You are on page 1of 94

Nosiov izvorniko German in Three Manths

© 1990 Hugo's Language Baaks Ltd.© za hrvatsko izdanje Mozaik knjiga, Zagreb, 2005.

Sigrid-B. Martin

Za izdavaco Zdravko Kafal

Izdavac

Mazaik knjiga d.a.a., Zagreb

v

NJEMACKI

Prevela

Jasna Bilinlc-Zubok

Urednico Aleksandra Stella

• •

za tri rnjeseco

Lektura njemackag dijela Renata Jondrosek

Lektura hrvatskag dijela Ivana Puskoric

Priprema za tisak Graficki studio Mis

Tisak Euroadria. 2006.

®I

Mozaik knjiga

GRUPA MLAC1NSKA KNJIGA

Prijevod djela: German in three months.

Predgovor

Jezicni teco] NJEMACKI ZA TRI MJESECA za vas je priredila Sigrid Martin, koja ima duqoqodlsn]e iskustvo u poducovonju njernockoq jezika, od pocetnoq pa sve do poslijediplomskog stupnja. Na osnovi tog iskustva nastao je ovaj jednostavni, a ipak sveobuhvatni teco] namijenjen onima koji zele za kratko vrijeme nouciti njemncki. Uz to, teco] je osobito primjeren onima koji zele ucitl sami, bez nastavnika.

UDK 811.112.2 (075.4)

Ova se metoda zasnivo no principu da se uci somo one sto je doisto vczno. Vjerujemo da biste zeljeli nouciti svakodnevni govorni jezik pa yam stoga donosimo samo one sto ce yam u tom smislu biti najpotrebnije.

Gramotika se tumaCi pregledno i razumljivo, redoslijedom koji omogucuje brzo napredovanje. Prva lekcija uglavnom se bavi izgovorom, a sliedece donose qromoticke strukture, konverzociju i vlezbe. Pritom cete uciti rijeci i izraze iz svakodnevnog govora, bez cego nemo ovlodovonja niemocklrn govornim jezikom. Na kraju udZbenika noci cete rjesenjo vjezbi i rjecnik.

Bilo bi pozeljno da svakodnevno ucite po jedan sat, no cvrsto pravilo, dakako, nije moquce postaviti. Zapravo, ucite onoliko koliko rnozete. Ako niste osobito nadareni za strane jezike, nemo smisla do se prisiljovate na pretjeron rod. Bolje je uciti monje, ali toko da to sto ucite doista usvojite. Dakako, pozeljno bi bilo do obradite jednu lekciju na tjedan.

Savjetujemo da prilikom ucen]o najprije pozorno proCitate svako poglavlje iii pojedinocno pravilo. Potom rijesite viezbe i provjerite ispravnost odgovora u rjesenjirno na kraju udZbenika. Ako naCinite previse poqresoko, vratite se no pocetok vjezbe, ponovno procitojte upute i nopisite odgovore.

Razgovore i rozgovorne vjezbe citajte nag las i pritom obratite pozornost na govorne konstrukcije. Savjetujemo yam da usto poslusote i tekst snimljen na CD-ima, i to dvaput: kada rijesite viezbu i nakon sto provjerite isprovnost svojih odgovoro. Koda cujete razgovor i procitote go nag las, pokusojte ocijeniti koliko ste se pribllfili izvornom govoru no CD-u Sto cesce ponavljajte novoncucene rijeci - tako cete ih nojlakSe upamtiti.

Kada procijenite da ste svladali novo poglavlje, odnosno na kraju svog dnevnog ucen]o, ponovite one sto ste uCili u posljednje vrijeme i provjerite koliko ste gradiva zapamtili. Po zovrsetku teco]o trebali biste solid no znati njernccki jezik - toko da uspjesno rnozete voditi poslovne rozgovore, poloziti ispit iz niemcckoq iii ugodno putovoti kroz strane zemlje.

Zelimo vom mnogo uspjeha u ucenju!

ClP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveucilisno knjirnico - Zagreb

MARTIN, Sigrid-B

Njernocki za tri mjeseca / Sigrid-B. Martin; < prevela Jasna Bilinic - Zubak>.

Zagreb: Mozaik knjiga, 2005.

ISBN 953-196-484-X

5

:H'~ril'" I11III '""

1. lekcija

(c)

Ne samo imena, vee i sve imenice u njernockorn se jeziku pisu velikim pocetnirn slovom. Osobna zamjenica Sie (Vi) pise se velikim pocetnim slovom iz postovon]o (vldi 15. poqlovl]e), a

to vrijedi i za ostale oblike tih zamjenica: Ihr (Vas). Velikim slovima pisemo i zamjenice Du (Tl) (vidi 31. poglavlje) i Ihr (vidi 76. poglavlje) te ostale oblike tih zamjenica samo u dopisivanju.

lake ima nekoliko glasova koji su yam nepoznati jer ih nema u nosern materinskom [eziku, njernocki izgovor yam nece biti tezok. BuduCi do je nojvofnl]e do vas razumiju, nemojte se previse zabrinjavati aka vas izgovor ne bude sovrsen: do biste go ispravili, potrebno je stalno slusoti i vjezboti. CD-i koji su ponudeni uz ovaj teen] bit ce yam od velike koristi.

Prva lekcija daje tumocenje njerncckoq izgovora i njegovog odnosa s pisanim jezikom. U ovoj je lekciji namjerno izbjegnuto znocen]e - molimo vas do se oduprete napasti i ne zabrinjavate zbog toga sto morate vjezbotl izgovor rijeei ci]e znccenje ne znate. Tako je jedino u ovoj lekciji, i to zato do se bez opterecenjo koncentrirate no izgovor pojedinih glasova u rijecimo. Mozda ce yam se isprva ciniti do su neki pojmovi i pristup tumocen]u pomalo cudnl, no tijekom rada postat ce yam bliski i pornoci u ucen]u, Vjerojatno cete se povremeno morati vrocoti no 1. lekciju radi viezbon]o i ponavljanja izgovora.

(d)

Evo i njemocke abecede te naziva pojedinih slova.

Aa JjQ! S es
B be Kka Tte
C ce Lei Uu
D de Mem Vfau
Ee N en Wve
F ef 00 X iks
G ge P pe Y upsilon
H ha Q ku Z cet
Ii R er (a) Njemacka abeceda sastoji se od 26 slovo, velikih i malih, nos pram 30 slova nose abecede. Treba dadati do se slovo abece de a/A, 0/0, u/U javljaju i s prileqlcsom n (~ niernockorn se prijeglas zove Umlaut) u obliku a/A, 0/0, u/U. Siova s prijegla som potpuno se razlikuju u izgovoru od onih bez prijeglasa.

U nierncckorn jeziku postoji velika pravilnost u odnosu pravopisa i izgavora. Medutim, kod nekih slovo treba pripaziti no izgovor koji se razlikuje od izgovoro istih slova u hrvatskom jeziku. Neka se slova javljaju u skupovima koji su nam nepoznati po cerno najprije njih proraditi a tek onda nouciti pojedine glosove u njemockom jeziku. Pokusojte glasno izgovoriti svaki pojedini primjer u ovom poglavlju i u poglavljima 4, 5, 6 i 7, po moqucnosti uz pornoc CD-a iii uz izvornog govorniko njernockoq jezika. Uz ove primjere necerno davati znncen]o rijeci jer smo ih izabrali samo kao korisnu ilustraciju izgovora.

Sljedeco slova imaju specificon izgovor iii podlijezu raznim pravilima izgovoro s obzirom no njihovo mjesto u rijeci:

(b) Siovo B (ostro s) postoji samo u njernockom pravopisu.

U pravilu, B se koristi ako se:

(I.) samoglasnik ispred njega izgovara dugo (vidi 3. poglavlje),

(11.) ispred njega nalazi skup glasova (diftong),

(111.) samoglasnik ispred njega izgovara kratko, a jos jedan slijedi odmah iza. 13 se nikad ne plse no pocetku rijeci i uvijek se javlja kao malo slovo.

Sljedeci ce yam primjeri ilustrirati navedene principe i dati turnocenja: groB, suB fleiBig, drauBen Flusse, Busse

Prethodni samoglasnik je dug.

Ispred se nalazi skup glasova (diftong). Prethodni samoglasnik je krotak, a odmah iza slijedi drugi samoglasnik. Usporedi des (ali: dessen), die Kenntnis (ali: Kenntnisse).

b [b] [p] b, dig izgovaraju se zvucno no pocetku rijeci iii

d [d] [t] slogo. No kraju rijeCi iii sloga, bilo do stoje sami iii

g [g] [k] unutar suqlosnickoq skupa, moraju se

[h] izgovoriti bezvucno, kao p, t, k iii h.

To znoci do se hobt rimuje s kloppt, wird zvuci isto kao Wirt, Rod kao Rat, Erdol se izgovara kao Ert-el. a folg bi mogao zvucof kao Volk, Krieg kao kriech. (Sve te rijeei zaista postoje u njerncckorn, tj. neke su homofoni - rijeci koje se pisu rozlicito, ali imaju isti izgovor, isto zvuce.)

6

7

1

dsch [dz]

Upotrebljava se u kombinacijama ch i ck, ali se sam ne upotrebljava osim u rijeCima stranog podrijetla.

Izgovara se kao i u hrvatskom jeziku, no uglavnom ga nalazimo na pocetku rijeci: Junge, Jammer.

c

y

rue]

z

[c]

q

Uvijek se nalazi u kombinaciji s u, a izgovara se kao k + v; quer, Quatsch, Qualitat.

[s] [z] Siovo s izgovara se zvucno, dakle kao [z] na pocetku rijeCi iii slova: sein, Symbol, Absieht (Ab-sieht), Fursorge (Fur-sorqe), Rose (Ro-se}, Riese (Rie-se).

s

y se u njernockorn jeziku izgovara kao u koji cerno u izgovoru biljefiti s rue] (vidi 4. poglavlje). Primjeri: System, sympatisch.

z, bez obzira na mjesto u rijeci, izgovara se kao nas glas [c]. Evo i primjera: Zeit, zu, Zinsen, Zange, Zorn, zusammen, beizeiten, inzwischen, (in-zwischen), Weizen (Wei-zen), Schnauze (Schncu-ze), Konzert, Winzer, Geiz, Sitz, Franz, Holz, Harz, Lenz.

U njemockorn cete jeziku nolcl i na vece sku pine suqlosnlcke sku pove. Na njih valja priviknuti i oko. Da bismo yam oloksoll citanje novest cerno najjednostavniji i nojblif izgovor, dakle glas koji imamo i u nosern jeziku.

Kad se slovo s nalazi na kraju rijeci iii 510ga izgovara se bezvucno, dakle [s]. Primjeri:

Gast, langst, Wespe, (Wes-pe), Muster (Muster), meins, meines (mei-nes). Evo rijeci koje scdrze oba glasa. Zapamtite: [z] no pocetku rijeci iii sloga, [s] na kraju rijeCi iii sloga: sull, seins, seines (sei-nes), dieses (die-ses).

[5] Kad se slovo s javlja u kombinaciji s pili t, dakle kao gd [kt]
sp iii st na pocetku rijeci iii 510ga, izgovara se kao [5],
tj. kao [lip] iii [st]. Evo primjera: Speck, spat, spulen,
gespannt (ge-spannt), Stamm, sterben, Strecke, hd, hl(t), hm(t)
steigen, erstaunt (er-staunt), verstimmt (ver-stimmt),
Anstand (An-stand). hnlt), hrtt). ht
th [t] Ovu kombinaciju nalazimo u rijeCima stranog
podrijetla. Izgovaramo [t]: Apotheke, Hypothek,
Thymian, These.
tion [cion] Ovaj sufiks nalazimo samo u rijeCima stranog
podrijetla koje zavrSavaju na -tion - izgovaramo ga
[cion]: Station, Aktion, Funktion, Tradition.
v [f] U nojvecem broju rijeci slovo v clto se [f]: Vater,
von, Verlag, bevor. ng
w [v] w se u njemockorn jeziku izgovara kao nos glas
[v]: Wein, Weg, Wirt.
pf 8

Ovaj se skup upotrebljava lskljucivo za rijeci stranog podrijetla: Dschungel, Dschihad, Dschunke.

Kad se nalazi na kraju rijeci gd izgovaramo [kt]:

Jagd, Magd.

Siovo h u ovim kombinacijama se ne cite.

Njegova je funkcija noznocif da se prethodni samoglasnik mora izgovarati dugo (vidi 4. poglavlje). Takoder valja zanemariti slovo h kada se nalazi izmedu dva samoglasnika, osim u slozenkomo. Siovo h NE izgovaramo u ovim primjerima: Fehde, Mehl, wdhlt, lahm, rahmt, kuhn, wohnt, wahr, lehrt, weht, sehen, ruhen, bluhen. U stozenlcorno koje slijede h stoji na pocetku rijeci pa se, naravno, Cita: Seehafen (See-hofen), bleihaltig (blei-haltig).

U ovom skupu suglasnika, koda se nolozi izmedu samoglasniko, ne trebo posebno izgovarati glas [g], vee zajedno s n: Anger, Finger, Hunger.

Ovaj nam se skup rnoze ciniti tezirn za

izgovor. Bez obzira na to je li na pocetku iii kraju rijeci iii slogo, izgovora se koo brzi slijed glosovo [p] + [f]: Pfeil, Pferd, Pfund, Dampfer, impfen, Kupfer, Sumpf, Krampf, glimpflich.

9

sch, schl, schm schn, schw

sch se izgovara kao glas [s]. Sch se moze

nalaziti na pocetku i na kraju rijeci iii sloga. Meautim, ako toj kombinaciji dodajemo jos jedan samoglasnik, onda se ona javlja samo na pocetku: Schande, Rausch, Schlampe, schmelzen, Schnauze, Schraube, schwitzen.

tsch [c]

Kombinacija tsch rjede se javlja na pocerku nego na kraju rijeCi: tschiiB, Tscheche, Matsch, futsch, Deutschland, Rutsch.

tz

[e]

Glas [e] vee smo upoznali kada smo predstavili slovo z. U kombinaciji tz javlja se u sredini iii na kraju rijeci: plotzllch, platzen, sitzen, Fritz, Gesetz.

zw

[ev]

Kombinacija zw se rnoze javiti samo na pocetku rijeci iii sloga: Zwang, bezwingen (be-zwingen), Zwerg, zwei, inzwischen (in-zwischen), Zweck.

lako njernccki jezik ima samo osam samoglasnika (a, e, i, 0, U, kao i u hrvatskom jeziku, uz dodatne 0, 0, u), razlikujemo 16, odnosno 15 sornoqlosniko, jer svako od slova koje predstavlja samoglasnike ima dva izgovora, dugi i kratki. Ovu je razliku potrebno istaknuti ali i nauCiti proizvesti, jer razliku izmedu dugog i kratkog samoglasnika prati i razlika u prirodi samoga glasa.

Pravopis ce nam katkad pomoci da znamo je Ii samoglasnik dug iii kratak.

Samoglasnik je dug ako:

• je slovo samoglasnika dvostruko: Beet, Saat, Boot

• iza samoglasnika slijedi h: Bahn, Huhn, Lohn

• iza samoglasnika i slijedi e: fies, mies, GrieB

• iza samoglasnika slijedi B, iza kojeg neposredno slijedi samoglas nik u istoj rijeci: FiiBe, BloBe, MaBe.

Samaglasnik je kratak ako:

• iza samoglasnika slijedi dvostruki suglasnik iii ck: Hiitte, Affe, Zweck

• iza samoglasnika slijede ss i samoglasnik i (vidi poglavlje 2,b):

Fliisse, wissen, Masse

• iza samoglasnika slijedi ng: Rang, jung, ging.

SljedeCi opisi izgovora samoglasnika oloksot ce yam izgovor. Mazda ce pomoci ako yam savjetujemo da njemocke samoglasnike izgova-

10

rate nesto tvrde i pomalo napeto. Tokoder pokusojte njemccke 510- gove izgovarati odsjeceno, ne povezujuci ih medusobno. Posebiee je vozno duge samoglasnike izgovarati kao pojedinocne qlosove, a ne stapati ih sa sljedeCim rljecirno iii slogovima.

dugo a

a) Samog/asnici

kratko a

dugo e

kratko e

dugo kratko

dugo 0

kratko 0

dugo u

kratko u

dugo 0

kratko 0

[a] Dugo a izgovara se kao [a] u rijecimo: camae, majka.

[a] Kratko a izgovara se kao [a] u rijecimc: rat, mak.

Bghn/Bann, Kghn/kann, Wghn/wann, kgm/Kamm, mghn/Mann, Saat/satt

[e] Dugo e kao samoglasnik [e] u rijeclmo: med, let.

[e] Kratko e kao samoglasnik [e] u rijecimc: pero, selo.

Beet/Bett, wlitn/wenn, dgn/denn, hlithl/hell, flithl/Fell, glithl/gell

Dugo i kao samoglasnik [i] u rijecirno: pice, krik. Kratko i kao samoglasnik [i] u rijecimc: ribo, pijem.

[hrn/im, schlef/Schiff, Stll/still, rlef/Riff, slech/sich, mles/miB

[0] Dugo 0 kaa samoglasnik [0] u rijeCima: more, tok.

[0] Kratko 0 kao samoglasnik [0] u rijeclmo: rosa, rok.

HQf/hoff, Qfen/offen, wQhnelWonne, WghlelWolie

[i] [i]

[u] Dugo u kao samoglasnik [u] u rijecimo: put, ruka.

luJ Kratko u kao samoglasnik luJ u rijecimc: guska, kuka.

Pyte/Putte, Ryhm/Rum, Kryke/Krucke, Mus/muss

[ae] Dugo 0 kao samoglasnik [e] u govoru Siavonaea u rijeCima: mleko, bela - vrlo otegnuto.

[ael Kratko 0 kao samoglasnik [e] u govoru Siavonaea u rijeCima: pesak, pero. Oba izgovora oznccovcrno s [ae]. kgme/Komme, stghle/StCille, Pfghle/FCille, wghlelWolie

11

"i:,iIlII' ·.-.·.··-.r."·iIl'W!II·IllI· ·d'.· •••••••• ','

[oe]

Dugo 0 izgovara se tako do se usne namjeste kao zo izgovor glasa [0], 0 pokuso se izgovoriti glas [e], i to malo otegnuto. Oznocovcmo mu izgovor s [oe].

Kratko 0 izgovara se kao i dugo 0, s usnama nomjestenim za glas [0], a izgovaramo kratki glas [e]. Izgovor abo glosa valja viezboti pred ogledalom.

HQhle/Holle, FIQBe/floBe

dugo 0

kratko 0

[oe]

dugo u

kratko u

Dugo u izgovara se tako do se usne namjeste kao za izgovor glasa [u], a pokuso se izgovoriti glas [i], i to malo otegnuto. Oznocovorno go s rue].

rue] Kratko u izgovaro se koo i duqocko u s usnamo nomjestenirn zo glos [u], a izgovaromo kratki glas [i].

Wyste/wuBte, Hyte/Hutte, fyhlen!fullen, fyhrst/Furst

rue]

b) Skupovi samoglasnika iii diftonzi

Skupovi somoglosniko se uvijek izgovaraju dugacko. Pri izgovoru svih triju diftongo valja pripaziti do se enerqicno pornicu jezik i celjust koko bi se postigoo odsjecni njemockl izgovor.

ai/ei

[oj]

Diftong se izgovoro kao glasovi [oj] u rijecimc: maj, dajte, raj.

Hain, Mai, Kai, weiB, Kleid, weich.

au

[au]

Diftong se izgovoro kao glasovi [au] u rijeCima: paun, auto, sauna.

Raum, Zaun, Maul, Haus, Haut, Raub.

Ciu/eu [oj]

Diftong se izgovoro kao glasovi [oj] u rijeCima: raj, moj, soj.

Hduft, lauft, Sdume, deutet, freut, neun.

c) Nenaglaseni slogovi s e iii er

Nenoqlcseni slogovi u kojimo se nalazi slovo e izgovaroju se s krotkim glasom [e], no nesto krocim od onog opisonog u ranije navedenom (a): Befund, Gericht, waagerecht, Hilferuf.

Isti se glas izgovaro i u slucoju do rijec zovrsovo s e: Hllfe, welche, Menge, ihre. Isti se glos izgovaro i koda iza e slijedi suglosnik, osim r: Hcllenbcd, Spleqelel, Donkesbrlef, deutet,

12

Nenagloseni slogovi u kojima se nalazi skup er izgovaraju se s kratkim glasom [e], koo u prijosnjem primjeru, a glas [r] se NE izgovara: Wiederkehr, Klnderwcqen, Messerkante, besser, heller, ihrer,

Ovaj isti glas, samo malo produzen, izgovara se kada iza er slijedi slovo n. Ni u ovom se slucoiu [r] ne izgovara: gestern, Brudern, onderntolls, kentern, Razlika izmedu e i er, izmedu en i ern je vrlo bitno jer vrlo cesto 0 tocnom razlikovanju izgovora ovisi hocerno Ii tacna razumjeti rijec iii hoce Ii nos tocno razumjeti. Sljedece rljeci pokazuju tu razliku: Ehe/eher, Feste/fester, Silbe/Silber, Giite/Guter, Lehren/Lehrern, Fischen/Fischern, Wischen/Wischern, Waschen! WCischern.

U 3. poglavlju vidjeli ste do veCina suglasnika ne predstavljo posebne teskoce pri izgovoru. Moromo se pozabaviti samo s tri suglasnika: h, I i r.

ch (I.) [h] Ovaj skup ima dvije rozlicite varijante izgovora:

Iza e, ei, eu, i, ie, a, au, u i iza suglasnika:

Najbolji nocin do nouclrno izgovor ovoga gloso [h] bit ce do vrlo snozno prednjim nepcem izgovorimo rijeci poput humanist, horda, hitro, po do onda upotrijebimo pccetni glas [h] u izgovoru njernockih rijeci u kojima se nalazi skup ch: Blech, Reich, Seuche, mich, riechen, Bache, Bouche, Kuche, Storch, Dolch, durch.

Isti se glas izgovara u tri ucestcle rijeci stranog podrijetlo, Chemie, Chino, Chirurg, te no pocetku nastavka za umanjenicu iii deminutiv -chen, bez obzira na prethodno slovo: MCidchen, Riemchen, Hduschen, KuBchen, Glaschen, Frauchen.

Ova je takoder uobicojen izgovor slova g, bilo samog iii u skupu s drugim suglosnicima, kada se nalazi no kraju rijeci iii slogo iza samoglasnika iii ranije navedenog skupa samoglasnika. To je alternativni izgovor za 9 (vidi 3. poglovlje): wichtig, grantig, Predigt, liegst, Zweig, giitig.

(11.) [h] Izo 0, au, u:

Ovaj glos [h] nolikuje izgovoru glosa [h] u Arapa iii Skoto: izgovaramo ga s napetim stroznjlrn dijelom nepea s mnogo zraka, kao do iskosljovorno mrvieu koja nom je zapela u grlu:

13

14

ouch, Bach, Suche, Loch, brauchen, Sucht, machen.

Isti glas je uoblcoien za izgovor slova g, bilo do je samo iii s drugim suglasnicima, kada se nalazi no kroju rijeCi iii slogo iza bilo kojeg samoglasniko iii skupa samoglasnika. To je alternativni izgovor za 9 (vidi 3. poglavlje): Zug, wogt, mag, saugt, klug, flog, Sog, fragt.

Glas I u njemockom jeziku izgovora se jednoko, bez obzira no mjesto u rijeCi iii slogu. Evo primjera zo vjezbu 5 glosom [I] no pocetnorn, sredisnjem i zovrsnorn polozoju u rijeci i slogu: lieb, leben, long, lout, Leute, Klippe, Klang, Flamme, Klug, Flucht, goldig, Walzer, alter, albern, ulkig, belebt, Brille, Rolle, vollig, fallig, Esel, fi.ihl, voll, wohl, Stahl, wedelt, wohlt, Silber, Felder, Helm.

Glas [r] kada je potrebon (u mnogo slucojevo gdje i postoji slovo r glas se ne izgovara), najbolje se izgovara no srediSnjem dijelu grla, no istome mjestu kao i glas koji odgovara skupu ch, ali so slabijim dahom. Najbolje ce go izgovoriti oni koji nejasno izgovaraju glas [r] (ras/aju).

[r] r se izgovara kao prije opisani sug\asnik

• kada stoji sam no pocetku rijeci: Rand, rund, Rosen, Riese

• nakon nekog drugog suglasnika no pocetku rijeci:

Frau, grun, Gras, GruB

• izmedu samoglasniko iii skupovo samoglasnika u sredini rijeCi: Beere, Fahre, Karre, mi.irrisch, waren [_] r se ne izgovara kao suglasnik vee samo utjece no samoglasnik koji stoji ispred njego, bilo do go produzuje iii pretvara u neku vrstu poluglasa, koda stoji:

• sam no kraju rijeci iii slogo: besser, woher, war, klar, Herr, Meer, mehr, fror, gar, wurde, warte, wurdig (iznimka je Narr gdje je suglasnik potreban);

• ispred drugog suglosnika no kraju rijeCi iii slogo:

Schwert, Wurst, Herz, warnte, horchte.

U njemockorn kao i u hrvotskom jeziku, nemo mnogo primjera hijoto iii zijeva. Zijev nastaje kad se uzostopno izgovaraju dva samoglasnika, a rnoze nastoti i kado jedno rijec zovrsovo, a drugo pocinje samoglasnikom. U hrvatskom jeziku prisutan je u rljecimo poput crnook, jauk iii u tudicama: geometrija, poezija. U njernockom jeziku rijeci koje poclnju samoglasnikom, pocinju hijatom iii zijevom. To nije tesko izvesti - somo lagono procistite grlo, kao do sopucete. Upotrebljova se i unutar rijeci, kad je rijec slozenlco ad dvije iii vise rijeCi iii pocinje predmetkom ispred samoglasnika. Zijev je potreban i kada odjeljujemo somoglasnik no kroju rijeCi od somoglosnika no pocetku sliedece rijeci. No primjer:

mach*aus, im*Auge, hau*ab, Vor*arbeiter, miss*achten, ge*einigt, im*Ofen, wurde*ich*auch

Uspjesnost ovlodavanja govorom stronog jezika OVISI 0 prirnjeni govornih ritmova i melodije, a ritam i melodiju izraza i recenico najbolje ucirno oponosnnjern. Medutim, unutor gronica pojedinih rijeCi korisno je zopamtiti do u njernockom jeziku naglosok obicno pada no prvi slog, iako ima mnogo iznimoko. U hrvotskom jeziku vecino rijeci koja pocinje predmetkom ne- ima noglosak no tom slogu. To je tokoder cvrsto pravilo u njemockorn jeziku zo predmetak un-:

ungli.icklich, unerfohren, unfreundlich, ungeduldig.

Njemocki jezik obiluje slozeniccmo koje su nastale od manjih cjelino rijecl. U takvim sluccjevirno noglosak slozenlce je uobicoieni noglosok prve rijeCi u slozenici:

kreideweiB, Plattenspieler, Brillenetui, Studentenwohnhelm (kreide-weiB, Platten-spieler, Brillen-etui, Studenten-wohn-heim)

VeCina iznimaka pravilo do je ncqlosen prvi slog rijeCi, pripada rijeCimo stranog podrijetlo (oko te rijeci nuzno ne zadrZavaju noglasok iz jezika iz kojeg su dosle) iii rijeci koje sodrze prve slogove koji su uvijek nencqloseni iii predmetke, sto je objcsnjeno u 47. poglavlju, odjeljak b:

Strane rijeci: kontrollieren, telefonieren, Moschine, Poket, offiziell; Nenoqloseni predmetak: besprechen, mlssbrouchen, verrcten, gelingen, errdten.

15

1

Medutim, neke krotke rijeci koje su ucestcle u upotrebi tckoder su iznimke ovom provilu, 0 sklopovi s da- i wo- obicno nemoju noglosok no tim slogovima (vidi poglavljo 40. i 63. (a»:

jed6ch, sogar, damit, dczu, doneben, worduf, inzwischen.

U njemcckom jeziku recenicni znakovi se upotrebljavaju premo vrlo strogim pravilima. U hrvatskom jeziku onoj koji govori iii pise ima izvjesnu slobodu do izabere gdje ce naCiniti stanku i ozncciti je zarezom. U njernockorn jeziku mnogo se vise upotrebljavoju zarezi koko bi se oznaCili pojedini recenicni iii znocenjski dijelovi.

Takoder je cesta upotreba dvotocke, posebice u sredini recenice, kado se urnecu krcce recenlce. Vrlo je ucestolo i upotreba usklicnlko.

16

2. lekcija

U njemockom se jeziku imenice, zomjenice, clonovi i pridjevi dekllniraju razliCitim deklinocijama, ovisno 0 skupu u kojem se javljoju.

(a)

Imenice i pridjevi imat ce razliCite deklinacije, ovisno 0 tome jesu Ii semi, s clonom iii bez njega, s pridjevima s clanom iii bez njega, s odredenim iii neodredenim clonom.

Red rijeci u recenicl cvrsto je ureden: glagol se mora nalaziti no drugome mjestu u recenici kod jednostovnog glagolskog oblika; u slozenom glagolskom obliku pornocni glogol nolozi se no drugome mjestu, a glavni glagol no kraju recenice. Red rijeci u zavisnim recenicorno takoder je strogo odreden.

(b)

Prvo upomtite neke izroze koje cere svakako u rozgovoru trebati, a mozete ih i odmoh upotrijebiti:

Nojuobicojenlji pozdrov u Njernocko] tijekom dana je Guten Tag! (ukollko je jutro, bit ce to Guten Morgen!). Novecer cere reel Guten Abend! U juzno] Niernocko] i Austriji u svako dobo dana uobiccjeni je pozdrov GruB Gott! Uz te je pozdrove uoblcoieno rukovonje, cok i kada je rijec 0 clanovima obitelji. Nakon pozdrava jedno ce osoba cesto dodoti Wie geht's? iii Wie geht's Ihnen? (Kako ste?) a odgovor no to pitanje je oblcno Danke, gut iii Gut, danke iii jed nostavno Danke.

1. viezbo

Vjeibojte recenice koje slijede rozgovorom, dok ih ne nauCite napamet.

Ova gosta proznih diepovo traie osvjezenje.

Kunde Guten Tag! Dobar dan!

Gost

Besitzerin Vlasnica K

Guten Tag! Bitte schon ... ? Zwei Coca-Cola und eine Wurst mit Brot, bitte. Was? Sie wollen zwei Cola aber nur eine Wurst?

Molim dvije Coco-Cole i jednu kobosicu

s kruhom.

Kako? Zelite dvije Cole i samo jednu kobasicu?

Dobor dan! Izvolite ... ?

B

17

2 K Ja ... , das heil3t, ja Do, to jest, da i ne. (a) m i 5
und nein. Wie teuer Koliko stoji jedna kobasica? Mann muskoroc/ Frau ieoo] Kind dijete
ist eine Wurst? suprug supruga
B Nur zwei Euro. Samo dva eura. Vater otae Mutter majka Mcdchen djevojcico
K No gut, dann No dobro, onda dvije Cole Sohn sin Tochter kci Haus kuca
zwei Cola und i dvije kobasiee s kruhom. Bruder brat Schwestersestra Zimmer soba
zweimal Wurst Wirt domaCin Wirtin domaCiea Fenster prozor
mit Brot.
B Bitte schon ... Sechs Izvolite. Sve zajedno sest Tisch stol Kuche kuhinja Bett krevet
Euro zusammen. eura. Stuhl stolae ro- vrata Wasser voda
K Danke schon. Hvala. Schrank ormar Zeitung novine Auto auto
Auf Wiedersehen! Dovidenja! Flur predvorje Uhr sat Buch knjiga
Hund pas Katze rnocko Messer noz (b) Auto, Fenster, Wirt, Uhr, Tochter, Haus, Flur, Messer, Tur, Hund, Kuche, Katze, Bruder, Mann, Kind, Zeitung, Sohn, Schwester, Stuhl, Buch, Wirtin, Schrank, Frau, Bett, Vater, Zimmer, Mutter, Wasser, Mcdchen, Tisch

U njernnckom jeziku ima sest oblika odredenog clono: der, die, des, den, dem, des, a uglavnom go pamtimo u nominativu jed nine der, die, das. Clan se deklinira i tako dobiva nastavke za pcdeze, a nastavci ovise 0 tri cimbenika, od kojih je rod jedan.

Sve imeniee imaju jedan od tri roda: rnuski (rn), zenski (i) iii srednji rod (s). VeCina imenica koje oznocovc]u rnusko bico su muskoq rode, a one koje oznccovcju zensko blco su zenskoq rodo, ali u to se pravilo ne rnozerno potpuno pouzdati. Jednostavnije ce biti do odmah nauCimo svaku imenieu s odgovorajuCim clanom der, die iii das ispred nje, kao u sljedeCim primjerima:

(c) knjiga, nof, sestra, vroto, novine, zena, sobo, dornocln, auto, stol, voda, sat, kuco, prozor, dijete, ormor, djevojCiea, mocko, kuhinja, otoc, pas, brat, kci, predvorje, majka, stolae, sin, muskoroc, domocico. krevet.

der Junge (m) ist krank (dlecok je bolestan), dakle der Junge der Preis (m) ist hoch (cijena je visoko), dakle der Preis

die Tante (i) ist freundlich (teta je ljubozno), dakle die Tante die Farbe (i) ist dunkel (boja je tornno), dakle die Farbe

das Kind (5) ist nett (dijete je drago), dakle das Kind

das Haus (s) ist alt (kuco je store), dakle das Haus

':2:FQ~~~it~I~~~

Kada je imeniea u mnozini, tj. kada se odnosi no vise osoba iii stvari, razlika u obliku ciano za imeniee u jednini, der, die i das za mlils rod nestaje i za sve se imeniee upotrebljava die:

vjeiba

NauCite rijeCi s popisa (a) koje se odnose na kucu i obitelj. Izgovarajte svaku rijec s der, die iii dos ispred nje. Pokrijte zotim popis i izgovorite rijeCi s izmijesanog popiso (b) taka do svokoj rijeCi dodete odgovarajuCi oblik der, die, das, te provjerite jeste Ii naueili znoeenje rijeCi. Na kraju pokrijte (b) i prevedite rijeCi s izmijesonog popisa (e) no njemacki. Ispred svake rijeCi stavite odgavorajuc':i oblik der, die, dos.

Preise sind hoch.

Die Forben sind dunkel.

Hauser sind alt.

Cijene su visoke. Boje su tamne. Kuce su stare.

Sczetck:

JEDNINA MNOZINA
m I i I s m i s
der I die I das die (Opaska: Ovu vrstu viezbe vise necerno upotrebljavati, ali potrebno je do je sami napravite so svakom novom skupinom rijeCi, u svakoj lekciji.)

18

19

U 12. poglavlju vidjeli ste da je upotreba clone die za mnozinu jednostavna, medutim oblici mnozine pojedinih imenica su rozliciti. lato pri ucen]u imenica upamtite s kojim oblikom ciano, dakle der die iii dos, je imenica upotrijebljena, ali i koji je njezin oblik zo rnnozlnu.

Evo nekoliko pravila za tvorbu mnozine.

(a) Kod imenica zenskoq roda obicno se jednini dodaju nastavci -n iii -en:

Kuche Zeitung Frau

Kuchen Zeitungen Frauen

ali

Mutter Tochter Wirtin

Mutter Tochter Wirtinnen

(b) Kod imenica muskoq i srednjeg roda cesto se dodaju nastavci:

-e Hund Hunde

-en Bett Betten

-er Kind Kinder

Kod svakog nastavka moze se promijeniti i samoglasnik:

-0- Mann Manner
-0- Sohn Sohne
-u- Stuhl Stuhle
-ou- Haus Hauser (c) Neke imenice rnuskoq i srednjeg roda uopce se ne mijenjaju:

Zimmer Zimmer

Messer

Messer

(d) Kod nekih imenica rnuskoq i zenskoq roda mijenja se samo samoglasnik, taka da se u mnozini dodaje prijeglas ("):

Voter Vater

Bruder Bruder

(e) Neke rijeCi preuzete iz drugih jezika imaju nastavak -5:

Auto Autos

20

3. vjezba

(a) Evo popisa rijec; koje ste nautili u 2. vjezbi, ali su ovdje prikazane s kraticama koje se upotrebljavaju za mnoiinu - onako kako cere ih noci u rjecnicima i prirucnicimo, a iza toga i u punom obliku za mnozinu. NauCite ih, a potom pokrijte (a) i pokusajte ponoviti mnoiine imenica iz izmijesanog popisa imenica u jednini u (b).

(a) Mann (-" er) Manner Frau (-en) Frauen
Voter (-") Vater Mutter (-") Mutter
Sohn (-"e) Sohne Tochter (-") Tocbter
Bruder (-") Bruder Schwester (-n) Schwestern
Wirt (-e) Wirte Wirtin (-nen) Wirtinnen
Tisch (-e) Tische Kuche (-n) Kuchen
Stuhl (-" e) Stuhle Tur (en) Turen
Schrank (-" e) Schranke Zeitung (-en) Zeitungen
Flur (-e) Flure Uhr (-en) Uhren
Hund (-e) Hunde Katze (-n) Katzen
Kind (-er) Kinder Bet (-en) Betten
Madchen t-) Madchen Wasser nema rnnozine
Haus (-"er) Houser Auto (s) Autos
Zimmer (-) Zimmer Buch (-" er) Bucher
Fenster (-) Fenster Messer (-) Messer U kasnijim popisima rijeci i u Rjecniku mncfino imenica bit ce oznaceno odqovorojucorn kraticom u zagradi.

(b) Auto, Fenster, Wirt, Uhr, Tochter, Haus, Flur, Messer, Tur, Hund, Kuche, Katze, Bruder, Mann, Kind, Zeitung, Sohn, Schwester, Stuhl, Buch, Wirtin, Schrank, Frau, Bett, Voter, Zimmer, Mutter, Madchen, Tisch.

21

3. lekcija

Do soda smo noucili do izbor ciano der, die iii das ovisi 0:

(I.) rodu (m I z I s rod)

(11.) broju (iednino/mnoflno)

Treci eimbenik koji utjece no izbor ciano je pcdez, a to znuci do moramo odrediti funkciju imenice u recenici. Usporedite:

(a) Der Hund ist harmlos. Pas je bezopasan.

(b) Der Junge liebt den Hund. Djecck voli psa.

U (a) je jasna da je pas subjekt, a u (b) subjekt je djecak, a pas objekt, rijec no koju prelazi radnja s glagola, odnosno no koju izravno utjece glagol. To vrsta objekta zave se pravi iii direktni (izravni) objekt. Ove cerno pojmove cesto upotrebljavati po se rnozerno dogovoriti do upotrijebimo kratice: S za subjekt, a DO za direktni objekt. BuduCi da je direktni objekt u akuzativu, mozemo upotrebljavati i kraticu A = akuzativ. Isto tako, buduci do je subjekt u nominativu rnozerno upotrebljavati kraticu N. U njemncklm recenicama u (a) der Hund je u funkciji subjekta (5); (b) der Junge je u funkciji subjekta a den Hund u funkciji direktnog objekta (DO). Obratite pozornost no promjenu od der no den. Ona se dogada kada se imenica rnuskoq roda upotrebljava u funkciji DO, ali ne i kod imenica zenskoq iii srednjeg roda niti imenica u mnozlni. Izvorni govornici njemcckoq unotoc tome imaju snozon osjeco] za podez iako nema neke vidljive oznake. Sigurni smo do tete i vi to uskoro nouciti.

Sczetok:

JEDNINA MNOZINA
m Z s m i:s
SIN der
die dos die
DO/A den 22

\

LICE
1. 2. 3.
jd. jd. jd. mn.
mn. mn.
m i s
SIN ich wir du ihr er sie sie
es
DO/A mich uns dich euch ihn Nakon imenica i rijeci kojima ih mozerno zamijeniti - zamjenica, moramo imati i glagole do bismo mogli sklapati recenice. Glagoli sein i haben ("biti" i "imati") su glagoli bez kojih se ne moze. Glagol machen je vrlo cest glagol Craditi" iii "ciniti"). U sljedecirn tablicoma prikazani su oblici scdosnjeq vremena iii prezenta tih glagola. Trece lice mnofine, pisano velikim slovom, Sie, upotrebljava se kao oblik iz postovcn]o, (Vi) i jednak je obllku sie (oni). Oblik za 2. lice upoznat cete u 31. poglavlju.

(a) sein - biti
1. ich bin ja sam
2. du bist (Sie sind) ti si (Vi ste)
3. er, sie, es ist on, ona, onoje
1. wir sind mismo
2. ihr seid vi ste
3. sie sind oni su
(b) haben - imati
1. ich habe ja imam
2. du hast (Sie haben) ti imas (Vi imate)
3. er, sie, es hat on, ona, ono ima
1. wir haben mi imamo
2. ihr habt vi imate
3. sie haben oni imaju
23 '1iliiwl' •••••••••••••• lIIIrWliilmiiiil.,W_~"ii·j,

(c) machen - raditi, ciniti

1. ich mache

2. du machst (Sie machen)

3. er, sie, es macht

ja radim, cinim

ti rodis, Cinis (Vi radite, Cinite) on, ono, ono radi, cini

1 . wir mochen

2. ihr macht

3. sie machen

mi radimo, Cinimo vi radite, cinite

oni rode, Cine

Glagole mozerno noel u svokom rjecniku, koo i u nosern Rjecniku, u obliku: osnova + en, npr. mach + en = machen.

Sodosnle vrijeme iii prezent vecine 910gol0 1vori se od osnove i sljedecih nostovoko:

JEDNINA MNOZINA
1. ich -e 1. wir -en
2. du -st iii -est* 2. ihr -t iii -et*
3. er, sie, es -t iii -et 3. sie -en *-et/-est; kodo osnovo zovrsovo no -t iii -d

4. vjeiba

(a) NauCite sljedece 91090le po prevedite recenice pod (b):

lieben voljeti, Ijubiti

kaufen kupiti

machen holen rufen kommen bringen trinken

raditi, ciniti donijeti, ici po zvoti

doCi

donijeti

piti

(b) Prevedite no njemocki:

1. Otae voli domaCieu.

2. Bezopasno je (harmlos)!

3. On kupuje novine.

4. Ona radi krevete.

5. KCi ide po auto.

6. Ona zove psa i mocku,

7. Macko i pas dolaze.

8. Gazdariea donosi vodu.

9. Otae, dornocico, kci, pas i mocko piju vodu.

24

RAZGOVOR

Vjezbajte sljedeCi razgovor dok recenice ne noucite nopamet. Posluiite se plan om kodo yam ustrebo. Evo novih rijeCi:

Entschuldigung! suchen

die Touristeninformation liegen

am

der Theaterplatz wie?

dahin

nicht

leicht Moment mal gehen

uber

die Kreuzung (-en) zweite

die StraBe (-n) rechts

der Marktplatz (_OOe) sehen

donn

die Kirche (-n)

das Gasthaus (-"er) die Rose (-n)

nehmen zwischen eins

zwei

drei vierte

immer geradeaus fur

etwa

funfhundert

der Meter (-) finden sofort furchtbar schwierig

es macht nichts

Oprostite!

trofiti

turisticki ured lezoti, naloziti se no

Kozolisni trg koko?

torno, premo tame ne, nije

loko, lagono

samo trenutak

lei

preko

roskrizje, krizon]e drugo

uliea

desno

trg

vidjeti

onda

crkvo

gostioniea

ruza

uzeti

izmedu

jedan

dvo

tri

cetvrto

samo naprijed, rovno naprijed za

otprilike

petsto

metar

ned

odmah

strosno

tesko

ne smeta, nije vozno

til Ittllill",%,

25

um dieser

die Zeit (-en) sowieso geschlossen

u (odnosi se na vrijeme, sat u danu) ovo]

vrijeme (doba) ionako, tako i tako zatvoreno

$usret no ulici

Touristin

Entschuldigung!. .. Ich suche die Touristeninformation.

OprostiteL .. Trozirn agenciju za turisticke informacije.

Ja die liegt am Theaterplatz.

Pa nalazi se no Kozclisnom trgu.

Turistkinja Passant Prolaznik

Und wie komme ich dahin? A kako da dodern onamo?

Dos ist nicht so leicht ... Moment mal... Sie gehen uber die Kreuzung, zweite StroBe rechts, uber den

Marktplotz. Sie sehen donn die Kirche und das Gosthous "Zur Rose". Sie nehmen die StroBe zwischen Gasthaus und Kirche, donn ... eins ... zwei. .. drei. .. ja, donn die vierte StroBe rechts, donn immer geradeaus fur etwa funfhundert Meter. Sie finden donn sofort den Theoterplotz.

To nije tako lako ... samo trenutak ... idite preko krizon]o, druga ulica des no, preko trga. Tamo cete vidjeti

crkvu i gostionicu uK ruii", Podlte ulicom izmedu gastionice i crkve, anda ... jedan ... dva ... tri. .. do, cetvrtom ulicom desno, onda samo ravna naprijed otprilike petsto metara. Onda cete odmah noel Kozollsnl trg.

T 0, das ist furchtbor schwierig!

Oh, to je strosno teskol

T

P

P Es mocht nichts, die Touristeninformation ist um diese Zeit sowieso geschlossen.

Nije vczno, turisticko agencija je ianako zatvorena u ovo vrijeme.

