You are on page 1of 16

FAQ

Registry lµ g× ?
Registry lµ c¬ së d÷ liÖu chøa nh÷ng th«ng sè cña Microsoft Windows nh Windows 9x vµ NT. Nã
chøa th«ng tin cña phÇn cøng, phÇn mÒm, ngêi dïng vµ PC. Ngêi dïng cã thÓ thay ®æi c¸c th«ng
sè th«ng qua Control Panel hoÆc File Association, System Policies vµ cµi ®Æt phÇn mÒm sao lu
vµ phôc håi Registry.
Söa Registry
Sö dông Registry Editor (regedit.exe) cña Windows b¹n cã thÓ söa ch÷a dÔ dµng Registry.
CÊu tróc Registry
Nã bao gåm :
HKEY_CLASSES_ROOT : liªn kÕt files, th«ng tin OLE vµ c¸c shortcut.
HKEY_CURRENT_USER : chøa th«ng tin ngêi dïng.
HKEY_USER : c¸c thay ®æi kh¸c nhau cña ngêi dïng kh¸c nhau trªn PC.
HKEY_CURRENT_CONFIG : liªn kÕt víi HKEY_LOCAL_MACHINE chøa th«ng tin vÒ phÇn cøng.
HKEY_DYN_DATA : chøa th«ng tin vÒ thay ®æi phÇn cøng.
Sao lu vµ phôc håi Registry
B¹n dïng Microsoft Configuration Backup (cfrbagback.exe) cña Windows
§Ó ®a thªm th«ng tin vµo Registry b¹n ®¸nh trong notepad nh vÝ dô sau vµ lu nã díi d¹ng *.reg :
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup]
"SetupType"=dword:00000000
"CmdLine"="setup -newsetup"
"SystemPrefix"=hex:c5,0b,00,00,00,40,36,02
Files
BootINI
Boot WinNT ë chÐ ®é safemode :
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Windows NT Workstation Version 4.00 [Safe Mode]"
/sos /basevideo
T¾t tÝnh n¨ng detect cña linh kiÖn ë cæng serial :
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Windows NT Workstation Version 4.00" /NoSerialMice
BËt tÝnh n¨ng 4GT RAM t¬ng thÝch NT EE :
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Windows NT Server Version 4.00" /3GB
Boot WinNT víi ®é ph©n gi¶i VGA mÆc ®Þnh :
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Windows NT Workstation Version 4.00 [VGA mode]"
/basevideo
Thay ®æi hÖ thèng mÆc ®Þnh :
"default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT"
Thay ®æi thêi gian OS :
'timeout=5'
MSDOS SYS
HiÓn thÞ Windows Logo khi boot :
Logo=1 (default)
Thay ®æi thêi gian ®îi nhÊn nót F8 khi boot :
BootDelay=2 (default)
§iÒu khiÓn giao diÖn cña Win9x khi nã tù ®éng load :
BootGUI=1 (default)
BËt/ t¾t nót F8 khi Win khëi ®éng :
BootKeys=1 (default)
Boot Win ë version cò sau khi n©ng cÊp :
BootMulti=1 (default)
Ch¹y scandisk khi boot :
AutoScan=1 (default)
HiÓn thÞ menu boot :
BootMenu=0 (default)
Kh¸c
Dïng Notepad ®Ó më mét file :
Key: [HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell]
ChuyÓn Explorer from here ë bÊt cø ®©u :
Key: [HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\rootexplore]
§iÒu khiÓn lùa chän tr×nh duyÖt :
Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Browser\Parameters]
Data Type: REG_SZ
T¹o mét ch¬ng tr×nh ®Æc biÖt trong Windows :
Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths]
Value Name: (Default)
Data Type: REG_SZ
Data: Fully Qualified File Name (e.g. c:\windows\notepad.exe)
Mouse nhanh nhÑn :
Key: [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Mouse]
Value Name: ActiveWindowTracking
Data Type: REG_DWORD
Data: (0=disable,1=enable)
Thay ®æi tèc ®é hiÓn thÞ Menu :
Key: [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
Value Name: MenuShowDelay
Data Type: REG_SZ
Data: 0-999 (milliseconds)
§iÒu khiÓn Win animation :
Key: [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
Value Name: MinAnimate
Data Type: REG_SZ
Data: (0=disable, 1=enable)
TÝnh n¨ng
PhÇn cøng
BËt vµ t¾t tÝnh n¨ng Auto run cña æ CD-ROM :
Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\CDRom]
Value Name: Autorun
Data Type: REG_DWORD
Data: (0=disable, 1=enable)
