Sie sind auf Seite 1von 15

Ivan Jurkoviæ

   ) ȱȱ ȱȮȱ ȱ  ȱ


  ȱȱi )ȱ  
ȱȱ
ȱ  ȱ ȱ 

Ivan Jurkoviæ UDK 929.7(497.5)(091)


Odjel za humanistièke znanosti Izvorni znanstveni rad
Sveuèilišta Jurja Dobrile u Puli Primljeno: 14.4.2008.
Pula Prihvaæeno: 18.6.2008.

Za razliku od podataka o razdoblju povijesti plemenitih Ugrinoviæa


tijekom razvijenoga i kasnog srednjeg vijeka na domicilnim prostorima
uz donji tok rijeke Krke, izvorne su vijesti i dokumenti 16. st. o njihovu
djelovanju razbacani i bez prozopografskog pristupa izuèavanju proš-
losti njihovih obitelji teško povezivi. Ti izvori meðutim ne govore samo
o prognanièkoj svakodnevici tih obitelji, osobito u Pokuplju, gdje ih je
nanovo sustiglo osmansko napredovanje, nego i o vojnièkim i diplomat-
skim karijerama, o njihovim pokušajima udomaæivanja na austrijskim i
ugarskim prostorima u koja su silom prilika doselili te o njihovoj ustraj-
QRVWLXSRNXåDMLPDSURQDODçHQMDVWUDWHJLMHGMHORYDQMDNRMDþHLPRVLJX-
rati dostojan društveni i posjedovni status usporediv s onim koji su imali
kao hrvatski plemiæi u predosmanskoj eri njihove povijesti.
Kljuène rijeèi: plemstvo, prisilni raseljenici, društveni status, protuo-
smanski obrambeni sustav, Hrvatska
‹’Ž•“ȱ›’—˜Ÿ’°Šȱ˜²Ž”Š•Šȱ“Žȱ›Ž—žŠ”ȱ™›’œ’•—Žȱ›ŠœŽ˜‹ŽȱžȱŸ›’“Ž–Žȱ”ŠŠȱ“ŽȱœŠœŠ˜ȱ
—˜Ÿ’ȱ—Š›ŠñŠ“ȱ–•Š’‘ȱ™›’™Š—’”ŠȱŽȱŸ›•˜ȱœŠ›Žȱ’ȱŒ’“Ž—“Ž—Žȱ˜‹’Ž•“’ȱ™˜Ž”•Žȱ’£ȱ–˜°—˜Šȱ
™•Ž–Ž—’˜ȱ›˜Šȱiž‹’°Šȱ›’‹’›œ”’‘ǯ1ȱȱ˜ȱœžȱŸ›’“Ž–ŽȱŠ”•Žȱ‹›Š°Šȱ’ǰȱ ŸŠ—ȱ’ȱi’–ž—ȱ
1
ȱ ›Ž£’–ŽȱœŽȱŽȱ˜‹’Ž•“’ȱ˜ȱœ›Ž’—Žȱ›žŽȱ™˜•˜Ÿ’ŒŽȱŗśǯȱœǯȱ“ŠŸ•“Šȱžȱ›Š£—’–ȱ˜‹•’Œ’–ŠDZȱVgrinich de Rog de
genere Subichȱǻ›ċŠŸ—’ȱŠ›‘’ŸȱžȱŠ›žȱǽŠ•“ŽDZȱǾǰȱ™’œ’ȱ£ŠŠ›œ”’‘ȱ‹’•“Žċ—’”ŠȱǽŠ•“ŽDZȱǾǰȱ’Œ˜•Šžœȱ
ž™˜Ÿ’Œ‘ȱǻŗŚśŞǯȱȮȱŗŚŜřǯǼǰȱ‹ǯȱ ǰȱŠœŒǯȱ ȦŝŠǰȱ˜•ǯȱřŜȮřŜȂǼDzȱVgrinich de genere Subichiorum de Rogȱǻ’œ˜ǰȱ ˜‘Š—-
—ŽœȱŽȱŠ•˜’˜ȱǻŗŚśśǯȱȮȱŗśŖŗǯǼȱǽŠ•“ŽDZȱ Ǿǰȱ‹ǯȱ ǰȱŠœŒǯȱ Ȧŝǰȱœǯ™ǯǼDzȱWgrinowythȱǻŠ¢Š›ȱ›œ£¤˜œȱŽŸ·•-
¤›ȱȮȱŠ¶Š›œ”’ȱ›ċŠŸ—’ȱŠ›‘’ŸȱǽŠ•“ŽDZȱǾǰȱȱœ£Ž”Œ’àȱȮȱ˜”•ŽŸ·•¢ÿ“Ž–·—¢Ž”ǰȱ’™•˜–Š’”Š’ȱŽŸ·•¤›ȱ
ǽŠ•“ŽDZȱǰȱǾȱřŘŜśŖDzȱ ˜œ’™ȱŠ–²Ž”ȱȮȱ ŸŠ—ȱ Š–™žñȱǻ™›’›ǯǼǰȱ˜™’œ’ȱ’ȱ˜‹›Š²ž—’ȱ™˜›Ž£Šȱžȱ
›ŸŠœ”˜“ȱžȱȱ’ȱ
 ȱœ˜•“Ž°žǰȱ £Ÿ˜›’ȱ£Šȱ‘›ŸŠœ”žȱ™˜ŸħŽœȱřǰȱŠ›Ž‹ȱŗşŝŜǯǰȱ˜”ǯȱŗǰȱœ›ǯȱřǼǰȱWgrinowich de Roghȱǻ›‘’Ÿȱ
›-
ŸŠœ”ŽȱŠ”ŠŽ–ħŽȱ£—Š—˜œ’ȱ’ȱž–“Ž—˜œ’ȱǽŠ•“ŽDZȱ
ǾǰȱœŠŸñ’—ŽȱȮȱ›’ŸŠ—Žȱ˜œŠŸñ’—ŽȱȮȱœŠŸñ’—Šȱ
ž£Ž‹ħŠȱŽ›–Ž—ċ’—ŠȱȮȱŒŠȱ›˜Š’ŠŽȱ™˜’œœ’–ž–ȱŽŒŒ•Žœ’Šœ’ŒŠ›ž–ȱǽŠ•“ŽDZȱȮȮŘŚȮ ȮŗǾǰȱŚŚŞȮŚśŗǼDzȱUgri-
nouich de Roghȱǻ’œ˜ǰȱDocumentaȱǻ’™•˜–ŠŠǼȱǽŠ•“ŽDZȱ
ǰȱǾȱ ȮŜŜDzȱ“Ž”˜œ•ŠŸȱ •Š’°ȱǻ™›’›ǯǼǰȱActa
Ž•ŽŸ’Œ‘’Š—ŠȱŠ——˜›ž–ȱŗřŘŘȱȮȱŗśŘŝȱǽŠ•“ŽDZȱ Ž•Ǿǰȱ˜—ž–Ž—Šȱœ™ŽŒŠ—’Šȱ‘’œ˜›’Š–ȱ•ŠŸ˜›ž–ȱ–Ž›’’˜—Š-

71
I. Jurkoviæ: Ugrinoviæi od Roga – raseljena obitelj plemenitog roda Šubiæa Bribirskih...
Zb. Odsjeka povij. znan. Zavoda povij. druš. znan. Hrvat. akad. znan. umjet., 26 (2008), str. 71–85

™›’™ŠŠ•Šȱ ˜›—“Ž–ȱ œ•˜“žȱ ‘›ŸŠœ”˜Šȱ ˜‹›˜œ˜“Ž°Žȱ (bene possessionati)ǰȱ ˜—˜œ—˜ȱ ǻžȱ


‘’œ˜›’˜›Š’“’ȱ²Žñ°Žȱ”˜›’ñŽ—˜ȱ™˜“–ŠǼȱœ›Ž—“Žȱ™•Ž–œŸŠǯȱ‹’Ž•“œ”˜ȱ’–ȱ“Žȱœ“Ž’ñŽȱ
‹’•˜ȱ žȱ žŸ›¶Ž—˜–ȱ ›Šžȱ (castrum)ȱ ˜žȱ œ–“ŽñŽ—˜–ȱ —Šȱ Žœ—˜“ȱ œ›Š—’ȱ ›’“Ž”Žȱ ›”Žȱ
™˜—Šȱ—“Ž£’—Šȱ™›’›˜—˜ȱŠ£ŠǯȱŠ•ŽȱœŽȱ“˜ñȱ’£ȱŠ—’²”’‘ȱŸ›Ž–Ž—ŠȱŸ›•˜ȱ•Š”˜ȱ—Š£’›Š˜ȱ
”˜–ž—’”ŠŒ’“œ”’ȱ™›ŠŸŠŒȱ˜ȱŠ›Šȱ’ȱ”›Š’—Šȱ™›Ž–Šȱ —’—žȱ—Šȱœ“ŽŸŽ›žȱ’ȱ •’œžȱǻ™•’žǼȱ
—Šȱ’œ˜”žǰȱ™Šȱ“ŽȱœŠ–˜–ȱ²’—“Ž—’Œ˜–ȱŠȱœžȱ›’—˜Ÿ’°’ȱ˜ȱŗřǯȱœǯȱžȱ™˜œ“ŽžȱŽȱ’£—’–—˜ȱ
ŸŠċ—Žȱ”˜—›˜•—Žȱ˜²”Žȱ‹’•Šȱ—Š•ŠñŽ—Šȱ’ȱ—“’‘˜ŸŠȱž•˜Šȱžȱœ›Ž—“˜Ÿ“Ž”˜Ÿ—˜“ȱ‘›ŸŠœ”˜“ȱ
™˜Ÿ’“Žœ’ǯŘȱ”˜•’ñȱ“Žȱ˜ȱ˜‹›˜ȱžŸ›¶Ž—˜ȱ›ŠŠȱ›Ž•Š’Ÿ—˜ȱž˜ȱ‹’˜ȱ™˜ñŽ¶Ž—ȱ˜œ–Š—-
œ”’‘ȱ™žœ˜ñŽ—“Šǰȱñ˜ȱ“Žȱ˜–˜ž°’•˜ȱ›’—˜Ÿ’°’–ŠȱŠȱ’ȱ™˜ȱœŠ–ȱ”›Š“ȱŗśǯȱ’ȱ™˜²Ž”˜–ȱŗŜǯȱ
œǯȱžċ’ŸŠ“žȱžȱœ’ž›—˜œ’ȱ›˜ñ”’‘ȱ£’’—ŠǯřȱŠ—“ŽȱœŽȱ—Š•˜ȱ™˜˜›ñŠ•˜ȱ™›’“Žȱ—Ž™˜œ›Ž—˜ȱ
™ŠŠȱ œ›Ž’ñŠȱ
›ŸŠœ”Žǰȱ —’—Šǰȱ ’ȱ œžœ“Ž—˜Šȱ ›ŠŠȱ —Šȱ ˜‹Š•’ǰȱ ”›Š’—Šǯȱ Š˜–ȱ ’‘ȱ
ŸŠ“žȱ”•“ž²—’‘ȱ›Š˜ŸŠȱ˜‹›Š–‹Ž—˜Šȱ™›˜ž˜œ–Š—œ”˜ȱœžœŠŸŠȱžȱœ›Ž’ñ—“˜“ȱ–Ž’Ž-
ŸŠ•—˜“ȱ
›ŸŠœ”˜“ȱ—’ȱ˜ȱ—’“Žȱ–˜Š˜ȱ˜™œŠ’ǯȱ’“Žȱœ˜Šȱ²ž—˜ȱñ˜ȱœžȱŠȱŽȱ’œŽȱŗśŘŘǯȱ
˜’—Žȱ›’—˜Ÿ’°’ȱ˜•ž²’•’ȱ—Š™žœ’’ǰȱ’Š”˜ȱ“Žȱœ˜•“Ž°’–Šȱ‹’˜ȱ›Ž£’Ž—Œ’“Š•—’–ȱ’ȱž™›ŠŸ-
—’–ȱœ›Ž’ñŽ–ȱ—“’‘˜Ÿ’‘ȱ‹Šñ’—œ”’‘ȱ™˜œ“ŽŠǯŚȱŠ”ŠŸȱ“Žȱ›Š£Ÿ˜“ȱ˜Š¶Š“Šȱ™›’œ’•’˜ȱ›’-
•’ž–ȱǽŠ•“ŽDZȱ
Ǿǰȱ”—“ǯȱŚŘǰȱŠ›Ž‹ȱŗşŗŝǯǰȱ˜”ǯȱŜŖǰȱœ›ǯȱŝŝȮŝŞǼDzȱ›’—˜Ÿ’Œ‘ȱǻ“Ž™Š—ȱ Ÿñ’°ȱǻ™›’›ǯǼǰȱŽ”Žȱ
’œ™›ŠŸŽȱ’£ȱ‹Ž²”˜ȱŠ›”’ŸŠǰȱ“Žœ—’”ȱ ›Š•“ŽŸœ”˜ȱ‘›ŸŠœ”˜ȬŠ•–Š’—œ”˜Ȭœ•ŠŸ˜—œ”˜ȱ£Ž–Š•“œ”˜ŠȱŠ›”’ŸŠȱǽŠ•“ŽDZȱ
VZAǾǰȱ”—“ǯȱŗŝǰȱŠ›Ž‹ȱŗşŗśǯǰȱ˜”ǯȱŞǰȱœ›ǯȱŘśŞȮŘśşǼDzȱWugrynowychȱǻ–’•ħȱŠœ£˜ œ”’ȱǻ™›’›ǯǼǰȱMonumenta

Š‹œ‹ž›’ŒŠȱŽ—’ȱ›˜Š’ŠŽȱŠ•–Š’ŠŽȱŽȱ•ŠŸ˜—’ŠŽȱǻŗśřŗȱȮȱŗśŚŖǯǼǰȱŸ˜•ǯȱŘȱǽŠ•“ŽDZȱ
Š‹œȱŘǾǰȱ
ȱřŞǰȱ
Š›Ž‹ȱŗşŗŜǯǰȱ˜”ǯȱřŖǰȱœ›ǯȱŘŗȮŘŘǼDzȱWogrynoychȱǻǰȱȱœ£Ž”Œ’àȱȮȱŠ¢Š›ȱ Š—ŒŽ••¤›’Š’ȱŽŸ·•¤›ȱǽŠ•“ŽDZȱ
ǾǰȱLibri regii –ȱ ’›¤•¢’ȱ”ã—¢ŸŽ”ȱǽŠ•“ŽDZȱǾȱŗǰȱœ›ǯȱŘŚŞȮŘŚşDzȱ ŸŠ—ȱ˜“—’²’°ȱǻ™›’›ǯǼǰȱ ›Š•“ŽŸœ”ŽȱŠ›˜Ÿ—’ŒŽǰȱ
˜—˜œŽ°ŽȱœŽȱ—Šȱ
›ŸŠœ”žǯȱ £ȱ”›Š•“ŽŸœ”’‘ȱ›Ž’œ›Šž›—’‘ȱ”—“’Šȱȁ’‹›’ȱ›Ž’’ȂȱǽŠ•“ŽDZȱȱ˜“—’²’°ǾǰȱVZAȱŝǰȱ
œŸǯȱřǰȱŠ›Ž‹ȱŗşŖśǯǰȱ˜”ǯȱśŖǰȱœ›ǯȱŘŖŞǼDzȱ›¢—˜ ¢Œ£ȱǻŠ–²Ž”ȱȮȱ Š–™žñȱǻ™›’›ǯǼǰȱ˜™’œ’ȱ’ȱ˜‹›Š²ž—’dzǰȱ˜”ǯȱ
Śŝǰȱœ›ǯȱŗŚśǼDzȱWgrynythȱǻ ·£Šȱ¤•¢ȱȮȱ’•“Ž—”˜ȱŠ—ċ’°ȱȮȱŽ•’¡ȱ˜‹•Ž›ȱǻ™›’›ǯǼǰȱžœŽ §‘•Žȱ˜”ž–Ž—Žȱ
£ž›ȱ’›Š’˜—ȱŽ›ȱž›Ž—•§—’œŒ‘Ž—ȱ ›˜ŠŽ—ȱ’–ȱŗŜǯȱ Š‘›‘ž—Ž›ȱǽŠ•“ŽDZȱȱ Ǿǰȱ’œŽ—œŠDZȱ ›˜Š’œŒ‘Žœȱ
ž•ž›Ȭȱ ž—ȱ ˜”ž–Ž—Š’˜—œ£Ž—›ž–ǰȱ ŗşşşǯǰȱ ˜”ǯȱ ŝŞǰȱ œ›ǯȱ ŗŘşȮŗřŖǼDzȱ Ugrinowitschȱ ǻ’œ˜ǰȱ ˜”ǯȱ ŝşǰȱ œ›ǯȱ
ŗřŖǼDzȱ Wgrynowythȱ ǻ
ǰȱ Ȯ ȮŗŚǼDzȱ Wogrinowychȱ ǻ›‘’Ÿȱ ™›Ÿ˜œ˜•—˜ȱ ”Š™˜•Šȱ ǽŠ•“ŽDZȱ Ǿǰȱ
ŒŠȱ ŒŠ™’ž•’ȱ Š—’šžŠȱ ǽŠ•“ŽDZȱǾǰȱ ŠœŒǯȱ ŚŜǰȱ —›ǯȱ řŗǼDzȱ Wgrinouithȱ ǻ–’•ħȱ Šœ£˜ œ”’ȱ ǻ™›’›ǯǼǰȱ Monumenta

Š‹œ‹ž›’ŒŠȱŽ—’ȱ›˜Š’ŠŽȱŠ•–Š’ŠŽȱŽȱ•ŠŸ˜—’ŠŽȱǻŗśŚŚȱȮȱŗśśŚǯǼǰȱŸ˜•ǯȱřȱǽŠ•“ŽDZȱ
Š‹œȱřǾȱ
ȱŚŖǰȱ
Š›Ž‹ȱŗşŗŝǯǰȱ˜”ǯȱřŖŝǰȱœ›ǯȱřśŘȮřśŞǼDzȱ›ž—˜Ÿ’ȱǻȱ ǰȱ˜”ǯȱŞŚǰȱœ›ǯȱŗřŜȮŗřŝǼDzȱWgrynoychȱǻ ǰȱ
ǰȱŠœŒǯȱŜşǰȱ—›ǯȱŗǼǯȱ £ȱ—ŠŸŽŽ—˜Šȱ“Žȱ™›’–“Ž—˜ȱŠȱŸŽ°ȱ”›Š“Ž–ȱŗśǯȱœǯȱœŠ›ħ’ȱ˜‹•’”ȱ™›Ž£’–Ž—Šȱ˜‹’Ž•“’ǰȱ
ȃ›’—’°Ȅǰȱ‹’ŸŠȱ£Š–ħŽ—“Ž—“ȱ—˜Ÿ’–ǰȱȃ›’—˜Ÿ’°Ȅǯ
Ř
ȱ ˜˜—Š²Ž•—’”ȱ˜›Š—”Šȱ›’—’°Šȱ™•Ž–Ž—’˜ȱ›˜Šȱiž‹’°Šǰȱ›’—ǰȱċ’Ÿ’˜ȱ“Žȱ”›Š“Ž–ȱŗřǯȱœǯȱŽȱœžȱ˜ȱ—“ŽŠȱ
™˜Ž”•’ȱ œŸ’ȱ ”Šœ—ħ’ȱ ›’—’°’ǰȱ ˜—˜œ—˜ȱ ›’—˜Ÿ’°’ȱ ”˜“’–Šȱ “Žȱ œ“Ž’ñŽȱ ˜ȱ œ›Ž’—Žȱ ŗŚǯȱ œǯȱ ‹’•˜ȱ ž™›ŠŸ˜ȱ žȱ
˜žǯȱȱ—˜ŸħŽȱ“ŽȱŸ›ħŽ–Žȱ˜ȱ›’—’°’–Šȱ™’œŠ—˜ȱœŠ–˜ȱžDZȱŠ–’›ȱ Š›‹’°ǰȱ‘Žȱiž‹’°’ȱ˜ȱ›’‹’›ǯȱȱŠœŽȱž¢ȱ
˜ȱ Šȱ ›˜Š’Š—ȱ Ž’ŽŸŠ•ȱ ’—›Žǰȱ ˜”˜›œ”Šȱ ’œŽ›ŠŒħŠȱ —Šȱ Ž’ŽŸŠ•ȱ Ž™Š›–Ž—ȱ ˜ȱ ǰȱ ž’–™ŽñŠȱ
ŘŖŖŖǯǰȱœ›ǯȱŗŖřȮŗŖŜǰȱŗŘŗǰȱŗŘřǰȱŗŘśǰȱŗřşȮŗŚŘǰȱŗśŚǰȱŗśŜǰȱŗŞŘǰȱŗŞśǰȱŘŗŞǰȱŘŘŘǰȱŘŘśȮŘŘŜǰȱŘřŖȮŘřŗǰȱŘřŚȮŘřŜǰȱŘŚŖǰȱ
ŘŚŘǰȱŘŜşǰȱřŖşǰȱřŗśǰȱřŝŘȮřŝśǰȱřŝŝǰȱřŞŗǰȱřşŖǰȱřşŝȮřşşǰȱŚřŚȱ’ȱŚŚŖȮŚŚŗǯ
ř
ȱ œ™ǯȱǰȱǰȱ ›Ž˜›’žœȱŽȱ˜œŒ˜ȱǻŗŚŜśȱȮȱŗŚşŝǼȱǽŠ•“ŽDZȱ Ǿǰȱ‹ǯȱ ǰȱŠœŒǯȱ ȦŗŠǰȱœǯ™ǯDzȱ’œ˜ǰȱ ǰȱ‹ǯȱ ǰȱ
ŠœŒǯȱ Ȧŝǰȱœǯ™ǯDzȱǰȱǰȱȱřŘŜśŖDzȱŠ–²Ž”ȱȮȱ Š–™žñȱǻ™›’›ǯǼǰȱ˜™’œ’ȱ’ȱ˜‹›Š²ž—’ǰȱ˜”ǯȱŗǰȱœ›ǯȱřDzȱ
ǰȱ
ȮȮŘŚȮ ȮŗǰȱŚŚŞȮŚśŗDzȱǰȱǰȱȱřřŗŖşDzȱ
ǰȱœŠŸñ’—ŽȱȮȱ›’ŸŠ—Žȱ˜œŠŸñ’—ŽȱȮȱœŠŸñ’—Šȱ
Š˜œ•ŠŸŠȱ’™Šñ’°ŠȱȮȱ˜™Šñ’°ŽŸŠȱ›˜Š’ŒŠȱȮȱ›˜Š’ŒŠǰȱ˜›’’—Š•’ȱǽŠ•“ŽDZȱȮȮŘśȮȮ ǾǰȱŗŜŚǰȱ˜•ǯȱŗȂǯ
Ś
ȱ Š’–ŽǰȱœŸŽȱœŽȱ™•Ž–œŸ˜ȱ˜Šȱœ›Ž’ñ—“ŽȱħŽ•Šȱ
›ŸŠœ”Žȱ–˜›Š•˜ȱ™˜Ÿž°’ȱ™›Žȱ˜œ–Š—œ”’–ȱ˜œŸŠ“Š²’–ŠDzȱ
žœ™ǯǰȱ™›’–“Ž›’ŒŽǰȱžDZȱ ŸŠ—ȱ ž›”˜Ÿ’°ǰȱ‘ŽȱŠŽȱ˜ȱ‘Žȱ›˜Š’Š—ȱ˜‹•ŽȱŠ–’•’Žœȱ’—ȱ‘ŽȱŠŒŽȱ˜ȱĴ˜–Š—ȱŸŠ—ŒŽǰȱ
˜”˜›œ”Šȱ ’œŽ›ŠŒħŠȱ —Šȱ Ž’ŽŸŠ•ȱ Ž™Š›–Ž—ȱ ˜ȱ ǰȱ ž’–™ŽñŠȱ ŘŖŖŚǯǰȱ ™˜•ŠŸ•“Šȱ ˜ȱ Ž›’œ•ŠŸ’°’-
–Šȱ—Šȱœ›ǯȱŜŘȮŝŜǰȱ›Šñ”˜Ÿ’°’–Šȱ—Šȱœ›ǯȱŗŗŝȮŗŘśǯȱ’ȱ˜ȱ ž›“ŽŸ’°’–Šȱ—Šȱœ›ǯȱŗŜŝȮŗŝřǯȱ’ñŽǰȱ™Š”ǰȱŽŠ•“Šȱ˜ȱ
˜œ–Š—œ”˜–ȱ—Š™›Ž˜ŸŠ—“žȱ—Šȱ˜–ȱ™›˜œ˜›žȱ—Š•Š£ŽȱœŽȱžDZȱ ›Šȱ˜ŸŠ”ǰȱi’‹Ž—’”ȱžȱ›Š£˜‹•“žȱ–•ŽŠ²”Žȱ