26

1 Touristin 2 Passant

3 Kreuzung 4 Marktplatz 5 Kirche

6 Gasthaus "Zur Rose" 7 Theaterplatz

8 Theater

9 Touristeninformation

27

"I,ll'. _

4. lekcija

U njemockorn jeziku neodredeni clan ima isti oblik kao broj "jedan": ein.

JEDNINA
m i s
I SIN ein eine ein
I DO/A einen eine ein Ein u ovakvoj upotrebi naravno nema rnnozlne: po znccenju oblici od ein su u jednini. U rnnozlni upotrebljavamo einige - "neki", mehrere - "vise" iii ein paar - "nekoliko". Pri takvoj upotrebi navedene rijeCi iii izrazi uvijek su u istom obliku, bez nastavaka.

Wir haben

Freunde

einige Freunde mehrere Freunde ein paar Freunde

hier.

Ein ima nijecni oblik kein, kaji ima znocen]e "nijedan"; ovaj oblik imo mnozinu, npr. keine Freunde - nema prijctel]o.

JEDNINA MNOZINA
m Z s m 1: 5
I SIN kein keine kein keine
I DO/A keinen Dok u hrvotskom jeziku upotrebljavamo nijecni oblik glagolo i kozemo: "nemam prijatelja", u niemcckom upotrebljavomo potvrdni oblik glagola uz stalnu upotrebu oblika kein: Ich habe keine Freunde. To najbolje pokazuju sljedeCi prim jeri. U zagradama je doslovni prijevod, do bolje razumijete taj oblik:

Wir trinken kein Bier.

Mi ne pijemo pivo. (Pijemo nikakvo plvo). Ich habe keine Ahnung.

Nemam pojma. (Imam nikakav pojam).

28

Kein Mensch glaubt so etwas.

Nijedan covjek nece u to povjerovati. Sie hat Angst, aber er hat keine Angst. Ona se boji, ali on se ne boji,

(Ono ima stroh, ali on ima nikakov stroh). Er hat keinen Beruf.

On nema nikakvo zvanje. (On ima nikakvo zvanje). Wir sind keine Anfcnger.

Mi nismo pocetnici. (Mi smo nikakvi pocetnici).

Zapamtite sljedecu rozliku: kada govorimo 0 necijern zvanju, imenico nema clan. Kado kozerno da netko nemo neko zvanje, upotrijebit cemo nicht:

Die Mutter ist Lehrerin. Majka je uciteliico.

Er ist nicht Zahnarzt, er ist Kinderarzt. On nije zubar, on je djecji liiecnik.

5. vjeiba

Prevedite sljedete recenice no njemacki. Trebat tete ave nove rijeCi:

bauen graditi

die Wohnung (-en) stan

das Problem (-e) problem

installieren

das Wassersystem (-e) die Elektrizltdt

der Elektriker (-)

die Katastrophe (on)

ugraditi, instalirati

vodovod, sustav cijevi za vodu elektricitet, elektricno energija, struja elektricor

katastrofa, tesko nesreco

1 . Oni kupuju kucu i grade stanove.

2. Jedan stan nema kuhinju.

3. To je problem i oni grade kuhinju.

4. Jedan stan nema vodu.

5. To je tokoder problem, ali otae uqrodu]e vodovod.

6. Jedan stan nema struju.

7. To nije problem. Jedan sin je elektricor,

8. Jedon stan ima kuhinju, vodu, struju i nekoliko ormara, ali nema prozora.

9. To nije problem, to je katastrofa.

29

:iillil~IM~i.'lillilillli'lI·· •••••• It%'iI

1 eins 10 zehn
2 zwei
3 drei 20 zwanzig
4 vier 30 dreiBig
5 flinf 40 vierzig
6 sechs 50 flinfzig
7 sieben 60 sechzig (ponovno se izgubio -s!)
8 acht 70 siebzig (ponovno se izgubio -en!)
9 80 achtzig
neun 90 neunzig
10 zehn 100 hundert Soda nauCite brojati od 21 do 30. Pri tome pazite no naglasak no prvom slogu. Pazite no poredak: jedinice prethode deseticama, a povezuje ih veznik undo

Prvo nauCite brojati ad 1 do 10. Rijec null je potrebna uglavnom pri navodenju decimala iii pri citanju pojedinncnih brojki (katkad kod telefonskih brojeva).

11 elf

12 zwolf

13 dreizehn

14 vierzehn

15 flinfzehn

16 sechzehn (zapamtite do je zovrsetok -s iz sechs nestao)

17 siebzehn (zapamtite do je zovrsetok -en iz sieben

nestao)

18 achtzehn

19 neunzehn

20 zwanzig

Soda brojite desetice od 10 do 100. NauCite sljedece primjere sklopova jedinica i desetica. Naglasak je no predzadnjem slogu jer su brojevi izolirani. Ako brojimo u neprekidnom nizu od 21 do 29 (vidi gore), onda noqlosovorno prvi slog.

31 einunddreiBig

42 zweiundvierzig

53 dreiundflinfzig

64 vierundsechzig

66 sechsundsechzig

75 flinfundsiebzig

77 siebenundsiebzig

86 sechsundachtzig

97 siebenundneunzig

21 einundzwanzig

22 zweiundzwanzig

23 dreiundzwanzig

24 vierundzwanzig

25 flinfundzwanzig

26 sechsundzwanzig (zapamtite do se ovdje vratio -s iz

sechs ispred veznika und - 26 je zapravo 6 i 20)

27 siebenundzwanzig

28 achtundzwanzig

29 neunundzwanzig

30 dreiBig

Zapamtite do se svi brojevi iznad 100, a ispod milijun plsu kao jedna riiec. U njernockorn se gotovo nikad ne upotrebljava veznik und iza stotine, a pogotovo ne u brojanju u nizu. Jedinice i desetice se uvijek javljaju u obrnutom redoslijedu, povezane veznikom undo Bez obzira no duljinu broja, broj koji je izoliran uvijek ima naglasak no uobicojeno noqlosenorn slogu predzadnjeg elementa:

300 dreihundert, 507 flinfhundertsfeben,

629 sechshundertneunundzwanzig ...

Soda nouclte brojati od 0 do 20 i ne zaboravite naglasiti prvi slog.

Vjeibajte izgovaranje sljedeCih primjera:

101 hunderteins (iIi rjede) einhunderteins

212 zweihundertzwolf

323 dreihundertdreiundzwanzig 434 vierhundertvierunddreiBig

30

31

545 flinfhundertflinfundvierzig

656 sechshundertsechsundflinfzig 666 sechshundertsechsundsechzig 767 siebenhundertsiebenundsechzig 777 siebenhundertsiebenundsiebzig 878 ochthundertochtundsiebzig

989 neunhundertneunundochtzig

Ncucite brojoti stotice od 100 do 1000, koo u sljedecirn primjerimo:

100 200 300 400 500 600 700 800 900

1000 1000 000 5723926

(ein)hundert zweihundert dreihundert vierhundert flinfhundert sechshundert siebenhundert ochthundert neunhundert tousend

je no njemockorn eine Million (-en),

izgovara se ovako: flinf Millionen siebenhundertdreiundzwanzigtausendneunhundertsechsund-

zwanzig.

Broj 5 vise od cetirl znamenke pise se s uskim razmakom izmedu tisucice i stotice.

Godine se izgovaraju u stoticama: 1992. godino je tako 1900 + 92: neunzehnhundertzweiundneunzig.

Tlsucudevetstodvodesete godine u njemcckom su die zwanziger Jahre, tisucudevetstoosomdesete godine su die ochtziger Jahre, pri cernu se nastavak -er dodaje glovnom broju. Toj se nastovak nikada ne mijenjo. Ovdje novedeni brojevi mogu se upotrebljovoti i u brojonju u nizu (1, 2, 3 ltd.), ali i koo pojedinocni brojevi ispred imenico (pedeset stranico - flinfzig Seiten) ito bez promjene oblika. Jedino iznimka su brojevi koji zovrSovoju no -eins, gdje se gubi zovrsno -s ispred imenice, po imomo dvije moqucnosti:

Ovo knjigo imo 201 stranicu.

(I.) Dos Buch hat zweihundertundeine Seite. (II.) Dos Buch hat zweihundert(und)ein Seiten.

Kod (I.) -ein je upotrijebljen u obliku za jedninu zenskoq roda s nostovkom -e, 0 imenico je u jednini;

kod (II.) -ein je upotrijebljen bez nostavko, und se moze izostaviti koo kod brojanjo u nizu, 0 imenico je u rnnozini.

32

Iza glavnih brojevo imenica se oblcno upotrebljavo u obliku zo mnozinu, no uobicojene su i iznimke, npr. novconi izrazi (19. poglavlje) i izrozi zo mjere (36. poglovlje).

Njernockn osnovna novcono jedinica je od 1999. Euro (m), i dijeli se no 100 centi: Cent (m). lako ispred ovih jedinico obicno stoji neki glavni brei, Euro se nikado ne upotrebljava u mnozlnl, a Cent samo kad se misli no pojedinocne kovonice. Kodo se istlcu cijene, evo koko se one pisu i izgovaraju:

Piiemo:

EUR 0,55 iii

55 Ct.

Izgovoromo:

funfundtunfzlq Cent

EUR 1,20

ein Euro zwonzig (obo oblika su

eins zwanzig uobicojeno)

ein Euro und zwonzig (riedo upotreba)

EUR 4,85

vier Euro funfundachtzig vier funfundochtzlq

vier Euro und funfundachtzig Cent

Noznake cijena su katkod jos preciznije, npr.:

Pisemo:

Izgovoramo i dajemo sljedece znocenie:

Pfd. EUR 2,40

zwei Euro vierzig das Pfund jedna funto 2,40 EUR (njemocko funto = 500 gramo)

Stuck dos Stuck drei Euro iii drei Euro das Stuck

EUR 3,00

Stck tri eura po komodu, komod tri eura

Evo kako cere pitoti kojo je cijeno robi koju zellte kupiti:

Was kostet dos? Wie teuer ist dos?

Koliko to stoji?

Was kosten die Kortoffeln? Wie teuer sind die Kartoffeln?

Koliko stoje krumpiri?

33

6. vjezbu

1. Ein Buch kostet EUR 12,80 (zwolf Euro achtzig).

Zwei Bucher kosten EUR 25,60 (funfundzwanzig Euro sechzig)

Nastavite vjeibu prema gornjem modelu; ispisite recenice koje nedostaju, a cijene ispisite brojkama i rijeCima:

2. Ein Brot kostet EUR 4,80 (vier Euro achtzig).

Zwei. ..

3. Eine Wurst kostet EUR 3,25 (drei Euro funfundzwanzig).

Zwei...

4. Eine Uhr kostet EUR 85,00 (funfundochtziq Euro).

Zwei...

5. Eine Zeitung kostet EUR 2,50 (zwei Euro funfzig).

Zwei...

6. Ein Bett kostet EUR 488,00 {vierhundertochtundochtzig Euro}.

Zwei. ..

7. Ein Schrank kostet EUR 505,00 (funfhundertfunf Euro).

Zwei...

8. Ein Messer kostet EUR 7,50 (sieben Euro funfzig).

Zwei ...

9. Eine Rose kostet EUR 3,75 (drei Euro funfundslebzlq).

Zwei ...

10. Ein Auto kostet EUR 18 000,00 (ochtzentausend Euro).

Zwei...

U recenici: "Posudit cu mu knjigu" imamo dva objekta: knjigu je pravi objekt (DO), koji je izravno vezan zo glagol; mu se odnosi, u ovom sluco]u, no osobu koja ce primiti nesto kao rezultot rodnje glogolo posuditi - taj se objekt zove nepravi iii indirektni (neizravni) objekt (IO).

Indirektni iii nepravi objekt je u dotivu, kako u hrvatskom, toko i u njernockorn jeziku. Koko je vee spomenuto u 14. poglovlju, Nijemci imaju cvrst osjeco] zo pcdez. Oblici odredenoq clone der, die, dos, die, neodredenoq clone ein, eine, ein, nijecni oblik kein, te osobne zomjenice imoju posebne oblike zo 10.

34

(a) Oblici odrec1enog clono i nijecnog oblika kein za padei 10 - dativ:

JEDNINA MNOZINA
m i s mis
I 10/0 dem der dem den
(k)einem (k)einer (k)einem keinen (b) 10 (dativ) osobnih zamjenica:

JEDNINA MNOZINA
1. lice 2. lice 3. lice 1. lice 2. lice 3.lice Iz postovon]o
mir dir ihm I ihr uns euch ihnen Ihnen
meni tebi njemu I njoj nama vama njima Vama Saietak za ob/ike zo S (nominativ), DO (akuzativ), 10 (dativ) za odrec1eni i neodrec1eni clan i kein:

JEDNINA MNOZINA
m i s mis
der die dos die
SU/N (k)ein (k)eine (k)ein keine
den die dos die
OO/A {k)einen (k)eine (k)ein keine
dem der dem den
10/0 (k)einem (k)einer (k)einem keinen 35

:!I,

Sofetok zo oblike N, AiD zomjenico

JEDNINA
1. lice 2. lice 3. lice
SIN ich du er sie es
DO/A mich dich ihn sie es
IO/D mir dir ihm ihr ihm
MNOZINA IZ POSTOVANJA
SIN wir ihr sie Sie
DO/A uns euch sie Sie
IO/D uns euch ihnen Ihnen Ovo ce vom zocijelo pomoci do upomtite oblike zo dotiv:

-m zo odredeni i neodredeni clan te zamjenice 3. lica jednine zo muski i srednji rod,

::! zo 3. lice jed nine, zenski rod,

~ zo sve oblike u rnnozlnl.

Osim glogolo poput:

bringen geben schenken wiinschen

donijeti (nekome nesto) doti (nekome nesto) dorovoti (nekome nesto) zeljeti (nekome nesto)

koji po svojoj prirodi i znocenju imoju indirektni objekt uz direktni, u njerncckom postoji niz glogolo koji imaju indirektni objekt aka on oznocovo Ijudsko bice:

begegnen helfen gefallen glauben verzeihen raten

sresti (nekogo, u njernockorn dotiv) pomocl (nekome)

svidjeti se (nekome)

vjerovati (nekome)

oprostiti (nekome)

sovjetovati (nekome)

36

7. vjezba

Ponovno naoisite sljedece recenice taka da imenice u zagradama upotrijebite umjesto imenica koje stoje ispred njih. Napravite sve potrebne promjene. Da bismo yam pomogli, oznacili smo imenice koje treba zamijeniti.

Ich bringe meiner Mutter (Voter) eine Zeitung (Buch). Ich gebe sie ihr in der Kiiche (Flur).

Ich schenke meiner Schwester (Bruder) eine Katze (Hund) und wunche ihr einen guten Tog.

RAZGOVOR

ProuCite sljedeCi razgovor i nauCite sve recenice i njihovo znocenie napamet. Ovo su nove rijeCi:

heute abend eingeladen man

veceros

pozvan

neodredena zomjenico, u hrvotskom obicno uz povrotni glogol

zgodno (ovdje: zgodnoj)

doma, qospodo

crvene

svokoko

dobro

koliko?

treboti

ah!

udata, ozenjen rnozdo

nikoda

kako to? znaCiti

zute

karanfil

izvolite

dobru zabovu!

netten

die Dame (-n) rote bestimmt gut wieviele? sollen

ach! verheiratet vielleicht nie

wieso denn? bedeuten gelbe

die Nelke (-n) bitte schon! viel Spaa!

U cviecarnici: Sto se daruje domi?

Kunde Ich bin heute abend eingeladen. Was schenkt man einer netten Dame?

Besifzerin Moment bitte ... Ich helfe Ihnen sofort. Rate Rosen gefallen ihr bestimmt.

37

PRIJEVOD

Kupac Vlasnica

38

K B K B K

Wie teuer sind rote Rosen?

Sie kosten zwei Euro funfzig das Stuck. Gut, ich nehme Rosen.

Wieviele soli en es sein? ... funf , sieben ... , neun ... ?

Geben Sie mir funf Stuck bitte! Ach [c, bringe ich

ihrem Mann ouch etwas?

Was!? Die Dame ist verheiratet!!?? Rote Rosen gefallen ihr vielleicht, aber ihr Mann verzeiht Ihnen nie, glauben Sie mir.

Wieso denn?

Rote Rosen bedeuten Liebe. Ich rate Ihnen, schenken Sie ihr gelbe Nelken ... Bitte schon ... Ich wunsche Ihnen viel SpaB heute abend.

B

K B

K V K V K

Pozvan sam no veceru, 5to se daruje lijepoj dami? Soma trenutak, molim ... Odmah cu Vam pomoci, Sigurno ce joj se svidjeti crvene ruze.

Koliko stoje crvene ruze?

Stoje dva eura i pedeset centi po komadu. Dobro, uzet cu ruze,

Koliko ih treba biti? ... Pet ... , sedam ... r devet ... ? Dajte mi, molim, pet komada ... Ah, do, treba Ii i njezinom suprugu nesto donijeti?

5to? Zor je dama udata!!?? Mozda ce joj se crvene ruze svidjeti, ali njezin suprug yam to nikada nece oprostiti, vjerujte mi!

Kako to?

Crvene ruze znoce Ijubav. Savjetujem yam do joj poklonite zute koranfile ... Izvolite ... lelim Vam dobru zabavu veceros,

V

K V

5. lekcija

(a) Kada se ocekuje odgovor ja (do) iii nein (ne).

Kada postavljamo pitanje no koje treba odgovoriti s "do" iii "ne" dovoljno je preokrenuti red rijeci, dakle poceti s glagolom iza kojeg slijedi subjekt.

1st er Elektriker? Kommt er heute? Kommt er oft?

Hat sie Geschwister? Arbeiten sie?

Je Ii on elektricor? Dolazi Ii on donas? Dolazi Ii cesto?

Ima Ii brata iii sestru? Rode Ii oni?

(b) Kada se ocekuie do odgovor sadri! neku informaciju.

Kada postavljamo pitanje do bismo dobili neku informaciju, potrebno je pitanje zopoceti odqovorojucom riiecl:

was? sto?
wie? kako?
wo? gdje?
wer? tko?
wen? koga?
wem? komu?
wann? kada?
warum? zosto? a zatim slijedi glagol po subjekt.

Iznimka: kada je subjekt jednak upitnoj rijeCi, posebice u slucc]u wer? i was? (u primjerima koji slijede to je oznoceno 5 +):

Was kosten die Kartoffeln? Koliko stoje krumpiri?

Was macht das? Koliko je to?

+ Was kommt jetzt? 5to soda dolazi?

Wie fahren Sie? Kako putujete?

Wie heiBt der Sohn? Kako se zove sin?

Wo wohnt die Freundin?

+ Wer wohnt hier?

Wer ist der Besitzer?

Wen kennt der Junge? Wem bringt er die Blumen? Wann fahren wir?

Gdje stanuje prijateljica? Tko ovdje stanuje?

Tko je vlasnik?

Koga poznaje mlcdic? Komu donosi cvijece? Kada putujemo?

39

Opaske:

(I.) Kada ne znamo odgovor, upotrijebit cemo ovaj izraz:

Ich weiB (es) nicht. Ne znam.

Upotreba negacije nicht obradena je u 23. poglavlju.

(11.) U njemnckom jeziku pitanja se cesto upotrebljavaju kada uljudno molimo iii trozlmo neku uslugu. U hrvatskom bismo rekli: .Blste Ii. .. " iii "Biste Ii mogli. .. " (Vidi 69. poglavlje.) Geben Sie mir bitte die Zeitung? Dajte rni, molim, novine.

Reichen Sie bitte den Zucker? Dodajte, molim, secer,

(111.)lzraz was fur (ein)? zapravo znoci "kakav", "kakva vrsto", "koji tip", itd.:

Was fur ein Auto haben Sie? Was fur Blumen bringt er? Was fur einen Teppich sucht sie? Was fur ein Mensch ist er?

Kakav auto imate? Kakvo cvijece donosi? Kakav sag ana trozi? Kakav je on covjek?

Ein u izrozu was fur ein sklanja se, tj. dobiva nastavke kao clan u recenici koja prethodi pitanju:

Sie haben ein Auto. Was fur ein Auto haben Sie? Sie sucht einen Teppich. Was fur einen Teppich sucht sie?

8. vjezbo

Vi imate automobil. Kakav automobil imate? Ona trazi sag.

Kakav sag trazi?

Umetnite odqovaroiucu upitnu rijec iz desnog stupca u siiedeco pitonjo:

1 fur ein Auto hat er?

2 kommt er?

3 besucht er?

4 wohnt die Freundin?

5 ist sie?

6 heiBt sie?

7 liebt er sie?

40

Wen Wer

Was Wie Warum Wann Wo

U 17. poglavlju vee smo upoznali slroku upotrebu rijeCi kein u tvorbi nijecnih recenicn. Kad se ne moze upotrijebiti kein (kein se upotrebIjava samo ispred imenica kad bi one stajale s neodredenim clanom, tj. kein znccl samo "ne jedan" iii "nijedan"), onda se upotrebljava negacija nicht. Negacija nicht slijedi glagol, no katkad se odvaja od njega i javlja kasnije u recenici, cok i na kraju recenice. Nikad se ne javlja izmedu subjekta i glagola.

Evo nekoliko primjera nijecnih recenlco:

Er schwimmt nicht immer. Wir kennen sie noch nicht. Es funktioniert nicht gut.

On ne pliva uvijek.

Mi ih jos ne poznajemo. Ne rodi dobra.

Isti se princip primjenjuje i u pitanjima s glagolima iz 22. poglavlja:

1st er nicht Elektriker? Nije Ii on elektricor?

Kommt er nicht heute? Ne dolazi Ii donas?

Kommt er nicht oft? Ne dolazi Ii cesto?

Warum arbeiten sie nicht? ali:

Hat sie keine Geschwister?

Zosto ne rode?

Nemali ana brace i sestara?

Zopocnite uputu iii zahtjev glagolom s nostovkom -en i zatim nastovite so Sie:

Kommen Sie sofort! Odmah doditel

Ako zelimo malo ublofiti ton, mozemo dodati bitte (molim):

Geben Sie mir bitte die Zeitung! Molim Vas dajte mi novine.

Usporedite ovu recenicu s gotovo posve jednakom recenicorn u 22. paglavlju. One izgledaju jednako, ali se razlikuju u intonaciji.

Jedini oblik upute koji se razlikuje od gore navedenog je oblik glagola biti (sein) koji glasi: seien Sie! Evo primjera:

Seien Sie so nett und bringen Sie mir die Zeitung!

Budite taka Ijubazni i donesite mi novine.

41

w.' _

9. vjezba

Prevedite sljedeCi prizor no njemock), Prevedite samo one Sto govornici kaiu, a ne upute. Trebat ce yam ove nove rijeCi:

prodovoc der Verkaufer
molim lijepo ... ? bitte schon ... ?
vedic der Fuhrer (-)
vedic kroz grad der Stodtfuhrer (-)
pitati fragen
sef, poslovodo der Chef (-s)
trcziti suchen
tako nesto so etwas
sigurno sicher
prijeko druben
pogledati, zoviriti gucken
tame dort
ludo, sosovo verruckt
od von
naravno ncturlich
trebati brauchen
ovdje hier
poznavati kennen
grad die Stadt (-··e) Strankinja (Fremde) pokusava kupiti vodic kroz grad u knjiiari u Bunsenheimu:

Prodavac Izvolite ... ?

Strankinja P

S

P

S

Dobar dan. Imate Ii vodiC? Kakav vodiC?

Vodic kroz grad?

Ne znam. Pitajte sefo.

Dobar dan. Truzlrn vedic kroz grad. Imote Ii takvo sto?

Do, naravno. Vodici su ondje prijeko. Pogledajte tamo.

Sef

Deset minuta kasnije

S To je ludo. Noslo sam vodice kroz Frankfurt, GieSen, Marburg i Kassel, ali ne i vedic kroz Bunsenheim.

Sef Naravno do ne. Sto ce nom vodic za Bunsenheim?

Mi ovdje zivimo i poznajemo svoj grad.

PoSto ispravite svoj prijevod uz pomoc rjesenja no kraju knjige, nauCite dijalog napamet.

42

Vee ste ponesto noucili 0 imenicama i glagolima u njerncckorn jeziku. Imenice su rijeCi kojima se imenuju osobe, stvari i pojmovi, a glagoli izricu radnje. Soda cemo uvesti pojam opisnih rijeCi iii pridjevo, kojima prosirujerno znocen]e imenica, te priloge kojima proslrujemo znocenje glagola.

Pridjevi mogu prethoditi imenicama, dakle stajati ispred njih, npr. "Iijepo vrijeme". Pridjevi mogu opisivati imenicu i aka su s njom povezani oblikom glagola sein (bitl), npr. "vrijeme je bilo lijepo". Prilozi se upotrebljavaju mnogo slobodnije i upotpunjavaju iii prosiruju znacen]e radnje koju izrice glagol, npr. "nezgodno je poo". Prilog se rnoze odnositi i no znncenje cijele recenice, npr. "snazno je udarila rukom po stolu". U njerncckom jeziku ista rijec moze se upotrebIjavati kao pridjev i kao prilog:

Dos Wetter ist schlecht. Dos Kind singt schlecht.

Vrijeme je lose. Dijete lose pjeva.

o pridjevima koji prethode imenicama govorit cerno u 29. poglavlju. (a) Pridjevi i prilozi pojocovoju, oslabljuju iii nljecu znocen]e rijeci:

sehr vrlo

zu pre-

so tako

ziemlich prillcno

etwas nesto

nicht nicht so gar nicht

ne

ne tako uopce ne

Sef uopce nije uljudan.

Dijete prilicno brzo prije mlijeko.

Der Chef ist gar nicht hoflich. Dos Kind trinkt die Milch ziemlich schnell.

(b) pridjevi i prilozi tvore komparative i superlative no isti nccin:

(I.) Komparativ (drugi stupanj) Das Wetter ist heute schlechter als gestern.

Dos Kind singt schlecht, aber die Mutter singt schlechter.

Vrijeme je danos losije nego [ucer,

Dijete lose pjeva, ali majka pjeva hlil.e.

Za komparativ dodajte nastavak -er osnovnom pridjevu iii prilogu i premo potrebi upotrijebite 015. Katkad, a posebice kod ucestollh pridjeva i priloga morat cete promijeniti i samoglasnik:

alt

alter armer

stariji sirornosni]i

star siromoson

arm

43

groB velik groBer veci
hart tvrd hdrter tvrdi
jung mlad jiinger mladi
kalt hladan kdlter hladniji
klug pametan kliiger pametniji
krank bolestan krCinker bolesniji
kurz kratok kiirzer krocl
lang dug langer duf
oft cest ofter cesci
schwach slab schwdcher slabiji
stark jak starker jaci
warm topao warmer topliji Ove promjene samoglasnika prenose se i u superlativ.

(11.) Super/otiv (treci stupanj) Dos Wetter war vorgestern am schlechtesten.

Der Vater singt

am schlechtesten.

Dos Wetter war vorvorgestern am schOnsten.

Die Kusine singt am schonsten.

Vrijeme je prekjucer bilo najlosije.

Otac najlosije pjeva.

Vrijeme je prekprekjucer bilo najliepse.

Sestricno najljepse pjeva.

Za tvorbu superlativa stavite ispred pridjeva iii priloga rijec am, a samoj rijeCi dodojte nastavak -(e)sten. Umetak -e se upotrebljava kada korijen rijeCi zovrscvo so Os, -13 (ali ne kod groB - am groBten), -d i -to Medutim, kodo pridjev stoji ispred imenice (npr. "najljepse vrijeme"), ne upotrebljava se am, a i nastavak moze biti rozliclt od -en, 0 tome govori 29. poglavlje.

(c) U njerncckom, kao i u vecini jezika, nekoliko pridjeva i priloga ima posebne oblike:

gut dobar besser bolji am besten

viel mnogo mehr

hoch visok hoher

no he blizu ndher

nojbolji

vise

am meisten am hochsten

nojvlse

visi blize

najvisi nojblize

am nCichsten

(d) so ... wie = tako ... kao

Kada usporedujemo dvije imenice iste vrijednosti u njemockom se upotrebljava izraz so ... wie (tockice stoje umjesto pridjevo iii priloga):

Das Haus ist so klein wie Kuco je molena koo supo.

ein Schuppen.

44

Ich komme }Q schnell ~ moglich.

Doci cu sto brze budem mogoo.

Mozemo takoder upotrijebiti izraz eben so ... wie:

Das Schlafzimmer ist ebenso groB wie das Wohnzimmer.

Der Vetter singt ebenso schon ~ die Kusine.

Spovoco soba je jednako veliko kao dnevna soba.

Brotic pjeva jednako liiepo kao sestrlcno.

10. vjezbo

1 . Meine Mutter ist olt, aber mein Vater ist alter.

Nostovite popunjovoti recenice premo gornjem modelu:

2. Mein Bruder ist groB, aber meine Schwester ist ...

3. Die Frau ist jung, aber die Wirtin ist ...

4. Der Sohn ist klug, aber die Tochter ist ...

5. Das Zimmer ist warm, aber das Bett ist ...

6. Die gelbe Nelke ist lang, aber die rote Rose ist...

7. Die Frau ist nett, aber der Mann ist ...

RAZGOVOR

Prevedite sljedeCi prizor no hrvotski. Trebot cete ove rijeCi:

die Hausbesitzerin (-nen) kucevlosnico

das Wohnzimmer (-) dnevna soba

das Schlafzimmer (-) spovoco soba

der Mieter (-) zakupnik, stanar

der Flur (-e) predsoblje

dunk(e)l+ taman

die StraBe (-n) ulica

laut glosan, buccn

eigentlich oben

hell

der Raum (-"e) bestimmt breit

unten

die Decke (-n) niedrig winzig

zapravo gore svijetao

sobo, prostorija svakako

slrok

dolje

strop

nizok

molen, sicuson

45

gegenuber die Aussicht (-en) wunderschon

der Garten ("' -) liegen ndmlich hinten ruhig

vorn nehmen ubriqens

der Monat (-e) teu(e)r+ jetzt zahlen

prekoputa pogled prekrasan vrt

lezoti naime straga

miron, mirno naprijed, sprijeda uzeti

uostalom, incce mjesee

skup

soda

platiti

+ Siovo u zagradi nestat ce kada pridjevu iii prilogu dodamo jos jedan slog, npr. -er.

Prizor: Kucevlosnico pokazuje tri prazna stano moqucem stanaru: jedan u prizemlju no ulicno] strani kuce i dva no prvom katu, jedan no ulicnoj, a drugi no vrtnoj strani kuce.

(a) U stanu u prizemlju

Hausbesitzerin Die Wohnung ist schon groB, zwei Wohnzimmer, vier Schlafzimmer, zwei Toiletten ...

Mieter Der Flur ist zu dunkel, und die StroBe ist ziemlich lout. Diese Wohnung ist mir eigentlich zu groB. Ich brauche keine vier Schlafzimmer, eigentlich nur zwei. .. Sind die Wohnungen oben kleiner?

H Ja. Sie sind ouch etwas heller als diese.

(b) U stanu no prvom katu, s ulicne strane

H Diese Rdurne gefallen Ihnen bestimmt ... nur ein Wohnzimmer, aber breiter und longer als das Wohnzimmer unten.

M Ja, schon, aber die Decke ist niedriger als unten. Die drei Schlafzimmer sind mir zu winzig, und es ist ebenso lout hier wie unten.

(e) U stanu no prvom katu, no vrtnoj strani

H Diese Wohnung ist am schonsten, Hier sind nur zwei Schlafzimmer. Sie sind aber etwas groBer als die Schlafzimmer gegenuber. Die Aussicht

46

ist wunderschon, der Garten liegt ndrnlich hinten.

M Ja, und diese Wohnung ist auch viel ruhiger als die Wohnungen vorn. Ja, ich nehme sie ... Wie hoch ist ubriqens die Miete?

H Neunhundertfunfzig Euro pro Monat.

M Was!!?? Nein, das ist mir zu teuer. Das ist vie I mehr, als ich jetzt zahle.

Usp~redi~~ svoj prijevod s prijevodom koji slijedi. Kada ispravite svoju verzuu prtJevoda, naucne recenlce dijaloga napamet.

PRIJEVOD

(a) U stanu u prizemlju

Kucevlosnica Ovaj stan je lijepo prostran, dvije dnevne sobe

cetiri spovoce sobe, dva zahoda ... '

Stanar Predsoblje je pretamno, a uliea je prillcno buena.

Ovaj mi je stan zapravo prevelik. Ja ne trebam eetiri spovoce sobe, samo dvije ...

Jesu Ii stanovi gore manji?

K Da. Oni su i nesto svjetliji nego ovaj.

(b) U stanu no prvom katu, s ulicne strane

K Ovaj prostor ce yam se sigurno svidjeti. .. samo jedna dnevna soba, ali slro i duzo ad dnevne sabe dolje.

S Do, lijepa je to, ali strop je nizi nego dalje.

Ove tri spovcce sobe su mi premalene, a bucno je kao i dolje.

(e) U stanu no prvom katu, no strainjoj strani

K Ovo] je ston nojljepsi. Tu su samo dvije spovcce sobe. Ali one su nesto vece ad spovcclh saba prekoputa. Pogled je prekrasan,

naime strago je vrt.

S Do, a ovoj stan je i mnogo mirniji od stano na prednjoj strani. Do, uzet cu go ... Uostalom, kolika je najamnina?

K r?evetstopedeset eura na mjesee.

S Sto!!?? Ne, to mi je preskupo. To je mnogo vise nego sto soda plccorn.

47

6. lekcija

Prijedlozi su nepromjenljive rijeei. Upotrebljavaju se za povezivanje ostalih vrsta rijeei: imenica, pridjeva i glagolo. Na toj nocin omoqucuju tvorbu kompleksnijih strukturo. Prijedlozi, koo sto im to i ime koze, obicno stoje ispred imenica iii zamjenica:

lei u kucu

gledati premo njoj

pismo od brata boceno no zemlju

razgovorati 0 njemu

Pojedini prijedlozi upotrebljovoju se sa strogo odredenim podezom imenice koja slijedi: to maze biti podez DO, dokle okuzotiv, iii podef 10, dakle dativ. Neki prijedlozi mogu 5e upotrebljovati i s akuzativom i s dativom, sto ovisi a znocen]u. Predstavit cerno prijedloge koji su grupironi prema podezlrno 5 kojima se upotrebljavaju. Gotovo je nemoquce prevoditi prijedloge s jezika no jezik bez odqovoroluceq konteksta. Gdje je to rnoquce, dot cemo prijevod. Prijedloge cete najbolje nauCiti ako ucite njihovu upotrebu u odqovorojucern kontekstu. Takoder je potrebno pamtiti fraze i iznimke.

(a) Prijedlozi s imenicom u okuzotivu - padeiu direktnog objekta (DO)

durch kroz, po

fUr za, po, premo

gegen protiv, premo, aka, gotovo

ohne bez

um

aka, okolo, za, u

Zopomtite tri sozeto oblika kada iza prijedloga slijedi das:

durchs (= durch das) kroz prozor

Fenster

furs (= fur dos) Theater za kozollste

ums (= urn das) Feuer oko vatre

(b) Prijedlozi s imenicom u dativu - padeiu indirektnog objekta (10)

aus bei mit nach

iZ,od

kod, pri, UZ, kroj, pored s(o)

u, prema, po, izo, poslije (premo nekome mjestu, pasebice u izrazu nach Hause) ad, odovno

od (vrijeme, mjesto), 0, iz, so, po k, do, u, zo, po, ked, premo, uz

seit von zu

48

Zopamtite ove sczete oblike kada izo prijedloga stoji dem:

beim (= bei dem) Gewitter vorn (= von dem) Dach zum (= zu dem) Arzt

u oluji s krova

k lljecniku

te kodo slljedi der (pcdez 10 zo zenski rod)

zur (= zu der) Seite so strane

(c) Prijedlozi s akuzotivom i dativom (00/10)

No pitanje "gdje?" dolazi dativ. Na pitanje "kamo?" dolazi akuzotiv. U sljedecem popisu donasirno dva rnoqucc znccen]o za svaki prijedlog:

DO/A

10/0

an no (stranu), do (rube) pri, ked, no (stroni)

u (s donima i dotumimo)

auf no (vrh, ravnu povrsinu) no (uz glagole koji ne oznocovoju kretonje)

hinter in

izo

u (uz glagole kretonjo)

neben tiber

pokraj, uz

preko (5 jedne na drugu stranu)

do ispod, do dol]e, is pod ispred, do

unter vor

zwischen izmedu

izo

u (u kontekstu prostora, vremeno no uz brojeve vezane uz godine trebomo oblik im, npr. im Jahre 1992); unutro, iznutra

pokraj, uz, zojedno s(a)

iznad, preko

ispod, pod

prije, ispred, prije, pred (u kontekstu pros log vremena) izmedu

Zopamtite ove sozete oblike kodo izo prijedlogo slijedi das:

ans (= an das) Feuer no vatru

aufs (= auf des) Wasser no vodu

ins (= in das) Netz u mrezu

vors (= vor das) Auto pred outomobil

koo i kodo slljedi dem: am (= an dem) Montag im (= in dem) Schnee

u ponedjeljak u snijegu

49

Sljedece recenice pokazat ce princip odabira podezo imeniee nakon prijedloga - akuzativ iii dativ (DO iii 10):

(I.) Fritz geht on den Schrank, Liese steht am Schrank.

Fritz ide premo orrnoru, Liese stoji uz ormor.

(11.) Er legt die Zeitung auf den Schrank, sie liegt jetzt auf dem Schrank.

On stavlja novine no ormar, one soda leze (stoje) no ormoru. (111.) Fritz springt hinter den Schrank, Liese ist schon hinter

dem Schrank.

Fritz skoce izo ormara, Liese je vee lzo ormara.

(IV) Fritz geht jetzt in den Schrank, Liese singt im Schrank.

Fritz sada ulazi u ormar, Liese pjeva u ormaru.

(V) Die Katze geht neben den Stuhl, der Hund liegt schon neben dem Stuhl.

Macko prolazi pokraj stolea, pas vee lezi pokraj stoleo.

(VI.) Die Katze springt liber den Tisch, die Uhr hangt uber dem Tisch.

Macko skcce preko stole, sat visi iznod stoia.

(VII.) Fritz kriecht unter den Tisch, die Zeitung liegt unter dem Tisch.

Fritz puze pod stol, novine leze pod stolom.

Oposko: trebo poziti na oblike imenica iza prijedloga, ovisno 0 tome imamo Ii gl090le kretonja (s akuzativom imeniee) iii stanja i mirovanja (s dativom) iskljuCivo u njemockorn jeziku, bez obzira no oblik u prijevodu.

(d) DYa prijedloga koja se ne uklapaju u gornja provilo: bis i gegenuber

(I.) bis se moze upotrebljovoti no dvo naCina:

kada izrice vrijeme iii brojeve, onda znaCi: dok, do, do nekog vrerneno.

Oposko: iza prijedloga slijedi akuzativ, npr. bis nochstes Jahr, do sljedece godine; bis ndchsten Montag, do sliedeceq ponedjeljka. U ostalim izrazima prijedlog znoci: do (odnosi se no broj iii mjesto).

Oposka: prijedlog ne maze stajati sam, osim u imenima mjesta.

Iza bis mora slijediti prijedlog poput an, auf, in. laj drugi prijedlog utjeeat ce no izbor pndezo imenice iii zomjeniee koja slijedi.

Evo primjera za obje upotrebe:

Fritz kommt nur bis Bunsenheim, findet ein Gasthaus, geht bis an die Tur; wartet bis flinf Uhr, zdhlt bis funfzig, kommt dann bis in die Gaststube, aber: keiner ist da!

50

Fritz dolazi samo do Bunsenheima, node gostionicu, ide do vrato, ceko do pet sotl, broji do pede set, ude onda u sobu zo goste, ali ondje nema nikoga!

(11.) gegenliber znoci: nasuprot, prema, u usporedbi s.

Opaska: prijedlog obicno slijedi imenieu iii zamjenieu na koju se odnosi. Imeniea iii zamjeniea ispred prijedloga gegenuber mora stajati u podezu 10 (dativu).

Evo primjera:

Die Kirche steht am Marktplatz dem Gasthaus "Zur Rose" gegenliber, und Sie finden das Theater am Theaterplatz der Touristeninformation gegenuber.

Crkvo je no trgu, preko puta (nasuprot) gostionici "K ruzi", a kozoliste no Kozolisnorn trgu, nosuprot turlsticko]

agenciji.

11. vjeiba

Dovrsite pricu kojo slijedi no osnovi crteia, i to toko do u prazno mjesto omoceno slovom "P" zo prijedlog umetnete odgovorojuCi prijedlog, 0 clanovima dodate odaovoroiuce nostoyke zo podei. Bit ce yam potrebni sljedeCi podaci:

(I.) Prijedlozi su navedeni redom kojim se jav/joju u tekstu price: mit, in, vor, auf, auf, neben, hinter, mit, auf, fUr, in

(II.) Nove rijeCi s naznakom znocenlo i roda tokoc1er su poredane premo redu jav/janja u tekstu:

der Verbrecher (-) provalnik
der Pinsel (-) kist
die Palette (-n) paleta
die Hand Vel ruka
das Bild (-er) sliko
die Sache (-n) stvor
die Tischdecke (-n) stolnjak
das Brot (-e) kruh
das Glas (-··er) coso
die Flasche (-n) boca
der Korken (-) cep
das Etikett (-en) naljepnico
wichtig vazno
die Felle (-n) turpija
51 [I!··

Der Verbreeher steht _P_ ein ... Pinsel und ein ... Palette _P_ d .

Hand L ein ... Bild L d ... Bild sind mehrere Saehen. L ein .

Tisehdeeke liegt ein Brat. _P_ d ... Brot ist ein Glas, und _P_ d .

Brot ist eine Flasehe _P_ ein ... Korken. _P_ d ... Flasehe ist ein Etikett. Was ist aber _L d ... Verbreeher am wichstigsten? Die Feile L d ... Brot noturlich!

12. vjezba

Prevedite sljedece receniee no njemocki jezik - to je zopravo mini triler. Evo popiso novih rijeci koje cete treboti, a iza recenica koje trebate prevesti nod cete potrebne prijedloge u zagradoma. Neke ce vom se recenice Ciniti malo cudne, no zeljeli smo do yam prijevod bude "pravi niemocki".

provalnik kucno vrata kueati

nitko, nijedan viriti

noel

registorska oznaka qorozo

natrag

staviti, gurati

okvir, dovratak otvoriti

der Einbrecher (-) die Houstur (-en) klopfen niemand, keiner gucken

finden

das Nummernschild (-er) die Garage (-n)

zuruck

stecken

der Rahmen (-)

Offnen

52

stu be sjediti kostur sjekira

die Treppe (-n) sitzen

das Skelett (-e) die Axt (-"e)

Pravalnik ide do kucnih vrata. (bis an) On kuea no vrata. (an)

Nitko ne dolazi do vrata. (zu)

On ide iza kuce i viri kroz prozor. (urn, durch)

On nade automobil bez registorske oznake izmedu kuce i garaze. (ohne, zwischen)

On ide natrag do kucnih vrata. (an)

On stavlja (gura) turpiju izmedu vrata i dovratka. (zwischen) On otvara vrata turpijom i ulazi u predvorje. (mit, in) Nasuprot njemu na stubama sjedi kostur sa sjekirom u glavi. (gegenuber, auf, mit, in)

U hrvatskom jeziku postoje razni ncclnl da kozerno kako nesto je/nije ovdje, neceqo ima/nema itd. Uglavnom upotrebljavamo glagol "biti" i ponekad "imati". Evo nekoliko primjera - obratite pozornost na podeze imeniea koje slijede spomenute glagole:

U smocnici je mis.

U rijeci su ribe i rakavi.

Ima koloco i kaye za uzinu. Nemamo vise kruha kod kuce,

Opasko: u hrvatskom se podez izo glagola imati/nemati zove partitivni genitiv.

Kada je vozno naglasiti da nesto postoji/ne postoji iii da nam stoji/ne stoji na raspolaganju, u nlernockorn jeziku upotrebljava se glagol geben u obliku es gibt. U ovom izrazu es je subjekt, a stvari koje se navode moraju biti u podezu DO (akuzativu):

Es gibt heute einen Film im Fernsehen. Danas je na televiziji film / ima film. Gibt es keinen Kuchen mehr?

Zor vise nema koloco?

Es gibt einige Auslander im Hotel. U hotelu ima nekoliko stranaea.

Es gibt jetzt Abendbrot!

Soda je vecero!

53

lz gornjih ste primjera mogli vidjeti do se oblik es gibt ne mijenja aka slijedi rnnozino - to je i loqicno jer je es u jednini. Pitanje: Was gibt es? (koje se obicno izgovara skroceno: Was gibt's) znaCi: Sto ima ... ? (oblcno se odnosi no rucok, robu u prodavaonici, program no televiziji itd.)

13. vjeiba

Prevedite s/jedeCi razgovor no njemacki jezik. Bit ce yam potrebne s/jedece rijeCi:

hotelski gost televizija

no televiziji veceros konobar

televizijski vodic, cosopls tjedan

ovog tjedna, ovaj tjedan dnevne novine

ovdje

nozolost

jucer

der Hotelgast (-··e) das Fernsehen

im Fernsehen heute abend der Kellner (-)

die Fernsehzeitung (-en) die Woehe (-n)

diese Woehe (kao "heute abend") die Tageszeitung (-en)

hier leider gestern

U sa/onu za te/eviziju u hote/u

Hote/ski gost Konobar

G

K

G

K

Sto ima vecercs no televiziji? Ne znam.