§iÒu chØnh tèc ®é cña Mouse :
Key: [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
Value Name: WheelScrollLines
Data Type: REG_SZ
Data: 0 - 0xFFFFFFFF
Internet Explorer
IE ®iÒu khiÓn mét dßng lÖnh FTP b»ng c¸ch vµo ch¬ng tr×nh FTP kh«ng qua IE
Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\URL\Prefixes]
Thay ®æi IE logo :
Key: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]
ChuyÓn mét h×nh ¶nh tíi IE toolbar :
Key: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]
Value Name: BackBitmap
Data Type: REG_SZ
Thay ®æi ®êng dÉn cña OE vµ NewFiles :
Key: [Store Root]
Value Name: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Outlook Express
Data Type: REG_SZ
Thay ®æi nh·n cöa sæ cña IE :
Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main]
Value Name: Window Title
Data Type: REG_SZ
Windows
§æi ®êng dÉn cµi ®Æt file cña Win9x :
Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup]
Value Name: SourcePath
Data Type: REG_SZ
Data: D:\WIN95
Files hÖ thèng
T¨ng tèc ®é caching file hÖ thèng :
Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory
Management]
Data Type: REG_DWORD
RAM IOPageLockLimit
32 4096000
64 8192000
128 16384000
256 + 65536000
T¾t tÝnh n¨ng NTFS :
Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem]
Value Name: NtfsDisable8dot3NameCreation
Data Type: REG_DWORD
Data: (0=disable, 1=enable)
T¨ng NTFS bëi t¾t th«ng tin vÒ thêi gian :
Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem]
Value Name: NtfsDisableLastAccessUpdate
Data Type: REG_DWORD
Data: (0 = disable, 1 = enable)
Internet vµ Networking
§iÒu chØnh th«ng sè TTL :
Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\MSTCP]
Value Name: DefaultRcvWindow, DefaultTTL
Data Type: REG_SZ
§iÒu chØnh tèc ®é kÕt nèi :
Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\xxxx]
Value Name: MaxMTU, MaxMSS
Data Type: REG_SZ
T¨ng tÝnh n¨ng m¹ng :
Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters]
Data Type: REG_DWORD
Cöa sæ password cña DUN bÞ mê ®i :
Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Network\Real Mode
Net]
Data Type: REG_DWORD ( 00 00 00 00 hoÆc 01 00 00 00 00 )
Kh¸c
Dïng Notepad ®Ó më mét file :
Key: [HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell]
ChuyÓn Explorer from here ë bÊt cø ®©u :
Key: [HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\rootexplore]
§iÒu khiÓn lùa chän tr×nh duyÖt :
Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Browser\Parameters]
Data Type: REG_SZ
T¹o mét ch¬ng tr×nh ®Æc biÖt trong Windows :
Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths]
Value Name: (Default)
Data Type: REG_SZ
Data: Fully Qualified File Name (e.g. c:\windows\notepad.exe)
Mouse nhanh nhÑn :
Key: [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Mouse]
Value Name: ActiveWindowTracking
Data Type: REG_DWORD
Data: (0=disable,1=enable)
Thay ®æi tèc ®é hiÓn thÞ Menu :
Key: [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
Value Name: MenuShowDelay
Data Type: REG_SZ
Data: 0-999 (milliseconds)
§iÒu khiÓn Win animation :
Key: [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
Value Name: MinAnimate
Data Type: REG_SZ
Data: (0=disable, 1=enable)
B¶o mËt
Application
WinOldApp - t¾t comman prompt :
Key: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\WinOldApp]
Data Type: REG_DWORD
Data: (0 = disable, 1 = enable)
Bá IE 3.x password :
Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ratings]
Explorer
Th«ng b¸o tríc khi logon :
Windows 9x:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Winlogon

