Sie sind auf Seite 1von 87

-ffi 1IIIIiIijiillij~f~liilllllll ~IIIIII(

'II Gl ~!I 7714S1 5517005 OQ042Broj 42, reb ruar 2007.

CENA: 150 din. 3.50 EUR. 50 Den, 5.00 CH F

Mila I Alebandra

40 CICASA

IIISlOYNICE

, .. 0 boIeslan samo Jednu, Tako bese glasi ona naronna mudros'? Povericu vam oe!to inlimno, POtlilo mi ie. Nije bilo bas krilicno, ali dovoljno da se isprepadam i zamislim nad iivolom. Nisam u 10m razmisljanj u 51igao do pilania 0 naslanku kosrnosa i svrhe zivo!.a ali sam ad lucia cia ne dozvolim da mi sa 10 ponovl, Dak i910 slanja l.Iajalo, nisam mogao nista da radim nm da mislim 0 bilo C<!mu,

$ve ove odlucne misli rodile su sa dan kasnija· u cekaonicama raznih lekara specijalista kod kejih su me sa Hilne poslalL Odlooo sam tada evrslo: iivecu zdravije i nikada vi~e neeu morati da glad.am ova u ookaonicl, neeu sretali ove Ijude od koiih mi sa powaea i.ecu imati dodire sa srpskm zdravstvoml Da, bolssian Covek ima sarno Ill, jedn u ielju . da ne mora kod lakara! Kolekciju L.::;;;;:;r~~,,~:-,iI'""" bolesli koje slucajno nemas mozes uspas no da komple Ufas u Cekilonioi. Kombinacija saialjenjo i gade nja prsma sapatoiclma oxo tebe lesko sa moza reeima docarali. Setam ss da sam kao mali oak voleo da me jednom u sezoru dohvati naki gripcie, da mi mama dorosl klopu u krevet, da 5. lepo odmorim, gledam TV j da ne idem nedelju dana U skolu_ Imalo je 10 bolovanje nekih superkomfo,nih odlika, Take sam danas stigoo do teori;e: zdravstvo i treba da is u I.skom kurcu! Luda(;i poput mene bl, U konlaklu sa (,eeimo) svedskim zdravstvenim slstemern, poslali navuceni na balovanjallamisli da moies da odes lekaru kod koga je priiatno, koji Ima 1Ne lekave i k.oji nema vazda umir" cu ".Iu d rap-sivih 'kova u hodnlku. Sig urno bi tada u srednjim med icin.kim Skala· ma morali da Olvore smer ·pacijenl·.

A~o vat ne mol:es do cugas sa svojim omiljenim rock zvezdama, moie s bar da cuga~ islO slo i oni

rorAIND """'O.MIIAN

[;ra je Miss mokra maJGa? Zan/rna me,; k8ko 'da stuplrn u sajbBrse/lJ; na srps/rDm ako uop§te fJO$lofi. Unapflldl1V11la;

, Mile Manas&'evfc

Mile, carel

Poslavlo sl pltanle koje lma moe de obssmlsli .vaku Ide)u lakcllu. Zamislisamo k.ako na'~lnu illazl, trtdeselak zgodnlh cura kole n~ sebl nose

mokre majice i, dok svl blenu I mlsle iola je najbalja, Ii glasno pOSlavlJa~ pllanje:

"A sta je ovo?" To je sasvlm dovollno de , se ove lulno pokupe I edu kUoi. Sigutni : smo da nlko nlkada nile morao I'lkome da objainjava §ta Ie Miss mokre majlce

f u temu Ie tu stos. ~io S8 lice sajberse' kS8, dragl nd Mile, kod nas los nliedna kompanlja nile olkuplla licancu tako tla loga jo~ nema. Jedna prlvalna jlrma Iz

, Krusevca moida 6e z4kuplli 10 na godlnu

:_dana. Vee se roill na prevodenlu na 51- ,

'~ pski i pllol.verzll" bice pustena na p~

'Zdia~

Zovem S8 Boban, Imam 36 god/n8l f8/1rJVnO c/tam va~ tascpIs. Moram da vas pohvalfm da ste naj/JoIji Casopis koji sam ikada citaO. Naj't1~e mi 58 sWt1a 10 ~ID rea/no IIreclsllMj8te glumce /tJlkV/ ooll8lsIa j6su. OdIicnJ ste. lsJeo IlIh ria mllspunite Irllelj8:

1. Allo matete, objavItiJ nasloYnu iIUl1IeflJ 58rije 'Oluja stTIlsti'

2. Objavite sadrtai S8fija '8e~U}6'

3. OS/8nile I rJa/j8 taJ<o IJdIMni

P. S. Mollm da 58 mo}6 pismo dbjavi u vaS811l su(JQr~'

DDVlAI'JIIA IIUKCIJA,

Bobane, halde tl opel, poIal!o, prablGj IVDje goiIIna. Netlo nam Ie tu aumnjivo. flnl narn ae IIIlh Imal znltna manje. iii 10, 01 Ie 18 nako olla~lo ae prlbo· 10m za pisanje a bez nadzOl8 strufnag Ilea. Bobane, Imko nisi primello cia novine ne mogu da prenose zvu· ko¥t? To je gllvnl rulog zbog kojeg nlsmo u prlllcllll oblavlmo nnlO¥IIU numeru iz lVaje omiijeneaerile. Ali, budl strpijlv, Baban., pre SiD godlna 01 boje nlimo megil da tlln1pamo. Ko zna ita nosl budutnosl? Sill H flee SlIVka 2, zallo fell! dB II unapr9dprep~mo e·

~ 1 ~ •• ~ •• _(" •••••••••• ,. oIi' I.

1 ~~. Dolle II p,Jostala S8f110 obl~nl seks. ~

: Tome valida ume§ da prlst~pl§ S obzl· :

rdm na 10 da vezlia na s",skorn postoll :

ve~lzvesno vreme. Sretno. Mile, ca el -

I I

HeCate II ml vlile orJgovortt;.oo piliioje ko j~ ;1/1115110 III/nUl 6btanja kadQ mJko umre?

:1 MiiollPelkoviC ~

. .

~ ~ .) .

: 1) • Mlnut ~ulanla nS.slso Ie -

:_ ~" .," kada ie-premlnula lsldcra

: ' Bielica. Desilb se 10 lzne-

: nada i svi su blli zatece·

: ! n1. Ipak, ka,da je saopste·

l SI,fUJIlIU! no-da Ie on~ Ispustlla du§u,

• . say krem naSe estrade I

svl koll su se eelog njenog kratkog ali vih nego dovoljnog llvota prervaraIi da su joj prijaleljl - zacuI.all suo Jedan poznaii peva~ blsta je bOku~ao da zapleee ali mu nile isla. V~dit,eljka i PR sa-

hrane mmolUa je prlsutne ~a odrede go· vCfrnlRa Naif fa Iscedlti ~okoiu lepu rbe u stllu "oPOkaJnlkusveJnaJle~§e" allnllo nije Isla. Cilav mlnu.t osU;o je nepapunjel1ljuaskimzvucima-1 Posfe lqga vaz salre Milieu Mlisu na prelazu kad Ugrinov8ca i dodu isli onlliudi I ISla yo· dit.eljka rPR sahrane I p1,novi S8 kompl~ta,l scenarili: Trend 59 nastavlo sa Goricom Galevlc all nloJ "Iko niie do§ao n~ sahranu pa Ie naprllatnost)ila nesto

rliu kolu namersv" do gledll1 III It nisma gledall ali smo slguml da -..:.::.:...:..::.:=~ se radi 0 nakim z1lm 18nllll8 kola hot. III ,jebu nHU Iepu, poA1enu dovojku "' zgo-

dnag a slromlinog momk •. Zle lene teA prepolnatl po tki1llvom pogledu I po t(llll8110 ,voje lie planove izno· De naglaa u monolozlmo.l'IojU lnIOu ialju nlsmo U SllIIju dB iIp.J1imo. hI

P. S. Nadamo 58 dB sllIdo\'oijan ler Ie tvoje pismo objavljeno u jol jednom tasopisu (kojem 6ak nl ,plsao nisi). •

nesrecnlce ne bi oS18 I e do kraja svsta I veka

u pam t ene kao osobe ei)i odla-

u sUbotici i V$Oma intereswoan

ia svaltu vrstu ero[.(ke ea Sam ja imrsTio de odradi;' _par interv]ua ----

sa lOkaintm 'erotskim maserkal'l!a· i da v.am posaljern uz to par fotogra£ija_radl0 blh besplatno •. bez ika.kvog honorara_rs8lDQ aeuavr-at de se Ula de .sam

dOp1snil<- va'<>g lists)

EEEE Srecna yam Nova Go-dma'Ja samJek saca uspao cia

ala onoravim ad occekare-

S9 m " . 'U esloda

ji~ze-l,eprJte repnze m

"APSlltl'RAM' ia sam "AI'SINTHlrao' ce su mi sve devol~e bile bliina~lnle kao ove gore' ., sv~

bllo SlIper dok nlsam poceo a

l'l • • ""m' sad

pncam sa onorn uru~.

malo o~mol pa sve opel za N~SU Novu Godlnul JooooOI slo \IOIlm sto sam Slbin I sto smo uvek kOiitra .velal

'''CRill

Nail onlljeni mrnfnl rneIoiild pu, nk IlIIiIlIeI1il'ilCi naJIoIjih tradIcija MJsfl1Sa I q!J1lli su do !MIje "8- sides and ll!IiIies' kompllal:ii&- Sill recl osIm: ma bl sa prMlda kao pw(ece da nisma II1Il ,.-all u CD Q OVD, doliljes Iree bonus) pIejeJ. OY3liD sma

joj oIlezlledill neqihoIbJ kcilitlnu lame I sere oIiqlaw dislor· lijama I majs1Drsliim arnnlmaJllm Punk rock Zi tebe I CUN. Vrlomab rnaskare, ~e s rnzIil!IOm ••

G angstlld su lmali It! da sluSsju i pre pofa\'ll gangstersI:og rapa! SkJ!ai SIl FiW.a I nlf90Ye 1IIIiIne mel:idije 110 im OOIab nlie omekSalD srta u globakJ. astll ee, OaI[IIIIIO, da sa tope. doll sa 10 lIIIl!e, U2 S'Yll klasllne SirJolriJe hitlJve snimljene Z3 Capitol ruoords ki:ji SU OI'da '!lilalno remaslerizovanll pridodala 1m ill 'ft ~ ~ 001

a dream', prvi put oIija\'ljerIa. Morai su da ubilce ne!1O

da bllmall il1llM11 za JIIs _ !rejiOIJOOIlo Iztfonje.lk1inu

daj&mo FrankIJ a ne capitoill. I'JCCCC

K akva ulooa kolekr.lja pljafnag NU-melala 1Ia!nog hard OO!Ba !a Idlotel Ovo !reba da lma mld i<Jin.ac sa Kom majicom 1!lampa u najman)e 14lloj2) I Delttrroes kafklitom jersu mu ooa IIIIlrj8n.:l 00nda rl'Ide ~ fal:.lOIi. Ova nssnlcna bimeja gnja'li SAO 'ee deoot gOOina iSM'" nll'/$ 3/mije deblllle docs. Dmdanje u najesmcijaJllijem smlslu pap!uli\oo, Tolilui su r!MjIlludl dasul retSHfT Momatu cefWisai. JeIiiga, necemo prelerivall maaan, dude! •

I'JI'JI'JI'JC

I'JCI'JCC

U h, Ilogamu! Death Row Retrads slm' \'lit , 5. rOllenrIaII? Danas se hlp·hrif) moie pcrImlilj mnago ~lO'Iipm Ildanclma all Ie ~gurm da je ova kuca bIIa pionir u ~ienjJ gang~09 rapa pred usl !irokih Il3IOOOlh masa. TakOlle Islo nije za pdlvalu) diipine. luPIjenJ o~1Tice cmatkog besa i s'llldeAju S'ftlllil oa Itolje i skupu OOecu, Na oillj b001rul<llj kompilaciji poCasno rnesto Z3U1imaju 2pac i Snoop D099, naj\'ece z\'eZde tMi 'etikete' (tu so i Or, Ore, Ire CUbe, .. ) •

O· \Ill je ~!e povrsna kotekciia jIOOI3tih mlQll;kih t~ma iz sllh fi1rooI<a Rock, sage nego slo je Slmltrack najncwljeg, aktuek>:ig fla&ta'ka. N,ra'fIl. KJjutni .I.menti su to IBIII Conlijeia IB'II1a i Iont.ire, Eye of [he tiger. Bo-ning ~.art, .. ) ali nsdos.\iiju neke stvarI ~ 'RocI!j]o Balloo' bo i It!e dobnh temall pl1llhodnil nastmka !War. Tl1linirlg Monlage, ViIDl .. ) koje su m09le da 1llU!IIMI mesto isprae lIMII11 hlp.hop ~mdanju 11 PO~OOJl)! !Iva OO$lavI;a. •

cccca

S va ito ima da 51) we Ii O'IU koI'eI'.J:iju B~ mole da slane U iipaJ uputen koleklivnom !udsl:rJm !alumu - 'CEMU OV01!' Cd jJfW d8lelilmlnulne "fie engft dream', pa do po~ednje, duga var<ije lire diamond sea' ucellh 25 mlnula,ll'Iaj album Ie polpuno uzaludno punjefje samlno lfOOfih praJljJ dlskovli IilIjl su m~ da sa upolrebe za bib sta drugo, lM!re!I sam da poslilji armlja mazohis1a koji su sanjali OVikvo i<danje. ali iskranf IjlMelji mlllike ele zaboraviti da se IMllkad desilo..

WORLD OF WARCRAFT: THE BURNING CRUSADE

S vrstati World of Warerall u rang puke ·superpopularne Igre" bllo bl zestoko polcenjil'anje: MMORP(; koji je ovlh dana do.llgan c~ru od 8 miliona pretplalll lka predslavlja lenomen galaktickih razrnera. Mn091 sllenl naslovl vremenom SU dostizall zenlt pcpulamostl, all taJ zenll nikada nlie prema~ 10 dvomilionsku vrednosl. I posle

dYe godine od izla.ka na trilsl., baza WoW pretplatnlka raste ie.tinom kola Ie pratila prve m esace po lanslranju. Sa illaskom The Burning Crusadea, prve velika ekspanzlje

za ig ru, slyari imaju potencljal da se lotalno otmu kontoli...

World 01 Warcan je tokom dye godine IJOstoJaIIJa non-slop nadogradivsn besplamrn mlnl·dodaoima" obllku novih questova, predmeta. oovih dunqeona I sllfnog, a

d islJibu~all SU se u obllku patchev3 koj e

je Igra aeto malskl skidal. sa sarvera. Th e Burning Crusade Ie prva expanzlla kola dolazl u kutijl i kOja sa placa, ali ta Cinjenlca blva kompenzovana neverovalnim obi mom novog sadriaja. xao prvo, levellimll za igrace saaa ie podlgnui na 70, slo uz redizajnifanl slstern borbenlh talenata daje mugu enos! mn090 uiih speclializaciia u zavisnosti od i ndio1du· alnlh borbenih prelelencijala. Ove nove rose - Draenet za Alljansu i Blood Ello.1 za Hord"

donose svojevrsnu unifikaciju na polju klasa koie poseduje seaka lrakella, S obzlrom na to da p ulem njih Alliansa dabiia Samane a Korda Palodi ne. Ova poslednja stvar abe strsne stavlja u ISIU ravan u pll\1ledu sposobnosjl koje ralding-grupe imaiu pri okr§ajlma sa bossovima u mnogobrojnim standardnim i raid dungeonlma.

Najveca novina koju donosi TBG je Outland, potpuna novi kontinenl sa sedam O9romnjh zona prepunlh Que,lova, dungeona sadrtaJa za sva profile jgrac~. Materijala za "lel/elovanja" ad ~ezdeOOlog (dosadasnj' limtt) do sedamdeselag "ivoa tma na prelek. Redizajnirani sistem Player VS Player okrSaja lakoae nudi pregrsl novog malerijala i mll\1utnosti za ublJanje Igraea protivnickih frakeija, ad Kollh se ,nleresantno!it u 11d.ajaju gladijatorska Arena koja f unkcioni s e pc sezonskoligaskum ,islemu, i Eye of The Storm. 0011 battleg round.

Hardverska lahtlWnosl ekspanzije polpuno j. tsta kao i Original: WoW je igra u kojoJ maze da u!iva !Yako sa iole "razumnim" racun~ram, pod uslovem do posedula bilo koji obliK broad band Internet konekclje kola vi sa nile retkost ni u na~ im ubogl m krajevima. _

E:H1VI36

z

N' lsmo sigorni da mOI,e da se Pll~.a 0 '

ji, a'li oinjenica je da su se na dva kraja sveta galovoislQvremeno pojavila dva mono pravli"na bolida Form ule 1. Prvo su brae a Xiushun

i XiU9"O Zhao, koji live slatina k kilam "lam ad Pekinga, ad metalnogotpada ralvili svoj" vo,ilo

za koj" tvrde de bi, uz dodatne lzrnene, maglo da bud" prvi Icineski model u Fl samplonatu, Podaoi o parlormansama vozila nazalosl nlsu dllstupni', Na druqom delu planete izvesni B,itanac Russell Bost sastavlo je svoj bDlid ad de lova Fiata, Forda, R"n"u Ita i Kawasaki motodkla, S obzirom na

--=-

\ "-~

._€,- " ' . -" ,

", -, ~ .

V elikje,lefak i opasan. Vecina sl,ucnjak" siaie se Sa liinjenicam da je Mlansld Challenger 2 najbolji, tank

na svelU iSr se odlikuje: llizvanradnom mobilnoscu

- svuoo mois ca $~gne i to brzo, 21 lzvarrsdnom snaqom paljbe - mole da unisli swku met": 3) izvan'ednim okloporn - moi,e da se odup'e vetini direklnih nspada i 4) lzvanradnlrn samovarorn - mzerltOarom za zag revaflje vade Ulhvallujucl kojem len~istl na lieu m esta mogu sebi da skwoju caj iii supu i< kesloe •

_,,~. ~ .

. _}~~! -"4a-t:-J::L_

:J....GI'f" •

.

~ z 1t'.1fftuI1., .... 4

iWlulZliNH sunl): 11,5 m ilrlu: 3,5 m

risIII: 2,5 m

II1II: 62,5 t

WziIIu ~,..: 59 kmll1 Iniu II ttn.: 40 kmlh

III .II ...... (UU' ~:4

HlIIIi lzajMMu cnI): 9.B m 1_3,6m

rIsiII: 2,4 m

II1II: 671

irzllllI ... : 70 kmll1 .. II oon: 48 Jcmll1

~Z(I!NulbJ ~4

iIldiIiIlzijeUlu mI): g,7 m ilrill: 3,7 m

rI":2,7m

.ISI: 55t

mini II m-: 72 kmll1 mllllllllereII: 45 I<mlh

ChaIIBngel2 ~ pr$lIilelipe Ai'rliOS, Am lerna mjl;rate, 10 su pmliwI:I,pna gran~e malag IWbia, JI(Ijl\/I~!abffil(l'lalll!sI"I' SI'iolla .",a nediiCn~1 P a, II> ill> ~sIe ~~nja ~ C¥I'I Al'FSOS odbaouj' u RZdUh~ speciliCnu dodalilu eau'll Zall> u ciIi - agromoom bIl:inam -uda/!l>ill1atal\lD~od iM>lIno lVi'dag 11e!~ 1TolIai1, noj6. aIle od osiromalenag uranijullUl. Zahv.lljujuii taI<~ ilooslruiu:ij, la'rlalll Ai'FSDS sa udaffeoosli od 21:111 be!. prctl1erna roo.ie da pr~bije paocimu i>lliilnu pIOCu d,~jne pola mella A OOsio i dabtJ _

'-PO IIAI(joJ ~:3

Rilla (ujNID Sol miJ: 9.5 m Ilrill: 3,5 m

ri":2,2m

.iSI: 46,51

mini II tal: 65 kmll1 Inlna 1I1tnnI: 44 kmlh

KRATKI REZDVI

Svinjl hranl nas

K Ineska poStanska sluZba je potlll<om godirHl, a povodom ulaska

u godinu svinje po klneskom horoskopu. §Iampaia senju pestanskih marklca sa molMma OIl' de) svinje. One po Cemu sa 0\fIl markioe izdvajaJu ad svlh druglh nije u Io~koj meri ozgled koIiko - miris, Kada prilikom IepljenJa marklee na koveralliznele njanu zadnju povrSiru, mirls pet8nja. Takode, nel~m prllaskom noklOm preko prednje slrane mar1<ice oslobada sa prepoznalljiva aroma svinjeline pripremljene na Iradlcionalnl kineskl nafin, lakozvane 8181110'901111 svInjeIile. OlIO ipak nije prvl slutsj itampanja markica kojl u Slbi kn~ mirisa. Ovakva praksa ustanovljena Ie Jo§ 2001. u Vellko) Brilanijl. gde su marklce miriSaJe na aukatiplus, a poIom sa neAIO slitoo u nekoiko clrulllh drtava. Ta)oa je u situ§nim kapsuJama na pavrAim mal1liCe eiji Be sadrtaj OSIobada grebanjem. Ie davno pameJno primelio dB Be neeemo 'leba najesJi ad fiJaJelije. Necemo ni Svinjeline, made CI ova marklee p,ijlOOni' clma Izvesnih sialata kineskoq IIaroda bili reIka prillka da sa prlsele kakvOg Ie ukusa ova pl8menila ZivoIinja. _

MOOA ZA IOIOTE

MEUIUS

BIZNIS - ILASA

SVINJARIJA

Da Ii ste znali da kamera skida pola odela?

