You are on page 1of 56

Brahma

Atri Marichi Angiras Pulastya Pulaha Krathu Vasishta Sage


Shakthi Muni
Parasara Muni
Vyasa Pinjala
Sukadeva Vidura
Daksha (60Bhrigu
daughters Narada
including aswathi,bharani
Kamadeva Ratietc)
Atri Anasuya
Dattatreya(avatar
Durvasaof the
Chandra
Trinity) Vamsa

Go back
Marichi
Kashyapa (13
Aditiwives)
(mother of 7 Adityas)
Varuna Mitra Aryaman Bhaga Ansa Indra (twin brother
Sachi (Indrani)
of Surya)
Jayanta Midhusa Nilambara Rbhus Rsabha

Go back
Vinata Diti(mother of Daityas)
Soorya Vamsa Garuda Hiranyaksha(reincarnation
Hiranyakashipu,reincarn
in Krita Y
Sitragupta Deivayanai(Bali
reincarnation
Taraof Amritavalli,daughter
Sugriva
of LordRoma
Vishnu ) Prahlada
Veerochana
Mahabali ( Indrasena) b
Banan
er of Daityas) Danu Kadru
Holika (HoliSivi
celebrated
on earthinas
the
Druma
memoir
Aswa,on
a monarch
of herearth
death)
Aswapathi,
king
as Ashoka
Sarabha
younger ,brother
on
Chandra
earth
of as
Aswa
Varmana
Paurava
Danavas
, on earth
Kamboja
Nagas
as Hardikya,the Malla King
Saivya Praveer
Devamba
Angiras Surūpa
Utatya SamvartanaBrihaspathiShuba (7 daughters) Tara ( 7 sons and a dau
Bhanumati Raaka ArchishmatiMahamati MahishmatiSinivalli Havishmati

Go back
Mamata ( 2 sons)
Kacha Bharadwaja
Dronacharya
Aswatthama (Chiranjeevi)
Pulastya Havirbhoo
Agasthya Lopamudra Visravas Kekasi
Bringi Achuthan Ravana(reincarnation
Mandodari of Jaya in Treta Yuga)
MeghanathaPrahasta Atikaya Akshayakumara
Devantaka Narantaka Trishira

Go back
Idvidaa
Kumbhkarn(reincarnation
Vibheeshan
of VijayaSarma
(Chiranjeevi)
in Treta Yuga)
Meenakshi(Shoorpanakha)
Kubera (Yaksha
KharaKing) Dushana Ahiravan Kumbhini
Kumbha Nikumbha
Daksha (60Prasuti(13
daughtersdaughters)
including aswathi,bharani etc)
Aditi Diti Dānu Kala Dānayu Sinhika Krodha Pradha Viswa Vinata

Go back
Kapila Muni Kadru Khyati Bhrigu Rati Kama Shakthi (later
Shiva
reincarnated as Parvati)
Muruga
Nambi Raj(Vedda Clan- Capital:Katirkamam,Sri Lanka)
Valli( reincarnation
Deivayanai
of Sundaravalli,daughter
Ganesha of Lord Vishnu )(found among creeper plants)
Hiranyakashipu
Bhrigu Khyati Divya Polomi
Dhata Vidhata Shri Vishnu Shukra(invented
Go fire) Chyavana
Twasta Varutri Shund Murk Apnuvana
Ruchika
Jamadagni (killed by kAr
Parashurama(younges

