus montsnum, tell oniu m, Danae vel decirnse tern pore Turearum erant exeatae, De Ollila seitur ehristiano domino tarrestri. Turcicus hujus loci spats. erst Posegse Bussa, cui trihutum annuatim impsratoris turcicum a singula sessiene fl. 1 d. 60 aseignatum est, Stabant qua confiniarii milites habendo vigilias in .fIuvio maya. Andreas Zabot m, p. triceaimator VOl'osmal'looien. Petrus Antonius Walter m. p. . D c. k. k01UOl'sA'o11J twkir.:1t u Becli.

XX. 1702. Popis grada Osijeka gornje varosl,


Nomiua. ineolarmn: Stepban Radowizy, Simo.!] M8I'ko~iz, Guro K(l~ky, Simon Petroviz, Elias Pollak, Mathes Segedinz, Ivan Ooldschruid~ Stephan Matris'llie, Marthl Gregoviz, Franc Budinlie, Ivan StilJsnoviz, Franc I'hornasehovis, )Jatho Sambor8z, lfihat Batschlie, Ivan Bugarin, Pall] Mnkoviz, Ballasch WudakovIz, 'l'homas Gregoroviz, Lucas 'I'ersie, Ivan Matitz,. Jacob 11Iiz, Marilin Markoviz, Marco Matit.sch, C1u'isto Bulgar, Illis Ivanoviz, .Andre Franovls, Jacob Sarnboraz, Joseph Matkoviz, Mathes Juhani. Ivan Petzu Iy, Gregor Tartar, Mihal Bogdnooviz, Niclas Zipriao, Andrea s J acob, Schipko Osordaseh, Simon Ozcra, Nicola Kublitz, Lovack Busaslie, Ballo Ballaseh, Vidack Budsaklie, Matho Mibolzan, Osspar Sabol, Sabol v. Jesuviteru, Stanko Mobazlie, Jancko Pallatinaz, Nicola Psllatinaz, Martin Se~ getlie, Greger Kischprimes, Istock Krischauiz, Ulrich Obrecht, Fridrich Ertl, Miehe Sattler,J an ko Horwa t, Andres WeDzl, Ma rf n Blatter, Matho Franitz, Matho Medarovitz, Lues Jaekovite, Johann Weingsrth, Gt"l'go Lukazovjlz, Marian Osordaseh, Ermener Schanzik, GeJ'.g Grurubauer, Mihal S 'hatorovitz, Hans Gerg Prinssr, Matho Tschsrt, Christoph Armenier, Quostan Milloviz.. Summa: Sessionel'! integrae 2', mediae 6, et 4 talitiae 30!/~, filii 63, aqni 82'; hi oDuli9, boves 60, j Uveor i 00, vsecae 304, vituli 63, eves 2', ('3 prae 1, milia II'S 26, porcelli 20, II lrearia 92, vineae fORH. 0, fru rn. .i ug. insem, lOl.!', var.nab9, . hordei jug. 12'1., avsnae jug. 18, miry at kuk 43, srata 84, ii uxor 2, sroles 3, fratres 12, filii Borum 4)inquilil1i 16, filii 5. Actnm in facie loci anna 1702. Pel' me J\'.IaximilialHlm Henricu m Gerold. U /'.. k, /.;qm I'sko III ur/.:ivtl II Uebt.
II