P red varna ie jOs jed. n prilog neiscrpnoj rimiei Ijudsl<e gluposlL Duel. aros'iokih modo!h k'eolor8 Brad Denboer - Jell AdkiJlS pronasao je nacin da moronima, kOj' slva,"o misle da ie OVO dob,s Ideja, olakhju novOanlk. Dizajni,ali su odele za modernog coveka uronjenog

u moderns lehnologije, kojl p'ovodi mnogo vremena p'ed web kamerom i ne stize da se p'esvtacL UmeSlo loga, svaki sajber japi saca moze da navute onalike oceta koliko kame'a hvala, negda do pupka, rseimo. Businessbib, kako su 9a k'slili, za kralko v,ema doii.eo je usp.eh a inlsresovanje za OVill p,olzvod vecma

ie ~Ill!o, Aka Ie sudnii dan siva,,,,, billu, nismo "ilslu;-

iii nisla bolje! Vise porazavajur! ih informacija pot,aiilS na: ~1tp:llkltsLllysIIDpify.coll.

13:01 REKO'iSTRUKCIJA

, __ .It,I)IIII(,, QlfDI'I<itI,jllIJTI\o '1"'hl"n ... ~I,(. ~'Ii~~" _, 00 OI<""'-S

VLAl, u

UMR,E!l<I

.. I'rve tenisom izazvane nerede rekonsfruisala Nezavisna komisija eKM-a

OSUini U skoli i korisci mozak, Budi doktor, budi advokat, nos. kotnu akt UlSnu. Zaboravi na spOrt kao profe.sU~!Od sporta ces bit,

g(upUi i smrdUivUi. 171dB, moras da budes pameran, a ne smrdUiv.

• • ••••

:. ... ......

-,; -.a:.., ..,.

lpollo Crel!d IOtIY'

C ...... 20

Rlznica gluposti

E dobro je da au dopIJatiD 1donI~ I genelSki in1e",rIng jer sad kooaeno 118, 0\Iak0 nene8n I iIIergiean na $VI fiw, mogu da drilm maetu u kuell' Sigumi , smo da Ie roeko CIYBko reagovao am ~ja Allerca uspetno posluje. Ova ~ bavt sa "proiz\'Od"'am" ku¢nih IjLC!imaca. za sada sarno matalca. namenjenih "oset1Mnr" pq8dlnclma. Qalde, genetlWi 0'lIl kompanije (kola kao da j8 ISOeta u maltl netaJentovanog SF plsca) stwriN su mace koje sa ne linjaju, roe ispuAtaJU niAla neprijatno Iz swjI1 o\'IonI a tak su 1m I Jcandte rnaJ18 oAlm i opasne po kmIena lid vlasnike. Na nji~CM)m sajtu mogute Ie natuad ijubimca IIdrec!enog poJa, uzrasta i boje. Mf I dalje ~ eekamo komaIu koja 69 nas kazniti za ovak'I8 zIotIne ... -

L ingvlSlicku javnosl S itom planste uzburkala je pojava nove japan· sl<e igracke. Slrucnjaci su sa potesali po glavi i zapitali: da Ii ja avo dokaz jezicke povezanosf Japana i SlIli)e? Olkud 10 da ree "palka" U oba jezika hna identicno ZaT' gonsko znaeenje? Moze Ii S9 na "'lnovu O\IOga objasniH poreklo cvvene krilalice 'Srbija do Tokija'? Toliko phanja a odgovora tako maio ...•

ajbolji primer uzn.apredovalog fanauzma (ukoUko iskljuClmo religiozne fanalikej mogao bi da bude Ametikanac Gary Relghn. Ovaj sredovel:ni fan sarljals 'Zvezdane stazs" spiCkao je dobar dec svoje ustedevine na rekonslrukoi;u i adaptac;ju u kucnl bioskop komandnog breda lelellce Enlerpr.ll. Za ovaj posac, koji je odradio sopstvenim rukama, bilo mu je potrobno vise od tri godinal preko 15.000 dolara. Gary Ivrdl da Ie bilO .(edno lruda i da saca, kad konaooo lma vremana za to, u ova; prostor;j; provodi najlepse trenulke gledajuci lIImove sa svojim klincima. Sram da 9a bIlllel -

APSOLUTNI CAR SVEGA

I

-EMIL

p rDcepata Iju di na svelu ima srce s desn e stra ne

Podrtlmo ofig.eelno odeg foVeka u tudlol!

U poznaj Emlla Schellhoma i2 Bodenseea u InaravtlOj Nemacko). On je novo vrIlovno ooZanSiVO CKM·a i lvoj nDIII idol I Aka 1<aZe~ da nlje, znacemo da lazeS kao SIO smo sigumi da I on laZe u vezl sa imerom i poraklom_ Ako se on zapravo ne ZO\lS Reda, Slavlco ill Edin, gubimo ogromnu opkladu sa nekim Nemcima koje smo nasil M saj!u njegO\log IIlI1-cluba. Emilie egzibiclonisla """lisan 00 osecaja za sramolu. _llku i i~ mnogo toga. Cill nam je da oil njega napravimo zvezdu I izgradimo mu kuJlII~nosll. Zapamti gde si 9a prvo videol MI smo ios u :loku ....

I

,

a~

~1n II

~nH I 55 I D~. !l~ 00

aU~HIH~ SKUll PROHonoH5

MKBU

~I SP Eel At ~UES1S

SKC BEO['RRn

OP~KE. BESKE PUH~EME

~Oij \~ fEB Z001 S:,39~~

\

I

!

i

(;T61199\

19fE691

ZVEZOAN RATOV_

'Yakima eeme se uskoro ubljati

P roizvo<lnja omi:ja je grana induslrija kojase najbrie r azvija. No rma Ino, ponuca prati po!ral'll)U, a ljud,ma n,kad costa ubljanja. S"a~o

novo lah nolosko resenje po pravil u sa pokusava impleme "Iirali u vee posic] aea mui:ja, a eva s!a Slrucnjaci predvi~aiu Z~ narednu daceniju-dva .•

, ,,'~.'- - .. ~;

OPIT SI DISILO TO DA JE MESTO PREBIVANJA NA!;E DRUGARICE M.ESECA U DALEKOM, MRACNOM I OPASNOM INOSTRANSTVU. IPAK, OVOGA PUTA U PITANJU JE NASA CURA. SVEDSKA JE

HLADNA ALI NASI DEVOJICE, DOBRE, KAKVE JESU, TAMO NJIMA MALO PODI2:U PROSECNU TEMPERATURU

I CUVAJU IH OD POTPUNOG SMRZAVANJA.

ALEKSANDRA

Jedva cekamo da na leto dode kod bake! Znamo da js gasloskl ilvot muka jedna I ne moierno ca podnesemo da nsko patl u tudini ... • yspICt.C8I1/115831I1.

SPARK

Opet morsmo ca Izrazi,,!o zadovoljsivo spojern indlvldualnoSli I lepOle. Na zapadu ova lOVU gothic/ema chick a mi kaiemo - slatki~ mali. IDJSpace.C8II/spirUeti

TACKA_MACKA

Vollmo plavo oa makar i prlrodnol Aka je to plavo jOs ovako veoooorna zgodno I statko. on do nas nl uzasna m ~liCka. podloga na profilu nece odvratiti - paOcemo se na nj.

tl'jspace .. COllltlCU __ 1

OImUElUE.: Ko nam sledeci pasalje komentar u kojem je reklama za "Profile watcher' (ono sa suncem) iii message u kojem nas upozorava na gasen e MySpace.a. biee locran i Be Action ce ga skuvali i pojesli_ Mrtvi srno ozbiljni!

NAPAS'

Mars napadamol

K 0 ~ pi:fI'<isIIo ds II 19000 cd OOhllllic!ki na.""JlI","i)h ""'I~ lfanalnjice SfIOSOI:oo da 1tIl"l'1 brlIrnJ 00 ceil 150 mmall!li sat ~ooockai YlII~ne~ biciklakrSl<I1 ~ kB!I ~a IBl'llago ~ NASA da ~ mdao divlpm uhl.rna ~ele Mars Von1o Ji oprem\eoo 53>r_ ~taallJ(jjom za ~ prl>'rSlnepla'lele I pro!!o Ie ~zne ~rena v"<.m DSticfna Karwskllawva PrElf~no je ria ~ OkVllOOIfl ~ 00 pel godro """,. da ~ CMlnom planeillTJ, erm se proo3debemooan niJllrlasl IJlIbaci nl udajenost ad 60 mHIooa kI1omelara. -

MLADI REVOLVERASI

Okrug Linkoln, godina 1878. Brilanski ranter Dion Tunstal unajmljuje sest mladih buntol'nika da zastite njegov ranc od nemilosrdne konkul~ncije, Santa Fe Ringsa.

zaDz.net

KAKO SN MIT OOMACU SERIJ ?

~-'! - ...

S (I\Ireme~1 leoretleari lelevizije vee najm8l1je desel gadina podeljenl su

u dYe struje. Jednl Ivrde da Si~lsu Pavica keba lislti graoanskih prava

i driavlj8l1stva I poslal1 ga u IzynanSIVO zbog.vega slo nam je ucinic

I ne dall mu da se bfanl starim zaslugama (·Dlptomcr, "Tesna koza", 'Otplsani·, 'Vrue vela,' l, naravoo, 'Boljl ;ivOl'). Drugs struJ8 zaslupa leOflju da je Sini sa Pavle prerninuo jos lokom SIllmanjs p!VOg serilaJa 'Sreenlh Ijudl'l da RTS iii Komuna ad lada za smisljal'je s,",ja koriste ~pjuler koji su nazvali

. Slni~a Pavlt. Nairne, u kompjuter se sarno ubaee osnovne Ideje a prO<Jlam smisli sve oslaJo po opnobanom s..bIOflU Covel< kail Mdi da Ie p.rogl8mlrao

lal kompjule, ie, speciialno za CKM, pristao I!a ti Ispriea kako da sam osrnis~s supersmesnu seriju koju ee volOO sireke narodne mase. ZahlBvao je da !lSlans anon~an jar sa krije ad agooalE za napalu TV pre1pJale .•

ro kate ka: com

Glavni lik uvek je srpska I

krlza I 10 je nelscrpan I2VOr urnebesnih sHuacija. Glava parodice

ie dazlaboga posten' naNko kog svi zajebavaju kako slignu. lako

je "novo doba" poceio jos pre 20 godina, nas Tata se ios uvek niie snasao. Posao mu veeito vlsi a nili a on je poreklom iz pasivnih krajeva i lose uvek lepo vldl. 2ena je fina I obrszovanqa ad muia

i upravc zbog loga je njihov brak va,da u krizi rnada ss vole i 10 mnogo. Dece obavezno trois! Ova mu ska i zell.\ko. S Ia/iji sin ja smotan na lafu Kcerka im a problema sa momdma iaka ie najbalja riba u gradu {pravDa je da ulogu dobra lumacllo~a riba) a mladi sin de-Iu]e pomalo debilno s lendefICijim prelernnog vezivanja za pse m penliooere iz komsiluka {mote da posluzi i sopslveni dada).

se u I pravo

i, naiudaljenljlh (iuinlh) krajeva Srbiie" nioi I1vek 1m.! vsoma su sme"ni jer govore cudno i nose sesire I sajka':e. Dr.!i se praviia

ca saljeci moraju da b lIdu sarno sa luga laka ce II se zapilali kako

10 da nekl Vojvadanin (a i ani su smesm ked se pOlrUde, vidi same Salasevica izmedu pesama na koncertima) slucaino ne zalula

s cbzlrom na 10 da me je Beograd mnogo bliii. Crnogorci su sa olceplli I namaju vise pravo da budu smesne siroyina (neei;a braca) u nasim ha-ha tvorevinama! Direklor firme u kojoj radi glavni II~ n""ideni je lopev i prevarant koji se prevlaei kroz sve slsteme i u Ijubav.oj je vezl sa Snaianom Savie. Ne mo .. se bez gospode Savio jer je ona konstanta svake domace serije. Ona je pavicevska lemma lalale za sva vremena. Dok god bude ,iva i rna kako u tom trenutku ilgledala, ima da bude najbolla ribs u seriji I lacka! Lomlce srca radniku I seljaku, d1rekloru i inoslranom partneru U seriji mora da bude i citava almi;a potpono Mva!nih Ilkova elll je posao de izgovaraju naronske Iraze i ca se krste na sve zivo. Kompjuterv prepusli da plsko random/shuilis opciie sve uklopi lako de se svako sa svsklm poznaje prsko na;vi se jed nog posrednika. Pre'limana l[keva glupavim gl edaocirna Rl{lraju de qovore sve 0 Ilk": di r!1ktor KorumplroviC. maistor ~tetic, Inspeklar Pravdi C, man ekenka Milica Milsa. S ekrelarice su drolje, policajci su prsvedni i &Imgi, penzloneri gundeju a svl bogatasl iive u ono] jedno; 19 istoj, kuci u KoSulnja" ku. Sve u svemu, osz 60{) Ilkova nerno; de poCinjes. Odjavna spica mora da traje bar 10 m[nula, da bi trenumo popolarnl pavac tapim glasorn olpevao ceo song Ljiliane Pavic ~nilCe vetllog "saradnika na scenariju").

i - nesporazum i

mora da trale padeselak minula a treba snimili bar 50 epizoda. Gime 10 popun~i,laboQa? Pa, nesporazumornl Niko olkoga ne srne da razume, NI uobicajena pozdravna recenlca: "Debar dan" ne sme de proda bez nesporazuma. Na pitanje ss uvek adgOVa/3 pltanie m a svi su maksimaino nadrkanl I neprijatni I uvek raspolofen i za preplrku. Bllno je da onaj ko prvi govori nikada ne stigne da kale sta je naumio i da 90vori tako da se moze shvalitl na SIO nacina. Ako m(l,e I naka saksual na alullla da uleli ... ih, eta nesparazuma i sokiranja!

Eto, 10 je apsolutna sve SIO lIaba da znd. Spisak "yek lstih gluma· ca koji moraju da glume u damatoj serijl moies oa pronaoes na sailu wllw.'nodnil,jad/gore_od_pomica .. hlm.

pozovi ih slobodno, ani nisla ne odbija.ju! •

27 CHIN

Hellj;: Alejandro Gonzjlez liUrrib!

Ulogs: 8ia1I1'itl, tale Blan ~hetl, Ga~1 Gani.J Bernal

S rakaIrD iI>IkM lnarollito p:l "",,,nom osvaj3l!~ llatrlog !loillJsa), ;Ii niItakD ~i filllll'a.tJn pr!I~ tn lrelatrvooj ~l>'epllrtaJlo pdf. sa gq-afskll kIIlturOO{1<l veoma udaljl!lll~ strano sveta I poMava da iSirali I:oIIro ljuasililrustraJ:ijo I uprilYO Ie IQJlturtiolke Pfedraslllle OIlI!mog,covajurealoosl I JIOmIiIhI llilmlli!:aciju meilu 1jIJdima. AI, bez oblia na O<I~oa relIjska res.nj. 10. pdf., posIe (pnlifllO kukadClwgl 13\~!etl<a moblli na1istD "sill it t!t:oo pesnik hIoo cia kala". N.!1ll 0 ooll!Mi Hf mlru u swtll, si!JUmO. .•

B ~I<a rn oSIMI "'~ .Mma j..rn. j. 00 ""jkMvii~ bi!il!:a Orugog S'IB~1wg rata. a Sl'!!1 Ie jliImb s;lm0 IlII JeOllOjlolograRjl na Iu:joj iostocb ommih mird<a ptdIu 7aSIa'u n3 upravo

.,voj .. om brdu. Eastwood kroz VI plllaieine priCe plllwla.va

d. POkrije 0110 110 se dii!avalo pre i posI& oos_ euv.oo IlIIograflje, Od ol!l'elovalna r~ih rJlillilJ'ffiih """. bitkll, II" do CIIwsa l<xJji so Vtjrici k""" doiivllll, "Zasta", ""Sib oc""," savrieoo pni<alIJj. danasnjem!111I! - mehrioo tlrizma I idll<liogije, heroisM f lIcemelja_

Re!lja: Edm ZwIck

IJI~ e: Lwarda DICalltlio, Ojiman HOlIDm, JelUliler Co elly

Film 0 Alrici I n~ S'IOjSl¥emm 1m ... OOm~ima po pra'" ne mali da OIllaJll, R_" ,,",sima u Siern Well a kao pakr~.c)Xll<olja ~Iu;i~ su poIJa dfra_ i polreba llIpa;fnlh sIIa da ~ el\silloatiSIL IIana <MIll HI ... ., "sft!1lII I11IJIIIlisticl<a p:lruka I !IIOb*d iIlpPl~ I<xJjI uspeva iIIIliSe c· en nestlJ 110 Ie moglo cia buoe mraena, realna pnta, 0Iam!iIIi laplel p:lljltJno it talI'IlIni" aJocioron "'''''''''''' tiplCnim za Iloivudska bl'*lluslllll!, alefi SlId! JlriIlmI11l! wliI<i iwtIc u Iolj bl n3!I<Jrall &'Ie ",file, pa Oak I rolll<illSU.

NICOLAS CAG -

Uskoro u nde bia~.ape sUie i os i eeI.n ekranilo¥ani strip - Dioga p ria nil tapew j e Ghost tid~r. R~ilrao Qi! j~ Nir:olas CaQe koji iumati glanu ulogu, a sa njill 5U sanse Ii! datil filII u¥ek negdepola"pola, Pora' Igomili slIIa onjegorillmotivimilla pnnahnje j05 j~dnDO smp-junaka DB veliia plain a

I ako su kriticari naslavku Piratldali loiiju OCB~U 1IB!jIl pretilOdniku, O'llmre c,ema zalstl mora~ oslro da se usprolivimo. KakD je

, lepa primBUO jedan I;laIl retlaktije, film Pilled sjajnih elekata,uzbIJdljiiog scenarija i Dep(Xl" ie Ora\l1Jre.nudi humor vlffima slican &rtanim frlmovima sa Duskum Dugllu S kDm.

N C: ~Iora d. II5Om, ;~r mrslin (10. sam oesl~no dopr1neo '~m! -.,~ '"'5 ~, la!JPl'.rarno ~ra\'O 0 ~me. Qd,\'ak me i9 ulbudi-ala id$ 0 preno;eniu s:ripa na film i 1JL1D sam do 6e 10 bili ~ajrIa 1dba\'! kada l,hnologij\1. do~ig~& nMl kojj bi l'i1Ueino bio ,animlj~ publici, Nisam s,mniao u ~ da ce lleIJnen r, Supermeo bili "Drl1i1 uSj)Ilsnl jer Ie 10 - kQmpl<lna l'bava. PIma je mbud'''i'

i akti[e. 8~ nerm mnogo mr~1I. po moies celu porodicu ~. i!l'edes u bio~op, GhOSI Rr<la je drugatljr P<l sam poonlsno da f8 "e~ ~a sa ',,"niroo. Radiie g!lIIIllm gl.vou ,bg, u ovom III"" nego ell. igram Supemlena. 0 cemu ss la.ool jedno ".me r'l<JDvarnlo. Mislim da ml koo gl<J11CU vile OOgo"l"ij G,,,,I Rider. <I:lp<oo mi S! nj~ enigmali1no~ , paradoi<"'~D~

CHM: O.liJ'llvojlidejabladad,!e Ri:lel(llf ~arak~1 nadog'ildi crlOm humor. iii ie laI:<liusllip,?