Molim pogledajte u televizijski vedic. (in + DO) Nema televizijskog vodlco ovaj tjedan.

Ima Ii dnevnih novina?

Do, evo dnevnih novina, ali no zolost od jucer, (von)

54

7. lekcija

Odredeni clan (d ... ) oznccovo poznate i vee spomenute imenice. Neodredeni clan (ein ... ) se odnosi no nepoznato, prvi put spomenuto. Ima rijeci koje su slicne clonovimc: javljaju se no istome mjestu ispred imenica, imaju nastavke poput njih i, dakako, slicno znccen]e. Nastavke kao ein ... imaju rijeci koje nozncccvo]u posjedovanje (rno], tvo], njegov, njezin, njegovo, nos, vas, njihov).

Nastavke kao d ... ima sest drugih rijeci koje ne oznocovo]u posjedovanje, tj. rijeCi koje ukljucuju znncen]o "ovaj", ,,5vaki", "koji'?

(a) Rijeci koje imaju nastavke kao odredeni clan:

dieser jener weleher jeder soleher

ovaj (odnosi se no osobe iii predmete u blizini) onaj (za udaljenije)

koji? kakav?

svaki

takav

maneher neki

(I.) jener se cesto upotrebljava 5 dieser: ovaj ... onaj.

(11.) solch ... i maneh ... u jednini imaju i alternativne oblike soleh ein i maneh ein, a u tom slucoiu samo ein dobiva nastavke. Zncce nje soleh ein moze se izreci i oblikom ein solch ... (ovdje za nos tavke pogledati poglavlje 29, b) i vrlo ucestolim oblikom so ein.

(111.) maneh ... ima nekoliko znocen]o: "mnogi", "pojedini", "neki", "nekoliko". Bez obzira no oblik jednine iii mnozine, rijec je uvijek po znocenju mnoflno.

Sve te rijeci sklanjaju se kao odredeni clan.

JEDNiNA MNOZINA
rn Z 5 m Z s
N dieser diese dieses diese
A diesen diese dieses diese
D diesem dieser diesem diesen 55

Primjeri:

dies... Kennen Sie Dieses Buch ous der Hugo-Reihe?

Poznajete Ii ovu knjigu iz zbirke Hugo?

jed... Jedes Kind bekommt ein Ei.

Svako dijete dobiva jed no jaje.

Ich bin fur jeden Vorschlag offen. Spreman sam za bilo koji prijedlog.

weich... Auf welehen Bus worten Sie?

Koji autobus cekate?

Welehen Druck hat der Reifen? Kakav tlak imo guma?

jen... Der Film stommt aus jener Zeit vor dem 1. Weltkrieg.

Film potjece iz onog vremena prije 1. svjetskog rata. Wir sprechen oft uber dieses un jenes.

Prlcorno cesto 0 ovom i onom.

soleh... Er hat solche Schwierigkeiten mit seinem Vater.

Ima takve teskoce so svojim oeem.

Wir haben solches Gluck mit dem Wetter. Imamo takvu srecu s vremenom.

monch... Moncher Polizist trinkt selbst zu viel.

I pokoji policajac previse pije.

Sve rijeCi koje pripadaju tipu d ... mogu se upotrebljavati ne samo ispred imeniea vee i samostalno, a imenica se podrazumijeva premo kontekstu.

Ich trinke aus diesem Glas. Trinken Sie aus diesem? Pit cu iz ove case. Hocete Ii vi piti iz ave?

jeder (A: [eden, D: jedem) kada je rijec soma znoci "svatko" (kao sto rijec keiner (A: keinen, D: keinem), kada je soma, znaci "nitko").

(b) Rijeci koje dobivaju nastavke kao odredeni clan
mein moj unser nos
dein tvoj euer vas
ihr njezin Ihr Vas
sein njegov ihr njihov 56

RijeCi tipa ein no primjeru unser i Ihr:
JEDNINA MNOZINA
m Z s m is
N unser unsere unser unsere
A unseren unserg unser unserg
D unserem unserer unserem unseren JEDNINA MNOZINA
m Z s m Z s
N Ihr Ihr~ ihr Ihrs
A Ihren Ihrg Ihr Ihrg
D lbrsm Ihrer Ihrem Ihren Sve rijeci tipa ein koje imaju znocen]e svojine iii posjedovanja, mogu se upotrebljavati ne samo ispred imenica vee i samostalno, i imaju znocen]e "moj, nos, vas, njegov, njezin, njegovo, njihov".

Nastavci su jednaki kao u gornjim tablicama, osim sto oblik za S (nominativ) u muskorn rodu jed nine dobiva nastavak -er, a srednji rod jed nine kada je S iii DO (akuzativ) dobiva nastavak -5.

Leihen Sie mir bitte Ihren Bleistift. Meiner ist weg.

Posudite mi, molim, svoju olovku. Mojo je nestala. (Nema je.) Mein Fahrrod ist funt Jahre alt. Wie alt ist Ihrs?

Moj bicikl je star pet godina. Kojiko je stor vaS?

14. vjerbo

1. Geht er ohne seine Freundin ins Theater?

Nein, er geht mit seiner Freundin ins Theater.

Nostovite s vjeibom premo zadanome modelu, s punim recenicamo:

2. 1st sie ohne ihre Schwester bei Muliers eingeladen?

Nein, ...

3. Kommt der Vater mit unserem Geschenk fUr die Mutter?

Nein, ...

4. Esse ich den Kuchen ohne eine Tasse Kaffee?

Nein, ...

5. Geht er ohne seinen Stodtfuhrer durch Frankfurt?

Nein, ...

57

"Nt." ••••• _-_.

6. Mache ich das Abendbrot mit meiner Tochter?

Nein, ...

7. Geht sie mit ihrem Bruder zurTante?

Nein, ...

8. Kaufen wir die Wurst mit einer Cola?

Nein, ...

Kada pridjevi stoje neposredno ispred imenice, tada dobivaju nastavke koji su sllcnl, ali ne posve jednaki, nastavcima za odredene i neodredene cia nove.

Postoje tri skupine nastavaka koje valja noucitl, ovisno o sljedecem: (a) prisutna je rijec tipa der,

(b) prisutna je rijec tipa ein,

(c) nema ni rijeci tipa der ni tipa ein.

(a) Pridjevi koji slijede iza odredenog clone:

JEDNINA MNOZINA
m Z s m z s
N der arme die arme dos arme die armen
Mann Frau Kind Leute
A den armen die arme das arme die armen
Mann Frau Kind Leute
D dem armen der armen dem armen den armen
Mann Frau Kind Leuten* Imenice u rnnozini u podezu 10 (dativ) uvijek imaju nostavak on, osim kod imenica stranog podrijetlo, npr. Autos.

Sozetok pridjevskih nastavaka nakon odredenog clone:

JEDNINA MNOZINA
m t. s mis
N -e -e -e
A -en -e -e -en
D -en -en -en 58

(b) Pridjevi koji dolaze iza rijeci tipa ein
JEDNINA MNOZINA
m i s mis
N ihr armer seine orm~ ihr ormes ihre crrnen
Mann Frau Kind Kinder
A ihren ormen seine orm~ ihr ormes ihre ormen
Mann Frau Kind Kinder
D ihrem armen seiner armen ihrem armen ihren armen
Mann Frau Kind Kindem Sozetok pridjevskih nastavaka nakon rijeci tipa ein:

JEDNINA MNOZINA
m i s mis
N -er -e -es
A -en -e -es -en
D -en -en -en (e) Pridjevi ispred kojih ne stoji rijec tipa d ... iii ein

Svi se nastavci sada dobro razlikuju i bit ce ih lako nouciti ako zopamtite odakle potjecu - pogledajte dolje:

JEDNINA MNOZINA
m i s m i s
N kolter kolt~ koltes kolt~
Wein Limonade Bier Getrdnke
A kalten kalt~ kaltes kalt~
Wein Limonade Bier Getrdnken
D kaltem kalter kaltem kalten
Wein Limonade Bier Getrdnke 59

Sozetok pridjevskih nastavaka kada nema d ... iii ein:

JEONINA MNOZINA
m i s mis
N -er -e -es -e
A -en -e -es -e
D -em -er -em -en (a) Evo redoslijeda rednih brojeva (prvi, treci, itd.): (I.) prvi: erst

(11.) drugi do devetnaesti: glavnom broju (18. poglavlje) valja dodati nastavak -t, tako "drugi" postaje zweit, "deveti" postaje neunt, a "osamnaesti" postje achtzehnt.

iznimke:

tree; dritt (-ei postaje -i-)

sedmi siebt (sieben gubi nastavak -en) osmi acht (acht ne dobiva dodatni -t)

(l11.)od dvadeseti na dalje valja dodati -st glavnom broju, tako tridesetpeti postaje funfunddreiBigst; stoti je hundertst.

Redni se brojevi uglavnom sklanjaju kao pridjevi koji stoje ispred imenice: upotrebljavaju nastavke opisane u 29. poglavlju.

Die funfte Person von rechts ist mein Vater. Peta osoba s desne strane je moj otac.

Ich nehme gern ein drittes Glas vn dem herrlichen Wein. Rado cu popiti trecu casu ovog sjajnog vina.

Evo dalje upotrebe nastavaka iz 29. poglavlja, odjeljak c:

Sie benutzen als erster (iIi erste aka se obrocote zenskoj osobi) unsere neue Maschine.

Vi kao prvi upotrebljavate nos novi stroj. Ich bin als siebter mit der Prufung fertig. Ja sam sedmi zovrsio is pit.

(b) Osim kod »polovico«, die Hdlfte (on), razlomci se tvore dodavanjem nastavka -el red nom broju, a onda taj oblik postaje imenica srednjeg roda. Npr. "cetvrtina": das Viertel to), "desetina": das Zehntel to). Dalje, "dvije treclne": zwei Drittel,

60

"tri osmine": drei Achtel."Polovica + neceqo" izrice se pornocu prijedloga von koji slijedi iza die Hdlfte: die Holfte von ... ,

a ne s genitivom (50. poglavlje).

Die Halfte von dem Geld gehort mir. Polovica novca pripada meni.

Meautim, ako iza "polovica" ne slijedi imenica s odredenim clonom d ... iii rijecju koja ima slicno znocenje, npr. "ovaj", "moj", "svaki" itd., vee imenica s neodredenim clanom ein ... , umjesto imenice die HCilfte valja upotrijebiti pridjev halb (pola). Dakle: "pola sata" je eine halbe Stunde, a "pola kruha" ein halbes Brot.

Viertel se pojavljuje u mnogo slozenlco, kao npr. "cetvrt + sat", eine Viertelstunde; "cetvrt + litra", ein Viertelliter (imenica rnuskoq iii srednjeg rod a, bez promjene u mnozlni).

"jedan i pol" je anderthalb iii eineinhalb iii cok einundeinhalb "pet i pol" je funfeinhclb iii funfundelnhclb.

Ti oblici ne dobivaju pridjevske nastavke, cok ni kada stoje ispred imenice.

U razgovorima unutar obitelji, rnedu djecom, ucenlcirno i studentima, prijateljima i suradnicima, uobicojeno je do se upotrebljava 2. lice zamjenica Ui/tvoj") i odqovorojuci oblik glagola. lasad cemo se osvrnuti samo no oblik jednine:

ZAMJENICE POSVOJNE GLAGOU ZAPOVJEDNI
ZAMJENICE (PREZENT) NACIN
N du sein - bist sein - sei
haben - hast
A dich dein (tvoj) estell glagoli: estell glagoli:
D dir osnova + {e)st* samo osnova
(bez zamjenice) *(e) se dodoje osnovi kojo zovrsovo no -t iii -d.

61

iili:!i* ••••••••••••••• ' 'ii'iii',

Red rijeCi u njemockorn jeziku spomenut je vee u 9. poglavlju kao posebno odliko, dosto zbunjujuco govorniku hrvotskog jezika. Vee ste u 6. lekciji poceli vjezbcti red rijeci, iako vjerojatno niste togo ni bili svjesni.

MJESTO GLAGOl SUBJEKT
Auf dem Bild sind mehrere Sochen.
Auf einer Tischdecke liegt ein Brot.
Neben dem Brot ist ein Glos.
Hinter dem Brot ist eine Flosche mit
einem Korken.
Auf der Flosche ist ein Etikett. U jednostavnim tvrdnjama poput gornjih (ne u pitanjima iii uputama) "prirodni" red rijeci u njemockorn jeziku odgovara konstrukcijama u hrvatskom jeziku u recenicorno koje poCinju oznokama mjesto iii vremena: No stolu je knjigo. U jesen je llsce zuto.

U njemockorn jeziku osim oznaka mjesta iii vremena no pocetku recenice moze stajati DO iii 10. Osnovno pravilo redo rijeCi u njemackom je do glagol stoji no drugome mjestu u recenicl, bez obzira koji recenicni dio stoji no prvome mjestu. Jedini uvjet do DO iii 10 stoje no pocetku recenice je do ti objekti upucuju na nesto spomenuto u prethodnoj recenici iii do se odnose no nesto sto je govorniku no pameti, a odnosi se no vee spomenuto. Evo nekoliko dobrih primjera redo rijeCi koje ste vee susreli u prethodnim lekcijama:

DO GlAGOl SUBJEKT OSTATAK
zwei Cola wollen Sie aber nur eine Wurst
den Theaterplatz finden Sie donn sofort
so etwas glaubt kein
Mensch
viel Spall wunsche ich Ihnen heute abend
einen Stcdtfuhrer suche ich

10 GlAGOl SUBJEKT OSTATAK
ihr gefallen rote Rosen bestimmt
Ihnen wunsche ich viel Spall
heute abend 62

15. vjezbo

Umetnite odgovorajueu rijec iz desnog stupco u sljedeee recenice. Postoji vise od jedne gramoticke moqucnosii, no vidjet cete do sve moqucnosti nece imoti odgovorajuce znocenie, odnosno nece imoti smisla.

1 glaubt einem Verbrecher.

2 Blumen sind fur die Freundin?

3 Kuchen haben sie fur das Kind.

Solches

Keiner Welches?/!

4 Mann finde ich nett.

5 Wein schmeckt wunderbar.

6 Gluck haben wir mit dem Wetter.

7 Buch aus der Hugo-Reihe kennen Sie?

8 Hausbesitzer hat Schwierigkeiten.

9 Katze kommt ins Haus./?

Jeder Dieser Welche?/! Jede Keinen Diesen

16. vjezbo

Prevedite sljedeCi "prizor" no hrvotski jezik. Bit ce vom potrebne ove

nove rijeCi: einkoufen jowohl!

die Einkoufsliste (-n) olles

erst

hoi en

der Backer (-) des WeiBbrot (-e) frisch

dos Brotchen (-) billig

der Morktkauf fahren

heute Nochmittag dorthin

na gut!

der Metzger (-) halb

des Pfund (-e)

kupovati, lcl u kupovinu naravno, (do), svakako popis stvari koje valja kupiti sve

najprije, prvo donijeti, ici po nesto pekar

bijeli kruh

svjez

pecivo, zemlja jeftin

naziv prodavaonice voziti (se)

donas poslijepodne tamo,onamo

no, dobro! u redu! mesar

polo

funta (mjera za tezlnu, oko 45 dog)

(-) iza brojeva das Hackfleisch gekocht

mljeveno meso kuhan

'i'iIiI;'jilid'li •• "1'1 1iI"'i',: r I' iiiiT"i'

63

der Schinken bedienen man

sunka posluzlvoti

neodredeno zamjenica (oni, Ijudi, covjek)

uvijek

meso

radije

stari grad, gradska jezgra morati

tomo,onomo prodavaonico voce i povrco glavica solote

cvrsto

krostavac

groh

mahune

stvar

salata

drugi

povrce

zuriti

ipok

tdnica

bezuvjetno

jaje

ime lanca trgovina jos

mnogi/mnoge dobiti

immer das Fleisch lieber die Altstadt rnussen dahin

das Gemusegeschaft der Kopfsalat (-e) fest

die Gurke (-n)

die Bohne (-n) grune Bohnen die Sache (-n)

der Salat (-e) ander

das Gernuse eilen doch

der Markt (-"" e) unbedingt

dos Ei (-er) Edeka noch viele kriegen

Odlazak u kupovinu

Sie Gehst du bitte jetzt einkaufen?

Er Jawohl! Hast du eine Einkaufsliste fur mich?

Sie

Nein, ich sage dir alles ... Erst hoi bitte vom Backer ein kleines WeiBbrot und zehn frische Brotchen.

Sie sind billiger bei Marktkauf, und wir fahren heute Nachmittag dorthin.

No gut! Dann kauf beim Metzger ein halbes Pfund Hackfleisch und zweihundertfunfzig Gramm gekochten Schinken.

Beim Metzger bedient man mich immer schlecht. Ich kaufe Fleisch lieber in der Altstadt, und heute Nachmittag rnussen wir ouch doh in.

Er

Sie

Er

64

Sie Na gut! Vom Gemusegeschoft brauche ich dann einen Kopfsolat, anderthalb Pfund kleine feste Tomaten, eine schone Gurke, zehn Pfund Kartoffeln und ein Pfund grune Bohnen.

Er Die Sachen fur den Salat und das andere Gemuse eilen nicht, und morgen ist doch Markt.

Sie Na gut, aber ich brauche unbedingt Eier von Edeka.

Er Nein, brauchst du nicht. Wir hoben noch viele. Eier kriegen wir dann auch vom Markt.

Sie Na gut, dann brauchst du nicht einkaufen gehen.

Pokusajte ponoviti gornji rozgovor premo sjecanju i pritom neka vas vode sljedece kljucne rijeCi i izrazi:

ana einkaufen?

On Einkaufsliste?

ana sage alles Backer ... WeiBbrot ... Brotchen

On Marktkauf fahren

ana Metzger Hockfleisch ... Schinken

On schlecht Altstadt nachmittag

ana Gemusseqeschofr Kopfsalat ... Tomaten ... Gurke ...

Kartoffeln Bohnen

On eilen nicht Markt

ana Eier

On brauchst nicht ... noch viele ... Markt

ana nicht einkaufen

NaCinite dijalog u kojem ce se svaki par recenica osnivati no jednom od popisanih parova stvari iIi mjesta dogaaanja. Prva recenico mora biti up uta kako kupiti neku stvar no odredenome mjestu, a druga recenico mora izreCi ielju (upotrijebite lieber) do se ta stvar kupi no nekom drugom mjestu. Posluiite se modelom koji slijedi:

1. anderthalb Pfund kleine feste Tomaten

auf dem Markt

Hoi bitte anderthalb Pfund kleine feste Tomaten vom Gernusegeschaft. Die Tomaten kaufe ich lieber auf dem Markt.

2. ein kleines WeiBbrot bei Marktkauf

3. 250 Gramm gekochter Schinken in der Altstadt

65

4. ein Kopfsalat auf dem Morkt

5. zwanzig Eier auf dem Morkt

6. eine schone Gurke auf dem Morkt

7. zehn frische Brotchen bei Marktkouf

8. ein holbes Pfund Hockfleisch in der Altstodt

9. zehn Pfund Kortoffeln auf dem Morkt

10. ein Pfund grOne Bohnen auf dem Morkt

66

8. lekci]o 33. Red rijeci (II)

Pogledajmo prvu recenicu rozgovora iz 16. vlezbe:

Gehst du jetzt bitte einkoufen?

U toj recenici su dva glogolo: gehst (glagol oznocen licem i brojem) i einkaufen (neodredeni glagolski oblik - infinitiv)

Vazno je upamtiti pravilo: aka jednostavna recenico ima dva glagola, jedan u odredenom (finitnom) obliku, a drugi u neodredenorn (nefinitnom obliku) onda neodredeni oblik MORA stajoti no kraju recenice.

Gehen se rnoze javljati s drugim glagolima:

Ich gehe zweimal in der Woche schwimmen. Idem plivati dvaput no tjedan.

Gehen wir morgen obend mit der Gruppe essen? Idemo Ii sutra novecer jesti s grupom?

Meine Mutter geht immer frOh schlofen. Mojo mojka ide uvijek rona spavati.

Monchmal gehen wir stundenlang im Wold spozieren. Kotkad satima setorno sumom.

34. Pomocnl l modalni glagoli

Osim glogola punog znccenjo postoje i glagoli nepotpunog znocenja. Glagoli nepotpunog znccen]o uvijek moraju imati dopunu. DijeIe se no pornocne glogole ("biti", IIhtjeti"), koji sluze tvorbi slozenih glagolskih oblika, i modolne glogole koji se uvijek upotrebljavaju s jos jednim glagolom kojemu no neki nncln mijenjaju znccenje; npr. trebati pjevati rozlikuje se od mac; pjevati iii Ie/jeti pjevati. Ovokve glagole zovemo i modalnim glogolima. U njernockorn jeziku tokvi su glogoli pomocni glogol zo tvorbu futuro, werden iii glagol koji izrice dopustenie do se nesto dogodi, lassen. Svi ovi glagoli javljaju se u strukturi iz 33. poglovlja: odredeni oblik (pomocnoq glogolo) + neodredeni oblik -en glogolo punog znocen]o: ich werde einkoufen; wir lassen sie schlofen.

67

Evo svih osom modolnih glogolo 5 oblicimo zo prezent. Ovi su glogoli neprovilni u veCini oblika.

DURFEN KONNEN
smjeti rnocl, znoti
ich/er/sie(ono)/es darf kann
wir/Sie/sie(oni) durfen konnen
du darfst kannst
ihr durft konnt
MOGEN MUSSEN
rnoci, voljeti moroti
ich/er/sie(ono)/es mag muss
wir/Sie/sie(oni} rnoqen rnussen
du magst musst
ihr mogt muBt SOLLEN moroti, treboti ich/er/sie(ono)/es 5011

WOLLEN

zeljeti, htjeti, nomjerovati will

wollen

willst

wollt

wir/Sie/sie(oni) du

ihr

sollen sollst sollt

LASSEN dopustiti, pustiti

ich/er/sie(ono)/es lasse

wir/Sie/sie(oni) lassen

du las~

ihr laBt

WERDEN

postati, htjeti: pornocni glogol za tvorbu futuro werde

werden

wirst

werdet

35. Upotrebo pomocnlh i modolnih 9109010 (sodosnje vrijeme)

(a) durfen: moci, smjeti (dopusten]e), negativno znocen]e: ne smjeti Darf ich hier rauchen?

Smijem Ii ovdje pusiti?

Darf ich meinen Freund vorstellen? Mogu Ii predstoviti svoq prijatelja?

In der Kirche darf man nicht lout reden. U crkvi se ne smije glosno govoriti.

68

(b) konnen: rnocl, znati (moqucnost)

Fur seine sechs Jahre kann er sehr gut schwimmen. Za svojih sest godina on zno vrlo dobro plivati.

Seine Rede kann noch lange dauern.

Njegov qovor moze jos dugo trojati.

Wir konnen seine Experimente nicht finanzieren. Mi ne mozerno finonciroti njegove pokuse.

(c) moqen: rnocl (rnoqucnost), zeljeti

Er mag wohl reich sein, er kommt trotzdem nicht in den Klub. On moze biti bog at, po ipak nece uci u klub.

Ich mag nicht uber alles klagen, aber...

Ne zelim se no sve zoliti, oli. ..

(d) mussen: morati, negotivno znocen]e: ne moroti, ne treboti

Ich muss urn zwolf zu Hause sein, sonst kommt das Mittagessen zu spot auf den Tisch.

Morom u dvonoest sati biti kod kuce, incce ce rucok prekosno biti no stolu.

Dieser Brief ist an dich. Du musst nicht unbedingt antworten. Ovo pismo je noslovlleno no tebe. Ne moras bezuvjetno odgovoriti. (Ne trebos ... )

(e) sollen: morati, treboti, pretpostovlja se do ...

Du sollst erst essen und dann ins Kino gehen. Moras (trebos) prvo jesti, 0 ondo ici u kino.

Ich kann nicht longer auf ihn warten, er 5011 sofort kommen. Ne mogu go vise cekoti, mora odmah dod.

Ich kann ihn empfehlen, er soli ein sehr guter

Klavierlehrer sein.

Mogu go preporuCiti: treboo bi biti dobar ucitelj glasoviro.

(f) wollen: htjeti, zeljeti, namjeravati

Er ist vollkommen satt, er will nichts mehr essen. On je posve sit: nece (ne zeli) nisto vise jesti.

Er will gar nichts mehr von der Sache horen.

On ne zeli cuti nisto vise 0 toj stvari.

Er will seine Ferien in den Bergen verbringen. On zell provesti svoje praznike u planinamo.

69

'1'1----

,1iiI:i' ••• IiIIIi"

(g) lassen: dati, dopustiti, pustiti (nekom do nesto ucinl). natjerati (nekog do nesto uCini)

Der Chef ICisst seine SekretCirin unwichtige Briefe unterschreiben.

Sef dopusto sekretarici do potpisuje nevozno pismo. Er ldsst seinen Wagen aile zwei Tage waschen.

On daje prati svoj auto svaka dva dana.

Mein Vater ldsst gruBen.

Moj otac salje pozdrave (doslovno: daje vas pozdraviti). Wir lassen unsere Tochter nicht alleine zur Schule gehen. Mi ne dopustorno nosoj kcerl do ide soma u skolu,

(h) werden: htjeti (zo tvorbu buduceq vremeno)

Ich mache es jetzt, ich werde in den ntichsten Tegen keine Zeit heben.

Soda cu to nopraviti: sljedecih dana necu imati vremena. Es ist schrecklich dunkel, es wird bestimmt regnen. Strosno je tomno, sigurno ce po dati klso.

RAZGOVOR

NauCite s/jedeCi dija/og napa met i pritom pomtite i znacenie. Bit ce vern potrebne ave nove rijeCi:

etwas

das Ubergewicht abnehmen der Urlaub (-e) anziehen

der Sportier (-) unbedingt Recht haben schwer hoffentlich richtig vorsichtig

der Arzt (-"" e) mager der Reis passen

nesto

prevelika tjelesna tezino mrsovjetl, gubiti no tezlnl qodisnji odmor

odjenuti, obuci se sportos

bezuvjetno

imoti provo

tezok

vjerojatno, zacijelo u redu, provilno oprezno

lijecnik

nemaston

riio

pristajoti (odleco, ovdje: mocl uct u odjecu)

prosll, prliosn]

vorig

70

das Jahr (-e) verniinftig

weiB (ad wissen) schneid en

lecker

die SahnesoBe allein schmecken achten (auf)

der Semmelknodel (-) das Essen (-)

das Bierchen (-)

Moment mal zunehmen

godino

rozuman, pometan znam

rezati

ukusan, sladak, slodokusan umok od vrhnjo

somo, bez icega

prijati, imati okus po ... poziti, obrocoti pozornost okruglico od pecivo

jelo

malo pivo soma trenutak

dobiti no teiini, udebljati se

Sto ce biti za objed?

Mutter Was sollen wir donn heute essen?

Tochter Nach dem Wochenende habe ich bestimmt etwas Ubergewicht. Von heute an muss ich abnehmen. In vier Wochen fahren wir in den Urlaub, do will ich meine Bikinis anziehen konnen. (Zu ihrem Bruder) Rudi, du bist Sportier, du musst ouch umbedingt obnehmen.

Sohn Ich 5011 bei meiner Figur Sportier sein? Aber du hast Recht, ich bin zu schwer. Ich darf in den nochsten Wochen keine Kartoffeln mehr essen. Und hoffentlich lassen wir kein Bier mehr ins Haus bringen!

Vater Ganz richtig. Mit funfzig muss ich auch vorsichtig sein. Der Arzt sagt, ice soli nur Fisch oder mageres Fleisch essen, dazu nur frisches Gernuse, keine Kartoffeln, keinen Reis.

M Was soli es denn geben? Ich passe nicht mehr in meine Sommerkleidung vorn vorigen Jahr. Wir rnussen vernunftiq sein. Ich weiB was, ich lasse beim Metzger vier extra magere Steaks schneiden.

T Ja, und dann brauchen wir dazu nur eine leckere SahnesoBe.

s V S

Fleisch und SahnesoBe allein schmecken nicht.

Das mag sein, aber wir musssen auf die Kalorien achten. Vielleicht konnen wir donn ein paor Semmelkn6del und Karotten in ButtersoBe dazu essen.

Zu so einem Essen muss man ein kleines Bierchen trinken, nicht?

Moment mal, werden wir nicht auch von diesem Essen zunehmen?

V

M

71

PRIJEVOD

Majka KCi

Sin

Otoe

M

Dobro, sto cerno donas jesti?

Ja sam se sigurno udebljala nakon vikenda.

Moram od donas rnrsovjef (gubiti na tezini). Mi idemo no odmor zo cetiri tjedno i zelim biti u stanju (moci) obuci svoj bikini. (brotu Rudiju) Rudi, ti si sportcs, ti tokoder moras bezuvjetno smrsnvjeti.

lor bih ja so svojim stasom treboo biti sportoS? Ali, irnos provo, pretezok sam. SljedeCih tjedana ne smijem jesti krumpir. A voljda necerno vise kupovoti pivo!

Provilno. S pedeset godino mora se takoder biti oprezon. Lijecnik kozs do moram jesti samo ribu i nemasno meso, k tome soma svjeze povrce, bez krumpiro, bez rize.

Sto bi onda trebolo biti zo rucok? Ja ne mogu uci u svoje Ijetne holjine od prosle godine. Moramo biti razumni. lnam, dot cu do mi mesor odreze cetiri posebno nemosno odresko.

Do, a onda trebamo k tome samo ukusan umak od vrhnjo. Meso i samo umok od vrhnjo ne prijaju.

Moze biti, ali moramo po ziti no kolorije.

Mozdo bismo mogli uz to pojesti nekoliko okruglico od zemlje i mrkvu u umoku od mosloco.

Uz tokyo jelo mora se popiti hlodno pivo, zar ne? Somo cosok, necemo Ii se i od ovog jelo udebljati?

K S o S

o M

18. vjezbo

Umetnite pravilne oblike glogolo diirien, kimnen iii magen u sljedece receniee. Odoberite pomocni glogol koji nojbolje odgovara znaceniu:

1. Sie gut Englisch sprechen, ihre Lehrerin ist gut.

2. Wir den Wein trinken, sonst wird er schlecht.

3. Er ist sechzehn Jahre alt, er nicht Auto fahren.

4. Ich ins GeschCift gehen und einkaufen, wir haben heute

Abend Freunde.

5. Er .......... kein Bier trinken, er will abnehmen.

6. Die kleine Tochter den Film sehen, es ist Sonntag.

7. Das Mittagessen warten, sie will erst den Sherry trinken.

72

36. Mjereikolicine

Usporedite sljedece izraze za mjere, kolicine i druge jedinice u hrvatskom jeziku s odgovarojuCim izrazima u niemockorn jeziku:

zwei Meter Bindfaden

dva metra vrpce (mjero)

ein groBer Haufen Abfall

velika hrpa otpada (koliCina)

einige Dosen Bohnen

nekoliko konzervi graha

Ako je prva imenica muskoq iii srednjeg roda, uvijek je u jednini, cok i oko joj je znncenje u mnozini:

Ich brauche fur dieses Rezept zwei Pfund Mehl. Ja trebam za ovoj recept dvije funte brcsno.

Ich trinke jeden Abend drei Glas Rotwein.

Jo pijem svake veceri tri case crnog vino.

37. Es ist I sind

U 27. poglavlju zamijetili ste do se postojanje iii rospolozivost izrice pomocu es gibt. Kada se postojanje, odnosno rospolozlvost, shvoco kao somo po sebi razumljivo, a kollcino, broj i mjesto dogodanja radnje su u prvom planu, onda se umjesto es gibt upotrebljava es ist/sind:

Es ist ein Brief fur dich da. Ovdje je jedno pismo zo tebe.

Es sind zwei Zeitungen fur meine Mutter do. Ovdje su dvoje novine za moju majku.

Kod es ist/sind izbor jednine iii rnnofine (ist iii sind) ovisi 0 tome je Ii provi subjekt recenlce (u gornjim recenlcorno Brief i Zeitungen) u jednini iii rnnozini.

38. Izricanje odredenoq mjesto

Koda zelimo precizno navesti gdje je sto, pored sein, rnozerno upotrijebiti i glogole stehen, liegen i stecken:

(a) za nesto usprovno: stehen - stojati

Auf dem Tisch steht eine alte Vase. iii Eine alte Vase steht auf dem Tisch.

iii Es steht eine alte Vase auf dem Tisch.

Storo voza stoji no stolu.

Der Fernsehapparat steht in der Ecke. Televizor stoji (je) u kutu.

73

(b) za nesto polozeno: liegen -Iezati

Auf dem Boden liegt ein schmutziger Teppich. iii Ein schmutziger Teppich liegt auf dem Boden.

iii Es liegt ein schmutziger Teppich auf dem Boden.

Zamazan sag lezi (je) no podu.

Die Zeitung liegt auf dem Wohnzimmertisch. Novine leze (su, stoje) no stolu u dnevnoj sobi.

(e) za nesto umetnuto iii skriveno: stecken

1m Schloss steckt ein rostiger Schlussel, iii Ein rostiger Schlussel steckt im Schloss.

iii Es steckt ein rostiger Schlussel im Schloss.

Zahrdali kljuc je (zadjenut) u kljuconlci.

Was steckt hinter dem Yorhang?

Sto je (se nalazi, je zadjenuto, skriveno) iza zavjese?

39. Koko izreci znocenje 9109010

t 't'" I,SOVI ·1

Znccenje "biti" iii "nalaziti se" no nekome mjestu moze se izreci so sein, iii aka zellmo biti predzniji so stehen, liegen iii stecken. Za znocen]e "staviti" no neko mjesto imamo slicnu rnoqucnost izrieanja: glagolom tun (raditi, Ciniti) iii aka zelimo biti preeizniji glagolima stellen (staviti), legen (poloziti) i stecken (staviti, zadjenuti, turiti).

biti no mjestu staviti no mjesto

sein tun

stehen stell en

opcenito:

uspravno:

rcvno, polegnuto: zataknuto:

liegen stecken

legen stecken

tun (raditi, ciniti, staviti)

ieh tue

wir/Sie/sie(oni) tun

du tust

er/sie(ona)/es tut

Er tut seine Bucher immer auf das falsche Regal. On uvijek stavlja svoje knjige no poqresnu polieu. Sie tut etwas Milch in die Milchkanne.

Ona stavlja (nalijeva) malo mlijeka u vrc za mlijeko.

74

stellen (staviti do nesto stoji)

Wir stellen den Nachttisch neben das Bett. Stavljamo nocni orrnoric pokraj kreveta.

Er stellt die leeren Flaschen vor die Tur. On stavlja prazne boee pred vrata.

legen (staviti nesto do lezi)

Sie legt einen Funfzigeuroschein auf die Theke. Ona stavlja novconicu od pedeset eura no tezgu.

stecken (staviti nesto do bude zataknuto/skriveno)

Er steckt gerade einen Zehneuroschein in deine Mantel tasche!

On upravo stavlja novconicu od deset eura u dzep tvog kaputa.

40.Prijed.loz; + zomjenlce

Ako neki od prijedloga koji ste nouclli u 26. poglavlju upotrijebite ispred zamjeniee u 3. lieu, a koja ne oznocovo fivo bice, onda zamjenieu ne upotrebljavamo vee je zamjenjujemo s da(r)- iza kojeg slijedi prijedlog. No taj nccln prijedlog dolazi no drugo, posljednje mjesto. Oba dijela tvore jednu rijec s naglaskom no prijedlogu. -(r) se upotrebljava onda kada prijedlog poCinje samoglasnikom.

Usporedite Ich lache uber sie.

Ja im se smijem (npr. svojoj djed, meine Kinder).

so Ich lache doruber,

Smijem im se (npr. svojim poqreskcmo, meine Fehler).

da(r)- se upotrebljava i za jedninu i za mnofinu, Sklop s da(r)- ne mora se odnositi samo no imenicu vee no cltov recenicni skup:

A: Ich here, er ist arbeitslos. A. Cujem do je nezaposlen.

B. Jo, aber er redet nie doruber,

B: Do, ali on 0 tome nikad ne govori (tj. 0 tome do je nezaposlen). prijedlog s vremenom su dobile svoje

Neke kombinaeije dolr)- + stalno znocen]e:

dafur dagegen daher damit darum

zato, umjesto protiv

zbog toga, stoga

do bi (namjera), kako bi zbog toga

75

;m!!.I •••••••

ohne (bez) stoji ispred zamjenica (vidi 15. poglavlje), a za seit (od), kada zelimo izreci "od tog", "od tada", upotrebljava se jedinstveni obllk seitdem.

19. vjezbo

Umetnite u prazninu rijec koja najbolje odgovara u sljedeCim recentcoma. Sklopove s da(r)- moiete upotrijebiti samo jednom.

dazwischen, danach, darauf, daneben, dahinter, dazu, damit, dagegen, davor, dafur

1 . Er hat eine Feile in der Hand, off net er die Tur,

2. Vor dem Einbrecher ist eine Treppe, sitzt ein Skelett.

3. Wir trinken ein Glas Wein, gehen wir schlafen.

4. Ich esse eine Wurst, trinke ich eine Cola.

5. Ich nehme funf Rosen, muB ich EUR 12,50 bezahlen.

6. Auf der Tischdecke liegt ein Brot, steht ein Glas.

7. Der junge Mann ist zu schwer, muss er etwas tun.

8. Sie sehen die Kirche und das Gasthaus, Sie nehmen die StroBe

9. Dos Haus steht direkt an der StroBe, der Garten liegt ..

10. Wir wollen einkaufen gehen, rnussen wir noch essen.

20. vjerbc

Dovriiie monolog koji slijedi tako do praznine popunite odgovarajuCim rijeCima za "biti" i "staviti". Vjeibu izradite dvaput: prvo upotrijebite ooceoit« izraze sein i tun, a potom odaberite precizniji izraz kao Sto je opisano u 38. i 39. poglavlju. Bit ce yam potrebne ove nove rijeCi:

pass auf!

der Kuhlschrank Ve)

pazi! hladnjak

moqlichst freihalten

das Hchnchen (-)

die Himbeertorte (-n) das Fertigessen (-) das Eisfach t-: er)

morgen ubermorgen

der Pflaumenkuchen (-) die Schussel (on)

die Schlagsahne

koliko je to rnoquce osloboditi, (ostaviti u redu) pile

torta ad molina gotovo jelo zornrzivoc

sutra

prekosutra

koloc od sljiva posuda, zdjela tuceno slatko vrhnje

76

der Becher (-)

ovdje: plosticno casica, ali i solico

paket,omot

jetrena kobasica pojedlnoccn

komad

do postane mekano, do ornekso plosnat, plitak

spremiSte, ovdje: kutija, posuda sir narezan no ploske

salata

grozde

vrecico

naranco

cvletoco

prokulica, kelj pupcor dio za povrce

ovdje: staklenka, ali i coso med

marmelada od jagoda Boze mojl

voce

die Packung (en) die Leberwurst Ve) einzeln

das Stuck

zum Weichwerden

flach

der Behdlter (-) der Scheibenkcse der Salat

die Weintraube (on) der Beutel (-)

die Apfelsine (-n) der Blumenkohl der Rosenkohl

das Gemusefcch (-"er) das Glas Ver)

der Honig

die Erdbeermarmelade meine Gute!

das Obst

Majka se sprema ostaviti sina tinejdiera samog nekoliko dana. Opisuje mu sadriaj hladnjaka, koji je dobro napunila.

Pass auf! Ich werde den Kuhlschrcnk moglichst freihalten. Donn kannst du alles ganz leicht finden. Dos HCihnchen fur Sonntag, die

gefrorene Himbeertorte und die beiden Fertigessen (1) /

.......... ich ins Eisfach. Die Fertigessen kannst du morgen und ubermorgen essen. Der Pflaumenkuchen und die Schussel mit

Schlagsahne (2) / oben. Do (3) / ich

ouch die beiden Flaschen Wein hin ... Ach, do ist gerade nach

etwas Platz, den Becher Yoghurt kann ich dazwischen (4) /

.......... Die vier Flaschen Bier (5) / ich unten in die

Tur, und zwei Packungen Milch (6) / daneben. Ich

(7) / die Packung gekochten Schinken, die Salomi

und die Leberwurst in die Mitte. Sie sind notUrlich fur abends ...

Eier? .. Die Eier (8) / ich ncrurlich einzeln oben in

die TUr, zwolf Stuck.

77

"'llIi"il ",IliI"' •••• ··I'·'iil'·',·"

Zwei Stuck Butter (9) / ich in das obere Fach in der

Ti.ir, das dritte lasse ich drauBen zum Weichwerden. Der flache Behclter mit drei Sorten KCise (10) .......... / .......... in der Mitte, und dahinter liegen eine Tube Mayonnaise und der Scheibenkose. Die Gurke, der Salat, die Weintrauben und die Tomaten (11) .......... / .......... unten, und den Beutel Apfelsinen, einen Kopf Blumenkohl und den Rosenkohl (12) .......... / .......... ich ins Gemusefoch gonz unten. Ein kleines Glas Honig und ein Glas Erd-

beermarmelade (13) / ich weiter oben in die TUr .

Meine Gute, ist der Kuhlschrank wieder voll!

21. vjefbo

Prevedite mono/og iz 20. vje1be no hrvatski jezik.

78

9. lekcija ",,4'·1:iJ()s'tf'laJ'o'::()d~rJ"·ai',d'i:1$',·

(a) das ne slufi sorno kao odredeni clan ispred imenice srednjeg roda vee maze stajati sam i ima znccen]e "to".

(I.) A: Du sollst heute bezohlen. B: Dos weiB ich .

A: Moras donas platiti. B: (To) znom.

(11.) A: Zehn Brotchen kosten drei Euro. B: Das ist zu teuer.

A: Deset zemlji stoji 3 eura. B: To je preskupo.

U gornjim primjerimo das sluzi kao DO u (I.) a kao S u (II.). ,;To" se odnosi no einjenicu iii pojam, a ne na neku odredenu imenicu.

(b) der (m), die (1) i die (mno1ina) mogu stojati sami, bez imenice, i imaju znocenje er (rn), sie (1) i sie (mno1ina):

(I.) A: Der Kellner hat unsere Bestellung seit einer Stunde.

A: Konobar je uzeo nosu ncrudzbu prije jedan sat. B: Der ist aber langsam!

B: No, taj je bas spar.

(11.) A: Ich warte auf die Schwester.

A: Cekam sestru.

B: Die kommt he ute nicht. B: Ona danas ne dolazi.

(ltl.) A: Was kosten Bananen?

A: Koliko stoje banane?

B: Die sind diese Woche billig. B: One su ovaj tjedan jeftine.

Ovokvo upotreba der i die toliko je prisutna u govoru velikog dijelo Nijemoca da gotovo posve zomjenjuje er i sie. Kada se na ovoj naein der i die upotrebljavaju koo zamjeno za er i sie, uglavnom se jovljaju no pocetku recenice. Zato se i ne javljaju cesto u pitonjimo jer to nije rnoquce. Takoder valja zopamtiti do der i die u ovoj upotrebi uvijek dobivaju naglasak, teziste, kada govorimo, pa ih i to osobino razlikuje od odredenog ckmo.

(c) Upotrebe koje su opisane u (a) i (b) mogu se primijeniti i u podezimc pa cemo imati ovokve oblike:

79

.,11 •••••••••••

JEDNINA MNOZINA
m Z s mi s
A den (ihn) die (sie) das die (sie)
D dem (ihm) der (ihr) dem denen (ihnen) Primjeri:

A: Geben Sie mir den Schlussel, Dajte mi kljuc.

B: Den finde ich im Augenblick nicht. (m, A) Ne mogu go ovog trena noel.

A: Der Chef verspricht mir immer wieder mehr Geld.

Sef mi stalno obecovo vise novaca.

B: Oem kann man gar nichts mehr glauben. (m, D) Njemu se vise ne moze vjerovati.

A: Diese Milch ist sauer.

Ovo je mlijeko kiselo.

B: Die mussen wir wegwerfen. (i, A) Moramo go baciti.

A: Frau Klimpel schwatzt sehr viel.

Gospoda Klimpel rado ogovara.

B: Ja, der erziihle ich nie (et)was. (i, D) Do, njoj nikad nisto ne prlcorn.

A: Er verkauft sein Geschaft.

On prodoje svoj ducon,

B: Wie bitte? Dos glaube ich nicht. (s, A) Kako molim? To ne vjerujem.

A: Er hat zu viele Probleme mit seinem Geschaft.

Ima previse problema so svojim poslom/duconorn.

B: Dem ist er einfach nicht mehr gewachsen. (5, D) On tome jednostavno nije dorastao.

A: Druben sitzen die neuen Nachbarn.

Prijeko sjede novi susjedi.

B: Die kennen wir leider noch nicht. (mnoiina, A) Njih nozolost jos ne poznajemo.

A: lch hore, die Kinder kriegen ein neues Geschwisterchen.

Cujern do ee djeca dobiti novog brato iii sestricu.

B. Denen wollen wir aber eine Zeitlang noch nichts davon sagen. (mnoiina, D)

Njima jos neko vrijeme necerno nisto reCi 0 tome.

80

Zapamtite do se rodovi imenica u hrvatskom i njernockorn jeziku razlikuju.

(d) der i die se cesto upotrebljavaju, posebice u govornom njemockom jeziku, ispred imena iii prezimena, kado govorimo 0 pojedincimo. Dok to upotreba uz ime maze, ali ne mora

znocltt bliskost, s prezimenima rnoze, ali ne mora imoti

pogrdno znocen]e:

Der Rudi muss abnehmen.

