You are on page 1of 18

SORDI- JA SEEMNEVALDKONNA

ARENGUSUUNAD

20. november 2007

1
Hetkel aktuaalsed teemad

* Madalama idanevusega seemne ajutise


turustamise loa taotlemine
*Kõrreliste heintaimede partii suurendamise EL
katse
* Ida-kitsehernes võeti 9. novembril ühehäälselt
EL söödakultuuride liikide loetellu

2
Madalama idanevusega seemne ajutise turustamise
loa taotlemine
EL määrus 217/2006

 Milles sätestatakse rakenduseeskirjad seoses


liikmesriikide loaga ajutiselt lubada minimaalsete
idanemisnõuete mittevastava seemne turustamine
 Artikkel 1 – liikmesriigid võivad lubada turustada
seemet , mis ei vasta minimaalse idanevuse kohta
kehtestatud nõuetele
 Kehtib vaid sertifitseeritud seemne korral
jätkub...

3
Liikmesriik
2) esitab taotluse
3) vastab pakkumistele
4) väidab vastu

EL komisjon
Liikmesriigid
annab loa turustamiseks
Teevad pakkumised
15 päeva Etiketil – seemne tegelik idanevus
jooksul

Turustada võib kogu ELs


4
Artikkel 2
Liikmesriik, kes soovib ajutiselt turustada idanevuse
nõuetele mittevastavat seemet esitab komisjonile
taotluse järgmise teabega:
3) liik ja sort, oluline viljelus- ja kasutustingimused;
4) eeldatav minimaalne idanevus;
5) kogused; 4) lisadokumendid; 5) loa kohaldamise
aeg. jätkub...

5
Menetlemine

 15 päeva jooksul teevad teised LR pakkumisi


 Pakkuda võib ka teisi sarnaste omadustega sorte
 Äraütlemist tuleb põhjendada – nt eestil on
rangemad nõuded tuulekaerale
 Vastuolude korral arutatakse küsimust komitees,
kus tehakse lõppotsus lubamise või keeldumise
kohta
lõpp

6
Söödakultuuride seemnepartiide
suurendamise katse

 Komisjoni otsus 2007/66


 Kõrreliste partii maksimummass 25 tonni
 Katses osalevad liikmesriigid teavitavad osalemisest
komisjoni, aruanne tuleb esitada igal aastal 31.
märtsiks
 Seemnetootjad peavad olema TTI poolt ametlikult
tunnustatud (omama pakendamisluba)
 Etiketil peab olema peale sõnu “EL nõuded ja
standardid” otsuse number 2007/66

7
EL sordilehte mittevõetavate liikide
segude turustamine

 Eelnõu on väljatöötamisel
 Uudne lähenemine
 Katse kestab kuni 2013. aastani
 Kas tulevikus ka mõned Eestile tähtsate
liikidega sooviksime selles katses osaleda

8
Keskkonnasõbraliku toetuse
nõuded

 MAK kiidetakse heaks selel nädalal


 “vähemalt 15% külvipinnast peab olema
külvatud sertifitseeritud seemnega”
 Meedet rakendatakse hiljemalt 2009. aastast

9
Better regulation ehk parem
reguleerimine

* Algatati Inglismaa poolt 2005 II poolaastal


* Eesmärk lihtsustada seadusandlust
vähendades kulutusi
* Liikmesriikide ettepanekud on saadetud

10
Hetkeolukorra hindamine

 2007. aasta lõpuks peaks komisjon saatma


teate, milles palutakse võtmeisikute e-maili
aadresse
 Küsimustik on väljatöötamisel
 Küsimustiku vastuste alusel peaks valmima
aruanne 2008. aasta suvel

11
Lähituleviku ettepanekud
 Uus kategooria (sertifitseerimiseta seeme)
“kvaliteetseeme”
 Geneetiliste ressursside turustamise rakendamine
 Liikide loetelu muutmine- vajalikud kriteeriumid
 Seemne standardite läbivaatamine
 Botaaniliste taimenimede muutmine
 Proovisuuruste ühtlustamine vastavalt ISTA-le
 Volitatud põldtunnustamise laiendamine kõrgematele
seemnete kategooriatele ja seemnekartulile

12
Kaugtuleviku ettepanekud
 Ühenduse võrdlevad katsed
 Osadele liikidele majandusviljelusväärtuse katsete
mitte läbiviimine
 Seemnetes tahtmatu gmo sisalduse piirmäärad
 Taimetervise nõuete ülevaatamine, sidumine teiste
valdkondadega
 Seemnekartuli mikropaljunduse nõuded
 Köögivilja väikepakendile idanevuse “parim enne”
tähtaja märkimine
 Asendada direktiivid otsekohalduvate määrustega

13
ÜHENDUSE SORDIAMET vol 1

 Volituste laiendamine
 Hetkel tegeleb vaid ühenduse sordikaitsega
 Tulevikus:
 Registreerimiskatsete korra muutmine
- Registreemiskatsete tsentraliseerimine
- Katseasutuste akrediteerimine
- EL ühtse sordilehe koostamine

14
... vol 2

 Sordinime kontroll
 Ei taheta üle anda:
- majandusviljelusväärtuste katseid
- Ühenduse võrdlevaid katseid

15
EFTA

 2008. aasta alguses 3-6. juunini toimub EFTA


nõupidamine

16
Tänan tähelepanu eest!

17
Kontaktandmed

 Kristiina Digryte
 Taimse materjali büroo juhataja
 Tel 6256 275
 Kristiina.Digryte@agri.ee

18