HC: 8r~ mi je '.'lOma mno da u Ulmu btJde hurnor., Jedanild moi;h omi\erih ~mG'la ie 'luneriCk, l'lI<odlak U London" a naic!,al, ml ja kximDinalll" hQlOOl i ~Dmedija, UlulIikQ usp." da spolle 1. d", ianl1l, dobijale $,., almooieru u Fimu, to"'" 'am da ~drm m&erno Ii aa usperoo u loma, iii ria urad'''''' ne~~ slicllll. LI' Ie ap,"rrjan, ST1uacrje lakw, i re moielll~ 10 da sh'alai prelaMMl o1biljno, Hieo sam ~a se molo poigramo $llikom c1.l bi bID zab:M1iji, pa >mG I1baclli nj'g"'" sl:IooooI ka I051mm~)U i puleniu. Pllm~lill sam da ",I~. ko poku\8"l da tt~gn~ oawl., ne Di ,adlO s~ari ~oie ga zapravo pnzivai"" ""lo,u~lllalkOllol'r<igaJa,llnslusaNanr:1 Calpiinle' i jed, gUnJffe twoDon •. A l" Wlilm i lednoidllJg.o,

C HM': Oil"" U lilm, gumen, bomtooe, !impame i o,lali "d!!1aln

Ne: UglilVIIOOT sam 10 prikupiO ~ 10p.t\IeIIOg iwDta. Sl"am Nanc1 ,.ll ie!rm da sa opUSlim I 'pijem' gurP,", bombon. i, 'o.le 1.1 ma~ini. A

Ie ·kalal, simpan"," moo sim j,doom PI Jikom , pOnIJ~ro sam da mora", d. rh ,",ciT! , n,,' S'IOj ~m. Simpanle ~Ie .~ib'iu ~"al.". CHM:: U "'~ s. speciialnim eleklm.: d, Ii ~ se ooacao 91uP<lVO !l'lmai$Ci 'eta i~e U Io:l:)ffia si " ,...war., diI ~ usre~ ,a~e1

I osiBdnji u n~u 'Mmk film" serijala nasta" vii. SV<Jjom ~taOOrJj)m, nimalQ Srrl€ snnm putlnjom los~ ismevanja mnllgo boljih lilm01l3 00 0'i0!l, sa kaje nee! skrenuti Sie dok tJUdB dBce u tlSnlMlim i nillln r82Jedima srednje skale, Prokleh da su! I decu~iia koja gagl€llii i matorei kaji SIi snlmili tilm".

edan 00 2aisla retkih duiih (pmko dva sata). a U2 10 i vooma SllIlrih filmova. pli" likom cijeg gledanja nijednom "iSlnO lemu IL Naprolil' .. Slari lisaG Tommy Lee Jones konacno je (Xl prvi put slao sa QtJe slrane kamere

i napraiio sjajan film kQji :niJB tlell1l~OIJa pokupio nekoliko nagratla u Gannew.

NC:: ~" ""tao sam sa si2inD' Ujj,iO sam i ,,'am ,,~rndu ,"imaiue, Ie scene O"CIO sam se kao da Sam pOIIO\'~ IJrll.lc. Zaeo sam da pOSlign,roo d,~ almoslere hO'OIa 8·~,kcije, <akvi IV filmo~ Vrncenl. Poc" Z,m.;~i~ bih boou na lioo I PIl~ bih do se ~lMjavam: "An, mam bubu na lieu' AI.mao. e~, sod .oslrm'. pa:om bJ' olltao do moni~ora da paglod,m snirna~ , rekao bih "bi: "[)a, 10:e tilm sa QJOO\'iili,.." Proslo, rel,li ,roo da ,~mimo mm 10i' Ie u1llud~, kl "9 od B ~ 13 'J'd"". kao \10 I" se sV!lievrerneno ",Ii drug' ~Iil\d U!bU<!Tllali g~edajuci 'M"~u" pedmlih godin"

CH M: KakQ ~ se pnp'.mao I' seer. u ~oirmi se lranslormrs's?

H C: ~rao sam ~o !oml~ln t,k;w bi 10 biD oSC(aj, ali lnao I,m i131~ d, UfO"'" U inJlllu p"lormansa Po\u!.roo sam d, 1X'5~~nem op'rs~ ~il glum e, I ". niernu sam rM~ I'Be dule "'erne t,~ i U ""'im prelhIldnim ,lrml'lirw kOie 50m sni""'D. popul ·V,mpirOV"9 poi)UP""" iii "U~radeoog I",·. rma mnog' elemenala ope<e

i te!fO sam da II') ~skiJ~!'iO prensssm I na oval

111m, do pd:u5am d. ·,.po,lorf I, prooagI"ena il5eia~

CHM: N&smej,o si sa u iadnom morronlu"

H C: Da HIeO sam da " ,alrim II1i~u~ma Ilgleda kao d. en zasta uil" u lome. ,aD d. r.1O l\iJ,aoo.nrja ''"'' "" ",em. TD ~ ,.,lra;",.,1;, i ~;.s~ .! je osecal dollar. ,1"'"0 i9 mDCOO iello sam I,'", VlSI, energil' za "len" I",,· sJorr>acile.

CHM: Da Ii 10S!Mi' ~I,i' sa~upliaiIVip~,"l

N C: *.! '051 Air, ;inpo~ CI u.ek Im,li

po,eboo me~o u morn ,fCU jar su !I,,"uhsali m~u mas,u ook sam orO ~Ir""c I dalle n1I;1im de If to ~jjn, lab""l. all odavno rh ne sa ~upij,m, PresliO >am la(1o sam pro:l"" "'DjU ~DI''''r!u. CHM:li>ilosr'OIllilIflo'

Nt Pri/.:ai) sam 'jMlie ~ I~e: Oio"m opii'iI,,,o. Ukradena su mi Iri naj>'edllijl WIIIi- T. m ,lrip, d,"", bi ",dela ~Se nego eala m~a ko'e~clja IJ ono ""m •. PMI, IOga 001111>:1 IiItn da prodanl S'" ,Iripol'e I"' nisam ,eIe<l~; imam u kuci naiLe 510 Co drug' IIUd, dO\'Od~i , i5l\,[enie da rade l.k.-e,I'in.

CKM: 'Krajem ianuilm OCekuie "" vas album "Remains:' koji ie zapravo kolekciia singlova i demo snimaka. !z kog sle razloqa PlikUpili taj m"lerijal?

Milt StiN: Bilo je vise razloga. Pre svega, vecina tih pesama je na singlovima, kompilaciJama i drugim izdanjima koja vise ne mogu da se nadu u prodaji. I mislim da ima mnogo Ijudi koJi nisu bill u prillei ca ih cuiu. Mi volimo Ie pesme I nsmo teleli da zavrse zaboravlJene u necijem podrumu. Takode smo pomislill da bi bilo lepo da damo publici nekakvu zanirnaciju do (lbjavljivanja novog "pravag' album".

moramo da oeekujemo novi album?

15: U ovom momentu ns mogu nista da gao rantuJem ali sa nadam da ee sve biti gotovo tokom 2007. Napisali smo mnogo pesama na lurnejama a usmnno razmenjujemo informacije I pokusavemo da 10 ukloplmo u nekakvu calinu. Na poslednjoi lumejl 'eleli

zeleno svetla, odmah sam uzeo skejl i o!isao u park. Pelnaest minu!a kasnije

pao sam i slomio ruku, laka da je i velika amerieka lumeja morala da bude odloiena za dva meseca, 8aksuz.

CKM: Pros!" godlne iSli SI" na lurne· ju koo predgrupa My Chemical Romance, Kako ste se oseeall ,·bog loga?

15: Bilo ie sjojf\/). VeM'alm pilas da n nam je sujela bila povredena? Pa, nije. MeR su dugo nasi prljolelji i volimo ca svi· ramo s njima. Jedina razlika u odnosu na prelhodne lume)e ie 1o slo smo ovoga pula svirali duplo krace selove sto i nije tako lo§e. jer u 10 vreme mazes da "upakujes' najjaee Sivari i da Ih udari~ svom snagom.

CKM: Na .asim ranijim albumlma bile su veoma ,astupljene leme - draga. alkohol, dok nil poslednjem 10 niie sluesj. $ta se 10 promenilo?

15: Ovlm poslom b"vimo sa vee prilicno duga i lesto opijanje mora da ostavi nekakav trag na tebi .. Postalo mi ja vainija da ostansm zdrall i da dam sve ad sebe

" onome SIO radlm. To je tesk.o postiei ukoliko sa syaka jutlo budis asecaJuci se kao gOY no. Mnoglljudi gledaj" na drog" i alkohol kao na nesto romanncno, ali 10 ni· kad nije taka "glamurozna' kao sto se tlni.

smo da se na neki natln oduzimo dugogodis· "jim fanovima, pa smo svirali mnogo malorih pesama, uglavnom sa prvog elbuma To nas je naleralo da se vralimo slarim uticaJima., beooovima koje smo sluila]i u 10 vreme, pa

ce bili veoma zanimljivo videti kako sa U

starl i novi ulicaji mesaju. Meni je 10 izuzetno "zbudljivo.

projek Ii ma?

MS: Nisla konkrelno Album mog projekla Heavens objavljen ie ne laka devno, i

ne plan Iram nisla novo zasad, Dan, na s basisls, lakode nista Ilen"lno ne radio ali on Je Iud muzicar i bia bi U slanj" da ude

u studio ida za nedelju dana sniml Cilav album. A Derek. nas bubnjar. on Je poipuno Iud lip. U prelhodnim bendovlma svirao je bubnjeve. gilaru. klaviialure. klarinel i ios pcnesto, taka oa se nlkad ne zna sla ee sleds':e da uradl. ali i on ie Irenutno zauzst iskljuCi"O radom na nasem novom albumu.

CKM: Ovo je verovamo stara priea, ali tuli smo da si tokom srumanja prelhadnag albuma imao neke nszqode ... '!

11$: Da, istina ie. Nekolll<o nedelia pre ulaska u studio pac sam sa skajta i slorn io nekoUko kosliju sake. Ni sta slras no. bolno nill azbiljno. ali je snimanja moralo da bude odlozeno dok mi ruka ns prszdravi. S druge snare, 10 i nija bllo tako lose jer nam je omogu cilo da dobro razm lsi imo 0 nekim sl"arime i da popravimo neke pesme, pa je na kraju sve ispalo mnogo bolje nego slo smo oeekivall. Sve to vreme jedva sam eekao da ponovo stanem na skejt. Kada ml je peste nekollko mesad doklor dao

studiju lli na lurn eji?

MS: Svi lrnarno poroc ice s koj ima unvamo da provodimo vreme. Takoae, obozavamo magijul U po,lednje vreme poceli SmO na uvezbav"mo razne Irikove I ra'ml~ljamo da osmiSlimo oeloveeernji sou I da krsnemo na lurneju kao madionicari. Nasi iillOli posvecenl su rock'n'rollu i magiji. ilvol je zabavan. _

B.mn na le~~rn .. ,arllillll hm" ~ ~ na j)D'I!lIla~e ,are<all i ool.ljo B,arilimbool, AjlJcys Sqll!l>'OO pOlruiava

da ~~i!uj~ Irlll'~.~ Ie pmpali!na bioS~ ~,om', ~~,"" ~ilI'JJ to 00;j",1 .. 0aki,joiIDra011 ~; IiahrIW sklej)ana iIOlllfacga~e", I:Qfil se smji od 9,sin~,~yer rnidjlij+l ~.mlsijel dl)OOll'sadrioj zakDjl Ie tl trebollsat i paza ,iw",r.IOO 1l.~;,rtI! NMrovatno ru!· III gra~kiI (JIO!I'liO'lO prll.l(!lju IIiI maJlm ~slnamall moootrJi i irIIi1I~<I mJ11Iielel.U ·obogabefll~ Sr.J ~raclm lItsertrna ~ "kWrlll!lll$\\'are"" kllilll!jOe!(, nemaj!J ,1kaIwe_ sa lekuel)ll1 mls~cm,

S ImlMLlitan oo~lIY9k crtane polnl&cllcl< _1i.I. kcfi je pro ' nelwlil«l!J(llllll ditmI. do !lI'aj;ilJI ~ sluteino 'rJijo mrta" Po* pelipetlja sa mll~m, arian i!Jil. 0IIil1e IliI H;m[e ali, umesl,iIa" odmOOl, ibM~ ~elenl u PO/iMlno SiItI:Iu ~acfJ, prII'., ilI!oIJjji!mDll!l.o !ar.uod_ na .~, pcseihJje soIidoo dOll! SF .Iem,,,,,'" I '''''''''''''''''' ~ dUJlil. ~arlMll, svaIlo elabo<hJlje IJio blllIIIlI/g'O, be! !I'liler .. "'klIda L1aIji ",i~ I ~ ,~jemo leol. Dwjki.dJooGi poboIjlllflU gralJ:u, ~!, '~Iucii' i.1lII!ml 00IlJ menaItrijjJ odlieoo ,ollcijliJarlJlloolder;1 ~./<iI ?lI!)OI1ell:L UJ(ra1l<o. prava slYar za """"'" lim, bill 'flI!V'l.

eCII:::II:::n:l:J

JO;jodllilllOllsp8la, hall.asseoI.·. ad. ~iJl;lc;jalilmsl::lool~tl~,. m1ad~, "sIa~ po 1~"m'mOOl romaJl' "" I' niljllSOO Ifnejd!fr dlhnllil JUpI1e del! lmIa~ od lterdomi""nlllllOJ Hilij' Pot"". Eragoo j. poh" mladom fall1l11rlJ ~~1 are· ajnOnalali!JlI1j(llll)jaje,ikomesullbila,6iIInimspllltOOl oI:omsll, name~ \fogu IlriIgonHidera, ~I~ kill' ce ""neb 'PlI!kD plltrelinu pravdu u napae!IMI· kraljel'~ Igraje IiJalitIl3 hack&slash ,"ij' ~ tr.,~ Ii",: 10 lilearll' ",Ill! ukJJjima sa rna"jel sa k3Jruoollllllt!lllil m ~U! na lIlIOju " I""',,*J," bukvaloo D, mim 1o!1)II1 9rn~koml nePl!l;I. !rim t,o,lroIaInl, tlii! IIOIp,ni C:atier; an ~ 'oorna ~~;.

ceece

v

C OVl!~U rodenorn u sirem regionu Bal kanskog

opoluOSlrva n;kado nije costa politike, OIl

laka kaZe populamo legenda. 810gOO"le ti naivnostl iii kralkoj pameli Slll~ovnika regi ena, ni za joonu polilicku optiju ovda ne male da S9 koie da je poipuno istorijski prevaziden8, Mog"c i razlozi so, p&rI1aps, u'idimenziOllalno perspektlva 0 lome ! ta sa pod pol;lkom podrazumeva, sla se ooekuje

00 politicara, sla mu jedOlvDtjeno a sta predslavlja smrt za ka ~j eru Kralkaindividualna pamst i al!utna prijemcivosl za props,gandu koja apoSlroli ra samo ops 18 mesla, najvece su prep reke OloiljnO!J shvatanja n.tega taka vainog kao SIO je gla50 nje.

Izbori u Srbiji' $U pro! Ii, Sad, nakon lotaln og zaakr"" .Iivanja P1IIPorucujemo Ii da razmoms ovih nekoliko linKova. Mow~ Ii sine u esrnu gre§imo, •

b1"J/w •• ~I"'lilllelrftl.1f'Il1

On·lre bal'lIO'Ja!a):;a 0 SIllperlU derno!:ra1i< i kDrupt:lje vetillil rei_111m SI/e~ driava, Porro Ife· I1IIjnih gralikDna 1(MIIItka!! porai8'r.i;lcesliWi, saft nudi i dellfJM Urrmline ~dl'adesl!lak QDIiIliI sa IrJ.iJfrim evoolima ill klilsilb;iju 1m _na, kao Ilfflaljno kIiI.1iranje u .neI:1JIiko I:aJllQOfija lodgo\IIIoosi \IOOe, dos\lJpnostillnnmr:ija, sloboda rrmja,.,i. Ummi!lrma desllnadja t.I svakog ko leli d:l na jednom IJIIistu;ti SlIIflO'lil,SUflVnarum "'* !ernlei da sama ,til sY!l zaisla mi~i 0 njoJ. ~,slllirioj ms da ni~e! i. A(J hHp:lillww.uansparency.orgl.

1tIp:1I ..... OI, •• ,orlI/N l~nI.s/ln .. lit.IIG',iI'I~~itir:i1ltn1l

Detaljanpr$d po~till:ih am. 5!:a/'IJaIo i IIIONEmcija u nrMjoj sY!llt.oj ttorj qa je prnfiJa finansijslra (a kia 1hy;l1). S\'aka 00 ne!lft;oslotin odrOi:iliXl'ole!ce Ie A(J pr.>;eI!rw stJarl)Jgde S8 mole. m~ de~e inlooINII 0 tome kil Ie s"'.1 railrl~f3IIi:),1 ,airobi;.. kaIol je IDffiten I kaIlo je18'irS~.

ItlJj/wn·IQi'!JIoetTtf,""III'.""'ehl/ .... lm~11401IUIIII$UUtm

SMr1i e-OJail adrese YrlIIecill pdul~ ~ i~cm mooun,rodno pri!nab, rldava na Mill, dolI je

za nekedata I kIi cna adresa (.as. naral'no, oema). Namem om bm pOOaIaka ni)lllo OOlOOUCI relardinlll da se ®S\J brlmbama 11:3I81! nl ulazna irata, vee do nurmalnoj 0S00i ~ opcjl za ~ kootill(pre!:o porlparola U 'lieini slu~), froseenl $l'<jI:arcl S'IOjiIn kanIooaIim predslaml:ima I2IIO!i!! I:.omuna)lei iCne l)n)b/ell1e na oYaj nar]1n, a oYI ihpolOOI reiallljl, I kod 'lIS reMj si>Iem ,"0 uSllOrTI zalMiIi. HI, ha, !la,

·trtI#lpoIitkiIQrIOO~~(GIl/

Mia oil ,najkv;lilrrlnih 1IIiiI:i poliUckih kaJlkalil1l i. !1ripoYa !'IiI WSbu, .Iwja sa d_O dopulljm aklueloostinlll ~ mUioo lazlicilih Izvora. PlIrad toga slo .u iobviolrslli Sf11Bini, oW rndoYi lt~u !iii 10 kDliI«IsuOOrl"llle reke;lvari kDjip.:frOCari u~ Mlu lIadeda iii i5jlWl!.l(irail criEwda III iII<gre TUglu: srecna je zerrlj3 u Mjoj PCIlil1hra ismeI'3ju zIiog' lllifl'Xne ra1Iikll irmeOU obelarrtJg 1 oslvru'enog :procenl! U napreti:u oei<] ooc:ij8inoilMweme !j@l~

~---- -

lonamo sa i u srpsllOm jK6llOOu pojaviIiJ xrlUcno delo britl!ILlkog slr1~_rliIriste Alana Moorea, jedn(lfj ad rewlrn:ilKlilra ove umeloosti. "Nad!iracl" su st~~ ~i graficka mwelil, DIl~8mo sitniGariti oIro IIBfink:ijo) kojl prati doiivllaje (,ilIpiI kostimirruJih jufli!ka rI1I natin po1!illno drugatij lid svega ranile lIi~ooog, Oii jIlnaa smesteni su

U Hesro lII\Jgatiji svel od naseg, Sillt u krliem

su SAD polledile u Viletnamu, u

kojem Ie hlaJlnorarov· ska nu~nna plellija permanentno slanje, a oni sam! koriste se liao jal< argument u spoljnol poIitici. Mooreovl jUoad nisu savr!eni i olsu po!~enl svih tegoba

1 neurOla modernog Wa,aJlsviSto

smo lekli sarno Ie doo OV8 zIl~ja Jasanamne priCe koju je Beli put ooja'lfo u ceijni, Nije za Sl'3cijidzep, ali je mOOo Sl'3kog pO!ro!eoog dlnam, _