72
I. Jurkoviæ: Ugrinoviæi od Roga – Raseljena obitelj plemenitog roda Šubiæa Bribirskih...
Zb. Odsjeka povij. znan. Zavoda povij. druš. znan. Hrvat. akad. znan. umjet., 26 (2008), str. 71–85

—˜Ÿ’°Žȱ—Šȱ—“’‘˜Ÿ˜ȱŠ”’Ÿ—˜ȱž”•“ž²’ŸŠ—“ŽȱžȱŸ˜“—žȱœ™›Ž–žȱ ›Š•“ŽŸœŸŠȱ’ȱ˜‹›Š—žȱ™›Ž˜-
œŠ•’‘ȱ’“Ž•˜ŸŠȱ
›ŸŠœ”Žȱž£ȱ—ŠžȱŠȱ°ŽȱŠ”Ÿ’–ȱŠ—Šċ–Š—˜–ȱžœ™“Ž’ȱ£Š˜‹’’ȱ—˜ŸŠȱ
’–Š—“Šȱ”˜“Šȱ‹’ȱ‹’•Šȱ™˜Š•“Žȱ˜ȱ˜™Šœ—’‘ȱ›Š—’²—’‘ȱ”›Š“ŽŸŠȱœȱ˜œŠ—œ”’–ȱ™ŠñŠ•ž”˜–ǯȱ
’“ŽȱŠ”•Žȱ²ž—˜ȱñ˜ȱœžȱœŽȱž™›ŠŸ˜ȱ–•Š’ȱ›’—˜Ÿ’°’ȱ—Š”˜—ȱž‹’”Šȱ™Š›’–˜—’“Š•—’‘ȱ
™˜œ“ŽŠȱ™˜²Ž•’ȱ“ŠŸ•“Š’ȱžȱ›Š—’–ȱœ™›Ž–Š–Šȱ˜‹›Š–‹Ž—˜Šȱ™›˜žȬ˜œ–Š—œ”˜ȱœžœŠŸŠǯ

›Ÿ’ȱ—Š›ŠñŠ“ȱ›’—˜Ÿ’°ŠȱȮȱžȱ™˜›Š£’ȱ£Šȱ—˜Ÿ’–ȱ™›Ž‹’ŸŠ•’ñŽ–
›ŸŽȱœžȱ˜’—Žȱ›ŠœŽ•“Ž—’ñŸŠȱ›’—˜Ÿ’°’ȱ™›˜ŸŽ•’ȱ˜œ•Š—“Š“ž°’ȱœŽȱ—ŠȱŸ˜“—Žȱ™˜Ž—Œ’-
“Š•Žȱ™›˜ž˜œ–Š—œ”˜Šȱ˜‹›Š–‹Ž—˜ȱœžœŠŸŠǰȱ‹Šñȱ”Š˜ȱñ˜ȱ“Žȱ˜ȱ²’—’•Šȱ’ȱŸŽ°’—Šȱ™•Ž–’°Šȱ
žȱ
›ŸŠœ”˜“ǯśȱ Š“ȱœŽȱœžœŠŸȱ£Š™›ŠŸ˜ȱž›žñ’˜ȱ —Šȱ ™›Ÿ˜“ȱ•’—’“’ȱ ˜‹›Š—Žȱ ž‹’”˜–ȱ —’—Šǰȱ
”›Š’—Šȱ ’ȱ œ›˜Ÿ’ŒŽȱ ž™›ŠŸ˜ȱ žȱ Ÿ›’“Ž–Žȱ ”ŠŠȱ œžȱ –žȱ œŽȱ ›’—˜Ÿ’°’ȱ ™›’”•“ž²’•’ǰȱ Š•’ȱ “Žȱ
£Š˜ȱ—ŠœŠŸ’˜ȱœŸ˜“žȱŸ˜“—žȱ£ŠŠ°žȱ—Šȱ›ž˜“ȱǻ™›’²žŸ—˜“Ǽȱ˜›’’”ŠŒ’“œ”˜“ȱ•’—’“’ȱ‹˜“’ñ—’-
ŒŽǯŜȱ’ȱ›’—˜Ÿ’°ȱ“ŽȱŠ”•Žȱ™›Ÿ’‘ȱ˜’—Šȱ›ŠœŽ•“Ž—’ñŸŠȱ‹’˜ȱ“Ž—’–ȱ˜ȱ£Š™˜Ÿ“Ž—’”Šȱ
”›Š•“ŽŸœ”’‘ȱ”˜—“Š—’²”’‘ȱ™˜œ›˜“‹Šȱ˜ž—“ŠȱœŠȱœ“Ž’ñŽ–ȱžȱ’‘Š°žǰȱŠȱœŠ›’“Šȱœžȱ–žȱ‹›Š°Šȱ
ŸŠ—ȱ’ȱi’–ž—ȱ‹’•Šȱž”•“ž²Ž—Šȱžȱ”˜—“Š—’²”Žȱ™˜œ›˜“‹ŽȱŠŠñ—“ŽŠȱ“Š“Š²”˜ȱ‹Š—ŠȱŽ›Šȱ
Ž•ŽŸ’°Šǰȱ˜”ȱ“Žȱ—“’‘˜Ÿȱ›˜¶Š”ȱŠŸŠ˜ȱ›’—˜Ÿ’°ȱ‹’˜ȱž£ȱ ŸŠ—Šȱ žœ’°ŠȱŸ’ŒŽ”Š™ŽŠ—˜–ȱ
Ž—“ŠȱžȱŸ›’“Ž–Žȱ”ŠŠȱ“ŽȱœŽ—“œ”žȱ’ȱ”•’ñ”žȱ”Š™ŽŠ—’“žȱ›ċŠ˜ȱŽŠ›ȱ ›žċ’°ǯŝȱŠȱ˜–ȱœžȱ
™›˜œ˜›žȱžȱŸ›’“Ž–Žȱ—Ž™›Ž”’—’‘ȱŸ˜“—’‘ȱ“Ž•˜ŸŠ—“Šȱ™˜œ˜“Š•’ȱ’—Ž—£’Ÿ—’ȱ’ȱ²Žœ’ȱ”˜—Š”’ȱ
²•Š—˜ŸŠȱ˜‹’Ž•“’ȱž”•“ž²Ž—’‘ȱžȱ“Ž•˜ŸŠ—“Žȱ˜ȱœžœŠŸŠǰȱŠȱ™˜›’“Ž•˜–ȱœ•’²—˜Šȱ’–˜Ÿ’—-
œ”˜ǰȱœ˜Œ’“Š•—˜ȱ’ȱ£ŠŸ’²Š“—˜ȱ™˜›’“Ž•Šǯȱ•’œ”’ȱœžȱœž›Š—’Œ’ȱ’Šȱ›’—˜Ÿ’°Šǰȱ˜”ȱ“Žȱ
œ•žċ‹˜ŸŠ˜ȱžȱ’‘Š°žǰȱ‹’•’ȱ‹›Š°Šȱ ž›Š“ȱ’ȱŽŠ›ȱ ˜‹Šœ’°ǰȱ Ÿ’ŒŠȱ Š›’—²’°ǰȱ˜–Šȱ’ñ•“Ž—˜Ÿ’°ȱ
’ȱ ›œ˜ȱiž‹’°ȱ˜ȱŽ›—ŽǯŞȱȱ—“’–Šȱ“Žȱ’“Ž•’˜ȱ’ȱ›Š—’ȱ™•’“Ž—ǰȱ™ŠȱŠ”˜ȱ’ȱ˜œ–Š—œ”Žȱ£Š›˜‹•“Ž—’-

Ÿ•ŠŠŸ’—ŽȱǻŗŚŗŘǯȱȮȱŗŝşŝǯǼǰȱžDZȱ•ŠŸ”˜ȱ ›ž‹’ñ’°ȱǻž›ǯǼǰȱi’‹Ž—’”ǰȱœ™˜–Ž—ȱ£‹˜›—’”ȱ˜ȱşŖŖǯȱ˜‹•“Ž—’Œ’ǰȱi’‹Ž—’”ȱŗşŝŜǯǰȱ
œ›ǯȱŗřřȮŘŞŞDzȱ˜ž–’•ȱ
›Š‹Š”ǰȱž›œ”Žȱ™›˜ŸŠ•Žȱ’ȱ˜œŸŠ“Š—“Šȱ—Šȱ™˜›ž²“žȱŠ—Šñ—“Žȱœ“ŽŸŽ›—ŽȱŠ•–ŠŒħŽȱ˜ȱ
œ›Ž’—Žȱ ȱœ˜•“Ž°ŠǰȱŠ˜Ÿ’ȱŠŸ˜Šȱ£Šȱ‘›ŸŠœ”žȱ™˜ŸħŽœǰȱœŸǯȱŗşǰȱŠ›Ž‹ȱŗşŞŜǯǰȱœ›ǯȱŜşȮŗŖŖǯ
ś
ȱ œ™ǯȱ ŸŠ—ȱ ž›”˜Ÿ’°ǰȱœ–Š—œ”Šȱž›˜£Šǰȱ™•Ž–Ž—’’ȱ›ŠœŽ•“Ž—’Œ’ȱ’ȱ‘›ŸŠœ”’ȱ’Ž—’Žǰȱ˜ŸħŽœ—’ȱ™›’•˜£’ǰȱ˜ǯȱ
Řśǰȱ‹›ǯȱřŗǰȱŠ›Ž‹ȱŘŖŖŜǯǰȱœ›ǯȱŚŜȮśŖȱ’ȱžȱ˜–ȱ“Ž•žȱ—ŠŸŽŽ—žȱ•’Ž›Šž›žǯ
Ŝ
ȱ ȱžœ›˜“žȱ˜‹›Š–‹Ž—˜ŠȱœžœŠŸŠȱ”›Š•“ŠȱŠħŽȱ ˜›Ÿ’—ŠȱŸ’’DZȱŽ›˜ȱ+ž•’—˜Ÿ’°ǰȱ›ċŠŸ—˜™›ŠŸ—’ȱ›Š£Ÿ’Š”ȱ
˜“—Žȱ”›Š“’—ŽǰȱŠȱ ǰȱ”—“ǯȱřśŜǰȱŠ›Ž‹ȱŗşŜşǯǰȱœ›ǯȱŗŖȮŗŗDzȱ Š›•ȱŽ‘›’—ǰȱŠĴ‘’Šœȱ˜›Ÿ’—žœǰȱ Š’œŽ›ȱ›’-
Ž›’Œ‘ȱ ȱž—ȱŠœȱŽ’Œ‘ǯȱž–ȱ‘ž—¢Š’œŒ‘Ȭ‘Š‹œ‹ž›’œŒ‘Ž—ȱ ŽŽ—œŠ£ȱ’—ȱ˜—Šž›Šž–ǰȱž˜œŽž›˜™§’œŒ‘Ž—ȱ
›‹Ž’Ž—ȱŝŘǰȱû—Œ‘Ž—ȱŗşŝśǯǰȱœ›ǯȱŗřȮŘŝDzȱŽ›Ž—Œȱ£Š”¤•¢ǰȱ‘ŠœŽœȱ˜ȱž›Œ˜Ȭ
ž—Š›’Š—ȱŠ›Š›Žȱ‹Ž˜›Žȱ
‘ŽȱŠĴ•Žȱ˜ȱ˜‘¤ŒœȱǻŗřŜśȱȮȱŗśŘŜǼǰȱŒŠȱ›’Ž—Š•’Šȱ
ȱřřȦŗǰȱž’–™ŽñŠȱŗşŝşǯǰȱœ›ǯȱşşDzȱ’œ’ǰȱ‘Žȱ
ž—-
Š›’Š—Ȭ›˜Š’Š—ȱ˜›Ž›ȱŽŽ—ŒŽȱ¢œŽ–ȱŠ—ȱ œȱ˜••Š™œŽǰȱžDZȱ ¤—˜œȱǯȱŠ”ȱȮȱ·•Šȱǯȱ ’›¤•¢ȱǻž›ǯǼǰȱFrom

ž—¢Š’ȱ˜ȱ¤”àŒ£’DZȱŠ›ȱŠ—ȱ˜Œ’Ž¢ȱ’—ȱŠŽȱŽ’ŽŸŠ•ȱŠ—ȱŠ›•¢ȱ˜Ž›—ȱ
ž—Š›¢ǰȱŠœŽ›—ȱž›˜™ŽŠ—ȱ˜-
—˜›Š™‘œȱŗŖŚǰȱž’Žœȱ˜—ȱ˜Œ’Ž¢ȱ’—ȱ‘Š—ŽȱŗŘǰȱ›˜˜”•¢—ȱŗşŞŘǯǰȱœ›ǯȱŗŚŘȮŗŚřDzȱŠœ”˜ȱ’–˜—’’ǰȱ˜“Šñ”Šȱ
˜›Š—’£ŠŒħŠȱ—Šȱ•˜ŸŽ—œ”Ž–ȱŸȱŗŜǯȱœ˜•Ž“žǰȱ“ž‹•“Š—Šȱŗşşŗǯǰȱœ›ǯȱŘŘŞDzȱ’•Š—ȱ ›ž‘Ž”ǰȱ ›Š“’ñ”ŽȱžŸ›Žȱ’ȱ˜‹›Š—Šȱ
‘›ŸŠœ”˜ȱ”›Š•“ŽŸœŸŠȱħŽ”˜–ȱŗŜǯȱœ˜•“Ž°ŠǰȱŸ˜•ǯȱŗǰȱŠ›Ž‹ȱŗşşśǯǰȱœ›ǯȱŚŜDzȱ˜›’œ•ŠŸȱ ›’—ǰȱ˜²ŽŒ’ȱ›ŠœŠ™ŠȱȮȱ ›Š•“ȱ
ŠħŠñȱ ˜›Ÿ’—ȱ’ȱœ›Ž—“˜Ÿ“Ž”˜Ÿ—Šȱ
›ŸŠœ”ŠǰȱŠ›Ž‹ȱŘŖŖŘǯǰȱœ›ǯȱŗŝŗȮŗŞŗDzȱŽȱ™˜•ŠŸ•“Žȱȃ‘Žȱ–’•’Š›¢ȱœ’žŠ’-
˜—ȱŠ•˜—ȱ‘Žȱ›˜Š’Š—ȱŠ—ȱ•ŠŸ˜—’Š—ȱ›˜—’Ž›ȱǻŗŚŜřȱȮȱŗŜŖŚǼȄȱžDZȱ ž›”˜Ÿ’°ǰȱ‘ŽȱŠŽȱ˜ȱ‘Žȱ›˜Š’Š—ȱ˜‹•Žȱ
Š–’•’Žœǰȱœ›ǯȱŘśȮŚŘǯȱ’ȱ•’Ž›Šž›žȱ—ŠŸŽŽ—žȱžȱ’–ȱ“Ž•’–Šǯ
ŝ
ȱ œ™ǯȱ
ȱȮ ȮŜŜDzȱ Ž•ǰȱ˜”ǯȱŜŖǰȱœ›ǯȱŝŝȮŝŞDzȱ Ÿñ’°ǰȱŽ”Žȱ’œ™›ŠŸŽǰȱ˜”ǯȱŞǰȱœ›ǯȱŘśŞȮŘśşDzȱ
Š‹œȱ
Řǰȱ˜”ǯȱřŖǰȱœ›ǯȱŘŗȮŘŘǯ
Ş
ȱ ȱ ˜‹Šœ’°’–Šȱ˜ȱ›Ž”˜Ÿ’ŒŽȱŸ’’DZȱ ž›”˜Ÿ’°ǰȱ‘ŽȱŠŽȱ˜ȱ‘Žȱ›˜Š’Š—ȱ˜‹•ŽȱŠ–’•’Žœǰȱœ›ǯȱŗŚŘǰȱ‹’•“ǯȱŚŖŚǯȱȱ
Š›’—²’°’–Šȱ˜ȱ Š›’—ŠȱŸ’’DZȱ ŸŠ—ȱ+›—²’°ȱǻ™›’›ǯǼǰȱŽ”˜•’”˜ȱ“žċ—’‘ȱ•˜Ÿ’Ž—Šȱ£Š™’œŠ—’‘ȱ˜ȱŗŚŝŞȱ˜ȱŗśŘŖȱ

73
I. Jurkoviæ: Ugrinoviæi od Roga – raseljena obitelj plemenitog roda Šubiæa Bribirskih...
Zb. Odsjeka povij. znan. Zavoda povij. druš. znan. Hrvat. akad. znan. umjet., 26 (2008), str. 71–85

”Žǯşȱ’“Ž”˜–ȱœŸ˜“Žȱœ•žċ‹Žȱžȱ’‘Š°žȱ‹’˜ȱ“Žȱž™•ŽŽ—ȱ’ȱžȱ™˜œŠ˜ȱ’£›Š—“Žȱ–›ŽċŽȱñ™’“ž—Šǰȱ
˜‹ŠŸ“ŽñŠ“ŠŒŠȱ’ȱ™›˜–Š›Š²Šȱ—Šȱ™›’›Š—’²—’–ȱ™›˜œ˜›’–Šȱ’ȱ—Šȱ™›˜œ˜›’–Šȱ™˜ȱ”˜—›˜-
•˜–ȱœ–Š—•’“ŠǰȱŠȱ”˜“’ȱœžȱ˜œ–’œ•’•’ȱ’ȱ˜›Š—’£’›Š•’ȱ ˜‹Šœ’°’ǯŗŖȱ ™Š”ǰȱ–Ž¶žȱ—“’–Šȱ“ŽȱŠŠȱ
˜œ˜‹’˜ȱŸŠċ—žȱž•˜žȱžȱ’˜Ÿžȱċ’Ÿ˜žȱ’–Š˜ȱ˜–Šȱ’ñ•“Ž—˜Ÿ’°ǰȱ™•Ž–’°ȱœȱ”˜“’–ȱ“Žȱ’ȱ
œ”•˜™’˜ȱ’ȱ‹›Š’–œ”’ȱŠ˜™’Ÿ—’ȱž˜Ÿ˜›ǯȱ’˜ŸŠȱœžȱ‹›Š°Šȱ ŸŠ—ȱ’ȱi’–ž—ǰȱ™Š”ǰȱ˜œŸŠ›’•Šȱ
’“Žœ—ŽȱŸŽ£Žȱœȱ™›’™Š—’Œ’–ŠȱŸ˜“—Žȱœ™›Ž–Žȱ“Š“Š²”ŽȱžŸ›Žǯȱȱ˜–ȱœŽȱ”›žžȱ™›’“ŠŽ•“œ”’‘ȱ
ŸŽ£Šȱž£ȱŽ›Šȱ Ž•ŽŸ’°Šȱ“ŠŸ•“Š“žȱ ŸŠ—ȱŠ˜ñŽŸ’°ǰȱ ŸŠ—ȱž”ñ’°ȱ’ȱŠ’œ•ŠŸȱ–’—Ž’°ǰȱœŸŽȱ
™•Ž–’°’ȱ™˜›’“Ž•˜–ȱ’£ȱċž™Š—’“Žȱž”Šǰȱ’£ȱ”˜“Žȱœžȱ’ȱ›’—˜Ÿ’°’ȱ™˜“ŽŒŠ•’ǯ11ȱ›Š°Šȱ›’-
—˜Ÿ’°’ȱœžȱ’“Ž”˜–ȱœ•žċ‹Žȱ—Šȱ ›Š—’Œ’ȱžœ™“Ž•Šȱ£Š˜‹’’ȱ™˜œ“Žȱ—ŠȱŸ•ŠœŽ•’—œŸžȱœ’•˜-
—“Šǰȱ”˜“Žȱ“Žȱ˜ȱŗśŘŜǯȱ˜ǯȱ‹’•˜ȱžȱŸ•Šœ—’ñŸžȱž™›ŠŸ˜ȱ‹Š—ŠȱŽ›Šȱ Ž•ŽŸ’°ŠǯŗŘ
Ÿ’ȱœžȱŠ”•Žȱ›’—˜Ÿ’°’ȱ™˜œŠ•’ȱ—’ċ’–ȱŸ˜“—’–ȱ£Š™˜Ÿ“Ž—’Œ’–Šȱ”›Š•“ŽŸœ”˜Šȱ›Š-
—’²—˜ȱ•Š”˜ȱ”˜—“Š—’ñŸŠȱœ–“ŽñŽ—ŠȱžȱŒŽ—›’–Šȱ™˜›Š—’²—’‘ȱŸ˜“—˜ȬŒ’Ÿ’•—’‘ȱž™›ŠŸ—’‘ȱ
Œ“Ž•’—Šȱǻ’‘Š°ǰȱ Š“ŒŽǰȱŽ—“Ǽǰȱ“Žȱœžȱ™›˜ŸŽ•’ȱ’ȱ›Š£˜‹•“Žȱ–˜–Š²”˜ȱċ’Ÿ˜Šǯȱ•’ǰȱŠ”ŠŸȱ
“Žȱ œ’•ȱ ċ’Ÿ˜Šȱ ’–Š˜ȱ ’ȱ œŸ˜“žȱ Œ’“Ž—žǯȱ i’–ž—žȱ œŽȱ žœ”˜›˜ȱ ž‹’ȱ œŸŠ”’ȱ ›Šȱ žȱ ™˜œ˜“Ž°’–ȱ
™’œŠ—’–ȱ’£Ÿ˜›’–ŠȱǻŸ“Ž›˜“Š—˜ȱ“Žȱ™˜’—ž˜ȱžȱ”˜“˜“ȱ˜ȱ‹›˜“—’‘ȱ‹’Š”Šȱœȱœ–Š—•’“Š–ŠǼǯȱ
Š”˜ȱ“Žǰȱ™Š”ǰȱŸ•ŠœŽ•’—œŸ˜ȱœ’•˜—“Šȱ™˜²Ž•˜ȱ—Š•˜ȱ™›˜™ŠŠ’ȱ—Š”˜—ȱŗśřŜǯȱ˜ǯǰȱ”ŠŠȱ
œžȱœ–Š—•’“Žȱ˜œŸŠ“Š—“’–Šȱ˜ñ•’ȱžȱ—“Ž˜Ÿ˜ȱ—Ž™˜œ›Ž—˜ȱœžœ“ŽœŸ˜ǰȱ’ȱ’ȱ ŸŠ—ȱ‹’•’ȱœžȱ
™›’œ’•“Ž—’ȱ˜œ•˜—’’ȱœŽȱ—Šȱ˜ȱŠŠȱ£Š˜‹’ŸŽ—Žȱ›Š˜–ȱ—Žž›˜ċŽ—ŽȱŠ”Ÿ’£’Œ’“Žǯŗřȱ‹˜“’ŒŠȱœžȱ

