Sie sind auf Seite 1von 12

Analysis of Hilton Air Conditioning Laboratory

Unit
cccc

c c cc

cc c cc

c
cc 
 cc

 c c cc 


c cc

 cc

February 17, 2011c


c
c
c
c
c
c
c
c
c

c
Abstract
c


c cc cc 

c  c c!c "#c 
c c $c

$cc c  cc


 c 
c cc
 
c cc% c c c!c&cc
cc c 
c ccc cc 'c #cc%c cc 

c !ccccc!c ccc
(#)**c&+cc(#,c&-

 #cc.c c' c cc ccc
!
c cc/#00c&+ c cc/#1c&+ cc #ccc
 c
 c ccc!
c12#,34#cccc c
 c c!
c/(#,c&-
c
! c
cc

c cc
 c!
c#cc 

c !cc c
c
!
cc #c
c

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

Contents

c##########################################################################################################################cc
ÿ c####################################################################################################################c0c
56 
7c######################################################################################################################c1c
 c############################################################################################################################c1c

c########################################################################################################################c1c
8 c########################################################################################################################c,c
9 c.

cc' 
c############################################################################c:cc#####################################################################################################################c(c
'

cc. 
c##############################################################################cc
. 
c####################################################################################################################cc
 
c###################################################################################################################c0c
c

c
c
Introduction
/ 
ccc c 
 c c c c 
$c c
 cc c
c c
c cc!c&c c c#cc cc cc c
 c c9 c
 
$c cc

 c c c $cc c 6c


c c 
 cc
 c 
#
c c
c&!cc / 
ccccc c

 c
$c c!c c ccc!c c!&
c c 9cc
 c
 cccc #cc /' 
cc 'c 
c cc 
c cc
 
c
c
c
c c $c  $cc c !ccc #c
c
 cc 
c 
c!c! c! c c c 
c
!cc 
c! cccccc
 c 
c
c 
 c
!c 'c 
c!&c
c #ccc

c
Objectives:
Yc c cc 
c cc c /  c c
Yc 8 c c
cc c  c 
c
Yc cc!c9 c  cc c

cc

Theory
%c
c c
cc c c cc
cc cc
c #cc c

 
c c  cc c c c
 cc c#c ccc
 c 
c! c ccc!&cc cc c  

 #c
c
ÿccc
cc
cc

$c c
cc c c cc

c c cc
7c%c!
c 
c cc! c6ccc
6c c

c#c
c
Apparatus
c
c; c cc9 c!
cc% c c'  c #c
c 'c
 c9 
cc 
ccc


c cc 'ccc cc 9 #c

c 'c

c./0c
cc #ccc
c
' c c cc c


c c
 
c c
#c c c c! c
ccc
0#c c/c
1#c c- cc
,#c c/c
#c c ccc!c c c c
c
c
 c cc; c
c c
c9 c 
c
/c </ c 
ccc c#c
c 
ccc
 c c c=-/c3'c
/c cc c  c#cÿc
cc c c c=-/c0>c
/c c c cc 
cc

cc

cc cc
/c c cc cc c !cc
/c c

c 
cc
/c c
!cc c cc
c
!ystem Components c
cc c
c 
c cc  c c  
c

 #c c7cc
$cc 

$cc
$cc - ccc9
c#cc
cccccccc
Evaporator:
c
cc

ccc cc

c #c c!c c 


c
! c c

cc 
cc 
c cc#cc c 
c
$c

 cc 
c c c#cc

c
Compressor:


cc c
c 
cccc 

#cc 

c  "
cc
 ?
c!c c #ccc 
c c6cc 

c
c
cc
cc


c cc #cc


 c c

c 
cc cc
c

 c
c

 c #c

ccccccccCondenser: c

c
c
cc c c cc c #c+cc c
cc
/c
c cc 

$c ?
c cc c cccc c c c

#c
ccc
cc ccc cc c 
c c 
cc

cccc 
c #c
ccc

cc c c 
c$c c 
cc
c
c cc

cc
#c

ccccccccReceiver: c

c c
cc
c&c cc ; c cc
c c cc
#c
cÿ
cc ccc
 
c c 
ccc
 c c$ccc
#c
c 
c! cc cc
ccc c cc cc
#c

cccccccExpansion Valve: c

c c c cc c
cc9
c#cÿc 
cc

 ?
c c
c!c

c

#cc9
cc 
cc
c c$c c

c
 ; c c cc!c

c c cc#c


c
cc

$c c
c c cc

c cc #cc


c c

cc c

c ; c ccc
cc
c

$cc cc


$cc
cc c cc #cÿc
cc $cc
 ?
c  cc
cc
c 
#c+ c c cc

c
 c


ccc$cc
c
$ccc!c

c 
c
 #cc

c
c
Procedure

Task 1
&cc
cc c c cc
ccc cc 
#cc
c
#c  cc
c6c!c
c
c$cc cc
cc

!#c
c
0#c 5c/ !c cc 'c9 cc
cc #c5 cc

c
 
cc!& #c
c

c
1#c ÿ
 cc
 cc/
c c
!c c c#c@ccc cc
 c cc #cA & c cc ccc9 c cc
 

cc9 c cc9


ccc
c cc 
cc
c
c!c c9c cc#cc
c

c
4 ccB'$c0((0Cc
c
,#c 
cc/c $c 
cc c  c cc $c cc
$c cc$cc cc#c
c
#c 
cc c ccc $c cc$c cc
$cc cc/c
cc/c c#cD c
 c

ccc ccccc #c
c
:#c 'cc ccc
c cB 
c ccc9 c cc

C$ccB ccc9 c ccCcc'cB ccc
9 c cc9
cC#cc
c
2#c c
cc c !cc
cc #cc
c
)#c &cc c c #cc
c
*#c ccc cc 
cc c cc cc
cc c
 #cc