86

XXI. 1702, Pepis grade Osijeka tVl'djave.


Beschrsibung del' in Esseg befindlichen Bllrgerschaft such ihres treibenden Gewerbs und andern VOl' ([pr St.adt hsbenden Wllrts eh aft. Nahmen der Burger: Franz Medowezky, Pleischhaekher ; Daniel Ves~ sentin, Kauffinen ; Jacob Wuldter, Weissbiicker; Johann Hierseh, Wie.rtb; Vrbaui MohI, Riemer; Mathias Vogl, Schmidt ; Jacob Lenhardt, Wierth; Oaspar Hass, Leeeldter : MadtscJJ Bertolovich, Goldschmidt: Reichard Prandtner, Handlsman: Georg Hartl, Wagner; Fraoz (lorneth, Kanfmau i Antoni Cagier, Koufman; SteIlhan Oriack, Schloaser; Paul Rohl, Wierth; Martin Bnbao, Goldschmidt; Stephan Michitsth, Hantllsruan: Ernest Mayer, Veldscherer j M.. rtin 'I'opaul, Kirschner; a 'I'homas MormJiDiu, Handlsmse ; 'I'homas Wudamlill., Kil'HChnel'; Nicole. Kessoisner; Kirschner: Mathias Stipauich, Goldschmidt ; Marian Sehimonovieb, Goldschmidt; Sehimo Kn{'SO~ vieh, Handlaman : Grego!' lIut>sovich, Handlsman; Jacob Cerigiu, Handlsrnan; Jacob Philipovich, Kirsehner; Veldt Lang, Zimmerman; Gregor Stephanoviz, Goldschmidt; Marei Horvath, Fuhrman , Jnst Bantalie, Wagner; Andrea.s Sckalizky, Fuhrman j Radoicza Jurkovich, Fuhrman ; Abl'l Istack, FUhrUIIU1; Stephan Hayberger, Weissbackel'; Mihael Wetterporgerl Wei. 1.Jl\cker; Joha 0 11 P lejffn S8, Sutler ; W o HI' Kill berger, Zimmerman ; N leola .Ada.mYI Koch; J ohennZlamal, Saifensieder ; StephaD Steck-hz, Kauffman; Mathias Cobiaius, Wiertb; Schiebaebische Wittib, Wierthill ; 'I'houias Rossner, Wierth; Eberhard Boberd, Eberhardt Himmel', beide Fleischhacker; Jacob MOl'beikh. Schneider; Jacob Glatz! WiertJl; Johann Buchman, Weissbiicker; Bernbarz Besel, Schneider; Greger Rath, Schuster; Simon Snnek, Schuhmacher; WoUI'b51a lind Cosper Rauch, beide Fleischhacker; Franz M.osser, Glass!!!";J ohan Paderhheisen, Battler; J ohan 'I'snzer, 'Tischler; Hanus Casper Amoc, Bader; Ilanns Hoffman, Schuster; Zacharias Fridrich, Schmid t ; Andreas Gelesehiz, Fleischhaeker , Frai no Petsulio, Kauffman ; Melit,hio)" Waldte», Sehindter ; WoI1I' Ksllbruner, Wiel'th Summa:. Hti.u.sser in der Stadt 59, Hauaser ausser der Stadt 26, Pferde 66, Ochsea 26, Kahe 52, KiiJber 37, Gaiss 22, Schoffe 53, Bchweine 54, Bienst, 21, Grundstnck 19, Wissruadter 16, Iuwohner 20, D c. k. kOfnfwskom al'kilJu u Beeu,

XXII. 1702. Popis grada Osijeka dolnji yaros.


Nomina. incolarum; Mathias Holtsleithner, Wolfgang Geschiekhl; .lohnnu Adam Weather, Johann Heinrich Baittler, HaDSS Georg K nritz 1-.1' , Matbo Bersinack,Georg Kirchmayer, Paul Oberderfer, Andreas. Heuler, Pete.r Bosniaek, Ozika. Istoek, Dureck Nicola, Michl Nassal,.JolHLIJD Pfefferle. Niclas Dirrendorfer, Hanas Georg Mayer, Mathias Danner, 'I'homas Alii! Simon Schaidtbarg , Jacob Beekh, J ohann Frommweld, Wolff SehOrn Peter Slankh,. Georg Carovitz, Johann Letving Barthlrne Senekovis, GeC' Stitzl, Thomas Olemena, Daniel Furruaneek, Mic.hl SauIsky, Nielas Lautn heimb, Heass Dimmer, Paul Fuchs, Hanss Wessely, Abraham Philip Mathias Brunner, Caspar Joeh, Mathias K 11088, Andres Laug, Malhi Pstsehenka, Georg Budolfsberg; Johann Wurst, Jean la Roche, Jar