˜’—Žȱžȱ‹›Šñ’—žȱœŸǯȱž‘Šȱžȱ’–žǰȱŠ›’—Žȱ ǰȱ”—“ǯȱŗśǰȱŠ›Ž‹ȱŗŞŞřǯǰȱ˜”ǯȱřşǰȱœ›ǯȱŗŝŘDzȱ
Š‹œȱŘǰȱ
˜”ǯȱřŖǰȱœ›ǯȱŘŗȮŘŘǯȱȱ’ñ•“Ž—˜Ÿ’°’–Šȱ˜ȱ Š–’²ŒŠȱŸ’’DZȱ ž›”˜Ÿ’°ǰȱ‘ŽȱŠŽȱ˜ȱ‘Žȱ›˜Š’Š—ȱ˜‹•ŽȱŠ–’•’Žœǰȱ
œ›ǯȱŗśŝǰȱ‹’•“ǯȱŚŜŖǯȱȱiž‹’°’–Šȱ˜ȱŽ›—ŽȱŸ’’DZȱŠ˜œ•ŠŸȱ˜™Šñ’°ǰȱ”˜ȱ ž™Žȱ’ȱ ˜›Š—ŽDZȱ–“Žœ˜™’œ—Žȱ’ȱ™˜ŸħŽœ—Žȱ
crticeǰȱŠ›Ž‹ȱŗŞşśǯǰȱœ›ǯȱŘŗŖȮŘŘŗǯ
Ȳş
ȱ ž›Š“ȱ’ȱŽŠ›ȱ ˜‹Šœ’°ǰȱ™›’–“Ž›’ŒŽǰȱžȱ™’œ–žȱ£Š™˜Ÿ“Ž—’”žȱ‘›ŸŠœ”˜Ȭœ•ŠŸ˜—œ”Žȱ”›Š“’—Žȱ ŸŠ—žȱ Š£ħŠ—Ž›žȱ
˜ǯȱŗśřŗǯȱ˜‹“Šœ—’•’ȱœžȱŠȱ–žȱ—Žȱ–˜žȱ’£›ž²’’ȱœ’—ŠȱŠŽ›Ȭ‹ŽŠȱ˜Ÿ’²’°Šǰȱ”˜“ŽŠȱœžȱ”Š˜ȱ£Š“Ž—’²”˜ȱ
£Š›˜‹•“Ž—’”Šȱ›ċŠ•’ȱ˜—’ǰȱ—“’‘˜Ÿȱ›˜¶Š”ȱ Ÿ’ŒŠȱ Š›’—²’°ȱŽȱ’ȱ›’—˜Ÿ’°ȱ’ȱ˜–Šȱ’ñ•“Ž—˜Ÿ’°ȱžȱ£ŠŸ˜›žȱŸ›-
¶ŠŸŽȱ™˜”˜“—˜ŠȱŠ˜™’Ÿ—˜ȱœ›’ŒŠȱ ›’œ˜˜›ŠȱŽ›Š—œ”˜ǰȱ“Ž›ȱœžȱ–•Š˜ȱ˜Ÿ’²’°Šȱžȱ–Ž¶žŸ›Ž–Ž—žȱ
ŸŽ°ȱ£Š–ħŽ—’•’ȱ£Šȱ›˜“’ŒžȱœŸ˜“’‘ȱœ•žžǰȱ”˜“’ȱœžȱ‹’•’ȱžȱ£Š›˜‹•“Ž—’ñŸžȱž›ŠȬ‹ŽŠǯȱ˜ȱ’œ’²žȱ”Š”˜ȱ’–Š“žȱ
“Ž—˜Šȱ£Š›˜‹•“Ž—’”Šȱ”˜“’ȱŸ›ħŽ’ȱŚŖŖȱ̘›Ž—Šǯȱ“’‘˜Ÿȱ“Žȱž’˜ȱžȱ˜–ȱ£Š›˜‹•“Ž—’”žȱ²ŽŸ›’—œ”’ǰȱŠȱ˜œŠŠ”ȱ
ž“Ž•Šȱ™›’™ŠŠȱ˜–’ȱ’ñ•“Ž—˜Ÿ’°žȱ’ȱ’žȱ›’—˜Ÿ’°žǰȱ™ŠȱŠ”˜ȱ“Žȱ Š£ħŠ—Ž›ȱ£Š’—Ž›Žœ’›Š—ȱ£Šȱ—“ŽŠǰȱ—Ž”Šȱ
œȱ’ñ•“Ž—˜Ÿ’°Ž–ȱ’ȱ›’—˜Ÿ’°Ž–ȱž˜Ÿ˜›’ȱ˜ñŽžDzȱžœ™ǯȱ
Š‹œȱŘǰȱ˜”ǯȱřŖǰȱœ›ǯȱŘŗȮŘŘǯ
ŗŖ
ȱ Š”˜—ȱŗśŘŚǯȱ˜ǯȱ ž›“ŽŸȱ’ȱŽ›˜Ÿȱ˜ŠŒǰȱ ŸŠ—ȱ ˜‹Šœ’°ȱ˜ȱ›Ž”˜Ÿ’ŒŽǰȱ’›Š˜ȱ“ŽȱŸŠċ—žȱž•˜žȱžȱŸ˜“—˜Ȭ˜‹Š-
Ÿ“ŽñŠ“—’–ȱ”›ž˜Ÿ’–Šȱ™›˜ž˜œ–Š—œ”˜Šȱ˜‹›Š–‹Ž—˜ȱœžœŠŸŠǯȱœ–’œ•’˜ȱ“Žȱ’ȱ˜ċ’Ÿ˜Ÿ˜›’˜ȱž‘˜Š›œ”žȱ
–›Žċžȱž£žċȱ‘›ŸŠœ”˜ȱħŽ•Šȱ ›Š—’ŒŽȱœŠȱœ›Ž’ñ’–ŠȱžȱŠ™ŒžǰȱŽ‹•“ž‘žǰȱ’‘Š°žȱ’ȱ›’—“žǯȱŠȱœŸ˜“žȱ“Žȱ
ž˜˜’ñ—“žȱœ•žċ‹žȱ ŸŠ—ȱ˜‹’˜ȱ˜ȱ”›Š•“Šȱ˜–Š—“ŽȱŸ•ŠœŽ•’—œŸ˜ȱžȱ‹•’£’—’ȱŽ•’”Žȱžȱ ›Š—“œ”˜“ȱ’ȱ˜‹›žȱ
˜’ñ—“žȱ—˜Ÿ²Š—žȱ—Š”—ŠžDzȱžœ™ǯȱ—Š•ȱ
˜’—”ŠȱȮȱŠ“˜œȱ‘Š••àŒ£¢ȱǻ™›’›ǯǼǰȱȱ‘˜›Ÿ¤ȱŸ·‘Ž•¢Ž”ȱ˜”•ŽŸ·•¤›Šȱ
ǽŠ•“ŽDZȱ
Ǿǰȱ˜—ž–Ž—Šȱ
ž—Š›’ŠŽȱ‘’œ˜›’ŒŠȱȮȱ’™•˜–ŠŠ›’ŠȱǽŠ•“ŽDZȱ

ȮǾȱřŗǰȱž’–™ŽñŠȱŗşŖřǯǰȱ˜”ǯȱ
ŘŘŗǰȱœ›ǯȱřřŞȮřŚŖDzȱ’œ˜ǰȱ˜”ǯȱŘřŖǰȱœ›ǯȱřśśDzȱ’œ˜ǰȱ˜”ǯȱŘśşǰȱœ›ǯȱŚŗŜȮŚŗŝDzȱ“Ž”˜œ•ŠŸȱ •Š’°ǰȱ˜ŸħŽœȱ
›ŸŠŠǰȱ”—“ǯȱ
ŚǰȱŠ›Ž‹ȱŗşŞŗǯǰȱœ›ǯȱřşŘȮřşśDzȱ’–˜—’’ǰȱ˜“Šñ”Šȱ˜›Š—’£ŠŒħŠǰȱœ›ǯȱŗŜŚȮŗŜşǯ
11
ȱ ’ñŽȱŽŠ•“Šȱ˜ȱ”›žžȱœ•“Ž‹Ž—’”Šȱ‹Š—ŠȱŽ›Šȱ Ž•ŽŸ’°ŠȱŸ’’ȱžDZȱ ž›”˜Ÿ’°ǰȱ‘ŽȱŠŽȱ˜ȱ‘Žȱ›˜Š’Š—ȱ˜‹•Žȱ
Š–’•’Žœǰȱœ›ǯȱŞŖȮşŝǯ
ŗŘ
ȱ œ™ǯȱ
ǰȱȮ ȮşŚDzȱ Ž•ǰȱ˜”ǯȱŝřǰȱœ›ǯȱşśȮşŝǯ
ŗř
ȱ Š’–Žǰȱ ˜ȱ ŗśŚŞǯȱ ˜ǯȱ Ÿ•ŠœŽ•’—œŸ˜ȱ œ’•˜—“Šȱ žȱ ™˜™ž—˜œ’ȱ “Žȱ ‹’•˜ȱ ŽŸŠœ’›Š—˜ȱ ™žœ˜ñŽ°’–ȱ —Š•Ž’–Šȱ
œ–Š—•ħŠǰȱŠȱŽŠ›ȱ Ž•ŽŸ’°ȱ—ħŽȱ’–Š˜ȱ—˜ŸŠŒŠȱŠȱ™˜™›ŠŸ’ȱœŠ–žȱžŸ›žȱ’ȱŠȱžȱ—“˜“ȱ›ċ’ȱŸ˜“—žȱ™˜œŠžǰȱ
™Šȱ“Žȱ™›ħŽ’˜ȱ”›Š•“žȱŠȱ°Žȱ“ŽȱŠ’ȱ™˜›žñ’’ȱ’ȱœ™Š•’’Dzȱžœ™ǯȱ
Š‹œȱřǰȱ˜”ǯȱŗŝşǰȱœ›ǯȱŗŝŚȮŗŝśDzȱȱ ǰȱ˜”ǯȱ
ŝřǰȱœ›ǯȱŗŘřȮŗŘŚǯ

74
I. Jurkoviæ: Ugrinoviæi od Roga – Raseljena obitelj plemenitog roda Šubiæa Bribirskih...
Zb. Odsjeka povij. znan. Zavoda povij. druš. znan. Hrvat. akad. znan. umjet., 26 (2008), str. 71–85

œŽȱ ’“Ž”˜–ȱ ›’ŽœŽ’‘ȱ ˜’—Šȱ ŗŜǯȱ œǯȱ ˜”›Ž—ž•Šȱ —˜Ÿ’–ȱ œ›ŠŽ’“Š–Šȱ ˜™œŠ—”Šǯȱ ’˜Ÿȱ
œŽȱœŠ›’“’ȱ‹›Šȱ ŸŠ—ȱ™›’ċŽ—’˜ȱ—Šȱ’–Š—“Žȱœž™›žŽȱ
Ž•Ž—Žǰȱ“Ž’—’ŒŽȱ™•Ž–Ž—’˜ȱ’”˜•Žȱ
ŠŠ˜Ÿ’°Šǯȱ ŸŠ—ȱ“Žȱ—Š’–Žȱœȱ™ž—ŒŽ–ȱ’”˜•˜–ȱžœ”˜›˜ȱœ”•˜™’˜ȱŠ˜™’Ÿ—˜Ȭ—Šœ•“Ž—’ȱ
ž˜Ÿ˜›ȱ™›Žȱ”Š™˜•˜–ȱžȱŠ›Ž‹žǰȱ”˜“’ȱ“ŽȱŸŽ°ȱŗśřŚǯȱ˜ǯȱ”›Š•“ȱŽ›’—Š—ȱ™˜Ÿ›’˜ǰȱ
—Š”˜—ȱ ²ŽŠȱ œŽȱ ™˜™ž—˜ȱ ™˜Ÿž”Š˜ȱ ’£ȱ Ÿ˜“—Žȱ œ•žċ‹Žȱ ’ȱ ™˜œŸŽ’˜ȱ ˜‹›Š—’ȱ ™˜œ“ŽŠȱ ’ȱ žŸ›-
¶Ž—˜ȱ’‘˜•“Šǰȱ™ž—²ŽŸŠȱŸ˜›—˜ȱ–“ŽœŠȱǻ”ž›’“Žǰȱcuria)ȱ—Šȱ›’“ŽŒ’ȱ ž™’ǯŗŚȱ’ȱœŽǰȱ™Š”ǰȱ
—Š”˜—ȱŸ˜“—Žȱ”Š›’“Ž›Žȱ™˜œŸŽ’˜ȱ–Š—“Žȱ˜™Šœ—˜–žȱ™˜œ•žȱȮȱ’™•˜–ŠŒ’“’ǯ
ž“Ž•˜ŸŠ˜ȱ“Žȱžȱ–—˜˜‹›˜“—’–ȱ’™•˜–Šœ”’–ȱ–’œ’“Š–Šȱ‘Š‹œ‹ž›ñ”˜ȱŸ˜›Šǰȱ”˜“Žȱ
œžȱŠȱ˜ŸŽ•Žȱ’ȱ—Šȱ™›˜œ˜›Žȱœ–Š—œ”˜ȱŠ›œŸŠȱœŸŽȱ˜ȱ œŠ–‹ž•Šǯŗśȱ’ȱ“Žǰȱ”Š˜ȱ’œ”žœŠ—ȱ
›Š—’”ǰȱ™˜£—ŠŸŠŽ•“ȱ™›’•’”Šȱ—Šȱ›Š—’ŒŠ–Šȱ ›Š•“ŽŸœŸŠǰȱŠ•’ȱ’ȱ”Š˜ȱ£—Š•ŠŒȱ™˜›Ž‹—’‘ȱ“Ž£’”Šȱ
—žċ—’‘ȱžȱ™›Ž˜Ÿ˜›’–Šȱǻ•Š’—œ”˜ǰȱ—“Ž–Š²”˜ǰȱ‘›ŸŠœ”˜ȱ’ȱ–Š¶Š›œ”˜Ǽǰȱ‹’˜ȱ’ȱ™˜˜-
—Šȱ ˜œ˜‹Šȱ £Šȱ ”˜—Š”Žȱ œȱ ™›ŽœŠŸ—’Œ’–Šȱ Ÿ•Šœ’ȱ —Šȱ ˜œ–Š—œ”’–ȱ ’“Ž•˜Ÿ’–Šȱ Š›œ”Žǰȱ

›ŸŠœ”Žǰȱ˜œ—Žȱ’ȱ•ŠŸ˜—’“Žǰȱ˜œ˜‹’˜ȱžȱŸ›’“Ž–Žȱ”ŠŠȱœžȱœŽȱžŸ›¶’ŸŠ•Žȱ›Š—’ŒŽȱ—Š”˜—ȱ
œ”•˜™•“Ž—˜ȱ™›’–’›“Šȱ’ȱžȱœ•ž²Š“ŽŸ’–Šȱ”ŠŠȱ“Žȱ˜•Š£’•˜ȱ˜ȱ—Š›žñŠŸŠ—“Šȱ˜ȱ™›’–’›“Šȱ—Šȱ
›Š—’Œ’ǯŗŜȱŠȱžœ™“Žñ—˜ȱ“ŽȱŠ”•Žȱ˜‹ŠŸ•“Š—“ŽȱŠ”Ÿ’‘ȱ£ŠŠ°Šȱ–˜›Š˜ȱ™˜œ“Ž˜ŸŠ’ȱ’œ”žœŸ˜ǰȱ
£—Š—“Žȱ’ȱ’œŠ—²Š—ȱ˜œ“Ž°Š“ȱ–“Ž›Žȱžȱ™›Ž˜Ÿ˜›’–Šȱ’ȱžȱ˜—˜œ’–Šȱœȱ˜œ–Š—œ”’–ȱ£Š™˜Ÿ“Ž-
—’Œ’–Šȱ’ȱ—“’‘˜Ÿ’–ȱ™›ŽœŠŸ—’Œ’–Šȱ™˜›Š—’²—’‘ȱŸ•Šœ’ǯȱ œ”žœŸŠȱœžȱ–žȱœŽ²Ž—Šȱ›Š—’“Žǰȱ
žȱŸ›’“Ž–Žȱ’£›Š—“Žȱ ˜‹Šœ’°ŽŸŽȱ–›ŽċŽȱž‘˜Šǰȱ™›˜–Š›Š²Šȱ’ȱ“ŠŠ”ŠǰȱœŸŠ”Š”˜ȱ‹’•Šȱ˜ȱ
ŸŽ•’”Žȱ”˜›’œ’ȱžȱ—˜Ÿ˜“ȱœ•žċ‹’ǯȱ ›žȱœŽȱ’˜Ÿ’‘ȱ™˜£—Š—œŠŸŠȱ’“Ž”˜–ȱŽȱœ•žċ‹Žȱ™›˜ñ’›’˜ȱ
’ȱ—Šȱ™˜“Ž’—ŽȱŠ›’œ˜”›ŠŽȱ
›ŸŠœ”˜ȮŠ›œ”˜ȱ ›Š•“ŽŸœŸŠǯȱŽ¶žȱ—“’–Šȱ“Žȱ£Šœ’ž›—˜ȱ

ŗŚ
ȱ £ȱŽȱ“Žȱ™˜Ÿ›ŽȱŸ’•“’Ÿ˜ȱ”Š”˜ȱ“Žȱ’ȱ’”˜•Šȱ™›’™Š—’”ȱ–—˜˜‹›˜“—˜Šȱ‘›ŸŠœ”˜ȱ›ŠœŽ•“Ž—˜ȱ™•Ž–œŸŠȱ”˜“’ȱ
œŽȱ£Š‘ŸŠ•“ž“ž°’ȱœ•žċ‹Š–Šȱ‹Š—žȱŽ›žȱŽ›’œ•ŠŸ’°žȱ’ȱ˜–˜Š˜ȱ™›˜œ›Š—˜Šȱ™›ŽħŠȱ(praedium)ȱ’‘˜•“Žȱ
Ÿ›ħŽ—˜œ’ȱŗŜȱ™˜›Ž£—’‘ȱ“Ž’—’ŒŠǰȱŠȱ™›’™ŠŠ˜ȱ“Žȱ ˜›’ǰȱŸ•ŠœŽ•’—œŸžȱ›Š—œ”˜ȱ™›’˜›ŠŠǯȱ £ȱŽȱ“Žȱ™˜Ÿ›Žȱ
Š”˜¶Ž›ȱŸ’•“’Ÿ˜ȱ”Š”˜ȱŽ›’—Š—ȱ˜ȱ²’—’ȱ£‹˜ȱž˜˜’ñ—“ŽȱŸ“Ž›—Žȱ’ȱ—ŽœŽ‹’²—Žȱœ•žċ‹Žȱ ŸŠ—Šȱ›’—˜-
Ÿ’°Šȱ—Šȱ›Š—’Œ’ȱ ›Š•“ŽŸœŸŠǰȱŽȱ–žȱžȱ—Šœ•“Ž—˜ȱ’ȱŸ“Ž²—˜ȱ™˜Ÿ›¶ž“Žȱ’ȱŠ›ž“Žȱ’‘˜•“Žȱ’£ž£ŽŸñ’ȱŠȱ’£ȱ“ž›’œ-
’”ŒħŽȱ™›’˜›ŠŠȱǻžœ™ǯȱǰȱǰȱȱŗǰȱœ›ǯȱŘŚŞȮŘŚşDzȱȱ˜“—’²’°ǰȱ˜”ǯȱśŖǰȱœ›ǯȱŘŖŞǼǯȱ’‘˜•“Žȱœžȱ£Š“Ž—’²”’ȱ
žċ’ŸŠ•’ȱ‹›Š°ŠȱŠŠ˜Ÿ’°ǰȱŠ•’ȱ“Ž’—˜ȱ“Žȱ’”˜•Šȱ’–Š˜ȱ™˜˜–œŸ˜ǰȱ”°Ž›ȱ
Ž•Ž—žǰȱ™›Ž”˜ȱ”˜“Žȱ“Žȱœ™˜–Ž—ž’–ȱ
ž˜Ÿ˜›˜–ȱ™˜œ“Žȱ™›ŽñŠ˜ȱžȱŸ•Šœ—’ñŸ˜ȱ ŸŠ—Šȱ›’—˜Ÿ’°ŠDzȱžœ™ǯȱŠ–²Ž”ȱȮȱ Š–™žñȱǻ™›’›ǯǼǰȱPopisi i obra-
²ž—’ǰȱ˜”ǯȱŜǰȱœ›ǯȱŘŖDzȱǰȱǰȱȱŗŖŚřŖŚǯ
ŗś
ȱ 
Š‹œȱřǰȱ˜”ǯȱřŖŝȮřŖŞǰȱœ›ǯȱřśŘȮřśşDzȱ œŸ¤—ȱ ’œœȱ˜ž—Š•Ÿ’ȱǻ™›’›ǯǼǰȱȱ–Š¢Š›ȱ‘Ž•¢Š›àŠ—¤Œœȱ ǯȱŽ›’—¤—ȱ
”˜›¤‹Š—ȱ·œȱŗśŚşȱȮȱŗśśŗǯȱ·Ÿ’ȱ•ŽŸŽ•Žœȱ”ã—¢ŸŽȱǽŠ•“ŽDZȱ
Ǿǰȱž’–™ŽñŠȱŗşŖŞǯǰȱ˜”ǯȱŘŗŘǰȱœ›ǯȱŘŘŝDzȱ’œ˜ǰȱ˜”ǯȱŘřşǰȱ
œ›ǯȱŘśŗȮŘśřDzȱ’œ˜ǰȱ˜”ǯȱŘŚřǰȱœ›ǯȱŘśśȮŘśŜDzȱ’œ˜ǰȱ˜”ǯȱŘŚśǰȱœ›ǯȱŘśŝDzȱ’œ˜ǰȱ˜”ǯȱŘśŗǰȱœ›ǯȱŘŜřȮŘŜŚǯȱŽ¶žȱ’–ȱ“Žȱ
–’œħŠ–Šȱ˜—Šȱ’£ȱŗśŚŞǯȱ‹’•Šȱ˜œ˜‹’˜ȱ£Š—’–•“’ŸŠǯȱŠ’–Žǰȱœȱ’‘ŠŽ•˜–ȱ Žœ£‘¢Ž–ȱ“Žȱ‹’˜ȱ’–Ž—˜ŸŠ—ȱ™˜ȱ”›Š•“žȱ
Ž›’—Š—žȱ £Šȱ ™˜Ÿ“Ž›Ž—’”Šȱ ”˜“Ž–žȱ “Žȱ ŗśŚŞǯȱ ˜ǯȱ œ’—ȱ Ž›Šȱ Ž•ŽŸ’°Šǰȱ ž›Š“ǰȱ ™›ŽŠ˜ȱ ħŽ•˜ŸŽȱ ˜›˜–—’‘ȱ
’–Š—“Šȱ™˜”ǯȱ Šñ™Š›Šȱ›—žœ£Šǰȱ/ž›¶ŽŸŠŒȱ’ȱ›˜ŠŸ’°ǰȱ”˜“Šȱœžǰȱ™Š”ǰȱ Ž•ŽŸ’°’ȱ˜ȱŗśŚŗǯȱ˜ǯȱ—Ž™›ŠŸ˜–˜°—˜ȱ
›ċŠ•’ǯȱǻžœ™ǯȱ
ǰȱȮ ȮŗŚǼǯȱ ›Š•“ȱ“Žȱ˜²’•Ž—˜ȱžȱ™˜Ÿ“Ž›Ž—œŸ˜ȱ’–Ž—˜ŸŠ˜ȱ•“žŽȱžȱ”˜“Žȱ“Žȱ’ȱŽŠ›ȱ Ž-
•ŽŸ’°ȱ’–Š˜ȱ™˜Ÿ“Ž›Ž—“Šǰȱ“Ž›ȱ“Žȱœȱ—“’–Šȱ‹•’œ”˜ȱœž›Š¶’ŸŠ˜ȱžȱŸ›ħŽ–Žȱ˜”ȱ“Žȱ‹’˜ȱ“Š“Š²”’–ȱ‹Š—˜–ǯȱi˜Ÿ’ñŽǰȱ’‘ŠŽ•ȱ
Žœ£‘¢ȱ’ȱ’ȱžȱ’–ȱœžȱ˜”ž–Ž—’–Šȱ£Š™’œŠ—’ȱ”Š˜ȱ—˜œ’Ž•“’ȱ™•Ž–Ž—’˜ȱ™›’“ŽŸ”Šȱȃ˜ȱœ’•˜—“ŽȄǯȱ‹˜“’ŒŠȱ
œžȱŠ”•Žȱ’–Š•Šȱ™˜œ“ŽŽȱ—Šȱ™›˜œ˜›’–ŠȱŸ•ŠœŽ•’—œŸŠȱœ’•˜—“Šǰȱ”˜“Žȱ“ŽȱŽŠ›ȱ Ž•ŽŸ’°ȱ˜‹’˜ȱ˜ȱ”›Š•“Šȱž˜-
Ÿ’”Šȱ”Š˜ȱ—Š˜”—Šžȱ£Šȱ—Ž’œ™•Š°Ž—Žȱ—˜Ÿ²Š—Žȱ™˜™˜›Žȱ”˜“Žȱ“Žȱ›Ž‹Š˜ȱ˜‹’ŸŠ’ȱžȱŸ›ħŽ–Žȱ˜”ȱ“Žȱ‹’˜ȱ“Š“Š²”’ȱ
‹Š—ȱǻžœ™ǯȱ
ǰȱȮ ȮşŚDzȱ Ž•ǰȱ˜”ǯȱŝřǰȱœ›ǯȱşśȮşŝDzȱ
Š‹œȱřǰȱ˜”ǯȱŘŜřǰȱœ›ǯȱřŖŖǼǯȱŠȱŸ’ñŽȱŽŠ•“Šȱ˜ȱ
˜—˜œ’–Šȱ˜‹’Ž•“’ȱ Ž•ŽŸ’°Šȱœȱ”›Š•“Ž–ȱŽ›’—Š—˜–ȱ•ŽŽȱ˜œŠŸñ’—Žȱ Šñ™Š›Šȱ›—žœ£ŠȱŸ’’ȱ™˜•ŠŸ•“Žȱ˜ȱ
˜‹’Ž•“’ȱ Ž•ŽŸ’°ŠȱžDZȱ ž›”˜Ÿ’°ǰȱ‘ŽȱŠŽȱ˜ȱ‘Žȱ›˜Š’Š—ȱ˜‹•ŽȱŠ–’•’Žœǰȱœ›ǯȱşŗȮşŘǯ
ŗŜ
ȱ œ™ǯȱ
ǰȱȮȮŘŚȮ ȮŘǰȱ˜•ǯȱŗŞŖȮŗŞŗDzȱ
Š‹œȱřǰȱ˜”ǯȱřŖŝǰȱœ›ǯȱřśŘȮřśŞDzȱ’œ˜ǰȱ˜”ǯȱřŖŞǰȱœ›ǯȱřśşǯ