Rudi mora smanjiti tezinu. (znocen]e: nos Rudi. .. ) Ich sehe die Anna heute abend.

Vidjet cu veceros Anu. (moju Anu, nosu Anu ... ) Der Schmidt ICisst seine Kunden immer warten. Schmidt uvijek ostovlja (pusto) musteri]e do cekaju. (taj Schmidt ... )

Kada govorimo 0 clanovima obitelji, upotrijebit cemo sarno mnofinu prezimena:

Schmidts sind nicht zu Hause. Schmidtovi nisu kod kuce.

(e) Kada imamo vecl broj imenica u nizu, nije nam dovoljan jedan odredeni clan, posebice aka su imenice raznih rod ova iii mijesone jednine i mnozlne. Meautim, kako u razgovoru tako i u pisanju uobicojeno je izostaviti odredeni clan kod skupine od dvije iii vlse imenica, cak i kada su advojene veznikom und:

Dos Fruhstuck ist fertig. Brat, Butter, Eier, Marmelade, Honig, Kaffee, Milch, Zucker, Salz und Pfeffer stehen auf dem Tisch.

Dorucok je gotov. Kruh, maslac, jaja, mormelada, med, kava, mlijeko, seeer, sol i papar su no stolu.

22. vjefbo

Umetnite pravilni oblik odreaenog cIano u sljedece recenice:

1. A: Wie geht es den Geschwistern?

B: Von .......... horen wir gar nichts.

2. A: Wie lange rnussen wir auf den Kaffee warten?

B: ist schon lange fertig!

3. A: Der Junge bekommt immer soviel Geld von mir gebe

ich jetzt nichts mehr.

4. A: Bei diesem Wetter kann man gar nicht gut arbeiten.

B: .......... sage ich ouch.

5. A: Unsere Tochter heiratet niichste Woehe.

B: .......... wunsche ich viel Spa6.

6. A: Wie alt ist der Sohn von der Wirtin?

B: wei6 ich nicht.

81

7. A: Wie alt ist der Sohn von der Wirtin?

B: .......... kenne ich nicht.

8. A: Ich lese gern die BILD-Zeitung.

B: .......... lese ich auch gern.

9. A: Meine Eltern sind krank, aber sie wollen nicht zum Arzt.

B: .......... kann man aber auch gar nicht helfen! 10.A: Herr Schmidt verkauft mir saure Milch.

B: Bei .......... kaufe ich nichts mehr.

42 .. l.Jpotrebos,oddsnj!g-vr~rnena

... prezenta- .

(a) Prezent izrozovo radnju u sodosnjosti.

(b) Prezent se vrlo cesto upotrebljava, kao i u hrvotskom jeziku, za izriconje buduce radnje, posebice kada se buduco radnja nadovezuje na scdosn]u iii je planirana:

Nachsten Monat fahre ich in die Vereinigten Staaten. SljedeCi mjesec putujem u Sjedinjene Americke DrZave. Ich fahre mit meinem Bruder in Urlaub.

Idem 5 brotom no odmor.

Kada je znccenje buducnosti ioce izrofeno, kado se izrice nam jera iii uvjerenje, bolje je upotrijebiti futur s werden:

Ich werde nicht mehr so viel trinken. Necu vise tako puno piti.

Bei solcher Inflation wird alles bald viel mehr kosten. Kod takve inflacije sve ce uskoro kostoti mnogo vise.

Katkad upotrebljavamo futur s werden radi josnoce.

Konnen Sie mir helfen, ich suche meine Koffer. Mozete Ii mi pomoci, trofim svoje kovceqe,

To bi moglo izazvoti odgovor:

Ich helfe Ihnen.

PomoCi cu vern.

Ovdje prezent ima posve jasno buduce znucen]e, a uz to osjecorno do bismo mogli dodoti sofort iii gleich, "odmah". No ako je zohtjev izazvao drugaCiji odgovor, umjesto prezenta morot cerno upotrijebiti futur 5 werden:

Ich werde mein Bestes tun.

Dat cu sve od sebe./Potrudit cu se.

82

(e) Kada prezent upotrijebimo s oznokom prosloq vremeno, bilo do se to odnosi na vremenski period iii neko odredeno vrijeme u proslosti, onda izrice radnju koja se proteze iz proslosti u soda snjost:

Ich kenne ihn seit sechs Jahren. Poznajem ga vee sest godina.

Wie lange wohnen Sie schon hier? Koliko dugo vee ovdje stanujete? Wir wohnen hier seit 1982. Stanujemo ovdje od 1982_ godine_

43.··prezent; .. posebni>-pbllci

Osim posebnih oblika prezenta opisanih u poglavljimo 16 (haben, sein), 31 (2. lice jed nine od haben, sein koje upotrebljavamo u obroconju bliskim osobomo). 34 (pomocni i modalni glagoli) te 39 (tun), postoje jos neki, vrlo cestl glogoli koji imaju posebne oblike u 2. i 3. lieu jednine. Njih je lako noucitl, ali i nuzno, a nojvczni]i takvi glagoli navedeni su u popisu koji slijedi. Poredani su u skupinama prema glasovnoj promjeni. U popisu je samo 3. lice jed nine. Drugo lice se tvori toko do se umetne -s ispred -t koji je no kraju (osim ako osnova zovrsovo no -s iii -B):

INFINITIV 3. LICE JEDNINE
fahren voziti se, putovati fohrt
fallen posti fa lit
halten drZati holt
schlafen spovoti schldft
schlagen tuci, lupati, udariti schldqt
tragen nositi tragt
verlassen napustiti verlof3t
wachsen rasti wdchst
loufen trcoti louft
lesen citoti liest
sehen vidjeti sieht
stehlen krosti stiehlt
essen jesti isst
geben dati gibt
helfen pomoci hilft
nehmen uzeti nimmt
sprechen govoriti spricht
vergessen zaboraviti vergisst
werfen baciti wirft
83 Jedini cest glagol ima posebne oblike u cijeloj jednini:

wissen

znati (cinjenice) ich/er/sie/es wei6 du weiGt

44. Perfekt

Perfekt tvorimo pornocnirn glagolom haben iii sein te pridjevom trpnim (u njerncckorn go zovemo participom perfekta). Particip se tvori od predmetka ge-, osnove glagola i nastavka -to Os nova se dobivo odbacivanjem nastavko -en u infinitivu. Npr.:

machen - mach-en - ge-mach-t - gemacht.

Ako glagolska os nova zovrsovo no -t iii -d, treba umetnuti -e- prije nastavka -t, radi lakseg izgovora. Npr.: worten - warten - ge-wartet - gewortet (cekotl), Ovaj cerno neodredeni oblik odsad zvati participom perfekta, a u viezborno go oznccovoti njegovim karakteristicnim oblikom: ge-(e)t.

Primjeri:

Wir hoben ein Bild gemalt. Mi sma noslikoli sliku.

Wir sind in die Kuche gerost. Mi sma otrcoll u kuhinju.

Perfekt je presto vrijeme, ioko cesto povezuje scdosnjost i proslost, Porticip perfekta po svom znncenju znocl nesto zovrseno, zato ce se moci upotrebljavati i kao pridjev ispred imenice (npr. dos gemalte Bild - "naslikono sliko").

45. Izbor pornocncq glogolo zo perfekt: haben iii sein?

U navedenim primjerima vidjeli ste dvo pomocno glagola. Provilo izbora je vrlo jednostavno - pokusojte go odmah upamtiti i primijeniti no tvorbu glagolskih oblika perfekta.

Pornocni glagol sein valja upotrijebiti aka:

(a) Glavni glagol oznccovo kretonje iii promjenu stanja, npr. kommen, "doCi"; spring en, "skakati"; sterben, "umrijeti"; medutim ti glagoli ne mogu imati uz sebe direktni objekt, DO, dakle ovamo ne spadaju prijelazni glagoli poput bringen, "donijeti", reichen, "dati", "predati u ruke"; schicken, "poslati"; ziehen, .vuci"

84

(b) aka je u pitanju glagol sein, bleiben iii werden Ostali glagoli tvore perfekt 5 haben.

Primjeri:

Ich bin hin und her gelaufen (kretanje). Ja sam trcoo tamo-amo.

Ich bin zur Schule gegongen (kretanje) ober mein Bruder ist zu Hause geblieben (ad bleiben).

Ja sam lsoo u skolu, ali moj brat je ostao kod kuce,

Meine Gro6mutter ist vier Wochen krank gewesen (od sein). Mojo baka je bila bolesno cetlrl tjedno.

Dann ist sie gestorben (promjeno stonjo).

Tada je umrlo.

Provilo 0 izboru sein iii haben znoCi do nekoliko glagola maze tvoriti perfekt i so sein i s haben, ovisno a smislu u kojem su upotrijebljeni:

Wir sind immer mit dem Zug gefahren. (ne treba objekt) Mi smo se uvijek vozili vlokom.

Er hat einen elegonten Sportwagen gefahren. (glogol s DO) On je vozio elegantan sportski automobil.

46. Upotrebo perfekto

Perfekt lzrozovo proslu radnju, posljedice koje traju i u sodosnlostl. Wir haben ein Haus gekauft.

Kupili smo kucu (i soda je imamo).

47. Porticip perfekto

VeCina glogolo tvori porticip perfekto premo modelu ge-(e)t. Svi glogoli koji su dosli u njemccki jezik iz drugih jeziko takoder slijede toj model - model za tvorbu participa perfekta provilnih glagola koje u njemcckom zovemo i slobim glogolima (jer imaju slabe iii nikakve promjene u osnovi rijeci), Evo nekoliko glagolo koji su usli u nlernocki jezik u novije vrijeme, i to u ge-(e)t obliku: gestartet, gestoppt, gelandet, gecheckt.

U njernockom jeziku postoji i manja skupina glagola koji particip perfekto tvore no drugi nocln, odnosno nemaju oblik ge-(e)t. Tu skupinu glagola zovemo jakima (jer imaju vece promjene u osnovi) iii nepravilnim glagolima. Zbog jednostavnijeg razumijevanja particip perfekta cerno u raznim oblicima vjezbi uvijek oznocovoti modelom ge-(e)t, cak i u slucojevimo kado porticip prefekta imo drugoCiji oblik. U ovom cete poglavlju upoznati veci dio porticipo perfekta,

85

pravilnih i onih koji odstupaju od navedenog modela. Morate ih sa- stoBen gurati, udarati gestoBen
mo upamtiti i upotrebljavati sto vise mozetel tragen nositi getragen
Evo nekoliko primjera pravilnog oblika participa perfekta: treten stupiti, stoti getreten
INFINITIV OSNOVA ge-(e)t wachsen rasti gewachsen
particip perfekta stehen stajati gestanden
kaufen kupiti kauf gekauft gehen iCi gegangen
machen roditi, ciniti mach gemacht brechen slomiti gebrochen
sagen reel sag gesagt helfen pomoci geholfen
zdhlen brojati zahl gezahlt sprechen govoriti gesprochen
baden kupati (se) bad gebadet sterben umrijeti gestorben
blenden zasljepljivati blend geblendet treffen sresti getroffen
bluten krvoriti blut geblutet werden postati geworden
leisten raditi, pruzof leist geleistet nehmen uzeti genom men
stehlen krasti gestohlen
(a) Posebni iii neprovilni oblici porticipo perfekto leiden trpjeti, patiti gelitten
Neki glagoli koji su vrlo cesti u govornom i pisanom jeziku pripodaju pfeifen zvizdoti gepfiffen
grupi jokih glogola, dakle glagola s posebnim, nepravilnim oblikom schneid en rezati geschnitten
participa perfekta. Ovdje cete noci najvaznije takve glagole i to u streiten svadati se gestritten
skupinama premo zoiednickim osobinama promjena. Pokuscjte bleiben ostoti geblieben
odrediti promjene koje su zojednicke svakoj skupini. leihen posuditi geliehen
INFINITIV ge-(e)t scheinen ciniti se, sjati geschienen
particip perfekta schreiben pisati geschrieben
brennen gorjeti gebrannt steigen penjati se gestiegen
bring en donijeti gebracht treiben tjerati, natjeroti getrieben
den ken misliti gedacht sitzen sjediti gesessen
kennen poznavati gekannt schwimmen plivati geschwommen
wissen znoti gewusst finden noel gefunden
essen jesti gegessen sinken tonuti, potonuti gesunken
fahren voziti (se) gefahren springen skakati, skociti gesprungen
fangen hvatati, uhvatiti gefangen trinken piti getrunken
geben dati gegeben bitten moliti gebeten
halten drZoti gehalten riechen mirisati gerochen
kommen doci gekommen schlieBen zatvoriti geschlossen
laufen trcof geloufen liegen lezotl gelegen
lesen Citati gelesen bieten ponuditi geboten
messen mjeriti gemessen tliegen letjeti geflogen
rufen zvati gerufen fliehen bjezoti, pobjeci geflohen
schlafen spavati geschlafen ziehen vuci gezogen
schlagen tuci, lupati geschlagen lug en lagati gelogen
sehen vidjeti gesehen sein biti gewesen
86 87 (b) Utjecoj prefikso no oblik participa perfekta.

Mnoge njemocke rijeCi su slozene i sostoje se od sredisnjeq dijela iii osnove i slogova ispred i iza osnove. Osnova nosi osnovno, specific no znoceo]e. Slogovi ispred osnove zovu se prefiksi, 0 iza osnove sufiksi. Prefiksi i sufiksi imaju opcenito znocen]e, a u sklopu s osnovom mogu mijenjoti iii utjecati no osnovno znccenje rijeci.

Evo primjera u hrvatskom jeziku: 0- -kup- -Ijen

U nierncckom jeziku: ge- -kauf- -t

Sliedeco tablica pokozuje kako prefiksi mogu utjecati no oblik ge(e)t. Razlikujemo prefikse s naglaskom i bez njega. Kada je prefiks nenoqlosen, u participu perfekta nece biti prefiksa ge-. Kada je prefiks noqlosen, prefiks ge- u participu stajat ce izmedu prefiksa glagola i osnove. Zbog boljeg rozumijevanja ncqlosene prefikse glagola smo oznoclli naglaskom. U rjecnicimo su naglaseni prefiksi takoder oblljezeni.

TIPI:

INFINITIV INFINITIV PARTICIP PERFEKTA
PREFIKS OSNOVA SUFIKS PREFIKS OSNOVA SUFIKS
bekornmen dobiti be kornm en be kornrn en
empfinden osjecctl emp find en emp fund en
entsprechen odgovarati ent sprech en ent sproch en
erworten ocekivcf er wart en er wart et
gehoren pripodoti ge hQr en ge hQr t
misslingen ne uspjeti miss ling en miss lung en
verstehen razumjeti ver steh en ver stand en
widersprechen protusloviti wider sprech en wider sproch en
zerstoren unistiti zer stQr en zer st,Qr t 88

TIP II:

INFINITIV INFiNITIV PARTIClP PERFEKTA
PREFIKS OSNOVA SUFIKS PREFIK5 OSNOVA SUFIKS
cnkommen stici an komm en an ge komm en
cufstehen ustati auf steh en auf ge stand en
cusmochen ugasiti ous mach en aus ge mach t
beitreten pristupiti bel tret en bei ge tret en
einladen pozvati ein lad en ein ge lad en
gegenzeichen supot- gegen zeich en gegen ge zeichn et
pisati
mithelfen pornoci mit helf en mit ge half en
ndchholen nadoknaditi nach hal en nach ge hal t
vorbeuqen nagnuti se vor beug en vor ge beug t
zuhdren slusoti zu hor en zu ge hor t Ponovimo jos jednom: glagoli s nencqlosenim prefiksom iz tablice TIP I nemaju prefiks ge- u participu perfekta. Mozete to pokusoti zapamtiti i ovako: nenoqlosenl prefiks je "zalijepljen" uz glagol po izmedu njega i os nove ne moze doci nesto novo. Glagoli iz tablice TIP II imaju noqlosen prefiks, koji se rnoze odijeliti, po u participu perfekta prefiks ge- dolozi izmedu noqlosenoq prefiksa i osnove. Participi perfekto oba tipa uvijek se plsu kao jedna rijec: verstanden, ausgemacht.

Zopamtite jos nesto: glogoli koji imaju promjene u osnovi, dobivaju sufiks -en umjesto -(e)t u porticipu perfekta, no to ste vee vidjeli, a nadomo se i nouCiIi, iz tablica I i II.

Valja zapamtiti do kod nepravilnih glagola koji imaju promjene u osnovi rijeci, iste promjene imaju i svi oblici koji su nostali upotrebom raznih prefiksa. Npr. glagoli stehen, verstehen, oufstehen imaju jednaku promjenu u osnovi: stand-en.

Iste promjene nastaju i u novim glagolima s prefiksima, bez obzira jesu Ii ncqloseni iii ne. Dakle: verstanden, aufgestanden. Osim prefiksa noznocenih u tablicama I i II ima i drugih. Neki od njih, poput prefiksa uber, um, unter mogu se javljati s iii bez naglaska i uzrokovati promjene kao u tablicama I iii II, no glagoli onda imaju rozlicito znocen]e. Evo primjera s prefiksom um:

urnbcuen - obzidati - urnbcut

umbnuen - prezidati - urnqebout

89

(c) Svi glagoli koji zovrsovoju ncqlosenim sufiksom -Ieren, npr. telefonferen, kontrolferen, interesferen, informferen, imaju particip perfekta bez prefiksa ge-, ali so sufiksom -t: npr. telefoniert, informiert.

23. vjezba

U svoku recenicu umetnite pravilon pomocni glagol za perfekt, tj. sein iii haben u prvu prozninu i particip perfekto glovnog gl09010 u zagradi u drugu prazninu.

1 . Er mir den Schlussel (bringen)

2. Mein Freund .......... heute in die Vereinigten Staaten ......... (fliegen)

3. Unsere Eltern vor einigen Jahren (sterben)

4. Meine Mutter die Erdbeermarmelade in den

Kuhlschronk (stellen)

5. Dos Kind vom Tisch (springen)

6. Ich heute den ganzen Tag zu Hause (bleiben)

7. Dieses Jahr die Miete flir unsere Wohnung sehr .

(steigen)

8. Ich meiner Wirtin einen Brief (schicken)

9. Wir von meiner Schwester Geld (bekommen)

10. Du wirklich sehr groB (werden)

48.Vremenske oznake

Nojlokse cere nouciti korisne izraze 0 vremenu dogadanja radnje aka ih pokusote noucitl u skupinama sa zojednickim osobinama:

(a) oznake ucestolosti

nie

je (jemals) selten

einmal zweimal (usw.) ab und zu manchmal regelmaBig immer wieder immer

nikada

ikad

rijetko jedanput dvaput (itd.)

tu i tamo, ponekad katkad

redovito

uvijek ponovno uvijek

90

(b) Neodredene oznake koje se odnose na "sada"

jetzt sada

nun

im Augenblick, augenblicklich, im Moment, momentan eben, gerade vorhin

neulich letztens,

in letzter Zeit vor einiger Zeit sofort, gleich bald

nachher

upravo ovog trena

bas sada (trenutak prije), upravo

jednostavno, jedva maloprije, nedavno nedavno, onomad

u posljednje vrijeme prije nekog vremena odmah, istog trenutka uskoro

poslije

(c) Neodredene oznake koje se odnose na "tada"

dann onda, tada

damals davor, vorher kurz davor danach

kurz danach fruher

onda, u to vrijeme prije toga

kratko prije toga nakon toga, poslije kratko nakon toga prije

(d) Odredene oznake koje su u odnosu so "soda"

vor einem Monat prije mjesec dana

vor einer Woche prije tjedan dana

seit flinf Sekunden od prije pet sekundi

in drei Togen

za tri dana

(e) Odredene vremenske oznake koje su u odnosu 5 "tada" einen Monot dovor, einen Monot zuvor seit vier Jahren

nach zwei Wochen zwei Wochen danach zwei Wochen spdter

mjesec dana ranije

od prije cetirl godine (pocevsl od nekog pros log dogadanja)

nakon dva tjedna

91

(f) Oznoke koji su u odnosu s "donas"

heute donas

gestern vorgestern

heute vor einer Woehe heute vor aeht Tagen gestern vor zwei Woe hen gestern vor vierzehn Tagen morgen

Libermorgen

heute in drei Woehen morgen in aeht Tagen

jucer prekjucer

prije tjedon dana pred asom dana prije dva tjedna, prije cetronest dana sutra

prekosutra

zo tri tjedna (ad donas) sutra osam dana

(g) Vremenske oznake u kojima doloze: (I.) godine: vidi takoc1er 18. pog/av/je

• NEMA prijedlogo (rnoze se poceti izrozom im Jahre)

1992 werde ich zwanzig. Imot cu dvadeset 1992.

(Bit ce mi dvadeset godina ... )

iii

Er hat im Jahre 1980

geheiratet. Ofenio se 1980.

seit/vor/naeh 1980 od/prije/nakon 1980.

UPAMTITE: u njemockorn je godina glavni broj - bez tocke.

(11.) godisnja doba:

• prijedlog in (sve imeniee muskog rode, zoto je to oblcno im) FrLihling im Sommer Herbst

u proljece

u Ijeto / Ijeti / po Ijeti

u jesen

zimi ! po zimi

Winter (111.) mjeseci:

• prijedlag in (sve su imenice muskoq rode, zota obicno oblikim)

Januar Juli
Februar August
Marz September
im April im Oktober u (ime mjeseco)
Mai November
Juni Dezember 92

(IV.) dani:

• prijedlog an (sve su imenice rnuskoq rode, zoto obicno

oblik am) Sonntag Montag Dienstag

am Mittwoeh Donnerstag

Freitag petak

Sonnabend iii Samstag subotu

(V.) datumi:

nedjelju ponedjeljok

utorok

u srijedu cetvrtok

• u njernockorn su bez prijedlaga; redni broj dana imo

odredeni clan

Heute ist der 1. Marz. (erste) Donas je prvi ozujko.

Donnerstag ist der 3. MaL (dritte)

Morgen ist der 7. November. (siebte)

Freitag ist der 19. Juli. (neunzehnte)

Obermorgen ist der 20. Oktober (zwanzigste)

• pisonje datumo no pismima i dokumentima:

- s akuzotivom:

den 2. Januar 1985 (zweiten) (akuzativ)

den 30.8.1986 (dreiBigsten aehten) (okuzativ) - s prijedlogom an (am)

Am 15. Juni fahren wir in Urlaub. (funfzehnten) 15. lipnjo idema no gadisnji odmor.

(VI.) sati:

• prijedlog um 8.00 ocht Uhr

8.05 fLinf nach acht 8.08 ahet naeh aeht 8.10 zehn naeh acht 8.15 Viertel nach acht 8.20 zwanzig nach aeht 8.25 funf vor halb neun

8.30 halb neun

8.32 zwei Minuten nach halb neun 8.35 funf nach halb neun

8.40 zwanzig vor neun

93

8.45 Viertel vor neun

Um Viertel nach eins kommt der Arzt.

U jedan i petnaest dolazi lijeenik (doslovno: eetvrt sata

nakon jedan).

Sve je jednostavnije aka se upotrebljava 24-satni raspored, posebice u formalnim prigodama:

14.30 vierzehn Uhr dreiBig

22.27 zweiundzwanzig Uhr siebenundzwanzig

vjefbo

OdluC:ite koja recenico, (a), (b) iii (e), najbolje odgovara izjavnoj recenici ispred predlozenih izbora.

1. 1m Augenblick habe ich keine Zeit. (a) Ich spiele in zwei Stunden Tennis. (b) Ich habe jetzt vie I Arbeit.

(e) Ich schlafe im Augenblick.

2. In zwei Wochen fahre ich in die Vereinigten Staaten. (a) Ich bin fur zwei Wochen in den Vereinigten Staaten.

(b) Der Urlaub in den Vereinigten Staaten ist zwei Wochen. (e) Ich fahre heute in vierzehn Tagen in die Vereinigten Stoaten.

3. Ubermorgen muss ich beim Metzger einkaufen.

(a) In zwei Tagen kaufe ich ein Pfund Hackfleisch. (b) Ubermorgen verkouft der Metzger sein GeschCift. (e) Ubermorgen verkaufe ich Gemuse.

4. Seit gestern vor vierzehn Togen ist seine Mutter krank. (a) Seine Mutter ist in vierzehn Togen kronk.

(b) Seine Mutter ist schon zwei Wochen kronk.

(e) Vor vierzehn Tagen ist seine Mutter im Bett geblieben.

5. Frau Schmidt ist eben in die Stadt gegongen. (a) Frau Schmidt ist momentan in der Stadt.

(b) Gerade ist Frau Schmidt in die Stadt gefahren.

(e) Frau Schmidt will gleich in der Stadt spazierengehen.

6. Fruher hat Herr Kegel Bucher geschrieben.

(0) Neulich hat Herr Kegel Bucher geschrieben. (b) Nachher schreibt Herr Kegel Bucher.

(e) Herr Kegel hat domals gute Bucher geschrieben.

94

49. Dodatno pitanje

Kada zelimo potaknuti sugovornika do se slof s onim sto smo rekli cesto upotrebljavamo dodatno pitanje: zar ne?

Mislim do sam to dobro shvatila, razumjela, zar ne?

Dodatno pitanje rnozerno do dati i tvrdnji:

avo je sjajan film, zar ne? (zar nije?)

U njernockorn se oblik dodatnog pitanja rnoze razlikovati ovisno 0 regiji u kojoj se upotrebljava te 0 stupnju intimnosti izmedu sugovornika.

U sluzbenirn situacijama dodotno pitanje glasi: nicht wahr? (doslovno: nije Ii istina?). Ispred dodatnog pitanja obvezan je zarez u pisonju, u protivnom bi recenico postala nijecno. Neformolniji oblik je: nicht? Dalje varijante su: woll? i gell?

Ako se trazi do se sugovornik jos jaee slozl s tvrdnjom, moze se upotrijebiti dodotno pitanje: oder? (doslovno: iii?), posebice u nijecnim recenicomo. Toj je oblik mnogo rjedi od osnavnog dodatnog pitanja: nicht wahr?

RAZGOVOR

ProuC:ite i nauCite sljedeCi dijalog. Bit ce vam potrebne ove nove rijeCi:

die Arztin (-nen) zum ersten Mal jahrelong plotzllch unongenehm

der Schmerz ("en) das Handgelenk (-e) bemerken

das Gelenk (-e)

steif

die Gelegenheit (-en) passieren

der Schwager (-)

der Umzug Ve) meinen

der Beruf (-e) benutzen I

der Maurer (-)

etwa

lijecnlco prvi put godinama odjednom neugodno bol

rucni zglob primijetiti

zglob

ukocen, krut prilika

dogoditi se sogor preseljenje misliti, smatrati

zvanje, poziv, zonimanje upotrijebiti

zidar

(1) aka; (2) mozdo (po prilici)

95

der Fliesenleger (-) schon mal

von selbst rontgen

wie gesagt

keromicor; postovljoc plocico ikada, vee prije

samo od sebe

snimiti na rendgenu

kao !ito je rsceno (kao sto sam rekao)

najprije

pregledati

opcenito, opce

srce

poslusoti (rad srca, pluco) krvni tlak

mjeriti

pregled krvi

postupati, lijeciti

poslati, predati (drug om) tresti (klimati)

erst mal untersuchen allgemein

das Herz (-en) cbhoren II der Blutdruck messen

die Blutprobe (-n) behandeln I uberweisen I schutteln

Kod /ijecnika

Guten Tag, Frau Doktor!

Guten Tag, Sie sind zum ersten Mal bei mir, nicht? Ja, ich bin jahrelang bei keinem Arzt gewesen. Und was hoben Sie denn jetzt so plotzlich?

Vor einigen Tagen habe ich sehr unangenehme Schmerzen im rechten Handgelenk bemerkt, und das Gelenk ist auch ganz steif geworden.

Bei welcher Gelegenheit ist das passiert?

Ich habe neulich meiner Schwester und meinem Schwager beim Umzug geholfen und sehr schwere

Sachen getrogen. Sofort donoch habe ich es gemerkt. Die haben gemeint, ich 5011 zum Arzt gehen.

Haben Sie einen manuellen Beruf? Mit anderen Worten, benutzen Sle Ihre Hcnde viel?

P Fruher bin ich Maurer gewesen, aber seit etwa einem

Jahr bin ich Fliesenleger.

A Spiel en Sie etwa Handball oder Tennis?

P Jc, ab und zu beides.

A Hoben Sie schon mal Prableme mit dem Handgelenk gehabt?

P Jc, vor etwo zwei Manoten, aber es ist von selbst besser geworden. Diesmal sind die Schmerzen vie I starker als vor zwei Manoten.

Patient Arztin

P A P

A P

96

A Hat man Ihnen das Handgelenk je gerontgt?

P Nein, wie gesagt, ich bin lange nicht mehr zum Arzt gegangen.

A Ich werde Sie erst mal allgemein untersuchen ... Herz obheren ... Blutdruck messen ... Urin untersuchen ... eine Blutprobe machen ...

P Warum denn das olles?

A Sie waren doch so lange nicht beim Arzt ... und donn das Handgelenk rontgen ...

P ... und dann werden Sie das Handgelenk behandeln, nicht?

A 0 nein! Dann uberweise ich Sie an meinen Kollegen Henschel. Der ist Orthopode!

P (schiitte/t den Kopf!)

PRIJEVOD

Pacijent Lijecnica P L P

Dobar dan, doktorice!

Dobar dan. Vi ste prvi put kod mene, zar ne? Do, godinama nisam bio kod lljecnlko.

A sto yam je soda odjednom?

Prije nekoliko dana primijetio sam vrlo neugodne bolove u desnom rucnorn zglobu, a i sam zglob je ukocen, Kako vam se to dogodilo?

Nedavno sam pomagao sestri i soqoru pri preseljenju i nosio vrlo teske stvari. Odmah iza toga sam to primijetio. Oni su mislili (smotrali) do bih trebao lei lijecniku.

Je Ii vas posao fizicki?

Drugim rijeCima, radite Ii mnogo rukama?

Prije sam bio zidor, ali od prije otprilike godinu dana postovljam plocice.

Igrate Ii mozdo rukomet iii tenis? Do, povremeno i jedno i drugo.

Jeste Ii vee lmoll probleme s rucnlrn zglobom? Do, prije nekih dva mjeseca, ali je samo od sebe proslo, Soda su bolovi mnogo joci nego prije dva mjeseco.

Jesu Ii su vam rendgenski snimili rucni zglob?

Ne, kao sto sam rekao, vee dugo nisom isoo lijecniku. Prvo cu vas potpuno pregledati. .. poslusoti srce ... izmjeriti krvni tlak ... napraviti pretrage rnokroce i

krvi. ..

L P

L

P

L P L P

L p

L

97

''''i!!.,[

98

P L

P L

A cemu sve to?

Vee dugo niste bili kod lijecnlko ... a onda snimiti rucnl zglob no rendgenu ...

... a tada cete mi IijeCiti rucnl zglob, zar ne? Oh, ne! Onda cu vas poslati kolegi Henschelu. On je ortoped.

(vrti glavom).

p

10. lekcija

U hrvatskom se jeziku pripodonje iii posjedovanje mogu izreci no dvo nocino:

(I.) imenicom koja postaje posvojni pridjev i zncci pripadanje nekog pojma toj imenici:

bratov kaput, majCino pismo, oceva kuco

(II.) kada se izraz koji znaCi posjedovanje sostoji od dvije iii vise rijeCi, posebice imenico, posjedovonje se izrice genitivom tog izrazo:

kaput mog brata Marko,

posljednje pismo noie drage majke, kuco Matka Marovica

(III.) genitivom cerno izreci i kollcinu iii dio neceqc:

kilogram kruha, malo mlijeka, polo jabuke

U njemockorn jeziku pripadanje iii posjedovanje lzrlce se oblicima poput onih u (11.), dakle: nominotiv imenice koja znaCi osobu iii stvar koju netko posjeduje + izraz koji znocl osobu iii stvar koja posjeduje, imo iii je povezono s imenicom u nominativu. Toj oblik je u genitivu. Imenico u nominotivu, ispred sebe imo odredeni clan, imenica iii izraz u genitivu ima odredeni iii neodredeni clan iii pridjev. Oblici odredenog ciano (tip d .. ), neodredenog clone ein i pridjeva bit ce vam jasni iz prilozene toblice. Imenice u jednini rnuskoq i srednjeg rod a imaju nastovke some imenice:

die Schwagerin meines Freundes die Ansichten beider Rechtsanwalte der Ruf des ehemaligen Politikers der Wagen einer alten Dame

soqorlco mojeg prijatelja stojollsto obojice odvjetnika ugled nekodosnleq politlcoro automobil jedne stare dame

U sljedeco] tablici nod cere sve potrebne oblike:

99

JEDNINA MNOZINA
m 1. s mis
d ... des der des der
(k)ein (k)eines (k)einer (k)eines keiner
d .. -tip dies. dieses dieser dieses dieser
jed .. jedes jeder jedes -
ein -tip unser unseres unserer unseres unserer
Ihr Ihres Ihrer Ihres Ihrer
pridjev iza d .. -en u svim rodovima
pridjev iza ein -en u svim rodovima
pridjev bez clone -en -er -en -er
irnenicki nastavak -(e)s - -(e)s - Kod jednosloznih lrnenickih osnova cesto se umece (e) koje se javlja u nastavncima jednine imenica rnuskoo i srednjeg roda.

51. Prijedlozi. izo k<:>jih dolozi genitiv

Kao sto je vee spomenuto u 26. poglavlju, svaki prijedlog u njemockom jeziku mora slijediti odredeni pcdez imenice iii zomjenice uz koju se upotrebljova. Monji broj cesto upotrebljavonih prijedlogo mora uzo se imoti genitiv. Evo nekoliko takvih prijedloga koji stoje ispred genitiva:

aul3erhalb izvon

innerhalb jenseits stott trotz wohrend wegen

unutar

s onu stranu (lzo), s one strane umjesto

usprkos

zo vrijeme

zbog

Ponekod se prijedlazi vezu sa clonom iii zamjenicam (u genitivu) u jednu rijec:

stattdessen trotzdem wchrenddessen deswegen meinetwegen

umjesto (toga) usprkos tome

za vrijeme (toga) zbog (toga)

sto se mene tice, po meni, zbog mene

100

unseretwegen deinetwegen usw.

sto se nas tice, zbog nas sto se tebe tice, zbog tebe itd.

Vrlo cesto rnozerno cuti wegen iza kojeg slijedi zamjenica u genitivu:

wegen mir zbog mene

wegen uns zbog nos

wegen dir zbog tebe

wegen dem zbog njega

usw. itd.

(a) U 50. paglovlju vidjeli smo da imenice muskoq i srednjeg rado dobivaju nastavak -(e)s u genitivu jednine. Meautim neke imenice muskoq rode, neke od njih vrlo ucestole, umjesto -(e)s u genitivu dabivaju nostovok -(e)n u svim podeflrno, osim u nominativu jednine, obliku u kajem su novedene ovdje:

der Automat stroj, automat (i druge tudice koje, zovrsovo]u na -at)

der Bauer seljok, zemljoradnik

der Franzose

Francuz i druge imenice muskoq rod a koje zovrsovo]u na -e, poput der Pole (ali NE der Deutsche koji slijedi posebno pravilo iz 61. pogla vlja)

junak

gospodin (u jednini nastovak -n, u mnoflni -en)

djecok, rnlcdic (u kalokvijolnoj rnnozinl, dadoje se nostavak -ns u svim podefimo)

kolega

rnusteri]o, kupoc

osobo, covjek, Ijudsko bice, (mnofinc) Ijudi

susjed

predsjednik (i mnoge druge tudice, koje zovrsovoju na -ent)

vojnik (vidi Automat)

student (vidi President)

der Held der Herr

derJunge

der Kollege der Kunde der Mensch

der Nachbar der President

der Soldat der Student

101

der Tourist turist (i druge tudice koje zovrsovo]u

no -ist)

Mnage druge imenice, pagatava ane iz sku pine tudlco, ponasaju se poput onih prije navedenih. U Rjecniku iza tih imenica ne stoje uobicojenl podaci 0 mnozlnl vee oblik za genitiv

(npr. -n iii -en):

der Tourist (G -en) turist

(b) Malaj ali znocojno] skupini imenica muskoq roda koje zovrsovaju no -e dodaje se -ns u jednini u genitivu, a -n u ostalim podezlmo. Evo imenica ave skupine u nominativu jednine.

der Buchstabe slava abecede

der Gedanke misao

der Glaube vjera

der Name der Wille

ime

valja, odlucnost

I te su imenice u Rjecniku oznccene 5 (G -ns),

U 47. paglavlju, odjeljak b, vidjeli smo do glagoli tipa II, dakle glagoli 5 prefiksom kaji se maze adijeliti, imaju prefiks ge- u participu perfekta umetnut izrnedu ncqlosenoq prefiksa i osnove. Isti se princip primjenjuje kod infinitivo iii -en oblika aka ispred njega stoji zu, tj. zu se urnece izrnedu nenoqlosenoq prefiksa i osnove. U oba slucaja rijec se izgovara i pise kao jed no: ausgegangen, auszugehen. Meautim aka je jedan od glagala tipa II u odredenorn obliku, dakle predikat recenice, prefiks koji se rnofe odijeliti nopusto glagol i odlazi no kraj recenice:

Ich lade meine Freunde fur Sonnabend ein. (einlcden) Pozivam svoje prijatelje u nedjelju.

Er schldqt ein kaltes Mittagessen mit Brot, Kase und Wein vor. (v6rschlagen)

On predlcze hladan rucok: kruh, sir i vino.

Ich helfe bei den Vorbereitungen fur die Konferenz nicht mit. (mithelfen)

Ja necu pornoci u pripremama za kanferenciju.

Upamtite: nicht koji se nalazi i pri kraju recenice mora doci ispred

odijeljenog prefiksa.

102

liiilll"'

Glagoli tipa I (5 nedjeljivim prefiksom) ostaju u osnovnom obliku kado se ncdu u opisanim okolnostima:

Ich empfinde gar kein Mitleid mit dieser Frau. (empfinden) Za ovu zenu ne osjecorn nikokvu samilost.

Vee ste noucili do u jednostavnoj recenlci koja ima dva glagolska oblika, odredeni i neodredeni -en oblik, -en oblik mora stajati no kraju recenice (33. poglavlje):

Ich ~ zweimal in der Woche schwimmen.

Mnoge konstrukcije zahtijevaju do -en oblik ima i prijedlag zu.

U tom slucoju prijedlog zu dolazi no kraj recenice, zajedno s -en oblikom glagola. lzmedu zu i-en oblika ne maze se umetnuti nijedna druga rijec. Kod djeljivih (ncqlosenlh) prefiksa, zu dolazi izrnedu djeljivog prefiksa i-en ablika:

Er hoft, morgen zu kommen. Nada se do ee sutra doci.

Wir versuchen, ein neues Haus ~ finden. Pokusot cerno noel novu kucu.

Ich habe vor, meine Freunde fur Sonnabend einzuladen. Planiram pozvati moje prijatelje u nedjelju.

Evo i nekoliko slozenijlh primjera:

(a) (I.) Er wird immer zogern, mir seine Sorgen zu erzohlen, On ce uvijek oklijevati da mi isprico svoje brige.

(11.) Ich habe neulich versucht, den Chef fur Montag einzuladen.

Nedavno sam pokusoo pozvati sefo za ponedjeljak.

(b) (I.) Ich verde meine Mutter bitten, uns ein Picknick vorzubereiten.

Molit cu majku do nom priredi piknik.

(11.) Der Arzt hat mich uberredet, wegen des Handgelenks zum Orthopcden zu gehen.

Lljecnlk me nagovorio da odem ortopedu zbog svog rucnoq zgloba.

U recenicomo (a) (11.) i b (I.) mozete opet vidjeti kako glagol tipa II djeljivim prefiksom dopusto da se za "uvuce" izrnedu prefiksa i osnove.

103

Svoko ad novedenih recenico dijeli se no dva dijelo. Ti su dijelovi strogo odijeljeni, no sami po sebi su cjeline. To znaCi do oblik ge-(e)t iii oblik -en koji se no laze u prvom dijelu slozene recenice stoje na posljednjem mjestu u glavnom dijelu slozene recenice, a ne na kraju cijele recenice.

U recenicorno (a) subjekt prvog dijela slozene recenlce postaje subjekt zavisne recenice (er - zogern - erzdhlen: ich - versuchen - einladen). To, medutim, NIJE sluco] kod (b) recenico gdje je subjekt drugog dijela slozene recenice zapravo DO prvog dijela (ich - bitten - rneine Mutter - vorbereiten; der Arzt - uberreden - ich - gehen).

25. vjeiba

Popunite sljedeCi tekst tako do u dvostruku prozninu upisete tocn! glogol tipo II iz stupco s desne strone. Kratke proznine predvicfene su zo djeljive prefikse, duge zo ostotok glogolo.

Ich , eine Party zu geben. Wir

sind so viele, also ich rneine Wohnung

anders Ich nur meine besten

Freunde , aber wir sind Funfzig. Diesmal

.......... meine Freunde mal nicht Ich

will alles alleine machen. Um 8 Uhr .

ich sie Donn konnen sie kommen. Aber

was sagen meine Freunde, sie .......... stattdessen .......... , gar nicht zu essen, sand ern den ganzen Abend lang zu trinken.

anrufen einladen einrichten mithelfen vorhaben vorschlagen

j.· .. ···.nCl·.rnj~ .. e;···.· •• · •• i.

Kodo zelimo izreCi nomjeru, ponovno moramo uspostoviti odnos izmedu dvo dijela recenice: glavne i zovisne recenice, U hrvotskom [eziku nomjeru izrlcemo veznicimo do i koko. U njemockom jeziku nomjeru izricemo promijenjenom verzijom dvodjelne recenice iz 54. poglovlja: rijec um stovljo se no pocerok drugog dijelo recenice,

U primjerimo koji slijede, drugi dio recenico iz 54. poglovljo promijenjen je toko do izricu nomjeru. Noravno, prvi dio recenico morae je biti prilogoden promjeni koko bismo dobili loqicne recenice:

Er wird mich morgen besuchen, um mir seine Sorgen zu erzCihlen. On ee me sutra posjetiti da mi isprico svoje brige.

104

Ich bin zur Chefsekretdrin gegangen, um den Chef fur Montag einzuladen.

Otisco sam do sefove tojnice koko bih pozvao sefo za ponedjeljak.

Ich werde etwas Aufschnitt kaufen, urn uns ein Picknick vorzubereiten.

Kupit cu nareske kako bih pripremio piknik.

Ich muss besonders fruh aufstehen, um wegen des Handgelenks zum Orthopdden zu gehen.

Morom joko rano ustoti do bih posco ortopedu zbog rucnoq zglobo. Kod recenico s um subjekt koji se podrazumijeva uvijek je jednak subjektu glovne recenice (on ce me posjetiti, on ce mi ispricoti svoje brige). U tome se recenice s um razlikuju od onih bez urn iz prethodnog poglavlja. Osim toga, recenke s um mogu imoti i obrnuti redoslijed, za razliku od onih bez um:

Um den Chef fur Montag, einzuladen bin ich zur ChefsekretCirin gegangen.

Um mir seine Sorge zu erzdhlen, wird er mich morgen besuchen.

Upomtite do u obrnutom slijedu recenico tokoder dolozi do promjene reda rijeci. Koo sto ste vee primijetili u 32. poglovlju, bez obziro koji dio recenice dolozi na prvo mjesto, glagol uvijek mora dod no drugo rnjesto u recenici. Buduci do zovisno recenicn s um stoji ispred glovne receriice, cijelo nomjerna recenico stoji no prvom mjestu tj. drugi dio recenice mora poceti glogolom. U novedenim primjerima to su odredeni oblici glagola bin i wird izo kojih slijedi subjekt, tj. ich i er.

56. ohne ... zu; statt.~. tu

Koo s um u strukturi opisanoj u 55. poglovlju, drugi dio recenice rnoze poceti s ohne i stott, a znocen]e je "bez do", "a do ne" i "umjesto do". Kao i recenice koje pocinju sum, recenice s ohne i stott moraju imati subjekt jednak onome u glavnoj recenicl. Taj se subjekt uglavnom podrazumijeva. Isto toko, redoslijed recenico moze se izmijeniti, no ponovno treba pripaziti no red rijeCi. Upamtite: glogol mora biti no drugome mjestu, a subjekt odmoh iza njego.

lch kann kein Picknick vorbereiten, ohne etwas Aufschnitt zu koufen. Ne mogu prirediti piknik a do ne kupim noreske.

Er wird mich morgen besuchen, stott mir seine Sorgen am Telefon zu erzCihlen.

Posjetit ce me sutro umjesto do mi svoje brige isprico preko telefono.

105

26. vjezba

1. Die Dome geht in die Stadt.

Sie kauft ein.

Die Dome geht in die Stadt, um einzukaufen.

S/jedeCi porovi recenico Cine mini-pricu. Poveiite obje recenice svokog para s um ... ZU, ohne ... zu iii statt ... zu premo odqovoroiucem znocenju. Pomoci ce yam uzorok.

2. Fraulein Schmidt steht fruh auf.

Sie geht mit ihrem Hund spazieren.

3. Mittags kommt sie nach House und arbeitet im Garten.

Sie isst nicht.

4. Am Nachmittag geht sie ins Kino.

Sie fragt ihre Mutter nicht.

5. Sie sieht gerne Filme.

Sie kommt auf andere Gedanken.

6. Am Abend kommt ihr Freund.

Er will sie ins Restaurant einladen.