Windows NT:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Bá Favorite Folder tõ Start Menu :
Key: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
Value Name: NoFavoritesMenu
Data Type: REG_DWORD
Data: (0=disable, 1=enable)
Bá Document Folder tõ Start Menu :
Key: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
Value Name: NoRecentDocsMenu
Data Type: REG_DWORD
Data: (0=disable, 1=enable)
Nhí hiÖu chØnh Explorer :
Key: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
Value Name: NoSaveSettings
Data Type: REG_BINARY
Data: (00 00 00 00=disable, 01 00 00 00=enable)
H¹n chÕ ch¬ng tr×nh mµ ngêi sö dông cã thÓ ch¹y :
Key: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
Value Name: RestrictRun
M¹ng
§iÒu chØnh Winlogon :
Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
B¶o mËt :
Key: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network]
Data Type: REG_DWORD
Data: (0 = disable, 1 = enable)
Tù ®éng Èn chia sÎ :
Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters]
Value Name: AutoShareServer, AutoShareWks
Data Type: REG_DWORD
Data: (0=disable, 1=enable)
T¾t cach password cho m¸y con :
Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network]
Value Name: DisablePwdCaching
Data Type: REG_DWORD
Data: (0 = disable, 1 = enable)
T¾t lu password ë DUN :
Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\Parameters]
Value Name: DisableSavePassword
Data Type: REG_DWORD
Data: (0=disable, 1=enable)
Kh«ng hiÓn thÞ username :
Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
Value Name: DontDisplayLastUserName
Data Type: REG_SZ
Data: (1=enable, 0=disable)
Göi password kh«ng m· ho¸ :
Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Rdr\Parameters]
Value Name: EnablePlainTextPassword
Data Type: REG_DWORD
Data: (0=disable, 1=enable)
§iÒu chØnh ®é dµi nhá nhÊt cho password :
Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network]
Value Name: MinPwdLen
Data Type: REG_BINARY
Bá Logogooff ë Start Menu :
Key: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
Value Name: NoLogOff
Data Type: REG_BINARY
Data: 01 00 00 00
HÖ thèng
B¶o mËt :
Key: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
Data Type: REG_DWORD
Data: (0 = disable, 1 = enable)
"NoDispCPL" - T¾t hiÓn thÞ Control Panel
"NoDispBackgroundPage" - Èn Background Page
"NoDispScrSavPage" - Èn Screen Saver Page
"NoDispAppearancePage" Èn Appearance Page
"NoDispSettingsPage" - Èn Settings Page
"NoSecCPL" - T¾t Password Control Panel
"NoPwdPage" - T¾t Password Change Page
"NoAdminPage" - T¾t Remote Administration Page
"NoProfilePage" - T¾t User Profiles Page
"NoDevMgrPage" - T¾t Device Manager Page
"NoConfigPage" - T¾t Hardware Profiles Page
"NoFileSysPage" - T¾t File System Button
"NoVirtMemPage" - T¾t Virtual Memory Button
T¾t Screen Saver tù ®éng :
Key: [HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop]
Value Name: ScreenSaveActive
Data Type: REG_SZ
Data: (0 = disabled, 1 =enabled)
Thñ thuËt
Tïy chän
ChuyÓn Folder tù chän tíi MyComputer hoÆc Desktop :
Key: [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID]
Value Name: CLSID
Data Type: REG_SZ
Data: custom
M¸y in

T¾t khai b¸o ë Evet Viewer :


Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Providers]
Value Name: EventLog
Data Type: REG_DWORD
Data: (0 = disable)

Windows NT
Xem HotFix võa cµi ®Æt :
Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix]

T¾t Cache tù ®éng trong NT's DSN Sever :


Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters]
Value Name: AutoCacheUpdate
Data Type: REG_DWORD:
§æi mµu nÒn trong khi Logon :
Key: [HKEY_USERS\.Default\ControlPanel\Colors]
Value Name: Background
Data Type: REG_SZ
Data: 0 0 0 - 255 255 255