75
I. Jurkoviæ: Ugrinoviæi od Roga – raseljena obitelj plemenitog roda Šubiæa Bribirskih...
Zb. Odsjeka povij. znan. Zavoda povij. druš. znan. Hrvat. akad. znan. umjet., 26 (2008), str. 71–85

—Š“’œŠ”—ž’“’ȱ‹’˜ȱ˜–Šȱ¤Šœ’ǰȱœž‹Š—ȱŽ›Šȱ Ž•ŽŸ’°Šȱ’ȱ”Šœ—’“Žȱ™Š•Š’—ȱŠ›œ”Žǯŗŝȱ
˜•ŽŽȱœžȱ–žȱžȱ›Š£—’–ȱ’™•˜–Šœ”’–ȱ–’œ’“Š–Šǰȱ™›’–“Ž›’ŒŽǰȱ‹’ŸŠ•’ȱ’ȱŸ›•˜ȱž•Ž—’ȱ™•Ž-
–’°’ȱ’ȱŸŽ•’”Šñ’ȱ ŸŠ—ȱ——Šǰȱž”Šȱ£Ž”·•¢ǰȱŠŸŠ˜ȱŠ”Š¢ȱ’ȱ“Ž™Š—ȱŽ”Œ‘Ž¢ǯŗŞ
Š£•˜˜–ȱ “Žȱ £Šȱ ™›˜–“Ž—žȱ œ•žċ‹Žȱ œ›Ž’—˜–ȱ ²ŽŸ›˜ȱ ŽœŽ•“Ž°Šȱ ŗŜǯȱ œǯȱ ‹’•Šȱ —Š“-
Ÿ“Ž›˜“Š—’“Žȱ’˜ŸŠȱċŽ—’‹Šǯȱž™›žŠȱŠ›Š›ŽŠȱ‹’•Šȱ–žȱ“Žȱ™›’™Š—’Œ˜–ȱ™•Ž–Ž—’Žȱ
˜‹’Ž•“’ǰȱ”˜“Šȱ“Žȱ‹’•Šȱ›˜˜–ȱ’£ȱœžœ“ŽœŸŠȱ–Š’²—˜Šȱ›ŠŠȱ›’—˜Ÿ’°Šǰȱ˜Šǯȱ—Šȱ“Žȱ
—Š’–Žȱ‹’•ŠȱœŽœ›˜–ȱ’˜ŸŠȱŠ˜™’Ÿ—˜ȱ‹›ŠŠȱ’ȱȃ‹›ŠŠȱ™˜ȱ˜›žċ“žȄȱ˜–Žȱ’ñ•“Ž—˜Ÿ’°Šǰȱ
žȱ ™›Ž˜œ–Š—œ”˜ȱ ˜‹Šȱ Ÿ•Šœ—’”Šȱ ›ŠŠȱ Š–’²ŒŠȱ œ–“ŽñŽ—˜Šȱ —Šȱ ˜‹Š•’ȱ ›’“Ž”Žȱ ›”Žǰȱ
—Žñ˜ȱœ“ŽŸŽ›—’“Žȱ˜ȱ˜Šǯȱ ȱ™›Ž–ŠȱœžȱŠ›Š›ŽŠȱ’ȱ˜–Šȱ‹’•’ȱ“ŽŒ˜–ȱ™˜”˜“—˜Šȱ‘›-
ŸŠœ”˜ȱ‹Š—ŠȱŠ›²’—”Šȱ’ñ•“Ž—˜Ÿ’°Šǰȱ’ȱœŽȱ—’“Žȱ–˜Š˜ȱ˜œ•˜—’’ȱ—Šȱ—“’‘˜Ÿžȱ™˜–˜°ȱ
“Ž›ȱœžȱ’ȱ’ñ•“Ž—˜Ÿ’°’ȱžȱ˜ȱŸ›’“Ž–Žȱ™›˜ċ’Ÿ•“ŠŸŠ•’ȱŽñ”žȱ”›’£žǰȱŽȱœžȱ’ȱœŠ–’ȱ›Šċ’•’ȱ’£•Š£ȱžȱ
—˜Ÿ˜—ŠœŠ•˜“ȱœ’žŠŒ’“’ǯŗşȱ˜ŠȱœŽȱ–˜›Š˜ȱŸ•Šœ’’–ȱœ—ŠŠȱ’£‹˜›’’ȱ£Šȱ—˜Ÿ’ȱ˜˜ŸŠ›Š“ž°’ȱ
˜‹’Ž•“œ”’ȱ ™˜œ“Žȱ ”˜“’ȱ ‹’ȱ —“Ž˜Ÿžȱ ™˜˜–œŸžȱ ˜œ’ž›Š˜ȱ ‹žž°—˜œȱ ˜œ˜“—žȱ —“’‘˜ŸŠȱ
›žñŸŽ—˜ȱ™˜•˜ċŠ“Šȱ’ȱž•ŽŠǯ
›ŸŠȱ™›’•’”ŠȱŠȱ›’“Žñ’ȱŽ£’œŽ—Œ’“Š•—Žȱ™›˜‹•Ž–Žȱ˜‹’Ž•“’ȱž”Š£Š•ŠȱœŽȱ”ŠŠȱ“Žȱžȱ˜”˜•’Œ’ȱ
›ŠŠȱž“ŠȱžȱiŠ“Ž›œ”˜“ȱž£Ž˜ȱ—Š“”Šœ—’“Žȱ˜ǯȱŗśŚŗǯȱžȱ£Š”ž™ȱ˜–Š—“Žȱ’–Š—“Žȱ˜™•’ŒŠȬ
’—Š›“ŽǯŘŖȱ ˜ȱ ŸŽ°ȱ ˜ǯȱ ŗśśŖǯȱ ˜—ȱ —’“Žȱ Ÿ’ñŽȱ ˜ȱ ’–Š—“Žȱ ›ċŠ˜ȱ žȱ ™˜œ“Žžǯȱ ’ȱ —’“Žȱ žȱ ˜ȱ
Ÿ›’“Ž–Žȱ—’ȱ™›’™Š—’”˜–ȱñŠ“Ž›œ”˜ȱ™•Ž–œŸŠǰȱŠ”•Žǰȱ—’“Žȱ˜‹’˜ȱ˜ȱ£Ž–Š•“œ”’‘ȱœŠ•ŽċŠȱ
indigenatǰȱñ˜ȱ“Žȱ‹’•˜ȱ™›ŽžŸ“Ž˜–ȱŠȱ‹’ȱœŽȱ”ž™’•Šȱ”Š”ŸŠȱ—Ž”›Ž—’—Šȱǻ™›’–Š›—˜ȱ£Ž–•“ŠǼȱ
’ȱ™˜˜–ȱœŽȱ‹Ž£ȱ™›˜’Ÿñ’—ŠȱŠž˜‘˜—˜ȱ™•Ž–œŸŠȱ’—Ž›’›Š•˜ȱžȱ—˜Ÿ˜“ȱœ›Ž’—’ǯŘŗ
+’—’•˜ȱœŽȱ”Š”˜ȱ“Žȱ’˜Ÿȱ™›˜‹•Ž–ȱ™›˜—Š•Šœ”Šȱ’–Š—“ŠȱœȱŠŽ”ŸŠ—’–ȱŸ˜›—’–ȱ–“Ž-
œ˜–ȱ›’“ŽñŽ—ȱ˜ǯȱŗśŚŝǯǰȱ”ŠŠȱ“Žȱ˜ȱ”›Š•“ŠȱŽ›’—Š—Šȱ˜‹’˜ȱ—Šȱ”˜›’ñŽ—“Žȱ™˜œ“Žȱœ’-

ŗŝ
ȱ œ™ǯȱȱ ǰȱ˜”ǯȱŞşǰȱœ›ǯȱŗŚŘȮŗŚŚǯ
ŗŞ
ȱ œ™ǯȱ
Š‹œȱřǰȱ˜”ǯȱřŖŝȮřŖŞǰȱœ›ǯȱřśŘȮřśşDzȱ
ǰȱ˜”ǯȱŘŗŘǰȱœ›ǯȱŘŘŝDzȱ’œ˜ǰȱ˜”ǯȱŘřşǰȱœ›ǯȱŘśŗȮŘśřDzȱ’œ˜ǰȱ
˜”ǯȱŘŚřǰȱœ›ǯȱŘśśȮŘśŜDzȱ’œ˜ǰȱ˜”ǯȱŘŚśǰȱœ›ǯȱŘśŝDzȱ’œ˜ǰȱ˜”ǯȱŘśŗǰȱœ›ǯȱŘŜřȮŘŜŚǯ
ŗş
ȱ ’ñ•“Ž—˜Ÿ’°’ȱœžȱ‹’•’ȱ™˜›ħŽ•˜–ȱœȱ™›˜œ˜›Šȱċž™Š—ħŽȱœŽȱ’ȱ™›’™ŠŠ•’ȱœžȱ˜–’—Š——˜–žȱ™•Ž–Ž—’˜–ȱ
›˜žȱŽȱċž™Š—ħŽǰȱ ˜•ž—’°’–ŠǯȱŠ”˜—ȱ™ŠŠȱ˜œ—Žȱ˜œŽ•’•’ȱœžȱœŽȱžȱ˜—Šñ—“žȱœ›Ž’ñ—“žȱ
›ŸŠœ”žDzȱžœ™ǯȱ
¤—˜›ȱ
˜›Ÿ¤‘ȱȮȱŠ“˜œȱ‘Š••àŒ£¢ȱǻ™›’›ǯǼǰȱ˜Ž¡ȱ’™•˜–Š’Œžœȱ™Š›’ž–ȱŽ—˜ȱ
ž—Š›’ŠŽȱŠ—Ž¡Š›ž–ǯȱ˜-
–’Šžž–DZȱž‹’Œ£Šǰȱ›‹¤œ£ȱŽȱ£Š—ŠȱǻŗŘŚŚȱȮȱŗŝŗŖǼȱǽŠ•“ŽDZȱȱǾǰȱ

ȮȱřŜǰȱž’–™ŽñŠȱŗşŗŘǯǰȱ˜”ǯȱ
řȮŗŗǰȱœ›ǯȱřŘŘȮřřśDzȱ
›ŸŠœ”’ȱ›ċŠŸ—’ȱ›‘’ŸȱǽŠ•“ŽDZȱ
ǾǰȱŽ˜Ȭ›Ž’œ›ŠŠȱŠŒŠȱǽŠ•“ŽDZȱǾǰȱŠœŒǯȱŗřŞǰȱ—›ǯȱ
ŘDzȱ ŸŠ—ȱ ž”ž•“ŽŸ’°ȱŠ”Œ’—œ”’ȱǻ™›’›ǯǼǰȱŠ™™˜›’ȱŽ••ŠȱŽ™ž‹•’ŒŠȱŽ—ŽŠȱŒ˜—ȱ•ŠŸ’ȱ–Ž›’’˜—Š•’ǯȱ›Š—’ȱ›ŠĴ’ȱ
Ž’ȱ’Š›“ȱ–Š—˜œŒ›’Ĵ’ȱ’ȱŠ›’—˜ȱŠ—ž˜ǰȱ›”’Ÿȱ£Šȱ™˜Ÿ“Žœ—’Œžȱ“ž˜œ•ŠŸŽ—œ”žǰȱ”—“ǯȱśǰȱŠ›Ž‹ȱŗŞśşǯǰȱœ›ǯȱŝŝǰȱ
ŞŜȱ’ȱŗŘŜDzȱǰȱǰȱȱŗǰȱœ›ǯȱŞŝDzȱ
Š‹œȱŘǰȱ˜”ǯȱřŖǰȱœ›ǯȱŘŗȮŘŘDzȱ“Ž”˜œ•ŠŸȱ •Š’°ǰȱ„ž™Š—ħŠȱœŽȱǻŽœŽ—ŠǼȱ’ȱ
™•Ž–Žȱ ˜•ž—’°ǯȱ›’•˜ȱ£Šȱ‘’œ˜›ħžȱ’Šœ™˜›Žȱ‘›ŸŠœ”’‘ȱ™•Ž–Ž—Šǰȱ“Žœ—’”ȱ
›ŸŠœ”˜ŠȱŠ›‘Ž˜•˜ñ”˜ȱ›žñŸŠǰȱ
ȱŗśǰȱŠ›Ž‹ȱŗşŘŞǯǰȱœ›ǯȱśȮşǯ
ŘŖ
ȱ 
Š‹œȱřǰȱ˜”ǯȱŘŝŘǰȱœ›ǯȱřŖşȮřŗŜDzȱ ǰȱǰȱŠœŒǯȱŚŜǰȱ—›ǯȱřŗǯ
Řŗ
ȱ œ™ǯȱžœŒ‘’—ȱŸ˜—ȱ‹Ž—›Žž‘ǰȱ —”˜•ŠȱȮȱ —’Ž—ŠǰȱžDZȱ›—œȱ’œŒ‘•Ž›ȱȮȱ ˜œŽȱ•‹›’Œ‘ȱǻ™›’›ǯǼǰȱÖsterrei-
Œ‘’œŒ‘ŽœȱŠŠœ ã›Ž›‹žŒ‘ǯȱ
Š—‹žŒ‘ȱŽœȱŽœŠ––Ž—ȱ㜝Ž››Ž’Œ‘’œŒ‘Ž—ȱã쎗•’Œ‘Ž—ȱŽŒ‘ŽœǰȱǯȱŘǰȱŽ²ȱŗşŖśǯǰȱ
œ›ǯȱŞŞŜȮŞşŝDzȱ ŸŠ—ȱ ž›”˜Ÿ’°ǰȱ˜ŒħŠ•—’ȱœŠžœȱ’ȱ™›’œ’•—’ȱ›ŠœŽ•“Ž—’Œ’ȱ™˜›ħŽ•˜–ȱ’£ȱ‘›ŸŠœ”’‘ȱ™•Ž–’°”’‘ȱ˜‹’-
Ž•“’ȱžȱ£Ž–•“Š–Šȱ—“’‘˜Ÿ’‘ȱ˜œŽ˜‹Šȱ£Šȱ›Š“Š—“Šȱ˜œ–Š—œ”Žȱž›˜£Žǰȱ‹˜›—’”ȱœ“Ž”Šȱ£Šȱ™˜ŸħŽœ—Žȱ£—Š—˜œ’ȱ
ŠŸ˜Šȱ£Šȱ™˜ŸħŽœ—Žȱ’ȱ›žñŸŽ—Žȱ£—Š—˜œ’ȱ
ȱǽŠ•“ŽDZȱ‹˜›—’”ȱȱ
ǾǰȱŸ˜•ǯȱŘřǰȱŠ›Ž‹ȱŘŖŖśǯǰȱœ›ǯȱ
ŜŚȮŞŘǯ

76
I. Jurkoviæ: Ugrinoviæi od Roga – Raseljena obitelj plemenitog roda Šubiæa Bribirskih...
Zb. Odsjeka povij. znan. Zavoda povij. druš. znan. Hrvat. akad. znan. umjet., 26 (2008), str. 71–85

Œœàȱǻ+’²˜ŸǼȱ—Šȱ”˜“ŽȱœŽȱ’£ȱñŠ“Ž›œ”’‘ȱ˜™•’ŒŠȬ’—Š›“Šȱœȱ˜‹’Ž•“’ȱ˜–Š‘ȱ’ȱ™›ŽœŽ•’˜ǯŘŘȱ’žȱ
“Žȱ—Š’–Žȱ”›Š•“ȱŽ›’—Š—ȱ£‹˜ȱ’œ”›Ž—Žȱ’ȱ˜Š—Žȱœ•žċ‹Žǰȱ”˜“žȱ“Žȱȃ—Ž”˜ȱŸ›’“Ž–Žȱ˜‹ŠŸ•“Š˜ǰȱ
™˜”Š£Š˜ȱ’ȱ˜”Š£Š˜ȱžȱ™˜œ•Š—œŸ’–Šȱžȱž›œ”˜“ȱ’ȱ—Šȱ–—˜’–ȱ›ž’–ȱ–“Žœ’–ŠȄȱ™˜’“Ž-
•˜ȱŠŠȱ™›ŠŸ˜ȱ˜ċ’Ÿ˜—˜ȱžċ’ŸŠ—“Šȱœ™˜–Ž—ž˜ȱœŽ•Šȱ˜œ™˜ñ’“Žȱ ˜–¤›˜–ȱǻ ˜–˜›—Ǽȱ
žȱŠ›œ”˜“ǰȱ—Š•˜ċ’Ÿñ’ȱ”Š™ŽŠ—žȱŽȱ˜œ™˜ñ’“ŽȱŠȱ—Žȱ˜–ŽŠȱ’˜ŸȱžŸ˜ȱžȱŠ›˜ŸŠ—’ȱ
–žȱ ™˜œ“ŽǯŘřȱ Š”˜—ȱ Žȱ “Žȱ Š”Ÿ’£’Œ’“Žȱ ™˜œ˜“Š•Šȱ —ŠŠȱ Šȱ °Žȱ žȱ “Ž”žȱ ’˜ŸŠȱ ™ž—˜ȱ ’-
™•˜–Šœ”˜ȱ Š—Šċ–Š—Šȱ ”˜—Š²—˜ȱ žȱ –’›žȱ ˜²Ž”Š’ȱ £Šœ•žċŽ—˜ȱ ’–Š—“Žȱ —Ž˜™Ž›Ž°Ž—˜ȱ
™›ŠŸ—’–ȱ ™›Ž™›Ž”Š–Šȱ žȱ œ–’œ•žȱ ™ž—˜Šȱ ’ȱ —Šœ•“Ž—˜ȱ Ÿ•Šœ—’ñŸŠǯȱ ˜ȱ Ž£’œŽ—Œ’“Š•—’ȱ
™›˜‹•Ž–’ȱ“˜ñȱžŸ’“Ž”ȱ—’œžȱ‹’•’ȱ›’“ŽñŽ—’ǯȱ›Ž–Šȱ“Žȱ˜‹’Ž•“ȱœ–“Žœ’˜ȱ—Šȱ™˜œ“Žžȱœ’Œœàȱ’ȱ
™›Ž–Šȱ“Žȱ›Ž˜Ÿ’˜ȱ˜‹’ŸŠ˜ȱ–“ŽœŽ²—Šȱ—˜Ÿ²Š—Šȱ™›’–Š—“Šȱ”Š˜ȱ’™•˜–Šȱ’ȱ™›Ž˜ŸŠ›Š²ȱ
œȱ˜œ–Š—œ”’–ȱ™˜›Š—’²—’–ȱ™›ŽœŠŸ—’Œ’–ŠȱŸ•Šœ’ǰȱ’£•ŽŠȱŠȱ–žȱ“Žȱ’—Š—Œ’“œ”Šȱ˜œ—˜-
ŸŠȱ‹’•Šȱž›˜ċŽ—ŠǯȱŠ›œ”˜ȱ“Žȱ—Š–“Žœ—’²”˜ȱŸ’“Ž°ŽȱŗśśŖǯȱ˜ǯȱ™˜œ›Ž˜ŸŠ•˜ȱ”˜ȱ”›Š•“Šȱ
ŠȱœŽȱ’žȱ™˜–˜—Žȱ—˜Ÿ²Š—˜–ȱ™˜™˜›˜–ȱœȱ˜‹£’›˜–ȱ—Šȱ˜ȱŠȱ—’“Žȱ–˜Š˜ȱ™˜”›’ŸŠ’ȱ
›˜ñ”˜ŸŽȱ œŸŠ”˜—ŽŸ—˜ȱ ċ’Ÿ˜Šȱ ˜‹’Ž•“’ǯŘŚȱ ›Š•“ȱ “Žȱ ž˜Ÿ˜•“’˜ȱ ˜“ȱ –˜•‹’ȱ Žȱ “Žȱ ˜›Ž’˜ȱ
˜’ñ—“žȱ—˜Ÿ²Š—žȱ™˜™˜›žȱžȱ’£—˜œžȱ˜ȱŗŖŖȱžŠ›œ”’‘ȱ£•Š—’‘ȱ•˜›Ž—ŠǯŘś
’’ȱ“Žȱ’ȱ—’’ȱœžȱ–žȱ²•Š—˜Ÿ’ȱ˜‹’Ž•“’ȱ™›’–’•’ȱ™›Ÿ’‘ȱ˜˜‹›Ž—’‘ȱŗŖŖȱ•˜›Ž—Šǯȱ ›Š“Ž–ȱ
“Žȱŗśśŗǯȱ˜’—Žȱ˜‹˜•’˜ȱ’“Ž”˜–ȱ’™•˜–Šœ”Žȱ–’œ’“Žȱžȱ˜œ–Š—œ”˜“ȱ•ŠŸ˜—’“’ȱ’ȱ™˜œŸŽȱ—Ž-
˜²Ž”’ŸŠ—˜ȱž–›˜ǯŘŜȱŠȱŸ’“Žœȱ˜ȱ—“Ž˜Ÿ˜“ȱœ–›’ȱ”Š™ŽŠ—ȱ“Žȱ ˜–¤›˜–Šǰȱ’‘ŠŽ•ȱŒ‘’Œ‘”ǰȱ
£Š›Šċ’˜ȱŸ›Š°Š—“ŽȱœŽ•Šȱœ’Œœàȱ”˜–¤›˜–œ”˜–ȱŸ•ŠœŽ•’—œŸžȱœȱ˜‹›Š£•˜ċŽ—“Ž–ȱŠȱœŽȱ™›’-
“Ž—˜œȱ˜ȱœŽ•ŠȱŠ›˜Ÿ—’Œ˜–ȱ’žȱ›’—˜Ÿ’°žȱ—’“Žȱ˜—˜œ’˜ȱ—’ȱ—Šȱ“Ž—˜Šȱ˜ȱ’˜Ÿ’‘ȱ
œ’—˜ŸŠǰȱŸŽ°ȱœŠ–˜ȱ—Šȱ—“Ž˜Ÿžȱ˜œ˜‹žǯŘŝȱ’˜ŸŠȱ“Žȱž˜Ÿ’ŒŠȱŠ›Š›ŽŠȱ–Ž¶ž’–ȱ”›Š•“Šȱ
£Š–˜•’•ŠȱŠȱ“˜“ȱœŽȱŠ“ȱ™˜œ“Žȱ™›Ž™žœ’ȱ’ȱ—ŠŠ•“Žȱ—Šȱž™›ŠŸžǰȱñ˜ȱ“ŽȱŽ›’—Š—ȱ’ȱž²’—’˜ȱ
ŸŽ°ȱžȱŸŽ•“Š²’ȱŗśśŘǯȱ—Š•˜ċ’Ÿñ’ȱœ•žċ‹Ž—’Œ’–Šȱ”˜–¤›˜–œ”˜ȱŸ•ŠœŽ•’—œŸŠȱŠȱœŽȱŠ›Š-
›Ž’ȱ’ȱ—“Ž£’—’–ȱ–Š•˜•“Ž—’–ȱœ’—˜Ÿ’–Šȱ˜–˜ž°’ȱ—Ž˜–ŽŠ—˜ȱžċ’ŸŠ—“Žȱœ™˜›—˜ȱ™˜œ“ŽŠȱ
˜”ȱ“˜“ȱœŽȱ—Žȱžœ™’“Žȱ™›˜—Š°’ȱ—Ž”˜ȱ—˜Ÿ˜ȱ™˜œ“Ž˜ŸŠ—“ŽǯŘŞȱ˜ǰȱžœ”˜›˜ȱ“Žȱ”›Š•“ȱŽ›’—Š—ȱ
—Šȱ’—£’œ’›Š—“Žȱ—˜Ÿ˜Šȱ”Š™ŽŠ—Šȱ ˜–¤›˜–Šȱ ŸŠ—ŠȱŠ¡¢“ŠȱžȱœžŽ—˜–ŽȱŗśśŚǯȱ˜ǯȱ

