You are on page 1of 3

POKALBIS

Baltijos tigrai dantų


neteko ir dėl politikų nekompetencijos
Latvijos ministras pirmininkas tėjusiems žmonėms: pailginome Iš dalies – taip. Žinoma, tai buvo
Valdis Dombrovskis, kalbėdamas su bedarbių pašalpų mokėjimo laiką, labai sudėtingas sprendimas: vyko
žurnalu VALSTYBĖ, pripažino, kad padidinome išmokas, kurias gauna itin aktyvios diskusijos, vėliau tai
Latvijai iš krizės bristi padeda ne tik bedarbis, kai baigiasi pašalpos mo- perkelta į parlamentą. Svarbiausias
griežta taupymo politika, bet ir iš- kėjimo laikotarpis, savivaldybėse klausimas, į kurį reikėjo rasti atsa-
plėstas socialinės pagalbos teikimo organizavome viešuosius darbus, kymą, – kaip suderinti komercinių
tinklas. Šis derinys garantavo, kad kuriuose dalyvavo 50 tūkst. žmonių, bankų ir paskolas paėmusių žmonių
diržus susiveržę latviai per rinkimus pagerinome sveikatos apsaugos ir interesus? Manau, mums pavyko ras-
valdžioje paliko tuos pačius valdan- priežiūros garantijas mažiausiai so- ti tam tikrą balansą, kuris daugiau ar
čiuosius. cialiai apsaugotiems, skurstantiems mažiau tenkino visas suinteresuotas
asmenims, rėmėme savivaldybes, ku- šalis. Įstatymas supaprastino tam
VALSTYBĖ: Politinis blokas, kuriam rias neigiamai paveikė švietimo sis- tikras procedūras, susijusias su ne-
vadovaujate, sugebėjo laimėti parlamen- temos reforma – padėjome mokyk- mokumu, tad šia prasme jis naudin-
to rinkimus, nors ir siūlė naujas taupymo
loms įsigyti transporto priemonių. gas ne tik privatiems asmenims, pa-
programas. Ką galėtumėte rekomenduoti
Lietuvos ministrui pirmininkui Andriui ėmusiems paskolas bankuose, bet ir
Kubiliui – kaip atgauti visuomenės pasi- bendrovėms. Procesai tapo greitesni
tikėjimą? VAE yra labai svarbi ir pigesni – tiek skolininkams, tiek
Nesu Lietuvos politikos eksper- mūsų energetiniam kreditoriams. Esu įsitikinęs, kad Fizi-
tas, tačiau šiuo atveju akivaizdu, nepriklausomumui. nių asmenų bankroto įstatymas labai
kad Lietuvos strategija ir problemos svarbus ir siekiant pagerinti verslo
panašios į Latvijos: buvo staigaus Kaip žinote, regione aplinką šalyje.
ekonomikos augimo metai, vėliau įgyvendinami ir
ekonomika perkaito, dabar Baltijos alternatyvūs projek- VALSTYBĖ: Turite mokslinį muitinės
šalys – trys labiausiai krizės paveik- ir mokesčių administravimo magistro
tos Europos Sąjungos (ES) narės.
tai – greičiausiai Lat- laipsnį. Šiuo metu Lietuvoje daug dis-
vija liko vienintelė kutuojama apie šešėlinės ekonomikos ir
Latvija pirmauja, Lietuva – antroje kontrabandos mažinimą. Kokia jūsų, kaip
vietoje, Estija – trečioje. Galbūt to- balta varna, kuri profesionalo, nuomonė apie galimybes
dėl kai kuriais aspektais Latvijos ir nepaskelbė planų sumažinti šešėlinę ekonomiką?
Lietuvos makroekonominės ir mo- Šešėlinė ekonomika – labai aktua-
kesčių politikos panašios: susidūrė- statyti naujos li tema ir Latvijoje. Pastebėjome, kad
me su didžiuliu biudžeto mažėjimu, atominės elektrinės. ekonominio nuosmukio laikotarpiu
neišvengiamai turėjome didinti mo- šešėlinės ekonomikos mastas tikrai
kesčius, riboti išlaidas ir taip įveikti išaugo. Šiuo metu veikiame keliose
biudžeto deficito didėjimą. Manau, VALSTYBĖ: Kyla pagrįstas klausimas – srityse, pirmoji jų – siekiame suma-
kad tiek Lietuva, tiek ir Latvija at- iš kur imate pinigų tokioms programoms? žinti atlyginimų mokėjimą vokeliuo-
sidūrė tokioje padėtyje, kai tiesiog Tiesa, tokios programos neigia- se, sustiprinome kontrolę, priėmėme
nebuvo galimybių rinktis. Kiek žinau, mai veikia biudžeto deficitą. Supran- reikiamas įstatymų pataisas. Antra
Lietuva moka gana dideles palūka- tame, kad taupyti būtina, tačiau taip sritis – kova su akcizinių prekių kon-
nas už tarptautines paskolas, mes pat privalome vykdyti programas, trabanda. Iš pradžių įvedėme limitus,
paprašėme Tarptautinio valiutos kurios mažintų socialinę įtampą. kiek ir kaip dažnai į šalį galima įvežti
fondo (TVF) pagalbos. Taigi šiandien cigarečių, tačiau tai nebuvo veiks-
matome, kad abi šalys eina ta pačia VALSTYBĖ: Tęsdami pokalbį apie soci- minga priemonė, todėl sukūrėme
kryptimi. alinę Latvijos politiką, norėtume pasitei- koordinacinę grupę, iškėlėme jai už-
rauti dėl vasarą priimto Fizinių asmenų
Tačiau yra keletas politinių as- duotis ir ilgainiui sulaukėme rezul-
bankroto įstatymo: ką apie jį manote ir ar
pektų, kurie padėjo Latvijai. Didin- galima šį žingsnį (įstatymo priėmimą) taip tatų. Liepą surinkome 70–80 proc.
dami mokesčius, įdiegėme ir sociali- pat susieti su socialine politika, siekiant planuojamų pajamų, rugpjūtį –
nio saugumo politiką, t. y. stengėmės padėti šalies gyventojams išgyventi krizės 110 procentų. Jeigu pažvelgsime į
padėti labiausiai nuo krizės nuken- laikotarpiu? juodąją cigarečių rinką Latvijoje, ►