87
Weyner" Hauss hog, Jacob Oroath, Georg Brann, Lorentz Lantz, AlbpI't Nupsky, Thomas Anthoni, Mathias POIlzP, Conrad Fugl, WenzEl] Roel, Martin Lnkesovis, Franz Zech, HSll8S Georg Reiss, Lehnhsrdt Mandlweser Janoseh Dory, Gergo Sabo, Nicola Hug-aJ MilIa!, Gabriel, Frsno Bosuak, N ico 18. Buaazia, I van Petroviz Nikola..N ikliz Sti PPIl.[l Marlz, Pave ?¥I nly, Peter N icopolez, Peter A rna ntb, W uk Bosnue k. Job an nes Wallner, N icola Osezenln, Peter Schantor, Anaria Bosnak, Gel'g Thune. Ranissn Heras. Matthias Pollezek. Mischko Molinar, Philipp Preliz, Guro Mihaloviz, Gurko Laschkovaz, Martin Petrits, Na.gy Istock, Gurisa Mathosrhoviz, Gurka Mathiaschoviz. Mathias Mihaloviz Marian Persy, StiPPoJ] Janpellly, Stippan 1\1 ittrofsanin, Franoseh M ihaloviz, Iva ni ko Mil thiov iz, 'l'homascli Czu rZltl, Illia Bamboras, Matho Illozanin, Anthon Kowats, Gerko Kolar, 'l'homs WOl·ko. Murtill Woikoviz, Allthol Pazi\·!l.nin,MU101 Pelivanoviz, Radoiza Vinnoviz, Franio Petroviz, Ivan Kowaz, Schilke Bartholo, Matthia Illita, Marian Bartholovis, Matbo Menoatoros, Marko KownzovHz, Marko Tapitz, Gnro Ozarusia Matko Illozanin, GUI'O Maly, Peter Hatzia, MiJos('.h Ohristin, Nicola Pazwan, Jovan Pratitz, .Andria Workio., Jovan Plaschkovis, LUl:3 Mi trofz an , Stippan Therneswaraz. Pranio Bossavaz, Marthl MUoOl;toraz, Maxim Ostoiz GE'rg Mitt'y, Nenath Matzan, Stippnu 8rimaz. Bumma: SessionBs in teg'l'ae 2, mediae 7, et 4 talitiae 38 'i, filii 62. equi 68, hinnuli 9, boves 52, Invencl43, vaccae 107, vitnli 100, eaprae 18, eaprelli 9, maialee 83, porcelli 51, alvearia 83, frurn jug. iI'S. 80, vacua 43, hordei jug. 8, svenaa jug. 10, milly jug. 18, prsta 2, fratres H, fily eorum 3, inquilini 25, :fily 8.. Actum in facie loci anna 1702. Ber. Me. Maximilianwtl Henricnm Gerold rn. p, LOCltS sigilli, U c. k. k0ll10r8kolfi arkivuu Becu.
~'

xxnr.