7. Sie verlaBt das Restaurant wahrend des Essens.

Sie bezahlt nicht.

8. Er bleibt im Restaurant sitzen und isst beide Portionen.

Er lauft nicht zu seiner Freundin.

U 44. poglavlju noucill ste do se glagoli heben i sein upotrebljavaju kao odredeni oblici pomocnih glagola uz oblike ge-(e)t za tvorbu perfekta. U poglavljima 34. i 35. (h) noucill ste do se glogol werden upotrebljavo koo odredeni oblik pornocnoq glogolo zojedno 5 -en oblikom u tvorbi futuro. U ovom poglovlju noucit eete jos jednu strukturu s odredenim oblikom pornocnoq glagola werden, ali s oblikom ge-(e)t, dakle werden + particip perfekto:

Das Hous wird in diesen Tagen eingerichtet.

Kuco se ovih dana norniesto (doslovno: Kuco ovih dona biva norniesteno).

Ich werde oft mitten in der Nacht angerufen.

Mene cesto zovu usred noci (doslovno: cesto sam nazivan ... ).

Ova se struktura upotrebljovo kodo je za znocen]e vcznljc rodnjo recenice ad subjekto, odnosno stvori iii osobe koja vrsi rodnju. Cesto cerno u hrvotskom u tokvom slucoju upotrijebiti povrotni glogol - subjekt u tokvoj recenicl nije vrsitel] radnje: Ova djevojka se zove Marico (Morica ne vrsi radnju). Stanje koje zovemo trpnim donekle odgovaro opisanoj strukturi jer upotrebljovomo glagolski pridjev trpni:

106

Dijete je ostavljeno no ulici (ne znamo tko go je ostavio, dakle nije nom poznat vrsitel] radnje). U navedenim primjerima njernockih recenico u posivu tokoder nom nisu poznati vrSitelji radnje: ne znamo tko nornjesto kucu, tckoder ne znamo tko naziva usred noel - no vofno je soma radnja iii njezin rezultat: kuco ce biti nornjesteno, jo sam cesto budan zbog telefonskih poziva.

Pasiv mozemo tvoriti u recenicorno koje imaju prelazni glagol koji imo direktni objekt, pri cemu DO postaje gramaticki subjekt pasivne recenice.

Nepoznata zeno ostovlja dijete no ulici.

Dijete je ostavljeno no ullci (ovdje nom nije potreban podatak a vrsitelju rodnje, vee soma rezultat radnje).

Pasiv cemo u njemockom upotrijebiti u dva osnovna sluco]o: kada zelimo privuCi pozornost na vrsitelja rodnje, zbog neke usporedbe, iii kada nam vrsftel] radnje nije poznat iii vozon zo znocenje recenlce:

(I) Dijapozitive prikozuje moj otac (a ne moj brat).

Die Dias werden von meinem Vater gezeigt.

(II) Soda se prikazuju dijopozitivi.

Jetzt werden die Dias gezeigt.

(a) Zopomtite: u njernnckom jeziku samo direktni objekt aktivne recenice moze postoti gromoticki subjekt posivne recenlce, U sliedecern primjeru gl0901 imo dvo objekto, DO i 10. U posivnoj recenici somo DO moze postati SU, a 10 ostoje u istom podezu kao i u aktivu:

Der Vater zeigt dem Gast die Dias.

Bez obzira no red rijeCi DO, die Dias uvijek je gramoticki subjekt pasivne recenice. To se rnoze zokljuCiti i iz oblika za rnnozlnu glogolo werden:

Die Dias werden dem Gast gezeigt. Oem Gast werden die Dias gezeigt.

(b) U niernockom jeziku pasiv se rnoze tvoriti i u recenlcorno koje nemoju DO u aktivu: kado je vrsitel] rodnje nepoznot iii je neka zbirno imenico, posiv se moze upotrijebiti i bez gromatickog subjekta, odnasno mozemo upotrijebiti bezllcni es:

Heute abend wird gesungen.

iii Veceras ce se pjevati.

Es wird heute abend gesungen.

Jetzt wird schnell gegessen!

iii A soda brzo idemo jesti!

Es wird jetzt schnell gegessen!

107

,III

Kod glagola koji imaju samo 10 kombinirat cerno pravila (0) i (b): 10 ostaje nepromijenjen, 0 provog subjekto nema vee je umjesto togo bezlicnl oblik s es; glogol werden je uvijek no drugome mjestu.

Den Kindern wird jetzt verziehen.

iii Djeci je soda oprosteno,

Es wird den Kindern jetzt verziehen.

Den Studenten wird sehr geholfen.

iii Studentimo se mnogo pomoze.

Es wird den Studenten sehr geholfen.

BuduCi da se werden koristi i u tvorbi pasivo, u futuru pasiva se upotrebljava samo jednom:

Wir werden ndchste Woche in Frunzosisch gepruft (werden). Sliedeceq tjedno pitot ce nos francuski (doslovno: biti cerno ispitivani ... ).

58. Perfekt nekih pomocnih glogolo

Do bismo tvorili perfekt recenice:

Ich muss den Nachbarn helfen. Morom pomoci susjedimo.

moramo staviti odredeni oblik glagola muss u perfekt. Meautim ge(e)t oblik glagola mussen se ne upotrebljovo, vee umjesto toga upotrebljovomo -en oblik, dokle infinitiv umjesto porticipo perfekto.

Ich habe den Nachbarn helfen mussen. Morao sam pomoci susjedimo.

UoCit eete do se -en oblik pomocnoq glogolo rnussen nalazi no kroju recenice, izo -en oblika glavnog glagola helfen. To ce se tckoder odnositi i no glogole durfen, konnen, rnoqen, soli en, wollen i lassen. Npr. "dao sam oproti svoj outo" prevest cerno ovoko perfektom:

Ich habe meinen Wagen waschen lassen.

Svi ti glogoli imoju olternotivne neodreaene glogolske oblike porticipo perfekto kada nisu i pomocni glagoli. Evo primjera:

A: Kannst du geduldig warten?

Mozes Ii strpljivo cekoti?

B: Nein das habe ich nie gekonnt.

Ne, to nisom nikod znoo.

Wir haben unser GepCick am Bahnhof gelassen. Ostavili smo svoju prtljagu no kolodvoru.

108

Svi ovi ge-(e)t oblici kada se upotrebljovaju kao glavni glogoli imoju oblik s ge- i zovrsovoju s -r: gedurft, gekonnt, gemocht, gemusst, gesollt, gewollt. Iznimko: gelassen.

Kada se werden upotrebljova kao pomocni glagol za tvorbu pasiva, porticip perfekta glasi: worden. Kada se werden upotrebljava kao glovni glogol u znocenju "postoti", porticip perfekto glosi: geworden. Evo primjera:

Die Dias sind von meinem Vater gezeigt worden. Dijapozitive prikazuje moj otac.

Die Kunden sind heutzutage sehr frech geworden. Musterije su u dcnosn]e vrijeme postole vrlo drske.

U veCini slucojevo u njemockorn se jeziku upotrebljovo perfekt pri izriconju prosle radnje. No, za izriconje prosle radnje moze se upotrijebiti i preterit, proslo jednostovno vrijeme.

Proslo jednostovno vrijeme u njerncckom jeziku upotrebljovo se poralelno perfektu. Zo one koji uce niemocki jezik proslo jednostovno vrijeme oloksovo konstrukciju recenlce jer ne moraju brinuti 0 dva iii cok tri glagolska oblika (58. poglavlje) i redu rijeci.

Proslo se jednostovno vrijeme upotrebljova cesto kod glogolo sein i haben; no taj se naCin izbjegovo upotreba dvoju obliko istog glagola: er ist ... gewesen; ich habe ... gehabt. Tckoder se vise upotrebljavoju oblici prosloq vremeno pomocnlh gl09010 jer se no toj nocln smonjuje broj glagola u recenici no dvo, umjesto trio

Usporedite:

PERFEKT

Ich bin vier Wochen krank gewesen.

Wir haben viel Pech gehabt. Ich habe den Nachbarn helfen mussen.

Die Dias sind von meinem Vater gezeigt worden.

PRETERIT

Ich war vier Wochen krank.

Wir hatten vie I Pech.

Ich musste den Nachbarn helfen.

Die Dias wurden von meinem Vater gezeigt.

Evo preterito glogolo hoben, sein i pomocnih glogolo:

HABEN SEIN

ich/er/sie(ono)/es wir/Sie/sie(oni) du

hatte hotten hottest

war waren warst

•••• ftii

109

DURFEN KONNEN
ich/er/sie(ona)/es durfte konnte
wir/Sie/sie (oni) durften konnten
du durftest konntest
MOGEN MUSSEN
ich/er/sie( ona)/es mochte musste
wir/Sie/sie (oni) mochten mussten
du mochtest musstest
SOLLEN WOLLEN
ich/er/sie( ona)/es so lite wollte
wir/Sie/sie(oni) sollten wollten
du solltest wolltest
LASSEN WERDEN
ich/er/sie(ona)/es lieB wurde
wir/Sie/sie(oni) lieBen wurden
du lie Best wurdest Ako pogledate oblike 1. i 3. lico jed nine koji su uvijek jednaki u proslom vremenu, uoclt cete cetiri oblika, dva koja su jednaka u proslom vremenu u njerncckom opcenito (66. poglavlje), a treci je tipican za sljedecu skupinu:

(a) sein, lassen Javlja se nova osnova (war, lieB) kojo se upotrebljovo bez nostavaka.

(b) sollen, wollen Upotrebljava se ista osnova koo u -en obliku, 0 slijede nostavci -t + -e.

(c) haben, durfen, konnen Javlja se nova osnovo (hat-, durf-,

magen, mussen konn-, moch-, muB-) iza koje slijedi -ti nostavak -e.

(d) werden

Ovaj je oblik potpuno iznimko. Javljo se nova osnova (wurd-) iza koje slijedi nastavak -e.

Velik broj glagola slijedi uzorak (a) i dobiva novu osnovu u proslorn vremenu. Zvat cerno ih glagolima 5 novom osnovom. Nojveci broj glogolo slijedi uzorak (b) gdje je os novo ista koo u -en obliku, dakle infinitivu, zatim slijedi -t- i odgovarajuCi nastvak za lice. To su glagoli iste osnove iii pravilni glagoli. Uzorak (c) je mjesovino uzoraka (a) i (b): nova osnova dobiva -t- i odgovorajuCi nastavak za lice.

110

RAZGOVOR

ProuCite i nauCite sljedeCi dijalog. rijeCi:

die Freundin (-nen)

die Silvesterfohrt (-en) der Winterprospekt (-e)

anbieten II preiswert dos Allgau

der Preis (-e)

reichholtig der Ausflug (-""e)

die Abendveranstoltung (-en) das Neujahrsfrustuck (-e) der Sonderpreis (-e)

die Unterkunft (-""e)

das Doppelzimmer (-)

dos Einzelzimmer (-)

das Silvesterfestessen (-) die Skimoglichkeit (-en)

hin und zuruck

sorgen fur

die Ubernachtung (-en) der Hinweg (-e)

das Gleiche

die Ruckfohrt (-en) unterwegs genugend anhalten II jeweils einnehmen II

die Erfrischung (-en) der Gosthof (-··e) der Love (PO on)

unterbringen der Grundpreis (-e) entholten I

die Dusche (-n) der Zuschlag (-""e)

nicht in Froge kommen

Bit ce yam potrebne ove nove

prijateljica novoqodisn]e putovanje prospekt za zimovanje ponuditi

povoljno

planinski predjel no jugu Bovorske

cijena

raznolik, bogat izlet

vecernjo priredba novoqodisnii dorucok posebna cijena

srniesto]

dvokrevetna soba jednokrevetna soba novoqodisn]o vecero moqucnost skijanja tame i natrag, povraton (npr. karta, putovanje) brinuti se (za)

nocenje

putovanje onamo

isto

povratak

no putu

dovoljno

zoustaviti se, stati

svaki put, po

jesti, nesto pojesti, prizalogajiti osviezenje (jelo, pice) gostionica

lav

smjestiti

osnovna cijena

sodrznti, ukljucivoti

tus

dodotna cijena, doplota

ne dolaziti u obzir, bez sumnje

111

die Veranstaltung (-en) einbegriffen

der Geschmack (-'"e) tagsuber

tanzen

gesellig

das Beisammensein

der Gesellschaftsraum (-"e)

genieBen I

die Moglichkeit (-en) das Skifahren

das Festessen (-)

der Tanz (-"" e)

veranstalten nach Wunsch das Feuerwerk los lassen II

das Sektfruhstuck klingen beschrCinken I anstrengend

der Teilnehmer (-) die Leute

das Gegenteil die Gruppe (-n)

die goldene Hochzeit (-en) feiern

besprechen

priredba, doqodo] ukljucenio]

ukus

tijekom dana plesati drustven druzen]e

predvorje, dnevni boravak u hotelu, pansionu

ufivati

rnoqucnost, prilika skijanje

svecono vecero iii rucok pies

prirediti

po felji, po norudzbi vatromet

pustiti (ovdje vatromet) dorucok so somponjcem zvucoti, zvoniti, odzvonjati oqruniciti

naporno

sudionik

Ijudi

suprotnost

skupina

zlatni pir

slaviti

dogovoriti se

U putnickoj agenciji: Romanticna Nova godina

Junger Meine Freundin und ich sind doran interessiert,

Man eine Silvesterfahrt zu machen.

Gut, ich zeige Ihnen unseren Winterprospekt.

Wir bieten dieses Jahr eine sehr preiswerte Fahrt mit Luxusbus nach Oberstdorf im AlIgCiu an, sieben Tage von 28. Dezember bis zum 3. Januar inklusiv.

Fraulein

112

JM

(Liest aus dem Winterprospekt)

7 Tage Silvesterfahrt mit Luxusbus ins A/lgau

5 Nachte in Oberstdorf

reichhaltiges Programm mit AusffUgen, Abendveranstaltungen und Neujahrssektfriihstiick

Sonderpreis Euro 500,-

Unterkunft in Doppelzimmern Einzelzimmer Euro 50,- extra silvesterfestessen Euro 25,- extra Skimoglichkeiten

JM Was wird do alles fur den Preis angeboten?

F Ja, do ist erst mal die fahrt hin und zuruck im Luxusbus.

Fur alles wird gesorgt ... eine Ubernachtung in einem netten Hotel auf dem Hinweg und das Gleiche auf den Ruckfohrt ...

JM Wie wird unterwegs gegessen?

F Es wird ncturlich genugend oft angehalten, und das Mittagessen wird jeweils wCihrend einer langeren Pause in einem Gasthof eingenommen. Andere Erfrischungen werden im Bus serviert ... Ja, und in Oberstdorf selbst wird man im Gasthof Zum Lowen untergebracht. Der Grundpreis enthCilt die Unterbringung in Doppelzimmern mit dusche und Toilette, aber es werden ouch Einzelzimmer angeboten fur einen Zuschlag von Euro 50,-. Aber das kommt fur Sie wohl nicht in Frage ... ?

JM Was fur Veranstaltungen sind im Preis einbegriffen?

F Fur jeden Geschmack wird gesorgt ... Tagsuber werden drei kleinere AusflUge gemacht, und jeden Abend wird getanzt, oder man kann das gesellige Beisamensein in der Bar oder im Gesellschaftsraum genieBen. Es gibt ouch Moglichkeiten zum Skifahren, aber das muss extra bezahlt werden.

JM Und zu Silvester und am Neujahrstag selbst ... ?

113

F Silvester gibt es Tanz, und um elf Uhr wird eine besondere Show veranstaltet. Silvester wird ouch um acht Uhr ein Festessen noch Wunsch serviert fur einen Zuschlag von Euro 25,-. Um Mitternocht wird donn das Feuerwerk losgelassen. Am 1. Jonuar wird ob neun Uhr ein Sektfruhstuck eingenommen.

JM Dos klingt alles sehr schon, Und sind noch Pldtze frei?

F Ja, wir hoben noch sechs PICitze frei. Wir mussten die Zahl der Teilnehmer wegen der GroBe unseres Busses auf dreiBig beschrCinken.

JM Bei soleh einem anstrengenden Progromm sind die anderen Teilnehmer doch bestimmt alles junge Leute ...

F 0 nein, gonz im Gegenteil! Sechzehn der Teilnehmer fohren als Gruppe, um Silvester eine goldene Hochzeit zu feiern.

JM O! Dos muss ichdoch noch mal mit meiner Freundin besprechen.

PRIJEVOD

Mladic Moju prijoteljicu i mene zonimo novoqodisnje putovonje.

Gospoc1ica Dobro, pokazat cu yam nos prospekt zimovanja.

Nudimo ove godine putovanje luksuznim autobusom po vrlo povoljnoj cijeni u Oberstdorf u Allqouu, sedam dana, od 28. prosinca do 3. sijecnjo.

M (Cita prospekt zimovanja.)

7 dana novogodisnjeg putovanja luksuznim autobusom u Allgou

5 noc! u Oberstdorfu

raznoliki programi s iz/etima, vecerniim priredbama

i novogodisnjim doruckom

Posebna cijena 500 Euro

Smjestaj u dvokrevetnim sobama Jednokrevetne sobe nadoplata 50 fura Novogodisnja svecano vecera nadoplata 25 fura Mogucnost skijanja

114

M G

Sto se sve nudi zo ovu cijenu?

Dokle, putovanje tame i natrag luksuznim outobusom. o svemu se vodi briga ... nocenie u zgodnom hotelu no putu u Obersdorf, isto no povratku ...

Kako se jede no putu?

Zoustavljat cerno se dovoljno cesto, 0 rucot ce se u nekoj gostionici svaki put za vrijeme duljeg odmora. U autobusu ce se posluzivoti osvjezenjo ... Do, a u Oberstdorfu cete biti srnjesteni u dvokrevetnoj sobi s tusern i we-om, ali se nude i jednokrevetne sobe uz nadoplatu od 50 Eura. Ali to kod vas dakako ne dolazi u obzir ... ? Kokve priredbe su ukljucene u cijenu?

Pobrinuli smo se za svociji ukus ... Preko dana naprovit cerno tri manja izleta, a svake veceri se plese iii se mofe ufivoti u zojednickorn druzenju u baru iii dnevnom borovku. Postoji takoder moqucnost za skijanje, ali se mora posebno platiti.

A sto se tice doceko i same Nove godine ... ?

Zo docek je pies, u 11 sati bit ce posebon sou. Novoqodlsn]o vecero ce se takoder svecono poslufiti u osam sati uz 25 Eura nadoplate. U ponce ce biti vatromet. 1. sijecnjo u 9 soti je sveconi dorucok so sompon]cem.

To sve krosno zvuci, Ima Ii jos slobodnih mjesta? Do, imamo jos sest slobodnih mjesto. Zbog veliCine autobusa morali smo oqroniciti broj sudionika.

Pri tako napornom programu ostali su sudionici sigurno mladi Ijudi ...

0, ne, bas obrnuto! Sesnaestero sudioninka putuje kao grupa do bi no doceku Nove godine proslavili zlatni pir. O! Ipak se morom 0 tome dogovoriti so svojom prijateijicom.

M G

M G

M G

M G

M

G

M

115

11. lekcija

Uz rijeci poput odredenog i neodredenog ciano postoji i skupina uobicojenih izraza koji se upotrebljavaju ispred imenice iii pridjeva + imenico. Ove rijeci sluze odredivanju koliCine iii identifikaciji sljedece imenice. U tekstu koji slijedi grupirali smo ih premo tome sto stoji iza njih:

(I.) bilo koji tip imenice

(11.) nebrojiva imenica (npr. IIbrasnoll, IIbijesll)

(111.) brojiva imenica u jednini (npr. IItrgovinoll, poqresko") (IV) brojivo imenica u mnofini (npr. IItrgovinell, IIpogreskell).

Kako ti izrazi imaju rozlicite nastavke, ovisno 0 tome s kakvim tipom imenice se upotrebljavaju, svaki od njih imo i prntece nastavke (a), (b) i (c) iz 29. poglavlja, uz nastavake za podez posvojnog genitiva iz 50. poglavlja. Evo pregleda tih izraza:

(I.) Ispred bilo kojeg tipa imenice:

isto d .. selb .. * Plse se kao jedna rijec, d .. (isto) imo svoje uoblcojene nastavke, selb ... nastavke skupine (a).

jednako d .. gleich* Dvije zasebne rijeCi, gleich (jednako) ima nastavke skupine (a).

cijelo, sve d .. ganz

ganz znoci "cijelll, "potpunll, "cijelo" po moze stojoti izo ein, mein, itd.

Premo potrebi dobivo nostavke grupe (a) iii (b).

* U upotrebi dolazi do preklapanja izmedu d .. selb i d .. gleich

Ich bin in derselben Gruppe wie duo Ja sam u istoj skupini kao i ti.

Ich habe das gleiche Kleid wie du gekauft. Kupila sam jednaku haljinu kao i ti.

Die ganze Arbeit hat er alleine geschafft. On je sam obavio cijeli posao.

Meine ganzen Bucher sind nass geworden. Sve moje knjige su se smocile.

Ein ganzes Jahr hat er dafUr gebraucht. Zo to mu je trebala cijela godino.

116

(11.) Ispred nebrojive imenice:

malo nesto nekoliko malo

wenig etwas einig ..

ein bisschen

dosta dovoljno mnogo cijelo, sve

genug genugend viel

d .. ganz

sve to/ovo

all d . ./dies ..

svi moji, itd. all mein, usw.

fur wenig Geld mit etwas Salz vor einiger Zeit

mit einem bisschen Papier mit einem Tropfen 01

Wir haben genug Wein. bei viel Arbeit

trotz allen Komforts wegen all der Unruhe

(111.)lspred brojivih imenica u jednini:

Nije potreban nastavak. Nema nastavka.

Dobiva nastavke skupine (c). To je zopravo imenica srednjeg roda, zato ein ima svoje uobicojene nastavke.

Nema nastavka.

Nisu potrebni nastavci.

Vidi (I.). ZnaCi "cijeloll, "potpu noll. Ima nastavke skupine (a), ali u genitivu ispred imenica m i s roda ima nastovak -(e)s.

All ne dobiva nastavke.

za malo novca s nesto soli

prije izvjesnog vremena s malo papira

s kopljicom ulja

imamo dovoljno vina kod mnogo posla usprkos svom komforu zbog cijelog tog nemira

isti d .. selb .. Vidi (I.).
bilo koji, irgendein Nastavci za ein.
ovaj iii onaj
jos jedan noch ein Uoblcojeni nastavci zo ein.
jos jedan ein .. ander ander dobiva nastavke skupine (b).
(drugi)
cijeli d .. ganz Vidi (I.).
irgendein
Heute kommt noch ein Vertreter von der Versicherung.
ein anderer 117

neki

Danos dolazi jos jedan jedan drugi

(1V.)lspred brojivih imenica u rnnozinl.

par

ein Poor

obadva oba nekoliko

d .. beid .. beid .. ein poar

nekoliko einig ..

nekoliko, vise mehrer ..

mnogo dosta dovoljno sve

viel.. genug genugend all..

von einem Paar alten Schuhen wegen der beiden Damen

mit beiden Hdnden

var ein paar Wachen

einige

fur mehrere gute Freunde viele

fur aile guten Freunde

118

predstavnik osiguranja.

Imeniea srednjeg roda ima svoje uoblcojene nastavke, a imeniea koja slijedi je u istom podezu. beid .. ima nastavke skupine (a) Dobiva nastavke grupe (c).

Nema nastavka, no imenica koja slijedi u podezu 10 moze imati -(e)n.

Dobiva nastavke sku pine (c). Dobiva nastavke sku pine (c). Dobiva nastavke sku pine (c). Vidi (II).

Dobiva nastavke skupine (c), ali bilo koji pridjev koji slijedi dobiva nastavak -en u svim pcdefimo.

od jednog para starih cipela zbog obje dame

objema rukama

prije nekoliko tjedana

zo neke dobre prijatelje za vise dobrih prijatelja

za mnoge dobre prijatelje za sve dobre prijatelje

U njemockorn jeziku pridjevi se vrlo cesto pretvaraju u imenice. Ova je upotreba u niemockom gotovo neoqmniceno. Pridjevi mogu postati imenice u jednini i rnnofini, oznccovoti ziva bico i stvari te biti apstraktne imenice.

U posljednjem razgovoru nautili ste izraz:

dos Gleiche auf der Ruckfahrt

isto no povratku

Ovdje je pridjev gleieh, 5 velikim pocetnim slovom, postao imenica srednjeg rode, a to je automatski uvijek rod imeniea koje su postale od pridjeva. Iznimka su imeniee koje nedvosmisleno znoce musko iii zensko blce. Ovakve pridjevske imenice, do ih tako nazovemo, dobivaju pridjevske nastavke, kako je opisano u 29. poglavlju. No primjer, "Nijemac" ce imati oblik ein Deutscher, a "Njemiea" ce biti eine Deutsche - ova je imenica izvedena od pridjeva deutsch - "njemacki".

Pridjevske se imenice mogu tvoriti prema potrebi. Ima i velik broj imenica koje su nastale od glagolskih oblika. Neke od njih su vrlo dugo u upotrebi i mogu se noel u rjecnlku kao imeniee, a neke su nove izvedenice. Takve pridjevske imenice nastale su iz dva glagolska oblika: iz vee poznatog ge-(e)t obliko. dakle participa perfekta, i iz tzv. -end oblika. U 44. poglovlju smo spomenuli do ge-(e)t oblik ima znccen]e neceq zovrsenoq: -end oblik ima znocenje nedovrsenoq, podudaranja i istovremenosti. Tako gefangen znocl "uhvacen", "zorobljen", a uberlebend zncci "onaj koji prefivljcvc". To dva neodredeno glagolska oblika, kada ih upotrijebimo kao pridjevske imeniee postaju: der Gefangene iii die Gefangene ("zarobljenik" iii "zarobljenica"), der Oberlebende iii die Oberlebende ("prezivjeli muskoroc, zeno"). Svaka takva imeniea u rjecniku je oznoceno s "adj", sto je upozorenje do joj treba dati nastavke za pridjevsku deklinaciju.

Dalja uoblcojeno upotreba pridjeva kao imenice je u kombinaciji s etwas, "nesto" i nichts, "nista". U tim slucojevimo pridjev dobiva nastavke koje smo naveli u 29. poglavlju, odjeljak (c).

Die Stunde soli mit etwos Einfochem onfongen.

Lekcija (sat) treba poceti necim jednostavnim.

Alles war ruhig, nichts Wesentliches ist geschehen. Sve je bilo mirno, nisto se znoccjno nije dogodilo.

U drugu ruku, alles, "cijelo""sve", koji vee sodrzl -es iz srednjeg rodo, dobiva nastavke grupe (a) iz 29. poglavlja kada stoji ispred pridjevske imenice:

Ich wunsche dir olles Gute zum Geburtstog. Zelim ti sve najbolje za rodendan.

In ollem Praktischen war er der Klassenbeste. Bio je najbolji u razredu u svemu prokticnorn .

119

U 54., 55. i 56. poglavlju vidjeli ste da recenlco moze sadrZavati izraz koji je prirodan njezinom osnovnom obliku, a ipak zadrZava svoj posebni razlikovni identitet. Prvi od tih izraza bio je kraj recenice s zu + -en oblikom.

Drugi su izrazi slijedili veznike poput urn, ohne i statt i zovrsovoll sa zu + -en oblikom. Znocan]a ovih, nesto slozenijih izraza uvijek pojocava osnovno znccen]e recenice, a mogu se noci ispred iii iza osnovne recenice.

Ako nazovemo spomenute izraze "dodatnim izrazimo", upotrijebit cemo naziv "dodatne reeenice" za rozllclte tipove niza rijeei koje se od "dodatnih izraza" razlikuju po tome sto sadrZe odredeni oblik glagola. Dakle, to su potpune recenice koje ipak ovise 0 osnovnoj, glavnoj recenlci.

(a) Najjednostavniji nocin da se poveze dodatna recenico s os novnom iii glavnom recenicom, a do obje ostanu neovisne jedna 0 drugoj, jest da dodatnu recenicu stavimo uz glavnu, bez ieega izmedu njih, osim zareza. U tom sluccju neee doci ni do kakve promjene u redu rijeci. Evo dva primjera iz prethodnih lekcija:

Der Arzt sagt, ich soli nur Fisch oder mageres Fleisch essen. Lijecnik koze do trebam jesti samo ribu i nemasno meso.

Die haben gemeint, ich soli zum Arzt gehen.

Smatrali su da morom iti lijecniku.

Ako obrnemo redoslijed recenico i dodatna recenico dode ispred glavne recenice, red rijeci u glavnoj recenici ce se promijeniti:

Ich soli nur Fisch oder rnageres Fleisch essen, sagt der Arzt. Tumocenje ovog je samo prosiren]e recenoq u 32. poglavlju:

cijela dodatna recenico postala je DO glavne reeenice. Medutim ovaj nocin povezivanja recenico je oqronicen. Mnogo su sire moqucnosti povezivanja recenico ako upotrijebimo razne kategorije veznih rijeei iii veznika kojima cemo uvesti dodatnu recenicu.

(b) Veznici:

und

aber

oder

sondern sondern ... auch

i ali iii

nego (nasuprot tome) nego ... tokoder (I)

Veznicima povezujemo rijeci iii recenice, Uglavnom ne utjecu na uoblcojenl red rijeci:

Es gibt auch Moglichkeiten zum Skifahren, aber das muss extra bezahlt werden.

120

Trebate paziti kada birote izmedu aber i sondern.

Kada zelite izreci znocenje "ne samo ... nego i (vee l)", njemocki

izraz je nicht nur sondern auch.

U znocenju "ne vee (nego)" u njemockorn morate upotrije-

biti nicht (iii neki drugi negativni oblik, npr. kein ... sondern):

Er schickt keinen Brief, sondern er will mit mir personlich sprechen.

On nece poslati pismo vee zeli so mnom osobno rozgovaroti.

(b) Veznik denn je razred za sebe. lake poput veznika iz skupine (b) ne utjece na red rijeCi, ovaj veznik rnoze povezivati iskliucivo recenice. lako poput veznika opisanih u 63. poglavlju, odjeljak (e), denn daje posebnu oznaku recenici kojoj prethodi,

takva dodatna recenico ne maze stajati bilo gdje nego samo iza glavne recenice:

Er kann mir nicht bose sein, denn er hat selbst Schuld doran. On se ne rnoze Ijutiti na mene jer je i sam tomu kriv.

Znocen]e denn je zapravo turnocenje nekog razloga i znoci

. "

"Jer .

(a) Odnosne zamjenice

JEDNINA MNOZINA PRIJEVOD
m i s mis
N der die das die koji
A den die das die koga, kojega
D dem der dem denen kome, kojemu
G dessen deren dessen deren kojeg, Cijeg Odnosne zamjenice su jednake pokaznim zamjenicama opisanim u 41. poglavlju, odjeljci (a) do (e), ali genitiv ima oblik: dessen i dereno One ornoqucuju da se dodatna recenico u znocenju poveze s nekom imenicom iz glavne recenice, dakle da se odnosi na nju. Izbor vezne rijeCi d .. rnoze biti jednina iii rnnofino. Ako je izabran oblik za jedninu, onda se razlikuju oblici zo m, i i s rod, prema obliku imeniee u glavnoj recenici na koju se dodatna recenico odnosi. Izbor podezo vezne rijeei d .. ovisi 0 funkciji koju ana ima u dodatnoj recenici, dakle ovisno a tome je Ii S, DO, 10 iii PO. Glagol u ad nosnoj recenici mora doci no kraj.

121

Sljedeci primjeri obuhvoco]u obje moqucnosti i pornoci ee yam do razumijete princip upotrebe takvih veznih rijeci:

Pade! NOMINATIV / S

Ich bringe meinen Sohn, der nach Berlin fCihrt, zum Bahnhof. Dovest cu sino koji putuje u Berlin no kolodvor.

Dos Fleisch, ~ auf dem Tisch liegt, kannst du fur den Hund nehmen.

Meso koje stoji na stolu mozes uzeti za psa.

AKUZATIV / DO

Mein Chef, fi.i.r...d.en ich seit zehn Jahren arbeite, ist sehr unsympathisch.

Moj sef, za kojeg radim vee deset godina, nije slrnpoticon.

Wir haben den Urlaub, dID1 wir auf Zypern verbracht hoben, ganz toll gefunden.

Godisn]] odmor koji smo prove Ii no Cipru vrlo nom se svidio.

DATIV /10

Meine Schwiegertochter, ~ ich gestern Blumen geschenkt habe, hat sie zum BlumengeschCift zuruckqebrccht,

Mojo snaha, kojoj sam jucer darovala cvijece, odnijela go je natrag u cvjecomicu.

Der Verwandte, bei dem ich wohne, ist wie ein Vater zu mir. Rodak kod kojeg stonujem meni je poput oca.

GENITIV / PO

Hans, dessen Frau aus Agypten kommt, lernt Chinesisch! Hans, cija je zena iz Egipta, ucl kineski!

Die Frau, deren Auto falsch geparkt ist, versucht mit dem Polizisten zu flirten.

lena ciji je auto poqresno parkiran pokusovo udvarati policajcu.

Ncjvoznl]e u tim primjerima jest pravilo koje trebate upamtiti: odredeni oblik glagola u dodatnoj recenici (t]. recenici koja pocin]e odnosnom zamjenicom), bilo do je sam iii zojedno s prijedlogom, mora uvijek stojoti no kraju dodotne recenice. To pravilo vrijedi za sve vrste dodotnih recenlco opisonih u ovom poglovlju.

Konccno, kodo je dodotno recenico povezona 5 imenicom u glavnoj recenlci pomocu prijedlogo, a to imeniea nije zivo bice, odnosno zomjenico ima i olternotivni oblik wo(r)-. To je istovjetno upotrebo s onom kod obliko da(r)-, opisanog u 40. poglovlju.

122

Die Fehler,

uber die woruber

ich gerade lache, sind eigentlich uberhoupt nicht witzig.

Poqreske kojimo se uprovo smijem uopce nisu smijesne.

(b) doss, ob i vezne rijeCi w ..

Vezne rijeci w .. : wann, warum, was, welch, wer, wen ("koga"), wessen ("ciji"), wem ("kome"), wie i wo ornoqucu]u do cjelokupni sodrZaj dodotne recenice postane subjekt iii direktni objekt glavne recenlce:

Qgn wir heute obend kein Essen im Haus hoben, ist nicht meine Schuld.

iii

Es ist nicht meine Schuld, ~ wir heute abend kein Essen im Hous hoben.

Nije mojo krivnjo do veceros nemomo u kuci nisto za jelo.

Kannst du mir sagen, 2.b er morgen kommt? Mozes Ii mi reel hoce Ii on sutra doci?

Wonn er morgen aufsteht, ist vollkommen egol. iii

Es ist vollkommen egal, wann er morgen aufsteht. Posve je nevofno kada on sutra ustaje.

WeiBt du zufCillig, wessen Regenschirm hier liegt? Znos Ii slucojno ciji je ovo kisobron?

Ova kategorija dodatnih recenico ukljucu]e i slucojeve kada se izostovljo rijec no koju se odnosi dodatna recenicc:

Ich bin froh (doruber), dass er endlich zu Hause ist. Veselim se (tome) sto je on konocno kod kuce,

U ovom sluco]u u hrvatskom je nepotrebno upotrijebiti "tome", no dcruber u njernockom zvuci posve prirodno. Kada je prijedlog bitan za znocen]e iii je dio idiomatskog izrczo,

izraz s da(r)- u glavnoj recenici postoje nuzon, kao u sljedetim primjerima:

Wir sind dafur, dass das Licht ausgemacht wird. Mi smo za to do se svjetlo ugasi.

Mein Vater ist dagegen, dass ich den Fuhrerschein mache. Moj otae je protiv toga do polozern vozccki ispit.

Ovdje znccen]e ovisi iskljuCivo 0 fur i gegen. Tokoder ima mnogo kombinacija glogolo i prijedloga te i pridjevo i

123

prijedlogo u kojimo uobicojeno upotrebo zohtijevo izrieonje prijedlogo, iako je znocenje jasno i iz samog pridjevo iii glogolo. U tom slucoju u glavnoj recenici moramo imoti oblik s da(r}-. Primjeri: bestehen auf, "uporno zahtijevoti"

(doslovno: .,inzistirati non); einverstan den mit, "sloziti se s":

Ich bestehe Qgrgyt doss er sofort bezohlt.

Uporno zohtijevam da on odmah plati (darauf ne mozemo dos lovno prevesti).

Er ist damit einverstanden, doss sie den Fuhrerscheln macht. On se slozlo 5 time do ona poloze vozocki ispit.

Konstrukcija 5 do(r)- + prijedlog nije oqronicano soma no slucojeve gdje dodotno recenicc poctnle veznikom doss.

Npr. izroz obhangen von, "ovisiti 0" cesto imo dodatnu recenicu kojo poCinje veznicimo ob, wo, wie itd.:

Meine Entscheidung hangt davon ob, ob der Versuch gelingt. Mojo odluko ovisi 0 tome hoce Ii pokuso] uspjeti.

Ne zomjenjujte dass s dos: doss je uvijek veznik!

27. vjezbc

Premo modelu ponovno nopisite ovu priCicu toko do svoku dodotnu recenieu zopocnete veznikom doss.

1. Fritz schlagt vor, Ernst 5011 ihm helfen.

Fritz schldqt vor, dass Ernst ihm helfen soil.

2. Ernst bittet darum, Frizt soli solche Vorschlage nicht machen.

3. Fritz besteht darauf, Ernst soli endlich mal etwos tun.

4. Ernst findet die Arbeit so onstrengend, er verletzt sein Hondgelenk plotzlich,

5. Jetzt hat Fritz solches Mitleid, er sehickt Ernst zum Arzt.

6. Der Arzt sieht sofort, Ernst ist einfach foul!

(e) Prijadloznl veznici

Priiedloznl veznici no pocetku dodatne recenice imaju istu funkciju koo prijedlozi ispred imeniee. Jedan iii dvo tokyo veznika ldenticno su iii gotovo identicnu odqovorojucem prijedlogu:

Bis flinf Uhr .

Do pet soti .

Bis er kommt, ... Dok dode ...

(bis - prijedlog)

(bis - veznik)

124

(wCihrend - prijedlog)

WCihrend des Konzerts ... Zo vrijeme koneerta ...

Wahrend das Orchester spielt ...

Dok sviro orkestar .

Nach dem Essen .

Nakon jela ...

Nachdem wir gegessen hoben, ... Peste sto smo [eli. ..

Vor Weinachten ...

Prije Bozlco ...

Bevor wir anfangen, ... Prije nego sto pocnerno ...

(wah rend - veznik)

(noch - prijedlog)

(nachdem - veznik)

(vor - prijedlog)

(bevor - veznik)

Neki tokvi prijedlozni veznici su po znccenju jednoki no oblikom razliCiti od prijedlogo istog znocen]o:

Wegen des schlechten Wetters ... (wegen - prijedlog)

Zbog 105eg vremena ...

Wei! das Wetter schlecht ist, ... (weil - veznik)

Jer je vrijeme lose ...

Trotz meiner ErkCiltung ... (trotz - prijedlog)

Unotoc mojoj prehladi ...

Obwohl ich erkdltet bin, ... (obwohl- veznik)

lake sam prehloden ...

veclno prijedloznih veznika odnosi se iii no (I.) vrijeme iii no (11.) uzrok (iii odsustvo uzroko). Evo nojvcznljih:

(I.) vrijeme: als

koda, kod (trenutak iii odsjecok vremeno u proslosti)

prije

do,dok

nakon toga, izo toga odonda

elm

za vrijeme, dok

kodo, kadgod (opetovoni trenuci iii odsjeccl vremeno u proslosti)

bevor

bis nochdem seitdem sobald wdhrend

wenn

(II.) uzrok, odsustvo uzroka:

do koko, jer, buduci do

domit time (do bi - cilj)

obwohl iako

ohne doss a do ne, bez do

125

so dass toko do, s tim ucinkom 4. Trotz des vielen Redens hat er eigentlich nicht viel gesagt.
statt doss umjesto da 5. Wegen des schonen Wetters mussen wir endlich im Garten
wahrend za vrijeme, dok arbeiten.
weil jer 6. Bis zum anfang des Programms kannst du noch schon in der
Kuche helfen!
wenn ako 7. Wegen deines hohen Blutdrucks musst du weniger arbeiten.
wo gdje (uzrocno) 8. Trotz seines hohen Blutdrucks lauft er jeden Tag. Vazno je upomtiti do so doss ne valjo upotrebljavoti za svako znocen]e "tako do" nego somo ondo kodo se izrlce posljedico:

Ich habe meinen Hcusschlussel verloren, so doss ich nicht ins Haus komme.

Izgubio sam svoj kljuc ad uloznih vrato toko do ne mogu ucl u kucu.

Kodo zelimo lzreci cilj iii nomjeru, upotrebljovomo veznik dam it:

Er hat das Schloss ausgetouscht, damit ich mit meinem Hcusschlussel nicht ins Haus komme.

On je zamijenio bravu koko ne bih mogoo uci u kucu s mojim kljucern.

ohne doss i stott doss upotrebljovoju se kado je subjekt dodotne recenice rozllclt od subjekta glovne recenice (vidi 56. poglovlje):

lch kann kaum anfangen zu lesen, ohne doss mich eins der Kinder srort.

Ne mogu ni pocetl cltotl a do me ne smeta neko od djece. Meine Eltern haben mir den Englischkurs bezahlt, statt doss ich mein eigenes Geld dafur nehmen musste.

Moji su mi roditelji plotili teco] engleskogo umjesto do sam zo to moroo potrositi vlastiti novac.

28. viezbo

Preuredite sljedece recenice toko do svako sod,zi po jednu dodotnu recenicu kojo poCinje rijeCimo bevor, bis, nachdem, obwohl, wahrend, weil, premo odgovarajucem znoceniu. Prvi smo primjer dali kao model:

1. Vor dem Essen muss man die Honde waschen.

Bevor man isst, muss man die Honde waschen.

2. Nach dem Essen 5011 man eigentlich nicht schlofen.

3. WCihrend des Essens darf man nicht zu viel reden.

126

Kodo su subjekt i objekt u recenlci isti tj. kada se radnja glogolo vraco no subjekt (zato se i zovu povratne), u niemockom koo i u hrvatskom jeziku potrebne su nom povrotne zamjenice.

U njernockorn se, posve loqlcno, u jednini i rnnozinl 1. i 2. lico upotrebljavaju DO i 10 zamjenice koje ste nauCili u 15., 20. i 31. poglovlju:

DO 10
1. lice JEDNINE mich mir
MNOllNE uns
2. lice JEDNINE dich dir
MNOllNE euch Wir kaufen uns fur ndchsten Sommer einen Wohnwagen. (10) Kupit cerno prikolicu za sljedece Ijeto. (doslovno: kupit cerno si ... ) Du siehst furchtbar mude ous, do musst dich mehr schonen. (DO) lzqledns strosno umorno. Moros se viSe cuvoti.

Zo 3. lice [ednlne i rnnofine potrebno je koristiti posebon oblik. Ovoj se oblik koristi i zo 2. lice rnnoflne kado znocl oblik zomjenice iz postovon]o - tako ce biti josno do se rodnjo vroco no subjekt, a ne no neku drugu osobu.

DO/IO
2. lice MNOllNE
(iz postovonio)
JEDNINE sich
3. lice
MNOllNE -" .

127

Meine Eltern haben mir den Brief nicht gegeben, sondern ihn fur sich behalten. (DO)

Moji mi roditelji nisu doli pismo vee su go zcdrzoll zo sebe.

Mein Bruder hat skh einen neuen Sportwogen angeschofft. (10) Moj ;e brat kupio (sebi) novi sportski auto.

Wenn Sie sich nicht etwas mehr schonen, machen Sie sich kaputt. (DO)

Ne budete Ii se vise cuvolt, potpuno cere se upropostiti.

Nopomene:

(I.) Mnozina povratnih zamjenica ima takoder znocen]e "medusobno", "jedon drugog":

Weil wir im selben Alter sind, haben wir uns sofort geduzt. Kako smo istih godina, odmah smo presli no "ti".

(11.) Kao i u hrvatskom jeziku, i u niemcckom se upotrebljava pos vojno-povrctno zornjenico kojo iskozuje pripodon]e subjektu bilo kojeg roda iii broja L,svoj"}. To je zomjenica sich koja se koristi umjesto uobicojenih Dalla zomjenica za 2. i 3. lice jednine i mnozlne:

Er hat nicht genug Geld bei sich (NE ihm). Nije kod sebe (so sobom) imoo dovoljno noveo.

Jetzt haben Sie Ihren besten Freund gegen sich (NE Sie). A soda ste dobili svog najboljeg prijoteljo protiv sebe.

(A soda je vas najbolji prijatelj protiv vos.)

(1I1.)Kodo u njernockom jeziku zelimo naglasiti do subjekt "osobno" vrsi neku radnju, upotrebljava se selbst:

Probier diesen Kuchen, ich habe ihn selbst gemacht. Kuso] ovoj koloc - soma sam go naprovila.

128

Iz prethodnog poglovlja mogli smo zckljuciti do postoji velika slicnost u upotrebi povrotnih zamjenico u hrvatskom i njemockorn jeziku:

Er hat sich verletzt und muss zum Arzt (gehen). On se ozlijedio i mora iei liiecniku.

I kod povrotnih glogalo, glogolo koji pokazuju do se radnjo vrSi no subjektu, tj. do je objekt takoder i vrSitelj rodnje, postoji velika sllcnost.