Go back
Sukanya

Renuka ( 7 children)
Chandra (birth
Tara from Atri ' s eyes)(Came to earth in the third leg of Treta Yuga)(capital :Prayag)
Budha Ila ( reincarnation of Sudyumna of Sun Dynasty)
Puruvara Apsara Urvasi
Ayu
Kshatraviddh Raji Rambh Anena Nahush Shukracharya
Suhotra 500 sons ( all
Rabhas
killed by Shuddh
Indra) Yati Yayati (city Devyani
: Amaravathi)
Kashya Shala Kush Grihatsmad Gambheer Shuchi Yadu Vamsa
Kashi Dynasty
ArishthishenaKush Dynasty
Shunak Akriya Trikud
Rashtra Kashaka Prati Shaunakji Brahman Vansh Dharmsarathi
Dirghtamaa Sanjay Shantiraya No CHILD
Dhanwantari Jaya
Ketuman Krit
Bheemarath Haryavan
Divodar Sahadev
Dyuman Heen
Alark Jayasen
Santati Sankriti
Suneeth Jaya
Suketan
Dharmketu Go back
Satyaketu
Dhrishtketu
Sukumar
Veetihotra
Bharg
Bhargbhumi
Shukracharya
Sharmishtha Sanyati Ayati
Turvasu(5850
Druhyu(5850
BC) Anu(5850
BC) BC) Puru Vamsa
Vahin Babhru Anava Kshatriya Dynasty
Garbha Setu Kakseyu (5625 BC)(adopted from Paurava)
Gobhanu Angara(5525 BC) (Afghanistan)Mandhata
Sabhanara(5605
Chakusa
BC)
of Ayodhya
ParamanyaDefeated him after 14 months war
Trisanu Gandhara(5500 BC) Kalanala(5585 BC)
Karandhama Gandhara Dynasty) Srnjaya I (5561 BC)
Marutta (western border of Baluchistan)
Puranjaya(5545 BC)
No male child Jenamejaya II
Shrutayu Satayu Raya Amavasu Jaya
Kanya Kubja Dynasty - Capital: Kannauj
Viyati Kriti Bheem
Kanchan
Hotra Keshni Yuvanashva
Jahnu (drank all the waters
Kaveriof Ganga)
Drashdwati Dynasty
Sunaha
Balak
Ajak
Balakasva
Kush
Kush Dynasty
Kushnabh KushambhuAmurtaryasa
(Founded kaushambi -
Kusasava Gaya (founded gaya City
Kushika
Vishwamitra
100 Sons Satyavati Ruchika
Andhra Dynasty
Sage Jamadagni
Parashurama
Vasu
Surya
Vivaswan
Vaivasvata Shraddha
Manu
Ikshvaku(100 sons)
Vikukshi Nimi Dandak
Puranjay Mithila Dynasty
Anaranya
Prithu
Vishtrabhva
Chandrayuvanashva
Shavasta
Vrihadashva
Kuvalyashva
Dridashva
Tandrashva
Kapilashva
YuvanshvaSasbindu
Mandhata Bindumati
Purukutsa Narmada Ambarish Muchkund 50 daughters Sage Saurabhi
Trasadyu
Anaranya Go back
Vrihadashva
Haryashva
Hasta
Suman
Tridhanva
Trayaruni
Trishanku (Satyavrat)
Harishchandra
Rohitashva
Harit
Chanchu
Vijay Vasudev
Ruruk
Vrik
Bahu
Sagara ( stayed
Keshini
in mother's
Sumati womb for 7 years) destroyed Haihaya kshatriyas
Asamanja 59996 sonsVarhiketu
( turned toSuketu
ashes by Sage
Dharmaketu
Kapil )Panchajana
Amsumanta
Dileepa
Bhagiratha ( brought the Ganges back to earth) for his 59996 ancestors to attain salvation
Shrut
Nabh
Sindhudvip
Ayutayu
Rituparna
Sarvakam
Sudas
Saudas (gotMadyanti
curse fromVasisht
his guru Sage Vasishta to be a man eater)
Ashmak (stayed in mother's womb for 7 years)
Balik (became progenitor of kshatriyas after Parashurama slayed every Kshatriya)
Dashrath
Aidavati
Vishvasah
Khatvang
Dirghbahu/Dilip
Sudakshina
(blessed by the Divine Cow nandini to get a son)
Raghu
Aja Indumathi
DasharathaKaushalya Sumitra Kaikeyi
Rama Sita (reincarnation
LakshmanaBharata
of Vedavati) Shatrughna
Lava Kusha Kumudvati
Athithi
Nishadha
Nabhas
Pundarika
Kshemadhanvan
Devanika
Ahinagu
Paripatra
Dala
Vajranabha
Shankhana
Vidhriti
Hiranyanabha (became teacher of Yoga after Jaimini)
Pushya
Dhruvasandhi
Sudarshan
Agnivarna
Shighra
Maru (still resides in the kalap - gram and at the end of Kali Yug beget a son
Prasushruta
Susandhi
Amarsha
Mahasvan
Vishvabahu
Presenajit
Takshak
Brihadbala (killed by Abhimanyu in Mahabharata war)
Brihadbala Dynasty
Sudyumna (reincarnation and incarnation
Drishta ofNrig
Ila) Nabhag Prishadhar Vrishah
(cursed by Karush
guru Vasishta to be humiliated to
Gaya Vimal Utkal Dharshtha Dynasty
Sumati Nâbhâg Karusha Dynasty
Bhutajyoti Ambarish (granted the Sudarshana Chakra Protection)
Vasu
Pratik
Oghvan
Oghvati Sudarshan
Vasumant Shrayati Narishyant
UttanabarhiAnart (build a city Kushasthali in deep ocean),happened
Bhurishen Sukanya
to stayChyavana
at Brahmalokam
Sage
Chitrasenfor an hour , ma
Kakudmi 99 youngerRevathi
brothers Balarama Riksha
Midhvan
Purna
Indrasen
Vitihotra
Satyashrava
Urushrava
Devdatt
Agniveshya
Agniveshyayan Dynasty
Vaivasvita Yama(Ruler of Mrityu Loka ,SwargaLoka and Naraka Loka)