1702. Popls mjesta Ritfallo kraj Osijeka.

t:~

Nomina ineolarum : Wf!scba Istvan, Ma.rclt Istoek, Bab Schummo, Dotb M.athij, Geykok Jantey, Sabij David, Lappisch Audraseh, Lsppisch Jantzy, Pab Istock, Palko Schummo, Luco Istvan, Doth 'I'homasch, Balook Mi~ klusch, Sobitz Peter, Balko Gorky. Lapplsch Danny, Lappiseh Istoek, Philipp Andro. Wentze Matbiasch, Psrhan Istvan, Matbo Gallovits, Turtzo Arid raseh, Illiasoh Benze, Gaspar Peter, Sobith Thomasch, Nemmesch Ballicka, Nemmeseh Janeziks, Hsncko Illiascb, David Mikluscb,. Pab 11]' katz, Lappiseh Gurko, Czigaj n Ballika, Cz urom oJ IInosoh, Henze.A lid rsseh, Gurko Illiseh, Rambo Petty, Cartho Istvan, Hossoy Jonasch, Ksrde Ivan, Schummo Diaek, .Adam Janosch, Bertho Mikluscb, Grego Mibal, Pautz Jauoscb, Nagy Paul Sandor, Philipp Janoseh, Korutb Istvan, EllSZO Jautzy, Dormo Martin, Dormo Janczika, Body Mihal,. Gondo Janezika, Potoseh Ja.ntzy, Kowatz Mathe, Farkasch Jaaoseb, Kellemoo Mathi, KOl'esch Istoek, .Iosita Ivo, Kannes Lukats, Balko Jonasch, Doth Janosch, Palock Istoek, Poscho Kowatz, Mlbal Kowatz. Leppiseh Istok, Csordasch Mikluseh, Gallo Jouaseh, Basehim Andrasch, vr1ireHchet Illiseh, Mano.o Iswau, Gorgy Bakluseh, KeUemen Miklusch, Nemmosch Peter, Gaspar Istvan, Dobor Balij, Vare.k Istvan, Kspzosch Jauosch, Genisch Mikluseh Duzak Mihal, uurko

88 Illiaseh, Mikoza Ferenz, Ferenz Augustin. Korschusch Andrascll, Kane Istvan, Gaspar Ferenz, Schilko Marthon, Kossa Janoseh, Gorgill Pollekcr, Gurko Istran, Lappiseh Mihal, Baeko Andrasch, Wid a Peter, MibalDiat. Kuskur Balick,. Borbasch Petika, Jonasch Domother, Ferko Petty, Kowstz Illiseh, Koruth Gurko, Warka Istvan, Pa b Illiseh, Tusch Illiseh, David Sri ma(cz) , Sankovo Illiasch, Jobsth Istock, Radovizitz Luko, Szandar Gaspar Summa: Sessiones integrae I, mediae 24, et 4 taIitiae 398/., filij 64, equi 21, hiunuli 3, boves 108, juvenci 60, vaccae 90, vituli 99, mal.ales 104, porcelli 60, alvearia 401, vineae fossores 231/., frum. jug. inscm 2331/" vacua 214, hordei jugera 32, avenae jugera 72, milij et kuk. 80, prata 24, filij uxor. 6, proles 2, fratres 13, filii eorum 2, .inquilini 21, filios inquil. 14. Pagus iste olim Petruscha vocabatur, ubi tempore Turcarum Hungari in domibus viginti inhabitabant, nunc autem eiusdem nationis et religionis Oalvinisticae in numero 105 ibidem existunt et quonism locus ilia 18 annis desertus remansisset, a tribus annis vero ab incolis ex insula. Ritvallo reinhabitatus fuisset, idcirco etiam hodierna die pagum hune RitvaUo vocant, et distat una hora supra Essekinum penes viam regiam non procul a Dravo occidentem versus. Antiqui limites huius pagi sunt 0 praedia nomine Szankovo, Illiaschesc, VoroschOth, Ozepin et Jakofallo, Spatium terrae a fluvio Kravicza usque ad Essekiense territorium in Iongitudine 1 horae et latitudine totidem se extendit in circuito vero 4 horis. . Terrarum arabilium reperiuntur ibi ad 894 jugera; vineae cultae sunt aunt 24, . incultae vero 50 fossores. Foenilium ad 24 falcatores. Pascuatio pro comunitate non datur ibidem, sed ad sylvas (ubi gramen ereseit) illorum animalia pellere solent, glandinalium, focalium et edificalium jugera 100. Piscationes in Dravo at laeubus duo vulgo Kriva et Lanka Bars voeitatis exercent. Trajectum in Dravo pro necessitate communitatis incolae hujus loci solummodo tenent. Molendina propria in Dravo habent 10. Bducillum tota communitas simul tenet, macellum vero nullum. Officina cum diversis mercimonijs una ibidem reperitur. De reIiiquo pagus regio-flsealis est. Excellentissimus dominus generales Quidobaldus a Stareoberg pro enlina 5 annis habuit, cui annuatim 1400 fl. solverunt et preterea labores gratuitos praestiterunt. Dominus terestris ehristianus a memoria hominum noscitur, 'furc.it·us vero aliquis Hussain Basa ilorum dominus erat, qui Essekini Lraje <tum habebat, cui nullas decimas nec alios labores gratuitos quam penes Irajectum praestabant. Imperatori tureico vero tota commuuitas 100 pro IJ buto annuatim solvere debebat, . Actum in facie loci anno 1702. Per. M. Maximiliauum Henricum Garol! U c. k, komorskom arkivu II Bee".