(0) Evo skupine hrvatskih povratnih glogolo koji imoju porolelne oblike u njerncckorn jeziku. Neki glagoli izricu radnju gdje je josno do se rodnjo vrs! no subjektu neovisno 0 volji somog subiekto:

sich cirgern

sich anziehen II sich betrinken I sich aufregen II sich verirren I

sich verlaufen I sich vorbereiten II sich rasieren

sich ausziehen I

sich gewohnen (an) I sich waschen

Ijutiti se

odjenuti se, obuci se opiti se

uzrujoti se

izgubiti se

pripremiti se brijoti se skinuti se priviknuti se prati se

Wohrend mein Bruder sich woscht, Wehrend sich mein Bruder wdscht, Dok se moj brat pere, jo se odjevom.

Obratite pozornost: u recenici s glogolom no posljednjem mjestu povratno zornjenico stoji izo vezniko, t]. dolozi ispred

subjekto no koji se odnosi.

ziehe ich mich on.

(b) Velik je i broj povrotnih glogolo koji mogu zomijeniti glogolski pridjev trpni, kodo zelimo lzreci stojoliste iii osjeco]: umjesto "preplosen sam" upotrijebljen je povratni glogol "prestrositi se".Evo nojcesCih tokvih glogolo u njernockom jeziku:

sich schomen sich genieren

sich furchten (vor) sich interessieren (fur) sich freuen (uber)

sich wundern

sramiti se, stidjeti se stidjeti se, zeniroti se bojoti se (neceq) zonimoti se (20) veseliti se (necern) cuditi se

129

Er bittet seine Mutter nicht um Geld, weil er sich geniert. On majku ne moli za novae jer se stidi. (doslovno)

Er findet die Ferien langweilig, denn er interessiert sich fur nichts.

Njemu su praznici dosadni jer se ni za sto ne zanima. Ich gratuliere, ich freue mich sehr fiber ihren Erfolg. Cestitom, veoma se veselim vosern uspjehu.

Ich wundere mich, dass du bei so schonern Wetter im Haus bleibst.

CUdim se do ostojes kod kuce pri tako lijepom vremenu.

(c) Slijedi skupina povratnih glagolo koji se odnose no izrieonje osobnih stajaliSto, misli i osjeco]o:

sich entschuldigen sich ndhern

sich befinden I sich erkolten I

sich beklagen I sich fuhlen

ispricati se priblizltl se nalaziti se prehladiti se potufiti se osjecotl se

sich beeilen I pozuritl se

sich (10) einbilden II nesto (sebi, sl) uobrozovoti

sich (10) verstellen II predoCiti (sebi, si)

sich sehen (nach) ceznuti" (za neCim)

sich freuen (auf) veseliti se (necemu)

sich erinnern (an) I sjeccti se (neceq)

sich bedanken I zahvoliti se/zohvaliti*

* glagoli koji nisu povratni u hrvatskom jeziku.

Der Junge ist noeh so klein, ich habe ihn mir groBer vorge stellt.

Djecok je jos toko molen, zornrsljoo sam do je veci, Ich habe Hunger, ich freue mich sehr auf das Essen. Gladan sam, veselim se jelu.

(d) U hrvatskam jeziku cesto upotrebljavamo prijelazni glogol s povratnom zomjenieom da bismo izrazili posiv koji nije prirodna kotegorijo noseg jezika. Takvi su primjeri: "On se zove Petar", "Rijee je 0 noveu" iii "Ondje se dobro zivi".

Takvu strukturu imamo i u njemockom [eziku. lake je prisutno povrotno zamjenieo, eesto je rijee 0 glogolimo koji obicno nemaju DO (iIi 10). To je struktura slicno bezlicno] upotrebi pasiva opisanoj u 57. poglavlju, odjeljok (b).

130

NajeesCi su izrazi s glagolima sein (biti) i handeln (raditi, djelovati):

sich handeln um - raditi se a, biti rijec 0 ...

Ich muss Sie leider storen, es handelt sich um Ihren Sohn ... Nazalost yam morom smetoti, rijec je 0 vosem sinu ...

Bei der Silvesterfahrt handelt es sieh um eine Siebentagestour. Kod novoqodisnjeq putovonja rijee je 0 sedmodnevnom putovanju.

1m Aligau lebt es sich sehr angenehm. U Aligauu se ugodno zivi.

RAZGOVOR

ProuCite i nauCite sljedeCi dijalog. Bit ce vam potrebne ove nove rijeCi:

der Fehler (-)

sieh beschweren I erscheinen I

der Kassenbon I-s) der Kauf (-··e)

die Reklamation (-en)

poqresko

potufiti se, zaliti se pojaviti se

rocun, potvrda 0 plocon]u kupovina, kupljeni predmet reklamacija (ovdje se to odnosi no nadoknadu iii povrot novea) naljepnico

pocetok

zvlzdof

zvuk zvizdon]o

pojoviti se (odjednom), iskrsnuti audiovrpea

zvuk

zvucoti, cuti se (ovdje: ne zvuCi dobro)

uredoj, aparat uopce

red

bez poqreske, posve ispravno sigurno

pokusoti

ioko (ovdje: u svakom sluco]u) zamijeniti

primjerak

u zalihi

noruclti

poslusoti (sl)

der Aufkleber (-) der Anfang (_ne) pfeifen

der Pfeifton auftauchen II das Tonband Ver) der Ton Ve)

sich (DO) onhoren II

das Gerat (-e) uberhoupt

die Ordnung einwandfrei genau versuchen I allerdings ersetzen I

das Exemplar (-e) vorratig bestellen I

sich (10) cnhoren II

131

reichen

sich vertun I

urucit], prufiti

napraviti poqresku, zabuniti se

Kupac (djevojka) vroco kasetu - prema njezinim navodima kaseta je

neispravna.

Verkaufer Jo, bitte schon?

Kundin Guten Tag! Ich hebe mir vorgestern bei Ihnen eine Kossette mit Popmusik gekouft, die leider einige Fehler hat. Da die Kassette ziemlich teuer war, wollte ich mich jetzt beschweren.

Um was fur eine Kossette handelt es sich denn? Es ist das neueste Konzert von den Twen-Tops, das gerade erst erschienen ist.

Dorf ich mal den Kassenbon sehen, den Sie beim Kauf bekommen haben, denn ohne Bon gibt es keine

Reklamotion.

v

K

v

K

Dos Dumme ist, doss ich den Bon einfach nicht finden kann, aber Sie sehen, der Aufkleber mit dem Preis befindet sich noch auf der Kassette.

Jc, aber trotzdem ... also, um welche Fehler handelt es sich denn?

Also, am Anfang gibt es einen hohen Pfeifton, der immer wieder auftaucht. Und donn hat dos Tonband Stell en, wo man uberhoupt nichts hort, Und wenn mal die Musik da ist, liegt dos Ganze viel zu hoch im Ton.

Dos hort sich nicht gut an, aber ist Ihr Gerat denn uberhcupt in Ordnung?

o [e, dos Gerat ist einwandfrei. Dos weiB ich ganz genau, weil mein Bruder, der Musik studiert, seine Kassetten gespielt hat, nachdem ich es mit dieser versucht habe.

v

K

v

K

No gut. Ich kann allerdings kein Geld ersetzen, sondern Ihnen nur ein neues Exemplar derselben Kassette geben, wenn wir sie noch vorratig hoben. Sonst muss ich sie bestellen ... Aber erst muss ich mir selbst die Kassette cnhoren,

K Bitte schon. (Sie reicht ihm die Kassete, und er macht sie ouf.)

V Aber das ist doch kein Twen-Tops-Konzert, sondern das Klarinettenquintett von Mozart!

K 0, do muss ich mich aber entschuldigen, ich hebe mich vertan! Ich habe die Foische mitgebracht!

V

PRIJEVOD

Prodovcc Do, izvolite?

Kupac Dobar dan. Prekjucer sam (sebi) kod vas kupila kasetu s pop glazbom koja nozolost ima poqresku. Kako je kaseta bila prilicno skupo zeljela bih je reklomirati.

P 0 kokvoj je kaseti rijeC?

K To je najnoviji koneert Twen-Topsa koji je upravo objovljen.

P Mogu Ii vidjeti rccun koji ste dobili pri kupovini, jer bez rocuno nema reklamacije.

K

Glupo je, ali jednostavno ne mogu noel rocun, Ali mozete vidjeti do se naljepnica scijenom jos uvijek nalazi no kaseti.

Do, do, ali ipak ... Dakle, 0 kakvoj [e poqreski rijeC?

Dokle, na pocetku se cuje (doslovno: ima) jedan visok zvifdovi ton koji se stolno pojavljuje. A onda no vrpci ima mjesta gdje se uopce nisto ne cuje. A kada se cuje glazba, onda su svi tonovi previsoki.

0, to bas ne zvuCi dobro, ali je Ii vas kasetofon ispravan? o do, kasetofon je ispravan. To znam posve sigurno jer je moj brat, koji studira glozbu, slusco svoje kosete nakon sto sam ja to pokusolo s ovom.

No dobro. Ja vom, doduse, ne mogu vratiti novae, vee samo dati novi primjerak iste kasete, ako je jos

imamo no zalihi. lncce je moram noruciti ... Ali najprije morom sam poslusoti kasetu.

Izvolite. (Pruzo mu kasetu, a prodovoc je otvoro.)

Ali to nije koneert Twen-Topsa, nego Mozartov Kvintet za klorinet!

Oh, morom se lspricoti, zabunila sam se. Ponijela sam poqresnu kosetu.

P K

P K

P

K P

K

132 133

12. lekcija

Ovo smo vrijeme vee predstavili u 59. poglavlju i doli oblike za deset glagola. Preterit se posve prirodno upotrebljava usporedno s perfektom za izricanje prosle radnje. Koje cemo glagolsko vrijeme odabrati, uvjetuje nekolikom cimbenika:

(I.) zelimo Ii kratku recenicu i jedan umjesto dvo glagolska oblika (II.) zelimo Ii stoviti glavni glagol ondje gdje obicno stoji pornocni (111.) raznolikost oblika u duljim recenlccmo koje se sastoje od

glovnih i dodatnih recenico

(IV) osjeco] zo govorni ritam recenice

(V) utjecaj regionalnih [ezicnih obico]o. U njemockorn se

vrlo cesto nalaze preterit i perfekt unutar glavne i dodatne recenice:

Als ich ankam, hat sie mich zu einer Tasse Kaffe eingeladen.

preterit perfekt

Kada sam stigao, pozvala me no salicu kaye.

Kao sto je noznoceno u 59. poglavlju, upotrebljavaju se dvije skupine nastavaka: (I.) nastavci za presto vrijeme glagola koji imaju istu osnovu kao njihov en- oblik (infinitiv) i (II.) nastavci zo proslo vrijeme glagolo s novom osnovom u proslorn vremenu.

(I.) glagoli iste (II.) glagoli s
os nove novom osnovom
1. lice
JEDNINA 3. lice -(e)te* nema nostovoka
2. lice -(e)test* -{e)st**
MNOllNA 1. lice/3. lice -(e}ten* -en
2. lice -(e}tet* -(e)t * e se dodaje kada os nova zcvrsovo na -d iii -to ** e se dodoje kada osnova zovrsovo na -5 iii -B.

134

Was du lesest, kam von der Kirche. (Ono) sto si Citala doslo je iz crkve.

Die Kinder machten ziemlich viel Krach, wahrend er ·redete. Djeco su provila prilicno mnogo buke dok je on govorio.

Vrlo je lagano tvoriti preterit glogolo koji zadrtavaju istu osnovu kao -en oblik, dokle od pravilnih glogolo. Nosuprot tome, morate nauCiti osnove preterita nepravilnih glagola (vidi 67. poglavlje).

Nekoliko glogolo s novom osnovom dobivo nastovke kao glagoli s nepromijenjenom osnovom (111.):

INFINITIV OSNOVAU
(-en OBLlK) PRETERITU
brennen gorjeti brann-
bringen donijeti brach-
den ken misliti dach-
kennen poznovati kann-
wissen znati wuB DaB du ihn kanntest, wusste ich nicht.

Nisam znoo do si go poznavao. (U njemcckom obrnuti red.)

ffl ••.• :!!Pref;~;r,it(;::I:f;PI~flq; •• s:l'JoiQ!m";·'i();~!iijQ"v;I'm,

Kao i kod ge-(e)t oblika nepravilnih glogolo (47. poglovlje, odjeljak (a), koje ste tokoder morali nouclti, trebate dobar riecnlk. U nekim slucojevirno bit ee lokse uCiti nove osnove jer su iste poput onih u ge-(e)t obliku, kod drugih bit ce to posve nova osnovo. Slijedi popis najceSCih glagola koje ste vee susreli u 47. poglovlju. I u ovom se popisu glagoli jovljaju u skupinamo, ovisno 0 tome je Ii im osnova nova iii jednoko onoj kod ge-(e)t oblika. Ova podjela jednaka je onoj u 47. poglovlju.

(a) Nove osnove koje su jednoke onima kod ge-(e)t oblika:

INFINITIV PRETERIT

(-en OBLlK)
stehen stajoti stand
leiden trpjeti litt
pfeifen zvizdotl pfiff
schneiden rezati schnitt
streiten svodati se stritt
bleiben ostati blieb 135

lei hen posuditi lieh
scheinen izgledati, sjati schien
schreiben pisati schrieb
steigen penjati se stieg
treiben tjerati trieb
riechen mirisati roch
schlieBen zatvoriti schloB
bieten ponuditi bot
fliegen letjeti flog
fliehen bjezoti floh
ziehen vucl zog
liigen lagati log (b) Na popisu se nalaze glagoli koji NEMAJU istu osnovu kao ge-(e)t oblik, ali je ovaj oblik dodan zbog usporedbe. Kod novih osnova, ako je glavni samoglasnik u -en obliku -e- iii -i- (ali ne oba zojedno), os nova u preteritu skoro uvijek sadrZi samoglasnik -0-. Osim kod glagola wissen (wuss-) iii gehen (ging), ovo pravilo vrijedi za sve ostale glagole grupe (111.) 66. poglavlja,

za glagol stehen u (a) ovog poglavlja te i za glagole u sliedecem

popisu.
INFINITIV
(-en OBLlK)
essen jesti
fohren voziti se
fongen loviti
geben dati
halten drzoti
kommen doCi
laufen trcoti
lesen citoti messen mjeriti
rufen zvati
schlafen spavati
schlagen tuci, udariti
sehen vidjeti
stoBen lupnuti, gurati
tragen nositi
treten stupiti
wachsen rasti
gehen iCi
136 OSNOVAU PRETERITU aB fuhr fing gab hielt kam lief las

moB rief schlief schlug sah stieB trug trot wuchs ging

PARTICIP PERFEKTA (ge-(e)t OBLlK) gegessen gefahren gefangen gegeben gehalten gekommen geloufen gelesen gemessen gerufen geschlafen geschlagen gesehen gestoBen getragen getreten gewachsen gegangen

brechen slomiti brach gebrochen
helfen pomoci half geholfen
sprechen govoriti sprach gesprochen
sterben umrijeti starb gestorben
treffen pogoditi traf getroffen
nehmen uzeti nahm genom men
stehlen ukrasti stahl gestohlen
sitzen sjediti soB gesessen
schwimmen plivati schwamm geschwommen
finden noel fand gefunden
singen pjevati sang gesungen
sinken tonuti sank gesunken
springen skakati sprang gesprungen
trinken piti trank getrunken
bitten moliti, trofiti bat gebeten
liegen lezotl lag gelegen 29. vjezbo

Ponovno nopisite sljedece porove recenico toko do prvu recenicu u paru pretvorite u dodatnu recenicu kojo poCinje veznikom wahrend, "dok, za vrileme", a druga recenico neka bude glavna recenica. Upotrijebite preterit u dodatnoj, a perfekt u glavnoj recenici.

1. Ich laufe durch die Stadt.

Meine Schwester schldft.

WCihrend ich durch die Stadt lief, hat meine Schwester geschlafen.

2. Fritz arbeitet im Garten.

Sein Bruder hort sich Pop-Musik an.

3. Hanna schreibt einen Brief.

Ihre Freundin geht schwimmen.

4. Otto trinkt Milch.

Sein Bruder Bruno trinkt Schnaps.

5. Frau Krause spricht mit ihrem Nachbarn.

Ein Einbrecher stiehlt ihr Geld vom Kiichentisch.

6. Die Eltern streiten sich oben im Haus.

Die Kinder halten unten im Haus eine Party.

7. Anton spricht mit den Eltern.

Susanne stoBt den Hund ins Wasser.

137

Pluskvamperfekt je slicon perfektu (44. poglavlje), a tvori se od preterita pomoc':nih glagola sein iii haben i ge-(e)t oblika glavnog glagola. (Za izbor sein iii haben valja pogledati 45. poglavlje.)

Pluskvamperfekt se upotrebljava za radnju koja se zbila prije neke druge prosle radnje.

Ais ich ankam, hatten sie (schon) gegessen. Kada sam stigao, oni su vee bili jeli (pojeli).

Za razliku od:

Sobald ich ankam, aBen sie. Cim sam stigao, jeli suo

Ais ich ankam, aBen sie (schon/gerade). Kada sam stigao upravo su jeli.

Pluskvamperfekt se takoder upotrebljava kada se zeli istaknuti stanje iii doqodo]l koji su se dogodili prije nekog vremena u proslosti, bilo da je taj trenutak jasno izrecen iii tek noznocen:

Bis vorgestern hatten wir keine Briefe von ihm bekommen. Do prekjucer nismo (bili) dobili nikakva pismo ad njega.

Postoji vise noclno da se izrece zelja, moqucnost, nesigurna iii ublazeno tvrdnja. U hrvatskom jeziku za ovakve izricoje koristimo kondicional. Za njegovu tvorbu potreban nam je glagol "biti" i glogolski pridjev radni. U spomenutim upotrebama cesto se javljaju glagoli "htjeti" i "mod" ("htio bih ... ", "mogao bih ... " itd.)

U njernockorn jeziku vec':ina pomoc':nih glogolo ima posebne oblike kojima mozerno izreci nesigurnost, oklijevanje, moguc':nost, uljudnost. Takav oblik zove se konjunktiv, a upotrebljava se paralelno s kondicionalom. U hrvatskom ga nazivamo kondieional I. Na sljedecem popisu nod cete osom ad deset pornocnih glogolo (s kojima ste se vee prethodno bovill kao posebnim glagolskim oblicima). Ovih osom pomocnlh glagola ima zasebne oblike za izricanje navedenih kategorija, (tzv. konjunktiv prosloq vremena), a ti su oblici vrlo cesti u svakodnevnoj upotrebi. Ova upotreba posebnih obliko maze biti dvojoka: koo pornocni glogoli jovljoju se uz ge-(e)t oblik u slozeno] strukturi, ali i kao glavni glagoli s vlastitim znocenjem. Upamtite da, iako ovaj posebni oblik ima slicnosti s proslirn vremenom, on po znacenju NIJE proslost, vee se odnosi no sodosnjost, pa i buducnost.

138

U popisu koji slijedi navedeni su oblici za 1. i 3. lice jednine. Zo mnozinu 1. i 3. lico valja dodoti -n. Zo 2. lice -st, a mnozine -no

PRETERIT KONJUNKTIV NAJBLlZI EKVIVALENT
PRETERITA U HRVATSKOM JEZIKU
hatte hdtte imoo bih
war ware bio bih
wurde wiirde bio bih (glagol + bih)
durfte diirfte smio bih (cesto u nljecnirn
recenicomo)
konnte konnte mogoo bih
mochte rnochte zelio bih, htio bih
musste muBte morae bih
sollte sollte trebao bih Hdttest du etwos dagegen? Bi Ii imao nesto protiv?

An deiner Stelle ware ich bose. Na tvome mjestu bio bih Ijut.

Wurden Sie bitte warten?

Biste Ii pricekoli, molim?

Er durfte eigentlich nicht Auto fahren. On zopravo ne bi smio voziti outo.

Er konnte sich verletzen.

Mogao bi se ozlijediti.

Ich rnochte bitte eine Tasse Kaffee. Htio bih solicu kaye, molim.

Dieser Brief muBte Libermorgen schon ankommen. Ova bi pismo moralo stici vee prekosutra.

Du solltest nicht 50 schnell fahren.

Ne bi trebao tako brzo voziti.

'lQ· ••••• · ••• I(Q:~;Cf.j:~i()~:(JI •• (~9-0juft:·~f,:i.~i): .•. ·CIU·· ••..........

Bez obziro no ucestolu upotrebu konjunktivo pomocnih glogolo u svokodnevnom govoru, glovno upotreba konjunktiva javlja se u nekim oblicima izrieanjo pogodbe (vidi 71. poglavlje). Zbog toga trebate ncuciti tvorbu konjunktiva svih, a ne samo pomocnih glagola. U niemockom postoje dvo paralelno obliko, konjunktiv i kondicional, a prevodimo ih uglavnom kondicionalom.

139

Pravilni glagoli, dakle oni koji imaju istu osnovu kao infinitiv (vidi 66. poglavlje) takoder imaju konjunktiv, no on je po obliku jednak preteritu. Da bi se izrekla razlika upotrebljava se wurde (-st, -n) + -en oblik, a to je zapravo njernocki kondicional. Dakle, za pravilne glagole koristi se kondicional jer se konjunktiv dovoljno ne razlikuje od preterita:

HI • H baute ...

nenn er em neues aus b urd (V v, )

auen wur e eesee

Kada bi sagradio novu kucu ...

Glagoli s novom osnovom, nepravilni glagoli, koji su ncjucestcliji u govornom, ali dolaze i u pisanom jeziku, imaju konjunktiv. Oblik konjunktiva razlikuje se od preterita uvijek u 1. i 3. lieu jednine. Kado je glavni samoglasnik nove os nove a iii 0 iii u, razlikujemo oblik konjunktiva od preterita u svim licima jednine i mnozlne zato sto navedeni samoglasnici dobivaju prijeglas i postaju a, 0 i U. Glagoli s novom osnovom koji dobivaju nastavke pravilnih glagola takoder mijenjaju samoglasnik u samoglasnik s prijeglasom.

INFINITIV (-en OBLlK) bleiben kommen ziehen wissen
PRETERIT GLAGOLA blieb kam zog wusste
5 NOVOM OSNOVOM
JEDNINA 1./3. lice {-")e bliebe kame zuge wuBte
2. lice (-")est bliebest kdrnest zugest wuBtest
MNOZINA 1.lice/3.lice (-")en blieben kdrnen zogen wuBten
2. lice (-")et bliebet kdrnet zoget wuBtet Pogodbene recenice sastoje se od dodatne recenice koja izrice pogodbu i glavne recenice koja lzrlce posljedicu izvrsene pogodbe. Dodatna recenlco uglavnom pocinje veznikom (wenn, "ako", "do" i rjede falls, "u slucoju"). Redoslijed dodatne i glovne recenice rnoze se obrnuti.

Wenn sie zu Hause bleibt, bringen wir ihr etwas Schones mit. Wir bringen ihr etwas Schones mit, wenn sie zu Hause bleibt. Ako ostane kod kuce, donijet cerno joj nesto lijepo.

Kada dodatno recenico dolazi no prvo mjesto:

(I.) Mozemo ispustiti veznik, a recenlco pocin]e glagolom iza kojeg slijedi subjekt:

Bleibt sie zu Hause, bringen wir ihr etwas Schones mit. Vazno je do se ova struktura ne zamijeni pitanjem (vidi 22. poglavlje) - u tome ce vas sprijeciti glavna recenico.

140

(II.) Glavna recenico moze poceti neobaveznim so iii donn:

Wenn sie zu Hause bleibt, so

bringen wir ihr etwas Schones mit.

Bleibt sie zu Hause, donn

Postoje tri tipa pogodbenih recenico u niemockom jeziku.

(a) Realne pogodbene recenice kod kojih je realno ocekivcti do se uvjet iii pogodba iz dodatne recenice ispuni. U tom sluco]u odredeni oblik glagola u dodatnoj recenlcl je u prezentu iii futuru.

Wenn die Baume schnell wachsen, bekommen wir in zwei Jahren die ersten Fruchte.

Ako drvece brzo raste, dobit cerno prve plodove za dvije godine. Wenn man ihm die Wahl eines Instruments uberlaBt, wird er bestimimt Klavier lernen.

Ako mu se prepusti izbor glazbala, sigurno ce uCiti svirati klavir.

(b) Eventualne iii potencijalne pogodbene recenice gdje nismo sigurni do ce pogodba moci biti ispunjena. U tom slucoju odredeni oblik glagola u obje recenice, dodatnoj pogodbenoj i glavnoj, rnoze biti:

- iii u konjunktivu preterita glagola (vidi 70. poglavlje),

- iii u konjunktivu preterito glogolo werden (wurde, -st, -n) plus

-en oblik glavnog glagola, 5tO je zapravo kondicional.

Wenn wir so einen Mann in den Klub aufnehmen wurden, wurden wir in Schwierigkeiten kommen.

Wenn wir so einen Mann in den Klub cufndhrnen, kdrnen wie in Schwierigkeiten.

Ako tokvog covjeko primimo u klub, mogli bismo imoti teskoce (mogli bismo doci u teskoce).

Wurde je cesCi u svakodnevnom govoru, 0 spretan je iz dva rozloga. Prvo, mnogi glagoli po obliku ne razlikuju preterit od konjunktivo (70. poglovlje). Drugo, kodo niste posve sigurni koko glosi oblik konjunktiva glogolo s novom osnovom, mod cere prebroditi tu teskocu aka koristite wurde (-st, -n).

(e) Nestvorne iii hipoteticke pogodbene recenice odnose se no rnoqucnost kojo je vee proslo, po se pogodba i ne rnoze ispuniti. Ovdje obje recenice, dodotno i glavna recenico, sodrZe konjunktiv pluskvomperfekto (za pluskvamperfekt pogledajte

68. poglovlje). To znoci do se upotrebljovo hdtte (-st, -n) iii ware (-st, -n) vidi 45. poglovlje) s ge-(e)t oblikom glavnog glogola. Obo obliko, hdtte i ware, ukljucuju znccenje neispunjene zel]e, nesigurnosti iii nernoqucnosti (69. poglavlje).

Wenn wir das gewusst hdtten, wdren wir nicht gekommen. Do smo to znoli, ne bismobili dosli.

141

30. vjezbu

(0) Napisite pogodbenu recenicu iz lijevog stupca i dodajte jaj odgovarajucu glavnu recenicu iz desnog stupca.

(b) Ponovno nopisite zavrsenu recenicu toko do izostovite veznik wenn i pocnrre recenicu odrec1enim oblikom glog%.

1. Wenn Emil in den Film ...

geht, ...

(0) Wenn Emil in den Film geht, donn sehe ich ihn mir ouch an. (b) Geht Emil in den Film, donn sehe ich ihn mir ouch an.

2. Wenn du die Fahrkarte ... dann wird es zu kalt fur uns aile.

besorgen wurdest, ...

3. Wenn Peter nicht

das Fenster schlieBt, ...

4. Wenn dieser Mann nicht den Klub werlaBt, ...

5. Wenn die kleine Tochter nicht fernsehen durfte, ...

6. Wenn der Yater in

die Gaststube geht, ...

7. Wenn du jetzt des Essen fur Sonntag kochst, ...

142

... donn ware sie schwierig. ... dann wird es Krach geben.

... donn sehe ich ihn mir auch an. ... dann wirst du am Sonntag

... morgen schlafen konnen .

... donn hdtten wir die Moglichkeit, am Wochenende in die Berge zu fahren.

... donn trinkt er immer zu viel.

Vee pozna jete konstrukciju zu + -en u kajoj je logicni subjekt u dodatnoj recenici zaprovo subjekt glovne recenice (54. poglovlje):

Wir haben vor, morgen in die Berge zu fahren. Mi sma planiroli do se sutra odvezemo u planine.

(mi odvesti se)

Ich mochte dich bitten, mir die Fahrkarte zu besorgen. Zelia bih te zamoliti do mi kupis voznu kartu.

(ti .......... kupiti)

Wir helfen ihnen, den Weg zu finden . Mi cemo im pomoCi do nodu put.

(ani .......... noel)

Kada se ova kanstrukcija node zajedno 5 glagolam sein, izraz kaji slijedi je zapravo pasivni izraz koji zncci obvezu, dopustenje iii rnoqucnost: prijevodi u zagradama su doslovni prijevodi koji nisu u duhu naseg jeziko i sluze samo boljem obiosnienju:

Die Ergebnisse sind sofort nach der Wahl bekannt zu machen. Rezultoti se moraju abjoviti odmah nakan izbora.

( ... moraju biti objavljeni ... daslavno: ... su zo objaviti ... )

Dieser Wein ist in jedem Supermarkt zu bekommen. Ova se vino moze kupiti u svokom supermorketu.

( ... maze biti kupljeno ... doslovno: ... je za kupiti ... )

Dem Patienten ill: nicht mehr zu helfen. (vidi 57. poglovlje, odjeIjok,o)

Pocijentu se vise ne maze pomoci.

( ... pocijentu ne moze biti pomognuto ... doslovno: ... nije vise zo pomoci ... )

Sogar uber den Direktor ist Kritik zu horen. Mogu se cok cuti kritike no rocun direktora.

( ... kritike se cuju ... doslovno: ... su za cuti ... )

143

U njernockorn jeziku postoji skupina rijeci koje ne znoce nesto "opipljivo", vee one sto govornik osleco iii misli. Zbog toga se i upotrebljava izraz afektivne rijeci, jer se odnose no osjeco] govornika. Nasi prijatelji, jasno, ne mogu platiti toliko.

Rijec "jasno" nedvosmisleno podvloci znocen]e da je noslm prijateljima nernoquce platiti toliko. Ovdje rijec "jasno" ima drugu funkciju od iste rijeci u recenici:

Ona jasno izloze svoje misli.

Rijeci koje pripadaju ovoj skupini afektivnih rijeci izricu osieco]e i miSljenje govornika: vjerojatnost, moqucnost, sigurnost da ce nesto biti ostvareno. Ti su izrazi govornikovi komentari onoga sto kazuje. U njernockom postoji nekoliko izraza koji zncce osleco]e i miSljenje: wahrscheinlich znocl "vjerojatno", offensichtlich "jasno", "ocito", hoffentlich znnci "vjerojatno", "valjda", "nadamo se".

Na sljedecern su popisu uobicojene afektivne rijeci njernockoq jezika, poredane po ucestolosri pojavljivanja. Ove je rijeci tesko ilustrirati izvan konteksta, po cerno dati samo prlblizcn opis onoga sto izricu, Obratite pozornost na sljedeCi razgovor; vecino ovih rijeci bit ce upotrijebljena i podcrtana pa ce njihovo znocen]e biti jasnije.

doch ja

protivljenje, zamjerka, protest, nagovaranje govornik se sloze do je "cinjenica" koju je lzlozlo poznata, opce primljena, ociqledno

govornik vjeruje da je "Cinjenica" koja je izreceno vrlo vjerojatna, iako ne sigurna, pretpostavka minimaliziranje izrecene "cinjenice", "sam~", "tek" "onda" - u smislu izricanja nestrpljivosti u ocekivonju odgovora iii tumocenjo

neodredenost, nejosnoco, skepticnost, nesigurnost znak iii oceklvcn]e iznenoden]o kada se nesto dogodi, nesto sto ne moiemo razumjeti

znak iii ocekivon]e iznenadenja kada se nesto prerano iii prijevremeno dogodi, nesto tesko pojmljivo

znak iii oceklvonie iznenoden]o kada se nesto dogodi kasnije od ocekivonoq, nesto sto ne mozerno razumjeti

wohl

mal denn

etwa ouch

schon

noch

eben

(sjev. njemocki) halt

prihvocon]e, privola mimo volje, pomirenje so sudbinom jer je izreceno "cinjenica" nelzbiezno

(jut. njemacki)

Znccen]o se ne smiju shvatiti doslovno, vee bi samo trebala pornoci do shvatite snagu afektivnih rijeci. Upamtite do sve afektivne rijeci imaju i druga znocenjo koja nisu afektivna; neka ad njih vjerojotno i prepaznajete, npr. (je)doch, "meautim"; ja, "da"; wahl, "dobro"; (ein)mal, "jedonput"; denn, "jer"; etwa, "oko" , "otprilike"; ouch, "tokoaer"; schon, "vee"; noch, "jos"; eben, "upravo (soda)".

144

RAZGOVOR

Prou6te i nau6te sljedeCi dijalog. Bit ce yam potrebne ove nove rije- 6:

der Film (-e)

der Fotoapparat (-e) ndmlich

vall

die Sommerferien das Bild (-er) vorig

das Taschengeld sparen

der Schulausflug Vel no gut verschieden

das Dia (-5)

richtig

der Augenblick (-e) im Augenblick uberreden I hinterher

der Abzug (-" e)

der Klassenkamerad (G -en) die Aufnahme (-n)

vierundzwanziger reintun II

so was uberhoupt

der Zahler (-)

sich bewegen I weiterdrehen II

der Ausloser (-)

drucken

egalob

abgesehen davon mach dir nichts daraus kriegen

film

kamera, fotoaparat noime

pun

(rnnozlno) Ijetni praznici fotografijo, slika

prosli, prijosn]!

dieporac

stedjeti

skolskl izlet

no dobro

razliCit

dijapozitiv

pravi, pravilon

trenutok, cosak

ovog trenutka, sada nogovoriti

poslije, izo

otisak, kopijo

skolski prijotelj, kolego iz rozredo snimko, fotografijo

5 dvodesetcetiri (snimke) stoviti u, umetnuti

toko nesto

uopce

brojoc

pomicati se, kretoti se navijati (film, sat) okidoc fotoaparata pritisnuti

svejedno da Ii ...

bez obzira no

ne brini zbog togo dobiti

Problemi s fotoaparatom

Modchen Vati, sag mal, konntest du mir WQhl bitte einen Film fur meinen Fotoapparat geben? Meiner ist ndrnlich VQII. Ich hobe ihn schon seit den Sommerferien darin und habe die letzten Bilder vorige Woche auf der Hochzelt von Marriane gemacht.

145

Vater

Ich verstehe, du rnochtest wohl dein Taschengeld sparen! Wenn ich dir einen Film gebe, brauchst du ncturlich keinen zu kaufen.

M Nein, so ist das nicht, aber wir haben heute einen Schulausflug, und ich mochte gern fotografieren konnen.

V Na gut. Ich habe verschiedene Filme. Was fur einen wolltest du haben - fur Dias oder richtige Bilder?

M 1m Augenblick habe ich einen Diafilm drin. Du weiBt, du hattest mich uberredet, Dias zu machen. Aber

ich habe richtige Bilder lieber, und die sind auch fur einen Schulausflug besser. Ich konnte dann hinterher auch Abzuge fur meine Klassenkameraden machen lassen.

V Gut. Wieviele Aufnahmen rnochtest du denn haben?

Mochtest du einen vierundzwanziger Film haben oder einen sechsunddreiBiger?

M Gib mir ~ einen vierundzwanziger, dann ist der Film schneller zu Ende, denn fur einen Schulausflug brauche ich doch bloB zehn oder so.

V (Er reicht ihr einen Film) So, da hast du deinen Film. M ... und Vati, konntest du mal bitte den alten Film herausnehmen und den neuen reintun? Du weiBt jg. ich kann so was gar nicht gut ...

V Na gut ... (Er offnet den Fotoaparat) Aber hier ist doch uberhoupt kein alter Film drin! Hast du etwa die ganze Zeit ohne film fotografiert?!

M Was??!! 0 meine schonen Aufnahmen von der Hochzeit und uberhcupt aus den ganzen Wochen seit den Sommerferien! Und ich dachte die ganze Zeit, es ware ein Film drin! Der Zahler bewegte sich doch immer weiter.

V Bei deinem Apparat geht der Zahler eben weiter, wenn man weiterdreht und den Ausloser druckt, egal ob ein Film drin ist oder nicht. Abgesehen davon wuBte ich nicht, wie ein Film uberhoupt in deinem Apparat hdtte sein konnen, Ich habe ndmlich den alten Film am Ende der Ferien selbst herasugenommen. Aber mach dir nichts daraus!

Du kriegst Abzuge von meinen Hochzeitsbildern!

146

PRIJEVOD

Djevojka Toto, mozes Ii mi dati jedon film za moj fotoaparat?

Moj je naime gotov. Imam go vee od Ijetnih praznika unutra i zadnje sam slike napravila pros log tjedna na Marijaninoj svodbi.

Otae Razumijem, ti bi [ornccno zeljelo ustedjeti svoj dzepcrocl Ako ti ja dodem film ne moras ga naravno kupiti.

D Ne, nije toko, ali donas imamo skolski izlet i rodo bih fotog rofi ra 10.

o No dobro. Imam rozlicite filmove. Kakav bi htjelo imati - zo dijopozitive iii prave slike?

D Ovog trenutka imam unutra dijafilm. Znos, ti si me nogovorio do radim dijapozitive. Ali ja vise volim prove slike, a one su i bolje zo skolski izlet. Mogla bih kosnije dati napraviti kopije za moje prijotelje iz razredo.

o Dobro. Koliko snimoko bi htjelo imoti? Zelis Ii film od dvodesetcetiri snimke iii od tridesetSest?

D Daj mi ipok jedon od dvodesetcetirl, onda je film brze gotov, jer zo skolski izlet ionako trebam svego deset iii tako nekako.

o (Doje joj film) Tako, soda irnos film ...

D ... i toto, mozes Ii mi, molim te, izvoditi stori film i stoviti novi? Ti znos do ja to ne znam dobro ...

o No dobro ... (Otvoro fotooparat). Ali unutro

uopce nemo starog filma. Zor si mozdo cijelo vrijeme fotogrofirala bez filmo?

D Sto??!! 0 moje lijepe snimke so svodbe, i uopce od svih tjedona nakon Ijetnih prozniko! A ja sam cijelo vrijeme mislila do je unutro film! Brojcc se stalno pomicao naprijed.

o Kod tvog aparata brojoc uvijek ide naprijed, aka se novija i pritisce okidcc, bez obzira je Ii unutro film

iii nije. Pored toga nisom znao kako bi uopce u tvom aparotu mogoo biti film. Jo sam, noime, no kroju proznika sam izvadio stari film. Ali ne brini zbog togo. Dobit ces kopije mojih snimki so svodbe!

147

13. lekcija

Glagolski prilog sodosnii iii particip prezenta, -end oblik (vidi 61. poglavlje), u njerncckom se jeziku upotrebljava kao pridjev ispred irnenice:

die brennende Kerze

goruco svijeco

iako necemo uvijek rnoci particip prevesti kao pridjev:

der lachende Polizist policajac koji se smije

Dalja upotreba ovog oblika opisana je u 82. poglavlju, odjeljci (b) i (e). Mnoge imenice u prijevodu na njemocki jezik postaju glagoli. Umjesto imenica "razgovor" i "odlazak" u njemcckorn imamo glagole sprechen, "govoriti" i weggehen, "otiCi".

Nakon razgovora s njime promijenio sam misljen]e. (doslovno: nakon sto sam razgovarao ... )

Nachdem ich mit ihm gesprochen hatte, habe ich meine Meinung geandert.

Prije odlaska doo sam im svoj telefonski broj. (doslovno; prije nego sto sam otisco ... )

Bevor ich wegging, habe ich ihnen meine Telefonnummer gegeben.

Particip prezenta se cesto prevodi strukturom poput one u 63. poglavlju, odjeljak (c) (11.).

(a) rodecl (nesto)

Umjesto participa upotrebljava se veznik in dem ispred dodatne recenice.

Ich konnte viel Geld sporen, indem ich Uberstunden gemacht hobe.

Mogao sam ustedjeti mnogo novca jer sam radio prekovremeno.

(b) usprkos (tome)

Kada upotrebljavamo veznik "usprkos" (umjesto "iako") u hrvatskom jeziku imamo nesto slozenlju strukturu. U njemockom jeziku glavnu i dodatnu recenicu rnozerno spojiti veznikom trotzdem.

Ich konnte viel Geld sparen, trotzdem ich Uberstunden gemocht hobe.

148

Nisam mogao ustedjeti mnogo novca usprkos tome sto sam radio prekovremeno.

Ovakve nam strukture ornoqucuju da imamo rczliclte subjekte u glavnoj i dodatnoj recenici:

Wir konnten vie I Geld sporen, indem du Uberstunden gemocht hast.

Mi smo mogli ustedjetl mnogo novca jer si ti radio prekovremeno.

Posljednji dijalog sadrZavao je dva primjera rijeci ndmlich, "naime":

Meiner ist ndrnllch vall.

Ich habe ndrnlich den olten Film ... selbst herousgenommen.

Namlich je rijec koja upozorava da je recenico u kojoj se nalazi svojevrsno tumocenie prethodne recenice.

Yeznici koje ste nauCiIi u 63. poglavlju ornoqucuju da dodatne recenice povezujemo s glavnim recenlcorno (iii drugim dodatnim recenicoma). Navest cemo i rijeci koje ornoqucuju da povezerno recenice svih vrsta u vece smislene cjeline u kojima mozemo upozoriti kojim redoslijedom se razvijaju misli.

Navest cerno rijeci koje se najcesce koriste. Grupirane su premo funkcijama u recenici i predstavljene nojblizirn znocenjern u hrvatskom jeziku. Primjere nismo naveli jer se njihovo provo znocenje moze no odgovarajuCi nocin ilustrirati samo duljim tekstom. Medutim, u dl]ologu na kraju lekcije noel cete mnoge primjere navedenih rijeci i izraza.

YeCina ovih izraza rnoze stajati na pocetku iii u sredini recenice. Kodo postoji oqmnicenje, noel cere napomenu uz rijec iii izraz.

(a) Posljedica prethodno recenoq
also dakle
darum tako
deshalb stoga
daher otud
deswegen zbog toga
somit time
infolgedessen no taj nccin
149 Opaska: U njernockom also znoci "dakle", a so "no taj nccin". So ispred pridjeva znocl "tako": so groB, "tako velik".

(b) Tumocen]e prethodno recenoq

denn (soma no pocetku) jer

nCimlich (soma u sredini) jer, naime

(c) Dodano prethodno recenorn

auBerdem uberdies zudem ebenfalls gleichfalls

(d) Otklanjanje predmeta razgovora

osim toga osim toga stovise

no isti nocin, isto kao

ohnehin tako i tako
sowieso ionako
(e) Prosvjedovanje
immerhin u svakom slucoju
schlieBlich konocno, naposlijetku
wenigstens u najmanju ruku
jedenfalls u svakom slucc]u (f) Izricanje izvjesne suzdrzonostl jedoch

doch

meciutim

(samo no pocetku)

(g) Izricanje suprotnog misljenjo andererseits

dagegen

hingegen

(h) Dopusten]e allerdings freilich

zwar ... aber

s druge strane nasuprot tome u usporedbi s

dod use

naravno

istina ... ali, tocno ... ali

Opaska: zwar u navedenom znocenju uvijek iza sebe ima aber, jedoch iii neku slicnu rijee kojom se izrice suzdrzonost u sljedeco] recenici.

(I.) Provokativnost trotzdem dennoch

nisto monje, ipak, usprkos nisro monje, usprkos tome

150

0) Alternativno znocenje sonst

ansonsten

es sei denn

lncce osim osim sto

Opaska: es sei denn je po znocenju vrlo slicno vezniku wenn Coko") kada iza njega slijedi negacija (nicht iii kein).

31. vjezbo

Drugoj recenic» svakog para dodajte odgovarajucu rijec s popisa. Kod nekih recenico ima vise moqucnosii po cete u rjesenjimo na kroju knjige noc; najbo/je, a osto ce biti u zogrodi. Pokusajte rijeCi koje upozoravaju no prethodnu misao staviti na pocetak: i u sredinu recenice, i pritom izvrsite sve potrebne promjene.

allerdings andererseits auBerdem deshalb immerhin jedoch trotzdem

1. Emil weiB, doss Karl kommt.

Er plant eine Busfahrt mit ihm.

2. Deshalb plant er eine Busfahrt mit ihm.

Er plant deshalb eine Busfahrt mit ihm.

3. Karl rnochte zur Nordsee.

Emil bucht eine Fahrt nach Berlin.

4. Berlin ist eine schone Stadt.

Es gibt sehr viele Touristen.

5. Die Nordsee ist ruhig.

In Berlin gibt es viel zu sehen.

6. Das Brandenburger Tor ist sehr attraktiv.

Es ist historisch und politisch wichtig.

7. Warum ist es historisch und politisch wichtig?

Vor einiger Zeit war es des Tor zwischen Westen und Osten.

8. Karl wollte an die Nordsee.

Er hat Berlin sehr interessant gefunden.

151

U 31. poglavlju upoznali ste naCin obrocon]o osobama koje su nom bliske u jednini, tj. obroccnle jednoj osobi. Ako se obrccote vecem broju bliskih osoba iii skupini koja se sastoji od veceq brojo bliskih osoba, evo obliko koji ce vom biti potrebni:

ZAMJENICE POSVOJNE ZAMJENICE
N ihr
euer
A euch
D GLAGOLI
INFINITIV PREZENT PRETERIT POGODBENI ZAPOVJEDNI
(-en OBLlK) NACIN NACIN
haben habt hattet hdttet habt
sein seid wart wdret seid
durfen durft durftet durftet -
sollen so lit solltet solltet -
lassen lasst lieBt lieBet lasst
sehen seht saht sdhet seht
machen macht machtet machtet macht
reden redet redetet redetet redet 152

,

Dodotne recenice u kojimo odredeni oblik glogolo mora stojati no posljednjem mjestu (63. poglavlje) sadrZavat ce dva infinitiva, (-en) oblika, aka se jovlja perfekt (iii pluskvomperfekt) izvjesnih pornocnih glagolo (vidi 58. poglovlje). Uzmimo dva primjero iz 58. poglovljo:

Ich habe den Nachbarn helfen mussen, Ich habe meinen Wagen waschen lassen.

i pretvorimo ih u dodotne (zavisne) recenice u kojimo glogol u odredenom obliku (ovdje glagol habe) mora stajati no posljednjem mjestu. Umjesto toga odredeni oblik glagola stoji neposredno ispred dva -en oblika:

Ich kam zu spat, weil ich den Nachbarn habe helfen mussen. Dosoo sam prekasno jer sam morae pomagoti susjedima.