M lada poIjska splsateljica do1iyela Ie velikl uspell u SVIJjoj reml,i napisaisi romilll u 18,

godni, dok je pohadaJa sred~u !kalu, PohvaIe su stizae sa sWi strana, a odnasie su, ,

sa na autenticOOSl, iskrenosl I snagu Olll prOle, na OOiljnlcki krik mlade QtIleraclje gumma :

u dekadeWju Islo je jedno od om~enih opslill mesta kriucor. srednjlt{l &lOlrl(l9 dlllla) Ali, ! da potvrdimo, ova knliga loom autentlcna, Cal:. PleilS8 III sopslveno dooro, RomilII pall od

llile 00lesIi kilo i autor - pt'olali kroz balni ptlriod sa2reVan18 Kao I au!Oi, i ·Balo·crteno· 18 lbu~no, ilyQbijeno, I ne Ina bassla bl sa samlm &100m, ali Ie besno I SJ)roolno IIa lapall CliO _ • • : : s;q pIllTIiIti svet Od socijalno-dekadootne mladalaGke drama, prel!o pootroodemog sucellaia· , • • • ;.. t: ; : ; :

nja pmlagllniste i 8u!Ofa, Pi! do gorkDg 18iffinog monologa, lWaj roman je pre iMidob.nslvo 0 ~ •• , ,) .'

autormim adoJescentsilim tegobama nego 0 ne·znam·lIaIoom iivclu poijsl(e omladine. _ " .,

Z--"a.I*ltZI

BLISAV, MIITAV, I:;OPI~ [Nr:vtDI"JIV

M oida Ie 10 sarno jlIedrasuda lllSllIlI'.ma na ge(lfjrafskom poreklu" all o~a Im'ga neodoIjivo podseca na Almodoiara, Nervni sllND glavnog aktera i!8l\IaJIleikim iivotnim udan:ima uret ~ kao polama lacka za priicno 1i1llJDll, tugaljivo·sme inu pricu, MirlllSOY heroj doiivljava neku vrlilu infantilne regrasije pri dodillJ sa svojim litlSom i prelYara sa u "\iFiverl8lno bi ce' u kojemsa sadrii i prorima Clta~ SIIe! u SYlm svollm ~inosllnna. Kao ,nekaJ(~ impqtentnl COg, Ilien SVih svojih 1110 ell sposoban sarno da posmaJra i oset. s~ sID sa oko njega detava, on prolazl krm n~ kornicnlll si!uaaja koje prolsUbJ iz promene perspektlve. U V!llflIenu kada sa svako dllJljO knjiievno ddo progtasava geI1ljalnim. klitlka rjje p~la oval roman. Naialost, IIIl to nile: sarno je uzasl10 sarmanlan. a to Ie Ill!e nego slo m~e da sa oeekuje od S8vremene hlperproouktije. _

UVEK JE NA OPORAVKU. SLEDECI PUT ,O,A; J}lEVI NAPAWENICI PR!BROJAVAJU JEDVi illfO". 91~~IIZ SLUZaENIH

':.II1II40

---------

••• SA BRUGE

STRAHE JASTUKA

-

~ __ ...... al_DCD'I_lllSUS

I vadesete godin" pHl~log ,,"Ka bile su lla.lno doba ameflcke malile. Bio Ie na snazi lakon 0 prohrbiciji pa ie ilegalna prolzvadnia I dlstribuclja

alkohola donosila ogromne prihoda. Na celu njulo~klh mafllasa bla Ie Joe Massena, moenl don kojl se tog polozala domogao strpliivo okupljaJucl svoju vOls u I surOl/Om elimlnacilom rivala, Masseria je bie neprikosnovenl krall New Yorka. I 10 je bllo dobra za posao: mali)i je uvek bila potrebna cvrsta ruka da bi se lako reAavaJe nesuglasioo a posao odvijao bez smetnji.

nlvou SAD, time bi se zau.tffi'iIl krvavi SU kohl a saradnJa ucinila efikasnilom. Btli su to ambioiozni Ijudi ieljni dokazi vania,

I bi!o je ocigledno da lakve "kreatlvne oesuglasice" nace naslatl sarna po sebi, Rat je blo na pornolu,

TakOlvanl Castellammarese rat zapoceo Ie 1928. i odnso Ie mnogo mafijaskih zlvota. Luciano ie stupio u savez sa Salvatoreom Maranzanom, tovekom koji Ie poslat sa Sieil']e da zavede red medu americkim gangslerima. Petnaestog apriJa 1931, Lu-

MODERNI TOKOVI

Medulim, Ma.sseria je bio maliias starog kava, tradiclonalista 'koji je feloo da posJuje iskljuCivo sa Sicilijancima, I verovao Ie da se svald sukob maze re i iii led,no oruziem kao "argumentom". tada je na scenu stupila nova generaciia maRjah

koji su Imall sasvrn drugacilu viziju poslovanja.ljudi pri vrhu - Charles "Lucky" luciano (Masserijina cesoa ruka). Lepka BuchaJter i Meyer Lansky, oseeali su ogranieenla zbog ovakvog vida poslovania I saniali su 0 osnivanju nake Vlste karteJa, povezivanja mafilaskih grupa na

mag'lo da zaustavi coveka koll se usudio da zapocne rat. Pel mesad posle Masserij,ne smrtl ubiien ie I Maranzano. Lucky ie kona6- no mogao da sprovede sl/Oie planove u delo, Okosnicu Luclanove ekipe "inili su Bugsy Siegel, Joey AdoniS, Albert Anastasia (,,"(uje sa da su upravo ova tro)iea odgovorm za Masserijino ubistvo), Meyer lansky, Harry 'Pitlsburgh Phil" Strauss i Abe "Kid Twist" Reles, plekalieni mafilasi I ubiee eija su imena izazivaJa Jezu u New Yorku. Pittsburgh Phil i Kid Twist posebno su bill poznali kac majSlOr! sWg zanata, pravi umetniCi na polju ub!stava, kojl su podjednako dooro koristill I oruije I sopstvene ruke. Poreklom."

cky Luciano I Joe Masseria nasli su sa za isllm slolom u njujorskom restoranu Nuova Villa Tammaro. legenda kaie da ie lucky napustiosto pod izgovorom

de odlazi u loalel, a ca su zatim trol ica naoruianih rnuskaraca usia u restoran. Masseria je dobio pet melaka u lelo i lzcahouo Ie. Rat Ie zavrsen

Uldanjanie bivi eg bosa jos uvak nije znaCilo da Lucky Luciano preuzima 'kormilo. O5JIovnu pl&preku predstavljao Ie vreme" ni Maranzano keji ie tako~e bio skeptilao prama Lucianovim idalama u ven sa integracilo m. Il'ak, ni sle vise nije

...... ,:;:t:.'\..::.."''::.!...__ .. ', ..... , .1I1101

V .. ~-=-:.~~.~_'_

k~na, O'Ia banda "inice j82gro onog a ;;10 ce uskoro poslali Murder, Inc, najsm:rtonosnija gan9sle rska mganizacija u islariji SAD_

PoceU<om 1933 ukinuta je prohfbidja i mafija j e ostala usxracena za oqromne plihQde. Svako sa snalazio kako je Mao i umao: Lepke Buchal tar je zara~ivao reketirajut i sindikale, Dulch Schultz radio je lsto 10 sa restosanlma, BUllSy i Lansky vodili SU bandu spwija~zovanu za ale nlale, a ,vi redom zaradivali su na kcckl i narkOlicima. Ali, bilD je jasno da SU izvesne promena U orgsnizaciji neophodn e da bi .,a ublazile posledi()9 ukidanja prohibidje.

Jas u maju 1:929_ u AlIanll,; Cilyju okup,e su sa vocs ce ligula ameri6kog' podzamlja da bi raspravile o novom konceplu saraonie madu handarna. Johnny Torrin iSlaknuli gangsler no relacijl New Yorl<

- Chicago, koji je bio AI Caponsov menlo r, izloiio je ideju 0 naclonalnorn zloCinatkom sfndikalu.

la potelak, da bi ova ;deja bila !ealizovana, bilo je neopnodno da sa obustava svi Mu ti 'r atav; m!!{lu bandama Ne bi poSlojala figu r a whovnog vode

- capo di lulti capi - vet bi I

neka vrsta korporacije, PO.lojao bi upravni odbor u kojem bi svi i:lanovi bil i jedoaki, i koji bi res avao sve sukobe i tekuca pltanja Svaka banda irnala bi sl'Oju teri!Oriju, !VOle clanove i p !ihode, Uoular lerilolije jedne bande njen voda vtacao

bi neprlkosnoveno. Nijedno ubist 1'0 na bi moglo da 00 reafizuje bsz njegovog od oblenja, kao ni poslovanie na njegO'loj leriloriji,

Sada je bilo vreme da sa plam"i sprayed u u del'o, Svi vodecikrimosi prihva_ljli su ovu ideju: LuciaJlo, Bucho1ter, Capone, Costello_ Jedini veliki igrac kofi Ie izoslaobi 0 Ie DUlch Schullz tija je nezgodna narav p redstavljala preval iki lizik za ovako ozbiljnu operaciju_ llskoro su slioni sastancl odr;ani strom SAD i odgovor je seuda bio fSIi. Organizo.ani kriminal postao je nacionalni posao, sa,vr5 ena llotinatka ufiija_

Nacionalno povezivanje gangslslo rezUllirace specili';nim polrsbama !koje se ran ije nlsu javljale_ Ponekad je bilo pogodno da ubica sa jednog kraja dr:!:ave odradi pcsac na drugom k,aju, Oo~ bi po-

I icija usrn erila palnju na IDkalne kriminalce, pm"i poC1nilac, bi bio siotnama kilometara daJako, Zahvaljujuci Joe u Monisu koji je seceo u upravnom od boru Sindlkata. ekipa iz BrooKlyna pote'la je

da dobija parudlbine

za alenlata, uskoro su vrednim radom slekD ime koje ce ih praliti do kraja - Murder, Inc, Ubic9kat> slo su Alberl Anasl"~

sia, .Kid TwislAeles i Pitlsburgh Phil cinice

udarnu jedJnicu nacionalnog podzernnoc kartela koji j e ,konlrolisao kocku, si ndikate, .zelenasenje i nilrtolike od kraja prohibicije do pedeselih godin, praslog veka, jetlinicu koja je tokorn svog postojanja bila odgovoma za viS" 00 hiljad u ubi&tava I;irom Amerike,

PRIRODNI TALENT!

( Abe 'Kid Twist" Rolles blo je oniii gnubijan j9vrej' skog. porokla odlas!ao u depr,mi raju cam sirornasIVU, SI .. kao js repulaciju pshopate i hladnDkrvnog ubice {i rasiste, pride) kada je, jo;; u Itnejdzerskom dobu, usrad bela dana ubio dvojicu crnaca - jednog u aulo,perionid zboq lose opranih prozora, a

dIU gog no parkingu jer nije dovolino brzo dovezao auto. Bio je plipadnik 'b,oo~lynske banda pod vocstvom brace Shopfro, koje je naknaono eltmillisoo preuzevsl njihave postove. Meyer, slariji od brace Shapiro, p re.!iveo je neverQvalnih 19 pokuiiaja ubiswa, ali ne i dvadese~, Kid Twisl ga je zakopao li.vog na jednoj pia_;;;, Njegovo omilj.eno o(Uzje bilo ie .;10 za led ,koje j e zabacao -,rlvama u uvo Bio

ie loliko dobar u lome da se U nekollko slucajeva verovslo do su ;rlve um ~e pr.irodnom SfllICU, od ezl'· va krvi u mozak Na <ltnO'lilom putu ka zvezcsm a"

prirmo ie dva melka u stomak i jadan u leda. Zaiedno sa 8ugsyem Goldsleinom. svojim drugom iz detinislv", haps en ie sedamdesetak pula, za sla su ukupno odsluZili 50 meseci - siaina statlslika za take al<tivne kriminaloe. Orzava New York proglasila ga ie neprijaleljem No 1 u periodu od 1931. do 1940. Zabelezeno je da je 1934. u procesu vodenom za 'iziCld napad iedan sudiia izgGvorio sledece: "Reles je iedna od naipodlijih osoba u posledniim decenijama. Ubeden sam da ce biti iii osueen na dozivolnu robiiu, iii uklonjen rukom nekog postenog detektiva sa nekoliko melaka". Sam !leles '" ~sto hvalio da ie volian da izade na cnu bilo xom policaj:cu u grad u ier: "pandur uvek broii do t5 pre nsqo s10 polegne pistolj". On i Goldslei n postall su 1931. vode Murder. Inc.

Za nekol iko godina brooklynske ubice Sle~le SU poslovanje, cak i divljenie u gangsleriil<im krugovima sirom Amerike. Nijedan posac za niih niie bio suvise tezak, a zadalke su izvrs· avali zapaniuiuce raznovrSl\im rnetodama; piStolj' i noievi bili su uobicaieni, ali Sa ".,Slo pribegavalo i kremaciji, sparom diMieniu, za!Ipavaniu krecom i sahraniivaniu iivih zrlava. Jedan posebno nesreen, gangster bio ie izboden, privezan za flJper aparal i bacen u jezaro. vaclna bosova kontaklirala hi Mur· der, Inc. u posebno teskim slucaievima zbog njlhove krealivnosti, elikasnosti, paiiiil109

promena koje ce u budutnosli I

znacajne posledice. Nairne, Lepka Buchaller ie postavljen za neku VIS!" nadwrnika. Poznat I kao "sudii" Lepke' zbog funkciie tribuna kOiu ie obavljao u upravnom odboru Sindikata, ovaj covek bio ie drugi n"imocniii gangster New Yorka, odmah iza Luciana. Ambiciozan, porsepan i beskrupulozan, niie biraa srecsfva zarad sopsfvsnoq naprelka i bio ie spreman ca ubiie bilo kog a, dok god je lsplativo.

planifallia i apsolutne diskrecije. Lepke Buchallel ie korisllo i~llutillO njlhave USIUg9. Jednom dlllgaru poveno ie cta "onl klinci lz 8rookil'na veama dobro race svoj posac Onai Reles I Pitisbutgh Phil urneju da pokriju posao taxo da niko ne sazna bas nisla."

Najveea zvezda ove organizaclje bio je, bez sumnie, Pil1sburgh Phil. Poznato

ie da ie ubio preko 30 Ijudi u vi.se od deset gradova sirom SAO. 8io ie islinski "lJmetnik" u svorn poslu, podiednako vitan baralanlu pistolJem, silom i konGpcem .. Umeo ie danima da prati ;,~vu proucavajuei njene navike i tragaju ti za naiboliim nacinom za i""senie ubist"a. Neveroval.1lO cobro sa prllagodavao nepredvidanim okolnoslima i [stieao sa posebnrn osacaje m za detalie. Ako ste hie Ii d;skreciiu - imari sle je. Ako sle hlali da ubistvo prelvonle u poruku drugima

- [akode. Zabele;,sn ie same iedan slueaj kada je Phil odosiao od zadalka: izgubio je strplienje kada ie nesucena zrtva, ne znajuei da joj ie ubica za petarna, po sloti put u pasledniem trenutk.u promenila planove kretania - digao ie ruke i avionorn ccietec u New York, Nikad mu niie bilo dovotino zadataka i pronalazio Ie pravo Uldovoljslvo u dobra aoavlieRom posu

Godine 1934. glavni luZilac drtave New York Thomas E. Dewey krenuo je u odluenu bilku prouv organizovanog kriminala. Njegova prva mela blo ie Dutch Schullz koj; je blo primorsn da se skriva i ea napusti svoie poslave. Temperamentni Schultz shvatio je ovo kao dvoboj i tuiilac je posiao njegova opsesija pa ie odlucio da ga ukloni. Na niegovu lalosl, Sindtkat sa nije sloZio. Schulll ie n. svoju ruku ipak poceo da planira atenlat na II.fl:ioca. pa ie sudiia Lepke ilgubio slrpljenje. Odluteno ie da Schultz bude ubijen. u

jim americkim kriminaloom. Samo tokom 1939. on je naredie gotovo 20 ubistava i casto Ie na tarenu lrnao dve Murder, Inc. e~rpe koje su tra· gale za kriminalcima sklonim ·pavanju·.

Ironicno, upravo ova] potel bie je od odlucuju ca pornod javnom tufiocu. U strahu

od Lepk9O'lih ubiea, mnogi krimlnalci bukvalno su

trcali policiji u zagrllai. lake

je duga ruka organizadje Murder, Inc. bila u

Harry Rudolph je bia gangster nizeg ranga koji je rnadu policajcima imao reputaoiju nekags kame 'fali daska u 9Iav;'. Trenuino je sluZiokaznu u

zalvoru Riker's odakte ie iavnom tuiiocu poslao poruku Ivrdeci da ima i nformaclie a jednom ubistvu pocinlenom u islocnom New Yorku. Thomas E. Dewey bio ie zbu njen. Rudolph ia slliiie ~ralak lalvorskl 10k i nile bilo pousbe da traij nagodbu, all je l"lilac ipak odlucio da ga saslusa. lspostaeilo S8 da je Rudolph ve t dugo ogorCen ,bog ubistva sv09 prij.lelja Alexa

Alperta, sitnog krimioalca za ciju smrt je opluZivao "Kid Twist' Relesa, Bugsyja Goldstein. i jOs jednog pripadnika Murder, I nco po imanu Dukey Malfetore. Tuiilac Ie odlucio da ima davolil'O 05110- va da privede ovu Irolleu.

__ ..!~~~::======:::::~;.;.;.;._-- Kada 5U sa o5umnjiceni obrer; u

pritvaru (Bug5y i Retes su bili tolika samouvllfeni da su se sami odazvali pozivu), lukavi luii lac primenio je mitenilumima staru takliku "zavadi pa vladar. Pritiskali SU jednog po jednog preleei da "jegovi drugari Vee menjaju prizoanle 'a smanienje kame. Mallelor. je prvl progovario, ali on je bia sitan igrac i nije mogao loaeainila da ugro!i ni Sindikal ni Murde r, Inc. Ipak, otvono ie Pandorinu kutilu. Jedan za drugim privodeni su i ostali gangs!eri koje je MaHator. spomenuo dok konacno, na iznenadenie toiio"" hladookrvni "Kid Twist' Reles olje odlucio da propsva u zamere za nagodbu. Verovalno nije bilo Coveka koii je imao bolli uvid,u funkcien<sanje Murder, InG. a posazao je i da dobro

uverenju da ce i ambioio,ni tuzilac makar malo smaojiti pritisak na mafi," nestankom ,voje glavne mete. To S9 nije desito. smrcu Dulcha Schultza paZoja je pre usrnerena na ostale zverke, keo i na .amog Lepkea. Sada je na ·sudiju· dosao red da postane paranoican.

Bucllalter je bio izuzalno obazriv u kOl1taklu sa podredenima i trudio se de nikada direktno ne izdala naredbe za srnaknuca, ali pritisak lui:ilastva postao ie preveli~ 11937. odlueio je da se povuce, odnosno de se kr~e. Verujuci da be, svedoka lilYn; (uznae nece moci da i'gradi slucal proliv njega, naredio je "rat do Istrebljenja·, odnosno uklanja· nje svih po\encijatnih svedoka.

Buchaller se predao federalnim vlastima i svemocnom J. Edgar" Hooveru koji

ga je jurio zbog narl<olika, u nadi da ga neee Izrueili javnom tuziocu, Hoover

ga ie osudio na 14 god;na latvora, a zatim prosledio vlasUma drzave New York, gde je Dewey ilgradio slucal za reketilallje sindikalista osudivsi ga na 30 god;n., pa 9" je vralio led'eralcima na i,driavanje pille ~azne, A onda

je jedan od n!zih vojnika pripadnika Murder, Inc. p;ogovorio 0 iedlnom slue, ajukada ie Buchalter bio nesrnolren i Izdao direktno naradenie za ubistvo, U cecemoru t 941. sudija Lepka osuden je za ubistvo s predumisljaiem na smrt na eleklricnoj stotiei.