38
POKALBIS
Reuters / Scanpix nuotr.

Latvijos ministras pirmininkas Valdis


Dombrovskis pastebi, kad jo šalies ekono-
mika atsigauna greičiau, nei buvo tikėtasi.
Taip pat atkreipia dėmesį, kad keičiasi
Latvijos ekonomikos struktūra – ji nebus
paremta namų ūkių vartojimu ir prekyba
nekilnojamuoju turtu.

39
POKALBIS
pastebėsime, kad ten kainos pakilo, Imti paskolą iš TVF niekada nėra čiausiai Latvija liko vienintelė balta
vadinasi, priemonės, kurių ėmėmės, geras sprendimas, nes tai reiškia, varna, kuri nepaskelbė planų statyti
buvo veiksmingos. kad su problemomis negali susitvar- naujos atominės elektrinės. Mato-
kyti pats. Taip ir atsitiko Latvijoje: me, kad dėl užtrukusio pasirengimo
VALSTYBĖ: Prieš kelerius metus politi- 2008 m. prasidėjo problemos su biu- VAE statybai kyla naujų projektų
kai Latviją, Lietuvą ir Estiją vadino Balti- džetu, vėliau – su komerciniu banku banga, tačiau labai svarbu, kokie bus
jos tigrais. Šiuo metu tigrai atsidūrė nepa-
„Parex“. Tai buvo paskutinis lašas, po tie konkuruojantys projektai Balta-
vydėtinoje padėtyje. Ar politikai melavo,
ar buvo nepakankamai kompetentingi? kurio tiesiog neturėjome kitos išei- rusijoje, Kaliningrade ar Lenkijoje.
ties ir kreipėmės į TVF. Manau, kad šiame kontekste turėtų
Negaliu atsakyti už Lietuvą, tačiau būti tam tikra veiksmų koordinaci-
Latvijoje buvo abi jūsų paminėtos VALSTYBĖ: Lietuvoje labai daug dis- ja, savotiška regioninė politika, ar
priežastys. Gana anksti gavome per- kutuojama apie energetinį nepriklauso- kiekvienai šaliai iš tikrųjų reikalinga
mumą, o aktualiausias klausimas – būsi-
spėjimų iš TVF, ES ir kitų institucijų nuosava atominė elektrinė.
mos Visagino atominės elektrinės (VAE)
ekspertų, kurie teigė, kad vyriausybė projektas. Kai kurie žmonės klausia, kam
vykdo netinkamą makroekonominę ji mums reikalinga, ar toks projektas bū- VALSTYBĖ: Mūsų žurnalo nuomone,
politiką. Tačiau politikai nereagavo, tinas, ar ne per brangus? Kokia Latvijos šiandien didžiausia užduotis – perfor-
pozicija šiuo klausimu? muoti energetikos sektorių. Tikime, kad
jokių infliacijos pažabojimo priemo-
Rusija, importuodama į Lietuvą energijos
nių nesiėmė ir beveik nieko nedarė, išteklius, daro nemažą įtaką mūsų šalies
kad ekonomika neperkaistų. Šiandien Didindami mokesčius, gyvenimui. Ar Latvijoje jaučiate lobistų
matome tokios politikos padarinius. įdiegėme ir socialinio spaudimą, kai kalbama apie Rusijos ener-
getikos įtaką?
VALSTYBĖ: Pakalbėkime apie praėju-
saugumo politiką,
Mes Latvijoje taip pat dirbame,
sių rinkimų rezultatus. Ar nemanote, kad t. y. stengėmės padėti la- siekdami sustiprinti savo energeti-
žmonės pagaliau suprato, jog populistinė biausiai nuo krizės nu- kos sektorių ir diversifikuoti energi-
politika veda prie bankroto ir verta orien- kentėjusiems žmonėms:
tuotis į realesnę politiką? jos šaltinius. Žinoma, visada yra dau-
pailginome bedarbių gybė balsų, sakančių, ką reikia daryti