l_

XXIV. 1702. Popis sela Kaporne, Szent-Laszlo, Koruta i Bezenea s prtpadaineth 10 sela, ..
':_.:

Oonscriptio pagi ltaporna.


Nomina ineelarum : Vidosch Mihal, Vidosch Gurko, Marziz Istuan, Anthol Miklusch, JaDczika Istuan, Istock Miklusch, Kowaz Schandor, Philip Istuan, Ferenz David, Ferenz Baly, Maziz Mirko, Ivanoschoviz Lues, .Mazaroviz Iro, Bertaritz Mittar, Philip Thomasch, Ballasch Mathiaseh, Balko Schummo, Agma6ehitz Matho, Maziz Janczika, Maziz Mihal, Battono Schantcr, Bnleseh Balko, Magtua Mihal. Summa: BessioneB integree 2, mediae 5, pt 4 tnlitiae 18111, filii 24, equi 10, hinnuli 6, bores 00, juvenei 72, vaccae 54, vituli 39, ores 2, maiales 114, poreelli 3, aIvearia 90, vineae fossor 061/. frum. jug. insem. 601/1, vaeua 6011., hordei jug. 31/.. avenae jug 4, mily et kuk. 11, prata 64, Jilii uxor. 4, proies 1. fratres 3, filii eorum 2. Locus iste distat 41/. horae Eszekino meridiem versus non procul a Bnvio Wuka. ubi eeelesia sancti Georgii in sat bono statu adhue extat. Tempore Turcarwn Hungari in 20 domibus ibi inhabitabant, nunc autem eiusdem nationis Oalvioi in numero 29 ibi existunt. Metales sunt 5 .llraedia nomine Harasdin et Lamka ad orientem, Dopsin et Dolman ad mendiem et Moschoo ad oecidentem, 'f('rritorium huius pagi in longitudine II. et latitudine 8{, horae se extendit. Terrarum arab ilium fertilium reperiuntur ibi 164 jugera sterilium vero ad 200 et foenilium falcabilium 66 falcatores vinearum noviter ereultarum 661/" fossorum sylvae, glaodinales, foeales et aedifieiales in longitudine II. et latitudine 1/, horae sunt. Piseationes in fluvio Wuka exercere possunt. De reliquo pagus iste regiefiscalis est, dominus terrestris christianus a memoria hominum nescitur, tnroieus rero Bezcer Saim fuit, cui omuis generis decimas et a sossione unum florenum dsbant, ac labores gretuitos praestabsnt, imperatori vero tnreieo pro tributo annuatim 3 B. solvere debebant.

I. L

f!:!
i(,

~ :.

l!j·

Oonscriptio pagi Slent Laslo.