Abe 'Kid Twist' Rele.:; ipak niie dohio sansu da se poiavi na Lepkeovom ;::==;;;;;;;;;;;;;;;-------..,-' sudenju; pre nego sto su mogli da g8 pozovu, bio ie mrtav. U periodu posle njegove smrtl poiavile su se mnoge teoriie zavere, a ubis!l'o ni do danas Iliie polpuno raziasoieno. Kid Twist je

paml;, ImBna, mesia, danrml, sve ie to bilo us~ladisteno u Kid Twistovoi glavi. a sada je luiilastvo dobilo te inlormacije na dlanu. Sam Reles ie prlznao 11 u bislava, dok ga je policija povezala sa jOs 14, Prolestovao ie

u jednom od tih slucajeva - kako magu da ga uplic" u ubistvo kad je on same drzao ~!lnopao dok [a dlllgi hp vukao?t Tuiiocu ie njego,o sved06enje bilo toliko dragoceno da ie bio spreman da odbaci sve opluzbe pmtiv niega i da ga ubaci u program zastite svedoka. Da II je vredelo? Relesovo svedaCen!" zatvorilo je 85 neresenih slueai"va ubistva, potpuno ie razbilo Murder. Inc. i po prvi put je razotkJilo skukturu i poslovanie Sindkata, poslelo ie cetiri vetike zverke

na elekutcnu stolicu ukljucu[ "," I Lepkaa Bercha lie ra, covaka zahvaliuiuci Clioi se brzopletosli sve ova desilo.

U \IIeme kaca Ie Reles pceec ca "pavaO, Buchalter ie jos uvek bio u bakslvu. lako

su gas nage zakona IraZile UZdUl i popreko po Americi, on sa sve vreme uspesno skrivao - u Brooklynu. A onda sa iednog dana jednoslavno preoao, Nisu poznat, svi detalii vezani za Lepkeovu p;edaiu, ali cini S9 da mu je bilo smesteno i da ie otisao u policiiu verujuci u ne akvu nagoobu koje nijo bilo. Osumniicenih da su ga naveli na pogresno razmisljanje bile bi mnogo, od sitnih kriminalaca ielinih nagrade rasplsane na njegovu gl8vU, do Sindi ala koji bi g. irlvovao za opste dobro,

pomilovanie. Na sve slrane sirio ie priGu da poseduje 1nlormaciie" 0 mnogim znacajnim licnostima i da ie spreman da plogovorL Thomas E. Dewey, tojl S9 U 10 vreme kandi· dovao za predsednika I kome je Lepke nudio informacije 0 njegovom protivkandidatu (izvesni Franklin oeiano Roosevelt), odbio ie da ptaqovara. Svi MPOri blli su uzaludni: u ponce, na prelazu izmedu 4.; 5, marla 1944, Lepke Buchaner ie pogu blien.

lxmlliio u hotelu u kojem ga ie u svakom momentu tuvalo 5·6 policajaea, afi ie

i pak pokusao da poleli sa prozora na 6. spranr. U sobl su pronadena dva spojena cruSava va,"n" za radijalor pareeiom zice. Valllie sa da ie Reles iz same niemu znanih ranaga pokusao da pobegne, Madu gangsterima je ostao poznal kao "kanarinae koii ie umeo da pava, ali ne I da leti,· Relesova smrt, u svakom slueaju, nrie megla da pomogne Buchalteru koii

je proveo slellace Iri godine borec,

sa sa zakonom i cekaiuci eventualno

8uchalterova smrt oznacila Ie kraj vlada" vine ofganizacije Murder" Inc. Irupe su desetkovane posle Lepkeovog "aMenja redova" i broinlh sudenja. Si "dlkal la nastavio da funkcienise tragajucl za drugim naCinima da uCvrsti slIOie poslovanje. Od svih velikih zverk; New Yorka same ie Albert Anastasia preliveo sve progone i nastavio da I unkcionise kao "rha.nl egzekutor" sve do poznih pedesetih. Niegovom smrcu 1957. detinUivno je slavijena tatka na eru pesteianja naeional ne orufane sne Sind ikala .. Poslovanis maliie ,auvek ce sa promsn"i sve vise podsecaiuci na poolovnu k()(por.a~iiu razied injenu ullulrasnjim trveniima.. Maida

Ie ona oduvek zapravo hila takva, all msdu nama i nama slicnima i dalje fivi tomanticnc werenie da ie m akaf u periodu od 10 gOlfina po usponu Luckyj. Luciana postolala stalna armija p'oIeSionalaca kOja je izvrsavala nBledenia nacionainog odbora, armiia kOia Ie ubijala ,skljueivo prlpadnike iz SOpstV8' nih recova, koja ie uZivala u svom poslu i gledala na pistolj kao n a legitimno sredSlvo .postovanja - Murder. Inc, -

, \.

Jos davno je lider grupe Mot6rhead I veroyatno posls-

dnli pravi roker rekac: "Jadino Jack Daniel's moze da Konkurise Ie skim drogama", Jednom ie Lemmy prlznao da je dosad popio n aj manje 3.(l kada log kukullJznog napltka, Naravno, na jedini lspravnl nacln

- pravo iz boce, U cistam obliku .•

,,:1I_o:JIIt "I olkako je dobio plernieku IiIUlu, ns prilici da pije obicna pica. Svoju omiljenu votku sada pije u koktalu "nuklearni otped" Pomesaj veliku dow eisle valke S malo "Ianlo;" i sake od "arandle I~~~~ti dobices'probusenu votku na Kelthov nacin .•

zaDz.net

Najslavniji poznavalac OV09 penusavoq vina je Fitty. kame

Cristal predstavlja vafan alement kutturoloske dijate ("sipaj Cristal u mikser l napray; protei nsld sejk" - glasi upulslvo za poslugu u antologijskom d alu 'H usllar's Ambition"l· •

IzOOr blitanskih punk·rock valarana lasciniranih gotikom. Jak biljni napitak, kame su na poslednjem a[bumu posvetili stvar "A.bsinthe". Ova ada "zelanoj viii' prosto mami slusaoca da se oda tarima polulegalne cuge. Pevao: benda Dave Vaniao toplo preporucule nemacki Tabu u verzijl od 73 stepena ali i apeluje da se no preteruje! •

je opevao u svojim pesmama. Danas voli da promovise sopstveno piC a - tlstu votku jacine 40% alkohola. spravlje· nu od psenice i jaCma. •

"Gae svi moii gangste Ii - emje obezbeduju za titav grad koku, Hen i ku banska ciga,s?" - pita sa ovaj eminentni rap u metnik ... Opevao je konjak Hennessy

ier iznad svega ()boi:ava to pice made twdi da posle njega uvek rna tei:ak mamurluk .•

porodies, u kojoj S9 /Um pije kao voca, Stoga

n ijs cudno sto is vee

U svom prvom hi'u "Floew Joe" (1993.) umetnik repovao:

"Zagrevam mass kao flasa 8acardija"_ •

~ Naj~weniii nemacki ( pilot Prvog svetskog ( rata. Od poma"a

( njegovog lmena

( saveznickim pilotima ( dizala S9 kesa na

~ glavi. Imao je mnogo ( nadimaka. Namci .u ( ga zvali "erveni 001' i beni lalae', flatlcLJZi ( "CflIeni davo', a na ~ engleskom govor· ___ """....,..o'::""...=:l ( nom pod lu!;ju bio je

.J poznal kao "e1V"ni vile,' iii "Crven; baron". Oval poslednjl nadimak ubrzo S9 uslalio; na n9mackom govornom podrocju i ,adaao sa Sva do danas. Manfred von Richlhoffen roden ie 1892. godlne u gradu Bresslau u Sledji,

P roleklo Ie nasto vise ad deceniie od kada su S9 braea Wrlghl vinula u nebo a njiOOv irum je vee usavrsen i i~oris6en u ralne svnhe. Na lelece ma~ine momirani

su milTaljezi i novo oruija bllo je sprernao da zapocne svoj krvavi let. Irebalo je

sarno plonaei odvazne dobrovoljoe koji

ce se polrpati u lelece sklopocije i dali ,ivai za otadfbinu, a takv;h je uoe11914. god;ne bilo na pretek. Ipak, kako to u ratu blva, stvarl nisu isle ylatko. lspostavllo

sa da SU za latack] poziv, oslm un ilorma

i viska palriotFJ!ma, potreblli celicni iivei

i vas tina koja C:9 avijaciju ucinm elilni m rodom voislle a avijatita ra heroji ma be. mane i straha. M.dutim, nece svi ·n.h.sld vitezovr biti ovencani slavom, M n091 ee, voze ci prve bolbene avion., stradetl pre "ego sla ugledaju neprijatella. Samo ce relki pojednici imati cast da budu prozvan' 'asovima', a samo jedan od njih bice 'as nad asovima·.

i od njega je "arucio srobrni pehar na kojam ja ugraviran datum prve valdusrul pobede kao i Up a~iona !wjl je ccono,

o...u tradirnju naslavio je sva do svof je h1desete pobsde, lead" je morao ida pre~ine 1bog nestaslce srebra

t' u Nemackoj. PobedivsiosamnaeSli f put u vaz:duhu, Manfred je odli~ovan f olde nom "Pour ta Merile" - najvee im f namackjm vojn,m od l[kovanjem u

~ Prvom svetskom rat". Kaoa je m adu ~ Iroleje uvrstio i brlla.nskog' asa ta-

~. noe KawKera, Manlredje sovatinda f njogo. Albatros D.2 ne zadovoljava ~,~~~~~ njago.a lalatke apatite i da mu

j ~j9 pOlleban nevi a~ion. Naialosl,

AIOOlros je bio najbolja "masina'

u naOlu,anj" nematkog ratnog vaz:du· hoplovslva. pa Co fllcll1hofen jOs duge u njemu postizali pobade, Tek od septembra 1917. n emackl a.lell u novorn trokdlnom aviDn" Fokker DR·1- Nov; model odlikcvao sa manjom brzinom, ali va tim manevarsklm sposobnostima od neprijaleljskih 'Ietelica. U rukama majstora Fok· ker DR· I postaje noena mora savezni1)kih pilola. Tako 6.e ovaj model

steei je~naku slaw kao i Grveni baron, I ako je postao nemacki nacionalni heroj. Manlled nije bia

svelskog rata doce~o.o je kao i~vidat u ovom puku i uc".1I'Il'Iao je u borbama na zapadnom i ·islocnom frontu. MooIIUm. ova dwnOSl brzn mu je dosadila pa je pocneo 1 ahlev da bude primlj"" u nem atke ratno va1duhoplovstvo. Zahtev je odDbren i prekomancovan ja na rnesto i1vidaca u vazdehoplovnlm jedinicama.

JEDAN SUSRET MENJASVE

lnspirisan slucajnim susre- 10m sa nemacki m lovackim asom Oswaldom Boelckeam. Manfred jeodluckl da pe,tane pilol. Veliki 800lcke ostavio

j a snazan ul lsak na mladog Ricllihofella. aJi je islav'emeno prepoznao njegave

k vam"t". Zato ga ie uvrstio u sastav S1ioja alii ne lo"acka askad,lle JaSIa 2. U cijim

j e redevima 17. septembra 1916. gotline Richthoflen oSlvario .vojll prvllvazdusnu pobedu Posle ovog dog"daja Manfred je p,sao svom prijatelju, be'linskom zlatsru

omllj"n rn eou kolegama pilotima. Nola"no da suss divili njegovom letao1<om urnecu, ali su plemicka hladnota I nedoslalal< smlsta za humor Slvo~1i nspremosliv jazizrnadu njega i tla"ova eskadrile. lpak, i pored svoje robolske preciznosli. nema.cki as j e imao manu koja ga je povezivala sa ostatkom lelaCkog soja: ibio je veema sujeveran_ Nije zapamceno da se vinuo U nebo a da ga pre loga nije poljubila voljeoaosoba. Ovaj obi';aj uskorc se uslalio i meeu ostalim piloltma

10"""".

Od jalluara 19H. godine Flichlhoran je file· uzsokomandu "ad Jastom 1 t. eskadrilom

u cijem su sastavu bin naisla"n~i namaCki pl· Ioli, njegov; uee niei. Svi avioni ave ·eskadrile nosJli su crvene oma~" a nekl ad njih bill su of alb ani u crvsno, Piloti su smasleni u salo· la da bi biJ; III iti Ii niji fronl.a i da bi islo'lre·

m eno ilhegJi "epriialeljsko bombardovilnje.

87CK ..:~I;;iiiiiii~I;I'~~lu~sko~ro~s;a:.~crveni davo' vralio u

'sadlo" unapreden u komandanta

Prvog lovackog jata (JagdgeschlVader

1) i naslavio je da dominirs nebom. I pak, po svedoceniima niegovih potcinjanih, ranjal'\lJ1ie ie ostavilo tralne posledice ria Crvenog barona, Rithlhofe n ie po povraIku i'z vazdu~ nih duela cseeao 51al00 mue. nine i utasoe glavoboli e. Poslaa ie veoma razdrailiiv i nep.advidliiv, Sio se odrazilo i na nlegove Istacks sp05()bnosti. Cesto ie meni.o takliku, 510 niie brla karakterlstlka nlegovog oacina bcrbe pra raniavanja. Upomcst I Ivrdoglavosl koiom ie progonio prolivnika" ne obaziruci S8 na dasavania oKo sebe, rezultirace ojegovom pogibijom.

Zbog salorskog smastajs, eskadrila Jasta 11 dobila je nadimak 'eleci drkus'.

Crvenl baron je vaoma uspssnc predvodlo .voiu eskadrilu. Niegovi pfiomci narocito SIJ u!ivali u vr alolomiiama vade tokom 'kr"",os aprila' 1917, U ovom PII~odu RJchlholan je oboria 20 brilanskih aviana elme se broj nJegovih pobeda povecac na 52. U julu isle godina ranian je u glavu a oporavak je potrajao nekoliko nedalja, pa SIJ za 10 vreme Bri-

tanei magli da odahnu.

Visoki nemacki krugovi slrllho'ian su da hi pogibija Crvenog barona zadala leiak

u iIar.lc poljul;anom m()(alu nematke nactIe i upravo su zato niegovi I'rIlIJ!oBtavljeni savetolJ1lli Manfredu da se povu6e, sto je onodbio_

sa identilelam

osobe koj a je oborila najveceg nem.ckog as." Utvr~eno Ie da je metak koji ga je kostao iivota dossc odozdo i da je ukoso prosao kloz njegov 9 rudni koso S obzirom na to da je u to vrerne na nematkog asa dejstvovala protivvazduilna odbrana, konkretno naradnik Cedric Popkin iz 24, australijske mitraljeske cete, verovatno ga je bas njegov metak dokacio, NiIlavno, lsiovrsmeno Ie i pesadija pucala u nlego· VOm pravcu, pa ie rnoquce da je Cuv.ni Nemac oboren obicnom puskom. Kako god bilo, Crvenog barona nisu oborili suparnicki pllo~, Njegovomletacka m umeeu kao ni fenomenalnom broju od 80 oborenih neprijateljsklh aviona nije doraslao n;jedon saveznicki as. Cd Baronovog legendarnog trokrllaca sac"van je samo motor, a ostatak lelellce auslralijski vojnici raskornadaj su u suv.nire,

Manfred von Richtholen sahranjen je

22, aprita 1918, godine uz sve vojne pacasli na grablju u Be rtangtesu u blinni Amllensa. Posle rata su njegovl poomrlnl ostaci ekshumirani i prenef u porodiiinu grobnicu u Vizbadenu, u Nemockoj. _

POGIBIJA

Tokom vazdusnog duela u blilini reke Soma, 21. aprila 1918, godine, Manfred von Richthofen pogodan je zrnom kallbra 303, inaee standaldne britanske m uniclla za puske I mitrafjeze_ lako lesko ranjen, "spec je da spusti svog tmkrilnog Fakera na nepJijateljsku terllOlilu a polom ie tzcahnuo. PJama nekim i'zvonma RlolJtholGn niie umro odmah vee nekoliko sekundl nakon stD su australijski vojniei sl1911 do njegovog aviana. Poslednje sta Ie izgo· yorio bilo je: "Kapull', sto u sIobodnom prevodu znad: "Gala" sam" Brilanci su lil<ovaJi i njegavo obaranje pripisali su pilo· lu Brownu koji ga je proganjao, Meautim,

I •• ce aUlopsija baronovog tela, Imsena dan kasnij., uneti praw pometnju u vezi

I KNOW IT SOUNDS

DRASTIC

eUT mE OHLI WAY TO DEAL WITH HOOLIGANS IS TO

SHOOT

THEM.TH~r 11 STOP THEM.

,

KOMSINICE <

zaDz.net

rokoteka.com

~---

KDMSINICE<

KRISTINA

1985. godiite

IgfliCica 1z Beograda Odll~no kuva supe iz kesice

P oziVamo te na put OKO sveta lragom najprefinjenljih (v manjoD i najotKaeenijih lu primetno veeol merl) pijanki, Jednom retju - prolanvanjel

Fiza 1 'Dabar dan, sere .. , oval. hteo sam da vas pilam je I' megu da dobliem nflilat] u dana slobodno. Zaslo? Pa, hleo bih da adem na ledan lestiVal u ... oval ... Nematku. Moie? E, sna ste, sala!·

Filii 2 sastell se u ponimvaju6em cakenju u redu za vizu i podrlOSe"ju dokaza 0 pravnoj podobnosti svih 1;1800V8 pOfodlce t 2 kolana unazad. Zahvaljajuci na5im ocigtedniro reformama, vi~e ne zavlace sake u Islesne olvore I ne poklSlavaju, I, vee za sedam radnih dana elO leba na pefu Jaka sa vee rallujel

Fna 3 "Dobar dan, Ziveli Ill"

GM: Anchorage (lISA) UD: n.i 14. lllHilli

hi II! FA NO CEO: Pod parolom salrupllanja noves za dljabeticare Iludl sa napijaju pivom sp<avllenlm u domaeo] radlnoo«, Na"ezl kalibar tOKOOI tog dogadaja je aley wine: ek- 51 ra jako, lesko plvo ad jacma koja sa pije lopio. sto ces umeti da ceniS kad ga budes pio za S'psko novu godlnu na Aijascl.

ZA ZELJIII ZIIAIIJA, nW.llnra,raductians.nel

&DI:IlIIM'aza (.l.rgenlila) UD: I IIIrII

~TA 11 TAllO ~ElA: Trila oldtajm~ra po strmoj planinskoj stazl dugoj 500 km, u padnoiju Anda, a sve poltraj n"ive6ih vlnalila Juine Amanke, Usput cas, zaJflilno sa jos 150 ekipa, upomali vinske podIUms, ilia Rally De Las Bodegas treba sa prijavili s vozaeem, Ako laboraviS na njega. nagovori oaku ralinoamerl~ku hoolesu, kOje su III da Ii ulepsaju doiiv1jal, da preuzme na saba tu ulogu.1 upamtl- ako si pio. nemo; da \IO,isl Nek vOli ona!

ZA IELJIII ZIIAIIJA, WWW.(illlydNsbHqas.cu.lr

&0(: lIilwHkee (USA) UD: 1Z.lIIIrta

hi II TIIIO eEU: Na ovoj manilesta[jjJ u organizacijl udruzenja "VijelnamskJ velemol protiv rala" sletl ces musk. poznanstva I prijaleljslva s hifjadama muskartina iz US Army. Ispntace Ii

da Ie islrebllenja snaga Vijetkonga u penodu 1957. - 1975, god. bilo d,ugaaje nego slo je pnw.no u holivudsklm

PALl NEPORAZENI

na svelu posvecenu sakeu, kola se oda.va vee 96 godlna, ko~la, kad S8 prer8cuna 0 din are - 8.000, All, ne !reha de ishs: dok elanovi ~irija oceojulu VTednosl japansldh rakiia, njlhovi proilvoda~i udvaraju sa publici: usluine hoSIGse nuil<ace Ie plcern dok gad slolis na nogama, I pak. sake Ie vsoma slab i !rebe ga mnogo popiti za minimum srpskog .!skla.

ZAlIEL'/IIE ZIIAII./A, www,tok,oIODdml.eom

&DE: Tokal (1Iaamb) 1AO:.lliju

hA Tf lAMO eW: Zabava, da bolje nema u eitavoj Budlmpesli. Na toj manilasta·

eiF upoznaces ne sarno kulturu cilavog

O(QlnlJllori halaklusb II sopstvene ifill. l~eHe 111011411" P09i~ijl

ilCIlDO IVAN GAKIA

Domio,kanskl sludanl121 god, I pcbsdio Ie na lakmioonfu U dlsko!eci Sanio Domingo's Blae Dance and lounge: srucio Ie u seee 50 Casies ;esline, posle cega su ga odvezfl u belnlcu gde je urnro. Nagradu u "Isiol od 300 evra niie preuzeol

ElIIlII IlPOftDORO

Stanovnik Z,mbabvea (28 god.) kladio se s prljaleljem u 200 dclara da ce popltl u jednom oahu liIar brand),]a

U tin io Ie 10, a Ii je odmah zallm pao lumrol

NUNANIJUrw

Tolrom lakmK'ien,a kola je orgamzovao vlasnlk kalane u Volgog,adu, brat Aus nelllVTdenog imena i prszlmena popio Ie cak 1,51 eisle votke, Umro Ie 20 mlOuta Kasnije. Nag'ada. boca votke ad po pola I~re - propaoa Slela, _

reglona I lolffilnu ku hinj u, va is I na slotine, na hiljade leplh Madarica koie su prets/ale u konzumlranju atkohola. pa nesebicno i na sve strane potvlduju razne stereotl pe. Za sprelnlje: brzopoiazno ucenje tsmperamenInog plesa na ullci. Za ostale: konzumacta 10 alnih vina.