Task 2

c
c
/c cc
 c
c cc c cc
c/
 

c c
c cc 
c!c c  
#c
c
/c ' cc9c 

c!cccc cccc
c c
ccc
c
ccc!#cc
c
.0c !c7c0(c
-
c c9
c7c,E'$c**(c&8cBCc
 c7c(E'cccccc 9 c7c0(cE'$c100c&8cBCc
9 c 

7c)(E'c
c
Task 3

/c 
ccc!cc ccc cc c cc c cc
#c
cccccc c c7c1(E'$c(>c c  c
cccccc c9 c7c,E'$c((>c c  c
cccccc
c!7c,c cc0c 
c
c
/c c
ccc!c cc 

c !cc c
 cccc #cc
ccccccc c c 
7c0(E'$c1>c c  c
ccccccc c
 c 7c01E'$c2(>c c  c
ccccccc c 

c !c7c(#c&-
c
c
c
c

Experimental Results and Calculations


c
Number 1:

c; c!c!
c
cc cc 

c !cc c 7cc c
c
(#
ù z
mƒair (#((,  cccccccccccccccccccccccB;#cCcc
 air cspecific cvolume 
!cc
c
z = pressure drop = P2 ± P1 = (8.4 ± 1.6) mmH2O = 6.8 mmH2O
air specific volume =0.824 m3/kg

c
 c
c&!c;  
cc;#cc 
c
c
air = 0.0504(6.8 mm H2O/0.824 m3/kg)0.5
air = 0.145 kg/s
c
c
c; c!c!
c
cc ccc c ccc cc

c 
7cc
c
QƒÈ Wƒ mƒe he È mƒi hi ccccccccccccccccccccccccccccccccccB;#c0Ccc
c
!c
c c c c c h
W = 0 kJ/s
= = air= 0.145 kg/s
he = h4 = 34 kJ/kg
hi = h3 = 27.8 kJ/kg
c

cc
$c;#c0c
 
ccc
c c c c c h
Q= air (h4 ± h3)cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccB;#c1Ccc
c
c
 cc&!c;  
c cc 

c !cc c $cc ccc9 $cc


c ccc cc;#c1c 
cc
h
Q= 0.145 kg/s(34 kJ/kg ± 27.8 kJ/kg)

.
Q = 0.899 kW

c cc
cc c(#)**c&+c!
c(#(c&+c

cccc&+c!c

 c cc#c
cc
$cccc c ccc(#>#cc
c
 c
c
 c c
c 
c & c ccc c c c #cc c
 c c c
ccc c

c!cc ccc #cc
c cc c


c 
cB cc Cc!
c
 c c! c
c
c cc
cc
$cc 
c c8cc80c!c&#c c c
c
cc
 c!cc c ccc c c ccc c
 ccc
cc c 
ccc c-cc #c</ c
 
cc c
c ccc  c c c=-/c3'#cc
c

c
Number 2:

c; c!c!
c
cc ccc c c cc cc cc
 cc7cc
. . .
Qair = mair (hout ± hin) + mcondensatehcondensateB;#c,C

!c
.
mair = 0.145 kg/s
.
mcondensate = 0 kg/s
hcondensate = 0 kJ/kg
Tin = 5.39 °C; Pin = 300 kPa absolute hin = h2 = 36.2 kJ/kg
Tout= 0.67 °C; Pout = 300 kPa absolute hout = h3 = 27.8 kJ/kg

 c
c&!c;  
cc;#c,c 
cc
c c c .
Qair = (0.145 kg/s) (27.8 kJ/kg - 36.2 kJ/kg)
c c c .
Qair = -1.22 kW (negative since the air is being cooled)

c
c; c!c!
c
cc ccc c c cc cc
 cc cc7cc
. . .
QR12 = mR12 (hout ± hin) + mcondensatehcondensateB;#cC

c
!c
.
mR12 = 15 g/s = 0.015 kg/s
.
mcondensate = 0 kg/s
hcondensate = 0 kJ/kg
Tin = 37.9 °C; Pin = 950 kPa absolute hin = h2 = 218 kJ/kg
Tout= 2.78 °C; Pout = 400 kPa absolute hout = h3 = 131 kJ/kg

 c
c&!c;  
cc;#cc 
cc

c
c c c .
QR12 = (0.015 kg/s) (131 kJ/kg - 218 kJ/kg)
c .
QR12 = -1.31 kW (negative since Refrigerant 12 is being cooled)