. Nomina incolarum: Miho Janosch, Joke Mathy, Goze Jauosch, Benze Janosch, Philip Miklu8ch, Philip Janczika, Doth Janozika, Doth Istuan, Kellemen Mihal, Doth Petick, Borbasch J anzy, Baboth Guro, War#tllo Janoach, Janzika Illisch, Gocky Elliasch, Hogoth Mihal, Kowaz 'I'homssch, Goze Mattika, Istoek Popo, A mbroseh Junosch, Fabian Mathy, Pons lstuan, Baly Miklou8ch, Bozke Sehandor, Warga Mathiesch, Mihal Bolandt, Edjtit ilammot Gocky Istoek, Borbaseh Mihal, Bozko Janosch,. Bosko David, sehii Jsnosoh, Kellemen Jaoosch, Doschii Istoek, Kellemen Janzy, rbaaeh Mathy, Ballisch Istuan , Borbaaeh Mikluseh, Doschu Musch, r.g& Istoek. ~umma : Sessiones integrae 4, mediae 10, et 4 talitiae 321/1, filii 33, ui 33, hisauli 13. boves 94, juvenci 68, vaccae 87, vituli 78, maiales ", porcelli 117, alvearia 43, vineae fossorum 81, frum. jug. ins lUJI/I,

90 vacua. 106, hordei jug. 7, avenae jug. 12, mily et kuk.21 'I"~ prata 87, filii uxor. 4, proles 3, fratres 10, filii eorum 9, inquilini 3. Locus iste est circumdatus aquis et habet ex una. parte flnriuru Wnkam ex alterB laeum Palaz et unum alveum ex WJlka vulgo Divuseh nunenpatum, diatantia ejus versus 3 horae Eszekioo meridiem versus est, ub.i olirn rex Ladislaus in honorem sancti Ladisllai muratam ecelesiam pro oonaolatione christianorum ibidem tUDC temporis habitantinm aedlfieare CIlravit, quae in mediocri statu adhuc extat. Subdomioio turcieo Hungari in domibus 19 ibi inhabitarunt, lIUDe. autem ejusdem nationis et religionis calvinisticae 40 familiae ibidem existunt, Autiqui limites huius pagi sunt Neboiso penes fluvium Wukam et .Zerowaz, trans Wukam, ad meridiem Novosello et B£'II(>f&l1o eeeideutera ad 'l'erritorimn hoeee non est adeo magnum, ideoque terras arsbiles iucelae hulates Dec haberent suffieientes, nisi in preementionatia 4 desertis p~ ararent ; quoniam propter exundationem aquarum vix90 bona. jngera ibj reperiuntur et foenilium falcabilium 40 faleatores j vinearurn ercultanun in Novosello babent 81 fossores, ligoa focalia vero £':1 aliis syl'lis in Bu\"io W uka adducere debent: io quo etiarn piseationes erercere possunt, Dominus terrestris christian us neseitur, tureicus Kurri-Beg fuit, cui onmisgeneris X-mas et a sessione 1 fl. dabant ac labores gratuitos prnestabant, irnparstori turcico vero sicuti alii 3 florenos annuatim solvere adstrief aram,
1 /.

Coflscriptio pagi Koruth. Nomina ineolsrum: Ferenz Jonasch, Hanza Thomascb, Gergfil Janeseh, Dersna Janzy, Matho Mihal, Derenz Petty, Benze Istuaa, Fanny Pert], Abraham Janczika, Luza Petty, Ferenz David, Toby Peter, Ferenz Ferens, Ambroscb Mikluseb, Baliko Miklusch Gainock Janosch, Kowllt,z Istuan, Watur Istuan, Benedek Mihal. Summa: Sessiones iotegrae 0, mediae 4, et 4 talitias 151/" filii 14~ eq ui 5, hinnuli 3, boves40, juvenei 36, vaccae 34, vituli 32, muiales 3i, porcelli 46, alvearia 34, vioeae fossor, 271/., {rum. jugera lnsem 57, vacua 57, hordei jug. 61/., avenae jug. 2, mily et kuk. 51/~lpr8.ta. 45, rratres 6, filii eorum 6, inquilinus 1. Pagus iste distat 21'1 hor. Essekino meridiem versus intra paludes nOD procul a fluvio W uka. Tempore Turcarum Hungari in domibus 20 ibi iuhabitabant, uuncetiam ejusdem nationis Calvioi io numeris 19 ibidem existunt. Lirnites hujus loci suot Bezenz ex una parte et sanetns Lasslo ab a1tera parte trans lacum vulgo Palaz voeatum. 'I'errarum ercultsruui habet 124. iueultarum vero ad 130 jugera. Vineannn noviter cultarum 21'/. fossores .. foeuiliuru faleabilium 45 falcatores, ibidem snot sylvae parvae foceles pm nece sitate incolarum in hocce territorio reperiuntur. Caeterul1l psgu i e regie fiscalis est. Dominus terrestris christianus a memoria horuiuum ~ seitur, rnrcicus Mamutb begg fuit, cui omnis generis dacimas et .a fifO 1 florenum dabant, labores gratuitos etiam praestabaut, imperetori tTl" 0 \'('1'0 pro tributo tota conununitas dare debebat auuuutirn 80 J:lol'ello,;:.