ZA ZEI.JIIE ZIIAIIJA, www.magYilrHrokllua.hu

Pridruzi se svec· anoj povorc pa

cas najbolje vrsts ceskog i slovatkag plva pili di:abel

Aka ns oslepis od njihovlh neverovalnih dimenzlja, posmatraees izbor za M iss Beer·

=:;;;:;;...---- .. Un.aumetnilffikojl pevaju pop, blues I rock. Spektakl su I karaoke u kOjima mogu da ucestvuju samo dokazeno pijanl. NajveCi festival pilla u Ceskojl

ZA ZEI.JIIE ZIIAIIJAt WlIW.piJnilestiYaI.Cl

Gde: IHQrad (Srbijil) lad: 15. -19. ~Ia

~TA n UMO tElA: 51gu rno naj· veca pivska smolra jugoislocne Evrope, U divnom ambiienlu podnoija kalemegdanske tvrdave. hiljade i hiljade Ijudl iletlri dana izlaze sa svim moquclm vrstama poznatlh

I renomiranih piva na svelu. Uz omiljeni napilak I koncert Van G09ha Ifi Nesre 6nog Ins pektora Blaze moze da 59 prezivi. F estival ie vellkl da binu ne moras da vid i s. ZA

beurs je panevropski praznik plvara i IjubUelia niihovlh prolzvoda, Tamo dolazl mnostvo prsdstavnika razli,;ilih naeija, pa Imaj na umu da ne bi bilo dobro do zbog pljanslva narusiS prijaleljske mecunarodne ad nOS9. Ne p ritaj mnogo s Nemcima 0 ratu, s Belgljancena 0 pedollliji. Bal kance Izb-egavaj u sire m I uku. valjda znas EO sebll

ZA ZEI.JIIE ZIIAIIJA, WWW.etlJ_Murde

GDE: Bordem (franmka)

lAD: knj.m majl i pGfeli:am juna ~TA n rAMO tElA: U sreu akv~anskog grada Bordaauxa oekaju Ie celiri dana pijancenja. Griiu savesf zoog preterane konzumacije atkohola mozes da ublazls na konoertsna I umalnli:· kim izloi:bama inspirisanim

vino m. M edunarodna manlfestacija snafllo sa zaliva h ektolilrlma vlna loka Inlh proizvodaca. Obeznanjivanje sa slilom!

ZA ZELJIIE ZIIAIIJA, WWW.hrU· aux'felrle,in.com

IDE: Moskva (Iusija) DD: 2.. ItlJustii

lTA TE TAMO tElA: Dan svetog llije, zastilnl· ka vazdusno-desarnrrn jedlnica. U sklopu manjleslaoije 'Oan veselog padobranca", zaiedno s vets ran Ima elitl1ih ru 5 ki h jedinica, ku pas se u Ionia nam a, demoilras pasta-

n i fila, izviku jes anUpoljske. anliam sricks

I anlinemacke parole I prlseeas se rata u Alg~nlstanu I teilenlji. All, pre svega - pljes iz boce U ogromnim kollcinama clslu votku. A sve to uz blagonaklonu sagtasnosl vlasti. ZA Z£lJIIE ZIIAIIJA,

JEDEJlJE llIBASICA

Id, doyDdlne, ,rve subOle u avgustu mesecu, u amerllki wadi c Shel:IiIygan, Moei CIS cia ptlSllSlYiJjlS nesva!:idai~m ti!l<nufaJju u brlom jedenju llIiiIJafk>h klibaSICa I\el:!Jnl drii Japan...: Taker" I(Qba1'lshL Samplan j! .SpeD da

smale 58 kobaslca za ~ ad 10 mlnula Vila l~ternl!CllllilklD! •

II di .... Cu'o, It prijl ti IIHhI? Probij oadi neki drill s,art ... ISPUUIJE lIlIIA

Vocill !dm naeln lli01a 1 IIlsIlud Ii iIIkoIJaIooi? U tom SlutaJu. oprobaj Sf! na tal:mlfenju u pljenju mlek~ I:!Jje Sf! red!wnc, reG B5 godm mredom adrtalll na aooi!kcm Harwardu. Tallmlfarska II"BW 51! biln,ln,: IspiJ~ 51 po I,Jar m~ka ni sal NigrodiL: 1.5lJO din

PU~WlWLE

S.al<e iletvrle godlnl odrla'ia Sf! S'1etstm pMRSIl'O u pu!erju iJlil, 8 are gadioe biee to u Ce!kcj, ~ enoj ko najduie cdrb lar SVlkl ueesni< dobii! po 3 gram. ciJv.lna i po dYe silliee. FII!I<ll_ p!llali 13 rul<oo1 cia lKIr:lavaju i.ru kIIi i 110 ne kosa~.

~MII'IUE .IV.IIA

Svalie godInejUla meseca u kaSupsl<om gradltu Hoscotf moleS cia .testwie! u prvenstvu FranCLJS!le u sm_ duvm.

IDE! Wasllint!on (USA) lAD: I Dgustu

hi IE TlillI fElA: Najvalnija rnanilestltija u sklopu uenutno modernog aKlusa 'Brew At The Zoo". kcja sa svodi "a alkoholisanje pod Izgovorom prikupljanja noveanog ronda za z8slitu azijsklh slono"a.

U zooloskom vrlu sme~lerlOm u srcu Washinglona okuplja sa po nekoliko des"lina hiljarla Amer.

ds pred oCirna 400 .rsls neduil1ih, ularnnioonih zivoUnja probaju plva Iz nekoliko deseti na manflh lokalnih pivars. Kao nagradu za plemenitu nameru moie~ na popusl da kupl~ SlJvenir u oekoj prodavnici i da slusas izvollenje muzike uzi"o.

GIE! OIoVdltO (llIna) .AD: u iIIgu~lu

!lA TE UNO fEU: N ajveCi seiam pilla

na Dalekom i&toku. Kineska,japanska. "ijetnamska. korejska. indonezijska. singapurska, bl\mejska. male>iiska, fillpinska pita - le~ko je 10 13k I zamislili! A sam Ioga - klopa. koncerti - jazz, rock, klasifna mu' zlka, Pred lobom Je dasel dugih dana i noei. Manifeslaeija S8 odriaw od 1991. godi"". ali je vee poslala kultnal

ZA IElJIIE lJIAIIJA, wn.lllalsqllguoJ:Dm

Courl. koia. sa za vreme Greel British Beer Festivala pretvara u najvec I pub na svelu, nakrca sa blizy 70 hlljada ceofavalaca dobrog pica, Na rsspolaganju su im razna "rsle piva lz ctlavog sveta, kao i 500 vlsla lokalnih jabukovaea I drugih ZBslokih pica. Taman sa vracas na Belgrade BE God Save Tlle Uverl ZA IllJII. ZIIAlIJA, IIWW.Cimra. I,.uk

sljivoyiea sadrii 70% alkehoi. i desliluje sa u Sadect~ zynle (ok to izgovOli posIe iii ~aslc9!) od pre slo godina. Iz mnosl"" atraktivnih des· avanja wedi izdvoJHI parsdnl kaneert poljskog vojnog orkastra granitara. Sviraju

keo sto Ctivaju graniou (reeimo od Nemaca, 1939.) Vrhuoae programs Ie demonstracija procesa desWadje sljlvovice I napijanje g0511ju U2 S'II8Srdnu pemee gosloljubi· vih doma.clna'golslaka, 110 rakijom koia kaplje dilEklno iz kazana u Casicu.

ZA IflJllf ZIIAIIJA,

www.lach.silt:Lpl

GDE: lIew Slraltswill.e (USA) '.U: I sepleRlb ru

!TA TE IAMO ~EIl: Jasi II ikad plo ,"kii" DC kukuruza? Ova Ii je plilikal Jednam godisnle damael proizvodaci iI Apallaoha napuiilaju al1(lnimnosll u msstascu, koje Inace broil 750 dusa, organlzuju vetlki salam na kojem izdas I1(l lolie avoje de_lliala. SalTl\l ovde mozes da kupl s pola I~re domace rakije j~lne 60% za svega

5 avIS, Pre nego slo sa razvalis, glasaj na izborima za laKalnu Miss rakije. Curl je 10 jedina sansa da pokub de ode iz Ie vukojebine,

ZA IllJlIllJlAIIJA, hltp:llaelJ"slraltswiUeub.usl.myaJuquiduom

,II£: Radnty lay Ist.l.I!tii.1 lAD: 26 .. - 29. ~Dbn

iTA IE TIMG tEll: S I. tucla Food And Rum Fas~oal u maloj karipskoj d';avi najpresli'lniji je gasllOnomski dogadaj u Srednjoj Amenci. Glama slvar je domaci rum kaji se ssrvra u P.oiljonu rum a, Za d esert - kubanske cigare koje mOles da dobijes u Cenlru za zamotaoanje c;garo. Cenlar za ulivanje moracss d. ponesas od Kuce.

ZA ZEtJlff ZIIA·

""AI

lIWIII.foodin-

dl"lmfuli-

Val.CIHII

'.I'I1jMlnt!le pre pljaflke. Masno' Plepom(~i\lO Ie lapat;<ranje orOilllllma Gellllll!om k1i;il im. u jKI'IrCu.

I.PopijsDljumleka.

3. Purleli da II si pooeo dakurnenl!, ndle para 18 laI<~ i prena ci S~ . ... M:o je to izuodijMl. li.I4l,j!alll sebi pice. T,kQ c~i 211,li il. i koiKt.i pii'J'. 5, l,blOi kOliM S,C!!. poplD. POCrnje! na gubi! 'rut" u blOjanlu1 Klajnj! Ie "e~da'lesl.1n!!'

6. Ne ~i8i pica. U protivoorn, poveC8VOS kollcifJu ID~1liI s kojonl ee mllaU dasa Ilorilllli'"1J'lnillllll.

7. Pij WIde. Sto ,i!€ je 1mB u organi1lr1u. ID je man" kancenlracija alkoOOIa. JIldi oeJ;JJ gritkalicf - klki-liki, krekele i il.

II. Motn iii! svole drugore, i ~eI<o i on POle iii! lebe. Alai nekom PQZi, odrnall JI(IZO\'~! Hltnu pornot .• '

GDl; MiMhen IMetlIic~a)

UII: od 2L stPlf~bra do 7. oklobra

SUIE TUKI tElA; 'Berba hm"~a u prestcniei Bavarske najveci je praznik Ie visle na svelu. Pijank~ na Terelinoj li"adi okupljo tih dana seM miliona pi"opija. kOl' tam 0 popiju pet miliona ~Iara pi"a. Ako Ii se ne svi~a rnasna nernacka nrana i Up"vi u koinim pantalonama, obrall painju nakBlnerice, imaju ogrooomne slse i nose po 1 D krigli odjedoom. Q bel Alles'

ZA IEI.JIfE ZIIAIIJA, hIW.a.tllbtrfesl.de

6DE: Iapshd, Johannesblr, (J~) W:unou.

In IE TIMO tElA: Popularna juznoalricka banka FN'B poji sve one koji dodu na najveci svetski prazn ik whiskyj •. Nekoliko stotilla hjljada Iju bftelja dll9ustira 200 vrsta 0'109 pica. Sem toga, ovde izlazu filme kola proizvode

I uksuzne satove, bizuteriju i namestaj. Jednom reeju - -Iuksuzni !ajlstajl". Ovde Ie aparthejd io.! uvek iilt i zdrs.v. NeZlIOnicno, naravno.

lA iEI.Jllf ZIIAIfJAr IIt1W.wbjSlly1jrelesfiYaI.co.za

SIE: AdtI.11e IAustrallja) lAD: II. - zo. altllbnt

!U IE TIMO tElA: U Muzeiu Mne Aust'a· trje odrhoa ,6 sv,,~a god ine lesta za Ij ude s visokim koelj<;ij"niom inteligencija. Izm edu ostalih, za p;s.:e, oooinara. mane~ene, somm eliare. vlasnlke velikih destiletija, pa ta,

i za ps snike ktji su sa specijalizovaU za '"Ikoholno st"aralastll<J'.

I, onda? Pa, ni ~Ia! \lidetes da

se posle rnnoqo II<Jlke gololl<) svi ponasajekao svinje. a ne kao kuhurna elita kakJO sa predMavljaju. ZA inJ"E ZIIAIfJA, IOOI.las!ilq·uslrllia.cl)II.al

m: Lyll1lfnllCli$kll lAD.: 16. !Oft.ka

!n IETlMlI tEU: U ponce izrrwou IS. i 16. novembra pocioje .vetsle" :koo'um~cij~ novih partij" vina B,,~ujol a;s Nouveau i 'Beaujolais Primeur. Naf\'eca vi narska manifeMacija pred· stavlja ogloman markel;nskj uspeh F'''IICIJ;:a koiima i" poslo za rukom da ubede svst da ie Beaulolais izvl"'Jno yino. Za tu p ~I iku 5mi Sljena je i odgovarajuca l!Z(ei:ica: 'Beaujolais je prl kraju, cure rado svoje 11>10 daju-: DYako Io!lu salu ni mi nislOO mogl; da smislilOO.

ZA Zfl.Jlff ZIIA"Jlh hlWJMtaljoliljs.ct~

GDE: AntsterdH (HoiaBdijill JAD: I'. - Z3.lIOltIIItra

trA TE IAMO eEU: Ove godine manllestadla Sa odJ~ava ~ec 19. put. Predslavlja p&lodnevno slavljenje svega &10 sadri; u senl marlnuanu i hasis: pwa. vDlke, vina, poslasnea itd. Ume da bude i srna sno, naroc~o na lzbom za ~ajbolju lravu na s"alu iii za Miss Cannabis. Da I' bi se hvalioda sl sl ucajoo ktssruro Miss ganct,.? ZA IEI.JIIE ZIfAIIJA,

WWW.CinlYbiscu •. com ..

REC UR.EDNIKA

Konatno. mesio na kojem oe se 5 paznlom slusali glas najslarDlh I najmudrijih, Dosta je bllo usiljenog okretanla ka mladosli i mladjma. Nije u redu da oni Imaju hiljadu casop<sa I da se i .vi oslali medijl vecilo up"'vljaju prema njima,

C KM ie odlucio da pOS"eli prostor anima kole slabo ko sluSa a koli imaju loliko toga da kaZu, U planu je bila I specijalizovana duplerica ali su sa pripreme malo oduiile Ie je nasa prva zvezca u meduvremenu preminula. Plan nam Ie ca idemo polako. ovoga pula dali smo 1m pel strana. sledeel put makar deset a za dva-Iri broja ceo CK M bite drap·siv

i bavlcs sa Iskljucivo slvarirna koje

nas zanlmaju> Moram da idem. pOCinjs ·Onevnik· ...

Uzdravqe, Sran/ml, tivojlnovlc "'un/a, d/pl. penzloner u penz'ii

PAVLE STOJKOV, 17

Ja bih sarno 'teo da kaiem da nlje u reou avo slo S8 radl nama penzionerima, Misllm, nl)e da sa la fl<'slo pobunjujam I da sad; ia lu tlIrdim da viasl "9 valja, N~. nisam to mlslio Dobra Ie VlasI. "8 bi bila vlasl da niie dobra I da nile za to ad Boga da~a. Dobra je. Odllcna, Molda Ie cna pre bile malo bolla ali i ova je na~a pa je valimo, Nlsam ja ni mlsUo da 10 nama IiIast radio To sa malim penzijama, loSim zdravstvom", Nel Znam js da 10 nlje do njih vee do neklh drugih fakIO(8, PMn51.eno stranih ali. opel. sarno bih rekao da sam visa gladan fl1Jgo sft ide sam vi§e boiestan nego zdrav. EIO, to je la neka moja muka,,, _

Gled·o sam bas jure na IelevZOfU cne., kako sa zevu., kengurel Majku im, kako su me i>:nelVlralli TO skaoe, lurea, S.a mlZme podlglo. Kaka ssmc srlja po on 1m IIYadama u Auslrougarskoj, Ilem ti

ja takvu glupavu livotinju. Ko je 10 jOs vid'ol To sarno i maze da se Izmlsll oa zapadu. Ne bl ti 10 nas covek tako namoo dozVOl[o de bude. Mada, da ti kazilm, avoj omladlnl danas sva mofe! da UVlllisl Vidi onog tarno, Vidi gao molim Ie! Pogledaj 9a kakav ie Indijanac. Znam mu oea a znao sam mu i ded" i sve eu mu reei, lzasao, seo na'iadno i okran·o nam leila da mOle de sa drogjra na mirv. Jeb'o ga Bitls onaj njegovl -

-= ...... 80

CKM: Kako sle?

CSP lUi: toss, Penzija mala. kod lekara mi kattJ da •..

CKM: Mi 10 vise ovaxo. radi or.apoo. inia/lJa '~ovora. ljudi obitn" kazu da su dabra pa se moZe precl na razgovor i na Iwnkrabla pilania ...

e$PI: E. ja bogami imam na §Ia da ss zalim a vi mi sad ne dal.e. Na mole 10 lalla!' Da porultm ovima s to .. ,

CKM: Cekajte, teka~e ... lmamo posebnu ruMku 13 neogranicene zalbe. Nas nesl.o drugo zanrna u vezi sa vema

e$PI: Ko vas ie p05lao? Ja I' OIlaj?

CKM: Niko nas nije poslao, Ne Mnite. Na~e cilaoce zanima u te mu je vasa !ajM? &$PI: E. rno] slnko! Qv;m busovimo "ozim sa cirka 25 gooina. Otisla sam u panliju, odma' sutradan tzva.dil a sam besplaln u povtastleu za perelon ere I istog momenta usia u busl

CKM: KolikQ vremena prollOdile U auiobusrna GSP.a? I

G$PI: Vidi. rnoram dl! spavarn bar eelir.i sata, Tolika mora, kalB doktor. Taman loJtlw ne rade busevl. Ne magu da postizavam nocne a lada nama gliZve pa mi je bezveze,

CKM: Kuda to Ialiko ideler

"PI: fravo de U ""rem - nikuda! Neko vrsrna sam svako j,UIW i§la kod lskara pa, kadi su me Illecili, ja slwa!;la da

i dalja iz _ike ustajem reno i i:urim na 'bus. Vremenom shvatih da mibel gUIOnj" i pritulbi na saputnik" nema 1;lIOla.,

CKM: Pa, vi sts kao ajkulal Um receteako stanele! CSPI: Ne znam U la <II ts ajkule a~ mJadi su canes ul:asno iberobralni.

CKM: Nemojle bill toliko .trogi. i vi sie nek,lda bili rnladl.,

e$PI: Jesam ali fia \c1;1w! Ovi canas prakardllsise svaku mew. Pre sam i tspom lupala same nelwllko pula .i dzlnd- 1f:iv bi ust'o da ja sednem adanas stanem pored Ilupam, i lupam, i .Iupam a oni uopsle ne uslaju! Im.ju nekekablove u uslma i boli ih guzi_" za mene lzn emoglu I" porsdl

Evo cemll slut! tamozno "lstraiivacko novinarslvo" I Pronae i kontroverznu asp Balm uop~le nile te~ko -svako Ju Ie video bar nekoliko desetina puta II ,zivotu. Ali ••• Proniknu!i lllajne njenih gotovo nalprlrodnlh meel l uciniU da se potpu no razotkri je radcznalim citaocims ... e, to moie samo CKM! U stvarl, mogulo svl, ali ih, narodski reteno" zabole. Sarno

ml se bavlmo ovakvim slvarima. Dragi titaoee, upo.znaj osobu k()ja Ii dis e za vralom i podi ze p rilisak Jo~ od dana. kada sl prv! put odluf· io da odes malo dalle od kuce,

do grad a, ani si ieleo da pesaels nego si se odao asp·u

CKM: Sig urno imate neku posebnu, tehn;ku eim 1.01;110 dugo vladale aul.obus;ma?