ŘŘ
ȱ ȱ ǰȱ˜”ǯȱŝşǰȱœ›ǯȱŗřŖǯ
Řř
ȱ ›Š•“ȱ“ŽȱœŽ•˜ȱœ’Œœàȱ˜ħŽ•’˜ȱ’žȱ›’—˜Ÿ’°žȱǻ£Š—’–•“’Ÿ˜ȱ“ŽȱŠȱ˜–ȱ™›’•’”˜–ȱ’ȱ—˜œ’ȱœŠ›ħ’ȱ˜‹•’”ȱ
™›Ž£’–Ž—Šȱȃ›’—’°ȄȱȮȱꍎ•’œȱ—˜œ›’ȱŽ›Ž’’ȱ’’ȱ›¢—¢‘Ǽǰȱ”˜“’ȱœŠȱœŸ˜“˜–ȱ˜‹’Ž•“’ȱ£‹˜ȱ—Ž™˜œ›Ž—˜ȱ
œžœ“ŽœŸŠȱȃž›Š”ŠȄȱ—ħŽȱ–˜Š˜ȱ—Ž˜–ŽŠ—˜ȱċ’Ÿ“Ž’ȱžȱœŸ˜“Ž–žȱ‹’ŸñŽ–ȱ™›Ž‹’ŸŠ•’ñžȱžȱ
›ŸŠœ”˜“ǰȱŠȱœȱ
˜‹£’›˜–ȱ—Šȱ—“Ž˜ŸžȱŸ“Ž›—žȱœ•žċ‹žȱ™›Ž–Šȱ—“Ž–žȱ’ȱ”›ž—’ǰȱ’ȱ˜œ˜‹’˜ȱœȱ˜‹£’›˜–ȱ—Šȱ—“Ž˜ŸŽȱ£Šœ•žŽȱžȱ
™˜Ÿ˜žȱ™˜œ•“Ž—“ŽŠȱ™˜œ•Š—œŸŠȱœž•Š—žDzȱžœ™ǯȱǰȱǰȱȱŘǰȱœ›ǯȱŘŗřǯ
ŘŚ
ȱ Ž•’¡ȱ˜‹•Ž›ǰȱ’›ŠŒħŽȱ‘›ŸŠœ”˜ȱœ›Ž—“Žȱ’ȱ—’ċŽȱ™•Ž–œŸŠȱžȱ™˜›ž²“ŽȱŠžœ›ħœ”˜ȬžŠ›œ”Žȱ›Š—’ŒŽȱžȱ
ŗŜǯȱ’ȱŗŝǯȱœ˜•“Ž°žȱ’ȱ™›˜‹•Ž–’ȱȃŠ–’•ħŠ›ŠȄǰȱŠ˜Ÿ’ȱŠŸ˜Šȱ£Šȱ‘›ŸŠœ”žȱ™˜ŸħŽœǰȱœŸǯȱŗŘǰȱŠ›Ž‹ȱŗşŝşǯǰȱœ›ǯȱŗśǰȱ
‹’•“ǯȱřŞǯ
Řś
ȱ œ™ǯȱ
ǰȱ˜”ǯȱŘśŗǰȱœ›ǯȱŘŜřǯ
ŘŜ
ȱ ˜‹•Ž›ǰȱ’›ŠŒħŽȱ‘›ŸŠœ”˜ȱœ›Ž—“Žȱ’ȱ—’ċŽȱ™•Ž–œŸŠǰȱœ›ǯȱŗśǯ
Řŝ
ȱ ȱ ǰȱ˜”ǯȱŞŚǰȱœ›ǯȱŗřŜȮŗřŝǯ
ŘŞ
ȱ ǯǯǯȱdonec eisdem ǽœŒ’•’ŒŽȱŸ’žŠŽȱŽȱ˜›™‘Š—’œǾȱŽȱŠ•’’œȱŠ•’šž’‹žœȱ‹˜—’œȱ™›˜Ÿ’Ž›Žȱ™˜œœŽ–žœǯǯǯDzȱžœ™ǯȱȱ ǰȱ
˜”ǯȱŞśǰȱœ›ǯȱŗřŝȮŗřŞǯ

77
I. Jurkoviæ: Ugrinoviæi od Roga – raseljena obitelj plemenitog roda Šubiæa Bribirskih...
Zb. Odsjeka povij. znan. Zavoda povij. druš. znan. Hrvat. akad. znan. umjet., 26 (2008), str. 71–85

—Š•˜ċ’˜ȱŠ›Š›Ž’ȱŠȱœŽ•˜ȱœ’Œœàȱ˜œž™’ȱŠ¡¢“žȱž£ȱ˜ñŽžȱ˜ȱŘŖŖȱ•˜›Ž—ŠǯŘşȱ˜-
Ÿ’ŒŠȱ“Žȱ˜–Š‘ȱ›ŽŠ’›Š•Šȱ™›Ž”˜ȱ™Š•Š’—Šȱ˜–Žȱ¤Šœ¢“Šȱž™˜£˜›ŠŸŠ“ž°’ȱŠȱŠȱ˜—Šȱ
“˜ñȱžŸ’“Ž”ȱ—’“Žȱ˜‹’•Šȱ—’”Š”ŸžȱŠŽ”ŸŠ—žȱ£Š–“Ž—žȱ£Šȱ™˜œ“Žȱ”˜“’ȱ“Žȱ˜ȱŠŠȱœȱ“ŽŒ˜–ȱ
žċ’ŸŠ•ŠǯȱŠ•Š’—ȱ“Žǰȱ™Š”ǰȱžȱ˜–ȱœ–’œ•žȱ˜™’œ˜–ȱœȱ™˜²Ž”Šȱœ’“Ž²—“Šȱŗśśśǯȱ£Š–˜•’˜ȱ—Š-
Ÿ˜“Ÿ˜žȱŠ”œ’–’•’“Š—ŠȱŠȱœŽȱ£Šž£–Žȱ”˜ȱœŸ˜“ŽŠȱ˜ŒŠȱ”›Š•“ŠȱŽ›’—Š—Šǰȱñ˜ȱ“Žȱ˜²’˜ȱ
’ȱž²’—“Ž—˜ǰȱ“Ž›ȱ“ŽȱŸŽ°ȱ™˜²Ž”˜–ȱŸŽ•“Š²Žȱ”›Š•“ȱž™ž’˜ȱŠ›œ”˜“ȱ”˜–˜›’ȱ—Š•˜ȱ(mandat)ǰȱ
”˜“’–ȱ“Žȱ£Š›Šċ’˜ȱŠȱœŽȱ™˜£˜Ÿžȱ”Š™ŽŠ—ȱ ŸŠ—ȱŠ¡¢ȱ’ȱŠ›Š›ŽŠȱ”Š”˜ȱ‹’ȱœŽȱ™›˜—Šñ•˜ȱ
›“ŽñŽ—“Žȱ™˜œ“Ž˜ŸŠ—“ŠȱœŽ•Šȱœ’Œœàȱ—Š˜‹˜–ǯřŖȱ˜ȱ—Š˜‹Žȱ’™Š”ȱ—’“Žȱ˜ñ•˜ǰȱ“Ž›ȱŠ›-
Š›ŽŠȱ—’“Žȱ’–Š•Šȱ˜Ÿ˜•“—˜ȱ—˜ŸŒŠȱ£Šȱ”ž™˜Ÿ’—žȱ’•’ȱ£ŠȱŸ’ñŽ˜’ñ—“’ȱ£Š”ž™ȱ˜ȱœŽ•Šǰȱ™ŠȱœŽȱ
œŠȱœ’—˜Ÿ’–Šȱ˜œŽ•’•Šȱžȱ˜”ž™•“Žȱ—Šȱ™˜œ“Žȱ–žċŽŸ•“ŽŸŠȱ‹›ŠŠȱ ŸŠ—Šȱ›’—˜Ÿ’°Šǯ
›Ž–Šȱ“ŽȱŽ˜›Šœ”’ȱ‹’˜ȱžȱ—Ž™˜œ›Ž—˜“ȱ‹•’£’—’ȱœŠ–Žȱ›Š—’ŒŽȱ™›Ž–Šȱ˜œ–Š—œ”˜“ȱ
˜œ—’ǰȱ™˜œ“Žȱ’‘˜•“Žȱ“Žȱ’“Ž”˜–ȱ²Ž›ŽœŽ’‘ȱ˜’—ŠȱŗŜǯȱœǯȱ™›’™ŠŠ˜ȱ›ž˜“ȱ£˜—’ȱ›Š—Žȱ
˜™Šœ—˜œ’ǰȱ“Ž›ȱ“Žȱ‹’˜ȱ£Šñ’°Ž—ȱ›’“Ž”˜–ȱ ž™˜–ǰȱ”˜“Šȱ“Žȱžȱ˜–ȱ’“Ž•žȱœŸ˜“ŽŠȱ˜”Šȱ‹’•Šȱ
˜Ÿ˜•“—˜ȱñ’›˜”Šȱ’ȱž‹˜”ŠȱŽȱ“Žȱ™›ŽœŠŸ•“Š•Šȱœ•Š‹’“’–ȱ˜œ–Š—œ”’–ȱ™•“Š²”Šñ”’–ȱ™˜œ›˜“-
‹Š–Šȱ˜£‹’•“—’“žȱ™›Ž™›Ž”žǯřŗȱŠ”ŠŸȱ™˜•˜ċŠ“ȱ’‘˜•“Žȱ–Ž¶ž’–ȱ—’“Žȱ˜Ÿ˜•“—˜ȱñ’’˜ȱ˜ȱ
˜‹›˜ȱ˜›Š—’£’›Š—’‘ȱ’ȱŸŽ•’”’‘ȱ˜œ–Š—œ”’‘ȱ™˜œ›˜“‹Šȱ”Š˜ȱ—’ȱ˜ȱœŸŽ™›’œž—˜Šȱȃœ›Š‘Šȱ
˜ȱž›Š”ŠȄǰȱ”˜“’ȱ“Žȱ™›’œ’•“ŠŸŠ˜ȱ™˜•˜ċ—˜ȱœŠ—˜Ÿ—’ñŸ˜ȱŠȱ”›Ž—Žȱ—ŠȱŠ™Šȱžȱ™˜›Š£’ȱ
£Šȱœ’ž›—’–ȱž˜²’ñŽ–ȱ’ȱ–’›—˜–ȱœŸŠ”˜—ŽŸ’Œ˜–ǯřŘȱȱŸ›’“Ž–Žȱ”ŠŠȱœŽȱŠ›Š›ŽŠȱœȱ
“ŽŒ˜–ȱ˜œŽ•’•Šȱžȱ’‘˜•“Žǰȱ˜ȱ“Žȱ’–Š—“ŽȱŸŽ°ȱœ™Š•˜ȱœŠȱñŽœ—ŠŽœȱ—Šȱ™Žȱ˜œ™˜Š›œ”’ȱŠ”-
’Ÿ—’‘ȱ™˜›Ž£—’‘ȱ“Ž’—’ŒŠǯřřȱi˜Ÿ’ñŽǰȱ”Š˜ȱ•ŠŸŠȱŠŠȱ™›˜ñ’›Ž—Žȱ˜‹’Ž•“’ȱ ŸŠ—ȱ›’—˜Ÿ’°ȱ
—ŠñŠ˜ȱœŽȱžȱ’£›Š£’˜ȱŽñ”˜“ȱœ’žŠŒ’“’ȱŸŽ°ȱŗśśŜǯȱ˜ǯǰȱ”ŠŠȱ“Žȱ›Šȱ ˜œŠ“—’ŒŠȱ—Šȱ—’ȱ™›Ž-
™žñŽ—ŠȱŽ‘–ŽȬ™Šñ’ȱ’ȱŠ•”˜²Ȭ‹Žžǰȱ²’–Žȱ“Žȱžȱ›Ž—žȱ’‘˜•“Žȱ™˜œŠ•˜ȱ’“Ž•˜–ȱ™›ŸŽȱ
˜‹›Š–‹Ž—Žȱ™›˜ž˜œ–Š—œ”Žȱ•’—’“ŽǯřŚȱ‹˜“’’ȱžŠ›ȱœ•ŠŸ˜˜‹’—’‘ȱ‹˜œŠ—œ”’‘ȱŸ˜“œ”˜Ÿ˜-
¶Šȱ—Šȱ™›˜œ˜›ȱ’£–Ž¶žȱ ž™Žȱ’ȱŠŸŽȱžœ•’“Ž’˜ȱ“Žȱ˜–Š‘ǯřśȱŠ”˜—ȱŸ’ñŽ“Ž—˜ŠȱŽ–Ž-
•“’˜ȱ™žœ˜ñŽ—“Šȱ’ȱ™•“Š²”Š—“Šȱ˜ȱ”›Š“Šȱ—Ž˜–ŽŠ—˜ȱœžȱœŽȱŸ›Š’•’ȱžȱ ˜œŠ“—’Œžȱ’ȱ˜œ—žǰȱ
ŠȱœŠ•Žċ’ȱœžȱ
›ŸŠœ”˜ȱœŠ‹˜›ŠȱžċŠœ—ž’ȱ›Š£Ÿ˜“Ž–ȱ˜Š¶Š“Šȱ‘’—˜ȱ›Šċ’•’ȱ›“ŽñŽ—“Žȱ£Šȱ

Řş
ȱ œ˜ǰȱ˜”ǯȱŞŝǰȱœ›ǯȱŗřşǯ
řŖ
ȱ œ™ǯȱ˜‹•Ž›ǰȱ’›ŠŒħŽȱ‘›ŸŠœ”˜ȱœ›Ž—“Žȱ’ȱ—’ċŽȱ™•Ž–œŸŠǰȱœ›ǯȱŘŘȮŘřDzȱȱ ǰȱ˜”ǯȱŞşȮşŖǰȱœ›ǯȱŗŚŘȮ
ŗŚśǯ
řŗ
ȱ ȱ£˜—Š–Šȱ›Š—Žȱ˜™Šœ—˜œ’ȱŸǯȱžDZȱ ŸŠ—ȱ ž›”˜Ÿ’°ǰȱ •Šœ’ꔊŒħŠȱ›ŠœŽ•“Ž—’”Šȱžȱ
›ŸŠŠȱ£Šȱ›Š“Š—“Šȱ˜œ–Š—œ”Žȱ
ž›˜£Žȱǻ˜ȱŗŚŜřǯȱ˜ȱŗśşřǯǼǰȱ’›ŠŒħœ”Žȱ’ȱŽ—’²”ŽȱŽ–Žǰȱ˜ǯȱŗşǰȱ‹›ǯȱŘȮřǰȱŠ›Ž‹ȱŘŖŖřǯǰȱœ›ǯȱŗśŚȮŗśŝǯ
řŘ
ȱ dzȱ—˜‹’•Žœȱ ˜›¢—‘¢ŠŽȱŒž–ȱ–ž•Š›ž–ȱ•’‹Ž›Šž–ȱ™›˜–’œœ’˜—’‹žœȱŽȱŠ•’’œȱŸ’’œǰȱšž’‹žœȱ™˜œœž—ǰȱ˜ž–ȱŽ›Žȱ™˜-
™ž•ž–ȱ Ž¡ȱ ’••Šȱ Š•’˜šž’—ȱ ŽŒ’Š–ȱ Žœ˜•ŠŠȱ Ž››Šȱ Œ˜—Œ’Š›ž—ȱ Žȱ —˜œ›˜œȱ ’˜‹Š’˜—Žœȱ Šȱ œŽȱ ›ŽŒ’™’ž—Dzȱ Šȱ šž˜ȱ œ’ȱ —˜—ȱ
Žœ’œŽ›Ž—ǰȱœŠ’–ȱ’™œŠȱ™Š›œȱ›Ž—’ȱŽœŽ›Šȱ–Š—Ž‹’dzDzȱžœ™ǯȱŽ›˜ȱi’ñ’°ȱǻ™›’›ǯǼǰȱŒŠȱŒ˜–’’Š•’ŠȱŽ—’ȱ›˜Š’ŠŽȱ
Š•–Š’ŠŽȱ•ŠŸ˜—’ŠŽȱǻŗśŘŜȱȮȱŗśřŜǯǼǰȱŸ˜•ǯȱŗȱǽŠ•“ŽDZȱȱȱŗǾǰȱ
ȱřřǰȱŠ›Ž‹ȱŗşŗŘǯǰȱ˜”ǯȱŘřŖǰȱœ›ǯȱ
řŗŖǯ
řř
ȱ œ™ǯȱ
ǰȱConscriptiones dicarumȱǽŠ•“ŽDZȱǾǰȱ˜–ǯȱ ǰȱ˜•ǯȱśśDzȱŠ–²Ž”ȱȮȱ Š–™žñȱǻ™›’›ǯǼǰȱPopisi i obra-
²ž—’ǰȱ˜”ǯȱśŘǰȱœ›ǯȱŗŜŜǯ
řŚ
ȱ ŸŽȱŠċž›Š—ǰȱ
›ŸŠ’ȱ’ȱœ–Š—œ”˜ȱŠ›œŸ˜ǰȱŠ›Ž‹ȱŗşşŞǯǰȱœ›ǯȱŗŘŜǯ
řś
ȱ –’•ħȱŠœ£˜ œ”’ǰȱ˜ŸħŽœȱ™•Ž–ǯȱ˜™°’—Žȱž›˜™˜•“Šȱ—Ž”˜°ȱŠ›Ž‹Š²”˜ȱ™˜•“Žȱ£ŸŠ—Žǰȱ”—“ǯȱŗǰȱŠ›Ž‹ȱŗşŗŖǯǰȱœ›ǯȱ
ŘŝŚǯ

78
I. Jurkoviæ: Ugrinoviæi od Roga – Raseljena obitelj plemenitog roda Šubiæa Bribirskih...
Zb. Odsjeka povij. znan. Zavoda povij. druš. znan. Hrvat. akad. znan. umjet., 26 (2008), str. 71–85

—˜Ÿ˜—ŠœŠ•žȱœ’žŠŒ’“žȱ˜œ•˜‹˜’Ÿñ’ȱŠŠȱ²’ŠŸȱŠ“ȱ”›Š“ȱ‹’•˜ȱ”Š”Ÿ’‘ȱ™˜›Ž£—’‘ȱŠŸŠ—“ŠǯřŜȱ
›Š“˜‹›Š£ȱœŽȱ’–Š—“Šȱ’‘˜•“Žȱ™›Ž”˜ȱ—˜°’ȱ™›˜–’“Ž—’˜ǯȱŽœŠ•˜ȱ“Žȱ›Šñ›”Š—’‘ȱœŽ•“Š²”’‘ȱ
œŽœ’“Šǰȱ“Ž›ȱ“Žȱ ŸŠ—ȱ™›Ž˜œŠ•Žȱ™˜•˜ċ—’”ŽȱœŸ˜“ŽŠȱ’–Š—“Šȱ—ŠœŽ•’˜ȱžȱ—Ž™˜œ›Ž—˜“ȱ‹•’£’—’ȱ
œŸ˜“Žȱ ”ž›’“Žȱ ’‘˜•“Žǰȱ ”˜“Šȱ “Žȱ ’–Š•Šȱ Ž•Ž–Ž—Žȱ ˜–Š—“ŽŠȱ ”ŠñŽ•Šǰȱ ™›žċŠ“ž°’ȱ ’–ȱ —Šȱ Š“ȱ
—Š²’—ȱ£Šñ’žȱžȱœ•ž²Š“žȱ—˜Ÿ˜Šȱ˜œ–Š—œ”˜Šȱ—Šœ›Š“Šǯȱ˜ȱ—’ȱŠ”ŠŸȱ™˜Ž£ȱ—’“Žȱœ™›’“Ž²’˜ȱ
™˜•˜ċ—’”Žȱ Šȱ ’“Ž•˜–ȱ ˜œŽ•Žȱ ™›Ž–Šȱ Šžœ›’“œ”’–ȱ —Šœ•“Ž—’–ȱ £Ž–•“Š–Šǯȱ ˜Šȱ —’“Žȱ
²ž—˜ȱñ˜ȱ“Žȱ˜™žœ˜ñŽ—˜œȱ’‘˜•“Šȱ˜œŽ•ŠȱŠ”ŸŽȱ›Š£–“Ž›ŽȱŠȱ“Žȱ’”Š˜›ȱ’“Ž”˜–ȱœŽ-
–˜ȱŽœŽ•“Ž°ŠȱŗŜǯȱœǯȱ›Ž’œ›’›Š˜ȱžȱ™›˜œ“Ž”žȱ™˜ȱ›’ȱ’–Šȱǻž–’Ǽȱ˜œ•˜‹˜¶Ž—Šȱ™˜›Ž£—’‘ȱ
™˜ŠŸŠ—“Šȱ£‹˜ȱȃž›œ”Žȱ˜™Šœ—˜œ’Ȅǯřŝȱ ŸŠ—˜ŸŠȱ“Žȱœ–›ȱ˜ǯȱŗśŜşǯȱœŠ–˜ȱ™˜“Š²Š•Šȱœž-
–˜›—žȱœŸŠ›—˜œȱ˜‹’Ž•“’ǯřŞȱ’‘˜•“Žȱ“Žȱ™˜’“Ž•“Ž—˜ȱ’£–Ž¶žȱ—“Ž˜Ÿ’‘ȱœ’—˜ŸŠȱ“Ž™Š—Šȱ’ȱ
ž›“ŠȱŽȱ’˜ŸŠȱœ’—Šȱ’”˜•Žǯȱ’”˜•Šȱ“Žȱ’˜‹˜–ȱ—Šœ•’“Ž’˜ȱ™˜œ“Žȱžȱ’‘˜•“žȱŸ›’“Ž—˜œ’ȱ
“Ž—Žȱ™˜›Ž£—Žȱ“Ž’—’ŒŽǯřş
œ™“Ž‘ȱ “Žȱ žȱ ˜œ’ž›Š—“žȱ ˜™œŠ—”Šȱ ˜‹’Ž•“’ȱ ’£˜œŠ˜ȱ £‹˜ȱ —Ž—ŠŠ—Žȱ ’˜ŸŽȱ œ–›’ǰȱ
™›Ž–Šȱ“Žȱžȱ˜“ȱ‹˜›‹’ȱ™˜”žñŠ˜ȱž™˜›’“Ž‹’’ȱŸ’ñŽȱœ›ŠŽ’“Šȱ™›Žċ’Ÿ•“ŠŸŠ—“Šǯȱ–›ȱœŽȱ˜-
˜’•Šȱžȱ—Š“˜œ“Ž•“’Ÿ’“Ž–ȱ›Ž—ž”žȱ’£›Š—“Žȱ—˜ŸŽȱ˜‹’Ž•“œ”ŽȱŽ£’œŽ—Œ’“ŽȱȮȱžȱŸ›’“Ž–Žȱ
”ŠŠȱ“Žȱ›Ž‹Š˜ȱ˜œ“Ž’’ȱ’ȱ”˜—”›Ž—’“Žȱ™•˜˜ŸŽȱœŸ˜“ŽŠȱž˜˜’ñ—“Žȱ›ŠŠǯȱȱ˜–ȱœžȱ
›Ž—ž”žȱ’˜Ÿ’ȱ—Šœ•“Ž—’Œ’ȱ‹’•’ȱ™›Ž–•Š’ȱ£Šȱ™›Žž£’–Š—“ŽȱŸ˜œŸŠȱ˜‹’Ž•“’ǰȱŽȱ“Žȱ—“Ž-
£’—Šȱ‹žž°—˜œȱ˜Ÿ’œ’•Šȱ˜ȱ”Š›’“Ž›’ȱ’˜ŸŠȱ‹›ŠŠȱ ŸŠ—Šǯȱ”•“ž²Ž—ȱžȱ”›žȱ•“ž’ȱ”˜“’ȱœžȱ
˜™œ•žċ’ŸŠ•’ȱ™›˜ž˜œ–Š—œ”’ȱ˜‹›Š–‹Ž—’ȱœžœŠŸǰȱŠȱ™˜˜–ȱ’ȱžȱ’™•˜–Šœ”’ȱ£‹˜›ȱ
Š‹œ-
‹ž›˜ŸŠŒŠȱ£ŠžċŽ—ȱ£Šȱ˜—˜œŽȱœŠȱȃœ–›—’–ȱ—Ž™›’“ŠŽ•“Ž–ȱœŸŽŠȱ”›ñ°Š—œŸŠȄȱ’ȱ“Žȱ
’“Ž•’˜ȱœž‹’—žȱ˜Šȱ’œ˜ȱœžœŠŸŠǯȱ ˜’—Šȱ—“Ž˜ŸŽȱœ–›’ȱ“Žœȱ’ȱ˜’—Šȱ™˜²Ž”Šȱ—˜Ÿ˜-
Šȱ˜Ÿ˜›Ž—˜ȱ›ŠŠȱœȱœ–Š—œ”’–ȱŠ›œŸ˜–ȱ’“Ž”˜–ȱ”˜“ŽŠȱœŽȱ—ŠȱŸ˜›žȱžȱŽ²žȱ‹›£˜ȱ
£Š‹˜›ŠŸ•“Š•˜ȱ—Šȱ’˜ŸŽȱ–’—ž•ŽȱŸ˜“—Žȱ’ȱ’™•˜–Šœ”Žȱ£Šœ•žŽȱ—Šȱ ›Š—’Œ’ǯȱ’“ŽȱŠ”•Žȱ£Šȱ
ċ’Ÿ˜Šȱžœ™’˜ȱ˜œ’ž›Š’ȱȃ’£•Š£ȱžȱ—žċ’Ȅȱǻ™˜œ“Žȱ—Šȱœ’ž›—˜–ȱŽ›’˜›’“žǼǰȱñ˜ȱ—’ȱŸŽ°’—’ȱ
—“Ž˜Ÿ’‘ȱ”˜•ŽŠȱœȱ ›Š—’ŒŽȱ—’“Žȱžœ™’“ŽŸŠ•˜ȱ˜ȱ›Ž—ž”Šȱ”ŠŠȱ—’œžȱœŸŽȱœŸ˜“Žȱ’£ž‹’•’ǯŚŖȱ