Bá dÊu " ~ " trong tªn file dµi :


Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem]
Value Name: NameNumericTail
Data Type: REG_DWORD
Data: (0=disable,1=enable)

§iÒu chØnh cæng PS2 :


Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\i8042prt\Parameters]
Value Name: SampleRate
Data Type: REG_DWORD
Data: 0 - 200 (default = 60)

Kh¸c

HiÓn th× Icon víi ®é ph©n gi¶ cao :


Key: [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics]
Value Name: Shell Icon BPP
Data Type: REG_SZ
Data: 16
§æi n¬i giÊu cña Folder ®Æc biÖt :
Key: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders]

Bá Icon trªn Desktop :


Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpa

Tù ®éng ch¹y ch¬ng tr×nh khi khëi ®éng Windows :


Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
Data Type: REG_SZ

T¹o mét shortcut cho hÖ thèng :


Key: [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID]
Dial-Up Networking.{992CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48}
Printers.{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}
Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}
My Computer.{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
Network Neighborhood.{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}
InBox.{00020D75-0000-0000-C000-000000000046}
Recycle Bin.{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}

Bá nhí trong Run menu :


Key: [HKEY_USERS\Default\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RunMRU]
Data Type: REG_SZ
Tù ®éng xem nhanh ¶nh :
Key: [HKEY_CLASSES_ROOT\Paint.Picture\DefaultIcon]
Value Name: (Default)
Data Type: REG_SZ
Data: %1

§æi tªn hoÆc bá Recycle Bin :


Key: [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\ShellFolder]
Value Name: Attributes
Data Type: REG_BINARY
Data: (70 01 00 20=enable, 40 01 00 20=default)

HiÖn ®Çy ®ñ lùa chän cña Windows :


Key: [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
Value Name: DragFullWindows
Data Type: REG_SZ
Data: (0=disable, 1=enable)

§æi ®¨ng ký cña Windows :


Windows 9x:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion]

Windows NT:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion]
§æi mÇu nÒn Windows khi logon :
Key: [HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop]
Value Name: Wallpaper
Data Type: REG_SZ

Xö lý
KÕt nèi
T¹o folder lu gi÷ th«ng tin göi ®i vµ lçi qua modem (RAS) :
Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\Parameters]
Value Name: Logging
Data Type: REG_DWORD
Data: (0=disable, 1=enable)
T¹o file file log ®Ó gi¶i quyÕt sù cè khi kÕt nèi b»ng giao thøc PPP :
Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP]
Value Name: Logging
Data Type: REG_DWORD
Data: (0=disable, 1=enable)
Windows
§æi ©m thanh cña Mailbox khi nhËn th«ng b¸o :
Key: [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\MailBeep\.current]
Value Name: (Default)
Data Type: REG_S
Thªm thanh tiªu ®Ò cho Windows Explorer :
Key: [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shellex\ContextMenuHandlers\New]
Value Name: (Default)
Data Type: REG_SZ
Data: {D969A300-E7FF-11d0-A93B-00A0C90F2719}
§Ó tªn file dµi trong Windows 98 :
Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem]
Value Name: NameNumericTail
Data Type: REG_DWORD
Kh«ng ®Ó tÝnh n¨ng Autorun cña CD-ROM :
Key: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
Value Name: NoDriveTypeAutoRun
Data Type: REG_BINARY
Data: 0000 95 00 00 00
Kh¸c
Bá tªm ch¬ng tr×nh trong Add/Remove Program :
Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]
HiÓn thÞ th«ng b¸o khi kh«ng kÕt nèi ®îc :
Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\VCOMM]
Value Name: EnablePowerManagement
Data: (0=disable, 1=enable)
NÕu gi¸ trÞ lµ "0000 01 00 00 00" ®æi thµnh "0000 00 00 00 00" (Full Version).
NÕu gi¸ trÞ lµ "0x00000001 (1)" ®æi thµnh "0x00000000 (0)" (Upgrade Version)