........

91

OODlcriptio pagi Besenz..


Nomina incolarum: Andro Jonsseh, Desche Janosch, Kerest Moisesch, Benza Eliasch, Kowaz Miklusch, Deseho Jonasch. Summa: Sessio integra 0 mediee 1, et 4 talitiae 5, filii 7. boves 14, juvenci 7, vaccae 8, vituIi 6, -maiales 9, poreelli 28, alvearia 19, vineae fossores 6, frum. jug. insemin. 11, vaccui 14, hordei jug. 3, mily et kuk. 6, srata 13, fratres 2, filii eorum 2. Locus iste a longo tempore desertus remansit, nunc autem a medio an no inhabitatus est et distat una et media' hora Essekino meridiem versus in planitie. Sub dominio turcieo Hungari in domibus 15 ibi inhabitabsnt, nunc autem ejusdem nationis et religion is calvinisticae 6 familiae ibidem existunt. Metales sunt Thenia ad orientem. Oresin ad meridiem et Zli)oseh ad occidentem. Terrarum arabilium fertilium 34 jugera at 'sterilium ad 150 ibi reperiuntur. FoeniJium falcabilium 40 faleatores, Sylvae sunt.ita parvae ut vix ligna foealia pro illorum necessitate ex iisdem habere possunt. De domino terrestri incolae huiates nibil revelare seiunt. Tureicus vero aliquis Saim begg erat, cui omnis generis decimas et a sessione 1 florenum dabant, praeterea etiam labores grstuitos praestabant. Imperatori vero turcieo tota eommunitas 70 florenos solvere debebat pro tributo.

~'

1.

OoDlcriptio praedii Haraldin.


jacet, Sub deminio turcico Hungari in domibus 7 ibi babitabant.
Desertum hoc Terrarum arabilium ad 100 jugera ibidem reperiuntur, et foenilium faleabilium 30 faleatores. Vinearum incultarum vero 10 fossores et sylvarum glsndinalium, focalium et aedifieialium 40 jugera. Dominus terrestris christianus neseitur, turcicus Ozefi'('r aga fuit, cui omnis generis decimas et a sessione 1 floreuum dabant, et imperatori turcico 3 florenos solvebant.

1/. a psgo Kaporna penes Buvium W ukam orientem versus

Oonscriptio deserti pagi Lamka.


Praedium hoc e regione Harasdin trans W uk am meridiem versus in campis jacet, ubi tempore Turcarum Hungari in domibus 4 habitabant, Terrarum arabilium 30 jugera sunt et foenilium falcabi1ium 15 falcatores. Sy)varum glandinslium, foealium et aedificialium 20 jugera, Oseterum locus iste regie fiscalis est. De domino terrestri christiano nibil scitur, tureicus Kurry beg fuit, cui omnis generis decimas et 1 Ilorenum a sessione dahaut, etiam praeterea labores grstuitos prsestabant et imperatori turcico 3 florenos solvere adstricti erant.