řŜ
ȱ –’•ħȱŠœ£˜ œ”’ȱǻ™›’›ǯǼǰȱ˜—ž–Ž—Šȱ‘’œ˜›’ŒŠȱ—˜‹ǯȱŒ˜––ž—’Š’œȱž›˜™˜•“Žȱ˜•’–ȱȃŠ–™žœȱŠ›Š‹’Ž—œ’œȄȱ
’ŒŠŽǯȱ’™•˜–ŠŠDZȱŗśŘŝȱȮȱŗśŜŖǯǰȱŸ˜•ǯȱřȱǽŠ•“ŽDZȱ
ȱřǾǰȱŠ›Ž‹ȱŗşŖŜǯǰȱ˜”ǯȱŘŚŖǰȱœ›ǯȱřŞşǯ
řŝ
ȱ
ǰȱǰȱ˜–ǯȱ ǰȱ˜•ǯȱŞŖDzȱ’•–˜œȱ›Š”—à’ȱǻ™›’›ǯǼǰȱ˜—ž–Ž—Šȱ˜–’’Š•’ŠȱŽ—’ȱ
ž—Š›’ŠŽȱǻŗśřŝȮŗśŚśǯǼǰȱ
˜—ž–Ž—Šȱ
ž—Š›’ŠŽȱ‘’œ˜›’ŒŠǰȱœŽ›ǯȱ ǰȱŸ˜•ǯȱśȱǽŠ•“ŽDZȱȱ
ȱśǾǰȱž’–™ŽñŠȱŗŞŝŝǯǰȱ˜”ǯȱŝǰȱœ›ǯȱŚşDzȱ
’œ˜ǰȱ˜”ǯȱşǰȱœ›ǯȱŜŗDzȱŠ–²Ž”ȱȮȱ Š–™žñȱǻ™›’›ǯǼǰȱ˜™’œ’ȱ’ȱ˜‹›Š²ž—’ǰȱ˜”ǯȱŜŘǰȱœ›ǯȱŗşŗDzȱ
ǰȱǰȱ˜–ǯȱ ǰȱ˜•ǯȱ
şŚȂDzȱŠ–²Ž”ȱȮȱ Š–™žñȱǻ™›’›ǯǼǰȱ˜™’œ’ȱ’ȱ˜‹›Š²ž—’ǰȱ˜”ǯȱŝŖǰȱœ›ǯȱŘŗśǯȱ˜Š—˜ȱ“Žȱ˜™Ž›Ž°Ž—“Žȱ£Šȱ›’—˜Ÿ’-
°Žȱ™›ŽœŠŸ•“Š•Šȱ’ȱ˜‹ŠŸŽ£Šȱ™˜œ“Ž—’”Šȱ’‘˜•“ŠȱŠȱœŠȱœžœ“Ž—’–ȱ™•Ž–Ž—’’–ȱ˜‹’Ž•“’–ŠȱŠ“žȱ˜™›’—˜œȱ
žȱ˜œ’ž›Š—“žȱ™›ħŽ•Š£Šȱǻœ”Ž•ŠǼȱŽ›”’ñŽŸ’—Žȱ’ȱi’ñ’—Š²”’ȱ™›Ž”˜ȱ›ħŽ”Žȱ ž™ŽDzȱžœ™ǯȱŽ›˜ȱi’ñ’°ȱǻ™›’›ǯǼǰȱActa
Œ˜–’’Š•’ŠȱŽ—’ȱ›˜Š’ŠŽȱŠ•–Š’ŠŽȱ•ŠŸ˜—’ŠŽǰ Ÿ˜•ǯȱŚȱǽŠ•“ŽDZȱȱȱŚǾǰȱ
ȱŚŗǰȱŠ›Ž‹ȱŗşŗŝǯǰȱ˜”ǯȱ
ŝǰȱœ›ǯȱŘŚǯ
řŞ
ȱ  ǰȱŒŠȱ•˜Œ’ȱŒ›Ž’‹’•’œȱǽŠ•“ŽDZȱǾǰȱ›˜˜Œ˜••ž–ȱŘǰȱœ›ǯȱŗŘŗǯ
řş
ȱ Ž—Šȱ“Žȱ™˜›Ž£—Šȱ“Ž’—’ŒŠȱǻžȱ•ŠŸ˜—ħ’ȱ’ȱ
›ŸŠœ”˜“ȱž–žœȱȮȱ’–ǰȱŠȱžȱŠ›œ”˜“ȱportaȱȮȱŸ›ŠŠǼȱžȱ™›˜œ“Ž”žȱ
’–Š•ŠȱŽœŽȱ”–Žœ”’‘ȱœŽ•’ñŠǰȱñ˜ȱ“ŽȱŸ•Šœ—’”žȱŠ”Ÿ˜ȱ’–Š—“Šȱ˜–˜ž°ŠŸŠ•˜ȱŠȱċ’Ÿ’ȱ”Š˜ȱœŽ•“Š”ȱ‹Ž£ȱŸ•Š-
œ’˜Šȱ›ŠŠDzȱžœ™ǯȱ ˜œ’™ȱŠ–²Ž”ǰȱ›Š›—’ȱ˜—˜œ’ȱžȱ
›ŸŠœ”˜“ȱ˜ȱœ›Ž’—Žȱŗśǯȱ˜ȱ”›Š“Šȱŗŝǯȱœ˜•“Ž°ŠǰȱŠ›Ž‹ȱ
ŗşŞŖǯǰȱœ›ǯȱŗśŗȮŗŜŗǯ
ŚŖ
ȱ •’²—Šȱœžȱċ’Ÿ˜—Šȱ’œ”žœŸŠȱħŽ”˜–ȱ™›˜—Š—’ñŸŠȱ™›˜ċ’Ÿ•“ŠŸŠ•’ȱ’ȱ²•Š—˜Ÿ’ȱ˜‹’Ž•“’ȱ›Šñ”˜Ÿ’°Šȱǻžœ™ǯȱ ž›”˜-
Ÿ’°ǰȱ‘ŽȱŠŽȱ˜ȱ‘Žȱ›˜Š’Š—ȱ˜‹•ŽȱŠ–’•’Žœǰȱœ›ǯȱŗŗŝȮŗřŘǼȱ’ǰȱ™›’–“Ž›’ŒŽǰȱ ›’ċŠ—’°ŠDzȱ’œ˜ǰȱœ›ǯȱŗřŝȮŗŚŗǯ

79
I. Jurkoviæ: Ugrinoviæi od Roga – raseljena obitelj plemenitog roda Šubiæa Bribirskih...
Zb. Odsjeka povij. znan. Zavoda povij. druš. znan. Hrvat. akad. znan. umjet., 26 (2008), str. 71–85

˜Ÿ’ȱœŽȱ—Š›ŠñŠ“ȱ˜‹’Ž•“’ȱ’Šȱ›’—˜Ÿ’°ŠȱŠ”•Žȱ–˜›Š˜ȱ˜œ•˜—’’ȱ—Šȱ™˜–˜°ȱœ›’ŒŠȱ ŸŠ—Šȱ
’ȱ”›Ž—ž’ȱŠ•“Žȱ™˜²ŽŸñ’ȱ˜ȱœ”›˜–—ŽȱŽ”˜—˜–œ”Žȱ˜œ—˜Ÿ’ŒŽȱ’–Š—“Šȱ’‘˜•“ŠȱŽȱ™˜›Šċ’’ȱ
™˜™˜›žȱžȱ—˜Ÿ˜“ȱŽ—Ž›ŠŒ’“’ȱ™›’™Š—’”Šȱ˜—’‘ȱ˜‹’Ž•“’ȱ”˜“Žȱœžȱ˜œŽ•’•Žȱ—Šȱ™›˜œ˜›Žȱ˜-
”ž™•“ŠǰȱŠȱ™˜›’“Ž•˜–ȱœžȱ‹’•Žȱ’£ȱ’œ’‘ȱ‘›ŸŠœ”’‘ȱ”›Š“ŽŸŠȱ”Š˜ȱ’ȱ›’—˜Ÿ’°’ǯ

›ž’ȱ—Š›ŠñŠ“ȱ›’—˜Ÿ’°ŠȱȮȱ”˜—Š²—˜ȱ˜˜ŸŠ›Š“ž°ŽȱŸ•ŠœŽ•’—œŸ˜
’”˜•Šȱ“Žȱžȱ›Ž—ž”žȱœ›’²ŽŸŽȱœ–›’ȱ‹’˜ȱ™ž—˜•“ŽŠ—ȱ’ȱ˜Ÿ˜•“—˜ȱ˜‹›Š£˜ŸŠ—ǰȱŠ•’ȱ’ȱžŸ“Žċ-
‹Š—ȱŠǰȱ™˜™žȱœŸ˜“’‘ȱ›˜¶Š”Šȱ ž›“Šȱ’ȱ“Ž™Š—Šǰȱ”›Ž—Žȱžȱ’£›Š—“žȱŸ˜“—Žȱ”Š›’“Ž›ŽǯȱŠ’–Žǰȱ
œŠ›’“’ȱœžȱ–žȱ›˜¶ŠŒ’ǰȱ˜œ˜‹’˜ȱ ž›Š“ǰȱ˜ȱŠŠȱŸŽ°ȱ‹’•’ȱ™›Ž”˜ȱ‹Š—Ž›’“Š•—ŽȱŸ˜“œ”Žȱ£Š›Ž-
‹Š²”˜ȱ‹’œ”ž™ŠȱŠ”’Ÿ—˜ȱž”•“ž²Ž—’ȱžȱ˜‹›Š—žȱ ›Š•“ŽŸœŸŠǯŚŗȱ“’‘˜Ÿȱ“ŽȱŠŠñ—“’ȱ£Šñ’—’”ȱ’ȱ
˜œ™˜Š›ȱ‹’˜ȱ‹’œ”ž™ȱ ž›Š“ȱ›Šñ”˜Ÿ’°ǰȱ²˜Ÿ“Ž”ȱ²’“Žȱ“Žȱ™˜›’“Ž•˜ȱ‹’•˜ȱ’£ȱ’œ˜Šȱ”›Š“Šȱ”Š˜ȱ’ȱ
›’—˜Ÿ’°ŠǯȱŠ“ȱ“Žȱ’œ’ȱ‹’œ”ž™ȱ˜ȱŗśŜŝǯȱ˜ǯȱ‹’˜ȱ’ȱ‘›ŸŠœ”˜Ȭœ•ŠŸ˜—œ”’–ȱ‹Š—˜–ǯŚŘȱ’”˜•Šȱ
“Žȱ›’—˜Ÿ’°ǰȱ™Š”ǰȱŗśŝśǯȱ˜ǯȱžñŠ˜ȱžȱœ•žċ‹žȱ›Šñ”˜Ÿ’°ŽŸŠȱ”˜•ŽŽȱžȱ‹Š—œŸžǰȱ Šñ™Š›Šȱ
•Š™’°Šǰȱ”Š˜ȱ—“Ž˜ŸȱŠ–’•’“Š›ȱǻŠ–’•’Š›’œǼǯŚřȱ’‘ȱ“Žȱ˜’—Šȱœ“ŽŒŠ˜ȱ’œ”žœŸ˜ȱžȱ›žñŸžȱ•Š-
™’°ŽŸŠȱ”Š™ŽŠ—Šȱ ›œŽȱ Ž•Š²’°ŠǰȱŠȱ‹’ȱ—Š”˜—ȱŗśŝŝǯȱ™˜œŠ˜ȱ’ȱœŠ–ȱ“Ž—’–ȱ˜ȱ£Š™˜Ÿ“Ž—’”Šȱ
”˜—“Š—’²”’‘ȱ™˜œ›˜“‹Šȱ‹’œ”ž™Šȱ’ȱ‹Š—Šȱ›Šñ”˜Ÿ’°ŠǰȱŠȱ—Š”˜—ȱ›Šñ”˜Ÿ’°ŽŸŠȱ™˜Ÿ•Š²Ž—“Šȱœȱ
‹Š—œ”˜ȱ–“ŽœŠȱ™˜œŠ˜ȱ“ŽȱŗśŞŗǯȱ’ȱ”Š™ŽŠ—˜–ȱ”˜—“Š—’ñŸŠȱœ•ŠŸ˜—œ”Žȱ˜“—Žȱ”›Š“’—Žȱ‹Š—Šȱ
›œŽȱ——ŠŠȱœŠȱœ“Ž’ñŽ–ȱžȱŠ›Šċ’—žǯŚŚȱ˜œŠŸñ’ȱ‹Š—œ”’–ȱ”Š™ŽŠ—˜–ȱ”˜—“Š—’ñŸŠǰȱ
˜—ȱ“Žȱ™˜œŠ˜ȱ£Š™˜Ÿ“Ž—’”˜–ȱ—Šȱ˜œŠ–—ŠŽœȱŸ•ŠœŽ•’—Šȱ’ȱ—“’‘˜Ÿ’‘ȱ‹Š—Ž›’“Šǰȱ–Ž¶žȱ”˜“’-
–Šȱœžȱ‹’•’ȱ’ȱ˜—’ȱ”˜“’ȱœžȱœȱ›’—˜Ÿ’°’–Šȱ’–Š•’ȱ’“Žœ—ŽȱŸŽ£Žȱ“˜ñȱ’£ȱ™›Ž˜œ–Š—œ”˜ȱ›Š£˜-
‹•“Šȱǻ’ñ•“Ž—˜Ÿ’°’ǰȱ˜“—’²’°’ǰȱŠ‹˜—˜œ’°’ǰȱž–™’°’ǰȱ˜“”˜Ÿ’°’ǼǯŚś
’”˜•Šȱ“Žȱ‹’˜ȱœŸ“ŽœŠ—ȱ”Š”˜ȱœŽȱ˜œ•˜—˜–ȱ—Šȱ˜œ™˜Š›œ”Žȱ™˜Ž—Œ’“Š•Žȱ’‘˜•“Šȱ—Ž°Žȱ
–˜°’ȱ˜œŸŠ›’’ȱ”›Š“—“’ȱŒ’•“ȱ˜‹’Ž•“œ”Žȱ™˜•’’”ŽȱȮȱ˜²žŸŠ—“Žȱ›žñŸŽ—˜Šȱž•ŽŠȱ’ȱ˜œ™˜-
Š›œ”Žȱ–˜°’ȱ˜‹’Ž•“’ȱ”˜“žȱ“Žȱ’–Š•Šȱžȱ™›Ž˜œ–Š—œ”˜–ȱ›Š£˜‹•“žǯȱŠ’–Žǰȱ’ȱŠ“ȱ“Žȱ–Š•’ȱ
™˜œ“Žȱ˜™Ž˜ŸŠ—˜ȱ›™’˜ȱ˜œ–Š—œ”Šȱ›Š£Š›Š—“Šǰȱ™žœ˜ñŽ—“Šȱ’ȱ™˜™ž•ŠŒ’“œ”žȱ”›’£žǯȱ £ȱ˜-
’—Žȱžȱ˜’—žȱžȱ™˜›Ž£—’–ȱœŽȱ•’œŠ–Šȱž£ȱ—“Ž˜Ÿ˜ȱ’–Žȱ’ȱ™˜œ“Žȱ’‘˜•“Žȱ“ŠŸ•“Š“žȱ’ȱ˜™Š-
œ”Žȱ”˜“’–ŠȱœŽȱ’œ’ŒŠ•Šȱ—“Ž˜ŸŠȱ˜™žœ˜ñŽ—˜œȱ£‹˜ȱ˜œ–Š—œ”˜Šȱ“Ž•˜ŸŠ—“ŠǯŚŜȱ£ȱŽȱœžȱ

Śŗ
ȱ ž›Š“ȱ“Žȱ£Šȱ˜Š—žȱ’ȱ—ŽœŽ‹’²—žȱœ•žċ‹žȱ˜ȱŠŠȱŸŽ°ȱ‹’˜ȱ—Š›Š¶Ž—ȱ˜–Š—“’–ȱ™˜œ“Ž˜–ȱ—ŠȱŸ•ŠœŽ•’—œŸžȱ
Š‹˜”Ȭ ž‹ŠñŽŸŠDzȱžœ™ǯȱǰȱǰȱ˜–ǯȱŚŝǰȱ˜•ǯȱśŜřǯ
ŚŘ
ȱ ’”˜•Šȱ“Žȱ—Š“Ÿ“Ž›˜“Š—ħŽȱ—Ž”˜ȱŸ›ħŽ–Žȱ™˜‘Š¶Š˜ȱ ¢–—Šœ’ž–ȱ”˜“’ȱ“Žȱ›Šñ”˜Ÿ’°ȱ˜œ—˜ŸŠ˜ȱ—Šȱ Š™˜•žǰȱ“Žȱ
“Žȱ’ȱœŽ”Š˜ȱ˜˜ŸŠ›Š“ž°žȱ—Š˜‹›Š£‹žǯ
Śř
ȱ  ǰȱǰȱŠœŒǯȱŞřǰȱ—›ǯȱśŗǯ
ŚŚ
ȱ œ™ǯȱȱ ǰȱ˜”ǯȱŗřşǰȱœ›ǯȱŘŘŖȮŘŘŗDzȱ ǰȱǰȱŠœŒǯȱŞřǰȱ—›ǯȱŜŞDzȱȱȱŚǰȱ˜”ǯȱŘśŗǰȱœ›ǯȱśśŖȮ
śśŗǯ
Śś
ȱ œ™ǯȱŠ–²Ž”ȱȮȱ Š–™žñȱǻ™›’›ǯǼǰȱ˜™’œ’ȱ’ȱ˜‹›Š²ž—’ǰȱ˜”ǯȱřŗǰȱœ›ǯȱŞśDzȱ’œ˜ǰȱ˜”ǯȱŚŝǰȱœ›ǯȱŗŚśȮŗŚŜDzȱ’œ˜ǰȱ˜”ǯȱ
ŜŖǰȱœ›ǯȱŗŞśDzȱ’œ˜ǰȱ˜”ǯȱŝŖǰȱœ›ǯȱŘŗśǯ
ŚŜ
ȱ ›’–“Ž›’ŒŽǰȱ˜ǯȱŗśŝřǯȱŽœŽ›žœȱž–žœȱŗȱǻžœ™ǯȱ
ǰȱǰȱ˜–ǯȱ ǰȱ˜•ǯȱŗŚŞȮŗŜŗDzȱŠ–²Ž”ȱȮȱ Š–™žñȱǻ™›’›ǯǼǰȱ
˜™’œ’ȱ’ȱ˜‹›Š²ž—’dzǰȱ˜”ǯȱŞŝǰȱœ›ǯȱŘśŚǼDzȱŗśŝŚǯȱ—˜Ÿ’Ž›ȱ™Ž›ȱ‘ž›ŒŠœȱŽœŽ›Š’ȱž–’ȱŘȱǻžœ™ǯȱ
ǰȱǰȱ˜–ǯȱ ǰȱ
˜•ǯȱŗŞśȮŗşŚDzȱŠ–²Ž”ȱȮȱ Š–™žñȱǻ™›’›ǯǼǰȱ˜™’œ’ȱ’ȱ˜‹›Š²ž—’ǰȱ˜”ǯȱşŗǰȱœ›ǯȱŘŜŜȮŘŜŝǼDzȱŗśŝŞǯȱŽŠ•ŒŠ’ȱž–’ȱŗǰśȱ
ǻžœ™ǯȱ
ǰȱǰȱ˜–ǯȱ ǰȱ˜•ǯȱŘŘşȮŘŚŗDzȱŠ–²Ž”ȱȮȱ Š–™žñȱǻ™›’›ǯǼǰȱ˜™’œ’ȱ’ȱ˜‹›Š²ž—’ǰȱ˜”ǯȱŗŖŖǰȱœ›ǯȱřŖŗǼȱ
’ǯ

80
I. Jurkoviæ: Ugrinoviæi od Roga – Raseljena obitelj plemenitog roda Šubiæa Bribirskih...
Zb. Odsjeka povij. znan. Zavoda povij. druš. znan. Hrvat. akad. znan. umjet., 26 (2008), str. 71–85

™˜Žñ”˜°Žȱ’”˜•’—’ȱ™˜•˜ċ—’Œ’ȱ’ȱ—ŠŠ•“Žȱ‹’ŸŠ•’ȱ˜™Ž›Ž°Ž—’ȱ˜‹ŠŸŽ£Š–Šȱ²žŸŠ—“Šȱ™›’“Ž-
•Š£Šȱ™›Ž”˜ȱ ž™Žǰȱ›Š˜Ÿ’–Šȱ—Šȱ™˜™›ŠŸŒ’–Šȱ”ŠñŽ•Šȱ’‘˜•“ŠȱŽǰȱŸ“Ž›˜“Š—˜ǰȱ’ȱ˜‹ŸŽ£˜–ȱ
œ›ŠċŠ›Ž—“Šǰȱ™Šȱ—’“Žȱ²ž—˜ȱñ˜ȱœžȱ”–Ž˜Ÿ’ȱ—Š”˜—ȱœŸŠ”˜ŠȱŸŽ°Žȱ˜œ–Š—œ”˜ȱ™›’’œ”Šȱ
—Šœ˜“Š•’ȱ ˜œŽ•’’ȱ žȱ œ’ž›—’“Žȱ ”›Š“ŽŸŽǯŚŝȱ ˜•“Žȱ —’“Žȱ ™›˜•Š£’˜ȱ —’ȱ “ŽŸ˜“Š²”˜–ȱ ”ŸŠ›˜–ȱ
—Šœ•’“Ž¶Ž—ȱ™˜œ“ŽȱžȱŸ›’“Ž—˜œ’ȱ“Ž—˜Šȱ’–Šȱžȱ›’ȱ”˜“’ȱ–žȱ“Žȱžȱ‹›Š”ȱ˜—’“Ž•ŠȱŠ›-
‹Š›Šǰȱ™•Ž–”’—“Šȱ•˜”Š•—Žǰȱ™›’“Žȱ™˜“ŠŸŽȱœ–Š—•’“Šȱ˜‹›˜œ˜“Ž°Žǰȱ™•Ž–Ž—’Žȱ˜‹’Ž•“’ȱ –-
™›’°ŠǯŚŞȱȱŠ”Ÿ’–ȱœŽȱ˜”˜•—˜œ’–Šȱ—’“Žȱ–˜Š˜ȱ˜œŸŠ›’’ȱ—˜›–Š•Š—ȱ˜‹’Ž•“œ”’ȱċ’Ÿ˜ǰȱ²ŽŠȱ
“Žȱ’”˜•Šȱ‹’˜ȱœŸ“ŽœŠ—ǯȱ“Ž²ŽȱœŽȱŠ”˜¶Ž›ȱ˜“Š–ȱ”Š”˜ȱ“Žȱ’”˜•’—ȱ˜—˜œȱ™›Ž–Šȱ’‘˜•“žȱ
‹’˜ȱ˜—˜œȱ²˜Ÿ“Ž”Šȱžȱ›Š—£’Œ’“’ȱȮȱ²˜Ÿ“Ž”Šȱ”˜“Ž–žȱ“Žȱ’‘˜•“Žȱ‹’•˜ȱœŠ–˜ȱ™›’Ÿ›Ž–Ž—’–ȱ’ȱ
™›’œ’•—’–ȱ›“ŽñŽ—“Ž–ǯŚşȱŠ”ŠŸȱœŽȱœŠŸȱ™›Ž–Šȱ’‘˜•“žȱ—Š“‹˜•“ŽȱŸ’’˜ȱžȱ˜—˜–ȱ›Ž—ž”žȱ
”ŠŠȱ“Žȱ”˜—Š²—˜ȱ£Š˜‹’˜ȱ™˜œ“ŽȱŸ›’“Ž—˜œ’ȱŗśŖŖȱ£•Š—’‘ȱ•˜›Ž—ŠȱžȱžŠ•“Ž—˜“ȱ’™àȱ
ċž™Š—’“’ǯȱ –Š—“Žȱ“Žȱ˜‹’˜ȱ’“Ž•˜–ȱžȱ’–Žȱ—Ž’œ™•Š°Ž—’‘ȱ—˜Ÿ²Š—’‘ȱ™˜™˜›Šȱ£ŠȱœŸ˜“Žȱœ•žċ-
‹ŽȱŠ•’ǰȱ™›’“ŽȱœŸŽŠǰȱž£ȱ™›Ž™˜›ž”žȱ–˜°—˜Šȱ£Š˜ŸŠ›ŠŽ•“Šȱ—ŠȱŸ˜›žȱžȱŽ²žǰȱ”Š•˜²”˜ȱ
—Š‹’œ”ž™Šȱ’ȱ”Š›’—Š•Šȱ ž›“Šȱ›Šñ”˜Ÿ’°ŠǯȱŸŽȱœŸ˜“Žȱ™˜œ“Ž˜Ÿ—Žȱ™Š›ŒŽ•Žȱ’‘˜•“Šȱ™›Ž-
™žœ’˜ȱ“Žȱ™˜˜–ȱ—Šȱžċ’ŸŠ—“Žȱž˜Ÿ’Œ’ȱ—“Ž˜ŸŠȱ›˜¶Š”Šȱ“Ž™Š—Šǰȱ ŠŠ›’—’ǰȱŽȱ“Žȱœȱ˜‹’Ž•“’ȱ
˜œŽ•’˜ȱžȱ ˜›—“žȱŠ›œ”žǯśŖ
œ›Š“—˜œȱœŽȱ›’—˜Ÿ’°Šȱžȱ”˜›’ñŽ—“žȱŸ˜“—˜Šȱ™˜£’ŸŠȱ”Š˜ȱœ›ŽœŸŠȱ”˜“’–ȱœžȱ—Š-
œ˜“Š•’ȱ˜œ’ž›Š’ȱ’–Š—“Žȱ˜œ˜“—˜ȱ—“’‘˜ŸŠȱž•ŽŠǰȱ”˜—Š²—˜ȱ’œ™•Š’•Šǯȱ ™Š”ǰȱŠȱ“Žȱžœ›Š“-
—˜œȱ’–Š•Šȱ’ȱœŸ˜“žȱŒ’“Ž—žǯȱ–›—˜œȱ“Žȱ›’—˜Ÿ’°Šȱ£‹˜ȱ›Š—˜ȱœŠ—“Šȱœȱœ–Š—œ”’–ȱ
Š›œŸ˜–ȱ‹’•ŠȱŸŽ•’”Šȱ’ȱ²Žœ˜ȱ“Žȱ›Ž£ž•’›Š•Šȱ’£ž–›°Ž–ȱ™˜“Ž’—’‘ȱ˜›Š—Š”Šȱ›’—˜Ÿ’°Šǯȱ
Š•’ȱ —ŽœŠ—Š”ȱ ’˜ŸŠȱ ’ȱ ŸŠ—˜ŸŠȱ ‹›ŠŠȱ i’–ž—Šȱ žȱ Ÿ›’“Ž–Žȱ ”ŠŠȱ œžȱ œŸŠȱ ›˜“’ŒŠȱ ‹’•Šȱ
Š”’Ÿ—’–ȱœž’˜—’Œ’–ŠȱŸ˜“—Žȱœ™›Ž–Žȱ™›˜ž˜œ–Š—œ”˜ȱ˜‹›Š–‹Ž—˜ȱœžœŠŸŠǰȱ™˜˜–ȱ
™˜’‹’“Šȱ ž›“Šǰȱœ’—Šȱ ŸŠ—Šȱ›’—˜Ÿ’°ŠǰȱŗśŝŚǯȱ˜ǯȱžȱ˜”›ñŠ“žȱœȱ˜ŸŽ°˜–ȱŠ”’—ċ’“œ”˜–ȱ
œ”ž™’—˜–ȱ ”›Š“ȱ Ž—’²—“Š”Šȱ ™˜Ÿ›Žȱ œžȱ ›Š—Žȱ œŸŠ”˜—ŽŸ’ŒŽȱ žȱ ċ’Ÿ˜’–Šȱ ™•Ž–Ž—’’‘ȱ
˜‹’Ž•“’ȱ—Šȱȃ™›Ž£’¶žȱ”›ñ°Š—œŸŠȄǯśŗ