Ir rinkėjai iš šios ekonominės kri- pašalpų mokėjimo laiką, energetikos srityje, o ko daryti ne-
zės šio bei to pasimokė. Matome, kad padidinome išmokas, reikia, tačiau šiuo metu energetikos
rinkimuose į parlamentą Latvijos kurias gauna bedarbis, srityje jaučiamės labiau sujungti su
žmonės balsavo už stabilumą, ekono- kai baigiasi pašalpos mo- kitomis ES šalimis nei buvo anksčiau.
minės ir užsienio politikos tęstinumą, Žinoma, faktas, kad už gamtines
kėjimo laikotarpis.
jie akivaizdžiai atmetė populistines dujas mokame 30 proc. daugiau nei
partijas, žadėjusias nerealius dalykus. rinkos kaina, rodo, kad esame pri-
Pradėti reikia nuo to, kad Latvija klausomi nuo „Gazprom“ monopolio.
VALSTYBĖ: Ar turite vizijų, kaip Latvija su Lietuva ir Estija pasirašė susitari- Jeigu kalbame apie energetikos
atrodys, tarkim, po dešimtmečio? mą įgyvendinti VAE projektą, tad La- sektorių Latvijoje, norėčiau paminė-
Pagrindinės ateities ekonomikos tvija savo žodžio laikosi. Tiesa, mes ti, kad ne tik norime diversifikuoti
kryptys jau matomos šiandien – ti- manome, kad pasiruošimas įgyven- energijos šaltinius, bet ir siekiame
kimės keisti ekonomikos struktūrą, dinti projektą gali stipriai vėluoti. didesnio efektyvumo. Pernai pradė-
labiau remtis pramonės gamyba, Šiuo metu siekiame padidinti jome šiam tikslui skirtą programą –
eksportu, siekiame, kad būtent pra- savo energetinius pajėgumus, nes gyvenamuosiuose namuose, savival-
monės gamyba sudarytų nuo 10 iki esame elektros energijos importuo- dybėse ketiname atnaujinti senas
14 proc. bendrojo vidaus produkto tojai. Tad norime atnaujinti kai ku- šildymo sistemas. Tikime, kad egzis-
(BVP). Mūsų siekis – per ketverius rias Latvijos šilumines elektrines, tuoja labai didelis potencialas sutau-
metus Latvijos ekonomiką „paaugin- taip pat gavome Europos Komisijos pyti ir sumažinti į aplinką išmetamų
ti“ 20 proc. ir kiek galima daugiau pritarimą dėl paramos šiluminės teršalų kiekį.
sustiprinti šalies konkurencingumą. elektrinės, kuri greičiausiai iškils
Kokia bus Latvija po dešimtmečio? Vakarų Latvijoje, statybai. Suvokia- VALSTYBĖ: Kada Latvija ir Lietuva vėl
Tikimės, kad tokia pat, kaip ir bet me, kad elektros energijos poreikis taps tigrėmis?
kuri kita Europos valstybė. ateityje tik didės, todėl Latvijai labai Priklauso nuo apibrėžties. Kai ku-
aktualus ir VAE projektas. riuose laikraščiuose mes jau Baltijos
VALSTYBĖ: Šiandienis jūsų tikslas – iš- tigrės. O iš tikrųjų, remiantis Latvijos
gelbėti Latvijos ekonomiką. Kada šį tikslą VALSTYBĖ: Ar jūs sutinkate, kad nauja ekonominiais duomenimis, tai tikrai
laikysite pasiektu? atominė elektrinė Baltijos šalims svarbi ir nenutiks per artimiausius metus. 
būtina?
Manau, kad šis darbas bus baigtas
2012 metais. Taip, manau, kad ji labai svarbi VALSTYBĖ: Dėkojame už pokalbį.
mūsų energetiniam nepriklausomu-
VALSTYBĖ: Kaip manote, ar sprendimas mui. Kaip žinote, regione įgyvendi-
imti paskolą iš TVF buvo teisingas? Kalbino Eduardas EIGIRDAS
nami ir alternatyvūs projektai – grei-

40