Obwohl ich meinen Wagen habe waschen lassen, sah er hinterher immer noch schmutzig aus.

lake sam doo oproti svoj automobil, jos uvijek izgleda prljovo.

Bezllcnl se izroz sastoji od rodnje, dakle glogolo, u kombinaciji so subjektom es (koji NE stoji umjesto odredene imenice srednjeg rodo). U njemcckom jeziku ima puno bezllcnih izrozo. To znoci, kada yam nije posve jasno umjesto cego stoji es u recenici, vjerojotno je rijec 0 bezlicnorn izrozu. Vee ste upoznoli izroze es gibt (27. poglovlje) i es handelt sich (urn) (65. poglavlje, odjeljak d). Evo primjero koji i1ustriraju novedenu upotrebu:

Bei Nacht ging es uber die Grenze.

Nocu se prelazilo gronicu. (osoba koja je u kontekstu navedena)

Wahrend der Revolution kam es zu gefahrlichen Unruhen.

Za vrijeme revolucije doslo je do opasnih nereda.

Bei unseren Exportplanen geht es nur urn den Kurs. Kod noslh planova za izvoz rijec je sarno 0 teco]u,

U gornjim recenicorno es je obvezan, no u svokidosniern govoru nije i uglavnom 5e izostavlja.

Es ist mir zu warm, mach bitte das Fenster auf!

Mir ist zu warm,

Vruce mi je. Molim, otvorite prozor!

Es grout mir .

M. vor dem Schulanfang nach den Ferien.

tr grout

Mrsko mi je pri pornisli no pocetok no stove nakon prazniko.

153

Ovaj oblik se manje upotrebljava od konjunktiva prosloq vremena, no neophodan je za razumijevanje i upotrebu neupravnog govora opisanog u 80. poglavlju. Iz pmkticnlh razloga, koji ce yam biti jasni kada obradite 80. poglavlje, noucite samo 3. lice jednine. Infinitivnoj osnovi dodajte -e. (iznimka je sein koji ima posebni oblik za konjunktiv prezenta: sei).

To znoci do glagoli koji imaju posebne oblike u 3. licu jednine prezenta nemaju poseban oblik u konjunktivu, odnosno imaju isti oblik kao 1. lice jednine. Jedini oblik mnofine koji se cesto upotrebljava, po go zato valja i nouciti, jest seien (od sein). Evo nekoliko primjera:

INFINITIV 3. LICE JEDNINE
PREZENT KONJUNKTIV
(-en OBUK) PREZENTA
haben hat habe
sein ist sei
durfen darf durfe
sollen soli solie
lassen laBt lasse
sehen sieht sehe
machen macht mache
reden redet rede
tun tut tue 154

,

t

Kada tude rijeci prenosimo onaka koko su uistinu izrecene, radimo to isto kao u hrvatskom jeziku: navodimo ih unutar navodnika. Medutim, ponekad moramo necije rijeCi navesti naknadno, premo sjecon]u, a pritom obicno koristimo uvodni glagol, npr. "Rekao je do • •• n i slicno.

U neupravnom novodeniu tudih rijeCi u njemcckorn jeziku javlja se vecl broj promjeno nego u hrvatskom. Treba po ziti no promjene subjekta (oblcno zamjenica), posvojnih zamjenica, pridjeva i lica glagolskog oblika. "Ja sam radila ... " postaje "Rekla je do je ana radila ... " "Govorim vama ... n postaje "Rekao je do govori njima ... ". U hrvatskom jeziku mnogo smo slobodniji u izboru glagolskih vremena:

"Popravak ce biti vrlo skup" - u navodu, makar bila rijec i 0 kasnijem vremenu, upotrebljava se isto glagolsko vrijeme, futur: "Nakon nekoliko dana rekao je do ce popravak biti vrlo skup" . U njemcckom jeziku nema takve slobode. Kada se navode tude rijeCi u njernockorn se mora upotrebljavati konjunktiv. Time se zapravo podcrtava cinjenica da samo navodimo necije rijeci, dakle postoji moqucnost do i nisu posve tocne iii smo nesigurni kada se prisjecomo necijih rijeci. Nojvece razlike izrnedu hrvatskog i njerncckoq jezika kod neupravnog govora javljaju se u glagolskim oblicima. Upamtite do je novoden]e tudlh rijeci u nlemcckom jeziku strogo uredeno i do se ne mozerno osloniti na slobodu koju imamo u nosem jeziku. Evo najvaznijih uputa:

(a)

Svaki glagol u prezentu koji se javlja u stvarno izrecenlrn recenicorno (a to ukljucuje i prezente pomocnih glagola u slozenim glagolskim oblicima, dakle: haben i sein u perfektu, werden u pasivu) mora se zamijeniti konjunktivom prezenta iii konjunktivom proslog vremeno. U pravilu nije vozno koji od oblika upotrijebimo, no u praksi je malo drugaCije.

Osnovno u promjeni jest do se mora koristiti konjunktiv. Sjetite se, mnogi konjunktivi prezenta ne razlikuju se od oblcnoq prezenta po ih ne rnozete koristiti u neupravnom govoru. U tom slucolu morat cete koristiti konjunktiv pros log vremena, po i onda kada je oblik konjunktiva jednak obliku prosloq vremena. Meautim, konjunktiv prezenta imo oblik koji se vrlo cesto koristi u neupravnom govoru, u novodenju tudih rijeCi: to je 3. lice jednine (79. poglavlje) koje se razlikuje od 3. lica prezenta jer zovrsovo nostovkom -e umjesto -t. Taj cete oblik cuti no radiju iii televiziji, ali rjede u svakodnevnom razgovoru. Evo primjera:

155

Stvorne Der Minister: "lch nehme die ganze Verantwortung

rijeCi auf mich, denn der Fehler wird schwere Foigen haben."

Novedene Der Minister sagte, er nehme die ganze Verantwor-

rijeCi tung auf sich, denn der Fehler werde schwere Foigen haben.

Ministar je rekoo do ce preuzeti odgovornost no sebe, jer ce poqresko imati teske posljedice.

Stvarne rijeCi

Navedene rijeci

Monika: "lch nehme keinen Regenschirm mit, sonst losse ich ihn bestimmt irgendwo liegen."

Monika sagte, sie nehrne/nchme keinen Regenschirm mit, sonst losse/lieBe sie ihn bestimmt irgendwo liegen.

Monika je rekla do nece ponijeti kisobrcn. U protivnom ce go sigurno negdje ostaviti.

Stvarne rijeCi

Navedene rijeCi

Die Freunde: "Wir sind heute zu euch gekommen, weil wir euch seit langem nicht gesehen haben."

Unsere Freunde sagten, sie selen/woren heute (gestern?/am ... Tag?) zu uns gekommen, weil sie uns seit langem nicht gesehen hdtten,

Nasi su prijatelji rekli do su dosf dcnos/jucer? u ... ?/ k nama jer nos dugo nisu vidjeli.

Napomene:

(I.) U svokodnevnom razgovoru vise se koristi konjunktiv prosloq vremena, a ostole promjene ostaju iste.

(II.) U 71. poglavlju, odjeljok (b), nouclll ste da konjunktiv prosloq vremena glagola werden, wurde (-st, on, t) plus -en oblik (infinitiv) glavnog 91agola vrlo cesto koristimo umjesto konjunktiva prosloq vremena glavnog glagola u potencijolnim pogodbenim recenicomo. To se isto dagada u neupravnam gavaru u kalakvijalnom, svakodnevnom govornom jeziku. To dobro dolazi u slucojevimo kada nemamo konjunktiva koji bi se razlikovao oblikom:

Stvarne Die Nachbarn: "Wir erwarten unsere Tachter mit

rijeCi Mann und Kindern aus Wurzburg fur die Weinachtsferien."

Navedene Unsere Nachbarn sagten, sie wurden ihre Tochter

rijeCi mit Mann und Kindern aus Wurzburg fur die Weinachtsferien erwarten.

Nasi su susjedi rekll do ocekuju svoju kcer s rnuzern i djecom zo bozlcne praznike.

156

(b) Svaki glogol u proslom vremenu koji se jovlja u uprovnom govoru, dokle u stvornim rijeeima koje je izrekao govornik, mora se zomijeniti ge-(e)t oblikom tog glogolo i jednim od oblika konjunktiva pornocnih glagola haben iii sein, konjunktivom prezenta iii konjunktivom prosloq vremena, premo potrebi. Provilo 0 izboru pornocnoq glogolo je one iz 45. poglovlja:

Stvorne Peter: "lch fond nur drei Kunden vor, als ich das

rijeCi Goschdft aufmachte."

Navedene Peter sagte, er hobe/hctte nur drei Kunden

rijeCi vorqefunden, als er des Geschcft aufgemacht hcbe/hdtte.

Petar je rekoo do je nosco samo tri musterije pred trgovinom koda ju je otvorio.

Die Zwillinge: ,,wir gingen zusammen bis zum Markt, wo wir uns donn trennten."

Die Zwillinge sagten, sie seien/wcren zusammen bis zum Markt gegangen, wo sie sich donn getrennt hdtten,

Bllzcnci su rekli do su iSli zojedno sve do trZniee, gdje su se razdvojili.

Ako govornik u svojim stvorna izgovarenim rljecirno koristi proslo vrijeme od hoben iii sein kao dio perfekto (vidi 68. poglovlje), ovi se glagoli zamjenjuju njihovim ablicimo za konjunktiv prosloq vremena:

Stvarne

Stvorne

rijeCi Navedene

rijeCi

Die Gaste: "Wir waren zum Strand gegangen, und als wir uns zum Sonnen hingelegt hatten, fing es plotzllch an zu regnen."

Die Gdste sagen, sie waren zum Strand gegangen, und als sie sich zum Sonnen hingelegt hctten, hebe/bette es plotzlich angefangen zu

regnen.

Gasti su rekli do su isli no plozu, a kado su se pocell suncotl, odjednom je pocelo kisiti.

(e) Kodo govornik u upravnom govoru karisti rijeci koje izricu uputu, zahtjev, ondo nema cvrstoq pravilo koko to lzreci u neupravnom govoru. Najprirodniji nocm je do se upotrijebi konjunktiv proslog vremeno mochta iii neki oblik soli en, konjunktiv iii obicno glogolsko vrijeme. Primjeri su rekonstruirani iz recenico koje ste upoznoli u prethodnim lekcijama:

Stvorne Arzt: "Essen Sie nur Fisch oder mageres Fleisch!"

rijeCi

Novedene

rijeCi

rijeCi Navedene rijeCi

Der Arzt sagt, ich soli nur Fisch oder mogeres Fleisch essen.

Ujecnik je rekao do moram jesti sorno ribu i nemosno meso.

157

Stvarne rijeCi Navedene

rijeCi Stvarne rijeCi

Navedene rijeCi

Stvame rijeCi

Navedene rijeCi

158

Schwester und Schwager: "Geh zum Arzt!"

Die haben gemeint, ich soli zum Arzt gehen. Oni su smotroli do trebom iCi lijecniku. Sprechstundenhilfe: "Herr Doktor, schauen Sie bitte doch noch einmal bei Herrn Sinke vorbei."

Meine Sprechstundehilfe hat gesagt, ich sollte bei Ihnen noch einmal vorbeischauen.

Mojo pomocnico u ordinociji mi je reklo do jos jednom novrotim k voma.

Hempels: "Bitte besuchen Sie uns doch, sobald wir das Haus eingerichtet hoben!"

Hempels haben gesagt, wir mochten sie besuchen, sobald sie das Haus eingerichtet hotten.

Hempelovi su nom rekli do ih moramo posjetiti cim urede kucu.

VeCini primjero iz 80. poglovljo nije bilo potrebno mijenjoti red rijeci koda su se navodile prethodno izrecene rijeci. Razlog tomu je clnienico do se nisu moroli upotrebljavoti veznici koko bi se zopocele dodatne recenice s novedenim rijeCima.

To je rnoquce koda se novode tude tvrdnje iii upute. One se kotkad novode pornocu vezniko doss. Sve upitne recenice koje se navade moraju se uvesti pomocu vezniko iz 63. poglavljo, odjeljok (b). U tom slucoiu odredeni oblik glogolo u novodu dodatne recenice mora stajati no kraju:

Stvarne rijeCi

Navedene rijeCi

Stvarne rijeCi Navedene rijeCi

Stvarne rijeCi

Navedene rijeCi

Mann: )ch halte gar nichts von den Freunden unserer Kinder."

Mein Mann sagt, dass er gar nichts von den Freunden unserer Kindern halte/hielte.

Moj suprug koze do ne drf mnogo do prijoteljo nose djece.

Er: "Wie lange wirst du noch einkaufen?"

Er fragte sie, wie lange sie noch einkaufen werde/wurde,

Pitao ju je koliko ce jos kupovati.

lch: "Geben sie meinem Sohn noch eine Chance?"

lch fragte ihn, ob er meinem Sohn noch eine Chance gebe/gabe.

Pitao sam go hoce Ii mojem sinu doti jos jednu sensu.

32. vjezbo

Iza svakog primjera neupravnog govora nod cete tvrdnje (a), (b) i (e). Odredite koja od njih najbolje odgovara situaciji opisanoj recenieom.

1. Der Mann sagt, er habe den Brief vor drei Wachen zwar gesehen, aber er sei nicht uberzeuqt gewesen.

(0) Es gibt einen Brief.

(b) Es gibt keinen Brief.

(e) Ein Brief ist angekommen.

2. Monika sagt, sie habe ihren Regenschirm zuerst an der Schule liegengelassen, ihn dann aber spdter abgeholt.

(a) Sie hat ihren Regenschirm verloren.

(b) Sie bring ihren Regenschirm zur Schule.

159

(c) Sie hat ihren Regensehirm noeh.

3. Die Freunde sagen, sie hctten uns lange nicht gesehen und wurden uns gern besuehen.

(a) Die Freunde besuehen uns.

(b) Die Freunde rnochten uns besuehen. (c) Die Freunde mochten uns nicht sehen.

4. Die Naehbarn sagen, ihre Toehter spiele im Orehester die Klarinette und ginge bald auf eine Reise naeh England. (a) Die Toehter geht auf Ferien naeh England.

(b) Die Toehter spielt Klarinette in England.

(c) Die Naehbarn tahren naeh England.

5. Peter sagt, er habe nur zwei Kunden am Morgen gehabt; am Naehmittag seien noeh vier sehwierige Kunden gekommen, und er sei deshalb am Abend sehr mude gewesen.

(a) Peter hat seehs nette Kunden gehabt.

(b) Peter ist froh, dass es Abend ist.

(c) Peter bedient seine Kunden freundlieh.

6. Die Zwillinge sagen, sie seien auf den Markt gegangen und hdtten sich Pullover gekauft; einer von ihnen habe noeh ein T-Sehirt gekauft.

(a) Die Zwillinge haben zwei Pullover und zwei T-Shirts gekouft.

(b) Die Zwillinge haben sieh auf dem Markt getrennt.

(c) Einer der Zwillinge hat einen Pullover und ein T-Shirt.

7. Die Gdste sagen, sie hdtten sich erst om Strand sonnen

wollen; sie hdrten donn einen Austlug maehen wollen, aber die Sonne sei fur alles zu heiB gewesen.

(a) Die Goste hoben einen Ausflug gemaeht. (b) Die Goste haben sich gesonnt.

(c) Die GCiste konnten das alles nieht mochen.

160

U 63. poglavlju, odjeljak (a), nauCili ste kako se adnosne zomjenice u dodatnim recenicomo odnose prema imenici u prethodnoj recenici. Neke dodatne recenice mogu se, u prilagodenom obliku, staviti neposredno ispred imenice na koju se odnose, umjesto da stoje iza nje. Prvi uvjet do dodotna recenico stoji ispred imenice je da ta imenica bude njezin subjekt. To znocl do bi recenico u cescern obliku, kada stoji iza imenice, pocelo odnosnom zamjenicom u nominotivu. Princip umetnutih recenico bit ce jasniji ako uzmemo jedan od primjero iz 63. poglavljo, odjeljak (a), gdje je odnosna zamjenica u nominotivu:

Dos Fleisch, das auf dem Tisch liegt, kannst du fur den Hund nehmen.

Meso koje stoji na stolu rnozes uzeti za psa.

Dodatna recenico moze se pojaviti i u drugom obliku:

Dos (auf dem Tisch liegende) Fleisch kannst du fur den Hund nehmen.

Dodatnoj su se recenici dogodile tri stvari:

(I.) nestolo je odnosna zamjenica;

(11.) odredeni oblik glogolo liegt promijenio se u neodredeni oblik -end; liegend (vidi 61. i 74. poglovlje gdje se govori 0 ovom obliku);

(111.) liegend je dobio nastavak kao pridjev koji dolazi iza odredenog clone (29. poglavlje, odjeljak a) - iako nije pridjev, liegend se po nasa tako po analogiji das frische Fleisch - das ... liegende Fleisch.

Red rijeci jednak je kao u dodatnoj recsnici, s time da liegend zauzima mjesto odredenog obliko liegt. Promjena odredenog obliko u neodredeni znocl do se izgubila oznaka glogolskog vremena, po je vrijeme radnje obliko liegend uvijek isto vremenu radnje glavne recenice - to je osnovno znocenje oblika -end (61. poglavlje). Umetnuta dodotno recenico ostalo bi nepromijenjeno kada bi se vrijeme rodnje promijenilo:

Dos Fleisch, dos auf dem Tisch lag, konntest du fur den Hund nehmen.

Dos (auf dem Tisch liegende) Fleisch konntest du fur den Hund nehmen.

Meso koje je stajalo no stolu mogao si uzeti za psa.

Meso (na stolu stojece) mogao si ... (nespretan doslovni prijevod.)

161

Postoji oqronlcen]e u pogledu tipova rijeCi koje se mogu pojaviti kao posljednja rijec umetnute dodatne recenice. Svaki tip rijeci no kraju svojim znoccjkorno odgovara odqovorojucem tipu izvorne recenice.

U sljedeCim primjerimo vidjet cete prvo izvornu dodotnu recenicu od koje je izvedena umetnuta dodatna recenico:

(a) Pridjev

Der Verlust der Reispasse war eine Angelegenheit, die dem Reiseleiter auBerst unangenehm war.

Gubitok putovnice bila je stvar kojo je bila neobicno neugodna zo vodu puta.

Der Verlust der Reisepdsse war eine (dem Reiseleiter auBerst unangenehme) Angelegenheit.

Ovdje je glogol war iz izvorne dodotne recenice nestoo u umetnutoj dodatnoj recenici - to ne iznenoduje jer sein

kao glavni glagol pokozuje oznake glagolskog vremeno i lico (1. lice jednine itd.), ali nemo pravog "znocenjo".

(b) Porticip prezento, (-end) oblik gotovo svokog glogolo osim

sein i pomocnih glogolo

Teilnehmer, die bis morgen auf ihre Ergebnisse hier warten, werden eingeladen, im Hotel zu ubernochten.

Sudionici koji ovdje cekoju do sutra no svoje rezultote pozvoni su do prenoce u hotelu.

(Bis morgen auf ihre Ergebnisse hier wartende) Teilnehmer werden eingeladen, im Hotel zu ubernochten.

Ovaj primjer pokozuje do umetnuto dodotno recenicc ne izgledo koo umetnuto kodo je no pocetku, kodo imenico no koju se odnosi nemo rijeci tipo d .. i ein. Nestole su odnosno zomjenico te oznoke glogolskog vremeno i lico glagolo worten, dokle oznoke odredenog obliko glogolo.

(c)

Porticip perfekto, (ge-(e)t obtik), preloznih glogolo (koji mogu imoti DO)

Dos ostllche Mittelmeer, dos oft von meinem Bekannten ols Lieblingsreiseziel ausgesucht wird, werde auch ich mir dieses Johr vornehmen.

lstocno sredozemlje, koje moji poznanici cesto odabiru kao omiljeni cilj putovonjo, bit ce i moj odobir ove godine.

Dos (oft von meinen Bekannten als lieblingsreiseziel ausgesuchte) ostliche Mittelmeer werde auch ich mir dieses Johr vornehmen.

162

Zundkerzen, die zu selten ausgewechselt wurden, konnen einen donn im Stich lassen.

Sviecice koje se prerijetko mijenjoju mogu vas ostoviti no cjedilu.

(Zu selten ausgewechselte) Zundkerzen konnten einen donn im Stich lassen.

(d)

Ovdje dodotno recenico gubi ne soma odnosnu zomjenicu vee i odredeni oblik pornocnoq glogolo werden, jedon od dvo dijelo obliko zo posiv.

Porticip perfekto, (ge-(e)t oblik), glogolo koji tvore perfekt so sein

Die Stadt wird von einer Krankheit bedroht, die in der Gegend noch nie vorgekommen ist.

Grodu prijeti bolest koje jos nije bilo u tom kraju. Die Stadt wird von einer (in der Gegend noch nie vorgekommenen) Krankheit bedroht.

(e)

Ovoj tip umetnute recenice gubi odnosnu zomjenicu i odredeni oblik pomocnoq glogolo sein. Rodnjo predstovljeno ge-(e)t oblikom NEMA nikokve veze s posivom iz (c). Njegovo je znocen]e svrsenost rodnje (44. i 61. poglovlje).

zu + porticip prezento (-end oblik) bilo kojeg preloznog glogolo (koji moze imoti DO)

Do biste ovo dobra rozumjeli treboli biste ponovno pogledoti 72. poglovlje iz kojeg su izvedeni sljedecl primjeri:

Die Ergebnisse, die sofort nach der Wahl bekannt zu machen sind, werden im Rathaus ausgehangt.

Rezultati, koji ce se objoviti odmah nakon lzborc, bit ce izvjeseni u grodskoj vljecnici.

Die (sofort nach der Wahl bekannt zu machenden) Ergebnisse werden im Rothaus ousqehdnqt.

Die Kritik, die uber den Direktor za horen war, war unberechtigt.

Kritiko, koju smo mogli cuti 0 direktoru, bilo je neosnovona. Die (uber den Direktor zu horende) Kritik war unberechtigt.

Ovdje nestoju odnosno zomjenico i odredeni oblik glogolo sein kodo dodotno recenico postoje umetnuto.

Kod svih novedenih tipovo od (a) do (e) potrebno je prvo izdvojiti umetnutu dodotnu recenicu - zato smo je i prikazali u zogrodi u svim primjerimo. Nakon toga treba utvrditi

tip standordne dodatne recenice kojoj pripodo i provilno je

163

rozumjeti. Zopomtite: umetnutih dodotnih recenico imo vrlo mnogo u pisonom tekstu, ali i u govoru, po to mora biti dodatni poticoj do se s njimo uhvotite u kostoc,

RAZGOVOR

ProuCite sljedeCi dijo/og i pokuiait« utvrditi one sto ste upravo naui":i1i. Bit ce vam potrebne ove rijeCi:

vorhaben II genau

hier ist nichts los um ... herum erzdhlen zustehen II vorschieBen II meines Erachtens wahnsinnig umgehen (mit) II

dos Verhaltnis (-se) ausgeben II grillen

geeignet

je

besorgen I

so (et)was

die Tiefkuhltruhe (-n) toll

sich verschulden I ubermorqen ubernochten I aufkommen II was = etwas ubriqens

der Eintritt

dabei wegkommen (mit) II nicht in Frage kommen der VorschuB (- "(ssje)

gewiB

anspruchslos

die Unterhaltung (-en) in die Tasche greifen

164

planiroti, imati u planu rocno, precizno

ovdje se nisto ne dogado okolo-naokolo, priblizno pricoti

pripadati (premo dogovoru) dati predujom (novac)

po mom misljenju

ludo, SOSOVO

rukovati (neclm), rovnoti sredstvo, prihod

trositi, izdavoti

peel no rostilju primjeren, odgovorojuCi svoki

nabaviti

tako nesto

zomrzivoc

sjojno, divno

zoduflti se

prekosutra

prenociti

nomiriti, posegnuti u dzep nesto

uostalom

ulaz (ulaznino)

s necim procl, uspjeti ne dolaziti u obzir predujam

svakako

bez zahtjeva, skroman zabova

posegnuti u dzep

losfahren II abholen II die Erziehung die 5parsamkeit

Rastrosno mladei

Vater Sohn

Mutter Tochter

V

M S

M

T

M

V S

odvesti se, otputovoti

(nekogo) pokupiti, ici po nekog odgoj

stedljivost

Was habt ihr denn heute abend vor?

Dos wissen wir noch nicht ganz genau. Hier in VoBdorf ist heute nichts 105, aber in Wunsdort 5011 es eine groBe Disko geben. Die ware allerdings ziemlich teuer, so um die zwanzig Euro herum pro Person,

hat uns die Brigitte erzdhlt ...

... und deswegen wollt ihr also nicht hin ... ... ° doch, wenn ihr uns das fur die ndchsten

vier Wochen zustehende Taschengeld vorschieBen wurdet.

Ihr habt eine meines Erachtens wahnsinnige Art, mit Geld umzugehen. Ihr lebt total uber euere Verhaltnisse. So viel braucht ihr doch wohl nicht fUr einen einzigen Abend auszugeben!

Jo, Vater hat ganz recht!

Es geht leider nicht nur um heute Abend! Morgen gibt's ndrnlich ein Barbecue bei Eckels, und der Franz hat gesagt, wir rnochten doch etwas zum Grillen geeignetes Fleisch und je zwei liter Bier besorgen.

So was braucht ihr doch nicht zu kaufen! Ich werde fur euch ein poor Sachen aus der Tiefkuhltruhe holen, und Bier konnt ihr ouch von hier mitnehmen. 0, das ware toll! Ich glaube, wir rnussen uns trotzdem verschulden, denn uberuberrnorqen gibt die Brigitte eine toile Party bei sieh, und do wir ouch dort ubernachten durfen, rnussen wir ihrer Mutter noturllch ein Geschenk mitbringen.

Wenn es sich um ein Geschenk fur die Mutter handelt, braucht ihr doeh nicht dofur aufzukommen! Ich besorge morgen was Schones in der Stadt.

Was mochtest du denn sonst noch finanzieren, lise? Ubrigens brouchen wir fur heute Abend nicht nur den Eintritt sondern auch das Geld fur ein Taxi hinterher von Wunsdorf bis nach Hause.

Dos sind immerhin funtzehn Kilometer, und mit weniger als vierzig Euro kommen wir nicht dobei weg.

165

v

Dos kommt uberhoupt nicht in Froge, mit oder ohne Vorschuss!

Was Vater sagt, ist ganz gewiss richtig, ihr muBtet viel anspruchsloser sein. Andererseits, fur eine harmlose Unterholtung mit Freunden einmal in der Woche braucht ihr nicht in euere eigene Tasche zu greifen. Den Eintritt konnen wir bezahlen. AuBerdem sogt Vater immer, er fuhre nochts gonz gern los, um euch von irgendwo obzuholen. Also konnt ihr ouch das Toxigeld sparen!

Und das 5011 nun Erziehung zu Sparsamkeit sein!

M

v

PRIJEVOD

Otae Onda, sto imate u planu za veceros?

Sin Jos ne znamo. Ovdje u VoBdorfu se nisto ne dogada, ali bi u Wunsdorfu trebao biti veliki disko. Ali prilicno je skup, oko 20 eura po osobi, tako nam je

rekla Brigitte ...

Majka ... i zoto ne namjeravate iCi ...

Kcerka 0, nomjeravamo, ako nam dadete predujam dzepcrcc koji nam pripada zo sljedeco cetiri tjedna.

o Po rnojern mislleniu vas je odnos prema novcu posve Iud. Zivite iznad svojih moqucnosti, Pa neeete mi valjda reci da cete potrositi toliko u jednoj jedinoj veceri?

M Do, otae je potpuno u pravu!

S Nije rijec nozclost, samo 0 vecerosl Sutra ce, naime, kod Eekelovih biti rostil], a Franz je rekao do bismo trebali nabaviti meso koje je dobra za rostll] i po dvije litre piva po osobi.

Takvo nesto ne trebate kupovati! Ja cu yam izvaditi nekoliko stvari iz zornrzivcco, a i piva mozete uzeti

odavde.

M

K

0, to bi bilo divno! No, vjerujem do cerno se ipak morati zodufiti, jer Brigitte prireduje ludu zabavu kod sebe, a kako cerno rnoci ondje i prenociti, moramo njezinoj majci donijeti neki dar.

Ako je rijec 0 daru zo majku, ne morate to sami platiti. Ja cu sutra kupiti nesto lijepo u grodu. Sto bi ti htjela jos financirati, lise?

M

o

166

s

Uostalom, veceros ne moromo samo platiti uloznk:o vee i novae za taksi iz Wunsdorfa do kuce, To je, petnoest kilometara, po necemo proci s manjc od cetrdeset eura.

Ne dolazi u obzir, s predujmom iii bez njega!

Ono sto otae koze je svakako u redu, morate imati puno manje zahtjeva. U drugu ruku, za bezbriznu zabavu s prijateljima jedanput na tjedan ne trebate posezoti u vlastiti dzep. Ulaznice mozerno mi platiti. Osim toga, otae koze do nocu rado odlazi po vas. Dakle, rnozete ustedjeti novae za taksi.

I to se zove ucen]e stedliivostl

(To bi trebao biti odgoj ... )!

o M

o

13,

167

Rjesen]o vjeibi

3. LEKCIJA

4. vjeiba

1. Der Vater liebt die Wirtin.

2. Es ist harm los!

3. Er kauft die leitung.

4. Sie macht die Betten.

5. Die Tochter holt das Auto.

6. Sie ruft die Katze und den Hund.

7. Die Katze und der Hund kommen.

8. Die Wirtin bringt Wasser.

9. Vater, Wirtin, Tochter, Hund und Katze trinken das Wasser.

4. LEKCIJA

5. vjeiba

1. Sie kaufen ein Haus und machen Wohnungen.

2. Eine Wohnung hat keine Kuche.

3. Dos ist ein Problem, und sie bauen eine Kuche.

4. Eine Wohnung hat kein Wasser.

5. Dos ist ouch ein Problem, aber der Vater installiert ein

Wassersystem.

6. Eine Wohnung hat keine Elektrizitiit.

7. Dos ist kein Problem. Der Sohn ist Elektriker.

8. Eine Wohnung hat eine Kuche, Wasser, Elektrizitiit und (einige) Striinke, aber keine Fenster.

9. Dos ist kein Problem, es ist eine Katastrophe.

6. vjeiba

2. lwei Brote kosten EUR 9,60 (neun Euro sechzig).

3. lwei Wurste kosten EUR 6,50 (sechs Euro fUnfzig).

4. lwei Uhren kosten EUR 170,00 (hundertsiebzig Eura).

5. lwei leitungen kosten EUR 5,00 (funf Euro).

6. lwei Betten kosten EUR 976,00 (neunhundertsechsundsiebzig

Euro).

7. lwei Schrdnke kosten EUR 1 010 ((ein)tausendzehn Euro).

8. lwei Messer kosten EUR 15,00 (funfzehn Euro).

9. lwei Rosen kosten EUR 7,50 (sieben Euro fUnfzig).

10. lwei Autos kosten EUR 36 000,00 (sechsunddreiBigtausend Euro).

7. vjeiba

Ich bringe meinem Vater ein Buch. Ich gebe es ihm im Flur. Ich schenke meinem Bruder einen Hund und wunsche ihm einen guten Tag.

168

5. LEKCIJA 8. vjeiba

1. Was 2. Wann 3. Wen 4. Wo 5. Wer 6. Wie 7. Warum

9. vjeiba Verkaufer

Bitte schon ... ?

Guten Tag. Hoben Sie einen Fuhrer? Was fur einen Fuhrer?

Einen Stodtfuhrer.

Fremde V F V F

Ich weiB es nicht. Fragen Sie bitte den Chef.

Guten Tag. Ich suche einen Stodtfuhrer. Hoben Sie so etwas?

Ja sicher. Die Stodtfuhrer sind druben. Gucken Sie dort ...

Es ist verruckt. Ich finde Stodtfuhrer von Frankfurt, GieBen, Marburg und Kassel, aber ich finde keinen Stcdtfuhrer von Bunsenheim.

C Noturlich nicht. Warum brauchen wir Stcdtfuhrer von Bunsenheim? Wir wohnen hier und kennen die Stadt!

Chef

F

10. vjeiba

2. groBer 3. junqer 4. kluqer 5. warmer 6. longer 7. netter

6. LEKCIJA 11. vjeiba

Der Verbrecher steht mit einem Pinsel und einer Palette in der Hand vor einem Bild. Auf dem Bild sind mehrere Sachen. Auf einer Tischdecke liegt ein Brot, neben dem Brat ist ein Glas, und hinter dem Brat ist eine Flasche mit einem Korken. Auf der Flasche ist ein Etikett. Was ist aber fur den Verbrecher am wichtigsten? Die Feile in dem/im Brot, noturlich.

12. vjeiba

Der Einbrecher geht bis on die Houstur, Er klopft an die Tur, Niemand kammt zur Tur, Er geht um das Haus und guckt durch die Fenster. Er findet ein Auto ohne Nummernschild zwischen dem Haus und der Garage. Er geht zuruck an die Houstur, Er steckt eine Feile zwischen die Tur und den Rahmen. Er 6ffnet die Tur mit der Feile und geht in den Flur. Ihm gegentiber auf der Treppe sitzt ein Skelett mit einer Axt in der Hand.

13. vjeiba Hote/gast Kellner

H

K

H

K

Was gibt es im Fernsehen heute Abend? Ich weiB es nicht.

Gucken sie bitte in die Fernsehzeitung.

Es gibt keine Fernsehzeitung diese Woche. Gibt es eine Tageszeitung?

Jo, hier ist eine Tageszeitung ... aber sie ist leider von gestern.

,';i; .. ~.

I~'

. ,

.

169

7. LEKCIJA 14. vjeiba

2. Nein, sie ist mit ihrer Schwester bei Muliers eingeladen.

3. Nein, der Vater kommt ohne unser Geschenk fur Mutter.

4. Nein, ich esse den Kuchen mit einer Tasse Kaffee.

5. Nein, er geht mit einem Stcdtfuhrer durch Frankfurt.

6. Nein, ich mache das Abendbrot ohne meine Tochter.

7. Nein, sie geht ohne ihren Bruder zur Tante.

8. Nein, wir kaufen die Wurst ohne eine Cola.

8. Hoi bitte ein halbes Pfund Hackfleisch Yom Metzger. Dns Hru klll,I" " kaufe ich lieber in der Altstadt.

9. Hal bitte zehn Pfund Kartoffeln Yom Gemuseqeschoft. Dill Kmtoff,,11l kaufe ich lieber auf dem Markt.

10. Hal bitte ein Pfund qrune Bohnen vom Gernuseqeschcft. Die gr(inon Bohnen kaufe ich lieber auf dem Markt.

8. LEKCIJA 18. vjeiba

1. kann 2. mussen 3. darf 4. soli 5. darf 6. darf 7. kann

15. vjeiba

1. Keiner, (Jeder) 2. Welche 3. Keinen, Diesen 4. Keinen, Diesen 5. (Jeder), Dieser 6. Solches, Welches 7. Welches 8. Jeder; Dieser 9. Welche, Jede

19. vjeiba

1. damit 2. darauf 3. danach 4. dazu 5. dofur 6. daneben 7. dagegen 8. dazwischen 9. dehinter 10. davor

16. vjeiba

Ona Hoces li, molim te, soda ici u kupovinu?

On Svakako! lrncs Ii za mene popis stvari koje moram kupiti?

Ona Ne, reel cu ti sve ... Prvo donesi od pekara mali bijeli kruh i deset sviezih zemlji.

On One su jeftinije u Marktkaufu, a donas poslijepodne idemo tamo.

Ona No dobro! Onda kupi kod mesara polo funte mljevenog mesa i dvjestopedeset grama kuhane sunke.

On Kod mesara me uvijek lose posluzu]u. Radije cu kupiti meso

u starom gradu, a donas poslijepodne moramo takoder tamo.

Ona No dobro! Iz trgovine povrcem trebam glavicu salate,

funtu i pol malih cvrstih roiclcc, jedan lijepi krastavac, deset funti krumpira i funtu mahuna.

On Stvari za salatu nisu hitne, a sutra je ionako trZnica.

Ona No dobro! Ali bezuvjetno trebam jaja iz Edeke.

On Ne, ne trebos. Imamo jos mnogo jaja. Jaja cerno takoder dobiti no trZnici.

Ona No dobra, onda ne trebos lei u kupovinu.

20. vjeiba

1. tue/stelle 2. sind/liegen 3. tue/lege 4. tun/stellen 5. tue/stelle 6. sind/stehen 7. tue/lege 8. tue/stecke 9. tue/lege 10. ist/liegt 11. sind/liegen 12. tue/lege 13. tue/stelle

21. vjeiba

Pazi! Slofit cu hladnjak sto je bolje rnoquce. Sve mozes lako noel, Pile za nedjelju, tortu od molina i dva gotova jela stavit cu u zomrzivoc. Gotova jela mozes jesti sutra i prekosutra. Koloc ad sljiva i zdjela s tucenim slatkim vrhnjem su gore. Tamo cu staviti i dvije boce vina. Ah, do, evo upravo malo mjesta, mogu izmedu toga staviti casice s jogurtom. Cetiri boce pivo stavit cu no dno vrata, a dva mlijeka do njih. Stavit cu kuhanu sunku, salamu i jetrenu kobasicu u sredinu. Ovo je naravno za novecer ... Jaja? ... Jaja cu staviti pojedinocno gore u vrata, dvanaest komada. Dva maslaca stavit cu u gornji pretinac vrata, treCi ostavljam vani do omeksc. Plosnata kutija s tri vrste sira je u sredini, a straga lezi tuba majaneze i sir u ploskomo. Krastavac, salata, qrozde i rojcice su dolje, vrecicu s ncroncomo, cvjetocu i kelj pupcor stavit cu u ladicu za povrce. Stavit cu malu staklenku meda i staklenku marmelade od jagoda malo vise na vrata ... Boze moj, hladnjak je opet pun!

17. vjeiba

2. Hoi bitte ein kleines WeiBbrot vern Backer. Dos WeiBbrot kaufe ich lieber bei Marktkauf.

3. Holl Bitte 250 gramm gekochten Schinken vorn Metzger. Den gekochten Schinken kaufe ich lieber in der Altstadt.

4. Hoi bitte einen Kopfsalat vern Gernuseqeschoft, Den Kopfsalat kaufe ich lieber auf dem Markt.

5. Hoi bitte zwanzig Eier von Edeka. Die Eier kaufe ich lieber auf dom Markt.

6. Hoi bitte eine schone Gurke vorn Gernuseqeschoft. Die Gurke kaufe ich lieber auf dem Markt.

7. Hoi bitte zehn frische Brotchen vern Boeker. Die Brotchen kaufe ich lieber bei Marktkauf.

9. LEKCIJA 22. vjeiba

1. denen 2. der 3. dem 4. das 5. der 6. das 7. den 8. die 9. denen 10. dem

23. vjeiba

1. hat/gebracht 2. ist/geflogen 3. sind/gestorben 4. hat/gestellt

5. ist/gesprungen 6 bin/geblieben 7. ist/gestiegen 8. habe/geschickt 9. haben/bekommen 10. bist/geworden

24. vjeiba

1. (b) 2. (c) 3. (a) 4. (b) 5. (a) 6. (c)

170

171

10. LEKCIJA 25. vjeiba

Ich habe vor, eine Party zu geben. Wir sind so viele, also richte ich meine Wohnung anders ein. Ich lade nur meine besten Freunde ein, aber wir sind funfziq. Diesmal helfen meine Freunde mal nicht mit. Ich will alles alleine machen. Um 8 Uhr rufe ich sie an. Dann k6nnen sie kommen. Aber was sagen meine Freunde, sie schlagen stattdessen vor, gar nichts zu essen, sondern den ganzen Abend zu trinken.

5. Wiihrend Frau Krause mit ihrem Nachbarn sprach, hat ein Einbrecher ihr Geld vom Kuchentlsch gestohlen.

6. Wiihrend sich die Eltern oben im Haus stritten, haben die Kinder unten im Haus eine Party gehalten.

7. Wahrend Anton mit den Eltern sprach, hat Susanne den Hund ins Wasser gestoBen.

30. vjeiba

2. (a) Wenn du die Fahrkarte besorgen wurdest, donn hotten wir die Moglichkeit, am Wochenende in die Berge zu fahren.

(b) Wurdest du die Fahrkarte besorgen, dann hotten wir die Moglichkeit, am Wochenende in die Berge zu fahren.

3. (a) Wenn Peter nicht das Fenster schlieBt, donn wird es zu kalt fur uns aile.

(b) SchlieBt Peter nicht das Fenster, donn wird es zu kalt fur uns aile.

4. (a) Wenn dieser Mann nicht den Klub veriaBt, donn wird es Krach geben.

(b) VeriaBt dieser Mann nicht den Klub, donn wird es Krach geben.

5. (a) Wenn die kleine Tochter nicht fernsehen durfte, donn wiire sie schwierig.

(b) Durfte die kleine Tochter nicht fernsehen, donn ware sie schwierig.

6. (0) Wenn der Vater in die Gaststube geht, donn trinkt er immer zu viel.

(b) Geht der Vater in die Gaststube, donn trinkt er immer zu viel,

7. (a) Wenn du jetzt das Essen fur Sonntag kochst, donn wirst du am Sonntag morgen schlafen konnen.

(b) Kochst du jetzt das Essen fUr Sonntag, donn wirst du am Sonntag morgen schlofen konnen,

26. vjeiba

2. Fraulein Schmidt steht fruh auf, um mit ihrem Hund spozieren zu

gehen.

3. Mittags kommt sie noch House und orbeitet im Garten, stott zu essen.

4. Am Nochmittag geht sie ins Kino, ohne ihre Mutter zu fragen.

5. Sie sieht gerne Filme, um auf andere Gedanken zu kommen.

6. Am Abend kommt ihr Freund, um sie ins Restaurant einzuladen.

7. Sie veriaBt das Restaurant wchrend des Essens, ohne zu bezohlen.

8. Er bleibt im Restaurant sitzen und isst beide Portionen, stott zu seiner Freundin zu laufen.

11. LEKCIJA 27. vjeiba

2 , doss Fritz solche Vorschliige nicht mochen soil.

3 r doss Ernst endlich mal etwos tun soil.

4 , doss er sein Handgelenk plotzllch verletzt.

5 , doss er Ernst zum Arzt schickt.

6 r doss Ernst einfach foul ist!

28. vjeiba

2. Nochdem man gegessen hot, soli man eigentlich nicht schlafen.

3. Wahrend man isst, darf man nicht zu viel reden.

4. Obwohl er vie I geredet hot, hat er eigentlich nicht vie I gesagt.

5. Weil das Wetter schon ist, mussen wir endlich im Garten arbeiten.

6. Bis das Programm onfonqt, kannst du noch schon in der Kuche helfen!

7. Weil du hohen Blutdruck host, musst du weniger arbeiten.

8. Obwohl er hohen Blutdruck hot, louft er jeden Tog.

13. LEKCIJA 31. vjeiba

2. Jedoch bucht Emil eine Fahrt nach Berlin. Emil bucht jedoch eine Fahrt nach Berlin. (trotzdern, allerdings)

3. Allerdings gibt es sehr viele Touristen. Es gibt ollerdings sehr viele Touristen.

4. Andererseits gibt es in Berlin viel zu sehen. In Berlin gibt es ondererseits viel zu sehen. (jedoch)

5. AuBerdem ist es historisch und politisch wichtig. Es ist ouBerdem historisch und politisch wichtig. (andererseits)

6. Immerhin war es vor einiger Zeit das Tor zwischen Westen und Osten. Es war immerhin vor einiger Zeit dos Tor zwischen Westen und Osten.