C$PI: Jasla nago imam! lma nakil1linija koji ma nilw fie ide. E, Ie nisla ns valjaju! Tu ne Ireba ulaziti. Volim ove popelame linfje .i to uj ulro. ZMm ked prve slanlce ali prosetarn do trece, t"lv~e.i lek onda udsm, Taman S9 umorim da mcram da secnem a tada bude lepa gum iguranje. Cim ol"ore vrala, ja ulazim. Aka puslEm ove &1.0 'oce nilpolje da i·zadu. nista nlsam IIradila. Ode mas' u propas'l Ond" malo st"jim kod vrata pa me svi pitaj" je I'"" admah dole, Kaiam da necu pa sa malo svadam. Onda adem do mesta za sedenje. stanern i cekam."

C KM: Uslupa Ii vam nekada mestn?

CSPI: Ner Borim sa! Zatim, ,leJlO sed nam i sedim lako nekoliko stanlca, onua, In stani es :ranije pccne m da se p,.ipre mam za sila zak, Voltm kad je duplo sediSle paova] do mene ima tspo da usrans, D. ja prooem! IZg"'am se i cekam drug i bu s.

CKM: Odlicnol Hvala vam na vremenu .. , CSPI: Imam ga ja jos. Cekaj .. pita] me jos nestc ...•

81' CIK""

Unfkatan rad zlatiborskih prella. Model namenilln starima u ousi. onirna keii nisu lelini ludovanja i avanturs. Spol nemodernog dizaj· na i nesavremene ;"radel _

ITAP CSP-CGMPADIl£

Odliean stap za poslllpanje ad kuvane bukovin9. Gumsna navlaka za udobno hodanje po batonu moze sa skinuti za potrabe opomllliulu ceg lupanja u autobusu. -

PRIGLAVCI 6W1OC·mLI

Villijanta pogodna za etere vukave i Ille koli I dalje nlsu odUS1ali od akoije Ilzla!eoja Iz stana Podonjena, ojatana i SPf9mn9 za galanls. _

PROTEZA IWIII SVDJ STlL ProcSl'o je warne jednoobra· roih 'Prote;za. Kanaono, dod"j Ilenl peest Izgladu !Weie gar· nj a vilica. Odaber; nijansu, oblik i velieinu. Odli~ne za 'lebec oil jueel _

TABLETE

IlIUNTOliINICIM ZOfII

Najnoviji na Iisil slIbvencion;sanlh lekova. Potpuno je besplatan a ima lme kola sa ledva izgovara I ne mo!e se upamtit!. Mora da radi, a? _

CiORAPE nDllIJAb '41 Kada caraps nl~u dovoli"" - III su l:orapel Ako su Ie rnlade noge ddsie loplirn kada si umalo odbio prvi napad Nemaca, danas ce ti bar odrfati cirkulaciju. -

KAPSUL! 7O~g

GUmClIlL 75mg ~ -

Nesto polpuno novo na polju ,0 ,_,.

lekova za me! Ovaj lek nem~uee je dobiH be, reeepta, taka de II is testo drufenje u cekaonlci zagarantovano, _

Vetar duve, valar svim • osta dada bez set ira! AI' na krovu sedi mace pa udari §Sporn iaile. Vrali sesir dadi i osta da gledi. -

UGOSTlTELJSTVO

O grandioznim, megalomanskim aJhile~IOIl' skim poduhvalima Treceg raiha moza

S9 danl ma pricatL 51;00 sa uUsak da su

u pauzama planiraJlja elikasnih ubislsva miliona Ijudi zapravo sarno smisljali kolos"lne i sulude gradevine. TOlalilarizam I arhileklonska megalomanija golovo uvek idu zajedne. Na HiUerovom snu 0 izgradni; nove Evrope M rusevinama stare radio ie oqrornsn broi parliiski podobnih arhilekata. Naravno, na prvoi etapl sna rad~o je hiljadu pula vise Ijudi,lenkoYa i bombardera ...

Jeden od najambiciozniiih gradevinskih pr*kala Treceg railla iesu velika radni&a odmaralisla iz programa Snaga kroz uzivanje (Krall dur~h Fraude, KdF) u prim orskim oblasama. Nara.nc, planirano ie de ce Nemecka izlazitl na mnogo vise mora nego do 1936. godina. kada su projekli zapoeetl Pomd ovih pel odmaralista, u planu ie bila i izyra· dnja iii adaplacija pestojeeih GQromnih brodova za ienina a relaksirajuca radnitka krstarenja. Iza ovih proiekala slajao Ie Nemacki 'adnicki fronl (DAF) pod vodslvom dr Roberla l ia. Osnevna ideia bila ie da svaki nemacki radnlk moze sabi da priu§li odmor na moru. lake je oilo planirano pel ovakvih

oomaralisla, zapeoola je gradnja same jednog a ni taj n~a de kraia zavrssn, Ree ie 0 Prori, "kolesu sa Rigana·.

NEMAc!:KO MORE

Osnvo Rigen je blizu isloene obale Baltlckog mora i jasno ie zasto je gradnja sarno tame zapete!a. lako je Balticko more priiiCllO neepotrebliiva turistiilka deslinacija, nemaekom narodu !lebale je namelnuli Ide)u de ce Slvari mnGQo bolie izgledali kada pede u ral za osvajanje nollih ter~oriia. Za ovakvo odmaraliste na rnadileransl<oj obali vredl ralovall - blla je suplilna peruke Minislarslva pro~agande. Plala Prora odahrana je kao idealna lokaciia za 09 roman hotsla usvoien Ie projekal Cleroonsa Klolza. Ovai amitekta bio je jedan od pouzdanih maqalemansk;h vizlonela vrha Naclonal·scciialislicks partiie. Mali broi niegovlh proiekata realizovan ie do kraja a medu njlma su (taked. plilicno veliko) odmaralisle na jezef1) Chiem; SS akademlia

krai Vogelsanga. Za proiekat KdF Prora dobia je prvu na9radu za arhilek!uru na Svetskoj izIozbi

u Parizu 1937. IZ9radnja je zapoceta u maju

1936. i planirano je svecano o!varanie u iSlom meS9CU pel godina kasniie, oakl e 1941. Radovi su obavljani do 1939. kada su ralnl napori peslali primama dela!nOsl druve. Ipak, zavTsena je

vee Ina glavnlh graOevinskih radova ali trebalo je uraditi i mnostvo zanatskih da bi hotel mogao da se korlsli. Prora ostaje zapamcena kao najwei projeka! .acisliCke vlade, koii ie dos!igao oVaj nivo zay(~elka i lreci js po velie;n; 9radevinski kompleks Treceg rajha uopste,

PLAN

KdF Prora projeklovan ie u dva kern ptsksa

- severni i iuini i svaki ie Irebalo da bude sacinien 00 6eliri bloka sa po desetstambenih jedinir;-a. Sve ukupno, hotel bi primao dva pula po 20.000 gosliiu u iskliu~ivo dvokrevetnim sobama Svake soba imala bi pGQled na mOfe a lzmedu ova stambena bloka planiran je hodnik u kolem su adm;n;slrativne prosloriie. Kompleks ie ukljucivao i ogromni Iestivalski plalo na tljam ie obedu velika hala sa 40.000 mesta, olverane I zatvorsne bazene. Pored slamoonih blokova "pod krovom' su bili i oslali sadriaii: odqovara-

juci broj raSlOlal1a, bioskopa i sportsklh terena, Odmaranste ovog obima Irebalo

bi da Ima T svoju zeJeznitku stanicu, luku za lareme i pulnicke blodove (dva od planlranih pel KdF brodova puSleni su u seoblacaj: krslarioe "Robert Ley" I 'Wilhelm Gusdolf') kac i labriku pljaCe vade I lokalnu elektranu. Ceo, laYr~eni kompleks bio bi dug pel kllomelaral

KRAJ "ZLATNOG DOBA" Pelrella za sirovinama I replo·materijalom od palalka rata za"Slavna je radove na Proo tako da prvi 9O,li nlkada nlsu dosll na recepc,iju. lpek, hole-I ie debio svoje slanovnlke tim je ral poprlmio nsieJjeni 10k po Nemacku. Nikome vee pet g~dina ionako niie palo no pemet da ide ne more", Izbeglice iz bambardovanog Hamburga I okolnih gradova smestile suss pctelkom 1944. " deiove hotela koji su bili najb!iii zavrselku, Tokom rata komplekS Ie korlMen i kao cenlar za obuku cMla

za ralna dejs!Va, za obuku policajaca,

~~ I kao vojna belnlca sa sanatoolumom za rehabilitaciju, Posle Drugog svetskog rata ostrva Rigen prlpalo je Sovjelskoj okupacionoj zoni a vojnici CMne almije pcskidall su sa 'grade sve sto sa mog 10 kQristiti kao sekundamJ gradevlnskl materilal. Godme 1950. srusene' su sve nedowsene zgrade kompleksa i lokacije su railtiScene, Armija Islrene Nema~ke koristila Ie PlOW kao dec 8vog vojnog kompleksa na Rigenu sve do raspustanja potelkom 1991. TOkOm ollOg perioda

blok 4 severnog kompleksa koriscen je kao II13ning-csntal za metoda urbane boibe. Deo je pretvoren u "naslavns" r"sevine koje I daoas stoje, Armlja DDR-a je pojedine stamoen e delo.e obnovila I pretvolila u kassme a kasnije je juini dec dodelno dole ran i vaiio je za jedno od luksuznijih odmaralista za oficirSki kadar. Poslo je zgrade pod naletom Crvelle armije blla 090lje.oa do c<gala, zavlseni delovl kojl s e danas meg" vidall zasluqa 5U isloenonematkih vlasti.

Sudbina koja je zadeslla veeln" vojnih ,glada koje su se posle ujedinjenja Nemacke pokazaIe suvisnim, zaoesila je i "kolosa sa Rigena". Od 1991. do danas predlozeno ie nekoliko resenja, Od polpunog ,"senja, preke promene namen e, pa do i menovanja kompleksa u ios jadan muz&i ru§evlna Treceg rajha. Danas

je nekoliko delova obnovljeno i SIU.t9 kao omladinskl hosteli, klubovl, restoranl, galerfje, a dec 0 kojem se zvanicna driava oe brine

- okupirali su skvote'i, Ovi besprsvni stanovnlei, uglavnom umetnici I raznl bentovnleilevitan, u polrazJ za .!ivotnom alternalivom renovireli su dobar dec KdF Prors i napreyili zanlmljivu, iivopisnu I IWlkciooalnu komunu, Vecina korlsnih kapacilela prodala Ie ovog lela plivatnoj kompaniji a planovi za delju upolrebu zased su nepoznatL

Jedan od najvecih spomenike arhilekture nacislickeg reiima donas je, dakla, vecinom on ima koji bl u takvom rezlmu

5 igumo bm ubijenl u n ekom logoru. Iwnije, 110 odlitnal _

Mara is ulica u San Salva· darn, presion ici Salvadora.

I stovremeoo, u spansko-salvadorskom slang u "m ara" znati presto - banda.

Siilva1'rucha ill navodno spo) reti 'salva" (skraceno 00 'San Salvadm") i "kucha", slo je u s!engu iztaz za '"btz", 'oprezan', 'uvak spreman", "tvrs!", i tome slleno.

Broj 13 vezuje sa za Trinaestu uliou u los Angelesu gde )e banda, navodno, prvobitno detovata. -

Tetovaie pripadnika banda obiCno Pledstavljaju sllllzovane oznake naziva banda

u mnogobrojnim vaIijacilama, S!ova M,

MS. brol13 Ostetovirani goticom na lieu III gwdima) predstavljaju idenli1ikaclJu I simbol pripadnittva gangu do kraja fivo!8.

Citra 6 i 7 takode se cesto pojavljuju i predstavljaju' skrivenu lrinaesticu (6+7:13) 510, po n] hovim tvrdnjama. Ireba da zbunl poticiju, Suza ispod 19110g oka oznataVll ranu zadobljenu u borbi. dok lstc to ispod desnog oka znacl da je dOlifula osoba ublla nekoga u borbl sa protivni6~om bandom. Grana!a istelovirana na ledima pokal.\lje de je clan bande specijalizovan za eksplozivne naprave. Trl tacke uz naki drugi simbol predstavljaju Iii masta do kojih "odi clansl"o u MS-13: robija. bolnica i groblje .•

oIillo sam ssrno pulao ispao glup prosav~1 lose na raznim leslovITna, Irontrolnim i pismenlm zadec:ima ler MIll smaouc s uma ova jednoslavno prav~o koje narn Ie nda divna profesorka matemallke uv,," posebno naglasavala: 'Prvo uladi ono ilia je U zagradi, pa dalje vidl tie ca! sa jjm'. Sada, kada vidim Paulinu kaka tepo sloil u zagradi, shvalam zasto je prioritel pozabaviti sa onim sto Ie um.rrra. Na srecu,

shvar;o sam na vreme da se matematika, njeni den· vali i ie nlkada oeee)110 voleti n iU "aroo sa mt!!luso· boo razumell, pa sam sa okrenuo zanelu reCi. Kad, eta II opel zagradellnterdisciplinama je! Za razliku ad nekih popularnljih rnalemalickih slmbals, zagreds sa uspesno prosvercovala I IJ plsanl jezik, Kaiu da niie uputno karislijl ie preterano u sklopu jednog leksla (na primer ovako) Ida objasnjavanje pojmova i ostate probleme !feba eleganlnije res iii (.VO, ova

zagraaa je oCigladno suvisnaj. Ipak, ne megu da odaltrn da 10 ne urBdim kada zaqradorn mogu da napravlm nekl duhovitl dvosmlsao. Mazes da oapise~ ann slo mislls j ca izbegnes probleme jer S8 os zoo !ita si ta~no iljilVio. Maja top Iisia zaqrada izgloda ovako: 1. ObiCoa 2. Vitieasla luvek sam je lepo I p!avflno crrao) 3. Uglasla (00 znarn eernu sluzi). Aka ne znas kako da sa izborls sa zagradama, ne brini, Paulina je kasnlje izasla. -

HUlASRABE , OIRAIEI

vsd skog ribarskog a i male trgovacKe aje, pre ko rusk.

ze rvns preston ice, do s1W_!!!SlIJ)1!!jh'lectl grada PQ meri coveka. Od nomadskog plemena bez

driave, do ponosne preslonice najdre· nijeg naroda surovog Severa. Find, prevalili ste ogroman put za svega 500 godina!

MALIISTORIJSKI OSVRT NA MALU ISTORIJU ...

Niie ova prica poeela lako davno, jasno Ii Ie il predg ovora, Pocela je n egde

u 16. veku, kada su Finei smatmni narodom lovaca, sellska i "svedskih kOiliusara", Bhi Svedanin - e, to ie vee brio n9s10! Biti Flnac - paa., ne bas preslizno. 1m al1 su nerazumliiv jezlk a Svedane, u cijoj su ddavi Finei iivsl], uz mnoge druge narode Banika (Eslonce, letonce, litvance, Ruse, Poliake), niie mnoqo zanimalo da se bakeu proble· matikom finsKe pismenostl, Imali su ani vellkih, mnogo vecih briga. Bill su regia· nalna sila Severa broi 1. Uceslvovali w u Slogodisnjem ratu. Opsedali su oak

i Minhefl duboko zalazs 61 u evropski konlinenl. Gnjavili su oni I mnago

vece narode, a blli su i rnnoqo lrszni i Irezvanl, illo daoas nsu Mozes II ca zemisr!!; da su u 18. veku SVedani javno batinali pijane liude i ons koii pevaju po ullci zbog greha "ka,nevalizma'? A vidi lh sad ... Elem, onda ja, 1550. godine, sVBilski kralj Gustav vaza za1eleo

da Izgradi rivala Talinu, baltickom

gradu koji je tada bio naJiael u regionu. Estonci su bili prevei.ani Irgavel j dobra zanadije pa ne cudi ovakva kfaijeva odluka. Naravno, lada su kraljevl

bili veoma mo cni: jedn 1m dekretom suvsrsna Irgovci lz Ekenesa, i nekoliko

. drug ih gradova, eleganlno su prislijeni

de se presele u naselje koia ie Gustav nazvao Helsingforsom. Godin. lB09. pOlazivs i Svedene, Finskom su zavladali Rus!. Rusiil ie bio potreban grad kojl ee Mi niihova rezervna luka na Balliku. Roden je ruskl Helj5ingfnrs. Razorni pozar 1808, godine omogue·

io je da se Helsinki ponovo izgrad;, u ruskom Imperijalnom stilu. Namatki arhitekta Karl Ludvig Engel, kao i tokaln! arMek!a Johan Albrehl Eren •

.:_ .... eG

strem, lalili 5U sa PQrojekta, U kasnim godinama 19, I pocstkom 20. lie a Ausi grade zeleznicu, a grad postaje .eliki industriiski centar "gledom 'mitimjutl" Sankl·P&tersburg, Posle Oklobarske reo voluciie Helsinki postaje dinamican grad nszavlsne Finske ... Stallin 1945. godl ne iz cudne 'sa milosti" (sta mu bi, pitam se iDs uvtlk), ostavlia Fi nskoj nezavisnost

i vise parlii ski sislem, ul uslov da postene i<ra~ito sodjalna drzava i da "za svs pila SSSR". Finska sa brzo raz.iia

I, zahvaljujuci svojoj neu"alnoj, vanblo· kovskoi polieiii, 1952. god;ne orqanizuja Lelnie onmpijske Igre u Helsinkliu,

Tokom sedamdesetih I

osamdesellh godina proslog vska nieu mnaga predgrada finske preston ice,

a gradan; slave tzv, 'Duh Helsinikija" pod razumevsiue i pod ovim izrazom svoju neutralnu PQzicrju; grad postaje ceotar mnogih medunarodnih dogadaja (bas kao i Beograd u SFRJ II, od veliklh svetskih politickih samila, do svetskih izfozbi pasa ". Danas ie ovoi priiabl i grad prestonica driave koja ie prva na lisli zemalia bez kor~pciie (eh, kako to nestvarno zvuci na ovim prostorima!), I veoma sa brzo tehnoloski razviia, Sada ie Finska jedna od high·lech zemalia severne Evrope, sa najvise internet konekcija (S. na svelu) i (posebro!)

nlcno sediste Helsinkjia; pesacka zona kojom domini ra mo ena elk"" Svetog Nikole. sveeana, bela; "Issiena, Mnogo milldih uvak sadi na stepencama ispred Nikoline crkve, a kaka ss bliii leto, gutvs na slepenieama su sve veta ... ali. nemoj dozvolili ca li to amele IOlografisanie ovog prelepog zdanja I Inoce, Senalski

Irg is podignul kada je prestonica pokraji· ns Finske premeslena iz T urkua, slarog drvenog grads kOll le zacas izgoroo,

u Helsinki da hi bio bli';a "sigumoj" i Cwsloj rue; "Majcica Rusije·, Graden je

u prepoznaUjivom ruskom neoklasicistic· kom slilu, lol1ko "oljenom posle olKrita arheoloskih nalazi(;ta oa se lih godina

la ree je 0 1812. godinil, nije moglo nikako drugaciie gradili, I aka Ie nekl kadrovl filma '0 njegin' pods.le na ovaj Ir9 i na Pelrograd, nemoj da se cudis;

i Puskin ie iiveo u to deba .. Ta~ode. dominanla ovog mesta je i statua ruskog cara Aleksandra II (postavljella 1894,). cije ie ime ispisano latinicom: Alexander II, Zalito je lako ne mamo, all su nas doma.clni uveravall da je A1.k5andar Ioliko posjovao Finea de 1m Ie copustlo da oj ihova Iproleslanlska) elkva buds veea I "cantralnija" od pral1OSla.oe, i da je zbog poslovanja prema FiOOma svoje ime na spomenicima pisao lalinicom.

FINSKA, FINSKA, FINSKA, IEMLJA SOE iELIM BITI. OR FINSKA, TAID SI BUIU .RUSIJE A TAKD OALlID 00 KAIRA. VEOMA SI MNOSO MllJA UOALJENA 00 YIJETNAMA. U TEBI iELIM JESTI OORUell I VECERE SfOJE. FINSKA INA SrE!

mobil nih lalefona po glavi slanovnika, (KG jos niie cuo za Nokiju?) UZgred, lako oval grad Ima .vega 555.000 lilalja. moze da sa pohvall najbriim privr"dolm rasiom u Evropi pas Ie i'5ke plestonice Dabllna.