Śŝ
ȱ œ™ǯȱ ǰȱǰȱŠœŒǯȱŞřǰȱ—›ǯȱśŗDzȱȱȱŚǰȱ˜”ǯȱŝǰȱœ›ǯȱŘŚǯ
ŚŞ
ȱ
ǰȱǰȱ˜–ǯȱ ǰȱ˜•ǯȱŘŞŞǯ
Śş
ȱ ȱ–’›ŠŒħœ”˜–ȱœ–’œ•žȱ›Š—£’ȱ“ŽȱŸ›ħŽ–Žȱ™›˜ŸŽŽ—˜ȱžȱ›Ž°˜“ȱ£Ž–•“’ǰȱ“ǯȱ™›’Ÿ›Ž–Ž—’ȱ™›Ž”’ȱ—Šȱ™žžȱ˜ȱ
—Š™žñŠ—“Šȱ£Ž–•“Žȱ™˜›ħŽ•Šȱ˜ȱœ–“ŽñŠ“Šȱžȱ’–’›ŠŒħœ”žȱ£Ž–•“žȱǻžœ™ǯȱ–’•ȱ
Ž›ñŠ”ǰȱŽ”œ’”˜—ȱ–’›ŠŒħ-
œ”˜Šȱ’ȱŽ—’²”˜Šȱ—Š£’Ÿ•“ŠǰȱŠ›Ž‹ȱŗşşŞǯǰȱœ›ǯȱŘŝŗǯǼǯȱȱ›Š—£’žȱ”Š˜ȱ˜ȱ–“Žœžȱ’£–Ž¶žȱ˜‹Ž°Š—Žȱ£Ž–•“Žȱ’ȱ£Ž-
–•“Žȱ›˜™œŸŠȱ£Šȱ›Š“Š—“Šȱ˜œ–Š—œ”Žȱž›˜£ŽȱŸǯȱžDZȱ ŸŠ—ȱ ž›”˜Ÿ’°ǰȱiŽœ—ŠŽœ˜œ˜•“Ž—Šȱ‘›ŸŠœ”Šȱ›ŠœŽ•“Ž—’²”Šȱ
”›’£Šȱ’ȱ–˜Ž›—Šȱœ˜Œ’˜•˜ñ”ŠȱŽ›–’—˜•˜ħŠǰȱ›žñŸŽ—Šȱ’œ›Šċ’ŸŠ—“Šǰȱ˜ǯȱŗŚǰȱ‹›ǯȱŚȮśȱǻŝŞȮŝşǼǰȱŠ›Ž‹ȱŘŖŖśǯǰȱ
œ›ǯȱŝŜşȮŝŝŗǯ
śŖ
ȱ Š˜ȱ“Ž’—’–ȱœŽȱžċ’—’”˜–ȱ’‘˜•“Šȱŗśşŗǯȱ˜ǯȱžȱ’£Ÿ˜›’–Šȱ“ŠŸ•“Šȱž™›ŠŸ˜ȱ ŠŠ›’—Šǰȱž˜ŸŠȱ“Ž™Š—Šȱ›’-
—˜Ÿ’°ŠDzȱžœ™ǯȱȱȱŚǰȱ˜”ǯȱŗŖşǰȱœ›ǯȱŘŝŗǯ
śŗ
ȱ ȱ˜–ȱœžȱ›Š£˜‹•“žȱœž”˜‹Šȱœȱœ–Š—•ħŠ–Šȱ‘›ŸŠœ”Žȱ™•Ž–Ž—’Žȱ˜‹’Ž•“’ȱ˜‹’²—˜ȱ›™“Ž•Žȱž‹’”Žȱ‹Š›Ž–ȱ
“Ž—˜Šȱ˜ȱœŸ˜“’‘ȱ²•Š—˜ŸŠǰȱŠȱ’ȱ–—˜Žȱœžȱ£—Š–Ž—’Žȱ˜‹’Ž•“’ȱ’£ž–›•Žȱ“Ž›ȱœžȱ™›’–“Ž—“’ŸŠ•Žȱž™›ŠŸ˜ȱžȱœ›Š-
Žħžȱžȱ‹˜›‹’ȱ£Šȱ˜™œŠ—Š”ǯȱ—Š˜²ȱœŸŽ–žǰȱŸ›•˜ȱ“Žȱ–Š•’ȱ‹›˜“ȱ™•Ž–’°Šȱ™˜›ħŽ•˜–ȱ’£ȱ
›ŸŠœ”Žȱ˜žœŠ˜ȱ
˜ȱŠ”’Ÿ—Žȱ˜‹›Š—Žȱ ›Š•“ŽŸœŸŠǯȱ—Žȱ”˜“’ȱœžȱ’£‹“ŽŠŸŠ•’ȱŠ”Ÿžȱœ•žċ‹žȱŽȱœžȱœŽȱ™˜Ÿ•Š²’•’ȱ™›Ž–ŠȱžŠ•“Ž-
—’–ǰȱ›Š˜–ȱ—Žž›˜ċŽ—’–ȱ™›˜œ˜›’–Šȱ‹›Š—’Ž•“’ȱœžȱ›Ž’›Š•’ȱ”Š˜ȱ’£‹“Ž•’ŒŽDzȱžœ™ǯȱ ž›”˜Ÿ’°ǰȱ •Šœ’ꔊŒħŠȱ
›ŠœŽ•“Ž—’”Šȱžȱ
›ŸŠŠǰȱœ›ǯȱŗŜśDzȱ’œ’ǰȱœ–Š—œ”Šȱž›˜£Šǰȱ™•Ž–Ž—’’ȱ›ŠœŽ•“Ž—’Œ’ǰȱœ›ǯȱŚŝȮŚşǰȱ‹’•“ǯȱřŘȮřŚǯ

81
I. Jurkoviæ: Ugrinoviæi od Roga – raseljena obitelj plemenitog roda Šubiæa Bribirskih...
Zb. Odsjeka povij. znan. Zavoda povij. druš. znan. Hrvat. akad. znan. umjet., 26 (2008), str. 71–85

’“Ž”˜–ȱ™›ŸŽȱ™˜•˜Ÿ’ŒŽȱŗŜǯȱœǯȱ—Šȱ™›˜œ˜›Žȱœžȱ˜”ž™•“Šȱ–Š‘˜–ȱžœŽ•“ŠŸŠ•Žȱ‘›ŸŠ-
œ”Žȱ™›˜—Š—Žȱ™•Ž–Ž—’Žȱ˜‹’Ž•“’ȱ™˜›’“Ž•˜–ȱ’£ȱ’œ’‘ȱ’•’ȱœžœ“Ž—’‘ȱ”›Š“ŽŸŠȱœȱ”˜“’‘ȱœžȱ
˜œŽ•’•’ȱ’ȱ›’—˜Ÿ’°’ǰȱŠȱ›’“Ž²ȱ“Žǰȱ™›’–“Ž›’ŒŽǰȱ˜ȱ ›’ċŠ—’°’–Šǰȱ ž›“ŽŸ’°’–Šǰȱ’ñ•“Ž—˜Ÿ’°’-
–Šǰȱ˜“—’²’°’–Šȱ’ȱŠ‹˜—’œ’°’–ŠǯśŘȱ’”˜•ŠȱœŽȱŠ”•Žȱ—’“Žȱ˜œ“Ž°Š˜ȱ”Š˜ȱœ›Š—ŠŒȱžȱŠ”Ÿ˜“ȱ
œ›Ž’—’ǯȱ i˜Ÿ’ñŽǰȱ —“Ž˜Ÿȱ ˜•Š£Š”ȱ žȱ ™˜”ž™œ”’ȱ ”›Š“ȱ —’“Žȱ £—Š²’˜ȱ ’ȱ ™›Ž”’ȱ œȱ ”ž•ž›—’–ȱ
—Šœ•’“Ž¶Ž–ȱ˜²ŽŸŠȱ£ŠŸ’²Š“ŠǯȱŠœŠŸ’˜ȱ“Žȱœȱž™˜›Š‹˜–ȱ•Š˜•“’ŒŽȱžȱ™›’ŸŠ—˜“ȱ™›Ž™’œŒ’ȱœŠȱ
œžœ“Ž’–Šǰȱ™›’“ŠŽ•“’–Šȱ’ȱ›˜¶ŠŒ’–ŠǰȱŠȱ™˜›ž’˜ȱœŽȱ˜ȱ£—Š—“Žȱ™›Ž—’“Ž’ȱ’ȱ—ŠȱœŸ˜“žȱ“ŽŒžǰȱ
‹Šñȱ”Š˜ȱñ˜ȱ“Žȱ˜ȱ—Šž²’˜ȱ˜ȱœŸ˜“ŽŠȱ˜ŒŠǯśřȱ—ȱ“Žȱœȱ›˜¶ŠŒ’–Šȱ˜Ÿ˜›Ž—˜ȱ£Š˜ŸŠ›Š˜ȱŠȱ
œŽȱžȱ˜”ž™•“žȱž˜–Š°’ȱ•’ž›’“Šȱ—Šȱ—Š›˜—˜–ȱ“Ž£’”žȱŽȱ“Žȱ”Š˜ȱ™Š›˜—ȱċž™—ŽȱŒ›”ŸŽȱžȱ
’‘˜•“žȱ’ȱ–ŠŽ›’“Š•—˜ȱ™˜–ŠŠ˜ȱœŸŽ°Ž—’”Žȱ•Š˜•“ŠñŽȱ”˜“’–Šȱ“Žȱ˜œ’ž›Š˜ȱ’ȱ˜’“Ž•’˜ȱ
œ•žċ‹Žȱċž™—’”Šȱ’ȱ”Š™Ž•Š—ŠǯśŚȱŠœŠŸ’˜ȱ“Žȱ”˜›’œ’’ȱœŠ›’ȱ˜‹’Ž•“œ”’ȱ›‹ȱǻ›‹ȱ™•Ž–’°”˜ȱ
›˜Šȱiž‹’°Šȱœȱ˜Š”˜–ȱ”ž•Žȱ—Šȱ—“Ž–žǼǯśśȱŸŽȱ“Žȱ—ŠŸŽŽ—˜ȱ–˜Š˜ȱ²’—’’ȱ“Ž›ȱ“Žȱ’–Š˜ȱ
˜Ÿ˜›Ž—žȱ’ȱ‹Ž£›Ž£Ž›Ÿ—žȱ™˜›ñ”žȱœ›’²ŽŸŽȱ˜‹’Ž•“’ǰȱ”˜“Šȱ“ŽȱŸŽ°ȱ‹’•Šȱ’—Ž›’›Š—Šȱžȱ£Š“Ž-
—’Œžȱ™•Ž–’°Šȱ˜”ž™•“Šǯȱ Š˜ȱñ˜ȱ“Žȱœ™˜–Ž—ž˜ǰȱ’”˜•Šȱ“Žȱ˜ċŽ—’˜ȱŠ›‹Š›žǰȱ›˜˜–ȱ’£ȱ
œŠ›Žȱž›˜™˜•“œ”Žȱ™•Ž–Ž—’Žȱ˜‹’Ž•“’ȱ –™›’°ŠǰȱŠ•’ȱœŽȱœŸŠ”Š”˜ȱ–˜›Šȱ™›’™˜–Ž—ž’ȱŠȱ“Žȱ
™˜›’“Ž•˜ȱŠ›‹Š›’—Žȱ–Š“”Žȱ‹’•˜ȱ’£ȱ’œ’‘ȱ”›Š“ŽŸŠȱ”Š˜ȱ’ȱ’”˜•’—˜ȱȮȱŠ›‹Š›’—Šȱ“Žȱ–Š“”Šȱ
‹’•Šȱ
Ž•Ž—Šȱ Ž›’œ•ŠŸ’°ȱ ˜ȱ ™•Ž–Ž—’˜ȱ ›˜Šȱ +ž‹›Š—’°Šǰȱ ˜–’—Š——˜ȱ ›˜Šȱ —Šȱ ™›˜-
œ˜›’–ŠȱŸ›‘›’²”˜ȱ’œ›’”Šȱ —’—œ”Žȱċž™Š—’“ŽǯśŜȱ˜”ž™œ”Šȱ“Žȱ™•Ž–’°”Šȱ£Š“Ž—’ŒŠȱ‹’•Šȱ
™˜œŸŽȱ˜Ÿ˜›Ž—Šȱ™›Ž–Šȱ’”˜•’ȱ’ȱœ™›Ž–—Šȱ™›’–’’ȱŠȱ”Š˜ȱ“Ž—˜Šȱ˜ȱœŸ˜“’‘ǰȱ™Šȱ“ŽȱœŸŽȱ
˜Ÿ’œ’•˜ȱ’œ”•“ž²’Ÿ˜ȱ˜ȱ—“Ž˜Ÿ’–ȱċŽ•“Š–Šȱ’•’ȱ™˜›Ž‹Š–ŠȱŠǰȱ™›’–“Ž›’ŒŽǰȱ˜²žŸŠȱ‹Šñ’—“Ž—Žȱ
œŠ—Š›Žȱċ’Ÿ•“Ž—“Šȱ˜‹’Ž•“œ”ŽȱœŸŠ”˜—ŽŸ’ŒŽǯ

›Ž°’ȱ—Š›ŠñŠ“ȱȮȱ˜‹’Ž•“œ”˜ȱ’–Žȱ
˜›Ÿ¤
›ŠŽ’“Šȱ˜œ•˜—Šȱ—ŠȱŸ˜“—Žȱœ•žċ‹Žȱ’™Š”ȱ“Žȱ—Šȱ”˜—Œžȱž²Ÿ›œ’•Šȱ™˜£’Œ’“žȱ›’—˜Ÿ’-
°Šǯȱ˜ŸŠȱ’–Š—“ŠȱŽ™•Šȱ’ȱŠ˜œŠ•ŸŠȱ—ŠȱŸ•ŠœŽ•’—œŸžȱ’”ŠŸŠȱ›’—˜Ÿ’°’–Šȱœžȱ—Š”˜—ȱ
›Š—£’—˜ȱ›Š£˜‹•“Šȱ›ŠœŽ˜‹Žǰȱ”˜“Žȱ“Žȱ›Š“Š•˜ȱ˜˜Ÿ˜ȱŜśȱ˜’—Šǰȱ˜—’“Ž•Šȱ˜•’”˜ȱ›ŠċŽ—žȱ

śŘ
ȱ +•Š—˜Ÿ’ȱœžȱ’‘ȱ˜‹’Ž•“’ȱžœŸŠ›’ȱ’–Š•’ȱœŸ˜“Žȱ™˜œ“ŽŽȱžȱ—Ž™˜œ›Ž—žȱœžœ“ŽœŸžȱœȱ’‘˜•“Ž–ȱ’ȱœŸ’ȱœžȱœŽȱ˜—Š-
–˜ȱ˜œŽ•’•’ȱ£Šȱċ’Ÿ˜Šȱ›˜’Ž•“Šǰȱ˜—˜œ—˜ȱžȱŸ›ħŽ–Žȱ”ŠŠȱ“Žȱž™›ŠŸ’Ž•“Ž–ȱ˜™žœ”Žȱ˜™ŠħŽȱ‹’˜ȱ‹Š—ȱŽŠ›ȱ
Ž•ŽŸ’°ǯȱŠŠȱœžȱ”Š˜ȱ Ž•ŽŸ’°ŽŸ’ȱŠ–’•ħŠ›’ȱž£ȱœ™˜–Ž—žŽȱ˜‹’Ž•“’ȱžȱ˜”˜•’Œžȱ’‘˜•“Šȱ’£ȱ
›ŸŠœ”Žȱ™›’-
˜ñ•Žȱ’ȱ—ŠœŽ•’•ŽȱœŽȱ˜‹’Ž•“’ȱ˜“”˜Ÿ’°Šǰȱž–™’°Šȱ’ȱŽ”˜Ÿ’°Šǯȱ›˜“—˜œȱ“Žȱ˜œŽ•“Ž—’‘ȱ‘›ŸŠœ”’‘ȱ™•Ž–’°”’‘ȱ
˜‹’Ž•“’ȱžȱ”˜—Š²—’Œ’ȱ›Ž£ž•’›Š•Šȱ—Šȱ™›˜œ˜›’–Šȱ˜”ž™•“Šȱ’ȱ™˜•’’²”’–ȱ™›˜–“Ž—Š–ŠǯȱŠ’–Žǰȱž£ȱ‘›ŸŠœ”˜Ȭ
œ•ŠŸ˜—œ”Žȱ²Š”ȱœžȱ’ȱœŠ•Žċ’ȱŠ›œ”˜ȱœŠ‹˜›Šȱ™˜²Ž•’ȱŸ›’’ȱŠȱdz™Š›œȱ’••ŠȱŒ•ŠŸ˜—’ŽǰȱšžŽȱŽœȱž•›Šȱ˜•Š™’–ǰȱ
šžŽšžŽȱ‘˜’Žȱ›˜Š’ŠȱŠ™™Ž••Šž›dzDzȱžœ™ǯȱȱ
ȱśǰȱ˜”ǯȱŜǰȱœ›ǯȱřřŝDzȱ’œ˜ǰȱ˜”ǯȱśǰȱœ›ǯȱŚŚŝǯ
śř
ȱ Š²žŸŠ—˜ȱ“Žȱ—Ž”˜•’”˜ȱ˜”ž–Ž—ŠŠȱ—Šȱ”˜“’–Šȱ“Žȱ’”˜•Šȱ—Šȱ–Š›’—Š–Šȱ˜œ˜‹—˜ȱ£Š™’œ’ŸŠ˜ȱ”›Š”Žȱ”˜-
–Ž—Š›Žȱ—Šȱ•Š˜•“’Œ’ǯȱ’’ǰȱ™›’–“Ž›’ŒŽDZȱ
ǰȱȮ ȮŚȦŘǯ
śŚ
ȱ œ™ǯȱ Š—”˜ȱŠ›•Žǰȱ˜ŸħŽœȱž›˜™˜•“œ”’‘ȱċž™ŠǰȱŠ›Ž‹ȱŗşŗŗǯǰȱœ›ǯȱŝŚȮŝśȱ’ȱŝşȮŞřǯ
śś
ȱ œ™ǯȱ ŸŠ—ȱ˜“—’²’°ǰȱŽ›ȱŽ•ȱŸ˜—ȱ ›˜Š’Ž—ȱž—ȱ•ŠŸ˜—’Ž—ǰȱǯȱŚǰȱ‹ǯȱŗřǰȱû›—‹Ž›ŗŞşşǯǰȱœ›ǯȱŝŞǰȱŠ‹ǯȱŗřŘȱ
ǻ›ŽŽ›Ž—ŒŠDZȱȃ›’—˜Ÿ’Œ‘ȄǼǯ
śŜ
ȱ ’ñŽȱŽŠ•“Šȱ˜ȱ˜“ȱ›˜‹’—œ”˜“ȱŸŽ£’ȱ –™›’°Šȱ’ȱŽ›’œ•ŠŸ’°ŠȱŸ’’ȱžDZȱŠŸŠ˜ȱŠ²Ž”ȱȮȱ ŸŠ—ȱ ž›”˜Ÿ’°ǰȱ˜˜œ•˜Ÿȱ
Ž›’œ•ŠŸ’°Šȱ›‘›’²”’‘ȱ’ȱŠ•˜–•Š²”’‘ȱǻ˜ȱŗśǯȱ˜ȱŗŞǯȱœ˜•“Ž°ŠǼǰȱŠ˜Ÿ’ȱŠŸ˜Šȱ£Šȱ™˜ŸħŽœ—Žȱ£—Š—˜œ’ȱ
ȱ
u ZadruǰȱœŸǯȱŚŞǰȱŠŠ›ȱŘŖŖŜǯǰȱœ›ǯȱřŖřȮřŖŚǰȱ‹›ǯȱŗŜȱ’ȱ˜˜œ•˜Ÿ—ŠȱŠ‹•’ŒŠȱŘǰȱœ›ǯȱřřŞǯ

82
I. Jurkoviæ: Ugrinoviæi od Roga – Raseljena obitelj plemenitog roda Šubiæa Bribirskih...
Zb. Odsjeka povij. znan. Zavoda povij. druš. znan. Hrvat. akad. znan. umjet., 26 (2008), str. 71–85