Satyashrava

Agniveshya
Agniveshyayan Dynasty
Vaideh
Udavasu
Nandivardhan
Suketu
Devrat
Brihadrath
Mahavirya
Sudhriti
Dhrishthaketu
Haryashva Go back
Maru
Pratipak
Kritarth
Devamidh
Vishrut
Mahadhriti
Kritirath
Maharom
Svarnarom
Hrashvarom
Shirdhvaj(Janaka)
Sita Kushadhvaj
Dharmadhvaj Urmila Lakshmana Mandvi Bharata
Kritdhvaj Mitdhvaj
KeshidhvajKhandikya
(an expert in transcendence)
Bhanuman
Shatdyumna
Shuchi
Sandvaj
Urjaketu
Aja
Purujit Arishthanemi
Shrutayu
Suparshvak
Citrarath
Kshemadhi
Samarath
Upagupta
Vasvanant
Yuyudh
Subhashan
Shrut
Jay
Vijay
Rita
Shunak
Vitahavya
Dhriti
Bahulashva
Kriti
Mahavashi
Shrutkirti Shatrughna
Brihadran
Urukriya
Vatsavriddha
Prativyoma
Bhanu
Divak (great military commander)
Sahdev
Brihadashva
Bhanuman
Pratikashva Go back
Supratik
Marudev
Sunakshatra
Pushkar
Antariksh
Sutapa
Amitrajit
Brihadraj
Barhi
Kritanjay
Rananjay
Sanjay
Shakya
Shuddhod
Langal
Prasenajit
Kshudrak
Ranak Surath
Sumati - End of Solar Dynasty in Ayodhya
Kaliyuga Starts by the coronation of Sumitra
Yadu
Kroshtu
Vrijinaghn
Swaharchan)
Rusadgu
Chithrarath II
Arvind
Shravas
Tamas
Ushan Go back
Sheetanshu
Kamalanshu
Paravat
Jyamagh
Vidarbh
Krath
sAtvata
Kuntibhoj andhaka
Vrishiparva(Jhansi)
bhaja-mAna
Mayavidya bhoja
hRithika
kRita-varmashata-dhanu
deva-mIDha
shUrasena
vasu-deva Kunti Srutakirti Damaghosha
Revathi Balarama kRiShNa (ruler
Rukmini
of Dwarakapuri formerly
Sisupala Kushasthali founded by Anart of Su
pradyumna , reincarnation of kamadeva
DhristaketuSuketu
aniruddha
deva-pRithuvRiShNi
kukuru shuchi kambala-brahi
babhRi sumitra
vRiShNi
abhi-jit
Ahuka
devaka Ugrasena Padmavati
Damaghosha devaki Kamsa (Vrishni Kingdom)

Karenumati Nakula
Narimitra
Kusha

divya bhaji bhaja-mAna


yudhA-jit
shini anamitra
nimna shini pRishni
satrA-jit prasena satyaka shva-phalkachitraka
satya-bhAma sAtyaki akrUra
Sahasrajit Nala
Satajit
mahA-hayaveNu-haya hè-haya
Haihaya Dynasty
Dharmanetra I
Kumbhi
Kunti Dynasty(Saurashtra)
Samhata
mahish -manta.After him Capital name changed to Mahishmati
kRita-vIrya
kArta-vIrya-arjuna
jaya-dhvajashUra-senavRiShaNa madhu shUra
tAla-jangha