7. Trotzdem hot er Berlin sehr interessont gefunden. Er hot trotzdem Berlin sehr interessont gefunden. (jedoch, ollerdings, andererseits)

12. LEKCIJA 29. vjeiba

2. Wohrend Fritz im Garten arbeitete, hat sich sein Bruder Pop-Musik onoehort.

3. Wahrend Hanna einen Brief schrieb, ist ihre Freundin schwimmen gegangen.

4. Wohrend Otto Milch tronk, hot sein Bruder Bruno Schnaps getrunken.

32. vjeiba

1. (0) 2. (c) 3. (b) 4. (b) 5. (b) 6. (c) 7. (c)

172

173

die Angelenheit (-en) stvar, prigodo, posao

ongenehm ugodon

die Angst (-"e) stroh

onholten II zaustoviti se, stoti cnhoren II sich slusoti (se) onkommen II stici

onrufen II nozvati onschoffen II kupiti, nobaviti

die Ansicht (-en) pogled, misljenje, stojollste

onsonsten inoce, druqocije onstott umjesta onstrengend noporno ontworten odgavariti onziehen II obuci, adjenuti anziehen II sich obuci se, adjenuti se

die Apfelsine (-n) naranco der April travanj arbeitslos nezapaslen iirgern sich Ijutiti se arm slromoson

der Arzt Vel lijecnik

die Arztin (-nen) lijecnico ouch takoder

auf no, po, u, za

der Aufkeber (-) noljepnico, etiketa aufkommen II platiti aufmachen II atvariti

die Aufnahme (-n) snimka, fotografija aufnehmen II fotografirati, slikati oufpossen II paziti, pripaziti aufregen II sich uzrujavati se,

uzbuditi se

der Aufschnitt hladni narezak aufstehen II ustati ouftouchen pojaviti se

der Augenblick (e) trenutak, cosok, moment

im Augenblick zocos, zo trenutak ougenblicklich trenutocon, smjesta

der August kolovoz aus iz ad

der Ausflug (-"e) izlet ausgeben II trositi, izdati ousgehen II izcci, izlaziti

oushdnqen II izlofiti, objesiti van der Auslander {-) stranae

der Ausloser (-) okidoc fotoaparata ausmochen II lskljuciti, ugasiti aussehen II izgledati ouBerdem asim toga ouBerhalb izvan

ouBerst krajnje, nadasve

die Aussicht (-en) izgled, pogled oussuchen II izabroti oustauschen II zamijeniti auswechseln II pramijeniti ausziehen II sich skin uti se, svuci se

das Auto(-s) automobil

der Automat (G -en) automat (npr. prodolnl)

die Axt Ve) sjekiro

Rjecnik

U Rjecnik nisu ukljuceni brojevi. G/ovni brojevi su u

18., 0 redni u 30. pog/ov/ju. Rimski broj I. odnosi se no glogole s nedjeljivim prefiksom; II. oznacova glogole 5 djeljivim prefiksom.

A

ob und zu povremena, s vremena no vrijeme der Abend (-e) vecer

das Abendbrot (e) vecero obends novecer

Die Abendveranstoltung (-en) vecem]o priredba, zabava aberali

der AbfaU (-"e) otpad, smece abgesehen (dovon) bez abzira no abhiingen II (von) avisiti (0) obholen II doci po, pokupiti,

pribaviti

cbhoren II poslusotl (sree) abnehmen II izgubiti no tefinl, srnrsovjeti

der Abzug Vel kopiio, pretisak och! oh!

ochten (auf) obrocotl pozornost, poziti (no)

das Agypten (-en) Egipot

die Ahnung (en) pojorn, slutnja all sve

aile zwei Toge svaki drugi dan allein(e) sam(a)

ollerdings doduse, svakaka olles sve

des AlIgiiu planinski predjel u

Bavarskaj

allgemein opci, opcenito 015 nega, koo, kada, kad also dakle, zato

alt star

das Alted-) starost, dob Die Altstadt stari grad (dio) am = an dem

an no, 0, u, do, pri, oko, po anbieten II panuditi

onder drugi, rozliciti anderseits s druge strone dndern mijenjoti, promijeniti andertholb jedan i pol

der Anfang Ve) pocetok onfangen II pocetl der Anfonger (-) pocetnik

174

B

der Backer (-) pekar baden kupati se

der Bahnhof Ve) kolodvor bald uskoro

die Banane In) banana die Bar (-5) bar, koflc

bauen graditi

der Bauer (g -n) seljak

der Boum Ve) drvo, stable der Becher (-) salica, cosica

bedonken I sich zohvaliti (se) bedeuten I znaCiti

bedienen poslufiti, sluziti bedrohen I prijetiti

beeilen I sich pozurif se befinden I sich nolaziti se begegnen I sresti

beholten I zodrzoti

der Behdlter (-) sprerniste, posuda behondeln postupoti

bei kod, pri, uz, kro], pored beid .. oboje, oba

das Beisommensein zoiednistvo, druzenle

beitreten II pristupiti bekannt slovan

der Bekonnte (pridj.) poznonik,

znanoe

beklogen I sich potuzlti se bekommen I dobiti, naboviti bemerken I primijetiti benutzen I upatrijebiti

der Berg (-e) planina, brijeg

der Beruf (-e) zanimonje, zvanje, poziv, posoo

beshriinken I oqronldti beschweren I sich potuziti se, zaliti

der Besitzer (-) vlasnik

besonder .. pasebon, norodt besanders posebice, pasebno besprechen I dogavariti (se) besser balji

bestehen I (auf) uporna zahtijevati, ustrojati besteUen I noruciti

die Bestellung (-en) norudzbo am besten najbolje zelje, bestimmt siguran, adreden besuchen I pasjetiti betrinken I sich apiti se

dos Bett (-en) krevet

der Beutel (-) torbo, novcorko,

vrecico bevor prije

bewegen I sich micati se bezohlen I platiti

das Bier pivo

dos Bierchen (-) malo pivo bieten ponuditi, nuditi des Bild (er) slika

billig jeftino

der Bindfeden vrpca, uzica bis do, osirn, dok

ein bisschen malo, molcice bist (ti) jesi (si)

bitte molim

bitten (um) maliti (zo) bitte schon? molim lijepo? bitte schonl izvolite!

der Bleistift (-) olovka

blenden bljeskati die Blume (-n) cvijet

das Blumengeschoft (-e) cvlecurnlco der Blumenkohl cvjetoco, koronfil der Blutdruck krvni tlak

bluten krvariti

die Blutprobe (-n) krvna pretrago der Boden (- .. ) pod, tlo

die Bohne (-) groh

griine Bohnen mahune bose Ijut, zoo, zlocest brauchen trebati brechen slamiti

breit sirok

brennen gorjeti

der Brief (-e) pismo

bringen danijeti dos Brot (-e) kruh

dos Brorchen (-) zemljo, peciva der Bruder (-" er) brat

175

des Buch (- - er) knjiga

der Buchstabe (G -ns) slovo der Bus (-se) auto bus

die Butter maslac

die ButtersoBe umak ad maslaca

c

der Cent (-s) cent (sitan novae) die Chance (-n) sense, prilika checken usporediti, provjeriti der Chef (-s) sef

die Chefsekretarin (-nen) sefovo tajnico

chinesisch kineski

die Coca-Cola (-) Coca Cola

o

d ... odredeni clan d .. selb .. isti

das Dach (-"" er) krov dofur zoto, umjesto

dagegen nasuprot tome, u drugu

ruku

do her otudo, odotle, rodi toga dahin onamo, tomo

dahinter iza, strogo

damals onda, todo

die Dame (-n) damo

damit do bi, s tim, taka do danach nokon toga, poslije daneben pored toga

danke [schen)! hvolo (lijepa)! donn onda, toda

dcruber nod tim, povrh toga darum zoto, stogo

das do

dauern trojoti

davor pred tim, ispred toga dazu k tome, s tim dazwischen izmedu

die Decke (-n) strop denken misliti denn jer, onda

dennoch ipok, usprkos tome deren ciji, 6jih

desholb zoto, zbog toga dessen ciji, Cijih deswegen zoto, zbog toga

der Deutsche (pridj.) Nijemoe der Dezember prosinoe

das Dia (-) dijopozitiv

dich tebe

der Dienstag utorok dies .. ovoj

dir tebi

176

der Direktor (-en) direktor doch ali, ipok

der Donnerstag cetvrtok

das Doppelzimmer (-) dvokrevetno sobo

dort tame

dorthin onomo

die Dose (-n) konzerva, limenka drouBen voni

des Drittel (-) trecino

druben tamo prijeko

der Druck (-"e) tlok, pritisok drucken pritiskati, pritisnuti du ti

dumm glup

durch kroz, po durfen smjeti, mati

die Dusche (-n) tus

duzen govoriti tl, tikoti, obrotiti se s ti

die Elektrizitdt elektricno energija, struja

der Elektriker (-) elektricor empfehlen I preporucif empfinden I osjecoti endlich konocno

der Englischkurs (e) tecaj engleskog enthalten I sadliavati

die Entscheidung (-en) odluka entschuldigen I sich ispricoti se die Entschuldigung (-en) isprika entsprechen I odgovorati (necemu)

er on

meines Erochtens po mom misljenju

die Erdbeermormelode marmelodo ad

jogoda

der Erfolg (-e) uspjeh

die Erfrischung (-en) osvjezenje des Ergebnis (-se) rezultat

erinnern I sich (an) sjetiti se erkclten I sich prehladiti se

die Erkdltunq (-en) prehloda erscheinen I pojaviti se ersetzen I nodamjestiti erst noprije, prvo erworten I ocekivof erzdhlen I pricoti

die Erziehung odgaj, adgajonje es ana

essen jesti

dos Essen (-) jelo, hrana

das Etikett (-en) naljepnico, etiketa etwo mazda, otprilike, priblifno etwos nesto, otprilike

so etwas taka nekoko,

toko nesto euch vas

euer vas

der Euro (-s) euro

das Exemplar (-e) primjerak das Experiment (-e) pokus,

eksperiment der Export (-e) izvoz

extra posebno, dodatno

E

eben bas, ipak, uprovo ebenfolls tokoder; ista toko ebenso isto toko

die Ecke (-n) ugoo

Edeka lonoe malih samoposlugo egol svejedno, nevozno, bez obzira no

ehemolig prijosnji

dos Ei (-er) jaje

eigen vlastiti, osobni eigentlich zapravo eilen zuriti

ein neodredeni clan einbegriffen ukljuCivo einbilden II sich umislioti si

der Einbrecher (-) provalnik einfoch jednostovno eingeloden pozvan einig .. neki, nekoliko einkoufen II kupovati

die Einkoufsliste (-n) popis stvori einloden II pozvati (u goste) einmol jed nom

einnehmen II jesti, konzumiroti einrichten II urediti, namjestiti

der Eintritt uloznino einverstanden sporazumon einwandfrei besprijekoron einzeln pojedlnocon

dos Einzelzimmer (-) jednokrevetno saba

dos Eistach (-"er) zorrrzivoc elegant elegontan

F

das Foch (-"er) pretinoc, struko, polico

fohren voziti se, putovati die Fohrkarte (-n) vozna korta das Fahrrod t-: er) bicikl

die Fohrt (-en) voznio

fallen pasti

falls oko, u slucoju do folsch poqreson

die Farbe (-n) bojo

der Februor velioco

feiern slaviti

die Felle (-n) turpijo der Fehler (-) poqresko dos Fenster (-) prozor

der Fernsehapparot (-e) televizor das Fernsehen televizijo

die Fernsehzeitung (-en) TV vedic fertig gotov, zovrsen

das Fertigessen (-) gotovo jelo

fest evrst

dos Festessen (-) sveconi objed dos Feuer (-) vatra

dos Feuerwerk vatromet die Figur (-en) figuro der Film (-e) film

finden nocln der Fisch (-e) ribo

floch plitok, plosnot die Flosche (-e) boca dos Fleisch meso fliegen letjeti fliehen bjeznti

der Fliesenleger (-) keromlcor; postovhcc ploclco

flirten udvorati, Ijubokoti der Flur (-e) predvorje

die Foige (-n) posljedico

der Fotoopparot (-e) fotoaparat die Froge (-n) pitonje

in Frage kommen biti rnoquce nicht im Froge kammen ne doci u obzir

frogen pitoti

der Franzose (G -n) Francuz fronzoslsch francuski

die Frau (-en) zena, suprugo, gospoao freeh drsko

frei slobodno

freihalten II slofiri

freilich narovno

der Freitag petak

freuen sich auf veseliti se necernu treuen sich (ubar) biti veseo zbog der Freund (-e) prijotelj

die Freundin (-nen) prijateljico freundlich Ijubozno

frisch svleze

froh veseo

die Frueht (-" e) voce, plod fruh rono

fruher ranije

der Fruhling proljece

177

das Frustuck dorucok fuhlen sich oslecotl se der Fuhrer (-) voda, vodic

der Fuhrerschein (-e) vozocko dozvola

der Funfzigeuroschein (-e) novccnlco

ad 50 EUR funktionieren funkcionirati fur zo, po, premo

furchtbar stroson, grozan furchten sich (vor) bojati se

neceg

G

gonz posve, cisto

gar nicht uopce ne gor nichts uopce nlsto

die Garage (-n) qorozo der Garten V) vrt

der Gast Vel gast

das Gasthaus VerI gostiona

die Gaststube (-n) gostinska saba geben dati

es gibt ima, jest

der Geburtstag (-e) rodendan der Gedanke (G -ns) misao geduldig strpljiv

geeignet prikladan, odqovcrojuci gefiihrlich opasan

gefallen I svidjeti se

der Gefangene (pridl.) zarobljenik gefroren smrznut

die Gegend (-en) podruc]e. regija, okolina

das Gegenteil suprotnost gegenuber nasuprot gegenzeichnen II supotpisati gehen lcl

es geht um rijec je 0, radi se 0 wie geht's (Ihnen)? kako ste? geharen I pripadati

gekocht skuhono

gelb zuto

das Geld novoe

die Gelegenheit (-en) prilika das Gelenk (-e) zglob

gelingen I uspjeti das Gernuse povrce

das Gemusefach (_OOer) pretinac za povrce

das Gemuseqeschdft (-) trgovina povrcern

genau tocno

genieren sich stidjeti se, zen irati se

178

genieBen I uzlvoti genug dosta genugend dovoljno

des Gepiick prtljaga

gerade upravo, bas soda, ravno gerade erst upravo

geradeaus ravno naprijed immer geradeaus (gehen)

(iCi) uvijek ravno naprijed das Geriit (-e) stro], dio opreme, kuconski porat

gern rado

das Geschiift (-e) trgovino, prodavaonica geschehen I dogoditi se geschlossen zatvoreno

der Geschmack Ve iii _OOer) okus die Geschwister (mnoz.) broco i/ili sestre

gesellig drustven

der Gesellschaftsraum (_OOe) soba za zcjednlckl boravak

gestern lucer

das Getriink (e) pice

gewachsen sein biti necemu dorastao

gewiss svakako

das Gewitter (-) oluja

gewahnen I sich (an) naviknuti se no nesto

das Glas (-"" er) coso, staklenka der Glaube (G -ns) vjera glauben vjerovati, misliti gleich odmah, avog trenutka des Gluck sreco

golden zlatan

das Gramm (-e) gram gratulieren cestitoti

es graut mir (vor) bojim se (necega)

die Grenze (-n) granica grillen peel no rostilju groB velik

die GroBe (-n) velicino die GroBmutter V) bako

der Grundpreis (-e) osnovna cijena die Gruppe (-n) grupa, skupina

gruBen pozdraviti gruB Gatt! zdravo! gucken gledoti, viriti gut dobro

na gut! no dobro

guten Abend! dobra vecerl guten Morgen! dobro jutro! guten Tag! dobar dan! meine Gute! Boze moj!

H

haben imati

das Hackfleisch mljevena meso das Hiihnchen (-) pile

halb polo

die Hiilfte (-n) palovina hallo! halo!

halt bas, jednostavno halten d r:i:ati

halten (von) dr:i:ati/misliti 0 die Hand (-"" e) ruka

der Handball rukomet

handeln sich um raditi se 0

das Handgelenk (-e) rucni zglob harmlos bezazlen, neduzon hart tvrd

hast (ti) imas

der Haufen (-) hrpo, gomila das Haus VerI kuco

nach Hause kuci

zu Hause kod kuce

die Hausbesitzerin (-nen) vlasnica kuce, kucevlosnlco

der Hcusschlussel {-I kljuc od ulaznih vrata

die Houstur (-en) kucno vrata heiraten zeniti se, udati se heiB vruc

heiBen zvati se

das heiBt to jest

der Held (G -en) junak helfen pornoci

hell svijetao herausnehmen II izvaditi

der Herbst jesen

der Herr (g -n, mnoz. -en) gospodin herrlich prekrasno

das Herz (G -ens, mnoz. -en) srce heute donas

heute Abend veceros heutzutage u donosnie vrijeme,

soda hier ovdje

die Himbeertorte (-n) torta ad molina hin und her tomo-amo,

natrag-naprijed

hin und zuruck tome i natrog hingegen u drugu ruku hinlegen II sich prileCi

hinten straga, iza

hinter iza

hinterher nakon toga, poslije

der Hinweg (-e) putovanje tamo, van historisch povijesno

hoch visok

am hochsten najvise

die Hochzeit (-en) svadba hoffen nadati se

hoffentlich nadajmo se, valjda haflich Ijubazno, uljudno, pristojno

holen donijeti, lcl po der Honig med

heren cuti

das Hotel (-e) hotel der Hund (-e) pas der Hunger glad

ich ja

ihm njemu ihn njega ihnen njima Ihnen Vama

ihr njezin, njihov, njoj IhrVas

immer uvijek immerhin konocno

immer wieder ponovno, uvijek

no novo

in u, no, po

indem dok, posto, medutim

die Inflation inflacija infolgedessen zbog toga, zato informieren informirati inklusiv ukliucivo

innerhalb unutar

installieren instalirati

das Instrument (-e) instrument interessant zanimljiv interessieren zanimati interessieren sich (fur) (-en)

interesirati se zo, zanimati se zo

interessiert (an) zanima se za interviewen intervjuirati irgendein bilo koji

irgendwo bilo gdje

ist je

J

ja do, narovno das Johr (e) godina

jahrelang godinama, dugo

der Januar sllecon] jawohl! naravno je svaki, ikad

[ed., svaki, bilo koji

jedenfalls svakako, bezuvjetno

179

jedoeh ipak, 0, ali jemals ikada, nekada jen .. onaj, ona, one jenseits sane strane jetzt soda

jeweils u odredeno vrijeme der Juli srpanj

jung mlad

der Junge (G on, mnoz. cesto -ns) djecok

der Juni lipanj

K

der Kaffee kava

die Kalorie (on) kalarija kalt hladno

kaput potrgano, iscrpljeno die Karotte (on) mrkva

die Kartoffel (on) krumpir

der KCise sir

der Kassenbon (os) potvrda 0

plocon]u, rocun

die Kassette (audi) kaseta

die Katastrophe (-n) katastrofa die Katze (on) mocko

der Kauf (-"' e) kupavina

kaufen kupavati kaum jedva, tek kein nijedan

der Kellner (-) kanobar

kennen poznavati (I jude, stvari) das Kind (-er) dijete

der Kinderarzt (-"e) pedijatar das Kino (os) kino

die Kirche (on) crkvo

klagen tuziti se

die Klarinette (on) klarinet

der Klassenbeste (pridj.) najbolji u razredu

der Klassenkamerad (PO -en) skolski

prijatelj

das Klavier (-e) klavir, glasovir

der Klavierlehrer (-) nastovnik kloviro dos Kleid (-er) haljina

klein molen klingen zvucotl der Klub (os) klub

klug pametan

der Koffer (-) kovceq, kofer der Kohl kupus

der Komfort komfor kommen docl

kommen zu dogoditi se

die Konferenz (-en) konferencija konnen moci

180

kontrollieren nadziroti, kontroliroti das Konzert (-e) koncert

der Kopf Vel glava

der Kopfsalat glavica salate der Korken (-) cep

kosten kostotl, sta jati

der Krach buko, svodo, grajo krank bolestan

die Krankheit (-en) bolest

die Kreuzung (-en) rcskriz]e, krizanje krieehen puzati, suljati se kriegen dobiti

die Kritik (-en) kritiko

die Kiiche (-n) kuhinjo der Kuchen (-) koloc

der Kiihlschrank Vel hladnjak der Kunde (G -n) kupac, musterllo die Kusine (on) sestrlcno

der Kurs (-e) teco], valutni reco] kurz kratak

kurz danaeh malo kasnije kurz davor malo prije*

losfahren II uputiti se, krenuti (voznjom)

loslassen II pustiti, osloboditi der Lowe (G -n) lav

liigen logoti

der Luxus luksuz, roskos

M

L

mechen nopraviti, uraditi, uciniti mechen sich nichts daraus ne brinuti se zbog neceqo

es mccht nlchts nije vofno

das Madchen (-) djevojCico

mager rnrsov, nemastan

der Mai svibanj

mal -put, puta, upravo

das Mal (-e) mrlja, pjega, ovaj put malen slikati

man zamj. se, neodredeno: covlek manch .. neki, mnogi, vise njih manchmal ponekad, katkada

der Mann (-"er) muz, muskoroc, coviek

manuell rucnl

die Manteltasche (-n) dzep kaputa der Markt (-" e) trg, trinica

der Marktkauf (tipicno ime za

supermarket)

der Marktplatz Vel trinica der Marz ozulck

die Maschine (-n) stroj, mosino,

zrakoplov

der Maurer (-) zidar

die Mayonnaise majoneza das Mehl brosno

mehr vise

mehrer .. nekoliko me in moj

meinen misliti, driati, smatrati meinetwegen sto se mene tice

die Meinung (-en) rnisljenje am meisten nojvise

der Mensch (G -en) osobo, Ijudsko bite, mnozlno: Ijudi merken primijetiti

messen mjeriti

das Messer (-) nof

der Meter metar

der Metzger (-) mesar

mich mene, sebi

die Miete (-n) najamnina, stanarina der Mieter (-) stanar, zakupnik

die Milch mlijeko

die Milchkanne (-n) vrc za mlijeko der Minister (-) ministar

laehen smijati se

landen pristati, iskrcati se lang(e) dug{o)

langsam polagano langweilig dosadno lassen pustiti, ostaviti laufen trcof

lout glasno

die Leberwurst Vel jetrena kobasica lecker ukusno. slasno

leer prozan

legen polozlti, staviti

die Lehrerin (-nen) uclteljico leicht lagano

leiden patiti, trpjeti leider nozolost

lei ben posuditi

leisten raditi, prufotl, priustiti lesen citati

letztens najzad, nedavno die Leute (mnor.) Ijudi

das Licht (-er) svjetlo

die Liebe (on) Ijubav

lieben voljeti, Ijubiti lieber radije

dos Liebligsreiseziel (-e) nojdrozi cilj putovanja

liegen lezoti, biti smjesten liegen lassen II astaviti za sabom/naokolo

die Limonade (-n) limunada

misslingen I ne uspjeti, ne poci za

rukom mit s, so

mitbringen II ponijeti mithelfen II pomagati,

pripomocl das Mitleid sazaljenje

das Mittagessen (-) rucok die Mitte (on) sredina

das Mittelmeer Sredozemno more mitten usred

die Mitternacht (-" e) ponce der Mittwoch srijeda

mogen mod, zeljeti

die Moglichkeit (-en) moqucnost, prilika

moglichst koliko je moquce

der Moment (oe) trenutak, cosck im Moment za trenutak Moment mal! samo trenutak, molim

momentan trenutccon der Monat toe) mjesec (kalendarski)

der Montag ponedjeljak morgen sutra

miide umoran

die Musik glazba, muzika miissen marati

die Mutter V) majka

N

naeh iza, poslije, premo

der Nachbar (G -n) sus jed naehdem iza toga, nakan naehher nakan toga nachholen II nadoknaditi

der Naehmittag (oe) poslijepodne nCichst sliedeci, ncjblif

am nCiehsten nojblifl, lducl die Nacht (o"e) noc

der Naehttisch toe) nocni orrnoric nahe blizu

nCihren sich prlblifltl se niimlich noime, jer nass mokar

natiirlich norovno neben pokraj, uz nehmen uzeti

nein ne

die Nelke (on) karanfil nett zgodan, drag das Netz (e) mrezo neu nov

das Neujahr Nova godina

181

das Neujahrsfrustuck (-e) novogodisnji

dorucok

der Neujahrstag (-) Nova godina

(dan) neulich nedavna nicht ne, nije

n ichts n ista

nichts los nisto se ne doqodo nichts mehr nista vise

nie nikada

niedrig nizak

niemand nitko

noch jas, jas jedanput die Nordsee Sjeverno more der November studeni

no gut! no dobro!

null nistavan, nevrijedan, nula das Nummernschild (-er) plocko s brojem

nur samo

nun no, soda, no dobro

o

obili oben gore

ober .. iznad, nod obwohl iako oder iii

offen otvoren

offensichtlich o~igledan, oclt

jason offnen otvoriti oft cesto ohne bez

ohnehin bez togo, ionako der Oktober listopad

das 01 ulje

das Orchester (-) orkestar die Ordnung red

der Orthopdde (G -n) ortoped der Osten istok

ostllch istocno

p

das Poor (-e) par

die Packung (-en) paket, pakironje die Palette (-n) paleta

das Papier (-e) papir

parken parkiroti

passen pristojati, odgovarati passieren dogoditi se

der Patient (G -en) padjent die Pause [-n) odmor, pouzo

182

"'-",

das Pech neprilika, nevolja Pech hoben nemati srece die Person (-en) osobo personlich osabno

der Pfeffer papar

pfeifen zvifdoti

der Pfeifton Vel zvuk zvizdon]c

der Pflaumenkuchen kola': od sljiva das Pfund (-e) funta (mjera za tezinu) das Picknick (-5) piknik

der Pinsel (-) kist

der Plan Ve) plan

planen planirati

der Platz t-: e) mjesto, prostor, sjedalo, trg

plotzlich odjednom, nag 1o der Politiker (-) politicor politisch politlckl

der Polizist (G -en) palicajac die Popmusik pop glozba praktisch prokttcno

der Prdsident (G -en) predsjednik der Preis (-e) djena

preiswert jeftin, umjerene djene pro zo, pro

probieren probati, kusotl das Problem (-e) problem das Programme-e) program prufen ispitoti

die Prufung (-en) ispit der Pullover (-) pulover

reichhaltig raznolik, bogat sadrZajem, obilat

der Reifen (-) obruc, prsten, guma (kotoc)

die Reihe (-n) red, vrsto, niz

reintun II staviti unutra der Reis riza

der Reiseleiter (-) voda puta

der Reisepass (-"sse) putavnica die Reklamation (-en) reklamacija,

zalba

die Revolution (-en) revolucija das Rezept (-e) recept reichen mirisati

richtig pravilno, toe no, provo rontgen rendgenski snimati, rendgen

die Rose (-n) rufo

der Rosenkohl kelj pupcor, prokulice rostig zahrdao

rot crven

der Rotwein erno vi no

die Riickfahrt (-en) povratak der Ruf (-e) zov, glos, ugled

rufen zvati, dozivati

ruhig mirna, tiho, smireno

s

die Sac he (-n) stvar, posoo, zadotak

sagen reel, kazati

die SahnesoBe (-n) umak od vrhnja die Salami salama

der Salat (-e) salata

das Salz sol

der Samstag subata

satt sit, zosicen, zadovaljan sauer kisea

schaffen roditi, praviti, stvorati schdmen sich stidjeti se

der Scheibenkdse sir u ploskcmo, sir

za rezanje

scheinen ciniti se, sjati schenken dorovoti, pakloniti schicken poslati

der Schinken (-) sunka schlafen spavati

das Schlafzimmer (-) spavaanica, spovoco saba

schlagen tuci, udorof

die Schlagsahne slatka vrhnje, tuceno

slatko vrhnje, slag schlecht los, zoo, rufon schlieBen zotvoriti, zukljucoti schllefsllch konocno

das Schloss (-"sser) bravo; dvoroc

Q

das Quintet (-e) kvintet

R

der Rahmen (-) okvir

rosen bjesniti, juriti rasieren sich brijoti se raten sovjetovoti, pogoditi

das Rathaus t-: er) gradsko vilecnico rauchen pusiti

der Raum {-" e} prostor, mjesto, saba Recht haben imoti provo

rechts desno

das Rechtsanwalt Ve) odvjetnik die Rede (-n) govar, rozgovor reden govoriti, rozgovorati das Regal (-e) regal, polico regelmCiBig redovito, provilno

des Regenschirm (-e) kisobron regen kisiti

reich bogat

reichen dodoti, uruciti, dosegnuti

der Schlussel (.) kljut schmecken prijoti

der Schmerz (-en) bol

schmutzig prljavo, zomozono schneiden rezati

schnell brzo, hitro

schon vee, i bez toga

schon lijepo, krosno, divno schonen cuyoti (se), stedletl

der Schrank (-"e) ormar schrecklich strosno schreiben pisoti

der Schuh (-e) cipela

der Schulanfeng (-"e) pocetok skole die Schuld (-en) dug, krivnja

die Schule (-n) skolo

die Schiissel (-n) zdjela

schwach slab

der Schwager (-") sogor

die Schwogerin (-nen) sogorica schwatzen brbljoti

schwer tezok, tesko

die Schwester (-n) sestro

die Schwiegertochter (-") snoho schwierig tefck, rnucon

die Schwierigkeit (-en) teskoco schwimmen plivoti

sehen vidjeti, gledoti

sehnen sich (nach) ceznutl (zo) sehr vrlo, jako

sein biti; njegov, njegovo seit od, odavno

seitdem otad, odondo

die Seite (-n) strano, stronico die Sekretiirin (-nen) tojnica

das Sektfruhstiick (-e) dorucck so scmponicem

die Sekunde (-n) sekunda d .. selb .. toj isti

selbst sam, osobno, glovom, cok selten rijetko, izvonredno

der Semmelknodel (-) okruglica od zemlji

der September rujon

servieren posluziti, postoviti

die Show (.s) show, sou, predstova,

priredbo

sicher sigurno, svakako, vjerojatno sie one, nju, ani, njih

Sie Vi

die Silvesterfahrt (-en) putovanje zo Novu godinu

das Silvesterfestessen (-) sveconi prijom zo Novu godinu, docek Nove godine

sind jesu, su

183

singen pjevati sinken tonuti sitzen sjediti

das Skellet (-e) kostur, skelet das Skifahren skijanje

die Sklmoqllchkeit (-en) moqucnost / prilika zo skijanje (rnnoz.) skijalista

so taka, paput

so(et)was nesto paput toga, kao

to

so .. wie taka ... koo sobald cim

sofort admah, istag trena der Sohn Vel sin

soleh .. tokav

der Soldat (G -en) vojnik sollen morati, trebati somit zbog toga, zato der Sommer (-) Ijeta

sondern nego, vee

der Sonderpreis (-) pasebno djena der Sonnabend (-e) suboto

die Sonne sunce

sonnen sich suncoti se der Sonntag (-e) nedjelja

sonst inoce, drugaCije, asim toga

die Sorgen (-n) briga

sorgen (fiir) brinuti se (0) die Sorte (-n) vrsto, tip, sarto sowieso i taka, i onaka sparen stedjeti

die Sparsamkeit stedljivost der SpaB Vel sola, veselje

viel Spall! dobra se pravedite (zu) spat prekasna

spdter kasnije

spazieren gehen II lei setoti spiel en igrati, igrati se

der Sportier (-) sportos

der Sportwagen (-) sportski auto sprechen govoriti, reel

die Sprechstundenhilfe (-n) pornocnik (-ica) lijecnika u ardinaciji springen skakati

die Stadt Vel grad

der Stadtfiihrer (-) vodie (brosuro) stammen (von/a us) potjecati (ad),

doci iz

stark jak

starten poceti

stott umjesto stattdessen umjesto toga

das Steak (-s) odrezak stecken staviti, turiti (u)

184

stehen stajati, biti (na nekom

mjestu) stehlen krasti steif krut, ukocen steigen penjati se

die Stelle (-n) mjesto stellen staviti, smjestiti sterben umrijeti

im Stich lassen astaviti na

cjedilu

stoppen zaustaviti, prekinuti storen smetati

stoBen gurnuti, udariti der Strand t-: e) plaza

die StroBe (-n) ullco streiten svadati se

das Stiick (-e) komad, dio der Student (G -en) student studieren studirati

die Stunde (-n) sat stundenlang satima suchen traziti

der Supermarkt {-"" e} supermarket

die Tomate (-n) roicico der Ton (- "e) ton, zvuk

das Tonband (- -er) (audio) vrpca das Tor (-e) vrata, gal

der Tourist (G -en) turist

die Touristeninformation (-en) turisticki ured

tragen nositi, imati na sebi treffen sresti

treiben tjerati, voziti trennen rostati se

die Treppe (-n) stube

treten stupiti, stati, gaziti tri n ken piti

der Tropfen (-) kapljica, kap trotz unotoc

trotzdem unotoc tome, po ipak das T-Shirt (-5) majica (engl. T-shirt) die Tube (-n) tuba

tun ciniti

die Tiir (-en) vrata

u

T

iiber nad, preko, no, kraz iiberdies osim toga, k tome jos das Obergewicht prevelika tezina, pretesko

iiberhaupt uopce, sve u svernu, opcenito

iiberlassen prepustiti, astaviti der Oberlebende prefivieli iibermorgen prekosutra

die Obernachtung (-en) nocenie iiberreden nagovoriti

die Uberstunde l-n) (mnoz.)

prekovremeni rod iiberweisen I prenijeti, dostaviti iibrigens uostalom, lnoce iiberiibermorgen prekprekasutra

die Uhr (-en) sat, sot (vremena) urn oko, okolo, za, u, otprilike, zbag

um ... zu da bi, taka da bi umgehen II mit pastupati 5 kim der Umzug seobo, seljenje unangenehm neugodan unbedingt bezuvjetno, nesumnjivo, svokoko

unberechtigt neopravdano und i

die Unruhe (-n) nemir, galama uns nama, nas

unser nos

unsympothisch nesimpoticon, neugodan

der Tag (-e) dan

guten Tag! dobor dan!

die Togeszeitung (-en) dnevne novine

togsiiber preka dana die Tonte (-n) teta

der Tonz Vel pies tanzen plesati

die Tasche (-n) dzep

in die Tasche greifen posegnuti u

dzep

dos Toschengeld dzepomc die Tasse (-n) solico

der Teilnehmer (-) sudionik des Telefon (-e) telefon

telefonieren telefanirati

die Telefonnummer (-n) telefonski braj

der Tennis tenis

derTeppich (-e) sag

teuer skup, vrijedan

wie teuer? koliko stoji?

das Theater (-) kozollste

der Theaterplatz kczolisnl trg die Theke (-n) tezga

die Tiefkiihltruhe (-n) zomrzivcc,

skrinja

die Tischdecke (-n) stolnjak die Tochter r .) kci

die Toilette (-n) toolet, we

unten dojje, odozdo, Ispod unter pod, lspod, mec1u unterbringen II smjestlti

die Unterholtung (-en) zobavo die Unterkunft Ve) srnjesto] unterschreiben potpisati untersuchen I ispitati unterwegs no putu, usput unwichtig nevozno

der Urin mokroco, urin der Urlaub gadisnji odmor

v

die Vase (-n) vozo

der Vater (-" er) otoc

veranstalten I prirediti

die Veranstaltung dogadaj

der Verbrecher (-) zloclnoc verbringen I provesti (vrijeme)

die Vereinigte Stooten (mnoz.) Sjedinjene Arnericke Driave verges sen I zaboraviti

dos Verhaltnis (-se) odnos, (rnnoz.)

prilike, stanje verheirotet ozenjen, udata verirren I sich izgubiti se verkaufen I prodati verlossen I nopustiti astaviti verlaufen I sich izgubiti se verletzen I azlijediti verletzen I sich ozlijediti se verlieren izgubiti

der Verlust (-e) gubitak verniinftig razuman

verruckt Iud, porernecen verschieden razlicit verschulden I sich zcduziti se versprechen I obeccti verstehen I rozumjeti

der Versuch (-e) pokuso] versuchen I pokusof

vertun I sich profuckoti, rasipati, uludo trositi

der Verwandte (pridj.) rodak verzeihen oprostiti

der Vetter (-) brctic viel mnogo

viel.. mnaga, mnogi villeicht mazda

das Viertel (-) cetvrtina

die Viertelstunde (-n) cetvrt sota vall pun

vollkommen patpuno, savrSen von ad, 0, iz, sa, po

vor pred, ispred, prije, ad, po

185

vorbeischauen II navratiti vorbereiten prirediti, pripremiti

die Vorbereitung (-en) priprema vorfinden II noel, noici, zotecl vorgestern prekjucer

vorhaben II namjeravati, kaniti,

imati u planu vorhin nedavno

vorig .. prosll, prljosn]] vorkommen II dogoditi se vornehmen II latiti se cega vorn sprijeda, naprijed vorriitig no sklcdlstu, (zalihi) vorschieBen II dati predujam

der Vorschlag (-"e) prijedlog vorschlagen II predlofiti

der VorschuB (-" sse) predujam vorsichtig oprezan

vorstellen predstaviti, upoznati vorstellen II sich predstaviti,

upoznati

w

wachsen rasti

der Wagen (-) auto, automobil die Wahl (en) izbor, izbori wahnsinnig Iud, mahnit wahrend za vrijeme, zo, dok wahrenddessen za to vrijeme wahrscheinlich vjerojotno

der Wold (-"er) sumo wann(?) kada? warum topao

warten (auf) cekati(na) warum? zosto?

was (?) sto

was = etwas

was fur (ein)? kakav? koji? waschen prati

waschen sich prati se, oprati se das Wasser voda

das Wassersystem (-e) vodovodni sustav, vodovod

weg dalje, odatle

der Weg (-e) put, staza wegen zbog, radi, porodi weggehen II otlcl

dabei wegkommen II (mit) pri necemu dobro procl wegwerfen II baciti, odbaciti weich mekan

das Weinachten (-) Bozic

die Weinachtsferien (mnoz.) boficnl praznici

weil jer

186

der Wein (e) vino

die Weintraube (-n) grozae, grozd weiB bijeli

weiBzna

das WeiBbrot (-e) bijeli kruh weiter dalje

weiterdrehen II dalje okretati weich ... (?)(!) koji? kakav?

der Weltkrieg (-e) svjetski rat wem? kome? komu? wen? koga?

wenig malo

wenig .. malen dio, molen broj wenigstens najmanje

wenn knko, kada

wer? tko?

werden postati, pom. gl. werfen baciti

wesentlich bitan, glavni, uglavnom

wessen? ciji?

der Westen zapad

das Wetter vrijeme (atmosfersko) wichtig vozon wiedersprechen I proturjeCiti wie (?) kako?

wie (bitte)? kako, molim? wieder opet

auf Wiedersehen! dovidenja wieso (denn) kako to? wieviel? koliko?

wieviele? kollki?

der Wille (G -ns) volja der Winter (-) zima

der Winterprospekt (-e) prospekt zimovonja

winzig sicuson, vrlo malen wirmi

der Wirt (-e) domaCin, gazda die Wirtin (-nen) domocico,

gazdarica wissen znati

witzig smljeson, duhovit wo (?) gdje

die Woche (-n) tjedan

das Wachenende (-n) kraj tjedna, vikend

wahl dobro, ugodno, vjerojatno wahnen stanovati

die Wohnung (-en) stan

der Wohnwagen (-n) kamp-prikolica der Wahnzimmer (-) dnevna soba der Wohnzimmertisch (e) stol u

dnevnoj sobi

wollen zeljeti, namjeravati, htjeti das Wart (-"er iii -e) rijet

woruber 0 cemu

wundern sich cuditi se wunderschon prekrasno, divno

der Wunsch (-"e) zelja wunschen zeljeti, troziti die Wurst (-" e) kobasica

y

der Yoghurt (-5) jogurt

z

die Zahl (-en) broj zahlen platiti zohlen brojati

der Zahler (-) brojilo, brojoc der Zahnarzt (-"e) zubar

der Zehneuroschein (-e) novconico odlOEUR

zeigen pokazati

die Zeit (en) vrijeme

vor einiger Zeit prije nekog vremena

in letzter Zeit u posljednje vrijeme eine Zeitlang neko vrijeme

die Zeitung (-en) novine

zerstoren unistiti ziehen vuci, sellti

ziemlich prilicno, osredn]o das Zimmer (-) soba

zogern oklijevati

zu k, do, u, za, po, premo der Zucker secer

zudem k tomu, osim toga zufallig slucojno

der Zug (-"e) vlak, propuh, povorka zuhoren II slusoti

die Zundkerze (-n) svjeCica zunehmen II dobiti no tefini, udebljati se

zuruck natrag

zusammen zajedno

der Zuschlag (-"e) dodatak, doplatak, nadoplata zustehen II pripadati, imati provo

na

zwar doduse, istina und zwar i to zweimal dvaput

der Zwilling (-e) blizanac zwischen izmedu das Zypern Cipar

187

Sodrzc]

1. LEKCIJA 6

1 . Njernocki izgovor 6

2. Abeceda i pravopis 6

3. Pisanje i izgovor 7

4. Samoglasnici i skupovi .

samoglasnika 10

5. Suglasnici 13

6. Hijat iii zijev 15

7. Nagloseni (istaknuti) slogovi . 15

8. Recenicni znakovi 16

2. LEKCIJA 17

9. Nastavci u rijeCimo ired rijeci . 17

10. Pozdravi i svakodnevni izrazi .. 17

11. Odredeni clon i rod 18

12. Odredeni clan i jednino/rrmozino 19

13. Mnozina imenico 20

Viezbo i rjecnik . . . 21

3. LEKCIJA 22

14. Odredeni clan i podez 22

15. Osobne zamjenice 23

16. Glagoli: biti, irnoti i raditi 23

Razgovor: Susret no ulici 25

4. LEKCIJA 28

17. Neodredeni clan 28

18. Brojevi: glavni brojevi , .30

19. Cijene ,., 33

20. Indirektni objekt - dativ. "" .34 21 . Glogoli 5 objektom u dotivu .. 36

Vjezbe, rjecnik 37

Razgovor: Sto se daruje domi? 37

5. LEKCIJA 39

22. Tvorba pitanja 39

23. Nijecne recenice 41

24. Zapovijedi i molbe 41

25. Pridjevi i prilozi 43

Viezbe, rjecnik 45

Razgovor: Troztmo ston 46

6. LEKCIJA 48

26. Prijedlozi 48

27. Kako izreci postojonje iii .

rospolozivost 53

Vjezbe, rjecnik, rozgovor 54

48. Vremenske oznake 90

49. Dodotno pitonje . , 95

Vjeibe, rjecnlk 95

Razgovor: Kod lijecniko 96

10. LEKCIJA 99

7. LEKCIJA 55

28. Rijeci slicne clcnovimo 55

29. Pridjevi 58

30. Brojevi: redni brojevi i rozlomci 60

31. Razgovor 5 bliskim osobama .. 61

32. Red rijeci (I) 62

Vjezbe, rjecnik 63

Razgovor: Odlozok u kupovinu 64

50. Posjedovonje i pripadanje -

genitiv , 99

51. Prijedlozi iza kojih dolan

genitiv . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

52. Neke iznimke kod imenico muskoq

roda 101

53. Glagoli tipa II kao odredeni

oblici ,. 1 02

54. Infinitiv s prijedlogom zu

(zu + -en) 103

55. Izricanje namjere: urn zu .. 104

56. ohne zu; stott zu 105

57. Posiv iii trpni oblik , .106

58. Perfekt nekih pornocnlh

glogolo . . . . . . . , . 108

59. Proslo jednostavno vrijemepreterit ...... , . . . . .. 1 09

Vjeibe, rjecnlk 1 1 1

Razgovor: Romonticno Nova

godina , 1 12

8. LEKCIJA

67

33. Red rijeCi (II) 67

34. Pornocni i modolni glagoli 67

35. Upotrebo pornocnlh i modolnih glogolo (sodcsn]e vrijeme - pre-

zent) 68

Razgovor: Sto ce biti zo objed . 71

36. Mjere i kolkine 73

37. Es ist/sind 73

38. Izricanje odredenog mjesto .. 73

39. Koko lzreci znccen]e

glogolo "stoviti" 74

40. Prijedlozi + zomjenice 75

Vlezbe, rjecnik 76

Rozgovor: Spremonje hladnjoko77

11. LEKCIJA 116

60. RijeCi koje izricu koliCinu iii

identifikaciju ' 1 16

61. Pretvaranje pridjeva u imenice 119

62. Slozene recenice .... 120

63. Vezne rijeci koje utjecu

no red rijeci ,............ 121

64. Povratne zamjenice 127

65. Povratni glagoli 129

66. Viezbe, rjecnik 131

67. Rozgovor: Robo s poqreskom 132

9. LEKCIJA 79

41 . Jos malo 0 der, die, das ,. 79

42. Upatreba sodosnjeq vremeno -

prezenta 82

43. Prezent; posebni oblici 83

44. Perfekt , 84

45. Izbor po moe nag glogolo zo

perfekt: haben iii sein? 84

46. Upotrebo perfekto 85

47. Porticip perfekto 85

12. LEKCIJA 134

66. Proslo jednostovno vrijeme .. 134

67. Preterit glogolo s novom

osnovom 1 35

68. Pluskvomperfekt 138

69. Kondicional pornocnih i modolnih

glogolo 138

70. Kondicionol (konjunktiv) (II) .. 139

71. Pogodbene recenice 140

72. zu + -en oblik koji izrice posivnu

rodnju ' 143

73. Rijeci kaje pojocovolu znocen]e 144

Viezbe, rjecnik 145

Rozgavor: Problemi s

fotooporotom 145

13. LEKCIJA 148

74. Nekoliko posebnih konstrukcijo

i usporedba 5 hrvatskim ..... 148

75. Rijeci koje upozoravaju na

redoslijed misli 149

76. Razgavor 5 bliskim osobomo:

mnozino 152

77. Dodotne recenice s dva

infinitivo , 153

78. Bezlicni izrozi .. , 153

79. Konjunktiv I. (prezento) 154

80. Neupravni govor , 155

81. Red rijeci u neupravnom

govoru , 159

82. Umetnute dodotne recenice .161 Viezbe, rjecnik , . . . . . . .164 Rozgovor: Rostrosno mlcdez .165

RJESENJA VJEZBI .. RJECNIK .. SADRZAJ

.. 168 . . 174