œ’ž›—˜œȱ’ȱ–’›ǯśŝȱ’”˜•’—’ȱœžȱœ’—˜Ÿ’ȱ’ǰȱ ŸŠ—ȱ’ȱ˜–Šȱžȱ—˜Ÿ˜“ȱœ›Ž’—’ȱžœ”˜›˜ȱ˜œŸŠ›’•’ȱ
”˜—Š”ŽȱœȱŸŽ°ȱ˜œŽ•“Ž—’–ȱ‘›ŸŠœ”’–ȱ˜‹’Ž•“’–Šȱ’•’ǰȱ™Š”ǰȱœȱ˜‹’Ž•“’–Šȱ”˜“Žȱœžȱ™›’˜ñ•Žȱ
žȱ ˜›—“žȱŠ›œ”žȱœŠ–˜ȱ”˜“žȱ˜’—žȱ—Š”˜—ȱ—“’‘ǰȱŠȱ‹’•Žȱœžȱœȱ›’—ǻ˜ŸǼ’°’–ŠȱžȱœŠ•-
—’–ȱ ”˜—Š”’–Šȱ ˜ȱ ™›Ž˜œ–Š—œ”˜ȱ ›Š£˜‹•“Šȱ ™˜Ÿ’“Žœ’ȱ ˜‹’Ž•“’ȱ ’ȱ ’“Ž”˜–ȱ ²’ŠŸ˜Šȱ
ŗŜǯȱœ˜•“Ž°Šǯȱ“’‘˜ŸŠȱœŽȱ’—Ž›ŠŒ’“Šȱžȱ˜“ȱœ›Ž’—’ȱ˜Ÿ’“Š•Šȱžȱ‹›£˜–ȱ›’–žǰȱ™Šȱ’‘ȱœŽȱžȱ
˜”ž–Ž—’–Šȱ—Š“²Žñ°Žȱ™›˜—Š•Š£’ȱ™˜ȱ™›Ž£’–Ž—’–Šȱ
˜›Ÿ¤ǯȱŠ”ŠŸȱ“Žȱœ•ž²Š“ȱ—ŽȱœŠ–˜ȱ
œȱ›’—˜Ÿ’°’–ŠǰȱŸŽ°ȱ’ȱœȱ˜“—’²’°’–Šǰȱ Š›’—²’°’–Šȱ’ȱŠ—’ñ’°’–Šǰȱœȱ”˜“’–ŠȱœžȱœŽȱžœ”˜›˜ȱ
‹›Š”˜Ÿ’–Šȱ’ȱ›˜‹’—œ”’ȱŸŽ£Š•’ǯśŞȱŠ‹’•—˜œȱ“Žȱ˜‹’Ž•“’ȱ’ȱ—“Ž£’—Žȱ™˜™ž—Žȱž”•˜™•“Ž—˜œ’ȱ
žȱ—˜Ÿžȱœ›Ž’—žȱŸ’•“’ŸŠȱ’£ȱ˜”ž–Ž—ŠŠȱŗŝǯȱœ˜•“Ž°Šǯȱ—˜ȱñ˜ȱ“ŽȱŠ”˜¶Ž›ȱŸ’•“’Ÿ˜ȱ“Žœȱ
²’—“Ž—’ŒŠȱŠȱ
˜›Ÿ¤Ȭ›’—˜Ÿ’°’ȱ—’”ŠŠȱŸ’ñŽȱ—’œžȱ˜œŽ•’ȱ˜—Š”ŠŸȱ˜œ™˜Š›œ”’ǰȱ›žñ-
ŸŽ—’ȱ’ȱ™˜•’’²”’ȱž•Žȱ”Š”ŠŸȱœžȱ’–Š•’ȱžȱœŠ›˜œ“Ž’•Š²”˜–ȱ˜žȱ’ȱċž™Š—’“’ȱž”Šȱ™›’“Žȱ
—“’‘˜ŸŽȱ›ŠœŽ˜‹Žǯ
ȘȱȱȱȘȱȱȱȘ
›’—˜Ÿ’°’ȱ˜ȱ™•Ž–Ž—’˜ȱ›˜Šȱiž‹’°Šȱ”Š˜ȱ™›˜—Š—’ȱœžȱ™•Ž–’°’ȱ™˜”žñŠŸŠ•’ȱ—“’-
–Šȱ˜œž™—’–ȱœ›ŠŽ’“Š–Šȱ™ž—’‘ȱñŽœȱ’ȱ™˜•ȱŽœŽ•“Ž°Šȱ˜œ’ž›Š’ȱ˜œ˜“—žȱ£Š–“Ž—žȱ£Šȱ
’£ž‹•“Ž—’ȱ™Š›’–˜—’“ȱ—ŠȱœŠ›˜œ“Ž’•Š²”˜–ȱ™›˜œ˜›žǯȱ”•“ž²’ŸŠ—“Ž–ȱžȱŸ˜“—žȱœ™›Ž–žȱ
™›˜ž˜œ–Š—œ”˜Šȱ˜‹›Š–‹Ž—˜ȱœžœŠŸŠȱ—Šœ˜“Š•’ȱœžȱžñŽ“Ž’ȱ˜Ÿ˜•“—˜ȱ—˜ŸŒŠȱ”˜“’–ȱ
‹’ȱ–˜•’ȱ”ž™’’ȱ”Š”ŠŸȱ™˜œ“Žȱ—Šȱœ’ž›—’“Ž–ȱ’ȱ£Šñ’°Ž—˜–ȱ’“Ž•žȱ›ċŠŸŽȱžȱ”˜“˜“ȱœžȱċ’-
Ÿ“Ž•’ǯȱ’ȱœŽȱ™›’–“Ž›’ŒŽȱ—Š”˜—ȱŸ˜“—Žȱ”Š›’“Ž›Žȱ’ȱċŽ—’‹Žȱ˜”›Ž—ž˜ȱ–Š—“Žȱ˜™Šœ—˜“ȱ”Š›’“Ž›’ȱ
Ȯȱ’™•˜–ŠŒ’“’ǯȱ˜ȱœŸŽȱœžȱ£Šœ•žŽȱ’ȱ™›’£—Š—“Šȱ”˜“Šȱ“ŽȱœŽ”Š˜ȱ—Šȱ”›Š•“ŽŸœ”˜–ȱŸ˜›žȱ‹’•Šȱ
‹›£˜ȱ£Š‹˜›ŠŸ•“Ž—Šȱ—Š”˜—ȱ—“Ž˜ŸŽȱ—Ž—ŠŠ—Žȱœ–›’ǯśşȱ›˜‹•Ž–ȱ“Žȱ‹’˜ȱžȱ’˜Ÿžȱ™˜™ž-
—˜–ȱŠ—Šċ–Š—žȱ’ȱ˜œ•˜—žȱ—Šȱ’™•˜–Šœ”žȱœ•žċ‹žȱ”Š˜ȱŠŠȱ“Ž’—˜–ȱ’£Ÿ˜›žȱ™›’‘˜Šȱ
˜‹’Ž•“’ǰȱ”˜“’ȱ“Žȱ—“Ž˜Ÿ˜–ȱœ–›°žȱ™›ŽœŠ‘—ž˜ǯŜŖȱi˜Ÿ’ñŽǰȱ—’ȱ™˜œ“Žȱœ’Œœàǰȱ—Šȱ”˜“Ž–žȱ–žȱ
“Žȱ‹’•Šȱœ–“ŽñŽ—Šȱ˜‹’Ž•“ǰȱ—’“Žȱ‹’•˜ȱŸ’ñŽȱ–˜ž°Žȱ£Š›ċŠ’ǰȱ“Ž›ȱ–žȱŠȱ“Žȱ”›Š•“ȱŠ›˜ŸŠ˜ȱ—Šȱ
˜ċ’Ÿ˜—˜ȱžċ’ŸŠ—“Žǰȱ™ŠȱœžȱœŽȱ—Š”˜—ȱ‹Ž£žœ™“Žñ—Žȱ‹˜›‹Žȱ—“Ž˜ŸŽȱž˜Ÿ’ŒŽȱŠȱ˜‹’Ž•“’ȱ

śŝ
ȱ œ™ǯȱǰȱǰȱȱŚǰȱœ›ǯȱŜŜŖȮŜŜřǯ
śŞ
ȱ œ™ǯȱ’œ˜ǰȱœ›ǯȱřşŗDzȱ’œ˜ǰȱœ›ǯȱŝŖŗȮŝŖśDzȱǰȱǰȱȱśǰȱœ›ǯȱŝŝřȮŝŝŚǯ
śş
ȱ ˜ȱ˜–ŽȱœŽȱŠ”•Žȱ—ħŽȱ›Š£•’”˜ŸŠ˜ȱ˜ȱ£Šœ•žċ—’‘ȱ‘Š‹œ‹ž›ñ”’‘ȱ’™•˜–ŠŠǰȱ™˜™žȱŠ›’—ŠȱŠ–Š—“Žǰȱ’-
‘ŠŽ•Šȱ›—˜“ŽŸ’°Šǰȱ ŸŠ—Šȱ˜–’—”˜Ÿ’°Šȱ’ȱŽ›Šȱ ›Š‹ŠŠȱǻ
›ŸŠŠǼǰȱ”˜“’–Šȱœžȱ˜‹’Ž•“’ȱ—Š”˜—ȱ—“’‘˜ŸŽȱœ–›’ȱ
’–Š•Žȱ ŸŽ•’”Žȱ ™›˜‹•Ž–Žȱ žȱ ˜œŸŠ›’ŸŠ—“žȱ œŸ˜“’‘ȱ ™›ŠŸŠȱ —Šȱ ˜ħŽ•“Ž—Žȱ ’–ȱ ™˜œ“ŽŽȱ ’•’ȱ ˜’ñ—“Žȱ —˜Ÿ²Š—Žȱ
™˜™˜›ŽǯȱŠȱŠ›’—ŠȱŠ–Š—“žȱŸ’’DZȱ ˜œ’™ȱ„˜—Š›ǰȱ‹ŸŽñ²ŽŸŠ•—Šȱœ•žċ‹Šȱ’—ȱ’™•˜–ŠŒħŠȱŠŸœ›ħœ”’‘ȱ
Š‹œ‹ž›-
ċŠ—˜Ÿȱžȱ‹˜“žȱ™›˜’ȱž›”˜–ȱŸȱŗŜǯȱœ˜•Ž“žǰȱŽ•ŠȱŗŞǰȱ“ž‹•“Š—Šȱŗşŝřǯǰȱœ›ǯȱŗŖřȮŗŖŝDzȱ˜ȱœž‹’—’ȱž˜Ÿ’ŒŽȱ’‘ŠŽ•Šȱ
›—˜“ŽŸ’°Šȱ’ȱ—“’‘˜ŸŽȱ“ŽŒŽȱŸ’’DZȱ’œ˜ǰȱœ›ǯȱŗŜŖȮŗŜŘDzȱ˜ȱ™›˜‹•Ž–’–Šȱ˜‹’Ž•“’ȱ ŸŠ—Šȱ˜–’—’”˜Ÿ’°ŠȱŸ’’DZȱŽ•’¡ȱ
˜‹•Ž›ǰȱ ŸŠ—ȱ˜–’—”˜Ÿ’°ǯȱ„’Ÿ˜—Šȱ™›’²Šȱ“Ž—˜ȱ‘›ŸŠœ”˜ȱ™•Ž–’°ŠȱžȱŗŜǯȱœ˜•“Ž°žǰȱ ›Š’ñ°ŽȱȮȱ Š•Ž—Š›ǰȱ
‹›ǯȱŘřǰȱ„Ž•“Ž£—˜ȱŗşŝŜǯǰȱœ›ǯȱşŝȮşşDzȱŸ’ñŽȱŽŠ•“Šȱ˜ȱŽ›žȱ
˜›ŸŠžȱ£ŸŠ—˜–ȱ’”•Žñ’°ȱ–˜ċŽȱœŽȱŸ’“Ž’ȱžDZȱ Š›•ȱ
Ž™•¢ǰȱ Š’œŽ›•’Œ‘Žȱ ŽœŠ—œŒ‘ŠĞŽ—ȱŠ—œȱ ˜•Ž—Žȱ
˜›—ǰȱžĴŠ›ȱŗşŜŞǯǰȱœ›ǯȱŗřŞȮŗřşDzȱ˜ȱ‹˜›‹’ȱž˜Ÿ’ŒŽȱŽ›Šȱ
›Š‹ŠŠȱŠȱœŠ²žŸŠȱ‹Š›Ž–ȱ”ž°žȱžȱŽ²žȱžȱ”˜“˜“ȱ“Žȱċ’Ÿ“Ž•Šȱœȱ“ŽŒ˜–ȱŸ’’DZȱ˜‹•Ž›ǰȱ’›ŠŒħŽȱ‘›ŸŠœ”˜ȱ
œ›Ž—“Žȱ’ȱ—’ċŽȱ™•Ž–œŸŠǰȱœ›ǯȱŗŚȮŗśǯ
ŜŖ
ȱ Š”ŠŸȱ™›˜‹•Ž–ȱ™›’–“Ž›’ŒŽȱ—ħŽȱ’–Š˜ȱŒħŽ—“Ž—’ȱñ™ħž—ȱ’ȱ™˜ž£Š—’ȱ‘Š‹œ‹ž›ñ”’ȱ’£Šœ•Š—’”ȱ—Šȱ˜›žȱžȱ œŠ–-
‹ž•ǰȱ›Š—“˜ȱ ž›”˜Ÿ’°ǰȱ”˜“Ž–žȱ™›’–Š›—’ȱ’£Ÿ˜›ȱ–ŠŽ›ħŠ•—Žȱ˜œ—˜ŸŽȱ˜‹’Ž•“’ȱ—ħŽȱ‹’˜ȱžȱ’™•˜–Šœ”˜“ȱœ•žċ‹’ǰȱ
ŸŽ°ȱžȱ›Š£›Š—Š˜“ȱ–Ž¶ž—Š›˜—˜“ȱ›˜Ÿ’—’Dzȱžœ™ǯȱ„˜—Š›ǰȱ‹ŸŽñ²ŽŸŠ•—Šȱœ•žċ‹Šǰȱœ›ǯȱŗŜŝȮŗŝşǯ

83
I. Jurkoviæ: Ugrinoviæi od Roga – raseljena obitelj plemenitog roda Šubiæa Bribirskih...
Zb. Odsjeka povij. znan. Zavoda povij. druš. znan. Hrvat. akad. znan. umjet., 26 (2008), str. 71–85

˜²žŸŠȱ‹Š›Ž–ȱŠ“ȱ™˜œ“Žȱ²•Š—˜Ÿ’ȱ—“Ž˜ŸŽȱžċŽȱ˜‹’Ž•“’ȱ–˜›Š•’ȱ˜œ•˜—’’ȱ—Šȱ™˜–˜°ȱ’˜ŸŠȱ
‹›ŠŠȱ ŸŠ—Šǯ
Š£˜‹•“Žȱ˜ȱž‹’”Šȱ˜ŠȱǻŗśŘŘǯǼȱ˜ȱ›Ž—ž”Šȱ£Š˜‹’ŸŠ—“Šȱ™˜œ“ŽŠȱžȱċž™Š—’“’ȱ
’™àȱǻŗśŞŜǯǼȱžȱœ–’œ•žȱž˜–Š°’ŸŠ—“Šȱžȱœ›Ž’—Š–Šȱ”Š–˜ȱœžȱ”›Ž—ž•’ȱžȱ™˜›ŠŠ–Šȱ£Šȱ
—˜Ÿ’–ȱ–“Žœ˜–ȱċ’Ÿ˜Šȱ‹’•˜ȱ“Žȱ™›’Ÿ›Ž–Ž—˜Šǰȱ˜—˜œ—˜ȱ›Š—£’Œ’“œ”˜ȱ”Š›Š”Ž›Šǯȱ›˜-
‹•Ž–Šǰȱ ”Š”˜ȱ žȱ •ŠŸ˜—’“’ǰȱ Š”˜ȱ ’ȱ žȱ Š›œ”˜“ǰȱ ˜”˜ȱ ™›’£—ŠŸŠ—“Šȱ ’—’Ž—ŠŠȱ —’œžȱ ’–Š•’ȱ
—’”Š”Ÿ’‘ǯȱ˜ȱžȱiŠ“Ž›œ”˜“ȱ“ŽȱŠ“ȱ™›˜‹•Ž–ȱ£Šȱ’Šȱ‹’˜ȱ—Ž™›Ž–˜œ’Ÿǯȱ’“ŽȱŠ”•Žȱ²ž—˜ȱ
ñ˜ȱ œžȱ œŽȱ —Š”˜—ȱ ñŠ“Ž›œ”Žȱ ”›Š”Žȱ Ž™’£˜Žȱ Ÿ›•˜ȱ ‹›£˜ȱ Ÿ›Š’•’ȱ žȱ žŠ›œ”˜Ȭ‘›ŸŠœ”’ȱ ’˜ȱ
›ċŠŸŠȱ”˜“’–ȱœžȱŸ•ŠŠ•’ȱ
Š‹œ‹ž›˜ŸŒ’ǰȱ“ŽȱŠ”Ÿ’‘ȱ™˜Žñ”˜°Šȱ—’œžȱ’–Š•’ȱ’ȱ“ŽȱœžȱœŽȱ
—ŠŠ•’ȱœŸ˜“’–ȱŠ—Šċ–Š—˜–ȱ”˜—Š²—˜ȱ’ȱ£Š˜‹’’ȱ”Š”Ÿžȱ™˜œ“Ž˜Ÿ—žȱŠ”Ÿ’£’Œ’“žȱ”˜“Šȱ‹’ȱ
£Š˜Ÿ˜•“’•Šȱ—“’‘˜ŸŽȱ™˜›Ž‹ŽǯȱŠ”ŠŸȱ“Žȱ™›’œž™ȱ›“ŽñŠŸŠ—“Šȱ™›˜‹•Ž–Šȱ›Ž£ž•’›Š˜ȱċ’Ÿ˜˜–ȱ
›žŽȱŽ—Ž›ŠŒ’“Žȱ›’—˜Ÿ’°Šȱ—ŠȱŸ›ž°˜“ȱ›Š—’Œ’ȱœȱ˜œ–Š—œ”˜–ȱ•ŠŸ˜—’“˜–ǰȱŸ˜“—’–ȱ™˜-
£’Ÿ˜–ȱŽȱ˜œ•˜—˜–ȱ—Šȱ™•Ž–œŸ˜ȱ’œ˜Šȱ”ž•ž›—˜Šǰȱ£ŠŸ’²Š“—˜ȱ’ȱœ˜Œ’“Š•—˜ȱ”›žŠǯȱŠ-
—’–•“’Ÿ˜ȱ“Žǰȱ™Š”ǰȱŠȱœŽȱ›’—˜Ÿ’°’ȱ—Š”˜—ȱž‹’”Šȱ–Š’²—’‘ȱ™˜œ“ŽŠȱ™•Ž–Ž—’˜ȱ›˜Šȱ
iž‹’°ŠȱŸ’ñŽȱ—Žȱ˜œ•Š—“Š“žȱ’œ”•“ž²’Ÿ˜ȱ—Šȱ™˜–˜°ȱ™›’™Š—’”ŠȱœŸ˜“ŽŠȱ›˜Šȱ—’’ȱŸ’ñŽȱ™›’-
–Š›—˜ȱ›Š²ž—Š“žȱ—Šȱ—“’‘˜Ÿ˜ȱ›Š£ž–’“ŽŸŠ—“ŽǯȱŠ”Ÿ˜ȱ“Žȱ™˜—ŠñŠ—“Žȱ˜˜Ÿ˜ȱ™Šȱž—’˜›–—˜ǰȱ
œ˜ŠȱœŽȱ–˜ċŽȱ˜ȱ˜›Ž¶Ž—Žȱ–“Ž›Žȱ’ȱŸ›’’ȱŠȱ“Žȱžȱ›Ž—ž”žȱž‹’”Šȱȃ™•Ž–Ž—’ñ°’—Žȱ
iž‹’°ŠȄȱ—Šœž™’•Šȱ’ȱȃœ–›ȱ˜Šȱ™•Ž–Ž—’˜ȱ›˜ŠȄǯȱ›Š˜Ÿ’ȱ–Ž¶žœ˜‹—’‘ȱŸŽ£Šȱ’ȱ›˜˜Ÿ-
œ”Žȱœ˜•’Š›—˜œ’ȱ˜žñŽȱ˜œ“Ž°Š“žȱœŽȱ“˜ñȱ’ȱžȱ—˜Ÿ˜–žȱ›ŠœŽ•“Ž—˜–ȱ—Š›ŠñŠ“žȱ™›’™Š—’”Šȱ
›˜ŠǰȱŠ•’ȱ—ŽȱŸ’ñŽȱ—ŠȱœŠ›’–ȱŽ–Ž•“’–ŠǰȱŸŽ°ȱ—Šȱ—˜Ÿ˜’£›Š¶Ž—˜“ȱŸ˜“—’²”˜“ȱœ˜•’Š›—˜œ’ȱ
›Š—’ŒŽȱ”›ñ°Š—œŸŠǯŜŗ
Š‘ŸŠ•“ž“ž°’ȱ˜Š‹’›žȱ˜™’œŠ—’‘ȱœ›ŠŽ’“Šȱ™›Žċ’Ÿ•“ŠŸŠ—“Šǰȱ›’—˜Ÿ’°’ȱœžȱ”˜—Š²—˜ȱ’ȱ
˜ñ•’ȱ˜ȱċŽ•“Ž—˜ŠȱŒ’•“ŠȱȮȱ™˜œ“ŽŠȱžȱ ˜›—“˜“ȱŠ›œ”˜“ȱ—Šȱ”˜“Ž–žȱœžȱ–˜•’ȱ—Žœ–ŽŠ—˜ȱ
—ŠœŠŸ’’ȱ ċ’Ÿ“Ž’ȱ Žȱ ™˜”žñŠ’ȱ “˜ñȱ “Š²Žȱ ˜œ—Šċ’’ȱ œ˜Œ’“Š•—’ȱ ’ȱ Ž”˜—˜–œ”’ȱ ™˜•˜ċŠ“ȱ ˜‹’Ž•“’ǯȱ
›’—˜Ÿ’°’ȱœžȱŠ”Ÿ˜–ȱ›’£’²—˜–ȱ™˜•’”˜–ǰȱ£Šȱ›Š£•’”žȱ˜ȱ–—˜’‘ȱ˜‹’Ž•“’ȱ”˜“Žȱœžȱ˜Š-
‹’›Š•Žȱ’œžȱœ›ŠŽ’“žȱ™›Žċ’Ÿ•“ŠŸŠ—“Šǰȱ’ȱžȱ’£’²”˜–ȱœ–’œ•žȱ˜™œŠ•’ǯȱ —Ž›ŠŒ’“Šȱ“Žȱžȱ—˜Ÿžȱ
œ›Ž’—žȱ’“Ž”˜–ȱŗŝǯȱœǯȱžœ™“Žñ—˜ȱ˜‹ŠŸ•“Ž—Šǯ

Ŝŗ
ȱ œ™ǯȱ ž›”˜Ÿ’°ǰȱœ–Š—œ”Šȱž›˜£Šǰȱ™•Ž–Ž—’’ȱ›ŠœŽ•“Ž—’Œ’ǰȱœ›ǯȱřşȮŜşǯ

84
I. Jurkoviæ: Ugrinoviæi od Roga – Raseljena obitelj plemenitog roda Šubiæa Bribirskih...
Zb. Odsjeka povij. znan. Zavoda povij. druš. znan. Hrvat. akad. znan. umjet., 26 (2008), str. 71–85

Ivan Jurkoviæ

The Ugrinoviæi of Rog – a Displaced Family of the Noble Kindred of the


Šubiæi of Bribir during the Ottoman Threat

Summary
The Ugrinoviæi of the noble kindred of the Šubiæi as displaced noblemen tried for six and
a half decades, employing different strategies available to them, to ensure an adequate
replacement for the lost patrimony in their native area. They tried to save enough money
to buy such an estate in the safer and more protected areas in which they could live by
their involvement in the military complement of the anti-Ottoman defence system. One
of them, Guy, after a military career and marriage, turned to a less dangerous career –
diplomacy. However, all the merits and acknowledgements that he gained at the royal
court were forgotten soon after his sudden death. The problem lay in Guy’s exclusive
engagement in and reliance on the diplomatic service as the only source of income for
the family, which ceased to flow after his death. Moreover, the estate of Èièov, on which
his family was accommodated, was impossible to keep, because the king had only gran-
ted it to Guy as a usufruct for life; therefore, after the futile struggle of his widow for the
preservation of, at least, that estate for the family, the members of his closer family had to
rely on the help of his brother John.
The period from the loss of Rog (1522) until the acquisition of the estates in the
County of Liptó (1586) was, regarding accommodation in the surroundings where they
settled after searching for a new place to live, of only a temporary, that is, transitory,
character. They did not have problems regarding acknowledgement of their noble status,
either in Slavonia or in Hungary, but Guy had an unsolvable problem gaining an indigenat
in Styria. Thus it is not strange that after a brief Styrian episode he very soon returned to
the Hungarian and Croatian part of the Habsburg dominion, where he could hope that
with his engagement he might receive an acquisition satisfying his needs. Such an appro-
ach to solving the problem resulted in the life of the second generation of the Ugrinoviæi
on the volatile frontier with Ottoman Slavonia, the military profession and reliance on
the nobility of the same cultural, territorial, and social circle. Thanks to that choice, the
Ugrinoviæi finally achieved their desired goal – an estate in Upper Hungary on which they
might continue their undisturbed life and try to strengthen their social and economic po-
sition. By means of such a risky policy, the Ugrinoviæi survived, in contrast to many other
families who chose the same strategy of survival. Integration into the new surroundings
was successfully achieved during the seventeenth century.
Key words: nobility, impelled displacees, social status, anti-Ottoman defence sy-
stem, Croatia, Austria, Hungary.

85

Bewerten