Roma Pada
Chedi (Chedi Dynasty) - Capital : Suktimati
Ripu Anjika
Puru(Capital
Kausalya
Prathisthan)
JanamejayaAnanta
I
PrachinvanAsmaki
conquered the eastern states
Praveer Saivya Surasena Syni
Namasyu Sauviri
Abhayada samhananaVagmi
Sudyu
Bahugar
Sanyati Varangi
Ahanyati
Raudrashwa Apsara Misrakesi
Riteyu
Rantibhar Manaswini Rudra Sudra Bhadra Malada Malaka Khalada Nalada
Sutapa Kalindi Surya
Sanvaran Tapati
Dwapara Yug Starts Here
Archagya
Suryajapi
Suryayagya
Adithyavardhan Go back
Dwadashatma
Divakar
Prabhakar
Bhaswadatma
Vivaswaj
Haridashwardhan
Vaikartan
Arkeshtiman
Martandvatsal
Mihirarth
Arunposhan
Dyumani
Taraniyagya
Maitreshtivardhan
Chitrabhanorjak
Vairochan
Hansyayi
Vedpravardhan
Savitra
Dhanapal
Mlechchhanta
Anandvardhan
Dharmpal
Brahmbhakt
Brahmeshtivardhan
Atmaprapojak
Parameshthi
Hairanyavardhan
Dhatrayaji
Vidhatraprapojak
Druhinkratu
Vairanchya
Kamalasan
Shamvarti
Shraddhev
Pitravardhan
Somdat
Avatans
Pratans
Ayatans
Samatans
Anutans
Adhitans
Abhitans
Samuttans
Sudyumna Ratanatari
II Viswamitra Rambha Apsara
Dushyanth Shakuntala Sushyanta Pravira Anagha
Bharath Sunanda
Bharadwaj
Manyu Vijaya
Brihatkshatra
Suhotra Suvarna
Veetihotra
Yagyahotra
Shakrahotra(went
GhritachitoApsara
heaven by var of Indra and came back on Indra's request,defeated Dhanurdeepth
Hasti Yasodhara
Ajameedh Nalini
Priyameedh Rakshpal Neel
Brihdishu Sushamyarn
Shanti
Brihatkaya Kuru Vamsa
Sushanti
Jayadrath Puruj
Vishad Ark
Senjit Bharmyashwa
Ruchirashwar Dridhanu Kashya Vats Mudgal Yavenar Brihdishu
Par Maudgalya Brahmana Gotra
Prithusen Neep
100 sons Brahmdat (Yogi)
Vishwaksen(author
Saraswati
of Yoga Shastra)
Udakswan
Bhalad
Takshaka
Jawala(1 son and 10 daughters)
Surasa Gochapala Ratnakuta Atri
Jaya Mahavirya Nar Garga
Duritkshaya Sankriti Shini
Trayaruni(became
Kavi(became
Brahmin)
Pushkararuni(became
Brahmin)Guru Rantidev
Brahmin) Gargya

Dwimeedh Purumeedh
Yavaneer NO CHILD
Kritiman
Satyadhriti
Dridhnemi
Suparshwa
Sumati
Kampilya Sanjay Sanatiman
Kriti
Neep
Ugrayudh
Kshemya
Suvir
Ripunjay
Bahurath
Kuksheyu SthandileyuKriteyu Jaleyu Santateyu Dharmeyu Satyeyu Vriteyu

Dhruv Apratirath
Kanv I Medhatithi
Prasna kanv
Kanvayam Brahmin Caste
Virabhadra
PonbhadraKalhan Bhadra
Atisur Bhadra
Jakh Bhadra
Vaneyu Jakhar Dynasty
Kuru
Jahnu
Surath
Vidoorath
Sarvbhaum
Jayasen
Arnav
Ayutayu
Akrodhan
Riksh Go back
Bheemsen
Dileep
Prateep
Satyavati Shantanu
Vyasa Vichitraveerya
Ambika Ambalika
Dhritharashtrar Pandu Kunti
Duryodhana 99 sons Dussala Jayadratha , A Sindhu Karna
King YudhishtirBheem
Prativindhya
KhadolkajaAhilawati
Barbarika
Ganga
Bhishma
Madri
Arjuna Nakula Sahadeva
Srutasena AbhimanyuSrutakirti Iravan Babhruvahana
Satanika Srutakarma
Pareekshit (slayed by takshaka)
Jenamejaya
Shatanek
Yagyadat
Nishchakra (changed capital from hastinapur to Prayag due to course change of Ganga)
Ushtrapal
Chithrarath
Sushen
Sunith
Makhpal
Chakshu
Sukhvant
Pariplav
Sunaya
Medhavi
Nripanjaya
Madu
Tigmjyoti
Brihdrath
Vasudan
Shatanek
Udayan
Ahenar
Niramitra
Kshemak
Pradyot
Nâbhâga , took Vaishya Profession
Bhalandan
Vatsaprîti
Pramshu
Pramati
Khanitra
Vivimshati
Rambh
Khaninetra
Karandham Go back
Avikchit
Marut ,became emperor
Dama
Rajyavardhan
Sudhriti
Nar
Keval
Dhundhuman
Vegvan
Budh
Trinabindu Alambusha
, a great king
Vishal Shunyabandhu DhumraketuIlavila
Vaishali Dynasty
Hemchandra
Dhumâksh
Samyam
KrishâshvaDevaj
Somdatt
Sumati
Janamejaya