ODLAIAK U HELSINKI PESICE. PREIO MORA

Recimo, pra svega, avo: Finska je '180m. skupa zemlja. Karle za 9 rad.ki amobus koslaju 3 evra, za melro i vise, SI a Ii onda preoslaje, ako lelis da pametnije polIO 5 is novae oa naku kalu u luci. linsko pivo ...

H odanjel Predlaiem da glad obides pes· ioa! Kada Finel prslazs more (zam rznuto. naravno) skijama iii pasies, mOZamo I mil To smo uelnili, i lu avanluru preporueulemo svl ma jer je oseeai nepenovljlv.,. Samo, pazlla sa da na hecate isped mostova jer js IU led lanak! Ina~e, ovaj vld "Iransporla" ornogucice vam da vidUe na~epsa os trva u oko-

li"i, sa drvenim mosticima i vlkendicama. iz vremena kada ie lenjin kovao planove kako da .vlgna dinasliiu Romanovih ... Krenuli smo Iz Espoa, su.sednog grada koji se proslire preko puta Halsin skag oaliva.

i hodali smo 10 krn po ledu i snegu lu stvarl, 15 km - izgubili smo se negde usput, preskakali plotove, prelreavali auloput i praviti gluposli lipi~ne za sllanea sa juga), U svakom slueaju.

aka krenas u 9 ujulro, va t oko pcdne

si u centru, sl.o i n Ije lose, Aka i mas pel ma u dzepu zacec dan u Helsrnkiju. zaslqumo mas da u Jednom pravcu moras pasice, a ka.d se vraea!;, mozes i busom jergradski tame i nazad kosta sest evra, slo ee reci - nedosliini san, E, sad sl u Helsinkiju L.

CENTAR

Pocetak svil1 pOGelaka ie na Senalskom trgu. Senalski kg je I z:vanlcno i nezva-

FinGi mu to nlsu zaboravili, kao ni auloIlOmiju koju imje dao: spornenk nlkada, ni PQ slicanju nezaelsnostl, nlsu uklo nili,

I pak su ga voleli., Iii su, jednostavno, bili f1!ZIImni 11001". ZnBs, ovde je zanimljivo da, iako se vtast manja, niko na sklanja spomenike iz proslih vremena, ma kako 1110 cudno bilo_ A svaka glavna uliea u Finskoj love sa Ullca cara Aleksandra, kao sto Ie kod nas bila Marsala Tlta.

Z" misll da sa u Novom Sadu glavna ulica love Fraille Josila? Bas su fini "vi Finci,

(ina~e, Svedanka poreklom, slo Ie u Helsinkiju sasvrn uobieajeno a !wedski jelik loliko je pnsutan na ulici da ponekad nisi siguran gde sL .. ). Statua Havis Amande, u narodu poznale i kao Manta, (Find leSko izgovaraju "dO I 'g"!) postata Ie vremenom simbol g.rada Helsinkija. Ilj"']o. la!ililni znw ispred kojeg sa sivaraju redovi za folografisanle ... Tu je i nezaobilaznl slub sa ruskim dv09lavim orIom, ponovo posveeen voljenom cam A1eksandru II... I "parkirani' jedrenjak u luol, koji

zimi "INuOO" svoja ledra, I ostsne ,,,rob1len

ledanim santama Uoolalom,luka [s, laka

cenlralno mesto sa koieg iSplovljavaju pulnicki brodovi ka raznlm destinacijaIITa

na BaJliku, cele ~me okovana ledom. lpak, saobraeaj se odvija redavno. bez kasnlenja_ Kak.o? Ispred putnickih brodova wei( Ide tedoiomac. a kada se pUlni&1 (ogromni, bell) brodovi udalje, led ponovo osvaja laliv, I '1ans" u ladenoj kori brzo zaraslaju ". Ovde Ijudi plove na -20'C, a kod nas nece ni po ki si gradskim busom. ~ta ti je zemlja,.,

USPENSKA SABDKNA eRKVA & THE KESl...

A onda, posle selnje po luci, dolazimo 00 njell rub, na ostrvo Kalanajoka, spoieno sa kopnom, oa kojem je ruska prevoslavna ctkva posvecena Uspenju presvele B09orodice, koia izgleda keo da je prenela sa Grvenog trga, sa svojim crvenim ()iglama j vizanlijsko·ruskimslilom, U njenol umnra~ njosll sresess vecrna Ilu bazna vodl~ koji ee Ii na (ako [mas "ece) ru skom i.pricali islOOjal ikona I gradevine " Naialosl, kao

i veeinu Ruse, vodite Ie le!iko ubediti da

KAUPPATDRI

NdlO dalje je euvena pijaca kola Ie dala [me luckom 1;gu. Sszonsko voce, sve!:a rilla i makkara (kobasioe) kole se uveliko peku, obeleZje su Kauppatorija IPijatnog Irga), kutke l.aponaca, mon 1050.i i irvasi, lokalna ,"kolvorine i laponskl sesi",

raznorazne rezbarije Sve je 10 moguee

kupiti na ovom Irgu ke;i posebno om; tokom letnjih "belih nocr kada sunee zalan aka ponocl i "uslaie" vee oka dvs ujuke ... tada PQslo;e i "noene srnene" prcdavaca, a videcesda, osrn organizaelje i cenjkanja, veli ke razlika izmedu skand.inavskih, balkanskih i orijenlalnih trzn;ca nerna, Posebnu painju tralla obratlli na ljupku sirenu Havis Amandu, okruzenu fonlanom kOja, doduse. !lmi

n. radl iz objeklivnih razloga. Fonlana

sa slrenom Ie lek na koli melar zapadno ad pijaoo. a posla.'jena je u I uku 1908. godine kada ju Ie napravila jedna od najvoljaniJih finskih umetnea Vile Valgren

· omoti.co. yu . ..\\~~:, VODIC . ';

, '

nisi Pollak jer je pOljski jezik po lvucnosti

i akcentima nalblil; srpskom, pa se Rusl i Ukrajincl stalne zbunjuju ; cora caju narn

se na poljskom , .. Uzalud molis vod ica da prica ruski, on stano ponavlja: ·Panje ... • Grrr, Nasto dalje su trznioe, restorani u luei, poznali po ribi I morskim plodevima. svi od bordocrvenih eigala. u skandinavskom stilu. Odlicno za Ijubilelja morsklh specijaillata, U kOje, ~a;:a1osl, ne spadam, pa ne mogu d'a sudim 0 kvali lelu ".

At"OHOl

lako FlflSka, rekosmo, n~e bas sjajno meslo za soping (oslm, mozda. Norveianlma iii Japanelma -10 su verovalno jedine dve naelje tije su zemlje skuplje od Finske). vredl obici moderne roone kuce u kojima 52, doduse, nikada ne mol:a kupiti alkohal zajedno sa osta!Om "mesovilom robom". Nairne. Vlad. ie zakljucila da su njeni stanovnici lolike skloni alkoholu da bl slobodna prodaja ugrozila zdravli" i Integr~el naclie. U samouslugama mozes da kupis sarno plYo, i Ie podeijeno u e.tiri klase I Prva klasa je, naravno, bezalkohalna, a ce",na sadrii 7·8% akohola. OaKle, normalno

pivo je trece klase, I ponajvise ga kupuju gradani Flnske. Ali, i tu ,rna zatkoljica: u susednoj Svedskej najjate pivo sadrZl lak 3% alkohala, pa Svedanl eesle putuju u Finsku da sa "napiju k'o Ijudi' ... Finei lmaju bolje resenje koje su u poslednje vreme "patentirali' i Danei I $vedani. a ono se zove - Estonijai Talin. glavni grad "braI5ke"

Eslonije. latna je prekopula Finskog zallva, pa se za sarno 25 evra mote "preskoeiU' zaJiv i olJei na pravu pijanku za male pare. lako ie Talln jedan od najlspSi h gradova Ewope

i veoma drevan, veeina iilalia Helsinkija dolazi samo u lalinsku luku

u koju su Eslonci mudro postavili lanae kIllana. da im pijoni Finc!

i ostali n e bi pravili pometnju po cenlru; Finei popiju, plate i cou na !eribot n;kIld. ns upoznavsl grad; kao sto Srbl rade sa Segedinom, ucstalom. Mislim. ne upoznaju ga.

POVRATAII. PREIIO lEDA

A sad. povratak, Prolazima pored klinaea kojl igraju hokej kao mi I~dbal"na male golicG", Naravno, svih 5 evra oti slo is na blagoulro· bije, Namamo nista u diepu i pone-

vo, prl zalaskcsunca, odlazimo da prepssaeimo more. Sedlmo na obali i gledamo led, Jedemo "MatijeYi c· pastete, posladnje zalihe najjeftin iie srpska hrana, dok noz u ruel podrhtava I ier i ruka podrhlava od hla· dnoee, nama ovde hororal), Jos dva sata gaeania po ledu I snegu. a mesec ;znad glave. Izbijamo graskom na neko kopno, I pilamo dve devojke gde is sludenlski grad Espo. One nam pokaiu staolcu grad.kog busa. M i im objasnjavamo da pilamo za put plako leda, a ne za prckle!i bus koji kosla lri nepos!ojeca avra, One pokazuju prstom

I pllaju S<! (sudim po !aseiniranom lzrazu

nea) iz koje srno zemlie dosli i de nismo mozda neki Boratov rod, Nama vaze. lmaeerno ida da pritamo ne !urkama. A I deci. Oa sam Imao para. nikada ne bih bio avantudsta. Moida .•

""CIC_

flOSEtU PGIIISNJA CDR"': 23,IIMa i.la poeelalt, neko/ikQ podilaka od klljih co li se slediti krv u lilama: SIla!la 506 KS, ad 0-100 kmlb !i 4 50 maltsimmna brzlll3 300 kmlh_ Nema! siJldrom 'Ieike noge" 1 Ollda na drill" molda illflldei s manje od 2Q 11100 km_ Ali, alIDsi skrtica kOja I'OZi I«iIa samo nB'lleljlirn i 0 pmniclma, sigllllo nisi kll]lio najlUllu veniju

Vlpera . .lei, ~ni .taSlllk Jednog od najzalTle.nljilll'O.lila na planeD CO bez 1llruj3\'anla, s prslom u nosu, pr~lIDra&-iii graNi:u ad 30 VIOO kin. •

TRQSI KlI RUSKO, DIMII

Dill NOl lA VI\ATOM MAJer -

PIIIODI... I KOSTAAAAA!

101 C_'"

raoSECU POJRO!~JI So.l"l: 16 1/100 kI Kad 1II fana1il:i jedne od najekstremnl·

ph car tuning finnl oa svetu 1W8Ulei MIf~es·8e1l! G-KlaS5jl, biio Ie lasno da nece napravm aulDmolJilla lrt~ IJanlitije i njihllvu rlKibinu_ Posebno kad nabudieni molor :mgB 610 konla Ireba da 10, 5,2

s ubml dO stolk! velika lerensi«l ,olilo kOje je 8erlKiinamicno koIiko Il'iivan zid ad cigaliJ_-

Plos£tu POIIO~lIJa COIIU: l6,' 1/100. kn Koliko god debeo i nelgrapan bill, J]Gred !MllIlerenca delOl'3ces l!Jl)dno i pril'lacno, Konacno je pred lobom lenk! do po~ednjeg COla! GigaJ1~ na kojem fa tl sigurno pOr.lvideti k&m~ija, jerje ovde nietiova duiina (557 em) od kljucnog InaC3ja, Povrh s,egs, osmolilaJski motor, neumerro u ispijanjl benzina, llsluzan js za 325 KS kole Ii om~cavalu ubr1rulje do stolk! za impOll!lllnlh 11a ow kale!JQfiju 'ozila) 11 s.lioeli! -

nOSE!.1 POliO!NJI 10RI": 13,91/10.0. tm Vllne italijanske Bella iIIocbIne, rmosno ullraJukswnog sedana, izgarlCS na sjlOIoonu trsku yetinu ogranit· !min 'spOflaia' Oil Sloike lie! IIIlleleti II 5.2 S, A" molor va momBnlalllO t I! se laljubili He samD 1lJog divnog lvuka, yet i 2bog Iliga slo ces na sval<nj pumpi moei da dokeies lw1iko si bogal -

eN ... 102

PloSffn P&TlOiMJI GOIIYi: 13,7 Irna IIlle~ dllIIozYD~! da Ie liMiOO vizulMl dojam vozIla ill6nil sedamdeselih. eax)e I Zastava umeIa da lIMId~ "eito ita mtldemlje Ilgleda, M, IlIIImte, PlOO !DOOm Ie rutno rOOe"i BritallilC rql, Wwlllj$cl SIl3li 011 390 KS, PI'IU sllliku posti1e 115,4 s, I, ne zallilavi - pia'il oslM1U dllmUmen koji poMje OIO!J nostaigiinO'Jill'jlDlana po ceniOd 225,000 evra - nil spamfllja cen" ben~! On lOCi I stoiCld gleda u digi1akj ekraltlc pU1f!)e1 •

neito irna snagu oil 1001 1(5, onda ne racunaj

de moie da trosi isIo kan drug Flca, Ovim mon° strumo!n, procenjenim na 1,2 mmona em, postit I tel mrzonje 00 0 do 100 kmlh za 2,5 S, 6 do

300 kmlb - 1.1 16 s, M~(rtim, dok biJde5 koiisbo maksimalne mogucoostl ovog kOsmitkcg aula, niegoY motor ca bltl u s1anju da jlDjJije ifla>1l1,., 1M Utals na sto kiJomewaJ Dlugim rOOllliJ, 100· rdarskl releMllil blee Isprainjen ta nesto malo lliseod 12trinu1a,-

Plmfn HIRCSMJI GORl'lI: 20,5 ~III 1m Mo!e.!da~! 270.000 1M3? Za tu sumu /OOZes da postanB!vlasnik 2,6

tone teSke Dmuzlne 11 Velika Britanlja)Jed klIjOOl ca i vlaslik BIIIW-a ume~ palislooo dilzat\llti, Ispod maske lilllluiJe koia pos:ti!a ubl7llllje If!I s1Utke i:Ii nil ito ~.ie ad ,,5 s lulje 00 mator zapremine 6,75 I i snage 45ll KS, Bice! omiljen I Desl!lOSt na

benmsRfrn _C<iJ1Ia pa ti prOOlalemo da u ~ihaV1l1 k;!falli lSlro!ls "crW". Vlaa~e teeeice nego !voj; ukucanL-

PIOSEtlU POIltINJA 'Olltl: 11,3 I/MO 1m Cilli ti sa dii moras da bude i milDnsr da bl ~oiio 10lil:.e pare rra gOliWl? lmama zalebe dobru vesl! Za svega 12,000 evra more! da poslanes pooosrri ~nik Sjlartanskog tBreookog \IllIU poreklom II Rumoolje! Iako je zapremine 8'l8ga 3 litra i im.~ jedl'il 101 1(8, u stanlu Ie de coga kao Miidn SrdoC u najbiJijlm dilnfma -

IIOII.TRUII IZ DELLA, XP. IIZ0'O TestirU stlIlai~eti. DajlllOc niji i. najsklplji

PI1~siJi lieu .. s"irremena!

Velike d imanzije rawnar" odJedene SU ~ iro~im e~ranom dijagonare 20.1 inca. Monilor >EI pomera po horiwnlalnoj osl,

~IO u znacajllOj meri povecaea lunkclonalnosl ureaaia. ·Is~t"mo vrhu nslU adz;v lecnih .klislaia ekrana, a tu Je i tantasticna rezoluci· ja od 1.680, 1.050 lataka. Ta.lalura sa me'" odvojrti od oslatka ra"unara i predslavrja pOlllune lunkcionaran daliins~i upr8vljaC po~10' je opremiena tou~h ;padom, veza sa racunarom osrvanile se Bluetoolh b"ii6nom vezcm, a priloien ie I bozitni optitki mis. U srco raru nara je plota zasnovana na I ntelovom 945 cipselu,a tusu jos i modemi Core Duo procesor He 2 GHz I gigaflajl brze memorij;!, Svim igracima dopasce sa Hedeen X1800 graflcka kartca sa. 256 MB memorije. a odabra~ je hard disk od 120 Ga.

PrDCUDr: 2 GHy NOD: 120 GB MellDrfja: 1 G B !Dan: 20,1 GlaHn: ATI X1800 256 MB

Dimemije: 470 mm x 405,6 mm , 73,5 mm Mm:S,2kg

DOSIO DOILlIIA 1I(L1KG SEZGIISKO .1I1ZEIIJEI

Ukoliko 1elile da pralils vodece ,vslSke trendova, a moda je saSlavni dec vase svakodneviOO, kompani· la Avanguardia G roup omoguc ava vam da posetom maklprodajnim abjektima AVANGUARDIA priustile sebl ceo pon ude svelskih modni h meiropola.

Kolekdja vooecih muskih brendova za akilieinu

sezonc, u kojoj dam Inira i mpo2anlan brOi jakni kao i .......

lencmenaian i.bar oouce, predsti!vljena je u ponudi Ava"· guardi~e sladeeirn 'imenjma": Tommy Hilliger, Kenvelo, Rg 512, Soolch&Soda, Merrell, .Kowalski. Bunker, BlacKsrone,

Posetlte nas ,I "Ieell he djlference·: nw.avangllardiatfOUJI·CDm

DoneafelnsL1D1 je cista lopiva kala tzuzetne erorne, 0.111 •• kada po!eli Ii ns sto vise od lurske kale da Ii a romaticno

,

naisavrs me niie II

Bvel ske tehnologi. I je u ekotrakciii stvarila je Doncale lnSlant. prepOlJlalliiv po trajnom intenzil'no m ukus" i aroml, CKM poldanja 3.859,111

zaDz.net

PEUGEOr 207 DO AUfOJlOB" GODINE

Prosla godlne Peugeot nas je obradovao modeiom 207 iz seriie 2 kOja je svetu ponudila neke ad na)prodavanij[h i naJpopularniJih Peugeotovih modela popul modela 206, prodalog si rom sveta u gotovo sest m fiona pnmeraka.

Ouiina models 207 neznemo prelazl 6eUri metra ilto predslavlja svojeVisnu granieu izmedu vozlla niie I "rednje klase a" j e znalna prosiren (ne 1.72 m) i povisen (1.47 mi. uz porasl me~uosovinskog rastojaJlja. PovecanJe dimenzija rezultiraJo le vecorn udobnoSCu. ali i sigurnoMu u slucaju udesa, Gvrstina I preclznasl vOlnje od Ii· ke su povezane sa elektricnim servo-upravljacem ~oji obezbe~uje efika.snosl i udobnost kako u 9radskaj tako i u voinii na olvorenorn pinu

UnutJasnjost kabine je modsrna, dinamiCna, sa jasnom i ale· gantnom insirument lablem. Nije pooresno Peugeol207 nazvati vozllorn B segmenta sa svim elementima vi~e Klase. Novi model osvojlo je kupce rekordnorn brzinom a specijatizovani italijanski "uta·mediji proglasili su ga aulomobilom godine u ovaj zemlji, 510 ie nesumnjiv dokaz njegove sve vee·e populamosli.

Pogonska grupa Peugeota 207 raznovrsna je i broji Iii benzinska (75 KS, 90 KS i t 10 KSI i iii modela sa iiuvenim H DI agrellatima (70 KS, 90 KS i 110 KSI. Svl mOlori garanluju malu potrosnju, udobnOSI u voznji i llisok stepen zastile zivotne sredine.

N aravno, uz novi Peugeol 207 ponudena ie i poslastica - Peugeol 207 cc, Poznato ie da ja 206 cc osvojio 360.000 kupaca do danas, ali Franwzi ne sumnjaju da ee njihov nov! kabriotel premas iti ow cifro. Pokretni krov sa pritiskom dugmata otvara iii zatvara za 25 sek'undi. sta je lapo osveienja U ocnosu na 206 CC. Nov; lapotan sliie u dve benzlnske velZije - dva nova agregala razviiena su u saradnji sa fabrikom BMW i oslvamju maksimalnih 120. odnosno 150 KS (pomo':u turbo p~njacaJ. Oizel verzija oslobada 110 KS. Posebna poslastiea je serijsl<a oprema u trt varijanle: Sport. Sport pack i Griffe.

TI POKLANJA NEOBICNO MOCNE AIRWALK VIC LACES PATIKE

o . tnalIje sreini mugu da ib pmre po eeni 00 5.890 din~ra

Das könnte Ihnen auch gefallen