,ni. ..

-j:

Oonscriptio praedii Doplin.


Locus iste dista] una hora a pago Kaporna meridiem versua pelles pades. Sub dominio turcico Hungari in domibus 20 ibi habitabant, 'l'errarum abilium ad 200 jugera ibidem reperiuntur et foenilium faleabilium 50 Icstores. Sylvarum glandinalium, aedificialium et focaJium in longitudine et latitudine totidem. Dominus terrestris christianus a memoria houiiuum

..,

92

neseitur, tureieus Hazomer aga fuit, cui omnis ganeris decimas et a sessions unum florenum dabaut, labores grstuitos praestabant, praete.rea etism pro tribute turcico imperatori 3 florenos persolvere debuernnt,

Oonscriptio deserti p&gi Dolman.


Praedium hoc 1/, hora a deserto psgo Dopsin intra paludes oocidentem versus jacet, ubi tempore Turcarum Hungari in domibus 6 Inhabitamm. Spatium terrae arsbilis est e:xiguum, ideoque non ultra 30 jugera ibi roperiuntur, de reliquo in hoeee- territorio nec prata nequs sylvae sed merae paludes sunt. Dominus terrestris christianns nescitur, tureieus Hassan .ag' fuit, cui omnis generis decimas et a domo unum florenum dabant, prseterea etiam labores gratuitos praestabant et pro tributo imperatori tureieo 3 fiorenos solverunt.

Oonscriptio praedii .oaohon.


Locus iste 1 /. hors a pago Kaporna occidentero versus in sy!vises(, Sub dominio turcico Hungsri in domibus 8 ibi inhabitabant. Terrarumanr.biJium 60 jugers ibidem reperiuntur, et foenilium faleabillum 20 faleatores; Sylvae au tern foeales et aedificiales sunt in longitudine II. horaeet ialitudine totidem. Dominus terrestris chrlstlanus a memoria hominum neseitur, tureieus aliquis Osman aga fuit, cui omnis generis decimas, ae ab 11Il3 sessione unum florenum dsbant, praeterea etiam labores gratuitos pr.aesta· bant, et pro tribute imperatori tureico 3 florence solverunt.
1

Oonscriptio praedii lfeboi880.


Desertum hoc 1/. horae a pago Szen-Lasslo penes Wuk3m j.acet" uhi tempore turearum 4 domus Hungarorum erant. Terrarum arabilium reperiuntur ibi ad 40 jugera, foenilinm faleabilium 12 faleatores, Domians terrestris christianus nescitur, tureicus Mailluth-Aga fuit, cul omnia gelll'ru deeimas, ae ab una sessione 1 florenum dabant, praetereaetiam Tabares gratuitos praestabant, et pro tributo imperatori Turcico 3 .fl.solverunt.

in campo. Sub dominio turcieo cafholiei in domibus 7 ihi InhabitabaJIL Terrarum arabilium reperiuntur 150 jugera ibidem, et foenllinm faleabiliam 35 falcatores, sylvae autem sunt glaudinales, aedifidaleset foeales in longitudine 1/2 et latitudine 1/. horae. De domino terrestri christisnc nihil scitur, turcicus Abdola. Hoscha fuit, cui omnis generis decimas, lie. 8 dom(l 1 florenum dabant, praeterea etiam labores gratuitos praestabant, et irnperatori tureico pro tributo 3 florence solvere adstricti erant,

Oonscriptio deserii pagi Zerovu. Locus iste trans Wukam meridiem versus dis tat 1/4 horae a pago Lass10

OonBCriptio praedii Novosello.


Dessertum bocce oceidentem versus ill planitie penes paludes 'II be a psgo Szen-Laslo jaeet, ubi tempore turcarum Hungari in domibus inhabitabant. Terrarum arsbilium sunt ibi 100 jugera, sterilium pro] r emndationem Dh useh ad 160 jugera, foenilium falcabilium 00 fldeat,., •