c
c cc c c c. c0c
c c
ccc cc c
 c c #cc 
cc c c(#(*c&+Fc
$c c
cccc c c#cc


c! c! c c cc 
cc cc 

c !cc c
. c0c
c c!
c
 c! c ccc 
c 
ccc
 c 
#c c c c 
c!c$cc  c c
 c 

c
c c!c
c c! c #ccc
c

Number 3:
c
 c c!
c ccc12#,c34c c!c

#c((c&8c!
c
cccc

ccc

c 
cc
 #c+c

cc
cc
c cc!cc c
cc9 
ccFc
cc
 ccc?
c9 
c
!
ccc
cc #c%!$c cc
c/c cc c c c$c
cc!
ccc c
c
c c cc
Fc$cc/c c
c #cÿ ccc

c!
c
c0(>c ccc c

$cc c cc! ccc #c


c
c

Number 4:
c
c; c!c!
c
cc cc 

c !cc c
 c c

 7cc
c
ƒstea 6exit  inlet ƒair c
!cc
c
air= 0.145 kg/sc
ëexit = 5.5 g moisture/kg dry air = 0.0055
ëinlet = 6.5 g moisture/kg dry air = 0.0065

 c
c&!c;  
cc;#c 
cc

steam=(0.0055 ± 0.0065)(0.145 kg/s)


steam =-0.145 kg/s

c
c c
!c
!
cc c $c! c
cc

#c $c!c
 cc@5c
 c!
cc cc!c  c c #c. c  c
 
c c
 cc
 c
cc 

c !cc
cc  c #c
c c c c
c
!cc ccc9 c
 c$c

c
c c c#cc

Number 5:
@c
c!
c$c cc
c cc
 c#c' 
c!
cc
c!c c
c !ccc 
#c

Discussion

cc; c
cc cc c c 
 
c cc% c c
'  c #c5c!ccc

 c 
$c c 
c
&c!
cc cc
c c ccc
cc 
c!c c  
#c5 c cc

cc!
c#)**c<+c! c cccc<+c!c
 c!c c
 cc(#>c#c
c!
ccc  cc c 
c!cc
c cc c c cc ccc  c c c cc
 c  c#c c
 c cc cccc c!c
c
c 
cc

cc c c c"c #c


c c!
c c cc
c
c c
cc cc c c c
 cccc c #c
c9c c!ccc &c!
cc cc 

c !cc c #c
c!
c
c c
cc; c cc c 
 
c! c
c cc 

c !c
c c(#,c&-
#ccc c!
c#c&-
c! c

c cc,>c#c
c
 ccc cc c 
c
c
c  c; cc
 c 
#c
c
c9c
c!
cc ccc c c cc c#c@c& c c
 c
 c c c c!
c ccc/#00c<+#c+cc
 ccc c c
cc cc.0cB4C$c! c
c cc
 c c/#1c<+#c
c 
$c!c $ccc c c ccc c
c!c cc cc ccc cccc #c

c
cc c

cc9
cc
c
c
c cccccc

c!cc

cc c
#cc
c
c9c
c!
cc ccc c
 c c cc c  c 
c
c!cc 
#cc c c!
c/#,&-
c! c ccc
 c
c ccc
 c!
cc ccc
 c  #c
. c  c! cc c
 cc
 c cc
c c c
c 

c !c#cc
c
c c c!ccc &c!
cc cc 

c !cc
c
c
 cc ccc c c 
c  c 
#c4c
c
c!c c
c c c 
c ccc ccc
 c!
ccc!c cc
 c c c
c c
c#cc

c
Conclusions and Recommendations
c 
c c
cc!
cc 
cc cc c

c c c
cc


c cc 'c #c
c!
cc c& cc c c 
 
c! c
c c c c
c #c ccc ccc!c cc
 c c c
 c 
ccc cccc! c!c

ccc ccc  c
; cc c

 
#c cc

c cc 'c c!c!ccc
 cc cc

 c
cc c
 ccc!& c c cc c
  cc! c
 c!
#cc
c
. 
c c
cc! ccccc&c c c c 
 c c
 
#c c 
c 
c c!
c cc c
c c c 
c

c cccc#cc 
$cc; c
c

 c ccc c
 c 
 
#c
c! cc
 
cc 
cc


c cc
cc 'c #cc

c
References
c
#c '$cG# #$c
$c# #$cB0((:Cc  
7c c c
$cc#$cD!/% $c@!cG&#c
c
0#c Hc9 cc 

c cc% c c'  c c
 Ic. c4 c1$c0(c c7--!!!##
6
# -6-c
,c(:- 'c#c
c
1#c c c $c c 
 cBCcH c.0c'Ic
. c4 c1$c0(c 7--!!!##
6
# -6---.0# c
c
,#c c c $c c 
 cBCcH /%c.0c
'Ic. c4 c1$c0( c
7--!!!##
6
# -6--- .0# c
c

c
#c 4 c#c#$cHc0(c c.cD 
IcB0((2C#c. c
4 c$c0(c 7c7--!!!##
6
# -6 - 

-c
0(- 0( -c0( # c
c

c
Appendices

Appendix A- Raw Data